Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, February 29, 2008

CRIME DETAILS OF 29th FEB 08: (UP TO 6-00 P.M)

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/08 PÀ®A. 110 ¹Dg惡.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.02.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À (UÁæ) oÁuÉ gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀĨsÁ£ï¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ ¸Á¨ï FgÁ¼À ªÀAiÀÄ: 42 eÁ: ªÀÄĹèA G: vÀwÛ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: Q£Áß¼À EªÀ£ÀÄ PÀzÀÄÝ ªÀÄÄaÑ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.02.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:30 UÀA.UÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ N.¹. ªÀÄlPÁzÀ §UÉÎ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ¥Àæ±ÁߪÀ½ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä DqÀÄwÛzÀÄÝ EwÛvÀÛ¯ÁV ©nÖgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ N.¹ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀUÀĪÀ£ÉAzÀÄ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 28.02.2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 9.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ©.J¸ï. vÀ¼ÀªÁgÀ ¦.L. r.¹.L.© gÀªÀgÀÄ, oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] FgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà CgÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 36 eÁ: G¥ÀàgÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: Q£Áß¼À 2] gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð eÁ: CUÀ¸ÀgÀ G: £ÉÃPÁjPÉ ¸Á: Q£Áß¼À ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ©.J¸ï. vÀ¼ÀªÁgÀ, ±ÁªÀÄgÁªÀ ¸ÀdÓ£À ¦.J¸ï.L CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 600=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥É£Éß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄmÁÌ aÃn UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ°è ¸ÀAUÀ滹zÀ ºÀt, ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß D£ÀAzÀ §rUÉÃgÀ Q£Áß¼À EªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀg¢ ¸À°è¹zÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 28.02.08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ ²æà ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/08 PÀ®A. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 28.02.2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:45 UÀAmUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¦. ªÉÆúÀ£À ¥Àæ¸Ázï ¦.L. C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ «¨sÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ VtUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå¸ÁgÀzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ Raw ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, zÁ½ ªÀiÁr M¼ÀVzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° ¸Á: ªÀiÁ¢£ÀÆgï ºÁ:ªÀ: VtUÉÃgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ UÉÆÃt aîªÀ£ÀÄß ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÉƼÀUÉ ªÀÄzÀå¸ÁgÀzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ, CªÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä EzÀĪÀgÉUÉ ªÀÄzÀå¸ÁgÀzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,470=00 ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 5709=00 gÀÆ ¹QÌvÀÄ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ DA¨ÉæñÀ FvÀ£ÀÄ UÀzÀUÀ PÉ.J¸ï.J¸ï PÁ¯ÉÃf£À°è NzÀÄwzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À vÁ¬Ä ¥ÁªÀðw EªÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ¢: 29-02-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¤Ã£ÀÄ EAzÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ ¤£Àß vÀAzÉAiÀÄ wy EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁV NzÀzÉ ©.J AiÀÄ°è ¥sɯï DVgÀÄwÛ CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É½UÉÎ 0715- 0730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀÄ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦gÁå¢ CzÉ. ¸ÀzÀj ¦gÁå¢ ¸ÁgÉñÀAzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA-04/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

CRIME DETAILS OF 28th FEB 08: (UP TO 29th 9-00 A.M)

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/08 PÀ®A. 279, 307(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢: 28-02-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ FgÀtÚ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà aA¢ J¯ï.L.¹. JeÉAmï ¸Á:ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆÃAqÁ DåQÖªÁ ªÉÆÃmÁgï.¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀA. PÉ.J.03/J¥sï.f.7362 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖV-ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ gÀ¸ÉÛ ¸ÁUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ eÉ.JA.eÉ.zÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ FgÀtÚ FvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ FgÀtÚ£À£ÀÄß ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ DvÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀzÁV ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ w½¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/08 PÀ®A. 279, 337 L¦¹:.

EAzÀÄ ¢: 28-02-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. gÁeÁºÀĸÉãï J,J¸ï.LPÁgÀlV gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï zÀ°èzÁÝUÀ ¸ÀAeÉ 4:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á G¼ÀQºÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.37/PÉ.7593 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 35ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.34/eÉ.4154 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß »ÃUÉ E§âgÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÀ¼À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ J.J¸ï.L gÁeÁºÀĸÉãï gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢ : 28-02-08 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA UÀAmÉUÉ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ²æà zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L r¹L© WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢ü ºÁUÀÆ C¼ÀªÀAr oÁuÁ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ dAnAiÀiÁV, ªÀÄvÀÆÛgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÀæ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥Á£ï ±Á¥ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ºÀÄZÀÑAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ, 30 ªÀµÀð, ¥Á£ï ±Á¥ï ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á/ªÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ N.¹ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï aÃnUÀ¼À£ÀÄß ¨gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹§âA¢ü ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.715/- d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ. zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¸ÀÆPÀÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢ : 28-02-08 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JA UÀAmɸÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆæ 1]zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà 65 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÄʯÁ¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà ªÀÄÄPÀÄÌA¢ 24 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄmÁÌ dÆeÁlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ. 320/- ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrzÀÄÝ ¦.J¸ï.L eÉÆåwÃð°AUÀ PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¸ÀÆPÀÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/08 PÀ®A. 420 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢ : 28-02-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆj vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉĺÀ§Æ§ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ 4 d£À DlzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄmÁÌ dÆeÁlªÁqÀĪÀzÀPÉÌ ¥ÉæÃgÉæ¸ÀÄvÁÛ MAzÉà ¢£ÀzÀ°è ²æêÀÄAvÀgÁUÀÄwÛÃj 1 gÀÆ.UÉ 80 gÀÆ. PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀļÀÄî ºÉý ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÀt ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 2 ªÀÄmÁÌ £ÀA. ¥ÀnÖ, 1 aÃn, 2¨Á¯ï ¥É£ï £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 352-00 ºÁUÀÆ ªÀÄmÁÌ ¥ÀnÖ UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/08 PÀ®A. 341, 143, 147, 323, 354, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 28/2/2008 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀ£ÁzÀ ²æà ¤AUÀ¥Àà ªÉÄÃn EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§ ¥ÀjªÁgÀzÉÆA¢UÉ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï: £ÀA PÉ.J.37 /3878 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aPÀÌ ªÀAPÀ®PÀÄAmÁ ²æà ªÀiÁgÀÄvÉñÀégÀ eÁvÉæUÉ ºÉÆV ªÁ¥À¸ï vÀ£Àß HjUÉ mÁæPÀÖgÀzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ aPÀÌ ªÀAPÀ®PÀÄAmÁ 3 ¥À¯ÁðAUÀ CAvÀgÀzÀ°è DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 5:30 UÀ0mÉ AiÀiÁVvÀÄÛ. DUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÀªÉÄñÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÅgÀ 2] ¸ÀuÉÚ¥Àà UÀÄgÀ° 3] £ÁUÀ¥Àà UÀÄgÀ° 4] ªÉ0PÀ¥Àà qÉæöʪÀgï 5] ¹zÀÝ¥Àà ºÀnÖ 6] §¸À¥Àà ºÀÄ®V 7] ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ºÀÄ®V 8] CªÀÄgÉñÀ¥Àà ¥ÉÇ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ¸Á// J®ègÀÆ UÁtzÁ¼À UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ vÁ//AiÀÄ®§ÄUÁð DgÉÆævÀgÀÄ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀدÁV ¤AwzÀÄÝ CªÀjUÉ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÀ¸ÉÛUÉ KPÉ CqÀدÁV ¤Aw¢Ýj gÀ¸ÉÛ ©lÄÖ ¤°èj CA¢zÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ ¤AzÀ£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CAzÀªÀgÉ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢ü zÁgÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà ªÉÄÃn EvÀ¤UÉ mÁæPÀÖgï ¤AzÀ PɼÀUÉ dVÎ FUÁÎ ªÀÄÄUÁÎV §rzÀÄ ºÁUÀÆ ©r¸À®Ä §AzÀ PÀÄlA§zÀjUÉPÀÆqÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ gÀªÀgÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Thursday, February 28, 2008

CRIME DETAILS OF 28th FEB 08: (UP TO 8-00 P.M)

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A. 96(J) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.02.2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦.J¸ï.L ²æà J£ï.JA ¨ÁUÀ®PÉÆÃl gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄvÁÛ Q£Áß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV HgÀ°è UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄvÁÛ Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ UÉÆÃ¥Á®±ÉnÖ EªÀgÀ QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä C°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÉÊAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¸ÁzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è CAUÀr ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ EtÂQ ºÁPÀÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ, £ÀªÀÄä fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß ªÀÄÄR ªÀÄgɪÀiÁaPÉÆAqÀÄ C«vÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ fÃ¥ï ¤°è¹ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV vÉÆzÀ°¸ÀÄvÁÛ ¹zÀÞ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà vÀÄzÉ° ªÀAiÀÄ; 21 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: Q£Áß¼À UÁæªÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß ¥ÀÇtð ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉÊAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ¦üÃmï GzÀÝzÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ EvÀÄÛ. CªÀ¤UÉ gÁqÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ F ªÉüÉAiÀÄ°è E°è EgÀĪÀ §UÉÎ ¥Àæ²ß¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉà AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§®ºÀ𠫪ÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ°®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖ°è vÁ£ÀÄ ºÉÆA¢zÀ C¥ÁAiÀÄPÁj ¸ÁzsÀ£ÀzÀ (gÁr£À) ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÄAzÉ J¯ÁèzÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAeÉÕAiÀÄ CxÀªÁ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß gÁqï ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

CRIME DETAILS OF 27th FEB 08: (UP TO 28th 9-00 A.M)

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/08 PÀ®A. 279 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢ :- 27/02/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀiÁ§Ä¸Á§ vÀAzÉ gÁdĸÁ§ 25 ªÀµÀð, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï ZÁ®PÀ £ÀA. PÉ.J-37/J¥sï-124 AiÀÄ®§ÄUÁð r¥ÉÆÃ. FvÀ£ÀÄ ¤AUÁ¥ÀÄgÀ ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ n¥Ààgï £ÀA. N.Dgï-09/¹-0903 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¸ï £À JqÀUÀqÉ dRA UÉÆArzÀÄÝ CzÉ. n¥Ààgï ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÆÃw¯Á® Dgï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/08 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.02.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ gÀ« vÀAzÉ £ÉlPÀAoÉ¥Àà ªÀÄAwæ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð G: ¸ÀÄ¥ÀgïªÉÊdgï PÉ®¸À ¸Á: £ÀAZÀgÉè vÁ: D®ÆgÀ f: PÀ£ÀÄð® ¢£ÁAPÀ: 27.02.2008 ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À - ºÉƸÀ¥ÉÃmï J£ï.ºÉZï.-63 gÉÆÃqÀ VtÂUÉÃgÁ ºÀwÛgÀ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J. 19 eÉqï-5747 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉ.J. 26/ PÉ. 3368 gÀ°è ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄUÉ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉqɸÀÄwÛzÀÝ C¤®UÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢ : 27-02-08 gÀAzÀÄ 5-15 ¦.JA UÀAmÉUÉ ªÉÄÊ£À½î UÁæªÀÄzÀ ²æà §ÄqÀتÀÄä zÉë UÀÄrAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ªÀÄÄAqÀgÀVªÀÄoÀ 2) PÉÆlæAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå ªÀÄÄAqÀgÀVªÀÄoÀ ¸Á/ E§âgÀÆ ªÉÄÊ£À½î UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ N.¹ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï aÃnUÀ¼À£ÀÄß ¨gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ Dgï. J¥sï zÉøÁ¬Ä ¦.J¸ï.L C¼ÀªÀAr ºÁUÀÄ ¹§âA¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr gÀÆ.1130/- UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ.

4] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢ : 27-02-08 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA UÀAmÉUÉ ¨ÉÆÃZÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥Á£ï ±Á¥ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà §Ar, 30 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á-¨ÉÆÃZÀ£ÀºÀ½î EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ N.¹ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï aÃnUÀ¼À£ÀÄß ¨gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ Dgï. J¥sï zÉøÁ¬Ä ¦.J¸ï.L C¼ÀªÀAr ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ü ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr gÀÆ.430/- UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-02-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉUÉ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ.f. PÉÆüÀÆgÀ, ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-27-02-08 gÀAzÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå ²æà f.Dgï. zÉøÁ¬Ä, r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è, £Á£ÀÄ, ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: ºÉƸÀ½î (2) f¯Á¤ vÀAzÉ ±Á«Äzï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: gÀhÄqï.¦.E. zÀ°è UÁåAUïªÀÄ£ï ¸Á: PÀrØ¥ÀÄr NtÂ, UÀAUÁªÀw CªÀjAzÀ gÀÆ. 1,150-00 ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÀÄmÁÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 420 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢:- 27-02-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà GªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ®A¨Át ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: aPÀÌ gÁA¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ vÁ: UÀAUÁªÀw, aPÀÌgÁA¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁzÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 27-02-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è (1) PÀĨÉÃgÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄð £ÁAiÀÄPÀ, 35 ªÀµÀð, ®A¨Át ¸Á: aPÀÌ gÁA¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ (2) UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà vÀAzÉ UÁ¼É¥Àà, 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ (3) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà 35 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ (4) ¤Ã®¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ¼Éà §Ar ºÀ¯Áð¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ aÃn §gɹPÉÆAqÀÄ ¤ªÀÄä CzÀȵÀÖ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁrPÉƽî CAvÁ d£ÀjUÉ ¸ÀļÀÄî ºÉý £ÀA©¹, d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. ºÉZï.¹-106 ²ªÀ§¸À¥Àà UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀgÀÄ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/08 PÀ®A. 110(E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹Dg惡:.

¢: 27-02-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä fÃ¥ï£À°è J¦¹-54 gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÁgÀlV ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀĪÁUÀ PÁgÀlV ºÀ¼É §¸À¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀtÚ UËqÀæ ªÀ: 35 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÇgï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ F HgÁUÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ £À£Àß vÀAmÉUÉ §vÁð£À CªÀgÀ£Àß MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛä CAvÀ MzÀgÁqÀÄvÀÛ ±ÁAw ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è CªÀ¤AzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÁjUÉ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ¨É½UÉÎ 1030 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

8] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/08 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-02-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5,30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ ¤gÀÄ¥ÁzÉ¥Àà£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄÄwzÁÝUÀ DgÉÆæ zÁåªÀÄtÚ£ÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¸ÀÄ¢Ý PÉý ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÁzÀ 1] zÁåªÀitÚ vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ªÀ: 58 MPÀÌ®vÀ£À 2] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ 3] ºÉÆ£ÀߪÀé UÀAqÀ zÁåªÀÄtÚ 4] ±ÀgÀtªÀé UÀAqÀ ºÉƽAiÀÄ¥Àà 32 ªÀµÀð 5] ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ 22 ªÀµÀð ¸Á: J®ègÀÆ PÉÆgÀqÀPÉÃgÁ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ d«ÄãÀÄ ¸ÀA§AzsÀ §zÀÄ«£À°èzÀÝ ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ¤UÉ LzÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ §qÉzÀÄ JwÛ £É¯PÉÌ MUÉ¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦ügÁå¢ ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ PÉÆ½î ªÀ: 48, ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÉÆgÀqÀPÉÃgÁ EªÀ½UÉ C°èAiÉÄà ©zÀÄÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦ügÁå¢ ºÀuÉUÉ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀtªÀé¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ §qÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÀgÉ, vÁ¬Ä ªÀÄUÀ£À PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛêÉ. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CªÀÄgÉñÀ ©. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

9] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/08 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-02-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 7,30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀiÁªÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà£ÀÄ »gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ¢AzÀ PÉÆgÀqÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄ DUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ PÉÆ½î ªÀ: 40À 2] ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀi¥Àà PÉƽî 45 ªÀµÀð 3] AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÉÆmÉ®¥Àà PÉƽî 35 ªÀµÀð 4] ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ PÉƽî 45 ªÀµÀð 5] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÉÆmÉ®¥Àà PÉƽî 30 ªÀµÀð ¸Á: J®ègÀÆ PÉÆgÀqÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ HgÀ ºÀwÛgÀ CUÀ¹ ªÀÄÄAzÉ §qÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÀ CAvÁ ¸ÀÄ¢Ý PÉý ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀĪÀÄ£À¥Àà¤UÉ `` K¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄÆägÀ°è dUÀ¼À ºÀZÁÑPÀ §A¢AiÉÄãÀÄ CAvÁ §qÉAiÀÄ ºÀwÛzÀÄÝ DUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ AiÀiÁPÉà £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ §qÉAiÀÄÄwÛjà CAvÁ PÉüÀ®Ä gÀªÉÄñÀ£ÀÄ J¯Éà ¨ÉƸÀÄrà ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ K£ÀÄ ºÉüÀÄwÛà CAvÁ ºÉý £ÀÆQzÀÄÝ UÀ©ðt EzÀÝ PÁgÀt ¨É¤ßUÉ ªÀÄÆPÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ EzÉÆAzÀÄ ¸Áj G½zÀÄPÉÆArjà ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CªÀÄgÉñÀ ©. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

10] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/08 PÀ®A. 160 L¦¹.

EAzÀÄ ¢ :- 27/02/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÉÆû£ï ¥Á±Á vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀzÀ ¸Á§ J°UÉÃgÁ, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ 2] ªÀĺÀäzï SÁ¹A vÀAzÉ SÁ¹A ¸Á§ 35 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀj§âgÀ£ÀÄß ¦.J¸ï.L. ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¨sÀdAwæ gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CAzÉ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

11] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/08 PÀ®A. 174 ¹.DgÀ.¦.¹..

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27/2/2008 gÀAzÀÄ 2-45 ¦.JA. PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà UÀnÖ ªÀAiÀÄ- 55 ªÀµÀð, eÁw: £ÉÃPÁgÀ G: ¸ÉÊPÀ¯ï jPÁë ZÁ®PÀ ¸Á: ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï UÀAUÀªÀw, ¢£ÁAPÀ: 20/2/2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ ±Álð¸ÀPÀÆåðmï ¢AzÀ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ CzÀgÀ°è UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ ªÉAPÀlgÁªï vÀAzÉ eÉÆÃUÀ±ÉlÖgï ªÀAiÀÄ- 81 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ E®èzÉ vÀ£Àß ºÉÆÃmɯïzÀ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ
¢£ÁAPÀ: 20/2/2008 gÀAzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27/2/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æà ¥Àæ¯ÁízÀZÁAiÀÄð ºÉZï.¹. 83 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

12] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/08 PÀ®A. 174 ¹.DgÀ.¦.¹..

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ ºÀÄZÀà¥Àà£ÀzÀÄ ¸ÀéAvÀ mÁæöåPÀÖgÀ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀÄrAiÀÄ®Ä vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ¨sÀl¥À£ÀºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ 15-20 ¢£ÀUÀ½AzÀ §A¢zÀÄÝ EAzÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÈvÀ£À CtÚ ºÀÄZÀÑ¥Àà£ÀÄ mÁæöåPÀægÀ£ÀÄß aPÀ̪ÀiÁåUÉÃjUÉ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ EµÀÖ«®èzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¢: 27-02-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ E¯Ád PÀÄjvÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀévÉæ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ. UÀzÀUÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. «.J¸ï »gÉêÀÄoÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

Wednesday, February 27, 2008

CRIME DETAILS OF 27TH FEB 08: (UP TO 8-00 P.M)

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/08 PÀ®A. 109 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ 27-02-08 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L CªÀÄgÉñÀ ºÁUÀÆ ¦.¹. 308 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄAeÁ£É 9,30 UÀAmɬÄAzÀ PÀĵÀÖV ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀlÖtzÀ J.¦.JA.¹. AiÀiÁqÀð£À JPÀì JA.J¯ï.J gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤AwzÀÄÝ PÀvÀðªÀåzÀ°è ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀA¢ »rzÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖzÀÄÝ £Á«§âgÀÆ PÀÆr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ« vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà »gɪÀĤ ¸Á: UÁA¢£ÀUÀgÀ PÀĵÀÖV CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉà EzÀÄÝ, C£ÀĪÀiÁ£À¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀĪÀ ¨sÀ®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħAzÀzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/08 PÀ®A. 107 ¹Dg惡.

¢£Á0PÀ: 15-01-08 j0zÀ E°èAiÀĪÀgÀUÉ ªÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À ªÀÄzÀå ªÉʵÀªÀÄåªÁV M§âjUÉƧâgÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ EªÀgÀ°èzÀÄÝ EªÀgÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀĪÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ PÀëÄ®PÀ PÁgÀtPÁÌV §rzÁrzÀÄÝ CzÉà jÃw CªÀgÀÄ vÀªÀÄävÀªÀÄä°è ªÉʵÀªÀÄåªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ EªÀgÀÄ ºÉÆqÉzÁr CªÀgÀªÀgÀ ¥Áæt ºÁ¤ D¹Û ºÁ¤ DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EªÀj§âgÀ dUÀ¼À ¤qÀ±Éù UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ vÀgÀĪÀAvÁVzÀÄÝ EªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀvÀgÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁr EªÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉqÀĪÀ ¹Üw EzÉ. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/08 PÀ®A. 107 ¹Dg惡.

¢£Á0PÀ: 15-01-08 j0zÀ E°èAiÀĪÀgÀUÉ ªÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À ªÀÄzÀå ªÉʵÀªÀÄåªÁV M§âjUÉƧâgÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ EªÀgÀ°èzÀÄÝ EªÀgÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀĪÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ PÀëÄ®PÀ PÁgÀtPÁÌV §rzÁrzÀÄÝ CzÉà jÃw CªÀgÀÄ vÀªÀÄävÀªÀÄä°è ªÉʵÀªÀÄåªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ EªÀgÀÄ ºÉÆqÉzÁr CªÀgÀªÀgÀ ¥Áæt ºÁ¤ D¹Û ºÁ¤ DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EªÀj§âgÀ dUÀ¼À ¤qÀ±Éù UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ vÀgÀĪÀAvÁVzÀÄÝ EªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀvÀgÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁr EªÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉqÀĪÀ ¹Üw EzÉ. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A. 107 ¹Dg惡.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ UÀÄ£Éß £ÀA 39/08 gÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ©. ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉà £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F ¥ÀgÀPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀgÀÄ JªÀiï.r. UË¸ï ºÁUÀÆ EvÀgÉà LzÀÄ d£ÀgÀÄ JgÀqÀÄ UÀÄA¦£ÀªÀgÀÄ ¥Áèmï £ÀA 13/47 ªÀÄvÀÄÛ 13/48 ¥Áèl ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ K£ÁzÀgÀÄ C£ÁºÀÄvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉUÁV ªÉÆÃw¯Á® Dgï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzsÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A. 107 ¹Dg惡.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ UÀÄ£Éß £ÀA 38/08 gÀ DgÉÆævÀgÁzÀÉ JªÀiï.r. UË¸ï ºÁUÀÆ EvÀgÉà LzÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ©. ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉà £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ JgÀqÀÄ UÀÄA¦£ÀªÀgÀÄ ¥Áèmï £ÀA 13/47 ªÀÄvÀÄÛ 13/48 ¥Áèl ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ K£ÁzÀgÀÄ C£ÁºÀÄvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉUÁV ªÉÆÃw¯Á® Dgï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/08 PÀ®A. 279, 338 L¦¹:.

F ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆævÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ¹gÀ¸ÀAV ¸Á : ºÀwÛPÉƼÀ ¯Áj £ÀA PÉ J 25/J.9388 gÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà £ÀªÀ®UÀÄAzÀ 23 ªÀµÀð eÁ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á : zsÁgÀªÁqÀ ¯Áj £ÀA PÉ J 25/© 1646 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¯Áj UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹ªÀiÁè PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ J£ï ºÉZï 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀzÁðgïf ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ.

CRIME DETAILS OF 26TH FEB 08: (UP TO 27TH 8-00 A.M)

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/08 PÀ®A. 279, 304 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀªÀÄUËqÀ vÀ0¢ ¥ÀQÃgÀUËqÀ UËqÀæ ªÀAiÀÄ-55, eÁ; ªÁ°äÃQ H: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-¤ÃgÀ®PÉÆ¥Àà EªÀgÀÄ »Ã½PÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ ¢: 25-02-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÉÃRgÀUËqÀ vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄUËqÀ UËqÀæ ªÀAiÀÄ-32 ¸Á-¤ÃgÀ®PÉÆ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n,«,J¸ï ¸ÁÖgï ¹n ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉ.J-30/J¯ï-1991 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤ÃgÀ®PÉÆ¥Àà¢AzÀ ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÉÎ gÁwæ 9 UÀAmɬÄ0zÀ 9.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ°èUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÁWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢VgÀĪÀ vÀVÎUÉ ©zÀÄÝ zÀÄSÁ¥ÀvÀUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ C¥ÁWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ»w w½¸ÀzÉ NrºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ.

2] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/08 PÀ®A. 279, L¦¹:.

¢£ÁAPÀ:- 26-02-2008 gÀAzÀÄ PÁgï £ÀA Dgï.eÉ-27/¹.J-6189 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀAqÀAiÀÄå¹AUï ¸Á: AiÀÄzÀAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉmÉPÀqUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ G¥À஢¤ß PÁæ¸À ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J-37/n-8857 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀqÀØgÀ ¸Á: ªÀdæ§Ar FvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ vÀ£Àß låPÀÖgÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ PÁj£ÀªÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹zÀÝPÉÌ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ qÁåªÉÄÃd DVzÉ. ¥Àæ.ªÀ ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ. DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrgÀĪÀ¢®è.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ:.

¢£ÁAPÀ:- 26-02-2008 gÀAzÀÄ §ÄqÀPÀÄAn UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV 1] ¨Á¼À¥Àà vÀA¢ ©üêÀÄ¥Àà ZËqÀQ ¸Á:§ÄqÀPÀÄAn 2] ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà @ vÀÄUÉè¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄUËqÀ ¸Á: §ÄqÀPÀÄAn CAvÁ w½¹ ¸ÀzÀj AiÀĪÀgÀ£ÀÄß CAUÀ d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀÄß dÆeÁlPÉÌ §½¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4045=00 gÀÆ/- ¹QÌzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉù£À ¥ÀÄgÁªÉÃUÉÆøÀÌgÀ ¥ÀAZÀgÀ aÃn CAn¹ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄÃAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸À 7-15 ¦.JA PÉÌ §AzÀÄ ¥Àæ.ªÀ ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ. DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉß PÀ½¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ:.

¢£ÁAPÀ 26/02/2008 gÀAzÀÄ 6-55 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆæ £ÀA. 1 ±Á§Ä¢Ýãï vÀAzÉ ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G: ¥Á£À ±Á¥À ¸Á: ¸ÀAvÉèÉʯï, UÀAUÁªÀw ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£Àå rªÉÊJ¸ï¦ ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀ gÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ 1 ªÀÄlPÀ ¥ÀnÖ, 1 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ºÁUÀÆ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 820/- zÉÆgÉwzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀÄlPÀ ªÀÄnÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA. 2 £À©¸Á§ ¸Á: UÀAUÁªÀw ºÁ:ªÀ:- ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ FvÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ºÉýgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ d¥ÀÄÛ ¥Àr¹zÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£À §UÉÎ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 6-55 ¦.JA.¢AzÀ 7-40 ¦.JA.zÀ ªÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] C¼ÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ:.

¢ : 26-02-08 gÀAzÀÄ 5-45 ¦.JA UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå ¹¦L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è PÀªÀ®ÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ EªÀiÁªÀĸÁ¨ï vÀAzÉ SÁeÉøÁ¨ï vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ N.¹ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï UÀ¼À£ÀÄß ¨gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹§âA¢ü ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr gÀÆ.3200/- UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] UÀAUÁªÀw (UÁæ) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/08 PÀ®A. 110 E & f ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ:- 26-02-2008 gÀAzÀÄ zÁ¸À£Á¼À ©æqïÓzÀ°è §AzÁUÀ C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ «£Á: PÁgÀtªÁV d£ÀjUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, MzÀgÁqÀÄvÁÛ, CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt vÀAmÉ vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ, UÀÄAqÁVjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ, d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀħA¢vÀÄ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ (1) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀ®è½î ºÁ°ªÀ¹Û: zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓ. (2) PÉÆlæ¥Àà vÀAzÉ ºÉêÀÄtÚ UÀÄvÁè ºÁ°ªÀ¹Û: zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÀܼÀzÀ°è UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAvÀvÉAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ wêÀæ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/08 PÀ®A. 110 E & f ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ:- 26-02-2008 gÀAzÀÄ ¥ÉÃmÉÆæ°AUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀ£ÀPÀVj PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ gÀ¸ÉÛErzÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀUÀªÀÄä¼À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¨ÉÊAiÀÄ°£À°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ PÀÆUÁqÀÄvÁÛAiÀiÁªÀ ¨ÉÆýªÀÄPÀ̼ÀÄ K£ÀÄ ¸ÉÃAmÁ ºÀgÀPÀAvÁgÀ CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÀªÀðdªÀ¤PÀjUÉ ºÉzÀjPÉ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀyð¸ÀÄwzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á: »gÉêÀqÀæPÀ®è CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ vÉÆAzÀgÉ ºÁ¼ÀĪÀiÁqÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ PÀ½¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

8] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/08 PÀ®A. PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 26-02-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà C¼Àî¥Àà ¸Á: ºÀÄ®¸ÀUÉÃj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ, ¤£Éß ¢:25-02-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ CPÀ̼ÁzÀ ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÉÎ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 60 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CPÀ̽UÉ `` K£À¯Éà ¨ÉƸÀÄrà PÀÄj ºÀnÖ vÀAwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀgÉà £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ wgÀÄUÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ §qÉ¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ C°èAiÉÄà ©zÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¤AUÀªÀÄä¼À ¨É¤ßUÉ §qÉ¢zÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Á駫PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

9] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀ®ÆègÀÄ ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð eÁ;PÀÄgÀħgÀ ¸Á: ¨ÉÊ®PÀÌA¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀð¢AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, ¸À¢æAiÀĪÀ£ÀÄ M§â£Éà PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÁ¸ÀÄUÀlÖ¯É K£ÉãÉÆà ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀĪÀÄä£Éà PÀĽvÀgÉ vÁ¸ÀÄUÀlÖ¯Éà ¸ÀĪÀÄä£Éà PÀĽvÀÄ ©qÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 25-02-08 gÀAzÀÄ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®è ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄPÉÌ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¸À¢æAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÉüvÉAiÀÄ UÀÄAV£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ JtÂÚ ¸Éë¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß E¯Ád PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀPÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁärzÁÝUÀ 8-15 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ E¯Ád ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ::

10] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ. £ÀA. 32/08 PÀ®A. 13,14,32,34,37,43,38(J) PÉ. E. PÁAiÉÄÝ:

DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ §¼Áîj EªÀgÉ®è¸ÉÃj PÁgÀlVAiÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è ¸ÁÖlgï gÀÆA£À°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál¯ï UÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀgÀ CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ CªÀgÀ°èzÀÝ £ÀPÀ° ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál¯ï UÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 25,000/- ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉ.J.35/J¯ï. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

ªÉñÀåªÁnPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ::

11] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ. £ÀA. 42/08 PÀ®A. 8 (J) (©) 4 PÁè¸ï (1) ¦Ln PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ : 27/2/2008 gÀAzÀÄ 0045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠦.L. r.¹.L.© gÀªÀgÀÄ £ÀªÉÆÃzï ªÀiÁrzÀÄÝ K£ÉÃAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¢Ã¦PÁ @ ¢Ã¥ÀÄ vÀAzÉ ¢ªÀAUÀvÀ ¸ÀĨÁâgÁªÀÅ 20 ªÀµÀð gÉrØ ¸Á: «£ÁAiÀÄPÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ 8 £Éà gÀ¸ÉÛ £É®ÄèeÉgÀÄ f¯Áè: UÀÄAlÄgÀÄ ( DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ ) (2) a£Áß UÀAqÀ ¸ÁA¨sÀAiÀÄå ªÀÄAd¯ï 52 ªÀµÀð eÁ: UÉÆ®ègï ¸Á: ¯Á¯ï ¥ÀÄgÀ vÁ:f: UÀÄAlÄgÀÄ ( DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀ ) EªÀgÀÆ gÁwæà ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÀªÀÄä CAUÁAUÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ ªÉʱÀåªÁnPÉUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹.UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.


 

Tuesday, February 26, 2008

CRIME DETAILS OF 26TH FEB 08: (UP TO 8-00 P.M)

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/08 PÀ®A. 279, L¦¹:.

¢£ÁAPÀ: 26.02.2008 gÁwæ 8:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ 25 Q.«Äà zÀÆgÀzÀ PÀĵÀÖV- ºÉƸÀ¥ÉÃmï J£ï.ºÉZï.-13 gÉÆÃqÀ ºÉƸÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¸ÁÌgÀ¦üAiÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.36-JA-3707 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ZÀ°¸ÀÄwÛÃgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà EgÀPÀ¯ïUÀqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁl®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ £ÀªÀÄä ¯Áj £ÀA. PÉ.J.01©-8124 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

CRIME DETAILS OF 25TH FEB 08: (UP TO 26th 6-00 A.M)

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/08 PÀ®A. 279, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ: 25-02-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà 31 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉßûvÀgÁzÀ ²ªÀgÁªÉÄÃUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ 50 ªÀµÀð ¸Á: UÀAUÁªÀw gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÁQAUï ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ JA.U˸ï vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï 24 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA,.PÉ.J.37/J¯ï-6848 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ²ªÀgÁªÉÄÃUËqÀjUÉ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÀ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPÀÖ:.

¢£ÁAPÀ: 25.02.2008 gÀAzÀÄ EgÀPÀ®UÀqÁ ¹ÃªÀiÁzÀ PÉgÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸À¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 2] ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà 3] ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà 4] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 5] ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà 6] ¨Á¯ÉøÁ¨ï vÀAzÉ gÁeÉøÁ¨ï EªÀgÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¦.J¸ï.L J£ï.JªÀiï.¨ÁUÀ®PÉÆÃl ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ 1100=00 £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ:.

¢£ÁAPÀ: 25-02-08 gÀAzÀÄ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉrØ PÁåA¦£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà eÉÆåÃw°ðAUÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ gÉrØ PÁåA¦UÉ ºÉÆÃV ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀgÀ¥sÀÅ¢Ýãï vÀA¢ ªÀÄgÀqɸÁ§, ¸Á: gÉrØ PÁåA¥ï ºÁUÀÆ «gÉñÀ vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà, ¸Á: ºÉƸÀ dÆgÀlV. EªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ, CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 310/- d¥ÀÛ ªÀiÁr. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ:.

¢: 25-02-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ gÁeÉøÁ§ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà Q¯ÁègÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆÃPÀ NzÁ ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ Q¯ÁègÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd£ÀPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è N¹ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀÄ jAzÀ 1 N¹ §gÉzÀ aÃn , 1 ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt.gÀÆ.834/- UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ J¥ï.J. £ÀA. 03/08 PÀ®A. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ:.

¢£ÁAPÀ 25/02/2008 gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀVj ¹ÃªÀiÁzÀ°è §¸ÀjºÁ¼À gÉÆÃr£À°è vÀ£ÀßzÀÄ 6 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà PÉÆrè gÀªÀgÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ PÉÆÃj£ÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, F ¢ªÀ¸À ¢. 25/02/08 gÀAzÀÄ 3.00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr ¤gÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÀ£ÀPÀVj UÁæªÀÄzÉƼÀUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸À¢æ vÁ£ÀÄ PÉÆÃj£ÀªÀÄvÉ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ½UÁV vÉUÉ¢j¹zÀÝ ¸ÉƦà£À §t« ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌr PÁ½£À ºÉÆnÖ£À §tªÉUÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà zÁj ºÉÆÃPÀgÀÄ ¸Éâ J¸ÉzÀ ©ÃrAiÀÄ vÀÄAr£À ¨ÉAQAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV vÀªÀÄä §tªÉUÀ½UÉ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ §tªÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EnÖzÀÝ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀºÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ EzÀjAzÀ 1) MAzÀÄ ¸ÉƦà£À §t« CA.Q 2,000=00 gÀÆ. 2) MAzÀÄ ºÉÆnÖ£À §t« CA.Q 5,000=00 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 3) MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï CA.Q 1,000=00 gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 8,000=00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÉƦà£À §tªÉ, ºÉÆnÖ£À §tªÉ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, February 25, 2008

CRIME DETAILS OF 25TH FEB 08: (UP TO 6-00 P.M)

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ:- 25/2/2008 gÀAzÀÄ 17.30 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ J£ï.ºÉZï.-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgï £ÀA§gÀ PÉ.J35/J.351 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ QæµÀÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EvÀ£ÀÆ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EPÁâ¯ï ºÀĸÉãÀ E§âgÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £À°èzÀÄÝ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §ÄdPÉÌ UÁAiÀĪÁVzÉ. JqÀUÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÉ. ºÁUÀÆ EPÁâ¯ï ºÀĸÉãÀ¤UÉ ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀiÁªÁVzÀÄÝ. vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/08 PÀ®A. 498(J), L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ: 25.02.2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æà gÉÃtªÀé UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¸ÀAzsÉÃgï ªÀAiÀÄ: 21 eÁ: ªÁ°äÃQ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: Nd£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ¸ÀAzsÉÃgï EvÀ£ÀÄ ¥Àæw¤vÀå PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ K£ÁzÀgÀÄ £É¥À ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ «µÀAiÀÄ vÉUÉzÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀnÖ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ. ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ J¥ï.J. £ÀA. 01/08 PÀ®A. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ:.

¯ÁZÀ£ÀPÉÃj UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¢: 24.02.2008 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®
¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 203, 5 JPÀgÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ§Ä⠨ɼÉAiÀÄÄ ¥ÀA¥À¸ÉmïÖ ¤AzÀ «zÀÄåvï ¸ËPÀAiÀÄð¢AzÀ PÀ§Ä⠨ɼɹzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 16.02.2008 gÀAzÀÄ PÀgÉAn£À ±ÁPï¢AzÀ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ®ÄPÁì£À DzÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 24.02.2008 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÝjAzÀ oÁuÁ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/08 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

CRIME DETAILS OF 24TH FEB 08: (UP TO 25TH 8-00 A.M)

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/08 PÀ®A. 279 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ: 24-02-2008 gÀAzÀÄ UÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÃgÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ mÁ mÁ D¥ÉzÀ ªÁºÀ£À ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ 5960 ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ wêÀæ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀ®A 279 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/08 PÀ®A. 279, 304 (J) L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 24/02/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ®PÀëöät @ ®ZÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¥ÁªÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁ.ªÀiÁ¢UÀ ¸Á.PÀ£ÀPÀVj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/eÉ-9393 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ£ÀPÀVj ¬ÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÉÆ£ÀÆßgÀºÀĸÉãï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ºÀĸÉãÀ ¸ÀļÉÃPÀ¯ï ¸Á.PÀ£ÀPÀVj ¸ÀégÁeï ªÀÄdqÁ «Ä¤ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.37/4331 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ®PÀëöät @ ®ZÀªÀÄ¥Àà FvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/08 PÀ®A. 279, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ:- 24-02-2008 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀA¢ CªÀÄgÉñÀégÀ ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37/J¯ï-1482 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄvÉÆÛ§â£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀÄAqÀ®ªÀÄj PÁæ¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ºÉÆgÀnzÀÝ zÁåªÀĪÀé½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ JqÀ §ÄdPÉÌ ¨Áj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/08 PÀ®A. 379 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 24/02/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà J¸ï. C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ J¸ï.§¸À¥Àà ±Áå« ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ:£ÉÃPÁgÀ, zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 18/02/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ 11-30 J.JA.¢AzÀ 11-45 J.JA.zÀ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ qÉð ªÀiÁPÉÃðl£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä ºÉÆAqÀ ±ÉÊ£ï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÝ EAd£ï £ÀA. eÉ.¹.36 E.9147499, ZÁ¹ £ÀA. JA.E.4 eÉ.¹.366-J88077303 n.¦.£ÀA.PÉ.J.36/4654 CA.Q. gÀÆ.46,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉßûvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉUÉ ¤°è¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Á駫PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 08/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ: 24/2/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ J¸ï.ºÉZï.N. PÁ£ÉÆÖÃ£ï ªÉÄAmï oÁuÉ §¼Áîj¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÀæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ ²æêÀÄw PÉÊgÀÄ£Á߸Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ U˱ÁªÀ° ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV D¸Àé¸ÀÜgÁVzÀÄÝ, SÁ¸ÀV ªÉÊzÀågÀ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ UÀtªÀÄÄRªÁUÀzÉà EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 21/2/2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄzÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr, ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÀÜw vÀ¦à ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆArzÀÄÝ E¯Ád ¸À®ÄªÁj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀAUÁªÀw AiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯Ád ¸À®ÄªÁV ¢£ÁAPÀ: 22/2/2008 gÀAzÀÄ «ªÀÄì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ: 24/2/2008 gÀAzÀÄ 11-45 J.JA. PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 09/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ: 24/2/2008 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉVAvÀ ªÀÄÄAa£À CªÀ¢üAiÀÄ°è CAzÁdÄ 30 jAzÀ 35 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃd£À ªÀÄÄRå zÁégÀzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/08 PÀ®A. 143, 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 24-02-2008 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉÃ, ¢£ÁAPÀ : 17-02-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©¸ÀgÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉƪÀääUÀ¼ÁzÀ vÀ¹èªÀiÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ CgÉÆæ C°è¸Á§ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉƪÀÄäUÀ¼À JqÀUÁ® ºÉ§ânÖ£À ªÉÄÃ¯É JvÀÄÛ PÁ®Ä EnÖzÀÝPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C°è¸Á§£ÀÄß FUÉÃPÉà ªÀiÁr¢Ã CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¯Éà ¨sÉÆøÀrà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ªÉƪÀääUÀ¼À£ÀÄß CAUÀ¼ÀzÀ°è KPÉà ©nÖ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÁ §rzÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ºÀĸÉãÀ©Ã EªÀ¼ÀÄ ©qÀ¸À®Ä §AzÀgÉà E£ÀÆß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÁ §rzÀÄ PÁ°¤AzÁ M¢ÝzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR¯ÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

8] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/08 PÀ®A. 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 24-02-08 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw gÉÃtªÀé UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ UÉÆÃr ªÀAiÀiÁ: 28 MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: «ÄÃAiÀiÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ: PÀĵÀÖV FPÉAiÀÄ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ, ¢: 23-02-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀ£À ºÀwÛgÀ §mÉÖ vÉƯÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV DUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÉÃtªÀé UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀiÁ: 28 2] ºÀ£ÀªÀĪÀé UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 30 EªÀj§âgÀÆ PÀÆr §AzÀÄ K¯Éà ¸ÀÆ¼É £ÁªÀÅ ªÉÆzÀ®Ä §A¢zÉÝÃªÉ £ÁªÀÅ ªÉÆzÀ®Ä §mÉÖ MUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÀ£ÀªÀĪÀé¼ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vɯÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ gÉÃtªÀé¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ ZÀÆjzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 3] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà gÀªÀÄqÀV J®ègÀÆ ¸Á: «ÄÃAiÀiÁ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ §qÉzÀ£ÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀ£ÀéAiÀÄ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

9] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/08 PÀ®A. 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 24-02-08 ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¤AUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¤gÀÄ¥Á¢ ¥Á£À ±Á¥À ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÉÎ DgÉÆæ PÀjAiÀÄ¥Àà£ÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ `` K£À¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà UÀAUÀ£Á¼ÀUÉ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄtÂÚUÉ §AzÁUÀ §ºÀ¼À ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¢Ýà `` CAvÁ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ §qÉzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÁV vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ UÁæªÀÄzÀ §¸À¥Àà ºÁUÀÆ zsÀªÀÄð¥Àà gÀªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀ£ÀéAiÀÄ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

Sunday, February 24, 2008

CRIME DETAILS OF 23rd FEB 08: (UP TO 24th 8-00 A.M)

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/08 PÀ®A. 279,338 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ZÀ£ÀßzÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð G: qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À PÉÆ¥Àà¼À EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.02.2008 ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À- UÀzÀUÀ J£ï.ºÉZï.-63 gÉÆÃqÀ zÀzÉÃUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J.05 ºÉZï.r- 9200 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ wgÀĪÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà £ÀªÀÄä mÁæöåPÀì £ÀA. PÉ.J.37 /4153 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/08 PÀ®A. 279 L¦¹:.

¸Á¬Ä £ÀUÀgÀzÀ°è UÀAUÁªÀwAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀÆæöå¸Àgï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ wêÀæ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄÄAzÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÉ CAvÁ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ²æà CgÀÄt PÀĪÀiÁgÀ PÉÆüÀÄgÀ ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/08 PÀ®A. 279,338 L¦¹:.

EAzÀÄ DgÉƦvÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀA/ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà PÀÄzÀgÀªÉÆw 30 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀ G-PÀÆ° ¸Á-§ÆzÀUÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà 50 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ & M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¢AzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ gÉ¥sÀgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. JZï ¹-105 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁr rPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/08 PÀ®A. 279,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ:.

wªÀÄä¥Àà vÀA/ ¥ÁAqÀÄ 20 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À G-¯Áj £ÀA.J¦-31 JPÀë- 1239 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-¸ÁAzÁ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄ¯É JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ wæ¥Ààgï PÉ.J-37 /5133 £ÉzÀÝ£ÀÄß lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ qÉæöʪÀgÀ ¥sÀQgÀ¥Àà ºÀjd£À EvÀ¤UÉ ¸ÉÖjAUÀ §qÉzÀÄ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ & M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ zÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É. DgÉƦ MrºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J.J¸ï.L UÀÄgÀÄgÁd ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

Jj¸Áé«Ä vÀA/ vÀAiÀÄ¥Àà 20 ªÀµÀð eÁ- ºÀjd£À ¸Á-ºÀAa£ÀUÀÄr vÁ-ºÉƸÀ¥Él EªÀgÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄgÉUÉ ªÀÄÈvÀ ²ªÀªÀÄÆwð vÀA/ vÁAiÀÄ¥Àà 22 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À ¸Á-ºÀAa£ÀUÀÄr EvÀ£ÀÄ PÀÄrvÀzÀ ZÀl G¼ÀîªÀ£ÁVzÀÝ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ JZï ¹-105 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrzÁÝgÉ

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

6] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 45/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.02.2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü J£ï.JªÀiï.¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸À.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀ vÀ¥Éð UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, VuÉUÉÃgÁ §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AwzÀÄÝ fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ vÀPÀët ªÀÄÄR ªÀÄgɪÀiÁaPÉÆAqÀÄ C«vÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ fÃ¥ï ¤°è¹ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV vÉÆzÀ°¸ÀÄvÁÛ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ F jÃw ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 1) ²ªÁf vÀAzÉ f£ï¥Á¯ï ªÀÄgÁp ªÀAiÀÄ; 21 ªÀµÀð eÁ: UÉÆøÀAV G: ¸ÉÆÃ¥Á ¸Émï j¥ÉÃj ¸Á: n. ©. qÁåA gÉÆÃqï ZÉPïÌ ¥ÉÇøÀÖ ºÀwÛgÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ E°è EgÀĪÀ §UÉÎ ¥Àæ²ß¸À®Ä CªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ºÁUÉà ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ J¯ÁèzÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§ªÀ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, February 23, 2008

CRIME DETAILS OF 23RD FEB 08: (UP TO 5-00 P.M)

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/08 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :

¢£ÁAPÀ: 23-02-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8,30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¸Á: PÀÄgÀħ£Á¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è vÀªÀÄÆägÀ ¹ÃªÀiÁzÀ zÉêÉAzÀæ¥Àà PÀgÀPÀ¥Àà£ÀªÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §ArAiÀÄ zÁjAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀzÉÝñÀ¢AzÀ J°èAiÉÆà ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ C¥ÀjavÀ E§âjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ÀªÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀªÀgÀ°è M§â£ÀÄ dħ⠪ÀÄvÀÄÛ ¥ÉêeÁªÀÄ vÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40-45 ªÀµÀð EzÀÄÝ E£ÉÆߧâ£ÀÄ PÀj ¥ÁåAl ©½ ZËPÀ½ ¥ÀÄ® §Ä±Àlð GlÖzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30-35 ªÀµÀð EgÀ§ºÀzÀÄ. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀ£ÀéAiÀÄ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:

¢£ÁAPÀ:- 23-02-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05.30 ¤£Éß ¢ªÀ¸À gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀÄjvÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ gÉrØ «ÃgÀgÁdÄ EªÀgÀ PÀnÖUÉAiÀÄ CqÉØAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁaPÉÆAqÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ£ÀÀ£ÀÄß ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÉÆzÀ°UÉ vÀ¥ÀÅöà vÀ¥ÁàV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¹zÀÄÝ, ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: CAiÉÆÃzsÀå vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀܽAiÀÄ£ÀÄ EzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀ®Ä §A¢gÀ§ºÀÄzÀÄ, JA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.

CRIME DETAILS OF 22ND FEB 08: (UP TO 23RD 6-00 P.M)

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/08 PÀ®A. 279, L¦¹:.

¢£ÁAPÀªÀÄ21-2-08 gÀAzÀÄ gÁwæ9-00 UÀAmÉUÉ §¤ßPÉÆ¥Àà PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ElV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ J.J¸ï.F UÁr £ÀA PÉ.27-9878 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ CzÉêÉüÉUÉ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J.25 ©8793 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV lPÀÌgÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄ CVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/08 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ:.

¢£ÁAPÀ 22-02-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀĪÀÄPÁ® 07-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé UÀAqÀ ®PÀë¥Àà ¥ÀªÀiÁägÀ, ªÀÄUÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀA¢ ®PÀë¥Àà ¥ÀªÀiÁägÀ, ªÀAiÀÄ: 30. eÁ: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:§¼ÀÆlV FvÀ¤UÀÆ ºÁUÀÆ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ FvÀ¤UÉ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀzÀ°è FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ LzÀÄ wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà£À ªÉÄÃ¯É UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ ¥ÉǰøÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀ DVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É FvÀ£À£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ FvÀ£À ºÉAqÀw FUÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ UÉƯÉðPÉÆ¥ÀàPÉÌ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà EzÀÄÝ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ FUÀ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ü EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, February 22, 2008

CRIME DETAILS OF 22ND FEB 08: (UP TO 6-00 P.M)

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 22-02-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ mÉA¥ÉÆà mÁæöåPïì (PÀæµÀgï) £ÀA: KA-37/B-3699 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw-D£ÉÃUÀÄA¢ gÉÆÃqï£À°è CAzÀgÉÃ, £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, D£ÉÃUÀÄA¢ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ-¢rØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ [¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ] PÀ. gÁ. ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ fÃ¥ï£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, fÃ¥ï ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÉ CAvÁ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀgÀ DgÉƦAiÀÄ «gÀÄzÀÞ PÀ®A. 279 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ²æà ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÁÝgÉ. C®èzÉÃ, DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ zÀ¸ÀÛVÃgï ªÀiÁr, zÀ¸ïÛVÃgï ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹, ¸ÀÆPÀÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 21-02-2008 gÀAzÀÄ 12-15 ¦.J0 UÀAmÉUÉ ªÀiÁPÉðmï UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ ¥Á£À±Áå¥À ºÀwÛgÀ UÀÄA¥ÁV d£ÀgÀÄ PÀÆrzÀÄÝ D d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹ MAzÀÄ aÃnAiÀÄ°è £ÀA §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà §¼Áîj CAvÁ w½¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß CAUÀ d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀÄß dÆeÁlPÉÌ §½¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 540=00 gÀÆ/- d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉß PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ : 22-02-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¨sÀgÀªÀĪÀÄä UÀAqÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà PÀÄAeÁ° ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ ¸Á / £ÀgÉÃUÀ¯ï vÁ/PÉÆ¥Àà¼À ¢ : 21-02-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÁ¬Ä zÀÄgÀUÀªÀé PÀÄAeÁ° ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. £ÀgÉÃUÀ¯ï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ ¸ÀÆAiÀÄð PÁAw ºÁUÀÆ ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼ÉUÁV ªÀiÁrzÀ SÁ¸ÀV ¸Á®ªÀ£ÀÄß wÃj¸À¯ÁUÀzÉà ªÀÄ£Àì¹UÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«ÄãÁ±ÀPÀ JuÉÚ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉ vÀAzÁUÀ E¯Ád ¥sÀ°Ã¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ²æà ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ºÉZï.¹ 140 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

CRIME DETAILS OF 21st FEB 08: (UP TO 22nd 8-00 A.M)

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw (UÁæ) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.« DåPÀÖ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ²æà r. PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ ¸ÀÆgÀtÚ ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, eÁw: F½UÉÃgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: Dgï.J¸ï. ZÀZÀð KjAiÀiÁ - ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¢£ÁAPÀ:- 20-02-2008 gÀAzÀÄ £À£Àß »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸ÀÆ¥Àgï ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-6447 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ¤AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀß 3.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ 407 ¥Áå¸ÉAdgï mÉA¥ÉÆà £ÀA: PÉ.J-26/ 2394 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, JqÀ ¥ÁzÀPÉÌ vÉgÉavÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ, J.J¸ï.L. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw (UÁæ) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ²æà ¢Ã¥ÀÄ®Ä vÀAzÉ PÀÄ§Ä gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀĸÀ¸ÀÄ 75 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ ¢:- 18-02-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥ïUÉ ºÉÆÃV UÀĽUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ «ÃgÉñÀ£À ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ PÁæ¸ï£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁzÁ PÀ®AzÀgÀ vÀAzÉ SÁeÁªÀ° ¸Á: qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ºÉƸÀ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ, ¥ÀPÀÌrUÉ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ, §®¨sÀÆdPÉÌ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. DUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀĺÁzÉêÀ£ÀÄ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ PÉ.J¯ï.E. D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. PÁgÀt ZÁ®PÀ zÁzÁPÀ®AzÀgÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ²ªÀ§¸À¥Àà ºÉZï.¹.-106 ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 21-02-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§Äݯï UÀ¥sÀgï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzï ºÀĸÉÃ£ï ¥sÁgÀÄPï ¸Á:¦ügÉÆÝøÀ£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À. ¢: 21-02-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0715 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ£ÀĨÉÃUÀA ¦.AiÀÄÄ.¹ «zÁåyð¤ Q£Áß¼À gÉÆÃqï ¥ÀæªÉÆÃzï PÀ¯Áåt ¥ÀAl¥ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ PÁ¯ÉÃfUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀĺÀªÀÄäzï jAiÀiÁeï ¥Á±Á PÁgï £ÀA.PÉ.J-22/J-7043 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¨sÁ£ÀĨÉÃUÀA½UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. F PÀÄjvÀÄ ²æÃ.£ÁUÀ¥Àà PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 21-2-07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, 19 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ PÀĵÀÖV-ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ºÉzÁÝj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §¤ßPÀmÉÖ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqÉUÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ¤UÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ w½zÀÄ ¦ügÁå¢ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ¤UÉ §®UÀqÉ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ, JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï.-20/qÀ§Æè-5710 CAvÁ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ UÀt¥Àw CAvÁ w½¬ÄvÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ:.

¢£ÁAPÀ 21-02-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1315 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MAzÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ,540=00 UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/08 PÀ®A. 323, 324, 447, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¨ÉƪÀÄä¥Àà vÀA: §¸À¥Àà ªÀÄÄAqÀgÀV ¸Á: PÀ§âgÀV EªÀgÀÄ ¢: 26/1/08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄt¹ºÀtÄÚ ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÄÝ DUÀ D¥Á¢vÀgÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÉÆlzÀ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ºÀÄt¹VqÀ AiÀiÁPÉ §rAiÀÄÄwÛ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆr-§r ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/08 PÀ®A. 447, 324, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ 21-02-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 01-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà °AUÀ£À§Ar ¸Á: ºÀįÉÃUÀÄqÀØ, ¢£ÁAPÀ 19-02-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ ºÀįÉUÀÄqÀØ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¦ÃgÀ¥Àà ®ªÀiÁt ¸Á: UÀ¢UÉÃgÁ vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ, £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ VqÀUÀ¼À£ÀÄß DUÁUÀ PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛà K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Àà ºÉZï.¹-100 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/08 PÀ®A. 447, 341, 323, 504, 506 L¦¹

PÉÆÃlð ¦.¹.- 122 gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁ𢠺ÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢: 25/1/08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ D¥Á¢üvÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà dÄUÉÃj, ¸Á: ¥ÀÄvÀðUÉÃj FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà dÆUÉÃj FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¨Éë£ÀVqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀr¢zÀÄÝ, VqÀªÀ£ÀÄß KPÉ PÀr¢¢Ý CA¢zÀÝPÉÌ D¥Á¢üvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

9] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/08 PÀ®A. 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

PÉÆÃlð ¦.¹.- 122 gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁ𢠺ÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀAzÀ¥Àà ªÀwÛ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ VqÀUÀ¼À «µÀAiÀĪÁV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà UÀÄdÓ® ¸Á: «ÄlÖ®PÉÆÃqÀ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¢: 15/1/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ D¥Á¢üvÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñ ªÀiÁr, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

£ÀA©PÉ zÉÆæºÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

10] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/08 PÀ®A. 408 L¦¹

¢£ÁAPÀ 10-7-06 jAzÀ 7-7-07 gÀªÀgÀUÉ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ PÀÄ®PÀtÂð EvÀ£ÀÄ ±ÁSÁªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÁVzÀÄÝ DPÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 26-10-2006 gÀAzÀÄ CgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀÄ 1,20,000-00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß §¸ÀªÀÄä ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¤qÀUÀÄA¢ EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¨ÁåAPÀUÉ dªÀiÁ vÀUÉzÀÄPÉƼÀîzÉà §¸ÀªÀÄä EªÀjUÉ 1,20,000-00 gÀÆ r¥Áfl ¨ÁAqÀ£ÀÄß ¤Ãr ¸ÀzÀj ¨ÁAqÀ CzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 30-10-06 gÀAzÀÄ 80,000-00 gÀÆ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¤Ãr ¨ÁåAPÀUÉ ªÉÆøÀªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 10-11-06 gÀAzÀÄ CgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ EªÀgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ºÀ¯Á彪ÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è 2,50,000-00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁåAPÀUÉ dªÀiÁ vÀUÉzÀÄPÉƼÀîzÉà r¥Áfl¨ÁAqÀ£ÀÄß ¤Ãr ¸ÀzÀj ¨ÁAqÀ CzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 2,00000-00gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ¸Á® ¤Ãr ¨ÁåAPÀUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

Thursday, February 21, 2008

CRIME DETAILS OF 20th FEB 08: (UP TO 21st 8-00 A.M)

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 19-02-08 gÀ0zÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¢£À¤vÀåzÀ gÉÊvÁ¦ PÉ®¸ÀzÀ°èzÁÝUÀ PÀĵÀÖV E®PÀ¯ï J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÝ ±À§Ý PÉý £Á£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀǪÀð ¢QÌ£À°è M§â EArPÁ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÀÛ ºÉÆÃV vÀ£Àß JqÀUÀqÉ ¸ÉÊqï ©lÄÖ §®UÀqÉUÉ PÁgÀ£ÀÄß ¥À°Ö ºÉÆqɹzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÁgï £ÀA. £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-28/JA-5983 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ©¹ä¯ÁèSÁ£ï vÀAzÉ ªÉÆâ£ÀSÁ£ï ¥ÀoÁt, 30 ªÀµÀð, ¸Á: vÁ½PÉÆÃmÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj PÁj£À°èzÀÝ VÃvÁ UÀAqÀ ±ÉõÁZÁ® CAzÁdÄ 53 ªÀµÀð ¸Á: vÁ½PÉÆÃmÉ JA§ÄªÀªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/08 PÀ®A. 363 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 20-02-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 18:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀÄqÀzÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà §½UÀ£ÀÆgÀÄ 50 ªÀµÀð, PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á / PÁlæ½î vÁ/PÉÆ¥Àà¼À. ¢ : 29-01-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÀAzÉæÃUËqÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ£ÀUËqÀ ¥Án¯ï, 2) ªÉAPÀ£ÀUËqÀ ¥Ánïï E§âgÀÆ ¸Á/ ªÀgÀvÀuÁß¼ï vÁ/f/PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁ¼ÀªÀé¼À£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ UÀÄAr£À ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÀA.2 £ÉÃzÀݪÀ£À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ DgÉÆæ £ÀA.1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ E°èAiÀÄ ªÀgÀUÉ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¦.J¸À.L C¼ÀªÀAr gÀªÀgÀÄ zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ:.

¢£ÁAPÀ 20-02-08 gÀAzÀÄ ²æà ©.J¸ï. vÀ¼ÀªÁgÀ ¦.L. r¹L© WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄgÉUÉ DgÉƦvÀgÁzÀ 1) PÀ®è¥Àà vÀA/ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà 39 ªÀµÀð f-°AUÁAiÀÄvÀ zÉêÀgÁd CgÀ¸ï PÁ¯ÉƤ PÉÆ¥Àà÷¼À 2) ¨Á¨sÀÄgÁªÀ vÀA/ ±ÀAPÀæ¥Àà PÀªÀiÁägÀ 40 ªÀµÀð UÀ«ªÀÄoÀ gÉÆqï PÉÆ¥Àà÷¼À 3) §¸ÀªÀgÁd ªÀiÁåUÁgÀ ¸Á/ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ F±ÀégÀ zÉêÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ M.¹ dÆeÁl §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉƦvÀgÀ ªÉÄ¯É ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ ¸ÀzÀgÀ DgÉƦvÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ MrºÉÆVzÀÄÝ 2 d£À ¹QÌzÀÄÝ CªÀjAzÀ N¹ dÆeÁlzÀ ºÀt 155=00 gÀÆ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà w¥Éà¸Áé«Ä JZï ¹ -14 PÉÆ¥Àà¼À£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. DåPÀÖ:.

²æà QgÀtPÀĪÀiÁgÀ.J¸ï. ¤Ã®UÁgï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:-19-02-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¹¢ÝPÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄvÁÛ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, C°è ¸ÉÃjzÀÝ d£À NrºÉÆÃzÀgÀÄ. «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) ¥Á¥ÁgÁªï vÀAzÉ PÀȵÀÚAiÀÄå PÀÄAZÁ®, ªÀAiÀĸÀÄì 63 ªÀµÀð, eÁ: ªÀqÀØgÀÄ, ¸Á: ¹¢ÝPÉÃj CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß (2) vÁdÄ¢ÝÃ£ï ¸Á: UÀAUÁªÀw EvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀjAzÀ ¨Á¯ï¥É£ï, gÀÆ. 740-00 ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÀÄmÁÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/08 PÀ®A. ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ PÁuÉ:.

¦üAiÀiÁ𢠤gÀÄ¥ÁzÀ¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà PÀÄgÀ¨Á ªÀ: 35 eÁ:PÀÄgÀ§gÀ G: PÀÆ° ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®Qëöä ªÀ: 13 ºÁUÀÆ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ªÀiÁ§Ä ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï ªÀÄįÁègÀ EªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁ¹A© ªÀ: 14 EªÀ¼ÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §gÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ E¤ßvÀgÀ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ M§âjUÉƧâgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¢: 16-02-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ E§âgÀÄ PÀÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀAqÁ¸ïUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è CªÀgÀ£ÀÄß E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ :- 1} ®Qëöä vÀAzÉ ¤gÀÄ¥ÁzÀ¥Àà PÀÄgÀ§gÀ ªÀ: 13 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ ¸Á; £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï, JvÀÛgÀ 4 ¦üÃmï 5 EAZï, UÉÆâü §tÚ, zÀ¥Àà PÀtÄÚ, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, CUÀ® Q«, GzÀÝ ªÀÄÆUÀÄ ¨ÁzÁ«Ä §tÚzÀ ®AUÀ ªÀÄvÀÄÛ dA¥Àgï vÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀjUÉ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀÄvÀÛzÉ. 2} PÁ¹A© vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï ªÀÄįÁègÀ ªÀ: 14 eÁ; ªÀÄĹèÃA ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï JvÀÛgÀ 4 ¦üÃmï 3 EAZï, UÉÆâü §tÚ, ¸ÀtÚ PÀtÄÚ, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, GzÀÝ Q«, CUÀ® ºÀuÉ, zÀ¥Àà ªÀÄÆUÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ ®AUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¼À¢ dA¥Àgï vÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀjUÉ PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §gÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£Á0PÀ: 20-02-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ¸ÀAZÁj PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÁÝUÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀA¥ËAqï UÉÆÃqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà M§â ªÀåQÛ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è EzÀÝ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß Nr ºÉÆÃV »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ, gÁeÁ CAvÁ ºÉý £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸ÀÆr, 19 ªÀµÀð, eÁ: ¨sÉÆë, G: UËAr PÉ®¸À, ¸Á: D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä, UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ gÀ¸ÉÛ, PÀĵÀÖV CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆnÖgÀĪÀ¢¯Áè. ¸ÀzÀj ªÀåQÛ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è NqÁqÀÄwÛzÀÄÝ, §¸ï ¤¯ÁÝt d£À ©ÃqÁzÀ ¥ÀæzÉñÀªÁzÀÝjAzÀ EªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄ ©lÖ°è ¥ÀæAiÀÄtÂPÀgÀ eÉçÄUÀ¼ÀîvÀ£À, ¸ÀÄmïPÉøï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008