Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, November 30, 2008

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 38/2008 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 29-11-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw C£ÀAvÀ®Qëöäà UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¤ÃgÀUÀAn, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ (qÀVÎ) vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, G: ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, SÁ¸ÀV ªÉÊzÀågÀ ºÀwÛgÀ vÉÆÃj¸À®Ä UÀÄtªÁVgÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼ÀzÉà ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉøÀgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ: 28-11-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉUÉ UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ J£ï. ZÀAzÀæ¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£ÀÄ «µÀ ¸Éë¹ ©¢ÝgÀĪÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À£ÀÄß gÁwæ 12.00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ DvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ E¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 303/2008 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 29-11-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ NA ¸Á¬Ä DxÉÆðÃ¥ÉrPï D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÉAPÀlgÀªÀÄt vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªï, ¸Á: CAiÉÆÃzsÀå vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢:- 29-11-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£Á£À¹AUï ¸Á: ¥ÀAeÁ§ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §eÁd ¨ÁPÀìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÉ- 1497 £ÉÃzÀÝgÀ°è CAiÉÆÃzsÀå¢AzÀ PÀA¦èUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɬĸÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. £ÀgÉñÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ »AzÉ PÀĽwzÀÝ£ÀÄ. aPÀÌdAvÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ¨É½UÉÎ 11.45 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqÉ PÀA¦è PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £À£ÀUÉ §® ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ wêÀæ ªÀÄÄjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C®èzÉà §® ¸ÉÆAlPÉÌ, §®UÉÊUÉ, §® vÉÆqÉUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽwzÀÝ £ÀgÉñÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ mÁmÁ K¸ï £ÀA: PÉ.J-37/ 5977 CAvÁ EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà, PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ - UÀAUÁªÀw CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ C°è ¸ÉÃjzÀ d£ÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è £ÀªÀÄä£ÀÄß NA ¸Á¬Ä DxÉÆðÃ¥ÉrPï D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÀAvÉ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, £ÁªÀÅ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉÝêÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Saturday, November 29, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 301/2008 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÀ« vÀAzÉ eÉÆÃUÀzÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: ¦.AiÀÄÄ.¹. ¢éwÃAiÀÄ ªÀµÀðzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À ¸Á: ¨ÉÃAqÀgÀªÁr-UÀAUÁªÀw, EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-11-2008 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀȵÀÚ vÀAzÉ eÉÆÃUÀzÀ ¤AUÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ¹¢ÝPÉÃj gÉÆÃqï UÀAUÁªÀw E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ n.«.J¸ï. ¸ÁÖgï ¹n ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-7209 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉêÀÄUÀÄqÀØ UÁæªÀÄ zÁn UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀtÚUÉ ªÀÄ¼É §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ dQð£ï£ÀÄß ºÁQPÉƼÀî®Ä UÁrAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¤°è¹ dQð£ï ºÁQPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 4.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯Éà »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ PÀȵÀÚ¤UÉ ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ PÀȵÀÚ£À vÀ¯ÉUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÆV¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁæöåPÀÖgï £ÀÆå ºÁ®Aqï PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄ EzÀÄÝ, ¤Ã° §tÚzÀÄÝ, CzÀÄ ºÉƸÀzÁVzÀÝjAzÀ £ÀA§gï EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CzÀgÀ ZÁ¹ì £ÀA: 3107021 ºÁUÀÆ EAf£ï £ÀA: © 66218 CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀĨÉÃgÀ¥Àà, ¸ÀtÚªÀÄä£ÀªÀgï, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð eÁw: ¢UÀA§gÀ eÉÊ£À ¸Á: ¸ÀvÀÆÛgÀÄ vÁ: zsÁgÀªÁqÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á«§âgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DmÉÆÃjPÁëzÀ°è UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀÄ PÀȵÀÚ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïìUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖgÀÄ. £Á£ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÉ£ÀÄ. PÀȵÀÚ£À£ÀÄß §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀA¦è zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ PÀȵÀÚ£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 223/08 PÀ®A. 279, 338, 304 (J) L.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ wªÀÄätÚ ¹UÀr PÁåvÀgÀ 36 ªÀµÀð ¸Á// PÉgÉúÀ½î EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á// PÉgÉúÀ½î ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §ÆzÀÄUÀÄA¥Àà PÁæ¸ï ºÀwÛ PÉ.qsÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÇzÉÆà ¯Áj lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É EzÀjAzÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ºÉÆÃA¢gÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA 276/08, 279 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 201 L.JªÀiï.«. DåPÀÖ:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉÆãÀAiÀÄå ºÉZï.¹ 12 EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹. 124 ºÀªÀÄAvÀ dUÀή E§âgÀzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-11-08 jAzÀ 29-11-08 gÀªÀgÉUÉ VtÂUÉÃgÀzÀ°è §UÀ£Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀå EzÀÄÝ gÁwæ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ J£À ºÉZÀ-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 29-11-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 1-30 UÀAmÉUÉ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ J£ï. ºÉZï 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÀÛ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV Nr¹zÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ PÉÊ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áålj¬ÄAzÀ ¨É¼ÀPÀÄ ºÁQ ¤°è¸ÀĪÀAvÉ w½¹zÀgÀÆ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÁUÉà Nr¸À®Ä £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÆ.¸É. vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÀÅ£Àí ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀAvÉ w½¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¥ÉǰøÀgÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½zÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÊrUÉ ¤°è¸ÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¤°è¹zÀÝ®èzÉà gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¯ÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ EArPÉÃlgÀ, ¥ÁQðAUÀ ¯ÉÊl ºÁPÀzÉà ¨ÉÃgÉ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ºÁ¤AiÀÄÄAmÁUÀĪÀAvÉ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀévÀAvÀæªÁV NqÁqÀzÀAvÉ ¤°è¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ.J.-25/©-2362 CAvÁ EzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ CAzÁ£ÀUËqÀ, gÀÄzÀæUËqÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄ£ÀPÀªÁqÀ vÁ: £Á®UÀÄAzÀ C0vÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ²æà ®PÀÌ¥Àà ºÉZï.¹. 71 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 302/2008 PÀ®A 279 L¦¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. DåPïÖ

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄAqÀgÀV, EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¨sÀUÀvï ¹AUï £ÀUÀgÀzÀ £ÁUÀ¥Àà EªÀgÀ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-16/ 6969 £ÉÃzÀÝgÀ°è FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀ¢AzÀ ZÁ®PÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. ¢:- 27-11-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉƸÀ §Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀzÀ°è JA. ¸ÀÄzsÁPÀgÀ EªÀgÀ £É®è£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï UÀAUÁªÀwUÉ ²ªÀ ¹zÀÝ°AUÉñÀégÀ JAlgï¥ÉæöÊd¸ï gÀªÀgÀ CAUÀrUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀuÁ¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÁ®ÄªÉAiÀÄ wgÀÄ«£À°è JzÀgÀÄUÀÄqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ MªÉÄä¯Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ«£À°è ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 140 aÃ¯ï £É®Äè ¤Ãj£À°è ©¢ÝvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¯Áj £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-25/ J-5968 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 224/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. CPÀÖ.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ DzÉ £ÁgÁAiÀÄt 22 ªÀµÀð UËAr PÉ®¸À ¸Á: VtÂUÉÃgÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. 37/J¯ï.7374 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄqÀzÀ½îAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV £Àqɹ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ zÀÄSÁB ¥ÁvÀUÉÆý¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 217/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ a£ÀÄߨÁ¬Ä PÉ. ®PÀëöät Z˺Àt ªÀÄÄqÀ¥À®fë PÀrèªÀÄnÖ gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛÃgÀ vÁ: f: ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÉÄÃn qÉæöʪÀgï PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï.£ÀA. PÉ.J.28/J¥sï.1347 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV £Àqɹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ §¹ì£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, November 28, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 137/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 27-11-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-37/5682 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ£ÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ZÀrAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DåAUÀègÀ ¥ÀnÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¨ÉêÀÇgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÀÄ¢æªÉÆÃw PÀqÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è ¨ÉêÀÇgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ DzÀ¥Àà vÀ½îºÁ¼À FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. J.J¸ï.L. (¦) ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 275/08 PÀ®A. 279, 337, 338, L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JªÀiï.«. DåPÀÖ:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ PÀÄj ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ vÁ: PÉÆ¥Àà¼À. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27.11.08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J¼É¤ÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀ×V PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37 J¯ï. 4325 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃgÀnzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ªÉƼÀPÁ°UÉ, ºÀ°èUÉ ªÀÄÄRPÉÌ C®è°è ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà ®PÀÌ¥Àà ºÉZï.¹. 71 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß.£ÀA 274/08 PÀ®A. 341, 323, 504, 355 L.¦.¹ :

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà dA¨sÀtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj UÁæªÀÄ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 26.11.08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8:00 ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ £ÀªÀÄä Hj£À £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà PÀÄj EvÀ£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ £À£Àß ¸À°PÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀßzÀ ªÀgÉUÉ PÉÆqÀzÉà EzÁÝUÀ £Á£ÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÉüÀ®Ä CªÀ£ÀÄ KPÁKQà AiÀiÁªÀ ¸À°PÉ ¯Éà CAvÁ CAzÀªÀ£Éà ªÉÄÊPÉÊUÉ §rzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ £À£Àß PÁ°£À°èzÀÝ ZÀ¥Àà° dUÀ¼ÀzÀ°è PÀqÉUÉ §AzÁUÀ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ §rzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ Hj£À d£ÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. PÁgÀt £À£ÀUÉ ¸À°PÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀÄä£É dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ C®è°è ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀÄ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸À.L J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀä;.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/2008 PÀ®A 457, 511 L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ 27/11/2008 gÀAzÀÄ 14-45 UÀAmÉUÉ ²æà ¥Àæ¨sÀÄgÁd vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ±ÀlÖgï ªÀAiÀÄ 44 ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G: ²æà VjeÁ ±ÀAPÀgÀ mÉæÃrAUï PÀA¥À¤AiÀÄ UÉÆÃzÁªÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ, ¢£ÁAPÀ 27/11/2008 gÀAzÀÄ 01-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ªÀAiÀÄ 14 ªÀµÀð ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw. 2) AiÀĪÀÄ£ÀÆj vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 14 ªÀµÀð ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀAvÉèÉʯï PÁæ¸ï JzÀÄgÀÄUÀqÉUÉ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ²æà VjeÁ ±ÀAPÀgÀ mÉæÃrAUï PÀA¥À¤AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ UÉÆÃzÁ«Ä£À µÀlgÀìUÉ ºÁQzÀ ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ UÉÆÃzÁ«Ä£À M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃV PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. r. ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L. (C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr jªÀiÁåAqï ºÉÆÃAUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/08 PÀ®A 109 ¹.Cgï.¦¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. r.ªÉAPÉÆç, ¦.J¸ï.L. (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/11/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 23-00 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 228 EªÀgÉÆA¢UÉ gÁwæ UÀ¹Û ZÀQAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/11/2008 gÀAzÀÄ 03-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀA¦è PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°è EgÀĪÀ CAUÀrUÀ¼À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°èzÀÄÝ, CAUÀrAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄvÀÄÛ µÀlgïì PɼÀUÉ CtQ ºÁQ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À¯ÁV PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiË®¸Á§ vÀAzÉ PÁ¹A¸Á§ PÀ¯ÉÃUÁgÀ eÁ:ªÀÄĹèA ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀA. 10 ªÀÄÄzÁÝ¥ÀÄgÀ, AiÀÄ®èªÀÄä PÁåA¥ï-PÀA¦è. CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C°è EgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁVzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è EgÀħºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ

Thursday, November 27, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß.£ÀA 273/08, PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀ ¸ÁºÀÄPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: gÀrØ G: L.n.L «zÁåyð ¸Á: EAzÀgÀV vÁ: PÉÆ¥Àà¼À, ¢£ÁAPÀ 26.11.08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ EAzÀgÀV UÁæªÀÄPÉÌ §¸Àì £ÀA. PÉ.J. 37 / 3937 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀnzÁÝUÀ QrzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ®Ä §¹ì£À ¤ªÁðºÀPÀ£ÀÄ ¥Áå¹AdgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÀĽwgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà ¹n ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄä¯Éà ªÉÃUÀªÁV £ÉqɹzÀÝjAzÀ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV® M¼ÀUÉ ¤AwzÀÝ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÁªÀÅ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀ®Ä §¸Àì ¤°è¹zÁUÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃr «ZÁj¸À®Ä ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¸Á: ¨sÁUÁå£ÀUÀgÀ EvÀ¤UÉ vɯÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀÝ°è PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ²æà J£ï.JªÀiï.¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 255/08 PÀ®A: 279, 337 L¦¹:

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀ°Ã¨ÁµÁ vÀAzÉ C§Äݯï gÀºÉªÀiÁ£ï ªÀ:23ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:CmÉÆà £ÀA: JA.E.qÀ§Æèöå 8823 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á:vÉVΣÀPÉÃj, PÉÆ¥Àà¼À. EAzÀÄ ¢:26-11-08 gÀAzÀÄ ZÁ®PÀ vÀ£Àß CmÉÆà JAEqÀ§Æèöå 8823 £ÉÃzÀÝgÀ°è «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ªÉÄÃn ºÁUÀÆ UÀAUÀªÀÄä ªÉÄÃn J£ÀÄߪÀªÀjUÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ PÉ.¹.¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ §¸ï¸ÁööåAqï PÀqÉUÉ C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ J£ïºÉZï 63 ªÉÄÃ¯É D²ÃªÁðzÀ ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ vÀ£Àß ¤Ã° mÁæöåPÀÖjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà vÀ£Àß CmÉÆÃPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV, CzÀgÀ°èzÀݪÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, vÀ£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÀUÉÊgÉ DUÀ°¯Áè. mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 299/08 PÀ®A: 87 Pɦ DPÀÖ

²æÃ. Dgï.Dgï. ¥Ánî ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ D£ÉUÉÆA¢AiÀÄ ¥ÀA¥Á¸ÀgÉÆêÀgÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 32 DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, DgÉƦvÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 32,000/- ºÁUÀÆ 52 J¯ÉUÀ¼ÀÄ 1 ¥Áè¹ÖPÀ a® 39 ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® & 11 ªÉƨÉÊ® d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉƦvÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 217/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 26-11-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1105 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ ªÀ¸ÀÄAzsÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå ²æÃ. ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç RªÁ¸ï, ¦L r¹L© WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ vÀªÀÄä ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr 8 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr EªÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 46,650/-00, 8 ªÉÆèÉʯï, 1 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/08 PÀ®A 354, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁAvÀPÀĪÀiÁj UÀAqÀ ¨sÁgÀzÀéd ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. ¢£ÁAPÀ 26/11/2008 gÀAzÀÄ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥À£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ D¥Á¢vÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ eÉÆÃgÀÄ zsÀé¤AiÀÄ°è PÀÆV PÀgÉ¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §AzÀÄ «ZÁj¹zÀÝjAzÀ D¥Á¢vÀgÀÄ CªÀjUÉ ¤£Àß UÀAqÀ £ÀªÀÄä zsÀtÂAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀwæPÉUÀ½UÉ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÁÝgÉ, CªÀ£À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ PÀ½¹j PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ £ÀÄUÀ먀 ¥ÀæAiÀÄwß¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß zÀ¨Áâr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÉzÀj ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ D¥Á¢vÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2008 PÀ®A 504, 506 L.¦.¹.:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÉõÀ£ÀUËqÀ ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛ, ¢£ÁAPÀ 26/11/2008 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ D£ÉÃUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀzÀ°ègÀĪÀ
vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ eÉ.¨sÁgÀzÀéd ¸Á: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¯Éà ¸ÀÄgÉñÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É ¤ªÀÄä zsÀtÂAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è §gÉ¢zÉÝÃ£É K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁrPÉÆÃ, £Á£ÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß £ÀPÀì¯ï PÉù£À°è ªÀÄqÀðgï ªÀiÁr¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå J.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2008 PÀ®A 504, 506 L.¦.¹.:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÆ®¥Àà PÀrè ¸Á: dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw. ¢£ÁAPÀ 26/11/2008 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ eÉ.¨sÁgÀzÀéd ¸Á: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¯Éà ªÀÄ®è¥Àà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É £Á£ÀÄ PÁAUÉæÃ¸ï «gÀÄzÀÝ ¥ÀwæPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ §AzÀÄ K£ÀÄ ¢ªÀiÁPÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ, ¤ÃªÀÅ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁrgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É ¥Éưøï PÉøÀÄ ªÀiÁr §A¢zÉÝãÉ, £Á£ÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß £ÀPÀì¯ï£À°è ªÀÄqÀðgï ªÀiÁr¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ±ÁAvÀUËqÀ J.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Wednesday, November 26, 2008

§®vÁÌgÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 215/08 PÀ®A. 376, 506 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ FgÀªÀÄä UÀAqÀ PÉÆêÀÄAiÀÄå »ÃgÉêÀÄoÀ 28 ªÀµÀð ¸Á// §ÆzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¨sÁ«UÉ ºÉÆÃzÁUÀ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÁUÀgÀvÀß 2 ªÀµÀð DgÉÆæ ªÀiÁAvÉñÀ @ ªÀiÁAvÁ¥Àà 19 ªÀµÀð ¸Á// §ÆzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ vÁ// PÀĵÀÖV DgÉÆæ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ £ÀA©¹ ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ (.) DgÉÆæ Nr ºÉÆÃVzÁÝ£É. ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 222/08 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L¦¹:.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà §Ar 25 ªÀµÀð ªÀÄgÁp £ÉÃPÁjPÀ ¸Á// E®PÀ® EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, DgÉÆæ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚAiÀÄ®è¥Àà PÉÆgÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-29/Dgï-604 gÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ E®PÀ®UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ d§â®UÀÄqÀØ¢AzÀ EAzÀæ£ÀUÀgÀ ªÀÄzÀåzÀ°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 255/08 PÀ®A 279, 337, L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÁ®½î ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ// PÀÄgÀħgÀ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// CUÀ¼ÀPÉÃgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠺Éqï ¥ÉÆøÀÖ D¦üøÀzÀ ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÁUÉÎ DgÉÆæ ¹zÀÝgÁªÀÄUËqÀ ¸Á// ©.n.¦.£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J.-37 PÀÆå-2765 £ÉzÀÝ£ÀÄß UÀrAiÀiÁgÀ PÀA§¢AzÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 297/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹:.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺɧƧ vÀAzÉ gÁeɸÁ¨ï 22 ªÀµÀð ¸Á// UÀAUÁªÀw EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆæ ªÀĺɧƧ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ gÁd£ÁAiÀÄPÀ 28 ªÀµÀð ¸Á// ªÀÄÄPÀÌAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÉAPÀlVj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 298/08 PÀ®A 78[3] PÉ.¦.CPÀÖ:.

DgÉÆævÀgÁzÀ [1] ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 35 ªÀµÀð [2] ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà 30 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á// aPÀÌqÀ£ÀPÀ®Äè E§âgÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ gÀÆ¥Á¬Ä 1215=00 ºÁUÀÆ 2 ªÀÄlPÁ aÃn, ¥É£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É §qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ

PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ.

6] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A. ¨Á®PÀ PÁuÉ

¦üAiÀiÁð¢ü ²æà £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð vÀAzÉ ¦.J£ï. PÀzÀæ¥Àà 35 ªÀµÀð ¸Á// §¼Áîj ºÁ.ªÀ. AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ PÀĪÀiÁgÀ CAzÀtÚ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà 15 ªÀµÀð eÁw ZɮĪÁ¢ «zÁåyð ¸Á// ²ªÀ¥ÀÆgÀ vÁ// ZÀ£ÀßVj f¯Áè zÁªÀtUÉÃj ºÁ.ªÀ. AiÀÄ®§ÄUÁð EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 09-11-08 gÀAzÀÄ J°èUÉÆà ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ zÀÆgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

7] AiÀÄ®§ÄUÁUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/08 PÀ®A ¨Á®PÀ PÁuÉ

¦üAiÀiÁ𢠲æà AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ PÉÃAZÀ¥Àà F®UÀqÀ 48 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// ªÀÄAqÀ®ªÀÄj vÁ// AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà F®UÉÃj 18 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ «zsÁåyð ¸Á// ªÀÄAqÀ®ªÀÄj ºÁ.ªÀ. ©.¹.JA. ºÁ¸Éׯï AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 19/11/2008 gÀAzÀÄ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J¯ÉÆèà ºÉÆÃVzÁÝ£É ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ zÀÆgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, November 25, 2008

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPÀÖ :

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/11/2008 gÀAzÀÄ ²æà f.J¸ï.GqÀV, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 324, 327, EªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¤Ã¯Á ¨ÉÃPÀjAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ ¨ÁA¨É ©f£É¸ï JA§ N.¹. dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤Ã¯Á ¨ÉÃPÀjAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ C§Äݯï SÁzÀgÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: jPÁë ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸Á: zÉÆqÀØ PÀlUÀgÀ NtÂ, UÁA¢üZËPï ºÀwÛgÀ, UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn zÉÆgÉwzÀÄÝ, CAUÀgÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀjAzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.270-00. 1 ¥É£ÀÄß, EArPÁªÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï zÉÆgÉwgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/08 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 24/11/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CqÀªÉ¥Àà ªÉÄÃn 52 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÄt¸ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ; 23/11/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÉÄt¸ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°è PÀ¸À QüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄ ºÉÆîªÀÅ PÀÆqÀ ¥ÀPÀÌzÀ §zÀÄ«£À°èzÀÄÝ DUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉ-§r ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ºÉZï.¹. 102 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 296/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 24/11/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ PÁAvÉÃUËqÀ 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: DZÁgÀ£ÀgÀ¸Á¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ K£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] CA§gÉñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¨É¼ÀUÀĦð, [2] «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå E§âgÀÆ ¸Á: DZÁgÀ£ÀgÀ¸Á¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÝ PÀ©âtzÀ 2 ¥ÉÊ¥ïUÀ¼À£ÀÄß (C.Q. 4000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ) ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ; 22/11/08 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁgÀt CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/2008 PÀ®A 160 L.¦.¹.:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/11/2008 gÀAzÀÄ 12-15 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ±ÀºÀ£Áeï ¨ÉÃUÀA, ªÀĺÉZï¹ 02 UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24/11/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) JA.¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸Á: UÀAUÁªÀw. 2) ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÉõÀ¥Àà ¨sÉÆë ¸Á: UÀAUÁªÀw. 03) ¸ÀvÀå¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¨sÉÆë ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ §¸ïUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀ «µÀAiÀĪÁV M§âjUÉƧâgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ vÉPÉÌ-ªÀÄÄPÉÌ ©zÀÄÝ PÉÊ PÉÊ «Ä¸À¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/08 PÀ®A 109 ¹.Cgï.¦.¹. :

¢£ÁAPÀ 23/11/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 23-00 UÀAmÉUÉ r.ªÉAPÉÆç, ¦.J¸ï.L. (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 29 ¹¦¹ 228, 332 EªÀgÉÆA¢UÉ gÁwæ UÀ¹Û ZÀQAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/11/2008 gÀAzÀÄ 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÀAUÁ§eÁgÀ ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV ¸ÀzÀj UÀAUÁ §eÁgÀ CAUÀrAiÀÄ µÀlgïì ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°èzÀÄÝ, µÀlgïì PɼÀUÉ CtQ ºÁQ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À¯ÁV PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV 01) ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀAoÉ¥Àà ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀ, G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀtªÁ¼À, vÁ: UÀAUÁªÀw. 02)    ±ÀÄPÀÄgÀ¸Á§ vÀAzÉ PÁ¹A¸Á§ PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G:PÀwÛ ¸ÁuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Á: ºÀ¼É¥ÉÃmÉ, ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï, f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ C°è EgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀðgÁVzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è EgÀħºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

Monday, November 24, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 213/08 PÀ®A. 279, 337 304(J) & 187 L.JA.«. CåPÀÖ:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà £ÀA¢ºÁ¼À 42 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á// E®PÀ¯ï C¯ÁªÀÄÄàgï ¥ÉÃmÉ E®PÀ®//ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ. ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÀÈPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ AiÀiÁªÀÇzÉÆà ªÁºÀ£ÀªÀÅ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ ( C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹) ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉ ºÉÆVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢üUÉ ¸ÁzsÁ vÉÃgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ±ÉÃRgÀ¥Àà £ÀA¢ºÁ¼À ¸Á// C¯ÁªÀÄÄàgÀ¥ÉÃmÉ E®PÀ¯ï EvÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀiÁA¸À RAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 253/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ PÁ²ÃAC° vÀAzÉ £ÀÆgÀªÀĺÀäzï §½UÁgÀ, ªÀ: 45ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G: ¹.JA.¹. AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ PÉ®¸À ¸Á: ²æñÉÊ®£ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ wêÀæUÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ªÀi˯ÁºÀĸÉãï EªÀgÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV ºÀħâ½îUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀi˯ÁºÀĸÉÃ£ï ªÀ: 9 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå SÁ¢æAiÀiÁ ªÉðØAUï ±Á¥ïUÉ J£ï.ºÉZï-63 ªÉÄÃ¯É SÁ¢æAiÀiÁ ªÉðØAUï ±Á¥ï ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ 4-45 ¦JAPÉÌ ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà PÀÄtÂPÉÃj, ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA:PÉJ-37 PÉ-6971 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á:PÁ¸À£ÀPÀAr EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-37 PÉ-6971 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqÉUÉ £Àqɹ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ vÁ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ wêÀæUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C®èzÉÃ, ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. £ÁUÀ¥Àà J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/08 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 22/11/2008 gÀAzÀÄ 19-15 UÀAmɬÄAzÀ 22-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃmÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà zÀÄUÀð¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚAiÀÄå ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð G: J¯ï.L.¹. KeÉAmï ¸Á: 1£Éà ªÉÄÃ£ï ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃmÉ ¹¢ÝPÉÃj gÀ¸ÉÛ
UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ Qð MqÉzÀÄ PÉÆAr QwÛ C°èAzÀ ¨Éqï gÀÆAUÉ ºÁQzÀ Qð MqÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 80,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà r.ªÉAPÉÆç, ¦.J¸ï.L. (C.«) £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.295/08 PÀ®A. 110 (E)&(f) ¹.CgÀ.¦¹.

CgÉÆæ ºÀ£ÀäAvÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ 32 ªÀµÀð eÁ// £ÁAiÀÄPÀ ¸Á//C£ÀPÀÄAn vÁ// f// PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀAUÁ¥ÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ §¸Áì÷ÖAqï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ & ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÄÝ »ÃUÉ ©lÖgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAvÁvÀ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 271/08, 272/08 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹ :

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.11.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÀ½îUÀ¼À ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ltPÀ£À® ºÀnÖ a®ªÁqÀV PÀ®PÉÃj UÁæªÀÄUÀ¼À PÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ PÀ®PÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ «ZÁj¸À®Ä F JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ PÀ®PÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è EgÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 130 PÉëÃvÀæ 8 JPÀgÉ ºÁUÀÆ ¸ÀªÉð £ÀA. 137 PÉëÃvÀæ 2 JPÀgÉ d«Ää£À ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ §UÉÎ ªÉʵÀªÀÄå EzÀÄÝ, ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzÀªÁV F ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À K¥ÀðnÖgÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀæPÀgÀtzÀ d«Ää£À F ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁ°ÃPÀvÀé ºÉÆA¢zÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀå ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ¸ÁQë C.£ÀA. 1 jAzÀ 4 £ÉÃzÀݪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj D¹ÛAiÀÄ°è ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄUÀÆ ¥Á®Ä §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÁzÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ JgÀqÀÆ ¥ÁnðUÀ¼À ªÀÄzsÀå ªÉµÀªÀÄå ¨É¼É¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F jÃw ¸ÀzÀgÀ ªÉÄîÌAqÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 130 ºÁUÀÆ 137 gÀ ªÀiÁ°ÃPÀvÀéPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ªÉÄîÌAqÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¢£Éà ¢£Éà ªÉʵÀªÀÄå ¢éUÀÄtUÉƼÀÄîvÁÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ PÀÆqÁ EzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¥ÀæwªÁ¢ ºÁUÀÆ ¸ÁQëzsÁgÀgÀ £ÀqÀÄªÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀëtzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ UÀÄA¥ÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÁl, §qÉzÁl ªÀiÁr ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁUÀÆ D¹Û-¥Á¹ÛUÉ C¥ÁgÀ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ 2 ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É 2 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Sunday, November 23, 2008

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 251/08 PÀ®A: 323, 324, 504, 354 L¦¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ºÀĸÉãÀ© UÀAqÀ ªÀiÁ§Ä¸Á§ ¦ÃgÀ¸Á§ ªÀÄnÖ, ªÀ: 35 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:ªÀÄĸÀÄj wPÀÄ̪ÀÅzÀÄ ¸Á:¨ÉAQ£ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À. ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄÄ¢Ý, ¸Á:ªÀÄÄzÁݧ½î ºÁ:ªÀ: ¨ÉAQ£ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ¨ÁrUÉ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À £ÀqÁªÀ½PÉ ¸Àj E®èzÀ PÁgÀt ªÀģɩqÀ®Ä w½¹zÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/11/08. gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-15. UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CPÉAiÀÄ vÁ¬Ä ¸ÉÃj ªÀģɩqÀ®Ä CgÉÆævÀ¤UÉ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£É SÁ°ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè ¨ÉÆøÀÄr CAvÁ ¨sÉÊzÀÄ »rUÀ°è¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ K¼ÉzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦AiÀiÁð¢UÀÄ ¸ÀºÀ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃr §rªÀiÁr UÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. ¥ÀgÀ¸À¥Àà ºÉZï.¹-142, J¸ï.ºÉZï.M. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

Saturday, November 22, 2008

DPÀæªÀÄ ¸ÉÆàlPÀ ¸ÁªÀÄVæ d¦Û ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 294/2008 PÀ®A 5 JPïì¥ÉÆèÃfªï ¸À§¸ÀÖ£ïì DåPïÖ 1908.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç RªÁ¸ï, ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï, r.¹.L.©. PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢: 21-11-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ®ªÀiÁtÂAiÀĪÀgÀ NtÂAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢, CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æà ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ, ¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ²æà zÉêÉÃAzÀæ¥Àà ºÉZï.¹. 26, DzÉ¥Àà ºÉZï.¹. 73 gÀªÀgÉÆA¢UÉ E¯ÁSÉAiÀÄ fæ£À°è fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÉÆA¢UÉ EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ®ªÀiÁtÂAiÀĪÀgÀ MtÂAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ CPÀæªÀĪÁV ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆArzÀÄÝ, £ÁªÀÅ MªÉÄä¯Éà zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀįÉèò @ gÁeÁ vÀAzÉ DgÀÄäUÀA eÁw: vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀqÀØgÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÊ¥ÀªÀÄ®¥Á¼Àå (C®ÆègÀÄ ºÀwÛgÀ) vÁ: wgÀZÀAUÀÆqÀÄ, f: ¸ÉîA, gÁdå: vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ºÁ.ªÀ: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, CªÀ£À vÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ (1) C®Äå«Ä¤AiÀÄA qÉÃmÁ£ÉÃlgï PÉæ£À 14 ¥ÁåPï (EªÀÅUÀ¼À°è 13 ¥ÁåPï vÀÄA©zÀªÀÅ EªÀÅUÀ¼ÉÆAzÉÆAzÀgÀ ¥ÁåQ£À°è 100 PÉÃ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥ÁåQ£À°è 67 PÉÃ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ) CA.Q. gÀÆ. 13,670/- (2) ¤AiÉÆÃeɯï-90 CAvÁ EgÀĪÀ ¸ÉÆàÃlPÀzÀ 18 vÉÆÃmÁUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ. 1,620/- (3) MAzÀÄ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ¸ÀtÚ aîzÀ°è CAzÁdÄ 19 PÉ.f. ªÉAlPÀ¸ÀÄ¥Àgï ¸ÉÆàÃlPÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ CA.Q. gÀÆ. 1,900/- (4) MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ ¥Áè¹ÖPï zÉÆqÀØ aîzÀ°è ªÉAlPÀ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ¸ÉÆàÃlPÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ CA.Q. gÀÆ. 3,200/- (CAzÁdÄ 32 PÉ.f) (5) ¸ÉÆàÃlPÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ §wÛ 12 ¸ÀÄgÀ½UÀ¼ÀÄ CA.Q. 1,200/- EªÀÅUÀ¼É®èªÀÇ zÉÆgÉwzÀÄÝ, F §UÉÎ CªÀ£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀUÉÊgÀ zÁ¯ÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. EªÀÅUÀ¼À CA.Q. 21,590/- EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 292/2008, PÀ®A 279 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÉÆû£ï¥ÁµÁ vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: E¯Á» PÁ¯ÉÆä-UÀAUÁªÀw, EAzÀÄ ¢: 21-11-2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 04.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ SÁ° ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj¤AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ §gÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 05.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ- UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ ¹ÃªÀiÁzÀ°è vÁAiÀĪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ MAzÀÄ SÁ° ¯Áj £ÀA: PÉ.J-36/ 3200 £ÉÃzÀÄÝ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÁQgÀĪÀ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ GgÀĽ ©¢ÝvÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ £À£Àß ¯Áj ¤°è¹ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà PÀÄjUÀ£ÀÆgÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ ¸Á: §¤ßVqÀzÀ PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀ°¯Áè. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ :

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/11/2008 gÀAzÀÄ J.J¸ï.L. ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 324, 327, 193 EªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ¸ÀAvÉèÉʯïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ ¨ÁA¨É ©f£É¸ï JA§ N.¹. dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAvÉèÉʯïzÀ°è §AzÀÄ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀÄƸÀÄ¥sï vÀAzÉ ZÁAzÀ¥ÁµÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G:vÀgÀPÁj ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸Á: Q¯Áè KjAiÀiÁ UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn zÉÆgÉwzÀÄÝ, CAUÀgÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀjAzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.470-00. 1 ¥É£ÀÄß, MAzÀÄ PÁè¹Pï ªÉƨÉʯï zÉÆgÉwgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß.£ÀA 269/08 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPÀÖ :

²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.11.2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀÝgÀ §UÉÎ ¥ÉÇãÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÁwäà §A¢zÀÄÝ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ §gÀ-ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¤ÃªÀÅ §gɹzÀ £À¹Ã§zÀ £ÀA§gÀ ºÀwÛzÀÝ°è 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ ªÀÄmÁÌ £À¹Ã§zÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀåQÛ ¹PÀÄÌ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §ÄqÉßøÁ§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ PÀnÖUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 55 eÁ: ªÀÄĹèA G: £ÉÃPÁjPÉ ¸Á: Q£Áß¼À CAvÁ ºÉýzÀÄÝ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 258=00 ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß zÉÆgÉvÀªÀÅ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2008 PÀ®A 457,380 L.¦.¹. :

¢£ÁAPÀ 21/11/2008 gÀAzÀÄ 13-30 UÀAmÉUÉ ²æà ZÀPÀæ¥ÁtÂgÁªï vÀAzÉ ¢:¥ÀæºÁèzÀgÁªï ZÀÆr ªÀAiÀÄ 59 ªÀµÀð eÁ:¨ÁæºÀät, G: ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA. 5-1-154/37, ¯Á¯ï §ºÀzÀÆÝgÀ ±Á¹Ûç PÁ¯ÉÆä, ºÉƸÀ½î gÀ¸ÉÛ, vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 18/11/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¯Á¯ï§ºÀzÀÆÝgÀ ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV JgÀqÀÄ C¯ÁägÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¸ÀÆlPÉÃ¸ï «ÄÃn vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ CA. 161 UÁæA. vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ. ºÁUÀÆ CA. 6 PÉ.f. 140 UÁæA. ¨É½îAiÀÄ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ 3 zÉêÀgÀ ºÀÄArAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt CA. 3,000-00 gÀÆ. J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ CA.Q. gÀÆ 3,50,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 248/08 PÀ®A 457.380 L.¦.¹. :

¢ 20-11-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9.45 UÀAmÉUÉ ²æà zÉêÉAzÀæ¥Àà vÀA¢ §¸ÀmÉ¥Àà ¥ÀÄtåªÀÄÆwð ªÀAiÀiÁ: 65 CzÀåPÀëgÀÄ DAiÀÄð ªÉʱÀå ¸ÀAWÀ PÉÆ¥Àà¼À, EªÀgÀÄ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, vÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ ²æà PÀ¤PÁ ¥ÀgÀªÉÄñÀéj zÉêÀ¸ÁÜ£À J¸À.r. §qÁªÀuÉAiÀÄ°èzÀÄÝ. ¥ÀÆeÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß zÉñÀ¥ÁAqÉ JA§ÄªÀªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ. ¤£Éß ¢ 19-11-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¨ÁV® Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAeÁ£É 6.00 UÀAmÉUÉ ¥ÀÆeÉUÉ ªÁ¥À¸ï §AzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¤£Éß gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄRå zÁégÀPÉÌ ºÁQzÀ Qð ºÁUÀÆ ªÀÄÆwðAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ QðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉò¹ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ°èzÀÝ ¨É½îAiÀÄ D²ªÁðzÀzÀ Qjl CA.vÀÆ 250 UÁæA. ªÀÄÄwÛ£À ¸ÀgÀ ¨É½î vÀmÉÖAiÉÆA¢UÉ EzÀzÀÄÝ CA.QA 500=00 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ gÉÆîØUÉÆÃ®Ø C®APÁgÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 5000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L (C.«) £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/2008 PÀ®A 379 L.¦.¹. :

¢£ÁAPÀ 21/11/2008 gÀAzÀÄ 21-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ dªÀ¼ÀUÉÃj ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁ: gÉrØ °AUÁAiÀÄvÀ, G: zÀÆgÀªÁt PÉÃAzÀæzÀ°è ¹¥Á¬Ä ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀÄ, vÁ: UÀAUÁªÀw. ¢£ÁAPÀ: 16/11/2008 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmɬÄAzÀ 20-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ E¸ÁèA¥ÀÄgÀzÀ eÁ«ÄÃAiÀÄ PÁA¥ÉèPÀì ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤°è¹zÀ »gÉÆúÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ £ÀA. PÉ.J.37/eÉ. 4453 ZÁ¹ £ÀA. 01 PÉ.20 ¹. 05261, EAd£ï £ÀA. 01 PÉ. 18 JA. 01360 CA.Q.gÀÆ .30,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå J.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

8] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A. 341, 323, 324, 355, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹.

¦AiÀiÁð¢ü ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ¸Á§ ¥ÀoÁt ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢ü CtÚ ±Áå«ÄÃzÀ¸Á§ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §A¢zÀÄÝ ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ DgÉÆæ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà eÁr ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¼ÉUÉƣɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ JzÉUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

9] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 293/2008 PÀ®A 110 ¹.Dgï.¦.¹.

Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢: 21-11-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ DgÁå¼À UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è MAzÀÄ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁaPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ, ¥Éưøï fÃ¥ï£ÀÄß PÀAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ F »AzÉ zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÝ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥ÉÃAlgï PÉ®¸À ¸Á: PÀqÉèÁV®Ä vÁ: UÀAUÁªÀw EzÀÄÝ, oÁuÉAiÀÄ°è EªÀ£À JA.N.©. PÁqïð EzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è EzÀÝ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ°¯Áè. CªÀ£ÀÄ C°èUÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀ®Ä §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, November 21, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2008, PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 16-10-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆÃqÀØAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ®°vÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ UÀAUÁªÀw §¸ÀªÀtÚ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ²æãÁxÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ±ÉnÖ ¸Á|| UÀAUÁªÀw EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-37 PÀÆå-2061 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV »A¢¤AzÀ ®°vÁ EªÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV ©zÁÝUÀ CªÀ¼À §®UÀqÉAiÀÄ ªÀÄ®Q£À gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ªÉÄð£À ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ©zÀÄÝ PɼÀ¨sÁUÀzÀ ºÀ®ÄèUÀ½UÉ ¨sÁj N¼À ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ªÀ¸Àr£À ªÀÄƼÉAiÀÄÄ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ.  ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/11/2008 gÀAzÀÄ ²æà f.J¸ï.GqÀV, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 324, 327, 147 EªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ FzÁÎ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ ¨ÁA¨É ©f£É¸ï JA§ N.¹. dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ FzÁÎ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è §AzÀÄ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ U˽ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ: U˼ÉÃgÀ G: ZÀºÁ §Ar ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸Á: FzÁÎ PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn zÉÆgÉwzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ CAUÀ dqÀÛªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀjAzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.148-00. 1 ¥É£ÀÄß, j¯ÁAiÀÄ£ïì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 215/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 14-11-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ f. ªÀĺÉñÀégÀgÁªï ¸Á: ®QëöäPÁåA¥À EªÀgÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ gÁwæ 09-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ©lÄÖ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ£ÀÄß §¸ï£À°è ºÉÊzÁæ¨ÁzïUÉ PÀ½¹ ªÁ¥Á¸ï gÁwæ 1030 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁ¥Á¸ï vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA; PÉ,J-37./PÉ-6737 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀÄß PÁt°®è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 249/08 PÀ®A. 110(E)&(f) ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-11-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æÃ. J¸ï.©. PÀnÖêÀĤ, ¦L, £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è DgÉÆævÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ dUÀ¢Ã±À¸Á ºÁ¢ªÀĤ, ªÀ: 40 ªÀµÀð, eÁ:PÀëwæAiÀÄ EªÀ£ÀÄ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV-§gÀĪÀ d£ÀjUÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀĪÀAvÉ ¥ÉæÃgɦ¸ÀÄvÁÛ MAzÀÄ gÀÆ.UÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ. ¹UÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¥ÀæZÉÆâ¸ÀÄvÁÛ £Á£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀÄÝ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. AiÀiÁªÀ PÉÆÃlÄð, AiÀiÁªÀ PÀbÉÃj £À£ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄߺÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉÃ, ¸ÀªÀiÁdzÀ CªÀ£ÀwUÉ PÁgÀt£ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀvÀð£É¬ÄAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ C®èzÉà ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/06, 118/06, 179/07, 113/07, 19/08 PÀ®A:78(3) PÉ.¦. CPïÖ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆævÀ¤zÀÄÝ, PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è £ÁåAiÀiÁAUÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß JzÀj¸ÀÄwÛzÁÝ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£À: vÀ£Àß ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV PÀAqÀħgÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ, ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¹ÛVjªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, November 20, 2008

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-11-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ §¸À¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ¥Á®PÀëAiÀÄå vÀAzÉ ºÉZÀ.JA. µÀqÁPÀëgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÁÝUÀ ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÇæÃ.¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÖ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ SÁ¸ÀV fÃ¥À£À°è ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ ¥Á¯ÁPÀëAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr EªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 150-00 ªÀÄvÀÄÛ 1 £ÉÆQAiÀiÁ ªÉÆèÉʯï£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 19-11-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-45 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ºÀt ¥ÀqÀAiÀÄÄwÛzÀÄÝ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ EvÀ£ÀÄ d£ÀjUÉ PÀÆV 1 gÀÆ 80 gÀÆ CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÁÝV ²æÃ. £ÁUÀgÉrØ ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ PÀÆqÀ¯Éà zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÀÆUÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆæ £ÀA1 EvÀ£À PÀqɬÄAzÀ 1 ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß £ÀUÀzÀÄ ºÀt 975-00 gÀÆ d¦ÛªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2008 PÀ®A 457-380 L.¦.¹. :

¢£ÁAPÀ 19/11/2008 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð, eÁ:PÀëwæÃAiÀÄ, G: ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÁZï & ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ¸À«ð¸À¸ï N.J¸ï.©. gÀ¸ÉÛ UÀAUÁªÀw ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, vÁ: UÀAUÁªÀw. ¢£ÁAPÀ 18 & 19/11/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ N.J¸ï.©. gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¥sÉÆÃmÉÆ ¸ÀÄÖrAiÉÆà ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÁZï & ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ¸À«ð¸À¸ï CAUÀrAiÀÄ µÀlgïì ¨ÉAqï ªÀiÁr CAUÀrAiÉƼÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä EnÖzÀÝ mÉÊmÁ£À, ªÀiÁåQëªÀÄ, ¸ÉÆ£Ál ªÀÄvÀÄÛ J¯ï.f. PÀA¥À¤AiÀÄ MlÄÖ 197 ªÁZÀÄUÀ¼ÀÄ. MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 1,75,160=00. ºÁUÀÆ qÁæ zÀ°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,800=00 UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 291/2008 PÀ®A 110 (E)&(f) ¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 19-11-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ «zÁå£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è §AzÁUÀ C°è §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ «£Á: PÁgÀtªÁV d£ÀjUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, MzÀgÁqÀÄvÁÛ, CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt vÀAmÉ vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ, UÀÄAqÁVjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ, d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀħA¢vÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÉUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÀtÚ ±ÉnÖ vÀAzÉ gÀvÀߥÀà, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: F½UÀgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ. vÁ: UÀAUÁªÀw. CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÀܼÀzÀ°è UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAvÀvÉAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ wêÀæ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

Tuesday, November 18, 2008

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß UÀÄ£Éß £ÀA. 117/2008 PÀ®A 341,323, 324, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-11-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß 2£Éà ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁAiÀÄÄÝ §eÁgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁåzÁgÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ MAzÀÄ JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥Á®Ä PÉÆqÀĪÀÅ¢®è K£À¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁr PÀnÖUÉ §rUɬÄAzÀ ¦gÁå¢üzÁgÀ£À ºÀuÉUÉ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà£ÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæªÀiÁ ºÁUÀÄ ²ªÀªÀé EªÀgÀÄ ¦gÁå¢üUÉ PÉʬÄAzÀ §qÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦gÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï     96/2008 PÀ®A279, 337 L¦¹

¢: 17-11-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1745 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ZÀ£ÀߥÀà ¸ÀdÓ£À gÀªÀgÉÆA¢UÉ »gÉƺÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.- 37/J¯ï-4532 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ¢AzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ dÄAd®PÉÆ¥Àà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄA¨ÁUÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉ.J.-37/J¥sï.-64 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±Á«ÄÃzÀ¸Á§£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqÉAiÀÄĸÀÄvÁÛ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¹UÀ߯ï vÉÆÃj¸ÀzÉ §¸Àì£ÀÄß MªÀÄä¯É §®UÀqÉ dÄAd®PÉÆ¥Àà gÉÆÃqÀ PÀqÉ PÀmï ªÀiÁrzÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÀĽwzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀ£ÀÆ ¸ÀºÀ ªÁºÀ£ÀzÀ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß EqÀzÉ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ §¹ì£À §®¨ÁdÄ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢UÉ UÁAiÀĪÁV zÀÄBSÁ¥ÁvÀªÁVzÀÄÝ CzÉ. ºÀ£ÀĪÀiÁ¸ÁUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 17/11/2008 gÀAzÀÄ 22-15 UÀAmÉUÉ ²æà f.J¸ï.GqÀV, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ 3 d£ÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ £À£Àß PÀqÉUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17/11/2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ªÀiÁ£Àå ¦.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 324, 380 EªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ 20-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÁUÀ ®Qëöä PÁåA¥ÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ ¨ÁA¨É ©f£É¸ï JA§ N.¹. dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ®Qëöä PÁåA¥ÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV EªÀgÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è »rqÀÄPÉÆArzÀÄÝ MAzÀÄ aÃnAiÀÄ£ÀÄß ©¸ÁQ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀ 3 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ (1) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà,. (2) UÉÆÃ¥Á®¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà § (3) ±Á«ÄÃzÀ vÀAzÉ ¨ÁµÀĸÁ§ ¸Á: ®Qëöä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ MlÄÖ 7 ªÀÄlPÀ aÃnUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.4,800-00. 3 ¥É£ÀÄß, 1 PÁå®Ä̯ÉÃlgï, 1 ªÀÄlPÀ ZÁmï ºÁUÀÆ MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁªÀiï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉʯï zÉÆgÉwgÀÄvÀÛzÉ. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/08 PÀ®A. 273,284 308 L.¦¹
ºÁUÀÆ 32,34 PÉ E CåPÀÖ

C¥ÀgÁzsÀ ¢£ÁAPÀ 17/11/08 gÀAzÀÄ 3 15 ¦.JA,.PÉÌ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ¦ ªÉÆúÀ£À ¥Àæ¸ÁzÀ ¦. L C§PÁj & ¯Álj ¤µÉÃzÀ PÉÆ¥Àà¼À CgÉÆæ ºÉ¸ÀgÀÄ C®è¸Á¨ï vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ ¸Á¨ï £ÀzsÁ¥sï ¸Á// ºÉÃgÉà ªÀiÁåUÉÃj CgÉÆæ zÀ¸ÀÛVj CV¯Áè vÀ¤SÁ¢PÁjUÀ¼ÀÄ J.J¸ï.L. FgÀ¥Àà (.)£ÀªÀÄÆzÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CgÉÆævÀ¤AzÀ 15 °Ãlgï PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÉgÀ ¨É¯É 1005 gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/08 PÀ®A. 273,284 308 L.¦¹ ºÁUÀÆ 32,34 PÉ E CåPÀÖ

C¥ÀgÁzsÀ ¢£ÁAPÀ 17/11/08 gÀAzÀÄ 4-50 ¦.JA,.PÉÌ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ¦ ªÉÆúÀ£À ¥Àæ¸ÁzÀ ¦. L C§PÁj & ¯Álj ¤µÉÃzÀ PÉÆ¥Àà¼À CgÉÆæ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ®PÀªÀé UÀAqÀ C®è¸Á¨ï £ÀzsÁ¥sï ¸Á// ºÉÃgÉà ªÀiÁåUÉÃj CgÉÆæ zÀ¸ÀÛVj CV¯Áè vÀ¤SÁ¢PÁjUÀ¼ÀÄ J.J¸ï.L. FgÀ¥Àà (.) £ÀªÀÄÆzÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CgÉÆævÀ¤AzÀ 12 °Ãlgï PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÉgÀ ¨É¯É 1200 gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, November 17, 2008

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 266/08 PÀ®A, 448, 323, 504, L.¦.¹ :

¢£ÁAPÀ: 16.11.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ «gÀÄ¥ÀtÚ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀzÀ ªÀAiÀÄ: 35 G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÁªÀÄ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁ±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 15.11.08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀªÀ£ÁzÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÉAV£ÀPÁ¬Ä ºÀjzÀ §UÉÎ «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀÄä£É dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ C®è°è ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀÄ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃn ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, November 16, 2008

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 288/2008 PÀ®A 87 PÀ.¥ÉÆÃ. PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 00.30 J.JA.PÉÌ ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ., ¢£ÁAPÀ:- 15-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1) «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ§¸À¥Àà, 2) AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà 3) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÀĵÀÖ¥Àà, 4) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ZÁPÀt 5) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ, 6) «ÃgÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà, 7) zÁªÀ®¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á 8) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ PÀj ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, J®ègÀÆ ¸Á: qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,185/-,UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ mÁªÀ¯ï£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁr PÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ° ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

01] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 287/2008 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ:-15-11-2008 UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀäAvÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄ¥Àà ªÀiÁ¢£Á¼À ¸Á: ºÉZï.Dgï.f. PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw EvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¤£Éß ¢:- 14-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹.r. 100 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-35/ E-7022 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉZï.Dgï.f. PÁåA¥ï¤AzÀ °AUÀzÀºÀ½î ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀªÀÄä UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ °AUÀzÀºÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA: J.¦-22/ qÀ§Æèöå- 1621 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ gÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ ºÀļÀtÚ FvÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, £À£Àß ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ, JgÀqÀÆ PÀtÄÚUÀ¼À ºÀwÛgÀ, §®¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°£À ZÀ¥ÉàAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

02] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.213/2008 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187
L.JA.« PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢: 15-11-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EAzÀÄ ±À¤ªÁgÀ ¤«ÄvÀå ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrUÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ©½ EArPÁ PÁgï £ÀA: PÉ.J-25/2244 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr NrºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ, §® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ºÁUÀÆ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÁVzÀÄØ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ªÀĺÉñÀ.¦.PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L.PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

03] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 245/08 PÀ®A 279.337. L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ:15-11-08 gÀAzÀÄ 1-00. ¦JAPÉÌ f¯Áè D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ JªÀÄ.J¯ï.¹.§A¢zÀÄÝ, 1-15 ¦JAPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, 1-45 ¦JAzÀªÀgÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀA¢ vÀļÀd¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 22 G: «zÁåyð, ¸Á: CgÀ¸À£ÀPÉÃj gÀªÀgÀÄ ¤ÃqÀzÀ °ÃTvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¢ 14-11-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁ¯ÉÃd ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ dªÁºÀgÀ gÉÆÃr£À AiÀÄƸÀĦüAiÀÄ ªÀĹâAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ CeÁzÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ M§â CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ CmÉÆà £ÀA§gÀÄ PÉJ-17-117 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ°èUÉ oÀPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¼À®Ä vÀ£Àß §® §ÄdPÉÌ N¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£ÀߣÀÄß CmÉÆÃzÀ°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ E¯ÁfUÁV f¯Áè C¸ÀàvÉæUÉ ©lÄÖ 10 ¤«ÄµÀzÀ°è §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ §gÀzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ SÁ¸ÀV C¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹ £ÀAvÀgÀ «ZÁj¹ E¢£À f¯Áè C¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ E¯ÁfUÁV zÁR¯ÁVgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

04] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 246/08 PÀ®A 379 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:15-11-08 gÀAzÀÄ 4-30 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zÉÆqÀØ ªÀÄÄ¢§¸À¥Àà vÀA¢ F±À¥Àà PÉÆ£À¸ÁUÀgÀ ¸Á: £ÀgÉUÀ® oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-45 ¦JAPÉÌ DgÉÆæ ²ªÁf vÀA¢ gÉêÀ¥Àà ªÉÄýPÉÃj ªÀAiÀiÁ:40 G: PÀÆ° ¸Á: ©. ºÉƸÀ½î EªÀ£ÀÄ ²æà ±ÁAvÀtÚ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÝ PÀlÖqÀzÀ PÀ©âtzÀ UÁå®j C.Q.3,000-00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀ¼ÀÄ«£À ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß ²æà ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉƦvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

05] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/08 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 16-11-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁUËqÀ ¥Ánî EªÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À K£ÀAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-11-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: KA-32 / 3359 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw - PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃqÀ£À°è CAzÀgÉà ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ¤°è¹ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä PɼÀUÉ E½zÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ EArPÁ PÁgï £ÀA: KA-27 / M - 1724 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¤AwzÀÝ £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¤Ã®£ÀUËqÀ PÀqÀPÉÆüÀ ¸Á|| ºÁªÉÃj FvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÁj£À°è EzÀÝ EvÀgÉà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÁzÀ 01) PÁgï ZÁ®PÀ PÀȵÁÚ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ, 02). ¨Á§Ä PÀÄA¨ÁgÀ, 03). ²ªÁ£ÀAzÀ PÀqÀPÉÆüÀ J®ègÀÆ ¸Á|| ºÁªÉÃj EªÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Saturday, November 15, 2008

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 281/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 14-11-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄz CAdÆjPÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸Á¬Ä¨Á¨Á UÀÄr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ-¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄÆwð vÀAzÉ ªÀĺÁ§®gÁªï, ¸Á: 1 £Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 580-00 zÉÆgÉvÀªÀÅ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 282/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢:-14-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁwæ 7.40 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï ¥ÀPÀÌzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ-¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ, gÁwæ 8.15 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ E§âgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä PÀÆUÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) ªÉÆû¢ÝÃ£ï ¸Á§ vÀAzÉ SÁ¹A¸Á§, ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 500-00 zÉÆgÉvÀªÀÅ. (2) SÁ¹ÃªÀiï¸Á§ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§, ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 1,820-00 zÉÆgÉvÀªÀÅ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 283/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 14-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-25 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç RªÁ¸À, ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï, r.¹.L.©. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ., UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ aPÀÌ dAvÀPÀ¯ï §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aÃnAiÀÄ°è £ÀA§gÀ §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£À JAzÀÄ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ, £ÀªÀÄä ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj £ÁªÉ®ègÀÆ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á¨ï, ¸Á: aPÀÌ dAvÀPÀ¯ï CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤AzÀ MlÄÖ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 255/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ MAzÀÄ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ ZÁlð ¹QÌzÀÄÝ, CªÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉZï.¹.-01 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ

UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ..

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 284/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 14-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-25 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç RªÁ¸À, ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï, r.¹.L.©. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ., EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-14-11-2008 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ qsÁuÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀÅ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ, £ÀªÀÄä ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj £ÁªÉ®ègÀÆ MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ wªÀÄätÚ vÀAzÉ ±ÉõÀtÚ, ¸Á: qsÁuÁ¥ÀÄgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤AzÀ MlÄÖ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 270/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ MAzÀÄ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ ZÁlð ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆæ wªÀÄätÚ FvÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉZï.¹.-01 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 285/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-25 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç RªÁ¸À, ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï, r.¹.L.©. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ., ¢£ÁAPÀ:-14-11-2008 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀÅ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ, £ÀªÀÄä ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw ºÉÆmÉ¯ï §®UÀqÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄÃtzÀ§wÛAiÀÄ ¨É¼ÀQ£À°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀÅ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ £ÁªÀÅ J®ègÀÆ ªÉÄ®èUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ. ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß aÃnAiÀÄ°è §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £ÁªÉ®ègÀÆ MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀUËqÀ vÀAzÉ §AzÉÃUËqÀ ¥Ánïï, ¸Á: ªÀÄgÀ½ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤AzÀ MlÄÖ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 130/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ MAzÀÄ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ ZÁlð ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆæ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀUËqÀ FvÀ£ÀÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉZï.¹.-01 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 286/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 14-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-25 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç RªÁ¸À, ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï, r.¹.L.©. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ., ¢£ÁAPÀ:-14-11-2008 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ s²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀÅ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ, £ÀªÀÄä ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ. ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß aÃnAiÀÄ°è §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £ÁªÉ®ègÀÆ MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄÄzÀUÀ¯ï, ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤AzÀ MlÄÖ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 810/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ MAzÀÄ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆæ AiÀÄAPÀ¥Àà FvÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉZï.¹.-01 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

7] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.87/08 PÀ®A.379 L.¦.¹.

¸ÀzÀj ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ºÀgÉÆ-ºÉÆAqÁ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ¸ÉèAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-37 J¯ï-4335 C.Q.40,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀzÁV ¦AiÀiÁð¢ CzÉ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


 

Friday, November 14, 2008

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/08 PÀ®A 110 (E) & (f) ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ 13-11-2008 gÀAzÀÄ 10.00 J.JA UÉ PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ J.¦.JA.¹ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ eÁUÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß C¸ÀÛªÀå¸ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÉÆÃw¯Á¯ï. Dgï.®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

2] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.95/2008 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 12-11-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1630 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 13-11-2008 gÀ ¨É¼ÀV£À 0800 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉfãÀ ¥ÁæZÁAiÀÄðgÀ PÉÆÃuÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ 2 «¥ÉÆæà PÀA¥À¤AiÀÄ PÀA¥ÀÆålgï, 2 AiÀÄÄ.¦.J¸ï. ªÀÄvÀÄæ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀÆgÀPÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ, 49000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà ºÉZï Dgï £ÀqÀUÀrØ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀªÀiÁ¸ÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 244/08 PÀ®A 379 L.¦.¹

¢ 13-11-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.15 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå vÀA¢ ±ÀgÀtAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: ¹A¦ °AUÀtÚ gÀ¸ÉÛ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢ 10-11-08 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-37/PÉ-3869 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ vÀªÀÄä PÉî¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå HjUÉ ºÉÆÃzÁÝUÉÎ ¢ 11-11-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6.00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CzÀgÀ CA.QA 25.0000=00 DUÀ§ºÀÄzÀÄ CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA 04 ºÉZï 16 J¥sï 36102. EAf£À £ÀA- 04 ºÉZï 15 E 36227 EzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀjAiÀÄ §tÚzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦ügÁå¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

Thursday, November 13, 2008

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 264/08 PÀ®A 341, 323¸À»vÀ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 12.11.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¸ÀAUÀtÚ vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà PÀzÀj ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ¤£Éß ¢:11-11-08gÀAzÀÄ PÀÄj ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä a®ªÁrV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¹UÀ¢zÀÝ PÁgÀt CzÉà gÁwæ PÀ®PÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ±Á¯ÉªÀÄÄAzÉ £Á£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà 3-4 d£ÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß C£ÀĪÀiÁ¤¹ PÀ¼Àî¤gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjgÀªÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁeï J.J¸ïÀ.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 265/08 PÀ®A 279 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 12.11.2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 03:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÁªÀÄÄPÀgï ¸Á: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉÃUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 11-11-08 ªÀÄzÁåºÀß 13-00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀiïä mÁæ£ïì¥ÉÆÃmïð£À ¯Áj £ÀA PÉ.J.22 J 4817 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw FvÀ£ÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmɬÄAzÀ ¹ªÉÄAmï PÀAPÀgï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fAzÁ¯ï ¥ÁåPÀÖjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï,13gÀ¸ÀÛAiÀÄ f£ÁߥÀÄgï ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ÷ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß dPÀAUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃn ¦.J¸ïÀ.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 280/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç RªÁ¸À, ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï, r.¹.L.©. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ., EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-12-11-2008 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ºÀj¦æÃAiÀÄ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ªÉÄÃ£ï §ÄQÌÃzÁgÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄĪÀªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä 4 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ (1) PÉ. ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ/ºÀt PÉÆqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ (2) PÉñÀªÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ ¥ÉzÀÝAiÀÄå, ºÀqÀ¥ÀzÀ, (3) §ÄfÓ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà, ºÀjd£À ¸Á: 6 £Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ (4) £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¦ZÀÑAiÀÄå, CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀjAzÀ MlÄÖ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,760/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ 5 ¥ÀnÖ, 4 ¥É£ÀÄßUÀ¼ÀÄ, 2 ªÉƨÁ¬Ä¯ï ¸ÉmïUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAeÉ 6.00 jAzÀ 6.50 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀð»¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj 4 d£À DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 212/2008 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-11-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-15 UÀAmÉUÉ ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀA¢ºÀ½îUÉ ºÉÆUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå ¦L r¹L© WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ vÀªÀÄä ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr EªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 200-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇgɹPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀiÁ° £ÉÆA¢UÉ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Wednesday, November 12, 2008

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2008 PÀ®A 353, 504, 506 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 11/11/2008 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ ²æà gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð eÁ:J¸ï.¹. G: ¥Éưøï PÁ£ÀìmÉç¯ï £ÀA. 382 ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 11/11/2008 gÀAzÀÄ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁqÀÄvÁÛ ¯Éà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀƼɪÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄä ¥ÉưøÀgÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2008 PÀ®A 498(J), 306 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 11/11/2008 gÀAzÀÄ 15-15 UÀAmÉUÉ ²æà J£ï.£ÁUÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸Á: FzÁÎ PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 11/11/2008 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²æêÀÄw £ÁUÀgÀvÀß UÀAqÀ ¹zÀÝtÚ ¸Á:ªÀÄ¹Ì FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ, CvÉÛ ºÁUÀÆ £Á¢¤AiÀÄ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ FzÁÎ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀÄAV DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÁgÀ ²æà ±ÁAvÀUËqÀ J.J¸ï.L. EªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2008 PÀ®A 143,147,148,324,326,504,506 gÉ/« 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 11-11-2008 gÀAzÀÄ 3-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄð¢zÁgÀgÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¨Áå½ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢:-11-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è Jr ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ K£À¯Éà ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄUÉ §gÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è Jr ºÉÆrwÛj CAvÁ KPÁKQ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀlAVAiÀÄ ªÀļɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA- 116/2008 PÀ®A 143,147,148,323,324,504,506 gÉ/« 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 11-11-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀA¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¨Áå½ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢:11-11-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÀgÀUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁnAiÀÄ£ÀÄß QvÀÄÛ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦gÁå¢üzÁgÀgÀÄ AiÀiÁPÉ QwÛgÀÄj ªÀÄvÀÄÛ ºÀgÀUÀÄwÛgÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ K£À¯Éà CAvÁ KPÁKQ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 279/2008 PÀ®A 379 L.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-11-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà f. JA. ªÀÄÄgÀ½ vÀAzÉ §Ä®è¨Áâ¬Ä, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £À£ÀßzÀÄ MAzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¥ÁåµÉ£ï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA: PÉ.J-37/ eÉ- 1982 EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:-08-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ºÁåAqï ¯ÁPï ªÀiÁr Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢:- 09-11-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ JzÀÄÝ ºÉÆgÀUÀqÉ £ÉÆÃrzÁUÀ ºÉÆgÀUÉ ¤°è¹zÀÝ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÁt°¯Áè. CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ UÁæªÀĸÀÜgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ «ZÁj¹zÉ£ÀÄ. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÁÝgÉ CAvÁ w½zÀħgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ ºÉÃgÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À UÁæªÀÄUÀ¼À°è ºÁUÀÆ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ°è E°èAiÀĪÀgÉUÉ wgÀÄUÁr £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä J°èAiÀÄÆ ¹UÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 30,000/- UÀ¼ÀÄ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. PÁgÀt £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ Dgï. Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008