Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, April 29, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/09 PÀ®A 279, 337, 338, 283, 304[J] L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 28-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ºÀA¦AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÁÌV vÀªÀÄä ªÀiÁgÀÄw-800 PÁgÀ £ÀA. PÉJ-25/JªÀiï-4095 vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj PÁj£À°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢üzÁgÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀA¦UÉ ºÉÆÃV ºÀA¦AiÀÄ°è zÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ºÀA¦¬ÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ §gÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 29-04-2009 gÀAzÀÄ 01-00 J.JA.¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¨sÁ£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ L.©. ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÉå MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉJ-25/©-9181 CqÀتÁV ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ »AzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ ºÉÆÃV ¤AvÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-31/5390 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ªÀiÁgÀÄw PÁjUÉ »A¨ÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁgÀ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-25/©-9181 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁgÀÄw PÁj£À°èzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀļÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀAvÀªÀiÁ¯Á EªÀ½UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖV D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2009 PÀ®A 457,380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 28-04-2009 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ±ÉnÖ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ±ÉnÖ 45 ªÀµÀð, G: ªÀiÁgÀÄw D¬Ä¯ï ¸ÉAlgï CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-04-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 28-04-2009 gÀAzÀÄ 07-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀįÉèñÀégÀ PÁA¥ÉèPÀì£À ±Á¥À £ÀA. 05 gÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁgÀÄw D¬Ä¯ï ¸ÉAlgï CAUÀrAiÀÄ zÉÆqÀØ µÀlgÀìUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÉUÉzÀÄ µÀlgÀì£À ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉAqï ªÀiÁr zÉÆqÀØ µÀlgïì vÉgÉzÀÄ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃV PÁåµï qÁæzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 45,000-00 UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L. (C.«) gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

Tuesday, April 28, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/09 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 27-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ±ÉõÀVjgÁªï vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀgÁªï ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á vÁ: PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâgÀÄ ªÀiÁl®¢¤ßAiÀÄ°è JªÉÄäà Rj¢UÉ ºÉÆV ªÁ¥Á¸À £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ G¥À஢¤ß ©æÃd ºÀwÛgÀ JqÀUÀqÉ gÉÆÃr£À ¨ÁdÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÀ« vÀA¢ PÀȵÀÚgÁªï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 ºÉZï-6460 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ vÁ: PÉÆ¥Àà¼À. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âjUÀÆ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üÃgÁå¢UÉ §®UÁ® VgÀQ ºÀwÛgÀ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÀgÀ¤UÉ §®UÁ® ZÉ¥Éà ªÀÄÄjzÀAvÁVzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2009 PÀ®A 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄAqÀ®ªÀÄj PÁæ¸ïzÀ°è ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁgÀĪÀzÀPÉÌ ¸ÁV¸ÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹-288, 19, 407 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁæ¹UÉ ºÉÆV zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄÝ CªÀgÀ°è «AqÀ¸Àgï r®PÀì «¹Ì 180 JA.J¯ï 48 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CA:Q: 2400=00 ºÁUÀÆ Njf£À¯ï ZˬĸÀ r®¸ÀÌ «¹Ì 180 J0.J¯ï 6 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CA:Q: 300/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt 60=00 gÀÆ/- ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-14 ºÉZï-2793 CA:Q: 8,000=00 gÀÆ/- d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA:5/09 PÀ®A:174 ¹Cg惡:

¢£ÁAPÀ: 27-04-09 gÀAzÀÄ 1-15 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà zÁåªÀÄuÁÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà qÉƽî£À, ªÀ:35ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ G:ZÀºÁ ºÉÆÃl¯ï, ¸Á:PÁvÀgÀQ gÉÆÃqï, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æñÉÊ®¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà qÉƽî£À, ªÀ:30ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ vÀgÀºÀ ªÀiÁ£À¹PÀ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmɬÄAzÀ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è J°èAiÉÆà K£ÉÆà ¸Éë¹ ²æñÉÊ®£ÀUÀgÀzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ, DvÀ£À ¨ÁAiÀÄ°è £ÉÆgÉ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ DvÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ.JA.J¸ï. §Ä¼ÀîPÀÌ£ÀªÀgï, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, April 27, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 279, 304[J] L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 26-04-09 gÀAzÀÄ 10-30 ¦.JAPÉÌ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ ¨Á®£ÀUËqÀ FvÀ£À C½AiÀÄ£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀA/ AiÀÄAPÀtÚ ¨ÁåUÀªÁl ªÀAiÀiÁ 24 eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. dAUÀgÀºÀ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ ¨Á®£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®£ÀUËqÀ£À UɼÉAiÀÄ ±ÀgÀtUËqÀ ªÀÄƪÀgÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 25 eÉ. 5433 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆüÀV GtÚ®Ä UÀÄqÀÄjUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸À vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §AzÀÄ ¥ÀA¥Á PÁA¥ÉèPÀì ºÀvÀÛgÀ UÁr ¤°è¹ ªÉÄÃWÀ£Á ¨ÁgÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¨ÁgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀtUËqÀ E§âgÀÄ §ArAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄãÀÄ w£Àß®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨Á®£ÀUËqÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥ÀA¥Á PÁA¥ÉèPÀë PɼÀUÉ vÉVΣÀ°è ©zÀÄÝ ¨ÁjUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æà ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánî ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/09 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ gÀ¦üÃPï vÀAzÉ ªÀ°¸Á¨ï 35 ªÀµÀð ¸Á// ¸ÀAdAiÀiï PÁ¯ÉÆä ¨sÀzÁæªÀw ²ªÀªÉÆUÀÎ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ DgÉÆæ ²ªÀgÁd UËqÀÄæ LµÀgÀ PÁåAlgï £ÀA.PÉ.J.14/J-4645 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// ¨sÀzÁæªÀw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀzÁæªÀw¬ÄAzÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ C«Ä£ÀUÀqÀ PÀÄj¸ÀAvÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ J£ï.ºÉZï.13 gÀ¸ÉÛ G¥À஢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ Q¯ÉÆëÄlgï PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝPÉÌ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¸À°AUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2009 PÀ®A 143, 447, 379, 506 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ PÉÆlæAiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁw: dAUÀªÀÄgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw, ªÀÄgÀPÀÄA© ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 17/© EzÀgÀ «¹ÛÃtð 02:00 JPÀgÉ £Á£Éà ¸ÁUÀĪÀ½zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ R¨ÁÓzÁgÀ¤gÀÄvÉÛãÉ. ¢:- 14-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ZÀ£Àß«gÀ¥Àà vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà, CAUÀr, (2) dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Àà CAUÀr (3) µÀtÄäR¥Àà vÀAzÉ ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Àà CAUÀr, (4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà CAUÀr (5) ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà CAUÀr, (6) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà CAUÀr J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÀƼÉÃPÀ¯ï (7) £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄvÁÛ¼À £ÁgÁAiÀÄt¥Àà (8) ¸ÀvÀå vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ªÀÄÄvÁÛ¼À E§âgÀÆ ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ. ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 65 jAzÀ 70 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj £À£Àß d«Ää£À°è £Á£ÀÄ ¨É¼ÉzÀ ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß zËdð£Àå¢AzÀ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj D¹ÛUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ªÀiÁ£Àå GZÀÒ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¸ÀAZÁj ¦ÃoÀ zsÁgÀªÁqÀgÀªÀgÀ°è jmï ¥ÉnµÀ£ïgÀ£ÀéAiÀÄ £À£Àß ¥ÀgÀªÁV DzÉñÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.16/09 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ¥Àà £ÉÃPÁgÀ eÁ// £ÉÃPÁgÀ G.¥Á£À±Á¥ï ¸Á// »mÁß¼À PÁæ¸ï ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ PÁAZÀ£Á ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á//»mÁß¼À EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £É® Mj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁjà ªÀÄ¼É UÀÄqÀÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹r®Ä §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw PÁAZÀ£Á FPÉUÉ ¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄævÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, April 25, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/09 PÀ®A 279, 304[J] L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 24-04-2009 gÀ0zÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ±ÀgÀt¥Àà £ÀgÉÃUÀ® EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ UÉƧâgÀ ºÉÃjPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀgÀªÀÄÄr UÁæªÀÄPÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¨ÉzÀªÀnÖ, ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ J®ègÀÆ mÁæ÷åPÀÖgÀ £ÀA: PÉ.J 37-n-5861 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀgÀªÀÄÄrUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð¢AzÀ §Ar gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ mÁæ÷åPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæ÷åPÀÖjAiÀÄ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ AiÀÄ®è¥Àà zÀÆ¥Àwð EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj mÁæ÷åPÀÖgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à §Ar gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¢§âzÀ PÀqÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É §® §¢UÉ wgÀÄ«PÉÆAqÁUÀ §®UÀqÉ EAf£ï ªÀÄqÀUÁqÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ FvÀ£ÀÄ eÉÆð vÁ¼ÀzÉ ¥ÀÅnzÀÄ mÁæ÷åPÀÖjAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ©zÁÝUÀ mÁæ÷åPÀÖjAiÀÄ §® §l£ï mÁAiÀÄgÀ FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ vÀ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/09 PÀ®A 279, 338, 304[J] L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 24-04-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß »gÉÆÃ¥ÀÅZï £ÀA: PÉ.J-37/ºÉZï-2186 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£Àß vÁ¬Ä gÀAeÁ£ï© ºÁUÀÆ vÀAV ªÀÄ»ªÀÄÄzÁ ¨ÉÃUÀA ªÀ: 10 EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ZÀ¼ÀÆîgÀ PÁåA¥ï¤AzÀ PÁgÀlVUÉ ªÁ¥Á¸ï §gÀĪÁUÀ vÁAiÀĪÀÄä zÉë UÀÄrAiÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄzÀ DgÉÆæ ¤Ã®¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA: PÉ.J.-37/n-4072/73 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÁrUÉ mÁæ÷å°AiÀÄ §®¨sÁUÀ¢AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä gÀAeÁ£À© EªÀ½UÉ JqÀ vÉÆýUÉ JqÀ ºÉÆmÉÖ, JzÉ, ¥ÀPÀÌr, ¨É¤ßUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀAV ªÀÄ»ªÀÄÄzÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä gÀAeÁ£À© EªÀjUÉ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ Vjñï vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà qÉÆîPÀgï ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµð eÁ: PÀàwæAiÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: QrzÁ¼À, ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ QrzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹zÀÄÝ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄvÁÛ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37 / eÉ- 7782 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ©zÀÝ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁ¸À®Ä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉqɸÀÄwÛzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ C¥ÀàtÚ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á: ZËqÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽwzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ CAd£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥À¯ÉèÃzï ¸Á: VtÂUÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EªÀjUÉ C®è°è ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ 108 CA§Ä¯ÉãÀìUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹ ¸ÀܼÀPÉÌ PÀgÉvÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/09 PÀ®A: 498(J), 504, 323 L¦¹:

¢£ÁAPÀ: 24-4-09 gÀAzÀÄ 22-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀAPÀæªÀé UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ G¥ÁàgÀ, ªÀ: 27ªÀµÀð, eÁ:G¥ÁàgÀ G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ªÉÄêÀÇAr ºÁ:ªÀ: UËjCAUÀ¼À, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀÄð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£ÀUÉ FUÉÎ K¼ÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÉÄêÀÇAr UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà G¥ÁàgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä vÀ£ÉÆßA¢UÉ ZÉ£ÁßVAiÉÄà EzÀÄÝ, DzÀgÉ, £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è, CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, C®èzÉÃ, DvÀ£À QjQj¬ÄAzÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ UËjCAUÀ¼ÀzÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, DzÀgÉ, EAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ ºÀ¯ÁÌ ¸À¯ÁÌ ¨ÉʬÄÝAiÀÄÄÝ C®èzÉÃ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÁ¬ÄUÀÆ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀªÀÄä ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ PÁ®Ä »rzÀÄ dVÎ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ CzÉ. ²æêÀÄw. ªÀÄ®èªÀÄä Z˨É, ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

Tuesday, April 21, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/09 PÀ®A 279, 338, 304[J] L.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà §AqÁj ¸Á// §AqÁjUÀ°è «ÄnÖPÉÃj Nt PÉÆ¥Àà¼À ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃ¦Ö PÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà LºÉÆ¼É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EvÀjUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ CVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/09 PÀ®A.171 [F] L.¦.¹:.

DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ªÉÄÊ£ÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀÄįÁè vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á¨ï ªÀÄįÁè 30 ªÀµÀð ¸Á// PÀĵÀÖV EvÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è eÉ.r[J¸ï] ¥ÀPÀëzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ, eÉ.r.[J¸ï] C¨sÀåyðAiÀÄ UÀÄgÀÄw£À PÁqÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀAZÀĪÀgÉAzÀÄ ¨Áwä §AzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr EªÀÅ J®èªÀÇ ¤d«zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 60,400/- UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÀAZÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 60,400/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¹ÛVjªÀiÁqÀ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2009 PÀ®A 188 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 127 (J), 133 Dgï.¦. DåPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÉ. w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀßAiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 59 ªÀµÀð, C§PÁj G¥À DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ - PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ;- 23-04-2009 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛªÁV PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀiÁzÀj ¤Ãw ¸ÀA»vÀ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ JA.¹.¹. vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜ£À£ÁßV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj vÀAqÀzÀ°è ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÁßV (1) ²æà r.J¯ï. ºÀtV, r.J¸ï.¦. PÉÆ¥Àà¼À (2) ²æà zÀÄgÀÄUÉñÀ, »jAiÀÄ ¨sÀÆ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À (3) ²æà ¨ÁµÁ, Dgï.n.N. PÉÆ¥Àà¼À (4) ²æà eÉÆö, °Ãqï ¨ÁåAPï ªÀiÁå£ÉÃdgï, PÉÆ¥Àà¼À (5) ²æà n. gÀAUÀ£ÁxÀ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÁtÂdå vÉjUÉ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ (¥Àæ¨sÁj) PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj vÀAqÀUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è f¯ÉèAiÀÄ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄwÛzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ;- 20-04-2009 gÀAzÀÄ CA¨Á¸ÉqÀgï PÁgï £ÀA: PÉ.J-01/ 4252 ªÀÄvÀÄÛ CA¨Á¸ÉqÀgï PÁgï £ÀA: JA.ªÉÊ.ªÉÊ-547 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À°è UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ E°è £ÀqÉzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï D£ÉÃUÀÄA¢ ªÀiÁUÀðªÁV ºÀÄ°VUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁ PÁgï ¤AwzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÁgï£À ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄUÉ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ, ¸ÀzÀj PÁgï£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gï : PÉ.J-37/ JA-2175 CAvÁ EvÀÄÛ. PÁgï£À M¼ÀUÀqÉ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è PÀĽwzÀݪÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ (1) ²æà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¸Á: «£ÉÆèsÀ£ÀUÀgÀ (2) ²æà ¹zÁæªÀÄAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ (3) ²æà gÁªÀĸÁé«Ä ¸Á: §Ar§¸À¥Àà PÁåA¥ï CAvÁ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj PÁgï£À rQÌAiÀÄ£ÀÄß vÉUɬĹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ UÀAlÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è PÁl£ï §mÉÖAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÊ aîUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è MAzÀÄ ¨ÁåUï£ÀÄß vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É GVT. P.S. No. 184
gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ CAvÁ PÉA¥ÀÄ ±Á»AiÀÄ°è §gÉ¢zÀÄÝ, aîzÀ M¼ÀUÀqÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV
" ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ -2009, 8- ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæPÉÌ £ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉ " CAvÁ §gÉ¢gÀĪÀ ªÀiÁzÀj ªÀÄvÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è C.£ÀA: 2 §¸ÀªÀgÁd gÁAiÀÄgÉrØ EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß zÀ¥ÀàªÁV ªÀÄÄ¢æ¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ªÀÄÄAzɺÀ¸ÀÛzÀ aºÉß EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄvÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ ªÀÄÄ¢æ¹gÀĪÀÅzÁV PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖ 2009, gÁdå (J¸ï.10) PÀ£ÁðlPÀ CAvÁ EzÀÄÝ, ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ PÉÆqÀĪÀ aÃnUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, EzÉà ¥ÀæPÁgÀªÁV ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ UÁæªÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀUÀmÉÖUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ PÉÊaîUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, Jt¸À¯ÁV CªÀÅ MlÄÖ 30 aîUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ aîzÀ°è ªÀiÁzÀj ªÀÄvÀ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖ, ªÀÄvÀzÁgÀgÀ aÃnUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀįÁVzÉAiÉÄà ? CAvÁ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ EªÀjUÉ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èªÉAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁAiÀÄðPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä, CzÀPÀÆÌ ¸ÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ªÉÄîÌAqÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ f¯Áè ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ZÀÄ£ÁªÀuÁ ªÀiÁzÀj ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁzÀj ªÀÄvÀ ¥ÀvÀæ, ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ºÀAZÀ®Ä ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ.

Monday, April 20, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà, ªÀÄtÆÚgÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ vÁ: UÀAUÁªÀw, £Á£ÀÄ ªÀqÀØgÀ ºÀnÖ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ, DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 44 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄ°è£ÁxÀ mÉæÃrAUï PÀA¥À¤AiÀÄ°è UÀĪÀiÁ¸ÀÛ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢: 19-04-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £Á£ÀÆ ¸ÀºÀ DmÉÆà £ÀqɬĸÀ®Ä UÀAUÁªÀwUÉ §AzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 8:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ¸Á: ªÀqÀØgÀ ºÀnÖ FvÀ£ÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¤£Àß vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà¤UÉ gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀzÀ°è ¯Áj lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ «µÀAiÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, JqÀUÉÊUÉ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. «ZÁj¸À¯ÁV ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà E§âgÀÆ £É®Äè ±ÁåA¥À¯ï vÀgÀ®Ä ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ §A¢zÀÝgÀÄ. ¸ÀAUÀ¥Àà£ÀÄ ªÀÄÄAavÀªÁV ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä vÀAzÉ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀPÉÌ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹zÀÄÝ, ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀÄÄ ¸ÀAUÀ¥Àà£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¤ªÀÄä vÀAzÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ wêÀæªÁV gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ ¤AwzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-01/ ©-3487 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä PÉ. gÁªÀÄ°AUÀA vÀAzÉ PÀÄgÀ¥Àà£Àߣï, ¸Á: Dgï. PÉ. ¥ÀÄzÀÆgÀÄ, vÁ: ¥Á¸ÀÆgÀÄ f¯Áè: FgÉÆÃqï (vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ) CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/09 PÀ®A. 498 [J], 304(©), 302 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ 3 & 4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ 1961

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄÌ 35 ªÀµð eÁ: ®A¨Át G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: Q¯ÁgÀºÀnÖ vÁ: PÀĵÀÖV, vÀ£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ PÀªÀÄ®ªÀÄä @ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä FPÉUÉ FUÉÎ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Àà ¸Á: ªÀl¥ÀgÀ« ºÁ:ªÀ: C©âUÉÃj vÁAqÁ EªÀ£ÉÆqÀ£É ¸ÁA¥ÁæAiÀÄzÁ¬ÄPÀªÁV £ÀªÀÄä ¸ÀéUÀȺÀzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ¤±ÀѬĹzÀAvÉ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖzÉݪÀÅ. DzÀgÀÆ PÀÆqÁ ªÀiÁ£À¥Àà£ÀÄ E£ÀÆß 50,000=00 gÀÆ PÉÆqÀ¯ÉèÉÃPÀÄ CAvÁ ¦Ãr¹zÀÝjAzÀ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð £ÁªÀÅ 50 PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÉݪÀÅ. DzÀgÀÆ PÀÆqÁ F ªÀµÀð ªÀÄvÉÛ 50,000=00 gÀÆ. PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦Ãr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17.04.2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä C½AiÀÄ 1.ªÀiÁ£À¥Àà, DvÀ£À vÀAzÉ 2.¦ÃgÀ¥Àà, vÁ¬Ä 3.ºÀ£ÀĪÀiÁ¨Á¬Ä, ªÉÄzÀÄ£À 4.¨sÀsÀzÀæ¥Àà, ¨sÁªÀ£ÀªÀgÁzÀ 5.PÉÆêÀÄ¥Àà, 6.gÁªÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ 7.¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ F±À¥Àà J®ègÀÆ PÀÆr £À£Àß vÀAVUÉ PÉÊPÁ®Ä PÀnÖ ºÉÆqÉzÀÄ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ «µÀ PÀÄr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½î QªÀiì D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ £À£Àß vÀAVAiÀÄÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.04.2009 gÀAzÀÄ ºÀħâ½î QªÀiì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj £À£Àß vÀAV PÀªÀÄ®ªÀÄä¼À ¸Á«UÉ ªÉÄîÌAqÀ 7 d£ÀgÀÄ PÁgÀtjgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/09 PÀ®A. 147, 323, 498(J), 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà UÀÄzÉßtÚ£ÀªÀgï EªÀ¼À ®UÀߪÀÅ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1. 1/2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¨ÉlUÉÃjAiÀÄ UÀ«¹zÀÝ¥Àà EvÀ£ÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ 5-6 wAUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, vÀzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£ÀUÉ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ªÀiÁwUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 18-04-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ªÉüÉUÉ £À£ÀߣÀÄß PÀgÉAiÀÄ®Ä §AzÀ £À£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÆ CtÚ¤UÉ §rzÀÄ £À£Àß vÁ½AiÀÄ£ÀÄß ºÀjzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. gÁeÁºÀĸÉãÀ J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, April 18, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw UÀÄ£Éß £ÀA. 21/09 PÀ®A. 279, 304 (J) L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 17-04-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÁ¼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃRgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 60, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ±ÁAvÀUÉÃj, vÁ|| gÉÆÃt ºÁ||ªÀ|| ¥ÀÆ£Á [ªÀĺÁgÁµÀÖç], ¢£À ¤vÀåzÀAvÉ PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃr£À°è vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀĪÀtð UÀAqÀ £ÁUÀ¨sÀƵÀt¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 38, ¸Á|| ºÀĽî qÀVÎ KjAiÀiÁ, UÀAUÁªÀw EªÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀÆr ªÁQAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CA¨Á¨sÀªÁ¤ zÉêÀ¸ÁÜ£À zÁn ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀ£ÉÆà M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆgÀnzÀÝ ¸ÀĪÀtð EªÀ½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV gÀPÀÛ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/09 PÀ®A: 279, 336 L¦¹ :

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-4-09 gÀAzÀÄ 10-45 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ®PÀëöät ¹¦¹-343, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹, ¤ÃrzÀ j¥ÉÆÃlð K£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ vÁªÀÅ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ £ÉêÀÄ¥Àà ¸Á:JA. ºÉƸÀ½î EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPïì £ÀA:PÉJ;37 /4178 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥sÀÄmï j¸ïÖ ªÉÄÃ¯É 3-4 d£ÀjUÉ ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¹, oÁuÉUÉ PÀgÉvÀA¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÁUÀ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA- 40/2009 PÀ®A 279 ,338 L¦¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ªÀĸÀ§ºÀAa£Á¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÉêÀ¥Àà zÁåA¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UÀÄ£Áß¼À EvÀ£ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀĸÀ§ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-37/J®-6217 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÀ«ðAUÀ£À°è Nr¹PÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ ©¢zÀÄÝ EvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁmÁ ¥ÀæPÀgÀt:

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 127/09 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E. CPïÖ. :

¢£ÁAPÀ: 17-4-09 gÀAzÀÄ 12-40 UÀAmÉUÉ ²æà JA.J¸ï. §Ä¼ÀîPÀÌ£ÀªÀgï, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ°è PÁAUÉæ¸ï ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ, RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀiÁ»w w½¹, ºÁdjzÀÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ 11-30 UÀAmÉUÉ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÀPÁðjà fæ£À°è §AzÀÄ 12-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà UËqÀgÀ, ªÀ:45ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ ¸Á:ªÀqÀØgÀºÀnÖ vÁ:f:PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£À£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, C£À¢üPÀÈvÀªÁV zÁR¯ÁwUÀ½®èzÉà ¨ÉÃgÉqÉUÉ ¸ÁV¸À®Ä ElÄÖPÉÆArzÀÝ 32 ¸ÀÄ¥Àgï eÁPï 180 JA.J¯ï.£À C.Q. 1056-00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/09 PÀ®A. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17.04.09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7:15 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÁzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ. «. ²ªÀAiÉÆÃV gÀªÀgÀÄ PÀÄtÂPÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ CAvÁ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁqÀ¯ÁV PÀÄtÂPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà zÀAr£À EªÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄwÛzÀÄÝ ¤d«zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ 44 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß C.Q. 1672=00 gÀÆ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Friday, April 17, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÉÆúÉïï CºÀäzï G¸Áä¤ vÀAzÉ £À¹Ãgï CºÀäzï G¸Áä¤, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ªÉÄÊ£ïì ªÀåªÀºÁgÀ ¸Á: §ArªÉÆÃl, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ-§¼Áîj, £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÁ gÉÆÃf£Á AiÀÄ«Äß ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ºÀUÀj¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î vÁ®ÆQ£À ªÀiÁ®« UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁj GzÀÄð QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëQ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. CªÀgÀ vÀªÀgÀĪÀÄ£É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 12-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁ®«AiÀÄ°è ºÀQÃPÁ JA§ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä (1) £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw (2) ¸ÉÊAiÀÄåzÁ gÉÆÃf£Á AiÀÄ«Äß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ (3) µÀºÀeÁ£ï UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄåzï £À¹ÃgÀÄ¢Ýãï, 50 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÉÆÃgï PÀmÁÖ, ªÀÄaÑ §eÁgï - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ (4) D±Àæ¥sï G¤ßøÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄåzï jAiÀiÁdÄ¢Ýãï AiÀÄ«Äß @ ªÀÄPÀ§Æ¯ï, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð ¸Á: CAzÀÆæ¤ Q¯Áè-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ (5) ¸À«ÄãÁ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï £À¹ÃgÀÄ¢Ýãï, 20 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÉÆÃgï PÀmÁÖ, ªÀÄaÑ §eÁgï - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ (6) ¸ÉÊAiÀÄåzÁ ¥sÀgÁ CAdĪÀiï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï C£Àégï AiÀÄ«Äß, 24 ªÀµÀð, G: SÁ¸ÀVà ²PÀëQ ¸Á: CAzÀÆæ¤ Q¯Áè-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ®« UÁæªÀÄzÀ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA§gï: PÉ.J-35/ J-3613 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¤£Éß ¢: 16-04-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ®«¬ÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. £Á£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÁå©£ï£À°è qÉæöʪÀgï ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÉݪÀÅ. G½zÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨ÁrAiÀÄ°è PÀĽwzÀÝgÀÄ. ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß zÁzÁ¦Ãgï ¸Á: ªÀiÁ®« JA§ ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅ UÀAUÁªÀw ªÀÄÆ®PÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢:-17-04-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 00:15 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, JzÀÄgÀÄUÀqÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ §¸ï §A¢zÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä ZÁ®PÀ¤UÉ ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ®Ä DUÀzÉà MªÉÄä¯Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ ¨ÁAqïUÀ®ÄèUÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¥À°ÖAiÀiÁV GgÀĽ ©¢ÝvÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¸Àà®à gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. £À£Àß ºÀAqÀwUÉ §®UÀqÉ zÉúÀPÉÌ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. µÀºÁd£À EªÀjUÉ §®UÀqÉ ¥ÀPÉÌUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. C±Àæ¥sÀ G¤ß¸Á ¨ÉÃUÀA EªÀjUÉ ºÀuÉUÉ UÁAiÀĪÁV, §®UÉÊUÉ, §® ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ, ¸À«ÄãÁ½UÉ §®UÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ, ¸ÉÊAiÀÄåzÁ ¥sÀgÁ CAdĪÀiï EªÀ½UÉ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 16-04-09 gÀAzÀÄ 09-30 ¦.JAPÉÌ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÀÆ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀA/ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ºÀÄZÀÑ£ÀPÀÄAn ªÀAiÀiÁ 35 eÁ. PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á. aPÀÌvÀ«Ää£Á¼À. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 16-04-09 gÀAzÀÄ 08-30 ¦.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ±ÀAPÀæ¥Àà EªÀgÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J 37, J¯ï 4115 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §gÀĪÁUÀ ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄjUÉ MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ £ÀA PÉ.J 26. ºÉZï. 5739 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÄ Cw ªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄT oÀPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ dgÀÄVzÀÄÝ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, April 16, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2009 PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. DåPïÖ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-04-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀħâgÉrØ vÀAzÉ JA. £ÀgÀ¸ÀgÉrØ, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ï, EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8:00 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ f.£ÀgÀ¸ÀgÉrØ vÀAzÉ ¨Á¦gÉrØ, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, ¸Á: ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä n.«.J¸ï. JPÉì¯ï ¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J. 37/ ºÉZï. 6016 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ §A¢zÀÝgÀÄ. ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ qÁPÀÖgïPÁåA¦£À ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ gÀvÀAiÀÄå EªÀgÀÄ PÀ£ÀPÀVj-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀzÀ ¥ÀZÉÑzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆgÀnzÀÝ ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ f. £ÀgÀ¸ÀgÉrØUÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ PÀÆæ¸ÀÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÉÆÃgÁV lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¥ÀPÀÌzÀ £ÀªÀÄä UÀzÉÝAiÀÄ°èzÀÝ £Á£ÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ §®ªÉÆÃtPÁ®Ä, §®vÉÆqÉUÉ, §®UÉÊUÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. PÀÆqÀ¯Éà PÀÆæ¸Àgï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÀgÀ¸ÀgÉrØAiÀÄ£ÀÄß CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÁºÀ£À ¸ÀA.: PÉ.J-37/ JA-2401 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆvÁÛUÀ°®è' CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀ°®è. C°èAiÉÄà EzÀÝ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EªÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁzÁUÀ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ UÀr©rAiÀÄ°è oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ PÀÆæ¸ÀÀgï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ JA-2401 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß C¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀħâgÉrØ vÀAzÉ JA. £ÀgÀ¸ÀgÉrØ, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ï ¥ÀÄ£ÀB oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ f. £ÀgÀ¸ÀgÉrØ vÀAzÉ ¨Á¦gÉrØ EªÀgÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ JA. £ÀgÀ¸ÀgÉrØ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. C°è ºÉÆÃzÁUÀ C°è£À ªÉÊzÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¤ªÀiÁ£ïìUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÄÝ, £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À£ÀÄß PÁj£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¼Áîj zÁn£À £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁj£À°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, F §UÉÎ £À£Àß vÀAzÉ £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ «µÀAiÀÄ w½¹zÀgÀÄ. PÁgÀt £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÀAvÉ w½¹zÉ£ÀÄ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/09 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

DgÉÆævÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-37 PÉ-113 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-04-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ C£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¸ÀħâgÁªï zɱÀ¥ÁAqÉ ¸Á: ºÉƸÀ¥ÉmÉ EªÀgÀ PÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀØjAzÀ DgÉÆæUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÁgÀ PÀÆqÁ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁmÁ ¥ÀæPÀgÀt:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/09 PÀ®A. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15.04.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÁzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ. «. ²ªÀAiÉÆÃV gÀªÀjUÉ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ, EgÀPÀ®UÀqÁzÀ°è ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:00 UÀAmÉUÉ EgÀPÀ®UÀqÁPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ C°è 1] «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 2] gÀºÉªÀiÁ£À vÀAzÉ C«ÄãÀ¸Á§ E§âgÀÆ ¸Á: EgÀPÀ®UÀqÁ EªÀgÀÄ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀÄwÛzÀÄÝ EªÀjAzÀ 33 ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,254=00 gÀÆ ªÉÆvÀÛzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Wednesday, April 15, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/09 PÀ®A. 279, 283, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¦gÁå¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà «oÀ¯ï vÀAzÉ ±ÉÃR¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á: ¥ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ EvÀ£À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 06-04-2009 gÀAzÀÄ DVzÀÄÝ ¸ÁA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£É zÉêÀgÁzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¨Á¹AUÀ ©qÀĪÀ PÀÄjvÀÄ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 14-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É vÀªÀÄÆäj¤AzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ UÁ°AiÀÄ C¥Éà ¥sÁåVAiÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-26/7285 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß J£ïºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ¼ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀĪÀ ªÉÆgÁfð ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉJ-25/©-2879 £ÉÃzÀÄÝ ¤AwzÀÝ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ CzÀgÀ »A¢£À JqÀ¨ÁUÀzÀ°è eÉÆÃgÁV oÀPÀÌgï PÉÆlÄÖ CzÀgÉƼÀUÉ ¹QÌPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¸ÀAZÁj ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸ÀzÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À¢AzÀ ¤°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ 2 ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ°è 2 d£À ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EvÀgÉà 10 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 13-04-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ²æùzÀÞ¥Àà ¦.¹.230 gÀªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ vÀºÀ²Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ ªÀÄvÀ ¥ÉnÖUÉ PÁAiÀÄĪÀ (¸ÁöçAUï gÀÆA ©.©.PÀvÀðªÀå) PÀvÀðªÀåzÀ ¤«ÄvÀå PÀ£ÀPÀVj¬ÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉ.J-37/eÉ-6346 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀļÉÃPÀ¯ï PÁæ¸ï zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¹zÀÞ¥Àà ¦.¹. 230 gÀªÀjUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr PÉqÀ« vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà n.Dgï.gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/09 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 326, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 13-04-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀzÀÄÝ ¨sÀlÖgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ §ÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà UÉÆ®ègÀ ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð eÁ. UÉÆ®ègÀ vÀªÀÄä PÀÄj ºÀnÖ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆæ §ÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà UÉÆ®ègÀ ¸Á. PɸÀgÀºÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ ¸Á. PÉøÀgÀºÀnÖ, §APÁ¥ÀÄgÀ, gÁA¥ÀÄgÀ »A¢£À ºÀ¼ÉÃAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÀ®Äè PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr ¸ÁzsÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ wêÀæªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ GAlÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, April 14, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/09 PÀ®A. 279, 337, L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.04.2009 ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¥ÁæuÉñÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: §rUÉÃgÀ G. ªÉÄùÛçà ¸Á. »gÉêÀAPÀ®PÀÄAn EªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.04.09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ..J 37 PÉ. 8761 £ÉÃzÀÝgÀ°è Hj¤AzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁ¼ÀPÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà mÁæöåPÀì ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ PÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F WÀvÀ£ÉAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ®Ä DUÀ°°è. £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ.«.²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/09 PÀ®A: 141, 143, 147, 341, 186 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÉZï.AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà, J.E.E. f.¥ÀA(E) G¥À«¨ÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÀvÀðªÀ太Àð»¸ÀĪÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï EAd¤ÃAiÀÄjAUï G¥À-«¨sÁUÀ, PÉÆ¥Àà¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ PÁA¥ËAqï UÉÃmïUÉ ©ÃUÀ ºÁQ mÁ¸ÀÌ¥ÉÆøÀð PÉÊgÀ²Ã¢ ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀgÀªÀgÉAzÀÄ ºÉýPÉÆAqÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÀÄÆPÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÉÄùÛç, ªÀ:35ªÀµÀð, d:J¸ï.¹.¸Á;§¸Á¥ÀÄgÀ 2) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà PÀÆrèV,ªÀ:40ªÀµÀðeÁ;J¸ï.¹. ¸Á:PÉÆ¥Àà¼À 3) SÁeÁ¨Á§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ºÀ¤Ã¥ï °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀ:31ªÀµÀð, ¸Á:PÉÆ¥Àà¼À 4) ªÀĺɧƧ¥ÁµÁ vÀAzÉ gÁeÁºÀĸÉãï vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ ªÀ:30ªÀµÀð, eÁªÀÄĹèA, ¸Á: UËjCAUÀ¼À, PÉÆ¥Àà¼À 5) ºÀ£ÀĪÀÄgÉrØ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÉrØ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä£ÀªÀgï ªÀ:41ªÀµÀð, eÁ:gÀrØ ¸Á:ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ 6) ªÀĺɧƧ vÀAzÉ ªÀ°Ã¸Á§ ºÀqÀUÀ° ªÀ: 27 ªÀµÀð,eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á:ºÁån 7) SÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ, ªÀ:30ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, ¸Á:C¼ÀªÀAr 8) ªÀĺÀäzï gÀ¦ü vÀAzÉ ªÀĺɧƧºÀĸÉÃ£ï ºÀtV, ªÀ:26ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, ¸Á:¸ÀfºÉÆ® PÉÆ¥Àà¼À 9) dUÀ£ÁßxÀgÉrØ vÀAzÉ ¤AUÁgÉrØ EªÀÄär, ªÀ:22ªÀµÀð, d:gÉrØ ¸Á;C¼ÀªÀAr 10) ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà PÀÄj, ªÀ:54ªÀµÀð,eÁ:PÀÄgÀħgÀ ¸Á:UÀÄrUÉÃj vÁ:f:PÉÆ¥Àà¼À 11) UÀ«²zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÀA¥À¸ÁUÀgÀ ªÀ:21ªÀµÀð, eÁ:¨ÁgÀPÉÃgÀ, ¸Á: PÀªÀ®ÆgÀ NtÂ, PÉÆ¥Àà¼À 12) ¥ÀzÀä£Á¨sÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀiÁåzÀ£ÉÃj,ªÀ:40ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ ¸Á:¯ÉçUÉÃj 13) ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà ªÀÄgÁp, ªÀ:28ªÀµÀð, eÁ:¹½îPÉÃvÀ ¸Á:PÉgɺÀ½î gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß PÀvÀðªÀåPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ SÁAiÀÄAUÉƽ¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀPÁðjà PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀvÀðªÀå ºÁUÀÆ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀzÀAvÉ CrØ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. JA.J¸ï. §Ä¼ÀîPÀÌ£ÀªÀgï, ¦L, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

3] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/09 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 13-04-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è mÁåçPÀÖgÀ ºÉÆqÉzÀ ¸ÀA§AzÀ ¦ügÁå¢ azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀA¢ gÀÄzÀæ¥Àà ºÀgÀPÀAV ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: vÁ¼ÀPÉÃj vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀ CtÚ vÀªÀÄäA¢jUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀA¢ ±ÀAPÀæ¥Àà ¨Áå½ 2] ®PÀëªÀÄt vÀA¢ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¨Áå½ 3] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀA¢ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¨Áå½ 4] ºÀ£ÀÄAvÀ¥Àà vÀA¢ ¤Ã®¥Àà ¨Áå½ 5] PÀĪÀÅqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀA¢ UÁå£À¥Àà ¨Áå½ 6] ªÀÄÄR¥Àà vÀA¢ UÁå£À¥Àà ¨Áå½ J®ègÀÆ ¸Á: vÁ¼ÀPÉÃj
J®ègÀÆ ¸ÉÃj PÀnÖUÉ, PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ²æà °AUÀ¥Àà J.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:

ªÀÄÈvÀ UÁ¼É¥Àà EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ MAzÀÄ jÃw ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13-04-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄJuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ vÁ£Éà ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ vÀ¤VgÀĪÀ ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃUÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¨ÉÃeÁgÀĪÀiÁrPÉÆAqÀÄ F jÃw ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ UÁ¼É¥Àà EvÀ¤UÉ ªÀÄÄR PÉÊPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E¯Ád PÀÄjvÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ QªÀiïìUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¸ÀAeÉ 5-30 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, April 13, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/09, PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 12-04-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ CAf£É¥Àà vÁ¬Ä UÀAUÀªÀÄä ªÀAiÀÄ: 35, eÁ: ªÀiÁzÀgÀ, G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À, ¸Á|| ºÉƸÀ½î vÁ|| UÀAUÁªÀw, vÀ£Àß C½AiÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ¸Á|| »gÉà dAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÉÆA¢UÉ vÀ¯Á MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ½îUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨Á®PÀgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J-37/ºÉZï-2896 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà FvÀ£À ¸ÉÊPÀ°èUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C®è°è ºÀjvÀªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà JqÀºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀÄÄPÁÛgï ¥Á±Á, ºÉZï.¹.128 ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/09 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ: 13-04-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀAUÁªÀw -PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CAzÀgÉà ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï£À vÉÆÃlUÁjPÉ D¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-36/6649 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÁQgÀĪÀ ¨ÁAqïUÀ®ÄèUÀ½UÉ lPÀÌgï ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ D¼ÀªÁzÀ vÉVÎUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV E½¹zÀÝjAzÀ vÉÆÃlUÁjPÁ D¦üøï£À PÀA¥ËAqï UÉÆÃqÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ §® PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄïÉ, vÀÄnAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®UÁ®zÀ »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ gÀnÖUÉ ¨sÁj ¥ÀæªÀiÁtzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgï £Á¹ÃgÀ vÀAzÉ UË¸ï ªÉÆû¢ÝÃ£ï ªÀAiÀÄ: 20, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ¯Áj £ÀA: PÉJ-36/6649 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï, ¸Á|| vÀ®ªÀiÁj vÁ/f|| gÁAiÀÄZÀÆgÀ EvÀ¤UÉ JqÀUÁ®zÀ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¯ÁjAiÀÄÄ ¸ÀA¥ÀÆtð dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L-2 ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2009 PÀ®A PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPïÖ :

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-04-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 17-15 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] FgÀ¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ 40 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:ºÉƸÀ½î. 2] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¨ÉÃPÀj 33 ªÀµÀð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÉƸÀ½î. 3] PÀj§¸À¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà eÁ:G¥ÁàgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÉƸÀ½î. 4] UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀiÁd¥Àà ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁ: ¨ÁgÀPÉÃgÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÉƸÀ½î. 5] AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ PÉÆlæ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 30 ªÀµÀð eÁ:ªÁ°äÃQ, G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀ½î. 6]    ¯Á®¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÄÛA¸Á§ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: vÀgÀPÁj ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÉƸÀ½î. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà ¸Á¬Ä¨Á¨Á ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¸ÉàÃmï K¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ²æà RªÁ¸À ¸ÀĨÁ£À ¸ÁºÉç, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï r¹L© WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3,580-00, 52 E¸ÉàÃmï K¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥Áè¹ÖPï aîªÀ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

4] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/09 PÀ®A. 498(J), 304(©) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ:

ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà zÁ¸À¥Àà£ÀªÀgï ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: UÁtUÉÃgÀ G: ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á: UÀÄvÀÆÛgÀ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð. EªÀ½UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ UÀÄvÀÆÛgÀ UÁæªÀÄzÀ ©üêÀÄ¥Àà¤UÉ ªÀÄzÀĪÉà ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EªÀjÃgÀªÀgÀÆ C£ÀÆ£ÀåªÁVzÀÄÝ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÁUÀ ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀ CAvÁ 50,000=00 gÀÆ/- UÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ CzÀgÀ°è 25,000==00 gÀÆ//- UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ §AUÁgÀ ¨É½î PÉÆnÖzÀÄÝ ¨ÁQ E£ÀÆß 25,000=00 gÀÆ//-UÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀzÀÄ ¨ÁQ EzÀÄÝ CzÀgÀ «µÀAiÀĪÁV UÀAqÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß ºÉÆr§r ªÀiÁr «µÀ ¸Éë¹ ¸ÁAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ²æà §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, April 11, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/09 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÉÆArºÁ¼À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: UÁtÂUÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ®PÀªÀÄUÀÄ¼É vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.04.2009 gÀAzÀÄ ªÀzÀUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ®UÀßzÀ ¤«ÄvÀå UÀÄqÀì DmÉÆà £ÀA. PÉ.J 37-6324 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ®UÉÃgÁ PÁæ¸À zÁn ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝAvÉ £ÀªÀÄä ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV Nr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀ®UÉÃgÁ PÀqÀ¬ÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J. 37- nJ.1694/nJ.1695 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ PÁ°UÉ ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ¸Á: vÀ¼ÀPÀ®è EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²ªÀ¥Àà ºÉZï.¹ -111 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 86/09 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.04.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ E.J¸ï UÀuÉñÀ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÉAPÀlzÀÄUÁð ¥Àæ¸Á¸À FzÀ¯Á ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: dUÀ¥Àw ¥Ë°Öç ¥sÁªÀið£À°è ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á: gÁdªÀÄAræ f: PÁQ£ÁqÀ ºÁ:ªÀ: dUÀ¥Àw ¥Ë°Öç ¥sÁªÀÄ𠧸Á¥ÀÇgï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 18.03.2009 jAzÀ £ÀªÀÄä ¥sÁªÀÄð £À°è ¸ÀÆ¥ÀgÀªÉʸÀgï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ J¸ï. ±ÀAPÀgï FvÀ£ÀÄ ¥sÁªÀÄð PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢gÀĪÀÅ¢®è £Á£ÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ® ¥sË°Öç ¥sÁªÀÄðUÀ¼À PÀqÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw ±É¯Á EªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À EgÀÄ«PÉ §UÉÎ EzÀĪÀgÉUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ±ÀAPÀgÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAwgÀÄvÀÛzÉ. 1] ºÉ¸ÀgÀÄ : J¸ï. ±ÀAPÀgï vÀAzÉ UÀ¢UÉ¥Àà ±ÉlÖgï 2] ªÀAiÀĸÀÄì : 40 ªÀµÀð eÁ: ±ÉlÖgï ¸Á: vÀgÀ¼ÀPÀnÖ vÁ: PÀÄAzÀUÉÆüÀ. 3] ZÀºÀgÉ : PÉÆÃ®Ä ªÀÄÄR, vÀ¯ÉAiÀÄ°è 3-4 EAZ GzÀÝzÀ PÀ¥ÀÅöà PÀÆzÀ®Ä vɼÀî£É ªÀÄPÀlÄÖ 4] ªÉħtÚ    : PÉA¥ÀÅ ªÉħtÚ 5] JvÀÛgÀ: 5 ¦üÃm 5 EAZÀÄ 6] §mÉÖUÀ¼ÀÄ    : ©½ §tÚzÀ ¥Àů ±Àlð, PÀ¥ÀÅöà§tÚzÀ ¥ÁåAm zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj J¸ï. ±ÀAPÀgÀ£À §UÉÎ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-04-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07-40 UÀAmÉUÉ AiÀÄgÀqÉÆÃt UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ¨sÉÆë ªÀAiÀiÁ: 28 eÁ; ¨sÉÆë (ªÀqÀØgÀ) ¸Á; AiÀÄgÀqÉÆÃt EZÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÀÝ JA§ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£Àå ¦L r¹L© WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 515-00, ªÀÄmÁÌ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

Friday, April 10, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/09 PÀ®A. 279, 304 (J) L.¦.¹.

¦AiÀiÁ𢠤î¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ¨Éë£ÀVqÀzÀ 45 ªÀµÀð ¸Á// ¨ÉtPÀ¯ï ºÁ°ªÁ¹Û §l¥À£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CgÉÆæ AiÀĪÀĺÀ PÀæPÀì ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. Zɹ £ÀA 02 J¥sï 5 PÉ 128272 EAf£ï £ÀA 5 PÉJ 128272 ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆÃwÛ®è vÀ£Àß AiÀĪÀĺÀ PÀæPÀì ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀÄß CwªÉÃUÀ C®ÌPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹zÀÝ¥Àà¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀjAzÀ ¨ÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ AiÀÄ®§ÄUÁð ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/09 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÀ½î ªÀAiÀÄ: 39 eÁ: »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ G: ¯Áj qÉæöʪÀgï ¸Á: CtÂÚUÉÃj vÁ: £ÀªÀ®UÀÄAzÁ f: zsÁgÀªÁqÀ, ¢£ÁAPÀ: 08.04.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 25 ¹- 158 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÉÄÊ£Àì ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É½îPÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ J£À.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ VtUÉÃgÁzÀ §UÀ£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 25 ©-8448 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀzÀ°è £ÀªÀÄä Qè£Àgï ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/09 PÀ®A. 366(J) L.¦.¹.

¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®PÀëöäªÀÄä UÀAqÀ ºÀÄ°UÉÃ¥Àà ¨sÀdAwæ 50 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// »mÁß¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £À£ÀUÉ E§âgÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁr G¥ÀfêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄvÉÛÃªÉ £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀvÀߪÀÄä 15 ªÀµÀð £ÀªÀÄÆäj£ÀªÀ£ÁzÀ gÁeÉñÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ºÉÆÃmɯÉÎ PɼÀzÀ 4 wAUÀ¼À¤AzÀ ªÀÄĸÀj PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݼÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀvÀߪÀÄä aPÀ̪À½¤AzÀ®Æ ¦üÃqÀì §gÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 27/3/09 gÀAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¦Ãqïì §A¢zÀÄÝ CUÀ gÁeÉñÀPÀĪÀiÁgÀÄ §AzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV aQvÉì PÉÆqÀĸÀÄvÉÛãÉAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ°®è £Á£ÀÄ §¼Áîj ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹UÀ°®è ¸ÀzÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀvÀߪÀÄä½UÉ ¸ÀzÀgÀ gÁeÉñÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ §®vÁÌgÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢ªÀÄzÀ CxÀªÁ zÀĪÀiÁðUÀPÉÌ vÀ¼ÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£ÉÆà CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨Á oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, April 9, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/09 PÀ®A. 279, 338, 304 (J) L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ¤AUÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÇ. ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 32 eÁ: ªÁ°äÃQ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aPÀÌ©ÃqÀ£Á¼À vÁ: AiÀÄ®§ÄUÀð EªÀgÀÄ MAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08.04.2009 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ°è eÁvÉæ EzÀÄÝzÀjAzÀ eÁvÉæ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ¯ÉAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:30 UÀAmÉUÉ Q£Áß¼À UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ Rjâ ªÀiÁr ªÁ¥À¸ï £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ¯ÉAzÀÄ Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ £ÀªÀÄÆägÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ FgÀ¥Àà ¨sÀdAwæ JA¨ÁvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁg ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37 ºÉZï-2356 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ, «ZÁj¸À®Ä £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, £Á£ÀÄ DvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12:45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Q£Áß¼À-ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É Q£Áß¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ MAzÀÄ ElÖAV ¨sÀnÖ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ FgÀ¥Àà ¨sÀdAwæ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ EzÀÝ MAzÀÄ ¤Ã®Vj VqÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, vÁ£ÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁjà M¼À¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñï .«. ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/09 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ C£ÀégÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀ¸ÉãÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 21, eÁ: ªÀÄĹèA, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á|| §¸Á¥ÀlÖt, vÁ|| UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ: 08-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ gÁªÀÄtÚ CAUÀr ¸Á|| «oÀ¯Á¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¸Á|| §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÉÆA¢UÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV DmÉÆà £ÀA: PÉJ-37/6121 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀA¦è ªÀÈvÀÛzÀ°è ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV M«ÄäÃAzÀ MªÀÄä¯Éà ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à JqÀªÀÄUÀίÁV ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ, CzÀjAzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ gÁªÀÄtÚ CAUÀr ¸Á|| «oÀ¯Á¥ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ C®èzÉà JqÀ ªÉÆÃtPÁ®zÀ PɼÀUÉ ºÁUÀÆ JqÀ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¸Á|| §¸Á¥ÀlÖt EªÀ½UÉ JqÀ PÉÊUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà CªÀ¼À JqÀPÁ°UÉ M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ DmÉÆà ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄ-ªÉÊUÀgÀåUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ²æà QæµÀÖ¥Àà J.J¸ï.L-2 ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¹.ºÉZï. gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀA ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀÄä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:- 07-04-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:30 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ «£ÀAiÀÄvÉÃd ªÀAiÀĸÀÄì 13 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ²æÃgÀªÀÄå ªÀAiÀĸÀÄì 10 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ²æà ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ²PÀëPÀgÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ lÆåµÀ£ï PÁè¸ï£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ MAzÉà ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï §gÀ®Ä gÁªÀÄÄ FvÀ£À QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁn §gÀÄwÛzÁÝUÀ vÀÆ¥sÁ£À ªÁºÀ£À £ÀA§gï: PÉ.J-36/ JA-3902 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ «£ÀAiÀÄvÉÃd FvÀ£À JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÁUÀÆ JqÀUÁ°UÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃgÀªÀÄå½UÉ JqÀ ªÉÆtPÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà EzÀÝ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÁªï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ £ÉÆÃr £À£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ qÁ: ¨Á§ÄgÁªï EªÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¸À®Ä PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DzÀgÉ ¨Á§ÄgÁªï qÁPÀÖgÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ zsÀ£ÀgÁd EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ NA ¸Á¬Ä DxÉÆðÃ¥ÉrPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ ªÀÄzsÁåºÀß ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ PÉøÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ, ªÀÄPÀ̼À aQvÉìUÁV ªÉZÀѪÀ£ÀÄß £Á£Éà ¨sÀj¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀzÉà ¸ÀĪÀÄä£ÁzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢: 08-04-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ªÁºÀ£À ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ RZÀð£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢¯Áè. ¤ÃªÀÅ ¨ÉÃPÁzÀgÉ PÉøÀÄ ªÀiÁrPÉƽî CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ alÆÖj ªÉAPÀlgÁªÀ EªÀjUÉ w½¸À®Ä ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DzÀgÉ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÁ¥À¸ï §A¢zÀÄÝ, CªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¸À®Ä wêÀiÁ𤹠FUÀ vÀqÀªÁV £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß PÀÆrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/09 PÀ®A. 14, 15 ¸À»vÀ 32, 34, 38(J) PÉ.E. PÁAiÉÄÝ 1965.

DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÁ¼É¥Àà EvÀ£ÀÄ ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ¥Á£À ±Á¥ï£À°è ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æÃ. RªÁ¸ï ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç ¦.L. r.¹.L.©. WÀlPÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ 57 ¨Ál° gÁAiÀÄ® UÉÆ®Ý «¹Ì ªÀÄvÀÄÛ 41 ¨Ál° Njf£À® ZÁAiÀÄì MlÄÖ C.Q. 3767.12/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/09 PÀ®A. 14, 15 ¸À»vÀ 32, 34, 38(J) PÉ.E. PÁAiÉÄÝ 1965.

DgÉÆæ «gÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà F½UÉÃgÀ 44 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ¥Á£À ±Á¥ï£À°è ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æÃ. RªÁ¸ï ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç ¦.L. r.¹.L.©. WÀlPÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ 62 ¨Ál° «AqÀ¸Àgï r®PÀì «¹Ì ªÀÄvÀÄÛ 152 ¨Ál° N®Ý vÀªÀgÉãÀ «¹Ì MlÄÖ C.Q. 6458.40/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, April 6, 2009

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 80/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 05.04.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ±ÀªÀiÁð ¸Á: UÉÆïÁUÀªÀÄAzÀgÀ, ¨sÀUÀvÀ²æà £ÀUÀgÀ UÁé°AiÀÄgï (JA.¦) EªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 05.04.09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5:30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA. Dgï.eÉ 30 fJ-1130 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ PÀȵÀÚUÉÆÃ¥Á¯ï ±ÀªÀiÁð ºÁUÀÆ EvÀgÉà E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÄʸÀÆj¤AzÀ mÉÊgï UÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ- PÀĵÀ×V J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ »gÉøÀƽPÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ¯Áj qÉæöʪÀgï £ÁzÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ PÀȵÀÚUÉÆÃ¥Á¯ï ±ÀªÀiÁð£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀfêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ £Àqɹ ¥À°ÖªÀiÁr¹zÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ EvÀgÀjUÀÆ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ¤UÀÆ C®è°è ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ PÀȵÀÚUÉÆÃ¥Á® ±ÀªÀiÁð EªÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñï .«. ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.60/2009 PÀ®A. 171 (E) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 05-04-09 ªÀÄÄAeÁ£É 12 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀAqÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ PÀĵÀÖVAiÀÄ J£ïºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è UÉÆÃPÀÄ® qÁ¨ÁzÀ »AzÀÄUÀqÉ PÁAUɸï PÁAiÀÄðPÀvÀðjUÉ HlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä UÀÆPÀÄ® qÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ SÁ²ÃA¸Á§ PÀ¯Á®§Ar EªÀgÀÄ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ C©üªÀiÁ¤ EzÀÄÝ ¸ÀzÀå ZÀÄ£ÁªÀuÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀlÖtzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁAUÉ¸ï ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ ¸ÀªÀiÁªÉñÀPÉÌ §gÀĪÀ d£ÀgÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀvÁÌgÀ PÀÆlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAX¹zÀÄÝ CAvÁ w½zÀħA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ C£ÀßzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ CzÀgÀ°è£À C£ÀߪÀ£ÀÄß d£ÀgÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ Hl ªÀiÁqÀÄvÁÛ DZÉEZÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è HlPÉÌ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÝ MlÄÖ LzÀÄ ¹®égÀ ¨ÉÆÃUÀÄt ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÀÄÄZÀѼÀ JgÀqÀÄ PÀ¥ÀVÃgÀ J¯Áè CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ: 6,900=00 gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/09, PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀtÚ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥ï £ÀA: PÉJ-26/JªÀiï-175 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä HgÁzÀ §gÀUÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï£À°è M§â DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: PÉ.J-22/J-7840 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽwzÀÝ fÃ¥ï£À ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ fÃ¥ï£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ -±ÉÆà dRAUÉÆArzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ªÉÆÃtPÁ®zÀ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 29/2009 PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹

¢£Á0PÀ: 04-04-2009 gÀ0zÀÄ gÁwæ 11-30 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉPÀ¯ »AzÀÄUÀqÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà AiÀiÁzÀªÁqÀ EvÀ£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð¢AzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃgÀmÁUÀ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä zÁn gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉPÀ®£ÀÄß CweÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹zÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤AiÀÄAvÀætUÉƼÀîzÉ ¹ÌÃqÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ CgÉÆævÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÀ¼ÀPÀ¥Àà FvÀ¤UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÅlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA.63/09 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹.

ªÉÆzÀ®£É ¥Ánð- AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ JgÀqÀ£É ¥Ánð - ºÀĸÉãÀ ¦ÃgÀ vÀAzÉ ¥sÀQgÀÄ¢Ý£ï ¸Á¨ï 25 ªÀµÀð,¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä, d.PÀ®ÄÎr ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ, MazÀ£É ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁjzÀÄÝ ªÀÄÄAUÀqÀ gÀÆ.500/- PÉÆnÖzÀÄÝ ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ CzÀPÉÌ £ÀA E¯Áè PÉýzÀÝPÉÌ EAzÀÄ JgÀqÀÄ ¥Ánð£ÀªÀjUÉ dUÀ¼ÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝ £À£Àß UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §A¢zÀÝjAzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

¥ÀæPÀgÀt zÁR¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, April 5, 2009

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 79/09 PÀ®A. 447, 504, 506 L.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.04.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå eÉ.JA.J¥sÀ.¹ PÉÆ¥Àà¼À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉÊ® ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¨Á彺Á¼À ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð ¸Á: »gÉèÉƪÀÄä£Á¼À vÁ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ »gÉèÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð. £ÀA. 187/2J d«ÄãÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 28.03.09 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀªÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀgÀr ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀgÀr EªÀgÀÄ ºÀAaPÉ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨sÀÆ«Ä ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñï .«. ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA- 30/09 PÀ®A 504,506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 [1] [10] J¸À ¹/ J¸À n DPÀÖ 1989

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04-04-2009 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JA. UÀAmÉUÉ ¨Á®gÁd Dgï. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ CzÀåPÀëgÀÄ vÁ®ÆPÀ bÀ®ªÁ¢ ªÀĺÁ¸À¨sÁ [j] EªÀgÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁrzÀ ¦gÁå¢ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ²æêÀÄw qÁ: ªÀĪÀävÁeï ¨ÉÃUÀA EªÀgÀÄ aPÉÌãÀPÉÆ¥ÀàzÀ ªÉÊzÁå¢PÁjUÀ¼ÁVzÀÄÝ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¤ªÀð»¸ÀzÉà «£ÁPÁgÀt ZÉ®ªÁ¢ ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÉÄÃ¯É ¦gÁå¢ ¤ÃrzÁÝgÉ CAzÀgÉ vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸À®Ä ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ¥Àà ZÉ®ªÁ¢ EªÀgÀÄ 1-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆÃUÀåPÉÃAzÀæPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁ»w CPÀÄÌ C¢¤AiÀĪÀÄzÀr £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁ»w PÉý¢ÝAiÀiÁ ºÉÆ¯É ¸ÉƼÉêÀÄUÀ£Éà £Á£ÀÄ aQvÉì ¤ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè ºÉÆÃUÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÉ ªÉÄïÁ¢PÁjUÀ½UÉ w½¸ÀÄ £À£Àß ªÉÄð£À PÀA¥ÉèÃAmï ªÁ¥À¸ÀÄì vÀUÉzÀÄPÉƼÀî¢zÀÝgÉ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ºÁQ M¼ÀUÉ vÀ¼ÀÄîvÉÛÃ£É ºÉƯÉAiÀÄ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Éà JAzÀÄ ºÁUÀÆ ¤ªÀÄUÉ ¸ÀPÁðgÀ PÉÆlÖ ¸Ë®§åUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁUÀzÉà £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ §A¢gÉãÀ ¯ÉÆà ªÀiÁ¢UÀ - ºÉƯÉAiÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà JAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÁÝgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 27/2009 PÀ®A 110 E ªÀÄvÀÄÛ ¹ ¹Dg惡

¢£Á0PÀ: 04-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁzÁå£Àí 12-30 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ PÉ.J¸ïDgÀn. §¸À¸ÁÖ÷åAqÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §¸À¸ÁÖ÷åAqÀzÀ°è ºÉÆUÀÄ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¨sÀAiÀÄ©vÀgÁVzÀÄÝ EªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÉåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀV¹zÀÄÝ EzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 28/2009 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ

PÁuÉAiÀiÁzÀ ®ÄPÀªÀiÁ£ CºÀäzÀ vÀ0¢ ¸ÉëÄgÀ CºÀäzÀ ¸Á: ªÀÄ0qÀ¯ a0vÁPÀÄ0mÁ EvÀ£ÀÄ »gÉêÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄĹè0 d£Á0UÀzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ CgÀ©â ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëPÀ C0vÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EvÀ£ÀÄ ¢£Á0PÀ: 18-03-2009 gÀ0zÀÄ »gÉêÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄ¢0zÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ E°èªÀgÀUÉ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè C0vÁ ¦AiÀiÁð¢ü EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] UÀAUÁªÀw (UÁæ) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 62/09 PÀ®A.323,354,504, L.¦.¹.

¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀjUÉ ªÉÆzÀ°¤A®Ä ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À«zÀÄÝ EAzÀÄ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ CªÀZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄR ¥ÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ (.)¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

7] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.21/09 PÀ®A.279,338 L¦¹. gÉ/« 187 L.JA.« AiÀiÁPïÖ..

¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀÄzÀæªÀÄĤ 16 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸ÉÃj «oÀ¯Á¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ .PÁgÀt ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ JgÀqÀÄ PÁ®ÆUÀ¼À vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ CzÉ (.)¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

8] C¼ÀªÀAr oÁuÉ AiÀÄÄrDgï. £ÀA 04/09 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹.

¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ¤AUÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¢.31-3-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0400 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉ M¯É ºÀZÀÄѪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ¹gÉUÉ vÀUÀÄ° ªÉÄÊAiÀįÁè ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½îUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ CzÉ DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ 4-4-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

9] PÉÆ¥Àà¼À (£À) oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.99/09 PÀ®A.504,506,L.¦.¹.

¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £À£Àß UɼÉAiÀĤUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆr¹¢Ýj £À£ÀUÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆr¹ ¥Álð£Àgï DV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÉÆt CAvÁ CAzÁUÀ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ £Á£ÀÆ AiÀiÁjUÀÄ ºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆr¹®èªÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ DPÉUÉ CªÁZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ (.) ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

10] PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.57/09 PÀ®A.107 ¹.Dgï.¦.¹

¸ÀzÀj ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ Hj£À°è PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ M§âjUÉƧâgÀÄ Gj£À°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAw ¨sÀAUÀ GalÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß »UÉ ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ K£ÁzÀgÀÄ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀ§ºÀäzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

11] PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.58/09 PÀ®A.107 ¹.Dgï.¦.¹.

¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢ zÁgÀgÀÄ »gÉ ªÀÄ£ÁߥÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ Hj£À°è PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ M§âjUÉƧâgÀÄ Gj£À°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAw ¨sÀAUÀ GalÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß »UÉ ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ K£ÁzÀgÀÄ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀ§ºÀäzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

12] PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.59/09 PÀ®A.323,504,506 L.¦.¹..

¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ «£Á PÁgÀt ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆrwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠤rzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

Saturday, April 4, 2009

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.90/09 PÀ®A.279,338 L.¦.¹.

¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ E¥sÁð£ï vÀAzÉ C§Äݯï UÀ¥sÀÆgï 25 ªÀµÀð ªÀÄĹèÃA ºÁ.ªÀ.ºÉƸÀ¤AUÁ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.25/ªÉÊ.8908 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ ªÀÄÄfÃ¥sï 25 ªÀµÀð gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ UÁæ.¥ÀA.PÀbÉÃj ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉÆæ -1 zÁªÀÇzï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.25/qÀ§Æè 8104 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝPÉÌ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀjUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ £À°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß 79/09 PÀ®A.447, 504,506, gÉ.«.34 L.¦.¹.

¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉÊ® ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¨Á彺Á¼À 70 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// »gÉèÉƪÀÄä£Á¼À vÁ// PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀgÀr 45 ªÀµÀð [2] ®PÀëöäªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀgÀr 45 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á// »gÉèÉƪÀÄä£Á¼À EªÀj§âgÀ £ÀqÀÄªÉ d«ÄãÀ ¸ÀªÉð £ÀA.187/2.J C¼ÀvÉ 3. JPÀgÉ 36 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl [M§âjUÉƧâgÀÄ] ªÀiÁr dUÀ¼À DrPÉÆAqÀÄ FUÁUÀ¯Éà SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA. 47/09 £ÀªÉÆâ¹zÀ PÀ®A. CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ [ PÉÆÃl gÉÃ¥sÀqïð PÉøï ]

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 44/09 PÀ®A 279, 337, L¦¹

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

¢£ÁAPÀ: 03-04-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀªÀÄä ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉÃj PÁgÀlV¬ÄAzÀ ªÁ¥Á¸ vÀªÀÄä UÁæªÀÄ dÆgÀlV mÁA.mÁA. UÁV £ÀA: PÉ.J-37/4699 gÀ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgÀ mÁA.mÁA. UÁr ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁA.mÁA. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÀqÉªÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ MªÉÄäPÉ JqÀPÉÌ §¢UÉ wjV¹zÁUÀ DUÀ UÁrAiÀÄÄ DAiÀÄ vÀ¦à JqÀ ªÀÄUÀ먀 ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ mÁA.mÁA. £À°èzÀÝ EvÀgÉ 3 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ºÀÄrVUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ

4] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 26/2009 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢£Á0PÀ: 03-04-2009 gÀ0zÀÄ ¯Áj £À0: J.¦-02-AiÀÄÄ-6228 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁ¼À0§j ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆ0qÀÄ ªÀÄzÁæ¸ÀUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð ªÀiÁUÀðªÁV ¸ÁAiÀÄ0PÁ® 6-00 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÄ¢æPÉÆlV UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄ0zÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ wgÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢0zÀ Nr¹PÉÆ0qÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¯Áj ¤AiÀÄ0vÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽwÛzÀÝ 1] ¸ÀtÚ zÀÄgÀUÉñÀ 2] zÉÆqÀØ zÀÄgÀUÉñÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉà jÃw ¯Áj ªÉÄî"sÁUÀ PÀĽwÛzÀÝ w¥Éà¸Áé«Ä EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PɼÀ"sÁUÀ ¹QÌ ºÁQPÉÆ0qÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ

5]PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA- 29/09 PÀ®A 353,342,385,504,506 L¦¹ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ aPÉãÀPÉÆ¥Àà ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ°è ªÉÊzsÁå¢PÁj PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ aPÉãÀPÉÆ¥Àà UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ EvÀ£ÀÄ ¦.JZï.¹AiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr D¸ÀàvÉæAiÀÄ C£ÁªÀ±ÀåPÀªÁV ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ E®èzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÉ £ÀPÀ®Ä ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ ºÁUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄQAiÀÄgÀ ¸À¨ï ¸ÉAlgÀ C£ïmÉæÃqÀ ¥sÀAd£À dªÀiÁ RZÀÄð £ÀPÀ®Ä ¥Àæw PÉÆqÀĪÀAvÉ eÉÆÃgÀÄ zsÀé¤ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÁ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ ¦ºÀZï¹AiÀÄ ¥sÀAqï ªÀÄAdÆgÁzÀ 2 ®PÀë 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ°è RZÀÄð ªÉZÀÑ vÉÆÃj¸ÀÄ E®èªÁzÀgÉ £À£ÀUÉ 20 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ QjQj ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ºÉÃUÉ £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛ ªÀiÁqÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ªÀiÁ»w PÉÆlÖgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ £ÀAvÀgÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀĪÀ gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑ a®PÀ ºÁQ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀð UÀAmÉ ªÀgÉUÉ PÀÆrºÁQzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀgÉÆÃd EªÀ¼À£ÀÄß D±Á vÀgÀ¨ÉãwUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ E®èªÁzÀgÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆvÀÄÛ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥Éưøï PÉøÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É CmÁæ¹n PÉøÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¨sÀAiÀÄ ¸ÀºÁ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Friday, April 3, 2009

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 78/09 PÀ®A. 498(J), 324, 506, L.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02.04.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ©üêÀĪÀé UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ §Ä¯ÉØÃgï ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħg G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: Q£Áß¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢: 02.04.09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà §Ä¯ÉØÃgï EvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ PÀÆ° ªÀiÁr ¸ÀA¥Á¢¹zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀÄÝ £Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ¢®è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ G¥ÀªÁ¸À EgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ CA¢zÀÝPÉÌ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀnÖUÉ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ §rzÀ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀÄ §r¹PÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ EªÀgÀÄ §A¢zÀÝPÉÌ ¤Ã£ÀÄ G½zÀÄPÉÆAr E®è¢zÀÝgÉ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄwÛzÉÝ ªÀÄÄA¢£À ¸À® ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñï .«. ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¨ÉªÀÇgÀÄ oÁuÉ: 21/2009 PÀ®A 279,338,304[J] L.¦.¹. ºÁUÀÆ 134 ¸À»vÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ:- 02-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAm ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÆ PÀ®è¨sÁ« UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®è¥Àà ªÉÄÃn gÀªÀgÀÄ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖVUÉ ºÉÆV ªÁ¥Á¸ï HjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-10 dqï-2117 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀAvÉ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄÉÆäÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 PÀÆå-1942 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÀgÁ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ ¦ügÁå¢UÉ £ÉÃzÀݪÀjUÉ ºÁ¬Ä¹ ¦ügÁå¢UÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀªÀgÁ¤UÉ §®UÉÊUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀPÀÌrUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ ¯ÁjAiÀÄ UÁ° ºÁ¬ÄzÀÄ ªÀÄÆUÀ°è, ¨Á¬ÄAiÀÄ°è gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3) vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 143,147,323,324,504,506(2) gÉ/« 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 05-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéµÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) AiÀÄ®§ÄUÁð: ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/09 PÀ®A 498(C) 323,504,506, L¦¹

DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À UÀ0qÀ¤zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ zÀÄrzÀ vÀAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢£À¤vÀå zÉÊ»PÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr E0zÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-04-2009 ªÀÄzÁå£Àí 03-00 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½0zÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 15/2009 ,PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 31-03-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ Q¶ÌAzÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉ£Á¯ï£À°è ¨ÉÃqÀªÉAzÀgÀÆ ¸ÀºÀ FeÁqÀ®Ä ¤Ãj£À°è zsÀĪÀÄÄQÌzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ ¤Ãj£À gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ K¼À®Ä DUÀzÉà ªÀÄļÀÄV ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgï E£ÁAzÁgÀ JA§ÄªÀªÀgÀÄ CAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ±ÀªÀ ºÀÄqÀÄQ¸À®Ä «£ÀAw¹ PÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ©¦£ï PÀĪÀiÁgÀ£À ±ÀªÀªÀÅ dAVè ¹ÃªÀiÁzÀ ¦Pï C¥ï qÁåªÀiï£À°è ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-02-04-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä ¥À«ðãï gÀƪÀiÁ¤ EªÀgÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ £ÀAvÀgÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ. ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008