Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, May 29, 2014¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥À༠ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ್ 30/2014 ಕಲಂ. 279, 338 ಐಪಿಸಿ
ದಿನಾಂಕ 28-05-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ 114 ಕೊಪ್ಪಳ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಗಣಕೀಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 28-05-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದ ಕೇಂದ್ರಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 7-20 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಗದಗ ಎನ್.ಹೆಚ್ 63 ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಪತ್ತಾರ ಇವರು ಗದಗ-ಹೊಸಪೇಟೆ ಎನ್.ಹೆಚ್ 63 ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಗದಗ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ್ KA 37 / L 9368 ನೇದ್ದರ ಸವಾರನು ತಾನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತಾವು ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಠಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಎಡಹಣೆಗೆ, ಎಡಗೈಗೆ, ಎಡಗಡೆ ಮಲಕಿಗೆ, ಮೂಗಿಗೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯ ಹಾಗೂ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಗಣಕೀಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 114/2014 PÀ®A: 379 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 28-05-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ dA§tÚ vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà £ÀAzÁå¥ÀÆgÀ ¸Á: §¸À¥Àà ¢ªÀlgÀ £ÀUÀgÀ ªÁqÀð £ÀA: 28 PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 12-05-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä »gÉÆúÉÆAqÁ ¥ÁåµÀ£ï ¥ÉÆæà ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA: PÉJ37/AiÀÄÄ-5239 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ §¸ï ¤¯ÁÝtzÉƼÀUÉ HjAzÀ §gÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉƪÀÄqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉƪÀÄqÀÄ ªÁ¥À¸À vÁªÀÅ ¤°è¹zÀ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ PÁt°¯Áè, £ÀAvÀgÀ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ J°èAiÀÄÆ PÁt°¯Áè. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀAqÀħA¢vÀÄ. PÁgÀt vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¥ÁåµÀ£ï ¥ÉÆæà ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA: PÉJ37/AiÀÄÄ-5239 CA.Q.gÀÆ: 30,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw ºÁUÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛà ªÀiÁrPÉÆAqÀĪÀAvÉ EgÀĪÀ ¦ügÀå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 154/2014 PÀ®A 420 gÉqï«vï 34 L¦¹.
¢£ÁAPÀ:- 28/05/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ VjñÀgÁªï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ vÀAzÉ D£ÀAzÀ¥Àà, 36 ªÀµÀð, ªÀÄgÁoÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð ¸Á: ¹¢ÝPÉÃj vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ.£Á£ÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, C®èzÉà mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ £À£Àß mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð ªÀåªÀºÁgÀPÁÌV E£ÀÆß ºÉaÑ£À ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä EaÒ¹ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ gÁdÄ JA§ ªÀÄzsÀåªÀwðAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár£À PÀgÀÆgÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ (1) «. PÀtÚ£ï vÀAzÉ ¦. «ÃgÀ¥Àà£ï ¸Á: vÁAzÉÆä ªÀįÉÊ-PÀgÀÆgÀÄ (2) ªÉîĸÁé«Ä ¸Á: PÀgÀÆgÀÄ EªÀjAzÀ MlÄÖ 10 ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁvÀÄPÀvÉAiÀiÁr gÀÆ. 11,31,000/- UÀ½UÉ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄAvÉ MlÄÖ gÀÆ. 1,13,10,000/- UÀ½UÉ 10 ¯ÁjUÀ¼À RjâUÉ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß PÀÄzÀÄj¹zɪÀÅ. ¢£ÁAPÀ:- 29-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀiÁvÀÄPÀvÉAiÀiÁzÀ PÀÆqÀ¯Éà ªÀÄÄAUÀqÀªÁV gÀÆ. 50,000/- UÀ¼À£ÀÄß PÉÆmÉÖªÀÅ. EzÀ£ÀÄß CVæêÉÄAmï §gÉAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¸À¯Á¬ÄvÀÄ.  EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ CAzÉ ¸ÀAeÉ gÀÆ. 3,00,000/- UÀ¼À£ÀÄß £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¤ÃrzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¢:03-07-2013 gÀAzÀÄ «. PÀtÚ£ï EªÀgÀ ºÉZï.r.J¥sï.¹. ¨ÁåAPï SÁvÉ ¸ÀA: 50200000226112 £ÉÃzÀÝPÉÌ gÀÆ. 5,00,000/- UÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀwAiÀÄ ºÉZï.r.J¥sï.¹. ¨ÁåAPï ªÀÄÆ®PÀ dªÀiÁ ªÀiÁrzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¢:04-07-2013 gÀAzÀÄ £À£Àß UÀAUÁªÀwAiÀÄ L¹L¹L ¨ÁåAPï SÁvÉ ¸ÀA: 086501000194 £ÉÃzÀÝjAzÀ JA. ªÉîĸÁé«Ä FvÀ£À ºÉZï.r.J¥sï.¹.¨ÁåAPï SÁvÉ ¸ÀA: 05662320000564 £ÉÃzÀÝPÉÌ gÀÆ. 4,00,000/- UÀ¼À£ÀÄß Dgï.n.f.J¸ï (mÁæ£ïì¥sÀgï) ªÀiÁr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ EzÉà jÃw ¢£ÁAPÀ:- 05-07-2013 gÀAzÀÄ gÀÆ. 2,50,000/- UÀ¼À£ÀÄß £À£Àß SÁvɬÄAzÀ JA. ªÉîĸÁé«Ä FvÀ£À SÁvÉUÉ Dgï.n.f.J¸ï (mÁæ£ïì¥sÀgï) ªÀiÁr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F ¥ÀæPÁgÀ MlÄÖ gÀÆ. 15,00,000/- UÀ¼À£ÀÄß «. PÀtÚ£ï ªÀÄvÀÄÛ ªÉîĸÁé«Ä EªÀjUÉ PÉÆqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. EªÀgÀÄ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è G½zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ J¯Áè 10 ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÁV ªÀÄvÀÄÛ Dgï.n.N. ªÀÄÆ®PÀ ¯ÁjUÀ¼À J£ï.N.¹. PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀÄ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è J£ï.N.¹. PÀ¼ÀÄ»¸ÀzÉà ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ 4 ¯ÁjUÀ¼À J£ï.N.¹.UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ ¥sÉÊ£Á£ïì ¸Ë®¨sÀå ¹UÀ°¯Áè. F PÁgÀtPÁÌV £ÁªÀÅ CªÀjUÉ PÉÆlÖ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ï PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ EAzÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ £Á¼É PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ EzÀĪÀgÉUÀÆ 15,00,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß  PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ ªÀAa¹zÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Tuesday, May 27, 2014C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2014 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.
ಫಿರ್ಯಾದುದಾರ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ §rUÉÃgÀ, ªÀAiÀiÁ-43 ªÀµÀð,eÁ-§rUÉÃgÀ, G-§qÀVvÀ£À, ¸Á-UÀÄqÀzÀ½î  ತಮ್ಮ ಬಜಾಜ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-37/ಆರ್-303 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗಿಣಗೇರಾದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಸೊಸೆ ನೀಲಮ್ಮ ಇವಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಅಂತಾ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ನ್ನು ಗಂಗಾವತಿ-ಕೊಪ್ಪಳ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಡದಳ್ಳಿಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಗಿಣಗೇರಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಕೊಪ್ಫಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಂ. ಕೆಎ-36/ಎಫ್-913 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಬಸ್ನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರು ಹಾಗೂ ಆತನ ತಂದೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಮುನಿರಾಬಾದ ಠಾಣೆ ರವರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/2014 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹: 
ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ ¨ÁµÁ vÀA¢ C¯Áè¸Á§ ªÀAiÀiÁ; 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ¯Áj qÉæöʪÀgï ¸Á. eÉ.¦ £ÀUÀgÀ PÁgÀlV  ಮತ್ತು ಅವರ ಗೆಳೆಯ ಹುಸೇನ್ ಇಬ್ಬರು ಕಾರಟಗಿ- ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಇವರ ಚಹಾ ಹೊಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ಕೇನಾಲ್ ದಂಡೆಗೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಟಗಿಯ ನಜೀರ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಸೂಜಿಕಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ 7606ಎಫ್648503 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಅಲಕ್ಷತನ ದಿಂದಾ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರಟಗಿ- ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಟಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ-36 ವಾಯ್ - 6764 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕುಡಿಕೊಂಡು ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇಬ್ಬರೂ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕರುಗಳು ಆಜು ಬಾಜು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೇ ಇಬ್ಬರು ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ-36 ವಾಯ್ - 6764 ನೆದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಶ್ರೀಧರ ಎಂಬವರಿಗೆ ಮೋಣಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಕಾರಟಗಿ ಠಾಣೆ ರವರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.


Monday, May 26, 2014PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/14 PÀ®A. 279,337,338,304 [J] L¦¹
¢£ÁAPÀ 25-05-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-15 UÀAmÉUÉ  PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ GªÀiÁ±ÀAPÀæAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð eÁw dAUÀªÀÄ G.PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á.²gÀÆgÀ vÁ..f¯Áè ¨ÁUÀ®PÉÆmï gÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¢Ã¥Á ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ UÀÄAqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è F ¢£À EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄzÀĪÉUÉ ²gÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 450-45 d£ÀgÀÄ UÁªÀÄzÀ UÀÄgÀÄ-»jAiÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ PÀÆrMAqÀÄ UÀÄAqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¯Áj £ÀA§gï JA.E.ºÉZï-4055 £ÉÃzÀÝgÀ°è F ¢£ÀÀ ¨É½UÉΠ 06-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ²gÀÆgÀÄ ©lÄÖ E®PÀ¯ï-PÀĵÀÖV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-50 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà gÁdªÀĤ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀĵÀÖV ¥ÀlÖt zÁn ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 03 QÃ. «Äà zÀÆgÀzÀ°è ºÉƸÀ¥ÉÃn PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉ UÁ° §èµïÖ DVzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß  gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀPÉÌ JqÀ ªÀÄUÀίÁV ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ d£ÀgÀ ¥ÉÊQ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 36 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß E¯ÁdPÁÌV PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÁUÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀ ¥ÉÊQ FgÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ¸ÀgÀUÀuÁZÁAiÀÄð ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á.²gÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ºÉÆAzÀĪÁUÀ vÀ£ÀUÁzÀ ¨ÁzsÉUÀ½AzÀ F ¢£À ªÀÄÄAeÁ£É 10-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆõÀ gÁdªÀĤ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÉÌ «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 12-30 ¦.JA.UÉ §AzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2014 PÀ®A: 279,337,338 L.¦.¹
¢£ÁAPÀ: 23-05-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ C½AiÀÄ DgÉÆæ wgÀÄ¥Àw ¥ÀÆeÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-26/E-5656 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÁå£Àí 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-26/E-5656 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj vÁAqÁPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÀÄ CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁå£Àí 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj vÁAqÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À CzsÀð QÃ.«Äà CAvÀgÀzÀ°è ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¹ÌÃqï DV ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ ¨sÁj¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢®è. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉãÀÄ. 
UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøïoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 153/2014 PÀ®A: 143, 147, 448, 323, 504, 506 gÉqï «vï 149 L¦¹. 
¢£ÁAPÀ:- 25/05/2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: AiÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 43 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ºÀ¼Éà fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr. vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £À£Àß vÀAzÉUÉ E§âgÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄgÀÄ EzÀÄÝ, £À£Àß vÁ¬Ä ªÀÄjAiÀĪÀÄä EªÀgÀÄ JgÀqÀ£Éà ºÉAqÀw EgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä vÀAzÉ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ, £À£Àß vÁ¬Ä ªÀÄjAiÀĪÀÄä-60 ªÀµÀð, vÀAV UËgÀªÀÄä-35 ªÀµÀð (CAUÀ«PÀ®¼ÀÄ) EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛêÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ® CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÉƪÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ PÁAvÉ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ PÉƪÀiÁgÉ¥Àà EªÀjUÀÆ fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 110 ªÀÄvÀÄÛ 66 «¹ÛÃtð 11-06 ªÀÄvÀÄÛ 04-06 UÀÄAmÉ d«Ää£À ¨sÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÁådå EzÀÄÝ, ªÀiÁ£Àå ºÉÊPÉÆÃlð£À°è £ÀªÀÄä ¥ÀgÀªÁV DzÉñÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ PÉƪÀiÁgÉ¥Àà EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É wêÀæ zÉéõÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:- 24-05-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ (1) PÉƪÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ PÁAvÉ¥Àà (2) ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ PÉƪÀiÁgÉ¥Àà (3) ¥ÁªÀðvɪÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀ (4) §¸ÀªÀ vÀAzÉ PÁAvÉ¥Àà (5) vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ PÁAvÉ¥Àà (6) ¸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ VqÀØ¥Àà (7) ¤gÀÄ¥Á¢ vÀAzÉ VqÀØ¥Àà (8) ®Qëöäà UÀAqÀ ¤gÀÄ¥Á¢ J®ègÀÆ eÁw: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß vÁ¬Ä ªÀÄjAiÀĪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ vÀAV UËgÀªÀÄä½UÉ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀƼÉÃgÀ, PÉÆÃlð£À°è ¤ªÀÄä ¥ÀgÀªÁV DzÀgÉ K£Á¬ÄvÀÄ, ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ©qÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤ÃªÉãÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃgÁ, ¤ªÀÄä£ÀÄß EªÀvÀÄÛ E°èAiÉÄà ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ, CªÀgÀ°è ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ɮègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÝgÀÄ.  DUÀ F UÀ¯ÁmÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ¥ÀgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀÄÄaUÉÃgÀ, 55 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ C°èUÉ §AzÀ »gÉÃSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ 40 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄUÉ §rAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©r¹zÀgÀÄ. F UÀ¯ÁmÉAiÀi°è UËgÀªÀÄä¼À PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ ©zÀÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀAeÉ ºÉÆvÁÛV ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ E®èzÀ PÁgÀt F ¢£À vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ F zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ ªÉÄîÌAqÀ 8 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.  

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008