Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, July 30, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 172/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀÄ£ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÀzÁé¯ï PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw, EAzÀÄ ¢: 29-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄAiÀÄå ªÀAiÀĸÀÄì 62 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÀzÁé¯ï PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ §»zÉð±É ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è §»zÉð±ÉUÉ PÀĽwzÁÝUÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è §»zÉð±ÉUÉ PÀĽwzÀÝ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ PÀjAiÀÄ¥Àà¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ºÀuÉAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É §® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÉÆqÀا¸À¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà UÉÆüÀÆgÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/ PÀÆå-3052 AiÀĪÀĺÀ PÀæPïì £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ zÉÆqÀا¸À¥Àà ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. Cgï.Cgï.¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 29-07-09 gÀAzÀÄ 9-00 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄ£Áß¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è lA.lA ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J-37/5906 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉPÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉPÀqÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀl ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï.-43/AiÀÄÄ-2962 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆgÀl lA.lA £ÉÃzÀÝPÉÌ »AzÀÄUÀqÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ lA lA ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀü ±ÀgÀtªÀÄä EPÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVªÉ. ²æà §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢: 29-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ zÉêÀWÁmï£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä ²æà Dgï.Dgï.¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj ¦J¸ïL. ²æà ¸ÀwñÀ £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 98, ¦.¹. 59, 339, 99, 190 ªÀÄvÀÄÛ J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] ªÀÄÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦Ãgï ªÀĺÀäzï ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° ¸Á: ¨ÉÃAqÀgÀªÁr-UÀAUÁªÀw 2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA: PÉ.J-37/ f-2849 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀlÄ zÉêÀWÁmï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV zÉêÀWÁmïzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1]CA¨Áf vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð eÁw: U˽ G: ZÀºÀzÀ CAUÀr ¸Á: U˽ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw. 2] ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ¥Àà, PÉÆvÀÛ, ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀð, zÉêÁAUÀ G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: §¸ï ¸ÁÖöåAqï »AzÉ-UÀAUÁªÀw. 3]E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ SÁzÀgï¸Á§ ºÁ«£ÀÆgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÁgÀ¥ÉÃAlgï ¸Á: CAUÀr ¸ÀAUÀtÚ PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw. 4]ªÀÄAdÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁw: bÀ®ªÁ¢ G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: bÀ®ªÁ¢ NtÂ, 20 £Éà ªÁqÀð -UÀAUÁªÀw. 5]    D£ÀAzÀvÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà, PÀrè¨Áå½, ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀð, ¨É¸ÀÛgÀÄ G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á:»gÉÃdAvÀPÀ¯ï 6] E¨Áæ»A vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï¸Á§, ªÉÄùÛç, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: qÉPÉÆÃgÉõÀ£ï ¸Á: ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw. 7]    ®PÀëöät£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: DmÉÆà     ZÁ®PÀ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï-UÀAUÁªÀw. 8]ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, eÁw: gÀd¥ÀÆvÀ, G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: ªÁ°äÃQ ¸ÀPÀð¯ï-UÀAUÁªÀw. 9] ±Á±ÀªÀ° vÀAzÉ gÁeÉøÁ§, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ-UÀAUÁªÀw. 10]    PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ¥Àà PÉÆvÀÛ, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, zÉêÁAUÀ G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: §¸ï ¸ÁÖöåAqï »AzÉ-UÀAUÁªÀw. 11]ªÀiÁtÂPÀå vÀAzÉ gÀÄPÁäf, U˽, ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð, DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: G¥ÁàgÀ NtÂ-    UÀAUÁªÀw 12]UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà, U˽, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, G: §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÉÆÃl¯ï£À°è PÉ®¸À ¸Á: ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw. »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 8,400-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aî ¹QÌzÀÄÝ EzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀÆPÀÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 171/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢:- 29-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 279, 339 J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ (1) zÀÄUÀð¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀ½î (2) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀ½î EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-2849 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉƸÀ½î UÁæªÀĪÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦ fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ PÉ.E.©. ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ½UÉ ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀÆeÁj ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀ½î vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 450-00 ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï ¹QÌzÀÄÝ CzÉ.

5] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ; 29-07-2009 gÀAzÀÄ 03-00 ¦.JAPÉÌ vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ UÀzÉÝgÀºÀnÖ PÁåA¥ï zÀ°è AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ N.¹ £ÀA§gï UÀ¼À£ÀÄß §gÀzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ²æà ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L ¸ÁºÉçgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ ªÉƨÉʯï UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄÆ®PÀ M.¹ £ÀA§gïUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ 4.00 ¦.JA PÉÌ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå PÀA¦è ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁ. dAUÀªÀÄ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. PÀÄgÀPÀÄA¢ vÁ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ MAzÀÄ M.¹ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, JgÀqÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,360=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ n.«í.J¸ï. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37 / eÉ. 1758 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

Tuesday, July 28, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ. 27-07-09 gÀAzÀÄ 6-15 ¦.JA.PÉÌ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁVzÉ CAvÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ »gÉîPÀëöät vÀAzÉ gÁd¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á. ¸ÀAUÀ£Á¼À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 27-07-09 gÀAzÀÄ PÀĵÀÖVAiÀÄ°è gÉÊvÀ ¸ÀAWÀzÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÆ°PÁgÀgÀ ¸ÀAWÀzÀªÀgÀÄ eÉAnAiÀiÁV vÁ®ÆPÁ ªÀÄlÖzÀ°è ªÀÄĵÀÖgÀ ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄĵÀÖgÀPÉÌ 25-30 d£ÀgÀÄ ¸ÀAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ «Ä¤ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 36-2839 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖVUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄĵÀÌgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÁªÀgÀUÉÃgÀ ¸À«ÄÃ¥À qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «Ä¤ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ «Ä¤ ¯ÁjAiÀÄÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PɼÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ «Ä¤ ¯ÁjAiÀÄÄ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 jAzÀ 25 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¥ÁæuÉñÀ gÁªï J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 27-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀdæ§Ar- ªÀÄAqÀ®ªÀÄj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ ¸Á®¨sÁ« PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À ¦üAiÀiÁð¢ PÉAZÀ¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀdæ§Ar vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA: PÉ.J-37/ 7719 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ªÀÄUÀ먀 ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß ¯ÉQí¸ÀzÉ DgÉÆæ zÉêÀ¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ G: mÁæ÷åPÀÖgÀ £ÀA: PÉ.J-36/ n.J-3589 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀdæ§Ar. vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæ÷åPÀÖgÀ £ÀA: PÉ.J-36/nJ-3589 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀdæ§Ar PÀqɬÄAzÀ ªÀÄAqÀèªÀÄj PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¨ÁrUÉ mÁæ÷åPÀÖgÀ mÉæîgÀ §®UÀqÉ ¨Ár¬ÄAzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ ¨Ár QvÀÄÛ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ºÁUÀÆ mÁæ÷åPÀÖgÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝ 6 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. FgÀ¥Àà J.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2009 PÀ®A 379 L.¦.¹:. 

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ²æà C£À¥Àwð PÀgÀÄuÁ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄÆwð, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀÄä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ qÀVÎ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw, ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ qÀVÎ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA: 235 gÀ°è £À£ÀßzÀÄ 4 JPÀgÉ ¨sÀÆ«Ä EzÀÄÝ, £À£Àß ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÉÄà vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢ ºÁzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. F £À¢ zÀAqÉUÉ JgÀqÀÄ 5 ºÉZï.¦. ªÉÆÃmÁgïUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹ £À¢AiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 07-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä d«Ää£À°è C¼ÀªÀr¹zÀÝ 2 ªÉÆÃmÁgïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ £À¢ zÀAqÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è ºÁUÀÆ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ UÁæªÀÄUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è EzÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgïUÀ¼ÀÄ J°èAiÀÄÆ ¹UÀ°¯Áè. F ªÉÆÃmÁgïUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ PÀA¥À¤AiÀĪÀÅ CAvÁ £É£À¦gÀĪÀÅ¢¯Áè. CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 15,000-00 UÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀ¼ÀĪÁzÀ £À£Àß 5 ºÉZï.¦. 2 ªÉÆÃmÁgïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. Dgï. Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 28/2009 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 27-07-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ¦.¹. 02 ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ. ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà QæµÀÚ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ PÀA¦è, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÝgÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀªÀÄä ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 20-07-09 gÀAzÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ PÀjAiÀĪÀÄä£ÀUÀrØUÉ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:- 22-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀjAiÀĪÀÄä£ÀUÀrØ ºÀwÛgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÁ®Ä eÁj £À¢AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄļÀÄV ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ CA¢¤AzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«ÄAiÀÄ ±ÀªÀªÀÅ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:27-07-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À¢ ¤ÃgÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄ PÀ®Äè§AqÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æêÀÄw vÀļÀ¸ÀªÀÄä ªÀÄ»¼Á ºÉqï PÁ£ÀìmÉç¯ï £ÀA: 06 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, July 27, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 26-07-09 gÀAzÀÄ 02-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ §ÄqÀPÀÄAn ¹ÃªÀiÁzÀ°è mÁ.mÁ,. J.¹.E £ÀA PÉ.J-37/6263 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉPÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ¯Áj £ÀA f.eÉ-12/ªÀaiÀiï-8574 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆV ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjUÉ »A¢¤AzÀ ºÁ¬Ä¹ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆgÀl mÁ.mÁ.J.¹.E £ÉÃzÀÝPÉÌ »AzÀÄUÀqÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀzÀ°è 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ M§â¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVªÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ

EAzÀÄ ¢: 26-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï£À°è ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà Dgï.Dgï.¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj ¦J¸ïL. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æà ªÉÄ°é£ï ¥sÁæ¤ì¸ï ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¸ÀwñÀ £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. ºÉZï.¹. 76, 98, ¦.¹. 33, 47, 99, 100, 61, 66, 279, 07, 339, 268, 245, 222, 190 ªÀÄvÀÄÛ J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] ªÀÄÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦Ãgï ªÀĺÀäzï ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° ¸Á: ¨ÉÃAqÀgÀªÁr-UÀAUÁªÀw 2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃV ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ §AiÀÄ®Ä ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1]    PÉÆmÉæñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, 30 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ºÉÆÃl¯ï ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï 2]    £ÁUÀgÁd vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà, 18 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÀªÀiÁ° ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀPÁåA¥ï 3]    «ÃgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, ªÀÄÄaUÉÃgÀ G: SÁ° aî j¥ÉÃj ¸Á:     °AUÀgÁd PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw. 4]¥ÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¥ÁªÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj, 35 ªÀµÀð, ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ 5]¸ÀPÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà PÀnÖUɺÀ½î, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆÃl¯ï ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï.6]    gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà, 30 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀAzÀUÀ¯ï ªÀĹâ ºÀwÛgÀ- UÀAUÁªÀw. 7]    ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨Á§£À¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: ¥ÀAZÀgï CAUÀr ¸Á: °AUÀgÁdPÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw. 8]GPÀÄä¢Ýãï¸Á§ vÀAzÉ ¦Ãgï CºÀªÀÄäzï ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, G: vÀgÀPÁj ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:EA¢gÁ £ÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw. 9] ºÀmÉïï¸Á§ vÀAzÉ ±Á«ÄÃzï ¸Á§, ZÁn, ªÀAiÀĸÀÄì 33 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï. 10]gÁeÉøÁ§ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï. 11]    ®Qëöäà £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, gÉrØ G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á:zÉë£ÀUÀgÀ, 12]¦Ãgï¸Á§ vÀAzÉ ¥sÀPÀÄæ¢Ýãï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:     CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw. 13]¸ÀtÚ¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À G: PÀÆ° ¸Á:±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀPÁåA¥ï. 14] ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà §lÄæ, 55 ªÀµÀð, ¨sÀlÄæ, G: ¨sÀlÄæ ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀPÁåA¥ï, 15]§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄA©. 16]    ªÉAPÉÆç vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀ¸ÀÄ 30 ªÀµÀð, UÀAUÁªÀÄgÀ G: PÀÆ° ¸Á: PÀ£ÀPÀVj. 17] ªÀÄAqÉ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà, 32 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆÃl¯ï ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ. 18]£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 55 ªÀµÀð, ¥ÀzÀä¸Á° G: qÉæöʪÀgï ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï. »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 12,290-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aî ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, July 25, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 24-07-09 gÀAzÀÄ 12-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁåzÀ£ÉÃj ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §¸ï £ÀA PÉ.J-09/J¥sï-3062 PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï r¥ÉÆà E®PÀ¯ï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ®PÀëöät ZÀ¼ÀUÉÃj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqÀ¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä UÁr ¯Áj »AzÉ §AzÀÄ MªÀgïmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä gÀ¸ÉÛ §®UÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ gÀ¸ÉÛ JqÀ§¢UÉ ºÉÆgÀl £ÀªÀÄä læPï £ÀA- PÉ.J-37/7602 £ÉÃzÀÝPÉÌ »AzÀÆUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ JAlÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ JAlÄ d£ÀjUÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVªÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¯Áj PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 187/2009, PÀ®A 379 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ : 24-7-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï vÀA¢ gÀĸÀÄÛªÀĸÁ§ ªÀÄqÀUÁ« ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ¯Áj £ÀA§gï : PÉ.J-25/ ©-9023 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á: PÀÆqÀ®V vÁ: PÀ®WÀlV f: zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 23-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmɬÄAzÀ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ¹ªÀiÁè PÁæ¸ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ²æà ¸Á¬Ä PÀÈ¥Á gÉÆÃqï ¯ÉÊ£Àì ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ vÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ ¯Áj £ÀA§gï : PÉ.J- 25 / ©- 9023 CA. Q 11 ®PÀë gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀÄ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°èzÀÝ CAzÁeï 17 l£ï ªÉÄÊ£Àì CA.Q 30,000=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ MlÄÖ 11,30,000=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, July 24, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 108/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-07-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ n.«.J¸ï. JPïì J¯ï £ÀA: PÉ.J.37/J¯ï-3250 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ DgÉÆæ £ÀA.1 vÀ£Àß ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.37/PÉ-6061 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ PÉqÀ«zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ, DUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ 2 JPÉì¯ï mÉîgï ¯Áj ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£Á¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝ ¸ÀAvÉÆõÀ£À ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ, ¥ÀPÀÌrUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DV, ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.07.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð G: PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: £ÀqÀºÀ½î vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ºÁ.ªÀ. ªÀiÁgÀÄw£ÀUÀgÀ VtÂUÉÃgÁ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 23.07.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀjvÁ ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ VtÂUÉÃgÁzÀ gÉʯÉéà UÉÃmï ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ §»zÀð¸É¬ÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37 PÀÆå- 5598 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¸ÀjvÁ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÁ¸ÀÄ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà PÀªÀÄw, ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §AqÁæ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw, EªÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ªÁ¸À¥Àà, ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §AqÁæ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. JPïì J¯ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÉÆÃ¥Éqï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-35, eÉ-3054 £ÉÃzÀÝ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀåªÁV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AqÁæ¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ §¸ÀªÀ¥ÀlÖtPÉÌ §A¢zÀÄÝ, C°è PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §¸ÀªÀ¥ÀlÖt¢AzÀ §AqÁæ¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ¸À£Á¼À ©æqïÓ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉAPÀlVj PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓ- ªÉAPÀlVj ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁd±ÉÃRgÀ EªÀgÀ PÀAPÀgÀ «ÄµÀ£ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ¨sÁUÀzÀ°è §AqÁæ¼À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ªÀiÁ¼À¥Àà£À n.«.J¸ï. JPïì J¯ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÉÆÃ¥Éqï ªÁºÀ£ÀPÉÌ ªÉAPÀlVj PÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¸ÀzÀj ªÉÆ¥ÉqÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ªÀiÁ¼À¥Àà£À ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV M®PÀtÂÚUÉ M¼À¥ÉlÄÖ, JgÀqÀÆ vÀÄnUÉ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÀiÁ¼À¥Àà£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁ§jUÉÆAqÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉà vÉÆzÀ®Ä vÉÆzÀ®Ä ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ¸ÀºÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¤AwzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CzÀgÀ £ÀA: PÉ.J-37, nJ- 253 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¨Á§tÚ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 165/2009, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà QæµÀÚ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ PÀA¦è, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw, EªÀgÀ JgÀqÀ£Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä, ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ¢:- 20-07-2009 gÀAzÀÄ PÀjAiÀĪÀÄä£À UÀrØUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¤£Éß ¢:- 22-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¸ÀAUÀqÀ PÀjAiÀĪÀÄä UÀrØUÉ ºÉÆÃUÀzÀÝ E£ÉÆߧ⠺ÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ EªÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄUÀ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«ÄAiÀÄÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀjAiÀĪÀÄä£À UÀrØ ºÀwÛgÀ vÀÄAUÀ-¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÁ®Ä eÁj £À¢ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄļÀÄV ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃPÉñÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÀ £ÀAvÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ vÀÄAUÀ-¨sÀzÀæ £À¢ ºÀwÛgÀ¢AzÀ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ J°èAiÀÄÆ PÀAqÀħgÀ°¯Áè. gÁwæAiÀiÁVzÀÝjAzÀ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä DUÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV PÁ®Ä eÁj £À¢ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É.

ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ.

¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 Cr JvÀÛgÀ, PÉÆîĪÀÄÄR, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, July 23, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-07-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À vÁ¬Ä ¨Á¼ÀªÀÄä E§âgÀÄ vÀªÀÄä Hj¤AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, £ÀªÀ°-PÁgÀlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ®Qëöä ¨Á¯Áf gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ CªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ §¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-15 UÀAmÉUÉ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, mÁæPÀÖgÀzÀ ªÀÄÄA¢¤AzÀ CªÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÀÄÄA¢£À §® UÁ°AiÀÄ£ÀÄß CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 210/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 22/7/2009 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ 02/EeÉqï 5321 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ¢AzÀ UÀ«ªÀÄoÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁ° ¸ÀzÀjà ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2009 PÀ®A 323, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà gÁWÀÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, ¸Á: CAf£ÀºÀ½î ºÁ°ªÀ¹Û: ¥ÀA¥Á¸ÀgÉÆêÀgÀ EªÀgÀÄ ²æà ªÀĺÁAvÀ gÁªÀÄzÁ¸À ¨Á¨Á vÀAzÉ ±ÁªÀĸÀÄAzÀgï ¨Á¨Á, ªÀAiÀĸÀÄì 75 ªÀµÀð, ¥ÀA¥Á¸ÀgÉÆêÀgÀzÀ ²æà dAiÀÄ®Qëöäà zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ CZÀðPÀgÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ: 21-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀUËqÀ, £ÀfÃgï, D¹Ã¥sï ºÁUÀÆ CªÀgÀ E§âgÀÄ ¸ÀºÀZÀgÀgÀÄ, £ÀfÃgï£À PÁgï£À°è §AzÀÄ K ªÀÄÄ¢AiÀÄ UÀÄr ¨ÁV®Ä vÉUÉ KPÉ UÀÄr ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄĪÀÅ¢¯Áè, ¤ªÀÄUÉ AiÀiÁgÀÄ ¥ÀæeÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ, CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ £Á¼É UÀæºÀt ¤«ÄvÀå ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄĪÀÅ¢¯Áè CAzÉ, CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ ªÀÄÄ¢ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ ¨ÉÊzÁr £À£Àß ²µÀå gÁWÀªÉÃAzÀæ¤UÉ CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¨ÁV®Ä vÉVwAiÉÆà E®èªÉÇà CAzÁUÀ vÉUÉ¢®è CAzɪÀÅ, CzÀPÉÌ MAzÀÄ KlÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¤ÃªÀÅ vÉUÉAiÀÄ¢zÀÝgÉ, ¤ªÀÄä fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAzÁUÀ £ÁªÀÅ CAfPÉÆAqÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ©mÉÖªÀÅ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ zÉêÀjUÉ PÉÊ ªÀÄÄVzÀÄ DPÀqÉ F PÀqÉ wgÀÄUÁr ¯Á¹ÖUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÁªÀÅ E£ÉÆߪÉÄä §AzÁUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄ¢zÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÉÆâ®è CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ PÁj£À°è ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2009 PÀ®A 353, 427, 447, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ²æà J¯ï.PÉ. ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¯ÉÃ¥Áf PÀ¯Á¯ï, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ SÁnPï, G: QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ, ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ, ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï, §¸Á¥ÀlÖt¢AzÀ DgÁí¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ 17 gÀ°è F PÉÆèÃdgï CªÀ¢üAiÀÄ DzsÀĤPÀgÀt PÁªÀÄUÁj £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj PÁ®ÄªÉAiÀÄ ZÉÊ£ï £ÀA: 75 gÀ ºÀwÛgÀ §¸Á¥ÀlÖt DgÁí¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉAiÀÄ°è eÁUÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀi˯Á£Á vÀAzÉ ¦Ãgï ªÀĺÀäzï ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖzÀÄÝ ¸ÀPÁðj eÁUÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖªÀÅzÀÄ PÁ£ÀƤUÉ «gÀÄzÀÞªÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¤ÃªÀÅ PÀnÖgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¹ CAvÁ ªÀiËTPÀªÁV ºÁUÀÆ °TvÀªÁV ¢: 8-05-2009, 15-06-2009, 23-06-2009 gÀAzÀÄ £ÉÆnøÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À®Ä w½¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À¢zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV vÉgÀªÀÅUÉƽ¸ÀĪÀAvÉ ¢: 20-07-2009 gÀAzÀÄ w½¹zÀÝPÉÌ ªÀi˯Á£Á ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzï U˸ï EªÀgÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ J.E.E. gÀªÀjUÉ w½¹zÀÄÝ, CªÀgÀÆ ¸ÀºÀ §AzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉà ¢:- 20-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©.J¸ï.¦.AiÀÄ ¸À°ÃªÀiï ¨ÉÃUÀA gÁdå PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¢UÀ zÀAqÉÆÃgÀ gÁdå G¥ÁzsÀåPÀëgÁzÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¸Áé«Ä ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ£ÀÄß PÁªÀÄUÁj £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß KPÉ Qý¸ÀÄwÛÃj £ÁªÀÅ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÉÛÃªÉ ¤£ÀUÉ E°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ¤ÃªÉãÁzÀgÀÆ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀ£ÀÄß «ÄÃj PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ MrØzÀgÀÄ. ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä CrØ¥Àr¹zÀ®èzÉà ¸ÀPÁðj PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ®ÄPÁë£ï ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ E°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ PÀ½¹zÀgÀÄ. ²æÃ. ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, July 22, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 155/2009, PÀ®A 279 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.07.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ UÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 45ªÀµÉð ¸Á: ¨É¼À«£Á¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 21.07.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉU vÀªÀÄÆägÁzÀ ¨É¼À«£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ J£ï.ºÉZÀ.63 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¨É¼À«£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 01 ¹- 377 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà §¼ÉÆîýî EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¯Áj dRAUÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ DVgÀĪÀ¢®è. PÁgÀt ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. ¸ÀAUÀªÉÄÃ±ï ²ªÀAiÉÆÃV gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt:

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2009, PÀ®A 395 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 21-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀiÁgÉÃ¥Àà vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ªÁZÀªÉÄ£ï PÉ®¸À ¸Á : gÀnÖ£À ¥ÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ PÉÆgÀªÀgÀ Nt ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ. CgÀ.J¸ï, ¢£ÁAPÀ : 20-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¸À£Àäw j¥Éj ¸ÉAljUÉ ªÁZÀªÀÄ£À PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆzÉ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ : 21-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 02, 02-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ UÀÄqÁ£À zÀ°è PÀĽwzÁÝUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑ ¨Á¬ÄUÉ ¥ÀnÖ ºÁQ £À£Àß PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ¼À §mÉÖ¬ÄAzÀ PÀnÖ F JAlÄ d£ÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¥ÁåAl ±Àlð ºÁQPÉÆArzÀÝgÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 jAzÁ 35 ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ¥ÉÊQ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄUÀ½AzÀ ¤Ã£ÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀgÉ w«zÀÄ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉzÀj¹ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ UÉÆÃqÁ£ÀzÀ°èzÀÝ mÁæ£Àì ¥ÁªÀÄðgÀ ªÉArAUÀ, ºÁUÀÆ C¯ÁägÀ UÀ¼À°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß, ©r¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä UÉÆÃqÁ£À ¸ÀÄvÀÛ ºÁQzÀÝ vÀAw ¨Éð PÀmï ªÀiÁr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À «ªÀgÀ 1) »vÁÛ½AiÀÄ 250 ¨Áæ¸ï gÁqÀÄUÀ¼ÀÄ CA.Q 20,000=00 2) ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 PÉ.f. vÀÆPÀzÀ »vÁÛ¼ÉAiÀÄ £ÀlÄÖUÀ¼ÀÄ CA.Q- 12,250=00 3) ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 PÉ.f. vÀÆPÀzÀ PÁ¥Àg ªÉAiÀÄgÀ ¨Á©£À CA.Q- 10,500=00 4) ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 600 PÉ.f. C®Æå«Ä¤AiÀÄA ¸ÁÌç÷å¥À CA.Q- 36,000=00 5) ºÀ¼ÉAiÀÄ ¨Áæ¸ï ¸ÁÌç÷å¥ÀgÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 PÉ.f CA.Q- 03,000=00, MlÄÖ CA.Q- 81,750=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Tuesday, July 21, 2009


fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ ¥ÉÃzÉ £ÉÃtÂUÉ ±ÀgÀtÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2009, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ zÁ£À¥Àà vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà ºÁUÀ®zÀ 33 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ G.ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ gÉʯÉé E¯ÁSÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á// EAzÀæT®£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ ¥ÉÃzÉ EªÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£À¸ÁÜ¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß »jAiÀÄgÀÄ ºÉÆÃV PÀgÉzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¨ÁgÀzÀÝPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆâzÀÄÝ DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉaqÀw ¨ÁgÀzÉà ¨É¼ÀUÁA £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÉÄãÀmÉãɸÀì PÉøÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è dÄUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. £À£Àß vÀªÀÄä£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà dUÀ° 50 ªÀµÀð ¸Á// UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd 18 ªÀµÀð EªÀgÀÄ DgÉÆæ ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ¸Á¨ï DmÉÆà £ÀA.PÉ.J.16/6972 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// UÀAUÁªÀw EªÀ£À DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÁzÁ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 3-30 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¼ÀªÀAr ¨ÉÆÃZÀ£ÀºÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀA¦è zÁn MAzÀÄ ¥Àgï¯ÁAUÀ CAvÀgÀzÀ°è lA-lA UÁr £ÀA.PÉJ 26/6032 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÀÄ®PÉÆÃn EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JqÀUÀqÉ UÁ° M«ÄäAzÉƪÀÄä¯É §µÀÖ DV CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸ï.L C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, July 20, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ NA ¸Á¬Ä DxÉÆðÃ¥ÉrPÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw ¥ÀzÀäeÁ gÁt UÀAqÀ ¸ÁA¨sÀ²ªÀgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀÄä G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ºÉUÀθÀ£ÀºÀ½î vÁ: f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ²ªÀ¥ÀÄgÀ £À£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£É EzÀÄÝ, £À£Àß vÀAzÉUÉ ºÀĵÁgï E¯Áè CAvÁ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ, CªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £ÀªÀÄä §eÁeï ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/ AiÀÄÄ-1668 £ÉÃzÀÝgÀ°è £À£Àß ªÀÄUÀ ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð EªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢: 19-07-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7:30 UÀAmÉUÉ ºÉUÀθÀ£ÀºÀ½î¬ÄAzÀ ²ªÀ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆgÀmɪÀÅ. ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄw ¸ÁÖöåZÀÆå ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-36/ JA-4379 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£É, ¹UÀ߯ï£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà MªÉÄä¯Éà ¤°è¹ JqÀPÉÌ wgÀÄV¹PÉÆArzÀÝjAzÀ »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ »A¢£À §®¨sÁUÀPÉÌ lZï DVzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ºÁQPÉÆAqÀÄ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ §® ªÉÆtPÁ®Ä ZÉ¥ÉàUÉ, ªÀÄÄjzÀ UÁAiÀÄ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄïÉ, JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, JqÀPÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £À£Àß ªÀÄUÀ ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgïUÉ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ PÀÄwÛUÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ PÀtÂÚUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ zÀvÀÆÛgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 31 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀiÁ£À« CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 162/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢: 19-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä ²æà Dgï.Dgï.¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj ¦J¸ïL. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æà ªÉÄ°é£ï ¥sÁæ¤ì¸ï ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¸ÀwñÀ £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 98, 76, 35, ¦.¹. 24, 33, 07, 47, 61, 66, 100, 279, 207, 325, 339, 99 ªÀÄvÀÄÛ J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] ªÀÄÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦Ãgï ªÀĺÀäzï ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° ¸Á: ¨ÉÃAqÀgÀªÁr-UÀAUÁªÀw 2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, ºÀjd£À G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¸ÀÄgÉñÀ @ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 18 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 42,295-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ §gÀPÁ ¹QÌzÀÄÝ, zÁ½AiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è M§â£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß Dr¸ÀĪÀªÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä, C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÝ ¸Á¸À®ªÀÄj §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ FvÀ£Éà E¸ÉàÃmï Dr¸ÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀgÀÄ.

Sunday, July 19, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 182/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 18.07.2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ £ÁUÁgÁd vÀAzÉ UÉÆÃt ¸Áé«Ä PÁt 28 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ ¸Á: £ÀPÁ¥ÀÄgÀ vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.35/Dgï-9599 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ FgÀtÚ ¸Á : ªÀÄĤgÁ¨Ázï n¥Ààgï £ÀA: PÉ.J.37/6781 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 18.07.2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¤AUÁ¥ÀÄgÀ ZÉPï-¥ÉÆøïÖ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É oÁuɬÄAzÀ 3 Q.«ÄÃ.GvÀÛgÀPÉÌ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß n¥Ààgï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 183/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 18.07.2009 gÀAzÀÄ 2140 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå ºÉƸÀ½î eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á: r.ªÀįÁè¥ÀÄgÀ vÁ: ¸ÉÆAqÀÆgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.35 Dgï-751 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ oÁuɬÄAzÀ 11 Q.«Äà GvÀÛgÀPÉÌ, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ [ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢®è] vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: JªÀiï.ºÉZï-06 J.¹. 3736 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀPÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. UÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉZï.¹.105 ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¢. 17-07-2009 gÀAzÀÄ 7.00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀrØ UÁæªÀÄ¢AzÀ aPÀ̪ÀiÁ¢£Á¼À ªÀiÁUÀðªÁV PÀ£ÀPÀVjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§ vÀAzÉ ±Áå«ÄÃzÀ¸Á§ PÀ¼ÉîÃgÀ ªÀAiÀiÁ 15 ªÀµÀð eÁ. ªÀÄĹèA ¸Á. PÀ£ÀPÀVj EªÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ eÁQÃgïºÀĸÉãï vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§ ¸Á. PÀ£ÀPÀVj DmÉÆà £ÀA. PÉ.J 37 / 7450 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J 37 / 7450 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ «oÀ¯Á¥ÀÄgÀ - »gɪÀiÁ¢£Á¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «oÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ ¸ÀtÚ vÉVΣÀ°è ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¸À¢æ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ DAiÀiÁ vÀ¦à DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J.J¸ï.L. w¥ÀàtÚ PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:.

4] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2009, PÀ®A 420, 376, 109, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀtªÀé¼ÀÄ ªÀÄrPÉÃj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ ZÀAzÀ¥Àà J«Ää gÀªÀgÀ vÉÆÃlPÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ ºÀÄaÑgÀ¥Àà J«Ää FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀtªÀé½UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹, ¥ÀŸÀ¯Á¬Ä¹, DPÉAiÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆArzÀÄÝ, PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀgÀtªÀé¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ w½zÀÄ, DgÉÆæ ºÀÄaÑgÀ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà, vÁ¬Ä ¨Á®ªÀé, CtÚ §¸À¥Àà CªÀjUÉ w½¸À®Ä CªÀj§âjUÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÉÆÃt JAzÀÄ £ÀA©¹ ¢£ÀUÀ¼É¢zÀÄÝ, F §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ºÀÄaÑgÀ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀAzÉ vÁ¬Ä, CtÚ£ÀªÀgÉÆA¢UÉ «ZÁgÀ ªÀiÁrzÁUÀÆå ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸ÉÆÃt CAvÁ ¢£ÀUÀ¼É¢zÀÄÝ, EzÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¹gÀĪÀÅ¢®è. ºÀÄaÑgÀ¥Àà¤UÉ DvÀ£À vÀAzÉ, vÁ¬Ä, CtÚ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ £ÀA©¹ CvÁåZÁgÀ ªÀiÁr UÀ©üðt ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. C®èzÉ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ¸ÀAeÉ 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ºÀÄaÑgÀ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¤ÃªÀÅ PɼÀ eÁwAiÀĪÀjzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä DUÀĪÀÅ¢®è. ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÁ ªÀiÁrPÉƼÀîj¯É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢:- 17-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CAiÉÆÃzsÀå UÁæªÀÄ¢AzÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɬĹ ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É aPÀÌdAvÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¸ÀwñÀ £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ¥ÉÆæ.¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 33, 61, 99, 100, 339, J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ (1) ªÀÄÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï ¸Á§, 48 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉÃAqÀgÀªÁr-UÀAUÁªÀw (2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-2849 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ CAiÉÆÃzsÀå PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ CAiÉÆÃzsÀå PÀqɬÄAzÀ £ÁªÀÅ ªÁZï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ, £ÁªÀÅ PÀÆqÀ¯Éà gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆÃV ¤AvÀÄ CªÀjUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ vÀPÀët ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ »rzÀÄ «ZÁgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¸À¯ÁV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: CAiÉÆÃzsÀå. vÁ: UÀAUÁªÀw. JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤UÉ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ£À §½ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 800-00 UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï zÉÆgÀQzÀÄÝ, CªÀ£À »AzÉ PÀĽwzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÁzÁ¸ÁºÀ¨ï vÀAzÉ gÁeÁ ¸ÁºÀ¨ï, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 550-00 UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï zÉÆgÀQzÀÄÝ CzÉ. CªÀjUÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ J°èUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃAiÀiÁ JAzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀgÀÄ vÁ«§âgÀÆ C®è°è wgÀÄUÁr MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV d£ÀjUÉ w½¹ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ, ºÀt ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀȵÀÚ JA§ ªÀÄlPÁ §ÄQÌUÉ PÉÆqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁV w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-3404 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À®Ä ºÁUÀÆ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ ºÀwÛgÀ zÉÆgÉvÀ ºÀt, ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, ¥É£ÀÄß, ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Saturday, July 18, 2009

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 167/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-07-2009 gÀAzÀÄ 01-30 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀgÁzÀ 1) SÁeÉøÁ§ vÀAzÉ §ÄqÀ£À¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð, eÁ; ªÀÄĹèA, G: PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ. ¸Á: ¸ÀAvÉ ¨Éʯï 15 £Éà ªÁqÀð UÀAUÁªÀw. 2) ªÉÄʧĸÁ§ vÀAzÉ C§Äݯï gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§À ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, eÁ; ªÀÄĹèA, G: ªÉĵÀ£ï PÉ®¸À ¸Á; 13 £Éà ªÁqÀð E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÀAUÁªÀw. 3) d¯Á¤ vÀAzÉ ±Á«ÄÃzï¸Á§ PÀ£ÀPÀVj ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: 6 £Éà ªÁqÀð ¸ÀAvÉ §AiÀÄ®Ä UÀAUÁªÀw. 4) ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð. eÁ; ªÀÄĹèA, G: PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á; ¸ÀAvÉ ¨Éʯï 15 £Éà ªÁqÀð UÀAUÁªÀw. 5) PÁ¹A vÀAzÉ £ÀfÃgï¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, eÁ; ªÀÄĹèA, G: ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: 6 £Éà ªÁqÀð ªÉĺÀ§Æ§ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw. 6)gÁeÉøÁ§ vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð, eÁ; ªÀÄĹèA, G: ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á; 6 £Éà ªÁqÀð ªÉĺÀ§Æ§ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¸ÀAvÉ §AiÀÄ°£À°ègÀĪÀ SÁeÉøÁ§ EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå. J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ CAUÀd¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀjAzÀ 01) E¹àÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 2980=00, 02) 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 03) MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ mÁªÀ¯ï zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¸À¯ÁVzÉ.

UÀuÉñÀ£À «UÀæºÀ ¨sÀUÀß ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/2009, PÀ®A 295 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 17-07-2009 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà PÀ®ÄÎr ¸Á: 9 £Éà ªÁqÀð °AUÀgÁd PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17-07-2009 gÀAzÀÄ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è °AUÀgÁd PÁåA¦£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ²æà UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðUÉ ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ £ÀªÀĸÀÌj¹ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀĸÀÛ »AzÀÆUÀ¼À DgÁzsÀå zÉʪÀ ²æà UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ §®UÉÊAiÀÄ£ÀÄß vÀÄAqÀj¹zÀÄÝ C®èzÉà vÀ¯ÉAiÀÄ QjlzÀ ªÉÄïÁâUÀªÀ£ÀÄß ¨sÀUÀßUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ±ÉõÀVjgÁªï ¹.ºÉZï.¹. 143 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Friday, July 17, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 179/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 16-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ JA. £ÁUÀgÁd vÀAzÉ JA. zÉÆqÀØ wªÀÄätÚ ¸Á: vÉÆÃgÀtUÀ¯ï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸Á̦üðAiÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀA¥ÀzÁªÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ n¥Ààgï ZÁ®PÀ £ÀA. PÉ.J-35/3959 n¥ÀàgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÁºÀ£À dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ J.J.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 180/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 16-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ±À¦üà vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ ºÀgÀ¥À£ÀºÀ½î¸Á: ªÀÄ®¥À£ÀUÀÄr ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ EªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À mÁæ÷åPÀÖgÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ DgÉÆæ mÁæ÷åPÀÖgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ²æÃ. ºÉZï.UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-07-2009 gÀAzÀÄ 10-45 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ ªÀĺÁ§¼ÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ¥sÀèA§gï ¸Á: ªÁ°äÃQ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ªÁ°äÃQ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ²æà f.J¸ï.GqÀV, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀgÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ¤AzÀ 01) MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ. CA.Q. E¯Áè, 2) ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 950-00, 03) 01 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß. zÉÆgÉwzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.


 


 

Thursday, July 16, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2009, PÀ®A 279, 336 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 181 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆæ PÉAZÀ¥Àà vÁ¬Ä UÁ¼ÉªÀÄä ºÀjd£À, ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10=00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÀPÀVj PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.© ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ vÀ£Àß D¥É wæà ZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA: PÉ.J-26/ ¹Dgï-525 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ºÁUÀÆ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ÷ ¥ÀÄmï ¨ÉÆÃqÀð ªÉÄÃ¯É JAlÄ d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£Á ZÁ®£Á ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀzÉà ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀArÃ£ï ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ PÀ.gÁ.¥ÉÆÃ. ¥ÀgÀªÁV °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzï CPÀâgï ºÉZï.¹-126, ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, July 13, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-07-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 11,30 UÀAmÉUÉ J.J¸ï.L, ²æà PÀ£ÀPÁZÀ® gÀªÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¦.¹. 284 gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ, mÁæPÀÖgÀ £ÀA: PÉ.J-37/n-8355 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA: JªÀiï.ªÁAiÀiï.ªÁAiÀiï.-6315 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢ CtÚ£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ AiÉÆÃUÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ 30 ªÀµÀð PÀÆr ZÀ¼ÀUÉÃj UÁæªÀÄzÉƼÀVAzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉ.E.©. PÉ®¸ÀzÀ ºÀwÛgÀ CrUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ mÁæPÀÖjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ gÁwæ 8,45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀ¼ÀPÀ¥Àà UÁtÂUÉÃgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ZÁ®PÀ£À §®UÀqÉ ¥ÀPÀÌPÉÌ zÉÆqÀØUÁ° ªÀÄqÀUÁ®Ø ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ AiÀÄ®è¥Àà EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj UÁ°AiÀÄ PɼÀUÀqÉ ¹QÌ ºÁQPÉÆAqÀÄ JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÁªÀÄPÀȵÀÚ ºÉZï.¹. 77 PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 152/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 185 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÀAUÀ¥Àà ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 10.07.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ C«ÄãÀUÀqÁPÉÌ vÀªÀÄä ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA§A¢AiÀiÁzÀ ±À²zsÀgÀ EªÀgÀ CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J. 02 JA.r 471 £ÉÃzÀÝgÀ°è ZÁ®PÀ ªÀĺÉñÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12.07.09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C«ÄãÀUÀqÁ¢AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀUÉ PÀĵÀÖV-ºÉƸÀ¥ÉÃl J£À.ºÉZï 13 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀAeÉ 4.45 UÀAmÉUÉ ªÉÄvÀUÀ¯ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁØUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÁå¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÁ夣À°èzÀÝ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ªÀĺÉñÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÀªÀÄä ªÁå¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ ¯Áj £ÀA £ÉÆÃqÀ®Ä J.J£À 36 qÀ§Æè 4299 CAvÁ EzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀt¨sÁ® vÀAzÉ PÀgÀÆ¥Àt£ï ¸Á. PÉƼÀÄîvÀÆÛgÀvÁAqÀ vÀ«Ä¼À£ÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁrzÀAvÉ WÁl ªÁ¸À£É §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ lPÀÌgÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä ªÁå£ ¥ÀÇtð dPÀAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ¸ÀAUÀªÉÄÃ±ï «. ²ªÀAiÉÆÃV gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ DgÉÆæ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÉÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 207/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-7-09 gÀAzÀÄ 2-30 ¦JAPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 2-40 ¦JAPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ E¨Áæ»A vÀAzÉ ªÀ°Ã¸Á§ GAaVqÀ, ªÀ:14ªÀµÀð, ¸Á:PÀÄA¨ÁgÀ NtÂ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀævÀåPÀë £ÉÆÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ²æäªÁ¸À vÀAzÉ £ÉêÀÄtÚ ¹gÀ¸Á°, ªÀ:24ªÀµÀð, eÁ:¥ÀzÀä¸Á° G:¥ÀAZÀgÀ CAUÀr, ¸Á:PÀÄA¨ÁgÀ NtÂ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ 3-10 ¦JAzÀªÀgÉUÉ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß E¨Áæ»A FvÀ£À£ÀÄß lAiÀÄgïUÉ ºÁPÀĪÀ ¥ËqÀgï vÀgÀ®Ä PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÁªÉÃj ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸Á;¨ÉÆÃZÀ£ÀºÀ½î FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï EAf£ï £ÀA:PÉJ;35/ n;4822, £ÀA§j®èzÀ mÁæ°A £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E¨Áæ»A¤UÉ EAf£ïzÀ zÉÆqÀØUÁ°¬ÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E¨Áæ»A£À §®UÁ® ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. JA.J¸ï.§Ä¼ÀîPÀÌ£ÀªÀgï, ¦.L. £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 154/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 12-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉUÉ ²æà Dgï.Dgï.¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁ§Ä¸ÀĨÁ¤ PÀmÉÖAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ¸ÀwñÀ £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj ¦J¸ïL. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 98, ¦.¹. 61, 66, 100, 279, 190, 59, 222, 207 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀuÉÃUËqÀ vÀAzÉ eÉÆÃUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ.¥Á., ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt 2] AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà, DUÀ®UÀrØ, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀiÁ§Ä¸ÀĨsÁ¤ PÀmÉÖAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆæ ¸ÉÊzÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¸ÀƼÉÃPÀ¯ï ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt ºÁUÀÆ EvÀgÉ 14 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 7,295-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ 2 lQð lªÀ¯ïUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉmïUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, zÁ½AiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è E£ÉÆߧâ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ.

Sunday, July 12, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 10-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-15 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 11-07-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/PÉ-4706 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ gÁdÆgÀ PÀqÉUÉ zÁåA¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è Nr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¨sÁj ªÁºÀ£ÀPÉÌ vÁ£Éà lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄævÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 45/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 11-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà §¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 45, eÁ: dAUÀªÀÄ, G: SÁ¸ÀV ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ, ¸Á|| ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw
vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀįÉÆÃZÀ£ÀªÀÄä ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÀ£ÀߪÀÄä ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, EªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸Á¬Ä £ÀUÀgÀ ¢AzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï PÀqÉUÉ D£ÉUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CAzÀgÉ ºÉZï.Dgï.J¸ï.JªÀiï. PÁ¯ÉÃeï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ GªÉÄñÀ gÉrØ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà D®ÆgÀ, vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-37/eÉ-3101 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ZÀ£ÀߪÀÄä ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð EªÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ¼À JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà QæµÀÖ¥Àà J.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2009, PÀ®A 143, 147, 341, 323, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 11-07-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀĺÁAvÀUËqÀ vÀA/ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ªÀAiÀiÁ 30 eÁ. ªÁ°äÃQ ¸Á. EzÁè¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ. 10-07-09 gÀAzÀÄ EzÁè¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁAvÀUËqÀ vÀA/ ºÀ£ÀªÀÄUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánî EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä zÁj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ §A¢zÀÄ, ¤£Éß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 11-07-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ §ÄdPÉÌ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Saturday, July 11, 2009

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 153/2009 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢:- 10-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ PÉøÀgÀºÀnÖ UÁæªÀĪÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦ fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ¥ÀPÀÌzÀ MAzÀÄ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ PÉ.E.©. ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ½UÉ ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, DUÀ gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÉøÁ¬Ä, ¸Á: PÉøÀgÀºÀnÖ vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 750-00 ¹QÌzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛà CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄlPÁ §ÄQÌAiÀiÁzÀ ¹zÁæªÀÄ @ ¹zÁæªÀĸÁé«Ä ¸Á: UÉÆgÉèÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.     

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 102/09 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹

¢£ÁAPÀ: 10-07-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀAV gÀfÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA ªÀ: 9 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ zÀªÀSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¸À®Ä PÁgÀlV J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JqÀ §¢UÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ZÀ£Àß«ÃgÀUËqÀ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ/ ¸ÉÊ £ÀA: PÉ,J-37/ PÀÆå-1833 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢0zÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ CªÀgÀ£ÀÄß PÉqÀ« vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ©¢ØzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAVUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀgï ªÉÆÃ/¸ÉÊ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ §¸ÀªÀgÁd dPÀÌAr EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ªÉÄÊPÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] AiÀÄ®§ÄUÀð ¥Éǰøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 09/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ ªÀÄAdļÁ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ LzÀÄ wAUÀ¼À EAzÉ PÉÆãÀ¸ÁUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ azÁ£ÀAzÀ F¼ÀUÉÃgï FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ UÁ½ ±ÀPÀ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 10-07-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 03-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ UÁ½ ±ÀPÀ EgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è dÄUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀA¥ï¸Émï ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀwÛUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] AiÀÄ®§ÄUÀð ¥Éǰø oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/09 PÀ®A 457, 380, 302 L¦¹

¢£ÁAPÀ 09-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÆègÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀĪÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà PÀÄj EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj 2] §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀiÁzÀgÀ FvÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr¹zÁÝgÉ, EzÀ®èzÉà JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ ªÀÄÈvÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀÆègÀ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ ¢£À gÁwæ £ÁlPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¸ÉÖÃf£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁåUÉÃj, ªÉÄʯÁgÀ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj EªÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÉƯÉAiÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¸ÉÖÃf£À°è §gÀ°PÉÌ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ, ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉÆr §r ªÀiÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆj£À°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, July 10, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 09-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÁzÀ ²æà ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§ vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ ªÀAiÀÄ: 22, eÁ: ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á|| §¸Á¥ÀlÖt vÁ|| UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-36/Dgï-3265 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¸Àvï¥Á¯ï ZËzÀj FvÀ£À »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸Á¥ÀlÖt PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀPÉÌ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃqï£À°è CAzÀgÉà ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ vÉÆÃlUÁjPÁ D¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà PÀ®ä¤, vÀ£Àß mÁmÁ EArPÁ PÁgï £ÀA: PÉJ-37/JªÀiï-3347 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ §®UÀqÉAiÀÄ ZÀ¥ÉàAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ¸Àvï¥Á¯ï ZËzÀj FvÀ¤UÉ UÀzÀÝzÀ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ªÀÄÆPÀ ¥ÀlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï dRAUÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ¨ÉÃ¥ÀðnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 09-07-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÀPÀVj - UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ£ÀPÀVj E£ÀÆß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ Q.«Äà zÀÆgÀ EgÀĪÁUÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ n. gÁªÉÄñÀégÀ EªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀ K. J¸ÀĨÁ§Ä vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªï ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß AiÀĪÀĺÀ °¨ÉgÉÆà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37 / PÉ. 389 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¸ÉÊqï PÉÆqÀ®Ä vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß qÁA§gï gÉÆÃr¤AzÀ PɼÀV½¹ ¥ÀÄ£ÀB qÁA§gï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¹Ìqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁrAiÉÆA¢UÉ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À JqÀUÁ® »A§qÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÉÊ UÀ½UÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. n. gÁWÀªÉÃAzÀæ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. RªÁ¸À ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç ¦.L. r.¹.L.© ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ºÉZï.¹ 73, 28 gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÀ£ÀPÀVj UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è «zÀÄåvï PÀA§zÀ PɼÀUÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ M.¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV M.¹ aÃn §gɬĹ PÉƼÀÄîwÛzÀÝ d£ÀgÀÄ vÀ¦à¹ PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ M.¹ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwzÀÝ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¦ÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ ©Ãr ¸Á: PÀ£ÀPÀVj ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 740=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 120/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÉÎ PÀĵÀÖV ºÉzÁÝj gÀ¸ÉÛ ¨ÁdÄ ZÀAzÀæUËqÀ ¥Án¯ï ¸Á: UÀĪÀÄUÉÃj gÀªÀgÀ MAzÀÄ PÀlÖqÀzÀ ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁRavÀªÁzÀ ¨sÁwä C£ÀéAiÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 34, ¦.¹. 330, 329, 125, 281, 38, 180, gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ §ºÁgï CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ M§â£ÀÄ E¸ÉàÃl dÄeÁl DqÀÄwzÀÄÝ M§â£ÀÄ J¯É ºÁPÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ dÄeÁlzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä dÄeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÁzÀ 1] GªÉÄñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ 35 ªÀµÀð, ¸Á: PÀĵÀÖV 2] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀÄA§gÀUÀÄ¢Ý ªÀAiÀiÁ: 28 ¸Á: PÀĵÀÖV 3] ªÀĨÁ¼ÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ§zÀæ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 42, ¸Á: ²gÀ¹ ºÁ:ªÀ: PÀĵÀÖV 4] ªÀÄ£ÀÆìgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ±ÀÄRÄgÀ ªÀAiÀiÁ: 25, ¸Á: PÀĵÀÖV 5] ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀ«AiÀÄ¥Àà ¨ÉÆë ªÀAiÀiÁ: 25, ¸Á: PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀtzÀ°è EzÀÝ MlÄÖ ºÀt 14,000=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PɼÀUÉ ºÁ¹zÀ ZÁ¥É EzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVjªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

Wednesday, July 8, 2009

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/09, PÀ®A: 283 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 07-07-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¥ÀjªÀļÁZÁgÀ ºÉZï¹-63 gÀªÀgÉÆA¢UÉ E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ §¸ï ¸ÁÖöåAqï gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ CAzÀgÉ ªÁtÂdå vÉjUÉ PÀZÉÃjAiÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆà jÃPÁë UÁågÉÃeï£À°è 3 DmÉÆà jÃPÁë UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¹ j¥ÉÃj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/09, PÀ®A: 283 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 07-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ fÃ¥ï£À°è UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÁd¨sÀªÀ£À PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ PÀA¦è ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ²ªÉ mÁQÃeï ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀPïì ±Áå¥ï [UÁågÉÃeï] £À°è 8-10 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É ¤°è¹ j¥ÉÃj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 22/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.07.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÀqÉØ¥Àà CrØ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: a®ªÁqÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.07.09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ¸Á: a®ªÁqÀV ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆäj£À EvÀgÉà PÉ®ªÀÅ d£ÀgÉÆA¢UÉ gÁªÀÄtÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ.E.©. PÀA§ ºÁPÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀA§ ²ªÁ£ÀAzÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ®PÀÌ¥Àà ºÉZï.¹ - 71 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2009. PÀ®A 447, 323, 324, 504, 506 R/W 34 IPC

¢£ÁAPÀ: 07-07-2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©nÖzÀÄÝ, PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉƽîj, CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆqÀ° PÁªÀÅ, ºÁUÀÆ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

5] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2009 PÀ®A. 323,324,355,504,506 gÉ.«. 34 L.¦.¹

¦ÃAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ §gÀvÀPÀÌ ¥Á®Ä PÉüÀ®Ä PÀ£ÀPÀVj oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ GªÀĽ PÁmÁ¥ÀÆgÀ ¹ªÀiÁzÀ°è vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ DPÉUÉ CªÁZÀå ±À§Ý UÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨ÁgÀPÉÆð¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 169/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ : 07-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï. 13 £ÁåµÀ£À¯ï zÁ¨Á ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆøÉÊ UÀ¼À£ÀÄß »A¢¤AzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MzÀÝPÉÆÌAzÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 60/2009 PÀ®A 279,337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-07-09 gÀAzÀÄ 1-30 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ UÀzÉÝÃ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà ZɮĪÁ¢ G-¯Áj £ÀA§gÀ PÉ.J.-28 / © - 5785 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï , ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß J£ï,ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀÄlUÀªÀÄj ¹ÃªÀiÁ ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA§gÀ , J.¦.- 02 / AiÀÄÄ - 6638 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄÄgÀ½ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß DwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »AzÉ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃV, gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆgÀl £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÁ¬Ä¹ D¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ D¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ DgÉÆæ ªÀÄÄgÀ½ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 


 

Tuesday, July 7, 2009

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA 63/09 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ

¢£ÁAPÀ 15-06-09 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÉÊ®eÁ EªÀ¼ÀÄ ®PÁä¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨É½UÉÎ 09-00 PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ PÀA¥ÀÆålgÀ PÁè¹UÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ gÁwæ 7-00 ¦.JA.PÉÌ DzÀgÀÆ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ ªÁ¥À¸ï ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV J¯Áè PÀqÉ ºÀÄrPÁrzÀgÀÄ ¹UÀ°®è. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06-07-2009 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ CªÀgÀ vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ. 59/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 06-07-09 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁr £ÀA§gÀ PÉ.J.-37,/PÉ- 5927,£ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢ ¸ÉÆêÀÄtÚ gÀªÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ ¨ÉÊgÀ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄÆzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß DwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ dUÀ¢Ã±À¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA- 64/09 PÀ®A 3, 42, 43, 44 PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 ºÁUÀÆ R¤d ªÀÄvÀÄÛ UÀt ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Ý [JA.JA.Dgï.r] PÁAiÉÄÝ 1957 gÀ 4 [1], 4[1-J]

¢£ÁAPÀ: 06-07-09 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ AiÀÄrAiÀiÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 87/F -0.34 UÀÄAmÉ ºÁUÀÆ ¸ÀªÉð £ÀA. 87/E -0.-34 UÀÄAmÉ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀĪÁV PÀ®Äè §AqÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÉUÉzÀÄ UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁr ¸ÀPÁðj ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ®ÄPÁë£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ

¢:- 06-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ ²æà CA§gÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ZÀ£Àß½î, UÀzÀUÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ: 06-07-2009 gÀAzÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ PÀAqÀPÀÖgï FvÀ£À£ÀÄß §¸ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¥sï-177 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëĹzÀÄÝ, ªÀiÁ¤é¬ÄAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï UÀAUÁªÀwUÉ §gÀ®Ä ºÉÆgÀmɪÀÅ. £Á£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀAeÉ 6:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ zÁn UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è JzÀgÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj §gÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀ »AzÀÄUÀqÉ MAzÀÄ PÁgï §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÁgï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀ£Àß JqÀUÀqɬÄAzÀ MªÉÄä¯Éà §®UÀqÉ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ £À£Àß §¸ï£À ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. §¸ï£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV §¸ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀݪÀgÀ ¥ÉÊQ 3 d£ÀjUÉ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä PÀAqÀPÀÖgï¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ §¸ï£ÀÄß E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÀWÁvÀ GAlÄ ªÀiÁrzÀ PÁgï£À°èzÀÝ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÁ®£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánïï, ªÀAiÀĸÀÄì 33 ªÀµÀð, °AUÀAiÀÄvÀ G: ¥Áåj PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¦üïïØ C¹¸ÉÖAmï ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw JA§ÄªÀªÀjUÉ JqÀUÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÁgï£À°èzÀÝ ªÀÄ®è£ÀUËqÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀgÉñÀ vÀAzÉ J£ï. PÀȵÀÚ ¸Á: ªÀįÁð£À ºÀ½î vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀgÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2009 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.07.09 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÉÃRªÀé vÁ¬Ä ©üêÀĪÀé ¥ÀæeÁj ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj, vÁ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06.07.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:15 UÀÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ vÀªÀÄä HgÁzÀ ¯ÁZÀ£ÀPÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä mÁæöåPÀì £ÀA. PÉ.J. 37/ ©-3699 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀÄtÂPÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 26- PÉ. 6164 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »A¢¤AzÀ NªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä §AzÁUÀ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀì ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ vÀgÀzÉ EzÁÝUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ vÉVΣÀ°è ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ mÁæöåPÀì£À°èzÀÝ PÀĽwzÀÝ EvÀgÀjUÀÆ C®è°è ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ D£ÀAzÀ PÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀì ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ«ZÀAzÀæ CAvÁ w½¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¦.J¸ï.L ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñï. «. ²ªÀAiÉÆÃV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï UÀÄ£Éß ¸ÀA. 168/2009 PÀ®A 323, 353, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 06-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï. 13 ¹ªÀiÁè PÁæ¸ÀzÀ°è DgÉÆæ ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ¸Á: »mÁß¼À ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: »mÁß¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä°è ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÉÎ C¯Éèà ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ AiÀiÁPÉà ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÉÎ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÉÎ DgÉÆæ ±ÉÃR¥Àà EvÀ£ÀÄ ¤£ÉãÀÄ ¸ÉAmÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÁPÀ §gÀÄwÛ¢Ý ¤Ã£ÀÄ ¥ÉǰøÀ¤zÀígÉãÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸ÉAmÁ ºÀgÀPÉƼÁîPÁUÀ®è CAvÁ DzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ CAvÁ CAzÁUÉÎ ±ÉÃR¥Àà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛªÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ.ªÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ²ÃWÀæ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzÁÝ0 ¤ªÉâ¹PÉÆArzÉ.

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA. 154/2009, 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-07-2009 gÀAzÀÄ 20-15 UÀAmÉUÉ ²æà ±ÁAvÀUËqÀ, J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ £À£Àß PÀqÉUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-07-2009 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸Á¢üÃPï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§Ä¸Á§ 30 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: ¥ÉÃAlgï PÉ®¸À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ vÁAqÁ, UÀAUÁªÀw. 2] ºÀĸÉä vÀAzÉ C°¸Á§ £ÀÆgÀªÀ° 28 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: ¹ªÉÄÃAmï PÉ®¸À ¸Á:- §¸ÀªÀtÚ ¸ÀPÀð¯ï, UÀAUÁªÀw. D£ÉÃUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀzÀ°èAiÀÄ ªÀĹâAiÀÄ (oÁuɬÄAzÀ zÀQëtPÉÌ CA.1 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è.) ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà ±ÁAvÀUËqÀ, J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÉÆæ.¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1535-00, 03 ¸ÀtÚ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï 1650 £ÉÃzÀÄÝ zÉÆgÀQgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 19-00 UÀAmɬÄAzÀ 19-45 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀj§âgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ °Ã¯É ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄĪÀ Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ ªÉÄðAzÀ ²æà AiÀÄ®è¥Àà ºÉZï.¹. 78 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¸À¯ÁVz

Sunday, July 5, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 4-7-09 gÀAzÀÄ 12-05 ¦JªÀÄPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà UÀlÖ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¥Ánïï, ªÀ:54ªÀµÀð, eÁ:UÁtÂUÉÃgÀ, G:²gÀ¸ÉÛzÁgÀ ¸Á:®PÀ̪ÀÄ£ÀUÀÄ¼É ºÁ:ªÀ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 3-7-09 gÀAzÀÄ 7-45 ¦JAPÉÌ vÁªÀÅ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ-37 PÉ-8374 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ dªÁºÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ J.n.JA.UÉ ºÉÆÃUÀ®Ä J£ï.ºÉZï.63 ªÉÄÃ¯É PÉÆtÆÚgÀÄ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨ÁdÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ï £ÀA:PÉJ-37 J¥sï-344 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¦AiÀiÁ𢠻A¢¤AzÀ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À JqÀPÉÌ ºÉÆgÀ½¹zÀÝjAzÀ §¹ì£À JqÀ¨Ár ¦AiÀiÁ𢠪ÉÆÃ.¸ÉÊ.ºÁåAqÀ¯ïUÉ §rzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ vÀªÀÄä §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁjøÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV C®è°è M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. C±ÉÆÃPÀ UÀ®UÀ° ºÉZï.¹-115, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 04-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄtÚ PÀÄj, ¸Á|| ©PÀ£À½î 2) zÉêÉAzÀæ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á|| ºÀ®UÉÃj 3) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà UÀ¢Ý, ¸Á|| CgÀPÉÃj vÁ|| AiÀÄ®§ÄUÁð 4) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄrAiÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ, ¸Á|| ©PÀ£À½î 5) ¨ÉlzÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØgÁªÀÄ¥Àà UÀÄqÁè£ÀÆgÀÄ, ¸Á|| ¨ÉüÀÆgÀÄ     6) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¤AUÀgÉrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ, ¸Á|| »gÉùAzÉÆÃV 7) ªÀdæ¥Àà vÀAzÉ ¹gÀ¸À¥Àà zÀ¸ÉÛ£ÀªÀgï, ¸Á|| »gÉùAzÉÆÃV 8) ªÀÄj£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ UÀÄzÉßÃ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á|| ©PÀ£À½î 9) ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄzÉߥÀà ¸À¹, ¸Á|| ©¸ÀgÀºÀ½î EªÀgÀÄ »gÉùAzÉÆÃV ¹ÃªÀiÁzÀ §¸À¥Àà ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀqÀQ ºÀ¼ÀîzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-¨ÁºÀgï JA§ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà «ÃgÀtÚ JA. ºÀ½î ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 6150/- ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

¯Áj PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2009, PÀ®A 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 04.07.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, vÀ£Àß G¸ÀÄÛªÁjAiÀÄ°è MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 28 J-0678 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ, CzÀPÉÌ UÀ«¹zÀÞ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀuÉÚ¥Àà N¯ÉÃPÁgÀ ¸Á: ¤ÃgÀ®V vÁ: ºÁªÉÃj FvÀ¤gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.06.2009 gÀAzÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è PÉÆî ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ PÉÆ¥Àà¼À vÁ®ÆQ£À VtUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ J¥sÀ.¹.J¸À PÉ«ÄPÀ®ì EªÀjUÉ vÀ®Ä¦¸À¯ÉAzÀÄ ¢: 26.06.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J£ïºÉZï 63 gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ gÀÄzÀæAiÀÄå PÉÆý ¥sÁªÀÄð ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄä¯Éà ¯ÁjAiÀÄ EAd£À £À°è ±À§Þ §A¢zÀÝjAzÀ F §UÉÎ ZÁ®PÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉÇÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ªÉÄPÁ¤PÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ j¥ÉÃj ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ ªÉÄPÁ¤PÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹UÀzÉà EzÀÄØzÀjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ vÁ¸ÀÄ ©lÄÖ ªÁ¥À¸À ¯Áj ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¯Áj PÁtzÉà EzÀÄÝzÀgÀ §UÉÎ £À£ÀUÉ ¥ÀÅ£À: ¥ÉÇÃ£ï ªÀiÁr w½¹gÀÄvÁÛ£É. £Á£ÀÄ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À §AzÀÄ ¥sÉ£Á£Àì PÀA¥À¤ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÉÆî C£ï-¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä¯ÁjAiÀÄ §UÉÎ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¢: 26.06.2009 gÀ gÁwæ 11:30 jAzÀ ¢: 27.06.2009 gÀ 00:30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2009, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04-0-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5,30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀààvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ¥ÀrAiÀÄ¥Àà ¸Á: »gÉç¤ßUÉÆüÀ vÁ: PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁUÉ ¦ügÁå¢ UÀAqÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è ¥ÀA¥À±ÉÃl ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÀÄ¼É §A¢zÀÝjAzÀ MrؤAzÀ PÁ®Ä eÁj ¥ÀA¥À±ÉÃl ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨ÁUÀ Q«AiÀÄ »A¨ÁUÀ ¥ÀA¥À±ÉÃl ©zÀÄÝ UÁAiÀĪÁV Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008