Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, January 30, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/09, PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà @ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªï ªÀAiÀĸÀÄì: 30, eÁ: ªÀÄgÁoÀ, G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ, ¸Á|| E¸ÁA¥ÀÆgÀ, vÁ|| ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ, f|| UÀÄ®§UÁð vÀ£Àß UɼÀAiÀÄ£ÁzÀ PÉ. ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà FvÀ£À£ÀÄß £ÀA§gï ¥ÉèÃmï E®èzÀ MAzÀÄ n.«.J¸ï. ¸ÀÄdÄQ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÁ£Éà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ zÁ¸À£Á¼À PÀqɬÄAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÁUÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ
«±Àé£ÁxÀ ªÉÄÃn ¸Á|| PÁvÀgÀQ-UÀÄqÁè£ÀÆgÀ vÁ|| PÉÆ¥Àà¼À vÀ£Àß «.Dgï.J¯ï. ¯Áj £ÀA: PÉ.J-25 J-3031 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÁÝUÀ, CªÀ£À §®UÁ®zÀ ªÉÆÃtPÁ®zÀ PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà §® ZÀ¥ÉàAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà QæµÀÚ¥Àà J.J¸ï.L-2, ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:.

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/09 PÀ®A. 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æÃ. ¨Á¼ÀªÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÁ°äQ ªÀÄvÀÄÛ D¥Á¢vÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï EªÀjUÉ ºÀÆ®UÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÁådå«zÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«í¯ï zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ PÁéj PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ ºÉÆÃV PÁéj PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀAvÉ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆr-§r ªÀiÁr ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/09 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 28-01-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¦.¹ 254 »gÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À ZÁ®PÀ J.ºÉZï.¹ 55 ªÀÄ®è¥Àà gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è «±ÉõÀ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 29-01-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Áå«ÄÃzÀ° ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä ²æà PÀ¤ßPÁ ¥ÀgÀªÉÄñÀéj mÁQÃd ºÀwÛgÀ PÀvÀÛ®°è AiÀiÁgÉÆà M§â£ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ AiÀiÁgÀÄ CAvÀ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄä ¥Éưøï fÃ¥À £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀwÛzÀ£ÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÆzÀ°UÉ vÀ¥ÀÄà vÀ¥ÁàV ºÉýzÀÄÝ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ¦ü @ gÀAeÁ£À vÀA: SÁ¹A¸Á§ gÀAeÁ£À ªÀAiÀiÁ 24 eÁ. ªÀÄĹèA G. f¯Éé ªÁå¥ÁgÀ ¸Á. ªÀÄÄgÁj PÁåA¥À 21 £Éà ªÁqÀð UÀAUÁªÀw CAvÀ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ PÀvÀÛ®°è EgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß C°è ºÁUÉ ©nÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Thursday, January 29, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2009 PÀ®A 279, 338 L¦¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀÄä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CAdÆjPÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ:-28-01-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß £À£Àß CtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀægÁªï£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆÃAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-8669 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉAPÀlVjAiÀÄ vÀ£Àß ElÖAV ¨sÀnÖUÉ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÁzÀ PÉÆvÀÛ¥À°è ¸ÀÆAiÀÄð¥ÀæPÁ±ÀgÁªï vÀAzÉ eÁ£ÀQÃgÁªÀÄAiÀÄå ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr JA§ÄªÀªÀgÀÄ £À£Àß ªÉƨÉʯïUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr " ªÀÄgÀ½ ºÀwÛgÀ ¤ªÀÄä CtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀægÁªï FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀªÁV wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀzÀ°èè PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. " PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß CtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀægÁªï¤UÉ §®UÀqÉ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁjà gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV, ºÀuÉUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVzÀݪÀÅ. DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆvÀÛ¥À°è ¸ÀÆAiÀÄð¥ÀæPÁ±ÀgÁªï EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, gÁwæ 9.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J£ï. £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ J£ï. ªÉAPÀlgÀvÀßA ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ. £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ «ÃgÀ¨sÀzÀægÁªï£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄä¯Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀægÁªï¤UÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà DPÀ¼ÀÄUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 420, 323, 447, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ¨ÉÊ®¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ D¥Á¢vÀ ªÀĺÁAvÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ zÉñÀlÖ EªÀjUÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À«zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«í¯ï zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ºÀÆrzÀ zÁªÉAiÀÄ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ï vÉUÉzÀÄPÉÆ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ºÉZÀ.Dgï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/09 PÀ®A. 447, 323, 324, 504, 506(2) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà eÁ°ºÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ D¥Á¢vÀ PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà eÁ°ºÁ¼À EªÀjUÉ D¹Û «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£À¸ÁÜ¥À«zÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ£Àß d«Ää£À°è JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛzÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ MzÀgÁqÀÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÁUÀ D¥Á¢vÀgÉ®ègÀÆ EªÀvÀÄÛ ¤£Àß fêÀ vÉUÉAiÀiÁPÀ §A¢zÉÝÃªÉ CAvÁ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨ÉÊrzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ºÉZÀ.Dgï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 06/2009, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢:- 28-01-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà eÉÆÃUÀ¼ÀzÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ºÀ¼ÉûgÉèÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw, vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ ¸ÀtÚ UÁ¢°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà eÉÆÃUÀ¼ÀzÀ, 60 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ºÀ¼Éà »gÉèÉtPÀ¯ï FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, CªÀ¼À §UÉÎAiÉÄà aAvÉ ªÀiÁr, PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ, ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¸ÀtÚ UÁ¢°AUÀ¥Àà£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-01-009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆArzÀÄÝ, ¨Á¬ÄAzÀ UÀĸÀÄ UÀĸÀÄ CAvÁ ±À§Ý §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÉý ¨É½UÉÎ 06.15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PɼÀUÉ E½¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, January 28, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 1897 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 27-01-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ ±ÉnÖ EªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ¤AzÀ PÁgÀlVUÉ §gÀĪÁUÀ PÁgÀlV-¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ zsÀ£À®Qëöä gÉʸï«Ä¯ï ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§â C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 38-40 ªÀµÀð EªÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj C¥ÀWÁvÀUÉƽ¹ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄØ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2009 PÀ®A 420, 465, 471 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-01-2009 gÀAzÀÄ 17-30 UÀAmÉUÉ ²æà °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ:ªÀqÀØgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-12-2008 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ CfðUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ ªÀĺÉÃAzÀæ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J.36/n.J - 3973 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 06 wAUÀ¼À »AzÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©mÁÖUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±À©âÃgÀ ºÀĸÉãÀ. ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 2) £ÁUÀ¥Àà ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 3) JA.r.UË¸ï ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 4) ªÀȵÀ¨ÉÃAzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ SÉÆnÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶֹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ 5) ªÀiÁzÉ¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ¸Á: ¥ÀÄ£ÀªÀð¸Àw PÁå¥ï - 3. vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 6) ²æêÀÄw ¸ÁgÀy UÀAqÀ PÀȵÀÚ ¸Á: ¥ÀÄ£ÀªÀð¸Àw PÁå¥ï - 3. vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ±ÁAvÀUËqÀ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2009 PÀ®A 110(J) ¹.Cgï.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ 26-01-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-00 UÀAmÉUÉ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ r.ªÉAPÉÆç, ¦.J¸ï.L. (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹.29, ¹¦¹ 355, 228, 56 EªÀgÉÆA¢UÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-01-2009 gÀAzÀÄ 05-00 UÀAmÉUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ JA.N.©. D¸Á«ÄAiÀiÁzÀ ¸À°A vÀAzÉ £ÀÆgÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: ¥ÉÃAnAUï PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉlÖzÀ¥ÀÄgÀ, vÁ: ¦jAiÀiÁ¥ÀlÖt, f: ªÉÄʸÀÆgÀÄ FvÀ£ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/04, PÀ®A. 41(1) (r) ¸À»vÀ 102 ¹Dg惡 ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ²PÉë ºÉÆA¢zÀªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁVzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è EgÀħºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, January 27, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 37/09 PÀ®A, 279, 337, 338 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: EgÀPÀ®UÀqÁ, ¢£ÁAPÀ: 26.01.09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ PÉÆ¥Àà¼À eÁvÉæUÉ §AzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß eÁvÉæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2:00 UÀAmÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀĵÀ×V gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 35 /eÉ. 2194 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ PÁgï »AzÉ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉqɸÀÄwÛzÀÝ ²ªÀ¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸À.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/09 PÀ®A, 87 PÉ ¦ DPïÖ:

¢£ÁAPÀ: 26-01-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:30 UÀAmÉUÉ ²æÃ.J£ï.JA.¨ÁUÀ¯ï PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¤RgÀgÁzÀ ¨Áwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ JAzÀÄ EzÀÝ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/f-205 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÉÆ®§¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀ½î÷,2] ¸ÉÆêÀıÉÃRgï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¹A¢è, 3] ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀPÀæ¥Àà ¨sÀÆvÁ 4] «ÃgÀtÚ vÀAzÉ £ÁUÀtÚ 5]±À¯Éè÷åÃzï ²æñÉÊ®¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ 6]JA. gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ JA. ¥ÀÇtðZÀAzÀægÁªï ¥ÀÅPÀ®£É 7]±ÀAPÀgï vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà dAwè 8] ªÀÄÄzÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀÄzÀj 9] ¨ÉÊ®¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÁ°äÃQ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt 6000=00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2009, PÀ®A 447, 323, 324, 504 gÉ/« 34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥ÀàªÁj, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÉAPÀlVj vÁ: UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ: 25-01-2009 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉAPÀlVj ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ d«Ää£À°è ¨É¼ÉzÀ ¸ÀfÓAiÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr vÉ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀAwAiÀÄ UÀÄAqÀ£ÀÄß GgÀĽ¸ÀÄvÁÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ¸ÉƸÉAiÀÄgÁzÀ (1) ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, (2) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð (3) CA§æªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð (4) ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ªÉAPÀlVj EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß d«Ää£À°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ £À£ÀUÉ " EªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄUÉ ºÀAwAiÀÄ UÀÄAqÀÄ ¨ÉÃPÀÄ PÉÆqÀÄ " CAvÁ PÉýzÀgÀÄ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ " EAzÀÄ £À£Àß gÁ²AiÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄVAiÀÄÄvÀÛzÉ, £Á¼É UÀÄAqÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj" CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ. CªÀgÉ®ègÀÆ " ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà UÀÄAr£À°è £ÀªÀÄäzÀÆ ¥Á®Ä EzÉ EªÀvÉÛà £ÀªÀÄUÉ UÀÄAqÀÄ ¨ÉÃPÀÄ PÉÆqÀ¯Éà ªÀÄUÀ£Éà " CAvÁ ºÉý §®ªÀAvÀªÁV UÀÄAqÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ CqÀØ ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ, CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀgÀÄ. DUÀ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ £À£Àß ºÉAqÀw ²ªÀªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà£ÀÄ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ¨É¤ßUÉ §rzÀ£ÀÄ. C®èzÉà CA§æªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄÄRPÉÌ UÀÄ¢Ý, §r¢zÀÄÝ, PÁ°¤AzÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÝgÀÄ EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ M¼À¥ÉmÁÖzÀªÀÅ. DUÀ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ (1) wªÀÄätÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ (2) ®ZÀªÀĪÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà EªÀgÀÄ ºÀAwAiÀÄ UÀÄAqÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, January 26, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.«. DåPÀÖ:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÉ. ¸ÀÄgÉÃ±ï ¥ÉÇæ. ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ, ¢£ÁAPÀ: 25.01.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É D¨ssÀAiÀÄ ¸Á®ªÀAl ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ J£ï.ºÉZÀ 63 gÀ¸ÉÛ ªÉÄ¯É zÀzÉÃUÀ¯ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà M§â ªÀåQÛUÉ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïè ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ M§â ªÀåQÛUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ »AzɯÉUÉ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DvÀ£À eÉé£À°èzÀÝ ªÉƨÉʯ£À°è ¦üÃqï EzÀÝ ªÉƨÉʯ £ÀA. 9901336095 £ÉÃzÀÝPÉÌ jAUÀ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀPÉÌ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÄÃ¯É qÁ: §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà ElV ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ©.J.JA.J¸ï ªÉÊzÀågÀÄ ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/09. PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 25-01-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-34/J¯ï-143 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ dAiÀÄ £ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÁ°äÃQ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ FzÁÎ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÁ£Éà ªÉÆÃmÁgï ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ ªÀÄ®Q£À ºÀwÛgÀ, JqÀ vÀÄnAiÀÄ ºÀwÛgÀ, §® ªÉÆÃtPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ §® ºÉ§ânÖ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ vÀÄnUÀ¼ÀÄ ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà UÀÄqÉØPÀ¯ï ªÀAiÀĸÀÄì: 24, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: ¦Väà KeÉAmï, ¸Á|| ªÁ°äÃQ ¸ÀPÀð¯ï, UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L-1, ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀtÚ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸Á|| ªÁ°äÃQ ¸ÀPÀð¯ï, UÀAUÁªÀw FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, January 25, 2009

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2009 PÀ®A 498(J), 504, 506 L.¦.¹.:

²æêÀÄw ±Á»zÁ¨ÉÃUÀA @ ±ÀA±ÁzÀ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzï gÁdªÀĺÀäzÀ eÁVgÀzÁgÀ 38 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzï gÁdªÀĺÀäzÀ eÁVgÀzÁgÀ vÀAzÉ ªÀ°¨ÁµÁ 50 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À     ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¤£Àß vÀªÀÄäA¢gÀÄ UÁrAiÀÄ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ UÁrAiÀÄ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À DgÉÆÃUÀå ¸Àj EgÀĪÀ¢®èªÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV UÀAUÁªÀwUÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß 4£Éà ªÀÄzÀÄªÉ DUÀĪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16-01-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÉÃ¥ÀgÀUÀ½UÉ ¸À» ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ PÀjªÀÄt ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ d£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä vÀªÀÄä, vÀAzÉUÉ ºÉýzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2009 PÀ®A 395 L.¦.¹. :

¢£ÁAPÀ 24-01-2009 gÀAzÀÄ 22-30 UÀAmÉUÉ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå D±É¥Àà£ÉÆÃgï 26 ªÀµÀð eÁ:J¸ï.¹. G: Cwy G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ¸Á:Q®è£ÀPÉÃgÁ, vÁ:AiÀiÁ¢Vj, f: UÀÄ®§UÁð ºÁ:ªÀ: UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 24-01-2009 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃeï ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ªÁPï ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà EgÀĪÀ GzÀÄð ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà 8 d£À zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAVAiÀÄ eÉé£À°èzÀÝ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï £ÀA. 5300 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zËdð£Àå¢AzÀ QvÀÄÛPÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ ºÉý CAVAiÀÄ eÉé£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 400-00 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPÀ£À J.n.JA. PÁqÀð ºÁUÀÆ JA.¦üïï LqÉAnn PÁqÀð£ÀÄß zËdð£Àå¢AzÀ MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV QvÀÄÛPÉÆArzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ 3 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ §r¢zÀÄÝ C®èzÉ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æà r.ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L.(C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.         

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß. £ÀA 34/09 PÀ®A 341, 323, 324, 355, 504 L.¦.¹:

¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ: 45 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: Q£Áß¼À UÁæªÀÄ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.01.09 gÀAzÀÄ Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ°èzÁÝUÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ C¼Àî¥Àà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á: Q£Áß¼À UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ »gÉúÀ¼ÀîzÀ ¤Ãj£À ºÀAaPÉ «µÀAiÀĪÁV ¸ÀĪÀÄä£É dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ²æà J£ï.JªÀiï.¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, January 24, 2009

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 39/09 PÀ®A: 379 L¦¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-01-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ UÀÄgÀÄgÁd vÀA¢ dAiÀÄwxÀðDZÁðgÀ CqÀ« ªÀAiÀiÁ:39 G: SÁ¸ÀV EAd¤AiÀÄgÀ ¸Á: J¸ï,r. §qÁªÀuÉ PÉÆ¥Àà¼À, ¢: 18-1-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmɬÄAzÀ 3-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß JªÀ£ï «eÉÃvÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹.£ÀA: EJA-11827 C.Q.2,800 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ©lÄÖ HlPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀÄgÀÄgÁd @ gÁd¸Á§ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁeï @ zÁªÀ®¸Á§ PÀÄ®PÀtÂð @ ¦AeÁgÀ ªÀ: 21ªÀµÀð, eÁ:¨ÁæºÀät, ªÀÄĹèA, G:eÁvÉæAiÀÄ°è D£É ºÀÄ° DqÀĪÀÅzÀÄ, ¸Á:PÀÄqÀUÀÄAn, vÁ:AiÀÄ®§ÄUÁð ºÁ:ªÀ: PÀĵÀÖV ¸ÀèªÀiï KjAiÀiÁ PÀAzÀPÀÆgÀ gÉÆÃqÀ, 2) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ £Á£À¥Àà eÉÆÃUÉÃgÀ, ªÀ: 20ªÀµÀð, eÁ:eÉÆÃUÉÃgÀ, G:¸ÉÊPÀ¯ï jPÁë ZÁ®PÀ & L¸ïQæêÀiï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:vÉVΣÉÆÃtÂ, PÀĵÀÖV J£ÀÄߪÀªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2009 PÀ®A 457,380 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-01-2009 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄUÀzÀĪÀiï @ ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï C«ÄÃgÀ ¸ÁºÉç, G: J¸ï.JA. mÉÊgï ¥ÀAPÀÑgï CAUÀr ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, ¢£ÁAPÀ 20-01-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ J.¦.JA.¹. AiÀiÁrð£À ºÀªÀiÁ®gÀ ±ÀÈ«ÄPÀgÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ J¸ï.JA. mÉÊgï ¥ÀAPÀÑgï CAUÀrAiÀÄ ¨ÁV®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀrAiÉƼÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ°ènÖzÀÝ 01) JgÀqÀÄ ºÉƸÀ mÉÊgÀÄUÀ¼ÀÄ: (01) £ÀA. ¦. 113799. (02) ¦. 115663 mÉÊgï ¸ÉÊeï 8.24.20 Q.gÀÆ. 18,000-00. (02) 05 rPÀìUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 20 rPïì jAUïUÀ¼ÀÄ. CA.Q.gÀÆ.5,000-00 MlÄÖ Q.gÀÆ.23,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ZÀAzÀæ¥Àà ºÉZï.¹.29 EªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:38/09 PÀ®A. ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ gÁeÉñÀ vÀA¢ zÀªÀ®vï gÁªÀ PÁ²Ãzï ªÀAiÀiÁ:40 ¸Á: ¨Áå½AiÀĪÀgÀ Nt PÉÆ¥Àà¼À, ¢£ÁAPÀ: 01-01-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÀªÀ®vÀgÁªï vÀA¢ gÁeÉñÀ PÁ²Ãzï ªÀAiÀiÁ:12 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ºÀÄ°V UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §mÉÖ §zÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ 9.00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, vÁªÀÅ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è «ZÁj¹zÀÄÝ, vÀªÀÄä ªÀÄUÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA 33/09 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ.

¢£ÁAPÀ: 23.01.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà zÉêÉÃAzÀægÁªï vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt £ÀAzÀVj G: PÉÆý ¥sÁªÀÄðzÀ°è ¸ÀÄ¥Àgï ªÉÊdgï ¸Á: §¸Á¥ÀÆgÀ, £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸Á¬ÄªÀÄ£ÉÆÃeï vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀægÁªï EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.01.2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:00 UÀAmÉUÉ J¸ï.J¥sÀ.J¸ï. PÉÆ¥Àà¼À ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀ¢®è. £ÁªÀÅ JµÀÄÖ ºÀÄqÀÄPÁl ªÀiÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢®è. PÁgÀt CªÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀ®Ä «£ÀAw £À£Àß ªÀÄUÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F jÃw EgÀÄvÀÛzÉ.

ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ

ºÉ¸ÀgÀÄ: ¸Á¬ÄªÀÄ£ÉÆÃeï vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀægÁªï ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð

JvÀÛgÀ : 4.5 EAZï. §tÚ : ¸ÁzÁ ©½§tÚ 7 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zÁåyð

¥ÁåAmï PÀAzÀÄ §tÚzÀ ±Àlð zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 01/09 PÀ®A. 498(J), 147, 323, 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ. 23-01-09 gÀAzÀÄ 06-00 ¦.JAPÉÌ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃzÀ ºÉZï.¹ 99 ²ªÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA. 93/08 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆæ £ÀqÀÄUÀqÉØ¥Àà FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÉUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ fêÀ£ÁA±À ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, PÀĵÀÖVUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä vÁªÀgÀUÉÃgÁ §¸À ¸ÁÖöåAqÀzÀ°è EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¥ÁæuÉñÀ gÁªï J.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A. 143, 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

DgÉÆævÀgÀÄ 01] AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 14 d£ÀgÀÄ, J®ègÀÆ ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr. J®ègÀÆ DPÀæªÀÄPÀÆlªÀ£ÀÄß gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢ ºÀĸÉÃ£ï ¦üÃgÁ vÀAzÉ ¥ÀPÀÄæ¢ÞÃ£ï ¸Á¨ï 25 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèÃA. G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: d£ÀvÁ PÁåA¥ï dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÁÝUÀ §AzÀÄ £ÁªÀÅ ªÀiÁjzÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À JPÉ ¨ÉÃqÀªÁVzÉ CAvÁ DªÁåZÉÊ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, ºÉÆr§r ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

7] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/09 PÀ®A: 41(1)(r), 109 ¹Cg惡:.

EAzÀÄ ¢: 23-1-09 gÀAzÀÄ 17-15 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L (C.«) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-14, ¦¹-277, 323 gÀªÀgÉÆA¢UÉ eÁvÉæ ¸À®ÄªÁV ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀæt PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ UÀ«ªÀÄoÀ eÁvÉæAiÀÄ §¼Éà §eÁgÀ KjAiÀiÁzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝAvÉ C°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è §¼É CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀ°è ¤®ÄèªÀÅzÀÄ, ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÉÛà ªÀÄvÉÛà §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£À ¤AvÀ°è ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÆzÀ®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ s¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉý £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À®Ä ºÀ¸À£À¸Á§ vÀA¢ EªÀiÁªÀĸÁ§ AiÀÄ°UÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 28 eÁ: ªÀÄĹèA G: ZÁ®PÀ ¸Á: vÉVΣÀNt PÀĵÀÖV CAvÁ ºÉýzÀÄÝ EªÀ¤UÉ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè. PÁgÀt, EªÀ¤UÉ ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀévÀÄÛ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

Friday, January 23, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀA¢ PÉA¥À ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ²½PÁåvÀgÀ 24 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉgÉúÀ½î vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-01-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À£ÀÄß £ÀªÀÄä ¥ÁåAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37/eÉ-8713 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÀ©âPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ²jUÉÃj ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ£À°è ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ 30=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆlÄÖ PÀ¼ÀÄ»¹zÉãÀÄ. ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À PÉgÉúÀ½î CzÁð ¥sÀ¯ÁðAUï CAvÀgÀzÀ°ègÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß zÀ©âPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹ªÀiÁèPÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J-01/J.E-2445 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁ°AiÀÄÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ØzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄÄ ¸ÀA¥ÀÇtð dfÓzÀAvÁV J¯Áè ªÀiÁA¸À RAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°AiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt £ÀªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CªÀ£À£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÉÆÃr UÀÄwð¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà £À£ÀUÉ w½¹zÀgÀÄ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/07 PÀ®A: 498(J) 504, 506 L¦¹:

¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄeÁvÀ vÀAzÉ f. ©ÃªÀÄ£ÀUËqÀ ¸Á:zÀÆ¥À®ºÀ½î vÁ:PÀÆrèV f:§¼Áîj, vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ UÀ«²zÀÝ¥Àà PÀÄqÀUÀÄAn ¸Á:PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JAlÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ºÀªÀiÁ®gÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ vÀ£Àß vÀAzÉ AiÉÆÃUÀåvÁ£ÀĸÁgÀ §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆnÖzÀÄÝ, C®èzÉÃ, vÀ£Àß UÀAqÀ ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: ºÀt vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀAzÀÄPÉÆqÀÄ CAvÁ vÀ£ÀUÉ DªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀiÁÝr, ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀ®èzÉÃ, ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ®Æ ºÁPÀÄwÛzÁÝ£É. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 36/07 PÀ®A: 409, 420 L¦¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:22-01-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉUÉ C¥ÀgÀ f¯Áè zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢:19-6-07 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ ºÉZï.ªÉÊ. ¤¯ÉÃUÀ¯ï, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üÃAiÀÄAvÀgÀgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ UÀȺÀ¤ªÀiÁðt ªÀÄAqÀ½, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä D¦üøïzÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ J¯Áè ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV Rjâ¹gÀĪÀ ¨sÀƪÀiÁ°ÃPÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr, ¥Àæw JPÀgÉUÉ 7 ®PÀë PÉÆqÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹, FUÀ ¸ÀzÀå 4 ®PÀë vÉUÉzÀÄPÉƽî, G½zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß Rjâ PÁ®PÉÌ PÉÆqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ºÉý MlÄÖ 1,23,47,500=00 gÀÆ. ¸ÀPÁðjà ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. . ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA 27/09 PÀ®A. 110 ¹.Dgï.¦.¹:.

£ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-01-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09:00 UÀAmÉUÉ ¦.¹. 326 ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ EgÀPÀ®UÀqÀ UÁæªÀÄPÉÌ £ÉªÀÄä¢ PÁqÀð «vÀgÀuÉ ºÀAaPÉAiÀÄ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀªÀåPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ §gÀ ºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀjUÉ, ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÁUÀÆ PÁqÀð ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸Á¯ÁV ¤AvÀ ºÉtÄÚ ºÁUÀÆ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ``¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà AiÀiÁgÀÆ £À£ÀߣÀÄß K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä DUÀĪÀ¢®è AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ CªÀgÀ£ÀÄß fêÀ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀªÀgÀtªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà UËqÀgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀ9 eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ. CAvÁ w½¹zÀÄÝ, HgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¤©üÃðw¬ÄAzÀ NqÁqÀ®Ä ºÁUÀÆ fêÀ£À £ÀqɸÀ®Ä vÉÆAzÀgÉAiÀiÁV UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAwAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðtªÁVzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

Wednesday, January 21, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 26/09 PÀ®A, 279, 304(J) L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw PÀªÀÄ®ªÀé UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà ¨sÁ«ÃªÀĤ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÉĽîPÉÃj, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.01.09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÝ µÀtÄäRUËqÀ ¸Á: ©.ºÉƸÀ½î EªÀgÀ mÁæöåPÀì £ÀA. PÉ.J. 17 JA. 4770 £ÉÃzÀÝgÀ°è eÁvÉæUÉ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ µÀtÄäRUËqÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ©.ºÉƸÀ½î ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä ¸ÀzÀj µÀtÄßRUËqÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ¨ÉæPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽwzÀÝ £À£Àß UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vɯÉUÉ UÁAiÀĪÁV aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄzÁåºÀß 3:55 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt £ÁzÀ mÁæöåPÀì £ÀA. PÉ.J. 17 JA. 4770 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ µÀtÄäRUËqÀ ¸Á: ©.ºÉƸÀ½î EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/09. PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¹zÀÝ¥Àà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà UÀrØ ªÀAiÀĸÀÄì: 30, eÁ: PÀÄgÀħgï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ªÀqÀØgÀºÀnÖ, vÁ|| UÀAUÁªÀw EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà UÀrØ ªÀAiÀÄ: 50, eÁ: PÀÄgÀħgï, ¸Á|| ªÀqÀØgÀºÀnÖ FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CAzÀgÉà ªÀqÀØgÀºÀn UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DvÀ£À »A¢¤AzÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁeÁ¸Á§ ¸Á|| E¸ÁèA¥ÀÆgÀ, UÀAUÁªÀw PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA: PÉ.J-37 JA.J-557 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ, CªÀ£À §®UÀqÉAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà §®UÉÊ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ, §®UÁ®zÀ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ VgÀQ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà JqÀUÀqÉAiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà J¸ï.JªÀiï.SÁ£ï J.J¸ï.L-1, ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, January 20, 2009


PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¥Éưøï QæÃqÁPÀÆl 2009 ¢£ÁAPÀ 20-01-2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æÃ. ZÀPÀæªÀwð ªÉÆúÀ£ï ¨sÁ.D.¸É. PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ GzÁÏl£É ªÀiÁrzÀgÀÄ, ²æÃ. F±ÀégÀZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ F ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ KPÁA§gÀ¥Àà a®ªÁqÀV ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: Q£Áß¼À UÁæªÀÄ, ``EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.01.09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà PÀÆ°PɸÀPÉÌAzÀÄ G¸ÀÄUÀÄ vÀÄA§®Ä £ÀªÀÄÆäj£À ¥Àæ¸À£Àß UÀqÁzÀ EªÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J. 37 / n. 4180/81 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄ®è¥Àà G¥Áàgï ¸Á: Q£Áß¼À EvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹ PÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À-ªÀÄAUÀ¼Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁr¹zÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄÆVUÉ ºÁUÀÆ ¥sÀQÃgÀ¥Àà¤UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A. 78 [3] PÉ.¦.CPÀÖ:.

¦üAiÀiÁ𢠦.J¸ï.L. PÀĵÀÖVgÀªÀjUÉ ªÀÄlPÁ DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæUÀ¼ÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬Ä UÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÁ PÀÆUÀÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 3 d£À ¹QÌzÀÄÝ E£ÀÆß E§âgÀÆ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ F 3 d£ÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1500=00 ªÀÄvÀÄÛ 3 ¨Á® ¥É£ÀÄß 1 ªÀÄlPÁ an d¥ÀÄÛ ªÀiÁr CgÉÆæ 1.UÁå£À¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀqÀØUÉÃj 43 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ PÀĵÀÖV 2. ¸ÀAiÀÄåzÀ C«ÄãÀ ªÀÄįÁè vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï ¸Á§ ªÀÄįÁè 60 ªÀµÀð 3. ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÉÄå¯ÁgÀ¥Àà ¸Á// UÀĪÀÄUÉÃgÀ ºÁ.ªÀ.PÀĵÀÖV EªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ¥ÀæPÀgÀt:.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 273, 284, 308 L.¦.¹. 32, 34 PÉ.E.CPÀÖ:.

¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÆúÀ£À ¥Àæ¸ÁzÀ ¦.L. C§PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ zÀ¼À gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J£ï.ºÉZï.-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀfÓgÉÆÃnÖ qÁ¨ÁzÀ »AzÉ EgÀĪÀ £ÀqÀĪÀ®PÉÆ¥ÀàPÉÌ ºÉÆÃV DgÉÆævÀ¼À vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¼Àî §nÖ vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛzÀÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÀ¼À ºÀwÛgÀ «gÀĪÀ ªÉÄPÉÌ eÉÆüÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ D ªÉÄÃ¯É CªÀgÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQzÀgÀÄ ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ 5 °lgï ªÀÄÆgÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÁå£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1 ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è PÀ¼Àî§nÖ ¸ÁgÁ¬Ä ¥ÁPÉlUÀ½zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 500 JªÀiï.J¯ï. 8 ¥ÁPÉÃmï 200 JªÀiï.J¯ï.£À 30 ¥ÁPÉÃmï MlÄÖ 25 °lgï PÀ¼Àî§nÖ EzÀÄÝ C.Q 5000/- ¨É¯ÉAiÀÄ ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆæ 1. ¯Á®¥Àà vÀAzÉ PÀæµÀÖ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ 2. ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Àà gÁoÉÆÃqÀ E§âgÀÆ ¸Á// £ÀqÀĪÀ®PÉÆ¥Àà. EªÀjUÉ zÀ¹ÛVjªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2009 PÀ®A 363 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-01-2009 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉUÉ ²æà ZËgÀ¥Àà vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà §Ä¢Ý¤ß, ±ÀQÛ Keɤì¸ï ¥sÁå¤ì ¸ÉÆÖÃgï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: §¸ï ¸ÁÖöåAqï gÀ¸ÉÛ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 14-01-2009 gÀAzÀÄ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ: VÃvÁAd° ªÀAiÀÄ 17 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¦£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¸ÉßûvÉ eÉÆåÃw EªÀjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀAPÀæªÀÄtzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄ ºÉý ªÁ¥À¸ï UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¦£À°ègÀĪÀ ªÀiÁgÀÄw UÁå¸ï PÀA¥À¤ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ D¥Á¢vÀ£ÁzÀ E¨Áæ»A, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄPÁ¤Pï ªÉĺÀ§Æ§ ¸ÀĨÁ¤ DmÉÆà ªÀPÀìð UÁågÉÃeï §¸ï¸ÁÖöåAqï gÀ¸ÉÛ, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ PÀÄ:VÃvÁAd° FPÉAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ DmÉÆà jPÁëzÀ°è MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, January 19, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2009 PÀ®A 279 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. DeÁ¸Á¨ï vÀAzÉ C¯Áè¸Á¨ï ¨sÀUÀªÁ£ï, 28 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¸Á: PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀÄ ¢: 18/01/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ K£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉ.J.36/7250 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀ§Æ¨ï, ¯Áj £ÀA. PÉ.J.36/7250 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÀĵÀÖV ¬ÄAzÀ 4 Q «Ä CAvÀgÀ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ PÀqÉ ¥À°Ö ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JA§ ºÉýPÉ PÉý ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀÅ gÀ¸ÉÛ ¨ÁdÄ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉZï.¹. 88 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2009 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/01/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.45 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ £ÀA. 2 ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà, mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: PÁgÀlV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¥ÁQðAUï ¯ÉÊmï £ÀÄß ºÁPÀzÉà gÀ¸ÉÛ ¨ÁdÄ ¤°è¹ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï mÉÊAiÀÄgï ¥ÀAPÀÑgï vÉUɹPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ £ÀA 1 §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà DgÁ¥ÀÄgÀ, ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA PÉ.J.37/J£ï-7373 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï mÁæ°UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀj PÁj£À°èzÀÝ £ÁUÀgÀvÀß ºÁUÀÆ gÉÃtÄPÁ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J.J¸ï.L gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2009 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/01/2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.30 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®V-»mÁß¼À gÀ¸ÉÛ PÀA¥À¸ÁUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ 5 Q.«Äà GvÀÛgÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÁPÀ¥Àà PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA PÉ.J.-01/J¥sï-399 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ r¥ÉÆà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ, EArPÁ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J-34/6396 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ FvÀ£À PÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝPÉÌ PÁj£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¹.ºÉZï.¹ 112 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 18/01/2009 gÀAzÀÄ 5 ¦.JA PÉÌ ºÉƸÀ¤AUÁ¥ÀÄgÀ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è GvÀÛgÀPÉÌ 3 Q.«Äà zÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÀ§Æ¨ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: ºÉƸÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ¤AUÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 01 ¥Áè¹ÖPï ¨sÀgÀPÁ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ ºÀt 5090=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ. 

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2009 PÀ®A 420 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.40 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ 2 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw vÀAzÉ vÀļÀeÁgÁªÀÄ nPÁjÃ, 40 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉƸÀ¤AUÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéZÀÒ ªÀiÁr PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉƽzÀÄ PÉÆlÖ £ÀAvÀgÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ 3 vÉÆ¯É ZÉÊ£À ¸ÀgÀ, 24,000=00, 4 vÉÆ¯É §¼ÉUÀ¼ÀÄ 32,000=00, 3 vÉÆ¯É ZÉÊ£À 24,000=00, 2 vÉÆ¯É ¯ÁPÀmï 16,000=00, 2,5 vÉÆ¯É ¯ÁPÀmï 20,000=00 MlÄÖ 1,16,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁðzÁgÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ°PÉÌ ºÉý, ¤ÃgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2009 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 16/01/2009 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 17/01/2009 3 J.JA. £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÁgÀÄuï gÀ¶Ãzï vÀAzÉ ¸ÀªÀĸï C° 29, ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ EªÀgÀ mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð PÀA¥À¤AiÀÄÄ ¨É¥Áj ¯ÁeÁ¹ÖPÀzÀ°è ºÉƸÀ¤AUÁ¥ÀÄgÀ GvÀÛgÀPÉÌ 3 Q.«Äà zÀ°èzÀÄÝ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀÝ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C°èzÀÝ C¯ÁägÁzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 3,16,000=00 UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J.J¸ï.L ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¸ÉÊPÀ® d¦Û ¥ÀæPÀgÀt:.

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2009 PÀ®A 41 (1) (r) ¸À»vÀ 102 ¹Dg惡 & 98 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-01-2009 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÁ¼ÉñÀ @ UÁ¼É¥Àà vÀAzÉ PÉÆUÀ® §ÄqÀØ¥Àà ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÁgÀzÀ ¸ÀAvÉÃAiÀÄ°è ¤°è¹zÀ MAzÀÄ J-M£ï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀÄÝ CA.Q.gÀÆ. 700-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉZï.¹.29 ºÁUÀÆ ¹¦¹ 355, 56, 332, 228 EªÀgÀÄ »rzÀÄ CzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ²æà ±ÉõÀVjgÁªï ºÉZï.¹. 143 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

8] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/09 PÀ®A: 41(1)(r), 109 ¹Cg惡:

EAzÀÄ ¢: 18-1-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ UÀ«ªÀÄoÀ eÁvÉæAiÀÄ §¼Éà §eÁgÀ KjAiÀiÁzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝAvÉ C°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è §¼É CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀ°è ¤®ÄèªÀÅzÀÄ, ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÉÛà ªÀÄvÉÛà §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£À ¤AvÀ°è ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÆzÀ®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ s¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉý £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ GªÉÄñÀ¥Àà fgÀæ ªÀ:22ªÀµÀð, eÁ:zÉêÁAUÀ G:ZÁ®PÀ ¸Á:zÉÆnºÁ¼À vÁ:PÀĵÀÖV CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, EªÀ¤UÉ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè. PÁgÀt, EªÀ¤UÉ ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀévÀÄÛ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦J¸ïL, £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

9] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2009 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/01/2009 gÀAzÀÄ 5 ¦.JA. PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁ ²æÃ.ºÉZï. UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÁd, ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ, UÁæªÀÄ ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ CUÀ¼ÀPÉÃgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÉÆ¥Àà¼À, 35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄzÁð£À¥Àà ©¸ÀgÀ½î EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃrgÀĪÀÅ¢®è, EªÀ¤UÉ ºÁUÉà ©lÖ°è ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀĪÁV CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, January 18, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2009. PÀ®A: 279 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 17-01-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¨sÉÆÃUÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ºÉÆnÖ ªÀAiÀĸÀÄì 28, eÁ: G¥ÁàgÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/n-8275 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ §¸Á¥ÀlÖt PÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀqÀØgÀºÀnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgï£À ªÀÄÄA¢£À JqÀUÁ°AiÀÄÄ ¥ÀAZÀgï DVzÀÝjAzÀ C¯Éè gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ¥ÀAZÀgï CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¤°è¹ ¥ÀAZÀgÀ ºÁQ¸ÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA:PÉ.J-36/J¥sï-548 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁæöåPÀÖgïUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï C¯Éè gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ UÀmÁgÀzÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁUÀ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà ¸ÀzÀj §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2009. PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17/01/2009 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ªÀÄ®è¥Àà gÉÆnÖ ªÀAiÀiÁ:23 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G: PÀȵÀgï £ÀA- PÉ.J-25 J-8721 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: §Ar ºÁ:ªÀ: PÀĵÀ×V EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀȵÀgï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »AzÀUÀqÉAiÀÄ qÉÆÃj£À ¯ÁPï M«ÄäAzÀ¯É M«ÄäUÉ dA¥ÁV qÉÆÃgï vÉgÉ¢zÀÄÝ C°èAiÀÄ PÀĽwÛzÀÝ zÀÄgÀUÀ¥Àà ¨ÉÆë EvÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ®UÉ, ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ. EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ¥ÉưøÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éèà ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2009 PÀ®A 353, 332, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 17-01-2009 gÀAzÀÄ 13-30 UÀAmÉUÉ ²æà ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà ¨É¼ÉîÃj ¹¦¹ 80 £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17-01-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¹¦¹ 80 ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà ¹¦¹ 20 EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀ ºÀwÛgÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄj¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ ¸Á: ºÀtªÁ¼À, vÁ: UÀAUÁªÀw. 2) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄj¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð dAUÀªÀÄ ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¸ÁÖA¥ï ¥ÉÃ¥ÀgÀ Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÁåAPï M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÁÖA¥ï ¥ÉÃ¥Àgï ¸À®ÄªÁV UÁæºÀPÀgÀÄ ¸Á°£À°è ¤AwgÀÄvÁÛgÉ, ¤ÃªÀÅ ¸Á°£À°è §¤ß CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ D¥Á¢vÀj§âgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ " ¯Éà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀƼÉêÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÉãÀÄ ±ÀAmÁ £ÀªÀÄUÉ ¯ÉʤUÉ ¨Á CAvÁ ºÉüÀÄwÛÃj ¤ªÀÄäzÀÄ ¥ÉưøÀgÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸À¨ÁgÀzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÆ CAvÁ w½zÀÄPÉÆAr¢ÝÃj £ÀªÀÄä HjUÉ §AzÀÄ PÉý £ÁªÀÅ AiÀiÁgÀÄ JA§ÄzÀÄ ¤ªÀÄUÉ UÉÆvÁÛUÀÄvÀÛzÉ £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀªÀgÀÄ EzÀĪÀgÉUÀÆ AiÀiÁgÀÆ fêÀAvÀ G½zÀÄPÉÆAr¯Áè ¤ªÀÄUÉ FUÀ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ Q«UÉ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌrUÉ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr UÀÄ¢ÝzÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ C°èAiÉÄà PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ²æà ±ÀgÀt¥Àà ¹¦¹ 20 EªÀjUÀÆ PÉʬÄAzÀ §r¢zÀÄÝ C®èzÉ D¥Á¢vÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ EªÀgÀ §®UÀqÉAiÀÄ PÀtÂÚUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÆVUÉ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀ PÀtÂÚ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. D¥Á¢vÀj§âgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà r.ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L.(C.«.) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 02/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄ«ÄvÀæªÀÄä FPÉUÉ FUÉÎ 2 ªÀµÀð¢AzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÀĵÁj®èzÀAvÁV ¦ümïì gÉÆÃUÀ §gÀÄwÛvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¸ÀÄ«ÄvÀæªÀÄä FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß gÉÆÃUÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É fUÀÄ¥Éì ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/01/2009 gÀAzÀÄ 1.30 ¦.JA UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß E¯Áeï PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀPÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁÝUÀ 2.30 ¦.JAUÉ E¯Áeï ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, January 17, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ; 16-01-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 4-30 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA. PÉJ-28/J-7294 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÁ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Áj¬ÄAzÁ ¯ÁjUÉ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀzÉà ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¯Áj £ÀA. PÉJ-25/©-8588 £ÉÃzÀÝgÀ ¯ÁjAiÀÄ ¨ÁrAiÀÄ qÉÆÃgÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DgÉÆæ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ E£ÉÆߧ⠯Áj ZÁ®PÀ eÁ«ÃzÀ CºÀäzÀ ªÀÄ®VzÀݪÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¯ÁjAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. eÁ«ÃzÀ CºÀäzÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ Q«¬ÄAzÁ gÀPÀÛ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/09 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 16-01-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ lA mÁA UÁr £ÀA PÉ.J-37/4351 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀgÀªÀÄÄr¬ÄAzÀ AiÀÄ®§ÄUÁðPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ºÁ¢ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ»AzÁæ mÉA¥ÉÇà £ÀA§gÀ PÉ.J-26/2662 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÇêÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ PÀĽwzÀÝ mÁA mÁA UÁrUÉ ¸ÉÊqï PÉÆqÀzÉà JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁA mÁA UÁr ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ PÀ®è¥Àà UÁgÀªÁqÀ FvÀ¤UÉ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉà jÃw E£ÀÄß½zÀ 06 d£ÀjUÉ ¨sÁjà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄ»AzÁæ mÉA¥ÉÇà ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉà Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A. 279, 304 [J] L¦¹:

¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀäAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀÄ-21 eÁ// ºÀjd£À G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á// §ÄzÀUÀÄA¥À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ §ÄzÀUÀÄA¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è gÁwæ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ® «¸Àdð£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁV DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉ.J-25 ¹-1008 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©nÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 30/09 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸À°A¥ÁµÀ vÀAzÉ ¸ÉåAiÀÄåzÀ ¨ÁµÀĸÁ§ 20 ªÀµÀð ¸Á;// ²æÃgÁªÀÄ¥ÀÄgÀ ¸Á// ºÉƸÀzÀÄUÁð, ¢£ÁAPÀ: 17-01-09 gÀAzÀÄ 0115 J.JªÀiï.PÉÌ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ mÁ mÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA.PÉ.J-15/JªÀiï-534 gÀ°è ºÉÆgÀmÁUÀ »A¢¤AzÀ CgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉ.J-25/2733 gÀ ZÁ®PÀ gÁAiÀÄ£ÀUËqÀ ¸Á// »gÉÃMvÀUÉÃj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÀPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £À£Àß mÁ mÁ ¸ÀĪÉÆà ªÀÄÄA¢£À mÁåAPÀgÀ £ÀA. PÉ.J-19 J.¹-7181 PÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £À£Àß ªÁºÀ£ÀªÀÅ dRAUÉÆArzÀÄÝ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄUÉ ¨sÁj & ¸ÁzsÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹. & 187 L.JªÀiï.«.CPÀÖ:.

¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀæ¥Àà @ ±ÀAPÀgÀ°AUÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ºÀ¼ÀîzÀ ¸Á// vÀĪÀÄägÀUÀÄ¢Ý EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, DgÉÆæ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ¥ÀgÀAV ¸Á// vÀĪÀÄägÀUÀÄ¢Ý lA lA. £ÀA.PÉ.J-37/ 6535 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqÀ¹ ¸ÀAUÀ£Á¼À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à lA lA ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/09 PÀ®A 87 PÉ.¦.CPÀÖ:.

¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀjUÉ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨sÁwä §A¢zÀÄÝ ¹§âAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀ ¥ÀgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉƪÀÄtÚ ºÀnÖ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 12 d£À J®ègÀÆ ¸Á// ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À & ªÉÄʯÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÉ®è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ E¸Éàmï ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß & £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5170 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀjUÉ®è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

7] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 29/09 PÀ®A. 41[1][r] ¸À»vÀ 109 ¹.Cgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:16-1-09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¦¹-277, 323, & ºÀZï.¹-14 gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ [1] gÀ« vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀ¯Áj 31 ªÀµÀð avÀªÁqÀV ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉ [2] ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà 21 ªÀµÀð UÀAUÁªÀw [3] £ÀlgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà 25 ªÀµÀð ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ¸ÁÖA¥ÀUÀ¼À£ÀÄß Rj¢ ªÀiÁqÀ®Ä §ºÀ¼À d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ d£ÀgÀ ªÀÄzsÀå ¤®ÄèªÀÅzÀÄ eÉéUÉ PÉå ºÁPÀĪÀÅzÀÄ & ¸ÀA±ÁAiÀĸÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÆzÀ®Ä ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÉÄïÁÌAqÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉýzÀÄÝ EªÀgÀ£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀéwÛ£À PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀgÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVjªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

Friday, January 16, 2009

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2009 PÀ®A. 364, 302, 201 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 15-12-2008 gÀAzÀÄ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢üzÁgÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦gÁå¢üzÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ ªÀ: 27 EvÀ£À£ÀÄß ªÀĺÁAvÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀÄå CAUÀr 2] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà PÉÆ¥ÀàzÀ E§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄvÀÄÛµÀÄÖ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉÆ¯É ªÀiÁr VtUÉÃj gÉʯÉé ºÀ½AiÀÄ°è ºÁQzÀÄÝ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ gÉʯÉé ¥Éưøï oÁuÉ UÀzÀUÀgÀªÀjUÉ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ D ¥ÀæPÁgÀ gÉʯÉé ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/08 PÀ®A 364, 302, 201 gÉ/« 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß gÉʯÉé ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ vÀ¤SÉAiÀÄ°è WÀl£Á ¸ÀܼÀªÀÅ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÁ ºÀ¢ÝUÉ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦.¸ÁºÉçgÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀjUÉ ªÀUÁðªÀuÉ PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß gÉʯÉé ¥Éưøï oÁuÉ UÀzÀUÀ gÀªÀgÀÄ PÀ½¹PÉÆnÖzÀÄÝ D ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦.¸ÁºÉçgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ £ÀA. C¥ÀgÁzsÀ/1/09 ¢£ÁAPÀ: 07-01-09 ¥ÀæPÁgÀ ¦¹-356 C§ÄݯïSÁzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ PÀ½¹PÉÆnÖzÀÄÝ ¦¹-356 gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ gÁwæ 7-45 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ D ¥ÀæPÁgÀ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2009 PÀ®A 364, 302, 201 gÉ/« 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2009 PÀ®A 279, 337, 304(J) L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¥ÀªÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁt G: ¥ÉÃAlgï ªÀÄvÀÄÛ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: 6 £Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-01-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ²æÃgÁªÀÄUÀ£ÀgÀ¢AzÀ ºÉƸÀ ªÉƨÉʯï Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä mÁæöåPïì£À°è PÀA¦èUÉ ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. C°èAzÀ £À£Àß CtÚ ¸ÀĤïï£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ r. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ zÉÆgÀAiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 31 ªÀµÀð, G: zÀ£ÀUÀ¼À zÀ¯Áè½ ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ FvÀ¤UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁvÀ£Ár £Á£ÉÆAzÀÄ ªÉƨÉʯï Rjâ¸À®Ä PÀA¦èUÉ §A¢zÉÝãÉ, ¤ÃªÉ°è¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÉ£ÀÄ. CzÀPÉÌ DvÀ£ÀÄ £Á£ÀÆ ¸ÀºÀ PÀÄrw¤¬ÄAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀA¦èUÉ §gÀÄwÛzÉÝãÉ. ¤Ã£ÀÄ PÀA¦èAiÀÄ°è ªÉƨÉʯï vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃqÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°èAiÉÄà £À£Àß UɼÉAiÀÄ£À CAUÀrAiÀÄ°è PÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ r. ²æäªÁ¸À ºÁUÀÆ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ E£ÉÆߧ⠩. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ, 38 ªÀµÀð ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀA¦èUÉ §AzÀgÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ZÀºÀ PÀÄrzÀÄ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj r. ²æäªÁ¸À£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï n.«.J¸ï. «PÀÖgï f.J¯ï.JPïì £ÀA: PÉ.J-37/ PÉ-6823 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀA¦è¬ÄAzÀ ¸ÀAeÉ 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. r. ²æäªÁ¸À£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. £À£Àß »AzÉ ©. ²æäªÁ¸À£ÀÄ PÀĽwzÀÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅ qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ªÀÄÆ®PÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 8.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä »AzÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ eÉÆgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ, £ÀªÀÄä£ÀÄß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £Á£ÀÄ eÁj GgÀĽPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ PɼÀUÉ ©zÉÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ, §®UÉÊ M¼À¥ÉlÄÖ, ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖzÀªÀÅ. r. ²æäªÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ©. ²æäªÁ¸À E§âgÀÆ ¸ÀºÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ©zÀÝgÀÄ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆìÄvÀÄ. £Á£ÀÄ JzÀÄÝ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV r. ²æäªÁ¸À£À vÀ¯ÉAiÀÄÄ ¸ÀA¥ÀÆtð dfÓ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. ©. ²æäªÁ¸À¤UÉ ¸ÀºÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV MzÁÝqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ PÀÆUÁqÀ®Ä gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ AiÀiÁgÉÆà §AzÀÄ DvÀ¤UÉ ¤ÃgÀÄ ºÁPÀ®Ä DvÀ£ÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. ²æÃ. ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2009 PÀ®A 279, 337, 304 [J] gÉ/« 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸Á«vÀæªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀªÀÄä PÀÆr ¨ÁUÀ®PÉÆÃmɬÄAzÀ mÁA mÁA ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.29/6332 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁA mÁA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÉgɨÉAa PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ MªÉÄä gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°èzÀÝ vÀ£ÀUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ±ÁAvÀªÀÄä½UÉ M¼ÀUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ mÁA mÁA ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §AzÁUÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ±ÁAvÀªÀÄä½UÉ £ÉÆÃr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ¼ÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ mÁA mÁA ªÁºÀ£ÀzÀ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. J.J¸ï.L PÀ£ÀPÁZÀ® PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æ. UÀÄgÀÄgÁd JJ¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖj ªÀÄÄAzÉ J£ï ºÉZï 63 gÀ¸ÉÛ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀÄ¥Ààzï, ¯Áj £ÀA PÉ.J.-37/5049 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ°PÉÌ ºÉÆÃV JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£À £ÀA. J.¦-02/qÀ§Äè-9244 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ PÉÊ, PÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/09 PÀ®A, 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.«. DåPÀÖ:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÀA¥À¸ÀzÀÄUÁð ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: PÀÄgÀħgÀ ¸Á: AiÀÄ®ªÀÄUÉÃj, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15.01.09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ EgÀPÀ®UÀqÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀĵÀ×V gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÀ¬ÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀì £ÀA. PÉ.J. 37 / 6331 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ £À£ÀUÉ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ §®ZÀ¥ÉàUÉ ºÁUÀÆ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¹rªÀÄzÀÄÝ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt:.

6] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/09 PÀ®A. 435, 447, 506 L.¦.¹. ¸À»vÀ 3, 4, ¹rªÀÄzÀÄÝ PÁAiÉÄÝ 1908:.

¢£ÁAPÀ 01/01/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2-00 UÀAmɬÄAzÀ 4-00 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨sÉÊgÁ¥ÀÆgÀ ¢AzÀ qÀAPÀ£ÀPÀ¯ï gÀ¸ÉÛ CUÀ°PÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ qÁA§jÃPÀgÀt PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß UÀÄwÛUÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À §AqÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ¹r¹zÀÄÝ CzÀjAzÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À zÁ½A¨É ¨É¼ÉAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ©zÀÄÝ zÁ½A¨É VqÀUÀ¼ÀÄ, j¥ï ¯ÉÊ£ï, ¸ÉÆïÁgï PÀA§UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸Éqï ºÁ¼ÁV CA.Q. 10,000=00 gÀÆ. ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ F §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃqÀzÀAvÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

7] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/09 PÀ®A: 420 ¸À»vÀ 34 L¦¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw f.PÉ.UÉÆ«AzÀgÁªÀ zÉñÀ¥ÁAqÉ ªÀAiÀiÁ: 70 G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ºÀħâ½AiÀĪÀgÀ Nt PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß £ÀÄr ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ¥ÉÆøïÖ D¦üù¸À¤AzÀ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ dªÁºÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀ¼É vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ D¦üøÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ C¥ÀjavÀgÀ°è M§â£ÀÄ vÁªÀÅ eÁvÀæ ¸À®ÄªÁV qÀÆånUÉ §A¢gÀĪÀÅzÁV AiÀiÁgÀÆ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ NqÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, CzÉà jÃw E¤ß§âgÀÆ CzÀPÉÌ ¸ÁºÉçgÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ ¸Àj EzÉ CAvÁ ºÉý, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À §AUÁgÀzÀ vÁ½ ¸ÀgÀ C.vÀÆ. 2 vÉÆ¯É , JgÀqÀÄ UÁè¸À §¼É §AUÁgÀzÀªÀÅ 3 vÉÆ¯É C.Q. 18,000 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ aÃmïUÀ¼À°è PÀnÖPÉÆqÀĪÀÅzÁV PÀnÖPÉÆnÖzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À°è PÀ°è£À ºÀgÀ¼ÀÄ, eÁvÁæ §¼É ºÁUÀÆ ªÀÄtÂÚ£À ¥ÀÄr ºÁQ PÀnÖPÉÆlÄÖ ªÉÆøÀvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ®¥ÀmÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr §AzÀÄ vÀqÀªÁV ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L (C.«) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

8] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 22/09 PÀ®A, 341, 504, 323, 324, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀnÖ, ¢£ÁAPÀ 14-1-09 gÀAzÀÄ gÁwæ: 8:00 UÀAmÉUÉ EgÀPÀ®UÀqÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ C°èAiÉÄà ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ §¸À°AUÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ©üêÀÄ¥Àà, §qÀPÀ¥Àà, ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀĪÁV CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀgÀÄ vÀA¢zÀÝ §rUɬÄAzÀ vɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

9] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2009 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÉÆÃw¯Á® vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀ ¸Á gÁAiÀĨsÁUÀ ¸Á: ºÀÄ®V EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14/01/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä QgÁt CAUÀrUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 15/01/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6 UÀAmÉUÉ CAUÀr vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ CAUÀrAiÀÄ 2 ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀr M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 4000/- gÀÆ. a®ègÉ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

10] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA. 02/2009 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹. :

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15/01/2009 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ gÀAUÀ£ÁxÀ¹AUï vÀAzÉ PÀȵÁÚ ¹AUï ªÀAiÀÄ- 45 ªÀµÀð, eÁw- gÀd¥ÀÆvï, G- PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: zsÀªÀiÁðªÀgÀA (J.¦.), ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw CªÀÄÈvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÀvÀÄÛgÁªÀĹAUï ªÀAiÀÄ- 18 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉZï.Cgï.J¸ï. PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw FPÉUÉ 4 wAUÀ¼À UÀ¨sÀð¥ÁvÀªÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ ªÀÄÄR vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JAzÀÄ fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14/01/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1200 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ²æÃUÀ«¹zÀÝAiÀÄå J.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.         

11] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 4/2009 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. gÀÄzÀæUËqÀ vÀAzÉ w¥Àà£ÀUËqÀ ªÀiÁ°Ã¥Ánïï, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: DgÁå¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÁUÀÆ £ÁUÀ¥Àà, ±ÀgÀt¥Àà, ªÀiÁPÀðAqÀ¥Àà ºÁUÀÆ zÀÄgÀUÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÁå¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁPÀðAqÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è PÉnÖzÀÝ ¨ÉÆÃgï£ÀÄß j¥ÉÃj ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉÆÃgÀ¤AzÀ PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥ï£ÀÄß ªÉÄîPÉÌ JvÀÄÛwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉÆÃgï£À ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ºÁzÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ 63 PÉ.«. «zÀÄåvï ¯ÉÊ£ï£À «zÀÄåvï vÀAwUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¥ÉÊ¥ï vÁV ±Ámïð ¸ÀPÀÆåðmï DV J®ègÀÆ CwÛvÀÛ¯ÁV ©¢ÝzÀÄÝ, DUÀ gÀÄzÀæUËqÀ FvÀ£ÀÄ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà-35 ªÀµÀð, ªÀiÁPÀðAqÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå-32 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ¨sÀĪÀ£ÉñÀ¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀ mÁæöåPÀÖgï£À°è ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀj§âgÀÆ ªÀÄzsÁåºÀß 2.20 UÀAmÉUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà mÁæöåPÀÖgïzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ wêÀæ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ±ÁPï DVzÀÄÝ, G½¢§âjUÉ ¸ÁzÁ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ±ÁPÀ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Thursday, January 15, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2009 PÀ®A 287, 304(J) L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-01-2009 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ªÀÄ»ªÀÄÆ£ï UÀAqÀ SÁeÁ¸Á§ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA, G: «Ä°è£À°è vËqÀÄ ©Ã¸ÀĪÀ PÉ®¸À ¸Á: PÁgÀlV ºÁ:ªÀ:- °AUÀgÁd PÁåA¥ï, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-01-2009 gÀAzÀÄ 17-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ »gÉÃdAvÀPÀ¯ïzÀ°ègÀĪÀ DgÉÆæ £ÀA. 1) ZÀAzÀæ¥Àà, «Ä°è£À ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ vËr£À «Ä°è£À°è DgÉÆæ £ÀA. 2) ¥ÀA¥ÀtÚ, «Ä°è£À°è ¦ülÖgï PÉ®¸À ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ vËqÀÄ ©Ã¸ÀĪÀ «ÄµÀ£À G¸ÀÄÛªÁj £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, PÉ®¸ÀzÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è PÉ®¸À ©lÄÖ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è «Ä°è£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ²æêÀÄw ®PÀëöäªÀÄä UÀAqÀ ¢:UÁå£À¥Àà 45 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G: «Ä°è£À°è PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á °AUÀgÁd PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw JA§ ºÉAUÀ¸ÀÄ «ÄµÀ£ï£À ¥ÀmÁÖPÉÌ ¹PÀÄÌ ©zÀÄÝ zÉúÀ vÀÄAqÀÄ, vÀÄAqÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 21/09 PÀ®A, 279, L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 184 L.JªÀiï.« DåPÀÖ:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà PÀj§¸ÀAiÀÄå ¹.¦.¹ - 310 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ, ¢£ÁAPÀ 14-1-09 gÀAzÀÄ gÁwæ: 11-30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¦.¹ 326 ±ÀAPÀgï £Á«§âgÀÆ C¨sÀAiÀĸÀ®ªÉAl£À°è PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÉƼÀUÉ ªÉÄÊ£Àì ¯ÁjUÀ¼À ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ M§â ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÁªÀÅ £Á«§âgÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¨sÁåjPÉÃqÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀÄvÁÛ ¯ÁjUÉ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÆ PÀÆqÁ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ E£ÀÆß ªÉÃUÀªÁV vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÁUÉà GzsÀÝlvÀ£À¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ¸ÀAeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ®Që¸ÀzÉà ºÁUÉà gÀ¨sÀ¸ÀªÁV PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀqÉ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl£ÀÄ EzÀjAzÀ £ÁªÀÅ F §UÉÎ ªÁQ-mÁQ ¬ÄAzÀ f¯Áè ¤¸ÀÛAvÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt PÉÃAzÀæPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr ¯Áj £ÀA§gÀ PÉ.J.-27/J1214 EzÀgÀ §UÉÎ w½¹ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÆ.¸ÉÊ.zÉÆA¢UÉ CzÀgÀ ¨É£ÀÄߺÀvÀÛ®Ä C¨sÀAiÀĸÁ®ªÀAl zÁn CUÀr «gÀÄ¥ÁQëgÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ J£ïºÉZï 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀºÀ ¤°è¸ÀĪÀAvÉ eÉÆÃgÁV PÀÆV ºÉý ¯Áj vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¯Áj ¸ÉÊrUÉ ¤°è¹ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀ®è¥Àà PÀnÖêÀĤ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁåw: »AzÀÄ ªÀiÁzÀgÀ G; ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á:J.¦.JA.¹. gÉÆÃqÀ f¯Áè zÁgÀªÁqÀ. CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £À£ÀUÉ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤ÃªÀÅ £À£Àß ªÉÄ¯É PÉøÀÄ VøÀÄ CAvÁ J£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁrzÀgÉ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É £Á¼É J£ÀÄ ªÀÄqÀÄvÉÛãÉ. £ÉÆÃrj CAvÁ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjà ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÀAZÁj ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹zÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV £ÀªÀÄUÉ JzÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÝ®èzÉà PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄä DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¥Á°¹gÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgÀ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Éǰøï oÁuÉUÉ vÀA¢gÀÄvÉÛãÉ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA 14/09 PÀ®A 41[1] [r], 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

DgÉÆæ CAiÀÄÆå¨ï ¸ÀĽÃPÉj 32 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ UÀ«¹zÉÝñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è PÉå¯Á¸À ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄqÀĪÀÅzÀÄ J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÀAvÉ £Àl£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ zÀÄUÀðl£É ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà (C.«) gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA 15/09 PÀ®A 41[1] [r], 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ C¨ïÝ¯ï ªÁfzï 34 ªÀµÀð ¸Á: UÀzÀUÀ EvÀ£ÀÄ UÀ«¹zÉÝñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è PÉå¯Á¸À ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄqÀĪÀÅzÀÄ J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÀAvÉ £Àl£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ zÀÄUÀðl£É ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà (C.«) gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA 16/09 PÀ®A 41[1] [r], 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀÄAPÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ, 24 ªÀµÀð ¸Á: ºÀħâ½î EvÀ£ÀÄ UÀ«¹zÉÝñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è PÉå¯Á¸À ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄqÀĪÀÅzÀÄ J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÀAvÉ £Àl£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ zÀÄUÀðl£É ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà (C.«) gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA 17/09 PÀ®A 41[1] [r], 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

©¼Á®¥Àà vÀAzÉ ®PÀä¥Àà ªÉÆÃgÀ£Á¼À ªÀµÀð 20, ¸Á: ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀ£ÀÄ UÀ«¹zÉÝñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è PÉå¯Á¸À ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄqÀĪÀÅzÀÄ J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÀAvÉ £Àl£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ zÀÄUÀðl£É ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà (C.«) gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

7] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA 18/09 PÀ®A 41[1] [r], 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

ºÀ£ÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ 21 ªÀµÀð ¸Á PÀ£ÀPÀVj EvÀ£ÀÄ UÀ«¹zÉÝñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è PÉå¯Á¸À ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄqÀĪÀÅzÀÄ J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÀAvÉ £Àl£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ zÀÄUÀðl£É ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà (C.«) gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

8] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA 19/09 PÀ®A 41[1] [r], 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ±À UÁAiÀÄPÀªÁqÀ,20 ªÀµÀð ¸Á: UÀzÀUÀ EvÀ£ÀÄ UÀ«¹zÉÝñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è PÉå¯Á¸À ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄqÀĪÀÅzÀÄ J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÀAvÉ £Àl£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ zÀÄUÀðl£É ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà (C.«) gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

9] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA 20/09 PÀ®A 41[1] [r], 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà ¹AUÀmÁ®ÄgÀÄ, 18 ªÀµÀð ¸Á £ÁUÀgÀºÀ½î vÁ : ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀ£ÀÄ UÀ«¹zÉÝñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è PÉå¯Á¸À ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄqÀĪÀÅzÀÄ J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÀAvÉ £Àl£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ zÀÄUÀðl£É ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà (C.«) gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

10] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA 21/09 PÀ®A 41[1] [r], 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

¸ÀwñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ 18 ªÀµÀð, ¸Á: UÀzÀUÀ EvÀ£ÀÄ UÀ«¹zÉÝñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è PÉå¯Á¸À ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄqÀĪÀÅzÀÄ J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÀAvÉ £Àl£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ zÀÄUÀðl£É ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà (C.«) gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

11] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA 22/09 PÀ®A 41[1] [r], 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ®PÀät zÉÆqÀتÀĤ, 18 ªÀµÀð ¸Á : UÀzÀUÀ EvÀ£ÀÄ UÀ«¹zÉÝñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è PÉå¯Á¸À ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄqÀĪÀÅzÀÄ J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÀAvÉ £Àl£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ zÀÄUÀðl£É ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà (C.«) gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

12] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA 23/09 PÀ®A 41[1] [r], 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ®PÀät 18 ªÀµÀð ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ UÀ«¹zÉÝñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è PÉå¯Á¸À ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄqÀĪÀÅzÀÄ J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÀAvÉ £Àl£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ zÀÄUÀðl£É ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà (C.«) gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

Wednesday, January 14, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 18/09 PÀ®A 279, 337, L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.«. DåPÀÖ:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà FgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÉÆA§¼À ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð G: gÉʯÉé E¯ÁSÉAiÀÄ°è UÁåAUÀ ªÀÄ£ï PÉ®¸À eÁ: PÀÄgÀħgÀ ¸Á: VtÂUÉÃgÀ UÁæªÀÄ, `` EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.01.09 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è UÀ«¹zÉÝñÀégÀ eÁvÉæUÉAzÀÄ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ mÁA mÁA. «Ä¤ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J. 25/ 4982 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁ®ªÀvÀð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¥À°Ö ªÀiÁr¹zÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÄ mÁA.mÁA. £À°èzÀÝ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÀÆ C®è°è ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸À.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà PÀÆqÉè¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ zÁåªÀÄtÚ UÉÆ®ègÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: UÉÆ®ègÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¯ÉçUÉÃj, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.01.2009 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ° ²æà UÀ«¹zÉÞñÀégÀ eÁvÉæ EzÀÄÝzÀjAzÀ eÁvÉæ ¤«ÄvÀå PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §A¢zÉÝ£ÀÄ. PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è eÁvÉæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï £ÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀ¯ÉAzÀÄ gÁwæ 7:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ MAzÀÄ mÁA.mÁA ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J 37/6232 £ÉÃzÀÄÝ §A¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸ÀƽPÉÃj EªÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀÅ £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£ÀßAvÉ £ÀªÀÄÆägÀ UÀ«¹zÀÞ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà G¼ÁîUÀrØ ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀªÀÄä ¸ÀÄgÉñï vÀAzÉ FgÀ¥Àà G¼ÁîUÀrØ ªÀÄƪÀgÀÆ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÀwÛ PÀĽvɪÀÅ.    £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀÅ gÁwæ 8:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV £ÀªÀÄÆägÀ PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ mÁA.mÁA. ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è CAzÀgÉ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀÅ dRAUÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ £ÀªÀÄä ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ¥ÉÊQ ¸ÀÄgÉñÀ FvÀ£À §®UÁ® vÉÆqÉ ºÁUÀÆ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ §®ªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ D¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ £À£ÀUÉ CxÀªÁ UÀ«¹zÀÞ¥Àà¤UÁUÀ°Ã AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁUÀ°®è. ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ ©üÃgÀ¥Àà¤UÀÆ ¸ÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁUÀ°®è. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀPÉÌ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA§g £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ.J 37/6346 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥ÀàUÉÆ®ègï EªÀ¤zÀÝ£ÀÄ. ²æà CªÀÄgÉÃUËqÀ ºÉZÀ.¹. 64 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« DåPÀÖ:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà DgÉÃgï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: DgÉÃgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÉƸÀ UÉÆAqÀ¨Á¼À, ¢£ÁAPÀ: 13.01.2009 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ²æà UÀ«¹zÉÞñÀégÀ eÁvÉæ EzÀÄÝzÀjAzÀ eÁvÉæ ¤«ÄvÀå PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è eÁvÉæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï £ÀªÀÄä HjUÉ §gÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÁån UÉÆAqÀ¨Á¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 27 / 7443 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ £À£ÀUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ §®UÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁUÀ¬ÄvÀÄ. ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.«.PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ºÀjd£À 21 ªÀµÀð eÁ// ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// ¸ÀAPÀ£Á¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ lA lA £ÀA PÉ.J.37/6538 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛV®è. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁðzÀzÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

5] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܤzÀÄÝ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁVzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ K£ÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ CzÀ£Éß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 12-01-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 jAzÀ ¢£ÁAPÀ: 13-01-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ºÀÄt¹ ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÉ vÀ£Àß ®ÄAV¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ F jÃw DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008