Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, September 27, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2009, PÀ®A 279, 304(4) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-9-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß vÀªÀÄä CdÄð£À ªÀ: 22 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 25-9-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢gÀĪÀ gÀ¸ÉÛ zÁn ¸ÀAqÁ¸ïUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÁªÀÅ DvÀ §AzÀÄ ªÀÄ®UÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ vÁªÀÅ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, DzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 25-9-09 gÀ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 6-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAqÁ¸ïUÉ ºÉÆÃzÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV DvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ, ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÁ²ÃA¸Á§ ¹.ºÉZï.¹-19, PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 155/2009, PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-09-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00-10 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀiÁjPÁåA¥ï£À zÀÄgÀUÀªÀÄä zÉë UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥ï£À°è ªÀiÁjPÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃV zÀÄgÀUÀªÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ VqÀzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊl£À ¨É¼ÀQ£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ 1) ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¹AUÁ¥ÉÇgÀ ªÀ: 26, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ ¸Á: dÆgÀlV, ªÀiÁjPÁåA¥ï, EªÀgÀÄ ¹QízÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ dÆeÁlzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 4375-00 UÀ¼À£ÀÄß, 52 E¸ÉàÃmï J¯É, ºÁUÀÆ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ §gÀPÁ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.


 

Saturday, September 26, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2009, PÀ®A 279, 337, 304(4) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 25-09-2009 gÀAzÀÄ 02-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚAiÀÄ®UÀÄqÀzÀ¥Àà ¸Á:lPÀ̼ÀQ vÁ: PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 24-9-09 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀ£ÀªÀĪÀé¼À£ÀÄß ªÀrUÉÃj UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄUÀ¼ÀÄ 7 w0UÀ¼À UÀ©üðt EzÀÄÝ, ¨ÁQ §ÄwÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¥ÀjZÀzÀªÀgÉÆA¢UÉ lA.lA. ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J. 37- 4413 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀqÀUÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸À §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÉUÀÄÎ ¢¤ß £ÉÆÃqÀzÉ. gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɬĸÀÄvÀÛ §AzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀ§âgÀV UÁæªÀÄ zÁnzÀ MAzÀĪÀgÉ Q.«Ä. CAvÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÉUÀÄÎ EgÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹzÀÝjAzÁ ªÁºÀ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ CzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è CAiÀÄåªÀÄä½UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄä½UÉ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄïÁâUÀ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ CgɪÉÆÃZÉðAiÀÄ°èzÀÄÝ gÁwæ 11-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2009, PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25/09/09 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ §£À±ÀAPÀj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà EªÀ£ÀÄ N.¹. ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ, ¦.J¸ï.L. £ÁUÀgÁd JA. PÀªÀiÁägÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÃjzÀ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, £ÉÆÃQÃAiÀiÁ ªÉƨÉʯï, ºÁUÀÆ 1925 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 191/2009, PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 24-09-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄzÁå£À 10-00 UÀAmÉUÉ ºÁ®ªÀwð UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ PÀ¯Á¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀÝgÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ «¯Á¸À ¨sÉÆøÀ¯É ºÉZï.¹ 69, ¦.¹.338 ¸ÀªÉðñÀ, ¸ÀAUÀªÉÄñÀ, ¦¹43 ±ÀAPÀgÀ, ¦.¹.121. §¸ÀªÀgÁd ¦.¹.170, gÀAUÀ£ÁxÀ ¦¹ 111 ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥ï ZÁ®PÀ ±ÁAvÀ«ÃgÀUËqÀ J.¦.¹ 94 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉ.J. 37 f. 205 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁ®ªÀwð vÀ®Ä¦ C°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ¯Á¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀgÀ eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ZÀAqÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁåw: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁ®ªÀwð: 2] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà PÀÄjUÀqÉØÃgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁåw: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁ®ªÀwð: 3] G¥ÀuÉ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚºÀ£ÀªÀÄ¥Àà PÀlUÀ¯ÉèÃgÀ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁåw: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁ®ªÀwð: 4] UÁ¼É¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀqÉêÀĤ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁåw: ºÀjd£À G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¤AUÀ¥ÀÇgÀ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÀð ºÁ: ªÀ¹Û: ºÁ®ªÀwð D¥Á¢vÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgï-¨ÁºÀgï CAvÁ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ gÁwæ 10-30. UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ. 1325/- dÆeÁlzÀ ºÀt d¥ÀÛ ªÀiÁr zÀ¸ÀÛVj ¤AiÀĪÀÄ C£ÀĸÀj¹ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 152/2009, PÀ®A 457, 457, 380 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢: 25-09-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÁ§PÁëgÀ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÄßgÀ¸Á§ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ°è vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¼À £ÁªÀÄPÀgÀt PÀÄjvÀÄ PÀA¦èUÉ J®ègÀÄ PÀÆr ¨É½UÉÎ ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É PÀA¦èUÉ ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï vÉÆnÖ®Ä PÁAiÀÄð ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ J®ègÀÄ 8-00 UÀAmÉUÉ §ÆzÀÄUÀÄA¥ÁPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀi »A¢£À ¨ÁV® ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁgÀzÀ°ènÖzÀÝ ©gÁqï ªÀ¸ÀÆ° ºÀt 20,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ¸ÀéAvÀ ºÀt 5000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄnÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 1} 2 Ç vÉƯÉAiÀÄ 2 §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèøï, 2} 1 vÉƯÉAiÀÄ 2 §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ N¯É, 3} Ç vÉƯÉAiÀÄ 4 §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ, 4} 1 Ç vÉƯÉAiÀÄ 1 §AUÁgÀzÀ ©A¢AiÀiÁ 5} 1 vÉƯÉAiÀÄ 3 §AUÁgÀzÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÀÄÄAUÀÄgÀ, 6} 1 vÉƯÉAiÀÄ 1 §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ, 7} 1 Ç vÉƯÉAiÀÄ 1 §AUÁgÀzÀ vÁ½ ¸ÀgÀ, 8} 1 Ç vÉƯÉAiÀÄ 1 §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À ¸ÀgÀ, 9} Ç vÉƯÉAiÀÄ 1 §AUÁgÀzÀ ºÀgÀ½£À ªÀAQ GAUÀÄgÀ 10} Ç vÉƯÉAiÀÄ 2 §AUÁgÀzÀ ºÀgÀ½£À GAUÀÄgÀ, 11} 1 Ç vÉƯÉAiÀÄ 2 §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèøï, 12} 2 Ç vÉƯÉAiÀÄ 1 §AUÁgÀzÀ ¨Áæ¸ï¯ÉÊmï, »ÃUÉ MlÄÖ 24 Ç vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ C.Q 2,35,000/-, gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ£À°ègÀĪÀ £À£Àß CPÀ̼À ¥Á°UÉ §AzÀ D¹Û ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ 3,00,000/-, gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ 35 vÉÆ¯É ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ C.Q gÀÆ: 5250/-, gÀÆ. F jÃw MlÄÖ 5,65,250/-, gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV°£À PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, September 25, 2009

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2009, PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 24-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöäà ¨ÁæAr ±Á¥À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà L° ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ ZÁ¥É. 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2055=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ d¥Àæ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 227/2009 PÀ®A
143, 147, 341, 323, 324, 325, 394, 504, 427, 506 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-09-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀjAzÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀA: 1396/2009, ¢:- 24-09-2009 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ.JA.J¥sï.¹. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ (Q.±ÉæÃ) UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ SÁ¸ÀVà zÀÆgÀÄ £ÀA: 97/2009 £ÉÃzÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀªÁV §A¢zÀÄÝ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆgÀ£ÀÄß ²æà n. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ n. dUÀ£ÁßxÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 47 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw ºÁ°ªÀ¹Û: §ÆvÀ®¢¤ß r¥ÉÆà vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î ¹ÃªÀiÁzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 25 «¹ÛÃtð 4 JPÀgÉ 32 UÀÄAmÉ EzÀgÀ°è 4 JPÀgÉAiÀÄ£ÀÄß CPÀ̼ÁzÀ ²æêÀÄw C£ÀĸÀÆAiÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ UÀÄwÛUÉUÉ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 28-07-2009 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ n gÀ«, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, gÀªÉÄñÀ ¸Á: §ÆvÀ®¢¤ß r¥ÉÆà ªÀÄvÀÄÛ Vj¨Á§Ä ¸Á: gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è ¸ÁUÀĪÀ½ PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ J£ï. gÁªÀÄgÁdÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ zÉÆuÉÚUÀ¼ÀÄ, gÁqïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆrèUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÀ¼À°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ d«Ää£À°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ " ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄä wAr §ºÀ¼À DVzÉ, ¤ªÀÄä£ÀÄß F ªÀµÀð F d«Ää¤AzÀ ºÉÆgÀ ºÁPÀÄvÉÛêÉ, ¯Éà ¤ÃªÀÅ ºÉÆ® ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ, PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛêÉ, ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè " CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆr-§r ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 8,000-00 UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 20 UÁæA. vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À£ÀÄß zËdð£Àå¢AzÀ PÀ¹zÀÄ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß dRAUÉƽ¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000-00 gÀÆ. UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁë£ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

Thursday, September 24, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 188/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 23-09-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J£ï.ºÉZï 13 »gÉøÀƽPÉÃj vÁAqÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°è DgÉÆævÀ ªÉƺÀªÀÄäzÀ £À¸ÀgÀÄ¢ÝÃ£ï ¸Á: ±ÀAPÀgÁ¥ÀÄgÀ (©ºÁgÀ) vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: feÉ 05 AiÀÄÄAiÀÄÄ 9249 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄØ EzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ dªÀiÁ®Ä¢Ýãï vÀAzÉ ªÀÄ¢£Á ¸Á: §½ºÁgÀ vÁ: RĶ£ÀUÀgÀ (GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨Áj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄØ C®èzÉà DgÉÆævÀ¤UÀÆ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æÃ. £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 23/09/2009 gÀAzÀÄ 7.15 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ FzÀ£ÀUËqÀ ºÀ½î 24 ªÀµÀð eÁ: UÁtÂUÉÃgÀ ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É w¥Àà£Á¼À ¸Á: ªÀÄÄgÀr. EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 23/09/2009 gÀAzÀÄ 5.30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ºÀÄt¹ºÁ¼À-UÀÄ£Áß¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É oÁuɬÄAzÀ 6 Q.«Äà ¥ÀƪÀðPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA : PÉ.J.37/PÀÆå-7220 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀÄzÀæ¥Àà UÁtzÁ¼À ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ªÀiÁl®¢¤ß EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉƸÀ £ÀA§gï E®èzÀ »gÉÆÃ-ºÉÆÃAqÁ ¸ÉèAqÀgï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄT ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïèUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀj§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, September 23, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 84/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:22-9-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ ¯Áj C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è E¯ÁfUÉ ¸ÉÃjPÉ DVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ZÉ£ÀߥÀà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà AiÀÄgÀUÀÄ¦à ¸Á: £É®ªÁr vÁ: £ÀªÀ®UÀÄAzÀ f¯Áè: zsÁgÀªÁqÀ EªÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢: 22-09-09 gÀAzÀÄ 00-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA:PÉJ-25 ¹-576 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÉÄÊ£ïì ¯ÉÆÃqÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ UÀzÀUÀ PÀqÉUÉ J£ï.ºÉZï.63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á£Á¥ÀÄgÀ ZÀPï ¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÉÎ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£À vÀ£Àß ¯Áj £ÀA:PÉJ-26/4954 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉÃ, DgÉÆævÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, September 22, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-09-09 gÀAzÀÄ 16:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ §ºÀzÀÆÝgÀ¸Á§ PÀ¯Á®§Ar ¸Á:¨É£ÀPÀ£Á¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÉgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀSÁzÀgÀ¸Á§ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ¢AzÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ mÁåçPÀì ªÁºÀ£À £ÀA PÉ,J 49 JA 252 £ÉÃzÀÝgÀ°è »A¨ÁUÀ PÀĽvÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À PÁæ¸ÀUÉ §AzÀÄ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¤UÁ EqÀzÉà »AzÉ £ÉÆÃqÀzÉà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß NªÉÄäïÉà C®PÀëvÀ£À¢AzÀ eÉÆÃgÁV £ÀqɹzÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ©zÀÄÝ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀzÉà EzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÉÎ PÀĵÀÖV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ, ²æÃ. £ÁUÀgÁd JA. PÀªÀiÁägÀ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 21-9-09 gÀAzÀÄ 1-45 ¦JAPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðjà D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ, ¸ÀPÁðjà D¸ÀàvÉæ 2-30 ¦JAPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀzÀÝjAzÀ 3-30 ¦JAPÉÌ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À CtÚ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢: 21-9-09 gÀAzÀÄ 1-30 ¦JAPÉÌ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-37 PÀÆå-6651 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ §ÄwÛ vÀgÀ®Ä HgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ¨ÁdĤAzÀ gÉÆÃrUÉ §AzÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ²ÃgÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ CgÉÆævÀ£À vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÁ±À EªÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÁ±À EªÀ£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄÝ PÁgï ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ïUÉ ©zÀÄÝ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DvÀ£À §® »AzÀ¯ÉUÉ, §® PÀÄwÛUÉUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ D¸ÀàvÉUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ QªÀiïì ºÀħâ½îUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÄÖ, vÀqÀªÁV ¦AiÀÄ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,

 
 

Sunday, September 20, 2009

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 238/2009, PÀ®A 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 05-09-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj £ÀA§gï: PÉ.J-31/ 5614 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¹zÀÝtÚ vÀA¢ PÀ¼ÀPÀ¥Àà CAUÀr ¸Á;ªÀÄAqÀ®Vj vÁ:AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀÄ ºÉƸÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ J£ï.ºÉZÀ-13 gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¸ÉÃjzÀ ºÀħâ½î ¯Ád¹ÖPï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÀzÀgï ¯ÁjAiÀÄ ¥ÁmÁ ªÀÄÄAvÁzsÀ j¥ÉÃj PÀÄjvÀÄ ¤°è¹zÀÄÝ ªÀÄgÀÄ¢£À ªÀÄÄAeÁ£É 06-09-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÉÆqÀ®Ä ¤°è¹zÀ F ¯Áj CA. Q-12,00,000=00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ F ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß J¯Áè PÀqÉÃUÉ ºÀÄqÀPÀ¯ÁV J®èAiÀÄÄ ¥ÀvÉÛà AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt vÀqÀªÁV ¦AiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ «. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2009, PÀ®A 379 L.¦.¹:.

AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫. VjzsÀgÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ gÁªï gÀªÀgÀ PÀÄAmÉÆÃfAiÀÄ ®Qëöäà PÁåA¦£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ, ¤°è¹zÀÝ CªÀgÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/eÉ-479 £ÉÃzÀÄÝ PÀ¥ÀÅöà §tÚzÀÄÝ, CA.Q. gÀÆ. 20,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¼ÀĪÁzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï §UÉÎ C°è E°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÉ F §UÉÎ PÉÃ¸ï ªÀiÁr¸À®Ä UÉÆwÛgÀ¢zÀÝjAzÀ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀA¦è ¥Éǰøï oÁuÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÉÆvÁÛV FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

1) HERO HONDA SPLENDAR MOTOR CYCLE NO: KA-37/J-479

2) COLOUR- BLACK

3) CHESSI NO: 00J 20F 20375

4) ENGINE NO: 00J 18E 20778

5) APP. VALUE: RS. 20,000-00

 
 

Thursday, September 17, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸Á: ªÀÄAqÀ®ªÀÄj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ ¥Á®PÀë vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ 39 ªÀµÀð, E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-37/PÉ-9448 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄAqÀ®ªÀÄj¬ÄAzÀ PÀĵÀÖVUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ PÀĵÀÖV E£ÀÆß 5 Q.«Äà CAvÀgÀ EgÀĪÁUÉÎ ªÀÄÄAeÁ£É 9,45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÉgɨÉAa PÁæ¸À£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ MAzÀÄ PÉA¥ÀŧtÚzÀ ªÀÄÆgÀÄ UÁ°AiÀÄ lAlA ªÁºÀ£À ¤AwzÀÄÝ DUÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤zÁ£ÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ UÁ°AiÀÄ mÉA¥ÉÇ «Ä¤qÉÆÃgÀ £ÀA: PÉ.J-37/3541 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ MªÀÄä¯Éà §®PÉÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ©lÄÖ ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¥Á®PÀë¤UÉ vÀ¯ÉUÉ JzÉUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ §ÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 15-09-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ
¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ µÀtÄäPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÁgÀzÀ ªÀAiÀÄ: 40, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: «.Dgï.J¯ï. §¸ï ZÁ®PÀ, ¸Á|| UÀzÀUÀ, ºÁ.ªÀ|| «DgïJ¯ï D¦üøï, PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃqï, UÀAUÁªÀw, vÀªÀÄä D¦üøï£À ªÀiÁå£ÉÃdgïUÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÁUÀÆ PÀ®è¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «.Dgï.J¯ï. D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÀgÉ §¸Á¥ÀlÖt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/ºÉZï-2655 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£À §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß aQvÉì ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÁV ºÉý SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
. ²æà QæµÀÚ¥Àà J.J¸ï.L, ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2009, PÀ®A 379 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà F½UÉÃgÀ ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ PÁgÀlVAiÀÄ £ÀªÀ° PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ ±ÁªÀÄtÚ F¼ÀUÉÃgÀ EªÀgÀ CrPÉ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¨ÉÃgÉ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ, PÁt°®è CAvÀ ºÉýzÀÄÝ. ¸ÀzÀgÀ PÀ¥ÀÅöà §tÚzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-03/E.J¸ï-8612 £ÉÃzÀÄÝ, CA.Q. gÀÆ. 25,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢: 01-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 jAzÀ 06-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¼ÀĪÁzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï §UÉÎ C°è E°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

1) HERO HONDA SPLENDER PLUS MOTOR CYCLE NO: KA-03/ES-8612,

2) COLOUR- BLACK

3) CHESSI NO: 05F16C11607

4) ENGINE NO: 05F15M11763

5) APP. VALUE: RS. 25,000/-

6) MODEL: 2005

 
 

Friday, September 11, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 10-09-2009 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀĸÀÄì 19 ¸Á: avÀªÁqÀV vÁ:ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ f¯Áè: §¼Áîj EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 09/09/2009 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉÆqÀzÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ oÁuɬÄAzÀ 18 Q.«Äà GvÀÛgÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²æà UÁ¼É¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÉÆgÀªÀgÀ 18 ªÀµÀð ¸Á: avÀªÁqÀV EªÀgÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï. ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.35 J¯ï. 8842 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ PÉÊ, PÁ°UÉ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÉƸÀ¥ÉÃl D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦J¸ï.L. UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 231/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 10-09-2009 gÀAzÀÄ 7.45 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æà ZÀ£ÀߣÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ UëqÀ 50 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ ¸Á: PÀ£ÀPÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10-09-2009 gÀAzÀÄ 10.45 ¦.JªÀiï.PÉÌ PÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ oÁuɬÄAzÀ 15 Q.«Äà GvÀÛgÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA PÉ.J-37 PÉ-5658 gÀ ZÁ®PÀ ¸ÀzsÀå ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀAiÀÄå£ÀÄ EvÀ¤UÉ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, September 10, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 9/9/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥Án¯ï 40 ªÀµÀð ªÁ°äQ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢®è ªÀÄÈvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ¥ÀvÉÛà AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄÈvÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ ¸ÀĪÀiÁgÀ 30-35 ªÀµÀð 5:4. JvÀÛgÀ ¸ÁzÁUÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ ¤Ã° §tÚzÀ n ±Àlð SÁQ ¥ÁåAmï zsÀj¹zÁÝ£É ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 184/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 09-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-15 UÀAmÉUÉ Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À×¼ÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀ ªÁzÀ ¨Áwä ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Q£Áß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ DgÉÆæ PÁgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà eÁ°ºÁ¼À ¸Á: Q£Áß¼À EvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rAiÀįÁV CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 453/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 229/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 09-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ »mÁß¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À×¼ÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀ ªÁzÀ ¨Áwä ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »mÁß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ ZÁAiÀÄ£Àè vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà F½UÉÃgÀ ¸Á: »mÁß¼À EvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rAiÀįÁV CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 1047/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

Wednesday, September 9, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 182/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä ªÉÆ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ 37 PÀÆå 4246 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ PÀÄtÂPÉÃj vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¸ÀPÀæ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ 37/ PÀÆå 2763 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀjUÀÆ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀÄzÁgÀ¸Á§ ºÉZï.¹. 138 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 228/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 08-09-009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¦¼Àå ¸ÀPÀð®zÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã§zÀ DlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ JA§ ªÀiÁ»w ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ «. ¥Ánî EªÀjUÉ §A¢zÀÄÝ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ eÁ«ÄÃzÀ¥ÁµÁ EªÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 780=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 08-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-10 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀįÁð£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ªÀ: 26 eÁ; ªÀÄrªÁ¼À, G; PÀÆ°, ¸Á: PÁgÀlV, 2) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À¥Àà PÀÄj, ªÀ: 30 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ, G: PÀÆ°, ¸Á: ¸Á¯ÉÆÃt PÁgÀlV, EªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¦.¹. 44, 55, 81, EªÀgÀ£ÀÄß MAzÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥ï£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀįÁð£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ PÀ°è£ÁxÉñÀégÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ºÀÄUÁgÀ ªÀ: 25 eÁ: ºÀÄUÁgÀ G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁð£ÀºÀ½î EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 920-00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt:

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 227/2009, PÀ®A 14, 15 ¸À»vÀ 32, 34, 38(J) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 08-09-009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ EgÀzÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁzÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ «. ¥Ánî EªÀjUÉ §A¢zÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1. ®PÀëät vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ 2. gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà UÀAUÁªÀw EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ 4,959=28 ¥ÉÊ. ¨É¯É¨Á¼ÀÄ Njd£À¯ï ZÁé¹ «¹Ì ºÁUÀÆ ©AiÀÄgÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Tuesday, September 8, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 180/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.9.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JAJ¯ï¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÁ®ªÀwð EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ºÁ®ªÀwðUÉ GªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà£À eÉÆvÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA: PÉJ 32 JA 1011 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®µÀÌvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ £À£Àß §®UÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ lPÀÌgÀ ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ GªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ C¯Éèà ºÉÆgÀnzÀÝ ºÀÄ®UÀ¥Àà EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÇzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

¢. 7-9-09 gÀAzÀÄ 07-00 ¦.JAPÉÌ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÄÃWÁ ¨Ágï ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ M.¹ £ÀA§gï §AzÀgÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA¨sÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ M.¹ £ÀA§gïUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀAZÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄUÉ £ÉÆÃr N.¹ £ÀA§gï §gɬĸÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M.¹ £ÀA§gï §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀgÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¨É£ÀÄß ºÀvÀÛ®Ä CzÀgÀ°è M.¹ §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀݪÀgÀ°è M§â£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¹QÌ ©zÀݪÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ®PÀëöät vÀA/ £ÀgÀ¸À¥Àà ¥ÀÄqÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ 54 ªÀµÀð eÁ. £ÉÃPÁgÀ ¸Á. UÉÆ®ègÀ Nt vÁªÀgÀUÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ N.¹ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,835=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ.

Saturday, September 5, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 137/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 04-09-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-25/©-6555 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ ²ªÀ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠰AUÀ¥Àà EªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ ¨sÁUÀPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2009, PÀ®A 279, 337,338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:4-9-09 gÀAzÀÄ 3-45 JJAPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À ¤¸ÀÛAvÀÄ PÉÃAzÀæ¢AzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnPÉÆlÄÖ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢:4-9-09 gÀAzÀÄ 2-00 JJAPÉÌ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA:PÉJ:22 J:5790 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀħâ½î PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ªÀiÁåAUÀ¤Ãeï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä QèãÀgï gÁd¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀmÁUÀ §¤ßPÉÆ¥ÀàzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, vÀªÀÄä QèãÀgï gÁd¥Àà¤UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 38/2009, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 03-09-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀÆPÀ£À¥À½î ¹ÃªÀiÁzÀ°è EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÉÄPÉÌeÉÆüÀPÉÌ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¹A¥Àr¹ ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀÄ PÉÊ vÉƼÉzÀÄ PÉƼÀîzÉà ºÁUÉ Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C¸ÀÛ ªÉ¸ÀÛªÁV gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©zÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ¸ÀzÀj AiÀĪÀÄ£À¥Àà EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ. 04-09-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 2-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, September 4, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 176/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.09.09 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ[¦AiÀiÁð¢] AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §Ä¢ÝªÀavÀ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀiÁ:33 G: AiÀÄƤmï D¦üøÀgÀ ºÉÆêÀÄUÁqÀð ¸Á: dAwè²gÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03-09-09 gÀAzÀÄ dAwè²gÀÆgÀĤAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 8.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆüÀÆgÀÄ PÁæ¸ï J£ï.ºÉZï.63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ PÁgÀ £ÀA; PÉJ35/Dgï 7016 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ37/J¯ï 4821£ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £À£ÀUÉ ¨Áj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ZÀAzÉæÃUËqÀ ¸Á: PÀA¦è EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. gÀ«ÃAzÀæ .J£ï gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 177/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.09.09 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:045 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ C°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ: 50 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÄtPÉÃj vÁAqÁ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03-09-09 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ¸ÀAvÉ ªÀÄÄV¹ gÁwæ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §.§Ar ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÀÄtPÉÃj vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ35/Dgï 3875 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®Q«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J.J¸ï.L. £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 211/2009 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà £ÀgÀ¹AºÁZÁgï vÀAzÉ ªÉAPÉÆèÁZÁgï, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät G: CZÀðPÀgÀÄ ¸Á: ªÉAPÀlVj vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £Á£ÀÄ ªÉAPÀlVj UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ²æà ®QëöäêÉAPÀmÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ CZÀðPÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ M¼À DªÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ PÀÆr ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛêÉ. ¢£ÁAPÀ: 02-09-2009 gÀ gÁwæ 10:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 03-09-2009 gÀ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 05:00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ GvÀÛgÀzÀ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÁ¯ï£À°è EnÖzÀÝ PÁtÂPÉ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ lædjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ MqÉzÀÄ vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¸Áé«ÄAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄÄPÁÌ®Ä (3 ¾ ) PÉ.f. vÀÆPÀzÀ ¨É½îAiÀÄ PÀªÀZÀ ºÉƸÀzÀÄ CAzÁdÄ ¨É¯É gÀÆ. 55,000-00 UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzsÀð ( ½ ) PÉ.f. vÀÆPÀzÀ ¨É½îAiÀÄ QjÃl ºÀ¼ÉAiÀÄzÀÄ CAzÁdÄ gÀÆ. 5,000-00 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½¤AzÀ PÁtÂPÉAiÀÄ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉ¢gÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ CzÀgÀ°è JµÀÄÖ ºÀt ¸ÀAUÀæºÀªÁVvÀÄÛ CAvÁ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, September 3, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 175/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà w¥Áà¥ÀÄgÀ ªÀAiÀiÁ: 31 G: ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄqÀgÀV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02-09-09 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: PÉJ23/7768 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨É½UÉÎ r¸ÉÃ¯ï ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr ºÀħâ½î ©lÄÖ ªÀÄzÁåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ ºÁ®ªÀwð PÁæ¸ï §½ ¯Áj £ÀA: PÉJ37/ 2839 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÀ±ÁAvÀ«ÃgÀ£ÀUËqÀ ¸Á: «ÃgÁ¥ÀÆgÀ EzÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ UÀ«¹zÀÝ¥Àà EªÀjUÉ ¨Áj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. gÀ«ÃAzÀæ .J£ï gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 209/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 01-09-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ J¸ï.ºÉZï.N. UÁA¢ü£ÀUÀgÀ oÁuÉ, §¼Áîj EªÀjAzÀ E-ªÉÄïï J£ï.Dgï.17/012, ¢:-01-09-2009 gÀ£ÀéAiÀÄ AiÀÄ®è¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ zÁ£ÀªÀÄä D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÁV zÁR¯ÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ, D ¥ÀæPÁgÀ ºÉZï.¹. 88 ¸ÉÊAiÀÄåzï «ÄÃgï¸Á§ EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ CªÀgÀÄ §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ¢:- 02-09-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:15 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ±ÉnÖ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ±ÉnÖ, ªÀAiÀĸÀÄì 59 ªÀµÀð, eÁw: ±ÉæÃ¶× G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä-ªÀqÀØgÀºÀnÖ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓzÀ°è QgÁt CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ: 27-08-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®è¥Àà£À zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓ ¸À«ÄÃ¥À QgÁt CAUÀr ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AvÁUÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/ 1518 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ AiÀÄ®è¥Àà¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¸Á¬Ä D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, C°èAzÀ vÀPÀët §¼ÁîjAiÀÄ zÁ£ÀªÀÄä D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, September 2, 2009

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2009, PÀ®A 143, 147, 341, 323, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 21-08-09 gÀAzÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ ªÀ®AiÀÄzÀªÀÄlÖzÀ DlªÀÅ UÁtzÁ¼À ¥ËæqÀ ±Á¯É ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ vÀgÀ®PÀnÖ ºÁUÀÆ UÁtzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ªÀÄzÉå SÉÆÃ-SÉÆà Dl £ÉqÉzÁUÀ DlzÀ°è vÁgÀvÀªÉÄå ªÁVzÉ CAvÁ vÀgÀ®PÀnÖ UÁæªÀÄzÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå DlªÀ£ÀÄß vÀPÁgÁgÀÄ ªÀiÁr DlªÀ£ÀÄß ¸ÀÜVvÀUÉÆý¹zÀÄÝ. DUÀ DvÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà PÀlVºÀ½î ¸Á:vÀgÀ®PÀnÖ CAvÁ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-09-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÁgÀ£ÁzÀ §¸ÀªÁd zÉÊ»PÀ ²PÀëPÀgÀÄ UÁtzÁ¼À EªÀgÀÄ ±Á® ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß vÁ®ÄPÀ ªÀÄlÖzÀ DlzÀ ¸À®ÄªÁV ¨ÉÆüÀlV UÁæªÀÄPÉÌ DlPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DlUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀdæ§Ar, ªÀÄAqÀ®ªÀÄj ªÀiÁUÀðªÁV vÀgÀ®PÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ï¸ÁÖAqÀ ºÀwÛgÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà ºÁUÀÆ CvÀ£À ¸ÀºÀZÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä SÁ¸ÀVªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹. ¯Éà F ¸ÀƼɪÀÄUÀ ªÀĸÁÛgÀ EªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä HgÁUÀ §AzÁ£À CªÀvÀÄÛ ¸ÀļÀî-¸ÀļÀî Dl vÀ¥ÀÄà Dr¹ £ÀªÀÄä HgÀĺÀÄqÀUÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÆð¹zÀÝ CAvÁ CAzÀªÀ£É £ÀªÀÄä UÁr¤°è¹ £À£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ £É®PÉÌPÉqÀ« £À£ÀUÉ §rAiÀÄÆwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ±Á® «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÀ 5-6 d£À ¸ÉÃj §r¢gÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 17/2009, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ AiÀÄ®èªÀé UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ¹¥Á¬Ä ªÀAiÀÄ 28, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: gÁåªÀtÂQ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð. FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ vÀ£Àß vÀAV ºÁUÀÆ £Á¢¤AiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÁæ¸ï ºÀwÛUÉ ºÀƪÀÅ PÀlÖ®Ä EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-09-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÁå£Àí 1 UÀAmÉUÉ HlPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ J®ègÀÆ PÀÆr §gÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ zÉÆqÀØ¥Àà PÀÄzÀÄjªÉÆÃw EªÀgÀ ªÁ¸À«®èzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¢AiÀÄ ºÁ¢ »rzÀÄ §gÀĪÁUÀ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄ¼É DVzÀÝjAzÀ PÀÄzÀÄjªÉÆÃwAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ £É£ÉzÀÄ ¸ÀzÀgÀ UÉÆÃqÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄtÂÚ£ÉƼÀUÉ ¹PÀÄÌ G¹gÀÄ PÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ DPÀAiÉÄ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ 9 ªÀµÀðzÀ ¸À«vÁ JA§ÄªÀªÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢ü EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, September 1, 2009¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

    UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÀ¼ÉzÀ ªÉÄà wAUÀ½¤AzÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ««zsÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¥ÀvÉÛà PÀÄjvÀÄ ²æÃ. J¸ï.PÉ. ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV r.J¸ï.¦ UÀAUÁwgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃ. ©.J¸ï. ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è gÀavÀªÁzÀ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ vÀAqÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ, ¥ÉƨÉõÀ£Àj ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃ. ¸ÀwñÀ £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤî PÀĪÀiÁgÀ, ºÉZï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZÀ.¹. 76 ²æÃ. ªÉAPÀmÉñÀ, ºÉZï.¹. 35 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, ºÉZï.¹. 98 ²æÃ. £ÁUÀgÁd, ºÉZï.¹. 141 zÉÆqÀØ¥Àà, ¦.¹. 320 PÀȵÀÚQ±ÉÆÃgÀ, ¦.¹. 100 ªÀÄ»§Æ§ ©. ªÀiÁ¤é, ¦.¹. 117 ²æÃzsÀgÀ, ¦.¹. 61 ±ÀgÀt§¸À¥Àà, ¦.¹. 245 «ÃgÉñÀ, ¦.¹.40 ¹zÀÝ£ÀUËqÀ, ¦.¹. 235 ±ÀgÀt¥Àà, ¦.¹. 319 ±ÀªÀıÀÄ¢Ýãï, J.¦.¹. 166 Dgï.r.«. ¥Àæ¸ÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ½AzÀ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-08-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÉÃ¼É ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è F PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁzÀ DgÉÆæ 1) ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¦ÃgÁ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ F PÀ¼ÀîvÀ£ÀUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÝ E¤ß§âgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 2) ªÀĺÀäzÀ ¸Á¢ÃPÀ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸ÀĨsÁ£ï, ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: JA.J¸ï. ¥Á¼Àå ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÁ°ªÀ¹Û ¨sÀUÀvï ¹AUï £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw 3) gÀAeÁ£ï vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§ ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð G: f¯Éé ºÁPÀĪÀÅzÀÄ ¸Á: ªÀÄÄgÁj PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ F ªÀÄƪÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÆ®APÀĵÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀgÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è 3 ºÀUÀ®Ä PÀ¼ÀîvÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£É ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄgÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÁÝV, CzÉà jÃw ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀºÀ 2 ¨Áj ºÀUÀ®Ä PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÁÝV M¦àPÉÆArzÀÄÝ, CªÀgÀÄ PÉÆlÖAvÀºÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀAvÀºÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ 1. UÀÄ£Éß £ÀA. 95/09 PÀ®A. 454, 380 L.¦.¹. 2. UÀÄ£Éß £ÀA. 104/09 PÀ®A. 454, 457, 380 L.¦.¹. 3. UÀÄ£Éß £ÀA. 138/09 PÀ®A. 454, 380 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ 1. UÀÄ£Éß £ÀA. 113/09 PÀ®A. 454, 380 L.¦.¹. 2. UÀÄ£Éß £ÀA. 114/09 PÀ®A. 454,380 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è PÀ¼ÀĪÁzÀ MlÄÖ 150 UÁæA. §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 250 UÁæA. ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 66,630/- MAzÀÄ DmÉÆà jPÁë, MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Él£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 5 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉâü¸ÀĪÀ°è UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ°è PÉ®¸À ¤ªÀ𻹠AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ²æÃ. F±ÀégÀ ZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ L.¦.J¸ï. f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 238/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 31-8-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-10 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä¸Á§ ºÀÄAaVqÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¤£Éß ¢: 30/8/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ dªÁºÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ DeÁzï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¨sÁUÀå¸Á§ FvÀ¤UÉ DgÉÆævÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À ªÉÆà ¸ÉÊ £ÀA: PÉJ-37/PÀÆå-2963 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. C±ÉÆÃPÀ ºÉZÀ.¹. 115 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 190/2009, PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L. (C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï
oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-08-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ¹¦¹ 201, 80, 293 EªÀgÉÆA¢UÉ UÀ¸ÀÄÛ ZÀQAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-08-2009 gÀAzÀÄ 03-30 UÀAmÉUÉ N.J¸ï.©. gÀ¸ÉÛAiÀÄ «dAiÀÄ ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÉÆÃr «ZÁj¸À¯ÁV £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À¯ÁV PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV ¸ÀAUÀ¥Àà @ ¸ÀAUÁå vÀAzÉ §¸À¥Àà, ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð, eÁ: ªÁ°äÃQ, G: QèãÀgï, ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw. CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¸À¯ÁVzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008