Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, February 26, 2010

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.08/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 23-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ w¥ÉàøÁé«Ä vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¥ÉÊ®ªÁ£À ¸Á. ZÀ½îPÉÃj ¸ÁߣÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÉë zÀ±Àð£À ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ ¸ÁߣÀPÉÌ E½zÁUÀ PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ PÉÆaѺÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ. 25-02-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À zÉúÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉZï. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.28/10 PÀ®A 87 Pɦ DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 25-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-15 UÀAmÉUÉ H¼É£ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï£À °AUÀgÁd¥Àà£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ °AUÀgÁd¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ gÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà UÀÄAr£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: H¼ÉãÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæ ºÁUÀÆ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.15,775/- UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.29/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 25-02-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ, G: PÀÆ°, ¸Á: F°UÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7-8 d£ÀgÀÄ F½UÀ£ÀÆgÀÄ PÁåA¥ïUÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV, ªÁ¥À¸ï F½UÀ£ÀÆjUÉ mÁmÁ J.¹. ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-37/8050 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀĪÁUÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ¹zÀÝ¥Àà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹, ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÉ 7-8 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨Áj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

Monday, February 22, 2010

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèöAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA.04/10 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ gÀvÀߪÀé UÀAqÀ ¤AUÀgÁd PÉÆrè 30 ªÀµÀð eÁ// °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á// PÀ£ÀPÀVj ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgï ªÀÄÈvÀ ¤AUÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÉÆrè ªÀAiÀÄ-33 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G; qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ¸Á// PÀ£ÀPÀVj EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è mÁæPÀÖgï ¤°è¹ CqÁåqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzsÁåºÀß 2 ¦.JªÀiï.¸ÀĪÀiÁjUÉ KPÁJQ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¸À¯ÁVzÉ. 

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.52/10 PÀ®A.323,325,504,gÉ.«.34 L.¦.¹

UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀvÀå£ÁgÁLt vÀAzÉ PÀȵÀÚ 30 ªÀµÀð eÁw PÀªÀÄä G; ¥ÉAnAUï PÉ®¸À ¸Á// ºÉƸÀCAiÉÆÃzsÀå ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ [1] ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt [2] ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 35 ªÀµÀð ¸Á// ºÉƸÀCAiÉÆÃzsÀå EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¦vÁæfvÀ D¹ÛAiÀÄ ºÀAaPÉAiÀÄ «ZÁgÀzÀ°è dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aPÉvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ CzÉ. 

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA.44/10 PÀ®A323,504,326,506, gÉ.«.34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Ánî 50 ªÀµÀð ªÀiÁf¸ÉʤPÀ ¸Á.. ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀÄvÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÉÆãÀ£À°è DgÉÆæ UÀ«¹zÀÝ¥Àà ¤£Éß C£ÁªÀ±ÀåªÁV ªÀiÁvÀ£Ár vÉÆAzÀgÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EzÉ. «µÀAiÀĪÁV §¸ÀªÀgÁd EªÀgÉÆA¢UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rzÁrwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ CªÀÄgÀ£ÁxÀ E§âgÀÆ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ E§âgÀÆ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ DgÉÆæ UÀ«¹zÀÝ¥Àà M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉÊ£À¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.

Sunday, February 21, 2010

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.43/10 PÀ®A 87 Pɦ DåPïÖ:

¢£ÁAPÀ 20/02/10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:50 UÀAmÉUÉ ²æà RªÁ¸ï ¸ÀĨsÁ£ï ¸ÁºÉç, ¦.L. r.¹.L.© WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ºÁUÀÆ E¹àÃmï zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ E¹àÃmï zÁ½ ºÀt 7025=00 gÀÆ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ PÀ¯Á®§Ar ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÁzÀ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JAzÀÄ E¹àÃmï DlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ gÉÃqï ªÀiÁr DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/10 PÀ®A 143, 147, 341, 323, 324, 355, 354, 504,

506 ¸À»vÀ 149 L¦¹.

¢£ÁAPÀ. 16-02-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ºÀÄ°UÉêÀÄä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÉãÀÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁwæ ªÉÃ¼É ªÀÄÄzÉãÀÆgÀ¢AzÀ MAzÀÄ lA. lA. UÁr ¨ÁrUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀÝ®UÀÄA¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA/ wªÀÄätÚ ªÀqÀØgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ ¸Á. ªÀÄÄzÀÝ®UÀÄA¢ J®ègÀÆ PÀÆr lA. lA. UÁr ZÁ®PÀ¤UÉ PÀ®Äè MUÉzÀÄ Nr¹zÀÄÝ C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr, dA¥ÀgÀ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPɬÄAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.51/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:- 20-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà SÁfÃA ¥ÁµÁ vÀAzÉ U˸ªÉÄÊ£ÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀĸÀÄì 39 ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄĹèA G: J¯ÉQæöÖ¶AiÀÄ£ïPÉ®¸À ¸Á: ¥ÉÆÃvÀ£Á¼À vÁ: ªÀiÁ¤é EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "£ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ £ÀÆgÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ U˸ÀÀªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï 42 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ²gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ zÁ®¸Á§£À ¯Áj £ÀA: PÉJ-36/770 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 20-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä CuÁÚ£ÁzÀ £ÀÆgÀ¥ÁµÁ EªÀ£ÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ zÁªÀÅzÀ¸Á§ ºÁUÀÆ ¯Áj QèãÀgï ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¯Áj vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ ¥sÁªÀÄ JuÉÚ ¨ÁPÀì vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÉÝêÀÅ. C°è ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 19-02-10 gÀAzÀÄ CPÀëAiÀÄ ¥ÀÄqÀì ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ¤AzÀ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÀqÀ¸ÀÄwÛzÉÝãÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-02-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉZï.Dgï.f. £ÀUÀgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ JzÀÄjUÉ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ ¸ÉÊqÀ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃV ¨Áå¯É£Àì vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¯Áj £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ JqÀ ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. QèãÀgÀ£À vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV wêÀæ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀiÁ°¤PÀ£ÁzÀ zÁªÀ®¸Á§ EªÀjUÉ §®UÉÊ ªÀÄÄjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ AiÀiÁgÉÆà 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄä£ÀÄß D ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQ UÀAUÁªÀw aäªÁ®gÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¥ÉÆÃvÀ£Á¼À¢AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ aäªÁ®gÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ £À£Àß CtÚ¤UÉ ºÁUÀÆ ¯Áj ªÀiÁ°PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgÀUÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀgÀÄ C¥sÀWÁvÀzÀ UÁ§j¬ÄAzÀ E£ÀÆß ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ £Á£ÀÄ FUÀ C¥sÀWÁvÀ £ÀqÉzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃr ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Friday, February 19, 2010

1] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506

¸À»vÀ 149 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:18-02-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ UÀºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À. 2] gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£À J®ègÀÆ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀÄ F »A¢£À zÉéñÀ¢AzÀ ¦ügÁå¢ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÉƸÀUÉÃj ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð G: ªÉÄùÛç PÉ®¸À eÁ: ªÁ°äÃQ ¸Á: J£ï dgÀPÀÄAn vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ J®ègÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

Thursday, February 18, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1]UÀAUÁªÀw ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/10 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹, & 187 LJªÀiï« DåPïÖ

¢£ÁAPÀ:- 17-02-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-4079 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ªÁ¥À¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ï zÁn ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀtªÁ¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è 3 d£ÀgÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝà MªÉÄä¯Éà lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ, vÀÄnUÉ, JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ¤UÉ JqÀUÁ®, §®UÁ°UÉ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, vÀÄnUÉ M¼À¥ÉmÁÖzÀªÀÅ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è EzÀݪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr «ZÁj¸À®Ä (1) «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà, 20 ªÀµÀð, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, (2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, 20 ªÀµÀð ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á FvÀ¤UÉ ªÀÄÆPÀ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ DUÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¥Áå±À£ï PÀA¥À¤ EzÀÄÝ, CzÀPÉÌ £ÀA§gï EgÀ°¯Áè. ¸ÀzÀj ªÀåQÛ AiÀiÁgÀÄ CAvÁ UÉÆvÁÛUÀ°¯Áè. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/10 PÀ®A : 279 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ : 17.02.2010 gÀAzÀÄ 5.30 ¦.JªÀiï,PÉÌ ¦.L.£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ £ÀUÀgÀzÀ°è UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ : 17.02.2010 gÀ 5.00 ¦.JªÀiï,PÉÌ J£ï.ºÉZï.63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É oÁuɬÄAzÀ 2 Q.«ÄÃ. ¥ÀƪÀðPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA : JªÀiï.ºÉZï.23/3217 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: vÉVΣÀPÉÃj PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°ègÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ E£ÀÆß ªÉÃUÀªÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ C¢gÀ£ÀÄß KjPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/10 PÀ®A : 279, 337 L.¦.¹. gÉ/«. 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 17.02.2010 gÀAzÀÄ 9.30 ¦.JªÀiï,PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀįÉèñÀégÀ gÁªï 56 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä ¸Á: ¤¯ÉÆÃUÀ¯ïè PÁåA¥ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè ºÁ.ªÀ. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 17.02.2010 gÀ 6.40 ¦.JªÀiï,PÉÌ ºÀ¼É f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛ oÁuɬÄAzÀ 1 1/2 Q.«Äà ¥ÀƪÀðPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §eÁeï PÁå°§gï ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.37/PÉ.2862 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉ.J.37/Dgï.1567 (¸ÀzsÀå DgÉÆævÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢®è) £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UárUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ eÉÆÃ¹ß EªÀ¼À §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ.

107 ¹Dg惡 ¥ÀæPÀgÀt

4]UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.48/2010 PÀ®A 107 ¹Dg惡

oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ ºÉƸÀPÉÃgÁ 'J' PÁåA¥ï£À°è ¸ÀªÉð £ÀA:zÀ 158 gÀ°è MAzÀ£ÉAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ C. £ÀA: 1 jAzÀ 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÉÆÃqÁ£ïUÀ¼ÀÄ PÀnÖ¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÉÆÃqÁ£ïUÀ¼À »A¨sÁUÀzÀ°è JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀtÚ PÉgÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV eÉ.¹.©. UÀ½AzÀ vÉUÀΣÀÄß PÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj UÉÆÃqÁ£ïUÀ¼ÀÄ ©Ã¼ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ MAzÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, F «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr UÉÆÃqÁ£ïUÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ°è vÉUÀÄÎ PÀrAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀÜVvÀUÉƽ¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ HgÀ ¥ÀæªÀÄÄRgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä UÉÆÃqÁ£ï ¥ÀPÀÌ PÉgÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀĨÁgÀzÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä 12 Cr ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýPÉÆArzÀÄÝ, F PÀgÁgÀÄUÀ½UÉ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ M¦àPÉÆAqÀgÀÄ. CªÀjUÉ F «µÀAiÀĪÁV ¥ÀÄ£À: AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ vÀPÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ DUÀzÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁåA¥ï£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆPÀÛ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤Ãr PÀ¼ÀÄ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ FUÀ ¥ÀÄ£À: JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ vÁªÀÅ M¦àPÉÆAqÀAvÉ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ¥ÀÄ£À: M§âjUÉƧâgÀÄ EzÉà «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÁægÀA©ü¹gÀÄvÀÛgÉ. EAzÀÄ ¢:- 17-02-2010 gÀAzÀÄ ºÉƸÀPÉÃgÁ 'J' PÁåA¥ïUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¸ÁܤPÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀ ªÉÄÃ¯É zÉéõÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ, PÁåA¥ï£À°è vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¨ÉA§®PÁÌV UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯ÁèzÀgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉà M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, EzÀjAzÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀjAzÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ AiÉÆÃUÀå ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ Cwà CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÁܤPÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2010 PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ PÀÆqÀ¯Éà JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀjAzÀ AiÉÆÃUÀå ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁ£É J¥sï.J. £ÀA: 01/2010 PÀ®A : DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ

¢£ÁAPÀ : 17.02.2010 gÀAzÀÄ 1.30 ¦.JªÀiï,PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀÄzÀgï gÁªÀiï vÀAzÉ PÀÄPÀÌgÁd ¥Ánïï 25 ªÀµÀð eÁ: ZËzsÀj G: ªÉÄÃtzÀ §wÛ ªÁå¥Áj ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 16.02.2010 gÀAzÀÄ 2.00 ¦.JªÀiï,PÉÌ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ Nd£À½î gÉÆÃqÀ oÁuɬÄAzÀ 4. 1/2 Q.«Äà GvÀÛgÀPÉÌ ªÉÄÃtzÀ §wÛUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ zÁgÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ªÉÄÃtªÀ£ÀÄß PÁ¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ gÀÆ«Ä£À vÀÄA§ ºÀgÀr C.Q. 10 ®PÀë ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Wednesday, February 17, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/10 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:. ¸À»vÀ 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ: 16-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CA§gÉñÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ºÀUÀ®zÁ¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 43 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 16-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw VjdªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå £À£Àß »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ eÉ-1509 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÉݪÀÅ. UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ©ÃUÀgÀ HgÁzÀ ºÀĽ̺Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ºÉÆgÀmɪÀÅ. UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ°è DAd£ÉÃAiÀÄ ªÀÄÆwð zÁn ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä »AzÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁAmÁA UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà MªÉÄä¯Éà £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À »A¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8:00 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JqÀ ªÀÄ®QUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. £À£Àß ºÉAqÀw VjdªÀÄä½UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀ ¨sÁUÀzÀ°è J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ ¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÀÄ®QUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. C¥ÀWÁvÀ GAlÄ ªÀiÁrzÀ mÁAmÁA ªÁºÀ£À £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-36/ 7802 CAvÁ EzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀªÁzÀ PÀÆqÀ¯Éà ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ¹.©. a¤ªÁ® D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, PÁgÀt C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ.." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2010 PÀ®A
279, 337, 338 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ
Cr zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

 

Tuesday, February 16, 2010


 

16-02-2010


 

107 ¹Dg惡 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.20/10 PÀ®A. 107 ¹Dg惡

š®±î®¾¯Š®± 10 î®Ç®Áv0u® ª0S®w®…0m S¯äî®±u®ªå §° ¹wµ°ý®æŠ® uµ°î®š¯Úw®u® y®½b¯‹Nµ ïÇ®‡®±u® …SµÌî¯vS®¡¯u® 1] Š¯î®±oØ q®0uµ S®±Š®w¯s®y®Þ y®½b¯Š® 2] î®±±q®Ùî®±â S®0l® S®±Š®w¯s® y®½b¯Š® 3] î®±±u®N®y®Þ q®0uµ Š¯î®±oØ y®½b¯Š® H©åŠ®² š¯: ª0S®w®…0m œ¯S®² y®ärî¯vS®¡¯u® 1] S®0S®²"¯‰± S®0l® HX®ÏŠ®š¯æï± î®¾¹wµ°ý®æŠ®î®±j® ®±; 50 î®Ç®Á b¯r; ïý®æN®î®±Á 2] œ®±¢îµ°0u®äš¯æï± q®0uµ HX®ÏŠ®š¯æï± î®‡®±: 30 î®Ç®Á b¯r: ïý®æN®î®±Á
C…àŠ®² š¯: ª0S®w®…0m Cu®±Û î¯vS®¡®± î®±q®±Ù y®ärî¯vS®¡®± š®u®Š® uµ°î®š¯Úw®u® y®½b¯‹Nµ ïÇ®‡®±u® …SµÌ q®0gµ q®N®Š¯Š®± w®lµvu®±Û w¯ã‡®¾¯‡®±u®ªå î¯ãcã w®lµvu®±Û CŠ®±q®Ùuµ. y®ärî¯vS®¡®± î¯vS®¡® îµ±°Œµ uµæ°Ç® œ®Sµq®w®î®w®±Ý š¯vÚ®±rÙu®±Û î®±±0uµ cS®¡® q®Sµu®± œµ²m…m ¯m Š®N®Ùy¯q®u®0q®œ® Ay®Š¯u® ¯m š¯î®ÁcxN® ý¯0q®q¯ "®0S® E0h± ¯l®±î® š¯u®ãqµS®¡®± Cîµ A0q¯ r¢u®± …0vu®Û‹0u® î®±±0b¯S®äqµ N®±‹q®± y®äN®Š®o u¯Qª›Nµ²0mu®±Û CŠ®±q®Ùuµ.


 

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.21/10 PÀ®A. 107 ¹Dg惡


 š®±î®¾¯Š®±
10 î®Ç®Áv0u® ª0S®w®…0m S¯äî®±u®ªå §° ¹wµ°ý®æŠ® uµ°î®š¯Úw®u® y®½b¯‹Nµ ïÇ®‡®±u® …SµÌ y®ärî¯vS®¡¯u® 1] S®0S®²"¯‰± S®0l® HX®ÏŠ®š¯æï± î®¾¹wµ°ý®æŠ®î®±j® ®±; 50 î®Ç®Á b¯r; ïý®æN®î®±Á 2] œ®±¢îµ°0u®äš¯æï± q®0uµ HX®ÏŠ®š¯æï± î®‡®±: 30 î®Ç®Á b¯r: ïý®æN®î®±Á
C…àŠ®² š¯: ª0S®w®…0m î¯vS®¡¯u®
1] Š¯î®±oØ q®0uµ S®±Š®w¯s®y®Þ y®½b¯Š® 2] î®±±q®Ùî®±â S®0l® S®±Š®w¯s® y®½b¯Š® 3] î®±±u®N®y®Þ q®0uµ Š¯î®±oØ y®½b¯Š® H©åŠ®² š¯: ª0S®w®…0m Cu®±Û y®ärî¯vS®¡®± î®±q®±Ù î¯vS®¡®± š®u®Š® uµ°î®š¯Úw®u® y®½b¯‹Nµ ïÇ®‡®±u® …SµÌ q®0gµ q®N®Š¯Š®± w®lµvu®±Û Cu®± w¯ã‡®¾¯‡®±u®ªå î¯ãcã w®lµvu®±Û CŠ®±q®Ùuµ. î¯vS®¡®± y®ärî¯vS®¡® îµ±°Œµ uµæ°Ç® œ®Sµq®w®î®w®±Ý š¯vÚ®±rÙu®±Û î®±±0uµ cS®¡® q®Sµu®± œµ²m…m ¯m Š®N®Ùy¯q®u®0q®œ® Ay®Š¯u® ¯m š¯î®ÁcxN® ý¯0q®q¯ "®0S® E0h± ¯l®±î® š¯u®ãqµS®¡®± Cîµ A0q¯ r¢u®± …0vu®Û‹0u® î®±±0b¯S®äqµ N®±‹q®± y®äN®Š®o u¯Qª›Nµ²0mu®±Û CŠ®±q®Ùuµ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/10 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 31-01-10 gÀAzÀÄ 12-20 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ «ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÁAvÀAiÀÄå ºÀAa£Á¼ÀªÀÄoÀ ¸Á: qÀA§¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï JA.¹ ªÉÄÃ¯É J£À.ºÉZï- 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÄ°V ºÀwÛgÀ ºÉƸÀ¥ÉÃn PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÉÎ »A¢¤AzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J-37-6408 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ n¥ÀàgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ »AzÉ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃV MªÉÄä¯É JqÀPÉÌ wgÀÄ«PÉÆArzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ JA.¹ UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ JqÀUÁ°UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/10 PÀ®A. 376 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 30-01-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¦üAiÀiÁ𢠫zÁå²æà UÀAqÀ gÀ«PÁAvÀ ¸Á: qÀA§¼À EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä ªÀAiÀÄ: 11 ªÀµÀð, EªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ªÉÄt¹£À PÁ¬Ä ºÀjAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ, UÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è vÀ£Àß ¥ÁrUÉ vÁ£ÀÄ CqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀA¢ AiÀÄ®è¥Àà, UÁAf ¸Á: ºÀAzÁæ¼À EªÀ£ÀÄ UÀAUÀªÀÄä¼À£ÀÄß Dl Cr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ gÀ«Ä¹, vÀ£Àß eÉÆüÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ®V¹, ®AUÀªÀ£ÀÄß ªÉÄîPÉÌ JwÛ, ZÀrØAiÀÄ£ÀÄß ¸Àj¹, CªÀ¼À ªÀĪÀiÁðAUÀPÉÌ PÉʬÄAzÀ wQÌ, d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. «ÃgÀtÚ JA.ºÀ½î ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/10 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 31/01/2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1730 UÀAmÉUÉ ²æÃ. £ÁUÀgÁ JA. PÀªÀiÁägÀ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¨Áwä C£ÀéAiÀÄ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄ¢AzÁ ªÀPÀÌAzÀÄUÀð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CZÀ£ÀÆgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ. ¸ÀzÀgÀ zÁ½ÃAiÀÄ PÁ®PÉÌ DgÉÆæ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁUÀÄAqÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß LzÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj ¹PÀÌ DgÉÆævÀgÀ gÀªÀgÀgÉ®ègÀ£ÀÄß CAUÀ drÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ: 1,750=00 zÉÆgÉwzÀÄÝ ºÁUÀÆ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¸Éàl dÆeÁlPÉÌ ºÁ¹zÀ MAzÀÄ mÁªÉ®£ÀÄß d¥ÀÅöÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/10 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31-01-2010 gÀAzÀÄ ²æà Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 38, 61, 40, 100, 117, 325, 378, 190 ªÀÄvÀÄÛ J¦¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ªÀÄÄvÀÄðeÁ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï ¸Á: UÀAUÁªÀw (2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è ºÉÆgÀlÄ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀĹâ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀ£ÀÄß »r¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 8,500-00 UÀ¼ÀÄ, 3 ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉmïUÀ¼ÀÄ, 5 ªÁZïUÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §gÀPÁ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ.

  

Saturday, February 6, 2010

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèöAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2010 PÀ®A 366, 109, 504 gÉ.«. 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 05-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà Dgï. ¸ÀħæªÀÄtå ±ÀªÀÄð vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½PÀȵÀÚ ±Á¹Ûç, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät G: ²æà gÁªÀÄ zÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ CZÀðPÀ ¸Á: UÀÆV§Ar PÁåA¥ï ºÁ°ªÀ¹Û: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £Á£ÀÄ UÀÆV§Ar PÁåA¥ï£À°è ²æÃgÁªÀÄ zÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ CZÀðPÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÉÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ:- 29 ªÀÄvÀÄÛ 30-06-2009 gÀ gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è £À£Àß ºÉAqÀw UÁAiÀÄwæ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀð« ªÀAiÀĸÀÄì 8 wAUÀ¼ÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉÝ£ÀÄ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw, ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: UÀÆV §Ar FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¤ªÀÄä ºÉAqÀw UÁAiÀÄwæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß (1) dªÁé¢ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀvÀßA ¸Á: UÀÆV§Ar PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ ¢:-30-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 04:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ 1512 £ÉÃzÀÝgÀ°è C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ PÀuÁÚgÉ PÀArgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ UÀÆV§Ar PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃV dªÁé¢ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ (2) dªÁé¢ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀvÀßA ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, PÁ¥ÀÄ®Ä (3) dªÁé¢ ¸ÀÆAiÀÄðªÀw UÀAqÀ ªÉAPÀlgÀvÀßA, 55 ªÀµÀð, (4) ¨Á©Ó ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð ¸Á: ©zÀgÀ½î vÁ: ªÀÄÄAqÀgÀV EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ MªÉÄä¯Éà dUÀ¼ÀPÉÌ §AzÀÄ " ¤£Àß ºÉAqÀw, ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt£ÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä £ÁªÉà PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤ÃrzÉÝêÉ, ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ±ÀAoÁ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃ, ªÀiÁrPÉÆà ºÉÆÃUÀÄ" CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. PÁgÀt £À£Àß ºÉAqÀw, ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀ ªÉÄîÌAqÀ 4 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 34/2010 PÀ®A 380 L.¦.¹.

ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀjAzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2010 PÀ®A 380 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄPÀÛ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀUÀðªÁV §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢:- 12-01-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà UÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀÄå, 55 ªÀµÀð, dAUÀªÀÄgÀÄ G: ¥ÀÆeÁj ¸Á: ¯ÉÆÃlUÉÃj ºÁ°ªÀ¹Û: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2010 PÀ®A 41(r) gÉ.«. 102 ¹Dgï.¦.¹. gÀ°è DgÉÆæ ²ªÀAiÀÄå EªÀ¤AzÀ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ CªÀÅUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ CAvÁ UÀÄgÀÄw¹ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, ²ªÀAiÀÄå vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀÄå ¸Á: ¯ÉÆÃlUÉÃj vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, ºÀtªÁ¼ÀPÉÌ §AzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ:-19-12-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 jAzÀ 4 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ, vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¸ÀºÀ ²ªÀAiÀÄå£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ PÀ¥ÁlzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀtÚ PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ, 2 dÄ«ÄÌ CAzÁdÄ 2 UÁæA.£ÀzÀÄ, 2 ¨ÉAqÉÆÃ¯É CAzÁdÄzÀ MAzÀƪÀgÉ UÁæA.£ÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ£É " CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2010 PÀ®A 380 L.¦.¹. Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj WÀl£É ºÀtªÁ¼ÀzÀ°è dgÀÄVzÀÝjAzÀ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀUÀðªÁV §A¢zÀÄÝ D ¥ÀæPÁgÀ EAzÀÄ ¢:- 05-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2010 PÀ®A 380 L.¦.¹.
Dr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 36/2010 PÀ®A 498(J), 504 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 05-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ªÀÄÄvÀÄðeÁ ©Ã UÀAqÀ ¦. ºÀĸÉãï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: ªÉÄ£ÀUÉ®¸À ¸Á: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¦. ºÀĸÉãï¸Á§ vÀAzÉ CPÀâgï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA ¸Á: gËqÀÆgÀÄ vÁ: DzÀƤ f¯Éè: PÀ£ÀÆð¯ï (J.¦) FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥Àæw¤vÀå PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ªÀiÁ§Ä¸Á§¤UÉ w½¸À®Ä DªÀgÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÉüÀzÉà £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ «£Á: PÁgÀt QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. EAzÀÄ ¢:- 05-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÉÆAzÀgÉ PÉÆnÖzÀÄÝ, PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ ¸ÀzÀj £À£Àß UÀAqÀ ¦. ºÀĸÉãï¸Á§£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2010 PÀ®A 498(J), 504 L.¦.¹.
Dr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2010 PÀ®A 279. 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 05-02-10 gÀAzÀÄ 01-30 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ mÁmÁJ¹E ªÁ£À £ÀA§gÀ PÉ.J-35/J-628 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁmÁJ¹E ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ AiÀÄ®è¥Àà¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è JqÀPÁ°UÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ.CzÉ.

Friday, February 5, 2010

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèöAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢:- 04-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄÄvÁå®gÁªï vÀAzÉ gÀAUÁgÁªï £ÉPÉÌAn, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 1 £Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £ÁªÀÅ 3 d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ EzÀÄÝ, QjAiÀĪÀ£ÁzÀ J£ï. ¥Àæ¸ÁzÀ ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ UÀÄwÛUÉÃzÁgÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁå£ÉÃdgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢:- 04-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀªÀÄä J£ï. ¥Àæ¸ÁzÀ FvÀ£ÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-03/ «-2713 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è JzÀÄgÀÄUÀqÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ºÉƸÀ ºÉÆÃAqÁ DåQÖÃªï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄAzÉñÀégÀ gÁªï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ £À£Àß vÀªÀÄä ¥Àæ¸ÁzÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¥Àæ¸ÁzÀ FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ UÁAiÀĪÁV DvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÉÆÃAqÁ DåQÖªï ZÁ®PÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ FvÀ¤ ¸ÀºÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£À°è EzÀÝ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà 35 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ¸ÀºÀ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV, JzÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ, §®UÉÊUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀÄ w½zÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV ±ÀªÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©qÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®èªÉAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÀªÁUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. " CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹. Cr zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2]UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 02/2010, PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

§AzsÀ£ÀzÀ°èzÀÝ AiÀÄÄ.n.¦. ¸ÀA. 8774 £ÉÃzÀÝgÀ SÉÊ¢ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà 42 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ UÀAUÁªÀw EvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-02-2010 gÀAzÀÄ 06-00 UÀAmÉVAvÀ ªÀÄÄAa£À CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆoÀr ¸ÀA. 04 gÀ ¥Á¬ÄSÁ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ®ÄAV¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÁÝV ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 02/10, PÀ®A. 176(1)(J) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

3] ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ. ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2010 PÀ®A 309 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:- 03-02-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 04-02-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06-00 J.JA ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ PÁgÀtPÉÌ ¸ÁAiÀÄ ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÀÄjºÀnÖ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀPÁgÀPÀ QæëģÁµÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÁ£É CAvÁ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


  

Thursday, February 4, 2010

Koppal District Crimes


 

1] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2010 PÀ®A 279 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 03-02-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ G¼ÀPÀ¥Àà ©¸À£À½î EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄAd¥Àà £ÁUÀgÀ½î EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §A¢zÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¼ÀªÀAr L.©. ºÀwÛgÀè gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è E½¹ ªÀÄAd¥ÀàÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀnÖzÀÝ£ÀÄ. CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ »gÉà ¹AzÉÆÃV PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd PÀgÀÆ° EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-25/AiÀÄÄ-7421 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ZÁ®PÀjUÉ vÀÄnUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 30/2010 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢:- 03-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ¨ÁåAPï£À ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ½UÉ ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) SÁ¹ÃA¸Á§ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 58 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²°¸À¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 645-00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 29/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:-03-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ
zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: «±ÀéPÀªÀÄð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢:- 03-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÁ¬Ä ¹gÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ UÀAUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 58 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀÄ EªÀ¼ÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¸À®Ä §AzÁUÀ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ¼À »AzÀÄUÀqÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¥ÁåµÀ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå-6415 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÉêÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃt FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ §® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ, JqÀUÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ¹.©. a¤ªÁ®gï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw UÀÄ£Éß £ÀA 07/2010, PÀ®A:279 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 03-02-2010 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄgÀhÄQ PÁgï £ÀA. PÉJ-PÉJ-37/JªÀiï-2410 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ PÀ®ÄÎr PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ vÀ£Àß PÀæµÀgï £ÀA. PÉJ-37/JªÀiï-2747 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁ£ïð ºÁPÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ »A¢£À §® ¨sÁUÀ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À JqÀ ¨sÁUÀªÀÅ ¸ÀºÀB dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä¥Àr¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

Tuesday, February 2, 2010

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèöAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw. UÀÄ£Éß £ÀA 06/2010, PÀ®A:279,337,338 L¦¹. & 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 19-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CvÉÛAiÀiÁzÀ CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà JzÀÝ®zÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á|| ªÀqÀØgÀºÀnÖ, vÁ|| UÀAUÁªÀw EªÀ¼ÀÄ ªÀqÀØgÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÁUÀgÀ aPÀ£ï ¸ÉAlgÀ PÀqɬÄAzÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄvÁÛ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ gÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉJ-16/7634 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀÄgÀªÀÄä½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ »A¢£À JqÀUÁ°AiÀÄÄ CªÀ¼À §®UÀqÉAiÀÄ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ CªÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÁÝUÀ CªÀ¼À §® ¥ÁzÀªÀÅ dfÓzÀAvÁV ªÉÄð£À ZÀªÀÄðªÀÅ QwÛ ºÉÆÃV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉÃ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §® §ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄÄ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß E¯Áeï ªÀiÁr¹ £ÀAvÀgÀ ºÀt vÀgÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, F ªÀgÉUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁj¬ÄzÁÝ£É. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2010, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹. ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä¥Àr¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2010 PÀ®A 78(3) Pɦ PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 01-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß, DgÉÆævÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " EAzÀÄ ¢:- 01-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ¸Á¬Ä¨Á§ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ (1) ²æêÀÄw ¸ÀgÉÆÃd UÀAqÀ ªÉAPÀlgÀªÀÄt, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: PÁ¥ÀÄ®Ä G: ºÉÆÃl¯ï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¼À ºÀwÛgÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,140-00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ, CªÀ½UÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛà CAvÁ «ZÁj¸À®Ä ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄlPÁ KeÉAmï¼ÁzÀ (2) ¥ÀĵÁàªÀw UÀAqÀ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt, PÁ¥ÀÄ®Ä, 38 ªÀµÀð, ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀ½UÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀĵÁàªÀw ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ §ÄQÌAiÀiÁzÀ (3) §¸ÀªÀgÁd ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ gÁwæ 7:00 UÀAmɬÄAzÀ 8:00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀ𻹠£ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥À¸ï §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ " CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2010 PÀ®A 78(3) PÀ.¥ÉÆÃ. PÁAiÉÄÝ Dr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Monday, February 1, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/10 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 31-01-10 gÀAzÀÄ 12-20 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ «ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÁAvÀAiÀÄå ºÀAa£Á¼ÀªÀÄoÀ ¸Á: qÀA§¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï JA.¹ ªÉÄÃ¯É J£À.ºÉZï- 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÄ°V ºÀwÛgÀ ºÉƸÀ¥ÉÃn PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÉÎ »A¢¤AzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J-37-6408 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ n¥ÀàgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ »AzÉ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃV MªÉÄä¯É JqÀPÉÌ wgÀÄ«PÉÆArzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ JA.¹ UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ JqÀUÁ°UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/10 PÀ®A. 376 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 30-01-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¦üAiÀiÁ𢠫zÁå²æà UÀAqÀ gÀ«PÁAvÀ ¸Á: qÀA§¼À EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä ªÀAiÀÄ: 11 ªÀµÀð, EªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ªÉÄt¹£À PÁ¬Ä ºÀjAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ, UÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è vÀ£Àß ¥ÁrUÉ vÁ£ÀÄ CqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀA¢ AiÀÄ®è¥Àà, UÁAf ¸Á: ºÀAzÁæ¼À EªÀ£ÀÄ UÀAUÀªÀÄä¼À£ÀÄß Dl Cr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ gÀ«Ä¹, vÀ£Àß eÉÆüÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ®V¹, ®AUÀªÀ£ÀÄß ªÉÄîPÉÌ JwÛ, ZÀrØAiÀÄ£ÀÄß ¸Àj¹, CªÀ¼À ªÀĪÀiÁðAUÀPÉÌ PÉʬÄAzÀ wQÌ, d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. «ÃgÀtÚ JA.ºÀ½î ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/10 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 31/01/2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1730 UÀAmÉUÉ ²æÃ. £ÁUÀgÁ JA. PÀªÀiÁägÀ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¨Áwä C£ÀéAiÀÄ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄ¢AzÁ ªÀPÀÌAzÀÄUÀð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CZÀ£ÀÆgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ. ¸ÀzÀgÀ zÁ½ÃAiÀÄ PÁ®PÉÌ DgÉÆæ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁUÀÄAqÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß LzÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj ¹PÀÌ DgÉÆævÀgÀ gÀªÀgÀgÉ®ègÀ£ÀÄß CAUÀ drÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ: 1,750=00 zÉÆgÉwzÀÄÝ ºÁUÀÆ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¸Éàl dÆeÁlPÉÌ ºÁ¹zÀ MAzÀÄ mÁªÉ®£ÀÄß d¥ÀÅöÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/10 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31-01-2010 gÀAzÀÄ ²æà Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 38, 61, 40, 100, 117, 325, 378, 190 ªÀÄvÀÄÛ J¦¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ªÀÄÄvÀÄðeÁ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï ¸Á: UÀAUÁªÀw (2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è ºÉÆgÀlÄ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀĹâ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀ£ÀÄß »r¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 8,500-00 UÀ¼ÀÄ, 3 ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉmïUÀ¼ÀÄ, 5 ªÁZïUÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §gÀPÁ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ.

  


 

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008