Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, December 29, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 28-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ±ÀAPÀæUËqÀ PÀÄA§¼ÀPÁ¬Ä vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA-PÉ.J-37 n-4864 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¤Ãj£À mÁåAPÀgÀ£ÀÄß eÉÆÃr¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Áß¼À ºÀwÛgÀ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÀÄgÀ¹Ü £ÀqÉzÀ ºÉƸÀzÁV ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀĪÀ ©æÃqïÓUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀ×V PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C§Äݯï£À© vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ QqÀzÀÆgÀ ªÀ :22ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï, ¸Á: ªÀÄįÁègÀ Nt PÀĵÀ×V vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉ.J-37 J¸ï-1085 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÀÄ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦üÃAiÀiÁð¢ zÁgÀ£À ¤Ãj£À mÁåAQUÉ »AzÀÄUÀqÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ£À vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ±ÀAPÀgÀ£ÁAiÀÄPÀ J.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 329/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ ²æà gÀÄzÉæñÀ.J¸ï. GdÓ£ÀPÉÆ¥Àà. ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ "EAzÀÄ ¢:- 28-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀÄgÀPÀÄA© UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁj QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æà £ÁUÀgÁd. J¸ï. PÀªÀiÁägÀ, ¦.J¸ï.L., ²æà ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ ¥ÉÆæ.¦.J¸ï.L., ¦.¹. 100, 190, 117, 186, J.¦.¹. 96, 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 33 ªÀµÀð eÁw: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ [2] ¸ÉÊAiÀÄåzï ªÀÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦Ãgï ªÀĺÀäzÀ ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉAqÀgÀªÁr UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/f-305 ªÀÄvÀÄÛ PÉ.J-37/f-307 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À°è gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ªÀÄgÀPÀÄA© UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ fÃ¥ïUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀgÀPÁj QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É¬ÄAzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛêÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ E§âgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ G½zÀ d£ÀgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ (1) «gÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ «ÃgÉñÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 29 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄA© CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 975-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgɬÄvÀÄ. E£ÉÆߧâ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (2) ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ¹AzsÉ¥Àà, ªÀAiÀĸÀ¸ÀÄ 62 ªÀµÀð, eÁw: ¹A¦UÉÃgÀ G: ºÉÆÃl¯ï£À°è PÉ®¸À ¸Á: ºÀtªÁ¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ ¸ÀºÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 815-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgɬÄvÀÄ. F ¥ÀæPÁgÀ CªÀjAzÀ MlÄÖ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,790-00, JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, JgÀqÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄßUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, December 27, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 282/2011 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ JA.J¯ï.¹ §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw zÁåªÀĪÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀÄA§zÀ EªÀgÀ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 25-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-30 UÀAmÉUÉ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr gÁ.ºÉ.-13 gÀ PÁå¢UÀÄ¥Áà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À oÀPÀÌgï ªÀiÁr ºÁUÉAiÉÄà ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E¯ÁdPÁÌV PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ F ¢£À ¨É¼ÀUÉÎ 07-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj gÁªÀÄ¥Àà ªÁ°PÁgÀ FvÀ£ÀÄ CzÉà ¨ÁzsɬÄAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ. ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 26-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁæPÀÖgï £ÀA.PÉJ-37/nJ-5963 ºÁUÀÆ næîègï £ÀA.PÉJ-37/nJ-5964 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖj ªÀÄvÀÄÛ mÁæ°AiÀÄ°è G¸ÀÄPÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ £ÀªÀ° UÁæªÀÄ¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-7 d£ÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀ°¬ÄAzÀ aZÀð£ÀUÀÄqÀØ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ DzÁ¥ÀÆgÀÄ 1 QÃ.«Ä zÁn ¥ÀÆ¯ï ºÀwÛgÀ M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä, ±ÁAvÀªÀÄä, ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ 8 wAUÀ¼ÀzÀ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ «ÃuÁ EªÀjUÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Sunday, December 25, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 325/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 24-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà zÁ£À±ÉnÖ ªÀAiÀĸÀÄì: 30 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 24-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ºÀtªÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚºÀĸÉãÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 29 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀtªÁ¼À. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁd ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-5226 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CªÀiÁªÁ¸Éå EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £Á¯ÁzÀ°è vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ HgÉƼÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è vÀ£Àß C½AiÀÄ PÀÄ. ¥ÀĤÃvÀ ªÀAiÀĸÀÄì 2 ªÀµÀð FvÀ£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, CzÉà ªÉüÉUÉ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀtªÁ¼À PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ qÀVÎ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï: PÉ.J-37/ J¸ï-6428 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, JgÀqÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ JzÀÄgÀħzÀÄgÁV M§âjUÉƧâgÀÄ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ©zÀÝgÀÄ. EzÀjAzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è, JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è M¼À¥ÉmÁÖVzÀݪÀÅ. §¸ÀªÀgÁd£À §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖV, DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀÄgÀUÀ¥Àà£À£ÀÄß ºÀħâ½îUÉ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd£À£ÀÄß §¼ÁîjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. UÀįÁªÀÄ CºÀäzÀ ºÉZï.¹. 16 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, December 24, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2011 PÀ®A. 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 23-12-11 gÀAzÀÄ 6-30 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw w¥ÀàªÀé UÀAqÀ gÁªÀÄuÁÚ PÉÆÃV¯É, ªÀ:45ªÀµÀð, eÁ:G¥ÁàgÀ, G:PÀÆ° ¸Á:¨ÉtPÀ¯ï, ¨ÉtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÀÄt¹ªÀÄgÀzÀ d«ÄãÀÄ MAzÀÄ JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¨ÁdÄ vÉÆÃlzÀ d«ÄãÀÄ¢AzÀ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©.n.ºÀwÛ ¨É¼É¢zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢: 23-12-11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV¤AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ gÁªÀÄuÁÚ£ÀÄ ¸ÀAUÀqÀ PÀ¼ÀPÀ¥Àà PÀjUÁgÀ JA§ÄªÀªÀ¤UÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀwÛ VqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀgÀ ºÀwÛVqÀzÀ ºÉÆ® ºÀgÀUÀ®Ä ¨ÉtPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ FgÀtÚ ºÀwÛPÀlV EªÀgÀ ¸ÉÆ£Á°PÁ PÀA¥À¤ mÁæöåPÀÖgï
chasse No:LZYSC228388/3 Engine No:3100EL103L229218F3
£ÉÃzÀÄÝ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAn £É® »ÃrAiÀįÁgÀzÀÝPÉÌ D ªÉÃ¼É vÀ£Àß UÀAqÀ gÁªÀÄuÁÚ£ÀÄ PÀÄAnAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¼ÀPÀ¥Àà£ÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ Er ºÉÆ® ºÀgÀV E£ÀÄß JgÀqÀÄ ¸Á®Ä G½zÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-00£À UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï PÀÄAnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÀĵÀåjUÉ PÀÆræ¹ Nr¹zÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ«zÉ JAzÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ mÁæöåPÀÖgï¢AzÀ ºÀwÛPÀlV ºÀgÀUÀĪÁUÀ dA¦UÉ PÀÄAnAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ gÁªÀÄuÁÚ FvÀ£ÀÄ eÉÆð ºÉÆÃV §®¨sÁUÀzÀ »A¢£À lAiÀÄgï ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CªÀ£À §®¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ mÁæöåPÀÖgï lAiÀÄgïzÀ §l£ïUÀ¼ÀÄ vÀUÀÄ° vÉgÀa ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖV Q«AiÀÄ°è ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ§AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. PÁ²ÃA¸Á§ ¹.ºÉZï.¹-19, PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 243/2011 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4:00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÉnÖ EvÀ£ÀÄß ¥Àjò°¹ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÁdjÃzÀÝ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-12-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÉnÖ EvÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¢AzÀ VtÂUÉÃgÀUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA- PÉ.J-37/PÉ-6978 £ÉzÀÝgÀ°è vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÉå J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ J¸ï.J¥sï.J¸ï. ¸ÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ JqÀPÉÌ wgÀÄV QqÁzÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ gÀ¯Ééà UÉÃmï zÁnzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â ©½ §tÚzÀ mÁ.mÁ.J.¹ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÁWÀvÀ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ( ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÉnÖUÉ )JgÀqÀÄ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £À£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ¥ÀÄwðAiÀiÁV dPÀA UÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ mÁ.mÁ.J.¹ ZÁ®PÀ £À£Àß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj mÁ.mÁ.J.¹ ªÁºÀ£À ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ²æà CAzÀ¥Àà ºÉZï.¹-111 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀ:36 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ªÉÄñÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ dįÉÊ £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ dįÉÊ £ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ CgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÉÄÃzsÁgÀ »gÉƺÉÆAqÁ ¸ÀàAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉ.J. 37 J¸ï 1440 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: UÀAUÁªÀw vÀ£Àß »gÉƺÉÆAqÁ ¸ÀàAqÀgÀ ¥Àì¸ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉ.J.37- J¸ï 1440 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉƦvÀ¤UÉ §®UÉÊ gÉmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. gÁªÀÄZÀAzÀæ ¦.J¸ï.L -2 ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 263/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 23-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¨Á§Ä¸Á§ vÀA/ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸Á§ ªÀAiÀiÁ 20, eÁw. ªÀÄĹèA. ¸Á. »mÁß¼À vÁ.f. PÉÆ¥Àà¼À. Q®Æð¸ÀÌgÀ ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆl¯ï ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ ¹ªÀiÁè PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ E§âgÀÄ «zÉòAiÀÄgÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J-26/ºÉZï.5610 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÄÝ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ «zÉòUÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆ.¸ÉÊ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÆ.¸ÉÊ ¹Ìqï ªÀiÁr ©zÀÝ£ÀÄ »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆ.¸ÉÊ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DgÉƦvÀ¤UÀÆ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 228/2011 PÀ®A. 498(J)ªÀ, 504, 506 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3,4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 23-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw C£ÀIJæà UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ªÀÄÆ® UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢: 4-8-2011 jAzÀ ¢: 3-11-2011 gÀ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ CªÀgÀ UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÀÆUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ªÀiÁªÀ EªÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀ¯Áåt£ÀUÀgÀzÀ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr £À£ÀUÉ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÁzÀgÉà ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÉÆ®è CAvÁ ¥Áæt ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¢: 3-11-2011 gÀAzÀÄ zsÁgÀªÁqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ §¹ìUÉ £À£ÀߣÀÄß ºÀwÛ¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¼ÀUÀqÉ ¸ÉÃj¸ÀÄvÁÛgÉÆà E®èªÉ£ÀÄߪÀ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ VtÂUÉÃjAiÀÄ°è½zÀÄ gÉÊ®£ÀÄß ºÀwÛ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ, wgÀÄ¥Àw zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ½UÉ £ÉªÀÄä¢UÁV ºÉÆÃV ªÉÆ£Éß ¢ªÀ¸À £À£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£É zsÁgÀªÁqÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ w½¹ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, PÁgÀt ¸ÀzÀj £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ªÀiÁªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉÃAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ²æà DAd£ÉÃAiÀÄ r.J¸ï. ¦.J¸ï.L. [PÁ&¸ÀÄ] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Friday, December 23, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ, ¸Á:DgÁ¥ÀÄgÀPÁåA¥ï, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-12-2011 gÀAzÀÄ £À£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ ¨ÁµÁ¸Á§ EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÁzÀ »gÉêÀÄÄPÀvÀð£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è £ÁªÀÄPÀgÀt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁµÁ¸Á§ E§âgÀÆ PÀÆr ¨ÁµÁ¸Á§£À AiÀĪÀĺÀ PÀæPïì ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 36 / «. 1119 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »gÉêÀÄÄPÀvÀð£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ, £ÁªÀÅ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¨ÁµÁ¸Á§£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¨ÁµÁ¸Á§£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀ椮ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɸÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÉüÀzÉà CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ zÁn ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 Q.«Äà zÀÆgÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ, £ÀªÀÄä JzÀÄj¤AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CzÉà CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, E§âgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ ¸ÉÊqï PÉÆqÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà §A¢zÀÝjAzÀ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgï PÉÆlÄÖ UÁr ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, ¥ÀjuÁªÀĪÁV £À£ÀUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¨ÁµÁ¸Á§¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ UÁr ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀݪÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á.vÁªÀgÀUÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, »A§¢ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á.vÁªÀgÀUÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀj§âjUÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ »gÉÆúÉÆAqÁ ¹.r 100 PÀA¥À¤AiÀÄ¢zÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gï PÉ.J 34 / ºÉZï. 6220 CAvÁ EvÀÄÛ. C¥ÀWÁvÀªÁzÁUÀ ¸ÀAeÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-45 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. PÁgÀt CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgï ªÀiÁrzÀ JgÀqÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ZÁ®PÀgÁzÀ ¨ÁµÁ¸Á§ ¸Á.DgÁ¥ÀÄgÀPÁåA¥ï ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ¸Á.vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà ²ªÀ¥Àà D®ªÉÄî J.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, December 20, 2011

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 235/2011 PÀ®A- 341,323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 18-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÉÆîzÀ°èzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÀiÁªÀ ºÉÆ®PÉÌ £É°è£À ºÀÄ®Äè vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä mÁæöåPÀÖgï vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄ DUÀ DgÉÆævÀgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5:30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ £ÀgÉUÀ®è¥Àà£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:R¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ PÁgÀt CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

¨ÉêÀÇgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2011 PÀ®A 279,338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 19-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 00-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖV-ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ J£ï ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Áß¼À ¹ÃªÀiÁzÀ ¥ÀªÀ£À qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀj§âgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÀÄ-C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÉÊqï PÉÆqÀzÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄT C¥sÀUÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆæ£ÀA-1£ÉÃzÀݪÀ£À §®UÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ PÀÆqÁ ¥ÉlÄÖ©zÀÄÝ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ.

¥Éǰøï oÁuÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 260/2011 PÀ®0 337, 304(J) L¦¹    

¸ÀĨÉÆÃfvï ºÀ¯ÁÝgÀ @ UÉÆÃ¥Á® EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ C¥ÀÄà ºÀ¯ÁÝgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ f.JA.Dgï. PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ ¤ªÀiÁð£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è §gÀĪÀ ©æqÀÓ PÀ£ï¸ÀÖçPÀì£ï ªÀiÁqÀ®Ä £ÁAiÀÄÄØ CxÀðªÀÄƪÀgÀì zÀªÀgÀÄ ¸À¨ï PÁAmÁæPÀÖgÀ »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ £ÁAiÀÄÄØ CxÀðªÀÄƪÀgÀì ªÀw¬ÄAzÀ ºÉ®àgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ºÀwÛgÀzÀ ºÉƸÀ ©æqÀÓ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀÄÝ, ºÀ¼ÉAiÀÄ ©æqÀÓUÉ gÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 19-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©æqÀÓ PɼÀUÉ ¥Éèl ºÁPÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ©æqÀÓ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¯Áj ºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÀ¼ÉAiÀÄ ©æqÀÓ ¥ÀPÀÌzÀ°è CUÉ¢zÀÝ ©æqÀÓ ªÀÄtÄÚ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ C¥ÀÄà ºÀ¯ÁÝgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÉÊUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ JzÉUÉ M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀÄà ºÀ¯ÁÝgÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ, ªÀÄtÄÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ G¹gÁlzÀ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁVzÀÄÝ, E§âjUÀÆ aQvÉìUÁV f.JA.Dgï. PÀA¥À¤ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À C¥ÀÄà ºÀ¯ÁÝgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ f.JA.Dgï. PÀA¥À¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ £ÁAiÀÄÄØ CxÀðªÉÆêÀgÀì£À ¸ÉÊl EAd¤AiÀÄgÀ ªÀĺÉAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀzÉ, AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀzÉ F jÃw PÉ®¸À ªÀiÁr¹zÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ F WÀl£É dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, December 14, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 232/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 13-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA- PÉ.J-37/ eÉ- 8191 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÁ¬Ä ªÉÄÊ®ªÀé ºÀjd£À ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£À ºÀnÖ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÀqÀØgÀºÀnÖ - EgÀPÀ¯ïUÀqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ JzÀÄjUÉ EgÀPÀ¯ïUÀqÀ ¢AzÀ ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA- PÉ.J-34/ eÉ-7444 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÁWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ¥Àà UËqÀæ ºÁUÀÆ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¨Á¼À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EAzÀæ¥Àà CrØ EªÀjUÉ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ªÀÄ®è¥Àà ºÀjd£À ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀnÖ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÉÆãÀAiÀÄå ¹.ºÉZï.¹-12 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 26/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 10-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà PÀÄgÀÄ£Á¼À ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð eÁw :PÀÄgÀħgÀÄ G :ºÉÆ®ªÀĤPÉ®¸À ¸Á :¥ÀgÀ¸Á¥ÀÄgÀ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV N¯ÉAiÀÄ°è£À ¨ÉAQAiÀÄÄ DPÉAiÀÄ ¹ÃgÉUÉ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄÄ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ zÀÄRB¥ÁvÀUÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁV ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢ :13-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 :30 UÀAmÉUÉ CzÉ ¨ÁzÉUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà ºÉZï.¹. 32 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, December 10, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 08-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EArUÉÆ PÁgÀ £ÀA- PÉ.J-37/JA-3906 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ UÀ«¹zÉÝñÀégÀAiÀÄå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£À°è ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå ºÁUÀÆ QgÀtPÀĪÀiÁgÀ JA§ÄªÀªÀgÀ£ÀÄß PÀĽ¹PÉÆAqÀÄ Q£Áß¼À-PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Q£Áß¼À PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ a®ªÁqÀV zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ Nd£ÀºÀ½î ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÁj£À ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ PÁgÀ ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ PÁj£À°èzÀÝ QgÀtPÀĪÀiÁgÀ JA¨ÁvÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt PÁgÀ ZÁ®PÀ UÀ«¹zÉÝñÀégÀAiÀÄå£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ±ÉÃRªÉÄʧƧ J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉƪÀÄArgÀÄvÁÛgÉ.

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 09-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀiÁvÁðAqÀ¥Àà ªÀÄÄUÀ½ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: ²PÀëPÀ ¸Á: §¼ÀÆlV ºÁ/ªÀ : ªÀiÁgÀ£Á¼À vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀĪÀ DgÉÆæ AiÀıÉÆÃzsÀgÁUËqÀ vÀAzÉ UÁå£À£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð eÁ: UÁtÂUÉÃgÀ ¸Á: vÀgÀ®PÀmÉÖ ºÁ/ªÀ: AiÀÄ®§ÄUÁð, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉJ-37/ Dgï-1631 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/Dgï-1631 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀPÉÌ AiÀÄ®§ÄUÁð¢AzÀ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà eÉÆÃj¤AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɸÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà £ÀqɸÀÄwzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, ªÀÄ®PÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ E£ÀÆß 2 Q.«Ä. EgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ £ÀA. 2 AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉJ-37/ J¸ï-8854 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/J¸ï-/8854 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà eÉÆÃj¤AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¸ÉÊqï PÉÆqÀzÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, JgÀqÀÆ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PɼÀUÉ ©¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ, DgÉÆæ £ÀA. 2 £ÉÃzÀݪÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°èzÀÝ E§âgÀÆ ¸ÀªÁgÀjUÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀj§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÉZï.J¸ï. £ÀqÀUÀrØ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 02-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: »gÉùAzÉÆÃV, »gÉùAzsÉÆÃVAiÀÄ zÀ£ÀzÀ zÀªÁSÁ£É ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ C¼ÀªÀAr PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉ.J-35 J¯ï-9658 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ, JqÀUÀqÉAiÀÄ PÁ°UÉ, ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-35 J¯ï-9658 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±À©âÃgÀ ZÀ¥ÀàgÀªÀĤ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦ügÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. gÁªÀÄtÚ J.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2011 PÀ®A. 143, 147, 426, 353, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 09-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 15-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J.¦.JA.¹ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ 78 £Éà CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ C°èUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 01] C£ÀAvÀ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ £ÁUÀÄ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, G: J¸ï.J¥sï.L. PÁAiÀÄðPÀvÀð, ¸Á: ¨ÉAUÀ¼ÀægÀ, 02] UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð, G: J¸ï.J¥sï.L. PÁAiÀÄðPÀvÀð ¸Á: §¤ßPÀnÖ ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À. 03] UÁå£ÉñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà PÀgÀUÀzÀ ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: °AUÀzÀºÀ½î vÁ: PÀĵÀÖV, 04] CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät PÀÄj, ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: °AUÀzÀºÀ½î vÁ: PÀĵÀÖV, 05] ªÉÄñÁPï vÀAzÉ zÉêÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ²gÀªÁgÀ vÁ: ªÀiÁ¤é. 06] «gÀÄ¥ÁPÀë vÁ¬Ä ±ÁªÀävÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄAmÉÆf. 07] ¦ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ vÁAqÁ f: UÀzÀUÀ 08] ZÉÃvÀ£À vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà Q¯ÉèÃzÀ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ, 09] PÁªÉÃj vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ¸ÀÄtUÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÁAw£ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ. 10] ¸ÀAVÃvÁ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ¨ÉÆë, ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, eÁ: ¨ÉÆë, ¸Á: CªÀÄgÀUÉƼÀ ºÀħâ½î. 11] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¥ÀæeÁj ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁªÉÃj.

12] ¸ÀĨsÁ±À vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: ²UÁΫ. 13] ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà UÉÆÃmÉ£ÀªÀgÀ, ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð. ¸Á: ºÁªÉÃj. 14] ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¥ÀälÖ¥Àà CA©UÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁªÉÃj. 15] zÀÄgÀUÉñÀ vÀAzÉ FgÀtÚ qÀVÎ, ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: «zÁåyð, ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw, 16] ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà eÁzsÀªÀ ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, eÁ: ®A¨ÁtÂ, G: «zÁåyð, ¸Á: £ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ. 17] PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð, eÁ: ®A¨ÁtÂ, G: «zÁåyð, ¸Á: UÀzÀUÀ. 18] §¸ÀªÀgÁd ªÀiÁvÁðAqÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ, ªÀAiÀiÁ:25 ªÀµÀð, eÁ: UÀAUÁªÀÄvÀ, G: «zÁåyð, ¸Á: ºÁªÉÃj. 19] ¥ÀgÀªÉÄñÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÉÆ£Àß¯ï ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ, G: «zÁåyð, ¸Á: UÀzÀUÀ. 20] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÁ¬Ä ªÀÄjAiÀĪÀÄä ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: «zÁåyð, ¸Á: ºÉƸÀPÉÃj qÀVÎ vÁ: UÀAUÁªÀw. 21] «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ AiÀļÀªÀÄ°è, ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: «zÁåyð, ¸Á: ºÁªÉÃj. 22] ¸ÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 39 ªÀµÀð, eÁ: PÉÆgÀªÀgÀ, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À. EªÀgÀÄ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ, aÃgÁqÀÄvÁÛ, ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ ªÉâPÉAiÀÄ PÀqÉ £ÀÄVÎ, ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀPÉÌ ºÁQzÀ zÀé¤ ªÀzsÀðPÀUÀ¼À ªÉÊAiÀÄgïUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛ zÀéA¸À ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ±ÀAPÀæ¥Àà ZÉÆüÀZÀUÀÄqÀØ, ¦.J¸ï.L. (C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, December 9, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 253/2011 PÀ®A. 279, 337, 338, 427 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 08-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÉ¥Àà UÉÆA¢ºÉƸÀ½î ¸Á: VtÂUÉÃgÁ EªÀgÀÄ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ £É®Äè ºÀÄ®è£ÀÄß ºÉÃjPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä JwÛ£À §ArAiÀÄ°è VtÂUÉÃgÁ¢AzÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ ±ÁAvÀzÀÄUÀð ¥ÉmÉÆæ¯ï §APï ªÀÄÄAzÉ ºÉƸÀ½î PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄÆgÀÄ n¥ÀàgÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢A¢ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ §ArUÉ »A¢¤AzÀ §AzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉ.J 37/J.186 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ. F n¥ÀàgÀ »AzÉ PÉ.J37/J.299 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À¢AzÀ CAvÀgÀ PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀîzÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ. JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J.37/J.189 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §ArUÉ ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀàgÀUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ 2 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ̽UÉ ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ½UÉ Qè£ÀgÀUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ ²æÃ. PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj PÀÈwPÁ ªÀAiÀÄ 12 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀwAiÀÄ J¦JJA¹ UËæAqï£À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ 78£Éà CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ PÁgÀåPÀæªÀĪÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä vÀ£Àß n«J¸ï ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA PÉ.J-37-J¸ï-3198 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ²æäªÁ¸ÀUËqÀ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ n«J¸ï ªÁºÀ£À ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ¹.© ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¥Éà 3 UÁ° mÁAmÁA ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J-37-6605 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAUï ¸ÉÊqï §AzÀÄ MªÉÄä¯É ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀmï ªÀiÁrzÁUÀ C¥Éà ªÁºÀ£À ªÁ°PÉÆAqÀÄ n.«.J¸ï ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ n«J¸ï ªÁºÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ PÀĪÀiÁj PÀÈwPÁ EªÀ½UÉ C¥Éà ªÁºÀ£ÀzÀ PÀ©âtzÀ ZÀrUÀ¼ÀÄ §rzÀÝjAzÀ ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ²æà ªÀĺÉñÀégÀAiÀÄå J¸ïºÀZïN ºÉZï¹-51, ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 07-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 06-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀA¢ «±Àé£ÁxÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀ: 38 eÁ: ªÀÄgÁoÀ ¯Áj £ÀA JA. JZÀ.-43. E-6743 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ±ÉÃUÁÎAªï vÁ: dvÀÛ f: ¸ÁAVè gÁ: ªÀĺÁgÁµÀÛç vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ ¯Áj £ÀA: JA.JZÀ.-43. E-6743 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÉÆøÀ¥ÀmÉ PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ J£ï ºÉZï -13 gÀ¸ÉÛªÉÄÃ¯É £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwgÀĪÁUÀ UÀÄ£Áß¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è CzÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢ vÉVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. °AUÀ¥Àà J.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, December 8, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 312/2011 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 07-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:10 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ Dgï.n.J. §UÉÎ JA.J¯ï.¹, ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà 19 ªÀµÀð eÁw: «±ÀéPÀªÀÄð G: PÁgÀ¥ÉAlgï PÉ®¸À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 07-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ªÀÄ°PÁdÄð£À 27 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆr §»ðzÀ¸ÀUÉAzÀÄ UÀAUÁªÀw gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¥ÀÄeÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À §»ðzÉ¸É ªÀiÁr ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¨ÁUÀ¢AzÀ CAzÀgÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄÄA¢£À UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ wêÀæ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÀjAzÁV £ÀªÀÄä CtÚ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß CtÚ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ZÉ£Àߧ¸À¥Àà ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä §eÁd r¸À̪Àj £ÀA: PÉ.J-37/J¸ï-2815 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ £Á£ÀÄ £À£Àß CtÚ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉÃAiÉÄ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ²æÃ. ²ªÀ§¸À¥Àà ºÉZï.¹. 106 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2011 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-12-2011 gÀAzÀÄ 10-30 J.JA PÉÌ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ, gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è M§â ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹zÀÝjAzÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀÄä PÀmÉÖtÚªÀgÀ FPÉAiÀÄ ºÉýPÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzsÀgÉ, ¦gÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄAd¥Àà£À ¥ÉmÉÆæî §APïUÉ §ÄwÛ PÉÆqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¢AzÀ MAzÀÄ mÁAmÁA UÁrAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¥ÉmÉÆæî §APï ªÀÄÄAzÉ E½zÀÄ, CmÉÆà ZÁ®PÀ¤UÉ ºÀt ¤Ãr, ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ vÀÆ¥Á£ï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J-37/4584 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ «gÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ¸Á:DqÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqɬĹzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ CªÀ¼À ºÀuÉUÉ UÀĪÀÄänAiÀiÁVzÀÄÝ, JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä ªÀÄÄAUÁ®Ä ªÉÄÃ¯É ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §AzÀÄ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ, aÃgÁrzÁUÀ C°èAiÉÄà ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §AQ£À°èzÀÝ EAzÀæ PÀgÉUÁgÀ, & ¨ÁdÆ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ºÀÄaÑÃgÀ¥Àà AiÀÄqÉÆØÃt EªÀgÀÄ Nr §AzÀÄ G¥ÀZÀj¹ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr ªÉÊzsÀåjAzÀ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÁAvÀ¥Àà ºÉZï.¹. 55 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:.

3] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2011 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 07-12-2011 gÁwæ 8-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ±ÀAPÀæ¥Àà J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) EªÀiÁªÀĸÁ§ £ÁUÀgÁ¼À 2) £ÀÆgÀ¸Á§ zÉêÀgÀªÀĤ 3) eÁ¥sÀgÀ¸Á§ »gÉêÀĤ 4) gÀ¦üÃPÀ¸Á§ »gÉêÀĤ 5) ªÉÆâ£ï¸Á§ »gÉêÀĤ 6) SÁeÁ¸Á§ zÉêÀgÀªÀĤ 7) ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á§ zÉêÀgÀªÀĤ J®ègÀÆ eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: UÀÄ£Áß¼À UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¤ªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀ ¹zÀÝ¥Àà ºÀnÖ EvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt £ÀªÀÄÆäA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ CªÀ¤UÉ §Ä¢Ý ºÉüÀĪÀ¢¯Áè ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ J®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqɧr ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀ£À CdÓ ªÀÄ®è¥Àà ºÀnÖ ºÁUÀÆ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ºÀnÖ EªÀjUÉ §qÉ¢zÀÄÝ DgÉÆæ£ÀA: 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ §¸À¥Àà ºÀnÖ EvÀ£À ±ÀjÃgÀPÉÌ M¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, December 7, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 310/2011 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉAPÀlgÁªï vÀAzÉ PÉ. gÁªÀiÁgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: PÁ¥ÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 06-12-2011 gÀAzÀÄ £À£Àß ªÀiÁªÀ£ÁzÀ n. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ «ÃgÀtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå n.«.J¸ï. ¸ÁÖgï ¹n ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå-4131 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÀÄÝ, PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 4:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ CªÀgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ D£ÉÃUÀÄA¢ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA§gï: PÉ.J-37/ ©-6768 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ SÁeÁºÀĸÉãï FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Áj ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉÃ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀ£Àß JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃUÀzÉà MªÉÄä¯Éà §®UÀqÉ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ £À£Àß ªÀiÁªÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ £À£Àß ªÀiÁªÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ZÀ¥ÉàUÉ ¸ÀºÀ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 6-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ¥ÉÇÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnPÉÆlÄÖ C°è E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀÄAqÀ¥Àà EªÀgÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ zÀÄgÀUÀªÀÄä PÀÆr zÀÄgÀUÀªÀÄä¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «gÉñÀ EªÀ¤UÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ«®èzÀÝjAzÀ DvÀ£À£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀ¯ÉAzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï : PÉ.J- 35 / PÀÆå-1772 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £ÁUÀ£ÀPÀ®è ºÀwÛgÀzÀ ªÀĺÉñÀ gÉÊ¸ï «Ä®è ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÀzÀgï «gÉñÀ¤UÉ AiÀiÁªÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ D¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÉÎ £ÁUÀ£ÀPÀ®è PÀqɬÄAzÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀA¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï : PÉ.J- 37 / Dgï- 2478 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AwzÀÝ UÀÄAqÀ¥Àà EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ UÀÄAqÀ¥Àà EªÀjUÉ §®UÁ®Ä ¨ÉgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä ªÉÆÃtPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä½UÉ, vÀÄnUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽwzÀÝ zÀÄgÀUÀ¥Àà EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÅlÖ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æêÀÄw. ¥sÀQÃgÀªÀÄä J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, December 4, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 272/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 304(J) L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½ÃUÉÎ 0900 UÀAmÉ E®PÀzÀ°ègÀĪÀ CQÌ [ ªÀĺÁAvÉñÀ ] D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁV E¯Ád PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ DVgÀĪÀzÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½zÀÄ E®PÀ°èUÉ ¦¹ 413 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÀÆìgÀ vÀAzÉ RÄzÁ¨sÉÆÃUÀ¸À 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèªÀÄ G: ¯Áj £ÀA Dgï.eÉ 20/fJ 5535 £ÉÃzÀÝgÀ qÉæöʪÀgÀ ¸Á: PÉÆÃmÁ f¯Áè /vÁ: PÉÆÃmÁ gÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝzÀ, CzÀgÀ°è vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£ÀgÁd C£ÀÄߪÀªÀgÀÄ qÉæöʪÀgÀ EzÀÄÝ, ªÀÄ»ÃAzÀægÀ¹AUï C£ÀÄߪÀªÀgÀÄ QèãÀgÀ EgÀĪÀgÀÄ. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è PÀıÁ®£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÉÆAnAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ eÉÊ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è zsÀ£ÀgÁd FvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6 UÀAmɬÄAzÀ vÁ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖV ªÀiÁUÀðªÁV E®PÀ¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É½ÃUÉÎ 07.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĺÁgÁt zÁ¨Á zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ v˦üPï vÀAzÉ ¸ÀgÀ¥ÀÄ¢ÝÃ£ï ¸Á: E¸Áä¬Ä¯ï¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA Dgï.eÉ 02/fJ 1998 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ NªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉUÉ §AzÁ£ÀÄ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à vÀªÀÄä ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÀÆ ºÁUÀÆ E£ÀÆߧâ qÉæöʪÀgÀ zsÀ£ÀgÁd¤UÉ ºÁUÀÆ QèãÀgÀ gÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. C®èzÉ DgÉÆævÀ£À ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ QèãÀgÀ ªÀÄĸÁÛ¥ï vÀAzÉ gÀ²Ã¢ FvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. C®èzÉ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ gÀĸÀÄÛgÀ gÀªÀjUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ CzÉ ªÉüÉUÉ vÀ£Àß »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA Dgï. eÉ 04/UÉ 1257 £ÉÃzÀÝgÀ ¯ÁjAiÀÄÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ¯ÁjUÉ »AzÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¤AwzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.JJ¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 309/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 03-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÁgÀlV, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: d§â® UÀÄqÀØ EªÀgÀÄ d§â®UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ, £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ, AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ PÀÄgÀħgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀvÀå¥Àà EªÀgÀ ¯Áj £ÀA§gï: ¹.J.PÉ-849 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-12-2011 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà, AiÀÄAPÀ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ d§â®UÀÄqÀØzÀ°è £É®Äè ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆgÀmɪÀÅ. £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ ¯Áj QèãÀgï ªÀįÉèñÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ¸Á: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ EzÀÝ£ÀÄ. ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ¸Á: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £ÁªÉ¯Áè ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£ï£À°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÉݪÀÅ. ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉZï.f. gÁªÀÄÄ®Ä £ÀUÀgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ZÀAzÀæºÁ¸À mÁQÃeï EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÉêÀÄUÀÄqÀØ ¹ÃªÀiÁzÀ°è Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À §A¢zÀÄÝ, DUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EzÀÝ MAzÀÄ VqÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£ÀUÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ, vÀÄnAiÀÄ PɼÀ¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ºÀ°èUÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ¹zÀÝ¥Àà, AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgï ªÀįÉèñÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ, ºÀ®ÄèUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀݪÀÅ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÀA§gï: ¹.J.PÉ-849 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉAPÀmÉñÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸ÉÆÖÃgï PÁåA¥ï¤AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¦£À PÀqÉUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀ£Àß »gÉƺÉÆAqÁ UÁèªÀÄgÀ ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆmÁgÀÄ £ÀA PÉ.J.37 PÀÆå 8099 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÉÆÃtPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. J¸ï.JA. SÁ£ï J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 03-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁ.mÁ.J.¹ £ÀA- PÉ.J-26/6831 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ AiÀÄAPÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ ºÉÆÃV JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀgÀ¦ü EvÀ¤UÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÀĺÀäzÀgÀ¦üUÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt mÁ.l.J.¹ ZÁ®PÀ AiÀÄAPÀ¥Àà EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Friday, December 2, 2011

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 221/2011 PÀ®A: 279,338 L¦¹ & 187 LJA«

¢: 01-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÉ¼ÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁ¼É¥Àà PÀÆr ¨ÁAqÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ F±ÀégÀ UÀÄrAiÀÄ JzÀÄjUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀΰUÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃgÀngÀ®Ä D±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀÄ PÉJ-37-J¸ï-6770 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ qÁPÀÖgÀ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀªÀ£Éà £À£ÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀ£ÀÄ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è £À£ÀUÉ JqÀPÁ® ZÀ¥ÉàAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ KqÀUÉÊ ªÉÆÃtPÉÊ ºÀwÛgÀ §® ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ, vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ . PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ºÉÆÃzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:271/11 PÀ®A:279,338 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJA« AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ 01-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÆj¤AzÀ zÉÆÃnºÁ¼À PÀqÉUÉ vÀªÀÄä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÉÆÃnºÁ¼À PÉ.E.© D¦üøÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÁwæ 07-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆæ UÀ«¹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-17/J¥sï-7871 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ zÉÆÃnºÁ¼À PÀqɬÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ DvÀ£À ªÀĪÀiÁðAUÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.112/11 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. AiÀiÁPÀÖ

¢£ÁAPÀ 01-12-11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-15 UÀAmÉUÉ PÀ£ÀPÀVj UÁæªÀÄzÀ UÀd®Qëöä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ CAiÀÄzÀ¸Á§ ©Ãr ¸Á : PÀ£ÀPÀVj EvÀ£ÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀÆV PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ N.¹. £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.,1250=00, ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw ºÀ¸À£À¸Á§ EªÀjUÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ PÉÆqÀÄwÛgÀÄzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2011, PÀ®A: 379 L.¦.¹

AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄzÀÄlV ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ¥ÀA¥ïÀ¸ÉlUÉ C¼ÀªÀr¹zÉ J¸ï.eÉ. PÀA¥À¤ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ CAzÁd QªÀÄävï 5,000/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EzÉ.

ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éƽ¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2011 PÀ®A: 379 L.¦.¹

AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ 110 PÉ.«. PÉ.E.©. ¸ÉPÀë£ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÀÆ°£À ¨ÁdÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ¥ÀA¥ïÀ¸ÉlUÉ C¼ÀªÀr¹zÉ ªÀUÀ¯Éà PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÁÖlgÀ ºÁUÀÆ qÀ©â CAzÁd QªÀÄävï 4,800/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2011 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 01-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 07-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VzÀÝ DgÉÆæ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà£ÀÄ JzÀݪÀ£É ¦ügÁå¢üUÉ ` ¯Éà vÀÄqÀÄV £À£Àß eÉé£À°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ C®èzÉà £É®PÉÌ PÉqÀ« ¦ügÁå¢üAiÀÄ JqÀUÉÊ wgÀÄ« ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008