Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, April 29, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/09 PÀ®A 279, 337, 338, 283, 304[J] L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 28-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ºÀA¦AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÁÌV vÀªÀÄä ªÀiÁgÀÄw-800 PÁgÀ £ÀA. PÉJ-25/JªÀiï-4095 vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj PÁj£À°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢üzÁgÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀA¦UÉ ºÉÆÃV ºÀA¦AiÀÄ°è zÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ºÀA¦¬ÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ §gÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 29-04-2009 gÀAzÀÄ 01-00 J.JA.¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¨sÁ£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ L.©. ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÉå MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉJ-25/©-9181 CqÀتÁV ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ »AzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ ºÉÆÃV ¤AvÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-31/5390 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ªÀiÁgÀÄw PÁjUÉ »A¨ÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁgÀ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-25/©-9181 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁgÀÄw PÁj£À°èzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀļÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀAvÀªÀiÁ¯Á EªÀ½UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖV D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2009 PÀ®A 457,380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 28-04-2009 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ±ÉnÖ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ±ÉnÖ 45 ªÀµÀð, G: ªÀiÁgÀÄw D¬Ä¯ï ¸ÉAlgï CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-04-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 28-04-2009 gÀAzÀÄ 07-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀįÉèñÀégÀ PÁA¥ÉèPÀì£À ±Á¥À £ÀA. 05 gÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁgÀÄw D¬Ä¯ï ¸ÉAlgï CAUÀrAiÀÄ zÉÆqÀØ µÀlgÀìUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÉUÉzÀÄ µÀlgÀì£À ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉAqï ªÀiÁr zÉÆqÀØ µÀlgïì vÉgÉzÀÄ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃV PÁåµï qÁæzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 45,000-00 UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L. (C.«) gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

Tuesday, April 28, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/09 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 27-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ±ÉõÀVjgÁªï vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀgÁªï ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á vÁ: PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâgÀÄ ªÀiÁl®¢¤ßAiÀÄ°è JªÉÄäà Rj¢UÉ ºÉÆV ªÁ¥Á¸À £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ G¥À஢¤ß ©æÃd ºÀwÛgÀ JqÀUÀqÉ gÉÆÃr£À ¨ÁdÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÀ« vÀA¢ PÀȵÀÚgÁªï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 ºÉZï-6460 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ vÁ: PÉÆ¥Àà¼À. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âjUÀÆ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üÃgÁå¢UÉ §®UÁ® VgÀQ ºÀwÛgÀ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÀgÀ¤UÉ §®UÁ® ZÉ¥Éà ªÀÄÄjzÀAvÁVzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2009 PÀ®A 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄAqÀ®ªÀÄj PÁæ¸ïzÀ°è ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁgÀĪÀzÀPÉÌ ¸ÁV¸ÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹-288, 19, 407 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁæ¹UÉ ºÉÆV zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄÝ CªÀgÀ°è «AqÀ¸Àgï r®PÀì «¹Ì 180 JA.J¯ï 48 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CA:Q: 2400=00 ºÁUÀÆ Njf£À¯ï ZˬĸÀ r®¸ÀÌ «¹Ì 180 J0.J¯ï 6 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CA:Q: 300/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt 60=00 gÀÆ/- ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-14 ºÉZï-2793 CA:Q: 8,000=00 gÀÆ/- d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA:5/09 PÀ®A:174 ¹Cg惡:

¢£ÁAPÀ: 27-04-09 gÀAzÀÄ 1-15 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà zÁåªÀÄuÁÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà qÉƽî£À, ªÀ:35ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ G:ZÀºÁ ºÉÆÃl¯ï, ¸Á:PÁvÀgÀQ gÉÆÃqï, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æñÉÊ®¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà qÉƽî£À, ªÀ:30ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ vÀgÀºÀ ªÀiÁ£À¹PÀ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmɬÄAzÀ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è J°èAiÉÆà K£ÉÆà ¸Éë¹ ²æñÉÊ®£ÀUÀgÀzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ, DvÀ£À ¨ÁAiÀÄ°è £ÉÆgÉ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ DvÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ.JA.J¸ï. §Ä¼ÀîPÀÌ£ÀªÀgï, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, April 27, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 279, 304[J] L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 26-04-09 gÀAzÀÄ 10-30 ¦.JAPÉÌ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ ¨Á®£ÀUËqÀ FvÀ£À C½AiÀÄ£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀA/ AiÀÄAPÀtÚ ¨ÁåUÀªÁl ªÀAiÀiÁ 24 eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. dAUÀgÀºÀ½î EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ ¨Á®£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®£ÀUËqÀ£À UɼÉAiÀÄ ±ÀgÀtUËqÀ ªÀÄƪÀgÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 25 eÉ. 5433 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆüÀV GtÚ®Ä UÀÄqÀÄjUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸À vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §AzÀÄ ¥ÀA¥Á PÁA¥ÉèPÀì ºÀvÀÛgÀ UÁr ¤°è¹ ªÉÄÃWÀ£Á ¨ÁgÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¨ÁgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀtUËqÀ E§âgÀÄ §ArAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÄãÀÄ w£Àß®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨Á®£ÀUËqÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥ÀA¥Á PÁA¥ÉèPÀë PɼÀUÉ vÉVΣÀ°è ©zÀÄÝ ¨ÁjUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æà ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánî ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/09 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ gÀ¦üÃPï vÀAzÉ ªÀ°¸Á¨ï 35 ªÀµÀð ¸Á// ¸ÀAdAiÀiï PÁ¯ÉÆä ¨sÀzÁæªÀw ²ªÀªÉÆUÀÎ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ DgÉÆæ ²ªÀgÁd UËqÀÄæ LµÀgÀ PÁåAlgï £ÀA.PÉ.J.14/J-4645 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// ¨sÀzÁæªÀw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀzÁæªÀw¬ÄAzÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ C«Ä£ÀUÀqÀ PÀÄj¸ÀAvÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ J£ï.ºÉZï.13 gÀ¸ÉÛ G¥À஢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ Q¯ÉÆëÄlgï PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝPÉÌ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¸À°AUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2009 PÀ®A 143, 447, 379, 506 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ PÉÆlæAiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁw: dAUÀªÀÄgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw, ªÀÄgÀPÀÄA© ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 17/© EzÀgÀ «¹ÛÃtð 02:00 JPÀgÉ £Á£Éà ¸ÁUÀĪÀ½zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ R¨ÁÓzÁgÀ¤gÀÄvÉÛãÉ. ¢:- 14-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ZÀ£Àß«gÀ¥Àà vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà, CAUÀr, (2) dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Àà CAUÀr (3) µÀtÄäR¥Àà vÀAzÉ ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Àà CAUÀr, (4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà CAUÀr (5) ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà CAUÀr, (6) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà CAUÀr J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÀƼÉÃPÀ¯ï (7) £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄvÁÛ¼À £ÁgÁAiÀÄt¥Àà (8) ¸ÀvÀå vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ªÀÄÄvÁÛ¼À E§âgÀÆ ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ. ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 65 jAzÀ 70 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj £À£Àß d«Ää£À°è £Á£ÀÄ ¨É¼ÉzÀ ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß zËdð£Àå¢AzÀ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj D¹ÛUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ªÀiÁ£Àå GZÀÒ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¸ÀAZÁj ¦ÃoÀ zsÁgÀªÁqÀgÀªÀgÀ°è jmï ¥ÉnµÀ£ïgÀ£ÀéAiÀÄ £À£Àß ¥ÀgÀªÁV DzÉñÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.16/09 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ¥Àà £ÉÃPÁgÀ eÁ// £ÉÃPÁgÀ G.¥Á£À±Á¥ï ¸Á// »mÁß¼À PÁæ¸ï ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ PÁAZÀ£Á ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á//»mÁß¼À EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £É® Mj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁjà ªÀÄ¼É UÀÄqÀÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹r®Ä §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw PÁAZÀ£Á FPÉUÉ ¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄævÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, April 25, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/09 PÀ®A 279, 304[J] L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 24-04-2009 gÀ0zÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ±ÀgÀt¥Àà £ÀgÉÃUÀ® EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ UÉƧâgÀ ºÉÃjPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀgÀªÀÄÄr UÁæªÀÄPÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¨ÉzÀªÀnÖ, ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ J®ègÀÆ mÁæ÷åPÀÖgÀ £ÀA: PÉ.J 37-n-5861 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀgÀªÀÄÄrUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð¢AzÀ §Ar gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ mÁæ÷åPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæ÷åPÀÖjAiÀÄ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ AiÀÄ®è¥Àà zÀÆ¥Àwð EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj mÁæ÷åPÀÖgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à §Ar gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¢§âzÀ PÀqÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É §® §¢UÉ wgÀÄ«PÉÆAqÁUÀ §®UÀqÉ EAf£ï ªÀÄqÀUÁqÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ FvÀ£ÀÄ eÉÆð vÁ¼ÀzÉ ¥ÀÅnzÀÄ mÁæ÷åPÀÖjAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ©zÁÝUÀ mÁæ÷åPÀÖjAiÀÄ §® §l£ï mÁAiÀÄgÀ FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ vÀ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/09 PÀ®A 279, 338, 304[J] L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 24-04-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß »gÉÆÃ¥ÀÅZï £ÀA: PÉ.J-37/ºÉZï-2186 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£Àß vÁ¬Ä gÀAeÁ£ï© ºÁUÀÆ vÀAV ªÀÄ»ªÀÄÄzÁ ¨ÉÃUÀA ªÀ: 10 EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ZÀ¼ÀÆîgÀ PÁåA¥ï¤AzÀ PÁgÀlVUÉ ªÁ¥Á¸ï §gÀĪÁUÀ vÁAiÀĪÀÄä zÉë UÀÄrAiÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄzÀ DgÉÆæ ¤Ã®¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA: PÉ.J.-37/n-4072/73 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÁrUÉ mÁæ÷å°AiÀÄ §®¨sÁUÀ¢AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä gÀAeÁ£À© EªÀ½UÉ JqÀ vÉÆýUÉ JqÀ ºÉÆmÉÖ, JzÉ, ¥ÀPÀÌr, ¨É¤ßUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀAV ªÀÄ»ªÀÄÄzÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä gÀAeÁ£À© EªÀjUÉ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ Vjñï vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà qÉÆîPÀgï ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµð eÁ: PÀàwæAiÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: QrzÁ¼À, ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ QrzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹zÀÄÝ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄvÁÛ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37 / eÉ- 7782 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ©zÀÝ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁ¸À®Ä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉqɸÀÄwÛzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ C¥ÀàtÚ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á: ZËqÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽwzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ CAd£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥À¯ÉèÃzï ¸Á: VtÂUÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EªÀjUÉ C®è°è ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ 108 CA§Ä¯ÉãÀìUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹ ¸ÀܼÀPÉÌ PÀgÉvÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 138/09 PÀ®A: 498(J), 504, 323 L¦¹:

¢£ÁAPÀ: 24-4-09 gÀAzÀÄ 22-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀAPÀæªÀé UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ G¥ÁàgÀ, ªÀ: 27ªÀµÀð, eÁ:G¥ÁàgÀ G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ªÉÄêÀÇAr ºÁ:ªÀ: UËjCAUÀ¼À, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀÄð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£ÀUÉ FUÉÎ K¼ÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÉÄêÀÇAr UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà G¥ÁàgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä vÀ£ÉÆßA¢UÉ ZÉ£ÁßVAiÉÄà EzÀÄÝ, DzÀgÉ, £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è, CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, C®èzÉÃ, DvÀ£À QjQj¬ÄAzÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ UËjCAUÀ¼ÀzÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, DzÀgÉ, EAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ ºÀ¯ÁÌ ¸À¯ÁÌ ¨ÉʬÄÝAiÀÄÄÝ C®èzÉÃ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÁ¬ÄUÀÆ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀªÀÄä ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ PÁ®Ä »rzÀÄ dVÎ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ CzÉ. ²æêÀÄw. ªÀÄ®èªÀÄä Z˨É, ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

Tuesday, April 21, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/09 PÀ®A 279, 338, 304[J] L.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà §AqÁj ¸Á// §AqÁjUÀ°è «ÄnÖPÉÃj Nt PÉÆ¥Àà¼À ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃ¦Ö PÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà LºÉÆ¼É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EvÀjUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ CVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/09 PÀ®A.171 [F] L.¦.¹:.

DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ªÉÄÊ£ÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀÄįÁè vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á¨ï ªÀÄįÁè 30 ªÀµÀð ¸Á// PÀĵÀÖV EvÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è eÉ.r[J¸ï] ¥ÀPÀëzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ, eÉ.r.[J¸ï] C¨sÀåyðAiÀÄ UÀÄgÀÄw£À PÁqÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀAZÀĪÀgÉAzÀÄ ¨Áwä §AzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr EªÀÅ J®èªÀÇ ¤d«zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 60,400/- UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÀAZÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 60,400/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¹ÛVjªÀiÁqÀ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2009 PÀ®A 188 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 127 (J), 133 Dgï.¦. DåPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÉ. w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀßAiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 59 ªÀµÀð, C§PÁj G¥À DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ - PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ;- 23-04-2009 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛªÁV PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀiÁzÀj ¤Ãw ¸ÀA»vÀ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ JA.¹.¹. vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜ£À£ÁßV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj vÀAqÀzÀ°è ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÁßV (1) ²æà r.J¯ï. ºÀtV, r.J¸ï.¦. PÉÆ¥Àà¼À (2) ²æà zÀÄgÀÄUÉñÀ, »jAiÀÄ ¨sÀÆ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À (3) ²æà ¨ÁµÁ, Dgï.n.N. PÉÆ¥Àà¼À (4) ²æà eÉÆö, °Ãqï ¨ÁåAPï ªÀiÁå£ÉÃdgï, PÉÆ¥Àà¼À (5) ²æà n. gÀAUÀ£ÁxÀ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÁtÂdå vÉjUÉ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ (¥Àæ¨sÁj) PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj vÀAqÀUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è f¯ÉèAiÀÄ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄwÛzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ;- 20-04-2009 gÀAzÀÄ CA¨Á¸ÉqÀgï PÁgï £ÀA: PÉ.J-01/ 4252 ªÀÄvÀÄÛ CA¨Á¸ÉqÀgï PÁgï £ÀA: JA.ªÉÊ.ªÉÊ-547 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À°è UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ E°è £ÀqÉzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï D£ÉÃUÀÄA¢ ªÀiÁUÀðªÁV ºÀÄ°VUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁ PÁgï ¤AwzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÁgï£À ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄUÉ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ, ¸ÀzÀj PÁgï£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gï : PÉ.J-37/ JA-2175 CAvÁ EvÀÄÛ. PÁgï£À M¼ÀUÀqÉ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è PÀĽwzÀݪÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ (1) ²æà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¸Á: «£ÉÆèsÀ£ÀUÀgÀ (2) ²æà ¹zÁæªÀÄAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ (3) ²æà gÁªÀĸÁé«Ä ¸Á: §Ar§¸À¥Àà PÁåA¥ï CAvÁ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj PÁgï£À rQÌAiÀÄ£ÀÄß vÉUɬĹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ UÀAlÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è PÁl£ï §mÉÖAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÊ aîUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è MAzÀÄ ¨ÁåUï£ÀÄß vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É GVT. P.S. No. 184
gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ CAvÁ PÉA¥ÀÄ ±Á»AiÀÄ°è §gÉ¢zÀÄÝ, aîzÀ M¼ÀUÀqÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV
" ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ -2009, 8- ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÉëÃvÀæPÉÌ £ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉ " CAvÁ §gÉ¢gÀĪÀ ªÀiÁzÀj ªÀÄvÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è C.£ÀA: 2 §¸ÀªÀgÁd gÁAiÀÄgÉrØ EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß zÀ¥ÀàªÁV ªÀÄÄ¢æ¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ªÀÄÄAzɺÀ¸ÀÛzÀ aºÉß EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄvÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ ªÀÄÄ¢æ¹gÀĪÀÅzÁV PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖ 2009, gÁdå (J¸ï.10) PÀ£ÁðlPÀ CAvÁ EzÀÄÝ, ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ PÉÆqÀĪÀ aÃnUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, EzÉà ¥ÀæPÁgÀªÁV ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ UÁæªÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀUÀmÉÖUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ PÉÊaîUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, Jt¸À¯ÁV CªÀÅ MlÄÖ 30 aîUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ aîzÀ°è ªÀiÁzÀj ªÀÄvÀ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖ, ªÀÄvÀzÁgÀgÀ aÃnUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀįÁVzÉAiÉÄà ? CAvÁ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ EªÀjUÉ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èªÉAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁAiÀÄðPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä, CzÀPÀÆÌ ¸ÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ªÉÄîÌAqÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ f¯Áè ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ZÀÄ£ÁªÀuÁ ªÀiÁzÀj ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁzÀj ªÀÄvÀ ¥ÀvÀæ, ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ºÀAZÀ®Ä ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ.

Monday, April 20, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà, ªÀÄtÆÚgÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ vÁ: UÀAUÁªÀw, £Á£ÀÄ ªÀqÀØgÀ ºÀnÖ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ, DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 44 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄ°è£ÁxÀ mÉæÃrAUï PÀA¥À¤AiÀÄ°è UÀĪÀiÁ¸ÀÛ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢: 19-04-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £Á£ÀÆ ¸ÀºÀ DmÉÆà £ÀqɬĸÀ®Ä UÀAUÁªÀwUÉ §AzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 8:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ¸Á: ªÀqÀØgÀ ºÀnÖ FvÀ£ÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¤£Àß vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà¤UÉ gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀzÀ°è ¯Áj lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ «µÀAiÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, JqÀUÉÊUÉ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. «ZÁj¸À¯ÁV ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà E§âgÀÆ £É®Äè ±ÁåA¥À¯ï vÀgÀ®Ä ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ §A¢zÀÝgÀÄ. ¸ÀAUÀ¥Àà£ÀÄ ªÀÄÄAavÀªÁV ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä vÀAzÉ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀPÉÌ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹zÀÄÝ, ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀÄÄ ¸ÀAUÀ¥Àà£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¤ªÀÄä vÀAzÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ wêÀæªÁV gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ ¤AwzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-01/ ©-3487 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä PÉ. gÁªÀÄ°AUÀA vÀAzÉ PÀÄgÀ¥Àà£Àߣï, ¸Á: Dgï. PÉ. ¥ÀÄzÀÆgÀÄ, vÁ: ¥Á¸ÀÆgÀÄ f¯Áè: FgÉÆÃqï (vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ) CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/09 PÀ®A. 498 [J], 304(©), 302 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ 3 & 4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ 1961

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄÌ 35 ªÀµð eÁ: ®A¨Át G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: Q¯ÁgÀºÀnÖ vÁ: PÀĵÀÖV, vÀ£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ PÀªÀÄ®ªÀÄä @ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä FPÉUÉ FUÉÎ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Àà ¸Á: ªÀl¥ÀgÀ« ºÁ:ªÀ: C©âUÉÃj vÁAqÁ EªÀ£ÉÆqÀ£É ¸ÁA¥ÁæAiÀÄzÁ¬ÄPÀªÁV £ÀªÀÄä ¸ÀéUÀȺÀzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ¤±ÀѬĹzÀAvÉ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖzÉݪÀÅ. DzÀgÀÆ PÀÆqÁ ªÀiÁ£À¥Àà£ÀÄ E£ÀÆß 50,000=00 gÀÆ PÉÆqÀ¯ÉèÉÃPÀÄ CAvÁ ¦Ãr¹zÀÝjAzÀ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð £ÁªÀÅ 50 PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÉݪÀÅ. DzÀgÀÆ PÀÆqÁ F ªÀµÀð ªÀÄvÉÛ 50,000=00 gÀÆ. PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦Ãr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17.04.2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä C½AiÀÄ 1.ªÀiÁ£À¥Àà, DvÀ£À vÀAzÉ 2.¦ÃgÀ¥Àà, vÁ¬Ä 3.ºÀ£ÀĪÀiÁ¨Á¬Ä, ªÉÄzÀÄ£À 4.¨sÀsÀzÀæ¥Àà, ¨sÁªÀ£ÀªÀgÁzÀ 5.PÉÆêÀÄ¥Àà, 6.gÁªÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ 7.¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ F±À¥Àà J®ègÀÆ PÀÆr £À£Àß vÀAVUÉ PÉÊPÁ®Ä PÀnÖ ºÉÆqÉzÀÄ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ «µÀ PÀÄr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½î QªÀiì D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ £À£Àß vÀAVAiÀÄÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.04.2009 gÀAzÀÄ ºÀħâ½î QªÀiì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj £À£Àß vÀAV PÀªÀÄ®ªÀÄä¼À ¸Á«UÉ ªÉÄîÌAqÀ 7 d£ÀgÀÄ PÁgÀtjgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/09 PÀ®A. 147, 323, 498(J), 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà UÀÄzÉßtÚ£ÀªÀgï EªÀ¼À ®UÀߪÀÅ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1. 1/2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¨ÉlUÉÃjAiÀÄ UÀ«¹zÀÝ¥Àà EvÀ£ÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ 5-6 wAUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, vÀzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£ÀUÉ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ªÀiÁwUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 18-04-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ªÉüÉUÉ £À£ÀߣÀÄß PÀgÉAiÀÄ®Ä §AzÀ £À£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÆ CtÚ¤UÉ §rzÀÄ £À£Àß vÁ½AiÀÄ£ÀÄß ºÀjzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. gÁeÁºÀĸÉãÀ J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, April 18, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw UÀÄ£Éß £ÀA. 21/09 PÀ®A. 279, 304 (J) L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 17-04-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÁ¼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃRgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 60, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ±ÁAvÀUÉÃj, vÁ|| gÉÆÃt ºÁ||ªÀ|| ¥ÀÆ£Á [ªÀĺÁgÁµÀÖç], ¢£À ¤vÀåzÀAvÉ PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃr£À°è vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀĪÀtð UÀAqÀ £ÁUÀ¨sÀƵÀt¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 38, ¸Á|| ºÀĽî qÀVÎ KjAiÀiÁ, UÀAUÁªÀw EªÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀÆr ªÁQAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CA¨Á¨sÀªÁ¤ zÉêÀ¸ÁÜ£À zÁn ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀ£ÉÆà M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆgÀnzÀÝ ¸ÀĪÀtð EªÀ½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV gÀPÀÛ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/09 PÀ®A: 279, 336 L¦¹ :

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-4-09 gÀAzÀÄ 10-45 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ®PÀëöät ¹¦¹-343, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹, ¤ÃrzÀ j¥ÉÆÃlð K£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ vÁªÀÅ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ £ÉêÀÄ¥Àà ¸Á:JA. ºÉƸÀ½î EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPïì £ÀA:PÉJ;37 /4178 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥sÀÄmï j¸ïÖ ªÉÄÃ¯É 3-4 d£ÀjUÉ ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¹, oÁuÉUÉ PÀgÉvÀA¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÁUÀ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA- 40/2009 PÀ®A 279 ,338 L¦¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ªÀĸÀ§ºÀAa£Á¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÉêÀ¥Àà zÁåA¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UÀÄ£Áß¼À EvÀ£ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀĸÀ§ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-37/J®-6217 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÀ«ðAUÀ£À°è Nr¹PÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ ©¢zÀÄÝ EvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁmÁ ¥ÀæPÀgÀt:

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 127/09 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E. CPïÖ. :

¢£ÁAPÀ: 17-4-09 gÀAzÀÄ 12-40 UÀAmÉUÉ ²æà JA.J¸ï. §Ä¼ÀîPÀÌ£ÀªÀgï, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ°è PÁAUÉæ¸ï ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ, RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀiÁ»w w½¹, ºÁdjzÀÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ 11-30 UÀAmÉUÉ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÀPÁðjà fæ£À°è §AzÀÄ 12-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà UËqÀgÀ, ªÀ:45ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ ¸Á:ªÀqÀØgÀºÀnÖ vÁ:f:PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£À£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, C£À¢üPÀÈvÀªÁV zÁR¯ÁwUÀ½®èzÉà ¨ÉÃgÉqÉUÉ ¸ÁV¸À®Ä ElÄÖPÉÆArzÀÝ 32 ¸ÀÄ¥Àgï eÁPï 180 JA.J¯ï.£À C.Q. 1056-00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/09 PÀ®A. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17.04.09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7:15 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÁzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ. «. ²ªÀAiÉÆÃV gÀªÀgÀÄ PÀÄtÂPÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ CAvÁ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁqÀ¯ÁV PÀÄtÂPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà zÀAr£À EªÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄwÛzÀÄÝ ¤d«zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ 44 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß C.Q. 1672=00 gÀÆ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Friday, April 17, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÉÆúÉïï CºÀäzï G¸Áä¤ vÀAzÉ £À¹Ãgï CºÀäzï G¸Áä¤, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ªÉÄÊ£ïì ªÀåªÀºÁgÀ ¸Á: §ArªÉÆÃl, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ-§¼Áîj, £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÁ gÉÆÃf£Á AiÀÄ«Äß ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ºÀUÀj¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î vÁ®ÆQ£À ªÀiÁ®« UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁj GzÀÄð QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëQ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. CªÀgÀ vÀªÀgÀĪÀÄ£É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 12-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁ®«AiÀÄ°è ºÀQÃPÁ JA§ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä (1) £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw (2) ¸ÉÊAiÀÄåzÁ gÉÆÃf£Á AiÀÄ«Äß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ (3) µÀºÀeÁ£ï UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄåzï £À¹ÃgÀÄ¢Ýãï, 50 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÉÆÃgï PÀmÁÖ, ªÀÄaÑ §eÁgï - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ (4) D±Àæ¥sï G¤ßøÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄåzï jAiÀiÁdÄ¢Ýãï AiÀÄ«Äß @ ªÀÄPÀ§Æ¯ï, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð ¸Á: CAzÀÆæ¤ Q¯Áè-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ (5) ¸À«ÄãÁ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï £À¹ÃgÀÄ¢Ýãï, 20 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÉÆÃgï PÀmÁÖ, ªÀÄaÑ §eÁgï - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ (6) ¸ÉÊAiÀÄåzÁ ¥sÀgÁ CAdĪÀiï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï C£Àégï AiÀÄ«Äß, 24 ªÀµÀð, G: SÁ¸ÀVà ²PÀëQ ¸Á: CAzÀÆæ¤ Q¯Áè-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ®« UÁæªÀÄzÀ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA§gï: PÉ.J-35/ J-3613 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¤£Éß ¢: 16-04-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ®«¬ÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. £Á£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÁå©£ï£À°è qÉæöʪÀgï ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÉݪÀÅ. G½zÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨ÁrAiÀÄ°è PÀĽwzÀÝgÀÄ. ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß zÁzÁ¦Ãgï ¸Á: ªÀiÁ®« JA§ ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅ UÀAUÁªÀw ªÀÄÆ®PÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢:-17-04-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 00:15 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, JzÀÄgÀÄUÀqÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ §¸ï §A¢zÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä ZÁ®PÀ¤UÉ ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ®Ä DUÀzÉà MªÉÄä¯Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ ¨ÁAqïUÀ®ÄèUÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¥À°ÖAiÀiÁV GgÀĽ ©¢ÝvÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¸Àà®à gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. £À£Àß ºÀAqÀwUÉ §®UÀqÉ zÉúÀPÉÌ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. µÀºÁd£À EªÀjUÉ §®UÀqÉ ¥ÀPÉÌUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. C±Àæ¥sÀ G¤ß¸Á ¨ÉÃUÀA EªÀjUÉ ºÀuÉUÉ UÁAiÀĪÁV, §®UÉÊUÉ, §® ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ, ¸À«ÄãÁ½UÉ §®UÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ, ¸ÉÊAiÀÄåzÁ ¥sÀgÁ CAdĪÀiï EªÀ½UÉ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 16-04-09 gÀAzÀÄ 09-30 ¦.JAPÉÌ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÀÆ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀA/ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ºÀÄZÀÑ£ÀPÀÄAn ªÀAiÀiÁ 35 eÁ. PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á. aPÀÌvÀ«Ää£Á¼À. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 16-04-09 gÀAzÀÄ 08-30 ¦.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ±ÀAPÀæ¥Àà EªÀgÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J 37, J¯ï 4115 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §gÀĪÁUÀ ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄjUÉ MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ £ÀA PÉ.J 26. ºÉZï. 5739 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÄ Cw ªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄT oÀPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ dgÀÄVzÀÄÝ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, April 16, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2009 PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. DåPïÖ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-04-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀħâgÉrØ vÀAzÉ JA. £ÀgÀ¸ÀgÉrØ, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ï, EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8:00 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ f.£ÀgÀ¸ÀgÉrØ vÀAzÉ ¨Á¦gÉrØ, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, ¸Á: ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä n.«.J¸ï. JPÉì¯ï ¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J. 37/ ºÉZï. 6016 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ §A¢zÀÝgÀÄ. ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ qÁPÀÖgïPÁåA¦£À ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ gÀvÀAiÀÄå EªÀgÀÄ PÀ£ÀPÀVj-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀzÀ ¥ÀZÉÑzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆgÀnzÀÝ ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ f. £ÀgÀ¸ÀgÉrØUÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ PÀÆæ¸ÀÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÉÆÃgÁV lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¥ÀPÀÌzÀ £ÀªÀÄä UÀzÉÝAiÀÄ°èzÀÝ £Á£ÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ §®ªÉÆÃtPÁ®Ä, §®vÉÆqÉUÉ, §®UÉÊUÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. PÀÆqÀ¯Éà PÀÆæ¸Àgï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÀgÀ¸ÀgÉrØAiÀÄ£ÀÄß CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÁºÀ£À ¸ÀA.: PÉ.J-37/ JA-2401 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆvÁÛUÀ°®è' CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀ°®è. C°èAiÉÄà EzÀÝ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EªÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁzÁUÀ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ UÀr©rAiÀÄ°è oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ PÀÆæ¸ÀÀgï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ JA-2401 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß C¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀħâgÉrØ vÀAzÉ JA. £ÀgÀ¸ÀgÉrØ, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ï ¥ÀÄ£ÀB oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÁzÀ f. £ÀgÀ¸ÀgÉrØ vÀAzÉ ¨Á¦gÉrØ EªÀgÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ JA. £ÀgÀ¸ÀgÉrØ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. C°è ºÉÆÃzÁUÀ C°è£À ªÉÊzÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ¤ªÀiÁ£ïìUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÄÝ, £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À£ÀÄß PÁj£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¼Áîj zÁn£À £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁj£À°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, F §UÉÎ £À£Àß vÀAzÉ £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ «µÀAiÀÄ w½¹zÀgÀÄ. PÁgÀt £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÀAvÉ w½¹zÉ£ÀÄ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/09 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

DgÉÆævÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-37 PÉ-113 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-04-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ C£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¸ÀħâgÁªï zɱÀ¥ÁAqÉ ¸Á: ºÉƸÀ¥ÉmÉ EªÀgÀ PÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀØjAzÀ DgÉÆæUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÁgÀ PÀÆqÁ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁmÁ ¥ÀæPÀgÀt:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/09 PÀ®A. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15.04.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÁzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ. «. ²ªÀAiÉÆÃV gÀªÀjUÉ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ, EgÀPÀ®UÀqÁzÀ°è ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:00 UÀAmÉUÉ EgÀPÀ®UÀqÁPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ C°è 1] «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 2] gÀºÉªÀiÁ£À vÀAzÉ C«ÄãÀ¸Á§ E§âgÀÆ ¸Á: EgÀPÀ®UÀqÁ EªÀgÀÄ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÀÄwÛzÀÄÝ EªÀjAzÀ 33 ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,254=00 gÀÆ ªÉÆvÀÛzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Wednesday, April 15, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/09 PÀ®A. 279, 283, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¦gÁå¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà «oÀ¯ï vÀAzÉ ±ÉÃR¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á: ¥ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ EvÀ£À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 06-04-2009 gÀAzÀÄ DVzÀÄÝ ¸ÁA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£É zÉêÀgÁzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ¨Á¹AUÀ ©qÀĪÀ PÀÄjvÀÄ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 14-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É vÀªÀÄÆäj¤AzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ UÁ°AiÀÄ C¥Éà ¥sÁåVAiÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-26/7285 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß J£ïºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ¼ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀĪÀ ªÉÆgÁfð ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉJ-25/©-2879 £ÉÃzÀÄÝ ¤AwzÀÝ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ CzÀgÀ »A¢£À JqÀ¨ÁUÀzÀ°è eÉÆÃgÁV oÀPÀÌgï PÉÆlÄÖ CzÀgÉƼÀUÉ ¹QÌPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¸ÀAZÁj ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸ÀzÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À¢AzÀ ¤°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ 2 ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ°è 2 d£À ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EvÀgÉà 10 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 13-04-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ²æùzÀÞ¥Àà ¦.¹.230 gÀªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ vÀºÀ²Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ ªÀÄvÀ ¥ÉnÖUÉ PÁAiÀÄĪÀ (¸ÁöçAUï gÀÆA ©.©.PÀvÀðªÀå) PÀvÀðªÀåzÀ ¤«ÄvÀå PÀ£ÀPÀVj¬ÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉ.J-37/eÉ-6346 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀļÉÃPÀ¯ï PÁæ¸ï zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¹zÀÞ¥Àà ¦.¹. 230 gÀªÀjUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr PÉqÀ« vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà n.Dgï.gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/09 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 326, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 13-04-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀzÀÄÝ ¨sÀlÖgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ §ÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà UÉÆ®ègÀ ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð eÁ. UÉÆ®ègÀ vÀªÀÄä PÀÄj ºÀnÖ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆæ §ÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà UÉÆ®ègÀ ¸Á. PɸÀgÀºÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ ¸Á. PÉøÀgÀºÀnÖ, §APÁ¥ÀÄgÀ, gÁA¥ÀÄgÀ »A¢£À ºÀ¼ÉÃAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÀ®Äè PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr ¸ÁzsÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ wêÀæªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ GAlÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, April 14, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/09 PÀ®A. 279, 337, L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.04.2009 ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¥ÁæuÉñÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: §rUÉÃgÀ G. ªÉÄùÛçà ¸Á. »gÉêÀAPÀ®PÀÄAn EªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.04.09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ..J 37 PÉ. 8761 £ÉÃzÀÝgÀ°è Hj¤AzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁ¼ÀPÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà mÁæöåPÀì ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ PÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F WÀvÀ£ÉAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ®Ä DUÀ°°è. £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ.«.²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/09 PÀ®A: 141, 143, 147, 341, 186 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÉZï.AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà, J.E.E. f.¥ÀA(E) G¥À«¨ÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÀvÀðªÀ太Àð»¸ÀĪÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï EAd¤ÃAiÀÄjAUï G¥À-«¨sÁUÀ, PÉÆ¥Àà¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ PÁA¥ËAqï UÉÃmïUÉ ©ÃUÀ ºÁQ mÁ¸ÀÌ¥ÉÆøÀð PÉÊgÀ²Ã¢ ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀgÀªÀgÉAzÀÄ ºÉýPÉÆAqÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÀÄÆPÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÉÄùÛç, ªÀ:35ªÀµÀð, d:J¸ï.¹.¸Á;§¸Á¥ÀÄgÀ 2) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà PÀÆrèV,ªÀ:40ªÀµÀðeÁ;J¸ï.¹. ¸Á:PÉÆ¥Àà¼À 3) SÁeÁ¨Á§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ºÀ¤Ã¥ï °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀ:31ªÀµÀð, ¸Á:PÉÆ¥Àà¼À 4) ªÀĺɧƧ¥ÁµÁ vÀAzÉ gÁeÁºÀĸÉãï vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ ªÀ:30ªÀµÀð, eÁªÀÄĹèA, ¸Á: UËjCAUÀ¼À, PÉÆ¥Àà¼À 5) ºÀ£ÀĪÀÄgÉrØ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÉrØ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä£ÀªÀgï ªÀ:41ªÀµÀð, eÁ:gÀrØ ¸Á:ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ 6) ªÀĺɧƧ vÀAzÉ ªÀ°Ã¸Á§ ºÀqÀUÀ° ªÀ: 27 ªÀµÀð,eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á:ºÁån 7) SÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ, ªÀ:30ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, ¸Á:C¼ÀªÀAr 8) ªÀĺÀäzï gÀ¦ü vÀAzÉ ªÀĺɧƧºÀĸÉÃ£ï ºÀtV, ªÀ:26ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, ¸Á:¸ÀfºÉÆ® PÉÆ¥Àà¼À 9) dUÀ£ÁßxÀgÉrØ vÀAzÉ ¤AUÁgÉrØ EªÀÄär, ªÀ:22ªÀµÀð, d:gÉrØ ¸Á;C¼ÀªÀAr 10) ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà PÀÄj, ªÀ:54ªÀµÀð,eÁ:PÀÄgÀħgÀ ¸Á:UÀÄrUÉÃj vÁ:f:PÉÆ¥Àà¼À 11) UÀ«²zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÀA¥À¸ÁUÀgÀ ªÀ:21ªÀµÀð, eÁ:¨ÁgÀPÉÃgÀ, ¸Á: PÀªÀ®ÆgÀ NtÂ, PÉÆ¥Àà¼À 12) ¥ÀzÀä£Á¨sÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ªÀiÁåzÀ£ÉÃj,ªÀ:40ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ ¸Á:¯ÉçUÉÃj 13) ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà ªÀÄgÁp, ªÀ:28ªÀµÀð, eÁ:¹½îPÉÃvÀ ¸Á:PÉgɺÀ½î gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄß PÀvÀðªÀåPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ SÁAiÀÄAUÉƽ¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀPÁðjà PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀvÀðªÀå ºÁUÀÆ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀzÀAvÉ CrØ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. JA.J¸ï. §Ä¼ÀîPÀÌ£ÀªÀgï, ¦L, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

3] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/09 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 13-04-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è mÁåçPÀÖgÀ ºÉÆqÉzÀ ¸ÀA§AzÀ ¦ügÁå¢ azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀA¢ gÀÄzÀæ¥Àà ºÀgÀPÀAV ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: vÁ¼ÀPÉÃj vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀ CtÚ vÀªÀÄäA¢jUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀA¢ ±ÀAPÀæ¥Àà ¨Áå½ 2] ®PÀëªÀÄt vÀA¢ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¨Áå½ 3] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀA¢ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¨Áå½ 4] ºÀ£ÀÄAvÀ¥Àà vÀA¢ ¤Ã®¥Àà ¨Áå½ 5] PÀĪÀÅqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀA¢ UÁå£À¥Àà ¨Áå½ 6] ªÀÄÄR¥Àà vÀA¢ UÁå£À¥Àà ¨Áå½ J®ègÀÆ ¸Á: vÁ¼ÀPÉÃj
J®ègÀÆ ¸ÉÃj PÀnÖUÉ, PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ²æà °AUÀ¥Àà J.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:

ªÀÄÈvÀ UÁ¼É¥Àà EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ MAzÀÄ jÃw ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13-04-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄJuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ vÁ£Éà ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ vÀ¤VgÀĪÀ ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃUÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¨ÉÃeÁgÀĪÀiÁrPÉÆAqÀÄ F jÃw ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ UÁ¼É¥Àà EvÀ¤UÉ ªÀÄÄR PÉÊPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E¯Ád PÀÄjvÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ QªÀiïìUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¸ÀAeÉ 5-30 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, April 13, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/09, PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 12-04-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ CAf£É¥Àà vÁ¬Ä UÀAUÀªÀÄä ªÀAiÀÄ: 35, eÁ: ªÀiÁzÀgÀ, G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À, ¸Á|| ºÉƸÀ½î vÁ|| UÀAUÁªÀw, vÀ£Àß C½AiÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ¸Á|| »gÉà dAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÉÆA¢UÉ vÀ¯Á MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ½îUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨Á®PÀgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J-37/ºÉZï-2896 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà FvÀ£À ¸ÉÊPÀ°èUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C®è°è ºÀjvÀªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà JqÀºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀÄÄPÁÛgï ¥Á±Á, ºÉZï.¹.128 ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/09 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ: 13-04-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀAUÁªÀw -PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CAzÀgÉà ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï£À vÉÆÃlUÁjPÉ D¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-36/6649 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÁQgÀĪÀ ¨ÁAqïUÀ®ÄèUÀ½UÉ lPÀÌgï ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ D¼ÀªÁzÀ vÉVÎUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV E½¹zÀÝjAzÀ vÉÆÃlUÁjPÁ D¦üøï£À PÀA¥ËAqï UÉÆÃqÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ §® PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄïÉ, vÀÄnAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®UÁ®zÀ »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ gÀnÖUÉ ¨sÁj ¥ÀæªÀiÁtzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgï £Á¹ÃgÀ vÀAzÉ UË¸ï ªÉÆû¢ÝÃ£ï ªÀAiÀÄ: 20, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ¯Áj £ÀA: PÉJ-36/6649 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï, ¸Á|| vÀ®ªÀiÁj vÁ/f|| gÁAiÀÄZÀÆgÀ EvÀ¤UÉ JqÀUÁ®zÀ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¯ÁjAiÀÄÄ ¸ÀA¥ÀÆtð dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L-2 ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2009 PÀ®A PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPïÖ :

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-04-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 17-15 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] FgÀ¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ 40 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:ºÉƸÀ½î. 2] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¨ÉÃPÀj 33 ªÀµÀð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÉƸÀ½î. 3] PÀj§¸À¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà eÁ:G¥ÁàgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÉƸÀ½î. 4] UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀiÁd¥Àà ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁ: ¨ÁgÀPÉÃgÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÉƸÀ½î. 5] AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ PÉÆlæ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ 30 ªÀµÀð eÁ:ªÁ°äÃQ, G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀ½î. 6]    ¯Á®¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÄÛA¸Á§ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: vÀgÀPÁj ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÉƸÀ½î. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà ¸Á¬Ä¨Á¨Á ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¸ÉàÃmï K¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ²æà RªÁ¸À ¸ÀĨÁ£À ¸ÁºÉç, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï r¹L© WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3,580-00, 52 E¸ÉàÃmï K¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥Áè¹ÖPï aîªÀ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

4] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/09 PÀ®A. 498(J), 304(©) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ:

ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà zÁ¸À¥Àà£ÀªÀgï ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: UÁtUÉÃgÀ G: ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á: UÀÄvÀÆÛgÀ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð. EªÀ½UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ UÀÄvÀÆÛgÀ UÁæªÀÄzÀ ©üêÀÄ¥Àà¤UÉ ªÀÄzÀĪÉà ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EªÀjÃgÀªÀgÀÆ C£ÀÆ£ÀåªÁVzÀÄÝ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÁUÀ ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀ CAvÁ 50,000=00 gÀÆ/- UÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ CzÀgÀ°è 25,000==00 gÀÆ//- UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ §AUÁgÀ ¨É½î PÉÆnÖzÀÄÝ ¨ÁQ E£ÀÆß 25,000=00 gÀÆ//-UÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀzÀÄ ¨ÁQ EzÀÄÝ CzÀgÀ «µÀAiÀĪÁV UÀAqÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß ºÉÆr§r ªÀiÁr «µÀ ¸Éë¹ ¸ÁAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ²æà §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, April 11, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/09 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÉÆArºÁ¼À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: UÁtÂUÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ®PÀªÀÄUÀÄ¼É vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.04.2009 gÀAzÀÄ ªÀzÀUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ®UÀßzÀ ¤«ÄvÀå UÀÄqÀì DmÉÆà £ÀA. PÉ.J 37-6324 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ®UÉÃgÁ PÁæ¸À zÁn ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝAvÉ £ÀªÀÄä ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV Nr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀ®UÉÃgÁ PÀqÀ¬ÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J. 37- nJ.1694/nJ.1695 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ PÁ°UÉ ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ¸Á: vÀ¼ÀPÀ®è EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²ªÀ¥Àà ºÉZï.¹ -111 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 86/09 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.04.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ E.J¸ï UÀuÉñÀ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÉAPÀlzÀÄUÁð ¥Àæ¸Á¸À FzÀ¯Á ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: dUÀ¥Àw ¥Ë°Öç ¥sÁªÀið£À°è ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á: gÁdªÀÄAræ f: PÁQ£ÁqÀ ºÁ:ªÀ: dUÀ¥Àw ¥Ë°Öç ¥sÁªÀÄ𠧸Á¥ÀÇgï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 18.03.2009 jAzÀ £ÀªÀÄä ¥sÁªÀÄð £À°è ¸ÀÆ¥ÀgÀªÉʸÀgï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ J¸ï. ±ÀAPÀgï FvÀ£ÀÄ ¥sÁªÀÄð PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢gÀĪÀÅ¢®è £Á£ÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ® ¥sË°Öç ¥sÁªÀÄðUÀ¼À PÀqÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw ±É¯Á EªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À EgÀÄ«PÉ §UÉÎ EzÀĪÀgÉUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. PÁuÉAiÀiÁzÀ ±ÀAPÀgÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAwgÀÄvÀÛzÉ. 1] ºÉ¸ÀgÀÄ : J¸ï. ±ÀAPÀgï vÀAzÉ UÀ¢UÉ¥Àà ±ÉlÖgï 2] ªÀAiÀĸÀÄì : 40 ªÀµÀð eÁ: ±ÉlÖgï ¸Á: vÀgÀ¼ÀPÀnÖ vÁ: PÀÄAzÀUÉÆüÀ. 3] ZÀºÀgÉ : PÉÆÃ®Ä ªÀÄÄR, vÀ¯ÉAiÀÄ°è 3-4 EAZ GzÀÝzÀ PÀ¥ÀÅöà PÀÆzÀ®Ä vɼÀî£É ªÀÄPÀlÄÖ 4] ªÉħtÚ    : PÉA¥ÀÅ ªÉħtÚ 5] JvÀÛgÀ: 5 ¦üÃm 5 EAZÀÄ 6] §mÉÖUÀ¼ÀÄ    : ©½ §tÚzÀ ¥Àů ±Àlð, PÀ¥ÀÅöà§tÚzÀ ¥ÁåAm zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj J¸ï. ±ÀAPÀgÀ£À §UÉÎ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-04-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07-40 UÀAmÉUÉ AiÀÄgÀqÉÆÃt UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ¨sÉÆë ªÀAiÀiÁ: 28 eÁ; ¨sÉÆë (ªÀqÀØgÀ) ¸Á; AiÀÄgÀqÉÆÃt EZÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÀÝ JA§ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£Àå ¦L r¹L© WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 515-00, ªÀÄmÁÌ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

Friday, April 10, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/09 PÀ®A. 279, 304 (J) L.¦.¹.

¦AiÀiÁ𢠤î¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ¨Éë£ÀVqÀzÀ 45 ªÀµÀð ¸Á// ¨ÉtPÀ¯ï ºÁ°ªÁ¹Û §l¥À£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CgÉÆæ AiÀĪÀĺÀ PÀæPÀì ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. Zɹ £ÀA 02 J¥sï 5 PÉ 128272 EAf£ï £ÀA 5 PÉJ 128272 ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆÃwÛ®è vÀ£Àß AiÀĪÀĺÀ PÀæPÀì ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀÄß CwªÉÃUÀ C®ÌPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹zÀÝ¥Àà¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀjAzÀ ¨ÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ AiÀÄ®§ÄUÁð ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/09 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÀ½î ªÀAiÀÄ: 39 eÁ: »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ G: ¯Áj qÉæöʪÀgï ¸Á: CtÂÚUÉÃj vÁ: £ÀªÀ®UÀÄAzÁ f: zsÁgÀªÁqÀ, ¢£ÁAPÀ: 08.04.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 25 ¹- 158 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÉÄÊ£Àì ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É½îPÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ J£À.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ VtUÉÃgÁzÀ §UÀ£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 25 ©-8448 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀzÀ°è £ÀªÀÄä Qè£Àgï ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/09 PÀ®A. 366(J) L.¦.¹.

¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®PÀëöäªÀÄä UÀAqÀ ºÀÄ°UÉÃ¥Àà ¨sÀdAwæ 50 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// »mÁß¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £À£ÀUÉ E§âgÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁr G¥ÀfêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄvÉÛÃªÉ £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀvÀߪÀÄä 15 ªÀµÀð £ÀªÀÄÆäj£ÀªÀ£ÁzÀ gÁeÉñÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ºÉÆÃmɯÉÎ PɼÀzÀ 4 wAUÀ¼À¤AzÀ ªÀÄĸÀj PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݼÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀvÀߪÀÄä aPÀ̪À½¤AzÀ®Æ ¦üÃqÀì §gÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 27/3/09 gÀAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¦Ãqïì §A¢zÀÄÝ CUÀ gÁeÉñÀPÀĪÀiÁgÀÄ §AzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV aQvÉì PÉÆqÀĸÀÄvÉÛãÉAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ°®è £Á£ÀÄ §¼Áîj ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹UÀ°®è ¸ÀzÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀvÀߪÀÄä½UÉ ¸ÀzÀgÀ gÁeÉñÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ §®vÁÌgÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢ªÀÄzÀ CxÀªÁ zÀĪÀiÁðUÀPÉÌ vÀ¼ÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£ÉÆà CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨Á oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, April 9, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/09 PÀ®A. 279, 338, 304 (J) L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ¤AUÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÇ. ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 32 eÁ: ªÁ°äÃQ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aPÀÌ©ÃqÀ£Á¼À vÁ: AiÀÄ®§ÄUÀð EªÀgÀÄ MAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08.04.2009 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ°è eÁvÉæ EzÀÄÝzÀjAzÀ eÁvÉæ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ¯ÉAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:30 UÀAmÉUÉ Q£Áß¼À UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ Rjâ ªÀiÁr ªÁ¥À¸ï £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ¯ÉAzÀÄ Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ £ÀªÀÄÆägÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ FgÀ¥Àà ¨sÀdAwæ JA¨ÁvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁg ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37 ºÉZï-2356 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ, «ZÁj¸À®Ä £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, £Á£ÀÄ DvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12:45 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Q£Áß¼À-ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É Q£Áß¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ MAzÀÄ ElÖAV ¨sÀnÖ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ FgÀ¥Àà ¨sÀdAwæ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ EzÀÝ MAzÀÄ ¤Ã®Vj VqÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, vÁ£ÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁjà M¼À¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñï .«. ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/09 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ C£ÀégÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀ¸ÉãÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 21, eÁ: ªÀÄĹèA, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á|| §¸Á¥ÀlÖt, vÁ|| UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ: 08-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ gÁªÀÄtÚ CAUÀr ¸Á|| «oÀ¯Á¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¸Á|| §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÉÆA¢UÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV DmÉÆà £ÀA: PÉJ-37/6121 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀA¦è ªÀÈvÀÛzÀ°è ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV M«ÄäÃAzÀ MªÀÄä¯Éà ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à JqÀªÀÄUÀίÁV ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ, CzÀjAzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ gÁªÀÄtÚ CAUÀr ¸Á|| «oÀ¯Á¥ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ C®èzÉà JqÀ ªÉÆÃtPÁ®zÀ PɼÀUÉ ºÁUÀÆ JqÀ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¸Á|| §¸Á¥ÀlÖt EªÀ½UÉ JqÀ PÉÊUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà CªÀ¼À JqÀPÁ°UÉ M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ DmÉÆà ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄ-ªÉÊUÀgÀåUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ²æà QæµÀÖ¥Àà J.J¸ï.L-2 ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¹.ºÉZï. gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀA ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀÄä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:- 07-04-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:30 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ «£ÀAiÀÄvÉÃd ªÀAiÀĸÀÄì 13 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ²æÃgÀªÀÄå ªÀAiÀĸÀÄì 10 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ²æà ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ²PÀëPÀgÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ lÆåµÀ£ï PÁè¸ï£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ MAzÉà ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï §gÀ®Ä gÁªÀÄÄ FvÀ£À QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁn §gÀÄwÛzÁÝUÀ vÀÆ¥sÁ£À ªÁºÀ£À £ÀA§gï: PÉ.J-36/ JA-3902 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ «£ÀAiÀÄvÉÃd FvÀ£À JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÁUÀÆ JqÀUÁ°UÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃgÀªÀÄå½UÉ JqÀ ªÉÆtPÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà EzÀÝ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÁªï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ £ÉÆÃr £À£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ qÁ: ¨Á§ÄgÁªï EªÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¸À®Ä PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DzÀgÉ ¨Á§ÄgÁªï qÁPÀÖgÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ zsÀ£ÀgÁd EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ NA ¸Á¬Ä DxÉÆðÃ¥ÉrPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ ªÀÄzsÁåºÀß ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ PÉøÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ, ªÀÄPÀ̼À aQvÉìUÁV ªÉZÀѪÀ£ÀÄß £Á£Éà ¨sÀj¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀzÉà ¸ÀĪÀÄä£ÁzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢: 08-04-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ªÁºÀ£À ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ RZÀð£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢¯Áè. ¤ÃªÀÅ ¨ÉÃPÁzÀgÉ PÉøÀÄ ªÀiÁrPÉƽî CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ alÆÖj ªÉAPÀlgÁªÀ EªÀjUÉ w½¸À®Ä ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DzÀgÉ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÁ¥À¸ï §A¢zÀÄÝ, CªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¸À®Ä wêÀiÁ𤹠FUÀ vÀqÀªÁV £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß PÀÆrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/09 PÀ®A. 14, 15 ¸À»vÀ 32, 34, 38(J) PÉ.E. PÁAiÉÄÝ 1965.

DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÁ¼É¥Àà EvÀ£ÀÄ ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ¥Á£À ±Á¥ï£À°è ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æÃ. RªÁ¸ï ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç ¦.L. r.¹.L.©. WÀlPÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ 57 ¨Ál° gÁAiÀÄ® UÉÆ®Ý «¹Ì ªÀÄvÀÄÛ 41 ¨Ál° Njf£À® ZÁAiÀÄì MlÄÖ C.Q. 3767.12/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/09 PÀ®A. 14, 15 ¸À»vÀ 32, 34, 38(J) PÉ.E. PÁAiÉÄÝ 1965.

DgÉÆæ «gÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà F½UÉÃgÀ 44 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ¥Á£À ±Á¥ï£À°è ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æÃ. RªÁ¸ï ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç ¦.L. r.¹.L.©. WÀlPÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ 62 ¨Ál° «AqÀ¸Àgï r®PÀì «¹Ì ªÀÄvÀÄÛ 152 ¨Ál° N®Ý vÀªÀgÉãÀ «¹Ì MlÄÖ C.Q. 6458.40/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, April 6, 2009

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 80/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 05.04.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ±ÀªÀiÁð ¸Á: UÉÆïÁUÀªÀÄAzÀgÀ, ¨sÀUÀvÀ²æà £ÀUÀgÀ UÁé°AiÀÄgï (JA.¦) EªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 05.04.09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5:30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA. Dgï.eÉ 30 fJ-1130 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ PÀȵÀÚUÉÆÃ¥Á¯ï ±ÀªÀiÁð ºÁUÀÆ EvÀgÉà E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÄʸÀÆj¤AzÀ mÉÊgï UÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ- PÀĵÀ×V J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ »gÉøÀƽPÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ¯Áj qÉæöʪÀgï £ÁzÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ PÀȵÀÚUÉÆÃ¥Á¯ï ±ÀªÀiÁð£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀfêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ £Àqɹ ¥À°ÖªÀiÁr¹zÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ EvÀgÀjUÀÆ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ¤UÀÆ C®è°è ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ PÀȵÀÚUÉÆÃ¥Á® ±ÀªÀiÁð EªÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñï .«. ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.60/2009 PÀ®A. 171 (E) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 05-04-09 ªÀÄÄAeÁ£É 12 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀAqÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ PÀĵÀÖVAiÀÄ J£ïºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è UÉÆÃPÀÄ® qÁ¨ÁzÀ »AzÀÄUÀqÉ PÁAUɸï PÁAiÀÄðPÀvÀðjUÉ HlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä UÀÆPÀÄ® qÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ SÁ²ÃA¸Á§ PÀ¯Á®§Ar EªÀgÀÄ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ C©üªÀiÁ¤ EzÀÄÝ ¸ÀzÀå ZÀÄ£ÁªÀuÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀlÖtzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁAUÉ¸ï ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ ¸ÀªÀiÁªÉñÀPÉÌ §gÀĪÀ d£ÀgÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀvÁÌgÀ PÀÆlzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAX¹zÀÄÝ CAvÁ w½zÀħA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ C£ÀßzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ CzÀgÀ°è£À C£ÀߪÀ£ÀÄß d£ÀgÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ Hl ªÀiÁqÀÄvÁÛ DZÉEZÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è HlPÉÌ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÝ MlÄÖ LzÀÄ ¹®égÀ ¨ÉÆÃUÀÄt ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÀÄÄZÀѼÀ JgÀqÀÄ PÀ¥ÀVÃgÀ J¯Áè CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ: 6,900=00 gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/09, PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀtÚ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥ï £ÀA: PÉJ-26/JªÀiï-175 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä HgÁzÀ §gÀUÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï£À°è M§â DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: PÉ.J-22/J-7840 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽwzÀÝ fÃ¥ï£À ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ fÃ¥ï£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ -±ÉÆà dRAUÉÆArzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ªÉÆÃtPÁ®zÀ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 29/2009 PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹

¢£Á0PÀ: 04-04-2009 gÀ0zÀÄ gÁwæ 11-30 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉPÀ¯ »AzÀÄUÀqÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà AiÀiÁzÀªÁqÀ EvÀ£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð¢AzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃgÀmÁUÀ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä zÁn gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉPÀ®£ÀÄß CweÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹zÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤AiÀÄAvÀætUÉƼÀîzÉ ¹ÌÃqÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ CgÉÆævÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÀ¼ÀPÀ¥Àà FvÀ¤UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÅlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA.63/09 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹.

ªÉÆzÀ®£É ¥Ánð- AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ JgÀqÀ£É ¥Ánð - ºÀĸÉãÀ ¦ÃgÀ vÀAzÉ ¥sÀQgÀÄ¢Ý£ï ¸Á¨ï 25 ªÀµÀð,¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä, d.PÀ®ÄÎr ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ, MazÀ£É ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁjzÀÄÝ ªÀÄÄAUÀqÀ gÀÆ.500/- PÉÆnÖzÀÄÝ ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ CzÀPÉÌ £ÀA E¯Áè PÉýzÀÝPÉÌ EAzÀÄ JgÀqÀÄ ¥Ánð£ÀªÀjUÉ dUÀ¼ÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝ £À£Àß UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §A¢zÀÝjAzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

¥ÀæPÀgÀt zÁR¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, April 5, 2009

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 79/09 PÀ®A. 447, 504, 506 L.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.04.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå eÉ.JA.J¥sÀ.¹ PÉÆ¥Àà¼À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉÊ® ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¨Á彺Á¼À ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð ¸Á: »gÉèÉƪÀÄä£Á¼À vÁ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ »gÉèÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð. £ÀA. 187/2J d«ÄãÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 28.03.09 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀªÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀgÀr ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀgÀr EªÀgÀÄ ºÀAaPÉ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨sÀÆ«Ä ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñï .«. ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA- 30/09 PÀ®A 504,506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 [1] [10] J¸À ¹/ J¸À n DPÀÖ 1989

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04-04-2009 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JA. UÀAmÉUÉ ¨Á®gÁd Dgï. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ CzÀåPÀëgÀÄ vÁ®ÆPÀ bÀ®ªÁ¢ ªÀĺÁ¸À¨sÁ [j] EªÀgÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁrzÀ ¦gÁå¢ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ²æêÀÄw qÁ: ªÀĪÀävÁeï ¨ÉÃUÀA EªÀgÀÄ aPÉÌãÀPÉÆ¥ÀàzÀ ªÉÊzÁå¢PÁjUÀ¼ÁVzÀÄÝ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¤ªÀð»¸ÀzÉà «£ÁPÁgÀt ZÉ®ªÁ¢ ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÉÄÃ¯É ¦gÁå¢ ¤ÃrzÁÝgÉ CAzÀgÉ vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸À®Ä ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ¥Àà ZÉ®ªÁ¢ EªÀgÀÄ 1-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆÃUÀåPÉÃAzÀæPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁ»w CPÀÄÌ C¢¤AiÀĪÀÄzÀr £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁ»w PÉý¢ÝAiÀiÁ ºÉÆ¯É ¸ÉƼÉêÀÄUÀ£Éà £Á£ÀÄ aQvÉì ¤ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè ºÉÆÃUÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÉ ªÉÄïÁ¢PÁjUÀ½UÉ w½¸ÀÄ £À£Àß ªÉÄð£À PÀA¥ÉèÃAmï ªÁ¥À¸ÀÄì vÀUÉzÀÄPÉƼÀî¢zÀÝgÉ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ºÁQ M¼ÀUÉ vÀ¼ÀÄîvÉÛÃ£É ºÉƯÉAiÀÄ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Éà JAzÀÄ ºÁUÀÆ ¤ªÀÄUÉ ¸ÀPÁðgÀ PÉÆlÖ ¸Ë®§åUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁUÀzÉà £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ §A¢gÉãÀ ¯ÉÆà ªÀiÁ¢UÀ - ºÉƯÉAiÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà JAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÁÝgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 27/2009 PÀ®A 110 E ªÀÄvÀÄÛ ¹ ¹Dg惡

¢£Á0PÀ: 04-04-2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁzÁå£Àí 12-30 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ PÉ.J¸ïDgÀn. §¸À¸ÁÖ÷åAqÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §¸À¸ÁÖ÷åAqÀzÀ°è ºÉÆUÀÄ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¨sÀAiÀÄ©vÀgÁVzÀÄÝ EªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÉåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀV¹zÀÄÝ EzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 28/2009 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ

PÁuÉAiÀiÁzÀ ®ÄPÀªÀiÁ£ CºÀäzÀ vÀ0¢ ¸ÉëÄgÀ CºÀäzÀ ¸Á: ªÀÄ0qÀ¯ a0vÁPÀÄ0mÁ EvÀ£ÀÄ »gÉêÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄĹè0 d£Á0UÀzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ CgÀ©â ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëPÀ C0vÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EvÀ£ÀÄ ¢£Á0PÀ: 18-03-2009 gÀ0zÀÄ »gÉêÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄ¢0zÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ E°èªÀgÀUÉ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè C0vÁ ¦AiÀiÁð¢ü EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] UÀAUÁªÀw (UÁæ) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 62/09 PÀ®A.323,354,504, L.¦.¹.

¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀjUÉ ªÉÆzÀ°¤A®Ä ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À«zÀÄÝ EAzÀÄ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ CªÀZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄR ¥ÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ (.)¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

7] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.21/09 PÀ®A.279,338 L¦¹. gÉ/« 187 L.JA.« AiÀiÁPïÖ..

¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀÄzÀæªÀÄĤ 16 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸ÉÃj «oÀ¯Á¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ .PÁgÀt ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ JgÀqÀÄ PÁ®ÆUÀ¼À vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ CzÉ (.)¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

8] C¼ÀªÀAr oÁuÉ AiÀÄÄrDgï. £ÀA 04/09 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹.

¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ¤AUÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¢.31-3-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0400 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉ M¯É ºÀZÀÄѪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ¹gÉUÉ vÀUÀÄ° ªÉÄÊAiÀįÁè ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½îUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ CzÉ DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ 4-4-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

9] PÉÆ¥Àà¼À (£À) oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.99/09 PÀ®A.504,506,L.¦.¹.

¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £À£Àß UɼÉAiÀĤUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆr¹¢Ýj £À£ÀUÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆr¹ ¥Álð£Àgï DV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÉÆt CAvÁ CAzÁUÀ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ £Á£ÀÆ AiÀiÁjUÀÄ ºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆr¹®èªÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ DPÉUÉ CªÁZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ (.) ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

10] PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.57/09 PÀ®A.107 ¹.Dgï.¦.¹

¸ÀzÀj ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ Hj£À°è PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ M§âjUÉƧâgÀÄ Gj£À°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAw ¨sÀAUÀ GalÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß »UÉ ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ K£ÁzÀgÀÄ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀ§ºÀäzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

11] PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.58/09 PÀ®A.107 ¹.Dgï.¦.¹.

¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢ zÁgÀgÀÄ »gÉ ªÀÄ£ÁߥÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ Hj£À°è PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ M§âjUÉƧâgÀÄ Gj£À°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAw ¨sÀAUÀ GalÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß »UÉ ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ K£ÁzÀgÀÄ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀ§ºÀäzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

12] PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.59/09 PÀ®A.323,504,506 L.¦.¹..

¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ «£Á PÁgÀt ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆrwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠤rzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

Saturday, April 4, 2009

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.90/09 PÀ®A.279,338 L.¦.¹.

¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ E¥sÁð£ï vÀAzÉ C§Äݯï UÀ¥sÀÆgï 25 ªÀµÀð ªÀÄĹèÃA ºÁ.ªÀ.ºÉƸÀ¤AUÁ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.25/ªÉÊ.8908 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ ªÀÄÄfÃ¥sï 25 ªÀµÀð gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ UÁæ.¥ÀA.PÀbÉÃj ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉÆæ -1 zÁªÀÇzï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.25/qÀ§Æè 8104 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝPÉÌ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀjUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ £À°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß 79/09 PÀ®A.447, 504,506, gÉ.«.34 L.¦.¹.

¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉÊ® ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¨Á彺Á¼À 70 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// »gÉèÉƪÀÄä£Á¼À vÁ// PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀgÀr 45 ªÀµÀð [2] ®PÀëöäªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀgÀr 45 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á// »gÉèÉƪÀÄä£Á¼À EªÀj§âgÀ £ÀqÀÄªÉ d«ÄãÀ ¸ÀªÉð £ÀA.187/2.J C¼ÀvÉ 3. JPÀgÉ 36 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl [M§âjUÉƧâgÀÄ] ªÀiÁr dUÀ¼À DrPÉÆAqÀÄ FUÁUÀ¯Éà SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA. 47/09 £ÀªÉÆâ¹zÀ PÀ®A. CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ [ PÉÆÃl gÉÃ¥sÀqïð PÉøï ]

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 44/09 PÀ®A 279, 337, L¦¹

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

¢£ÁAPÀ: 03-04-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀªÀÄä ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉÃj PÁgÀlV¬ÄAzÀ ªÁ¥Á¸ vÀªÀÄä UÁæªÀÄ dÆgÀlV mÁA.mÁA. UÁV £ÀA: PÉ.J-37/4699 gÀ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgÀ mÁA.mÁA. UÁr ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁA.mÁA. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÀqÉªÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ MªÉÄäPÉ JqÀPÉÌ §¢UÉ wjV¹zÁUÀ DUÀ UÁrAiÀÄÄ DAiÀÄ vÀ¦à JqÀ ªÀÄUÀ먀 ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ mÁA.mÁA. £À°èzÀÝ EvÀgÉ 3 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ºÀÄrVUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ

4] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 26/2009 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢£Á0PÀ: 03-04-2009 gÀ0zÀÄ ¯Áj £À0: J.¦-02-AiÀÄÄ-6228 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁ¼À0§j ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆ0qÀÄ ªÀÄzÁæ¸ÀUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð ªÀiÁUÀðªÁV ¸ÁAiÀÄ0PÁ® 6-00 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÄ¢æPÉÆlV UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄ0zÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ wgÀªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢0zÀ Nr¹PÉÆ0qÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¯Áj ¤AiÀÄ0vÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽwÛzÀÝ 1] ¸ÀtÚ zÀÄgÀUÉñÀ 2] zÉÆqÀØ zÀÄgÀUÉñÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉà jÃw ¯Áj ªÉÄî"sÁUÀ PÀĽwÛzÀÝ w¥Éà¸Áé«Ä EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PɼÀ"sÁUÀ ¹QÌ ºÁQPÉÆ0qÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ

5]PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA- 29/09 PÀ®A 353,342,385,504,506 L¦¹ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ aPÉãÀPÉÆ¥Àà ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ°è ªÉÊzsÁå¢PÁj PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ aPÉãÀPÉÆ¥Àà UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ EvÀ£ÀÄ ¦.JZï.¹AiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr D¸ÀàvÉæAiÀÄ C£ÁªÀ±ÀåPÀªÁV ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ E®èzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÉ £ÀPÀ®Ä ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ ºÁUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄQAiÀÄgÀ ¸À¨ï ¸ÉAlgÀ C£ïmÉæÃqÀ ¥sÀAd£À dªÀiÁ RZÀÄð £ÀPÀ®Ä ¥Àæw PÉÆqÀĪÀAvÉ eÉÆÃgÀÄ zsÀé¤ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÁ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ ¦ºÀZï¹AiÀÄ ¥sÀAqï ªÀÄAdÆgÁzÀ 2 ®PÀë 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ°è RZÀÄð ªÉZÀÑ vÉÆÃj¸ÀÄ E®èªÁzÀgÉ £À£ÀUÉ 20 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ QjQj ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ºÉÃUÉ £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛ ªÀiÁqÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ªÀiÁ»w PÉÆlÖgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ £ÀAvÀgÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀĪÀ gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑ a®PÀ ºÁQ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀð UÀAmÉ ªÀgÉUÉ PÀÆrºÁQzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀgÉÆÃd EªÀ¼À£ÀÄß D±Á vÀgÀ¨ÉãwUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÀÄ E®èªÁzÀgÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆvÀÄÛ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥Éưøï PÉøÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É CmÁæ¹n PÉøÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¨sÀAiÀÄ ¸ÀºÁ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Friday, April 3, 2009

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 78/09 PÀ®A. 498(J), 324, 506, L.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02.04.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ©üêÀĪÀé UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ §Ä¯ÉØÃgï ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħg G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: Q£Áß¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢: 02.04.09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà §Ä¯ÉØÃgï EvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ PÀÆ° ªÀiÁr ¸ÀA¥Á¢¹zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀÄÝ £Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ¢®è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ G¥ÀªÁ¸À EgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ CA¢zÀÝPÉÌ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀnÖUÉ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ §rzÀ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀÄ §r¹PÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ EªÀgÀÄ §A¢zÀÝPÉÌ ¤Ã£ÀÄ G½zÀÄPÉÆAr E®è¢zÀÝgÉ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄwÛzÉÝ ªÀÄÄA¢£À ¸À® ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñï .«. ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¨ÉªÀÇgÀÄ oÁuÉ: 21/2009 PÀ®A 279,338,304[J] L.¦.¹. ºÁUÀÆ 134 ¸À»vÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ:- 02-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAm ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÆ PÀ®è¨sÁ« UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®è¥Àà ªÉÄÃn gÀªÀgÀÄ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖVUÉ ºÉÆV ªÁ¥Á¸ï HjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-10 dqï-2117 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀAvÉ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄÉÆäÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 PÀÆå-1942 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÀgÁ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ ¦ügÁå¢UÉ £ÉÃzÀݪÀjUÉ ºÁ¬Ä¹ ¦ügÁå¢UÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀªÀgÁ¤UÉ §®UÉÊUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀPÀÌrUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ ¯ÁjAiÀÄ UÁ° ºÁ¬ÄzÀÄ ªÀÄÆUÀ°è, ¨Á¬ÄAiÀÄ°è gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3) vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 143,147,323,324,504,506(2) gÉ/« 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 05-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéµÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) AiÀÄ®§ÄUÁð: ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/09 PÀ®A 498(C) 323,504,506, L¦¹

DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À UÀ0qÀ¤zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ zÀÄrzÀ vÀAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢£À¤vÀå zÉÊ»PÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr E0zÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-04-2009 ªÀÄzÁå£Àí 03-00 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½0zÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 15/2009 ,PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 31-03-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ Q¶ÌAzÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉ£Á¯ï£À°è ¨ÉÃqÀªÉAzÀgÀÆ ¸ÀºÀ FeÁqÀ®Ä ¤Ãj£À°è zsÀĪÀÄÄQÌzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ ¤Ãj£À gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ K¼À®Ä DUÀzÉà ªÀÄļÀÄV ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgï E£ÁAzÁgÀ JA§ÄªÀªÀgÀÄ CAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ±ÀªÀ ºÀÄqÀÄQ¸À®Ä «£ÀAw¹ PÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ©¦£ï PÀĪÀiÁgÀ£À ±ÀªÀªÀÅ dAVè ¹ÃªÀiÁzÀ ¦Pï C¥ï qÁåªÀiï£À°è ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-02-04-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä ¥À«ðãï gÀƪÀiÁ¤ EªÀgÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ £ÀAvÀgÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ. ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008