Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, March 30, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-15 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á.£ÀAzÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, F ¢ªÀ¸À ¨É¼ÀUÉÎ vÀªÀÄÆäj£À ²ªÀ¸ÀAUÀAiÀÄå ¨É£ÀPÀ£Á¼ÀªÀÄoÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð vÁ®ÆQ£À ªÀtUÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ®UÀß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¯Áj £ÀA J.¦-04/n-4014 gÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÉÎ PÀĵÀÖV-vÁªÀgÀUÉÃgÁ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ zÁn 01 QÃ.«Äà zÀÆgÀzÀ°è EzÉà ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«¤AzÀ PÀÆrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ KgÀÄ (¢§â) EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¯Áj ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ «.Dgï.J¯ï. ¯Áj £ÀA PÉJ-25/J-3385 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAeÉ 07-00 UÀAmÉUÉ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ±ÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ UÉÆãÁ¼À EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ EvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ UÁAiÀÄ¥ÀÄlÖUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ DVzÀÄÝ. vÀªÀÄä ¯Áj C°èAiÉÄà ¤AwzÀÄÝ, ºÁUÀÆ DgÉÆæ «.Dgï.J¯ï ¯Áj ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C®èzÉ ¥ÉưøïUÉ ªÀiÁ»w PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ wêÀæ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ±ÁåªÀÄtÚ£À£ÀÄß E¯ÁdPÁÌV SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĵÀÖVUÉ vÀAzÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁj DUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢: 29-03-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀÄ aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ JªÀiï.J¯ï.¹ AiÀiÁ¢ §A¢zÀÄÝ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÀ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ DgÉÊPÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÉZï.J. ªÉAPÀmÉñÀ EªÀjUÉ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢: 29-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀÄ®PÀtÂð E§âgÀÄ PÀÆr ºÀ¸À£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ R§gÀ¸ÁÛ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ n«J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉJ-37/J¯ï-2469 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²æÃPÁAvÀ CAiÀiÁavÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlªÀ£Éà vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà UÁr ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÀqÉ ©zÀÝ£ÀÄ. F C¥ÀWÁvÀzÀ°è DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV C®è°è ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛªÉ. ²æà C±ÉÆÃPÀ J.J¸ï.L £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:29-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠸Á§tÚ vÀAzÉ wªÀÄätÚ vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ- 28 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£ÀªÀÄgÀr vÁ; zÉêÀzÀÄUÁð ºÁ:ªÀ: £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±À EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-3-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw gÀAUÀªÀÄä EªÀgÀÄ ²æà ¹zÀÝ°AUÉñÀégÀ gÉÊ¸ï «Ä®£À°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ¦gÁå¢ ºÉAqÀw ²æêÀÄw gÀAUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀÆ¥Á ªÀAiÀÄ-3 ªÀµÀð EªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ²æà ¹zÀÝ°AUÉñÀégÀ gÉʸï«Ä¯ï ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀgÁd ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ PÁgÀlV- £ÀªÀ° gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀ° PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀÆ¥Á ªÀAiÀÄ- 3 ªÀµÀð FPÉUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹, ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÀÆ¥Á EªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Tuesday, March 27, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 26-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀPÀ®ÎqÁ ¹ÃªÀiÁzÀ JA.Dgï.PÉ qÁ¨sÁzÀ ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J-37/ n-4777, mÁæ° £ÀA§gÀ §gɬĸÀzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è EArPÉÃlgÀ ºÁUÀÆ ¥ÁQðAUÀ ¯ÉÊl£ÀÄß ºÁPÀzÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¤°è¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J-37/PÉ-6935 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Á:PÉƽºÁ¼À EvÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÁØ¢rØAiÀiÁV CwªÉÃUÀªÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ¤°è¹zÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ ºÁUÀÆ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ mÁæ°AiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Mr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÁeÁ¸Á§ ¹.ºÉZï.¹.-90 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ZÁ®PÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-26/03/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀAzÉ d§âgÀSÁ£ï EªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ£ÀéAiÀÄ NA.¸Á¬Ä D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀĸÉãÀSÁ£ï vÀAzÉ d§âgÀSÁ£ï ªÀAiÀĸÀÄì: 25 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA, G: ¥ÉAlgÀ PÉ®¸À ¸Á: ºÀ¼É §Ar ºÀ¯Áð¥ÀÆgÀ vÁ: PÉÆ¥Àà¼À £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄzÀÝAiÀÄ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "¢£ÁAPÀ: 23-03-2012 gÀAzÀÄ PÉÆgÀAPÁåA¦£À°è £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÁågÀ« ºÀ§âzÀ EzÀÝ ¤«ÄvÀå £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ d§âgÀSÁ£À, vÁ¬Ä EªÀiÁªÀÄ©Ã ºÁUÀÆ CtÚ £Á²gÀSÁ£À J®ègÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ CmÉÆà £ÀA§gï PÉ.J-37/J-94 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ ºÀ§â ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ªÁ¥À¸ÀÄì £ÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ CzÉà CmÉÆÃzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ UÀrØ PÁæ¸À zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ©æqÀÓ ¸À«ÄÃ¥À PÁ®Ä ªÀÄrAiÀÄ®Ä CmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¹ PÁ®Ä ªÀÄrzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀuÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀÄnzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÁV £À£ÀUÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ CtÚ£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä SÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gï PÉ.J-37/eÉ-5585 CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢: 26-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ¦.n. xÉÆÃgÁl ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀªÀÄUÉ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ ªÀqÀØgÀ NtÂAiÀÄ ²æÃ. UÀ«¹zÉÝñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ d£ÀjUÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀPÁðj ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA: PÉJ37f261 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁwæ 7-00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ¢ªÀlgÀ ¸ÀPÀð¯ï, dªÁºÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆgÀlÄ ±ÁgÀzÁ avÀæªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥Éưøï fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ fÃ¥À ºÀwÛgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ©lÄÖ G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr PÁ®ßrUÉAiÀÄ°è ²æÃ. UÀ«¹zÉÝñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀqÀØgÀ NtÂUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV ¤AwzÀÄÝ, CªÀjUÉ M§â£ÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ aÃnAiÀÄ°è K£ÉÆà §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ CªÀjUÉ C°ègÀĪÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è gÁwæ 7-20 UÀAmÉUÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, CªÀjUÉ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÄÝ, DUÀ vÁªÀÅ CªÀ£À£ÀÄß zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀjA¸Á§ vÀAzÉ zË®vÀ¸Á§ PÁvÀgÀQ ªÀAiÀiÁ 46 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: ¢rØ Nt PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ 100 ¥ÉÃf£À £ÉÆÃmï ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£Àß ºÁUÀÆ MAzÀÄ aÃn ¹QÌzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è ªÉÆzÀ°UÉ JgÀqÀPÀëgÀzÀ CAPÉ CzÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÀtªÀ£ÀÄß §gÉ¢zÀÄÝ EzÀÄÝ, F §UÉÎ CªÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ F aÃn ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀÄ EzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ vÀ£Àß vÀ¥Àà£ÀÄß M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ F ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛ CAvÁ PÉüÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¸À°¯Áè. £ÀAvÀgÀ CªÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt zÉÆgÉwzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ ¥Àj²°¸À¯ÁV 100 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ªÀÄÄR ¨É¯ÉªÀżÀî MlÄÖ 05 £ÉÆÃmïUÀ¼ÀÄ 50 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ªÀÄÄR¨É¯ÉªÀżÀî 02 £ÉÆÃmïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÀÆ 10 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ªÀÄÄR¨É¯ÉªÀżÀî 10 £ÉÆÃmïUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ »ÃUÉ CªÀ£À ºÀwÛgÀ gÀÆ: 700=00 £ÀUÀzÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ EzÉ.

Monday, March 26, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ °AUÀAiÀÄå UÀÄgÀÄ«£À ªÀAiÀÄ:19 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á:PÉÆgÀqÀPÉÃj vÁ:PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠥ÀÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 25-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ CªÉÆÃWÀ¹zÀÝAiÀÄå E§âgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA:PÉ.J-37/J¸ï-0363 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀÖVAiÀÄ PÉæöʸÀÛ QAUï ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ PÁgï £ÀA:fJ-09/J-2657 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀAiÀÄå FvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ £ÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ ªÀÄÄAzÉ JqÀgÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝ gÁªÀÄtÚ JA§ÄªÀªÀ¤UÉ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ lPÀÌgÁV CªÀ£ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ, gÁªÀÄtÚ¤UÉ, ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°èzÀÝ §¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀAiÀÄå ºÉZï.¹-08 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-25/03/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢ ²æà VjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ±ÉõÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 68 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 25-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ JA. §¸À¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 48 ªÀµÀð EªÀgÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ, ¤ªÀÄä ©ÃUÀwAiÀiÁzÀ VjAiÀĪÀÄä JA¨ÁPÉAiÀÄÄ §¹ì¤AzÀ E½zÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ vÀPÀët WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÉãÀÄ. VjAiÀĪÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä DPÉAiÀÄÄ ºÉýzÉÝãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ HjAzÀ §A¢zÀÄÝ §¸ÀÄì E½zÀÄ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £À£Àß »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ M§â PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ©zÉÝãÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ JqÀUÁ®Ä ºÉ¨ÉânÖUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ PÁgÀ £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-37/JA-5097 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä §qɸÁ§ ¸Á: PÁgÀlV CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ ZÁ®PÀ PÀÆr CzÉà PÁj£À°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £À£Àß ©ÃUÀw ªÀÄjAiÀĪÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ NA ¸Á¬Ä CxÉÆÃð¥ÉrPï D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ «ÄÃgï ºÉZï.¹. 88 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 25-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ n. gÁªÀÄ ¨Á¸ÀÌgÀ vÀA/ n. ¸ÀħâgÁªï ªÀAiÀiÁ. 41 eÁw. PÀªÀiÁä G. UÀ¢Ý PÉ®¸À ¸Á. ºÉƸÀ§Ar ºÀ¯Áð¥ÀÆgÀ vÁ.f. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ aPÀÌ¥Àà ºÉƸÀ§Ar ºÀ¯Áð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄ°V PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J-37/J¯ï.6236 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd PÀÄgÀħgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà¤UÉ oÀPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¼À®Ä E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà zÁåªÀÄtÚ ºÉZï.¹ 69 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArg

Saturday, March 24, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2012 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23/03/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀAZÀ¥Àà vÀAzÉ §dÓ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 25 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: dªÀiÁ¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 23-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ §dÓ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà 50 ªÀµÀð, vÁ¬Ä ²ªÀ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ §dÓ¥Àà 48 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ PÀĪÀiÁj ¹zÀݪÀÄä 22 ªÀµÀð £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆr DgÁí¼À UÁæªÀÄzÀ C½AiÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ FvÀ£À mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/9314 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁmÁ J¸À ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C½AiÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: DgÁí¼À FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. PÁgÀlV ©lÄÖ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §gÀUÀÆgÀ PÁæ¸À zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÁV ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ §AzÁUÀ £ÀªÀÄä mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÁ®PÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ FvÀ£ÀÄ MªÀÄä¯Éà ¨ÉæPï ºÁQ ¸Àé®à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ vÀUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ £Á«zÀÝ ªÁºÀ£ÀzÀ JqÀ¨ÁUÀ¢AzÀ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÁV mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀ°è £À£Àß vÀAV ¹zÀݪÀÄä½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV DPÉAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÁºÀ£ÀzÀ°è £ÀªÀÄUÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ §¸ï £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï EzÀÄÝ £ÀA§gï PÉ.J-37/J¥sï-321 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà ©gÀzÁgÀ UÀAUÁªÀw PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. r¥ÉÆà CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

¢: 23-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢: 23-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-37/J¯ï-1674 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ £ÀªÀÄä C½AiÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà §UÀ£Á¼À FvÀ¤UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÉƸÀ ªÀÄ£É PÉ®¸À £ÀqÉ¢gÀĪÀ PÁ½zÁ¸À£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀ¼É r¹ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÀUÉ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ PÁgï £ÀA: PÉJ-21/J£ï-897 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ Nr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄä UÁrAiÀÄ ¤UÀ¢vÀ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀzÉà §AzÀÄ £ÀªÀÄä UÁrUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è £À£ÀUÉ JqÀPÁ® ªÉÆtPÁ® ªÉÄÃ¯É vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀ vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà £À£Àß C½AiÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà¤UÉ PÀÆqÁ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. DAd£ÉÃAiÀÄ r.J¸ï. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-03-2012 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢üzÁgÀ ªÀĺÉñÀ ªÀÄ£ÀUÉÆý EªÀgÀÄ ºÀ¯ÉèAiÀÄ §UÉÎ MAzÀÄ °TvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦gÁå¢üzÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ vÀªÀÄä ¦vÁæfðvÀ D¹ÜAiÀÄ ºÉÆ®UÀ¼À ¥Á®ªÁnßAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÁdå £ÀqÉ¢zÀÄÝ CA¢¤AzÀ ¦gÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ü ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀjUÉ M§âjUÉƧâgÀ£ÀÄß PÀAqÀgÉ DUÀĪÀ¢¯Áè, »ÃVgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-03-2012 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹zÉßPÉÆ¥Àà §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §¸À¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ 2) PÀ¼ÀPÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ 3) D±ÉÆÃPÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ 4) AiÀÄ®è¥Àà vÉÆArºÁ¼À 5) £ÁUÀ¥Àà vÉÆArºÁ¼À 6) CrªÉ¥Àà PË¢ 7) «dAiÀÄ PË¢ 8) ªÀÄ®PÁdÄð£À ªÀÄ£ÀUÀƽ 9) PÀªÀÄ®ªÀé ªÀÄ£ÀUÀƽ 10) ¥ÉæêÀiÁ ªÀÄ£ÀUÀƽ 11) ¹zÀݪÀé vÉÆArºÁ¼À J®ègÀÆ ¸Á: ¹zÉßPÉÆ¥Àà & ElV UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀÛgÁV ¦gÁå¢üzÁgÀ¤UÉ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ DgÉÆæ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ §¸À¥Àà EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ® ©lÄÖPÉÆqÀÄwÛÃgÉÆà K£À¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦gÁå¢üzÁgÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ü vÀAzÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄPÀ̼ÀÆ ¸ÀºÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÀnÖUɬÄAzÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÀĺÁAvÀ¥Àà ºÉZï.¹-55 PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-03-2012 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢üzÁgÀ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ EªÀgÀ ºÉýÃPÉ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦gÁå¢üzÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ vÀªÀÄä ¦vÁæfðvÀ D¹ÜAiÀÄ ºÉÆ®UÀ¼À ¥Á®ªÁnßAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÁdå £ÀqÉ¢zÀÄÝ CA¢¤AzÀ ¦gÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ü ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀjUÉ M§âjUÉƧâgÀ£ÀÄß PÀAqÀgÉ DUÀĪÀ¢¯Áè, »ÃVgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-03-2012 gÀAzÀÄ 6-00¦.JA zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹zÉßPÉÆ¥Àà §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÄïÁÌt¹zÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ ºÁUÀÆ EvÀgÉ EvÀgÉ DgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢üzÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ D ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß K£ÀÄ PÉýÛÃj ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̽UÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ gÁr¤AzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ/zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Thursday, March 22, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 20-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ ²æà ±ÉÃRU˸À¥Á±Á vÀAzÉ ±ÉÃSïºÀĸÉãÀ¦ÃgÁ ªÀAiÀÄ: 32, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ¦.qÀ§Æèr SÁ¸ÀV UÀÄvÉÛÃzÁgÀ PÉ®¸À, ¸Á|| CUÀr ¸ÀAUÀtÚ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ C°SÁ£ï vÀAzÉ CPÀâgÀSÁ£ï ªÀ:48 ¸Á: ªÀqÀØgÀ Nt UÀAUÁªÀw ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ J¸ï © JZï ¨ÁåAPï JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¥ÀæUÀw §ÄPï ¸ÁÖ¯ï ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉ.J-37-Dgï-5740 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAUï ¸ÉÊqï §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ C°SÁ£ï EªÀjUÉ »A¨sÁUÀzÀ°è lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ §®PÁ® ªÉÆÃtPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ §®ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §® ZÀ¥ÉàUÉ, JqÀZÀ¥ÉàUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C°SÁ£ï EvÀ¤UÉ §® JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖUÀ¢zÀÄ §®PÉÊ £ÀqÀÄ«£À ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉUÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. gÁªÀÄZÀAzÀæ ¦.J¸ï.L-2 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

d§j PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2012 PÀ®A. 341, 504, 506, 392 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-03-2012 gÀAzÀÄ 1-45 ¦JA PÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ ºÀ£ÀªÀÄgÀqÉØ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀiÁzÀ£ÀÆgÀÄ, ¸Á: gÁdÆgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝ£ÀÄß ¹éÃPÀÈvÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-03-2012gÀAzÀÄ 9-30JJA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁ«£À VqÀzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ d§gÀzÀ¹Û¤AzÀ ¦gÁå¢üzÁgÀ£À PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ JgÀqÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ïzÀ J¼É ºÁUÀÆ gÀÆ 10,000-00 UÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆArzÀÄÝ, AiÀiÁPÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¤ªÉÆä¼ÀUÉ ¨ÉAQ ºÀZÀÄѪÀzÀÄ, ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ £À£Àß PÉ®¸À ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ°¸ÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ, d§gÀzÀ¹Û¤AzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÈwÛ¬ÄAzÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁQzÉÝãÉ, ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£ÀªÀ¯Áè ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Wednesday, March 21, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ PÉÆüÀÄgÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: UÁtÂUÉÃgÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À (UÁæ. ¥ÀA. CzsÀåPÉë) ¸Á: »gÉÃCgÀ½ºÀ½î vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EAfÃ£ï £ÀA,
IS6970M3 BBG & ZÉ¹ì £ÀA.
MBLHA11ERC923563
£ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀÄ®§ÄUÁðPÉÌ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ªÀdæ§Ar ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. ¸ÉÆÖÃgï UÁr £ÀA. PÉJ-37/J¥sï-158 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÀÄPÀä¥Àà zÉÆqÀتÀĤ FvÀ£ÀÄ
CweÉÆÃj¤AzÀ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, gÁªÀÄtÚ FvÀ£À §®UÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. §ÆzÉÃ¥Àà J.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt:.

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2012 PÀ®A. 143, 354, 504, 109 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj zÉêÀPÀÌ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÀ½îPÉÃj ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ¼ÀÄ ¸Á: ¨ÉüÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ElV EªÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ: 19-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É EzÁÝUÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß CvÁåZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä CtÚvÀªÀÄäA¢gÀjUÉ ºÉýzÁUÀ, CªÀgÀÄ F §UÉÎ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ªÀĺÉñÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ CªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä WÀl£ÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ£ÀÄ F J¯Áè WÀl£ÉUÉ EvÀgÉà 9 DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. gÁªÀÄtÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Monday, March 19, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 18-03-2012 ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄzÀjªÉÆÃw- ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ »gÉúÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà §Ar ªÀAiÀiÁ: 23 eÁ: ªÉÆÃa ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ D¥É ¥Áå¸ÉAfgï CmÉÆà £ÀA PÉ.J-37/9269 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÀÆ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÝjAzÀ DmÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ CAf£ÀªÀÄä ZËPÁ¬Ä ªÁAiÀiÁ:23 EªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EªÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀ¸ÉÛªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgÀ ºÉZï. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 18-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©.ºÉƸÀ½î-ºÁån gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 407 mÉA¥ÉÆ £ÀA.PÉ.J-25/J-5043 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠣ÉÃvÁæªÀw vÀAzÉ «ÃgÀtÚ UÉ¢ÝPÉÃj ªÀAiÀiÁ:21 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ºÁån vÁ:f:PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀĽ¹PÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ Cw eÉÆÃgÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è JqÀªÀÄUÀÄίÁV ¥À°ÖªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ºÉÆ£ÀߥÀà JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß ©lÄÖ G½zÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÃj 15 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt mÉA¥ÉÆ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ EgÀÄvÀÛzÉ.
²æà ªÉÆãÀAiÀÄå ¹.ºÉZï.¹.-12 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 18-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ a®PÀªÀÄÄT-PÉÆqÀzÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁmÁ J.¹.£ÀA.PÉ.J-37/ 8149 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á:PÉÆqÀzÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Àà UÉÆãÁ¼À ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: a®PÀªÀÄÄT vÁ:f:PÉÆ¥Àà¼À, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀĽ¹PÉÆAqÀÄ a®PÀªÀÄÄT¬ÄAzÀ Cw eÉÆÃgÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è JqÀªÀÄUÀÄίÁV ¥À°ÖªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀ ¸ÉÃj 17 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt mÁmÁ J¹ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ªÉÆãÀAiÀÄå ¹.ºÉZï.¹.-12 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Tuesday, March 13, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2012 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 12-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸ÉƧgÀzÀ ¸Á: PÀĵÀÖV vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-37/nJ-3280, mÁæöå° £ÀA. PÉJ-37/nJ-2420 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §Ar PÁæ¸ï zÁn ©æqïÓ ºÀwÛgÀ §Ar-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄʯÁgÀUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ zÉÆqÀا¸À£ÀUËqÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ (¥ÀAZÀªÀĸÁ°) G: C¥ÉæÃAn¸ï mÉæäAUï ¸Á: vÉÆArºÁ¼À EªÀgÀ n«J¸ï JPïëJ¯ï ¸ÀÆ¥Àgï £ÀA. PÉJ-37/J¸ï-2231 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖVAiÀÄ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÉZï.J¸ï. £ÀqÀUÀrØ ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, March 12, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 11-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 04-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖV-ºÉƸÀ¥ÉÃl J£À.JZÀ-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁl®¢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄÄgÀUÉñÀ vÀAzÉ ¸Àħâ¥Àà ªÀ: 44 ¸Á: PË®§eÁgÀ ªÉÆÃgÀUÀ°è §¼Áîj
ªÀÄÄgÀUÉñÀ vÀAzÉ ¸Àħâ¥Àà ªÀ: 44 ¸Á: PË®§eÁgÀ ªÉÆÃgÀUÀ°è §¼Áîj
E
vÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉJ-02 ©: 9209 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¯Áj ¦üAiÀiÁ𢠱À©âgÀ vÀA¢ ªÀiÁ§Ä¸Á§ J¦JªÀĹ AiÀiÁqÀ𠧼Áîj ºÁUÀÆ DgÉƦvÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÁ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-03-2012 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢üzÁgÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀĸÀÄUÀ¯ï ªÀaiÀÄ 31 ªÀµÀð, eÁ:UÁtUÉÃgÀ, G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÀÄ®PÉÆÃn ºÁªÀ MPÀÌ®UÉÃj Nt UÀzÀUÀ. oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-03-12 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ C±ÉÆÃPÀ ºÁvÀ®UÉÃj EªÀ£À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ UÁªÀgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄzÀĪÉUÉ vÀªÀÄä PÁgï £ÀA PÉ.J-25 dqï-1370 gÀ°è vÁ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ C±ÉÆÃPÀ ºÁvÀ®UÉÃj ºÁUÀÆ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀªÁqÉ£ÀߪÀgÀ, ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ 10-00 JJA PÉÌ UÀzÀUÀ ©lÄÖ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀÄzÁå£Àí 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ UÁªÀgÁ¼À gÀ¸ÉÛUÉ ªÀÄzÀĪÉUÉ vÀqÀªÁ¬ÄvÀÄ CAvÁ PÁgï ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ ¸ÀzÀgï PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 J¸ï-84 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ »AzÉ E§âjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ¨ÉÊQUÉ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À §®¨ÁUÀ¢AzÀ ¨ÉÊQUÉ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ¨sÁjøÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, »AzÉ PÀĽwzÀÝ E§âjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀ£ÀÄß CA§Æ宣ïìUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ CzÀgÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀÄvÀÄð aQvÉìUÁV UÀzÀUÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Saturday, March 10, 2012

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2012 PÀ®A. 302 , 201, 109 ¸À»vÀ 149:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀªÀÄUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀÄ®UËqÀgÀ ªÀAiÀÄ 52 eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ ªÀÄvÀÄÛ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:LºÉƽ vÁ: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁeÉñÀéj ªÀAiÀÄ 21 EgÀĪÀ¼ÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ a¯Áè¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ FgÀ£ÀUËqÀ UËqÀgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æÃw¹ CªÀj§âgÀÄ ¨É¼ÀUÁAªÀzÀ°ègÀĪÀ £ÉÆÃAzÀt PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÝgÀÄ CªÀjUÉ ¥ÀªÀ£À PÀĪÀiÁgÀ JA§ ºÉ¸Àj£À MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EvÀÄÛ. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29-02-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ°è PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ FgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæUËqÀ UËqÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁeÉñÀéj FPÉAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¥ÀæPÁ±À EªÀgÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ºÀÆ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ©lÄÖ ªÉÆ£Éß MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ J°èAiÀÄÄ ºÉÆÃVgÀĪÀgÀÄ, gÁeÉñÀéj ¤ªÀÄä PÀqÀUÉ K£ÁzÀgÀÄ §A¢gÀĪÀ¼ÉÆ CAvÀ PÉýzÀÄÝ £Á£ÀÄ E¯Áè CAvÀ ºÉýzÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀÄ ¸ÀºÀ E¯Áè CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ°è «ZÁj¸À®Ä J°èAiÉÆà EgÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ F §UÉÎ £Á£ÀÄ FUÉÎ 5 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 4-3-12 gÀAzÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃV £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-02-12 jAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀzÀgÀ §UÉÎ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/12 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁeÉñÀéj FPÉUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ£À gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ «ÃgÀ§¸À¥Àà ºÁUÀÆ vÀ£Àß ºÉAqÀw £ÁUÀªÀé ºÁUÀÆ ¥ÀæPÁ±À£À zÉÆqÀتÀÄä ±ÁAvÀªÀÄä @ ¤Ã®ªÀÄä EªÀ®ègÀÄ PÀÆr ¥ÀæPÁ±À¤UÉ gÁeÉñÀéjAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¬Ä¸ÀÄ ¤£ÀUÉ ¨ÉÃgÉ E£ÀÆßAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪɪÀÅ CAvÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ £ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ gÁeÉñÀéjAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 23-01-2012 gÀAzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°è£À ªÉÄÃ¯É ±ÀªÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀÄlÄÖ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ²æà ²ªÀ¥Àà J.J¸ï.L ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ JA.J¯ï ¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀªÁqÉ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà §AqÁå¼À ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð ¸Á.£ÉgɨÉAa EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 09-03-2012 gÀAzÀÄ ºÉÆý ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå §tÚ DqÀÄvÁÛ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ºÀµÀð¥Àà, ±ÀgÀt¥À,à zÀÄgÀUÀ¥Àà §ArºÁ¼À, ¨Á®¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¼À£ÀUËqÀ J®ègÀÆ PÀÆr vÀªÀÄÆägÀ PÁæ¸ï PÀĵÀÖV PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄvÀÄÛzÀÝ n.«.J¸ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37/Dgï-8082 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß »AzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ oÀPÀÌgÀ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àqɹ vÁªÀÇ ¸À»vÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀ§zÀæ¥Àà¤UÀÆ PÀÆqÁ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¥Á®PÀë¥Àà£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¥ÀÄAqÀ¥Àà ¹ ºÉZï ¹ 34 PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 153(J), 324, 504, 355, 33, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 09-03-2012 gÀAzÀÄ ºÉÆý ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀåªÁV »AzÀÄ d£ÁAUÀzÀ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ ¹.©.J¸ï. ¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ ªÀÈvÀÛzÀªÀgÉUÉ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ eÁ«ÄÃAiÀÄ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ, eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâAiÀÄ°è ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄÄ ªÀÄÄVzÀgÀÄ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉPÁgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤A¢¹ ZÀ¥Àà° ºÁUÀÆ PÀ®Äè vÀÆgÁl £ÀqɹzÀÄÝ, ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀzÀj QrUÉÃrUÀ½UÉ ZÀzÀÄj ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃrzÁUÀÆå vÀªÀÄä PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ ¥ÉưøÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆqÀ ZÀ¥Àà° ºÁUÀÆ PÀ®Äè vÀÆgÁl £Àqɹ ¥ÀæPÀëÄ§Ý ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr PÉÆêÀÄÄ ¸ËºÁzsÀðvÉUÉ zsÀPÉÌ §gÀĪÀ ºÁUÉ ªÀwð¹ CzÀPÉÌ ¥ÀæZÉÆÃzsÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. G¢æPÀÛ QrUÉÃrUÀ¼À£ÀÄß ZÀzÀÄj¸À®Ä 02 nAiÀÄgï UÁå¸ï ±É¯ï ¹r¹zÀÄÝ DUÀ £ÀUÀgÀzÁzsÀåAvÀ ªÀÄĹèA AiÀÄĪÀPÀjUÉ ¥ÀæZÉÆâü¹ PÉÆêÀÄÄ UÀ®¨sÉUÉ ¥ÀæZÉÆÃzsÀ£É ¤ÃqÀÄvÁÛ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æà J¸ï.JA.²ªÀPÀĪÀiÁgÀ, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, March 1, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 28-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ ªÉAPÀmÉñÀ bÀ®ªÁ¢ EªÀj§âgÀÆ ªÉAPÉñÀ£À »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/J¸ï-7964 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÉzÀUÉÃj PÀqÉUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ªÀÄ®PÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ-PÀÄlUÀÄAn gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÉÆÃgÀªÀÄä£À ºÀ¼ÀîzÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌÃqïDV ©¢ÝzÀÄÝ, DUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà bÀ®ªÁ¢ FvÀ¤UÉ JzÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃqÉAiÀÄ ¸ÀA¢üAiÀÄ°è ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd E§âgÀÆ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV, DA§Æ宣ÀìzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ FvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ ºÀħâ½î QêÀiïì PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©APÀzÀPÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ºÉZï.J¸ï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-02-2012 gÀAzÀÄ 04:00 ¦.JAUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ZÀ¼ÀUÉÃj ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÉÆãÀ¸ÁUÀgÀ vÁ:AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢£À PÀĵÀÖV-UÀeÉÃAzÀæUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è fÃ¥ï £ÀA:PÉ.J-29 JA-1492 gÀ°è K¼ÀÄ d£À ¸ÉÃj ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ 10 Q.«Äà zÀÆgÀzÀ°è fÃ¥ï ZÁ®PÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ vÀVΣÀ°è ºÉÆÃV ¤°è¹zÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢¬ÄAzÀ ªÁ¥Á¸ÀÄ oÁuÉUÉ 05-15 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2012 PÀ®A. 279,337. 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÉÊd£ÁxÀ ºÉZï.¹-45 PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008