Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, March 30, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-15 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á.£ÀAzÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, F ¢ªÀ¸À ¨É¼ÀUÉÎ vÀªÀÄÆäj£À ²ªÀ¸ÀAUÀAiÀÄå ¨É£ÀPÀ£Á¼ÀªÀÄoÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð vÁ®ÆQ£À ªÀtUÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ®UÀß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¯Áj £ÀA J.¦-04/n-4014 gÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÉÎ PÀĵÀÖV-vÁªÀgÀUÉÃgÁ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ zÁn 01 QÃ.«Äà zÀÆgÀzÀ°è EzÉà ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«¤AzÀ PÀÆrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ KgÀÄ (¢§â) EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¯Áj ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ «.Dgï.J¯ï. ¯Áj £ÀA PÉJ-25/J-3385 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAeÉ 07-00 UÀAmÉUÉ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ±ÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ UÉÆãÁ¼À EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ EvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ UÁAiÀÄ¥ÀÄlÖUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ DVzÀÄÝ. vÀªÀÄä ¯Áj C°èAiÉÄà ¤AwzÀÄÝ, ºÁUÀÆ DgÉÆæ «.Dgï.J¯ï ¯Áj ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C®èzÉ ¥ÉưøïUÉ ªÀiÁ»w PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ wêÀæ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ±ÁåªÀÄtÚ£À£ÀÄß E¯ÁdPÁÌV SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĵÀÖVUÉ vÀAzÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁj DUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢: 29-03-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀÄ aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ JªÀiï.J¯ï.¹ AiÀiÁ¢ §A¢zÀÄÝ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÀ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ DgÉÊPÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÉZï.J. ªÉAPÀmÉñÀ EªÀjUÉ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢: 29-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀÄ®PÀtÂð E§âgÀÄ PÀÆr ºÀ¸À£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ R§gÀ¸ÁÛ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ n«J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉJ-37/J¯ï-2469 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²æÃPÁAvÀ CAiÀiÁavÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlªÀ£Éà vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà UÁr ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÀqÉ ©zÀÝ£ÀÄ. F C¥ÀWÁvÀzÀ°è DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV C®è°è ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛªÉ. ²æà C±ÉÆÃPÀ J.J¸ï.L £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:29-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠸Á§tÚ vÀAzÉ wªÀÄätÚ vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ- 28 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£ÀªÀÄgÀr vÁ; zÉêÀzÀÄUÁð ºÁ:ªÀ: £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±À EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-3-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw gÀAUÀªÀÄä EªÀgÀÄ ²æà ¹zÀÝ°AUÉñÀégÀ gÉÊ¸ï «Ä®£À°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ¦gÁå¢ ºÉAqÀw ²æêÀÄw gÀAUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀÆ¥Á ªÀAiÀÄ-3 ªÀµÀð EªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ²æà ¹zÀÝ°AUÉñÀégÀ gÉʸï«Ä¯ï ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀgÁd ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ PÁgÀlV- £ÀªÀ° gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀ° PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀÆ¥Á ªÀAiÀÄ- 3 ªÀµÀð FPÉUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹, ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÀÆ¥Á EªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Tuesday, March 27, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 26-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀPÀ®ÎqÁ ¹ÃªÀiÁzÀ JA.Dgï.PÉ qÁ¨sÁzÀ ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J-37/ n-4777, mÁæ° £ÀA§gÀ §gɬĸÀzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è EArPÉÃlgÀ ºÁUÀÆ ¥ÁQðAUÀ ¯ÉÊl£ÀÄß ºÁPÀzÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¤°è¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J-37/PÉ-6935 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Á:PÉƽºÁ¼À EvÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÁØ¢rØAiÀiÁV CwªÉÃUÀªÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ¤°è¹zÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ ºÁUÀÆ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ mÁæ°AiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ©lÄÖ Mr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÁeÁ¸Á§ ¹.ºÉZï.¹.-90 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ZÁ®PÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-26/03/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀAzÉ d§âgÀSÁ£ï EªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ£ÀéAiÀÄ NA.¸Á¬Ä D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀĸÉãÀSÁ£ï vÀAzÉ d§âgÀSÁ£ï ªÀAiÀĸÀÄì: 25 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA, G: ¥ÉAlgÀ PÉ®¸À ¸Á: ºÀ¼É §Ar ºÀ¯Áð¥ÀÆgÀ vÁ: PÉÆ¥Àà¼À £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄzÀÝAiÀÄ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "¢£ÁAPÀ: 23-03-2012 gÀAzÀÄ PÉÆgÀAPÁåA¦£À°è £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÁågÀ« ºÀ§âzÀ EzÀÝ ¤«ÄvÀå £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ d§âgÀSÁ£À, vÁ¬Ä EªÀiÁªÀÄ©Ã ºÁUÀÆ CtÚ £Á²gÀSÁ£À J®ègÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ CmÉÆà £ÀA§gï PÉ.J-37/J-94 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ ºÀ§â ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ªÁ¥À¸ÀÄì £ÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ CzÉà CmÉÆÃzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ UÀrØ PÁæ¸À zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ©æqÀÓ ¸À«ÄÃ¥À PÁ®Ä ªÀÄrAiÀÄ®Ä CmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¹ PÁ®Ä ªÀÄrzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀuÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀÄnzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÁV £À£ÀUÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ CtÚ£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä SÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gï PÉ.J-37/eÉ-5585 CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢: 26-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ¦.n. xÉÆÃgÁl ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀªÀÄUÉ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ ªÀqÀØgÀ NtÂAiÀÄ ²æÃ. UÀ«¹zÉÝñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ d£ÀjUÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀPÁðj ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA: PÉJ37f261 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁwæ 7-00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ¢ªÀlgÀ ¸ÀPÀð¯ï, dªÁºÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆgÀlÄ ±ÁgÀzÁ avÀæªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥Éưøï fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ fÃ¥À ºÀwÛgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ©lÄÖ G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr PÁ®ßrUÉAiÀÄ°è ²æÃ. UÀ«¹zÉÝñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀqÀØgÀ NtÂUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV ¤AwzÀÄÝ, CªÀjUÉ M§â£ÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ aÃnAiÀÄ°è K£ÉÆà §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ CªÀjUÉ C°ègÀĪÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è gÁwæ 7-20 UÀAmÉUÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, CªÀjUÉ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÄÝ, DUÀ vÁªÀÅ CªÀ£À£ÀÄß zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀjA¸Á§ vÀAzÉ zË®vÀ¸Á§ PÁvÀgÀQ ªÀAiÀiÁ 46 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: ¢rØ Nt PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ 100 ¥ÉÃf£À £ÉÆÃmï ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£Àß ºÁUÀÆ MAzÀÄ aÃn ¹QÌzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è ªÉÆzÀ°UÉ JgÀqÀPÀëgÀzÀ CAPÉ CzÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÀtªÀ£ÀÄß §gÉ¢zÀÄÝ EzÀÄÝ, F §UÉÎ CªÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ F aÃn ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀÄ EzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ vÀ£Àß vÀ¥Àà£ÀÄß M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ F ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛ CAvÁ PÉüÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¸À°¯Áè. £ÀAvÀgÀ CªÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt zÉÆgÉwzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ ¥Àj²°¸À¯ÁV 100 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ªÀÄÄR ¨É¯ÉªÀżÀî MlÄÖ 05 £ÉÆÃmïUÀ¼ÀÄ 50 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ªÀÄÄR¨É¯ÉªÀżÀî 02 £ÉÆÃmïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÀÆ 10 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ªÀÄÄR¨É¯ÉªÀżÀî 10 £ÉÆÃmïUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ »ÃUÉ CªÀ£À ºÀwÛgÀ gÀÆ: 700=00 £ÀUÀzÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ EzÉ.

Monday, March 26, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ °AUÀAiÀÄå UÀÄgÀÄ«£À ªÀAiÀÄ:19 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á:PÉÆgÀqÀPÉÃj vÁ:PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠥ÀÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 25-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ CªÉÆÃWÀ¹zÀÝAiÀÄå E§âgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA:PÉ.J-37/J¸ï-0363 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀÖVAiÀÄ PÉæöʸÀÛ QAUï ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ PÁgï £ÀA:fJ-09/J-2657 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀAiÀÄå FvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ £ÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ ªÀÄÄAzÉ JqÀgÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝ gÁªÀÄtÚ JA§ÄªÀªÀ¤UÉ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ lPÀÌgÁV CªÀ£ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ, gÁªÀÄtÚ¤UÉ, ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°èzÀÝ §¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀAiÀÄå ºÉZï.¹-08 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-25/03/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢ ²æà VjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ±ÉõÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 68 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 25-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ JA. §¸À¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 48 ªÀµÀð EªÀgÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ, ¤ªÀÄä ©ÃUÀwAiÀiÁzÀ VjAiÀĪÀÄä JA¨ÁPÉAiÀÄÄ §¹ì¤AzÀ E½zÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ vÀPÀët WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÉãÀÄ. VjAiÀĪÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä DPÉAiÀÄÄ ºÉýzÉÝãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ HjAzÀ §A¢zÀÄÝ §¸ÀÄì E½zÀÄ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £À£Àß »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ M§â PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ©zÉÝãÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ JqÀUÁ®Ä ºÉ¨ÉânÖUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ PÁgÀ £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-37/JA-5097 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä §qɸÁ§ ¸Á: PÁgÀlV CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ ZÁ®PÀ PÀÆr CzÉà PÁj£À°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £À£Àß ©ÃUÀw ªÀÄjAiÀĪÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ NA ¸Á¬Ä CxÉÆÃð¥ÉrPï D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ «ÄÃgï ºÉZï.¹. 88 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 25-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ n. gÁªÀÄ ¨Á¸ÀÌgÀ vÀA/ n. ¸ÀħâgÁªï ªÀAiÀiÁ. 41 eÁw. PÀªÀiÁä G. UÀ¢Ý PÉ®¸À ¸Á. ºÉƸÀ§Ar ºÀ¯Áð¥ÀÆgÀ vÁ.f. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ aPÀÌ¥Àà ºÉƸÀ§Ar ºÀ¯Áð¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄ°V PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J-37/J¯ï.6236 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd PÀÄgÀħgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà¤UÉ oÀPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¼À®Ä E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà zÁåªÀÄtÚ ºÉZï.¹ 69 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArg

Saturday, March 24, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2012 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23/03/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀAZÀ¥Àà vÀAzÉ §dÓ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 25 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: dªÀiÁ¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 23-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ §dÓ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà 50 ªÀµÀð, vÁ¬Ä ²ªÀ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ §dÓ¥Àà 48 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ PÀĪÀiÁj ¹zÀݪÀÄä 22 ªÀµÀð £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆr DgÁí¼À UÁæªÀÄzÀ C½AiÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ FvÀ£À mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/9314 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁmÁ J¸À ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C½AiÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: DgÁí¼À FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. PÁgÀlV ©lÄÖ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §gÀUÀÆgÀ PÁæ¸À zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÁV ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ §AzÁUÀ £ÀªÀÄä mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÁ®PÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ FvÀ£ÀÄ MªÀÄä¯Éà ¨ÉæPï ºÁQ ¸Àé®à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ vÀUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ £Á«zÀÝ ªÁºÀ£ÀzÀ JqÀ¨ÁUÀ¢AzÀ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÁV mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀ°è £À£Àß vÀAV ¹zÀݪÀÄä½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV DPÉAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÁºÀ£ÀzÀ°è £ÀªÀÄUÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ §¸ï £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï EzÀÄÝ £ÀA§gï PÉ.J-37/J¥sï-321 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà ©gÀzÁgÀ UÀAUÁªÀw PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. r¥ÉÆà CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

¢: 23-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢: 23-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-37/J¯ï-1674 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ £ÀªÀÄä C½AiÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà §UÀ£Á¼À FvÀ¤UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÉƸÀ ªÀÄ£É PÉ®¸À £ÀqÉ¢gÀĪÀ PÁ½zÁ¸À£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀ¼É r¹ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÀUÉ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ PÁgï £ÀA: PÉJ-21/J£ï-897 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ Nr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄä UÁrAiÀÄ ¤UÀ¢vÀ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀzÉà §AzÀÄ £ÀªÀÄä UÁrUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è £À£ÀUÉ JqÀPÁ® ªÉÆtPÁ® ªÉÄÃ¯É vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀ vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà £À£Àß C½AiÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà¤UÉ PÀÆqÁ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. DAd£ÉÃAiÀÄ r.J¸ï. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-03-2012 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢üzÁgÀ ªÀĺÉñÀ ªÀÄ£ÀUÉÆý EªÀgÀÄ ºÀ¯ÉèAiÀÄ §UÉÎ MAzÀÄ °TvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦gÁå¢üzÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ vÀªÀÄä ¦vÁæfðvÀ D¹ÜAiÀÄ ºÉÆ®UÀ¼À ¥Á®ªÁnßAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÁdå £ÀqÉ¢zÀÄÝ CA¢¤AzÀ ¦gÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ü ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀjUÉ M§âjUÉƧâgÀ£ÀÄß PÀAqÀgÉ DUÀĪÀ¢¯Áè, »ÃVgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-03-2012 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹zÉßPÉÆ¥Àà §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §¸À¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ 2) PÀ¼ÀPÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ 3) D±ÉÆÃPÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ 4) AiÀÄ®è¥Àà vÉÆArºÁ¼À 5) £ÁUÀ¥Àà vÉÆArºÁ¼À 6) CrªÉ¥Àà PË¢ 7) «dAiÀÄ PË¢ 8) ªÀÄ®PÁdÄð£À ªÀÄ£ÀUÀƽ 9) PÀªÀÄ®ªÀé ªÀÄ£ÀUÀƽ 10) ¥ÉæêÀiÁ ªÀÄ£ÀUÀƽ 11) ¹zÀݪÀé vÉÆArºÁ¼À J®ègÀÆ ¸Á: ¹zÉßPÉÆ¥Àà & ElV UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀÛgÁV ¦gÁå¢üzÁgÀ¤UÉ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ DgÉÆæ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ §¸À¥Àà EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ® ©lÄÖPÉÆqÀÄwÛÃgÉÆà K£À¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦gÁå¢üzÁgÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ü vÀAzÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄPÀ̼ÀÆ ¸ÀºÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÀnÖUɬÄAzÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÀĺÁAvÀ¥Àà ºÉZï.¹-55 PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-03-2012 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢üzÁgÀ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ EªÀgÀ ºÉýÃPÉ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦gÁå¢üzÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ vÀªÀÄä ¦vÁæfðvÀ D¹ÜAiÀÄ ºÉÆ®UÀ¼À ¥Á®ªÁnßAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÁdå £ÀqÉ¢zÀÄÝ CA¢¤AzÀ ¦gÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ü ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀjUÉ M§âjUÉƧâgÀ£ÀÄß PÀAqÀgÉ DUÀĪÀ¢¯Áè, »ÃVgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-03-2012 gÀAzÀÄ 6-00¦.JA zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹zÉßPÉÆ¥Àà §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÄïÁÌt¹zÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ ºÁUÀÆ EvÀgÉ EvÀgÉ DgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢üzÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ D ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß K£ÀÄ PÉýÛÃj ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̽UÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ gÁr¤AzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ/zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Thursday, March 22, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 20-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ ²æà ±ÉÃRU˸À¥Á±Á vÀAzÉ ±ÉÃSïºÀĸÉãÀ¦ÃgÁ ªÀAiÀÄ: 32, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ¦.qÀ§Æèr SÁ¸ÀV UÀÄvÉÛÃzÁgÀ PÉ®¸À, ¸Á|| CUÀr ¸ÀAUÀtÚ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ C°SÁ£ï vÀAzÉ CPÀâgÀSÁ£ï ªÀ:48 ¸Á: ªÀqÀØgÀ Nt UÀAUÁªÀw ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ J¸ï © JZï ¨ÁåAPï JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¥ÀæUÀw §ÄPï ¸ÁÖ¯ï ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉ.J-37-Dgï-5740 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAUï ¸ÉÊqï §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ C°SÁ£ï EªÀjUÉ »A¨sÁUÀzÀ°è lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ §®PÁ® ªÉÆÃtPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ §®ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §® ZÀ¥ÉàUÉ, JqÀZÀ¥ÉàUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C°SÁ£ï EvÀ¤UÉ §® JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖUÀ¢zÀÄ §®PÉÊ £ÀqÀÄ«£À ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉUÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. gÁªÀÄZÀAzÀæ ¦.J¸ï.L-2 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

d§j PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2012 PÀ®A. 341, 504, 506, 392 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-03-2012 gÀAzÀÄ 1-45 ¦JA PÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ ºÀ£ÀªÀÄgÀqÉØ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀiÁzÀ£ÀÆgÀÄ, ¸Á: gÁdÆgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝ£ÀÄß ¹éÃPÀÈvÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-03-2012gÀAzÀÄ 9-30JJA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁ«£À VqÀzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ d§gÀzÀ¹Û¤AzÀ ¦gÁå¢üzÁgÀ£À PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ JgÀqÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ïzÀ J¼É ºÁUÀÆ gÀÆ 10,000-00 UÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆArzÀÄÝ, AiÀiÁPÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¤ªÉÆä¼ÀUÉ ¨ÉAQ ºÀZÀÄѪÀzÀÄ, ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ £À£Àß PÉ®¸À ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ°¸ÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ, d§gÀzÀ¹Û¤AzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÈwÛ¬ÄAzÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁQzÉÝãÉ, ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£ÀªÀ¯Áè ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Wednesday, March 21, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ PÉÆüÀÄgÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: UÁtÂUÉÃgÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À (UÁæ. ¥ÀA. CzsÀåPÉë) ¸Á: »gÉÃCgÀ½ºÀ½î vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EAfÃ£ï £ÀA,
IS6970M3 BBG & ZÉ¹ì £ÀA.
MBLHA11ERC923563
£ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀÄ®§ÄUÁðPÉÌ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ªÀdæ§Ar ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. ¸ÉÆÖÃgï UÁr £ÀA. PÉJ-37/J¥sï-158 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÀÄPÀä¥Àà zÉÆqÀتÀĤ FvÀ£ÀÄ
CweÉÆÃj¤AzÀ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, gÁªÀÄtÚ FvÀ£À §®UÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. §ÆzÉÃ¥Àà J.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt:.

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2012 PÀ®A. 143, 354, 504, 109 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj zÉêÀPÀÌ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÀ½îPÉÃj ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ¼ÀÄ ¸Á: ¨ÉüÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ElV EªÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ: 19-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É EzÁÝUÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß CvÁåZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä CtÚvÀªÀÄäA¢gÀjUÉ ºÉýzÁUÀ, CªÀgÀÄ F §UÉÎ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ªÀĺÉñÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ CªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä WÀl£ÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ£ÀÄ F J¯Áè WÀl£ÉUÉ EvÀgÉà 9 DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. gÁªÀÄtÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Monday, March 19, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 18-03-2012 ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄzÀjªÉÆÃw- ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ »gÉúÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà §Ar ªÀAiÀiÁ: 23 eÁ: ªÉÆÃa ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ D¥É ¥Áå¸ÉAfgï CmÉÆà £ÀA PÉ.J-37/9269 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÀÆ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÝjAzÀ DmÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ CAf£ÀªÀÄä ZËPÁ¬Ä ªÁAiÀiÁ:23 EªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EªÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀ¸ÉÛªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgÀ ºÉZï. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 18-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©.ºÉƸÀ½î-ºÁån gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 407 mÉA¥ÉÆ £ÀA.PÉ.J-25/J-5043 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠣ÉÃvÁæªÀw vÀAzÉ «ÃgÀtÚ UÉ¢ÝPÉÃj ªÀAiÀiÁ:21 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ºÁån vÁ:f:PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀĽ¹PÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ Cw eÉÆÃgÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è JqÀªÀÄUÀÄίÁV ¥À°ÖªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ºÉÆ£ÀߥÀà JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß ©lÄÖ G½zÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÃj 15 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt mÉA¥ÉÆ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ EgÀÄvÀÛzÉ.
²æà ªÉÆãÀAiÀÄå ¹.ºÉZï.¹.-12 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 18-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ a®PÀªÀÄÄT-PÉÆqÀzÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁmÁ J.¹.£ÀA.PÉ.J-37/ 8149 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á:PÉÆqÀzÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Àà UÉÆãÁ¼À ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: a®PÀªÀÄÄT vÁ:f:PÉÆ¥Àà¼À, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀĽ¹PÉÆAqÀÄ a®PÀªÀÄÄT¬ÄAzÀ Cw eÉÆÃgÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è JqÀªÀÄUÀÄίÁV ¥À°ÖªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀ ¸ÉÃj 17 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt mÁmÁ J¹ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ªÉÆãÀAiÀÄå ¹.ºÉZï.¹.-12 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Tuesday, March 13, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2012 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 12-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸ÉƧgÀzÀ ¸Á: PÀĵÀÖV vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-37/nJ-3280, mÁæöå° £ÀA. PÉJ-37/nJ-2420 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §Ar PÁæ¸ï zÁn ©æqïÓ ºÀwÛgÀ §Ar-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄʯÁgÀUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ zÉÆqÀا¸À£ÀUËqÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ (¥ÀAZÀªÀĸÁ°) G: C¥ÉæÃAn¸ï mÉæäAUï ¸Á: vÉÆArºÁ¼À EªÀgÀ n«J¸ï JPïëJ¯ï ¸ÀÆ¥Àgï £ÀA. PÉJ-37/J¸ï-2231 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖVAiÀÄ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÉZï.J¸ï. £ÀqÀUÀrØ ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, March 12, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 11-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 04-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖV-ºÉƸÀ¥ÉÃl J£À.JZÀ-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁl®¢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄÄgÀUÉñÀ vÀAzÉ ¸Àħâ¥Àà ªÀ: 44 ¸Á: PË®§eÁgÀ ªÉÆÃgÀUÀ°è §¼Áîj
ªÀÄÄgÀUÉñÀ vÀAzÉ ¸Àħâ¥Àà ªÀ: 44 ¸Á: PË®§eÁgÀ ªÉÆÃgÀUÀ°è §¼Áîj
E
vÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉJ-02 ©: 9209 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¯Áj ¦üAiÀiÁ𢠱À©âgÀ vÀA¢ ªÀiÁ§Ä¸Á§ J¦JªÀĹ AiÀiÁqÀ𠧼Áîj ºÁUÀÆ DgÉƦvÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÁ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-03-2012 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢üzÁgÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀĸÀÄUÀ¯ï ªÀaiÀÄ 31 ªÀµÀð, eÁ:UÁtUÉÃgÀ, G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÀÄ®PÉÆÃn ºÁªÀ MPÀÌ®UÉÃj Nt UÀzÀUÀ. oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-03-12 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ C±ÉÆÃPÀ ºÁvÀ®UÉÃj EªÀ£À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ UÁªÀgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄzÀĪÉUÉ vÀªÀÄä PÁgï £ÀA PÉ.J-25 dqï-1370 gÀ°è vÁ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ C±ÉÆÃPÀ ºÁvÀ®UÉÃj ºÁUÀÆ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀªÁqÉ£ÀߪÀgÀ, ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ 10-00 JJA PÉÌ UÀzÀUÀ ©lÄÖ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀÄzÁå£Àí 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ UÁªÀgÁ¼À gÀ¸ÉÛUÉ ªÀÄzÀĪÉUÉ vÀqÀªÁ¬ÄvÀÄ CAvÁ PÁgï ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ ¸ÀzÀgï PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 J¸ï-84 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ »AzÉ E§âjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ¨ÉÊQUÉ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À §®¨ÁUÀ¢AzÀ ¨ÉÊQUÉ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ¨sÁjøÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, »AzÉ PÀĽwzÀÝ E§âjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀ£ÀÄß CA§Æ宣ïìUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ CzÀgÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀÄvÀÄð aQvÉìUÁV UÀzÀUÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Saturday, March 10, 2012

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2012 PÀ®A. 302 , 201, 109 ¸À»vÀ 149:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀªÀÄUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀÄ®UËqÀgÀ ªÀAiÀÄ 52 eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ ªÀÄvÀÄÛ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:LºÉƽ vÁ: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁeÉñÀéj ªÀAiÀÄ 21 EgÀĪÀ¼ÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ a¯Áè¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ FgÀ£ÀUËqÀ UËqÀgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æÃw¹ CªÀj§âgÀÄ ¨É¼ÀUÁAªÀzÀ°ègÀĪÀ £ÉÆÃAzÀt PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÝgÀÄ CªÀjUÉ ¥ÀªÀ£À PÀĪÀiÁgÀ JA§ ºÉ¸Àj£À MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EvÀÄÛ. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29-02-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ°è PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ FgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæUËqÀ UËqÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁeÉñÀéj FPÉAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¥ÀæPÁ±À EªÀgÀÄ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ºÀÆ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ©lÄÖ ªÉÆ£Éß MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ J°èAiÀÄÄ ºÉÆÃVgÀĪÀgÀÄ, gÁeÉñÀéj ¤ªÀÄä PÀqÀUÉ K£ÁzÀgÀÄ §A¢gÀĪÀ¼ÉÆ CAvÀ PÉýzÀÄÝ £Á£ÀÄ E¯Áè CAvÀ ºÉýzÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀÄ ¸ÀºÀ E¯Áè CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ°è «ZÁj¸À®Ä J°èAiÉÆà EgÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ F §UÉÎ £Á£ÀÄ FUÉÎ 5 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 4-3-12 gÀAzÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃV £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-02-12 jAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀzÀgÀ §UÉÎ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/12 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁeÉñÀéj FPÉUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ£À gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ «ÃgÀ§¸À¥Àà ºÁUÀÆ vÀ£Àß ºÉAqÀw £ÁUÀªÀé ºÁUÀÆ ¥ÀæPÁ±À£À zÉÆqÀتÀÄä ±ÁAvÀªÀÄä @ ¤Ã®ªÀÄä EªÀ®ègÀÄ PÀÆr ¥ÀæPÁ±À¤UÉ gÁeÉñÀéjAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¬Ä¸ÀÄ ¤£ÀUÉ ¨ÉÃgÉ E£ÀÆßAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪɪÀÅ CAvÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ £ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ gÁeÉñÀéjAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 23-01-2012 gÀAzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°è£À ªÉÄÃ¯É ±ÀªÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀÄlÄÖ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ²æà ²ªÀ¥Àà J.J¸ï.L ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ JA.J¯ï ¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀªÁqÉ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà §AqÁå¼À ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð ¸Á.£ÉgɨÉAa EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 09-03-2012 gÀAzÀÄ ºÉÆý ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå §tÚ DqÀÄvÁÛ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ºÀµÀð¥Àà, ±ÀgÀt¥À,à zÀÄgÀUÀ¥Àà §ArºÁ¼À, ¨Á®¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¼À£ÀUËqÀ J®ègÀÆ PÀÆr vÀªÀÄÆägÀ PÁæ¸ï PÀĵÀÖV PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄvÀÄÛzÀÝ n.«.J¸ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37/Dgï-8082 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß »AzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ oÀPÀÌgÀ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àqɹ vÁªÀÇ ¸À»vÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀ§zÀæ¥Àà¤UÀÆ PÀÆqÁ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¥Á®PÀë¥Àà£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¥ÀÄAqÀ¥Àà ¹ ºÉZï ¹ 34 PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 153(J), 324, 504, 355, 33, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 09-03-2012 gÀAzÀÄ ºÉÆý ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀåªÁV »AzÀÄ d£ÁAUÀzÀ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ ¹.©.J¸ï. ¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ ªÀÈvÀÛzÀªÀgÉUÉ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄÄ eÁ«ÄÃAiÀÄ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ, eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâAiÀÄ°è ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ¥ÁæxÀð£ÉAiÀÄÄ ªÀÄÄVzÀgÀÄ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉPÁgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤A¢¹ ZÀ¥Àà° ºÁUÀÆ PÀ®Äè vÀÆgÁl £ÀqɹzÀÄÝ, ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀzÀj QrUÉÃrUÀ½UÉ ZÀzÀÄj ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃrzÁUÀÆå vÀªÀÄä PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ ¥ÉưøÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆqÀ ZÀ¥Àà° ºÁUÀÆ PÀ®Äè vÀÆgÁl £Àqɹ ¥ÀæPÀëÄ§Ý ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr PÉÆêÀÄÄ ¸ËºÁzsÀðvÉUÉ zsÀPÉÌ §gÀĪÀ ºÁUÉ ªÀwð¹ CzÀPÉÌ ¥ÀæZÉÆÃzsÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. G¢æPÀÛ QrUÉÃrUÀ¼À£ÀÄß ZÀzÀÄj¸À®Ä 02 nAiÀÄgï UÁå¸ï ±É¯ï ¹r¹zÀÄÝ DUÀ £ÀUÀgÀzÁzsÀåAvÀ ªÀÄĹèA AiÀÄĪÀPÀjUÉ ¥ÀæZÉÆâü¹ PÉÆêÀÄÄ UÀ®¨sÉUÉ ¥ÀæZÉÆÃzsÀ£É ¤ÃqÀÄvÁÛ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æà J¸ï.JA.²ªÀPÀĪÀiÁgÀ, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, March 1, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 28-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ ªÉAPÀmÉñÀ bÀ®ªÁ¢ EªÀj§âgÀÆ ªÉAPÉñÀ£À »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/J¸ï-7964 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÉzÀUÉÃj PÀqÉUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ªÀÄ®PÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ-PÀÄlUÀÄAn gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÉÆÃgÀªÀÄä£À ºÀ¼ÀîzÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌÃqïDV ©¢ÝzÀÄÝ, DUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà bÀ®ªÁ¢ FvÀ¤UÉ JzÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃqÉAiÀÄ ¸ÀA¢üAiÀÄ°è ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd E§âgÀÆ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV, DA§Æ宣ÀìzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ FvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ ºÀħâ½î QêÀiïì PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©APÀzÀPÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ºÉZï.J¸ï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-02-2012 gÀAzÀÄ 04:00 ¦.JAUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ZÀ¼ÀUÉÃj ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÉÆãÀ¸ÁUÀgÀ vÁ:AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢£À PÀĵÀÖV-UÀeÉÃAzÀæUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è fÃ¥ï £ÀA:PÉ.J-29 JA-1492 gÀ°è K¼ÀÄ d£À ¸ÉÃj ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ 10 Q.«Äà zÀÆgÀzÀ°è fÃ¥ï ZÁ®PÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ vÀVΣÀ°è ºÉÆÃV ¤°è¹zÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢¬ÄAzÀ ªÁ¥Á¸ÀÄ oÁuÉUÉ 05-15 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2012 PÀ®A. 279,337. 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÉÊd£ÁxÀ ºÉZï.¹-45 PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008