Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, April 30, 2011

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.29/11 PÀ®A 143,147,341,323,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 29-04-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ DgÉÆævÀgÁzÀ ¹Ã£À¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 14 d£ÀgÀÄ ¸Á: vÀ®ÆègÀÄ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄvÀÛ¥Àà, ¸Á: vÀ®ÆègÀÄ vÁAqÁ £ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ §rzÀÄ zÀÄR:¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.30/11 PÀ®A 107 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 29-04-2011 gÀAzÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/11, 29/11 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À°è UÀÄ£Éß eÁUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄUÉ vÀ®ÆègÀ vÁAqÁPÉÌ ºÉÆV UÀÄ£Éß eÁUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ w½zÀħA¢zÉÝãÉAzÀgÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 28/11 gÀ°è£À DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ wgÀÄUÁqÀĪÀ gÀ¸ÉÛ EzÀÄÝ, ¸ÀzsÀå DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀ: 32 2] gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀ: 38 3] PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀ: 25 4] AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀ: 23 5] ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀ: 45 6] dªÀÄ£ÀªÀé UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀ: 45 7] gÀÄPÀäªÀé UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀ: 35 J®ègÀÆ eÁ: ®ªÀiÁt ¸Á: J®ègÀÆ vÀ®ÆègÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É PÀnÖ¸À®Ä §Ä£Á¢ vÉUÉ¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 29-04-11 gÀAzÀÄ 00-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁjUÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §Ä£Á¢ vÉUɹzÀÄÝ ¯Áj ºÉÆÃUÀ®Ä FUÀ zÁj E®è CAvÁ DgÉÆæ. £ÀA. 1£ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ §rzÀÄ zÀÄR:¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ, F §UÉÎ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/11 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324,504, gÉ/« 149. L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ ¥ÀæwAiÀiÁV DgÉÆævÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝjAzÀ UÀÄ£Éß ¥ÀæwAiÀiÁV UÀÄ£ÉßUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzsÀå ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ HgÀ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ zÉéõÀ¢AzÀ ¨Á¼ÀÄwzÀÄÝ M§âjUÉƧâgÀÄ DgÉÆÃ¥À ¥ÀævÁågÉÆÃ¥À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è F ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆqÉzÁr ¥Áæt ºÁ¤ ºÁUÀÆ D¹Û ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ vÀ®ÆègÀ vÁAqÁ¢AzÀ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀÄjvÀÄ PÀ®A: 107 ¹Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.22/11 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 29-04-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÀƦvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PàëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß »AzÉ ºÁPÀĪÀ PÀÄjvÀÄ NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁr JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠧fÓgÉrØ, ¸Á: PÁgÀªÁgÀ «DgïJ¯ï §¸ï £ÀA PÉJ:25 ©:3625 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §¹ì£À°èzÀÝ M§â ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ¤PÀUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.31/11 PÀ®A 110 (E) & (f) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 29-04-2011 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄ ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ PÀ£Áß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ «£Á: PÁgÀtªÁV d£ÀjUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, MzÀgÁqÀÄvÁÛ, CªÁZÀåªÁV "AiÀiÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ, §jæ¯Éà ¤ªÀiËägÀ £À£Àß PÉüÀgÀ AiÀiÁj®è" CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ, ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt vÀAmÉ vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ, UÀÄAqÁVjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ, d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ F jÃw ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®èªÉAzÀÄ §Ä¢ÞªÁzÀ ºÉýzÁUÀÆå ¸ÀºÁ vÀ£Àß ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ §Ä£ÀßnÖ, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÀ£Áß¼À CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¥Àæw¤vÀå ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÀªÀÄAiÀiÁðzÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀªÀjUÉ C²èîªÁV CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛzÀÄÝzÀÄ EzÉ. CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è HgÀ°è C±ÁAvÀvÉAiÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀæPÀëÄ§Ý ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÀÀÀÀ£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ®A 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


 


 


 


 


 

Friday, April 29, 2011

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.23/11 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ UÁå£À¥Àà FvÀ£ÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ £ÁUÀgÁd ±ÉnÖ EªÀgÀ ¨Á¯Áf gÉÊ¸ï «Ä¯ïzÀ°è FUÉÎ 4-5 ªÀµÀð¢AzÀ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-04-11 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¨Á¯Áf gÉÊ¸ï «Ä¯ï£À°èAiÀÄ ªÀÄgÀvÀªÀqÀÄ ±Éqï ªÉÄÃ¯É vÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ PÀÄwÛUÉUÉ ¨É¤ßUÉ EvÀgÉ PÀqÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½îAiÀÄ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 27-04-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.35/11 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 28-04-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ PɸÀ® ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀܼÀªÁzÀ ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ¢AzÀ PÉ®ªÉÇÃAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀÅzÀPÁÌV UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ £À£Àß HERO HONDA CD DAWN ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï No.KA-37/Q-7657 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀnzÀÄÝ, PÀ£ÀPÀVj-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀļÉÃPÀ¯ï PÁæ¸ï zÁn CgÀ¼ÀºÀ½î PÁæ¸ï ¸Àé®à zÀÆgÀ«zÁÝUÀ CzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ mÁmÁ J¹E UÁrAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄT rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï¤AzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀÀ£ÀUÉ §®UÁ® ªÀÄAr ºÀwÛgÀ ¥ÉlÄÖ, JqÀUÉÊUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ, UÀzÀÝPÉÌ ºÁUÀÆ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.101/11 PÀ®A 279, 337 ¸À»vÀ 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ

¢£ÁAPÀ 28-04-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ »gÉÃUÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ dgÀUÀ¥Àà §eÉÃAwæ ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð eÁ.§eÉÃAwæ G.PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á.ZÀ¼ÀUÉÃj gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 27-04-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ Hl ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À ºÁAiÀÄ¢zÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ £ÉÆë¤AzÀ aÃj JzÀÄÝ PÀĽvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À PÁgÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ PÁgÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è, CzÀgÀ £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J.28/J-1310 EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÁgï ºÁ¬ÄÝzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ºÉÆmÉÖUÉ, JqÀ vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÁgï £ÀA. PÉ.J.28/J-1310 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ºÉÆmÉÖ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.102/11 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 28-04-2011 gÀAzÀÄ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zsÀgÉ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà UÀÄtQ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁ.UÁtÂUÉÃgÀ G,ªÁå¥ÁgÀ ¸Á.¯Ál£ï vÁ.©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 28-04-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁªÀÅ ¯Áj £ÀA.PÉ.J.28/J-4030 £ÉÃzÀÝgÀ°è G¼ÁUÀrØ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©eÁ¥ÀægÀ ¢AzÀ ºÁ¸À£ïUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj J£ï.ºÉZï-13 gÀ°è PÀĵÀÖV E£ÀÆß 3 QëÄà EzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÀƼÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á.¯Ál£ï FvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï.-14/«-5813 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á,§¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DUÀ ¸ÀzÀj E§âgÀÆ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀjAzÀ ¸ÀÄgÉñÀ FvÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ wêÀæ M¼À¥ÉlÄÖ, §®UÁ® »ªÀÄäqÀ, JqÀUÁ® »ªÀÄäqÀUÀ¼À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, April 28, 2011

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.27/11 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÁ¬Ä, ºÀÄ°UɪÀé ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 32 eÁ: ºÀjd£À ¸Á: ºÉƸÀ ²ªÀ¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ PÀÄrvÀzÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ºÉaqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ zÀÄrzÀÄ ºÁPÀzÉ PÀÄrzÀÄ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ.27-04-11 gÀAzÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ, aQvÉìUÁV ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄzÁå£Àí 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.82/11 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 01-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 PÀÆå-4713 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 02-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-12-2010 jAzÀ ¢£ÁAPÀ 02-12-2010 gÀ ªÀÄzÀå gÁwæAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À CA.Q 20,000=00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.83/11 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 27-04-2011 ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÁ½ £ÁUÀgÁd EvÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37 Dgï-6459 £ÉÃzÀÝgÀ°è §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 35 ºÉZï-8393 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄzÁð£À¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃnUÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É j°AiÀÄ£Àì ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÀÄÈvÀ PÁ½ £ÁUÀgÁd EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DvÀ£À »AzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ »A¢¤AzÀ M§â n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß »AzÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ C½AiÀÄ ªÀÄÈvÀ PÁ½£ÁUÀgÁd EvÀ£À ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV PÁ½£ÁUÀgÁd£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ, DUÀ n¥ÀàgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ PÁ½£ÁUÀgÁd£À vɯÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj PÁ½ £ÁUÀgÁd¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ, ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ªÀÄzÁð£À¥Àà£À£ÀÄß E½¹ n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ ºÉÆÃV ºÉƸÀ½î ºÀwÛgÀ »rzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J 35 J-4713 CAvÁ EzÀÄÝ, «ZÁj¸À¯ÁV ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀ PÁ½£ÁUÀgÁd¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÉUÉ §AzÀÄ C®è°è vÉjazÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.96/11 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ:- 27-04-2011 gÀAzÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÀvÀå¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÀÆgÀzÀ°è ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄÄgÀ½ PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÀvÀå¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð, eÁw: FrUÀgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 13,370-00, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §gÀPÁªÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F §UÉÎ PÀ®A 87 PÀ.¥ÉÆÃ. PÁAiÉÄÝ Dr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.67/11 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 27-04-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ VtÂUÉÃgÀ- ©üªÀÄ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀ§ÆâgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA- PÉ.J-37/n- 9352 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ VtÂUÉÃj PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.100/11 PÀ®A 307 L¦¹

27-04-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-00 UÀAmÉUÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ JA.J¯ï.,¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÁgÀzÁ @ ±ÁgÀªÀé UÀAqÀ PÁ¼À¥Àà Z˺Át ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð eÁ.®ªÀiÁt G.PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á.PÉ.¨ÉÆÃzÀÆgÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É EgÀĪÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÉÆÃd¥Àà §rUÉÃgÀ gÀªÀjUÀÆ FUÉÎ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ ªÀÄ£À¸Á ªÀÄ£À¸ÀÄ ¸Àj EgÀ°®è, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ 26-04-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁªÀÅ Hl ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®UÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¤ÃgÀÄ PÉý PÀÄrzÀÄ £À£ÀUÉ ¤zÉÝ §A¢zÉ E°èAiÉÄà ªÀÄ®UÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ C°èAiÉÄà £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀzÀ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 27-04-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®VzÀÝ £À£ÀUÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý JZÀÑgÀªÁzÁUÀ ¸ÀzÀj £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ¸ÀÄwÛUÉ »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ªÉÄÃ¯É ¨sÁ¼À ¢£À¢AzÀ £À£ÀUÀ ¹lÄÖ Lw ¤£Àß EªÀvÀÛ ªÀÄÄV¹ ©rÛ¤ CAvÁ CAzÀªÀ£Éà C°èAiÉÄà ªÀÄ®VzÀÝ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ PÁ¼À¥Àà¤UÉ ¸ÀÄwÛUɬÄAzÀ §® ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ aÃgÁqÀ®Ä £ÁUÀ¥Àà£ÀÄ ¸ÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà J¸ÉzÀÄ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ ²ªÀ¥Àà Z˺Át »rzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ£À£ÀÄß £ÀÆQ PÉqÀ« NrºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ¤UÉ §® ºÀuÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV JgÀqÀÆ PÀtÄÚUÀ¼À°è gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ 108 CA§Ä¯É£ïìUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr CzÀgÀ°è E¯Áeï PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉ, ¸ÀzÀj £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄð£À ºÀ¼Éà zÉéõÀ¢AzÀ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¸ÀÄwÛUɬÄAzÀ §® ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.83/11 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 26-04-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 27-04-2011 gÀAzÀÄ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ E¸ÁèA¥ÀÄgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃV C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°è EnÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ JgÀqÀĪÀgÉ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ. J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ Q.gÀÆ. 24,500-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.84/11 PÀ®A 341, 353, 332, 504, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 27-04-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ZÁ®PÀ ®PÀëöät EªÀgÉÆA¢UÉ gÀÆmï £ÀA: 60/61 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ ¢AzÀ zÁªÀtUÉÃgÉ ªÀiÁUÀðzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆj£À°è ªÁºÀ£À ¥ÀAPÀÑgï DVzÀÄÝ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂÃPÀgÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ §¹ìUÉ ºÀwÛ¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ G½¢zÀÄÝ CªÀjUÉ ¨ÉÃgÉ §¹ìUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¨ÉÃgÉ §¹ì£À°è ºÀwÛ¹ PÀ¼ÀÄ»¹j CAvÁ ºÉý ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÀÅ EzÉà §¹ì£À°è ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä §¹ì£À°è §A¢zÀÄÝ £ÁªÀÅ UÀAUÁªÀwUÉ §gÀĪÁUÉÎ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ 1-20 ¦.JA.PÉÌ §¹ìUÉ PÁgÀ£ÀÄß CqÀØ ¤°è¹ §¹ì£À°è ºÀwÛ £À£ÀUÉ CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É°Ö¤AzÀ §rzÀÄ zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.105/11 PÀ®A 457, 311 L¦¹

¢:27-04-11 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸Àa£ï vÀAzÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÀÄ£ÀUÀĽ ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð eÁ: ¨ÁæºÀät ¸Á: PÉ.E.© UɸÀÖ ºË¸ï PÉÆ¥Àà¼À EzÀÄÝ UÀtQPÀÈvÀ ªÀiÁr¹zÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ: 26-04-2011 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ rªÀd£À D¦ü¹£À°è EgÀĪÀ ¹ & JA D¦üøÀ£ÀÄß ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-04-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-30 UÀAmÉUÉ JA¢£ÀAvÉ vÁ£ÀÄ D¦üùUÉ §AzÀÄ ©ÃUÀ vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ vÁ£ÀÄ DUÀ UÁ§jAiÀiÁV vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D¦üù£À ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ 1] ªÀi˯Á© 2] ªÉAPÀmÉñÀ ªÀÄÆwð PÀÆr £ÉÆÃqÀ®Ä M¼ÀV£À 2 ©ÃgÀÄUÀ¼À ¨ÁV®ÄUÀ¼ÀÄ vÉgÉzÀzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä DzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨É¯É¨Á¼ÀªÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÁVgÀĪÀ¢¯Áè. PÁgÀt £ÀªÀÄä D¦üøÀ£À°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À ¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2011 PÀ®A: 457. 511 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

Friday, April 15, 2011

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.27/11 PÀ®A 448, 323, 354, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 14-04-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ºÀĸÉãÀ©Ã UÀAqÀ ±Áå«ÄÃzÀ¸Á§ §eÁgÀªÀĤ, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: ºÁUÀ¯ÁݼÀ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12-04-2011 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¯Á®©ÃAiÀÄ ªÀÄUÀÄ wÃjPÉÆAqÀ PÁgÀt zÀÄBRzÀ°ègÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆäj£À ºÀĸÉãÀ¥Àà vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀé ZÀ®ªÁ¢, PÀ£ÀPÀ¥Àà vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀé ZÀ®ªÁ¢ E§âgÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÀÄ "J°è ºÉÆÃUÁågÀ ¤£Àß UÀAqÀ, ªÀÄPÀ̼ÀÄ D ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼ÀzÀÄ ¨Á¼À DUÉÊw" CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ºÀĸÉãÀ¥Àà£ÀÄ £À£Àß ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ, PÀ£ÀPÀ¥Àà£ÀÄ £À£Àß JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ »rzÀÄ wgÀÄ« PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. £À£Àß PÉÊ £ÉÆêÁVzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ aÃjPÉÆArzÀÄÝ, DUÀ C°èUÉ §AzÀ £ÀªÀÄÆäj£À SÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ D®AzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®zÀAqÀ¥Àà §Ar EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ E§âgÀÆ "¯Éà ¨ÉÆøÀÄr EªÀvÀÄÛ EªÀgÀÄ §A¢zÀÝPÀÌ G½zÀÄPÉÆAr, E®è¢zÀÝ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀÄwÛgÀ°®è" CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.75/11 PÀ®A 279, 338 L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ

¢£ÁAPÀ. 14-04-11 gÀAzÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J 35/r.4444 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÁUÀgÁd£ÀÄ n¥ÀàgÀ£ÀÄß J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl MAzÀÄ ¯ÁjUÉ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁqÀ®Ä gÁAUï ¸ÉÊr£À°è §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J 35/5439 £ÉÃzÀÝPÉÌ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J 35/r.4444 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ n¥ÀàgÀ Qè£ÀgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ JgÀqÀÆ PÉÊUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨Áj M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C0vÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.74/11 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 355, 504, 506 (2) ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 14-04-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ qÁ|| ©.Dgï, CA¨ÉÃqÀÌgÀgÀªÀgÀ 120 £Éà dAiÀÄAwAiÀÄ CAUÀªÁV £ÀUÀgÀzÀ ¨Á®QAiÀÄgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è Hl K¥Àðr¹zÀÝjAzÀ C°è vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀgÉÆA¢UÉ Hl ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 01] ¯ÉÆÃPÉñÀ ZÀ£Àß½î. 02] ºÀÄ®UÀ¥Àà UÉÆÃlÆgÀ 03] gÁªÀÄtÚ UÉÆÃlÆgÀ 04] gÁªÀÄPÀȵÀÚ 05] §Ä±À¥Àà 06] PË¢ zÀÄgÀUÀ¥Àà (¨ÁªÀÇf) ºÁUÀÆ EvÀgÉ £Á¯ÁÌgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: dAvÀPÀ¯ï UÀAUÁªÀw DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÀÄvÀÄÛUÀnÖ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ JzÉ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ-PÉÊ UÀ½UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ §rzÀÄ CªÁ±Àé ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.3/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 14-04-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä SÁ° ºÉÆ®zÀ°è QæPÉl Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁj ªÀļÉUÁ½ §AzÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¹r®Ä §AzÀÄ D ¹r®Ä ªÀÄÈvÀ ²æÃzsÀgÀ EvÀ¤UÉ §r¢ÝzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠪ÀįÉèñÀ UÀAUÀtÚªÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¹r®Ä §r¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉzÀj Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©zÀÄÝ UÀzÀÝPÉÌ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ²æÃzsÀgÀ EvÀ£ÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¹r®Ä §rzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.6/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ:14-04-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉ½PÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ MlÄÖ 4 d£ÀªÀÄPÀ̽zÀÄÝ D ¥sÉÊQ ¸ÀĪÀiÁAUÀ® JA§ÄªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À ºÉƸÀUÉÃj UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄtÚ JA§ÄªÀjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀPÉÆnÖzÀÄÝ vÀ£Àß C½AiÀĤUÉ vÀAzÉ vÁ¬Ä AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ PÁgÀt C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ (ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ) Nd£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è §AzÀÄ ¨ÉÃgɪÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀÆ° ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥À fë¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ 5 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ CzÀgÀ°è 4 d£À wjPÉÆArzÀÄÝ 1 ªÀÄUÀĪÀiÁvÀæ EzÀÄÝ EzÀjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£À¹UÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ EwÛvÀÛ¯ÁV ªÉÄÊ PÉÊ Gj¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀݼÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 13-04-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:00 UÀAmÉUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÉý £Á£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JtÂÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀĪÀzÁV ºÉýzÀ¼ÀÄ AiÀiÁåPÉ F jÃw ªÀiÁr PÉÆAr CAvÁ «ZÁj¸À¯ÁV £À£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ §zÀÄPÀ°¯Áè ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ ªÉÄÊ PÉÊ GjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. CzÀPÉÌ F jÃw ªÀiÁr PÉÆArgÀÄzÁV w½¹zÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ E°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjUÁzÉ ¢£ÁAPÀ:14-04-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 1:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀÀA.32/11 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ

¢£ÁAPÀ 14-04-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æêÀÄw C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ:¥Á; ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆ®-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: fÃgÁ¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtQPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ E§âgÀÆ ºÉAqÀgÀÄ EzÀÄÝ, £ÁªÉ®ègÀÆ ZÉ£ÁßV EzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ AiÀÄxÁjÃw¬ÄAzÀ EzÀÝ£ÀÄ. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £À£Àß UÀAqÀ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ¥ÉÆ: ¥Á: EªÀgÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ UÁæªÀĪÁzÀ AiÀÄgÉà ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, CAzÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÀ PÁgÀt £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è ªÀÄvÀÄÛ 2 £Éà ºÉAqÀw ±À²PÀ¯Á EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀÀA.27/11 PÀ®A 448, 323, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 14-04-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ºÀĸÉãÀ©Ã UÀAqÀ ±Áå«ÄÃzÀ¸Á§ §eÁgÀªÀĤ, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: ºÁUÀ¯ÁݼÀ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12-04-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¯Á®©ÃAiÀÄ ªÀÄUÀÄ wÃjPÉÆAqÀ PÁgÀt zÀÄBRzÀ°ègÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆäj£À ºÀĸÉãÀ¥Àà vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀé ZÀ®ªÁ¢, PÀ£ÀPÀ¥Àà vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀé ZÀ®ªÁ¢ E§âgÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÀÄ "J°è ºÉÆÃUÁågÀ ¤£Àß UÀAqÀ, ªÀÄPÀ̼ÀÄ D ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼ÀzÀÄ ¨Á¼À DUÉÊw" CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ºÀĸÉãÀ¥Àà£ÀÄ £À£Àß ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ, PÀ£ÀPÀ¥Àà£ÀÄ £À£Àß JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ »rzÀÄ wgÀÄ« PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. £À£Àß PÉÊ £ÉÆêÁVzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ aÃjPÉÆArzÀÄÝ, DUÀ C°èUÉ §AzÀ £ÀªÀÄÆäj£À SÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ D®AzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®zÀAqÀ¥Àà §Ar EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ E§âgÀÆ "¯Éà ¨ÉÆøÀÄr EªÀvÀÄÛ EªÀgÀÄ §A¢zÀÝPÀÌ G½zÀÄPÉÆAr, E®è¢zÀÝ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀÄwÛgÀ°®è" CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀĪÀÄPÀ̼ÀÄ AiÀiÁgÀÆ EgÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ wÃjPÉÆAqÀ zÀÄBRzÀ°èzÀÄÝzÀjAzÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt ºÀĸÉãÀ¥Àà vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀé ZÀ®ªÁ¢, PÀ£ÀPÀ¥Àà vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀé ZÀ®ªÁ¢ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

Tuesday, April 12, 2011

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/11 PÀ®A: 324, 323, 504, ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 11-04-11 gÀAzÀÄ 06-30 ¦,JA PÉÌ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr dUÀ¼ÀzÀ°è M§â£ÀÄ zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉÆAqÀÄ aQvÉìUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É, ¤ÃªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ºÉZï.¹-142 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉÆAqÀ ©üêÀÄ¥Àà & ªÀÄÄvÀÛtÚ PÉƼÁîgÀ ¸Á:PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÉƼÁîgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß EAzÀÄ 7-00 ¦.JA ¢AzÀ 7-50 ¦.JA ªÀgÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-04-2011 gÀAzÀÄ 04-00 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢üzÁgÀ & vÀ£Àß CtÚ ©üêÀÄ¥Àà PÉ®¸ÀUÁgÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ElÖAV ¨sÀnÖAiÀÄ°è EzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÉÄïÁÌt¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ElÖAV ¨sÀnÖAiÀÄ°è §AzÀÄ ©üêÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ CªÀjUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtzÀ §UÉÎ PÉýzÁUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß CtÚ ©üêÀÄ¥Àà¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄïÁÌt¹zÀ DgÉÆævÀjUÉ ªÁzÀ «ªÁzÀªÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ PÁ°¤AzÀ J¯ÉèAzÀgÀ¯Éè MzÀÄÝ DgÉÆæ FgÀ¥Àà£ÀÄ ElÖAV¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ £À£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, PÁgÀt CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ zÀÆgÀÄ EzÀÝ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ 8-15¦JA PÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 72/11 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 11-04-2011 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ: £ÉÃPÁgÀ G: mÉîgï PÉ®¸À/ ªÀÄlPÁ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á: ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ºÉƸÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÁ°£À qÉÊj ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, D¥Á¢vÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà EvÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 150-00 ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæ ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸Á: ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ °Ã¯É ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄĪÀ Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw. UÀÄ£Éß £ÀA. 5/2011, PÀ®A: 279, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 11-04-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À CtÚ£ÁzÀ ªÀĺÀªÀÄäzï £Á¹ÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzï ªÉÄÊ£ÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀªÀ£ï ¨Ágï PÀqɬÄAzÀ E¯Á» PÁ¯ÉÆä PÁæ¸ï PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37-PÀÆå-886 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À CtÚ£ÁzÀ ªÀĺÀªÀÄäzï £Á¹ÃgÀ FvÀ¤UÉ §® ªÉÆtPÁ®zÀ ªÉÄÃ¯É wêÀæªÁV M¼À ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ, J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, qÁ|| ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±À¸ÀÛçaQvÉìUÉ M¼ÀUÁVgÀÄvÁÛ£É.


 

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008