Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, January 24, 2013

Koppal Dist Blog giving some problems to upload crimes. Please visit the below blogger to view our daily updates in http:\\igpnerglb.blogspot.com

Sunday, January 6, 2013

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2013 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ 05-01-13 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JA.PÉÌ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀUÁvÀzÀ°è  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ d£ÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉìUÁV ¸ÉjPÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ ¤ÃªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁºÀw w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è WÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ aQvÉì ¤Ãr¹ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀjUÉ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ. CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 05-01-13 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 WÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 d£ÀgÉÆA¢UÉ J®ègÀÆ DgÉÆævÀ£À mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À  £ÀA. PÉJ.37/6548 £ÉzÀÝgÀ°è PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ ±ÀæªÀÄzÁ£ÀPÉÌ  §A¢zÀÄÝ ªÀÄzÀåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ±ÀæªÀÄzÁ£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÉÄïÁÌt¹zÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  PÀÄPÀ£ÀÆgÀzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀ ºÉZï.¦. ¥ÉmÉÆæî §APï ¸À«ÄÃ¥À AiÀÄ®§ÄUÁ𠧣Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÉÃgÀªÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Cwà ªÉÃUÀªÁV & zÀÄqÀÄQ¤AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß  ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉ  EzÀÄÝzÀjAzÀ MªÉÄä¯É ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ dVÎ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®ªÀÄUÀίÁV ¥À°ÖAiÀiÁ¬ÄvÀÄ EzÀjAzÀ vÀ£ÀUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ & EvÀgÉ 20 d£ÀjUÉ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ & wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ  M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ AiÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ 4-5 lA.lA.ªÁºÀ£ÀzÀ°è J®ègÀ£ÀÄß aQvÉìUÁV PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr ªÉÊzÀåjAzÀ aQvÉì ªÀiÁr¹gÀÄvÉÛêÉ. ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¨Á®å «ªÁºÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2) ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2013 PÀ®A. 9, 10, 11 ¨Á®å «ªÁºÀ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ.:.

¢£ÁAPÀ 05/1/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. zÉÆgÉʸÁé«Ä G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À C©üªÀÈ¢Ý E¯ÁSÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 04/01/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.10 UÀAmÉUÉ PÀÄzÀjªÉÆÃw UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà G¥ÁàgÀ £ÉÃzÀݪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀÆPÉ¥Àà£ÀªÀgÀ ¸Á: ©. ºÉƸÀ½î vÁ: PÉÆ¥Àà¼À 2] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà G¥ÁàgÀ 3] ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà G¥ÁàgÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ EvÀgÉà ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¸ÉÃj C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ¥ÁªÀðw(C£ÀߥÀÆtð) EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà G¥ÁàgÀ ¸Á : PÀÄzÀjªÉÆÃw vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð £ÉÃzÀݪÀ£ÉÆA¢UÉ ¨Á®å «ªÁºÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. °AUÀ£ÀUËqÀ J.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 

Saturday, January 5, 2013

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2013 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 04-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §ÄgÀªÀ ¸À®ÄªÁV ºÀ®ªÁUÀ° UÁæªÀÄPÉÌ lA lA C¥Éà UÁr £ÀA-PÉ.J-37 J-844 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ lA lA UÁrAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß lA lA UÁrAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀAr-ºÀ®ªÁUÀ° gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ C¼ÀªÀAr PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁrAiÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ vÀVΣÀ°è PÉqÀ« C¥sÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÉÆÃt PÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C®èzÉà ¥ÀPÀÌrUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥sÀWÁvÀªÁzÁUÀ CAzÁdÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. PÁgÀt ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ vÀAzÉ gÀeÁPï¸Á§ ¸Á: C¼ÀªÀAr FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÄ£ÀÆ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ
ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr ¥Éưøï

oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2013 PÀ®A. 143, 147, 448, 323, 354, 307, 355, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 3(1)(10)(11) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 05-01-2013 gÀAzÀÄ 04-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ : 50 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 4-1-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «gÉñÀ G¥ÁàgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀA¢ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ EªÀgÀÄ UÀÄAqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¨Á¬ÄªÀiÁw£À dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¹lÄÖ ªÀiÁr dUÀ¼Á©r¹ PÀ¼ÀÄ»¹ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVzÁÝUÉÎ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà UËqÀæ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 2) ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀA¢ ¸ÀAUÀ¥Àà ¸Á : UÀÄAqÀÆgÀ 3) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀA¢ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄĸÁ° ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 4) ºÉZï. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA¢ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 5) ºÉZï.§¸ÀªÀgÁd vÀA¢ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ¸Á : UÀÄAqÀÆgÀ 6) ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUËqÀ vÀA¢ §¸À£ÀUËqÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 7) ºÉZï.¥ÀæPÁ±À vÀA¢ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÆgÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 8) ZÀ£ÀߥÀà vÀA¢ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 9) zÉÆqÀا¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ¸ÀUÀgÀ¥Àà ºÀnÖ ¸Á : UÀÄAqÀÆgÀ 10) ºÉZï.«ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀA¢ ¸ÀAUÀ¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 11) §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ °AUÀ£ÀUËqÀ ¸Á :UÀÄAqÀÆgÀ 12) gÀÄzÀæ¥Àà vÀA¢ FgÀ¥Àà ªÀÄĸÁ° ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 13) AiÀÄAPÉÆç vÀA¢ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ªÀÄƸÁ° ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 14) F. ²æäªÁ¸À vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 15) F ¸ÀÄgÉñÀ vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 16) F. ¸ÀÄPÁæd vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 17) vÉÃd vÀA¢ «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 18) §¼ÀÆîrUËqÀ vÀA¢ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 19) ±À²zsÀgÀgÀrØ vÀA¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ zÉøÁ¬Ä ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 20) UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÀrØ vÀA¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ zÉøÁ¬Ä ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 21) F ²æãÁxÀ vÀA¢ PÀ£ÀPÀ¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 22) F £ÁUÀgÁd vÀA¢ PÀ£ÀPÀ¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 23) gÀ« vÀA¢ CA¨ÉæñÀ ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÆgÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 24) UÀuÉñÀ vÀA¢ ²ªÀtÚ ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÆgÀ ®QëöäÃPÁåA¥ï 25) ¸ÀÄgÉñÀ vÀA¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà ºÉÆmÉÃ¯ï ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 26) ¸ÀtÚ§¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ¸ÀUÀgÀ¥Àà ºÀnÖ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 27) «gÉñÀ vÀA¢ CAiÀÄåtÚ §rUÉÃgÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 28) ºÉZï. §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ®ZÀªÀÄAiÀÄå ºÉÆmÉÃ¯ï ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 29) gÁªÀÄtÚ vÀA¢ °AUÀ¥Àà PÁgÀlV ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 30) UÀAUÀ¥Àà vÀA¢ °AUÀ¥Àà ElV ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 31) ¨ÉlÖ¥Àà vÀA¢ ¨ÉƼÉÆîÃfUËqÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 32) ¦. ªÀįÉèñÀ ®QëöäÃPÁåA¥ï 33) gÀªÉÄñÀ vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà £ÀA¢§Ar ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 34) AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀA¢ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà FqÀUÉÃgÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw CA§ªÀÄä EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr eÁw JwÛ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÁr, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ §rzÀÄ aªÀÄt JtÂÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw CA§ªÀÄä EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr eÁw JwÛ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÁr, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ §rzÀÄ aªÀÄt JtÂÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ. ©. UËqÀgÀ ¦.J¸ï.L.. PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008