Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, August 30, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 29-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ªÉüÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà lA lA UÁr £ÀA: PÉ.J.-37/5098 gÀ°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÅgÀzÀ°è QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖªÀgÀ°è E½¹, ªÁ¥Á¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ §¸ÀmÉÖ¥Àà EªÀgÀÄ ºÀwÛ ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, CªÀgÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ - UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ §gÀUÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ »A¢¤AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¯Áj §A¢zÀÄÝ, D ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÀÛ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß vÀ¦à, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ lA lA UÁrUÉ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀÅnzÀÄ UÁr¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÀÝ §¸ÀmÉÖ¥Àà EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄÆZÉð ºÉÆÃVzÀÝ ¸ÀzÀgÀ §¸ÀmÉÖ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 189/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 28-08-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 23-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ 1) UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzsÉ ¥Àæ¯ÁízÀ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, G: SÁ¸ÀVà qÉæöʪÀgï eÁ: £ÉÃPÁgÀ ¸Á: PÉ.JA.J¥sï. JzÀÄjUÉ UÀAUÁªÀw. 2) ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¥ÉÆ®PÀ¯ï ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ G: ºÉÆÃmɯï PÉÉ®¸À ¸Á: ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 3) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸ÀªÀÄUÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, eÁ: ¸ÀªÀÄUÀgÀ G: ZÀ¥Àà° PÉ®¸À ¸Á: PÀ¦¯Á ¨Ágï JzÀÄjUÉ ªÀÄÄgÁj PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 4) gÀ« vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀAiÀiÁ; 20 ªÀµÀð, eÁ; F½UÉÃgÀ G: ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ªÁå¥ÁgÀ ¸Á; ®Qëöäà PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 5) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, eÁ; £ÉÃPÁgÀ G: SÁ¸ÀVà UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á:25£Éà ªÁqÀð ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 6) UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzsÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ G: ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀ½î gÀ¸ÉÛ UÀAUÁªÀw. 7) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¸Á:25£Éà ªÁqÀð ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 8) L° ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ,. G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¸Á:25£Éà ªÁqÀð EªÀgÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï zÀ°ègÀĪÀ ¸ÀÄgÉñÀ UÉÆÃlÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÀqÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà f.J¸ï.GqÀV ¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¹àÃl dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 4000-00, 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Éqï ²Ãl ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

Saturday, August 29, 2009

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 205/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

¢: 28-08-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr ¹ÃªÀiÁzÀ°è ®PÀ̪ÀÄä zÉë UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä ²æà Dgï.Dgï.¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj ¦J¸ïL. ²æà ¸ÀwñÀ £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 98, 76 ¦.¹. 100, 374, 340, 190, 248, 07, 245 ªÀÄvÀÄÛ J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1] ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 34 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: fÃgÁ¼À     2] «ÃgÀtÚ vÀAzÉ zÀ°AUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:     fÃgÁ¼ÀPÀ®ÄÎr 3] VqÀØ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aZÀð£ÀUÀÄqÀØ 4] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëöät, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: £ÉÃPÁgÀ G: ZÀºÀzÀ CAUÀr ¸Á: ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw. 5]¸ÀPÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ZÀºÀzÀ CAUÀr ¸Á: ±ÀgÀt §¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï. 6]    FgÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 16,860-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §gÀPÁ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 134/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 28-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj PÁgÀlV oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ §gÀUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ, ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥ï£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄjAiÀĪÀÄä zÉë UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ 1) PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀA¢ ®ZÀÑtÚ PÀAzÀUÀ¯ï, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁ: ªÉʱÀå, G: QgÁt ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: §gÀUÀÆgÀ, 2) ±ÀgÀ¥sÀÅ¢Ýãï vÀA¢ ªÀįÉݸÁ¨ï, ªÀAiÀÄ: 60, ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèÃA, G: ¥Á£ï ±Á¥ï, ¸Á: gÉrØPÁåA¥ï, ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ, 3) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªï EqÀ¥ÀUÀAn, ªÀ: 40 eÁ: PÀªÀiÁä G: ¥Á£ï ±Á¥ï, ¸Á: gÉrØPÁåA¥ï, ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ, EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1035-00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, August 28, 2009

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2009, PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-08-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÇÃ£ï ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÀ£ÀPÀUËqÀ ¸Á: vÉÆÃ¥À®PÀnÖ gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ vÀ£Àß ºÉAqÀw ±ÁAvÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀfÓ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆâ ©vÀÛ£É ªÀiÁr ªÁ¥À¸ÀÄì §ArAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ UÁæªÀÄzÀ UÀmÉÖUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä ªÀÄ°AiÀĪÀé gÀªÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁPÀ¯Éà ¨ÉƸÀÄrà ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀÄwÛà CAvÁ dUÀ¼ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ F gÀ¸ÉÛ ©lÄÖ J°è ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ UÀmÉÖUËqÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è ¨ÁgÀÄPÉÆÃ®Ä UÀÄt¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀ¥ÀPÀÌrUÉ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀÄ®è¥Àà ºÀjd£À EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä CzÀ£ÀÄß PÉüÀzÉà E§âgÀÆ PÀÆr EªÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CªÀ£ÉßãÀÄ PÉüÀÄwÛ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄV¹©qÉÆuÁ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ UÀmÉÖUËqÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ JzÉUÉ M¢ÝzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2009, PÀ®A 454, 457, 380 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CAzÁ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ ¥Ánî ªÀ: 53 G: ªÀÄÄSÉÆÃ¥ÁzÀågÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj ¸Á: aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 24-08-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25-08-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀgÀavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ¤Ã®ªÀÄä ²ªÀ±ÀAPÀgÁªï zÉøÁ¬Ä ¸ÀgÀPÁj ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ PÉÆoÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀzÀ QlQAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ QlQAiÀÄ°è PÉʺÁQ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ UÀtAiÀÄAvÀæUÀ½UÉ eÉÆÃr¹zÀ 2 PÉèöÊAmï CA.Q.16,000-00 gÀÆ., 1 Qà ¨ÉÆÃqÀð CA.Q. 1300-00 gÀÆ., 1 ªÀi˸ï CA.Q. 150-00 gÀÆ., 2 CqÀ¥ÀÖgÀUÀ¼ÀÄ CA.Q. 400-00 gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 17,850-00 gÀÆ.UÀ¼À ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁgÉ. ²æÃ. §ÆzÉÃ¥Àà J.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, August 24, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀĺÀäzïU˸ï vÀAzÉ C¯Áè¨sÀQë qÉƫĤ, ªÀ:34ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:§ªÀiÁä¥ÀÄgÀ NtÂ, P˯ï¥ÉÃmï, ºÀħâ½î ¢£ÁAPÀ: 23-8-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA:PÉJ-25 ©-9299 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á£Á¥ÀÄgÀ 2 Q.«ÄÃ. EgÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¤°è¹zÀ ¯Áj £ÀA:nJ£ï-21 JeÉqï7475 £ÉÃzÀÝPÉÌ »AzÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¯Áj QèãÀgï ªÀÄ®è£ÀUËqÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, vÁªÀÅ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV §AzÀÄ vÀqÀªÁV ¦AiÀiÁ𢠤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ PÁgÀt, vÀªÀÄä ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 222/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ 183 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 23-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ CªÀÄgÉñÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J 06/qÀ§Äè-4740 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà EªÀ£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ§Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ¢AzÀ ºÀ¼ÉçArºÀ¯Áð¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉƨÉʯï mÁªÀgï ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀzÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹zÀÝjAzÀ ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ E§âjUÀÆ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, August 19, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 215/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

¢£ÀAPÀ 18-08-09 gÀAzÀÄ 1600 UÀA. UÉ ¦AiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà G¥ÁàgÀ 30 ªÀµÀð ¸Á; PÀA¥À¸ÁUÀgÀ ¥ÀvÀÄÛ CªÀgÀ C½AiÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀÄ°V¬ÄAzÀ PÀA¥À¸ÁUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÉ.J -37 JZï 7859 ªÉÆÃ/¸ÉÊ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¸Á: ºÀ¼É§Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ PÉJ-34 Dgï 6538 £ÉzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÁ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:18-08-09 gÀ0zÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ Dgï.n.J. §UÉÎ ¥ÉÇÃ£ï ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀuÉÚ¥Àà ¸Á: »gÉÃCgÀ½ºÀ½î vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-37/J¯ï-7592 ¸ÀÄ¥ÀgÀ ¸Éà÷èAqÀgÀ£ÀÄß £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖVUÉ §AzÀÄ UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ lAlA ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ 3 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°è £ÉgɨÉAa ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ PÀÄta §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹zÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-23/JA-2531 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨ÁdÄ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£ÀUÉ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt:

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2009, PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18/08/09 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JªÀiïPÉÌ ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀjUÉ DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀÄgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀA/ gÁªÀÄtÚ ªÀÄļÀÄîgÀ ªÀAiÀiÁ 50 eÁ. PÀgÀħgÀÄ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. ¥ÀÄgÁ gÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß PÀ¥Án£À°è Njd£À¯ï ZÁAiÀÄì «¹Ì ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀA¢zÀÄÝ zÁ½ ªÀiÁr 3572=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À 96 Njd£À¯ï ZÁAiÀÄì «¹Ì ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÀt 950=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

4] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 18-08-09 gÀAzÀÄ 07-00 ¦.JAPÉÌ ¥ÀÄgÁ UÁæªÀÄzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀjUÉ §AzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀA./ ±ÀAPÀæ¥Àà dĪÀįÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ

zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ §gÀPÁ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ dÄeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3538=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr d«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©ÃqÀ¯ÁVzÉ.

 
 

Monday, August 17, 2009

¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2009, PÀ®A 504, 506, 353 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-08-2009 gÀAzÀÄ 14-30 UÀAmÉUÉ ²æà C±ÉÆÃPÀ, JA. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ²±ÀÄ C©üªÀÈ¢Ý AiÉÆÃd£Á¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 06-08-09 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ PÀZÉÃjAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀªÀıÁzÀ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ºÁfªÀÄ®AUï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ²æêÀÄw jdªÁ£ï EªÀgÀ£ÀÄß zÀÄqÀÄØ wAzÀÄ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð CAvÁ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀĪÀgÉUÀÆ PÉ®¸ÀPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅ¢¯Áè ºÁUÀÆ F »AzÉ 3-4 ¸À® £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É C®èzÉà £À£ÀUÉ KPÀªÀZÀ£ÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ C®èzÉÃ, £À£ÀUÉ CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀ ªÉÄÃ¯É ¤£Àß ªÉÄÃ¯É ¸ÀļÀÄî DgÉÆÃ¥À ªÀiÁr ¤£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøÀ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É ºÁUÀÆ ¤£ÀߣÀÄß ¸ÀĪÀÄä£Éà fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CzÀPÉÌ ±ÀªÀıÁzÀ ¨ÉÃUÀA¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ F PÀÈvÀå ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä CqÉvÀqÉ GAlĪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æêÀÄw ¥sÀQÃgÀªÀÄä ªÀÄ.J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, August 13, 2009

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 167/2009, PÀ®A 302 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 11.08.09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉUÉ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ gÁwæ 1:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ªÀÄ®UÀ®Ä PÀgÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ J©â¸À®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÄʯÁgÀ¥Àà¤UÉ DUÀzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV ºÀjvÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉ ªÉÄïÉ, PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀå £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀªÀgÀ §UÉÎ w½AiÀÄÄwÛ¯Áè £ÀAvÀgÀ «ZÁgÀªÀiÁr £À£Àß UÀAqÀ£À PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀªÀgÀ §UÉÎ w½¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 180/2009, PÀ®A 323, 324, 325, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 12-08-2009 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆmÉæñÀégÀ PÁåA¥ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄAPÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛtÚ eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á: PÉÆlÄÖgÉñÀégÀ PÁåA¥À ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ¢ªÁPÀgÀ EªÀgÀÄ °A¨É ºÀtÂÚ£À Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ¢ªÁPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ªÀÄä C¥Àà£ÀAvÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä C¥Àà K£ÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÁÝ£À¯Éà CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ®AUÁ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É, CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉÃ, ¤ªÀÄä ºÀuÉ §gÀºÀ UÉÆwÛzÀ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÁrzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ JgÀqÉÃlÄ §r¢zÀÝjAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ DgÉÆæ £ÀA. 02 ¢ªÁPÀgÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 02 EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÀ¤UÉ eÁw JwÛ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ £ÀA: 3 ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ ºÁQj D ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £ÀA: 4 FgÀªÀÄä UÀAqÀ ¢ªÁPÀgÀ £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ §r¢zÁÝ£É EªÀ£ÀÄ CªÀ¤UÉ ©qÀ¨ÉÃrj CAvÁ DgÉÆævÀjUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ PÉÆlÖ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £ÀA. 01 EvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ ¨ÉèÃqï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¨ÉèÃqÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÀjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀĪÁV C²èî avÀæ ªÀÄvÀÄÛ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆèÉÊ®UÉ qË£À¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 193/2009, PÀ®A 292(2),(J), 293 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 63 PÀÈw ¸ÁéªÀÄå PÁAiÉÄÝ 1957:.

EAzÀÄ ¢: 12-08-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ ¸À«ÄÃgï ªÉƨÉʯïì ¸Éïïì ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ðøï CAUÀrAiÀÄ°è C²èî avÀæUÀ¼À£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w ²æà ©.J¸ï. ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÁzÀ (1) QgÀtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªï ¸Á: CAdÆjPÁåA¥ï (2) ±ÀA¨sÀÄ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¸À«ÄÃgï ªÉƨÉʯï CAUÀrUÉ ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ £Á¯ÉÌöÊzÀÄ d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. DUÀ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀA¥ÀÆålgï ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽwzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ»§Æ§ ¥ÁµÁ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï ¨Á§Æ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ¸À«ÄÃgï ªÉƨÉʯïì ¸Éïïì DåAqï ¸À«ð¸ï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸Á: 3£Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ PÀA¥ÀÆålgï¤AzÀ C²èî avÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ JA.¦. 3 ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÉƨÉʯï£À ªÉĪÉÆÃj PÁqÀðUÀ½UÉ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ¥Àà£ÀÄß M¦àPÉƼÀîzÉà EzÀÄÝ, C®èzÉà PÀA¥ÀÆålgï£À°è£À ¥sÉʯïUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV vÉÆÃj¸ÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ¹§âA¢ ¦.¹. 02 ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀjAzÀ PÀA¥ÀÆålgï ¥sÉʯïìUÀ¼À£ÀÄß vÉgɬĹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ £ÀUÀßgÁV ªÀÄvÀÄÛ CgÉ £ÀUÀßgÁV C²èîªÁV ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ QæÃAiÉÄAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀAvÀºÀ zÀȱÁåªÀ½UÀ¼À C£ÉÃPÀ «rAiÉÆà avÀæUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, C®èzÉà »A¢, PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£À avÀæUÀ¼À ºÉƸÀ ¹¤ªÀiÁ ºÁqÀÄUÀ¼ÀļÀî C£ÉÃPÀ ¥sÉʯïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉÆîØgïUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, EzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀÄ»§Æ§ EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀA¥À¤¬ÄAzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV £ÀPÀ° ªÀiÁr d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAvÀºÀ C²èî ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ QæÃAiÉÄAiÀÄ «rAiÉÆà avÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉƨÉʯïUÀ¼À ªÉĪÉÆÃj PÁqïðUÀ½UÉ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆArzÀÄÝ, F C£À¢üPÀÈvÀ PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ (1) MAzÀÄ ¹.¦.AiÀÄÄ (2) MAzÀÄ K¸Àgï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ¤lgï (3) MAzÀÄ K¸Àgï PÀA¥À¤AiÀÄ Qà ¨ÉÆÃqÀð (4) MAzÀÄ ¥É£ï qÉæöʪï (5) MAzÀÄ ªÀi˸ï (6) JgÀqÀÄ ¸ÀtÚ ¹àÃPÀgïUÀ¼ÀÄ (7) MAzÀÄ ªÉĪÉÆÃj PÁqÀð jÃqÀgï (8) MAzÀÄ ªÉĪÉÆÃj PÁqÀð EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Wednesday, August 12, 2009

C¥ÀºÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2009, PÀ®A 366(J), 376, 506 L.¦.¹.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ CgÉÆæ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ gÁzsÁ¼À£ÀÄß ¥sÁå£ï j¥ÉÃj PÀÄjvÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĽvÀÄ PÉƼÀÄîvÁ¼ÉAzÀÄ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÄ vÀAV E§âgÀÄ PÀÆr §A¢zÀÄÝ, vÀAV gÁzsÁ C¼ÀÄwÛgÀ®Ä AiÀiÁPÉ C¼ÀÄwÛà CAvÁ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¥sÁå£À£ÀÄß J¯ÉÃQÖçPÀ¯ï CAUÀrUÉ PÉÆlÄÖ vÀ£ÀߣÀÄßß ¨ÉÊQ£À »AzÀÄUÀqÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÉÆt ¨Á CAvÁ ºÉý ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ¢AzÀ gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ zÀÆgÀ C®è°è wgÀĪÀÅ ªÀÄÄgÀĪÀÅ ªÀiÁr wgÀÄUÁr ªÀÄrPÉÃj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ MAzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¤°è¹, ºÉÆ®zÀ°è M§âjUÉ gÉÆPÀÌ PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ ºÉÆUÉÆÃt ¨Á CAvÁ ºÉý £ÀA©¹ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÁ ¨ÁdÄ ºÉÆ®UÀ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £À£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄ®UÀÄ CAvÁ ºÉý £É®PÉÌ PÉqÀ«, ®AUÀªÀ£ÀÄß ªÉÄîPÉÌ JwÛ, ZÀrØAiÀÄ£ÀÄß ©aÑ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀ¨ÉÃqÀ, ºÉýzÀgÉ ¤£Àß fêÀ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÀ ºÉzÀj¹zÀ£ÀÄ, ²æÃ. ºÉZï.Dgï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¹zÀÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà, ªÀÄrªÁ¼À, ¸Á: PÁgÀlV 2) UÉÆëAzÀ vÀA¢ ²æäªÁ¸À, ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ J.J¸ï.L. (Dgï), ¦.¹. 55, 81, 44, 228 EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀgÀPÁj fæ£À°è ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV, §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ E½zÀÄ, C°èAiÉÄà §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ EzÀÝ CAUÀrUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä, ¸ÀzÀgÀ §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) £ÁUÀAiÀÄå vÀA¢ ±ÀgÀtAiÀÄå, »gÉêÀÄoÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: dAUÀªÀÄ, ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ 2) PÉÆmÉæñÀ vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀ±Àð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr, PÀÆqÀ¯Éà zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß »r¢zÀÄÝ, CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 425-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.


 

Monday, August 10, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 187/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ»§Æ§ ¥ÁµÁ vÀAzÉ ºÉZï. ºÀĸÉãï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: gÉVÓ£ï ªÀPïìð ¸Á: ªÀÄÄgÁj PÁåA¥ï, dAqÁ PÀnÖ ¥ÀPÀÌzÀ°è, UÀAUÁªÀw, EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï. ºÀĸÉãï¸Á§ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÉVÓ£ï ªÀPïð ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 09-08-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä n.«.J¸ï. JPÉì¯ï ¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆ¥ÉÊqï £ÀA: PÉ.J-37/ PÉ-4885 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁgÉÆà ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ªÉÄîÌAqÀ £ÀªÀÄä ªÉÆ¥ÉÊqï£À £ÀA§gï£ÀÄß w½¹ CzÀgÀ°è §gÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÉ aPĄ̀ÉtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è C¥ÀWÁvÀªÁV wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À qÉÊjAiÀÄ°èzÀÝ £ÀA§gï£ÀÄß £ÉÆÃr ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV «µÀAiÀÄ w½¹zÀgÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ, ºÁUÀÆ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ SÁeÁ¥ÁµÁ ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ aPĄ̀ÉtPÀ¯ï PÁæ¸ï£À°è £À£Àß vÀAzÉ ºÉZï. ºÀĸÉãï¸Á§ EªÀgÀ ±ÀªÀªÀÅ ©¢ÝzÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EvÀÄÛ. ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ªÉÆ¥ÉÊqï ¸ÀºÀ ©¢ÝzÀÄÝ, ªÉÆ¥ÉÊqï£À ªÀÄÄA¢£À UÁ° ªÀÄvÀÄÛ ºÉqï¯ÉÊl ¸ÀA¥ÀÆtð dfÓ ºÉÆÃVvÀÄÛ. EzÀjAzÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÉÆ¥ÉÊqï£À°è UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆ¥ÉÊqïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 08-08-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÁzÀ SÁeÁ¸Á§ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄgÀ¯Á£ÀºÀ½îAiÀÄ ºÁ°£À PÉÃAzÀæPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä UÁæªÀÄzÀ ¦.f.©. ¨ÁåAQ£À PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, DUÀ »A¢£À DgÉÆæ gÀ«ZÀAzÀæ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.-35/J¯ï-3866 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, SÁeÁ ¸Á§¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì zÀªÁSÁ£ÉUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ, C°è ¤£Éß gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 134/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09-08-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 6 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ Dgï.n.J §UÉÎ ¥ÉÇÃ£ï ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¯Áj QèãÀgï ²æà ¸ÀÄgÉÃAzÀæ ¸Á: §ÄqÀÄzÁ ºÀjAiÀiÁt gÁdå gÀªÀgÀ »A¢ £ÀÄrzÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ZÁ®PÀ QµÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÆr ¯Áj £ÀA: ºÉZï.Dgï.-56/-5505 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÁArZÉj¬ÄAzÀ ¥Á¸Àð¯ï ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀĵÀÖV ºÉzÁÝj gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ zÉúÀ°UÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÁ®PÀ QµÀ£ï EªÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀĵÀÖV zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ 14 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°è PÀqÉPÉÆ¥Àà ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÉzÁÝj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ PÉlÄÖ ¤AvÀ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-28/J-4509 £ÉÃzÀÝgÀ »¨ÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 

Friday, August 7, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2009, PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 06-08-2009 gÀAzÀÄ 08-00 ¦.JAPÉÌ vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÉÄãï§eÁgïzÀ°è N.¹ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÉÄãï§eÁgïzÀ°è ºÉÆÃV qÁ. PÁªÉÃj G¥Àà¼À EªÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV zÉÆqÀØ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ EªÀgÀ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ PÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ M.¹ £ÀA§gï §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ M.¹ £ÀA§gï §AzÀgÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA¨sÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ M.¹ £ÀA§gï UÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÁæuÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀgÁªï zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð eÁ. ¨ÁæºÀät G. ªÁå¥ÁgÀ ¸Á. vÁªÀgÀUÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ DgÀÄ M.¹ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ªÀÄÆgÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6,820=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. 

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2009, PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.08.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ ¸ÀPÀæ¥Àà ªÉÄÃn ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 1£Éà ªÁqÀð ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ VtUÉÃgÁ, ¢£ÁAPÀ : 30.06.09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV w½¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà CAUÀr EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛ¼É. £ÁªÉ®ègÀÄ ²æÃzsÀgÀ£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä ±ÀgÀt¥Àà£À ºÀwÛgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁV w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÉݪÀÅ. £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ £À£Àß vÀªÀÄä ±ÀgÀt¥Àà£À ºÀwÛgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝzÀÄÝ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀÄUÀ¼À°è PÀqÉ ²æÃzsÀgÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. £ÁªÀÅ ²æÃzsÀgÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ CAUÀr EªÀgÀÄ w½¹zÉÝ£ÉÃAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.06.09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¥Àæw¤vÀåzÀAvÉ 11.30UÀAmÉAiÀÄ gÉïÉéUÉ vÉÆgÀtUÀ°è£À°ègÀĪÀ fAzÁ® ¥sÁåPÀÖjUÉ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ²æÃzsÀgÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ §A¢zÀÄÝ «ZÁj¸À®Ä §¼ÁîjAiÀÄ°è PÉ®¸À«zÉ CzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ vÁ£ÀÄ vÉÆgÀtUÀ°è£À°è E½zÀÄ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ §¼Áîj, DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ gÁdªÀÄAræ ªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ²æÃzsÀgÀ£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹UÀ°®è. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, August 6, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 178/2009, PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-08-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀ¥Àà @ «ÃgɱÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸ÀÄAPÀzÀ ¸Á: PÉÆmÉßÃPÀ¯ï vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA: PÉ.J.-37/nJ-2098 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA: PÉ.J-37/1585 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀ«£ÀUÀgÀ¢AzÀ PÉÆmÉßPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ J.¦.JA.¹. ºÀwÛgÀ DgÉÆæ «gÉÃ±ï ºÀjd£À EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ºÉƸÀ ªÀiÁgÀÄw N«Äß ZÉ¹ì £ÀA: 1126672 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ªÁ夣À ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à, mÁæPÀÖgÀzÀ mÁæ°AiÀÄ »A¢£À §® ¨sÁUÀPÉÌ ªÁ夣À JqÀ¨sÁUÀ¢AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÀÝ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ, M¼À¥ÉlÄÖ DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÁå£ï ZÁ®PÀ vÁ£ÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦.PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 165/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 185 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¦.¹ 388 ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05.08.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉUÉ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É J£ï.ºÉZï.63 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÀzÀæAiÀÄå PÉÆý ¥ÁgÀA ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÝAvÉ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 35 J¸ï. 1793 ¸ÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁV PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¹ÌÃqï DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÉêÉÃAzÀæUËqÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæUËqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄAqÁèªÀ¢ÝUÉÃj ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ¤UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÉÄîÌAqÀAvÉ ºÉZï.¹. 18 ¥Àæ¨sÀÄgÁeï PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 05-08-2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ²æà ±ÀA¨sÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ªÀ£ÀUÉÃj 38 ªÀµÀð ¸Á: EmÁß¼À §¸ï £ÀA : PÉ.J-37 J¥sï-249 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 05-08-2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛ oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ 12 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÁå£ÀzÉêï vÀAzÉ ZÀAUïzÉÃªï ªÁPÀ¼É ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð ¯Áj £ÀA: JªÀiï.ºÉZï-17 n-2295 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA : PÉ.J-37 J¥sï-249 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼À«£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® d¦Û ¥ÀæPÀgÀt

4] ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/09 PÀ®A: 41 (1)(r), 102 ¹.Dgï.¦.¹ ¸À»vÀ 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 05-08-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-15 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨Ázï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 05-08-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0300 UÀAmÉUÉ UÁ¼ÉªÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ 10 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ [1] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà [2] zÀAqÉ¥Àà vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà [3] UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ºÉƸÀ-PÀ£ÀPÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ, UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.-37 ºÉZï.-556 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉݪÀÅ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, August 5, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 178/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀuÉÃUËqÀ vÀAzÉ F±ÀégÀUËqÀ ªÀiÁ°Ã¥Ánïï, ªÀAiÀĸÀÄì 39 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ (PÁgÀlV ºÀwÛgÀ) vÁ: UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ: 04-08-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è PÉÆÃlð ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀªÁV ©zÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV CªÀgÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À°è ¸ÀºÀ wêÀæ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. «ZÁj¸À¯ÁV £À£Àß ªÀiÁªÀ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä §eÁeï JPïì.¹.r. 125 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-35/ Dgï-995 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ PÁgÀlV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¥ÀAZÀgï DV ¤°è¹zÀÝ MAzÀÄ mÁæ°AiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Æ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß EnÖzÀÄÝ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«ÄAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¸ÀzÀj PÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¸ÀévÀ: ©zÀÄÝ wêÀæ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß C£ÉÆäïï rfl¯ï ZÁ£À¯ï£À CA§Äå¯É£ïì£À°è D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV w½¬ÄvÀÄ. PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄzsÁåºÀß 1:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è MAzÀÄ mÁæ°AiÀÄÄ ¥ÀAZÀgï DVzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¤°è¹ ¸ÀÄvÀÛ®Æ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß EnÖzÀÄÝ, PÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ£ÀqɬĹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj PÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ vÀA¢ ²ªÀ¥Àà ºÀ½îPÉÃj eÁw PÀÄgÀħgÀ ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀ PÉ J 26/n-8130 mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß j¥ÉÃj ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ læAiÀįïUÉAzÀÄ PÀĵÀÖV gÉÆÃr£À°è ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ltPÀ£ÀPÀ®è ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß 407 ªÁºÀ£À PÉ. J. 37/5618 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CzÀÄ dRA UÉÆArzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ E§âjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 185 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ «Ä£ÁQëà UÀAqÀ gÀªÉÄÃ±ï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á: NgÀ¨Á¬Ä, UÀvÀÛ£ÀÆgÀ vÁ: §¼Áîj EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04.08.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ gÀªÉÄÃ±ï ¸Á: NgÀ¨Á¬Ä, UÀvÀÛ£ÀÆgÀ vÁ: §¼Áîj EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ §¼ÁîjUÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J. 34 «-2545 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÁ®ªÀwð ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁV PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà ¹ÌÃqï DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAUÀªÉÄÃ±ï ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Monday, August 3, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2009, PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà dUÀzÀªÀgÀ ¸Á: J¸À.©. gÉqÀØ PÁåA¥À ºÁUÀÆ CªÀ£À vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, PÁgÀlV-¹zÁÝ¥ÀÅgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlV ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà ±ÀgÀt §¸ÀªÉñÀégÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ «Ä¤ ¯Áj £ÀA: J.¦-5/nn-4444 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ±ÁAvÀ°AUÀAiÀÄå J£ÀÄߪÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.-37/eÉ-5284 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀiÁr, ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ zÉúÀPÉÌ, JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, August 2, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01.08.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.15 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤rzÀÄÝ C°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀt§¼Áîj EªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 01.08.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀvÀåªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ VtÂUÉÃgÁPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀAvÉ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ UÀ§ÆâjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ VtÂUÉÃgÁzÀ ©üêÀÄ£ÀÆgÀÄ PÁæ¸À §½ §¸ÀUÁV PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ VtÂUÉÃgÁ §¸ï¸ÁööåAqÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C°è ¤AwzÀÝ ¸ÀvÀåªÀÄä½UÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÄÝ CªÀ½UÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¥ÀgÀªÉÄñÀ¥Àà ªÀqÀØgï ¸Á: VtÂUÉÃgÁ CAvÁ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÉ¹ì £ÀA: NBLD811688 JAf£ï £ÀA: EE09C9059083 w½¬ÄvÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ «. ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

d§j PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2009, PÀ®A. 393 L.¦.¹. 

¢£ÁAPÀ 01-08-2009 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw UÉæù UÀAqÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ DzÁ¥ÀÆgÀ ¸Á: ZÀZÀð »AzÀÄUÀqÉUÉ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ D¬Ä¯ï «Ä¯ï ªÉÄïÁãUÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 28-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 / 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CA. 18 jAzÀ 20 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛAiÀÄÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èAiÀÄ ZÀZÀð »A¨sÁUÀzÀ°èAiÀÄ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ D¬Ä¯ï «Ä¯ï ªÉÄïÁãUÀzÀ°ègÀĪÀ (oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ CA. 02 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è.) ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÀqÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CvÉÛAiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ AiÀiÁgÀÆ CAvÁ PÉýzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀV¤AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£À: EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-08-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 / 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÉÆzÀ® ¸À® ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä §rzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀV¤AzÀ QlQAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÉÆÃrzÁUÀ PÁt¸À¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB ¨ÁV®Ä §r¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ PÁt¸À¢zÀÄÝ, §ZÀÑ® PÉÆÃuÉAiÀÄ°èAiÀÄ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ §ZÀÑ® PÉÆÃuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÁUÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ M¼ÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß wgÀÄ«, PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß PÁ®£ÀÄß vÀĽzÀÄ aÃgÁqÀzÀAvÉ PÀÄwÛUÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ gÉÆïïØUÉÆïïØ ªÀiÁAUÀ®å CA.Q.E¯Áè. ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà. ¦.J¸ï.L. (C.«) gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2009, PÀ®A. 393 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L PÁgÀlVgÀªÀgÀAiÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ, PÁgÀlVAiÀÄ gÀAUÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À×¼ÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà, PÀÄAqÀzÀ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥À 2) dA§tÚ vÀA¢ CAiÀÄå¥Àà, dÄlè, EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¦.¹. 85, 55, 65, 186, 10, 400 EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀAUÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV, C°è CAUÀrUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä, ¸ÀzÀgÀ gÀAUÀªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà, ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀ±Àð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ºÀªÀiÁ°, ¸Á: PÁgÀlV 2) UÁå£À¥Àà vÀA¢ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ºÀjd£À, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀ±Àð, ¸Á: PÁgÀlV 3) «gÀÄ¥ÀtÚ vÀA¢ CA§tÚ, dAvÀUÀ¯ï, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥À, 4) §¸À¥ÀàvÀ vÀA¢ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, ZÀ®ÄªÁ¢, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀ±Àð, ¸Á: PÁgÀlV 5) ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀA¢ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ, UËqÀæ, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀ±Àð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÁgÀlV 6) gÀÄzÀæ÷¥Àà vÀA¢ ºÀÄ®è¥Àà, UÀÄjPÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: ªÁ°äQ, ¸Á: PÁgÀlV 7) ±ÁAvÀ¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà, UÀqÁzÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀ±Àð, eÁ: £ÁAiÀÄPï, ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß, dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 880-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, August 1, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà PÀgÉAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ¨Á¥ÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ: 40, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: D¥É wæ-ZÀPÀæ ZÁ®PÀ, ¸Á|| UÉÆãÁ¼À, vÁ|| UÀAUÁªÀw vÀ£Àß D¥É wæ-ZÀPÀæ ¥Áå¸ÉAdgï ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-37/6258 £ÉÃzÀÝgÀ°è §¸ÀªÀgÁd §Æ¢ºÁ¼À JA§ÄªÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ UÉÆãÁ¼À PÀqÉ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÁ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd §Æ¢ºÁ¼À FvÀ£À §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃJ¸ï.JA.SÁ£ï, J.J¸ï.L., ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 31-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ «£ÉÆÃzï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà, ªÀAiÀÄ:14, G: «zÁåyð, ¸Á|| ªÀÄÄgÁj £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄA¢£À ªÉÄãï UÉÃmï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CAzÀgÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA. PÉJ-37/2778 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «£ÉÆÃzï PÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ï PÁj£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ¹QÌPÉÆAqÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è «£ÉÆÃzï PÀĪÀiÁgÀ£À JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ ºÁUÀÄ §®ZÀ¦àAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É JqÀ ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÁ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà s¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ, ¦.J¸ï.L., ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 173/2009 PÀ®A 279 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢:- 30-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà JA. G¸Áä£ï vÀAzÉ JA. ¨ÁµÀĸÁ§, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ¨Á¼É ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: 9 £Éà ªÁqÀð, ¸ÀÄtUÁgÀ NtÂ, ºÉƸÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ, PÀA¦è, ªÉÆ£Éß ¢£ÁAPÀ: 28-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ¸ÀéAvÀ CtÚ£ÁzÀ JA. U˸ï vÀAzÉ JA. ¨ÁµÀĸÁ§, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, ¸Á: 9 £Éà ªÁqÀð, ¸ÀÄtUÁgÀ NtÂ, PÀA¦è FvÀ£ÀÄ £À£Àß mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA§gï PÉ.J-35/ J-3439 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀªÀÄä UÁæAqÀgï «ÄµÀ£ï£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ £ÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä¼À ªÀÄ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÁæAqïgÀ£ÀÄß CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁwæ ªÁ¥À¸ï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ PÀA¦èUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢: 29-07-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 01:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »gÉèÉtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉ UÁ°AiÀÄ mÉÊgï MqÉzÀÄ (Burst) DV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ vÉVΣÀ°è ºÉÆÃV MAzÀÄ zÉÆqÀØ §AqÉUÀ°èUÉ lPÀÌgï DV ªÁºÀ£ÀªÀÅ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. F C¥ÀWÁvÀªÀÅ £À£Àß CtÚ JA. U˸ï FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ GAmÁVzÀÄÝ PÁgÀt DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 174/2009 PÀ®A 366(J) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀ CAiÉÆÃzsÀå vÁ: UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ: 30-07-2009 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ aPÀÌdAvÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¨sÀÆ«ÄUÉ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸À®Ä £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw E§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£Àß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. CPÀÌ ªÀĺÁzÉë EªÀ¼À£ÀÄß ºÀ¼Éà CAiÉÆÃzsÀå UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà CAUÀr EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É. ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÀÆ. 25,000-00 UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ K£ÀÄ w½AiÀįÁgÀzÀ £À£Àß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ CªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£ÁzÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà CAUÀr EªÀ£ÀÄ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃrzÀÄÝ EªÀ£À ¥ÉÆæÃvÁìºÀzÉÆA¢UÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008