Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, October 31, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀĵÀÖV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 250/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-10-2011 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄÄvÀÛªÀé UÀAqÀ ¦ÃgÀ£ÁAiÀÄPÀ gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁ.®ªÀiÁt G.ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: PÉ. §ÆzÀÆgÀ F ¢ªÀ¸À ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄÆägÀÀ PÁæ¸ï¢AzÀ MAzÀÄ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĵÀÖVUÉ ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä gÁ.ºÉ.-13 gÀ ªÀÄÆ®PÀ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀªÀ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÁºÀªÀzÀ ZÁ®PÀ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄÄvÀÛªÀé¼À£ÀÄß E¯ÁdPÁÌV PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr ªÁ¥À¸ï §gÀĪɣÀÄ CAvÁ ºÉý ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA§gï ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢°è ºÁUÀÆ D ªÁºÀ£ÀzÀ M¼ÀUÀqÉ §tÚ ºÀ¼À¢ PÀ®j£À¢zÀÄÝ, ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀÄÁå¢ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà ºÉZï.¹. 32 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 30-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ ±ÀgÀt¥Àà UÀrØ EªÀgÀ ¥Á£ï ±Á¥ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÉÎ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è, ²æÃ. £ÁUÀgÉrØ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆÃvÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà §Ar ªÀAiÀiÁ: 41 ªÀ±Àð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥Á£ï ±Á¥ï ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV, 2)¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀA¢ gÀAUÀ£ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð eÁ:ªÀqÀØgÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV 3) ¹gÁeï vÀA¢ ºÀĸÁä£À¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: ªÁ¸À« £ÀUÀgÀ PÁgÀlV, 4) ªÉÆãɱÀ vÀA¢ gÁªÀÄtÚ §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: §rUÉÃgÀ eÁ: «±ÀéPÀªÀÄð ¸Á: PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï ºïwÛgÀ PÁgÀlV, 5) ªÀÄÄPÉñÀ vÀA¢ ªÀiÁAV¯Á¯ï UÀÄ¥ÁÛ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÉʵÀÚ« ¸Á: ªÉÄãï gÉÆÃqï PÁgÀlV, 6) zÀÄÄgÀUÀ¥Àà vÀA¢ gÀAUÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀdgÀ PÁ¯ÉÆä PÁgÀlV, 7) ªÀĺÉñÀ vÀA¢ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀ±Àð eÁ: dAUÀªÀÄ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV, 8)CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà PÀAzÀPÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 39 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV, 9) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ¥Àà CgÀPÉÃj ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀ±Àð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: UÀÄr wªÀÄä¥Àà PÁåA¥ï PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw, 10) £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ PÀj°AUÀ¥Àà ºÀĽ̺Á¼À ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀ±Àð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ºÀĽ̺Á¼À, 11) E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ CªÀÄ£ï ºÀĸÉãÀ ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð G: ªÉ°ØAUÀ PÉ®¸À ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV, 12) ¹qÁÝgÀrØ vÀAzÉ a£ÁßgÀrØ CuÁÚ§ ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð eÁ: gÀrØ G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 11,520=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, October 29, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹.:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ §AiÀÄ®Ä §¸ÀªÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ¥Àà vÀAzÉ dUÀzÉêÀ¥Àà J°ÃUÁgÀ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw ¹éÃ¥ïÖ PÁgï £ÀA. PÉJ-37/JA-4484 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ PÀqÉUÉ CwÃeÉÆÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÇzÉÆà ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÉaÑ£À ¨É¼ÀPÀÄ EgÀĪÀ ºÉqï ¯ÉÊmï£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁjUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É eÉÆÃgÁV PÁgÀ£ÀÄß vÀ£Àß §®UÀqÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®ªÀÄUÀ먀 vÉVΣÀ°èzÀÝ ¤Ã®Vj ªÀÄgÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ£À §® JzÉUÉ, §® ¸ÉÆAlPÉÌ, §® vÉÆqÉUÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀiÁvÁðAqÀ¥Àà J.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ 19:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÁzÀ ²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà §qÉUÉÃgÀ ¸Á: ºÀÄ®UÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÉÃAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-10-2011 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀgÁzÀ ºÀÄ®UÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ GªÉÄñÀ ºÁUÀÄ §¸À°AUÀAiÀÄågÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J. 37-PÉ- 7019 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄtÚ£À PÁAiÀÄð ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À §gÀĪÁUÉÎ ¸ÀAeÉ 18-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¢AzÁ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÉÎ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ 1/2 Q.«Ä. CAvÀgÀ EgÀĪÁUÉÎ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÁ lA.lA. ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J 37-6738 gÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀå §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ªÁºÀ£À JqÀPÉÌ PÀmï ªÀiÁrzÀÄÝ CUÀ ªÁºÀ£À »A¨sÁUÀ ¨ÁrAiÀÄ ¨sÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §®UÀqÉAiÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀ DV C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÁ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ E¤ß§âjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥À ºÁUÀÄ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ±ÉÃR ªÀÄ»ªÀÄƧ J.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

Friday, October 28, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀĵÀÖV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 247/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢ :27-10-2011 gÀAzÀÄ 03:00 ¦.JA UÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JAJ¯ï¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀħâgÁªï PÀĪÀÄ䮥À½î ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄrªÁ¼À G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: eÁ®ºÀ½î PÁåA¥ï vÁ:UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ «µÀAiÀĪɣÉAzÀgÉ ¦gÁå¢zÀgÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå EªÀgÀ mÁ mÁ J¹ UÁrAiÀÄ°è ElV ©üêÀĪÀÄä zÉêÀ¸ÁÛ£ÀPÉÌ PÀĵÀÖV UÀqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÀÄzÁåºÀß 2:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁºÀ£À ºÀvÉÆÃn vÀ¦à aPÀÌ£ÀA¢ºÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ MAzÀÄ ¯ÉÊn£À PÀA§PÉÌ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.J¸ï.AiÀÄ. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 225/2011 PÀ®A. 279 L.¦.¹.:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ F±À¥Àà KtV ¸Á: PÀ®èvÁªÀgÀUÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚ DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà KtV E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆÃAqÀÄ ¢¥ÁªÀ½ ¥ÁqÀå EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀÆeÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä VtÂUÉÃgÁPÉÌ CªÀgÀ ªÉÆ.¸ÉÊ £ÀA.PÉ.J-37/5350 £ÉzÀÝgÀ°è ºÉÆUÀĪÁUÀ ºÁ®½î UÁæªÀĪÀ£ÀÄß zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛ wgÀĪÀÅ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ CzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è ªÉÆ.¸ÉÊ ¹Ìqï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ªÀÄ®è¥Àà ºÉZï.¹. 47 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, October 27, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 274/2011 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢:- 26-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ²ªÀUÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà UÀzÀUÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆgÀªÀgÀÄ G: ¥Áè¹ÖPï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: UÁA¢üãÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, "£Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà UÀzÀUÀ ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð ºÁUÀÆ £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À ¸ÀtÚ ªÉAPÀmÉñÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw ¥ÀzÁä PÀÆrPÉÆAqÀÄ FUÉÎ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä UÀAUÁªÀw §A¢zÉݪÀÅ. ¢:- 24-10-2011 gÀAzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà£ÀÄ 3 ¨ÁågÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÀ½îUÀ¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¨ÁågÀ¯ï ªÀiÁgÀ®Ä ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï §gÀ°¯Áè. DvÀ£ÀÄ ¨ÁågÀ¯ï ªÀiÁjPÉÆAqÀÄ §gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁzɪÀÅ. DzÀgÉ EAzÀÄ ¢:- 26-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À ¸ÀtÚ ªÉAPÀmÉñÀ PÀÆr ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ªÀåQÛ £À£Àß UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà£Éà EzÀÄÝ, DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ C°èzÀÝ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÉAPÀlVj ºÀwÛgÀ DmÉÆÃzÀ°è §gÀĪÁUÀ D¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ UÀÄtªÁUÀzÉà ¤£Éß ¢:- 25-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:50 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ªÉAPÀlVj PÀqÉUÉ ºÉÆÃV C°è ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÝ d£ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä (1) ¥ÉAlAiÀÄå vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà, (2) C¯Áè¨sÀQë vÀAzÉ SÁzÀgï¨ÁµÁ, E§âgÀÆÀ ¸Á: ªÉAPÀlVj JA§ÄªÀªÀgÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¢:- 24-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¥É DmÉÆà £ÀA§gï: PÉ.J-37/ 7738 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉÄÃWÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁAPÁ¼À¥Àà, qÀA§gÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð ¸Á: DgÁí¼À FvÀ£ÀÄ ªÉAPÀlVj PÀqɬÄAzÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÉƼÀUÉ EzÀÝ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ CzÉà DmÉÆÃzÀ°è DmÉÆà ZÁ®PÀ ªÉÄÃWÀgÁd£ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀ£À£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ.

²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 26-10-2011 gÀAzÀÄ 11-50 J.JA PÉÌ ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr Dgï.n.J.zÀ°è M§â¼ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¤ÃªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ¥ÀjQë¹ DPÉAiÀÄÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀĪÀ ¹ÛwAiÀÄ°ègÀzÀÝ£ÀÄß PÁwæ ¥ÀqɹPÉÆAqÀÄ, £ÀAvÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÁdjzÀÝ ¥ÀævÀåPÀë ¸ÁQëzÁgÀ£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß MtÂAiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛ£ÉÆA¢UÉ zÁåA¥ÀÆgÀ¢AzÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ §gÀĪÁUÀ CzÉ ªÉüÉUÉ gÁdÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ªÀiÁåfPï. ªÁºÀ£À £ÀA.PÉ.J.37/J 312 £ÉzÀÝ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzsÀ ºÁUÀÆ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆqÀÄ §AzÀªÀ£Éà PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛ §¢¬ÄAzÀ ºÉÆgÀnzÀÝ ºÁ®ªÀÄä ºÀÄUÁgÀ FPÉUÉ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ ¨ÉÆgÀ¯ÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ & M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ. PÀÆqÀ¯Éà CzÉ ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉìUÁV vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.

¢: 22-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ JªÀÄ.J¯ï.¹ AiÀiÁ¢ §A¢zÀÄÝ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd ªÁ°ÃPÁgÀ ¸Á: ªÀgÀvÀmÁß¼À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£ÉÆA¢UÉ 2 d£ÀgÀÄ PÀÆr PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ mÁmÁ J¹ £ÀA: PÉJ-37/4796 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¹ªÉÄAmï ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ ºÀwÛgÀ mÁmÁ J¹ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ MªÀÄä¯É §®UÀqÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ 909 L±Àgï £ÀA: PÉJ-25/¹-3906 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ mÁmÁ J¹AiÀÄ°èzÀÝ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 2 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÀÄ. ¸ÀÄgÉÃSÁ ªÀÄ.¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ: 26-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ §¸ï £ÀA: PÉ.J-37/J¥ï-339 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉÆøÀ¥ÉÃl ¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÁgÀlVAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÁgÀlV-¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥À£ÁߥÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: J.¦-20/J-2312 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ¸Á: PÁgÀlV. EªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÁgÀlV PÀqÉ Cw ªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ CzÉà ªÉüÉUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-51/PÉ-8808 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ «gÉñÀ ±ÉÃnÖ ¸Á: PÁgÀlV. PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ PÀqÉ Cw ªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ E§âgÀÆ M§âgÉÆUÉƧâgÀÆ rQ̺ÉÆÃqÉzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ, vɯÉUÉ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¥ÀæPÁ±À¤UÉ §®zÀªÀqÉUÉ, §®UÁ°UÀÆ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ UÀA©ÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt JgÀqÀÆ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ JzÀÄgÀħzÀgÁV lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄä PÀuÉÚzÀÄgÀ°èAiÉÄà E§âgÀÆ ZÁ®PÀgÀUÀ¼À UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ZÁ®PÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. £ÁUÀgÉrØ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

Wednesday, October 26, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ: 25-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àá¼À PÀĵÀ×V gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ltPÀ£ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è mÁ.mÁ.J.¹ £ÀA- PÉ.J-37/9723 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà ¸Á : UÀÄ£Áß¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA- PÉ.J-37/PÀÆå-1978 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀAa£ÀªÀÄ£É ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ ªÀÄAd¥Àà¤UÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzsÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. mÁ.l.J.¹ £ÀA- PÉ.J-37/9723 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà ¸Á : UÀÄ£Áß¼À vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð f: PÉÆ¥Àà¼À EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. w¥ÉàøÁé«Ä J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt

2] PÀĵÀÖV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 245/2011 PÀ®A. 447, 323, 354, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.:

¤£Éß ¢£ÁAPÀ 24-10-11 gÀAzÀÄ PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ PÉÆÃl𠦹 300 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ PÀvÀðªÉåPÉÌ ºÉÆÃV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 0100 UÀAmÉUÉ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA. 86/11 ¢£ÁAPÀ 15-10-2011 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ¦.¹. £ÀA. 44/2011 £ÉÃzÀÄÝ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 09-00 UÀAmÉUÉ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ gÉÃtªÀÄä FPÉAiÀÄÄ »gÉãÀA¢ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 125/2 £ÉÃzÀÝgÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1. ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ªÀĺÁªÀĤ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G.ªÀĤPÉ®¸À, 2. «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 40ªÀÄ ªÀµÀð G.MPÀÌ®ÄvÀ£À, 3. CªÀÄgÉñÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð G.MPÀÌ®ÄvÀ£À, 4. §ÆªÉÄñÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà D®ÆgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.J®ègÀÆ »gÉãÀA¢ºÁ¼À vÁ.PÀĵÀÖV PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ºÉÆîzÀ°è CwÃPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqɧr ªÀiÁr DPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2011 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw C£ÀĸÀÆAiÀÄ UÀAqÀ UÉÆæPÀȵÀÚ ªÀAiÀÄ 25ªÀµÀð eÁ:F½UÉÃgÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï¸ÁÖöåAqïzÀ°è ºÀÄ®VUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸ï£À°è ºÀvÀÄÛªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ §mÉÖAiÀÄ aîzÀ°è EnÖzÀÝ CA.Q.gÀÆ. 46,700-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt, zÉêÀgÀ ºÀÄArAiÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉʯï EzÀÝ ªÁå¤n ¨ÁåUÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ±ÀAPÀæ¥Àà ZÉÆüÀZÀUÀÄqÀØ, ¦J¸ï.L.(C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Tuesday, October 25, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 223/2011 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 24-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA PÉJ-35/7952 £ÉzÀÝgÀ°è CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ AiÀÄvÀß½î £ÁUÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ aPÀ̪ÀÄä AiÀÄvÀß½î ªÀĺÀzÉêÀªÀÄä EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ ºÀÄ°UɪÀÄä zÉëAiÀÄ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À HjUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¨ÉÊ ¥Á¸ï J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀÄ°ªÀÄAZÁ° ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ ºÉƸÀ¥ÉmÉ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ LZÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ DmÉÆÃPÉÌ oÀPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ LZÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ.J.19/ ªÀÄÄA¢£À £ÀA§gÀ £ÉÆÃrgÀĪÀ¢¯Áè. ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ DmÉÆà ¥ÀÆwðAiÀiÁV dRA DVzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦AiÀiÁð¢UÉ JqÀUÀqÉ UÀzÀÝzÀ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀÄ DVzÀÄÝ, §®UÁ°UÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVgÀÄvÀÛzÉ. DmÉÆÃzÀ°è EzÀÝ AiÀÄvÀß½î £ÁUÀgÁd EªÀjUÉ ºÀuÉUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ¨Áj UÁAiÀĪÁV M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ §®UÉÊ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd, ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä ºÉƸÀ¥ÉmÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆV zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛgÉ. wêÀæ ªÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä AiÀÄvÀß½î EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà J.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] C¼ÀªÀAr ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹.:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-10-2011 ¸ÀAeÉ 07-30 UÀAmÉUÉ »gÉùAzÉÆÃV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 24-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 07-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ü ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ E§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄ£À½îAiÀÄ°è SÁ¸ÀV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤«ÄvÀå vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37-PÉ-9980 £ÉÃzÀÝgÀ°è »gÉùAzÉÆÃV ªÀiÁUÀðªÁV PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »gÉùAzsÉÆÃV PÁæ¸ï E£ÀÄß 1 ¥sÀ¯ÁðAUï zÀÆgÀ EzÁÝUÀ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-37 5707 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ Vjñï PÉgÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀjUÉ C®è°è gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÁd ¦.J¸ï.L.C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, October 24, 2011

1.PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/2011 PÀ®A: 110 [F] & [f] ¹Dgï.¦¹.

¢: 23-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-45 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨ÁwäzÁgÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀÝjAzÀ, PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ UÀÄgÀĪÀÄÆwð vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð, eÁ: §rUÉÃgÀ. G: SÁ¸ÀV ªÉÊzÀågÀÄ ¸Á: »gÉÃSÉÃqÀ ºÁ;ªÀ: EgÀPÀ¯ïUÀqÁ vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »ÃUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀ §®ªÁzÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ½zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ 7-45 PÉÌ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ zÀÆgÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 222/2011 PÀ®0 279,337,338,283 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 23-10-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀgÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉßûvÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J-37/J¸ï.3586 £ÉzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀتÁV MAzÀÄ ¯Áj.£ÀA J.¦-12/AiÀÄÄ.6962 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß ¯ÁjUÉ oÀPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnÖzÀÝ ¦AiÀiÁ¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ UÀA©ÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3. C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 72/2011 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ

¢£ÁAPÀ: 18-09-2011 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ü ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ºÉAqÀw PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¨É½UÉÎ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAdªÀé ªÀAiÀÄ: 11 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉlUÉÃj EªÀ¼ÀÄ PÁt¢zÁÝUÀ J¯Áè PÀqÉ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¹QÌgÀĪÀ¢®è. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄAdªÀé EªÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 272/2011 PÀ®A 420, 465 L.¦.¹.

UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉÃtÄPÁ PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹AiÀiÁVgÀĪÀ ²æêÀÄw ¥ÀgÀªÀÄZÉnÖ gÀªÀÄtªÀÄä vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀrØ EªÀgÀÄ F »AzÉ ªÀÄÄAzÀĪÀjPÉ ²PÀëët PÉÃAzÀæzÀ ¥ÉæÃgÀPÀgÁV ¸ÉÃgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. CAPÀ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß SÉÆnÖAiÀiÁV ¥ÀjªÀwð¹ ¤ÃrzÀÄÝ F PÀÄjvÀÄ PÉÃëvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ EzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß PÀgɬĹ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÁ¸À£À±ÉnÖ ªÉAPÀlgÀªÀÄt UÀAqÀ £ÁUÉñÀégÀgÁªÀ CAvÁ EzÀÄÝ £Á£ÀÄ 7 £Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÀUÉ «zÁå¨Áå¸À ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ CAPÀ¥ÀnÖAiÀÄÄ SÉÆnÖ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ M¦àPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 13-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ CzÀ£ÀÄß zÀÈrÃQj¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¸ÀļÀÄî SÉÆnÖ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw¬ÄAzÀ 12,600-00 gÀÆ UËgÀªÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

5. PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:243/11 PÀ®A:279, 304[J] L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 23-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÀÄeÁªÀ 4.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀAvÉUÉ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É¼ÀUÀÄeÁªÀ 5.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÀÆ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ F±À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ C°èAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ,. CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6.UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 252/2011 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 19-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:30 UÀAmÉUÉ £À£Àß vÁ¬Ä ²æêÀÄw ºÉêÀiÁªÀw UÀAqÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà PÁªÀĪÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ªÁAiÀÄÄ «ºÁgÀPÉÌAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¨ÉÊ¥Á¸À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â N«Ä¤ PÁgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-25/JA-8151 ZÁ®PÀ ºÀ¦üÃeï ºÀĸÉãÀ ¸Á: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ PÁgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀÄzÀévÀzÁé ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ MªÀÄä¯Éà »A¨sÁUÀ¢AzÀ lPÀÌgÀÄPÉÆlÄÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ UÀ¢ÝAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¤AwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥sÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ »A¨sÁUÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀÄ E¯ÁdÄ ªÀiÁr ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½îUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ºÉêÀiÁªÀw EªÀjUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ N«Ä¤ PÁgï ZÁ®PÀ ºÀ¦üÃeï ºÀĸÉãï EªÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß ºÀħâ½îUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, October 22, 2011

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 21-10-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-45 UÀAmÉUÉ ZÀ£Àß½îà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÉÎ ²æÃ. £ÁUÀgÉrØ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹ 103, 55, 396 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄmÁÌ £ÀA§j£À ¥ÀnÖ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ Nr ºÉÆVzÀÄÝ ¹QÌ©zÀݪÀ ¦.²æäªÁ¸À EvÀ£À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ ºÀt 275=00 gÀÆ¥Á¬Ä, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß, ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gÉzÀ ¥ÀnÖ zÉÆgÉwzÀÄÝ,EgÀÄvÀÛzÉ Nr ºÉÆzÀªÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä £Á¤ vÀAzÉ ¸ÀvÀå¥Àà ¸Á: §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï CAvÁ ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 271/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢:- 21-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÉƸÀ CAiÉÆÃzsÀå UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÉƸÉÊn ºÀwÛgÀ ¥Á£ï±Á¥ï ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹¦L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ©. CªÀÄgÉñÀ, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 117, 37, 190, 378 ºÁUÀÆ J.¦.¹. 77 gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ¸ÉÊAiÀÄåzï ªÀÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦Ãgï ªÀĺÀäzÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉAqÀgÀªÁr UÀAUÁªÀw [2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 33 ªÀµÀð eÁw: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/f-307 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉƸÀ CAiÉÆÃzsÀå UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉƸÉÊn ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è MAzÀÄ ¥Á£ï±Á¥ï ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À PɼÀUÉ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛêÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 7:00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀgÀ°è M§â£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, E£ÉÆߧâ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ d£ÀgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¹QÌ©zÀÝ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¥À¯ÉèPÀnÖ, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: ºÉƸÀ CAiÉÆÃzsÀå CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 210-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ V¯ïØ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgɬÄvÀÄ. Nr ºÉÆÃzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä (2) ¸ÀzÁ²ªÀAiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: dAUÀªÀÄgÀÄ ¸Á: PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ£ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 270/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:45 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E®èzÀÝjAzÀ CªÀgÀ CtÚ£ÁUÀĪÀ ²æà ºÁ®¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà C¼Àî½î, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢:- 21-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà C¼Àî½î, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. JPÉì¯ï ¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¸ï-6364 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï£À°è DvÀ£À »AzÀÄUÀqÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ-PÁgÀlV. JA¨ÁvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. ¸ÁÖgï ¹n ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-1355 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CAiÀÄå¥Àà¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CAiÀÄå¥Àà¤UÉ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ªÀÄÆVUÉ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV, PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÁ®PÀ gÀªÉÄñÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ²ªÀªÀÄÆwð vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà 24 ªÀµÀð ¸Á: PÁgÀlV EªÀjUÉ ¸ÀºÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2011 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 21-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀÚ 01:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À- ©.ºÉƸÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©.ºÉƸÀ½î §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ¸À«ÄÃ¥À ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚAiÀÄAPÀ¥Àà ªÀqÀØnÖ ªÀAiÀiÁ:46 ªÀµÀð eÁw:G¥ÁàgÀ G:ºÉÆmɯï PÉ®¸À ¸Á: ©. ºÉÆøÀ½î vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À. ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ ªÉÄʯÁgÀ°AUÉñÀégÀ ªÀAiÀiÁ:13 ªÀµÀð E§âgÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.-37/ Dgï-2543 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ zÀ±Àð£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »AzÀÄUÀqÉ £ÁgÁAiÀÄt JA§ÄªÀªÀgÀ£ÀÄß PÀĽ¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀªÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ªÉÄʯÁgÀ°AUÉñÀégÀ¤UÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ªÉÄʯÁgÀ°AUÉñÀégÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ.ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] PÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/2011 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 21-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw EªÀiÁªÀÄA© EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß C½AiÀÄ ªÀĺÀäzÀ° vÀA¢ ±ÉÃRªÀĺÀäzÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ²æà ®QëöäãÁgÁAiÀÄt CUÉÆæà EAqÀ¹ÖçÃdzÀ°è PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß C½AiÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV. ¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ.f.¦.J¯ï. PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÉÎ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï. PÉ.J- 37 / E- 5685 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÀäzÀ° EªÀjUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. JA. £ÁUÀgÉrØ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, October 21, 2011

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 20-10-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-45 UÀAmÉUÉ F½UÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÉÎ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ, ²æÃ. £ÁUÀgÉrØ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹ 44, 55, 396 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ ºÀA¥ÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀA¢ ¸ÀAUÀAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á: E½UÀ£ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 650=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛ CAvÁ «ZÁj¹zÀÄÝ, C°èAiÉÄà ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°èzÀÝ ¸ÀtÚ¹zÀÝ¥Àà EªÀjUÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÝjAzÀ DvÀ£À£ÀÄß ¸ÀºÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ »rzÀÄ ¸ÀtÚ¹zÀÝ¥Àà EªÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ 2 ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 2,300=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀUÀ®Ä PÀ£Àß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 220/2011 PÀ®A. 454, 380 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ. 16-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ PÀȵÀÚ vÀA/ C¤Ã® PÀgÀt ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð, eÁ. ¨sÁªÀ¸ÁgÀ PÀëwæAiÀÄ G. ¸Á¬Ä DmÉÆà ªÉÆèÉʯïì ºÉƸÀ¥ÉÃlzÀ°è PÉ®¸À ¸Á. r.r. £ÀA. 2 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ EªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä vÀļÀeÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ. 19-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¤£Éß ªÀÄzÁå£Àí 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ ªÁ¥À¸À ªÀÄĤgÁ¨Á¢£À vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ Qð vÉUÉAiÀÄ®Ä M¼ÀV¤AzÀ AiÀiÁgÉÆà ¨ÁV®Ä PÉÆAr ºÁQgÀĪÀzÀÄ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ »A¢£À QqÀQAiÀÄ eÁ®j ºÀjzÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢¤AzÀ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV C®ªÀiÁjAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁj£À°èzÀÝ CAzÁd 46,200=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À §AUÁgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ¨Á§ÄgÁªï ºÉZï.¹ 105 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2011 PÀ®A. 498(J), 420 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3,4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢: 20-10-11 gÀAzÀÄ 8-15 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¥ÀĵÁà @ FgÀªÀé UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ºÀ£À¹, ªÀ:23, eÁ:gÉrØ, G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á:AiÀÄgÉúÀAa£Á¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¢: 2-6-10 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ£À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ UÉƯÉðPÉÆ¥Àà UÁæªÀÄzÀ°è dgÀÄVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¤±ÀÑAiÀÄ PÁ®PÉÌ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀAvÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt 55,000-00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀ, ¨ÁAqÉà ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ, CvÉÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ 2 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ, ªÉÄïÁÌt¹zÀªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè, AiÀiÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢¯Áè ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ PÀrªÉÄ PÉÆnÖgÀÄwÛÃj E£ÀÄß ºÉaÑUÉ §AUÁgÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ªÀiÁr ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä CtÚA¢gÀjUÉ AiÀÄgɺÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ UÀÄgÀÄ»jAiÀÄjUÉ w½¹, CªÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹, UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ §Ä¢ÞªÁzÀ ºÉý¹zÀÄÝ, DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÉÄïÁÌt¹zÀªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄvÉÛà ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ, C®èzÉÃ, vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁrzÀAvÉ £À£Àß CtÚ ªÀÄ®ègÉrØ ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀºÀ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ »A¸É ¤Ãr, Hl ¤ÃgÀÄ PÉÆqÀzÉà ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ, C®èzÉÃ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀiÁªÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà£ÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ£À vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß §aÑlÄÖ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß 4£Éà ªÀÄUÀ CAvÁ £ÀA©¹ ªÉÆøÀ¢AzÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀÄ®è¥Àà ºÉZï.¹. 42 PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2011 PÀ®A. 498(J), 353, 504, 506 L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ : 20-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ9¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ ºÀAZÉÃgï ¸Á: F½UÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¨Éë£Á¼À UÁæªÀÄ«zÀÄÝ FUÉÎ 20 ªÀµÀðzÀ »AzÉ F½UÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ JA¨ÁvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ vÀ£Àß UÀAqÀ ¸ÀÄRªÁVgÀ¯ÉAzÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ 20 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ¢£À ¤vÀåzÀ §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-12 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV EzÀÄÝ FUÉÎ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£ÀUÉ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀ¼À PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ£ÀUÉ 3 d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ, vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ EAzÀÄ £Á¼É ¸ÀÄzÁj¹AiÀiÁ£ÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ : 20-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9=00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÉÎ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. «.JA. zÉøÁ¬Ä J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, October 20, 2011

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 268/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢:- 19-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ EA¢gÁ£ÀUÀgÀzÀ ²æà gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹¦L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 125, ¦.¹. 277, 190, 117, 37, 289 J¦¹. 77 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ªÀÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgÀªÀĺÀäzï¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì: 50 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉAqÀgÀªÁr [2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è ªÀÄzsÁåºÀß 3:30 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ EA¢gÁ£ÀUÀgÀªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÁæªÀÄzÀ ²æà gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) JA. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: FrUÀgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 8,500-00, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §gÀPÁªÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 19-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ ªÉÄÃ£ï §eÁgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] GªÉÄñÀgÀrØ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà zÉêÀgÀrØ 2] §¸À¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà vÉVΣÀªÀÄ£É, 3] £ÀgÀ¸ÀgÉrØ vÀAzÉ CAiÀÄå¥ÀàgÉrØ gÁd®¢¤ß 4] «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå ¨sÀƸÀ£ÀÆgÀĪÀÄoÀÀ 5] ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¨sÁ«PÀnÖ 6] «ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ gÁZÀ¥Àà ±ÉlÖgï 7] £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ¥Àà J®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æÃ. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ gÀÆ. 2200=00 UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 269/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢: 19-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä JA§ÄªÀªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹¦L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 289, 277, 117, 190 ºÁUÀÆ J.¦.¹. 77 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ¸ÉÊAiÀÄåzï ªÀÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦Ãgï ªÀĺÀäzÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉAqÀgÀªÁr UÀAUÁªÀw [2] ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 33 ªÀµÀð eÁw: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/f-307 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁwæ 7:00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä ºÉÆÃl¯ï¤AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À PɼÀUÉ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ G½zÀ d£ÀgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) FgÀtÚ vÀAzÉ ¥ÀA¥Á¥Àw, ªÀAiÀĸÀÄì 41 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ£ÀÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 410-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgɬÄvÀÄ.


 

Wednesday, October 19, 2011

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 267/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢:-18-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÉøÀgÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹¦L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 76, 27 ¦.¹. 37, 40, 91, 131, 115, 323, 186, 248 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ªÀÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgÀªÀĺÀäzï¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì: 50 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉAqÀgÀªÁr [2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ PÉøÀgÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) ±ÉÃRgÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀ£ÀUËqÀ ¸Á: PÉøÀgÀºÀnÖ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3,500-00, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] PÀĵÀÖV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 235/2011 PÀ®A. 376, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 18-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ zÉêÀªÀÄä vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀÄr»A¢£À ªÀAiÀiÁ 16 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.eÁ°ºÁ¼À UÁæªÀÄ. ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ vÁ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉzÁr ¨ÉÃqÀ JAzÀgÀÆ PÉüÀzÉà ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ CzÉà ºÉÆ®zÀ°è ¥ÀÄ£ÀB ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß vÀAzÉUÉ w½¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ DgÉÆæ FgÀ¥Àà FvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ UÀAqÀÄ CªÀ£ÀÄ K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀÆæ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É EµÀÖPÉÌ ¸ÀĪÉÄß EzÀÝgÉ ¸Àj ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] PÀĵÀÖV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 236/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁV E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §A¢gÀĪÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ºÁdjzÀÝ ²æà ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ¨Á®£ÀUËqÀgï UËqÀgï ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÉøÀÆgÀÄ-zÉÆÃnºÁ¼À gÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉAiÀÄ°è vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¦.¹ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EAzÀÄ ¢:18-10-2011 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É zÉÆÃnºÁ¼À¢AzÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ «ÄAiÀiÁå¥ÀÄgÀ ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ «ÄAiÀiÁå¥ÀÄgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 Q.«Äà zÀÆgÀ EzÁÝUÀ «ÄAiÀiÁå¥ÀÄgÀ ºÀwÛgÀ M§â£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÉÄÃvÀ C¥ÀWÁvÀªÁV ©¢ÝgÀĪÀ£ÀÄ CAvÁ w½zÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÁWÁvÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ EzÀÄÝ FvÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÉgÀ vÁ£ÀÄ ©Ãmï PÀvÀðªÀåzÀ ¤«ÄvÀå ºÀ£ÀªÀÄVjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É MAzÀÄ £Á¬Ä CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ºÉÆÃV vÁ£ÀÄ ©zÀÝgÀĪɣÀÄ. CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ. ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DvÀ¤UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁzÁUÀ EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA:PÉJ.37/J¯ï.-4879 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £Á¬Ä CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ «ÄÃAiÀiÁå¥ÀÄgÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 18-10-11 gÀAzÀÄ 3-00 J.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA/ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà PÉÆlÖ½î ªÀAiÀiÁ 37 ªÀµÀð, eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. Qè£ÀgÀ PÉ®¸À ¸Á. §t« PÀ®ÆègÀ vÁ. PÀÆqÀèV f. §¼Áîj EªÀ£ÀÄ mÁmÁ 407 ªÁºÀ£À £ÀA. 27/5607 £ÉÃzÀÝgÀ Qè£ÀgÀ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀeÉAzÀæ UÀqÀ¢AzÀ ¸ËvÉPÁ¬Ä ¹qÀì ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀĪÀÄPÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ gÉʯÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ gÀªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ CAvÀgÀ PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀîzÉ ªÀÄÄAzÉ ¯ÁjUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁUÀVgÀÄvÀÛªÉ. ²æÃ. ºÉÆ£ÀߥÀà J.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Tuesday, October 18, 2011

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 265/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢:- 17-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ DZÁgÀ£ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ F±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¨ÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ ºÁUÀÆ ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀÝzÀ°èè ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 76, ¦.¹. 37, 40, 131, 190, 91, 115, 117, 323 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ [2] ªÀÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgÀªÀĺÀäzï¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì: 50 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉAqÀgÀªÁr UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/f-305 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄzÁåºÀß 2:15 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ DZÁgÀ£ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÁæªÀÄzÀ F±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:45 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) ªÉAPÀmÉñÀégÁªï vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªï 53 ªÀµÀð eÁ:PÁ¥ÀÄ®Ä, G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: 6 £Éà ªÁqÀð ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3,500-00, DgÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §gÀPÁ d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 266/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢:- 17-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÉƸÉÌÃgÁ qÀVÎ UÁæªÀÄzÀ zÀ£ÀzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉƸÀPÉÃgÁ qÀVÎ UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÁæªÀÄzÀ zÀ£ÀzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ PÀj ©ÃgÀ¥Àà UÀÄqÀzÀÆgÀÄ, (2)    ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ (3) ªÀÄÄzÀPÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà, (4) PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà, J®ègÀÆ ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ qÀVÎ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 600-00, MAzÀÄ ¯ÁªÁ, MAzÀÄ ¸Éàöʸï, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

3] PÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ : 17-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼É avÀæªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «ÃgÀ¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ RAræ, ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÁæ, 2) §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà RAræ, ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÁæ, 3) ªÀÄ»§Æ§¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á, 4) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà gÁªÀĸÀgÀ, ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á, 5) ZÀAzÀæUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánïï, ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á, 6) w¥ÉàøÁé«Ä vÀAzÉ ªÀÄÄR¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á 7) gÁeÁ¨sÀQë vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§ PÀA¦è, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á, 8) «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ, ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃt, CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÉÎ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃ. £ÁUÀgÉrØ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ «ÃgÀ¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á, ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÁæ, EªÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 9,520=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Monday, October 17, 2011

d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2011 PÀ®A. 376, 506 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀÄ«ÄvÁæ UÀAqÀ GªÉÄñÀ ¥ÀªÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 19 ªÀµÀð, eÁ: ®ªÀiÁtÂ, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: PÀ¼ÀªÀĽîvÁAqÁ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, " £À£ÀUÉ FUÉÎ 6 wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ GªÉÄñÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: ºÀÄ®UÉÃgÁ vÁAqÁ EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÀÆÌ ªÀÄÄAavÀªÁV £À£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ¥ÉÊQ £À£Àß CvÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀįÉèò vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ZÀªÁít ¸Á: PÀ¼ÀªÀĽî vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀįÉèòAiÀÄÄ FUÉÎ DgÀƪÀgÉ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »AzÉ MAzÀÄ gÁwæ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀoÀ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÁÝUÀ DUÁUÀ ºÀoÀ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £À£ÀUÉ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ w½¹zÀgÉ ªÀÄÄV¹©qÀĪÀÅzÁV ºÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ£ÀÄ. PÁgÀt £Á£ÀÄ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ AiÀiÁjUÀÆ «µÀAiÀÄ w½¹gÀ°®è. £ÀAvÀgÀ FUÉ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¢£ÁAPÀ 02-10-2011 gÀAzÀÄ gÀ«ªÁgÀ ¢ªÀ¸À ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀįÉèòAiÀÄÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ £À£Àß ¨Á¬ÄAiÀÄ°è §mÉÖ vÀÄgÀÄQ £À£ÀߣÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀªÀÄÆägÀ ºÉÆgÀV£À gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ vÀVΣÀ°è ªÀÄ®V¹ ºÀoÀ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt £À£ÀUÉ ºÀoÀ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ªÀįÉèò vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ZÀªÁít ¸Á: PÀ¼ÀªÀĽî vÁAqÁ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£Àaw " CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ²ªÀ¥Àà C®ªÉÄÃj ¥Àæ¨sÁj ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀgÀªÀÄÄr UÁæªÀÄzÀ §¸À¥Àà ºÉÆnÖ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è. DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀÄæ ªÀ: 30 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: PÀgÀªÀÄÄr 2] ªÉÄʯÁgÀ¥Àà vÀA: ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ¥À¯ÉèÃzÀ ªÀ: 36 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: PÀgÀªÀÄÄr 3] ±ÀAPÀæ¥Àà vÀA: ªÀÄ®è¥Àà G¼ÁîUÀrØ ªÀ: 32 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: PÀgÀªÀÄÄr 4] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀÄaÃgÀ¥Àà C©âÃUÉÃj ªÀ: 30 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: PÀgÀªÀÄÄr 5] gÉÃtÄPÀ¥Àà vÀA: §¸À¥Àà C©âÃUÉÃj ªÀ: 40 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀgÀªÀÄÄr

6] §¸ÀªÀgÁd vÀA: ±ÀAPÀæ¥Àà CªÀ½ ªÀ: 41 eÁ: ªÁ°äÃPÀ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: PÀgÀªÀÄÄr 7] ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀ: 40 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:PÀgÀªÀÄÄr. J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ²æÃ. JZï.ºÉ¸ï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉgÀªÀgÀÄ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 7 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è 17,00=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ºÀ¼É lªÉ®, 2 ªÉÆèÉÊ® ¸Àmï ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] PÀĵÀÖV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/2011 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹. ¸À»w 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÉêÀuÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà mÉAUÀÄAn ªÀAiÀÄ :55 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀ G :MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á :§¼ÀÆlV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢£À ¢ :16-10-2011 gÀAzÀÄ UÀ¢UÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA : PÉ.J-37 PÀÆå-5860 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¹zÀÝ¥Àà mÉAUÀÄAn ºÁUÀÆ ªÀĺÁAvÉñï UÀrØ ¸Á :lPÀ̼ÀQ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr PÀĵÀÖVUÉ §AzÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄ lPÀ̼ÀQ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ lPÀ̼ÀQ E£ÀÆß CzÀð Q.«Äà zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ EªÀgÀ ¸ÉÊ.ªÉÆÃlgïUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À CwÃeÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ UÀ¢UÉ¥Àà »AzÉ PÀĽvÀ ¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀÆ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀ ªÀĺÁAvÉñï EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÀ¢UÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀĺÁAvÉñï FvÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 264/2011 PÀ®A. 279, 337, L.¦.¹:.

¤£Éß ¢:- 15-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÀªÀgÀ¥Àà D®ÆgÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄäPÁåA¥ï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/J-691 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ZÁ®PÀ J¸ï.²æäªÁ¸À ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ PÀÆr ¥ÉèöʪÀÅqï ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ ¥ÀÄ£À: ¥ÉèöʪÀÅqï ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì £ÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ UÀAUÁªÀw-¹AzÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ J¸ï.²æäªÁ¸À FvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â PÀæµÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÁV £À£ÀUÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀæµÀgï ªÁºÀ£À £ÀA: £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-37/J-384 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä JA.ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ gÀÄzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á: PÀÄAmÉÆÃf CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 9-15 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ PÀæµÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀ¢¯Áè. C¥sÀWÁvÀ¢AzÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. © CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2011 PÀ®A. 279, 337, L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ ªÀĺÀªÀÄäzÀ gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á§ EªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÀ£ÁzÀ ºÀ¸Àzï¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁªÀÅ¢Ýãï¸Á§ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á|| ¨sÀUÀvï¹AUï £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ E¯Á» PÁ¯ÉÆä PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ ªÀqÀØgÀºÀlÖ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37-Dgï-2888 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ºÀ¸Àzï¨Á¨Á EªÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ºÀ¸Àzï¨Á¨Á¤UÉ JqÀUÀqÉAiÀÄ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ JqÀPÁ® vÉÆqÉUÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. gÁªÀÄZÀAzÀæ ¦.J¸ï.L. 2 UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2011 PÀ®A. 406, 409, 420 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 22-07-2011 jAzÀ 08-08-2011 gÀ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÁUÀgï PÁå£ïªÁ¸ï£À ªÀiÁ°PÀgÁzÀ 01] ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï EªÀgÀÄ DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ PÁQ£ÁqÀzÀ 02] wgÀĪÀÄ®gÁªï ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À 03] ªÀĺÉÃAzÀæ£ï, ¸Á: xÉÃtÂ, 04] ±ÀªÀiÁð, ¸Á: ZÀ£ÉÊ, 05] DªÀÄÄðUÀA ¸Á: ZÀ£ÉÊ EªÀgÉ®ègÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä CAUÀrUÉ §AzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ CQÌAiÀÄÄ ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ vÁªÀÅ PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ¯É®è CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨ÁåAPï SÁvÉUÉ ºÀt ºÁPÀĪÀÅzÁV w½¹ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è CµÉÖà C®èzÉà UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ««zsÀ CAUÀrUÀ½AzÀ 01] ²æà ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ¸Áé«Ä & PÀA. gÀªÀjUÉ 6,65,038-00, gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß, 02] ¸ÀAdAiÀiï mÉæÃrAUï PÀA: gÀªÀjUÉ 9,32,645-00 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß, 03] ²æà PÀj¹zÉÝñÀégÀ mÉæÃrAUï PÀA; gÀªÀjUÉ 28,48,165-00 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß, 04] UÀd®Qëöäà JAlgï ¥ÉæöʸÀ¸ï EªÀjUÉ 3,36,000-00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß, 05] ¸À¥ÀÛVj mÉæÃrAUï PÁ¥ÉÆðgÉõÀ£ï gÀªÀjUÉ 4,19,500-00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß, 06] ²æà §£À±ÀAPÀj PÀªÀIJðAiÀÄ®ì gÀªÀjUÉ 7,16,318-00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß, 07] ²æà ¹¢ÝDAd£ÉÃAiÀÄ PÀªÀIJðAiÀÄ®ì gÀªÀjUÉ 2,61,475-00 ºÀtªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ 08] ²æà «ÃgÀ ªÀiÁgÀÄw mÉæÃqÀgÀì gÀªÀjUÉ 4,00,000-00 ®PÀë gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ CQÌAiÀÄ£ÀÄß K¼ÀÄ ¯ÉÆÃqÀUÀ¼À°è £ÀA©UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀgÀ MlÄÖ ªÉÆvÀÛ gÀÆ. 1,00,43,159-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. J¸ï.JA. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, October 16, 2011


 

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2011 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, 354 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ®UÀĪÀiÁ£À aAUÀĽ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆj£À UÀÄgÀÄPÀÄ® ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÁ¬Ä: ¥sÀQÃgÀªÀé ¸Á®ªÀĤ 2) ªÀtPÉÃgÀ¥Àà UÀÄrUÉÃj 3) ªÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀħgÀ 4) £ÁUÀ¥Àà ¨Á¹AV 5) FgÀ¥Àà UÁn 6) £ÁUÀ¥Àà UÀÄrUÉÃj 7) VqÀØ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ 8) ¥sÀQÃgÀªÀé UÁn 9) zÉÆqÀؤAUÀ¥Àà ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ 10) FgÀ¥Àà ªÀÄAqÀ®UÉÃj 11) ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄAqÀ®UÉÃj 12) £ÁUÀ¥Àà ªÉÄÊ£À½î ºÁUÀÆ 10 jAzÀ 15 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr, PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄ:SÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ, C®èzÉÃ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw, vÀAVUÉ ªÀÄAiÀiÁðzÉ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ¹ÃgÉ »rzÀÄ dUÁÎr ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉÃ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 15-10-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಫಾಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಹುಲಗಪ್ಪ ದೋತರದವರ ವಯಸ್ಸು: 60 ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಸಾ: ಸಿದ್ದಿಕೇರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ 3 ನೇ ವಾರ್ಡ ಗಂಗಾವತಿ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ನುಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 15-10-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮುಂದಿರುವ ಮುನಸಿಪಾಲಟಿ ಕೇರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಸಂಡಾಸಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಪಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೃತ ದೇಹವು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಡಬ್ಬಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ ಎಂಡೋಸಲ್ಪಾನ್ ವಿಷದ ಬಾಟಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಇದ್ದು ಸದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಂದಾಜು 30 ರಿಂದ 35 ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿದ್ದು ಅಂದಾಜು 5`30 ಎತ್ತರ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮುಖ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದು ಮೈಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಟ್ಟಾಪಟ್ಟಿ ಲುಂಗಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಚೆಡ್ಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವನು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಹೊಂದಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸಲ್ಪಾನ್ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷದ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

Saturday, October 15, 2011

PÀĵÀÖV UÀÄ£Éß £ÀA 231/2011 PÀ®A. 394 L¦¹

¢£ÁAPÀ 14-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¨É½UÉÎ 630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀgÁd vÀAzÉ ¥Á±Àé£ÁxÀ eÉÊ ¸Á : PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 13-010-11 gÀAzÀÄ gÁwæ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ±ÉæÃtÂPïÀPÀĪÀiÁgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÁgï £ÀA PÉ.J 37/JA 5087 gÀ°è E®PÀ°èUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï CzÉà PÁj£À°è PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀÖV E£ÀÆß 12 Q,«Ä zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤zÉæ §AzÀAvÁVzÀÝjAzÀÀ PÁgÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹ ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-10-11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÀÄeÁªÀ 0300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆ £Á®ÄÌ d£À 20 jAzÀ 30 ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J©â¹ ¥ÉʸÉzÉÆà CAvÀ ºÉý ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qɪÀiÁr ¦AiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ qÉʪÀÄAqï GAUÀÄgÀ, MAzÀÄ mÉÊmÁ£ï ªÁZï, MAzÀÄ ¸ÉÆä PÀA¥À¤AiÀÄ PÁåªÀÄgÁ, MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä. »ÃUÉ MlÄÖ 3,92,800=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ 190/2011 PÀ®A-279, 337 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 14-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:20 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À- ºÉƸÀ¥ÉÃl, J£ï.ºÉZï.-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÁ®ªÀwð PÁæ¸À ºÀwÛÃgÀ D¥Á¢vÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA- PÉ.J-37/eÉ-1017 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß PÀĽ¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ DPÀqÉ FPÀqÉ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ ¹ÌÃqï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ D¥Á¢vÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2011 PÀ®A 323,324, gÉ/« 34 L¦¹

FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä §ZÀÑ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÀjAiÀÄ®Ä ©lÄÖ ºÉÆ®¸ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉà «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA. 2 £ÉÃzÀªÀ¼À eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwzÀÄÝ DUÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ eÉÆÃgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ K£À¯Éà ¨ÉÆøÀÄr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ §ZÀÑ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀÄ §AzÀgÉ £ÁªÉãÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ¤ÃªÉ K£ÁzÀgÀÆ ªÀÄÄAzÉ ºÀj ªÀiÁrPÉƽî CzÀ£ÉßãÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉýÛÃAiÀiÁ ¸ÀÆ¼É CAvÁ C®Ìl ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ §rAiÀÄ®Ä ºÀwÛzÀÄÝ DUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ §rzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 14-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ ºÀ¼Éà §eÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÁUÀgÀ mÉîgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ. CAvÁ PÀÆUÀÄvÀÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr »r®AiÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²zÀÀ¥Àà PÀgÀªÀÄÄr AiÀÄ®§ÄUÁð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ 1050-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄwzÀݪÀ£ÀÄ PÀÆqÀ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ¹zÁæªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ gÀÄzÀæAiÀÄå »vÀÛ®ªÀĤ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Friday, October 14, 2011


 

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/2011 PÀ®A. 279 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 13-10-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 12-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà CAiÀÄå£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÁUÉÎ DgÉÆævÀ UÀįÁ¨ï ¹AUï ©¯ï vÀAzÉ ªÉÆúÀ£ï ¹AUï ©¯ï ¸Á: EAzÉÆÃgï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß N¥À£ï læPï £ÀA. JA.EPÉ.n.qÀ§Æè-2391 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁrzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀÄ®è¥Àà ºÉZï.¹. 47 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÀdÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/2011 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-10-2011 gÀAzÀÄ 13-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà UÀÄrPÀnÖ, ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð, eÁ: zÉêÁAUÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÉZï.Dgï.J¸ï. PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw ºÉZï.Dgï.J¸ï. PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV PÀÆUÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ²æÃ. J¸ï.JA. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ªÀÄlPÁ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¹PÀÄÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 650-00 ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÁwæ PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2011 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 04-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 12-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àå 3-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ PÀ¸ÀÄÛj ¨Á UÁA¢ü ¨Á°PÁ ±Á¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ºÁ°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è EnÖzÀÝ 1] «¥ÉÆæà PÀA¥À¤AiÀÄ JgÀqÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀUÀ¼ÀÄ 2] ¹.¦.AiÀÄÄ £ÀA§gÀUÀ¼ÀÄ J¥sï.¹.J¥sï. 1660011 ºÁUÀÆ J¥sï.¹.J¥sï. 1660012 ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀ 02 ªÉÆälgï 02 QÃ-¨ÉÆqÀð 02 ªÀi˸ï MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 23000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr PÉÆÃuÉUÀ AiÀÄxÁ¹Üw ©ÃUÀ ºÁQ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. £ÁUÀgÁd JA. PÀªÀiÁägÀ ¦.J¸ï.L. ºÀÄ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, October 13, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢:12-10-11 gÀAzÀÄ 7-30 ¦JAPÉÌ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.zÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ »jAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà PÀªÀ®ÆgÀ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉtPÀ® EªÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀĸÀ§ºÀAa£Á¼À PÀqɬÄAzÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÄÝ, CzÉà ªÉüÉUÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀiÁåUÉÃj FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, E§âgÀÆ ªÀĸÀ§ºÀAa£Á¼À ¹ÃªÀiÁzsÀ ºÁ®¥Àà CZÁgÀ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ & ¸ÀÄgÉñÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E§âgÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£ÀzÀ ZÁ®£É¬ÄAzÀ F C¥ÀWÁvÀ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÁAvÀ¥Àà ºÉZï.¹. 55 PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, October 12, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 10-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ: 10:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À- PÀĵÀ×V gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ltPÀ£ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA- PÉ.J-33/E-9006 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ºÀjd£À ¸Á:ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀnÖ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÁgÀß ºÁPÀzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw ¥ÁªÀðw UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ¥ÁªÀðwUÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/2011 PÀ®A. 279 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 11-10-2011 gÀAzÀÄ 11-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁ¥ÀÄgÁªï vÀAzÉ ¸ÁºÉçgÁªï ®ºÁ¤ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄgÁoÀ G.¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï-23/4471 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á.¦¥À®UÁAªÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç gÀªÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 10-10-2011 UÉÆâ »lÖ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ OgÀAUÀ¨Ázï¢AzÀ qÁªÀtUÉÃjUÉ ºÉÆÃgÀnzÀÄÝ, F ¢ªÀ¸À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 gÀ ªÀÄÆ®PÀ E®PÀ¯ï¢AzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀÖVAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ EAf£ï ±À§Ý §A¢zÀÝjAzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ JqÀUÀqÉ ¤°è¹ £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA. PÉJ-28/©-0665 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ oÀPÀÌgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ CzÉà ªÉüÉUÉ DgÉÆæ 2. £ÀAzÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA. PÉJ-28/©.-0560 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£À ¯ÁjUÉ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ ®ÄPÁì£ÁVzÀÄÝ C®èzÉ EzÀjAzÀ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è. ²æÃ. §¸ÀAiÀÄå ºÉZï.¹ 08 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C£À¢üPÀÈvÀ ªÀÄzsÀåªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt

3] ¨ÉêÀÇgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2011 PÀ®A. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 11-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà UÀAeÉÃgï ªÀ:20 eÁ:UÁtÂUÀ ¸Á:§¸Áì¥ÀÄgÀ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁ:ªÀ:PÀAzÀPÀÆgÀÄ 2) ¥ÀA¥Á¥Àw PÀÄ£Áð¼À ¸Á:PÀAzÀPÀÆgÀÄ 3) ¥ÀgÀ¸À¥Àà £ÉgÀ¨ÉAa ¸Á:PÀAzÀPÀÆgÀÄ 4) ±ÀgÀt¥Àà ºÀA¥À£Á¼À ¸Á:PÀĵÀÖV §ÄqÀPÀÄAn ¹ÃªÀiÁzÀ NjÃAiÉÄAl¯ï PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ºÉÆAzÀzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAvÀæ ¹.¦.L. AiÀÄ®§ÄUÁð ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ 180 JAJ¯ï£À 63 ºÉʪÀqïìð M¯ïØ mɪÉgÀ£ï, 180 JJAJ¯ïzÀ 40 ºÉʪÀqïìð aÃAiÀÄgïì «¹ÌÃ, 180 JAJ¯ï£À 70 «AqÀìgï r®Pïì «¹ÌÃ, ºÁUÀÆ 330 JAJ¯ï£À 10 £ÁPï Omï ©ÃAiÀÄgï, 180 JAJ¯ï£À 20 N¯ïØ ªÀÄAPï, 330 JAJ¯ï£À 15 QAUï ¦ü±Àgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ F jÃw MlÄÖ ¨Ál°UÀ¼À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 9398=49 /- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ DUÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À ªÀiÁgÁl¢AzÀ §AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2250=00/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. PÀȵÀÚ¥Àà ¹.ºÉZï.¹. 117 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

4] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 23/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁ zÁªÀ®¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ zÁzÉøÁ§¤UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ zÁzÉøÁ§¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ PÀëAiÀÄ gÉÆÃUÀ EzÀÄÝ CzÀPÉÌ SÁ¸ÀVAiÀiÁV C®è°è vÉÆÃj¸ÀzÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÉ EzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀ vÀAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀëAiÀÄ gÉÆÃUÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÉÛ aAvɪÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ EvÀÄÛ. ¢£ÁAPÀ:10-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ zÁzÉøÁ§ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä vÉÆlzÀ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV ºÀwÛ ¨É¼ÉUÉ AiÀiÁªÀÇzÉÆà QæëģÁµÀPÀ OóµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¹A¥Àr¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£ÀUÉ PÀëAiÀÄ gÉÆÃUÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆÃA¢ vÁ£ÀÄ ¨É¼ÉUÉ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà QæëģÁµÀPÀ OóµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸É«¹zÀÄÝ C¯Éè ºÉÆîzÀ°èzÀÝ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÀ¹«¹ AiÀiÁUÀÄwÛzÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄÈvÀ£À ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÇzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ ªÁ¸À£ÉAiÀÄÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯É ªÀÄÈvÀ zÁzÉøÁ§¤UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀeÉAzÀæUÀqÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C°èAzÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀzÀUÀ dªÀÄð£ï D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°è E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ:10-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-50 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ²ªÀ¥Àà CAUÀr J.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, October 11, 2011

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 210/2011 PÀ®A. 302 L.¦.¹.

ªÀÄÈvÀ ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀA/ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà PÀÄj FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ. 09-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ vÀ£Àß UÀzÉÝAiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆÃV CzÉà UÀzÉÝAiÀÄ°è ¥ÀA¥À¸Émï ºÀwÛgÀ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ. 10-10-2011 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 7-00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ªÀÄ®VzÀÝ ªÀÄÈvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè JwÛºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ «. ¥Ánî ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, October 9, 2011

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/2011 PÀ®A. 363 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¢: 8-10-11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ DzÉñÀ ¢: 7-10-2011 gÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀ£ÀPÀVj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 94/2011 PÀ®A: 363 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ ºÀ¢Ý ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀUÁðªÀuÉ AiÀiÁV §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà «gÉñÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: vÉVΣÀPÉÃj PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¢: 01-10-11 gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀVj oÁuÉUÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À «ªÀgÀ K£ÉAzÀgÉÃ, ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä ²æêÀÄw UËgÀªÀÄä §APÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀªÀjzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ aPÀ̪ÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄÛ ¸ÀzÀ¸Àå CAvÁ EzÀÄÝ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ vÀ£Àß CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛ EzÀݼÀÄ. ¢: 3-9-2011 gÀAzÀÄ UËgÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ aPÀÌ¥Àà CtÚ¥Àà ©gÁzÁgÀ UÀÄAqÀÆgÀ PÁåA¥ï ²PÀëPÀ EªÀgÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉÃð ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ ¨Á CAvÁ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ [C¥ÀºÀgÀt] ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃV C°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆnÖgÀĪÀzÁV CªÀ¼À£ÀÄß J°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ K£ÉÆà ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt CtÚ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁæªÀÄ¥Àà EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jvÁå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÉÊ.¦. ²ªÀ°AUÁgÁzsÀå ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ. 08-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀiÁgÀAiÀÄå @ ªÀiÁgÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀªÀÄt¥Àà ¸Á: ºÀAa£À ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ vÁ: ¨sÀzÁæªÀw ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ §ÆzÀUÀÄA¥ÁPÉÌ §gÀĪÁUÀ d§â®UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ ¹ÌqïØ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆævÀ¤UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁUÀÄzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ºÉÆ£ÀߥÀà J.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

3] PÀĵÀÖV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¸ÀÆr ªÀAiÀÄ :33 ªÀµÀð eÁw :¨sÉÆë :PÀÆ° ¸Á :«zÁå£ÀUÀgÀ PÀĵÀÖV EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÁå¥Á£ÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV «Ã¥ÀjÃvÀªÁV ºÀUÀ®Ä gÁwæ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ vÀAzÉ §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀÄÝ FUÀ 3 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÀ§âPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ vÀ¤ßAzÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀl ©qÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ w½zÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÁ£ÀÄ ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉwÛ£À PÉÆArUÉ ¯ÉʯÁ£ï ºÀUÀ΢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008