Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, June 30, 2008

DAILY INCIDENTS FOR SUNDAY 29th JUNE 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/08 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ¯Á®¸Á§ vÀAzÉ ºÀdgÉøÁ§ ¨ÁªÀ£ÀߪÀgï ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð, G: QèãÀgï ¸Á:¦AeÁgÀ Nt ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà£À UÀÄr ºÀwÛgÀ PÀÄAPÀÆgÀÄ, vÁ:PÀÄAzÀUÉÆüÀ, f: zsÁgÀªÁqÀ, ¢£ÁAPÀ 28/06/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.25/J.4052 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÁUÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß SÁ° ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÉà ©æqïÓUÉ vÀÆPÀ ªÀiÁr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ ªÀĹâAiÀÄ M¼ÀV£À KjAiÀiÁ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÉƼÀUÀqÉUÉ PÀĽwzÀÝ QèãÀgï dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ FgÀ¥Àà UÉÆUÀίï 25 ªÀµÀð ¸Á: E¯ïPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÉƼÀV¤AzÀ PɼÀUÀqÉUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ,f.PÉÆüÀÆgÀ. ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.         

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 29/6/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ «oÀ¯ï gÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ PÀÄ®PÀtÂð, 43 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀqÀغÀnÖ vÁ:§zÁ«Ä FvÀ£ÀÄ PÀĵÀÖV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzsÉ ¸ÀAUÀAiÀÄå PÀnÖªÀĤ, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï ZÁ®PÀ £ÀA. PÉ.J-37 J¥sï-181 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉwÛzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 29-6-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï gÀªÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼Á¥ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄAUÀ¼Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°ègÀĪÀ UÀÄqÀØzÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgï-¨ÁºÀgï CAvÁ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝgÀÄ. EzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÀoÁvï zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀjUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹ CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ F PɼÀV£ÀAvÉ w½¹zÀgÀÄ. 1] ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà UÀÄrUÉÃj ªÀAiÀÄ: 35 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ° ¸Á: vÀ¼ÀPÀ¯ï 2] ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ zÉÆqÀØAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 23 eÁ: dAUÀA G: SÁ¸ÀV UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: vÉVΣÀPÉÃj PÉÆ¥Àà¼À 3] ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀÄÄgÀr ªÀAiÀÄ: 31 eÁ: UÁtÂUÉÃgÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥À¯ÉèÃzÀªÀgÀ Nt PÉÆ¥Àà¼À. EªÀgÀ CAUÀ ±ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä PÀæªÀĪÁV M¨ÉÆâ§âjAzÀ 250=00, 150=00, ºÁUÀÆ 100=00 gÀÆ. ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ. PÀtzÀ°è 900=00 gÀÆ,UÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ ºÀt MlÄÖ 1400=00 ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃm J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÉÆ¥Àá¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 18/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ: 29.06.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð eÁ: G¥Ààgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ®PÉÃj UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ AiÀÄAPÀªÀÄä EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀÄtÂUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ¸Á: PÀ®PÉÃj EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ n.© gÉÆÃUÀ EzÀÄÝ CzÀÄ UÀÄtªÀÄÄR ºÉÆAzÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ: 29.06.08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ ¸Éë¹zÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è 11:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 22/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29/6/2008 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA. PÉÌ gɺÀªÀiÁ£À¸Á§ vÀAzÉ gÁd¸Á§ zÀªÀÄär, ªÀAiÀĸÀÄì- 50 ªÀµÀð, eÁw- ªÀÄĹèA, G- ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ UÀAUÁªÀw, ªÀÄÈvÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀ Hj£ÀªÀ£ÉAzÀÄ UÉÆwÛ®è, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÁÌV DUÁUÉÎ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 28/6/2008 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀ£À ªÀAiÀĸÀÄì 55 EzÀÄÝ, «¼Á¸À ªÀUÉÊgÉ w½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, ²æà ±ÉõÀVjgÁªï ºÉZï.¹. 143 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹.:.

£Á£ÀÄ r.ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L. (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÁ.¥ÉÆ. ¥ÀgÀªÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/06/2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¹¦¹ 355, 332 EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ 7-20 ¦.JA.PÉÌ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÃgï ºË¸ï ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°è M§â ªÀåQÛ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À¯ÁV PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÉÆÃ¥ÀUÁgÀ eÁ:ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, G: ºÉÆÃl®zÀ°è PÉ®¸À ¸Á: £ÀAzÀPÀÆgÀ, vÁ: UÀÄ®âUÀð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C°è EgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀðgÁVzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è EgÀħºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÉævÉ PÀæªÀĪÁV zÀ¹ÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Sunday, June 29, 2008

DAILY INCIDENTS FOR SATURDAY 28th JUNE 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/08 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 29-06-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ¦AiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ ªÀÄ¹Ì G: J¸ï.©.JZï ¨ÁåAPÀ£À°è ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÄgÀ vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ²ªÀgÁd mÁæöåPÀë£À°è £ÀA.PÉJ 33/J-949 £À°è ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ¢AzÀ ºÀħâ½îUÉ ªÁAiÀiÁ PÀĵÀÖV ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgï DgÉÆævÀ£ÀÄ mÁæöåPÀë£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£ÀzÀ¢AzÀ £Àqɹ §®UÀqÉ ¤AwzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgï mÁæöåPÀë ¥À°Ö DVzÀÄÝ mÁæöåPÀë£À°è PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀgï ªÀÄÈvÀ dAiÀĸÀÆAiÀÄð vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ 3 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ (.) ¦J¸ï L PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/08 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®è¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð eÁ. ¨sÀdAwæ G. PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸Á. aPÀ̪ÀÄ£ÁߥÀÅgÀ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 28-06-08 gÀAzÀÄ DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ¢AzÀ ¨Á¯ïð PÀƬÄzÀ ¥ÉAr «Ä¤ ¯ÁjAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁªÀgÀUÉÃgÁ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «Ä¤ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 22-6876 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Ér¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ£Áß¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ UÁr ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ UÁrAiÀÄ°èzÀÝ d£ÀgÀ ¥ÉÊQ §¸À¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¨sÀdAwæ ¸Á. »gÉêÀÄ£ÁߥÀÅgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ G½zÀAvÉ UÁrAiÀÄ°èzÀÝ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ UÀA©ügÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/08 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 65 ªÀµÀð eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ, EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà, PÀ¨ÉâÃgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð G: mÁæöåPÀÖgï qÉæöʪÀgï. ¢:- 27-06-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĺÁzÉêÀ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ¸ÀtÚ ªÀiÁAiÀĪÀÄä vÁ¬Ä ºÉÆ£ÀÆßgÀªÀÄä, PÉÆA©£ï, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð eÁw: ZɮĪÁ¢ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë ªÀAiÀĸÀÄì 8 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ E®èzÀÝjAzÀ CªÀ¼À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä AiÀĪÀĺÀ °¨ÉgÉÆà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï- 4287 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 9.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ HgÀ°è EgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ azÁ£ÀAzÀ¥Àà EªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è §gÀĪÁUÀ qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÁgï lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ AiÀiÁgÉÆà ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÁÝgÉ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀĺÁzÉêÀ FvÀ£À ªÀĪÀiÁðAUÀ ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖAiÀÄÄ dfÓ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ªÀiÁAiÀĪÀÄä EªÀ½UÉ JqÀUÁ®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð dfÓ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV E§âgÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝgÀÄ. C®èzÉà ²æÃzÉë EªÀ½UÉ §®UÁ°UÉ, §®UÉÊUÉ wêÀæ M¼À¥ÉlÄÖ, ºÁUÀÆ JqÀUÁ°UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ PÁgï £ÉÆÃqÀ®Ä mÁmÁ EArPÁ £ÀA: PÉ.J-35/ JA-5052 CAvÁ EvÀÄÛ. ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/08 PÀ®A. 279, 337, 338, L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzsÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ: ¨ÉÆë G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: l£ÀPÀ£ÀPÀ®è EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 28.06.08 gÀAzÀÄ PÀĵÀ×VAiÀÄ°è ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ CªÀgÀ eÉÆvÉ PÁPÀ£ÁzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà £ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37 J¯ï. 2476 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉ ¸ÀªÀiÁgÀÄ ¯ÉçUÉÃj PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä PÁPÀ£ÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÁPÁ zÀÄgÀUÀ¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/08 PÀ®A. 279, 337, 338, L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 28/06/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-15 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÀ«£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï£À ¥sÀÇ¯ï ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¹UÀß¯ï ªÀUÉÊgÉ PÉÆqÀzÉ MªÉÄäÃ¯É §®PÉÌ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ, JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢gÁªÀÄgÉrØ vÀA¢ £ÁUÀAiÀÄå, ªÀÄjªÁqÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁ: gÉrØ, ¸Á: gÀAUÁ¥ÀÅgÀ PÁåA¥ï vÁ: ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ. ºÁUÀÄ CªÀ£À »AzÉ PÀĽwzÀÝ §¸ÀªÀgÁd EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 28-06-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ 909 mÁmÁ UÁr (¯Áj) £ÀA. PÉJ-35/4860 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ ¨É¼ÀUÁ«UÉ CAvÁ ªÉÊ£ïì ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ J£ïºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀ¼ÀPÀ¯ï ¥Àæ¸ÁzÀ qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ JzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-31/4366 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÀPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦gÁå¢ü ºÁUÀÆ ¯Áj QèãÀgÀ¤UÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-31/4366 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¯Áj £ÀA. J¦-12/AiÀÄÄ-9022 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥ÀlÖ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà §AzÀÄ oÀPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉJ-31/4366 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ QèãÀgÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æà ²ªÀ¥Àà J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

gÁwæ PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ:

7] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/08 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ; 28-06-08 gÀAzÀÄ 11-00 J.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ±ÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀiÁ 39 ªÀµÀð eÁ. ºÀÆUÁgÀ G. ¥ÉÇÃlÆ UÁæ¥sÀgï ¸Á. vÁªÀgÀUÉÃgÁ, 27-06-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ ¥ÀA¥Á PÁA¥ÉèPïì£À°ègÀĪÀ ªÀÄ°èUÉ ¥ÉÇÃlÆ ¸ÉÆÖÃrAiÉÆzÀ°èzÀÝ 24,500=00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ LzÀÄ PÁåªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 1 ¥Áè÷å±ÀUÀ¼À£ÀÄß ±ÉlgÀ¸ï Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀgÀ¸À¥Àà §dAwæ ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ. oÁuÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

8] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/08 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÀAoÉÃ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¥ÀÇeÁgÀ ªÀAiÀiÁ 58 ªÀµÀð eÁ. ºÀjd£À G. ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á. PÀĵÀÖV, ¢£ÁAPÀ. 27-06-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj ¨Á®PÀgÀ ªÀiÁzÀå«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ°èzÀÝ 18,000=00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 3 ªÉƤlgï, 3 Qà ¨ÉÆÃqïð, 2 AiÀÄÄ.¦.J¸ï PÀ£ÉPÀÖgï, 3 ªÀiË¸ï ªÀÄvÀÄÛ 3 ¥Àè¸ï ¨ÁPïì PÉÆoÀrAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ±ÁAvÀUËqÀ J.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

9] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 28-06-08 gÀAzÀÄ ¨ÉlUÉj UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj DgÉƦUÀ¼ÀÄ, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà AiÀÄvÀßnÖ 58 ªÀµÀð ¸Á: gÀqÉØgï ¸Á: ¨ÉlUÉj ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ, ¦J¸ï.L C¼ÀªÀAr ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁrzÁUÀ 8 d£ÀgÀÄ E¸Éàl£ÀÄß DqÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀgÀ°è £ÀUÀzÀÄ 678=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. DgÉƦvÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ä£ï ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

10] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/08 PÀ®A. 420, 406 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 28-06-08 gÀAzÀÄ ©¸ÀgÀ½î UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉƦUÀ¼ÀÄ, ©üêÀÄ¥Àà PÀ½î ªÀiÁ.CzsÀåPÀëgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ©¸ÀgÀ½î, UÀÄgÀÄgÁd zɸÁ¬Ä ªÀiÁ. UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÁAiÀÄðzÀ²ð, vÀªÀÄä ¸ÉªÉ ¸À°è¸ÀĪÁUÀ CAzÀgÉ C¢üÃPÁgÀªÀ¢AiÀÄ°èzÁÝUÀ §qÀd£ÀjUÉ §AzÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß §qÀd£ÀjUÉ ºÀAZÀzÉ ªÀiÁjPÉÆArgÀÄvÀÛgÉAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ J¸ï.ºÀZï CAUÀr PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀAiÀiÁ 38 ¸Á:PÉÆ¥Àà¼À ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ£ÀéAiÀÄ ¦J¸ï.L C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, June 27, 2008

DAILY INCIDENTS FOR THURSDAY 26th JUNE 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ :- 26/6/2008 gÀAzÀÄ 3:30 ¦.JA. PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸ÀAPÀ£ÀUËqÀgï, 20 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: §¸Á¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ Q¯ÉÆÃð¸ÀÌgï PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ J£ï ºÉZï 13 gÀ¸ÉÛ ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ £ÀA. PÉ.J.25/© 4429 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁDVzÀÄÝ CzÉ. ¦ J¸ï L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/08 PÀ®A. 279, 427 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÀgÀgÁzÀ ²æÃ. ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà ¥ÀlÖtªÀgï, 57 ªÀµÀð, eɸÀÌA ±ÁSÁ¢üPÁj »gɪÀAPÀ®PÀÄAmÁ, ¢ :- 26/6/2008 ªÀÄÄAeÁ£É 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉzÁÝj-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ.J-25-J-3174 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨ÉÊ®¥Àà vÀAzsÉ CªÀÄgÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ, 24 ªÀµÀð, ¸Á: §AqÉ¥Àà£ÀºÀ½î vÁ: ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ VqÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ VqÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ PÀgÉAmï PÀA§zÀ ªÉÊAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ 5 PÀA§UÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ ºÁUÀÆ C°èAiÉÄ EzÀÝ MAzÀÄ n.¹ ºÁ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁ¼ÁVzÀÝ CA:Q: 1 ®PÀë 15 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æÃDgï.Dgï. ¥Ánî ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ,f.PÉÆüÀÆgÀ, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÉ.«gÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ:ZÀPÀæ¸Á°, G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À. 2) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð eÁ: ZÀPÀæ¸Á°, G: PÀÆ° PÉ®¸À. 3) ªÀÄAUÀ¼À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀuÉÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ eÁ: ®ªÀiÁt ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À. 4) gÁeÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð G: PÀnAUï ±Á¥ï. 5) CAzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ: ZÀPÀæ¸Á°, G: CqÀÄUÉ PÉ®¸À. 6) SÁzÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ «ÄAiÀiÁå¸Á§ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G: PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁgÀ. J®ègÀÆ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ vÁAqÁ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ D£ÉÃUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ vÁAqÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¸ÉàÃmï K¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£Àå ¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 865/-, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîªÀ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©ÃqÀ¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/08 PÀ®A. 324, 502 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢ :- 26/6/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà a®ªÁqÀV ¸Á: °AUÀzÀ½î FvÀ£ÀÄ CwAiÀiÁV PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà a®ªÁqÀV 24 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ , ¸Á: a®ªÁqÀV FvÀ¤UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹nÖ¤AzÀ PÉÆqÀ° vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/08 PÀ®A. 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: ºÉƸÀ½î vÁ: UÀAUÁªÀw, EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV EAzÀÄ gÁwæ 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀÄ°UɪÀÄä¼ÀÄ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÁ¢¹zÀÝjAzÀ ¹lÄÖ §AzÀÄ £ÀÆPÁrzÉ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆgÀUÀqÉ Nr §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ £À©Ã¸Á§ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ¸Á§ 28 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA ¸Á: ºÉƸÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzï ¸Á§ vÀAzÉ ºÀ¸À£ï¸Á§, 40 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA ¸Á: ºÉƸÀ½î EªÀgÀ §½ ºÉÆÃV £À£Àß UÀAqÀ ºÉÆqÉAiÀÄ°PÉÌ §gÀÄwÛzÁÝ£É ©r¹PÉƽî JAzÀÄ PÀÆVzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà F ªÉüÉAiÀÄ°è ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ F jÃw ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢¢ÝAiÀÄ®è ¤£ÀUÉ §Ä¢Ý EzÉAiÀiÁ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ, CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ, £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛãÉ, EzÀ£ÀÄß PÉýPÉÌ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÄ ? CA¢zÀPÉÌ £À©Ã¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzï¸Á§ EªÀgÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ PÀÄrzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ £À©Ã¸Á§£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £À£Àß CtÚ §¸À¥Àà EªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹zÀÝjAzÀ CªÀj§âgÀÆ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. QgÀtPÀĪÀiÁgÀ. J¸ï. ¤Ã®UÁgÀ ¦J¸ïL. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

6] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 09/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà CAUÀr ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á. PÀgÀqÉÆÃt FvÀ¤UÉ FUÉÎ 3 ªÀµÀð¢AzÀ vÉÆqÉAiÀÄ ¸ÀA¢£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¸ÀtÚ UÀqÉØAiÀiÁVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ £ÀqÉzÁqÀĪÁUÀ EvÀgÀ PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸À¢æ UÀqÉØAiÀÄ £ÉÆë£À ¨ÁzsɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ vÉÆqÉAiÀÄ ¸ÀA¢AiÀÄ°è£À UÀqÉØAiÀÄ £ÉÆë£À ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢. 25/06/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É fUÀÄ¥Éì ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£ÁµÀPÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «gÀÄ¥ÀAiÀÄå ºÉZï.¹ 67 J¸ï.ºÉZï.M PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 21/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ D£ÀAzÀ ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÀzÁé¯ï PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ zÀħâtÚ ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð ¸Á: UÀzÁé¯ï PÁåA¥ï FvÀ¤UÉ ¥Á²ð DVzÀÄÝ, C®èzÉà 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É ¨ÁzsÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼ÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢ EAzÀÄ ¢:- 26-06-2008 gÀAzÀÄ vÉÆÃlzÀ PÁªÀ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ 9.00 UÀAmÉVAvÀ ªÀÄÄAZÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà gÁwæ 10.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Thursday, June 26, 2008

DAILY INCIDENTS FOR WEDNESDAY 25th JUNE 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 25/06/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-37/7347 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÁgÀlV-¹AzÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ ¹.J£ï.JA. PÁ¯ÉÃeï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, PÁ¯ÉÃeï M¼ÀV¤AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ ±ÀæªÀtPÀĪÀiÁgÀ EªÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, CªÀ¤UÉ §®UÉÊ vÉÆýUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¸ÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/08 PÀ®A. 353, 323, 504, 506 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà gÀAUÀ£ÁxÀ ¨ÁUÀ° ¹¦¹ 355 £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 24/06/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ±ÀgÀt¥Àà ¹¦¹ 20 EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ©Ãmï £ÀA. 1 gÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è vÀ¼ÀÄîªÀ §ArUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjUÉ gÁwæ ºÉÆvÁÛUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß §Azï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, DUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À @ mÉAV£ÀPÁ¬Ä ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ±ÀlÖgï mÉAV£ÀPÁ¬Ä ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: UÁA¢üZËPï ºÀwÛgÀ, UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ KPÁ KQAiÀiÁV PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¯Éà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀƼɪÀÄPÀÌ¼É E¯ÉèãÀÄ CAUÀr §Azï ªÀiÁr¸ÀÄwÛÃj C°è EgÀĪÀ CAUÀrUÀ¼À£ÀÄß §Azï ªÀiÁr¹ CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¯Éà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼É, ¨ÉÆý ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ ¤ªÀÄUÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr ºÀjzÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ ªÉÄðgÀĪÀ £ÉêÀiï ¥ÉèÃmï QwÛ ©¸ÁQzÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¹¦¹ 20 ±ÀgÀt¥Àà EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É ¤Ã£ÉãÀÄ ±ÀAmÁ ©r¸À®Ä §gÀÄwÛÃAiÀiÁ ¤£ÀUÀÆ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ DvÀ£À ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ dUÁÎrzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¯Éà ¸ÀƼɪÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ £Á¼É ¢£À qÀæ¸ï E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÁt¹ E°èAiÉÄà UÁA¢üZËPï£À°è ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀªÁV ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 353, 427, 114 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹

¢: 25/06/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÁgÀlVAiÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ºÉÆÃjAiÀÄÄ ºÀÄZÁÑ¥ÀmÉÖ JUÀgÁqÀÄvÀÛ d£ÀjUÉ w«AiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ gÁwæ 9-15 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀjUÉ ¸Àj¸À®Ä ºÉZïs¹. 131 EªÀjUÉ ºÉýzÀÄÝ, CªÀgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ¸Àj¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1) ªÀÄÄvÀÛ£ÀUËqÀ 2) «gÉñÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸Á: PÁgÀlV ºÁUÀÆ EvÀgÀ 100-150 d£ÀgÀÄ. £ÉgÉ¢zÀÝ d£ÀjUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃqÀÄvÀÛ ¥ÉǰøÀgÀÄ £ÀªÀÄä d£ÀjUÉ ºÉÆqÉ¢zÁÝgÉ CªÀgÀ£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃrj ºÉÆqɬÄj CAvÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ ºÉZï.¹. gÀªÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À£ÀÄß PÀ®Äè vÀÆj CzÀgÀ »A¢£À UÁè¸ï ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ d£ÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß §Azï ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è mÉÊgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄUÀªÀÄUÉƽ¹zÁUÀ, DgÉÆævÀgÀÄ NtÂAiÀÄ ¸ÀA¢UÀ½AzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÀÆgÁl ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁj §¸ÀÄìUÀ½UÉ MUÉzÀÄ CªÀÅUÀ¼À UÁè¸ï UÀ¼À£ÀÄß MqÉ¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÉǰøÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÁÝUÀ CªÀgÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ:- 25-06-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀ¸Àéw mÁQÃeï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. £ÀA: 91, ¦.¹. 07, 190 gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀ¸Àéw mÁQÃeï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀgÀ¸Àéw mÁQÃeï£À ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ.E.©. ¯ÉÊn£À PÀA§zÀ PɼÀUÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA¨sÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀZÀÄѪÀAvÉ PÀÆUÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ-¸ÀASÉåUÀ¼À aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠹QÌ ©zÀÝgÀÄ. G½zÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) AiÀÄƸÀÆ¥sï SÁ£ï vÀAzÉ C«ÄãÀÄ¢Ýãï SÁ£ï, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt (1) gÀÆ. 3,450-00 (M¼ÉîAiÀÄ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ. 4,200-00 (ºÀjzÀ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ) UÀ¼ÀÄ, ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, MAzÀÄ ¸ÉàöÊ¸ï ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï ºÁUÀÆ MAzÀÄ §eÁeï ¨ÁPïìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-9736 £ÉÃzÀÄÝ zÉÆgÉvÀªÀÅ.

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

²æà §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀjUÉ ªÀÄlPÀ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÉÆÃw¯Á® vÀAzÉ UÀt¥Àw¸Á PÉÆÃqÉ, ªÀ:48ªÀµÀð, eÁ:¸ÁªÀf ¸Á:ªÀĺÁgÁd ¸ÀPÀð¯ï ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ 2)gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ CdÄð£À¸Á PÉÆÃqÉ, ªÀ:24ªÀµÀð, eÁ:¸ÁªÀf ¸Á:PÀgÀr ªÀĸÀÆw ºÀwÛgÀ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ, 3) ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄð¸Á ªÉĺÀgÀªÁqÉ, ªÀ:24ªÀµÀð, eÁ:¸ÁªÀf ¸Á:PÀgÀr ªÀĸÀÆw ºÀwÛgÀ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ PÀgÀr ªÀĸÀÆw ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ vÁ¨Á¢AzÀ 480-00 gÀÆ, 1 ¨Á¯ï¥É£ÀÄß, 3 ¸ÀtÚ aÃn, 2 M.¹. ¥ÀnÖ, 1 ªÉÆèÉʯï zÉÆgÉwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

6] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢. 25/06/2008 gÀAzÀÄ 8.30 ¦.JA UÉ ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¨sÀlÖgÀ£ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÀ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á.¨sÀlÖgÀ£ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ 2) AiÀÄƸÀÄ¥sï ¸Á.fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr gÀªÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀjAzÀ 1) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ 2) MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1410=00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2008 PÀ®A. 504 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(11) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ:

¦AiÀiÁð¢üzÀgÀ¼ÁzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ £ÁUÀgÁd PÀ¥À° ªÀAiÀiÁ 21, eÁ. ºÀjd£À ¸Á. £ÀAzÁ¥ÀÅgÀ ºÁ.ªÀ UÀÄAqÀÄgÀÄ PÁåA¥À EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ; 25-06-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀ©üðt ¬ÄzÀÄÝ ªÉÆzÀ®£ÉÃAiÀÄ ºÉjUÉUÉ UÀÄAqÀÆgÀÄ PÁåA¦¤AzÀ £ÀAzÁ¥ÀÅgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §AzÀÄ MAzÀÄ mÁA.mÁA UÁrAiÀÄ°è £ÀAzÁ¥ÀÅgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁA mÁA UÁrAiÀÄ°èzÀÝ ¹zÀÝ¥Àà ¥Á¼ÉÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉʬÄÝzÀÄØ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAUÀ¥Àà ºÉZï.¹ 103 vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, June 25, 2008

DAILY INCIDENTS FOR TUESDAY 24th JUNE 08:

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸À.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ a®ªÁqÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀÝgÀ §UÉÎ ¥ÉÇÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ¨sÁwäà §A¢zÀÄÝ ¨sÁwäà ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ §gÀ-ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¤ÃªÀÅ §gɹzÀ £À¹Ã§zÀ £ÀA§gï ºÀwÛzÀÝ°è 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ ªÀÄmÁÌ £À¹Ã§zÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:20 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ, CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ gÀAUÁj ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄgÁoÀ G: mÉîjAUÀ PÉ®¸À ¸Á: a®ªÁqÀV CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1100=00, ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ EzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 24-06-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀÄÄPÀÄÌA¦ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Éë£ÀPÀ£ÀPÀnÖ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA¨sÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀZÀÄѪÀAvÉ PÀÆUÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ-¸ÀASÉåUÀ¼À aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1] F±À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì, 55 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌA¦ vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä CªÀ£À §½AiÀÄ°è dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 790-00UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉvÀªÀÅ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 307, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢üzÀgÀgÁzÀ ¹zÀÝAiÀÄå vÀA/ ±ÀgÀtAiÀÄå PÀAzÀPÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 42, eÁ. dAUÀªÀÄ ¸Á. £ÀAzÁ¥ÀÅgÀ, ¢£ÁAPÀ; 23-06-08 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ±Á¯É¬ÄAzÀ §gÀĪÁUÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ Hj£À d£ÀgÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¥À¸À vÀªÀÄä HjUÉ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ CgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü PÀÄwÛUÉUÉ lªÀ®Ä ºÁQ dUÁÎr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉ PÉʬÄAzÀ ¥ÀPÀÌrUÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ §rzÀÄ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JwÛºÁQ PÉÆ®è®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, PÉÆAzÀÄ ©ræ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀÅAl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2008 PÀ®A. 160 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-06-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ¦.¹. 211 EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄʯÁ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, UÁæªÀÄzÀ ºÀjd£À PÉÃjAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀjd£À PÉÃjUÉ ºÉÆÃV, £ÉÆÃqÀ®Ä £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä°è ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ M§âjUÉƧâgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÀÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, £Á£ÀÄ CªÀgÀ ªÀÄzÀå ¥ÀæªÉò¹, dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, ¸ÀzÀgÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ M§â ¥Éǰøï C¢üPÁjAiÀÄÄ §A¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrAiÀÄÆ UÀªÀĤ¸ÀzÉ vÀªÀÄä dUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀjUÉ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹, «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀgÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ £À°è ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è F »AzÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀzÀgÀ £Á®ÆÌ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀæwµÉ×AiÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÃjAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀÄAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 20/08 PÀ®A. 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æÃ. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀé eÉÃQ£ï ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw ºÀÄ°UɪÀÄä @ VqÀتÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð ºÁUÀÆ 6 d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛêÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 24-06-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀzÀ°è EgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ £À£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤£Àß ºÉAqÀw UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ «µÀAiÀÄ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ UÀuÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzɪÀÅ. C°èzÀÝ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAV UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ »gÉà zÁåªÀ¥Àà ¸Á: PÀÄAmÉÆÃf FvÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀA¥ÉñÀ ºÀjUÉÆÃ®Ä FvÀ£ÀÄ ¤£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß jPÁëzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ, ºÀA¥ÉñÀ¤UÉ «ZÁj¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä¼ÀÄ PÉgÉUÉ PÀnÖUÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÆZÉð §AzÀÄ ©¢ÝzÀݼÀÄ, CªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀwAiÀÄ §¼Áîj QèäPï £ÀAvÀgÀ a¤ªÁ®gï D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ qÁPÀÖgïgÀ£ÀÄß »rAiÀÄ°¯Áè, CzÀPÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ qÁPÀÖgïgÀÄ §AzÀÄ ¥ÀjÃQë¹ ºÀÄ°UɪÀÄä¼ÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹zÀgÉAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ. £À£Àß ºÉAqÀw ºÀÄ°UɪÀÄä @ VqÀتÀÄä EªÀ¼À ¸Á«£À°è £À£ÀUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ PÀÆ®APÀĵÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, June 24, 2008

DAILY INCIDENTS FOR MONDAY 23rd JUNE 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 22-06-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-15 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À-UÀzÀUÀ J£ïºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀ¼ÀPÀ¯ï qÁ¨Á E£ÀÄß 2 Q.«Äà CAvÀgÀ EgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-25/¹-351 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄ¯É gÁAUï ¸ÉÊqÀ §®PÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-01/r-1888 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-25/¹-351 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ºÁUÀÆ ¯Áj £ÀA. PÉJ-01/r-1888 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄt EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/08 PÀ®A. 392 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 23-06-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¦gÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ HlPÉÌ PÀĽwgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ MªÉÄä¯É »A¨ÁUÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀ£ÉÆà M§â ªÉåQÛAiÀÄÄ £À£Àß PÀÄwÛUÉUÉ mÁªÉ¯ï ºÁQ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ J¯ÉÊ ¤£Àß°è EgÀĪÀ ºÀt §AUÁgÀ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄ CAvÁ PɽzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ mÁªÉ¯ï vÉV £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ K£ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ mÁªÉ¯ï vÉUÉAiÀÄ°®è. PÀÄwÛUÉAiÀÄ mÁªÉ¯ï ºÁUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß Q«AiÀÄ°è EzÀÝ JgÉqÀÄ §AUÁgÀzÀ UÀÄAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉèÃlUÀ¼À£ÀÄß ©aÑPÉÆAqÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ MªÉÄä¯É eÁr¹ MzÁÝUÀ CªÀ£ÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ mÁªÉ¯ï PÉÊ©lÄÖ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ MqÉzÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ £É®PÉÌ PÀĽvÁUÀ CªÀ£ÀÄ PÀ®è£ÀÄß »rzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ DvÀzÀÝjAzÀ £À£Àß°èzÀÝ E£ÀÄß½zÀ JgÀqÀÄ Q«AiÀÄ N¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÉÆãÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ °AUÀzÀPÁ¬Ä ©aÑPÉÆArzÀÄÝ EªÀ¤UÉ §®UÉÊ CAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ¸ÀºÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ §AUÁgÀ CAzÁdÄ 5 DuÉ vÀÆPÀzÀÄÝ EzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ 5 ¥ÉÆÃl JvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀªÀ¤zÀÄÝ ©½AiÀÄ ®ÄAV, ©½AiÀÄ §¤AiÀÄ£ï ºÁQzÀÄÝ F jÃwAiÀiÁV £À£Àß°ègÀĪÀ §AUÁgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä, ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2008 PÀ®A. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 23-06-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ G¥À஢¤ß PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV «¹Ì ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀA¢ UÀÄgÀħ¸À¥Àà vÉÆt¹ºÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ ºÀwÛgÀ 48 Njf£À® Zˬĸï r®PÀì «¹Ì 180 J.J¯ï ºÁUÀÆ 48 ªÀiÁåfPÀ «¹Ì ¹QÌzÀÄÝ MlÄÖ 96 ¨Án°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CA:Q: 3840=00 gÀÆ UÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà °AUÀ¥Àà J.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2008 PÀ®A. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 23-06-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄAqÀ®ªÀÄj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV «¹Ì ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ±ÁgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ §eÉÃAwæ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: §eÉÃAwæ ¸Á: »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ. ºÀwÛgÀ 96 Njf£À¯ï Zˬĸï r®PÀì «¹Ì ¨Án°UÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CA:Q: 3840=00 gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ PÀ½¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. ²æà Dgï.Dgï ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2008 PÀ®A. 273, 384, 308, L.¦.¹. ¸À»vÀ 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 23/6/08 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà Z˺Áuï, 40 ªÀµÀð, ®ªÀiÁt 2] N§ªÀé UÀAqÀ PÁ¼À¥Àà Z˺Áuï, ®ªÀiÁtÂ, E§âgÀÄ ¸Á: ºÀÆ®UÉÃj vÁAqÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 03 ¨Ál¯ï QAUï ¦ü±Àgï, 03 ¨Ál¯ï £ÁPï Omï ¸ÁÖçAUï 650 JAJ¯ï UÀ½zÀÄÝ, & 17 ¸ÀtÚ ¨Ál¯ï ©ÃAiÀÄgï CAvÁ §gÉ¢zÀÄÝ [32 gÀÆ.UÉ 1] MlÄÖ 23 ¨Ál¯ï UÀ½zÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À ¨É¯É 922=00 gÀÆ £ÀAvÀgÀ°èAiÉÄà EzÀÝ PÉÆqÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 5 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä EzÀÄÝ CzÀgÀ ¨É¯É 150=00 gÀÆ d¥ÀÄÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ ¨sÀAzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÉævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/2008 PÀ®A. 41[1][r] 102 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢:- 23/6/08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. gÁªÀÄtÚ, J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀÄjvÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è §gÀ®Ä ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr M§â ªÀÄ£ÀĵÀå vÁ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ aîªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «oÀ¯ï vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà dPÀÌ°, 26 ªÀµÀð, ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ aîzÀ §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À aîzÀ°è 60 PÉ.f PÀ©âtzÀ vÀAw, 2 PÉ.f. vÁªÀÄæzÀ vÀAw, ºÁUÀÄ 2 PÉ.f. C®Ä«Ä¤AiÀÄA vÀAw J¯Áè ¸ÉÃj .CA.Q 1700=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹ UÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.L £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀÅAl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2008 PÀ®A. 160 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢ :- 23/6/08 gÀzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÁå£À¥Àà vÀAzsÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà zÀgÀªÀÄtÚªÀgï, 21 ªÀµÀð, ¸Á:©dPÀ¯ï ºÁUÀÆ EvÀgÉà E§âgÀÆ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ ªÀÄqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÀÝ ¥ÉÃzÉAiÀĪÀgÁzÀ ¦¹-13, ¦¹-80 gÀªÀgÀÄ ºÁUÉ®è ¨ÉÊAiÀiÁÝqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ w½¹zÀgÀÆ PÀÆqÁ CªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÝjAzÀ ²æ. £ÁUÀ£ÀUËqÀ ¦.¹-13 EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ä¤£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ. ²æÃ. ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà, ºÉZï.¹.32 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

8] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2008 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ:.

EAzÀÄ ¢ :- 23/6/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà CªÀÄgÁªÀw, 40 ªÀµÀð, G: ²PÀëPÀ, ¸Á:«zÁå£ÀUÀgÀ PÀĵÀÖV EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ :- 20/6/2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¸ÀĪÀiÁ @ PÀĸÀĪÀiÁ 28 ªÀµÀð, FPÉAiÀÄÄ ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁqÀ°PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV J°èAiÀÄÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

9] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2008 PÀ®A. 504, 506 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 7 ¦.¹.Dgï.PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 24-06-08 gÀAzÀÄ 01-30 J.JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢üzÀgÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ ¸Á. £ÀAzÁ¥ÀÅgÀ, £ÀAzÁ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁ¢UÀ d£ÁAUÀzÀªÀjUÉ §¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå AiÀÄ®§ÄVð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á. £ÀAzÁ¥ÀÅgÀ ªÉÄïÁÓw ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ zÀ°vÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ HgÁUÀ ¥ÀnÖºÁQ ¸ÀÄqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, June 23, 2008

DAILY INCIDENTS FOR SUNDAY 22nd JUNE 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/08 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:- 22-06-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ²æà °AUÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà ªÀÄoÀzÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:- 21-06-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉZï.Dgï.f. PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ zÉñÀ¥Àà vÀAzÉ EAzÉæ¥Àà, 22 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÉZï.Dgï.f. PÁåA¥ï EªÀ¤UÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 26/eÉ-2939 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÀ°Ã¯ï CºÀäzï vÀAzÉ ªÀĺÀäzïU˸À §¼Áîj, ¸Á: UÀzÀUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, zÉñÀ¥Àà¤UÉ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ zÉñÀ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ CdgÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀĺÀäzïUË¸ï §¼Áîj, 23 ªÀµÀð, ¸Á: UÀzÀUÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ PÀ°Ã¯ï CºÀäzï¤UÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ªÉÊzÀågÀÄ §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÄÝ, «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è zÉñÀ¥Àà£À£ÀÄß ¸ÉÃj¹ G½zÀ E§âgÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½îAiÀÄ QªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä C°è£À ªÉÊzÀågÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ C°èAzÀ ºÀħâ½îUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀzÀUÀzÀ°è CdgÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀĺÀäzïU˸ï EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-06-2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 1-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÄ. ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÁzÁ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A. 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 22/6/08 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀA: ¸ÀAUÀ¥Àà ¸ÀAUÀªÀÄzÀ, ªÀAiÀÄ: 32, G: mÁ mÁ ¸ÀĪÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ, ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà EªÀgÀ SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ ºÀwÛgÀ 1830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¤AvÁUÀ D¥Á¢vÀgÁzÀ ªÀÄÄPÀÄÛªÀĸÁ§ @ §ÄqÁظÁ§ ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ ®¨ÉâÃj EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁj¤UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ PÀ®è¤AzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ CzÉ. ²æà ºÉZï.Dgï. £ÀqÀUÀrØ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ. M§â D¥Á¢vÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ, E£ÉÆߧâ D¥Á¢vÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÁQ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/08 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ¸ÀzÁÝA ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ¨Á¨Á fÃgÁ¼À ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð, G: ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄPÁ¤Pï ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï, 7£Éà ¨ÁèPï UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 22/06/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ °AUÀgÁd PÁåA¥À£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ (1) DAd£ÉÃAiÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ PÉʬÄAzÀ §r¢zÀÄÝ C®èzÉ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÁzÀ (2) ®Qëöä (2) ¥ÀzÀݪÀé UÀAqÀ DAd£ÉÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (4) ¥ÀzÀݪÀé£À vÁ¬Ä EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÉÆlÄÖPÉÆArgÀĪÀ nà ±Àlð ºÀjzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÀÆj zÀ¨ÁârzÀÄÝ C®èzÉ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ, vÁ¬Ä, CvÉÛ ºÁUÀÆ CdÓ EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æà §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ºÀ½î ºÉZï.¹. 66 J¸ï.ºÉZï.N.£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/08 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 354, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ CAd£À¥Àà vÀAzÉ CAd£À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 22/06/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ °AUÀgÁd PÁåA¥À£À°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀzÁÝA ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË° EªÀgÀÄ CqÀØ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ºÁgÀ£ï ºÉÆr°PÉÌ §gÀĪÀÅ¢®è K£À¯É JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §r¢zÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÁÝA FvÀ£ÀÄ ¯Éà ¤ªÀÄä £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀƼɪÀÄPÀ̼ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀw ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ¸ÀzÁÝA. (2) ªÀiË°. (3) ¨Á§Ä. (4) ªÀi˯Á¸Á§. (5) PÀgÉAmï PÁ¹A (6) mÉîgï ºÀĸÉä. (7) ¸À©âÃgï vÀAzÉ PÀ°Ã¸Á§. (8) ±À¦ü. J®ègÀÆ ¸Á: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr ºÉÆr-§r ªÀiÁr GUÀÄj¤AzÀ ZÀÆj UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà r.ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L. (C.«.). £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 22-6-08 gÀAzÀÄ ²æà §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1. ªÀiÁ¥ÁµÁ vÀAzÉ §²ÃgÀ¸Á§ 2. ªÀĺÀªÀÄäzÀ gÀ¦ü vÀAzÉ gÁeÁºÀĸÉãÀ 3. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸ÀÄtUÁgÀ 4. ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¸ÀÄtUÁgÀ 5. £ÁUÀgÁd vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ¸ÀÄtUÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3 d£À ¸Á: J®ègÀÆ ¸ÀÄtUÁgÀ Nt PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄtUÁgÀ NtÂAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¹§âA¢AiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ 5-00 ¦JAPÉÌ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA:1 jAzÀ 5 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀjAzÀ 880-00 gÀÆ, 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀĪÉÆèÉÊ¯ï ¹QÌzÀÄÝ, d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, June 22, 2008

DAILY INCIDENTS FOR SATURDAY 21st JUNE 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹

ªÀÄÈvÀ ºÁ®¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¢AzÀ ªÀÄÄAqÀgÀVUÉ ªÉÆ/¸ÉÊ zÀ°è ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É¼ÀUÀnÖ PÉgÉAiÀÄ wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ DgÉÆæªÀÄ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆ/¸ÉÊ UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄAqÀgÀVUÉ zÁR°¹zÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ(.) ¦.J¸ï.L C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄÄ CmÉÆ £ÀA.PÉJ-37/6323 £ÉÃzÀÝgÀ°è C©âUÉj¬ÄAzÀ PÀÆPÀ£À¥À½î PÀqÉUÉ ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ lA lA ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæAiÀÄÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¸ÀzÀgÀ CmÉÆÃUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ(.) ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/08 PÀ®A. 143, 147, 323, 504, 506(1) ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/06/2008 gÀAzÀÄ 1-45 ¦.JA.PÉÌ ²æà ªÉÊ.ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆPÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ ºÉÆç½AiÀÄ F½UÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¥ÀA¥À¸Émï ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉð £ÀA. 89 & 91 £ÉÃzÀÝgÀ°è MlÄÖ 36 JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ anÖgÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À PÀÄlÄA§zÀªÀjAzÀ Rjâ¹ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 16/6/08 gÀAzÀÄ 1-30 ¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌAzÀÄ §A¢gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ anÖgÁdÄ ¸Á: F½UÀ£ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï. «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæUËqÀ ¸Á: G¼ÉãÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25-30 d£ÀgÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À DVgÀÄvÀÛzÉ, EªÀvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ ºÉÆ®zÀ°è PÀÆ° D¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ½¹gÀÄªÉ ¤£ÀßzÀÄ wAr §ºÀ¼À DVzÉ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ zÀQ̹PÉƼÀÄîwÛÃAiÀiÁ ¤£Àß £ÉÆÃrAiÉÄà ©qÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ ºÉÆr §r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ¥Àæ¯ÁízÀZÁAiÀÄð ºÉZï.¹. 83 J¸ï.ºÀZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/08 PÀ®A. 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 20-6-08 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆæ gÁAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀÒ±À§ÝUÀ½AzÀ C£ÁªÀ±ÀåPÀªÁV ¨ÉÊzÀzÀÄÝ ¢.21/06/2008 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ AiÀiÁPÉ ¸ÀĪÀÄä£É ¨ÉÊAiÀÄåwÛ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ gÁAiÀÄ¥Àà£ÀÄ CªÁZÀÒ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ ¸ÀºÀ PÀnÖUÉ,PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ (.) ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/08 PÀ®A. ªÀÄ£ÀÄóµÀå PÁuÉ:.

¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀܤzÀÄÝ 10 wAUÀ¼À »AzÉ ¥Á¹ð ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁPÀÖgï ZÀAzÀæ¥Àà EªÀgÀ ºÀwÛgÀ vÁ£Éà ¢£Á®Ä ºÉÆÃV vÉÆj¹PÉƼÀÄîvÀÛzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¢.19-6-2008 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉ½zÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ PÀAzÀÄ §tÚzÀ ¥ÁåAmï, ©½ CAV, JvÀÛgÀ-5 ¥ÀÆl 6 EAZï «zÀÄÝ ªÀÄÄR PÉA¥ÀÄ §tÚ. ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ zÀ¥Àà ªÀÄÆUÀÄ, ©½ zÁr, «Ä¸É, PÀ¥ÀÄà ©½ PÀÆzÀ®Ä. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 19/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 21-06-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 02-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀƪÀgÉ ªÀµÀð¢AzÀ n.©. PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DvÀ¤UÉ ºÀħâ½î, PÀĵÀÖV, UÀAUÁªÀw PÀqÉUÀ¼À°è E¯ÁdÄ PÉÆr¸À¯ÁVzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ:- 20-06-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ºÀwÛgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý gÀÆ. 200-00 UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, DvÀ£À ¨Á¬ÄAzÀ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ vÉÆzÀ®Ä ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà gÁwæ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æà ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

7] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 17/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 21.06.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ªÀ£ÀPÉÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄrªÁ¼Àgï ¸Á: PÀÄtÂPÉÃj UÁæªÀÄ, EªÀgÀ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «ÃgÉñÀ EvÀ£ÀÄ CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è DPÀ¹äÃPÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ºÀħâ½î QªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.06.08 gÀAzÀÄ 5:35 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, June 21, 2008

DAILY INCIDENTS FOR FRIDAY 20th JUNE 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 20-6-08 gÀAzÀÄ 4 ¦.JªÀiï. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ¥ÁAqÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà D£ÉÃPÀ¯ï, 20 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ®A¨ÁtÂ, ¸Á: ZÀAzÀæVj vÁAqÀ ºÁUÀÆ ¤Ã®ªÀé, ±ÁAvÀªÀé EªÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ mÁAmÁA ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J.37- 6578 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÆ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 20-6-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-45 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ZÁ®PÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀiÁ®VwÛ vÀ£Àß 3 UÁ°AiÀÄ mÁAmÁA ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J.37- 5576 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ AiÀÄrAiÀiÁ¥ÀÄgÀÄ PÀqɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ w¥ÀàgÀ¸À£Á¼À §¸Àì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ£À mÁæ°UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ¥Àà, UÀ«¹zÀà÷ a®PÀªÀÄÄT, zÁåªÀĪÀé a®PÀªÀÄÄT, EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉ. ²æà «.J¸ï.»gÉêÀÄoÀ ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt:

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/08 PÀ®A. 323, 504, 447, 306 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ¨Á¼ÀªÀÄä UÀA. ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÄeÁj ¸Á: ªÀtUÉÃj, ¦ügÁå¢ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÉÎ eÉ.¹.©. AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ CzÉ. ªÀÄÈvÀ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÄeÁj gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀA§AzsÀ PÀAzÀUÀ® UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 18-06-08 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä 13 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¸ÀºÀ 5 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ E£ÀÄß 5 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀA§AzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ G½zÀ ºÀt AiÀiÁªÁUÀ PÉÆqÀÄwÛà CAvÁ ¹lÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀAzÀUÀ® UÁæªÀÄzÀ «PÁ¸À UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ£À°è PÀÆqÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV §gÀzÀ PÁgÀt ªÀÄÈvÀ ¹zÀÝ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 19-06-08 gÀAzÀÄ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°èAiÉÄà GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀ §UÉÎ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀgÀ ¨ÁåAQ£À ¸Á® ¸ÉÆêÀÄUÀ£ËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: PÀAzÀUÀ®è EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£ï UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀä ºÀvÉåUÉ ±ÀgÀtÄ DVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/08 PÀ®A. 323, 354, 504, 506 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢. 20-6-08 gÀAzÀÄ 5.30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦ügÁå¢ ²æÃw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀƯÁ¯ï ZÀªÁít, 36 ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: vÉÆt¹ºÁ¼ï vÁAqÁ, ªÁ¹¸ÀĪÀ vÁAqÁzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£À ºÉ¸Àj£À°è ºÀ¼Éà ªÀÄ£É EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÉqÀ« ºÉƸÀªÀÄ£É PÀlÄÖwÛzÁÝUÀ, DgÉƦ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ , ¸Á: vÉÆt¹ºÁ¼ï vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ, ¤Ã£ÀÄ PÀlÄÖwÛgÀĪÀ ªÀÄ£É gÀ¸ÉÛUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ CAvÁ ºÉý ºÀ¯ÁÌ ¸À¯ÁÌ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ, ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ºÉZï.¹. 77 gÁªÀÄPÀȵÀÚ. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/08 PÀ®A. 448, 504, 506(2) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-6-08 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ¸ÀtÚ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ «ÃgÉñÀ¥Àà UÀÄAqÀÆgÀÄ ¸Á: ºÀUÉzÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢ gÀÄUÀæ£ÀUËqÀ vÀAzÉ wªÀÄä£ÀUËqÀ ¨sÁ«PÀnÖ ¸Á: ºÀUÉzÁ¼À EªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¤Ã£ÀÄ §ºÀ¼À dUÀ¼À ºÀZÀÄÑwÛ, HgÀ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁr, vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ G½AiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/08 PÀ®A. 110 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.06.08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀPÉÆÃn ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è N.¹.ªÀÄlPÁ dÆeÁl ªÀÄvÀÄÛ E¹áÃm dÆeÁlUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀæt PÀÄjvÀÄ EAzÀÄ ºÀ¼ÉÃUÉÆAqÀ¨Á¼ÀPÉÌ vÉgÀ½ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ°è PÉÆl槸À¥Àà vÀAzÉ PÉÆlæ¥Àà ºÀPÁj ªÀAiÀÄ 53 ªÀµÀð eÁåw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀ¼ÉÃUÉÆAqÀ¨Á¼À. ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀÄUÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÉÆl槸À¥Àà ºÀPÁj ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁåw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀ¼ÉÃUÉÆAqÀ¨Á¼À. EªÀj§âgÀÄ PÀzÀÄÝ ªÀÄÄaÑ ºÉÊmÉPï ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.6.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 12-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ N.¹.ªÀÄlPÁzÀ §UÉÎ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ¥Àæ±ÁߪÀ½ ªÀiÁrzÀÄÝ £Á£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä DqÀÄwÛzÀÄÝ EwÛvÀÛ¯ÁV ©nÖgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ N.¹ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀUÀĪÀgÉAzÀÄ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §A¢zÀÝjAzÀ ºÁUÀÄ ºÀ¯ÉÃUÉÆAqÀ¨Á¼ÀzÀ°è N.¹ ªÀÄmÁÌ £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

Friday, June 20, 2008

DAILY INCIDENTS FOR THURSDAY 19th JUNE 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 19-6-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ªÀÄAqÀ®UÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ° §gÀĪÀ UÉƯÉðPÉÆ¥Àà PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-30/JZï-1494 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt UÉƽ¸ÀzÉà MªÉÄä¯Éà ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ºÁQPÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, UÀzÀÝPÉÌ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EzÉ. ²æà «.J¸ï.»gÉêÀÄoÀ ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 192 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 19-06-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ mÉA¥ÉÆà mÁæöåPïì (PÀæµÀgï) £ÀA: KA-37/M-2163 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï£À°è £ÀUÀgÀzÀ PÀA¦è ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV MªÉÄä gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ ªÀÄÛvÉƪÉÄä gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ CqÁØ-¢rØAiÀiÁV C®PÀë£À¢AzÀ £ÉqɸÀÄvÁÛ, ¥À«Äðmï µÀgÀvïÛUÀ¼À G®èAWÀ£É ªÀiÁr ºÉaÑ£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ »A¢£À ¥sÀÄmï ¨ÉÆÃqÀð ªÉÄÃ¯É ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ ²æà ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ:- 19-06-2008 gÀAzÀÄ »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ ªÀĺÁAvÀ¥Àà UÁUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ. CAvÁ w¼À¹zÀ£ÀÄ DvÀ£À CAUÀ d¥ÀÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA §gÉzÀ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1820=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/06/2008 gÀAzÀÄ 8-15 ¦.JA.PÉÌ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ,f.PÉÆüÀÆgÀ, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw EªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ ¨ÁµÁ¸Á§ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ eÁ:ªÀÄĹèA ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð, G: gÁqÀ ¨ÉArAUï PÉ®¸À ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï UÁ¼ÉªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ »gÉÃdAvÀPÀ¯ï£À ¥ÀA¥Á¥Àw zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ 1 ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, 1 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ºÁUÀÆ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 575/- d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/08 PÀ®A. 379.¦.¹:.

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà «ªÀįï vÀA¢ £ÉëÄZÀAzï ¥Á¯ÁgÉÃZÁ ªÀAiÀiÁ:27 ¸Á: ©.n.¦. £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À, ¢ 12-08-2007 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £À£Àß ¥Áå±À£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-37/eÉ-6130 CA.QA 20.000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ¢ 13-08-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ (C.«) gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/08 PÀ®A. 379.¦.¹:.

¦ügÁå¢zÁgÁzÀ ²æà zÁåªÀÄ£ÀUËqÀ vÀA¢ ºÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánî ªÀAiÀiÁ:45 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: £É®eÉÃj vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð. ¢ 19-06-2008 gÀAzÀÄ ºÀtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÀÄzÀÝjAzÀ EAzÀÄ £É®eÉÃj¬ÄAzÀ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÉUËqÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ ¨ÁåAPÀ D¥sï EArAiÀiÁ ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ 1,00,000=00 gÀÆ qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ PÉÊaîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ §eÁgÀPÉÌ §AzÀÄ §eÁzÀ°è ªÁ¸ÀÄzÉêÀ §AUÁgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ°è 1 1/2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ CA .QA 22.000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß Rj¢¹zÀÄÝ G½zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉA¥ÀÄ PÉÊaîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® HjUÉ ºÉÆÃUÀ¯ÉAzÀÄ 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¯ÁqÀÓ ªÀÄÄAzÉ mÉA¥ÉÆÃUÁV PÁAiÀÄÄvÁÛUÀ. MAzÀÄ mÉA¥ÉÆà §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÉA¥ÉÆà ºÀvÀÄÛwÛzÁÝUÀ 2 d£À ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÀwÛzÀÄÝ. £À£Àß »AzÉ 2 d£À ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ EzÀÄÝ, mÉA¥ÉÆà ºÀwÛ ¹ÃlÄ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß PÉÊaîªÀ£ÀÄß ¨ÉèÃqÀ¢AzÀ PÀvÀÛj¹ CzÀgÀ°èzÀÝ 38.000=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ. G½zÀ 40.000=00 ºÀt PÉÊaîzÀ°è G½¢zÀªÀÅ. ¦.J¸ï.L ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ (C.«) gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

7] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 19/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÄeÁj gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀA§AzsÀ PÀAzÀUÀ® UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 18-06-08 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä 13 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¸ÀºÀ 5 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ E£ÀÄß 5 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀA§AzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ G½zÀ ºÀt AiÀiÁªÁUÀ PÉÆqÀÄwÛà CAvÁ ¹lÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀAzÀUÀ® UÁæªÀÄzÀ «PÁ¸À UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ£À°è PÀÆqÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV §gÀzÀ PÁgÀt ªÀÄÈvÀ ¹zÀÝ¥Àà gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 19-0608 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸Á®zÀ ¨ÁzÉ vÁ¼ÀzÉà PÀĵÀÖV vÁ®ÆPÀ ²gÀUÀÄA¦ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ §¤ßVqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY INCIDENTS FOR WEDNESDAY 18th JUNE 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/08 PÀ®A. 279, L.¦.¹:.

DgÉÆæ 1. JA.r. ºÀ¤Ã¥sÀ vÀAzÉ JA.r. SÁ¹A PÁgÀ qÉæöʪÀgÀ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J. 26/5071 ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ FgÀtÚ ¸Á: ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ PÁåA¥ï ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ mÁmÁ J¸ï £ÀA. PÉJ.-35 9610 £ÉÃAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ ºÀ¼Éà r.¹. PÀqÉUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌPÉÆnÖzÀÄÝ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ, AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ CVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ J.J¸ïL £ÁUÀ¥Àà PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ ªÀÄPÀÄâ¯ï ºÀĸÉÃ£ï ºÉZï.¹-108 UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ; 18-06-08 gÀAzÀÄ 10-30 J.JAPÉÌ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £Á²ÃgÀSÁ£À ¥ÀoÁt EvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è PÁ¬Ä ¥À¯Éè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀæµÀgÀ UÁr £ÀA. PÉ.J. 37-4010 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀæµÀgÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÀð®zÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ DPÀ½UÉ oÀPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ £Á²ÃgÀSÁ£À FvÀ¤UÉ oÀPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £Á²ÃgÀSÁ£À FvÀ¤UÉ JqÀPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ §®PÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æà «gÀÄ¥ÀtÚ ºÉZï.¹ 17 vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉgÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ £Àqɹ zÉÆÃnºÁ¼ÀzÀ £ÉÃPÁgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 12 d£À DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 514=00 ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀtzÀ°è ºÁ¹zÀ ¢£À¥ÀwæPÉ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ(.) DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

¸ÁzÁ PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 18-06-08 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢üzÀgÀgÁzÀ ©üêÀÄgÁªï vÀA/ gÁeÉÃAzÀægÁªï PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀiÁ 42, eÁ. ¨ÁæºÀät ¸Á. PÀ¼ÀªÀĽî, vÀªÀÄä zÀ£ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀnÖzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 45000=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À MAzÀÄ eÉÆÃvÉ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ; 16-06-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ ©aÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. : ²æà ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 17/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 18-6-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CdÓ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ EªÀgÀ ¨Á¯Á¥ÀÄgÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ vÉÆÃlzÀ°è ªÉÄPÉÌeÉÆüÀ HgÀ®Ä ©lÖ ¨ÉÆÃzÀÄUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ºÀj¸ÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀPÁj ºÁªÀÅ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀªÀÄzÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ §®ªÁV PàaÑzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£À£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 10-15 JJAPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æà «.J¸ï.»gÉêÀÄoÀ ¦J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY INCIDENTS FOR TUESDAY 17th JUNE 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/08 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÉÆêÀĸÁUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw ¢£ÁAPÀ:- 17-06-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §eÁeï ¥Áèn£ÀA ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï- 3572 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwUÉ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀåªÁV §gÀÄwÛzÉݪÀÅ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀjAiÀÄ¥Àà£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÄÝ, £Á£ÀÄ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÀPÀVj-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÃgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ®QÌ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ PÀjAiÀÄ¥Àà£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, JzÀÄgÀÄUÀqÉ MªÉÄä¯É zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÉÊqï vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ ¨ÁAqïUÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà¤UÉ ¨ÁAqïUÀ®Äè vÀUÀÄ° §®¥ÀPÉÌUÉ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ§AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. £Á£ÀÄ PɼÀUÀqÉ vÉVΣÀ°è ºÀ¼ÀîzÀ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÆVUÉ, §®UÉÊUÉ, §®UÁ°UÉ, JqÀUÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢:17-6-08 gÀAzÀÄ 4-35 ¦JAPÉÌ f¯Áè D¸ÀàvÉæ, PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ JªÀÄ.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ²Ã AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà F½UÉÃgÀ, ªÀ: 58 ªÀµÀð, eÁ:F½UÉÃgÀ, G:PÀÆ° ¸Á:§ÆzÀUÀÄA¥Á vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÁzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà F½UÉÃgÀ, ªÀ:70ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸À®Ä PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, vÉÆÃj¹zÀ £ÀAvÀgÀ, ªÁ¥À¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÁ®ßrUÉAiÀÄ°è C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï zÁn J£ïºÉZï 63 gÉÆÃqÀ JqÀ¨ÁdÄ E§âgÀÆ 12-30 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÉÎ C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÁ®PÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀiÁªÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §®ZÀ¥ÉàUÉ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÁ®PÀ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀA: 9925 CAvÁ ªÀiÁvÀæ £ÉÆÃrzÀÄÝ CzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÁzÁ PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 17/06/2008 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JA.PÉÌ ²æà ©.¦. ²æäªÁ¸À gÁd CgÀ¸À vÀAzÉ ©.¦ C£ÀAvÀgÁd CgÀ¸À ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ:PÀëwæÃAiÀÄ, G: J¯ï.L.¹.AiÀÄ°è PÀèPÀð ¸Á: ¸ÀgÉÆÃd £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 28/05/2008 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JA.¢AzÀ 9-00 ¦.JA.zÀ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÉÆÃd £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉUÉ ¤°è¹zÀ vÀªÀÄä »gÉÆúÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ £ÀA. PÉ.J.37/eÉ.6797 ZÁ¹ £ÀA. 02 eÉ.20 J¥sï. 06951 EAd£ï £ÀA. 02 eÉ. 18 E. 06068 CA.Q.gÀÆ.15,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà r.ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢: 17-06-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸Àħâ£ÀUËqÀ vÀA¢ «oÀ×¥ÀàUËqÀ, UÀÄr¸ÁUÀgÀ, ¤ªÀÈvÀÛ ¥Àæ.zÀ. ¸À. ¸Á: ¥À£ÁߥÀÅgÀ gÉÆÃqï PÁgÀlV. ¢: 16-06-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-15 UÀAmÉUÉ vÀ£ÀUÉ DgÁªÀÄ E®è¢zÀÝjAzÀ PÁgÀlVAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ºÉ¸ÀgÀ°èzÀÝ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï PÀ¥ÀÅöà §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.-37/eÉ-1466 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ DªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÉÊzÀågÀ°è vÉÆÃj¹ ºÉÆgÀUÉ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢:17-6-08 gÀAzÀÄ 6-45 ¦JAPÉÌ ²æà §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1. UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À 2. PÀȵÀÚ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ 3. ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀAUÀªÀÄä CA©UÉÃgÀ ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ 4. ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀÄÄgÀr 5. PÀj§¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÀjAiÀÄtÚ£ÀªÀgÀ ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ AiÀÄvÀßnÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¹§âA¢AiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁr, 1) 520-00 Rs 2) 52 E¸ÉàÃl J¯É ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 17-6-08 gÀAzÀÄ 9-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ DgÉÆæ ºÀ¸À£À¸Á¨ï vÀAzÉ ¸ÀvÀÛgÀ¸Á¨ï, 47 ªÀµÀð, CA¨ÉÃqÀPÀgÀ £ÀUÀgÀ, ¸Á: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÁAiÀĪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀoÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âAzÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr, »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 03 ªÀÄmÁÌ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, dÆeÁlzÀ ºÀt 8,569/= gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃ/¸ÉÊ. £ÀA PÉ.J-17/AiÀÄÄ-3038 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄUÀ¹zÀÄÝ CzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/08 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 341, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 17-6-08 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸À®§UËqÀæ , 55 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ©¸ÀgÀ½î PÉÆlÖ zÀÆgÀÄ - ¢: 14/6/08 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ dAiÀIJæà ¸ÀªÉð £ÀA. 192 ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÁUÀ¥Àà ¸À®§UËqÀæ EvÀgÉ 05 d£ÀgÀÄ [ J®ègÀƸÁ: ©¸ÀgÀ½î ] CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §ªÀÄzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008