Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, May 31, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2010 PÀ®A 323, 504, 506 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 30-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §A¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÀÆV§Ar vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DAzsÀæzÀ PÁåA¥ï£À d£ÀjUÉ ¨ÉA§® ¤ÃrzÀÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¥Àæw¤vÀå PÀÄrzÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 30-05-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ dAqÁ PÀnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ C°è ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà J¯ÉPÀë£ï£À°è PÁåA¥ï£À d£ÀjUÉ ¨ÉA§® PÉÆqÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯ÉÃ, ¤Ã£ÀÄ CªÀjUÉ ºÀÄnÖAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ªÉÄîPÉÌ JwÛ PɼÀUÉ §AqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MUÉ¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C°èzÀÝ gÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ FgÀtÚ PÀÆr §rAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ ¯Éà ªÀÄUÀ£Éà EªÀvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ G½zÀÄPÉÆAr¢ÝAiÀiÁ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr CA§Äå¯É£ïì PÀgɬĹzÀÄÝ, CzÀgÀ°è £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ F ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt ªÀÄ®è¥Àà£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ " CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2]¨ÉêÀÇgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA40/2010 PÀ®A 279. 337, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 30-05-10 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÆ ªÀĺÉÃAzÀæ fÃ¥sÀ (fÃ¥sï £ÀA§gï UÉÆÃvÁÛVgÀĪÀ¢¯Áè) £À°è PÀĵÀ×V ¬ÄAzÀ ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ ¯Áj-£ÀA-n.J£ï-70/J-7461 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÀqÀzÉ »0¢¤0zÀ fæüUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ fÃ¥sï £À°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âjUÉ ¸ÁzsÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2010 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA.5 «¹ÛÃtð 4 JPÀgÉ EzÀgÀ ¥ÀmÉÖzÁgÀgÀÄ 2 £Éà ¥Ánð zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ UÁå£À¥Àà PÀÄgÀ§gÀÄ EzÀÄÝ, DzÀgÉà 1 £Éà ¥ÁnðAiÀÄÄ F d«ÄãÀ£ÀÄß MvÀÄÛªÀj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀºÀtÂAiÀÄ°èzÀÝAvÉ d«ÄãÀÄ C£ÀĨsÀªÀ ¥ÀæPÁgÀ EgÀĪÀÅ¢®è. EzÀjAzÁV JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ UÀA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÁr WÉÆÃgÀ UÀÄ£Éß ªÀÄvÀÄÛ PÉƯÉUÀ¼ÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ EªÀgÀ°è ªÀÄÄAzÁUÀĪÀ C£ÁºÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¦à¸ÀĪÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV ¸ÀgÀPÁj vÀ¥Éð¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.69/10 PÀ®A.107 ¹.Dgï.¦.¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/10 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è

¢£ÁAPÀ. 29-05-2010 gÀAzÀÄ 09.30 ¦.JA PÉÌ PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀÄÆ®PÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯É JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹.ºÉZï.¹ 103 EªÀgÀ£ÀÄß PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖVUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ E¥sÁð£ï vÀA/ £ÀfÃgï CºÀäzï ¥ÀoÁt ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA G.¯Áj Qè£Àgï PÉ®¸À ¸Á.PÀApÃgÀªÀ ¸ÀÄÖrAiÉÆà ºÀwÛgÀ £ÀA¢¤ §qÁªÀuÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À vÁ®ÆQ£À qÀªÀ¼ÀV UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁj ©vÀÛ£É ©dzÀ 30 PÉ.fAiÀÄ 333 ±ÉAUÁ ¥ÁåPÉmïUÀ¼À£ÀÄß ¯Áj £ÀA. PÉ.J 01 / 7424 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj ¯ÉÆÃqï £ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆr ¥ÁªÀUÀqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ E£ÀÆß 7 Q.«Äà zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, JzÀjUÉ §AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¸ÉÊqï PÉÆlÄÖ CzÉà CwªÉÃUÀzÀ°è ¥ÀÄ£ÀB gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ §®ªÀÄUÀÄίÁV ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ §®UÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, PÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÁ¥Á¸ï 06.00 J.JAPÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 30-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉÆù£ï vÀAzÉ D®ªÀiï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ¥sÀ¤ðZÀgï PÉ®¸À ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ, vÁAiÀĪÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:- 29-05-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ ±ÁåªÀiï ¸Á: G¥ÁàgÀ NtÂ-UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÆûzÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÉêÀWÁlzÀ°è Hl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ»AzÁæ fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-18/ JA-210 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. Hl ªÀÄÄV¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀWÁmï-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤Ãj£À mÁåAPï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ ±ÁåªÀiï FvÀ£ÀÄ fÃ¥ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ fÃ¥ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ GgÀĽ ©¢ÝzÀÄÝ, CzÀÄ N¥À£ï fÃ¥ï EzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV, §® ¥ÀPÉÌUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ qÁ: ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄ, £À£Àß CtÚ U˸ï¥Á±Á FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ Hj¤AzÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ DvÀ¤UÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ, zÀÆgÀÄ ¤ÃqÉÆÃuÁ CAvÁ ºÉý oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀqÀªÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt fÃ¥ï ZÁ®PÀ ±ÁåªÀiï FvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. " CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 145/2010 PÀ®A 143, 147, 447, 427, 323 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 30-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà a®PÀÆj ±ÉõÀVjgÁªï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀĸÀÄì 65 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁgÀÄw£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £Á£ÀÄ qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 73/N «¹ÛÃtð 2 JPÀgÉ 27 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ R¨ÁÓ ªÀ»ªÁlÄ EzÉÝãÉ. ¸ÀzÀj d«Ää£À°è CgÉÆævÀgÁzÀ ²æêÀÄw dAiÀÄ®Qëöäà ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ £Á£ÀÄ ªÀÄÆ® zÁªÉ £ÀA: 25/2002 zÁªÉ ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÁªÉ ¢:-31-10-2009 gÀAzÀÄ £À£Àß ¥ÀgÀªÁV UÀAUÁªÀw £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è DzÉñÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ°è 90 ¢ªÀ¸ÀzÉƼÀUÁV 12 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ±ÉqÀÆå¯ï D¹Û ¥ÀæPÁgÀ R¨ÁÓ ©lÄÖ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DzÉñÀªÁVzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è FUÀ PÉêÀ® PÀĪÀiÁj UÀAqÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ EªÀgÀÄ G½zÀ ¸ÀºÀZÀgÀgÁzÀ gÀAUÁgÁªï vÀAzÉ CZÀÑtÚ, gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÀÆgÀtÚ, C©â£À ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ ªÉÊ. ¥Á£ÀPÀ¯ïgÁªï, ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÉÊ. ¥Á£ÀPÀ¯ïgÁªï, ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÉÊ. ¥Á£ÀPÀ¯ïgÁªï ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr EªÀgÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ «gÀÄzÀÞ ¢:- 29-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ £À£ÀUÉ ºÉÆr-§r ªÀiÁr £À£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀÄgÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀåªÀwAiÀÄ£ÀÄß zÀÄ:R¥ÀvÀ ªÀiÁr zËdð£Àå¢AzÀ eÉ.¹.©. ªÁºÀ£À¢AzÀ 50,000-00 gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄļÀî VqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ eÉÆÃr¹zÀ £À¼ÀzÀ ¥ÉÊ¥À£ÀÄß vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀrzÀÄ ®ÄPÁë£ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DUÀzÀ PÁgÀt D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä EaÒ¹ªÀÅzÀįÁè. PÁgÀt CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. " CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

    


 

Wednesday, May 26, 2010

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.77/2010 PÀ®A 420, 423 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ¢. ©üêÀÄ¥Àà, ¸Á: UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-07-1978 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ©üêÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ ªÀÄĤì¥À¯ï ¸ÀA. 6-1-126/6-1-199 £ÉÃzÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ UÀÄr¸À®Ä ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÁ¨ÁzÀ°èzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ £ÀA. 01 jAzÀ 05 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄĤì¥À¯ï ¸ÀASÉåAiÀÄ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 29-07-2008 ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 01 £ÉÃzÀݪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ §UÉÎ DgÉÆæ £ÀA. 06 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ Rjâ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 30-07-2008 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ G¥À£ÉÆAzÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À PÀZÉÃjAiÀÄ°è £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ( PÉÆÃlð gÉ¥sÀqÀð PÉøï )

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.21/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁ𢠲æà ®PÀëöät vÀAzÉ ¸ÀtÚ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÀÄAmÉÆÃf, gÀªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ¸ÀtÚ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ 2002 jAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvÉ GAmÁVzÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀ°è vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÝgÀÆ UÀÄtªÁVgÀ°¯Áè. C®èzÉà EwÛvÀÛ¯ÁV C¸ÀÛªÀÄ PÁ¬Ä¯ÉAiÀÄÄ §A¢zÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀ°è vÉÆÃj¹ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÁVgÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ ¤£Éß gÁwæ Hl ªÀiÁr J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÀ £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 25-05-2010 gÀAzÀÄ 00:20 J.JA. UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀtÚ PÀjAiÀÄ¥Àà£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÉúÀ«®è. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.22/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢ qÉƼÀîAiÀÄå vÀAzÉ qÉƼÀîAiÀÄå gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 4 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, CªÀ½UÉ ªÀÄÄlÄÖ DzÁUÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ. ªÉÊzÀågÀ°è aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÁVgÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ FUÉÎ 8 wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ªÁ¥À¸ï vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ CAiÉÆÃzsÀåPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ-vÁ¬Ä ¸ÀAUÀqÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀݼÀÄ. ¢:- 22-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzsÉ vÁ¼ÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ, CªÀ¼À zÉúÀPÉÌ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV «ªÀiïì §¼ÁîjAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ¢:- 24-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°èè AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÉ.

4] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.34/2010 PÀ®A 324. 504, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 24-05-2010 gÀAzÀÄ 02.30 ¦.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄÄzÉãÀÆgÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ HlPÉÌ PÀĽvÁUÀ PÉgÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ G¥Àà®zÉÆrØgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨Éë£À VqÀ ºÀwÛ ±ÁåªÀÄtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¨Éë£À vÀ¥Àà®Ä PÉÆrè¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ PɼÀUÀqÉ ºÁPÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À MAzÀÄ DqÀÄ ±ÁåªÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ PÀrzÀÄ PɼÀUÀqÉ ºÁQzÀ ¨É«£À vÀ¥Àà®Ä w£Àß®Ä ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ±ÁåªÀÄtÚ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ, PÉÊ ºÁUÀÆ PÁ°UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/10 PÀ®A. 324, 504, 506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, May 23, 2010

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 92/2010 PÀ®A 143, 147, 504, 323, 324 s¸À»vÀ 149 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ. 22-05-10 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ EªÀgÀ ªÀÄ£É £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ SÁ¯É eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzÀ »A¢¤AzÀ®Ä dUÀ¼À«zÀÄÝ ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ°è EAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ §Ä£Á¢ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ PɼÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqɧr ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÀgÀ ªÀĪÀiÁðAUÀªÀ£ÀÄß »ZÀÄQzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 93/2010 PÀ®A 504, 324, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 22-05-10 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ EªÀgÀ ªÀÄ£É £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ SÁ¯É eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzÀ »A¢¤AzÀ®Ä dUÀ¼À«zÀÄÝ ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ°è EAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ §Ä£Á¢ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ PɼÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqɧr ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀÄ«ÄvÀæªÀÄä FPÉUÉ ¸À°PɬÄAzÀ ºÉÆr¢ÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ¨Áj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2010 PÀ®A 302 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 22-05-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ« EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß PÉÆÃgï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÀqÀØzÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ºÀgÀVzÁÝgÉÆà E®èªÉÇà ? JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀzÀgÀ gÀ« EªÀ£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ºÉÆA¢zÁÝ£É CAvÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀA¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà, UÀqÀØzï, 2) UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀA¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà, UÀqÀØzï, 3) §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà, UÀqÀØzï, 4) PÉÆlæ¥Àà vÀA¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà, UÀqÀØzï F £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÄqÀUÉÆî, ªÀÄZÀÄÑ EvÀgÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ½AzÀ §§ðgÀªÁV PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 22-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ gÀ« vÀAzÉ gÁªÀiÁAd£ÀAiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁw: ±ÀnÖ §tfUÉÃgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢:- 22-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06:00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÉÆç vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà, 17 ªÀµÀð, ¨ÉÆë G: PÀÆ° ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ «Ä£Á¯ï¸Á§ EªÀgÀ mÁæöåPÀÖgï£À°è PÀ®Äè ºÉÃgÀĪÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. mÁæöåPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ°è PÀ®Äè ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁA¥ÀÆgÀ¢AzÀ PÁgÀlVUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ zÁn wgÀÄ«£À°è ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á«zÀÝ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ªÀiÁPÀðAqÀAiÀÄå£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ UÁ°AiÀÄÄ §¸ÀÖð DV mÁæöåPÀÖgï mÁæ° ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÉAPÉÆç¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁUÀ® ZÀ¥ÉàUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£ÀÀ §½ PÀĽwzÀÝ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄR¥Àà 32 ªÀµÀð ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gï£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-37/ n.J-3463 CAvÁ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ°è £ÁªÀÅ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ªÀiÁPÀðAqÀAiÀÄå£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. " CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2010 PÀ®A 338, 304(J) gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 22-05-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà, AiÀļÀªÉÄîÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ®ZÀÑt vÁ: EAr f¯Éè: ©eÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ªÀiÁ¼À¥Àà AiÀļÀªÉÄîÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÉ£Á¯ï zÀÄgÀ¹Ü PÁªÀÄUÁjAiÀÄ°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÉݪÀÅ. EAzÀÄ ¢:- 22-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß MAzÀÄ ºÉƸÀ n¥Ààgï (£ÀA§gï §gÉ¢gÀĪÀÅ¢¯Áè) ZÁ¹ì £ÀA: JA.J.n 38812291 r 08593 EAf£ï £ÀA: 90 r 62745098 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉ£Á¯ï PÉ®¸ÀPÉÌ PɼÀUÉ ºÁ¸ÀĪÀ §AqÉ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÄÝ, DUÀ ¸ÀzÀj n¥Ààgï¤AzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÉ E½¹ MAzÀÄ PÀqÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV eÉÆÃr¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. F PÉ®¸ÀPÁÌV ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀÆ¥ÀgïªÉÊdgÀÀ (1) ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 58 ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ ¸Á: ¸ÀwºÁgÀ vÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr f¯Éè: ©eÁ¥ÀÆgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁèAmï E£ïZÁdð (2) ¸Àa£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ 25 ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ ¸Á: ²ªÀtV vÁ: ©eÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄùÛç (3) ®PÀëöät ¤gÀUÀÄr vÀAzÉ §¸ÀuÉÚ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ 30 ªÀµÀð ¸Á: ¤gÀUÀÄr vÁ: D¼ÀAzÀ f¯Éè: UÀÄ®âUÁð EªÀgÀ£ÀÄß £ÉëĸÀ¯ÁVvÀÄÛ. F ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà EzÀÄÝ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß E½¸ÀĪÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤Ãr PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß E½¸À¨ÉÃPÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà w¼ÀĪÀ½PÉ, ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀîzÉà wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À ªÀ»¹zÀÝjAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß E½¸ÀĪÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀUÁgÀgÁzÀ £À£Àß CtÚ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà AiÀļÀªÉÄî ºÁUÀÆ PÁAvÀÄ vÀAzÉ ¨ÁUÀ¥Àà, 30 ªÀµÀð, ªÀiÁzÀgÀÄ ¸Á: CAeÉÆÃlV vÁ: EAr, ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ CªÉÆÃWÀ ¹zÀÝ, CZÀÑUÁAªï 24 ªÀµÀð ¸Á: ®ZÀÑt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ¤AwzÀÝ n¥Ààgï£À »A¢£À qÉÆÃgï vÉUÉzÀÄ ªÉÄïÉvÀÄÛªÁUÀ qÉÆÃgï eÁj £À£Àß CtÚ ªÀiÁ¼À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ PÁAvÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼À vÀ¯ÉUÉ qÉÆÃgï §r¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß CtÚ ªÀiÁ¼À¥Àà£À vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÁAvÀÄ FvÀ¤UÉ ¸ÀºÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÉ£Á¯ï zÀÄgÀ¹Ü PÁAiÀÄð ªÀiÁr¸ÀÄvÁÛ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀÆ¥ÀgïªÉÊdgï ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ¥Àà, ¥ÁèAmï E£ïZÁdð ¸Àa£ïPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄùÛçAiÀiÁzÀ ®PÀëöät EªÀgÀÄUÀ¼Éà n¥Ààgï¤AzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß E½¸ÀĪÁUÀ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîzÉà wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À ªÀ»¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj WÀl£É dgÀÄUÀ®Ä PÁgÀtgÁVzÀÄÝ, PÁgÀt F ªÀÄƪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ EzÀÝ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


 


 

Saturday, May 22, 2010

1]UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.136/2010 PÀ®A 323, 324, 354, 504,506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 21-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E®èzÀÝjAzÀ CªÀ¼À vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀÄqÀzÀgÁ¼À vÀAzÉ FgÀtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ FvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £À£Àß CPÀ̼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ PÁgÀt CªÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ UÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ vÀ¼ÀªÁgÀ WÀlÖ ¸ÉÃvÀÄªÉ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ M§âAnAiÀiÁV ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ¼É. EAzÀÄ ¢:- 21-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä PÀÄ®¸ÀÜ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ £À£Àß CPÀÌ UÀAUÀªÀÄä¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, CªÀ½UÉ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀ ºÀuÉUÉ ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. «ZÁj¸À®Ä gÁwæ 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÀªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉAmï E®èzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ±ÀPÁëªÀ° EªÀ£À£ÀÄß ¯ÉÊmï ºÁPÀ®Ä PÀgÉ¢zÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝzÀ£ÀÄß PÀAqÀ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀ£ÀÄ UÀAUÀªÀÄä½UÉ " ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr D ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAr, ¤£ÀߣÀÄß G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛãÉ" CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ CªÀ¼À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PɼÀUÉ £É®PÉÌ dfÓzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt £ÀgÀ¹AºÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2010 PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹. & 187 L.JªÀiï.«. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ:- 21-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ DUÉÆð¬ÄAzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ PÉÆý ¥ÁªÀÄð¢AzÀ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛgÀĪÁUÉ §ÆzÀÄUÀÄA¥Á zÁn ºÉêÀÄUÀÄqÀØ zÁn UÀAUÁªÀw PÀqÉUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ PÀĽwzÀÝ mÁmÁ J.¹. ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÁQgÀĪÀ £É®Äè gÁ² ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ ¥À°ÖAiÀiÁV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §®ªÀÄUÀÄΰ£À°è ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ £ÁªÀÅ mÁmÁ J.¹. ªÁºÀ£À¢AzÀ PɼÀUÉ ©¢zÀÄÝ »AzÉ PÀĽvÀ ®PÀëöät£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ DUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ wêÀæ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀªÀ£Éà ®PÀëöät£À ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ¥À¯ÁðAUÀ zÀÆgÀ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ©lÄÖ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉÃAiÉÄà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ®PÀëöät EªÀ¤UÉ JqÀUÉÊ §Äd¢AzÀ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ªÀiÁA¸À RAqÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ QvÀÄÛºÉÆÃV vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¨Áj gÀPÀÛ ºÉÆÃV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£ÀUÉ JqÀUÀqÉ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÀªÀÄä½UÉ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄÆVUÉ vÀÄnUÉ JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2010 PÀ®A 143, 147, 324, 379, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥Àà£ÀÄ ªÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA : 50/F £ÉÃzÀÝgÀ 3 JPÀgÉ 24 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«Ää£À°è 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £Éà »¸ÁìUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀA§A¢¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ d«Ää£À »¸Áì £ÀA : 2 gÀ ¥ÀƪÀðzÀ PÀqÉUÉ 10 ¨Éë£À VqÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ d«ÄäUÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ : 22-02-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀ£À°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, d«Ää£À°èzÀÝ ¸ÀzÀgÀ 10 ¨Éë£À VqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃV PÉýzÁUÀ, CzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà ¤ÃªÉãÀÄ PÉüÀÄwÛÃj £ÀªÀÄä£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä §AzÀgÉ, VqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀAvÉ ¤£ÀߣÀÄß PÀvÀÛj¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, PÀrzÀ ¨Éë£À VqÀUÀ¼À£ÀÄß vÁªÀÅ vÀA¢zÀÝ mÁæPÀÖgÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA ; 22/10 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀ¸ÀƯÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÁgÀ¢AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ°®è ¢£ÁAPÀ. 21-05-10 gÀAzÀÄ 9-00 J.JAPÉÌ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉìUÉAzÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀ §AzÁUÀ 11-45 UÀAmÉUÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðÃAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹.

¢£ÁAPÀ 21-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀQÃgÀ¥Àà ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¹AVæ, ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð FvÀ£ÉÆA¢UÉ PÀ£ÀPÀVj¬ÄAzÀ vÀªÀÄä HgÁzÀ ¨É£ÀPÀ£Á½UÉ PÀ®PÉÃjUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ DmÉÆà £ÀA.PÉ.J-34/J-1196 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀnzÁÝUÀ, ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀ£ÀPÀVj¬ÄAzÀ zÁn ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2. 1/2 Qà «Äà zÀÆgÀzÀ°è ¸ÀzÀgÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ¤¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À MAzÀÄ ¸ÀtÚ vÀVΣÀ°è DmÉÆà £ÀqɹzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è UÀ°QAiÀiÁV DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ±ÁåªÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄÆZÉð ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀ®PÉÃj PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ 108 CA§Äå¯É£Àì UÁrAiÀÄ°è ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÁåªÀÄtÚ FvÀ£À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÁPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2010 PÀ®A 498 (J), 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¢:21/05/10 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠸Àé¥Àß £ÀÄr ºÉüÀPÉ ¦üÃAiÀÄð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄzÀÄªÉ ¢:18/01/2001 gÀAzÀÄ £ÁUÀgÁeï zÉøÁ¬Ä JA§ÄªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ MAzÉgÀqÀÄ ªÀµÀð ZÀ£ÁßVzÀÄÝ DªÉÄÃ¯É vÀ£ÀUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ CvÉÛ. ªÀiÁªÀ. ºÁUÀÆ ²ªÀtÚ ªÀÄĸÁ° JA§ÄªÀªÀgÀÄ «£ÁPÁgÀt vÀ£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ,zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¨É¸ÀvÀÄÛ FUÉ 4 wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ UÀĪÀÄUÉÃgÁPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ DzÀgÀÆ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀtÚ ªÀÄĸÁ° EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:8/05/10 gÀAzÀÄ 5 UÀAmÉUÉ UÀĪÀÄUÉÃjUÉ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

7] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2010 PÀ®A 379 L¦¹.

¢:21/05/10 gÀAzÀÄ ¦üÃgÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉÃ±ï ¸Á:vÀ¼ÀĪÀUÉÃjgÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄzÀÄªÉ ¢:21/01/10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J-53 eÉ-6718 C.Q.30.000=00 gÀÄ ¨É¯É¨Á¼ÀªÀÅzÀ£ÀÄß PÀĵÀÖV ¥ÀlÖtzÀ PÀȵÀÚ ºÉÆÃmÉ®Ä ªÀÄÄAzÉ ElÄÖ ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ 5 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ vÁªÀÅ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ F ¢ªÀ¸À §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

8] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2010 PÀ®A 354, 504, 506 L¦¹.

¢:21/05/10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 07:30 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢zÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÁzÀ DgÉÆæ §AzÀÄ ¦üÃAiÀÄð¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, May 21, 2010

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢: 20-5-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-45 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß C½AiÀÄ ªÀĺÉçƧ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï Nr¹PÉÆAqÀÄ PÁvÀgÀQ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀ£Àß CAUÀrUÉ §ÄwÛ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÀrAiÀiÁgÀ PÀA§zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¸ÉÊPÀ¯ï Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¥ÀªÀgï mÁæöåPï -445 PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï ZÉ¹ì £ÀA: © 3120238 ºÁUÀÆ ªÁlgï mÁåAPï ZÉ¹ì £ÀA: 077/9 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß C½AiÀÄ£À ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀĺÉçƧ FvÀ¤UÉ JqÀPÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁA¸À RAqÀ ºÉÆgÀ§A¢gÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 20-05-10 gÀAzÀÄ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉƺÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37/ºÉZï-5068 £ÉzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ½î PÀqÉUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆgÀnÖzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ JPïì.J¯ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÁ.£ÀA- PÉ.J 37/eÉ-6187 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ¸ÁzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ¤UÉ ¨Áj¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2010 PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 20-05-10, gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ªÀĺÁ®Qëà gÉʸÀ«Ä¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ¤AvÁUÀ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ »gÉƺÉÆAqÀ ªÉÆÃ/¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J-36/eÉ-7735 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DV ªÀÄÆbÉðºÉÆÃVzÀÄÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÁgÀlVAiÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n. gÁªÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ r. N§®gÉrØ EªÀj§âjUÀÆ ¸ÀºÀ M¼À¥ÉlÄÖ, UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹.

¢:20/05/10 gÀAzÀÄ 1 ¦JA UÉ ¦üÃgÁå¢ ±ÀgÀtUËqÀ EªÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ UÁæA ¥ÀA ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÃwzÀÝ F §UÉ DgÉÆæ 1 £ÁUÀgÁeï EvÀ£À C¥À¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÉÆÃwzÀÄÝ ¦üÃgÁå¢ ¦üÃgÁå¢ CzÀ£ÀÄß ªÉÆ£Éß ¢:18/05/10 gÀAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ «£ÀB PÁgÀt dUÀ¼ÀªÁr ¦üÃgÁå¢ ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr CzÉ ¢ªÀ¸À gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ ¦üÃgÁå¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBR¥ÁvÀUÉÆý¹zÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ: 20-05-2010 gÀAzÀÄ vÉÆArºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÉÆArºÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV, zÁåªÀªÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À×¼ÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÀÝ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA¢ §¸À¥Àà, §ÄPÀÌ£ÀnÖ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: vÉÆArºÁ¼, EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß, dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 300-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr, PÉÆAqÀÄ, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2010 PÀ®A 504, 323, 354, 506 L¦¹

¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀªÀé¼À UÀAqÀ£ÁzÀ PÀȵÀÚ¥Àà PÀ¼ÉzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÀAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸Àà¢ð¹ ¸ÉÆÃwzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 19-05-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §mÉÖ MUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, DgÉÆæ gÀ« EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ, vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ 2 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃgÁV £É®PÉÌ MUÉzÀÄ, CªÀ¼À vÀ¯É PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ, dUÁÎr ¯Éà ¨sÉÆøÀÄr £Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ NlÄ ºÁQ¯ÉèãÀÄ ¸ÀĪÀÄä ¸ÀĪÀÄä£É £ÁªÀÅ NlÄ ºÁQ®è CAvÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀwAiÉÄãÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹ ©qÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, May 20, 2010

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 75/10 PÀ®A 420, 506 L.¦.¹.

DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ PÀÄqÀvÀgÀPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ²æà ±ÁAvÀzÀÄUÀð ZÁªÀÄÄAqÉñÀéj qÀªÀ®¥Àgïì PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è ¢£ÁAPÀ 17-06-2006 jAzÀ ¢: 01-10-2008 gÀ ªÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀ½î gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ©.J¸ï.J¸ï. ¯Éà Omï£À°è 30 X 40 C¼ÀvÉAiÀÄ ¥ÁèlUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw wAUÀ½UÉ gÀÆ. 1,000-00 ºÀtªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV 21 ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀjAzÀ PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÁèmïUÀ¼À£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß PÀnÖzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¹ PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 74/10 PÀ®A 454-457-380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 18-05-2010 gÀAzÀÄ 08-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 19-05-2010 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃV C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 2,40,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2010 PÀ®A ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ

¢£ÁAPÀ 19-05-2010 gÀAzÀÄ 6-45 ¦.JAPÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ PÀÄAmÉ¥Àà vÀA¢ ²ªÀ£À¥Àà ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀgÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð, eÁ: ªÁ°äÃQ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: aPÀÌ©ÃqÀ£Á¼À,.£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀÄ°UɪÀé ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀÄ®§ÄUÁð vÁ®ÆPÀ PÀlVºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄw DUÉÆð JA§ÄªÀªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 09-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ «ªÁºÀzÀ°è DVgÀÄvÀÛzÉ, ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßVgÀzÀ PÁgÀt E£ÀÆß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹gÀ°®è, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£Á®Æ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¤Ãj£À mÁåAPÀ PÀlÄÖªÀ PÉ®¸ÀPÉÌ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ £ÀªÀÄÆägÀ ºÀ£ÀªÀĪÀé §rUÉÃj FPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݼÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¥Àæw¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 03-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt CAzÉà gÁwæ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀ¢®è, C®èzÉà vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ EgÀĪÀ PÀqÉUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ PÀqÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ EA¢£ÀªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹UÀzÀ PÁgÀt HgÀ »jAiÀÄgÀÄ oÁuÉUÉ ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢ü PÉÆqÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢ü ¤ÃrzÀÄÝ PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦gÁå¢ EzÀÄÝzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2010 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 18/05/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ G½¹gÀ¥ÉÇà CAvÁ aÃgÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ªÀÄ®VzÀÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA: ²ªÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ªÀÄ®VzÀÝ £À£Àß vÀAV AiÀÄ®èªÀé½UÉ PÀ®Äè MVwAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, ²ªÀ¥Àà vÀA: AiÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄ®VzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÀ°è£À ºÀ¼ÀÄî AiÀiÁPÉ MVzÉÃ¯É CAvÁ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ, E§âgÀÆ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀ ¨ÉÉzÀjPÉ ºÁQ, PÉ ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀÄqÀUÉÆÃ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÉUÀ½UÉ, JqÀUÁ®Ä ªÉÆt PÁ°UÉ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ, JqÀV ºÀ¸ÀÛPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ

Wednesday, May 19, 2010

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2010 PÀ®A : 279, 337, 338 L.¦.¹ PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 18-05-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ ±ÀgÀtªÀÄä ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ DmÉÆà £ÀA.PÉ.J-37/4492 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀw-PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ PÀ£ÀPÀVjAiÀÄÄ E£ÀÆß 2 QÃ.«Äà zÀÆgÀ«zÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀzÀj DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°ÖªÀiÁr PÉqÀ«zÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 5 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ mÁA mÁA UÁrAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ°è E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA 37/2010 PÀ®A :279, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 18-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzï GªÀÄgï ªÀAiÀÄ: 06 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¦üeÁðzÀ NtÂAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/Dgï-1478 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¨Á®PÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ£À §®UÀqÉAiÀÄ Q«AiÀÄ »AzÉ ¨sÁj ªÀÄÆPÀ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ JqÀ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ CzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éǰø oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA100/2010 PÀ®A 366(A) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-05-10 gÀAzÀÄ gÀ«ªÁgÀzÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÁªÀÅ AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£Àß 4 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Á«wæUÉ 2£Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CPÀ̪ÀĺÁzÉë EªÀ¼ÀÄ vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. CgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÉÆ£ÀߥÀà£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DUÁUÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 17-05-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉ 24 ¤«ÄµÀPÉÌ £À£Àß ªÉƨÉÊ® ¸ÀASÉå 9611593921 £ÉÃzsÀÝPÉÌ ºÉÆ£ÀߥÀà£ÀÄ vÀ£Àß ªÉƨÉÊ® ¸ÀASÉå 9008694382 £ÉÃzÀÝjAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr CPÀ̪ÀĺÁzÉëUÉ ¥sÉÆãÀ PÉÆlÄÖ ªÀiÁvÀ£Ár¹zÀÄÝ DUÀ CPÀ̪ÀĺÁzÉë EªÀ¼ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ºÉÆ£ÀߥÀà£À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÉÝãÉ. ¤ÃªÀÅ £À£ÀUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¨ÉÃrj CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ CzÉà ¥sÉÆ£À¤AzÀ £À£ÀUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ £Á£ÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÉÝãÉ. ¤ªÉãÁÀzsÀgÀÆ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøÀ PÀA¥ÉèÃAl PÉÆlÖgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÁ¥À¸À PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉzÀj¹zÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ¸ÀĪÀÄä£ÀzɪÀÅ. £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À ¨sÀ«µÀåzÀ §UÉÎ «ZÁgÀ ªÀiÁr ºÉÆ£ÀߥÀà£ÀÄ 22 ªÀµÀðzÀªÀ¤zÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CPÀ̪ÀĺÀzÉë ¸ÀtÚªÀ½zÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ½UÉ J£ÀzÀgÀÆ ªÀiÁr©qÀĪÀ£ÉÆà ºÉÃUÉ CAvÁ ¨sÀAiÀĪÁV FUÀ vÀªÀÄä°èUÉ §A¢zÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CPÀ̪ÀĺÀzÉëUÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt CªÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀîÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦gÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 134/2010 PÀ®A 366, 109 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 18-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ n. ¸Àħâ®Qëöäà UÀAqÀ ¢: n. ¸ÀÆj¨Á§Ä, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð eÁw: PÀªÀiÁä G: ºÉÆ® ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ. vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj n. «£ÀĵÁ vÀAzÉ n. ¸ÀÆj¨Á§Ä ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:- 10-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀݼÀÄ. F §UÉÎ £À£Àß vÀªÀÄä£ÀÄß oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀÄvÁÛ «ZÁj¹zÁUÀ D£ÉUÀÄA¢AiÀÄ ±À©âÃgï vÀAzÉ UÀÄqÀUÀÄAmÉ £ÀÆgï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: DmÉÆà ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß FUÉÎ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ »A¨Á°¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ±À©âÃgï£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ UÀÄqÀUÀÄAmÉ £ÀÆgï¸Á§, ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§, ¥ÁµÁ, ªÀÄ»§Æ§ ªÀÄvÀÄÛ §¸Á¥ÀlÖtzÀ ±À©âÃgï£À vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ (ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ¯Áè) ªÀÄvÀÄÛ ±À©âÃgÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ CAd¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼À ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ºÁUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:- 10-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ n. «£ÀĵÁ vÀAzÉ n. ¸ÀÆj¨Á§Ä ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ ±À©âÃgï£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉüÀ¯ÁV CªÀgÀÄ ¤ªÀÄä ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß ±À©âÃgï ¦æÃw ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É £ÁªÉà ¤ªÀÄä ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£ÉÆA¢UÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÉÝêÉ, CªÀgÉ°èzÁÝgÉ CAvÁ ºÉüÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤ÃªÉãÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj ªÀiÁrPÉƽî CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. PÁgÀt F §UÉÎ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.    

5] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ

¢£ÁAPÀ. 18-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 ¦.JA PÉÌ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä MAzÀÄ °TvÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ,¨ÉzÀªÀnÖ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¦gÁå¢üzÁgÀ£À d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉÃð £ÀA 108 £ÉÃzÀÝg 10 JPÀgÉ d«ÄãÀzÀ°è ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ºÁQ¹ ªÀÄÆgÀÄ ¸Á«gÀ zÁ½A¨É, 250 aPÀÆÌ, 150 vÉÃUÀÄ, 50 ªÀiÁªÀÅ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ½UÉ ræ¥ï ¯ÉÊ£ï ªÀiÁr¹zÀÄÝ CzÉ, vÁ£ÀÄ ¢£Á®Æ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÁå£Àí 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ræ¥ï ¯ÉÊ£À ZÁ¼ÀÆ ªÀiÁr ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¹ ªÀÄzÁå£Àí HlPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¥Àæw¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁå£Àí 1-00 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ vÉÆÃlzÀ°èzÀÄÝ ræ¥ï ¯ÉÊ£ï ZÁ®Ä ªÀiÁr ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¹ £ÀAvÀgÀ §Azï ªÀiÁr HlPÉÌ §A¢zÀÄÝ Hl DzÀ £ÀAvÀgÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ²gÀÆgÀÄUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥sÀ¸À 7-45 UÀAmÉUÉ HgÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¨ÉÊPï ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ v£Àß vÉÆÃmï d«ÄäUÉ «zsÀÄåvï ±ÁPï ¸ÀPÀÆðmï Qr zÁ½A¨Éæ vÉÆÃlzÀ ºÀÄ°è£À°è ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÉÆwÛ ¥ÀÆwð vÉÆÃlzÀ ¨É¼ÉUÉ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3000 zÁ½A¨Éæ, 250 aPÀÆÌ, 150 vÉÃUÀÄ, 50 ªÀiÁªÀÅ VqÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ræ¥ï ¯ÉÊ£À ¥ÉÊ¥ï CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ JgÀqÀƪÀgÉ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj 8 ®PÀë ¨É¯ÉAiÀÄļÀîªÀÅ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ F §UÉÎ vÀ£ÀßzÀÄ AiÀiÁªÀzÀÆ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É zÀÆgÀÄ EgÀĪÀ¢®è PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ J¥sï.J. £ÀA:05/2010 gÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

Tuesday, May 18, 2010

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. 187 L.JA.«. CåPÀÖ

¢: 17-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 12:30 UÀAmÉUÉ UÀÆqÀì DmÉÆà £ÀA: PÉJ 37/7911 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÆ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé E§âgÀÆ PÀÆr ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ZÀÄPÀ£ÀPÀ® ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé½UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA.18/2010 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÀ°èÉ ¹.¹. £ÀA: 42/02 gÀ°è ªÀiÁ£Àå J¥ï.n,¹, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ°è «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ¸ÀzÀgÀ PÉÊ¢UÉ 03-03-06 gÀAzÀÄ fêÁªÀ¢ü ²PÉë «¢¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀ §¼ÁîjAiÀÄ §A¢PÉÊ¢ ¸ÀA:9755 £ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ DgÁªÀÄ E¯Áè CAvÀ ¢:19-02-10 gÀAzÀÄ ¥ÉgÀƯï gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É G¼É£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢gÀÄvÁÛ£É. CªÀ£ÀÄ ¥Á±ÀðªÁAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄzÀļÀÄ n.© ¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ §¼ÁîjAiÀÄ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀzÀªÀw¬ÄAzÀ «ªÀÄì §¼ÁîjAiÀÄ°è aQvÉìPÉÆr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. §A¢PÉÊ¢ ¥ÉgÀƯï gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É G¼É£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À vÁ¬ÄUÉ E£ÀÆß DgÁªÀÄ DUÀ¢zÀÝjAzÀ 2 ¸À® 30 ¢£ÀUÀ¼ÀAvÉ ¥ÉgÀƯï gÀeÉAiÀÄ£ÀÄß «¸ÀÛÀûgÀuÉ ªÀiÁr¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝÀ ¥Á±ÀðªÁAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄzÀļÀÄ n.© gÉÆÃUÀ wêÀÈvɬÄAzÀ §¼À° ¢£ÁAPÀ: 16-05-10 gÀAzsÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä G¼ÉãÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 32/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 gÉ.« 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 17-05-2010 gÀAzÀÄ 09.00 ¦.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¨Á®£ÀUËqÀ vÀA/ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ 37 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.eÁVÃgÀ gÁA¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-05-2010 gÀAzÀÄ 05.30 ¦.JA PÉÌ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà DzÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ¨ÉA§°UÀgÀÄ HgÀ°è ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁr §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÃvÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ²gÀUÀÄA¦ EªÀjUÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À ¨ÉA§°UÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ, «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀjUÉ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄSÁB¥ÀvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 33/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 gÉ.« 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 17-05-2010 gÀAzÀÄ 10.30 ¦.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀA/ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀÄj ªÀAiÀiÁ 45, eÁ. PÀÄgÀħgÀÄ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.eÁVÃgÀ gÁA¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢. 17-05-2010 gÀAzÀÄ 05.30 ¦.JA PÉÌ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà DzÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ¨ÉA§°UÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀ®Ä J®ègÀÄ ¸ÉÃjzÁUÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÃvÀ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ²gÀUÀÄA¦ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¨ÉA§°UÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀjUÉ PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄSÁB¥ÀvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/10 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504 gÉ.« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 354, 504 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:-17-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÁzÀ ²æà ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ "EAzÀÄ ¢:- 17-05-2010 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄvÀ JtÂPÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀÄvÀ JtÂPÉ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ºÉƸÀPÉÃgÁPÉÌ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÉÝ£ÀÄ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß CPÀ̼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. zÁjAiÀÄ°è ºÀÄ°AiÀÄ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è «eÉÃvÀgÁzÀ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ºÉÆÃUÀ®Ä zÁj E®èzÀ PÁgÀt £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ¤AwzÉÝ£ÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄà §AzÉÆç¸ÀÛUÁV §AzÀAvÀºÀ ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ fÃ¥ï ªÀÄÄAzÉ EvÀÄÛ. DUÀ (1) ºÀÄ°AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà (2) ªÀQî §¸ÀªÀ (3) eÉ. PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ ºÀÄ°AiÀÄ¥Àà (4) UÉÆëAzÀ (5) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà dAvÀPÀ¯ï (6) CA§gÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà dAvÀPÀ¯ï (7) ¹gÀªÁgÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà (8) ¹gÀªÁgÀ D£ÀAzÀ (9) «oÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ PÀĮإÀà£À ªÀÄUÀ (10) ¹gÀªÁgÀzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ (11) ¹gÀªÁgÀzÀ FgÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯Éà £À£ÀUÉ ¯Éà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁPÉ ¤AwÃAiÀiÁ EzÉà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß HgÀ°è PÀgɬĹzÁÝ£É CAvÁ CAzÀÄ §rzÀgÀÄ. DUÀ C°èzÀÝ ¥ÉưøÀgÀÄ ©r¹ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ vÁ¹£À ªÉÄÃ¯É gÁwæ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÁ¥À¸ï £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ UÉÆÃ¥Á®£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÁUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÁzÀ (12) ºÉ§âqÀzÀ £ÁUÀ (PÀgÀr qÉæöʪÀgï) (13) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ºÉ§âqÀzÀ (14) PÉ. ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå (15) ±ÀgÀt§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀÄ°AiÀÄ¥Àà (16) ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß vÁ¬Ä zÀÄgÀUÀªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 71 ªÀµÀð, CPÀÌ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ PÀjAiÀÄ¥Àà, CPÀÌ ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄzÁð£À¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà, ªÀÄzÁð£À¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ J®ègÀÆ PÀÆr J¼ÉzÁr §rzÀgÀÄ. C°èAzÀ £ÀªÀÄUÉ §qÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄÄAzÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄjAiÀĪÀÄä½UÉ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. F dUÀ¼ÀzÀ°è £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ MAzÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ, £À£Àß MAzÀÄ ¸ÀgÀ, MAzÀÄ GAUÀÄgÀ ©zÀÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ UÉÆÃ¥Á® ªÀÄUÀ ¸ÀvÀå¥Àà ªÀÄvÀÄÛ w¥ÀàtÚ PÁåqɪÀÅ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ©r¹zÀgÀÄ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ."
CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504, 506 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:-18-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 00:15 J.JA.PÉÌ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §A¢zÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " ¢:- 17-05-2010 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±À §AzÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ CA¨ÉæñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà 38 ªÀµÀð, PÀÆr UÉÆÃ¥Á® CAUÀr ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸Éʯɣïìgï ±À§Ý ªÀiÁqÀÄvÁÛ £ÀªÀÄä ¸À«ÄÃ¥À §A¢zÀÄÝ, DUÀ £À£Àß CtÚ CA¨ÉæñÀ EªÀgÀÄ UÁr £ÉÆÃr £ÀqɸÀÄ ¸Éʯɣïìgï QwÛ AiÀiÁPÉ ±À§Ý ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ ªÀÄj¸Áé«Ä EªÀ£ÀÄ £À£Àß CtÚ£À ¸À«ÄÃ¥À §AzÀÄ £ÁªÀÅ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÀ¢ÝzÉÝÃªÉ gÉÆÃr£À°è ºÉÃUÁzÀgÀÆ wgÀÄUÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉ¢zÀÄÝ, DUÀ (1) ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ (2) zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà (3) dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð (4) zÀÄgÀÄUÉñÀ PÀAqÀPÀÖgï ¸Á: ¥ÀÄgÀ (5) ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà (6) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà (7) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà (8) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà (9) ºÉêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄzÁð£À¥Àà (10) ®QëöäÃPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄzÁð£À¥Àà (11) «ÃgÉñÀ ªÉAPÀlVj (12) ¹zÀÝ ªÉAPÀlVj (13) zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà (14) ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄzÁð£À¥Àà (15) UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ PÀjAiÀÄ¥Àà (16) zÀÄgÀUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà (17) ªÉÆäPÀ UÀAqÀ ªÀÄj¸Áé«Ä (18) ®Qëöäà UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà @ gÉrØ ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr CA¨ÉæñÀ¤UÉ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ §qÉAiÀÄ ºÀwÛzÀgÀÄ. CªÀgÀ ¥ÉÊQ ªÀÄj¸Áé«ÄAiÀÄÄ PÁgÀ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß PÀtÄÚUÀ½UÉ JgÉazÀ£ÀÄ. DUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ £À£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀgÀÄ. dUÀ¢Ã±À EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ CA¨ÉæñÀ¤UÉ ºÉÆqÉ£ÀÄ. C®èzÉà J®ègÀÆ £ÀªÀÄUÉ EzÉÆAzÀÄ ¸Áj ©nÖzÉÝÃªÉ E£ÉÆߪÉÄä ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ CA¨ÉæñÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÄîÌAqÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ."
CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 326, 504, 506 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 18-05-2010 gÀAzÀÄ 01:30 J.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà J£ï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀA, ªÀAiÀĸÀÄì 51 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ PÁåA¥ï. vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " ¢:- 17-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±À §AzÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÁåA¥ï£À E. ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÁªï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, n. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀÅ, «. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÀAUÀ£ÁxÀA, JA. C«ÄägÉrØ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä PÁåA¥ï£À gÁªÀÄzÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è PÁ¬Ä ºÉÆqɹ £ÀAvÀgÀ £ÁªÉ¯Áè ¸ÀªÀ¼ÀÄPÁåA¥ï£À°ègÀĪÀ DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ PÁ¬Ä ºÉÆqɸÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹.ºÉZï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä PÁåA¥À£ÀªÀgÁzÀ (1) f. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ a£ÀߥÀ®èAiÀÄå (2) f. D¢£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ a£ÀߥÀ®èAiÀÄå (3) f. gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ a£ÀߥÀ®èAiÀÄå (4) ¹.ºÉZï. ²æäªÁ¸ÀÄ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt (5) ¹.ºÉZï. ¥É¢ÝgÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀÅ (6) PÉ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ PÉ. £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå (7) a®PÀÆj gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀÅ (8) PÉ. PÉÆÃmÉñÀégÀ gÁªï vÀAzÉ ªÉAPÀl£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÉ¢ÝzÀÝPÉÌ JµÀÄÖ ¢ªÀiÁPÀÄ ªÀiÁrÛj CAvÁ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ªÀÄƪÀjUÀÆ §rUÉUÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ PÀtÂÚUÉ PÁgÀ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß JgÉazÀgÀÄ. DUÀ PÉ. ¨sÁ¸ÀÌgÀgÁªÀÅ, ¹.ºÉZï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ©r¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà EzÉÆAzÀÄ ¸Áj ©nÖzÉÝÃªÉ E£ÉÆߪÉÄä fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj WÀl£É ¢:- 17-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉUÉ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÄîÌAqÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ."
CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 326, 504, 506 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 18-05-2010 gÀAzÀÄ 02:30 J.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà a®PÀÆj ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ PÁåA¥ï. vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " ¢:17-05-2010 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±À §A¢zÀÄÝ, £ÀªÀÄä C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆÃwzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ¥ÉzÀÝgÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀÅ, gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀÅ ºÁUÀÆ f. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÀÆr ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÉݪÀÅ. DUÀ £ÀªÀÄä PÁåA¥ï£ÀªÀgÁzÀ 1) E. ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÁªï vÀAzÉ E. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt (2) n. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ C¥ÁàgÁªï (3) «. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÀAUÀ£ÁxÀ (4) J£ï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ (5) C«ÄägÉrØ vÀAzÉ ¸ÀvÀågÉrØ (6) PÉ. GzÀAiÀĨsÁ¸ÀÌgÁªï vÀAzÉ ªÉAPÀl£ÁgÁAiÀÄt (7) PÉ. Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ GzÀAiÀÄ ¨sÁ¸ÀÌgÀ gÁªÀÅ (8) ¹.ºÉZï. CA¨ÉæñÀ vÀAzÉ ±ÉõÀVjgÁªÀÅ (9) PÉ. ªÀÄzsÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀgÁdÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ PÁåA¥ï. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼Éà UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¤ªÀÄä PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ M§âgÀÆ Dj¹ §A¢¯Áè CAvÁ £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ EzÀݪÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÉ §rUÉUÀ½AzÀ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¨sÁjà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ EzÉÆAzÀÄ ¸Áj ©nÖzÉÝÃªÉ ªÀÄvÉÛ K£ÁzÀgÀÆ HgÀ°è »gÉÃvÀ£À ªÀiÁrzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É ¢:17-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉUÉ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÄîÌAqÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 17-05-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦gÁå¢ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä zÉë UÀÄr ªÀÄÄAzÉ EzÁÝ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä ¥ÀgÀªÁV UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¤AwzÀÝ C¨sÀåyð £ÉÃvÁd¥Àà DgÉÃgÀ EvÀ£ÀÄ UÉ¢ÝzÀÝPÉÌ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ gÁdQÃAiÀÄPÉÌ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÉ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2010 PÀ®A 143,147,323,504,506 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Monday, May 17, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2010 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢:16/05/10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 8:40 PÉÌ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JAJ¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÀæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ ¥ÀÆeÁgÀ ¸Á:PÀ°èUÀ£ÀÆgÀÄ vÁ:gÉÆÃt EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢£À vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ¢AzÀ PÀĵÀÖVUÉ §gÀ®Ä ªÀiÁåQì PÁå¨ï £ÀA:PÉ.J-21/1115 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɬĹ PÉÆgÀqÀPÉÃgÁ ¸À«ÄÃ¥À ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ. oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ÀÄ 10 J.JA PÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ. ²æÃ. ¥ÀÄAqÀ¥Àà ºÉZï.¹ 34 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-5-10 gÀAzÀÄ 12-15 ¦JAPÉÌ
DgÉÆævÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ
Tractor Engine No:S324 C 08040 Chessi No:373790 Trailer Chessi No:35/07
£ÉÃzÀÝgÀ°è ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ avÁÛ¥ÀÄgÀ¢AzÀ ºÀ®UÉÃj PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉÆævÀ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á£Á¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ ¨Á£Á¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀ«ðAUï ¯ÉQ̸ÀzÉà C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ vÀUÀÄÎUÀ½UÉ mÁæöåPÀÖgï ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁ𢠥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgï ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ ¨ÁgÀzÉà vÉVÎUÉ ºÉÆgÀ½ C¥ÀWÁvÀªÁV ¤AwzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ¤UÉ JqÀ¥ÀPÀÌrUÉ, JqÀªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ dÄlÖ¯ï ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.

EAzÀÄ ¢:16/05/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12 UÀAmÉUÉ JAJ®¹ ªÀiÁ»w D¸ÀàvÉæ¬ÄzÀ §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnPÉÆlÄÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå vÀAzÉ ZÀ£Àß«ÃgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á:ºÀ¼Éà PÀĪÀÄÄmÁ vÁ:AiÀĮħÄUÁð EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢£À 11:30 J.JAPÉÌ §Ar PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀdæ§Ar PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À DgÉÆævÀgÁzÀ «ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀ¸ÀAUÀAiÀÄå C®¸À£ÀªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ:24 ªÀµÀð eÁw:dAUÀªÀÄ G:¯Áj £ÀA:PÉ.J19 J¹-9090 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á:PÉÆãÁ¥ÀÄgÀ vÁ;AiÀĮħÄUÁð 2) ±ÀgÀt¥Àà «Ä¤ ¯Áj 407 gÀ ZÁ®PÀ PÉ.J-37 /9191 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á;PÀĵÀÖV vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀzÀ°è oÀPÀÌgÀÄ ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀAUÀAiÀÄå 14 ªÀµÀð ºÁUÀÆ «±Áé£ÁxÀ 14 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ «Ä¤¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÀA¥Á¥Àw ªÀiÁ£À¨sÁ« EªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ: 16-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÁåAr-PÁå¥ïÖ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄÆgÀÄ [3] UÁ°AiÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÉʬÄAzÀ wj«PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀºÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ J¯ï.L.¹. D¦üøï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ «ªÉÃPÀ ¨sÁgÀw ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/PÉ-7529 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ gÁAUï ¸ÉÊqï£À°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄÆgÀÄ UÁ°AiÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §®UÉÊ ªÉÆÃtPÉÊUÉ, JqÀPÁ® ºÉ§âgÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vɯÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀPÀtÂÚ£À G©â£À ªÉÄïÉ, JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄnUÉ ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. w¥ÀàtÚ L° ºÉZï.¹. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ. 16-05-10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ªÀįÉèñÀ UÉÆAzÀ½ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ JA.¹ £ÀA. PÉ.J 25 EJ-3937 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ £ÉÃvÁæ FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃn¬ÄAzÀ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ J£ï.ºÉZï 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ ©æqÀÓ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß ZÁ®£É ªÀiÁr ¹ÌÃqï ªÀiÁr PÉqÀ«zÀÝjAzÀ £ÉÃvÁæ FPÉAiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. £ÁUÀ¥Àà ºÉZï.¹. 61 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt :

6] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 324, ,504, 354, 509 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ zÉêÀªÀÄä ªÀÄÆPÀ½zÀÄÝ, DgÉÆæ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀA¢ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, PÀ®è½î EªÀ£ÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ wAUÀ¼À¢AzÀ CªÀ¼À »AzÉ wgÀÄUÀĪÀzÀÄ, ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀzÀÄ, PÀ®Äè MUÉAiÀÄĪÀzÀÄ, PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä, CtÚ EªÀgÀÄ CªÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÆ PÉýgÀ°®è. ¢£ÁAPÀ: 16-05-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ¥ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VzÁÝUÀ, CªÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆÃV ªÀÄ®VzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ aÃgÁrzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆæ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢, CªÀ¼À vÁ¬Ä gÉÃtÄPÀªÀé, CtÚ gÁªÀÄtÚ F §UÉÎ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, DgÉÆæ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ¥ÁªÀðvÀªÀé, PÀªÀÄ®ªÀé ºÁUÀÆ ªÀÄ®èªÀé EªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÉÊ »rzÀÄ dUÁÎr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¨Á¬ÄAzÀ PÀaÑ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. £ÁUÀ¥Àà ºÉZï.¹.09 C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, May 16, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr. vÁ: UÀAUÁªÀw. ¢£ÁAPÀ:- 15-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¤gÀÄ¥Á¢ vÀAzÉ ®PÀÌ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁåUÀr FgÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ ¸Á: fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr ªÀÄvÀÄÛ PÉAZÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀäAvÀ¥Àà, G¥ÁàgÀ 25 ªÀµÀð, ¸Á: fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¹.r. r®Pïì ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-481 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr¬ÄAzÀ fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀÄgÀħgÀ £ÁUÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr PÁåA¥ï PÀqɬÄAzÀ J¸ï. £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ UÀÄgÀĪÀAiÀÄå ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð ¸Á: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ n.«.J¸ï., ¹.«.n.L. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå-9287 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà PÀÄj 26 ªÀµÀð G¥ÁàgÀ ¸Á: ºÉƸÀ fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr JA§ÄªÀªÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¤gÀÄ¥Á¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¤gÀÄ¥Á¢UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV JgÀqÀÆ Q«UÀ¼À°è gÀPÀÛ §AzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ PÀvÀÛj¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è EzÀÝ PÀ£ÀPÀ¥Àà, FgÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ PÉAZÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀºÀ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ¨É£ÀPÀ¥Àà ¨ÉlUÉÃj, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: £ÉÃPÁgÀ G: ºÉÆÃl¯ï ¸Á: «£ÉÆèsÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ vÀªÀÄä zÀÆgÀ£ÀÄß CªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd ¸Á: «£ÉÆèsÀ £ÀUÀgÀ EªÀjAzÀ oÁuÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 15-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß £Á£ÀÄ PÀA¦è¬ÄAzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä £À£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ «£ÉÆèsÀ£ÀUÀgÀ¢AzÀ PÀA¦èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀA¦è-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è aPÀÌdAvÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß »AzÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝà MªÉÄä¯Éà £À£ÀUÉ »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ £À£Àß §® ZÀ¥ÉàUÉ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgï£ÀÄß ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èzÀÝ C°èzÀÝ ZÀPÉÆÃn FgÀtÚ ¸Á: aPÀÌdAvÀPÀ¯ï EªÀgÀÄ PÁgï£À £ÀA§gï£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-37/ JA-1811 EzÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 52 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀAUÁªÀw. EAzÀÄ ¢:- 15-05-2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ DgÁí¼À UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ £À£Àß vÉÆÃlPÉÌ £À£Àß ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-3271 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÀ gÁwæ 9:25 UÀAmÉUÉ gÀÄzÉæñÀégÀ £ÀUÀgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ DmÉÆà £ÀA: PÉ.J-37/ 7933 EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²ªÀ¥Àà CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ «ÄÃgÀ ºÉZï.¹.88 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt :

4] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2010 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ PÀĪÀiÁgÀ£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð FUÉÎ 18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ aZÀð£ÀUÀÄqÀØ vÁAqÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ£ÁAiÀÄPÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ 1] gÁdÄ£ÁAiÀÄPÀ ªÀ: 15 ªÀµÀð, 2] UÀuÉñÀ£ÁAiÀÄPÀ ªÀ: 11 ªÀµÀð JA§ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ PÀĪÀiÁgÀ£ÁAiÀÄPÀ£ÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ElÄÖPÉÆAr CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, C®èzÉà ¤£ÀUÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.    ²æÃ. «ÃgÀÄ¥ÀAiÀÄå ºÉZÀ.¹. 67 PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt :

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 149 L¦¹:.

EAzÀÄ ¢:15/05/10 gÀAzÀÄ 8:45 ¦JAUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠨ɪÀÇgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ºÉÆn ¸Á:UÀĪÀÄUÉÃjgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢£À ¸ÀAeÉ 7:30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÀÄ®è¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀĪÀ ±À§ÝPÉý vÁ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ ²ªÀ¥Àà C°èUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä C°è ¤AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà,©ÃgÀ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw ¤AUÀªÀé ¸ÉÆ¸É ¤AUÀªÀé EzÀÄÝ F LzÀÄ d£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ EzÀÄÝ AiÀiÁPÉà CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ ªÀÄ®è¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ dUÀ¼À £ÀqÉzÉzÀÄÝ ¦üÃAiÀiÁð¢ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¤ÃªÉãÀÄ ¸ÉAl ºÉüÀPÁ §A¢j CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¤AUÀ¥Àà PÀ°è¤AzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÉÆqÉzÀÄ G½zÀªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Àà ºÉZÀ.¹. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, May 15, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2010 PÀ®A 279, 337, 427 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zÉÆqÀØ¥Àà vÀA/ CAiÀÄå£ÀUËqÀ ºÉƸÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.GªÀĽgÁA¥ÀÄgÀ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-05-2010 gÀAzÀÄ §Ar vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ GªÀĽgÁA¥ÀÄgÀ ¢AzÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ qÀA§Ä vÀgÀ®Ä §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 04.00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁªÀgÀUÉÃgÁ - ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀlÖzÀ¸ÁéªÉÄÃgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §Ä¯ÉÃgÉÆà ¦PÀ¥ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J 31 / 6456 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »AzÉ §ArUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §ArAiÀÄ°èzÀÝ ªÀiË£ÉñÀ PÀA¨ÁgÀ, AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà FZÀ£Á¼À EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, §ArUÉ PÀnÖzÀÝ JgÀqÀÆ JvÀÄÛUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ: 14-05-10 gÀAzÀÄ 01-30 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ J¸ï.ºÉZï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÉêÀÇgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¨ÉêÀÇgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀtUÉÃj PÀqÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: DmÉÆÃjPÀë £ÀA PÉ.J-29/3262 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀtUÉÃj vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð. vÀ£Àß DmÉÆà jPÁë ªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ¨ÁdÄ EgÀĪÀ JqÀUÀqÉ VqÀPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ¤UÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§¸ï PÀAlPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ qÉæöʪÀgï ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè :

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2010 PÀ®A 323, 324, 353, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹:.

§¸Àì £ÀA§gÀ PÉ.J 37/J¥sï-382 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¢£ÁAPÀ: 14-5-10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ¢AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ ºÁ¸ÀUÀ®è ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀ¯ÉAzÀÄ §¸Àì£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁ¸ÀUÀ®è UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è UÀÆqÀì DmÉÆà £ÀA:PÉ.J.37/7402 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ¤°è¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸ÉÊêrUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÉÊqÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ¤Ã£Éà ¤£Àß §¸Àì£ÀÄß ¸ÉÊrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ. £À£ÀUÉ §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ J¼ÉzÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr vÀ¯É PÀÆzÀ®ªÀ£ÀÄß »rzÀÄ dVÎ §rzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ£ÀÄ £À£Àß JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ CAUÉÊUÉ vÀ£Àß ¨Á¬ÄAiÀÄ ºÀ°è¤AzÀ §®ªÁV PÀaÑzÀ£ÀÄ. C®èzÉà PÀtÂÚUÉ PÉʬÄAzÀ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. E£ÉÆߧâ£ÀÄ £À£ÀUÉ ©qÀ¨ÁåqÀgÀ¯Éà EªÀ£Àß EªÀvÀÛ E¯Éè ªÀÄÄV¹ ©qÉÆÃt CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀgÀPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. £ÀªÀÄä PÀAqÀPÀÖgÀ ªÀÄÈvÀåAdAiÀÄ vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå «gÀPÀÛªÀÄoÀ EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ J¼ÉzÁrzÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¹®Ä §AzÁUÀ dUÀ¢Ã±À¤UÉ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. dUÀ¢Ã±ÀÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²æãÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀªÀgÀ ¥ÉÊQ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀæªÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr vÀ¯É PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ §rzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉ¸ÀgÀÄ ²æãÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ¨Á¬ÄAiÀÄ ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑÑ PÀtÂÚUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²æãÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß gÀmÉÖUÉ PÀaÑzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. £ÀªÀÄä PÀAqÀPÀÖgÀ¤UÉ J¼ÉzÁrzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²æãÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. gÀ«ÃAzÀæ £ÁxÀ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, May 14, 2010

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 86/2010 PÀ®A ºÀÄqÀV PÀuÉ

 

¢£ÁAPÀ: 13-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ : 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀA¢ ©üêÀÄ¥Àà »mÁß¼À ¸Á : CUÀ¼ÀPÉÃj EªÀgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 05-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ ¸Áéw vÀA¢ CA¢UÁ®¥Àà »mÁß¼À ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð G: ©.PÁA 1£Éà ªÀµÀðzÀ «zsÁåy𤠸Á: CUÀ¼ÀPÉÃj EPÉAiÀÄÄ ºÉƸÀ §ArºÀ¯Áð¥ÀÇgÀzÀ PÁ¯ÉÃfUÉAzÀÄ ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸À §A¢gÀĪÀ¢®è. PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀQ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ : 86 / 2010 PÀ®A : ' ºÀÄqÀV PÁuÉ ' ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÁuÉAiÀiÁzÀ ¸Áéw EPÉAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ , ªÀÄÄAvÁzÀ «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Tuesday, May 11, 2010

PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2010 PÀ®A 279,304[J] L.¦.¹

¢:10/05/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà UÀÄjPÁgÀ ¸Á:PÀAzÀPÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀÆ° PÉ®PÉÌ CAvÁ dUÀ¢Ã±À ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ EAzÀÄ ¢:10/05/10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÀÄ eÁªÀ 04.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÉqɸÀÄvÀÛzÀÝ mÁæöåPÀÖj£À mÉîgÀzÀ°è ¸ÉUÀt UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ ¤°è¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CzÀ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É ZÁ®Æ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C°è PɸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ dUÀ¢Ã±À¤UÉ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖj£À EAeɤ£À §A¥Àgï vÀ¯ÉUÉ §rzÀÄ ªÀiÁA¸ÀRAqÀ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖVUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ

ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï     35/2010 PÀ®A     341, 323, 324, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 09-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà EAUÀ¼ÀzÁ¼ÀgÀªÀgÀÄ ªÀiÁ®VwÛ UÁæªÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ CgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÄ E¤ß§âgÀÄ PÀÆr ¥ÀgÀ¸À¥ÀàgÀªÀgÀ£Àäß »A¢£À zÉéõÀ¢AzÁ ¯Éà ¸ÉÆÃ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤®Äè vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¤£ÀßzÀÄ ¨Á¼ÀªÁVzÉ, CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÁ ¨ÉÊzÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, PÀ°è¤AzÁ ºÁUÀÄ PÉÊUÀ½AzÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ®ÄUÀ½AzÁ M¢ÝzÀÄÝ CzÉ

¨ÉêÀÇgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ½UÉ »UÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÁå£ÀìgÀ gÉÆÃUÀ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 10-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÁUÀ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ºÉä£À ¥ÀÄr ¸Éë¹ C¸ÀÛ ªÉʸÀÛ ªÁzÁUÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖVUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 10-05-2010 gÀAzÀÄ 06-00 ¦.JA.PÉÌ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 66/10 PÀ®A 498(J) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

& 03, 04 r.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 24-07-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA. 01 §ÄqÀ£À¸Á§ EªÀgÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÀzÀQëÃAiÀiÁV 15,000-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 01 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 01 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ 02 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀtªÀ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀAzÀÄ PÉÆqÀĪÀAvÉ DgÉÆævÀgÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ 10-05-2010 gÀAzÀÄ 14-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉUÉ zÀ©âgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 65/10 PÀ®A 107, 151, s¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-05-2010 gÀAzÀÄ UÀ«¹zÀÝAiÀÄå J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ °AUÀgÁd PÁåA¥ïzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀzÀ°èzÁÝUÀ 1] ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ ªÀAiÀiÁ; 32 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 2 wAUÀ½¤AzÀ DUÁUÀ UÀªÀÄUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ °AUÀgÁd PÁåA¦£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ C°è CªÀ¼ÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁ±Àå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¤£Àß fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ EzÀÄÝzÀÄ C®èzÉà ¸ÀzÀj KjAiÀiÁzÀ°è zËdð£Àå¢AzÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ, PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

Monday, May 10, 2010

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2010 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 504, 506 gÉ.« 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 07-05-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JA¢£ÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃl®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆÃl°èUÉ §AzÀÄ HlPÉÌ DqÀðgï ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ FUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ DVzÉ Hl ªÀÄÄV¢zÉ CzÀð UÀAmÉ PÁ¬Äj CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ M¦àPÉÆAqÀÄ PÁAiÀÄÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉý ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ¤«ÄµÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ ¸ÀĪÀÄä£É PÀĽwÛzÀݪÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ¯Éà ¸ÀzÁÝA ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¨ÉÃUÀ ¨ÁgÀ¯Éà CAvÁ PÀÆVzÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà E£ÀÄß JµÀÄÖ ºÉÆvÀÄÛ PÀÄqÀ¨ÉÃPÀ¯Éà CAvÁ CAzÀÄ CzÀgÀ°è M§â£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß §ºÀ¼À ¢ªÀ¸À¢AzÀ £ÉÆÃqÀÄwÛzÉÝ£É ¤£Àß ¸ÉÆÃPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ ¤£Àß EªÀvÀÄÛ MzÀÄÝ ©qÀÄvÉÛ£É CAvÁ CAzÀªÀ£Éà ªÉÄîPÉÌzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀȵÀtUÀ½UÉ(vÉÆ®ÄØUÉ) PÁ°¤AzÀ MzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C°èAiÉÄà PÀĹzÀÄ ©zÀÝ£ÀÄ, C®èzÉà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ ©r¹PÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Éà EªÀvÀÄÛ ¤Ã G½zÀÄPÉÆAr EAzÀ®è £Á¼Éà ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ C°èAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2010 PÀ®A. 143, 147, 323, 504, 506 gÉ.« 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 09-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀzÁÝA ºÀĸÉãÀ EªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ºÀj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÀ¼Éà zÉéõÀ¢AzÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀzÁÝA ºÀĸÉãÀ¤UÉ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Friday, May 7, 2010

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2010 PÀ®A 509 L¦¹

¢£ÁAPÀ 05-05-2010 gÀAzÀÄ ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánïï, G-¥ÉÆæèÉõÀ£Àj. Dgï.J¸ï.L. r.J.Dgï. PÉÆ¥Àà¼À PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtz°è PÀĽwÛzÀÝ zÀÄgÀÄUÀªÀé JA§ ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr. PÀgÉzÀÄ ªÀiÁ£ÀPÉÌ PÀÄAzÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀwð¹zÀÄÝ CzÉà CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 05-05-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Dwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁ®ßrUÉAiÀÄ°è ºÉÆÃgÀnzÀÝ ¸ÀzÀj ¦üÃgÁå¢ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ «ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ gÉÃtÄPÀ¥Àà avÀæUÁgÀ 35 ªÀµÀð, avÀæUÁgÀ G-PÀÄ®PÀ¸ÀħÄ, ¸Á-Q£Áß¼À. ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÁ ¸ÀzÀj «ÃgÀ¥Àà£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV ªÀiÁA¸À RAqÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉà CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 355, 341, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀªÀÄä Hj£ÀªÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ®°vÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà FPÉAiÀÄ£ÀÄß £À£Àß ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ¤gÁPÀj¹zÀÄÝ, CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 05.05.10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.

4] vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2010 PÀ®A 107 ¹Dg惡

¢. 20-02-2010 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄÄzÀÝ®UÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀ¼ÁzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä¼À£ÀÄß 12 d£À ºÀÄqÀUÀgÀÄ ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæPÀëÄ§Ý ªÁvÁªÀgÀt GAmÁVzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀzÀå UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀ PÀëtzÀ¯ÁèzÀgÀÆ DgÉÆævÀjAzÀ C»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÁzÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀzÀévÀð£É PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, May 6, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2010 PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢:- 05-05-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ, ºÉZï.¹. 76 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 05-05-2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀ°gÀĪÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤«ÄvÀå UÁæªÀÄUÀ¼À°è£À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¸À®Ä ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¹AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ¸ÁܤPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛªÁV ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À¯ÁV FUÁUÀ¯Éà UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢:- 26-04-2010 gÀAzÀÄ zÁR¯ÁVgÀĪÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2010 PÀ®A 323, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ MAzÀ£Éà ¥Ánð ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¹AUÀ£Á¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 31/§ «¹ÛÃtð 1 JPÀgÉ d«Ää£À ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀÄvÀÄÛ R¨ÁÓ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è M§âjUÉƧâgÀ ªÉÄÃ¯É zÉéõÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ, AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯ÁèzÀgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, C®èzÉà ¸ÀzsÀå UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀjAzÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ AiÉÆÃUÀå ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ Cwà CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÁܤPÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ F ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ " CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2010 PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢:- 05-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå, J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 05-05-2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÄA§gÀ°gÀĪÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤«ÄvÀå UÁæªÀÄUÀ¼À°è£À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¸À®Ä ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀlÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ¸ÁܤPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛªÁV ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À¯ÁV FUÁUÀ¯Éà UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢:- 16-04-2010 gÀAzÀÄ zÁR¯ÁVgÀĪÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è M¼ÀUÉÆAqÀ MAzÀ£Éà ¥Ánð ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ D¹ÜAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è M§âjUÉƧâgÀ ªÉÄÃ¯É zÉéõÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ, FUÁUÀ¯Éà C£ÉÃPÀ ¨Áj M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ, C®èzÉà ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀºÀ zÁªÉUÀ¼ÀÄ «ZÁgÀuÉ £ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯ÁèzÀgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, C®èzÉà ¸ÀzsÀå UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C£ÁºÀÄvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀjAzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀjAzÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ AiÉÆÃUÀå ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ Cwà CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÁܤPÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ F ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ " CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ PÀÆqÀ¯Éà JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀjAzÀ AiÉÆÃUÀå ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2010 PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è

£Á£ÀÄ Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸À°è¸ÀĪÀ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-05-05-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄA§gÀ°gÀĪÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤«ÄvÀå UÁæªÀÄUÀ¼À°è£À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¸À®Ä ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀlÄ DgÁå¼À UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ¸ÁܤPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛªÁV ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À¯ÁV UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ gËr ²ÃlÄzÁgÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÁåA¦£ï, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: DgÁå¼À. FvÀ£ÀÄ zËdð£Àå ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄļÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ, ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸Àà¢üð¹gÀĪÀ vÀ£Àß ¨ÉA§°vÀ C¨sÀåyðAiÀÄ£ÀÄß UÉ°è¸À¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ, UÀÄA¥ÀÄ PÀlÄÖvÁÛ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄļÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ, ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÁæªÀÄzÀ°è UÀ¯ÁmÉ GAlÄ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §¸ÀªÀgÁd¤AzÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ AiÉÆÃUÀå ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ Cwà CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÁܤPÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2010 PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢:- 05-05-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄ®ètÚ, J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 05-05-2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÄA§gÀ°gÀĪÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤«ÄvÀå UÁæªÀÄUÀ¼À°è£À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¸À®Ä ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÃgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ¸ÁܤPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛªÁV ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À¯ÁV FUÁUÀ¯Éà UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢:- 11-01-2010 ªÀÄvÀÄÛ 12-01-2010 gÀAzÀÄ zÁR¯ÁVgÀĪÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2010 PÀ®A 323, 448, 427, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2010 PÀ®A 323, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è M¼ÀUÉÆAqÀ DgÉÆÃ¥ÀvÀgÁzÀ PÁ®A £ÀA: 7 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ MAzÀ£Éà ¥Ánð ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Á®zÀ ºÀtzÀ ¯ÉêÁzÉë «µÀAiÀÄzÀ°è M§âjUÉƧâgÀ ªÉÄÃ¯É zÉéõÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄvÁÛ M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 3 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FUÀ®Æ ¸ÀºÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ M§âgÀ ªÉÄïÉƧâgÀÄ wêÀæ zÉéõÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯ÁèzÀgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤, ¥Áæt ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, C®èzÉà ¸ÀzsÀå UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C£ÁºÀÄvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀjAzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀjAzÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ AiÉÆÃUÀå ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ Cwà CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÁܤPÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ F ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. " CAvÁ EzÀÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 120/2010 PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹.

£Á£ÀÄ Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ F ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸À°è¸ÀĪÀ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢:- 05-05-2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀ°gÀĪÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤«ÄvÀå UÁæªÀÄUÀ¼À°è£À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¸À®Ä ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀlÄ PÉÆÃlAiÀÄå PÁåA¥ïUÉ §AzÁUÀ ¸ÁܤPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛªÁV ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À¯ÁV FUÁUÀ¯Éà UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢:- 28-03-2010 gÀAzÀÄ zÁR¯ÁVgÀĪÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è M¼ÀUÉÆAqÀ PÁ®A £ÀA: 7 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ MAzÀ£Éà ¥Ánð ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ eÁUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è M§âjUÉƧâgÀ ªÉÄÃ¯É zÉéõÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄvÁÛ M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwUÀÄ£ÉßUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FUÀ®Æ ¸ÀºÀ PÁåA¥ï£À°è JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ M§âgÀ ªÉÄïÉƧâgÀÄ wêÀæ zÉéõÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯ÁèzÀgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤, ¥Áæt ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, C®èzÉà ¸ÀzsÀå UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C£ÁºÀÄvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀjAzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀjAzÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ AiÉÆÃUÀå ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ Cwà CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÁܤPÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 82/2010 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹

ºÉêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EªÀjUÉ ªÁ¢UÀ¼ÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà UÀÆV£ÀªÀÄj, EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¯ÁjUÉ rf¯ï ºÁQ¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÀiÁrPÉÆAqÀ «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É F »AzÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, PÉøÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è 2500 gÀÆ zÀAqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. »gÉçUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ºÉêÀÄtÚ zÉêÀgÀªÀĤ ªÀÄvÀÄÛ PÀjAiÀÄ¥Àà UÀÆV£ÀªÀÄj UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÀàzÉð ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ. 05-05-10 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À¯ÁV D JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ©ü£Á©ü¥ÀæAiÀiÁ ºÉÆA¢zÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÀAqÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄAeÁUÁævÀ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 83/2010 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹

ºÉêÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EªÀjUÉ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà UÀÆV£ÀªÀÄj, EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¯ÁjUÉ rf¯ï ºÁQ¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÀiÁrPÉÆAqÀ «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É F »AzÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁV, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è 2500 gÀÆ zÀAqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. »gÉçUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ºÉêÀÄtÚ zÉêÀgÀªÀĤ ªÀÄvÀÄÛ PÀjAiÀÄ¥Àà UÀÆV£ÀªÀÄj UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÀàzÉð ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ. 05-05-10 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À¯ÁV D JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ©ü£Á©ü¥ÀæAiÀiÁ ºÉÆA¢zÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÀAqÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄAeÁUÁævÀ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA 88/10 PÀ®A 323, 324, 504, 506, 355 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10)(11) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPÀÖ

¢£ÁAPÀ: 05.05.2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ §¸Á¥ÀÅgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ£À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠧gÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ DgÉƦvÀgÀÄ ²ªÀ¥Àà¤UÉ ¯Éà ¨ÉƸÀÄr ¨ÁåqÀgï¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Éà ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀAvÀgÀ ²ªÀ¥Àà£À PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ C¯Éèà EzÀÝ ElÖAV J¼Éî¬ÄAzÀ vɯÉUÉ, JzÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄRB¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ, dUÀ¼ÀzÀ ±À§Ý PÉý C°èUÉ §AzÀ ²ªÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ºÉAqÀwUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ°èzÀÝ vÁ½ ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß QwÛ ºÁQ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

9] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 63/2010 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹

¹zÁÝ¥ÀÇgï ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 12/J £ÉÃzÀÝgÀ ºÉÆ®zÀ §UÉÎ ¥ÀæwªÁ¢ CrªÉ¥Àà£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¢ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¨ÉÆë EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼ÉzÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ°è JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ®Æ PÉøï zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ EzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ vÀªÀÄä vÀªÀÄä »A¨Á®PÀgÀ£ÀÄß UÀÄA¥ÀÅPÀnÖPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ UÁæªÀÄUÀ¼À°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EzÀjAzÀ AiÀiÁªÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ D¹Û ¥Á¹ÛUÉ ºÁ¤ GAmÁUÀĪÀzÀÄ ºÉüÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è EzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ Cz

10] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 64/2010 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹

¹zÁÝ¥ÀÇgï ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 12/J £ÉÃzÀÝgÀ ºÉÆ®zÀ §UÉÎ ¥ÀæwªÁ¢ CrªÉ¥Àà£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¢ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¨ÉÆë EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼ÉzÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ°è JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ®Æ PÉøï zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ EzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ vÀªÀÄä vÀªÀÄä »A¨Á®PÀgÀ£ÀÄß UÀÄA¥ÀÅPÀnÖPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ UÁæªÀÄUÀ¼À°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EzÀjAzÀ AiÀiÁªÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ D¹Û ¥Á¹ÛUÉ ºÁ¤ GAmÁUÀĪÀzÀÄ ºÉüÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è EzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

11] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 65/2010 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹

UÀÄAqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÄA§gÀĪÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤«ÄvÀå, ¸ÀzÀgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄÄ ±ÁAvÀjÃw¬ÄAzÀ dgÀÄUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÀªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæZÁgÀ PÁ®PÉÌ, ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀ JuÉPÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÀPÀëUÀ¼À ªÀw¬ÄAzÀ UÀÄAqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ¥ÀPÀë UÉ®è¯ÉèÉÃPÀÄ, vÁªÉà ªÀÄÄAzÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ J®è PÀqÉAiÀÄÆ vÀªÀÄäzÉ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀÄ EzÀPÁÌV CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ K£ÀÆ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉøÀĪÀÅ¢®è CAvÀ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ d£ÀgÀ EAvÀºÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ªÀiÁ»w w½zÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉlÄÖ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

12] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.56/2010 PÀ®A. 279, 337, 304 (J) L¦¹ gÉ.« 187 L.JA.« AiÀiÁåPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-05-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÉÃUÀ®è¥Àà C¼Àî½î, ªÀAiÀiÁ 52 ªÀµÀð, EªÀ½UÉ DgÁªÀÄ«®èzÀ PÁgÀt UÀAUÁªÀwUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ DmÉÆà £ÀA.PÉ.J-37/8058 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ »gÉêÀÄoÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀPÀVj-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è, PÀ£ÀPÀVj £ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ §AzÀzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQ ¸ÀzÀj DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DmÉÆà ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀĪÁV DPÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¨Áj ¥ÀæªÀiÁtzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj UÁrAiÀÄ°èzÀÝ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ C±ÉÆÃPÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÉÆÃtPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ G½zÀªÀjUÉ UÁAiÀÄ-ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

13] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï    34/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 02-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ¼É §A¢zÀÄÝ, ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄA¨ÁUÀ¢AzÀ M¼ÀUÀqÉ §A¢zÀÄÝ, DUÀ ¦AiÀiÁð¢ DvÀ£À vÀªÀÄä ªÀÄ®è¥Àà vÁ¬Ä, vÀAV gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀ EzÀÝ DgÉÆæ PÁ¯É¸Á§gÀªÀjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀ AiÀiÁPÉ JvÀÛgÀ ªÀÄtÄÚ ºÁQPÉÆAr¢ÝÃj £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ §gÀÄwÛzÉ. JvÀÛgÀzÀ ªÀÄtÄÚ PÀrzÀÄ ¹zÁ ªÀiÁrj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÁUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008