Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, April 30, 2008

DAILY INCIDENTS FOR TUESDAY 29th APRIL 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 29/4/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀQÃgÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ 45 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆÃUÀå UÁågÉÃeï ¸Á// ºÀ®UÉÃj. ¢/ 16/4/2008 gÀAzÀÄ 1 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ- £ÀgÉÃUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è oÁuɬÄAzÀ 10 Q,«Äà ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£ÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£À DgÉÆæ ¯Áj £ÀAPÉ.J.25/8661 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ ¨ÁrAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgï DgÉÆæ UÁ¼É¥Àà ¸Á// zÁåªÀÄ¥ÀÄgÀ vÁ//AiÀÄ®§ÄUÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjÃAiÀÄ£ÀÄß MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¯Áj ¨ÁrAiÀÄ°è ¤AwzÀÝ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ M§âgÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¥ÀÆwð ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁðzÀ CtÚ §¸À£ÀUËqÀ EªÀgÀ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÁUÀÆ UÉÆÃt£À »AzÉ ¨Ájà M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¸ÀzÀå D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. (.) ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 16/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠲æà UÉÆÃ¥Á®¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà 55 ªÀµÀð eÁ// FrUÉÃgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// »gÉÃdAvÀPÀ¯ï vÁ// UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:- 28/4/2008 7 ¦.JªÀiï ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:- 29/8/2008 gÀ 7 J.JªÀiï. CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®¥Àà 24 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆëzÀÄÝ ¸ÀjAiÀiÁV E¯ÁdÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ºÀZï ¹. 83 UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, April 29, 2008

DAILY INCIDENTS FOR MONDAY 28th APRIL 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/08 PÀ®A. 279 L¦¹:

¢£ÁAPÀ 29-04-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 01-00 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¬ÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqÉUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÁV UÀÄ£Áß¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ©æÃd ºÀwÛgÀ zsÀ£À¥Á® vÀA¢ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: MqÀAiÀÄgï G: ¯Áj £ÀA n.J£ï-38/J.eÉ-8644 £ÉÃzÀÝgÀ JgÀqÀ£Éà ZÁ®PÀ ¸Á: zÉêÀPÉÆÃmÉ gÁdå vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ ¯Áj §A¢zÀÝjAzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄÄ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÉÆÃr£À §®UÀqÉ EgÀĪÀ eÁ° ªÀÄgÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀ¢®è. ²æà Cgï.Cgï.¥Ánî ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹: ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 28-04-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-00 UÀAmÉUÉ FgÀtÚ vÀA¢ wªÀÄä¥Àà §eÁgÀ ¸Á: E®PÀ®è. gÀªÀgÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ¥ÀÄlUÀªÀÄj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà ªÀl¥ÀgÀ« gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ PÉ.J-22/4154 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ SÁeÁ¸Á§ vÀA¢ ¤eÁªÀĸÁ§ ¨Á®ZÀr G: PÉ.J-22/4154 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: E®PÀ¯ï vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ EzÀÝ eÁ° VqÀzÀ PÉÆA¨ÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ UÀļÉÃzÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ DVgÀÄvÀÛzÉ ²æà Dgï.Dgï ¥Ánî ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

3] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/08 PÀ®A. 279 L¦¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-04-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ J.¦.JªÀiï.¹. UÀAUÁªÀwAiÀÄ PÁgï £ÀA: KA-37/M- 2344 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ-¢rØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ §gÀÄwÛÃzÀÝ mÁmÁ ¸ÀƪÉÆà £ÀA: GA-02/ C- 7866 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¨ÁUÀªÀÅ dRAUÉÆArzÉ ºÁUÀÆ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ PÁj£À ªÀÄÄA¨ÁUÀªÀÇ ¸ÀºÀB dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/08 PÀ®A. 279, 337 L¦¹:

EAzÀÄ ¢:- 28-04-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà zÉÆqÉØñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÉÆ¥ÀàzÀ ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð ªÁ°äÃQ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ vÁ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÆPÀ£À¥À½î UÁæªÀÄzÀ UÁ¼É¥Àà ºÀjd£À E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £É®Äè ºÀÄ®è£ÀÄß vÀgÀ®Ä £ÀªÀÄä JwÛ£À mÉÊgï §ArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ §¸Á¥ÀlÖtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉêÀÄUÀÄqÀØ zÁn ZÀAzÀæºÁ¸ï EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »AzÀÄUÀqÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgï £ÀA: PÉ.J-37/ JA-1150 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÀæºÁèzÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªï £ÀªÀ° ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð ¸Á: UÀzÁé¯ï PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝà £ÀªÀÄä JwÛ£À §ArUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £Á«§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ. EzÀjAzÀ UÁ¼É¥Àà¤UÉ PÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ ºÁUÀÆ vÀÄnAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. JwÛUÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÁzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ E¸ÁèA¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¤°è¹zÀ ¯ÁjUÉ (¯Áj £ÀA.J.¦/16 qÀ§Æèöå/9757) »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ PÁgÀt §¹ì£À°èzÀÝ 10 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj §¹ì£À »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ (£ÀA.PÉ.J-37 JA.1657)£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §¹ì£À »A¨ÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ PÁgÀt CzÀgÀ°èzÀÝ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ(.) ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/08 PÀ®A. 279, 336 L¦¹:

DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¤°è¹ ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ(.)

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆævÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ dįÉÊ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌ ©zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.770=00 ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 1 j¯ÉÊAiÀÄ£Àì ªÉÆèÉÊ® C.Q.500=00 ºÁUÀÆ 1 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® C.Q.500=00 ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¦.L UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÝ CzÉ(.) DgÉÆæ £ÀA.1]gÀdÓ§¢ vÀAzÉ §ÄqÉ£À ¸Á§ ªÀÄÄzsÉÆüÀ 26 ªÀµÀð ¸Á//UÀAUÁªÀw. EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¨ÉÃ¯ï ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA.2] ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É.

8] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌ ©zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 891=00UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ1 ªÀÄlPÁ aÃn d¥ÀÛ ªÀÄr ¦.J¸ï.L C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÝ CzÉ(.) DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¨ÉÃ¯ï ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ(.)

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

9] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/08 PÀ®A. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

VtÂÃUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå¸ÁgÀzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ VtÂÃUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAdƲæà mÁQÃeï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà aÃUÀj ¸Á// VtÂÃUÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ gÀnÖ£À qÀ©âAiÀÄ°è ªÀÄzÀå¸ÁgÁzÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀ ºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀjUÉ PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ gÀnÖ£À qÀ©â ZÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä DzÀgÉƼÀUÉ Mjf£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì 180 JA.J¯ï.G¼Àî 30 ¨ÁlÀ°UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ QAUï ¦üõÀgÀ ¸ÁÖçAUï ©ÃAiÀÄgï CAvÁ §gÉzÀ 350 JA.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ 4 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ. CªÀ¤UÉ CªÀÅUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀvÀé CxÀªÁ ¯ÉʸÀ£Àì §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ºÁdgÀ¥Àr¹®è ¸ÀzÀj ¨Ál°AiÉÆAzÀgÀ ¨É¯É gÀÆ.34=00 ºÁUÀÆ 30=00 gÀÆ. EzÀÄÝ MlÄÖ ªÉÆvÀÛ 1260=00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄzÀå ªÀiÁgÀl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ ºÀt 1200=00 gÀÆ. ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹.UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

Monday, April 28, 2008

DAILY INCIDENTS FOR SUNDAY 27th APRIL 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/08 PÀ®A. 279, 337 L¦¹:

¢£ÁAPÀ: 27.04..2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ªÀÄzÁð£À ¸Á¨ï vÀAzÉ GªÀÄgï ¸Á¨ï ElV ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð G: dA.PÀÈ.¤.PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ZÁ®PÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÁAiÀÄ𠤫ÄvÀå PÉƼÀÆgÀÄ, PÁlæ½î PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÉƼÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA f.J. 05 J 1803 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ fÃ¥ï ºÀwÛgÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ PÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ CvÀ¤UÉ ¸ÁzÁgÀt UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÉAPÀgÀrØ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëgÀrØ CAvÁ w½¢gÀÄvÀÛzÉ. J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/08 PÀ®A. 32, 34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀÄAPÀtÚ vÀA¢ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ªÀÄvÀÆÛgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëªÀÄt¹zÀÝ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á: ¨ÉlUÉÃj E§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À - ªÀÄÄAqÀgÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÁzÀ ªÀiÁåfPï «¹Ì 96 ¨Ál¯ï 180 JªÀiï J¯ï UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¦.J¸ï.L C¼ÀªÀAr gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 01 »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ, DgÉƦvÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ ªÀÄzÀåzÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 3072/- gÀÆUÀ¼ÀÄ

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 12/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ²æà ªÀÄw »£Á UÀAqÀ gÀ¦üÃPï vÉVΣÀªÀĤ 22 ªÀµÀð vÉVΣÀ Nt PÀĵÀÖV EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 03 ªÀµÀð UÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ fªÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥É UÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ «µÀzÀ ¥ÀÄr ¸Éë¹zÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl PÉgÉÆÃr D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

4] PÉÆ¥Àá¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 12/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀé ZÉ£ÀßzÁ¸ÀgÀ 78 ªÀµÀð ¸Á: UÀAUÀ£Á¼À EªÀ£ÀÄ ¢£ÀAPÀ 25-04-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÀ® 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÀqÉ PÀlÄÖªÁUÀ JvÀÄÛ »jzÀÄ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½î QªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

Sunday, April 27, 2008

DAILY INCIDENTS FOR SATURDAY 26TH APRIL 08:

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 26-04-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄ0PÁ® 16-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ 1] ¸ÀÄgÉñÀ vÀA¢ §ÆªÀÄtÚ ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á; ªÀÄÄzsÉÆüÀ 2] ªÀĺÁAvÉñÀ vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà vÉVΣÀªÀĤ ¸Á; ªÀÄÄzsÉÆüÀ 3] PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀA¢ gÁZÀ¥Àà zÉêÀgÀQ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ 4] ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA¢ UÀÄgÀAiÀÄå ªÀÄoÀzÀ ¸Á; ªÀÄÄzsÉÆüÀ 5] ªÀÄ®è¥Àà vÀA¢ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 6] ¥sÀQÃgÀUËqÀ vÀA¢ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥ÉÇð¸À ¥Ánî ¸Á: ªÀÄzÀÆègÀ ªÀÄÆzsÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV, zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 840-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÉÆÃ0¢UÉ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉà dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÉÆ0¢UÉ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ. ²æà «AiÀÄAiÀÄ J. ªÀÄÄgÀUÀÄAr ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/08 PÀ®A. 302, 201 L¦¹.

EAzÀÄ ¢:- 26-04-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ, vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 26-04-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ²æà ªÀįÉèªÀÄä£À UÀÄr PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆägÀªÀgÁzÀ £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ eÉ.¦. vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ£ÀUËqÀ £ÁAiÀÄPÀ, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ " ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ UÉÆ©â ªÀÄ®è¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ vÀÄAUÀ-¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ºÉt, MAzÀÄ ºÉtÄÚ ºÁUÀÆ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ºÉt ¤Ãj£À°è ©¢ÝzÀÄÝ, PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¹ªÉÄAmï zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ PÉ£Á¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ ZÉ°èzÀ PÀ¯ÉUÀ½ªÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è MAzÀÄ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ, CAzÁdÄ 22 jAzÀ 24 ªÀµÀðzÀ ªÀÄÈvÀzÉúÀ ¤Ãj£À°è CAUÁvÀªÁV vÉîÄwÛvÀÄÛ. C°èAzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ, CAzÁdÄ 18 jAzÀ 20 ªÀµÀðzÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV vÉîÄwÛvÀÄÛ. JgÀqÀÆ ªÀÄÈvÀ zÉúÀUÀ½zÀÝ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¹ªÉÄAmï zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ ZÉ°èzÀÄÝ, ªÉÄÃ¯É zÁjAiÀÄ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀºÀ CqÀدÁV gÀPÀÛ ZÉ°èzÀ PÀ¯ÉUÀ½ªÉ. ¤£Éß gÁwæAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr, PÉƯÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁZÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀÄAUÀ-¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è MUÉzÀÄ ºÉÆÃzÀAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A. 279, 337 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¦ü.AiÀiÁð¢ zÁªÀÅ¯ï ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀiË®¸Á¨ï ªÉÄUÀ¼ÀªÀĤ 27 ªÀµÀð ªÀÄĹèÃA ¸Á// ªÀqÀØgÀºÀnÖ vÁ//UÀAUÁªÀw ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. ¦.©.02/J.AiÀÄÄ.9599 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ d§â®UÀÄqÀØ¢AzÀ §ÄzÀÄUÀÄA¥Àà PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉ.J.37/n.7217 gÀ ZÁ®PÀ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjUÉ ªÀÄÄRªÀÄTAiÀiÁV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ 1. PÀ¼ÀPÀªÀÄä. 2.ªÀÄĪÀÄvÁeï ¨ÉUÀA 3. ªÀi˯Á£À©Ã EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¦üAiÀiÁð¢ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ LAiÀÄå¥Àà PÁgÀlV 40 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// d§â®UÀÄqÀØ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ ¸ÉvÀÄfÃgÁªï qÉåç ªÀgï EªÀgÀÄ qÀªÉÄmÉÆ ºÀtÄÚ §ÄnÖAiÀÄ£ÀÄß d§â®UÀÄqÀØ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤AwzÁÝUÀ ¯ÁjUÉ PÉå ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA.PÉ.J.25/©.3339 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀzÉ E§âjUÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj E§âgÀÆ ¸Àî¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Saturday, April 26, 2008

DAILY INCIDENTS FOR FRIDAY 25TH APRIL 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/08 PÀ®A. 279, 337 338 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 25-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀÄAUÉñÀ PÀmÁgÉ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉPÀ® £ÀA: PÉ.J.26 eÉ.1116 £ÉzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ «dAiÀÄ zÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤîzÁzÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀzÀVUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 1-00 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ UÀzÀUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAPÀ£ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ©½ J.¹. mÁmÁ UÁrAiÀÄÄ CzÀgÀ ZÁ®PÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ CweÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÉPÀ® ªÉÆÃmÁj£À §®UÀqÉ §A¥ÀjUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉPÀ¯ ªÉÆÃmÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ ¸ÉPÀ® ªÉÆmÁgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAUÉñÀ PÀmÁgÉ EvÀ¤UÉ ¨Áj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ jÃw ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÀÝ ¸ÀĤîzÁzÀ EvÀ¤UÉ ¨Áj¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄzÀvÀÄÛ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ©½ J.¹. mÁmÁ UÁrAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà NrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/08 PÀ®A. 279, 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉ.J-35/9961 £ÉzÀÝgÀ°è ¸ÉÆAqÀÆj¤AzÀ PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjUÉ ªÉÄÊ£ïì R¢gÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ Qè£Àgï ±ÁAvÀ¥Àà EvÀ¤UÉ l¥Á®Ä JAnæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÁAvÀ¥Àà£ÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁn PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ¸ÉPÀÆåjn gÀÆ«Ä£À PÀqÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ºÉÆøÀ¥ÉmÉ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÁAvÀ¥Àà ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆAlÖzÀÄÝ PÁgÀt ±ÁAvÀ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.¥ÀÄ. ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¢.25/04/2008 gÀAzÀÄ SÁ° ¹°AqÀgï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ PÀÆPÀ£À¥À½î ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è PÁ®¸Á qÁ¨Á ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ CgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ3-4 ªÀµðUÀ½AzÀ PÉÊPÁ®Ä ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉƪÀÄ¢ ¤£Éß gÁwæ MAzÀÄ «¹Ì ¨Ál°AiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/08 PÀ®A. 73(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-03-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉUÉ ºÀļÀQºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà, ªÀÄrªÁ¼À 2) UÉÆëAzÀ vÀA¢ ²æäªÁ¸À, E§âgÀÆ ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ¦.¹. 81EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÀļÀQºÁ¼À UÁæªÀÄPÀÌ ºÉÆÃV, UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ «gÀÄ¥ÀtÚ vÀA¢ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà, ¸ÁºÀÄPÁgÀ, ªÀAiÀÄ: ¸Á: ºÀļÀQºÁ¼À. EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 135-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¦.J¸ï.L PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ:- 25-04-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀÄgÀPÀÄA© UÁæªÀÄzÀ°è£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr (1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà (2) ®PÀÌ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ, (3) dA§tÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ (4) «ÃgÉñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà (5) vÁvÀ vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà (6) §¸ÀtÚ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà, (7) ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »r¢zÀÄÝ, ¹PÀ̪ÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 5,800-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¹àÃmï dÆeÁlzÀ J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ §gÀPÁ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀ𻹠d¥ÀÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A. 32, 34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

£ÀªÀÄÆzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀUÉÃzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr 180 JA.J¯ï. £À 50 gÁAiÀįï UÉÆïïØ PÀ¥ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß C.Q 1500/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¥ïÛ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/08 PÀ®A. 32, 34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ºÀÄZÀÑ®PÀÄAl UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÀÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉJ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ 51 Mjf£À¯ï ZÁAiÀÄì r®PÀì «¹Ì ¨Ál® 180 JA.J¯ï.C. Q.2040 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ºÀUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 280=00 UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/08 PÀ®A. 110 ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 25.04..2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ªÀzÀUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.¹. 349 ²æäªÁ¸ÀUËqÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥£À°è ªÀzÀUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ ºÉÆÃV C°è ¥Éǰø ¨ÁwäÃzsÁgÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ UÀÄ¥ÀÛªÁV ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À®Ä zÁåªÀÄ£ÁAiÀÄPï vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÁAiÀÄPï ¸Á: ªÀzÀUÀ£Á¼À JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ PÀzÀÄÝ ªÀÄÄaÑ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ, D ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ D §UÉÎ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ¥Àæ±ÁߪÀ½ ªÀiÁr «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EwÛvÀÛ¯ÁV ©nÖgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ£ÀÄ. DzÁUÀÆå PÀÆqÁ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄÄ ±ÁAwAiÀÄÄvÀªÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, April 25, 2008

DAILY INCIDENTS FOR THURSDAY 24TH APRIL 08:

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/08 PÀ®A. 32, 34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ. 24-04-08 gÀAzÀÄ 06-00 J.JAPÉÌ UÀÄqÀØzÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ PÁåA¥À zÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀlPÉÌ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr PÉÆAqÀÄ UÀÄqÀØzÀ ºÀ£ÀªÀÄ ¸ÁUÀgÀ PÁåA¥ÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÁ½ ªÀiÁr ZÀPï ªÀiÁqÀ®Ä 11 Njd£À¯ ZÉÆ¬Ä¸ï ªÀÄvÀÄÛ 9 £ÀA. 1 ºÉªÉ MlÄÖ 20 «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/08 PÀ®A. 273, 308, 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢:- 24-04-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ²æäªÁ¸À ¨Á§Ä JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV C¸À° ªÀÄvÀÄÛ £ÀPÀ®Ä ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß d£ÀjUÉ ºÉaÑ£À ¨É¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ²æäªÁ¸À JA§ÄªÀªÀ£À ¥Á£ï±Á¥ï ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV 33 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ Mjd£À¯ï ZÁAiÀiïì ªÀÄvÀÄÛ 25 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ UÉÆ®ØPÀ¥ï ¹QÌzÀÄÝ ¨Ál¯ï£ÀÄß C¸À°AiÉÆà CxÀªÁ £ÀPÀ°AiÉÆà JA§ÄzÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¸À®Ä J¥sï.J¸ï.J¯ï.¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ±ÁåA¥À¯ïUÁV vÉUÉzÀÄ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà QgÀtPÀĪÀiÁgÀ J¸ï ¤Ã®UÁgÀ, ¦.J¸ï.L. vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/08 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ:24-4-08 gÀAzÀÄ 12-40 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ «Ä¤ ¯Áj £ÀA:PÉJ;04 J-4779 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ UÀzÀUÀ¢AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA:PÉ;25 ©;7978 gÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÀĽvÀ «Ä¤¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, vÁªÀÅ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉzÀÄ vÀqÀªÁV ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢. ªÉÄÃjUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¦.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/08 PÀ®A. 279, 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ dUÀzÉêÀ¥Àà PÁA§¼É EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 25.4.2008 gÀAzÀÄ ¨ÉɼÀV£À eÁªÀ 03:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÁ£ÀÄ vÀªÀÄä n¥Ààgï £ÀA. PÉ.J 35/9961 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAqÀÆj¤AzÀ PÀ¯ÁåtÂ¥sÁåPÀÖjUÉ ªÉÄ£ïìì RrUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä n¥Ààgï QèãÀgï ±ÁAvÀ¥Àà FvÀ¤UÉ l¥Á®Ä JAnæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÁAvÀ¥Àà£ÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁn PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ¸ÉPÀÆåjn gÀÆ«Ä£À PÀqÉ l¥Á®Ä JAnæ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä gÀ¸ÉÛ zÁn ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ QèãÀgï ±ÁAvÀ¥Àà¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ±ÁAvÀ¥Àà£À vÀ¯É ºÁUÀÆ §®UÉÊUÉ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/08 PÀ®A. 279, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 92 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 24-04-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ mÉA¥ÉÆà mÁæöåPïì (PÀæµÀgï) £ÀA: KA-37/5137 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw-D£ÉÃUÀÄA¢ gÉÆÃqï£À°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ-¢rØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ, ªÁºÀ£ÀzÀ°è C£ÀĪÀÄwVAvÀ ºÉaÑUÉ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀ£ÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ°¸ÀÄvÁÛ, §AzÁUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ fÃ¥ï£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, fÃ¥ï ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ²æà ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

6] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/08 PÀ®A. 279, L¦¹

¢£ÁAPÀ 23-04-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ «Ä¤ ¯Áj £ÀA: KA-26/4164 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£ÉƼÀUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï DªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¦£À «Ä±À£ïUÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÉÄðgÀĪÀ PÀ©âtzÀ ªÉÄïÁѪÀt ºÁUÀÆ ¥Á° PÁ¨ÉÆÃð£Émï ²ÃmïUÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. CzÉ CAvÁ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ. ²Ã ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/08 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 gÉ.« 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺɧƧ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á¨ï zÀĪÀiÁä, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀ¥ÀqɹzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À ¨ÁUÁè¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è £ÀªÀÄä ¦vÁæfðvÀªÁzÀ 2 JPÀgÉ [UÀzÉÝAiÀÄÄ ]D¹ÛAiÀÄÄ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:23-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj UÀzÉÝAiÀÄ°è UÀzÁé®PÁåA¦£À AiÀÄjæAiÀÄtÚ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ D½AiÀÄ£ÁzÀ ©üêÀÄtÚ ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃj £É®è£ÀÄß PÉÆAiÀÄ°PÉÌ ºÀwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj F 2 JPÀgÉ UÀzÉÝAiÀÄÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄäAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¤ÃªÉÃPÉ F UÀ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß PÉÆAiÀÄåwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §AzÀªÀgÉà " K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄä ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ " CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr £ÀªÀÄä ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÉÆA¢UÉ vÉPÉÌ ©zÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀÄ UÁ°AiÀÄ ºÀªÁ ©lÄÖ dPÀA UÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄð UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà QgÀtPÀĪÀiÁgÀ J¸ï ¤Ã®UÁgÀ, ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


 

Thursday, April 24, 2008

DAILY INCIDENTS FOR WEDNESDAY 23RD APRIL 08:

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/08 PÀ®A. 143, 147, 504, 506, 384 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 23.04..2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 3:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ±À©Ãgï ºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀÄ: 50 eÁ: ªÀÄĹèA G: PÁAmÁæöålgï PÉ®¸À ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 20.04.2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ »gÉúÀ¼Àî ¨sÁUÁå£ÀUÀgÀ AiÀÄvÀßnÖ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼ÀÄ G¸ÀÄUÀ£ÀÄß vÀÄA§®Ä ºÉÆÃzÁUÀ AiÀÄvÀßnÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 jAzÀ 10 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À ZÁ«ÃAiÀÄ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ, KPÁKQà dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zÀÄSÁ¥ÁvÀ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ïÀ.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/08 PÀ®A. 341, 504, 323, ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 24.04..2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 00:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀAiÀiÁvï ¦ÃgÀ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á: ¢ªÀlgï Nt PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 23.04.2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §¸ï £ÀA. PÉ.J 37, J¥sï. 291 ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ VtÂUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è eÉ.¹.© £ÀA. PÉ.J. 37. JªÀiï. 5929 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ §¹ìUÉ ¸ÉÊqï PÉÆqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV ZÁ®PÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ £Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ £À£ÉÆßA¢ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÉ.¹.© AiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 d£ÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr zÀÄSÁ¥ÁvÀ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À w½¢gÀĪÀ¢®è, PÁgÀt CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà ªÉÆãÀAiÀÄå ºÉZï.¹ 12 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆ0rzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] ºÀ£À£À¸ÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA¢ ©üêÀÄ¥Àà ¨Á彺Á¼À ªÀAiÀÄ-23,eÁw-G¥ÁàgÀ , G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-¨É£ÀPÀ£Á¼À

¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦üqïì gÉÆÃUÀ¬ÄzÀÄÝ ºÀ®ªÁgÀÄ PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°®è CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-23/04/08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ ¨É»gÀðzÀ±ÉUÉAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀ0zÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåªÁUÀ zÁjªÀÄzÀåzÀ°è ¨É¼ÉUÉÎ 10 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 23.04..2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ «ÃgÉñï vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ: 12 G: «zÁåyð ¸Á: PÀªÀ®ÆgÀ Nt PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀPÁÌV PÀnÖUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C¨sÀAiÀĸÁ®ªÉAl ºÁ®ªÀwð PÁæ¸À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J. 35. eÉ. 6379 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ ¨É¤ßUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå ºÉZï.¹ 71 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¹qÀÄè §rzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ «Ä¹°£É¤ß £ÀA. 01/08 PÀ®A. DPÀ¹äPÀ ¹qÀÄè §rzÀÄ C¥ÀWÁvÀ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-04-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀA¢ ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ªÁ°äÃQ ¸Á: ZÉAr£Á¼À gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è §zÀÄ«UÉ PÀnÖzÀÝ JvÀÄÛUÀ½UÉ DPÀ¹äPÀ ¹qÀÄè §rzÀÄ MAzÀÄ PÀjªÀiÁ¸À JvÀÄÛ ¸ÀwÛzÀÄÝ MAzÀÄ ©½ JwÛUÉ ºÉÆmÉÖUÉ ¹qÀÄè §rzÀÄ ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. MlÄÖ CA:Q: 27,000/- EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀ ¹qÀÄè §rzÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ DVgÀÄvÀÛzÉ ²æà ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà J.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÀåUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/08 PÀ®A. 188 L¦¹

EAzÀÄ ¢ 23-04-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ £ÁªÀĤzÉÃð±À£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀPÀëzÀªÀw¬ÄAzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÉÆA¢UÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ mÁåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J-37/n-3628 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤Ãj£À mÁåAPÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðjUÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁr, ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ DzÉñÀªÀ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/08 PÀ®A. 171 (E) L¦¹

EAzÀÄ ¢ 23-04-08 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À -64 gÀ°èAiÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤«ÄÃvÀå eÉ.r.J¸À. ¥ÀPÀë¢AzÀ ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀzÀPÁÌV ²æà PÀgÀr ¸ÀAUÀtÚ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä «zsÁ£À¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéPÉÌ £ÁªÀÄ ¤zÉÃð±À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉAiÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ PÀȵÁÚ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ±ÉqÀØ£ÀÄß ºÁQ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÀvÀðjUÉ D«ÄµÉ MrØ, HlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ. PÁgÀt ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÀvÀðjUÉ C£Àß, ¸Áj£À HlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV F ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. CqÀÄUÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ HlPÉÌ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉÆAqÀÄ w½¸À¯ÁUÀĪÀzÀÄ.CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L. [C.«.] £ÀUÀgÀ oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À. vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/08 PÀ®A. 171 (©) (1) (2) ªÀÄvÀÄÛ 171 (E) ªÀÄvÀÄÛ 188 L¦¹

¢:- 23-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3.20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÉ.r.J¸ï. aºÉßAiÀÄļÀî ¥sÁèUï ªÀÄvÀÄÛ §¤AiÀÄ£ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß aPÀÌdAvÀPÀ¯ï ªÀiÁUÀðªÁV UÀAUÁªÀwUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÉëĸÀ¯ÁzÀ C§PÁj zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢ ZÉPï¥ÉÆøïÖ£À°è PÁAiÀÄÄvÁÛ EzÁÝUÀ PÀA¦è PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ZɪÉÇðïÉmï mÁæªÉgÁ ªÁºÀ£À £ÀA: n.J£ï-39/ J.J¯ï-4642 £ÉÃzÀÄÝ §A¢zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ¤°è¹ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CzÀgÀ°è 800 §¤AiÀÄ£ï, 12 X 8 ¸ÉÊf£À 6,000 eÉ.r.J¸ï. aºÉßAiÀÄļÀî ¥sÁèUÀ ªÀÄvÀÄÛ ©½ §¤AiÀÄ£ï CzÀgÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀ PÉëÃvÀæzÀ eÉ.r.J¸ï. C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ ²æà EPÁâ¯ï C£ÁìjAiÀĪÀgÀ ¨sÁªÀ avÀæ ªÀÄÄzÀætªÁVzÀÄÝ, §¤AiÀÄ£ï »A¨sÁUÀzÀ°è eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ aºÉßAiÀiÁzÀ £É®Äè ºÀÄ®Äè ºÉÆgÉ ºÉÆvÀÛ ªÀÄ»¼É ¨sÁªÀavÀæ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥sÁèUï£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 14,000/- §¤AiÀÄ£ï£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 20,000/- UÀ½zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ²æà QgÀtPÀĪÀiÁgÀ J¸ï ¤Ã®UÁgÀ, ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

9] PvÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 23-04-08 gÀAzÀÄ 04-10 ¦.JAPÉÌ ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§A¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzÉ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀªÁðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÀÄÀÄ°èPÁdÄð£ÀUËqÀ vÀA/ §¸À£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 25 eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á. §£ÀºÀnÖ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 12 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ £ÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä 9 d£ÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ 4 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §gÀPÁ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2532=00 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, UÀÄ£Éß zÁR°¹ ²æà ±ÁAvÀUËqÀ J.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

Wednesday, April 23, 2008

DAILY INCIDENTS FOR TUESDAY 22nd APRIL 08:

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/08 PÀ®A. 34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢:- 22/4/2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ºÁ®ªÀwð UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå¸ÁgÀzÀ ¨ÁqÀ°UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁ®ªÀwð UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¥ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ drAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà VtÂUÉÃj, 32 ªÀµÀð,, PÀÄgÀħgÀ,¥Á£À±Á¥À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÁ®ªÀwð CAvÀ w½¹zÀÄÝ, gÀnÖ£À qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß ZÀPï ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀgÉƼÀUÉ Mjf£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì CAvÁ §gÉzÀ 180 JA.J¯ï. G¼Àî 25 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwÛzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ CªÀÅUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀvÀé CxÀªÁ ¯Éʸɣïì §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ºÁdgï ¥Àr¸À°¯Áè. ¸ÀzÀj ¨ÁqÀ°AiÉÆAzÀgÀ ¨É¯É 38-00 EzÀÄÝ MlÄÖ ªÉÆvÀÛ 950-00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛ EgÀÄvÀÛªÉ. CªÀ£À CAUÀ d¦Û ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ ºÀt 305-00 ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ. F §UÉÎ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹ UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ. ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/08 PÀ®A.273, 284, 308 L¦¹ & 32, 34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 22-04-2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀz°è zÉêÀ¯É¥Àà £ÁAiÀÄPï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ ¹.¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ PÀĵÀÖVgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ D¥Á¢vÀ£ÁzÀ zÉêÀ¯É¥Àà £ÁAiÀÄPï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV J®ègÀÆ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä D¥Á¢vÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ gÀÆ, 800=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 80 PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ ¥ÁQÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀgï D¥Á¢vÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤PÀgÀªÁzÀ «µÀ ¥ÀzÁxÀð, PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁr, ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀAvÀº, ºÀvÉåAiÀiÁUÀĪÀAvÀºÀzÉAzÉ w½zÀÄ ¸ÀºÀ ªÀiÁzÀPÀ ¥ÀzÁxÀð ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/08 PÀ®A. 32, 34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ. & 420 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-04-08 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀi zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ E®èzÉà DPÀæªÀÄ ªÁV MlÄÖ CAzÁdÄ 35 °Ãlj£À 338 PÁå£À£À°è DPÀæªÀÄ ªÁV ¹àÃjmï ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ C.Q 11,83,000=00 ºÁUÀÆ ¯Áj £ÀA n.J£ï-01/J.©-1393 C,Q 10 ®PÀë gÀÆ »UÉà MlÄÖ 21,83,000=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅ zÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹ PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ²æà ªÉÆÃw¯Á¯ï ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/08 PÀ®A. 323, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 22-04-2008 gÀAzÀÄ 10.15 J.JA.PÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆæ ªÀÄzÁð£ï C° ¸Á§ Dgï.M ºÉÊzÀgï C° ¸ÀPÀð¯ï PÉÆ¥Àà¼À. EªÀ¤UÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ CqÁØqÀ®Ä zÁj ©qÀ®Ä PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ CAiÀÄÄå§ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäUÀ ªÀÄĸÁÛ¥À¤UÉ PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄR: ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀ §UÉÎ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¦.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/08 PÀ®A. 323, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 22-04-2008 gÀAzÀÄ 10.15 J.JA.PÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÀAzÉ ºÉÊzÀgï C° ¸ÀPÀð¯ïzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ SÁeÁªÀ° ¸Á§. Dgï.M ºÉÊzÀgï C° ¸ÀPÀð¯ï PÉÆ¥Àà¼À £ÉzÀݪÀgÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ CqÁØqÀĪÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß §Azï ªÀiÁrgÉãÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼À CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀ®Ä ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä D jÃw ¨ÉÊzÁqÀ¨ÉÃr CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉUÉ PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀR:¥ÁvÀUÉÆ°½¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¦.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/08 PÀ®A. 143, 147, 323, 504, ¸À»vÀ 149 L¦¹

¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ PÀ®è¥Àà¤UÉ AiÀiÁPÉ eÁ«Ä£ÀÄ PÉÆnÖ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr, £ÀÆQzÀÄÝ CzÉ PÁgÀt PÉÊUÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

7] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/08 PÀ®A. 448, 323, 504, 506, 354 L¦¹

DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ ¨ÁQ ¸ÀA¨sÀAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß DPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÀ½UÉ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ n.« AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

8] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦AiÀÄð¢zÁgÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆ¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ 52 E¸Éàmï PÁqÀðUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝgÀÄ DUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr CªÀjAzÀ 52 E¸Éàmï PÁqÀðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3040=00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

9] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/08 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ:- 22-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄgÀr UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ zÉêÉAzÀæUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánî CAvÁ w¼À¹zÀ£ÀÄ DvÀ£À CAUÀ d¥ÀÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA §gÉzÀ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1170=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ. ¸ÀzÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÉÆ0¢UÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄ°AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ²æà Cgï.Cgï.¥Ánî ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

10] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ:- 22-04-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ UÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå ²æà f.Dgï. zÉøÁ¬Ä r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ²æà ©.J¸ï. ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgï, ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀªÀ£ÀÄ ¹QÌ ©zÀÝzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ, ¸Á: UÉÆãÁ¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä CªÀ£À §½AiÀÄ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 250-00, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉvÀªÀÅ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

11] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/08 PÀ®A. 279, 337, 338 304 (J) L¦¹

¢. 22/04/2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀjºÁ¼À-UËj¥ÀÄgÀ gÉÆr£À°è DgÉÆæ ªÀÄÈvÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ UÀÄAqÀ¥Àà UÀrØ ¸Á. ªÀqÀØgÀºÀnÖ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉƺÉÆAqÁ ªÉÆ.¸ÉÊ £ÀA. PÉ.J37/PÉ.7606 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §¸ÀjºÁ¼À¢AzÀ UËj¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß KPÁKQ ¹Ìqï ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀjAzÀ DvÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj UÁrAiÀÄ »A§¢ ¸ÀªÁgÀ¼ÁzÀ ±ÀAPÀæªÀÄä FPÉUÉ ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉAiÉÄà ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ µÀtÄäR¥Àà vÀAzÉ »gÉUÀÄAqÀ¥Àà UÀrØ FvÀ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ »gÉƺÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï £ÀA. PÉ.J37/ºÉZï.7762 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÁ§jAiÀÄ°è ¤zsÁ£ÀªÁV vÀ£Àß UÁrAiÉÆA¢UÉ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀjAzÀ DvÀ¤UÉ §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

12] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 22-04-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÁV PÉÆýºÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ, QèãÀgÀUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ²æà Cgï.Cgï.¥Ánî ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

13] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹

DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¹AzÀ£ÀÆgï UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ VjñÀ avÀæªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¹UÀß¯ï ªÀUÉÊgÉ PÉÆqÀzÉ MªÉÄäïï vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß §®PÉÌ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ, »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°èUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà EªÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

14] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/08 PÀ®A. 279, L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:22-04-2008 gÀAzÀÄ 11-00 ¦JAPÉÌ ²æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà ¨sÀdAwæ, ªÀ:21ªÀµÀð,PÀæµÀgï £ÀA:PÉ-37 JA.2198 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á:UÁA¢ü£ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÁªÀÅ EAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£É PÀqɺÉÆÃUÀ®Ä ºÀ¼Éà r.¹. PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

15] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/08 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 22-04-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ §¸ï PÉ.J-25/ J¥sï-2386 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¨sÀgÀvï vÀAzÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÁAiÀÄPÀ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹ PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà mÉÊgï JwÛ£À §ArUÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÁV ¸ÀzÀj §ArAiÀÄ°èzÀÝ d£ÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ JvÀÄÛ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢ªÀÄzÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖvÀÄÛ. ªÀÄvÀÄÛ §ArAiÀÄ UÁ°AiÀÄÄ PÀÆqÁ ªÀÄÄj¢vÀÄÛ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ vÀPÀëtªÉà §¸Àì£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¬ÄvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÉñÁåªÁnPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

16] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/08 PÀ®A. 3, 4, 5, 6 ¦.L.n eÁAiÉÄÝ

¢. 22/04/2008 gÀAzÀÄ 6.00 ¦.JAUÉ fÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è DgÉÆæ ºÉZï.JA ¹zÁæªÀÄAiÀÄå¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À UÀÄr¸À°£À°è ªÉñÁåªÁnPÉ £ÀqɹzÀÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ 3 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 600=00 gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß «ªÀgÀªÁzÀ d¥ÀÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

17] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/08 PÀ®A. 110 E ªÀÄvÀÄÛ f., ¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ 23/4/08 gÀAzÀÄ 9:.30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉøÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÁ°äQ , 27 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÉøÀÆgÀÄ. EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀÄÄAvÁV ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É F »AzÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR¯ÁVzÀÄÝ gËr ²l£ÀÄß vÉUÉ¢zÀÄÝ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæQæÃAiÉÄ EgÀĪÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ. zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹, UÉ PÀ½¸À¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.


 

Tuesday, April 22, 2008

DAILY INCIDENTS FOR MONDAY 21TH APRIL 08:

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-4-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 3-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà JA r SÁeÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ G: ¸ÁjUÉ ¤AiÀÄAvÀæPÀgÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ §¸Àì ¤¯ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, C£ÁªÀäzÉåÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ 38-jAzÀ 40 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ¢£ÀUÀ½AzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ ©PÉë ¨ÉÃqÀÄvÁÛ n¦£À w£ÀÄßvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ n.© gÉÆÃUÀ EzÀÝAvÉ PÀAqÀħgÀÄwÛzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-4-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 3-00 UÀAmÉUÉAiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° ©QÌ©QÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ EªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À AiÀiÁjUÀÆ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦gÁå¢ EzÀÝ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A. 34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ:- 21-04-2008 gÀAzÀÄ ºÀÄt¹ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀÄ»¼É C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¨ÁæAr, «¹Ì ªÀiÁgÁlPÁÌV ¸ÁV¸ÀĪÀ ¨sÁwä §A¢zÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV ºÀÄt¹ºÁ¼À PÁæ¸ïzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃr M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ aîzÀ°è ¨ÁæAr ªÀ¹Ì ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ vÀgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr zÁ½ ªÀiÁr qÀ§Æè.ºÉZï.¹ gÀªÀjAzÀ d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁV Njd£À¯ï ZËAiÀÄìr®PÀì 180 JA.J¯ï 96 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CA:Q: 3840=00 ºÁUÀÆ N®Ø ªÀÄAPï JPïì.JPïì.JPïì gÀªÀiï 180 JA.J¯ï 15 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CA:Q: 600=00 gÀÆUÀ¼ÁVwÛzÀÄÝ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ DgÉƦvÀ¼ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/08 PÀ®A.273, 284, 308 L¦¹ & 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 21-04-2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ PÀ§âgÀV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀz ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà §¸ÀjVqÀzÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ ¹.¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ PÀĵÀÖVgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ§âgÀV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ D¥Á¢vÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà §¸ÀjVqÀzÀ, EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV J®ègÀÆ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä D¥Á¢vÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ gÀÆ, 300=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 10 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀgï D¥Á¢vÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤PÀgÀªÁzÀ «µÀ ¥ÀzÁxÀð, PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁr, ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀAvÀº, ºÀvÉåAiÀiÁUÀĪÀAvÀºÀzÉAzÉ w½zÀÄ ¸ÀºÀ ªÀiÁzÀPÀ ¥ÀzÁxÀð ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/08 PÀ®A. 395 L¦¹

£ÀªÀÄÆzÀ C¥ÀjavÀ 7-8 d£À DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸Á̦ðAiÉÆà PÁgï £ÀA: PÉ.J.-28/gÀhÄqï-0095 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÁgÀlVAiÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-09/J-833 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CqÀØUÀnÖ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï. C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sï vÀA¢ C§Äݯï SÁzÀgï, ±ÉÃPï, ªÀAiÀÄ: 46 ªÀ±Àð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á: ZËgÉrØ ¥Á¼Àå, aAvÁªÀÄtÂ, f: PÉÆïÁgÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÀiÁ®PÀ£À£ÀÄß ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ, ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 3.50,000-00 DUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 3008 PÀ®A. 323, 324, 504, L¦¹

¦AiÀiÁð¢ PÀÄ.ºÀÄ°UɪÀÄä vÀA¢ §¸À¥Àà ¨Éë£ÀPÀnÖ ªÀAiÀÄ: 25, eÁ: ªÀqÀØgÀ, G:CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð, ¸Á: vÀÄUÀήzÉÆÃtÂ, vÁ: PÀĵÀÖV ¢£ÁAPÀ: 21/04/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ D¥Á¢vÀ ºÀ£ÀªÀÄ0vÀ¥Àà vÀ0¢ ºÀÄ®UÀ¥Àà gÁdÆgÀ eÁ-ªÀqÀØgÀ ¸Á-ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß J°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ©lÄÖ §A¢gÀÄªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÁ¬ÄUÉ C¨ÁéZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr§rªÀiÁr zÀÄSÁ:¥ÀvÀUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/08 PÀ®A. 110 ¹.Dgï.¦.¹.

¢: 21.04.08 gÀAzÀÄ ¨ÉɽUÉÎ 9:00 UÀAmÉUÉ ¦.¹. 229 ®PÀëöät ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï£À°è »gÉèÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ ºÉÆÃV C°è ¥ÉÇ°Ã¸ï ¨ÁwäÃzsÁgÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ UÀÄ¥ÀÛªÁV ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À®Ä §¸À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÁ£À¸ÀRAr ¸Á: »gÉèÉÆêÀÄä£Á¼À JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ PÀzÀÄÝ ªÀÄÄaÑ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ, D ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ D §UÉÎ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ¥Àæ±ÁߪÀ½ ªÀiÁr «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EwÛvÀÛ¯ÁV ©nÖgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ£ÀÄ. DzÁUÀÆå PÀÆqÁ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

Monday, April 21, 2008

DAILY INCIDENTS FOR SUNDAY 20TH APRIL 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/08 PÀ®A. 279, 337, L¦¹

¢£ÁAPÀ: 20-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉÃ, UÀAUÁªÀw-PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸À£Áä£ï ¯ÁqïÓ ºÀwÛgÀ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA§gï KA-37/L-7275 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÁAUï-¸ÉÊqï£À°è §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÁUÀÆ JqÀUÁ®zÀ »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉÃ, JqÀUÀqÉAiÀÄ ZÀ¥ÉàAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ CzÉ CAvÁ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ, ²æà ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L., ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÁÝgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 20.04..2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¤Ã®¥Àà vÁ¬Ä UÀAUÀªÀé PÁtÂÃgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£ÉÆA¢UÉ PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ, ªÀÄvÀÄÛ ©ÃgÀ¥Àà mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉ..J- 37/ 494-495 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁgÀt UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä DVgÀĪÀ¢®è. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/08 PÀ®A. 34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 20.04..2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ©.ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV 7:45 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr C°èzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÀ¥ÀÅvÀæ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀqÀØnÖ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À°èzÀÝ gÀnÖ£À qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß ZÀPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÉƼÀUÉ ªÉÄeɹÖPï «¹Ì CAvÁ §gÉzÀ 31 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ, C.Q 806=00 gÀÆ. ÷d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L oÁuÉgÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/08 PÀ®A. 273, 284, 308, ¸À»vÀ 34 L¦¹ & 32, 34 , PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ. 20-04-08 gÀAzÀÄ 08-30 ¦.JAPÉÌ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ²æà §dAwæ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§A¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃgÀlÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ©üêÀĸÉãÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 5 °Ãlgï PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MAzÀÄ PÁå£ÀÄ, 15 PÉ.E ¨É®è ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼Àî§nÖ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ ¸ÀªÀiÁVæ UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ [C.Q 1,300=00 ] ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ [AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀĸÉãÀ¥Àà ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð eÁ. ®ªÀiÁt ºÁUÀÆ EvÀgÉ M§âgÀÄ E§âgÀÄ ¸Á. ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÅgÀ vÁAqÀ. ] «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÁ¬Ä vÀļÀdªÀÄä E§âgÀÄ ¸ÉÃj PÀ¼Àî§nÖ vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄØ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ : ²æà ±ÁAvÀUËqÀ J.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ J¥sï.J £ÀA. 01/08 PÀ®A. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ

¢£Á0PÀ:- 20-04-08 gÀAzÀÄ »gÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Ààmï vÀAzÉ ªÀiÁAiÀÄ¥Àà ²zÁA¥ÀÅgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¸Á¸ÀéºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£É ZÀ¥ÀàgÀzÀÄ EzÀÄÝ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 19-04-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è aªÀÄt ºÀaÑlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ HlPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀaÑnÖzÀÝ ZÀĪÀÄt¬ÄAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ZÀ¥ÀàgÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 17500=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À PÀÄAn, PÀÄjUÉ, §Ar¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, CQÌ, §mÉÖ §gÉ, MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï, ªÀÄvÀÄÛ UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÇtð ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀÄvÀÛzÉ, EzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ EzÀgÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¥sÀAiÀiÁd ºÀĸÉãÀ J.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ. oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/08 PÀ®A. 363, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ:20-04-2008 gÀAzÀÄ 6-00 ¦JAPÉÌ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà §¤ßVqÀzÀ, £ÀA¢£ÀUÀgÀ, C£ÀßzÁ£ÉñÀégÀ ¸ÀzÀ£À, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀiÁr¹zÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀªÀÄä ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ PÀÄ.²¯Áà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:18-4-08 PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà£ÀªÀgï EªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÁÝUÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ UÀzÀÝ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ [¸ÀAvÉÆõÀ £ÀAiÀÄågï, ¸Á: PÁ¼ÀªÀÄä £ÀUÀgÀ, ¥Éưøï PÁélð¸Àð »A¨sÁUÀ , ¤Ãj£À mÁåAPï ºÀwÛgÀ, AiÀįÁè¥ÀÄgÀ , GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ ] PÀÄ. ²¯Áà EªÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, £ÀAvÀgÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¥ÀQð¹, ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ vÀ¦àzÀ°è ²¯Áà¼À£ÀÄß PÉƯɪÀiÁqÀĪÀÅzÁV ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹.

¢: 20-04-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0315 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄvÀÛ PÁgÀlVAiÀÄ J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨ÁåAPÀ PÀlÖqÀzÀ PÀA¥ËAqï M¼ÀUÉ PÀ« £ÉgÀ½£À°è vÀ£Àß ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁaPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ CªÀ¤UÉ AiÀiÁgÀÄ C°è ¤AvÀªÀgÀÄ CAvÀ PÀÆVzÁUÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£ÀÄ C°AzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £À©¸Á¨ï vÀAzÉ zÁªÀ¯ï¸Á§ ¯ÉQÌvÀ¥Àè UÀAUÁªÀw CAvÀ w½¹zÀÄÝ F C¥ÀgÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ £ÀA©PÉ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄ0eÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹ UÉ PÀ½¸À¯ÁVzÉ. ²æà eÉÆåÃw°ðAUÀ. ¹.ºÉZï. ¦.J¸ï.L , PÁgÀlV oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

8] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/08 PÀ®A. 376, 429 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 20-04-08 gÀAzÀÄ 5 ¦.JA. PÉÌ ¦ügÁå¢ gÁdĨÉà vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï ªÀĸÀÆw, 22 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀĺÀäzï £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À - £ÀªÉA§gï -07 jAzÀ ¥sɧÄæªÀj-08 gÀªÀgÉUÉ DgÉÆæ ¹PÀAzÀgï vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á¨ï PÀqÀ§¯ï ¸Á: ªÀĺÀäzÀ £ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ CAvÁ ¦æÃw¹ , zÉÊ»PÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. zÀ¸ÀÛVjAiÀiÁV®è, ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, April 20, 2008

DAILY INCIDENTS FOR SATURDAY 19TH APRIL 08:

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/08 PÀ®A. 420, L¦¹.

¢ 19-04-08 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ªÀ¸ÀƯÁzÀ ¸ÀA- 570/08. ¢ 10-04-08 ¦.¹ £ÀA 46/08 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ 1] ¨ÉÆÃd¤Ã®PÀAoÀ¥Àà EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦ügÁå¢ PÀĪÀiÁj C£ÀÄ¥ÀªÀÄ EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è aPÀ̪À½zÁÝUÀ L.J£ï.ªÉʱÀå ¨ÁåAPÀ §¼ÁîjAiÀÄ°è 50,000=00 gÀÆ J¥sï.r. ºÀtªÀ£ÀÄß EnÖzÀÄÝ, ¢ 14-08-2006 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ 18 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢ ªÀÄÄV¢zÀÄÝ, ¦ügÁå¢AiÀÄ §zÀ°UÉ DgÉÆæ £ÀA 1] ¨ÉÆÃd¤Ã®PÀAoÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ 2] L.J£À.f. ªÉʱÀå ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ §¼Áîj gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj J¥sÀ.r. ºÀtªÀ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ºÀ¢ÝAiÀÄÄ L.J£ï.f ªÉʱÀå ¨ÁåAPÀ §¼ÁîjAiÀÄ°èzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrgÀĪÀ¢®è. ¦.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/08 PÀ®A. 34, 43 (J) PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 19-04-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©¸ÀgÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀjd£À PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀwÛgÀ §eÁd J0-80 £À0. PÉJ-37/E-6087 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ EªÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV MAzÀÄ UÉÆÃt aîzÀ°è 30 N.¹.+30 «AqÀ¸Àgï ¨ÁqÀ° MlÄÖ 60 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.2400/- UÀ¼À£ÀÄß UÁrAiÀÄ°è MAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁ¹ »r¢zÀÄÝ,, CgÉÆævÀgÀÄ PÀvÀÛ®zÀ°è Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/08 PÀ®A. 273, 284, 308, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 19-04-2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀÄlV UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ ¹.¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ PÀĵÀÖVgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀÄlV UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä D¥Á¢vÀ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ vÀA: ±ÀAPÀæ¥Àà gÁoÉÆÃzÀ, FvÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ gÀÆ, 300=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr J.J¸ï.L ºÀ£ÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 12/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¢: 13-04-08 ¸ÀAeÉ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ZÀ°è ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÀÄÝ E¯Ád PÀÄjvÀÄ zÀªÀSÁ£ÉUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ ¢: 19-04-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 19.04.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¨Á¨ÁZËzÀj EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 19.04.2008 gÀAzÀÄ §¸Á¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ dUÀ¥Àw PÉÆý ¥sÁgÀä£À°è UÁågÀ« PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ£À ºÉAqÀw ªÀĪÀÄvÁd ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ C§ÄÝ®gÀeÁPï EªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ «Ä¤¯Áj £ÀA. PÉ.J. 16/J. 6325 gÀ ZÁ®PÀ D¹Ã¥sï vÀAzÉ ¨ÁµÁ¸Á¨ï EvÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Nr¹ C§ÄÝ® gÀeÁPï£ÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ CªÀ£À §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉÆÃgÀ¨ÉgÀ¼ÀªÀgÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A. 323, 324, 504, 354 ¸À»vÀ 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:19-4-08 gÀAzÀÄ 2-10 ¦JA¢AzÀ 2-30 ¦JAzÀªÀgÉUÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ²æêÀÄw ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà PÀÄj, UÀ«ªÀÄoÀ gÀ¸ÉÛ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ f¯ÁèD¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:18-4-08 gÀAzÀÄ 9-30 ¦JAPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà ªÀÄAUÀ¼Á¥ÀÄgÀ, VÃvÁ, C£ÀߥÀÆtðªÀÄä, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èAiÀÄ ¥Áèmï «µÀAiÀĪÁV vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr,PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ §rzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÁvÀUÉƽ¹, dUÁÎr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄÃjUÉ ²æñÉÊ®gÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð, ºÉZï.¹-02, J¸ï.ºÉZï.M. £ÀUÀgÀ oÁuÉPÉÆ¥Àà¼À UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/08 PÀ®A. 323, 324, 504, 354 ¸À»vÀ 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:19-4-08 gÀAzÀÄ 2-55 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw C£ÀߥÀÆtðªÀÄä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ¥Àà §½UÉÃj, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:18-4-08 gÀAzÀÄ 9-30 ¦JAPÉÌ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ VÃvÁ zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èAiÀÄ ¥Áèmï ¸ÀA§AzsÀ ºÀÄ°UɪÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄ®Ä CªÀ¼À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä PÀÄj, DPÉAiÀÄ UÀAqÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà ºÁUÀÆ ²ªÀ¥Àà J£ÀÄߪÀªÀgÀÄ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr,PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ §rzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÁvÀUÉƽ¹, dUÁÎr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄÃjUÉ ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉPÉÆ¥Àà¼À UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Saturday, April 19, 2008

DAILY INCIDENTS FOR FRIDAY 18TH APRIL 08:

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/08 PÀ®A. 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 18-4-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 2-15 UÀAmÉUÉ AiÀÄgɺÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀĹâ ªÀÄÄAzÉ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è E§âgÀÄ CgÉƦvÀgÀÄ d£ÀjUÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß C£À¢ÃPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÁUÀ DgÉƦ CAiÀÄå¥Àà vÀªÀÄzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÀÄdgÀwÛ EªÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ M§â£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §¸À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà dPÀÌ° CAvÁ w½¬ÄvÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ 174 Njd£À¯ï ZÁé¬Ä¸À 180 JA J¯ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ zÉÆgÉQzÀÄÝ MlÄÖ 6960-00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/08 PÀ®A. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 18.04..2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ºÀ¼Éà UÉÆAqÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr C°èzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ SÁ¹ÃA¸Á¨ï vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ CAUÀr CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¥Áè¹ÖPï aîªÀ£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÉƼÀUÉ 30 ªÀÄzÀå¸ÁgÀzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ C.Q. gÀÆ. 1,027=00

¸ÀzÀj ªÉÄîÌAqÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß÷d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÁÝgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ:-18-04-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÀAUÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå ²æà ©.J¸ï. ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgï, ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà QgÀt PÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀªÀ£ÀÄ ¹QÌ ©zÀÝzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) ªÉÆâ£À¸Á§ vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀĸÁ§ CvÁÛgÀ, CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä CªÀ£À §½AiÀÄ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 100-00, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉvÀªÀÅ. ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀ𻹠d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉZï.¹. £ÀA; 01 J¸ï.ºÉZï.N. vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¹§âA¢ AiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ ¤d«zÀÄÝ DUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀ£À gÀÆ.410=00 ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß , MAzÀÄ ªÀÄlPÁ anAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¨ÉÃ¯ï ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/08 PÀ®A. 279, 337, L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-04-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÀgÀgÁzÀ ²æà ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ §£ÉߥÀà ªÀiÁzÀUÀÄAr, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-04-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàÃAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-26/ eÉ-2455 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀw- PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è aPĄ̀ÉtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è wgÀÄ«£À°è PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß §¸ÀªÀgÁdÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ £Á£ÀÄ CzÀgÀ »AzÉ PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ,£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀÄAUÀ[ PÉÆÃw] CqÀدÁV §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÁV MªÉÄäÃ¯É ¸ÉÊqï ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃV ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹ÌÃqï DV ©¢ÝzÀÄÝzÀjAzÁV ¸ÀzÀj §¸ÀªÀgÁd£À vÀ¯ÉUÉ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀ PÉÊUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £À£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ JqÀ CAUÉÊUÉ , JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉZï.¹. £ÀA; 01 J¸ï.ºÉZï.N. vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹

¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²¯Áà 12 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ£À°è D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï PÀA¥À¸ÁUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÄÝ PÁgÀt E§âjUÀÄ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. E§âgÀ£ÀÄß «ªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ §¼Áîj zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

7] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÁåA¥ï£À°è £Á®Ä̪Àj JPÀgÉ UÀzÉÝAiÀÄ£ÀÄß UÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ UÀzÉÝUÁV C°è E°è SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀļɧAzÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ°è ¨É¼ÉzÀ £É®Äè £É®PÀaÑ ®ÄPÁì£À DVzÀÄØ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wÃj¸À¨ÉÃPÉA§ «ZÁgÀzÀ°è aAvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁµÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

8] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀAzÀ£Á @ gÀªÀiÁ UÀAqÀ £ÁUÀgÁd PÀÄ®ÌtÂð ªÀ: 35 ¸Á: PÁgÀlV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä¸ÀĪÁUÀ M° ºÀZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄä¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄj¢zÀÄØ ¨ÉAQ MªÉÄäÃ¯É §UÀ룃 ºÀwÛPÉÆAqÀÄ CªÀ¼À ¹ÃgÉUÉ ºÀwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß PÁgÀlV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ G¥ÀZÁgÀ PÁ®PÉÌ ¸ÀAeÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

9] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÆ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦qïì gÉÆÃUÀ §jvÀÛzÀÄÝ JµÀÄÖ ¸À® vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄt ªÀÄÄRºÉÆA¢gÀ°®è ¦qÀì gÉÆÃUÀzÀ ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

10] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/08 PÀ®A. 420, 465, 467, ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 18.04..2008 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ.JªÀiï.J¥sï.¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀjAzÀ PÉÆÃlð gÉÃ¥sÀgÀØ PÉøÀ §A¢zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ªÀÄzÁð£À ¸Á§ vÀAzÉ SÁ¹A ¸Á¨ï ºÀUÀ®¢ªÀlÀV ªÀAiÀÄ: 85 ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ d«ÄãÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 297 PÉÆ¥Àà¼À EzÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 01.02.08 jAzÀ ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1] ¸ÉʯÁ£À¸Á§ vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á§ ºÀ®UÀ¢ªÀlV 2] vÁdÄ¢ÝãÀ 3] ªÀiÁ§Ä¸Á§ 4] ¸ÀzÁ²ªÀAiÀÄå 5] zË®vÀ ¸Á§ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ F d«Ää£À°è ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÁÝgÉ. ¦üAiÀiÁð¢ü EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ¸À 4:00 UÀAmÉUÉ J£À.JªÀÄ. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÁÝgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

11] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/08 PÀ®A. 96 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/04/2008 gÀAzÀÄ ASI [G] gÀªÀgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 4;30gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀgÀt¥Àà vÀA gÁªÀÄtÚ dUÀļÀzÀ 15ªÀµÀð ¸Á: ¤qÀ±É² gÀªÀgÀÄ PÀÄæµÀÚVj PÁ¯ÉÆäAiÀÄ £ÁUÀgÁd ªÉÄð£ÀªÀĤgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ ªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß»rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¨ÁgÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqï EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÇzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹.UÉ PÀ½¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008