Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, June 30, 2008

DAILY INCIDENTS FOR SUNDAY 29th JUNE 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/08 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ¯Á®¸Á§ vÀAzÉ ºÀdgÉøÁ§ ¨ÁªÀ£ÀߪÀgï ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð, G: QèãÀgï ¸Á:¦AeÁgÀ Nt ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà£À UÀÄr ºÀwÛgÀ PÀÄAPÀÆgÀÄ, vÁ:PÀÄAzÀUÉÆüÀ, f: zsÁgÀªÁqÀ, ¢£ÁAPÀ 28/06/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.25/J.4052 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÁUÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß SÁ° ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÉà ©æqïÓUÉ vÀÆPÀ ªÀiÁr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ ªÀĹâAiÀÄ M¼ÀV£À KjAiÀiÁ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÉƼÀUÀqÉUÉ PÀĽwzÀÝ QèãÀgï dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ FgÀ¥Àà UÉÆUÀίï 25 ªÀµÀð ¸Á: E¯ïPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÉƼÀV¤AzÀ PɼÀUÀqÉUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ,f.PÉÆüÀÆgÀ. ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.         

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 29/6/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ «oÀ¯ï gÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ PÀÄ®PÀtÂð, 43 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀqÀغÀnÖ vÁ:§zÁ«Ä FvÀ£ÀÄ PÀĵÀÖV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzsÉ ¸ÀAUÀAiÀÄå PÀnÖªÀĤ, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï ZÁ®PÀ £ÀA. PÉ.J-37 J¥sï-181 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉwÛzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 29-6-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï gÀªÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼Á¥ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄAUÀ¼Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°ègÀĪÀ UÀÄqÀØzÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgï-¨ÁºÀgï CAvÁ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝgÀÄ. EzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÀoÁvï zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀjUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹ CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ F PɼÀV£ÀAvÉ w½¹zÀgÀÄ. 1] ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà UÀÄrUÉÃj ªÀAiÀÄ: 35 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ° ¸Á: vÀ¼ÀPÀ¯ï 2] ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ zÉÆqÀØAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 23 eÁ: dAUÀA G: SÁ¸ÀV UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: vÉVΣÀPÉÃj PÉÆ¥Àà¼À 3] ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀÄÄgÀr ªÀAiÀÄ: 31 eÁ: UÁtÂUÉÃgÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥À¯ÉèÃzÀªÀgÀ Nt PÉÆ¥Àà¼À. EªÀgÀ CAUÀ ±ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä PÀæªÀĪÁV M¨ÉÆâ§âjAzÀ 250=00, 150=00, ºÁUÀÆ 100=00 gÀÆ. ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ. PÀtzÀ°è 900=00 gÀÆ,UÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ ºÀt MlÄÖ 1400=00 ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃm J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÉÆ¥Àá¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 18/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ: 29.06.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð eÁ: G¥Ààgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ®PÉÃj UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ AiÀÄAPÀªÀÄä EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀÄtÂUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ¸Á: PÀ®PÉÃj EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ n.© gÉÆÃUÀ EzÀÄÝ CzÀÄ UÀÄtªÀÄÄR ºÉÆAzÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ: 29.06.08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ ¸Éë¹zÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è 11:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 22/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29/6/2008 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA. PÉÌ gɺÀªÀiÁ£À¸Á§ vÀAzÉ gÁd¸Á§ zÀªÀÄär, ªÀAiÀĸÀÄì- 50 ªÀµÀð, eÁw- ªÀÄĹèA, G- ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ UÀAUÁªÀw, ªÀÄÈvÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀ Hj£ÀªÀ£ÉAzÀÄ UÉÆwÛ®è, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÁÌV DUÁUÉÎ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 28/6/2008 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀ£À ªÀAiÀĸÀÄì 55 EzÀÄÝ, «¼Á¸À ªÀUÉÊgÉ w½zÀħA¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, ²æà ±ÉõÀVjgÁªï ºÉZï.¹. 143 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹.:.

£Á£ÀÄ r.ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L. (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÁ.¥ÉÆ. ¥ÀgÀªÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/06/2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¹¦¹ 355, 332 EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ 7-20 ¦.JA.PÉÌ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÃgï ºË¸ï ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°è M§â ªÀåQÛ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À¯ÁV PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÉÆÃ¥ÀUÁgÀ eÁ:ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, G: ºÉÆÃl®zÀ°è PÉ®¸À ¸Á: £ÀAzÀPÀÆgÀ, vÁ: UÀÄ®âUÀð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C°è EgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀðgÁVzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è EgÀħºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÉævÉ PÀæªÀĪÁV zÀ¹ÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Sunday, June 29, 2008

DAILY INCIDENTS FOR SATURDAY 28th JUNE 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/08 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 29-06-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ¦AiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ ªÀÄ¹Ì G: J¸ï.©.JZï ¨ÁåAPÀ£À°è ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÄgÀ vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ²ªÀgÁd mÁæöåPÀë£À°è £ÀA.PÉJ 33/J-949 £À°è ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ¢AzÀ ºÀħâ½îUÉ ªÁAiÀiÁ PÀĵÀÖV ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgï DgÉÆævÀ£ÀÄ mÁæöåPÀë£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£ÀzÀ¢AzÀ £Àqɹ §®UÀqÉ ¤AwzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgï mÁæöåPÀë ¥À°Ö DVzÀÄÝ mÁæöåPÀë£À°è PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀgï ªÀÄÈvÀ dAiÀĸÀÆAiÀÄð vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ 3 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ (.) ¦J¸ï L PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/08 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®è¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð eÁ. ¨sÀdAwæ G. PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸Á. aPÀ̪ÀÄ£ÁߥÀÅgÀ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 28-06-08 gÀAzÀÄ DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀ¢AzÀ ¨Á¯ïð PÀƬÄzÀ ¥ÉAr «Ä¤ ¯ÁjAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁªÀgÀUÉÃgÁ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «Ä¤ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 22-6876 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Ér¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ£Áß¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ UÁr ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ UÁrAiÀÄ°èzÀÝ d£ÀgÀ ¥ÉÊQ §¸À¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¨sÀdAwæ ¸Á. »gÉêÀÄ£ÁߥÀÅgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ G½zÀAvÉ UÁrAiÀÄ°èzÀÝ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ UÀA©ügÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/08 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 65 ªÀµÀð eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ, EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà, PÀ¨ÉâÃgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð G: mÁæöåPÀÖgï qÉæöʪÀgï. ¢:- 27-06-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĺÁzÉêÀ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ¸ÀtÚ ªÀiÁAiÀĪÀÄä vÁ¬Ä ºÉÆ£ÀÆßgÀªÀÄä, PÉÆA©£ï, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð eÁw: ZɮĪÁ¢ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë ªÀAiÀĸÀÄì 8 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ E®èzÀÝjAzÀ CªÀ¼À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä AiÀĪÀĺÀ °¨ÉgÉÆà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï- 4287 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 9.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ HgÀ°è EgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ azÁ£ÀAzÀ¥Àà EªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è §gÀĪÁUÀ qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÁgï lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ AiÀiÁgÉÆà ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÁÝgÉ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀĺÁzÉêÀ FvÀ£À ªÀĪÀiÁðAUÀ ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖAiÀÄÄ dfÓ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ªÀiÁAiÀĪÀÄä EªÀ½UÉ JqÀUÁ®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð dfÓ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV E§âgÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝgÀÄ. C®èzÉà ²æÃzÉë EªÀ½UÉ §®UÁ°UÉ, §®UÉÊUÉ wêÀæ M¼À¥ÉlÄÖ, ºÁUÀÆ JqÀUÁ°UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ PÁgï £ÉÆÃqÀ®Ä mÁmÁ EArPÁ £ÀA: PÉ.J-35/ JA-5052 CAvÁ EvÀÄÛ. ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/08 PÀ®A. 279, 337, 338, L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzsÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ: ¨ÉÆë G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: l£ÀPÀ£ÀPÀ®è EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 28.06.08 gÀAzÀÄ PÀĵÀ×VAiÀÄ°è ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ CªÀgÀ eÉÆvÉ PÁPÀ£ÁzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà £ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37 J¯ï. 2476 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉ ¸ÀªÀiÁgÀÄ ¯ÉçUÉÃj PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä PÁPÀ£ÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÁPÁ zÀÄgÀUÀ¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/08 PÀ®A. 279, 337, 338, L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 28/06/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-15 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÀ«£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï£À ¥sÀÇ¯ï ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¹UÀß¯ï ªÀUÉÊgÉ PÉÆqÀzÉ MªÉÄäÃ¯É §®PÉÌ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ, JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢gÁªÀÄgÉrØ vÀA¢ £ÁUÀAiÀÄå, ªÀÄjªÁqÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁ: gÉrØ, ¸Á: gÀAUÁ¥ÀÅgÀ PÁåA¥ï vÁ: ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ. ºÁUÀÄ CªÀ£À »AzÉ PÀĽwzÀÝ §¸ÀªÀgÁd EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 28-06-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ 909 mÁmÁ UÁr (¯Áj) £ÀA. PÉJ-35/4860 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ ¨É¼ÀUÁ«UÉ CAvÁ ªÉÊ£ïì ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ J£ïºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀ¼ÀPÀ¯ï ¥Àæ¸ÁzÀ qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ JzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-31/4366 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÀPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦gÁå¢ü ºÁUÀÆ ¯Áj QèãÀgÀ¤UÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-31/4366 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¯Áj £ÀA. J¦-12/AiÀÄÄ-9022 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥ÀlÖ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà §AzÀÄ oÀPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉJ-31/4366 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ QèãÀgÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æà ²ªÀ¥Àà J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

gÁwæ PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ:

7] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/08 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ; 28-06-08 gÀAzÀÄ 11-00 J.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ±ÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀiÁ 39 ªÀµÀð eÁ. ºÀÆUÁgÀ G. ¥ÉÇÃlÆ UÁæ¥sÀgï ¸Á. vÁªÀgÀUÉÃgÁ, 27-06-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ ¥ÀA¥Á PÁA¥ÉèPïì£À°ègÀĪÀ ªÀÄ°èUÉ ¥ÉÇÃlÆ ¸ÉÆÖÃrAiÉÆzÀ°èzÀÝ 24,500=00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ LzÀÄ PÁåªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 1 ¥Áè÷å±ÀUÀ¼À£ÀÄß ±ÉlgÀ¸ï Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀgÀ¸À¥Àà §dAwæ ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ. oÁuÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

8] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/08 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÀAoÉÃ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¥ÀÇeÁgÀ ªÀAiÀiÁ 58 ªÀµÀð eÁ. ºÀjd£À G. ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á. PÀĵÀÖV, ¢£ÁAPÀ. 27-06-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj ¨Á®PÀgÀ ªÀiÁzÀå«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ°èzÀÝ 18,000=00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 3 ªÉƤlgï, 3 Qà ¨ÉÆÃqïð, 2 AiÀÄÄ.¦.J¸ï PÀ£ÉPÀÖgï, 3 ªÀiË¸ï ªÀÄvÀÄÛ 3 ¥Àè¸ï ¨ÁPïì PÉÆoÀrAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ±ÁAvÀUËqÀ J.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

9] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 28-06-08 gÀAzÀÄ ¨ÉlUÉj UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj DgÉƦUÀ¼ÀÄ, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà AiÀÄvÀßnÖ 58 ªÀµÀð ¸Á: gÀqÉØgï ¸Á: ¨ÉlUÉj ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ, ¦J¸ï.L C¼ÀªÀAr ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁrzÁUÀ 8 d£ÀgÀÄ E¸Éàl£ÀÄß DqÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀgÀ°è £ÀUÀzÀÄ 678=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. DgÉƦvÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ä£ï ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

10] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/08 PÀ®A. 420, 406 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 28-06-08 gÀAzÀÄ ©¸ÀgÀ½î UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è DgÉƦUÀ¼ÀÄ, ©üêÀÄ¥Àà PÀ½î ªÀiÁ.CzsÀåPÀëgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ©¸ÀgÀ½î, UÀÄgÀÄgÁd zɸÁ¬Ä ªÀiÁ. UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÁAiÀÄðzÀ²ð, vÀªÀÄä ¸ÉªÉ ¸À°è¸ÀĪÁUÀ CAzÀgÉ C¢üÃPÁgÀªÀ¢AiÀÄ°èzÁÝUÀ §qÀd£ÀjUÉ §AzÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß §qÀd£ÀjUÉ ºÀAZÀzÉ ªÀiÁjPÉÆArgÀÄvÀÛgÉAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ J¸ï.ºÀZï CAUÀr PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀAiÀiÁ 38 ¸Á:PÉÆ¥Àà¼À ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ£ÀéAiÀÄ ¦J¸ï.L C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, June 27, 2008

DAILY INCIDENTS FOR THURSDAY 26th JUNE 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ :- 26/6/2008 gÀAzÀÄ 3:30 ¦.JA. PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸ÀAPÀ£ÀUËqÀgï, 20 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: §¸Á¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ Q¯ÉÆÃð¸ÀÌgï PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ J£ï ºÉZï 13 gÀ¸ÉÛ ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ £ÀA. PÉ.J.25/© 4429 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁDVzÀÄÝ CzÉ. ¦ J¸ï L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/08 PÀ®A. 279, 427 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÀgÀgÁzÀ ²æÃ. ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà ¥ÀlÖtªÀgï, 57 ªÀµÀð, eɸÀÌA ±ÁSÁ¢üPÁj »gɪÀAPÀ®PÀÄAmÁ, ¢ :- 26/6/2008 ªÀÄÄAeÁ£É 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉzÁÝj-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ.J-25-J-3174 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨ÉÊ®¥Àà vÀAzsÉ CªÀÄgÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ, 24 ªÀµÀð, ¸Á: §AqÉ¥Àà£ÀºÀ½î vÁ: ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ VqÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ VqÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ PÀgÉAmï PÀA§zÀ ªÉÊAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ 5 PÀA§UÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ ºÁUÀÆ C°èAiÉÄ EzÀÝ MAzÀÄ n.¹ ºÁ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁ¼ÁVzÀÝ CA:Q: 1 ®PÀë 15 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æÃDgï.Dgï. ¥Ánî ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ,f.PÉÆüÀÆgÀ, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÉ.«gÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ:ZÀPÀæ¸Á°, G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À. 2) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð eÁ: ZÀPÀæ¸Á°, G: PÀÆ° PÉ®¸À. 3) ªÀÄAUÀ¼À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀuÉÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ eÁ: ®ªÀiÁt ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À. 4) gÁeÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð G: PÀnAUï ±Á¥ï. 5) CAzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ: ZÀPÀæ¸Á°, G: CqÀÄUÉ PÉ®¸À. 6) SÁzÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ «ÄAiÀiÁå¸Á§ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G: PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁgÀ. J®ègÀÆ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ vÁAqÁ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ D£ÉÃUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ vÁAqÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¸ÉàÃmï K¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£Àå ¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 865/-, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîªÀ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©ÃqÀ¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/08 PÀ®A. 324, 502 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢ :- 26/6/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà a®ªÁqÀV ¸Á: °AUÀzÀ½î FvÀ£ÀÄ CwAiÀiÁV PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà a®ªÁqÀV 24 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ , ¸Á: a®ªÁqÀV FvÀ¤UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹nÖ¤AzÀ PÉÆqÀ° vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/08 PÀ®A. 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: ºÉƸÀ½î vÁ: UÀAUÁªÀw, EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV EAzÀÄ gÁwæ 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀÄ°UɪÀÄä¼ÀÄ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÁ¢¹zÀÝjAzÀ ¹lÄÖ §AzÀÄ £ÀÆPÁrzÉ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆgÀUÀqÉ Nr §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ £À©Ã¸Á§ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ¸Á§ 28 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA ¸Á: ºÉƸÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzï ¸Á§ vÀAzÉ ºÀ¸À£ï¸Á§, 40 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA ¸Á: ºÉƸÀ½î EªÀgÀ §½ ºÉÆÃV £À£Àß UÀAqÀ ºÉÆqÉAiÀÄ°PÉÌ §gÀÄwÛzÁÝ£É ©r¹PÉƽî JAzÀÄ PÀÆVzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà F ªÉüÉAiÀÄ°è ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ F jÃw ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢¢ÝAiÀÄ®è ¤£ÀUÉ §Ä¢Ý EzÉAiÀiÁ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ, CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ, £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛãÉ, EzÀ£ÀÄß PÉýPÉÌ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÄ ? CA¢zÀPÉÌ £À©Ã¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzï¸Á§ EªÀgÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ PÀÄrzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ £À©Ã¸Á§£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £À£Àß CtÚ §¸À¥Àà EªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹zÀÝjAzÀ CªÀj§âgÀÆ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. QgÀtPÀĪÀiÁgÀ. J¸ï. ¤Ã®UÁgÀ ¦J¸ïL. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

6] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 09/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà CAUÀr ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á. PÀgÀqÉÆÃt FvÀ¤UÉ FUÉÎ 3 ªÀµÀð¢AzÀ vÉÆqÉAiÀÄ ¸ÀA¢£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¸ÀtÚ UÀqÉØAiÀiÁVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ £ÀqÉzÁqÀĪÁUÀ EvÀgÀ PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸À¢æ UÀqÉØAiÀÄ £ÉÆë£À ¨ÁzsɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ vÉÆqÉAiÀÄ ¸ÀA¢AiÀÄ°è£À UÀqÉØAiÀÄ £ÉÆë£À ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢. 25/06/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É fUÀÄ¥Éì ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£ÁµÀPÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «gÀÄ¥ÀAiÀÄå ºÉZï.¹ 67 J¸ï.ºÉZï.M PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 21/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ D£ÀAzÀ ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÀzÁé¯ï PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ zÀħâtÚ ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð ¸Á: UÀzÁé¯ï PÁåA¥ï FvÀ¤UÉ ¥Á²ð DVzÀÄÝ, C®èzÉà 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É ¨ÁzsÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼ÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢ EAzÀÄ ¢:- 26-06-2008 gÀAzÀÄ vÉÆÃlzÀ PÁªÀ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ 9.00 UÀAmÉVAvÀ ªÀÄÄAZÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà gÁwæ 10.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Thursday, June 26, 2008

DAILY INCIDENTS FOR WEDNESDAY 25th JUNE 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 25/06/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-37/7347 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÁgÀlV-¹AzÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ ¹.J£ï.JA. PÁ¯ÉÃeï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, PÁ¯ÉÃeï M¼ÀV¤AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ ±ÀæªÀtPÀĪÀiÁgÀ EªÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, CªÀ¤UÉ §®UÉÊ vÉÆýUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¸ÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/08 PÀ®A. 353, 323, 504, 506 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà gÀAUÀ£ÁxÀ ¨ÁUÀ° ¹¦¹ 355 £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 24/06/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ±ÀgÀt¥Àà ¹¦¹ 20 EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ©Ãmï £ÀA. 1 gÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è vÀ¼ÀÄîªÀ §ArUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjUÉ gÁwæ ºÉÆvÁÛUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß §Azï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, DUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À @ mÉAV£ÀPÁ¬Ä ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ±ÀlÖgï mÉAV£ÀPÁ¬Ä ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: UÁA¢üZËPï ºÀwÛgÀ, UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ KPÁ KQAiÀiÁV PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¯Éà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀƼɪÀÄPÀÌ¼É E¯ÉèãÀÄ CAUÀr §Azï ªÀiÁr¸ÀÄwÛÃj C°è EgÀĪÀ CAUÀrUÀ¼À£ÀÄß §Azï ªÀiÁr¹ CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¯Éà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼É, ¨ÉÆý ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ ¤ªÀÄUÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr ºÀjzÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ ªÉÄðgÀĪÀ £ÉêÀiï ¥ÉèÃmï QwÛ ©¸ÁQzÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¹¦¹ 20 ±ÀgÀt¥Àà EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É ¤Ã£ÉãÀÄ ±ÀAmÁ ©r¸À®Ä §gÀÄwÛÃAiÀiÁ ¤£ÀUÀÆ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ DvÀ£À ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ dUÁÎrzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¯Éà ¸ÀƼɪÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ £Á¼É ¢£À qÀæ¸ï E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÁt¹ E°èAiÉÄà UÁA¢üZËPï£À°è ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀªÁV ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 353, 427, 114 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹

¢: 25/06/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÁgÀlVAiÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ºÉÆÃjAiÀÄÄ ºÀÄZÁÑ¥ÀmÉÖ JUÀgÁqÀÄvÀÛ d£ÀjUÉ w«AiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ gÁwæ 9-15 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀjUÉ ¸Àj¸À®Ä ºÉZïs¹. 131 EªÀjUÉ ºÉýzÀÄÝ, CªÀgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ¸Àj¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1) ªÀÄÄvÀÛ£ÀUËqÀ 2) «gÉñÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸Á: PÁgÀlV ºÁUÀÆ EvÀgÀ 100-150 d£ÀgÀÄ. £ÉgÉ¢zÀÝ d£ÀjUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃqÀÄvÀÛ ¥ÉǰøÀgÀÄ £ÀªÀÄä d£ÀjUÉ ºÉÆqÉ¢zÁÝgÉ CªÀgÀ£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃrj ºÉÆqɬÄj CAvÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ ºÉZï.¹. gÀªÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À£ÀÄß PÀ®Äè vÀÆj CzÀgÀ »A¢£À UÁè¸ï ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ d£ÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß §Azï ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è mÉÊgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄUÀªÀÄUÉƽ¹zÁUÀ, DgÉÆævÀgÀÄ NtÂAiÀÄ ¸ÀA¢UÀ½AzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÀÆgÁl ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁj §¸ÀÄìUÀ½UÉ MUÉzÀÄ CªÀÅUÀ¼À UÁè¸ï UÀ¼À£ÀÄß MqÉ¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÉǰøÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÁÝUÀ CªÀgÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ:- 25-06-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀ¸Àéw mÁQÃeï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. £ÀA: 91, ¦.¹. 07, 190 gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀ¸Àéw mÁQÃeï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀgÀ¸Àéw mÁQÃeï£À ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ.E.©. ¯ÉÊn£À PÀA§zÀ PɼÀUÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA¨sÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀZÀÄѪÀAvÉ PÀÆUÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ-¸ÀASÉåUÀ¼À aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠹QÌ ©zÀÝgÀÄ. G½zÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) AiÀÄƸÀÆ¥sï SÁ£ï vÀAzÉ C«ÄãÀÄ¢Ýãï SÁ£ï, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt (1) gÀÆ. 3,450-00 (M¼ÉîAiÀÄ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ. 4,200-00 (ºÀjzÀ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ) UÀ¼ÀÄ, ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, MAzÀÄ ¸ÉàöÊ¸ï ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï ºÁUÀÆ MAzÀÄ §eÁeï ¨ÁPïìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-9736 £ÉÃzÀÄÝ zÉÆgÉvÀªÀÅ.

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

²æà §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀjUÉ ªÀÄlPÀ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÉÆÃw¯Á® vÀAzÉ UÀt¥Àw¸Á PÉÆÃqÉ, ªÀ:48ªÀµÀð, eÁ:¸ÁªÀf ¸Á:ªÀĺÁgÁd ¸ÀPÀð¯ï ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ 2)gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ CdÄð£À¸Á PÉÆÃqÉ, ªÀ:24ªÀµÀð, eÁ:¸ÁªÀf ¸Á:PÀgÀr ªÀĸÀÆw ºÀwÛgÀ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ, 3) ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄð¸Á ªÉĺÀgÀªÁqÉ, ªÀ:24ªÀµÀð, eÁ:¸ÁªÀf ¸Á:PÀgÀr ªÀĸÀÆw ºÀwÛgÀ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ PÀgÀr ªÀĸÀÆw ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ vÁ¨Á¢AzÀ 480-00 gÀÆ, 1 ¨Á¯ï¥É£ÀÄß, 3 ¸ÀtÚ aÃn, 2 M.¹. ¥ÀnÖ, 1 ªÉÆèÉʯï zÉÆgÉwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

6] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢. 25/06/2008 gÀAzÀÄ 8.30 ¦.JA UÉ ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¨sÀlÖgÀ£ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÀ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð ¸Á.¨sÀlÖgÀ£ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ 2) AiÀÄƸÀÄ¥sï ¸Á.fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr gÀªÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀjAzÀ 1) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ 2) MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1410=00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2008 PÀ®A. 504 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(11) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ:

¦AiÀiÁð¢üzÀgÀ¼ÁzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ £ÁUÀgÁd PÀ¥À° ªÀAiÀiÁ 21, eÁ. ºÀjd£À ¸Á. £ÀAzÁ¥ÀÅgÀ ºÁ.ªÀ UÀÄAqÀÄgÀÄ PÁåA¥À EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ; 25-06-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀ©üðt ¬ÄzÀÄÝ ªÉÆzÀ®£ÉÃAiÀÄ ºÉjUÉUÉ UÀÄAqÀÆgÀÄ PÁåA¦¤AzÀ £ÀAzÁ¥ÀÅgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §AzÀÄ MAzÀÄ mÁA.mÁA UÁrAiÀÄ°è £ÀAzÁ¥ÀÅgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁA mÁA UÁrAiÀÄ°èzÀÝ ¹zÀÝ¥Àà ¥Á¼ÉÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉʬÄÝzÀÄØ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAUÀ¥Àà ºÉZï.¹ 103 vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, June 25, 2008

DAILY INCIDENTS FOR TUESDAY 24th JUNE 08:

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸À.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ a®ªÁqÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀÝgÀ §UÉÎ ¥ÉÇÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ¨sÁwäà §A¢zÀÄÝ ¨sÁwäà ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ §gÀ-ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¤ÃªÀÅ §gɹzÀ £À¹Ã§zÀ £ÀA§gï ºÀwÛzÀÝ°è 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ ªÀÄmÁÌ £À¹Ã§zÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:20 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ, CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ gÀAUÁj ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄgÁoÀ G: mÉîjAUÀ PÉ®¸À ¸Á: a®ªÁqÀV CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1100=00, ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ EzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 24-06-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀÄÄPÀÄÌA¦ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Éë£ÀPÀ£ÀPÀnÖ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA¨sÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀZÀÄѪÀAvÉ PÀÆUÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ-¸ÀASÉåUÀ¼À aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1] F±À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì, 55 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌA¦ vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä CªÀ£À §½AiÀÄ°è dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 790-00UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉvÀªÀÅ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 307, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢üzÀgÀgÁzÀ ¹zÀÝAiÀÄå vÀA/ ±ÀgÀtAiÀÄå PÀAzÀPÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 42, eÁ. dAUÀªÀÄ ¸Á. £ÀAzÁ¥ÀÅgÀ, ¢£ÁAPÀ; 23-06-08 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ±Á¯É¬ÄAzÀ §gÀĪÁUÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ Hj£À d£ÀgÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¥À¸À vÀªÀÄä HjUÉ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ CgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü PÀÄwÛUÉUÉ lªÀ®Ä ºÁQ dUÁÎr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉ PÉʬÄAzÀ ¥ÀPÀÌrUÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ §rzÀÄ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JwÛºÁQ PÉÆ®è®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, PÉÆAzÀÄ ©ræ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀÅAl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2008 PÀ®A. 160 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-06-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ¦.¹. 211 EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄʯÁ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, UÁæªÀÄzÀ ºÀjd£À PÉÃjAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀjd£À PÉÃjUÉ ºÉÆÃV, £ÉÆÃqÀ®Ä £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä°è ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ M§âjUÉƧâgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÀÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, £Á£ÀÄ CªÀgÀ ªÀÄzÀå ¥ÀæªÉò¹, dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, ¸ÀzÀgÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ M§â ¥Éǰøï C¢üPÁjAiÀÄÄ §A¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrAiÀÄÆ UÀªÀĤ¸ÀzÉ vÀªÀÄä dUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀjUÉ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹, «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀgÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ £À°è ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è F »AzÉ ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀzÀgÀ £Á®ÆÌ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀæwµÉ×AiÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÃjAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀÄAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 20/08 PÀ®A. 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æÃ. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀé eÉÃQ£ï ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw ºÀÄ°UɪÀÄä @ VqÀتÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð ºÁUÀÆ 6 d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛêÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 24-06-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀzÀ°è EgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ £À£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¤£Àß ºÉAqÀw UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ «µÀAiÀÄ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ UÀuÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzɪÀÅ. C°èzÀÝ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAV UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ »gÉà zÁåªÀ¥Àà ¸Á: PÀÄAmÉÆÃf FvÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀA¥ÉñÀ ºÀjUÉÆÃ®Ä FvÀ£ÀÄ ¤£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß jPÁëzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ, ºÀA¥ÉñÀ¤UÉ «ZÁj¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä¼ÀÄ PÉgÉUÉ PÀnÖUÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÆZÉð §AzÀÄ ©¢ÝzÀݼÀÄ, CªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀwAiÀÄ §¼Áîj QèäPï £ÀAvÀgÀ a¤ªÁ®gï D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ qÁPÀÖgïgÀ£ÀÄß »rAiÀÄ°¯Áè, CzÀPÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ qÁPÀÖgïgÀÄ §AzÀÄ ¥ÀjÃQë¹ ºÀÄ°UɪÀÄä¼ÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹zÀgÉAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ. £À£Àß ºÉAqÀw ºÀÄ°UɪÀÄä @ VqÀتÀÄä EªÀ¼À ¸Á«£À°è £À£ÀUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ PÀÆ®APÀĵÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, June 24, 2008

DAILY INCIDENTS FOR MONDAY 23rd JUNE 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 22-06-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-15 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À-UÀzÀUÀ J£ïºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀ¼ÀPÀ¯ï qÁ¨Á E£ÀÄß 2 Q.«Äà CAvÀgÀ EgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-25/¹-351 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄ¯É gÁAUï ¸ÉÊqÀ §®PÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-01/r-1888 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-25/¹-351 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ºÁUÀÆ ¯Áj £ÀA. PÉJ-01/r-1888 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄt EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/08 PÀ®A. 392 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 23-06-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¦gÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ HlPÉÌ PÀĽwgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ MªÉÄä¯É »A¨ÁUÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀ£ÉÆà M§â ªÉåQÛAiÀÄÄ £À£Àß PÀÄwÛUÉUÉ mÁªÉ¯ï ºÁQ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ J¯ÉÊ ¤£Àß°è EgÀĪÀ ºÀt §AUÁgÀ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄ CAvÁ PɽzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ mÁªÉ¯ï vÉV £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ K£ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ mÁªÉ¯ï vÉUÉAiÀÄ°®è. PÀÄwÛUÉAiÀÄ mÁªÉ¯ï ºÁUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß Q«AiÀÄ°è EzÀÝ JgÉqÀÄ §AUÁgÀzÀ UÀÄAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉèÃlUÀ¼À£ÀÄß ©aÑPÉÆAqÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ MªÉÄä¯É eÁr¹ MzÁÝUÀ CªÀ£ÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ mÁªÉ¯ï PÉÊ©lÄÖ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ MqÉzÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ £É®PÉÌ PÀĽvÁUÀ CªÀ£ÀÄ PÀ®è£ÀÄß »rzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ DvÀzÀÝjAzÀ £À£Àß°èzÀÝ E£ÀÄß½zÀ JgÀqÀÄ Q«AiÀÄ N¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÉÆãÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ °AUÀzÀPÁ¬Ä ©aÑPÉÆArzÀÄÝ EªÀ¤UÉ §®UÉÊ CAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ¸ÀºÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ §AUÁgÀ CAzÁdÄ 5 DuÉ vÀÆPÀzÀÄÝ EzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ 5 ¥ÉÆÃl JvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀªÀ¤zÀÄÝ ©½AiÀÄ ®ÄAV, ©½AiÀÄ §¤AiÀÄ£ï ºÁQzÀÄÝ F jÃwAiÀiÁV £À£Àß°ègÀĪÀ §AUÁgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä, ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2008 PÀ®A. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 23-06-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ G¥À஢¤ß PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV «¹Ì ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀA¢ UÀÄgÀħ¸À¥Àà vÉÆt¹ºÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ ºÀwÛgÀ 48 Njf£À® Zˬĸï r®PÀì «¹Ì 180 J.J¯ï ºÁUÀÆ 48 ªÀiÁåfPÀ «¹Ì ¹QÌzÀÄÝ MlÄÖ 96 ¨Án°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CA:Q: 3840=00 gÀÆ UÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà °AUÀ¥Àà J.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2008 PÀ®A. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 23-06-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄAqÀ®ªÀÄj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV «¹Ì ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ±ÁgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ §eÉÃAwæ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: §eÉÃAwæ ¸Á: »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ. ºÀwÛgÀ 96 Njf£À¯ï Zˬĸï r®PÀì «¹Ì ¨Án°UÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CA:Q: 3840=00 gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ PÀ½¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. ²æà Dgï.Dgï ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2008 PÀ®A. 273, 384, 308, L.¦.¹. ¸À»vÀ 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 23/6/08 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà Z˺Áuï, 40 ªÀµÀð, ®ªÀiÁt 2] N§ªÀé UÀAqÀ PÁ¼À¥Àà Z˺Áuï, ®ªÀiÁtÂ, E§âgÀÄ ¸Á: ºÀÆ®UÉÃj vÁAqÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 03 ¨Ál¯ï QAUï ¦ü±Àgï, 03 ¨Ál¯ï £ÁPï Omï ¸ÁÖçAUï 650 JAJ¯ï UÀ½zÀÄÝ, & 17 ¸ÀtÚ ¨Ál¯ï ©ÃAiÀÄgï CAvÁ §gÉ¢zÀÄÝ [32 gÀÆ.UÉ 1] MlÄÖ 23 ¨Ál¯ï UÀ½zÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À ¨É¯É 922=00 gÀÆ £ÀAvÀgÀ°èAiÉÄà EzÀÝ PÉÆqÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 5 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä EzÀÄÝ CzÀgÀ ¨É¯É 150=00 gÀÆ d¥ÀÄÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ ¨sÀAzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÉævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/2008 PÀ®A. 41[1][r] 102 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢:- 23/6/08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. gÁªÀÄtÚ, J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀÄjvÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è §gÀ®Ä ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr M§â ªÀÄ£ÀĵÀå vÁ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ aîªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «oÀ¯ï vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà dPÀÌ°, 26 ªÀµÀð, ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ aîzÀ §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À aîzÀ°è 60 PÉ.f PÀ©âtzÀ vÀAw, 2 PÉ.f. vÁªÀÄæzÀ vÀAw, ºÁUÀÄ 2 PÉ.f. C®Ä«Ä¤AiÀÄA vÀAw J¯Áè ¸ÉÃj .CA.Q 1700=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹ UÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.L £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀÅAl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2008 PÀ®A. 160 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢ :- 23/6/08 gÀzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÁå£À¥Àà vÀAzsÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà zÀgÀªÀÄtÚªÀgï, 21 ªÀµÀð, ¸Á:©dPÀ¯ï ºÁUÀÆ EvÀgÉà E§âgÀÆ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ ªÀÄqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÀÝ ¥ÉÃzÉAiÀĪÀgÁzÀ ¦¹-13, ¦¹-80 gÀªÀgÀÄ ºÁUÉ®è ¨ÉÊAiÀiÁÝqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ w½¹zÀgÀÆ PÀÆqÁ CªÀgÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÝjAzÀ ²æ. £ÁUÀ£ÀUËqÀ ¦.¹-13 EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ä¤£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ. ²æÃ. ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà, ºÉZï.¹.32 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

8] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2008 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ:.

EAzÀÄ ¢ :- 23/6/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà CªÀÄgÁªÀw, 40 ªÀµÀð, G: ²PÀëPÀ, ¸Á:«zÁå£ÀUÀgÀ PÀĵÀÖV EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ :- 20/6/2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¸ÀĪÀiÁ @ PÀĸÀĪÀiÁ 28 ªÀµÀð, FPÉAiÀÄÄ ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁqÀ°PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV J°èAiÀÄÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

9] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2008 PÀ®A. 504, 506 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 7 ¦.¹.Dgï.PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 24-06-08 gÀAzÀÄ 01-30 J.JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢üzÀgÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ ¸Á. £ÀAzÁ¥ÀÅgÀ, £ÀAzÁ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁ¢UÀ d£ÁAUÀzÀªÀjUÉ §¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå AiÀÄ®§ÄVð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á. £ÀAzÁ¥ÀÅgÀ ªÉÄïÁÓw ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ zÀ°vÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ HgÁUÀ ¥ÀnÖºÁQ ¸ÀÄqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, June 23, 2008

DAILY INCIDENTS FOR SUNDAY 22nd JUNE 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/08 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:- 22-06-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ²æà °AUÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà ªÀÄoÀzÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:- 21-06-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉZï.Dgï.f. PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ zÉñÀ¥Àà vÀAzÉ EAzÉæ¥Àà, 22 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÉZï.Dgï.f. PÁåA¥ï EªÀ¤UÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 26/eÉ-2939 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÀ°Ã¯ï CºÀäzï vÀAzÉ ªÀĺÀäzïU˸À §¼Áîj, ¸Á: UÀzÀUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, zÉñÀ¥Àà¤UÉ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ zÉñÀ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ CdgÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀĺÀäzïUË¸ï §¼Áîj, 23 ªÀµÀð, ¸Á: UÀzÀUÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ PÀ°Ã¯ï CºÀäzï¤UÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ªÉÊzÀågÀÄ §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÄÝ, «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è zÉñÀ¥Àà£À£ÀÄß ¸ÉÃj¹ G½zÀ E§âgÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½îAiÀÄ QªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä C°è£À ªÉÊzÀågÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ C°èAzÀ ºÀħâ½îUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀzÀUÀzÀ°è CdgÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀĺÀäzïU˸ï EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-06-2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 1-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÄ. ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÁzÁ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A. 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 22/6/08 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀA: ¸ÀAUÀ¥Àà ¸ÀAUÀªÀÄzÀ, ªÀAiÀÄ: 32, G: mÁ mÁ ¸ÀĪÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ, ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà EªÀgÀ SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ ºÀwÛgÀ 1830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¤AvÁUÀ D¥Á¢vÀgÁzÀ ªÀÄÄPÀÄÛªÀĸÁ§ @ §ÄqÁظÁ§ ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ ®¨ÉâÃj EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁj¤UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ PÀ®è¤AzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ CzÉ. ²æà ºÉZï.Dgï. £ÀqÀUÀrØ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ. M§â D¥Á¢vÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ, E£ÉÆߧâ D¥Á¢vÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÁQ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/08 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ¸ÀzÁÝA ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ¨Á¨Á fÃgÁ¼À ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð, G: ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄPÁ¤Pï ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï, 7£Éà ¨ÁèPï UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 22/06/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ °AUÀgÁd PÁåA¥À£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ (1) DAd£ÉÃAiÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ PÉʬÄAzÀ §r¢zÀÄÝ C®èzÉ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÁzÀ (2) ®Qëöä (2) ¥ÀzÀݪÀé UÀAqÀ DAd£ÉÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ (4) ¥ÀzÀݪÀé£À vÁ¬Ä EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÉÆlÄÖPÉÆArgÀĪÀ nà ±Àlð ºÀjzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÀÆj zÀ¨ÁârzÀÄÝ C®èzÉ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ, vÁ¬Ä, CvÉÛ ºÁUÀÆ CdÓ EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æà §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ºÀ½î ºÉZï.¹. 66 J¸ï.ºÉZï.N.£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/08 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 354, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ CAd£À¥Àà vÀAzÉ CAd£À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 22/06/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ °AUÀgÁd PÁåA¥À£À°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀzÁÝA ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË° EªÀgÀÄ CqÀØ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ºÁgÀ£ï ºÉÆr°PÉÌ §gÀĪÀÅ¢®è K£À¯É JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §r¢zÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÁÝA FvÀ£ÀÄ ¯Éà ¤ªÀÄä £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀƼɪÀÄPÀ̼ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀw ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ¸ÀzÁÝA. (2) ªÀiË°. (3) ¨Á§Ä. (4) ªÀi˯Á¸Á§. (5) PÀgÉAmï PÁ¹A (6) mÉîgï ºÀĸÉä. (7) ¸À©âÃgï vÀAzÉ PÀ°Ã¸Á§. (8) ±À¦ü. J®ègÀÆ ¸Á: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr ºÉÆr-§r ªÀiÁr GUÀÄj¤AzÀ ZÀÆj UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà r.ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L. (C.«.). £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 22-6-08 gÀAzÀÄ ²æà §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1. ªÀiÁ¥ÁµÁ vÀAzÉ §²ÃgÀ¸Á§ 2. ªÀĺÀªÀÄäzÀ gÀ¦ü vÀAzÉ gÁeÁºÀĸÉãÀ 3. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸ÀÄtUÁgÀ 4. ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¸ÀÄtUÁgÀ 5. £ÁUÀgÁd vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ¸ÀÄtUÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3 d£À ¸Á: J®ègÀÆ ¸ÀÄtUÁgÀ Nt PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÄtUÁgÀ NtÂAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¹§âA¢AiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ 5-00 ¦JAPÉÌ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA:1 jAzÀ 5 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀjAzÀ 880-00 gÀÆ, 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀĪÉÆèÉÊ¯ï ¹QÌzÀÄÝ, d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, June 22, 2008

DAILY INCIDENTS FOR SATURDAY 21st JUNE 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹

ªÀÄÈvÀ ºÁ®¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¢AzÀ ªÀÄÄAqÀgÀVUÉ ªÉÆ/¸ÉÊ zÀ°è ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É¼ÀUÀnÖ PÉgÉAiÀÄ wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ DgÉÆæªÀÄ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆ/¸ÉÊ UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄAqÀgÀVUÉ zÁR°¹zÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ(.) ¦.J¸ï.L C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄÄ CmÉÆ £ÀA.PÉJ-37/6323 £ÉÃzÀÝgÀ°è C©âUÉj¬ÄAzÀ PÀÆPÀ£À¥À½î PÀqÉUÉ ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ lA lA ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæAiÀÄÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¸ÀzÀgÀ CmÉÆÃUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ(.) ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/08 PÀ®A. 143, 147, 323, 504, 506(1) ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/06/2008 gÀAzÀÄ 1-45 ¦.JA.PÉÌ ²æà ªÉÊ.ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆPÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ ºÉÆç½AiÀÄ F½UÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¥ÀA¥À¸Émï ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉð £ÀA. 89 & 91 £ÉÃzÀÝgÀ°è MlÄÖ 36 JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ anÖgÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À PÀÄlÄA§zÀªÀjAzÀ Rjâ¹ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 16/6/08 gÀAzÀÄ 1-30 ¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌAzÀÄ §A¢gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ anÖgÁdÄ ¸Á: F½UÀ£ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï. «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæUËqÀ ¸Á: G¼ÉãÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25-30 d£ÀgÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À DVgÀÄvÀÛzÉ, EªÀvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ ºÉÆ®zÀ°è PÀÆ° D¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ½¹gÀÄªÉ ¤£ÀßzÀÄ wAr §ºÀ¼À DVzÉ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ zÀQ̹PÉƼÀÄîwÛÃAiÀiÁ ¤£Àß £ÉÆÃrAiÉÄà ©qÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ ºÉÆr §r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ¥Àæ¯ÁízÀZÁAiÀÄð ºÉZï.¹. 83 J¸ï.ºÀZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/08 PÀ®A. 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 20-6-08 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆæ gÁAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀÒ±À§ÝUÀ½AzÀ C£ÁªÀ±ÀåPÀªÁV ¨ÉÊzÀzÀÄÝ ¢.21/06/2008 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ AiÀiÁPÉ ¸ÀĪÀÄä£É ¨ÉÊAiÀÄåwÛ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ gÁAiÀÄ¥Àà£ÀÄ CªÁZÀÒ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ ¸ÀºÀ PÀnÖUÉ,PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ (.) ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/08 PÀ®A. ªÀÄ£ÀÄóµÀå PÁuÉ:.

¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀܤzÀÄÝ 10 wAUÀ¼À »AzÉ ¥Á¹ð ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁPÀÖgï ZÀAzÀæ¥Àà EªÀgÀ ºÀwÛgÀ vÁ£Éà ¢£Á®Ä ºÉÆÃV vÉÆj¹PÉƼÀÄîvÀÛzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¢.19-6-2008 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉ½zÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ PÀAzÀÄ §tÚzÀ ¥ÁåAmï, ©½ CAV, JvÀÛgÀ-5 ¥ÀÆl 6 EAZï «zÀÄÝ ªÀÄÄR PÉA¥ÀÄ §tÚ. ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ zÀ¥Àà ªÀÄÆUÀÄ, ©½ zÁr, «Ä¸É, PÀ¥ÀÄà ©½ PÀÆzÀ®Ä. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 19/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 21-06-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 02-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀƪÀgÉ ªÀµÀð¢AzÀ n.©. PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DvÀ¤UÉ ºÀħâ½î, PÀĵÀÖV, UÀAUÁªÀw PÀqÉUÀ¼À°è E¯ÁdÄ PÉÆr¸À¯ÁVzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ:- 20-06-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ºÀwÛgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý gÀÆ. 200-00 UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, DvÀ£À ¨Á¬ÄAzÀ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ vÉÆzÀ®Ä ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà gÁwæ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æà ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

7] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 17/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 21.06.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ªÀ£ÀPÉÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄrªÁ¼Àgï ¸Á: PÀÄtÂPÉÃj UÁæªÀÄ, EªÀgÀ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «ÃgÉñÀ EvÀ£ÀÄ CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è DPÀ¹äÃPÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ºÀħâ½î QªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.06.08 gÀAzÀÄ 5:35 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, June 21, 2008

DAILY INCIDENTS FOR FRIDAY 20th JUNE 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 20-6-08 gÀAzÀÄ 4 ¦.JªÀiï. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ¥ÁAqÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà D£ÉÃPÀ¯ï, 20 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ®A¨ÁtÂ, ¸Á: ZÀAzÀæVj vÁAqÀ ºÁUÀÆ ¤Ã®ªÀé, ±ÁAvÀªÀé EªÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ mÁAmÁA ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J.37- 6578 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÆ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 20-6-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-45 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ZÁ®PÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀiÁ®VwÛ vÀ£Àß 3 UÁ°AiÀÄ mÁAmÁA ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J.37- 5576 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ AiÀÄrAiÀiÁ¥ÀÄgÀÄ PÀqɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ w¥ÀàgÀ¸À£Á¼À §¸Àì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ£À mÁæ°UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ¥Àà, UÀ«¹zÀà÷ a®PÀªÀÄÄT, zÁåªÀĪÀé a®PÀªÀÄÄT, EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉ. ²æà «.J¸ï.»gÉêÀÄoÀ ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt:

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/08 PÀ®A. 323, 504, 447, 306 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ¨Á¼ÀªÀÄä UÀA. ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÄeÁj ¸Á: ªÀtUÉÃj, ¦ügÁå¢ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÉÎ eÉ.¹.©. AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ CzÉ. ªÀÄÈvÀ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÄeÁj gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀA§AzsÀ PÀAzÀUÀ® UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 18-06-08 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä 13 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¸ÀºÀ 5 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ E£ÀÄß 5 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀA§AzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ G½zÀ ºÀt AiÀiÁªÁUÀ PÉÆqÀÄwÛà CAvÁ ¹lÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀAzÀUÀ® UÁæªÀÄzÀ «PÁ¸À UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ£À°è PÀÆqÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV §gÀzÀ PÁgÀt ªÀÄÈvÀ ¹zÀÝ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 19-06-08 gÀAzÀÄ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°èAiÉÄà GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀ §UÉÎ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀgÀ ¨ÁåAQ£À ¸Á® ¸ÉÆêÀÄUÀ£ËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: PÀAzÀUÀ®è EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£ï UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀä ºÀvÉåUÉ ±ÀgÀtÄ DVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/08 PÀ®A. 323, 354, 504, 506 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢. 20-6-08 gÀAzÀÄ 5.30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦ügÁå¢ ²æÃw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀƯÁ¯ï ZÀªÁít, 36 ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: vÉÆt¹ºÁ¼ï vÁAqÁ, ªÁ¹¸ÀĪÀ vÁAqÁzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£À ºÉ¸Àj£À°è ºÀ¼Éà ªÀÄ£É EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÉqÀ« ºÉƸÀªÀÄ£É PÀlÄÖwÛzÁÝUÀ, DgÉƦ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ , ¸Á: vÉÆt¹ºÁ¼ï vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ, ¤Ã£ÀÄ PÀlÄÖwÛgÀĪÀ ªÀÄ£É gÀ¸ÉÛUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉ CAvÁ ºÉý ºÀ¯ÁÌ ¸À¯ÁÌ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ, ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ºÉZï.¹. 77 gÁªÀÄPÀȵÀÚ. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/08 PÀ®A. 448, 504, 506(2) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-6-08 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ¸ÀtÚ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ «ÃgÉñÀ¥Àà UÀÄAqÀÆgÀÄ ¸Á: ºÀUÉzÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢ gÀÄUÀæ£ÀUËqÀ vÀAzÉ wªÀÄä£ÀUËqÀ ¨sÁ«PÀnÖ ¸Á: ºÀUÉzÁ¼À EªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¤Ã£ÀÄ §ºÀ¼À dUÀ¼À ºÀZÀÄÑwÛ, HgÀ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁr, vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ G½AiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/08 PÀ®A. 110 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.06.08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀPÉÆÃn ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è N.¹.ªÀÄlPÁ dÆeÁl ªÀÄvÀÄÛ E¹áÃm dÆeÁlUÀ¼À ¤AiÀÄAvÀæt PÀÄjvÀÄ EAzÀÄ ºÀ¼ÉÃUÉÆAqÀ¨Á¼ÀPÉÌ vÉgÀ½ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ°è PÉÆl槸À¥Àà vÀAzÉ PÉÆlæ¥Àà ºÀPÁj ªÀAiÀÄ 53 ªÀµÀð eÁåw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀ¼ÉÃUÉÆAqÀ¨Á¼À. ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀÄUÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÉÆl槸À¥Àà ºÀPÁj ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁåw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀ¼ÉÃUÉÆAqÀ¨Á¼À. EªÀj§âgÀÄ PÀzÀÄÝ ªÀÄÄaÑ ºÉÊmÉPï ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.6.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 12-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ N.¹.ªÀÄlPÁzÀ §UÉÎ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ¥Àæ±ÁߪÀ½ ªÀiÁrzÀÄÝ £Á£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä DqÀÄwÛzÀÄÝ EwÛvÀÛ¯ÁV ©nÖgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ N.¹ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀUÀĪÀgÉAzÀÄ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §A¢zÀÝjAzÀ ºÁUÀÄ ºÀ¯ÉÃUÉÆAqÀ¨Á¼ÀzÀ°è N.¹ ªÀÄmÁÌ £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

Friday, June 20, 2008

DAILY INCIDENTS FOR THURSDAY 19th JUNE 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 19-6-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ªÀÄAqÀ®UÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ° §gÀĪÀ UÉƯÉðPÉÆ¥Àà PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-30/JZï-1494 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt UÉƽ¸ÀzÉà MªÉÄä¯Éà ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ºÁQPÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, UÀzÀÝPÉÌ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EzÉ. ²æà «.J¸ï.»gÉêÀÄoÀ ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 192 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 19-06-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ mÉA¥ÉÆà mÁæöåPïì (PÀæµÀgï) £ÀA: KA-37/M-2163 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï£À°è £ÀUÀgÀzÀ PÀA¦è ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV MªÉÄä gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ ªÀÄÛvÉƪÉÄä gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ CqÁØ-¢rØAiÀiÁV C®PÀë£À¢AzÀ £ÉqɸÀÄvÁÛ, ¥À«Äðmï µÀgÀvïÛUÀ¼À G®èAWÀ£É ªÀiÁr ºÉaÑ£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ »A¢£À ¥sÀÄmï ¨ÉÆÃqÀð ªÉÄÃ¯É ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ ²æà ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ:- 19-06-2008 gÀAzÀÄ »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ ªÀĺÁAvÀ¥Àà UÁUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ. CAvÁ w¼À¹zÀ£ÀÄ DvÀ£À CAUÀ d¥ÀÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA §gÉzÀ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1820=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/06/2008 gÀAzÀÄ 8-15 ¦.JA.PÉÌ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ,f.PÉÆüÀÆgÀ, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw EªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ ¨ÁµÁ¸Á§ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ eÁ:ªÀÄĹèA ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð, G: gÁqÀ ¨ÉArAUï PÉ®¸À ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï UÁ¼ÉªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ »gÉÃdAvÀPÀ¯ï£À ¥ÀA¥Á¥Àw zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ 1 ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, 1 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ºÁUÀÆ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 575/- d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/08 PÀ®A. 379.¦.¹:.

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà «ªÀįï vÀA¢ £ÉëÄZÀAzï ¥Á¯ÁgÉÃZÁ ªÀAiÀiÁ:27 ¸Á: ©.n.¦. £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À, ¢ 12-08-2007 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £À£Àß ¥Áå±À£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-37/eÉ-6130 CA.QA 20.000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ¢ 13-08-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ (C.«) gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/08 PÀ®A. 379.¦.¹:.

¦ügÁå¢zÁgÁzÀ ²æà zÁåªÀÄ£ÀUËqÀ vÀA¢ ºÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánî ªÀAiÀiÁ:45 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: £É®eÉÃj vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð. ¢ 19-06-2008 gÀAzÀÄ ºÀtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÀÄzÀÝjAzÀ EAzÀÄ £É®eÉÃj¬ÄAzÀ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÉUËqÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ ¨ÁåAPÀ D¥sï EArAiÀiÁ ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ 1,00,000=00 gÀÆ qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ PÉÊaîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ §eÁgÀPÉÌ §AzÀÄ §eÁzÀ°è ªÁ¸ÀÄzÉêÀ §AUÁgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ°è 1 1/2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ CA .QA 22.000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß Rj¢¹zÀÄÝ G½zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉA¥ÀÄ PÉÊaîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® HjUÉ ºÉÆÃUÀ¯ÉAzÀÄ 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¯ÁqÀÓ ªÀÄÄAzÉ mÉA¥ÉÆÃUÁV PÁAiÀÄÄvÁÛUÀ. MAzÀÄ mÉA¥ÉÆà §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÉA¥ÉÆà ºÀvÀÄÛwÛzÁÝUÀ 2 d£À ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÀwÛzÀÄÝ. £À£Àß »AzÉ 2 d£À ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ EzÀÄÝ, mÉA¥ÉÆà ºÀwÛ ¹ÃlÄ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß PÉÊaîªÀ£ÀÄß ¨ÉèÃqÀ¢AzÀ PÀvÀÛj¹ CzÀgÀ°èzÀÝ 38.000=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ. G½zÀ 40.000=00 ºÀt PÉÊaîzÀ°è G½¢zÀªÀÅ. ¦.J¸ï.L ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ (C.«) gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

7] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 19/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÄeÁj gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀA§AzsÀ PÀAzÀUÀ® UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 18-06-08 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä 13 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¸ÀºÀ 5 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ E£ÀÄß 5 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀA§AzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ G½zÀ ºÀt AiÀiÁªÁUÀ PÉÆqÀÄwÛà CAvÁ ¹lÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀAzÀUÀ® UÁæªÀÄzÀ «PÁ¸À UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ£À°è PÀÆqÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV §gÀzÀ PÁgÀt ªÀÄÈvÀ ¹zÀÝ¥Àà gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 19-0608 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸Á®zÀ ¨ÁzÉ vÁ¼ÀzÉà PÀĵÀÖV vÁ®ÆPÀ ²gÀUÀÄA¦ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ §¤ßVqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY INCIDENTS FOR WEDNESDAY 18th JUNE 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/08 PÀ®A. 279, L.¦.¹:.

DgÉÆæ 1. JA.r. ºÀ¤Ã¥sÀ vÀAzÉ JA.r. SÁ¹A PÁgÀ qÉæöʪÀgÀ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J. 26/5071 ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ FgÀtÚ ¸Á: ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ PÁåA¥ï ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ mÁmÁ J¸ï £ÀA. PÉJ.-35 9610 £ÉÃAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ ºÀ¼Éà r.¹. PÀqÉUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌPÉÆnÖzÀÄÝ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ, AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ CVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ J.J¸ïL £ÁUÀ¥Àà PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ ªÀÄPÀÄâ¯ï ºÀĸÉÃ£ï ºÉZï.¹-108 UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ; 18-06-08 gÀAzÀÄ 10-30 J.JAPÉÌ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £Á²ÃgÀSÁ£À ¥ÀoÁt EvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è PÁ¬Ä ¥À¯Éè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀæµÀgÀ UÁr £ÀA. PÉ.J. 37-4010 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀæµÀgÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÀð®zÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ DPÀ½UÉ oÀPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ £Á²ÃgÀSÁ£À FvÀ¤UÉ oÀPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £Á²ÃgÀSÁ£À FvÀ¤UÉ JqÀPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ §®PÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æà «gÀÄ¥ÀtÚ ºÉZï.¹ 17 vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉgÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ £Àqɹ zÉÆÃnºÁ¼ÀzÀ £ÉÃPÁgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 12 d£À DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 514=00 ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀtzÀ°è ºÁ¹zÀ ¢£À¥ÀwæPÉ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ(.) DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

¸ÁzÁ PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 18-06-08 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢üzÀgÀgÁzÀ ©üêÀÄgÁªï vÀA/ gÁeÉÃAzÀægÁªï PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀiÁ 42, eÁ. ¨ÁæºÀät ¸Á. PÀ¼ÀªÀĽî, vÀªÀÄä zÀ£ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀnÖzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 45000=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À MAzÀÄ eÉÆÃvÉ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ; 16-06-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ ©aÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. : ²æà ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 17/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 18-6-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CdÓ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ EªÀgÀ ¨Á¯Á¥ÀÄgÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ vÉÆÃlzÀ°è ªÉÄPÉÌeÉÆüÀ HgÀ®Ä ©lÖ ¨ÉÆÃzÀÄUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ºÀj¸ÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀPÁj ºÁªÀÅ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀªÀÄzÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ §®ªÁV PàaÑzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£À£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 10-15 JJAPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æà «.J¸ï.»gÉêÀÄoÀ ¦J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY INCIDENTS FOR TUESDAY 17th JUNE 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/08 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÉÆêÀĸÁUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw ¢£ÁAPÀ:- 17-06-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §eÁeï ¥Áèn£ÀA ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï- 3572 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwUÉ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀåªÁV §gÀÄwÛzÉݪÀÅ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀjAiÀÄ¥Àà£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÄÝ, £Á£ÀÄ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÀPÀVj-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÃgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ®QÌ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ PÀjAiÀÄ¥Àà£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, JzÀÄgÀÄUÀqÉ MªÉÄä¯É zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÉÊqï vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ ¨ÁAqïUÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà¤UÉ ¨ÁAqïUÀ®Äè vÀUÀÄ° §®¥ÀPÉÌUÉ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ§AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. £Á£ÀÄ PɼÀUÀqÉ vÉVΣÀ°è ºÀ¼ÀîzÀ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÆVUÉ, §®UÉÊUÉ, §®UÁ°UÉ, JqÀUÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢:17-6-08 gÀAzÀÄ 4-35 ¦JAPÉÌ f¯Áè D¸ÀàvÉæ, PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ JªÀÄ.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ²Ã AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà F½UÉÃgÀ, ªÀ: 58 ªÀµÀð, eÁ:F½UÉÃgÀ, G:PÀÆ° ¸Á:§ÆzÀUÀÄA¥Á vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÁzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà F½UÉÃgÀ, ªÀ:70ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸À®Ä PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, vÉÆÃj¹zÀ £ÀAvÀgÀ, ªÁ¥À¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÁ®ßrUÉAiÀÄ°è C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï zÁn J£ïºÉZï 63 gÉÆÃqÀ JqÀ¨ÁdÄ E§âgÀÆ 12-30 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÉÎ C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÁ®PÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀiÁªÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §®ZÀ¥ÉàUÉ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÁ®PÀ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀA: 9925 CAvÁ ªÀiÁvÀæ £ÉÆÃrzÀÄÝ CzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÁzÁ PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 17/06/2008 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JA.PÉÌ ²æà ©.¦. ²æäªÁ¸À gÁd CgÀ¸À vÀAzÉ ©.¦ C£ÀAvÀgÁd CgÀ¸À ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ:PÀëwæÃAiÀÄ, G: J¯ï.L.¹.AiÀÄ°è PÀèPÀð ¸Á: ¸ÀgÉÆÃd £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 28/05/2008 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JA.¢AzÀ 9-00 ¦.JA.zÀ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÉÆÃd £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉUÉ ¤°è¹zÀ vÀªÀÄä »gÉÆúÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ £ÀA. PÉ.J.37/eÉ.6797 ZÁ¹ £ÀA. 02 eÉ.20 J¥sï. 06951 EAd£ï £ÀA. 02 eÉ. 18 E. 06068 CA.Q.gÀÆ.15,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà r.ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢: 17-06-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸Àħâ£ÀUËqÀ vÀA¢ «oÀ×¥ÀàUËqÀ, UÀÄr¸ÁUÀgÀ, ¤ªÀÈvÀÛ ¥Àæ.zÀ. ¸À. ¸Á: ¥À£ÁߥÀÅgÀ gÉÆÃqï PÁgÀlV. ¢: 16-06-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-15 UÀAmÉUÉ vÀ£ÀUÉ DgÁªÀÄ E®è¢zÀÝjAzÀ PÁgÀlVAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ºÉ¸ÀgÀ°èzÀÝ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï PÀ¥ÀÅöà §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.-37/eÉ-1466 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ DªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÉÊzÀågÀ°è vÉÆÃj¹ ºÉÆgÀUÉ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢:17-6-08 gÀAzÀÄ 6-45 ¦JAPÉÌ ²æà §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1. UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À 2. PÀȵÀÚ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ 3. ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀAUÀªÀÄä CA©UÉÃgÀ ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ 4. ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀÄÄgÀr 5. PÀj§¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÀjAiÀÄtÚ£ÀªÀgÀ ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ AiÀÄvÀßnÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¹§âA¢AiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁr, 1) 520-00 Rs 2) 52 E¸ÉàÃl J¯É ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 17-6-08 gÀAzÀÄ 9-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ DgÉÆæ ºÀ¸À£À¸Á¨ï vÀAzÉ ¸ÀvÀÛgÀ¸Á¨ï, 47 ªÀµÀð, CA¨ÉÃqÀPÀgÀ £ÀUÀgÀ, ¸Á: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÁAiÀĪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀoÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âAzÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr, »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 03 ªÀÄmÁÌ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, dÆeÁlzÀ ºÀt 8,569/= gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃ/¸ÉÊ. £ÀA PÉ.J-17/AiÀÄÄ-3038 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄUÀ¹zÀÄÝ CzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/08 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 341, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 17-6-08 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸À®§UËqÀæ , 55 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ©¸ÀgÀ½î PÉÆlÖ zÀÆgÀÄ - ¢: 14/6/08 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ dAiÀIJæà ¸ÀªÉð £ÀA. 192 ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÁUÀ¥Àà ¸À®§UËqÀæ EvÀgÉ 05 d£ÀgÀÄ [ J®ègÀƸÁ: ©¸ÀgÀ½î ] CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §ªÀÄzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008