Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, June 30, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ 38 eÁ/ ºÀjd£À ¸Á// §ÄzÀUÀÆA¥À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, DgÉÆæ zÀAiÀiÁ®£ï ¯Áj £ÀA. J¦-16/AiÀÄÄ.5472 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÁAUï ¸ÉÊr£À°è ¯Áj ¤°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ E£ÉÆߧâ ZÁ®PÀ ªÀÄÈvÀ ±ÉÃRgÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ UÁ°UÀ¼À UÁ½AiÀÄ£ÀÄß »AzÀÄUÀqÉ ¤AvÀÄ PÉÆAqÀÄ ZÉPï ªÀiÁrwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀzÉà »AzÀPÉÌ M«ÄäAzÀªÉÄä¯É ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß jªÀ¸Àð vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ EzÀÝ ªÀÄÈvÀ ±ÉÃRgÀ£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ »A¢£À ¯ÁjAiÀÄ ¨Ár §rzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ 37 eÁ// ºÀjd£À ¯Áj £ÀA.PÀ.J.01/J-9599 ¯ÁjAiÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ZÁ®PÀ ¸Á// PÉ.±ÉnÖºÀ°è vÁ..²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt f// ªÀÄAqÀå ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ ±ÁQÃgï ºÀĸÉÃ£ï ¸Á// zË®vÀ¥ÀÄgÀ GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ ¯Áj ZÉ¹ì £ÀA. ECOMET
1112723 1 £Éà ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ墣ÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ Dgï.n.M. ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ¸À®ÄªÁV DgÀ.n.N. ºÀwÛgÀ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-06-2009 gÀAzÀÄ 4-45 ¦.JA.PÉÌ ²gÀÆgÀ-PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ F±À¥Àà PÉAZÀgÀrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA.PÉJ-23/PÀÆå-4203 »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éè÷àAqÀgÀ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ²gÀÆgÀ¢AzÀ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ §gÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉJ-25/¹-576 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ZÀÄAZÀ£ÀÆgÀ ¸Á: £É®ªÀr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃ/¸ÉÊ: UÉ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÉÃSïªÀĺÀäzï ¦Ãgï vÀAzÉ £À©Ã¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 33 ªÀµÀð, G: §rUÀvÀ£À ¸Á: ¨Á¦gÉrØPÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ §rUÀvÀ£À PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÉÃPÁUÀĪÀAvÀºÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £À£Àß n.«.J¸ï. JPÉì¯ï ¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆ¥ÉÊqï £ÀA: PÉ.J-37/ PÉ-8246 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÉÝ£ÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ¨Á¦gÉrØPÁåA¥ïUÉ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀmÉ£ÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ ¨Á¦gÉrØPÁåA¥ï£À°è PÀȵÀÚªÉÆúÀ£ÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ £ÀªÀÄä PÁåA¥ï£À £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜ£ÁzÀ n.«. ¸ÀħâgÁªï vÀAzÉ «ÃgÀgÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨Á¦gÉrØPÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ §eÁeï ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå-723 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨Á¦gÉrØPÁåA¥ï PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ vÉVΣÀ°è ©zÀÄÝ, £À£ÀUÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ªÀÄÄjzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DvÀäºÀvÉåUÉ AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2009 PÀ®A 309 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-06-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀààvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ zÉøÁ¬Ä qÁPÀÖgÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆgÀmÁUÀ PÀÄ®¸ÀÜgÁzÀ µÀtÄäR¥Àà zÉÆqÀتÀĤ 38 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ EjzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ µÀtÄäR¥Àà£À ºÉAqÀw zÀÄgÀÄUÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ PÀĹzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ DUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ £ÉÆÃr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà¤UÉ «µÀAiÀÄ w½¹ D¸ÀàvÉæUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 1:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ µÀtÄäR¥Àà EªÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ¨ÁdÄ ¤AvÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ K£ÉÆà D£ÁºÀÄvÀ DVzÉ DPÉAiÀÄ UÁAiÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É §zÀÄQ ¥ÀæAiÉÆÃd£À K£ÀÄ ? CAvÁ ºÉý vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ EjzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ vÁ£ÀÆ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ EjzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt:

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2009 PÀ®A 307 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-06-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀààvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: EA¢gÁ PÁ¯ÉÆä PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ, ¦ügÁå¢ CPÀ̼ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä 34 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀĨÁå¼À UÁæªÀÄzÀ µÀtÄäR¥Àà vÀAzÉ a£ÀߥÀà zÉÆqÀتÀĤ 38 ªÀµÀð EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÀĵÀÖVAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁUÉ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÀA¨sÀA¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤£Àß CPÀ̤UÉ ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ »j¢zÀÄÝ CAvÁ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃr «ZÁj¸À¯ÁV ¦ügÁå¢ CPÀ̼ÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ PÀÆ°PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ zÉøÁ¬Ä qÁPÀÖgÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆgÀmÁUÀ ¦ügÁå¢ ªÀiÁªÀ£ÀÄ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä½UÉ AiÀiÁPÉ ¤Ã£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ºÉÆUÀÄwÛà ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ UÀAqÀ¸ÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ C°è E°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀwÛà CAvÁ «£ÁPÁgÀt DPÉAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ EAzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ §®¸ÀÜ£ÀzÀ PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ gÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

7] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/09 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦. CPïÖ:

¢£ÁAPÀ: 29-6-09 gÀAzÀÄ 7-00 ¦JAPÉÌ £ÀUÀgÀzÀ zÀÄgÀUÀªÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà GªÀÄZÀV, ªÀAiÀiÁ:24ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¢ªÀlgï NtÂ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÉÎ ²æà JA.J¸ï. §Ä¼ÀîPÀÌ£ÀªÀgï, ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr, DgÉÆævÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1145-00 gÀÆ. ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

8] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/09 PÀ®A: 87 PÉ.¦. CPïÖ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-06-2009 gÀAzÀÄ 00-30 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀzÀ FzÁÎ ªÀĹâ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà ºÉZï.©. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«) ¥ÉÆæÃ. ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÁzÀ ²æà ¸ÀĤ¯ïPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀA¢ wªÀÄätÚ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð,eÁ: G¥ÁàgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gËqÀPÀÄA¢, 2) gÀAUÀtÚ vÀA¢ CAiÀÄå¥Àà G¥ÁàgÀ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð,eÁ: G¥ÁàgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gËqÀPÀÄAzÁ, 3) PÀjAiÀÄtÚ vÀA¢ gÀAUÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ,G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gËqÀPÀÄA¢. 4) gÁeÁºÀĸÉä vÀA¢ D®A¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA,G: MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ ¸Á: gËqÀPÀÄA¢, 5) PÀjAiÀÄ¥Àà vÀA¢ zÉÆqÀØgÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: gËqÀPÀÄA¢, 6) gÀAUÀtÚ vÀA¢ FgÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ, G: PÉ.E.©/ ¯ÉÊ£ï ªÉÄ£ï ¸Á: gËqÀPÀÄAzÁ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ (01) 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ. (02) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1300-00. zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ.


 

Monday, June 29, 2009

ªÀgÀzÀQëuÉ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2009, PÀ®A 498 [J], 304 [©] ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-06-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà, ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, F½UÉÃgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: »gÉà qÀAPÀtPÀ¯ï EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw CAiÀÄåªÀÄä ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, FPÉAiÀÄ£ÀÄß CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ, ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð, F½UÉÃgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀ£Ár gÀÆ. 10 ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ CzsÀð vÉÆ° §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV PÉÆlÄÖ 2008 £Éà ¸Á°£À°è ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 2-3 wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄRªÁV EzÀݼÀÄ, D£ÀAvÀgÀzÀ°è CvÉÛ ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV ºÉaÑ£À ºÀtªÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ QjQjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀvÉÆqÀVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ w½¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ, DUÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ©ÃUÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ KPÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄ«j, £ÁªÀÅ FUÁUÀ¯Éà ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÉÝêÉ. £ÁªÀÅ E£ÀÆß ºÉaÑUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆqÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÁUÀÆå ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QjQjAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀgÀzÉà EzÀÝgÉ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀĪÀÅzÁV ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÁV ºÁUÀÆ ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV E£ÀÆß MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ QjQj ¤ÃrzÀÝjAzÀ CªÀgÀ QjQjAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-06-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ UÀzÉÝUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀA¢nÖzÀÝ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ, ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÀUÉ §A¢zÀÄÝ, £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ QjQj ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀgÀ QjQjAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÉÝãÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°èAiÉÄà CªÀ¼ÀÄ ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÁæAgÀA©¹zÀÄÝ, ªÁAw ªÀiÁrPÉÆAqÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀzÀ PÉlÖ ªÁ¸À£ÉAiÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÁ £Á£ÀÄ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ zÉÆqÀØ FgÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¹Ã£À¥Àà£À fæ£À°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ qÁPÀÖgï ¨Á§ÄgÁªï D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, C°è qÁPÀÖgï E®èzÀ PÁgÀt ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÀºÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ qÁPÀÖgï E®èzÀÝjAzÁV ¥ÀÄ£ÀB UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ ¸ÁªÀÅ

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2009, PÀ®A. 87 PÉ.¦.DåPÀÖ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-06-2009 gÀAzÀÄ 22-30 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ E¯Á» PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÀnÖUÉ CqÉØ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà ºÉZï.©. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«) ¥ÉÆæÃ. ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÁzÀ ²æà ¸ÀĤ¯ï PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄ.eÉ. ±À²zsÀgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ 1) ¸ÀåAiÀÄzï ªÀÄvÀÄðeÁ vÀA¢ ¸ÀåAiÀÄzï ªÀĺÀªÀÄzï ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: JgÉÖ¯ï ©¯ï PÀ¯ÉPÀÖgï ¸Á; E¯Á» PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw. 2) ¸ÉÊAiÀÄzï ±Á«ÄÃzï vÀAzÉ ¨ÁµÁ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð,eÁ: ªÀÄĹèA, G: mÁ.mÁ. EArPÁªÀÄzÀ°è PÉ®¸À ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ. 3) zÁzÁ¦ÃgÀ vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ§¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA,G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ. 4) ªÉĺÀ§Æ§ vÀAzÉ eÁ¥Àgï ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð,eÁ: ªÀÄĹèA,G: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥sÀ¤ðZÀgÀìzÀ°è PÉ®¸À ¸Á: GvÀÆÛgÀ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw. 5) eÁQÃgï vÀAzÉ C£ÀégÀ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: E¯Á»PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ (01) 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ. (02) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1620-00. (03) MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ mÁªÉ¯ï zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ.

Sunday, June 28, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/09 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢:27-6-09 gÀAzÀÄ 11-00 JJAPÉÌ oÁuÁ ¦¹-171gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï dqïÓ (dÆå.r) & eÉ.JA.J¥sï.¹. PÉÆÃlð, PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA:646/09 ¢:24-6-09 £ÉÃzÀÝPÉÌ ®UÀvÀÄÛ EzÀÝ SÁ¸ÀVà ¦AiÀiÁ𢠸ÀA:79/09 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ²æà «dAiÀĪÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¨ÁUÀ®ªÁqÀ, ªÀ:28ªÀµÀð, G:ªÉÄPÁå¤Pï ¸Á:QÃwðPÁ¯ÉÆä, ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢:16-6-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÀgÀºÀj PÁA¥ÉèPïìzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß UÁågÉÃeï£ÀÄß §Azï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉêÀgÁd EªÀgÉÆA¢UÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£Àß CtÚ «gÉñÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ;36 ºÉZï;8452 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀA¢zÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ d£À EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ïªÀgÉUÉ §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß CtÚ¤UÉ £ÁªÀÅ CmÉÆÃzÀ°è §gÀÄvÉÛÃªÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ «gÉñÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 11-00 ¦JAPÉÌ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨ÁdÄ ªÉÄ®èUÉ J.¦.JA.¹. ªÉà ©æeï ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Éưøï¥Án¯ï, ¸Á:PÁ½zÁ¸À£ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ;37 PÉ;1399 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀ¼Éà r.¹. PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ M¯ÁqÀÄvÁÛ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «gÉñÀ¤UÉ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ «gÉñÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆævÀ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ¤UÉ QªÀiïì ºÀħâ½îUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. PÀAmÉ¥Àà ¦.J¸ï.L. (C.«.) £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀUÀ®Ä PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ:.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/09 PÀ®A. 454, 380 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÉ. ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀÄä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw CzsÀåPÀëgÀÄ ¸Á: 1£Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ PÉ. ²æäªÁ¸À ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ, £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ªÉAPÀlgÁªï vÀAzÉ d®ªÀÄAiÀÄå EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢: 27-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æäªÁ¸À CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, C°è ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ PÀĽvÀÄ ªÀiÁvÁr ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀÝ QðAiÀÄ£ÀÄß a®PÀzÀ ¨ÉÆïïÖ ¸ÀªÉÄÃvÀ QwÛzÀÄÝ ¨ÁV®Ä N¥À£ï DVzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ £À£Àß vÀªÀÄä ²æäªÁ¸À £À£ÀUÉ PÀgÉ¢zÀÄÝ, £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV Qð ¸ÀªÉÄÃvÀ ¨ÁV°£À PÉÆAr QwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä E§âgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ©ÃgÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV ©ÃgÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ ¨ÉAqÉÆïÉ, MAzÀÄ GAUÀÄgÀÄ CA.Q. gÀÆ. 10,000-00, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï CA.Q. gÀÆ. 2,000-00, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 5,000/- F ¥ÀæPÁgÀ MlÄÖ CA.Q. gÀH. 17,000-00 ¨É¯É G¼ÀîªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è Qð ¸ÀªÉÄÃvÀ ¨ÁV°£À PÉÆAr QwÛ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, June 27, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ:

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀA¢Ã¥ï ¥Ánïï vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánïï, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw, EªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ gÉÃtÄPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ.¥Á. ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ¢: 26-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß §eÁeï ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-01/ E.©-9612 £ÉÃzÀÝgÀ°è §¼ÁîjAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. C°è ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §¼Áîj¬ÄAzÀ DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ dįÉÊ£ÀUÀgÀ¢AzÀ gÁwæ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ dįÉÊ £ÀUÀgÀzÀ°è EzÉÝãÉ, E£ÀÆß CzsÀð UÀAmÉAiÀÄ°è §gÀÄvÉÛãÉ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä¸À®Ä ºÉüÀ¥Àà CAvÁ £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀÄÝ, CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ ¸ÀzsÀå §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è £À£Àß ¸ÉßûvÀgÀ ¤²ÑvÀ PÁAiÀÄðPÉÌ §A¢zÉÝÃ£É £Á£ÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ vÀqÀªÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ §¸Á¥ÀlÖtzÀ°è Hl ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 10:20 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ ªÁ¥À¸ï DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, £À£Àß eÉÆvÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØtÚ ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ EzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ UÀAUÁªÀw zÁn DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀzÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï zÁn vÁAiÀĪÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀÄÄ.©. gÁdÄ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PɼÀUÉ M§â ªÀåQÛ ©¢ÝzÀÄÝ, £ÁªÀÅ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà gÉÃtÄPÀ£ÀUËqÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï DVvÀÄÛ. PÀÆqÀ¯Éà E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÉÃtÄPÀ£ÀUËqÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ wêÀæ vÀgÀªÁzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀÅ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ:

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄzÁð£À¸Á§, ªÀÄĹèÃA ªÀAiÀĸÀÄì 56 ªÀµÀð, G: ElÖAV ¨sÀnÖ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw, £À£Àß QjAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÁªÀ®¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ ElÖAV ¨sÀnÖAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. EAzÀÄ ¢: 26-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ E§âgÀÆ PÀÆr ElÖAV ¨sÀnÖUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ HlPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÉݪÀÅ. Hl ªÀÄÄV¹zÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£À: ElÖAV ¨sÀnÖUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §¸Á¥ÀlÖt zÁn zÁ¸À£Á¼À PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ CzÀgÀ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £À£Àß ªÀÄUÀ zÁªÀ¯ï¸Á§ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ zÀ¼À¥Àw EªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §® ZÀ¥ÉàUÉ M¼À¥ÉlÄÖ, §® ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA: PÉ.J-31/ 129 EzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§AUÁgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ°è 10 ®PÀë gÀÆ ªÀiË®åzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2009 PÀ®A. 380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 26-06-2009 gÀAzÀÄ 16-10 UÀAmÉUÉ ²æà ²æÃ¥ÁzÀ vÀAzÉ £ÁUÉñÀgÁªï ¨sÀmï 50 ªÀµÀð G:¨É½î-§AUÁgÀzÀ ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜgÀÄ £ÁUÉñÀgÁªï dÆåªÉîj ¸Á:UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 26-06-2009 gÀAzÀÄ 15-13 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ £ÁUÉñÀgÁªï dÆåªÉîj CAUÀrAiÀÄ°è CA. 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À 04 d£À ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÆ M§â UÀAqÀ¸ÀÄ, CA. 38 UÁæA ¢AzÀ 50 UÁæA vÀÆPÀzÀ MlÄÖ 22 §AUÁgÀzÀ ºÁgÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 10 ®PÀë ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ½zÀÝ ¨ÁPïì PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ºÉZï.©. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L. (C.«.) gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Friday, June 26, 2009

MEETING WITH ALL BANK OFFICIALS
f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¨ÁåAPï C¢üPÁjUÀ¼À eÉÆvÉ ¨ÁåAPïUÀ¼À ¨sÀzÀævÉAiÀÄ §UÉÎ ZÀZÉð

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ¨ÁåAPïUÀ¼À ¨sÀzÀævÉ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¨ÁåAPï ªÀiÁå£ÉÃdgïgÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ZÀað¸À¯Á¬ÄvÀÄ. EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ f¯Áè J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ.

PRESS MEET
AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.63/09 PÀ®A 409, 465, 468, 471 L¦¹.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAQ£À PÁå¶AiÀÄgï/PÀPÀèð gÀÄzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ FvÀ£ÀÄ ¨ÁåAQ£À UÁæºÀPÀgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåAQ£À zÁR¯ÁwUÀ½AzÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, 1] J¸ï.©. CPËAn¤AzÀ «vï qÁæ 182 PÉøïUÀ¼ÀÄ gÀÆ. 60,00,000=00 2] ¯ÉÆãï CPËAlgï 6 PÉøïUÀ¼ÀÄ gÀÆ. 5,00,000=00 3] ¦üPïì r¥Áfmï CPËAmï12 PÉøïUÀ¼ÀÄ gÀÆ. 25,00,000=00 F jÃw MlÄÖ gÀÆ.90,00,000=00 UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï ªÀÄÄzsÉÆüÀzÀ°è ¨ÁåAQ£À UÁæºÀPÀjUÉ ªÉÄîÌAqÀ CPËAmïUÀ¼À°èAzÀ C¥ÀgÀvÀ¥ÀgÀ ªÀiÁr zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁr, §gÉzÀÄ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÁ£Éà ªÀiÁå£ÉÃdgï JA§AvÉ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ£À ¸À»AiÀÄ£ÀÄß SÉÆnÖAiÀiÁV dªÀiÁ ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀéAvÀPÉÌ §¼À¹PÉÆAqÀÄ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤AzÀ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀ ºÀtzÀ ¥ÉÊQ ¸ÀzÀåPÉÌ gÀÆ.1,10,000=00 UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀtzÀ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÀÄÝ EzÉ.


 

Thursday, June 25, 2009


 

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 188/09 PÀ®A:78(3) PÉ.¦. CPïÖ

¢£ÁAPÀ 24-6-09 gÀAzÀÄ 7-40 ¦JAPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ PÀȵÁÚf ¨ÉƪÀįÉ, ¸Á:UÁ¹ §eÁgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÁ¹ §eÁgÀzÀ°è vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ M.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÉÎ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr, DgÉÆævÀ£À vÁ¨Á¢AzÀ gÀÆ.1,510=00, 1 ¨Á¯ï¥É£ï, 1 N.¹. ¥ÀnÖ, ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀÅ ¸ÀtÚ N.¹. £ÀA§gï §gÉzÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2009 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 24-06-09 gÀAzÀÄ ²æà ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄtÂPÉÃj §»zÉð±ÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37 - PÀÆå - 2654 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï¢AzÀ PɼÀPÉÌ ©zÀÄÝ CªÀ£ÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.


 

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹.

¢:- 24-06-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ²æäªÁ¸À£ÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ «.Dgï.J¯ï. ¯Áj £ÀA§gï: J.¦-29/ AiÀÄÄ-0436 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£ÀÄ UÀÄtªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] UÀAUÁªÀw. UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 24/2009 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢:- 24-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃV ¸À¹ ªÀÄrUÀ½UÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¹A¥Àr¹ §gÀĪÀAvÉ ºÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ¹lÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV EzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃV Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, DzÀgÉ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

5] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA.9/09 PÀ®A174.CRPC

¢£ÁAPÀ 24-06-2009 gÀAzÀÄ ªÉÆÃgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä gÀ¸ÉÛVgÀĪÀ ªÀÄ£É PÉqÀªÀÅvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ªÀÄÄAqÀgÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÀÄÈvÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉÀ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¨sÀzÀævÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

6] vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2009 PÀ®A 110(E) (f) ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ. 24-06-09 gÀAzÀÄ ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÁªÀÄtÚ vÀA/ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PàjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É CavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ UáæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ UáæªÀÄzÀ°è §¸ï ¸ÁåAqÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PàjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀjUÉ CªÁZÀåªÁV AiÀiÁªÀ PÉÆÃlÄð PÀbÉÃj K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÀÛzÉ AiÀiÁgÀÄ K£ÀÄ ±ÀamÁ ºÀgÀPÉƼÀÄîvÁÛgÉ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É. ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¬Äj CavÀÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr ±ÁavÀvÁ ¨sÀAUÀ GalÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÁUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁavÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ RavÀ CavÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2009, PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 17-06-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 18-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 06-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÉ.«ÃgÀ¥Àà ¸Á: UÀAUÁªÀw vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉUÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆúÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/PÉ.9034, §ÆzÀÄ §tÚzÀÄÝ (UÉæà PÀ®gï) EAd£ï £ÀA. 06J15E05362. ZÉ¹ì £ÀA. 06J16J¥sï 05767 CA.Q.gÀÆ. 25,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀt

8] vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2009 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖÖ

¢£ÁAPÀ; 24-06-06 gÀAzÀÄ vÉVκÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ®Qëöäà UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ §AzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ vÉVκÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr ¨Á¼À¥Àà vÀA/§¸À¥Àà aUÀj ªÀAiÀiÁ 50 ¸Á. vÉVκÁ¼À FvÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, gÀÆ.1,330=00 UÀ¼À 35 N.¹ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥sÉÆÃdðj ¥ÀæPÀgÀt

9] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2009 PÀ®A. 465, 467, 468, 471 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-06-2009 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà 52 ªÀµÀð ¸Á:UÀAUÁªÀw ºÁ:ªÀ:- ¨ÉlUÉÃj-UÀzÀUÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ°è. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 01 wAUÀ½AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄĤì¥À¯ï ªÀĽUÉ £ÀA. 4-15-200/129 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÉÊAiÀÄzï ¸Á¢üÃPï £ÉÃzÀݪÀgÀÄ vÁ£Éà ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ CAvÁ ºÉýPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£À°è SÉÆnÖ ¸À» ªÀiÁr ±ÉÃSï SÁeÁ ªÉÆû¢ÝÃ£ï £ÉÃzÀݪÀjUÉ ¨ÁrUÉ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ 04 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ¸Á¢üÃPï ºÁUÀÆ EªÀgÀ CtÚ C§Äݯï SÁzÀgÀ SÁf, C§Äݯï SÁzÀgÀ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAzÉ ºÁUÀÆ ±ÉÃSï SÁeÁ ªÉÆû¢Ýãï J®ègÀÆ ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ±Á«ÄïÁV ¸ÀzÀj ªÀĽUÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ SÉÆnÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï UÀAUÁªÀw ±ÁSÉAiÀÄ°è ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥ÀæPÀgÀt

10] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.65/09 PÀ®A 323, 447, 354, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 24-06-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PÉÆ£À¸ÁUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆ¸É ªÀÄvÀÄÛ DPÉ vÀAzÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÀzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ªÉÄÊ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr, §r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 188/09 PÀ®A:78(3) PÉ.¦. CPïÖ

¢£ÁAPÀ 24-6-09 gÀAzÀÄ 7-40 ¦JAPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ PÀȵÁÚf ¨ÉƪÀįÉ, ¸Á:UÁ¹ §eÁgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÁ¹ §eÁgÀzÀ°è vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ M.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÉÎ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr, DgÉÆævÀ£À vÁ¨Á¢AzÀ gÀÆ.1,510=00, 1 ¨Á¯ï¥É£ï, 1 N.¹. ¥ÀnÖ, ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀÅ ¸ÀtÚ N.¹. £ÀA§gï §gÉzÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2009 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 24-06-09 gÀAzÀÄ ²æà ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄtÂPÉÃj §»zÉð±ÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37 - PÀÆå - 2654 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï¢AzÀ PɼÀPÉÌ ©zÀÄÝ CªÀ£ÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹.

¢:- 24-06-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ²æäªÁ¸À£ÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ «.Dgï.J¯ï. ¯Áj £ÀA§gï: J.¦-29/ AiÀÄÄ-0436 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£ÀÄ UÀÄtªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

UÀAUÁªÀw. UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 24/2009 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢:- 24-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃV ¸À¹ ªÀÄrUÀ½UÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¹A¥Àr¹ §gÀĪÀAvÉ ºÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ¹lÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV EzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃV Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, DzÀgÉ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA.9/09 PÀ®A174.CRPC

¢£ÁAPÀ 24-06-2009 gÀAzÀÄ ªÉÆÃgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä gÀ¸ÉÛVgÀĪÀ ªÀÄ£É PÉqÀªÀÅvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ªÀÄÄAqÀgÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÀÄÈvÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉÀ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¨sÀzÀævÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2009 PÀ®A 110(E) (f) ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ. 24-06-09 gÀAzÀÄ ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÁªÀÄtÚ vÀA/ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¸ÁåAqÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀjUÉ CªÁZÀåªÁV AiÀiÁªÀ PÉÆÃlÄð PÀbÉÃj K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÀÛzÉ AiÀiÁgÀÄ K£ÀÄ ±ÀAmÁ ºÀgÀPÉƼÀÄîvÁÛgÉ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É. ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¬Äj CAvÀÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÁUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ RavÀ CAvÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2009, PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 17-06-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 18-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 06-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÉ.«ÃgÀ¥Àà ¸Á: UÀAUÁªÀw vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉUÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆúÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/PÉ.9034, §ÆzÀÄ §tÚzÀÄÝ (UÉæà PÀ®gï) EAd£ï £ÀA. 06J15E05362. ZÉ¹ì £ÀA. 06J16J¥sï 05767 CA.Q.gÀÆ. 25,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀt

vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2009 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖÖ

¢£ÁAPÀ; 24-06-06 gÀAzÀÄ vÉVκÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ®Qëöäà UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ §AzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ vÉVκÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr ¨Á¼À¥Àà vÀA/§¸À¥Àà aUÀj ªÀAiÀiÁ 50 ¸Á. vÉVκÁ¼À FvÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, gÀÆ.1,330=00 UÀ¼À 35 N.¹ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥sÉÆÃdðj ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2009 PÀ®A. 465, 467, 468, 471 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-06-2009 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà 52 ªÀµÀð ¸Á:UÀAUÁªÀw ºÁ:ªÀ:- ¨ÉlUÉÃj-UÀzÀUÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ°è. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 01 wAUÀ½AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄĤì¥À¯ï ªÀĽUÉ £ÀA. 4-15-200/129 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÉÊAiÀÄzï ¸Á¢üÃPï £ÉÃzÀݪÀgÀÄ vÁ£Éà ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ CAvÁ ºÉýPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£À°è SÉÆnÖ ¸À» ªÀiÁr ±ÉÃSï SÁeÁ ªÉÆû¢ÝÃ£ï £ÉÃzÀݪÀjUÉ ¨ÁrUÉ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ 04 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ¸Á¢üÃPï ºÁUÀÆ EªÀgÀ CtÚ C§Äݯï SÁzÀgÀ SÁf, C§Äݯï SÁzÀgÀ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAzÉ ºÁUÀÆ ±ÉÃSï SÁeÁ ªÉÆû¢Ýãï J®ègÀÆ ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ±Á«ÄïÁV ¸ÀzÀj ªÀĽUÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ SÉÆnÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï UÀAUÁªÀw ±ÁSÉAiÀÄ°è ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥ÀæPÀgÀt

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.65/09 PÀ®A 323, 447, 354, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 24-06-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PÉÆ£À¸ÁUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆ¸É ªÀÄvÀÄÛ DPÉ vÀAzÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÀzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ªÉÄÊ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr, §r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, June 24, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/09 PÀ®A 279 L¦¹

¢.23-06-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁeÉñÀ vÀA¢ EAzÀÆzÀgÀ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀªÀÄä PÁgï £ÀA PÉ.-34/JA-4901 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛ PÀ£ÁðlPÀ ¹ªÉÄAl ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÀzÀUÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-37/ºÉZï-1325 gÀ ZÁ®PÀ ±À©âÃgÀ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®PÀëvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ NªÀmÉÃPÀ ªÀiÁr gÉÆÃqÀ §®ªÁUÀPÉÌ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ JqÀUÀqÉ EzÀÝ vÀªÀÄä PÁjUÉ §®ªÁV lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

2) UÀÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/09, PÀ®A 279, 283, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 23-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï¤AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉUÉ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃUÀ®Ä PÁgï £ÀA: J.¦-09/n.«-0865 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄvÁÛ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁUÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà EArPÉÃlgï ºÁPÀzÉà ¤°è¹zÀÝ DgÉÆæ £ÀA: 02 FvÀ£À ¯Áj £ÀA: PÉ.J-02/r-3626 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆæ PÁgï ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ, ªÀĺÀäzï E¥sÁð£ï ºÁUÀÆ ªÀĺÀäzï C¥sÉÆæÃeï EªÀjUɯÁè ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPɬÄAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÁAiÀÄðªÀÅ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2009 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 23-06-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À CtÚ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ EvÀ£ÀÄ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä vÀªÀÄä §eÁeï PÁå°§gï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37 - 9293 £ÉÃzÀÝgÀ°è Q£Áß¼À¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼PÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ zÉêÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¹ÌqÀ DV ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPɬÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

4) UÀAUÁªÀw. UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. DåPïÖ .

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà FgÀ¥Àà ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, F ¥ÀæPÁgÀ §¸ï £ÀA§gÀ: PÉ.J-37/ 3668 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, §¸ï£ÀÄß PÀĵÀÖV PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. r¥ÉÆÃUÉ UÀÄwÛUÉUÉ ©nÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 23-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj §¸ï£À°è ¸ÀAUÀqÀ PÀAqÀPÀÖgï ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¨ÁåqïÓ £ÀA: 480- PÀĵÀÖV r¥ÉÆà ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀ£ÀÄß PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëĸÀ¯ÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj §¸À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ PÀĵÀÖVUÉ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ. UÀAUÁªÀw-PÀ£ÀPÀVj ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉøÀgÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ Kj£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÀ£ÀPÀVj PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ mÉA¥ÉÆà mÁæöåPïì ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §¹ìUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà §¸ï£ÀÄß ¤°è¹ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆà mÁæöåPïì ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ½UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV (1) PÀ¯Áåt¥Àà ¸Á: CgÀ¼À½î FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ (2) ªÀÄ®èªÀé ¸Á: eÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ (PÀ£ÀPÀVj ºÀwÛgÀ) EªÀgÀ ¸ÉÆAlPÉÌ, ºÉÆmÉÖUÉ, JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ (3) ¥sÁwêÀiÁ ©Ã ¸Á: PÀ£ÀPÀVj EªÀgÀ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ (4) ªÀÄAdªÀÄä ¸Á: w¥Àà£Á¼À EªÀgÀ §®UÉÊUÉ, §®UÁ°UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ (5) ®°vÀªÀÄä ¸Á: w¥Àà£Á¼À EªÀgÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄÄjzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, (6) ±ÀgÀt¥Àà ¸Á: PÀ£ÀPÀVj FvÀ£À ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¸ÉÆAlPÉÌ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ (7) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: ªÀÄÄzÉãÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ: PÀ£ÀPÀVj FvÀ£À §®UÉÊ, §®UÁ®ÄUÀ½UÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, (8) §¸ÀªÀÄä ¸Á: PÀ£ÀPÀVj EªÀgÀ ¨É¤ßUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. §¸ï£À°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁUÀ°¯Áè. ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹, PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.130/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 23-06-2009 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉZï.Dgï.f. PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀ®äoÀzÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁQPÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀuÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C°è ©¢ÝzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä CzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¹.r. 100 £ÀA§gï: ¹.J£ï.ªÉÊ-3130 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À qÀƪÀiï, §A¥Àgï dRAUÉÆAqÀÄ JqÀUÀqÉ PÀèZï ªÉÊgï QwÛzÀÄÝ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÉgÉazÀ UÀÄgÀÄvÀÄ PÀAqÀħA¢vÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

102, 109 ¹Dg惡 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

6) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:186/09 PÀ®A:41(1).109 ¹Cg惡 :_

¢£ÁAPÀ 23-06-09 gÀAzÀÄ oÁuɬÄAzÀ 11.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦J¸ïL(C«) ¹§âA¢ AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-14. ¦.¹-277 gÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ 12.10 UÀAmɸÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ UÀ«²æà £ÀUÀgÀ «gÉñÀ §©è gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ 2 d£ÀgÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr AiÀiÁgÀÄ CAvÁ C£Àß®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ Nr ºÉÆUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀÄgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀÄð¥ÀPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀæt PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7) vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.41/2009 PÀ®A 41(1)(r) ¸À»vÀ 102 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ. 23-06-09 gÀAzÀÄ 4-30 J. JAPÉÌ ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ ZÀQÌAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÀÛ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ §eÁgÀ¢AzÀ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÆzÀ°UÉ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ vÀ¥ÁàV ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä ¸ÀjAiÀiÁzÀ «¼Á¸À ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÉÊPÀ® vÀAzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÀA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt

8) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2009 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢:- 23-06-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ UÀrØ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ PÉ.E.©. ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ½UÉ ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, ¸Á: UÀrØ EzÀÄÝ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 380-00 ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr, PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, June 23, 2009


 

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt :

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 21/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹

    ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 22-06-2009 gÀAzÀÄ ¨ÉɽUÉÎ 8:00 UÀAmÉUÉ 1] PÀÄ: ¥sÀQÃgÀªÀé vÀAzÉ UÁ½ zÀÄgÀUÀ¥Àà ¥ÀÇeÁgï ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÁån-ªÀÄÄAqÀgÀV 2] ºÀÄ°UɪÀé UÀqÁzï, ªÀÄÄAqÀgÀV UÁæªÀÄzÀ 3] AiÀĪÀÄ£ÀªÀé vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ¥ÀçeÁgï 4] ®PÀëöäªÀé ¨ÉÆÃZÀ£ÀºÀ½î, 5] «dÓªÀé @ «dAiÀÄ®Qëöä ªÀÄÄzÁݧ½î, 6] ¥ÀA¥ÀtÚ vÀ¼ÀªÁgï, 7] PÀÄ: ¥À«vÁæ (2 ªÀµÀð) ¥ÀA¥ÀtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ 8] ªÀÄÄvÀUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæºÁèzï J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÁån-ªÀÄÄAqÀgÀV ºÉÆ¼É zÁn (DZÉ) ªÀÄÄvÀUÀÆgï UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄÄvÀUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæºÁèzï EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ C®¸ÀA¢ü §ÄrØUÀ¼À£ÀÄß ©r¸ÀĪÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¯ÉAzÀÄ Hj£À ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ¼É zÀAqɬÄAzÀ MAzÀÄ ºÀjUÉÆð£À°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ EgÀĪÁUÀ KPÁKQAiÀiÁV eÉÆÃgÁV UÁ½ ©Ã¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ PÀĽwzÀÝ ºÀjUÉÆÃ®Ä ªÀÄUÀa §ÄqÀªÉÄïÁV ©¢ÝvÀÄ. EzÀjAzÀ J®ègÀÆ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ºÀÄ°UɪÀé, AiÀĪÀÄ£ÀªÀé, ®PÀëöäªÀé, ¥À«vÁæ, «dÓªÀé ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ J®ègÀÆ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVzÀÄÝ PÀÄ: ¥sÀQÃgÀªÀé ¤Ãj£À ¸É¼À«£ÀUÀÄAmÁ zÀqÀ ¸ÉÃjPÉÆArzÁÝ¼É ºÁUÀÆ CzÀgÀAvÉ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ¥ÀæºÁèzÀ FvÀ£ÀÆ ¸ÀºÀ FdÄvÁÛ zÀqÀ ¸ÉÃjPÉÆAqÀ£ÀÄ. ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À £ÀAvÀgÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVzÀªÀgÀ ¥ÉÊQ ºÀÄ°UɪÀé, AiÀĪÀÄ£ÀªÀé ºÁUÀÆ ¥À«vÁæ J£ÀÄߪÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ±ÀªÀªÀÅ ªÉÄîPÉÌ vÉðgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢. 23-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ «dAiÀÄ®Qëöäà ªÀAiÀÄ-18 ªÀµÀðzÀªÀ¼À ±ÀªÀ vÉð §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ £Á¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ ®PÀëöäªÀé ¨ÉÆÃZÀ£ÀºÀ½î, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀ¼ÀªÁgï EªÀgÀÄ J°è ºÉÆÃzÀgÀÄ J£ÀÄߪÀ §UÉÎ w½¢gÀĪÀÅ¢®è CªÀgÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVgÀÄvÁÛgÉ. F WÀl£ÉAiÀÄÄ eÉÆÃgÁV UÁ½ ©Ã¹ ºÀjUÉÆÃ®Ä ªÀÄUÀa §ÄqÀªÉÄïÁVzÀÝjAzÀ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, ±ÀªÀzÀ ±ÉÆÃzsÀ PÁAiÀÄð eÁjAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA.31/09 PÀ®A 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 22-06-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 ¦.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀnÖUɬÄAzÀ §® ¥ÀPÀÌrUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, PÀ§âtzÀ ªÀÄaѤAzÀ ªÀÄÄAzÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.31/09 PÀ®A.323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2009 PÀ®A 279 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 22-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¯Á G: J.¦-03/ JPïì-3777 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï ¸Á: avÀÆÛgÀÄ (J.¦) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £Á£ÀÄ ¯Áj £ÀA: J.¦-03/ JPïì-3777 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±Á«ÄÃgï vÀAzÉ ZÉÆÃmÉ ¸Á»§, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA ¸Á: ¥Á®ªÀÄAzÀ, ªÀÄAqÀ®A: ¸ÀzÀĪÀiï, f¯Éè: avÀÆÛgÀÄ (J.¦) E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄdgÁvïUÉ ºÉÆÃV C°è ¢:- 19-06-2009 gÀAzÀÄ ¥sÉ«PÁ¯ï UÀªÀiï ºÁUÀÆ ¸ÉÖõÀ£Àj ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ZÉ£ÉÊUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢:- 21-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 04:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï zÁn UÀAUÁªÀw PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ¯Áj ZÁ®PÀ ±Á«ÄÃgï£ÀÄ aPĄ̀ÉtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ MªÉÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ªÀÄUÀΰUÉ ºÉÆÃV §®ªÀÄUÀίÁV ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁUÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ¯Áj ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃV ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ zÀÆgÀÄ ¸À°è¸À®Ä w½¹zÀÄÝ, DzÀÝjAzÀ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt £ÀªÀÄä ¯Áj £ÀA: J.¦-03/ JPïì-3777 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±Á«ÄÃgï FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 30/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 22-06-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-30 ¦.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J-06/qÀ§Æè.8263 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©¸ÀgÀºÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¹zÀÝ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ FvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¹zÀÝ¥Àà¤UÉ JqÀUÀtÂÚUÉ, JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ ºÁUÀÆ vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä EzÀÝ ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.30/09 PÀ®A.279, 337, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/09, PÀ®A: 279, 283, 337, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 23-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀĺÀäzï C¥sÉÆæÃeï ºÁUÀÆ ªÀĺÀäzï E¥sÁð£ï EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï¤AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉUÉ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆæ £ÀA: 01 £ÉÃzÀݪÀ£À PÁgï £ÀA: J.¦-09/n.«-0865 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄvÁÛ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CAzÀgÉ ¸ÁUÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà EArPÉÃlgï ºÁPÀzÉà ¤°è¹zÀÝ DgÉÆæ £ÀA: 02 FvÀ£À ¯Áj £ÀA: PÉ.J-02/r-3626 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆæ PÁgï ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ, ªÀĺÀäzï E¥sÁð£ï ºÁUÀÆ ªÀĺÀäzï C¥sÉÆæÃeï EªÀjUɯÁè ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÁzÀ ²æà ªÀĺÀäzï ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¥sÉÊdÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀÄ: 32, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ¹n UÁè¸ï ¸ÉAlgï ªÀiÁ®PÀ, ¸Á|| ªÀÄzÀÄgÁ £ÀUÀgÀ-AiÀÄĸÀÄ¥sïUÀÆqÁ, ºÉÊzÀgÁ¨Ázï [J.¦.] FvÀ£À ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-06-2009 gÀAzÀÄ 06-30 J.JªÀiï.PÉÌ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gï: 37/09, PÀ®A: 279, 283, 337, 338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÁÝgÉ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ £ÀA: 01). PÀÄgÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ZÀ£ÀßQæµÀ×AiÀÄå mÁmÁ EArPÁ PÁgï £ÀA: J.¦-09/n«-0865 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á|| ¨ÉÆÃgÁ§AqÁ-ºÉÊzÀgÁ¨Ázï [J.¦]. ºÁUÀÆ 02).    dªÀiÁ¯ï vÀAzÉ ªÀÄĸÁÛ¥sï ¯Áj £ÀA: PÉ.J-02/r-3626 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á|| ¦Ãtå-¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ-58 EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ.

Monday, June 22, 2009


 

¹Dg惡 ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀÄ£Éß £ÀA:184/09 PÀ®A:41(1).109 ¹Cg惡
:-

¢£ÁAPÀ 21-06-09 gÀAzÀÄ ²æà PÀAmÉ¥Àà ¦.J¸ï.L (C«) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ nÃZÀgï PÁ¯ÉÆäUÉ 04.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä C°è AiÀÄAPÀ¥Àà zÁ¸ÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr AiÀiÁgÀÄ CAvÁ C£Àß®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ Nr ºÉÆUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀÄgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjvÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß 1] £ÁUÀgÁd vÀA¢ vÁAiÀÄ¥Àà ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj ªÀAiÀiÁ:22 G: CmÉÆà ZÁ®PÀ 2] ªÀĺÁAvÉñÀ vÀA¢ ªÀÄ®è¥Àà UÁAf ªÀAiÀiÁ:23 eÁ: ªÀiÁzÀgÀ G: CmÉÆà ZÁ®PÀ 3] ¯ÉÆPÉñÀ vÀA¢ AiÀÄ®è¥Àà ¸ÀªÀÄUÁgÀ ªÀAiÀiÁ:20 G: CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: J®ègÀÄ ¸ÀfÓ Nt PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀÄjUÉ F gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è F ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄð¥ÀPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁÝzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉA§Ä §®ªÁzÀ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀæt PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:184/09 PÀ®A:41(1).109 ¹Cg惡 C£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ..

zÀÄ:R¥ÁvÀ & CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:

2] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/09 PÀ®A 143, 147, 324, 506 gÉ/« 149 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 r.¦. DåPïÖ

DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀj¤AzÀ zÀÄqÀÄØ,
§AUÁgÀ ¨É½î vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÉà ªÀiÁvÀæ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¨Á E®èzÉà ºÁUÉà §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV avÀæ »A¸É PÉÆlÄÖ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ E.
¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA.8/09 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹.

¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝzÀjAzÀ CzÀgÀ £ÉÆêÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.30/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.

    ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ zÀÄrAiÀÄzÉ SÁ° wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀgÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉýzÀÝPÉÌ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¨ÉøÀvÀÄÛ ¨sÁ«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.159/09 PÀ®A.279, 337, 338 L.¦.¹

    ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠯ÁjAiÀÄÄ (£ÀA. J¦-01/«-5836) PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÀgÀ »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß
(JªÀiïJZï43/E-2212) CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠯ÁjAiÀÄ£ÀÄß MªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjUÉ (Dgï.eÉ-02 fJ-1719) lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ CzÉ. CzÉ ªÉüÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠯ÁjAiÀÄÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ.
¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.96/09 PÀ®A.279, 337, 338 L.¦.¹

    ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CtÚ£ÁzÀ zÉÆqÀØAiÀÄAPÀtÚ ¸ÉÃj ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA.PÉJ-37 eÉ-3204 £À°è ¸Á®ÄAaªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÀqÉ PÉÊ ªÀiÁrzÀgÀÄ £ÉÆÃqÀzÉà §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ, PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

7] vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.40/09 PÀ®A.279,337,338 L.¦.¹

    DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÃj ¤AUÀ¥Àà JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ¢AzÀ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¯Áj §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ¯Éèà Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MªÉÄä¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆ/¸ÉÊ ºÀwÛ¸À®Ä ºÉÆÃV, ¹ÌqïØ DV ©¢ÝzÀÄÝ EzÉ. PÁgÀt ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 
 

 
 

Sunday, June 21, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 20-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ «gÀÄ¥ÀtÚ PÀ¨ÉâÃgÀ, ºÉÆ£ÀÆßgï ¸Á¨ï, ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd UÉÆtªÁgÀ (ªÀÄÈvÀ) EªÀ£ÉÆA¢UÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÁÌV DgÉÆæÃvÀ£À mÁæöåPÀÖgï/mÁæöå° £ÀA.PÉJ-37/n-5927/5928 £ÉÃzÀÝgÀ°è CAzÀgÉ mÁæöå°AiÀÄ°è PÀ°è£À ¥ËqÀgÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ zÁ¸À£Á¼À PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CAzÀgÉ £ÁUÀgÁd EAqÀ¹Öçøï (gÉʸï«Ä¯ï)
ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ mÁæöå°AiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è£À ¥ËqÀgï ªÉÄÃ¯É mÁæöå°AiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwÛzÀÝ £ÁUÀgÁd UÉÆtªÁgÀ EªÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ mÁæöå°AiÀÄ »A¢£À JqÀUÁ°AiÀÄÄ CªÀ£À §® ªÀÄÄRzÀ ªÉÄðAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ¯É MqÉzÀÄ (¹Ã½) M¼ÀV£À ªÉÄzÀĽ£À ¨sÁUÀªÉ¯Áè ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 20-06-2009 gÀAzÀÄ 3.30 ¦.JA UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUËqÀ £ÉÆA¢UÉ »gÉƺÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37 / PÀÆå. 62 £ÉÃzÀÝgÀ°è PɸÀgÀnÖ¬ÄAzÀ ºÁUÀ¯ÁݼÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ ®UÀß ¥ÀwæPÉ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ£ÀPÀVj zÁn ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°è PÀ£ÀPÀVj - vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÉÆÃr£À°è CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¹Ìqï DV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/09 PÀ®A. 110(J) ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-06-2009 gÀAzÀÄ ²æà f.J¸ï.GqÀV ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹.¦.¹- 324, 327 gÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï£À°ègÀĪÀ CdAiÀiï ¨Ágï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/05 ªÀÄvÀÄÛ 158/08 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨ÁVAiÀiÁzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ vÀA¢ §ÄqÀ£À¸Á§ ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA. G: ¸ÉÊPÀ¯ï±Á¥ï, ¸Á: ®QëöäPÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ¯É ªÀÄgɹPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, ¥ÀÄ£ÀB ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ §qÀªÀjUÉ ªÀÄzÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀªÀjUÉ E®è ¸À®èzÀ D¸É D«ÄµÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ ¢rÃgÀ£Éà ²æêÀÄAvÀgÁUÀĪÀ D¸ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄ£ÀB AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ dÆeÁlzÀ PÀÈvÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹgÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è EgÀħºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀPÉÌ PÀ½¸À¯ÁVzÉ.

 
 

Saturday, June 20, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 19-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ¸ÀAUÀn ºÁUÀÆ gÁeÁ ºÀĸÉãÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃqï£À°è CAzÀgÉà ªÀqÀØgÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ªÁ°äÃQ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ §¸Á¥ÀlÖt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¯Áj £ÀA: PÉJ-29/5501 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À §Ar ªÀAiÀÄ: 09 ªÀµÀð JA§ ºÀÄqÀUÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §®UÀqÉAiÀÄ UÁ°AiÀÄ°è ©zÁÝUÀ UÁ°AiÀÄÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vɯÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀ MqÉzÀÄ ªÉÄzÀĽ£À ¨sÁUÀªÉ¯Áè ºÉÆgÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ C®èzÉà ªÀÄÄRªÀÅ dfÓzÀÄÝ ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ¨sÁUÀªÉ¯Áè MqÉzÀÄ ªÀiÁA¸ÀRAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2009 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 19-06-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå, J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 19-06-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C¥ÀWÁvÀªÁV M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ oÁuÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è vÁAiÀĪÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ©¢ÝzÀÄÝ, DvÀ¤UÉ §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, §® ºÀÄ©â£À ªÉÄïÉ, JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® Q«AiÀÄ°è, JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ PÀAqÀħA¢vÀÄ, DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà MAzÀÄ n.«.J¸ï. ¸ÁÖgï ¹n ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-32/ J¸ï-3530 £ÉÃzÀÄÝ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä CzÀgÀ JqÀUÀqÉ EArPÉÃlgï PÀmï DVzÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À qÀƪÀiï dRA DVzÀÄÝ, JqÀUÀqÉ ¥sÀÄmï gɸïÖ, ¹AUÀ¯ï ¸ÁÖöåAqï ¨ÉAqï DVzÀÄÝ PÀAqÀħA¢vÀÄ. C°è ¸ÉÃjzÀÝ d£ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå ¸Áé«Ä ±À²ªÀÄoÀ, ²PÀëPÀgÀÄ ¸À.».¥Áæ. ±Á¯É ¨É£ÀÆßgÀÄ CAvÁ w½zÀħA¢vÀÄ. ¸ÀzÀj ¹zÁæªÀÄAiÀÄå ¸Áé«Ä ±À²ªÀÄoÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ¨É£ÀÆßjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ CxÀªÁ vÁ£Éà ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ, UÁAiÀÄUÉÆAqÀAvÉ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt:

3] C¼ÀªÀAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/09 PÀ®A. 341, 392, 395, 504, 506 ºÁUÀÆ 34 L.¦.¹:. 

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-06-2009 gÀAzÀÄ 04-30 ¦.JA PÉÌ PÉÆÃl𠦹 ±ÀAPÀæAiÀÄå ¹¦¹-12 EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀA.78/09 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ¹¦L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 01-05-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 1-30 J.JA PÉÌ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ºÁUÀÆ J¼ÉzÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ CwÃPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 2 ªÉƨÉʯï UÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ zÀgÉÆÃqɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÁUÀ DvÀ£À£ÀÄß & PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, June 19, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2009 PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 18-06-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ E§âgÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå PÀÄAmÉÆÃf¬ÄAzÀ zÉøÁ¬Ä PÁåA¦UÉ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.-26/PÉ-3160 £ÉÃzÀÝgÀ°è §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß ªÀÄÈvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ªÁ¥Á¸ï vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, zÁjAiÀÄ°è PÀÄAmÉÆÃf UÁæªÀÄ E£ÀÄß MAzÀÄ Q.«Äà zÀÆgÀ EzÉ J£ÀÄߪÁUÀ, DUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÉƧâ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ºÁUÉà eÉÆÃgÁV §AzÀªÀ£É JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁgÉ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ PɼÀUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß E½¹zÀÄÝ, DUÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀªÀ£É MªÉÄäÃ¯É vÀ£Àß §®PÉÌ wgÀÄV¹PÉÆArzÀÄÝ, EzÀjAzÀ mÁæPÀÖgÀzÀ »A¢£À ¥ÀlègÀ CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°èUÉ §r¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ªÀiÁgÉ¥Àà£ÀÄ ¥Àlègï UÉ ¹QÌPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ©¢ÝzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÆqÀ ¥Àlègï §r¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, ¥ÀlègÀ£À°è ¹QÌPÉÆArzÀÝ ªÀiÁgÉ¥Àà£ÀÄ JqÀ¥ÀPÀÌrUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉÃAiÉÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. C±Àæ¥sÀ ºÀĸÉãï J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2009 PÀ®A 143, 147, 366(J) 109 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-06-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà wªÀÄätÚ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà UÀÆdð£Á¼À ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð ¸Á: PÉøÀÆgÀ, FUÉÎ 3-4 wAUÀ¼À »AzÉ PÉøÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀ®è¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà UÀÄjPÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ 8 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÉæêÀiÁ EªÀ½ÃUÉ FgÀ¥Àà£À vÀªÀÄä£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ EªÀjUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆæüvÀjUÉ E£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ aPÀ̪À½zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£À ¸Àj E¯Áè £Á£ÀÄ PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CgÉÆævÀgÁzÀ 1] CªÀÄgÉñÀ 2] PÀ®è¥Àà 3] §¸ÀªÀÄä 4] gÁªÀÄtÚ 5] ºÀ£ÀªÀÄAvÀ 6] ªÀĺÁAvÀ¥Àà 7] ¥ÀªÁqɪÀé 8] AiÀÄ®èªÀÄä 9] AiÀÄ®è¥Àà 10] gÉÃtÄPÁ gÀªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀÄð¢UÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀÄgÉñÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¢£ÁAPÀ: 12-06-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀÄð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÉæêÀiÁ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß ªÉÄðãÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ §®vÁÌgÀªÁV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉÃgÉPÀqÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ¥ÉæêÀiÁ EªÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛªÀAiÀĸÀ̽gÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼À£ÀÄß ªÉÄð£À CgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¨ÉzÀj¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ºÀÄqÀÄVUÉ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß:

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 101/2009 PÀ®A 376, 511 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-06-09 gÀ0zÀÄ gÁwæ 10-30 UÀ0mÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀÄ®è¥Àà ¸Á: PÉÆgÀqÀPÉÃj gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ«®èzÀ PÁgÀt E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ eÉÆvÉUÉ
¦üAiÀiÁ𢠪ÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ zÀÄgÀUÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ: 13 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ vÁ¬Ä wÃjPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ gÁwæ 8-30 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä¼ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, vÀ£ÀUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ £À£ÀUÉ ¨Á CAvÁ PÀgÉzÁUÀ £Á£ÀÄ DvÀ£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤ªÀÄä CfÓUÉ DgÁªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C¯Éèà ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ gÀÆA ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ C®èzÉà DvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÉ ºÁQ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ £Á£ÀÄ DvÀ¤AzÀ PÉƸÀjPÉÆAqÀÄ Nr §A¢zÀÄÝ DvÀ AiÀiÁgÀÆ CAvÁ PÁt¸À°¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƪÀÄä½UÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 jAzÀ 25 ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛAiÀÄÄ CvÁåZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 134/2009 PÀ®A 498(J) ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4, 6 r.¦. DåPÀÖ:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ²ªÀUÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ D£ÀAzÀ ¸ÀÄAPÀzÀ 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: Q¯Áè KjAiÀiÁ, ¢£ÁAPÀ 02-03-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ D£ÀAzÀ ¸ÀÄAPÀzÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà £ÉÃzÀݪÀgÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,50,000-00 ºÁUÀÆ 03 vÉƯÉAiÀÄ°è §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ GAUÀÄgÀªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ Q¯Áè KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀAiÀĸÁìzÀªÀ½zÀÄÝ, F §zÁäµÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ JAzÀÄ »ÃAiÀiÁ½¸ÀÄvÁÛ, ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É PÉÆr¸ÀÄwÛà JAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆArgÀÄvÉÛêÉ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£É PÉÆr¹gÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ 15-06-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£É PÉÆr¹gÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÀÄ£É PÉÆr¸ÀĪÀªÀgÉUÉ ¤£ÀUÉ EzÉ jÃw QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2009 PÀ®A 379 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ©.¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªï ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ:ZËzÀj, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÉøÀQÌ ºÀAa£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 18-06-2009 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAQ¤AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 55,000-00 UÀ¼À£ÀÄß ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀ vÀªÀÄä ¹.r.r¯ÉPïì ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À ¸ÉÊqï ¨ÁPÀìzÀ°è EnÖzÀÄÝ, CµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ CAVUÉ ºÉÆ®¸ÀÄ ºÀwÛgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj ºÉÆ®¸À£ÀÄß §mÉÖ¬ÄAzÀ MgɹPÉƼÀÄîªÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À ¸ÉÊqï ¨ÁPÀìzÀ°ènÖzÀÝ ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ºÉZï.©. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. (C.«.) gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Thursday, June 18, 2009

Refersher course 08-06-09 to 17-06-09


Essay Competation Prize Winners


1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA- 15/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ PÁ¬Ä¯É UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÀ PÁgÀt EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-06-09 gÀAzÀÄ 10-00 J.JA ¢AzÀ 1-00 ¦.JA. £ÀqÀÄªÉ ElV ¹ÃªÀiÁzÀ ²ªÀ¥Àà ¨ÉAQ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨ÁdÄ EzÀÝ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀªÀzÀ°èzÀÝ ¨Éë£ÀVqÀPÉÌ ¥Áè¹ÖPÀ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ F ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦gÁå¢ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 15/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2009 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢:- 17-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀ¸Àéw ¯ÁqïÓ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¸ÀĤïïPÀĪÀiÁgÀ. ºÉZï. ¥ÉÆæ.¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 33, 100, 325, J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ¸ÀgÀ¸Àéw ¯ÁqÀÓ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ PÉ.E.©. ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è E§âgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛêÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ½UÉ ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ M§â£ÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, E£ÉÆߧâ£ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj E§âgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà, ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 20-00 UÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ C¥Àà®gÁdÄ vÀAzÉ ¸ÀvÀågÁdÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀÄä G: ¥Á£ï±Á¥ï CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 100/- zÉÆgɬÄvÀÄ. CªÀj§âjUÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛÃgÁ ? CAvÁ «ZÁj¸À®Ä, CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß §ÄQÌAiÀiÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà, PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆAqÀgÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 23/2009 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 17-06-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ºÀA¥ÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÉñÀ, vÀ¼ÀªÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¹zÁæA¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ "£À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ¹zÁæA¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 17-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj «ÃgÉñÀ£ÀÄ £À£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ DgÁå¼À UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀt¢AzÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀæeÉÕ E®èzÉà ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


 

Wednesday, June 17, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 180/2009 PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 17-06-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æ.gÀªÉÄñÀ vÀA/-±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï 27 ªÀµÀð eÁ:- PÀÄgÀħgÀ G:- SÁ¸ÀV £ËPÀgÀ ¸Á:- ¥ÉưøÀ PÁ¯ÉƤ PÉÆ¥Àà¼À PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¥ÀæPÁgÀ DgÉƦvÀ£ÁzÀ «gÉñÀ vÀA/- §¸ÀtÚ ªÉÆ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉ.J-36 ºÉZï-8452 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á:- ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀÄPÉÆ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ £À£Àß CtÚ£À ªÉÆ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉ.J-37 PÉ-1377 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨Áå¯É£ïì vÀ¦à ©¢ÝzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ZÀQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£Á0PÀ: 16-06-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀÄð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ ¥ÁgÀªÀÄä¼À£ÀÄß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-15 F-902 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ §Ar PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À DgÉÆæ vÀ£Àß PÀȵÀgï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J-37 JA-2024 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ CweÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆmÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ aPÀ̪ÀÄä E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ¥ÁgÀªÀÄä½UÉ JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DV ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §ÆzÉ¥Àà J.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

3] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2009 PÀ®A 409, 420 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 06-06-2009 jAzÀ 15-06-2009 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÁ¸ÀÄzÉêÀgÁªï vÀAzÉ ¢ügÉAzÀægÁªï 54 ªÀµÀð G:- ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ EªÀgÀ ºÉ½PÉ ¥ÀæPÁgÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ ±ÁSÉAiÀÄ gÀÄzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä vÀA/- ²ªÀAiÀÄå »gɪÀÄoÀ G:- PÀèPÀð (PÁå¹AiÀÄgï) EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÁæºÀPÀgÀÄ zÀÄqÀÄØPÀlÖ®Ä PÉÆnÖzÀÄÝ PÉÆlÖ ºÀtªÀ£ÀÄß CªÀgÀ SÁvÉUÉ dªÀiÁ ªÀiÁqÀzÉ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆUÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 
 

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008