Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, December 31, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 300/08 PÀ®A, 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ©½JvÀÄÛ ªÀAiÀÄ: 26 ¸Á: ±ÁgÀzÁ mÁQÃeï ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À, ¢£ÁAPÀ: 30.12.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ mÁæ÷åPÀÖgï £ÀA. PÉ.J 37 nJ 2110 mÁæ° £ÀA. PÉ.J 29 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ gÉÃtªÀé vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï J£ÀÄߪÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ZÁ®PÀ §ÆzÉñÀ£ÉÆA¢UÉ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÁ®ªÀwð-PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ ºÀÆ«£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁæ÷åPÀÖgï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀ §ÆzÉñÀ FvÀ£ÀÄ mÁæ÷åPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÀĹÜwAiÀi£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀîzÉà ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ mÁæ÷åPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ mÁæ°AiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ vÉVΣÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁV £ÁªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ £ÀªÀÄä ¥ÉÊQ gÉÃtªÀé¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É mÁæ°AiÉƼÀVzÀÝ PÀ°è£À PÀrUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ DPÉUÉ C®è°è ¨ssÁjà UÁAiÀĪÁV G¹gÀÄPÀnÖ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ §ÆzÉñÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ C®è°è ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸À.L J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 233/08 PÀ®A. 279, 304[J] L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠺ÉZï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà CgÀ£Á¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// ªÀÄÄzÀÝ®UÀÄA¢ vÁ// PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ DgÉÆæ £ÁUÀgÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà Cj£Á¥ÀÄgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.34/eÉ.4419 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á// wªÀÄä£ÀºÀnÖ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÆÛçâ DgÉÆævÀ£À mÁæPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß J£ï.ºÉZï.13 ¨ÉÆÃzÀÆgÀÄ vÁAqÀzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà CqÀvÀqÉUÀ½UÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÁQgÀ°®è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ DwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁæ°AiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 327/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.«. CPÀÖ:.

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw eÉʧĤ߸ï UÀAqÀ SÁ¹A ¸Á§ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁw// ªÀÄĹèÃA ¸Á// UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¥ÀæPÁgÀ £À£Àß UÀAqÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß DmÉÆÃjÃPÁë £ÀA. PÉ.J.37/7642 CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¨Áj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 301/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà UÀqÁzÀ 20 ªÀµÀð eÁw// PÀëwæÃAiÀÄ PÉ.J-22/J-3512 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ [¯Áj] ¸Á//£É¸ÀgÀV vÁ// ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ £À£Àß ªÁºÀ£ÀªÀÅ §¸Á¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¤°è¹gÀĪÁUÀ UÀzÀUÀ¢AzÀ ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÀwÛAiÀÄ ¯ÉÆÃqï MvÀÄÛPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ¤AvÀ UÁrUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 289/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹. & 187 L.JªÀiï.«. CPÀÖ:.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà 20 ªÀµÀð PÁgÀ £ÀA. PÉ.J.37/eÉqï.9545 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// »gÉÃdAvÀPÀ¯ï vÁ// UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¤¸ÀUÀð gɸÉÆÖÃgÉAmï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆÃwÛ®è. vÀ£Àß PÁgï £ÀA. PÉ.J.22/J£ï.454 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ºÁUÉÃAiÉÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 235/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ :

²æà ZÀAzÀæ¥Àà, ªÀÄÄRå¥ÉÃzÉ £ÀA. 29 UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ M§â ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30/12/2008 gÀAzÀÄ 16-30 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀiï U˽ ªÀAiÀÄ- 30 ªÀµÀð, ¸Á: FzÁÎ PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ FzÁÎ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÉZï.¹.29 ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 223,243,71 ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀgÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ¤AzÀ (01) MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¸ÀtÚ aÃn. (02) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 750-00. (03) 1 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¸À¯ÁVzÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

7] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 253/08 PÀ®A. 324, 323, 506[2] ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ü zÀÄgÀUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ªÉÆâPÉgÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw// ªÉÆâPÉgÀ G// PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á// §¸Á¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ [1] UÀAUÀ¥Àà @ £ÁUÀgÁd [2] ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ [3] gÁªÀÄtÚ [4] UËgÀªÀÄä UÀAqÀ UÀAUÀ¥Àà ¸Á// §¸Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀzÀjAzÀ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆýAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr wA¢zÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:.

8] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 236/08 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, 427 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.:

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÉĺÀgÀÆ£À© UÀAqÀ SÁeÁºÀĸÉãÀ ¸Á: §¤ßVqÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-12-2008 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmɬÄAzÀ 15-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è D¥Á¢vÀgÁzÀ 01) ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ zÁzÉøÁ§. (02) C§Äݯï¸Á§ §Ar. 03) ªÉĺÀ§Æ§Ä¸Á§ vÀAzÉ zÁzÉøÁ§. 04) ªÀÄÄ£Àß vÀAzÉ C§ÄÝ®¸Á§. 05) §ÄqÀ£À vÀAzÉ zÁzÉøÁ§. ºÁUÀÆ ªÀi˯Á¸Á§£À ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ EvÀgÉ 35-40 d£ÀgÀÄ. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¤ßVqÀ PÁåA¥À£À°è ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ NtÂAiÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ C®èzÉ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß, ZÁPÀÄ-ZÀÆj-ªÀÄZÀÄÑUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CvÁåZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ gÉrØ §Æ ¨ÉÃUÀA EªÀgÀ ºÉÆÃ¯ï ¸Éïï CAUÀrAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀtÄÚ-ºÀA¥À®ÄUÀ¼À£ÀÄß £Á±À¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

9] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 299/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 30.12.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ J£ï.JA.¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L. UÁæ«ÄÃt oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.12.08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J. 37 f. 205 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ zÀzÉÃUÀ¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è eÁAUÀqÁ gÀªÀgÀ UÉÆÃqÁ£À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ¤AwzÀÄÝ £ÀªÀÄä fÃ¥ï £ÉÆÃrzÀ vÀPÀët CªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß ¨ÉãÀßnÖ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄZÉÑÃgÀ¥Àà ElV ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÁlæºÀ½î vÁ : PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖ°è C°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAeÉÕAiÀÄ CxÀªÀ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, December 30, 2008

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß ¸ÀA
325/2008 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 29-12-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ»§Æ§ ¥ÁµÁ vÀAzÉ ¥sÀPÀÄæ¢ÝÃ£ï ¸Á: §¸ÀªÀtÚ ¸ÀPÀð¯ï, ¹» ¤Ãj£À ¨Á« ºÀwÛgÀ - UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ £Á£ÀÄ UÁågÉÃeï£À°èzÁÝUÀ £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀĸÁÜ£ÁzÀ PÉ. ¨ÁµÁ¸Á§ vÀAzÉ eÁ¤«ÄAiÀiÁ, ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï DvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁªÀÅ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉ. ¨ÁµÁ¸Á§ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, §¸Á¥ÀlÖtzÀ°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj wgÀÄ«£À°è PÉ. ¨ÁµÁ¸Á§¤UÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà MªÉÄä¯Éà ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ JqÀUÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. PÉ. ¨ÁµÁ¸Á§¤UÉ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆVUÉ, §® vÀÄnUÉ, UÀzÀÝPÉÌ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄUÀÎ¥Àà PÀ®PÀ§Ar, DvÀ£À vÀÄnUÉ, JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼À, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ, JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ, §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. PÁgÀt PÉ. ¨ÁµÁ¸Á§ FvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß ¸ÀA
326/2008 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 29-12-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §æºÀäAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà, ²æà D¢±ÀQÛ zÀÄUÁð zÉëAiÀÄ ¥ÀæeÁ ¸Á: zÀÄUÁð ¨ÉlÖ- D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ- 28-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ²æà D¢±ÀQÛ zÀÄUÁð zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 29-12-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 04-00 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ UÀÄrAiÀÄ°è zÉëUÉ £ÀªÀĸÁÌgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀÄrAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀ¢vÀÄÛ, £À£ÀUÉ UÁ§jAiÀiÁV M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV zÉëAiÀÄ ªÉÄʪÉÄð£À D¨sÀgÀ¨sÀtUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV zÉëAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PɼÀUÀqÉUÉ EzÀÝ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀÅUÀ¼À «ªÀgÀªÀÅ 1] MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ½ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 PÉ.f vÀÆPÀzÀÄÝ, 2] MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ QjÃl MAzÀÄ PÉ.f. 3] ¨É½îAiÀÄ ¸ÀtÚ ZÀA§Ä- 4 CzsÀð PÉ.f. 4] ¨É½îAiÀÄ zÉÆqÀØ ZÀA§Ä-3 MAzÀƪÀgÉ PÉ.f. 5] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 vÉÆ° CA.Q. gÀÆ. 75,000/- UÀ¼ÀÄ, 6] §AUÁgÀ ZÉÊ£ÀÄ MAzÀƪÀgÉ vÉÆ° CA.Q. gÀÆ. 18,000/- UÀ¼ÀÄ 7] ªÀÄAUÀ®¸ÀÆvÀæ , ¨ÉAqÉÆð, ªÀÄÆUÀħlÄÖ 3 vÉÆ° CA.Q. gÀÆ. 24,000/- UÀ¼ÀÄ 8] ±Àmï UÉÆÃ¥ÀªÀÄä ¨É½îzÀÄ CzsÀð vÉÆ° MlÄÖ 9 PÉ.f. ¨É½î CA.Q. gÀÆ. 90,000/ UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1,17,000/- UÀ¼À ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt MlÄÖ gÀÆ. 2,07,000/- ¨É¯ÉAiÀÄ ¨É½î, §AUÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀĺÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/08 PÀ®A 160 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/12/2008 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¹¦¹ 381, UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/12/2008 gÀAzÀÄ 16-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÉÆ¥Àà¼À 02) ²ªÁ£ÀAzÀ,©.zÉÆqÀتÁ¼À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÁd¨sÀªÀ£À ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ vÀªÀÄäµÀÖPÉÌ vÁªÉ PÉÊ PÉÊ «Ä¸À¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ vÉPÉÌ-ªÀÄÄPÉÌ ©zÀÄÝ ºÉÆqÉzÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÉõÀVjgÁªï     ºÉZï.¹.143. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 296/08 PÀ®A, 279, 337, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 29.12.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà zÁ¸Àgï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: zÁ¸Àgï G: mÉÊ®ì PÉ®¸À ¸Á: «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ qÁªÀtUÉÃgÉ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ CzÀÀgÀ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.12.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉAqÀw HjUÉ §AzÀÄ PÁgÀt ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï qÁªÀtUÉÃjUÉ PÉ.J¸À.Dgï.n.¹. §¸Àì £ÀA. PÉ.J. 38. J¥sï- 366 £ÉÃzÀÝgÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÁ¬Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ C¨sÀAiÀĸÁ®ªÉAmï ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä §¸ï PÀAqÀPÀÖgÀ£ÀÄ §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ¸ÀÄgÀQëvÀªÁV EgÀĪÀzÀgÀ §UÉÎ UÀªÀÄ£À PÉÆqÀzÉà §¸Àì ZÁ®PÀ¤UÉ ZÁ®£Éà ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Éqɹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ §¹ì£À°èzÀÝ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ¤UÉ vɯÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. £ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ §¸Àì PÀAqÀPÀÖgï ±ÉÃR¥Àà ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ §æºÀäAiÀÄå EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 297/08 PÀ®A, 110 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 29.12.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸À.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉð ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-12-2008 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀ PÉæöA «ÄÃnAUï ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ L.JA.«. PÉøUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä C¨sÀsÀAiÀĸÁ®ªÉAm PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è M§â ªÀåQÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr C°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ `` ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà AiÀiÁgÀÄ £À£ÀߣÀÄß K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀîPÁ DUÀĪÀ¢®è. CAvÁ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ¹zÀÞ¥Àà DgÀ£À½î ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħg G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: C¯Áè£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EªÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §AzÀÄ ºÉÆÃV§gÀĪÀ d£ÀjUÉ F jÃw QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛªÀżÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ, EªÀ¤UÉ ºÉzÀj AiÀiÁgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrgÀĪÀ¢®è CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. F jÃwAiÀÄ C¸À¨sÀå £ÀqÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ DUÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è d£ÀgÀÄ ¤¨sÀsÀðAiÀĪÁV ¸ÀAZÀj¸À®Ä ºÁUÀÆ fêÀ£À £ÀqɸÀĪÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß C¨sÀsÀAiÀÄ ¸Á®ªÉAm ºÀwÛgÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ oÁuÉUÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ vÀ¥sÉð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 297/08 PÀ®A 110 ¹Dg.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2008 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹

£Á£ÀÄ JA.£ÁUÀgÉrØ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ PÀ.gÁ.¥ÉÆ. ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦ügÁå¢ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-12-2008 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÉæöÊA «ÄÃnAUÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ¼ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ 6-15 ¦.JA.PÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ FUÁUÀ¯Éà PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/08 ªÀÄvÀÄÛ 127/08 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 5-12-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀAiÀÄå qÀA§¼ÀªÀÄoÀ ¸Á: vÀ¼ÀPÀ¯ï EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀ ªÉÄPÉÌeÉÆüÀzÀ gÀªÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw CPÀ̪ÀĺÁzÉë ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw ¤ªÀÄð¯Á ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀAzÀæAiÀÄå ºÁUÀÄ EvÀgÉà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà gÀªÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛÃj E®è J£À¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ vÀªÀÄä¤UÉ §rzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

7] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA- 142/2008 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹


£Á£ÀÄ JA.£ÁUÀgÉrØ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ PÀ.gÁ.¥ÉÆ. ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦ügÁå¢ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-12-2008 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÉæöÊA «ÄÃnAUÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ¼ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ 6-15 ¦.JA.PÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ FUÁUÀ¯Éà PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/08 ªÀÄvÀÄÛ 127/08 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 5-12-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ «ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ElV ¸Á: vÀ¼ÀPÀ¯ï EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀ ªÉÄPÉÌeÉÆüÀzÀ gÀªÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÉUɬĸÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ±ÀgÀtAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®èAiÀÄå EªÀgÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà gÀªÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛÃgÉ£À¯Éà J£À¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ vÀªÀÄä¤UÉ §rzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Monday, December 29, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2008 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄgÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà zÉÆÃnºÁ¼À, ªÀAiÀĸÀÄì : 55 eÁ: PÀÄgÀħgï, G: ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á|| ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¤ßÃVqÀzÀ PÁåA¥ï£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¹AUÀ£Á¼À EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-37/6783 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ, ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À JqÀUÁ®zÀ »A§qÀzÀ PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ C®èzÉà ¨É¤ß£À »AzÉ M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀÆ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ DzÉ¥Àà EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ qÁ|| ZÀAzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ E¯Áeï PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀ¥Àà ¸Á|| ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw FvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ ¸ÀÆPÀÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 27-12-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 16-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] «gÀÄ¥ÁQë vÀA¢ ¥ÀQÃgÀ¥Àà PÀ®ÄÎr, ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §¼ÀÄlV. 2] FgÀ¥Àà vÀA¢ ªÀÄ®è¥Àà »gÉêÀĤ, ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð, eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢, G: ¯ÁjQèãÀgï ¸Á: §¼ÀÄlV. 3] gÁeɸÁ¨ï vÀA¢ ¦Ãgï ¸Á¨ï J°UÁgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: §¼ÀÆlV. 4] ²ªÀ¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà UÉÆÃUÉÃj, ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: §¼ÀÄlV. 5] ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ ²ªÀ¥Àà UÁtUÉÃgÀ, ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð, eÁ: UÁtUÉÃgÀ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: §¼ÀÆlV. 6] ¤AUÀ¥Àà vÀA¢ FgÀ¥Àà PÀÄj ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð eÁw; PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: §¼ÀÆlV. EªÀgÀÄ §¼ÀÆlV UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 795-00 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/08 PÀ®A 363 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ :

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ:J¸ï.¹. G: £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ¥ËgÀ PÀ«ÄðPÀ¼ÀÄ ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw. ¢£ÁAPÀ 20/11/2008 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 01) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®¥Àà ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð. 2)UÉÆÃ¥Á®¥Àà ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð. 3)²æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛgɪÀÄä UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á®¥Àà ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: UÁA¢£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀtªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 26-12-2008 gÀAzÀÄ 08-00 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀtªÀÄä FPÉAiÀÄÄ UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ D¥Á¢vÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ¼É. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 239/08 PÀ®A. 143, 147, 447, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

PÁgÀlV ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 30/1 C gÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁgÁªÀÄ ¹AUÀ EªÀgÀ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ w¥ÀàtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ PÀÆr 2 JPÀgÉ 6 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, CªÀgÀ d«Ää£À ¨sÁUÀªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®UÀ¼À°è ºÀAa ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¸ÀªÉðzÀªÀgÀÄ §AzÀÄ C¼ÀvÉ ªÀiÁr, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ, CªÀjUÉ 2 JPÀgÉ 6 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ w¥ÀàtÚ ºÁUÀÄ EvÀgÀ 4 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ DUÁUÉÎ £ÀªÀÄä d«ÄãÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄvÀÛzÉ, ¤ÃªÀÅ ¸ÀªÉðzÀªÀjUÉ K£ÉÆà ªÀĸÀ®vÀÄÛ ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ d«ÄãÀÄ PÉÆr¹¢ÝÃj CAvÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, CzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-12-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß CtÚ ªÉAPÀmï ¹AUï EªÀ£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß d«Ää£À°èzÁÝUÀ, ¸ÀzÀgÀ w¥ÀàtÚ, ¹zÀݪÀÄä, ¤AUÀªÀÄä, ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà, ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, PÁ¼À¥Àà EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà, «±ÉéñÀégÁªï, ²æäªÁ¸À, f. UÉÆÃ¥Á® PÀȵÀÚ EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¸ÀªÉðzÀªÀjUÉ K£ÉãÉÆà ºÉý £ÀªÀÄä d«ÄãÀÄ ¤ªÀÄä PÀqÉUÉ ªÀiÁr¹PÉÆAr¢ÝÃj CAvÁ ¨ÉÊzÁr, ¸ÀAfêÀ¥Àà ºÁUÀÆ w¥ÀàtÚ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, G½zÀªÀgÀÄ F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£À ¸ÉÆPÀÄÌ ¨Á¼À DUÉÊw CAvÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝØ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄZÀÄÑUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, mÁæPÀÖgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, mÁæPÀÖgïUÉ £ÀA§gï EgÀĪÀ¢®è, mÁæ° £ÀA: PÉ.J.-37/n-7144 EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ J®è DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁPÀÄvÀÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 232/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 448, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ zÁzÉøÁ§ ¸Á: §¤ßVqÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 28/12/2008 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¤ßVqÀ PÁåA¥ÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄqÉØÃPÀ¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 & 2 £ÉÃzÀݪÀgÁzÀ 1) ±ÉÃSï ºÀĸÉãÀ ¦ÃgÀ. 2) dªÀiÁ¯ï vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÀĸÉãÀ¦ÃgÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¨ÉÆA§Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ £ÀAvÀgÀ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 3) ¸À°A vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÀĸÉãÀ¦ÃgÀ. 4) ¸ÀĨÁ£À vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÀĸÉãÀ¦ÃgÀ. 5) ¨ÁªÁ vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÀĸÉãÀ ¦ÃgÀ. 6) ²æêÀÄw gÉrØ §Æ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ±ÉÃSï ºÀĸÉãÀ¦ÃgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8-10 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: §¤ßVqÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw EªÀgÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀÄ£À: ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ, ¨Á¼É ¢AqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå J.J¸ï.L. EªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 288/08 PÀ®A. 420 gÉ/« 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28.12.2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ «.J£ï WÁr, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ AiÀÄĪÀd£À ¸ÉêÁ ªÀÄvÀÄÛ QæÃqÁ E¯ÁSÉ PÉÆ¥Àà¼À, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 15/11/2008 QÌAvÀ ªÀÄÄAa£À CªÀ¢üAiÀÄ°è, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ QæÃqÁ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] J.J£ï AiÀÄwgÁdÄ vÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À 2] ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ f¯Áè QæÃqÁAUÀt ªÀiÁPÀðgï PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ 5 £Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉV£À ªÀÄPÀ̽UÉ QæÃqÁ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÉ C£ÀÄwÛtðgÁzÀgÀÄ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀÄvÉÛêÉAzÀÄ £ÀA©¹ ªÀÄPÀ̼À ¥Á®PÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ QæÃqÁ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ¨ÉzÀj¹ ©½AiÀÄ ºÁ¼ÉÃAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉà MlÄÖ 74,800=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, December 27, 2008

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/08 PÀ®A. 302, 201 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà CAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, §¼ÀUÉÃj - ªÀÄ®PÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ §ArgÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¼ÀUÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 jAzÀ 50 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀÅ ¸ÀÄlÄÖ PÀgÀPÀ¯ÁVzÀÄÝ CªÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß £Á±À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ E°è ºÁQ ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛgÉ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀå WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV §¼ÀUÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA. 81/© ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀiÁ°PÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà £ÀAzÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ¸Á: §¼ÀUÉÃj EªÀgÀ d«ÄãÀ ¥ÀƪÀðPÉÌ EgÀĪÀ §¼ÀUÉÃj¬ÄAzÀ ªÀÄ®PÀ¸ÀªÀÄÄzÀæPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ §Ar gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 ªÀµÀð ¢AzÀ 50 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀ¸ÀÄ ±ÀªÀ«zÀÄÝ CAUÁvÀªÁV ©¢ÝzÀÄÝ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ªÀÄÄR ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw PÀnÖUÉ ºÁQ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÉÆæî ºÁQ ¸ÀÄlÖAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄR ºÁUÀÄ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖjªÀÅzÀjAzÀ UÀÄwð¸À®Ä DUÀĪÀÅ¢®è. AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ EªÀ£À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ¸Á¬Ä¹ CxÀªÁ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÀzÀj eÁUÀzÀ°è vÀAzÀÄ ºÁQ ¸ÁQëUÀ¼ÀÄ ¹UÀzÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÄnÖgÀĪÀAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. £ÁUÉÃgÉrØ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/08 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 26/12/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.30 UÀAmÉUÉ J£ï.JZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¤ßPÉÆ¥ÀàPÉÌ 2 Q.«Ä. zÀÆgÀzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ (UÀÄgÀÄgÁd zÉêÉAzÀæ G¥ÁgÉ 19 ªÀµÀð «zsÁåyð) ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ²ªÀAiÉÆÃV ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA.PÉJ-37 eÉ.4913 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀΰUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆ.¸ÉÊ UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ²ªÀAiÉÆÃVUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV §®UÁ® ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÁV E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ gÁwæ 8.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ (.) ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ DvÀä ºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt:.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 251/08 PÀ®A. 498(J), 306 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(2)(5) J¸ï.J¹/J¸ï.n ¦.J. PÁAiÉÄÝ 1989

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 65 ªÀµÀð eÁ: ªÁ°äÃQ ¸Á: CgÀ¹£ÀPÉÃj vÁ: PÉÆ¥Àà¼À £À£ÀUÉ 10 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ EªÀgÀ ¥ÉÊQ 6 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ 4 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ ¥ÉÊQ ªÀÄ®èªÀÄä 21 ªÀµÀð EPÉAiÀÄÄ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀgÁd ºÁån JA§ÄªÀªÀ¤UÉ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀPÉÌ £ÀªÀÄä MªÀÄävÀ EgÀ°¯Áè. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁVzÀݼÀÄ. FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä FPÉAiÀÄÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸À ºÀwÛgÀ £À£ÀUÉ ¨sÉÃnAiÀiÁV C¼ÀÄvÁÛ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß UÀAqÀ £ÁUÀgÁd, ªÀĪÀ£ÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ CvÉÛ ºÀ£ÀĪÀĪÀé ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ²AzÀ¥Àà EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ F ªÁ°äÃQ ¸ÀÆ¼É J°èAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ¼ÉÆà CAvÁ DUÁUÉÎ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ £À£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ Hl ªÀ¸Àw PÉÆqÀzÉà ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. F QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ £À£ÀUÉ ¸ÁPÁV ºÉÆÃVzÉ CAvÁ ºÉýzÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ DPÉUÉ £ÁªÀÅ PÀrªÉÄ PÀÄ®zÀªÀgÀÄ F jÃw ¦æÃw ªÀiÁr ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄ« ¸ÀjAiÀiÁV ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉý PÀ½¹zÉãÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25-12-08 gÀAzÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ zÀ¼À¥ÀwAiÀiÁzÀ ¨Á¼À¥Àà EªÀjUÉ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®èªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¨sÁ«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É vÁªÀÅ §¤ßj CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ®PÀëöäªÀé. ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ©üêÀÄtÚ ºÁUÀÆ zÀ¼À¥Àw ¨Á¼À¥Àà PÀÆr §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ «ZÁj¸À®Ä PÀjAiÀÄ¥Àà EAzÀgÀV EªÀgÀ ¨sÁ«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ±ÀªÀ vÉîÄwÛzÀÄÝ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÉÆÃrzÀÄÝ EzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä£ÀzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-12-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmɬÄAzÀ 25-12-08 gÀAzÀÄ 12-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è CªÀgÀ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À CtÚ£ÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ DPÉUÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÁ°äÃQ d£ÁAUÀzÀªÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ DPÉUÉ ¤A¢¹zÀÝjAzÀ DPÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆ0qÀÄ ¨sÁ«UÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 252/08 PÀ®A. 457, 454, 380 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ : 24/12/2008 gÀAzÀÄ 4.30 UÀAmɬÄAzÀ : 26/12/2008 6 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ºÀÄ®V ¥ËæqsÀ ±Á¯É CqÀÄUÉ ªÀÄ£É AiÀÄ°è ElÖ 2 CqÀÄUÉ ¹°AqÀgï, 2 UÁå¸ï PÉç¯ï ºÁUÀÆ C®Æå«Ä¤AiÀÄA ¥ÁvÉæUÀ¼ÀÄ (25 PÉ.f) MlÄÖ C.Q. gÀÆ : 11,700 =00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.     

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/08 PÀ®A 160 L.¦.¹

²æà ©.J¸ï.¨ÉÆÃgÀtÚªÀgï ¹¦¹ 228 UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß 3 d£À D¥Á¢vÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 26/12/2008 gÀAzÀÄ 16-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)§ÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G: qÉæöʪÀgï, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: 8£Éà ªÁqÀð ¸ÉƸÉÊn ¥ÀPÀÌzÀ°è vÉVΣÀªÀĤ PÀ£ÀPÀVj. 2) ±À«ÄªÀůÁè vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G: vÀgÀPÁj ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ, UÀAUÁªÀw. 3)gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 58 ªÀµÀð G: vÀgÀPÁj ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ, UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ PÉÊ PÉÊ «Ä¸À¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ vÉPÉÌ-ªÀÄÄPÉÌ ©zÀÄÝ ºÉÆqÉzÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà AiÀÄ®è¥Àà ºÉZï.¹. 78 UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.


 

Friday, December 26, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 248/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 24-12-08 gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉƦvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ C£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀ PÀÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ £À£ÀߣÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄí CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 249/08 PÀ®A. 143, 147, 323, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 25-12-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è dUÀ¼À vÉUÉqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧr ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zÀÄR¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄí CzÉ. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 250/08 PÀ®A. 341, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 25-12-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è dUÀ¼À vÉUÉqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧr ªÀiÁr zÀÄR¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄí CzÉ. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 229/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

²æà f.J¸ï.GqÀV, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/12/2008 gÀAzÀÄ 17-15 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ ¥sÀjÃzÀ vÀAzÉ ºÀ©Ã§¸Á§ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: ¦Vä KeÉAmï PÉ®¸ÀzÀ eÉÆvÉUÉ ªÀÄlPÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸Á: FzÁÎ PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ FzÁÎ »A¨sÁUÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀgÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ¤AzÀ 2 gÀnÖ£À CA. 7 CAUÀÄ®zÀ aÃnUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ, CzÀgÀ°è MAzÀ£ÉAiÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ªÉÆzÀ®£É CPÀëgÀ 95-10 EzÀÄÝ, PÉÆ£ÉAiÀÄ CPÀëgÀ 55-25 JAzÀÄ §gÉ¢zÀÄÝ, JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è ªÉÆzÀ®£É CPÀëgÀ 95-210 PÉÆ£ÉAiÀÄ CPÀëgÀ 05-25 CAvÁ §gÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,340-00 ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«ÄãÀ ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ªÀiÁ®Ä d¦Û ¥ÀæPÀgÀt:

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 228/08 PÀ®A 41(1) (r) ¸À»vÀ 102 ¹Dg惡 ªÀÄvÀÄÛ 98 PÉ.¦. DåPïÖ:

¢£ÁAPÀ 25/12/2008 gÀAzÀÄ 15-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ f¯Á¤ vÀAzÉ gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: ¥ÉÃAnAUï PÉ®¸À ¸Á: ºÉZï.Dgï.J¸ï. PÁ¯ÉÆä ªÀĹâ ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©.J¸ï. PÁA¥ÉèPÀì£À J¸ï.Dgï. PÀ®gï ¯Áå¨ï ºÀwÛgÀ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ²æà ZÀAzÀæ¥Àà ºÉZï.¹. 29 ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 332, 355, 56, 20 gÀªÀgÀÄ »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ (01) PÉ.E.ºÉZï. - 1950 ºÉÊ ¥ÀªÀgï CAvÁ EgÀĪÀ MAzÀÄ PÁgÀ mÉÃ¥ÀjPÁqÀðgï CA.Q.gÀÆ.1,000-00 ºÁUÀÆ (02) ¥ÀAiÀĤAiÀÄgï PÀA¥À¤AiÀÄ 02 ¹àÃPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß CA.Q.gÀÆ.500-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 45/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ eÉÊ£À¥Àà EAzÀgÀV, 18 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/12/2008, 5 ¦.JA. jAzÀ 25/12/2008, 12.30 ¦.JA. CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ FUÉÎ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ £ÁUÀgÁd FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¨sÁ«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉà FPÉAiÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝgÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï. £ÀA 42/2008 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹.

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ¥ÉÆÃvÀgÁdÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: UÀAUÁªÀÄvÀ¸ÀÜgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: aPÀÌdAvÀPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, SÁ¸ÀV ªÉÊzÀågÀ°è aQvÉì ªÀiÁr¸À¯ÁV UÀÄtªÁVgÀ°¯Áè. DvÀ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. FUÉÎ 4 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ wêÀæ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É §gÀÄwÛzÀÄÝ, PÉÊAiÀÄ°è ºÀt E®èzÉà aQvÉì ªÀiÁr¸À®Ä DVgÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢:- 25-12-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É ¨ÁzsÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼ÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉøÀgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ¸ÀAeÉ 6.35 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

8] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 25-12-2008 gÀAzÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ²æÃ. gÁeÁºÀĸÉãÀ J.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀE§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹ 118, 303 gÀªÀgÉÆA¢UÉ »gÉùAzÉÆÃV, ©¸ÀgÀºÀ½î ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£À½î UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¨sÉn PÉÆlÄÖ ªÁ¥Á¸ï ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÄÊ£À½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ¤AwzÀÄÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß ªÉÆÃr vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀ°PÉÌ ºÀwÛzÀ£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀqÀªÀj¸ÀÄvÁÛ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄvÁÛ PÉÆ£ÉUÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÁgÉ¥Àà ºÀjd£À, ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á|| £ÁUÀgÀ½î vÁ|| ªÀÄÄAqÀgÀV CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸À¢æAiÀĪÀ£À CAUÀdrÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À £ÀqÀÄ«£À°è MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß AiÀiÁPÉà ElÄÖPÉÆAr¢Ý ºÁUÀÆ E°èUÉ AiÀiÁPÉà §A¢¢Ý CAvÁ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀĪÀ£ÁUÀzÀ PÁgÀt ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ EªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛUÉ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀUÀĪÀ£ÀÄ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀæªÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ CzÉ.

9] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 25-12-2008 gÀAzÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ²æÃ. C§ÄÝ® gÀeÁPÀ J.J¸ï.L ºÁUÀÆ ºÉZï.¹-113 ºÁUÀÆ ¦.¹-290 gÀªÀgÉÆA¢UÉ C¼ÀªÀAr ¥ÀlÖtzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ºÉÆgÀmÁUÀ gÁwæ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¼ÀªÀAr §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï »zÀÄUÀqÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À PÀ« £ÉgÀ½£À ¨É¼ÀQ£À°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ¤AwzÀÄÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀ°PÉÌ ºÀwÛzÀ£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀqÀªÀj¸ÀÄvÁÛ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄvÁÛ PÉÆ£ÉUÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÄʯÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà ¥ÀÆeÁgï, ºÀjd£À, ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á|| £ÁUÀgÀ½î vÁ|| ªÀÄÄAqÀgÀV CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸À¢æAiÀĪÀ£À CAUÀdrÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À £ÀqÀÄ«£À°è MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß AiÀiÁPÉà ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ ºÁUÀÆ E°èUÉ AiÀiÁPÉà §A¢¢Ý CAvÁ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀĪÀ£ÁUÀzÀ PÁgÀt ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ EªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛUÉ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀUÀĪÀ£ÀÄ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀæªÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ CzÉ.

Thursday, December 25, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 323/2008 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ F±À¥Àà, ZÉƼÀZÀUÀÄqÀØ ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: zÉëPÁåA¥ï (PÁgÀlV ºÀwÛgÀ) vÁ: UÀAUÁªÀw, gÀªÉÄñÀ ¸ÀdÓ£ï, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ MAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw N«Ä¤ ªÁå£ï d§â®UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ PÉlÄÖ ¤AwzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß DmÉÆà ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀgÀ°PÉÌAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ mÁmÁ ªÉƨÉʯï 207 ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ 3883 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀªÉÄñÀ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀUÁgÀgÁzÀ £Á£ÀÄ, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà 26 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: zÉëPÁåA¥ï, PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¹Ã£À¥Àà, 22 ªÀµÀð ¸Á: zÉëPÁåA¥ï ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, 33 ªÀµÀð, £ÉÃPÁgÀ ¸Á: ªÀįÁð£ÀºÀ½î vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅ UÀAUÁªÀw ªÀÄÆ®PÀ d§â®UÀÄqÀØPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è zÁ¸À£Á¼À ©æqïÓ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ MAzÀÄ ¯ÉÊn£À PÀA§PÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ ¥Á£ï ©ÃqÁ CAUÀrUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà, 26 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ §® PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ UÁAiÀĪÁV, §®UÀqÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀݪÀÅ. G½zÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DUÀ°¯Áè. C¥ÀWÁvÀªÁzÀ PÀÆqÀ¯Éà ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 226/2008 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ PÁAiÉÄÝ:

²æêÀÄw ¤ªÀÄð® UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃmÉ, UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 22-12-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥Àw ²æà dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀgÁªï PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ 57 ªÀµÀð eÁ: ¨ÁæºÀät, G: J¸ï.©.ºÉZï. (J.r.©) ªÀiÁå£ÉÃdgï UÀAUÁªÀw ±ÁSÉ ¸Á: ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃmÉ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ªÀģɬÄAzÀ vÀªÀÄä ¸ÀÆÌlgï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÁåAQ£À°è vÀªÀÄä ªÁºÀ£À ºÁUÀÆ ¨ÁåUÀ£ÀÄß ElÄÖ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ¥ÀÄ£À: ªÁ¥À¸ï §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ:-

JvÀÛgÀ CA. 5'6", PÉA¥ÀÄ §tÚ, §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À PɼÀUÀqÉUÉ ¸ÀtÚzÁVgÀĪÀ £À°ð EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊ PÀlÄÖ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è PÀÆzÀ®Ä EgÀĪÀÅ¢®è, »A¨sÁUÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ EgÀÄvÀÛªÉ. zÀ¥Àà «ÄÃ¸É EgÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀ, EAVèõï, »A¢, vÉ®ÄUÀÄ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 324/2008 PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¹AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 19/5 «¹ÛÃtð 2.00 JPÀgÉ d«ÄäUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ ²æà N§tÚ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ f. PÀ£ÀßAiÀÄå vÀAzÉ PÀȵÀÚªÀÄÆwð ¸Á: fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr ºÁUÀÆ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ PÀgÉ¥Àà ¹AUÀ£Á¼À ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÁådå EzÀÄÝ, EzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ²æà N§tÚ EªÀgÀÄ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À ¸ÀgÁA±À K£ÉAzÀgÉ " ¸ÀzÀj d«Ää£À ¥ÀmÁÖzÁgÀgÀÄ ²æêÀÄw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä JA§ÄªÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ, CªÀjAzÀ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ wªÀÄä¥Àà ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ Rjâ¹, £ÀAvÀgÀ ¯ÉªÉ¯ï ªÀiÁr¹ ¸ÁPÀµÀÄÖ RZÀÄð ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ 15 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¥ÀgÀ¨sÁgÉ ¤µÉÃzsÀ«gÀÄzÀjAzÀ gÀf¸ÉÖçõÀ£ï DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj d«Ää£À f.¦.J. zÁgÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ EzÀÄÝ, 1994 - 95 gÀ°è §¸ÀjºÁ¼À PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À FvÀ£ÀÄ PÀȶ PÀÆ°PÁgÀgÀ ¸ÀAWÀzÀªÀgÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj d«Ää£ÀÄß R¨ÁÓ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è N.J¸ï. £ÀA: 56/1996 gÀ£ÀéAiÀÄ zÁªÉ ªÀiÁr rQæ ¥ÀqÉAiÀįÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è wÃjPÉÆAqÀ£ÀÄ. vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ªÀUÀðªÁV ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß f. PÀ£ÀßAiÀÄå JA§ÄªÀªÀgÀÄ §¹gÁ¼À PÀgÉ¥Àà¤AzÀ ªÀvÉÛ ºÁQPÉÆAqÀÄ 8-10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß PÀ£ÀßAiÀÄå£ÀÄ ©lÄÖPÉÆqÀ°¯Áè. F §UÉÎ ¥ÀÄ£À: ¹«¯ï zÁªÉ ªÀiÁr rQæ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, DzÀgÉ PÀ£ÀßAiÀÄå, ªÀÄ®èªÀÄä, zÀÄgÀUÀ¥Àà, wªÀÄätÚ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß d«Ää£À°è PÀȶ ZÀlĪÀnPÉ ¥ÁægÀA©ü¹gÀÄvÁÛgÉ " CAvÁ CfðUÀ¼À ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛªÉ.

    MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 19/5 «¹ÛÃtð 2.00 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ vÀªÀÄäzÉAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ f. PÀ£ÀßAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ vÀªÀÄäzÀÄ EzÀÄÝ, §ºÀ¼À ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄvÁÛ R¨ÁÓ ºÉÆA¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß R¨ÁÓ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀjAzÀ JgÀqÀÆ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ°è wêÀæ jÃwAiÀÄ zÉéõÀ K¥ÀðnÖzÀÄÝ, M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÀzÀUÉr¸ÀĪÀ, ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀjAzÀ ±ÁAvÀvÉ PÀÄjvÀÄ AiÉÆÃUÀå ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ PÀAqÀħ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ EAzÀÄ ¢:- 24-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 324/2008 PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹. Dr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Tuesday, December 23, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 21-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀjÃdA vÀA¢ E¸ÁSÁ£ï ªÀAiÀiÁ: 26 eÁw: ªÀÄĹèA G: ¯Áj £ÀA: ºÉZï.Dgï.55 /E- 9019 £ÉÃzÀÝgÀZÁ®PÀ: ¸Á: ¦üÃgÉÆeï¥ÀÅgÀ ªÉÄêÀÅ vÁ:¥ÀÅ£Á£À f¯Áè: ªÉÄêÀÄvï gÁdå: ºÀjAiÀiÁt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀĵÀ×V ªÀiÁUÁðªÁV ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §ÄqÀPÀÄAn PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉƸÀ ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA: ¦.©-05/ J£ï-5917 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ E£ÉÆßAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß MªÀgïmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¯ÁjUÉ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 321/2008 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ZÁAzï¥ÁµÁ vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀiï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 1£Éà ªÁqÀð-§¸Á¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ:- 22-12-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà £À£Àß ªÉƨÉʯïUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr §®gÁªÀÄ EªÀgÀ D¥É UÀÆqÀì ªÁºÀ£À UÀÄqÀØzÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ C¥ÀWÁvÀQÌÃqÁV §®gÁªÀĤUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ DvÀ£À£ÀÄß 108 CA§Äå¯É£ïì£À°è UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. F «µÀAiÀÄ w½zÀÄ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ ªÀÄzsÁåºÀß 2.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV §®gÁªÀĤUÉ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, vÀªÀÄä §eÁd D¥É UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ 5798 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ¦ügÉÆÃeïSÁ£ï E§âgÀÆ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ §¸Á¥ÀlÖtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀÄqÀØzÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ¦üÃgÉÆÃeïSÁ£ï£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ ¨ÁAqïUÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¥À°ÖAiÀiÁV GgÀĽ ©zÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝ vÀ£ÀUÉ ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀÄ §®gÁªÀÄ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ §®gÁªÀÄ£À CtÚ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 22-12-2008 gÀ0zÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 03-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²ªÀ¥ÀÅvÀæ¥Àà vÀA¢ ±ÀAPÀæ¥Àà PÀgÉUËqÀgÀ, ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¦. 2] ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀA¢ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¦. 3] ²ªÀ§¸ÀAiÀÄå vÀA¢ UÀÄgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ, ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁ: dAUÀªÀÄ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¦. 4] UÀÄgÀ¥Àà vÁ¬Ä ¤Ã®ªÀé £ÀqÀÄ®ªÀĤ, ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¦. 5] zÉêÀ¥Àà vÀA¢ £ÁUÀ¥Àà »gÉêÀĤ, ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¦. EªÀgÀÄ §ÆzÀUÀÄA¦ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 520-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÀæPÀgÀt

4] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/08 PÀ®A. 273, 284, 308 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:.

¢: 22-12-2008 gÀAzÀÄ ²æÃ. ºÉZï. Dgï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ gÀªÀjUÉ ¨Áwä ¨Áwä §A¢zÀÄÝ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸Éé£ÀPÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁQÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 50 PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁQÃlÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 500=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt

5] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/08 PÀ®A. 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 22-12-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 3-40 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà ¥ÉÆãÀ ªÀiÁ»w w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ., §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà §AqÁj eÁ; ªÀiÁzÀgÀ ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ £ÉÆÃr PÉÃPÉ ºÁPÀÄvÁÛ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ d£ÀgÀÄ EªÀ¤UÉ £ÉÆÃr ¨sÀAiÀÄ©ÃvÀgÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÀÄ £À£ÀUÉ J£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÀÆUÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w PÉÆnÖzÀÄÝ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀÆqÀ¯Éà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ §¸À줯ÁÞtzÀ ºÀwÛgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ 3-50 ¦JAPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤d EzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ d£ÀjUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ §AUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EzÀÄÝ EªÀ£À£ÀÄß »UÉAiÉÄà ©ÃqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¸ÀÄgÀQëvÀªÀ®è ºÁUÀÆ PÀAoÀPÀ ¥ÁæAiÀÄ CAvÁ EªÀ¤AzÀ Hj£À°è UÀ®¨sÉUÀ¼ÀÄ DUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EzÀÄÝ EªÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è EªÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ J£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉý EzÀ£Éß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ zÀ¹ÛVgÀ ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

6] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 22/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 22-12-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀªÀĪÀé vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà J°UÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 16 eÁw: PÀÄgÀ§gÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: §ÆzÀgï vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀ vÁ¬Ä ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà J°UÁgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °ÃTvÀ ¦ÃAiÀiÁ𢠤rzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀªÀĪÀé EPÉUÉ ªÀÄÆzÀ°¤AzÀ ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ wAUÀ¼ÀÄ-wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄÄmÁÖUÀzÀ PÁgÀt «¥ÀjÃvÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆAqÀÄ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀÆ PÀĵÀ×V ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÁ£ÉÆçâ¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtĺÁQ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, December 22, 2008

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 294/08 PÀ®A, 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« CåPÀÖ :

¢£ÁAPÀ: 21.12.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® gÁwæ 8:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ AiÀÄgÁ¹ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: gÀrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀªÀ®ÆgÀ vÁ: PÉÆ¥Àà¼À, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.12.2008 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37. J¯ï- 1722 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ zÁåA¥ÀÆgÀ PÀÆr ªÀÄzÀĪÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® HjUÉ J£ï.ºÉZÀ. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ®UÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝAvÉ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J. 35 JªÀiï- 4727 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɹPÉÆAzÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ vɯÉUÉ ¸ÁzÁUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £À£Àß »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¥Àæ¨sÀÄ zÁåA¥ÀÆgÀ EvÀ£À §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ ¹zÀÝgÁªÉÄñÀ UÀÄUÀÎj EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Saturday, December 20, 2008

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 291/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 19.12.08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢üðzÁgÀgÁzÀ UÀ«¹zÀÞ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸À°è¸ÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ, VtUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ PÉÆÃr §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ UÀÄr ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ±ËZÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV ªÉÆ£Éß ¢£ÁAPÀ: 16.12.2008 gÀAzÀÄ MAzÀÄ zÉÆqÀØ vÉUÀΣÀÄß vÉUɬĹzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀ®Ä ºÁUÀÆ CqÁØqÀ®Ä vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÄAzÀÄ ªÉÆ£É߬ÄAzÀ £ÁªÉ®ègÀÆ PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ JgÀqÀ£Éà UÉÃm ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀªÀÄä ElÖAV ¨sÀsÀnÖAiÀÄ°è MAzÀÄ vÁqÀ¥Á¯ ±ÉqÀØ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ gÁwæ J®ègÀÆ C¯Éèà ªÀÄ®UÀÄvÉÛêÉ. ¢£ÁAPÀ: 19.12.2008 gÀAzÀÄ ¨ÉɽUÉÎ 5:30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ²æäªÁ¸ï EAzÀgÀV EªÀgÀÄ £À£Àß ªÉƨÉÊ°UÉ ¥ÉÇÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, AiÀiÁgÉÆà ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄãï qÉÆÃjUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄj¢gÀÄvÁÛgÉ ¨ÉÃUÀ §AzÀÄ £ÉÆÃrj CAvÁ w½¹zÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÄãï qÉÆÃjUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢gÀĪÀÅzÀÄ ¤d«vÀÄÛ. UÁ§jAiÀiÁV M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¥Àj²Ã°¸À®Ä CqÀÄUÉ PÉÆÃuÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ C®ªÀiÁgÁ PɼÀUÉ ©¢ÝvÀÄÛ. £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ ºÉÆgÀUÀqÉAiÀÄ Qð ¸ÀºÀ ªÀÄÄj¢vÀÄÛ. ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ ¥Àj²Ã°¸À®Ä £Á£ÀÄ CzÀgÉƼÀVnÖzÀÝ F PɼÀPÀAqÀ §AUÁgÀ ºÁUÀÆ ¨ÉɽîAiÀÄ D¨sÀsÀgÀtUÀ¼ÀÄ E®èzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ.

1] ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀð vÉÆ¯É vÀÆPÀzÀ 03 eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÉAqÉÆïÉUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ. 6,000=00

2] ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Czsð vÉÆ¯É vÀÆPÀzÀ 02 eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ §ÄUÀr PÀrØUÀ¼ÀÄ CA.Q gÀÆ. 6,000=00

3] 20 vÉÆ¯É vÀÆPÀzÀ ¨ÉɽîAiÀÄ PÁ¯ZÉ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CA.Q gÀÆ. 2,000=00

F jÃw MlÄÖ QªÀÄävï gÀÆ. 14,000=00 ¨ÉɯɨÁ¼ÀĪÀ ªÉÄ®ÌAqÀ D¨sÀsÀgÀtUÀ¼ÀÄ E®èzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §AvÀÄ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦gÁå¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà J£ï.JªÀiï.¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÄîÌAqÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2]PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 292/08 PÀ®A, 279, 337, 338 L.¦.¹ :

¢£ÁAPÀ: 19.12.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÁ° ¸Á: PÉƼÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ CzÀÀgÀ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 19.12.08 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä PÉƼÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉgɺÀ¼Àî JA§ ©æÃqÀÓ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37. ºÉZï 9545 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÁ®£Á ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ vɯÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ CdgÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ £ÀfÃgÀ«ÄAiÀiÁ ¸Á: »gÉêÀAPÀ®PÀÄAn CAvÁ ºÉý ªÀÄÆZÉÒð ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. EzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÉ£ÀÄ. F C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ CdgÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ £ÀfÃgÀ«ÄAiÀiÁ EvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä F £À£Àß ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛã.É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 293/08 PÀ®A, 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« CåPÀÖ :

¢£ÁAPÀ: 19.12.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà UÀ«¹zÀÞ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ FgÀ¥Àà vÀ¼ÀPÀ¯ï ¸Á: ªÀiÁ¢£ÀÆgï EªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ CzÀÀgÀ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.12.2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8:00 UÀAmÉUÉ UËj¥ÀÇgÀzÀ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ¥ÉQAiÉƧâgÀÄ wÃjPÉÆAqÀ §UÉÎ ¸ÀÄ¢Ý §A¢zÀÄÝ ªÀÄtÂÚUÉ ºÉÆÃUÀ¯ÉAzÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄÆägÀ FgÀ¥Àà ¨sÀÈAV EªÀgÀ MAzÀÄ mÁæ÷åPÀÖgï £ÀA. PÉ.J 37 n-6214/6215 £ÉÃzÀÝgÀ°è CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¨sÀsÀÈAV FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¨ÉɽUÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆägÀÄ ©lÄÖ ºÁ¸ÀUÀ¯ PÀqÉ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ. £ÀªÀÄä mÁæ÷åPÀÖg ºÉƸÀÆg PÁæ¹£À J£.ºÉZï 13 gÀ¸ÉÛ zÁn ºÁ¸ÀUÀ¯ UÁæªÀÄ E£ÀÆß CzsÀð Q.«Äà £ÀµÀÄÖ EgÀĪÁUÀ CAzÀgÉ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä mÁæ÷åPÀÖgÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà ¨sÀsÀÈAV FvÀ£ÀÄ mÁæ÷åPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ MªÉÄä gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ MªÉÄä gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà £ÀqɬĸÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀªÀ£Éà MªÉÄä¯Éà mÁæ÷åPÀÖgÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀ먀 ¥À°Ö ªÀiÁr¹zÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ mÁæ÷åPÀÖgÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ ªÉÄð£À d£ÀjUɯÁè C®è°è ¨sÀÁjà ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁUÀ°®è. C¥ÀWÁvÀªÁzÀ PÀÆqÀ¯Éà mÁæ÷åPÀÖg ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ mÁæ÷åPÀÖgÀ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÉ®ègÀÆ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÀwÛ PÀĽvÀÄ aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÉÛêÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

04] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 223/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ :-.

 EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/12/2008 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀAiÀÄ 26
4] ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: qÀVÎ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ºÉƸÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ J¯ï.L.¹. D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ²æà ±ÁAvÀUËqÀ, J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀgÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ¤AzÀ MAzÀÄ ©½AiÀÄ ºÁ¼É zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è «.«. ²æÃUÀÄgÀÄ CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ªÉÆzÀ®£É CPÀëgÀ 71-10 EzÀÄÝ, PÉÆ£ÉAiÀÄ CPÀëgÀ 88-15 JAzÀÄ §gÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.395-00, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 18-00 UÀAmɬÄAzÀ 18-45 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

05] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA:282/08 PÀ®A:279,337 L¦¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:19-12-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 ¦JAPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÀnÖêÀĤ, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ gÁwæ 7-50 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ DgÉÆævÀ wgÀÄ¥ÀvÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÀnÖªÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ;35 ºÉZï;1433 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ UàrAiÀiÁgÀ PÀA§zÀ PÀqÉ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀ«ªÀÄoÀ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄÃjUÉ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

06] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß
£ÀA: 315/2008, PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPÀÖ

¢£ÁAPÀ 19-12-2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 03.30 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç RªÁ¸À, ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï, r.¹.L.©. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ., ¢£ÁAPÀ:-18-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ £À£ÀUÉ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ©.J¸ï. ZÀªÁít, ¦.J¸ï.L. ¦æAUÀgï ¦æAmï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀð Q.«ÄÃ. zÀÆgÀzÀ°è UÀÄAqÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §AzÀÄ r.gÁªÀÄPÀȵÀÚ EªÀgÀ ©°ØAUï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¢:- 18-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.10 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ ¥ÉmÉÆæêÀiÁåPïì ¢Ã¥ÀzÀ ¨É½£À°è ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåvï ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è PÀrØ ZÁ¥É ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ "CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ £À²Ã§zÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, £ÁªÉ®ègÀÆ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ (1) r. gÁªÀÄPÀȵÀÚ (2) £ÁUÉñÀ (3) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ (4) ©. PÀȵÀÚAiÀÄå (5) zÀÄUÁðgÁªï (6) £ÁgÁAiÀÄt (7) ²æäªÁ¸À (8) J. ¸ÀÄgÉñÀ (9) ²æäªÁ¸À (10) UÀt¥Àw JA§ÄªÀªÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀgÉ®èjAzÀ gÀÆ. 41,980/- UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ PÀtzÀ°è gÀÆ. 6,270/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj 48,250/- UÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 3 PÀrØ ZÁ¥É, MAzÀÄ ¥ÉmÉÆæêÀiÁåPïì EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

07] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.243/08 PÀ®A.87 PÉ.¦.CPÀÖ

¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀÄ𢠦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ r.J¸ï.¦. gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ºÀÄ®V UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà dAvÀPÀ® ¸Á// ºÀÄ®V ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á// ºÀÄ®V EªÀgÀÄ E¹àmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀÄÝ CªÀjAzÀ gÀÆ.2290/- UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ UÉÆÃt aî d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Thursday, December 18, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA 289/08 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà WÉÆÃ¥ÀðqÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: ¯Áj Qè£Àgï ¸Á: «ÃgÁ¥ÀÆgÀ vÁ: gÉÆÃt, EAzÀÄ ¢: 17.12.08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÁªÀÅ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA. PÉ.J 25 ¹-571 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è ªÉÄÊ£Àì ¥ËqÀgÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÁgÀªÁgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ZÁ®PÀ ªÀĺÁAvÉñÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ-PÉÆ¥Àà¼À J£ï.ºÉZï 63 gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À vÁ®ÆQ£À §¸Á¥ÀÇgï ¹ÃªÀiÁzÀ°è §AzÀÄ C°è ¸Á¯ÁV ¥Á¼ÉUÉ ¤AwzÀÝ ªÉÄÊ£Àì ¯ÁjUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ, DUÀ ZÁ®PÀ ªÀĺÁAvÉñÀ£ÀÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¯Áj UÁ°UÀ¼À ºÀªÁ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À §®UÀqÉAiÀÄ UÁ°AiÀÄ ºÀªÁ ZÉPï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 25 ©-9371 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄäAvÉ ¸Á°UÉ ¤°è¸À®Ä »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉ QèãÀgÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà »AzÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ EgÀĪÀ §UÉÎ UÀªÀĤ¸ÀzÉà C®PÀëvÀ£À ªÀ»¹ ªÉÃUÀªÁV ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ZÁ®PÀ ªÀĺÁAvÉñÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À JqÀUÀqÉAiÀÄ UÁ°AiÀÄÄ ªÀĺÁAvÉñÀ£À ºÉÆmÉÖ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV ªÀiÁA¸À, PÀgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 290/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉÄÊ®¥Àà UÉÆAqÀ¨Á¼À ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á: Nd£ÀºÀ½îà vÁ: PÉÆ¥Àà¼À EAzÀÄ ¢: 17.12.08 gÀAzÀÄ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ.J 25 « 9075 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18:00 jAzÀ 20:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ®UÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Éqɹ PÉƼÀÄgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ°è ¨ÉÊPï£ÉÆA¢UÉ ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

eÁw¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:

3] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 142/2008 PÀ®A 420, 506 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï.¹. J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ. 1989

¢£ÁAPÀ:- 17-12-08 QAvÀ ªÉÆzÀ®Ä 5 wAUÀ¼À »AzÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀĪÀé vÀA¢ UÁ¼É¥Àà ªÀiÁzÀgÀ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÉÄÃn FvÀ£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ¨É½¹ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÃ£É §AUÁgÀ ¨É½î J¯Áè vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ E®èzÀ D«ÄõÀ vÉÆÃj¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß 5 wAUÀ¼À UÀ©ðt ªÀiÁr UÀ¨sÀð ¥ÁvÀ ªÀiÁr¸À®Ä zÀªÀSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ w½zÀÄ ¦ügÁå¢ £ÀAvÀgÀ HgÀ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ EzÀÝ «µÀAiÀÄ ºÉüÀ®Ä UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÁzÀ 1] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà zÀ¼À¥Àw. 2] ¨Á®¥Àà vÀA¢ PÀ®è¥Àà ªÉÄÃn 3] ¥ÀæPÁ±À vÀA¢ ¨Á®¥Àà ªÉÄÃn 4] AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà PÀlVºÀ½î EªÀgÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ¢UÀ eÁwAiÀĪÀ¼ÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÀÄqÀUÀ¤UÉ ªÀÄzÀĪÉà ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè 2 JPÀÌgÉ ºÉÆ® PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼À eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀĪÉà ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè ¤ÃªÀÅ EzÀPÉÌ M¥Àà¢zÀÝgÉ ¤ÃªÀÅ HgÀ°è EzÀÄÝ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁrj £ÉÆqÉÆÃt CAvÁ ºÉzÀjPÉ ºÁQ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ²æà ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ¥Àà J.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 220/2008 PÀ®A 379 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ªÉAPÀlgÀªÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄgÁdÄ ªÀqÁ¯É ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð eÁ:PÀëwæÃAiÀÄ, G: ¥Áè¹ÖPï ªÁå¥ÁgÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¸Á: ªÁ°äÃQ ¸ÀPÀð¯ï dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÉÆÃqÀ UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 17-12-2008 gÀAzÀÄ 12-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ gÀÆ.1,44,000-00 UÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¨ÁåUÀ£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¨ÁåUÀ£ÀÄß vÀªÀÄä n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï. £ÀA. PÉ.J.37/7800 £ÉÃzÀÝgÀ ¨ÁPÀì£À°èlÄÖ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¸À®Ä E¸ÁèA¥ÀÄgÀ KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄÄ¶× ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APïUÉ §AzÀÄ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¹PÉÆArzÀÄÝ DUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ¨ÁPÀì£À°èzÀÝ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà r.ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L.(C.«). £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/2008 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹. :

²æà SÁeÁ ªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄzï E¸ÁPï ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: PÉ.E.©.AiÀÄ°è ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£ï ¸Á: Q¯Áè KjAiÀiÁ, «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »AzÀÄUÀqÉUÉ UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 13-12-2008 gÀAzÀÄ 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ vÀAzÉ gÀtfÃvÀ ©±Áé¸À 29 ªÀµÀð ¸Á:gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, vÁ:f:- ªÀgÀzÀ (ªÀĺÁgÁµÀÖç) FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ Q¯Áè KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®£ÀÄß zÀ©âzÀÝjAzÀ ¨ÁV°£À M¼ÀUÀqÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ºÁQzÀÝ ¨ÉÆïïÖ ¸Àr®ªÁV ©aÑzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ gÀÆ«Ä£À M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ £ÉÆÃQAiÀiÁ 1600 ªÉƨÉʯï CA.Q.gÀÆ. 1,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ²æà ZÀAzÀæ¥Àà ºÉZï.¹. 29 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀåPÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 222/2008 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ PÁAiÉÄÝ :

¢£ÁAPÀ 17/12/2008 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉUÉ ²æà J.J¸ï.ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð G: SÁ¸ÀV UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ, UÀAUÁªÀw, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ @ CdAiÀÄ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-12-2008 gÀAzÀÄ 14-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ E¸ÁèA¥ÀÄgÀzÀ gÀhÄAqÁPÀmÉÖ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£À: ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. ²æñÁAvÀUËqÀ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ:-

ºÉ¸ÀgÀÄ:- CdAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ @ CdAiÀÄ vÀAzÉ J.J¸ï.ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀÄ:- 25 ªÀµÀð eÁ: UÀAUÁªÀÄvÀ, JvÀÛgÀ:- CA. 6 ¦üÃmï, §tÚ:-UÉÆâ §tÚ, CA. 60 PÉ.f. vÀÆPÀ, «zÁåºÀðvÉ:- 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉ:- PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 41/2008 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹.

¦ügÁå¢ ²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ºÉÆÃl¯ï, ¸Á: UÉÆãÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw, UÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CAzÁdÄ 50 jAzÀ 55 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì¼ÀîªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 15-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É §AzÀÄ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ wêÀæ ¤±ÀåPÀÛ¤zÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, UÁæªÀĸÀÜgÀÄ Hl ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆlÖgÉ Hl ªÀiÁqÀzÉà EzÀÄÝ, PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀ°èAiÉÄà ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-17-12-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ©½AiÀÄ CAV zsÀj¹zÀÄÝ, CzÀgÀ PÁ®gï ªÉÄÃ¯É " zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ mÉÊ®gï ªÀĹÌ" CAvÁ ¯Éç¯ï EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ ZÁPÀ¯ÉÃmï §tÚzÀ §¤AiÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £Á² §tÚzÀ CAqÀgïªÉÃgï zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. DvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħgÀÄwÛzÀÄÝ, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ :

ªÀAiÀĸÀÄì : CAzÁdÄ 50 jAzÀ 55 ªÀµÀð

JvÀÛgÀ 5'5", PÉÆÃ®Ä ªÀÄÄR, ¸ÁzÁ PÀ¥ÀÄà §tÚ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ ©½ «Ä²ævÀ PÀÆzÀ®Ä ºÁUÀÆ PÀ¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ ©½ «Ä²ævÀ «ÄÃ¸É ºÁUÀÆ UÀqÀØ, §®UÉÊAiÀÄ°è §tÚ§tÚzÀ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄtÂUÀ¼À ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß PÀlÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ£É.

Wednesday, December 17, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 239/08 PÀ®A. 279, 337, 338, LM¹, ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :

DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯ÁjZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃgÁå¢zÁgÀ ¥sÀPÀÄæ¢üÞãï vÀAzÉ ªÀiÁ§Æ¸Á¨ï £ÀzsÁ¥sï 26 ªÀµÀð, ¸Á: qÉÊj ¥sÁgÀA 6 £Éà ªÁqÀð ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÀåPÀ¯ï £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¦üÃgÁå¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄÄA¢£À vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ §®UÉÊ UÉ , ªÉÆtUÉÊ, PÁ°UÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉÃ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 275/08 PÀ®A; 279, 338 L¦¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ PÉ.J£ï. gÀ«ÃAzÀæ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ, ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï §ÆzÀUÀÄA¥Á ¸Á:§¤ßPÀnÖ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ; 27-11-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-15 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÉêÀ¥Àà JPÀìmÉ£Àë£ï PËAlgï ªÀiÁå£ÉÃdgï, r.¹. D¦üøï PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ-37 PÉ-5185 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ ©. ¥ÀæºÁèzÀgÁªï J£ÀÄߪÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ r.¹. D¦üøï PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PÁVð¯ï ¥ÉÃmÉÆæî ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌ¢AzÀ £Á¬Ä §A¢zÀÝjAzÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽvÀ ¥ÀæºÁèzÀgÁªï EªÀjUÉ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà f¯Áè D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ gÉÃ¥Àgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ «ªÀiïì §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀgÀÄ EAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠤ÃqÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ EAzÀÄ vÀqÀªÁV ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 314/2008 PÀ®A 498(J) L.¦.¹.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw ±Áå«ÄÃzï ©Ã UÀAqÀ zÁªÀ¯ï¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw, £Á£ÀÄ ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. £À£ÀUÉ 3 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. J®ègÀÆ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ zÁªÀ¯ï¸Á§ FvÀ£ÀÄ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà ¢£Á®Æ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÄ zÀÄrzÀ ºÀtzÀ°èAiÉÄà £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÉݪÀÅ. PÉÆqÀzÉà EzÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¤£Éß ¢: 15-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è §AzÀÄ £Á£ÀÄ PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÀt PÉÆqÀzÀ PÁgÀt £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr £À£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄwÛÃgÉÆà CxÀªÁ E¯ÉÆèà CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ PÀÆUÁqÀ®Ä ºÀwÛzÁUÀ £À£ÀUÉ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃrUÉ §AzÀÄ ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß ºÀaÑPÉÆAqÀÄ PÀÆUÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¥ÁªÀðw EªÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¤ÃgÀÄ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ Dj¹ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÁºÀ£À §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ £À£Àß zÉúÀzÀ »A¨sÁUÀ, ªÀÄÄA¨sÁUÀ, PÉÊPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÖ ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀÆzÀ®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ PÀgÀPÀ¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼ÀzÉà ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt

04] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A. 341, 323, 504, 506 gÉ.« 34 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 15-12-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀiÁ°UËqÀgÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð G. ºÉÆ®ªÀĤPÉ®¸À eÁ. PÀÄgÀħgÀ ¸Á. £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÀ¸À ZÉ®è®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) AiÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ 2) UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è£ÀUËqÀ 3) PÀªÀÄ®gÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è£ÀUËqÀ 4) ¸ÀÄgÉÃAzÀæUËqÀ vÀAzÉ PÀA¦èUËqÀ eÁ. J®ègÀÆ PÀÄgÀħgÀ ¸Á. J®ègÀÆ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀÆr D¹Û «µÀAiÀÄzÀ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ¸À¢æ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û ¥ÀæPÀgÀt

05] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/08 PÀ®A. 273, 284, 308 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ. 16-12-08 gÀAzÀÄ 07-00 ¦.JAPÉÌ ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁåUÀ¼ÀqÉÆQÌ ¹ÃªÀiÁzÀ°è §nÖ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ §AzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV 800=00 gÀÆ.QªÀÄäwÛ£À ºÀÄZÀÑ¥Àà£À ºÀwÛgÀ 5 °ÃlgÀ PÁ夣À°è §nÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà FvÀ£À vÁ¨ÁzÀ°è 24 ¥ÁQl CAzÁd 140 UÁæA ¢AzÀ 150 UÁæA. §nÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁQlÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt

6] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A. 98 PÉ.¦ AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ 16-12-2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4.00 J.JA UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà n.Dgï.gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà gÀªÀgÀ ºÉÆÃmɯï£À ºÀwÛgÀ PÀvÀÛ®°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ C«vÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĽwzÀÄÝ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ¯Éà Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CµÀÖgÀ°è ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸À¢æAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¸ÀzÉà C¥ÀgÁ vÀ¥ÀgÁ ºÉýzÀÄÝ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¹zÀÄÝ ¸À¢æAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ CAUÀrUÀ¼À°è G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ UÀ¯Áè ¥ÉnÖUÉ EzÀÄÝ CzÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÀÝjAzÀ ¸À¢æAiÀĪÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CxÀªÁ PÀ¥ÀlvÀ£À¢AzÀ ¸ÀA¥Á¢¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Tuesday, December 16, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 287/08 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Á¸ÀÆgÀÄ ¸Á: ºÀÄ°¨ÉaÑ ºÁªÀ : zsÀ£À®Qëöä PÉƽ ¥ÁgÀA PÀÄzÀÄjªÉÆÃw vÁ : AiÀÄ®§ÄUÁð ºÁUÀÆ C°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ 17 d£À zÉÆqÀتÀgÀÄ ºÁUÀÆ 07 d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀzÀj PÉÆý ¥sÁgÀð zÀ 207 UÀÆqÀì PÁåjAiÀÄgï £ÀA§gï : PÉ J 37/6508 £ÉÃzÀÝgÀ°è EgÀPÀ®èUÀqÀ ¸ÀAvÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¥À¸ï ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ZÁ®PÀ ¸ÀÄ£ÀAzÀ gÉrØAiÀÄÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢zÀAzÀ £Éqɹ EgÀPÀ®èUÀqÀ- PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛ PÉÆqÀzÁ¼À PÁæ¸ï £À°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr 02 d£ÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ 22 d£À UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 235/08 PÀ®A 279, 304 (J) L ¦ ¹:.

±ÀgÀt¥Àà ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀÄ ªÁQAUï ºÉÆgÀmÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆævÀ£À ¯Áj £ÀA PÉ J 28 / J- 7454 £ÉzÀÝjAzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¨Áj UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 288/08 PÀ®A 279, 337, 338 L ¦ ¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀA¢ §¸ÀªÀgÁd ºÀÆUÁgÀ 25 ªÀµÀð ¸Á: «ÄnÖPÉÃj PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ CtÚ ªÀĺÉñÀ£ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ eÁvÉæ AiÀÄ°è ºÀÆ«£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ ºÀwgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DAiÀiÁvÀ¦à ©¢ÝzÀjAzÀ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

4] ªÀÄĤgÁ¨Ázï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 238/08 PÀ®A 87 PÉ ¦ PÁAiÉÄÝ:

»mÁß¼À UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 05 d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àlÄ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L r.¹.L.© PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 52 E¹àlÄ J¯É ªÀÄvÀÄÛ 16,320 gÀÆ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀåPÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 236/08 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zɪÀ¥Àà vÀA¢ gÁZÀ¥Àà 45 ªÀµÀð ¸Á : PÁgÀlV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ CªÀgÀ ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ zÉêÀ¥Àà 22 ªÀµÀð G: Dgï JªÀiï ¦ qÁPÀÖgï ¸Á: PÁgÀlV ºÁ.ªÀ ¨Éë£ÀºÁ¼À EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-11-08 gÀAzÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀĪÀgÉUÀÆ ¥ÀvÉÛ AiÀiÁVgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

6] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/08 PÀ®A 457, 380 L ¦ ¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀtAiÀÄå vÀA¢ UÀÄgÀÄ«ÃgÀAiÀÄå 52 ªÀµÀð dAUÀªÀÄ ¸Á: ¥ÀlÖ®aAw, ¢£ÁAPÀ : 14-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ²æà §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 15 jAzÀ 20 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 313/08 PÀ®A 110 (E) & (f) ¹ Dgï ¦ ¹:.

DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀA¢ ²ªÀ£À¥Àà 31 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÝ DzÀÝjAzÀ ¦ J¸ï L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ CªÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¹gÀÄvÁÛgÉ.

8] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 219/2008 PÀ®A 109 ¹Dg惡. L.¦.¹.:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/12/2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ¦.J¸ï.L. (C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨sÀAqÁgÀPÀgï lÆj¸ïÖ ºÉÆÃAzÀ gÀÆA £ÀA. 102 gÀ°è C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ ªÀåQÛAiÉƧ⠪À¹Û ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÀAqÁgÀPÀgï lÆj¸ïÖ ºÉÆÃA £À gÀÆA £ÀA. 102 gÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛ EzÀÄÝ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÉ.gÀ»ªÀiÁ£À vÀAzÉ PÁ¹ªÀĸÁ§ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÀıÁ®£ÀUÀgÀ (zÀArãÀ ¥ÉÃmÉ) 2£Éà PÁæ¸ï vÁ:¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¥ÉÃmÉ, f: ªÀÄrPÉÃj CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ gÀÆA£À°è ªÀ¹Û ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀvÀð£ÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°èzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, December 15, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 237/08 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 14-12-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ºÉƼɺÁ®ÆjUÉ J£ïºÉZï-13 gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ ¸ÉÃvÀÄªÉ ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA.PÉJ-25/©-8285 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ, §¹ì£À°èzÀÝ 17-18 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ¥ÉÊQ CªÀÄgÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ªÀÄvÀÄÛ ®Qëöäà EªÀgÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ QªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, CªÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà EAzÀÄ ¨É½UÉÎ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/08 PÀ®A. 337 338 L.¦.¹.

¦AiÀiÁð¢ü ZÀ£ÀߥÀà C°AiÀiÁ¸ï ZÀ£ÀߥÀà UÀAqÀ ¸ÀvÀå¥À¥Àà UÀqÉØgÉrØAiÀiÁ¼À 30 ªÀµÀð G- ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á//LvÁ¥ÀÄgÀ vÁ// ªÀÄÄAqÀgÀV, CgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄgÉqÉØ¥Àà ªÀÄÄvÁÛ¼À ¸Á// CqÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ C®ëPÀvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÉVÎUÉ PÉqÀ«zÀÝjAzÀ §Ar ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ §ArAiÀÄ°èzÀÝ ZÀ£ÀߪÀé½UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ (.) ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA/ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà UÀVð ªÀAiÀiÁ 35, eÁ. ºÀjd£À G. PÀÆ° ªÀÄvÀÄÛ ºÀUÀÎ ªÀiÁgÀĪÀzÀÄ ¸Á. £ÀAzÁ¥ÀÄgÀ, EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÀUÀÎ ªÀiÁgÀ®Ä £ÀªÀ®ºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÀUÀÎ ªÀiÁjPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À £ÀAzÁ¥ÀÄgÀPÉÌ §gÀ®Ä £ÀªÀ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ §¹ì£À ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀªÁV §¸ï£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÀPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ §®UÁ® »A§qÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-12-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÁgÀlV oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ G¼É£ÀÆgÀ PÁåA¥ï£À ¸ÀvÀågÁdÄ EªÀgÀ UÀÄr¸À®Ä ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1} ¦. °AUÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀĪÀÄÆwð 2} UÁ¢°AUÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà ªÀÄrªÁ¼À 3} zÉêÀtÚ vÀAzÉ »gÉÃzÉêÀ¥Àà UÉƧâgÀPÀ¯ï 4} °AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà DgÁ¼À 5} zÉêÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UÀAqÉƽî, J¯ÁègÀÄ ¸Á: G¼É£ÀÆgÀ, 6} «gÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà dAvÀPÀ¯ï 7} §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà RAræ 8} ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀ®ÆègÀ 9} ªÀįÉèñÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà 10} PÀAqÉUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ PÀA¦è J®ègÀÄ ¸Á; ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ EªÀgÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr, CªÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 10,355-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ªÀiÁ®Ä d¦Û ¥ÀæPÀgÀt

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 217/2008 PÀ®A 457,380 L.¦.¹.:

²æêÀÄw ¸ÀIJîªÀÄä UÀAqÀ ¢:ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¸Áé«Ä PÀ®ÆègÀ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð eÁ:dAUÀªÀÄ, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: 4£Éà ªÁqÀð ªÉAPÀlgÀªÀÄt zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »A¨sÁUÀ PÀlUÀgÀ NtÂ, UÀAUÁªÀw. ¢£ÁAPÀ 13-12-2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ DgÉÆæ ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ vÀAzÉ gÀtfÃvÀ ©±Áé¸À 29 ªÀµÀð ¸Á:gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀlUÀgÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ «ÄÃn vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV JgÀqÀÄ C¯ÁägÀUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃn vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ (01) PÁè¹Pï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï CA.Q.gÀÆ. 500-00 gÉÆïïØ UÉÆïïØ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ (01) MAzÀÄ UÀÄAr£À ¸ÀgÀ. (02) ºÀ¹gÀÄ PÉA¥ÀÄ ©½ ºÀgÀ½£À 2 J¼É ¸ÀgÀ. (03) MAzÀÄ GAUÀÄgÀ. (04) MAzÀÄ eÉÆvÉ Q« N¯É EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 217/08, PÀ®A. 457-380 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 13-12-2008 gÀAzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 215/08, PÀ®A 380, 382, 511 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß £ÀA. 217/08 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ¼ÀĪÁVgÀĪÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008