Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, January 24, 2013

Koppal Dist Blog giving some problems to upload crimes. Please visit the below blogger to view our daily updates in http:\\igpnerglb.blogspot.com

Sunday, January 6, 2013

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2013 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ 05-01-13 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JA.PÉÌ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀUÁvÀzÀ°è  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ d£ÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉìUÁV ¸ÉjPÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ ¤ÃªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁºÀw w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è WÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ aQvÉì ¤Ãr¹ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀjUÉ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ. CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 05-01-13 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 WÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 d£ÀgÉÆA¢UÉ J®ègÀÆ DgÉÆævÀ£À mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À  £ÀA. PÉJ.37/6548 £ÉzÀÝgÀ°è PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ ±ÀæªÀÄzÁ£ÀPÉÌ  §A¢zÀÄÝ ªÀÄzÀåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ±ÀæªÀÄzÁ£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÉÄïÁÌt¹zÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  PÀÄPÀ£ÀÆgÀzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀ ºÉZï.¦. ¥ÉmÉÆæî §APï ¸À«ÄÃ¥À AiÀÄ®§ÄUÁ𠧣Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÉÃgÀªÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Cwà ªÉÃUÀªÁV & zÀÄqÀÄQ¤AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß  ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉ  EzÀÄÝzÀjAzÀ MªÉÄä¯É ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ dVÎ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®ªÀÄUÀίÁV ¥À°ÖAiÀiÁ¬ÄvÀÄ EzÀjAzÀ vÀ£ÀUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ & EvÀgÉ 20 d£ÀjUÉ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ & wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ  M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ AiÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ 4-5 lA.lA.ªÁºÀ£ÀzÀ°è J®ègÀ£ÀÄß aQvÉìUÁV PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr ªÉÊzÀåjAzÀ aQvÉì ªÀiÁr¹gÀÄvÉÛêÉ. ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¨Á®å «ªÁºÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2) ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2013 PÀ®A. 9, 10, 11 ¨Á®å «ªÁºÀ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ.:.

¢£ÁAPÀ 05/1/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. zÉÆgÉʸÁé«Ä G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À C©üªÀÈ¢Ý E¯ÁSÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 04/01/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.10 UÀAmÉUÉ PÀÄzÀjªÉÆÃw UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà G¥ÁàgÀ £ÉÃzÀݪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀÆPÉ¥Àà£ÀªÀgÀ ¸Á: ©. ºÉƸÀ½î vÁ: PÉÆ¥Àà¼À 2] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà G¥ÁàgÀ 3] ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà G¥ÁàgÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ EvÀgÉà ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¸ÉÃj C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ¥ÁªÀðw(C£ÀߥÀÆtð) EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà G¥ÁàgÀ ¸Á : PÀÄzÀjªÉÆÃw vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð £ÉÃzÀݪÀ£ÉÆA¢UÉ ¨Á®å «ªÁºÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. °AUÀ£ÀUËqÀ J.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 

Saturday, January 5, 2013

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2013 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 04-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §ÄgÀªÀ ¸À®ÄªÁV ºÀ®ªÁUÀ° UÁæªÀÄPÉÌ lA lA C¥Éà UÁr £ÀA-PÉ.J-37 J-844 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ lA lA UÁrAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß lA lA UÁrAiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀAr-ºÀ®ªÁUÀ° gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ C¼ÀªÀAr PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁrAiÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ vÀVΣÀ°è PÉqÀ« C¥sÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÉÆÃt PÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C®èzÉà ¥ÀPÀÌrUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥sÀWÁvÀªÁzÁUÀ CAzÁdÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. PÁgÀt ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ vÀAzÉ gÀeÁPï¸Á§ ¸Á: C¼ÀªÀAr FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÄ£ÀÆ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ
ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr ¥Éưøï

oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2013 PÀ®A. 143, 147, 448, 323, 354, 307, 355, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 3(1)(10)(11) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 05-01-2013 gÀAzÀÄ 04-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ : 50 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 4-1-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «gÉñÀ G¥ÁàgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀA¢ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ EªÀgÀÄ UÀÄAqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¨Á¬ÄªÀiÁw£À dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¹lÄÖ ªÀiÁr dUÀ¼Á©r¹ PÀ¼ÀÄ»¹ £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVzÁÝUÉÎ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà UËqÀæ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 2) ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀA¢ ¸ÀAUÀ¥Àà ¸Á : UÀÄAqÀÆgÀ 3) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀA¢ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄĸÁ° ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 4) ºÉZï. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA¢ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 5) ºÉZï.§¸ÀªÀgÁd vÀA¢ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ¸Á : UÀÄAqÀÆgÀ 6) ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUËqÀ vÀA¢ §¸À£ÀUËqÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 7) ºÉZï.¥ÀæPÁ±À vÀA¢ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÆgÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 8) ZÀ£ÀߥÀà vÀA¢ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 9) zÉÆqÀا¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ¸ÀUÀgÀ¥Àà ºÀnÖ ¸Á : UÀÄAqÀÆgÀ 10) ºÉZï.«ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀA¢ ¸ÀAUÀ¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 11) §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ °AUÀ£ÀUËqÀ ¸Á :UÀÄAqÀÆgÀ 12) gÀÄzÀæ¥Àà vÀA¢ FgÀ¥Àà ªÀÄĸÁ° ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 13) AiÀÄAPÉÆç vÀA¢ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ªÀÄƸÁ° ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 14) F. ²æäªÁ¸À vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 15) F ¸ÀÄgÉñÀ vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 16) F. ¸ÀÄPÁæd vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 17) vÉÃd vÀA¢ «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 18) §¼ÀÆîrUËqÀ vÀA¢ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 19) ±À²zsÀgÀgÀrØ vÀA¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ zÉøÁ¬Ä ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 20) UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÀrØ vÀA¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ zÉøÁ¬Ä ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 21) F ²æãÁxÀ vÀA¢ PÀ£ÀPÀ¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 22) F £ÁUÀgÁd vÀA¢ PÀ£ÀPÀ¥Àà ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 23) gÀ« vÀA¢ CA¨ÉæñÀ ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÆgÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 24) UÀuÉñÀ vÀA¢ ²ªÀtÚ ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÆgÀ ®QëöäÃPÁåA¥ï 25) ¸ÀÄgÉñÀ vÀA¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà ºÉÆmÉÃ¯ï ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 26) ¸ÀtÚ§¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ¸ÀUÀgÀ¥Àà ºÀnÖ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 27) «gÉñÀ vÀA¢ CAiÀÄåtÚ §rUÉÃgÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 28) ºÉZï. §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ®ZÀªÀÄAiÀÄå ºÉÆmÉÃ¯ï ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 29) gÁªÀÄtÚ vÀA¢ °AUÀ¥Àà PÁgÀlV ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 30) UÀAUÀ¥Àà vÀA¢ °AUÀ¥Àà ElV ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 31) ¨ÉlÖ¥Àà vÀA¢ ¨ÉƼÉÆîÃfUËqÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 32) ¦. ªÀįÉèñÀ ®QëöäÃPÁåA¥ï 33) gÀªÉÄñÀ vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà £ÀA¢§Ar ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ 34) AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀA¢ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà FqÀUÉÃgÀ ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw CA§ªÀÄä EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr eÁw JwÛ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÁr, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ §rzÀÄ aªÀÄt JtÂÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw CA§ªÀÄä EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr eÁw JwÛ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÁr, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ §rzÀÄ aªÀÄt JtÂÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ. ©. UËqÀgÀ ¦.J¸ï.L.. PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008