Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, May 31, 2008

DAILY INCIDENTS FOR FRIDAY 30th MAY08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹:.

¢: 30-05-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.-37/PÉ-3246 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw-¹AzÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀjAiÀĪÀÄä zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, JzÀÄjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ°èUÉ §®UÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr vÁ£ÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà eÉÆåÃw°ðAUÀ. ¹. ºÉÆ£ÀPÀnÖ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

CPÀæªÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉß ±ÉÃRgÀuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/08 PÀ®A. 3 ªÀÄvÀÄÛ 7 E ªÀÄvÀÄÛ ¹ PÁAiÉÄÝ:.

¢: 30-5-08 gÀAzÀÄ 6:45 UÀAmÉUÉ ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À EªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀA/ ªÀÄ°ègÀrØ ªÉÄÊzÀÆgÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á/ »gɹAzÉÆV 2] SÁeÁªÀ° vÀA/ C«Ä£À¸Á§ ºÀªÁ¯ÁÝgÀ ªÀÄĹèA ¸Á/ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ ¸ÀzÀå zɪÀgÁd CgÀ¸ï PÁ¯ÉƤ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV EnÖzÀÝ 3 ¨ÁågÀ®UÀ¼À°è 510 °lgÀ ¹ªÉÄ JuÉÚ C.Q. 5355=00 3 SÁ° ¨ÁågÀ®UÀ¼ÀÄ C.Q. 300=00 ¥Àæw ¨ÁÛgÀ®¢AzÀ 180 JA.J¯ï ¹¸ÉAiÀÄ®è ¹ªÉÄ JuÉÚ ±ÉÃRj¹ JfJZï ¹¯ï¢AzÀ ªÀiÁrzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ (2) MAzÀÄ vÁA.vÁA £ÉÆ.PÉ.J-26/5529 C.Q. 50,000=00 d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.


fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/08 PÀ®A. 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹:.

¢: 30-5-08 gÀAzÀÄ 9-20 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÉÆõÀ£ï©Ã UÀAqÀ SÁeÁªÀ° UÉÃn£À, ªÀ:25 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á: QÃwð PÁ¯ÉÆä, ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ vÀªÀÄä UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆlV zÁªÁ ºÁQzÀÄÝ, DzÀgÉ, ¢: 30-5-08 gÀAzÀÄ 3-30 ¦JAPÉÌ vÀ£Àß UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ gÁd¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀw ¸À°ªÀiÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, May 29, 2008

DAILY INCIDENTS FOR WEDNESDAY 28th MAY08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/08 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 28-5-08 ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà zÉêÉAzÀæ¸Á vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ¸Á §¢, ªÀ: 60ªÀµÀð, eÁ: PÀëwæAiÀÄ, G:UÉÆéªÀÄAZÀÆj ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ªÀÄjAiÀĪÀÄä£ÀUÀÄr ºÀwÛgÀ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀgÀ, vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ D²ÃªÁðzÀ ºÉÆÃl¯ï zÁn ©æqïÓ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA: PÉJ: 37 eÉ: 1728 gÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ£ÀÄß C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ eÉÆÃgÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¦AiÀiÁð¢UÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ G: ¥ÉÃAlgï ¸Á: qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:- 28-05-2008 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÉÃAlgï ªÉÄùÛçAiÀiÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð eÁw: £ÉÃPÁgÀ ¸Á: PÁgÀlV FvÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ¥ÉÃAnAUï PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÁgÀlVUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä qÁuÁ¥ÀÄgÀPÉÌ §A¢zÀÝ£ÀÄ. £Á«§âgÀÆ PÀÆr PÁgÀlVUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ïzÀ°è §¹ìUÁV PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÉݪÀÅ. ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ £ÁgÁAiÀÄt¤UÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £ÁgÁAiÀÄt£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, UÁrAiÀÄÄ DvÀ£À JqÀUÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃV, ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ©zÀÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £ÁgÁAiÀÄt£À JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ QÃ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ §® ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹.r. qÁ£ï PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA: PÉ.J-36/ J¯ï-5584 CAvÁ EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ PÀĨÉÃgÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð ¸Á: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊ UÉÆAqÀgÀÄ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/08 PÀ®A. 465, 467, 468, 471, 473, 420 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà gÀ¤f £ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ £ÁAiÀÄÌ »jAiÀÄ ¨sÀÆ «eÁÚ¤UÀ¼ÀÄ (R¤d) UÀ.¨sÀÆ.E. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ, C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ©âtzÀ C¢gÀ£ÀÄß ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 28/9541 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzÀgÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀÅUÀ¼ÀÄ SÉÆmÉÖ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÁVzÀÄÝ vÀ¤SɬÄAzÀ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt SÉÆmÉÖ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀ ²æà ²æäªÁ¸À ¯Ád¹ÖPÀì, ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA. 28/9541 £ÉÃzÀÝgÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV C¢gÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÉÆøÀ, ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°ÃPÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀgÀÄ. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/08 PÀ®A. 465, 467, 468, 471, 473, 420 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà gÀ¤f £ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ £ÁAiÀÄÌ »jAiÀÄ ¨sÀÆ «eÁÚ¤UÀ¼ÀÄ (R¤d) UÀ.¨sÀÆ.E. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ©âtzÀ C¢gÀ£ÀÄß ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 26/6566 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzÀgÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀÅUÀ¼ÀÄ SÉÆmÉÖ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÁVzÀÄÝ vÀ¤SɬÄAzÀ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt SÉÆmÉÖ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀ ²æà ²æäªÁ¸À ¯Ád¹ÖPÀì, ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 26/6566 £ÉÃzÀÝgÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV C¢gÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÉÆøÀ, ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°ÃPÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀgÀÄ. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/08 PÀ®A. 465, 467, 468, 471, 473, 420 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà gÀ¤f £ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ £ÁAiÀÄÌ »jAiÀÄ ¨sÀÆ «eÁÚ¤UÀ¼ÀÄ (R¤d) UÀ.¨sÀÆ.E. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ©âtzÀ C¢gÀ£ÀÄß ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 25/© 5997 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzÀgÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀÅUÀ¼ÀÄ SÉÆmÉÖ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÁVzÀÄÝ vÀ¤SɬÄAzÀ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt SÉÆmÉÖ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀ ²æà ¸Àé¹ÛÃPï ªÉÄÊ£Àì CAqï «Ä£ÀgÀ®ì, ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 25/© 5997 £ÉÃzÀÝgÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV C¢gÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÉÆøÀ, ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°ÃPÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀgÀÄ. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/08 PÀ®A. 465, 467, 468, 471, 473, 420 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà gÀ¤f £ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ £ÁAiÀÄÌ »jAiÀÄ ¨sÀÆ «eÁÚ¤UÀ¼ÀÄ (R¤d) UÀ.¨sÀÆ.E. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ©âtzÀ C¢gÀ£ÀÄß ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 25/© 6690 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CzÀgÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀÅUÀ¼ÀÄ SÉÆmÉÖ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÁVzÀÄÝ vÀ¤SɬÄAzÀ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt SÉÆmÉÖ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀ ²æà ¸Àé¹ÛÃPï ªÉÄÊ£Àì CAqï «Ä£ÀgÀ®ì, ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 25/© 6690 £ÉÃzÀÝgÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV C¢gÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÉÆøÀ, ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°ÃPÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀgÀÄ. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 28-5-08 gÀAzÀÄ 3-15 ¦JAPÉÌ ²æà §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀjUÉ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ªÀįɪÀįÉèñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÀªÉÄñÀ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ªÀAiÀiÁ:27 eÁ: ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ¸Á: ¨ÉAQ £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À. 2] ¥sÀQgÉñÀ vÀA¢ UÀ«¹zÀÝ¥Àà ¹gÀÄAzÀ ªÀAiÀiÁ:18 eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á: gÉʯÉé ¸ÉÖñÀ£À KjAiÀiÁ PÉÆ¥Àà¼À. 3] ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀA¢ FgÀ¥Àà ±ÀºÀ¥ÀÄgÀ ªÀAiÀiÁ:30 eÁ: ªÁ°äÃQ ¸Á: «ÄnÖPÉÃj Nt PÉÆ¥Àà¼À. 4] UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ:39 ¸Á: «ÄnÖPÉÃj Nt PÉÆ¥Àà¼À. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉÃ, CªÀjAzÀ-£ÀUÀzÀÄ ºÀt, 3,430-00 gÀÆ. 2 £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï C.Q.1,000-00 gÀÆ. 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï SÁ° UÉƧâgÀ aî, dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÁzÁ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

8] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/08 PÀ®A. 323, 324, 504, 506, 354, 448 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 28-05-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛ EªÀjAzÀ ¹. £ÀA; 541/2008, ¢:- 28-05-2008 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀVà zÀÆgÀÄ £ÀA; 15/2008 £ÉÃzÀÄÝ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÀÆgÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà »gÉà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ, 50 ªÀµÀð ¸Á: ºÀtªÁ¼À EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ FrUÉÃgÀ «gÀÄ¥ÀtÚ FvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¨ÁæAr CAUÀr ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ. PÀÄrzÀÄ §AzÀ d£ÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ CAUÀr §Azï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ DvÀ£ÀÄ PÉüÀ°¯Áè. £À£ÀUÉ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ:- 20-03-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉUÉ FrUÉÃgÀ «gÀÄ¥ÀtÚ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä ¤AUÀªÀÄä EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ PÉÆqÀ° ºÁUÀÆ §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ, £À£Àß vÀAzÉ, vÁ¬ÄUÉ £ÀÆQ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀgÀÄ. ºÁUÀÆ gÀÆ. 5,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AqÉUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ ºÁQzÀgÀÄ. C®èzÉà fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, May 28, 2008

DAILY INCIDENTS FOR TUESDAY 27th MAY08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/08 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 27-05-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06:10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀ̧UÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁPÀ®£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ß£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ "¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÉÆÃw¯Á¯ ¦.J¸ïL ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹:.

¢: 27-05-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÀæ±Àgï fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J.-37/JA-1424 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw-¹zÁÝ¥ÀÅgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀĪÀ ²æà gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ fÃ¥À CªÀ£À »rvÀ vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀgÀ¸ÀéwªÀAiÀÄ: 9 ªÀµÀð EªÀ½UÉ fÃ¥À eÉÆÃgÁV §r¢zÀÝjAzÀ CªÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ fæ£À°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/08 PÀ®A. 279 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 27-05 2008 gÀAzÀÄ ¨Á®¸ÀħæºÀªÀÄtå CxÀð£Áj 35 ªÀµÀð ¯Áj ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ zÁzÁ¦gï ¦¹-308 gÀªÀgÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄgÉUÉ oÁuÁ vÀ¤SÁ¢üPÁj ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà JZï.¹.-34 PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 27-05-2008 gÀAzÀÄ 03-30 UÀAmÉUÉ §ÄqÀPÀÄAn UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀªÀÄAvÀzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AiÀÄ°£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ¦.¹-169, 288, 19, 248, 331 gÀªÀgÀÆ PÀÆr zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆæUÀ½AzÀ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 1040=00 gÀÆ//- d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/08 PÀ®A. 465, 467, 468, 471, 473, 420 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ 27-05-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁ£ïfà £ÁAiÀÄÌ »jAiÀÄ ¨sÀÆ «eÁÕ¤ (R¤d) UÀ.¨sÀÆ.« E¯ÁSÉ PÉÆ¥Àà¼À, gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-05-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0130 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ²æäªÁ¸À ¯ÁeɹÖÃPï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ CzÀj£À ¥ÀÅrAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSÉAiÀÄ PÉÆnÖ zÁR¯Áw UÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ֪ÀiÁr CªÀÅ SÉÆnÖ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¤dªÁzÀªÉAzÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹ ªÉÆøÀ¢AzÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/08 PÀ®A. 465, 467, 471, 473, 420 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ 27-05-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁ£ïfà £ÁAiÀÄÌ »jAiÀÄ ¨sÀÆ «eÁÕ¤ (R¤d) UÀ.¨sÀÆ.« E¯ÁSÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 06-05-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0130 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ²æäªÁ¸À ¯ÁeɹÖÃPï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ºÁUÀÆ ¯Áj £ÀA PÉ.J-25/©-3155 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ CzÀj£À ¥ÀÅrAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSÉAiÀÄ PÉÆnÖ zÁR¯Áw UÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ֪ÀiÁr CªÀÅ SÉÆnÖ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¤dªÁzÀªÉAzÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¹ ªÉÆøÀ¢AzÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/08 PÀ®A. 447, 427, 504, 506 ¸À»vÀ 109 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ:- 27-05-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.00 UÀAmÉUÉ gÉrØ «ÃgÀgÁdÄ vÀAzÉ £ÁUÀtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð eÁw: FrUÀgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw, ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA: 69/2/¹/7 £ÉÃzÀÝgÀ°è 0.30 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ²æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̽AzÀ Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ, £À£Àß ºÉ¸Àj£À°è £ÉÆÃAzÀtÂAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. DV¤AzÀ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ £À£Àß ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀÄvÀÄÛ R¨ÁÓzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ°è vÉÆÃl ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, vÉAV£À VqÀ, ¸À¥ÉÆÃl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ«£À VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. DzÀgÉ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ºÀPÀÄÌ EgÀzÀAvÀºÀ (1) J¸ï.«í. C¥ÁàgÁªï vÀAzÉ VjgÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 65 ªÀµÀð ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ (2) ¹.ºÉZï. ¥ÀÄ®èAiÀÄå ZËzÀj vÀAzÉ ¹.ºÉZï. ¥Á¥ÀAiÀÄå, 60 ªÀµÀð ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ (3) ªÀÄ£ÉÆúÀgï §zÁ«Ä vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 50 ªÀµÀð ¸Á: UÀAUÁªÀw-¸ÀAvÉ §AiÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ (4) ¹. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÉ.J¸ï. aPÀÌgÁªÀÄgÉrØ 40 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ «£Á: PÁgÀtªÁV ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ vÀªÀÄäzÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ £À£ÀUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. DgÉÆævÀgÀÄ £À£Àß d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 69/2/¹/7 £ÉÃzÀÝgÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà F d«ÄãÀÄ £ÀªÀÄä zsÀt ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ F d«ÄãÀ£ÀÄß FVA¢ÃUÀ¯Éà ©lÄÖ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ, E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß E°èAiÉÄà fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹ d«Ää£À°è ºÀÆvÀÄ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀgÀÄ. CzÀPÉÌ F d«ÄãÀÄ £À£ÀßzÀÄ £Á£ÀÄ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CA¢zÀPÉÌ CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr £À£Àß vÉÆÃlzÀ°è ¨É¼É¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀtÚ 10 vÉAV£À VqÀUÀ¼À£ÀÄß, 10 ¸À¥ÉÆÃl VqÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 5 ªÀiÁ«£À VqÀUÀ¼À£ÀÄß QwÛ ºÁQ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ. 3,000-00 UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁë£ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/08 PÀ®A. 504, 506 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ 27-05-2008 gÀAzÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀA/ ¥ÀgÀ¸À¥Àà PÀÄgÀħgÀ ¸Á/ PÀĵÀÖV EvÀ£ÀÄ CªÀÄgÉUËqÀ §AiÀiÁå¥ÀÆgÀ JªÀiï.J¯ï.J gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV £Á£ÀÄ ¸ÁºÉ§gÀ£ÀÄß PÁt¨ÉPÀÄ CAvÁ C¯Éè EzÀÝ ²ªÀgÁd vÀA/ §¸ÀªÀgÁd EªÀjUÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ dUÀ¼ÀªÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉƦAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÉ.

9] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A. 498(J), 323, 504 506 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ 27-05-2008 gÀAzÀÄ UÁå£À¥Àà vÀA/ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà qÉÆýî£À ¸Á/ PÀĵÀÖV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ C£ÀߥÀÆtð EªÀ½UÉ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwzÀÄÝ ºÁUÀÄ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁqÀÄwzÀÝ CAvÁ ¦ügÁå¢ ºÉ½PÉ ªÉÄgÉUÉ ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ DgÉƦAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÉ.

DAILY INCIDENTS FOR MONDAY 26th MAY08:

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 336 ¸À»vÀ 149 L¦¹:.

¢:26-5-08 gÀAzÀÄ 8-00 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ zÀÄgÀUÉñÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ, ªÀ:20ªÀµÀð, ¸Á: ¨É¼À®qÀPÀÄ vÁ:PÀÆrèV ºÁ:ªÀ: ªÀiÁvÁ ºÉÆÃl¯ï PÉÆ¥Àà¼À EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¤AUÀ¥Àà ²AzsÉÆÃV, AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà PÀÄj, §¸À¥Àà PÀÄgÀħgÀ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀÄgÀħgÀ ¸Á: §¸Á¥ÀÄgÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà zÀAr£ÀªÀgï ¸Á: QqÀzÁ¼À EªÀgÀÄ ©¯ï PÉÆqÀĪÁUÀ «£ÁPÁgÀt ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À eÉÆvÉUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀ £ÁgÁAiÀÄt, £À«£ï, gÀªÉÄñÀ EªÀjUÉ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr, PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÁvÀUÉƽ¹, PÀ®Äè JwÛ ±Élæ¸ïUÉ ºÁQ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄ:SÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ, ¦L, £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀgÀÄ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A. 323, 498(J), 114, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 26-5-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ PÉʬÄAzÀ §r¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ ¤£Àß UÀAqÀ HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVzÁÝ£É ¤Ã£ÀÄ PÀÆqÀ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

Monday, May 26, 2008

DAILY INCIDENTS FOR SUNDAY 25TH MAY08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/08 PÀ®A. 279, 337 L¦¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 25-05-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀߣÀ 2-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ G½îAiÀÄgï ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¨ÉÊgÀ£ÁAiÀÄPÀ£À ºÀ½î. vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è F±ÀégÀ UÀÄrAiÀÄ »AzÉ £À¼ÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§®Äè ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀA¢ ¨Á®¥Àà ¸ÀtÚºÀ½î ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: UÁtUÉÃgÀ G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: ¨ÉÃgÀ£ÁPÀ£ÀºÀ½î ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37/J¯ï6292 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆmÁÖUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, May 25, 2008

DAILY INCIDENTS FOR SATURDAY 24th MAY08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/08 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹:.

¢: 24-05-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.34/eÉ-2451 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀªÀ°-PÁgÀlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¹ÌqÁØV ©zÀÄÝ, vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà eÉÆåÃw°ðAUÀ ¹. ºÉÆ£ÀPÀnÖ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A. 279, 3338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ:- 06-05-2008 gÀAzÀÄ 6-20 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¨ÉÊgÀ£ÁPÀ£ÀºÀ½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ¢AzÀ PÀÄ¢æªÉÆÃwUÉ ¦ügÁå¢ ¸ÉÊPÀ¯ïªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ lA.lA PÉ.J-37/3371 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CªÀÄäzïºÀĸÉãï vÀA¢ ªÀĺÀäzïºÀĸÉãÀ ªÀÄPÀAzÀgÀ G: lA.lA PÉ.J-37/3371 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀÄzÀjªÉÆÃw. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀUÉƽ¹zÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨ÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀgÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ QªÀÄì D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½AiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÁÛ£É. ²æà ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà J.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/08 PÀ®A. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ:24-5-08 gÀAzÀÄ 8-30 ¦JAPÉÌ ²æà §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ, ¦.L. £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ CZÀð£Á ¨ÁgïzÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ G®èAWÀ£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄzÀå, £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ºÁUÀÆ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/08 PÀ®A. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ:24-5-08 gÀAzÀÄ 10-00 ¦JAPÉÌ ¸ÀPÁðjà vÀ¥sÉð ²æà §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ, ¦.L. £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ J-1 ¨Ágï ªÀÄÄAzÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ G®èAWÀ£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀjUÉ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄzÀå, ºÁUÀÆ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/08 PÀ®A. 188 L.¦.¹ 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 25-5-08 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ ²æà §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ, ¦.L. £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À, EªÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ²ªÁ¸ï ¨ÁgïzÀ°è ¸ÀPÁðgÀzÀ DzÉñÀ G®èAWÀ£É ªÀiÁr C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀjUÉ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄzÀå, ºÁUÀÆ ¹PÀÌ M§â DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/08 PÀ®A. 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 23-05-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ²æà ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ dAVè gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà JA¨ÁvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ, ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÉÆÃV ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀħA¢vÀÄ. DUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÁlèUÀ¼À£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁqÀ®Ä CªÀÅ Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹ÌAiÀÄ 180 JA.J¯ï.£À MlÄÖ 18 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 800-00 UÀ¼À ¨É¯ÉAiÀÄļÀî ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ.

7] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/08 PÀ®A. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 24-05-2008 gÀAzÀÄ 10-30 UÀAmÉUÉ ºÀÄt¹ºÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ «¹Ì ¨Ál° ªÀiÁgÀlPÁÌV ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà §eÉAwæ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð G: PÀÆ° eÁ: §eÉAwæ ¸Á: UÀÄ£Áß¼À vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CªÀ¤AzÀ 48 ¨Ál° Njf£À¯ï ZËAiÀÄì r®PÀì «¹Ì 180 JA.J¯ï CA:Q: 1920=00 gÀÆ/- d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

8] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 15/08 PÀ®A. 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀA¥Á£ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ £ÁAiÀÄÌ, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁ: ®A¨Át G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ UÀrØ vÁ: UÀAUÁªÀw. «zÉòà ¥ÀæeÉAiÀiÁzÀ ²æà Dy @ ªÀÄ£Àßmïð UÉgÁíqïð ªÉÄÊPɯï, qÀZï PÀAnæ, ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð £ÀA. 9264116489 EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀAVzÀÄÝ, 2 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¨sÉâ ºÁUÀÆ ZÀ½dégÀ §A¢zÀÄÝ, PÁgÀt aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-05-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀjÃQë¹zÀ qÁPÀÖgïgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄÈvÀ «zÉòà ¥ÀæeÉ ²æà Dy @ ªÀÄ£Àßmïð UÉgÁíqïð ªÉÄÊPɯï, qÀZï PÀAnæ EªÀgÀ ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß ²ÃvÀ°ÃPÀÈvÀ ±ÀªÁUÁgÀPÉÌ ¸ÁV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

9] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 14/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢:- 24-05-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¥ÁªÀĪÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆ®ègÀÄ G: ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw. £À£Àß UÀAqÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà vÀAzÉ UÀ«AiÀÄ¥Àà, 50 ªÀµÀð, UÉÆ®ègÀÄ ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzÀå PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢:- 24-05-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀºÀ ¨É½UÉÎ 10.00 PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ «£Á PÁgÀt ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ gÁwæ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æà ªÀÄ®ètÚ, J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

10] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 12/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-5-08 gÀAzÀÄ 12-30 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ zsÀªÀÄð¥Àà ºÀ½îUÀÄr,ªÀ: 65ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ G:ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸Á:¸ÀfÓNtÂ, PÉÆ¥Àà¼À, ¢£ÁAPÀ:21-5-08 gÀ 9-00 JJA CªÀ¢ü¬ÄAzÀ vÁ:24-5-08 gÀ 11-30 JJA CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà JgɺÉƽ, ªÀ:13ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ G:«zÁåyð ¸Á:¸ÀfÓNtÂ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁPÉðmï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÉÃmï ªÀÄ£É ºÀwÛgÀzÀ ¨Á«AiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÁUÀ¥Àà JJ¸ïL £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, May 24, 2008

DAILY INCIDENTS FOR FRIDAY 23rd MAY08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆæ wªÀÄä¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸Á̦ðAiÉÆà £ÀA: PÉ.J.-36/JA-3232 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ gÀ«£ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ £ÀA: 2 mÁæPÀÖgï £ÀA: PÉ.J.-37/nJ-665 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA: EgÀĪÀÅ¢®è £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¹UÀ߯ï PÉÆqÀzÉ MªÉÄäÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ wgÀÄV¹PÉÆrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ªÉÃUÀªÁV §gÀÄwÛzÀÝ ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À ¸ÀzÀgÀ mÁæPÀÖgÀzÀ mÁæ°AiÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ §rzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¸Á̦ðAiÉÆÃzÀ°èzÀÝ gÁd±ÉÃRgÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, mÁæPÀÖgÀzÀ mÁæ°AiÀÄ°èzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà JA§ÄªÀªÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà eÉÆåÃw°ðAUÀ.¹.ºÉZï. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/08 PÀ®A. 279 L¦¹:.

J£ï.ºÉZï. 13 ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®PÀgÀ¥Àà UÀĽV, 40 ªÀµÀð PÉ.J¸ï.DgÀ.n.¹. §¸ï, £ÀA. PÉ.J-28-J¥sï 1414 gÀ ZÁ®PÀ, EAr r¥ÉÆÃ, EªÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÝ mÁæöåPÀÖgï mÁæ° £ÀA. PÉ.J.-37-n-5304 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¹ì£À ªÀÄÄA¨sÁUÀ dRA DVzÀÄÝ, CzÀgÀ°èzÀÝ 9 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂÃPÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀºÁ¤ DVgÀĪÀÅ¢®è. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀiÁ¼ÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁ: UÉÆ®ègÀ, G: ¯Áj £ÀA: JA.ªÉÊ.L.-4868 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï, ¸Á: G¥Áà¼À, vÁ: ¨sÁ°Ì f¯Éè: ©ÃzÀgï ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 22-05-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÆgÀ£Éà ºÀAvÀzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄÄ ©ÃzÀgï f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-05-2008 gÀªÀÄzÀÄ ¨É½UÉ 06-00 UÀAmÉUÉ ¥ÁågÁ «Ä°ÖçAiÀĪÀgÀ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è ¥ÁågÁ «Ä°Öç ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ 26 £Éà §mÁ°AiÀÄ£ï GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ CªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀj¤AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ¹ÖãjAUï gÁqï PÀmï DV ¯ÁjAiÀÄ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀætªÀÅ vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÁV ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ £À£ÀUÉ §®ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ. EvÀgÀjUÉ ¸ÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÉÆ¥Àà÷¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/08 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 21-5-08 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JªÀiï. ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉ.J-37/3430 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢®è CmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ Dgï.PÉ.zÉøÁ¬Ä gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦..L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 19/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

²æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd AiÀiÁªÀUÀ¯ï ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄÄaUÉÃgÀ ¸Á:G¦à£À ªÀiÁ½ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw, ªÀÄÈvÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 19 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀiÁV zÀÄrAiÀÄzÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÝjAzÀ 6-7 wAUÀ½AzÀ zsÁgÀªÁqÀzÀ°è E¯ÁdÄ ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀĪÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/5/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 22/05/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÉZï.r.zÁ¤, ºÉZï.¹. 89 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/08 PÀ®A. 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

dAVè gÀAUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, 35 ªÀµÀð, ºÀjd£À, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: dAVè gÀAUÁ¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 18 ¨Ál° N.¹. C.Q. 800/- HgÀ°ègÀĪÀ ¨ÁæöåAr CAUÀrUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹.UÉ PÀ½¸À¯ÁVzÉ. ²æà ªÉAPÀmÉñÀ, ºÉZï.¹. 76. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢. 21-5-08 2 ¦.JªÀiïPÉÌ ºÀgÉçUÀ£Á¼À vÁæ¬Ä¸ÁÛ ¹ÖÃ¯ï ¥sÁåPÀÖj [¥ÉæöÊ] °«ÄmÉqï DªÀgÀtzÀ°è EnÖzÀÝ 1275 PÉ.f. vÀÆPÀzÀ ªÁAiÀiï.J¸ï.J¸ï. mÁåAPÀgÀzÀ ©r ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß [ C.Q. 2,26,000=00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ] AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, May 23, 2008

DAILY INCIDENTS FOR THURSDAY 22nd MAY08:

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/08 PÀ®A. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 22-05-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Q¯ÉÆðøÀÌgÀ ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ £ÁåµÀ£À¯ï zsÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÀÄ 1) ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ ¸Á? ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ 2) ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üà ¸Á: ºÉƸÀ §ArºÀ¯Áð¥ÀÇgÀ EªÀgÀÄ C£À¢ÃPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ºÁUÀÆ zÁR¯ÁwUÀ½®èzÉà 180 JA.J¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ 31 «Ã¹Ì ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß C.Q 1,192 gÀÆ¥Á¬Ä 57 ¥ÉÊ¸É ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3260=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæUÀ½AzÀ zÁ½ªÀiÁr d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/08 PÀ®A. 32 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

DgÉÆævÀgÀÄ 1) UÀeÁ£À£À vÀA¢ ªÀÄ®è¥Àà, §rUÉÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁ; §rUÉÃgÀ, ¸Á: CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀÄ PÁåA¥ï 2) ZÀAzÀƨÁ¬Ä ®ªÀiÁt ¸Á: CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀÄ PÁåA¥ï ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À £ÀUÀgÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr, CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgï ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 °ÃlgÀ£ÀµÀÄÖ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä CA.Q. gÀÆ. 400-00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÁ®PÉÌ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ ¥ÀgÁj AiÀiÁVzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA: 2 EªÀ¼ÀÄ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    ²æà ¹zÀÝ¥Àà ºÉZï.¹. 120 PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.     

3] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

DgÉÆæ ¥ÀgÀªÉÄñÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀi¥Àà ºÀÄt¹ºÁ¼ï °AUÁAiÀÄvï ¸Á// ªÀÄPÀðmï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀÄgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 30 «¹Ì ¨Ál¯ï & 30 gÀªÀiï ¨Ál¯ï 180 JªÀiï.J¯ï UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 2400/- gÀÆ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 180 UÀ¼À£ÀÄß ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ d¥ÀÄÛ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹.UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/05/2008 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA.PÉÌ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ,f.PÉÆüÀÆgÀ, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀjUÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ (1) F±ÀégÀ¯Á¯ï vÀAzÉ ªÀiÁvÁðAqÀgÁªï ZɯÁè¼À 68 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÀ, G: mÉîgï PÉ®¸À ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ, UÀAUÁªÀw. (2) §¸À¥Àà vÀAzÉ PÀgÀr §¸À¥Àà ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀÄ 49 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: QgÁt CAUÀr ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ J¦JA¹ UÀAd£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå rJ¸ï¦ UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 2 ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, 2 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ºÁUÀÆ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1410/- d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«ÄãÀ ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 13/08 PÀ®A. 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-05-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 4-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÉ. gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ¢ªÀAUÀvÀ ®PÀëöätgÁªï ªÀAiÀĸÀÄì 34 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä G: UÀÄvÉÛÃzÁgÀ, ¸Á: 12£Éà ªÁqÀð, ªÉÄÃzÁgÀ NtÂ- UÀAUÁªÀw. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ n. ºÀjPÀȵÀÚ EªÀgÉÆA¢UÉ PÁ¯ÉÃf£À ¸ÉÊmï zÀ C©üªÀÈ¢Ý PÀ®¸ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉð £ÀA; 53 gÀ°è §AzÁUÀ ¸ÀzÀj ¸ÉÊn£À ¥ÀPÀÌzÀ UÀÄqÀØzÀ ªÉÄðAzÀ ¥Áæt ¸ÀvÀÛ ªÁ¸À£ÉAiÀÄÄ §gÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁ¸À£ÉAiÀÄÄ §AzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀÄ ¥ÀÆtðªÁV PÉƼÉwgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CzÀgÀ ZÀºÀgÉ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, ªÀåQÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ jÃw ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉA§ÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£ÀÄ AiÀiÁgÉA§ÄªÀÅzÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. ²æà QgÀtPÀĪÀiÁgï J¸ï. ¤Ã®UÁgï ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, May 22, 2008

DAILY INCIDENTS FOR WEDNESDAY 21st MAY08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/08 PÀ®A. 279 L¦¹ ºÁUÀÆ 192 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 21-05-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ mÉA¥ÉÆà mÁæöåPïì (PÀæµÀgï) £ÀA: KA-37/4578 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw-D£ÉUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EgÀĪÀ ²æà ²gÀr ¸Á¬Ä¨Á¨Á ªÀÄA¢gÀ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV MªÉÄä gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ ªÀÄÛvÉƪÉÄä gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ CqÁØ-¢rØAiÀiÁV C®PÀë£À¢AzÀ £ÉqɸÀÄvÁÛ, ¥À«Äðmï µÀgÀvïÛUÀ¼À G®èAWÀ£É ªÀiÁr ºÉaÑ£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ »A¢£À ¥sÀÄmï ¨ÉÆÃqÀð ªÉÄÃ¯É ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ [¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ] ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀiÁzÀ CPÀâgï vÀA¢ ¥ÀQÃgÀ CºÀªÀÄzï ªÀAiÀÄ: 35 ¸Á: CUÀ¼ÀPÉÃgÁ, vÁ/f: PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr, ¸ÀÆPÀÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©ÃqÀ¯ÁVzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/08 PÀ®A. 279, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 21-05-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ªÀÄÄvÀÛtÚ £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¸À°ÃªÀiï vÀA¢ ªÀÄzÀgÀ¸Á¨ï ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ, UÀAUÁªÀw ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: KA-34/K-5949 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV, ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¨ÉæPï ºÁPÀzÉà ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÉÆÃtPÉÊ J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ JqÀ¥ÀPÉÌUÉ ¸Àé®à ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L.-2, ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/08 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-05-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀð, eÁw: MPÀÌ°UÀgÀÄ G: «zÁå¨sÁå¸À ¸Á: ¨sÀUÀvï¹AUï £ÀUÀgÀ - UÀAUÁªÀw, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:- 20-05-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà FvÀ¤UÉ DgÁªÀÄ E®èzÀÝjAzÀ DvÀ£À£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ (1) gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÀAiÀĸÀìÀÄ 21 ªÀµÀð ¸Á: UÁA¢üãÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw (2) QgÀt ¨ÉÃr vÀAzÉ D£ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ, 17 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄeÁªÀgÀ PÁåA¥À - UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀA¦èUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ¹zÀÝ¥Àà£À£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï gÁwæ 9.30 UÀAmÉUÉ PÀA¦è¬ÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆÃjPÁëzÀ°è ºÉÆgÀmɪÀÅ. gÁwæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁUÀ£ÀºÀ½î ¹ÃªÀiÁzÀ°è DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à DmÉÆà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥À°ÖAiÀiÁV GgÀĽ ©¢ÝvÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ gÁWÀªÉÃAzÀæ¤UÉ JqÀUÀqÉ ¥ÁzÀPÉÌ, JqÀUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. QgÀt ¨ÉÃr EªÀ½UÉ ¨É¤ßUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ZÀªÀÄð QwÛgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ªÉÄÊUÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛªÉ. £À£ÀUÉ ªÀÄÆPÀ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀÄ®ètÚ, J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A. 273, 284, L.¦.¹. ¸À»vÀ 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 21-05-2008 gÀAzÀÄ 09-00 UÀAmÉUÉ vÀgÀ®PÀnÖ vÁAqÁ zÀ°è PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwzÀݪÀ£ÀÄß ²æà Dgï.Dgï ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹-19 ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà, ¦.¹-288 zÀÄgÀUÀ¥Àà, ¦.¹-129 gÁd¥Àà PÀÆr zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆæ FgÀ¥Àà vÀA¢ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt ¸Á: vÀgÀ®PÀnÖ vÁAqÁ FvÀ¤AzÀ 20 °ÃlgÀ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä ºÁUÀÆ 210=00 gÀÆ/- £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁrzÀgÀÄ.
J¸ï.JZï.N ºÉZï.¹-92 ±ÁAvÀAiÀÄå ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, May 21, 2008

DAILY INCIDENTS FOR TUESDAY 20th MAY08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/08 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹:.

¢: 21-05-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA: PÉ.J.32/J¥sï-1200 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CdªÀiï FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸Àì£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ ®Qëöä mÁQÃeï ªÀÄÄAzÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ [§¸ÀªÀgÁd vÀA¢ §¸À£ÀUËqÀ, vÀ¼ÀUÉÃj, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ, ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï vÁ: ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ. ]CtÚ °AUÀ£ÀUËqÀ EªÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/Dgï-5903 £ÉÃzÀÝPÉÌ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ °AUÀ£ÀUËqÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ DzÀ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà C±Àæ¥sï ºÀĸÉãï, J.J¸ï.L.PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/08 PÀ®A. 279 337 L¦¹:.

DgÉÆævÀ£ÀÄ [®PÀëöät ©AV, ¯Áj £ÀA: PÉ.J.-36/7212 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ] vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: PÉ.J.-36/7212 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÁgÀlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ ®Qëöä qÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ n«J¸ï JPÉì¯ï ¸ÀÆ¥Àgï UÁr £ÀA: PÉ.J.37/J¯ï-9313 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¥sÀQÃgÀ¥Àà EªÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà eÉÆåÃw°ðAUÀ.¹.ºÉÆ£ÀPÀnÖ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/08 PÀ®A. 279 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 192 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-05-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ mÉA¥ÉÆà mÁæöåPïì (PÀæµÀgï) £ÀA: KA-37/4161 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃqï£À°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ-¢rØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ, vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ »A¢£À ¥sÀÄmï ¨ÉÆÃqÀð ªÉÄÃ¯É M§â ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ£À£ÀÄß ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀ£ÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ°¸ÀÄvÁÛ §AzÁUÀ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¦.J¸ï.L. gÀ« PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ fÃ¥ï£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, fÃ¥ï ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A. 32 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/05/2008 gÀAzÀÄ 9-15 ¦.JA.PÉÌ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ,f.PÉÆüÀÆgÀ ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ, UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¯ÉʸÀ£ïì ºÉÆAzÀzÉ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 1) gÁAiÀįï UÉÆïïØ PÀ¥ï «¹ÌAiÀÄ 17 ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨Ál°AiÀÄ°è 180 JA.J¯ï.£ÀµÀÄÖ ªÀÄzsÀå«gÀÄvÀÛzÉ. MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 654-00. (2) Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹ÌAiÀÄ 12 ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨Ál°AiÀÄ°è 180 JA.J¯ï.£ÀµÀÄÖ ªÀÄzsÀå«gÀÄvÀÛzÉ. MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 462-00. ºÁUÀÆ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.110-00. MlÄÖ Q.gÀÆ. 1,226-00¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ²æà ºÉZï.r. zÁ¤ ºÉZï.¹. 89 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A. 32 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/05/2008 gÀAzÀÄ 9-15 ¦.JA.PÉÌ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ,f.PÉÆüÀÆgÀ ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ, UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀA¢Ã¥À avÀæªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÉÃtÄPÁ gɸÉÆÖÃgÉAmï ºÀwÛgÀzÀ°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£Àå rJ¸ï¦ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ.1,788-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 1) 750 JA.J¯ï.£À ªÀÄzsÀå vÀÄA©zÀ 5 £ÁPï Omï ©ÃgÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 320-00. (2) 180 JA.J¯ï.£À ªÀÄzsÀå vÀÄA©zÀ 8 N¯ïØ ªÀÄAPï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 254-00. (3) 180 JA.J¯ï.£À ªÀÄzsÀå vÀÄA©zÀ 10 r.J¸ï.¦. «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 520-00. (4) 180 JA.J¯ï.£À ªÀÄzsÀå vÀÄA©zÀ 10 VæÃ£ï ¯Éç¯ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 568-00. (5) 180 JA.J¯ï.£À ªÀÄzsÀå vÀÄA©zÀ 3 ªÉÄPïqÀªÉ¯ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 126-00. (6) ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.115-00ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÉZï.r. zÁ¤ ºÉZï.¹. 89 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-05-08 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ºÀ£ÀĪÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ ©üêÀÄ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ 44 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, CªÀgÀ°èzÀÝ 8 ªÉƨÉʯï, 7 ªÉÆÃ. ¸ÉÊPÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ, gÀÆ, 34,500/- 52 J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ d¥ÀÄÛ ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ, CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 20-05-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ D£ÉÃUÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w ²æà QgÀtPÀĪÀiÁgÀ. J¸ï. ¤Ã®UÁgÀ, ¦J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀjUÉ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå ²æà f.Dgï. zÉøÁ¬Ä, r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ²æà ©.J¸ï. ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgï, ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆAzÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄrAiÀÄ ¯ÉÊn£À PɼÀUÉ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è E§âgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA¨sÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀZÀÄѪÀAvÉ PÀÆUÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ-¸ÀASÉåUÀ¼À aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà, PÀrè, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ (2) PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: PÉÆgÀæªÀÄäPÁåA¥ï CAvÁ w½¹zÀÄÝ MlÄÖ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 440-00, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉvÀªÀÅ. ²æà ºÀÄZÀÑ¥Àà, ºÉZï.¹. £ÀA: 97 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/08 PÀ®A. 174(3)(4) ¹.Dgï.¦.¹ :.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-5-2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ºÉêÀÄgÀqÉØ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀ¢ð ªÀ:54 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ gÉrØ G: UÁæªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁgÀåzÀ²ðUÀ¼ÀÄ gÁdÆgÀÄ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð, Hj£À d£ÀgÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀwÛgÀ ©ÃªÀÄgÉrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ±ÀªÀ EgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ±ÀªÀ ¨Á«AiÀÄ°èzÀÄÝ ºÉÆgÀUÀqÉ vÀUɬĹ £ÉÆqÀ¯ÁV FUÉÎ 6-jAzÀ 7 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 45 jAzÀ 50 ªÀµÀðzÀ C£ÁªÀäzsÉåÃAiÀÄ ºÉAUÀ¸ÀÄ ©ÃªÀÄgÉqÉØ¥Àà ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ±ÀªÀ ªÁ¸À£ÉAiÀiÁV d®ZÀgÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ wA¢zÀÄÝ ±ÀªÀ ¨ÁªÀÅ ¨ÁªÀÅ §AzÀÄ ºÀļÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ºÀ¼À¢ dA¥ÀgÀ EzÀÄÝ , MAzÀÄ ¤Ã°§tÚzÀ ¨ÁAqï ¹ÃgÉ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY INCIDENTS FOR MONDAY 19th MAY08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/08 PÀ®A. 279 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 19-05-08 gÀAzÀÄ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ²ªÀªÀÄÆwð vÀAzÉ PÉÆÃqÀ¥Àà ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 18-5-08 gÀAzÀÄ ²ªÀiÁè PÁæ¸À ºÀwÛgÀ J£ï JZï-63 ºÀwÛgÀ n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉ J-37/6570 £ÉÃzÀØgÀ ZÁ®PÀ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À ZÀ°¹ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ-41/6899 lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÁzÁ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/08 PÀ®A. 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ C®§tÚªÀgÀ 65 ªÀµÀð ¸Á//ªÉÄÃt¸ÀUÉÃj, DgÉÆæ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ E£ÉÆßç⠸Á// E§âgÀÆ ªÉÄÃt¸ÀUÉÃj EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀÑAiÀıÀ§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ d«ÄãÀÄ ¥Á®Ä ªÀiÁqÀ°®è CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ §£À±ÀAPÀj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä M§â D¥Á¢vÀ£ÀÄ 1] ªÀÄ®è¥Àà vÀA: §¸À¥Àà ¸ÀdÓ£À, ªÀAiÀÄ: 50, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ. 2] ¸ÀĤî vÀA: gÀªÉÄñÀ §¸ÀÄzÉ, ¸Á: ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ. ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ, 200=00, 1 N.¹. £ÀA§gï aÃn, 1 ¨Á¯ï ¥É£ï zÉÆgÉwzÀÄÝ, E£ÉÆߧâ D¥Á¢vÀ£ÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/05/2008 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA.PÉÌ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ,f.PÉÆüÀÆgÀ, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ DgÉÆævÀgÁzÀ (1) gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå wªÀÄä® ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. (2) ¸Á¢ÃPï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§Ä¸Á§ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ, UÀAUÁªÀw. (3) ¨Á§Ä vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãÀ 46 ªÀµÀð ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¦.J¯ï.r. ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀzÀ°ègÀĪÀ PÉÆmÉæñÀégÀ PÁåA¥ï KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå rJ¸ï¦ UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀj AiÀĪÀ¤AzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ 2 ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, 2 aÃnUÀ¼À£ÀÄß, 2 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ºÁUÀÆ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1490/- zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ. ²æà ºÉZï.r. zÁ¤ ºÉZï.¹. 89 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 19-05-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ªÀÄĨÁgÀPï mÁæ£ïì¥ÉÆlð ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄĨÁgÀPï mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï ¨ÁºÀgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀÖzÀ E¹àÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr (1) PÀȵÀÚ£ï vÀAzÉ gÁªÀĸÁé«Ä (2) ¸ÀªÀðtÚ£ï vÀAzÉ PÀȵÀÚ£ï, (3) vÀAUÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁzsÀAiÀÄå, (4) (5) SÁ¹ÃªÀiï¸Á§ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§, EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »r¢zÀÄÝ ¹PÀ̪ÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 515-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¹àÃmï dÆeÁlzÀ J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ SË¢ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÉAPÀmÉñï, ºÉZï.¹. £ÀA: 76 UÀAUÁªÀw (UÁæ) oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/08 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19/05/2008 gÀAzÀÄ 10-00 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà F½UÉÃgÀ ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð ¸Á: J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPï »AzÀÄUÀqÉ ¸ÀAvÉèÉʯï, UÀAUÁªÀw. ¢£ÁAPÀ 06/04/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ 2£Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄ£À: ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ, PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà CgÀÄt PÀĪÀiÁgÀ f PÉÆüÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉAUÀ¹£À «ªÀgÀ : -

1) ºÉ¸ÀgÀÄ: PÀÄ:²æÃzÉë 2) vÀAzÉ ºÉ¸ÀgÀÄ : ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ 3) ªÀAiÀĸÀÄì : 23 ªÀµÀð. 4) JvÀÛgÀ     : 4'8" 5) ªÉÄÊPÀlÄÖ : ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ. 6) §tÚ: ©½ §tÚ 7) ªÀÄÄR ZÀºÀgÉ :    zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR. 8) PÀÆzÀ°£À ¹ÜwUÀw    : PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä 9)    UÀÄgÀÄw£À PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ :     ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ©½ PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. 10) zsÀj¹zÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ :    ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ZÀÄrzÁgÀ zsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. 11) «zÁå¨sÁå¸À. :    10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. 12) ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ, »A¢ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ

DAILY INCIDENTS FOR SUNDAY 18TH MAY08:

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/08 PÀ®A. 498(J), 306 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18/5/2008 gÀAzÀÄ 11-45 ¦.JA PÉÌ UÀÄzÉߥÀà vÁ¬Ä ¥sÀQÃgÀªÀÄä ªÀiÁ¼ÉPÉÆ¥Àà ªÀAiÀÄ- 56 ªÀµÀð, eÁw: ZÀ®ÄªÁ¢, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð, FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ®PÀëöäªÀé FPÉAiÀÄ£ÀÄß »gÉÃdAvÀUÀ¯ï ¤ªÁ¹ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÁ¬Ä zsÀªÀÄðªÀÄä EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, zÀÄgÀUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §AUÁgÀ, ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ¦Ãr¸ÀäwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ®PÀëöäªÀé FPÉ ¢£ÁAPÀ: 18/5/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ »gÉÃdAvÀPÀ¯ï zÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
    

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 16/05/2008 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ°è ¸ÀzsÀå dgÀÄVzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ºÁUÀÆ PÁAUÉæøï (L) ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʵÀªÀÄå ¨É¼ÉzÀÄ dUÀ¼ÁrzÀÄÝ EUÁUÀ¯Éà EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß ¥Àæw UÀÄ£ÉßUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ CzÉ. PÁAUÉæøï (L) ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀ¥Àà vÀA: zÁåªÀÄtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà ºÀQÌ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÉéõÀ ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ EzÀÄÝ, ºÀUÉvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢¸ÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ºÁUÀÆ D¹Û ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄßAlĪÀiÁr ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ°è ±ÁAvÀvÉ PÀzÀr ¥ÀæPÀëÄ§Þ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðtUÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ¦.J¸ï.L ºÉZÀ.Dgï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸À.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 16/05/2008 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ°è ¸ÀzsÀå dgÀÄVzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ºÁUÀÆ PÁAUÉæøï (L) ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʵÀªÀÄå ¨É¼ÉzÀÄ dUÀ¼ÁrzÀÄÝ EUÁUÀ¯Éà EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß ¥Àæw UÀÄ£ÉßUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ CzÉ. PÁAUÉæøï (L) ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀ¥Àà vÀA: zÁåªÀÄtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà ºÀQÌ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÉéõÀ ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ EzÀÄÝ, ºÀUÉvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢¸ÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ºÁUÀÆ D¹Û ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄßAlĪÀiÁr ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ°è ±ÁAvÀvÉ PÀzÀr ¥ÀæPÀëÄ§Þ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðtUÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Saturday, May 17, 2008

DAILY INCIDENTS FOR FRIDAY 16th MAY08:

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/08 PÀ®A. 171(E), 188 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 123 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16/05/2008 gÀAzÀÄ 1-00 ¦.JA.PÉÌ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ,f.PÉÆüÀÆgÀ ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw «zsÁ£À¸À¨sÁ ªÀÄvÀPÉëÃvÀæ-62 gÀ°è ªÀÄvÀzÁ£À EzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÁzÀ (1) «gÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà AiÀÄgÀqÉÆÃt ªÀAiÀÄ 33 ¸Á: J¯ï.©. ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ, ºÉƸÀ½î gÀ¸ÉÛ UÀAUÁªÀw. (2) ªÀĺÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À¯Á¯ï ¨Á¥sÀß ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw. (3) f¯Á¤ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ ¸Á:UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ. EAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ J.¦.JA.¹. ºÀwÛgÀzÀ°è£À ªÀÄvÀUÀmÉÖAiÀÄ ¸ÀܼÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ vÀªÀÄä C¨sÀåyðUÉ ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀĪÀAvÉ CªÀgÀ£ÀÄß N¯ÉʸÀÄvÁÛ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀAZÀÄvÁÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3,26,960-00 UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ f¯Á¤ FvÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝ »gÉÆúÉÆAqÀ ¹.r.100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 35/E.1369 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß½zÀ 4 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÁzÀ (1) »gÉÆúÉÆAqÀ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/J¯ï.7486. (2) »gÉÆà ºÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. 37/eÉ.4376. (3) »gÉÆúÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/PÉ.4468. (4) n.«.J¸ï. ¸ÁÖgï ¸ÉÆàÃlð ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/J¯ï.6495 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀªÁgÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/08 PÀ®A. 171(E), L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.agÀAfë ¹¦¹-64 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ :- 16-5-2008 gÀAzÀÄ `DgÉÆævÀgÁzÀ 1. ±ÀAPÀæ¥Àà 2. ¤d°AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÀÄgÀħ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ¨ÉÆÃUÀÄtÂAiÀÄ°è G¦àlÖ£ÀÄß vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁr ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ G¥ÀºÁgÀzÀ D«ÄñÀ NrØ G¦àlÖ£ÀÄß ¥ÉÃ¥Àgï £À°è ºÁQ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉ. CzÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzï DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr UÁæªÀÄzÀ d£ÀvÉUÉ G¥ÀºÁgÀ ¤Ãr ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëzÀ PÀªÀÄ®zÀ ºÉÆëUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀAvÉ ¸ÀÆZÀ£É ¤Ãr ªÀÄvÀ ºÁQj CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/08 PÀ®A. 188 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 131(1)(©) Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆævÀgÁzÀ 1). ±Á®A ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ ¸Á§ 2). ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀ @ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄvÀUÀmÉÖ ¸ÀASÉå 62-UÀAUÁªÀw PÉëÃvÀæzÀ ªÀÄvÀUÀmÉÖ ¸ÀASÉå 77 ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¦£À°è £ÀÄVÎ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/08 PÀ®A. 353 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 131(1)(©) Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-5-08 gÀAzÀÄ 11-00 JJAPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ §ÆvÀ £ÀA:93 gÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ PÀvÀðªÀ太Àð»¸ÀzÀAvÉ CqÉ-vÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr, ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹, vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-37 J¯ï-4928 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß 100 «ÄÃlgï M¼ÀUÉ ¤°è¹zÀÄÝ, CªÀjUÉ " ¤ÃªÀÅ AiÀiÁgÀÄ?" ªÀÄvÀÄÛ CªÀjUÉ ªÀÄvÀUÀmÉÖAiÀÄ 100 «ÄÃlgï CAvÀgÀzÉƼÀUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï vÀgÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ DzÉñÀ EzÉ ¤ÃªÀÅ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï AiÀiÁPÉ vÀA¢j? CAvÁ ªÀUÉÊgÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÉÆäA¢UÉ ¸ÀºÀPÀj¸ÀzÉà " £Á£ÀÄ ¥Éæ¸ï j¥ÉÆÃlðgï £À£ÀߣÀÄß K£ÀÄ PÉüÀÄwÛ? £Á£ÀÄ vÀgÉÆãÉ. J°è ¨ÉÃPÁzÀ°è ºÉÆÃUÉÆãÉÃ. £À£ÀUÉ PÉüÀ®Ä ¤£ÀUÉ K£ÀÄ C¢üPÁgÀ EzÉ. ¤£ÀßµÀÄÖ C¢üPÁgÀ £À£ÀUÀÆ EzÉ. £Á£ÀÄ ºÉÆÃUÉÆãÉÃ" CAvÁ C¸À¨sÀåªÁV zÀÄ£ÀðqÀvɬÄAzÀ KgÀÄzsÀé¤AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.L £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/08 PÀ®A. 160 L.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16/05/2008 gÀAzÀÄ 7-15 ¦.JA.PÉÌ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ,f.PÉÆüÀÆgÀ ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw, ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1 £Éà ¥Ánð : (1) gÀÄzÉæñÀ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀÄgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 2) £ÀfÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄzÁð£À¸Á§ 3) gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ wªÀÄätÚ 4) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà UÀzÀÝqÀV ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, gÀhÄqï.¦. ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á: PɸÀgÀºÀnÖ. ºÁUÀÆ 2 £Éà ¥Ánð: (1) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà UÀÄqÀzÀÆgÀ 25 ªÀµÀð (2) ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á§ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ 3) ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÁ¬Ä ¸ÉÆêÀĪÀé ¸ÀƼÉPÀ¯ï 4) ZÁAzÀ ¸Á: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ dįÉÊ£ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è
ZÀÄ£ÁªÀuÉ «µÀAiÀĪÁV M§âjUÉƧâgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ vÉPÉÌ-ªÀÄÄPÉÌ ©zÀÄÝ PÉÊ PÉÊ «Ä¸À¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ±ÉõÀVjgÁªï ºÉZï.¹. 143 £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«ÄãÀ ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

DAILY INCIDENTS FOR THURSDAY 15th MAY08:

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/08 PÀ®A. 126 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 188 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:..

¢£ÁAPÀ 16/05/2008 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw «zsÁ£À¸À¨sÁ ªÀÄvÀPÉëÃvÀæzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15/5/2008 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JA PÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ (1) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÁªÀÄ¥Àà PÁªÀÄzÉÆrØ ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð eÁ:J¸ï.¹. ¸Á: ªÁqÀð £ÀA. 27 UÀAUÁªÀw. 2) ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà PÀA¦è ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð 3) ¸ÀtÚ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 4) ªÀ°¸Á§ vÀAzÉ ¹¯ÁgÀ¸Á§ 5) ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ zÀAd¥Àà 6) «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ avÀªÁrUÉ¥Àà 7) gÀ¸ÀƯï vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw «zsÁ£À¸À¨sÁ ªÀÄvÀPÉëÃvÀæ-62 gÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÁqÀð £ÀA. 27 gÀ°èAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀÄaðUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÀzÀj ¸À¨sÉUÉ d£ÀgÀÄUÀ½UÉ §gÀĪÀAvÉ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ 2 ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ, ªÉÆèÉʯïUÀ¼À°è d£ÀjUÉ UÀÄA¥ÁV ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £Á¼É £ÀqÉAiÀÄĪÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ºÉüÀÄvÁÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ,f.PÉÆüÀÆgÀ ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/08 PÀ®A. 109, 188 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 26, 127(C), 171(¹)&(f) Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà N¯ÉÃPÁgÀ ªÀ: 30 ¸Á; PÉÆ¥Àà¼À, UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀ; 23 ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw, EªÀgÀÄ ªÀÄÄPÀÄAzÀgÁªï vÀAzÉ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¨sÀªÁ¤ªÀÄoï ªÀ; 40 ¸Á: PÀĵÀÖV DgÉÆæ £ÀA: 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 EªÀgÀÄ ¢: 16-05-08 gÀAzÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ 2 £Éà ºÀAvÀzÀ ªÀÄvÀzÁ£À «zÀÄÝ ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ 48 UÀAmÉUÀ¼À ªÀÄÄAZÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀ gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¯ÁVzÀÄÝ DzÀgÀÆ PÀÆqÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹ PÀ£ÀPÀVj «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ PÁAUÉæøï (L) C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ DgÉÆæ £ÀA: 3 EªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV EAzÀÄ ¢: 15-05-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉUÉ PÁgÀlVAiÀÄ QA¢PÁåA¥ï£À°è MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA: PÉ.J-28/J£ï-1130 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ EzÉà PÀ£ÀPÀVj «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ ¥ÀPÉëÃvÀgÀ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAUÀqÀV EªÀgÀ ZÁjvÉæ÷åªÀzsÉ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀgÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀģɪÀÄ£ÉUÉ ºÀAazÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà D£ÀAzï ºÉZï.¹-131 PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ    

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/08 PÀ®A. 188, 109 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 127(J) Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ:..

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 15-05-2008 gÀAzÀÄ 62-UÀAUÁªÀw «zsÁ£À¸À¨sÁ ªÀÄvÀ PÉëÃvÀzÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA: 7 £ÉÃzÀÝgÀ G¸ÀÄÛªÁj PÀÄjvÀÄ ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ £ÉëĹzÀÄÝ, ¥ÉÃmÉÆæ°AUï ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÁwæ 7.50 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀ£ÀzÀÄUÀð (PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ï) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ SÁeÁ¦Ãgï JA§ÄªÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ZÁ¥ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¹PÉÆAqÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀZÉð ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¥ÀæZÁgÀzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ PÀAqÀħA¢vÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀiÁzÀj ªÀÄvÀ AiÀÄAvÀæzÀ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß Jt¸À®Ä CªÀÅ 10 PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÀ ¸ÀASÉå 148 gÀ ªÀÄvÀzÁgÀ ¥ÀnÖ zÉÆgɬÄvÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß (1) ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ¥ÀgÀAzÁªÀÄAiÀÄå, 23 ªÀµÀð, vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀqÀØgÀÄ, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÉÆgÀæªÀÄäPÁåA¥ï (2) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ PÉ. gÁd¥Àà 23 ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀÄ, PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á: PÉÆgÀæªÀÄäPÁåA¥ï (3) a£ÀßvÀA© vÀAzÉ «. ¸ÀħæªÀÄt ªÀAiÀĸÀÄì 19 ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀÄ, PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á: PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ï (4) PÁ°Ã¥sï vÀAzÉ ²æäªÁ¸À£ï, ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀÄ, PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á: PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ï (5) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ PÉ. gÁdÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 19 ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀÄ, PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á: PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ï CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ F jÃw ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ ? CAvÁ «ZÁj¸À®Ä, CªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀPÉëÃvÀæzÀ ©.eÉ.©. C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ ²æà ¥ÀgÀtÚ F±ÀégÀ¥Àà ªÀÄÄ£ÀªÀ½î - UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀgÀÄ. ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/08 PÀ®A. 171(E) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 133 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ:..

¢: 16/5/08 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ CA¨sÁ¨sÀªÁ¤ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ D¥Á¢vÀgÁzÀ gÁd£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀgÁVzÀÄÝ, vÀªÀÄä ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.- 36/JA.-4501 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄvÀ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä C«ÄµÀ MrØ ºÀt ºÀAawÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ w½zÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀAqÀzÀªÀgÀÄ CA¨Á¨sÀªÁ¤ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä D¥Á¢vÀgÀ°è gÀÆ, 5800=00 EgÀĪÀzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¸À¢jAiÀĪÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹gÀÄvÁÛgÉ.     ²æà ºÉZï.Dgï £ÀqÀUÀrØ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 341, 323 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 16/5/08 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ZÀAzÀ¥Àà vÀA: zÁåªÀÄtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ, ¸Á: ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ. PÀĵÀÖV vÁ®ÆPÁ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¨sÀåyð eÉ.r.AiÀÄÄ. ¥ÀPÀëzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Áé«Ä EªÀgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ KeÉAl¤zÀÄÝ, Hl ªÀiÁr PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ ¥ÀAZÀAiÀiÁw D¦ü¸ï ªÀÄÄA¨sÁUÀ D¥Á¢vÀgÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Àà ºÀQÌ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 8 d£ÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.- 36/4218 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß J¸ÉzÀÄ, ªÁºÀ£À dRA ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀjUÉ zÉÊ»PÀªÁV £ÉÆêÀÅAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ²æà ºÉZï.Dgï £ÀqÀUÀrØ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/08 PÀ®A. 279, 284, 308, 420 L.¦.¹. ºÁUÀÄ 12, 13, 32, 33, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

ªÉÄt¸ÀUÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¸ÀAUÀ¥Àà ®ªÀÄt ¸Á: ªÉÄt¸ÀUÉÃj ºÁ.ªÀ. PÀĵÀÖV EªÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉA§ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦. ªÉÄUÀtÚ£ÀªÀgÀ ºÁUÀÆ ¦.L. ªÉÆúÀ£À¥Àæ¸ÁzÀ gÀªÀgÀÄ, ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ, MAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr 180 JªÀiï.J¯ï. 48 ¨Ál° N.¹. r®Pïì, 432 «¹Ì MlÄÖ 09 gÀnÖ£À qÀ©âAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ CA.Q. 23,760/- d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉZï.¹. 108, PÀĵÀÖV ¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

DAILY INCIDENTS FOR WEDNESDAY 14th MAY08:

DPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/08 PÀ®A. 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 14-5-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 3-30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉgÀªÀjUÉ UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ EgÀĪÀ »ªÀiÁ®AiÀÄ mÁQÃd JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ eÁzÀªÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ M§â£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä eÁzÀªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV eÁzÀªÀ EªÀgÀ vÉÆlzÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ M§â£ÀÄ d£ÀjUÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀÄĪÀgÁd ¹AUÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄ gÁªï eÁzÀªÀ ªÀ:27eÁ: ªÀägÁoÀ ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ EªÀ£À°è MlÄÖ 5 ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ MAzÉÆAzÀÄ ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ ¨ÁPÀìzÀ°è 48 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 180 JA J¯ï EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼ÀÄ ¤±Á¤ r®PÀì «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ EªÀÅUÀ¼À CA Q gÀÆ 1582-00gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¨ÁPÀì£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV 48 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 180 JA J¯ï EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼ÀÄ £ÀÆå d£ÀvÁ ¥ÉÊ£ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À Q gÀÆ 1328-00 gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¨ÁPÀì £ÉÆÃqÀ¯ÁV 48 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ 180 JA J¯ï EzÀÄÝ ªÀÅUÀ¼ÀÄ ºÉʪÉà w槯ï JPÀì gÀªÀiï EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À Q gÀÆ 1329-00 gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¨ÁPÀì £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÀÄqï qÉà w槯ï JPÀì gÀªÀiï 47 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À Q gÀÆ 1300-00 gÀÆDUÀÄvÀÛzÉ , ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¨ÁPÀì £ÉÆÃqÀ¯ÁV CrägÀ¯ï w槯ï JPÀì gÀªÀiï47 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ Ý CªÀÅUÀ¼À Q gÀÆ 1493-00 gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ¨Ál°UÀ¼À°è MAzÉÆAzÀÄ ¨Ál°AiÀÄ£ÀÄß J¥ï J¸ï J¯ï PÀÄjvÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV d¦ÛªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500-00 gÀÆ zÉÆgÉQzÀÄÝ CzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/08 PÀ®A. 123, 125 Dgï.¦. PÁAiÉÄÝ.

¢:14-05-08 gÀAzÀÄ 2-50 ¦JAPÉÌ ªÀiÁ£Àå ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀ gÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå;PÀA;ZÀÄ£ÁªÀuÉ;2008-09. ¢£ÁAPÀ 14/05/2008 £ÉÃzÀÄÝ ®UÀwÛ¹zÀÄÝ PÉ.¦.¹.¹. ¥ÀvÀæ ¢:1-5-08 £ÉÃzÀÄÝ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11/05/08. gÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ªÀiÁf ªÀÄÄRå ªÀÄAwæUÀ¼ÁzÀ ²æÃ.©.J¸ï. AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥ÀàgÀªÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è vÀªÀÄä ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëªÀÅ gÁªÀÄ£À ¥ÀPÀë«zÀÄÝ, PÁAUÉæ¸À ªÀÄvÀÄÛ eÉ.r.J¸ïÀ. ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ gÁªÀt ¥ÀPÀëUÀ½zÀAvÉ CAvÁ ¸ÀA¨sÉÆâ¹ gÁdQÃAiÀÄzÀ°è zsÁ«ÄðPÀ ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ©ÃjzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/08 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

¢ 14-05-08 gÀAzÀÄ 10.00 J.JA.PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà J£ï.J£ï. ªÀÄÆwð¥Áån n.«-9 ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ C«ÄãÀ¥ÀÆgÀ NtÂPÉÆ¥Àà¼À, ¢ 13-05-08 gÀAzÀÄ J¯Áè PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹ ¢ 14-05-08 gÀAzÀÄ 1.30 J.JA.PÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ 7.30 J.JA.PÉÌ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ QlQAiÀÄ ºÀwÛgÀ EnÖzÀÝ ¯Áå¥ï mÁ¥ï ªÀÄvÀÄÛ j¯ÁAiÀÄ£Àì qÁmÁ PÁqÀð, ¹.r ¨ÁPÀì CA.QA 40.000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢ 14-05-08 gÀAzÀÄ 1:30 J,JA ¢AzÀ 6.00 J.JA.zÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÁ°£À QlQAiÀÄ ªÉĸï QvÀÄÛ, PÀ©âtzÀ gÁqï ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ PÉÊ ºÁQ mÉç¯ï ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÝ ¯Áå¥ï mÁå¥À PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L (C.«) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/08 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

¢: 14-05-08 gÀAzÀÄ 12-00 ¦JAPÉÌ ²æà ©.J¸ï.UËqÀgÀ, ¥ÁæZÁAiÀÄðgÀÄ, ¨Á®PÀgÀ ¥ÀzÀ«¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃeï PÉÆ¥Àà¼À, ¢£ÁAPÀ:9-5-08gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¥sËæqsÀ±Á¯Á «¨sÁUÀzÀ PÁæ¥ÀÖ«µÀAiÀÄzÀ ªÀÄgÀUÉ®¸ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ rEr «¨sÁUÀzÀ°è «zÁåyðUÀ¼ÀÄ PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀ 2 ¨ÉAZÀÄUÀ¼À PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß C.Q. 6,210-00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £ÁUÀ¥Àà JJ¸ïL £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨Á«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 15/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ 58 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ ¸Á// CUÀ¼ÀPÉÃgÁ vÁ// PÉÆ¥Àà¼À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÀAqÀ zÉêÀgÁeï ZÀÄPÀÌr 23 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ ¸Á// §gÀzÀÆgï vÁ// UÀAUÁªÀw ¢£ÁAPÀ:- 01-05-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ §gÀUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÉÄʸÀÄlÄÖPÉÆArzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ UÀAUÁªÀw ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CAzÉà ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ:- 13/5/2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008