Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, February 29, 2008

CRIME DETAILS OF 29th FEB 08: (UP TO 6-00 P.M)

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/08 PÀ®A. 110 ¹Dg惡.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.02.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À (UÁæ) oÁuÉ gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀĨsÁ£ï¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ ¸Á¨ï FgÁ¼À ªÀAiÀÄ: 42 eÁ: ªÀÄĹèA G: vÀwÛ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: Q£Áß¼À EªÀ£ÀÄ PÀzÀÄÝ ªÀÄÄaÑ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.02.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:30 UÀA.UÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ N.¹. ªÀÄlPÁzÀ §UÉÎ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ¥Àæ±ÁߪÀ½ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä DqÀÄwÛzÀÄÝ EwÛvÀÛ¯ÁV ©nÖgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ N.¹ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀUÀĪÀ£ÉAzÀÄ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 28.02.2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 9.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ©.J¸ï. vÀ¼ÀªÁgÀ ¦.L. r.¹.L.© gÀªÀgÀÄ, oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] FgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà CgÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 36 eÁ: G¥ÀàgÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: Q£Áß¼À 2] gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð eÁ: CUÀ¸ÀgÀ G: £ÉÃPÁjPÉ ¸Á: Q£Áß¼À ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ©.J¸ï. vÀ¼ÀªÁgÀ, ±ÁªÀÄgÁªÀ ¸ÀdÓ£À ¦.J¸ï.L CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 600=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥É£Éß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄmÁÌ aÃn UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ°è ¸ÀAUÀ滹zÀ ºÀt, ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß D£ÀAzÀ §rUÉÃgÀ Q£Áß¼À EªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀg¢ ¸À°è¹zÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28.02.08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ ²æà ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/08 PÀ®A. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 28.02.2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:45 UÀAmUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¦. ªÉÆúÀ£À ¥Àæ¸Ázï ¦.L. C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ «¨sÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ VtUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå¸ÁgÀzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ Raw ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, zÁ½ ªÀiÁr M¼ÀVzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° ¸Á: ªÀiÁ¢£ÀÆgï ºÁ:ªÀ: VtUÉÃgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ UÉÆÃt aîªÀ£ÀÄß ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÉƼÀUÉ ªÀÄzÀå¸ÁgÀzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ, CªÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä EzÀĪÀgÉUÉ ªÀÄzÀå¸ÁgÀzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,470=00 ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 5709=00 gÀÆ ¹QÌvÀÄ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ DA¨ÉæñÀ FvÀ£ÀÄ UÀzÀUÀ PÉ.J¸ï.J¸ï PÁ¯ÉÃf£À°è NzÀÄwzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À vÁ¬Ä ¥ÁªÀðw EªÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ¢: 29-02-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¤Ã£ÀÄ EAzÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ ¤£Àß vÀAzÉAiÀÄ wy EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁV NzÀzÉ ©.J AiÀÄ°è ¥sɯï DVgÀÄwÛ CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É½UÉÎ 0715- 0730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀÄ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦gÁå¢ CzÉ. ¸ÀzÀj ¦gÁå¢ ¸ÁgÉñÀAzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA-04/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

CRIME DETAILS OF 28th FEB 08: (UP TO 29th 9-00 A.M)

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/08 PÀ®A. 279, 307(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢: 28-02-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ FgÀtÚ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà aA¢ J¯ï.L.¹. JeÉAmï ¸Á:ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆÃAqÁ DåQÖªÁ ªÉÆÃmÁgï.¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA. PÉ.J.03/J¥sï.f.7362 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖV-ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ gÀ¸ÉÛ ¸ÁUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ eÉ.JA.eÉ.zÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ FgÀtÚ FvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ FgÀtÚ£À£ÀÄß ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ DvÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀzÁV ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ w½¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/08 PÀ®A. 279, 337 L¦¹:.

EAzÀÄ ¢: 28-02-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. gÁeÁºÀĸÉãï J,J¸ï.LPÁgÀlV gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï zÀ°èzÁÝUÀ ¸ÀAeÉ 4:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á G¼ÀQºÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.37/PÉ.7593 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 35ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.34/eÉ.4154 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß »ÃUÉ E§âgÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÀ¼À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ J.J¸ï.L gÁeÁºÀĸÉãï gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢ : 28-02-08 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA UÀAmÉUÉ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ²æà zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L r¹L© WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢ü ºÁUÀÆ C¼ÀªÀAr oÁuÁ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ dAnAiÀiÁV, ªÀÄvÀÆÛgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÀæ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥Á£ï ±Á¥ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ºÀÄZÀÑAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ, 30 ªÀµÀð, ¥Á£ï ±Á¥ï ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á/ªÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ N.¹ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï aÃnUÀ¼À£ÀÄß ¨gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹§âA¢ü ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.715/- d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ. zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¸ÀÆPÀÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢ : 28-02-08 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JA UÀAmɸÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆæ 1]zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà 65 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÄʯÁ¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà ªÀÄÄPÀÄÌA¢ 24 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄmÁÌ dÆeÁlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ. 320/- ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrzÀÄÝ ¦.J¸ï.L eÉÆåwÃð°AUÀ PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¸ÀÆPÀÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/08 PÀ®A. 420 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢ : 28-02-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆj vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉĺÀ§Æ§ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ 4 d£À DlzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄmÁÌ dÆeÁlªÁqÀĪÀzÀPÉÌ ¥ÉæÃgÉæ¸ÀÄvÁÛ MAzÉà ¢£ÀzÀ°è ²æêÀÄAvÀgÁUÀÄwÛÃj 1 gÀÆ.UÉ 80 gÀÆ. PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀļÀÄî ºÉý ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÀt ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 2 ªÀÄmÁÌ £ÀA. ¥ÀnÖ, 1 aÃn, 2¨Á¯ï ¥É£ï £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 352-00 ºÁUÀÆ ªÀÄmÁÌ ¥ÀnÖ UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/08 PÀ®A. 341, 143, 147, 323, 354, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 28/2/2008 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀ£ÁzÀ ²æà ¤AUÀ¥Àà ªÉÄÃn EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§ ¥ÀjªÁgÀzÉÆA¢UÉ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï: £ÀA PÉ.J.37 /3878 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aPÀÌ ªÀAPÀ®PÀÄAmÁ ²æà ªÀiÁgÀÄvÉñÀégÀ eÁvÉæUÉ ºÉÆV ªÁ¥À¸ï vÀ£Àß HjUÉ mÁæPÀÖgÀzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ aPÀÌ ªÀAPÀ®PÀÄAmÁ 3 ¥À¯ÁðAUÀ CAvÀgÀzÀ°è DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 5:30 UÀ0mÉ AiÀiÁVvÀÄÛ. DUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÀªÉÄñÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÅgÀ 2] ¸ÀuÉÚ¥Àà UÀÄgÀ° 3] £ÁUÀ¥Àà UÀÄgÀ° 4] ªÉ0PÀ¥Àà qÉæöʪÀgï 5] ¹zÀÝ¥Àà ºÀnÖ 6] §¸À¥Àà ºÀÄ®V 7] ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ºÀÄ®V 8] CªÀÄgÉñÀ¥Àà ¥ÉÇ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ¸Á// J®ègÀÆ UÁtzÁ¼À UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ vÁ//AiÀÄ®§ÄUÁð DgÉÆævÀgÀÄ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀدÁV ¤AwzÀÄÝ CªÀjUÉ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÀ¸ÉÛUÉ KPÉ CqÀدÁV ¤Aw¢Ýj gÀ¸ÉÛ ©lÄÖ ¤°èj CA¢zÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ ¤AzÀ£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CAzÀªÀgÉ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢ü zÁgÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà ªÉÄÃn EvÀ¤UÉ mÁæPÀÖgï ¤AzÀ PɼÀUÉ dVÎ FUÁÎ ªÀÄÄUÁÎV §rzÀÄ ºÁUÀÆ ©r¸À®Ä §AzÀ PÀÄlA§zÀjUÉPÀÆqÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ gÀªÀgÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Thursday, February 28, 2008

CRIME DETAILS OF 28th FEB 08: (UP TO 8-00 P.M)

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A. 96(J) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.02.2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦.J¸ï.L ²æà J£ï.JA ¨ÁUÀ®PÉÆÃl gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄvÁÛ Q£Áß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV HgÀ°è UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄvÁÛ Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ UÉÆÃ¥Á®±ÉnÖ EªÀgÀ QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä C°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÉÊAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¸ÁzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è CAUÀr ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ EtÂQ ºÁPÀÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ, £ÀªÀÄä fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß ªÀÄÄR ªÀÄgɪÀiÁaPÉÆAqÀÄ C«vÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ fÃ¥ï ¤°è¹ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV vÉÆzÀ°¸ÀÄvÁÛ ¹zÀÞ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà vÀÄzÉ° ªÀAiÀÄ; 21 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: Q£Áß¼À UÁæªÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß ¥ÀÇtð ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉÊAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ¦üÃmï GzÀÝzÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ EvÀÄÛ. CªÀ¤UÉ gÁqÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ F ªÉüÉAiÀÄ°è E°è EgÀĪÀ §UÉÎ ¥Àæ²ß¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉà AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§®ºÀ𠫪ÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ°®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖ°è vÁ£ÀÄ ºÉÆA¢zÀ C¥ÁAiÀÄPÁj ¸ÁzsÀ£ÀzÀ (gÁr£À) ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÄAzÉ J¯ÁèzÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAeÉÕAiÀÄ CxÀªÁ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß gÁqï ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

CRIME DETAILS OF 27th FEB 08: (UP TO 28th 9-00 A.M)

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/08 PÀ®A. 279 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢ :- 27/02/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀiÁ§Ä¸Á§ vÀAzÉ gÁdĸÁ§ 25 ªÀµÀð, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï ZÁ®PÀ £ÀA. PÉ.J-37/J¥sï-124 AiÀÄ®§ÄUÁð r¥ÉÆÃ. FvÀ£ÀÄ ¤AUÁ¥ÀÄgÀ ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ n¥Ààgï £ÀA. N.Dgï-09/¹-0903 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¸ï £À JqÀUÀqÉ dRA UÉÆArzÀÄÝ CzÉ. n¥Ààgï ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÆÃw¯Á® Dgï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/08 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.02.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ gÀ« vÀAzÉ £ÉlPÀAoÉ¥Àà ªÀÄAwæ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð G: ¸ÀÄ¥ÀgïªÉÊdgï PÉ®¸À ¸Á: £ÀAZÀgÉè vÁ: D®ÆgÀ f: PÀ£ÀÄð® ¢£ÁAPÀ: 27.02.2008 ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À - ºÉƸÀ¥ÉÃmï J£ï.ºÉZï.-63 gÉÆÃqÀ VtÂUÉÃgÁ ºÀwÛgÀ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J. 19 eÉqï-5747 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉ.J. 26/ PÉ. 3368 gÀ°è ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄUÉ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉqɸÀÄwÛzÀÝ C¤®UÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢ : 27-02-08 gÀAzÀÄ 5-15 ¦.JA UÀAmÉUÉ ªÉÄÊ£À½î UÁæªÀÄzÀ ²æà §ÄqÀتÀÄä zÉë UÀÄrAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ªÀÄÄAqÀgÀVªÀÄoÀ 2) PÉÆlæAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå ªÀÄÄAqÀgÀVªÀÄoÀ ¸Á/ E§âgÀÆ ªÉÄÊ£À½î UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ N.¹ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï aÃnUÀ¼À£ÀÄß ¨gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ Dgï. J¥sï zÉøÁ¬Ä ¦.J¸ï.L C¼ÀªÀAr ºÁUÀÄ ¹§âA¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr gÀÆ.1130/- UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ.

4] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢ : 27-02-08 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA UÀAmÉUÉ ¨ÉÆÃZÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥Á£ï ±Á¥ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà §Ar, 30 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á-¨ÉÆÃZÀ£ÀºÀ½î EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ N.¹ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï aÃnUÀ¼À£ÀÄß ¨gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ Dgï. J¥sï zÉøÁ¬Ä ¦.J¸ï.L C¼ÀªÀAr ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ü ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr gÀÆ.430/- UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-02-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉUÉ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ.f. PÉÆüÀÆgÀ, ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-27-02-08 gÀAzÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå ²æà f.Dgï. zÉøÁ¬Ä, r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è, £Á£ÀÄ, ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: ºÉƸÀ½î (2) f¯Á¤ vÀAzÉ ±Á«Äzï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: gÀhÄqï.¦.E. zÀ°è UÁåAUïªÀÄ£ï ¸Á: PÀrØ¥ÀÄr NtÂ, UÀAUÁªÀw CªÀjAzÀ gÀÆ. 1,150-00 ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÀÄmÁÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 420 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢:- 27-02-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà GªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ®A¨Át ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: aPÀÌ gÁA¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ vÁ: UÀAUÁªÀw, aPÀÌgÁA¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁzÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 27-02-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è (1) PÀĨÉÃgÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄð £ÁAiÀÄPÀ, 35 ªÀµÀð, ®A¨Át ¸Á: aPÀÌ gÁA¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ (2) UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà vÀAzÉ UÁ¼É¥Àà, 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ (3) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà 35 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ (4) ¤Ã®¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ¼Éà §Ar ºÀ¯Áð¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ aÃn §gɹPÉÆAqÀÄ ¤ªÀÄä CzÀȵÀÖ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁrPÉƽî CAvÁ d£ÀjUÉ ¸ÀļÀÄî ºÉý £ÀA©¹, d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. ºÉZï.¹-106 ²ªÀ§¸À¥Àà UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀgÀÄ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/08 PÀ®A. 110(E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹Dg惡:.

¢: 27-02-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä fÃ¥ï£À°è J¦¹-54 gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÁgÀlV ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀĪÁUÀ PÁgÀlV ºÀ¼É §¸À¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀtÚ UËqÀæ ªÀ: 35 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÇgï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ F HgÁUÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ £À£Àß vÀAmÉUÉ §vÁð£À CªÀgÀ£Àß MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛä CAvÀ MzÀgÁqÀÄvÀÛ ±ÁAw ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è CªÀ¤AzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÁjUÉ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ¨É½UÉÎ 1030 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

8] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/08 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-02-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5,30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ ¤gÀÄ¥ÁzÉ¥Àà£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄÄwzÁÝUÀ DgÉÆæ zÁåªÀÄtÚ£ÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¸ÀÄ¢Ý PÉý ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÁzÀ 1] zÁåªÀitÚ vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ªÀ: 58 MPÀÌ®vÀ£À 2] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ 3] ºÉÆ£ÀߪÀé UÀAqÀ zÁåªÀÄtÚ 4] ±ÀgÀtªÀé UÀAqÀ ºÉƽAiÀÄ¥Àà 32 ªÀµÀð 5] ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ 22 ªÀµÀð ¸Á: J®ègÀÆ PÉÆgÀqÀPÉÃgÁ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ d«ÄãÀÄ ¸ÀA§AzsÀ §zÀÄ«£À°èzÀÝ ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ¤UÉ LzÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ §qÉzÀÄ JwÛ £É¯PÉÌ MUÉ¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦ügÁå¢ ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ PÉÆ½î ªÀ: 48, ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÉÆgÀqÀPÉÃgÁ EªÀ½UÉ C°èAiÉÄà ©zÀÄÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦ügÁå¢ ºÀuÉUÉ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀtªÀé¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ §qÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÀgÉ, vÁ¬Ä ªÀÄUÀ£À PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛêÉ. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CªÀÄgÉñÀ ©. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

9] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/08 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-02-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 7,30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀiÁªÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà£ÀÄ »gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ¢AzÀ PÉÆgÀqÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄ DUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ PÉÆ½î ªÀ: 40À 2] ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀi¥Àà PÉƽî 45 ªÀµÀð 3] AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÉÆmÉ®¥Àà PÉƽî 35 ªÀµÀð 4] ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ PÉƽî 45 ªÀµÀð 5] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÉÆmÉ®¥Àà PÉƽî 30 ªÀµÀð ¸Á: J®ègÀÆ PÉÆgÀqÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ HgÀ ºÀwÛgÀ CUÀ¹ ªÀÄÄAzÉ §qÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÀ CAvÁ ¸ÀÄ¢Ý PÉý ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀĪÀÄ£À¥Àà¤UÉ `` K¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄÆägÀ°è dUÀ¼À ºÀZÁÑPÀ §A¢AiÉÄãÀÄ CAvÁ §qÉAiÀÄ ºÀwÛzÀÄÝ DUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ AiÀiÁPÉà £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ §qÉAiÀÄÄwÛjà CAvÁ PÉüÀ®Ä gÀªÉÄñÀ£ÀÄ J¯Éà ¨ÉƸÀÄrà ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ K£ÀÄ ºÉüÀÄwÛà CAvÁ ºÉý £ÀÆQzÀÄÝ UÀ©ðt EzÀÝ PÁgÀt ¨É¤ßUÉ ªÀÄÆPÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ EzÉÆAzÀÄ ¸Áj G½zÀÄPÉÆArjà ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CªÀÄgÉñÀ ©. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

10] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/08 PÀ®A. 160 L¦¹.

EAzÀÄ ¢ :- 27/02/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÉÆû£ï ¥Á±Á vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀzÀ ¸Á§ J°UÉÃgÁ, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ 2] ªÀĺÀäzï SÁ¹A vÀAzÉ SÁ¹A ¸Á§ 35 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀj§âgÀ£ÀÄß ¦.J¸ï.L. ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¨sÀdAwæ gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CAzÉ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

11] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/08 PÀ®A. 174 ¹.DgÀ.¦.¹..

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27/2/2008 gÀAzÀÄ 2-45 ¦.JA. PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà UÀnÖ ªÀAiÀÄ- 55 ªÀµÀð, eÁw: £ÉÃPÁgÀ G: ¸ÉÊPÀ¯ï jPÁë ZÁ®PÀ ¸Á: ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï UÀAUÀªÀw, ¢£ÁAPÀ: 20/2/2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ ±Álð¸ÀPÀÆåðmï ¢AzÀ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ CzÀgÀ°è UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ ªÉAPÀlgÁªï vÀAzÉ eÉÆÃUÀ±ÉlÖgï ªÀAiÀÄ- 81 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ E®èzÉ vÀ£Àß ºÉÆÃmɯïzÀ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ
¢£ÁAPÀ: 20/2/2008 gÀAzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27/2/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æà ¥Àæ¯ÁízÀZÁAiÀÄð ºÉZï.¹. 83 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

12] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/08 PÀ®A. 174 ¹.DgÀ.¦.¹..

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ ºÀÄZÀà¥Àà£ÀzÀÄ ¸ÀéAvÀ mÁæöåPÀÖgÀ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀÄrAiÀÄ®Ä vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ¨sÀl¥À£ÀºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ 15-20 ¢£ÀUÀ½AzÀ §A¢zÀÄÝ EAzÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÈvÀ£À CtÚ ºÀÄZÀÑ¥Àà£ÀÄ mÁæöåPÀægÀ£ÀÄß aPÀ̪ÀiÁåUÉÃjUÉ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ EµÀÖ«®èzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¢: 27-02-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ E¯Ád PÀÄjvÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀévÉæ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ. UÀzÀUÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. «.J¸ï »gÉêÀÄoÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

Wednesday, February 27, 2008

CRIME DETAILS OF 27TH FEB 08: (UP TO 8-00 P.M)

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/08 PÀ®A. 109 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ 27-02-08 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L CªÀÄgÉñÀ ºÁUÀÆ ¦.¹. 308 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄAeÁ£É 9,30 UÀAmɬÄAzÀ PÀĵÀÖV ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀlÖtzÀ J.¦.JA.¹. AiÀiÁqÀð£À JPÀì JA.J¯ï.J gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤AwzÀÄÝ PÀvÀðªÀåzÀ°è ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀA¢ »rzÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖzÀÄÝ £Á«§âgÀÆ PÀÆr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ« vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà »gɪÀĤ ¸Á: UÁA¢£ÀUÀgÀ PÀĵÀÖV CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉà EzÀÄÝ, C£ÀĪÀiÁ£À¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀĪÀ ¨sÀ®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħAzÀzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/08 PÀ®A. 107 ¹Dg惡.

¢£Á0PÀ: 15-01-08 j0zÀ E°èAiÀĪÀgÀUÉ ªÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À ªÀÄzÀå ªÉʵÀªÀÄåªÁV M§âjUÉƧâgÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ EªÀgÀ°èzÀÄÝ EªÀgÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀĪÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ PÀëÄ®PÀ PÁgÀtPÁÌV §rzÁrzÀÄÝ CzÉà jÃw CªÀgÀÄ vÀªÀÄävÀªÀÄä°è ªÉʵÀªÀÄåªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ EªÀgÀÄ ºÉÆqÉzÁr CªÀgÀªÀgÀ ¥Áæt ºÁ¤ D¹Û ºÁ¤ DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EªÀj§âgÀ dUÀ¼À ¤qÀ±Éù UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ vÀgÀĪÀAvÁVzÀÄÝ EªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀvÀgÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁr EªÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉqÀĪÀ ¹Üw EzÉ. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/08 PÀ®A. 107 ¹Dg惡.

¢£Á0PÀ: 15-01-08 j0zÀ E°èAiÀĪÀgÀUÉ ªÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À ªÀÄzÀå ªÉʵÀªÀÄåªÁV M§âjUÉƧâgÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ EªÀgÀ°èzÀÄÝ EªÀgÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀĪÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ PÀëÄ®PÀ PÁgÀtPÁÌV §rzÁrzÀÄÝ CzÉà jÃw CªÀgÀÄ vÀªÀÄävÀªÀÄä°è ªÉʵÀªÀÄåªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ EªÀgÀÄ ºÉÆqÉzÁr CªÀgÀªÀgÀ ¥Áæt ºÁ¤ D¹Û ºÁ¤ DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EªÀj§âgÀ dUÀ¼À ¤qÀ±Éù UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ vÀgÀĪÀAvÁVzÀÄÝ EªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀvÀgÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁr EªÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉqÀĪÀ ¹Üw EzÉ. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A. 107 ¹Dg惡.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ UÀÄ£Éß £ÀA 39/08 gÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ©. ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉà £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F ¥ÀgÀPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀgÀÄ JªÀiï.r. UË¸ï ºÁUÀÆ EvÀgÉà LzÀÄ d£ÀgÀÄ JgÀqÀÄ UÀÄA¦£ÀªÀgÀÄ ¥Áèmï £ÀA 13/47 ªÀÄvÀÄÛ 13/48 ¥Áèl ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ K£ÁzÀgÀÄ C£ÁºÀÄvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉUÁV ªÉÆÃw¯Á® Dgï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzsÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A. 107 ¹Dg惡.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ UÀÄ£Éß £ÀA 38/08 gÀ DgÉÆævÀgÁzÀÉ JªÀiï.r. UË¸ï ºÁUÀÆ EvÀgÉà LzÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ©. ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉà £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ JgÀqÀÄ UÀÄA¦£ÀªÀgÀÄ ¥Áèmï £ÀA 13/47 ªÀÄvÀÄÛ 13/48 ¥Áèl ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ K£ÁzÀgÀÄ C£ÁºÀÄvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉUÁV ªÉÆÃw¯Á® Dgï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/08 PÀ®A. 279, 338 L¦¹:.

F ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ¹gÀ¸ÀAV ¸Á : ºÀwÛPÉƼÀ ¯Áj £ÀA PÉ J 25/J.9388 gÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà £ÀªÀ®UÀÄAzÀ 23 ªÀµÀð eÁ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á : zsÁgÀªÁqÀ ¯Áj £ÀA PÉ J 25/© 1646 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¯Áj UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹ªÀiÁè PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ J£ï ºÉZï 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀzÁðgïf ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ.

CRIME DETAILS OF 26TH FEB 08: (UP TO 27TH 8-00 A.M)

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/08 PÀ®A. 279, 304 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀªÀÄUËqÀ vÀ0¢ ¥ÀQÃgÀUËqÀ UËqÀæ ªÀAiÀÄ-55, eÁ; ªÁ°äÃQ H: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-¤ÃgÀ®PÉÆ¥Àà EªÀgÀÄ »Ã½PÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ ¢: 25-02-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÉÃRgÀUËqÀ vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄUËqÀ UËqÀæ ªÀAiÀÄ-32 ¸Á-¤ÃgÀ®PÉÆ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n,«,J¸ï ¸ÁÖgï ¹n ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉ.J-30/J¯ï-1991 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤ÃgÀ®PÉÆ¥Àà¢AzÀ ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÉÎ gÁwæ 9 UÀAmɬÄ0zÀ 9.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ°èUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÁWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢VgÀĪÀ vÀVÎUÉ ©zÀÄÝ zÀÄSÁ¥ÀvÀUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ C¥ÁWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ»w w½¸ÀzÉ NrºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ.

2] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/08 PÀ®A. 279, L¦¹:.

¢£ÁAPÀ:- 26-02-2008 gÀAzÀÄ PÁgï £ÀA Dgï.eÉ-27/¹.J-6189 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀAqÀAiÀÄå¹AUï ¸Á: AiÀÄzÀAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉmÉPÀqUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ G¥À஢¤ß PÁæ¸À ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J-37/n-8857 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀqÀØgÀ ¸Á: ªÀdæ§Ar FvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ vÀ£Àß låPÀÖgÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ PÁj£ÀªÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹zÀÝPÉÌ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ qÁåªÉÄÃd DVzÉ. ¥Àæ.ªÀ ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ. DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrgÀĪÀ¢®è.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ:.

¢£ÁAPÀ:- 26-02-2008 gÀAzÀÄ §ÄqÀPÀÄAn UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV 1] ¨Á¼À¥Àà vÀA¢ ©üêÀÄ¥Àà ZËqÀQ ¸Á:§ÄqÀPÀÄAn 2] ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà @ vÀÄUÉè¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄUËqÀ ¸Á: §ÄqÀPÀÄAn CAvÁ w½¹ ¸ÀzÀj AiÀĪÀgÀ£ÀÄß CAUÀ d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀÄß dÆeÁlPÉÌ §½¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4045=00 gÀÆ/- ¹QÌzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉù£À ¥ÀÄgÁªÉÃUÉÆøÀÌgÀ ¥ÀAZÀgÀ aÃn CAn¹ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄÃAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸À 7-15 ¦.JA PÉÌ §AzÀÄ ¥Àæ.ªÀ ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ. DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉß PÀ½¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ:.

¢£ÁAPÀ 26/02/2008 gÀAzÀÄ 6-55 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆæ £ÀA. 1 ±Á§Ä¢Ýãï vÀAzÉ ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G: ¥Á£À ±Á¥À ¸Á: ¸ÀAvÉèÉʯï, UÀAUÁªÀw ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£Àå rªÉÊJ¸ï¦ ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀ gÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ 1 ªÀÄlPÀ ¥ÀnÖ, 1 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ºÁUÀÆ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 820/- zÉÆgÉwzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀÄlPÀ ªÀÄnÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA. 2 £À©¸Á§ ¸Á: UÀAUÁªÀw ºÁ:ªÀ:- ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ FvÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ºÉýgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ d¥ÀÄÛ ¥Àr¹zÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£À §UÉÎ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 6-55 ¦.JA.¢AzÀ 7-40 ¦.JA.zÀ ªÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] C¼ÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ:.

¢ : 26-02-08 gÀAzÀÄ 5-45 ¦.JA UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå ¹¦L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è PÀªÀ®ÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ EªÀiÁªÀĸÁ¨ï vÀAzÉ SÁeÉøÁ¨ï vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ N.¹ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï UÀ¼À£ÀÄß ¨gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹§âA¢ü ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr gÀÆ.3200/- UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] UÀAUÁªÀw (UÁæ) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/08 PÀ®A. 110 E & f ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ:- 26-02-2008 gÀAzÀÄ zÁ¸À£Á¼À ©æqïÓzÀ°è §AzÁUÀ C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ «£Á: PÁgÀtªÁV d£ÀjUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, MzÀgÁqÀÄvÁÛ, CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt vÀAmÉ vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ, UÀÄAqÁVjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ, d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀħA¢vÀÄ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ (1) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀ®è½î ºÁ°ªÀ¹Û: zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓ. (2) PÉÆlæ¥Àà vÀAzÉ ºÉêÀÄtÚ UÀÄvÁè ºÁ°ªÀ¹Û: zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÀܼÀzÀ°è UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAvÀvÉAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ wêÀæ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/08 PÀ®A. 110 E & f ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ:- 26-02-2008 gÀAzÀÄ ¥ÉÃmÉÆæ°AUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀ£ÀPÀVj PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ gÀ¸ÉÛErzÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀUÀªÀÄä¼À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¨ÉÊAiÀÄ°£À°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ PÀÆUÁqÀÄvÁÛAiÀiÁªÀ ¨ÉÆýªÀÄPÀ̼ÀÄ K£ÀÄ ¸ÉÃAmÁ ºÀgÀPÀAvÁgÀ CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÀªÀðdªÀ¤PÀjUÉ ºÉzÀjPÉ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀyð¸ÀÄwzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á: »gÉêÀqÀæPÀ®è CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ vÉÆAzÀgÉ ºÁ¼ÀĪÀiÁqÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ PÀ½¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

8] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/08 PÀ®A. PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 26-02-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà C¼Àî¥Àà ¸Á: ºÀÄ®¸ÀUÉÃj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ, ¤£Éß ¢:25-02-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ CPÀ̼ÁzÀ ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÉÎ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 60 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CPÀ̽UÉ `` K£À¯Éà ¨ÉƸÀÄrà PÀÄj ºÀnÖ vÀAwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀgÉà £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ wgÀÄUÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ §qÉ¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ C°èAiÉÄà ©zÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¤AUÀªÀÄä¼À ¨É¤ßUÉ §qÉ¢zÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Á駫PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

9] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀ®ÆègÀÄ ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð eÁ;PÀÄgÀħgÀ ¸Á: ¨ÉÊ®PÀÌA¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀð¢AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, ¸À¢æAiÀĪÀ£ÀÄ M§â£Éà PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÁ¸ÀÄUÀlÖ¯É K£ÉãÉÆà ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀĪÀÄä£Éà PÀĽvÀgÉ vÁ¸ÀÄUÀlÖ¯Éà ¸ÀĪÀÄä£Éà PÀĽvÀÄ ©qÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 25-02-08 gÀAzÀÄ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®è ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄPÉÌ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¸À¢æAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÉüvÉAiÀÄ UÀÄAV£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ JtÂÚ ¸Éë¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß E¯Ád PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀPÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁärzÁÝUÀ 8-15 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ E¯Ád ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ::

10] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ. £ÀA. 32/08 PÀ®A. 13,14,32,34,37,43,38(J) PÉ. E. PÁAiÉÄÝ:

DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ §¼Áîj EªÀgÉ®è¸ÉÃj PÁgÀlVAiÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è ¸ÁÖlgï gÀÆA£À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál¯ï UÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀgÀ CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ CªÀgÀ°èzÀÝ £ÀPÀ° ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál¯ï UÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 25,000/- ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉ.J.35/J¯ï. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

ªÉñÀåªÁnPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ::

11] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ. £ÀA. 42/08 PÀ®A. 8 (J) (©) 4 PÁè¸ï (1) ¦Ln PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ : 27/2/2008 gÀAzÀÄ 0045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠦.L. r.¹.L.© gÀªÀgÀÄ £ÀªÉÆÃzï ªÀiÁrzÀÄÝ K£ÉÃAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¢Ã¦PÁ @ ¢Ã¥ÀÄ vÀAzÉ ¢ªÀAUÀvÀ ¸ÀĨÁâgÁªÀÅ 20 ªÀµÀð gÉrØ ¸Á: «£ÁAiÀÄPÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ 8 £Éà gÀ¸ÉÛ £É®ÄèeÉgÀÄ f¯Áè: UÀÄAlÄgÀÄ ( DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ ) (2) a£Áß UÀAqÀ ¸ÁA¨sÀAiÀÄå ªÀÄAd¯ï 52 ªÀµÀð eÁ: UÉÆ®ègï ¸Á: ¯Á¯ï ¥ÀÄgÀ vÁ:f: UÀÄAlÄgÀÄ ( DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ ) EªÀgÀÆ gÁwæà ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÀªÀÄä CAUÁAUÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ ªÉʱÀåªÁnPÉUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹.UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.


 

Tuesday, February 26, 2008

CRIME DETAILS OF 26TH FEB 08: (UP TO 8-00 P.M)

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/08 PÀ®A. 279, L¦¹:.

¢£ÁAPÀ: 26.02.2008 gÁwæ 8:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ 25 Q.«Äà zÀÆgÀzÀ PÀĵÀÖV- ºÉƸÀ¥ÉÃmï J£ï.ºÉZï.-13 gÉÆÃqÀ ºÉƸÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¸ÁÌgÀ¦üAiÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.36-JA-3707 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ZÀ°¸ÀÄwÛÃgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà EgÀPÀ¯ïUÀqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁl®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ £ÀªÀÄä ¯Áj £ÀA. PÉ.J.01©-8124 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

CRIME DETAILS OF 25TH FEB 08: (UP TO 26th 6-00 A.M)

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/08 PÀ®A. 279, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ: 25-02-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà 31 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉßûvÀgÁzÀ ²ªÀgÁªÉÄÃUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ 50 ªÀµÀð ¸Á: UÀAUÁªÀw gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÁQAUï ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ JA.U˸ï vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï 24 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA,.PÉ.J.37/J¯ï-6848 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ²ªÀgÁªÉÄÃUËqÀjUÉ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÀ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPÀÖ:.

¢£ÁAPÀ: 25.02.2008 gÀAzÀÄ EgÀPÀ®UÀqÁ ¹ÃªÀiÁzÀ PÉgÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸À¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 2] ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà 3] ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà 4] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 5] ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà 6] ¨Á¯ÉøÁ¨ï vÀAzÉ gÁeÉøÁ¨ï EªÀgÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¦.J¸ï.L J£ï.JªÀiï.¨ÁUÀ®PÉÆÃl ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ 1100=00 £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ:.

¢£ÁAPÀ: 25-02-08 gÀAzÀÄ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉrØ PÁåA¦£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà eÉÆåÃw°ðAUÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ gÉrØ PÁåA¦UÉ ºÉÆÃV ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀgÀ¥sÀÅ¢Ýãï vÀA¢ ªÀÄgÀqɸÁ§, ¸Á: gÉrØ PÁåA¥ï ºÁUÀÆ «gÉñÀ vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà, ¸Á: ºÉƸÀ dÆgÀlV. EªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ, CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 310/- d¥ÀÛ ªÀiÁr. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ:.

¢: 25-02-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ gÁeÉøÁ§ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà Q¯ÁègÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆÃPÀ NzÁ ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ Q¯ÁègÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd£ÀPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è N¹ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀÄ jAzÀ 1 N¹ §gÉzÀ aÃn , 1 ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt.gÀÆ.834/- UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ J¥ï.J. £ÀA. 03/08 PÀ®A. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ:.

¢£ÁAPÀ 25/02/2008 gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀVj ¹ÃªÀiÁzÀ°è §¸ÀjºÁ¼À gÉÆÃr£À°è vÀ£ÀßzÀÄ 6 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà PÉÆrè gÀªÀgÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ PÉÆÃj£ÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, F ¢ªÀ¸À ¢. 25/02/08 gÀAzÀÄ 3.00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr ¤gÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÀ£ÀPÀVj UÁæªÀÄzÉƼÀUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸À¢æ vÁ£ÀÄ PÉÆÃj£ÀªÀÄvÉ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ½UÁV vÉUÉ¢j¹zÀÝ ¸ÉƦà£À §t« ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌr PÁ½£À ºÉÆnÖ£À §tªÉUÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà zÁj ºÉÆÃPÀgÀÄ ¸Éâ J¸ÉzÀ ©ÃrAiÀÄ vÀÄAr£À ¨ÉAQAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV vÀªÀÄä §tªÉUÀ½UÉ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ §tªÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EnÖzÀÝ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀºÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ EzÀjAzÀ 1) MAzÀÄ ¸ÉƦà£À §t« CA.Q 2,000=00 gÀÆ. 2) MAzÀÄ ºÉÆnÖ£À §t« CA.Q 5,000=00 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 3) MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï CA.Q 1,000=00 gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 8,000=00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÉƦà£À §tªÉ, ºÉÆnÖ£À §tªÉ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, February 25, 2008

CRIME DETAILS OF 25TH FEB 08: (UP TO 6-00 P.M)

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ:- 25/2/2008 gÀAzÀÄ 17.30 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ J£ï.ºÉZï.-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgï £ÀA§gÀ PÉ.J35/J.351 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ QæµÀÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EvÀ£ÀÆ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EPÁâ¯ï ºÀĸÉãÀ E§âgÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £À°èzÀÄÝ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §ÄdPÉÌ UÁAiÀĪÁVzÉ. JqÀUÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÉ. ºÁUÀÆ EPÁâ¯ï ºÀĸÉãÀ¤UÉ ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀiÁªÁVzÀÄÝ. vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/08 PÀ®A. 498(J), L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ: 25.02.2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æà gÉÃtªÀé UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¸ÀAzsÉÃgï ªÀAiÀÄ: 21 eÁ: ªÁ°äÃQ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: Nd£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ¸ÀAzsÉÃgï EvÀ£ÀÄ ¥Àæw¤vÀå PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ K£ÁzÀgÀÄ £É¥À ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ «µÀAiÀÄ vÉUÉzÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀnÖ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ. ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ J¥ï.J. £ÀA. 01/08 PÀ®A. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ:.

¯ÁZÀ£ÀPÉÃj UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¢: 24.02.2008 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®
¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 203, 5 JPÀgÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ§Ä⠨ɼÉAiÀÄÄ ¥ÀA¥À¸ÉmïÖ ¤AzÀ «zÀÄåvï ¸ËPÀAiÀÄð¢AzÀ PÀ§Ä⠨ɼɹzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 16.02.2008 gÀAzÀÄ PÀgÉAn£À ±ÁPï¢AzÀ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ®ÄPÁì£À DzÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 24.02.2008 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÝjAzÀ oÁuÁ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/08 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

CRIME DETAILS OF 24TH FEB 08: (UP TO 25TH 8-00 A.M)

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/08 PÀ®A. 279 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ: 24-02-2008 gÀAzÀÄ UÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÃgÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ mÁ mÁ D¥ÉzÀ ªÁºÀ£À ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ 5960 ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ wêÀæ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀ®A 279 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/08 PÀ®A. 279, 304 (J) L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 24/02/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ®PÀëöät @ ®ZÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¥ÁªÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁ.ªÀiÁ¢UÀ ¸Á.PÀ£ÀPÀVj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/eÉ-9393 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ£ÀPÀVj ¬ÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÉÆ£ÀÆßgÀºÀĸÉãï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ºÀĸÉãÀ ¸ÀļÉÃPÀ¯ï ¸Á.PÀ£ÀPÀVj ¸ÀégÁeï ªÀÄdqÁ «Ä¤ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.37/4331 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ®PÀëöät @ ®ZÀªÀÄ¥Àà FvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/08 PÀ®A. 279, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ:- 24-02-2008 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀA¢ CªÀÄgÉñÀégÀ ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37/J¯ï-1482 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄvÉÆÛ§â£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀÄAqÀ®ªÀÄj PÁæ¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ºÉÆgÀnzÀÝ zÁåªÀĪÀé½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ JqÀ §ÄdPÉÌ ¨Áj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/08 PÀ®A. 379 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 24/02/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà J¸ï. C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ J¸ï.§¸À¥Àà ±Áå« ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ:£ÉÃPÁgÀ, zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 18/02/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ 11-30 J.JA.¢AzÀ 11-45 J.JA.zÀ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ qÉð ªÀiÁPÉÃðl£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä ºÉÆAqÀ ±ÉÊ£ï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÝ EAd£ï £ÀA. eÉ.¹.36 E.9147499, ZÁ¹ £ÀA. JA.E.4 eÉ.¹.366-J88077303 n.¦.£ÀA.PÉ.J.36/4654 CA.Q. gÀÆ.46,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉßûvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉUÉ ¤°è¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Á駫PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 08/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ: 24/2/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ J¸ï.ºÉZï.N. PÁ£ÉÆÖÃ£ï ªÉÄAmï oÁuÉ §¼Áîj¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÀæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ ²æêÀÄw PÉÊgÀÄ£Á߸Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ U˱ÁªÀ° ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV D¸Àé¸ÀÜgÁVzÀÄÝ, SÁ¸ÀV ªÉÊzÀågÀ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ UÀtªÀÄÄRªÁUÀzÉà EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 21/2/2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄzÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr, ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÀÜw vÀ¦à ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆArzÀÄÝ E¯Ád ¸À®ÄªÁj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀAUÁªÀw AiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯Ád ¸À®ÄªÁV ¢£ÁAPÀ: 22/2/2008 gÀAzÀÄ «ªÀÄì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ: 24/2/2008 gÀAzÀÄ 11-45 J.JA. PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 09/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ: 24/2/2008 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉVAvÀ ªÀÄÄAa£À CªÀ¢üAiÀÄ°è CAzÁdÄ 30 jAzÀ 35 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃd£À ªÀÄÄRå zÁégÀzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/08 PÀ®A. 143, 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 24-02-2008 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉÃ, ¢£ÁAPÀ : 17-02-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©¸ÀgÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉƪÀääUÀ¼ÁzÀ vÀ¹èªÀiÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ CgÉÆæ C°è¸Á§ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉƪÀÄäUÀ¼À JqÀUÁ® ºÉ§ânÖ£À ªÉÄÃ¯É JvÀÄÛ PÁ®Ä EnÖzÀÝPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C°è¸Á§£ÀÄß FUÉÃPÉà ªÀiÁr¢Ã CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¯Éà ¨sÉÆøÀrà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ªÉƪÀääUÀ¼À£ÀÄß CAUÀ¼ÀzÀ°è KPÉà ©nÖ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÁ §rzÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ºÀĸÉãÀ©Ã EªÀ¼ÀÄ ©qÀ¸À®Ä §AzÀgÉà E£ÀÆß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÁ §rzÀÄ PÁ°¤AzÁ M¢ÝzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR¯ÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

8] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/08 PÀ®A. 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 24-02-08 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw gÉÃtªÀé UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ UÉÆÃr ªÀAiÀiÁ: 28 MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: «ÄÃAiÀiÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ: PÀĵÀÖV FPÉAiÀÄ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ, ¢: 23-02-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀ£À ºÀwÛgÀ §mÉÖ vÉƯÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV DUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÉÃtªÀé UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀiÁ: 28 2] ºÀ£ÀªÀĪÀé UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 30 EªÀj§âgÀÆ PÀÆr §AzÀÄ K¯Éà ¸ÀÆ¼É £ÁªÀÅ ªÉÆzÀ®Ä §A¢zÉÝÃªÉ £ÁªÀÅ ªÉÆzÀ®Ä §mÉÖ MUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÀ£ÀªÀĪÀé¼ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vɯÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ gÉÃtªÀé¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ ZÀÆjzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 3] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà gÀªÀÄqÀV J®ègÀÆ ¸Á: «ÄÃAiÀiÁ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ §qÉzÀ£ÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀ£ÀéAiÀÄ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

9] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/08 PÀ®A. 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 24-02-08 ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¤AUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¤gÀÄ¥Á¢ ¥Á£À ±Á¥À ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÉÎ DgÉÆæ PÀjAiÀÄ¥Àà£ÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ `` K£À¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà UÀAUÀ£Á¼ÀUÉ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄtÂÚUÉ §AzÁUÀ §ºÀ¼À ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¢Ýà `` CAvÁ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ §qÉzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÁV vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ UÁæªÀÄzÀ §¸À¥Àà ºÁUÀÆ zsÀªÀÄð¥Àà gÀªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀ£ÀéAiÀÄ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

Sunday, February 24, 2008

CRIME DETAILS OF 23rd FEB 08: (UP TO 24th 8-00 A.M)

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/08 PÀ®A. 279,338 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ZÀ£ÀßzÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð G: qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À PÉÆ¥Àà¼À EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.02.2008 ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À- UÀzÀUÀ J£ï.ºÉZï.-63 gÉÆÃqÀ zÀzÉÃUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J.05 ºÉZï.r- 9200 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ wgÀĪÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà £ÀªÀÄä mÁæöåPÀì £ÀA. PÉ.J.37 /4153 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/08 PÀ®A. 279 L¦¹:.

¸Á¬Ä £ÀUÀgÀzÀ°è UÀAUÁªÀwAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀÆæöå¸Àgï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ wêÀæ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄÄAzÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÉ CAvÁ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ²æà CgÀÄt PÀĪÀiÁgÀ PÉÆüÀÄgÀ ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/08 PÀ®A. 279,338 L¦¹:.

EAzÀÄ DgÉƦvÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀA/ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà PÀÄzÀgÀªÉÆw 30 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀ G-PÀÆ° ¸Á-§ÆzÀUÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà 50 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ & M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¢AzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ gÉ¥sÀgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. JZï ¹-105 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁr rPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/08 PÀ®A. 279,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ:.

wªÀÄä¥Àà vÀA/ ¥ÁAqÀÄ 20 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À G-¯Áj £ÀA.J¦-31 JPÀë- 1239 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-¸ÁAzÁ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄ¯É JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ wæ¥Ààgï PÉ.J-37 /5133 £ÉzÀÝ£ÀÄß lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ qÉæöʪÀgÀ ¥sÀQgÀ¥Àà ºÀjd£À EvÀ¤UÉ ¸ÉÖjAUÀ §qÉzÀÄ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ & M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ zÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É. DgÉƦ MrºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J.J¸ï.L UÀÄgÀÄgÁd ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

Jj¸Áé«Ä vÀA/ vÀAiÀÄ¥Àà 20 ªÀµÀð eÁ- ºÀjd£À ¸Á-ºÀAa£ÀUÀÄr vÁ-ºÉƸÀ¥Él EªÀgÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄgÉUÉ ªÀÄÈvÀ ²ªÀªÀÄÆwð vÀA/ vÁAiÀÄ¥Àà 22 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À ¸Á-ºÀAa£ÀUÀÄr EvÀ£ÀÄ PÀÄrvÀzÀ ZÀl G¼ÀîªÀ£ÁVzÀÝ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ JZï ¹-105 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrzÁÝgÉ

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

6] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 45/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.02.2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü J£ï.JªÀiï.¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸À.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ vÀ¥Éð UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, VuÉUÉÃgÁ §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AwzÀÄÝ fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ vÀPÀët ªÀÄÄR ªÀÄgɪÀiÁaPÉÆAqÀÄ C«vÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ fÃ¥ï ¤°è¹ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV vÉÆzÀ°¸ÀÄvÁÛ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ F jÃw ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 1) ²ªÁf vÀAzÉ f£ï¥Á¯ï ªÀÄgÁp ªÀAiÀÄ; 21 ªÀµÀð eÁ: UÉÆøÀAV G: ¸ÉÆÃ¥Á ¸Émï j¥ÉÃj ¸Á: n. ©. qÁåA gÉÆÃqï ZÉPïÌ ¥ÉÇøÀÖ ºÀwÛgÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ E°è EgÀĪÀ §UÉÎ ¥Àæ²ß¸À®Ä CªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ºÁUÉà ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ J¯ÁèzÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§ªÀ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, February 23, 2008

CRIME DETAILS OF 23RD FEB 08: (UP TO 5-00 P.M)

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/08 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :

¢£ÁAPÀ: 23-02-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8,30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¸Á: PÀÄgÀħ£Á¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è vÀªÀÄÆägÀ ¹ÃªÀiÁzÀ zÉêÉAzÀæ¥Àà PÀgÀPÀ¥Àà£ÀªÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §ArAiÀÄ zÁjAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀzÉÝñÀ¢AzÀ J°èAiÉÆà ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ C¥ÀjavÀ E§âjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ÀªÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀªÀgÀ°è M§â£ÀÄ dħ⠪ÀÄvÀÄÛ ¥ÉêeÁªÀÄ vÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40-45 ªÀµÀð EzÀÄÝ E£ÉÆߧâ£ÀÄ PÀj ¥ÁåAl ©½ ZËPÀ½ ¥ÀÄ® §Ä±Àlð GlÖzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30-35 ªÀµÀð EgÀ§ºÀzÀÄ. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀ£ÀéAiÀÄ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:

¢£ÁAPÀ:- 23-02-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05.30 ¤£Éß ¢ªÀ¸À gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀÄjvÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ gÉrØ «ÃgÀgÁdÄ EªÀgÀ PÀnÖUÉAiÀÄ CqÉØAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁaPÉÆAqÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ£ÀÀ£ÀÄß ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÉÆzÀ°UÉ vÀ¥ÀÅöà vÀ¥ÁàV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¹zÀÄÝ, ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: CAiÉÆÃzsÀå vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀܽAiÀÄ£ÀÄ EzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀ®Ä §A¢gÀ§ºÀÄzÀÄ, JA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.

CRIME DETAILS OF 22ND FEB 08: (UP TO 23RD 6-00 P.M)

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/08 PÀ®A. 279, L¦¹:.

¢£ÁAPÀªÀÄ21-2-08 gÀAzÀÄ gÁwæ9-00 UÀAmÉUÉ §¤ßPÉÆ¥Àà PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ElV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ J.J¸ï.F UÁr £ÀA PÉ.27-9878 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ CzÉêÉüÉUÉ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J.25 ©8793 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV lPÀÌgÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄ CVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/08 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ:.

¢£ÁAPÀ 22-02-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀĪÀÄPÁ® 07-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé UÀAqÀ ®PÀë¥Àà ¥ÀªÀiÁägÀ, ªÀÄUÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀA¢ ®PÀë¥Àà ¥ÀªÀiÁägÀ, ªÀAiÀÄ: 30. eÁ: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:§¼ÀÆlV FvÀ¤UÀÆ ºÁUÀÆ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ FvÀ¤UÉ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀzÀ°è FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ LzÀÄ wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà£À ªÉÄÃ¯É UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ ¥ÉǰøÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀ DVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É FvÀ£À£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ FvÀ£À ºÉAqÀw FUÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ UÉƯÉðPÉÆ¥ÀàPÉÌ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà EzÀÄÝ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ FUÀ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ü EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, February 22, 2008

CRIME DETAILS OF 22ND FEB 08: (UP TO 6-00 P.M)

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 22-02-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ mÉA¥ÉÆà mÁæöåPïì (PÀæµÀgï) £ÀA: KA-37/B-3699 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw-D£ÉÃUÀÄA¢ gÉÆÃqï£À°è CAzÀgÉÃ, £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, D£ÉÃUÀÄA¢ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ-¢rØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ [¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ] PÀ. gÁ. ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ fÃ¥ï£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, fÃ¥ï ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÉ CAvÁ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀgÀ DgÉƦAiÀÄ «gÀÄzÀÞ PÀ®A. 279 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ²æà ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÁÝgÉ. C®èzÉÃ, DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ zÀ¸ÀÛVÃgï ªÀiÁr, zÀ¸ïÛVÃgï ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹, ¸ÀÆPÀÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 21-02-2008 gÀAzÀÄ 12-15 ¦.J0 UÀAmÉUÉ ªÀiÁPÉðmï UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ ¥Á£À±Áå¥À ºÀwÛgÀ UÀÄA¥ÁV d£ÀgÀÄ PÀÆrzÀÄÝ D d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹ MAzÀÄ aÃnAiÀÄ°è £ÀA §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà §¼Áîj CAvÁ w½¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß CAUÀ d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀÄß dÆeÁlPÉÌ §½¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 540=00 gÀÆ/- d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉß PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ : 22-02-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¨sÀgÀªÀĪÀÄä UÀAqÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà PÀÄAeÁ° ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ ¸Á / £ÀgÉÃUÀ¯ï vÁ/PÉÆ¥Àà¼À ¢ : 21-02-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÁ¬Ä zÀÄgÀUÀªÀé PÀÄAeÁ° ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. £ÀgÉÃUÀ¯ï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ ¸ÀÆAiÀÄð PÁAw ºÁUÀÆ ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼ÉUÁV ªÀiÁrzÀ SÁ¸ÀV ¸Á®ªÀ£ÀÄß wÃj¸À¯ÁUÀzÉà ªÀÄ£Àì¹UÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«ÄãÁ±ÀPÀ JuÉÚ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉ vÀAzÁUÀ E¯Ád ¥sÀ°Ã¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ²æà ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ºÉZï.¹ 140 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

CRIME DETAILS OF 21st FEB 08: (UP TO 22nd 8-00 A.M)

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw (UÁæ) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.« DåPÀÖ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ²æà r. PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ ¸ÀÆgÀtÚ ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, eÁw: F½UÉÃgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: Dgï.J¸ï. ZÀZÀð KjAiÀiÁ - ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¢£ÁAPÀ:- 20-02-2008 gÀAzÀÄ £À£Àß »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸ÀÆ¥Àgï ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-6447 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ¤AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀß 3.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ 407 ¥Áå¸ÉAdgï mÉA¥ÉÆà £ÀA: PÉ.J-26/ 2394 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, JqÀ ¥ÁzÀPÉÌ vÉgÉavÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ, J.J¸ï.L. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw (UÁæ) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ²æà ¢Ã¥ÀÄ®Ä vÀAzÉ PÀÄ§Ä gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀĸÀ¸ÀÄ 75 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ ¢:- 18-02-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥ïUÉ ºÉÆÃV UÀĽUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ «ÃgÉñÀ£À ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ PÁæ¸ï£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁzÁ PÀ®AzÀgÀ vÀAzÉ SÁeÁªÀ° ¸Á: qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ºÉƸÀ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ, ¥ÀPÀÌrUÉ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ, §®¨sÀÆdPÉÌ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. DUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀĺÁzÉêÀ£ÀÄ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ PÉ.J¯ï.E. D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. PÁgÀt ZÁ®PÀ zÁzÁPÀ®AzÀgÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ²ªÀ§¸À¥Àà ºÉZï.¹.-106 ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 21-02-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§Äݯï UÀ¥sÀgï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzï ºÀĸÉÃ£ï ¥sÁgÀÄPï ¸Á:¦ügÉÆÝøÀ£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À. ¢: 21-02-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0715 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ£ÀĨÉÃUÀA ¦.AiÀÄÄ.¹ «zÁåyð¤ Q£Áß¼À gÉÆÃqï ¥ÀæªÉÆÃzï PÀ¯Áåt ¥ÀAl¥ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ PÁ¯ÉÃfUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀĺÀªÀÄäzï jAiÀiÁeï ¥Á±Á PÁgï £ÀA.PÉ.J-22/J-7043 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¨sÁ£ÀĨÉÃUÀA½UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. F PÀÄjvÀÄ ²æÃ.£ÁUÀ¥Àà PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 21-2-07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, 19 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ PÀĵÀÖV-ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ºÉzÁÝj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §¤ßPÀmÉÖ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqÉUÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ¤UÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ w½zÀÄ ¦ügÁå¢ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ¤UÉ §®UÀqÉ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ, JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï.-20/qÀ§Æè-5710 CAvÁ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ UÀt¥Àw CAvÁ w½¬ÄvÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ:.

¢£ÁAPÀ 21-02-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1315 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MAzÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ,540=00 UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/08 PÀ®A. 323, 324, 447, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¨ÉƪÀÄä¥Àà vÀA: §¸À¥Àà ªÀÄÄAqÀgÀV ¸Á: PÀ§âgÀV EªÀgÀÄ ¢: 26/1/08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄt¹ºÀtÄÚ ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÄÝ DUÀ D¥Á¢vÀgÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÉÆlzÀ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ºÀÄt¹VqÀ AiÀiÁPÉ §rAiÀÄÄwÛ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆr-§r ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/08 PÀ®A. 447, 324, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ 21-02-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 01-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà °AUÀ£À§Ar ¸Á: ºÀįÉÃUÀÄqÀØ, ¢£ÁAPÀ 19-02-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ ºÀįÉUÀÄqÀØ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¦ÃgÀ¥Àà ®ªÀiÁt ¸Á: UÀ¢UÉÃgÁ vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ, £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ VqÀUÀ¼À£ÀÄß DUÁUÀ PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛà K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Àà ºÉZï.¹-100 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/08 PÀ®A. 447, 341, 323, 504, 506 L¦¹

PÉÆÃlð ¦.¹.- 122 gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁ𢠺ÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢: 25/1/08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ D¥Á¢üvÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà dÄUÉÃj, ¸Á: ¥ÀÄvÀðUÉÃj FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà dÆUÉÃj FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¨Éë£ÀVqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀr¢zÀÄÝ, VqÀªÀ£ÀÄß KPÉ PÀr¢¢Ý CA¢zÀÝPÉÌ D¥Á¢üvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

9] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/08 PÀ®A. 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

PÉÆÃlð ¦.¹.- 122 gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁ𢠺ÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀAzÀ¥Àà ªÀwÛ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ VqÀUÀ¼À «µÀAiÀĪÁV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà UÀÄdÓ® ¸Á: «ÄlÖ®PÉÆÃqÀ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¢: 15/1/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ D¥Á¢üvÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñ ªÀiÁr, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

£ÀA©PÉ zÉÆæºÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

10] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/08 PÀ®A. 408 L¦¹

¢£ÁAPÀ 10-7-06 jAzÀ 7-7-07 gÀªÀgÀUÉ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ PÀÄ®PÀtÂð EvÀ£ÀÄ ±ÁSÁªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÁVzÀÄÝ DPÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 26-10-2006 gÀAzÀÄ CgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀÄ 1,20,000-00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß §¸ÀªÀÄä ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¤qÀUÀÄA¢ EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¨ÁåAPÀUÉ dªÀiÁ vÀUÉzÀÄPÉƼÀîzÉà §¸ÀªÀÄä EªÀjUÉ 1,20,000-00 gÀÆ r¥Áfl ¨ÁAqÀ£ÀÄß ¤Ãr ¸ÀzÀj ¨ÁAqÀ CzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 30-10-06 gÀAzÀÄ 80,000-00 gÀÆ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¤Ãr ¨ÁåAPÀUÉ ªÉÆøÀªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 10-11-06 gÀAzÀÄ CgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ EªÀgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ºÀ¯Á彪ÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è 2,50,000-00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁåAPÀUÉ dªÀiÁ vÀUÉzÀÄPÉƼÀîzÉà r¥Áfl¨ÁAqÀ£ÀÄß ¤Ãr ¸ÀzÀj ¨ÁAqÀ CzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 2,00000-00gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ¸Á® ¤Ãr ¨ÁåAPÀUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

Thursday, February 21, 2008

CRIME DETAILS OF 20th FEB 08: (UP TO 21st 8-00 A.M)

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 19-02-08 gÀ0zÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¢£À¤vÀåzÀ gÉÊvÁ¦ PÉ®¸ÀzÀ°èzÁÝUÀ PÀĵÀÖV E®PÀ¯ï J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÝ ±À§Ý PÉý £Á£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀǪÀð ¢QÌ£À°è M§â EArPÁ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÀÛ ºÉÆÃV vÀ£Àß JqÀUÀqÉ ¸ÉÊqï ©lÄÖ §®UÀqÉUÉ PÁgÀ£ÀÄß ¥À°Ö ºÉÆqɹzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÁgï £ÀA. £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-28/JA-5983 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ©¹ä¯ÁèSÁ£ï vÀAzÉ ªÉÆâ£ÀSÁ£ï ¥ÀoÁt, 30 ªÀµÀð, ¸Á: vÁ½PÉÆÃmÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj PÁj£À°èzÀÝ VÃvÁ UÀAqÀ ±ÉõÁZÁ® CAzÁdÄ 53 ªÀµÀð ¸Á: vÁ½PÉÆÃmÉ JA§ÄªÀªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/08 PÀ®A. 363 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 20-02-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 18:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀÄqÀzÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà §½UÀ£ÀÆgÀÄ 50 ªÀµÀð, PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á / PÁlæ½î vÁ/PÉÆ¥Àà¼À. ¢ : 29-01-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÀAzÉæÃUËqÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ£ÀUËqÀ ¥Án¯ï, 2) ªÉAPÀ£ÀUËqÀ ¥Ánïï E§âgÀÆ ¸Á/ ªÀgÀvÀuÁß¼ï vÁ/f/PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁ¼ÀªÀé¼À£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ UÀÄAr£À ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÀA.2 £ÉÃzÀݪÀ£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ DgÉÆæ £ÀA.1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ E°èAiÀÄ ªÀgÀUÉ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¦.J¸À.L C¼ÀªÀAr gÀªÀgÀÄ zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ:.

¢£ÁAPÀ 20-02-08 gÀAzÀÄ ²æà ©.J¸ï. vÀ¼ÀªÁgÀ ¦.L. r¹L© WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄgÉUÉ DgÉƦvÀgÁzÀ 1) PÀ®è¥Àà vÀA/ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà 39 ªÀµÀð f-°AUÁAiÀÄvÀ zÉêÀgÁd CgÀ¸ï PÁ¯ÉƤ PÉÆ¥Àà÷¼À 2) ¨Á¨sÀÄgÁªÀ vÀA/ ±ÀAPÀæ¥Àà PÀªÀiÁägÀ 40 ªÀµÀð UÀ«ªÀÄoÀ gÉÆqï PÉÆ¥Àà÷¼À 3) §¸ÀªÀgÁd ªÀiÁåUÁgÀ ¸Á/ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ F±ÀégÀ zÉêÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ M.¹ dÆeÁl §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉƦvÀgÀ ªÉÄ¯É ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ ¸ÀzÀgÀ DgÉƦvÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ MrºÉÆVzÀÄÝ 2 d£À ¹QÌzÀÄÝ CªÀjAzÀ N¹ dÆeÁlzÀ ºÀt 155=00 gÀÆ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà w¥Éà¸Áé«Ä JZï ¹ -14 PÉÆ¥Àà¼À£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ:.

²æà QgÀtPÀĪÀiÁgÀ.J¸ï. ¤Ã®UÁgï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:-19-02-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¹¢ÝPÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄvÁÛ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, C°è ¸ÉÃjzÀÝ d£À NrºÉÆÃzÀgÀÄ. «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) ¥Á¥ÁgÁªï vÀAzÉ PÀȵÀÚAiÀÄå PÀÄAZÁ®, ªÀAiÀĸÀÄì 63 ªÀµÀð, eÁ: ªÀqÀØgÀÄ, ¸Á: ¹¢ÝPÉÃj CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß (2) vÁdÄ¢ÝÃ£ï ¸Á: UÀAUÁªÀw EvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀjAzÀ ¨Á¯ï¥É£ï, gÀÆ. 740-00 ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÀÄmÁÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/08 PÀ®A. ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ PÁuÉ:.

¦üAiÀiÁ𢠤gÀÄ¥ÁzÀ¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà PÀÄgÀ¨Á ªÀ: 35 eÁ:PÀÄgÀ§gÀ G: PÀÆ° ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®Qëöä ªÀ: 13 ºÁUÀÆ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ªÀiÁ§Ä ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï ªÀÄįÁègÀ EªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁ¹A© ªÀ: 14 EªÀ¼ÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §gÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ E¤ßvÀgÀ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ M§âjUÉƧâgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¢: 16-02-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ E§âgÀÄ PÀÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀAqÁ¸ïUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è CªÀgÀ£ÀÄß E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ :- 1} ®Qëöä vÀAzÉ ¤gÀÄ¥ÁzÀ¥Àà PÀÄgÀ§gÀ ªÀ: 13 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ ¸Á; £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï, JvÀÛgÀ 4 ¦üÃmï 5 EAZï, UÉÆâü §tÚ, zÀ¥Àà PÀtÄÚ, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, CUÀ® Q«, GzÀÝ ªÀÄÆUÀÄ ¨ÁzÁ«Ä §tÚzÀ ®AUÀ ªÀÄvÀÄÛ dA¥Àgï vÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀjUÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀÄvÀÛzÉ. 2} PÁ¹A© vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï ªÀÄįÁègÀ ªÀ: 14 eÁ; ªÀÄĹèÃA ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï JvÀÛgÀ 4 ¦üÃmï 3 EAZï, UÉÆâü §tÚ, ¸ÀtÚ PÀtÄÚ, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, GzÀÝ Q«, CUÀ® ºÀuÉ, zÀ¥Àà ªÀÄÆUÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ ®AUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼À¢ dA¥Àgï vÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀjUÉ PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£Á0PÀ: 20-02-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ¸ÀAZÁj PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÁÝUÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀA¥ËAqï UÉÆÃqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà M§â ªÀåQÛ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è EzÀÝ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß Nr ºÉÆÃV »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ, gÁeÁ CAvÁ ºÉý £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸ÀÆr, 19 ªÀµÀð, eÁ: ¨sÉÆë, G: UËAr PÉ®¸À, ¸Á: D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä, UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ gÀ¸ÉÛ, PÀĵÀÖV CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆnÖgÀĪÀ¢¯Áè. ¸ÀzÀj ªÀåQÛ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è NqÁqÀÄwÛzÀÄÝ, §¸ï ¤¯ÁÝt d£À ©ÃqÁzÀ ¥ÀæzÉñÀªÁzÀÝjAzÀ EªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄ ©lÖ°è ¥ÀæAiÀÄtÂPÀgÀ eÉçÄUÀ¼ÀîvÀ£À, ¸ÀÄmïPÉøï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008