Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, November 30, 2008

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 38/2008 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 29-11-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw C£ÀAvÀ®Qëöäà UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¤ÃgÀUÀAn, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ (qÀVÎ) vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, G: ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, SÁ¸ÀV ªÉÊzÀågÀ ºÀwÛgÀ vÉÆÃj¸À®Ä UÀÄtªÁVgÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼ÀzÉà ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉøÀgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ: 28-11-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉUÉ UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ J£ï. ZÀAzÀæ¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£ÀÄ «µÀ ¸Éë¹ ©¢ÝgÀĪÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À£ÀÄß gÁwæ 12.00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ DvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ E¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 303/2008 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 29-11-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ NA ¸Á¬Ä DxÉÆðÃ¥ÉrPï D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÉAPÀlgÀªÀÄt vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªï, ¸Á: CAiÉÆÃzsÀå vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢:- 29-11-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£Á£À¹AUï ¸Á: ¥ÀAeÁ§ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §eÁd ¨ÁPÀìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÉ- 1497 £ÉÃzÀÝgÀ°è CAiÉÆÃzsÀå¢AzÀ PÀA¦èUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɬĸÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. £ÀgÉñÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ »AzÉ PÀĽwzÀÝ£ÀÄ. aPÀÌdAvÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ¨É½UÉÎ 11.45 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqÉ PÀA¦è PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £À£ÀUÉ §® ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ wêÀæ ªÀÄÄjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C®èzÉà §® ¸ÉÆAlPÉÌ, §®UÉÊUÉ, §® vÉÆqÉUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽwzÀÝ £ÀgÉñÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ mÁmÁ K¸ï £ÀA: PÉ.J-37/ 5977 CAvÁ EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà, PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ - UÀAUÁªÀw CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ C°è ¸ÉÃjzÀ d£ÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è £ÀªÀÄä£ÀÄß NA ¸Á¬Ä DxÉÆðÃ¥ÉrPï D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÀAvÉ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, £ÁªÀÅ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉÝêÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Saturday, November 29, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 301/2008 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÀ« vÀAzÉ eÉÆÃUÀzÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: ¦.AiÀÄÄ.¹. ¢éwÃAiÀÄ ªÀµÀðzÀ°è «zÁå¨sÁå¸À ¸Á: ¨ÉÃAqÀgÀªÁr-UÀAUÁªÀw, EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-11-2008 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀȵÀÚ vÀAzÉ eÉÆÃUÀzÀ ¤AUÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ¹¢ÝPÉÃj gÉÆÃqï UÀAUÁªÀw E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ n.«.J¸ï. ¸ÁÖgï ¹n ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-7209 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉêÀÄUÀÄqÀØ UÁæªÀÄ zÁn UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀtÚUÉ ªÀÄ¼É §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ dQð£ï£ÀÄß ºÁQPÉƼÀî®Ä UÁrAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¤°è¹ dQð£ï ºÁQPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 4.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯Éà »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ PÀȵÀÚ¤UÉ ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ PÀȵÀÚ£À vÀ¯ÉUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÆV¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁæöåPÀÖgï £ÀÆå ºÁ®Aqï PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄ EzÀÄÝ, ¤Ã° §tÚzÀÄÝ, CzÀÄ ºÉƸÀzÁVzÀÝjAzÀ £ÀA§gï EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CzÀgÀ ZÁ¹ì £ÀA: 3107021 ºÁUÀÆ EAf£ï £ÀA: © 66218 CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀĨÉÃgÀ¥Àà, ¸ÀtÚªÀÄä£ÀªÀgï, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð eÁw: ¢UÀA§gÀ eÉÊ£À ¸Á: ¸ÀvÀÆÛgÀÄ vÁ: zsÁgÀªÁqÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á«§âgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DmÉÆÃjPÁëzÀ°è UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀÄ PÀȵÀÚ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïìUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖgÀÄ. £Á£ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÉ£ÀÄ. PÀȵÀÚ£À£ÀÄß §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀA¦è zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ PÀȵÀÚ£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 223/08 PÀ®A. 279, 338, 304 (J) L.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ wªÀÄätÚ ¹UÀr PÁåvÀgÀ 36 ªÀµÀð ¸Á// PÉgÉúÀ½î EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á// PÉgÉúÀ½î ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §ÆzÀÄUÀÄA¥Àà PÁæ¸ï ºÀwÛ PÉ.qsÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÇzÉÆà ¯Áj lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É EzÀjAzÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ºÉÆÃA¢gÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA 276/08, 279 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 201 L.JªÀiï.«. DåPÀÖ:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉÆãÀAiÀÄå ºÉZï.¹ 12 EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹. 124 ºÀªÀÄAvÀ dUÀή E§âgÀzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-11-08 jAzÀ 29-11-08 gÀªÀgÉUÉ VtÂUÉÃgÀzÀ°è §UÀ£Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀå EzÀÄÝ gÁwæ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ J£À ºÉZÀ-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 29-11-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 1-30 UÀAmÉUÉ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ J£ï. ºÉZï 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÀÛ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV Nr¹zÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ PÉÊ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áålj¬ÄAzÀ ¨É¼ÀPÀÄ ºÁQ ¤°è¸ÀĪÀAvÉ w½¹zÀgÀÆ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÁUÉà Nr¸À®Ä £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÆ.¸É. vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÀÅ£Àí ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀAvÉ w½¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¥ÉǰøÀgÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½zÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÊrUÉ ¤°è¸ÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¤°è¹zÀÝ®èzÉà gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¯ÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ EArPÉÃlgÀ, ¥ÁQðAUÀ ¯ÉÊl ºÁPÀzÉà ¨ÉÃgÉ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ºÁ¤AiÀÄÄAmÁUÀĪÀAvÉ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀévÀAvÀæªÁV NqÁqÀzÀAvÉ ¤°è¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ.J.-25/©-2362 CAvÁ EzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ CAzÁ£ÀUËqÀ, gÀÄzÀæUËqÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄ£ÀPÀªÁqÀ vÁ: £Á®UÀÄAzÀ C0vÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ²æà ®PÀÌ¥Àà ºÉZï.¹. 71 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 302/2008 PÀ®A 279 L¦¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. DåPïÖ

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄAqÀgÀV, EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¨sÀUÀvï ¹AUï £ÀUÀgÀzÀ £ÁUÀ¥Àà EªÀgÀ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-16/ 6969 £ÉÃzÀÝgÀ°è FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀ¢AzÀ ZÁ®PÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. ¢:- 27-11-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉƸÀ §Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀzÀ°è JA. ¸ÀÄzsÁPÀgÀ EªÀgÀ £É®è£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï UÀAUÁªÀwUÉ ²ªÀ ¹zÀÝ°AUÉñÀégÀ JAlgï¥ÉæöÊd¸ï gÀªÀgÀ CAUÀrUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀuÁ¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÁ®ÄªÉAiÀÄ wgÀÄ«£À°è JzÀgÀÄUÀÄqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ MªÉÄä¯Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ«£À°è ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 140 aÃ¯ï £É®Äè ¤Ãj£À°è ©¢ÝvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¯Áj £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-25/ J-5968 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 224/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. CPÀÖ.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ DzÉ £ÁgÁAiÀÄt 22 ªÀµÀð UËAr PÉ®¸À ¸Á: VtÂUÉÃgÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. 37/J¯ï.7374 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄqÀzÀ½îAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV £Àqɹ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ zÀÄSÁB ¥ÁvÀUÉÆý¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 217/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ a£ÀÄߨÁ¬Ä PÉ. ®PÀëöät Z˺Àt ªÀÄÄqÀ¥À®fë PÀrèªÀÄnÖ gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛÃgÀ vÁ: f: ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÉÄÃn qÉæöʪÀgï PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï.£ÀA. PÉ.J.28/J¥sï.1347 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV £Àqɹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ §¹ì£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, November 28, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 137/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 27-11-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-37/5682 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ£ÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ZÀrAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DåAUÀègÀ ¥ÀnÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¨ÉêÀÇgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÀÄ¢æªÉÆÃw PÀqÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è ¨ÉêÀÇgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ DzÀ¥Àà vÀ½îºÁ¼À FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. J.J¸ï.L. (¦) ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 275/08 PÀ®A. 279, 337, 338, L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JªÀiï.«. DåPÀÖ:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ PÀÄj ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ vÁ: PÉÆ¥Àà¼À. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27.11.08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J¼É¤ÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀ×V PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37 J¯ï. 4325 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃgÀnzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ªÉƼÀPÁ°UÉ, ºÀ°èUÉ ªÀÄÄRPÉÌ C®è°è ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà ®PÀÌ¥Àà ºÉZï.¹. 71 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß.£ÀA 274/08 PÀ®A. 341, 323, 504, 355 L.¦.¹ :

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà dA¨sÀtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj UÁæªÀÄ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 26.11.08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8:00 ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ £ÀªÀÄä Hj£À £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà PÀÄj EvÀ£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ £À£Àß ¸À°PÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀßzÀ ªÀgÉUÉ PÉÆqÀzÉà EzÁÝUÀ £Á£ÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÉüÀ®Ä CªÀ£ÀÄ KPÁKQà AiÀiÁªÀ ¸À°PÉ ¯Éà CAvÁ CAzÀªÀ£Éà ªÉÄÊPÉÊUÉ §rzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ £À£Àß PÁ°£À°èzÀÝ ZÀ¥Àà° dUÀ¼ÀzÀ°è PÀqÉUÉ §AzÁUÀ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ §rzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ Hj£À d£ÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. PÁgÀt £À£ÀUÉ ¸À°PÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀÄä£É dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ C®è°è ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀÄ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸À.L J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀä;.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/2008 PÀ®A 457, 511 L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ 27/11/2008 gÀAzÀÄ 14-45 UÀAmÉUÉ ²æà ¥Àæ¨sÀÄgÁd vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ±ÀlÖgï ªÀAiÀÄ 44 ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G: ²æà VjeÁ ±ÀAPÀgÀ mÉæÃrAUï PÀA¥À¤AiÀÄ UÉÆÃzÁªÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ, ¢£ÁAPÀ 27/11/2008 gÀAzÀÄ 01-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ªÀAiÀÄ 14 ªÀµÀð ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw. 2) AiÀĪÀÄ£ÀÆj vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 14 ªÀµÀð ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀAvÉèÉʯï PÁæ¸ï JzÀÄgÀÄUÀqÉUÉ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ²æà VjeÁ ±ÀAPÀgÀ mÉæÃrAUï PÀA¥À¤AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ UÉÆÃzÁ«Ä£À µÀlgÀìUÉ ºÁQzÀ ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ UÉÆÃzÁ«Ä£À M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃV PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. r. ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L. (C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr jªÀiÁåAqï ºÉÆÃAUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/08 PÀ®A 109 ¹.Cgï.¦¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. r.ªÉAPÉÆç, ¦.J¸ï.L. (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/11/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 23-00 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 228 EªÀgÉÆA¢UÉ gÁwæ UÀ¹Û ZÀQAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/11/2008 gÀAzÀÄ 03-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀA¦è PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°è EgÀĪÀ CAUÀrUÀ¼À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°èzÀÄÝ, CAUÀrAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄvÀÄÛ µÀlgïì PɼÀUÉ CtQ ºÁQ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À¯ÁV PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiË®¸Á§ vÀAzÉ PÁ¹A¸Á§ PÀ¯ÉÃUÁgÀ eÁ:ªÀÄĹèA ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀA. 10 ªÀÄÄzÁÝ¥ÀÄgÀ, AiÀÄ®èªÀÄä PÁåA¥ï-PÀA¦è. CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C°è EgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁVzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è EgÀħºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ

Thursday, November 27, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß.£ÀA 273/08, PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀ ¸ÁºÀÄPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: gÀrØ G: L.n.L «zÁåyð ¸Á: EAzÀgÀV vÁ: PÉÆ¥Àà¼À, ¢£ÁAPÀ 26.11.08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ EAzÀgÀV UÁæªÀÄPÉÌ §¸Àì £ÀA. PÉ.J. 37 / 3937 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀnzÁÝUÀ QrzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ®Ä §¹ì£À ¤ªÁðºÀPÀ£ÀÄ ¥Áå¹AdgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÀĽwgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà ¹n ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄä¯Éà ªÉÃUÀªÁV £ÉqɹzÀÝjAzÀ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV® M¼ÀUÉ ¤AwzÀÝ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÁªÀÅ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀ®Ä §¸Àì ¤°è¹zÁUÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃr «ZÁj¸À®Ä ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¸Á: ¨sÁUÁå£ÀUÀgÀ EvÀ¤UÉ vɯÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀÝ°è PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ²æà J£ï.JªÀiï.¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 255/08 PÀ®A: 279, 337 L¦¹:

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀ°Ã¨ÁµÁ vÀAzÉ C§Äݯï gÀºÉªÀiÁ£ï ªÀ:23ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:CmÉÆà £ÀA: JA.E.qÀ§Æèöå 8823 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á:vÉVΣÀPÉÃj, PÉÆ¥Àà¼À. EAzÀÄ ¢:26-11-08 gÀAzÀÄ ZÁ®PÀ vÀ£Àß CmÉÆà JAEqÀ§Æèöå 8823 £ÉÃzÀÝgÀ°è «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ªÉÄÃn ºÁUÀÆ UÀAUÀªÀÄä ªÉÄÃn J£ÀÄߪÀªÀjUÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ PÉ.¹.¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ §¸ï¸ÁööåAqï PÀqÉUÉ C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ J£ïºÉZï 63 ªÉÄÃ¯É D²ÃªÁðzÀ ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ vÀ£Àß ¤Ã° mÁæöåPÀÖjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà vÀ£Àß CmÉÆÃPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV, CzÀgÀ°èzÀݪÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, vÀ£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÀUÉÊgÉ DUÀ°¯Áè. mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 299/08 PÀ®A: 87 Pɦ DPÀÖ

²æÃ. Dgï.Dgï. ¥Ánî ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ D£ÉUÉÆA¢AiÀÄ ¥ÀA¥Á¸ÀgÉÆêÀgÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 32 DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, DgÉƦvÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 32,000/- ºÁUÀÆ 52 J¯ÉUÀ¼ÀÄ 1 ¥Áè¹ÖPÀ a® 39 ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® & 11 ªÉƨÉÊ® d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉƦvÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 217/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 26-11-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1105 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ ªÀ¸ÀÄAzsÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå ²æÃ. ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç RªÁ¸ï, ¦L r¹L© WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ vÀªÀÄä ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr 8 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr EªÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 46,650/-00, 8 ªÉÆèÉʯï, 1 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/08 PÀ®A 354, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁAvÀPÀĪÀiÁj UÀAqÀ ¨sÁgÀzÀéd ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. ¢£ÁAPÀ 26/11/2008 gÀAzÀÄ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥À£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ D¥Á¢vÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ eÉÆÃgÀÄ zsÀé¤AiÀÄ°è PÀÆV PÀgÉ¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §AzÀÄ «ZÁj¹zÀÝjAzÀ D¥Á¢vÀgÀÄ CªÀjUÉ ¤£Àß UÀAqÀ £ÀªÀÄä zsÀtÂAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀwæPÉUÀ½UÉ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÁÝgÉ, CªÀ£À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ PÀ½¹j PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ £ÀÄUÀ먀 ¥ÀæAiÀÄwß¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß zÀ¨Áâr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÉzÀj ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ D¥Á¢vÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2008 PÀ®A 504, 506 L.¦.¹.:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÉõÀ£ÀUËqÀ ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛ, ¢£ÁAPÀ 26/11/2008 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ D£ÉÃUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀzÀ°ègÀĪÀ
vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ eÉ.¨sÁgÀzÀéd ¸Á: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¯Éà ¸ÀÄgÉñÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É ¤ªÀÄä zsÀtÂAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è §gÉ¢zÉÝÃ£É K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁrPÉÆÃ, £Á£ÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß £ÀPÀì¯ï PÉù£À°è ªÀÄqÀðgï ªÀiÁr¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå J.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2008 PÀ®A 504, 506 L.¦.¹.:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÆ®¥Àà PÀrè ¸Á: dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw. ¢£ÁAPÀ 26/11/2008 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ eÉ.¨sÁgÀzÀéd ¸Á: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¯Éà ªÀÄ®è¥Àà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É £Á£ÀÄ PÁAUÉæÃ¸ï «gÀÄzÀÝ ¥ÀwæPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ §AzÀÄ K£ÀÄ ¢ªÀiÁPÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ, ¤ÃªÀÅ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁrgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É ¥Éưøï PÉøÀÄ ªÀiÁr §A¢zÉÝãÉ, £Á£ÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß £ÀPÀì¯ï£À°è ªÀÄqÀðgï ªÀiÁr¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ±ÁAvÀUËqÀ J.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Wednesday, November 26, 2008

§®vÁÌgÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 215/08 PÀ®A. 376, 506 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ FgÀªÀÄä UÀAqÀ PÉÆêÀÄAiÀÄå »ÃgÉêÀÄoÀ 28 ªÀµÀð ¸Á// §ÆzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¨sÁ«UÉ ºÉÆÃzÁUÀ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÁUÀgÀvÀß 2 ªÀµÀð DgÉÆæ ªÀiÁAvÉñÀ @ ªÀiÁAvÁ¥Àà 19 ªÀµÀð ¸Á// §ÆzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ vÁ// PÀĵÀÖV DgÉÆæ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ £ÀA©¹ ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ (.) DgÉÆæ Nr ºÉÆÃVzÁÝ£É. ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 222/08 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L¦¹:.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà §Ar 25 ªÀµÀð ªÀÄgÁp £ÉÃPÁjPÀ ¸Á// E®PÀ® EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, DgÉÆæ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚAiÀÄ®è¥Àà PÉÆgÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-29/Dgï-604 gÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ E®PÀ®UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ d§â®UÀÄqÀØ¢AzÀ EAzÀæ£ÀUÀgÀ ªÀÄzÀåzÀ°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 255/08 PÀ®A 279, 337, L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÁ®½î ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ// PÀÄgÀħgÀ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// CUÀ¼ÀPÉÃgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠺Éqï ¥ÉÆøÀÖ D¦üøÀzÀ ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÁUÉÎ DgÉÆæ ¹zÀÝgÁªÀÄUËqÀ ¸Á// ©.n.¦.£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J.-37 PÀÆå-2765 £ÉzÀÝ£ÀÄß UÀrAiÀiÁgÀ PÀA§¢AzÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 297/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹:.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺɧƧ vÀAzÉ gÁeɸÁ¨ï 22 ªÀµÀð ¸Á// UÀAUÁªÀw EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆæ ªÀĺɧƧ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ gÁd£ÁAiÀÄPÀ 28 ªÀµÀð ¸Á// ªÀÄÄPÀÌAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÉAPÀlVj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 298/08 PÀ®A 78[3] PÉ.¦.CPÀÖ:.

DgÉÆævÀgÁzÀ [1] ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 35 ªÀµÀð [2] ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà 30 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á// aPÀÌqÀ£ÀPÀ®Äè E§âgÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ gÀÆ¥Á¬Ä 1215=00 ºÁUÀÆ 2 ªÀÄlPÁ aÃn, ¥É£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É §qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ

PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ.

6] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A. ¨Á®PÀ PÁuÉ

¦üAiÀiÁð¢ü ²æà £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð vÀAzÉ ¦.J£ï. PÀzÀæ¥Àà 35 ªÀµÀð ¸Á// §¼Áîj ºÁ.ªÀ. AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ PÀĪÀiÁgÀ CAzÀtÚ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà 15 ªÀµÀð eÁw ZɮĪÁ¢ «zÁåyð ¸Á// ²ªÀ¥ÀÆgÀ vÁ// ZÀ£ÀßVj f¯Áè zÁªÀtUÉÃj ºÁ.ªÀ. AiÀÄ®§ÄUÁð EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 09-11-08 gÀAzÀÄ J°èUÉÆà ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ zÀÆgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

7] AiÀÄ®§ÄUÁUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/08 PÀ®A ¨Á®PÀ PÁuÉ

¦üAiÀiÁ𢠲æà AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ PÉÃAZÀ¥Àà F®UÀqÀ 48 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// ªÀÄAqÀ®ªÀÄj vÁ// AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà F®UÉÃj 18 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ «zsÁåyð ¸Á// ªÀÄAqÀ®ªÀÄj ºÁ.ªÀ. ©.¹.JA. ºÁ¸Éׯï AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 19/11/2008 gÀAzÀÄ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J¯ÉÆèà ºÉÆÃVzÁÝ£É ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ zÀÆgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, November 25, 2008

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPÀÖ :

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/11/2008 gÀAzÀÄ ²æà f.J¸ï.GqÀV, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 324, 327, EªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¤Ã¯Á ¨ÉÃPÀjAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ ¨ÁA¨É ©f£É¸ï JA§ N.¹. dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤Ã¯Á ¨ÉÃPÀjAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ C§Äݯï SÁzÀgÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: jPÁë ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸Á: zÉÆqÀØ PÀlUÀgÀ NtÂ, UÁA¢üZËPï ºÀwÛgÀ, UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn zÉÆgÉwzÀÄÝ, CAUÀgÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀjAzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.270-00. 1 ¥É£ÀÄß, EArPÁªÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï zÉÆgÉwgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/08 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 24/11/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CqÀªÉ¥Àà ªÉÄÃn 52 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÄt¸ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ; 23/11/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÉÄt¸ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°è PÀ¸À QüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄ ºÉÆîªÀÅ PÀÆqÀ ¥ÀPÀÌzÀ §zÀÄ«£À°èzÀÄÝ DUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉ-§r ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ºÉZï.¹. 102 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 296/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 24/11/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ PÁAvÉÃUËqÀ 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: DZÁgÀ£ÀgÀ¸Á¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ K£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] CA§gÉñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¨É¼ÀUÀĦð, [2] «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå E§âgÀÆ ¸Á: DZÁgÀ£ÀgÀ¸Á¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÝ PÀ©âtzÀ 2 ¥ÉÊ¥ïUÀ¼À£ÀÄß (C.Q. 4000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ) ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ; 22/11/08 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁgÀt CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/2008 PÀ®A 160 L.¦.¹.:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/11/2008 gÀAzÀÄ 12-15 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ±ÀºÀ£Áeï ¨ÉÃUÀA, ªÀĺÉZï¹ 02 UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24/11/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) JA.¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸Á: UÀAUÁªÀw. 2) ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÉõÀ¥Àà ¨sÉÆë ¸Á: UÀAUÁªÀw. 03) ¸ÀvÀå¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¨sÉÆë ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ §¸ïUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀ «µÀAiÀĪÁV M§âjUÉƧâgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ vÉPÉÌ-ªÀÄÄPÉÌ ©zÀÄÝ PÉÊ PÉÊ «Ä¸À¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/08 PÀ®A 109 ¹.Cgï.¦.¹. :

¢£ÁAPÀ 23/11/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 23-00 UÀAmÉUÉ r.ªÉAPÉÆç, ¦.J¸ï.L. (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 29 ¹¦¹ 228, 332 EªÀgÉÆA¢UÉ gÁwæ UÀ¹Û ZÀQAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/11/2008 gÀAzÀÄ 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÀAUÁ§eÁgÀ ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV ¸ÀzÀj UÀAUÁ §eÁgÀ CAUÀrAiÀÄ µÀlgïì ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°èzÀÄÝ, µÀlgïì PɼÀUÉ CtQ ºÁQ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À¯ÁV PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV 01) ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀAoÉ¥Àà ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀ, G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀtªÁ¼À, vÁ: UÀAUÁªÀw. 02)    ±ÀÄPÀÄgÀ¸Á§ vÀAzÉ PÁ¹A¸Á§ PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G:PÀwÛ ¸ÁuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Á: ºÀ¼É¥ÉÃmÉ, ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï, f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ C°è EgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀðgÁVzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è EgÀħºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

Monday, November 24, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 213/08 PÀ®A. 279, 337 304(J) & 187 L.JA.«. CåPÀÖ:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà £ÀA¢ºÁ¼À 42 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á// E®PÀ¯ï C¯ÁªÀÄÄàgï ¥ÉÃmÉ E®PÀ®//ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ. ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÀÈPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ AiÀiÁªÀÇzÉÆà ªÁºÀ£ÀªÀÅ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ ( C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹) ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉ ºÉÆVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢üUÉ ¸ÁzsÁ vÉÃgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ±ÉÃRgÀ¥Àà £ÀA¢ºÁ¼À ¸Á// C¯ÁªÀÄÄàgÀ¥ÉÃmÉ E®PÀ¯ï EvÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀiÁA¸À RAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 253/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ PÁ²ÃAC° vÀAzÉ £ÀÆgÀªÀĺÀäzï §½UÁgÀ, ªÀ: 45ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G: ¹.JA.¹. AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ PÉ®¸À ¸Á: ²æñÉÊ®£ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ wêÀæUÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ªÀi˯ÁºÀĸÉãï EªÀgÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À E¯ÁfUÁV ºÀħâ½îUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀi˯ÁºÀĸÉÃ£ï ªÀ: 9 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå SÁ¢æAiÀiÁ ªÉðØAUï ±Á¥ïUÉ J£ï.ºÉZï-63 ªÉÄÃ¯É SÁ¢æAiÀiÁ ªÉðØAUï ±Á¥ï ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ 4-45 ¦JAPÉÌ ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà PÀÄtÂPÉÃj, ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA:PÉJ-37 PÉ-6971 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á:PÁ¸À£ÀPÀAr EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-37 PÉ-6971 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqÉUÉ £Àqɹ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ vÁ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ wêÀæUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C®èzÉÃ, ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. £ÁUÀ¥Àà J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/08 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 22/11/2008 gÀAzÀÄ 19-15 UÀAmɬÄAzÀ 22-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃmÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà zÀÄUÀð¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚAiÀÄå ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð G: J¯ï.L.¹. KeÉAmï ¸Á: 1£Éà ªÉÄÃ£ï ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃmÉ ¹¢ÝPÉÃj gÀ¸ÉÛ
UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ Qð MqÉzÀÄ PÉÆAr QwÛ C°èAzÀ ¨Éqï gÀÆAUÉ ºÁQzÀ Qð MqÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 80,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà r.ªÉAPÉÆç, ¦.J¸ï.L. (C.«) £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.295/08 PÀ®A. 110 (E)&(f) ¹.CgÀ.¦¹.

CgÉÆæ ºÀ£ÀäAvÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ 32 ªÀµÀð eÁ// £ÁAiÀÄPÀ ¸Á//C£ÀPÀÄAn vÁ// f// PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀAUÁ¥ÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ §¸Áì÷ÖAqï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ & ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÄÝ »ÃUÉ ©lÖgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAvÁvÀ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 271/08, 272/08 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹ :

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.11.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÀ½îUÀ¼À ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ltPÀ£À® ºÀnÖ a®ªÁqÀV PÀ®PÉÃj UÁæªÀÄUÀ¼À PÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ PÀ®PÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ «ZÁj¸À®Ä F JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ PÀ®PÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è EgÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 130 PÉëÃvÀæ 8 JPÀgÉ ºÁUÀÆ ¸ÀªÉð £ÀA. 137 PÉëÃvÀæ 2 JPÀgÉ d«Ää£À ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ §UÉÎ ªÉʵÀªÀÄå EzÀÄÝ, ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzÀªÁV F ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À K¥ÀðnÖgÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀæPÀgÀtzÀ d«Ää£À F ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁ°ÃPÀvÀé ºÉÆA¢zÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀå ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ¸ÁQë C.£ÀA. 1 jAzÀ 4 £ÉÃzÀݪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj D¹ÛAiÀÄ°è ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄUÀÆ ¥Á®Ä §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÁzÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ JgÀqÀÆ ¥ÁnðUÀ¼À ªÀÄzsÀå ªÉµÀªÀÄå ¨É¼É¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F jÃw ¸ÀzÀgÀ ªÉÄîÌAqÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 130 ºÁUÀÆ 137 gÀ ªÀiÁ°ÃPÀvÀéPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ªÉÄîÌAqÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¢£Éà ¢£Éà ªÉʵÀªÀÄå ¢éUÀÄtUÉƼÀÄîvÁÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ PÀÆqÁ EzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¥ÀæwªÁ¢ ºÁUÀÆ ¸ÁQëzsÁgÀgÀ £ÀqÀÄªÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀëtzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ UÀÄA¥ÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÁl, §qÉzÁl ªÀiÁr ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁUÀÆ D¹Û-¥Á¹ÛUÉ C¥ÁgÀ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ 2 ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É 2 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Sunday, November 23, 2008

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 251/08 PÀ®A: 323, 324, 504, 354 L¦¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ºÀĸÉãÀ© UÀAqÀ ªÀiÁ§Ä¸Á§ ¦ÃgÀ¸Á§ ªÀÄnÖ, ªÀ: 35 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:ªÀÄĸÀÄj wPÀÄ̪ÀÅzÀÄ ¸Á:¨ÉAQ£ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À. ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄÄ¢Ý, ¸Á:ªÀÄÄzÁݧ½î ºÁ:ªÀ: ¨ÉAQ£ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ¨ÁrUÉ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À £ÀqÁªÀ½PÉ ¸Àj E®èzÀ PÁgÀt ªÀģɩqÀ®Ä w½¹zÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/11/08. gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-15. UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CPÉAiÀÄ vÁ¬Ä ¸ÉÃj ªÀģɩqÀ®Ä CgÉÆævÀ¤UÉ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£É SÁ°ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè ¨ÉÆøÀÄr CAvÁ ¨sÉÊzÀÄ »rUÀ°è¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ K¼ÉzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦AiÀiÁð¢UÀÄ ¸ÀºÀ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃr §rªÀiÁr UÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. ¥ÀgÀ¸À¥Àà ºÉZï.¹-142, J¸ï.ºÉZï.M. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

Saturday, November 22, 2008

DPÀæªÀÄ ¸ÉÆàlPÀ ¸ÁªÀÄVæ d¦Û ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 294/2008 PÀ®A 5 JPïì¥ÉÆèÃfªï ¸À§¸ÀÖ£ïì DåPïÖ 1908.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç RªÁ¸ï, ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï, r.¹.L.©. PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢: 21-11-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ®ªÀiÁtÂAiÀĪÀgÀ NtÂAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢, CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æà ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ, ¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ²æà zÉêÉÃAzÀæ¥Àà ºÉZï.¹. 26, DzÉ¥Àà ºÉZï.¹. 73 gÀªÀgÉÆA¢UÉ E¯ÁSÉAiÀÄ fæ£À°è fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÉÆA¢UÉ EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ®ªÀiÁtÂAiÀĪÀgÀ MtÂAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ CPÀæªÀĪÁV ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆArzÀÄÝ, £ÁªÀÅ MªÉÄä¯Éà zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀįÉèò @ gÁeÁ vÀAzÉ DgÀÄäUÀA eÁw: vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀqÀØgÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÊ¥ÀªÀÄ®¥Á¼Àå (C®ÆègÀÄ ºÀwÛgÀ) vÁ: wgÀZÀAUÀÆqÀÄ, f: ¸ÉîA, gÁdå: vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ºÁ.ªÀ: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, CªÀ£À vÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ (1) C®Äå«Ä¤AiÀÄA qÉÃmÁ£ÉÃlgï PÉæ£À 14 ¥ÁåPï (EªÀÅUÀ¼À°è 13 ¥ÁåPï vÀÄA©zÀªÀÅ EªÀÅUÀ¼ÉÆAzÉÆAzÀgÀ ¥ÁåQ£À°è 100 PÉÃ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥ÁåQ£À°è 67 PÉÃ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ ) CA.Q. gÀÆ. 13,670/- (2) ¤AiÉÆÃeɯï-90 CAvÁ EgÀĪÀ ¸ÉÆàÃlPÀzÀ 18 vÉÆÃmÁUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ. 1,620/- (3) MAzÀÄ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ¸ÀtÚ aîzÀ°è CAzÁdÄ 19 PÉ.f. ªÉAlPÀ¸ÀÄ¥Àgï ¸ÉÆàÃlPÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ CA.Q. gÀÆ. 1,900/- (4) MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ ¥Áè¹ÖPï zÉÆqÀØ aîzÀ°è ªÉAlPÀ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ¸ÉÆàÃlPÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ CA.Q. gÀÆ. 3,200/- (CAzÁdÄ 32 PÉ.f) (5) ¸ÉÆàÃlPÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ §wÛ 12 ¸ÀÄgÀ½UÀ¼ÀÄ CA.Q. 1,200/- EªÀÅUÀ¼É®èªÀÇ zÉÆgÉwzÀÄÝ, F §UÉÎ CªÀ£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸɣÀì ªÀUÉÊgÀ zÁ¯ÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. EªÀÅUÀ¼À CA.Q. 21,590/- EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 292/2008, PÀ®A 279 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÉÆû£ï¥ÁµÁ vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: E¯Á» PÁ¯ÉÆä-UÀAUÁªÀw, EAzÀÄ ¢: 21-11-2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 04.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ SÁ° ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj¤AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ §gÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 05.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ- UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ ¹ÃªÀiÁzÀ°è vÁAiÀĪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ MAzÀÄ SÁ° ¯Áj £ÀA: PÉ.J-36/ 3200 £ÉÃzÀÄÝ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÁQgÀĪÀ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ GgÀĽ ©¢ÝvÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ £À£Àß ¯Áj ¤°è¹ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà PÀÄjUÀ£ÀÆgÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ ¸Á: §¤ßVqÀzÀ PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀ°¯Áè. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ :

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/11/2008 gÀAzÀÄ J.J¸ï.L. ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 324, 327, 193 EªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ¸ÀAvÉèÉʯïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ ¨ÁA¨É ©f£É¸ï JA§ N.¹. dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAvÉèÉʯïzÀ°è §AzÀÄ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀÄƸÀÄ¥sï vÀAzÉ ZÁAzÀ¥ÁµÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G:vÀgÀPÁj ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸Á: Q¯Áè KjAiÀiÁ UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn zÉÆgÉwzÀÄÝ, CAUÀgÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀjAzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.470-00. 1 ¥É£ÀÄß, MAzÀÄ PÁè¹Pï ªÉƨÉʯï zÉÆgÉwgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß.£ÀA 269/08 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. DåPÀÖ :

²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.11.2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀÝgÀ §UÉÎ ¥ÉÇãÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÁwäà §A¢zÀÄÝ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ §gÀ-ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¤ÃªÀÅ §gɹzÀ £À¹Ã§zÀ £ÀA§gÀ ºÀwÛzÀÝ°è 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ ªÀÄmÁÌ £À¹Ã§zÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀåQÛ ¹PÀÄÌ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §ÄqÉßøÁ§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ PÀnÖUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 55 eÁ: ªÀÄĹèA G: £ÉÃPÁjPÉ ¸Á: Q£Áß¼À CAvÁ ºÉýzÀÄÝ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 258=00 ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß zÉÆgÉvÀªÀÅ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2008 PÀ®A 457,380 L.¦.¹. :

¢£ÁAPÀ 21/11/2008 gÀAzÀÄ 13-30 UÀAmÉUÉ ²æà ZÀPÀæ¥ÁtÂgÁªï vÀAzÉ ¢:¥ÀæºÁèzÀgÁªï ZÀÆr ªÀAiÀÄ 59 ªÀµÀð eÁ:¨ÁæºÀät, G: ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA. 5-1-154/37, ¯Á¯ï §ºÀzÀÆÝgÀ ±Á¹Ûç PÁ¯ÉÆä, ºÉƸÀ½î gÀ¸ÉÛ, vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 18/11/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¯Á¯ï§ºÀzÀÆÝgÀ ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV JgÀqÀÄ C¯ÁägÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¸ÀÆlPÉÃ¸ï «ÄÃn vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ CA. 161 UÁæA. vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ. ºÁUÀÆ CA. 6 PÉ.f. 140 UÁæA. ¨É½îAiÀÄ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ 3 zÉêÀgÀ ºÀÄArAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt CA. 3,000-00 gÀÆ. J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ CA.Q. gÀÆ 3,50,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 248/08 PÀ®A 457.380 L.¦.¹. :

¢ 20-11-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9.45 UÀAmÉUÉ ²æà zÉêÉAzÀæ¥Àà vÀA¢ §¸ÀmÉ¥Àà ¥ÀÄtåªÀÄÆwð ªÀAiÀiÁ: 65 CzÀåPÀëgÀÄ DAiÀÄð ªÉʱÀå ¸ÀAWÀ PÉÆ¥Àà¼À, EªÀgÀÄ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, vÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ ²æà PÀ¤PÁ ¥ÀgÀªÉÄñÀéj zÉêÀ¸ÁÜ£À J¸À.r. §qÁªÀuÉAiÀÄ°èzÀÄÝ. ¥ÀÆeÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß zÉñÀ¥ÁAqÉ JA§ÄªÀªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ. ¤£Éß ¢ 19-11-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¨ÁV® Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAeÁ£É 6.00 UÀAmÉUÉ ¥ÀÆeÉUÉ ªÁ¥À¸ï §AzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¤£Éß gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄRå zÁégÀPÉÌ ºÁQzÀ Qð ºÁUÀÆ ªÀÄÆwðAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ QðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉò¹ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ°èzÀÝ ¨É½îAiÀÄ D²ªÁðzÀzÀ Qjl CA.vÀÆ 250 UÁæA. ªÀÄÄwÛ£À ¸ÀgÀ ¨É½î vÀmÉÖAiÉÆA¢UÉ EzÀzÀÄÝ CA.QA 500=00 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ gÉÆîØUÉÆÃ®Ø C®APÁgÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 5000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L (C.«) £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/2008 PÀ®A 379 L.¦.¹. :

¢£ÁAPÀ 21/11/2008 gÀAzÀÄ 21-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ dªÀ¼ÀUÉÃj ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁ: gÉrØ °AUÁAiÀÄvÀ, G: zÀÆgÀªÁt PÉÃAzÀæzÀ°è ¹¥Á¬Ä ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀÄ, vÁ: UÀAUÁªÀw. ¢£ÁAPÀ: 16/11/2008 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmɬÄAzÀ 20-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ E¸ÁèA¥ÀÄgÀzÀ eÁ«ÄÃAiÀÄ PÁA¥ÉèPÀì ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤°è¹zÀ »gÉÆúÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ £ÀA. PÉ.J.37/eÉ. 4453 ZÁ¹ £ÀA. 01 PÉ.20 ¹. 05261, EAd£ï £ÀA. 01 PÉ. 18 JA. 01360 CA.Q.gÀÆ .30,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå J.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

8] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A. 341, 323, 324, 355, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹.

¦AiÀiÁð¢ü ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ¸Á§ ¥ÀoÁt ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢ü CtÚ ±Áå«ÄÃzÀ¸Á§ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §A¢zÀÄÝ ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ DgÉÆæ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà eÁr ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¼ÉUÉƣɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ JzÉUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

9] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 293/2008 PÀ®A 110 ¹.Dgï.¦.¹.

Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢: 21-11-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ DgÁå¼À UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è MAzÀÄ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁaPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ, ¥Éưøï fÃ¥ï£ÀÄß PÀAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ F »AzÉ zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÝ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥ÉÃAlgï PÉ®¸À ¸Á: PÀqÉèÁV®Ä vÁ: UÀAUÁªÀw EzÀÄÝ, oÁuÉAiÀÄ°è EªÀ£À JA.N.©. PÁqïð EzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è EzÀÝ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ°¯Áè. CªÀ£ÀÄ C°èUÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀ®Ä §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, November 21, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2008, PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 16-10-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆÃqÀØAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ®°vÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ UÀAUÁªÀw §¸ÀªÀtÚ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ²æãÁxÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ±ÉnÖ ¸Á|| UÀAUÁªÀw EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-37 PÀÆå-2061 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV »A¢¤AzÀ ®°vÁ EªÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV ©zÁÝUÀ CªÀ¼À §®UÀqÉAiÀÄ ªÀÄ®Q£À gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ªÉÄð£À ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ©zÀÄÝ PɼÀ¨sÁUÀzÀ ºÀ®ÄèUÀ½UÉ ¨sÁj N¼À ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ªÀ¸Àr£À ªÀÄƼÉAiÀÄÄ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ.  ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/11/2008 gÀAzÀÄ ²æà f.J¸ï.GqÀV, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 324, 327, 147 EªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ FzÁÎ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ ¨ÁA¨É ©f£É¸ï JA§ N.¹. dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ FzÁÎ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è §AzÀÄ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ U˽ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ: U˼ÉÃgÀ G: ZÀºÁ §Ar ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸Á: FzÁÎ PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn zÉÆgÉwzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ CAUÀ dqÀÛªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀjAzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.148-00. 1 ¥É£ÀÄß, j¯ÁAiÀÄ£ïì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 215/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 14-11-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ f. ªÀĺÉñÀégÀgÁªï ¸Á: ®QëöäPÁåA¥À EªÀgÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ gÁwæ 09-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ©lÄÖ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ£ÀÄß §¸ï£À°è ºÉÊzÁæ¨ÁzïUÉ PÀ½¹ ªÁ¥Á¸ï gÁwæ 1030 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁ¥Á¸ï vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA; PÉ,J-37./PÉ-6737 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀÄß PÁt°®è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 249/08 PÀ®A. 110(E)&(f) ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-11-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æÃ. J¸ï.©. PÀnÖêÀĤ, ¦L, £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è DgÉÆævÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ dUÀ¢Ã±À¸Á ºÁ¢ªÀĤ, ªÀ: 40 ªÀµÀð, eÁ:PÀëwæAiÀÄ EªÀ£ÀÄ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV-§gÀĪÀ d£ÀjUÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀĪÀAvÉ ¥ÉæÃgɦ¸ÀÄvÁÛ MAzÀÄ gÀÆ.UÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ. ¹UÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¥ÀæZÉÆâ¸ÀÄvÁÛ £Á£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀÄÝ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. AiÀiÁªÀ PÉÆÃlÄð, AiÀiÁªÀ PÀbÉÃj £À£ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢AiÀÄ£ÀÄߺÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉÃ, ¸ÀªÀiÁdzÀ CªÀ£ÀwUÉ PÁgÀt£ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀvÀð£É¬ÄAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ C®èzÉà ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/06, 118/06, 179/07, 113/07, 19/08 PÀ®A:78(3) PÉ.¦. CPïÖ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆævÀ¤zÀÄÝ, PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è £ÁåAiÀiÁAUÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß JzÀj¸ÀÄwÛzÁÝ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£À: vÀ£Àß ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV PÀAqÀħgÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ, ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¹ÛVjªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, November 20, 2008

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-11-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ §¸À¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ¥Á®PÀëAiÀÄå vÀAzÉ ºÉZÀ.JA. µÀqÁPÀëgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÁÝUÀ ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÇæÃ.¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÖ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ SÁ¸ÀV fÃ¥À£À°è ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ ¥Á¯ÁPÀëAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr EªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 150-00 ªÀÄvÀÄÛ 1 £ÉÆQAiÀiÁ ªÉÆèÉʯï£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 19-11-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-45 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ºÀt ¥ÀqÀAiÀÄÄwÛzÀÄÝ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ EvÀ£ÀÄ d£ÀjUÉ PÀÆV 1 gÀÆ 80 gÀÆ CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÁÝV ²æÃ. £ÁUÀgÉrØ ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ PÀÆqÀ¯Éà zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÀÆUÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆæ £ÀA1 EvÀ£À PÀqɬÄAzÀ 1 ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß £ÀUÀzÀÄ ºÀt 975-00 gÀÆ d¦ÛªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2008 PÀ®A 457-380 L.¦.¹. :

¢£ÁAPÀ 19/11/2008 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð, eÁ:PÀëwæÃAiÀÄ, G: ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÁZï & ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ¸À«ð¸À¸ï N.J¸ï.©. gÀ¸ÉÛ UÀAUÁªÀw ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, vÁ: UÀAUÁªÀw. ¢£ÁAPÀ 18 & 19/11/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ N.J¸ï.©. gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¥sÉÆÃmÉÆ ¸ÀÄÖrAiÉÆà ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÁZï & ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ¸À«ð¸À¸ï CAUÀrAiÀÄ µÀlgïì ¨ÉAqï ªÀiÁr CAUÀrAiÉƼÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä EnÖzÀÝ mÉÊmÁ£À, ªÀiÁåQëªÀÄ, ¸ÉÆ£Ál ªÀÄvÀÄÛ J¯ï.f. PÀA¥À¤AiÀÄ MlÄÖ 197 ªÁZÀÄUÀ¼ÀÄ. MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 1,75,160=00. ºÁUÀÆ qÁæ zÀ°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,800=00 UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 291/2008 PÀ®A 110 (E)&(f) ¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 19-11-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ «zÁå£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è §AzÁUÀ C°è §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ «£Á: PÁgÀtªÁV d£ÀjUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, MzÀgÁqÀÄvÁÛ, CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt vÀAmÉ vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ, UÀÄAqÁVjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ, d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀħA¢vÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÉUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÀtÚ ±ÉnÖ vÀAzÉ gÀvÀߥÀà, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: F½UÀgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ. vÁ: UÀAUÁªÀw. CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÀܼÀzÀ°è UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAvÀvÉAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ wêÀæ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

Tuesday, November 18, 2008

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß UÀÄ£Éß £ÀA. 117/2008 PÀ®A 341,323, 324, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-11-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß 2£Éà ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁAiÀÄÄÝ §eÁgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁåzÁgÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ MAzÀÄ JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥Á®Ä PÉÆqÀĪÀÅ¢®è K£À¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁr PÀnÖUÉ §rUɬÄAzÀ ¦gÁå¢üzÁgÀ£À ºÀuÉUÉ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà£ÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæªÀiÁ ºÁUÀÄ ²ªÀªÀé EªÀgÀÄ ¦gÁå¢üUÉ PÉʬÄAzÀ §qÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦gÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï     96/2008 PÀ®A279, 337 L¦¹

¢: 17-11-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1745 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ZÀ£ÀߥÀà ¸ÀdÓ£À gÀªÀgÉÆA¢UÉ »gÉƺÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.- 37/J¯ï-4532 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ¢AzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ dÄAd®PÉÆ¥Àà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄA¨ÁUÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉ.J.-37/J¥sï.-64 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±Á«ÄÃzÀ¸Á§£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqÉAiÀÄĸÀÄvÁÛ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¹UÀ߯ï vÉÆÃj¸ÀzÉ §¸Àì£ÀÄß MªÀÄä¯É §®UÀqÉ dÄAd®PÉÆ¥Àà gÉÆÃqÀ PÀqÉ PÀmï ªÀiÁrzÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÀĽwzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀ£ÀÆ ¸ÀºÀ ªÁºÀ£ÀzÀ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß EqÀzÉ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ §¹ì£À §®¨ÁdÄ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢UÉ UÁAiÀĪÁV zÀÄBSÁ¥ÁvÀªÁVzÀÄÝ CzÉ. ºÀ£ÀĪÀiÁ¸ÁUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 17/11/2008 gÀAzÀÄ 22-15 UÀAmÉUÉ ²æà f.J¸ï.GqÀV, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ 3 d£ÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ £À£Àß PÀqÉUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17/11/2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ªÀiÁ£Àå ¦.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 324, 380 EªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ 20-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÁUÀ ®Qëöä PÁåA¥ÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ ¨ÁA¨É ©f£É¸ï JA§ N.¹. dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ®Qëöä PÁåA¥ÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV EªÀgÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è »rqÀÄPÉÆArzÀÄÝ MAzÀÄ aÃnAiÀÄ£ÀÄß ©¸ÁQ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀ 3 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ (1) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà,. (2) UÉÆÃ¥Á®¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà § (3) ±Á«ÄÃzÀ vÀAzÉ ¨ÁµÀĸÁ§ ¸Á: ®Qëöä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ MlÄÖ 7 ªÀÄlPÀ aÃnUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.4,800-00. 3 ¥É£ÀÄß, 1 PÁå®Ä̯ÉÃlgï, 1 ªÀÄlPÀ ZÁmï ºÁUÀÆ MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁªÀiï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉʯï zÉÆgÉwgÀÄvÀÛzÉ. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/08 PÀ®A. 273,284 308 L.¦¹
ºÁUÀÆ 32,34 PÉ E CåPÀÖ

C¥ÀgÁzsÀ ¢£ÁAPÀ 17/11/08 gÀAzÀÄ 3 15 ¦.JA,.PÉÌ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ¦ ªÉÆúÀ£À ¥Àæ¸ÁzÀ ¦. L C§PÁj & ¯Álj ¤µÉÃzÀ PÉÆ¥Àà¼À CgÉÆæ ºÉ¸ÀgÀÄ C®è¸Á¨ï vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ ¸Á¨ï £ÀzsÁ¥sï ¸Á// ºÉÃgÉà ªÀiÁåUÉÃj CgÉÆæ zÀ¸ÀÛVj CV¯Áè vÀ¤SÁ¢PÁjUÀ¼ÀÄ J.J¸ï.L. FgÀ¥Àà (.)£ÀªÀÄÆzÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CgÉÆævÀ¤AzÀ 15 °Ãlgï PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÉgÀ ¨É¯É 1005 gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/08 PÀ®A. 273,284 308 L.¦¹ ºÁUÀÆ 32,34 PÉ E CåPÀÖ

C¥ÀgÁzsÀ ¢£ÁAPÀ 17/11/08 gÀAzÀÄ 4-50 ¦.JA,.PÉÌ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ¦ ªÉÆúÀ£À ¥Àæ¸ÁzÀ ¦. L C§PÁj & ¯Álj ¤µÉÃzÀ PÉÆ¥Àà¼À CgÉÆæ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ®PÀªÀé UÀAqÀ C®è¸Á¨ï £ÀzsÁ¥sï ¸Á// ºÉÃgÉà ªÀiÁåUÉÃj CgÉÆæ zÀ¸ÀÛVj CV¯Áè vÀ¤SÁ¢PÁjUÀ¼ÀÄ J.J¸ï.L. FgÀ¥Àà (.) £ÀªÀÄÆzÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CgÉÆævÀ¤AzÀ 12 °Ãlgï PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä EzÉgÀ ¨É¯É 1200 gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, November 17, 2008

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 266/08 PÀ®A, 448, 323, 504, L.¦.¹ :

¢£ÁAPÀ: 16.11.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ «gÀÄ¥ÀtÚ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀzÀ ªÀAiÀÄ: 35 G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÁªÀÄ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁ±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 15.11.08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀªÀ£ÁzÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÉAV£ÀPÁ¬Ä ºÀjzÀ §UÉÎ «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀÄä£É dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ C®è°è ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀÄ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃn ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, November 16, 2008

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 288/2008 PÀ®A 87 PÀ.¥ÉÆÃ. PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 00.30 J.JA.PÉÌ ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ., ¢£ÁAPÀ:- 15-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1) «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ§¸À¥Àà, 2) AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà 3) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÀĵÀÖ¥Àà, 4) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ZÁPÀt 5) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ, 6) «ÃgÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà, 7) zÁªÀ®¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á 8) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ PÀj ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, J®ègÀÆ ¸Á: qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,185/-,UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ mÁªÀ¯ï£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁr PÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ° ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

01] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 287/2008 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ:-15-11-2008 UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀäAvÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄ¥Àà ªÀiÁ¢£Á¼À ¸Á: ºÉZï.Dgï.f. PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw EvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¤£Éß ¢:- 14-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹.r. 100 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-35/ E-7022 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉZï.Dgï.f. PÁåA¥ï¤AzÀ °AUÀzÀºÀ½î ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀªÀÄä UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ °AUÀzÀºÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA: J.¦-22/ qÀ§Æèöå- 1621 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ gÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ ºÀļÀtÚ FvÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, £À£Àß ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ, JgÀqÀÆ PÀtÄÚUÀ¼À ºÀwÛgÀ, §®¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°£À ZÀ¥ÉàAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

02] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.213/2008 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187
L.JA.« PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢: 15-11-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EAzÀÄ ±À¤ªÁgÀ ¤«ÄvÀå ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrUÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ©½ EArPÁ PÁgï £ÀA: PÉ.J-25/2244 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr NrºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ, §® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ºÁUÀÆ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÁVzÀÄØ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ªÀĺÉñÀ.¦.PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L.PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

03] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 245/08 PÀ®A 279.337. L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ:15-11-08 gÀAzÀÄ 1-00. ¦JAPÉÌ f¯Áè D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ JªÀÄ.J¯ï.¹.§A¢zÀÄÝ, 1-15 ¦JAPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, 1-45 ¦JAzÀªÀgÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀA¢ vÀļÀd¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 22 G: «zÁåyð, ¸Á: CgÀ¸À£ÀPÉÃj gÀªÀgÀÄ ¤ÃqÀzÀ °ÃTvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¢ 14-11-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁ¯ÉÃd ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ dªÁºÀgÀ gÉÆÃr£À AiÀÄƸÀĦüAiÀÄ ªÀĹâAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ CeÁzÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ M§â CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ CmÉÆà £ÀA§gÀÄ PÉJ-17-117 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ°èUÉ oÀPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¼À®Ä vÀ£Àß §® §ÄdPÉÌ N¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£ÀߣÀÄß CmÉÆÃzÀ°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ E¯ÁfUÁV f¯Áè C¸ÀàvÉæUÉ ©lÄÖ 10 ¤«ÄµÀzÀ°è §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ §gÀzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ SÁ¸ÀV C¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹ £ÀAvÀgÀ «ZÁj¹ E¢£À f¯Áè C¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ E¯ÁfUÁV zÁR¯ÁVgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

04] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 246/08 PÀ®A 379 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:15-11-08 gÀAzÀÄ 4-30 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zÉÆqÀØ ªÀÄÄ¢§¸À¥Àà vÀA¢ F±À¥Àà PÉÆ£À¸ÁUÀgÀ ¸Á: £ÀgÉUÀ® oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-45 ¦JAPÉÌ DgÉÆæ ²ªÁf vÀA¢ gÉêÀ¥Àà ªÉÄýPÉÃj ªÀAiÀiÁ:40 G: PÀÆ° ¸Á: ©. ºÉƸÀ½î EªÀ£ÀÄ ²æà ±ÁAvÀtÚ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÝ PÀlÖqÀzÀ PÀ©âtzÀ UÁå®j C.Q.3,000-00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀ¼ÀÄ«£À ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß ²æà ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉƦvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

05] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/08 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 16-11-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁUËqÀ ¥Ánî EªÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À K£ÀAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-11-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: KA-32 / 3359 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw - PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃqÀ£À°è CAzÀgÉà ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ¤°è¹ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä PɼÀUÉ E½zÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ EArPÁ PÁgï £ÀA: KA-27 / M - 1724 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¤AwzÀÝ £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¤Ã®£ÀUËqÀ PÀqÀPÉÆüÀ ¸Á|| ºÁªÉÃj FvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÁj£À°è EzÀÝ EvÀgÉà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÁzÀ 01) PÁgï ZÁ®PÀ PÀȵÁÚ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ, 02). ¨Á§Ä PÀÄA¨ÁgÀ, 03). ²ªÁ£ÀAzÀ PÀqÀPÉÆüÀ J®ègÀÆ ¸Á|| ºÁªÉÃj EªÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Saturday, November 15, 2008

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 281/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 14-11-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄz CAdÆjPÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸Á¬Ä¨Á¨Á UÀÄr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ-¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄÆwð vÀAzÉ ªÀĺÁ§®gÁªï, ¸Á: 1 £Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 580-00 zÉÆgÉvÀªÀÅ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 282/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢:-14-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁwæ 7.40 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï ¥ÀPÀÌzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ-¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ, gÁwæ 8.15 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ E§âgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä PÀÆUÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) ªÉÆû¢ÝÃ£ï ¸Á§ vÀAzÉ SÁ¹A¸Á§, ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 500-00 zÉÆgÉvÀªÀÅ. (2) SÁ¹ÃªÀiï¸Á§ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§, ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 1,820-00 zÉÆgÉvÀªÀÅ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 283/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 14-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-25 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç RªÁ¸À, ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï, r.¹.L.©. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ., UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ aPÀÌ dAvÀPÀ¯ï §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aÃnAiÀÄ°è £ÀA§gÀ §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£À JAzÀÄ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ, £ÀªÀÄä ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj £ÁªÉ®ègÀÆ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á¨ï, ¸Á: aPÀÌ dAvÀPÀ¯ï CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤AzÀ MlÄÖ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 255/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ MAzÀÄ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ ZÁlð ¹QÌzÀÄÝ, CªÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉZï.¹.-01 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ

UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ..

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 284/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 14-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-25 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç RªÁ¸À, ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï, r.¹.L.©. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ., EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-14-11-2008 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ qsÁuÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀÅ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ, £ÀªÀÄä ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj £ÁªÉ®ègÀÆ MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ wªÀÄätÚ vÀAzÉ ±ÉõÀtÚ, ¸Á: qsÁuÁ¥ÀÄgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤AzÀ MlÄÖ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 270/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ MAzÀÄ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ ZÁlð ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆæ wªÀÄätÚ FvÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉZï.¹.-01 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 285/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-25 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç RªÁ¸À, ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï, r.¹.L.©. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ., ¢£ÁAPÀ:-14-11-2008 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀÅ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ, £ÀªÀÄä ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw ºÉÆmÉ¯ï §®UÀqÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄÃtzÀ§wÛAiÀÄ ¨É¼ÀQ£À°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀÅ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ £ÁªÀÅ J®ègÀÆ ªÉÄ®èUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ. ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß aÃnAiÀÄ°è §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £ÁªÉ®ègÀÆ MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀUËqÀ vÀAzÉ §AzÉÃUËqÀ ¥Ánïï, ¸Á: ªÀÄgÀ½ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤AzÀ MlÄÖ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 130/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ MAzÀÄ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ ZÁlð ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆæ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀUËqÀ FvÀ£ÀÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉZï.¹.-01 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 286/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 14-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-25 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç RªÁ¸À, ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï, r.¹.L.©. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ., ¢£ÁAPÀ:-14-11-2008 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ s²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀÅ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ, £ÀªÀÄä ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ. ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß aÃnAiÀÄ°è §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £ÁªÉ®ègÀÆ MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄÄzÀUÀ¯ï, ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤AzÀ MlÄÖ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 810/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ MAzÀÄ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆæ AiÀÄAPÀ¥Àà FvÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉZï.¹.-01 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

7] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.87/08 PÀ®A.379 L.¦.¹.

¸ÀzÀj ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ºÀgÉÆ-ºÉÆAqÁ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ¸ÉèAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-37 J¯ï-4335 C.Q.40,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀzÁV ¦AiÀiÁð¢ CzÉ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


 

Friday, November 14, 2008

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/08 PÀ®A 110 (E) & (f) ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ 13-11-2008 gÀAzÀÄ 10.00 J.JA UÉ PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ J.¦.JA.¹ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ eÁUÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß C¸ÀÛªÀå¸ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÉÆÃw¯Á¯ï. Dgï.®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

2] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.95/2008 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 12-11-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1630 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 13-11-2008 gÀ ¨É¼ÀV£À 0800 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉfãÀ ¥ÁæZÁAiÀÄðgÀ PÉÆÃuÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ 2 «¥ÉÆæà PÀA¥À¤AiÀÄ PÀA¥ÀÆålgï, 2 AiÀÄÄ.¦.J¸ï. ªÀÄvÀÄæ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀÆgÀPÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ, 49000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà ºÉZï Dgï £ÀqÀUÀrØ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀªÀiÁ¸ÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 244/08 PÀ®A 379 L.¦.¹

¢ 13-11-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.15 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå vÀA¢ ±ÀgÀtAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: ¹A¦ °AUÀtÚ gÀ¸ÉÛ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢ 10-11-08 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-37/PÉ-3869 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ vÀªÀÄä PÉî¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå HjUÉ ºÉÆÃzÁÝUÉÎ ¢ 11-11-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6.00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CzÀgÀ CA.QA 25.0000=00 DUÀ§ºÀÄzÀÄ CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA 04 ºÉZï 16 J¥sï 36102. EAf£À £ÀA- 04 ºÉZï 15 E 36227 EzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀjAiÀÄ §tÚzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦ügÁå¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

Thursday, November 13, 2008

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 264/08 PÀ®A 341, 323¸À»vÀ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 12.11.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¸ÀAUÀtÚ vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà PÀzÀj ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ¤£Éß ¢:11-11-08gÀAzÀÄ PÀÄj ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä a®ªÁrV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¹UÀ¢zÀÝ PÁgÀt CzÉà gÁwæ PÀ®PÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ±Á¯ÉªÀÄÄAzÉ £Á£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà 3-4 d£ÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß C£ÀĪÀiÁ¤¹ PÀ¼Àî¤gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjgÀªÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁeï J.J¸ïÀ.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 265/08 PÀ®A 279 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 12.11.2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 03:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÁªÀÄÄPÀgï ¸Á: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉÃUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 11-11-08 ªÀÄzÁåºÀß 13-00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀiïä mÁæ£ïì¥ÉÆÃmïð£À ¯Áj £ÀA PÉ.J.22 J 4817 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw FvÀ£ÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmɬÄAzÀ ¹ªÉÄAmï PÀAPÀgï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fAzÁ¯ï ¥ÁåPÀÖjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï,13gÀ¸ÀÛAiÀÄ f£ÁߥÀÄgï ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ÷ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß dPÀAUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃn ¦.J¸ïÀ.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 280/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç RªÁ¸À, ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï, r.¹.L.©. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ., EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-12-11-2008 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ºÀj¦æÃAiÀÄ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ªÉÄÃ£ï §ÄQÌÃzÁgÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄĪÀªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä 4 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ (1) PÉ. ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ/ºÀt PÉÆqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ (2) PÉñÀªÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ ¥ÉzÀÝAiÀÄå, ºÀqÀ¥ÀzÀ, (3) §ÄfÓ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà, ºÀjd£À ¸Á: 6 £Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ (4) £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¦ZÀÑAiÀÄå, CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀjAzÀ MlÄÖ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,760/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ 5 ¥ÀnÖ, 4 ¥É£ÀÄßUÀ¼ÀÄ, 2 ªÉƨÁ¬Ä¯ï ¸ÉmïUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAeÉ 6.00 jAzÀ 6.50 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀð»¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj 4 d£À DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 212/2008 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-11-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-15 UÀAmÉUÉ ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀA¢ºÀ½îUÉ ºÉÆUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå ¦L r¹L© WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ vÀªÀÄä ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr EªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 200-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇgɹPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀiÁ° £ÉÆA¢UÉ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Wednesday, November 12, 2008

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2008 PÀ®A 353, 504, 506 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 11/11/2008 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ ²æà gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð eÁ:J¸ï.¹. G: ¥Éưøï PÁ£ÀìmÉç¯ï £ÀA. 382 ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 11/11/2008 gÀAzÀÄ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁqÀÄvÁÛ ¯Éà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀƼɪÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄä ¥ÉưøÀgÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2008 PÀ®A 498(J), 306 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 11/11/2008 gÀAzÀÄ 15-15 UÀAmÉUÉ ²æà J£ï.£ÁUÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸Á: FzÁÎ PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 11/11/2008 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²æêÀÄw £ÁUÀgÀvÀß UÀAqÀ ¹zÀÝtÚ ¸Á:ªÀÄ¹Ì FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ, CvÉÛ ºÁUÀÆ £Á¢¤AiÀÄ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ FzÁÎ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀÄAV DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÁgÀ ²æà ±ÁAvÀUËqÀ J.J¸ï.L. EªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2008 PÀ®A 143,147,148,324,326,504,506 gÉ/« 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 11-11-2008 gÀAzÀÄ 3-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄð¢zÁgÀgÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¨Áå½ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢:-11-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è Jr ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ K£À¯Éà ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄUÉ §gÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è Jr ºÉÆrwÛj CAvÁ KPÁKQ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀlAVAiÀÄ ªÀļɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA- 116/2008 PÀ®A 143,147,148,323,324,504,506 gÉ/« 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 11-11-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀA¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¨Áå½ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢:11-11-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÀgÀUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁnAiÀÄ£ÀÄß QvÀÄÛ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦gÁå¢üzÁgÀgÀÄ AiÀiÁPÉ QwÛgÀÄj ªÀÄvÀÄÛ ºÀgÀUÀÄwÛgÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ K£À¯Éà CAvÁ KPÁKQ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 279/2008 PÀ®A 379 L.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-11-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà f. JA. ªÀÄÄgÀ½ vÀAzÉ §Ä®è¨Áâ¬Ä, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £À£ÀßzÀÄ MAzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¥ÁåµÉ£ï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA: PÉ.J-37/ eÉ- 1982 EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:-08-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ºÁåAqï ¯ÁPï ªÀiÁr Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢:- 09-11-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ JzÀÄÝ ºÉÆgÀUÀqÉ £ÉÆÃrzÁUÀ ºÉÆgÀUÉ ¤°è¹zÀÝ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÁt°¯Áè. CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ UÁæªÀĸÀÜgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ «ZÁj¹zÉ£ÀÄ. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÁÝgÉ CAvÁ w½zÀħgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ ºÉÃgÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À UÁæªÀÄUÀ¼À°è ºÁUÀÆ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ°è E°èAiÀĪÀgÉUÉ wgÀÄUÁr £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä J°èAiÀÄÆ ¹UÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 30,000/- UÀ¼ÀÄ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. PÁgÀt £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ Dgï. Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008