Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, March 22, 2011

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 52/11 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ. 21-03-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CUÀ¼ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄlPÁ JA§ £À¹§zÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆævÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn. MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1,570=00 gÀÆ. d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï ¸ÀA. 4/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 21-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠯Á¯ï ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ ¸Á§, ¸Á:ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA.82 gÀ°è §zÀ£ÉPÁ¬Ä ¨É¼ÉzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀ©âtzÀ PÀÄaðUɬÄAzÀ PÀ¼É vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV PÀ©âtzÀÀ PÀÄaðVUÉ PÉç¯ï ªÉÊgï vÀUÀ°zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ EªÀiÁA©UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛ PÀgÉAmï ±ÁPï ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 67/11 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 448, 504, 506, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹

¢:21-03-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ¢zÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀªÀĪÀé UÀAqÀ ºÀÄ®è¥Àà ©Ã½UÉ ¸Á:ªÀiÁ®VwÛ ºÁ.ªÀ:PÉÆgÀqÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £À£Àß vÀªÀgÀÆgÀzÀ PÀgÀqÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°èzÀÄÝ £À£ÀUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀqÀPÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ D£ÀAzÀ¥Àà¤UÀÆ £À£Àß ªÀÄÄzÀĪÉVAvÀ ªÀÄÄAa¤AzÀ®Æ ¸ÉßúÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj D£ÀAzÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ 45.000=00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß £À¤ßAzÀ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÀt ªÁ¥À¸ï PÉÆÃqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃgÉAiÀÄ ºÉuÉÚ£ÉÆA¢UÉ ¸ÉßúÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¤£Éß ¢:20-03-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÀt PÉýzÀÝPÉÌ ¤£ÀUÁåªÀ gÉÆÃPÀÌ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¤£ÀUÀ HgÁUÀ PÉÆÃrÛ¤ CAvÁ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 9:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸ÀzÀj D£ÀAzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ CAzÀªÀé DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ ¸ÉÃj CzÉà ¹nÖ¤AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è. PÉÆqÀ°,§rUÉ ºÀUÀÎ »rzÀÄPÉƪÀÄqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr dUÀ¼ÁUÀ vÉUÉzÀÄ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀUÀ΢AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr M¼À¥ÉmÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£Àß EµÀÖPÉÌ ©qÀĪÀ¢®è. ¤£Àß fêÀ G½¸ÀÄ¢®è. CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÉøÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 65/11 PÀ®A 498 (J) 506 L¦¹

¢:21-03-2011 gÀAzÀÄ 12:30 ¦.JAUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw eÉÆåÃw UÀAqÀ ¤Ã®¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:§®PÀÄA¢ ºÁ.ªÀ:vÉÆÃt¹ºÁ¼À vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁr £ÀÄr ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ FUÉÎ 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ FUÀ 6 wAUÀ¼À UÀ©üÃðuɬÄzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ «£ÀBPÁIÄt ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »AzÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ FUÀ 15 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÀÆ¢vÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀÄð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ F UÀ UÀÄgÀÄ»jAiÀÄgÀ°è «ZÁgÀ ªÀiÁr §AzÀÄ FUÀ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÉøÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 66/11 PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ

¢£ÁAPÀ 21-03-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 3-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀgÀV ªÀAiÀiÁ 63 ªÀµÀð eÁ.zÉêÁAUÀ G.£ÉÃPÁjPÉ ¸Á.zÉÆÃnºÁ¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ QgÀV FvÀ£ÀÄ £À£Àß ¸ÉÊ.ªÉÆÃ. £ÀA. PÉ.J.37/J¯ï-4836 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸À«ð¹AUï ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖVUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸À«ð¹AUï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖV ¬ÄAzÀ E®PÀ¯ïUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-03-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀqÉÃPÉÆ¥Àà PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ DgÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊ.ªÉÆÃ.£ÀA. PÉ.J.37/8714 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀÄgÉñÀ£À ¸ÉÊ.ªÉÆÃ.UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ªÉƺÀªÀÄäzï SÁ¹A FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.13/J-3655 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀºÀ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝ CªÀÄgÉñÀ£À vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CªÀÄgÉñÀ£À vÀ¯É MqÉzÀÄ ªÀiÁA¸À RAqÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ C®èzÉà C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÁgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄAd¥Àà¤UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹ JvÀÛ¯ÉÆà NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 68/11 PÀ®A 78 (J) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ:- 21-03-2011 gÀAzÀÄ ºÉÃgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw »A¨sÁUÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀÄgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÃgÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV ¥ÀAZÁAiÀÄw¬ÄAzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ¥ÀAZÁAiÀÄw »A¨sÁUÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À PɼÀUÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ G½zÀ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ (1) ¨ÁUÉÆÃr «ÃgÉñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ. vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.800=00, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ªÉƨÉʯï vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008