Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, September 27, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2009, PÀ®A 279, 304(4) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-9-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß vÀªÀÄä CdÄð£À ªÀ: 22 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 25-9-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢gÀĪÀ gÀ¸ÉÛ zÁn ¸ÀAqÁ¸ïUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÁªÀÅ DvÀ §AzÀÄ ªÀÄ®UÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ vÁªÀÅ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, DzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 25-9-09 gÀ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 6-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAqÁ¸ïUÉ ºÉÆÃzÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV DvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ, ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÁ²ÃA¸Á§ ¹.ºÉZï.¹-19, PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 155/2009, PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-09-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00-10 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀiÁjPÁåA¥ï£À zÀÄgÀUÀªÀÄä zÉë UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥ï£À°è ªÀiÁjPÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃV zÀÄgÀUÀªÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ VqÀzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊl£À ¨É¼ÀQ£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ 1) ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¹AUÁ¥ÉÇgÀ ªÀ: 26, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ ¸Á: dÆgÀlV, ªÀiÁjPÁåA¥ï, EªÀgÀÄ ¹QízÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ dÆeÁlzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 4375-00 UÀ¼À£ÀÄß, 52 E¸ÉàÃmï J¯É, ºÁUÀÆ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ §gÀPÁ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.


 

Saturday, September 26, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2009, PÀ®A 279, 337, 304(4) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 25-09-2009 gÀAzÀÄ 02-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚAiÀÄ®UÀÄqÀzÀ¥Àà ¸Á:lPÀ̼ÀQ vÁ: PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 24-9-09 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀ£ÀªÀĪÀé¼À£ÀÄß ªÀrUÉÃj UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄUÀ¼ÀÄ 7 w0UÀ¼À UÀ©üðt EzÀÄÝ, ¨ÁQ §ÄwÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¥ÀjZÀzÀªÀgÉÆA¢UÉ lA.lA. ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J. 37- 4413 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀqÀUÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸À §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÉUÀÄÎ ¢¤ß £ÉÆÃqÀzÉ. gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɬĸÀÄvÀÛ §AzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀ§âgÀV UÁæªÀÄ zÁnzÀ MAzÀĪÀgÉ Q.«Ä. CAvÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÉUÀÄÎ EgÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹzÀÝjAzÁ ªÁºÀ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ CzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è CAiÀÄåªÀÄä½UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄä½UÉ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄïÁâUÀ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ CgɪÉÆÃZÉðAiÀÄ°èzÀÄÝ gÁwæ 11-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2009, PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25/09/09 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ §£À±ÀAPÀj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà EªÀ£ÀÄ N.¹. ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ, ¦.J¸ï.L. £ÁUÀgÁd JA. PÀªÀiÁägÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÃjzÀ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, £ÉÆÃQÃAiÀiÁ ªÉƨÉʯï, ºÁUÀÆ 1925 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 191/2009, PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 24-09-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄzÁå£À 10-00 UÀAmÉUÉ ºÁ®ªÀwð UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ PÀ¯Á¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀÝgÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ «¯Á¸À ¨sÉÆøÀ¯É ºÉZï.¹ 69, ¦.¹.338 ¸ÀªÉðñÀ, ¸ÀAUÀªÉÄñÀ, ¦¹43 ±ÀAPÀgÀ, ¦.¹.121. §¸ÀªÀgÁd ¦.¹.170, gÀAUÀ£ÁxÀ ¦¹ 111 ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥ï ZÁ®PÀ ±ÁAvÀ«ÃgÀUËqÀ J.¦.¹ 94 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉ.J. 37 f. 205 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁ®ªÀwð vÀ®Ä¦ C°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ¯Á¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀgÀ eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ZÀAqÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁåw: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁ®ªÀwð: 2] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà PÀÄjUÀqÉØÃgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁåw: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁ®ªÀwð: 3] G¥ÀuÉ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚºÀ£ÀªÀÄ¥Àà PÀlUÀ¯ÉèÃgÀ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁåw: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁ®ªÀwð: 4] UÁ¼É¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀqÉêÀĤ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁåw: ºÀjd£À G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¤AUÀ¥ÀÇgÀ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÀð ºÁ: ªÀ¹Û: ºÁ®ªÀwð D¥Á¢vÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgï-¨ÁºÀgï CAvÁ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ gÁwæ 10-30. UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ gÀÆ. 1325/- dÆeÁlzÀ ºÀt d¥ÀÛ ªÀiÁr zÀ¸ÀÛVj ¤AiÀĪÀÄ C£ÀĸÀj¹ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 152/2009, PÀ®A 457, 457, 380 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢: 25-09-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÁ§PÁëgÀ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÄßgÀ¸Á§ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ°è vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¼À £ÁªÀÄPÀgÀt PÀÄjvÀÄ PÀA¦èUÉ J®ègÀÄ PÀÆr ¨É½UÉÎ ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É PÀA¦èUÉ ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï vÉÆnÖ®Ä PÁAiÀÄð ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ J®ègÀÄ 8-00 UÀAmÉUÉ §ÆzÀÄUÀÄA¥ÁPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀi »A¢£À ¨ÁV® ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁgÀzÀ°ènÖzÀÝ ©gÁqï ªÀ¸ÀÆ° ºÀt 20,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ¸ÀéAvÀ ºÀt 5000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄnÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 1} 2 Ç vÉƯÉAiÀÄ 2 §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèøï, 2} 1 vÉƯÉAiÀÄ 2 §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ N¯É, 3} Ç vÉƯÉAiÀÄ 4 §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ, 4} 1 Ç vÉƯÉAiÀÄ 1 §AUÁgÀzÀ ©A¢AiÀiÁ 5} 1 vÉƯÉAiÀÄ 3 §AUÁgÀzÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÀÄÄAUÀÄgÀ, 6} 1 vÉƯÉAiÀÄ 1 §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ, 7} 1 Ç vÉƯÉAiÀÄ 1 §AUÁgÀzÀ vÁ½ ¸ÀgÀ, 8} 1 Ç vÉƯÉAiÀÄ 1 §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À ¸ÀgÀ, 9} Ç vÉƯÉAiÀÄ 1 §AUÁgÀzÀ ºÀgÀ½£À ªÀAQ GAUÀÄgÀ 10} Ç vÉƯÉAiÀÄ 2 §AUÁgÀzÀ ºÀgÀ½£À GAUÀÄgÀ, 11} 1 Ç vÉƯÉAiÀÄ 2 §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèøï, 12} 2 Ç vÉƯÉAiÀÄ 1 §AUÁgÀzÀ ¨Áæ¸ï¯ÉÊmï, »ÃUÉ MlÄÖ 24 Ç vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ C.Q 2,35,000/-, gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ£À°ègÀĪÀ £À£Àß CPÀ̼À ¥Á°UÉ §AzÀ D¹Û ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ 3,00,000/-, gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ 35 vÉÆ¯É ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ C.Q gÀÆ: 5250/-, gÀÆ. F jÃw MlÄÖ 5,65,250/-, gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV°£À PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, September 25, 2009

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2009, PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 24-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöäà ¨ÁæAr ±Á¥À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà L° ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ ZÁ¥É. 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2055=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ d¥Àæ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 227/2009 PÀ®A
143, 147, 341, 323, 324, 325, 394, 504, 427, 506 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-09-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀjAzÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀA: 1396/2009, ¢:- 24-09-2009 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ.JA.J¥sï.¹. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ (Q.±ÉæÃ) UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ SÁ¸ÀVà zÀÆgÀÄ £ÀA: 97/2009 £ÉÃzÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀªÁV §A¢zÀÄÝ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆgÀ£ÀÄß ²æà n. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ n. dUÀ£ÁßxÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 47 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw ºÁ°ªÀ¹Û: §ÆvÀ®¢¤ß r¥ÉÆà vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î ¹ÃªÀiÁzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 25 «¹ÛÃtð 4 JPÀgÉ 32 UÀÄAmÉ EzÀgÀ°è 4 JPÀgÉAiÀÄ£ÀÄß CPÀ̼ÁzÀ ²æêÀÄw C£ÀĸÀÆAiÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ UÀÄwÛUÉUÉ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 28-07-2009 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ n gÀ«, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, gÀªÉÄñÀ ¸Á: §ÆvÀ®¢¤ß r¥ÉÆà ªÀÄvÀÄÛ Vj¨Á§Ä ¸Á: gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è ¸ÁUÀĪÀ½ PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ J£ï. gÁªÀÄgÁdÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ zÉÆuÉÚUÀ¼ÀÄ, gÁqïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆrèUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÀ¼À°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ d«Ää£À°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ " ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄä wAr §ºÀ¼À DVzÉ, ¤ªÀÄä£ÀÄß F ªÀµÀð F d«Ää¤AzÀ ºÉÆgÀ ºÁPÀÄvÉÛêÉ, ¯Éà ¤ÃªÀÅ ºÉÆ® ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ, PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛêÉ, ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè " CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆr-§r ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 8,000-00 UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 20 UÁæA. vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À£ÀÄß zËdð£Àå¢AzÀ PÀ¹zÀÄ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß dRAUÉƽ¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000-00 gÀÆ. UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁë£ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

Thursday, September 24, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 188/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 23-09-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J£ï.ºÉZï 13 »gÉøÀƽPÉÃj vÁAqÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°è DgÉÆævÀ ªÉƺÀªÀÄäzÀ £À¸ÀgÀÄ¢ÝÃ£ï ¸Á: ±ÀAPÀgÁ¥ÀÄgÀ (©ºÁgÀ) vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: feÉ 05 AiÀÄÄAiÀÄÄ 9249 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄØ EzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ dªÀiÁ®Ä¢Ýãï vÀAzÉ ªÀÄ¢£Á ¸Á: §½ºÁgÀ vÁ: RĶ£ÀUÀgÀ (GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ) EªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨Áj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄØ C®èzÉà DgÉÆævÀ¤UÀÆ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æÃ. £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 23/09/2009 gÀAzÀÄ 7.15 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ FzÀ£ÀUËqÀ ºÀ½î 24 ªÀµÀð eÁ: UÁtÂUÉÃgÀ ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É w¥Àà£Á¼À ¸Á: ªÀÄÄgÀr. EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 23/09/2009 gÀAzÀÄ 5.30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ºÀÄt¹ºÁ¼À-UÀÄ£Áß¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É oÁuɬÄAzÀ 6 Q.«Äà ¥ÀƪÀðPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA : PÉ.J.37/PÀÆå-7220 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀÄzÀæ¥Àà UÁtzÁ¼À ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ªÀiÁl®¢¤ß EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉƸÀ £ÀA§gï E®èzÀ »gÉÆÃ-ºÉÆÃAqÁ ¸ÉèAqÀgï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄT ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïèUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀj§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, September 23, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 84/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:22-9-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ ¯Áj C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è E¯ÁfUÉ ¸ÉÃjPÉ DVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ZÉ£ÀߥÀà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà AiÀÄgÀUÀÄ¦à ¸Á: £É®ªÁr vÁ: £ÀªÀ®UÀÄAzÀ f¯Áè: zsÁgÀªÁqÀ EªÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢: 22-09-09 gÀAzÀÄ 00-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA:PÉJ-25 ¹-576 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÉÄÊ£ïì ¯ÉÆÃqÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ UÀzÀUÀ PÀqÉUÉ J£ï.ºÉZï.63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á£Á¥ÀÄgÀ ZÀPï ¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÉÎ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£À vÀ£Àß ¯Áj £ÀA:PÉJ-26/4954 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉÃ, DgÉÆævÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, September 22, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-09-09 gÀAzÀÄ 16:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ §ºÀzÀÆÝgÀ¸Á§ PÀ¯Á®§Ar ¸Á:¨É£ÀPÀ£Á¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÉgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀSÁzÀgÀ¸Á§ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ¢AzÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ mÁåçPÀì ªÁºÀ£À £ÀA PÉ,J 49 JA 252 £ÉÃzÀÝgÀ°è »A¨ÁUÀ PÀĽvÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À PÁæ¸ÀUÉ §AzÀÄ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¤UÁ EqÀzÉà »AzÉ £ÉÆÃqÀzÉà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß NªÉÄäïÉà C®PÀëvÀ£À¢AzÀ eÉÆÃgÁV £ÀqɹzÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ©zÀÄÝ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀzÉà EzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÉÎ PÀĵÀÖV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ, ²æÃ. £ÁUÀgÁd JA. PÀªÀiÁägÀ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 21-9-09 gÀAzÀÄ 1-45 ¦JAPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðjà D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ, ¸ÀPÁðjà D¸ÀàvÉæ 2-30 ¦JAPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀzÀÝjAzÀ 3-30 ¦JAPÉÌ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À CtÚ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢: 21-9-09 gÀAzÀÄ 1-30 ¦JAPÉÌ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-37 PÀÆå-6651 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ §ÄwÛ vÀgÀ®Ä HgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ¨ÁdĤAzÀ gÉÆÃrUÉ §AzÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ²ÃgÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ CgÉÆævÀ£À vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÁ±À EªÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÁ±À EªÀ£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄÝ PÁgï ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ïUÉ ©zÀÄÝ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DvÀ£À §® »AzÀ¯ÉUÉ, §® PÀÄwÛUÉUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ D¸ÀàvÉUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ QªÀiïì ºÀħâ½îUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÄÖ, vÀqÀªÁV ¦AiÀÄ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,

 
 

Sunday, September 20, 2009

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 238/2009, PÀ®A 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 05-09-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj £ÀA§gï: PÉ.J-31/ 5614 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¹zÀÝtÚ vÀA¢ PÀ¼ÀPÀ¥Àà CAUÀr ¸Á;ªÀÄAqÀ®Vj vÁ:AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀÄ ºÉƸÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ J£ï.ºÉZÀ-13 gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¸ÉÃjzÀ ºÀħâ½î ¯Ád¹ÖPï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÀzÀgï ¯ÁjAiÀÄ ¥ÁmÁ ªÀÄÄAvÁzsÀ j¥ÉÃj PÀÄjvÀÄ ¤°è¹zÀÄÝ ªÀÄgÀÄ¢£À ªÀÄÄAeÁ£É 06-09-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÉÆqÀ®Ä ¤°è¹zÀ F ¯Áj CA. Q-12,00,000=00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ F ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß J¯Áè PÀqÉÃUÉ ºÀÄqÀPÀ¯ÁV J®èAiÀÄÄ ¥ÀvÉÛà AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt vÀqÀªÁV ¦AiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ «. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2009, PÀ®A 379 L.¦.¹:.

AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫. VjzsÀgÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ gÁªï gÀªÀgÀ PÀÄAmÉÆÃfAiÀÄ ®Qëöäà PÁåA¦£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ, ¤°è¹zÀÝ CªÀgÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/eÉ-479 £ÉÃzÀÄÝ PÀ¥ÀÅöà §tÚzÀÄÝ, CA.Q. gÀÆ. 20,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¼ÀĪÁzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï §UÉÎ C°è E°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÉ F §UÉÎ PÉÃ¸ï ªÀiÁr¸À®Ä UÉÆwÛgÀ¢zÀÝjAzÀ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀA¦è ¥Éǰøï oÁuÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÉÆvÁÛV FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

1) HERO HONDA SPLENDAR MOTOR CYCLE NO: KA-37/J-479

2) COLOUR- BLACK

3) CHESSI NO: 00J 20F 20375

4) ENGINE NO: 00J 18E 20778

5) APP. VALUE: RS. 20,000-00

 
 

Thursday, September 17, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸Á: ªÀÄAqÀ®ªÀÄj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ ¥Á®PÀë vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ 39 ªÀµÀð, E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-37/PÉ-9448 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄAqÀ®ªÀÄj¬ÄAzÀ PÀĵÀÖVUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ PÀĵÀÖV E£ÀÆß 5 Q.«Äà CAvÀgÀ EgÀĪÁUÉÎ ªÀÄÄAeÁ£É 9,45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÉgɨÉAa PÁæ¸À£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ MAzÀÄ PÉA¥ÀŧtÚzÀ ªÀÄÆgÀÄ UÁ°AiÀÄ lAlA ªÁºÀ£À ¤AwzÀÄÝ DUÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤zÁ£ÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ UÁ°AiÀÄ mÉA¥ÉÇ «Ä¤qÉÆÃgÀ £ÀA: PÉ.J-37/3541 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ MªÀÄä¯Éà §®PÉÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ©lÄÖ ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¥Á®PÀë¤UÉ vÀ¯ÉUÉ JzÉUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ §ÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 15-09-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ
¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ µÀtÄäPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÁgÀzÀ ªÀAiÀÄ: 40, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: «.Dgï.J¯ï. §¸ï ZÁ®PÀ, ¸Á|| UÀzÀUÀ, ºÁ.ªÀ|| «DgïJ¯ï D¦üøï, PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃqï, UÀAUÁªÀw, vÀªÀÄä D¦üøï£À ªÀiÁå£ÉÃdgïUÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÁUÀÆ PÀ®è¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «.Dgï.J¯ï. D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÀgÉ §¸Á¥ÀlÖt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/ºÉZï-2655 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£À §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß aQvÉì ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÁV ºÉý SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
. ²æà QæµÀÚ¥Àà J.J¸ï.L, ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2009, PÀ®A 379 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà F½UÉÃgÀ ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ PÁgÀlVAiÀÄ £ÀªÀ° PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ ±ÁªÀÄtÚ F¼ÀUÉÃgÀ EªÀgÀ CrPÉ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¨ÉÃgÉ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ, PÁt°®è CAvÀ ºÉýzÀÄÝ. ¸ÀzÀgÀ PÀ¥ÀÅöà §tÚzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-03/E.J¸ï-8612 £ÉÃzÀÄÝ, CA.Q. gÀÆ. 25,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢: 01-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 jAzÀ 06-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¼ÀĪÁzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï §UÉÎ C°è E°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

1) HERO HONDA SPLENDER PLUS MOTOR CYCLE NO: KA-03/ES-8612,

2) COLOUR- BLACK

3) CHESSI NO: 05F16C11607

4) ENGINE NO: 05F15M11763

5) APP. VALUE: RS. 25,000/-

6) MODEL: 2005

 
 

Friday, September 11, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 10-09-2009 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀĸÀÄì 19 ¸Á: avÀªÁqÀV vÁ:ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ f¯Áè: §¼Áîj EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 09/09/2009 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉÆqÀzÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ oÁuɬÄAzÀ 18 Q.«Äà GvÀÛgÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²æà UÁ¼É¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÉÆgÀªÀgÀ 18 ªÀµÀð ¸Á: avÀªÁqÀV EªÀgÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï. ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.35 J¯ï. 8842 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ PÉÊ, PÁ°UÉ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÉƸÀ¥ÉÃl D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦J¸ï.L. UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 231/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 10-09-2009 gÀAzÀÄ 7.45 ¦.JªÀiï.PÉÌ ²æà ZÀ£ÀߣÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ UëqÀ 50 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ ¸Á: PÀ£ÀPÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10-09-2009 gÀAzÀÄ 10.45 ¦.JªÀiï.PÉÌ PÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ oÁuɬÄAzÀ 15 Q.«Äà GvÀÛgÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA PÉ.J-37 PÉ-5658 gÀ ZÁ®PÀ ¸ÀzsÀå ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀAiÀÄå£ÀÄ EvÀ¤UÉ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, September 10, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 9/9/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥Án¯ï 40 ªÀµÀð ªÁ°äQ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢®è ªÀÄÈvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ¥ÀvÉÛà AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄÈvÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ ¸ÀĪÀiÁgÀ 30-35 ªÀµÀð 5:4. JvÀÛgÀ ¸ÁzÁUÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ ¤Ã° §tÚzÀ n ±Àlð SÁQ ¥ÁåAmï zsÀj¹zÁÝ£É ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 184/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 09-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-15 UÀAmÉUÉ Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À×¼ÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀ ªÁzÀ ¨Áwä ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Q£Áß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ DgÉÆæ PÁgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà eÁ°ºÁ¼À ¸Á: Q£Áß¼À EvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rAiÀįÁV CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 453/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 229/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 09-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ »mÁß¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À×¼ÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀ ªÁzÀ ¨Áwä ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »mÁß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ ZÁAiÀÄ£Àè vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà F½UÉÃgÀ ¸Á: »mÁß¼À EvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rAiÀįÁV CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 1047/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

Wednesday, September 9, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 182/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä ªÉÆ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ 37 PÀÆå 4246 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ PÀÄtÂPÉÃj vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¸ÀPÀæ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ 37/ PÀÆå 2763 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀjUÀÆ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀÄzÁgÀ¸Á§ ºÉZï.¹. 138 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 228/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 08-09-009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¦¼Àå ¸ÀPÀð®zÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã§zÀ DlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ JA§ ªÀiÁ»w ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ «. ¥Ánî EªÀjUÉ §A¢zÀÄÝ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ eÁ«ÄÃzÀ¥ÁµÁ EªÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 780=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 08-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-10 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀįÁð£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ªÀ: 26 eÁ; ªÀÄrªÁ¼À, G; PÀÆ°, ¸Á: PÁgÀlV, 2) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À¥Àà PÀÄj, ªÀ: 30 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ, G: PÀÆ°, ¸Á: ¸Á¯ÉÆÃt PÁgÀlV, EªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¦.¹. 44, 55, 81, EªÀgÀ£ÀÄß MAzÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥ï£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀįÁð£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ PÀ°è£ÁxÉñÀégÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ºÀÄUÁgÀ ªÀ: 25 eÁ: ºÀÄUÁgÀ G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁð£ÀºÀ½î EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 920-00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt:

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 227/2009, PÀ®A 14, 15 ¸À»vÀ 32, 34, 38(J) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 08-09-009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ EgÀzÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁzÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ «. ¥Ánî EªÀjUÉ §A¢zÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1. ®PÀëät vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ 2. gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà UÀAUÁªÀw EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ 4,959=28 ¥ÉÊ. ¨É¯É¨Á¼ÀÄ Njd£À¯ï ZÁé¹ «¹Ì ºÁUÀÆ ©AiÀÄgÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Tuesday, September 8, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 180/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.9.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JAJ¯ï¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÁ®ªÀwð EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ºÁ®ªÀwðUÉ GªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà£À eÉÆvÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA: PÉJ 32 JA 1011 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®µÀÌvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ £À£Àß §®UÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ lPÀÌgÀ ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ GªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ C¯Éèà ºÉÆgÀnzÀÝ ºÀÄ®UÀ¥Àà EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÇzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

¢. 7-9-09 gÀAzÀÄ 07-00 ¦.JAPÉÌ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÄÃWÁ ¨Ágï ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ M.¹ £ÀA§gï §AzÀgÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA¨sÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ M.¹ £ÀA§gïUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀAZÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄUÉ £ÉÆÃr N.¹ £ÀA§gï §gɬĸÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M.¹ £ÀA§gï §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀgÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¨É£ÀÄß ºÀvÀÛ®Ä CzÀgÀ°è M.¹ §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀݪÀgÀ°è M§â£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¹QÌ ©zÀݪÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ®PÀëöät vÀA/ £ÀgÀ¸À¥Àà ¥ÀÄqÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ 54 ªÀµÀð eÁ. £ÉÃPÁgÀ ¸Á. UÉÆ®ègÀ Nt vÁªÀgÀUÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ N.¹ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,835=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ.

Saturday, September 5, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 137/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 04-09-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-25/©-6555 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ ²ªÀ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠰AUÀ¥Àà EªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ ¨sÁUÀPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2009, PÀ®A 279, 337,338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:4-9-09 gÀAzÀÄ 3-45 JJAPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À ¤¸ÀÛAvÀÄ PÉÃAzÀæ¢AzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnPÉÆlÄÖ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢:4-9-09 gÀAzÀÄ 2-00 JJAPÉÌ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA:PÉJ:22 J:5790 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀħâ½î PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ªÀiÁåAUÀ¤Ãeï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä QèãÀgï gÁd¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀmÁUÀ §¤ßPÉÆ¥ÀàzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, vÀªÀÄä QèãÀgï gÁd¥Àà¤UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 38/2009, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 03-09-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀÆPÀ£À¥À½î ¹ÃªÀiÁzÀ°è EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÉÄPÉÌeÉÆüÀPÉÌ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¹A¥Àr¹ ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀÄ PÉÊ vÉƼÉzÀÄ PÉƼÀîzÉà ºÁUÉ Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C¸ÀÛ ªÉ¸ÀÛªÁV gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©zÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ¸ÀzÀj AiÀĪÀÄ£À¥Àà EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ. 04-09-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 2-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, September 4, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 176/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.09.09 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ[¦AiÀiÁð¢] AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §Ä¢ÝªÀavÀ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀiÁ:33 G: AiÀÄƤmï D¦üøÀgÀ ºÉÆêÀÄUÁqÀð ¸Á: dAwè²gÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03-09-09 gÀAzÀÄ dAwè²gÀÆgÀĤAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 8.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆüÀÆgÀÄ PÁæ¸ï J£ï.ºÉZï.63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ PÁgÀ £ÀA; PÉJ35/Dgï 7016 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ37/J¯ï 4821£ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £À£ÀUÉ ¨Áj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ZÀAzÉæÃUËqÀ ¸Á: PÀA¦è EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. gÀ«ÃAzÀæ .J£ï gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 177/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.09.09 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:045 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ C°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ: 50 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÄtPÉÃj vÁAqÁ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03-09-09 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ¸ÀAvÉ ªÀÄÄV¹ gÁwæ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §.§Ar ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÀÄtPÉÃj vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ35/Dgï 3875 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®Q«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J.J¸ï.L. £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 211/2009 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà £ÀgÀ¹AºÁZÁgï vÀAzÉ ªÉAPÉÆèÁZÁgï, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät G: CZÀðPÀgÀÄ ¸Á: ªÉAPÀlVj vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £Á£ÀÄ ªÉAPÀlVj UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ²æà ®QëöäêÉAPÀmÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ CZÀðPÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ M¼À DªÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ PÀÆr ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛêÉ. ¢£ÁAPÀ: 02-09-2009 gÀ gÁwæ 10:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 03-09-2009 gÀ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 05:00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ GvÀÛgÀzÀ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÁ¯ï£À°è EnÖzÀÝ PÁtÂPÉ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ lædjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ MqÉzÀÄ vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¸Áé«ÄAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄÄPÁÌ®Ä (3 ¾ ) PÉ.f. vÀÆPÀzÀ ¨É½îAiÀÄ PÀªÀZÀ ºÉƸÀzÀÄ CAzÁdÄ ¨É¯É gÀÆ. 55,000-00 UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzsÀð ( ½ ) PÉ.f. vÀÆPÀzÀ ¨É½îAiÀÄ QjÃl ºÀ¼ÉAiÀÄzÀÄ CAzÁdÄ gÀÆ. 5,000-00 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½¤AzÀ PÁtÂPÉAiÀÄ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉ¢gÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ CzÀgÀ°è JµÀÄÖ ºÀt ¸ÀAUÀæºÀªÁVvÀÄÛ CAvÁ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, September 3, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 175/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà w¥Áà¥ÀÄgÀ ªÀAiÀiÁ: 31 G: ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄqÀgÀV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02-09-09 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: PÉJ23/7768 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨É½UÉÎ r¸ÉÃ¯ï ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr ºÀħâ½î ©lÄÖ ªÀÄzÁåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ ºÁ®ªÀwð PÁæ¸ï §½ ¯Áj £ÀA: PÉJ37/ 2839 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÀ±ÁAvÀ«ÃgÀ£ÀUËqÀ ¸Á: «ÃgÁ¥ÀÆgÀ EzÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ UÀ«¹zÀÝ¥Àà EªÀjUÉ ¨Áj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. gÀ«ÃAzÀæ .J£ï gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 209/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 01-09-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ J¸ï.ºÉZï.N. UÁA¢ü£ÀUÀgÀ oÁuÉ, §¼Áîj EªÀjAzÀ E-ªÉÄïï J£ï.Dgï.17/012, ¢:-01-09-2009 gÀ£ÀéAiÀÄ AiÀÄ®è¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ zÁ£ÀªÀÄä D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÁV zÁR¯ÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ, D ¥ÀæPÁgÀ ºÉZï.¹. 88 ¸ÉÊAiÀÄåzï «ÄÃgï¸Á§ EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ CªÀgÀÄ §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ¢:- 02-09-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:15 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ±ÉnÖ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ±ÉnÖ, ªÀAiÀĸÀÄì 59 ªÀµÀð, eÁw: ±ÉæÃ¶× G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä-ªÀqÀØgÀºÀnÖ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓzÀ°è QgÁt CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ: 27-08-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®è¥Àà£À zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓ ¸À«ÄÃ¥À QgÁt CAUÀr ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AvÁUÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/ 1518 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ AiÀÄ®è¥Àà¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¸Á¬Ä D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, C°èAzÀ vÀPÀët §¼ÁîjAiÀÄ zÁ£ÀªÀÄä D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, September 2, 2009

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2009, PÀ®A 143, 147, 341, 323, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 21-08-09 gÀAzÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ ªÀ®AiÀÄzÀªÀÄlÖzÀ DlªÀÅ UÁtzÁ¼À ¥ËæqÀ ±Á¯É ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ vÀgÀ®PÀnÖ ºÁUÀÆ UÁtzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ªÀÄzÉå SÉÆÃ-SÉÆà Dl £ÉqÉzÁUÀ DlzÀ°è vÁgÀvÀªÉÄå ªÁVzÉ CAvÁ vÀgÀ®PÀnÖ UÁæªÀÄzÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå DlªÀ£ÀÄß vÀPÁgÁgÀÄ ªÀiÁr DlªÀ£ÀÄß ¸ÀÜVvÀUÉÆý¹zÀÄÝ. DUÀ DvÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà PÀlVºÀ½î ¸Á:vÀgÀ®PÀnÖ CAvÁ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-09-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÁgÀ£ÁzÀ §¸ÀªÁd zÉÊ»PÀ ²PÀëPÀgÀÄ UÁtzÁ¼À EªÀgÀÄ ±Á® ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß vÁ®ÄPÀ ªÀÄlÖzÀ DlzÀ ¸À®ÄªÁV ¨ÉÆüÀlV UÁæªÀÄPÉÌ DlPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DlUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀdæ§Ar, ªÀÄAqÀ®ªÀÄj ªÀiÁUÀðªÁV vÀgÀ®PÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ï¸ÁÖAqÀ ºÀwÛgÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà ºÁUÀÆ CvÀ£À ¸ÀºÀZÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä SÁ¸ÀVªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹. ¯Éà F ¸ÀƼɪÀÄUÀ ªÀĸÁÛgÀ EªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä HgÁUÀ §AzÁ£À CªÀvÀÄÛ ¸ÀļÀî-¸ÀļÀî Dl vÀ¥ÀÄà Dr¹ £ÀªÀÄä HgÀĺÀÄqÀUÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÆð¹zÀÝ CAvÁ CAzÀªÀ£É £ÀªÀÄä UÁr¤°è¹ £À£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ £É®PÉÌPÉqÀ« £À£ÀUÉ §rAiÀÄÆwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ±Á® «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÀ 5-6 d£À ¸ÉÃj §r¢gÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 17/2009, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ AiÀÄ®èªÀé UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ¹¥Á¬Ä ªÀAiÀÄ 28, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: gÁåªÀtÂQ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð. FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ vÀ£Àß vÀAV ºÁUÀÆ £Á¢¤AiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÁæ¸ï ºÀwÛUÉ ºÀƪÀÅ PÀlÖ®Ä EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-09-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÁå£Àí 1 UÀAmÉUÉ HlPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ J®ègÀÆ PÀÆr §gÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ zÉÆqÀØ¥Àà PÀÄzÀÄjªÉÆÃw EªÀgÀ ªÁ¸À«®èzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¢AiÀÄ ºÁ¢ »rzÀÄ §gÀĪÁUÀ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄ¼É DVzÀÝjAzÀ PÀÄzÀÄjªÉÆÃwAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ £É£ÉzÀÄ ¸ÀzÀgÀ UÉÆÃqÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄtÂÚ£ÉƼÀUÉ ¹PÀÄÌ G¹gÀÄ PÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ DPÀAiÉÄ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ 9 ªÀµÀðzÀ ¸À«vÁ JA§ÄªÀªÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢ü EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, September 1, 2009¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

    UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÀ¼ÉzÀ ªÉÄà wAUÀ½¤AzÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ««zsÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¥ÀvÉÛà PÀÄjvÀÄ ²æÃ. J¸ï.PÉ. ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV r.J¸ï.¦ UÀAUÁwgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃ. ©.J¸ï. ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è gÀavÀªÁzÀ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ vÀAqÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ, ¥ÉƨÉõÀ£Àj ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃ. ¸ÀwñÀ £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤî PÀĪÀiÁgÀ, ºÉZï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZÀ.¹. 76 ²æÃ. ªÉAPÀmÉñÀ, ºÉZï.¹. 35 ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, ºÉZï.¹. 98 ²æÃ. £ÁUÀgÁd, ºÉZï.¹. 141 zÉÆqÀØ¥Àà, ¦.¹. 320 PÀȵÀÚQ±ÉÆÃgÀ, ¦.¹. 100 ªÀÄ»§Æ§ ©. ªÀiÁ¤é, ¦.¹. 117 ²æÃzsÀgÀ, ¦.¹. 61 ±ÀgÀt§¸À¥Àà, ¦.¹. 245 «ÃgÉñÀ, ¦.¹.40 ¹zÀÝ£ÀUËqÀ, ¦.¹. 235 ±ÀgÀt¥Àà, ¦.¹. 319 ±ÀªÀıÀÄ¢Ýãï, J.¦.¹. 166 Dgï.r.«. ¥Àæ¸ÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ½AzÀ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-08-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÉÃ¼É ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è F PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁzÀ DgÉÆæ 1) ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¦ÃgÁ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ F PÀ¼ÀîvÀ£ÀUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÝ E¤ß§âgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 2) ªÀĺÀäzÀ ¸Á¢ÃPÀ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸ÀĨsÁ£ï, ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: JA.J¸ï. ¥Á¼Àå ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ºÁ°ªÀ¹Û ¨sÀUÀvï ¹AUï £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw 3) gÀAeÁ£ï vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§ ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð G: f¯Éé ºÁPÀĪÀÅzÀÄ ¸Á: ªÀÄÄgÁj PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ F ªÀÄƪÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÆ®APÀĵÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀgÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è 3 ºÀUÀ®Ä PÀ¼ÀîvÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£É ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄgÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÁÝV, CzÉà jÃw ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀºÀ 2 ¨Áj ºÀUÀ®Ä PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÁÝV M¦àPÉÆArzÀÄÝ, CªÀgÀÄ PÉÆlÖAvÀºÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀAvÀºÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ 1. UÀÄ£Éß £ÀA. 95/09 PÀ®A. 454, 380 L.¦.¹. 2. UÀÄ£Éß £ÀA. 104/09 PÀ®A. 454, 457, 380 L.¦.¹. 3. UÀÄ£Éß £ÀA. 138/09 PÀ®A. 454, 380 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ 1. UÀÄ£Éß £ÀA. 113/09 PÀ®A. 454, 380 L.¦.¹. 2. UÀÄ£Éß £ÀA. 114/09 PÀ®A. 454,380 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è PÀ¼ÀĪÁzÀ MlÄÖ 150 UÁæA. §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 250 UÁæA. ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 66,630/- MAzÀÄ DmÉÆà jPÁë, MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Él£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 5 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉâü¸ÀĪÀ°è UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀĪÀ°è PÉ®¸À ¤ªÀ𻹠AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ²æÃ. F±ÀégÀ ZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ L.¦.J¸ï. f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 238/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 31-8-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-10 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä¸Á§ ºÀÄAaVqÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¤£Éß ¢: 30/8/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ dªÁºÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ DeÁzï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¨sÁUÀå¸Á§ FvÀ¤UÉ DgÉÆævÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À ªÉÆà ¸ÉÊ £ÀA: PÉJ-37/PÀÆå-2963 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. C±ÉÆÃPÀ ºÉZÀ.¹. 115 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 190/2009, PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L. (C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï
oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-08-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ¹¦¹ 201, 80, 293 EªÀgÉÆA¢UÉ UÀ¸ÀÄÛ ZÀQAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-08-2009 gÀAzÀÄ 03-30 UÀAmÉUÉ N.J¸ï.©. gÀ¸ÉÛAiÀÄ «dAiÀÄ ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÉÆÃr «ZÁj¸À¯ÁV £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À¯ÁV PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV ¸ÀAUÀ¥Àà @ ¸ÀAUÁå vÀAzÉ §¸À¥Àà, ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð, eÁ: ªÁ°äÃQ, G: QèãÀgï, ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw. CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¸À¯ÁVzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008