Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, May 31, 2008

DAILY INCIDENTS FOR FRIDAY 30th MAY08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹:.

¢: 30-05-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.-37/PÉ-3246 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw-¹AzÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀjAiÀĪÀÄä zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, JzÀÄjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ°èUÉ §®UÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr vÁ£ÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà eÉÆåÃw°ðAUÀ. ¹. ºÉÆ£ÀPÀnÖ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

CPÀæªÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉß ±ÉÃRgÀuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/08 PÀ®A. 3 ªÀÄvÀÄÛ 7 E ªÀÄvÀÄÛ ¹ PÁAiÉÄÝ:.

¢: 30-5-08 gÀAzÀÄ 6:45 UÀAmÉUÉ ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À EªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀA/ ªÀÄ°ègÀrØ ªÉÄÊzÀÆgÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á/ »gɹAzÉÆV 2] SÁeÁªÀ° vÀA/ C«Ä£À¸Á§ ºÀªÁ¯ÁÝgÀ ªÀÄĹèA ¸Á/ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ ¸ÀzÀå zɪÀgÁd CgÀ¸ï PÁ¯ÉƤ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV EnÖzÀÝ 3 ¨ÁågÀ®UÀ¼À°è 510 °lgÀ ¹ªÉÄ JuÉÚ C.Q. 5355=00 3 SÁ° ¨ÁågÀ®UÀ¼ÀÄ C.Q. 300=00 ¥Àæw ¨ÁÛgÀ®¢AzÀ 180 JA.J¯ï ¹¸ÉAiÀÄ®è ¹ªÉÄ JuÉÚ ±ÉÃRj¹ JfJZï ¹¯ï¢AzÀ ªÀiÁrzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ (2) MAzÀÄ vÁA.vÁA £ÉÆ.PÉ.J-26/5529 C.Q. 50,000=00 d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.


fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/08 PÀ®A. 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹:.

¢: 30-5-08 gÀAzÀÄ 9-20 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÉÆõÀ£ï©Ã UÀAqÀ SÁeÁªÀ° UÉÃn£À, ªÀ:25 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á: QÃwð PÁ¯ÉÆä, ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ vÀªÀÄä UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆlV zÁªÁ ºÁQzÀÄÝ, DzÀgÉ, ¢: 30-5-08 gÀAzÀÄ 3-30 ¦JAPÉÌ vÀ£Àß UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ gÁd¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀw ¸À°ªÀiÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, May 29, 2008

DAILY INCIDENTS FOR WEDNESDAY 28th MAY08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/08 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 28-5-08 ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà zÉêÉAzÀæ¸Á vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ¸Á §¢, ªÀ: 60ªÀµÀð, eÁ: PÀëwæAiÀÄ, G:UÉÆéªÀÄAZÀÆj ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ªÀÄjAiÀĪÀÄä£ÀUÀÄr ºÀwÛgÀ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀgÀ, vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ D²ÃªÁðzÀ ºÉÆÃl¯ï zÁn ©æqïÓ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA: PÉJ: 37 eÉ: 1728 gÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ£ÀÄß C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ eÉÆÃgÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¦AiÀiÁð¢UÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ G: ¥ÉÃAlgï ¸Á: qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:- 28-05-2008 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÉÃAlgï ªÉÄùÛçAiÀiÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð eÁw: £ÉÃPÁgÀ ¸Á: PÁgÀlV FvÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ¥ÉÃAnAUï PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÁgÀlVUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä qÁuÁ¥ÀÄgÀPÉÌ §A¢zÀÝ£ÀÄ. £Á«§âgÀÆ PÀÆr PÁgÀlVUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ïzÀ°è §¹ìUÁV PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÉݪÀÅ. ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ £ÁgÁAiÀÄt¤UÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £ÁgÁAiÀÄt£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, UÁrAiÀÄÄ DvÀ£À JqÀUÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃV, ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ©zÀÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £ÁgÁAiÀÄt£À JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ QÃ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ §® ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹.r. qÁ£ï PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA: PÉ.J-36/ J¯ï-5584 CAvÁ EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ PÀĨÉÃgÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð ¸Á: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊ UÉÆAqÀgÀÄ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/08 PÀ®A. 465, 467, 468, 471, 473, 420 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà gÀ¤f £ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ £ÁAiÀÄÌ »jAiÀÄ ¨sÀÆ «eÁÚ¤UÀ¼ÀÄ (R¤d) UÀ.¨sÀÆ.E. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ, C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ©âtzÀ C¢gÀ£ÀÄß ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 28/9541 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzÀgÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀÅUÀ¼ÀÄ SÉÆmÉÖ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÁVzÀÄÝ vÀ¤SɬÄAzÀ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt SÉÆmÉÖ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀ ²æà ²æäªÁ¸À ¯Ád¹ÖPÀì, ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA. 28/9541 £ÉÃzÀÝgÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV C¢gÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÉÆøÀ, ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°ÃPÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀgÀÄ. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/08 PÀ®A. 465, 467, 468, 471, 473, 420 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà gÀ¤f £ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ £ÁAiÀÄÌ »jAiÀÄ ¨sÀÆ «eÁÚ¤UÀ¼ÀÄ (R¤d) UÀ.¨sÀÆ.E. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ©âtzÀ C¢gÀ£ÀÄß ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 26/6566 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzÀgÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀÅUÀ¼ÀÄ SÉÆmÉÖ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÁVzÀÄÝ vÀ¤SɬÄAzÀ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt SÉÆmÉÖ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀ ²æà ²æäªÁ¸À ¯Ád¹ÖPÀì, ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 26/6566 £ÉÃzÀÝgÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV C¢gÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÉÆøÀ, ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°ÃPÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀgÀÄ. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/08 PÀ®A. 465, 467, 468, 471, 473, 420 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà gÀ¤f £ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ £ÁAiÀÄÌ »jAiÀÄ ¨sÀÆ «eÁÚ¤UÀ¼ÀÄ (R¤d) UÀ.¨sÀÆ.E. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ©âtzÀ C¢gÀ£ÀÄß ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 25/© 5997 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzÀgÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀÅUÀ¼ÀÄ SÉÆmÉÖ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÁVzÀÄÝ vÀ¤SɬÄAzÀ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt SÉÆmÉÖ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀ ²æà ¸Àé¹ÛÃPï ªÉÄÊ£Àì CAqï «Ä£ÀgÀ®ì, ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 25/© 5997 £ÉÃzÀÝgÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV C¢gÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÉÆøÀ, ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°ÃPÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀgÀÄ. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/08 PÀ®A. 465, 467, 468, 471, 473, 420 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà gÀ¤f £ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ £ÁAiÀÄÌ »jAiÀÄ ¨sÀÆ «eÁÚ¤UÀ¼ÀÄ (R¤d) UÀ.¨sÀÆ.E. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ©âtzÀ C¢gÀ£ÀÄß ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 25/© 6690 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzÀgÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀÅUÀ¼ÀÄ SÉÆmÉÖ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÁVzÀÄÝ vÀ¤SɬÄAzÀ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt SÉÆmÉÖ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀ ²æà ¸Àé¹ÛÃPï ªÉÄÊ£Àì CAqï «Ä£ÀgÀ®ì, ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 25/© 6690 £ÉÃzÀÝgÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV C¢gÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÉÆøÀ, ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°ÃPÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀgÀÄ. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 28-5-08 gÀAzÀÄ 3-15 ¦JAPÉÌ ²æà §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀjUÉ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ªÀįɪÀįÉèñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÀªÉÄñÀ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ªÀAiÀiÁ:27 eÁ: ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ¸Á: ¨ÉAQ £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À. 2] ¥sÀQgÉñÀ vÀA¢ UÀ«¹zÀÝ¥Àà ¹gÀÄAzÀ ªÀAiÀiÁ:18 eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á: gÉʯÉé ¸ÉÖñÀ£À KjAiÀiÁ PÉÆ¥Àà¼À. 3] ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀA¢ FgÀ¥Àà ±ÀºÀ¥ÀÄgÀ ªÀAiÀiÁ:30 eÁ: ªÁ°äÃQ ¸Á: «ÄnÖPÉÃj Nt PÉÆ¥Àà¼À. 4] UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ:39 ¸Á: «ÄnÖPÉÃj Nt PÉÆ¥Àà¼À. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉÃ, CªÀjAzÀ-£ÀUÀzÀÄ ºÀt, 3,430-00 gÀÆ. 2 £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï C.Q.1,000-00 gÀÆ. 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï SÁ° UÉƧâgÀ aî, dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÁzÁ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

8] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/08 PÀ®A. 323, 324, 504, 506, 354, 448 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 28-05-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛ EªÀjAzÀ ¹. £ÀA; 541/2008, ¢:- 28-05-2008 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀVà zÀÆgÀÄ £ÀA; 15/2008 £ÉÃzÀÄÝ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÀÆgÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà »gÉà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ, 50 ªÀµÀð ¸Á: ºÀtªÁ¼À EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ FrUÉÃgÀ «gÀÄ¥ÀtÚ FvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¨ÁæAr CAUÀr ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ. PÀÄrzÀÄ §AzÀ d£ÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ CAUÀr §Azï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ DvÀ£ÀÄ PÉüÀ°¯Áè. £À£ÀUÉ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ:- 20-03-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉUÉ FrUÉÃgÀ «gÀÄ¥ÀtÚ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä ¤AUÀªÀÄä EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ PÉÆqÀ° ºÁUÀÆ §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ, £À£Àß vÀAzÉ, vÁ¬ÄUÉ £ÀÆQ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀgÀÄ. ºÁUÀÆ gÀÆ. 5,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AqÉUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ ºÁQzÀgÀÄ. C®èzÉà fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, May 28, 2008

DAILY INCIDENTS FOR TUESDAY 27th MAY08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/08 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 27-05-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06:10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀ̧UÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁPÀ®£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ß£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ "¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÉÆÃw¯Á¯ ¦.J¸ïL ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹:.

¢: 27-05-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÀæ±Àgï fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J.-37/JA-1424 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw-¹zÁÝ¥ÀÅgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀĪÀ ²æà gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ fÃ¥À CªÀ£À »rvÀ vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀgÀ¸ÀéwªÀAiÀÄ: 9 ªÀµÀð EªÀ½UÉ fÃ¥À eÉÆÃgÁV §r¢zÀÝjAzÀ CªÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ fæ£À°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/08 PÀ®A. 279 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 27-05 2008 gÀAzÀÄ ¨Á®¸ÀħæºÀªÀÄtå CxÀð£Áj 35 ªÀµÀð ¯Áj ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ zÁzÁ¦gï ¦¹-308 gÀªÀgÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄgÉUÉ oÁuÁ vÀ¤SÁ¢üPÁj ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà JZï.¹.-34 PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 27-05-2008 gÀAzÀÄ 03-30 UÀAmÉUÉ §ÄqÀPÀÄAn UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀªÀÄAvÀzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AiÀÄ°£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ¦.¹-169, 288, 19, 248, 331 gÀªÀgÀÆ PÀÆr zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆæUÀ½AzÀ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 1040=00 gÀÆ//- d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/08 PÀ®A. 465, 467, 468, 471, 473, 420 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ 27-05-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁ£ïfà £ÁAiÀÄÌ »jAiÀÄ ¨sÀÆ «eÁÕ¤ (R¤d) UÀ.¨sÀÆ.« E¯ÁSÉ PÉÆ¥Àà¼À, gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-05-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0130 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ²æäªÁ¸À ¯ÁeɹÖÃPï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ CzÀj£À ¥ÀÅrAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSÉAiÀÄ PÉÆnÖ zÁR¯Áw UÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ֪ÀiÁr CªÀÅ SÉÆnÖ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¤dªÁzÀªÉAzÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹ ªÉÆøÀ¢AzÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/08 PÀ®A. 465, 467, 471, 473, 420 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ 27-05-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁ£ïfà £ÁAiÀÄÌ »jAiÀÄ ¨sÀÆ «eÁÕ¤ (R¤d) UÀ.¨sÀÆ.« E¯ÁSÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 06-05-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0130 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ²æäªÁ¸À ¯ÁeɹÖÃPï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ºÁUÀÆ ¯Áj £ÀA PÉ.J-25/©-3155 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ CzÀj£À ¥ÀÅrAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSÉAiÀÄ PÉÆnÖ zÁR¯Áw UÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ֪ÀiÁr CªÀÅ SÉÆnÖ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¤dªÁzÀªÉAzÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹ ªÉÆøÀ¢AzÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/08 PÀ®A. 447, 427, 504, 506 ¸À»vÀ 109 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ:- 27-05-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.00 UÀAmÉUÉ gÉrØ «ÃgÀgÁdÄ vÀAzÉ £ÁUÀtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð eÁw: FrUÀgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw, ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA: 69/2/¹/7 £ÉÃzÀÝgÀ°è 0.30 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ²æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̽AzÀ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ, £À£Àß ºÉ¸Àj£À°è £ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. DV¤AzÀ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ £À£Àß ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀÄvÀÄÛ R¨ÁÓzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ°è vÉÆÃl ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, vÉAV£À VqÀ, ¸À¥ÉÆÃl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ«£À VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. DzÀgÉ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ºÀPÀÄÌ EgÀzÀAvÀºÀ (1) J¸ï.«í. C¥ÁàgÁªï vÀAzÉ VjgÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 65 ªÀµÀð ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ (2) ¹.ºÉZï. ¥ÀÄ®èAiÀÄå ZËzÀj vÀAzÉ ¹.ºÉZï. ¥Á¥ÀAiÀÄå, 60 ªÀµÀð ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ (3) ªÀÄ£ÉÆúÀgï §zÁ«Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 50 ªÀµÀð ¸Á: UÀAUÁªÀw-¸ÀAvÉ §AiÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ (4) ¹. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÉ.J¸ï. aPÀÌgÁªÀÄgÉrØ 40 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ «£Á: PÁgÀtªÁV ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ vÀªÀÄäzÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ £À£ÀUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. DgÉÆævÀgÀÄ £À£Àß d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 69/2/¹/7 £ÉÃzÀÝgÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà F d«ÄãÀÄ £ÀªÀÄä zsÀt ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ F d«ÄãÀ£ÀÄß FVA¢ÃUÀ¯Éà ©lÄÖ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ, E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß E°èAiÉÄà fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹ d«Ää£À°è ºÀÆvÀÄ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀgÀÄ. CzÀPÉÌ F d«ÄãÀÄ £À£ÀßzÀÄ £Á£ÀÄ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CA¢zÀPÉÌ CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr £À£Àß vÉÆÃlzÀ°è ¨É¼É¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀtÚ 10 vÉAV£À VqÀUÀ¼À£ÀÄß, 10 ¸À¥ÉÆÃl VqÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 5 ªÀiÁ«£À VqÀUÀ¼À£ÀÄß QwÛ ºÁQ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ. 3,000-00 UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁë£ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/08 PÀ®A. 504, 506 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ 27-05-2008 gÀAzÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀA/ ¥ÀgÀ¸À¥Àà PÀÄgÀħgÀ ¸Á/ PÀĵÀÖV EvÀ£ÀÄ CªÀÄgÉUËqÀ §AiÀiÁå¥ÀÆgÀ JªÀiï.J¯ï.J gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV £Á£ÀÄ ¸ÁºÉ§gÀ£ÀÄß PÁt¨ÉPÀÄ CAvÁ C¯Éè EzÀÝ ²ªÀgÁd vÀA/ §¸ÀªÀgÁd EªÀjUÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ dUÀ¼ÀªÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉƦAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÉ.

9] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A. 498(J), 323, 504 506 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ 27-05-2008 gÀAzÀÄ UÁå£À¥Àà vÀA/ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà qÉÆýî£À ¸Á/ PÀĵÀÖV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ C£ÀߥÀÆtð EªÀ½UÉ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwzÀÄÝ ºÁUÀÄ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁqÀÄwzÀÝ CAvÁ ¦ügÁå¢ ºÉ½PÉ ªÉÄgÉUÉ ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ DgÉƦAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÉ.

DAILY INCIDENTS FOR MONDAY 26th MAY08:

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 336 ¸À»vÀ 149 L¦¹:.

¢:26-5-08 gÀAzÀÄ 8-00 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ zÀÄgÀUÉñÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ, ªÀ:20ªÀµÀð, ¸Á: ¨É¼À®qÀPÀÄ vÁ:PÀÆrèV ºÁ:ªÀ: ªÀiÁvÁ ºÉÆÃl¯ï PÉÆ¥Àà¼À EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¤AUÀ¥Àà ²AzsÉÆÃV, AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà PÀÄj, §¸À¥Àà PÀÄgÀħgÀ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀÄgÀħgÀ ¸Á: §¸Á¥ÀÄgÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà zÀAr£ÀªÀgï ¸Á: QqÀzÁ¼À EªÀgÀÄ ©¯ï PÉÆqÀĪÁUÀ «£ÁPÁgÀt ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À eÉÆvÉUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀ £ÁgÁAiÀÄt, £À«£ï, gÀªÉÄñÀ EªÀjUÉ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr, PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÁvÀUÉƽ¹, PÀ®Äè JwÛ ±Élæ¸ïUÉ ºÁQ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄ:SÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ, ¦L, £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀgÀÄ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A. 323, 498(J), 114, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 26-5-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ PÉʬÄAzÀ §r¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ ¤£Àß UÀAqÀ HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVzÁÝ£É ¤Ã£ÀÄ PÀÆqÀ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

Monday, May 26, 2008

DAILY INCIDENTS FOR SUNDAY 25TH MAY08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/08 PÀ®A. 279, 337 L¦¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 25-05-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀߣÀ 2-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ G½îAiÀÄgï ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¨ÉÊgÀ£ÁAiÀÄPÀ£À ºÀ½î. vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è F±ÀégÀ UÀÄrAiÀÄ »AzÉ £À¼ÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§®Äè ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀA¢ ¨Á®¥Àà ¸ÀtÚºÀ½î ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: UÁtUÉÃgÀ G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: ¨ÉÃgÀ£ÁPÀ£ÀºÀ½î ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37/J¯ï6292 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆmÁÖUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, May 25, 2008

DAILY INCIDENTS FOR SATURDAY 24th MAY08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/08 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹:.

¢: 24-05-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.34/eÉ-2451 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀªÀ°-PÁgÀlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¹ÌqÁØV ©zÀÄÝ, vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà eÉÆåÃw°ðAUÀ ¹. ºÉÆ£ÀPÀnÖ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A. 279, 3338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ:- 06-05-2008 gÀAzÀÄ 6-20 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¨ÉÊgÀ£ÁPÀ£ÀºÀ½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ¢AzÀ PÀÄ¢æªÉÆÃwUÉ ¦ügÁå¢ ¸ÉÊPÀ¯ïªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ lA.lA PÉ.J-37/3371 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CªÀÄäzïºÀĸÉãï vÀA¢ ªÀĺÀäzïºÀĸÉãÀ ªÀÄPÀAzÀgÀ G: lA.lA PÉ.J-37/3371 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀÄzÀjªÉÆÃw. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀUÉƽ¹zÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨ÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀgÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ QªÀÄì D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½AiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÁÛ£É. ²æà ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà J.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/08 PÀ®A. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ:24-5-08 gÀAzÀÄ 8-30 ¦JAPÉÌ ²æà §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ, ¦.L. £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ CZÀð£Á ¨ÁgïzÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ G®èAWÀ£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄzÀå, £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ºÁUÀÆ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/08 PÀ®A. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ:24-5-08 gÀAzÀÄ 10-00 ¦JAPÉÌ ¸ÀPÁðjà vÀ¥sÉð ²æà §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ, ¦.L. £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ J-1 ¨Ágï ªÀÄÄAzÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ G®èAWÀ£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀjUÉ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄzÀå, ºÁUÀÆ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/08 PÀ®A. 188 L.¦.¹ 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 25-5-08 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ ²æà §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ, ¦.L. £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À, EªÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ²ªÁ¸ï ¨ÁgïzÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ G®èAWÀ£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀjUÉ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄzÀå, ºÁUÀÆ ¹PÀÌ M§â DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/08 PÀ®A. 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 23-05-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ²æà ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ dAVè gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà JA¨ÁvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ, ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÉÆÃV ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀħA¢vÀÄ. DUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÁlèUÀ¼À£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁqÀ®Ä CªÀÅ Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹ÌAiÀÄ 180 JA.J¯ï.£À MlÄÖ 18 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 800-00 UÀ¼À ¨É¯ÉAiÀÄļÀî ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ.

7] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/08 PÀ®A. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 24-05-2008 gÀAzÀÄ 10-30 UÀAmÉUÉ ºÀÄt¹ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ «¹Ì ¨Ál° ªÀiÁgÀlPÁÌV ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà §eÉAwæ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð G: PÀÆ° eÁ: §eÉAwæ ¸Á: UÀÄ£Áß¼À vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CªÀ¤AzÀ 48 ¨Ál° Njf£À¯ï ZËAiÀÄì r®PÀì «¹Ì 180 JA.J¯ï CA:Q: 1920=00 gÀÆ/- d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

8] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 15/08 PÀ®A. 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀA¥Á£ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ £ÁAiÀÄÌ, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁ: ®A¨Át G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ UÀrØ vÁ: UÀAUÁªÀw. «zÉòà ¥ÀæeÉAiÀiÁzÀ ²æà Dy @ ªÀÄ£Àßmïð UÉgÁíqïð ªÉÄÊPɯï, qÀZï PÀAnæ, ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð £ÀA. 9264116489 EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀAVzÀÄÝ, 2 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¨sÉâ ºÁUÀÆ ZÀ½dégÀ §A¢zÀÄÝ, PÁgÀt aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-05-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀjÃQë¹zÀ qÁPÀÖgïgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄÈvÀ «zÉòà ¥ÀæeÉ ²æà Dy @ ªÀÄ£Àßmïð UÉgÁíqïð ªÉÄÊPɯï, qÀZï PÀAnæ EªÀgÀ ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß ²ÃvÀ°ÃPÀÈvÀ ±ÀªÁUÁgÀPÉÌ ¸ÁV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

9] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 14/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢:- 24-05-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¥ÁªÀĪÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆ®ègÀÄ G: ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw. £À£Àß UÀAqÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà vÀAzÉ UÀ«AiÀÄ¥Àà, 50 ªÀµÀð, UÉÆ®ègÀÄ ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzÀå PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢:- 24-05-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀºÀ ¨É½UÉÎ 10.00 PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ «£Á PÁgÀt ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ gÁwæ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æà ªÀÄ®ètÚ, J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

10] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 12/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-5-08 gÀAzÀÄ 12-30 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ zsÀªÀÄð¥Àà ºÀ½îUÀÄr,ªÀ: 65ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ G:ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸Á:¸ÀfÓNtÂ, PÉÆ¥Àà¼À, ¢£ÁAPÀ:21-5-08 gÀ 9-00 JJA CªÀ¢ü¬ÄAzÀ vÁ:24-5-08 gÀ 11-30 JJA CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà JgɺÉƽ, ªÀ:13ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ G:«zÁåyð ¸Á:¸ÀfÓNtÂ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁPÉðmï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÉÃmï ªÀÄ£É ºÀwÛgÀzÀ ¨Á«AiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÁUÀ¥Àà JJ¸ïL £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, May 24, 2008

DAILY INCIDENTS FOR FRIDAY 23rd MAY08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆæ wªÀÄä¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸Á̦ðAiÉÆà £ÀA: PÉ.J.-36/JA-3232 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ gÀ«£ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ £ÀA: 2 mÁæPÀÖgï £ÀA: PÉ.J.-37/nJ-665 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA: EgÀĪÀÅ¢®è £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¹UÀ߯ï PÉÆqÀzÉ MªÉÄäÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ wgÀÄV¹PÉÆrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ªÉÃUÀªÁV §gÀÄwÛzÀÝ ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À ¸ÀzÀgÀ mÁæPÀÖgÀzÀ mÁæ°AiÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ §rzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¸Á̦ðAiÉÆÃzÀ°èzÀÝ gÁd±ÉÃRgÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, mÁæPÀÖgÀzÀ mÁæ°AiÀÄ°èzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà JA§ÄªÀªÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà eÉÆåÃw°ðAUÀ.¹.ºÉZï. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/08 PÀ®A. 279 L¦¹:.

J£ï.ºÉZï. 13 ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®PÀgÀ¥Àà UÀĽV, 40 ªÀµÀð PÉ.J¸ï.DgÀ.n.¹. §¸ï, £ÀA. PÉ.J-28-J¥sï 1414 gÀ ZÁ®PÀ, EAr r¥ÉÆÃ, EªÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÝ mÁæöåPÀÖgï mÁæ° £ÀA. PÉ.J.-37-n-5304 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¹ì£À ªÀÄÄA¨sÁUÀ dRA DVzÀÄÝ, CzÀgÀ°èzÀÝ 9 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂÃPÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀºÁ¤ DVgÀĪÀÅ¢®è. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀiÁ¼ÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁ: UÉÆ®ègÀ, G: ¯Áj £ÀA: JA.ªÉÊ.L.-4868 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï, ¸Á: G¥Áà¼À, vÁ: ¨sÁ°Ì f¯Éè: ©ÃzÀgï ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 22-05-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÆgÀ£Éà ºÀAvÀzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄÄ ©ÃzÀgï f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-05-2008 gÀªÀÄzÀÄ ¨É½UÉ 06-00 UÀAmÉUÉ ¥ÁågÁ «Ä°ÖçAiÀĪÀgÀ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è ¥ÁågÁ «Ä°Öç ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ 26 £Éà §mÁ°AiÀÄ£ï GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ CªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀj¤AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ¹ÖãjAUï gÁqï PÀmï DV ¯ÁjAiÀÄ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀætªÀÅ vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÁV ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ £À£ÀUÉ §®ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ. EvÀgÀjUÉ ¸ÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÉÆ¥Àà÷¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/08 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 21-5-08 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JªÀiï. ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉ.J-37/3430 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢®è CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ Dgï.PÉ.zÉøÁ¬Ä gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦..L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 19/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

²æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd AiÀiÁªÀUÀ¯ï ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄÄaUÉÃgÀ ¸Á:G¦à£À ªÀiÁ½ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw, ªÀÄÈvÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 19 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀiÁV zÀÄrAiÀÄzÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÝjAzÀ 6-7 wAUÀ½AzÀ zsÁgÀªÁqÀzÀ°è E¯ÁdÄ ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀĪÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/5/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 22/05/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÉZï.r.zÁ¤, ºÉZï.¹. 89 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/08 PÀ®A. 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

dAVè gÀAUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, 35 ªÀµÀð, ºÀjd£À, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: dAVè gÀAUÁ¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 18 ¨Ál° N.¹. C.Q. 800/- HgÀ°ègÀĪÀ ¨ÁæöåAr CAUÀrUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹.UÉ PÀ½¸À¯ÁVzÉ. ²æà ªÉAPÀmÉñÀ, ºÉZï.¹. 76. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢. 21-5-08 2 ¦.JªÀiïPÉÌ ºÀgÉçUÀ£Á¼À vÁæ¬Ä¸ÁÛ ¹ÖÃ¯ï ¥sÁåPÀÖj [¥ÉæöÊ] °«ÄmÉqï DªÀgÀtzÀ°è EnÖzÀÝ 1275 PÉ.f. vÀÆPÀzÀ ªÁAiÀiï.J¸ï.J¸ï. mÁåAPÀgÀzÀ ©r ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß [ C.Q. 2,26,000=00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ] AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, May 23, 2008

DAILY INCIDENTS FOR THURSDAY 22nd MAY08:

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/08 PÀ®A. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 22-05-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Q¯ÉÆðøÀÌgÀ ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ £ÁåµÀ£À¯ï zsÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÀÄ 1) ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ ¸Á? ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ 2) ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üà ¸Á: ºÉƸÀ §ArºÀ¯Áð¥ÀÇgÀ EªÀgÀÄ C£À¢ÃPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ºÁUÀÆ zÁR¯ÁwUÀ½®èzÉà 180 JA.J¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ 31 «Ã¹Ì ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß C.Q 1,192 gÀÆ¥Á¬Ä 57 ¥ÉÊ¸É ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3260=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæUÀ½AzÀ zÁ½ªÀiÁr d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/08 PÀ®A. 32 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

DgÉÆævÀgÀÄ 1) UÀeÁ£À£À vÀA¢ ªÀÄ®è¥Àà, §rUÉÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁ; §rUÉÃgÀ, ¸Á: CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀÄ PÁåA¥ï 2) ZÀAzÀƨÁ¬Ä ®ªÀiÁt ¸Á: CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀÄ PÁåA¥ï ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À £ÀUÀgÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr, CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgï ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 °ÃlgÀ£ÀµÀÄÖ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä CA.Q. gÀÆ. 400-00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÁ®PÉÌ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ ¥ÀgÁj AiÀiÁVzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA: 2 EªÀ¼ÀÄ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    ²æà ¹zÀÝ¥Àà ºÉZï.¹. 120 PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.     

3] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

DgÉÆæ ¥ÀgÀªÉÄñÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀi¥Àà ºÀÄt¹ºÁ¼ï °AUÁAiÀÄvï ¸Á// ªÀÄPÀðmï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀÄgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 30 «¹Ì ¨Ál¯ï & 30 gÀªÀiï ¨Ál¯ï 180 JªÀiï.J¯ï UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 2400/- gÀÆ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 180 UÀ¼À£ÀÄß ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ d¥ÀÄÛ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹.UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/05/2008 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA.PÉÌ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ,f.PÉÆüÀÆgÀ, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀjUÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ (1) F±ÀégÀ¯Á¯ï vÀAzÉ ªÀiÁvÁðAqÀgÁªï ZɯÁè¼À 68 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÀ, G: mÉîgï PÉ®¸À ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ, UÀAUÁªÀw. (2) §¸À¥Àà vÀAzÉ PÀgÀr §¸À¥Àà ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀÄ 49 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: QgÁt CAUÀr ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ J¦JA¹ UÀAd£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå rJ¸ï¦ UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 2 ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, 2 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ºÁUÀÆ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1410/- d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«ÄãÀ ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 13/08 PÀ®A. 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-05-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 4-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÉ. gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ¢ªÀAUÀvÀ ®PÀëöätgÁªï ªÀAiÀĸÀÄì 34 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä G: UÀÄvÉÛÃzÁgÀ, ¸Á: 12£Éà ªÁqÀð, ªÉÄÃzÁgÀ NtÂ- UÀAUÁªÀw. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ n. ºÀjPÀȵÀÚ EªÀgÉÆA¢UÉ PÁ¯ÉÃf£À ¸ÉÊmï zÀ C©üªÀÈ¢Ý PÀ®¸ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉð £ÀA; 53 gÀ°è §AzÁUÀ ¸ÀzÀj ¸ÉÊn£À ¥ÀPÀÌzÀ UÀÄqÀØzÀ ªÉÄðAzÀ ¥Áæt ¸ÀvÀÛ ªÁ¸À£ÉAiÀÄÄ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁ¸À£ÉAiÀÄÄ §AzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀÄ ¥ÀÆtðªÁV PÉƼÉwgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CzÀgÀ ZÀºÀgÉ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, ªÀåQÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ jÃw ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉA§ÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£ÀÄ AiÀiÁgÉA§ÄªÀÅzÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. ²æà QgÀtPÀĪÀiÁgï J¸ï. ¤Ã®UÁgï ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, May 22, 2008

DAILY INCIDENTS FOR WEDNESDAY 21st MAY08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/08 PÀ®A. 279 L¦¹ ºÁUÀÆ 192 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 21-05-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ mÉA¥ÉÆà mÁæöåPïì (PÀæµÀgï) £ÀA: KA-37/4578 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw-D£ÉUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EgÀĪÀ ²æà ²gÀr ¸Á¬Ä¨Á¨Á ªÀÄA¢gÀ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV MªÉÄä gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ ªÀÄÛvÉƪÉÄä gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ CqÁØ-¢rØAiÀiÁV C®PÀë£À¢AzÀ £ÉqɸÀÄvÁÛ, ¥À«Äðmï µÀgÀvïÛUÀ¼À G®èAWÀ£É ªÀiÁr ºÉaÑ£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ »A¢£À ¥sÀÄmï ¨ÉÆÃqÀð ªÉÄÃ¯É ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ [¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ] ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀiÁzÀ CPÀâgï vÀA¢ ¥ÀQÃgÀ CºÀªÀÄzï ªÀAiÀÄ: 35 ¸Á: CUÀ¼ÀPÉÃgÁ, vÁ/f: PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr, ¸ÀÆPÀÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©ÃqÀ¯ÁVzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/08 PÀ®A. 279, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 21-05-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ªÀÄÄvÀÛtÚ £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¸À°ÃªÀiï vÀA¢ ªÀÄzÀgÀ¸Á¨ï ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ, UÀAUÁªÀw ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: KA-34/K-5949 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV, ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¨ÉæPï ºÁPÀzÉà ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÉÆÃtPÉÊ J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ JqÀ¥ÀPÉÌUÉ ¸Àé®à ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L.-2, ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/08 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-05-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀð, eÁw: MPÀÌ°UÀgÀÄ G: «zÁå¨sÁå¸À ¸Á: ¨sÀUÀvï¹AUï £ÀUÀgÀ - UÀAUÁªÀw, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:- 20-05-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà FvÀ¤UÉ DgÁªÀÄ E®èzÀÝjAzÀ DvÀ£À£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ (1) gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÀAiÀĸÀìÀÄ 21 ªÀµÀð ¸Á: UÁA¢üãÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw (2) QgÀt ¨ÉÃr vÀAzÉ D£ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ, 17 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄeÁªÀgÀ PÁåA¥À - UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀA¦èUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ¹zÀÝ¥Àà£À£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï gÁwæ 9.30 UÀAmÉUÉ PÀA¦è¬ÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆÃjPÁëzÀ°è ºÉÆgÀmɪÀÅ. gÁwæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁUÀ£ÀºÀ½î ¹ÃªÀiÁzÀ°è DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à DmÉÆà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥À°ÖAiÀiÁV GgÀĽ ©¢ÝvÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ gÁWÀªÉÃAzÀæ¤UÉ JqÀUÀqÉ ¥ÁzÀPÉÌ, JqÀUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. QgÀt ¨ÉÃr EªÀ½UÉ ¨É¤ßUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ZÀªÀÄð QwÛgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ªÉÄÊUÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛªÉ. £À£ÀUÉ ªÀÄÆPÀ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀÄ®ètÚ, J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A. 273, 284, L.¦.¹. ¸À»vÀ 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 21-05-2008 gÀAzÀÄ 09-00 UÀAmÉUÉ vÀgÀ®PÀnÖ vÁAqÁ zÀ°è PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwzÀݪÀ£ÀÄß ²æà Dgï.Dgï ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹-19 ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà, ¦.¹-288 zÀÄgÀUÀ¥Àà, ¦.¹-129 gÁd¥Àà PÀÆr zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆæ FgÀ¥Àà vÀA¢ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt ¸Á: vÀgÀ®PÀnÖ vÁAqÁ FvÀ¤AzÀ 20 °ÃlgÀ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä ºÁUÀÆ 210=00 gÀÆ/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁrzÀgÀÄ.
J¸ï.JZï.N ºÉZï.¹-92 ±ÁAvÀAiÀÄå ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, May 21, 2008

DAILY INCIDENTS FOR TUESDAY 20th MAY08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/08 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹:.

¢: 21-05-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA: PÉ.J.32/J¥sï-1200 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CdªÀiï FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸Àì£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ ®Qëöä mÁQÃeï ªÀÄÄAzÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ [§¸ÀªÀgÁd vÀA¢ §¸À£ÀUËqÀ, vÀ¼ÀUÉÃj, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ, ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï vÁ: ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ. ]CtÚ °AUÀ£ÀUËqÀ EªÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/Dgï-5903 £ÉÃzÀÝPÉÌ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ °AUÀ£ÀUËqÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ DzÀ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà C±Àæ¥sï ºÀĸÉãï, J.J¸ï.L.PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/08 PÀ®A. 279 337 L¦¹:.

DgÉÆævÀ£ÀÄ [®PÀëöät ©AV, ¯Áj £ÀA: PÉ.J.-36/7212 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ] vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: PÉ.J.-36/7212 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÁgÀlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ ®Qëöä qÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ n«J¸ï JPÉì¯ï ¸ÀÆ¥Àgï UÁr £ÀA: PÉ.J.37/J¯ï-9313 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¥sÀQÃgÀ¥Àà EªÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà eÉÆåÃw°ðAUÀ.¹.ºÉÆ£ÀPÀnÖ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/08 PÀ®A. 279 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 192 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-05-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ mÉA¥ÉÆà mÁæöåPïì (PÀæµÀgï) £ÀA: KA-37/4161 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃqï£À°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ-¢rØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ, vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ »A¢£À ¥sÀÄmï ¨ÉÆÃqÀð ªÉÄÃ¯É M§â ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ£À£ÀÄß ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀ£ÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ°¸ÀÄvÁÛ §AzÁUÀ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¦.J¸ï.L. gÀ« PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ fÃ¥ï£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, fÃ¥ï ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A. 32 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/05/2008 gÀAzÀÄ 9-15 ¦.JA.PÉÌ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ,f.PÉÆüÀÆgÀ ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ, UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¯ÉʸÀ£ïì ºÉÆAzÀzÉ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1) gÁAiÀįï UÉÆïïØ PÀ¥ï «¹ÌAiÀÄ 17 ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨Ál°AiÀÄ°è 180 JA.J¯ï.£ÀµÀÄÖ ªÀÄzsÀå«gÀÄvÀÛzÉ. MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 654-00. (2) Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹ÌAiÀÄ 12 ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨Ál°AiÀÄ°è 180 JA.J¯ï.£ÀµÀÄÖ ªÀÄzsÀå«gÀÄvÀÛzÉ. MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 462-00. ºÁUÀÆ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.110-00. MlÄÖ Q.gÀÆ. 1,226-00¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ²æà ºÉZï.r. zÁ¤ ºÉZï.¹. 89 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A. 32 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/05/2008 gÀAzÀÄ 9-15 ¦.JA.PÉÌ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ,f.PÉÆüÀÆgÀ ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ, UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀA¢Ã¥À avÀæªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÉÃtÄPÁ gɸÉÆÖÃgÉAmï ºÀwÛgÀzÀ°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£Àå rJ¸ï¦ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ.1,788-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 1) 750 JA.J¯ï.£À ªÀÄzsÀå vÀÄA©zÀ 5 £ÁPï Omï ©ÃgÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 320-00. (2) 180 JA.J¯ï.£À ªÀÄzsÀå vÀÄA©zÀ 8 N¯ïØ ªÀÄAPï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 254-00. (3) 180 JA.J¯ï.£À ªÀÄzsÀå vÀÄA©zÀ 10 r.J¸ï.¦. «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 520-00. (4) 180 JA.J¯ï.£À ªÀÄzsÀå vÀÄA©zÀ 10 VæÃ£ï ¯Éç¯ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 568-00. (5) 180 JA.J¯ï.£À ªÀÄzsÀå vÀÄA©zÀ 3 ªÉÄPïqÀªÉ¯ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 126-00. (6) ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.115-00ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÉZï.r. zÁ¤ ºÉZï.¹. 89 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-05-08 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ºÀ£ÀĪÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ ©üêÀÄ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ 44 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, CªÀgÀ°èzÀÝ 8 ªÉƨÉʯï, 7 ªÉÆÃ. ¸ÉÊPÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ, gÀÆ, 34,500/- 52 J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ d¥ÀÄÛ ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ, CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 20-05-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ D£ÉÃUÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w ²æà QgÀtPÀĪÀiÁgÀ. J¸ï. ¤Ã®UÁgÀ, ¦J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀjUÉ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå ²æà f.Dgï. zÉøÁ¬Ä, r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ²æà ©.J¸ï. ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgï, ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆAzÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄrAiÀÄ ¯ÉÊn£À PɼÀUÉ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è E§âgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA¨sÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀZÀÄѪÀAvÉ PÀÆUÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ-¸ÀASÉåUÀ¼À aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà, PÀrè, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ (2) PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: PÉÆgÀæªÀÄäPÁåA¥ï CAvÁ w½¹zÀÄÝ MlÄÖ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 440-00, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉvÀªÀÅ. ²æà ºÀÄZÀÑ¥Àà, ºÉZï.¹. £ÀA: 97 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/08 PÀ®A. 174(3)(4) ¹.Dgï.¦.¹ :.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-5-2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ºÉêÀÄgÀqÉØ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀ¢ð ªÀ:54 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ gÉrØ G: UÁæªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁgÀåzÀ²ðUÀ¼ÀÄ gÁdÆgÀÄ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð, Hj£À d£ÀgÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀwÛgÀ ©ÃªÀÄgÉrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ±ÀªÀ EgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ±ÀªÀ ¨Á«AiÀÄ°èzÀÄÝ ºÉÆgÀUÀqÉ vÀUɬĹ £ÉÆqÀ¯ÁV FUÉÎ 6-jAzÀ 7 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 45 jAzÀ 50 ªÀµÀðzÀ C£ÁªÀäzsÉåÃAiÀÄ ºÉAUÀ¸ÀÄ ©ÃªÀÄgÉqÉØ¥Àà ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ±ÀªÀ ªÁ¸À£ÉAiÀiÁV d®ZÀgÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ wA¢zÀÄÝ ±ÀªÀ ¨ÁªÀÅ ¨ÁªÀÅ §AzÀÄ ºÀļÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ºÀ¼À¢ dA¥ÀgÀ EzÀÄÝ , MAzÀÄ ¤Ã°§tÚzÀ ¨ÁAqï ¹ÃgÉ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY INCIDENTS FOR MONDAY 19th MAY08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/08 PÀ®A. 279 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 19-05-08 gÀAzÀÄ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ²ªÀªÀÄÆwð vÀAzÉ PÉÆÃqÀ¥Àà ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 18-5-08 gÀAzÀÄ ²ªÀiÁè PÁæ¸À ºÀwÛgÀ J£ï JZï-63 ºÀwÛgÀ n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉ J-37/6570 £ÉÃzÀØgÀ ZÁ®PÀ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À ZÀ°¹ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ-41/6899 lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÁzÁ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/08 PÀ®A. 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ C®§tÚªÀgÀ 65 ªÀµÀð ¸Á//ªÉÄÃt¸ÀUÉÃj, DgÉÆæ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ E£ÉÆßç⠸Á// E§âgÀÆ ªÉÄÃt¸ÀUÉÃj EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀÑAiÀıÀ§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ d«ÄãÀÄ ¥Á®Ä ªÀiÁqÀ°®è CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ §£À±ÀAPÀj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä M§â D¥Á¢vÀ£ÀÄ 1] ªÀÄ®è¥Àà vÀA: §¸À¥Àà ¸ÀdÓ£À, ªÀAiÀÄ: 50, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ. 2] ¸ÀĤî vÀA: gÀªÉÄñÀ §¸ÀÄzÉ, ¸Á: ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ. ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ, 200=00, 1 N.¹. £ÀA§gï aÃn, 1 ¨Á¯ï ¥É£ï zÉÆgÉwzÀÄÝ, E£ÉÆߧâ D¥Á¢vÀ£ÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/05/2008 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA.PÉÌ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ,f.PÉÆüÀÆgÀ, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ DgÉÆævÀgÁzÀ (1) gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå wªÀÄä® ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. (2) ¸Á¢ÃPï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§Ä¸Á§ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ, UÀAUÁªÀw. (3) ¨Á§Ä vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãÀ 46 ªÀµÀð ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¦.J¯ï.r. ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀzÀ°ègÀĪÀ PÉÆmÉæñÀégÀ PÁåA¥ï KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå rJ¸ï¦ UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀj AiÀĪÀ¤AzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ 2 ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, 2 aÃnUÀ¼À£ÀÄß, 2 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ºÁUÀÆ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1490/- zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ. ²æà ºÉZï.r. zÁ¤ ºÉZï.¹. 89 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 19-05-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ªÀÄĨÁgÀPï mÁæ£ïì¥ÉÆlð ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄĨÁgÀPï mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï ¨ÁºÀgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀÖzÀ E¹àÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr (1) PÀȵÀÚ£ï vÀAzÉ gÁªÀĸÁé«Ä (2) ¸ÀªÀðtÚ£ï vÀAzÉ PÀȵÀÚ£ï, (3) vÀAUÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁzsÀAiÀÄå, (4) (5) SÁ¹ÃªÀiï¸Á§ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§, EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »r¢zÀÄÝ ¹PÀ̪ÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 515-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¹àÃmï dÆeÁlzÀ J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ SË¢ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÉAPÀmÉñï, ºÉZï.¹. £ÀA: 76 UÀAUÁªÀw (UÁæ) oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/08 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19/05/2008 gÀAzÀÄ 10-00 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà F½UÉÃgÀ ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð ¸Á: J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPï »AzÀÄUÀqÉ ¸ÀAvÉèÉʯï, UÀAUÁªÀw. ¢£ÁAPÀ 06/04/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ 2£Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄ£À: ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ, PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà CgÀÄt PÀĪÀiÁgÀ f PÉÆüÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉAUÀ¹£À «ªÀgÀ : -

1) ºÉ¸ÀgÀÄ: PÀÄ:²æÃzÉë 2) vÀAzÉ ºÉ¸ÀgÀÄ : ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ 3) ªÀAiÀĸÀÄì : 23 ªÀµÀð. 4) JvÀÛgÀ     : 4'8" 5) ªÉÄÊPÀlÄÖ : ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ. 6) §tÚ: ©½ §tÚ 7) ªÀÄÄR ZÀºÀgÉ :    zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR. 8) PÀÆzÀ°£À ¹ÜwUÀw    : PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä 9)    UÀÄgÀÄw£À PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ :     ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ©½ PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. 10) zsÀj¹zÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ :    ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ZÀÄrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. 11) «zÁå¨sÁå¸À. :    10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. 12) ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ, »A¢ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ

DAILY INCIDENTS FOR SUNDAY 18TH MAY08:

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/08 PÀ®A. 498(J), 306 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18/5/2008 gÀAzÀÄ 11-45 ¦.JA PÉÌ UÀÄzÉߥÀà vÁ¬Ä ¥sÀQÃgÀªÀÄä ªÀiÁ¼ÉPÉÆ¥Àà ªÀAiÀÄ- 56 ªÀµÀð, eÁw: ZÀ®ÄªÁ¢, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð, FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ®PÀëöäªÀé FPÉAiÀÄ£ÀÄß »gÉÃdAvÀUÀ¯ï ¤ªÁ¹ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÁ¬Ä zsÀªÀÄðªÀÄä EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, zÀÄgÀUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §AUÁgÀ, ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ¦Ãr¸ÀäwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ®PÀëöäªÀé FPÉ ¢£ÁAPÀ: 18/5/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ »gÉÃdAvÀPÀ¯ï zÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
    

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 16/05/2008 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ°è ¸ÀzsÀå dgÀÄVzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ºÁUÀÆ PÁAUÉæøï (L) ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʵÀªÀÄå ¨É¼ÉzÀÄ dUÀ¼ÁrzÀÄÝ EUÁUÀ¯Éà EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß ¥Àæw UÀÄ£ÉßUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ CzÉ. PÁAUÉæøï (L) ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀ¥Àà vÀA: zÁåªÀÄtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà ºÀQÌ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÉéõÀ ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ EzÀÄÝ, ºÀUÉvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢¸ÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ºÁUÀÆ D¹Û ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄßAlĪÀiÁr ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ°è ±ÁAvÀvÉ PÀzÀr ¥ÀæPÀëÄ§Þ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðtUÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ¦.J¸ï.L ºÉZÀ.Dgï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸À.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 16/05/2008 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ°è ¸ÀzsÀå dgÀÄVzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ºÁUÀÆ PÁAUÉæøï (L) ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʵÀªÀÄå ¨É¼ÉzÀÄ dUÀ¼ÁrzÀÄÝ EUÁUÀ¯Éà EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß ¥Àæw UÀÄ£ÉßUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ CzÉ. PÁAUÉæøï (L) ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀ¥Àà vÀA: zÁåªÀÄtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà ºÀQÌ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÉéõÀ ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ EzÀÄÝ, ºÀUÉvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢¸ÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ºÁUÀÆ D¹Û ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄßAlĪÀiÁr ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ°è ±ÁAvÀvÉ PÀzÀr ¥ÀæPÀëÄ§Þ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðtUÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Saturday, May 17, 2008

DAILY INCIDENTS FOR FRIDAY 16th MAY08:

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/08 PÀ®A. 171(E), 188 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 123 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16/05/2008 gÀAzÀÄ 1-00 ¦.JA.PÉÌ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ,f.PÉÆüÀÆgÀ ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw «zsÁ£À¸À¨sÁ ªÀÄvÀPÉëÃvÀæ-62 gÀ°è ªÀÄvÀzÁ£À EzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÁzÀ (1) «gÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà AiÀÄgÀqÉÆÃt ªÀAiÀÄ 33 ¸Á: J¯ï.©. ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ, ºÉƸÀ½î gÀ¸ÉÛ UÀAUÁªÀw. (2) ªÀĺÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À¯Á¯ï ¨Á¥sÀß ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw. (3) f¯Á¤ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ ¸Á:UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ. EAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ J.¦.JA.¹. ºÀwÛgÀzÀ°è£À ªÀÄvÀUÀmÉÖAiÀÄ ¸ÀܼÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ vÀªÀÄä C¨sÀåyðUÉ ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀĪÀAvÉ CªÀgÀ£ÀÄß N¯ÉʸÀÄvÁÛ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀAZÀÄvÁÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3,26,960-00 UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ f¯Á¤ FvÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝ »gÉÆúÉÆAqÀ ¹.r.100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 35/E.1369 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß½zÀ 4 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÁzÀ (1) »gÉÆúÉÆAqÀ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/J¯ï.7486. (2) »gÉÆà ºÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. 37/eÉ.4376. (3) »gÉÆúÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/PÉ.4468. (4) n.«.J¸ï. ¸ÁÖgï ¸ÉÆàÃlð ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/J¯ï.6495 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀªÁgÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/08 PÀ®A. 171(E), L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.agÀAfë ¹¦¹-64 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ :- 16-5-2008 gÀAzÀÄ `DgÉÆævÀgÁzÀ 1. ±ÀAPÀæ¥Àà 2. ¤d°AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÀÄgÀħ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ¨ÉÆÃUÀÄtÂAiÀÄ°è G¦àlÖ£ÀÄß vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁr ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ G¥ÀºÁgÀzÀ D«ÄñÀ NrØ G¦àlÖ£ÀÄß ¥ÉÃ¥Àgï £À°è ºÁQ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉ. CzÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzï DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr UÁæªÀÄzÀ d£ÀvÉUÉ G¥ÀºÁgÀ ¤Ãr ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëzÀ PÀªÀÄ®zÀ ºÉÆëUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀAvÉ ¸ÀÆZÀ£É ¤Ãr ªÀÄvÀ ºÁQj CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/08 PÀ®A. 188 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 131(1)(©) Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆævÀgÁzÀ 1). ±Á®A ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ ¸Á§ 2). ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀ @ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄvÀUÀmÉÖ ¸ÀASÉå 62-UÀAUÁªÀw PÉëÃvÀæzÀ ªÀÄvÀUÀmÉÖ ¸ÀASÉå 77 ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¦£À°è £ÀÄVÎ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/08 PÀ®A. 353 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 131(1)(©) Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-5-08 gÀAzÀÄ 11-00 JJAPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ §ÆvÀ £ÀA:93 gÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ PÀvÀðªÀ太Àð»¸ÀzÀAvÉ CqÉ-vÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr, ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹, vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-37 J¯ï-4928 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß 100 «ÄÃlgï M¼ÀUÉ ¤°è¹zÀÄÝ, CªÀjUÉ " ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÄ?" ªÀÄvÀÄÛ CªÀjUÉ ªÀÄvÀUÀmÉÖAiÀÄ 100 «ÄÃlgï CAvÀgÀzÉƼÀUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï vÀgÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ DzÉñÀ EzÉ ¤ÃªÀÅ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï AiÀiÁPÉ vÀA¢j? CAvÁ ªÀUÉÊgÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÉÆäA¢UÉ ¸ÀºÀPÀj¸ÀzÉà " £Á£ÀÄ ¥Éæ¸ï j¥ÉÆÃlðgï £À£ÀߣÀÄß K£ÀÄ PÉüÀÄwÛ? £Á£ÀÄ vÀgÉÆãÉ. J°è ¨ÉÃPÁzÀ°è ºÉÆÃUÉÆãÉÃ. £À£ÀUÉ PÉüÀ®Ä ¤£ÀUÉ K£ÀÄ C¢üPÁgÀ EzÉ. ¤£ÀßµÀÄÖ C¢üPÁgÀ £À£ÀUÀÆ EzÉ. £Á£ÀÄ ºÉÆÃUÉÆãÉÃ" CAvÁ C¸À¨sÀåªÁV zÀÄ£ÀðqÀvɬÄAzÀ KgÀÄzsÀé¤AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.L £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/08 PÀ®A. 160 L.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16/05/2008 gÀAzÀÄ 7-15 ¦.JA.PÉÌ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ,f.PÉÆüÀÆgÀ ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw, ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1 £Éà ¥Ánð : (1) gÀÄzÉæñÀ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀÄgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 2) £ÀfÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄzÁð£À¸Á§ 3) gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ wªÀÄätÚ 4) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà UÀzÀÝqÀV ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, gÀhÄqï.¦. ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á: PɸÀgÀºÀnÖ. ºÁUÀÆ 2 £Éà ¥Ánð: (1) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà UÀÄqÀzÀÆgÀ 25 ªÀµÀð (2) ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á§ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ 3) ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÁ¬Ä ¸ÉÆêÀĪÀé ¸ÀƼÉPÀ¯ï 4) ZÁAzÀ ¸Á: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ dįÉÊ£ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è
ZÀÄ£ÁªÀuÉ «µÀAiÀĪÁV M§âjUÉƧâgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ vÉPÉÌ-ªÀÄÄPÉÌ ©zÀÄÝ PÉÊ PÉÊ «Ä¸À¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ±ÉõÀVjgÁªï ºÉZï.¹. 143 £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«ÄãÀ ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

DAILY INCIDENTS FOR THURSDAY 15th MAY08:

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/08 PÀ®A. 126 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 188 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:..

¢£ÁAPÀ 16/05/2008 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw «zsÁ£À¸À¨sÁ ªÀÄvÀPÉëÃvÀæzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15/5/2008 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JA PÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ (1) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÁªÀÄ¥Àà PÁªÀÄzÉÆrØ ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð eÁ:J¸ï.¹. ¸Á: ªÁqÀð £ÀA. 27 UÀAUÁªÀw. 2) ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà PÀA¦è ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð 3) ¸ÀtÚ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 4) ªÀ°¸Á§ vÀAzÉ ¹¯ÁgÀ¸Á§ 5) ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ zÀAd¥Àà 6) «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ avÀªÁrUÉ¥Àà 7) gÀ¸ÀƯï vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw «zsÁ£À¸À¨sÁ ªÀÄvÀPÉëÃvÀæ-62 gÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÁqÀð £ÀA. 27 gÀ°èAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀÄaðUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÀzÀj ¸À¨sÉUÉ d£ÀgÀÄUÀ½UÉ §gÀĪÀAvÉ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ 2 ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ, ªÉÆèÉʯïUÀ¼À°è d£ÀjUÉ UÀÄA¥ÁV ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £Á¼É £ÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ,f.PÉÆüÀÆgÀ ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/08 PÀ®A. 109, 188 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 26, 127(C), 171(¹)&(f) Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà N¯ÉÃPÁgÀ ªÀ: 30 ¸Á; PÉÆ¥Àà¼À, UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀ; 23 ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw, EªÀgÀÄ ªÀÄÄPÀÄAzÀgÁªï vÀAzÉ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¨sÀªÁ¤ªÀÄoï ªÀ; 40 ¸Á: PÀĵÀÖV DgÉÆæ £ÀA: 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 EªÀgÀÄ ¢: 16-05-08 gÀAzÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ 2 £Éà ºÀAvÀzÀ ªÀÄvÀzÁ£À «zÀÄÝ ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ 48 UÀAmÉUÀ¼À ªÀÄÄAZÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀ gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁVzÀÄÝ DzÀgÀÆ PÀÆqÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹ PÀ£ÀPÀVj «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ PÁAUÉæøï (L) C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ DgÉÆæ £ÀA: 3 EªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV EAzÀÄ ¢: 15-05-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉUÉ PÁgÀlVAiÀÄ QA¢PÁåA¥ï£À°è MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA: PÉ.J-28/J£ï-1130 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ EzÉà PÀ£ÀPÀVj «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ ¥ÀPÉëÃvÀgÀ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAUÀqÀV EªÀgÀ ZÁjvÉæ÷åªÀzsÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀgÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀģɪÀÄ£ÉUÉ ºÀAazÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà D£ÀAzï ºÉZï.¹-131 PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ    

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/08 PÀ®A. 188, 109 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 127(J) Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ:..

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 15-05-2008 gÀAzÀÄ 62-UÀAUÁªÀw «zsÁ£À¸À¨sÁ ªÀÄvÀ PÉëÃvÀzÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA: 7 £ÉÃzÀÝgÀ G¸ÀÄÛªÁj PÀÄjvÀÄ ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ £ÉëĹzÀÄÝ, ¥ÉÃmÉÆæ°AUï ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÁwæ 7.50 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀ£ÀzÀÄUÀð (PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ï) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ SÁeÁ¦Ãgï JA§ÄªÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ZÁ¥ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¹PÉÆAqÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀZÉð ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¥ÀæZÁgÀzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ PÀAqÀħA¢vÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀiÁzÀj ªÀÄvÀ AiÀÄAvÀæzÀ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß Jt¸À®Ä CªÀÅ 10 PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÀ ¸ÀASÉå 148 gÀ ªÀÄvÀzÁgÀ ¥ÀnÖ zÉÆgɬÄvÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß (1) ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ¥ÀgÀAzÁªÀÄAiÀÄå, 23 ªÀµÀð, vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀqÀØgÀÄ, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÉÆgÀæªÀÄäPÁåA¥ï (2) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ PÉ. gÁd¥Àà 23 ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀÄ, PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á: PÉÆgÀæªÀÄäPÁåA¥ï (3) a£ÀßvÀA© vÀAzÉ «. ¸ÀħæªÀÄt ªÀAiÀĸÀÄì 19 ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀÄ, PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á: PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ï (4) PÁ°Ã¥sï vÀAzÉ ²æäªÁ¸À£ï, ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀÄ, PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á: PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ï (5) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ PÉ. gÁdÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 19 ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀÄ, PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á: PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ï CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ F jÃw ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ ? CAvÁ «ZÁj¸À®Ä, CªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀPÉëÃvÀæzÀ ©.eÉ.©. C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ ²æà ¥ÀgÀtÚ F±ÀégÀ¥Àà ªÀÄÄ£ÀªÀ½î - UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀgÀÄ. ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/08 PÀ®A. 171(E) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 133 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ:..

¢: 16/5/08 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ CA¨sÁ¨sÀªÁ¤ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ D¥Á¢vÀgÁzÀ gÁd£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVzÀÄÝ, vÀªÀÄä ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.- 36/JA.-4501 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄvÀ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä C«ÄµÀ MrØ ºÀt ºÀAawÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ w½zÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀAqÀzÀªÀgÀÄ CA¨Á¨sÀªÁ¤ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä D¥Á¢vÀgÀ°è gÀÆ, 5800=00 EgÀĪÀzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¸À¢jAiÀĪÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹gÀÄvÁÛgÉ.     ²æà ºÉZï.Dgï £ÀqÀUÀrØ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 341, 323 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 16/5/08 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ZÀAzÀ¥Àà vÀA: zÁåªÀÄtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ, ¸Á: ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ. PÀĵÀÖV vÁ®ÆPÁ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¨sÀåyð eÉ.r.AiÀÄÄ. ¥ÀPÀëzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Áé«Ä EªÀgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ KeÉAl¤zÀÄÝ, Hl ªÀiÁr PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ ¥ÀAZÀAiÀiÁw D¦ü¸ï ªÀÄÄA¨sÁUÀ D¥Á¢vÀgÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Àà ºÀQÌ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 8 d£ÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.- 36/4218 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß J¸ÉzÀÄ, ªÁºÀ£À dRA ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀjUÉ zÉÊ»PÀªÁV £ÉÆêÀÅAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ²æà ºÉZï.Dgï £ÀqÀUÀrØ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/08 PÀ®A. 279, 284, 308, 420 L.¦.¹. ºÁUÀÄ 12, 13, 32, 33, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

ªÉÄt¸ÀUÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¸ÀAUÀ¥Àà ®ªÀÄt ¸Á: ªÉÄt¸ÀUÉÃj ºÁ.ªÀ. PÀĵÀÖV EªÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉA§ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦. ªÉÄUÀtÚ£ÀªÀgÀ ºÁUÀÆ ¦.L. ªÉÆúÀ£À¥Àæ¸ÁzÀ gÀªÀgÀÄ, ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ, MAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr 180 JªÀiï.J¯ï. 48 ¨Ál° N.¹. r®Pïì, 432 «¹Ì MlÄÖ 09 gÀnÖ£À qÀ©âAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ CA.Q. 23,760/- d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉZï.¹. 108, PÀĵÀÖV ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

DAILY INCIDENTS FOR WEDNESDAY 14th MAY08:

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/08 PÀ®A. 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 14-5-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 3-30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉgÀªÀjUÉ UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ EgÀĪÀ »ªÀiÁ®AiÀÄ mÁQÃd JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ eÁzÀªÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ M§â£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä eÁzÀªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV eÁzÀªÀ EªÀgÀ vÉÆlzÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ M§â£ÀÄ d£ÀjUÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀÄĪÀgÁd ¹AUÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄ gÁªï eÁzÀªÀ ªÀ:27eÁ: ªÀägÁoÀ ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ EªÀ£À°è MlÄÖ 5 ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ MAzÉÆAzÀÄ ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ ¨ÁPÀìzÀ°è 48 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 180 JA J¯ï EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼ÀÄ ¤±Á¤ r®PÀì «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ EªÀÅUÀ¼À CA Q gÀÆ 1582-00gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¨ÁPÀì£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV 48 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 180 JA J¯ï EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼ÀÄ £ÀÆå d£ÀvÁ ¥ÉÊ£ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À Q gÀÆ 1328-00 gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¨ÁPÀì £ÉÆÃqÀ¯ÁV 48 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ 180 JA J¯ï EzÀÄÝ ªÀÅUÀ¼ÀÄ ºÉʪÉà w槯ï JPÀì gÀªÀiï EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À Q gÀÆ 1329-00 gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¨ÁPÀì £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÀÄqï qÉà w槯ï JPÀì gÀªÀiï 47 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À Q gÀÆ 1300-00 gÀÆDUÀÄvÀÛzÉ , ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¨ÁPÀì £ÉÆÃqÀ¯ÁV CrägÀ¯ï w槯ï JPÀì gÀªÀiï47 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ Ý CªÀÅUÀ¼À Q gÀÆ 1493-00 gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ¨Ál°UÀ¼À°è MAzÉÆAzÀÄ ¨Ál°AiÀÄ£ÀÄß J¥ï J¸ï J¯ï PÀÄjvÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV d¦ÛªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500-00 gÀÆ zÉÆgÉQzÀÄÝ CzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/08 PÀ®A. 123, 125 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ.

¢:14-05-08 gÀAzÀÄ 2-50 ¦JAPÉÌ ªÀiÁ£Àå ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀ gÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå;PÀA;ZÀÄ£ÁªÀuÉ;2008-09. ¢£ÁAPÀ 14/05/2008 £ÉÃzÀÄÝ ®UÀwÛ¹zÀÄÝ PÉ.¦.¹.¹. ¥ÀvÀæ ¢:1-5-08 £ÉÃzÀÄÝ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11/05/08. gÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ªÀiÁf ªÀÄÄRå ªÀÄAwæUÀ¼ÁzÀ ²æÃ.©.J¸ï. AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è vÀªÀÄä ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëªÀÅ gÁªÀÄ£À ¥ÀPÀë«zÀÄÝ, PÁAUÉæ¸À ªÀÄvÀÄÛ eÉ.r.J¸ïÀ. ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ gÁªÀt ¥ÀPÀëUÀ½zÀAvÉ CAvÁ ¸ÀA¨sÉÆâ¹ gÁdQÃAiÀÄzÀ°è zsÁ«ÄðPÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ©ÃjzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/08 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

¢ 14-05-08 gÀAzÀÄ 10.00 J.JA.PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà J£ï.J£ï. ªÀÄÆwð¥Áån n.«-9 ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ C«ÄãÀ¥ÀÆgÀ NtÂPÉÆ¥Àà¼À, ¢ 13-05-08 gÀAzÀÄ J¯Áè PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹ ¢ 14-05-08 gÀAzÀÄ 1.30 J.JA.PÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ 7.30 J.JA.PÉÌ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ QlQAiÀÄ ºÀwÛgÀ EnÖzÀÝ ¯Áå¥ï mÁ¥ï ªÀÄvÀÄÛ j¯ÁAiÀÄ£Àì qÁmÁ PÁqÀð, ¹.r ¨ÁPÀì CA.QA 40.000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢ 14-05-08 gÀAzÀÄ 1:30 J,JA ¢AzÀ 6.00 J.JA.zÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÁ°£À QlQAiÀÄ ªÉĸï QvÀÄÛ, PÀ©âtzÀ gÁqï ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ PÉÊ ºÁQ mÉç¯ï ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÝ ¯Áå¥ï mÁå¥À PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L (C.«) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/08 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

¢: 14-05-08 gÀAzÀÄ 12-00 ¦JAPÉÌ ²æà ©.J¸ï.UËqÀgÀ, ¥ÁæZÁAiÀÄðgÀÄ, ¨Á®PÀgÀ ¥ÀzÀ«¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃeï PÉÆ¥Àà¼À, ¢£ÁAPÀ:9-5-08gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¥sËæqsÀ±Á¯Á «¨sÁUÀzÀ PÁæ¥ÀÖ«µÀAiÀÄzÀ ªÀÄgÀUÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ rEr «¨sÁUÀzÀ°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀ 2 ¨ÉAZÀÄUÀ¼À PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß C.Q. 6,210-00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £ÁUÀ¥Àà JJ¸ïL £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨Á«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 15/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ 58 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ ¸Á// CUÀ¼ÀPÉÃgÁ vÁ// PÉÆ¥Àà¼À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÀAqÀ zÉêÀgÁeï ZÀÄPÀÌr 23 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ ¸Á// §gÀzÀÆgï vÁ// UÀAUÁªÀw ¢£ÁAPÀ:- 01-05-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ §gÀUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÉÄʸÀÄlÄÖPÉÆArzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ UÀAUÁªÀw ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CAzÉà ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ:- 13/5/2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008