Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, November 29, 2012

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 28-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®PÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀtÚºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀiÁgÀ£Á¼À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ CAvÁ ²æÃ. ¸ÀwñÀ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉgÀªÀjUÉ §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆÃ¥ÀvÀgÁzÀ 1] PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¹AzsÉÆÃV ªÀ: 35 eÁ: G¥ÁàgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À 2] AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà CjPÉÃj ªÀ: 38 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À 3] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÉÃgÀ½î ªÀ: 42 eÁ: G¥ÁàgÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À 4] ¥ÀgÀ¸À¥Àà@§¸À¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ©¸ÉgÉÆnÖ ªÀ-45 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À 5] PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ®PÀÌ¥Àà UÀÄjPÁgÀ ªÀ: 50 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: J®ègÀÆ ªÀÄ®PÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 05 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è 2,300=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ºÀ¼É lªÉÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 03 ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ CA.Q. 600/-gÀÆ. ¹QÌzÀÄÝ CzÉ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 220/2012 PÀ®A. 498(J), 324, 506 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 28-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ µÀtÄäPÀ PÀ¯Á® ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ.DgÀå PÀlUÀgÀ G.ºÉÆ®ªÀĤPÉ®¸À ¸Á.»gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ vÁ.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgï ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ EzÀÆÝj£À°èAiÉÄà vÀ£Àß ºÀ¼ÉAiÀÄ gÀPÀÛ ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ DgÉÆæ µÀótÄäPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ PÀ¯Á® FvÀ£À£ÀÄß FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÀzÀå 2 ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj µÀtÄäPÀ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ «£ÁBPÁgÀt ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀÄrzÀÄ §AzÁUÀ RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ ¦ür¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼À ºÀt PÉÆqÀzÉà EzÁÝUÀ DPÉUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ DPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. F §UÉÎ »jAiÀÄgÀÄ §Ä¢Ý ºÉýzÁUÀÆå PÉüÀzÉà vÀ£Àß ªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F ¢£À ¢£ÁAPÀ 28-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁr PÀĵÀÖVUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀÄ£ÀB ªÁ¥À¸ï F ¢£À ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §mÉÖ ºÉÆ°AiÀÄÄwÛzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀÄÝ E¯Áè CA¢zÀÝPÉÌ MªÀÄä¯Éà ¹nÖUÉ §AzÀÄ ºÉÆ®¸ÀÄ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqɧr ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ EzÉÆAzÀÄ ¸ÁgÉ ¤£ÀߣÀÄß ©r¹zÁÝgÉ. E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛ£É. CAvÁ ºÉzÀjPÉ ºÁQ ¨ÉÊAiÀĺÀwÛzÀÄÝ EªÀ£À eÉÆÃvÉUÉ EzÀÝgÉ £À£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÁÛ£É CAvÁ CAvÁ ºÉzÀj FUÀ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ¸ÀvÀå¥Àà J.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ: 28-11-12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ n.«í J¸ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA: MD625MF5793K88348

£ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà EªÀiÁ¯Á¥ÀÆgÀ ¸Á: ªÉAPÀlgÀªÀÄt UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¸Á¢ü¸ÀzÉ vÁ£É ªÁºÀ£À ¹ÌÃqï ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÄ. EzÀjAzÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà EvÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÁd¸Á§ J«Ää ¹.ºÉZï.¹-90 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ.:.

¢£ÁAPÀ: 28-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà N¨ÉãÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁ: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉAZÀ£ÀqÉÆÃt vÁAqÁ vÁ.f. PÉÆ¥Àà¼À.AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J-37/AiÀÄÄ.4142 £ÉzÀÝgÀ°è CªÀgÀ Hj£À vÀÄUÀ¯É¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå EªÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â PÁgï £ÀA§gÀ PÉ.J-34/JA.9558 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ oÀPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ vÀÄUÀ¯É¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà J.J¸ï.L, ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà J.J¸ï.L, ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, November 27, 2012

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-11-2012 gÀAzÀÄ 19-45 UÀAmÉUÉ ²æà eÉ.Dgï.¤PÀÌA, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï, UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ M§â ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ £À£Àß PÀqÉUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-11-2012 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ ±À¦ü vÀAzÉ CfêÀÄÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 43 ªÀµÀð, eÁ; ªÀÄĹèA, G: N.¹. §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¸Á: ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÁqÀð£ï ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, D¥Á¢vÀ ±À¦ü vÀAzÉ CfêÀÄÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 43 ªÀµÀð, eÁ; ªÀÄĹèA, G: N.¹. §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¸Á: ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw. EvÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,050-00 ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 26-11-2012 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JA.PÉÌ ²æà ºÉZï. UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÁd ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ E¹àÃl, dÆeÁl zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¹ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ §lÖ¥Àà£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸Éàmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉZï.¹.- 142, ¦.¹.- 343, 404, 353 EªÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹ zÁ½UÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÀrAiÀiÁUÀ®Ä ºÉý ¦.¹ 353 EªÀjUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] eÁQÃgÀºÀĸÉãÀ zÁåA¥ÀÆgÀ 2] gÁªÀÄ¥Àà ZÀ¼ÀîªÀÄgÀzÀ E§âgÀÆ ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÀÆ ¸ÀºÀ zÁ½AiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹ ¥ÀAZÀgÀ£ÁßV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ºÉZï.¹.-142, ¦.¹.- 353, 343, 404 gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA§gÀ PÉ.J. 37/f-183 £ÉÃzÀÝgÀ°è oÁuɬÄAzÀ 6-00 ¦.JA. PÉÌ ºÉÆgÀlÄ §lÖ¥Àà£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 6-30 ¦.JA.PÉÌ vÀ®Ä¦ J®ègÀÆ fæ¤AzÀ E½zÀÄ NtÂAiÀÄ gÀ¸ÉÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄgÉUÉ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV HgÀ ªÀĹâAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĹâAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-§ºÀgÀ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 7 d£ÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀtzÀ°èzÀÝ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2370=00 gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯É ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ºÁ¼É aî EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 262/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ. 26-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀA/ PÀȵÀÚªÀÄÆwð ªÀAiÀiÁ 46 ªÀµÀð, eÁ. F½UÉÃgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. EAzÀgÀV vÁ. f. PÉÆ¥Àà¼À. EªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ UÀ«¹zÀÝ¥Àà PÀÄj ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.37/AiÀÄÄ0305 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ EAzÀgÀV UÁæªÀÄPÉÌ EAzÀgÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄr ¥ÀQÃgÀªÀÄä£À §AqÉ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ wgÀĪÀÅ EzÀÄÝ, JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ EAzÀgÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.37/J.290 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ ¢qÀØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀ«¹zÀÝ¥Àà£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¥Àæ¯ÁízÀ DZÁgÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ: 26-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ £ÀA. 01 ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄrPÉÃj ¸Á: PÀªÀ®ÆgÀÄ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉJ-37/J¸ï-1868 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï QvÀÆÛgÀÄ ZÉ£ÀߪÀÄä ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ vÀºÀ²¯ÁÝgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀmÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæ £ÀA. 02 ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉJ-37/PÉ-8519 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀºÀ²¯ÁÝgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ZÉ£ÀߪÀÄä ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸ÉêÁ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀzÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄäÃ¯É ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß §®UÀqÉ PÀmï ªÀiÁqÀĪÁUÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ M§âjUÉƧâgÀÄ ¸ÉÊqï PÉÆqÀzÉà ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ DgÉÆævÀj§âjUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉJ-37/J¸ï-1868 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀÄrPÉÃj F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀwñÀ ºÉZï.J¸ï ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 26-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-45 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀĤïïPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¥ÀAZÀªÀÄ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀÄgÀ§gÀ G.PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á.PÀjÃAPÁ¯ÉÆä PÀĵÀÖV EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆÃqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37/J¯ï-4551 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü CPÀÌ «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd gÁdÆgÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ FPÉAiÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀªÀÄxÀð ªÀAiÀÄ 4 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ¸ÀÈd£À ªÀAiÀÄ 6 wAUÀ¼ÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqsÀÄ PÀĵÀÖVAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ §ÄwÛ§¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ©lÄÖ §gÀ®Ä ªÀiÁgÀÄw ªÀÈvÀÛ¢AzÀ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ JqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 08-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖVAiÀÄ ¥ÀªÀ£ï J¯ÉQæöÖPÀ¯ï CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁAmÁA C¥Éà ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-37/J-490 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢zÀ gÁAUï gÉÆÃqïzÀ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JqÀgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÉÊ J¯Áè ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀªÀÄxÀð ªÀAiÀÄ 4 ªÀµÀð J£ÀzÀÄߪÀ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ §®UÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ G½zÀ E§âjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁUÀzÉà EzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt ¸ÀzÀj mÁAmÁ C¥Éà ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-37/J-490 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, November 26, 2012

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2012 PÀ®A. 323, 341, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 25-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 4-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-11-2012 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä Hj£À CAUÀ£ÀªÁr ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÆzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ PÀA¥ËAqï ¤ªÀiÁðt PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀÄ®è¥Àà ºÀ¼ÉªÀÄ£É EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj eÁUÉ vÀ£ÀUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ CAvÁ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆæ ©ÃgÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢üUÉ PÀÄqÀUÉÆÃ®Ä »rPɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÀiÁªÀ ²ªÀ¥Àà ºÀ½î EvÀ¤UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ »rzÀÄ ¤°è¹ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁr zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA-99/2012 PÀ®A:-323, 341, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVz

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2012 PÀ®A. 323, 341, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 25-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀÄ®è¥Àà ºÀ¼ÉªÀĤ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ®PÀëöäªÀé¼ÀÄ E°è CAUÀ£ÀªÁr ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ PÀA¥ËAqÀ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ eÁUÀ SÁ° ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ EzÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÉ £Á£ÀÄ SÁ° ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®Æè PÉÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ vÀAzÉ ¹zÀÞ¥Àà¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁr zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA-100/2012 PÀ®A:-323, 341, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 312/2012 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹

¢£ÁAPÀ:-25-11-2012 ¢:25-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2:20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ®Qëöä 35 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆr ºÀ£ÀªÀÄ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÁUÀ C½AiÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ vÀA¢zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É £À£Àß vÀªÀÄä ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «gÀÄ¥ÁQë FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ¸ÀuÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ CAf£À¥Àà JA§ÄªÀgÀÄ §AzÀÄ " ¤ªÀÄä C½AiÀÄ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® UÀzÉÝAiÀÄ°ègÀĪÀ MAzÀÄ mÉAV£À ªÀÄgÀPÉÌ C¥ÀWÁvÀªÁV vÀªÀÄä ¥ÀA¥ÀtÚ, ªÀÄUÀ «gÀÄ¥ÁQë EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ" CAvÁ w½¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà J®ègÀÆ PÀÆr ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÉAV£À ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÝ C½AiÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀ wêÀæ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV Q«AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¢ÝzÀÝ ¥ÀA¥ÀtÚ FvÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, UÀzÉÝPÉÌ wêÀæ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «gÀÄ¥ÁQë FvÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, ºÁUÀÆ C®è°è vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ J®ègÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. PÀÆqÀ¯Éà C°èAzÀ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ CmÉÆÃzÀ°è D£ÉUÀÄA¢ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C°èAzÀ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ C½AiÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4:10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ªÉÊzÀågÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ vÀªÀÄä ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ «gÀÄ¥ÁQë EªÀgÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ÃªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV F £À£Àß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß C½AiÀÄ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-25/«-3745 n.«.J¸ï. «PÀÖgï CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß C½AiÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ vÀA¢zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É »A¨ÁUÀ vÀªÀÄä ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ «gÀÄ¥ÁQë EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÀ£ÀªÀÄ£ÀºÀ½î¬ÄAzÀ ¸ÀuÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ°ègÀĪÀ MAzÀÄ mÉAV£À ªÀÄgÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£ÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀPÉÌ £À£Àß C½AiÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£Éà PÁgÀt¤zÀÄÝ, ªÀiÁ£ÀågÀÄ F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀgÉÆA¢UÉ J¥sï.L.Dgï. ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¹ ¤ªÉâ¹zÉ.

ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2012 PÀ®A: 498(J) 323,324,504,506 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 25-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉAiÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÀÄR:¥ÁvÀUÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀÀ ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ ¨Á®¥Àà §®PÀÄA¢ ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀ½î vÁ: PÀĵÀÖV EªÀ¼À £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà §®PÀÄA¢À ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ºÀvÀÄÛªÀµÀð ZÀ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ¨Á®¥Àà£ÀÄ EwÛaÃUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ªÀµÀð¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉÄ AiÀiÁgÁzÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁrzÀgÉ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É «£ÁPÁgÀt ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¤Ã£ÀÄ CªÀjªÀgÀ eÉÆvÉ vÀgÀÄUÁqÀÄvÉÛãɯÉà ¸ÀÆ:¼É CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ZÀÄZÀÄѪÀ ºÁUÉ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ zÀÄrAiÀÄ®Ä §ÀgÀĪÀ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀĪÀiÁr¢ J¯ÁèzÀgÀÄ ©zÀÄÝ ¸Á¬Ä £ÀªÀÄUÁåPÀ eÉÆÃqÁ¢ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ ªÉÄ°AzÀ ªÉÄÃ¯É `` £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ RaðUÉ ºÀt E¯Áè ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QÃgÀÄQj ªÀiÁqÀÄvÁÛ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ «µÀAiÀÄPÉÌ ¹qÀÄPÀÄ ¹qÀÄPÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:24-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 19-30 UÀAmÉUɸÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀÀ£ÀUÉ vÀÀ£Àß UÀAqÀ `` ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ CªÀjªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛ K£À¯Éà JµÀÄÖ ¸À® ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ, ¤£ÀUÉ ¤£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¤£ÀUÀ EzÀ£Éß PÀ°¸ÁågÉãÀÄ ¤Ã£ÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÁ¼ÁV ºÉÆÃUÀÄ zÀjzÀæ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁUÀÆ PÀtÂÚUÉ ,vÀ¯ÉUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ UÀÄAqÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ JqÀUÀtÂÚUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀĪÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ J¼ÉzÁr ºÉÆqɧqɪÀiÁqÀĪÁUÀ DUÀ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âPÉÌ ZÀ¼ÀUÉÃj¬ÄAzÀ §A¢zÀÝ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ®PÀät eÁ° ºÁUÀÆ ²ªÀ¥Àà ªÁ°ÃPÁgÀ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢ü ®PÀëöät eÁ° PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀÛçvÉæUÉ vÀAzÀÆ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Sunday, November 25, 2012

¥ÉưøïgÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2012 PÀ®A. 341, 353, 323, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 25-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 03-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ²æà gÀªÉÄñÀ ¹¦¹-330 PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £À£ÀUÉ ªÉƺÀgÀA ºÀ§â«zÀÝjAzÀ PÁgÀlVAiÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è PÀÆr¹zÀ C¯Á¬ÄzÉêÀgÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¢£ÁAPÀ : 24-11-2012 jAzÀ ¢£ÁAPÀ : 25-11-2012 gÀ ªÀgÉUÉ £À£ÀUÉ C°èAiÉÄà PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëĹzÀÝgÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 25-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C°èAiÉÄà ªÀĹÃzï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝ ªÀ°¸Á§ vÀAzÉ ªÉÆâãï¸Á§ »ÃgÉCgÀ¼À½î EvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀqÀQ, ¸ÉÆêÀÄgÁd ªÀqÀQ E§âgÀÆ ºÉÆÃV vÀªÀÄUÉ ¨ÁæAr PÀÄrAiÀÄ®Ä UÁè¸ï PÉÆqÀÄ CAvÁ CªÀ¤UÉ E§âgÀÆ PÀÆr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV AiÀiÁPÉà UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ¢Ýj CAvÁ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £À£ÀUÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀqÀQ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¥ÉưøïgÀzÀÄ eÁ¹Û DVzÉà £À£Àß ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É PÉøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÉãÀ¯Éà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼É, CAvÁ CAzÀªÀ£É ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀqÀQ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÉÆêÀÄgÁd ªÀqÀQ E§âgÀÆ £À£Àß PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹ £À£Àß ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß ºÀjzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ £À£Àß eÉÆvÉUÉ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA§gÀ : PÉ.J-37/f-346 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUï zÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄä ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ªÀgÁzÀ ¦.¹-228, J.¦.¹-106, gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀÄ ºÁUÀÆ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ EªÀiÁªÀiï¸Á§ »gÉÃCgÀ½î, ¨ÁµÁ E®PÀ¯ï, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ QgÀl, EvÀgÀgÀÄ PÀÆr £À£Àß ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÆêÀÄgÁd ªÀqÀQ, ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀqÀQUÉ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀgÀÄ. EµÀÖPÀÆÌ ¸ÀĪÀÄä£ÁUÀzÉà ¸ÉÆêÀÄgÁd ªÀqÀQ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀqÀQ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¤ÃªÀÅ JµÀÄÖ PÉøÀÄ ºÁQzÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÉãÀÄ ªÀiÁrPÉƼÁîPÁUÀĪÀ¢®è CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÁgÀt £Á£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr, ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß ºÀjzÀ PÁgÀlV gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÆêÀÄgÁd ªÀqÀQ, ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀqÀQ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆÃlÖ °TvÀ ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ¤Ã®¥Àà ¹ºÉZï¹-91 PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt

2) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2012 PÀ®A. 363 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 24-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-15 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ CAdªÀÄä UÀAqÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁr¹zÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ GµÁ vÀAzÉ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ F¼ÀUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð 6 wAUÀ¼ÀÄ. eÁ: F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á:C¼ÀªÀAr EªÀ¼À£ÀÄß PÀÄgÀĪÀwÛ eÉÆÃV£ï ¸Á: C¼ÀªÀAr FvÀ£ÀÄ ¦æÃw¸ÀĪÀ £ÁlPÀ ªÀiÁr CªÀ¼À ªÀÄ£À¸ÀÄì PÉr¹ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ¢£ÁAPÀ: 20-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt EªÀjUÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

3) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 24-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà §Ar, ªÀAiÀiÁ : 41 ªÀµÀð eÁ : £ÁAiÀÄPÀ, G:ªÁå¥ÀgÀ, ¸Á : eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV, gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 24-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr PÁgÀlVAiÀÄ ¥ÀA¥ÀtÚ dªÀ½ EªÀgÀ PÁA¥ÉèÃPÀì ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÉÎ CzÉà ªÉüÉUÉ vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛ£ÁzÀ wªÀÄätÚ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà £ÀgÉÃgÀ, ªÀAiÀiÁ : 60 ªÀµÀð, ¸Á : PÁgÀlV EvÀ£ÀÄ PÀ¯Áåt¥Àà dªÀ½ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥À²ÑªÀÄzÀ §¢UÉ §»zÉð¸ÉUÉAzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA : PÉ.J-19/J-2679 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ wªÀÄätÚ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, EzÀjAzÀ wªÀÄätÚ¤UÉ JqÀPÁ®Ä ¥ÀÆwð dfÓ ªÀiÁA¸ÀPÀAqÀ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ, ºÁUÀÆ JqÀUÉÊUÉ, JqÀºÀuÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÉêÀÅ. ¯Áj ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄß ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃrzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄwð¸ÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt wªÀÄätÚ¤UÉ wêÀæ ¸ÀàgÀÆ¥ÀzÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄUÀ¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ²æà r. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Friday, November 23, 2012

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 22/11/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00-15 UÀAmÉUÉ ²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 21-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ºÀÄ°ºÉÊzÀgï UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà UàrØ, ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð, ¸Á- ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ 2) ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÀjd£À, ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð, ¸Á- ºÀÄ° ºÉÊzÀgÀ EªÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ G½zÀ 5 d£À DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L.,¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ gÀÆ. 230=00 UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 22-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ¨ÁUÉÆÃr, ªÀAiÀiÁ : 25 ªÀµÀð, eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á : §ÆzÀUÀÄA¥Á, vÀ£Àß QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁUÉÎ ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ PÁgÀlV ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà ¨ÁUÉÆÃr ¸Á : §ÆzÀUÀÄA¥Á ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÀA§gÀ §gɬĹ®Ä PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ PÀĪÀiÁgÀ ¥À¯ÉèÃzÀ ¸Á : ªÀįÁð£ÀºÀ½î EªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀ£À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁmï ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ-250-00 UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÀ¼É PÁ§ð£À ªÉÆèÉʯï CA.Q. gÀÆ-500-00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 210/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 22-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À- UÀzÀUÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÀ®UÉÃj §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛÃgÀ PÁgÀ £ÀA: PÉ.J-37/8780 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÀ«¹zÀÝ¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀĽwPÉÆAqÀÄ HgÉÆüÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA.PÉ.J-37/4884 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀàvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ PÁjUÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ PÁj£À°èzÀÝ UÀ«¹zÀÝ¥Àà EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 310/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢:- 22-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁzÉ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ°AUÀ¥Àà §®PÀÄA¢ 35 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: ªÉÆÃmÁgÀ jªÉÊArAUï PÉ®¸À ¸Á: »gÉèÉtPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw §¸ÀªÀÄä 32 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gï PÉ.J-37/ºÉZï-1024 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £Á£ÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃr£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ £ÀqɸÀÄvÁÛ vÀ£Àß §®UÀqÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÁ £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÁV £À£ÀUÉ §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ, vÉgÀazÀ UÁAiÀiÁªÁV, §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §AzÀÄ J®§Ä ªÀÄÄj¢zÉ. ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄÆ »A¨ÁUÀzÀ°è vÀÄA¨Á ¥ÉmÁÖVzÉ £À£Àß »AzÉ PÀĽwzÀÝ £À£Àß ºÉAqÀw §¸ÀªÀÄä EªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖV PÁ°UÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ¨ÁªÀÅ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gï PÉ.J-35/ºÉZï-8494 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ «ÄÃgï ºÉZï.¹. 88 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, November 22, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 256/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 21-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CfäÃgÀ° vÀA/ ªÀÄvÀÄðeÁ¸Á§ ºÉƸÀ½î ªÀAiÀiÁ 30, eÁ. ªÀÄĹèA. G. UÁågÉÃd PÉ®¸À ¸Á. »mÁß¼À. vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/AiÀÄÄ.5808 £ÉÃzÀÝgÀ°è §ÆzÀUÀÄA¥Á¢AzÀ »mÁß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÆvÀ𠫸Àdð£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è PÀĵÀÖV ºÉƸÀ¥ÉÃl J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¤°è¹ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J.01/JA.F.744 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀgÀ »A¢¤AzÀ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ ¢qÀØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ §®UÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼É¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ. §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄn PɼÀUÉ §®UÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¥Àæ¯ÁízÀ DZÁgÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 21-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀAmÉÆæïï gÀÆA. ¤AzÀ JA.J¯ï.¹/ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀĪÀ ¹ÜAiÀÄ°è E®èªÁzÀÄÝzÀÝjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¸Á: PÁvÀgÀQ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 21-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃR¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: PÁlæ½î FvÀ£ÀÄ PÁvÀgÀQ¬ÄAzÀ PÁlæ½îUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV, C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß C½AiÀÄ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ PÉqÀ«, ¨Áj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà gÁªÀÄtÚ £ÁAiÀiïÌ J.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

3) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2012 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:2-3-12 gÀAzÀÄ 2-00 ¦JA¢AzÀ 2-30 ¦JA CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ;35 PÀÆå-8819 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀĤUÉ ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä CAvÁ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ©mÁÖUÀ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DzÀgÉ, vÀªÀÄUÉ w½AiÀÄzÉà EzÀĪÀgÉUÀÆ ¦AiÀiÁ𢠤ÃqÀzÉà E¢ÝzÀÄÝ, C®èzÉÃ, ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ°è £ÉÆÃr, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß C°è d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀuÉñÀ 2) UÉÆÃ¥Á® E§âgÀÆ ¸Á:UÀzÀUÀ-¨ÉlUÉÃj EªÀjAzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EAzÀÄ vÀqÀªÁV ¦AiÀiÁ𢠤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, November 20, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 254/2012 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 19-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà vÀA/ £ÁUÀ¥Àà PÁdUÁgÀ ªÀAiÀiÁ 47 ªÀµÀð, eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. SÁ¸ÀV ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á. ¹ÃwªÀĤ vÁ.f. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.29/J¯ï.7850 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀ¼ÁzÀ UËgÀªÀÄä½UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹ÃwªÀĤ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀÄqÀw¤ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ aPÀÌ ºÀAvÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¹ÃwªÀĤ UÁæªÀÄ¢AzÀ E®PÀ¯ï, PÀĵÀÖV, §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ïUÉ §AzÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï¢AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ EAzÁæ£ÀUÀgÀ vÁAqÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À ¦üAiÀiÁð¢zÀzÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÀÄÄAzÉ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J.35/J.1089 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ n¥ÀàgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ. CzÀgÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É n¥ÀàgÀ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÄìZÀ£É ¤ÃqÀzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ §®¨ÁUÀPÉÌ wgÀÄV¹zÀÝjAzÀ »AzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. n¥Ààj£À ªÀÄÄA¢£À UÁ° ªÀÄvÀÄÛ »A¢£À UÁ° ªÀÄzÀå¨sÁUÀzÀ°è §rzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA§AzsÀPÉ UËgÀªÀÄä E§âgÀÄ n¥ÀàgÀ£À »A¢£À UÁ°UÉ ¹Q̺ÁQPÉÆArzÀÄÝ, n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀ ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA§A¢üPÉ UËgÀªÀÄä¼À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨ÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÁeÁºÀĸÉãÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 19-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À- UÀzÀUÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÀ®UÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/Dgï-9394 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà @ ªÀÄÄvÀÄÛ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ±ÁAvÀ EvÀ£À£ÀÄß PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀàvÀ£À¢AzÀ eÉÆÃgÁV £Àqɹ ZÁ®£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤UÀ EqÀzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ MAzÀÄ PÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¥Àæ±ÁAvÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/Dgï-9394 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà @ ªÀÄÄvÀÄÛ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄdgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt

3) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2012 PÀ®A. 392 L.¦.¹:.

¢:19-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw gÁd®Qëöäà UÀAqÀ JªÀiï. gÀªÉÄñÀ ªÉƪÁé ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢: 19-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ, £À£Àß ªÀÄUÀ zsÀ£Àĵï EzÉÝêÀÅ. £À£Àß ªÀÄUÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ PÀÄtÂPÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀªÀÄä vÉÆÃlPÉÌ ºÁ®Ä vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É EzÀÄÝ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉAiÀÄ jAUï ¨É¯ï ¨sÁj¹zÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà 3 d£À C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀÄ ¸Àgï J°èzÁÝgÉ CAvÁ PÉýzÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ CªÀgÀÄ vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝgÉ §gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉüÀĪÀµÀÖgÀ°è CªÀgÀÄ 3 d£ÀgÀÄ MªÉÄä¯É £À£ÀߣÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ ¤Ã£ÀÄ aÃgÁqÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ ºÉzÀj¹ £À£Àß ¨Á¬ÄUÉ mÉÃ¥ï ºÁQzÀgÀÄ. CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ vÉ®ÄV£À°è £À£ÀUÉ qÀ§â®Ä gÉÆAqÀÄ ®PÀë PÁªÁ° JPÀÌqÀÄAqÀ¢Ý ZÀ¥ÀÄà CAzÁUÀ £À£ÀUÉ vÀÄA¨Á ¨sÀAiÀĪÁV £À£ÀUÉ ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj ¨ÉqïgÀÆ«Ä£À°è næÃdÆj EgÀÄvÀÛzÉ. £ÉÆÃrPÉƽîj CAvÁ CAzÁUÀ CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ ºÁ¯ï ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ¨ÉqïgÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. E£ÉÆߧâ CqÀÄUÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¨ÉqïgÀÆ«Ä£À°è §AzÀÄ næÃdÆj vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ §mÉÖ §jUÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÀqÉ ©¸ÁQzÀ£ÀÄ. E£ÉÆߧ⠣À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ aÃgÁqÀ¨ÉÃqÁ ºÀt MqÀªÉ J°èªÉà ºÉüÀÄ CAvÁ ºÉzÀj¹ £ÀªÀÄä ¨Éqï ¸É®àzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ. DUÀ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ J°èªÉà ºÉüÀÄwÛAiÉÆà E®è E®èªÁzÀgÉà ¤£Àß PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀ PÉÆqÀÄ CAvÁ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ZÁPÀÄ »rzÀÄ ºÉzÀj¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj CAvÁ £À£Àß PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß ©aÑPÉÆmÉÖãÀÄ. DUÀ CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ £ÁªÀÅ vÀA¢zÀÝ MAzÀÄ ZÁPÀÄ E°èAiÉÄà §mÉÖAiÀÄ°è ¹QÌPÉÆArzÉ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉÆgÀUÀqÉ ©¸ÁPÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30-35 ªÀµÀðzÀ ªÀAiÉÆêÀiÁ£ÀzÀ UÀAqÀ¸ÀgÀÄ EzÀÄÝ CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ JvÀÛgÀ«gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ PÉA¥ÀÄ ±Àlð ºÁQzÁÝ£É. 2 d£ÀgÀÄ nñÀlð vÉÆnÖzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ UÀqÀØ ©nÖzÁÝ£É. ¸ÀzÀj 3 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ºÀUÀ®Ä ºÉÆwÛ£À°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ ºÉzÀj¹, aÃgÁqÀzÀAvÉ ¨Á¬ÄUÉ ¥Áè¸ÀÖgï ºÀaÑ d§gÀzÀ¸ÀÛ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ £À£Àß PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 3 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ºÉýzÀÝjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃrzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃrzÁUÀ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è MAzÀÄ ZÁPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ¨Á¬ÄUÉ ºÁQzÀÝ mÉÃ¥À ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 10,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ºÁUÀÆ £À£Àß ªÉÄʪÉÄðzÀÝ 3 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀ »UÉ MlÄÖ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MqÀªÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr £ÀªÀÄä ºÀt ªÀÄvÀÄÛ MqÀªÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ £À£Àß UÀAqÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ «ZÁj¹ vÀqÀªÁV zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà. ¦.J¸ï.L [C«] £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Friday, November 16, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 15-11-2012 gÀAzÀÄ 04-45 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀÄ¢üÃgÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå UÉÆ£Á¼ÀªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ.dAUÀªÀÄÄ G.PÀĵÀÖVAiÀÄ ²PÀëPÀgÀ UÀÄgÀĨsÀªÀ£ÀzÀ°è PÉ®¸À ¸Á.PÀjÃAPÁ¯ÉÆä PÀĵÀÖV EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆÃqÁ ¸ÉàÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37/J¸ï-0246 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E®PÀ¯ïzÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV-E®PÀ¯ï gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-50 gÀ ªÉÄÃ¯É PÉ.¨ÉÆÃzÀÆgÀ vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n.«.J¸ï. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37/Dgï-7258 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢zÀ gÁAUï gÉÆÃqïzÀ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JqÀgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®ºÀuÉUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄzÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆævÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Àà PÀÄj ºÉZï¹-32 PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 15-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀiÁ : 36 ªÀµÀð eÁ : £ÁAiÀÄPÀ, , G: 31 £Éà PÁ®ÄªÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄùÛçÃ, ¸Á : fÃgÁ¼À, ºÁ :ªÀ: £ÀfÃgÀPÁ¯ÉÆä PÁgÀlV. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÆ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀAqÉAiÀÄ 31 £Éà G¥À PÁ®ÄªÉAiÀÄ 31/4 jAzÀ 31/6 gÀ ªÀgÉV£À §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁ®ÄªÉ¬ÄAzÀ ªÀiÁ«£ÀªÀÄqÀUÀÄ £À ªÀgÉUÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É ªÉÄùÛç CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¥ÉÊ¥ï £ÀA : 419 gÀ°è ºÉÆüÉAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà UÀÄAqÀ EvÀ£ÀÄ UÁåAUÀªÀiÁå£ï CAvÁ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÁåAUÀªÀiÁå£ï ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 15-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV-zÉëPÁåA¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ §Æ¢gÉqÉØ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß n«J¸ï JPÀë.J¯ï. ¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA : PÉ.J-37/eÉ-7920 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ NrPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¹ÌÃqÁV ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÁUÀ £ÀªÀÄä ¥ÀjAiÀĸÀÛ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À PÉ. ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¥À EvÀ£ÀÄ w½¹zÁUÀ PÀÆqÀ¯Éà §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà¤UÉ vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß MAzÀÄ CmÉÆÃzÀ°è PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÉêÀÅ. DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜãwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè, PÁgÀt ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ²æà r. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 15-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁ¢AzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ, D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ vÁvÀ¥Àà PÀªÀÄvÀgÀ,
ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð, eÁ: ªÁ°äÃQ, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀ £ÀÄr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-11-2012 gÀAzÀÄ UÀÄgÀĪÁgÀ ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ £À£Àß ¸ÉÊPÀ¯ïzÉÆA¢UÉ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ PÁæ¸ïUÉ §A¢zÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀaeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆgÀmÉ£ÀÄ. £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï¢AzÀ £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr ¤zsÁ£ÀªÁV §gÀ®Ä ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÁ CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è §AzÀÄ £À£Àß ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgïPÉÆlÖ£ÀÄ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV £Á£ÀÄ, £À£Àß ¸ÉÊPÀ¯ïzÉÆA¢UÉ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ £À£ÀUÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ M¼À¥ÉlÄÖ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ºÁUÀÆ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß zÁjAiÀÄ°è NqÁqÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥Á¹AUï £ÀA§gï EgÀ°®è. CzÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¯ÉÆÃPÀgÉ EzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ, £ÀªÀÄÆägÀ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉÃUËqÀ ¥Éǰøï¥Ánî EªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §AzÀÄ aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀA§j®èzÀ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß £Àqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¯ÉÆÃPÀgÉ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà £ÀgÀ¹AºÀ eÉÆò, ºÉZï.¹. 13, vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, November 13, 2012

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2012 PÀ®A. 498(J), 109, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢: 12-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁAvÁ UÀAqÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ §Æå¹ ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀj¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 20 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ £À£ÀUÉ 6 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ 1] ¹ÃvÁ 2] ²æÃzÉë 3] ¸Àé¥Àß 4] ¸ËAzÀAiÀÄð, 5] ¸ËªÀiÁå, 6] ±ÁæªÀt CAvÁ EzÀÄÝ £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹ÃvÁ¼À ®UÀߪÁVzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ°è ªÁ¸À«zÀÄÝ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ 5 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrAiÉÄà ªÁ¸À«gÀÄvÉÛêÉ. £À£Àß UÀAqÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ §Æ¹ EvÀ£ÀÄ ¥Àæw ¢£Á®Æ £À£Àß ¨sÁªÀ 1] DAd£ÉÃAiÀÄ §Æå¹. 2] ²æäªÁ¸À 3] «µÀÄÚ, EªÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉý CªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄzÀå¥Á£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ £À£ÉÆßA¢UÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄUÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DzÀgÀÄ ¸ÀºÀ £Á£ÀÄ ¸À»¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¤£Éß ¢: 11-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11-30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ £À£Àß UÀAqÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÉÄïÁÌt¹zÀ £À£Àß ¨sÁªÀ EvÀgÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉýPÉÆAqÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀÄ CAzÀgÉ ºÉÆgÀUÀqÉ wgÀÄUÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛà CAvÁ ºÁUÀÆ EªÀvÀÄÛ ¸ÀAeÉ AiÀiÁgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV¢Ý CAvÁ C²èîªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀ £À£Àß UÀAqÀ 1] ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ ºÁUÀÆ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀ 2] DAd£ÉÃAiÀÄ §Æå¹. 3] ²æäªÁ¸À 4] «µÀÄÚ, J®ègÀÆ ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀįÉèñÀ¥Àà ºÉZï.¹.-26 £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 208/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 341, 323, 324, 355, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 3(1)(10)(11) J¸ï.J¸ï/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989:.

¢£ÁAPÀ 12-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ¨ÉïÉÃj ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁ.ªÁ°äÃQ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÁå¢UÀĦà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ±ÉAUÁ gÁ² ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ±ÉÃAUÁ vÀÄA§®Ä £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ aîªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¹gÀzÀgÀ FvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ, D §UÉÎ PÉýzÁUÀ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁvÁVzÀÄÝ, DUÀ C°è EzÀÝ ¥ÀªÁrUËqÀ ªÀiÁAvÀUËqÀ, ¨Á®¥Àà ¸Àtå¥Àà §¸Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ §Ä¢Ý ºÉý PÀ½¹zÀÄÝ, F ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ 7-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄ®èªÀé, £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÁUÀgÁd¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¹gÀzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ EvÀgÀ 5 d£ÀgÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà ¹gÀzÀgÀ, gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ¹gÀzÀgÀ, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¹gÀzÀgÀ, ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ¹gÀzÀgÀ, zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀUËqÀ UËqÀæ EªÀgÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄUÉ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ ¯Éà ¨sÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̼À ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀ£À «ZÁgÀPÉÌ gÁwæ zÉÆqÀتÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è ºÉý¹ÛgÁ ªÁ°äÃQ ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼À CAvÁ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ¥Àà ¨ÉÊzÀgÀÄ, DUÀ gÁªÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ §®¨sÀÄdPÉÌ, ªÀÄPÀPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, DUÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ¹gÀzÀgÀ FvÀ£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä AiÀĪÀÄ£À¥Àà FvÀ¤UÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ §® PÉ£ÉßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ F ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ ¨sÁ¼À DUÉÃzÀ CAvÁ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, DUÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ZÀAzÀ¥Àà ¹gÀzÀgÀ FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£Àß PÀ¥Á¼ÀPÉÌ MqÉzÀ£ÀÄ, DUÀ dUÀ¼À £ÉÆÃr C°èAiÉÄà §A¢zÀÝ ¨Á®¥Àà §¸Á¥ÀÆgÀ, ¹zÀÝ¥Àà aPÀÌ PÉÆqÀUÀ°, £ÁUÀgÁd ZÀ¼ÀUÉÃj, UÀuÉñÀ zsÀ£ÀÆßgÀ, ªÀiÁ£À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀgÀÄ £ÉÆÃr dUÀ¼Á ©r¹ PÀ½¹zÀgÀÄ, £ÉÆÃqÀ®Ä £À£ÀUÉ §® vÀ¯ÉUÉ ¸ÀtÚ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ªÉÄð£À vÀÄn ºÀj¢zÀÄÝ, §®¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆqÉUÉ KlÄ ©zÀÄÝzÀÄÝ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §®UÀqÉ PÉ£ÉßUÉ ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ, £À£Àß ºÉAqÀwUÉ §® gÀmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÉÄîÌAqÀ 6 d£ÀgÀÄ PÀÄgÀħ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ £ÁªÀÅ ªÁ°äÃQ ¨ÉÃqÀ CAvÁ UÉÆwÛzÀÆÝ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è eÁj JwÛ ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj 6 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Friday, November 9, 2012

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/2012 PÀ®A-279, 337 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:08-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À QqÀzÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É QqÀzÁ¼À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA: PÉ.J-37/J¥sï-397 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀĸÉãÀ ¸Á:ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt ¸Á¢ü¸ÀzÉ §¹ì£À ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-04/ºÉZï.f-4734 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪Ài˯Á¸Á§ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ C¤Ã¸ï ªÀÄvÀÄÛ C®vÁ¥sï EªÀjUÉ ¸ÁzsÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÁ¼ÁVzÀÄÝ PÁgÀt PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA: PÉ.J-37/J¥sï-397 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀĸÉãÀ ¸Á:ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛz.

UÀAUÁªÀw UÁæ«Ät oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 302/2012 PÀ®A 430 gÉqï«vï 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 55 PÉ. L. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ:-08/11/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ²æà J¯ï.PÉ. ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¯ÉÃ¥Áf PÀ¯Á¯ï, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ PÁnPï G: dÆå¤AiÀÄgï EAf¤AiÀÄgï, £ÀA: 1 PÉ£Á¯ï G¥À«¨sÁUÀ, ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï. vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 08-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmɬÄAzÀ 2:30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÁj ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÁzÀ ²æà PÀȵÀÚAiÀÄå, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤AiÀÄgï «±Àé£ÁxÀ, dÆå¤AiÀÄgï EAf¤AiÀÄgï dUÀ£ÁßxÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉUÀÄAmÉ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ F PɼÀPÀAqÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ DgÁí¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÉÄ樀 £ÀA: 25 gÀ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉUÉ gÀAzÀæªÀ£ÀÄß ºÁQ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¥ÉÊ¥ï¯ÉÊ£ïUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä UÀzÉÝUÀ½UÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÀj¹PÉÆArzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.

1]    a£ÀߨÁ§Ä vÀAzÉ §Äd¥ÀÄ®èAiÀÄå ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt.    

2]    gÀªÉÄñÀ §¼Áîj ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt.

3]    ªÀtUÉÃj ¤AUÀ¥Àà ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt.

4]    PÀjAiÀÄtÚ ¥ÀAZÁ¼À, ¸Á: UÀAUÁªÀw.

5]    UÉÆÃ¥Á® ¸Á: PÀĵÀÖV

PÁgÀt ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉUÉ gÀAzÀæ ºÁQ PÁ®ÄªÉUÉ zsÀPÉÌUÉƽ¹, ¥ÉÊ¥ï ¯ÉÊ£ï ºÁQPÉÆAqÀÄ, C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÀj¹PÉÆArgÀĪÀ ªÉÄîÌAqÀ 5 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2012 PÀ®A- 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 08.11.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¯Éè zÀ£À ªÉÄìĸÀÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢ü ªÀÄUÀ ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ DgÉÆæ ©üêÀĸɥÀà£ÀÄ zÀ£À ªÉÄìĸÀ®Ä ©lÄÖ E¯ÉèãÀÄ ¤AwAiÀiÁ ¨ÉÆùr ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ CªÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ-PÉÊUÉ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DUÀ ¦ügÁå¢ü ºÉÆÃV PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ½UÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vɯÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À PÉ¼É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ DUÀ C¯Éè EzÀÝ ±ÉÃRªÀÄää¼ÀÄ §AzÀÄ C¯Éè EzÀÝ ¨Éë£À PÀnÖUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, £ÀAvÀgÀ E£ÉÆßÃAzÀÄ ¸Áj ¹PÀÌgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦ügÁå¢üzÁgÀ½UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, November 8, 2012

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 06-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀ̧¤ßUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ²æà ¸ÀwñÀ. J¸À.ºÉZÀ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀjUÉ §A¢zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ®PÀëöät vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ £ÁAiÀÄPÀ ªÀ: 38 eÁ: ªÁ°äÃQ 2] PÀÄzÀÄjAiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà UÉÆ®ègÀ ªÀ: 35 eÁ: UÉÆ®ègÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀįÉÃUÀÄqÀØ 3] §¸ÀªÀgÁd vÀA: PÀ¼ÀPÀ¥Àà ©®ègÀ ªÀ: 39 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ 4] ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄÄzÉãÀÆgÀ ªÀ-29 ªÀµÀð eÁ: ¥ÀAZÀªÀĸÁ° G-qÉæöʪÀgï 5] PÀAoÉÃ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÉÆãÀ¸ÁUÀgÀ ªÀ: 28 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ 6] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀ®Q ªÀ: 23 eÁ: ¥ÀAZÀªÀĸÁ° 7] PÀAoÉÃ¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà AiÀÄ®§Äwð ªÀ: 35 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ 8] ªÀĽAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀAoÉÃ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀÄ-45 eÁ: ªÁ°äÃQ 9] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÁ°äÃQ ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð eÁ: ªÁ°äÃQ G- PÀÆ°PÉ®¸À 10] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: J®ègÀÆ aPÀ̧¤ßUÉÆüÀ 11] UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ ¸Á: aPÀ̧¤ßUÉÆüÀ ºÁ/ªÀ: PÁ¬Ä¥ÉÃmÉ, zÁªÀtUÉÃgÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 11 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è 6,700=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ºÀ¼É lªÉÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 07.11.12 gÀAzÀÄ 10.05 J.JA.PÉÌ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ZÀPÀæªÀwð JA§ÄªÀªÀ¤UÉ aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ PÀAqÀÄ ¥Àj²Ã°¹ ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ «£ÁAiÀÄPÀ zÀ®§Ad£ï EªÀ£À ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 07.11.12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8.00 WÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J-25/F.PÉ-3300 £ÉÃzÀÝgÀ°è zsÁgÀªÁqÀ¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ L.© ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀgÀ«£À°è ¸ÀzÀgÀ ¨ÉÊPÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ wgÀĪÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà ªÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀzÀj ¨ÉÊPÀ ¹ÌÃqÁV ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CªÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ, §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀ vÀÄnAiÀÄ ¨ÁdÄ JgÀqÀÄ PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÁUÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼À£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr aQvÉì ªÀiÁr¹gÀÄvÉÛÃ£É PÁgÀt ¸ÀzÀj ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ ZÀPÀæªÀwð EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃ. UÀÄgÀÄgÁd J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

3) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 301/2012 PÀ®A. 498(J), 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:- 07/11/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ¥Á¥ÀtÚ §¼Áîj, ªÀAiÀĸÀÄì: 21 ªÀµÀð eÁw: UÉÆ®ègÀÄ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ºÀtªÁ¼À. vÁ: UÀAUÁªÀw
EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 25-06-2009 gÀAzÀÄ ºÀtªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ £À£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ¥Á¥ÀtÚ vÀAzÉ ¥Á¥ÀtÚ §¼Áîj ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð FvÀ£ÉÆA¢UÉ £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ £Á£ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉ£ÁßV ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀV£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ «£Á PÁgÀt ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ DvÀ¤UÉ EµÀÖ«®è, £À£ÉÆßA¢UÉ MAzÀÄ PÀëtªÀÇ PÀÆqÀ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ «¥ÀjvÀ avÀæ»A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EzÀPÉÌ £À£Àß CvÉÛAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¥Á¥ÀtÚ, ªÀiÁªÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¥Á¥ÀtÚ (UÀAqÀ£À CtÚ) ºÁUÀÆ £À£Àß UÀAqÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ dA§¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤Ãr £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ £À£ÉÆßA¢UÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀzÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £À£ÀߣÀÄß UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ ºÁQzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ºÀtªÁ¼ÀzÀ°èAiÉÄà EgÀĪÀ £À£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ C°èUÀÆ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ:- 26-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ ¥Á¥ÀtÚ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ
" ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀƼÉÃ, ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ EµÀÖ«¯Áè, £Á£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉ, ¤Ã£ÀÄ ¥ÀvÀæPÉÌ ¸À» ªÀiÁrPÉÆqÀÄ, E®è¢zÀÝgÉ EªÀvÀÄÛ ¤£ÀߣÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè " CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, November 7, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ; 06.11.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ 37 AiÀÄÄ 8962 £ÉÃzÀÝgÀ°è §¸ÀªÀgÁd EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¦ügÁå¢ zÉêÀ¥Àà ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀÄ E§âgÀÆ vÀgÀ®PÀnÖ¬ÄAzÀ PÀÄqÀÄUÀÄAnUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ-AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉA¥À½î ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉà AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ü ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢üUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ±ÀAPÀgÀ £ÁAiÀÄÌ J.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 06-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ UÀÄAqÀÆgÀ, ªÀAiÀiÁ : 46 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á : wªÀiÁä¥ÀÆgÀ, vÁ : UÀAUÁªÀw. gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£ÁzÀ «gÉñÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ AiÀÄvÁjÃw EzÀÄÝ, DvÀ¤UÉ §¸ÀtÚ CAvÁ 14 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ£ÀÄ 08 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è vÀªÀÄä Hj£À°èAiÉÄà NzÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ : 4-11-2012 gÀAzÀÄ ±Á¯É gÀeɬÄzÀÄÝzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ®èAiÀÄå E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä UÀzÉÝUÉ UÀÄ©â PÁAiÀįÉAzÀÄ ªÀÄÄPÀÌAzÁ gÉÆÃqÀ£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä UÀzÉÝUÉ ¨É¼ÀUÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AUÁ¥ÀÆgÀ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA : PÉ.J36/ªÁAiÀiï-4830 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà «ÄmÉÖêÀÄ£É, ¸Á : wªÀiÁä¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §¸ÀtÚ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ DvÀ£À PÁ®ÄUÀ½UÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, ¨sÀÄdPÉÌ UÀA©ügÀ ¸ÀégÀÆ¥À UÁAiÀÄUÀ¼ÁV PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ºÀÄqÀUÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ NA ¸Á¬Ä D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁqÀ¨ÉÃr vÁ£ÀÆ §¸ÀtÚ¤UÉ aQvÉì RZÀð ªÉZÀÑ ¨sÀj¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý FUÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà RZÀÄð PÉÆqÀzÉà ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉ ºÁUÉà ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ FUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æêÀÄw ¥sÀQÃgÀªÀÄä ªÀÄ.J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 06-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà ±ÁAvÀUÉÃj ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄqÀØzÀzÉêÀ¯Á¥ÀÆgÀ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀÛ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀªÀÄÆägÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À-ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ gÀ¸ÉÛ PÁæ¸ï£À°è ¤AvÁUÀ DUÀ ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è ºÀwÛ PÀĽvÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ §¸ï£À »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽvÀÄ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÀäzÀ vÀA¢ ¨ÁµÀĸÁ§ CvÁÛgÀ FvÀ£ÀÄ PÀĽwzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÁªÀÅ PÀĽvÀ §¸ï UÉÆgÉèÁ¼À PÁæ¸ï¢AzÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À-ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ gÉÆÃr£À°è £ÁªÀÅ PÀĽvÀ §¸ï ºÉÆgÀmÁUÀ £À£Àß ¥ÀPÀÌzÀ ªÀĺÀäzÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß QlQAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß §¸ï ZÁ®PÀ UÀªÀĤ¸ÀzÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ §¸ï£À°èzÀÝ PÀAqÀPÀÖgï PÀÆqÁ QlQAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ vÀ¯É ºÁQzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ DUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â C¥Éà CmÉÆà UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÀĺÀäzÀ£À vÀ¯É ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §¸ï£À°è PÀĽvÀ ªÀĺÀäzÀ FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀ dfÓzÀAvÁV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀ°®è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÀĺÀäzÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉAiÀÄ ZÀªÀÄ𠧸ï£À QlQUÉ ºÀwÛzÀÄÝ CzÉ. £ÀAvÀgÀ §¸ï £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ.J-29/ J¥sï-991 CAvÁ EzÀÄÝ ºÁUÀÄ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ w¥ÀàtÚ ªÀÄvÀÄÛ §¸ï ¤ªÁðºÀPÀgÁzÀ gÉÃSÁvÁgÁ²æà aAvÁPÀ¯ï ºÁUÀÆ C¥Éà CmÉÆà UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA: PÉ.J-26/ 446 CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ DUÀ C¯Éè EzÀÝ §¸ï ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ PÀÆr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è D¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¹zÀÄÝ CzÉ. ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

4) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 300/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢: 06-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ²æà gÀÄzÉæñÀ, J¸ï. GdÓ£ÀPÉÆ¥Àà, ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢:-06-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÁ£À¨sÀzÉæñÀégÀ UÀÄqÀØzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J.J¸ï.L. ²æà ªÀÄ®ètÚ, ºÉZï.¹. 60, ¦.¹. £ÀA: 60, 37, 38, 40, 180, 160 J.¦.¹. 77, 95 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ (1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: D£ÉUÀÄA¢ (2) J¸ï.JA. SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï ¸Á: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-305 ªÀÄvÀÄÛ PÉ.J-37/ f-307 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ªÁ£À¨sÀzÉæñÀégÀ UÀÄqÀØzÀ°è ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ PÀÆr £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ªÀiÁ»w EzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÀÄqÀØzÀ°è MAzÀÄ zÉÆqÀØ §AqÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) AiÀiÁ¹Ã£ï vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ºÉZï.©.¹. mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð ªÀiÁå£ÉÃdgï, ºÉƸÀ »gÉèÉtPÀ¯ï ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ¹PÀ̪ÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 7,150-00, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï DqÀ®Ä PɼÀUÉ ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aïïªÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.


 

Tuesday, November 6, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 246/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 05-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 5-00 UÀAmɬÄAzÀ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 45 jAzÀ 50 ªÀµÀðzÀ ºÀÄZÀÑ CxÀªÁ ©PÀëÄPÀ£ÀAwgÀĪÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ PÀĵÀÖV ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ J£ï.ºÀZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹ªÀiÁè PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¥ÉèöÊNªÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ f.JA.Dgï. PÀA¥À¤AiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°è EgÀĪÁUÀ £ÉÆÃr ¨Áj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ¥Àæ¯ÁízÀ DZÁgÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 04-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »gÉèÉƪÀÄ£Á¼À - UÀÄ£Áß¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »gÉèÉƪÀÄä£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è DmÉÆà £ÀA: PÉ.J-24/4358 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà PÁlæ½î ¸Á: UÀÄ£Áß¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÁUÀÆ vÀ£Àß ºÉAqÀw ±ÀAPÀæªÀÄä EªÀgÀ£ÀÄß PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ vÁ¼ÀPÉÃj ¬ÄAzÀ UÀÄ£Áß½UÉ §gÀĪÁUÀ »gÉèÉƪÀÄä£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt ¸Á¢ü¸ÀzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ¥À°ÖªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÁUÀÆ ±ÀAPÀæªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ zÉêÀ¥Àà¤UÉ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ. PÁgÀt DmÉÆà ZÁ®PÀ zÉêÀ¥Àà EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ±ÉÃRªÉÄ»§Æ§ J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

eÁw¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

3) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2012 PÀ®A. 143, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹ / J¸ï.n. ¦.J. PÁAiÉÄÝ 1989.

¢: 05-11-2012 gÀAzÀÄ 2-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zÁåªÀĪÀé vÁ¬Ä zÉêÀªÀÄä ¸Á: ºÀ°UÉÃj vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¤£Éß ¢: 4-11-2012 gÀAzÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä CqÀÄUÉ PÉ®¸ÀUÁgÀgÁzÀ ®°vÀªÀÄä ºÁUÀÆ gÉÃtÄPÁ »ÃUÉ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀ¯Áåt£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁzÀj ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÉÄnæPï £ÀAvÀgÀzÀ «zsÁåy𠤮AiÀÄzÀ°è CqÀÄUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVgÀĪÁUÀ ºÁ¸ÉÖîzÀ°è ªÉÄðéZÁgÀPÀgÁzÀ zÀÄAqÀ¥Àà zÉøÁ¬Ä EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ «zÁåyðUÀ¼ÁzÀ 1] DAd£ÉÃAiÀÄ PÀÄgÀħgÀ. 3] ¥sÀQÃgÉñÀ ¥ÀÆeÁgÀ. 4] ±ÀjÃ¥sÀ ¸ÀzÁðgÀ, 5] UÀ«PÀĪÀiÁgÀ, 6] §¸ÀªÀgÁd PÀnÖUɺÀ½î EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj £ÀªÀÄUÉ »UÁΪÀÄÄUÁÎ ¨ÉÊUÀļÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÊAiÀÄÄÝzÀ®èzÉà F ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉÃAiÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀ CqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß Hl ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉ CAzÀÄzÀ®èzÉà £ÀªÀÄUÉ §ºÀ¼À »Ã£ÁAiÀÄ ªÀiÁ£ÀªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝzÀÝjAzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß CtÚ ºÀ£ÀäAvÀ¥Àà ¹AzÉÆÃV EªÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ UÀÄgÀÄgÁd zÉøÁ¬Ä, ¨Á¼À¥Àà ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÄAPÀ¥Àà UÀzÀUÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢rüÃgÀ£É ºÁ¸ÉÖïïUÉ §AzÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤gÀzÉà J¯Áè «zsÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ E®è¸À®èzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß «zsÁåyðUÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ°è vÀÄA© £ÀªÀÄäUÀ¼À «gÀÄzÀÝ CºÉÆÃgÁwæ vÁ®ÆèPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀZÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrzÁÝgÉAzÀÄ £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄgÀÄgÁd zÉøÁ¬Ä ºÁUÀÆ ¸ÀÄAPÀ¥Àà UÀzÀUÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÃj £À£Àß ªÉÄÃ¯É F »AzÉAiÀÄÄ PÀÆqÀ E®è ¸À®èzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß CAzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ¤£ÀߣÀÄß E°èAzÀ Nr¹©qÀÄvÉÛêÉ. £ÁªÀÅ 3 d£À ºÁUÀÆ «zsÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. JAzÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É zËdð£Àå ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV CvÁåZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß F ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ £À£Àß ¸ÀºÀZÀgÀgÁzÀ ®°vÀªÀÄä, gÉÃtÄPÁ EªÀjUÀÆ PÀÆqÁ ¯ÉÊAVPÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. DzÀPÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ZÀAzÀæºÁ¸À J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, November 4, 2012

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 299/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢: 03-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀªÀÄÄzsÁAiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ²æà ©.CªÀÄgÉñÀ, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹¦L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è J.J¸ï.L. ²æà n.f.£ÁUÀgÁd, ºÀZï.¹. 60 ¦.¹. 38, 60, 64, 117, 91 J¦¹. 77 gÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà §AUÁj ªÀAiÀĸÀÄì: 31 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr [2] ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà 40 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃV PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀªÀÄÄzsÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£À¢AzÀ ¸Àé®àzÀ zÀÆgÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ²æà PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀªÀÄÄzsÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ »A¨ÁUÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉÄʯÁgÉ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ DgÀÄ d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,560-00, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï DqÀ®Ä PɼÀUÉ ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ mÁªÀ¯ï£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2012 PÀ®A. 323, 354, 498(J) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ PÀjAiÀĪÀÄä FPÉAiÀÄÄ 2008 £Éà ¸Á°¤AzÀ AiÀÄ®§ÄUÁð vÁ®ÆQ£À ¸Á®¨Á« UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ²PÀëQ CAvÁ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁV¤AzÀ DgÉÆæ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå PÉ.

¸ÀA§¼ÀzÀ ºÀt £À£ÀUÉ PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ, E¯Áè CAzÉæ ¤Ã£ÀߣÀÄß ºÉÆÃrzÀÄ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QÃgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå PÉ. 2] gÁªÀÄtÚ ¤®UÀAn ¸Á: E§âgÀÆ D¢ªÁ® ¥sÁgÀA, vÁ: »jAiÀÄÆgÀÄ f: avÀæzÀÄUÀð ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸Áj ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀA§¼ÀzÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢®èªÁ CAvÁ ºÉý DgÉÆæ £ÀA.1 PÉʬÄAzÀ §rAiÀÄ®Ä ºÀwÛzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA. 02 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ §r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀwñÀ ºÉZï.J¸ï. ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁwæ PÀ£ÁßPÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

3) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 298/2012 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 03/11/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ £ÁUÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ PÀȵÁÚgÁªï ªÀAiÀĸÀÄì: 50 ªÀµÀð eÁw: PÀªÀiÁä, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ¥ÀÄeÁj EªÀgÀÄ §AzÀÄ " UÀÄrAiÀÄ ¨ÁV®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÁÝgÉ" CAvÁ w½¹zÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ gÁªÀıÉõÀAiÀÄå ºÁUÀÆ ¹ÃvÀAiÀÄå vÀAzÉ ¨Á¸ÀÌgÀgÁªï J®ègÀÆ PÀÆr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÁVgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄj¢zÀÄÝ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ. £ÀAvÀgÀ C°è E°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ »A¨ÁUÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ ©ÃUÀ vÀUÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ §mÉÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ PÀAqÀħA¢vÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀĪÀjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀ¼ÀĪÁzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä C¯ÁägÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß EnÖgÀĪÀ¢¯Áè, CzÀgÀ°è PÉêÀ® £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5,000-00 ªÀiÁvÀæ EnÖgÀĪÀzÁV w½¹zÀgÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 02-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ©ÃUÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ EgÀĪÀ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è C¯ÁägÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5,000-00 gÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. © CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, November 3, 2012

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 172/2012 PÀ®A 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 02-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ : 1-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä «±Àé£ÁxÀ dªÀ½ PÀÆr vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA§gÀ : PÉ.J-37-JªÀiï-2817 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÁgÀlV¬ÄAzÀ ªÀįÁð£ÀºÀ½îAiÀÄ ¸Á¬Ä¨Á§ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¸ÀzÀgï PÁgï ZÁ®PÀ «±Àé£ÁxÀ dªÀ½ ¸Á : PÁgÀlV EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgï PÁgÀ£ÀÄß dÆgÀlV ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ Nr¹ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É JqÀPÉÌ wgÀÄ«PÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgï PÁgÀ dPÀA DVzÀÄÝ, vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁgï ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ «±Àé£ÁxÀ EªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà WÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢®è PÁgÀt F jÃw C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ PÁgï dPÀAUÉƽ¹zÀ PÁgï ZÁ®PÀ «±Àé£ÁxÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ Cz

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/2012 PÀ®A 279,304 (J) L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJA« AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ 02-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà «ÃgÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄUËqÀ ªÀiÁåUÉÃj ¸Á.«ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÉgÉ, F ¢£À ¢£ÁAPÀ 02-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ FvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀªÁVzÉ CAvÁ ¸ÀÄ¢Ý UÉÆvÁÛV «ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀ-ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ gÉÆÃr£À°è §¸À£ÀUËqÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV «µÀAiÀÄ ¤d«zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ «ZÁj¹zÁUÀ §¸À£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DvÀ¤UÉ mÁmÁ J¹E £ÀA. PÉJ-37/9962 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ oÀPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §¸À£ÀUËqÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÀaÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ gÁwæ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£ÀÄ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, November 1, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 295/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 31/10/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À D¸ÀàvÉæ, UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀÄÄvÀÄðeÁ ¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄÄ¢Ýãï, ªÀAiÀĸÀÄì 53 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: gÉʸï«Ä¯ï ¦ülÖgï ¸Á: CªÀÄgÀ ¨sÀUÀvï ¹AUï £ÀUÀgÀ, PÀA¦è gÉÆÃqï, UÀAUÁªÀw EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢: 31-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ zÁ¸À£Á¼À ©æqïÓ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÉʸï«Ä¯ïUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï UÀAUÁªÀwUÉ §gÀ®Ä ªÉAPÀlVj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §¸ïUÁV PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-31/ J¯ï-6253 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ £À£Àß §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀ ¸À°ÃªÀiï ¨ÉÃUÀ EªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ AiÀÄÆ£ÀƸï¤UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ E§âgÀÆ PÀÆr AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀgÀÄ. ²æà ±À²zsÀgÀ ºÉZï.¹. £ÀA: 114 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 243/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄAdtÚ vÀA/ D¼Àî¥Àà ²½îPÁåvÀgÀ ªÀAiÀiÁ 23, eÁ. ²½îPÁåvÀgÀ G. PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á. £ÁUÉñÀºÀ£ÀºÀ½î mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.37/8959 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £ÁUÉñÀºÀ£À½î¬ÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÆÃmÉñÀégÀ qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ªÀÄÄA¢£À UÁ° §¸ÁÖV ¥À°ÖAiÀiÁV C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ ªÁºÀzÀ°èzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà zÉÆqÀØ §¸À¥Àà ºÉZï.¹ 20 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008