Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, December 29, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 28-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ±ÀAPÀæUËqÀ PÀÄA§¼ÀPÁ¬Ä vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA-PÉ.J-37 n-4864 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¤Ãj£À mÁåAPÀgÀ£ÀÄß eÉÆÃr¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Áß¼À ºÀwÛgÀ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÀÄgÀ¹Ü £ÀqÉzÀ ºÉƸÀzÁV ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀĪÀ ©æÃqïÓUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀ×V PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C§Äݯï£À© vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ QqÀzÀÆgÀ ªÀ :22ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï, ¸Á: ªÀÄįÁègÀ Nt PÀĵÀ×V vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉ.J-37 J¸ï-1085 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÀÄ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦üÃAiÀiÁð¢ zÁgÀ£À ¤Ãj£À mÁåAQUÉ »AzÀÄUÀqÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ£À vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ±ÀAPÀgÀ£ÁAiÀÄPÀ J.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 329/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ ²æà gÀÄzÉæñÀ.J¸ï. GdÓ£ÀPÉÆ¥Àà. ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ "EAzÀÄ ¢:- 28-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀÄgÀPÀÄA© UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁj QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æà £ÁUÀgÁd. J¸ï. PÀªÀiÁägÀ, ¦.J¸ï.L., ²æà ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ ¥ÉÆæ.¦.J¸ï.L., ¦.¹. 100, 190, 117, 186, J.¦.¹. 96, 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 33 ªÀµÀð eÁw: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ [2] ¸ÉÊAiÀÄåzï ªÀÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦Ãgï ªÀĺÀäzÀ ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉAqÀgÀªÁr UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/f-305 ªÀÄvÀÄÛ PÉ.J-37/f-307 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À°è gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ªÀÄgÀPÀÄA© UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ fÃ¥ïUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀgÀPÁj QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É¬ÄAzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛêÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ E§âgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ G½zÀ d£ÀgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ (1) «gÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ «ÃgÉñÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 29 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄA© CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 975-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgɬÄvÀÄ. E£ÉÆߧâ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (2) ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ¹AzsÉ¥Àà, ªÀAiÀĸÀ¸ÀÄ 62 ªÀµÀð, eÁw: ¹A¦UÉÃgÀ G: ºÉÆÃl¯ï£À°è PÉ®¸À ¸Á: ºÀtªÁ¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ ¸ÀºÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 815-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgɬÄvÀÄ. F ¥ÀæPÁgÀ CªÀjAzÀ MlÄÖ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,790-00, JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, JgÀqÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄßUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, December 27, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 282/2011 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ JA.J¯ï.¹ §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw zÁåªÀĪÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀÄA§zÀ EªÀgÀ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 25-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-30 UÀAmÉUÉ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr gÁ.ºÉ.-13 gÀ PÁå¢UÀÄ¥Áà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À oÀPÀÌgï ªÀiÁr ºÁUÉAiÉÄà ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E¯ÁdPÁÌV PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ F ¢£À ¨É¼ÀUÉÎ 07-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj gÁªÀÄ¥Àà ªÁ°PÁgÀ FvÀ£ÀÄ CzÉà ¨ÁzsɬÄAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ. ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 26-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁæPÀÖgï £ÀA.PÉJ-37/nJ-5963 ºÁUÀÆ næîègï £ÀA.PÉJ-37/nJ-5964 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖj ªÀÄvÀÄÛ mÁæ°AiÀÄ°è G¸ÀÄPÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ £ÀªÀ° UÁæªÀÄ¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-7 d£ÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀ°¬ÄAzÀ aZÀð£ÀUÀÄqÀØ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ DzÁ¥ÀÆgÀÄ 1 QÃ.«Ä zÁn ¥ÀÆ¯ï ºÀwÛgÀ M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä, ±ÁAvÀªÀÄä, ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ 8 wAUÀ¼ÀzÀ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ «ÃuÁ EªÀjUÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Sunday, December 25, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 325/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 24-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà zÁ£À±ÉnÖ ªÀAiÀĸÀÄì: 30 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 24-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ºÀtªÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚºÀĸÉãÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 29 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀtªÁ¼À. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁd ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-5226 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CªÀiÁªÁ¸Éå EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £Á¯ÁzÀ°è vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ HgÉƼÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è vÀ£Àß C½AiÀÄ PÀÄ. ¥ÀĤÃvÀ ªÀAiÀĸÀÄì 2 ªÀµÀð FvÀ£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, CzÉà ªÉüÉUÉ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀtªÁ¼À PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ qÀVÎ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï: PÉ.J-37/ J¸ï-6428 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, JgÀqÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ JzÀÄgÀħzÀÄgÁV M§âjUÉƧâgÀÄ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ©zÀÝgÀÄ. EzÀjAzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è, JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è M¼À¥ÉmÁÖVzÀݪÀÅ. §¸ÀªÀgÁd£À §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖV, DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀÄgÀUÀ¥Àà£À£ÀÄß ºÀħâ½îUÉ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd£À£ÀÄß §¼ÁîjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. UÀįÁªÀÄ CºÀäzÀ ºÉZï.¹. 16 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, December 24, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2011 PÀ®A. 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 23-12-11 gÀAzÀÄ 6-30 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw w¥ÀàªÀé UÀAqÀ gÁªÀÄuÁÚ PÉÆÃV¯É, ªÀ:45ªÀµÀð, eÁ:G¥ÁàgÀ, G:PÀÆ° ¸Á:¨ÉtPÀ¯ï, ¨ÉtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÀÄt¹ªÀÄgÀzÀ d«ÄãÀÄ MAzÀÄ JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¨ÁdÄ vÉÆÃlzÀ d«ÄãÀÄ¢AzÀ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©.n.ºÀwÛ ¨É¼É¢zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢: 23-12-11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV¤AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ gÁªÀÄuÁÚ£ÀÄ ¸ÀAUÀqÀ PÀ¼ÀPÀ¥Àà PÀjUÁgÀ JA§ÄªÀªÀ¤UÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀwÛ VqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀgÀ ºÀwÛVqÀzÀ ºÉÆ® ºÀgÀUÀ®Ä ¨ÉtPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ FgÀtÚ ºÀwÛPÀlV EªÀgÀ ¸ÉÆ£Á°PÁ PÀA¥À¤ mÁæöåPÀÖgï
chasse No:LZYSC228388/3 Engine No:3100EL103L229218F3
£ÉÃzÀÄÝ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAn £É® »ÃrAiÀįÁgÀzÀÝPÉÌ D ªÉÃ¼É vÀ£Àß UÀAqÀ gÁªÀÄuÁÚ£ÀÄ PÀÄAnAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¼ÀPÀ¥Àà£ÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ Er ºÉÆ® ºÀgÀV E£ÀÄß JgÀqÀÄ ¸Á®Ä G½zÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-00£À UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï PÀÄAnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÀĵÀåjUÉ PÀÆræ¹ Nr¹zÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ«zÉ JAzÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ mÁæöåPÀÖgï¢AzÀ ºÀwÛPÀlV ºÀgÀUÀĪÁUÀ dA¦UÉ PÀÄAnAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ gÁªÀÄuÁÚ FvÀ£ÀÄ eÉÆð ºÉÆÃV §®¨sÁUÀzÀ »A¢£À lAiÀÄgï ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CªÀ£À §®¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ mÁæöåPÀÖgï lAiÀÄgïzÀ §l£ïUÀ¼ÀÄ vÀUÀÄ° vÉgÀa ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖV Q«AiÀÄ°è ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ§AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. PÁ²ÃA¸Á§ ¹.ºÉZï.¹-19, PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 243/2011 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4:00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÉnÖ EvÀ£ÀÄß ¥Àjò°¹ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÁdjÃzÀÝ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-12-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÉnÖ EvÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¢AzÀ VtÂUÉÃgÀUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA- PÉ.J-37/PÉ-6978 £ÉzÀÝgÀ°è vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÉå J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ J¸ï.J¥sï.J¸ï. ¸ÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ JqÀPÉÌ wgÀÄV QqÁzÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ gÀ¯Ééà UÉÃmï zÁnzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â ©½ §tÚzÀ mÁ.mÁ.J.¹ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÁWÀvÀ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ( ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÉnÖUÉ )JgÀqÀÄ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £À£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ¥ÀÄwðAiÀiÁV dPÀA UÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ mÁ.mÁ.J.¹ ZÁ®PÀ £À£Àß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj mÁ.mÁ.J.¹ ªÁºÀ£À ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ²æà CAzÀ¥Àà ºÉZï.¹-111 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀ:36 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ªÉÄñÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ dįÉÊ £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ dįÉÊ £ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ CgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÉÄÃzsÁgÀ »gÉƺÉÆAqÁ ¸ÀàAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉ.J. 37 J¸ï 1440 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: UÀAUÁªÀw vÀ£Àß »gÉƺÉÆAqÁ ¸ÀàAqÀgÀ ¥Àì¸ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉ.J.37- J¸ï 1440 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉƦvÀ¤UÉ §®UÉÊ gÉmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. gÁªÀÄZÀAzÀæ ¦.J¸ï.L -2 ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 263/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 23-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¨Á§Ä¸Á§ vÀA/ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸Á§ ªÀAiÀiÁ 20, eÁw. ªÀÄĹèA. ¸Á. »mÁß¼À vÁ.f. PÉÆ¥Àà¼À. Q®Æð¸ÀÌgÀ ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆl¯ï ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ ¹ªÀiÁè PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ E§âgÀÄ «zÉòAiÀÄgÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J-26/ºÉZï.5610 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÄÝ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ «zÉòUÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆ.¸ÉÊ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÆ.¸ÉÊ ¹Ìqï ªÀiÁr ©zÀÝ£ÀÄ »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄ»¼ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆ.¸ÉÊ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DgÉƦvÀ¤UÀÆ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 228/2011 PÀ®A. 498(J)ªÀ, 504, 506 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3,4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 23-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw C£ÀIJæà UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ªÀÄÆ® UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢: 4-8-2011 jAzÀ ¢: 3-11-2011 gÀ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ CªÀgÀ UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÀÆUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ªÀiÁªÀ EªÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀ¯Áåt£ÀUÀgÀzÀ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr £À£ÀUÉ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÁzÀgÉà ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÉÆ®è CAvÁ ¥Áæt ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¢: 3-11-2011 gÀAzÀÄ zsÁgÀªÁqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ §¹ìUÉ £À£ÀߣÀÄß ºÀwÛ¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¼ÀUÀqÉ ¸ÉÃj¸ÀÄvÁÛgÉÆà E®èªÉ£ÀÄߪÀ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ VtÂUÉÃjAiÀÄ°è½zÀÄ gÉÊ®£ÀÄß ºÀwÛ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ, wgÀÄ¥Àw zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ½UÉ £ÉªÀÄä¢UÁV ºÉÆÃV ªÉÆ£Éß ¢ªÀ¸À £À£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£É zsÁgÀªÁqÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ w½¹ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, PÁgÀt ¸ÀzÀj £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ªÀiÁªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉÃAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ²æà DAd£ÉÃAiÀÄ r.J¸ï. ¦.J¸ï.L. [PÁ&¸ÀÄ] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Friday, December 23, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ, ¸Á:DgÁ¥ÀÄgÀPÁåA¥ï, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-12-2011 gÀAzÀÄ £À£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ ¨ÁµÁ¸Á§ EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÁzÀ »gÉêÀÄÄPÀvÀð£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è £ÁªÀÄPÀgÀt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁµÁ¸Á§ E§âgÀÆ PÀÆr ¨ÁµÁ¸Á§£À AiÀĪÀĺÀ PÀæPïì ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 36 / «. 1119 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »gÉêÀÄÄPÀvÀð£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ, £ÁªÀÅ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¨ÁµÁ¸Á§£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¨ÁµÁ¸Á§£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀ椮ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɸÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÉüÀzÉà CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ zÁn ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 Q.«Äà zÀÆgÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ, £ÀªÀÄä JzÀÄj¤AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CzÉà CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, E§âgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ ¸ÉÊqï PÉÆqÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà §A¢zÀÝjAzÀ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgï PÉÆlÄÖ UÁr ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, ¥ÀjuÁªÀĪÁV £À£ÀUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¨ÁµÁ¸Á§¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ UÁr ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀݪÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á.vÁªÀgÀUÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, »A§¢ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á.vÁªÀgÀUÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀj§âjUÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ »gÉÆúÉÆAqÁ ¹.r 100 PÀA¥À¤AiÀÄ¢zÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gï PÉ.J 34 / ºÉZï. 6220 CAvÁ EvÀÄÛ. C¥ÀWÁvÀªÁzÁUÀ ¸ÀAeÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-45 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. PÁgÀt CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgï ªÀiÁrzÀ JgÀqÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ZÁ®PÀgÁzÀ ¨ÁµÁ¸Á§ ¸Á.DgÁ¥ÀÄgÀPÁåA¥ï ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ¸Á.vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà ²ªÀ¥Àà D®ªÉÄî J.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, December 20, 2011

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 235/2011 PÀ®A- 341,323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 18-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÉÆîzÀ°èzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÀiÁªÀ ºÉÆ®PÉÌ £É°è£À ºÀÄ®Äè vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä mÁæöåPÀÖgï vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄ DUÀ DgÉÆævÀgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5:30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ £ÀgÉUÀ®è¥Àà£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:R¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ PÁgÀt CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

¨ÉêÀÇgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2011 PÀ®A 279,338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 19-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 00-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖV-ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ J£ï ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Áß¼À ¹ÃªÀiÁzÀ ¥ÀªÀ£À qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀj§âgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÀÄ-C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÉÊqï PÉÆqÀzÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄT C¥sÀUÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆæ£ÀA-1£ÉÃzÀݪÀ£À §®UÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ PÀÆqÁ ¥ÉlÄÖ©zÀÄÝ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ.

¥Éǰøï oÁuÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 260/2011 PÀ®0 337, 304(J) L¦¹    

¸ÀĨÉÆÃfvï ºÀ¯ÁÝgÀ @ UÉÆÃ¥Á® EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ C¥ÀÄà ºÀ¯ÁÝgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ f.JA.Dgï. PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ ¤ªÀiÁð£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è §gÀĪÀ ©æqÀÓ PÀ£ï¸ÀÖçPÀì£ï ªÀiÁqÀ®Ä £ÁAiÀÄÄØ CxÀðªÀÄƪÀgÀì zÀªÀgÀÄ ¸À¨ï PÁAmÁæPÀÖgÀ »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ £ÁAiÀÄÄØ CxÀðªÀÄƪÀgÀì ªÀw¬ÄAzÀ ºÉ®àgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ ºÀwÛgÀzÀ ºÉƸÀ ©æqÀÓ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀÄÝ, ºÀ¼ÉAiÀÄ ©æqÀÓUÉ gÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 19-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©æqÀÓ PɼÀUÉ ¥Éèl ºÁPÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ©æqÀÓ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¯Áj ºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÀ¼ÉAiÀÄ ©æqÀÓ ¥ÀPÀÌzÀ°è CUÉ¢zÀÝ ©æqÀÓ ªÀÄtÄÚ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ C¥ÀÄà ºÀ¯ÁÝgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÉÊUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ JzÉUÉ M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀÄà ºÀ¯ÁÝgÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ, ªÀÄtÄÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ G¹gÁlzÀ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁVzÀÄÝ, E§âjUÀÆ aQvÉìUÁV f.JA.Dgï. PÀA¥À¤ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À C¥ÀÄà ºÀ¯ÁÝgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ f.JA.Dgï. PÀA¥À¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ £ÁAiÀÄÄØ CxÀðªÉÆêÀgÀì£À ¸ÉÊl EAd¤AiÀÄgÀ ªÀĺÉAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀzÉ, AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀzÉ F jÃw PÉ®¸À ªÀiÁr¹zÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ F WÀl£É dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, December 14, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 232/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 13-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA- PÉ.J-37/ eÉ- 8191 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÁ¬Ä ªÉÄÊ®ªÀé ºÀjd£À ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£À ºÀnÖ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÀqÀØgÀºÀnÖ - EgÀPÀ¯ïUÀqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ JzÀÄjUÉ EgÀPÀ¯ïUÀqÀ ¢AzÀ ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA- PÉ.J-34/ eÉ-7444 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÁWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ¥Àà UËqÀæ ºÁUÀÆ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¨Á¼À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EAzÀæ¥Àà CrØ EªÀjUÉ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ªÀÄ®è¥Àà ºÀjd£À ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀnÖ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÉÆãÀAiÀÄå ¹.ºÉZï.¹-12 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 26/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 10-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà PÀÄgÀÄ£Á¼À ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð eÁw :PÀÄgÀħgÀÄ G :ºÉÆ®ªÀĤPÉ®¸À ¸Á :¥ÀgÀ¸Á¥ÀÄgÀ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV N¯ÉAiÀÄ°è£À ¨ÉAQAiÀÄÄ DPÉAiÀÄ ¹ÃgÉUÉ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄÄ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ zÀÄRB¥ÁvÀUÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁV ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢ :13-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 :30 UÀAmÉUÉ CzÉ ¨ÁzÉUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà ºÉZï.¹. 32 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, December 10, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 08-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EArUÉÆ PÁgÀ £ÀA- PÉ.J-37/JA-3906 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ UÀ«¹zÉÝñÀégÀAiÀÄå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£À°è ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå ºÁUÀÆ QgÀtPÀĪÀiÁgÀ JA§ÄªÀªÀgÀ£ÀÄß PÀĽ¹PÉÆAqÀÄ Q£Áß¼À-PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Q£Áß¼À PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ a®ªÁqÀV zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ Nd£ÀºÀ½î ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÁj£À ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ PÁgÀ ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ PÁj£À°èzÀÝ QgÀtPÀĪÀiÁgÀ JA¨ÁvÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt PÁgÀ ZÁ®PÀ UÀ«¹zÉÝñÀégÀAiÀÄå£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ±ÉÃRªÉÄʧƧ J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉƪÀÄArgÀÄvÁÛgÉ.

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 09-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀiÁvÁðAqÀ¥Àà ªÀÄÄUÀ½ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: ²PÀëPÀ ¸Á: §¼ÀÆlV ºÁ/ªÀ : ªÀiÁgÀ£Á¼À vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀĪÀ DgÉÆæ AiÀıÉÆÃzsÀgÁUËqÀ vÀAzÉ UÁå£À£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð eÁ: UÁtÂUÉÃgÀ ¸Á: vÀgÀ®PÀmÉÖ ºÁ/ªÀ: AiÀÄ®§ÄUÁð, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉJ-37/ Dgï-1631 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/Dgï-1631 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀPÉÌ AiÀÄ®§ÄUÁð¢AzÀ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà eÉÆÃj¤AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɸÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà £ÀqɸÀÄwzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, ªÀÄ®PÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ E£ÀÆß 2 Q.«Ä. EgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ £ÀA. 2 AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉJ-37/ J¸ï-8854 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/J¸ï-/8854 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà eÉÆÃj¤AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¸ÉÊqï PÉÆqÀzÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, JgÀqÀÆ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PɼÀUÉ ©¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ, DgÉÆæ £ÀA. 2 £ÉÃzÀݪÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°èzÀÝ E§âgÀÆ ¸ÀªÁgÀjUÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀj§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÉZï.J¸ï. £ÀqÀUÀrØ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 02-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: »gÉùAzÉÆÃV, »gÉùAzsÉÆÃVAiÀÄ zÀ£ÀzÀ zÀªÁSÁ£É ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ C¼ÀªÀAr PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉ.J-35 J¯ï-9658 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ, JqÀUÀqÉAiÀÄ PÁ°UÉ, ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-35 J¯ï-9658 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±À©âÃgÀ ZÀ¥ÀàgÀªÀĤ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦ügÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. gÁªÀÄtÚ J.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2011 PÀ®A. 143, 147, 426, 353, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 09-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 15-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J.¦.JA.¹ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ 78 £Éà CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ C°èUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 01] C£ÀAvÀ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ £ÁUÀÄ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, G: J¸ï.J¥sï.L. PÁAiÀÄðPÀvÀð, ¸Á: ¨ÉAUÀ¼ÀægÀ, 02] UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð, G: J¸ï.J¥sï.L. PÁAiÀÄðPÀvÀð ¸Á: §¤ßPÀnÖ ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À. 03] UÁå£ÉñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà PÀgÀUÀzÀ ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: °AUÀzÀºÀ½î vÁ: PÀĵÀÖV, 04] CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät PÀÄj, ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: °AUÀzÀºÀ½î vÁ: PÀĵÀÖV, 05] ªÉÄñÁPï vÀAzÉ zÉêÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ²gÀªÁgÀ vÁ: ªÀiÁ¤é. 06] «gÀÄ¥ÁPÀë vÁ¬Ä ±ÁªÀävÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄAmÉÆf. 07] ¦ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ vÁAqÁ f: UÀzÀUÀ 08] ZÉÃvÀ£À vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà Q¯ÉèÃzÀ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ, 09] PÁªÉÃj vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ¸ÀÄtUÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÁAw£ÀUÀgÀ zsÁgÀªÁqÀ. 10] ¸ÀAVÃvÁ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ¨ÉÆë, ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, eÁ: ¨ÉÆë, ¸Á: CªÀÄgÀUÉƼÀ ºÀħâ½î. 11] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¥ÀæeÁj ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁªÉÃj.

12] ¸ÀĨsÁ±À vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: ²UÁΫ. 13] ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà UÉÆÃmÉ£ÀªÀgÀ, ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð. ¸Á: ºÁªÉÃj. 14] ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¥ÀälÖ¥Àà CA©UÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁªÉÃj. 15] zÀÄgÀUÉñÀ vÀAzÉ FgÀtÚ qÀVÎ, ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: «zÁåyð, ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw, 16] ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà eÁzsÀªÀ ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, eÁ: ®A¨ÁtÂ, G: «zÁåyð, ¸Á: £ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ. 17] PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð, eÁ: ®A¨ÁtÂ, G: «zÁåyð, ¸Á: UÀzÀUÀ. 18] §¸ÀªÀgÁd ªÀiÁvÁðAqÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ, ªÀAiÀiÁ:25 ªÀµÀð, eÁ: UÀAUÁªÀÄvÀ, G: «zÁåyð, ¸Á: ºÁªÉÃj. 19] ¥ÀgÀªÉÄñÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÉÆ£Àß¯ï ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ, G: «zÁåyð, ¸Á: UÀzÀUÀ. 20] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÁ¬Ä ªÀÄjAiÀĪÀÄä ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: «zÁåyð, ¸Á: ºÉƸÀPÉÃj qÀVÎ vÁ: UÀAUÁªÀw. 21] «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ AiÀļÀªÀÄ°è, ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: «zÁåyð, ¸Á: ºÁªÉÃj. 22] ¸ÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 39 ªÀµÀð, eÁ: PÉÆgÀªÀgÀ, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À. EªÀgÀÄ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ, aÃgÁqÀÄvÁÛ, ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ ªÉâPÉAiÀÄ PÀqÉ £ÀÄVÎ, ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀPÉÌ ºÁQzÀ zÀé¤ ªÀzsÀðPÀUÀ¼À ªÉÊAiÀÄgïUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛ zÀéA¸À ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ±ÀAPÀæ¥Àà ZÉÆüÀZÀUÀÄqÀØ, ¦.J¸ï.L. (C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, December 9, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 253/2011 PÀ®A. 279, 337, 338, 427 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 08-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÉ¥Àà UÉÆA¢ºÉƸÀ½î ¸Á: VtÂUÉÃgÁ EªÀgÀÄ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ £É®Äè ºÀÄ®è£ÀÄß ºÉÃjPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä JwÛ£À §ArAiÀÄ°è VtÂUÉÃgÁ¢AzÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ ±ÁAvÀzÀÄUÀð ¥ÉmÉÆæ¯ï §APï ªÀÄÄAzÉ ºÉƸÀ½î PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄÆgÀÄ n¥ÀàgÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢A¢ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ §ArUÉ »A¢¤AzÀ §AzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉ.J 37/J.186 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ. F n¥ÀàgÀ »AzÉ PÉ.J37/J.299 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À¢AzÀ CAvÀgÀ PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀîzÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ. JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J.37/J.189 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §ArUÉ ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀàgÀUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ 2 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ̽UÉ ªÀÄvÀÄÛ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ½UÉ Qè£ÀgÀUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ ²æÃ. PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj PÀÈwPÁ ªÀAiÀÄ 12 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀwAiÀÄ J¦JJA¹ UËæAqï£À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ 78£Éà CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ PÁgÀåPÀæªÀĪÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä vÀ£Àß n«J¸ï ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA PÉ.J-37-J¸ï-3198 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ²æäªÁ¸ÀUËqÀ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ n«J¸ï ªÁºÀ£À ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ¹.© ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¥Éà 3 UÁ° mÁAmÁA ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J-37-6605 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAUï ¸ÉÊqï §AzÀÄ MªÉÄä¯É ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀmï ªÀiÁrzÁUÀ C¥Éà ªÁºÀ£À ªÁ°PÉÆAqÀÄ n.«.J¸ï ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ n«J¸ï ªÁºÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ PÀĪÀiÁj PÀÈwPÁ EªÀ½UÉ C¥Éà ªÁºÀ£ÀzÀ PÀ©âtzÀ ZÀrUÀ¼ÀÄ §rzÀÝjAzÀ ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ²æà ªÀĺÉñÀégÀAiÀÄå J¸ïºÀZïN ºÉZï¹-51, ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 07-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 06-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀA¢ «±Àé£ÁxÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀ: 38 eÁ: ªÀÄgÁoÀ ¯Áj £ÀA JA. JZÀ.-43. E-6743 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ±ÉÃUÁÎAªï vÁ: dvÀÛ f: ¸ÁAVè gÁ: ªÀĺÁgÁµÀÛç vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ ¯Áj £ÀA: JA.JZÀ.-43. E-6743 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÉÆøÀ¥ÀmÉ PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ J£ï ºÉZï -13 gÀ¸ÉÛªÉÄÃ¯É £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwgÀĪÁUÀ UÀÄ£Áß¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è CzÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢ vÉVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. °AUÀ¥Àà J.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, December 8, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 312/2011 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 07-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:10 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ Dgï.n.J. §UÉÎ JA.J¯ï.¹, ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà 19 ªÀµÀð eÁw: «±ÀéPÀªÀÄð G: PÁgÀ¥ÉAlgï PÉ®¸À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 07-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ªÀÄ°PÁdÄð£À 27 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆr §»ðzÀ¸ÀUÉAzÀÄ UÀAUÁªÀw gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¥ÀÄeÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À §»ðzÉ¸É ªÀiÁr ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¨ÁUÀ¢AzÀ CAzÀgÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄÄA¢£À UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ wêÀæ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÀjAzÁV £ÀªÀÄä CtÚ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß CtÚ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ZÉ£Àߧ¸À¥Àà ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä §eÁd r¸À̪Àj £ÀA: PÉ.J-37/J¸ï-2815 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ £Á£ÀÄ £À£Àß CtÚ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉÃAiÉÄ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ²æÃ. ²ªÀ§¸À¥Àà ºÉZï.¹. 106 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2011 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-12-2011 gÀAzÀÄ 10-30 J.JA PÉÌ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ, gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è M§â ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹zÀÝjAzÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀÄä PÀmÉÖtÚªÀgÀ FPÉAiÀÄ ºÉýPÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzsÀgÉ, ¦gÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄAd¥Àà£À ¥ÉmÉÆæî §APïUÉ §ÄwÛ PÉÆqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¢AzÀ MAzÀÄ mÁAmÁA UÁrAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¥ÉmÉÆæî §APï ªÀÄÄAzÉ E½zÀÄ, CmÉÆà ZÁ®PÀ¤UÉ ºÀt ¤Ãr, ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ vÀÆ¥Á£ï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J-37/4584 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ «gÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ¸Á:DqÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqɬĹzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ CªÀ¼À ºÀuÉUÉ UÀĪÀÄänAiÀiÁVzÀÄÝ, JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä ªÀÄÄAUÁ®Ä ªÉÄÃ¯É ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §AzÀÄ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ, aÃgÁrzÁUÀ C°èAiÉÄà ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §AQ£À°èzÀÝ EAzÀæ PÀgÉUÁgÀ, & ¨ÁdÆ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ºÀÄaÑÃgÀ¥Àà AiÀÄqÉÆØÃt EªÀgÀÄ Nr §AzÀÄ G¥ÀZÀj¹ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr ªÉÊzsÀåjAzÀ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÁAvÀ¥Àà ºÉZï.¹. 55 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:.

3] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2011 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 07-12-2011 gÁwæ 8-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ±ÀAPÀæ¥Àà J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) EªÀiÁªÀĸÁ§ £ÁUÀgÁ¼À 2) £ÀÆgÀ¸Á§ zÉêÀgÀªÀĤ 3) eÁ¥sÀgÀ¸Á§ »gÉêÀĤ 4) gÀ¦üÃPÀ¸Á§ »gÉêÀĤ 5) ªÉÆâ£ï¸Á§ »gÉêÀĤ 6) SÁeÁ¸Á§ zÉêÀgÀªÀĤ 7) ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á§ zÉêÀgÀªÀĤ J®ègÀÆ eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: UÀÄ£Áß¼À UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¤ªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀ ¹zÀÝ¥Àà ºÀnÖ EvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt £ÀªÀÄÆäA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ CªÀ¤UÉ §Ä¢Ý ºÉüÀĪÀ¢¯Áè ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ J®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqɧr ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀ£À CdÓ ªÀÄ®è¥Àà ºÀnÖ ºÁUÀÆ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ºÀnÖ EªÀjUÉ §qÉ¢zÀÄÝ DgÉÆæ£ÀA: 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ §¸À¥Àà ºÀnÖ EvÀ£À ±ÀjÃgÀPÉÌ M¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, December 7, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 310/2011 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉAPÀlgÁªï vÀAzÉ PÉ. gÁªÀiÁgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: PÁ¥ÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 06-12-2011 gÀAzÀÄ £À£Àß ªÀiÁªÀ£ÁzÀ n. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ «ÃgÀtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå n.«.J¸ï. ¸ÁÖgï ¹n ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå-4131 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÀÄÝ, PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 4:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ CªÀgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ D£ÉÃUÀÄA¢ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA§gï: PÉ.J-37/ ©-6768 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ SÁeÁºÀĸÉãï FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Áj ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉÃ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀ£Àß JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃUÀzÉà MªÉÄä¯Éà §®UÀqÉ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ £À£Àß ªÀiÁªÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ £À£Àß ªÀiÁªÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ZÀ¥ÉàUÉ ¸ÀºÀ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 6-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ¥ÉÇÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnPÉÆlÄÖ C°è E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀÄAqÀ¥Àà EªÀgÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ zÀÄgÀUÀªÀÄä PÀÆr zÀÄgÀUÀªÀÄä¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «gÉñÀ EªÀ¤UÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ«®èzÀÝjAzÀ DvÀ£À£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀ¯ÉAzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï : PÉ.J- 35 / PÀÆå-1772 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £ÁUÀ£ÀPÀ®è ºÀwÛgÀzÀ ªÀĺÉñÀ gÉÊ¸ï «Ä®è ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÀzÀgï «gÉñÀ¤UÉ AiÀiÁªÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ D¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÉÎ £ÁUÀ£ÀPÀ®è PÀqɬÄAzÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀA¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï : PÉ.J- 37 / Dgï- 2478 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AwzÀÝ UÀÄAqÀ¥Àà EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ UÀÄAqÀ¥Àà EªÀjUÉ §®UÁ®Ä ¨ÉgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä ªÉÆÃtPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä½UÉ, vÀÄnUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽwzÀÝ zÀÄgÀUÀ¥Àà EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÅlÖ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æêÀÄw. ¥sÀQÃgÀªÀÄä J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, December 4, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 272/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 304(J) L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½ÃUÉÎ 0900 UÀAmÉ E®PÀzÀ°ègÀĪÀ CQÌ [ ªÀĺÁAvÉñÀ ] D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁV E¯Ád PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ DVgÀĪÀzÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½zÀÄ E®PÀ°èUÉ ¦¹ 413 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÀÆìgÀ vÀAzÉ RÄzÁ¨sÉÆÃUÀ¸À 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèªÀÄ G: ¯Áj £ÀA Dgï.eÉ 20/fJ 5535 £ÉÃzÀÝgÀ qÉæöʪÀgÀ ¸Á: PÉÆÃmÁ f¯Áè /vÁ: PÉÆÃmÁ gÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝzÀ, CzÀgÀ°è vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£ÀgÁd C£ÀÄߪÀªÀgÀÄ qÉæöʪÀgÀ EzÀÄÝ, ªÀÄ»ÃAzÀægÀ¹AUï C£ÀÄߪÀªÀgÀÄ QèãÀgÀ EgÀĪÀgÀÄ. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è PÀıÁ®£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÉÆAnAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ eÉÊ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è zsÀ£ÀgÁd FvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6 UÀAmɬÄAzÀ vÁ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖV ªÀiÁUÀðªÁV E®PÀ¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É½ÃUÉÎ 07.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĺÁgÁt zÁ¨Á zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ v˦üPï vÀAzÉ ¸ÀgÀ¥ÀÄ¢ÝÃ£ï ¸Á: E¸Áä¬Ä¯ï¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA Dgï.eÉ 02/fJ 1998 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ NªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉUÉ §AzÁ£ÀÄ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à vÀªÀÄä ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÀÆ ºÁUÀÆ E£ÀÆߧâ qÉæöʪÀgÀ zsÀ£ÀgÁd¤UÉ ºÁUÀÆ QèãÀgÀ gÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. C®èzÉ DgÉÆævÀ£À ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ QèãÀgÀ ªÀÄĸÁÛ¥ï vÀAzÉ gÀ²Ã¢ FvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. C®èzÉ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ gÀĸÀÄÛgÀ gÀªÀjUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ CzÉ ªÉüÉUÉ vÀ£Àß »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA Dgï. eÉ 04/UÉ 1257 £ÉÃzÀÝgÀ ¯ÁjAiÀÄÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ¯ÁjUÉ »AzÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¤AwzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.JJ¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 309/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 03-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÁgÀlV, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: d§â® UÀÄqÀØ EªÀgÀÄ d§â®UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ, £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ, AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ PÀÄgÀħgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀvÀå¥Àà EªÀgÀ ¯Áj £ÀA§gï: ¹.J.PÉ-849 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-12-2011 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà, AiÀÄAPÀ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ d§â®UÀÄqÀØzÀ°è £É®Äè ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆgÀmɪÀÅ. £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ ¯Áj QèãÀgï ªÀįÉèñÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ¸Á: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ EzÀÝ£ÀÄ. ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ¸Á: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £ÁªÉ¯Áè ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£ï£À°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÉݪÀÅ. ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉZï.f. gÁªÀÄÄ®Ä £ÀUÀgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ZÀAzÀæºÁ¸À mÁQÃeï EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÉêÀÄUÀÄqÀØ ¹ÃªÀiÁzÀ°è Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À §A¢zÀÄÝ, DUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EzÀÝ MAzÀÄ VqÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£ÀUÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ, vÀÄnAiÀÄ PɼÀ¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ºÀ°èUÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ¹zÀÝ¥Àà, AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgï ªÀįÉèñÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ, ºÀ®ÄèUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀݪÀÅ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÀA§gï: ¹.J.PÉ-849 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉAPÀmÉñÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸ÉÆÖÃgï PÁåA¥ï¤AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¦£À PÀqÉUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ E¯ÁSÉ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀ£Àß »gÉƺÉÆAqÁ UÁèªÀÄgÀ ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆmÁgÀÄ £ÀA PÉ.J.37 PÀÆå 8099 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÉÆÃtPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. J¸ï.JA. SÁ£ï J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 03-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁ.mÁ.J.¹ £ÀA- PÉ.J-26/6831 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ AiÀÄAPÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ ºÉÆÃV JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀgÀ¦ü EvÀ¤UÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÀĺÀäzÀgÀ¦üUÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt mÁ.l.J.¹ ZÁ®PÀ AiÀÄAPÀ¥Àà EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Friday, December 2, 2011

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 221/2011 PÀ®A: 279,338 L¦¹ & 187 LJA«

¢: 01-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÉ¼ÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁ¼É¥Àà PÀÆr ¨ÁAqÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ F±ÀégÀ UÀÄrAiÀÄ JzÀÄjUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀΰUÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃgÀngÀ®Ä D±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀÄ PÉJ-37-J¸ï-6770 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ qÁPÀÖgÀ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀªÀ£Éà £À£ÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀ£ÀÄ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è £À£ÀUÉ JqÀPÁ® ZÀ¥ÉàAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ KqÀUÉÊ ªÉÆÃtPÉÊ ºÀwÛgÀ §® ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ, vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ . PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ºÉÆÃzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:271/11 PÀ®A:279,338 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJA« AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ 01-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÆj¤AzÀ zÉÆÃnºÁ¼À PÀqÉUÉ vÀªÀÄä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÉÆÃnºÁ¼À PÉ.E.© D¦üøÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÁwæ 07-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆæ UÀ«¹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-17/J¥sï-7871 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ zÉÆÃnºÁ¼À PÀqɬÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ DvÀ£À ªÀĪÀiÁðAUÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.112/11 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. AiÀiÁPÀÖ

¢£ÁAPÀ 01-12-11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-15 UÀAmÉUÉ PÀ£ÀPÀVj UÁæªÀÄzÀ UÀd®Qëöä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ CAiÀÄzÀ¸Á§ ©Ãr ¸Á : PÀ£ÀPÀVj EvÀ£ÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀÆV PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ N.¹. £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.,1250=00, ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw ºÀ¸À£À¸Á§ EªÀjUÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ PÉÆqÀÄwÛgÀÄzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2011, PÀ®A: 379 L.¦.¹

AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄzÀÄlV ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ¥ÀA¥ïÀ¸ÉlUÉ C¼ÀªÀr¹zÉ J¸ï.eÉ. PÀA¥À¤ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ CAzÁd QªÀÄävï 5,000/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EzÉ.

ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éƽ¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2011 PÀ®A: 379 L.¦.¹

AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ 110 PÉ.«. PÉ.E.©. ¸ÉPÀë£ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÀÆ°£À ¨ÁdÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ¥ÀA¥ïÀ¸ÉlUÉ C¼ÀªÀr¹zÉ ªÀUÀ¯Éà PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÁÖlgÀ ºÁUÀÆ qÀ©â CAzÁd QªÀÄävï 4,800/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2011 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 01-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 07-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VzÀÝ DgÉÆæ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà£ÀÄ JzÀݪÀ£É ¦ügÁå¢üUÉ ` ¯Éà vÀÄqÀÄV £À£Àß eÉé£À°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ C®èzÉà £É®PÉÌ PÉqÀ« ¦ügÁå¢üAiÀÄ JqÀUÉÊ wgÀÄ« ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008