Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, August 29, 2011

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :

1) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2011 PÀ®A. 363, 366 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ :28-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà ªÀiÁåUÀ¼ÀªÀĤ ¸Á: ºÀ®UÉÃj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ MlÄÖ 5 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ CzÀgÀ°è 4 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁªÉÃj ªÀAiÀiÁ: 13 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ºÀ®UÉÃjAiÀÄ°è 7 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ EªÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 24-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ zÁåªÀĪÀé UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà EªÀgÀ vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ §ÆzÀUÀÄA¥ÀzÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ PÁªÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ «ZÁj¹ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁªÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr CªÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ dUÀ¢Ã±À£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, ²æÃ. CazÀ¥Àà ¹.ºÉzï.¹. 111 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀt

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 38/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ®Qëöäà UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ 20 EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄAqÀgÀUÉ¥Àà ªÀqÀØgÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì: 28 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ vÀ£Àß CtÚ ¥sÀQÃgÀ¥Àà£ÀÄ FUÀ §vÀÛ ºÀZÀÄѪÀ ¸ÀÄVÎ EzÉ ¤£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß KPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¢: 26, 27-08-2011 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-15 UÀAmÉUÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

3) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

28-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11: 00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ JA. «ÃgÀtÚ vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀiÁ 52 ¸Á: ªÀiÁ¤é ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢ CAiÀÄåtÚ, DvÀ£À ºÉAqÀw ²ªÀ°Ã¯Á, ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀAiÀiÁ: 06 ªÀµÀð, D£ÀAzÀ ªÀAiÀiÁ: 04 ªÀµÀð, ±ÀÈw 06 wAUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ D¥Á¢vÀ «gÉñÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj PÁgÀ £ÀA- PÉ.J-36/JA-7969 £ÉzÀÝgÀ°è ªÀiÁ¤é ¬ÄAzÀ ºÀħâ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ »gÉúÀ¼Àî ©æÃeï ºÀwÛgÀ PÁgÀZÁ®PÀ «gÉñÀ EvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwêÉUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ »gÉúÀ¼ÀîzÀ vÁvÁÌ°PÀ ©æÃeï PÀqÉUÉ PÁgÀ£ÀÄß wgÀÄV¸ÀzÉ £ÉgÀªÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MAzÀÄ zÉÆqÀØ ªÀÄtÂÚ£À UÀÄrØUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢, ²ªÀ°Ã¯Á ºÁUÀÆ D£ÀAzÀ EªÀjUÉ vÉgÀazÀ ¸ÁzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ G½zÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀzÉà UÁAiÀĪÁVgÀĪÀ¢¯Áè. ²æÃ. ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£À ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Sunday, August 28, 2011

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.236/2011 PÀ®A 147, 149, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 27-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀA: 118/2011 £ÉÃzÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÀÆgÀ£ÀÄß ²æà AiÀıÀªÀAvÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: fÃgÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw fÃgÁ¼ÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¢:- 19-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ°è ±ÉnÖ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DUÀ 1] PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀÄ G: ªÉÄñÀ£ï ¸Á: fÃgÁ¼À 2] UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, eÁw: ªÀqÀØgÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð G: ªÉÄøÀ£ï ¸Á: fÃgÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ MnÖUÉ ¸ÉÃj ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É £À£Àß JzÉ ªÉÄÃ¯É CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ J¼ÉzÁr CAVAiÀÄ£ÀÄß ºÀj¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÉqÀ« £À£Àß ªÉÄÊ PÉÊUÉ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä ElÄÖ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè AiÀiÁªÀ£ÉãÀÄ ±ÀAl ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛ£ÉAzÀÄ ¨ÉÊzÁrzÀgÀÄ. DUÀ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ZËqÀ¥Àà PÀÆr ©r¹ §Ä¢Ý ºÉýzÀÝPÉÌ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ÃªÉãÀÄ ±ÀAl ºÉüÀÄwÛÃgÉAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀgÀÄ. EzÀ®èzÉà CªÀgÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤gÀzÉà ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄwÛzÁÝgÉ C®èzÉà PÀ®è£ÀÄß J¸ÉAiÀÄÄvÁÛ £ÀªÀÄUÉ ºÉzÀjPÉ ºÀÄnÖ¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt DgÉÆævÀj§âgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.169/2011 PÀ®A 41 (1) r, 169 ¹Dg惡

¢: 27-08-2011 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ oÁuÉ ¬ÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÁvÀQð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÉƼÉÆî½îAiÀĪÀgÀ «Ä¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ£ÀÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¹§âA¢ÝAiÀĪÀgÀ ¸ÁºÁAiÀÄ¢AzÀ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ªÉÆzÀ®Ä vÀ¥ÀÄà, vÀ¥ÀÄà ºÉý ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: ªÉÆÃa G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ, PÁgÀt EªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ®A: 41(1)(D), 109 ¹Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.153/2011 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 15-06-2011 gÀ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä£À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ MAzÀÄ PÀAzÀÄ §tÚzÀ JvÀÄÛ CA.Q. 8,000-00 gÀÆ. £ÉÃzÀÄÝ ªÉÄÃAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj JvÀÛ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¥ÉưøÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è ¹PÀÄÌ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É.

¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.60/2011 PÀ®A 110 (F) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ:27-08-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺɧƧ¸Á§ ¸Á: ªÀÄÄgÀr FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄgÀr UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr, CªÀÄ°£À°è d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀvÀð£É ªÀiÁrzÀÄÝ, Hj£À°è ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ vÀgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£Àäß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 

Saturday, August 27, 2011

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :

1) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2011 PÀ®A. 504, 506, 109 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹ /J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989:.

¢£ÁAPÀ 26.08.2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÄÊ®¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÀ½îPÉÃj eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¨ÉüÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ 22-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.30 UÀAmÉUÉ ¨ÉüÀÄgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è PËëgÀªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ¯ÉÃAzÀÄ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ EªÀgÀ CAUÀrUÉ ºÉÆzÁUÀ C°èzÀÝ ¤AUÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ EªÀj§âgÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ°è ºÉƯÉAiÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀiÁqÉÆ ¥ÀzÀÝw E¯Áè ºÁUÉãÁzÀgÀÆ PËëgÀ ªÀiÁr¸ÉÆà ¨ÉÃPÉÌ£Àß wAr EzÀæ HgÁUÀ zÉÆqÀØ UËqÀ EzÁÝ£À DvÀ£Éà ªÀÄÄzÉÃUËqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ £Éræ C°è wêÀiÁð£À DPÉÊw C¯Éèà DUÀ°Ã ºÉƯÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ©ÃgÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ J£ÀzÀÆ ¸ÀļÉà ªÀÄUÀ£Á ªÉÄʯÁå ¤ªÀÄäzÀÄ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ ¨Á¼Á wAr DUÉÊw PËëgÁ ªÀiÁqÀ¨ÁqÁåjÃ¯É MAzÁìj DUÉà ºÉÆUÀ°Ã DUÀ ªÉÄʯɥÀà£ÀÄ ©gÀ¥Àà¤UÉ PËëgÀ ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ ºÉÆmɯïUÉ ºÉÆÃUÉÆÃzÀÄ £ÁªÀÅ PÉüÉÆà £ÁåAiÀÄ ºÉÆmÉ®ÆÎ ºÉÆVÛë CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¥ÀÅ£Àí ©ÃgÀ¥Àà ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Á ¤ªÀÄä¥ÀàUÀ ºÀÄnÖzÁæzÀæ M¼ÀUÉ ºÉÆÃPÀæ¯Éà ¤ªÀÄä vÀÄAqÀvÀÄAqÁV PÀrzÀÄ ºÁQÛë E°èUÉà ªÀÄÄV¢¯Áè ªÀÄÄAzÉÊw ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Á £ÀªÀÄUÁå ªÀÄÄzÉÃUËqÀæ ºÉüÁågÁ ¯Éà ©üêÀiÁ D ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼À£Áß ¸ÀÄlÄÖ ¨ÁgÀ¯Éà DUÀ ¤Ã£ÀÄ eÁw PÀÄgÀĨÁ £À£Àß D¹Û ºÉÆÃUÀ°Ã £Á£ÀÄ ¤£Àß eÉÊ°¤AzÀ ©r¹PÉÆAqÀÄ §wðä ºÉzÀgÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ JAzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà PÀĪÀÄÄäPÀÄÌ ¤Ãr ªÀÄÄzÉÃUËqÀæ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃgÀ¥Àà ºÉÆÃmɯ PÀqÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ gÁªÀÄtÚ ²ÃUÀ£À½î, ªÉAPÀ¥Àà UÉÆA¢ºÉƸÀ½î EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ D ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆÃmɯïUÉ §AzÀæ ¸ÀÄqÁ ZÁºÁ GUÀÄÎwë, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆÃqÉwë ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀævÉåÃPÀ eÁUÉà EzÉà PÀÄAzÀgÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢ÝzÀÝgÉà ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀgÀÄ. ¥ÀÅ£Àí ©ÃgÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ ¤ÃªÉãÀÄ ºÉÃzÀgÀ ¨Áåræ ªÀÄ£ÁåUÀ zÉÆqÀØ ªÀÄZÀÄÑ EnÖä ºÉÆl¯ÉÎ §AzÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrzÁæ £À£ÀUÉ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁræ §AzÀ ªÀÄaѤAzÀ vÀÄAqÀ vÀÄAqÁV PÉÆZÁÑQà ©rÛä F ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Áß CAvÁ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 37/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 30 ¸Á: ºÀ¼ÀªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà, 40 ªÀµÀð ¸Á: ºÀtªÁ¼À FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢: 26-08-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀtªÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è JA. ²æäªÁ¸À ¸Á: ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ï EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è PÀ¼É vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀPÁj ºÁªÀÅ DvÀ£À §®UÁ® »A§qÀPÉÌ PÀaÑzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß aQvÉìUÁV PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ¸ÀAeÉ 5:45 UÀAmÉUÉ ªÉÊzÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

Friday, August 26, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«í PÁAiÉÄÝ :.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üªÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ n.«í.J¸ï. ªÁºÀ£À £ÀA- PÉ.J-26/PÉ-910 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ r¸Éïï vÀgÀĪÀ¸À¯ªÁV VtÂUÉÃj ¬ÄAzÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉƸÀPÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀUÉ ºÉÆÃV C°è r¸Éïï vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À vÀªÀÄä n.«í..¸ï..£ÀA PÉ.J-26/PÉ-910 ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É VtÂUÉÃjUÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁdÄ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁåAlgï ªÁºÀ£À £ÀA-PÉ.J-43/929 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ n..«í.J¸ï. ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«í PÁAiÉÄÝ :.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-08-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4:45 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ CdÓ »gÉñÁå«ÄÃzÀ¸Á§, CfÓ ºÀĸÉãÀ©ü, ¸ÀA§A¢ ¥ÁwêÀiÁ©ü, ¨Á®PÀ ªÀi˯Á¸Á§ J®ègÀÆ ªÀiÁgÀÄw M«Ä¤ ªÁºÀ£À £ÀA- J.L.PÉ-4545 £ÉÃzÀÝgÀ°è ZÁ®PÀ ¥ÀA¥Á¥Àw ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÀ®UÉÃj¬ÄAzÀ ªÀÄgÀ½UÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁÌöå£ï E¸Áàvï ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA- PÉ.J-22/©-3795 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ §AzÀÄ M«Ä¤ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ M«Ä¤ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ J®èjUÀÆ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«í PÁAiÉÄÝ :.

¢£ÁAPÀ. 24-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀA UÉÆëAzÀ¥Àà GgÀPÀÄA¢ ¸Á.dÆgÀlV FvÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ºÉƸÀ¥ÉÃl J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà£À §® ZÀ¦àUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ºÉZï.¹ 95 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, August 25, 2011

²æà ©.J¸ï. ¥ÀæPÁ±À, L¦J¸ï gÀªÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-08-2011 gÀAzÀÄ C¢üPÁj ªÀ»¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
1. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2011 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éǰøï PÁAiÉÄÝ

vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ avÀæªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄïÁÌt¹zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ 'CAzÀgï ¨ÁºÀgï' JA§ E¹àÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ²æà ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánî ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ ºÁUÀÆ PÀtzÀ°èzÀÝ dÆeÁlzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 6,320-00 ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 24-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ»AzÁæ 475-rL mÁæöåPÀÖgï PÀĵÀÖV-vÁªÀgÀUÉÃgÁ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ «oÀ®£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÄÝ, CzÉêÉÃUÀzÀ°è mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß MªÉÄäïÉà §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆgÀ½¹PÉÆAqÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ mÁæöåPÀÖgï EAf£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ ¨ÁAqïUÀ®è£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀVΣÀ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¨ÁAqïUÀ°èUÉ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV CzÀ£ÀÄß ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ «oÀ® ¥ÀÄnzÀÄ mÁæöåPÀÖgï ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ©zÀÝ£ÀÄ. C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£À ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgï EAf¤ß£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ §®UÀqÉAiÀÄ UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁUÀÆ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. PÀĵÀÖVAiÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁr, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

3. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2011 PÀ®A 363,504,506,109 gÉ/« 149 L¦¹

24-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀPÀæªÀé @ ®PÀëöäªÀé FPÉAiÀÄÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄAeÁ£É ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀPÀæªÀé @ ®PÀëöäªÀé EPÉAiÀÄÄ PÁtzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ HgÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1] gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Án® 2] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà §¤ßVqÀzÀ eÁ: ºÀjd£À 3] §Që vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£À¸Á§ £ÀzÁ¥sï 4] gÀ« PÀÄA¨ÁgÀ 5] §¸À¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ZÀnÖ £ÉÃzÀªÀgÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀPÀæªÀé @ ®PÀëöäªÀé EPÉAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ ,£ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 26-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉƦUÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ CªÀjUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw EªÀj§âgÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀPÀæªÀé @ ®PÀëöäªÀé FPÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä£Àß ¤ªÀÄä «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ PÉýzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄßPÀ¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £ÀA. gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Án® £ÉÃzÀªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀPÀæªÀé @ ®PÀëöäªÀé FPÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV DgÉÆæUÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Án® £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÀPÀæªÀé @ ®Qëöäà FPÉAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï & PÀ®A : 168/2011 PÀ®A 457.380 L.¦.¹.

¢:24-08-11 gÀAzÀÄ 10.35 J.JA.PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ PÀ¸ÀÄÛgÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: UÀ«²æãÀUÀgÀ 1 £Éà PÁæ¸ï PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢ K£ÉAzÀgÉ, ¢: 23-08-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgɯÁè vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ »gÉà ¸ÀƽPÉÃj vÁAqÁzÀ°è ªÀÄAUÀ¼À UËgÀ ºÀ§â EzÀÄÝzÀÝjAzÀ HjUÉ ºÉÆÃVzÉÝêÀÅ. ªÁ¥Á¸À §gÀ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀ¸ÀÖgÀ°è C°èAiÉÄà ªÁ¸ÀÛªÀå ªÀiÁrzɪÀÅ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-08-2011 gÀAzÀÄ §ÄzÀĪÁgÀ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÀªÀgÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ £ÁAiÀÄÌ EªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¤ªÀÄä ªÀĺÀr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ¨ÉÃUÀ ºÉÆgÀlÄ ¨Á CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw dAiÀÄAw E§âgÀÆ PÀÆr PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä «µÀAiÀÄ ¤d«zÀÄÝ.¤£Éß gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¨ÁUÀ°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ¨Éqï gÀÆA£À°èzÀÝ C®ªÀiÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ §mÉÖ §gÉUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁè ¦¯Éè ªÀiÁr CzÀgÀ°èzÀÝ 1] MAzÀÄ 3 J¼ÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ CªÀ®QÌ ¸ÀgÀ CA:vÀÆ: 4 vÉÆ° CA:Q: 88000=00 gÀÆ/- 2] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ºÀ½î£À GAUÀgÀ CA:vÀÆ: 1/2 vÉÆ° CA:Q: 11000=00 gÀÆ/- 3] JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀgÀ 1 ¸ÀÄvÀÆÛAUÀgÀ 1 ªÀiÁr¹zÀÄÝ CA:vÀÆ: 1/2 CA:Q: 11000=00 gÀÆ/- 4] MAzÀÄ eÉÆÃvÉ dĪÀÄQ ¨ÉAqÉÆð CA:vÀÆ: 7 UÁæA CA:Q: 7500=00 gÀÆ/- 5] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¨Áæ¸ï¯ÉÊl CA:vÀÆ: 2 vÉÆ° CA:Q: 44000=00 gÀÆ/- 6] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 70,000=00 gÀÆ/- 7] MAzÀÄ mÉÊmÁ£À ¯ÉÃrd ªÁZÀ CAQ: 2200=00 gÀÆ/- MlÄÖ CA:Q: 2,33,700=00 gÀÆ/- PÀ¼ÀvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ..

5. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 23-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA ºÉZïDgï 55 eÉ-7937 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃn PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁl®¢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ°è J£À,JZÀ-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦ÃgÁå¢ ¯Áj £ÀA PÉ.J-01 ¹-2351 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£À §®UÁ°UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, August 23, 2011

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.234/2011 PÀ®A 96 (©) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ:- 22-08-2011 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ JJ¸ïL ²æà ªÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ ¦¹-277 gÀªÀgÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ZÀAngÁdÄ JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀvÀÛ®°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁaPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ CªÀ£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£ÀÀÀÀÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀÄà vÀ¥ÁàV ºÉýzÀÄÝ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ²ß¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀ£Àß ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¦. gÀWÀÄ£ÁxÀgÁdÄ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÁdÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, eÁw: PÀëwæÃAiÀÄ G: qÉæöʪÀgï ¸Á: CAdÆj PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀjUÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è EzÀÝ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß J¸ÀUÀ®Ä §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À£ÀÄß J¸ÀUÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ®A 96(©) PÉ.¦. DåPïÖ Dr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Saturday, August 20, 2011


 

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.48/2011 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 19-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtªÀé UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ §gɬĹzÀ °TvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 18-08-2011 gÀAzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ PÀÄA§¼ÁªÀw UÁæªÀÄzÀ°è PÉ®¸À«zÉ CAvÁ ºÉý ªÀÄÆUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀÄA§¼ÁªÀw UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß §eÁd ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-4402 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EvÀÄÛ gÁwæ vÀqÀªÁzÀgÀÆ §gÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¨ÉÃgÉ J°èUÁzÀgÀÆ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ w½zÀÄ ªÀÄ®VzÉݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 19-08-2011 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ zÁåªÀÄtÚ ¥ÉÆÃvÀgÁd gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¤£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¤£Éß gÁwæ PÀÄA§¼ÁªÀw UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÁ¥À¸ï ªÀÄÆUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ PÀÄA§¼ÁªÀw UÁæªÀÄzÀ ©üêÀÄ¥Àà ¸ÀAUÀn gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁQPÉÆAqÀÄ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä «µÀAiÀÄ ¤d«zÀÄÝ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 23-00 UÀAmɬÄAzÀ 19-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀÄA§¼ÁªÀw UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄÆUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-4402 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¨ÁdÄ vÉVΣÀ°è ©zÀÄÝ ªÁºÀ£À dRAUÉÆAqÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ wêÀȪÁzÀ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.141/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 19-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ eÉ. «±Àé£ÁxÀ UËqÀ, ¸Á: PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¢£ÁAPÀ 12-08-2011 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV¬ÄAzÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À¯ÉAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV, ¢£ÁAPÀ 18-08-2011 gÀAzÀÄ ©lÄÖ, 19-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ, M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¨ÉqïgÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C®ªÀiÁgÀ vÉUÉzÀÄ, CzÀgÀ°è 12 vÉÆ¯É 7 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ CA.Q. 2,50,000/- ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¼ÀªÀAr oÁuÉ AiÀÄÄrCgï ¸ÀA.12/2011 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Àà ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄPÀÄAmÉ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Á«wæ EªÀ¼À£ÀÄß §¼Áîj f¯ÉèAiÀÄ KtÂUÉ §¸Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà EvÀ¤UÉ FUÉÎ 8-9 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉÄ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉÄAiÀiÁzÀ 1 ªÀµÀðzÀ°è UÀAqÀ£ÀÄ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸Á«wæAiÀÄÄ ºÀ£ÀPÀÄAn UÁæªÀÄzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀݼÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ MAzÀÄ vÀgÀºÀ EgÀÄwÛzÀݼÀÄ. F «µÀAiÀĪÁV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-08-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®è¢zÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ, J°èAiÉÆÃ, EzÀÝ QæëģÁµÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÉlUÉÃj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ¼À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÀÄ£ÀPÀÄAn UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢®è. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.232/2011 PÀ®A 504, 506, 509 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 19-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw FgÀªÀÄä, ©¹ HlzÀ CqÀÄUÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ, ¸À.».¥Áæ.±Á¯É, GqÀĪÀÄPÀ¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£ÀߣÀÄß GqÀĪÀÄPÀ¯ï£À ¸À.».¥Áæ.±Á¯ÉAiÀÄ zÉÊ»PÀ ²PÀëPÀ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÉÄêÀÅAr EªÀgÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÁªÀÄÄPÀ zÀȶ׬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀߣÀÄß KPÀ ªÀZÀ£À¢AzÀ ¸ÀA¨sÉÆâ¸ÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV vÀÄA¨Á ¯ÉÊAVPÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ£É. £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ºÁUÉ PÉýzÀgÉ ªÀiÁvÀæ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ©¹ HlzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀÄvÉÛãÉ, E®èªÁzÀ°è ¤ªÉÄä®gÀ£ÀÄß ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ¨ÉzÀj¸ÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ½¤AzÀ DvÀ£ÀÄ F jÃw QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É. PÁgÀt CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


 


 

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008