Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, August 31, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 30-08-2012 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀiÁzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÉÆgÀ®Æn EªÀgÀÄ wÃjPÉÆArzÀÄÝ PÁgÀt PÀ®ªÀÄAV UÁæªÀÄPÉÌ £Á£ÀÄ, £À£Àß vÀAzÉ ºÁUÀÆ £À£Àß vÁ¬Ä AiÀÄAPÀªÀÄä J®ègÀÆ ¸ÉÃj £ÀªÀÄä n«J¸ï ¸ÁÖgï ¸ÉÆàÃlìð ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 35/ PÀÆå-7467 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄtÂÚUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ PÀ®ªÀÄAV¬ÄAzÀ ªÁ¥À¸ï £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. £Á£ÀÄ, £À£Àß vÁ¬Ä »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß £ÀªÀÄä vÀAzÉ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ ¥ÀÄgÀ-¸ÀAUÀ£Á¼À ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß £ÀªÀÄä vÀAzÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɬĸÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÁ CªÀ£ÀÄ CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è £Àqɹ MªÉÄäïÉà JqÀPÉÌ ºÉÆgÀ½¹PÉÆArzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀªÀÄUÀίÁV ©¢ÝvÀÄ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV £À£ÀUÉ JqÀUÉÊUÉ, JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ®Ä ºÁUÀÆ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ JqÀªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ §®V«UÉ, UÀzÀÝPÉÌ, §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, JqÀUÉÊUÉ, §® ªÉÆtPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ §®ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §AzÀÄ aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀªÀÄä n«J¸ï ¸ÁÖgï ¸ÉÆàÃlìð ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 35/PÀÆå-7467 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £Àqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉ §¸À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2012 PÀ®A 420 L¦¹

¢£ÁAPÀ:30-08-12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ JA. ¸ÀvÀåªÀw UÀAqÀ JA. PÀȵÀÚªÀÄÆwð, ªÀ:72, eÁ:PÀªÀiÁä, G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á:ºÉgÀÆgÀÄ PÁåA¥ï, vÁ: UÀAUÁªÀw oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ªÀiÁvÀ£Ár¹, ªÀqÀØgÀºÀnÖPÁåA¥ï¢AzÀ ºÉgÀÆgÀÄ PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä UÀAUÁªÀw ¸À£Áä£ï ¯ÁqÀÓ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸À£Áä£ï ¯ÁqÀÓ ¨ÁdÄ«£À ¸ÀA¢AiÀÄ°è ºÉÆÃV C°è E£ÉÆߧâ£ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj E§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ " E°è PÀ¼ÀîjzÁÝgÉ ¤Ã£ÀÄ §AUÁgÀ ©aÑPÉÆqÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è ºÁQ PÀnÖPÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ " CAvÁ ºÉý ªÉÆøÀvÀ£À¢AzÀ 1) vÀ¯Á MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ JAlÄ §¼ÉUÀ¼ÀÄ 2) 2 vÉƯÉAiÀÄ MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÁzÁ ¸ÀgÀ CzÀgÀ°è ®Qëöäà £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄÆwð EzÀÝzÀÄÝ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ vÉƯÉAiÀÄ MAzÀÄ UÀÄAr£À ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2 vÉƯÉAiÀÄ MAzÀÄ ªÀÄÄwÛ£À ¸ÀgÀ MlÄÖ 14 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ MlÄÖ 14 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ CA.Q.2,80,000-00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ºÁ¼ÉAiÀÄ°è gÉÆïïØ UÉÆïïØ §¼ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁr §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2012 PÀ®A 279,337,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 30-08-2012 gÀAzÀÄ E®PÀ¯ï CQÌ D¸ÀàvɬÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÀæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «ÃgÀ¸ÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ zÉÆqÀØAiÀÄå «ÃgÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð ¸Á.E®PÀ¯ï EªÀgÀ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, F ¢£À ¨É¼ÀV£À 11-45 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆæ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §Ä¯ÉÃgÉÆ ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-29/JA-5885 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß E®PÀ¯ï-PÀĵÀÖV gÁ.ºÉ-13 gÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁå¢UÀÄ¥Áà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÁºÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ¥À°Ö DV ¥ÀÄ£ÀB E®PÀ¯ï PÀqÉUÉ ªÀÄÄR ªÀiÁr ¤AwzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁºÀÄ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀÀ ¸ÉÆAlPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ ªÁºÀ£À PÀÆqÀ dRAUÉÆArzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛz

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA.188/12 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DåPÀÖ

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA. PÉ.J.03/6688 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï J£ï.ºÉZï.13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÀðdÕ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¨ÉæPïgÀ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.09/J.7661 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¯ÁjAiÀÄÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è vÀVΣÀ°è ºÉÆÃV ¤AwzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ ªÀÄÄjvÀÄ ¨Áj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ PɼÀUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2012 PÀ®A 279 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJA« DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 30-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üüAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà §¸ÀjVqÀzÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.PÁgï £ÀA PÉJ-29/JA-6289 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ C¸ÀzÀgÀ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ, F ¢£À ¨É¼ÀUÉÎ vÀÄ«ðºÁ±À¼ÀPÉÌ vÀªÀÄä PÁgï ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ UÀȺÀ ¥ÀæªÉñÀPÁÌV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀPÁÌV ¸ÀAeÉ 05-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖV-E®PÀ¯ï gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉÃzÁÝj-50 gÀ ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 QÃ.«ÄÃ.zÀÆgÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ D®A ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÀæµÀgï ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-07/6088 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀAeÉ 05-45 UÀAmÉUÉ zÉÆÃnºÁ¼À PÁæ¸ïzÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÄìZÀ£É ªÀUÉÊgÉ PÉÆqÀzÉà zÉÆÃnºÁ¼À PÁæ¸ïzÀ°è ªÁºÀªÀ£ÀÄß MªÀÄä¯Éà §®PÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ »AzÉ ºÉÆÃgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ PÁgï PÀæµÀgï ªÁºÀªÀÄPÉÌ lPÀÌgï DVzÀÄÝ EzÀjAzÀ PÁgï ªÀÄvÀÄÛ PÀæµÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁUÀzÉ EzÀÄÝ JgÀqÀÄ ªÁº£ÀÀUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ PÀæµÀgï ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ oÁuÉAiÀÄ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

Thursday, August 30, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 29-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ZÁ®PÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt FvÀ£ÉÆA¢UÉ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄj¸Áé«Ä ZÀÄPÁÌr EvÀ£À£ÀÄß »AzÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ AiÀÄĤPÁgÀ£ï »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/PÀÆå-6767 gÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄ£Á¼À ¢AzÀ PÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÁ EzÁÝUÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ºÀAa£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀvÀÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ¨ÉAZïPÀ®ÄèUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ¤¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄj¸Áé«Ä EvÀ£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ vÀ¯É ¨sÁUÀzÀ ºÀuÉUÉ, »A¨ÁUÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà PÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ±ÁAvÀ¥Àà ¨É®èzÀ ºÉZï.¹ -49 PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 235/2012 PÀ®A. 110(E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 29-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉUÉ ²æà «±Àé£ÁxÀ ¦.¹. £ÀA: 190 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 29-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ D£ÉUÀÄA¢, PÀqɨÁV®Ä, ¸ÀuÁ¥ÀÄgÀ, «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ UÀrØ, ºÀ£ÀªÀÄ£À½î UÁæªÀÄUÀ¼À PÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¦.¹. 100 ²æà ªÀÄ»§Æ§ EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀªÀÄ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è §AzÁUÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, MzÀgÁqÀÄvÁÛ, CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀjUÉ «£Á PÁgÀt CqÀØ ºÁAiÀÄÄÝ CªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ, d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀħA¢vÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¤UÉ D jÃw ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¸Àj C¯Áè JAzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÁUÀÆå ¸ÀºÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ« vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 19 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: 31 £Éà ªÁqÀð «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ vÁAqÁ UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¥Àæw¤vÀå EzÉà jÃw UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ wêÀæ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ w½zÀħA¢vÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀܽAiÀĪÀ£ÁVzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAvÀvÉAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ wêÀæ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ «ÄÃgÀ ºÉZï.¹. 88 J¸ï.ºÉZï.N. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 447, 323, 324, 354, 355, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢:-29-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11:30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¥ÉæêÀĪÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀ§zÀæUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À, ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢: 29-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ ¸ÉÆ¸É ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ J®ègÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ KPÁKQ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀtÚ vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj, ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj, ±ÀAPÀæ¥Àà PÀÄj, zÀÄgÀÄUÀªÀÄä PÀÄj, §Ä±Àå¥Àà PÀÄj, ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀtÚ FvÀ£À mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ²ªÀUÀAUÀªÀÄä, UÀAUÀªÀÄä, ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀtªÀÄä EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ «ÃgÀtÚ ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¢ÝÃgÁ £ÀªÀÄä£ÀÄß AiÀiÁªÀ PÉøÀÄ ¥ÉưøïgÀÄ PÉÆÃlð K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè. £ÁªÀÅ £ÁAiÀÄPÀ d£ÁAUÀzÀªÀjzÉÝêÉ. £ÀªÀÄä ¸À«ÄÃ¥À AiÀiÁgÀÆ §gÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀƼÉAiÀÄgÉà JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £À£Àß «ÃgÀtÚ FvÀ£ÀÄ ZÀ¥Àà° PÁ°¤AzÀ MzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd, ±ÀAPÀæ¥Àà EªÀgÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀgÀÄ. G½zÀªÀgÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ £É®PÉÌ ºÁQ §rzÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ §Ä±Àå¥Àà PÀÄj ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀÄj EªÀgÀÄ ºÉà °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ£À PÁ°UÉ §qÉ¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À PÁ°¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀºÀwÛvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¨É¤ßUÉ §qÉ¢zÀÄÝ ºÁUÀÄ ²ªÀUÀAUÀªÀÄä UÀAUÀªÀÄä, ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀÄ £À£Àß ¸ÉƸÉUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ §qÉ¢zÀÄÝ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉƪÀÄä¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ §qÉ¢zÀÄÝ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É £Á£ÀÄ UÀÄAqÁ gËr EzÀÄÝ £À£ÀߣÀÄß AiÀiÁgÀÆ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ºÁUÀÆ «ÃgÀtÚ£À mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ £ÁAiÀÄPÀ d£ÁAUÀzÀªÀ¤zÀÄÝ £À£Àß zÀt «ÃgÀtÚ£À ¸À«ÄÃ¥À §AzÀgÉ £Á£ÀÄ CmÁæ¹n PÉøÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. JAzÀÄ ºÉzÀj¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £ÁªÉ®ègÀÆ C¸Àé¸ÀÜUÉÆAqÀÄ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ J®ègÀÆ PÁ°¤AzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß MzÉAiÀÄ ºÀwÛzÀgÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀA¦è EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß 108 CA§Ä¯É£ïì£À°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀtÚ§¸À¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ºÉZï.¹. 60 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 447, 323, 324, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 29-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ²ªÀUÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¢¼À: ªÉAPÀmÉñÀ¥Àà ºÀÄqÉÃzÁ¼À, ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÀvÀÛ £Án ªÀiÁqÀ®Ä UÀzÉÝAiÀÄ°è vÀAiÀiÁj¹ £ÀqɹzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨sÀÆ«ÄaiÀÄ°è FgÀtÚ PÀÄj EªÀgÀ ªÀiÁ°PÀvÀézÀ mÁæPÀÖgï£ÀÄß qÉæöʪÀgÁzÀ µÀtÄäR EªÀgÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥Àlègï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. D ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ 1) ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ DgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀtªÁ¼À ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ ºÁUÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: «ÃgÀ£ÀUËqÀ EªÀðjUÀÆ ¯Éà ¨ÉƸÀÄrà ¸ÀƼÉÃgÀ ¤ÃªÀÅ °AUÁAiÀÄvÀ d£ÁAUÀzÀ°è ºÀÄnÖzÀgÀÆ PÀÆqÁ £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÁzÀ FgÀtÚ PÀÄj eÉÆvÉ ¸ÉÃj F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è UÀzÉÝ ºÀZÀÑ®Ä §A¢¢ÝÃj ¤ÃªÀÅ FUÀ UÀzÉݬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ £ÀªÀÄUÉ F jÃw ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ¸ÀjAiÀįÁè F ¨sÀÆ«Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ F jÃw KPÁKQ £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ §qÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ±ÀgÀt¥Àà «gÀÄ¥ÀtÚ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÁUÀÆ UÀAUÀªÀÄä¼À ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ C®èzÉà J®ègÀÆ ¸ÉÃj vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß PÁ°UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ £À£Àß PÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÉÆmÉÖUÉ M¢ÝzÀÝjAzÀ £À£Àß ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖV vÀÄA¨Á £ÉÆêÀÅ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæêÀĪÀÄä ºÁUÀÆ ±ÀgÀtªÀÄä EªÀgÀÄ PÀÆr £À£Àß ºÁUÀÆ UÀAUÀªÀÄä¼À vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß »ZÀÄPÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀvÁÛgÉ. DUÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ qÉʪÀgÀ£ÁzÀ µÀtÄäR FvÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §A¢zÀÄÝ DvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ §qÉ¢zÀÄÝ G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÁzÀ FgÀtÚ PÀÄj EªÀgÀ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß E£ÉÆߪÉÄä F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è vÀAzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤A¢j¹gÀÄvÁÛgÉ. ²æà ¸ÉÊAiÀÄzï «ÄÃgÀ¸Á§, ºÉZï.¹. 88 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

Wednesday, August 29, 2012

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 229/2012 PÀ®A. 302 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 28-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4:00 UÀAmÉUÉ ²æà J¸ï.±ÀgÀt§¸ÀªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¢: «ÃgÀ§zÀæUËqÀ 52 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: 76 ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃl EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ.     ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ EwÛaUÉ C½AiÀÄ£ÁzÀ r. «±Àé£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀtªÁV ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¥Àæw ¢£À PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ F §UÉÎ C°è EgÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉý ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼À£ÀÄß JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸Áj £ÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃUÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁzÁ£À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ºÉý ªÁ¥À¸ÀÄì UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CAUÀrAiÀÄ PÁéAiÀÄ£À §ÆvÀUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ §ºÀ¼À ¹jAiÀĸï EzÉ §¤ß CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÆ PÀÆr ªÀÄĵÀÆÖgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß UÀÆlPÉÌ PÀÆr¹zÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ AiÀiÁgÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV w½¸ÀzÉà EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°è C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃUÀgÀÄ EgÀ°¯Áè. ªÀÄUÀ¼À PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀA¢zÀ PÀ¯É PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ C½AiÀÄ r. «±Àé£ÁxÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀiÁªÀ r. «gÉñÀ¥Àà, ºÁUÀÆ CvÉÛ ªÀĺÁAvÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ¥Àà£À vÀªÀÄä£ÁzÀ r. azÁ£ÀAzÀ¥Àà J®ègÀÆ PÀÆr ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄwÛUÉUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ ¸ÀÄwÛ PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁææ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.


¢£ÁAPÀ : 28-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀiÁzÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ :25 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zÀÄgÀÄUÀªÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁSÁ¥ÀÆgÀzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀA¢ AiÀÄAPÀ¥Àà LºÉÆ¼É PÀÆrPÉÆAqÀÄ AiÀĪÀÄ£À¥Àà EvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ : PÉ.J- 53 / E- 9336 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¤£Éß ¢£ÁAPÀ : 27-08-2012 gÀAzÀÄ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ºÀĽ̺Á¼ÀzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀgÁ¬ÄvÀÄ CAvÁ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 28-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CzÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀįÁð£ÀºÀ½î¬ÄAzÀ ºÀĽ̺Á¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁjPÁåA¦£À gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ PÉãÁ¯ï ªÉÄð£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA§gÀ : PÉ.J- 27 / J£ï- 7777 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÁUÀgÁd »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ DPÀqÉ FPÀqÉ Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è JqÀ¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÁgÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà FvÀ£À PÁ°UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ £ÁUÀgÁd£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà r. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

3) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2012 PÀ®A. 454, 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 28-08-2012 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ±ÀA§tÚ PÉƼÀÆgÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ¸ÀPÁðj ».¥Áæ. ±Á¯É aPÉ£ÀPÉÆ¥Àà EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, aPÉ£ÀPÉÆ¥Àà UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ ©£Áß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ».¥Áæ. ±Á¯É ºÉƸÀ PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß PÀnÖ¹zÀÄÝ, HgÀ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀlÖqÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22-08-2012 gÀAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉƸÀ ±Á¯ÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ J¯Áè ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÁAvÀgÀ ªÀiÁr ºÉƸÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÉݪÀÅ. ¥Àæw ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ ±Á¯É ¥ÁægÀA¨sÀªÁV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ ±Á¯É ©lÖ £ÀAvÀgÀ J¯Áè gÀƪÀÄÄUÀ¼À ©ÃUÀ ºÁQ ©ÃUÀzÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß D¦üøï gÀÆ«Ä£À UÉÆÃqÉUÉ ºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉݪÀÅ. ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 25-08-2012 gÀAzÀÄ ±À¤ªÁgÀ ¢ªÀ¸À ªÀÄzsÁåºÀß ±Á¯É ©lÖ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ J¯Áè gÀƪÀÄÄUÀ¼À£ÀÄß ©ÃUÀ ºÁQ CªÀÅUÀ¼À QðUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ±Á¯ÉAiÀÄ D¦üøï gÀÆ«Ä£À UÉÆÃqÉUÉ vÀÆUÀÄ ºÁQ £ÀAvÀgÀ D¦üøï Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¨Á£ÀĪÁgÀ gÀeÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ HjUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ D¦üøï gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®Ä vÉgÉzÁUÀ D¦üøï gÀÆ«Ä£À QqÀQ vÉgÉ¢zÀÄÝ, CzÀgÀ M¼À a®PÀ ªÉ°ØAUï QvÀÄÛ ©¢ÝzÀÄÝ C°èAiÉÄà ±Á¯ÉAiÀÄ gÀƪÀÄÄUÀ¼À ©ÃUÀzÀ Qà UÉÆAZÀ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ©ÃUÀzÀ PÉÊ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀA¥ÀÆålgï EzÀÝ gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è 1] ¹.¦.AiÀÄÄ. 2] ¦üæAlgï 3] Qà ¨ÉÆÃqÀð E¢ÝgÀ°®è. ¢£ÁAPÀ: 25-08-2012 gÀAzÀÄ 1-00 ¦.JA. ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ 9-00 J.JA. zÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ D¦üøï gÀÆ«Ä£À QqÀQAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV vÀ½î »A¢£À a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ UÉÆqÉUÉ ºÁQzÀ QÃUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà jÃwAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀA¥ÀÆålgï gÀÆ«Ä£À ©ÃUÀ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 1] MAzÀÄ ¦æAlgï C.Q. 3000=00 gÀÆ, 2] MAzÀÄ ¹.¦.AiÀÄÄ. C.Q. 12000=00 gÀÆ, 3] MAzÀÄ Qà ¨ÉÆÃqÀð C.Q. gÀÆ, 250=00 MlÄÖ 15250=00 gÀÆ, ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÛ gÀÆ«Ä£À ©ÃUÀ ºÁQ QqÀQAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ D¦üøï gÀÆ«Ä£À°è MUÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, August 28, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

¸ÁzÁUÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 228/2012 PÀ®A. 323, 324, 504 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:45 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà PÀ¯Áåt vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ ªÀAiÀĸÀÄì: 30 ªÀµÀð eÁw: ¨sÉÆë, G: PÀ®ÄèºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ. ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £Á£ÀÄ ªÉÄïÁÌt¹zÀ «¼Á¸ÀzÀ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥À fêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ºÀjd£ÀªÁr£À gÉÆÃr£À°è ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ¸ÀtÚ¥ÀàAiÀÄå 32 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è £À£ÀUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ `` ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà zÁjAiÀÄ°è AiÀiÁPÉà ¤Aw zÁj ©qÀÄ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ.`` CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ CªÀj¤UÉ CµÀÄÖ gÀ¸ÉÛ EzÉ ºÉÆÃUÀÄ £À£ÀUÁåPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛà CAvÁ ºÉüÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ `` J¯Éà JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛÃAiÉÄãÀÄ CAvÁ £À£ÀߣÀÄß ¨ÉÊzÁqÀ ºÀwÛzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£Éà ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨ÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÄ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¨Á®Ä vÀAzÉ ®PÀëö¥Àà ºÀjd£À FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁPÉà F jÃw ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛà CAvÁ dUÀ¼À ©r¹ DvÀ¤UÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ D¢ vÀAzÉ gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ®Ä ¨ÉÆë FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨ÁUÀzÀ°è gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£ÀUÉ §qÉzÀ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ¸ÀtÚ¥ÀàAiÀÄå FvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ²æÃ. ¸ÀtÚ§¸À¥Àà ºÀÆUÁgÀ ºÉZï.¹ 60 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/2012 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 27-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 11-45 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ZËUÀÄqÀw ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. mÉAUÀÄAn vÁ.PÀĵÀÖV EªÀgÀÄß «ZÁj¹ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆ® ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæüvÀgÀ ºÉÆîUÀ¼ÀÄ DdÄ-¨ÁdÄ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆîzÀ M¼ÀUÀnÖAiÀÄ ¤ÃgÀÄ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆævÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ DUÁUÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÁUÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÀzÀj E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʵÀªÀÄå EgÀÄvÀÛzÉ. EzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ F ¢£À ¢£ÁAPÀ 27-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 09-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆîzÀ §zÀÄ«£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ DgÉÆæ £ÀA zÉÆqÀØ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Á ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸À® M¼ÀUÀnÖ ªÀÄÄZÀÄÑ CAvÁ ºÉýzÀÄæ PÉüÀ¯Áè ¤Ã£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw AiÀiÁPÉ «£ÁBPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛj CAvÁ PÉüÀ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß zÀ¨ÁârzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁPÉ «£ÁBPÁgÀt »UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛj CAvÁ C£Àß®Ä DgÉÆæ £ÀA 4 zÉÆqÀØ¥Àà FvÀ£ÀÄ CzÀ£ÉãÀÄ ¸ÉAmÁ PÉýۢ CAvÁ vÀ£Àß §®UÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £ÀÆQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ DvÀ£À PÉÊ »rAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ JqÀUÉÊAiÀÄ°zÀÝ PÉÆqÀ° ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ vÁV DvÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 1 zÉÆqÀØ¥Àà FvÀ£ÀÄ F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Àß K£ï PÉýÛgÉè fêÀ vÀUÉzÀÄ ©ræ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ vÁ½ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ ºÁUÀÆ vÁ½AiÀÄ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀjzÀÄ ©zÀÄÝ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà PÀÄj ºÉZï.¹-32 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2012 PÀ®A. 110(E)(f) ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ¹.¦.¹-199 EªÀgÀÄ ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ M§â D¥Á¢vÀ£ÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÉÄïÁ¢ÃPÁjUÀ¼À DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁgÀÆ K£ÀÆ ªÀiÁqÉÆÃPÀ DUÀ®è, ¨ÉÆøÀÆr ªÀÄPÀ̼ÀÄ £À£ÀßzÉãÀÄ ¸ÉAmÁ ºÀgÀPÉƼÀîvÁgÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀzÀr vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÉÆÃr CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀgÀÄ CªÀ£ÀÄ PÉüÀzÉ AiÀiÁªÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÉýzÀgÀÄ CµÉ× £Á£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà dUÀ° ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ G:PÀÆ°PÉ®¸À vÁ:f:PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß C°èAiÉÄà ºÁUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÀzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà ºÀ¼ÉªÀÄ£É FPÀUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄÄlÄÖ zÉÆõÀ¢AzÀ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ C®è°è aQvÉì ªÀiÁr¹zÁUÀÆå UÀÄt-ªÀÄÄRªÁUÀzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁr J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ GzÁݼÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ dAwUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà C±Àæ¥sï ºÀĸÉãï, J.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Monday, August 27, 2012

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/2012 PÀ®A. 143, 147, 447, 341, 323, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n. ¦.J. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ:- 26-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj, ªÀAiÀĸÀÄì 34 ªÀµÀð eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 26-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ²ªÀUÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: ªÉAPÀmÉñÀ¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ EªÀgÀÄ w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ CªÀgÀ ºÀtªÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 10 «¹ÛÃtð 1 JPÀgÉ 10 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ²ªÀUÀAUÀªÀÄä¼À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ (1) ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À (2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À (3) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À (4) «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À (5) ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À (6) ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà J®ègÀÆ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀtªÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ d«Ää£À°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ £À£ÀߣÀÄß CqÀØUÀnÖ vÀqÉzÀÄ £À£ÀUÉ " ¯Éà £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà F d«ÄãÀÄ £ÀªÀÄäzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ E°è n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃAiÀiÁ " CAvÁ eÁw JwÛ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ mÁæöåPÀÖgï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ £À£ÀߣÀÄß KPÁKQ CAV »rzÀÄ PɼÀUÉ J¼ÉzÀÄ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀgÀÄ. DUÀ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ UÀzÉÝAiÀÄ°èzÀÝ ²ªÀUÀAUÀªÀÄä, UÀAUÀªÀÄä, «ÃgÉñÀ¥Àà, ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà, ¸ÉÆêÀÄ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ §rAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©r¹PÉƼÀî®Ä §A¢zÀÄÝ, ²ªÀUÀAUÀªÀÄä, UÀAUÀªÀÄä EªÀj§âjUÀÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ " ¯Éà £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà HgÀ°è ¤ªÀÄä wAr eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ, ¤ªÀÄä ¸ÉÆPÀÄÌ ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛêÉ, E£ÉÆߪÉÄä F d«Ää£À vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ E°èAiÉÄà ºÀÆvÀÄ©qÀÄvÉÛÃªÉ " CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀgÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀj 6 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 226/2012 PÀ®A. 143, 147, 447, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:-26-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉUÉ ²æà ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ§æUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À ªÀAiÀĸÀÄì: 40 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À ªÀÄgÀ½ ºÉÆç½AiÀÄ ºÀtªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 10 «¹ÛçÃtð 1:00 JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ¢: ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ Rjâ¹zÀÄÝ £À£Àß PÀ¨ÁÓ ¸Áé¢Ã£Á£ÀĨsÉÆÃUÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ (1) FgÀtÚ vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj, (2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj (3) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj (4) §ÄµÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj (5) zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj (6) ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà (7) «gÉñÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ºÀÄqÉÃzÁ¼À ¸Á: J®ègÀÆ ºÀtªÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr KPÁKQ £À£Àß ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀߣÀÄß §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄtÚ EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ FgÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ¨É¤ßUÉ JgÀqÀÄ §ÄdPÉÌ PÁ°UÉ §qÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÀ. G½zÀªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ §qÉ¢zÀÄÝ, §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ §®ªÁzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä ºÉƸÀUËqÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀ§zÀæ¥Àà EªÀgÀÄ vÀPÀët PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÀ §¸ÀªÀgÁd£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ K£ÁzÀgÀÆ ºÉÆqÉ¢zÀÝgÉ £À£Àß ¥Áæt ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ £À£ÀߣÀÄß fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÀªÀÄä mÁæPÀÖgÀ¤AzÀ £À£Àß ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è n®ègÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ gÁdQÃAiÀĪÁV ±ÀQÛªÀAvÀjzÀÄÝ §¯ÁqÀåjzÀÄÝ £À£ÀUÉ gÀPÀëuÉ ¤Ãr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÀUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw. " CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀtÚ §¸À¥Àà ºÀÆUÁgÀ ºÉZï.¹. 60. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 

Saturday, August 25, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

gÁwæ PÀ£ÁßPÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2012 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ ¢:24-08-2012 gÀAzÀÄ 10:45 J.JA UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà Dgï ¸ÀzÁ²ªÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ vÁvÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ.PÀªÀiÁägÀ G.ªÀiÁtÂPÀåA PÉÆý ¥sÁgïAzÀ ¥Á®ÄzÁgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸Á.UÀÄAlÆgÀ ºÁ.ªÀ. £ÀqÀĪÀ®PÉÆ¥Àà ¹ÃªÀiÁ vÁ.PÀĵÀÖV, ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁtÂPÀåA PÉÆý ¥sÁgÀAzÀ ¥Á®ÄzÁgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ²æà PÉ. gÁªÀĪÉÆúÀ£ï ºÁUÀÆ JA. ²æäªÁ¸À PÀÆr ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 23-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¦üøï PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ D¦üøïUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 24-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 07-35 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj PÉÆý ¥sÁgÀAzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ²ªÀAiÀÄå JA¨ÁvÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ AiÀiÁgÉÆà D¦üøï£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°è£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁè¦°è ªÀiÁrzÁÝgÉ. CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ C®èUÉ ºÉÆÃV ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV «µÀAiÀÄ ¤d«zÀÄÝ D¦üøï zÀ°è£À PÁå±ï mÉç¯ï£À qÁæzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3800=00 gÀÆ¥Á¬Ä ZÀ¯ÁªÀuÉ £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1800=00 ºÀ¼ÉAiÀÄ ºÀjzÀ £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 400=00 gÀÆ¥Á¬Ä £ÁtåUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 07-35 UÀAmÉ CªÀ¢AiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÉÊd£ÁxÀ ºÉZï.¹-45 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

2) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2012 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

ªÀÄÄgÀ½ÃPÀȵÀÚ f.     vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄAiÀÄå ªÀAiÀĸÀÄì.24 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ. MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw.    PÀªÀiÁä, «¼Á¸À.- ¸Á: CAdÆj PÁåA¥À ¥ÉÆÃ:ªÀÄĵÀÆ×gÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ
£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ PÀuÁðlPÀ ¨ÁåAPï ±ÁSÉAiÀÄ°è CPËAmï N¥À£ï ªÀiÁr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨ÁåAQUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆúÉÆAqÁ ¹r r®Pïì £ÀA. £ÀA: PÉJ:37 / Dgï-6482, PÀ¥Àäà §tÚzÀÄÝ, ZÀ¹ì £ÀA:
MBLHA 11ENA9F07476 EAf£ï £ÀA: HA11 ECA 9F 03610
CA.Q. 35,000-00 gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 1-00 ¦.JA.PÉÌ ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ J.n.JA. ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹, ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV 1-10 ¦.JA.PÉÌ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. PÁ½PÀȵÀÚ ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀt

3) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 23/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ®Qëöäà EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß zÉÆqÀتÀÄä ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀj AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä EªÀgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ : 23-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÉÎ ¢£ÁAPÀ : 24-08-2012 gÀAzÀÄ 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ®Qëöäà EPÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀPÁj ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß aQvÉìUÁV £ÁUÀ£ÀPÀ®èPÉÌ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ PÁgÀlVAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è ¨É¼ÀUÉÎ 7-00 UÀAmÉUÉ ®Qëöäà EPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äÃPÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «.JªÀiï. zÉøÁ¬Ä J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ rvru AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, August 24, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 23-08-2012 gÀAzÀÄ 9-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ºÀµÀðªÀzÀð£À ZÉ£Àß½î ¸Á: ©£Áß¼À, EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 23-08-2012gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß CtÚ ªÀÄÈvÀ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¥ÁåµÀ£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J.-37, J¸ï-1372, £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ ±ÀgÀt¥Àà wªÀiÁä¥ÀÆgÀ, ºÁUÀÆ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀ EªÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ©£Áß¼À¢AzÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ©£Áß¼À UÁæªÀÄPÉÌ vÀªÀÄä, vÀªÀÄä, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÁAiÀiÁ §¤ßPÉÆ¥Àà ªÀiÁUÀðªÁV PÉÆ¥Àà¼À-UÀzÀUÀ J£ï.ºÉZï,-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¤ßPÉÆ¥Àà ¹ÃªÀiÁzÀ°è §¤ßPÉÆ¥Àà ¸À«ÄÃ¥À §gÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀĺÉÃAzÁæ eÉʯÉÆ PÁgï £ÀA:PÉ.J.-35, JªÀiï-9239 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ CUÀ®ªÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄÈvÀ CtÚ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vÀ£Àß CtÚ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ vÀ£Àß CtÚ£À ¨ÉÊPï »AzÀÄUÀqÉ vÀªÀÄä ¨ÉÊPï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà wªÀiÁä¥ÀÆgÀ, ºÁUÀÆ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀ, EªÀgÀÄ WÀl£É £ÉÆÃr vÀ£Àß CtÚ¤UÉ G¥ÀZÀj¹ PÀÆqÀ¯Éà 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ CzÀgÀ°è vÀ£Àß CtÚ¤UÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr ªÉÊzÀåjAzÀ aQvÉì ªÀiÁr¸ÀĪÁUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ vÀ£Àß CtÚ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ¸ÀAeÉ 6-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÝjAzÀ ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà, J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2012 PÀ®A. 41(1) ¸À»vÀ 109 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 23-08-2012gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀÄjvÀÄ ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ »mÁß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA/ zÀÄUÀð¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ 20, eÁ. ¨sÀdAwæ G. ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÀgÀ ¸Á. PÉ£Á¯ï ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ »mÁß¼À 2) ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀA/ FgÀ¥Àà VtÂUÉÃj ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð, eÁ.PÀÄgÀ§gÀ G.UÀ¢Ý PÉ®¸À ¸Á. »mÁß¼À EªÀgÀÄ »mÁß¼À UÁæªÀÄzÀ°è PÀvÀÛ®°è C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2012 PÀ®A. 41(1) ¸À»vÀ 109 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 23-08-2012gÀ ªÀÄzsÁåºÀß ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀÄjvÀÄ ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ »mÁß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ±ÁAvÀ vÀA/ zÉêÀ¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÀAZÁAiÀÄw »AzÉ ¥ÀA¥ÁªÀ£ÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, August 23, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 22-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-63, PÉÆ¥Àà¼À - UÀzÀUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «Ä¯ÉäAiÀÄA PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ PÁgÀ £ÀA: PÉ.J-22/¦-5165 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ £ÁgÉÆÃmÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ºÀ®UÉÃj PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÉ.J¸ï.Dgï n.¹ §¸ï £ÀA: PÉ.J-37/J¥sï-205 £ÉÃzÀÝPÉÌ ªÀÄÄA¢£À §®UÀqÉUÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DgÉÆævÀ ºÁUÀÆ PÁj£À°èzÀÝ E§âjUÉ ªÀÄvÀÄÛ §¹ì£À°èzÀÝ 5 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzsÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt PÁgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 45/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¨Á§tÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 50 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀVgÀĪÀ ªÉÆtPÁ®Ä ¸ÀÆ®zÀ ¨ÁzɬÄAzÀ §¼À° fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¨ÁV®Ä a®PÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÄAeÁ£É 7:50 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀÄ®ètÚ, J.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÁÝgÉ.

Wednesday, August 22, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 21-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆUÀ¯ÉAzÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ¨ÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢¯ï±Ázï ªÀAiÀiÁ : 7 ªÀµÀð ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgï vÀªÀÄä ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®è £ÀA§gÀ : PÉ.J- 36 / qÀ§Äè- 7846 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ- ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¸ÉÊr£À°è ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DPÀqÉ FPÀqÉ Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀîzÉ vÀªÀÄä ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzɺÁPÀ®Ä ºÉÆV vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ vÁ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ EzÀjAzÀ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ PɼÀUÉ ©zÀÝgÀÄ. EzÀjAzÀ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ, JqÀUÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ gÀPÁÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä ¸ÉÆÃ¸É ¢¯ï±Ázï EPÉUÉ ©¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁvgÀÄvÀÛªÉ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ.J- 35 / ºÉZï- 2952 CAvÁ EzÀÄÝ vÀªÀÄä ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ°èUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ZÁ®£ÀPÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ vÀA¢ gÁeÁ¸Á§ ªÀÄļÀÆîgÀ ªÀAiÀiÁ : 36 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: §qÉç¹Ã¢ ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ. CAvÁ EzÀÄÝ DvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ JgÀqÀÆ PÉÊUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ, ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. «.JA. zÉøÁ¬Ä J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ²æñÉÊ® vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ zÁåªÀÄUÉÆüÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 29 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀÀ, G: Dgï.n.N PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀ, ¸Á: UÀ«²æãÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À. PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ UÀ«ªÀÄoÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ »gÉÆà ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉzÀÝ£ÀÄß zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ NªÀgïmÉPï ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¹Ìqï ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ,  EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ, §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, §®UÁ® ªÉÆÃtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §®Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æñÉÊ®gÁªï PÀÄ®PÀtÂð ºÉZï.¹ 02 ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

eÁw¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

3) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 354, 504, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10)(11) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989.

¢£ÁAPÀ 20-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀªÀiÁ®gÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀ £ÀqÀÄªÉ £ÀqÉzÀ dUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀĪÁV ¢£ÁAPÀ 21-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀ£À ¸ÀAUÀrUÀ «gÉñÀ£ÀÄ ºÀªÀiÁ®gÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄãÁQë mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 01) UÀ¥sÀÆgÀ. (02) ¯Á®¸Á§. (03) ºÀĸÉãÀ.
£ÉÃzÀݪÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ EzÀÝ «gÉñÀ¤UÉ zÀ¨ÁârzÀÝjAzÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÁåqÀæ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÁzÀ «gÉñÀ, ªÀiË£ÉñÀ gÀªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ, ¨É°Ö¤AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀºÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. PÁ½PÀȵÀÚ ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀt

4) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ EUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉUÉ §¯Áîj PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gɯÉéUÉ ºÀwÛ ºÉÆÃV ©PÉë¨ÉÃrPÉÆAqÀÄ ªÁ¦Ã¸À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ CzÉà gɯÉéUÉ §AzÀÄ §£Á¥ÀÆgÀzÀ°è E¼ÀÄzÀÄ £ÀAvÀgÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è HgÀ°è §PÀj ©PÉë ¨ÉÃr gÁwæ ªÉÃ¼É §£Á¥ÀÆgÀzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ EgÀĪÀ ¥ÁªÀðw ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÀAUÀ ªÀÄA¢gÀzÀ°è ¢£Á®Ä ªÀÄ®VPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ DzÀgÉ CªÀ¤UÉ C¸ÀܪÀiÁ gÉÆÃUÀ«zÀÄÝ vÀ£ÀUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è CAUÀrAiÀÄ°è UÀļÀV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀÄAUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ »VgÀĪÁUÀ ¤£Éß ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ©PÀëÄPÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ EzÀÝ C¸ÀܪÀiÁ gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° CzÀgÀ ¨ÁzɬÄAzÀ EAzÀÄ ©PÉëUÉ ºÉÆÃUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ ¤£Éß ¸ÁAiÀÄAPÁ®¢AzÀ §£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DdĨÁdÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀlÖtzÀ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛ d£ÀjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr «ZÁj¹zÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£ÉªÀgÉUÉ PÁzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀzÀÝPÉÌ vÀªÀÄä°è vÀqÀªÁV §AzÀÄ F zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Tuesday, August 21, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/2012 PÀ®A. 279, 304(J), L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÉÊAiÀÄåzï E¦üÛPÁgï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzï, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: «rAiÉÆÃUÁæ¥sÀgï ¸Á: §¸ÀªÀtÚ ¸ÀPÀð¯ï, SÁf¥ÀÄgÀ-UÀAUÁªÀw. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ CªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ mÉÊ®gï ¸ÉÊAiÀÄåzï C§ÄÝ¯ï ªÀÄfÃzï EªÀgÀ ºÀwÛgÀ mÉÊ®jAUï PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 20-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄåzï C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzï vÀAzÉ ¢: ¸ÉÊAiÀÄåzï C§ÄÝ¯ï ¨Á¹Ãzï SÁ¢æ EªÀgÀÄ CAiÉÆÃzsÀåPÉÌ ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¹zÀÄÝ JA§ÄªÀªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ C¥ÀWÁvÀªÁV CªÀgÀÄ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CªÀgÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÁPÀ¯ÁVzÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ, £À£Àß aPÀÌ¥Àà ¸ÉÊAiÀÄåzï C§ÄÝ¯ï ¸ÀĨÁ¤ EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ±ÀªÁUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÝ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀgÀ ºÀuÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÉÆmÉÖUÉ, PÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÝ zÁ£À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ºÉƸÀ CAiÉÆÃzsÀå JA§ÄªÀªÀgÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤£Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ºÉƸÀ CAiÉÆÃzsÀå ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ C°èUÉ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ wêÀæ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¯ÁV CA§Äå¯É£ïì §A¢zÀÄÝ, DzÀgÉ CA§Äå¯É£ïì£À°è ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß CA§Äå¯É£ïì£À°è D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÀªÁUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. PÁgÀt £À£Àß vÀAzÉUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¥sÀgÁjAiÀiÁzÀ ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. © CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/2012 PÀ®A. 279, 304(J), L.¦.¹ ºÁUÀÆ

¢£ÁAPÀ: 20-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀPÀÆ̨Á¬Ä UÀAqÀ ®PÀëöätÚ zÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: ZÀ£ÀßzÁ¸ÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁå¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] zÉêÀ¥Àà zÁ¸ÀgÀ ¸Á: ¤ÃgÀ®V UÁæªÀÄ vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À 2] ªÀiÁgÀÄvÉÃ¥Àà zÁ¸ÀgÀ ¸Á: ¤ÃgÀ®V UÁæªÀÄ vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À 3] §¸ÀªÀgÁd ¸Á: ©£Áß¼À 4] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà zÁ¸ÀgÀ ¸Á: ¤ÃgÀ®V UÁæªÀÄ vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À 5] ±ÁAvÀªÀé zÁ¸ÀgÀ ¸Á: ¤ÃgÀ®V UÁæªÀÄ vÁ:f: PÉÆ¥À༠vÀªÀÄä ºÉƼÉAiÀÄ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß UÀÄqÁè£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, ¤AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ EªÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ D ºÉƼÉAiÀÄ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ F ºÉÆ®ªÀÅ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀÄÝ CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÀ¼ÀÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ¼À vÀAV E§âgÀÆ vÀªÀÄä ºÉƼÉAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÁUÀÆ CªÀ¼À vÀAVUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²ææà §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ J.J¸ï.L C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt

3) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2012 PÀ®A. 306 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw zÉêÀPÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà UÀt¥À 65 ªÀµÀð ¸Á: eÉÆÃUÉÃgÀ NtÂ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄUÀ UÁå£À¥Àà ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ±ÉÆèsÁ JA§ÄªÀªÀ¼ÉÆA¢UÉ 02 £Éà ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ, ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è £ÀµÀÖªÁVzÀÝjAzÀ ©°ØAUï ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ §AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ²æêÀÄw ±ÉÆèsÁ EªÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è ¨ÁåAQ£À°è EnÖzÀÝ£ÀÄß ²æêÀÄw ±ÉÆèsÁ EªÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä UÁå£À¥Àà EvÀ¤UÉ PÉÆqÀzÉ ±ÉÆèsÁ ºÁUÀÆ 03 d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ UÁå£À¥Àà¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ¤Ã J¯ÁèzÀgÀÆ ºÉÆÃV ¸Á® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸Á¬Ä ®AUÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV »A¹¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 18-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀªÉÃð±À ºÉÆÃl¯ïzÀ°è gÀÆA £ÀA. 108 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀAVzÀÄÝ, ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢:19-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 33/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ²¯Áà EªÀ¼ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹ «zÁå¨Áå¸À ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ PÀ°AiÀÄĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÁ CAvÁ vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÉýzÀÝPÉÌ ±Á¯ÉUÉ ºÀaÑ®èªÉAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÉÃ¯ï ¢AzÀ GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀÄ®è¥Àà ºÉZï.¹ 47 ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 44/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ CªÀÄgÉñÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÁ¢, ªÀAiÀĸÀÄì: 64 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: »gÉÃCgÀ½ºÀ½î vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð C½AiÀÄ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÉÆÃlzÀ, 50 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ n.©. gÉÆÃUÀ«zÀÄÝzÀjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 20-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »gÉÃCgÀ½ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý UÀAUÁªÀwAiÀÄ §¸Á¥ÀlÖtzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr CªÀÄ°£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà UÀAUÀ¥Àà, ºÉZï.¹. 68 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, August 18, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2012 PÀ®A. 366(J), 506 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 17-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ¨É®èzÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛ, ²PÀët E¯ÁSÉ, vÁªÀgÀUÉÃgÁ, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÊQ PÀÄ: ¨sÁUÀå²æÃ, ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢éwÃAiÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. ªÀµÀðzÀ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ £ÀªÀÄÆägÀ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà UÀ¢Ý EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÁUÀÆ PÁ¯ÉÃf£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ZÀÆqÁ¬Ä¹ ¤£ÀߣÀÄß MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ C£ÀÄßvÁÛ£ÉA§ §UÉÎ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉ CAf ¸ÀĪÀÄä¤zÉÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¢ªÀ¸À ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀå²æà ºÉÆêÀiïªÀPÀð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÁgÀt CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ £Á£ÀÄ, £À£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ²æà PÀjAiÀÄ¥Àà vÁvÀ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ÁìV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQvÀÄÛ. DUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ËªÀÄå EªÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¨sÁUÀå²æà vÀ£Àß UɼÀw £ÉÃvÁæªÀw EªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ©ÃUÀzÀ PÉÊ PÉÆlÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ©ÃUÀzÀ PÉÊ PÉÆlÖ¼ÀÄ. gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¢zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr, ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÉýzÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ°®è. EAzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ²æà gÁd±ÉÃRgÀ UÀÄ©â EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ UÀ¢Ý EªÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀå²æÃAiÀÄ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ aÃgÁrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉzÀj¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §¯ÁvÁÌgÀªÁV PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¯ÁvÁÌgÀªÁV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «gÀÄ¥ÀtÚ J.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÀR° ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt (ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt):.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2012 PÀ®A. 420, 468, 471 L.¦.¹. ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ SÁ¸ÀV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 2007 gÀ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ DAiÀÄĪÉðÃzÀ DåAqï AiÀÄÄ£Á¤ ¥ÁæQÖµÀ£À¸Àð ¥Áæ«d£ïì DåPïÖ 1961 gÀ ¸ÉPÀë£ï 34,

¢£ÁAPÀ: 17-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ qÁ|| ªÀĺÁzÉêÀ ¸Áé«Ä, f¯Áè DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ²æà C±ÉÆÃPÀ¸Áé«Ä ºÉÃgÀÆgÀÄ JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå GZÀÒ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è jmï ¥ÉnµÀ£ï £ÀA: 138/2012 gÀ£ÀéAiÀÄ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À°è C£ÉÃPÀ d£ÀgÀÄ £ÀPÀ° ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝjAzÀ, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ ¸ÉƪÀÄ£Á¼À, PÁgÀlV, ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ(ªÀįÁð£ÀºÀ½î), ºÀĽ̺Á¼À, ZÀ¼ÀÆîgÀ, vÉÆArºÁ¼À, ºÀUÉÃzÁ¼À, £ÁUÀ£ÀPÀ®,¨Éë£Á¼À, ¥À£ÁߥÀÆgÀ, §¸ÀªÀtÚPÁåA¥À, ¨É£ÀÆßgÀ, ±Á°UÀ£ÀÆgÀ, PÀPÀÌgÀUÉÆüÀ, £ÀA¢ºÀ½î, G¼ÉãÀÆgÀ, G¼ÉãÀÆgÀPÁåA¥À, F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, dªÀiÁ¥ÀÆgÀ, UÀÄAqÀÆgÀ, §gÀUÀÆgÀ, PÀÄAmÉÆÃf, ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ, PÉÆmÉßÃPÀ¯ï, §ÆzÀUÀÄA¥Á, ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÁæ, wªÀiÁä¥ÀÆgÀ, zÉëPÁåA¥À, QA¢PÁåA¥À, UÁæªÀÄUÀ¼À°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ UÁæªÀÄUÀ¼À ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ºÁUÀÆ f¯Áè DAiÀÄĵï C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:- 06-08-2012 jAzÀ 17-08-2012 gÀ ªÀgÉUÉ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV 64 d£ÀgÀÄ £ÀPÀ° ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 1] ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ - ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À, 2] ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁ«£ÀªÀÄqÀUÀÄ PÁgÀlV 3] ±ÀgÀt¥Àà ¥ÀÄvÀðUÉÃj PÁgÀlV 4] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÉÆmÉà KjAiÀiÁ PÁgÀlV 5] D£ÀAzÀ §ÆzÀUÀÄA¥Á gÉÆÃqÀ- PÁgÀlV 6] C¸ÀàPï PÁgÀlV 7]
CªÀÄgÉÃUËqÀ £ÀªÀ° gÉÆÃqÀ- PÁgÀlV
8] SÁeÁºÀĸÉãï eÉ.¦.£ÀUÀgÀ- PÁgÀlV 9] J.ºÉZï.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ zÀ¯Á° §eÁgÀ
PÁgÀlV 10] ªÀÄ®è¥Àà Dgï.f, £ÀUÀgÀ PÁgÀlV, 11] ¸ÀÄzsÁPÀgÀ Dgï.f. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV 12] zÁ¤-PÁgÀlV 13] JªÀiï. ¹. ¸ÀAUÀ£Á¼ÀªÀÄoÀ -¸Á®ÄAaªÀÄgÀ 14] ©. PÉÆAqÀAiÀÄå- ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ 15] ±ÀgÀtPÀĪÀiÁgÀ - ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ 16] gÁd±ÉÃRgÀ £ÁqÀUËqÀ - ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ 17] ¸ÀÆAiÀÄð¨Á§Ä - ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ 18] §¸ÀªÀgÁd UÀÄqÀ½î - ºÀĽ̺Á¼À 19] §ÆqÀ£ï¸Á§ -ºÀĽ̺Á¼À 20] gÀÄzÀæ¥Àà J¸ï. - ºÀĽ̺Á¼À 21] AiÀĪÀÄ£À¥Àà -ªÀįÁð£ÀºÀ½î 22] ±ÀgÀt§¸ÀªÀ ªÀįÁð£ÀºÀ½î 23] ¸ÀAUÀn-ZÀ¼ÀÆîgÀ 24] ¥ÀmÉïï -ZÀ¼ÀÆîgÀ 25] £ÁUÀAiÀÄå PÀA©îªÀÄoÀ-ZÀ¼ÀÆîgÀ 26]UÀÄgÀ°AUÀAiÀÄå¸Áé«Ä- vÉÆArºÁ¼À 27] ªÀÄ°èPÁdÄð£À¸Áé«Ä- ºÀUÉÃzÁ¼À 28] ±ÀAPÀgÀ - £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï 29] ²ªÁ£ÀAzÀ ¸Á°ªÀÄoÀ- £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï 30] ²ªÁ£ÀAzÀ ¥Ánïï - ¨Éë£Á¼À, 31] ªÀÄAdļÁ ¥Án¯ï- ¥À£ÁߥsÀÆgÀ 32] CªÀÄgÉñÀ - §¸ÀªÀtÚPÁåA¥ï 33] ºÀĸÉÃ£ï §¸ÀªÀtÚPÁåA¥ï 34] CrªÀAiÀÄå¸Áé«Ä -PÁgÀlV 35] ¸ÀħâgÁªï - ¨É£ÀÆßgÀ 36] §¸ÀªÀgÁd ¨É£ÀÆßgÀ 37] ¸ÀħâgÁªï - ±Á°UÀ£ÀÆgÀ 38] ªÀÄÆqÀ§¸ÀªÀgÁd - PÀPÀÌgÀUÉÆüÀ 39] ªÉAPÀmÉñÀ AiÀÄgÀPÀ¯ï PÀPÀÌgÀUÉÆüÀ, 40] qÀAPÀ£ÀPÀ¯ï §¸ÀªÀgÁd - £ÀA¢ºÀ½î 41] zÀ£ÀAdAiÀÄå -£ÀA¢ºÀ½î 42] PÀ¼ÀPÀ¥Àà -G¼ÉãÀÆgÀ, 43]§¸ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä- G¼ÉãÀÆgÀ 44] D±ÉÆÃPÀ- G¼ÉãÀÆgÀ PÁåA¥ï, 45] ²ªÀªÀÄÆwð gÁªï -F½UÀ£ÀÆgÀ 46] D£ÀAzÀ- dªÀiÁ¥ÀÄgÀ 47] gÁd±ÉÃRgÀAiÀÄå UÀÄAqÀÆgÀ 48] FgÀtÚ- UÀÄAqÀÆgÀ, 49] ¸ÀÄgÉñÀ- UÀÄAqÀÆgÀ 50] ªÀÄ°èPÁdÄð£À -§gÀUÀÆgÀ 51] ²ªÀ°AUÀAiÀÄå PÀÄAmÉÆÃf 52] ²æäªÁ¸À - ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ 53] ªÀÄ»§Æ¨ï - ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ 54] «.J¸ï.¥Ánïï- ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ 55] J¸ï.J¸ï.»gÉêÀÄoÀ-¹zÁÝ¥ÀÄgÀ 56] PÉ.JA. ¥Án¯ï - ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ 57] ªÀĺÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ -PÉÆmÉßPÀ¯ï 58] J.JA. gÁAiÀĨÁV - §ÆzÀUÀÄA¥Á 59] °AUÀgÁd ®PÀÄÌAr- §ÆzÀUÀÄA¥Á 60] »gÉêÀÄoÀ - ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ, 61] ªÀÄÈvÀÄAdAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ- wªÀiÁä¥ÀÆgÀ 62] ±ÀgÀt¥Àà -zÉëPÁåA¥ï 63] eÉ.eÉ. ¨Á§Ä - QA¢PÁåA¥ï 64] C£ÀégÀ ºÀÄ°ZÉPï - §ÆzÀUÀÄA¥Á EªÀgÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ vÁªÀÅ ºÉÆA¢zÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè ªÉÊzÀågÀÄ PÀ£ÁðlPÀ SÁ¸ÀV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 2007 gÀ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ DAiÀÄĪÉðÃzÀ DåAqï AiÀÄÄ£Á¤ ¥ÁæQÖµÀ£À¸Àð ¥Áæ«d£ïì DåPïÖ 1961 gÀ ¸ÉPÀë£ï 34 gÀ ¥ÀæPÁgÀ £ÉÆÃAzÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV £ÀPÀ° ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 17-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-45 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvɬÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÀæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ dAVè¸Á§ £ÀzsÁ¥ï ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÉ.UÉÆãÁ¼À vÁ.PÀĵÀÖV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, DgÉÆæ ²ªÀÅ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ C¥sÉ ¤Ã° §tÚzÀ ªÀÄÆgÀÄ UÁ°AiÀÄ ªÁºÀ£À EzÀgÀ £ÀA§gï UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è EzÀ£ÀÄß »gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÀĪÀÄUÉÃj zÁn ¸ÀAeÉ 05-30 UÀAmÉUÉ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¯Áj §AzÁUÀ CzÀPÉÌ ¸ÉÊqï PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÁºÀªÀ£ÀÄß JqÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ PÀÄtaUÉ C¥sÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀqÀÄ«UÉ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠱À²zsÀgÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ZÁ®PÀ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀĵÀÖVUÉ vÀAzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÁºÀ£À £ÀA§gï vÀªÀÄUÉ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà ªÉÊd£ÁxÀ ºÉZï¹-45 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ:17-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ n¥Ààgï £ÀA: PÉ.J-35/J-5856 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß n¥Ààgï£ÀÄß PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ¥sÁQðAUï ¸ÀܼÀ¢AzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺Á«£À avÀÛ¥Àà EvÀ£ÀÄ PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ªÉÄãÀ UÉÃn£À°è vÀ£Àß n¥Ààj£À næÃ¥ï ²Ãmï ¸À» ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß n¥Ààgï £ÀA: PÉ.J-35/4129 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀvÀÄÛwgÀĪÁUÀ n¥ÀàgÀ£ÀÄß ºÀwÛzÀÄzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ »A¢¤AzÀ JqÀUÀqÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺Á«£À avÀÛ¥Àà¤UÉ §®UÀqÉAiÀÄ PÁ°£À »A§rUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ n¥Ààgï £ÀA: PÉ.J-35/J-5856 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ ²æÃ. gÁd¸Á§ J«Ää ¹.ºÉZï.¹-90 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 17-08-2012 gÀAzÀÄ 1510 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà vɪÀgÀ£ÀߣÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ ¸Á: ªÀiÁ®VwÛ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ:- 15-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÉÄ£ÀAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ªÀiÁ¸ÀÛPÀnÖ- ªÀiÁ®VwÛ gÉÆÃqÀ£À°è ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà PÉÆãÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆî¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃgÀmÁUÀ DUÀ ªÀiÁ¸ÀÛ PÀnÖ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà ªÀÄÆgÀÆUÁ°AiÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ MªÀÄä¯Éè ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀPÀÄ®¸ÀÛgÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà PÉÆ£Á¥ÀÆgÀ EªÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À JqÀ§ÄdPÉÌ vÉgÀaÃzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ ªÁºÀ£À £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚ £ÀA§gÀ EgÀzÀ ªÁºÀ£À EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ PÀqÀªÁ® UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ EzÀÄÝ CAvÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÄÝ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ºÉ¼ÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ PÀgɬĹ CªÀgÉÆÃA¢UÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ »jÃUÉÆuÁÚUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV ©lÄÖ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ UÁAiÀļÀÄ«UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖVUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁUÀ®PÉÆÃlUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ï ªÀÄgÀÄ¢£À ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ §UÉÎ PÀrªÁ® UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀiÁºÀw w½zÀÄPÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£À §UÉÎ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ. SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï HjUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÉøÀzÀ zÁ°¹zÀÄÝ CzÉ. ²æà ºÉZï.r zÁ¤ ¹.ºÉZï.¹-89 ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, August 17, 2012

EAzÀÄ 17-08-2012 gÀAzÀÄ "¸ÀzÁãªÀ£Á ¢ªÀ¸À" EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ f¯Áè ¥ÉưøÀ PÀbÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ J¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ªÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ ²æÃ. ©.J¸ï. ¥ÀæPÁ±À L.¦.J¸ï. f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀÄ ¸ËºÁzÀðvÉAiÀÄ ¥ÀæweÉÕAiÀÄ£ÀÄß ¨sÉÆâü¹zÀgÀÄ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è J¯Áè ¹§âA¢ ªÀ C¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁdjzÀÄÝ ¥ÀæweÉÕAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀgÀÄ.


 

.

PÉƯÉUÉ AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt

1) vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2012 PÀ®A. 323, 324, 307, 355, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÀÄvÀæUËqÀ ¥Ánî, ªÀAiÀĸÀÄì 31 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÀQîgÀÄ, ¸Á: ¸Á¹éºÁ¼À, ºÁ: ªÀ: vÁªÀgÀUÉÃgÁ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ aQvÉìUÁV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-05 UÀAmÉUÉ £ÁqÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ L° ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV Dgï.Dgï.n PÉøÀzÀ°è ªÀPÁ®vÀÄÛ ªÀ»¸À®Ä §A¢zÉÝ£ÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è zÉÆqÀتÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ UÀÄjPÁgÀ ¸Á: EzÁè¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ vÀªÀÄä AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà Dr£À ¸Á: ¨Áå°ºÁ¼À E§âgÀÆ C°èUÉ §AzÀgÀÄ. zÉÆqÀتÀÄä¼ÀÄ "£À£Àß «gÀÄzÀÞzÀ PÉøÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ £ÀqɸÀ¨ÉÃqÀ" CAvÀ £À£ÀUÉ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ "£ÁªÀÅ ªÀQîgÀÄ £ÀªÀÄä PÁAiÀÄPÀ PÉÃ¸ï £ÀqɸÉÆÃzÀÄ, CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ PÉøï PÉÆnÖzÁÝgÉ £Á£ÀÄ £ÀqɸÀÄvÉÛãÉ" JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà£ÀÄ "¤Ã£ÀÄ £À£Àß CPÀÌ£À «gÀÄzÀÞ PÉÃ¸ï £ÀqɸÀÄwÛÃAiÀiÁ, ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£ÉÃ" CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £À£Àß PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀzÀÄÝ C®èzÉà ªÉÄÊPÉÊUÉ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ. £À£Àß PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »ZÀÄQ, £À£ÀߣÀÄß ªÉÄîPÉÌwÛ £É®PÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ £É®PÉÌ ©zÁÝUÀ, zÉÆqÀتÀÄä¼ÀÄ "¨ÁqÁå, gÁr, fmÁå" CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ. AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà£ÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ dfÓzÀÄÝ, "£ÀªÀÄä PÉÃ¸ï £ÀqɸÀÄwÛÃAiÀiÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß E¯Éèà PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄw¤, ¤Ã£ÀÄ ºÁåAUÀ PÉÃ¸ï £ÀqɸÀÄwÛAiÀiÁ £ÀqɸÀÄ" JAzÀÄ ªÀÄvÉÛà PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄ, £À£Àß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ£ÀÄ. DUÀ C°èzÀÝ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á¹éºÁ¼À, PÀjAiÀÄ¥Àà ¨sÀdAwæ, ºÀÄ®UÀ¥Àà ¨sÀdAwæ, ¥ÀA¥ÀtÚ L° EªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß ©r¹PÉÆArzÀÄÝ, E®è¢zÀÝgÉ £À£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. dUÀ¼ÀªÀÅ £ÁqÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ zÁjAiÀÄ°è £ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÉêÀ¥Àà ºÉZï. PÀnÖªÀĤ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÀPÀ° ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt (ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt):

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/2012 PÀ®A. 420, 438, 468, 471 L.¦.¹. ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ SÁ¸ÀV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 2007 gÀ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ DAiÀÄĪÉðÃzÀ DåAqï AiÀÄÄ£Á¤ ¥ÁæQÖµÀ£À¸Àð ¥Áæ«d£ïì DåPïÖ 1961 gÀ ¸ÉPÀë£ï 34

¢£ÁAPÀ: 16-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ qÁ|| ªÀĺÁzÉêÀ ¸Áé«Ä, f¯Áè DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "²æà C±ÉÆÃPÀ¸Áé«Ä ºÉÃgÀÆgÀÄ JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå GZÀÒ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è jmï ¥ÉnµÀ£ï £ÀA: 138/2012 gÀ£ÀéAiÀÄ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À°è C£ÉÃPÀ d£ÀgÀÄ £ÀPÀ° ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝjAzÀ, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ »gÉÃqÉAPÀ£ÀPÀ¯ï, aPÀÌqÉAPÀ£ÀPÀ¯ï, ºÀ¼Éà PÀ®ÄÎr, PÀ®ÄÎr PÁåA¥ï, »gÉÃqÉAPÀ£ÀPÀ¯ï, DUÉÆð, DgÁí¼À, §¸Á¥ÀlÖt, ªÀÄÄPÀÄÌA¦, D£ÉÃUÀÄA¢, ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î, gÁA¥ÀÆgÀÄ, §¸ÀªÀ£ÀzÀÄUÀð, J¸ï.©. £ÀUÀgÀ, ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ, aPÀÌdAvÀPÀ¯ï, ºÉƸÀ½î, DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ, dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr, ¹AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄUÀ¼À°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ UÁæªÀÄUÀ¼À ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ºÁUÀÆ f¯Áè DAiÀÄĵï C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06-08-2012 jAzÀ 16-08-2012 gÀ ªÀgÉUÉ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV F 39 d£ÀgÀÄ £ÀPÀ° ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ vÁªÀÅ ºÉÆA¢zÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè ªÉÊzÀågÀÄ PÀ£ÁðlPÀ SÁ¸ÀV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 2007 gÀ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ DAiÀÄĪÉðÃzÀ DåAqï AiÀÄÄ£Á¤ ¥ÁæQÖµÀ£À¸Àð ¥Áæ«d£ïì DåPïÖ 1961 gÀ ¸ÉPÀë£ï 34 gÀ ¥ÀæPÁgÀ £ÉÆÃAzÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV £ÀPÀ° ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. PÁgÀt 39 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, August 16, 2012

ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ CvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 213/2012 PÀ®A. 498(J), 306 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-16-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr, ªÀAiÀĸÀÄì 56 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀtªÁ¼À. vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "£À£ÀUÉ (1) ºÉÆ£ÀߪÀÄä (2) zÀÄgÀÄUÀªÀÄä (3) ¸ÀÄgÉñÀ (4) gÁeÉñÀéj @ gÁdªÀÄä F ¥ÀæPÁgÀ £Á®ÄÌ d£À ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß QjAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁeÉñÀéj ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¸À£ï 2007 £Éà ¸Á°£À°è £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÉA¥À zÀÄgÀUÀ¥Àà @ ¸ÀļÀî CAiÀÄå¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð eÁw: UÉÆ®ègÀÄ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æÃw¹ £ÀªÀÄUÉ ºÉüÀzÉÃ, PÉüÀzÉà HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃV ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï ºÀtªÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀݼÀÄ. DzÀgÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd, CvÉÛ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ PÉA¥À zÀÄgÀUÀ¥Àà-45 ªÀµÀð, ªÀiÁªÀA¢gÁzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ PÉA¥À zÀÄgÀUÀ¥Àà-35 ªÀµÀð, ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ PÉA¥À zÀÄgÀUÀ¥Àà-30 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw: UÉÆ®ègÀÄ ¸Á: ºÀtªÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «£Á: PÁgÀtªÁV ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ, ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV «¥ÀjÃvÀ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ:- 13-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁdªÀÄä¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß ºÀaÑPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀåUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ wêÀæ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV CªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À£ÀÄß «ªÀiïì §¼ÁîjAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV w½¢zÀÄÝ, F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¤£Éß ¢ªÀ¸À ªÁ¥À¸ï ºÀtªÁ¼ÀPÉÌ §AzɪÀÅ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢:- 16-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÁeÉñÀéj @ gÁdªÀÄä EªÀ½UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀ¼À UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀA¢gÁzÀ ªÉÄîÌAqÀ 4 d£ÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV «¥ÀjÃvÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼ÀzÉà ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄgÀÄ« ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ wêÀæ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CavÁ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ±À²zsÀj ºÉZï.¹. 114 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 212/2012 PÀ®A. 279, 337, L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:§15/08/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà «gÉñÀ vÀAzÉ ¢: ºÀĸÉãÀ¥Àà 26 ªÀµÀð eÁw: ZɮĪÁ¢, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: «£ÉÆç£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢: 15-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ®PÀëöäªÀÄä 70 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß aPÀ£ï vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä UÀAUÁªÀw-PÀA¦è ªÀÄÄR gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ aPÀ£ï CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀt PÉÆlÄÖ PÀ¼ÀÄ»¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ FgÀtÚ 20 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤ªÀÄä vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ®PÀëöäªÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà 70 ªÀµÀð EªÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß PÀA¦è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀéAiÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ©.ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ E§âgÀÆ PÀÆr PÀA¦è D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ JqÀ¨ÁUÀzÀ°è, JqÀQ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ, JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ, `` vÁ£ÀÄ EAzÀÄ gÁwæ 7:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀÌdAvÀPÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉÃAiÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÁV £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ CzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ PÀA¦èAiÀĪÀgÀÄ £À£Àß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀA¦è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀ£ÀéAiÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß C°èAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr F zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. ²æà ¸ÀtÚ§¸À¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ºÉZï.¹. 60 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2012 PÀ®A. 279, 338, L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 15-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-15 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ü £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà PÀªÀÄvÀgÀ, ªÀAiÀiÁ : 21 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀ§gÀ, G: ºÀªÀiÁ°, ¸Á : bÀvÀÛgÀ, ºÁ:ªÀ: ¥ÀzÀä²æà «ÄÃ¯ï ºÀwÛgÀ PÁgÀlV. EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÁgÀlVAiÀÄ ¸À.¨Á.±Á¯ÉAiÀÄ°è 6 £Éà vÀgÀUÀw NzÀÄwÛzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 15-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁévÀAvÉÆæÃvÀìªÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ j¯ÁAiÀÄ£Àì ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÁÝUÀ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA : PÉ.J-35/JA-7236 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÉÆõÀ£À vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¸Á : ºÀÄ®V EªÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 18-00 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁ»w §AzÀ C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀļÀÄ ²æñÉÊ® vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ fUÀ¼ÀÆgÀ ¸Á: ¤qÀ±Éù gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ- ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á¢ªÀÄ£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ PÀĽvÀ ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ¸ÀtÚ¥Àà dAPÀ¥Àà£ÀߪÀgÀ ¸Á: ¤qÀ±Éù vÁ: PÀĵÀÖV. PÉ.J-25/AiÀÄÄ-6700 £ÉÃzÀÝgÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ¹.r. qÁ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà CAUÀr ¸Á: aPÀ̪ÀÄÄZÁѼÀUÀÄqÀØ vÁ: §zÁ«Ä PÉ.J-29/5915 £ÉÃzÀÝgÀ C¥Éà PÀA¥À¤ ªÀÄÆgÀÄ UÁ°AiÀÄ ¥Áå¸ÉAdgÀ lA.lA. ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ E§âgÀÆ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß £Àqɹ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄT lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ wgÀÄ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ lA.lA. ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ zÉêÀgÁd, ¹ÃvÁ¨Á¬Ä, «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà, gÀªÀgÉ®èjUÀÆ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ. ²æà ºÉZï.r. zÁ¤ ¹.ºÉZï.¹-89 ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, August 15, 2012

66£Éà ¸ÁévÀAvÀæöå ¢£ÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ²æÃ. ©.J¸ï. ¥ÀæPÁ±À L.¦.J¸ï.gÀªÀgÀÄ zsÀéeÁgÉÆúÀt PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß £ÉÃgɪÉj¹zÀgÀÄ. ²æÃ. «fAiÀÄ f. qÀA§¼À r.J¸ï.¦. PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÄ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ°è §gÀĪÀ J¯Áè C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ °¦PÀ ªÀUÀðzÀ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ. ²æÃ. ªÉÊ. PÉ. PÁ±À¥Àà£ÀªÀgÀÄ Dgï.¦.L. r.J.Dgï. PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ UËgÀªÀªÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 14-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-35 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀįÁð£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ gÉrØPÁåA¦£À ªÀĹÃzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±À¥ÀÄð¢Ýãï vÀAzÉ ªÀįÉØøÁ§ UÀ§ÆâgÀ, ªÀAiÀiÁ : 64 ªÀµÀð, eÁ : ªÀÄĹèA, ¸Á : ªÀįÁð£ÀºÀ½î. 2) ªÀĺÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀAzÀPÀÆgÀ, ªÀAiÀiÁ : 40 ªÀµÀð, eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á :ªÀįÁðªÀĺÀ½î. 3) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ¸Á : ªÀįÁð£ÀºÀ½î, (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É) EªÀgÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁUÉÎ ªÀiÁ£Àå ¹¦L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ ºÁUÀÆ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-114 ¦¹-320, 235, 190, 228, 44, 55, J¦¹-96 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ±À¥ÀÄð¢Ý£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀA§gÀ §gɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀĺÁAvÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÀA§gÀ §gɬĹ®Ä PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ AiÀÄ®è¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á : ªÀįÁð£ÀºÀ½î EªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁmï ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ-425-00 UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁUÉ JA§ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆèÉʯï CA.Q. gÀÆ-500/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2012 PÀ®A. 498(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 14-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ºÉÆ£ÀߪÀé UÀAqÀ ºÉÆ£ÀߥÀà UÉÆ®ègÀ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ.UÉÆ®ègÀ G.ºÉÆ®ªÀĤPÉ®¸À ¸Á.±ÁSÁ¥ÀÆgÀ vÁ.PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ºÉÆ£ÀߥÀà ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ EzÀÆÝj£À°èAiÉÄ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀå CªÀjUÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸À«vÁ CAvÁ 2 d£À ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. FUÀ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À »A¢¤AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ vÀ£ÀUÉ «£ÁBPÁgÀt ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÀÛ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃUÀ£Éà K¼ÀĪÀÅ¢®è, ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ »jAiÀÄ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è dUÀ¼À §UɺÀj¹ DgÉÆævÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆîzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀĪÀAvÉ w½¹zÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À vÀAzÉ ¨Á®¥Àà£ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »VgÀĪÁUÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÁgÀgÀ¼ÀÄ M§â¼É ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¤Ã£ÀÄ E¯Éèà ¸ÉÃj ©nÖ ¤Ã E°è EgÁPÀ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ PÉÊEAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 137/2012 PÀ®A 498(J) L¦¹ £ÉÃzÀæ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÁgÀlV, ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á-d§â®UÀÄqÀØ, vÁ-PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ AiÀÄ®èªÀÄä EªÀ½UÉ FUÉÎ 4 wAUÀ¼À »AzÉ ºÀÄ°ºÉÊzÀgï UÁæªÀÄzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà JA¨ÁvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ ¸ÀzÀj AiÀÄ®èªÀÄä EªÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆAzÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ ºÀÄ°ºÉÊzÀgï UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, E¯Ád PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀPÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢: 14-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀÄÄzÀPÀ«, ªÀAiÀiÁ; 67 ªÀµÀð, eÁ: ¨ÁæºÀät, G: ¤ªÀÈvÀÛ mÉ°¥ÉÆÃ£ï £ËPÀgÀ ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ gÁªÀÄ §qÁªÀuÉ UÀAUÁªÀw. vÀ£ÀVzÀÝ ªÉÆtPÁ®Ä £ÉÆêÀÅ, PÀtÄÚ Gj¬ÄAzÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÀ¼À°è D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è aQvÉì ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå ¸ÀºÀ ªÉÆtPÁ®Ä £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄ DUÀzÉà D £ÉÆë¤AzÀ PÀtÄÚ Gj ªÀÄvÀÄÛ PÀtÚ°è ¤ÃgÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ eÁ¹Û DVzÀÄÝ CzÀgÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ PÀĪÀiÁgÀ gÁªÀÄ §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÀ PÀ©âtzÀ GQÌUÉ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉà EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. F. PÁ½QȵÀÚ, ¦.L UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

Tuesday, August 14, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.ªÁå¥ÁgÀ ¸Á.ªÀÄoÀ¥Àw UÀ°è ©eÁ¥ÀÆgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ªÉÆ£Éß ¢ªÀ¸À gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀmÉñÀ PÀÄ®PÀtÂð, VÃjñÀ UÀrAiÀiÁ½, azÁ£ÀAzÀ £ÁUÀZÉnÖ, UÉÆÃ¥Á® eÉÆö, PÀĵÁÚf PÀÄ®PÀtÂð, ¸À«ÄÃgï PÀÄ®PÀtÂð gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ PÀÄ®PÀtÂð gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÀȺÀ ¥ÀæªÉñÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ¢AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ªÀĺÉAzÁæ eÉʯÉÆà PÁgï £ÀA. PÉ.J.28/J£ï-0275 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃV UÀȺÀ ¥ÀæªÉñÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ªÁ¥À¸ï ©eÁ¥ÀÆPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤£Éß gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ©nÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸À«ÄÃgÀ PÀÄ®PÀtÂð FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃl-PÀĵÀÖV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ°è PÀĵÀÖVAiÀÄ «dAiÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆa zÉÆqÀØ PÀªÀiÁ¤£À JqÀUÀqÉ PÀA§zÀ PÀmÉÖUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ FvÀ¤UÉ ªÀÄÆVUÉ ¥ÉmÁÖV ªÀÄÆUÀÄ ©aÑzÀÄÝ, ªÉÄÊPÉÊUÀ½UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, VÃjñÀ FvÀ¤UÉ JqÀ ºÀuÉUÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §®UÀtÂÚ£À §®PÉÌ, JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, azÁ£ÀAzÀ FvÀ¤UÉ §®vÉÆqÉ ªÀÄÄjzÀÄ, ªÀÄzsÀåzÀ ºÀuÉUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, £Á°UÉ PÀaÑzÀÄÝ, UÉÆÃ¥Á® FvÀ¤UÉ §®ºÀuÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÉAPÀmÉñÀ EªÀjUÉ JzÉUÉ, ºÀuÉUÉ, ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj KlÄ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÀȵÁÚf FvÀ¤UÉ vÀ®UÉ ¨sÁj KlÄ ©zÀÄÝ ¨Á¬Ä ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸À«ÄÃgÀ FvÀ¤UÉ JqÀUÁ® ZÀ¥ÉàUÉ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §® ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÁgÀt PÁgï ZÁ®PÀ ¸À«ÄÃgÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 13-08-2012 gÀAzÀÄ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæ¥Àà £É®eÉÃj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.29/PÀÆå.3637 £ÉÃzÀÝgÀ°è §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw CPÀÌ ªÀĪÀÄäAiÀÄåªÀé ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ C©µÉÃPÀ 9 ªÀµÀð FvÀ£À£ÀÄß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á¢AzÀ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆqÀØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV ºÉƸÀ¥ÉÃl J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA.PÉ.J.29/JA.7119 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. UÀªÀĤ¸ÀzÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.zÀ°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, ªÀĪÀÄäAiÀÄåªÀé¼ÀÄ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ. ªÀÄ®QUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀtÚ ºÀÄ©âUÉ, §®UÀtÂÚUÉ §®PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁV vÀ¯É »A¨ÁUÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ZÀAzÀæ¥Àà¤UÉ JgÀqÀÄ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨Áj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ C©µÉÃPÀ FvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß EzÀgÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¹ ªÀÄÄzÁÝA ¤ªÉâ¸À¯ÁVzÉ

3] ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA.170/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁåPÀÖ.

¢£ÁAPÀ. 13-08-2012 gÀAzÀÄ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæ¥Àà £É®eÉÃj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.29/PÀÆå.3637 £ÉÃzÀÝgÀ°è §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw CPÀÌ ªÀĪÀÄäAiÀÄåªÀé ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ C©µÉÃPÀ 9 ªÀµÀð FvÀ£À£ÀÄß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á¢AzÀ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆqÀØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV ºÉƸÀ¥ÉÃl J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ PÁgï £ÀA. PÉ.J.29/JA.7119 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. UÀªÀĤ¸ÀzÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.zÀ°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, ªÀĪÀÄäAiÀÄåªÀé¼ÀÄ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ. ªÀÄ®QUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀtÚ ºÀÄ©âUÉ, §®UÀtÂÚUÉ §®PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁV vÀ¯É »A¨ÁUÀ ¨ÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ZÀAzÀæ¥Àà¤UÉ JgÀqÀÄ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨Áj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ C©µÉÃPÀ FvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß EzÀgÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¹ ªÀÄÄzÁÝA ¤ªÉâ¸À¯ÁVzÉ.

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2012 PÀ®A: 279, 337, 338, L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà F±ÀégÀUËqÀ vÀA: «ÃgÀ£ÀUËqÀ ±ÀgÀ¨sÀUËqÀæ ¸Á: UÀÄqÀUÉÃj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13-08-12 gÀAzÀÄ PÀqÉAiÀÄ ±ÁæªÀt ¸ÉÆêÀĪÁgÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA. J¦-04/AiÀÄĪï-0070 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÉÆ¥Àà¼À vÁ®ÆPÀÄ £ÀgÉÃUÀ°èUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉzÉêÀgÁzÀ ²æà «gÀ¨sÀzÀæ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ £ÀgÉÃUÀ¯ï ©lÄÖ HjUÉ PÉÆ¥Àà¼À ªÀiÁUÀðªÁV vÀ¼ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JqÀ§¢¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 7-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.26/PÀÆå-9503 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ E¤ß§âjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨Á£Á¥ÀÆgï PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ ¨ÉÊPÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ £ÉÃgÀªÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀgÀÄUÉ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ vÀ£Àß ¨ÉÊPï ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁr C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ £À£Àß mÁæPÀÖgï ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉ ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ºÉÆr¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¨ÉÊPï ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥¸ÀÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ »AzÉ PÀĽvÀ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, vÁªÀÅ WÀl£É £ÉÆÃr mÁæPÀÖgï ¤°è¹ CªÀjUÉ G¥ÀZÀj¹ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ d£À UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀÄvÉÛêÉ. PÁgÀt ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 101/2012 PÀ®A. 498(J) ¸À»vÀ 323 504 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 06-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ UÀÄgÀÄgÁd ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G : ªÀÄ£ÉUÉ®¸À eÁ: £ÉÃPÁgÀ, ¸Á:ºÉZï.Dgï.J¸ï. PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ UÀAUÀtÚ ªÉÄøÀæöÖ, ªÀAiÀiÁ; 35 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ,    ¸Á: ªÁqÀð £ÀªÀÄ:35 £ÉÃPÁgÀ Nt 3£À PÁæ¸ï, «gÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä    ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ. £ÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¢£À ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ FUÉ £Á®ÄÌ wAUÀ½¤AzÀ. ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀîzÉà PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ «£Á PÁgÀt vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.77/12 PÀ®A 143 147 148 323 324 354 504 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 12-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ ¸ÀéUÁæªÀÄPÉÌ PÀÄj, DPÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 8-10 PÀÄjUÀ¼ÀÄ zÁjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è CgÀtå E¯ÁSÉUÉ ¸ÉÃjzÀ d«ÄãÀ£À°è Nr ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ zÉêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ PÉAZÀ¥Àà, CAiÀÄå¥Àà ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ CgÀtåzÀ°è PÀÄj ©rwÃgÁ JAzÀÄ ºÉý PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀgÀÄ. EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ F ¢ªÀ¸À 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ CgÀtå E¯ÁSÉUÉ ¸ÉÃjzÀ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À£À°è 6 d£À CgÀtå E¯ÁSÉUÉ ¸ÉÃjzÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢gÀªÀgÀÄ PÀÄj ºÀnÖUÉ KPÁ KQ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É £ÀªÀÄä£ÀÄß K¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄ£À¸ÉÆà EZÉÑà xÀ½¹zÀÄÝ, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ©r¸À®Ä §AzÀ PÀĪÀiÁj bÀvÀæªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß J¼ÉzÁqÀÄvÁÛ CªÀ¼À ªÉÄð£À JzÉAiÀÄ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÀjzÀÄ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ fæ£À°è bÀvÀæ¥Àà, bÀvÀæªÀÄä, ¥ÀQÃgÀªÀÄä, ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä, ®PÀëªÀÄä ºÁUÀÆ ¥ÁªÀĪÀÄä EªÀgÀ£ÀÄß fæ£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ fæ£À°è ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ w¥Àà£Á¼À-¸ÀļÉÃPÀ¯ï ºÀwÛgÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß CqÀ«AiÀÄ°è E½¹ ºÉÆÃzÀgÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §AUÁgÀzÀ §ÄUÀr PÀnÖ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ. EzÀjAzÀ bÀvÀæ¥Àà¤UÉ JqÀUÀqÉ ¨É¤ßUÉ, mÉÆAPÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆt PÁ°UÉ M¼À ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008