Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, June 30, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ 38 eÁ/ ºÀjd£À ¸Á// §ÄzÀUÀÆA¥À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, DgÉÆæ zÀAiÀiÁ®£ï ¯Áj £ÀA. J¦-16/AiÀÄÄ.5472 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÁAUï ¸ÉÊr£À°è ¯Áj ¤°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ E£ÉÆߧâ ZÁ®PÀ ªÀÄÈvÀ ±ÉÃRgÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ UÁ°UÀ¼À UÁ½AiÀÄ£ÀÄß »AzÀÄUÀqÉ ¤AvÀÄ PÉÆAqÀÄ ZÉPï ªÀiÁrwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀzÉà »AzÀPÉÌ M«ÄäAzÀªÉÄä¯É ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß jªÀ¸Àð vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ EzÀÝ ªÀÄÈvÀ ±ÉÃRgÀ£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ »A¢£À ¯ÁjAiÀÄ ¨Ár §rzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ 37 eÁ// ºÀjd£À ¯Áj £ÀA.PÀ.J.01/J-9599 ¯ÁjAiÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ZÁ®PÀ ¸Á// PÉ.±ÉnÖºÀ°è vÁ..²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt f// ªÀÄAqÀå ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ ±ÁQÃgï ºÀĸÉÃ£ï ¸Á// zË®vÀ¥ÀÄgÀ GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ ¯Áj ZÉ¹ì £ÀA. ECOMET
1112723 1 £Éà ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ墣ÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ Dgï.n.M. ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ¸À®ÄªÁV DgÀ.n.N. ºÀwÛgÀ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-06-2009 gÀAzÀÄ 4-45 ¦.JA.PÉÌ ²gÀÆgÀ-PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ F±À¥Àà PÉAZÀgÀrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA.PÉJ-23/PÀÆå-4203 »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éè÷àAqÀgÀ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ²gÀÆgÀ¢AzÀ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ §gÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉJ-25/¹-576 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ZÀÄAZÀ£ÀÆgÀ ¸Á: £É®ªÀr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃ/¸ÉÊ: UÉ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÉÃSïªÀĺÀäzï ¦Ãgï vÀAzÉ £À©Ã¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 33 ªÀµÀð, G: §rUÀvÀ£À ¸Á: ¨Á¦gÉrØPÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ §rUÀvÀ£À PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÉÃPÁUÀĪÀAvÀºÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £À£Àß n.«.J¸ï. JPÉì¯ï ¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆ¥ÉÊqï £ÀA: PÉ.J-37/ PÉ-8246 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÉÝ£ÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ¨Á¦gÉrØPÁåA¥ïUÉ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀmÉ£ÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ ¨Á¦gÉrØPÁåA¥ï£À°è PÀȵÀÚªÉÆúÀ£ÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ £ÀªÀÄä PÁåA¥ï£À £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜ£ÁzÀ n.«. ¸ÀħâgÁªï vÀAzÉ «ÃgÀgÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨Á¦gÉrØPÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ §eÁeï ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå-723 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨Á¦gÉrØPÁåA¥ï PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ vÉVΣÀ°è ©zÀÄÝ, £À£ÀUÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ªÀÄÄjzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DvÀäºÀvÉåUÉ AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2009 PÀ®A 309 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-06-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀààvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ zÉøÁ¬Ä qÁPÀÖgÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆgÀmÁUÀ PÀÄ®¸ÀÜgÁzÀ µÀtÄäR¥Àà zÉÆqÀتÀĤ 38 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ EjzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ µÀtÄäR¥Àà£À ºÉAqÀw zÀÄgÀÄUÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ PÀĹzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ DUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ £ÉÆÃr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà¤UÉ «µÀAiÀÄ w½¹ D¸ÀàvÉæUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 1:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ µÀtÄäR¥Àà EªÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ¨ÁdÄ ¤AvÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ K£ÉÆà D£ÁºÀÄvÀ DVzÉ DPÉAiÀÄ UÁAiÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É §zÀÄQ ¥ÀæAiÉÆÃd£À K£ÀÄ ? CAvÁ ºÉý vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ EjzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ vÁ£ÀÆ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ EjzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt:

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2009 PÀ®A 307 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-06-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀààvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: EA¢gÁ PÁ¯ÉÆä PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ, ¦ügÁå¢ CPÀ̼ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä 34 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀĨÁå¼À UÁæªÀÄzÀ µÀtÄäR¥Àà vÀAzÉ a£ÀߥÀà zÉÆqÀتÀĤ 38 ªÀµÀð EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÀĵÀÖVAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁUÉ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÀA¨sÀA¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤£Àß CPÀ̤UÉ ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ »j¢zÀÄÝ CAvÁ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃr «ZÁj¸À¯ÁV ¦ügÁå¢ CPÀ̼ÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ PÀÆ°PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ zÉøÁ¬Ä qÁPÀÖgÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆgÀmÁUÀ ¦ügÁå¢ ªÀiÁªÀ£ÀÄ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä½UÉ AiÀiÁPÉ ¤Ã£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ºÉÆUÀÄwÛà ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ UÀAqÀ¸ÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ C°è E°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀwÛà CAvÁ «£ÁPÁgÀt DPÉAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ EAzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ §®¸ÀÜ£ÀzÀ PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ gÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

7] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/09 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦. CPïÖ:

¢£ÁAPÀ: 29-6-09 gÀAzÀÄ 7-00 ¦JAPÉÌ £ÀUÀgÀzÀ zÀÄgÀUÀªÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà GªÀÄZÀV, ªÀAiÀiÁ:24ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¢ªÀlgï NtÂ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÉÎ ²æà JA.J¸ï. §Ä¼ÀîPÀÌ£ÀªÀgï, ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr, DgÉÆævÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1145-00 gÀÆ. ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

8] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/09 PÀ®A: 87 PÉ.¦. CPïÖ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-06-2009 gÀAzÀÄ 00-30 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀzÀ FzÁÎ ªÀĹâ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà ºÉZï.©. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«) ¥ÉÆæÃ. ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÁzÀ ²æà ¸ÀĤ¯ïPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀA¢ wªÀÄätÚ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð,eÁ: G¥ÁàgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gËqÀPÀÄA¢, 2) gÀAUÀtÚ vÀA¢ CAiÀÄå¥Àà G¥ÁàgÀ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð,eÁ: G¥ÁàgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gËqÀPÀÄAzÁ, 3) PÀjAiÀÄtÚ vÀA¢ gÀAUÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ,G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gËqÀPÀÄA¢. 4) gÁeÁºÀĸÉä vÀA¢ D®A¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA,G: MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ ¸Á: gËqÀPÀÄA¢, 5) PÀjAiÀÄ¥Àà vÀA¢ zÉÆqÀØgÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: gËqÀPÀÄA¢, 6) gÀAUÀtÚ vÀA¢ FgÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ, G: PÉ.E.©/ ¯ÉÊ£ï ªÉÄ£ï ¸Á: gËqÀPÀÄAzÁ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ (01) 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ. (02) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1300-00. zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ.


 

Monday, June 29, 2009

ªÀgÀzÀQëuÉ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2009, PÀ®A 498 [J], 304 [©] ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-06-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà, ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, F½UÉÃgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: »gÉà qÀAPÀtPÀ¯ï EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw CAiÀÄåªÀÄä ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, FPÉAiÀÄ£ÀÄß CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ, ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð, F½UÉÃgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀ£Ár gÀÆ. 10 ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ CzsÀð vÉÆ° §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV PÉÆlÄÖ 2008 £Éà ¸Á°£À°è ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 2-3 wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄRªÁV EzÀݼÀÄ, D£ÀAvÀgÀzÀ°è CvÉÛ ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV ºÉaÑ£À ºÀtªÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ QjQjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀvÉÆqÀVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ w½¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ, DUÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ©ÃUÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ KPÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄ«j, £ÁªÀÅ FUÁUÀ¯Éà ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÉÝêÉ. £ÁªÀÅ E£ÀÆß ºÉaÑUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆqÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÁUÀÆå ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QjQjAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀgÀzÉà EzÀÝgÉ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀĪÀÅzÁV ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÁV ºÁUÀÆ ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV E£ÀÆß MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ QjQj ¤ÃrzÀÝjAzÀ CªÀgÀ QjQjAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-06-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ UÀzÉÝUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀA¢nÖzÀÝ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ, ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÀUÉ §A¢zÀÄÝ, £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ QjQj ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀgÀ QjQjAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÉÝãÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èAiÉÄà CªÀ¼ÀÄ ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÁæAgÀA©¹zÀÄÝ, ªÁAw ªÀiÁrPÉÆAqÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀzÀ PÉlÖ ªÁ¸À£ÉAiÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÁ £Á£ÀÄ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ zÉÆqÀØ FgÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¹Ã£À¥Àà£À fæ£À°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ qÁPÀÖgï ¨Á§ÄgÁªï D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, C°è qÁPÀÖgï E®èzÀ PÁgÀt ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÀºÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ qÁPÀÖgï E®èzÀÝjAzÁV ¥ÀÄ£ÀB UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ ¸ÁªÀÅ

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2009, PÀ®A. 87 PÉ.¦.DåPÀÖ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-06-2009 gÀAzÀÄ 22-30 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ E¯Á» PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÀnÖUÉ CqÉØ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà ºÉZï.©. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«) ¥ÉÆæÃ. ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÁzÀ ²æà ¸ÀĤ¯ï PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄ.eÉ. ±À²zsÀgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ 1) ¸ÀåAiÀÄzï ªÀÄvÀÄðeÁ vÀA¢ ¸ÀåAiÀÄzï ªÀĺÀªÀÄzï ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: JgÉÖ¯ï ©¯ï PÀ¯ÉPÀÖgï ¸Á; E¯Á» PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw. 2) ¸ÉÊAiÀÄzï ±Á«ÄÃzï vÀAzÉ ¨ÁµÁ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð,eÁ: ªÀÄĹèA, G: mÁ.mÁ. EArPÁªÀÄzÀ°è PÉ®¸À ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ. 3) zÁzÁ¦ÃgÀ vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ§¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA,G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ. 4) ªÉĺÀ§Æ§ vÀAzÉ eÁ¥Àgï ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð,eÁ: ªÀÄĹèA,G: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥sÀ¤ðZÀgÀìzÀ°è PÉ®¸À ¸Á: GvÀÆÛgÀ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw. 5) eÁQÃgï vÀAzÉ C£ÀégÀ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: E¯Á»PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ (01) 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ. (02) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1620-00. (03) MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ mÁªÉ¯ï zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ.

Sunday, June 28, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/09 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢:27-6-09 gÀAzÀÄ 11-00 JJAPÉÌ oÁuÁ ¦¹-171gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï dqïÓ (dÆå.r) & eÉ.JA.J¥sï.¹. PÉÆÃlð, PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA:646/09 ¢:24-6-09 £ÉÃzÀÝPÉÌ ®UÀvÀÄÛ EzÀÝ SÁ¸ÀVà ¦AiÀiÁ𢠸ÀA:79/09 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ²æà «dAiÀĪÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¨ÁUÀ®ªÁqÀ, ªÀ:28ªÀµÀð, G:ªÉÄPÁå¤Pï ¸Á:QÃwðPÁ¯ÉÆä, ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢:16-6-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÀgÀºÀj PÁA¥ÉèPïìzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß UÁågÉÃeï£ÀÄß §Azï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉêÀgÁd EªÀgÉÆA¢UÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£Àß CtÚ «gÉñÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ;36 ºÉZï;8452 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀA¢zÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ d£À EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ïªÀgÉUÉ §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß CtÚ¤UÉ £ÁªÀÅ CmÉÆÃzÀ°è §gÀÄvÉÛÃªÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ «gÉñÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 11-00 ¦JAPÉÌ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨ÁdÄ ªÉÄ®èUÉ J.¦.JA.¹. ªÉà ©æeï ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Éưøï¥Án¯ï, ¸Á:PÁ½zÁ¸À£ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ;37 PÉ;1399 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀ¼Éà r.¹. PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ M¯ÁqÀÄvÁÛ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «gÉñÀ¤UÉ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ «gÉñÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆævÀ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ¤UÉ QªÀiïì ºÀħâ½îUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. PÀAmÉ¥Àà ¦.J¸ï.L. (C.«.) £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀUÀ®Ä PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ:.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/09 PÀ®A. 454, 380 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÉ. ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀÄä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw CzsÀåPÀëgÀÄ ¸Á: 1£Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ PÉ. ²æäªÁ¸À ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ, £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ªÉAPÀlgÁªï vÀAzÉ d®ªÀÄAiÀÄå EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢: 27-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æäªÁ¸À CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, C°è ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ PÀĽvÀÄ ªÀiÁvÁr ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀÝ QðAiÀÄ£ÀÄß a®PÀzÀ ¨ÉÆïïÖ ¸ÀªÉÄÃvÀ QwÛzÀÄÝ ¨ÁV®Ä N¥À£ï DVzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ £À£Àß vÀªÀÄä ²æäªÁ¸À £À£ÀUÉ PÀgÉ¢zÀÄÝ, £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV Qð ¸ÀªÉÄÃvÀ ¨ÁV°£À PÉÆAr QwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä E§âgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ©ÃgÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV ©ÃgÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ ¨ÉAqÉÆïÉ, MAzÀÄ GAUÀÄgÀÄ CA.Q. gÀÆ. 10,000-00, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï CA.Q. gÀÆ. 2,000-00, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 5,000/- F ¥ÀæPÁgÀ MlÄÖ CA.Q. gÀH. 17,000-00 ¨É¯É G¼ÀîªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è Qð ¸ÀªÉÄÃvÀ ¨ÁV°£À PÉÆAr QwÛ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, June 27, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ:

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀA¢Ã¥ï ¥Ánïï vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánïï, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw, EªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ gÉÃtÄPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ.¥Á. ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ¢: 26-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß §eÁeï ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-01/ E.©-9612 £ÉÃzÀÝgÀ°è §¼ÁîjAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. C°è ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §¼Áîj¬ÄAzÀ DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ dįÉÊ£ÀUÀgÀ¢AzÀ gÁwæ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ dįÉÊ £ÀUÀgÀzÀ°è EzÉÝãÉ, E£ÀÆß CzsÀð UÀAmÉAiÀÄ°è §gÀÄvÉÛãÉ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä¸À®Ä ºÉüÀ¥Àà CAvÁ £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀÄÝ, CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ ¸ÀzsÀå §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è £À£Àß ¸ÉßûvÀgÀ ¤²ÑvÀ PÁAiÀÄðPÉÌ §A¢zÉÝÃ£É £Á£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ vÀqÀªÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ §¸Á¥ÀlÖtzÀ°è Hl ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 10:20 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ ªÁ¥À¸ï DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, £À£Àß eÉÆvÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØtÚ ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ EzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ UÀAUÁªÀw zÁn DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀzÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï zÁn vÁAiÀĪÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀÄÄ.©. gÁdÄ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PɼÀUÉ M§â ªÀåQÛ ©¢ÝzÀÄÝ, £ÁªÀÅ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà gÉÃtÄPÀ£ÀUËqÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï DVvÀÄÛ. PÀÆqÀ¯Éà E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÉÃtÄPÀ£ÀUËqÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ wêÀæ vÀgÀªÁzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀÅ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ:

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄzÁð£À¸Á§, ªÀÄĹèÃA ªÀAiÀĸÀÄì 56 ªÀµÀð, G: ElÖAV ¨sÀnÖ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw, £À£Àß QjAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÁªÀ®¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ ElÖAV ¨sÀnÖAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. EAzÀÄ ¢: 26-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ E§âgÀÆ PÀÆr ElÖAV ¨sÀnÖUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ HlPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÉݪÀÅ. Hl ªÀÄÄV¹zÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£À: ElÖAV ¨sÀnÖUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §¸Á¥ÀlÖt zÁn zÁ¸À£Á¼À PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ CzÀgÀ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £À£Àß ªÀÄUÀ zÁªÀ¯ï¸Á§ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ zÀ¼À¥Àw EªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §® ZÀ¥ÉàUÉ M¼À¥ÉlÄÖ, §® ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA: PÉ.J-31/ 129 EzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§AUÁgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ°è 10 ®PÀë gÀÆ ªÀiË®åzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2009 PÀ®A. 380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 26-06-2009 gÀAzÀÄ 16-10 UÀAmÉUÉ ²æà ²æÃ¥ÁzÀ vÀAzÉ £ÁUÉñÀgÁªï ¨sÀmï 50 ªÀµÀð G:¨É½î-§AUÁgÀzÀ ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜgÀÄ £ÁUÉñÀgÁªï dÆåªÉîj ¸Á:UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 26-06-2009 gÀAzÀÄ 15-13 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ £ÁUÉñÀgÁªï dÆåªÉîj CAUÀrAiÀÄ°è CA. 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À 04 d£À ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÆ M§â UÀAqÀ¸ÀÄ, CA. 38 UÁæA ¢AzÀ 50 UÁæA vÀÆPÀzÀ MlÄÖ 22 §AUÁgÀzÀ ºÁgÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 10 ®PÀë ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ½zÀÝ ¨ÁPïì PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ºÉZï.©. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L. (C.«.) gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Friday, June 26, 2009

MEETING WITH ALL BANK OFFICIALS
f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¨ÁåAPï C¢üPÁjUÀ¼À eÉÆvÉ ¨ÁåAPïUÀ¼À ¨sÀzÀævÉAiÀÄ §UÉÎ ZÀZÉð

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ¨ÁåAPïUÀ¼À ¨sÀzÀævÉ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¨ÁåAPï ªÀiÁå£ÉÃdgïgÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ZÀað¸À¯Á¬ÄvÀÄ. EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ f¯Áè J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ.

PRESS MEET
AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.63/09 PÀ®A 409, 465, 468, 471 L¦¹.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAQ£À PÁå¶AiÀÄgï/PÀPÀèð gÀÄzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ FvÀ£ÀÄ ¨ÁåAQ£À UÁæºÀPÀgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåAQ£À zÁR¯ÁwUÀ½AzÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, 1] J¸ï.©. CPËAn¤AzÀ «vï qÁæ 182 PÉøïUÀ¼ÀÄ gÀÆ. 60,00,000=00 2] ¯ÉÆãï CPËAlgï 6 PÉøïUÀ¼ÀÄ gÀÆ. 5,00,000=00 3] ¦üPïì r¥Áfmï CPËAmï12 PÉøïUÀ¼ÀÄ gÀÆ. 25,00,000=00 F jÃw MlÄÖ gÀÆ.90,00,000=00 UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï ªÀÄÄzsÉÆüÀzÀ°è ¨ÁåAQ£À UÁæºÀPÀjUÉ ªÉÄîÌAqÀ CPËAmïUÀ¼À°èAzÀ C¥ÀgÀvÀ¥ÀgÀ ªÀiÁr zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁr, §gÉzÀÄ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÁ£Éà ªÀiÁå£ÉÃdgï JA§AvÉ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ£À ¸À»AiÀÄ£ÀÄß SÉÆnÖAiÀiÁV dªÀiÁ ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀéAvÀPÉÌ §¼À¹PÉÆAqÀÄ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤AzÀ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀ ºÀtzÀ ¥ÉÊQ ¸ÀzÀåPÉÌ gÀÆ.1,10,000=00 UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀtzÀ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÀÄÝ EzÉ.


 

Thursday, June 25, 2009


 

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 188/09 PÀ®A:78(3) PÉ.¦. CPïÖ

¢£ÁAPÀ 24-6-09 gÀAzÀÄ 7-40 ¦JAPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ PÀȵÁÚf ¨ÉƪÀįÉ, ¸Á:UÁ¹ §eÁgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÁ¹ §eÁgÀzÀ°è vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ M.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÉÎ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr, DgÉÆævÀ£À vÁ¨Á¢AzÀ gÀÆ.1,510=00, 1 ¨Á¯ï¥É£ï, 1 N.¹. ¥ÀnÖ, ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀÅ ¸ÀtÚ N.¹. £ÀA§gï §gÉzÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2009 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 24-06-09 gÀAzÀÄ ²æà ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄtÂPÉÃj §»zÉð±ÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37 - PÀÆå - 2654 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï¢AzÀ PɼÀPÉÌ ©zÀÄÝ CªÀ£ÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.


 

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹.

¢:- 24-06-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ²æäªÁ¸À£ÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ «.Dgï.J¯ï. ¯Áj £ÀA§gï: J.¦-29/ AiÀÄÄ-0436 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£ÀÄ UÀÄtªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] UÀAUÁªÀw. UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 24/2009 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢:- 24-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃV ¸À¹ ªÀÄrUÀ½UÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¹A¥Àr¹ §gÀĪÀAvÉ ºÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ¹lÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV EzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃV Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, DzÀgÉ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

5] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA.9/09 PÀ®A174.CRPC

¢£ÁAPÀ 24-06-2009 gÀAzÀÄ ªÉÆÃgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä gÀ¸ÉÛVgÀĪÀ ªÀÄ£É PÉqÀªÀÅvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ªÀÄÄAqÀgÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÀÄÈvÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉÀ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¨sÀzÀævÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

6] vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2009 PÀ®A 110(E) (f) ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ. 24-06-09 gÀAzÀÄ ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÁªÀÄtÚ vÀA/ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PàjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É CavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ UáæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ UáæªÀÄzÀ°è §¸ï ¸ÁåAqÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PàjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀjUÉ CªÁZÀåªÁV AiÀiÁªÀ PÉÆÃlÄð PÀbÉÃj K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÀÛzÉ AiÀiÁgÀÄ K£ÀÄ ±ÀamÁ ºÀgÀPÉƼÀÄîvÁÛgÉ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É. ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¬Äj CavÀÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr ±ÁavÀvÁ ¨sÀAUÀ GalÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÁUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁavÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ RavÀ CavÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2009, PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 17-06-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 18-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 06-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÉ.«ÃgÀ¥Àà ¸Á: UÀAUÁªÀw vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉUÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆúÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/PÉ.9034, §ÆzÀÄ §tÚzÀÄÝ (UÉæà PÀ®gï) EAd£ï £ÀA. 06J15E05362. ZÉ¹ì £ÀA. 06J16J¥sï 05767 CA.Q.gÀÆ. 25,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀt

8] vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2009 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖÖ

¢£ÁAPÀ; 24-06-06 gÀAzÀÄ vÉVκÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ®Qëöäà UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ §AzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ vÉVκÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr ¨Á¼À¥Àà vÀA/§¸À¥Àà aUÀj ªÀAiÀiÁ 50 ¸Á. vÉVκÁ¼À FvÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, gÀÆ.1,330=00 UÀ¼À 35 N.¹ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥sÉÆÃdðj ¥ÀæPÀgÀt

9] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2009 PÀ®A. 465, 467, 468, 471 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-06-2009 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà 52 ªÀµÀð ¸Á:UÀAUÁªÀw ºÁ:ªÀ:- ¨ÉlUÉÃj-UÀzÀUÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ°è. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 01 wAUÀ½AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄĤì¥À¯ï ªÀĽUÉ £ÀA. 4-15-200/129 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÉÊAiÀÄzï ¸Á¢üÃPï £ÉÃzÀݪÀgÀÄ vÁ£Éà ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ CAvÁ ºÉýPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£À°è SÉÆnÖ ¸À» ªÀiÁr ±ÉÃSï SÁeÁ ªÉÆû¢ÝÃ£ï £ÉÃzÀݪÀjUÉ ¨ÁrUÉ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ 04 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ¸Á¢üÃPï ºÁUÀÆ EªÀgÀ CtÚ C§Äݯï SÁzÀgÀ SÁf, C§Äݯï SÁzÀgÀ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAzÉ ºÁUÀÆ ±ÉÃSï SÁeÁ ªÉÆû¢Ýãï J®ègÀÆ ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ±Á«ÄïÁV ¸ÀzÀj ªÀĽUÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ SÉÆnÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï UÀAUÁªÀw ±ÁSÉAiÀÄ°è ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥ÀæPÀgÀt

10] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.65/09 PÀ®A 323, 447, 354, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 24-06-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PÉÆ£À¸ÁUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆ¸É ªÀÄvÀÄÛ DPÉ vÀAzÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÀzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ªÉÄÊ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr, §r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 188/09 PÀ®A:78(3) PÉ.¦. CPïÖ

¢£ÁAPÀ 24-6-09 gÀAzÀÄ 7-40 ¦JAPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ PÀȵÁÚf ¨ÉƪÀįÉ, ¸Á:UÁ¹ §eÁgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÁ¹ §eÁgÀzÀ°è vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ M.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÉÎ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr, DgÉÆævÀ£À vÁ¨Á¢AzÀ gÀÆ.1,510=00, 1 ¨Á¯ï¥É£ï, 1 N.¹. ¥ÀnÖ, ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀÅ ¸ÀtÚ N.¹. £ÀA§gï §gÉzÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2009 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 24-06-09 gÀAzÀÄ ²æà ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄtÂPÉÃj §»zÉð±ÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37 - PÀÆå - 2654 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï¢AzÀ PɼÀPÉÌ ©zÀÄÝ CªÀ£ÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹.

¢:- 24-06-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ²æäªÁ¸À£ÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ «.Dgï.J¯ï. ¯Áj £ÀA§gï: J.¦-29/ AiÀÄÄ-0436 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£ÀÄ UÀÄtªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

UÀAUÁªÀw. UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 24/2009 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢:- 24-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃV ¸À¹ ªÀÄrUÀ½UÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¹A¥Àr¹ §gÀĪÀAvÉ ºÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ¹lÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV EzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃV Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, DzÀgÉ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA.9/09 PÀ®A174.CRPC

¢£ÁAPÀ 24-06-2009 gÀAzÀÄ ªÉÆÃgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä gÀ¸ÉÛVgÀĪÀ ªÀÄ£É PÉqÀªÀÅvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ªÀÄÄAqÀgÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÀÄÈvÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉÀ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¨sÀzÀævÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2009 PÀ®A 110(E) (f) ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ. 24-06-09 gÀAzÀÄ ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÁªÀÄtÚ vÀA/ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¸ÁåAqÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀjUÉ CªÁZÀåªÁV AiÀiÁªÀ PÉÆÃlÄð PÀbÉÃj K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÀÛzÉ AiÀiÁgÀÄ K£ÀÄ ±ÀAmÁ ºÀgÀPÉƼÀÄîvÁÛgÉ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É. ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¬Äj CAvÀÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÁUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ RavÀ CAvÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2009, PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 17-06-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 18-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 06-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÉ.«ÃgÀ¥Àà ¸Á: UÀAUÁªÀw vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉUÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆúÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/PÉ.9034, §ÆzÀÄ §tÚzÀÄÝ (UÉæà PÀ®gï) EAd£ï £ÀA. 06J15E05362. ZÉ¹ì £ÀA. 06J16J¥sï 05767 CA.Q.gÀÆ. 25,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀt

vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2009 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖÖ

¢£ÁAPÀ; 24-06-06 gÀAzÀÄ vÉVκÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ®Qëöäà UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ §AzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ vÉVκÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr ¨Á¼À¥Àà vÀA/§¸À¥Àà aUÀj ªÀAiÀiÁ 50 ¸Á. vÉVκÁ¼À FvÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, gÀÆ.1,330=00 UÀ¼À 35 N.¹ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥sÉÆÃdðj ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2009 PÀ®A. 465, 467, 468, 471 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-06-2009 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà 52 ªÀµÀð ¸Á:UÀAUÁªÀw ºÁ:ªÀ:- ¨ÉlUÉÃj-UÀzÀUÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ°è. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 01 wAUÀ½AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄĤì¥À¯ï ªÀĽUÉ £ÀA. 4-15-200/129 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÉÊAiÀÄzï ¸Á¢üÃPï £ÉÃzÀݪÀgÀÄ vÁ£Éà ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ CAvÁ ºÉýPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£À°è SÉÆnÖ ¸À» ªÀiÁr ±ÉÃSï SÁeÁ ªÉÆû¢ÝÃ£ï £ÉÃzÀݪÀjUÉ ¨ÁrUÉ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ 04 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ¸Á¢üÃPï ºÁUÀÆ EªÀgÀ CtÚ C§Äݯï SÁzÀgÀ SÁf, C§Äݯï SÁzÀgÀ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAzÉ ºÁUÀÆ ±ÉÃSï SÁeÁ ªÉÆû¢Ýãï J®ègÀÆ ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ±Á«ÄïÁV ¸ÀzÀj ªÀĽUÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ SÉÆnÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï UÀAUÁªÀw ±ÁSÉAiÀÄ°è ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥ÀæPÀgÀt

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.65/09 PÀ®A 323, 447, 354, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 24-06-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PÉÆ£À¸ÁUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆ¸É ªÀÄvÀÄÛ DPÉ vÀAzÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÀzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ªÉÄÊ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr, §r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, June 24, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/09 PÀ®A 279 L¦¹

¢.23-06-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁeÉñÀ vÀA¢ EAzÀÆzÀgÀ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀªÀÄä PÁgï £ÀA PÉ.-34/JA-4901 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛ PÀ£ÁðlPÀ ¹ªÉÄAl ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÀzÀUÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-37/ºÉZï-1325 gÀ ZÁ®PÀ ±À©âÃgÀ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®PÀëvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ NªÀmÉÃPÀ ªÀiÁr gÉÆÃqÀ §®ªÁUÀPÉÌ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ JqÀUÀqÉ EzÀÝ vÀªÀÄä PÁjUÉ §®ªÁV lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

2) UÀÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/09, PÀ®A 279, 283, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 23-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï¤AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉUÉ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃUÀ®Ä PÁgï £ÀA: J.¦-09/n.«-0865 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄvÁÛ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁUÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà EArPÉÃlgï ºÁPÀzÉà ¤°è¹zÀÝ DgÉÆæ £ÀA: 02 FvÀ£À ¯Áj £ÀA: PÉ.J-02/r-3626 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆæ PÁgï ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ, ªÀĺÀäzï E¥sÁð£ï ºÁUÀÆ ªÀĺÀäzï C¥sÉÆæÃeï EªÀjUɯÁè ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPɬÄAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÁAiÀÄðªÀÅ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2009 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 23-06-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À CtÚ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ EvÀ£ÀÄ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä vÀªÀÄä §eÁeï PÁå°§gï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37 - 9293 £ÉÃzÀÝgÀ°è Q£Áß¼À¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼PÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ zÉêÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¹ÌqÀ DV ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPɬÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

4) UÀAUÁªÀw. UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. DåPïÖ .

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà FgÀ¥Àà ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, F ¥ÀæPÁgÀ §¸ï £ÀA§gÀ: PÉ.J-37/ 3668 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, §¸ï£ÀÄß PÀĵÀÖV PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. r¥ÉÆÃUÉ UÀÄwÛUÉUÉ ©nÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 23-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj §¸ï£À°è ¸ÀAUÀqÀ PÀAqÀPÀÖgï ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¨ÁåqïÓ £ÀA: 480- PÀĵÀÖV r¥ÉÆà ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀ£ÀÄß PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëĸÀ¯ÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj §¸À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ PÀĵÀÖVUÉ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ. UÀAUÁªÀw-PÀ£ÀPÀVj ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉøÀgÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ Kj£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÀ£ÀPÀVj PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ mÉA¥ÉÆà mÁæöåPïì ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §¹ìUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà §¸ï£ÀÄß ¤°è¹ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆà mÁæöåPïì ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ½UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV (1) PÀ¯Áåt¥Àà ¸Á: CgÀ¼À½î FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ (2) ªÀÄ®èªÀé ¸Á: eÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ (PÀ£ÀPÀVj ºÀwÛgÀ) EªÀgÀ ¸ÉÆAlPÉÌ, ºÉÆmÉÖUÉ, JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ (3) ¥sÁwêÀiÁ ©Ã ¸Á: PÀ£ÀPÀVj EªÀgÀ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ (4) ªÀÄAdªÀÄä ¸Á: w¥Àà£Á¼À EªÀgÀ §®UÉÊUÉ, §®UÁ°UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ (5) ®°vÀªÀÄä ¸Á: w¥Àà£Á¼À EªÀgÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄÄjzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, (6) ±ÀgÀt¥Àà ¸Á: PÀ£ÀPÀVj FvÀ£À ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¸ÉÆAlPÉÌ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ (7) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: ªÀÄÄzÉãÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ: PÀ£ÀPÀVj FvÀ£À §®UÉÊ, §®UÁ®ÄUÀ½UÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, (8) §¸ÀªÀÄä ¸Á: PÀ£ÀPÀVj EªÀgÀ ¨É¤ßUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. §¸ï£À°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁUÀ°¯Áè. ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹, PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.130/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 23-06-2009 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉZï.Dgï.f. PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀ®äoÀzÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁQPÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀuÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C°è ©¢ÝzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä CzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¹.r. 100 £ÀA§gï: ¹.J£ï.ªÉÊ-3130 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À qÀƪÀiï, §A¥Àgï dRAUÉÆAqÀÄ JqÀUÀqÉ PÀèZï ªÉÊgï QwÛzÀÄÝ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÉgÉazÀ UÀÄgÀÄvÀÄ PÀAqÀħA¢vÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

102, 109 ¹Dg惡 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

6) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:186/09 PÀ®A:41(1).109 ¹Cg惡 :_

¢£ÁAPÀ 23-06-09 gÀAzÀÄ oÁuɬÄAzÀ 11.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦J¸ïL(C«) ¹§âA¢ AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-14. ¦.¹-277 gÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ 12.10 UÀAmɸÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ UÀ«²æà £ÀUÀgÀ «gÉñÀ §©è gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ 2 d£ÀgÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr AiÀiÁgÀÄ CAvÁ C£Àß®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ Nr ºÉÆUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀÄgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀÄð¥ÀPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀæt PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7) vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.41/2009 PÀ®A 41(1)(r) ¸À»vÀ 102 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ. 23-06-09 gÀAzÀÄ 4-30 J. JAPÉÌ ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ ZÀQÌAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÀÛ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ §eÁgÀ¢AzÀ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÆzÀ°UÉ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ vÀ¥ÁàV ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä ¸ÀjAiÀiÁzÀ «¼Á¸À ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÉÊPÀ® vÀAzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt

8) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2009 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢:- 23-06-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ UÀrØ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ PÉ.E.©. ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ½UÉ ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, ¸Á: UÀrØ EzÀÄÝ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 380-00 ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr, PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, June 23, 2009


 

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt :

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 21/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹

    ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 22-06-2009 gÀAzÀÄ ¨ÉɽUÉÎ 8:00 UÀAmÉUÉ 1] PÀÄ: ¥sÀQÃgÀªÀé vÀAzÉ UÁ½ zÀÄgÀUÀ¥Àà ¥ÀÇeÁgï ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÁån-ªÀÄÄAqÀgÀV 2] ºÀÄ°UɪÀé UÀqÁzï, ªÀÄÄAqÀgÀV UÁæªÀÄzÀ 3] AiÀĪÀÄ£ÀªÀé vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ¥ÀçeÁgï 4] ®PÀëöäªÀé ¨ÉÆÃZÀ£ÀºÀ½î, 5] «dÓªÀé @ «dAiÀÄ®Qëöä ªÀÄÄzÁݧ½î, 6] ¥ÀA¥ÀtÚ vÀ¼ÀªÁgï, 7] PÀÄ: ¥À«vÁæ (2 ªÀµÀð) ¥ÀA¥ÀtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ 8] ªÀÄÄvÀUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæºÁèzï J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÁån-ªÀÄÄAqÀgÀV ºÉÆ¼É zÁn (DZÉ) ªÀÄÄvÀUÀÆgï UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄÄvÀUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæºÁèzï EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ C®¸ÀA¢ü §ÄrØUÀ¼À£ÀÄß ©r¸ÀĪÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¯ÉAzÀÄ Hj£À ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ¼É zÀAqɬÄAzÀ MAzÀÄ ºÀjUÉÆð£À°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ EgÀĪÁUÀ KPÁKQAiÀiÁV eÉÆÃgÁV UÁ½ ©Ã¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ PÀĽwzÀÝ ºÀjUÉÆÃ®Ä ªÀÄUÀa §ÄqÀªÉÄïÁV ©¢ÝvÀÄ. EzÀjAzÀ J®ègÀÆ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ºÀÄ°UɪÀé, AiÀĪÀÄ£ÀªÀé, ®PÀëöäªÀé, ¥À«vÁæ, «dÓªÀé ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ J®ègÀÆ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVzÀÄÝ PÀÄ: ¥sÀQÃgÀªÀé ¤Ãj£À ¸É¼À«£ÀUÀÄAmÁ zÀqÀ ¸ÉÃjPÉÆArzÁÝ¼É ºÁUÀÆ CzÀgÀAvÉ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ¥ÀæºÁèzÀ FvÀ£ÀÆ ¸ÀºÀ FdÄvÁÛ zÀqÀ ¸ÉÃjPÉÆAqÀ£ÀÄ. ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À £ÀAvÀgÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVzÀªÀgÀ ¥ÉÊQ ºÀÄ°UɪÀé, AiÀĪÀÄ£ÀªÀé ºÁUÀÆ ¥À«vÁæ J£ÀÄߪÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ±ÀªÀªÀÅ ªÉÄîPÉÌ vÉðgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢. 23-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ «dAiÀÄ®Qëöäà ªÀAiÀÄ-18 ªÀµÀðzÀªÀ¼À ±ÀªÀ vÉð §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ £Á¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ ®PÀëöäªÀé ¨ÉÆÃZÀ£ÀºÀ½î, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀ¼ÀªÁgï EªÀgÀÄ J°è ºÉÆÃzÀgÀÄ J£ÀÄߪÀ §UÉÎ w½¢gÀĪÀÅ¢®è CªÀgÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVgÀÄvÁÛgÉ. F WÀl£ÉAiÀÄÄ eÉÆÃgÁV UÁ½ ©Ã¹ ºÀjUÉÆÃ®Ä ªÀÄUÀa §ÄqÀªÉÄïÁVzÀÝjAzÀ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, ±ÀªÀzÀ ±ÉÆÃzsÀ PÁAiÀÄð eÁjAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA.31/09 PÀ®A 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 22-06-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 ¦.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀnÖUɬÄAzÀ §® ¥ÀPÀÌrUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, PÀ§âtzÀ ªÀÄaѤAzÀ ªÀÄÄAzÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.31/09 PÀ®A.323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2009 PÀ®A 279 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 22-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¯Á G: J.¦-03/ JPïì-3777 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï ¸Á: avÀÆÛgÀÄ (J.¦) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £Á£ÀÄ ¯Áj £ÀA: J.¦-03/ JPïì-3777 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±Á«ÄÃgï vÀAzÉ ZÉÆÃmÉ ¸Á»§, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA ¸Á: ¥Á®ªÀÄAzÀ, ªÀÄAqÀ®A: ¸ÀzÀĪÀiï, f¯Éè: avÀÆÛgÀÄ (J.¦) E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄdgÁvïUÉ ºÉÆÃV C°è ¢:- 19-06-2009 gÀAzÀÄ ¥sÉ«PÁ¯ï UÀªÀiï ºÁUÀÆ ¸ÉÖõÀ£Àj ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ZÉ£ÉÊUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢:- 21-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 04:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï zÁn UÀAUÁªÀw PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ¯Áj ZÁ®PÀ ±Á«ÄÃgï£ÀÄ aPĄ̀ÉtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ MªÉÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ªÀÄUÀΰUÉ ºÉÆÃV §®ªÀÄUÀίÁV ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁUÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ¯Áj ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃV ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ zÀÆgÀÄ ¸À°è¸À®Ä w½¹zÀÄÝ, DzÀÝjAzÀ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt £ÀªÀÄä ¯Áj £ÀA: J.¦-03/ JPïì-3777 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±Á«ÄÃgï FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 30/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 22-06-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-30 ¦.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J-06/qÀ§Æè.8263 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©¸ÀgÀºÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¹zÀÝ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ FvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¹zÀÝ¥Àà¤UÉ JqÀUÀtÂÚUÉ, JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ ºÁUÀÆ vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä EzÀÝ ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.30/09 PÀ®A.279, 337, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/09, PÀ®A: 279, 283, 337, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 23-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀĺÀäzï C¥sÉÆæÃeï ºÁUÀÆ ªÀĺÀäzï E¥sÁð£ï EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï¤AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉUÉ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆæ £ÀA: 01 £ÉÃzÀݪÀ£À PÁgï £ÀA: J.¦-09/n.«-0865 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄvÁÛ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CAzÀgÉ ¸ÁUÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà EArPÉÃlgï ºÁPÀzÉà ¤°è¹zÀÝ DgÉÆæ £ÀA: 02 FvÀ£À ¯Áj £ÀA: PÉ.J-02/r-3626 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆæ PÁgï ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ, ªÀĺÀäzï E¥sÁð£ï ºÁUÀÆ ªÀĺÀäzï C¥sÉÆæÃeï EªÀjUɯÁè ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÁzÀ ²æà ªÀĺÀäzï ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¥sÉÊdÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀÄ: 32, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ¹n UÁè¸ï ¸ÉAlgï ªÀiÁ®PÀ, ¸Á|| ªÀÄzÀÄgÁ £ÀUÀgÀ-AiÀÄĸÀÄ¥sïUÀÆqÁ, ºÉÊzÀgÁ¨Ázï [J.¦.] FvÀ£À ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-06-2009 gÀAzÀÄ 06-30 J.JªÀiï.PÉÌ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gï: 37/09, PÀ®A: 279, 283, 337, 338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÁÝgÉ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ £ÀA: 01). PÀÄgÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ZÀ£ÀßQæµÀ×AiÀÄå mÁmÁ EArPÁ PÁgï £ÀA: J.¦-09/n«-0865 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á|| ¨ÉÆÃgÁ§AqÁ-ºÉÊzÀgÁ¨Ázï [J.¦]. ºÁUÀÆ 02).    dªÀiÁ¯ï vÀAzÉ ªÀÄĸÁÛ¥sï ¯Áj £ÀA: PÉ.J-02/r-3626 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á|| ¦Ãtå-¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ-58 EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ.

Monday, June 22, 2009


 

¹Dg惡 ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀÄ£Éß £ÀA:184/09 PÀ®A:41(1).109 ¹Cg惡
:-

¢£ÁAPÀ 21-06-09 gÀAzÀÄ ²æà PÀAmÉ¥Àà ¦.J¸ï.L (C«) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ nÃZÀgï PÁ¯ÉÆäUÉ 04.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä C°è AiÀÄAPÀ¥Àà zÁ¸ÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr AiÀiÁgÀÄ CAvÁ C£Àß®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ Nr ºÉÆUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀÄgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjvÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß 1] £ÁUÀgÁd vÀA¢ vÁAiÀÄ¥Àà ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj ªÀAiÀiÁ:22 G: CmÉÆà ZÁ®PÀ 2] ªÀĺÁAvÉñÀ vÀA¢ ªÀÄ®è¥Àà UÁAf ªÀAiÀiÁ:23 eÁ: ªÀiÁzÀgÀ G: CmÉÆà ZÁ®PÀ 3] ¯ÉÆPÉñÀ vÀA¢ AiÀÄ®è¥Àà ¸ÀªÀÄUÁgÀ ªÀAiÀiÁ:20 G: CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: J®ègÀÄ ¸ÀfÓ Nt PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀÄjUÉ F gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è F ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄð¥ÀPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁÝzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉA§Ä §®ªÁzÀ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀæt PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:184/09 PÀ®A:41(1).109 ¹Cg惡 C£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ..

zÀÄ:R¥ÁvÀ & CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:

2] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/09 PÀ®A 143, 147, 324, 506 gÉ/« 149 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 r.¦. DåPïÖ

DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀj¤AzÀ zÀÄqÀÄØ,
§AUÁgÀ ¨É½î vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÉà ªÀiÁvÀæ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¨Á E®èzÉà ºÁUÉà §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV avÀæ »A¸É PÉÆlÄÖ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ E.
¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA.8/09 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹.

¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝzÀjAzÀ CzÀgÀ £ÉÆêÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.30/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.

    ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ zÀÄrAiÀÄzÉ SÁ° wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀgÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉýzÀÝPÉÌ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¨ÉøÀvÀÄÛ ¨sÁ«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.159/09 PÀ®A.279, 337, 338 L.¦.¹

    ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠯ÁjAiÀÄÄ (£ÀA. J¦-01/«-5836) PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÀgÀ »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß
(JªÀiïJZï43/E-2212) CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠯ÁjAiÀÄ£ÀÄß MªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjUÉ (Dgï.eÉ-02 fJ-1719) lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ CzÉ. CzÉ ªÉüÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠯ÁjAiÀÄÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ.
¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.96/09 PÀ®A.279, 337, 338 L.¦.¹

    ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CtÚ£ÁzÀ zÉÆqÀØAiÀÄAPÀtÚ ¸ÉÃj ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA.PÉJ-37 eÉ-3204 £À°è ¸Á®ÄAaªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÀqÉ PÉÊ ªÀiÁrzÀgÀÄ £ÉÆÃqÀzÉà §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ, PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

7] vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.40/09 PÀ®A.279,337,338 L.¦.¹

    DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÃj ¤AUÀ¥Àà JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ¢AzÀ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¯Áj §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ¯Éèà Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MªÉÄä¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆ/¸ÉÊ ºÀwÛ¸À®Ä ºÉÆÃV, ¹ÌqïØ DV ©¢ÝzÀÄÝ EzÉ. PÁgÀt ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 
 

 
 

Sunday, June 21, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 20-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ «gÀÄ¥ÀtÚ PÀ¨ÉâÃgÀ, ºÉÆ£ÀÆßgï ¸Á¨ï, ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd UÉÆtªÁgÀ (ªÀÄÈvÀ) EªÀ£ÉÆA¢UÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÁÌV DgÉÆæÃvÀ£À mÁæöåPÀÖgï/mÁæöå° £ÀA.PÉJ-37/n-5927/5928 £ÉÃzÀÝgÀ°è CAzÀgÉ mÁæöå°AiÀÄ°è PÀ°è£À ¥ËqÀgÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ zÁ¸À£Á¼À PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CAzÀgÉ £ÁUÀgÁd EAqÀ¹Öçøï (gÉʸï«Ä¯ï)
ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ mÁæöå°AiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è£À ¥ËqÀgï ªÉÄÃ¯É mÁæöå°AiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwÛzÀÝ £ÁUÀgÁd UÉÆtªÁgÀ EªÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ mÁæöå°AiÀÄ »A¢£À JqÀUÁ°AiÀÄÄ CªÀ£À §® ªÀÄÄRzÀ ªÉÄðAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ¯É MqÉzÀÄ (¹Ã½) M¼ÀV£À ªÉÄzÀĽ£À ¨sÁUÀªÉ¯Áè ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 20-06-2009 gÀAzÀÄ 3.30 ¦.JA UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUËqÀ £ÉÆA¢UÉ »gÉƺÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37 / PÀÆå. 62 £ÉÃzÀÝgÀ°è PɸÀgÀnÖ¬ÄAzÀ ºÁUÀ¯ÁݼÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ ®UÀß ¥ÀwæPÉ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ£ÀPÀVj zÁn ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°è PÀ£ÀPÀVj - vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÉÆÃr£À°è CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¹Ìqï DV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/09 PÀ®A. 110(J) ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-06-2009 gÀAzÀÄ ²æà f.J¸ï.GqÀV ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹.¦.¹- 324, 327 gÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï£À°ègÀĪÀ CdAiÀiï ¨Ágï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/05 ªÀÄvÀÄÛ 158/08 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨ÁVAiÀiÁzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ vÀA¢ §ÄqÀ£À¸Á§ ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA. G: ¸ÉÊPÀ¯ï±Á¥ï, ¸Á: ®QëöäPÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ¯É ªÀÄgɹPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, ¥ÀÄ£ÀB ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ §qÀªÀjUÉ ªÀÄzÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀªÀjUÉ E®è ¸À®èzÀ D¸É D«ÄµÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ ¢rÃgÀ£Éà ²æêÀÄAvÀgÁUÀĪÀ D¸ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄ£ÀB AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ dÆeÁlzÀ PÀÈvÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹgÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è EgÀħºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀPÉÌ PÀ½¸À¯ÁVzÉ.

 
 

Saturday, June 20, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 19-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ¸ÀAUÀn ºÁUÀÆ gÁeÁ ºÀĸÉãÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃqï£À°è CAzÀgÉà ªÀqÀØgÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ªÁ°äÃQ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ §¸Á¥ÀlÖt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¯Áj £ÀA: PÉJ-29/5501 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À §Ar ªÀAiÀÄ: 09 ªÀµÀð JA§ ºÀÄqÀUÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §®UÀqÉAiÀÄ UÁ°AiÀÄ°è ©zÁÝUÀ UÁ°AiÀÄÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vɯÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀ MqÉzÀÄ ªÉÄzÀĽ£À ¨sÁUÀªÉ¯Áè ºÉÆgÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ C®èzÉà ªÀÄÄRªÀÅ dfÓzÀÄÝ ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ¨sÁUÀªÉ¯Áè MqÉzÀÄ ªÀiÁA¸ÀRAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2009 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 19-06-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå, J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 19-06-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C¥ÀWÁvÀªÁV M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ oÁuÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è vÁAiÀĪÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ©¢ÝzÀÄÝ, DvÀ¤UÉ §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, §® ºÀÄ©â£À ªÉÄïÉ, JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® Q«AiÀÄ°è, JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ PÀAqÀħA¢vÀÄ, DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà MAzÀÄ n.«.J¸ï. ¸ÁÖgï ¹n ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-32/ J¸ï-3530 £ÉÃzÀÄÝ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä CzÀgÀ JqÀUÀqÉ EArPÉÃlgï PÀmï DVzÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À qÀƪÀiï dRA DVzÀÄÝ, JqÀUÀqÉ ¥sÀÄmï gɸïÖ, ¹AUÀ¯ï ¸ÁÖöåAqï ¨ÉAqï DVzÀÄÝ PÀAqÀħA¢vÀÄ. C°è ¸ÉÃjzÀÝ d£ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå ¸Áé«Ä ±À²ªÀÄoÀ, ²PÀëPÀgÀÄ ¸À.».¥Áæ. ±Á¯É ¨É£ÀÆßgÀÄ CAvÁ w½zÀħA¢vÀÄ. ¸ÀzÀj ¹zÁæªÀÄAiÀÄå ¸Áé«Ä ±À²ªÀÄoÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ¨É£ÀÆßjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ CxÀªÁ vÁ£Éà ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ, UÁAiÀÄUÉÆAqÀAvÉ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt:

3] C¼ÀªÀAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/09 PÀ®A. 341, 392, 395, 504, 506 ºÁUÀÆ 34 L.¦.¹:. 

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-06-2009 gÀAzÀÄ 04-30 ¦.JA PÉÌ PÉÆÃl𠦹 ±ÀAPÀæAiÀÄå ¹¦¹-12 EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀA.78/09 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ¹¦L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 01-05-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 1-30 J.JA PÉÌ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ºÁUÀÆ J¼ÉzÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ CwÃPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 2 ªÉƨÉʯï UÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ zÀgÉÆÃqɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÁUÀ DvÀ£À£ÀÄß & PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, June 19, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2009 PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 18-06-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ E§âgÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå PÀÄAmÉÆÃf¬ÄAzÀ zÉøÁ¬Ä PÁåA¦UÉ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.-26/PÉ-3160 £ÉÃzÀÝgÀ°è §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß ªÀÄÈvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ªÁ¥Á¸ï vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, zÁjAiÀÄ°è PÀÄAmÉÆÃf UÁæªÀÄ E£ÀÄß MAzÀÄ Q.«Äà zÀÆgÀ EzÉ J£ÀÄߪÁUÀ, DUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÉƧâ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ºÁUÉà eÉÆÃgÁV §AzÀªÀ£É JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁgÉ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ PɼÀUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß E½¹zÀÄÝ, DUÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀªÀ£É MªÉÄäÃ¯É vÀ£Àß §®PÉÌ wgÀÄV¹PÉÆArzÀÄÝ, EzÀjAzÀ mÁæPÀÖgÀzÀ »A¢£À ¥ÀlègÀ CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°èUÉ §r¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ªÀiÁgÉ¥Àà£ÀÄ ¥Àlègï UÉ ¹QÌPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ©¢ÝzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÆqÀ ¥Àlègï §r¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, ¥ÀlègÀ£À°è ¹QÌPÉÆArzÀÝ ªÀiÁgÉ¥Àà£ÀÄ JqÀ¥ÀPÀÌrUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉÃAiÉÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. C±Àæ¥sÀ ºÀĸÉãï J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2009 PÀ®A 143, 147, 366(J) 109 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-06-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà wªÀÄätÚ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà UÀÆdð£Á¼À ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð ¸Á: PÉøÀÆgÀ, FUÉÎ 3-4 wAUÀ¼À »AzÉ PÉøÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀ®è¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà UÀÄjPÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ 8 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÉæêÀiÁ EªÀ½ÃUÉ FgÀ¥Àà£À vÀªÀÄä£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ EªÀjUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆæüvÀjUÉ E£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ aPÀ̪À½zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£À ¸Àj E¯Áè £Á£ÀÄ PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CgÉÆævÀgÁzÀ 1] CªÀÄgÉñÀ 2] PÀ®è¥Àà 3] §¸ÀªÀÄä 4] gÁªÀÄtÚ 5] ºÀ£ÀªÀÄAvÀ 6] ªÀĺÁAvÀ¥Àà 7] ¥ÀªÁqɪÀé 8] AiÀÄ®èªÀÄä 9] AiÀÄ®è¥Àà 10] gÉÃtÄPÁ gÀªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀÄð¢UÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀÄgÉñÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¢£ÁAPÀ: 12-06-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀÄð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÉæêÀiÁ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß ªÉÄðãÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ §®vÁÌgÀªÁV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉÃgÉPÀqÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ¥ÉæêÀiÁ EªÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛªÀAiÀĸÀ̽gÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼À£ÀÄß ªÉÄð£À CgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¨ÉzÀj¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ºÀÄqÀÄVUÉ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß:

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 101/2009 PÀ®A 376, 511 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-06-09 gÀ0zÀÄ gÁwæ 10-30 UÀ0mÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀÄ®è¥Àà ¸Á: PÉÆgÀqÀPÉÃj gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ«®èzÀ PÁgÀt E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ eÉÆvÉUÉ
¦üAiÀiÁ𢠪ÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ zÀÄgÀUÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ: 13 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ vÁ¬Ä wÃjPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ gÁwæ 8-30 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä¼ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, vÀ£ÀUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ £À£ÀUÉ ¨Á CAvÁ PÀgÉzÁUÀ £Á£ÀÄ DvÀ£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤ªÀÄä CfÓUÉ DgÁªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C¯Éèà ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ gÀÆA ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ C®èzÉà DvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÉ ºÁQ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ £Á£ÀÄ DvÀ¤AzÀ PÉƸÀjPÉÆAqÀÄ Nr §A¢zÀÄÝ DvÀ AiÀiÁgÀÆ CAvÁ PÁt¸À°¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƪÀÄä½UÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 jAzÀ 25 ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛAiÀÄÄ CvÁåZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 134/2009 PÀ®A 498(J) ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4, 6 r.¦. DåPÀÖ:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ²ªÀUÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ D£ÀAzÀ ¸ÀÄAPÀzÀ 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: Q¯Áè KjAiÀiÁ, ¢£ÁAPÀ 02-03-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ D£ÀAzÀ ¸ÀÄAPÀzÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà £ÉÃzÀݪÀgÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,50,000-00 ºÁUÀÆ 03 vÉƯÉAiÀÄ°è §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ GAUÀÄgÀªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ Q¯Áè KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀAiÀĸÁìzÀªÀ½zÀÄÝ, F §zÁäµÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ JAzÀÄ »ÃAiÀiÁ½¸ÀÄvÁÛ, ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É PÉÆr¸ÀÄwÛà JAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆArgÀÄvÉÛêÉ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£É PÉÆr¹gÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ 15-06-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£É PÉÆr¹gÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÀÄ£É PÉÆr¸ÀĪÀªÀgÉUÉ ¤£ÀUÉ EzÉ jÃw QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2009 PÀ®A 379 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ©.¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªï ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ:ZËzÀj, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÉøÀQÌ ºÀAa£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 18-06-2009 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAQ¤AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 55,000-00 UÀ¼À£ÀÄß ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀ vÀªÀÄä ¹.r.r¯ÉPïì ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À ¸ÉÊqï ¨ÁPÀìzÀ°è EnÖzÀÄÝ, CµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ CAVUÉ ºÉÆ®¸ÀÄ ºÀwÛgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj ºÉÆ®¸À£ÀÄß §mÉÖ¬ÄAzÀ MgɹPÉƼÀÄîªÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À ¸ÉÊqï ¨ÁPÀìzÀ°ènÖzÀÝ ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ºÉZï.©. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. (C.«.) gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Thursday, June 18, 2009

Refersher course 08-06-09 to 17-06-09


Essay Competation Prize Winners


1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA- 15/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ PÁ¬Ä¯É UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÀ PÁgÀt EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-06-09 gÀAzÀÄ 10-00 J.JA ¢AzÀ 1-00 ¦.JA. £ÀqÀÄªÉ ElV ¹ÃªÀiÁzÀ ²ªÀ¥Àà ¨ÉAQ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨ÁdÄ EzÀÝ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀªÀzÀ°èzÀÝ ¨Éë£ÀVqÀPÉÌ ¥Áè¹ÖPÀ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ F ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦gÁå¢ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 15/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2009 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢:- 17-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀ¸Àéw ¯ÁqïÓ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¸ÀĤïïPÀĪÀiÁgÀ. ºÉZï. ¥ÉÆæ.¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 33, 100, 325, J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ¸ÀgÀ¸Àéw ¯ÁqÀÓ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ PÉ.E.©. ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è E§âgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛêÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ½UÉ ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ M§â£ÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, E£ÉÆߧâ£ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj E§âgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà, ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 20-00 UÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ C¥Àà®gÁdÄ vÀAzÉ ¸ÀvÀågÁdÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀÄä G: ¥Á£ï±Á¥ï CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 100/- zÉÆgɬÄvÀÄ. CªÀj§âjUÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛÃgÁ ? CAvÁ «ZÁj¸À®Ä, CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß §ÄQÌAiÀiÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà, PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆAqÀgÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 23/2009 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 17-06-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ºÀA¥ÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÉñÀ, vÀ¼ÀªÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¹zÁæA¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ "£À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ¹zÁæA¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 17-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj «ÃgÉñÀ£ÀÄ £À£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ DgÁå¼À UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀt¢AzÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀæeÉÕ E®èzÉà ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


 

Wednesday, June 17, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 180/2009 PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 17-06-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æ.gÀªÉÄñÀ vÀA/-±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï 27 ªÀµÀð eÁ:- PÀÄgÀħgÀ G:- SÁ¸ÀV £ËPÀgÀ ¸Á:- ¥ÉưøÀ PÁ¯ÉƤ PÉÆ¥Àà¼À PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¥ÀæPÁgÀ DgÉƦvÀ£ÁzÀ «gÉñÀ vÀA/- §¸ÀtÚ ªÉÆ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉ.J-36 ºÉZï-8452 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á:- ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀÄPÉÆ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ £À£Àß CtÚ£À ªÉÆ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉ.J-37 PÉ-1377 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨Áå¯É£ïì vÀ¦à ©¢ÝzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ZÀQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£Á0PÀ: 16-06-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀÄð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ ¥ÁgÀªÀÄä¼À£ÀÄß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-15 F-902 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ §Ar PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À DgÉÆæ vÀ£Àß PÀȵÀgï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J-37 JA-2024 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ CweÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆmÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ aPÀ̪ÀÄä E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ¥ÁgÀªÀÄä½UÉ JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DV ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §ÆzÉ¥Àà J.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

3] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2009 PÀ®A 409, 420 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 06-06-2009 jAzÀ 15-06-2009 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÁ¸ÀÄzÉêÀgÁªï vÀAzÉ ¢ügÉAzÀægÁªï 54 ªÀµÀð G:- ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ EªÀgÀ ºÉ½PÉ ¥ÀæPÁgÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ ±ÁSÉAiÀÄ gÀÄzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä vÀA/- ²ªÀAiÀÄå »gɪÀÄoÀ G:- PÀèPÀð (PÁå¹AiÀÄgï) EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÁæºÀPÀgÀÄ zÀÄqÀÄØPÀlÖ®Ä PÉÆnÖzÀÄÝ PÉÆlÖ ºÀtªÀ£ÀÄß CªÀgÀ SÁvÉUÉ dªÀiÁ ªÀiÁqÀzÉ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆUÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 
 

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008