Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, August 31, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 30-08-2012 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀiÁzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÉÆgÀ®Æn EªÀgÀÄ wÃjPÉÆArzÀÄÝ PÁgÀt PÀ®ªÀÄAV UÁæªÀÄPÉÌ £Á£ÀÄ, £À£Àß vÀAzÉ ºÁUÀÆ £À£Àß vÁ¬Ä AiÀÄAPÀªÀÄä J®ègÀÆ ¸ÉÃj £ÀªÀÄä n«J¸ï ¸ÁÖgï ¸ÉÆàÃlìð ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 35/ PÀÆå-7467 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄtÂÚUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ PÀ®ªÀÄAV¬ÄAzÀ ªÁ¥À¸ï £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. £Á£ÀÄ, £À£Àß vÁ¬Ä »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß £ÀªÀÄä vÀAzÉ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ ¥ÀÄgÀ-¸ÀAUÀ£Á¼À ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß £ÀªÀÄä vÀAzÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɬĸÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÁ CªÀ£ÀÄ CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è £Àqɹ MªÉÄäïÉà JqÀPÉÌ ºÉÆgÀ½¹PÉÆArzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀªÀÄUÀίÁV ©¢ÝvÀÄ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV £À£ÀUÉ JqÀUÉÊUÉ, JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ®Ä ºÁUÀÆ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ JqÀªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ §®V«UÉ, UÀzÀÝPÉÌ, §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, JqÀUÉÊUÉ, §® ªÉÆtPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ §®ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §AzÀÄ aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀªÀÄä n«J¸ï ¸ÁÖgï ¸ÉÆàÃlìð ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 35/PÀÆå-7467 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £Àqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉ §¸À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2012 PÀ®A 420 L¦¹

¢£ÁAPÀ:30-08-12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ JA. ¸ÀvÀåªÀw UÀAqÀ JA. PÀȵÀÚªÀÄÆwð, ªÀ:72, eÁ:PÀªÀiÁä, G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á:ºÉgÀÆgÀÄ PÁåA¥ï, vÁ: UÀAUÁªÀw oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ªÀiÁvÀ£Ár¹, ªÀqÀØgÀºÀnÖPÁåA¥ï¢AzÀ ºÉgÀÆgÀÄ PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä UÀAUÁªÀw ¸À£Áä£ï ¯ÁqÀÓ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸À£Áä£ï ¯ÁqÀÓ ¨ÁdÄ«£À ¸ÀA¢AiÀÄ°è ºÉÆÃV C°è E£ÉÆߧâ£ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj E§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ " E°è PÀ¼ÀîjzÁÝgÉ ¤Ã£ÀÄ §AUÁgÀ ©aÑPÉÆqÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è ºÁQ PÀnÖPÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ " CAvÁ ºÉý ªÉÆøÀvÀ£À¢AzÀ 1) vÀ¯Á MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ JAlÄ §¼ÉUÀ¼ÀÄ 2) 2 vÉƯÉAiÀÄ MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÁzÁ ¸ÀgÀ CzÀgÀ°è ®Qëöäà £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄÆwð EzÀÝzÀÄÝ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ vÉƯÉAiÀÄ MAzÀÄ UÀÄAr£À ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2 vÉƯÉAiÀÄ MAzÀÄ ªÀÄÄwÛ£À ¸ÀgÀ MlÄÖ 14 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ MlÄÖ 14 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ CA.Q.2,80,000-00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ºÁ¼ÉAiÀÄ°è gÉÆïïØ UÉÆïïØ §¼ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁr §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2012 PÀ®A 279,337,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 30-08-2012 gÀAzÀÄ E®PÀ¯ï CQÌ D¸ÀàvɬÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÀæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «ÃgÀ¸ÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ zÉÆqÀØAiÀÄå «ÃgÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð ¸Á.E®PÀ¯ï EªÀgÀ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, F ¢£À ¨É¼ÀV£À 11-45 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆæ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §Ä¯ÉÃgÉÆ ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-29/JA-5885 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß E®PÀ¯ï-PÀĵÀÖV gÁ.ºÉ-13 gÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁå¢UÀÄ¥Áà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÁºÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ¥À°Ö DV ¥ÀÄ£ÀB E®PÀ¯ï PÀqÉUÉ ªÀÄÄR ªÀiÁr ¤AwzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁºÀÄ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀÀ ¸ÉÆAlPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ ªÁºÀ£À PÀÆqÀ dRAUÉÆArzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛz

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA.188/12 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DåPÀÖ

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA. PÉ.J.03/6688 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï J£ï.ºÉZï.13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÀðdÕ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¨ÉæPïgÀ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.09/J.7661 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¯ÁjAiÀÄÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è vÀVΣÀ°è ºÉÆÃV ¤AwzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ ªÀÄÄjvÀÄ ¨Áj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ PɼÀUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2012 PÀ®A 279 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJA« DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 30-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üüAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà §¸ÀjVqÀzÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.PÁgï £ÀA PÉJ-29/JA-6289 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ C¸ÀzÀgÀ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ, F ¢£À ¨É¼ÀUÉÎ vÀÄ«ðºÁ±À¼ÀPÉÌ vÀªÀÄä PÁgï ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ UÀȺÀ ¥ÀæªÉñÀPÁÌV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀPÁÌV ¸ÀAeÉ 05-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖV-E®PÀ¯ï gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉÃzÁÝj-50 gÀ ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 QÃ.«ÄÃ.zÀÆgÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ D®A ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÀæµÀgï ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-07/6088 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀAeÉ 05-45 UÀAmÉUÉ zÉÆÃnºÁ¼À PÁæ¸ïzÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÄìZÀ£É ªÀUÉÊgÉ PÉÆqÀzÉà zÉÆÃnºÁ¼À PÁæ¸ïzÀ°è ªÁºÀªÀ£ÀÄß MªÀÄä¯Éà §®PÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ »AzÉ ºÉÆÃgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ PÁgï PÀæµÀgï ªÁºÀªÀÄPÉÌ lPÀÌgï DVzÀÄÝ EzÀjAzÀ PÁgï ªÀÄvÀÄÛ PÀæµÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁUÀzÉ EzÀÄÝ JgÀqÀÄ ªÁº£ÀÀUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ PÀæµÀgï ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ oÁuÉAiÀÄ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

Thursday, August 30, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 29-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ZÁ®PÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt FvÀ£ÉÆA¢UÉ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄj¸Áé«Ä ZÀÄPÁÌr EvÀ£À£ÀÄß »AzÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ AiÀÄĤPÁgÀ£ï »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/PÀÆå-6767 gÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄ£Á¼À ¢AzÀ PÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÁ EzÁÝUÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ºÀAa£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀvÀÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ¨ÉAZïPÀ®ÄèUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ¤¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄj¸Áé«Ä EvÀ£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ vÀ¯É ¨sÁUÀzÀ ºÀuÉUÉ, »A¨ÁUÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà PÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ±ÁAvÀ¥Àà ¨É®èzÀ ºÉZï.¹ -49 PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 235/2012 PÀ®A. 110(E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 29-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉUÉ ²æà «±Àé£ÁxÀ ¦.¹. £ÀA: 190 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 29-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ D£ÉUÀÄA¢, PÀqɨÁV®Ä, ¸ÀuÁ¥ÀÄgÀ, «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ UÀrØ, ºÀ£ÀªÀÄ£À½î UÁæªÀÄUÀ¼À PÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¦.¹. 100 ²æà ªÀÄ»§Æ§ EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀªÀÄ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è §AzÁUÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, MzÀgÁqÀÄvÁÛ, CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀjUÉ «£Á PÁgÀt CqÀØ ºÁAiÀÄÄÝ CªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ, d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀħA¢vÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¤UÉ D jÃw ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¸Àj C¯Áè JAzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÁUÀÆå ¸ÀºÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ« vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 19 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: 31 £Éà ªÁqÀð «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ vÁAqÁ UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¥Àæw¤vÀå EzÉà jÃw UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ wêÀæ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ w½zÀħA¢vÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀܽAiÀĪÀ£ÁVzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAvÀvÉAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ wêÀæ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ «ÄÃgÀ ºÉZï.¹. 88 J¸ï.ºÉZï.N. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 447, 323, 324, 354, 355, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢:-29-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11:30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¥ÉæêÀĪÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀ§zÀæUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À, ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢: 29-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ ¸ÉÆ¸É ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ J®ègÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ KPÁKQ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀtÚ vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj, ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj, ±ÀAPÀæ¥Àà PÀÄj, zÀÄgÀÄUÀªÀÄä PÀÄj, §Ä±Àå¥Àà PÀÄj, ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀtÚ FvÀ£À mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ²ªÀUÀAUÀªÀÄä, UÀAUÀªÀÄä, ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀtªÀÄä EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ «ÃgÀtÚ ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¢ÝÃgÁ £ÀªÀÄä£ÀÄß AiÀiÁªÀ PÉøÀÄ ¥ÉưøïgÀÄ PÉÆÃlð K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè. £ÁªÀÅ £ÁAiÀÄPÀ d£ÁAUÀzÀªÀjzÉÝêÉ. £ÀªÀÄä ¸À«ÄÃ¥À AiÀiÁgÀÆ §gÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀƼÉAiÀÄgÉà JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £À£Àß «ÃgÀtÚ FvÀ£ÀÄ ZÀ¥Àà° PÁ°¤AzÀ MzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd, ±ÀAPÀæ¥Àà EªÀgÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀgÀÄ. G½zÀªÀgÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ £É®PÉÌ ºÁQ §rzÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ §Ä±Àå¥Àà PÀÄj ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀÄj EªÀgÀÄ ºÉà °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ£À PÁ°UÉ §qÉ¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À PÁ°¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀºÀwÛvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¨É¤ßUÉ §qÉ¢zÀÄÝ ºÁUÀÄ ²ªÀUÀAUÀªÀÄä UÀAUÀªÀÄä, ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀÄ £À£Àß ¸ÉƸÉUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ §qÉ¢zÀÄÝ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉƪÀÄä¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ §qÉ¢zÀÄÝ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É £Á£ÀÄ UÀÄAqÁ gËr EzÀÄÝ £À£ÀߣÀÄß AiÀiÁgÀÆ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ºÁUÀÆ «ÃgÀtÚ£À mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ £ÁAiÀÄPÀ d£ÁAUÀzÀªÀ¤zÀÄÝ £À£Àß zÀt «ÃgÀtÚ£À ¸À«ÄÃ¥À §AzÀgÉ £Á£ÀÄ CmÁæ¹n PÉøÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. JAzÀÄ ºÉzÀj¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £ÁªÉ®ègÀÆ C¸Àé¸ÀÜUÉÆAqÀÄ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ J®ègÀÆ PÁ°¤AzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß MzÉAiÀÄ ºÀwÛzÀgÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀA¦è EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß 108 CA§Ä¯É£ïì£À°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀtÚ§¸À¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ºÉZï.¹. 60 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 447, 323, 324, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 29-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ²ªÀUÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¢¼À: ªÉAPÀmÉñÀ¥Àà ºÀÄqÉÃzÁ¼À, ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÀvÀÛ £Án ªÀiÁqÀ®Ä UÀzÉÝAiÀÄ°è vÀAiÀiÁj¹ £ÀqɹzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨sÀÆ«ÄaiÀÄ°è FgÀtÚ PÀÄj EªÀgÀ ªÀiÁ°PÀvÀézÀ mÁæPÀÖgï£ÀÄß qÉæöʪÀgÁzÀ µÀtÄäR EªÀgÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥Àlègï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. D ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ 1) ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ DgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀtªÁ¼À ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ ºÁUÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: «ÃgÀ£ÀUËqÀ EªÀðjUÀÆ ¯Éà ¨ÉƸÀÄrà ¸ÀƼÉÃgÀ ¤ÃªÀÅ °AUÁAiÀÄvÀ d£ÁAUÀzÀ°è ºÀÄnÖzÀgÀÆ PÀÆqÁ £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÁzÀ FgÀtÚ PÀÄj eÉÆvÉ ¸ÉÃj F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è UÀzÉÝ ºÀZÀÑ®Ä §A¢¢ÝÃj ¤ÃªÀÅ FUÀ UÀzÉݬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ £ÀªÀÄUÉ F jÃw ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ¸ÀjAiÀįÁè F ¨sÀÆ«Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ F jÃw KPÁKQ £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ §qÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ±ÀgÀt¥Àà «gÀÄ¥ÀtÚ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÁUÀÆ UÀAUÀªÀÄä¼À ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ C®èzÉà J®ègÀÆ ¸ÉÃj vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß PÁ°UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ £À£Àß PÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÉÆmÉÖUÉ M¢ÝzÀÝjAzÀ £À£Àß ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖV vÀÄA¨Á £ÉÆêÀÅ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæêÀĪÀÄä ºÁUÀÆ ±ÀgÀtªÀÄä EªÀgÀÄ PÀÆr £À£Àß ºÁUÀÆ UÀAUÀªÀÄä¼À vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß »ZÀÄPÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀvÁÛgÉ. DUÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ qÉʪÀgÀ£ÁzÀ µÀtÄäR FvÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §A¢zÀÄÝ DvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ §qÉ¢zÀÄÝ G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÁzÀ FgÀtÚ PÀÄj EªÀgÀ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß E£ÉÆߪÉÄä F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è vÀAzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤A¢j¹gÀÄvÁÛgÉ. ²æà ¸ÉÊAiÀÄzï «ÄÃgÀ¸Á§, ºÉZï.¹. 88 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

Wednesday, August 29, 2012

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 229/2012 PÀ®A. 302 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 28-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4:00 UÀAmÉUÉ ²æà J¸ï.±ÀgÀt§¸ÀªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¢: «ÃgÀ§zÀæUËqÀ 52 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: 76 ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃl EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ.     ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ EwÛaUÉ C½AiÀÄ£ÁzÀ r. «±Àé£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀtªÁV ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¥Àæw ¢£À PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ F §UÉÎ C°è EgÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉý ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼À£ÀÄß JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸Áj £ÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃUÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁzÁ£À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ºÉý ªÁ¥À¸ÀÄì UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CAUÀrAiÀÄ PÁéAiÀÄ£À §ÆvÀUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ §ºÀ¼À ¹jAiÀĸï EzÉ §¤ß CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÆ PÀÆr ªÀÄĵÀÆÖgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß UÀÆlPÉÌ PÀÆr¹zÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ AiÀiÁgÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV w½¸ÀzÉà EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°è C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃUÀgÀÄ EgÀ°¯Áè. ªÀÄUÀ¼À PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀA¢zÀ PÀ¯É PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ C½AiÀÄ r. «±Àé£ÁxÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀiÁªÀ r. «gÉñÀ¥Àà, ºÁUÀÆ CvÉÛ ªÀĺÁAvÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ¥Àà£À vÀªÀÄä£ÁzÀ r. azÁ£ÀAzÀ¥Àà J®ègÀÆ PÀÆr ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄwÛUÉUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ ¸ÀÄwÛ PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁææ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.


¢£ÁAPÀ : 28-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀiÁzÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ :25 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zÀÄgÀÄUÀªÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁSÁ¥ÀÆgÀzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀA¢ AiÀÄAPÀ¥Àà LºÉÆ¼É PÀÆrPÉÆAqÀÄ AiÀĪÀÄ£À¥Àà EvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ : PÉ.J- 53 / E- 9336 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¤£Éß ¢£ÁAPÀ : 27-08-2012 gÀAzÀÄ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ºÀĽ̺Á¼ÀzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀgÁ¬ÄvÀÄ CAvÁ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 28-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CzÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀįÁð£ÀºÀ½î¬ÄAzÀ ºÀĽ̺Á¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁjPÁåA¦£À gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ PÉãÁ¯ï ªÉÄð£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA§gÀ : PÉ.J- 27 / J£ï- 7777 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÁUÀgÁd »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ DPÀqÉ FPÀqÉ Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è JqÀ¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÁgÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà FvÀ£À PÁ°UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ £ÁUÀgÁd£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà r. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

3) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2012 PÀ®A. 454, 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 28-08-2012 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ±ÀA§tÚ PÉƼÀÆgÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ¸ÀPÁðj ».¥Áæ. ±Á¯É aPÉ£ÀPÉÆ¥Àà EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, aPÉ£ÀPÉÆ¥Àà UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ ©£Áß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ».¥Áæ. ±Á¯É ºÉƸÀ PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß PÀnÖ¹zÀÄÝ, HgÀ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀlÖqÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22-08-2012 gÀAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉƸÀ ±Á¯ÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ J¯Áè ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÁAvÀgÀ ªÀiÁr ºÉƸÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÉݪÀÅ. ¥Àæw ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ ±Á¯É ¥ÁægÀA¨sÀªÁV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ ±Á¯É ©lÖ £ÀAvÀgÀ J¯Áè gÀƪÀÄÄUÀ¼À ©ÃUÀ ºÁQ ©ÃUÀzÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß D¦üøï gÀÆ«Ä£À UÉÆÃqÉUÉ ºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉݪÀÅ. ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 25-08-2012 gÀAzÀÄ ±À¤ªÁgÀ ¢ªÀ¸À ªÀÄzsÁåºÀß ±Á¯É ©lÖ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ J¯Áè gÀƪÀÄÄUÀ¼À£ÀÄß ©ÃUÀ ºÁQ CªÀÅUÀ¼À QðUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ±Á¯ÉAiÀÄ D¦üøï gÀÆ«Ä£À UÉÆÃqÉUÉ vÀÆUÀÄ ºÁQ £ÀAvÀgÀ D¦üøï Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¨Á£ÀĪÁgÀ gÀeÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ HjUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ D¦üøï gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®Ä vÉgÉzÁUÀ D¦üøï gÀÆ«Ä£À QqÀQ vÉgÉ¢zÀÄÝ, CzÀgÀ M¼À a®PÀ ªÉ°ØAUï QvÀÄÛ ©¢ÝzÀÄÝ C°èAiÉÄà ±Á¯ÉAiÀÄ gÀƪÀÄÄUÀ¼À ©ÃUÀzÀ Qà UÉÆAZÀ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ©ÃUÀzÀ PÉÊ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀA¥ÀÆålgï EzÀÝ gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è 1] ¹.¦.AiÀÄÄ. 2] ¦üæAlgï 3] Qà ¨ÉÆÃqÀð E¢ÝgÀ°®è. ¢£ÁAPÀ: 25-08-2012 gÀAzÀÄ 1-00 ¦.JA. ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ 9-00 J.JA. zÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ D¦üøï gÀÆ«Ä£À QqÀQAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV vÀ½î »A¢£À a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ UÉÆqÉUÉ ºÁQzÀ QÃUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà jÃwAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀA¥ÀÆålgï gÀÆ«Ä£À ©ÃUÀ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 1] MAzÀÄ ¦æAlgï C.Q. 3000=00 gÀÆ, 2] MAzÀÄ ¹.¦.AiÀÄÄ. C.Q. 12000=00 gÀÆ, 3] MAzÀÄ Qà ¨ÉÆÃqÀð C.Q. gÀÆ, 250=00 MlÄÖ 15250=00 gÀÆ, ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÛ gÀÆ«Ä£À ©ÃUÀ ºÁQ QqÀQAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ D¦üøï gÀÆ«Ä£À°è MUÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, August 28, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

¸ÁzÁUÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 228/2012 PÀ®A. 323, 324, 504 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:45 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà PÀ¯Áåt vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ ªÀAiÀĸÀÄì: 30 ªÀµÀð eÁw: ¨sÉÆë, G: PÀ®ÄèºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ. ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £Á£ÀÄ ªÉÄïÁÌt¹zÀ «¼Á¸ÀzÀ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥À fêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ºÀjd£ÀªÁr£À gÉÆÃr£À°è ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ¸ÀtÚ¥ÀàAiÀÄå 32 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è £À£ÀUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ `` ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà zÁjAiÀÄ°è AiÀiÁPÉà ¤Aw zÁj ©qÀÄ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ.`` CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ CªÀj¤UÉ CµÀÄÖ gÀ¸ÉÛ EzÉ ºÉÆÃUÀÄ £À£ÀUÁåPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛà CAvÁ ºÉüÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ `` J¯Éà JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛÃAiÉÄãÀÄ CAvÁ £À£ÀߣÀÄß ¨ÉÊzÁqÀ ºÀwÛzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£Éà ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨ÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÄ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¨Á®Ä vÀAzÉ ®PÀëö¥Àà ºÀjd£À FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁPÉà F jÃw ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛà CAvÁ dUÀ¼À ©r¹ DvÀ¤UÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ D¢ vÀAzÉ gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ®Ä ¨ÉÆë FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨ÁUÀzÀ°è gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£ÀUÉ §qÉzÀ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ¸ÀtÚ¥ÀàAiÀÄå FvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ²æÃ. ¸ÀtÚ§¸À¥Àà ºÀÆUÁgÀ ºÉZï.¹ 60 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/2012 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 27-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 11-45 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ZËUÀÄqÀw ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. mÉAUÀÄAn vÁ.PÀĵÀÖV EªÀgÀÄß «ZÁj¹ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆ® ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæüvÀgÀ ºÉÆîUÀ¼ÀÄ DdÄ-¨ÁdÄ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆîzÀ M¼ÀUÀnÖAiÀÄ ¤ÃgÀÄ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆævÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ DUÁUÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÁUÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÀzÀj E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʵÀªÀÄå EgÀÄvÀÛzÉ. EzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ F ¢£À ¢£ÁAPÀ 27-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 09-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆîzÀ §zÀÄ«£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ DgÉÆæ £ÀA zÉÆqÀØ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Á ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸À® M¼ÀUÀnÖ ªÀÄÄZÀÄÑ CAvÁ ºÉýzÀÄæ PÉüÀ¯Áè ¤Ã£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw AiÀiÁPÉ «£ÁBPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛj CAvÁ PÉüÀ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß zÀ¨ÁârzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁPÉ «£ÁBPÁgÀt »UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛj CAvÁ C£Àß®Ä DgÉÆæ £ÀA 4 zÉÆqÀØ¥Àà FvÀ£ÀÄ CzÀ£ÉãÀÄ ¸ÉAmÁ PÉýۢ CAvÁ vÀ£Àß §®UÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £ÀÆQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ DvÀ£À PÉÊ »rAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ JqÀUÉÊAiÀÄ°zÀÝ PÉÆqÀ° ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ vÁV DvÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 1 zÉÆqÀØ¥Àà FvÀ£ÀÄ F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Àß K£ï PÉýÛgÉè fêÀ vÀUÉzÀÄ ©ræ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ vÁ½ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ ºÁUÀÆ vÁ½AiÀÄ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀjzÀÄ ©zÀÄÝ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà PÀÄj ºÉZï.¹-32 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2012 PÀ®A. 110(E)(f) ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ¹.¦.¹-199 EªÀgÀÄ ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ M§â D¥Á¢vÀ£ÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÉÄïÁ¢ÃPÁjUÀ¼À DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁgÀÆ K£ÀÆ ªÀiÁqÉÆÃPÀ DUÀ®è, ¨ÉÆøÀÆr ªÀÄPÀ̼ÀÄ £À£ÀßzÉãÀÄ ¸ÉAmÁ ºÀgÀPÉƼÀîvÁgÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÀzÀr vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÉÆÃr CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀgÀÄ CªÀ£ÀÄ PÉüÀzÉ AiÀiÁªÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÉýzÀgÀÄ CµÉ× £Á£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà dUÀ° ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ G:PÀÆ°PÉ®¸À vÁ:f:PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß C°èAiÉÄà ºÁUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÀzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà ºÀ¼ÉªÀÄ£É FPÀUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄÄlÄÖ zÉÆõÀ¢AzÀ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ C®è°è aQvÉì ªÀiÁr¹zÁUÀÆå UÀÄt-ªÀÄÄRªÁUÀzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁr J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ GzÁݼÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ dAwUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà C±Àæ¥sï ºÀĸÉãï, J.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Monday, August 27, 2012

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/2012 PÀ®A. 143, 147, 447, 341, 323, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n. ¦.J. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ:- 26-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj, ªÀAiÀĸÀÄì 34 ªÀµÀð eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 26-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ²ªÀUÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: ªÉAPÀmÉñÀ¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ EªÀgÀÄ w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ CªÀgÀ ºÀtªÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 10 «¹ÛÃtð 1 JPÀgÉ 10 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ²ªÀUÀAUÀªÀÄä¼À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ (1) ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À (2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À (3) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À (4) «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À (5) ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À (6) ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà J®ègÀÆ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀtªÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ d«Ää£À°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ £À£ÀߣÀÄß CqÀØUÀnÖ vÀqÉzÀÄ £À£ÀUÉ " ¯Éà £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà F d«ÄãÀÄ £ÀªÀÄäzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ E°è n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃAiÀiÁ " CAvÁ eÁw JwÛ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ mÁæöåPÀÖgï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ £À£ÀߣÀÄß KPÁKQ CAV »rzÀÄ PɼÀUÉ J¼ÉzÀÄ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀgÀÄ. DUÀ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ UÀzÉÝAiÀÄ°èzÀÝ ²ªÀUÀAUÀªÀÄä, UÀAUÀªÀÄä, «ÃgÉñÀ¥Àà, ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà, ¸ÉÆêÀÄ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ §rAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©r¹PÉƼÀî®Ä §A¢zÀÄÝ, ²ªÀUÀAUÀªÀÄä, UÀAUÀªÀÄä EªÀj§âjUÀÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ " ¯Éà £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà HgÀ°è ¤ªÀÄä wAr eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ, ¤ªÀÄä ¸ÉÆPÀÄÌ ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛêÉ, E£ÉÆߪÉÄä F d«Ää£À vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ E°èAiÉÄà ºÀÆvÀÄ©qÀÄvÉÛÃªÉ " CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀgÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀj 6 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 226/2012 PÀ®A. 143, 147, 447, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:-26-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉUÉ ²æà ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ§æUËqÀ ºÀÄqÉÃzÁ¼À ªÀAiÀĸÀÄì: 40 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À ªÀÄgÀ½ ºÉÆç½AiÀÄ ºÀtªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 10 «¹ÛçÃtð 1:00 JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ¢: ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ Rjâ¹zÀÄÝ £À£Àß PÀ¨ÁÓ ¸Áé¢Ã£Á£ÀĨsÉÆÃUÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ (1) FgÀtÚ vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj, (2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj (3) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj (4) §ÄµÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj (5) zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄj (6) ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà (7) «gÉñÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ºÀÄqÉÃzÁ¼À ¸Á: J®ègÀÆ ºÀtªÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr KPÁKQ £À£Àß ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀߣÀÄß §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄtÚ EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ FgÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ¨É¤ßUÉ JgÀqÀÄ §ÄdPÉÌ PÁ°UÉ §qÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÀ. G½zÀªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ §qÉ¢zÀÄÝ, §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ §®ªÁzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä ºÉƸÀUËqÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀ§zÀæ¥Àà EªÀgÀÄ vÀPÀët PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÀ §¸ÀªÀgÁd£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ K£ÁzÀgÀÆ ºÉÆqÉ¢zÀÝgÉ £À£Àß ¥Áæt ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ £À£ÀߣÀÄß fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÀªÀÄä mÁæPÀÖgÀ¤AzÀ £À£Àß ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è n®ègÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ gÁdQÃAiÀĪÁV ±ÀQÛªÀAvÀjzÀÄÝ §¯ÁqÀåjzÀÄÝ £À£ÀUÉ gÀPÀëuÉ ¤Ãr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÀUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw. " CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀtÚ §¸À¥Àà ºÀÆUÁgÀ ºÉZï.¹. 60. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 

Saturday, August 25, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

gÁwæ PÀ£ÁßPÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2012 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ ¢:24-08-2012 gÀAzÀÄ 10:45 J.JA UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà Dgï ¸ÀzÁ²ªÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ vÁvÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ.PÀªÀiÁägÀ G.ªÀiÁtÂPÀåA PÉÆý ¥sÁgïAzÀ ¥Á®ÄzÁgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸Á.UÀÄAlÆgÀ ºÁ.ªÀ. £ÀqÀĪÀ®PÉÆ¥Àà ¹ÃªÀiÁ vÁ.PÀĵÀÖV, ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁtÂPÀåA PÉÆý ¥sÁgÀAzÀ ¥Á®ÄzÁgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ²æà PÉ. gÁªÀĪÉÆúÀ£ï ºÁUÀÆ JA. ²æäªÁ¸À PÀÆr ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 23-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¦üøï PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ D¦üøïUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 24-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 07-35 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj PÉÆý ¥sÁgÀAzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ²ªÀAiÀÄå JA¨ÁvÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ AiÀiÁgÉÆà D¦üøï£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°è£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁè¦°è ªÀiÁrzÁÝgÉ. CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ C®èUÉ ºÉÆÃV ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV «µÀAiÀÄ ¤d«zÀÄÝ D¦üøï zÀ°è£À PÁå±ï mÉç¯ï£À qÁæzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3800=00 gÀÆ¥Á¬Ä ZÀ¯ÁªÀuÉ £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1800=00 ºÀ¼ÉAiÀÄ ºÀjzÀ £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 400=00 gÀÆ¥Á¬Ä £ÁtåUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 07-35 UÀAmÉ CªÀ¢AiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÉÊd£ÁxÀ ºÉZï.¹-45 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

2) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2012 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

ªÀÄÄgÀ½ÃPÀȵÀÚ f.     vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄAiÀÄå ªÀAiÀĸÀÄì.24 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ. MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw.    PÀªÀiÁä, «¼Á¸À.- ¸Á: CAdÆj PÁåA¥À ¥ÉÆÃ:ªÀÄĵÀÆ×gÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ
£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ PÀuÁðlPÀ ¨ÁåAPï ±ÁSÉAiÀÄ°è CPËAmï N¥À£ï ªÀiÁr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨ÁåAQUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆúÉÆAqÁ ¹r r®Pïì £ÀA. £ÀA: PÉJ:37 / Dgï-6482, PÀ¥Àäà §tÚzÀÄÝ, ZÀ¹ì £ÀA:
MBLHA 11ENA9F07476 EAf£ï £ÀA: HA11 ECA 9F 03610
CA.Q. 35,000-00 gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 1-00 ¦.JA.PÉÌ ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ J.n.JA. ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹, ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV 1-10 ¦.JA.PÉÌ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. PÁ½PÀȵÀÚ ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀt

3) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 23/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ®Qëöäà EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß zÉÆqÀتÀÄä ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀj AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä EªÀgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ : 23-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÉÎ ¢£ÁAPÀ : 24-08-2012 gÀAzÀÄ 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ®Qëöäà EPÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀPÁj ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß aQvÉìUÁV £ÁUÀ£ÀPÀ®èPÉÌ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ PÁgÀlVAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è ¨É¼ÀUÉÎ 7-00 UÀAmÉUÉ ®Qëöäà EPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äÃPÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «.JªÀiï. zÉøÁ¬Ä J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ rvru AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, August 24, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 23-08-2012 gÀAzÀÄ 9-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ºÀµÀðªÀzÀð£À ZÉ£Àß½î ¸Á: ©£Áß¼À, EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 23-08-2012gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß CtÚ ªÀÄÈvÀ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¥ÁåµÀ£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J.-37, J¸ï-1372, £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ ±ÀgÀt¥Àà wªÀiÁä¥ÀÆgÀ, ºÁUÀÆ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀ EªÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ©£Áß¼À¢AzÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ©£Áß¼À UÁæªÀÄPÉÌ vÀªÀÄä, vÀªÀÄä, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÁAiÀiÁ §¤ßPÉÆ¥Àà ªÀiÁUÀðªÁV PÉÆ¥Àà¼À-UÀzÀUÀ J£ï.ºÉZï,-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¤ßPÉÆ¥Àà ¹ÃªÀiÁzÀ°è §¤ßPÉÆ¥Àà ¸À«ÄÃ¥À §gÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀĺÉÃAzÁæ eÉʯÉÆ PÁgï £ÀA:PÉ.J.-35, JªÀiï-9239 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ CUÀ®ªÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄÈvÀ CtÚ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vÀ£Àß CtÚ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ vÀ£Àß CtÚ£À ¨ÉÊPï »AzÀÄUÀqÉ vÀªÀÄä ¨ÉÊPï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà wªÀiÁä¥ÀÆgÀ, ºÁUÀÆ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀ, EªÀgÀÄ WÀl£É £ÉÆÃr vÀ£Àß CtÚ¤UÉ G¥ÀZÀj¹ PÀÆqÀ¯Éà 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ CzÀgÀ°è vÀ£Àß CtÚ¤UÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr ªÉÊzÀåjAzÀ aQvÉì ªÀiÁr¸ÀĪÁUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ vÀ£Àß CtÚ AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ¸ÀAeÉ 6-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÝjAzÀ ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà, J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2012 PÀ®A. 41(1) ¸À»vÀ 109 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 23-08-2012gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀÄjvÀÄ ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ »mÁß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA/ zÀÄUÀð¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ 20, eÁ. ¨sÀdAwæ G. ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÀgÀ ¸Á. PÉ£Á¯ï ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ »mÁß¼À 2) ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀA/ FgÀ¥Àà VtÂUÉÃj ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð, eÁ.PÀÄgÀ§gÀ G.UÀ¢Ý PÉ®¸À ¸Á. »mÁß¼À EªÀgÀÄ »mÁß¼À UÁæªÀÄzÀ°è PÀvÀÛ®°è C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2012 PÀ®A. 41(1) ¸À»vÀ 109 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 23-08-2012gÀ ªÀÄzsÁåºÀß ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀÄjvÀÄ ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ »mÁß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ±ÁAvÀ vÀA/ zÉêÀ¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÀAZÁAiÀÄw »AzÉ ¥ÀA¥ÁªÀ£ÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÉÃgÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, August 23, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 22-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-63, PÉÆ¥Àà¼À - UÀzÀUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «Ä¯ÉäAiÀÄA PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ PÁgÀ £ÀA: PÉ.J-22/¦-5165 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ £ÁgÉÆÃmÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ºÀ®UÉÃj PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÉ.J¸ï.Dgï n.¹ §¸ï £ÀA: PÉ.J-37/J¥sï-205 £ÉÃzÀÝPÉÌ ªÀÄÄA¢£À §®UÀqÉUÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DgÉÆævÀ ºÁUÀÆ PÁj£À°èzÀÝ E§âjUÉ ªÀÄvÀÄÛ §¹ì£À°èzÀÝ 5 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzsÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt PÁgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 45/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¨Á§tÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 50 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀVgÀĪÀ ªÉÆtPÁ®Ä ¸ÀÆ®zÀ ¨ÁzɬÄAzÀ §¼À° fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¨ÁV®Ä a®PÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÄAeÁ£É 7:50 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀÄ®ètÚ, J.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÁÝgÉ.

Wednesday, August 22, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 21-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆUÀ¯ÉAzÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ¨ÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢¯ï±Ázï ªÀAiÀiÁ : 7 ªÀµÀð ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgï vÀªÀÄä ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®è £ÀA§gÀ : PÉ.J- 36 / qÀ§Äè- 7846 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ- ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¸ÉÊr£À°è ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DPÀqÉ FPÀqÉ Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀîzÉ vÀªÀÄä ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzɺÁPÀ®Ä ºÉÆV vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ vÁ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ EzÀjAzÀ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ PɼÀUÉ ©zÀÝgÀÄ. EzÀjAzÀ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ, JqÀUÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ gÀPÁÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä ¸ÉÆÃ¸É ¢¯ï±Ázï EPÉUÉ ©¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁvgÀÄvÀÛªÉ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ.J- 35 / ºÉZï- 2952 CAvÁ EzÀÄÝ vÀªÀÄä ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ°èUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ZÁ®£ÀPÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ vÀA¢ gÁeÁ¸Á§ ªÀÄļÀÆîgÀ ªÀAiÀiÁ : 36 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: §qÉç¹Ã¢ ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ. CAvÁ EzÀÄÝ DvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ JgÀqÀÆ PÉÊUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ, ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. «.JA. zÉøÁ¬Ä J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ²æñÉÊ® vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ zÁåªÀÄUÉÆüÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 29 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀÀ, G: Dgï.n.N PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀ, ¸Á: UÀ«²æãÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À. PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ UÀ«ªÀÄoÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ »gÉÆà ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉzÀÝ£ÀÄß zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ NªÀgïmÉPï ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¹Ìqï ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ,  EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ, §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, §®UÁ® ªÉÆÃtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §®Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æñÉÊ®gÁªï PÀÄ®PÀtÂð ºÉZï.¹ 02 ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

eÁw¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

3) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 354, 504, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10)(11) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989.

¢£ÁAPÀ 20-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀªÀiÁ®gÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀ £ÀqÀÄªÉ £ÀqÉzÀ dUÀ¼ÀzÀ «µÀAiÀĪÁV ¢£ÁAPÀ 21-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀ£À ¸ÀAUÀrUÀ «gÉñÀ£ÀÄ ºÀªÀiÁ®gÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄãÁQë mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 01) UÀ¥sÀÆgÀ. (02) ¯Á®¸Á§. (03) ºÀĸÉãÀ.
£ÉÃzÀݪÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ EzÀÝ «gÉñÀ¤UÉ zÀ¨ÁârzÀÝjAzÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÁåqÀæ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀ£À ¸ÀAUÀrUÀgÁzÀ «gÉñÀ, ªÀiË£ÉñÀ gÀªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ, ¨É°Ö¤AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀºÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. PÁ½PÀȵÀÚ ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀt

4) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ EUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉUÉ §¯Áîj PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gɯÉéUÉ ºÀwÛ ºÉÆÃV ©PÉë¨ÉÃrPÉÆAqÀÄ ªÁ¦Ã¸À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ CzÉà gɯÉéUÉ §AzÀÄ §£Á¥ÀÆgÀzÀ°è E¼ÀÄzÀÄ £ÀAvÀgÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è HgÀ°è §PÀj ©PÉë ¨ÉÃr gÁwæ ªÉÃ¼É §£Á¥ÀÆgÀzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ EgÀĪÀ ¥ÁªÀðw ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÀAUÀ ªÀÄA¢gÀzÀ°è ¢£Á®Ä ªÀÄ®VPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ DzÀgÉ CªÀ¤UÉ C¸ÀܪÀiÁ gÉÆÃUÀ«zÀÄÝ vÀ£ÀUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è CAUÀrAiÀÄ°è UÀļÀV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀÄAUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ »VgÀĪÁUÀ ¤£Éß ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ©PÀëÄPÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ EzÀÝ C¸ÀܪÀiÁ gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° CzÀgÀ ¨ÁzɬÄAzÀ EAzÀÄ ©PÉëUÉ ºÉÆÃUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ ¤£Éß ¸ÁAiÀÄAPÁ®¢AzÀ §£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DdĨÁdÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀlÖtzÀ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛ d£ÀjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr «ZÁj¹zÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£ÉªÀgÉUÉ PÁzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀzÀÝPÉÌ vÀªÀÄä°è vÀqÀªÁV §AzÀÄ F zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Tuesday, August 21, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/2012 PÀ®A. 279, 304(J), L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÉÊAiÀÄåzï E¦üÛPÁgï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzï, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: «rAiÉÆÃUÁæ¥sÀgï ¸Á: §¸ÀªÀtÚ ¸ÀPÀð¯ï, SÁf¥ÀÄgÀ-UÀAUÁªÀw. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ CªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ mÉÊ®gï ¸ÉÊAiÀÄåzï C§ÄÝ¯ï ªÀÄfÃzï EªÀgÀ ºÀwÛgÀ mÉÊ®jAUï PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 20-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄåzï C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzï vÀAzÉ ¢: ¸ÉÊAiÀÄåzï C§ÄÝ¯ï ¨Á¹Ãzï SÁ¢æ EªÀgÀÄ CAiÉÆÃzsÀåPÉÌ ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¹zÀÄÝ JA§ÄªÀªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ C¥ÀWÁvÀªÁV CªÀgÀÄ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CªÀgÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÁPÀ¯ÁVzÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ, £À£Àß aPÀÌ¥Àà ¸ÉÊAiÀÄåzï C§ÄÝ¯ï ¸ÀĨÁ¤ EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ±ÀªÁUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÝ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀgÀ ºÀuÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÉÆmÉÖUÉ, PÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÝ zÁ£À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ºÉƸÀ CAiÉÆÃzsÀå JA§ÄªÀªÀgÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤£Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ºÉƸÀ CAiÉÆÃzsÀå ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ C°èUÉ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ wêÀæ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¯ÁV CA§Äå¯É£ïì §A¢zÀÄÝ, DzÀgÉ CA§Äå¯É£ïì£À°è ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß CA§Äå¯É£ïì£À°è D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÀªÁUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. PÁgÀt £À£Àß vÀAzÉUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¥sÀgÁjAiÀiÁzÀ ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. © CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/2012 PÀ®A. 279, 304(J), L.¦.¹ ºÁUÀÆ

¢£ÁAPÀ: 20-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀPÀÆ̨Á¬Ä UÀAqÀ ®PÀëöätÚ zÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: ZÀ£ÀßzÁ¸ÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁå¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] zÉêÀ¥Àà zÁ¸ÀgÀ ¸Á: ¤ÃgÀ®V UÁæªÀÄ vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À 2] ªÀiÁgÀÄvÉÃ¥Àà zÁ¸ÀgÀ ¸Á: ¤ÃgÀ®V UÁæªÀÄ vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À 3] §¸ÀªÀgÁd ¸Á: ©£Áß¼À 4] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà zÁ¸ÀgÀ ¸Á: ¤ÃgÀ®V UÁæªÀÄ vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À 5] ±ÁAvÀªÀé zÁ¸ÀgÀ ¸Á: ¤ÃgÀ®V UÁæªÀÄ vÁ:f: PÉÆ¥À༠vÀªÀÄä ºÉƼÉAiÀÄ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß UÀÄqÁè£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, ¤AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ EªÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ D ºÉƼÉAiÀÄ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ F ºÉÆ®ªÀÅ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀÄÝ CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÀ¼ÀÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ¼À vÀAV E§âgÀÆ vÀªÀÄä ºÉƼÉAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÁUÀÆ CªÀ¼À vÀAVUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²ææà §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ J.J¸ï.L C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt

3) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2012 PÀ®A. 306 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw zÉêÀPÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà UÀt¥À 65 ªÀµÀð ¸Á: eÉÆÃUÉÃgÀ NtÂ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄUÀ UÁå£À¥Àà ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ±ÉÆèsÁ JA§ÄªÀªÀ¼ÉÆA¢UÉ 02 £Éà ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ, ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è £ÀµÀÖªÁVzÀÝjAzÀ ©°ØAUï ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ §AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ²æêÀÄw ±ÉÆèsÁ EªÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è ¨ÁåAQ£À°è EnÖzÀÝ£ÀÄß ²æêÀÄw ±ÉÆèsÁ EªÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä UÁå£À¥Àà EvÀ¤UÉ PÉÆqÀzÉ ±ÉÆèsÁ ºÁUÀÆ 03 d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ UÁå£À¥Àà¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ¤Ã J¯ÁèzÀgÀÆ ºÉÆÃV ¸Á® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸Á¬Ä ®AUÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV »A¹¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 18-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀªÉÃð±À ºÉÆÃl¯ïzÀ°è gÀÆA £ÀA. 108 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀAVzÀÄÝ, ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢:19-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 33/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ²¯Áà EªÀ¼ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹ «zÁå¨Áå¸À ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ PÀ°AiÀÄĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÁ CAvÁ vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÉýzÀÝPÉÌ ±Á¯ÉUÉ ºÀaÑ®èªÉAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÉÃ¯ï ¢AzÀ GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀÄ®è¥Àà ºÉZï.¹ 47 ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 44/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ CªÀÄgÉñÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÁ¢, ªÀAiÀĸÀÄì: 64 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: »gÉÃCgÀ½ºÀ½î vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð C½AiÀÄ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÉÆÃlzÀ, 50 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ n.©. gÉÆÃUÀ«zÀÄÝzÀjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 20-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »gÉÃCgÀ½ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý UÀAUÁªÀwAiÀÄ §¸Á¥ÀlÖtzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr CªÀÄ°£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà UÀAUÀ¥Àà, ºÉZï.¹. 68 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, August 18, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2012 PÀ®A. 366(J), 506 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 17-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ¨É®èzÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛ, ²PÀët E¯ÁSÉ, vÁªÀgÀUÉÃgÁ, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÊQ PÀÄ: ¨sÁUÀå²æÃ, ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢éwÃAiÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. ªÀµÀðzÀ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ £ÀªÀÄÆägÀ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà UÀ¢Ý EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÁUÀÆ PÁ¯ÉÃf£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ZÀÆqÁ¬Ä¹ ¤£ÀߣÀÄß MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ C£ÀÄßvÁÛ£ÉA§ §UÉÎ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉ CAf ¸ÀĪÀÄä¤zÉÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¢ªÀ¸À ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀå²æà ºÉÆêÀiïªÀPÀð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÁgÀt CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ £Á£ÀÄ, £À£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ²æà PÀjAiÀÄ¥Àà vÁvÀ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ÁìV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQvÀÄÛ. DUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ËªÀÄå EªÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¨sÁUÀå²æà vÀ£Àß UɼÀw £ÉÃvÁæªÀw EªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ©ÃUÀzÀ PÉÊ PÉÆlÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ©ÃUÀzÀ PÉÊ PÉÆlÖ¼ÀÄ. gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¢zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr, ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÉýzÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ°®è. EAzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ²æà gÁd±ÉÃRgÀ UÀÄ©â EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ UÀ¢Ý EªÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀå²æÃAiÀÄ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ aÃgÁrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉzÀj¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §¯ÁvÁÌgÀªÁV PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¯ÁvÁÌgÀªÁV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «gÀÄ¥ÀtÚ J.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÀR° ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt (ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt):.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2012 PÀ®A. 420, 468, 471 L.¦.¹. ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ SÁ¸ÀV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 2007 gÀ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ DAiÀÄĪÉðÃzÀ DåAqï AiÀÄÄ£Á¤ ¥ÁæQÖµÀ£À¸Àð ¥Áæ«d£ïì DåPïÖ 1961 gÀ ¸ÉPÀë£ï 34,

¢£ÁAPÀ: 17-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ qÁ|| ªÀĺÁzÉêÀ ¸Áé«Ä, f¯Áè DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ²æà C±ÉÆÃPÀ¸Áé«Ä ºÉÃgÀÆgÀÄ JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå GZÀÒ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è jmï ¥ÉnµÀ£ï £ÀA: 138/2012 gÀ£ÀéAiÀÄ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À°è C£ÉÃPÀ d£ÀgÀÄ £ÀPÀ° ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝjAzÀ, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ ¸ÉƪÀÄ£Á¼À, PÁgÀlV, ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ(ªÀįÁð£ÀºÀ½î), ºÀĽ̺Á¼À, ZÀ¼ÀÆîgÀ, vÉÆArºÁ¼À, ºÀUÉÃzÁ¼À, £ÁUÀ£ÀPÀ®,¨Éë£Á¼À, ¥À£ÁߥÀÆgÀ, §¸ÀªÀtÚPÁåA¥À, ¨É£ÀÆßgÀ, ±Á°UÀ£ÀÆgÀ, PÀPÀÌgÀUÉÆüÀ, £ÀA¢ºÀ½î, G¼ÉãÀÆgÀ, G¼ÉãÀÆgÀPÁåA¥À, F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, dªÀiÁ¥ÀÆgÀ, UÀÄAqÀÆgÀ, §gÀUÀÆgÀ, PÀÄAmÉÆÃf, ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ, PÉÆmÉßÃPÀ¯ï, §ÆzÀUÀÄA¥Á, ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÁæ, wªÀiÁä¥ÀÆgÀ, zÉëPÁåA¥À, QA¢PÁåA¥À, UÁæªÀÄUÀ¼À°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ UÁæªÀÄUÀ¼À ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ºÁUÀÆ f¯Áè DAiÀÄĵï C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:- 06-08-2012 jAzÀ 17-08-2012 gÀ ªÀgÉUÉ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV 64 d£ÀgÀÄ £ÀPÀ° ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 1] ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ - ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À, 2] ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁ«£ÀªÀÄqÀUÀÄ PÁgÀlV 3] ±ÀgÀt¥Àà ¥ÀÄvÀðUÉÃj PÁgÀlV 4] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÉÆmÉà KjAiÀiÁ PÁgÀlV 5] D£ÀAzÀ §ÆzÀUÀÄA¥Á gÉÆÃqÀ- PÁgÀlV 6] C¸ÀàPï PÁgÀlV 7]
CªÀÄgÉÃUËqÀ £ÀªÀ° gÉÆÃqÀ- PÁgÀlV
8] SÁeÁºÀĸÉãï eÉ.¦.£ÀUÀgÀ- PÁgÀlV 9] J.ºÉZï.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ zÀ¯Á° §eÁgÀ
PÁgÀlV 10] ªÀÄ®è¥Àà Dgï.f, £ÀUÀgÀ PÁgÀlV, 11] ¸ÀÄzsÁPÀgÀ Dgï.f. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV 12] zÁ¤-PÁgÀlV 13] JªÀiï. ¹. ¸ÀAUÀ£Á¼ÀªÀÄoÀ -¸Á®ÄAaªÀÄgÀ 14] ©. PÉÆAqÀAiÀÄå- ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ 15] ±ÀgÀtPÀĪÀiÁgÀ - ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ 16] gÁd±ÉÃRgÀ £ÁqÀUËqÀ - ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ 17] ¸ÀÆAiÀÄð¨Á§Ä - ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ 18] §¸ÀªÀgÁd UÀÄqÀ½î - ºÀĽ̺Á¼À 19] §ÆqÀ£ï¸Á§ -ºÀĽ̺Á¼À 20] gÀÄzÀæ¥Àà J¸ï. - ºÀĽ̺Á¼À 21] AiÀĪÀÄ£À¥Àà -ªÀįÁð£ÀºÀ½î 22] ±ÀgÀt§¸ÀªÀ ªÀįÁð£ÀºÀ½î 23] ¸ÀAUÀn-ZÀ¼ÀÆîgÀ 24] ¥ÀmÉïï -ZÀ¼ÀÆîgÀ 25] £ÁUÀAiÀÄå PÀA©îªÀÄoÀ-ZÀ¼ÀÆîgÀ 26]UÀÄgÀ°AUÀAiÀÄå¸Áé«Ä- vÉÆArºÁ¼À 27] ªÀÄ°èPÁdÄð£À¸Áé«Ä- ºÀUÉÃzÁ¼À 28] ±ÀAPÀgÀ - £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï 29] ²ªÁ£ÀAzÀ ¸Á°ªÀÄoÀ- £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï 30] ²ªÁ£ÀAzÀ ¥Ánïï - ¨Éë£Á¼À, 31] ªÀÄAdļÁ ¥Án¯ï- ¥À£ÁߥsÀÆgÀ 32] CªÀÄgÉñÀ - §¸ÀªÀtÚPÁåA¥ï 33] ºÀĸÉÃ£ï §¸ÀªÀtÚPÁåA¥ï 34] CrªÀAiÀÄå¸Áé«Ä -PÁgÀlV 35] ¸ÀħâgÁªï - ¨É£ÀÆßgÀ 36] §¸ÀªÀgÁd ¨É£ÀÆßgÀ 37] ¸ÀħâgÁªï - ±Á°UÀ£ÀÆgÀ 38] ªÀÄÆqÀ§¸ÀªÀgÁd - PÀPÀÌgÀUÉÆüÀ 39] ªÉAPÀmÉñÀ AiÀÄgÀPÀ¯ï PÀPÀÌgÀUÉÆüÀ, 40] qÀAPÀ£ÀPÀ¯ï §¸ÀªÀgÁd - £ÀA¢ºÀ½î 41] zÀ£ÀAdAiÀÄå -£ÀA¢ºÀ½î 42] PÀ¼ÀPÀ¥Àà -G¼ÉãÀÆgÀ, 43]§¸ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä- G¼ÉãÀÆgÀ 44] D±ÉÆÃPÀ- G¼ÉãÀÆgÀ PÁåA¥ï, 45] ²ªÀªÀÄÆwð gÁªï -F½UÀ£ÀÆgÀ 46] D£ÀAzÀ- dªÀiÁ¥ÀÄgÀ 47] gÁd±ÉÃRgÀAiÀÄå UÀÄAqÀÆgÀ 48] FgÀtÚ- UÀÄAqÀÆgÀ, 49] ¸ÀÄgÉñÀ- UÀÄAqÀÆgÀ 50] ªÀÄ°èPÁdÄð£À -§gÀUÀÆgÀ 51] ²ªÀ°AUÀAiÀÄå PÀÄAmÉÆÃf 52] ²æäªÁ¸À - ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ 53] ªÀÄ»§Æ¨ï - ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ 54] «.J¸ï.¥Ánïï- ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ 55] J¸ï.J¸ï.»gÉêÀÄoÀ-¹zÁÝ¥ÀÄgÀ 56] PÉ.JA. ¥Án¯ï - ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ 57] ªÀĺÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ -PÉÆmÉßPÀ¯ï 58] J.JA. gÁAiÀĨÁV - §ÆzÀUÀÄA¥Á 59] °AUÀgÁd ®PÀÄÌAr- §ÆzÀUÀÄA¥Á 60] »gÉêÀÄoÀ - ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ, 61] ªÀÄÈvÀÄAdAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ- wªÀiÁä¥ÀÆgÀ 62] ±ÀgÀt¥Àà -zÉëPÁåA¥ï 63] eÉ.eÉ. ¨Á§Ä - QA¢PÁåA¥ï 64] C£ÀégÀ ºÀÄ°ZÉPï - §ÆzÀUÀÄA¥Á EªÀgÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ vÁªÀÅ ºÉÆA¢zÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè ªÉÊzÀågÀÄ PÀ£ÁðlPÀ SÁ¸ÀV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 2007 gÀ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ DAiÀÄĪÉðÃzÀ DåAqï AiÀÄÄ£Á¤ ¥ÁæQÖµÀ£À¸Àð ¥Áæ«d£ïì DåPïÖ 1961 gÀ ¸ÉPÀë£ï 34 gÀ ¥ÀæPÁgÀ £ÉÆÃAzÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV £ÀPÀ° ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 17-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-45 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvɬÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÀæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ dAVè¸Á§ £ÀzsÁ¥ï ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÉ.UÉÆãÁ¼À vÁ.PÀĵÀÖV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, DgÉÆæ ²ªÀÅ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ C¥sÉ ¤Ã° §tÚzÀ ªÀÄÆgÀÄ UÁ°AiÀÄ ªÁºÀ£À EzÀgÀ £ÀA§gï UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è EzÀ£ÀÄß »gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÀĪÀÄUÉÃj zÁn ¸ÀAeÉ 05-30 UÀAmÉUÉ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¯Áj §AzÁUÀ CzÀPÉÌ ¸ÉÊqï PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÁºÀªÀ£ÀÄß JqÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ PÀÄtaUÉ C¥sÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀqÀÄ«UÉ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠱À²zsÀgÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ZÁ®PÀ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀĵÀÖVUÉ vÀAzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÁºÀ£À £ÀA§gï vÀªÀÄUÉ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà ªÉÊd£ÁxÀ ºÉZï¹-45 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ:17-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ n¥Ààgï £ÀA: PÉ.J-35/J-5856 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß n¥Ààgï£ÀÄß PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ¥sÁQðAUï ¸ÀܼÀ¢AzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺Á«£À avÀÛ¥Àà EvÀ£ÀÄ PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ªÉÄãÀ UÉÃn£À°è vÀ£Àß n¥Ààj£À næÃ¥ï ²Ãmï ¸À» ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß n¥Ààgï £ÀA: PÉ.J-35/4129 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀvÀÄÛwgÀĪÁUÀ n¥ÀàgÀ£ÀÄß ºÀwÛzÀÄzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ »A¢¤AzÀ JqÀUÀqÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺Á«£À avÀÛ¥Àà¤UÉ §®UÀqÉAiÀÄ PÁ°£À »A§rUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ n¥Ààgï £ÀA: PÉ.J-35/J-5856 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ ²æÃ. gÁd¸Á§ J«Ää ¹.ºÉZï.¹-90 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 17-08-2012 gÀAzÀÄ 1510 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà vɪÀgÀ£ÀߣÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ ¸Á: ªÀiÁ®VwÛ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ:- 15-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÉÄ£ÀAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ªÀiÁ¸ÀÛPÀnÖ- ªÀiÁ®VwÛ gÉÆÃqÀ£À°è ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà PÉÆãÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆî¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃgÀmÁUÀ DUÀ ªÀiÁ¸ÀÛ PÀnÖ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà ªÀÄÆgÀÆUÁ°AiÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ MªÀÄä¯Éè ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀPÀÄ®¸ÀÛgÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà PÉÆ£Á¥ÀÆgÀ EªÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À JqÀ§ÄdPÉÌ vÉgÀaÃzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ ªÁºÀ£À £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚ £ÀA§gÀ EgÀzÀ ªÁºÀ£À EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ PÀqÀªÁ® UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ EzÀÄÝ CAvÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÄÝ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ºÉ¼ÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ PÀgɬĹ CªÀgÉÆÃA¢UÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ »jÃUÉÆuÁÚUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV ©lÄÖ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ UÁAiÀļÀÄ«UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖVUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁUÀ®PÉÆÃlUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ï ªÀÄgÀÄ¢£À ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ §UÉÎ PÀrªÁ® UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀiÁºÀw w½zÀÄPÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£À §UÉÎ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ. SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï HjUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÉøÀzÀ zÁ°¹zÀÄÝ CzÉ. ²æà ºÉZï.r zÁ¤ ¹.ºÉZï.¹-89 ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, August 17, 2012

EAzÀÄ 17-08-2012 gÀAzÀÄ "¸ÀzÁãªÀ£Á ¢ªÀ¸À" EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ f¯Áè ¥ÉưøÀ PÀbÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ J¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ªÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ ²æÃ. ©.J¸ï. ¥ÀæPÁ±À L.¦.J¸ï. f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀÄ ¸ËºÁzÀðvÉAiÀÄ ¥ÀæweÉÕAiÀÄ£ÀÄß ¨sÉÆâü¹zÀgÀÄ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è J¯Áè ¹§âA¢ ªÀ C¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁdjzÀÄÝ ¥ÀæweÉÕAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀgÀÄ.


 

.

PÉƯÉUÉ AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt

1) vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2012 PÀ®A. 323, 324, 307, 355, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÀÄvÀæUËqÀ ¥Ánî, ªÀAiÀĸÀÄì 31 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÀQîgÀÄ, ¸Á: ¸Á¹éºÁ¼À, ºÁ: ªÀ: vÁªÀgÀUÉÃgÁ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ aQvÉìUÁV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-05 UÀAmÉUÉ £ÁqÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ L° ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV Dgï.Dgï.n PÉøÀzÀ°è ªÀPÁ®vÀÄÛ ªÀ»¸À®Ä §A¢zÉÝ£ÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è zÉÆqÀتÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ UÀÄjPÁgÀ ¸Á: EzÁè¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ vÀªÀÄä AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà Dr£À ¸Á: ¨Áå°ºÁ¼À E§âgÀÆ C°èUÉ §AzÀgÀÄ. zÉÆqÀتÀÄä¼ÀÄ "£À£Àß «gÀÄzÀÞzÀ PÉøÀ£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ £ÀqɸÀ¨ÉÃqÀ" CAvÀ £À£ÀUÉ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ "£ÁªÀÅ ªÀQîgÀÄ £ÀªÀÄä PÁAiÀÄPÀ PÉÃ¸ï £ÀqɸÉÆÃzÀÄ, CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ PÉøï PÉÆnÖzÁÝgÉ £Á£ÀÄ £ÀqɸÀÄvÉÛãÉ" JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà£ÀÄ "¤Ã£ÀÄ £À£Àß CPÀÌ£À «gÀÄzÀÞ PÉÃ¸ï £ÀqɸÀÄwÛÃAiÀiÁ, ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£ÉÃ" CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £À£Àß PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀzÀÄÝ C®èzÉà ªÉÄÊPÉÊUÉ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ. £À£Àß PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »ZÀÄQ, £À£ÀߣÀÄß ªÉÄîPÉÌwÛ £É®PÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ £É®PÉÌ ©zÁÝUÀ, zÉÆqÀتÀÄä¼ÀÄ "¨ÁqÁå, gÁr, fmÁå" CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ. AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà£ÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ dfÓzÀÄÝ, "£ÀªÀÄä PÉÃ¸ï £ÀqɸÀÄwÛÃAiÀiÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß E¯Éèà PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄw¤, ¤Ã£ÀÄ ºÁåAUÀ PÉÃ¸ï £ÀqɸÀÄwÛAiÀiÁ £ÀqɸÀÄ" JAzÀÄ ªÀÄvÉÛà PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄ, £À£Àß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ£ÀÄ. DUÀ C°èzÀÝ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á¹éºÁ¼À, PÀjAiÀÄ¥Àà ¨sÀdAwæ, ºÀÄ®UÀ¥Àà ¨sÀdAwæ, ¥ÀA¥ÀtÚ L° EªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß ©r¹PÉÆArzÀÄÝ, E®è¢zÀÝgÉ £À£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. dUÀ¼ÀªÀÅ £ÁqÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ zÁjAiÀÄ°è £ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÉêÀ¥Àà ºÉZï. PÀnÖªÀĤ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÀPÀ° ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt (ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt):

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/2012 PÀ®A. 420, 438, 468, 471 L.¦.¹. ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ SÁ¸ÀV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 2007 gÀ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ DAiÀÄĪÉðÃzÀ DåAqï AiÀÄÄ£Á¤ ¥ÁæQÖµÀ£À¸Àð ¥Áæ«d£ïì DåPïÖ 1961 gÀ ¸ÉPÀë£ï 34

¢£ÁAPÀ: 16-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ qÁ|| ªÀĺÁzÉêÀ ¸Áé«Ä, f¯Áè DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "²æà C±ÉÆÃPÀ¸Áé«Ä ºÉÃgÀÆgÀÄ JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå GZÀÒ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è jmï ¥ÉnµÀ£ï £ÀA: 138/2012 gÀ£ÀéAiÀÄ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À°è C£ÉÃPÀ d£ÀgÀÄ £ÀPÀ° ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝjAzÀ, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ »gÉÃqÉAPÀ£ÀPÀ¯ï, aPÀÌqÉAPÀ£ÀPÀ¯ï, ºÀ¼Éà PÀ®ÄÎr, PÀ®ÄÎr PÁåA¥ï, »gÉÃqÉAPÀ£ÀPÀ¯ï, DUÉÆð, DgÁí¼À, §¸Á¥ÀlÖt, ªÀÄÄPÀÄÌA¦, D£ÉÃUÀÄA¢, ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î, gÁA¥ÀÆgÀÄ, §¸ÀªÀ£ÀzÀÄUÀð, J¸ï.©. £ÀUÀgÀ, ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ, aPÀÌdAvÀPÀ¯ï, ºÉƸÀ½î, DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ, dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr, ¹AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄUÀ¼À°è ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ UÁæªÀÄUÀ¼À ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ºÁUÀÆ f¯Áè DAiÀÄĵï C¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06-08-2012 jAzÀ 16-08-2012 gÀ ªÀgÉUÉ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV F 39 d£ÀgÀÄ £ÀPÀ° ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ vÁªÀÅ ºÉÆA¢zÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè ªÉÊzÀågÀÄ PÀ£ÁðlPÀ SÁ¸ÀV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 2007 gÀ PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ DAiÀÄĪÉðÃzÀ DåAqï AiÀÄÄ£Á¤ ¥ÁæQÖµÀ£À¸Àð ¥Áæ«d£ïì DåPïÖ 1961 gÀ ¸ÉPÀë£ï 34 gÀ ¥ÀæPÁgÀ £ÉÆÃAzÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV £ÀPÀ° ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. PÁgÀt 39 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, August 16, 2012

ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ CvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 213/2012 PÀ®A. 498(J), 306 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-16-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr, ªÀAiÀĸÀÄì 56 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀtªÁ¼À. vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "£À£ÀUÉ (1) ºÉÆ£ÀߪÀÄä (2) zÀÄgÀÄUÀªÀÄä (3) ¸ÀÄgÉñÀ (4) gÁeÉñÀéj @ gÁdªÀÄä F ¥ÀæPÁgÀ £Á®ÄÌ d£À ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß QjAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁeÉñÀéj ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¸À£ï 2007 £Éà ¸Á°£À°è £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÉA¥À zÀÄgÀUÀ¥Àà @ ¸ÀļÀî CAiÀÄå¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð eÁw: UÉÆ®ègÀÄ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æÃw¹ £ÀªÀÄUÉ ºÉüÀzÉÃ, PÉüÀzÉà HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃV ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï ºÀtªÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀݼÀÄ. DzÀgÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd, CvÉÛ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ PÉA¥À zÀÄgÀUÀ¥Àà-45 ªÀµÀð, ªÀiÁªÀA¢gÁzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ PÉA¥À zÀÄgÀUÀ¥Àà-35 ªÀµÀð, ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ PÉA¥À zÀÄgÀUÀ¥Àà-30 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw: UÉÆ®ègÀÄ ¸Á: ºÀtªÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «£Á: PÁgÀtªÁV ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ, ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV «¥ÀjÃvÀ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ:- 13-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁdªÀÄä¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß ºÀaÑPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀåUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ wêÀæ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV CªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À£ÀÄß «ªÀiïì §¼ÁîjAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV w½¢zÀÄÝ, F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¤£Éß ¢ªÀ¸À ªÁ¥À¸ï ºÀtªÁ¼ÀPÉÌ §AzɪÀÅ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢:- 16-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÁeÉñÀéj @ gÁdªÀÄä EªÀ½UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀ¼À UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀA¢gÁzÀ ªÉÄîÌAqÀ 4 d£ÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV «¥ÀjÃvÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼ÀzÉà ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄgÀÄ« ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ wêÀæ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CavÁ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ±À²zsÀj ºÉZï.¹. 114 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 212/2012 PÀ®A. 279, 337, L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:§15/08/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà «gÉñÀ vÀAzÉ ¢: ºÀĸÉãÀ¥Àà 26 ªÀµÀð eÁw: ZɮĪÁ¢, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: «£ÉÆç£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢: 15-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ®PÀëöäªÀÄä 70 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß aPÀ£ï vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä UÀAUÁªÀw-PÀA¦è ªÀÄÄR gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ aPÀ£ï CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀt PÉÆlÄÖ PÀ¼ÀÄ»¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ FgÀtÚ 20 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤ªÀÄä vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ®PÀëöäªÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà 70 ªÀµÀð EªÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß PÀA¦è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀéAiÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ©.ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ E§âgÀÆ PÀÆr PÀA¦è D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ JqÀ¨ÁUÀzÀ°è, JqÀQ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ, JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ, `` vÁ£ÀÄ EAzÀÄ gÁwæ 7:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀÌdAvÀPÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉÃAiÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÁV £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ CzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ PÀA¦èAiÀĪÀgÀÄ £À£Àß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀA¦è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀ£ÀéAiÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß C°èAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr F zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. ²æà ¸ÀtÚ§¸À¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ºÉZï.¹. 60 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2012 PÀ®A. 279, 338, L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 15-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-15 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ü £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà PÀªÀÄvÀgÀ, ªÀAiÀiÁ : 21 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀ§gÀ, G: ºÀªÀiÁ°, ¸Á : bÀvÀÛgÀ, ºÁ:ªÀ: ¥ÀzÀä²æà «ÄÃ¯ï ºÀwÛgÀ PÁgÀlV. EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÁgÀlVAiÀÄ ¸À.¨Á.±Á¯ÉAiÀÄ°è 6 £Éà vÀgÀUÀw NzÀÄwÛzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 15-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁévÀAvÉÆæÃvÀìªÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ j¯ÁAiÀÄ£Àì ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÁÝUÀ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA : PÉ.J-35/JA-7236 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÉÆõÀ£À vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¸Á : ºÀÄ®V EªÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 18-00 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁ»w §AzÀ C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀļÀÄ ²æñÉÊ® vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ fUÀ¼ÀÆgÀ ¸Á: ¤qÀ±Éù gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ- ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á¢ªÀÄ£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ PÀĽvÀ ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ¸ÀtÚ¥Àà dAPÀ¥Àà£ÀߪÀgÀ ¸Á: ¤qÀ±Éù vÁ: PÀĵÀÖV. PÉ.J-25/AiÀÄÄ-6700 £ÉÃzÀÝgÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ¹.r. qÁ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà CAUÀr ¸Á: aPÀ̪ÀÄÄZÁѼÀUÀÄqÀØ vÁ: §zÁ«Ä PÉ.J-29/5915 £ÉÃzÀÝgÀ C¥Éà PÀA¥À¤ ªÀÄÆgÀÄ UÁ°AiÀÄ ¥Áå¸ÉAdgÀ lA.lA. ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ E§âgÀÆ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß £Àqɹ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄT lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ wgÀÄ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ lA.lA. ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ zÉêÀgÁd, ¹ÃvÁ¨Á¬Ä, «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà, gÀªÀgÉ®èjUÀÆ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ. ²æà ºÉZï.r. zÁ¤ ¹.ºÉZï.¹-89 ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, August 15, 2012

66£Éà ¸ÁévÀAvÀæöå ¢£ÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ²æÃ. ©.J¸ï. ¥ÀæPÁ±À L.¦.J¸ï.gÀªÀgÀÄ zsÀéeÁgÉÆúÀt PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß £ÉÃgɪÉj¹zÀgÀÄ. ²æÃ. «fAiÀÄ f. qÀA§¼À r.J¸ï.¦. PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÄ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ°è §gÀĪÀ J¯Áè C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ °¦PÀ ªÀUÀðzÀ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ. ²æÃ. ªÉÊ. PÉ. PÁ±À¥Àà£ÀªÀgÀÄ Dgï.¦.L. r.J.Dgï. PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ UËgÀªÀªÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀgÀÄ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 14-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-35 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀįÁð£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ gÉrØPÁåA¦£À ªÀĹÃzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±À¥ÀÄð¢Ýãï vÀAzÉ ªÀįÉØøÁ§ UÀ§ÆâgÀ, ªÀAiÀiÁ : 64 ªÀµÀð, eÁ : ªÀÄĹèA, ¸Á : ªÀįÁð£ÀºÀ½î. 2) ªÀĺÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀAzÀPÀÆgÀ, ªÀAiÀiÁ : 40 ªÀµÀð, eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á :ªÀįÁðªÀĺÀ½î. 3) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ¸Á : ªÀįÁð£ÀºÀ½î, (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É) EªÀgÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁUÉÎ ªÀiÁ£Àå ¹¦L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ ºÁUÀÆ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-114 ¦¹-320, 235, 190, 228, 44, 55, J¦¹-96 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ±À¥ÀÄð¢Ý£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀA§gÀ §gɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀĺÁAvÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÀA§gÀ §gɬĹ®Ä PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ AiÀÄ®è¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á : ªÀįÁð£ÀºÀ½î EªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁmï ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ-425-00 UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁUÉ JA§ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆèÉʯï CA.Q. gÀÆ-500/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2012 PÀ®A. 498(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 14-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ºÉÆ£ÀߪÀé UÀAqÀ ºÉÆ£ÀߥÀà UÉÆ®ègÀ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ.UÉÆ®ègÀ G.ºÉÆ®ªÀĤPÉ®¸À ¸Á.±ÁSÁ¥ÀÆgÀ vÁ.PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ºÉÆ£ÀߥÀà ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ EzÀÆÝj£À°èAiÉÄ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀå CªÀjUÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸À«vÁ CAvÁ 2 d£À ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. FUÀ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À »A¢¤AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ vÀ£ÀUÉ «£ÁBPÁgÀt ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÀÛ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃUÀ£Éà K¼ÀĪÀÅ¢®è, ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ »jAiÀÄ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è dUÀ¼À §UɺÀj¹ DgÉÆævÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆîzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀĪÀAvÉ w½¹zÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À vÀAzÉ ¨Á®¥Àà£ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »VgÀĪÁUÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÁgÀgÀ¼ÀÄ M§â¼É ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¤Ã£ÀÄ E¯Éèà ¸ÉÃj ©nÖ ¤Ã E°è EgÁPÀ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ PÉÊEAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 137/2012 PÀ®A 498(J) L¦¹ £ÉÃzÀæ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÁgÀlV, ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á-d§â®UÀÄqÀØ, vÁ-PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ AiÀÄ®èªÀÄä EªÀ½UÉ FUÉÎ 4 wAUÀ¼À »AzÉ ºÀÄ°ºÉÊzÀgï UÁæªÀÄzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà JA¨ÁvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ ¸ÀzÀj AiÀÄ®èªÀÄä EªÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆAzÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ ºÀÄ°ºÉÊzÀgï UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, E¯Ád PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀPÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢: 14-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀÄÄzÀPÀ«, ªÀAiÀiÁ; 67 ªÀµÀð, eÁ: ¨ÁæºÀät, G: ¤ªÀÈvÀÛ mÉ°¥ÉÆÃ£ï £ËPÀgÀ ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ gÁªÀÄ §qÁªÀuÉ UÀAUÁªÀw. vÀ£ÀVzÀÝ ªÉÆtPÁ®Ä £ÉÆêÀÅ, PÀtÄÚ Gj¬ÄAzÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÀ¼À°è D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è aQvÉì ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå ¸ÀºÀ ªÉÆtPÁ®Ä £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄ DUÀzÉà D £ÉÆë¤AzÀ PÀtÄÚ Gj ªÀÄvÀÄÛ PÀtÚ°è ¤ÃgÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ eÁ¹Û DVzÀÄÝ CzÀgÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ PÀĪÀiÁgÀ gÁªÀÄ §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÀ PÀ©âtzÀ GQÌUÉ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉà EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. F. PÁ½QȵÀÚ, ¦.L UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

Tuesday, August 14, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.ªÁå¥ÁgÀ ¸Á.ªÀÄoÀ¥Àw UÀ°è ©eÁ¥ÀÆgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ªÉÆ£Éß ¢ªÀ¸À gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀmÉñÀ PÀÄ®PÀtÂð, VÃjñÀ UÀrAiÀiÁ½, azÁ£ÀAzÀ £ÁUÀZÉnÖ, UÉÆÃ¥Á® eÉÆö, PÀĵÁÚf PÀÄ®PÀtÂð, ¸À«ÄÃgï PÀÄ®PÀtÂð gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ PÀÄ®PÀtÂð gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÀȺÀ ¥ÀæªÉñÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀ ¢AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ªÀĺÉAzÁæ eÉʯÉÆà PÁgï £ÀA. PÉ.J.28/J£ï-0275 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃV UÀȺÀ ¥ÀæªÉñÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ªÁ¥À¸ï ©eÁ¥ÀÆPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤£Éß gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ©nÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸À«ÄÃgÀ PÀÄ®PÀtÂð FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃl-PÀĵÀÖV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ°è PÀĵÀÖVAiÀÄ «dAiÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆa zÉÆqÀØ PÀªÀiÁ¤£À JqÀUÀqÉ PÀA§zÀ PÀmÉÖUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ FvÀ¤UÉ ªÀÄÆVUÉ ¥ÉmÁÖV ªÀÄÆUÀÄ ©aÑzÀÄÝ, ªÉÄÊPÉÊUÀ½UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, VÃjñÀ FvÀ¤UÉ JqÀ ºÀuÉUÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §®UÀtÂÚ£À §®PÉÌ, JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, azÁ£ÀAzÀ FvÀ¤UÉ §®vÉÆqÉ ªÀÄÄjzÀÄ, ªÀÄzsÀåzÀ ºÀuÉUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, £Á°UÉ PÀaÑzÀÄÝ, UÉÆÃ¥Á® FvÀ¤UÉ §®ºÀuÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÉAPÀmÉñÀ EªÀjUÉ JzÉUÉ, ºÀuÉUÉ, ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj KlÄ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÀȵÁÚf FvÀ¤UÉ vÀ®UÉ ¨sÁj KlÄ ©zÀÄÝ ¨Á¬Ä ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸À«ÄÃgÀ FvÀ¤UÉ JqÀUÁ® ZÀ¥ÉàUÉ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §® ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÁgÀt PÁgï ZÁ®PÀ ¸À«ÄÃgÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 13-08-2012 gÀAzÀÄ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæ¥Àà £É®eÉÃj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.29/PÀÆå.3637 £ÉÃzÀÝgÀ°è §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw CPÀÌ ªÀĪÀÄäAiÀÄåªÀé ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ C©µÉÃPÀ 9 ªÀµÀð FvÀ£À£ÀÄß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á¢AzÀ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆqÀØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV ºÉƸÀ¥ÉÃl J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA.PÉ.J.29/JA.7119 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. UÀªÀĤ¸ÀzÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.zÀ°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, ªÀĪÀÄäAiÀÄåªÀé¼ÀÄ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ. ªÀÄ®QUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀtÚ ºÀÄ©âUÉ, §®UÀtÂÚUÉ §®PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁV vÀ¯É »A¨ÁUÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ZÀAzÀæ¥Àà¤UÉ JgÀqÀÄ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨Áj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ C©µÉÃPÀ FvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß EzÀgÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¹ ªÀÄÄzÁÝA ¤ªÉâ¸À¯ÁVzÉ

3] ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA.170/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁåPÀÖ.

¢£ÁAPÀ. 13-08-2012 gÀAzÀÄ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæ¥Àà £É®eÉÃj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.29/PÀÆå.3637 £ÉÃzÀÝgÀ°è §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw CPÀÌ ªÀĪÀÄäAiÀÄåªÀé ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ C©µÉÃPÀ 9 ªÀµÀð FvÀ£À£ÀÄß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á¢AzÀ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆqÀØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV ºÉƸÀ¥ÉÃl J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ PÁgï £ÀA. PÉ.J.29/JA.7119 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. UÀªÀĤ¸ÀzÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.zÀ°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, ªÀĪÀÄäAiÀÄåªÀé¼ÀÄ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ. ªÀÄ®QUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀtÚ ºÀÄ©âUÉ, §®UÀtÂÚUÉ §®PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁV vÀ¯É »A¨ÁUÀ ¨ÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ZÀAzÀæ¥Àà¤UÉ JgÀqÀÄ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨Áj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ C©µÉÃPÀ FvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß EzÀgÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¹ ªÀÄÄzÁÝA ¤ªÉâ¸À¯ÁVzÉ.

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2012 PÀ®A: 279, 337, 338, L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà F±ÀégÀUËqÀ vÀA: «ÃgÀ£ÀUËqÀ ±ÀgÀ¨sÀUËqÀæ ¸Á: UÀÄqÀUÉÃj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13-08-12 gÀAzÀÄ PÀqÉAiÀÄ ±ÁæªÀt ¸ÉÆêÀĪÁgÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA. J¦-04/AiÀÄĪï-0070 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÉÆ¥Àà¼À vÁ®ÆPÀÄ £ÀgÉÃUÀ°èUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉzÉêÀgÁzÀ ²æà «gÀ¨sÀzÀæ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ £ÀgÉÃUÀ¯ï ©lÄÖ HjUÉ PÉÆ¥Àà¼À ªÀiÁUÀðªÁV vÀ¼ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JqÀ§¢¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 7-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.26/PÀÆå-9503 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ E¤ß§âjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨Á£Á¥ÀÆgï PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ ¨ÉÊPÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ £ÉÃgÀªÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀgÀÄUÉ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ vÀ£Àß ¨ÉÊPï ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁr C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ £À£Àß mÁæPÀÖgï ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉ ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ºÉÆr¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¨ÉÊPï ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥¸ÀÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ »AzÉ PÀĽvÀ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, vÁªÀÅ WÀl£É £ÉÆÃr mÁæPÀÖgï ¤°è¹ CªÀjUÉ G¥ÀZÀj¹ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ CzÀgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ d£À UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀÄvÉÛêÉ. PÁgÀt ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 101/2012 PÀ®A. 498(J) ¸À»vÀ 323 504 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 06-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ UÀÄgÀÄgÁd ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G : ªÀÄ£ÉUÉ®¸À eÁ: £ÉÃPÁgÀ, ¸Á:ºÉZï.Dgï.J¸ï. PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ UÀAUÀtÚ ªÉÄøÀæöÖ, ªÀAiÀiÁ; 35 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ,    ¸Á: ªÁqÀð £ÀªÀÄ:35 £ÉÃPÁgÀ Nt 3£À PÁæ¸ï, «gÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä    ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ. £ÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¢£À ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ FUÉ £Á®ÄÌ wAUÀ½¤AzÀ. ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀîzÉà PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ «£Á PÁgÀt vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.77/12 PÀ®A 143 147 148 323 324 354 504 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 12-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ ¸ÀéUÁæªÀÄPÉÌ PÀÄj, DPÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 8-10 PÀÄjUÀ¼ÀÄ zÁjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è CgÀtå E¯ÁSÉUÉ ¸ÉÃjzÀ d«ÄãÀ£À°è Nr ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ CgÀtå E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ zÉêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ PÉAZÀ¥Àà, CAiÀÄå¥Àà ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ CgÀtåzÀ°è PÀÄj ©rwÃgÁ JAzÀÄ ºÉý PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀgÀÄ. EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ F ¢ªÀ¸À 13-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ CgÀtå E¯ÁSÉUÉ ¸ÉÃjzÀ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À£À°è 6 d£À CgÀtå E¯ÁSÉUÉ ¸ÉÃjzÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢gÀªÀgÀÄ PÀÄj ºÀnÖUÉ KPÁ KQ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É £ÀªÀÄä£ÀÄß K¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄ£À¸ÉÆà EZÉÑà xÀ½¹zÀÄÝ, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ©r¸À®Ä §AzÀ PÀĪÀiÁj bÀvÀæªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß J¼ÉzÁqÀÄvÁÛ CªÀ¼À ªÉÄð£À JzÉAiÀÄ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÀjzÀÄ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ fæ£À°è bÀvÀæ¥Àà, bÀvÀæªÀÄä, ¥ÀQÃgÀªÀÄä, ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä, ®PÀëªÀÄä ºÁUÀÆ ¥ÁªÀĪÀÄä EªÀgÀ£ÀÄß fæ£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ fæ£À°è ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ w¥Àà£Á¼À-¸ÀļÉÃPÀ¯ï ºÀwÛgÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß CqÀ«AiÀÄ°è E½¹ ºÉÆÃzÀgÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §AUÁgÀzÀ §ÄUÀr PÀnÖ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ. EzÀjAzÀ bÀvÀæ¥Àà¤UÉ JqÀUÀqÉ ¨É¤ßUÉ, mÉÆAPÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆt PÁ°UÉ M¼À ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008