Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, October 28, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 286/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 27-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà zÉÆqÀا¸À¥Àà vÀAzÉ PÀj«ÃgÀ¥Àà CAUÀr, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ, PÁgÀlV. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ:- 27-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ UÀ«¹zÀÝ¥Àà ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÁzÀ gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd¥Àà 30 ªÀµÀð, ¥ÀÆtÂðªÀÄ UÀAqÀ gÀÄzÉæñÀ 28 ªÀµÀð, gÀÄzÉæñÀ vÀAzÉ UÀ«¹zÀÝ¥Àà 32 ªÀµÀð, UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ PÀj«ÃgÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀgÁd¥Àà EªÀgÀ EArPÁ PÁgï £ÀA: PÉ.J-28/JA-5102 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §A¢zÉݪÀÅ. PÁgï£ÀÄß £Á£Éà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀAeÉ ªÁ¥À¸ï PÁgÀlVUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. £ÁªÀÅ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ zÁn ªÀÄÄAzÉ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁåAPÀgï ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁåAPÀgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀzÉà MªÉÄä¯Éà §®UÀqÉ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä PÁgï£À §®UÀqÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ PÁgï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ £À£Àß §® ªÉÆtPÉÊUÉ, §®UÀqÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀAvÉ PÁgï£À°èzÀÝ gÀvÀߪÀÄä, ¥ÀÆtÂðªÀÄ, gÀÄzÉæñÀ, UÀ«¹zÀÝ¥Àà EªÀgÀÄUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁåAPÀgï£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-28/ J-5189 CAvÁ EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁzɪÀÅ. ²æà ¸ÉÊAiÀÄåzï «ÄÃgï¸Á§, ºÉZï.¹. 88 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 238/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà zÉÆqÀا¸À¥Àà vÀAzÉ PÀj«ÃgÀ¥Àà CAUÀr, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ, PÁgÀlV. vÀªÀÄä E£ÉÆêÁ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J.03/JA.J¥sï.674 £ÉÃzÀÝgÀ°è EAzÀÄ §zÁ«Ä. ¥ÀlÖzÀPÀ®Äè, LºÉÆ¼É ¥ÀæªÁ¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV ºÉƸÀ¥ÉÃl J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉʵÀÚ« ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà @ ¹zÀÄÝ ¸ÀdÓ£À ¸Á. CPÀëAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ºÀħâ½î. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.37/Dgï.5700 £ÉÃzÀÝgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÁAUï ¸ÉÊr£À°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁj£À ªÀÄÄA¨ÁUÀ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ PÁj£À ¨Á£Émï ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ §®UÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 27-10-2012 gÀAzÀÄ 15-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 01] ºÀ£ÀªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ eÁgÀ§Ar ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. 02]    ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà UÉÆãÁ¼À ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. 03]«ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁdUËqÀ ªÉÄÃn ªÀAiÀÄ36 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. 04]ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. 05]    JA.ZÀAzÀÄ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ªÉÄ¢PÀ£Á¼À ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. 06] ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. 07]¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄrªÁ¼À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ, vÁ: UÀAUÁªÀw. 08]±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà CAUÀr ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. 09]ªÀ°¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ SÁgÀ§Ar ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: 07 £Éà ªÁqÀð E¸ÁèA¥ÀÄgÀ, UÀAUÁªÀw. 10]±À¦ü vÀAzÉ ZÀAzÁºÀĸÉãÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G: gÁqÀ¨ÉArAUï PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄeÁªÀgÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. 11] zÀÆzÀ£Á£Á vÀAzÉ CPÀâgÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:MAn§Ar PÉ®¸À ¸Á:07 £ÉêÁqÀð ªÀÄÄeÁªÀgÀ PÁåA¥ï,UÀAUÁªÀw. DgÉÆævÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ C±ÀéªÉÄÃzsÀ ¯ÁqïÓ »AzÀÄUÀqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ ¨Éqï²Ãmï ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà f.Dgï. ¤PÀÌA, ¦.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt. 10,500-00 gÀÆ. 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Éqï²Ãl£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁzÉ.

4) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2012 PÀ®A. 79-80 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 27-10-2012 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ ²æà r.J¯ï. ºÀtV, ¥Éưøï G¥À«¨sÁUÁ¢PÁjUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ UÀȺÀ dÆeÁlzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ 11 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£Àäß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 27-10-2012 gÀAzÀÄ 17-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 01] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: PÀÆ°¸Á: dAiÀÄ£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw. 02] ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ, ¸Á: 19 £Éà ªÁqÀð eÉÆÃUÉÃgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 03] ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ±ÁAvÀªÀĸÁ ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: PÀëwæAiÀÄ, G: ¥ÉÆÃmÉÆà UÁæ¥sÀgï, ¸Á:UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 04] gÁdÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀaiÀiÁ; 35 ªÀµÀð, eÁ: F½UÉÃgÀ, G:qÀæAiÀĪÀgï PÉ®¸À ¸Á:£ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 05] ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ, ªÀ:35 ªÀµÀð eÁ:¥ÀvÁÛgÀ, G:PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. UÁqÀð, ¸Á:£ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 06] FgÀtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ; 28 ªÀµÀð, eÁ; J¸ï.¹., G: ¥ÉÊ£Á£ÀìzÀ°è PÉ®¸À, ¸Á: £ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 07] §¸ÀtÚ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ D®ÆgÀ, ªÀAiÀiÁ; 25 ªÀµÀð, eÁ; £ÉÃPÁgÀ, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: £ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 08] dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ¥ÀA¥Á¥Àw, ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: £ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 09] ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà PÀnÖªÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ, ¸Á: ªÀqÀØgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 10] n. £ÁUÀ°AUÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀiÁ; 38 ªÀµÀð, eÁ; £ÉÃPÁgÀ, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: £ÉÃPÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. 11] ¥Àæ¢Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²æzsÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÉʱÀå, G: ªÉÄPÁ¤Pï, ¸Á: Q¯Áè KjAiÀiÁ UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¨sÀAqÁgÀPÀgÀ lÆj¸ïÖ ºÉÆÃA£À gÀÆA £ÀA. 212 gÀ°è PÉøÀj§zÁ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° §tÚzÀ ¥ÀnÖUÀ¼ÀļÀî MAzÀÄ ¨Éqï²Ãmï ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÉʪÀ °Ã¯É ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄĪÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑzÀ ºÀt J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ gÀÆ. 1,57,670-00 UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÉøÀj§zÁ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° §tÚzÀ ¥ÀnÖUÀ¼ÀļÀî ¨Éqï²Ãmï EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

Friday, October 26, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 25-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÀAzÀPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁ|| °AUÁAiÀÄvï, G: ¯Áj QèãÀgï, ¸Á|| G¥À஢¤ß, vÁ|| AiÀÄ®§ÄUÁð vÀ£Àß ºÉÆÃAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37-Dgï-549 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀÄ»§Æ§ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ CA¨Á ¨sÀªÁ¤ PÀ«Ä±À£ï KeÉAmï CAUÀr¬ÄAzÀ J¦JªÀiï¹AiÀÄ M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ J¦JªÀiï¹AiÀÄ C£ÀߥÀÆuÉð±Àéj PÀªÀIJÃðAiÀįï KeÉAmï CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. ¹nqÀ§Æèöå-5895 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß J¦JªÀiï¹ UÉÆÃzÁªÀiï PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®gÀmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®UÁ® vÉÆqÉUÉ, vɯÉUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄ»§Æ§ FvÀ¤UÉ UÀzÀÝPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ M¼À¥ÉlÄÖ, §® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ vɯÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÉvÀÛzÉ. ²æÃ. J¸ï.JA. SÁ£ï J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 25-10-2012 gÀAzÀÄ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÀAeÉ 06-30 eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄgÀĸÀAUÀ¥Àà UÉÆUÉÃj ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 1995=00 ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢ªÀ¸À vÁªÀÅ ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ºÉZï.¹-11, 08, ¦.¹-332, 292, 400, 413 gÀªÀgÉÆA¢UÉ »gÉç¤ßUÉÆüÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ RavÀ ¨Áwäà ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ F PɼÀPÀAqÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Àà zÀÄUÀÄ®zÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ GWÁ¸ÀV ZÁ®PÀ ¸Á.»gÉç¤ßUÉÆüÀ ºÁUÀÆ 2. ²æà ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ CAUÀr ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.»gÉç¤ßUÉÆüÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ »gÉç¤ßUÉÆüÀ PÁæ¸ïzÀ°ègÀĪÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â ªÉÊQÛAiÀÄÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA¨sÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä CAvÁ CAzÁqÀÄvÁÛ N.¹. ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÊQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÝ ªÀÄlPÁ-dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ M§â ªÀåQAiÀÄÄ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄgÀĸÀAUÀ¥Àà UÉÆUÉÃj ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á.»gÉç¤ßUÉÆüÀ vÁ.PÀĵÀÖV CAvÁ ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹ CªÀ£À£ÀÄß CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV EªÀ¤AzÀ 1) MAzÀÄ M.¹. ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1995=00 gÀÆ. 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 355, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 11-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ GzÁݼÀ UÁææªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄw UÀÄr ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÉêÀÄgÀrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ, ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð eÁw gÉrØ °AUÁAiÀÄvÀ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : G¢ÝºÁ¼À vÁ : UÀAUÁªÀw.
ªÉƨÉʯïUÉ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¨ÉÊzÁrzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÉêÀÄgÉrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ 2] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëöät ©Ãr£Á¼À 3] ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÉêÀÄgÉrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ 4] «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀtÚ qÀA§æ½î 5] AiÀÄAPÀgÉrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÉrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ 6] zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀtÚ qÀA§æ½î 7] ºÉêÀÄgÀrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÀrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ 8] ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ 9] PÁAvÀgÉrØ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÁvÀgÀQ 10] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ 11] AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ PÁAvÀgÉrØ PÁvÀgÀQ 12] «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ 13] gÁªÀÄgÀrØ vÀAzÉ PÁAvÀgÉrØ PÁvÀgÀQ 14] ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÀrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ 15] gÁªÀÄgÀrØ vÀAzÉ ®PÀëöät ©Ãr£Á¼À J®ègÀÆ eÁw gÀrØ °AUÀAiÀÄvÀ ¸Á : GzÁݼÀ  UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀgÉÃUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ §®UÉÊUÉ, ¨É¤ßUÉ vÀªÀÄä PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÀäzÀ ±ÀjÃ¥sÀ, J.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2012 PÀ®A. 143, 147, 323, 341, 354, 427, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 24-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ »gÉêÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄzÀ zÀÄUÁð UÀÄrAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄAd¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G : CZÀðPÀgÀÄ ¸Á : »gÉêÀiÁ¢£Á¼À ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ «dAiÀÄzÀ±À«Ä ¤«ÄvÀå ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ 2] ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ UÀÄ£ÀßnÖ 3] AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ¨sÁ«PÀnÖ 4] ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ UÀÄ£ÀßnÖ 5] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ 6] ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà ¨sÁ«PÀnÖ 7] F±À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ 8] zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ¢£Á¼À¥Àà ªÉÄvÀUÀ¯ï 9] CrªÉ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ 10] F±À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà f£ÁߥÀÆgÀÄ 11] gÁªÀĸÁé«Ä vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ 12] ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¢PÁ¸À ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨sÁ«PÀnÖ 13] ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ J®ègÀÆ eÁw ªÁ®äQ ¸Á : »gÉêÀiÁ¢£Á¼À PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÉêÁ®AiÀÄzÀ°è E¸ÉàÃmï DqÀÄwÛzÉÝÃªÉ ¤£ÀßzÀÄ K£ÀÄ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ CZÀðPÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr ªÉÄÊ ªÉÄð£À §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÀjzÀÄ ºÀ¯Éè UÉƽ¹zÀÄÝ, & CZÀðPÀ Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀjUÉ ¨É£ÀßnÖ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ & ¥Á®PÀgÀÄ, ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ & ªÀÄAd¥Àà£À vÁ¬Ä zÉêÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄAd¥Àà£À §UÉÎ «ZÁj¹zÀgÉà CªÀjUÀÆ K ¨ÉÆøÀÄrÃ, ªÀiÁ¢UÁ £À£Àß ¸Àƽ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §mÉÖ, ¹ÃgÉ, §¼É MqÀªÉ QvÀÄÛ ªÀÄÄgÁ§mÉÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ Hj¤AzÀ ¤ªÀÄä£ÀÄß ©lÄÖ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ PÀzÀUÀ¼À£ÀÄß zÀ©â ºÁUÀÆ PÀ®Äè J¸ÉzÀÄ ¨ÁV®Ä dfÓ dPÀªÀiï UÉƽ¹zÁÝgÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ®Ä ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ ¸ÀÄqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, October 25, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/2012 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 24-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà G¥ÁàgÀ ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð eÁw: G¥ÁàgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:VtÂUÉÃgÀ vÁ:f:PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 23-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/AiÀÄÄ-1958 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ªÉÄʧƧ¸Á§ vÀAzÉ gÁd¸Á§ ¸Á:QqÀzÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ DAd£À¥Àà EvÀ£À£ÀÄß PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÀ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÁ¬Ä £ÁUÀªÀÄä EªÀ½UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ DAd£À¥Àà EvÀ¤UÉ ¸ÁzsÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÁUÀªÀÄä½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀħ⽠QªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ C°è aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £ÀªÀÄä vÁ¬Ä £ÁUÀªÀÄä¼À ¸Á«UÉ PÁgÀt£ÁzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/AiÀÄÄ-1958 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ªÉÄʧƧ¸Á§ vÀAzÉ gÁd¸Á§ ¸Á:QqÀzÁ¼À EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà w¥ÉàøÁé«Ä J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À (UÁ)æ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 24-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-30 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ vÁdÄ¢ÝãÀ PÀªÀÄÄr ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.zÀÄUÁðPÁ¯ÉÆä PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 24-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ zË®ªÀÄä gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ, PÀĵÀÖV-ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ gÉÆÃr£À°è PÀĵÀÖV ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è MAzÀÄ ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ mÁAmÁA ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.29/J-4134 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á.aPÀÌ£Á¼À FvÀ£ÀÄ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ MAzÀÄ JwÛUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ zË®ªÀÄä gÀªÀjUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ zË®ªÀÄä FPÉUÉ ªÀÄÄAzɯÉUÉ, »AzɯÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¨Á¼À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ, AiÀÄ®èªÀé ªÀiÁzÀgÀ, PÀĪÀiÁgÀ, ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà, µÀtÄäPÀªÀé, ºÀÄ°UɪÀÄä, ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà gÀªÀjUÉ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÁgÀt ¸ÀzÀj mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀvÀå¥Àà J.J¸ï.L. PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 24-10-2012 gÀAzÀÄ §ÄzsÀªÁgÀ ¢ªÀ¸À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ±ÁåªÀĪÀÄÆwð vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà DªÀÄzÁ¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁ: ¨sÉÆë, G: UËAr PÉ®¸À, ¸Á: §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï, vÁªÀgÀUÉÃgÁ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä PÁåA¦£À ±ÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÉÄwÛ£Á¼À E§âgÀÆ ¸ÉÃj UËArPÉ®¸ÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37/J¸ï-8102 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀmɪÀÅ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ L.©. ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ ¸Á: ¸ÀAUÀ£Á¼À EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀAUÀ£Á¼ÀPÉÌ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ PÀĽvÀ£ÀÄ. £ÁªÀÅ vÁªÀgÀUÉÃgÁ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉÄuÉÃzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgïPÉÆlÖ£ÀÄ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV £ÁªÀÅ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÉÆA¢UÉ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £À£ÀUÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. C°èAiÉÄà EzÀÝ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß »AzÉ PÀĽwzÀÝ ±ÁåªÀÄtÚ¤UÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÀÄÆV£À §®¨sÁUÀzÀ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ºÁUÀÆ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EzÉ. £ÀªÀÄUÉ lPÀÌgïPÉÆlÖ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïC£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ §eÁeï ¥À®ìgï ªÁºÀ£À«zÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA. J.¦. 02/J.eÉ.-3478 CAvÁ EvÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁeÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀ±ÉnÖ PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: ¨É¼ÀvÀÆgÀ, ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ f¯Éè CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À »AzÉ EzÀݪÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ gÁdAiÀÄå ¸Á: PÉÆ¥ÀÄà®Ä UÁæªÀÄ (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ) CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀj§âjUÀÆ ¸ÀºÁ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ D zÁjAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÀÄZÀÑ¥Àà J.J¸ï.L., vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) UÀAUÁªÀw ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 284/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:- 24-10-2012 gÀAzÀÄ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ºÀjd£À 30 ªÀµÀð eÁw: ºÀjd£À, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÀ£ÀzÀÄUÁðzÀ ²æäªÁ¸ÀgÀrØ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ mÁæPÀÖgÀzÀ°è UÀ¢Ý PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÀtªÁ¼À PÁåA¦UÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ªÁ¥À¸ÀÄ §gÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. ¨sÁ¦gÀrØ PÁåA¥ï ¸À«ÄÃ¥À §gÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ²æäªÁ¸À gÀrØAiÀĪÀjUÉ ªÁºÀ£À ¤°è¸À®Ä ºÉý §»ðzɸÉUÉAzÀÄ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì gÉÆÃrUÉ §gÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀj ²æäªÁ¸ÀgÉrØAiÀĪÀgÀÄ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AwzÀÝ £À£ÀߣÀß £ÉÆÃqÀzÉà lPÀÌgÀÄ PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÁV £Á£ÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¸ÀºÀ ¥ÉmÁÖVzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀÅ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dgÀÄVzÀÄÝ CzÉ. £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁæPÀÖgï £ÀA§gï PÉ.J-37/n.J-5721 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀtÚ§¸À¥Àà ºÉZï.¹. 60 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, October 23, 2012

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2012 PÀ®A. 302 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 22-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁUÉñÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄÄ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÀtÚ PÁ¼ÀÄ ªÀAiÀiÁ:25 eÁ; ®ªÀiÁtÂ, G: UËAr PÉ®¸À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ UÀAUÁªÀw ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð PÉÆlÄÖ ¤ªÀÄä CPÀÌ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¹lÄÖ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ¼É ªÀiÁvÀÄ ªÀiÁwUÉ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É ¤ªÀÄä CPÀ̽UÉ ¤Ã£ÀÄ §Ä¢Ý ºÉüÀÄ CAvÁ DgÉÆæ ºÉýzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ    ©ÃUÀ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ £ÉÊnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÄÝ DUÀ ªÀÄÈvÀ½UÉ ªÀiÁvÀ£Ár¹zÁUÀ CªÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ°®è CªÀ¼À ªÉÄÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄnÖ £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀ¼À ªÉÄÊ vÀtÚVvÀÄÛ. ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À     PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀAzÀÄUÀnÖzÀ PÀ¯ÉAiÀÄÆ ¸ÀºÀ EvÀÄÛ. ºÀwÛgÀzÀ°è JgÀqÀÄ ®ÄAVUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ     dAnAiÀiÁV PÀnÖzÀÄÝ EzÀÄÝ CªÀ¼À JqÀUÉÊ M¼ÀUÀqÉ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ EvÀÄÛ. DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ½UÉ £ÉÃtĺÁQ ¢£ÁAPÀ: 21-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 22-10-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À 6-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è Á¬Ä¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. eÉ.Dgï. ¤PÀÌA ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 22-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà ¹zÀÝgÀrØ ªÀ:60 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¸ÀAUÀ£Á¼À d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ. CAvÁ PÀÆUÀÄvÀÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æÃ/ ºÉZï.J¸ï. ¸ÀwñÀ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁ𠹧âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,300-00 gÀÆ., ªÀÄmÁÌ aÃn, MAzÀÄ ªÉƨÉʯï CA.Q. 400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, October 21, 2012

Saturday, October 20, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 20.10.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 00.15 J.JªÀiï.PÉÌ ¤¸ÀÛAvÀÄ PÉAzÀæ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ¯Áj C¥ÀWÁvÀzÀ°è E§âgÀÆ aQvÉìUÁV §AzÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÀUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ gÁªÀÄtÚ vÀA¢ ºÉÆ£ÀÄßgÀ¥Àà ªÁ°äÃQ ¸Á:PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ UÀzÀUÀ FvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß 01.00 J.JªÀiï.¢AzÀ 02.00 J.JªÀiï.zÀªÀgÀUÉ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ 3.00 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï ¦.J¸ï.UÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ: 19.10.12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1600 UÀAmÉUÉ dUÀ¢Ã±À ºÀÆ°, EªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉ.J 22/J-422 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀAUÀqÀ UÀzÀUÀ J.¦.JªÀiï.¹.¬ÄAzÀ ¸ÀgÀPÁj UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ UÀzÀUÀ-PÉÆ¥Àà¼À J£ï.ºÉZï.-63, gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀªÀiÁjUÉ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï L.©. ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀë£ÀvÀ¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ PÀgÀ«AUï ¯ÉQ̸ÀzÉà ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉ Nr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgï ¯ÁjAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÝjAzÀ 108 CA§Äå¯Éãïì£À°è aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, PÁgÀt ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ®è¥Àà, ºÉZï.¹.-42. PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2012 PÀ®A. 341, 323, 324, 504, 392 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 12-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ «ÃgÀ£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÀªÉÄñÀgÁªï zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð eÁ.¨ÁæºÀät G.ªÀQîgÀÄ ¸Á.UÉÆÃvÀV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÁgï £ÀA. PÉ.J.37/JA-5176 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÉÆÃvÀV¬ÄAzÀ PÀĵÀÖVUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÉÆÃvÀV UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ£À PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ UÉÆÃvÀV UÁæªÀÄzÀ 1) ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà UÉÆãÁ¼À 2) ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ 3) DeÁªÀ° vÀAzÉ C¯Áè¸Á§ £ÀzÁ¥sï 4) ¯Á®¸Á§ vÀAzÉ C¯Áè¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹ PÁj¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄ ¯Éà ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ PÁAiÉÄÝAiÀÄ°è Cfð ºÁQ K£ÀÄ ¸ÉAmÁ ºÀjPÉÆAw¯É ¨ÉƸÀÄrPÉ JAzÀÄ ¨Á¼À¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ MzÀÝ£ÀÄ, DeÁªÀ° FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ, ¯Á®¸Á§ FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, DUÀ £ÀªÀÄÆäj£À ¥ÀgÀ¸À¥Àà, UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀgÀÄ DUÉÎ DeÁªÀ° FvÀ£ÀÄ J¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É dUÀ¼Á ©r¸À®Ä §gÀÄwÛAiÀiÁ ¯Éà JAzÀÄ ¥ÀgÀ¸À¥Àà¤UÉ §®UÀtÂÚUÉ eÉÆÃgÁV PÉʬÄAzÀ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ, DUÀ C¯Éèà EzÀÝ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, ºÀ£ÀªÀĪÀé, J®èªÀé EªÀgÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÀÄ, F dUÀ¼À wPÁÌlzÀ°è £À£Àß ¥ÁåAn£À »A¢£À eÉç£À°èzÀÝ ¥À¸Àð£ÀÄß ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà UÉÆãÁ¼À FvÀ£ÀÄ QvÀÄÛPÉÆAqÀ£ÀÄ ¥À¸Àð£À°è 30,000=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ, F »AzÉ £Á£ÀÄ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É §UÉÎ ªÀiÁ»w ºÀPÀÄÌ ºÁQzÀÝPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ »A¢¤AzÀ £À£Àß ªÉÄÃ¯É zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ, £À£ÀUÉ £À£Àß ºÀt zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £À£Àß ºÀt PÀ¹zÀÄPÉÆArzÀÄÝ PÁgÀt CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/2012 PÀ®A. 323, 324, 504, 392 ¸À»vÀ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989:.

¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 01-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà UÉÆãÁ¼À ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð eÁ.ªÁ°äÃQ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.UÉÆÃvÀV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀgÁzÀ ºÁeÁªÀ° vÀAzÉ C¯Áè¸Á§ £ÀzÁ¥sï, ¯Á®¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ PÀÆr UÉÆÃvÀV UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ£À PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ UÉÆÃvÀV UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÀªÉÄñÀgÁªï zÉøÁ¬Ä gÀªÀgÀÄ PÁj£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹ PÁj¤AzÀ E½zÀÄ ¤AwzÀÄÝ DUÀ ºÁeÁªÀ° FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉýzÀ, £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£À »AzÉ ºÉÆÃV ¤Aw, ºÁeÁªÀ° FvÀ£ÀÄ ºÀt PÉýzÀ DUÀ DvÀ£ÀÄ JzÀgÀ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ ¨ÉÆøÀÄrPɪÀÄUÀ CAzÀ DUÀ £Á£ÀÄ D jÃw AiÀiÁPÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛÃj zÀuÉÃgÀ CAvÁ CAzÉ DUÀ CªÀgÀÄ MªÀÄä¯Éà ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ¸ÉAmÁ ºÉüÀPÀ §A¢¯Éà ¨Áåqï ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÝgÀÄ, £À£Àß ¥ÁåAn£À eÉé£À°èzÀÝ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ 20 £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß eÉé¤AzÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀ£ÀÄ, DUÀ £Á£ÀÄ PÉƸÀgÁqÀ¯ÁV £É®PÉÌ PÉÊ EmÉÖ DUÀ CªÀ£ÀÄ §Æl PÁ°¤AzÀ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß vÀĽzÀ£ÀÄ DUÀ ºÁeÁªÀ°, ¯Á®¸Á§, ¨Á¼À¥Àà ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ, DAd£ÀAiÀÄå zÁ¸ÀgÀ PÀÆr dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ, DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj «ÃgÀ£ÁgÁAiÀÄt £À£ÀUÉ ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà £À£Àß°èzÀÝ 20 ¸Á«gÀ gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆArzÀÄÝ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà UÀÄgÀ¥Àà CAUÀr J.J¸ï.L. PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA.PÉ,J-35/J¸ï-7020 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀĵÀÖV J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ 2 £Éà ©æÃqïÓ£À ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¸ÉÊr£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ n¥Ààgï £ÀA. PÉ.J-34/J-0492 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß n¥Ààgï Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ oÀPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ JqÀUÁ® ºÉ§âgÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ZÁ®PÀ gÀ»ªÀÄvÀįÁè EªÀjUÉ §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 235/2012 PÀ®A. 392, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀ©Ã§ ºÀĸÉä vÀA/ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ±À©âÃgÀ ºÀĸÉä ªÀAiÀiÁ 28, eÁ. ªÀÄĹèA. G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ n¥Ààgï ªÀiÁ°PÀgÀÄ ¸Á. vÉVΣÀPÉÃj Nt PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J.37/J.1343 £ÉÃzÀÝgÀ°è a®ÄªÁqÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦.qÀ§Äè.r E¯ÁSɬÄAzÀ ¥À«Äðmï ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ f.JA.Dgï. PÀA¥À¤ PÉ®¸À £Á¯ÉAiÀÄ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ n¥Ààgï ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ n¥Ààgï ¤°è¹ PɼÀUÉ E½zÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §Ä¯ÉgÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ n¥Ààgï ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄgÀ½£À §UÉÎ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÁUÀ ZÁ®PÀ dgÁPïì PÁ¦ vÉÆÃj¹zÀÄÝ, 2000=00 gÀÆ. PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀÄÝ ZÁ®PÀ E®èªÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÉé£À°èzÀÝ £ÉÆÃQAiÀiÁ ¹-1 (CA.Q. 2700=00 gÀÆ) £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ zÁR¯É ¸ÀªÉÄÃvÀ n¥Ààgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ «ZÁj¹zÀÄÝ §Ä¯ÉgÉÆà fÃ¥ï ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ r.JA.f D¦üùUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ CAvÁ UÉÆvÁÛV «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ n¥Ààgï ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgï EªÀjUÉ G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ J¸ï. JA. GzÀAiÀıÀAPÀgÀ gÀªÀgÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÉÄð£ÀAvÉ ²æà «.PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 

Friday, October 19, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 18.10.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ gÀÄzÀæAiÀÄå UÀtZÁgÀ ¸Á. DqÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦AiÀÄð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉý §gɬĹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ: 18.10.12 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.15 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ ºÉÆgÀnÖzÀÝ «ÃgÀtÚ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉ.J 37/J¯ï-235 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¢ªÀlgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀnÖzÀÝ MAzÀÄ mÁAmÁA UÁrAiÀÄ£ÀÄß «ÃgÀtÚ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ EvÀ£ÀÄ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà vÁ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ ¨ÉÊPÀ£ÀÄß mÁAmÁA UÁrAiÀÄ£ÀÄß MªÀgÀ mÉÃPÀ ªÀiÁr Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DzÉñÀ gÉÆÃnÖ ¸Á. AiÀÄqÉÆØÃt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA: MD2A14AL4CWD20017 EAf£À £ÀA:
JBZWCD66207

£ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀºÀ C®PÀë£ÀvÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV E§âgÀÆ rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ E§âgÀÆ ¸ÀªÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ©zÁÝUÀ «ÃgÀtÚ ªÀÄrªÁgÀ EvÀ¤UÉ ¨Ájà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DzÉñÀ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®¥Àà ºÉƸÀUÉÃj ºÁUÀÄ ªÀÄAqÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ G¥ÀZÀj¹ aQvÉìUÁV ¨ÉÃgÉ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 18-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-00 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ eÉÊPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÁeïð£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ 59 ªÀµÀð eÁ.QæòÑAiÀÄ£ï G.¯Áj QèãÀgï ¸Á.EAzÉÆÃgÀ ªÀÄzÀå¥ÀæzÉñÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 18-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 02-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¢£ÉñÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ LµÀgï ªÁºÀ£À £ÀA. JA.¦.-09/fE-4951 £ÉÃzÀÝgÀ°è E®PÀ¯ï-PÀĵÀÖV ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß DgÉÆæ ¢£ÉñÀ ¥ÀmÉïï FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ «¨sÀdPÀ UÉÆqÉUÉ ªÁºÀªÀ£ÀÄß §®UÀqɬÄAzÀ oÀPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À vÉgÀZÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¥À°Ö DV ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vɯÉAiÀÄ »AzÉ ¸ÀtÚ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¢£ÉñÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà ºÉZï.¹-32 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, October 17, 2012

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 186/2012 PÀ®A 323,324,504,506 gÉ.«. 34 L¦¹    

¢£ÁAPÀ 16-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1-00 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¨sÉÆë ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð eÁ.ªÀqÀØgÀ G.PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á.¨ÉÆÃzÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¨ÉÆÃzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ©üêÀĪÀÄä£À ªÀÄoÀzÀ°è ¨sÉÆë ¸ÀªÀiÁdzÀ «ÄÃnAUï dgÀÄVzÀÄÝ, «ÄÃnAUï£À°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ £ÁUÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà gÀªÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ ªÀÄAd¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¨sÉÆë FvÀ£ÀÄ DUÁUÀ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÝgÀ §UÉÎ ºÉýzÀÄÝ, «ÄÃnAUï ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ £ÁUÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà gÀªÀgÀÄ ©üêÀĪÀÄä£À ªÀÄoÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ C°èUÉ §AzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄAd¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¨sÉÆë, ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¨sÉÆë, ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¨sÉÆë, ¸ÀAfêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¨sÉÆë ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ, ªÀÄAd¥Àà£ÀÄ J£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß §UÉÎ »jAiÀÄgÀ ªÀÄÄAzÉ ZÁr ºÉýÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ £ÁUÀgÁd£À ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÁUÀgÁd¤UÉ UÀÄ¥ÁÛAUÀPÉÌ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÁUÀgÀd£À CtÚ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà¤UÉ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀAfêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £ÁUÀgÁd¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß ©qÀĪÀ¢®è, ¤ªÀÄä£Àß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 22/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ VÃvÁ FPÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 wAUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwzÀÄÝ, F §UÉÎ C®è°è SÁ¸ÀVAiÀiÁV vÉÆÃj¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ°®è. £ÀAvÀgÀ VÃvÁ FPÉAiÀÄÄ FUÀ 03 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆëUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ªÁ¥À¸ï vÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ CzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ VÃvÁ FPÉUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ eÁ¹ÛAiÀiÁV vÀÄA¨Á vÁæ¸ï DVzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ

Tuesday, October 16, 2012

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 15-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀÚ 01:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà w¥ÉøÁé«Ä J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ oÁuÉ ºÁUÀÆ
ºÉZï.¹-04 ºÉZï.¹-111 EªÀgÀÄ ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÀ ºÀ«ÄäUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛÃgÀ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄmÁPÀ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ G: PÀÆ° ¸Á: ºÀ®UÉÃj EªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 290=00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CªÀ£À eÉÆÃvÉVzÀÝ M§â ªÀåQÛ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀPÀæ¥Àà UÀÄqÁè£ÀÆgÀ ¸Á:ºÀ®UÉÃgÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CªÀ¤UÉ £Á£ÀÄ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÉÛÃ£É CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä E°èUÉ §A¢zÀÝ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ªÉÄîÌAqÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ DgÉÆæ ²ªÀ¥Àà£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 14-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À UÀzÀUÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ®UÉÃgÀ qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛÃgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/n.J-3553 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£À »AzÀÄUÀqÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ¤AwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ £Àqɹ gÀªÉÄñÀ¤UÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/n.J-3553 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀgÁd EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà gÁd¸Á§ J«Ää ºÉZï.¹-90 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, October 14, 2012

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 13-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ²æÃ. J¸ï.JªÀiï. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ ±ÁgÀzÁ mÁQÃeï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ºÀĸÉãï¨ÁµÁ vÀAzÉ zÁªÀ®¸Á§ @ zÀjAiÀiÁ @ PÀjªÀiï¸Á§ PÁvÀgÀQ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: ºÀªÀiÁ®gÀ PÁ¯ÉÆä PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ d£ÀjUÉ £À¹Ã§zÀ dÆeÁmï MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÁåºÀß 2-15 UÀAmÉUÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤AzÀ 1] MAzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ aÃn 2] MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï [3] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 1,900=00 UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 273/2012 PÀ®A. 279, 283, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:- 13-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà zÁåªÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 19 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ E§âgÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ C¥Áàf vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà UÀļÉÃzÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C¥Áàf CªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀgÀ¹AºÀ FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ £Á£ÀÄ »A¨ÁUÀ PÀĽvÀÄPÉÆArzÉÝãÀÄ. £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ zÁnzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ PÀĽvÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀgÀ¹AºÀ FvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀ§Äâ EgÀĪÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß EAf£ï ¥sÉïÁVzÀÝjAzÀ CzÀPÉÌ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ EArPÉÃlgï, PÀ®Äè ªÀUÉÊgÉ EqÀzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ¤°è¹zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£ÀUÉ PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ, wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖV, JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ°£À ºÀwÛgÀ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ £ÀgÀ¹AºÀ FvÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ §ÄdzÀ ªÉÄïÉ, JqÀUÁ®Ä ºÉ§ânÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÀuÉUÉ, vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gï PÉ.J-30/6868 CAvÁ EzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ EgÀ°¯Áè £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ E§âgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÀħæªÀÄtå EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà UÀAUÀ¥Àà ºÉZï.¹. 68 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 13-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄtÚ ºÀgÀn ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀÄgÀ§ ¸Á..»gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ vÁ.PÀĵÀÖV ªÀÄvÀÄÛ FvÀ£À ¸ÉßûvÀ °AUÀgÁd £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ PÀÄrPÉÆAqÀÄ °AUÀgÁd£À C¥sÉà ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-30/8887 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀPÉÌ D¬Ä¯ï ZÉAeï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄÆäjUÉ §gÀĪÀÅzÀPÁÌV UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ-PÀĵÀÖV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀPÉÆ¥Àà PÁæ¸ï E£ÀÆß ¸Àé®Äà zÀÆgÀ EgÀĪÁUÉÎ ¸ÀAeÉ 06-30 UÀAmÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj C¥sÉà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ KPÁKQ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÀqÉ PÀÄArUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ »gÉç¤ßUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ¥ÉÆ.¥Á J£ÀÄߪÀªÀjUÉ JqÀªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, JqÀZÉ¥ÀàUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw PÀ¼ÀPÀªÀÄä JA§ÄªÀªÀjUÉ JqÀvÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ®UÉ ¥ÉmÁÖV UÀĪÀÄn DVzÀÄÝ C®èzÉ C¥sÉà ªÁºÀ£À £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ °AUÀgÁd¤UÉ §®UÉÊUÉ, §®¨sÀÄdPÉÌ, §®JzÉUÉ, JqÀUÀqÉ gÀmÉÖUÉ, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥sÉà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà UÀÄgÀ¥Àà J.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 13-10-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ C° ¦ÃgÀ¸Á§ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ, ªÀAiÀiÁ : 25 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á : ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ¢AzÀ vÀ£Àß UÀzÉÝAiÀÄ PÀqÉUÉ PÁgÀlV-¹zÁÝ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ EzÁÎ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÉÎ CzÉà ªÉüÉUÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ JzÀÄj¤AzÀ ¯Áj £ÀA : PÉ.J-36/J-2976 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C«ÄãÀÄ¢ÝÃ£ï ¸Á : °AUÀ¸ÀÆÎgÀ, EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »AzÉ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ»§Æ§¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ §®¨sÀÄdPÉÌ, §®ªÉÆtPÉÊUÉ ºÀwÛgÀ, ªÀÄÄAUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ¯Áj ZÁ®PÀ C«ÄãÀĢݣï vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄ»§Æ§£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ SÁzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ SÁeÁºÀĸÉãï EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «. JA. zÉøÁ¬Ä. J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

5) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2012 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:13-10-2012 gÀAzÀÄ 7-45,¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀÄRªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀA¢ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà PÀnÖªÀĤ, GzÉÆåÃUÀ: ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸Á: UÀ«Nt PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:10-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉƸÀ »gÉÆà ¸ÉàÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆj£À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ VqÀzÀ ºÀwÛgÀ ©lÄÖ mÁæöåPïì ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀåAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï 7-00¦.JªÀiïPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ §AzÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §AzÁUÀ vÀ£Àß ºÉƸÀ »gÉÆà ¸ÉàÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï E¢ÝgÀ°®è DUÀ vÁ£ÀÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ C®è°è ªÀÄvÀÄÛ HgÀ vÀÄA¨Á wgÀÄUÁr ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀ¢®è. ªÀÄgÀÄ ¢£À¢AzÀ EªÀwÛ£À ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ªÀgÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À, UÀzÀUÀ, ºÉƸÀ¥ÉÃl, AiÀÄ®§ÄUÁð, UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ E®PÀ¯ï PÀĵÀÖVUÀ½UÉ wgÀÄUÁr PÀ¼ÀĪÁzÀ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹UÀzÀ PÁgÀt EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ F zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. ¢£ÁAPÀ: 10-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 7-00, UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ »gÉÆà ¸ÉàÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 45,000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ ¸ÀzÀj vÀ£Àß
¨ÉÊQ£À PÀ®gï ¨ÁèöåPï «vï ¥sÀgÀ¥À¯ï PÀ®gï EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA.

MBLHA10AMCHF28378,
EAf£ï £ÀA. HA10EJCHF18958
£ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ²æÃ. UÀÄgÀÄgÁd J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, October 11, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 226/2012 PÀ®A. 279, 338, 283 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀA/ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà PÀgÀr ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀAa£ÀUÀÄr vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ f: §¼Áîj ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÁUÀ°AUÀ¥Àà E§âgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.35/«.4840 £ÉÃzÀÝgÀ°è VtÂUÉÃgÁ¢AzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï.13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÄ®V ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J.16/J.9758 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÉvÀqÉ DUÀĪÀAvÉ ¤°è¹zÀÄÝ, ªÁºÀ£À ¤AvÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ¤°è¹zÀÝ £ÁUÀ°AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AvÀ n¥ÀàgÀUÉ »AzÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £ÁUÀ°AUÀ¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¥Àæ¯ÁízÀ DZÁgÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 10-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÄSÉñÀ vÀA¢ gÀAUÀ¸ÀħâtÚ EvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw- ¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ C¤Ã¯ï SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¸ÀÆÌn ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA : PÉ.J- 37 / J¸ï- 3177 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÉÎ vÁ£Éà ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ ªÀÄÄRPÉÌ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆzÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà .r. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, October 10, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 268/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÆgÀ 22 ªÀµÀð ¸Á: ¨É£ÀPÀ£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw ºÁ:ªÀ: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ: 09-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ «gÉñÀ 28 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ 5 ªÀµÀð E§âgÀ£ÀÄß EµÁðzï vÀAzÉ Cd«ÄÃgÀ¸Á§ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gï PÉ.J-36/PÉ-7050 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ aPÀÌdAvÀPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ©lÄÖ §gÀ®Ä UÀAUÁªÀw-PÀA¦è ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è zÉë£ÀUÀgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ gÀ«QgÀt ¥ÁªÀgï ¥ÁèAmï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ »A¨ÁUÀ¢AzÀ CAzÀgÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ J®ègÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ°è PÀĪÀiÁgÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀ°¯Áè. PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ zÉêÀªÀÄä¼À vÀªÀÄä ¸ÀAUÀ¥Àà FvÀ¤UÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉAiÀÄ ªÀÄÄjzÀ ªÀÄqïUÁ¯ïØ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄjzÀ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï ©¢ÝzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀA§gï PÉ.J-35/JA-4979 CAvÁ PÀAqÀħA¢vÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ zÉêÀªÀÄä EªÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è §¼Áîj «ÃªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-35/JA-4979 ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ²æà UÀAUÀ¥Àà, ºÉZï.¹. 68 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, October 8, 2012

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 07-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà AiÀÄgÀzÁ¼À EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ CAzÀ¥Àà ¨sÁ¸ÀÌgÀ ªÀ:45 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®vÀ£À 2]±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¨sÁ«ªÀĤ ªÀ:42 eÁ:»AzÀÆ ºÀjd£À G:MPÀÌ®ÄvÀ£À 3]§¸ÀªÀgÁd vÀA:±ÀgÀt§¸À¥Àà £À¸À© ªÀ:40 eÁ:¥ÀAZÀªÀĸÁ° G-¸ÉÖõÀ£Àj ªÁå¥ÀgÀ 4]²ªÀªÀÄÆwð vÀA:¥sÀQÃgÀ¥Àà ElV ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G-MPÀÌ®vÀ£À 5]±ÀAPÀgÀ vÀA:ºÀ£ÀÄAvÀ¥Àà PÀnÖ ªÀ:37 eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢ G:MPÀÌvÀ®£À 6]¸ÀAUÀ¥Àà vÀA:CAzÁ£À¥Àà AiÀÄgÀzÁ¼À ªÀ:50 eÁ:¥ÀAZÀªÀĸÁ° G:MPÀÌ®vÀ£À 7]UÀÄgÀÄgÁd vÀA:±ÀgÀt¥Àà ¨ÉïÉÃj ªÀ:32eÁ:¥ÀAZÀªÀĸÁ° G:MPÀÌ®vÀ£À 8]ªÀÄ®èAiÀÄå vÀA:²ªÀ°AUÀAiÀÄå ¸ÉƦàªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ-36 eÁ:dAUÀªÀÄ G-MPÀÌvÀ®£À 9]PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀA:UÀÄgÀħ¸À¥Àà ¥À¯ÉèÃzÀ ªÀAiÀÄ-43ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G- vÉjUÉ ¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ.10] PÀjAiÀÄ¥Àà vÀA:ªÉÄîVj zÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀÄ-39 ªÀµÀð eÁ:zÁ¸ÀgÀ G-MPÀÌ®vÀ£À 11] PÉÆÃlæ¥Àà vÀA:ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ZÀªÀr ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀG-ºÉÆÃmÉ¯ï ªÁå¥ÀgÀ J¯ÁègÀÆ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ²æà ¸ÀwñÀ. J¸À.ºÉZÀ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 11 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è 25,950=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ºÀ¼É ZÁ¥É ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2) ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 07-10-12 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà PÀ®ÄÎr mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-26, J-373 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á|| gÁdÆgÀ, vÁ|| AiÀÄ®§ÄUÁð vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-26, J-373 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁdÆgÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆPÁ ¥ÉÊQ PÀ£ÉßÃgÀªÀÄqÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ CAvÁ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸À gÁdÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄzÀjªÉÆÃw-ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É -ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀàëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ dVÎ ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 38 eÁ: F¼ÀUÉÃgÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁdÆgÀ vÁ|| AiÀÄ®§ÄUÁð ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ EvÀgÉà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ±ÀAPÀgï£ÁAiÀÄPï J.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, October 7, 2012

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 06-10-2012 gÀAzÀÄ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹.292, 275, 332, 400, 413 J.¦.¹.38 gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ZÀ¼ÀUÉÃj ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J.37/f-292 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖV oÁuÉAiÀÄ£ÀÄß 3-45 ¦.JA. UÀAmÉUÉ ©lÄÖ PÁå¢UÀÄ¥Àà ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃV fÃ¥À£ÀÄß E£ÀÆß PÁå¢UÀÄ¥Àà 1 QÃ.«ÄÃ. zÀÆgÀ EgÀĪÁUÉÎ ¤°è¹ J®ègÀÆ fæ¤AzÀ E½zÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ PÁå¢UÀÄ¥Àà UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV VqÀUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAzÀÄ M¼ÀUÉ 200=00 gÀÆ. £ÀAzÀÄ ºÉÆgÀUÉ 300=00 gÀÆ. CAvÁ CAzÁqÀÄvÁÛ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ J®ègÀÆ PÀÆr MªÀÄä¯Éà ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¹ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ 1) C£Àégï ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãÀ ¥Á£ïªÁ¯É ªÀAiÀiÁ 47 ªÀµÀð ¸Á.E®PÀ¯ï ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ 3500-00 gÀÆ. 2) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ VqÀØ¥Àà PÀ®ÆègÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð ¸Á.E®PÀ¯ï FvÀ£À ºÀwÛgÀ 1900=00 gÀÆ. 3) zÉêÀzÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ 49 ªÀµÀð ¸Á.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ FvÀ£À ºÀwÛgÀ 2500=00 gÀÆ. 4) gÀ«ÃzÀæ vÀAzÉ ªÀÄj§¸À¥Àà ¥ÉÆÃvÁ ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð ¸Á.E®PÀ¯ï FvÀ£À ºÀwÛgÀ 3500=00 gÀÆ. 5) ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ 51 ªÀµÀð ¸Á.E®PÀ¯ï FvÀ£À ºÀwÛgÀ 2800=00 gÀÆ. 6) ºÉZï. ¨sÁ¸ÀÌgï ±ÉnÖ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå ±ÉnÖ ªÀAiÀiÁ 46 ªÀµÀð ¸Á.E®PÀ¯ï FvÀ£À ºÀwÛgÀ 3500=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ PÀtzÀ°è MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¥ÉÃ¥Àgï ºÁ¹zÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 500=00 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß 4-30 ¦.JA. ¢AzÀ 6-00 ¦.JA. ªÀgÉUÉ «ªÀgÀªÁzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 266/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 06-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:45 UÀAmÉUÉ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀmÉÃUÁgÀ G: ¥sÉÆÃmÉÆÃUÁæ¥sÀgï ¸Á: G¥ÁàgÀ NtÂ-UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢:- 06-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ C§ÄÝ¯ï ¸ÀĨÁ£ï, CAiÀÄƧ SÁ£ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎrAiÀÄ°è RjâUÉ EgÀĪÀ ¥Áèmï£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¨ÁdÄ £Á£ÀÄ ¥Áèmï £ÉÆÃqÀ®Ä ¤AvÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. JA¨ÁvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁeï ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.-37/ J¯ï-9705 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß JqÀUÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £À£ÀUÉ C§ÄÝ¯ï ¸ÀĨÁ£ï EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ¢ ªÉÄðAzÀ ²æà UÀAUÀ¥Àà, ºÉZï.¹. 68 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2012 PÀ®A. 323, 354, 355, 448, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10)(11) J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ZÉ£ÀßzÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, eÁ: ZÀ£ÀßzÁ¸ÀgÀ, G: DmÉÆà qÉæöʪÀgï, ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ, vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà 02] zÉÆqÀا¸À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà 03] «gÉñÀ vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà 04] ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà. J®ègÀÆ ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ vÁ: UÀAUÁªÀw. Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁ±Àé ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆÃqÉ §r ªÀiÁr zÁ¸ÀgÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄä£ÀÄß E°è ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ zËdð£Àå ªÉ¸ÀV eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ CªÁ±Àé ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. eÉ.Dgï. ¤PÀÌA ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, October 6, 2012

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 05-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà eÉ.Dgï.¤PÀÌA, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÁgÀzÀ ¸ÀAvɧAiÀÄ®Ä ºÀwÛgÀ N.¹. ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÁªÀÅ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸À §AzÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CªÀjUÉ ¸ÀAvÉ §AiÀÄ®Ä ºÀwÛgÀ N.¹. ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ vÁªÀÅ ¥ÀAZÀgÁV ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gɬĹPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀjUÉ w½¹ oÁuɬÄAzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 375, 426, 25 gÀªÀgÉÆA¢UÉ 5-45 ¦JAPÉÌ oÁuɬÄAzÀ ¥Éưøï fÃ¥ï £ÀA:PÉJ;37 f-347 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀlÄ ªÁgÀzÀ ¸ÀAvÉ §AiÀÄ®Ä ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ C°¸Á§ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥ï ¤°è¹, J®ègÀÆ fæ¤AzÀ E½zÀÄ C°¸Á§ ªÀÄoÀzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ " £À¹Ã§zÁl £ÀA§gï ©zÀÝgÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ" CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 6-00 ¦JAPÉÌ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ §gɬĸÀ®Ä §AzÀªÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgï vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼À, ªÀ:27ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G: M.¹. §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á: ªÁgÀzÀ ¸ÀAvÉ §AiÀÄ®Ä UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß CAUÀ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ 01] MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ºÁ¼É CA.Q. E¯Áè. 02] MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß CA.Q. E¯Áè 03] ªÀÄlPÁ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,500-00 gÀÆ. zÉÆgÉwgÀÄvÀÛªÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt

2) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2012 PÀ®A. 15(J), 32(3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 05-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¢ªÁå ¥ÁågÀqÉʸï gɸÉÆÖÃgÉAmïzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃrzÁÝUÀ ²æÃ. ¸Àwñï JZï.J¸ï ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj gɸÉÆÖÃgÉAmïzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV, ¸ÀzÀj gɸÉÆÖÃgÉAmïzÀ°èAiÀÄ gÀÆA£À°èzÀÝ AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ gÀÆA£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV mÉç¯ïzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ UÁè¹£À°è PÁ®Ä ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ ªÀÄzsÀå«zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÁélðgï ¨Ál°AiÀÄ°è CzsÀð ¨Ál°AiÀĵÀÄÖ ªÀÄzsÀå«zÀÄÝ gÁAiÀÄ¯ï ¸ÁÖöåUï PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj gÉøÉÆÖÃgÉAmïzÀ°è ªÀiÁå£ÉÃdgï mÉç¯ïzÀ ºÀwÛgÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr £ÉÆqÀ¯ÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 180 JA.J¯ï.zÀ 02 gÁAiÀÄ¯ï ¸ÁÖöåUï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CA.Q. 236/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ zÀµÀÄÖ ªÀÄzsÀå ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 05-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà DAxÉÆägÁeï vÀAzÉ E£ÀßAiÀÄå ªÀAiÀiÁ 59 ªÀµÀð eÁ.Qæ²ÑAiÀÄ£ï G.ZÀZÀð ©µÀ¥ï ¸Á.PÀAmÉÆãïªÉÄAmï KjAiÀiÁ P˯ï§eÁgï §¼Áîj ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀAUÀrUÀgÁzÀ ºÉ¤æ r¸ÉÆÃeÁ, ¥sÁzÀgï zÁ£À¥Àà, C¯É²µï gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ PÀĵÀÖVUÉ vÀªÀÄä §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA.PÉ.J.34/JA.-8581 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀÖV ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è CdAiÀÄ qÁ¨Á ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ eÁdð vÀAzÉ ¯ÁgÀ£ïì FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J.37/JA-1201 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀAiÀÄå ¸Á.PÀAzÀPÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁªÀzÉà ¹UÀß¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É PÉÆqÀzÉà fÃ¥ï£ÀÄß CdAiÀÄ qÁ¨Á PÀqÉUÉ l£Àð ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀjAzÀ fÃ¥ï ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ CAxÉÆägÁeï gÀªÀjUÉ §®Q«UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ºÉ¤æ r¸ÉÆÃeÁ gÀªÀjUÉ JqÀ PÀtÂÚUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¥sÁzÀgï zÁ£À¥Àà gÀªÀjUÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉlÄÖ, ºÀuÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §Ä¯ÉÃgÉÆà ZÁ®PÀ eÁdð gÀªÀjUÉ ºÀuÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¯É²µï gÀªÀjUÉ JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà fÃ¥ï ZÁ®PÀ §¸ÀAiÀÄå FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ M¼À¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj fÃ¥ï £ÀA.PÉ.J.37/JA.-1201 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.34/JA-8581 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ eÁdð gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀvÀå¥Àà J.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 264/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ:- 05-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁUÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E®èzÀ PÁgÀt DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æà «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ºÉZï. £ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: qÉæöʪÀgï ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ. vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢:- 03-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÉZï. £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ §»zÉð±ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà£À CAUÀrAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ f. ¸ÁA¨sÀªÀÄÆwð vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 41 ªÀµÀð, ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. vÁ: UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ AiÀÄÄ-4941 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁV, §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä qÁ: ¨Á®¸ÀħæªÀÄtåA D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ°èzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃr «µÀAiÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ FUÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVzÉ. ²æÃ. n.f. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 

Wednesday, October 3, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 02-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À- PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÀnÖ PÁæ¸ï ºÀwÛÃgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ gÀ«ÃAzÀæ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉ.J-37/J¯ï-5704 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ DmÉÆà £ÀA: PÉ.J-35/©-0645 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉÄʧƧ ¸Á:¨ÉêÀÇgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«ÃAzÀæ EªÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉ.J-37/J¯ï-5704 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«ÃAzÀæ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt DmÉÆà ZÁ®PÀ ªÉÄʧƧ ¸Á:¨ÉêÀÇgÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£À ¦.J¸ï.L (UÁæ) ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt

2) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2012 PÀ®A. 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 02.10.12 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.40 UÀAmÉUÉ
²æà AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¸ÀzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02.10.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀzÀ°è D±ÀæAiÀÄ ¨Ágï ±Á¥ï ªÀÄÄAzÉ EAzÀÄ UÁA¢ü dAiÀÄAw ¤«ÄvÀå ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¤µÉÃzsÀ EzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÁdjzÀÝ ¦.¹ 353 ªÉAPÀmÉñÀ EªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ zÁ½ §UÉÎ ¥ÀAZÀjUÉ ªÀiÁ»w w½¹ £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ºÉZï.¹ 142 ¦.¹ 353, 405 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuɬÄAzÀ gÁwæ 8.15 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ D±ÀæAiÀÄ ¨Ágï PÀA¥ËAqÀ ªÀÄgÉUÉ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â£ÀÄ D±ÀæAiÀÄ ¨Ágï ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß d£ÀgÀÄ £ÉÆÃr NrºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀįÉèñÀ¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ¨ÉÆë ªÀAiÀÄ 34 eÁ. ªÀqÀØgÀ G. D±ÀæAiÀÄ ¨Ágï ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁlUÁgÀ UÀAUÁªÀw ªÀÄÄgÁj £ÀUÀgÀ ºÁ.ªÀ. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ N®Ø mÁªÀgÀ£ï «¹Ì CAvÁ §gÉzÀ gÀnÖ£À ¨ÁPÀì£À°è 180 JA.J¯ï ªÀÄzÀåzÀ gÀnÖ£À ¨Ál° MlÄÖ 30 ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À CAzÁd QªÀÄvÀÄÛ 1500=00 gÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ ºÉʪÀqÀð «¹Ì CAvÁ §gÉzÀ ¨ÁPÀì£À°è 180 JA.J¯ï ªÀÄzÀåzÀ gÀnÖ£À ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ 24 ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CA.Q 1200=00 gÀÆUÀ½zÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À ªÀiÁgÁlzÀ §UÉÎ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¨Ágï ±Á¥sÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÀUÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁgÀÄwÛgÀĪÀzÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À vÀ£ÀUÉ UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ²æÃ. ªÀĺÁAvÀ¥Àà ºÉZï.¹ 55 J¸ï.ºÉZï.N.PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt

3) vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2012 PÀ®A. 324, 307 ¸À»vÀ 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989:

¢£ÁAPÀ: 02/10/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁ¢AzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ±ÁåªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 56 ªÀµÀð, eÁ: ªÁ°äÃQ, G: UËArPÉ®¸À, ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £À£ÀUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ °AUÀzÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀAoÉÃUËqÀ ªÀiÁ°UËqÀæ EªÀ£À ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ UËArPÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ °AUÀzÀºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ DUÁUÀ CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ®PÀëöäªÀÄä EªÀgÀ ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É §®ªÁV ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. PÁgÀt £À£ÀUÉ EzÉà «µÀAiÀĪÁV F »AzÉ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-10-2012 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ °AUÀzÀºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ UËArPÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ºÀgÀUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ zÉêÉÃAzÀæ EªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀ£À£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è ©lÄÖ £Á£ÀÄ °AUÀzÀºÀ½îAiÀÄ°è ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ £À£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¢zÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÁ¬ÄvÉAzÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £À£Àß ªÀÄUÀ E£ÀÆß ºÉÆ® ºÀgÀUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. PÁgÀt £Á£ÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CªÀ£À ºÉAqÀw ®PÀëöäªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁrPÉÆAqÀÄ PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ "¯Éà ¤ªÀiËä£À £À£Àß CtÚ£À ¸ÀªÀiÁ£À w¼ÉÆÌÃArzÀß®è¯Éà ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£À £À£Àß ºÉArÛ eÉÆvÉUÉ C¢AiÉÄãÀ¯ÉÃ" CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà £À£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆrè¬ÄAzÀ £À£Àß ºÀuÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ »A¨sÁUÀzÀ°è, §®UÀzÀÝPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ PÀÆUÀÄvÁÛ £À£Àß JqÀUÉÊAiÀÄ£ÀÄß CqÀØ »rzÁUÀ £À£Àß JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÀÆ ¸ÀºÁ PÉÆrè¬ÄAzÀ §®ªÁV ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ £À£ÀߣÀÄß ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ®PÀëöäªÀÄä½UÀÆ ¸ÀºÁ PÉÆrèAiÀÄ KlÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV £À£ÀUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ ºÁUÀÆ §®¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. £Á£ÀÄ PÀÆUÀĪÀ zsÀé¤ PÉý C°èUÉ §AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ zÉêÉÃAzÀæ£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ©r¹PÉÆArzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ªÁºÀ£À §AzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀÄä E§âgÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉìUÁV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §AzÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
²æà gÉêÀ¥Àà ºÉZï. PÀnÖªÀĤ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

4) ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2012 PÀ®A. 498(J), 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀAPÀæªÀÄä @ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà eÉÆÃV ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G:ºÉÆîªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:UÀÄqÀzÀÆgÀPÀ¯ï vÁ:PÀĵÀÖV ¢£ÁAPÀ: 14-03-2009 gÀAzÀÄ UÀÆqÀzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà eÉÆÃV
gÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄÆgÀƪÀµÀð ZÀ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 2] £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà eÉÆÃV 3] ²ªÀ£ÀªÀé UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà eÉÆÃV 4] ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà eÉÆÃV 5] gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ZÀAzÀ¥Àà eÉÆÃV J®ègÀÆ ¸Á: UÀÆqÀzÀÆgÀPÀ¯ï vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ EwÛaÃUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ wAUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁgÁzÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁrzÀgÉ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É «£ÁPÁgÀt ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¤Ã£ÀÄ CªÀjªÀgÀ eÉÆvÉ vÀgÀÄUÁqÀÄvÉÛãɯÉà ¸ÀÆ:¼É CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ZÀÄZÀÄѪÀ ºÁUÉ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ zÀÄrAiÀÄ®Ä §ÀgÀĪÀ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀĪÀiÁr¢ J¯ÁèzÀgÀÄ ©zÀÄÝ ¸Á¬Ä £ÀªÀÄUÁåPÀ eÉÆÃqÁ¢ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£À ªÉÄ£ÀAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ ªÉÄ°AzÀ ªÉÄÃ¯É `` £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ RaðUÉ ºÀt E¯Áè ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä¥Àà¤UÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV PÀÄjªÀiÁj ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QÃgÀÄQj ªÀiÁqÀÄvÁÛ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ «µÀAiÀÄPÉÌ ¹qÀÄPÀÄ ¹qÀÄPÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹ÃªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:21-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUɸÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀ£ÀUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà eÉÆÃV ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CvÉÛà ²ªÀ£ÀªÀé ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß £ÉÃVtÂÚ AiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÁ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ `` ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ CªÀjªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛ K£À¯Éà JµÀÄÖ ¸À® ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ, ¤£ÀUÉ ¤£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¤£ÀUÀ EzÀ£Éß PÀ°¸ÁågÉãÀÄ K£ÀÆ PÀ°¹¯Áè ¤Ã£ÀÄ §AeÉ E¢ÝAiÀiÁ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀ®è ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÀUÀ®è ¤Ã£ÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÁ¼ÁV ºÉÆÃUÀÄ zÀjzÀæ¸ÀÆ¼É FPÉUÉ FUÀÛ G½¸À¨ÉÃqÀj EPÉUÉ ºÉÆrj CAvÁ J®ègÀÆ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠨ɤßUÉ ªÉÄÊUÉ CwÛvÀÛ J¼ÉzÁr ºÉÆqɧqɪÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ ºÁQzÀÄÝ DUÀ CªÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà , ªÀÄvÀÄÛ gÁd¥Àà ªÀtUÉÃj gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj £ÉqÉzÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ HgÀ»jAiÀÄgÀ°è ZÉað¹ EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤rzÀÄÝ CzÉ. ²æà D£ÀAzÀ ¹ºÉZï.¹-131 ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, October 2, 2012

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 01-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ²æÃ. J¸ï.JªÀiï. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¦..L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ DeÁzÀ ¸ÀPÀð¯ï PÁæ¸ïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ QȵÁÚf ¨ÉƪÀįÉÃPÀgï ªÀAiÀiÁ 46 ªÀµÀð eÁ: gÀAUÁj G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: DeÁzÀ ¸ÀPÀð¯ï PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ d£ÀjUÉ £À¹Ã§zÀ dÆeÁmï MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤AzÀ 1] MAzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ aÃn 2] MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï [3] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 2,530=00 UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁwæ PÀ£ÁßPÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

2) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2012 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 01-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà £ÁUÀgÁd ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀÄ ¸À.¥Ëæ.±Á¯É ¤ÃgÀ®V EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 29-09-12 gÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 01-10-2012 gÀ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸À.¥Ëæ.±Á¯É ¤ÃgÀ®VAiÀÄ ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀ PÉÆoÀrAiÀÄ°èzÀÝ CPÀëgÀ zÁ¸ÉÆúÀzÀ 2 QéAmÁ¯ï ¨ÉÃ¼É CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ 10,000=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ »A¢£À QrQAiÀÄ ¸ÀgÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ, J.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt

3) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2012 PÀ®A. 309 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 17.09.2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ¨Á¼ÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà AiÀÄqÉÆØÃt ªÀAiÀÄ 25 eÁ. UÁtÂUÉÃgÀ G. ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á. gÁåªÀtQ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ QgÀÄPÀļÀPÉÌ ¨ÉøÀvÀÄÛ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ d«ÄãÀzÀ°è Qæ«Ä£ÁµÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ vÀ£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À zÁåªÀÄtÚ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ zsÁgÀªÁqÀzÀ J¸ï.r.JA D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹ E¯Ád ªÀiÁr¹zÀÄÝ UÀÄtªÀÄÄRªÁzÀ £ÀAvÀgÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV ¢£ÁAPÀ: 29.09.12 gÀAzÀÄ gÁåªÀtQ UÁæªÀÄPÉÌ CtÚA¢gÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà, GªÉÄñÀ ºÁUÀÆ vÁ¬Ä §¸ÀªÀÄäAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 30.09.12 gÀAzÀÄ vÀ£Àß CtÚ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ GªÉÄñÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä WÀl£É §UÉÎ vÀ£Àß ¥ÉÆÃmÉÆà vÀUÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£Àß CtÚA¢gÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À vÀªÀÄä zÁåªÀÄtÚ §AzÀÄ ©r¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝ£ÀÄ. gÁwæ ªÉÃ¼É J®ègÀÆ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ¢£ÁAPÀ. 01.10.2012 gÀAzÀÄ 4.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà£ÀÄ JzÀÄÝ ¤ªÀÄä CtÚ£ÀªÀgÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøÀ ªÀiÁr FUÀ ¥ÀÄ£À: ¤£Àß ¥ÉÆÃmÉÆà vÀUÉzÀÄ ªÀÄvÉÛà K£ÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀnzÁÝgÉÆà £À£ÀUÉ fêÀ£À ¨ÉøÀgÀªÁVzÉ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖ ¨É¼ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ©lÖ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ªÉÄÊzÀÄ£À zÁåªÀÄtÚ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ «µÀAiÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÆqÀ¯Éà aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. vÀ£Àß UÀAqÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÁ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨É¼ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, October 1, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 262/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

²æà PÉ. ¥Àæ¸ÁzsÀ vÀAzÉ PÉ. ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï 20 ªÀµÀð eÁw: «±ÀéPÀªÀÄð G: PÁgÀ¥ÉAlgï ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 30-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ «µÀÄÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀªÀÄZÁj 24 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 28 ªÀµÀð J®ègÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ UÀt¥Àw «¸Àdð£ÉUÉAzÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ UÀt¥Àw ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÉAzÀÄ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤AwgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÁV £Á£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÁV £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ §®UÀqÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV, §®§ÄdPÉÌ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀÆqÀ¯Éà £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ «µÀÄÚ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ E§âgÀÆ PÀÆr £À£ÀߣÀÄß J©â¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÉZï.Dgï-55/¹-0268 CAvÁ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ gÉrØ vÀAzÉ ¥ÉgÀĪÀiÁ¼À gÀrØ ¸Á: vÀ«Ä¼À£ÁqÀ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ ªÁºÀ£À §AzÀ £ÀAvÀgÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ F ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ «ÄÃgÀ ºÉZï.¹ 88 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 216/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ wªÀÄä¥Àà vÀA/ £ÁUÀ¥Àà F½UÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 45, eÁ. F½UÉÃgÀ »gÉ qsÀtPÀ£ÀPÀ¯ï vÁ. UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV PÁ¬Ä PÀ¥ÀÄðgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¤ßPÀnÖ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄÆäj£À azÁ£ÀAzÀ JA§ÄªÀªÀgÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ PÁ°£À ªÉÄÃ¯É PÁj£À UÁ° ºÀwÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÄÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ºÉZï.¹ 95 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 30-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖVAiÀÄ «dAiÀÄZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ¨sÉÆë ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ.¨sÉÆë G.UËArPÉ®¸À ¸ÁPÀÄgÀħ£Á¼À vÁ.PÀĵÀÖV EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ zÉêÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ£ÁzÀ D£ÀAzÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ D£ÀAzÀ£À §eÁd ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37/ºÉZï-8569 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄgÀħ£Á¼À ¢AzÀ PÀĵÀÖVUÉ gÁ¶ÖçAiÀÄ ºÉzÁÝgÀ-50 gÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁUÀ JzÀÄjUÉ CAzÀgÉ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D£ÀAzÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ºÁUÉAiÉÄà ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ zÉêÀgÁd¤UÉ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÁ® ªÉÆtPÁ® J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ D£ÀAzÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÉÊ QgÀĨÉgÀ¼À ºÀwÛgÀ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀUÀå ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008