Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, August 30, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 29-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ªÉüÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà lA lA UÁr £ÀA: PÉ.J.-37/5098 gÀ°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÅgÀzÀ°è QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖªÀgÀ°è E½¹, ªÁ¥Á¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ §¸ÀmÉÖ¥Àà EªÀgÀÄ ºÀwÛ ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, CªÀgÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ - UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ §gÀUÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ »A¢¤AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¯Áj §A¢zÀÄÝ, D ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÀÛ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß vÀ¦à, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ lA lA UÁrUÉ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀÅnzÀÄ UÁr¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÀÝ §¸ÀmÉÖ¥Àà EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄÆZÉð ºÉÆÃVzÀÝ ¸ÀzÀgÀ §¸ÀmÉÖ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 189/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 28-08-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 23-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ 1) UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzsÉ ¥Àæ¯ÁízÀ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, G: SÁ¸ÀVà qÉæöʪÀgï eÁ: £ÉÃPÁgÀ ¸Á: PÉ.JA.J¥sï. JzÀÄjUÉ UÀAUÁªÀw. 2) ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¥ÉÆ®PÀ¯ï ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ G: ºÉÆÃmɯï PÉÉ®¸À ¸Á: ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 3) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸ÀªÀÄUÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, eÁ: ¸ÀªÀÄUÀgÀ G: ZÀ¥Àà° PÉ®¸À ¸Á: PÀ¦¯Á ¨Ágï JzÀÄjUÉ ªÀÄÄgÁj PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 4) gÀ« vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀAiÀiÁ; 20 ªÀµÀð, eÁ; F½UÉÃgÀ G: ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ªÁå¥ÁgÀ ¸Á; ®Qëöäà PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 5) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, eÁ; £ÉÃPÁgÀ G: SÁ¸ÀVà UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á:25£Éà ªÁqÀð ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 6) UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzsÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ G: ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀ½î gÀ¸ÉÛ UÀAUÁªÀw. 7) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¸Á:25£Éà ªÁqÀð ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. 8) L° ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ,. G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¸Á:25£Éà ªÁqÀð EªÀgÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï zÀ°ègÀĪÀ ¸ÀÄgÉñÀ UÉÆÃlÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÀqÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà f.J¸ï.GqÀV ¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¹àÃl dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 4000-00, 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Éqï ²Ãl ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

Saturday, August 29, 2009

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 205/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

¢: 28-08-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr ¹ÃªÀiÁzÀ°è ®PÀ̪ÀÄä zÉë UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä ²æà Dgï.Dgï.¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj ¦J¸ïL. ²æà ¸ÀwñÀ £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 98, 76 ¦.¹. 100, 374, 340, 190, 248, 07, 245 ªÀÄvÀÄÛ J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1] ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 34 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: fÃgÁ¼À     2] «ÃgÀtÚ vÀAzÉ zÀ°AUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:     fÃgÁ¼ÀPÀ®ÄÎr 3] VqÀØ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aZÀð£ÀUÀÄqÀØ 4] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëöät, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: £ÉÃPÁgÀ G: ZÀºÀzÀ CAUÀr ¸Á: ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw. 5]¸ÀPÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ZÀºÀzÀ CAUÀr ¸Á: ±ÀgÀt §¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï. 6]    FgÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 16,860-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §gÀPÁ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 134/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 28-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj PÁgÀlV oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ §gÀUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ, ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥ï£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄjAiÀĪÀÄä zÉë UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ 1) PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀA¢ ®ZÀÑtÚ PÀAzÀUÀ¯ï, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁ: ªÉʱÀå, G: QgÁt ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: §gÀUÀÆgÀ, 2) ±ÀgÀ¥sÀÅ¢Ýãï vÀA¢ ªÀįÉݸÁ¨ï, ªÀAiÀÄ: 60, ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèÃA, G: ¥Á£ï ±Á¥ï, ¸Á: gÉrØPÁåA¥ï, ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ, 3) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªï EqÀ¥ÀUÀAn, ªÀ: 40 eÁ: PÀªÀiÁä G: ¥Á£ï ±Á¥ï, ¸Á: gÉrØPÁåA¥ï, ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ, EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1035-00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, August 28, 2009

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2009, PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-08-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÇÃ£ï ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÀ£ÀPÀUËqÀ ¸Á: vÉÆÃ¥À®PÀnÖ gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ vÀ£Àß ºÉAqÀw ±ÁAvÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀfÓ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆâ ©vÀÛ£É ªÀiÁr ªÁ¥À¸ÀÄì §ArAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ UÁæªÀÄzÀ UÀmÉÖUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä ªÀÄ°AiÀĪÀé gÀªÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁPÀ¯Éà ¨ÉƸÀÄrà ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀÄwÛà CAvÁ dUÀ¼ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ F gÀ¸ÉÛ ©lÄÖ J°è ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ UÀmÉÖUËqÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è ¨ÁgÀÄPÉÆÃ®Ä UÀÄt¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀ¥ÀPÀÌrUÉ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀÄ®è¥Àà ºÀjd£À EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä CzÀ£ÀÄß PÉüÀzÉà E§âgÀÆ PÀÆr EªÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CªÀ£ÉßãÀÄ PÉüÀÄwÛ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄV¹©qÉÆuÁ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ UÀmÉÖUËqÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ JzÉUÉ M¢ÝzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2009, PÀ®A 454, 457, 380 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CAzÁ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ ¥Ánî ªÀ: 53 G: ªÀÄÄSÉÆÃ¥ÁzÀågÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯É aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj ¸Á: aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 24-08-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25-08-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀgÀavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ¤Ã®ªÀÄä ²ªÀ±ÀAPÀgÁªï zÉøÁ¬Ä ¸ÀgÀPÁj ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ PÉÆoÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀzÀ QlQAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ QlQAiÀÄ°è PÉʺÁQ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ UÀtAiÀÄAvÀæUÀ½UÉ eÉÆÃr¹zÀ 2 PÉèöÊAmï CA.Q.16,000-00 gÀÆ., 1 Qà ¨ÉÆÃqÀð CA.Q. 1300-00 gÀÆ., 1 ªÀi˸ï CA.Q. 150-00 gÀÆ., 2 CqÀ¥ÀÖgÀUÀ¼ÀÄ CA.Q. 400-00 gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 17,850-00 gÀÆ.UÀ¼À ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁgÉ. ²æÃ. §ÆzÉÃ¥Àà J.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, August 24, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀĺÀäzïU˸ï vÀAzÉ C¯Áè¨sÀQë qÉƫĤ, ªÀ:34ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:§ªÀiÁä¥ÀÄgÀ NtÂ, P˯ï¥ÉÃmï, ºÀħâ½î ¢£ÁAPÀ: 23-8-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA:PÉJ-25 ©-9299 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á£Á¥ÀÄgÀ 2 Q.«ÄÃ. EgÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¤°è¹zÀ ¯Áj £ÀA:nJ£ï-21 JeÉqï7475 £ÉÃzÀÝPÉÌ »AzÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¯Áj QèãÀgï ªÀÄ®è£ÀUËqÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, vÁªÀÅ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV §AzÀÄ vÀqÀªÁV ¦AiÀiÁ𢠤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ PÁgÀt, vÀªÀÄä ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 222/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ 183 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 23-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ CªÀÄgÉñÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J 06/qÀ§Äè-4740 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà EªÀ£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ§Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ¢AzÀ ºÀ¼ÉçArºÀ¯Áð¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉƨÉʯï mÁªÀgï ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀzÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹zÀÝjAzÀ ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ E§âjUÀÆ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, August 19, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 215/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

¢£ÀAPÀ 18-08-09 gÀAzÀÄ 1600 UÀA. UÉ ¦AiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà G¥ÁàgÀ 30 ªÀµÀð ¸Á; PÀA¥À¸ÁUÀgÀ ¥ÀvÀÄÛ CªÀgÀ C½AiÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀÄ°V¬ÄAzÀ PÀA¥À¸ÁUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÉ.J -37 JZï 7859 ªÉÆÃ/¸ÉÊ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¸Á: ºÀ¼É§Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ PÉJ-34 Dgï 6538 £ÉzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÁ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:18-08-09 gÀ0zÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ Dgï.n.J. §UÉÎ ¥ÉÇÃ£ï ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀuÉÚ¥Àà ¸Á: »gÉÃCgÀ½ºÀ½î vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-37/J¯ï-7592 ¸ÀÄ¥ÀgÀ ¸Éà÷èAqÀgÀ£ÀÄß £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖVUÉ §AzÀÄ UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ lAlA ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ 3 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°è £ÉgɨÉAa ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ PÀÄta §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹zÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-23/JA-2531 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨ÁdÄ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£ÀUÉ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt:

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2009, PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18/08/09 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JªÀiïPÉÌ ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀjUÉ DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀÄgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ ¥ÀA¥ÀtÚ vÀA/ gÁªÀÄtÚ ªÀÄļÀÄîgÀ ªÀAiÀiÁ 50 eÁ. PÀgÀħgÀÄ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. ¥ÀÄgÁ gÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß PÀ¥Án£À°è Njd£À¯ï ZÁAiÀÄì «¹Ì ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀA¢zÀÄÝ zÁ½ ªÀiÁr 3572=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À 96 Njd£À¯ï ZÁAiÀÄì «¹Ì ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÀt 950=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

4] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2009, PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 18-08-09 gÀAzÀÄ 07-00 ¦.JAPÉÌ ¥ÀÄgÁ UÁæªÀÄzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀjUÉ §AzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆævÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀA./ ±ÀAPÀæ¥Àà dĪÀįÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ

zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ §gÀPÁ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ dÄeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3538=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr d«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©ÃqÀ¯ÁVzÉ.

 
 

Monday, August 17, 2009

¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2009, PÀ®A 504, 506, 353 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-08-2009 gÀAzÀÄ 14-30 UÀAmÉUÉ ²æà C±ÉÆÃPÀ, JA. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ²±ÀÄ C©üªÀÈ¢Ý AiÉÆÃd£Á¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 06-08-09 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ PÀZÉÃjAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀªÀıÁzÀ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ºÁfªÀÄ®AUï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ²æêÀÄw jdªÁ£ï EªÀgÀ£ÀÄß zÀÄqÀÄØ wAzÀÄ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð CAvÁ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀĪÀgÉUÀÆ PÉ®¸ÀPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅ¢¯Áè ºÁUÀÆ F »AzÉ 3-4 ¸À® £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É C®èzÉà £À£ÀUÉ KPÀªÀZÀ£ÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ C®èzÉÃ, £À£ÀUÉ CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀ ªÉÄÃ¯É ¤£Àß ªÉÄÃ¯É ¸ÀļÀÄî DgÉÆÃ¥À ªÀiÁr ¤£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøÀ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É ºÁUÀÆ ¤£ÀߣÀÄß ¸ÀĪÀÄä£Éà fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CzÀPÉÌ ±ÀªÀıÁzÀ ¨ÉÃUÀA¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ F PÀÈvÀå ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä CqÉvÀqÉ GAlĪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æêÀÄw ¥sÀQÃgÀªÀÄä ªÀÄ.J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, August 13, 2009

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 167/2009, PÀ®A 302 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 11.08.09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉUÉ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ gÁwæ 1:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ªÀÄ®UÀ®Ä PÀgÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ J©â¸À®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÄʯÁgÀ¥Àà¤UÉ DUÀzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV ºÀjvÀªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉ ªÉÄïÉ, PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀå £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀªÀgÀ §UÉÎ w½AiÀÄÄwÛ¯Áè £ÀAvÀgÀ «ZÁgÀªÀiÁr £À£Àß UÀAqÀ£À PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀªÀgÀ §UÉÎ w½¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 180/2009, PÀ®A 323, 324, 325, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 12-08-2009 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆmÉæñÀégÀ PÁåA¥ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄAPÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛtÚ eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á: PÉÆlÄÖgÉñÀégÀ PÁåA¥À ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ¢ªÁPÀgÀ EªÀgÀÄ °A¨É ºÀtÂÚ£À Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ¢ªÁPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ªÀÄä C¥Àà£ÀAvÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä C¥Àà K£ÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÁÝ£À¯Éà CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ®AUÁ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É, CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉÃ, ¤ªÀÄä ºÀuÉ §gÀºÀ UÉÆwÛzÀ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÁrzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ JgÀqÉÃlÄ §r¢zÀÝjAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ DgÉÆæ £ÀA. 02 ¢ªÁPÀgÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 02 EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÀ¤UÉ eÁw JwÛ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ £ÀA: 3 ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ ºÁQj D ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ¤UÉ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £ÀA: 4 FgÀªÀÄä UÀAqÀ ¢ªÁPÀgÀ £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ §r¢zÁÝ£É EªÀ£ÀÄ CªÀ¤UÉ ©qÀ¨ÉÃrj CAvÁ DgÉÆævÀjUÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ PÉÆlÖ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £ÀA. 01 EvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ ¨ÉèÃqï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¨ÉèÃqÀ¢AzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÀjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀĪÁV C²èî avÀæ ªÀÄvÀÄÛ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆèÉÊ®UÉ qË£À¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 193/2009, PÀ®A 292(2),(J), 293 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 63 PÀÈw ¸ÁéªÀÄå PÁAiÉÄÝ 1957:.

EAzÀÄ ¢: 12-08-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ ¸À«ÄÃgï ªÉƨÉʯïì ¸Éïïì ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ðøï CAUÀrAiÀÄ°è C²èî avÀæUÀ¼À£ÀÄß qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w ²æà ©.J¸ï. ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÁzÀ (1) QgÀtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªï ¸Á: CAdÆjPÁåA¥ï (2) ±ÀA¨sÀÄ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¸À«ÄÃgï ªÉƨÉʯï CAUÀrUÉ ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ £Á¯ÉÌöÊzÀÄ d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. DUÀ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀA¥ÀÆålgï ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽwzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ»§Æ§ ¥ÁµÁ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï ¨Á§Æ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ¸À«ÄÃgï ªÉƨÉʯïì ¸Éïïì DåAqï ¸À«ð¸ï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸Á: 3£Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ PÀA¥ÀÆålgï¤AzÀ C²èî avÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ JA.¦. 3 ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÉƨÉʯï£À ªÉĪÉÆÃj PÁqÀðUÀ½UÉ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ¥Àà£ÀÄß M¦àPÉƼÀîzÉà EzÀÄÝ, C®èzÉà PÀA¥ÀÆålgï£À°è£À ¥sÉʯïUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV vÉÆÃj¸ÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ¹§âA¢ ¦.¹. 02 ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀjAzÀ PÀA¥ÀÆålgï ¥sÉʯïìUÀ¼À£ÀÄß vÉgɬĹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ £ÀUÀßgÁV ªÀÄvÀÄÛ CgÉ £ÀUÀßgÁV C²èîªÁV ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ QæÃAiÉÄAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀAvÀºÀ zÀȱÁåªÀ½UÀ¼À C£ÉÃPÀ «rAiÉÆà avÀæUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, C®èzÉà »A¢, PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£À avÀæUÀ¼À ºÉƸÀ ¹¤ªÀiÁ ºÁqÀÄUÀ¼ÀļÀî C£ÉÃPÀ ¥sÉʯïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉÆîØgïUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, EzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀÄ»§Æ§ EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀA¥À¤¬ÄAzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV £ÀPÀ° ªÀiÁr d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAvÀºÀ C²èî ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ QæÃAiÉÄAiÀÄ «rAiÉÆà avÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉƨÉʯïUÀ¼À ªÉĪÉÆÃj PÁqïðUÀ½UÉ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆArzÀÄÝ, F C£À¢üPÀÈvÀ PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ (1) MAzÀÄ ¹.¦.AiÀÄÄ (2) MAzÀÄ K¸Àgï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ¤lgï (3) MAzÀÄ K¸Àgï PÀA¥À¤AiÀÄ Qà ¨ÉÆÃqÀð (4) MAzÀÄ ¥É£ï qÉæöʪï (5) MAzÀÄ ªÀi˸ï (6) JgÀqÀÄ ¸ÀtÚ ¹àÃPÀgïUÀ¼ÀÄ (7) MAzÀÄ ªÉĪÉÆÃj PÁqÀð jÃqÀgï (8) MAzÀÄ ªÉĪÉÆÃj PÁqÀð EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Wednesday, August 12, 2009

C¥ÀºÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2009, PÀ®A 366(J), 376, 506 L.¦.¹.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ CgÉÆæ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAVAiÀiÁzÀ gÁzsÁ¼À£ÀÄß ¥sÁå£ï j¥ÉÃj PÀÄjvÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĽvÀÄ PÉƼÀÄîvÁ¼ÉAzÀÄ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÄ vÀAV E§âgÀÄ PÀÆr §A¢zÀÄÝ, vÀAV gÁzsÁ C¼ÀÄwÛgÀ®Ä AiÀiÁPÉ C¼ÀÄwÛà CAvÁ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¥sÁå£À£ÀÄß J¯ÉÃQÖçPÀ¯ï CAUÀrUÉ PÉÆlÄÖ vÀ£ÀߣÀÄßß ¨ÉÊQ£À »AzÀÄUÀqÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÉÆt ¨Á CAvÁ ºÉý ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ¢AzÀ gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ zÀÆgÀ C®è°è wgÀĪÀÅ ªÀÄÄgÀĪÀÅ ªÀiÁr wgÀÄUÁr ªÀÄrPÉÃj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ MAzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¤°è¹, ºÉÆ®zÀ°è M§âjUÉ gÉÆPÀÌ PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ ºÉÆUÉÆÃt ¨Á CAvÁ ºÉý £ÀA©¹ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÁ ¨ÁdÄ ºÉÆ®UÀ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £À£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄ®UÀÄ CAvÁ ºÉý £É®PÉÌ PÉqÀ«, ®AUÀªÀ£ÀÄß ªÉÄîPÉÌ JwÛ, ZÀrØAiÀÄ£ÀÄß ©aÑ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀ¨ÉÃqÀ, ºÉýzÀgÉ ¤£Àß fêÀ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÀ ºÉzÀj¹zÀ£ÀÄ, ²æÃ. ºÉZï.Dgï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2009, PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¹zÀÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà, ªÀÄrªÁ¼À, ¸Á: PÁgÀlV 2) UÉÆëAzÀ vÀA¢ ²æäªÁ¸À, ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ J.J¸ï.L. (Dgï), ¦.¹. 55, 81, 44, 228 EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀgÀPÁj fæ£À°è ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV, §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ E½zÀÄ, C°èAiÉÄà §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ EzÀÝ CAUÀrUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä, ¸ÀzÀgÀ §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) £ÁUÀAiÀÄå vÀA¢ ±ÀgÀtAiÀÄå, »gÉêÀÄoÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: dAUÀªÀÄ, ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ 2) PÉÆmÉæñÀ vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀ±Àð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr, PÀÆqÀ¯Éà zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß »r¢zÀÄÝ, CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 425-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.


 

Monday, August 10, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 187/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ»§Æ§ ¥ÁµÁ vÀAzÉ ºÉZï. ºÀĸÉãï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: gÉVÓ£ï ªÀPïìð ¸Á: ªÀÄÄgÁj PÁåA¥ï, dAqÁ PÀnÖ ¥ÀPÀÌzÀ°è, UÀAUÁªÀw, EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï. ºÀĸÉãï¸Á§ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÉVÓ£ï ªÀPïð ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 09-08-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä n.«.J¸ï. JPÉì¯ï ¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆ¥ÉÊqï £ÀA: PÉ.J-37/ PÉ-4885 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁgÉÆà ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ªÉÄîÌAqÀ £ÀªÀÄä ªÉÆ¥ÉÊqï£À £ÀA§gï£ÀÄß w½¹ CzÀgÀ°è §gÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÉ aPĄ̀ÉtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è C¥ÀWÁvÀªÁV wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À qÉÊjAiÀÄ°èzÀÝ £ÀA§gï£ÀÄß £ÉÆÃr ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV «µÀAiÀÄ w½¹zÀgÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ, ºÁUÀÆ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ SÁeÁ¥ÁµÁ ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ aPĄ̀ÉtPÀ¯ï PÁæ¸ï£À°è £À£Àß vÀAzÉ ºÉZï. ºÀĸÉãï¸Á§ EªÀgÀ ±ÀªÀªÀÅ ©¢ÝzÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EvÀÄÛ. ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ªÉÆ¥ÉÊqï ¸ÀºÀ ©¢ÝzÀÄÝ, ªÉÆ¥ÉÊqï£À ªÀÄÄA¢£À UÁ° ªÀÄvÀÄÛ ºÉqï¯ÉÊl ¸ÀA¥ÀÆtð dfÓ ºÉÆÃVvÀÄÛ. EzÀjAzÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÉÆ¥ÉÊqï£À°è UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆ¥ÉÊqïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 08-08-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÁzÀ SÁeÁ¸Á§ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄgÀ¯Á£ÀºÀ½îAiÀÄ ºÁ°£À PÉÃAzÀæPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä UÁæªÀÄzÀ ¦.f.©. ¨ÁåAQ£À PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, DUÀ »A¢£À DgÉÆæ gÀ«ZÀAzÀæ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.-35/J¯ï-3866 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, SÁeÁ ¸Á§¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì zÀªÁSÁ£ÉUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ, C°è ¤£Éß gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 134/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09-08-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 6 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ Dgï.n.J §UÉÎ ¥ÉÇÃ£ï ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¯Áj QèãÀgï ²æà ¸ÀÄgÉÃAzÀæ ¸Á: §ÄqÀÄzÁ ºÀjAiÀiÁt gÁdå gÀªÀgÀ »A¢ £ÀÄrzÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ZÁ®PÀ QµÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÆr ¯Áj £ÀA: ºÉZï.Dgï.-56/-5505 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÁArZÉj¬ÄAzÀ ¥Á¸Àð¯ï ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀĵÀÖV ºÉzÁÝj gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ zÉúÀ°UÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÁ®PÀ QµÀ£ï EªÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀĵÀÖV zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ 14 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°è PÀqÉPÉÆ¥Àà ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÉzÁÝj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ PÉlÄÖ ¤AvÀ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-28/J-4509 £ÉÃzÀÝgÀ »¨ÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 

Friday, August 7, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2009, PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 06-08-2009 gÀAzÀÄ 08-00 ¦.JAPÉÌ vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÉÄãï§eÁgïzÀ°è N.¹ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÉÄãï§eÁgïzÀ°è ºÉÆÃV qÁ. PÁªÉÃj G¥Àà¼À EªÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV zÉÆqÀØ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ EªÀgÀ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ PÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ M.¹ £ÀA§gï §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ M.¹ £ÀA§gï §AzÀgÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA¨sÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ M.¹ £ÀA§gï UÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÁæuÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀgÁªï zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð eÁ. ¨ÁæºÀät G. ªÁå¥ÁgÀ ¸Á. vÁªÀgÀUÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ DgÀÄ M.¹ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ªÀÄÆgÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6,820=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ. 

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2009, PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.08.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ ¸ÀPÀæ¥Àà ªÉÄÃn ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 1£Éà ªÁqÀð ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ VtUÉÃgÁ, ¢£ÁAPÀ : 30.06.09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV w½¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà CAUÀr EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛ¼É. £ÁªÉ®ègÀÄ ²æÃzsÀgÀ£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä ±ÀgÀt¥Àà£À ºÀwÛgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁV w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÉݪÀÅ. £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ £À£Àß vÀªÀÄä ±ÀgÀt¥Àà£À ºÀwÛgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝzÀÄÝ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀÄUÀ¼À°è PÀqÉ ²æÃzsÀgÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. £ÁªÀÅ ²æÃzsÀgÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ CAUÀr EªÀgÀÄ w½¹zÉÝ£ÉÃAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.06.09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¥Àæw¤vÀåzÀAvÉ 11.30UÀAmÉAiÀÄ gÉïÉéUÉ vÉÆgÀtUÀ°è£À°ègÀĪÀ fAzÁ® ¥sÁåPÀÖjUÉ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ²æÃzsÀgÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ §A¢zÀÄÝ «ZÁj¸À®Ä §¼ÁîjAiÀÄ°è PÉ®¸À«zÉ CzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ vÁ£ÀÄ vÉÆgÀtUÀ°è£À°è E½zÀÄ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ §¼Áîj, DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ gÁdªÀÄAræ ªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ²æÃzsÀgÀ£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹UÀ°®è. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, August 6, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 178/2009, PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-08-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀ¥Àà @ «ÃgɱÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸ÀÄAPÀzÀ ¸Á: PÉÆmÉßÃPÀ¯ï vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA: PÉ.J.-37/nJ-2098 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA: PÉ.J-37/1585 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀ«£ÀUÀgÀ¢AzÀ PÉÆmÉßPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ J.¦.JA.¹. ºÀwÛgÀ DgÉÆæ «gÉÃ±ï ºÀjd£À EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ºÉƸÀ ªÀiÁgÀÄw N«Äß ZÉ¹ì £ÀA: 1126672 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ªÁ夣À ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à, mÁæPÀÖgÀzÀ mÁæ°AiÀÄ »A¢£À §® ¨sÁUÀPÉÌ ªÁ夣À JqÀ¨sÁUÀ¢AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÀÝ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ, M¼À¥ÉlÄÖ DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÁå£ï ZÁ®PÀ vÁ£ÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦.PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 165/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 185 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¦.¹ 388 ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05.08.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉUÉ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É J£ï.ºÉZï.63 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÀzÀæAiÀÄå PÉÆý ¥ÁgÀA ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÝAvÉ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 35 J¸ï. 1793 ¸ÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁV PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¹ÌÃqï DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÉêÉÃAzÀæUËqÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæUËqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄAqÁèªÀ¢ÝUÉÃj ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ¤UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÉÄîÌAqÀAvÉ ºÉZï.¹. 18 ¥Àæ¨sÀÄgÁeï PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 05-08-2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ²æà ±ÀA¨sÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ªÀ£ÀUÉÃj 38 ªÀµÀð ¸Á: EmÁß¼À §¸ï £ÀA : PÉ.J-37 J¥sï-249 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 05-08-2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛ oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ 12 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÁå£ÀzÉêï vÀAzÉ ZÀAUïzÉÃªï ªÁPÀ¼É ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð ¯Áj £ÀA: JªÀiï.ºÉZï-17 n-2295 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA : PÉ.J-37 J¥sï-249 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼À«£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® d¦Û ¥ÀæPÀgÀt

4] ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/09 PÀ®A: 41 (1)(r), 102 ¹.Dgï.¦.¹ ¸À»vÀ 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 05-08-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-15 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨Ázï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 05-08-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0300 UÀAmÉUÉ UÁ¼ÉªÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ 10 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ [1] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà [2] zÀAqÉ¥Àà vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà [3] UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ºÉƸÀ-PÀ£ÀPÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ, UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.-37 ºÉZï.-556 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉݪÀÅ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, August 5, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 178/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀuÉÃUËqÀ vÀAzÉ F±ÀégÀUËqÀ ªÀiÁ°Ã¥Ánïï, ªÀAiÀĸÀÄì 39 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ (PÁgÀlV ºÀwÛgÀ) vÁ: UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ: 04-08-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è PÉÆÃlð ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀªÁV ©zÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV CªÀgÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À°è ¸ÀºÀ wêÀæ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. «ZÁj¸À¯ÁV £À£Àß ªÀiÁªÀ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä §eÁeï JPïì.¹.r. 125 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-35/ Dgï-995 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ PÁgÀlV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¥ÀAZÀgï DV ¤°è¹zÀÝ MAzÀÄ mÁæ°AiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Æ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß EnÖzÀÄÝ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«ÄAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¸ÀzÀj PÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¸ÀévÀ: ©zÀÄÝ wêÀæ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß C£ÉÆäïï rfl¯ï ZÁ£À¯ï£À CA§Äå¯É£ïì£À°è D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV w½¬ÄvÀÄ. PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄzsÁåºÀß 1:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è MAzÀÄ mÁæ°AiÀÄÄ ¥ÀAZÀgï DVzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¤°è¹ ¸ÀÄvÀÛ®Æ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß EnÖzÀÄÝ, PÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ£ÀqɬĹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj PÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ vÀA¢ ²ªÀ¥Àà ºÀ½îPÉÃj eÁw PÀÄgÀħgÀ ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀ PÉ J 26/n-8130 mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß j¥ÉÃj ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ læAiÀįïUÉAzÀÄ PÀĵÀÖV gÉÆÃr£À°è ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ltPÀ£ÀPÀ®è ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß 407 ªÁºÀ£À PÉ. J. 37/5618 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CzÀÄ dRA UÉÆArzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ E§âjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 185 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ «Ä£ÁQëà UÀAqÀ gÀªÉÄÃ±ï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á: NgÀ¨Á¬Ä, UÀvÀÛ£ÀÆgÀ vÁ: §¼Áîj EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04.08.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ gÀªÉÄÃ±ï ¸Á: NgÀ¨Á¬Ä, UÀvÀÛ£ÀÆgÀ vÁ: §¼Áîj EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ §¼ÁîjUÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J. 34 «-2545 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÁ®ªÀwð ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁV PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà ¹ÌÃqï DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAUÀªÉÄÃ±ï ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Monday, August 3, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2009, PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà dUÀzÀªÀgÀ ¸Á: J¸À.©. gÉqÀØ PÁåA¥À ºÁUÀÆ CªÀ£À vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, PÁgÀlV-¹zÁÝ¥ÀÅgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlV ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà ±ÀgÀt §¸ÀªÉñÀégÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ «Ä¤ ¯Áj £ÀA: J.¦-5/nn-4444 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ±ÁAvÀ°AUÀAiÀÄå J£ÀÄߪÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.-37/eÉ-5284 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀiÁr, ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ zÉúÀPÉÌ, JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, August 2, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01.08.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.15 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤rzÀÄÝ C°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀt§¼Áîj EªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 01.08.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀvÀåªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ VtÂUÉÃgÁPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀAvÉ ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ UÀ§ÆâjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ VtÂUÉÃgÁzÀ ©üêÀÄ£ÀÆgÀÄ PÁæ¸À §½ §¸ÀUÁV PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ VtÂUÉÃgÁ §¸ï¸ÁööåAqÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C°è ¤AwzÀÝ ¸ÀvÀåªÀÄä½UÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÄÝ CªÀ½UÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¥ÀgÀªÉÄñÀ¥Àà ªÀqÀØgï ¸Á: VtÂUÉÃgÁ CAvÁ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÉ¹ì £ÀA: NBLD811688 JAf£ï £ÀA: EE09C9059083 w½¬ÄvÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ «. ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

d§j PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2009, PÀ®A. 393 L.¦.¹. 

¢£ÁAPÀ 01-08-2009 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw UÉæù UÀAqÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ DzÁ¥ÀÆgÀ ¸Á: ZÀZÀð »AzÀÄUÀqÉUÉ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ D¬Ä¯ï «Ä¯ï ªÉÄïÁãUÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 28-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 / 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CA. 18 jAzÀ 20 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛAiÀÄÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èAiÀÄ ZÀZÀð »A¨sÁUÀzÀ°èAiÀÄ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ D¬Ä¯ï «Ä¯ï ªÉÄïÁãUÀzÀ°ègÀĪÀ (oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ CA. 02 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è.) ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÀqÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CvÉÛAiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ AiÀiÁgÀÆ CAvÁ PÉýzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀV¤AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£À: EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-08-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 / 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÉÆzÀ® ¸À® ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä §rzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀV¤AzÀ QlQAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÉÆÃrzÁUÀ PÁt¸À¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB ¨ÁV®Ä §r¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ PÁt¸À¢zÀÄÝ, §ZÀÑ® PÉÆÃuÉAiÀÄ°èAiÀÄ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ §ZÀÑ® PÉÆÃuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÁUÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ M¼ÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß wgÀÄ«, PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß PÁ®£ÀÄß vÀĽzÀÄ aÃgÁqÀzÀAvÉ PÀÄwÛUÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ gÉÆïïØUÉÆïïØ ªÀiÁAUÀ®å CA.Q.E¯Áè. ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà. ¦.J¸ï.L. (C.«) gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2009, PÀ®A. 393 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L PÁgÀlVgÀªÀgÀAiÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ, PÁgÀlVAiÀÄ gÀAUÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À×¼ÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà, PÀÄAqÀzÀ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥À 2) dA§tÚ vÀA¢ CAiÀÄå¥Àà, dÄlè, EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¦.¹. 85, 55, 65, 186, 10, 400 EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀAUÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV, C°è CAUÀrUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä, ¸ÀzÀgÀ gÀAUÀªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà, ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀ±Àð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ºÀªÀiÁ°, ¸Á: PÁgÀlV 2) UÁå£À¥Àà vÀA¢ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ºÀjd£À, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀ±Àð, ¸Á: PÁgÀlV 3) «gÀÄ¥ÀtÚ vÀA¢ CA§tÚ, dAvÀUÀ¯ï, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥À, 4) §¸À¥ÀàvÀ vÀA¢ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, ZÀ®ÄªÁ¢, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀ±Àð, ¸Á: PÁgÀlV 5) ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀA¢ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ, UËqÀæ, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀ±Àð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÁgÀlV 6) gÀÄzÀæ÷¥Àà vÀA¢ ºÀÄ®è¥Àà, UÀÄjPÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: ªÁ°äQ, ¸Á: PÁgÀlV 7) ±ÁAvÀ¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà, UÀqÁzÀ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀ±Àð, eÁ: £ÁAiÀÄPï, ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß, dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 880-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, August 1, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà PÀgÉAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ¨Á¥ÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ: 40, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: D¥É wæ-ZÀPÀæ ZÁ®PÀ, ¸Á|| UÉÆãÁ¼À, vÁ|| UÀAUÁªÀw vÀ£Àß D¥É wæ-ZÀPÀæ ¥Áå¸ÉAdgï ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-37/6258 £ÉÃzÀÝgÀ°è §¸ÀªÀgÁd §Æ¢ºÁ¼À JA§ÄªÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ UÉÆãÁ¼À PÀqÉ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÁ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd §Æ¢ºÁ¼À FvÀ£À §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃJ¸ï.JA.SÁ£ï, J.J¸ï.L., ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 31-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ «£ÉÆÃzï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà, ªÀAiÀÄ:14, G: «zÁåyð, ¸Á|| ªÀÄÄgÁj £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄA¢£À ªÉÄãï UÉÃmï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CAzÀgÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA. PÉJ-37/2778 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «£ÉÆÃzï PÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ï PÁj£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ¹QÌPÉÆAqÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è «£ÉÆÃzï PÀĪÀiÁgÀ£À JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ ºÁUÀÄ §®ZÀ¦àAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É JqÀ ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÁ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà s¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ, ¦.J¸ï.L., ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 173/2009 PÀ®A 279 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢:- 30-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà JA. G¸Áä£ï vÀAzÉ JA. ¨ÁµÀĸÁ§, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ¨Á¼É ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: 9 £Éà ªÁqÀð, ¸ÀÄtUÁgÀ NtÂ, ºÉƸÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ, PÀA¦è, ªÉÆ£Éß ¢£ÁAPÀ: 28-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ¸ÀéAvÀ CtÚ£ÁzÀ JA. U˸ï vÀAzÉ JA. ¨ÁµÀĸÁ§, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, ¸Á: 9 £Éà ªÁqÀð, ¸ÀÄtUÁgÀ NtÂ, PÀA¦è FvÀ£ÀÄ £À£Àß mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA§gï PÉ.J-35/ J-3439 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀªÀÄä UÁæAqÀgï «ÄµÀ£ï£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ £ÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä¼À ªÀÄ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÁæAqïgÀ£ÀÄß CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁwæ ªÁ¥À¸ï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ PÀA¦èUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢: 29-07-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 01:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »gÉèÉtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉ UÁ°AiÀÄ mÉÊgï MqÉzÀÄ (Burst) DV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ vÉVΣÀ°è ºÉÆÃV MAzÀÄ zÉÆqÀØ §AqÉUÀ°èUÉ lPÀÌgï DV ªÁºÀ£ÀªÀÅ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. F C¥ÀWÁvÀªÀÅ £À£Àß CtÚ JA. U˸ï FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ GAmÁVzÀÄÝ PÁgÀt DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 174/2009 PÀ®A 366(J) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀ CAiÉÆÃzsÀå vÁ: UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ: 30-07-2009 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ aPÀÌdAvÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¨sÀÆ«ÄUÉ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸À®Ä £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw E§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£Àß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. CPÀÌ ªÀĺÁzÉë EªÀ¼À£ÀÄß ºÀ¼Éà CAiÉÆÃzsÀå UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà CAUÀr EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É. ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÀÆ. 25,000-00 UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ K£ÀÄ w½AiÀįÁgÀzÀ £À£Àß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ CªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£ÁzÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà CAUÀr EªÀ£ÀÄ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃrzÀÄÝ EªÀ£À ¥ÉÆæÃvÁìºÀzÉÆA¢UÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008