Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, May 31, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2010 PÀ®A 323, 504, 506 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 30-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §A¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÀÆV§Ar vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DAzsÀæzÀ PÁåA¥ï£À d£ÀjUÉ ¨ÉA§® ¤ÃrzÀÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¥Àæw¤vÀå PÀÄrzÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 30-05-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ dAqÁ PÀnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ C°è ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà J¯ÉPÀë£ï£À°è PÁåA¥ï£À d£ÀjUÉ ¨ÉA§® PÉÆqÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯ÉÃ, ¤Ã£ÀÄ CªÀjUÉ ºÀÄnÖAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ªÉÄîPÉÌ JwÛ PɼÀUÉ §AqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MUÉ¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C°èzÀÝ gÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ FgÀtÚ PÀÆr §rAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ ¯Éà ªÀÄUÀ£Éà EªÀvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ G½zÀÄPÉÆAr¢ÝAiÀiÁ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr CA§Äå¯É£ïì PÀgɬĹzÀÄÝ, CzÀgÀ°è £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ F ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt ªÀÄ®è¥Àà£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ " CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2]¨ÉêÀÇgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA40/2010 PÀ®A 279. 337, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 30-05-10 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÆ ªÀĺÉÃAzÀæ fÃ¥sÀ (fÃ¥sï £ÀA§gï UÉÆÃvÁÛVgÀĪÀ¢¯Áè) £À°è PÀĵÀ×V ¬ÄAzÀ ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ ¯Áj-£ÀA-n.J£ï-70/J-7461 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÀqÀzÉ »0¢¤0zÀ fæüUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ fÃ¥sï £À°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âjUÉ ¸ÁzsÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2010 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA.5 «¹ÛÃtð 4 JPÀgÉ EzÀgÀ ¥ÀmÉÖzÁgÀgÀÄ 2 £Éà ¥Ánð zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ UÁå£À¥Àà PÀÄgÀ§gÀÄ EzÀÄÝ, DzÀgÉà 1 £Éà ¥ÁnðAiÀÄÄ F d«ÄãÀ£ÀÄß MvÀÄÛªÀj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀºÀtÂAiÀÄ°èzÀÝAvÉ d«ÄãÀÄ C£ÀĨsÀªÀ ¥ÀæPÁgÀ EgÀĪÀÅ¢®è. EzÀjAzÁV JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ UÀA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÁr WÉÆÃgÀ UÀÄ£Éß ªÀÄvÀÄÛ PÉƯÉUÀ¼ÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ EªÀgÀ°è ªÀÄÄAzÁUÀĪÀ C£ÁºÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¦à¸ÀĪÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV ¸ÀgÀPÁj vÀ¥Éð¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.69/10 PÀ®A.107 ¹.Dgï.¦.¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/10 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è

¢£ÁAPÀ. 29-05-2010 gÀAzÀÄ 09.30 ¦.JA PÉÌ PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀÄÆ®PÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯É JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹.ºÉZï.¹ 103 EªÀgÀ£ÀÄß PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖVUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ E¥sÁð£ï vÀA/ £ÀfÃgï CºÀäzï ¥ÀoÁt ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA G.¯Áj Qè£Àgï PÉ®¸À ¸Á.PÀApÃgÀªÀ ¸ÀÄÖrAiÉÆà ºÀwÛgÀ £ÀA¢¤ §qÁªÀuÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À vÁ®ÆQ£À qÀªÀ¼ÀV UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁj ©vÀÛ£É ©dzÀ 30 PÉ.fAiÀÄ 333 ±ÉAUÁ ¥ÁåPÉmïUÀ¼À£ÀÄß ¯Áj £ÀA. PÉ.J 01 / 7424 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj ¯ÉÆÃqï £ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆr ¥ÁªÀUÀqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ E£ÀÆß 7 Q.«Äà zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, JzÀjUÉ §AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¸ÉÊqï PÉÆlÄÖ CzÉà CwªÉÃUÀzÀ°è ¥ÀÄ£ÀB gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ §®ªÀÄUÀÄίÁV ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ §®UÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, PÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÁ¥Á¸ï 06.00 J.JAPÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 30-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉÆù£ï vÀAzÉ D®ªÀiï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ¥sÀ¤ðZÀgï PÉ®¸À ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ, vÁAiÀĪÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:- 29-05-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ ±ÁåªÀiï ¸Á: G¥ÁàgÀ NtÂ-UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÆûzÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÉêÀWÁlzÀ°è Hl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ»AzÁæ fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-18/ JA-210 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. Hl ªÀÄÄV¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀWÁmï-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤Ãj£À mÁåAPï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ ±ÁåªÀiï FvÀ£ÀÄ fÃ¥ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ fÃ¥ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ GgÀĽ ©¢ÝzÀÄÝ, CzÀÄ N¥À£ï fÃ¥ï EzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV, §® ¥ÀPÉÌUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ qÁ: ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄ, £À£Àß CtÚ U˸ï¥Á±Á FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ Hj¤AzÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ DvÀ¤UÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ, zÀÆgÀÄ ¤ÃqÉÆÃuÁ CAvÁ ºÉý oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀqÀªÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt fÃ¥ï ZÁ®PÀ ±ÁåªÀiï FvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. " CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 145/2010 PÀ®A 143, 147, 447, 427, 323 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 30-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà a®PÀÆj ±ÉõÀVjgÁªï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀĸÀÄì 65 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁgÀÄw£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £Á£ÀÄ qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 73/N «¹ÛÃtð 2 JPÀgÉ 27 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ R¨ÁÓ ªÀ»ªÁlÄ EzÉÝãÉ. ¸ÀzÀj d«Ää£À°è CgÉÆævÀgÁzÀ ²æêÀÄw dAiÀÄ®Qëöäà ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ £Á£ÀÄ ªÀÄÆ® zÁªÉ £ÀA: 25/2002 zÁªÉ ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÁªÉ ¢:-31-10-2009 gÀAzÀÄ £À£Àß ¥ÀgÀªÁV UÀAUÁªÀw £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è DzÉñÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ°è 90 ¢ªÀ¸ÀzÉƼÀUÁV 12 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ±ÉqÀÆå¯ï D¹Û ¥ÀæPÁgÀ R¨ÁÓ ©lÄÖ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DzÉñÀªÁVzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è FUÀ PÉêÀ® PÀĪÀiÁj UÀAqÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ EªÀgÀÄ G½zÀ ¸ÀºÀZÀgÀgÁzÀ gÀAUÁgÁªï vÀAzÉ CZÀÑtÚ, gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÀÆgÀtÚ, C©â£À ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ ªÉÊ. ¥Á£ÀPÀ¯ïgÁªï, ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÉÊ. ¥Á£ÀPÀ¯ïgÁªï, ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÉÊ. ¥Á£ÀPÀ¯ïgÁªï ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr EªÀgÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ «gÀÄzÀÞ ¢:- 29-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ £À£ÀUÉ ºÉÆr-§r ªÀiÁr £À£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀÄgÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀåªÀwAiÀÄ£ÀÄß zÀÄ:R¥ÀvÀ ªÀiÁr zËdð£Àå¢AzÀ eÉ.¹.©. ªÁºÀ£À¢AzÀ 50,000-00 gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄļÀî VqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ eÉÆÃr¹zÀ £À¼ÀzÀ ¥ÉÊ¥À£ÀÄß vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀrzÀÄ ®ÄPÁë£ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DUÀzÀ PÁgÀt D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä EaÒ¹ªÀÅzÀįÁè. PÁgÀt CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. " CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

    


 

Wednesday, May 26, 2010

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.77/2010 PÀ®A 420, 423 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ¢. ©üêÀÄ¥Àà, ¸Á: UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-07-1978 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ©üêÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ ªÀÄĤì¥À¯ï ¸ÀA. 6-1-126/6-1-199 £ÉÃzÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ UÀÄr¸À®Ä ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÁ¨ÁzÀ°èzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ £ÀA. 01 jAzÀ 05 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄĤì¥À¯ï ¸ÀASÉåAiÀÄ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 29-07-2008 ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 01 £ÉÃzÀݪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ §UÉÎ DgÉÆæ £ÀA. 06 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ Rjâ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 30-07-2008 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ G¥À£ÉÆAzÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À PÀZÉÃjAiÀÄ°è £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ( PÉÆÃlð gÉ¥sÀqÀð PÉøï )

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.21/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁ𢠲æà ®PÀëöät vÀAzÉ ¸ÀtÚ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÀÄAmÉÆÃf, gÀªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ¸ÀtÚ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ 2002 jAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvÉ GAmÁVzÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀ°è vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÝgÀÆ UÀÄtªÁVgÀ°¯Áè. C®èzÉà EwÛvÀÛ¯ÁV C¸ÀÛªÀÄ PÁ¬Ä¯ÉAiÀÄÄ §A¢zÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀ°è vÉÆÃj¹ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÁVgÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ ¤£Éß gÁwæ Hl ªÀiÁr J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÀ £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 25-05-2010 gÀAzÀÄ 00:20 J.JA. UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀtÚ PÀjAiÀÄ¥Àà£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÉúÀ«®è. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.22/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢ qÉƼÀîAiÀÄå vÀAzÉ qÉƼÀîAiÀÄå gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 4 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, CªÀ½UÉ ªÀÄÄlÄÖ DzÁUÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ. ªÉÊzÀågÀ°è aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÁVgÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ FUÉÎ 8 wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ªÁ¥À¸ï vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ CAiÉÆÃzsÀåPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ-vÁ¬Ä ¸ÀAUÀqÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀݼÀÄ. ¢:- 22-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzsÉ vÁ¼ÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ, CªÀ¼À zÉúÀPÉÌ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV «ªÀiïì §¼ÁîjAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ¢:- 24-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°èè AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÉ.

4] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.34/2010 PÀ®A 324. 504, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 24-05-2010 gÀAzÀÄ 02.30 ¦.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄÄzÉãÀÆgÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ HlPÉÌ PÀĽvÁUÀ PÉgÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ G¥Àà®zÉÆrØgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨Éë£À VqÀ ºÀwÛ ±ÁåªÀÄtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¨Éë£À vÀ¥Àà®Ä PÉÆrè¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ PɼÀUÀqÉ ºÁPÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À MAzÀÄ DqÀÄ ±ÁåªÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ PÀrzÀÄ PɼÀUÀqÉ ºÁQzÀ ¨É«£À vÀ¥Àà®Ä w£Àß®Ä ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ±ÁåªÀÄtÚ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ, PÉÊ ºÁUÀÆ PÁ°UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/10 PÀ®A. 324, 504, 506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, May 23, 2010

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 92/2010 PÀ®A 143, 147, 504, 323, 324 s¸À»vÀ 149 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ. 22-05-10 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ EªÀgÀ ªÀÄ£É £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ SÁ¯É eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzÀ »A¢¤AzÀ®Ä dUÀ¼À«zÀÄÝ ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ°è EAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ §Ä£Á¢ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ PɼÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqɧr ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÀgÀ ªÀĪÀiÁðAUÀªÀ£ÀÄß »ZÀÄQzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 93/2010 PÀ®A 504, 324, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 22-05-10 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ EªÀgÀ ªÀÄ£É £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ SÁ¯É eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzÀ »A¢¤AzÀ®Ä dUÀ¼À«zÀÄÝ ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ°è EAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ §Ä£Á¢ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ PɼÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqɧr ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀÄ«ÄvÀæªÀÄä FPÉUÉ ¸À°PɬÄAzÀ ºÉÆr¢ÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ¨Áj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2010 PÀ®A 302 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 22-05-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ« EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß PÉÆÃgï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÀqÀØzÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ºÀgÀVzÁÝgÉÆà E®èªÉÇà ? JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀzÀgÀ gÀ« EªÀ£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ºÉÆA¢zÁÝ£É CAvÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀA¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà, UÀqÀØzï, 2) UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀA¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà, UÀqÀØzï, 3) §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà, UÀqÀØzï, 4) PÉÆlæ¥Àà vÀA¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà, UÀqÀØzï F £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÄqÀUÉÆî, ªÀÄZÀÄÑ EvÀgÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ½AzÀ §§ðgÀªÁV PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 22-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ gÀ« vÀAzÉ gÁªÀiÁAd£ÀAiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁw: ±ÀnÖ §tfUÉÃgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢:- 22-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06:00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÉÆç vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà, 17 ªÀµÀð, ¨ÉÆë G: PÀÆ° ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ «Ä£Á¯ï¸Á§ EªÀgÀ mÁæöåPÀÖgï£À°è PÀ®Äè ºÉÃgÀĪÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. mÁæöåPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ°è PÀ®Äè ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁA¥ÀÆgÀ¢AzÀ PÁgÀlVUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ zÁn wgÀÄ«£À°è ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á«zÀÝ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ªÀiÁPÀðAqÀAiÀÄå£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ UÁ°AiÀÄÄ §¸ÀÖð DV mÁæöåPÀÖgï mÁæ° ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÉAPÉÆç¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁUÀ® ZÀ¥ÉàUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£ÀÀ §½ PÀĽwzÀÝ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄR¥Àà 32 ªÀµÀð ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gï£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-37/ n.J-3463 CAvÁ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ°è £ÁªÀÅ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ªÀiÁPÀðAqÀAiÀÄå£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. " CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2010 PÀ®A 338, 304(J) gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 22-05-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà, AiÀļÀªÉÄîÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ®ZÀÑt vÁ: EAr f¯Éè: ©eÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ªÀiÁ¼À¥Àà AiÀļÀªÉÄîÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÉ£Á¯ï zÀÄgÀ¹Ü PÁªÀÄUÁjAiÀÄ°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÉݪÀÅ. EAzÀÄ ¢:- 22-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß MAzÀÄ ºÉƸÀ n¥Ààgï (£ÀA§gï §gÉ¢gÀĪÀÅ¢¯Áè) ZÁ¹ì £ÀA: JA.J.n 38812291 r 08593 EAf£ï £ÀA: 90 r 62745098 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉ£Á¯ï PÉ®¸ÀPÉÌ PɼÀUÉ ºÁ¸ÀĪÀ §AqÉ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÄÝ, DUÀ ¸ÀzÀj n¥Ààgï¤AzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÉ E½¹ MAzÀÄ PÀqÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV eÉÆÃr¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. F PÉ®¸ÀPÁÌV ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀÆ¥ÀgïªÉÊdgÀÀ (1) ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 58 ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ ¸Á: ¸ÀwºÁgÀ vÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr f¯Éè: ©eÁ¥ÀÆgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁèAmï E£ïZÁdð (2) ¸Àa£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ 25 ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ ¸Á: ²ªÀtV vÁ: ©eÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄùÛç (3) ®PÀëöät ¤gÀUÀÄr vÀAzÉ §¸ÀuÉÚ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ 30 ªÀµÀð ¸Á: ¤gÀUÀÄr vÁ: D¼ÀAzÀ f¯Éè: UÀÄ®âUÁð EªÀgÀ£ÀÄß £ÉëĸÀ¯ÁVvÀÄÛ. F ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà EzÀÄÝ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß E½¸ÀĪÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤Ãr PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß E½¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà w¼ÀĪÀ½PÉ, ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀîzÉà wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À ªÀ»¹zÀÝjAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß E½¸ÀĪÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀUÁgÀgÁzÀ £À£Àß CtÚ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà AiÀļÀªÉÄî ºÁUÀÆ PÁAvÀÄ vÀAzÉ ¨ÁUÀ¥Àà, 30 ªÀµÀð, ªÀiÁzÀgÀÄ ¸Á: CAeÉÆÃlV vÁ: EAr, ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ CªÉÆÃWÀ ¹zÀÝ, CZÀÑUÁAªï 24 ªÀµÀð ¸Á: ®ZÀÑt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ¤AwzÀÝ n¥Ààgï£À »A¢£À qÉÆÃgï vÉUÉzÀÄ ªÉÄïÉvÀÄÛªÁUÀ qÉÆÃgï eÁj £À£Àß CtÚ ªÀiÁ¼À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ PÁAvÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼À vÀ¯ÉUÉ qÉÆÃgï §r¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß CtÚ ªÀiÁ¼À¥Àà£À vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÁAvÀÄ FvÀ¤UÉ ¸ÀºÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÉ£Á¯ï zÀÄgÀ¹Ü PÁAiÀÄð ªÀiÁr¸ÀÄvÁÛ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀÆ¥ÀgïªÉÊdgï ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ¥Àà, ¥ÁèAmï E£ïZÁdð ¸Àa£ïPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄùÛçAiÀiÁzÀ ®PÀëöät EªÀgÀÄUÀ¼Éà n¥Ààgï¤AzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß E½¸ÀĪÁUÀ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîzÉà wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À ªÀ»¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj WÀl£É dgÀÄUÀ®Ä PÁgÀtgÁVzÀÄÝ, PÁgÀt F ªÀÄƪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ EzÀÝ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


 


 

Saturday, May 22, 2010

1]UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.136/2010 PÀ®A 323, 324, 354, 504,506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 21-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E®èzÀÝjAzÀ CªÀ¼À vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀÄqÀzÀgÁ¼À vÀAzÉ FgÀtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ FvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £À£Àß CPÀ̼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ PÁgÀt CªÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ UÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ vÀ¼ÀªÁgÀ WÀlÖ ¸ÉÃvÀÄªÉ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ M§âAnAiÀiÁV ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ¼É. EAzÀÄ ¢:- 21-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä PÀÄ®¸ÀÜ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ £À£Àß CPÀÌ UÀAUÀªÀÄä¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, CªÀ½UÉ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀ ºÀuÉUÉ ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. «ZÁj¸À®Ä gÁwæ 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÀªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉAmï E®èzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ±ÀPÁëªÀ° EªÀ£À£ÀÄß ¯ÉÊmï ºÁPÀ®Ä PÀgÉ¢zÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝzÀ£ÀÄß PÀAqÀ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀ£ÀÄ UÀAUÀªÀÄä½UÉ " ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr D ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAr, ¤£ÀߣÀÄß G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛãÉ" CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ CªÀ¼À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PɼÀUÉ £É®PÉÌ dfÓzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt £ÀgÀ¹AºÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2010 PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹. & 187 L.JªÀiï.«. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ:- 21-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ DUÉÆð¬ÄAzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ PÉÆý ¥ÁªÀÄð¢AzÀ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛgÀĪÁUÉ §ÆzÀÄUÀÄA¥Á zÁn ºÉêÀÄUÀÄqÀØ zÁn UÀAUÁªÀw PÀqÉUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ PÀĽwzÀÝ mÁmÁ J.¹. ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÁQgÀĪÀ £É®Äè gÁ² ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ ¥À°ÖAiÀiÁV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §®ªÀÄUÀÄΰ£À°è ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ £ÁªÀÅ mÁmÁ J.¹. ªÁºÀ£À¢AzÀ PɼÀUÉ ©¢zÀÄÝ »AzÉ PÀĽvÀ ®PÀëöät£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ DUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ wêÀæ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀªÀ£Éà ®PÀëöät£À ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ¥À¯ÁðAUÀ zÀÆgÀ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ©lÄÖ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉÃAiÉÄà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ®PÀëöät EªÀ¤UÉ JqÀUÉÊ §Äd¢AzÀ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ªÀiÁA¸À RAqÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ QvÀÄÛºÉÆÃV vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¨Áj gÀPÀÛ ºÉÆÃV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£ÀUÉ JqÀUÀqÉ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÀªÀÄä½UÉ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄÆVUÉ vÀÄnUÉ JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2010 PÀ®A 143, 147, 324, 379, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥Àà£ÀÄ ªÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA : 50/F £ÉÃzÀÝgÀ 3 JPÀgÉ 24 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«Ää£À°è 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £Éà »¸ÁìUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ d«Ää£À »¸Áì £ÀA : 2 gÀ ¥ÀƪÀðzÀ PÀqÉUÉ 10 ¨Éë£À VqÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ d«ÄäUÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ : 22-02-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀ£À°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, d«Ää£À°èzÀÝ ¸ÀzÀgÀ 10 ¨Éë£À VqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃV PÉýzÁUÀ, CzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà ¤ÃªÉãÀÄ PÉüÀÄwÛÃj £ÀªÀÄä£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä §AzÀgÉ, VqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀAvÉ ¤£ÀߣÀÄß PÀvÀÛj¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, PÀrzÀ ¨Éë£À VqÀUÀ¼À£ÀÄß vÁªÀÅ vÀA¢zÀÝ mÁæPÀÖgÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA ; 22/10 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀ¸ÀƯÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÁgÀ¢AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ°®è ¢£ÁAPÀ. 21-05-10 gÀAzÀÄ 9-00 J.JAPÉÌ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉìUÉAzÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀ §AzÁUÀ 11-45 UÀAmÉUÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðÃAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹.

¢£ÁAPÀ 21-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀQÃgÀ¥Àà ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¹AVæ, ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð FvÀ£ÉÆA¢UÉ PÀ£ÀPÀVj¬ÄAzÀ vÀªÀÄä HgÁzÀ ¨É£ÀPÀ£Á½UÉ PÀ®PÉÃjUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ DmÉÆà £ÀA.PÉ.J-34/J-1196 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀnzÁÝUÀ, ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀ£ÀPÀVj¬ÄAzÀ zÁn ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2. 1/2 Qà «Äà zÀÆgÀzÀ°è ¸ÀzÀgÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ¤¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À MAzÀÄ ¸ÀtÚ vÀVΣÀ°è DmÉÆà £ÀqɹzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è UÀ°QAiÀiÁV DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ±ÁåªÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄÆZÉð ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀ®PÉÃj PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ 108 CA§Äå¯É£Àì UÁrAiÀÄ°è ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÁåªÀÄtÚ FvÀ£À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÁPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2010 PÀ®A 498 (J), 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¢:21/05/10 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠸Àé¥Àß £ÀÄr ºÉüÀPÉ ¦üÃAiÀÄð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄzÀÄªÉ ¢:18/01/2001 gÀAzÀÄ £ÁUÀgÁeï zÉøÁ¬Ä JA§ÄªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ MAzÉgÀqÀÄ ªÀµÀð ZÀ£ÁßVzÀÄÝ DªÉÄÃ¯É vÀ£ÀUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ CvÉÛ. ªÀiÁªÀ. ºÁUÀÆ ²ªÀtÚ ªÀÄĸÁ° JA§ÄªÀªÀgÀÄ «£ÁPÁgÀt vÀ£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ,zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¨É¸ÀvÀÄÛ FUÉ 4 wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ UÀĪÀÄUÉÃgÁPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ DzÀgÀÆ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀtÚ ªÀÄĸÁ° EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:8/05/10 gÀAzÀÄ 5 UÀAmÉUÉ UÀĪÀÄUÉÃjUÉ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

7] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2010 PÀ®A 379 L¦¹.

¢:21/05/10 gÀAzÀÄ ¦üÃgÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉÃ±ï ¸Á:vÀ¼ÀĪÀUÉÃjgÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄzÀÄªÉ ¢:21/01/10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J-53 eÉ-6718 C.Q.30.000=00 gÀÄ ¨É¯É¨Á¼ÀªÀÅzÀ£ÀÄß PÀĵÀÖV ¥ÀlÖtzÀ PÀȵÀÚ ºÉÆÃmÉ®Ä ªÀÄÄAzÉ ElÄÖ ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ 5 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ vÁªÀÅ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ F ¢ªÀ¸À §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

8] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2010 PÀ®A 354, 504, 506 L¦¹.

¢:21/05/10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 07:30 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢zÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÁzÀ DgÉÆæ §AzÀÄ ¦üÃAiÀÄð¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, May 21, 2010

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢: 20-5-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-45 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß C½AiÀÄ ªÀĺÉçƧ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï Nr¹PÉÆAqÀÄ PÁvÀgÀQ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀ£Àß CAUÀrUÉ §ÄwÛ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÀrAiÀiÁgÀ PÀA§zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¸ÉÊPÀ¯ï Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¥ÀªÀgï mÁæöåPï -445 PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï ZÉ¹ì £ÀA: © 3120238 ºÁUÀÆ ªÁlgï mÁåAPï ZÉ¹ì £ÀA: 077/9 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß C½AiÀÄ£À ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀĺÉçƧ FvÀ¤UÉ JqÀPÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁA¸À RAqÀ ºÉÆgÀ§A¢gÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 20-05-10 gÀAzÀÄ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉƺÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37/ºÉZï-5068 £ÉzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ½î PÀqÉUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆgÀnÖzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ JPïì.J¯ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÁ.£ÀA- PÉ.J 37/eÉ-6187 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ¸ÁzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ¤UÉ ¨Áj¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2010 PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 20-05-10, gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ªÀĺÁ®Qëà gÉʸÀ«Ä¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ¤AvÁUÀ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ »gÉƺÉÆAqÀ ªÉÆÃ/¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J-36/eÉ-7735 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DV ªÀÄÆbÉðºÉÆÃVzÀÄÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÁgÀlVAiÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n. gÁªÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ r. N§®gÉrØ EªÀj§âjUÀÆ ¸ÀºÀ M¼À¥ÉlÄÖ, UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹.

¢:20/05/10 gÀAzÀÄ 1 ¦JA UÉ ¦üÃgÁå¢ ±ÀgÀtUËqÀ EªÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ UÁæA ¥ÀA ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÃwzÀÝ F §UÉ DgÉÆæ 1 £ÁUÀgÁeï EvÀ£À C¥À¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÉÆÃwzÀÄÝ ¦üÃgÁå¢ ¦üÃgÁå¢ CzÀ£ÀÄß ªÉÆ£Éß ¢:18/05/10 gÀAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ «£ÀB PÁgÀt dUÀ¼ÀªÁr ¦üÃgÁå¢ ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr CzÉ ¢ªÀ¸À gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ ¦üÃgÁå¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBR¥ÁvÀUÉÆý¹zÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ: 20-05-2010 gÀAzÀÄ vÉÆArºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÉÆArºÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV, zÁåªÀªÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À×¼ÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÀÝ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA¢ §¸À¥Àà, §ÄPÀÌ£ÀnÖ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: vÉÆArºÁ¼, EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß, dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 300-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr, PÉÆAqÀÄ, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2010 PÀ®A 504, 323, 354, 506 L¦¹

¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀªÀé¼À UÀAqÀ£ÁzÀ PÀȵÀÚ¥Àà PÀ¼ÉzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÀAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸Àà¢ð¹ ¸ÉÆÃwzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 19-05-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §mÉÖ MUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, DgÉÆæ gÀ« EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ, vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ 2 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃgÁV £É®PÉÌ MUÉzÀÄ, CªÀ¼À vÀ¯É PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ, dUÁÎr ¯Éà ¨sÉÆøÀÄr £Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ NlÄ ºÁQ¯ÉèãÀÄ ¸ÀĪÀÄä ¸ÀĪÀÄä£É £ÁªÀÅ NlÄ ºÁQ®è CAvÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀwAiÉÄãÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹ ©qÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, May 20, 2010

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 75/10 PÀ®A 420, 506 L.¦.¹.

DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ PÀÄqÀvÀgÀPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ²æà ±ÁAvÀzÀÄUÀð ZÁªÀÄÄAqÉñÀéj qÀªÀ®¥Àgïì PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è ¢£ÁAPÀ 17-06-2006 jAzÀ ¢: 01-10-2008 gÀ ªÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀ½î gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ©.J¸ï.J¸ï. ¯Éà Omï£À°è 30 X 40 C¼ÀvÉAiÀÄ ¥ÁèlUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw wAUÀ½UÉ gÀÆ. 1,000-00 ºÀtªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV 21 ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀjAzÀ PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÁèmïUÀ¼À£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß PÀnÖzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¹ PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 74/10 PÀ®A 454-457-380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 18-05-2010 gÀAzÀÄ 08-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 19-05-2010 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃV C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 2,40,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2010 PÀ®A ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ

¢£ÁAPÀ 19-05-2010 gÀAzÀÄ 6-45 ¦.JAPÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ PÀÄAmÉ¥Àà vÀA¢ ²ªÀ£À¥Àà ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀgÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð, eÁ: ªÁ°äÃQ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: aPÀÌ©ÃqÀ£Á¼À,.£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀÄ°UɪÀé ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀÄ®§ÄUÁð vÁ®ÆPÀ PÀlVºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄw DUÉÆð JA§ÄªÀªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 09-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ «ªÁºÀzÀ°è DVgÀÄvÀÛzÉ, ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßVgÀzÀ PÁgÀt E£ÀÆß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹gÀ°®è, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£Á®Æ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¤Ãj£À mÁåAPÀ PÀlÄÖªÀ PÉ®¸ÀPÉÌ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ £ÀªÀÄÆägÀ ºÀ£ÀªÀĪÀé §rUÉÃj FPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݼÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¥Àæw¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 03-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt CAzÉà gÁwæ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀ¢®è, C®èzÉà vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ EgÀĪÀ PÀqÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ PÀqÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ EA¢£ÀªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹UÀzÀ PÁgÀt HgÀ »jAiÀÄgÀÄ oÁuÉUÉ ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢ü PÉÆqÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢ü ¤ÃrzÀÄÝ PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦gÁå¢ EzÀÄÝzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2010 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 18/05/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ G½¹gÀ¥ÉÇà CAvÁ aÃgÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ªÀÄ®VzÀÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA: ²ªÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ªÀÄ®VzÀÝ £À£Àß vÀAV AiÀÄ®èªÀé½UÉ PÀ®Äè MVwAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, ²ªÀ¥Àà vÀA: AiÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄ®VzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÀ°è£À ºÀ¼ÀÄî AiÀiÁPÉ MVzÉÃ¯É CAvÁ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ, E§âgÀÆ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀ ¨ÉÉzÀjPÉ ºÁQ, PÉ ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀÄqÀUÉÆÃ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÉUÀ½UÉ, JqÀUÁ®Ä ªÉÆt PÁ°UÉ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ, JqÀV ºÀ¸ÀÛPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ

Wednesday, May 19, 2010

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2010 PÀ®A : 279, 337, 338 L.¦.¹ PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 18-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ ±ÀgÀtªÀÄä ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ DmÉÆà £ÀA.PÉ.J-37/4492 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀw-PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ PÀ£ÀPÀVjAiÀÄÄ E£ÀÆß 2 QÃ.«Äà zÀÆgÀ«zÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀzÀj DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°ÖªÀiÁr PÉqÀ«zÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 5 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ mÁA mÁA UÁrAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ°è E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA 37/2010 PÀ®A :279, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 18-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzï GªÀÄgï ªÀAiÀÄ: 06 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¦üeÁðzÀ NtÂAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/Dgï-1478 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¨Á®PÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ£À §®UÀqÉAiÀÄ Q«AiÀÄ »AzÉ ¨sÁj ªÀÄÆPÀ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ JqÀ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ CzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éǰø oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA100/2010 PÀ®A 366(A) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-05-10 gÀAzÀÄ gÀ«ªÁgÀzÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÁªÀÅ AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£Àß 4 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Á«wæUÉ 2£Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CPÀ̪ÀĺÁzÉë EªÀ¼ÀÄ vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. CgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÉÆ£ÀߥÀà£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DUÁUÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 17-05-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉ 24 ¤«ÄµÀPÉÌ £À£Àß ªÉƨÉÊ® ¸ÀASÉå 9611593921 £ÉÃzsÀÝPÉÌ ºÉÆ£ÀߥÀà£ÀÄ vÀ£Àß ªÉƨÉÊ® ¸ÀASÉå 9008694382 £ÉÃzÀÝjAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr CPÀ̪ÀĺÁzÉëUÉ ¥sÉÆãÀ PÉÆlÄÖ ªÀiÁvÀ£Ár¹zÀÄÝ DUÀ CPÀ̪ÀĺÁzÉë EªÀ¼ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ºÉÆ£ÀߥÀà£À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÉÝãÉ. ¤ÃªÀÅ £À£ÀUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¨ÉÃrj CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ CzÉà ¥sÉÆ£À¤AzÀ £À£ÀUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ £Á£ÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÉÝãÉ. ¤ªÉãÁÀzsÀgÀÆ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøÀ PÀA¥ÉèÃAl PÉÆlÖgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÁ¥À¸À PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉzÀj¹zÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ¸ÀĪÀÄä£ÀzɪÀÅ. £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À ¨sÀ«µÀåzÀ §UÉÎ «ZÁgÀ ªÀiÁr ºÉÆ£ÀߥÀà£ÀÄ 22 ªÀµÀðzÀªÀ¤zÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CPÀ̪ÀĺÀzÉë ¸ÀtÚªÀ½zÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ½UÉ J£ÀzÀgÀÆ ªÀiÁr©qÀĪÀ£ÉÆà ºÉÃUÉ CAvÁ ¨sÀAiÀĪÁV FUÀ vÀªÀÄä°èUÉ §A¢zÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CPÀ̪ÀĺÀzÉëUÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt CªÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀîÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦gÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 134/2010 PÀ®A 366, 109 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 18-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ n. ¸Àħâ®Qëöäà UÀAqÀ ¢: n. ¸ÀÆj¨Á§Ä, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð eÁw: PÀªÀiÁä G: ºÉÆ® ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ. vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj n. «£ÀĵÁ vÀAzÉ n. ¸ÀÆj¨Á§Ä ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:- 10-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀݼÀÄ. F §UÉÎ £À£Àß vÀªÀÄä£ÀÄß oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀÄvÁÛ «ZÁj¹zÁUÀ D£ÉUÀÄA¢AiÀÄ ±À©âÃgï vÀAzÉ UÀÄqÀUÀÄAmÉ £ÀÆgï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: DmÉÆà ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß FUÉÎ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ »A¨Á°¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ±À©âÃgï£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ UÀÄqÀUÀÄAmÉ £ÀÆgï¸Á§, ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§, ¥ÁµÁ, ªÀÄ»§Æ§ ªÀÄvÀÄÛ §¸Á¥ÀlÖtzÀ ±À©âÃgï£À vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ (ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ¯Áè) ªÀÄvÀÄÛ ±À©âÃgÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ CAd¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ºÁUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:- 10-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ n. «£ÀĵÁ vÀAzÉ n. ¸ÀÆj¨Á§Ä ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ±À©âÃgï£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉüÀ¯ÁV CªÀgÀÄ ¤ªÀÄä ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß ±À©âÃgï ¦æÃw ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É £ÁªÉà ¤ªÀÄä ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£ÉÆA¢UÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÉÝêÉ, CªÀgÉ°èzÁÝgÉ CAvÁ ºÉüÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤ÃªÉãÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj ªÀiÁrPÉƽî CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. PÁgÀt F §UÉÎ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.    

5] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ

¢£ÁAPÀ. 18-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 ¦.JA PÉÌ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä MAzÀÄ °TvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ,¨ÉzÀªÀnÖ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¦gÁå¢üzÁgÀ£À d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉÃð £ÀA 108 £ÉÃzÀÝg 10 JPÀgÉ d«ÄãÀzÀ°è ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ºÁQ¹ ªÀÄÆgÀÄ ¸Á«gÀ zÁ½A¨É, 250 aPÀÆÌ, 150 vÉÃUÀÄ, 50 ªÀiÁªÀÅ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ½UÉ ræ¥ï ¯ÉÊ£ï ªÀiÁr¹zÀÄÝ CzÉ, vÁ£ÀÄ ¢£Á®Æ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÁå£Àí 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ræ¥ï ¯ÉÊ£À ZÁ¼ÀÆ ªÀiÁr ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¹ ªÀÄzÁå£Àí HlPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¥Àæw¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁå£Àí 1-00 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ vÉÆÃlzÀ°èzÀÄÝ ræ¥ï ¯ÉÊ£ï ZÁ®Ä ªÀiÁr ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¹ £ÀAvÀgÀ §Azï ªÀiÁr HlPÉÌ §A¢zÀÄÝ Hl DzÀ £ÀAvÀgÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ²gÀÆgÀÄUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥sÀ¸À 7-45 UÀAmÉUÉ HgÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¨ÉÊPï ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ v£Àß vÉÆÃmï d«ÄäUÉ «zsÀÄåvï ±ÁPï ¸ÀPÀÆðmï Qr zÁ½A¨Éæ vÉÆÃlzÀ ºÀÄ°è£À°è ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÉÆwÛ ¥ÀÆwð vÉÆÃlzÀ ¨É¼ÉUÉ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3000 zÁ½A¨Éæ, 250 aPÀÆÌ, 150 vÉÃUÀÄ, 50 ªÀiÁªÀÅ VqÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ræ¥ï ¯ÉÊ£À ¥ÉÊ¥ï CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ JgÀqÀƪÀgÉ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj 8 ®PÀë ¨É¯ÉAiÀÄļÀîªÀÅ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ F §UÉÎ vÀ£ÀßzÀÄ AiÀiÁªÀzÀÆ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É zÀÆgÀÄ EgÀĪÀ¢®è PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ J¥sï.J. £ÀA:05/2010 gÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

Tuesday, May 18, 2010

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. 187 L.JA.«. CåPÀÖ

¢: 17-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 12:30 UÀAmÉUÉ UÀÆqÀì DmÉÆà £ÀA: PÉJ 37/7911 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÆ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé E§âgÀÆ PÀÆr ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ZÀÄPÀ£ÀPÀ® ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé½UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA.18/2010 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÀ°èÉ ¹.¹. £ÀA: 42/02 gÀ°è ªÀiÁ£Àå J¥ï.n,¹, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ°è «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ¸ÀzÀgÀ PÉÊ¢UÉ 03-03-06 gÀAzÀÄ fêÁªÀ¢ü ²PÉë «¢¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀ §¼ÁîjAiÀÄ §A¢PÉÊ¢ ¸ÀA:9755 £ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ DgÁªÀÄ E¯Áè CAvÀ ¢:19-02-10 gÀAzÀÄ ¥ÉgÀƯï gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É G¼É£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢gÀÄvÁÛ£É. CªÀ£ÀÄ ¥Á±ÀðªÁAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄzÀļÀÄ n.© ¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ §¼ÁîjAiÀÄ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀzÀªÀw¬ÄAzÀ «ªÀÄì §¼ÁîjAiÀÄ°è aQvÉìPÉÆr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. §A¢PÉÊ¢ ¥ÉgÀƯï gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É G¼É£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À vÁ¬ÄUÉ E£ÀÆß DgÁªÀÄ DUÀ¢zÀÝjAzÀ 2 ¸À® 30 ¢£ÀUÀ¼ÀAvÉ ¥ÉgÀƯï gÀeÉAiÀÄ£ÀÄß «¸ÀÛÀûgÀuÉ ªÀiÁr¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝÀ ¥Á±ÀðªÁAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄzÀļÀÄ n.© gÉÆÃUÀ wêÀÈvɬÄAzÀ §¼À° ¢£ÁAPÀ: 16-05-10 gÀAzsÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä G¼ÉãÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 32/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 gÉ.« 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 17-05-2010 gÀAzÀÄ 09.00 ¦.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¨Á®£ÀUËqÀ vÀA/ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ 37 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.eÁVÃgÀ gÁA¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-05-2010 gÀAzÀÄ 05.30 ¦.JA PÉÌ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà DzÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ¨ÉA§°UÀgÀÄ HgÀ°è ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁr §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÃvÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ²gÀUÀÄA¦ EªÀjUÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À ¨ÉA§°UÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ, «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀjUÉ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄSÁB¥ÀvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 33/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 gÉ.« 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 17-05-2010 gÀAzÀÄ 10.30 ¦.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀA/ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀÄj ªÀAiÀiÁ 45, eÁ. PÀÄgÀħgÀÄ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.eÁVÃgÀ gÁA¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢. 17-05-2010 gÀAzÀÄ 05.30 ¦.JA PÉÌ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà DzÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ¨ÉA§°UÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀ®Ä J®ègÀÄ ¸ÉÃjzÁUÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÃvÀ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ²gÀUÀÄA¦ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¨ÉA§°UÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀjUÉ PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄSÁB¥ÀvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/10 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504 gÉ.« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 354, 504 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:-17-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÁzÀ ²æà ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ "EAzÀÄ ¢:- 17-05-2010 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄvÀ JtÂPÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀÄvÀ JtÂPÉ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ºÉƸÀPÉÃgÁPÉÌ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÉÝ£ÀÄ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß CPÀ̼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. zÁjAiÀÄ°è ºÀÄ°AiÀÄ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è «eÉÃvÀgÁzÀ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ºÉÆÃUÀ®Ä zÁj E®èzÀ PÁgÀt £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ¤AwzÉÝ£ÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄà §AzÉÆç¸ÀÛUÁV §AzÀAvÀºÀ ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ fÃ¥ï ªÀÄÄAzÉ EvÀÄÛ. DUÀ (1) ºÀÄ°AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà (2) ªÀQî §¸ÀªÀ (3) eÉ. PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ ºÀÄ°AiÀÄ¥Àà (4) UÉÆëAzÀ (5) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà dAvÀPÀ¯ï (6) CA§gÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà dAvÀPÀ¯ï (7) ¹gÀªÁgÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà (8) ¹gÀªÁgÀ D£ÀAzÀ (9) «oÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ PÀĮإÀà£À ªÀÄUÀ (10) ¹gÀªÁgÀzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ (11) ¹gÀªÁgÀzÀ FgÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯Éà £À£ÀUÉ ¯Éà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁPÉ ¤AwÃAiÀiÁ EzÉà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß HgÀ°è PÀgɬĹzÁÝ£É CAvÁ CAzÀÄ §rzÀgÀÄ. DUÀ C°èzÀÝ ¥ÉưøÀgÀÄ ©r¹ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ vÁ¹£À ªÉÄÃ¯É gÁwæ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÁ¥À¸ï £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ UÉÆÃ¥Á®£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÁUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÁzÀ (12) ºÉ§âqÀzÀ £ÁUÀ (PÀgÀr qÉæöʪÀgï) (13) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ºÉ§âqÀzÀ (14) PÉ. ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå (15) ±ÀgÀt§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀÄ°AiÀÄ¥Àà (16) ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß vÁ¬Ä zÀÄgÀUÀªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 71 ªÀµÀð, CPÀÌ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ PÀjAiÀÄ¥Àà, CPÀÌ ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄzÁð£À¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà, ªÀÄzÁð£À¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ J®ègÀÆ PÀÆr J¼ÉzÁr §rzÀgÀÄ. C°èAzÀ £ÀªÀÄUÉ §qÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄÄAzÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄjAiÀĪÀÄä½UÉ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. F dUÀ¼ÀzÀ°è £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ MAzÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ, £À£Àß MAzÀÄ ¸ÀgÀ, MAzÀÄ GAUÀÄgÀ ©zÀÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ UÉÆÃ¥Á® ªÀÄUÀ ¸ÀvÀå¥Àà ªÀÄvÀÄÛ w¥ÀàtÚ PÁåqɪÀÅ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ©r¹zÀgÀÄ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ."
CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504, 506 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:-18-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 00:15 J.JA.PÉÌ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §A¢zÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " ¢:- 17-05-2010 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±À §AzÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ CA¨ÉæñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà 38 ªÀµÀð, PÀÆr UÉÆÃ¥Á® CAUÀr ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸Éʯɣïìgï ±À§Ý ªÀiÁqÀÄvÁÛ £ÀªÀÄä ¸À«ÄÃ¥À §A¢zÀÄÝ, DUÀ £À£Àß CtÚ CA¨ÉæñÀ EªÀgÀÄ UÁr £ÉÆÃr £ÀqɸÀÄ ¸Éʯɣïìgï QwÛ AiÀiÁPÉ ±À§Ý ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ ªÀÄj¸Áé«Ä EªÀ£ÀÄ £À£Àß CtÚ£À ¸À«ÄÃ¥À §AzÀÄ £ÁªÀÅ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÀ¢ÝzÉÝÃªÉ gÉÆÃr£À°è ºÉÃUÁzÀgÀÆ wgÀÄUÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉ¢zÀÄÝ, DUÀ (1) ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ (2) zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà (3) dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð (4) zÀÄgÀÄUÉñÀ PÀAqÀPÀÖgï ¸Á: ¥ÀÄgÀ (5) ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà (6) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà (7) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà (8) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà (9) ºÉêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄzÁð£À¥Àà (10) ®QëöäÃPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄzÁð£À¥Àà (11) «ÃgÉñÀ ªÉAPÀlVj (12) ¹zÀÝ ªÉAPÀlVj (13) zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà (14) ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄzÁð£À¥Àà (15) UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ PÀjAiÀÄ¥Àà (16) zÀÄgÀUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà (17) ªÉÆäPÀ UÀAqÀ ªÀÄj¸Áé«Ä (18) ®Qëöäà UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà @ gÉrØ ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr CA¨ÉæñÀ¤UÉ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ §qÉAiÀÄ ºÀwÛzÀgÀÄ. CªÀgÀ ¥ÉÊQ ªÀÄj¸Áé«ÄAiÀÄÄ PÁgÀ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß PÀtÄÚUÀ½UÉ JgÉazÀ£ÀÄ. DUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ £À£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀgÀÄ. dUÀ¢Ã±À EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ CA¨ÉæñÀ¤UÉ ºÉÆqÉ£ÀÄ. C®èzÉà J®ègÀÆ £ÀªÀÄUÉ EzÉÆAzÀÄ ¸Áj ©nÖzÉÝÃªÉ E£ÉÆߪÉÄä ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ CA¨ÉæñÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÄîÌAqÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ."
CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 326, 504, 506 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 18-05-2010 gÀAzÀÄ 01:30 J.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà J£ï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀA, ªÀAiÀĸÀÄì 51 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ PÁåA¥ï. vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " ¢:- 17-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±À §AzÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÁåA¥ï£À E. ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÁªï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, n. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀÅ, «. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÀAUÀ£ÁxÀA, JA. C«ÄägÉrØ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä PÁåA¥ï£À gÁªÀÄzÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è PÁ¬Ä ºÉÆqɹ £ÀAvÀgÀ £ÁªÉ¯Áè ¸ÀªÀ¼ÀÄPÁåA¥ï£À°ègÀĪÀ DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ PÁ¬Ä ºÉÆqɸÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹.ºÉZï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä PÁåA¥À£ÀªÀgÁzÀ (1) f. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ a£ÀߥÀ®èAiÀÄå (2) f. D¢£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ a£ÀߥÀ®èAiÀÄå (3) f. gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ a£ÀߥÀ®èAiÀÄå (4) ¹.ºÉZï. ²æäªÁ¸ÀÄ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt (5) ¹.ºÉZï. ¥É¢ÝgÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀÅ (6) PÉ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ PÉ. £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå (7) a®PÀÆj gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀÅ (8) PÉ. PÉÆÃmÉñÀégÀ gÁªï vÀAzÉ ªÉAPÀl£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÉ¢ÝzÀÝPÉÌ JµÀÄÖ ¢ªÀiÁPÀÄ ªÀiÁrÛj CAvÁ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ªÀÄƪÀjUÀÆ §rUÉUÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ PÀtÂÚUÉ PÁgÀ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß JgÉazÀgÀÄ. DUÀ PÉ. ¨sÁ¸ÀÌgÀgÁªÀÅ, ¹.ºÉZï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ©r¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà EzÉÆAzÀÄ ¸Áj ©nÖzÉÝÃªÉ E£ÉÆߪÉÄä fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£É ¢:- 17-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉUÉ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÄîÌAqÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ."
CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 326, 504, 506 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 18-05-2010 gÀAzÀÄ 02:30 J.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà a®PÀÆj ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ PÁåA¥ï. vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " ¢:17-05-2010 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±À §A¢zÀÄÝ, £ÀªÀÄä C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆÃwzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ¥ÉzÀÝgÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀÅ, gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀÅ ºÁUÀÆ f. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÀÆr ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÉݪÀÅ. DUÀ £ÀªÀÄä PÁåA¥ï£ÀªÀgÁzÀ 1) E. ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÁªï vÀAzÉ E. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt (2) n. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ C¥ÁàgÁªï (3) «. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÀAUÀ£ÁxÀ (4) J£ï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ (5) C«ÄägÉrØ vÀAzÉ ¸ÀvÀågÉrØ (6) PÉ. GzÀAiÀĨsÁ¸ÀÌgÁªï vÀAzÉ ªÉAPÀl£ÁgÁAiÀÄt (7) PÉ. Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ GzÀAiÀÄ ¨sÁ¸ÀÌgÀ gÁªÀÅ (8) ¹.ºÉZï. CA¨ÉæñÀ vÀAzÉ ±ÉõÀVjgÁªÀÅ (9) PÉ. ªÀÄzsÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀgÁdÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ PÁåA¥ï. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼Éà UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¤ªÀÄä PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ M§âgÀÆ Dj¹ §A¢¯Áè CAvÁ £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ EzÀݪÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÉ §rUÉUÀ½AzÀ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¨sÁjà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ EzÉÆAzÀÄ ¸Áj ©nÖzÉÝÃªÉ ªÀÄvÉÛ K£ÁzÀgÀÆ HgÀ°è »gÉÃvÀ£À ªÀiÁrzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É ¢:17-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉUÉ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÄîÌAqÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 17-05-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦gÁå¢ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä zÉë UÀÄr ªÀÄÄAzÉ EzÁÝ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä ¥ÀgÀªÁV UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¤AwzÀÝ C¨sÀåyð £ÉÃvÁd¥Àà DgÉÃgÀ EvÀ£ÀÄ UÉ¢ÝzÀÝPÉÌ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ gÁdQÃAiÀÄPÉÌ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÉ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2010 PÀ®A 143,147,323,504,506 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Monday, May 17, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2010 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢:16/05/10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 8:40 PÉÌ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JAJ¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÀæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ ¥ÀÆeÁgÀ ¸Á:PÀ°èUÀ£ÀÆgÀÄ vÁ:gÉÆÃt EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢£À vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ¢AzÀ PÀĵÀÖVUÉ §gÀ®Ä ªÀiÁåQì PÁå¨ï £ÀA:PÉ.J-21/1115 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɬĹ PÉÆgÀqÀPÉÃgÁ ¸À«ÄÃ¥À ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ. oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ÀÄ 10 J.JA PÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ. ²æÃ. ¥ÀÄAqÀ¥Àà ºÉZï.¹ 34 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-5-10 gÀAzÀÄ 12-15 ¦JAPÉÌ
DgÉÆævÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ
Tractor Engine No:S324 C 08040 Chessi No:373790 Trailer Chessi No:35/07
£ÉÃzÀÝgÀ°è ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ avÁÛ¥ÀÄgÀ¢AzÀ ºÀ®UÉÃj PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉÆævÀ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á£Á¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ ¨Á£Á¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀ«ðAUï ¯ÉQ̸ÀzÉà C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ vÀUÀÄÎUÀ½UÉ mÁæöåPÀÖgï ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁ𢠥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgï ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ ¨ÁgÀzÉà vÉVÎUÉ ºÉÆgÀ½ C¥ÀWÁvÀªÁV ¤AwzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ¤UÉ JqÀ¥ÀPÀÌrUÉ, JqÀªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ dÄlÖ¯ï ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.

EAzÀÄ ¢:16/05/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12 UÀAmÉUÉ JAJ®¹ ªÀiÁ»w D¸ÀàvÉæ¬ÄzÀ §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnPÉÆlÄÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå vÀAzÉ ZÀ£Àß«ÃgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á:ºÀ¼Éà PÀĪÀÄÄmÁ vÁ:AiÀĮħÄUÁð EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢£À 11:30 J.JAPÉÌ §Ar PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀdæ§Ar PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À DgÉÆævÀgÁzÀ «ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀ¸ÀAUÀAiÀÄå C®¸À£ÀªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ:24 ªÀµÀð eÁw:dAUÀªÀÄ G:¯Áj £ÀA:PÉ.J19 J¹-9090 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á:PÉÆãÁ¥ÀÄgÀ vÁ;AiÀĮħÄUÁð 2) ±ÀgÀt¥Àà «Ä¤ ¯Áj 407 gÀ ZÁ®PÀ PÉ.J-37 /9191 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á;PÀĵÀÖV vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀzÀ°è oÀPÀÌgÀÄ ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀAUÀAiÀÄå 14 ªÀµÀð ºÁUÀÆ «±Áé£ÁxÀ 14 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ «Ä¤¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÀA¥Á¥Àw ªÀiÁ£À¨sÁ« EªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ: 16-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÁåAr-PÁå¥ïÖ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄÆgÀÄ [3] UÁ°AiÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÉʬÄAzÀ wj«PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀºÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ J¯ï.L.¹. D¦üøï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ «ªÉÃPÀ ¨sÁgÀw ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/PÉ-7529 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ gÁAUï ¸ÉÊqï£À°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄÆgÀÄ UÁ°AiÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §®UÉÊ ªÉÆÃtPÉÊUÉ, JqÀPÁ® ºÉ§âgÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vɯÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀPÀtÂÚ£À G©â£À ªÉÄïÉ, JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄnUÉ ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. w¥ÀàtÚ L° ºÉZï.¹. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ. 16-05-10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ªÀįÉèñÀ UÉÆAzÀ½ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ JA.¹ £ÀA. PÉ.J 25 EJ-3937 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ £ÉÃvÁæ FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃn¬ÄAzÀ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ J£ï.ºÉZï 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ ©æqÀÓ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß ZÁ®£É ªÀiÁr ¹ÌÃqï ªÀiÁr PÉqÀ«zÀÝjAzÀ £ÉÃvÁæ FPÉAiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. £ÁUÀ¥Àà ºÉZï.¹. 61 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt :

6] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 324, ,504, 354, 509 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ zÉêÀªÀÄä ªÀÄÆPÀ½zÀÄÝ, DgÉÆæ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀA¢ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, PÀ®è½î EªÀ£ÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ wAUÀ¼À¢AzÀ CªÀ¼À »AzÉ wgÀÄUÀĪÀzÀÄ, ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀzÀÄ, PÀ®Äè MUÉAiÀÄĪÀzÀÄ, PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä, CtÚ EªÀgÀÄ CªÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÆ PÉýgÀ°®è. ¢£ÁAPÀ: 16-05-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ¥ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VzÁÝUÀ, CªÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆÃV ªÀÄ®VzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ aÃgÁrzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆæ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢, CªÀ¼À vÁ¬Ä gÉÃtÄPÀªÀé, CtÚ gÁªÀÄtÚ F §UÉÎ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, DgÉÆæ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ¥ÁªÀðvÀªÀé, PÀªÀÄ®ªÀé ºÁUÀÆ ªÀÄ®èªÀé EªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÉÊ »rzÀÄ dUÁÎr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¨Á¬ÄAzÀ PÀaÑ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. £ÁUÀ¥Àà ºÉZï.¹.09 C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, May 16, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr. vÁ: UÀAUÁªÀw. ¢£ÁAPÀ:- 15-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¤gÀÄ¥Á¢ vÀAzÉ ®PÀÌ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁåUÀr FgÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ ¸Á: fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr ªÀÄvÀÄÛ PÉAZÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀäAvÀ¥Àà, G¥ÁàgÀ 25 ªÀµÀð, ¸Á: fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¹.r. r®Pïì ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-481 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr¬ÄAzÀ fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀÄgÀħgÀ £ÁUÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr PÁåA¥ï PÀqɬÄAzÀ J¸ï. £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ UÀÄgÀĪÀAiÀÄå ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð ¸Á: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ n.«.J¸ï., ¹.«.n.L. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå-9287 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà PÀÄj 26 ªÀµÀð G¥ÁàgÀ ¸Á: ºÉƸÀ fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr JA§ÄªÀªÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¤gÀÄ¥Á¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¤gÀÄ¥Á¢UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV JgÀqÀÆ Q«UÀ¼À°è gÀPÀÛ §AzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ PÀvÀÛj¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è EzÀÝ PÀ£ÀPÀ¥Àà, FgÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ PÉAZÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀºÀ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ¨É£ÀPÀ¥Àà ¨ÉlUÉÃj, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: £ÉÃPÁgÀ G: ºÉÆÃl¯ï ¸Á: «£ÉÆèsÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ vÀªÀÄä zÀÆgÀ£ÀÄß CªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd ¸Á: «£ÉÆèsÀ £ÀUÀgÀ EªÀjAzÀ oÁuÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 15-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß £Á£ÀÄ PÀA¦è¬ÄAzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä £À£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ «£ÉÆèsÀ£ÀUÀgÀ¢AzÀ PÀA¦èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀA¦è-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è aPÀÌdAvÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß »AzÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝà MªÉÄä¯Éà £À£ÀUÉ »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ £À£Àß §® ZÀ¥ÉàUÉ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgï£ÀÄß ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èzÀÝ C°èzÀÝ ZÀPÉÆÃn FgÀtÚ ¸Á: aPÀÌdAvÀPÀ¯ï EªÀgÀÄ PÁgï£À £ÀA§gï£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-37/ JA-1811 EzÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 52 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀAUÁªÀw. EAzÀÄ ¢:- 15-05-2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ DgÁí¼À UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ £À£Àß vÉÆÃlPÉÌ £À£Àß ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-3271 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÀ gÁwæ 9:25 UÀAmÉUÉ gÀÄzÉæñÀégÀ £ÀUÀgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ DmÉÆà £ÀA: PÉ.J-37/ 7933 EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²ªÀ¥Àà CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ «ÄÃgÀ ºÉZï.¹.88 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt :

4] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2010 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ PÀĪÀiÁgÀ£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð FUÉÎ 18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ aZÀð£ÀUÀÄqÀØ vÁAqÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ£ÁAiÀÄPÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ 1] gÁdÄ£ÁAiÀÄPÀ ªÀ: 15 ªÀµÀð, 2] UÀuÉñÀ£ÁAiÀÄPÀ ªÀ: 11 ªÀµÀð JA§ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ PÀĪÀiÁgÀ£ÁAiÀÄPÀ£ÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ElÄÖPÉÆAr CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, C®èzÉà ¤£ÀUÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.    ²æÃ. «ÃgÀÄ¥ÀAiÀÄå ºÉZÀ.¹. 67 PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt :

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 149 L¦¹:.

EAzÀÄ ¢:15/05/10 gÀAzÀÄ 8:45 ¦JAUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠨ɪÀÇgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ºÉÆn ¸Á:UÀĪÀÄUÉÃjgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢£À ¸ÀAeÉ 7:30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÀÄ®è¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀĪÀ ±À§ÝPÉý vÁ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ ²ªÀ¥Àà C°èUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä C°è ¤AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà,©ÃgÀ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw ¤AUÀªÀé ¸ÉÆ¸É ¤AUÀªÀé EzÀÄÝ F LzÀÄ d£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ EzÀÄÝ AiÀiÁPÉà CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ ªÀÄ®è¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ dUÀ¼À £ÀqÉzÉzÀÄÝ ¦üÃAiÀiÁð¢ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¤ÃªÉãÀÄ ¸ÉAl ºÉüÀPÁ §A¢j CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¤AUÀ¥Àà PÀ°è¤AzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÉÆqÉzÀÄ G½zÀªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Àà ºÉZÀ.¹. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, May 15, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2010 PÀ®A 279, 337, 427 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zÉÆqÀØ¥Àà vÀA/ CAiÀÄå£ÀUËqÀ ºÉƸÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.GªÀĽgÁA¥ÀÄgÀ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-05-2010 gÀAzÀÄ §Ar vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ GªÀĽgÁA¥ÀÄgÀ ¢AzÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ qÀA§Ä vÀgÀ®Ä §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 04.00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁªÀgÀUÉÃgÁ - ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀlÖzÀ¸ÁéªÉÄÃgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §Ä¯ÉÃgÉÆà ¦PÀ¥ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J 31 / 6456 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »AzÉ §ArUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §ArAiÀÄ°èzÀÝ ªÀiË£ÉñÀ PÀA¨ÁgÀ, AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà FZÀ£Á¼À EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, §ArUÉ PÀnÖzÀÝ JgÀqÀÆ JvÀÄÛUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ: 14-05-10 gÀAzÀÄ 01-30 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ J¸ï.ºÉZï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÉêÀÇgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¨ÉêÀÇgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀtUÉÃj PÀqÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: DmÉÆÃjPÀë £ÀA PÉ.J-29/3262 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀtUÉÃj vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð. vÀ£Àß DmÉÆà jPÁë ªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ¨ÁdÄ EgÀĪÀ JqÀUÀqÉ VqÀPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ¤UÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§¸ï PÀAlPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ qÉæöʪÀgï ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè :

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2010 PÀ®A 323, 324, 353, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹:.

§¸Àì £ÀA§gÀ PÉ.J 37/J¥sï-382 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¢£ÁAPÀ: 14-5-10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ¢AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ ºÁ¸ÀUÀ®è ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀ¯ÉAzÀÄ §¸Àì£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁ¸ÀUÀ®è UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è UÀÆqÀì DmÉÆà £ÀA:PÉ.J.37/7402 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ¤°è¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸ÉÊêrUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÉÊqÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ¤Ã£Éà ¤£Àß §¸Àì£ÀÄß ¸ÉÊrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ. £À£ÀUÉ §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ J¼ÉzÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr vÀ¯É PÀÆzÀ®ªÀ£ÀÄß »rzÀÄ dVÎ §rzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ£ÀÄ £À£Àß JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ CAUÉÊUÉ vÀ£Àß ¨Á¬ÄAiÀÄ ºÀ°è¤AzÀ §®ªÁV PÀaÑzÀ£ÀÄ. C®èzÉà PÀtÂÚUÉ PÉʬÄAzÀ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. E£ÉÆߧâ£ÀÄ £À£ÀUÉ ©qÀ¨ÁåqÀgÀ¯Éà EªÀ£Àß EªÀvÀÛ E¯Éè ªÀÄÄV¹ ©qÉÆÃt CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀgÀPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. £ÀªÀÄä PÀAqÀPÀÖgÀ ªÀÄÈvÀåAdAiÀÄ vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå «gÀPÀÛªÀÄoÀ EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ J¼ÉzÁrzÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¹®Ä §AzÁUÀ dUÀ¢Ã±À¤UÉ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. dUÀ¢Ã±ÀÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²æãÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀªÀgÀ ¥ÉÊQ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀæªÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr vÀ¯É PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ §rzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉ¸ÀgÀÄ ²æãÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ¨Á¬ÄAiÀÄ ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑÑ PÀtÂÚUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²æãÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß gÀmÉÖUÉ PÀaÑzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. £ÀªÀÄä PÀAqÀPÀÖgÀ¤UÉ J¼ÉzÁrzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²æãÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. gÀ«ÃAzÀæ £ÁxÀ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, May 14, 2010

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 86/2010 PÀ®A ºÀÄqÀV PÀuÉ

 

¢£ÁAPÀ: 13-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ : 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀA¢ ©üêÀÄ¥Àà »mÁß¼À ¸Á : CUÀ¼ÀPÉÃj EªÀgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 05-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ ¸Áéw vÀA¢ CA¢UÁ®¥Àà »mÁß¼À ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð G: ©.PÁA 1£Éà ªÀµÀðzÀ «zsÁåy𤠸Á: CUÀ¼ÀPÉÃj EPÉAiÀÄÄ ºÉƸÀ §ArºÀ¯Áð¥ÀÇgÀzÀ PÁ¯ÉÃfUÉAzÀÄ ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸À §A¢gÀĪÀ¢®è. PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀQ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ : 86 / 2010 PÀ®A : ' ºÀÄqÀV PÁuÉ ' ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÁuÉAiÀiÁzÀ ¸Áéw EPÉAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ , ªÀÄÄAvÁzÀ «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Tuesday, May 11, 2010

PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2010 PÀ®A 279,304[J] L.¦.¹

¢:10/05/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà UÀÄjPÁgÀ ¸Á:PÀAzÀPÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀÆ° PÉ®PÉÌ CAvÁ dUÀ¢Ã±À ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ EAzÀÄ ¢:10/05/10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÀÄ eÁªÀ 04.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÉqɸÀÄvÀÛzÀÝ mÁæöåPÀÖj£À mÉîgÀzÀ°è ¸ÉUÀt UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ ¤°è¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É ZÁ®Æ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C°è PɸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ dUÀ¢Ã±À¤UÉ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖj£À EAeɤ£À §A¥Àgï vÀ¯ÉUÉ §rzÀÄ ªÀiÁA¸ÀRAqÀ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖVUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ

ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï     35/2010 PÀ®A     341, 323, 324, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 09-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà EAUÀ¼ÀzÁ¼ÀgÀªÀgÀÄ ªÀiÁ®VwÛ UÁæªÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ CgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÄ E¤ß§âgÀÄ PÀÆr ¥ÀgÀ¸À¥ÀàgÀªÀgÀ£Àäß »A¢£À zÉéõÀ¢AzÁ ¯Éà ¸ÉÆÃ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤®Äè vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¤£ÀßzÀÄ ¨Á¼ÀªÁVzÉ, CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÁ ¨ÉÊzÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, PÀ°è¤AzÁ ºÁUÀÄ PÉÊUÀ½AzÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ®ÄUÀ½AzÁ M¢ÝzÀÄÝ CzÉ

¨ÉêÀÇgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ½UÉ »UÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÁå£ÀìgÀ gÉÆÃUÀ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 10-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÁUÀ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ºÉä£À ¥ÀÄr ¸Éë¹ C¸ÀÛ ªÉʸÀÛ ªÁzÁUÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖVUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 10-05-2010 gÀAzÀÄ 06-00 ¦.JA.PÉÌ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 66/10 PÀ®A 498(J) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

& 03, 04 r.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 24-07-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA. 01 §ÄqÀ£À¸Á§ EªÀgÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÀzÀQëÃAiÀiÁV 15,000-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 01 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 01 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ 02 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀtªÀ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀAzÀÄ PÉÆqÀĪÀAvÉ DgÉÆævÀgÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ 10-05-2010 gÀAzÀÄ 14-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉUÉ zÀ©âgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 65/10 PÀ®A 107, 151, s¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-05-2010 gÀAzÀÄ UÀ«¹zÀÝAiÀÄå J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ °AUÀgÁd PÁåA¥ïzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀzÀ°èzÁÝUÀ 1] ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ ªÀAiÀiÁ; 32 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 2 wAUÀ½¤AzÀ DUÁUÀ UÀªÀÄUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ °AUÀgÁd PÁåA¦£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ C°è CªÀ¼ÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁ±Àå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¤£Àß fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ EzÀÄÝzÀÄ C®èzÉà ¸ÀzÀj KjAiÀiÁzÀ°è zËdð£Àå¢AzÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ, PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

Monday, May 10, 2010

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2010 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 504, 506 gÉ.« 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 07-05-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JA¢£ÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃl®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆÃl°èUÉ §AzÀÄ HlPÉÌ DqÀðgï ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ FUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ DVzÉ Hl ªÀÄÄV¢zÉ CzÀð UÀAmÉ PÁ¬Äj CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ M¦àPÉÆAqÀÄ PÁAiÀÄÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉý ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ¤«ÄµÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ ¸ÀĪÀÄä£É PÀĽwÛzÀݪÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ¯Éà ¸ÀzÁÝA ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¨ÉÃUÀ ¨ÁgÀ¯Éà CAvÁ PÀÆVzÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà E£ÀÄß JµÀÄÖ ºÉÆvÀÄÛ PÀÄqÀ¨ÉÃPÀ¯Éà CAvÁ CAzÀÄ CzÀgÀ°è M§â£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß §ºÀ¼À ¢ªÀ¸À¢AzÀ £ÉÆÃqÀÄwÛzÉÝ£É ¤£Àß ¸ÉÆÃPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ ¤£Àß EªÀvÀÄÛ MzÀÄÝ ©qÀÄvÉÛ£É CAvÁ CAzÀªÀ£Éà ªÉÄîPÉÌzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀȵÀtUÀ½UÉ(vÉÆ®ÄØUÉ) PÁ°¤AzÀ MzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C°èAiÉÄà PÀĹzÀÄ ©zÀÝ£ÀÄ, C®èzÉà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ ©r¹PÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Éà EªÀvÀÄÛ ¤Ã G½zÀÄPÉÆAr EAzÀ®è £Á¼Éà ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ C°èAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2010 PÀ®A. 143, 147, 323, 504, 506 gÉ.« 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 09-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀzÁÝA ºÀĸÉãÀ EªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ºÀj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÀ¼Éà zÉéõÀ¢AzÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀzÁÝA ºÀĸÉãÀ¤UÉ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Friday, May 7, 2010

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2010 PÀ®A 509 L¦¹

¢£ÁAPÀ 05-05-2010 gÀAzÀÄ ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánïï, G-¥ÉÆæèÉõÀ£Àj. Dgï.J¸ï.L. r.J.Dgï. PÉÆ¥Àà¼À PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtz°è PÀĽwÛzÀÝ zÀÄgÀÄUÀªÀé JA§ ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr. PÀgÉzÀÄ ªÀiÁ£ÀPÉÌ PÀÄAzÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀwð¹zÀÄÝ CzÉà CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 05-05-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Dwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁ®ßrUÉAiÀÄ°è ºÉÆÃgÀnzÀÝ ¸ÀzÀj ¦üÃgÁå¢ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ «ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ gÉÃtÄPÀ¥Àà avÀæUÁgÀ 35 ªÀµÀð, avÀæUÁgÀ G-PÀÄ®PÀ¸ÀħÄ, ¸Á-Q£Áß¼À. ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÁ ¸ÀzÀj «ÃgÀ¥Àà£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV ªÀiÁA¸À RAqÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉà CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 355, 341, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀªÀÄä Hj£ÀªÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ®°vÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà FPÉAiÀÄ£ÀÄß £À£Àß ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ¤gÁPÀj¹zÀÄÝ, CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 05.05.10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.

4] vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2010 PÀ®A 107 ¹Dg惡

¢. 20-02-2010 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄÄzÀÝ®UÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀ¼ÁzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä¼À£ÀÄß 12 d£À ºÀÄqÀUÀgÀÄ ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæPÀëÄ§Ý ªÁvÁªÀgÀt GAmÁVzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀzÀå UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀ PÀëtzÀ¯ÁèzÀgÀÆ DgÉÆævÀjAzÀ C»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÁzÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀzÀévÀð£É PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, May 6, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2010 PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢:- 05-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ, ºÉZï.¹. 76 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 05-05-2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀ°gÀĪÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤«ÄvÀå UÁæªÀÄUÀ¼À°è£À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¸À®Ä ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¹AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ¸ÁܤPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛªÁV ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À¯ÁV FUÁUÀ¯Éà UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢:- 26-04-2010 gÀAzÀÄ zÁR¯ÁVgÀĪÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2010 PÀ®A 323, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ MAzÀ£Éà ¥Ánð ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¹AUÀ£Á¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 31/§ «¹ÛÃtð 1 JPÀgÉ d«Ää£À ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀÄvÀÄÛ R¨ÁÓ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è M§âjUÉƧâgÀ ªÉÄÃ¯É zÉéõÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ, AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯ÁèzÀgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, C®èzÉà ¸ÀzsÀå UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀjAzÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ AiÉÆÃUÀå ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ Cwà CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÁܤPÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ F ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ " CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2010 PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢:- 05-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå, J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 05-05-2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÄA§gÀ°gÀĪÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤«ÄvÀå UÁæªÀÄUÀ¼À°è£À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¸À®Ä ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀlÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ¸ÁܤPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛªÁV ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À¯ÁV FUÁUÀ¯Éà UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢:- 16-04-2010 gÀAzÀÄ zÁR¯ÁVgÀĪÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è M¼ÀUÉÆAqÀ MAzÀ£Éà ¥Ánð ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ D¹ÜAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è M§âjUÉƧâgÀ ªÉÄÃ¯É zÉéõÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ, FUÁUÀ¯Éà C£ÉÃPÀ ¨Áj M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ, C®èzÉà ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀºÀ zÁªÉUÀ¼ÀÄ «ZÁgÀuÉ £ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯ÁèzÀgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, C®èzÉà ¸ÀzsÀå UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C£ÁºÀÄvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀjAzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀjAzÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ AiÉÆÃUÀå ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ Cwà CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÁܤPÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ F ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ " CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ PÀÆqÀ¯Éà JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀjAzÀ AiÉÆÃUÀå ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2010 PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è

£Á£ÀÄ Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸À°è¸ÀĪÀ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-05-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄA§gÀ°gÀĪÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤«ÄvÀå UÁæªÀÄUÀ¼À°è£À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¸À®Ä ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀlÄ DgÁå¼À UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ¸ÁܤPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛªÁV ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À¯ÁV UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ gËr ²ÃlÄzÁgÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÁåA¦£ï, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: DgÁå¼À. FvÀ£ÀÄ zËdð£Àå ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄļÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ, ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸Àà¢üð¹gÀĪÀ vÀ£Àß ¨ÉA§°vÀ C¨sÀåyðAiÀÄ£ÀÄß UÉ°è¸À¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ, UÀÄA¥ÀÄ PÀlÄÖvÁÛ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄļÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ, ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÁæªÀÄzÀ°è UÀ¯ÁmÉ GAlÄ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §¸ÀªÀgÁd¤AzÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ AiÉÆÃUÀå ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ Cwà CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÁܤPÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2010 PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢:- 05-05-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄ®ètÚ, J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 05-05-2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÄA§gÀ°gÀĪÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤«ÄvÀå UÁæªÀÄUÀ¼À°è£À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¸À®Ä ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÃgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ¸ÁܤPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛªÁV ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À¯ÁV FUÁUÀ¯Éà UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢:- 11-01-2010 ªÀÄvÀÄÛ 12-01-2010 gÀAzÀÄ zÁR¯ÁVgÀĪÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2010 PÀ®A 323, 448, 427, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2010 PÀ®A 323, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è M¼ÀUÉÆAqÀ DgÉÆÃ¥ÀvÀgÁzÀ PÁ®A £ÀA: 7 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ MAzÀ£Éà ¥Ánð ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Á®zÀ ºÀtzÀ ¯ÉêÁzÉë «µÀAiÀÄzÀ°è M§âjUÉƧâgÀ ªÉÄÃ¯É zÉéõÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄvÁÛ M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 3 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FUÀ®Æ ¸ÀºÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ M§âgÀ ªÉÄïÉƧâgÀÄ wêÀæ zÉéõÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯ÁèzÀgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤, ¥Áæt ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, C®èzÉà ¸ÀzsÀå UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C£ÁºÀÄvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀjAzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀjAzÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ AiÉÆÃUÀå ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ Cwà CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÁܤPÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ F ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. " CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 120/2010 PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹.

£Á£ÀÄ Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ F ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸À°è¸ÀĪÀ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢:- 05-05-2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀ°gÀĪÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤«ÄvÀå UÁæªÀÄUÀ¼À°è£À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¸À®Ä ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀlÄ PÉÆÃlAiÀÄå PÁåA¥ïUÉ §AzÁUÀ ¸ÁܤPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛªÁV ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À¯ÁV FUÁUÀ¯Éà UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢:- 28-03-2010 gÀAzÀÄ zÁR¯ÁVgÀĪÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è M¼ÀUÉÆAqÀ PÁ®A £ÀA: 7 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ MAzÀ£Éà ¥Ánð ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ eÁUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è M§âjUÉƧâgÀ ªÉÄÃ¯É zÉéõÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄvÁÛ M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwUÀÄ£ÉßUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FUÀ®Æ ¸ÀºÀ PÁåA¥ï£À°è JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ M§âgÀ ªÉÄïÉƧâgÀÄ wêÀæ zÉéõÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯ÁèzÀgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤, ¥Áæt ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, C®èzÉà ¸ÀzsÀå UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C£ÁºÀÄvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀjAzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀjAzÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ AiÉÆÃUÀå ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ Cwà CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÁܤPÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 82/2010 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹

ºÉêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EªÀjUÉ ªÁ¢UÀ¼ÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà UÀÆV£ÀªÀÄj, EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¯ÁjUÉ rf¯ï ºÁQ¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÀiÁrPÉÆAqÀ «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É F »AzÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, PÉøÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è 2500 gÀÆ zÀAqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. »gÉçUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ºÉêÀÄtÚ zÉêÀgÀªÀĤ ªÀÄvÀÄÛ PÀjAiÀÄ¥Àà UÀÆV£ÀªÀÄj UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÀàzÉð ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ. 05-05-10 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À¯ÁV D JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ©ü£Á©ü¥ÀæAiÀiÁ ºÉÆA¢zÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÀAqÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄAeÁUÁævÀ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 83/2010 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹

ºÉêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EªÀjUÉ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà UÀÆV£ÀªÀÄj, EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¯ÁjUÉ rf¯ï ºÁQ¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÀiÁrPÉÆAqÀ «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É F »AzÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è 2500 gÀÆ zÀAqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. »gÉçUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ºÉêÀÄtÚ zÉêÀgÀªÀĤ ªÀÄvÀÄÛ PÀjAiÀÄ¥Àà UÀÆV£ÀªÀÄj UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÀàzÉð ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ. 05-05-10 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À¯ÁV D JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ©ü£Á©ü¥ÀæAiÀiÁ ºÉÆA¢zÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÀAqÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄAeÁUÁævÀ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA 88/10 PÀ®A 323, 324, 504, 506, 355 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10)(11) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPÀÖ

¢£ÁAPÀ: 05.05.2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ §¸Á¥ÀÅgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ£À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠧gÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ DgÉƦvÀgÀÄ ²ªÀ¥Àà¤UÉ ¯Éà ¨ÉƸÀÄr ¨ÁåqÀgï¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Éà ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀAvÀgÀ ²ªÀ¥Àà£À PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ C¯Éèà EzÀÝ ElÖAV J¼Éî¬ÄAzÀ vɯÉUÉ, JzÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄRB¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ, dUÀ¼ÀzÀ ±À§Ý PÉý C°èUÉ §AzÀ ²ªÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ºÉAqÀwUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ°èzÀÝ vÁ½ ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß QwÛ ºÁQ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

9] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 63/2010 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹

¹zÁÝ¥ÀÇgï ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 12/J £ÉÃzÀÝgÀ ºÉÆ®zÀ §UÉÎ ¥ÀæwªÁ¢ CrªÉ¥Àà£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¢ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¨ÉÆë EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼ÉzÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ°è JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ®Æ PÉøï zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ EzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ vÀªÀÄä vÀªÀÄä »A¨Á®PÀgÀ£ÀÄß UÀÄA¥ÀÅPÀnÖPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ UÁæªÀÄUÀ¼À°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EzÀjAzÀ AiÀiÁªÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ D¹Û ¥Á¹ÛUÉ ºÁ¤ GAmÁUÀĪÀzÀÄ ºÉüÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è EzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ Cz

10] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 64/2010 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹

¹zÁÝ¥ÀÇgï ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 12/J £ÉÃzÀÝgÀ ºÉÆ®zÀ §UÉÎ ¥ÀæwªÁ¢ CrªÉ¥Àà£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¢ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¨ÉÆë EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼ÉzÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ°è JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ®Æ PÉøï zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ EzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ vÀªÀÄä vÀªÀÄä »A¨Á®PÀgÀ£ÀÄß UÀÄA¥ÀÅPÀnÖPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ UÁæªÀÄUÀ¼À°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EzÀjAzÀ AiÀiÁªÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ D¹Û ¥Á¹ÛUÉ ºÁ¤ GAmÁUÀĪÀzÀÄ ºÉüÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è EzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

11] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 65/2010 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹

UÀÄAqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÄA§gÀĪÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤«ÄvÀå, ¸ÀzÀgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄÄ ±ÁAvÀjÃw¬ÄAzÀ dgÀÄUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÀªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæZÁgÀ PÁ®PÉÌ, ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀ JuÉPÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÀPÀëUÀ¼À ªÀw¬ÄAzÀ UÀÄAqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ¥ÀPÀë UÉ®è¯ÉèÉÃPÀÄ, vÁªÉà ªÀÄÄAzÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ J®è PÀqÉAiÀÄÆ vÀªÀÄäzÉ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀÄ EzÀPÁÌV CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ K£ÀÆ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉøÀĪÀÅ¢®è CAvÀ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ d£ÀgÀ EAvÀºÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ªÀiÁ»w w½zÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉlÄÖ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

12] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.56/2010 PÀ®A. 279, 337, 304 (J) L¦¹ gÉ.« 187 L.JA.« AiÀiÁåPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-05-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÉÃUÀ®è¥Àà C¼Àî½î, ªÀAiÀiÁ 52 ªÀµÀð, EªÀ½UÉ DgÁªÀÄ«®èzÀ PÁgÀt UÀAUÁªÀwUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ DmÉÆà £ÀA.PÉ.J-37/8058 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ »gÉêÀÄoÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀPÀVj-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è, PÀ£ÀPÀVj £ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ §AzÀzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQ ¸ÀzÀj DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DmÉÆà ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀĪÁV DPÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¨Áj ¥ÀæªÀiÁtzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj UÁrAiÀÄ°èzÀÝ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ C±ÉÆÃPÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÉÆÃtPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ G½zÀªÀjUÉ UÁAiÀÄ-ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

13] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï    34/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 02-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ¼É §A¢zÀÄÝ, ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄA¨ÁUÀ¢AzÀ M¼ÀUÀqÉ §A¢zÀÄÝ, DUÀ ¦AiÀiÁð¢ DvÀ£À vÀªÀÄä ªÀÄ®è¥Àà vÁ¬Ä, vÀAV gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀ EzÀÝ DgÉÆæ PÁ¯É¸Á§gÀªÀjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀ AiÀiÁPÉ JvÀÛgÀ ªÀÄtÄÚ ºÁQPÉÆAr¢ÝÃj £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ §gÀÄwÛzÉ. JvÀÛgÀzÀ ªÀÄtÄÚ PÀrzÀÄ ¹zÁ ªÀiÁrj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÁUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008