Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, August 29, 2011

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :

1) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2011 PÀ®A. 363, 366 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ :28-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà ªÀiÁåUÀ¼ÀªÀĤ ¸Á: ºÀ®UÉÃj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ MlÄÖ 5 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ CzÀgÀ°è 4 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁªÉÃj ªÀAiÀiÁ: 13 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ºÀ®UÉÃjAiÀÄ°è 7 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ EªÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 24-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ zÁåªÀĪÀé UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà EªÀgÀ vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ §ÆzÀUÀÄA¥ÀzÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ PÁªÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ «ZÁj¹ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁªÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr CªÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ dUÀ¢Ã±À£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, ²æÃ. CazÀ¥Àà ¹.ºÉzï.¹. 111 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀt

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 38/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ®Qëöäà UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ 20 EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄAqÀgÀUÉ¥Àà ªÀqÀØgÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì: 28 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ vÀ£Àß CtÚ ¥sÀQÃgÀ¥Àà£ÀÄ FUÀ §vÀÛ ºÀZÀÄѪÀ ¸ÀÄVÎ EzÉ ¤£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß KPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¢: 26, 27-08-2011 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-15 UÀAmÉUÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

3) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

28-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11: 00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ JA. «ÃgÀtÚ vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀiÁ 52 ¸Á: ªÀiÁ¤é ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢ CAiÀÄåtÚ, DvÀ£À ºÉAqÀw ²ªÀ°Ã¯Á, ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀAiÀiÁ: 06 ªÀµÀð, D£ÀAzÀ ªÀAiÀiÁ: 04 ªÀµÀð, ±ÀÈw 06 wAUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ D¥Á¢vÀ «gÉñÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj PÁgÀ £ÀA- PÉ.J-36/JA-7969 £ÉzÀÝgÀ°è ªÀiÁ¤é ¬ÄAzÀ ºÀħâ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ »gÉúÀ¼Àî ©æÃeï ºÀwÛgÀ PÁgÀZÁ®PÀ «gÉñÀ EvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwêÉUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ »gÉúÀ¼ÀîzÀ vÁvÁÌ°PÀ ©æÃeï PÀqÉUÉ PÁgÀ£ÀÄß wgÀÄV¸ÀzÉ £ÉgÀªÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MAzÀÄ zÉÆqÀØ ªÀÄtÂÚ£À UÀÄrØUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢, ²ªÀ°Ã¯Á ºÁUÀÆ D£ÀAzÀ EªÀjUÉ vÉgÀazÀ ¸ÁzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ G½zÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀzÉà UÁAiÀĪÁVgÀĪÀ¢¯Áè. ²æÃ. ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£À ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Sunday, August 28, 2011

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.236/2011 PÀ®A 147, 149, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 27-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀA: 118/2011 £ÉÃzÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÀÆgÀ£ÀÄß ²æà AiÀıÀªÀAvÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: fÃgÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw fÃgÁ¼ÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¢:- 19-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ°è ±ÉnÖ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DUÀ 1] PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀÄ G: ªÉÄñÀ£ï ¸Á: fÃgÁ¼À 2] UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, eÁw: ªÀqÀØgÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð G: ªÉÄøÀ£ï ¸Á: fÃgÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ MnÖUÉ ¸ÉÃj ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É £À£Àß JzÉ ªÉÄÃ¯É CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ J¼ÉzÁr CAVAiÀÄ£ÀÄß ºÀj¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÉqÀ« £À£Àß ªÉÄÊ PÉÊUÉ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä ElÄÖ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè AiÀiÁªÀ£ÉãÀÄ ±ÀAl ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛ£ÉAzÀÄ ¨ÉÊzÁrzÀgÀÄ. DUÀ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ZËqÀ¥Àà PÀÆr ©r¹ §Ä¢Ý ºÉýzÀÝPÉÌ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ÃªÉãÀÄ ±ÀAl ºÉüÀÄwÛÃgÉAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀgÀÄ. EzÀ®èzÉà CªÀgÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤gÀzÉà ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄwÛzÁÝgÉ C®èzÉà PÀ®è£ÀÄß J¸ÉAiÀÄÄvÁÛ £ÀªÀÄUÉ ºÉzÀjPÉ ºÀÄnÖ¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt DgÉÆævÀj§âgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.169/2011 PÀ®A 41 (1) r, 169 ¹Dg惡

¢: 27-08-2011 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ oÁuÉ ¬ÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÁvÀQð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÉƼÉÆî½îAiÀĪÀgÀ «Ä¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ£ÀÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¹§âA¢ÝAiÀĪÀgÀ ¸ÁºÁAiÀÄ¢AzÀ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ªÉÆzÀ®Ä vÀ¥ÀÄà, vÀ¥ÀÄà ºÉý ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: ªÉÆÃa G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ, PÁgÀt EªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ®A: 41(1)(D), 109 ¹Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.153/2011 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 15-06-2011 gÀ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä£À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ MAzÀÄ PÀAzÀÄ §tÚzÀ JvÀÄÛ CA.Q. 8,000-00 gÀÆ. £ÉÃzÀÄÝ ªÉÄÃAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj JvÀÛ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¥ÉưøÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è ¹PÀÄÌ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É.

¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.60/2011 PÀ®A 110 (F) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ:27-08-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺɧƧ¸Á§ ¸Á: ªÀÄÄgÀr FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄgÀr UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr, CªÀÄ°£À°è d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀvÀð£É ªÀiÁrzÀÄÝ, Hj£À°è ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ vÀgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£Àäß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 

Saturday, August 27, 2011

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :

1) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2011 PÀ®A. 504, 506, 109 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹ /J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989:.

¢£ÁAPÀ 26.08.2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÄÊ®¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÀ½îPÉÃj eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¨ÉüÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ 22-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.30 UÀAmÉUÉ ¨ÉüÀÄgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è PËëgÀªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ¯ÉÃAzÀÄ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ EªÀgÀ CAUÀrUÉ ºÉÆzÁUÀ C°èzÀÝ ¤AUÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ EªÀj§âgÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ°è ºÉƯÉAiÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀiÁqÉÆ ¥ÀzÀÝw E¯Áè ºÁUÉãÁzÀgÀÆ PËëgÀ ªÀiÁr¸ÉÆà ¨ÉÃPÉÌ£Àß wAr EzÀæ HgÁUÀ zÉÆqÀØ UËqÀ EzÁÝ£À DvÀ£Éà ªÀÄÄzÉÃUËqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ £Éræ C°è wêÀiÁð£À DPÉÊw C¯Éèà DUÀ°Ã ºÉƯÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ©ÃgÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ J£ÀzÀÆ ¸ÀļÉà ªÀÄUÀ£Á ªÉÄʯÁå ¤ªÀÄäzÀÄ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ ¨Á¼Á wAr DUÉÊw PËëgÁ ªÀiÁqÀ¨ÁqÁåjÃ¯É MAzÁìj DUÉà ºÉÆUÀ°Ã DUÀ ªÉÄʯɥÀà£ÀÄ ©gÀ¥Àà¤UÉ PËëgÀ ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ ºÉÆmɯïUÉ ºÉÆÃUÉÆÃzÀÄ £ÁªÀÅ PÉüÉÆà £ÁåAiÀÄ ºÉÆmÉ®ÆÎ ºÉÆVÛë CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¥ÀÅ£Àí ©ÃgÀ¥Àà ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Á ¤ªÀÄä¥ÀàUÀ ºÀÄnÖzÁæzÀæ M¼ÀUÉ ºÉÆÃPÀæ¯Éà ¤ªÀÄä vÀÄAqÀvÀÄAqÁV PÀrzÀÄ ºÁQÛë E°èUÉà ªÀÄÄV¢¯Áè ªÀÄÄAzÉÊw ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Á £ÀªÀÄUÁå ªÀÄÄzÉÃUËqÀæ ºÉüÁågÁ ¯Éà ©üêÀiÁ D ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼À£Áß ¸ÀÄlÄÖ ¨ÁgÀ¯Éà DUÀ ¤Ã£ÀÄ eÁw PÀÄgÀĨÁ £À£Àß D¹Û ºÉÆÃUÀ°Ã £Á£ÀÄ ¤£Àß eÉÊ°¤AzÀ ©r¹PÉÆAqÀÄ §wðä ºÉzÀgÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ JAzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà PÀĪÀÄÄäPÀÄÌ ¤Ãr ªÀÄÄzÉÃUËqÀæ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃgÀ¥Àà ºÉÆÃmɯ PÀqÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ gÁªÀÄtÚ ²ÃUÀ£À½î, ªÉAPÀ¥Àà UÉÆA¢ºÉƸÀ½î EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ D ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆÃmɯïUÉ §AzÀæ ¸ÀÄqÁ ZÁºÁ GUÀÄÎwë, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆÃqÉwë ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀævÉåÃPÀ eÁUÉà EzÉà PÀÄAzÀgÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢ÝzÀÝgÉà ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀgÀÄ. ¥ÀÅ£Àí ©ÃgÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ ¤ÃªÉãÀÄ ºÉÃzÀgÀ ¨Áåræ ªÀÄ£ÁåUÀ zÉÆqÀØ ªÀÄZÀÄÑ EnÖä ºÉÆl¯ÉÎ §AzÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrzÁæ £À£ÀUÉ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁræ §AzÀ ªÀÄaѤAzÀ vÀÄAqÀ vÀÄAqÁV PÉÆZÁÑQà ©rÛä F ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Áß CAvÁ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 37/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 30 ¸Á: ºÀ¼ÀªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà, 40 ªÀµÀð ¸Á: ºÀtªÁ¼À FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢: 26-08-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀtªÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è JA. ²æäªÁ¸À ¸Á: ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ï EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è PÀ¼É vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀPÁj ºÁªÀÅ DvÀ£À §®UÁ® »A§qÀPÉÌ PÀaÑzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß aQvÉìUÁV PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ¸ÀAeÉ 5:45 UÀAmÉUÉ ªÉÊzÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

Friday, August 26, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«í PÁAiÉÄÝ :.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üªÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ n.«í.J¸ï. ªÁºÀ£À £ÀA- PÉ.J-26/PÉ-910 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ r¸Éïï vÀgÀĪÀ¸À¯ªÁV VtÂUÉÃj ¬ÄAzÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉƸÀPÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀUÉ ºÉÆÃV C°è r¸Éïï vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À vÀªÀÄä n.«í..¸ï..£ÀA PÉ.J-26/PÉ-910 ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É VtÂUÉÃjUÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁdÄ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁåAlgï ªÁºÀ£À £ÀA-PÉ.J-43/929 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ n..«í.J¸ï. ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«í PÁAiÉÄÝ :.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-08-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4:45 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ CdÓ »gÉñÁå«ÄÃzÀ¸Á§, CfÓ ºÀĸÉãÀ©ü, ¸ÀA§A¢ ¥ÁwêÀiÁ©ü, ¨Á®PÀ ªÀi˯Á¸Á§ J®ègÀÆ ªÀiÁgÀÄw M«Ä¤ ªÁºÀ£À £ÀA- J.L.PÉ-4545 £ÉÃzÀÝgÀ°è ZÁ®PÀ ¥ÀA¥Á¥Àw ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÀ®UÉÃj¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ½UÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁÌöå£ï E¸Áàvï ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA- PÉ.J-22/©-3795 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ §AzÀÄ M«Ä¤ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ M«Ä¤ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ J®èjUÀÆ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«í PÁAiÉÄÝ :.

¢£ÁAPÀ. 24-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀA UÉÆëAzÀ¥Àà GgÀPÀÄA¢ ¸Á.dÆgÀlV FvÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ºÉƸÀ¥ÉÃl J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà£À §® ZÀ¦àUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ºÉZï.¹ 95 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, August 25, 2011

²æà ©.J¸ï. ¥ÀæPÁ±À, L¦J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-08-2011 gÀAzÀÄ C¢üPÁj ªÀ»¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
1. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2011 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éǰøï PÁAiÉÄÝ

vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ avÀæªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄïÁÌt¹zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ 'CAzÀgï ¨ÁºÀgï' JA§ E¹àÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ²æà ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánî ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ ºÁUÀÆ PÀtzÀ°èzÀÝ dÆeÁlzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 6,320-00 ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 24-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ»AzÁæ 475-rL mÁæöåPÀÖgï PÀĵÀÖV-vÁªÀgÀUÉÃgÁ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ «oÀ®£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÄÝ, CzÉêÉÃUÀzÀ°è mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß MªÉÄäïÉà §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆgÀ½¹PÉÆAqÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ mÁæöåPÀÖgï EAf£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ ¨ÁAqïUÀ®è£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀVΣÀ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¨ÁAqïUÀ°èUÉ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV CzÀ£ÀÄß ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ «oÀ® ¥ÀÄnzÀÄ mÁæöåPÀÖgï ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ©zÀÝ£ÀÄ. C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£À ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgï EAf¤ß£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ §®UÀqÉAiÀÄ UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁUÀÆ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. PÀĵÀÖVAiÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁr, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

3. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2011 PÀ®A 363,504,506,109 gÉ/« 149 L¦¹

24-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀPÀæªÀé @ ®PÀëöäªÀé FPÉAiÀÄÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄAeÁ£É ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀPÀæªÀé @ ®PÀëöäªÀé EPÉAiÀÄÄ PÁtzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ HgÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1] gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Án® 2] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà §¤ßVqÀzÀ eÁ: ºÀjd£À 3] §Që vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£À¸Á§ £ÀzÁ¥sï 4] gÀ« PÀÄA¨ÁgÀ 5] §¸À¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ZÀnÖ £ÉÃzÀªÀgÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀPÀæªÀé @ ®PÀëöäªÀé EPÉAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ ,£ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 26-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉƦUÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ CªÀjUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw EªÀj§âgÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀPÀæªÀé @ ®PÀëöäªÀé FPÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä£Àß ¤ªÀÄä «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ PÉýzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄßPÀ¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £ÀA. gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Án® £ÉÃzÀªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀPÀæªÀé @ ®PÀëöäªÀé FPÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV DgÉÆæUÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Án® £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÀPÀæªÀé @ ®Qëöäà FPÉAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï & PÀ®A : 168/2011 PÀ®A 457.380 L.¦.¹.

¢:24-08-11 gÀAzÀÄ 10.35 J.JA.PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ PÀ¸ÀÄÛgÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: UÀ«²æãÀUÀgÀ 1 £Éà PÁæ¸ï PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢ K£ÉAzÀgÉ, ¢: 23-08-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgɯÁè vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ »gÉà ¸ÀƽPÉÃj vÁAqÁzÀ°è ªÀÄAUÀ¼À UËgÀ ºÀ§â EzÀÄÝzÀÝjAzÀ HjUÉ ºÉÆÃVzÉÝêÀÅ. ªÁ¥Á¸À §gÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀ¸ÀÖgÀ°è C°èAiÉÄà ªÁ¸ÀÛªÀå ªÀiÁrzɪÀÅ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-08-2011 gÀAzÀÄ §ÄzÀĪÁgÀ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÀªÀgÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ £ÁAiÀÄÌ EªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¤ªÀÄä ªÀĺÀr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉÃUÀ ºÉÆgÀlÄ ¨Á CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw dAiÀÄAw E§âgÀÆ PÀÆr PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä «µÀAiÀÄ ¤d«zÀÄÝ.¤£Éß gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¨ÁUÀ°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ¨Éqï gÀÆA£À°èzÀÝ C®ªÀiÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ §mÉÖ §gÉUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁè ¦¯Éè ªÀiÁr CzÀgÀ°èzÀÝ 1] MAzÀÄ 3 J¼ÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ CªÀ®QÌ ¸ÀgÀ CA:vÀÆ: 4 vÉÆ° CA:Q: 88000=00 gÀÆ/- 2] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ºÀ½î£À GAUÀgÀ CA:vÀÆ: 1/2 vÉÆ° CA:Q: 11000=00 gÀÆ/- 3] JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀgÀ 1 ¸ÀÄvÀÆÛAUÀgÀ 1 ªÀiÁr¹zÀÄÝ CA:vÀÆ: 1/2 CA:Q: 11000=00 gÀÆ/- 4] MAzÀÄ eÉÆÃvÉ dĪÀÄQ ¨ÉAqÉÆð CA:vÀÆ: 7 UÁæA CA:Q: 7500=00 gÀÆ/- 5] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¨Áæ¸ï¯ÉÊl CA:vÀÆ: 2 vÉÆ° CA:Q: 44000=00 gÀÆ/- 6] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 70,000=00 gÀÆ/- 7] MAzÀÄ mÉÊmÁ£À ¯ÉÃrd ªÁZÀ CAQ: 2200=00 gÀÆ/- MlÄÖ CA:Q: 2,33,700=00 gÀÆ/- PÀ¼ÀvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ..

5. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 23-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA ºÉZïDgï 55 eÉ-7937 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃn PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁl®¢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ°è J£À,JZÀ-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦ÃgÁå¢ ¯Áj £ÀA PÉ.J-01 ¹-2351 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£À §®UÁ°UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, August 23, 2011

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.234/2011 PÀ®A 96 (©) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ:- 22-08-2011 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ JJ¸ïL ²æà ªÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ ¦¹-277 gÀªÀgÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ZÀAngÁdÄ JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀvÀÛ®°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁaPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ CªÀ£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£ÀÀÀÀÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀÄà vÀ¥ÁàV ºÉýzÀÄÝ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ²ß¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀ£Àß ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¦. gÀWÀÄ£ÁxÀgÁdÄ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÁdÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, eÁw: PÀëwæÃAiÀÄ G: qÉæöʪÀgï ¸Á: CAdÆj PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀjUÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è EzÀÝ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß J¸ÀUÀ®Ä §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À£ÀÄß J¸ÀUÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ®A 96(©) PÉ.¦. DåPïÖ Dr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Saturday, August 20, 2011


 

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.48/2011 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 19-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtªÀé UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ §gɬĹzÀ °TvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 18-08-2011 gÀAzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ PÀÄA§¼ÁªÀw UÁæªÀÄzÀ°è PÉ®¸À«zÉ CAvÁ ºÉý ªÀÄÆUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀÄA§¼ÁªÀw UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß §eÁd ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-4402 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EvÀÄÛ gÁwæ vÀqÀªÁzÀgÀÆ §gÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¨ÉÃgÉ J°èUÁzÀgÀÆ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ w½zÀÄ ªÀÄ®VzÉݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 19-08-2011 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ zÁåªÀÄtÚ ¥ÉÆÃvÀgÁd gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¤£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¤£Éß gÁwæ PÀÄA§¼ÁªÀw UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÁ¥À¸ï ªÀÄÆUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ PÀÄA§¼ÁªÀw UÁæªÀÄzÀ ©üêÀÄ¥Àà ¸ÀAUÀn gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁQPÉÆAqÀÄ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä «µÀAiÀÄ ¤d«zÀÄÝ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 23-00 UÀAmɬÄAzÀ 19-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀÄA§¼ÁªÀw UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄÆUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-4402 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¨ÁdÄ vÉVΣÀ°è ©zÀÄÝ ªÁºÀ£À dRAUÉÆAqÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ wêÀȪÁzÀ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.141/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 19-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ eÉ. «±Àé£ÁxÀ UËqÀ, ¸Á: PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¢£ÁAPÀ 12-08-2011 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV¬ÄAzÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À¯ÉAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV, ¢£ÁAPÀ 18-08-2011 gÀAzÀÄ ©lÄÖ, 19-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ, M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¨ÉqïgÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C®ªÀiÁgÀ vÉUÉzÀÄ, CzÀgÀ°è 12 vÉÆ¯É 7 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ CA.Q. 2,50,000/- ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¼ÀªÀAr oÁuÉ AiÀÄÄrCgï ¸ÀA.12/2011 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Àà ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄPÀÄAmÉ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Á«wæ EªÀ¼À£ÀÄß §¼Áîj f¯ÉèAiÀÄ KtÂUÉ §¸Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà EvÀ¤UÉ FUÉÎ 8-9 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉÄ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉÄAiÀiÁzÀ 1 ªÀµÀðzÀ°è UÀAqÀ£ÀÄ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸Á«wæAiÀÄÄ ºÀ£ÀPÀÄAn UÁæªÀÄzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀݼÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ MAzÀÄ vÀgÀºÀ EgÀÄwÛzÀݼÀÄ. F «µÀAiÀĪÁV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®è¢zÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ, J°èAiÉÆÃ, EzÀÝ QæëģÁµÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÉlUÉÃj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ¼À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÀÄ£ÀPÀÄAn UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢®è. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.232/2011 PÀ®A 504, 506, 509 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 19-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw FgÀªÀÄä, ©¹ HlzÀ CqÀÄUÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ, ¸À.».¥Áæ.±Á¯É, GqÀĪÀÄPÀ¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£ÀߣÀÄß GqÀĪÀÄPÀ¯ï£À ¸À.».¥Áæ.±Á¯ÉAiÀÄ zÉÊ»PÀ ²PÀëPÀ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÉÄêÀÅAr EªÀgÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÁªÀÄÄPÀ zÀȶ׬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀߣÀÄß KPÀ ªÀZÀ£À¢AzÀ ¸ÀA¨sÉÆâ¸ÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV vÀÄA¨Á ¯ÉÊAVPÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ£É. £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ºÁUÉ PÉýzÀgÉ ªÀiÁvÀæ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ©¹ HlzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀÄvÉÛãÉ, E®èªÁzÀ°è ¤ªÉÄä®gÀ£ÀÄß ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ¨ÉzÀj¸ÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ½¤AzÀ DvÀ£ÀÄ F jÃw QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É. PÁgÀt CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


 


 

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008