Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, January 31, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 29-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄä£É¥Àà CªÀÄä£ÀߪÀgÀ ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄjUÉÆãÁ¼À vÁ:PÀĵÀÖV vÀªÀÄä JvÀÄÛ §Ar vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV §ArAiÀÄ°è ªÉÄêÀÇ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß gÉÆr£À JqÀUÀqÉ ¤zsÁ£ÀªÁV £ÉqɸÀÄvÁÛ ºÉÆgÀmÁUÀ AiÀÄjUÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖAqÀ E£ÀÄß CAzÁdÄ 200 «ÄÃlgÀ CAvÀgÀzÀ°èzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ £ÁUÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁd ¨ÁPÀìgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ : PÉJ:29 ºÉZï.5462 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DPÀqÉ EPÀqÉ ºÉƬÄzÁqÀÄvÁÛ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqÀ¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ §ArAiÀÄ £ÀUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JwÛ£À PÉÆA©UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ MªÉÄä¯Éè JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉzÀgÉ §ArAiÀÄÄ §®PÉÌ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥À°ØAiÀiÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §ArAiÀÄ ZÀnÖAiÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ DUÀ C°èUÉ §AzÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ UÉÆãÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §Ar¬ÄAzÀ ºÉÆgÀvÉUÉzÀÄ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ ¥ÀPÀÌrUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ JwÛ£À §®UÁ°UÉ ªÀÄÄRPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JwÛ£À §® §®PÉÆAZÀÄ PÉÆqÀ£À¸À ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÉZï.r.zÁ¤ ¹.ºÉZï.¹-89 ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-15 UÀAmÉUÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖVgÀªÀjAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄAUÀ¼ÀUÀÄqÀØ ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð eÁ.PÀëwæÃAiÀÄ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ªÉÄÃt¸ÀUÉÃj EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ®PÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ gÀrØAiÀĪÀgÀ ºÉÆî¢AzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀqÉÃPÉÆ¥Àà PÁæ¸ïzÀ°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 £ÀÄß zÁlÄwÛzÁÝUÀ E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà GUÁætzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÉæîgï ¯Áj £ÀA PÉJ-29/J-3471-72 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀAiÀÄå ºÉZï.¹-08 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 30-01-12 ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É VtÂUÉÃgÀ ¥ËæqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ mÁ.mÁ. 207 ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå: PÉ.J-35/ J-3199 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ wªÀiÁä£ÁAiÀÄÌ ¸Á: ¸ÀAPÁè¥ÀÆgÀ vÁAqÀ f: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÁlÄwÛzÀÝ gÀ«ZÀAzÀæ ªÀAiÀiÁ:14 ªÀµÀð JA§ ¨Á®PÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¨Á®PÀ¤UÉ JgÀqÀÄ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt mÁ.mÁ. 207 ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå: PÉ.J-35/ J-3199 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ wªÀiÁä£ÁAiÀÄÌ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, January 28, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-27/01/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ Dgï.n.J. §UÉÎ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ, 28 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: fgÁ¼ÀPÀ®ÄÎr EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ºÀĸÉãÀ¦ÃgÀ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§ PÀA¦è, 28 ªÀµÀð ¸Á: fgÁ¼À PÀ®ÄÎr FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀªÁ¸ÀQ £ÀA§gï PÉ.J-16/ºÉZï-3891 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ fgÁ¼À PÀ®ÄÎr ¬ÄAzÀ UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÀÄÝ. UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è ¸ÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ºÀĸÉãÀ¦Ãgï FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw-PÀ£ÀPÀVj ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¦£À°è £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ºÉÃgÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JzÀÄgÀħzÀgÁV ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ºÀĸÉãÀ¦Ãgï£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÉÄð£À vÀÄn ºÀjzÀÄ JgÀqÀĺÀ®Äè ªÉÄïÁâUÀzÀªÀÅ ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £À£ÀUÉ JqÀPÉ£ÉßUÉ §®UÁ°£À ªÉÆÃtPÁ°UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¨ÉÊPÀ ¸ÀªÁgÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ°è wêÀæ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÉUÉ ªÀÄÄjzÀÄ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ 26 ªÀµÀð ¸Á: 20 £Éà ªÁqÀð ªÀÄÄgÁj £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ D ¨ÉÊPÀ£À »AzÉ PÀĽwzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ C£Àégï vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ UÀÄqÀÄUÀÄgÀQ 22 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄÄgÁj PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ DvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄÆVUÉ M¼À¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ ªÉÄîÄnUÉ ¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ §A¢zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ AiÀĪÀĺÀ °§gÉÆà £ÀA: PÉ.J-35/PÀÆå-1581 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£À ªÀÄÄA¨ÁUÀªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV dRA DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. n.f. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, January 27, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 26-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÁ 5-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ©ZÀ¥À°è vÀA¢ ©üêÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ : 35 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÀªÀÄ°PÉ®¸À ¸Á: PÉÆAPÀ® ºÁ .ªÀ ±ÁAw£ÀUÀgÀ ªÀqÀØ¥À°è ªÀÄAqÀ® vÁ : ºÀ®èªÀÄ¥ÀÆgÀ f: ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ ( J.¦) ªÀÄvÀÄÛ, ©üêÀÄtÚ, ªÀÄzsÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¥ÀgÀªÉÄñÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁgÀ £ÀA§gÀ :J.¦-22/DgÀ-9394 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸Á£Á¥ÀÆgÀ¢AzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆUÀ¯ÉAzÀÄ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀgÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgï PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DPÀqÉ EPÀqÉ Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¥À°ÖºÉÆqɹzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄvÀÄÛ, ªÀÄÄRPÉÌ, vÉgÀazÀ gÀPÀÛWÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà r. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2012 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 25-01-2012 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¥ÁnÃ¯ï £À¹ðAUï ºÉÆÃA ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÀuÉñÀ     ªÉÄrPÀ¯ïì CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà UÀuÉñÀ, J¸ï.PÉ. vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà, J¸ï.PÉ. UÀuÉñÀ ªÉÄrPÀ¯ïì CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ, ¥ÁnÃ¯ï £À¹ðAUï ºÉÆÃA ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀ »gÉÆúÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï     ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¥ÀÄà §tÚ £ÀA. PÉ.J.37/PÉ.3504 EAd£ï £ÀA. 04 ºÉZï. 15 E. 35876. ZÁ¹ì £ÀA. 04 ºÉZï.16 E. 35853. ªÀiÁqÀ¯ï 2004. CA.Q.gÀÆ. 20,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ±ÀAPÀæ¥Àà ¦.J¸ï.L. (C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, January 26, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 25-1-12 gÀAzÀÄ 8-00 ¦JAPÉÌ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr Dgï.n.J zÀ°è M§â£ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉìUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ºÉZï.¹-142 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ §gÀªÀÄ¥Àà vÀ¼ÀPÀ¯ï ¸Á:C¼ÀªÀAr ºÁªÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀjUÉ aQvÉì ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ 9-30 ¦.JA PÉÌ vÀ£Àß °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-01-2012 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JªÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢üzÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÀÄ PÉÆÃjUÉ ªÀiÁrzÀ FgÀ¥Àà UÀÄwÛ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ d«Ää¤AzÀ eÉÆÃqÀÄ JwÛ£À mÉÊgï §ArAiÀÄ°è ªÉÄPÉÌ eÉÆüÀzÀ ªÉÄêÀ£ÀÄß ºÉÃjPÉÆAqÀÄ d«Ää¢AzÀ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀuÁZÁj ¥ÀgÀAiÀÄå EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðzÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ §gÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄAzÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉ.J-22 ©-1305 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Dwà ªÉÃUÀªÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀl §ArAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ JwÛ£À §ArAiÀÄ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqɬĹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 130 ¦Ãn£À ªÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ zÀÆrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ mÉÆAPÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖV PÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40,000-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄļÀî JwÛ£À §Ar ªÀÄÄjzÀÄ ¥ÀÄr¥ÀÄrAiÀiÁVzÀÄÝ C®èzÉà 20,000-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄļÀî MAzÀÄ ¹ÃªÉÄ JvÀÄÛ ¸ÀwÛgÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

Wednesday, January 25, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢: 24-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ CdºÀgï CºÀäzï RÄgÉò ¸Á: ºÀlUÁgÀ ¥ÉÃmÉ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢: 24-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¦üPï PÀÆrPÉÆAqÀÄ qÁ: ªÀÄįÁè D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄjUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ mÁAUÁPÀÆlzÀ PÀqɬÄAzÀ zÉêÀ¥Àà ¨sÀÆvÁ ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆà ¸ÉÊ £ÀA: PÉJ-37/PÀÆå-3679 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨ÁdÄ §¸ï¸ÁÖöåAqï PÀqÉUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ »A¢¤AzÀ ¸Á̦ðAiÉÆà £ÀA: PÉJ-34/JªÀiï-4335 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà zÉêÀ¥Àà£À ªÉÆà ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ zÉêÀ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ »AzÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ, C®èzÉà 2 PÉÊUÀ½UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt zÉêÀ¥Àà¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. DAd£ÉÃAiÀÄ r.J¸ï, ¦.J¸ï.L [PÁ&¸ÀÄ] £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÁÝgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2012 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

²æÃ. ±ÀAPÀæ¥Àà ZÉƼÀZÀUÀÄqÀØ ¦.J¸ï.L.(C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 201, 75 gÀªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ 19-00 UÀAmÉUÉ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÉÆ£ÉUÉ vÀ£Àß ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 01] PÁ¹ªÀÄ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G: ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ, UÀAUÁªÀw. 02]    SÁeÁ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G: ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »AzÉ ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2012 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 24-01-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÁ®äQ EvÀ£ÀÄ PÀ£ÀPÀVj UÁæªÀÄzÀ ²æà PÀ£ÀPÁZÀ® zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄ-§gÀĪÀ §PÁÛ¢üUÀ¼À eÉçÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ §AUÁgÀ, ¨É½îAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ²æÃ. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀĪÁ¸Éå EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQÌAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç zsÀj¹ §A¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr UÁ§jAiÀiÁV Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÉưøïgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀߺÀwÛ »rzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹ ªÉÆzÀ ªÉÆzÀ®Ä ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÉüÀÄvÁÛ ¥ÀÄ£À : D¼ÀªÁV «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÄîÌAqÀAvÉ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ PÀAqÀÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 03/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢: 24-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ±ÉÃ½î ¸Á:PÀÄgÀħgÀ Nt PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, vÀ£ÀUÉ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ CzÀgÀ°è M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â£ÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄUÀ ¥ÀQÌÃgÀ¥Àà¤UÉ ®vÁ J£ÀÄߪÀ ºÀÄqÀÄVAiÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄUÀ¤UÉ M§â¼ÀÄ 2 ªÀµÀðzÀ DA©PÀ J£ÀÄߪÀ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ £ÀªÀÄä ¸ÉÆ¸É ®vÁ EªÀ¼ÀÄ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ £ÀªÀÄä ¸ÉƸÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÉƪÀÄäUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CA¢¤AzÀ ªÀÄUÀ ¥ÀQÌÃgÀ¥Àà£ÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV EgÀÄwÛzÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¸Àé®à¢£À ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÀÄZÀÑgÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸À ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ EAzÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑzÀÄÝ £Á£ÀÄ PÀÆV PÀgÉzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÀQÌÃgÀ¥Àà£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ¨ÁgÀzÀÝPÉÌ £Á£ÀÄ ¨ÁV®Ä zÀ©â £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÁ°£À°ègÀĪÀ ¥sÁ夣À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÉÆArUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ HgÀ®Ä ºÁQPÉÆArzÀÄÝ £Á£ÀÄ aÃgÁqÀ®Ä NtÂAiÀÄ d£ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ £ÉÆÃr £À£Àß ªÀÄUÀ ¥ÀQÌÃgÀ¥Àà£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV £ÉÆAzÀÄ EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è HgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. DA£ÀeÉÃAiÀÄ r.J¸ï. ¦.J¸ï.L. [PÁ.¸ÀÄ] £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Tuesday, January 24, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-15 UÀAmÉUÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖVgÀªÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ©üêÀiÁgÁªÀÄ ZËzÀj ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ.ZËzÀj G.PÀ©ât ªÁå¥ÁgÀ ¸Á.£ÀgÀUÀÄAzÀ EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ C±ÉÆÃPÀPÀĪÀiÁgÀ ZËzÀj ºÁUÀÆ DgÉÆæ PÀAUÁgÀgÁªÀÄ ZËzÀj ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ EArPÁ PÁgï vÁvÁÌ°PÀ (mÉA¥ÀgÀj) £ÀA. PÉJ-25/n.¹-13 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃn¬ÄAzÀ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ 2 QÃ.«Äà zÀÆgÀzÀ°è PÁgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ªÉÆÃmÁgï £ÀA PÉJ-35/ºÉZï-5432 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw CAeɪÀÄä §eÉÃAwæ JA§ÄªÀªÀgÀ ¥ÉÊQ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgïPÉÌ oÀPÀÌgï ªÀiÁr PÁgï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀPÉÌ MAzÀÄ ªÀÄĽî£À PÀApAiÀÄ°è PÁgï ¥À°ÖAiÀÄV ©¢ÝzÀÝjAzÀ PÁj£À°èzÀÝ ªÀÄƪÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà¤UÉ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà ºÉZï.¹-32 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2012 PÀ®A. 353, 504, 506 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà C¯Áè¨sÀQë vÀAzÉ ºÀĸÉä vÁ½PÉÆÃn, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À.».¥Áæ. ±Á¯É °AUÀzÀºÀ½î, ¸Á: C¹Ì UÁæªÀÄ, ¹AzsÀV vÁ®ÆèPÀÄ, ©eÁ¥ÀÄgÀ f¯Éè EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-08-2002 jAzÀ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, °AUÀzÀºÀ½îAiÀÄ°è ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ CAvÁ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÉÝãÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-01-2012 gÀAzÀÄ JA¢£ÀAvÉ ¨É½UÉÎ £ÀªÀÄä ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ±Á¯ÉAiÀÄ vÉgÉzÀ MAzÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà ªÀÄ®ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁrzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ. PÁgÀt £ÀªÀÄä ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd gÉrØ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä (J¸ï.r.JA.¹.) ±Á¯Á C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîĸÀÄÛªÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ ¥Éǰøï¥Ánî EªÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ F §UÉÎ UÀªÀÄ£ÀºÀj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ D¦üøÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ°è ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÉÆA¢UÉ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ZÀað¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Á¯Á DªÀgÀtzÉƼÀUÉ §AzÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ ¥Éǰøï¥Ánî EªÀ£ÀÄ "K£À¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼À ºÉÆgÀUÀ §jæ, AiÀiÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÁ CªÁ £À£ÀUÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀªÀ" CAvÁ PÀgÉ¢zÀÄÝ, £ÀªÀÄä ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ D¦üøÀÄ PÉÆoÀr¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ±Á¯Á DªÀgÀtzÀ°è ºÉÆÃzÀgÀÄ. DUÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ£ÀÄ "K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£À £À£ÀUÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr AiÀiÁgï ºÉ¹Î ªÀiÁqÁågÀ £ÉÆÃqÉÆÌÃvï PÀÆqï CAw ªÀÄUÀ£À" CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ £ÀªÀÄä ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄjUÉ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. PÁgÀt £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ºÉÆÃV CªÀgÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆArzÀÄÝ, DUÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ "K£À¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£À £À£ÀߣÀß AiÀiÁgï CAvÀ w¼ÀPÉÆAr¢Ã" CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ £À£Àß ºÉÆmÉÖUÉ §®UÁ°¤AzÀ eÉÆÃgÁV MzÀÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÝ ²æà FgÀ¥Àà, ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÁZÁj eÉÆò EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ£ÀÄ "¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼À ¤ªÀÄä fêÁ£À G¼À¸ÀAV®è, £ÀªÀÄÆägÁUÀ EzÀÝ ¸Á° PÀ®¹æà ªÀÄPÀ̼À" CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. PÁgÀt PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ £ÀªÀÄä PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¥Éǰøï¥Ánî ¸Á: °AUÀzÀºÀ½î EªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ²ªÀ¥Àà D®ªÉÄî J.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 


 

Monday, January 23, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22/01/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉÆìģï vÀAzÉ C¯Áè§AzÉøÁ§ ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: ¥ÀoÁtªÁr-UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ £ÀÆgïªÉĺÀ¢ vÀAzÉ R°Ã¯ï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð, G: ¥ÉÃAlgï ¸Á: ¥ÀoÁtªÁr - UÀAUÁªÀw E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀÆgïªÉĺÀ¢AiÀÄ §eÁeï ¥À®ìgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï: PÉ.J-17/ E.¹-1789 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀªÀÄä d«ÄãÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ zÉêÀWÁmïUÉ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ. £ÀÆgïªÉĺÀ¢ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. ¸ÀAeÉ 5:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀWÁmï ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ vÁAiÀĪÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è £ÀÆgïªÉĺÀ¢ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, CzÉà jÃwAiÀiÁV £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ zÉêÀWÁmï PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, E§âgÀÆ ZÁ®PÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ JzÀÄgÀħzÀÄgÁV eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀzÀ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ £ÀÆgïªÉĺÀ¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ¨Á¬ÄUÉ, ªÀÄÆVUÉ, §®UÀtÂÚUÉ, §®UÀqÉ, ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. DvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¹.r. qÁ£À PÀA¥À¤ EzÀÄÝ, £ÀA§gï: PÉ.J-03/ E.r-2908 CAvÁ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁgÀzÉÆà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ E§âgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2012 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-01-2012,gÀAzÀÄ 00-30 J.JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀiÁåUÀ¼ÀPÉÃj, ªÀ:20, eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, G:«zsÁåyð. ¸Á:CgÀPÉÃj. vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-01-2012 gÀAzÀÄ 7-00 ¦JAPÉÌ CgÀPÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ªÉÄÃ£ï §eÁgÀzÀ°è ®PÀëöät PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀ CAUÀr ºÀwÛgÀ CgÀPÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°èAiÀÄ »gÉÃC¼ÀîzÀ°ègÀĪÀ G¸ÀÄPÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPÀÖgïzÀ°è ºÉÃj ¸ÁUÀtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1. AiÀÄ®è¥Àà dĪÀÄä£ÀߪÀgÀ 2. ±ÀgÀtªÀÄä dĪÀÄä£ÀߪÀgÀ 3. PÉñÀªÀ dĪÀÄä£ÀߪÀgÀ 4. ªÀÄÄvÀÛ¥Àà dĪÀÄä£ÀߪÀgÀ 5. UÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ºÀAa£Á¼À 6. ªÀÄ®ègÉqÉØ¥Àà EªÀjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ºÉÃgÀĪÀ ºÀtzÀ°è £ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä vÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ zÀÄgÀUÀªÀÄäzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ aÃn ºÀj¸ÀĪÀAvÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÀÄ «£ÀAw¹PÉÆArzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀÛgÁV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀªÀiÁdzÀªÀjUÉ K£À¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄäzÀÄ HgÀ°è eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ, gÀ²Ã¢ ºÀt ºÀj¸À¢zÀÝgÉ ¤ªÉãÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛj ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̼É, QüÀÄ d£ÀgÁV £ÀªÀÄUÉ vÀVÎ-§VÎ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄä d£ÁAUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À d£ÁAUÀzÀ d£ÀjUÉ ºÉÆr, §r, ªÀiÁr, gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄ:R¥ÁvÀ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. UÀÄgÀÄgÁd J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

Sunday, January 22, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2012 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 21-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ gÉÃtÄPÀ¥Àà @ gÉÃtÄPÀgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.43/ºÉZï.303 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §ÆzÀUÀÄA¥Á¢AzÀ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÀ£ÀߥÀà£À ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¯Áj £ÀA. J.¦.21/n.AiÀÄÄ.2321 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CqÁØ¢rØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä gÁAUï ¸ÉÊr£À°è §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÉÃtÄPÀ¥Àà @ gÉÃtÄPÀgÁd FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨ÁjUÁAiÀĪÁV aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà¤UÉ §® Q«UÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ rvru ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 21-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï vÀA¢ ±ÉõÀVjgÁªï ZÀ¼ÀîUÀļÀî ªÀAiÀiÁ :33 ªÀµÀð eÁ :PÀªÀiÁä G: ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸Á : ±ÉõÀVjgÁªï PÁåA¥ï vÁ : UÀAUÁªÀw, vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA§gÀ : PÉ.J- 03 / ¦- 6901 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÁgÀlV- £ÀªÀ° gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆV EArPÉÃlgÀ ºÁQ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ªÀ¸ÀÄAzÀgÁ £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ l£Àð ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è £ÀA : PÉ.J- 25 /eÉ- 9116 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉUÉ £ÁUÀgÁd JA§ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DgÉÆæ ±ÉÃRgÀ¥Àà¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ £ÁUÀgÁd EªÀjUÉ UÀA©üÃgÀ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà r.zÀÄgÀÄUÀ¥Àà. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2012 PÀ®A. 304(J), 201 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èPÁd¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀÄ. 35 ªÀµÀð eÁ.gÉrØ G.ºÉÊ£ÀÄUÁjPÉ ¸Á.¹zÁÞ¥ÀÄgÀ vÁ. UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ªÀgÀ®Qëöäà gÀªÀgÀ£ÀÄß ºÉjUÉ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄj±ÁAvÀ«ÃgÀÀ Qè¤PïzÀ°è ¢£ÁAPÀ 02-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÉjUÉ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ gÀPÀÛ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä UÉÆæ gÀPÀÛ ¨sÀAqsÁgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwUÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÉjUÉ DUÀĪÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛ®è DzÀÝjAzÀ ±À¸ÀÛç aQvÉì ªÀiÁr ºÉjUÉ ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÉÌ 10,000-00 gÀÆ UÀ¼À ¦Ã¸ÀÄ ¸ÁPÁUÀĪÀÅ¢®è E£ÀÄß 5 ¸Á«gÀ gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ¸Áé«Ä PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉ.JA.J¯ï. D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ±À¸ÀÛç aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ, ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ DgÉÆÃUÀåzÀ°è vÉÆAzÀgÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¹PÉÆnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄÄ wêÀæ ¤UÁ WÀlPÀzÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 4-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-00 jAzÀ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzsÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. w¥ÀàtÚ gÁxÉÆÃqÀ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁwæ PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2012 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-01-2012 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà DªÁgÀzÀ ªÀĤ, ªÀAiÀÄ:31 ªÀµÀð, eÁ:qÉÆA§gÀ, G: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqÀ ±Á¯É ºÉqï ªÀiÁ¸ÀÛgï, ¸Á:PÀĵÀÖV ºÁªÀ PÀ¯ÉèñÀégÀ £ÀUÀgÀ, PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 20-01-2012 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JªÀiï ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21-01-2012 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀ®¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÀgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À C¯ïªÀÄgï ©ÃUÀ vÀUÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ 1) 20,UÁæA, vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ vÁ½ ¸ÀgÀ. 2) JgÀqÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ UÀÄAr£À ¨ÉAqÉÆð, MlÄÖ 20 UÁæA, 3) ªÀÄPÀ̼À §AUÁgÀzÀ aPÀÌ aPÀÌ 4 GAUÀÄgÀ, MlÄÖ 8, UÁæA, J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ 48 UÁæA, §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä UÀqÀUÀ, ªÀiÁ«£ÀUÉeÉÓ, ¥ÉAqÁ®Ä UÉeÉÓ, °AUÀzÀ PÁ¬Ä ªÀÄÆgÀÄ, GqÀÄzÁgÀ JgÀqÀÄ, ªÀÄPÀ̼À PÉÊUÀqÀUÀ £Á®ÄÌ, MAzÀÄ eÉÆÃvÉ ZÉÊ£ÀÄ, J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ 26 vÉÆÃ¯É ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15,000-00 gÀÆ, J¯Áè MlÄÖ ¸ÉÃj CA.Q. 65,420-00,gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÁd ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Saturday, January 21, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 20-01-12 gÁwæ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À-Q£Áß¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÉêÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉ.J-37/f-321 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ¸ÀªÉÃð±À ¹.¦.¹-338 EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÁd¸Á§ EªÀgÀ£ÀÄß PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ Q£Áß¼À PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤AiÀÄAvÀæt ¸Á¢¸ÀzÀ ¹ÌÃqï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¸Á§ EªÀjUÉ ºÀuÉUÉ, JzÉUÉ ¨Áj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¸ÀªÉðñÀ EªÀjUÉ ºÀuÉUÉ, JqÀUÁ® »ªÀÄär ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀªÉÃð±À ¹.¦.¹-338 EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£À ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, January 20, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19/01/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÁªÀÄ£ÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 jAzÀ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ PÀAmÉÃUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ aPĄ̀ÉtPÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ZÀºÀ PÀÄrzÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è aPĄ̀ÉtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ °AUÀdÓ£À ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ£À JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄïÁãUÀ¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀĪÀgÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯É MqÉzÀÄ «ÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀ §A¢zÀÄÝ, §®UÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¥sÀgÁjAiÀiÁzÀ ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. £ÁUÀgÁd PÀªÀiÁägÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19/01/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉAPÉÆç vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀqÀQ, ªÀAiÀĸÀÄì 37 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢: 19-01-2012 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ PÉÆÃlð PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå §A¢zÉÝ£ÀÄ. PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï D¥É DmÉÆà £ÀA: PÉ.J-36/ J-866 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÁí¼ÀzÀ gÀÄzÉæñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÁí¼À PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆãÁ°PÀ EAlgï £ÁåµÀ£À¯ï mÁæöåPÀÖgï ªÀiÁqɯï rL 740, EAf£ï £ÀA: 855534 ZÉ¹ì £ÀA: J¸ïJ¯ï050/J¸ïJ46915 (£ÀA: PÉ.J-37/ n-8151-¸ÀjAiÀiÁV PÁt¸ÀÄwÛ¯Áè) £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C¨Áâ¸ï C° FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉÆgÀl DmÉÆÃUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DmÉÆà £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà PÀj±ÉnÖ 40 ªÀµÀð, ¸Á: CgÀ¼ÀºÀ½î, ºÁUÀÆ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánïï, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr, zÁåªÀĪÀé UÀAqÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ, 50 ªÀµÀð, AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀqÀQ, 60 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr, PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà »gÉêÀÄoÀ, dAUÀªÀÄgÀÄ, 41 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr EªÀgÀÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁUÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. n.f. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà EªÀiÁªÀiïºÀĸÉãï vÀAzÉ ¸ÀĨÁ£ï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ªÉÆÃmÁgï ªÉÊArAUï PÉ®¸À ¸Á: ºÀtªÁ¼À EªÀgÀ CPÀ̼ÁzÀ ²æêÀÄw µÉÊ£Áeï ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ vÁdÄ¢Ýãï, ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ¢:-15-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖÃªï ªÉÄÃ¯É ¥ÁvÉæ ElÄÖ ¥ÀA¥ï ¸ÉÆÖêïUÉ ¥ÀA¥ï ºÉÆqÉzÁUÀ CzÀÄ §¸ÀÖð DV µÉÊ£Áeï ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ «ªÀiïì §¼ÁîjAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ¢:- 19-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħA¢gÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Thursday, January 19, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 18-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀȵÀgÀ fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J-36/ JA.J-7861 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀj fÃ¥ï£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqÉUÉ CwÃeÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ QæÃqÁAUÀtzÀ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀAUÀ£ÀºÁ¼ÀzÀ PÀqÉUÉ »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÁ ¸ÀÆ¥Àgï ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EAfÃ£ï £ÀA. JA05EA99M06047 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA.
MBLJA05EE99M06675 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ C¥Àà£ÀUËqÀgÀ FvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. §ÆzÉÃ¥Àà J.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2012 PÀ®A. 110(E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹:

²æÃ. ±ÀAPÀæ¥Àà ZÉƼÀZÀUÀÄqÀØ ¦.J¸ï.L.(C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-01-2012 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 23 gÀªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ G¥ÁàgÀ NtÂAiÀÄ°è §gÀ¯ÁV E°è C°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÁ §AUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C°è CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨sÉÆÃUÉñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ, G: QèãÀgï PÉ®¸À, ¸Á: G¥ÁàgÀ NtÂ, UÀAUÁªÀw. CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C¥sÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉøï zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, January 15, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ VjñÀ vÀA/ UÀÄgÀħ¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð, eÁ. dAUÀªÀÄ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ. vÁ. f. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃl-PÀĵÀÖV J£ï.ºÉZï.13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ½î¬ÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹, «¸Àdð£É ªÀiÁr §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀAmÉãÀgÀ ªÁºÀ£À £ÀA.J£ï.J¯ï.02/f.4081 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛ wgÀĪÀÅ EzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ C®Që¹ ºÁUÉà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è ºÉÆgÀnzÀÝ M§â ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Àà¤UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£À JgÀqÀÆ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ D ¨sÁUÀzÀ ªÀiÁA¸ÀRAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§AzÀÄ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ vÀA¢ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ZÀ¼ÀÆîgÀ ªÀAiÀiÁ : 21 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀzÀ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ PÉ®¸À ¸Á : §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ vÁ : ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ªÀÄPÀgÀ ¸ÀAPÁæAw ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀªÀÄÆäj¤AzÀ ºÀA¥ÉUÉ ºÉÆUÀ¯ÉAzÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ : 13-1-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA¢ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå AiÀiÁ¥À®¥ÀgÀ« ¸Á : §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ- PÉ.J- 36 / AiÀÄÄ- 3431 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀÄgÀrØ EvÀ£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀgÀ ¸ÀAPÁæAw ºÀ§âPÉÌAzÀÄ ºÀA¦UÉ ºÉÆUÀ¯ÉAzÀÄ UÀÄAqÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV Nr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌqÀ DV ©¢zÀÝjAzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÀqÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀ¢®è F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà r.zÀÄgÀÄUÀ¥Àà. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 14-01-2012 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ §¤ßVqÀzÀ ¸Á: £ÀA¢ £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢: 26-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃWÀ ªÀAiÀÄ 7 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¸ÀPÀÌgÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C«Ä£À¥ÀÄgÀ Nt ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀÄ PÉJ-37-PÉ-4527 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²æÃPÁAvÀ ©¸ÀgÀ½î (§rUÉgÀ) PÁ½PÀzÉë ªÀÅqïØ ¥ÉèöʤAUï ªÀPïì UÀzÀUÀ gÉÆÃqÀ PÉÆ¥Àà¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃWÀ£À 7 ªÀµÀð EªÀ½UÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ JqÀ PÁ°£À »ªÀÄäqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ «ZÁj¹ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÀÄ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ UÉÆêÁPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ «ZÁj¹ vÀqÀªÁV zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. §¸ÀªÀgÁd ºÉZï.¹. 154 £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2012 PÀ®A. 498(J) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÁªÀÄ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ:28 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¯ÉçUÉÃj vÁ: f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É Nd£ÀºÀ½î UÁæªÀĪÁVzÀÄÝ vÀ£ÀߣÀÄ FUÉÎ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¯ÉçUÉÃj UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Àà PÁªÀÄ£ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÀUÉ J®ègÀÆ C£ÀÆå£ÀªÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ DzÀgÉ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð ¢AzÀ E°èAiÀĪÀgÀUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀAPɪÀiÁr zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀ¼À ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, January 14, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 13-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà PÉƽî gÀªÀgÀ ºÉÆîPÉÌ PÀrè QvÀÄÛªÀ PÀÄjvÀÄ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸ÀªÀ½ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: PÀÆ° ¸Á: PÁmÁ¥ÀÆgÀ vÁ: PÀĵÀÖV. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ UÀƼÀ¥Àà, ºÀÄ®è¥Àà, ªÀÄÄzÀÄPÀ£ÀUËqÀ, ªÀiÁ¸À¥Àà, ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà, ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà, gÀªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà PÉƽî gÀªÀgÀ mÁæPÀÖgï £ÀA§gÀ PÉ.-36 n-9237 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA§gÀ ¹.n,qÀ§Äè-5893 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÁmÁ¥ÀÆgÀ ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DUÀ PÁmÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è UÀÄqÀÆgÀ-ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀĺÉÆÃUÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ PÀÆqÁ DgÉÆævÀ¤UÉ JzÀÄjUÉ MAzÀÄ PÁgÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÀPÉÌ ¸ÀåqÀÄ PÉÆqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ MªÉÄä¯Éè mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß JqÀPÉÌ PÀlÖªÀiÁr¢ÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄ°è PÀĽÃwzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÉÄÃ¯É vÉÆj¹zÀªÀgÀÄ J®ègÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¢A¢ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÀ®Ä »A§qÀPÉÌ N¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ UÀƼÀ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÀ, ¸ÉÆAlPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ vÉÆqÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ G½zÀªÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ J®ègÀ£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ UÀƼÀ¥Àà£ÀÄ CzÉ UÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝÝ EgÀÄvÀÛzÉ. G½zÀ PÉî UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆmÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ. ²æà §¸ÀªÀgÁd ºÀ®UÉÃj ¹.ºÉZï.¹. £ÀA§gÀ : 11

ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 14-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÁzÀ £ÁUÀAiÀÄå vÀAzÉ PÀj§¸ÀAiÀÄå ¸À¹ªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ : 32 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ¨ÉlUÉÃj UÁæªÀÄ vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ü ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 13-01-2012 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.35 J-6516 £ÉÃzÀÝgÀ°è CªÀgÀ£ÀÄß ¨ÉlUÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï vÀ£Àß HgÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 09-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉlUÉÃj-©¸ÀgÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀ§â½î ©æÃqïÓ ºÀwÛgÀ vÁ£ÀÄ vÀA¢zÀÝ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.35 J-6516 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÉÆÃr£À ¸ÀÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÉqÀ« vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ®èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÁªÀÄtÚ £ÁAiÀiïÌ, J.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢:13-1-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ºÀħâ½î¬ÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ CªÀÄgÉñÀ EªÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ;25 EJ¥sï-8585 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ UÀzÀUÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀiÁªÀ CªÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¨ÉÊPï£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á£Á¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï PÀªÀðzÀ°è ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀðDzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ L© ºÀwÛgÀ Nr¹, ¨ÉÊPï ªÉÃUÀ ºÀvÉÆÃnUÉ ¨ÁgÀzÉà ¨ÉÊPï qÁA§gï gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ªÉÄl¯ï gÀ¸ÉÛUÉ §AzÀÄ ¹ÌqÁØV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ¦Ãn£À ªÀgÉUÉ vÉgÀaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽvÀ vÀ£ÀUÉ ªÉÄÊvÀÄA¨Á C®è°è vÉgÀazÀ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¨ÉÊPï gÉÊqÀgï CªÀÄgÉñÀ EªÀ¤UÉ JqÀUÁ®Ä ªÀÄÄAUÁ°UÉ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ vÀÄnUÉ UÀzÀÝPÉÌ ºÀjvÀªÁzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DUÀ PÁæ¸ï£À°èzÀÝ d£ÀgÀÄ £ÉÆÃr, vÀªÀÄUÉ J©â¹, G¥ÀZÀj¹, 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ, CzÀgÀ°è ºÁQ aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. UÀÄgÀÄgÁd J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2012 PÀ®A. 498(J), 323, 324 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÉõÀä UÀAqÀ ¹gÁeï ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: 04 £Éà ªÁqÀð eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâ »A¢£À ¨sÁUÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 07-08 ªÀµÀðUÀ¼À     »AzÉ ¹gÁeï EªÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ DgÉÆæ ¹gÁeï EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E£ÀÄß½zÀ 06 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzsÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉà ¢£ÁAPÀ 12-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ªÁqÀð £ÀA. 04 eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ¹gÁeï EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ±ÀgÀt¥Àà ºÉZï.¹. 59 £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2012 PÀ®A. 454, 457, 380 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀĺÀäzï CPÀÛgÀ vÀA¢ ªÀĺÀäzï E¸Áä¬Ä¯ï ªÀAiÀiÁ : 50 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G: UÁæªÀįÉPÁÌ¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á ¸Á : PÁgÀlV §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀįÉPÁÌ¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CªÀjUÉ PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁPÉAiÀÄĪÀgÀÄ ªÁ¹¸À¯ÉAzÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ ªÀ¸Àw UÀȺÀ £ÀA-1 gÀ°è vÀªÀÄä ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 12-1-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀ¼ÀPÀ®è UÁæªÀÄzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆV zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À ¢£ÁAPÀ : 13-01-2012 gÀAzÀÄ 03-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆqÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°ènÖzÀÝ C®ªÀiÁgÀªÀ£ÀÄß «ÄÃnvÉUÉzÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°ènÖzÀÝ 1 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ £ÉPÉè¸ï CA.Q- 23,000=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, January 13, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 12-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À - ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¸Á¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÁÌ£ï E¸ÁàvÀ ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ PÁgÀ £ÀA: PÉ.J-26 JA-3696 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÉÆlæAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÀ.J-37/PÀÆå-3101 £ÉÃzÀÝPÉÌ JzÀÄj¤AzÀ lPÀÌgï C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæPÁ±À EvÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ JzÉUÉ ºÁUÀÆ §®UÀqÉAiÀÄ PÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 12-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À- PÀĵÀ×V gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ltPÀ£ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA- PÉ.J-37/PÉ-9337 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ FgÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ¸Á: vÁ¼ÀPÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀiÁ: 10 ªÀµÀð JA§ ¨Á®PÀ£À£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À ¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤AiÀÄAvÀæt ¸Á¢¹zÉ ¹Ìqï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÀiÁgÀÄw EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ, §®Q«UÉ ¨sÁjgÀPÁÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÁgÀt ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ FgÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ªÉÆãÀAiÀÄå ¹.ºÉZï.¹-12 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢: 12-01-2012 gÀAzÀÄ 11-25 ¦.JªÀiï.PÉÌ f¯Áè C¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ JA.J¯ï.¹. §A¢zÀÄÝ ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ C¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä ¸Á: PÀ®èvÁªÀgÀUÉÃj EªÀgÀ DgÉÊPÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÁUÀÆ ¥ÀævÀåPÀë ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢:12-01-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ FgÀ¥Àà ¸Á: PÁ½zÁ¸À£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ²æà UÀ«ªÀÄoÀzÀ eÁvÉæAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀÄzÀÄÝ ¸ÀÄqÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀģɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ½zÁ¸À £ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄä »A¢¤AzÀ CAzÀgÉà EgÀPÀ¯ï UÀqÁ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆà ¸ÉÊ £ÀA: PÉJ-37/Dgï- 6566 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £À£Àß vÁ¬Ä ºÀÄ°UɪÀÄä½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÉÊ, JqÀPÁ® UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨ÁªÀÅ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁrAiÀÄ »AzÉ PÀĽvÀÄ §A¢zÀÝ ²¯Áà JA§ÄªÀªÀ½UÉ ¸ÀºÀ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà J.J¸ï.L £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2012 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 12-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀÄ£ÀAzÀ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ±É¯ÉèÃzÀªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀÄ»£À±ÉnÖ G: RĵÁÌ §Ar ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ vÁ: ¨ÁzÁ«Ä ºÁ:ªÀ: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀ 01 £Éà CAvÀ¹Û£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ a®PÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÉUÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ M¼ÀV£À ¨ÁV°UÉ ©ÃUÀ ºÁQzÀ a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß J©â ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃV ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°ènÖzÀÝ C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß «ÄÃn CzÀgÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ M¼ÀUÀqÉUÉ EnÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 20,000-00 ºÁUÀÆ CA.50,000-00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀAvÀºÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ±ÀAPÀæ¥Àà ¦.J¸ï.L (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2012 PÀ®A. 454, 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 12-01-2012 gÀAzÀÄ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¨Á®PÀgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃeï£À ªÀÄÆgÀ£Éà ¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀUÀðzÀ PÉÆoÀrAiÀÄ ªÉÆzÀ®£Éà ¨ÁV®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà eÉÆÃgÁV zÀ©âzÀÝjAzÀ M¼ÀV£À CUÀ½ ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÉÆoÀrAiÀÄ°èzÀÝ 03 ¨ÉAZÀÄUÀ¼À PÀ©âtzÀ ©Ãr£À PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß CA.Q.gÀÆ. 2,700-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ±ÀAPÀæ¥Àà ¦.J¸ï.L (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, January 12, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2012 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 11-01-2012 gÁwæ 22:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ªÉÃAPÀmÉñÀ ªÁ°äÃQ ªÀAiÀiÁ: 23 eÁ: ªÁ°äÃQ G: «zÁåyð ¸Á: »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ ºÁªÀ. UÀÄ£Áß¼À vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 J¸ï-4152 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É J£ï.ºÉZï-13 ªÀiÁUÀðªÁV UÀÄ£Áß½UÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁåzÀ£ÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ CzÉ ªÉüÉUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÀÆ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà EAUÀ¼ÀzÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 23 ¸Á: UÀÄ£Áß¼À EvÀ¤UÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¸ÀzÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ±ÀAPÀgÀ £ÁAiÀÄPÀ J.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11/01/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ EªÀiÁªÀiïºÀĸÉãï¸Á§ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æà ªÀÄĸÁÛ¥sï C° vÀAzÉ EªÀiÁªÀiïºÀĸÉãï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: J¯ÉQÖç¶AiÀÄ£ï ¸Á: 1 £Éà ªÁqÀð-§¸Á¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ EªÀiÁªÀiïºÀĸÉãï¸Á§ vÀAzÉ D®A¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÀj¹ §gÀ®Ä ªÀģɬÄAzÀ ¹¢ÝPÉÃj PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹¢ÝPÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÀiÁgÀÄw N«Ä¤ ªÁå£ï £ÀA§gï: PÉ.J-36/ JA-3886 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀªÀÄzï vÀAzÉ JA.J. C°ÃA ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï-UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ªÁå£À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ §®UÀqÉ vÉÆqÉAiÀÄ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²ªÀ§¸À¥Àà, ºÉZï.¹. £ÀA: 106 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, January 10, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀļÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è mÁæöåPÀÖgï£À°è G¸ÀÄPÀÄ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ wgÀÄ¥ÀvÉ¥Àà vÀAzÉ PÀqÉèÃ¥Àà, ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á|| ªÉAPÀlVj vÁ|| UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄ¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr ºÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ ¸ÀzÀj G¸ÀÄPÀÄ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. £ÀA.PÉ.J-37/n.J-3456 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA.PÉ.J-37/n.J-6155 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gɺɪÀiÁ£ï¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á¨ï ¸Á||ªÀqÀænÖ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ eÉÆÃgÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¤AwzÀÝ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄ¥Àà FvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV G¸ÀÄQ£À°è ©¢ÝzÀÄÝ, UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÀzÉêÀ¥Àà ºÉZï.¹-134 PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 9-1-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÁÝAºÀĸÉãÀ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ : PÉ.J- 37 / Dgï- 6241 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄÆgÀÆ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV¬ÄAzÀ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÀqÉUÉ §¸ÀªÀgÁd PÀwÛ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ±ÀgÀt¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤°è¹zÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ mÉæîgï £ÀA : JªÀiï.ªÉÊ.Dgï- 6583 / 84 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÆ d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÁݪÀiï ºÀĸÉãï EªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀ¢®è. F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. «.JªÀÄ. zÉøÁ¬Ä. J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 09-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀÚ 1:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆqÀzÁ¼À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà CgÀ½ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð eÁw: UÁtÂUÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆqÀzÁ¼À vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ vÀAzÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ ºÉƸÀÆgÀ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ CzÀgÀ ¥sÉÊjAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÆÃvÀÄ ©zÀÄÝ EgÀPÀ¯ïUÀqÁPÉÌ ¸ÀAvÉUÉ §gÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ eÉÆÃvÀÄ ©¢ÝgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÉÆqÀzÁ¼À-EgÀPÀ¯ïUÀqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀªÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÉÄvÀUÀ¯ïUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄzsÁåºÀÚ 1:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÉÆA¢UÉ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA§gÀ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À §UÉÎ w½¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. ²æà gÁdªÀĺÀäzÀ ¹.ºÉZï.¹-04 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, January 2, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢ 1-1-12 gÀAzÀÄ 9 ¦JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀtÄ vÀA¢ ªÀĺÁAvÀ¥Àà ¥ÀlÖt±ÉnÖ ¸Á:E®PÀ¯ï vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï. £ÀA PÉJ-29. J¯ï-8367 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ¨ÉêÀÇgÀÄ PÁæ¸ï£À°è £Á¬Ä gÀ¸ÉÛUÉ CqÀØ §AzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¹Ìãqï DV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ DgÉÆævÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. ±ÀAPÀgÀ£ÁAiÀÄPÀ J.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2012 PÀ®A. ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà PÀªÀiÁägÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁ: PÀªÀiÁägÀ, G: PÀªÀiÁäjPÉ, ¸Á: Q¯ÁgÀºÀnÖ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £À£Àß £Á®ÄÌ ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÊQ ªÀÄÆgÀ£ÉÃAiÀĪÀ£ÁzÀ ²æÃzsÀgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 16 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ, £À£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ ¥ÀªÀðvÀVj vÀAzÉ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå PÀªÀiÁägÀ ¸Á: UÀÄAqÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ 5£Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ±Á¯É gÀeÉ EzÁÝUÀ Q¯ÁgÀºÀnÖUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 05-10-2011 jAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ±Á¯É gÀeÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ UÀÄAqÁ¢AzÀ Q¯ÁgÀºÀnÖUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 22-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ±Á¯É ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛªÉ PÁgÀt vÁ£ÀÄ UÀÄAqÁzÀ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Q¯ÁègÀºÀnÖ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ, £À£ÀUÉ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ°è PÉ®¸À«zÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ UÀÄAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ ºÉý £Á£ÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £À£Àß C½AiÀÄ ¥ÀªÀðvÀVjAiÀÄ£ÀÄß ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä ²æÃzsÀgÀ£ÀÄ UÀÄAqÁPÉÌ §A¢®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ, PÁgÀt £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà UÀÄAqÁPÉÌ ºÉÆÃV ²æÃzsÀgÀ£À ±Á¯ÉUÉ, CªÀ£À ¸ÉßûvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¹UÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ, £À£Àß C½AiÀÄA¢gÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀÄUÀ¼ÀÄ, CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ HgÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ²æÃzsÀgÀ EªÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà gÉêÀ¥Àà ºÀZï.PÀnÖªÀĤ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, January 1, 2012

J®èjUÀÆ 2012 ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ,

F ºÉƸÀ ªÀµÀðªÀÅ J®èjUÀÆ ¸ÀÄR,

¸ÀªÀÄÈ¢Ý, ±ÁAw, £ÉªÀÄä¢ ºÁUÀÆ ªÀļÉ, ¨É¼É ZÉ£ÁßV DUÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀĪÀ,


 

f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè ºÁUÀÆ

J¯Áè C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀjAzÀ.


 

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/01/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 03:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ     °AUÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 34 ªÀµÀð, eÁw: ºÀÆUÁgÀ G: ªÀQîgÀÄ ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, "EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 01-01-2012 gÀAzÀÄ ºÉƸÀ ªÀµÁðZÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀQî ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃVUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¸Á: ºÀtªÁ¼À, ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: UÀAUÁªÀw, ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀwñÀ ¸Á: UÀAUÁªÀw, ²æúÀj ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¨Ágï C¸ÉÆòAiÉÄõÀ£ï£À°è n.«. £ÉÆÃqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ £ÀªÀÄä ¸ÉßûvÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ Q¶ÌAzÁ gɸÁlðUÉ §A¢gÀĪÀÅzÁV ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀÝjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £ÁªÉ®ègÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀgÀ ªÀiÁgÀÄw D¯ÉÆÖà PÁgï £ÀA§gï: PÉ.J-37/ JA-3761 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 00:15 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ Q¶ÌAzÁ gɸÁlð PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. PÁgï£ÀÄß ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀgÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ UÀAUÁªÀw-¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ï£À°è ¸ÀAvÉÆõÀ£ÀÄ PÁgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ºÉƸÀ ªÀµÁðZÀgÀuÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, CªÀgÀÄ MªÉÄä¯Éà CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ºÉÆÃV ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ PÁgï£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà ªÀÄƪÀgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉUÉ EzÀÝ «zÀÄåvï PÀA§PÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ PÁgï£À°èzÀÝ £ÀªÀÄUÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¥ÉmÁÖzÀªÀÅ. £ÀAvÀgÀ PÁgï¤AzÀ E½zÀÄ £ÉÆÃr C¥ÀWÁvÀQÌÃqÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ UÀuÉñÀ vÀAzÉ gÁdtÚ ªÀAiÀĸÀÄì 14 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ï, UÁ¼É¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 13 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ï CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ªÉÄÊUÉ, PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. «zÀÄåvï PÀA§ªÀÅ ªÀÄÄjzÀÄ ¤AwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. n.f. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 01-01-2012 gÀAzÀÄ 2-30 J.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ ªÉƺÀäzÀ JeÁeï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï £À¬ÄA, ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁw:ªÀÄĹèA, G:¯Áj ZÁ®PÀ ªÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á:°UÀA¥ÉÃmÉ, ªÀÄAqÀ¯ï:dmïZÀgÀè, f¯Áè ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ (CAzÁæ ¥ÀæzÉñÀ.) oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA§gÀÄ J¦-02-nJ-3679 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥sÁgÀA PÉÆýAiÀÄ ¥ÀÄqÀØ£ÀÄß ºÀħâ½î¬ÄAzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÁnzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀw PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ ªÀÄÄvÀæªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA: PÉJ-05-ºÉZïºÉZï-8685 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á:£ÀA¢ £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AwzÀÝ £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ oÀPÀÌgÀĪÀiÁrzÀÄÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÀÄAqÁV ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ¸Àé®à UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¹zÀÄÝ £À£Àß ¯ÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà dRA CVgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁgÀt F jÃw C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ±ÉõÀVj gÁªï ºÉZï.¹. 143 £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008