Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, February 26, 2010

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.08/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 23-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ w¥ÉàøÁé«Ä vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¥ÉÊ®ªÁ£À ¸Á. ZÀ½îPÉÃj ¸ÁߣÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÉë zÀ±Àð£À ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ ¸ÁߣÀPÉÌ E½zÁUÀ PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ PÉÆaѺÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ. 25-02-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À zÉúÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉZï. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.28/10 PÀ®A 87 Pɦ DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 25-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-15 UÀAmÉUÉ H¼É£ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï£À °AUÀgÁd¥Àà£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ °AUÀgÁd¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ gÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà UÀÄAr£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: H¼ÉãÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæ ºÁUÀÆ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.15,775/- UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.29/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 25-02-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ, G: PÀÆ°, ¸Á: F°UÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7-8 d£ÀgÀÄ F½UÀ£ÀÆgÀÄ PÁåA¥ïUÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV, ªÁ¥À¸ï F½UÀ£ÀÆjUÉ mÁmÁ J.¹. ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-37/8050 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀĪÁUÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ¹zÀÝ¥Àà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹, ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÉ 7-8 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨Áj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

Monday, February 22, 2010

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèöAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA.04/10 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ gÀvÀߪÀé UÀAqÀ ¤AUÀgÁd PÉÆrè 30 ªÀµÀð eÁ// °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á// PÀ£ÀPÀVj ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgï ªÀÄÈvÀ ¤AUÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÉÆrè ªÀAiÀÄ-33 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G; qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ¸Á// PÀ£ÀPÀVj EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è mÁæPÀÖgï ¤°è¹ CqÁåqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzsÁåºÀß 2 ¦.JªÀiï.¸ÀĪÀiÁjUÉ KPÁJQ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¸À¯ÁVzÉ. 

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.52/10 PÀ®A.323,325,504,gÉ.«.34 L.¦.¹

UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀvÀå£ÁgÁLt vÀAzÉ PÀȵÀÚ 30 ªÀµÀð eÁw PÀªÀÄä G; ¥ÉAnAUï PÉ®¸À ¸Á// ºÉƸÀCAiÉÆÃzsÀå ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ [1] ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt [2] ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 35 ªÀµÀð ¸Á// ºÉƸÀCAiÉÆÃzsÀå EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¦vÁæfvÀ D¹ÛAiÀÄ ºÀAaPÉAiÀÄ «ZÁgÀzÀ°è dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aPÉvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ CzÉ. 

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA.44/10 PÀ®A323,504,326,506, gÉ.«.34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Ánî 50 ªÀµÀð ªÀiÁf¸ÉʤPÀ ¸Á.. ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀÄvÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÉÆãÀ£À°è DgÉÆæ UÀ«¹zÀÝ¥Àà ¤£Éß C£ÁªÀ±ÀåªÁV ªÀiÁvÀ£Ár vÉÆAzÀgÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EzÉ. «µÀAiÀĪÁV §¸ÀªÀgÁd EªÀgÉÆA¢UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rzÁrwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ CªÀÄgÀ£ÁxÀ E§âgÀÆ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ E§âgÀÆ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ DgÉÆæ UÀ«¹zÀÝ¥Àà M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉÊ£À¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.

Sunday, February 21, 2010

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.43/10 PÀ®A 87 Pɦ DåPïÖ:

¢£ÁAPÀ 20/02/10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:50 UÀAmÉUÉ ²æà RªÁ¸ï ¸ÀĨsÁ£ï ¸ÁºÉç, ¦.L. r.¹.L.© WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ºÁUÀÆ E¹àÃmï zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ E¹àÃmï zÁ½ ºÀt 7025=00 gÀÆ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ PÀ¯Á®§Ar ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÁzÀ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JAzÀÄ E¹àÃmï DlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ gÉÃqï ªÀiÁr DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/10 PÀ®A 143, 147, 341, 323, 324, 355, 354, 504,

506 ¸À»vÀ 149 L¦¹.

¢£ÁAPÀ. 16-02-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ºÀÄ°UÉêÀÄä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÉãÀÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁwæ ªÉÃ¼É ªÀÄÄzÉãÀÆgÀ¢AzÀ MAzÀÄ lA. lA. UÁr ¨ÁrUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀÝ®UÀÄA¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA/ wªÀÄätÚ ªÀqÀØgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ ¸Á. ªÀÄÄzÀÝ®UÀÄA¢ J®ègÀÆ PÀÆr lA. lA. UÁr ZÁ®PÀ¤UÉ PÀ®Äè MUÉzÀÄ Nr¹zÀÄÝ C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr, dA¥ÀgÀ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPɬÄAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.51/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:- 20-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà SÁfÃA ¥ÁµÁ vÀAzÉ U˸ªÉÄÊ£ÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀĸÀÄì 39 ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄĹèA G: J¯ÉQæöÖ¶AiÀÄ£ïPÉ®¸À ¸Á: ¥ÉÆÃvÀ£Á¼À vÁ: ªÀiÁ¤é EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "£ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ £ÀÆgÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ U˸ÀÀªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï 42 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ²gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ zÁ®¸Á§£À ¯Áj £ÀA: PÉJ-36/770 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 20-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä CuÁÚ£ÁzÀ £ÀÆgÀ¥ÁµÁ EªÀ£ÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ zÁªÀÅzÀ¸Á§ ºÁUÀÆ ¯Áj QèãÀgï ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¯Áj vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ ¥sÁªÀÄ JuÉÚ ¨ÁPÀì vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÉÝêÀÅ. C°è ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 19-02-10 gÀAzÀÄ CPÀëAiÀÄ ¥ÀÄqÀì ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ¤AzÀ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÀqÀ¸ÀÄwÛzÉÝãÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-02-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉZï.Dgï.f. £ÀUÀgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ JzÀÄjUÉ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ ¸ÉÊqÀ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃV ¨Áå¯É£Àì vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¯Áj £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ JqÀ ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. QèãÀgÀ£À vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV wêÀæ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀiÁ°¤PÀ£ÁzÀ zÁªÀ®¸Á§ EªÀjUÉ §®UÉÊ ªÀÄÄjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ AiÀiÁgÉÆà 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄä£ÀÄß D ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQ UÀAUÁªÀw aäªÁ®gÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¥ÉÆÃvÀ£Á¼À¢AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ aäªÁ®gÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ £À£Àß CtÚ¤UÉ ºÁUÀÆ ¯Áj ªÀiÁ°PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgÀUÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀgÀÄ C¥sÀWÁvÀzÀ UÁ§j¬ÄAzÀ E£ÀÆß ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ £Á£ÀÄ FUÀ C¥sÀWÁvÀ £ÀqÉzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃr ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Friday, February 19, 2010

1] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506

¸À»vÀ 149 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:18-02-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ UÀºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À. 2] gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£À J®ègÀÆ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀÄ F »A¢£À zÉéñÀ¢AzÀ ¦ügÁå¢ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÉƸÀUÉÃj ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð G: ªÉÄùÛç PÉ®¸À eÁ: ªÁ°äÃQ ¸Á: J£ï dgÀPÀÄAn vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ J®ègÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

Thursday, February 18, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1]UÀAUÁªÀw ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/10 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹, & 187 LJªÀiï« DåPïÖ

¢£ÁAPÀ:- 17-02-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-4079 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ªÁ¥À¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ï zÁn ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀtªÁ¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è 3 d£ÀgÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝà MªÉÄä¯Éà lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ, vÀÄnUÉ, JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ¤UÉ JqÀUÁ®, §®UÁ°UÉ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, vÀÄnUÉ M¼À¥ÉmÁÖzÀªÀÅ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è EzÀݪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr «ZÁj¸À®Ä (1) «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà, 20 ªÀµÀð, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, (2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, 20 ªÀµÀð ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á FvÀ¤UÉ ªÀÄÆPÀ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ DUÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¥Áå±À£ï PÀA¥À¤ EzÀÄÝ, CzÀPÉÌ £ÀA§gï EgÀ°¯Áè. ¸ÀzÀj ªÀåQÛ AiÀiÁgÀÄ CAvÁ UÉÆvÁÛUÀ°¯Áè. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/10 PÀ®A : 279 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ : 17.02.2010 gÀAzÀÄ 5.30 ¦.JªÀiï,PÉÌ ¦.L.£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ £ÀUÀgÀzÀ°è UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ : 17.02.2010 gÀ 5.00 ¦.JªÀiï,PÉÌ J£ï.ºÉZï.63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É oÁuɬÄAzÀ 2 Q.«ÄÃ. ¥ÀƪÀðPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA : JªÀiï.ºÉZï.23/3217 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: vÉVΣÀPÉÃj PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°ègÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ E£ÀÆß ªÉÃUÀªÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ C¢gÀ£ÀÄß KjPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/10 PÀ®A : 279, 337 L.¦.¹. gÉ/«. 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 17.02.2010 gÀAzÀÄ 9.30 ¦.JªÀiï,PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀįÉèñÀégÀ gÁªï 56 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä ¸Á: ¤¯ÉÆÃUÀ¯ïè PÁåA¥ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè ºÁ.ªÀ. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 17.02.2010 gÀ 6.40 ¦.JªÀiï,PÉÌ ºÀ¼É f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛ oÁuɬÄAzÀ 1 1/2 Q.«Äà ¥ÀƪÀðPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §eÁeï PÁå°§gï ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.37/PÉ.2862 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉ.J.37/Dgï.1567 (¸ÀzsÀå DgÉÆævÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢®è) £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UárUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ eÉÆÃ¹ß EªÀ¼À §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ.

107 ¹Dg惡 ¥ÀæPÀgÀt

4]UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.48/2010 PÀ®A 107 ¹Dg惡

oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ ºÉƸÀPÉÃgÁ 'J' PÁåA¥ï£À°è ¸ÀªÉð £ÀA:zÀ 158 gÀ°è MAzÀ£ÉAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ C. £ÀA: 1 jAzÀ 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÉÆÃqÁ£ïUÀ¼ÀÄ PÀnÖ¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÉÆÃqÁ£ïUÀ¼À »A¨sÁUÀzÀ°è JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀtÚ PÉgÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV eÉ.¹.©. UÀ½AzÀ vÉUÀΣÀÄß PÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj UÉÆÃqÁ£ïUÀ¼ÀÄ ©Ã¼ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ MAzÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, F «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr UÉÆÃqÁ£ïUÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ°è vÉUÀÄÎ PÀrAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀÜVvÀUÉƽ¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ HgÀ ¥ÀæªÀÄÄRgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä UÉÆÃqÁ£ï ¥ÀPÀÌ PÉgÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀĨÁgÀzÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä 12 Cr ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉýPÉÆArzÀÄÝ, F PÀgÁgÀÄUÀ½UÉ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ M¦àPÉÆAqÀgÀÄ. CªÀjUÉ F «µÀAiÀĪÁV ¥ÀÄ£À: AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ vÀPÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ DUÀzÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁåA¥ï£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆPÀÛ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤Ãr PÀ¼ÀÄ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ FUÀ ¥ÀÄ£À: JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ vÁªÀÅ M¦àPÉÆAqÀAvÉ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ¥ÀÄ£À: M§âjUÉƧâgÀÄ EzÉà «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÁægÀA©ü¹gÀÄvÀÛgÉ. EAzÀÄ ¢:- 17-02-2010 gÀAzÀÄ ºÉƸÀPÉÃgÁ 'J' PÁåA¥ïUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¸ÁܤPÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀ ªÉÄÃ¯É zÉéõÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ, PÁåA¥ï£À°è vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¨ÉA§®PÁÌV UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯ÁèzÀgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉà M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, EzÀjAzÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀjAzÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ AiÉÆÃUÀå ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ Cwà CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÁܤPÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2010 PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ PÀÆqÀ¯Éà JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀjAzÀ AiÉÆÃUÀå ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁ£É J¥sï.J. £ÀA: 01/2010 PÀ®A : DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ

¢£ÁAPÀ : 17.02.2010 gÀAzÀÄ 1.30 ¦.JªÀiï,PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀÄzÀgï gÁªÀiï vÀAzÉ PÀÄPÀÌgÁd ¥Ánïï 25 ªÀµÀð eÁ: ZËzsÀj G: ªÉÄÃtzÀ §wÛ ªÁå¥Áj ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 16.02.2010 gÀAzÀÄ 2.00 ¦.JªÀiï,PÉÌ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ Nd£À½î gÉÆÃqÀ oÁuɬÄAzÀ 4. 1/2 Q.«Äà GvÀÛgÀPÉÌ ªÉÄÃtzÀ §wÛUÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ zÁgÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ªÉÄÃtªÀ£ÀÄß PÁ¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ gÀÆ«Ä£À vÀÄA§ ºÀgÀr C.Q. 10 ®PÀë ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Wednesday, February 17, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/10 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:. ¸À»vÀ 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ: 16-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CA§gÉñÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ºÀUÀ®zÁ¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 43 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 16-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw VjdªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå £À£Àß »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ eÉ-1509 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÉݪÀÅ. UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ©ÃUÀgÀ HgÁzÀ ºÀĽ̺Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ºÉÆgÀmɪÀÅ. UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ°è DAd£ÉÃAiÀÄ ªÀÄÆwð zÁn ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä »AzÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁAmÁA UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà MªÉÄä¯Éà £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À »A¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8:00 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JqÀ ªÀÄ®QUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. £À£Àß ºÉAqÀw VjdªÀÄä½UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀ ¨sÁUÀzÀ°è J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ ¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÀÄ®QUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. C¥ÀWÁvÀ GAlÄ ªÀiÁrzÀ mÁAmÁA ªÁºÀ£À £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-36/ 7802 CAvÁ EzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀªÁzÀ PÀÆqÀ¯Éà ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ¹.©. a¤ªÁ® D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, PÁgÀt C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ.." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2010 PÀ®A
279, 337, 338 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ
Cr zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

 

Tuesday, February 16, 2010


 

16-02-2010


 

107 ¹Dg惡 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.20/10 PÀ®A. 107 ¹Dg惡

š®±î®¾¯Š®± 10 î®Ç®Áv0u® ª0S®w®…0m S¯äî®±u®ªå §° ¹wµ°ý®æŠ® uµ°î®š¯Úw®u® y®½b¯‹Nµ ïÇ®‡®±u® …SµÌî¯vS®¡¯u® 1] Š¯î®±oØ q®0uµ S®±Š®w¯s®y®Þ y®½b¯Š® 2] î®±±q®Ùî®±â S®0l® S®±Š®w¯s® y®½b¯Š® 3] î®±±u®N®y®Þ q®0uµ Š¯î®±oØ y®½b¯Š® H©åŠ®² š¯: ª0S®w®…0m œ¯S®² y®ärî¯vS®¡¯u® 1] S®0S®²"¯‰± S®0l® HX®ÏŠ®š¯æï± î®¾¹wµ°ý®æŠ®î®±j® ®±; 50 î®Ç®Á b¯r; ïý®æN®î®±Á 2] œ®±¢îµ°0u®äš¯æï± q®0uµ HX®ÏŠ®š¯æï± î®‡®±: 30 î®Ç®Á b¯r: ïý®æN®î®±Á
C…àŠ®² š¯: ª0S®w®…0m Cu®±Û î¯vS®¡®± î®±q®±Ù y®ärî¯vS®¡®± š®u®Š® uµ°î®š¯Úw®u® y®½b¯‹Nµ ïÇ®‡®±u® …SµÌ q®0gµ q®N®Š¯Š®± w®lµvu®±Û w¯ã‡®¾¯‡®±u®ªå î¯ãcã w®lµvu®±Û CŠ®±q®Ùuµ. y®ärî¯vS®¡®± î¯vS®¡® îµ±°Œµ uµæ°Ç® œ®Sµq®w®î®w®±Ý š¯vÚ®±rÙu®±Û î®±±0uµ cS®¡® q®Sµu®± œµ²m…m ¯m Š®N®Ùy¯q®u®0q®œ® Ay®Š¯u® ¯m š¯î®ÁcxN® ý¯0q®q¯ "®0S® E0h± ¯l®±î® š¯u®ãqµS®¡®± Cîµ A0q¯ r¢u®± …0vu®Û‹0u® î®±±0b¯S®äqµ N®±‹q®± y®äN®Š®o u¯Qª›Nµ²0mu®±Û CŠ®±q®Ùuµ.


 

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.21/10 PÀ®A. 107 ¹Dg惡


 š®±î®¾¯Š®±
10 î®Ç®Áv0u® ª0S®w®…0m S¯äî®±u®ªå §° ¹wµ°ý®æŠ® uµ°î®š¯Úw®u® y®½b¯‹Nµ ïÇ®‡®±u® …SµÌ y®ärî¯vS®¡¯u® 1] S®0S®²"¯‰± S®0l® HX®ÏŠ®š¯æï± î®¾¹wµ°ý®æŠ®î®±j® ®±; 50 î®Ç®Á b¯r; ïý®æN®î®±Á 2] œ®±¢îµ°0u®äš¯æï± q®0uµ HX®ÏŠ®š¯æï± î®‡®±: 30 î®Ç®Á b¯r: ïý®æN®î®±Á
C…àŠ®² š¯: ª0S®w®…0m î¯vS®¡¯u®
1] Š¯î®±oØ q®0uµ S®±Š®w¯s®y®Þ y®½b¯Š® 2] î®±±q®Ùî®±â S®0l® S®±Š®w¯s® y®½b¯Š® 3] î®±±u®N®y®Þ q®0uµ Š¯î®±oØ y®½b¯Š® H©åŠ®² š¯: ª0S®w®…0m Cu®±Û y®ärî¯vS®¡®± î®±q®±Ù î¯vS®¡®± š®u®Š® uµ°î®š¯Úw®u® y®½b¯‹Nµ ïÇ®‡®±u® …SµÌ q®0gµ q®N®Š¯Š®± w®lµvu®±Û Cu®± w¯ã‡®¾¯‡®±u®ªå î¯ãcã w®lµvu®±Û CŠ®±q®Ùuµ. î¯vS®¡®± y®ärî¯vS®¡® îµ±°Œµ uµæ°Ç® œ®Sµq®w®î®w®±Ý š¯vÚ®±rÙu®±Û î®±±0uµ cS®¡® q®Sµu®± œµ²m…m ¯m Š®N®Ùy¯q®u®0q®œ® Ay®Š¯u® ¯m š¯î®ÁcxN® ý¯0q®q¯ "®0S® E0h± ¯l®±î® š¯u®ãqµS®¡®± Cîµ A0q¯ r¢u®± …0vu®Û‹0u® î®±±0b¯S®äqµ N®±‹q®± y®äN®Š®o u¯Qª›Nµ²0mu®±Û CŠ®±q®Ùuµ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/10 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 31-01-10 gÀAzÀÄ 12-20 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ «ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÁAvÀAiÀÄå ºÀAa£Á¼ÀªÀÄoÀ ¸Á: qÀA§¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï JA.¹ ªÉÄÃ¯É J£À.ºÉZï- 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÄ°V ºÀwÛgÀ ºÉƸÀ¥ÉÃn PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÉÎ »A¢¤AzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J-37-6408 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ n¥ÀàgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ »AzÉ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃV MªÉÄä¯É JqÀPÉÌ wgÀÄ«PÉÆArzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ JA.¹ UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ JqÀUÁ°UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/10 PÀ®A. 376 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 30-01-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¦üAiÀiÁ𢠫zÁå²æà UÀAqÀ gÀ«PÁAvÀ ¸Á: qÀA§¼À EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä ªÀAiÀÄ: 11 ªÀµÀð, EªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ªÉÄt¹£À PÁ¬Ä ºÀjAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ, UÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è vÀ£Àß ¥ÁrUÉ vÁ£ÀÄ CqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀA¢ AiÀÄ®è¥Àà, UÁAf ¸Á: ºÀAzÁæ¼À EªÀ£ÀÄ UÀAUÀªÀÄä¼À£ÀÄß Dl Cr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ gÀ«Ä¹, vÀ£Àß eÉÆüÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ®V¹, ®AUÀªÀ£ÀÄß ªÉÄîPÉÌ JwÛ, ZÀrØAiÀÄ£ÀÄß ¸Àj¹, CªÀ¼À ªÀĪÀiÁðAUÀPÉÌ PÉʬÄAzÀ wQÌ, d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. «ÃgÀtÚ JA.ºÀ½î ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/10 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 31/01/2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1730 UÀAmÉUÉ ²æÃ. £ÁUÀgÁ JA. PÀªÀiÁägÀ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¨Áwä C£ÀéAiÀÄ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄ¢AzÁ ªÀPÀÌAzÀÄUÀð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CZÀ£ÀÆgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ. ¸ÀzÀgÀ zÁ½ÃAiÀÄ PÁ®PÉÌ DgÉÆæ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁUÀÄAqÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß LzÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj ¹PÀÌ DgÉÆævÀgÀ gÀªÀgÀgÉ®ègÀ£ÀÄß CAUÀ drÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ: 1,750=00 zÉÆgÉwzÀÄÝ ºÁUÀÆ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¸Éàl dÆeÁlPÉÌ ºÁ¹zÀ MAzÀÄ mÁªÉ®£ÀÄß d¥ÀÅöÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/10 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31-01-2010 gÀAzÀÄ ²æà Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 38, 61, 40, 100, 117, 325, 378, 190 ªÀÄvÀÄÛ J¦¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ªÀÄÄvÀÄðeÁ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï ¸Á: UÀAUÁªÀw (2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è ºÉÆgÀlÄ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀĹâ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀ£ÀÄß »r¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 8,500-00 UÀ¼ÀÄ, 3 ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉmïUÀ¼ÀÄ, 5 ªÁZïUÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §gÀPÁ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ.

  

Saturday, February 6, 2010

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèöAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2010 PÀ®A 366, 109, 504 gÉ.«. 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 05-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà Dgï. ¸ÀħæªÀÄtå ±ÀªÀÄð vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½PÀȵÀÚ ±Á¹Ûç, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät G: ²æà gÁªÀÄ zÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ CZÀðPÀ ¸Á: UÀÆV§Ar PÁåA¥ï ºÁ°ªÀ¹Û: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £Á£ÀÄ UÀÆV§Ar PÁåA¥ï£À°è ²æÃgÁªÀÄ zÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ CZÀðPÀ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÉÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ:- 29 ªÀÄvÀÄÛ 30-06-2009 gÀ gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è £À£Àß ºÉAqÀw UÁAiÀÄwæ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀð« ªÀAiÀĸÀÄì 8 wAUÀ¼ÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉÝ£ÀÄ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw, ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: UÀÆV §Ar FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¤ªÀÄä ºÉAqÀw UÁAiÀÄwæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß (1) dªÁé¢ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀvÀßA ¸Á: UÀÆV§Ar PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ ¢:-30-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 04:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ 1512 £ÉÃzÀÝgÀ°è C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ PÀuÁÚgÉ PÀArgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ UÀÆV§Ar PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃV dªÁé¢ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ (2) dªÁé¢ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀvÀßA ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, PÁ¥ÀÄ®Ä (3) dªÁé¢ ¸ÀÆAiÀÄðªÀw UÀAqÀ ªÉAPÀlgÀvÀßA, 55 ªÀµÀð, (4) ¨Á©Ó ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð ¸Á: ©zÀgÀ½î vÁ: ªÀÄÄAqÀgÀV EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ MªÉÄä¯Éà dUÀ¼ÀPÉÌ §AzÀÄ " ¤£Àß ºÉAqÀw, ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt£ÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä £ÁªÉà PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤ÃrzÉÝêÉ, ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ±ÀAoÁ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃ, ªÀiÁrPÉÆà ºÉÆÃUÀÄ" CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. PÁgÀt £À£Àß ºÉAqÀw, ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀ ªÉÄîÌAqÀ 4 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 34/2010 PÀ®A 380 L.¦.¹.

ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀjAzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2010 PÀ®A 380 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄPÀÛ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀUÀðªÁV §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢:- 12-01-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà UÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀÄå, 55 ªÀµÀð, dAUÀªÀÄgÀÄ G: ¥ÀÆeÁj ¸Á: ¯ÉÆÃlUÉÃj ºÁ°ªÀ¹Û: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2010 PÀ®A 41(r) gÉ.«. 102 ¹Dgï.¦.¹. gÀ°è DgÉÆæ ²ªÀAiÀÄå EªÀ¤AzÀ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ CªÀÅUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ CAvÁ UÀÄgÀÄw¹ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, ²ªÀAiÀÄå vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀÄå ¸Á: ¯ÉÆÃlUÉÃj vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, ºÀtªÁ¼ÀPÉÌ §AzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ:-19-12-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 jAzÀ 4 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ, vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¸ÀºÀ ²ªÀAiÀÄå£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ PÀ¥ÁlzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀtÚ PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ, 2 dÄ«ÄÌ CAzÁdÄ 2 UÁæA.£ÀzÀÄ, 2 ¨ÉAqÉÆÃ¯É CAzÁdÄzÀ MAzÀƪÀgÉ UÁæA.£ÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ£É " CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2010 PÀ®A 380 L.¦.¹. Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj WÀl£É ºÀtªÁ¼ÀzÀ°è dgÀÄVzÀÝjAzÀ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀUÀðªÁV §A¢zÀÄÝ D ¥ÀæPÁgÀ EAzÀÄ ¢:- 05-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2010 PÀ®A 380 L.¦.¹.
Dr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 36/2010 PÀ®A 498(J), 504 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 05-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ªÀÄÄvÀÄðeÁ ©Ã UÀAqÀ ¦. ºÀĸÉãï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: ªÉÄ£ÀUÉ®¸À ¸Á: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¦. ºÀĸÉãï¸Á§ vÀAzÉ CPÀâgï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA ¸Á: gËqÀÆgÀÄ vÁ: DzÀƤ f¯Éè: PÀ£ÀÆð¯ï (J.¦) FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥Àæw¤vÀå PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ªÀiÁ§Ä¸Á§¤UÉ w½¸À®Ä DªÀgÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÉüÀzÉà £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ «£Á: PÁgÀt QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. EAzÀÄ ¢:- 05-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÉÆAzÀgÉ PÉÆnÖzÀÄÝ, PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ ¸ÀzÀj £À£Àß UÀAqÀ ¦. ºÀĸÉãï¸Á§£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2010 PÀ®A 498(J), 504 L.¦.¹.
Dr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2010 PÀ®A 279. 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 05-02-10 gÀAzÀÄ 01-30 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ mÁmÁJ¹E ªÁ£À £ÀA§gÀ PÉ.J-35/J-628 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁmÁJ¹E ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ AiÀÄ®è¥Àà¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è JqÀPÁ°UÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ.CzÉ.

Friday, February 5, 2010

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèöAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢:- 04-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄÄvÁå®gÁªï vÀAzÉ gÀAUÁgÁªï £ÉPÉÌAn, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 1 £Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £ÁªÀÅ 3 d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ EzÀÄÝ, QjAiÀĪÀ£ÁzÀ J£ï. ¥Àæ¸ÁzÀ ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ UÀÄwÛUÉÃzÁgÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁå£ÉÃdgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢:- 04-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀªÀÄä J£ï. ¥Àæ¸ÁzÀ FvÀ£ÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-03/ «-2713 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è JzÀÄgÀÄUÀqÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ºÉƸÀ ºÉÆÃAqÁ DåQÖÃªï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄAzÉñÀégÀ gÁªï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ £À£Àß vÀªÀÄä ¥Àæ¸ÁzÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¥Àæ¸ÁzÀ FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ UÁAiÀĪÁV DvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÉÆÃAqÁ DåQÖªï ZÁ®PÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ FvÀ¤ ¸ÀºÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£À°è EzÀÝ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà 35 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ¸ÀºÀ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV, JzÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ, §®UÉÊUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀÄ w½zÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV ±ÀªÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©qÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®èªÉAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÀªÁUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. " CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹. Cr zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2]UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 02/2010, PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

§AzsÀ£ÀzÀ°èzÀÝ AiÀÄÄ.n.¦. ¸ÀA. 8774 £ÉÃzÀÝgÀ SÉÊ¢ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà 42 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ UÀAUÁªÀw EvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-02-2010 gÀAzÀÄ 06-00 UÀAmÉVAvÀ ªÀÄÄAa£À CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆoÀr ¸ÀA. 04 gÀ ¥Á¬ÄSÁ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ®ÄAV¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÁÝV ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 02/10, PÀ®A. 176(1)(J) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

3] ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ. ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2010 PÀ®A 309 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:- 03-02-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 04-02-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06-00 J.JA ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ PÁgÀtPÉÌ ¸ÁAiÀÄ ¨ÉÃPÀÄ C£ÀÄߪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÀÄjºÀnÖ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀPÁgÀPÀ QæëģÁµÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÁ£É CAvÁ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


  

Thursday, February 4, 2010

Koppal District Crimes


 

1] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2010 PÀ®A 279 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 03-02-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ G¼ÀPÀ¥Àà ©¸À£À½î EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄAd¥Àà £ÁUÀgÀ½î EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §A¢zÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¼ÀªÀAr L.©. ºÀwÛgÀè gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è E½¹ ªÀÄAd¥ÀàÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀnÖzÀÝ£ÀÄ. CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ »gÉà ¹AzÉÆÃV PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd PÀgÀÆ° EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-25/AiÀÄÄ-7421 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ZÁ®PÀjUÉ vÀÄnUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 30/2010 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢:- 03-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ¨ÁåAPï£À ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ½UÉ ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) SÁ¹ÃA¸Á§ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 58 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²°¸À¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 645-00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 29/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:-03-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ
zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: «±ÀéPÀªÀÄð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢:- 03-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÁ¬Ä ¹gÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ UÀAUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 58 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀÄ EªÀ¼ÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¸À®Ä §AzÁUÀ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ¼À »AzÀÄUÀqÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¥ÁåµÀ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå-6415 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÉêÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃt FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ §® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ, JqÀUÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ¹.©. a¤ªÁ®gï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw UÀÄ£Éß £ÀA 07/2010, PÀ®A:279 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 03-02-2010 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄgÀhÄQ PÁgï £ÀA. PÉJ-PÉJ-37/JªÀiï-2410 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ PÀ®ÄÎr PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ vÀ£Àß PÀæµÀgï £ÀA. PÉJ-37/JªÀiï-2747 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁ£ïð ºÁPÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ »A¢£À §® ¨sÁUÀ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À JqÀ ¨sÁUÀªÀÅ ¸ÀºÀB dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä¥Àr¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

Tuesday, February 2, 2010

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèöAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw. UÀÄ£Éß £ÀA 06/2010, PÀ®A:279,337,338 L¦¹. & 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 19-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CvÉÛAiÀiÁzÀ CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà JzÀÝ®zÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á|| ªÀqÀØgÀºÀnÖ, vÁ|| UÀAUÁªÀw EªÀ¼ÀÄ ªÀqÀØgÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÁUÀgÀ aPÀ£ï ¸ÉAlgÀ PÀqɬÄAzÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄvÁÛ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ gÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉJ-16/7634 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀÄgÀªÀÄä½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ »A¢£À JqÀUÁ°AiÀÄÄ CªÀ¼À §®UÀqÉAiÀÄ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ CªÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÁÝUÀ CªÀ¼À §® ¥ÁzÀªÀÅ dfÓzÀAvÁV ªÉÄð£À ZÀªÀÄðªÀÅ QwÛ ºÉÆÃV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉÃ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §® §ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄÄ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß E¯Áeï ªÀiÁr¹ £ÀAvÀgÀ ºÀt vÀgÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, F ªÀgÉUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁj¬ÄzÁÝ£É. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2010, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹. ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä¥Àr¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2010 PÀ®A 78(3) Pɦ PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 01-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß, DgÉÆævÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " EAzÀÄ ¢:- 01-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ¸Á¬Ä¨Á§ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ (1) ²æêÀÄw ¸ÀgÉÆÃd UÀAqÀ ªÉAPÀlgÀªÀÄt, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: PÁ¥ÀÄ®Ä G: ºÉÆÃl¯ï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¼À ºÀwÛgÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,140-00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ, CªÀ½UÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛà CAvÁ «ZÁj¸À®Ä ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄlPÁ KeÉAmï¼ÁzÀ (2) ¥ÀĵÁàªÀw UÀAqÀ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt, PÁ¥ÀÄ®Ä, 38 ªÀµÀð, ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀ½UÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀĵÁàªÀw ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ §ÄQÌAiÀiÁzÀ (3) §¸ÀªÀgÁd ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ gÁwæ 7:00 UÀAmɬÄAzÀ 8:00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀ𻹠£ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥À¸ï §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ " CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2010 PÀ®A 78(3) PÀ.¥ÉÆÃ. PÁAiÉÄÝ Dr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Monday, February 1, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/10 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 31-01-10 gÀAzÀÄ 12-20 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ «ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÁAvÀAiÀÄå ºÀAa£Á¼ÀªÀÄoÀ ¸Á: qÀA§¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï JA.¹ ªÉÄÃ¯É J£À.ºÉZï- 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÄ°V ºÀwÛgÀ ºÉƸÀ¥ÉÃn PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÉÎ »A¢¤AzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J-37-6408 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ n¥ÀàgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ »AzÉ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃV MªÉÄä¯É JqÀPÉÌ wgÀÄ«PÉÆArzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ JA.¹ UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ JqÀUÁ°UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/10 PÀ®A. 376 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 30-01-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¦üAiÀiÁ𢠫zÁå²æà UÀAqÀ gÀ«PÁAvÀ ¸Á: qÀA§¼À EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä ªÀAiÀÄ: 11 ªÀµÀð, EªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ªÉÄt¹£À PÁ¬Ä ºÀjAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ, UÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è vÀ£Àß ¥ÁrUÉ vÁ£ÀÄ CqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀA¢ AiÀÄ®è¥Àà, UÁAf ¸Á: ºÀAzÁæ¼À EªÀ£ÀÄ UÀAUÀªÀÄä¼À£ÀÄß Dl Cr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ gÀ«Ä¹, vÀ£Àß eÉÆüÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ®V¹, ®AUÀªÀ£ÀÄß ªÉÄîPÉÌ JwÛ, ZÀrØAiÀÄ£ÀÄß ¸Àj¹, CªÀ¼À ªÀĪÀiÁðAUÀPÉÌ PÉʬÄAzÀ wQÌ, d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. «ÃgÀtÚ JA.ºÀ½î ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/10 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 31/01/2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1730 UÀAmÉUÉ ²æÃ. £ÁUÀgÁ JA. PÀªÀiÁägÀ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¨Áwä C£ÀéAiÀÄ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄ¢AzÁ ªÀPÀÌAzÀÄUÀð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CZÀ£ÀÆgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ. ¸ÀzÀgÀ zÁ½ÃAiÀÄ PÁ®PÉÌ DgÉÆæ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁUÀÄAqÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß LzÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj ¹PÀÌ DgÉÆævÀgÀ gÀªÀgÀgÉ®ègÀ£ÀÄß CAUÀ drÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ: 1,750=00 zÉÆgÉwzÀÄÝ ºÁUÀÆ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¸Éàl dÆeÁlPÉÌ ºÁ¹zÀ MAzÀÄ mÁªÉ®£ÀÄß d¥ÀÅöÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/10 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31-01-2010 gÀAzÀÄ ²æà Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 38, 61, 40, 100, 117, 325, 378, 190 ªÀÄvÀÄÛ J¦¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ªÀÄÄvÀÄðeÁ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï ¸Á: UÀAUÁªÀw (2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è ºÉÆgÀlÄ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀĹâ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ eÁUÉAiÀÄ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀ£ÀÄß »r¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 8,500-00 UÀ¼ÀÄ, 3 ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉmïUÀ¼ÀÄ, 5 ªÁZïUÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §gÀPÁ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ.

  


 

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008