Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, March 22, 2011

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 52/11 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ. 21-03-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CUÀ¼ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄlPÁ JA§ £À¹§zÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆævÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn. MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1,570=00 gÀÆ. d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï ¸ÀA. 4/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 21-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠯Á¯ï ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ ¸Á§, ¸Á:ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA.82 gÀ°è §zÀ£ÉPÁ¬Ä ¨É¼ÉzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀ©âtzÀ PÀÄaðUɬÄAzÀ PÀ¼É vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV PÀ©âtzÀÀ PÀÄaðVUÉ PÉç¯ï ªÉÊgï vÀUÀ°zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ EªÀiÁA©UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛ PÀgÉAmï ±ÁPï ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 67/11 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 448, 504, 506, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹

¢:21-03-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ¢zÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀªÀĪÀé UÀAqÀ ºÀÄ®è¥Àà ©Ã½UÉ ¸Á:ªÀiÁ®VwÛ ºÁ.ªÀ:PÉÆgÀqÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £À£Àß vÀªÀgÀÆgÀzÀ PÀgÀqÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°èzÀÄÝ £À£ÀUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀqÀPÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ D£ÀAzÀ¥Àà¤UÀÆ £À£Àß ªÀÄÄzÀĪÉVAvÀ ªÀÄÄAa¤AzÀ®Æ ¸ÉßúÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj D£ÀAzÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ 45.000=00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß £À¤ßAzÀ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÀt ªÁ¥À¸ï PÉÆÃqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃgÉAiÀÄ ºÉuÉÚ£ÉÆA¢UÉ ¸ÉßúÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¤£Éß ¢:20-03-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÀt PÉýzÀÝPÉÌ ¤£ÀUÁåªÀ gÉÆÃPÀÌ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¤£ÀUÀ HgÁUÀ PÉÆÃrÛ¤ CAvÁ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 9:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸ÀzÀj D£ÀAzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ CAzÀªÀé DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ ¸ÉÃj CzÉà ¹nÖ¤AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è. PÉÆqÀ°,§rUÉ ºÀUÀÎ »rzÀÄPÉƪÀÄqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr dUÀ¼ÁUÀ vÉUÉzÀÄ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀUÀ΢AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr M¼À¥ÉmÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£Àß EµÀÖPÉÌ ©qÀĪÀ¢®è. ¤£Àß fêÀ G½¸ÀÄ¢®è. CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÉøÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 65/11 PÀ®A 498 (J) 506 L¦¹

¢:21-03-2011 gÀAzÀÄ 12:30 ¦.JAUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw eÉÆåÃw UÀAqÀ ¤Ã®¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:§®PÀÄA¢ ºÁ.ªÀ:vÉÆÃt¹ºÁ¼À vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁr £ÀÄr ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ FUÉÎ 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ FUÀ 6 wAUÀ¼À UÀ©üÃðuɬÄzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ «£ÀBPÁIÄt ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »AzÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ FUÀ 15 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÀÆ¢vÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀÄð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ F UÀ UÀÄgÀÄ»jAiÀÄgÀ°è «ZÁgÀ ªÀiÁr §AzÀÄ FUÀ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÉøÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 66/11 PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ

¢£ÁAPÀ 21-03-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 3-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀgÀV ªÀAiÀiÁ 63 ªÀµÀð eÁ.zÉêÁAUÀ G.£ÉÃPÁjPÉ ¸Á.zÉÆÃnºÁ¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ QgÀV FvÀ£ÀÄ £À£Àß ¸ÉÊ.ªÉÆÃ. £ÀA. PÉ.J.37/J¯ï-4836 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸À«ð¹AUï ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖVUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸À«ð¹AUï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖV ¬ÄAzÀ E®PÀ¯ïUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-03-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀqÉÃPÉÆ¥Àà PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ DgÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊ.ªÉÆÃ.£ÀA. PÉ.J.37/8714 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀÄgÉñÀ£À ¸ÉÊ.ªÉÆÃ.UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ªÉƺÀªÀÄäzï SÁ¹A FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.13/J-3655 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀºÀ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝ CªÀÄgÉñÀ£À vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CªÀÄgÉñÀ£À vÀ¯É MqÉzÀÄ ªÀiÁA¸À RAqÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ C®èzÉà C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÁgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄAd¥Àà¤UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹ JvÀÛ¯ÉÆà NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 68/11 PÀ®A 78 (J) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ:- 21-03-2011 gÀAzÀÄ ºÉÃgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw »A¨sÁUÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀÄgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÃgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV ¥ÀAZÁAiÀÄw¬ÄAzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ¥ÀAZÁAiÀÄw »A¨sÁUÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À PɼÀUÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ G½zÀ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ (1) ¨ÁUÉÆÃr «ÃgÉñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ. vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.800=00, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ªÉƨÉʯï vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008