Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, October 28, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 286/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 27-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà zÉÆqÀا¸À¥Àà vÀAzÉ PÀj«ÃgÀ¥Àà CAUÀr, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ, PÁgÀlV. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ:- 27-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ UÀ«¹zÀÝ¥Àà ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÁzÀ gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd¥Àà 30 ªÀµÀð, ¥ÀÆtÂðªÀÄ UÀAqÀ gÀÄzÉæñÀ 28 ªÀµÀð, gÀÄzÉæñÀ vÀAzÉ UÀ«¹zÀÝ¥Àà 32 ªÀµÀð, UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ PÀj«ÃgÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀgÁd¥Àà EªÀgÀ EArPÁ PÁgï £ÀA: PÉ.J-28/JA-5102 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §A¢zÉݪÀÅ. PÁgï£ÀÄß £Á£Éà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀAeÉ ªÁ¥À¸ï PÁgÀlVUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. £ÁªÀÅ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ zÁn ªÀÄÄAzÉ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁåAPÀgï ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁåAPÀgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀzÉà MªÉÄä¯Éà §®UÀqÉ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä PÁgï£À §®UÀqÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ PÁgï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ £À£Àß §® ªÉÆtPÉÊUÉ, §®UÀqÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀAvÉ PÁgï£À°èzÀÝ gÀvÀߪÀÄä, ¥ÀÆtÂðªÀÄ, gÀÄzÉæñÀ, UÀ«¹zÀÝ¥Àà EªÀgÀÄUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁåAPÀgï£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-28/ J-5189 CAvÁ EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁzɪÀÅ. ²æà ¸ÉÊAiÀÄåzï «ÄÃgï¸Á§, ºÉZï.¹. 88 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 238/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà zÉÆqÀا¸À¥Àà vÀAzÉ PÀj«ÃgÀ¥Àà CAUÀr, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ, PÁgÀlV. vÀªÀÄä E£ÉÆêÁ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J.03/JA.J¥sï.674 £ÉÃzÀÝgÀ°è EAzÀÄ §zÁ«Ä. ¥ÀlÖzÀPÀ®Äè, LºÉÆ¼É ¥ÀæªÁ¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV ºÉƸÀ¥ÉÃl J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉʵÀÚ« ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà @ ¹zÀÄÝ ¸ÀdÓ£À ¸Á. CPÀëAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ºÀħâ½î. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.37/Dgï.5700 £ÉÃzÀÝgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÁAUï ¸ÉÊr£À°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁj£À ªÀÄÄA¨ÁUÀ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ PÁj£À ¨Á£Émï ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ §®UÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 27-10-2012 gÀAzÀÄ 15-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 01] ºÀ£ÀªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ eÁgÀ§Ar ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. 02]    ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà UÉÆãÁ¼À ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. 03]«ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁdUËqÀ ªÉÄÃn ªÀAiÀÄ36 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. 04]ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. 05]    JA.ZÀAzÀÄ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ªÉÄ¢PÀ£Á¼À ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. 06] ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. 07]¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄrªÁ¼À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ, vÁ: UÀAUÁªÀw. 08]±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà CAUÀr ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. 09]ªÀ°¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ SÁgÀ§Ar ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: 07 £Éà ªÁqÀð E¸ÁèA¥ÀÄgÀ, UÀAUÁªÀw. 10]±À¦ü vÀAzÉ ZÀAzÁºÀĸÉãÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G: gÁqÀ¨ÉArAUï PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄeÁªÀgÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. 11] zÀÆzÀ£Á£Á vÀAzÉ CPÀâgÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:MAn§Ar PÉ®¸À ¸Á:07 £ÉêÁqÀð ªÀÄÄeÁªÀgÀ PÁåA¥ï,UÀAUÁªÀw. DgÉÆævÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ C±ÀéªÉÄÃzsÀ ¯ÁqïÓ »AzÀÄUÀqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ ¨Éqï²Ãmï ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà f.Dgï. ¤PÀÌA, ¦.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt. 10,500-00 gÀÆ. 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Éqï²Ãl£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁzÉ.

4) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2012 PÀ®A. 79-80 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 27-10-2012 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ ²æà r.J¯ï. ºÀtV, ¥Éưøï G¥À«¨sÁUÁ¢PÁjUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ UÀȺÀ dÆeÁlzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ 11 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£Àäß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 27-10-2012 gÀAzÀÄ 17-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 01] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: PÀÆ°¸Á: dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw. 02] ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ, ¸Á: 19 £Éà ªÁqÀð eÉÆÃUÉÃgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 03] ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ±ÁAvÀªÀĸÁ ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: PÀëwæAiÀÄ, G: ¥ÉÆÃmÉÆà UÁæ¥sÀgï, ¸Á:UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 04] gÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀaiÀiÁ; 35 ªÀµÀð, eÁ: F½UÉÃgÀ, G:qÀæAiÀĪÀgï PÉ®¸À ¸Á:£ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 05] ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ, ªÀ:35 ªÀµÀð eÁ:¥ÀvÁÛgÀ, G:PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. UÁqÀð, ¸Á:£ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 06] FgÀtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ; 28 ªÀµÀð, eÁ; J¸ï.¹., G: ¥ÉÊ£Á£ÀìzÀ°è PÉ®¸À, ¸Á: £ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 07] §¸ÀtÚ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ D®ÆgÀ, ªÀAiÀiÁ; 25 ªÀµÀð, eÁ; £ÉÃPÁgÀ, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: £ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 08] dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ¥ÀA¥Á¥Àw, ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: £ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 09] ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà PÀnÖªÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ, ¸Á: ªÀqÀØgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 10] n. £ÁUÀ°AUÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀiÁ; 38 ªÀµÀð, eÁ; £ÉÃPÁgÀ, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: £ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 11] ¥Àæ¢Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²æzsÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÉʱÀå, G: ªÉÄPÁ¤Pï, ¸Á: Q¯Áè KjAiÀiÁ UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¨sÀAqÁgÀPÀgÀ lÆj¸ïÖ ºÉÆÃA£À gÀÆA £ÀA. 212 gÀ°è PÉøÀj§zÁ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° §tÚzÀ ¥ÀnÖUÀ¼ÀļÀî MAzÀÄ ¨Éqï²Ãmï ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÉʪÀ °Ã¯É ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄĪÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑzÀ ºÀt J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ gÀÆ. 1,57,670-00 UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÉøÀj§zÁ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° §tÚzÀ ¥ÀnÖUÀ¼ÀļÀî ¨Éqï²Ãmï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

Friday, October 26, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 25-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÀAzÀPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁ|| °AUÁAiÀÄvï, G: ¯Áj QèãÀgï, ¸Á|| G¥À஢¤ß, vÁ|| AiÀÄ®§ÄUÁð vÀ£Àß ºÉÆÃAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37-Dgï-549 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀÄ»§Æ§ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ CA¨Á ¨sÀªÁ¤ PÀ«Ä±À£ï KeÉAmï CAUÀr¬ÄAzÀ J¦JªÀiï¹AiÀÄ M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ J¦JªÀiï¹AiÀÄ C£ÀߥÀÆuÉð±Àéj PÀªÀIJÃðAiÀįï KeÉAmï CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. ¹nqÀ§Æèöå-5895 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß J¦JªÀiï¹ UÉÆÃzÁªÀiï PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®gÀmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®UÁ® vÉÆqÉUÉ, vɯÉUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄ»§Æ§ FvÀ¤UÉ UÀzÀÝPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ M¼À¥ÉlÄÖ, §® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ vɯÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÉvÀÛzÉ. ²æÃ. J¸ï.JA. SÁ£ï J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 25-10-2012 gÀAzÀÄ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÀAeÉ 06-30 eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄgÀĸÀAUÀ¥Àà UÉÆUÉÃj ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 1995=00 ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢ªÀ¸À vÁªÀÅ ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ºÉZï.¹-11, 08, ¦.¹-332, 292, 400, 413 gÀªÀgÉÆA¢UÉ »gÉç¤ßUÉÆüÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ RavÀ ¨Áwäà ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ F PɼÀPÀAqÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Àà zÀÄUÀÄ®zÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ GWÁ¸ÀV ZÁ®PÀ ¸Á.»gÉç¤ßUÉÆüÀ ºÁUÀÆ 2. ²æà ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ CAUÀr ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.»gÉç¤ßUÉÆüÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ »gÉç¤ßUÉÆüÀ PÁæ¸ïzÀ°ègÀĪÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â ªÉÊQÛAiÀÄÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA¨sÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä CAvÁ CAzÁqÀÄvÁÛ N.¹. ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÊQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÝ ªÀÄlPÁ-dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ M§â ªÀåQAiÀÄÄ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄgÀĸÀAUÀ¥Àà UÉÆUÉÃj ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á.»gÉç¤ßUÉÆüÀ vÁ.PÀĵÀÖV CAvÁ ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹ CªÀ£À£ÀÄß CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV EªÀ¤AzÀ 1) MAzÀÄ M.¹. ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1995=00 gÀÆ. 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 355, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 11-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ GzÁݼÀ UÁææªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄw UÀÄr ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÉêÀÄgÀrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ, ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð eÁw gÉrØ °AUÁAiÀÄvÀ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : G¢ÝºÁ¼À vÁ : UÀAUÁªÀw.
ªÉƨÉʯïUÉ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¨ÉÊzÁrzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÉêÀÄgÉrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ 2] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëöät ©Ãr£Á¼À 3] ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÉêÀÄgÉrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ 4] «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀtÚ qÀA§æ½î 5] AiÀÄAPÀgÉrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÉrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ 6] zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀtÚ qÀA§æ½î 7] ºÉêÀÄgÀrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÀrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ 8] ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ 9] PÁAvÀgÉrØ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÁvÀgÀQ 10] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ 11] AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ PÁAvÀgÉrØ PÁvÀgÀQ 12] «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ 13] gÁªÀÄgÀrØ vÀAzÉ PÁAvÀgÉrØ PÁvÀgÀQ 14] ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÀrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ 15] gÁªÀÄgÀrØ vÀAzÉ ®PÀëöät ©Ãr£Á¼À J®ègÀÆ eÁw gÀrØ °AUÀAiÀÄvÀ ¸Á : GzÁݼÀ  UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀgÉÃUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ §®UÉÊUÉ, ¨É¤ßUÉ vÀªÀÄä PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÀäzÀ ±ÀjÃ¥sÀ, J.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2012 PÀ®A. 143, 147, 323, 341, 354, 427, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 24-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ »gÉêÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄzÀ zÀÄUÁð UÀÄrAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄAd¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G : CZÀðPÀgÀÄ ¸Á : »gÉêÀiÁ¢£Á¼À ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ «dAiÀÄzÀ±À«Ä ¤«ÄvÀå ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ 2] ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ UÀÄ£ÀßnÖ 3] AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ¨sÁ«PÀnÖ 4] ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ UÀÄ£ÀßnÖ 5] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ 6] ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà ¨sÁ«PÀnÖ 7] F±À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ 8] zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ¢£Á¼À¥Àà ªÉÄvÀUÀ¯ï 9] CrªÉ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ 10] F±À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà f£ÁߥÀÆgÀÄ 11] gÁªÀĸÁé«Ä vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ 12] ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¢PÁ¸À ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨sÁ«PÀnÖ 13] ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ J®ègÀÆ eÁw ªÁ®äQ ¸Á : »gÉêÀiÁ¢£Á¼À PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÉêÁ®AiÀÄzÀ°è E¸ÉàÃmï DqÀÄwÛzÉÝÃªÉ ¤£ÀßzÀÄ K£ÀÄ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ CZÀðPÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr ªÉÄÊ ªÉÄð£À §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÀjzÀÄ ºÀ¯Éè UÉƽ¹zÀÄÝ, & CZÀðPÀ Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀjUÉ ¨É£ÀßnÖ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ & ¥Á®PÀgÀÄ, ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ & ªÀÄAd¥Àà£À vÁ¬Ä zÉêÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄAd¥Àà£À §UÉÎ «ZÁj¹zÀgÉà CªÀjUÀÆ K ¨ÉÆøÀÄrÃ, ªÀiÁ¢UÁ £À£Àß ¸Àƽ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §mÉÖ, ¹ÃgÉ, §¼É MqÀªÉ QvÀÄÛ ªÀÄÄgÁ§mÉÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ Hj¤AzÀ ¤ªÀÄä£ÀÄß ©lÄÖ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ PÀzÀUÀ¼À£ÀÄß zÀ©â ºÁUÀÆ PÀ®Äè J¸ÉzÀÄ ¨ÁV®Ä dfÓ dPÀªÀiï UÉƽ¹zÁÝgÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ®Ä ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ ¸ÀÄqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, October 25, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/2012 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 24-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà G¥ÁàgÀ ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð eÁw: G¥ÁàgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:VtÂUÉÃgÀ vÁ:f:PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 23-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/AiÀÄÄ-1958 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ªÉÄʧƧ¸Á§ vÀAzÉ gÁd¸Á§ ¸Á:QqÀzÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ DAd£À¥Àà EvÀ£À£ÀÄß PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÀ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÁ¬Ä £ÁUÀªÀÄä EªÀ½UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ DAd£À¥Àà EvÀ¤UÉ ¸ÁzsÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÁUÀªÀÄä½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀħ⽠QªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ C°è aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £ÀªÀÄä vÁ¬Ä £ÁUÀªÀÄä¼À ¸Á«UÉ PÁgÀt£ÁzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/AiÀÄÄ-1958 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ªÉÄʧƧ¸Á§ vÀAzÉ gÁd¸Á§ ¸Á:QqÀzÁ¼À EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà w¥ÉàøÁé«Ä J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À (UÁ)æ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 24-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-30 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ vÁdÄ¢ÝãÀ PÀªÀÄÄr ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.zÀÄUÁðPÁ¯ÉÆä PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 24-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ zË®ªÀÄä gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ, PÀĵÀÖV-ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ gÉÆÃr£À°è PÀĵÀÖV ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è MAzÀÄ ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ mÁAmÁA ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.29/J-4134 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á.aPÀÌ£Á¼À FvÀ£ÀÄ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ MAzÀÄ JwÛUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ zË®ªÀÄä gÀªÀjUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ zË®ªÀÄä FPÉUÉ ªÀÄÄAzɯÉUÉ, »AzɯÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¨Á¼À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ, AiÀÄ®èªÀé ªÀiÁzÀgÀ, PÀĪÀiÁgÀ, ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà, µÀtÄäPÀªÀé, ºÀÄ°UɪÀÄä, ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà gÀªÀjUÉ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÁgÀt ¸ÀzÀj mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀvÀå¥Àà J.J¸ï.L. PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 24-10-2012 gÀAzÀÄ §ÄzsÀªÁgÀ ¢ªÀ¸À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ±ÁåªÀĪÀÄÆwð vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà DªÀÄzÁ¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁ: ¨sÉÆë, G: UËAr PÉ®¸À, ¸Á: §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï, vÁªÀgÀUÉÃgÁ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä PÁåA¦£À ±ÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÉÄwÛ£Á¼À E§âgÀÆ ¸ÉÃj UËArPÉ®¸ÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37/J¸ï-8102 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀmɪÀÅ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ L.©. ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ ¸Á: ¸ÀAUÀ£Á¼À EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀAUÀ£Á¼ÀPÉÌ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ PÀĽvÀ£ÀÄ. £ÁªÀÅ vÁªÀgÀUÉÃgÁ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉÄuÉÃzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgïPÉÆlÖ£ÀÄ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV £ÁªÀÅ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÉÆA¢UÉ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £À£ÀUÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. C°èAiÉÄà EzÀÝ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß »AzÉ PÀĽwzÀÝ ±ÁåªÀÄtÚ¤UÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÀÄÆV£À §®¨sÁUÀzÀ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ºÁUÀÆ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EzÉ. £ÀªÀÄUÉ lPÀÌgïPÉÆlÖ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïC£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ §eÁeï ¥À®ìgï ªÁºÀ£À«zÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA. J.¦. 02/J.eÉ.-3478 CAvÁ EvÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁeÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀ±ÉnÖ PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: ¨É¼ÀvÀÆgÀ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ f¯Éè CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À »AzÉ EzÀݪÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ gÁdAiÀÄå ¸Á: PÉÆ¥ÀÄà®Ä UÁæªÀÄ (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ) CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀj§âjUÀÆ ¸ÀºÁ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ D zÁjAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÀÄZÀÑ¥Àà J.J¸ï.L., vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) UÀAUÁªÀw ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 284/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:- 24-10-2012 gÀAzÀÄ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ºÀjd£À 30 ªÀµÀð eÁw: ºÀjd£À, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÀ£ÀzÀÄUÁðzÀ ²æäªÁ¸ÀgÀrØ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ mÁæPÀÖgÀzÀ°è UÀ¢Ý PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÀtªÁ¼À PÁåA¦UÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ªÁ¥À¸ÀÄ §gÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. ¨sÁ¦gÀrØ PÁåA¥ï ¸À«ÄÃ¥À §gÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ²æäªÁ¸À gÀrØAiÀĪÀjUÉ ªÁºÀ£À ¤°è¸À®Ä ºÉý §»ðzɸÉUÉAzÀÄ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì gÉÆÃrUÉ §gÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀj ²æäªÁ¸ÀgÉrØAiÀĪÀgÀÄ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AwzÀÝ £À£ÀߣÀß £ÉÆÃqÀzÉà lPÀÌgÀÄ PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÁV £Á£ÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¸ÀºÀ ¥ÉmÁÖVzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀÅ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dgÀÄVzÀÄÝ CzÉ. £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁæPÀÖgï £ÀA§gï PÉ.J-37/n.J-5721 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀtÚ§¸À¥Àà ºÉZï.¹. 60 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, October 23, 2012

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2012 PÀ®A. 302 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 22-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁUÉñÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄÄ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÀtÚ PÁ¼ÀÄ ªÀAiÀiÁ:25 eÁ; ®ªÀiÁtÂ, G: UËAr PÉ®¸À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ UÀAUÁªÀw ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð PÉÆlÄÖ ¤ªÀÄä CPÀÌ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¹lÄÖ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ¼É ªÀiÁvÀÄ ªÀiÁwUÉ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É ¤ªÀÄä CPÀ̽UÉ ¤Ã£ÀÄ §Ä¢Ý ºÉüÀÄ CAvÁ DgÉÆæ ºÉýzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ    ©ÃUÀ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ £ÉÊnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÄÝ DUÀ ªÀÄÈvÀ½UÉ ªÀiÁvÀ£Ár¹zÁUÀ CªÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ°®è CªÀ¼À ªÉÄÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄnÖ £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀ¼À ªÉÄÊ vÀtÚVvÀÄÛ. ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À     PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀAzÀÄUÀnÖzÀ PÀ¯ÉAiÀÄÆ ¸ÀºÀ EvÀÄÛ. ºÀwÛgÀzÀ°è JgÀqÀÄ ®ÄAVUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ     dAnAiÀiÁV PÀnÖzÀÄÝ EzÀÄÝ CªÀ¼À JqÀUÉÊ M¼ÀUÀqÉ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ EvÀÄÛ. DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ½UÉ £ÉÃtĺÁQ ¢£ÁAPÀ: 21-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 22-10-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À 6-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è Á¬Ä¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. eÉ.Dgï. ¤PÀÌA ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 22-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà ¹zÀÝgÀrØ ªÀ:60 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¸ÀAUÀ£Á¼À d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ. CAvÁ PÀÆUÀÄvÀÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æÃ/ ºÉZï.J¸ï. ¸ÀwñÀ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁ𠹧âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,300-00 gÀÆ., ªÀÄmÁÌ aÃn, MAzÀÄ ªÉƨÉʯï CA.Q. 400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, October 21, 2012

Saturday, October 20, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 20.10.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 00.15 J.JªÀiï.PÉÌ ¤¸ÀÛAvÀÄ PÉAzÀæ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ¯Áj C¥ÀWÁvÀzÀ°è E§âgÀÆ aQvÉìUÁV §AzÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÀUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ gÁªÀÄtÚ vÀA¢ ºÉÆ£ÀÄßgÀ¥Àà ªÁ°äÃQ ¸Á:PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ UÀzÀUÀ FvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß 01.00 J.JªÀiï.¢AzÀ 02.00 J.JªÀiï.zÀªÀgÀUÉ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ 3.00 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï ¦.J¸ï.UÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ: 19.10.12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1600 UÀAmÉUÉ dUÀ¢Ã±À ºÀÆ°, EªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉ.J 22/J-422 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀAUÀqÀ UÀzÀUÀ J.¦.JªÀiï.¹.¬ÄAzÀ ¸ÀgÀPÁj UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ UÀzÀUÀ-PÉÆ¥Àà¼À J£ï.ºÉZï.-63, gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀiÁjUÉ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï L.©. ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀë£ÀvÀ¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ PÀgÀ«AUï ¯ÉQ̸ÀzÉà ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉ Nr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgï ¯ÁjAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÝjAzÀ 108 CA§Äå¯Éãïì£À°è aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, PÁgÀt ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ®è¥Àà, ºÉZï.¹.-42. PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2012 PÀ®A. 341, 323, 324, 504, 392 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 12-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ «ÃgÀ£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÀªÉÄñÀgÁªï zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð eÁ.¨ÁæºÀät G.ªÀQîgÀÄ ¸Á.UÉÆÃvÀV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÁgï £ÀA. PÉ.J.37/JA-5176 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÉÆÃvÀV¬ÄAzÀ PÀĵÀÖVUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÉÆÃvÀV UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ£À PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ UÉÆÃvÀV UÁæªÀÄzÀ 1) ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà UÉÆãÁ¼À 2) ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ 3) DeÁªÀ° vÀAzÉ C¯Áè¸Á§ £ÀzÁ¥sï 4) ¯Á®¸Á§ vÀAzÉ C¯Áè¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹ PÁj¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄ ¯Éà ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ PÁAiÉÄÝAiÀÄ°è Cfð ºÁQ K£ÀÄ ¸ÉAmÁ ºÀjPÉÆAw¯É ¨ÉƸÀÄrPÉ JAzÀÄ ¨Á¼À¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ MzÀÝ£ÀÄ, DeÁªÀ° FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ, ¯Á®¸Á§ FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, DUÀ £ÀªÀÄÆäj£À ¥ÀgÀ¸À¥Àà, UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀgÀÄ DUÉÎ DeÁªÀ° FvÀ£ÀÄ J¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É dUÀ¼Á ©r¸À®Ä §gÀÄwÛAiÀiÁ ¯Éà JAzÀÄ ¥ÀgÀ¸À¥Àà¤UÉ §®UÀtÂÚUÉ eÉÆÃgÁV PÉʬÄAzÀ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ, DUÀ C¯Éèà EzÀÝ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, ºÀ£ÀªÀĪÀé, J®èªÀé EªÀgÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÀÄ, F dUÀ¼À wPÁÌlzÀ°è £À£Àß ¥ÁåAn£À »A¢£À eÉç£À°èzÀÝ ¥À¸Àð£ÀÄß ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà UÉÆãÁ¼À FvÀ£ÀÄ QvÀÄÛPÉÆAqÀ£ÀÄ ¥À¸Àð£À°è 30,000=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ, F »AzÉ £Á£ÀÄ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É §UÉÎ ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ ºÁQzÀÝPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ »A¢¤AzÀ £À£Àß ªÉÄÃ¯É zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ, £À£ÀUÉ £À£Àß ºÀt zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £À£Àß ºÀt PÀ¹zÀÄPÉÆArzÀÄÝ PÁgÀt CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/2012 PÀ®A. 323, 324, 504, 392 ¸À»vÀ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989:.

¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 01-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà UÉÆãÁ¼À ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð eÁ.ªÁ°äÃQ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.UÉÆÃvÀV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀgÁzÀ ºÁeÁªÀ° vÀAzÉ C¯Áè¸Á§ £ÀzÁ¥sï, ¯Á®¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ PÀÆr UÉÆÃvÀV UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ£À PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ UÉÆÃvÀV UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÀªÉÄñÀgÁªï zÉøÁ¬Ä gÀªÀgÀÄ PÁj£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹ PÁj¤AzÀ E½zÀÄ ¤AwzÀÄÝ DUÀ ºÁeÁªÀ° FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉýzÀ, £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£À »AzÉ ºÉÆÃV ¤Aw, ºÁeÁªÀ° FvÀ£ÀÄ ºÀt PÉýzÀ DUÀ DvÀ£ÀÄ JzÀgÀ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ ¨ÉÆøÀÄrPɪÀÄUÀ CAzÀ DUÀ £Á£ÀÄ D jÃw AiÀiÁPÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛÃj zÀuÉÃgÀ CAvÁ CAzÉ DUÀ CªÀgÀÄ MªÀÄä¯Éà ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ¸ÉAmÁ ºÉüÀPÀ §A¢¯Éà ¨Áåqï ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÝgÀÄ, £À£Àß ¥ÁåAn£À eÉé£À°èzÀÝ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 20 £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß eÉé¤AzÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀ£ÀÄ, DUÀ £Á£ÀÄ PÉƸÀgÁqÀ¯ÁV £É®PÉÌ PÉÊ EmÉÖ DUÀ CªÀ£ÀÄ §Æl PÁ°¤AzÀ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß vÀĽzÀ£ÀÄ DUÀ ºÁeÁªÀ°, ¯Á®¸Á§, ¨Á¼À¥Àà ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ, DAd£ÀAiÀÄå zÁ¸ÀgÀ PÀÆr dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ, DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj «ÃgÀ£ÁgÁAiÀÄt £À£ÀUÉ ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà £À£Àß°èzÀÝ 20 ¸Á«gÀ gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆArzÀÄÝ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà UÀÄgÀ¥Àà CAUÀr J.J¸ï.L. PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA.PÉ,J-35/J¸ï-7020 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀĵÀÖV J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ 2 £Éà ©æÃqïÓ£À ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¸ÉÊr£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ n¥Ààgï £ÀA. PÉ.J-34/J-0492 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß n¥Ààgï Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ oÀPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ JqÀUÁ® ºÉ§âgÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ZÁ®PÀ gÀ»ªÀÄvÀįÁè EªÀjUÉ §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 235/2012 PÀ®A. 392, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀ©Ã§ ºÀĸÉä vÀA/ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ±À©âÃgÀ ºÀĸÉä ªÀAiÀiÁ 28, eÁ. ªÀÄĹèA. G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààgï ªÀiÁ°PÀgÀÄ ¸Á. vÉVΣÀPÉÃj Nt PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J.37/J.1343 £ÉÃzÀÝgÀ°è a®ÄªÁqÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦.qÀ§Äè.r E¯ÁSɬÄAzÀ ¥À«Äðmï ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ f.JA.Dgï. PÀA¥À¤ PÉ®¸À £Á¯ÉAiÀÄ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ n¥Ààgï ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ n¥Ààgï ¤°è¹ PɼÀUÉ E½zÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §Ä¯ÉgÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ n¥Ààgï ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄgÀ½£À §UÉÎ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÁUÀ ZÁ®PÀ dgÁPïì PÁ¦ vÉÆÃj¹zÀÄÝ, 2000=00 gÀÆ. PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀÄÝ ZÁ®PÀ E®èªÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÉé£À°èzÀÝ £ÉÆÃQAiÀiÁ ¹-1 (CA.Q. 2700=00 gÀÆ) £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ zÁR¯É ¸ÀªÉÄÃvÀ n¥Ààgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ «ZÁj¹zÀÄÝ §Ä¯ÉgÉÆà fÃ¥ï ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ r.JA.f D¦üùUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ CAvÁ UÉÆvÁÛV «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ n¥Ààgï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgï EªÀjUÉ G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ J¸ï. JA. GzÀAiÀıÀAPÀgÀ gÀªÀgÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÉÄð£ÀAvÉ ²æà «.PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 

Friday, October 19, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 18.10.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ gÀÄzÀæAiÀÄå UÀtZÁgÀ ¸Á. DqÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦AiÀÄð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉý §gɬĹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ: 18.10.12 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.15 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ ºÉÆgÀnÖzÀÝ «ÃgÀtÚ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉ.J 37/J¯ï-235 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¢ªÀlgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀnÖzÀÝ MAzÀÄ mÁAmÁA UÁrAiÀÄ£ÀÄß «ÃgÀtÚ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ EvÀ£ÀÄ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà vÁ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ ¨ÉÊPÀ£ÀÄß mÁAmÁA UÁrAiÀÄ£ÀÄß MªÀgÀ mÉÃPÀ ªÀiÁr Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DzÉñÀ gÉÆÃnÖ ¸Á. AiÀÄqÉÆØÃt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA: MD2A14AL4CWD20017 EAf£À £ÀA:
JBZWCD66207

£ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀºÀ C®PÀë£ÀvÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV E§âgÀÆ rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ E§âgÀÆ ¸ÀªÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ©zÁÝUÀ «ÃgÀtÚ ªÀÄrªÁgÀ EvÀ¤UÉ ¨Ájà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DzÉñÀ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®¥Àà ºÉƸÀUÉÃj ºÁUÀÄ ªÀÄAqÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ G¥ÀZÀj¹ aQvÉìUÁV ¨ÉÃgÉ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 18-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-00 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ eÉÊPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÁeïð£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ 59 ªÀµÀð eÁ.QæòÑAiÀÄ£ï G.¯Áj QèãÀgï ¸Á.EAzÉÆÃgÀ ªÀÄzÀå¥ÀæzÉñÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 18-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 02-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¢£ÉñÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ LµÀgï ªÁºÀ£À £ÀA. JA.¦.-09/fE-4951 £ÉÃzÀÝgÀ°è E®PÀ¯ï-PÀĵÀÖV ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß DgÉÆæ ¢£ÉñÀ ¥ÀmÉïï FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ «¨sÀdPÀ UÉÆqÉUÉ ªÁºÀªÀ£ÀÄß §®UÀqɬÄAzÀ oÀPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À vÉgÀZÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¥À°Ö DV ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vɯÉAiÀÄ »AzÉ ¸ÀtÚ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¢£ÉñÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà ºÉZï.¹-32 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, October 17, 2012

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 186/2012 PÀ®A 323,324,504,506 gÉ.«. 34 L¦¹    

¢£ÁAPÀ 16-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1-00 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¨sÉÆë ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð eÁ.ªÀqÀØgÀ G.PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á.¨ÉÆÃzÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¨ÉÆÃzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ©üêÀĪÀÄä£À ªÀÄoÀzÀ°è ¨sÉÆë ¸ÀªÀiÁdzÀ «ÄÃnAUï dgÀÄVzÀÄÝ, «ÄÃnAUï£À°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ £ÁUÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà gÀªÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ ªÀÄAd¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¨sÉÆë FvÀ£ÀÄ DUÁUÀ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÝgÀ §UÉÎ ºÉýzÀÄÝ, «ÄÃnAUï ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ £ÁUÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà gÀªÀgÀÄ ©üêÀĪÀÄä£À ªÀÄoÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ C°èUÉ §AzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄAd¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¨sÉÆë, ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¨sÉÆë, ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¨sÉÆë, ¸ÀAfêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¨sÉÆë ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ, ªÀÄAd¥Àà£ÀÄ J£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß §UÉÎ »jAiÀÄgÀ ªÀÄÄAzÉ ZÁr ºÉýÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ £ÁUÀgÁd£À ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÁUÀgÁd¤UÉ UÀÄ¥ÁÛAUÀPÉÌ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÁUÀgÀd£À CtÚ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà¤UÉ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀAfêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £ÁUÀgÁd¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß ©qÀĪÀ¢®è, ¤ªÀÄä£Àß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 22/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ VÃvÁ FPÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 wAUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwzÀÄÝ, F §UÉÎ C®è°è SÁ¸ÀVAiÀiÁV vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ°®è. £ÀAvÀgÀ VÃvÁ FPÉAiÀÄÄ FUÀ 03 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆëUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ªÁ¥À¸ï vÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ CzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ VÃvÁ FPÉUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ eÁ¹ÛAiÀiÁV vÀÄA¨Á vÁæ¸ï DVzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ

Tuesday, October 16, 2012

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 15-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀÚ 01:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà w¥ÉøÁé«Ä J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ oÁuÉ ºÁUÀÆ
ºÉZï.¹-04 ºÉZï.¹-111 EªÀgÀÄ ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÀ ºÀ«ÄäUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛÃgÀ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄmÁPÀ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ G: PÀÆ° ¸Á: ºÀ®UÉÃj EªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 290=00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CªÀ£À eÉÆÃvÉVzÀÝ M§â ªÀåQÛ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀPÀæ¥Àà UÀÄqÁè£ÀÆgÀ ¸Á:ºÀ®UÉÃgÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CªÀ¤UÉ £Á£ÀÄ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÉÛÃ£É CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä E°èUÉ §A¢zÀÝ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ªÉÄîÌAqÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ DgÉÆæ ²ªÀ¥Àà£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 14-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À UÀzÀUÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ®UÉÃgÀ qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛÃgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/n.J-3553 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£À »AzÀÄUÀqÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ¤AwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ £Àqɹ gÀªÉÄñÀ¤UÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/n.J-3553 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀgÁd EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà gÁd¸Á§ J«Ää ºÉZï.¹-90 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, October 14, 2012

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 13-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ²æÃ. J¸ï.JªÀiï. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ ±ÁgÀzÁ mÁQÃeï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ºÀĸÉãï¨ÁµÁ vÀAzÉ zÁªÀ®¸Á§ @ zÀjAiÀiÁ @ PÀjªÀiï¸Á§ PÁvÀgÀQ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: ºÀªÀiÁ®gÀ PÁ¯ÉÆä PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ d£ÀjUÉ £À¹Ã§zÀ dÆeÁmï MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÁåºÀß 2-15 UÀAmÉUÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤AzÀ 1] MAzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ aÃn 2] MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï [3] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 1,900=00 UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 273/2012 PÀ®A. 279, 283, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:- 13-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà zÁåªÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 19 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ E§âgÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ C¥Áàf vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà UÀļÉÃzÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C¥Áàf CªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀgÀ¹AºÀ FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ £Á£ÀÄ »A¨ÁUÀ PÀĽvÀÄPÉÆArzÉÝãÀÄ. £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ zÁnzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ PÀĽvÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀgÀ¹AºÀ FvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀ§Äâ EgÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß EAf£ï ¥sÉïÁVzÀÝjAzÀ CzÀPÉÌ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ EArPÉÃlgï, PÀ®Äè ªÀUÉÊgÉ EqÀzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ¤°è¹zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£ÀUÉ PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ, wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖV, JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ°£À ºÀwÛgÀ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ £ÀgÀ¹AºÀ FvÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ §ÄdzÀ ªÉÄïÉ, JqÀUÁ®Ä ºÉ§ânÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÀuÉUÉ, vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gï PÉ.J-30/6868 CAvÁ EzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ EgÀ°¯Áè £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ E§âgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÀħæªÀÄtå EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà UÀAUÀ¥Àà ºÉZï.¹. 68 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 13-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄtÚ ºÀgÀn ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀÄgÀ§ ¸Á..»gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ vÁ.PÀĵÀÖV ªÀÄvÀÄÛ FvÀ£À ¸ÉßûvÀ °AUÀgÁd £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ PÀÄrPÉÆAqÀÄ °AUÀgÁd£À C¥sÉà ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-30/8887 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀPÉÌ D¬Ä¯ï ZÉAeï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄÆäjUÉ §gÀĪÀÅzÀPÁÌV UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ-PÀĵÀÖV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀPÉÆ¥Àà PÁæ¸ï E£ÀÆß ¸Àé®Äà zÀÆgÀ EgÀĪÁUÉÎ ¸ÀAeÉ 06-30 UÀAmÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj C¥sÉà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ KPÁKQ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÀqÉ PÀÄArUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ »gÉç¤ßUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ¥ÉÆ.¥Á J£ÀÄߪÀªÀjUÉ JqÀªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, JqÀZÉ¥ÀàUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw PÀ¼ÀPÀªÀÄä JA§ÄªÀªÀjUÉ JqÀvÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ®UÉ ¥ÉmÁÖV UÀĪÀÄn DVzÀÄÝ C®èzÉ C¥sÉà ªÁºÀ£À £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ °AUÀgÁd¤UÉ §®UÉÊUÉ, §®¨sÀÄdPÉÌ, §®JzÉUÉ, JqÀUÀqÉ gÀmÉÖUÉ, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥sÉà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà UÀÄgÀ¥Àà J.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 13-10-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ C° ¦ÃgÀ¸Á§ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ, ªÀAiÀiÁ : 25 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á : ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ¢AzÀ vÀ£Àß UÀzÉÝAiÀÄ PÀqÉUÉ PÁgÀlV-¹zÁÝ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ EzÁÎ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÉÎ CzÉà ªÉüÉUÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ JzÀÄj¤AzÀ ¯Áj £ÀA : PÉ.J-36/J-2976 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C«ÄãÀÄ¢ÝÃ£ï ¸Á : °AUÀ¸ÀÆÎgÀ, EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »AzÉ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ»§Æ§¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ §®¨sÀÄdPÉÌ, §®ªÉÆtPÉÊUÉ ºÀwÛgÀ, ªÀÄÄAUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ¯Áj ZÁ®PÀ C«ÄãÀĢݣï vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄ»§Æ§£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ SÁzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ SÁeÁºÀĸÉãï EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «. JA. zÉøÁ¬Ä. J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

5) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2012 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:13-10-2012 gÀAzÀÄ 7-45,¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀÄRªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀA¢ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà PÀnÖªÀĤ, GzÉÆåÃUÀ: ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸Á: UÀ«Nt PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:10-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉƸÀ »gÉÆà ¸ÉàÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆj£À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ VqÀzÀ ºÀwÛgÀ ©lÄÖ mÁæöåPïì ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀåAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï 7-00¦.JªÀiïPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ §AzÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §AzÁUÀ vÀ£Àß ºÉƸÀ »gÉÆà ¸ÉàÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï E¢ÝgÀ°®è DUÀ vÁ£ÀÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ C®è°è ªÀÄvÀÄÛ HgÀ vÀÄA¨Á wgÀÄUÁr ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀ¢®è. ªÀÄgÀÄ ¢£À¢AzÀ EªÀwÛ£À ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ªÀgÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À, UÀzÀUÀ, ºÉƸÀ¥ÉÃl, AiÀÄ®§ÄUÁð, UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ E®PÀ¯ï PÀĵÀÖVUÀ½UÉ wgÀÄUÁr PÀ¼ÀĪÁzÀ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹UÀzÀ PÁgÀt EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ F zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. ¢£ÁAPÀ: 10-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 7-00, UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ »gÉÆà ¸ÉàÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 45,000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ ¸ÀzÀj vÀ£Àß
¨ÉÊQ£À PÀ®gï ¨ÁèöåPï «vï ¥sÀgÀ¥À¯ï PÀ®gï EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA.

MBLHA10AMCHF28378,
EAf£ï £ÀA. HA10EJCHF18958
£ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ²æÃ. UÀÄgÀÄgÁd J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, October 11, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 226/2012 PÀ®A. 279, 338, 283 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀA/ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà PÀgÀr ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀAa£ÀUÀÄr vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ f: §¼Áîj ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÁUÀ°AUÀ¥Àà E§âgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.35/«.4840 £ÉÃzÀÝgÀ°è VtÂUÉÃgÁ¢AzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï.13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÄ®V ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J.16/J.9758 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÉvÀqÉ DUÀĪÀAvÉ ¤°è¹zÀÄÝ, ªÁºÀ£À ¤AvÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ¤°è¹zÀÝ £ÁUÀ°AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AvÀ n¥ÀàgÀUÉ »AzÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £ÁUÀ°AUÀ¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¥Àæ¯ÁízÀ DZÁgÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 10-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÄSÉñÀ vÀA¢ gÀAUÀ¸ÀħâtÚ EvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw- ¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ C¤Ã¯ï SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¸ÀÆÌn ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA : PÉ.J- 37 / J¸ï- 3177 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÉÎ vÁ£Éà ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ ªÀÄÄRPÉÌ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆzÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà .r. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, October 10, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 268/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÆgÀ 22 ªÀµÀð ¸Á: ¨É£ÀPÀ£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw ºÁ:ªÀ: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ: 09-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ «gÉñÀ 28 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ 5 ªÀµÀð E§âgÀ£ÀÄß EµÁðzï vÀAzÉ Cd«ÄÃgÀ¸Á§ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gï PÉ.J-36/PÉ-7050 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ aPÀÌdAvÀPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ©lÄÖ §gÀ®Ä UÀAUÁªÀw-PÀA¦è ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è zÉë£ÀUÀgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ gÀ«QgÀt ¥ÁªÀgï ¥ÁèAmï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ »A¨ÁUÀ¢AzÀ CAzÀgÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ J®ègÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ°è PÀĪÀiÁgÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀ°¯Áè. PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ zÉêÀªÀÄä¼À vÀªÀÄä ¸ÀAUÀ¥Àà FvÀ¤UÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉAiÀÄ ªÀÄÄjzÀ ªÀÄqïUÁ¯ïØ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄjzÀ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï ©¢ÝzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀA§gï PÉ.J-35/JA-4979 CAvÁ PÀAqÀħA¢vÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ zÉêÀªÀÄä EªÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è §¼Áîj «ÃªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-35/JA-4979 ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ²æà UÀAUÀ¥Àà, ºÉZï.¹. 68 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, October 8, 2012

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 07-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà AiÀÄgÀzÁ¼À EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ CAzÀ¥Àà ¨sÁ¸ÀÌgÀ ªÀ:45 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®vÀ£À 2]±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¨sÁ«ªÀĤ ªÀ:42 eÁ:»AzÀÆ ºÀjd£À G:MPÀÌ®ÄvÀ£À 3]§¸ÀªÀgÁd vÀA:±ÀgÀt§¸À¥Àà £À¸À© ªÀ:40 eÁ:¥ÀAZÀªÀĸÁ° G-¸ÉÖõÀ£Àj ªÁå¥ÀgÀ 4]²ªÀªÀÄÆwð vÀA:¥sÀQÃgÀ¥Àà ElV ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G-MPÀÌ®vÀ£À 5]±ÀAPÀgÀ vÀA:ºÀ£ÀÄAvÀ¥Àà PÀnÖ ªÀ:37 eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢ G:MPÀÌvÀ®£À 6]¸ÀAUÀ¥Àà vÀA:CAzÁ£À¥Àà AiÀÄgÀzÁ¼À ªÀ:50 eÁ:¥ÀAZÀªÀĸÁ° G:MPÀÌ®vÀ£À 7]UÀÄgÀÄgÁd vÀA:±ÀgÀt¥Àà ¨ÉïÉÃj ªÀ:32eÁ:¥ÀAZÀªÀĸÁ° G:MPÀÌ®vÀ£À 8]ªÀÄ®èAiÀÄå vÀA:²ªÀ°AUÀAiÀÄå ¸ÉƦàªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ-36 eÁ:dAUÀªÀÄ G-MPÀÌvÀ®£À 9]PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀA:UÀÄgÀħ¸À¥Àà ¥À¯ÉèÃzÀ ªÀAiÀÄ-43ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G- vÉjUÉ ¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ.10] PÀjAiÀÄ¥Àà vÀA:ªÉÄîVj zÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀÄ-39 ªÀµÀð eÁ:zÁ¸ÀgÀ G-MPÀÌ®vÀ£À 11] PÉÆÃlæ¥Àà vÀA:ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ZÀªÀr ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀG-ºÉÆÃmÉ¯ï ªÁå¥ÀgÀ J¯ÁègÀÆ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ²æà ¸ÀwñÀ. J¸À.ºÉZÀ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 11 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è 25,950=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ºÀ¼É ZÁ¥É ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2) ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 07-10-12 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà PÀ®ÄÎr mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-26, J-373 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á|| gÁdÆgÀ, vÁ|| AiÀÄ®§ÄUÁð vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-26, J-373 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁdÆgÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆPÁ ¥ÉÊQ PÀ£ÉßÃgÀªÀÄqÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ CAvÁ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸À gÁdÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄzÀjªÉÆÃw-ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É -ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀàëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ dVÎ ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 38 eÁ: F¼ÀUÉÃgÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁdÆgÀ vÁ|| AiÀÄ®§ÄUÁð ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ EvÀgÉà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ±ÀAPÀgï£ÁAiÀÄPï J.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, October 7, 2012

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 06-10-2012 gÀAzÀÄ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹.292, 275, 332, 400, 413 J.¦.¹.38 gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ZÀ¼ÀUÉÃj ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J.37/f-292 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖV oÁuÉAiÀÄ£ÀÄß 3-45 ¦.JA. UÀAmÉUÉ ©lÄÖ PÁå¢UÀÄ¥Àà ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃV fÃ¥À£ÀÄß E£ÀÆß PÁå¢UÀÄ¥Àà 1 QÃ.«ÄÃ. zÀÆgÀ EgÀĪÁUÉÎ ¤°è¹ J®ègÀÆ fæ¤AzÀ E½zÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ PÁå¢UÀÄ¥Àà UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV VqÀUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAzÀÄ M¼ÀUÉ 200=00 gÀÆ. £ÀAzÀÄ ºÉÆgÀUÉ 300=00 gÀÆ. CAvÁ CAzÁqÀÄvÁÛ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ J®ègÀÆ PÀÆr MªÀÄä¯Éà ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¹ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ 1) C£Àégï ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãÀ ¥Á£ïªÁ¯É ªÀAiÀiÁ 47 ªÀµÀð ¸Á.E®PÀ¯ï ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ 3500-00 gÀÆ. 2) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ VqÀØ¥Àà PÀ®ÆègÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð ¸Á.E®PÀ¯ï FvÀ£À ºÀwÛgÀ 1900=00 gÀÆ. 3) zÉêÀzÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ 49 ªÀµÀð ¸Á.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ FvÀ£À ºÀwÛgÀ 2500=00 gÀÆ. 4) gÀ«ÃzÀæ vÀAzÉ ªÀÄj§¸À¥Àà ¥ÉÆÃvÁ ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð ¸Á.E®PÀ¯ï FvÀ£À ºÀwÛgÀ 3500=00 gÀÆ. 5) ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ 51 ªÀµÀð ¸Á.E®PÀ¯ï FvÀ£À ºÀwÛgÀ 2800=00 gÀÆ. 6) ºÉZï. ¨sÁ¸ÀÌgï ±ÉnÖ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå ±ÉnÖ ªÀAiÀiÁ 46 ªÀµÀð ¸Á.E®PÀ¯ï FvÀ£À ºÀwÛgÀ 3500=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ PÀtzÀ°è MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¥ÉÃ¥Àgï ºÁ¹zÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 500=00 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß 4-30 ¦.JA. ¢AzÀ 6-00 ¦.JA. ªÀgÉUÉ «ªÀgÀªÁzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 266/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 06-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:45 UÀAmÉUÉ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀmÉÃUÁgÀ G: ¥sÉÆÃmÉÆÃUÁæ¥sÀgï ¸Á: G¥ÁàgÀ NtÂ-UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢:- 06-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ C§ÄÝ¯ï ¸ÀĨÁ£ï, CAiÀÄƧ SÁ£ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎrAiÀÄ°è RjâUÉ EgÀĪÀ ¥Áèmï£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¨ÁdÄ £Á£ÀÄ ¥Áèmï £ÉÆÃqÀ®Ä ¤AvÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. JA¨ÁvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁeï ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.-37/ J¯ï-9705 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß JqÀUÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £À£ÀUÉ C§ÄÝ¯ï ¸ÀĨÁ£ï EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ¢ ªÉÄðAzÀ ²æà UÀAUÀ¥Àà, ºÉZï.¹. 68 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2012 PÀ®A. 323, 354, 355, 448, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10)(11) J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ZÉ£ÀßzÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, eÁ: ZÀ£ÀßzÁ¸ÀgÀ, G: DmÉÆà qÉæöʪÀgï, ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ, vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà 02] zÉÆqÀا¸À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà 03] «gÉñÀ vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà 04] ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà. J®ègÀÆ ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ vÁ: UÀAUÁªÀw. Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁ±Àé ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆÃqÉ §r ªÀiÁr zÁ¸ÀgÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄä£ÀÄß E°è ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ zËdð£Àå ªÉ¸ÀV eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ CªÁ±Àé ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. eÉ.Dgï. ¤PÀÌA ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, October 6, 2012

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 05-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà eÉ.Dgï.¤PÀÌA, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÁgÀzÀ ¸ÀAvɧAiÀÄ®Ä ºÀwÛgÀ N.¹. ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÁªÀÅ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸À §AzÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CªÀjUÉ ¸ÀAvÉ §AiÀÄ®Ä ºÀwÛgÀ N.¹. ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ vÁªÀÅ ¥ÀAZÀgÁV ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gɬĹPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀjUÉ w½¹ oÁuɬÄAzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 375, 426, 25 gÀªÀgÉÆA¢UÉ 5-45 ¦JAPÉÌ oÁuɬÄAzÀ ¥Éưøï fÃ¥ï £ÀA:PÉJ;37 f-347 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀlÄ ªÁgÀzÀ ¸ÀAvÉ §AiÀÄ®Ä ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ C°¸Á§ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥ï ¤°è¹, J®ègÀÆ fæ¤AzÀ E½zÀÄ C°¸Á§ ªÀÄoÀzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ " £À¹Ã§zÁl £ÀA§gï ©zÀÝgÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ" CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 6-00 ¦JAPÉÌ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ §gɬĸÀ®Ä §AzÀªÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgï vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼À, ªÀ:27ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G: M.¹. §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á: ªÁgÀzÀ ¸ÀAvÉ §AiÀÄ®Ä UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß CAUÀ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ 01] MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ºÁ¼É CA.Q. E¯Áè. 02] MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß CA.Q. E¯Áè 03] ªÀÄlPÁ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,500-00 gÀÆ. zÉÆgÉwgÀÄvÀÛªÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt

2) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2012 PÀ®A. 15(J), 32(3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 05-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¢ªÁå ¥ÁågÀqÉʸï gɸÉÆÖÃgÉAmïzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃrzÁÝUÀ ²æÃ. ¸Àwñï JZï.J¸ï ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj gɸÉÆÖÃgÉAmïzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV, ¸ÀzÀj gɸÉÆÖÃgÉAmïzÀ°èAiÀÄ gÀÆA£À°èzÀÝ AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ gÀÆA£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV mÉç¯ïzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ UÁè¹£À°è PÁ®Ä ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ ªÀÄzsÀå«zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÁélðgï ¨Ál°AiÀÄ°è CzsÀð ¨Ál°AiÀĵÀÄÖ ªÀÄzsÀå«zÀÄÝ gÁAiÀÄ¯ï ¸ÁÖöåUï PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj gÉøÉÆÖÃgÉAmïzÀ°è ªÀiÁå£ÉÃdgï mÉç¯ïzÀ ºÀwÛgÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr £ÉÆqÀ¯ÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 180 JA.J¯ï.zÀ 02 gÁAiÀÄ¯ï ¸ÁÖöåUï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CA.Q. 236/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ zÀµÀÄÖ ªÀÄzsÀå ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 05-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà DAxÉÆägÁeï vÀAzÉ E£ÀßAiÀÄå ªÀAiÀiÁ 59 ªÀµÀð eÁ.Qæ²ÑAiÀÄ£ï G.ZÀZÀð ©µÀ¥ï ¸Á.PÀAmÉÆãïªÉÄAmï KjAiÀiÁ P˯ï§eÁgï §¼Áîj ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀAUÀrUÀgÁzÀ ºÉ¤æ r¸ÉÆÃeÁ, ¥sÁzÀgï zÁ£À¥Àà, C¯É²µï gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ PÀĵÀÖVUÉ vÀªÀÄä §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA.PÉ.J.34/JA.-8581 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀÖV ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è CdAiÀÄ qÁ¨Á ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ eÁdð vÀAzÉ ¯ÁgÀ£ïì FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J.37/JA-1201 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀAiÀÄå ¸Á.PÀAzÀPÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁªÀzÉà ¹UÀß¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É PÉÆqÀzÉà fÃ¥ï£ÀÄß CdAiÀÄ qÁ¨Á PÀqÉUÉ l£Àð ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀjAzÀ fÃ¥ï ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ CAxÉÆägÁeï gÀªÀjUÉ §®Q«UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ºÉ¤æ r¸ÉÆÃeÁ gÀªÀjUÉ JqÀ PÀtÂÚUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¥sÁzÀgï zÁ£À¥Àà gÀªÀjUÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉlÄÖ, ºÀuÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §Ä¯ÉÃgÉÆà ZÁ®PÀ eÁdð gÀªÀjUÉ ºÀuÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¯É²µï gÀªÀjUÉ JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà fÃ¥ï ZÁ®PÀ §¸ÀAiÀÄå FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ M¼À¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj fÃ¥ï £ÀA.PÉ.J.37/JA.-1201 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.34/JA-8581 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ eÁdð gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀvÀå¥Àà J.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 264/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ:- 05-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁUÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E®èzÀ PÁgÀt DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æà «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ºÉZï. £ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: qÉæöʪÀgï ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ. vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢:- 03-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÉZï. £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ §»zÉð±ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà£À CAUÀrAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ f. ¸ÁA¨sÀªÀÄÆwð vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 41 ªÀµÀð, ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. vÁ: UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ AiÀÄÄ-4941 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁV, §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä qÁ: ¨Á®¸ÀħæªÀÄtåA D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ°èzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃr «µÀAiÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ FUÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVzÉ. ²æÃ. n.f. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 

Wednesday, October 3, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 02-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À- PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÀnÖ PÁæ¸ï ºÀwÛÃgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ gÀ«ÃAzÀæ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉ.J-37/J¯ï-5704 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ DmÉÆà £ÀA: PÉ.J-35/©-0645 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉÄʧƧ ¸Á:¨ÉêÀÇgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«ÃAzÀæ EªÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉ.J-37/J¯ï-5704 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«ÃAzÀæ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt DmÉÆà ZÁ®PÀ ªÉÄʧƧ ¸Á:¨ÉêÀÇgÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£À ¦.J¸ï.L (UÁæ) ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt

2) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2012 PÀ®A. 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 02.10.12 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.40 UÀAmÉUÉ
²æà AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¸ÀzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02.10.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀzÀ°è D±ÀæAiÀÄ ¨Ágï ±Á¥ï ªÀÄÄAzÉ EAzÀÄ UÁA¢ü dAiÀÄAw ¤«ÄvÀå ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¤µÉÃzsÀ EzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÁdjzÀÝ ¦.¹ 353 ªÉAPÀmÉñÀ EªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ zÁ½ §UÉÎ ¥ÀAZÀjUÉ ªÀiÁ»w w½¹ £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ºÉZï.¹ 142 ¦.¹ 353, 405 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuɬÄAzÀ gÁwæ 8.15 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ D±ÀæAiÀÄ ¨Ágï PÀA¥ËAqÀ ªÀÄgÉUÉ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â£ÀÄ D±ÀæAiÀÄ ¨Ágï ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß d£ÀgÀÄ £ÉÆÃr NrºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀįÉèñÀ¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ¨ÉÆë ªÀAiÀÄ 34 eÁ. ªÀqÀØgÀ G. D±ÀæAiÀÄ ¨Ágï ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁlUÁgÀ UÀAUÁªÀw ªÀÄÄgÁj £ÀUÀgÀ ºÁ.ªÀ. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ N®Ø mÁªÀgÀ£ï «¹Ì CAvÁ §gÉzÀ gÀnÖ£À ¨ÁPÀì£À°è 180 JA.J¯ï ªÀÄzÀåzÀ gÀnÖ£À ¨Ál° MlÄÖ 30 ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À CAzÁd QªÀÄvÀÄÛ 1500=00 gÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ ºÉʪÀqÀð «¹Ì CAvÁ §gÉzÀ ¨ÁPÀì£À°è 180 JA.J¯ï ªÀÄzÀåzÀ gÀnÖ£À ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ 24 ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CA.Q 1200=00 gÀÆUÀ½zÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À ªÀiÁgÁlzÀ §UÉÎ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¨Ágï ±Á¥sÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÀUÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁgÀÄwÛgÀĪÀzÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À vÀ£ÀUÉ UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ²æÃ. ªÀĺÁAvÀ¥Àà ºÉZï.¹ 55 J¸ï.ºÉZï.N.PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt

3) vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2012 PÀ®A. 324, 307 ¸À»vÀ 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989:

¢£ÁAPÀ: 02/10/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁ¢AzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ±ÁåªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 56 ªÀµÀð, eÁ: ªÁ°äÃQ, G: UËArPÉ®¸À, ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £À£ÀUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ °AUÀzÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀAoÉÃUËqÀ ªÀiÁ°UËqÀæ EªÀ£À ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ UËArPÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ °AUÀzÀºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ DUÁUÀ CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ®PÀëöäªÀÄä EªÀgÀ ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É §®ªÁV ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. PÁgÀt £À£ÀUÉ EzÉà «µÀAiÀĪÁV F »AzÉ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-10-2012 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ °AUÀzÀºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ UËArPÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ºÀgÀUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ zÉêÉÃAzÀæ EªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀ£À£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è ©lÄÖ £Á£ÀÄ °AUÀzÀºÀ½îAiÀÄ°è ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ £À£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¢zÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÁ¬ÄvÉAzÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £À£Àß ªÀÄUÀ E£ÀÆß ºÉÆ® ºÀgÀUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. PÁgÀt £Á£ÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CªÀ£À ºÉAqÀw ®PÀëöäªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁrPÉÆAqÀÄ PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ "¯Éà ¤ªÀiËä£À £À£Àß CtÚ£À ¸ÀªÀiÁ£À w¼ÉÆÌÃArzÀß®è¯Éà ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£À £À£Àß ºÉArÛ eÉÆvÉUÉ C¢AiÉÄãÀ¯ÉÃ" CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà £À£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆrè¬ÄAzÀ £À£Àß ºÀuÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ »A¨sÁUÀzÀ°è, §®UÀzÀÝPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ PÀÆUÀÄvÁÛ £À£Àß JqÀUÉÊAiÀÄ£ÀÄß CqÀØ »rzÁUÀ £À£Àß JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÀÆ ¸ÀºÁ PÉÆrè¬ÄAzÀ §®ªÁV ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ £À£ÀߣÀÄß ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ®PÀëöäªÀÄä½UÀÆ ¸ÀºÁ PÉÆrèAiÀÄ KlÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV £À£ÀUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ ºÁUÀÆ §®¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. £Á£ÀÄ PÀÆUÀĪÀ zsÀé¤ PÉý C°èUÉ §AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ zÉêÉÃAzÀæ£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ©r¹PÉÆArzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ªÁºÀ£À §AzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀÄä E§âgÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉìUÁV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §AzÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
²æà gÉêÀ¥Àà ºÉZï. PÀnÖªÀĤ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

4) ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2012 PÀ®A. 498(J), 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀAPÀæªÀÄä @ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà eÉÆÃV ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G:ºÉÆîªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:UÀÄqÀzÀÆgÀPÀ¯ï vÁ:PÀĵÀÖV ¢£ÁAPÀ: 14-03-2009 gÀAzÀÄ UÀÆqÀzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà eÉÆÃV
gÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄÆgÀƪÀµÀð ZÀ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 2] £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà eÉÆÃV 3] ²ªÀ£ÀªÀé UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà eÉÆÃV 4] ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà eÉÆÃV 5] gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ZÀAzÀ¥Àà eÉÆÃV J®ègÀÆ ¸Á: UÀÆqÀzÀÆgÀPÀ¯ï vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ EwÛaÃUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ wAUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁgÁzÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁrzÀgÉ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É «£ÁPÁgÀt ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¤Ã£ÀÄ CªÀjªÀgÀ eÉÆvÉ vÀgÀÄUÁqÀÄvÉÛãɯÉà ¸ÀÆ:¼É CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ZÀÄZÀÄѪÀ ºÁUÉ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ zÀÄrAiÀÄ®Ä §ÀgÀĪÀ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀĪÀiÁr¢ J¯ÁèzÀgÀÄ ©zÀÄÝ ¸Á¬Ä £ÀªÀÄUÁåPÀ eÉÆÃqÁ¢ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£À ªÉÄ£ÀAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ ªÉÄ°AzÀ ªÉÄÃ¯É `` £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ RaðUÉ ºÀt E¯Áè ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä¥Àà¤UÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV PÀÄjªÀiÁj ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QÃgÀÄQj ªÀiÁqÀÄvÁÛ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ «µÀAiÀÄPÉÌ ¹qÀÄPÀÄ ¹qÀÄPÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹ÃªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:21-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUɸÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀ£ÀUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà eÉÆÃV ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CvÉÛà ²ªÀ£ÀªÀé ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß £ÉÃVtÂÚ AiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÁ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ `` ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ CªÀjªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛ K£À¯Éà JµÀÄÖ ¸À® ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ, ¤£ÀUÉ ¤£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¤£ÀUÀ EzÀ£Éß PÀ°¸ÁågÉãÀÄ K£ÀÆ PÀ°¹¯Áè ¤Ã£ÀÄ §AeÉ E¢ÝAiÀiÁ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀ®è ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÀUÀ®è ¤Ã£ÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÁ¼ÁV ºÉÆÃUÀÄ zÀjzÀæ¸ÀÆ¼É FPÉUÉ FUÀÛ G½¸À¨ÉÃqÀj EPÉUÉ ºÉÆrj CAvÁ J®ègÀÆ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠨ɤßUÉ ªÉÄÊUÉ CwÛvÀÛ J¼ÉzÁr ºÉÆqɧqɪÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ ºÁQzÀÄÝ DUÀ CªÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà , ªÀÄvÀÄÛ gÁd¥Àà ªÀtUÉÃj gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj £ÉqÉzÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ HgÀ»jAiÀÄgÀ°è ZÉað¹ EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤rzÀÄÝ CzÉ. ²æà D£ÀAzÀ ¹ºÉZï.¹-131 ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, October 2, 2012

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 01-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ²æÃ. J¸ï.JªÀiï. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¦..L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ DeÁzÀ ¸ÀPÀð¯ï PÁæ¸ïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ QȵÁÚf ¨ÉƪÀįÉÃPÀgï ªÀAiÀiÁ 46 ªÀµÀð eÁ: gÀAUÁj G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: DeÁzÀ ¸ÀPÀð¯ï PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ d£ÀjUÉ £À¹Ã§zÀ dÆeÁmï MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤AzÀ 1] MAzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ aÃn 2] MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï [3] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 2,530=00 UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁwæ PÀ£ÁßPÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

2) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2012 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 01-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà £ÁUÀgÁd ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀÄ ¸À.¥Ëæ.±Á¯É ¤ÃgÀ®V EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 29-09-12 gÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 01-10-2012 gÀ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸À.¥Ëæ.±Á¯É ¤ÃgÀ®VAiÀÄ ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀ PÉÆoÀrAiÀÄ°èzÀÝ CPÀëgÀ zÁ¸ÉÆúÀzÀ 2 QéAmÁ¯ï ¨ÉÃ¼É CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ 10,000=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ »A¢£À QrQAiÀÄ ¸ÀgÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ, J.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt

3) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2012 PÀ®A. 309 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 17.09.2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ¨Á¼ÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà AiÀÄqÉÆØÃt ªÀAiÀÄ 25 eÁ. UÁtÂUÉÃgÀ G. ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á. gÁåªÀtQ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ QgÀÄPÀļÀPÉÌ ¨ÉøÀvÀÄÛ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ d«ÄãÀzÀ°è Qæ«Ä£ÁµÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ vÀ£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À zÁåªÀÄtÚ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ zsÁgÀªÁqÀzÀ J¸ï.r.JA D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹ E¯Ád ªÀiÁr¹zÀÄÝ UÀÄtªÀÄÄRªÁzÀ £ÀAvÀgÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV ¢£ÁAPÀ: 29.09.12 gÀAzÀÄ gÁåªÀtQ UÁæªÀÄPÉÌ CtÚA¢gÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà, GªÉÄñÀ ºÁUÀÆ vÁ¬Ä §¸ÀªÀÄäAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 30.09.12 gÀAzÀÄ vÀ£Àß CtÚ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ GªÉÄñÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä WÀl£É §UÉÎ vÀ£Àß ¥ÉÆÃmÉÆà vÀUÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£Àß CtÚA¢gÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À vÀªÀÄä zÁåªÀÄtÚ §AzÀÄ ©r¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝ£ÀÄ. gÁwæ ªÉÃ¼É J®ègÀÆ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ¢£ÁAPÀ. 01.10.2012 gÀAzÀÄ 4.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà£ÀÄ JzÀÄÝ ¤ªÀÄä CtÚ£ÀªÀgÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøÀ ªÀiÁr FUÀ ¥ÀÄ£À: ¤£Àß ¥ÉÆÃmÉÆà vÀUÉzÀÄ ªÀÄvÉÛà K£ÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀnzÁÝgÉÆà £À£ÀUÉ fêÀ£À ¨ÉøÀgÀªÁVzÉ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖ ¨É¼ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ©lÖ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ªÉÄÊzÀÄ£À zÁåªÀÄtÚ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ «µÀAiÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÆqÀ¯Éà aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. vÀ£Àß UÀAqÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÁ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨É¼ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, October 1, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 262/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

²æà PÉ. ¥Àæ¸ÁzsÀ vÀAzÉ PÉ. ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï 20 ªÀµÀð eÁw: «±ÀéPÀªÀÄð G: PÁgÀ¥ÉAlgï ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 30-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ «µÀÄÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀªÀÄZÁj 24 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 28 ªÀµÀð J®ègÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ UÀt¥Àw «¸Àdð£ÉUÉAzÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ UÀt¥Àw ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÉAzÀÄ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤AwgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÁV £Á£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÁV £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ §®UÀqÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV, §®§ÄdPÉÌ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀÆqÀ¯Éà £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ «µÀÄÚ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ E§âgÀÆ PÀÆr £À£ÀߣÀÄß J©â¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÉZï.Dgï-55/¹-0268 CAvÁ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ gÉrØ vÀAzÉ ¥ÉgÀĪÀiÁ¼À gÀrØ ¸Á: vÀ«Ä¼À£ÁqÀ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ ªÁºÀ£À §AzÀ £ÀAvÀgÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ F ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ «ÄÃgÀ ºÉZï.¹ 88 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 216/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ wªÀÄä¥Àà vÀA/ £ÁUÀ¥Àà F½UÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 45, eÁ. F½UÉÃgÀ »gÉ qsÀtPÀ£ÀPÀ¯ï vÁ. UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV PÁ¬Ä PÀ¥ÀÄðgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¤ßPÀnÖ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄÆäj£À azÁ£ÀAzÀ JA§ÄªÀªÀgÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ PÁ°£À ªÉÄÃ¯É PÁj£À UÁ° ºÀwÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÄÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ºÉZï.¹ 95 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 30-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖVAiÀÄ «dAiÀÄZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ¨sÉÆë ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ.¨sÉÆë G.UËArPÉ®¸À ¸ÁPÀÄgÀħ£Á¼À vÁ.PÀĵÀÖV EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ zÉêÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ£ÁzÀ D£ÀAzÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ D£ÀAzÀ£À §eÁd ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37/ºÉZï-8569 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄgÀħ£Á¼À ¢AzÀ PÀĵÀÖVUÉ gÁ¶ÖçAiÀÄ ºÉzÁÝgÀ-50 gÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁUÀ JzÀÄjUÉ CAzÀgÉ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D£ÀAzÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ºÁUÉAiÉÄà ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ zÉêÀgÁd¤UÉ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÁ® ªÉÆtPÁ® J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ D£ÀAzÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÉÊ QgÀĨÉgÀ¼À ºÀwÛgÀ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀUÀå ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008