Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, January 30, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/09, PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà @ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªï ªÀAiÀĸÀÄì: 30, eÁ: ªÀÄgÁoÀ, G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ, ¸Á|| E¸ÁA¥ÀÆgÀ, vÁ|| ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ, f|| UÀÄ®§UÁð vÀ£Àß UɼÀAiÀÄ£ÁzÀ PÉ. ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà FvÀ£À£ÀÄß £ÀA§gï ¥ÉèÃmï E®èzÀ MAzÀÄ n.«.J¸ï. ¸ÀÄdÄQ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÁ£Éà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ zÁ¸À£Á¼À PÀqɬÄAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÁUÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ
«±Àé£ÁxÀ ªÉÄÃn ¸Á|| PÁvÀgÀQ-UÀÄqÁè£ÀÆgÀ vÁ|| PÉÆ¥Àà¼À vÀ£Àß «.Dgï.J¯ï. ¯Áj £ÀA: PÉ.J-25 J-3031 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÁÝUÀ, CªÀ£À §®UÁ®zÀ ªÉÆÃtPÁ®zÀ PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà §® ZÀ¥ÉàAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà QæµÀÚ¥Àà J.J¸ï.L-2, ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:.

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/09 PÀ®A. 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æÃ. ¨Á¼ÀªÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÁ°äQ ªÀÄvÀÄÛ D¥Á¢vÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï EªÀjUÉ ºÀÆ®UÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÁådå«zÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«í¯ï zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ PÁéj PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ ºÉÆÃV PÁéj PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀAvÉ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆr-§r ªÀiÁr ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/09 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 28-01-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¦.¹ 254 »gÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À ZÁ®PÀ J.ºÉZï.¹ 55 ªÀÄ®è¥Àà gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è «±ÉõÀ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 29-01-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Áå«ÄÃzÀ° ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä ²æà PÀ¤ßPÁ ¥ÀgÀªÉÄñÀéj mÁQÃd ºÀwÛgÀ PÀvÀÛ®°è AiÀiÁgÉÆà M§â£ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ AiÀiÁgÀÄ CAvÀ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄä ¥Éưøï fÃ¥À £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀwÛzÀ£ÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÆzÀ°UÉ vÀ¥ÀÄà vÀ¥ÁàV ºÉýzÀÄÝ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ¦ü @ gÀAeÁ£À vÀA: SÁ¹A¸Á§ gÀAeÁ£À ªÀAiÀiÁ 24 eÁ. ªÀÄĹèA G. f¯Éé ªÁå¥ÁgÀ ¸Á. ªÀÄÄgÁj PÁåA¥À 21 £Éà ªÁqÀð UÀAUÁªÀw CAvÀ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ PÀvÀÛ®°è EgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß C°è ºÁUÉ ©nÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Thursday, January 29, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2009 PÀ®A 279, 338 L¦¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀÄä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CAdÆjPÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ:-28-01-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß £À£Àß CtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀægÁªï£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆÃAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-8669 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉAPÀlVjAiÀÄ vÀ£Àß ElÖAV ¨sÀnÖUÉ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÁzÀ PÉÆvÀÛ¥À°è ¸ÀÆAiÀÄð¥ÀæPÁ±ÀgÁªï vÀAzÉ eÁ£ÀQÃgÁªÀÄAiÀÄå ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr JA§ÄªÀªÀgÀÄ £À£Àß ªÉƨÉʯïUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr " ªÀÄgÀ½ ºÀwÛgÀ ¤ªÀÄä CtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀægÁªï FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀªÁV wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀzÀ°èè PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. " PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß CtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀægÁªï¤UÉ §®UÀqÉ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁjà gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV, ºÀuÉUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVzÀݪÀÅ. DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆvÀÛ¥À°è ¸ÀÆAiÀÄð¥ÀæPÁ±ÀgÁªï EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, gÁwæ 9.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J£ï. £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ J£ï. ªÉAPÀlgÀvÀßA ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ. £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ «ÃgÀ¨sÀzÀægÁªï£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄä¯Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀægÁªï¤UÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà DPÀ¼ÀÄUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 420, 323, 447, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ¨ÉÊ®¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ D¥Á¢vÀ ªÀĺÁAvÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ zÉñÀlÖ EªÀjUÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À«zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, F §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«í¯ï zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ºÀÆrzÀ zÁªÉAiÀÄ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ï vÉUÉzÀÄPÉÆ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ºÉZÀ.Dgï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/09 PÀ®A. 447, 323, 324, 504, 506(2) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà eÁ°ºÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ D¥Á¢vÀ PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà eÁ°ºÁ¼À EªÀjUÉ D¹Û «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£À¸ÁÜ¥À«zÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ£Àß d«Ää£À°è JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛzÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ MzÀgÁqÀÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÁUÀ D¥Á¢vÀgÉ®ègÀÆ EªÀvÀÄÛ ¤£Àß fêÀ vÉUÉAiÀiÁPÀ §A¢zÉÝÃªÉ CAvÁ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨ÉÊrzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ºÉZÀ.Dgï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 06/2009, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢:- 28-01-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà eÉÆÃUÀ¼ÀzÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ºÀ¼ÉûgÉèÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw, vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ ¸ÀtÚ UÁ¢°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà eÉÆÃUÀ¼ÀzÀ, 60 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ºÀ¼Éà »gÉèÉtPÀ¯ï FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, CªÀ¼À §UÉÎAiÉÄà aAvÉ ªÀiÁr, PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ, ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¸ÀtÚ UÁ¢°AUÀ¥Àà£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-01-009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆArzÀÄÝ, ¨Á¬ÄAzÀ UÀĸÀÄ UÀĸÀÄ CAvÁ ±À§Ý §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÉý ¨É½UÉÎ 06.15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PɼÀUÉ E½¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, January 28, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 1897 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 27-01-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ ±ÉnÖ EªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ¤AzÀ PÁgÀlVUÉ §gÀĪÁUÀ PÁgÀlV-¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ zsÀ£À®Qëöä gÉʸï«Ä¯ï ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§â C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 38-40 ªÀµÀð EªÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj C¥ÀWÁvÀUÉƽ¹ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄØ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2009 PÀ®A 420, 465, 471 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-01-2009 gÀAzÀÄ 17-30 UÀAmÉUÉ ²æà °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ:ªÀqÀØgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-12-2008 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ CfðUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ ªÀĺÉÃAzÀæ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J.36/n.J - 3973 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 06 wAUÀ¼À »AzÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©mÁÖUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±À©âÃgÀ ºÀĸÉãÀ. ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 2) £ÁUÀ¥Àà ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 3) JA.r.UË¸ï ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 4) ªÀȵÀ¨ÉÃAzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ SÉÆnÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶֹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ 5) ªÀiÁzÉ¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà ¸Á: ¥ÀÄ£ÀªÀð¸Àw PÁå¥ï - 3. vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 6) ²æêÀÄw ¸ÁgÀy UÀAqÀ PÀȵÀÚ ¸Á: ¥ÀÄ£ÀªÀð¸Àw PÁå¥ï - 3. vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ vÀªÀÄä vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ±ÁAvÀUËqÀ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2009 PÀ®A 110(J) ¹.Cgï.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ 26-01-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-00 UÀAmÉUÉ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ r.ªÉAPÉÆç, ¦.J¸ï.L. (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹.29, ¹¦¹ 355, 228, 56 EªÀgÉÆA¢UÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-01-2009 gÀAzÀÄ 05-00 UÀAmÉUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ JA.N.©. D¸Á«ÄAiÀiÁzÀ ¸À°A vÀAzÉ £ÀÆgÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: ¥ÉÃAnAUï PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉlÖzÀ¥ÀÄgÀ, vÁ: ¦jAiÀiÁ¥ÀlÖt, f: ªÉÄʸÀÆgÀÄ FvÀ£ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/04, PÀ®A. 41(1) (r) ¸À»vÀ 102 ¹Dg惡 ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ²PÉë ºÉÆA¢zÀªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁVzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è EgÀħºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, January 27, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 37/09 PÀ®A, 279, 337, 338 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: EgÀPÀ®UÀqÁ, ¢£ÁAPÀ: 26.01.09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ PÉÆ¥Àà¼À eÁvÉæUÉ §AzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß eÁvÉæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2:00 UÀAmÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀĵÀ×V gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 35 /eÉ. 2194 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ PÁgï »AzÉ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉqɸÀÄwÛzÀÝ ²ªÀ¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸À.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/09 PÀ®A, 87 PÉ ¦ DPïÖ:

¢£ÁAPÀ: 26-01-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:30 UÀAmÉUÉ ²æÃ.J£ï.JA.¨ÁUÀ¯ï PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¤RgÀgÁzÀ ¨Áwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ JAzÀÄ EzÀÝ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/f-205 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÉÆ®§¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀ½î÷,2] ¸ÉÆêÀıÉÃRgï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¹A¢è, 3] ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀPÀæ¥Àà ¨sÀÆvÁ 4] «ÃgÀtÚ vÀAzÉ £ÁUÀtÚ 5]±À¯Éè÷åÃzï ²æñÉÊ®¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ 6]JA. gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ JA. ¥ÀÇtðZÀAzÀægÁªï ¥ÀÅPÀ®£É 7]±ÀAPÀgï vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà dAwè 8] ªÀÄÄzÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀÄzÀj 9] ¨ÉÊ®¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÁ°äÃQ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt 6000=00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2009, PÀ®A 447, 323, 324, 504 gÉ/« 34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥ÀàªÁj, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÉAPÀlVj vÁ: UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ: 25-01-2009 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉAPÀlVj ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ d«Ää£À°è ¨É¼ÉzÀ ¸ÀfÓAiÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr vÉ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀAwAiÀÄ UÀÄAqÀ£ÀÄß GgÀĽ¸ÀÄvÁÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ¸ÉƸÉAiÀÄgÁzÀ (1) ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, (2) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð (3) CA§æªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð (4) ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ªÉAPÀlVj EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß d«Ää£À°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ £À£ÀUÉ " EªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄUÉ ºÀAwAiÀÄ UÀÄAqÀÄ ¨ÉÃPÀÄ PÉÆqÀÄ " CAvÁ PÉýzÀgÀÄ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ " EAzÀÄ £À£Àß gÁ²AiÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄVAiÀÄÄvÀÛzÉ, £Á¼É UÀÄAqÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj" CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ. CªÀgÉ®ègÀÆ " ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà UÀÄAr£À°è £ÀªÀÄäzÀÆ ¥Á®Ä EzÉ EªÀvÉÛà £ÀªÀÄUÉ UÀÄAqÀÄ ¨ÉÃPÀÄ PÉÆqÀ¯Éà ªÀÄUÀ£Éà " CAvÁ ºÉý §®ªÀAvÀªÁV UÀÄAqÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ CqÀØ ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ, CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀgÀÄ. DUÀ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ £À£Àß ºÉAqÀw ²ªÀªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà£ÀÄ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ¨É¤ßUÉ §rzÀ£ÀÄ. C®èzÉà CA§æªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄÄRPÉÌ UÀÄ¢Ý, §r¢zÀÄÝ, PÁ°¤AzÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÝgÀÄ EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ M¼À¥ÉmÁÖzÀªÀÅ. DUÀ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ (1) wªÀÄätÚ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ (2) ®ZÀªÀĪÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà EªÀgÀÄ ºÀAwAiÀÄ UÀÄAqÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, January 26, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.«. DåPÀÖ:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÉ. ¸ÀÄgÉÃ±ï ¥ÉÇæ. ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ, ¢£ÁAPÀ: 25.01.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É D¨ssÀAiÀÄ ¸Á®ªÀAl ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ J£ï.ºÉZÀ 63 gÀ¸ÉÛ ªÉÄ¯É zÀzÉÃUÀ¯ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà M§â ªÀåQÛUÉ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïè ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ M§â ªÀåQÛUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ »AzɯÉUÉ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DvÀ£À eÉé£À°èzÀÝ ªÉƨÉʯ£À°è ¦üÃqï EzÀÝ ªÉƨÉʯ £ÀA. 9901336095 £ÉÃzÀÝPÉÌ jAUÀ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀPÉÌ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÄÃ¯É qÁ: §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà ElV ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ©.J.JA.J¸ï ªÉÊzÀågÀÄ ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/09. PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 25-01-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-34/J¯ï-143 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ dAiÀÄ £ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÁ°äÃQ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ FzÁÎ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÁ£Éà ªÉÆÃmÁgï ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ ªÀÄ®Q£À ºÀwÛgÀ, JqÀ vÀÄnAiÀÄ ºÀwÛgÀ, §® ªÉÆÃtPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ §® ºÉ§ânÖ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ vÀÄnUÀ¼ÀÄ ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà UÀÄqÉØPÀ¯ï ªÀAiÀĸÀÄì: 24, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: ¦Väà KeÉAmï, ¸Á|| ªÁ°äÃQ ¸ÀPÀð¯ï, UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L-1, ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀtÚ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸Á|| ªÁ°äÃQ ¸ÀPÀð¯ï, UÀAUÁªÀw FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, January 25, 2009

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2009 PÀ®A 498(J), 504, 506 L.¦.¹.:

²æêÀÄw ±Á»zÁ¨ÉÃUÀA @ ±ÀA±ÁzÀ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzï gÁdªÀĺÀäzÀ eÁVgÀzÁgÀ 38 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzï gÁdªÀĺÀäzÀ eÁVgÀzÁgÀ vÀAzÉ ªÀ°¨ÁµÁ 50 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À     ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¤£Àß vÀªÀÄäA¢gÀÄ UÁrAiÀÄ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ UÁrAiÀÄ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À DgÉÆÃUÀå ¸Àj EgÀĪÀ¢®èªÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV UÀAUÁªÀwUÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß 4£Éà ªÀÄzÀÄªÉ DUÀĪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16-01-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÉÃ¥ÀgÀUÀ½UÉ ¸À» ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ PÀjªÀÄt ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ d£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä vÀªÀÄä, vÀAzÉUÉ ºÉýzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2009 PÀ®A 395 L.¦.¹. :

¢£ÁAPÀ 24-01-2009 gÀAzÀÄ 22-30 UÀAmÉUÉ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå D±É¥Àà£ÉÆÃgï 26 ªÀµÀð eÁ:J¸ï.¹. G: Cwy G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ¸Á:Q®è£ÀPÉÃgÁ, vÁ:AiÀiÁ¢Vj, f: UÀÄ®§UÁð ºÁ:ªÀ: UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 24-01-2009 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃeï ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ªÁPï ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà EgÀĪÀ GzÀÄð ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà 8 d£À zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAVAiÀÄ eÉé£À°èzÀÝ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï £ÀA. 5300 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zËdð£Àå¢AzÀ QvÀÄÛPÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ ºÉý CAVAiÀÄ eÉé£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 400-00 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPÀ£À J.n.JA. PÁqÀð ºÁUÀÆ JA.¦üïï LqÉAnn PÁqÀð£ÀÄß zËdð£Àå¢AzÀ MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV QvÀÄÛPÉÆArzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ 3 ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ §r¢zÀÄÝ C®èzÉ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æà r.ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L.(C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.         

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß. £ÀA 34/09 PÀ®A 341, 323, 324, 355, 504 L.¦.¹:

¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ: 45 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: Q£Áß¼À UÁæªÀÄ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.01.09 gÀAzÀÄ Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ°èzÁÝUÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ C¼Àî¥Àà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á: Q£Áß¼À UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ »gÉúÀ¼ÀîzÀ ¤Ãj£À ºÀAaPÉ «µÀAiÀĪÁV ¸ÀĪÀÄä£É dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ²æà J£ï.JªÀiï.¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, January 24, 2009

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 39/09 PÀ®A: 379 L¦¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-01-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ UÀÄgÀÄgÁd vÀA¢ dAiÀÄwxÀðDZÁðgÀ CqÀ« ªÀAiÀiÁ:39 G: SÁ¸ÀV EAd¤AiÀÄgÀ ¸Á: J¸ï,r. §qÁªÀuÉ PÉÆ¥Àà¼À, ¢: 18-1-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmɬÄAzÀ 3-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß JªÀ£ï «eÉÃvÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹.£ÀA: EJA-11827 C.Q.2,800 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ©lÄÖ HlPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀÄgÀÄgÁd @ gÁd¸Á§ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁeï @ zÁªÀ®¸Á§ PÀÄ®PÀtÂð @ ¦AeÁgÀ ªÀ: 21ªÀµÀð, eÁ:¨ÁæºÀät, ªÀÄĹèA, G:eÁvÉæAiÀÄ°è D£É ºÀÄ° DqÀĪÀÅzÀÄ, ¸Á:PÀÄqÀUÀÄAn, vÁ:AiÀÄ®§ÄUÁð ºÁ:ªÀ: PÀĵÀÖV ¸ÀèªÀiï KjAiÀiÁ PÀAzÀPÀÆgÀ gÉÆÃqÀ, 2) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ £Á£À¥Àà eÉÆÃUÉÃgÀ, ªÀ: 20ªÀµÀð, eÁ:eÉÆÃUÉÃgÀ, G:¸ÉÊPÀ¯ï jPÁë ZÁ®PÀ & L¸ïQæêÀiï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:vÉVΣÉÆÃtÂ, PÀĵÀÖV J£ÀÄߪÀªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2009 PÀ®A 457,380 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-01-2009 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄUÀzÀĪÀiï @ ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï C«ÄÃgÀ ¸ÁºÉç, G: J¸ï.JA. mÉÊgï ¥ÀAPÀÑgï CAUÀr ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, ¢£ÁAPÀ 20-01-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ J.¦.JA.¹. AiÀiÁrð£À ºÀªÀiÁ®gÀ ±ÀÈ«ÄPÀgÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ J¸ï.JA. mÉÊgï ¥ÀAPÀÑgï CAUÀrAiÀÄ ¨ÁV®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀrAiÉƼÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ°ènÖzÀÝ 01) JgÀqÀÄ ºÉƸÀ mÉÊgÀÄUÀ¼ÀÄ: (01) £ÀA. ¦. 113799. (02) ¦. 115663 mÉÊgï ¸ÉÊeï 8.24.20 Q.gÀÆ. 18,000-00. (02) 05 rPÀìUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 20 rPïì jAUïUÀ¼ÀÄ. CA.Q.gÀÆ.5,000-00 MlÄÖ Q.gÀÆ.23,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ZÀAzÀæ¥Àà ºÉZï.¹.29 EªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:38/09 PÀ®A. ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ gÁeÉñÀ vÀA¢ zÀªÀ®vï gÁªÀ PÁ²Ãzï ªÀAiÀiÁ:40 ¸Á: ¨Áå½AiÀĪÀgÀ Nt PÉÆ¥Àà¼À, ¢£ÁAPÀ: 01-01-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÀªÀ®vÀgÁªï vÀA¢ gÁeÉñÀ PÁ²Ãzï ªÀAiÀiÁ:12 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ºÀÄ°V UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §mÉÖ §zÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ 9.00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, vÁªÀÅ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è «ZÁj¹zÀÄÝ, vÀªÀÄä ªÀÄUÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA 33/09 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ.

¢£ÁAPÀ: 23.01.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà zÉêÉÃAzÀægÁªï vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt £ÀAzÀVj G: PÉÆý ¥sÁªÀÄðzÀ°è ¸ÀÄ¥Àgï ªÉÊdgï ¸Á: §¸Á¥ÀÆgÀ, £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸Á¬ÄªÀÄ£ÉÆÃeï vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀægÁªï EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.01.2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:00 UÀAmÉUÉ J¸ï.J¥sÀ.J¸ï. PÉÆ¥Àà¼À ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀ¢®è. £ÁªÀÅ JµÀÄÖ ºÀÄqÀÄPÁl ªÀiÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢®è. PÁgÀt CªÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀ®Ä «£ÀAw £À£Àß ªÀÄUÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F jÃw EgÀÄvÀÛzÉ.

ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ

ºÉ¸ÀgÀÄ: ¸Á¬ÄªÀÄ£ÉÆÃeï vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀægÁªï ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð

JvÀÛgÀ : 4.5 EAZï. §tÚ : ¸ÁzÁ ©½§tÚ 7 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zÁåyð

¥ÁåAmï PÀAzÀÄ §tÚzÀ ±Àlð zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 01/09 PÀ®A. 498(J), 147, 323, 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ. 23-01-09 gÀAzÀÄ 06-00 ¦.JAPÉÌ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃzÀ ºÉZï.¹ 99 ²ªÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA. 93/08 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆæ £ÀqÀÄUÀqÉØ¥Àà FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÉUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ fêÀ£ÁA±À ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, PÀĵÀÖVUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä vÁªÀgÀUÉÃgÁ §¸À ¸ÁÖöåAqÀzÀ°è EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¥ÁæuÉñÀ gÁªï J.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A. 143, 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

DgÉÆævÀgÀÄ 01] AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 14 d£ÀgÀÄ, J®ègÀÆ ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr. J®ègÀÆ DPÀæªÀÄPÀÆlªÀ£ÀÄß gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢ ºÀĸÉÃ£ï ¦üÃgÁ vÀAzÉ ¥ÀPÀÄæ¢ÞÃ£ï ¸Á¨ï 25 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèÃA. G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: d£ÀvÁ PÁåA¥ï dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÁÝUÀ §AzÀÄ £ÁªÀÅ ªÀiÁjzÀ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À JPÉ ¨ÉÃqÀªÁVzÉ CAvÁ DªÁåZÉÊ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, ºÉÆr§r ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

7] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/09 PÀ®A: 41(1)(r), 109 ¹Cg惡:.

EAzÀÄ ¢: 23-1-09 gÀAzÀÄ 17-15 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L (C.«) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-14, ¦¹-277, 323 gÀªÀgÉÆA¢UÉ eÁvÉæ ¸À®ÄªÁV ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀæt PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ UÀ«ªÀÄoÀ eÁvÉæAiÀÄ §¼Éà §eÁgÀ KjAiÀiÁzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝAvÉ C°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è §¼É CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀ°è ¤®ÄèªÀÅzÀÄ, ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÉÛà ªÀÄvÉÛà §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£À ¤AvÀ°è ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÆzÀ®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ s¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉý £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À®Ä ºÀ¸À£À¸Á§ vÀA¢ EªÀiÁªÀĸÁ§ AiÀÄ°UÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 28 eÁ: ªÀÄĹèA G: ZÁ®PÀ ¸Á: vÉVΣÀNt PÀĵÀÖV CAvÁ ºÉýzÀÄÝ EªÀ¤UÉ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè. PÁgÀt, EªÀ¤UÉ ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀévÀÄÛ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

Friday, January 23, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀA¢ PÉA¥À ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ²½PÁåvÀgÀ 24 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉgÉúÀ½î vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-01-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À£ÀÄß £ÀªÀÄä ¥ÁåAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37/eÉ-8713 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÀ©âPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ²jUÉÃj ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ£À°è ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ 30=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆlÄÖ PÀ¼ÀÄ»¹zÉãÀÄ. ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À PÉgÉúÀ½î CzÁð ¥sÀ¯ÁðAUï CAvÀgÀzÀ°ègÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß zÀ©âPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹ªÀiÁèPÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J-01/J.E-2445 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁ°AiÀÄÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ØzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄÄ ¸ÀA¥ÀÇtð dfÓzÀAvÁV J¯Áè ªÀiÁA¸À RAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°AiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt £ÀªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CªÀ£À£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÉÆÃr UÀÄwð¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà £À£ÀUÉ w½¹zÀgÀÄ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/07 PÀ®A: 498(J) 504, 506 L¦¹:

¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄeÁvÀ vÀAzÉ f. ©ÃªÀÄ£ÀUËqÀ ¸Á:zÀÆ¥À®ºÀ½î vÁ:PÀÆrèV f:§¼Áîj, vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ UÀ«²zÀÝ¥Àà PÀÄqÀUÀÄAn ¸Á:PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JAlÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ºÀªÀiÁ®gÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ vÀ£Àß vÀAzÉ AiÉÆÃUÀåvÁ£ÀĸÁgÀ §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆnÖzÀÄÝ, C®èzÉÃ, vÀ£Àß UÀAqÀ ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: ºÀt vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀAzÀÄPÉÆqÀÄ CAvÁ vÀ£ÀUÉ DªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀiÁÝr, ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀ®èzÉÃ, ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ®Æ ºÁPÀÄwÛzÁÝ£É. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 36/07 PÀ®A: 409, 420 L¦¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:22-01-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉUÉ C¥ÀgÀ f¯Áè zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢:19-6-07 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ ºÉZï.ªÉÊ. ¤¯ÉÃUÀ¯ï, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üÃAiÀÄAvÀgÀgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ UÀȺÀ¤ªÀiÁðt ªÀÄAqÀ½, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä D¦üøïzÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ J¯Áè ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV Rjâ¹gÀĪÀ ¨sÀƪÀiÁ°ÃPÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr, ¥Àæw JPÀgÉUÉ 7 ®PÀë PÉÆqÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹, FUÀ ¸ÀzÀå 4 ®PÀë vÉUÉzÀÄPÉƽî, G½zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß Rjâ PÁ®PÉÌ PÉÆqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ºÉý MlÄÖ 1,23,47,500=00 gÀÆ. ¸ÀPÁðjà ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. . ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA 27/09 PÀ®A. 110 ¹.Dgï.¦.¹:.

£ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-01-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09:00 UÀAmÉUÉ ¦.¹. 326 ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ EgÀPÀ®UÀqÀ UÁæªÀÄPÉÌ £ÉªÀÄä¢ PÁqÀð «vÀgÀuÉ ºÀAaPÉAiÀÄ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀªÀåPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ §gÀ ºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀjUÉ, ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÁUÀÆ PÁqÀð ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸Á¯ÁV ¤AvÀ ºÉtÄÚ ºÁUÀÆ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ``¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà AiÀiÁgÀÆ £À£ÀߣÀÄß K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä DUÀĪÀ¢®è AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ CªÀgÀ£ÀÄß fêÀ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀªÀgÀtªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà UËqÀgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀ9 eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ. CAvÁ w½¹zÀÄÝ, HgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¤©üÃðw¬ÄAzÀ NqÁqÀ®Ä ºÁUÀÆ fêÀ£À £ÀqɸÀ®Ä vÉÆAzÀgÉAiÀiÁV UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAwAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðtªÁVzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

Wednesday, January 21, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 26/09 PÀ®A, 279, 304(J) L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw PÀªÀÄ®ªÀé UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà ¨sÁ«ÃªÀĤ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÉĽîPÉÃj, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.01.09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÝ µÀtÄäRUËqÀ ¸Á: ©.ºÉƸÀ½î EªÀgÀ mÁæöåPÀì £ÀA. PÉ.J. 17 JA. 4770 £ÉÃzÀÝgÀ°è eÁvÉæUÉ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ µÀtÄäRUËqÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ©.ºÉƸÀ½î ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä ¸ÀzÀj µÀtÄßRUËqÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ¨ÉæPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽwzÀÝ £À£Àß UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vɯÉUÉ UÁAiÀĪÁV aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄzÁåºÀß 3:55 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt £ÁzÀ mÁæöåPÀì £ÀA. PÉ.J. 17 JA. 4770 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ µÀtÄäRUËqÀ ¸Á: ©.ºÉƸÀ½î EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/09. PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¹zÀÝ¥Àà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà UÀrØ ªÀAiÀĸÀÄì: 30, eÁ: PÀÄgÀħgï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ªÀqÀØgÀºÀnÖ, vÁ|| UÀAUÁªÀw EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà UÀrØ ªÀAiÀÄ: 50, eÁ: PÀÄgÀħgï, ¸Á|| ªÀqÀØgÀºÀnÖ FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CAzÀgÉà ªÀqÀØgÀºÀn UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DvÀ£À »A¢¤AzÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁeÁ¸Á§ ¸Á|| E¸ÁèA¥ÀÆgÀ, UÀAUÁªÀw PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA: PÉ.J-37 JA.J-557 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ, CªÀ£À §®UÀqÉAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà §®UÉÊ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ, §®UÁ®zÀ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ VgÀQ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà JqÀUÀqÉAiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà J¸ï.JªÀiï.SÁ£ï J.J¸ï.L-1, ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, January 20, 2009


PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¥Éưøï QæÃqÁPÀÆl 2009 ¢£ÁAPÀ 20-01-2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æÃ. ZÀPÀæªÀwð ªÉÆúÀ£ï ¨sÁ.D.¸É. PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ GzÁÏl£É ªÀiÁrzÀgÀÄ, ²æÃ. F±ÀégÀZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ F ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ KPÁA§gÀ¥Àà a®ªÁqÀV ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: Q£Áß¼À UÁæªÀÄ, ``EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.01.09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà PÀÆ°PɸÀPÉÌAzÀÄ G¸ÀÄUÀÄ vÀÄA§®Ä £ÀªÀÄÆäj£À ¥Àæ¸À£Àß UÀqÁzÀ EªÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J. 37 / n. 4180/81 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄ®è¥Àà G¥Áàgï ¸Á: Q£Áß¼À EvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹ PÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À-ªÀÄAUÀ¼Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁr¹zÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄÆVUÉ ºÁUÀÆ ¥sÀQÃgÀ¥Àà¤UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A. 78 [3] PÉ.¦.CPÀÖ:.

¦üAiÀiÁ𢠦.J¸ï.L. PÀĵÀÖVgÀªÀjUÉ ªÀÄlPÁ DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæUÀ¼ÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬Ä UÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÁ PÀÆUÀÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 3 d£À ¹QÌzÀÄÝ E£ÀÆß E§âgÀÆ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ F 3 d£ÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1500=00 ªÀÄvÀÄÛ 3 ¨Á® ¥É£ÀÄß 1 ªÀÄlPÁ an d¥ÀÄÛ ªÀiÁr CgÉÆæ 1.UÁå£À¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀqÀØUÉÃj 43 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ PÀĵÀÖV 2. ¸ÀAiÀÄåzÀ C«ÄãÀ ªÀÄįÁè vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï ¸Á§ ªÀÄįÁè 60 ªÀµÀð 3. ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÉÄå¯ÁgÀ¥Àà ¸Á// UÀĪÀÄUÉÃgÀ ºÁ.ªÀ.PÀĵÀÖV EªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ¥ÀæPÀgÀt:.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A 273, 284, 308 L.¦.¹. 32, 34 PÉ.E.CPÀÖ:.

¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÆúÀ£À ¥Àæ¸ÁzÀ ¦.L. C§PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ zÀ¼À gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J£ï.ºÉZï.-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀfÓgÉÆÃnÖ qÁ¨ÁzÀ »AzÉ EgÀĪÀ £ÀqÀĪÀ®PÉÆ¥ÀàPÉÌ ºÉÆÃV DgÉÆævÀ¼À vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¼Àî §nÖ vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛzÀÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÀ¼À ºÀwÛgÀ «gÀĪÀ ªÉÄPÉÌ eÉÆüÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ D ªÉÄÃ¯É CªÀgÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQzÀgÀÄ ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ 5 °lgï ªÀÄÆgÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÁå£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1 ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è PÀ¼Àî§nÖ ¸ÁgÁ¬Ä ¥ÁPÉlUÀ½zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 500 JªÀiï.J¯ï. 8 ¥ÁPÉÃmï 200 JªÀiï.J¯ï.£À 30 ¥ÁPÉÃmï MlÄÖ 25 °lgï PÀ¼Àî§nÖ EzÀÄÝ C.Q 5000/- ¨É¯ÉAiÀÄ ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆæ 1. ¯Á®¥Àà vÀAzÉ PÀæµÀÖ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ 2. ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Àà gÁoÉÆÃqÀ E§âgÀÆ ¸Á// £ÀqÀĪÀ®PÉÆ¥Àà. EªÀjUÉ zÀ¹ÛVjªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2009 PÀ®A 363 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-01-2009 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉUÉ ²æà ZËgÀ¥Àà vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà §Ä¢Ý¤ß, ±ÀQÛ Keɤì¸ï ¥sÁå¤ì ¸ÉÆÖÃgï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: §¸ï ¸ÁÖöåAqï gÀ¸ÉÛ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 14-01-2009 gÀAzÀÄ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ: VÃvÁAd° ªÀAiÀÄ 17 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¦£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¸ÉßûvÉ eÉÆåÃw EªÀjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀAPÀæªÀÄtzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄ ºÉý ªÁ¥À¸ï UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¦£À°ègÀĪÀ ªÀiÁgÀÄw UÁå¸ï PÀA¥À¤ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ D¥Á¢vÀ£ÁzÀ E¨Áæ»A, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄPÁ¤Pï ªÉĺÀ§Æ§ ¸ÀĨÁ¤ DmÉÆà ªÀPÀìð UÁågÉÃeï §¸ï¸ÁÖöåAqï gÀ¸ÉÛ, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ PÀÄ:VÃvÁAd° FPÉAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ DmÉÆà jPÁëzÀ°è MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, January 19, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2009 PÀ®A 279 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. DeÁ¸Á¨ï vÀAzÉ C¯Áè¸Á¨ï ¨sÀUÀªÁ£ï, 28 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¸Á: PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀÄ ¢: 18/01/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ¤ÃrzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄÄ K£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉ.J.36/7250 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀ§Æ¨ï, ¯Áj £ÀA. PÉ.J.36/7250 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÀĵÀÖV ¬ÄAzÀ 4 Q «Ä CAvÀgÀ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ PÀqÉ ¥À°Ö ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JA§ ºÉýPÉ PÉý ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀÅ gÀ¸ÉÛ ¨ÁdÄ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉZï.¹. 88 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2009 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/01/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.45 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ £ÀA. 2 ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà, mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: PÁgÀlV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¥ÁQðAUï ¯ÉÊmï £ÀÄß ºÁPÀzÉà gÀ¸ÉÛ ¨ÁdÄ ¤°è¹ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï mÉÊAiÀÄgï ¥ÀAPÀÑgï vÉUɹPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ £ÀA 1 §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà DgÁ¥ÀÄgÀ, ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA PÉ.J.37/J£ï-7373 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï mÁæ°UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀj PÁj£À°èzÀÝ £ÁUÀgÀvÀß ºÁUÀÆ gÉÃtÄPÁ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J.J¸ï.L gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2009 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/01/2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.30 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®V-»mÁß¼À gÀ¸ÉÛ PÀA¥À¸ÁUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ 5 Q.«Äà GvÀÛgÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÁPÀ¥Àà PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA PÉ.J.-01/J¥sï-399 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ r¥ÉÆà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ, EArPÁ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J-34/6396 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ FvÀ£À PÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝPÉÌ PÁj£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¹.ºÉZï.¹ 112 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 18/01/2009 gÀAzÀÄ 5 ¦.JA PÉÌ ºÉƸÀ¤AUÁ¥ÀÄgÀ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è GvÀÛgÀPÉÌ 3 Q.«Äà zÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÀ§Æ¨ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: ºÉƸÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ¤AUÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 01 ¥Áè¹ÖPï ¨sÀgÀPÁ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ ºÀt 5090=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ. 

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2009 PÀ®A 420 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.40 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ 2 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw vÀAzÉ vÀļÀeÁgÁªÀÄ nPÁjÃ, 40 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉƸÀ¤AUÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéZÀÒ ªÀiÁr PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉƽzÀÄ PÉÆlÖ £ÀAvÀgÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ 3 vÉÆ¯É ZÉÊ£À ¸ÀgÀ, 24,000=00, 4 vÉÆ¯É §¼ÉUÀ¼ÀÄ 32,000=00, 3 vÉÆ¯É ZÉÊ£À 24,000=00, 2 vÉÆ¯É ¯ÁPÀmï 16,000=00, 2,5 vÉÆ¯É ¯ÁPÀmï 20,000=00 MlÄÖ 1,16,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁðzÁgÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ°PÉÌ ºÉý, ¤ÃgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2009 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 16/01/2009 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 17/01/2009 3 J.JA. £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÁgÀÄuï gÀ¶Ãzï vÀAzÉ ¸ÀªÀĸï C° 29, ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ EªÀgÀ mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð PÀA¥À¤AiÀÄÄ ¨É¥Áj ¯ÁeÁ¹ÖPÀzÀ°è ºÉƸÀ¤AUÁ¥ÀÄgÀ GvÀÛgÀPÉÌ 3 Q.«Äà zÀ°èzÀÄÝ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀÝ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C°èzÀÝ C¯ÁägÁzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 3,16,000=00 UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J.J¸ï.L ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¸ÉÊPÀ® d¦Û ¥ÀæPÀgÀt:.

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2009 PÀ®A 41 (1) (r) ¸À»vÀ 102 ¹Dg惡 & 98 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-01-2009 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÁ¼ÉñÀ @ UÁ¼É¥Àà vÀAzÉ PÉÆUÀ® §ÄqÀØ¥Àà ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÁgÀzÀ ¸ÀAvÉÃAiÀÄ°è ¤°è¹zÀ MAzÀÄ J-M£ï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀÄÝ CA.Q.gÀÆ. 700-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉZï.¹.29 ºÁUÀÆ ¹¦¹ 355, 56, 332, 228 EªÀgÀÄ »rzÀÄ CzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ²æà ±ÉõÀVjgÁªï ºÉZï.¹. 143 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

8] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/09 PÀ®A: 41(1)(r), 109 ¹Cg惡:

EAzÀÄ ¢: 18-1-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ UÀ«ªÀÄoÀ eÁvÉæAiÀÄ §¼Éà §eÁgÀ KjAiÀiÁzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝAvÉ C°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è §¼É CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀ°è ¤®ÄèªÀÅzÀÄ, ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÉÛà ªÀÄvÉÛà §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£À ¤AvÀ°è ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÆzÀ®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ s¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉý £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ GªÉÄñÀ¥Àà fgÀæ ªÀ:22ªÀµÀð, eÁ:zÉêÁAUÀ G:ZÁ®PÀ ¸Á:zÉÆnºÁ¼À vÁ:PÀĵÀÖV CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, EªÀ¤UÉ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè. PÁgÀt, EªÀ¤UÉ ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀévÀÄÛ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦J¸ïL, £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

9] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2009 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/01/2009 gÀAzÀÄ 5 ¦.JA. PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁ ²æÃ.ºÉZï. UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÁd, ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ, UÁæªÀÄ ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ CUÀ¼ÀPÉÃgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÉÆ¥Àà¼À, 35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄzÁð£À¥Àà ©¸ÀgÀ½î EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃrgÀĪÀÅ¢®è, EªÀ¤UÉ ºÁUÉà ©lÖ°è ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀĪÁV CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, January 18, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2009. PÀ®A: 279 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 17-01-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¨sÉÆÃUÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ºÉÆnÖ ªÀAiÀĸÀÄì 28, eÁ: G¥ÁàgÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/n-8275 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ §¸Á¥ÀlÖt PÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀqÀØgÀºÀnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgï£À ªÀÄÄA¢£À JqÀUÁ°AiÀÄÄ ¥ÀAZÀgï DVzÀÝjAzÀ C¯Éè gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ¥ÀAZÀgï CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¤°è¹ ¥ÀAZÀgÀ ºÁQ¸ÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA:PÉ.J-36/J¥sï-548 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁæöåPÀÖgïUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï C¯Éè gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ UÀmÁgÀzÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁUÀ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà ¸ÀzÀj §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2009. PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17/01/2009 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ªÀÄ®è¥Àà gÉÆnÖ ªÀAiÀiÁ:23 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G: PÀȵÀgï £ÀA- PÉ.J-25 J-8721 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: §Ar ºÁ:ªÀ: PÀĵÀ×V EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀȵÀgï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »AzÀUÀqÉAiÀÄ qÉÆÃj£À ¯ÁPï M«ÄäAzÀ¯É M«ÄäUÉ dA¥ÁV qÉÆÃgï vÉgÉ¢zÀÄÝ C°èAiÀÄ PÀĽwÛzÀÝ zÀÄgÀUÀ¥Àà ¨ÉÆë EvÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ®UÉ, ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ. EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ¥ÉưøÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éèà ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2009 PÀ®A 353, 332, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 17-01-2009 gÀAzÀÄ 13-30 UÀAmÉUÉ ²æà ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà ¨É¼ÉîÃj ¹¦¹ 80 £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17-01-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¹¦¹ 80 ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà ¹¦¹ 20 EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀ ºÀwÛgÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄj¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ ¸Á: ºÀtªÁ¼À, vÁ: UÀAUÁªÀw. 2) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄj¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð dAUÀªÀÄ ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¸ÁÖA¥ï ¥ÉÃ¥ÀgÀ Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÁåAPï M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÁÖA¥ï ¥ÉÃ¥Àgï ¸À®ÄªÁV UÁæºÀPÀgÀÄ ¸Á°£À°è ¤AwgÀÄvÁÛgÉ, ¤ÃªÀÅ ¸Á°£À°è §¤ß CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ D¥Á¢vÀj§âgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ " ¯Éà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀƼÉêÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÉãÀÄ ±ÀAmÁ £ÀªÀÄUÉ ¯ÉʤUÉ ¨Á CAvÁ ºÉüÀÄwÛÃj ¤ªÀÄäzÀÄ ¥ÉưøÀgÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸À¨ÁgÀzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÆ CAvÁ w½zÀÄPÉÆAr¢ÝÃj £ÀªÀÄä HjUÉ §AzÀÄ PÉý £ÁªÀÅ AiÀiÁgÀÄ JA§ÄzÀÄ ¤ªÀÄUÉ UÉÆvÁÛUÀÄvÀÛzÉ £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀªÀgÀÄ EzÀĪÀgÉUÀÆ AiÀiÁgÀÆ fêÀAvÀ G½zÀÄPÉÆAr¯Áè ¤ªÀÄUÉ FUÀ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ Q«UÉ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌrUÉ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr UÀÄ¢ÝzÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ C°èAiÉÄà PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ²æà ±ÀgÀt¥Àà ¹¦¹ 20 EªÀjUÀÆ PÉʬÄAzÀ §r¢zÀÄÝ C®èzÉ D¥Á¢vÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ EªÀgÀ §®UÀqÉAiÀÄ PÀtÂÚUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÆVUÉ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀ PÀtÂÚ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. D¥Á¢vÀj§âgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà r.ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L.(C.«.) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 02/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄ«ÄvÀæªÀÄä FPÉUÉ FUÉÎ 2 ªÀµÀð¢AzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è ºÀĵÁj®èzÀAvÁV ¦ümïì gÉÆÃUÀ §gÀÄwÛvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¸ÀÄ«ÄvÀæªÀÄä FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß gÉÆÃUÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É fUÀÄ¥Éì ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/01/2009 gÀAzÀÄ 1.30 ¦.JA UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß E¯Áeï PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀPÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁÝUÀ 2.30 ¦.JAUÉ E¯Áeï ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, January 17, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ; 16-01-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 4-30 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA. PÉJ-28/J-7294 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÁ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Áj¬ÄAzÁ ¯ÁjUÉ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀzÉà ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¯Áj £ÀA. PÉJ-25/©-8588 £ÉÃzÀÝgÀ ¯ÁjAiÀÄ ¨ÁrAiÀÄ qÉÆÃgÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DgÉÆæ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ E£ÉÆߧ⠯Áj ZÁ®PÀ eÁ«ÃzÀ CºÀäzÀ ªÀÄ®VzÀݪÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¯ÁjAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. eÁ«ÃzÀ CºÀäzÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ Q«¬ÄAzÁ gÀPÀÛ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/09 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 16-01-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ lA mÁA UÁr £ÀA PÉ.J-37/4351 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀgÀªÀÄÄr¬ÄAzÀ AiÀÄ®§ÄUÁðPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ºÁ¢ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ»AzÁæ mÉA¥ÉÇà £ÀA§gÀ PÉ.J-26/2662 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÇêÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ PÀĽwzÀÝ mÁA mÁA UÁrUÉ ¸ÉÊqï PÉÆqÀzÉà JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁA mÁA UÁr ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ PÀ®è¥Àà UÁgÀªÁqÀ FvÀ¤UÉ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉà jÃw E£ÀÄß½zÀ 06 d£ÀjUÉ ¨sÁjà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄ»AzÁæ mÉA¥ÉÇà ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉà Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A. 279, 304 [J] L¦¹:

¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀäAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀÄ-21 eÁ// ºÀjd£À G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á// §ÄzÀUÀÄA¥À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ §ÄzÀUÀÄA¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è gÁwæ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ® «¸Àdð£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁV DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉ.J-25 ¹-1008 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©nÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 30/09 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸À°A¥ÁµÀ vÀAzÉ ¸ÉåAiÀÄåzÀ ¨ÁµÀĸÁ§ 20 ªÀµÀð ¸Á;// ²æÃgÁªÀÄ¥ÀÄgÀ ¸Á// ºÉƸÀzÀÄUÁð, ¢£ÁAPÀ: 17-01-09 gÀAzÀÄ 0115 J.JªÀiï.PÉÌ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ mÁ mÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA.PÉ.J-15/JªÀiï-534 gÀ°è ºÉÆgÀmÁUÀ »A¢¤AzÀ CgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉ.J-25/2733 gÀ ZÁ®PÀ gÁAiÀÄ£ÀUËqÀ ¸Á// »gÉÃMvÀUÉÃj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÀPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £À£Àß mÁ mÁ ¸ÀĪÉÆà ªÀÄÄA¢£À mÁåAPÀgÀ £ÀA. PÉ.J-19 J.¹-7181 PÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £À£Àß ªÁºÀ£ÀªÀÅ dRAUÉÆArzÀÄÝ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄUÉ ¨sÁj & ¸ÁzsÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹. & 187 L.JªÀiï.«.CPÀÖ:.

¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀæ¥Àà @ ±ÀAPÀgÀ°AUÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ºÀ¼ÀîzÀ ¸Á// vÀĪÀÄägÀUÀÄ¢Ý EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, DgÉÆæ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ¥ÀgÀAV ¸Á// vÀĪÀÄägÀUÀÄ¢Ý lA lA. £ÀA.PÉ.J-37/ 6535 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqÀ¹ ¸ÀAUÀ£Á¼À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à lA lA ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/09 PÀ®A 87 PÉ.¦.CPÀÖ:.

¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀjUÉ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨sÁwä §A¢zÀÄÝ ¹§âAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀ ¥ÀgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉƪÀÄtÚ ºÀnÖ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 12 d£À J®ègÀÆ ¸Á// ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À & ªÉÄʯÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÉ®è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ E¸Éàmï ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß & £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5170 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀjUÉ®è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

7] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 29/09 PÀ®A. 41[1][r] ¸À»vÀ 109 ¹.Cgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:16-1-09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¦¹-277, 323, & ºÀZï.¹-14 gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ [1] gÀ« vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀ¯Áj 31 ªÀµÀð avÀªÁqÀV ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉ [2] ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà 21 ªÀµÀð UÀAUÁªÀw [3] £ÀlgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà 25 ªÀµÀð ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ¸ÁÖA¥ÀUÀ¼À£ÀÄß Rj¢ ªÀiÁqÀ®Ä §ºÀ¼À d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ d£ÀgÀ ªÀÄzsÀå ¤®ÄèªÀÅzÀÄ eÉéUÉ PÉå ºÁPÀĪÀÅzÀÄ & ¸ÀA±ÁAiÀĸÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÆzÀ®Ä ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÉÄïÁÌAqÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉýzÀÄÝ EªÀgÀ£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀéwÛ£À PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀgÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVjªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

Friday, January 16, 2009

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2009 PÀ®A. 364, 302, 201 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 15-12-2008 gÀAzÀÄ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢üzÁgÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦gÁå¢üzÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ ªÀ: 27 EvÀ£À£ÀÄß ªÀĺÁAvÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀÄå CAUÀr 2] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà PÉÆ¥ÀàzÀ E§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄvÀÄÛµÀÄÖ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉÆ¯É ªÀiÁr VtUÉÃj gÉʯÉé ºÀ½AiÀÄ°è ºÁQzÀÄÝ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ gÉʯÉé ¥Éưøï oÁuÉ UÀzÀUÀgÀªÀjUÉ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ D ¥ÀæPÁgÀ gÉʯÉé ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/08 PÀ®A 364, 302, 201 gÉ/« 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß gÉʯÉé ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ vÀ¤SÉAiÀÄ°è WÀl£Á ¸ÀܼÀªÀÅ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÁ ºÀ¢ÝUÉ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦.¸ÁºÉçgÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀjUÉ ªÀUÁðªÀuÉ PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß gÉʯÉé ¥Éưøï oÁuÉ UÀzÀUÀ gÀªÀgÀÄ PÀ½¹PÉÆnÖzÀÄÝ D ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦.¸ÁºÉçgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ £ÀA. C¥ÀgÁzsÀ/1/09 ¢£ÁAPÀ: 07-01-09 ¥ÀæPÁgÀ ¦¹-356 C§ÄݯïSÁzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ PÀ½¹PÉÆnÖzÀÄÝ ¦¹-356 gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ gÁwæ 7-45 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ D ¥ÀæPÁgÀ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2009 PÀ®A 364, 302, 201 gÉ/« 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2009 PÀ®A 279, 337, 304(J) L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¥ÀªÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁt G: ¥ÉÃAlgï ªÀÄvÀÄÛ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: 6 £Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-01-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ²æÃgÁªÀÄUÀ£ÀgÀ¢AzÀ ºÉƸÀ ªÉƨÉʯï Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä mÁæöåPïì£À°è PÀA¦èUÉ ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. C°èAzÀ £À£Àß CtÚ ¸ÀĤïï£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ r. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ zÉÆgÀAiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 31 ªÀµÀð, G: zÀ£ÀUÀ¼À zÀ¯Áè½ ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ FvÀ¤UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁvÀ£Ár £Á£ÉÆAzÀÄ ªÉƨÉʯï Rjâ¸À®Ä PÀA¦èUÉ §A¢zÉÝãÉ, ¤ÃªÉ°è¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÉ£ÀÄ. CzÀPÉÌ DvÀ£ÀÄ £Á£ÀÆ ¸ÀºÀ PÀÄrw¤¬ÄAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀA¦èUÉ §gÀÄwÛzÉÝãÉ. ¤Ã£ÀÄ PÀA¦èAiÀÄ°è ªÉƨÉʯï vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃqÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°èAiÉÄà £À£Àß UɼÉAiÀÄ£À CAUÀrAiÀÄ°è PÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ r. ²æäªÁ¸À ºÁUÀÆ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ E£ÉÆߧ⠩. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ, 38 ªÀµÀð ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀA¦èUÉ §AzÀgÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ZÀºÀ PÀÄrzÀÄ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj r. ²æäªÁ¸À£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï n.«.J¸ï. «PÀÖgï f.J¯ï.JPïì £ÀA: PÉ.J-37/ PÉ-6823 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀA¦è¬ÄAzÀ ¸ÀAeÉ 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. r. ²æäªÁ¸À£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. £À£Àß »AzÉ ©. ²æäªÁ¸À£ÀÄ PÀĽwzÀÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅ qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ªÀÄÆ®PÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 8.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä »AzÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ eÉÆgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ, £ÀªÀÄä£ÀÄß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £Á£ÀÄ eÁj GgÀĽPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ PɼÀUÉ ©zÉÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ, §®UÉÊ M¼À¥ÉlÄÖ, ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖzÀªÀÅ. r. ²æäªÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ©. ²æäªÁ¸À E§âgÀÆ ¸ÀºÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ©zÀÝgÀÄ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆìÄvÀÄ. £Á£ÀÄ JzÀÄÝ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV r. ²æäªÁ¸À£À vÀ¯ÉAiÀÄÄ ¸ÀA¥ÀÆtð dfÓ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. ©. ²æäªÁ¸À¤UÉ ¸ÀºÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV MzÁÝqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ PÀÆUÁqÀ®Ä gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ AiÀiÁgÉÆà §AzÀÄ DvÀ¤UÉ ¤ÃgÀÄ ºÁPÀ®Ä DvÀ£ÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. ²æÃ. ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2009 PÀ®A 279, 337, 304 [J] gÉ/« 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸Á«vÀæªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀªÀÄä PÀÆr ¨ÁUÀ®PÉÆÃmɬÄAzÀ mÁA mÁA ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.29/6332 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁA mÁA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÉgɨÉAa PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ MªÉÄä gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°èzÀÝ vÀ£ÀUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ±ÁAvÀªÀÄä½UÉ M¼ÀUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ mÁA mÁA ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §AzÁUÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ±ÁAvÀªÀÄä½UÉ £ÉÆÃr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ¼ÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ mÁA mÁA ªÁºÀ£ÀzÀ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. J.J¸ï.L PÀ£ÀPÁZÀ® PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æ. UÀÄgÀÄgÁd JJ¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖj ªÀÄÄAzÉ J£ï ºÉZï 63 gÀ¸ÉÛ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀÄ¥Ààzï, ¯Áj £ÀA PÉ.J.-37/5049 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ°PÉÌ ºÉÆÃV JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£À £ÀA. J.¦-02/qÀ§Äè-9244 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ PÉÊ, PÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/09 PÀ®A, 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.«. DåPÀÖ:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÀA¥À¸ÀzÀÄUÁð ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: PÀÄgÀħgÀ ¸Á: AiÀÄ®ªÀÄUÉÃj, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15.01.09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ EgÀPÀ®UÀqÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀĵÀ×V gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÀ¬ÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀì £ÀA. PÉ.J. 37 / 6331 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ £À£ÀUÉ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ §®ZÀ¥ÉàUÉ ºÁUÀÆ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¹rªÀÄzÀÄÝ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt:.

6] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/09 PÀ®A. 435, 447, 506 L.¦.¹. ¸À»vÀ 3, 4, ¹rªÀÄzÀÄÝ PÁAiÉÄÝ 1908:.

¢£ÁAPÀ 01/01/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2-00 UÀAmɬÄAzÀ 4-00 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨sÉÊgÁ¥ÀÆgÀ ¢AzÀ qÀAPÀ£ÀPÀ¯ï gÀ¸ÉÛ CUÀ°PÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ qÁA§jÃPÀgÀt PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß UÀÄwÛUÉ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À §AqÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÆàÃlPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ¹r¹zÀÄÝ CzÀjAzÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À zÁ½A¨É ¨É¼ÉAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ©zÀÄÝ zÁ½A¨É VqÀUÀ¼ÀÄ, j¥ï ¯ÉÊ£ï, ¸ÉÆïÁgï PÀA§UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸Éqï ºÁ¼ÁV CA.Q. 10,000=00 gÀÆ. ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ F §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃqÀzÀAvÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

7] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/09 PÀ®A: 420 ¸À»vÀ 34 L¦¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw f.PÉ.UÉÆ«AzÀgÁªÀ zÉñÀ¥ÁAqÉ ªÀAiÀiÁ: 70 G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ºÀħâ½AiÀĪÀgÀ Nt PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß £ÀÄr ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ¥ÉÆøïÖ D¦üù¸À¤AzÀ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ dªÁºÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀ¼É vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ D¦üøÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ C¥ÀjavÀgÀ°è M§â£ÀÄ vÁªÀÅ eÁvÀæ ¸À®ÄªÁV qÀÆånUÉ §A¢gÀĪÀÅzÁV AiÀiÁgÀÆ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ NqÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, CzÉà jÃw E¤ß§âgÀÆ CzÀPÉÌ ¸ÁºÉçgÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ ¸Àj EzÉ CAvÁ ºÉý, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À §AUÁgÀzÀ vÁ½ ¸ÀgÀ C.vÀÆ. 2 vÉÆ¯É , JgÀqÀÄ UÁè¸À §¼É §AUÁgÀzÀªÀÅ 3 vÉÆ¯É C.Q. 18,000 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀævÉåÃPÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ aÃmïUÀ¼À°è PÀnÖPÉÆqÀĪÀÅzÁV PÀnÖPÉÆnÖzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À°è PÀ°è£À ºÀgÀ¼ÀÄ, eÁvÁæ §¼É ºÁUÀÆ ªÀÄtÂÚ£À ¥ÀÄr ºÁQ PÀnÖPÉÆlÄÖ ªÉÆøÀvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ®¥ÀmÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr §AzÀÄ vÀqÀªÁV ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L (C.«) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

8] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 22/09 PÀ®A, 341, 504, 323, 324, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀnÖ, ¢£ÁAPÀ 14-1-09 gÀAzÀÄ gÁwæ: 8:00 UÀAmÉUÉ EgÀPÀ®UÀqÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ C°èAiÉÄà ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ §¸À°AUÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ©üêÀÄ¥Àà, §qÀPÀ¥Àà, ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀĪÁV CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀgÀÄ vÀA¢zÀÝ §rUɬÄAzÀ vɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

9] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2009 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÉÆÃw¯Á® vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀ ¸Á gÁAiÀĨsÁUÀ ¸Á: ºÀÄ®V EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14/01/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä QgÁt CAUÀrUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 15/01/2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6 UÀAmÉUÉ CAUÀr vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ CAUÀrAiÀÄ 2 ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀr M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 4000/- gÀÆ. a®ègÉ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

10] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA. 02/2009 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹. :

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15/01/2009 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ gÀAUÀ£ÁxÀ¹AUï vÀAzÉ PÀȵÁÚ ¹AUï ªÀAiÀÄ- 45 ªÀµÀð, eÁw- gÀd¥ÀÆvï, G- PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: zsÀªÀiÁðªÀgÀA (J.¦.), ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw CªÀÄÈvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÀvÀÄÛgÁªÀĹAUï ªÀAiÀÄ- 18 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉZï.Cgï.J¸ï. PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw FPÉUÉ 4 wAUÀ¼À UÀ¨sÀð¥ÁvÀªÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ ªÀÄÄR vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JAzÀÄ fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14/01/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1200 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ²æÃUÀ«¹zÀÝAiÀÄå J.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.         

11] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 4/2009 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. gÀÄzÀæUËqÀ vÀAzÉ w¥Àà£ÀUËqÀ ªÀiÁ°Ã¥Ánïï, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: DgÁå¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÁUÀÆ £ÁUÀ¥Àà, ±ÀgÀt¥Àà, ªÀiÁPÀðAqÀ¥Àà ºÁUÀÆ zÀÄgÀUÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÁå¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁPÀðAqÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è PÉnÖzÀÝ ¨ÉÆÃgï£ÀÄß j¥ÉÃj ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉÆÃgÀ¤AzÀ PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥ï£ÀÄß ªÉÄîPÉÌ JvÀÄÛwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉÆÃgï£À ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ºÁzÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ 63 PÉ.«. «zÀÄåvï ¯ÉÊ£ï£À «zÀÄåvï vÀAwUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¥ÉÊ¥ï vÁV ±Ámïð ¸ÀPÀÆåðmï DV J®ègÀÆ CwÛvÀÛ¯ÁV ©¢ÝzÀÄÝ, DUÀ gÀÄzÀæUËqÀ FvÀ£ÀÄ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà-35 ªÀµÀð, ªÀiÁPÀðAqÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå-32 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ¨sÀĪÀ£ÉñÀ¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀ mÁæöåPÀÖgï£À°è ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀj§âgÀÆ ªÀÄzsÁåºÀß 2.20 UÀAmÉUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà mÁæöåPÀÖgïzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ wêÀæ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ±ÁPï DVzÀÄÝ, G½¢§âjUÉ ¸ÁzÁ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ±ÁPÀ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Thursday, January 15, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2009 PÀ®A 287, 304(J) L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-01-2009 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ªÀÄ»ªÀÄÆ£ï UÀAqÀ SÁeÁ¸Á§ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA, G: «Ä°è£À°è vËqÀÄ ©Ã¸ÀĪÀ PÉ®¸À ¸Á: PÁgÀlV ºÁ:ªÀ:- °AUÀgÁd PÁåA¥ï, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-01-2009 gÀAzÀÄ 17-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ »gÉÃdAvÀPÀ¯ïzÀ°ègÀĪÀ DgÉÆæ £ÀA. 1) ZÀAzÀæ¥Àà, «Ä°è£À ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ vËr£À «Ä°è£À°è DgÉÆæ £ÀA. 2) ¥ÀA¥ÀtÚ, «Ä°è£À°è ¦ülÖgï PÉ®¸À ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ vËqÀÄ ©Ã¸ÀĪÀ «ÄµÀ£À G¸ÀÄÛªÁj £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, PÉ®¸ÀzÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è PÉ®¸À ©lÄÖ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è «Ä°è£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ²æêÀÄw ®PÀëöäªÀÄä UÀAqÀ ¢:UÁå£À¥Àà 45 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G: «Ä°è£À°è PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á °AUÀgÁd PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw JA§ ºÉAUÀ¸ÀÄ «ÄµÀ£ï£À ¥ÀmÁÖPÉÌ ¹PÀÄÌ ©zÀÄÝ zÉúÀ vÀÄAqÀÄ, vÀÄAqÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 21/09 PÀ®A, 279, L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 184 L.JªÀiï.« DåPÀÖ:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà PÀj§¸ÀAiÀÄå ¹.¦.¹ - 310 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ, ¢£ÁAPÀ 14-1-09 gÀAzÀÄ gÁwæ: 11-30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¦.¹ 326 ±ÀAPÀgï £Á«§âgÀÆ C¨sÀAiÀĸÀ®ªÉAl£À°è PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÉƼÀUÉ ªÉÄÊ£Àì ¯ÁjUÀ¼À ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ M§â ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÁªÀÅ £Á«§âgÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¨sÁåjPÉÃqÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀÄvÁÛ ¯ÁjUÉ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÆ PÀÆqÁ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ E£ÀÆß ªÉÃUÀªÁV vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÁUÉà GzsÀÝlvÀ£À¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ¸ÀAeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ®Që¸ÀzÉà ºÁUÉà gÀ¨sÀ¸ÀªÁV PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀqÉ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl£ÀÄ EzÀjAzÀ £ÁªÀÅ F §UÉÎ ªÁQ-mÁQ ¬ÄAzÀ f¯Áè ¤¸ÀÛAvÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt PÉÃAzÀæPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr ¯Áj £ÀA§gÀ PÉ.J.-27/J1214 EzÀgÀ §UÉÎ w½¹ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÆ.¸ÉÊ.zÉÆA¢UÉ CzÀgÀ ¨É£ÀÄߺÀvÀÛ®Ä C¨sÀAiÀĸÁ®ªÀAl zÁn CUÀr «gÀÄ¥ÁQëgÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ J£ïºÉZï 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÅ£ÀºÀ ¤°è¸ÀĪÀAvÉ eÉÆÃgÁV PÀÆV ºÉý ¯Áj vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¯Áj ¸ÉÊrUÉ ¤°è¹ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀ®è¥Àà PÀnÖêÀĤ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁåw: »AzÀÄ ªÀiÁzÀgÀ G; ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á:J.¦.JA.¹. gÉÆÃqÀ f¯Áè zÁgÀªÁqÀ. CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £À£ÀUÉ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤ÃªÀÅ £À£Àß ªÉÄ¯É PÉøÀÄ VøÀÄ CAvÁ J£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁrzÀgÉ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É £Á¼É J£ÀÄ ªÀÄqÀÄvÉÛãÉ. £ÉÆÃrj CAvÁ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjà ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÀAZÁj ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹zÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV £ÀªÀÄUÉ JzÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÝ®èzÉà PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄä DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¥Á°¹gÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgÀ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Éǰøï oÁuÉUÉ vÀA¢gÀÄvÉÛãÉ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA 14/09 PÀ®A 41[1] [r], 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

DgÉÆæ CAiÀÄÆå¨ï ¸ÀĽÃPÉj 32 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ UÀ«¹zÉÝñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è PÉå¯Á¸À ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄqÀĪÀÅzÀÄ J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÀAvÉ £Àl£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ zÀÄUÀðl£É ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà (C.«) gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA 15/09 PÀ®A 41[1] [r], 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ C¨ïÝ¯ï ªÁfzï 34 ªÀµÀð ¸Á: UÀzÀUÀ EvÀ£ÀÄ UÀ«¹zÉÝñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è PÉå¯Á¸À ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄqÀĪÀÅzÀÄ J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÀAvÉ £Àl£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ zÀÄUÀðl£É ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà (C.«) gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA 16/09 PÀ®A 41[1] [r], 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀÄAPÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ, 24 ªÀµÀð ¸Á: ºÀħâ½î EvÀ£ÀÄ UÀ«¹zÉÝñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è PÉå¯Á¸À ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄqÀĪÀÅzÀÄ J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÀAvÉ £Àl£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ zÀÄUÀðl£É ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà (C.«) gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA 17/09 PÀ®A 41[1] [r], 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

©¼Á®¥Àà vÀAzÉ ®PÀä¥Àà ªÉÆÃgÀ£Á¼À ªÀµÀð 20, ¸Á: ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀ£ÀÄ UÀ«¹zÉÝñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è PÉå¯Á¸À ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄqÀĪÀÅzÀÄ J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÀAvÉ £Àl£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ zÀÄUÀðl£É ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà (C.«) gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

7] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA 18/09 PÀ®A 41[1] [r], 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

ºÀ£ÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ 21 ªÀµÀð ¸Á PÀ£ÀPÀVj EvÀ£ÀÄ UÀ«¹zÉÝñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è PÉå¯Á¸À ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄqÀĪÀÅzÀÄ J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÀAvÉ £Àl£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ zÀÄUÀðl£É ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà (C.«) gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

8] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA 19/09 PÀ®A 41[1] [r], 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ±À UÁAiÀÄPÀªÁqÀ,20 ªÀµÀð ¸Á: UÀzÀUÀ EvÀ£ÀÄ UÀ«¹zÉÝñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è PÉå¯Á¸À ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄqÀĪÀÅzÀÄ J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÀAvÉ £Àl£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ zÀÄUÀðl£É ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà (C.«) gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

9] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA 20/09 PÀ®A 41[1] [r], 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà ¹AUÀmÁ®ÄgÀÄ, 18 ªÀµÀð ¸Á £ÁUÀgÀºÀ½î vÁ : ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀ£ÀÄ UÀ«¹zÉÝñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è PÉå¯Á¸À ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄqÀĪÀÅzÀÄ J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÀAvÉ £Àl£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ zÀÄUÀðl£É ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà (C.«) gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

10] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA 21/09 PÀ®A 41[1] [r], 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

¸ÀwñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ 18 ªÀµÀð, ¸Á: UÀzÀUÀ EvÀ£ÀÄ UÀ«¹zÉÝñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è PÉå¯Á¸À ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄqÀĪÀÅzÀÄ J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÀAvÉ £Àl£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ zÀÄUÀðl£É ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà (C.«) gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

11] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA 22/09 PÀ®A 41[1] [r], 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ®PÀät zÉÆqÀتÀĤ, 18 ªÀµÀð ¸Á : UÀzÀUÀ EvÀ£ÀÄ UÀ«¹zÉÝñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è PÉå¯Á¸À ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄqÀĪÀÅzÀÄ J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÀAvÉ £Àl£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ zÀÄUÀðl£É ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà (C.«) gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

12] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA 23/09 PÀ®A 41[1] [r], 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ®PÀät 18 ªÀµÀð ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ UÀ«¹zÉÝñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è PÉå¯Á¸À ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄqÀĪÀÅzÀÄ J®ègÀÆ ªÀÄ®VzÀAvÉ £Àl£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ zÀÄUÀðl£É ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà (C.«) gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

Wednesday, January 14, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 18/09 PÀ®A 279, 337, L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.«. DåPÀÖ:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà FgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÉÆA§¼À ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð G: gÉʯÉé E¯ÁSÉAiÀÄ°è UÁåAUÀ ªÀÄ£ï PÉ®¸À eÁ: PÀÄgÀħgÀ ¸Á: VtÂUÉÃgÀ UÁæªÀÄ, `` EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.01.09 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è UÀ«¹zÉÝñÀégÀ eÁvÉæUÉAzÀÄ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ mÁA mÁA. «Ä¤ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J. 25/ 4982 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁ®ªÀvÀð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¥À°Ö ªÀiÁr¹zÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÄ mÁA.mÁA. £À°èzÀÝ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÀÆ C®è°è ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸À.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà PÀÆqÉè¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ zÁåªÀÄtÚ UÉÆ®ègÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: UÉÆ®ègÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¯ÉçUÉÃj, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.01.2009 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ° ²æà UÀ«¹zÉÞñÀégÀ eÁvÉæ EzÀÄÝzÀjAzÀ eÁvÉæ ¤«ÄvÀå PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §A¢zÉÝ£ÀÄ. PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è eÁvÉæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï £ÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀ¯ÉAzÀÄ gÁwæ 7:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ MAzÀÄ mÁA.mÁA ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J 37/6232 £ÉÃzÀÄÝ §A¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸ÀƽPÉÃj EªÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀÅ £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£ÀßAvÉ £ÀªÀÄÆägÀ UÀ«¹zÀÞ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà G¼ÁîUÀrØ ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀªÀÄä ¸ÀÄgÉñï vÀAzÉ FgÀ¥Àà G¼ÁîUÀrØ ªÀÄƪÀgÀÆ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÀwÛ PÀĽvɪÀÅ.    £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀÅ gÁwæ 8:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV £ÀªÀÄÆägÀ PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ mÁA.mÁA. ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è CAzÀgÉ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀÅ dRAUÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ £ÀªÀÄä ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ¥ÉÊQ ¸ÀÄgÉñÀ FvÀ£À §®UÁ® vÉÆqÉ ºÁUÀÆ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ §®ªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ D¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ £À£ÀUÉ CxÀªÁ UÀ«¹zÀÞ¥Àà¤UÁUÀ°Ã AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁUÀ°®è. ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ ©üÃgÀ¥Àà¤UÀÆ ¸ÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁUÀ°®è. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀPÉÌ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA§g £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ.J 37/6346 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥ÀàUÉÆ®ègï EªÀ¤zÀÝ£ÀÄ. ²æà CªÀÄgÉÃUËqÀ ºÉZÀ.¹. 64 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« DåPÀÖ:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà DgÉÃgï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: DgÉÃgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÉƸÀ UÉÆAqÀ¨Á¼À, ¢£ÁAPÀ: 13.01.2009 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ²æà UÀ«¹zÉÞñÀégÀ eÁvÉæ EzÀÄÝzÀjAzÀ eÁvÉæ ¤«ÄvÀå PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è eÁvÉæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï £ÀªÀÄä HjUÉ §gÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÁån UÉÆAqÀ¨Á¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 27 / 7443 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ £À£ÀUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ §®UÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁUÀ¬ÄvÀÄ. ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.«.PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ºÀjd£À 21 ªÀµÀð eÁ// ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// ¸ÀAPÀ£Á¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ lA lA £ÀA PÉ.J.37/6538 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛV®è. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁðzÀzÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

5] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܤzÀÄÝ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁVzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ K£ÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ CzÀ£Éß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 12-01-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 jAzÀ ¢£ÁAPÀ: 13-01-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ºÀÄt¹ ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÉ vÀ£Àß ®ÄAV¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ F jÃw DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008