Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, July 30, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 172/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀÄ£ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÀzÁé¯ï PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw, EAzÀÄ ¢: 29-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄAiÀÄå ªÀAiÀĸÀÄì 62 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÀzÁé¯ï PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ §»zÉð±É ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è §»zÉð±ÉUÉ PÀĽwzÁÝUÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è §»zÉð±ÉUÉ PÀĽwzÀÝ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ PÀjAiÀÄ¥Àà¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ºÀuÉAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É §® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÉÆqÀا¸À¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà UÉÆüÀÆgÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/ PÀÆå-3052 AiÀĪÀĺÀ PÀæPïì £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ zÉÆqÀا¸À¥Àà ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. Cgï.Cgï.¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 29-07-09 gÀAzÀÄ 9-00 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄ£Áß¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è lA.lA ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J-37/5906 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉPÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉPÀqÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀl ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï.-43/AiÀÄÄ-2962 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆgÀl lA.lA £ÉÃzÀÝPÉÌ »AzÀÄUÀqÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ lA lA ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀü ±ÀgÀtªÀÄä EPÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVªÉ. ²æà §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢: 29-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ zÉêÀWÁmï£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä ²æà Dgï.Dgï.¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj ¦J¸ïL. ²æà ¸ÀwñÀ £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 98, ¦.¹. 59, 339, 99, 190 ªÀÄvÀÄÛ J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] ªÀÄÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦Ãgï ªÀĺÀäzï ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° ¸Á: ¨ÉÃAqÀgÀªÁr-UÀAUÁªÀw 2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA: PÉ.J-37/ f-2849 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀlÄ zÉêÀWÁmï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV zÉêÀWÁmïzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1]CA¨Áf vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð eÁw: U˽ G: ZÀºÀzÀ CAUÀr ¸Á: U˽ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw. 2] ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ¥Àà, PÉÆvÀÛ, ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀð, zÉêÁAUÀ G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: §¸ï ¸ÁÖöåAqï »AzÉ-UÀAUÁªÀw. 3]E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ SÁzÀgï¸Á§ ºÁ«£ÀÆgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÁgÀ¥ÉÃAlgï ¸Á: CAUÀr ¸ÀAUÀtÚ PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw. 4]ªÀÄAdÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁw: bÀ®ªÁ¢ G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: bÀ®ªÁ¢ NtÂ, 20 £Éà ªÁqÀð -UÀAUÁªÀw. 5]    D£ÀAzÀvÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà, PÀrè¨Áå½, ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀð, ¨É¸ÀÛgÀÄ G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á:»gÉÃdAvÀPÀ¯ï 6] E¨Áæ»A vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï¸Á§, ªÉÄùÛç, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: qÉPÉÆÃgÉõÀ£ï ¸Á: ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw. 7]    ®PÀëöät£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: DmÉÆà     ZÁ®PÀ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï-UÀAUÁªÀw. 8]ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, eÁw: gÀd¥ÀÆvÀ, G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: ªÁ°äÃQ ¸ÀPÀð¯ï-UÀAUÁªÀw. 9] ±Á±ÀªÀ° vÀAzÉ gÁeÉøÁ§, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ-UÀAUÁªÀw. 10]    PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ¥Àà PÉÆvÀÛ, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, zÉêÁAUÀ G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: §¸ï ¸ÁÖöåAqï »AzÉ-UÀAUÁªÀw. 11]ªÀiÁtÂPÀå vÀAzÉ gÀÄPÁäf, U˽, ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð, DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: G¥ÁàgÀ NtÂ-    UÀAUÁªÀw 12]UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà, U˽, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, G: §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÉÆÃl¯ï£À°è PÉ®¸À ¸Á: ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw. »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 8,400-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aî ¹QÌzÀÄÝ EzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀÆPÀÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 171/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢:- 29-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 279, 339 J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ (1) zÀÄUÀð¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀ½î (2) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀ½î EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-2849 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉƸÀ½î UÁæªÀĪÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦ fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ PÉ.E.©. ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ½UÉ ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀÆeÁj ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀ½î vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 450-00 ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï ¹QÌzÀÄÝ CzÉ.

5] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ; 29-07-2009 gÀAzÀÄ 03-00 ¦.JAPÉÌ vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ UÀzÉÝgÀºÀnÖ PÁåA¥ï zÀ°è AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ N.¹ £ÀA§gï UÀ¼À£ÀÄß §gÀzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ²æà ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L ¸ÁºÉçgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ ªÉƨÉʯï UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄÆ®PÀ M.¹ £ÀA§gïUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ 4.00 ¦.JA PÉÌ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå PÀA¦è ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁ. dAUÀªÀÄ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. PÀÄgÀPÀÄA¢ vÁ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ MAzÀÄ M.¹ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, JgÀqÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,360=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ n.«í.J¸ï. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37 / eÉ. 1758 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

Tuesday, July 28, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ. 27-07-09 gÀAzÀÄ 6-15 ¦.JA.PÉÌ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁVzÉ CAvÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ »gÉîPÀëöät vÀAzÉ gÁd¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á. ¸ÀAUÀ£Á¼À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 27-07-09 gÀAzÀÄ PÀĵÀÖVAiÀÄ°è gÉÊvÀ ¸ÀAWÀzÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÆ°PÁgÀgÀ ¸ÀAWÀzÀªÀgÀÄ eÉAnAiÀiÁV vÁ®ÆPÁ ªÀÄlÖzÀ°è ªÀÄĵÀÖgÀ ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄĵÀÖgÀPÉÌ 25-30 d£ÀgÀÄ ¸ÀAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ «Ä¤ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 36-2839 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖVUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄĵÀÌgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÁªÀgÀUÉÃgÀ ¸À«ÄÃ¥À qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «Ä¤ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ «Ä¤ ¯ÁjAiÀÄÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PɼÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ «Ä¤ ¯ÁjAiÀÄÄ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 jAzÀ 25 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¥ÁæuÉñÀ gÁªï J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 27-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀdæ§Ar- ªÀÄAqÀ®ªÀÄj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ ¸Á®¨sÁ« PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À ¦üAiÀiÁð¢ PÉAZÀ¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀdæ§Ar vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA: PÉ.J-37/ 7719 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ªÀÄUÀ먀 ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß ¯ÉQí¸ÀzÉ DgÉÆæ zÉêÀ¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ G: mÁæ÷åPÀÖgÀ £ÀA: PÉ.J-36/ n.J-3589 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀdæ§Ar. vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæ÷åPÀÖgÀ £ÀA: PÉ.J-36/nJ-3589 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀdæ§Ar PÀqɬÄAzÀ ªÀÄAqÀèªÀÄj PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¨ÁrUÉ mÁæ÷åPÀÖgÀ mÉæîgÀ §®UÀqÉ ¨Ár¬ÄAzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ ¨Ár QvÀÄÛ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ºÁUÀÆ mÁæ÷åPÀÖgÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝ 6 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. FgÀ¥Àà J.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2009 PÀ®A 379 L.¦.¹:. 

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ²æà C£À¥Àwð PÀgÀÄuÁ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄÆwð, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀÄä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ qÀVÎ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw, ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ qÀVÎ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA: 235 gÀ°è £À£ÀßzÀÄ 4 JPÀgÉ ¨sÀÆ«Ä EzÀÄÝ, £À£Àß ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÉÄà vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢ ºÁzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. F £À¢ zÀAqÉUÉ JgÀqÀÄ 5 ºÉZï.¦. ªÉÆÃmÁgïUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹ £À¢AiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 07-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä d«Ää£À°è C¼ÀªÀr¹zÀÝ 2 ªÉÆÃmÁgïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ £À¢ zÀAqÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è ºÁUÀÆ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ UÁæªÀÄUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è EzÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgïUÀ¼ÀÄ J°èAiÀÄÆ ¹UÀ°¯Áè. F ªÉÆÃmÁgïUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ PÀA¥À¤AiÀĪÀÅ CAvÁ £É£À¦gÀĪÀÅ¢¯Áè. CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 15,000-00 UÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. PÀ¼ÀĪÁzÀ £À£Àß 5 ºÉZï.¦. 2 ªÉÆÃmÁgïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. Dgï. Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 28/2009 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 27-07-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ¦.¹. 02 ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ. ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà QæµÀÚ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ PÀA¦è, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÝgÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀªÀÄä ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 20-07-09 gÀAzÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ PÀjAiÀĪÀÄä£ÀUÀrØUÉ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:- 22-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀjAiÀĪÀÄä£ÀUÀrØ ºÀwÛgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÁ®Ä eÁj £À¢AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄļÀÄV ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ CA¢¤AzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«ÄAiÀÄ ±ÀªÀªÀÅ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:27-07-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À¢ ¤ÃgÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄ PÀ®Äè§AqÉUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æêÀÄw vÀļÀ¸ÀªÀÄä ªÀÄ»¼Á ºÉqï PÁ£ÀìmÉç¯ï £ÀA: 06 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, July 27, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 26-07-09 gÀAzÀÄ 02-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ §ÄqÀPÀÄAn ¹ÃªÀiÁzÀ°è mÁ.mÁ,. J.¹.E £ÀA PÉ.J-37/6263 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉPÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ¯Áj £ÀA f.eÉ-12/ªÀaiÀiï-8574 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆV ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjUÉ »A¢¤AzÀ ºÁ¬Ä¹ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆgÀl mÁ.mÁ.J.¹.E £ÉÃzÀÝPÉÌ »AzÀÄUÀqÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀzÀ°è 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ M§â¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVªÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ

EAzÀÄ ¢: 26-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï£À°è ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà Dgï.Dgï.¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj ¦J¸ïL. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æà ªÉÄ°é£ï ¥sÁæ¤ì¸ï ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¸ÀwñÀ £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. ºÉZï.¹. 76, 98, ¦.¹. 33, 47, 99, 100, 61, 66, 279, 07, 339, 268, 245, 222, 190 ªÀÄvÀÄÛ J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] ªÀÄÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦Ãgï ªÀĺÀäzï ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° ¸Á: ¨ÉÃAqÀgÀªÁr-UÀAUÁªÀw 2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃV ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ §AiÀÄ®Ä ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1]    PÉÆmÉæñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, 30 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ºÉÆÃl¯ï ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï 2]    £ÁUÀgÁd vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà, 18 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÀªÀiÁ° ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀPÁåA¥ï 3]    «ÃgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, ªÀÄÄaUÉÃgÀ G: SÁ° aî j¥ÉÃj ¸Á:     °AUÀgÁd PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw. 4]¥ÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¥ÁªÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj, 35 ªÀµÀð, ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ 5]¸ÀPÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà PÀnÖUɺÀ½î, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆÃl¯ï ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï.6]    gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà, 30 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀAzÀUÀ¯ï ªÀĹâ ºÀwÛgÀ- UÀAUÁªÀw. 7]    ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨Á§£À¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: ¥ÀAZÀgï CAUÀr ¸Á: °AUÀgÁdPÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw. 8]GPÀÄä¢Ýãï¸Á§ vÀAzÉ ¦Ãgï CºÀªÀÄäzï ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, G: vÀgÀPÁj ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:EA¢gÁ £ÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw. 9] ºÀmÉïï¸Á§ vÀAzÉ ±Á«ÄÃzï ¸Á§, ZÁn, ªÀAiÀĸÀÄì 33 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï. 10]gÁeÉøÁ§ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï. 11]    ®Qëöäà £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, gÉrØ G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á:zÉë£ÀUÀgÀ, 12]¦Ãgï¸Á§ vÀAzÉ ¥sÀPÀÄæ¢Ýãï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:     CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw. 13]¸ÀtÚ¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À G: PÀÆ° ¸Á:±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀPÁåA¥ï. 14] ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà §lÄæ, 55 ªÀµÀð, ¨sÀlÄæ, G: ¨sÀlÄæ ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀPÁåA¥ï, 15]§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄA©. 16]    ªÉAPÉÆç vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀ¸ÀÄ 30 ªÀµÀð, UÀAUÁªÀÄgÀ G: PÀÆ° ¸Á: PÀ£ÀPÀVj. 17] ªÀÄAqÉ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà, 32 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆÃl¯ï ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ. 18]£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 55 ªÀµÀð, ¥ÀzÀä¸Á° G: qÉæöʪÀgï ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï. »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 12,290-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aî ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, July 25, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 24-07-09 gÀAzÀÄ 12-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁåzÀ£ÉÃj ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §¸ï £ÀA PÉ.J-09/J¥sï-3062 PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï r¥ÉÆà E®PÀ¯ï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ®PÀëöät ZÀ¼ÀUÉÃj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqÀ¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä UÁr ¯Áj »AzÉ §AzÀÄ MªÀgïmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä gÀ¸ÉÛ §®UÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ gÀ¸ÉÛ JqÀ§¢UÉ ºÉÆgÀl £ÀªÀÄä læPï £ÀA- PÉ.J-37/7602 £ÉÃzÀÝPÉÌ »AzÀÆUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ JAlÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ JAlÄ d£ÀjUÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVªÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¯Áj PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 187/2009, PÀ®A 379 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ : 24-7-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï vÀA¢ gÀĸÀÄÛªÀĸÁ§ ªÀÄqÀUÁ« ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ¯Áj £ÀA§gï : PÉ.J-25/ ©-9023 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á: PÀÆqÀ®V vÁ: PÀ®WÀlV f: zsÁgÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 23-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmɬÄAzÀ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ¹ªÀiÁè PÁæ¸ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ²æà ¸Á¬Ä PÀÈ¥Á gÉÆÃqï ¯ÉÊ£Àì ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ vÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ ¯Áj £ÀA§gï : PÉ.J- 25 / ©- 9023 CA. Q 11 ®PÀë gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀÄ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°èzÀÝ CAzÁeï 17 l£ï ªÉÄÊ£Àì CA.Q 30,000=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀÄ ¸ÉÃjzÀAvÉ MlÄÖ 11,30,000=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, July 24, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 108/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-07-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ n.«.J¸ï. JPïì J¯ï £ÀA: PÉ.J.37/J¯ï-3250 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ DgÉÆæ £ÀA.1 vÀ£Àß ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.37/PÉ-6061 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ PÉqÀ«zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ, DUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ 2 JPÉì¯ï mÉîgï ¯Áj ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£Á¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝ ¸ÀAvÉÆõÀ£À ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ, ¥ÀPÀÌrUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DV, ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.07.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð G: PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: £ÀqÀºÀ½î vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ºÁ.ªÀ. ªÀiÁgÀÄw£ÀUÀgÀ VtÂUÉÃgÁ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 23.07.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀjvÁ ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ VtÂUÉÃgÁzÀ gÉʯÉéà UÉÃmï ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ §»zÀð¸É¬ÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37 PÀÆå- 5598 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¸ÀjvÁ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÁ¸ÀÄ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà PÀªÀÄw, ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §AqÁæ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw, EªÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ªÁ¸À¥Àà, ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §AqÁæ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. JPïì J¯ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÉÆÃ¥Éqï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-35, eÉ-3054 £ÉÃzÀÝ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀåªÁV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AqÁæ¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ §¸ÀªÀ¥ÀlÖtPÉÌ §A¢zÀÄÝ, C°è PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §¸ÀªÀ¥ÀlÖt¢AzÀ §AqÁæ¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ¸À£Á¼À ©æqïÓ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉAPÀlVj PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓ- ªÉAPÀlVj ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁd±ÉÃRgÀ EªÀgÀ PÀAPÀgÀ «ÄµÀ£ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ¨sÁUÀzÀ°è §AqÁæ¼À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ªÀiÁ¼À¥Àà£À n.«.J¸ï. JPïì J¯ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÉÆÃ¥Éqï ªÁºÀ£ÀPÉÌ ªÉAPÀlVj PÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¸ÀzÀj ªÉÆ¥ÉqÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ªÀiÁ¼À¥Àà£À ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV M®PÀtÂÚUÉ M¼À¥ÉlÄÖ, JgÀqÀÆ vÀÄnUÉ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÀiÁ¼À¥Àà£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁ§jUÉÆAqÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉà vÉÆzÀ®Ä vÉÆzÀ®Ä ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ¸ÀºÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¤AwzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CzÀgÀ £ÀA: PÉ.J-37, nJ- 253 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¨Á§tÚ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 165/2009, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà QæµÀÚ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ PÀA¦è, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw, EªÀgÀ JgÀqÀ£Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä, ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ¢:- 20-07-2009 gÀAzÀÄ PÀjAiÀĪÀÄä£À UÀrØUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¤£Éß ¢:- 22-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¸ÀAUÀqÀ PÀjAiÀĪÀÄä UÀrØUÉ ºÉÆÃUÀzÀÝ E£ÉÆߧ⠺ÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ EªÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄUÀ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«ÄAiÀÄÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀjAiÀĪÀÄä£À UÀrØ ºÀwÛgÀ vÀÄAUÀ-¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÁ®Ä eÁj £À¢ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄļÀÄV ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃPÉñÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÀ £ÀAvÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ vÀÄAUÀ-¨sÀzÀæ £À¢ ºÀwÛgÀ¢AzÀ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ J°èAiÀÄÆ PÀAqÀħgÀ°¯Áè. gÁwæAiÀiÁVzÀÝjAzÀ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä DUÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV PÁ®Ä eÁj £À¢ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É.

ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ.

¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 Cr JvÀÛgÀ, PÉÆîĪÀÄÄR, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, July 23, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-07-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À vÁ¬Ä ¨Á¼ÀªÀÄä E§âgÀÄ vÀªÀÄä Hj¤AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, £ÀªÀ°-PÁgÀlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ®Qëöä ¨Á¯Áf gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ CªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ §¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-15 UÀAmÉUÉ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, mÁæPÀÖgÀzÀ ªÀÄÄA¢¤AzÀ CªÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÀÄÄA¢£À §® UÁ°AiÀÄ£ÀÄß CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 210/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 22/7/2009 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ 02/EeÉqï 5321 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ¢AzÀ UÀ«ªÀÄoÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁ° ¸ÀzÀjà ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2009 PÀ®A 323, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà gÁWÀÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, ¸Á: CAf£ÀºÀ½î ºÁ°ªÀ¹Û: ¥ÀA¥Á¸ÀgÉÆêÀgÀ EªÀgÀÄ ²æà ªÀĺÁAvÀ gÁªÀÄzÁ¸À ¨Á¨Á vÀAzÉ ±ÁªÀĸÀÄAzÀgï ¨Á¨Á, ªÀAiÀĸÀÄì 75 ªÀµÀð, ¥ÀA¥Á¸ÀgÉÆêÀgÀzÀ ²æà dAiÀÄ®Qëöäà zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ CZÀðPÀgÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ: 21-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀUËqÀ, £ÀfÃgï, D¹Ã¥sï ºÁUÀÆ CªÀgÀ E§âgÀÄ ¸ÀºÀZÀgÀgÀÄ, £ÀfÃgï£À PÁgï£À°è §AzÀÄ K ªÀÄÄ¢AiÀÄ UÀÄr ¨ÁV®Ä vÉUÉ KPÉ UÀÄr ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄĪÀÅ¢¯Áè, ¤ªÀÄUÉ AiÀiÁgÀÄ ¥ÀæeÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ, CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ £Á¼É UÀæºÀt ¤«ÄvÀå ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄĪÀÅ¢¯Áè CAzÉ, CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ ªÀÄÄ¢ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ ¨ÉÊzÁr £À£Àß ²µÀå gÁWÀªÉÃAzÀæ¤UÉ CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¨ÁV®Ä vÉVwAiÉÆà E®èªÉÇà CAzÁUÀ vÉUÉ¢®è CAzɪÀÅ, CzÀPÉÌ MAzÀÄ KlÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¤ÃªÀÅ vÉUÉAiÀÄ¢zÀÝgÉ, ¤ªÀÄä fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAzÁUÀ £ÁªÀÅ CAfPÉÆAqÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ©mÉÖªÀÅ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ zÉêÀjUÉ PÉÊ ªÀÄÄVzÀÄ DPÀqÉ F PÀqÉ wgÀÄUÁr ¯Á¹ÖUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÁªÀÅ E£ÉÆߪÉÄä §AzÁUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄ¢zÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÉÆâ®è CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ PÁj£À°è ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2009 PÀ®A 353, 427, 447, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ²æà J¯ï.PÉ. ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¯ÉÃ¥Áf PÀ¯Á¯ï, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ SÁnPï, G: QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ, ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ, ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï, §¸Á¥ÀlÖt¢AzÀ DgÁí¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ 17 gÀ°è F PÉÆèÃdgï CªÀ¢üAiÀÄ DzsÀĤPÀgÀt PÁªÀÄUÁj £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj PÁ®ÄªÉAiÀÄ ZÉÊ£ï £ÀA: 75 gÀ ºÀwÛgÀ §¸Á¥ÀlÖt DgÁí¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉAiÀÄ°è eÁUÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀi˯Á£Á vÀAzÉ ¦Ãgï ªÀĺÀäzï ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖzÀÄÝ ¸ÀPÁðj eÁUÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖªÀÅzÀÄ PÁ£ÀƤUÉ «gÀÄzÀÞªÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¤ÃªÀÅ PÀnÖgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¹ CAvÁ ªÀiËTPÀªÁV ºÁUÀÆ °TvÀªÁV ¢: 8-05-2009, 15-06-2009, 23-06-2009 gÀAzÀÄ £ÉÆnøÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À®Ä w½¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À¢zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV vÉgÀªÀÅUÉƽ¸ÀĪÀAvÉ ¢: 20-07-2009 gÀAzÀÄ w½¹zÀÝPÉÌ ªÀi˯Á£Á ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzï U˸ï EªÀgÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ J.E.E. gÀªÀjUÉ w½¹zÀÄÝ, CªÀgÀÆ ¸ÀºÀ §AzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉà ¢:- 20-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©.J¸ï.¦.AiÀÄ ¸À°ÃªÀiï ¨ÉÃUÀA gÁdå PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¢UÀ zÀAqÉÆÃgÀ gÁdå G¥ÁzsÀåPÀëgÁzÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¸Áé«Ä ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ£ÀÄß PÁªÀÄUÁj £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß KPÉ Qý¸ÀÄwÛÃj £ÁªÀÅ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÉÛÃªÉ ¤£ÀUÉ E°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ¤ÃªÉãÁzÀgÀÆ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀ£ÀÄß «ÄÃj PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ MrØzÀgÀÄ. ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä CrØ¥Àr¹zÀ®èzÉà ¸ÀPÁðj PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ®ÄPÁë£ï ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ E°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ PÀ½¹zÀgÀÄ. ²æÃ. ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, July 22, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 155/2009, PÀ®A 279 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.07.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ UÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 45ªÀµÉð ¸Á: ¨É¼À«£Á¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 21.07.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉU vÀªÀÄÆägÁzÀ ¨É¼À«£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ J£ï.ºÉZÀ.63 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¨É¼À«£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 01 ¹- 377 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà §¼ÉÆîýî EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¯Áj dRAUÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ DVgÀĪÀ¢®è. PÁgÀt ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. ¸ÀAUÀªÉÄÃ±ï ²ªÀAiÉÆÃV gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt:

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2009, PÀ®A 395 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 21-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀiÁgÉÃ¥Àà vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ªÁZÀªÉÄ£ï PÉ®¸À ¸Á : gÀnÖ£À ¥ÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ PÉÆgÀªÀgÀ Nt ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ. CgÀ.J¸ï, ¢£ÁAPÀ : 20-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¸À£Àäw j¥Éj ¸ÉAljUÉ ªÁZÀªÀÄ£À PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆzÉ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ : 21-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 02, 02-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ UÀÄqÁ£À zÀ°è PÀĽwzÁÝUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑ ¨Á¬ÄUÉ ¥ÀnÖ ºÁQ £À£Àß PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ¼À §mÉÖ¬ÄAzÀ PÀnÖ F JAlÄ d£ÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¥ÁåAl ±Àlð ºÁQPÉÆArzÀÝgÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 jAzÁ 35 ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ¥ÉÊQ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄUÀ½AzÀ ¤Ã£ÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀgÉ w«zÀÄ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉzÀj¹ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ UÉÆÃqÁ£ÀzÀ°èzÀÝ mÁæ£Àì ¥ÁªÀÄðgÀ ªÉArAUÀ, ºÁUÀÆ C¯ÁägÀ UÀ¼À°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß, ©r¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä UÉÆÃqÁ£À ¸ÀÄvÀÛ ºÁQzÀÝ vÀAw ¨Éð PÀmï ªÀiÁr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À «ªÀgÀ 1) »vÁÛ½AiÀÄ 250 ¨Áæ¸ï gÁqÀÄUÀ¼ÀÄ CA.Q 20,000=00 2) ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 PÉ.f. vÀÆPÀzÀ »vÁÛ¼ÉAiÀÄ £ÀlÄÖUÀ¼ÀÄ CA.Q- 12,250=00 3) ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 PÉ.f. vÀÆPÀzÀ PÁ¥Àg ªÉAiÀÄgÀ ¨Á©£À CA.Q- 10,500=00 4) ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 600 PÉ.f. C®Æå«Ä¤AiÀÄA ¸ÁÌç÷å¥À CA.Q- 36,000=00 5) ºÀ¼ÉAiÀÄ ¨Áæ¸ï ¸ÁÌç÷å¥ÀgÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 PÉ.f CA.Q- 03,000=00, MlÄÖ CA.Q- 81,750=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Tuesday, July 21, 2009


fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ ¥ÉÃzÉ £ÉÃtÂUÉ ±ÀgÀtÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2009, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ zÁ£À¥Àà vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà ºÁUÀ®zÀ 33 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ G.ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ gÉʯÉé E¯ÁSÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á// EAzÀæT®£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ ¥ÉÃzÉ EªÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£À¸ÁÜ¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß »jAiÀÄgÀÄ ºÉÆÃV PÀgÉzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¨ÁgÀzÀÝPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆâzÀÄÝ DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉaqÀw ¨ÁgÀzÉà ¨É¼ÀUÁA £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÉÄãÀmÉãɸÀì PÉøÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è dÄUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. £À£Àß vÀªÀÄä£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà dUÀ° 50 ªÀµÀð ¸Á// UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd 18 ªÀµÀð EªÀgÀÄ DgÉÆæ ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ¸Á¨ï DmÉÆà £ÀA.PÉ.J.16/6972 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// UÀAUÁªÀw EªÀ£À DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÁzÁ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 3-30 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¼ÀªÀAr ¨ÉÆÃZÀ£ÀºÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀA¦è zÁn MAzÀÄ ¥Àgï¯ÁAUÀ CAvÀgÀzÀ°è lA-lA UÁr £ÀA.PÉJ 26/6032 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÀÄ®PÉÆÃn EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JqÀUÀqÉ UÁ° M«ÄäAzÉƪÀÄä¯É §µÀÖ DV CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸ï.L C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, July 20, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ NA ¸Á¬Ä DxÉÆðÃ¥ÉrPÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw ¥ÀzÀäeÁ gÁt UÀAqÀ ¸ÁA¨sÀ²ªÀgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀÄä G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ºÉUÀθÀ£ÀºÀ½î vÁ: f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ²ªÀ¥ÀÄgÀ £À£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£É EzÀÄÝ, £À£Àß vÀAzÉUÉ ºÀĵÁgï E¯Áè CAvÁ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ, CªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £ÀªÀÄä §eÁeï ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/ AiÀÄÄ-1668 £ÉÃzÀÝgÀ°è £À£Àß ªÀÄUÀ ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð EªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢: 19-07-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7:30 UÀAmÉUÉ ºÉUÀθÀ£ÀºÀ½î¬ÄAzÀ ²ªÀ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆgÀmɪÀÅ. ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄw ¸ÁÖöåZÀÆå ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-36/ JA-4379 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£É, ¹UÀ߯ï£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà MªÉÄä¯Éà ¤°è¹ JqÀPÉÌ wgÀÄV¹PÉÆArzÀÝjAzÀ »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ »A¢£À §®¨sÁUÀPÉÌ lZï DVzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ºÁQPÉÆAqÀÄ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ §® ªÉÆtPÁ®Ä ZÉ¥ÉàUÉ, ªÀÄÄjzÀ UÁAiÀÄ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄïÉ, JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, JqÀPÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £À£Àß ªÀÄUÀ ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgïUÉ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ PÀÄwÛUÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ PÀtÂÚUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ zÀvÀÆÛgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 31 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀiÁ£À« CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 162/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢: 19-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä ²æà Dgï.Dgï.¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj ¦J¸ïL. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æà ªÉÄ°é£ï ¥sÁæ¤ì¸ï ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¸ÀwñÀ £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 98, 76, 35, ¦.¹. 24, 33, 07, 47, 61, 66, 100, 279, 207, 325, 339, 99 ªÀÄvÀÄÛ J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] ªÀÄÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦Ãgï ªÀĺÀäzï ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° ¸Á: ¨ÉÃAqÀgÀªÁr-UÀAUÁªÀw 2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, ºÀjd£À G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¸ÀÄgÉñÀ @ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 18 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 42,295-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ §gÀPÁ ¹QÌzÀÄÝ, zÁ½AiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è M§â£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß Dr¸ÀĪÀªÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä, C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÝ ¸Á¸À®ªÀÄj §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ FvÀ£Éà E¸ÉàÃmï Dr¸ÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀgÀÄ.

Sunday, July 19, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 182/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 18.07.2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ £ÁUÁgÁd vÀAzÉ UÉÆÃt ¸Áé«Ä PÁt 28 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ ¸Á: £ÀPÁ¥ÀÄgÀ vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.35/Dgï-9599 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ FgÀtÚ ¸Á : ªÀÄĤgÁ¨Ázï n¥Ààgï £ÀA: PÉ.J.37/6781 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 18.07.2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¤AUÁ¥ÀÄgÀ ZÉPï-¥ÉÆøïÖ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É oÁuɬÄAzÀ 3 Q.«ÄÃ.GvÀÛgÀPÉÌ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß n¥Ààgï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 183/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 18.07.2009 gÀAzÀÄ 2140 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå ºÉƸÀ½î eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á: r.ªÀįÁè¥ÀÄgÀ vÁ: ¸ÉÆAqÀÆgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.35 Dgï-751 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ oÁuɬÄAzÀ 11 Q.«Äà GvÀÛgÀPÉÌ, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ [ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢®è] vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: JªÀiï.ºÉZï-06 J.¹. 3736 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀPÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. UÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉZï.¹.105 ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¢. 17-07-2009 gÀAzÀÄ 7.00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀrØ UÁæªÀÄ¢AzÀ aPÀ̪ÀiÁ¢£Á¼À ªÀiÁUÀðªÁV PÀ£ÀPÀVjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§ vÀAzÉ ±Áå«ÄÃzÀ¸Á§ PÀ¼ÉîÃgÀ ªÀAiÀiÁ 15 ªÀµÀð eÁ. ªÀÄĹèA ¸Á. PÀ£ÀPÀVj EªÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ eÁQÃgïºÀĸÉãï vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§ ¸Á. PÀ£ÀPÀVj DmÉÆà £ÀA. PÉ.J 37 / 7450 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J 37 / 7450 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ «oÀ¯Á¥ÀÄgÀ - »gɪÀiÁ¢£Á¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «oÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ ¸ÀtÚ vÉVΣÀ°è ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¸À¢æ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ DAiÀiÁ vÀ¦à DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J.J¸ï.L. w¥ÀàtÚ PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:.

4] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/2009, PÀ®A 420, 376, 109, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀtªÀé¼ÀÄ ªÀÄrPÉÃj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ ZÀAzÀ¥Àà J«Ää gÀªÀgÀ vÉÆÃlPÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ ºÀÄaÑgÀ¥Àà J«Ää FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀtªÀé½UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹, ¥ÀŸÀ¯Á¬Ä¹, DPÉAiÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆArzÀÄÝ, PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀgÀtªÀé¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ w½zÀÄ, DgÉÆæ ºÀÄaÑgÀ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà, vÁ¬Ä ¨Á®ªÀé, CtÚ §¸À¥Àà CªÀjUÉ w½¸À®Ä CªÀj§âjUÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÉÆÃt JAzÀÄ £ÀA©¹ ¢£ÀUÀ¼É¢zÀÄÝ, F §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ºÀÄaÑgÀ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀAzÉ vÁ¬Ä, CtÚ£ÀªÀgÉÆA¢UÉ «ZÁgÀ ªÀiÁrzÁUÀÆå ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸ÉÆÃt CAvÁ ¢£ÀUÀ¼É¢zÀÄÝ, EzÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¹gÀĪÀÅ¢®è. ºÀÄaÑgÀ¥Àà¤UÉ DvÀ£À vÀAzÉ, vÁ¬Ä, CtÚ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ £ÀA©¹ CvÁåZÁgÀ ªÀiÁr UÀ©üðt ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. C®èzÉ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ¸ÀAeÉ 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ºÀÄaÑgÀ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¤ÃªÀÅ PɼÀ eÁwAiÀĪÀjzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä DUÀĪÀÅ¢®è. ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÁ ªÀiÁrPÉƼÀîj¯É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢:- 17-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CAiÉÆÃzsÀå UÁæªÀÄ¢AzÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɬĹ ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É aPÀÌdAvÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¸ÀwñÀ £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ¥ÉÆæ.¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 33, 61, 99, 100, 339, J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ (1) ªÀÄÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï ¸Á§, 48 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉÃAqÀgÀªÁr-UÀAUÁªÀw (2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-2849 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ CAiÉÆÃzsÀå PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ CAiÉÆÃzsÀå PÀqɬÄAzÀ £ÁªÀÅ ªÁZï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ, £ÁªÀÅ PÀÆqÀ¯Éà gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆÃV ¤AvÀÄ CªÀjUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ vÀPÀët ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ »rzÀÄ «ZÁgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¸À¯ÁV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: CAiÉÆÃzsÀå. vÁ: UÀAUÁªÀw. JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤UÉ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ£À §½ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 800-00 UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï zÉÆgÀQzÀÄÝ, CªÀ£À »AzÉ PÀĽwzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÁzÁ¸ÁºÀ¨ï vÀAzÉ gÁeÁ ¸ÁºÀ¨ï, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 550-00 UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï zÉÆgÀQzÀÄÝ CzÉ. CªÀjUÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ J°èUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃAiÀiÁ JAzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀgÀÄ vÁ«§âgÀÆ C®è°è wgÀÄUÁr MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV d£ÀjUÉ w½¹ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ, ºÀt ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀȵÀÚ JA§ ªÀÄlPÁ §ÄQÌUÉ PÉÆqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁV w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-3404 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À®Ä ºÁUÀÆ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ ºÀwÛgÀ zÉÆgÉvÀ ºÀt, ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, ¥É£ÀÄß, ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Saturday, July 18, 2009

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 167/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-07-2009 gÀAzÀÄ 01-30 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀgÁzÀ 1) SÁeÉøÁ§ vÀAzÉ §ÄqÀ£À¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð, eÁ; ªÀÄĹèA, G: PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ. ¸Á: ¸ÀAvÉ ¨Éʯï 15 £Éà ªÁqÀð UÀAUÁªÀw. 2) ªÉÄʧĸÁ§ vÀAzÉ C§Äݯï gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§À ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, eÁ; ªÀÄĹèA, G: ªÉĵÀ£ï PÉ®¸À ¸Á; 13 £Éà ªÁqÀð E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÀAUÁªÀw. 3) d¯Á¤ vÀAzÉ ±Á«ÄÃzï¸Á§ PÀ£ÀPÀVj ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: 6 £Éà ªÁqÀð ¸ÀAvÉ §AiÀÄ®Ä UÀAUÁªÀw. 4) ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð. eÁ; ªÀÄĹèA, G: PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á; ¸ÀAvÉ ¨Éʯï 15 £Éà ªÁqÀð UÀAUÁªÀw. 5) PÁ¹A vÀAzÉ £ÀfÃgï¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, eÁ; ªÀÄĹèA, G: ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: 6 £Éà ªÁqÀð ªÉĺÀ§Æ§ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw. 6)gÁeÉøÁ§ vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð, eÁ; ªÀÄĹèA, G: ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á; 6 £Éà ªÁqÀð ªÉĺÀ§Æ§ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¸ÀAvÉ §AiÀÄ°£À°ègÀĪÀ SÁeÉøÁ§ EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå. J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ CAUÀd¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀjAzÀ 01) E¹àÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 2980=00, 02) 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 03) MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ mÁªÀ¯ï zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¸À¯ÁVzÉ.

UÀuÉñÀ£À «UÀæºÀ ¨sÀUÀß ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/2009, PÀ®A 295 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 17-07-2009 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà PÀ®ÄÎr ¸Á: 9 £Éà ªÁqÀð °AUÀgÁd PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17-07-2009 gÀAzÀÄ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è °AUÀgÁd PÁåA¦£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ²æà UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðUÉ ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ £ÀªÀĸÀÌj¹ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀĸÀÛ »AzÀÆUÀ¼À DgÁzsÀå zÉʪÀ ²æà UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ §®UÉÊAiÀÄ£ÀÄß vÀÄAqÀj¹zÀÄÝ C®èzÉà vÀ¯ÉAiÀÄ QjlzÀ ªÉÄïÁâUÀªÀ£ÀÄß ¨sÀUÀßUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ±ÉõÀVjgÁªï ¹.ºÉZï.¹. 143 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Friday, July 17, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 179/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 16-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ JA. £ÁUÀgÁd vÀAzÉ JA. zÉÆqÀØ wªÀÄätÚ ¸Á: vÉÆÃgÀtUÀ¯ï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸Á̦üðAiÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀA¥ÀzÁªÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ n¥Ààgï ZÁ®PÀ £ÀA. PÉ.J-35/3959 n¥ÀàgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÁºÀ£À dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ J.J.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 180/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 16-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ±À¦üà vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ ºÀgÀ¥À£ÀºÀ½î¸Á: ªÀÄ®¥À£ÀUÀÄr ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ EªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À mÁæ÷åPÀÖgÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ DgÉÆæ mÁæ÷åPÀÖgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ²æÃ. ºÉZï.UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-07-2009 gÀAzÀÄ 10-45 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ ªÀĺÁ§¼ÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ¥sÀèA§gï ¸Á: ªÁ°äÃQ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ªÁ°äÃQ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ²æà f.J¸ï.GqÀV, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀgÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ¤AzÀ 01) MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ. CA.Q. E¯Áè, 2) ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 950-00, 03) 01 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß. zÉÆgÉwzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.


 


 

Thursday, July 16, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2009, PÀ®A 279, 336 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 181 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆæ PÉAZÀ¥Àà vÁ¬Ä UÁ¼ÉªÀÄä ºÀjd£À, ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10=00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÀPÀVj PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.© ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ vÀ£Àß D¥É wæà ZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA: PÉ.J-26/ ¹Dgï-525 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ºÁUÀÆ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ÷ ¥ÀÄmï ¨ÉÆÃqÀð ªÉÄÃ¯É JAlÄ d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£Á ZÁ®£Á ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀzÉà ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀArÃ£ï ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ PÀ.gÁ.¥ÉÆÃ. ¥ÀgÀªÁV °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzï CPÀâgï ºÉZï.¹-126, ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, July 13, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-07-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 11,30 UÀAmÉUÉ J.J¸ï.L, ²æà PÀ£ÀPÁZÀ® gÀªÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¦.¹. 284 gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ, mÁæPÀÖgÀ £ÀA: PÉ.J-37/n-8355 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA: JªÀiï.ªÁAiÀiï.ªÁAiÀiï.-6315 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢ CtÚ£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ AiÉÆÃUÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ 30 ªÀµÀð PÀÆr ZÀ¼ÀUÉÃj UÁæªÀÄzÉƼÀVAzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉ.E.©. PÉ®¸ÀzÀ ºÀwÛgÀ CrUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ mÁæPÀÖjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ gÁwæ 8,45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀ¼ÀPÀ¥Àà UÁtÂUÉÃgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ZÁ®PÀ£À §®UÀqÉ ¥ÀPÀÌPÉÌ zÉÆqÀØUÁ° ªÀÄqÀUÁ®Ø ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ AiÀÄ®è¥Àà EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj UÁ°AiÀÄ PɼÀUÀqÉ ¹QÌ ºÁQPÉÆAqÀÄ JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÁªÀÄPÀȵÀÚ ºÉZï.¹. 77 PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 152/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 185 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÀAUÀ¥Àà ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 10.07.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ C«ÄãÀUÀqÁPÉÌ vÀªÀÄä ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA§A¢AiÀiÁzÀ ±À²zsÀgÀ EªÀgÀ CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ vÀªÀÄä PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J. 02 JA.r 471 £ÉÃzÀÝgÀ°è ZÁ®PÀ ªÀĺÉñÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12.07.09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C«ÄãÀUÀqÁ¢AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀUÉ PÀĵÀÖV-ºÉƸÀ¥ÉÃl J£À.ºÉZï 13 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀAeÉ 4.45 UÀAmÉUÉ ªÉÄvÀUÀ¯ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁØUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÁå¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÁ夣À°èzÀÝ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ªÀĺÉñÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÀªÀÄä ªÁå¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ ¯Áj £ÀA £ÉÆÃqÀ®Ä J.J£À 36 qÀ§Æè 4299 CAvÁ EzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀt¨sÁ® vÀAzÉ PÀgÀÆ¥Àt£ï ¸Á. PÉƼÀÄîvÀÆÛgÀvÁAqÀ vÀ«Ä¼À£ÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁrzÀAvÉ WÁl ªÁ¸À£É §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ lPÀÌgÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä ªÁå£ ¥ÀÇtð dPÀAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ¸ÀAUÀªÉÄÃ±ï «. ²ªÀAiÉÆÃV gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ DgÉÆæ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÉÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 207/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-7-09 gÀAzÀÄ 2-30 ¦JAPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 2-40 ¦JAPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ E¨Áæ»A vÀAzÉ ªÀ°Ã¸Á§ GAaVqÀ, ªÀ:14ªÀµÀð, ¸Á:PÀÄA¨ÁgÀ NtÂ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀævÀåPÀë £ÉÆÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ²æäªÁ¸À vÀAzÉ £ÉêÀÄtÚ ¹gÀ¸Á°, ªÀ:24ªÀµÀð, eÁ:¥ÀzÀä¸Á° G:¥ÀAZÀgÀ CAUÀr, ¸Á:PÀÄA¨ÁgÀ NtÂ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ 3-10 ¦JAzÀªÀgÉUÉ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß E¨Áæ»A FvÀ£À£ÀÄß lAiÀÄgïUÉ ºÁPÀĪÀ ¥ËqÀgï vÀgÀ®Ä PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÁªÉÃj ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸Á;¨ÉÆÃZÀ£ÀºÀ½î FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï EAf£ï £ÀA:PÉJ;35/ n;4822, £ÀA§j®èzÀ mÁæ°A £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E¨Áæ»A¤UÉ EAf£ïzÀ zÉÆqÀØUÁ°¬ÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E¨Áæ»A£À §®UÁ® ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. JA.J¸ï.§Ä¼ÀîPÀÌ£ÀªÀgï, ¦.L. £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 154/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 12-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉUÉ ²æà Dgï.Dgï.¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁ§Ä¸ÀĨÁ¤ PÀmÉÖAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ¸ÀwñÀ £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj ¦J¸ïL. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 98, ¦.¹. 61, 66, 100, 279, 190, 59, 222, 207 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀuÉÃUËqÀ vÀAzÉ eÉÆÃUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ.¥Á., ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt 2] AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà, DUÀ®UÀrØ, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀiÁ§Ä¸ÀĨsÁ¤ PÀmÉÖAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆæ ¸ÉÊzÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¸ÀƼÉÃPÀ¯ï ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt ºÁUÀÆ EvÀgÉ 14 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 7,295-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ 2 lQð lªÀ¯ïUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉmïUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, zÁ½AiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è E£ÉÆߧâ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ.

Sunday, July 12, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 10-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-15 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 11-07-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/PÉ-4706 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ gÁdÆgÀ PÀqÉUÉ zÁåA¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è Nr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¨sÁj ªÁºÀ£ÀPÉÌ vÁ£Éà lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄævÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 45/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 11-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà §¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 45, eÁ: dAUÀªÀÄ, G: SÁ¸ÀV ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ, ¸Á|| ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw
vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀįÉÆÃZÀ£ÀªÀÄä ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÀ£ÀߪÀÄä ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, EªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸Á¬Ä £ÀUÀgÀ ¢AzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï PÀqÉUÉ D£ÉUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CAzÀgÉ ºÉZï.Dgï.J¸ï.JªÀiï. PÁ¯ÉÃeï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ GªÉÄñÀ gÉrØ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà D®ÆgÀ, vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-37/eÉ-3101 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ZÀ£ÀߪÀÄä ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð EªÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ¼À JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà QæµÀÖ¥Àà J.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2009, PÀ®A 143, 147, 341, 323, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 11-07-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀĺÁAvÀUËqÀ vÀA/ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ªÀAiÀiÁ 30 eÁ. ªÁ°äÃQ ¸Á. EzÁè¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ. 10-07-09 gÀAzÀÄ EzÁè¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁAvÀUËqÀ vÀA/ ºÀ£ÀªÀÄUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánî EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä zÁj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ §A¢zÀÄ, ¤£Éß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 11-07-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ §ÄdPÉÌ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Saturday, July 11, 2009

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 153/2009 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢:- 10-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ PÉøÀgÀºÀnÖ UÁæªÀĪÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦ fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ¥ÀPÀÌzÀ MAzÀÄ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ PÉ.E.©. ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ½UÉ ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, DUÀ gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÉøÁ¬Ä, ¸Á: PÉøÀgÀºÀnÖ vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 750-00 ¹QÌzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛà CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄlPÁ §ÄQÌAiÀiÁzÀ ¹zÁæªÀÄ @ ¹zÁæªÀĸÁé«Ä ¸Á: UÉÆgÉèÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.     

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 102/09 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹

¢£ÁAPÀ: 10-07-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀAV gÀfÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA ªÀ: 9 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ zÀªÀSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¸À®Ä PÁgÀlV J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JqÀ §¢UÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ZÀ£Àß«ÃgÀUËqÀ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ/ ¸ÉÊ £ÀA: PÉ,J-37/ PÀÆå-1833 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢0zÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ CªÀgÀ£ÀÄß PÉqÀ« vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ©¢ØzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAVUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀgï ªÉÆÃ/¸ÉÊ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ §¸ÀªÀgÁd dPÀÌAr EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ªÉÄÊPÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] AiÀÄ®§ÄUÀð ¥Éǰøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 09/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ ªÀÄAdļÁ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ LzÀÄ wAUÀ¼À EAzÉ PÉÆãÀ¸ÁUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ azÁ£ÀAzÀ F¼ÀUÉÃgï FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ UÁ½ ±ÀPÀ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 10-07-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 03-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ UÁ½ ±ÀPÀ EgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è dÄUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀA¥ï¸Émï ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀwÛUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] AiÀÄ®§ÄUÀð ¥Éǰø oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/09 PÀ®A 457, 380, 302 L¦¹

¢£ÁAPÀ 09-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÆègÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀĪÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà PÀÄj EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj 2] §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀiÁzÀgÀ FvÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr¹zÁÝgÉ, EzÀ®èzÉà JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ ªÀÄÈvÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀÆègÀ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ ¢£À gÁwæ £ÁlPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¸ÉÖÃf£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁåUÉÃj, ªÉÄʯÁgÀ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj EªÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÉƯÉAiÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¸ÉÖÃf£À°è §gÀ°PÉÌ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ, ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉÆr §r ªÀiÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆj£À°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, July 10, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 09-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÁzÀ ²æà ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§ vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ ªÀAiÀÄ: 22, eÁ: ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á|| §¸Á¥ÀlÖt vÁ|| UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-36/Dgï-3265 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¸Àvï¥Á¯ï ZËzÀj FvÀ£À »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸Á¥ÀlÖt PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀPÉÌ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃqï£À°è CAzÀgÉà ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ vÉÆÃlUÁjPÁ D¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà PÀ®ä¤, vÀ£Àß mÁmÁ EArPÁ PÁgï £ÀA: PÉJ-37/JªÀiï-3347 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ §®UÀqÉAiÀÄ ZÀ¥ÉàAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ¸Àvï¥Á¯ï ZËzÀj FvÀ¤UÉ UÀzÀÝzÀ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ªÀÄÆPÀ ¥ÀlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï dRAUÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ¨ÉÃ¥ÀðnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 09-07-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÀPÀVj - UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ£ÀPÀVj E£ÀÆß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ Q.«Äà zÀÆgÀ EgÀĪÁUÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ n. gÁªÉÄñÀégÀ EªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀ K. J¸ÀĨÁ§Ä vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªï ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß AiÀĪÀĺÀ °¨ÉgÉÆà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37 / PÉ. 389 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¸ÉÊqï PÉÆqÀ®Ä vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß qÁA§gï gÉÆÃr¤AzÀ PɼÀV½¹ ¥ÀÄ£ÀB qÁA§gï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¹Ìqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁrAiÉÆA¢UÉ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À JqÀUÁ® »A§qÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÉÊ UÀ½UÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. n. gÁWÀªÉÃAzÀæ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. RªÁ¸À ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç ¦.L. r.¹.L.© ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ºÉZï.¹ 73, 28 gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÀ£ÀPÀVj UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è «zÀÄåvï PÀA§zÀ PɼÀUÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ M.¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV M.¹ aÃn §gɬĹ PÉƼÀÄîwÛzÀÝ d£ÀgÀÄ vÀ¦à¹ PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ M.¹ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwzÀÝ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¦ÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ ©Ãr ¸Á: PÀ£ÀPÀVj ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 740=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 120/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÉÎ PÀĵÀÖV ºÉzÁÝj gÀ¸ÉÛ ¨ÁdÄ ZÀAzÀæUËqÀ ¥Án¯ï ¸Á: UÀĪÀÄUÉÃj gÀªÀgÀ MAzÀÄ PÀlÖqÀzÀ ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁRavÀªÁzÀ ¨sÁwä C£ÀéAiÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 34, ¦.¹. 330, 329, 125, 281, 38, 180, gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ §ºÁgï CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ M§â£ÀÄ E¸ÉàÃl dÄeÁl DqÀÄwzÀÄÝ M§â£ÀÄ J¯É ºÁPÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ dÄeÁlzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä dÄeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ ªÀåQÛUÀ¼ÁzÀ 1] GªÉÄñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ 35 ªÀµÀð, ¸Á: PÀĵÀÖV 2] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀÄA§gÀUÀÄ¢Ý ªÀAiÀiÁ: 28 ¸Á: PÀĵÀÖV 3] ªÀĨÁ¼ÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ§zÀæ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 42, ¸Á: ²gÀ¹ ºÁ:ªÀ: PÀĵÀÖV 4] ªÀÄ£ÀÆìgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ±ÀÄRÄgÀ ªÀAiÀiÁ: 25, ¸Á: PÀĵÀÖV 5] ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀ«AiÀÄ¥Àà ¨ÉÆë ªÀAiÀiÁ: 25, ¸Á: PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀtzÀ°è EzÀÝ MlÄÖ ºÀt 14,000=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PɼÀUÉ ºÁ¹zÀ ZÁ¥É EzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVjªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

Wednesday, July 8, 2009

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/09, PÀ®A: 283 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 07-07-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¥ÀjªÀļÁZÁgÀ ºÉZï¹-63 gÀªÀgÉÆA¢UÉ E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ §¸ï ¸ÁÖöåAqï gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ CAzÀgÉ ªÁtÂdå vÉjUÉ PÀZÉÃjAiÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆà jÃPÁë UÁågÉÃeï£À°è 3 DmÉÆà jÃPÁë UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¹ j¥ÉÃj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/09, PÀ®A: 283 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 07-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ fÃ¥ï£À°è UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÁd¨sÀªÀ£À PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ PÀA¦è ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ²ªÉ mÁQÃeï ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀPïì ±Áå¥ï [UÁågÉÃeï] £À°è 8-10 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É ¤°è¹ j¥ÉÃj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 22/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.07.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÀqÉØ¥Àà CrØ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: a®ªÁqÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.07.09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ¸Á: a®ªÁqÀV ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆäj£À EvÀgÉà PÉ®ªÀÅ d£ÀgÉÆA¢UÉ gÁªÀÄtÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ.E.©. PÀA§ ºÁPÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀA§ ²ªÁ£ÀAzÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ®PÀÌ¥Àà ºÉZï.¹ - 71 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2009. PÀ®A 447, 323, 324, 504, 506 R/W 34 IPC

¢£ÁAPÀ: 07-07-2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©nÖzÀÄÝ, PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉƽîj, CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆqÀ° PÁªÀÅ, ºÁUÀÆ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

5] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2009 PÀ®A. 323,324,355,504,506 gÉ.«. 34 L.¦.¹

¦ÃAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ §gÀvÀPÀÌ ¥Á®Ä PÉüÀ®Ä PÀ£ÀPÀVj oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ GªÀĽ PÁmÁ¥ÀÆgÀ ¹ªÀiÁzÀ°è vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ DPÉUÉ CªÁZÀå ±À§Ý UÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨ÁgÀPÉÆð¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 169/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ : 07-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï. 13 £ÁåµÀ£À¯ï zÁ¨Á ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆøÉÊ UÀ¼À£ÀÄß »A¢¤AzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MzÀÝPÉÆÌAzÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 60/2009 PÀ®A 279,337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-07-09 gÀAzÀÄ 1-30 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ UÀzÉÝÃ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà ZɮĪÁ¢ G-¯Áj £ÀA§gÀ PÉ.J.-28 / © - 5785 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï , ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß J£ï,ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀÄlUÀªÀÄj ¹ÃªÀiÁ ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA§gÀ , J.¦.- 02 / AiÀÄÄ - 6638 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄÄgÀ½ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß DwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »AzÉ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃV, gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆgÀl £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÁ¬Ä¹ D¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ D¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ DgÉÆæ ªÀÄÄgÀ½ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 


 

Tuesday, July 7, 2009

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA 63/09 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ

¢£ÁAPÀ 15-06-09 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÉÊ®eÁ EªÀ¼ÀÄ ®PÁä¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨É½UÉÎ 09-00 PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ PÀA¥ÀÆålgÀ PÁè¹UÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ gÁwæ 7-00 ¦.JA.PÉÌ DzÀgÀÆ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ ªÁ¥À¸ï ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV J¯Áè PÀqÉ ºÀÄrPÁrzÀgÀÄ ¹UÀ°®è. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06-07-2009 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ CªÀgÀ vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ. 59/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 06-07-09 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁr £ÀA§gÀ PÉ.J.-37,/PÉ- 5927,£ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢ ¸ÉÆêÀÄtÚ gÀªÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ ¨ÉÊgÀ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄÆzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß DwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ dUÀ¢Ã±À¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA- 64/09 PÀ®A 3, 42, 43, 44 PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 ºÁUÀÆ R¤d ªÀÄvÀÄÛ UÀt ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Ý [JA.JA.Dgï.r] PÁAiÉÄÝ 1957 gÀ 4 [1], 4[1-J]

¢£ÁAPÀ: 06-07-09 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ AiÀÄrAiÀiÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 87/F -0.34 UÀÄAmÉ ºÁUÀÆ ¸ÀªÉð £ÀA. 87/E -0.-34 UÀÄAmÉ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀĪÁV PÀ®Äè §AqÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÉUÉzÀÄ UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁr ¸ÀPÁðj ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ®ÄPÁë£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ

¢:- 06-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ ²æà CA§gÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ZÀ£Àß½î, UÀzÀUÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ: 06-07-2009 gÀAzÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ PÀAqÀPÀÖgï FvÀ£À£ÀÄß §¸ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¥sï-177 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëĹzÀÄÝ, ªÀiÁ¤é¬ÄAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï UÀAUÁªÀwUÉ §gÀ®Ä ºÉÆgÀmɪÀÅ. £Á£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀAeÉ 6:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ zÁn UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è JzÀgÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj §gÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀ »AzÀÄUÀqÉ MAzÀÄ PÁgï §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÁgï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀ£Àß JqÀUÀqɬÄAzÀ MªÉÄä¯Éà §®UÀqÉ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ £À£Àß §¸ï£À ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. §¸ï£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV §¸ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀݪÀgÀ ¥ÉÊQ 3 d£ÀjUÉ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä PÀAqÀPÀÖgï¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ §¸ï£ÀÄß E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÀWÁvÀ GAlÄ ªÀiÁrzÀ PÁgï£À°èzÀÝ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÁ®£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánïï, ªÀAiÀĸÀÄì 33 ªÀµÀð, °AUÀAiÀÄvÀ G: ¥Áåj PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¦üïïØ C¹¸ÉÖAmï ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw JA§ÄªÀªÀjUÉ JqÀUÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÁgï£À°èzÀÝ ªÀÄ®è£ÀUËqÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀgÉñÀ vÀAzÉ J£ï. PÀȵÀÚ ¸Á: ªÀįÁð£À ºÀ½î vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀgÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2009 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.07.09 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÉÃRªÀé vÁ¬Ä ©üêÀĪÀé ¥ÀæeÁj ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj, vÁ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06.07.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:15 UÀÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ vÀªÀÄä HgÁzÀ ¯ÁZÀ£ÀPÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä mÁæöåPÀì £ÀA. PÉ.J. 37/ ©-3699 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀÄtÂPÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 26- PÉ. 6164 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »A¢¤AzÀ NªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä §AzÁUÀ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀì ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ vÀgÀzÉ EzÁÝUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ vÉVΣÀ°è ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ mÁæöåPÀì£À°èzÀÝ PÀĽwzÀÝ EvÀgÀjUÀÆ C®è°è ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ D£ÀAzÀ PÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀì ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ«ZÀAzÀæ CAvÁ w½¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¦.J¸ï.L ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñï. «. ²ªÀAiÉÆÃV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï UÀÄ£Éß ¸ÀA. 168/2009 PÀ®A 323, 353, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 06-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï. 13 ¹ªÀiÁè PÁæ¸ÀzÀ°è DgÉÆæ ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ¸Á: »mÁß¼À ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: »mÁß¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä°è ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÉÎ C¯Éèà ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ AiÀiÁPÉà ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÉÎ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÉÎ DgÉÆæ ±ÉÃR¥Àà EvÀ£ÀÄ ¤£ÉãÀÄ ¸ÉAmÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÁPÀ §gÀÄwÛ¢Ý ¤Ã£ÀÄ ¥ÉǰøÀ¤zÀígÉãÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸ÉAmÁ ºÀgÀPÉƼÁîPÁUÀ®è CAvÁ DzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ CAvÁ CAzÁUÉÎ ±ÉÃR¥Àà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛªÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ.ªÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ²ÃWÀæ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzÁÝ0 ¤ªÉâ¹PÉÆArzÉ.

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA. 154/2009, 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-07-2009 gÀAzÀÄ 20-15 UÀAmÉUÉ ²æà ±ÁAvÀUËqÀ, J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ £À£Àß PÀqÉUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-07-2009 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸Á¢üÃPï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§Ä¸Á§ 30 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: ¥ÉÃAlgï PÉ®¸À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ vÁAqÁ, UÀAUÁªÀw. 2] ºÀĸÉä vÀAzÉ C°¸Á§ £ÀÆgÀªÀ° 28 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: ¹ªÉÄÃAmï PÉ®¸À ¸Á:- §¸ÀªÀtÚ ¸ÀPÀð¯ï, UÀAUÁªÀw. D£ÉÃUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀzÀ°èAiÀÄ ªÀĹâAiÀÄ (oÁuɬÄAzÀ zÀQëtPÉÌ CA.1 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è.) ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà ±ÁAvÀUËqÀ, J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÉÆæ.¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1535-00, 03 ¸ÀtÚ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï 1650 £ÉÃzÀÄÝ zÉÆgÀQgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 19-00 UÀAmɬÄAzÀ 19-45 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀj§âgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ °Ã¯É ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄĪÀ Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ ªÉÄðAzÀ ²æà AiÀÄ®è¥Àà ºÉZï.¹. 78 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¸À¯ÁVz

Sunday, July 5, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 4-7-09 gÀAzÀÄ 12-05 ¦JªÀÄPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà UÀlÖ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¥Ánïï, ªÀ:54ªÀµÀð, eÁ:UÁtÂUÉÃgÀ, G:²gÀ¸ÉÛzÁgÀ ¸Á:®PÀ̪ÀÄ£ÀUÀÄ¼É ºÁ:ªÀ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 3-7-09 gÀAzÀÄ 7-45 ¦JAPÉÌ vÁªÀÅ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ-37 PÉ-8374 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ dªÁºÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ J.n.JA.UÉ ºÉÆÃUÀ®Ä J£ï.ºÉZï.63 ªÉÄÃ¯É PÉÆtÆÚgÀÄ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨ÁdÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ï £ÀA:PÉJ-37 J¥sï-344 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¦AiÀiÁ𢠻A¢¤AzÀ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À JqÀPÉÌ ºÉÆgÀ½¹zÀÝjAzÀ §¹ì£À JqÀ¨Ár ¦AiÀiÁ𢠪ÉÆÃ.¸ÉÊ.ºÁåAqÀ¯ïUÉ §rzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ vÀªÀÄä §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁjøÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV C®è°è M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. C±ÉÆÃPÀ UÀ®UÀ° ºÉZï.¹-115, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 04-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄtÚ PÀÄj, ¸Á|| ©PÀ£À½î 2) zÉêÉAzÀæ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á|| ºÀ®UÉÃj 3) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà UÀ¢Ý, ¸Á|| CgÀPÉÃj vÁ|| AiÀÄ®§ÄUÁð 4) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄrAiÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ, ¸Á|| ©PÀ£À½î 5) ¨ÉlzÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØgÁªÀÄ¥Àà UÀÄqÁè£ÀÆgÀÄ, ¸Á|| ¨ÉüÀÆgÀÄ     6) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¤AUÀgÉrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ, ¸Á|| »gÉùAzÉÆÃV 7) ªÀdæ¥Àà vÀAzÉ ¹gÀ¸À¥Àà zÀ¸ÉÛ£ÀªÀgï, ¸Á|| »gÉùAzÉÆÃV 8) ªÀÄj£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ UÀÄzÉßÃ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á|| ©PÀ£À½î 9) ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄzÉߥÀà ¸À¹, ¸Á|| ©¸ÀgÀºÀ½î EªÀgÀÄ »gÉùAzÉÆÃV ¹ÃªÀiÁzÀ §¸À¥Àà ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀqÀQ ºÀ¼ÀîzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-¨ÁºÀgï JA§ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà «ÃgÀtÚ JA. ºÀ½î ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 6150/- ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

¯Áj PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2009, PÀ®A 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 04.07.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, vÀ£Àß G¸ÀÄÛªÁjAiÀÄ°è MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 28 J-0678 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ, CzÀPÉÌ UÀ«¹zÀÞ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀuÉÚ¥Àà N¯ÉÃPÁgÀ ¸Á: ¤ÃgÀ®V vÁ: ºÁªÉÃj FvÀ¤gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.06.2009 gÀAzÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è PÉÆî ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ PÉÆ¥Àà¼À vÁ®ÆQ£À VtUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ J¥sÀ.¹.J¸À PÉ«ÄPÀ®ì EªÀjUÉ vÀ®Ä¦¸À¯ÉAzÀÄ ¢: 26.06.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J£ïºÉZï 63 gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ gÀÄzÀæAiÀÄå PÉÆý ¥sÁªÀÄð ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄä¯Éà ¯ÁjAiÀÄ EAd£À £À°è ±À§Þ §A¢zÀÝjAzÀ F §UÉÎ ZÁ®PÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉÇÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ªÉÄPÁ¤PÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ j¥ÉÃj ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ ªÉÄPÁ¤PÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹UÀzÉà EzÀÄØzÀjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ vÁ¸ÀÄ ©lÄÖ ªÁ¥À¸À ¯Áj ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¯Áj PÁtzÉà EzÀÄÝzÀgÀ §UÉÎ £À£ÀUÉ ¥ÀÅ£À: ¥ÉÇÃ£ï ªÀiÁr w½¹gÀÄvÁÛ£É. £Á£ÀÄ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À §AzÀÄ ¥sÉ£Á£Àì PÀA¥À¤ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÉÆî C£ï-¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä¯ÁjAiÀÄ §UÉÎ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¢: 26.06.2009 gÀ gÁwæ 11:30 jAzÀ ¢: 27.06.2009 gÀ 00:30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2009, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04-0-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5,30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀààvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ¥ÀrAiÀÄ¥Àà ¸Á: »gÉç¤ßUÉÆüÀ vÁ: PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁUÉ ¦ügÁå¢ UÀAqÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è ¥ÀA¥À±ÉÃl ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÀÄ¼É §A¢zÀÝjAzÀ MrؤAzÀ PÁ®Ä eÁj ¥ÀA¥À±ÉÃl ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨ÁUÀ Q«AiÀÄ »A¨ÁUÀ ¥ÀA¥À±ÉÃl ©zÀÄÝ UÁAiÀĪÁV Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008