Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, November 29, 2012

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 28-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®PÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀtÚºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀiÁgÀ£Á¼À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ CAvÁ ²æÃ. ¸ÀwñÀ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉgÀªÀjUÉ §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆÃ¥ÀvÀgÁzÀ 1] PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¹AzsÉÆÃV ªÀ: 35 eÁ: G¥ÁàgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À 2] AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà CjPÉÃj ªÀ: 38 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À 3] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÉÃgÀ½î ªÀ: 42 eÁ: G¥ÁàgÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À 4] ¥ÀgÀ¸À¥Àà@§¸À¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ©¸ÉgÉÆnÖ ªÀ-45 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À 5] PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ®PÀÌ¥Àà UÀÄjPÁgÀ ªÀ: 50 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: J®ègÀÆ ªÀÄ®PÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 05 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è 2,300=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ºÀ¼É lªÉÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 03 ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ CA.Q. 600/-gÀÆ. ¹QÌzÀÄÝ CzÉ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 220/2012 PÀ®A. 498(J), 324, 506 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 28-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ µÀtÄäPÀ PÀ¯Á® ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ.DgÀå PÀlUÀgÀ G.ºÉÆ®ªÀĤPÉ®¸À ¸Á.»gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ vÁ.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgï ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ EzÀÆÝj£À°èAiÉÄà vÀ£Àß ºÀ¼ÉAiÀÄ gÀPÀÛ ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ DgÉÆæ µÀótÄäPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ PÀ¯Á® FvÀ£À£ÀÄß FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÀzÀå 2 ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj µÀtÄäPÀ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ «£ÁBPÁgÀt ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀÄrzÀÄ §AzÁUÀ RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ ¦ür¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼À ºÀt PÉÆqÀzÉà EzÁÝUÀ DPÉUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ DPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. F §UÉÎ »jAiÀÄgÀÄ §Ä¢Ý ºÉýzÁUÀÆå PÉüÀzÉà vÀ£Àß ªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F ¢£À ¢£ÁAPÀ 28-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁr PÀĵÀÖVUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀÄ£ÀB ªÁ¥À¸ï F ¢£À ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §mÉÖ ºÉÆ°AiÀÄÄwÛzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀÄÝ E¯Áè CA¢zÀÝPÉÌ MªÀÄä¯Éà ¹nÖUÉ §AzÀÄ ºÉÆ®¸ÀÄ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqɧr ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ EzÉÆAzÀÄ ¸ÁgÉ ¤£ÀߣÀÄß ©r¹zÁÝgÉ. E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛ£É. CAvÁ ºÉzÀjPÉ ºÁQ ¨ÉÊAiÀĺÀwÛzÀÄÝ EªÀ£À eÉÆÃvÉUÉ EzÀÝgÉ £À£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÁÛ£É CAvÁ CAvÁ ºÉzÀj FUÀ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ¸ÀvÀå¥Àà J.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ: 28-11-12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ n.«í J¸ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA: MD625MF5793K88348

£ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà EªÀiÁ¯Á¥ÀÆgÀ ¸Á: ªÉAPÀlgÀªÀÄt UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¸Á¢ü¸ÀzÉ vÁ£É ªÁºÀ£À ¹ÌÃqï ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÄ. EzÀjAzÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà EvÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÁd¸Á§ J«Ää ¹.ºÉZï.¹-90 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ.:.

¢£ÁAPÀ: 28-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà N¨ÉãÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁ: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉAZÀ£ÀqÉÆÃt vÁAqÁ vÁ.f. PÉÆ¥Àà¼À.AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J-37/AiÀÄÄ.4142 £ÉzÀÝgÀ°è CªÀgÀ Hj£À vÀÄUÀ¯É¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå EªÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â PÁgï £ÀA§gÀ PÉ.J-34/JA.9558 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ oÀPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ vÀÄUÀ¯É¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà J.J¸ï.L, ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà J.J¸ï.L, ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, November 27, 2012

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-11-2012 gÀAzÀÄ 19-45 UÀAmÉUÉ ²æà eÉ.Dgï.¤PÀÌA, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï, UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ M§â ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ £À£Àß PÀqÉUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-11-2012 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ ±À¦ü vÀAzÉ CfêÀÄÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 43 ªÀµÀð, eÁ; ªÀÄĹèA, G: N.¹. §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¸Á: ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÁqÀð£ï ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, D¥Á¢vÀ ±À¦ü vÀAzÉ CfêÀÄÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 43 ªÀµÀð, eÁ; ªÀÄĹèA, G: N.¹. §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¸Á: ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw. EvÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,050-00 ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 26-11-2012 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JA.PÉÌ ²æà ºÉZï. UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÁd ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ E¹àÃl, dÆeÁl zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¹ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ §lÖ¥Àà£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸Éàmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉZï.¹.- 142, ¦.¹.- 343, 404, 353 EªÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹ zÁ½UÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÀrAiÀiÁUÀ®Ä ºÉý ¦.¹ 353 EªÀjUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] eÁQÃgÀºÀĸÉãÀ zÁåA¥ÀÆgÀ 2] gÁªÀÄ¥Àà ZÀ¼ÀîªÀÄgÀzÀ E§âgÀÆ ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÀÆ ¸ÀºÀ zÁ½AiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹ ¥ÀAZÀgÀ£ÁßV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ºÉZï.¹.-142, ¦.¹.- 353, 343, 404 gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA§gÀ PÉ.J. 37/f-183 £ÉÃzÀÝgÀ°è oÁuɬÄAzÀ 6-00 ¦.JA. PÉÌ ºÉÆgÀlÄ §lÖ¥Àà£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 6-30 ¦.JA.PÉÌ vÀ®Ä¦ J®ègÀÆ fæ¤AzÀ E½zÀÄ NtÂAiÀÄ gÀ¸ÉÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄgÉUÉ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV HgÀ ªÀĹâAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĹâAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-§ºÀgÀ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 7 d£ÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀtzÀ°èzÀÝ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2370=00 gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯É ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ºÁ¼É aî EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 262/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ. 26-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀA/ PÀȵÀÚªÀÄÆwð ªÀAiÀiÁ 46 ªÀµÀð, eÁ. F½UÉÃgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. EAzÀgÀV vÁ. f. PÉÆ¥Àà¼À. EªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ UÀ«¹zÀÝ¥Àà PÀÄj ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.37/AiÀÄÄ0305 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ EAzÀgÀV UÁæªÀÄPÉÌ EAzÀgÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄr ¥ÀQÃgÀªÀÄä£À §AqÉ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ wgÀĪÀÅ EzÀÄÝ, JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ EAzÀgÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.37/J.290 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ ¢qÀØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀ«¹zÀÝ¥Àà£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¥Àæ¯ÁízÀ DZÁgÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ: 26-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ £ÀA. 01 ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄrPÉÃj ¸Á: PÀªÀ®ÆgÀÄ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉJ-37/J¸ï-1868 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï QvÀÆÛgÀÄ ZÉ£ÀߪÀÄä ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ vÀºÀ²¯ÁÝgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀmÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæ £ÀA. 02 ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉJ-37/PÉ-8519 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀºÀ²¯ÁÝgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ZÉ£ÀߪÀÄä ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸ÉêÁ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀzÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄäÃ¯É ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß §®UÀqÉ PÀmï ªÀiÁqÀĪÁUÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ M§âjUÉƧâgÀÄ ¸ÉÊqï PÉÆqÀzÉà ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ DgÉÆævÀj§âjUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉJ-37/J¸ï-1868 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀÄrPÉÃj F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀwñÀ ºÉZï.J¸ï ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 26-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-45 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀĤïïPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¥ÀAZÀªÀÄ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀÄgÀ§gÀ G.PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á.PÀjÃAPÁ¯ÉÆä PÀĵÀÖV EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆÃqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37/J¯ï-4551 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü CPÀÌ «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd gÁdÆgÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ FPÉAiÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀªÀÄxÀð ªÀAiÀÄ 4 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ¸ÀÈd£À ªÀAiÀÄ 6 wAUÀ¼ÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqsÀÄ PÀĵÀÖVAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ §ÄwÛ§¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ©lÄÖ §gÀ®Ä ªÀiÁgÀÄw ªÀÈvÀÛ¢AzÀ PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ JqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 08-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖVAiÀÄ ¥ÀªÀ£ï J¯ÉQæöÖPÀ¯ï CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁAmÁA C¥Éà ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-37/J-490 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢zÀ gÁAUï gÉÆÃqïzÀ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JqÀgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÉÊ J¯Áè ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀªÀÄxÀð ªÀAiÀÄ 4 ªÀµÀð J£ÀzÀÄߪÀ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ §®UÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ G½zÀ E§âjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁUÀzÉà EzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt ¸ÀzÀj mÁAmÁ C¥Éà ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-37/J-490 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, November 26, 2012

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2012 PÀ®A. 323, 341, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 25-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 4-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-11-2012 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä Hj£À CAUÀ£ÀªÁr ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÆzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ PÀA¥ËAqï ¤ªÀiÁðt PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀÄ®è¥Àà ºÀ¼ÉªÀÄ£É EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj eÁUÉ vÀ£ÀUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ CAvÁ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆæ ©ÃgÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢üUÉ PÀÄqÀUÉÆÃ®Ä »rPɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÀiÁªÀ ²ªÀ¥Àà ºÀ½î EvÀ¤UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ »rzÀÄ ¤°è¹ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁr zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA-99/2012 PÀ®A:-323, 341, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVz

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2012 PÀ®A. 323, 341, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 25-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀÄ®è¥Àà ºÀ¼ÉªÀĤ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ®PÀëöäªÀé¼ÀÄ E°è CAUÀ£ÀªÁr ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ PÀA¥ËAqÀ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ eÁUÀ SÁ° ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ EzÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÉ £Á£ÀÄ SÁ° ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®Æè PÉÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ vÀAzÉ ¹zÀÞ¥Àà¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁr zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA-100/2012 PÀ®A:-323, 341, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 312/2012 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹

¢£ÁAPÀ:-25-11-2012 ¢:25-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2:20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ®Qëöä 35 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆr ºÀ£ÀªÀÄ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÁUÀ C½AiÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ vÀA¢zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É £À£Àß vÀªÀÄä ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «gÀÄ¥ÁQë FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ¸ÀuÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ CAf£À¥Àà JA§ÄªÀgÀÄ §AzÀÄ " ¤ªÀÄä C½AiÀÄ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® UÀzÉÝAiÀÄ°ègÀĪÀ MAzÀÄ mÉAV£À ªÀÄgÀPÉÌ C¥ÀWÁvÀªÁV vÀªÀÄä ¥ÀA¥ÀtÚ, ªÀÄUÀ «gÀÄ¥ÁQë EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ" CAvÁ w½¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà J®ègÀÆ PÀÆr ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÉAV£À ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÝ C½AiÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀ wêÀæ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV Q«AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¢ÝzÀÝ ¥ÀA¥ÀtÚ FvÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ, UÀzÉÝPÉÌ wêÀæ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «gÀÄ¥ÁQë FvÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, ºÁUÀÆ C®è°è vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ J®ègÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. PÀÆqÀ¯Éà C°èAzÀ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ CmÉÆÃzÀ°è D£ÉUÀÄA¢ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C°èAzÀ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ C½AiÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4:10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ªÉÊzÀågÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ vÀªÀÄä ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ «gÀÄ¥ÁQë EªÀgÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ÃªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV F £À£Àß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß C½AiÀÄ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-25/«-3745 n.«.J¸ï. «PÀÖgï CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß C½AiÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ vÀA¢zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É »A¨ÁUÀ vÀªÀÄä ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ «gÀÄ¥ÁQë EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÀ£ÀªÀÄ£ÀºÀ½î¬ÄAzÀ ¸ÀuÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ°ègÀĪÀ MAzÀÄ mÉAV£À ªÀÄgÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£ÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀPÉÌ £À£Àß C½AiÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£Éà PÁgÀt¤zÀÄÝ, ªÀiÁ£ÀågÀÄ F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀgÉÆA¢UÉ J¥sï.L.Dgï. ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¹ ¤ªÉâ¹zÉ.

ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2012 PÀ®A: 498(J) 323,324,504,506 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 25-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉAiÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÀÄR:¥ÁvÀUÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀÀ ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ ¨Á®¥Àà §®PÀÄA¢ ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀ½î vÁ: PÀĵÀÖV EªÀ¼À £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà §®PÀÄA¢À ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ºÀvÀÄÛªÀµÀð ZÀ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ¨Á®¥Àà£ÀÄ EwÛaÃUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ªÀµÀð¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉÄ AiÀiÁgÁzÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁrzÀgÉ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É «£ÁPÁgÀt ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¤Ã£ÀÄ CªÀjªÀgÀ eÉÆvÉ vÀgÀÄUÁqÀÄvÉÛãɯÉà ¸ÀÆ:¼É CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ZÀÄZÀÄѪÀ ºÁUÉ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ zÀÄrAiÀÄ®Ä §ÀgÀĪÀ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀĪÀiÁr¢ J¯ÁèzÀgÀÄ ©zÀÄÝ ¸Á¬Ä £ÀªÀÄUÁåPÀ eÉÆÃqÁ¢ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ ªÉÄ°AzÀ ªÉÄÃ¯É `` £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ RaðUÉ ºÀt E¯Áè ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QÃgÀÄQj ªÀiÁqÀÄvÁÛ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ «µÀAiÀÄPÉÌ ¹qÀÄPÀÄ ¹qÀÄPÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:24-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 19-30 UÀAmÉUɸÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀÀ£ÀUÉ vÀÀ£Àß UÀAqÀ `` ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ CªÀjªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛ K£À¯Éà JµÀÄÖ ¸À® ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ, ¤£ÀUÉ ¤£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¤£ÀUÀ EzÀ£Éß PÀ°¸ÁågÉãÀÄ ¤Ã£ÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÁ¼ÁV ºÉÆÃUÀÄ zÀjzÀæ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁUÀÆ PÀtÂÚUÉ ,vÀ¯ÉUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ UÀÄAqÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ JqÀUÀtÂÚUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀĪÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ J¼ÉzÁr ºÉÆqɧqɪÀiÁqÀĪÁUÀ DUÀ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âPÉÌ ZÀ¼ÀUÉÃj¬ÄAzÀ §A¢zÀÝ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ®PÀät eÁ° ºÁUÀÆ ²ªÀ¥Àà ªÁ°ÃPÁgÀ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢ü ®PÀëöät eÁ° PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀÛçvÉæUÉ vÀAzÀÆ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Sunday, November 25, 2012

¥ÉưøïgÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2012 PÀ®A. 341, 353, 323, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 25-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 03-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ²æà gÀªÉÄñÀ ¹¦¹-330 PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £À£ÀUÉ ªÉƺÀgÀA ºÀ§â«zÀÝjAzÀ PÁgÀlVAiÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è PÀÆr¹zÀ C¯Á¬ÄzÉêÀgÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¢£ÁAPÀ : 24-11-2012 jAzÀ ¢£ÁAPÀ : 25-11-2012 gÀ ªÀgÉUÉ £À£ÀUÉ C°èAiÉÄà PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëĹzÀÝgÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 25-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C°èAiÉÄà ªÀĹÃzï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝ ªÀ°¸Á§ vÀAzÉ ªÉÆâãï¸Á§ »ÃgÉCgÀ¼À½î EvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀqÀQ, ¸ÉÆêÀÄgÁd ªÀqÀQ E§âgÀÆ ºÉÆÃV vÀªÀÄUÉ ¨ÁæAr PÀÄrAiÀÄ®Ä UÁè¸ï PÉÆqÀÄ CAvÁ CªÀ¤UÉ E§âgÀÆ PÀÆr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV AiÀiÁPÉà UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ¢Ýj CAvÁ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £À£ÀUÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀqÀQ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¥ÉưøïgÀzÀÄ eÁ¹Û DVzÉà £À£Àß ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É PÉøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÉãÀ¯Éà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼É, CAvÁ CAzÀªÀ£É ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀqÀQ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÉÆêÀÄgÁd ªÀqÀQ E§âgÀÆ £À£Àß PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹ £À£Àß ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß ºÀjzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ £À£Àß eÉÆvÉUÉ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA§gÀ : PÉ.J-37/f-346 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUï zÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄä ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ªÀgÁzÀ ¦.¹-228, J.¦.¹-106, gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀÄ ºÁUÀÆ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ EªÀiÁªÀiï¸Á§ »gÉÃCgÀ½î, ¨ÁµÁ E®PÀ¯ï, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ QgÀl, EvÀgÀgÀÄ PÀÆr £À£Àß ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÆêÀÄgÁd ªÀqÀQ, ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀqÀQUÉ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀgÀÄ. EµÀÖPÀÆÌ ¸ÀĪÀÄä£ÁUÀzÉà ¸ÉÆêÀÄgÁd ªÀqÀQ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀqÀQ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¤ÃªÀÅ JµÀÄÖ PÉøÀÄ ºÁQzÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÉãÀÄ ªÀiÁrPÉƼÁîPÁUÀĪÀ¢®è CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÁgÀt £Á£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr, ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß ºÀjzÀ PÁgÀlV gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÆêÀÄgÁd ªÀqÀQ, ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀqÀQ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆÃlÖ °TvÀ ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ¤Ã®¥Àà ¹ºÉZï¹-91 PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt

2) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2012 PÀ®A. 363 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 24-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-15 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ CAdªÀÄä UÀAqÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁr¹zÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ GµÁ vÀAzÉ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ F¼ÀUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð 6 wAUÀ¼ÀÄ. eÁ: F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á:C¼ÀªÀAr EªÀ¼À£ÀÄß PÀÄgÀĪÀwÛ eÉÆÃV£ï ¸Á: C¼ÀªÀAr FvÀ£ÀÄ ¦æÃw¸ÀĪÀ £ÁlPÀ ªÀiÁr CªÀ¼À ªÀÄ£À¸ÀÄì PÉr¹ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ¢£ÁAPÀ: 20-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt EªÀjUÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

3) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 24-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà §Ar, ªÀAiÀiÁ : 41 ªÀµÀð eÁ : £ÁAiÀÄPÀ, G:ªÁå¥ÀgÀ, ¸Á : eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV, gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 24-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr PÁgÀlVAiÀÄ ¥ÀA¥ÀtÚ dªÀ½ EªÀgÀ PÁA¥ÉèÃPÀì ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÉÎ CzÉà ªÉüÉUÉ vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛ£ÁzÀ wªÀÄätÚ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà £ÀgÉÃgÀ, ªÀAiÀiÁ : 60 ªÀµÀð, ¸Á : PÁgÀlV EvÀ£ÀÄ PÀ¯Áåt¥Àà dªÀ½ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥À²ÑªÀÄzÀ §¢UÉ §»zÉð¸ÉUÉAzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA : PÉ.J-19/J-2679 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ wªÀÄätÚ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, EzÀjAzÀ wªÀÄätÚ¤UÉ JqÀPÁ®Ä ¥ÀÆwð dfÓ ªÀiÁA¸ÀPÀAqÀ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ, ºÁUÀÆ JqÀUÉÊUÉ, JqÀºÀuÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÉêÀÅ. ¯Áj ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄß ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃrzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄwð¸ÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt wªÀÄätÚ¤UÉ wêÀæ ¸ÀàgÀÆ¥ÀzÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄUÀ¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ²æà r. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Friday, November 23, 2012

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 22/11/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00-15 UÀAmÉUÉ ²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 21-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ºÀÄ°ºÉÊzÀgï UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà UàrØ, ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð, ¸Á- ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ 2) ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÀjd£À, ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð, ¸Á- ºÀÄ° ºÉÊzÀgÀ EªÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ G½zÀ 5 d£À DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L.,¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ gÀÆ. 230=00 UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 22-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ¨ÁUÉÆÃr, ªÀAiÀiÁ : 25 ªÀµÀð, eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á : §ÆzÀUÀÄA¥Á, vÀ£Àß QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁUÉÎ ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ PÁgÀlV ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà ¨ÁUÉÆÃr ¸Á : §ÆzÀUÀÄA¥Á ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÀA§gÀ §gɬĹ®Ä PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ PÀĪÀiÁgÀ ¥À¯ÉèÃzÀ ¸Á : ªÀįÁð£ÀºÀ½î EªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀ£À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁmï ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ-250-00 UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÀ¼É PÁ§ð£À ªÉÆèÉʯï CA.Q. gÀÆ-500-00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 210/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 22-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À- UÀzÀUÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÀ®UÉÃj §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛÃgÀ PÁgÀ £ÀA: PÉ.J-37/8780 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÀ«¹zÀÝ¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀĽwPÉÆAqÀÄ HgÉÆüÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA.PÉ.J-37/4884 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀàvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ PÁjUÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ PÁj£À°èzÀÝ UÀ«¹zÀÝ¥Àà EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 310/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢:- 22-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁzÉ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ°AUÀ¥Àà §®PÀÄA¢ 35 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: ªÉÆÃmÁgÀ jªÉÊArAUï PÉ®¸À ¸Á: »gÉèÉtPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw §¸ÀªÀÄä 32 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gï PÉ.J-37/ºÉZï-1024 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £Á£ÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃr£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ £ÀqɸÀÄvÁÛ vÀ£Àß §®UÀqÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÁ £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÁV £À£ÀUÉ §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ, vÉgÀazÀ UÁAiÀiÁªÁV, §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §AzÀÄ J®§Ä ªÀÄÄj¢zÉ. ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄÆ »A¨ÁUÀzÀ°è vÀÄA¨Á ¥ÉmÁÖVzÉ £À£Àß »AzÉ PÀĽwzÀÝ £À£Àß ºÉAqÀw §¸ÀªÀÄä EªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖV PÁ°UÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ¨ÁªÀÅ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gï PÉ.J-35/ºÉZï-8494 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ «ÄÃgï ºÉZï.¹. 88 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, November 22, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 256/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 21-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CfäÃgÀ° vÀA/ ªÀÄvÀÄðeÁ¸Á§ ºÉƸÀ½î ªÀAiÀiÁ 30, eÁ. ªÀÄĹèA. G. UÁågÉÃd PÉ®¸À ¸Á. »mÁß¼À. vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/AiÀÄÄ.5808 £ÉÃzÀÝgÀ°è §ÆzÀUÀÄA¥Á¢AzÀ »mÁß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÆvÀ𠫸Àdð£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è PÀĵÀÖV ºÉƸÀ¥ÉÃl J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¤°è¹ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J.01/JA.F.744 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀgÀ »A¢¤AzÀ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ ¢qÀØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ §®UÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼É¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ. §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄn PɼÀUÉ §®UÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¥Àæ¯ÁízÀ DZÁgÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 21-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀAmÉÆæïï gÀÆA. ¤AzÀ JA.J¯ï.¹/ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀĪÀ ¹ÜAiÀÄ°è E®èªÁzÀÄÝzÀÝjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¸Á: PÁvÀgÀQ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 21-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃR¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: PÁlæ½î FvÀ£ÀÄ PÁvÀgÀQ¬ÄAzÀ PÁlæ½îUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV, C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß C½AiÀÄ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ PÉqÀ«, ¨Áj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà gÁªÀÄtÚ £ÁAiÀiïÌ J.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

3) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2012 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:2-3-12 gÀAzÀÄ 2-00 ¦JA¢AzÀ 2-30 ¦JA CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ;35 PÀÆå-8819 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀĤUÉ ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä CAvÁ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ©mÁÖUÀ CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DzÀgÉ, vÀªÀÄUÉ w½AiÀÄzÉà EzÀĪÀgÉUÀÆ ¦AiÀiÁ𢠤ÃqÀzÉà E¢ÝzÀÄÝ, C®èzÉÃ, ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ°è £ÉÆÃr, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß C°è d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀuÉñÀ 2) UÉÆÃ¥Á® E§âgÀÆ ¸Á:UÀzÀUÀ-¨ÉlUÉÃj EªÀjAzÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EAzÀÄ vÀqÀªÁV ¦AiÀiÁ𢠤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, November 20, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 254/2012 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 19-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà vÀA/ £ÁUÀ¥Àà PÁdUÁgÀ ªÀAiÀiÁ 47 ªÀµÀð, eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. SÁ¸ÀV ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á. ¹ÃwªÀĤ vÁ.f. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.29/J¯ï.7850 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀ¼ÁzÀ UËgÀªÀÄä½UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹ÃwªÀĤ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀÄqÀw¤ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ aPÀÌ ºÀAvÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¹ÃwªÀĤ UÁæªÀÄ¢AzÀ E®PÀ¯ï, PÀĵÀÖV, §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ïUÉ §AzÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï¢AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ EAzÁæ£ÀUÀgÀ vÁAqÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À ¦üAiÀiÁð¢zÀzÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÀÄÄAzÉ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J.35/J.1089 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ n¥ÀàgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ. CzÀgÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É n¥ÀàgÀ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÄìZÀ£É ¤ÃqÀzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ §®¨ÁUÀPÉÌ wgÀÄV¹zÀÝjAzÀ »AzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. n¥Ààj£À ªÀÄÄA¢£À UÁ° ªÀÄvÀÄÛ »A¢£À UÁ° ªÀÄzÀå¨sÁUÀzÀ°è §rzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA§AzsÀPÉ UËgÀªÀÄä E§âgÀÄ n¥ÀàgÀ£À »A¢£À UÁ°UÉ ¹Q̺ÁQPÉÆArzÀÄÝ, n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀ ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA§A¢üPÉ UËgÀªÀÄä¼À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨ÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÁeÁºÀĸÉãÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 19-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À- UÀzÀUÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÀ®UÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/Dgï-9394 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà @ ªÀÄÄvÀÄÛ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ±ÁAvÀ EvÀ£À£ÀÄß PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀàvÀ£À¢AzÀ eÉÆÃgÁV £Àqɹ ZÁ®£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤UÀ EqÀzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ MAzÀÄ PÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¥Àæ±ÁAvÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/Dgï-9394 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà @ ªÀÄÄvÀÄÛ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄdgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt

3) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2012 PÀ®A. 392 L.¦.¹:.

¢:19-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw gÁd®Qëöäà UÀAqÀ JªÀiï. gÀªÉÄñÀ ªÉƪÁé ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢: 19-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ, £À£Àß ªÀÄUÀ zsÀ£Àĵï EzÉÝêÀÅ. £À£Àß ªÀÄUÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ PÀÄtÂPÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀªÀÄä vÉÆÃlPÉÌ ºÁ®Ä vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É EzÀÄÝ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉAiÀÄ jAUï ¨É¯ï ¨sÁj¹zÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà 3 d£À C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀÄ ¸Àgï J°èzÁÝgÉ CAvÁ PÉýzÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ CªÀgÀÄ vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝgÉ §gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉüÀĪÀµÀÖgÀ°è CªÀgÀÄ 3 d£ÀgÀÄ MªÉÄä¯É £À£ÀߣÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ ¤Ã£ÀÄ aÃgÁqÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ ºÉzÀj¹ £À£Àß ¨Á¬ÄUÉ mÉÃ¥ï ºÁQzÀgÀÄ. CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ vÉ®ÄV£À°è £À£ÀUÉ qÀ§â®Ä gÉÆAqÀÄ ®PÀë PÁªÁ° JPÀÌqÀÄAqÀ¢Ý ZÀ¥ÀÄà CAzÁUÀ £À£ÀUÉ vÀÄA¨Á ¨sÀAiÀĪÁV £À£ÀUÉ ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj ¨ÉqïgÀÆ«Ä£À°è næÃdÆj EgÀÄvÀÛzÉ. £ÉÆÃrPÉƽîj CAvÁ CAzÁUÀ CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ ºÁ¯ï ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ¨ÉqïgÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. E£ÉÆߧâ CqÀÄUÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¨ÉqïgÀÆ«Ä£À°è §AzÀÄ næÃdÆj vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ §mÉÖ §jUÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÀqÉ ©¸ÁQzÀ£ÀÄ. E£ÉÆߧ⠣À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ aÃgÁqÀ¨ÉÃqÁ ºÀt MqÀªÉ J°èªÉà ºÉüÀÄ CAvÁ ºÉzÀj¹ £ÀªÀÄä ¨Éqï ¸É®àzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ. DUÀ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ J°èªÉà ºÉüÀÄwÛAiÉÆà E®è E®èªÁzÀgÉà ¤£Àß PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀ PÉÆqÀÄ CAvÁ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ZÁPÀÄ »rzÀÄ ºÉzÀj¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj CAvÁ £À£Àß PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß ©aÑPÉÆmÉÖãÀÄ. DUÀ CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ £ÁªÀÅ vÀA¢zÀÝ MAzÀÄ ZÁPÀÄ E°èAiÉÄà §mÉÖAiÀÄ°è ¹QÌPÉÆArzÉ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉÆgÀUÀqÉ ©¸ÁPÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30-35 ªÀµÀðzÀ ªÀAiÉÆêÀiÁ£ÀzÀ UÀAqÀ¸ÀgÀÄ EzÀÄÝ CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ JvÀÛgÀ«gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ PÉA¥ÀÄ ±Àlð ºÁQzÁÝ£É. 2 d£ÀgÀÄ nñÀlð vÉÆnÖzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ UÀqÀØ ©nÖzÁÝ£É. ¸ÀzÀj 3 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ºÀUÀ®Ä ºÉÆwÛ£À°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ ºÉzÀj¹, aÃgÁqÀzÀAvÉ ¨Á¬ÄUÉ ¥Áè¸ÀÖgï ºÀaÑ d§gÀzÀ¸ÀÛ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ £À£Àß PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 3 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ºÉýzÀÝjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃrzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃrzÁUÀ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è MAzÀÄ ZÁPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ¨Á¬ÄUÉ ºÁQzÀÝ mÉÃ¥À ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 10,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ºÁUÀÆ £À£Àß ªÉÄʪÉÄðzÀÝ 3 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀ »UÉ MlÄÖ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MqÀªÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr £ÀªÀÄä ºÀt ªÀÄvÀÄÛ MqÀªÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ £À£Àß UÀAqÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ «ZÁj¹ vÀqÀªÁV zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà. ¦.J¸ï.L [C«] £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Friday, November 16, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 15-11-2012 gÀAzÀÄ 04-45 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀÄ¢üÃgÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå UÉÆ£Á¼ÀªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ.dAUÀªÀÄÄ G.PÀĵÀÖVAiÀÄ ²PÀëPÀgÀ UÀÄgÀĨsÀªÀ£ÀzÀ°è PÉ®¸À ¸Á.PÀjÃAPÁ¯ÉÆä PÀĵÀÖV EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆÃqÁ ¸ÉàÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37/J¸ï-0246 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E®PÀ¯ïzÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV-E®PÀ¯ï gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-50 gÀ ªÉÄÃ¯É PÉ.¨ÉÆÃzÀÆgÀ vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n.«.J¸ï. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37/Dgï-7258 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢zÀ gÁAUï gÉÆÃqïzÀ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JqÀgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®ºÀuÉUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄzÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆævÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Àà PÀÄj ºÉZï¹-32 PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 15-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀiÁ : 36 ªÀµÀð eÁ : £ÁAiÀÄPÀ, , G: 31 £Éà PÁ®ÄªÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄùÛçÃ, ¸Á : fÃgÁ¼À, ºÁ :ªÀ: £ÀfÃgÀPÁ¯ÉÆä PÁgÀlV. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÆ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀAqÉAiÀÄ 31 £Éà G¥À PÁ®ÄªÉAiÀÄ 31/4 jAzÀ 31/6 gÀ ªÀgÉV£À §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁ®ÄªÉ¬ÄAzÀ ªÀiÁ«£ÀªÀÄqÀUÀÄ £À ªÀgÉUÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É ªÉÄùÛç CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¥ÉÊ¥ï £ÀA : 419 gÀ°è ºÉÆüÉAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà UÀÄAqÀ EvÀ£ÀÄ UÁåAUÀªÀiÁå£ï CAvÁ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÁåAUÀªÀiÁå£ï ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 15-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV-zÉëPÁåA¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ §Æ¢gÉqÉØ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß n«J¸ï JPÀë.J¯ï. ¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA : PÉ.J-37/eÉ-7920 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ NrPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¹ÌÃqÁV ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÁUÀ £ÀªÀÄä ¥ÀjAiÀĸÀÛ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À PÉ. ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¥À EvÀ£ÀÄ w½¹zÁUÀ PÀÆqÀ¯Éà §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà¤UÉ vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß MAzÀÄ CmÉÆÃzÀ°è PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÉêÀÅ. DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜãwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè, PÁgÀt ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ²æà r. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 15-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁ¢AzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ, D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ vÁvÀ¥Àà PÀªÀÄvÀgÀ,
ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð, eÁ: ªÁ°äÃQ, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀ £ÀÄr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-11-2012 gÀAzÀÄ UÀÄgÀĪÁgÀ ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ £À£Àß ¸ÉÊPÀ¯ïzÉÆA¢UÉ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ PÁæ¸ïUÉ §A¢zÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀaeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆgÀmÉ£ÀÄ. £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï¢AzÀ £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr ¤zsÁ£ÀªÁV §gÀ®Ä ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÁ CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è §AzÀÄ £À£Àß ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgïPÉÆlÖ£ÀÄ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV £Á£ÀÄ, £À£Àß ¸ÉÊPÀ¯ïzÉÆA¢UÉ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ £À£ÀUÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ M¼À¥ÉlÄÖ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ºÁUÀÆ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß zÁjAiÀÄ°è NqÁqÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥Á¹AUï £ÀA§gï EgÀ°®è. CzÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¯ÉÆÃPÀgÉ EzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ, £ÀªÀÄÆägÀ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉÃUËqÀ ¥Éǰøï¥Ánî EªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §AzÀÄ aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀA§j®èzÀ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß £Àqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¯ÉÆÃPÀgÉ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà £ÀgÀ¹AºÀ eÉÆò, ºÉZï.¹. 13, vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, November 13, 2012

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2012 PÀ®A. 498(J), 109, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢: 12-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁAvÁ UÀAqÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ §Æå¹ ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀj¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 20 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ £À£ÀUÉ 6 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ 1] ¹ÃvÁ 2] ²æÃzÉë 3] ¸Àé¥Àß 4] ¸ËAzÀAiÀÄð, 5] ¸ËªÀiÁå, 6] ±ÁæªÀt CAvÁ EzÀÄÝ £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¹ÃvÁ¼À ®UÀߪÁVzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ°è ªÁ¸À«zÀÄÝ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ 5 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrAiÉÄà ªÁ¸À«gÀÄvÉÛêÉ. £À£Àß UÀAqÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ §Æ¹ EvÀ£ÀÄ ¥Àæw ¢£Á®Æ £À£Àß ¨sÁªÀ 1] DAd£ÉÃAiÀÄ §Æå¹. 2] ²æäªÁ¸À 3] «µÀÄÚ, EªÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉý CªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄzÀå¥Á£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ £À£ÉÆßA¢UÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄUÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DzÀgÀÄ ¸ÀºÀ £Á£ÀÄ ¸À»¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¤£Éß ¢: 11-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11-30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ £À£Àß UÀAqÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÉÄïÁÌt¹zÀ £À£Àß ¨sÁªÀ EvÀgÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉýPÉÆAqÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀÄ CAzÀgÉ ºÉÆgÀUÀqÉ wgÀÄUÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛà CAvÁ ºÁUÀÆ EªÀvÀÄÛ ¸ÀAeÉ AiÀiÁgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV¢Ý CAvÁ C²èîªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀ £À£Àß UÀAqÀ 1] ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ ºÁUÀÆ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀ 2] DAd£ÉÃAiÀÄ §Æå¹. 3] ²æäªÁ¸À 4] «µÀÄÚ, J®ègÀÆ ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀįÉèñÀ¥Àà ºÉZï.¹.-26 £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 208/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 341, 323, 324, 355, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 3(1)(10)(11) J¸ï.J¸ï/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989:.

¢£ÁAPÀ 12-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ¨ÉïÉÃj ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁ.ªÁ°äÃQ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÁå¢UÀĦà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ±ÉAUÁ gÁ² ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ±ÉÃAUÁ vÀÄA§®Ä £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ aîªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¹gÀzÀgÀ FvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ, D §UÉÎ PÉýzÁUÀ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁvÁVzÀÄÝ, DUÀ C°è EzÀÝ ¥ÀªÁrUËqÀ ªÀiÁAvÀUËqÀ, ¨Á®¥Àà ¸Àtå¥Àà §¸Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ §Ä¢Ý ºÉý PÀ½¹zÀÄÝ, F ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ 7-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄ®èªÀé, £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÁUÀgÁd¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¹gÀzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ EvÀgÀ 5 d£ÀgÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà ¹gÀzÀgÀ, gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ¹gÀzÀgÀ, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¹gÀzÀgÀ, ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ¹gÀzÀgÀ, zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀUËqÀ UËqÀæ EªÀgÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄUÉ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ ¯Éà ¨sÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̼À ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀ£À «ZÁgÀPÉÌ gÁwæ zÉÆqÀتÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è ºÉý¹ÛgÁ ªÁ°äÃQ ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼À CAvÁ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ¥Àà ¨ÉÊzÀgÀÄ, DUÀ gÁªÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ §®¨sÀÄdPÉÌ, ªÀÄPÀPÉÌ, vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, DUÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ¹gÀzÀgÀ FvÀ£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä AiÀĪÀÄ£À¥Àà FvÀ¤UÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ §® PÉ£ÉßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ F ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ ¨sÁ¼À DUÉÃzÀ CAvÁ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, DUÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ZÀAzÀ¥Àà ¹gÀzÀgÀ FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£Àß PÀ¥Á¼ÀPÉÌ MqÉzÀ£ÀÄ, DUÀ dUÀ¼À £ÉÆÃr C°èAiÉÄà §A¢zÀÝ ¨Á®¥Àà §¸Á¥ÀÆgÀ, ¹zÀÝ¥Àà aPÀÌ PÉÆqÀUÀ°, £ÁUÀgÁd ZÀ¼ÀUÉÃj, UÀuÉñÀ zsÀ£ÀÆßgÀ, ªÀiÁ£À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀgÀÄ £ÉÆÃr dUÀ¼Á ©r¹ PÀ½¹zÀgÀÄ, £ÉÆÃqÀ®Ä £À£ÀUÉ §® vÀ¯ÉUÉ ¸ÀtÚ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ªÉÄð£À vÀÄn ºÀj¢zÀÄÝ, §®¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆqÉUÉ KlÄ ©zÀÄÝzÀÄÝ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §®UÀqÉ PÉ£ÉßUÉ ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ, £À£Àß ºÉAqÀwUÉ §® gÀmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÉÄîÌAqÀ 6 d£ÀgÀÄ PÀÄgÀħ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ £ÁªÀÅ ªÁ°äÃQ ¨ÉÃqÀ CAvÁ UÉÆwÛzÀÆÝ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è eÁj JwÛ ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj 6 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Friday, November 9, 2012

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/2012 PÀ®A-279, 337 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:08-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À QqÀzÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É QqÀzÁ¼À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA: PÉ.J-37/J¥sï-397 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀĸÉãÀ ¸Á:ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt ¸Á¢ü¸ÀzÉ §¹ì£À ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-04/ºÉZï.f-4734 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪Ài˯Á¸Á§ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ C¤Ã¸ï ªÀÄvÀÄÛ C®vÁ¥sï EªÀjUÉ ¸ÁzsÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÁ¼ÁVzÀÄÝ PÁgÀt PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA: PÉ.J-37/J¥sï-397 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀĸÉãÀ ¸Á:ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛz.

UÀAUÁªÀw UÁæ«Ät oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 302/2012 PÀ®A 430 gÉqï«vï 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 55 PÉ. L. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ:-08/11/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ²æà J¯ï.PÉ. ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¯ÉÃ¥Áf PÀ¯Á¯ï, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ PÁnPï G: dÆå¤AiÀÄgï EAf¤AiÀÄgï, £ÀA: 1 PÉ£Á¯ï G¥À«¨sÁUÀ, ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï. vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 08-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmɬÄAzÀ 2:30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÁj ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÁzÀ ²æà PÀȵÀÚAiÀÄå, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤AiÀÄgï «±Àé£ÁxÀ, dÆå¤AiÀÄgï EAf¤AiÀÄgï dUÀ£ÁßxÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉUÀÄAmÉ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ F PɼÀPÀAqÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ DgÁí¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÉÄ樀 £ÀA: 25 gÀ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉUÉ gÀAzÀæªÀ£ÀÄß ºÁQ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¥ÉÊ¥ï¯ÉÊ£ïUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä UÀzÉÝUÀ½UÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÀj¹PÉÆArzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.

1]    a£ÀߨÁ§Ä vÀAzÉ §Äd¥ÀÄ®èAiÀÄå ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt.    

2]    gÀªÉÄñÀ §¼Áîj ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt.

3]    ªÀtUÉÃj ¤AUÀ¥Àà ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt.

4]    PÀjAiÀÄtÚ ¥ÀAZÁ¼À, ¸Á: UÀAUÁªÀw.

5]    UÉÆÃ¥Á® ¸Á: PÀĵÀÖV

PÁgÀt ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉUÉ gÀAzÀæ ºÁQ PÁ®ÄªÉUÉ zsÀPÉÌUÉƽ¹, ¥ÉÊ¥ï ¯ÉÊ£ï ºÁQPÉÆAqÀÄ, C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÀj¹PÉÆArgÀĪÀ ªÉÄîÌAqÀ 5 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2012 PÀ®A- 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 08.11.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¯Éè zÀ£À ªÉÄìĸÀÄwÛzÀÝ ¦ügÁå¢ü ªÀÄUÀ ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ DgÉÆæ ©üêÀĸɥÀà£ÀÄ zÀ£À ªÉÄìĸÀ®Ä ©lÄÖ E¯ÉèãÀÄ ¤AwAiÀiÁ ¨ÉÆùr ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ CªÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ-PÉÊUÉ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DUÀ ¦ügÁå¢ü ºÉÆÃV PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ½UÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vɯÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À PÉ¼É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ DUÀ C¯Éè EzÀÝ ±ÉÃRªÀÄää¼ÀÄ §AzÀÄ C¯Éè EzÀÝ ¨Éë£À PÀnÖUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, £ÀAvÀgÀ E£ÉÆßÃAzÀÄ ¸Áj ¹PÀÌgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦ügÁå¢üzÁgÀ½UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, November 8, 2012

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 06-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀ̧¤ßUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ²æà ¸ÀwñÀ. J¸À.ºÉZÀ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀjUÉ §A¢zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ®PÀëöät vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ £ÁAiÀÄPÀ ªÀ: 38 eÁ: ªÁ°äÃQ 2] PÀÄzÀÄjAiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà UÉÆ®ègÀ ªÀ: 35 eÁ: UÉÆ®ègÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀįÉÃUÀÄqÀØ 3] §¸ÀªÀgÁd vÀA: PÀ¼ÀPÀ¥Àà ©®ègÀ ªÀ: 39 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ 4] ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄÄzÉãÀÆgÀ ªÀ-29 ªÀµÀð eÁ: ¥ÀAZÀªÀĸÁ° G-qÉæöʪÀgï 5] PÀAoÉÃ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÉÆãÀ¸ÁUÀgÀ ªÀ: 28 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ 6] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀ®Q ªÀ: 23 eÁ: ¥ÀAZÀªÀĸÁ° 7] PÀAoÉÃ¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà AiÀÄ®§Äwð ªÀ: 35 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ 8] ªÀĽAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀAoÉÃ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀÄ-45 eÁ: ªÁ°äÃQ 9] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÁ°äÃQ ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð eÁ: ªÁ°äÃQ G- PÀÆ°PÉ®¸À 10] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: J®ègÀÆ aPÀ̧¤ßUÉÆüÀ 11] UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ ¸Á: aPÀ̧¤ßUÉÆüÀ ºÁ/ªÀ: PÁ¬Ä¥ÉÃmÉ, zÁªÀtUÉÃgÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 11 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è 6,700=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ºÀ¼É lªÉÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 07.11.12 gÀAzÀÄ 10.05 J.JA.PÉÌ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ZÀPÀæªÀwð JA§ÄªÀªÀ¤UÉ aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ PÀAqÀÄ ¥Àj²Ã°¹ ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ «£ÁAiÀÄPÀ zÀ®§Ad£ï EªÀ£À ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 07.11.12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8.00 WÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J-25/F.PÉ-3300 £ÉÃzÀÝgÀ°è zsÁgÀªÁqÀ¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ L.© ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀgÀ«£À°è ¸ÀzÀgÀ ¨ÉÊPÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ wgÀĪÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà ªÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀzÀj ¨ÉÊPÀ ¹ÌÃqÁV ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CªÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ, §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀ vÀÄnAiÀÄ ¨ÁdÄ JgÀqÀÄ PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÁUÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼À£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr aQvÉì ªÀiÁr¹gÀÄvÉÛÃ£É PÁgÀt ¸ÀzÀj ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ ZÀPÀæªÀwð EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃ. UÀÄgÀÄgÁd J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

3) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 301/2012 PÀ®A. 498(J), 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:- 07/11/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ¥Á¥ÀtÚ §¼Áîj, ªÀAiÀĸÀÄì: 21 ªÀµÀð eÁw: UÉÆ®ègÀÄ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ºÀtªÁ¼À. vÁ: UÀAUÁªÀw
EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 25-06-2009 gÀAzÀÄ ºÀtªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ £À£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ¥Á¥ÀtÚ vÀAzÉ ¥Á¥ÀtÚ §¼Áîj ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð FvÀ£ÉÆA¢UÉ £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ £Á£ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉ£ÁßV ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀV£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ «£Á PÁgÀt ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ DvÀ¤UÉ EµÀÖ«®è, £À£ÉÆßA¢UÉ MAzÀÄ PÀëtªÀÇ PÀÆqÀ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ «¥ÀjvÀ avÀæ»A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EzÀPÉÌ £À£Àß CvÉÛAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¥Á¥ÀtÚ, ªÀiÁªÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¥Á¥ÀtÚ (UÀAqÀ£À CtÚ) ºÁUÀÆ £À£Àß UÀAqÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ dA§¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤Ãr £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ £À£ÉÆßA¢UÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀzÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £À£ÀߣÀÄß UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ ºÁQzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ºÀtªÁ¼ÀzÀ°èAiÉÄà EgÀĪÀ £À£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ C°èUÀÆ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ:- 26-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ ¥Á¥ÀtÚ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ
" ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀƼÉÃ, ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ EµÀÖ«¯Áè, £Á£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉ, ¤Ã£ÀÄ ¥ÀvÀæPÉÌ ¸À» ªÀiÁrPÉÆqÀÄ, E®è¢zÀÝgÉ EªÀvÀÄÛ ¤£ÀߣÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè " CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, November 7, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ; 06.11.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ 37 AiÀÄÄ 8962 £ÉÃzÀÝgÀ°è §¸ÀªÀgÁd EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¦ügÁå¢ zÉêÀ¥Àà ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀÄ E§âgÀÆ vÀgÀ®PÀnÖ¬ÄAzÀ PÀÄqÀÄUÀÄAnUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ-AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉA¥À½î ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉà AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ü ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢üUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ±ÀAPÀgÀ £ÁAiÀÄÌ J.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 06-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ UÀÄAqÀÆgÀ, ªÀAiÀiÁ : 46 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á : wªÀiÁä¥ÀÆgÀ, vÁ : UÀAUÁªÀw. gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£ÁzÀ «gÉñÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ AiÀÄvÁjÃw EzÀÄÝ, DvÀ¤UÉ §¸ÀtÚ CAvÁ 14 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ£ÀÄ 08 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è vÀªÀÄä Hj£À°èAiÉÄà NzÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ : 4-11-2012 gÀAzÀÄ ±Á¯É gÀeɬÄzÀÄÝzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ®èAiÀÄå E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä UÀzÉÝUÉ UÀÄ©â PÁAiÀįÉAzÀÄ ªÀÄÄPÀÌAzÁ gÉÆÃqÀ£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä UÀzÉÝUÉ ¨É¼ÀUÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AUÁ¥ÀÆgÀ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA : PÉ.J36/ªÁAiÀiï-4830 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà «ÄmÉÖêÀÄ£É, ¸Á : wªÀiÁä¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §¸ÀtÚ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ DvÀ£À PÁ®ÄUÀ½UÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, ¨sÀÄdPÉÌ UÀA©ügÀ ¸ÀégÀÆ¥À UÁAiÀÄUÀ¼ÁV PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ºÀÄqÀUÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ NA ¸Á¬Ä D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁqÀ¨ÉÃr vÁ£ÀÆ §¸ÀtÚ¤UÉ aQvÉì RZÀð ªÉZÀÑ ¨sÀj¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý FUÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà RZÀÄð PÉÆqÀzÉà ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉ ºÁUÉà ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ FUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æêÀÄw ¥sÀQÃgÀªÀÄä ªÀÄ.J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 06-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà ±ÁAvÀUÉÃj ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄqÀØzÀzÉêÀ¯Á¥ÀÆgÀ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀÛ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀªÀÄÆägÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À-ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ gÀ¸ÉÛ PÁæ¸ï£À°è ¤AvÁUÀ DUÀ ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è ºÀwÛ PÀĽvÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ §¸ï£À »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽvÀÄ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÀäzÀ vÀA¢ ¨ÁµÀĸÁ§ CvÁÛgÀ FvÀ£ÀÄ PÀĽwzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÁªÀÅ PÀĽvÀ §¸ï UÉÆgÉèÁ¼À PÁæ¸ï¢AzÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À-ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ gÉÆÃr£À°è £ÁªÀÅ PÀĽvÀ §¸ï ºÉÆgÀmÁUÀ £À£Àß ¥ÀPÀÌzÀ ªÀĺÀäzÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß QlQAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß §¸ï ZÁ®PÀ UÀªÀĤ¸ÀzÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ §¸ï£À°èzÀÝ PÀAqÀPÀÖgï PÀÆqÁ QlQAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ vÀ¯É ºÁQzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ DUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â C¥Éà CmÉÆà UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÀĺÀäzÀ£À vÀ¯É ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §¸ï£À°è PÀĽvÀ ªÀĺÀäzÀ FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀ dfÓzÀAvÁV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀ°®è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÀĺÀäzÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉAiÀÄ ZÀªÀÄ𠧸ï£À QlQUÉ ºÀwÛzÀÄÝ CzÉ. £ÀAvÀgÀ §¸ï £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ.J-29/ J¥sï-991 CAvÁ EzÀÄÝ ºÁUÀÄ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ w¥ÀàtÚ ªÀÄvÀÄÛ §¸ï ¤ªÁðºÀPÀgÁzÀ gÉÃSÁvÁgÁ²æà aAvÁPÀ¯ï ºÁUÀÆ C¥Éà CmÉÆà UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA: PÉ.J-26/ 446 CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ DUÀ C¯Éè EzÀÝ §¸ï ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ PÀÆr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è D¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¹zÀÄÝ CzÉ. ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

4) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 300/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢: 06-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ²æà gÀÄzÉæñÀ, J¸ï. GdÓ£ÀPÉÆ¥Àà, ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢:-06-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÁ£À¨sÀzÉæñÀégÀ UÀÄqÀØzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J.J¸ï.L. ²æà ªÀÄ®ètÚ, ºÉZï.¹. 60, ¦.¹. £ÀA: 60, 37, 38, 40, 180, 160 J.¦.¹. 77, 95 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ (1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: D£ÉUÀÄA¢ (2) J¸ï.JA. SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï ¸Á: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-305 ªÀÄvÀÄÛ PÉ.J-37/ f-307 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ªÁ£À¨sÀzÉæñÀégÀ UÀÄqÀØzÀ°è ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ PÀÆr £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ªÀiÁ»w EzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÀÄqÀØzÀ°è MAzÀÄ zÉÆqÀØ §AqÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) AiÀiÁ¹Ã£ï vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ºÉZï.©.¹. mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð ªÀiÁå£ÉÃdgï, ºÉƸÀ »gÉèÉtPÀ¯ï ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ¹PÀ̪ÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 7,150-00, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï DqÀ®Ä PɼÀUÉ ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aïïªÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.


 

Tuesday, November 6, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 246/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 05-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 5-00 UÀAmɬÄAzÀ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 45 jAzÀ 50 ªÀµÀðzÀ ºÀÄZÀÑ CxÀªÁ ©PÀëÄPÀ£ÀAwgÀĪÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ PÀĵÀÖV ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ J£ï.ºÀZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹ªÀiÁè PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¥ÉèöÊNªÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ f.JA.Dgï. PÀA¥À¤AiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°è EgÀĪÁUÀ £ÉÆÃr ¨Áj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ¥Àæ¯ÁízÀ DZÁgÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 04-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »gÉèÉƪÀÄ£Á¼À - UÀÄ£Áß¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »gÉèÉƪÀÄä£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è DmÉÆà £ÀA: PÉ.J-24/4358 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà PÁlæ½î ¸Á: UÀÄ£Áß¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÁUÀÆ vÀ£Àß ºÉAqÀw ±ÀAPÀæªÀÄä EªÀgÀ£ÀÄß PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ vÁ¼ÀPÉÃj ¬ÄAzÀ UÀÄ£Áß½UÉ §gÀĪÁUÀ »gÉèÉƪÀÄä£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt ¸Á¢ü¸ÀzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ¥À°ÖªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÁUÀÆ ±ÀAPÀæªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ zÉêÀ¥Àà¤UÉ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ. PÁgÀt DmÉÆà ZÁ®PÀ zÉêÀ¥Àà EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ±ÉÃRªÉÄ»§Æ§ J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

eÁw¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

3) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2012 PÀ®A. 143, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹ / J¸ï.n. ¦.J. PÁAiÉÄÝ 1989.

¢: 05-11-2012 gÀAzÀÄ 2-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zÁåªÀĪÀé vÁ¬Ä zÉêÀªÀÄä ¸Á: ºÀ°UÉÃj vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¤£Éß ¢: 4-11-2012 gÀAzÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä CqÀÄUÉ PÉ®¸ÀUÁgÀgÁzÀ ®°vÀªÀÄä ºÁUÀÆ gÉÃtÄPÁ »ÃUÉ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀ¯Áåt£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁzÀj ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÉÄnæPï £ÀAvÀgÀzÀ «zsÁåy𠤮AiÀÄzÀ°è CqÀÄUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVgÀĪÁUÀ ºÁ¸ÉÖîzÀ°è ªÉÄðéZÁgÀPÀgÁzÀ zÀÄAqÀ¥Àà zÉøÁ¬Ä EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ «zÁåyðUÀ¼ÁzÀ 1] DAd£ÉÃAiÀÄ PÀÄgÀħgÀ. 3] ¥sÀQÃgÉñÀ ¥ÀÆeÁgÀ. 4] ±ÀjÃ¥sÀ ¸ÀzÁðgÀ, 5] UÀ«PÀĪÀiÁgÀ, 6] §¸ÀªÀgÁd PÀnÖUɺÀ½î EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj £ÀªÀÄUÉ »UÁΪÀÄÄUÁÎ ¨ÉÊUÀļÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÊAiÀÄÄÝzÀ®èzÉà F ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉÃAiÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀ CqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß Hl ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉ CAzÀÄzÀ®èzÉà £ÀªÀÄUÉ §ºÀ¼À »Ã£ÁAiÀÄ ªÀiÁ£ÀªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝzÀÝjAzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß CtÚ ºÀ£ÀäAvÀ¥Àà ¹AzÉÆÃV EªÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ UÀÄgÀÄgÁd zÉøÁ¬Ä, ¨Á¼À¥Àà ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÄAPÀ¥Àà UÀzÀUÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢rüÃgÀ£É ºÁ¸ÉÖïïUÉ §AzÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤gÀzÉà J¯Áè «zsÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ E®è¸À®èzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß «zsÁåyðUÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ°è vÀÄA© £ÀªÀÄäUÀ¼À «gÀÄzÀÝ CºÉÆÃgÁwæ vÁ®ÆèPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀZÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrzÁÝgÉAzÀÄ £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄgÀÄgÁd zÉøÁ¬Ä ºÁUÀÆ ¸ÀÄAPÀ¥Àà UÀzÀUÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÃj £À£Àß ªÉÄÃ¯É F »AzÉAiÀÄÄ PÀÆqÀ E®è ¸À®èzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß CAzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ¤£ÀߣÀÄß E°èAzÀ Nr¹©qÀÄvÉÛêÉ. £ÁªÀÅ 3 d£À ºÁUÀÆ «zsÁåyðUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. JAzÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É zËdð£Àå ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ¸ÁªÀÄÆ»PÀªÁV CvÁåZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß F ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ £À£Àß ¸ÀºÀZÀgÀgÁzÀ ®°vÀªÀÄä, gÉÃtÄPÁ EªÀjUÀÆ PÀÆqÁ ¯ÉÊAVPÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. DzÀPÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ZÀAzÀæºÁ¸À J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, November 4, 2012

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 299/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢: 03-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀªÀÄÄzsÁAiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ²æà ©.CªÀÄgÉñÀ, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹¦L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è J.J¸ï.L. ²æà n.f.£ÁUÀgÁd, ºÀZï.¹. 60 ¦.¹. 38, 60, 64, 117, 91 J¦¹. 77 gÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà §AUÁj ªÀAiÀĸÀÄì: 31 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr [2] ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà 40 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃV PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀªÀÄÄzsÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£À¢AzÀ ¸Àé®àzÀ zÀÆgÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ²æà PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¸ÀªÀÄÄzsÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ »A¨ÁUÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉÄʯÁgÉ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ DgÀÄ d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,560-00, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï DqÀ®Ä PɼÀUÉ ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ mÁªÀ¯ï£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2012 PÀ®A. 323, 354, 498(J) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ PÀjAiÀĪÀÄä FPÉAiÀÄÄ 2008 £Éà ¸Á°¤AzÀ AiÀÄ®§ÄUÁð vÁ®ÆQ£À ¸Á®¨Á« UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ²PÀëQ CAvÁ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁV¤AzÀ DgÉÆæ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå PÉ.

¸ÀA§¼ÀzÀ ºÀt £À£ÀUÉ PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ, E¯Áè CAzÉæ ¤Ã£ÀߣÀÄß ºÉÆÃrzÀÄ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QÃgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå PÉ. 2] gÁªÀÄtÚ ¤®UÀAn ¸Á: E§âgÀÆ D¢ªÁ® ¥sÁgÀA, vÁ: »jAiÀÄÆgÀÄ f: avÀæzÀÄUÀð ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸Áj ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀA§¼ÀzÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢®èªÁ CAvÁ ºÉý DgÉÆæ £ÀA.1 PÉʬÄAzÀ §rAiÀÄ®Ä ºÀwÛzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA. 02 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ §r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀwñÀ ºÉZï.J¸ï. ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁwæ PÀ£ÁßPÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

3) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 298/2012 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 03/11/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ £ÁUÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ PÀȵÁÚgÁªï ªÀAiÀĸÀÄì: 50 ªÀµÀð eÁw: PÀªÀiÁä, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ¥ÀÄeÁj EªÀgÀÄ §AzÀÄ " UÀÄrAiÀÄ ¨ÁV®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÁÝgÉ" CAvÁ w½¹zÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ gÁªÀıÉõÀAiÀÄå ºÁUÀÆ ¹ÃvÀAiÀÄå vÀAzÉ ¨Á¸ÀÌgÀgÁªï J®ègÀÆ PÀÆr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÁVgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄj¢zÀÄÝ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ. £ÀAvÀgÀ C°è E°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ »A¨ÁUÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ ©ÃUÀ vÀUÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ §mÉÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ PÀAqÀħA¢vÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀĪÀjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀ¼ÀĪÁzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä C¯ÁägÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß EnÖgÀĪÀ¢¯Áè, CzÀgÀ°è PÉêÀ® £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5,000-00 ªÀiÁvÀæ EnÖgÀĪÀzÁV w½¹zÀgÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 02-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmɬÄAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ©ÃUÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ EgÀĪÀ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è C¯ÁägÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5,000-00 gÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. © CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, November 3, 2012

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 172/2012 PÀ®A 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 02-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ : 1-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä «±Àé£ÁxÀ dªÀ½ PÀÆr vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA§gÀ : PÉ.J-37-JªÀiï-2817 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÁgÀlV¬ÄAzÀ ªÀįÁð£ÀºÀ½îAiÀÄ ¸Á¬Ä¨Á§ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¸ÀzÀgï PÁgï ZÁ®PÀ «±Àé£ÁxÀ dªÀ½ ¸Á : PÁgÀlV EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgï PÁgÀ£ÀÄß dÆgÀlV ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ Nr¹ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É JqÀPÉÌ wgÀÄ«PÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgï PÁgÀ dPÀA DVzÀÄÝ, vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁgï ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ «±Àé£ÁxÀ EªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà WÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢®è PÁgÀt F jÃw C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ PÁgï dPÀAUÉƽ¹zÀ PÁgï ZÁ®PÀ «±Àé£ÁxÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ Cz

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/2012 PÀ®A 279,304 (J) L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJA« AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ 02-11-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà «ÃgÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄUËqÀ ªÀiÁåUÉÃj ¸Á.«ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÉgÉ, F ¢£À ¢£ÁAPÀ 02-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ FvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀªÁVzÉ CAvÁ ¸ÀÄ¢Ý UÉÆvÁÛV «ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀ-ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ gÉÆÃr£À°è §¸À£ÀUËqÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV «µÀAiÀÄ ¤d«zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ «ZÁj¹zÁUÀ §¸À£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DvÀ¤UÉ mÁmÁ J¹E £ÀA. PÉJ-37/9962 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ oÀPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §¸À£ÀUËqÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÀaÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ gÁwæ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£ÀÄ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, November 1, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 295/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 31/10/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À D¸ÀàvÉæ, UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀÄÄvÀÄðeÁ ¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄÄ¢Ýãï, ªÀAiÀĸÀÄì 53 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: gÉʸï«Ä¯ï ¦ülÖgï ¸Á: CªÀÄgÀ ¨sÀUÀvï ¹AUï £ÀUÀgÀ, PÀA¦è gÉÆÃqï, UÀAUÁªÀw EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢: 31-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ zÁ¸À£Á¼À ©æqïÓ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÉʸï«Ä¯ïUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï UÀAUÁªÀwUÉ §gÀ®Ä ªÉAPÀlVj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §¸ïUÁV PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-31/ J¯ï-6253 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ £À£Àß §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀ ¸À°ÃªÀiï ¨ÉÃUÀ EªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ AiÀÄÆ£ÀƸï¤UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ E§âgÀÆ PÀÆr AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀgÀÄ. ²æà ±À²zsÀgÀ ºÉZï.¹. £ÀA: 114 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 243/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄAdtÚ vÀA/ D¼Àî¥Àà ²½îPÁåvÀgÀ ªÀAiÀiÁ 23, eÁ. ²½îPÁåvÀgÀ G. PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á. £ÁUÉñÀºÀ£ÀºÀ½î mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.37/8959 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £ÁUÉñÀºÀ£À½î¬ÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÆÃmÉñÀégÀ qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ªÀÄÄA¢£À UÁ° §¸ÁÖV ¥À°ÖAiÀiÁV C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ ªÁºÀzÀ°èzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà zÉÆqÀØ §¸À¥Àà ºÉZï.¹ 20 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008