Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, December 31, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 300/08 PÀ®A, 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ©½JvÀÄÛ ªÀAiÀÄ: 26 ¸Á: ±ÁgÀzÁ mÁQÃeï ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À, ¢£ÁAPÀ: 30.12.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ mÁæ÷åPÀÖgï £ÀA. PÉ.J 37 nJ 2110 mÁæ° £ÀA. PÉ.J 29 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ gÉÃtªÀé vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï J£ÀÄߪÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ZÁ®PÀ §ÆzÉñÀ£ÉÆA¢UÉ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÁ®ªÀwð-PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ ºÀÆ«£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁæ÷åPÀÖgï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀ §ÆzÉñÀ FvÀ£ÀÄ mÁæ÷åPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÀĹÜwAiÀi£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀîzÉà ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ mÁæ÷åPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ mÁæ°AiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ vÉVΣÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁV £ÁªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ £ÀªÀÄä ¥ÉÊQ gÉÃtªÀé¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É mÁæ°AiÉƼÀVzÀÝ PÀ°è£À PÀrUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ DPÉUÉ C®è°è ¨ssÁjà UÁAiÀĪÁV G¹gÀÄPÀnÖ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ §ÆzÉñÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ C®è°è ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸À.L J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 233/08 PÀ®A. 279, 304[J] L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠺ÉZï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà CgÀ£Á¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// ªÀÄÄzÀÝ®UÀÄA¢ vÁ// PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ DgÉÆæ £ÁUÀgÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà Cj£Á¥ÀÄgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.34/eÉ.4419 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á// wªÀÄä£ÀºÀnÖ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÆÛçâ DgÉÆævÀ£À mÁæPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß J£ï.ºÉZï.13 ¨ÉÆÃzÀÆgÀÄ vÁAqÀzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà CqÀvÀqÉUÀ½UÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÁQgÀ°®è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ DwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁæ°AiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 327/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.«. CPÀÖ:.

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw eÉʧĤ߸ï UÀAqÀ SÁ¹A ¸Á§ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁw// ªÀÄĹèÃA ¸Á// UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¥ÀæPÁgÀ £À£Àß UÀAqÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß DmÉÆÃjÃPÁë £ÀA. PÉ.J.37/7642 CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¨Áj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 301/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà UÀqÁzÀ 20 ªÀµÀð eÁw// PÀëwæÃAiÀÄ PÉ.J-22/J-3512 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ [¯Áj] ¸Á//£É¸ÀgÀV vÁ// ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ £À£Àß ªÁºÀ£ÀªÀÅ §¸Á¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¤°è¹gÀĪÁUÀ UÀzÀUÀ¢AzÀ ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÀwÛAiÀÄ ¯ÉÆÃqï MvÀÄÛPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ¤AvÀ UÁrUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 289/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹. & 187 L.JªÀiï.«. CPÀÖ:.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà 20 ªÀµÀð PÁgÀ £ÀA. PÉ.J.37/eÉqï.9545 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// »gÉÃdAvÀPÀ¯ï vÁ// UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¤¸ÀUÀð gɸÉÆÖÃgÉAmï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆÃwÛ®è. vÀ£Àß PÁgï £ÀA. PÉ.J.22/J£ï.454 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ºÁUÉÃAiÉÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 235/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ :

²æà ZÀAzÀæ¥Àà, ªÀÄÄRå¥ÉÃzÉ £ÀA. 29 UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ M§â ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30/12/2008 gÀAzÀÄ 16-30 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀiï U˽ ªÀAiÀÄ- 30 ªÀµÀð, ¸Á: FzÁÎ PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ FzÁÎ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÉZï.¹.29 ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 223,243,71 ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀgÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ¤AzÀ (01) MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¸ÀtÚ aÃn. (02) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 750-00. (03) 1 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¸À¯ÁVzÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

7] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 253/08 PÀ®A. 324, 323, 506[2] ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ü zÀÄgÀUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ªÉÆâPÉgÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw// ªÉÆâPÉgÀ G// PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á// §¸Á¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ [1] UÀAUÀ¥Àà @ £ÁUÀgÁd [2] ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ [3] gÁªÀÄtÚ [4] UËgÀªÀÄä UÀAqÀ UÀAUÀ¥Àà ¸Á// §¸Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀzÀjAzÀ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆýAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr wA¢zÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:.

8] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 236/08 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, 427 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.:

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÉĺÀgÀÆ£À© UÀAqÀ SÁeÁºÀĸÉãÀ ¸Á: §¤ßVqÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-12-2008 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmɬÄAzÀ 15-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è D¥Á¢vÀgÁzÀ 01) ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ zÁzÉøÁ§. (02) C§Äݯï¸Á§ §Ar. 03) ªÉĺÀ§Æ§Ä¸Á§ vÀAzÉ zÁzÉøÁ§. 04) ªÀÄÄ£Àß vÀAzÉ C§ÄÝ®¸Á§. 05) §ÄqÀ£À vÀAzÉ zÁzÉøÁ§. ºÁUÀÆ ªÀi˯Á¸Á§£À ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ EvÀgÉ 35-40 d£ÀgÀÄ. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¤ßVqÀ PÁåA¥À£À°è ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ NtÂAiÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ C®èzÉ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß, ZÁPÀÄ-ZÀÆj-ªÀÄZÀÄÑUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CvÁåZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ gÉrØ §Æ ¨ÉÃUÀA EªÀgÀ ºÉÆÃ¯ï ¸Éïï CAUÀrAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀtÄÚ-ºÀA¥À®ÄUÀ¼À£ÀÄß £Á±À¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

9] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 299/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 30.12.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ J£ï.JA.¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L. UÁæ«ÄÃt oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.12.08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J. 37 f. 205 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ zÀzÉÃUÀ¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è eÁAUÀqÁ gÀªÀgÀ UÉÆÃqÁ£À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ¤AwzÀÄÝ £ÀªÀÄä fÃ¥ï £ÉÆÃrzÀ vÀPÀët CªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß ¨ÉãÀßnÖ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄZÉÑÃgÀ¥Àà ElV ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÁlæºÀ½î vÁ : PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖ°è C°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAeÉÕAiÀÄ CxÀªÀ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, December 30, 2008

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß ¸ÀA
325/2008 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 29-12-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ»§Æ§ ¥ÁµÁ vÀAzÉ ¥sÀPÀÄæ¢ÝÃ£ï ¸Á: §¸ÀªÀtÚ ¸ÀPÀð¯ï, ¹» ¤Ãj£À ¨Á« ºÀwÛgÀ - UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ £Á£ÀÄ UÁågÉÃeï£À°èzÁÝUÀ £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀĸÁÜ£ÁzÀ PÉ. ¨ÁµÁ¸Á§ vÀAzÉ eÁ¤«ÄAiÀiÁ, ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï DvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁªÀÅ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉ. ¨ÁµÁ¸Á§ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, §¸Á¥ÀlÖtzÀ°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj wgÀÄ«£À°è PÉ. ¨ÁµÁ¸Á§¤UÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà MªÉÄä¯Éà ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ JqÀUÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. PÉ. ¨ÁµÁ¸Á§¤UÉ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆVUÉ, §® vÀÄnUÉ, UÀzÀÝPÉÌ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄUÀÎ¥Àà PÀ®PÀ§Ar, DvÀ£À vÀÄnUÉ, JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼À, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ, JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ, §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. PÁgÀt PÉ. ¨ÁµÁ¸Á§ FvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß ¸ÀA
326/2008 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 29-12-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §æºÀäAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà, ²æà D¢±ÀQÛ zÀÄUÁð zÉëAiÀÄ ¥ÀæeÁ ¸Á: zÀÄUÁð ¨ÉlÖ- D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ- 28-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ²æà D¢±ÀQÛ zÀÄUÁð zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 29-12-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 04-00 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ UÀÄrAiÀÄ°è zÉëUÉ £ÀªÀĸÁÌgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀÄrAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀ¢vÀÄÛ, £À£ÀUÉ UÁ§jAiÀiÁV M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV zÉëAiÀÄ ªÉÄʪÉÄð£À D¨sÀgÀ¨sÀtUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV zÉëAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PɼÀUÀqÉUÉ EzÀÝ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀÅUÀ¼À «ªÀgÀªÀÅ 1] MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ½ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 PÉ.f vÀÆPÀzÀÄÝ, 2] MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ QjÃl MAzÀÄ PÉ.f. 3] ¨É½îAiÀÄ ¸ÀtÚ ZÀA§Ä- 4 CzsÀð PÉ.f. 4] ¨É½îAiÀÄ zÉÆqÀØ ZÀA§Ä-3 MAzÀƪÀgÉ PÉ.f. 5] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 vÉÆ° CA.Q. gÀÆ. 75,000/- UÀ¼ÀÄ, 6] §AUÁgÀ ZÉÊ£ÀÄ MAzÀƪÀgÉ vÉÆ° CA.Q. gÀÆ. 18,000/- UÀ¼ÀÄ 7] ªÀÄAUÀ®¸ÀÆvÀæ , ¨ÉAqÉÆð, ªÀÄÆUÀħlÄÖ 3 vÉÆ° CA.Q. gÀÆ. 24,000/- UÀ¼ÀÄ 8] ±Àmï UÉÆÃ¥ÀªÀÄä ¨É½îzÀÄ CzsÀð vÉÆ° MlÄÖ 9 PÉ.f. ¨É½î CA.Q. gÀÆ. 90,000/ UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1,17,000/- UÀ¼À ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt MlÄÖ gÀÆ. 2,07,000/- ¨É¯ÉAiÀÄ ¨É½î, §AUÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀĺÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/08 PÀ®A 160 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/12/2008 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¹¦¹ 381, UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/12/2008 gÀAzÀÄ 16-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÉÆ¥Àà¼À 02) ²ªÁ£ÀAzÀ,©.zÉÆqÀتÁ¼À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÁd¨sÀªÀ£À ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ vÀªÀÄäµÀÖPÉÌ vÁªÉ PÉÊ PÉÊ «Ä¸À¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ vÉPÉÌ-ªÀÄÄPÉÌ ©zÀÄÝ ºÉÆqÉzÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÉõÀVjgÁªï     ºÉZï.¹.143. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 296/08 PÀ®A, 279, 337, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 29.12.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà zÁ¸Àgï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: zÁ¸Àgï G: mÉÊ®ì PÉ®¸À ¸Á: «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ qÁªÀtUÉÃgÉ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ CzÀÀgÀ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.12.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉAqÀw HjUÉ §AzÀÄ PÁgÀt ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï qÁªÀtUÉÃjUÉ PÉ.J¸À.Dgï.n.¹. §¸Àì £ÀA. PÉ.J. 38. J¥sï- 366 £ÉÃzÀÝgÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÁ¬Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ C¨sÀAiÀĸÁ®ªÉAmï ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä §¸ï PÀAqÀPÀÖgÀ£ÀÄ §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ¸ÀÄgÀQëvÀªÁV EgÀĪÀzÀgÀ §UÉÎ UÀªÀÄ£À PÉÆqÀzÉà §¸Àì ZÁ®PÀ¤UÉ ZÁ®£Éà ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Éqɹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ §¹ì£À°èzÀÝ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ¤UÉ vɯÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. £ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ §¸Àì PÀAqÀPÀÖgï ±ÉÃR¥Àà ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ §æºÀäAiÀÄå EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 297/08 PÀ®A, 110 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 29.12.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸À.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉð ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-12-2008 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀ PÉæöA «ÄÃnAUï ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ L.JA.«. PÉøUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä C¨sÀsÀAiÀĸÁ®ªÉAm PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è M§â ªÀåQÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr C°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ `` ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà AiÀiÁgÀÄ £À£ÀߣÀÄß K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀîPÁ DUÀĪÀ¢®è. CAvÁ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ¹zÀÞ¥Àà DgÀ£À½î ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħg G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: C¯Áè£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EªÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §AzÀÄ ºÉÆÃV§gÀĪÀ d£ÀjUÉ F jÃw QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛªÀżÀîªÀ£ÁVzÀÄÝ, EªÀ¤UÉ ºÉzÀj AiÀiÁgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrgÀĪÀ¢®è CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. F jÃwAiÀÄ C¸À¨sÀå £ÀqÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ DUÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è d£ÀgÀÄ ¤¨sÀsÀðAiÀĪÁV ¸ÀAZÀj¸À®Ä ºÁUÀÆ fêÀ£À £ÀqɸÀĪÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß C¨sÀsÀAiÀÄ ¸Á®ªÉAm ºÀwÛgÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ oÁuÉUÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ vÀ¥sÉð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 297/08 PÀ®A 110 ¹Dg.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2008 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹

£Á£ÀÄ JA.£ÁUÀgÉrØ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ PÀ.gÁ.¥ÉÆ. ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦ügÁå¢ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-12-2008 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÉæöÊA «ÄÃnAUÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ¼ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ 6-15 ¦.JA.PÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ FUÁUÀ¯Éà PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/08 ªÀÄvÀÄÛ 127/08 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 5-12-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀAiÀÄå qÀA§¼ÀªÀÄoÀ ¸Á: vÀ¼ÀPÀ¯ï EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀ ªÉÄPÉÌeÉÆüÀzÀ gÀªÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw CPÀ̪ÀĺÁzÉë ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw ¤ªÀÄð¯Á ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀAzÀæAiÀÄå ºÁUÀÄ EvÀgÉà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà gÀªÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛÃj E®è J£À¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ vÀªÀÄä¤UÉ §rzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

7] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA- 142/2008 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹


£Á£ÀÄ JA.£ÁUÀgÉrØ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ PÀ.gÁ.¥ÉÆ. ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦ügÁå¢ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-12-2008 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÉæöÊA «ÄÃnAUÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ¼ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ 6-15 ¦.JA.PÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ FUÁUÀ¯Éà PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/08 ªÀÄvÀÄÛ 127/08 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 5-12-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ «ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ElV ¸Á: vÀ¼ÀPÀ¯ï EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀ ªÉÄPÉÌeÉÆüÀzÀ gÀªÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÉUɬĸÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ±ÀgÀtAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®èAiÀÄå EªÀgÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà gÀªÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛÃgÉ£À¯Éà J£À¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ vÀªÀÄä¤UÉ §rzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Monday, December 29, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2008 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄgÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà zÉÆÃnºÁ¼À, ªÀAiÀĸÀÄì : 55 eÁ: PÀÄgÀħgï, G: ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á|| ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¤ßÃVqÀzÀ PÁåA¥ï£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¹AUÀ£Á¼À EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-37/6783 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ, ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À JqÀUÁ®zÀ »A§qÀzÀ PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ C®èzÉà ¨É¤ß£À »AzÉ M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀÆ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ DzÉ¥Àà EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ qÁ|| ZÀAzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ E¯Áeï PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀ¥Àà ¸Á|| ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw FvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ ¸ÀÆPÀÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 27-12-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 16-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] «gÀÄ¥ÁQë vÀA¢ ¥ÀQÃgÀ¥Àà PÀ®ÄÎr, ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §¼ÀÄlV. 2] FgÀ¥Àà vÀA¢ ªÀÄ®è¥Àà »gÉêÀĤ, ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð, eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢, G: ¯ÁjQèãÀgï ¸Á: §¼ÀÄlV. 3] gÁeɸÁ¨ï vÀA¢ ¦Ãgï ¸Á¨ï J°UÁgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: §¼ÀÆlV. 4] ²ªÀ¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà UÉÆÃUÉÃj, ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: §¼ÀÄlV. 5] ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ ²ªÀ¥Àà UÁtUÉÃgÀ, ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð, eÁ: UÁtUÉÃgÀ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: §¼ÀÆlV. 6] ¤AUÀ¥Àà vÀA¢ FgÀ¥Àà PÀÄj ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð eÁw; PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: §¼ÀÆlV. EªÀgÀÄ §¼ÀÆlV UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 795-00 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/08 PÀ®A 363 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ :

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ:J¸ï.¹. G: £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ¥ËgÀ PÀ«ÄðPÀ¼ÀÄ ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw. ¢£ÁAPÀ 20/11/2008 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 01) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®¥Àà ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð. 2)UÉÆÃ¥Á®¥Àà ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð. 3)²æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛgɪÀÄä UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á®¥Àà ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: UÁA¢£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀtªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 26-12-2008 gÀAzÀÄ 08-00 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀtªÀÄä FPÉAiÀÄÄ UÁA¢ü£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ D¥Á¢vÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ¼É. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 239/08 PÀ®A. 143, 147, 447, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

PÁgÀlV ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 30/1 C gÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁgÁªÀÄ ¹AUÀ EªÀgÀ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ w¥ÀàtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ PÀÆr 2 JPÀgÉ 6 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, CªÀgÀ d«Ää£À ¨sÁUÀªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®UÀ¼À°è ºÀAa ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¸ÀªÉðzÀªÀgÀÄ §AzÀÄ C¼ÀvÉ ªÀiÁr, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ, CªÀjUÉ 2 JPÀgÉ 6 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ w¥ÀàtÚ ºÁUÀÄ EvÀgÀ 4 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ DUÁUÉÎ £ÀªÀÄä d«ÄãÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄvÀÛzÉ, ¤ÃªÀÅ ¸ÀªÉðzÀªÀjUÉ K£ÉÆà ªÀĸÀ®vÀÄÛ ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ d«ÄãÀÄ PÉÆr¹¢ÝÃj CAvÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, CzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-12-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß CtÚ ªÉAPÀmï ¹AUï EªÀ£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß d«Ää£À°èzÁÝUÀ, ¸ÀzÀgÀ w¥ÀàtÚ, ¹zÀݪÀÄä, ¤AUÀªÀÄä, ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà, ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, PÁ¼À¥Àà EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà, «±ÉéñÀégÁªï, ²æäªÁ¸À, f. UÉÆÃ¥Á® PÀȵÀÚ EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¸ÀªÉðzÀªÀjUÉ K£ÉãÉÆà ºÉý £ÀªÀÄä d«ÄãÀÄ ¤ªÀÄä PÀqÉUÉ ªÀiÁr¹PÉÆAr¢ÝÃj CAvÁ ¨ÉÊzÁr, ¸ÀAfêÀ¥Àà ºÁUÀÆ w¥ÀàtÚ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, G½zÀªÀgÀÄ F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£À ¸ÉÆPÀÄÌ ¨Á¼À DUÉÊw CAvÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝØ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄZÀÄÑUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, mÁæPÀÖgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, mÁæPÀÖgïUÉ £ÀA§gï EgÀĪÀ¢®è, mÁæ° £ÀA: PÉ.J.-37/n-7144 EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ J®è DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁPÀÄvÀÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 232/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 448, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ zÁzÉøÁ§ ¸Á: §¤ßVqÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 28/12/2008 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¤ßVqÀ PÁåA¥ÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄqÉØÃPÀ¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 & 2 £ÉÃzÀݪÀgÁzÀ 1) ±ÉÃSï ºÀĸÉãÀ ¦ÃgÀ. 2) dªÀiÁ¯ï vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÀĸÉãÀ¦ÃgÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¨ÉÆA§Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ £ÀAvÀgÀ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 3) ¸À°A vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÀĸÉãÀ¦ÃgÀ. 4) ¸ÀĨÁ£À vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÀĸÉãÀ¦ÃgÀ. 5) ¨ÁªÁ vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÀĸÉãÀ ¦ÃgÀ. 6) ²æêÀÄw gÉrØ §Æ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ±ÉÃSï ºÀĸÉãÀ¦ÃgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8-10 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: §¤ßVqÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw EªÀgÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀÄ£À: ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ, ¨Á¼É ¢AqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå J.J¸ï.L. EªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 288/08 PÀ®A. 420 gÉ/« 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28.12.2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ «.J£ï WÁr, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ AiÀÄĪÀd£À ¸ÉêÁ ªÀÄvÀÄÛ QæÃqÁ E¯ÁSÉ PÉÆ¥Àà¼À, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 15/11/2008 QÌAvÀ ªÀÄÄAa£À CªÀ¢üAiÀÄ°è, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ QæÃqÁ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] J.J£ï AiÀÄwgÁdÄ vÀgÀ¨ÉÃvÀÄzÁgÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À 2] ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ f¯Áè QæÃqÁAUÀt ªÀiÁPÀðgï PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ 5 £Éà vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉV£À ªÀÄPÀ̽UÉ QæÃqÁ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÉ C£ÀÄwÛtðgÁzÀgÀÄ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀÄvÉÛêÉAzÀÄ £ÀA©¹ ªÀÄPÀ̼À ¥Á®PÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ QæÃqÁ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ¨ÉzÀj¹ ©½AiÀÄ ºÁ¼ÉÃAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉà MlÄÖ 74,800=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, December 27, 2008

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/08 PÀ®A. 302, 201 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà CAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, §¼ÀUÉÃj - ªÀÄ®PÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ §ArgÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¼ÀUÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 jAzÀ 50 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀÅ ¸ÀÄlÄÖ PÀgÀPÀ¯ÁVzÀÄÝ CªÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß £Á±À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ E°è ºÁQ ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛgÉ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀå WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV §¼ÀUÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA. 81/© ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀiÁ°PÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà £ÀAzÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ¸Á: §¼ÀUÉÃj EªÀgÀ d«ÄãÀ ¥ÀƪÀðPÉÌ EgÀĪÀ §¼ÀUÉÃj¬ÄAzÀ ªÀÄ®PÀ¸ÀªÀÄÄzÀæPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ §Ar gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 ªÀµÀð ¢AzÀ 50 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀ¸ÀÄ ±ÀªÀ«zÀÄÝ CAUÁvÀªÁV ©¢ÝzÀÄÝ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ªÀÄÄR ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw PÀnÖUÉ ºÁQ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÉÆæî ºÁQ ¸ÀÄlÖAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄR ºÁUÀÄ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖjªÀÅzÀjAzÀ UÀÄwð¸À®Ä DUÀĪÀÅ¢®è. AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ EªÀ£À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ¸Á¬Ä¹ CxÀªÁ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÀzÀj eÁUÀzÀ°è vÀAzÀÄ ºÁQ ¸ÁQëUÀ¼ÀÄ ¹UÀzÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÄnÖgÀĪÀAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. £ÁUÉÃgÉrØ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/08 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 26/12/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.30 UÀAmÉUÉ J£ï.JZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¤ßPÉÆ¥ÀàPÉÌ 2 Q.«Ä. zÀÆgÀzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ (UÀÄgÀÄgÁd zÉêÉAzÀæ G¥ÁgÉ 19 ªÀµÀð «zsÁåyð) ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ²ªÀAiÉÆÃV ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA.PÉJ-37 eÉ.4913 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀΰUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆ.¸ÉÊ UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ²ªÀAiÉÆÃVUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV §®UÁ® ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÁV E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ gÁwæ 8.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ (.) ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ DvÀä ºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt:.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 251/08 PÀ®A. 498(J), 306 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(2)(5) J¸ï.J¹/J¸ï.n ¦.J. PÁAiÉÄÝ 1989

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 65 ªÀµÀð eÁ: ªÁ°äÃQ ¸Á: CgÀ¹£ÀPÉÃj vÁ: PÉÆ¥Àà¼À £À£ÀUÉ 10 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ EªÀgÀ ¥ÉÊQ 6 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ 4 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ ¥ÉÊQ ªÀÄ®èªÀÄä 21 ªÀµÀð EPÉAiÀÄÄ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀgÁd ºÁån JA§ÄªÀªÀ¤UÉ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀPÉÌ £ÀªÀÄä MªÀÄävÀ EgÀ°¯Áè. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁVzÀݼÀÄ. FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä FPÉAiÀÄÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸À ºÀwÛgÀ £À£ÀUÉ ¨sÉÃnAiÀiÁV C¼ÀÄvÁÛ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß UÀAqÀ £ÁUÀgÁd, ªÀĪÀ£ÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ CvÉÛ ºÀ£ÀĪÀĪÀé ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ²AzÀ¥Àà EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ F ªÁ°äÃQ ¸ÀÆ¼É J°èAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ¼ÉÆà CAvÁ DUÁUÉÎ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ £À£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ Hl ªÀ¸Àw PÉÆqÀzÉà ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. F QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ £À£ÀUÉ ¸ÁPÁV ºÉÆÃVzÉ CAvÁ ºÉýzÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ DPÉUÉ £ÁªÀÅ PÀrªÉÄ PÀÄ®zÀªÀgÀÄ F jÃw ¦æÃw ªÀiÁr ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄ« ¸ÀjAiÀiÁV ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉý PÀ½¹zÉãÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25-12-08 gÀAzÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ zÀ¼À¥ÀwAiÀiÁzÀ ¨Á¼À¥Àà EªÀjUÉ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®èªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¨sÁ«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É vÁªÀÅ §¤ßj CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ®PÀëöäªÀé. ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ©üêÀÄtÚ ºÁUÀÆ zÀ¼À¥Àw ¨Á¼À¥Àà PÀÆr §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ «ZÁj¸À®Ä PÀjAiÀÄ¥Àà EAzÀgÀV EªÀgÀ ¨sÁ«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ±ÀªÀ vÉîÄwÛzÀÄÝ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ £ÉÆÃrzÀÄÝ EzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä£ÀzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-12-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmɬÄAzÀ 25-12-08 gÀAzÀÄ 12-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è CªÀgÀ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À CtÚ£ÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ DPÉUÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÁ°äÃQ d£ÁAUÀzÀªÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ DPÉUÉ ¤A¢¹zÀÝjAzÀ DPÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆ0qÀÄ ¨sÁ«UÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 252/08 PÀ®A. 457, 454, 380 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ : 24/12/2008 gÀAzÀÄ 4.30 UÀAmɬÄAzÀ : 26/12/2008 6 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ºÀÄ®V ¥ËæqsÀ ±Á¯É CqÀÄUÉ ªÀÄ£É AiÀÄ°è ElÖ 2 CqÀÄUÉ ¹°AqÀgï, 2 UÁå¸ï PÉç¯ï ºÁUÀÆ C®Æå«Ä¤AiÀÄA ¥ÁvÉæUÀ¼ÀÄ (25 PÉ.f) MlÄÖ C.Q. gÀÆ : 11,700 =00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.     

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/08 PÀ®A 160 L.¦.¹

²æà ©.J¸ï.¨ÉÆÃgÀtÚªÀgï ¹¦¹ 228 UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß 3 d£À D¥Á¢vÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 26/12/2008 gÀAzÀÄ 16-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)§ÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G: qÉæöʪÀgï, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: 8£Éà ªÁqÀð ¸ÉƸÉÊn ¥ÀPÀÌzÀ°è vÉVΣÀªÀĤ PÀ£ÀPÀVj. 2) ±À«ÄªÀůÁè vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G: vÀgÀPÁj ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ, UÀAUÁªÀw. 3)gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 58 ªÀµÀð G: vÀgÀPÁj ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ, UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ PÉÊ PÉÊ «Ä¸À¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ vÉPÉÌ-ªÀÄÄPÉÌ ©zÀÄÝ ºÉÆqÉzÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà AiÀÄ®è¥Àà ºÉZï.¹. 78 UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.


 

Friday, December 26, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 248/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 24-12-08 gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉƦvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ C£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀ PÀÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ £À£ÀߣÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄí CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 249/08 PÀ®A. 143, 147, 323, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 25-12-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è dUÀ¼À vÉUÉqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧr ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zÀÄR¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄí CzÉ. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 250/08 PÀ®A. 341, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 25-12-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è dUÀ¼À vÉUÉqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧr ªÀiÁr zÀÄR¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄí CzÉ. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 229/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

²æà f.J¸ï.GqÀV, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/12/2008 gÀAzÀÄ 17-15 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ ¥sÀjÃzÀ vÀAzÉ ºÀ©Ã§¸Á§ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: ¦Vä KeÉAmï PÉ®¸ÀzÀ eÉÆvÉUÉ ªÀÄlPÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸Á: FzÁÎ PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ FzÁÎ »A¨sÁUÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀgÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ¤AzÀ 2 gÀnÖ£À CA. 7 CAUÀÄ®zÀ aÃnUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ, CzÀgÀ°è MAzÀ£ÉAiÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ªÉÆzÀ®£É CPÀëgÀ 95-10 EzÀÄÝ, PÉÆ£ÉAiÀÄ CPÀëgÀ 55-25 JAzÀÄ §gÉ¢zÀÄÝ, JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è ªÉÆzÀ®£É CPÀëgÀ 95-210 PÉÆ£ÉAiÀÄ CPÀëgÀ 05-25 CAvÁ §gÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,340-00 ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«ÄãÀ ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ªÀiÁ®Ä d¦Û ¥ÀæPÀgÀt:

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 228/08 PÀ®A 41(1) (r) ¸À»vÀ 102 ¹Dg惡 ªÀÄvÀÄÛ 98 PÉ.¦. DåPïÖ:

¢£ÁAPÀ 25/12/2008 gÀAzÀÄ 15-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ f¯Á¤ vÀAzÉ gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: ¥ÉÃAnAUï PÉ®¸À ¸Á: ºÉZï.Dgï.J¸ï. PÁ¯ÉÆä ªÀĹâ ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©.J¸ï. PÁA¥ÉèPÀì£À J¸ï.Dgï. PÀ®gï ¯Áå¨ï ºÀwÛgÀ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ²æà ZÀAzÀæ¥Àà ºÉZï.¹. 29 ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 332, 355, 56, 20 gÀªÀgÀÄ »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ (01) PÉ.E.ºÉZï. - 1950 ºÉÊ ¥ÀªÀgï CAvÁ EgÀĪÀ MAzÀÄ PÁgÀ mÉÃ¥ÀjPÁqÀðgï CA.Q.gÀÆ.1,000-00 ºÁUÀÆ (02) ¥ÀAiÀĤAiÀÄgï PÀA¥À¤AiÀÄ 02 ¹àÃPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß CA.Q.gÀÆ.500-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 45/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ eÉÊ£À¥Àà EAzÀgÀV, 18 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/12/2008, 5 ¦.JA. jAzÀ 25/12/2008, 12.30 ¦.JA. CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ FUÉÎ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ £ÁUÀgÁd FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¨sÁ«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉà FPÉAiÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝgÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï. £ÀA 42/2008 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹.

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ¥ÉÆÃvÀgÁdÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: UÀAUÁªÀÄvÀ¸ÀÜgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: aPÀÌdAvÀPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, SÁ¸ÀV ªÉÊzÀågÀ°è aQvÉì ªÀiÁr¸À¯ÁV UÀÄtªÁVgÀ°¯Áè. DvÀ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. FUÉÎ 4 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ wêÀæ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É §gÀÄwÛzÀÄÝ, PÉÊAiÀÄ°è ºÀt E®èzÉà aQvÉì ªÀiÁr¸À®Ä DVgÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢:- 25-12-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É ¨ÁzsÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼ÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉøÀgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ¸ÀAeÉ 6.35 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

8] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 25-12-2008 gÀAzÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ²æÃ. gÁeÁºÀĸÉãÀ J.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀE§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹ 118, 303 gÀªÀgÉÆA¢UÉ »gÉùAzÉÆÃV, ©¸ÀgÀºÀ½î ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£À½î UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¨sÉn PÉÆlÄÖ ªÁ¥Á¸ï ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÄÊ£À½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ¤AwzÀÄÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß ªÉÆÃr vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀ°PÉÌ ºÀwÛzÀ£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀqÀªÀj¸ÀÄvÁÛ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄvÁÛ PÉÆ£ÉUÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÁgÉ¥Àà ºÀjd£À, ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á|| £ÁUÀgÀ½î vÁ|| ªÀÄÄAqÀgÀV CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸À¢æAiÀĪÀ£À CAUÀdrÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À £ÀqÀÄ«£À°è MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß AiÀiÁPÉà ElÄÖPÉÆAr¢Ý ºÁUÀÆ E°èUÉ AiÀiÁPÉà §A¢¢Ý CAvÁ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀĪÀ£ÁUÀzÀ PÁgÀt ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ EªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛUÉ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀUÀĪÀ£ÀÄ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀæªÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ CzÉ.

9] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 25-12-2008 gÀAzÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ²æÃ. C§ÄÝ® gÀeÁPÀ J.J¸ï.L ºÁUÀÆ ºÉZï.¹-113 ºÁUÀÆ ¦.¹-290 gÀªÀgÉÆA¢UÉ C¼ÀªÀAr ¥ÀlÖtzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ºÉÆgÀmÁUÀ gÁwæ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¼ÀªÀAr §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï »zÀÄUÀqÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À PÀ« £ÉgÀ½£À ¨É¼ÀQ£À°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ¤AwzÀÄÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀ°PÉÌ ºÀwÛzÀ£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀqÀªÀj¸ÀÄvÁÛ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄvÁÛ PÉÆ£ÉUÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÄʯÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà ¥ÀÆeÁgï, ºÀjd£À, ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á|| £ÁUÀgÀ½î vÁ|| ªÀÄÄAqÀgÀV CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸À¢æAiÀĪÀ£À CAUÀdrÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À £ÀqÀÄ«£À°è MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß AiÀiÁPÉà ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ ºÁUÀÆ E°èUÉ AiÀiÁPÉà §A¢¢Ý CAvÁ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀĪÀ£ÁUÀzÀ PÁgÀt ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ EªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛUÉ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀUÀĪÀ£ÀÄ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀæªÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ CzÉ.

Thursday, December 25, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 323/2008 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ F±À¥Àà, ZÉƼÀZÀUÀÄqÀØ ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: zÉëPÁåA¥ï (PÁgÀlV ºÀwÛgÀ) vÁ: UÀAUÁªÀw, gÀªÉÄñÀ ¸ÀdÓ£ï, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ MAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw N«Ä¤ ªÁå£ï d§â®UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ PÉlÄÖ ¤AwzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß DmÉÆà ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀgÀ°PÉÌAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ mÁmÁ ªÉƨÉʯï 207 ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ 3883 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀªÉÄñÀ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀUÁgÀgÁzÀ £Á£ÀÄ, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà 26 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: zÉëPÁåA¥ï, PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¹Ã£À¥Àà, 22 ªÀµÀð ¸Á: zÉëPÁåA¥ï ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, 33 ªÀµÀð, £ÉÃPÁgÀ ¸Á: ªÀįÁð£ÀºÀ½î vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅ UÀAUÁªÀw ªÀÄÆ®PÀ d§â®UÀÄqÀØPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è zÁ¸À£Á¼À ©æqïÓ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ MAzÀÄ ¯ÉÊn£À PÀA§PÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ ¥Á£ï ©ÃqÁ CAUÀrUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà, 26 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ §® PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ UÁAiÀĪÁV, §®UÀqÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀݪÀÅ. G½zÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DUÀ°¯Áè. C¥ÀWÁvÀªÁzÀ PÀÆqÀ¯Éà ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 226/2008 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ PÁAiÉÄÝ:

²æêÀÄw ¤ªÀÄð® UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃmÉ, UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 22-12-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥Àw ²æà dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀgÁªï PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ 57 ªÀµÀð eÁ: ¨ÁæºÀät, G: J¸ï.©.ºÉZï. (J.r.©) ªÀiÁå£ÉÃdgï UÀAUÁªÀw ±ÁSÉ ¸Á: ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃmÉ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ªÀģɬÄAzÀ vÀªÀÄä ¸ÀÆÌlgï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÁåAQ£À°è vÀªÀÄä ªÁºÀ£À ºÁUÀÆ ¨ÁåUÀ£ÀÄß ElÄÖ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ¥ÀÄ£À: ªÁ¥À¸ï §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ:-

JvÀÛgÀ CA. 5'6", PÉA¥ÀÄ §tÚ, §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À PɼÀUÀqÉUÉ ¸ÀtÚzÁVgÀĪÀ £À°ð EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊ PÀlÄÖ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è PÀÆzÀ®Ä EgÀĪÀÅ¢®è, »A¨sÁUÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ EgÀÄvÀÛªÉ. zÀ¥Àà «ÄÃ¸É EgÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀ, EAVèõï, »A¢, vÉ®ÄUÀÄ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 324/2008 PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¹AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 19/5 «¹ÛÃtð 2.00 JPÀgÉ d«ÄäUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ ²æà N§tÚ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ f. PÀ£ÀßAiÀÄå vÀAzÉ PÀȵÀÚªÀÄÆwð ¸Á: fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr ºÁUÀÆ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ PÀgÉ¥Àà ¹AUÀ£Á¼À ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÁådå EzÀÄÝ, EzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ²æà N§tÚ EªÀgÀÄ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À ¸ÀgÁA±À K£ÉAzÀgÉ " ¸ÀzÀj d«Ää£À ¥ÀmÁÖzÁgÀgÀÄ ²æêÀÄw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä JA§ÄªÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ, CªÀjAzÀ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ wªÀÄä¥Àà ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ Rjâ¹, £ÀAvÀgÀ ¯ÉªÉ¯ï ªÀiÁr¹ ¸ÁPÀµÀÄÖ RZÀÄð ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ 15 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¥ÀgÀ¨sÁgÉ ¤µÉÃzsÀ«gÀÄzÀjAzÀ gÀf¸ÉÖçõÀ£ï DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj d«Ää£À f.¦.J. zÁgÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ EzÀÄÝ, 1994 - 95 gÀ°è §¸ÀjºÁ¼À PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À FvÀ£ÀÄ PÀȶ PÀÆ°PÁgÀgÀ ¸ÀAWÀzÀªÀgÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj d«Ää£ÀÄß R¨ÁÓ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è N.J¸ï. £ÀA: 56/1996 gÀ£ÀéAiÀÄ zÁªÉ ªÀiÁr rQæ ¥ÀqÉAiÀįÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è wÃjPÉÆAqÀ£ÀÄ. vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ªÀUÀðªÁV ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß f. PÀ£ÀßAiÀÄå JA§ÄªÀªÀgÀÄ §¹gÁ¼À PÀgÉ¥Àà¤AzÀ ªÀvÉÛ ºÁQPÉÆAqÀÄ 8-10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß PÀ£ÀßAiÀÄå£ÀÄ ©lÄÖPÉÆqÀ°¯Áè. F §UÉÎ ¥ÀÄ£À: ¹«¯ï zÁªÉ ªÀiÁr rQæ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, DzÀgÉ PÀ£ÀßAiÀÄå, ªÀÄ®èªÀÄä, zÀÄgÀUÀ¥Àà, wªÀÄätÚ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß d«Ää£À°è PÀȶ ZÀlĪÀnPÉ ¥ÁægÀA©ü¹gÀÄvÁÛgÉ " CAvÁ CfðUÀ¼À ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛªÉ.

    MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 19/5 «¹ÛÃtð 2.00 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ vÀªÀÄäzÉAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ f. PÀ£ÀßAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ vÀªÀÄäzÀÄ EzÀÄÝ, §ºÀ¼À ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄvÁÛ R¨ÁÓ ºÉÆA¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß R¨ÁÓ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀjAzÀ JgÀqÀÆ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ°è wêÀæ jÃwAiÀÄ zÉéõÀ K¥ÀðnÖzÀÄÝ, M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÀzÀUÉr¸ÀĪÀ, ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀjAzÀ ±ÁAvÀvÉ PÀÄjvÀÄ AiÉÆÃUÀå ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ PÀAqÀħ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ EAzÀÄ ¢:- 24-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 324/2008 PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹. Dr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Tuesday, December 23, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 21-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀjÃdA vÀA¢ E¸ÁSÁ£ï ªÀAiÀiÁ: 26 eÁw: ªÀÄĹèA G: ¯Áj £ÀA: ºÉZï.Dgï.55 /E- 9019 £ÉÃzÀÝgÀZÁ®PÀ: ¸Á: ¦üÃgÉÆeï¥ÀÅgÀ ªÉÄêÀÅ vÁ:¥ÀÅ£Á£À f¯Áè: ªÉÄêÀÄvï gÁdå: ºÀjAiÀiÁt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀĵÀ×V ªÀiÁUÁðªÁV ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §ÄqÀPÀÄAn PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉƸÀ ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA: ¦.©-05/ J£ï-5917 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ E£ÉÆßAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß MªÀgïmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¯ÁjUÉ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 321/2008 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ZÁAzï¥ÁµÁ vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀiï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 1£Éà ªÁqÀð-§¸Á¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ:- 22-12-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà £À£Àß ªÉƨÉʯïUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr §®gÁªÀÄ EªÀgÀ D¥É UÀÆqÀì ªÁºÀ£À UÀÄqÀØzÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ C¥ÀWÁvÀQÌÃqÁV §®gÁªÀĤUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ DvÀ£À£ÀÄß 108 CA§Äå¯É£ïì£À°è UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. F «µÀAiÀÄ w½zÀÄ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ ªÀÄzsÁåºÀß 2.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV §®gÁªÀĤUÉ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, vÀªÀÄä §eÁd D¥É UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ 5798 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ¦ügÉÆÃeïSÁ£ï E§âgÀÆ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ §¸Á¥ÀlÖtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀÄqÀØzÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ¦üÃgÉÆÃeïSÁ£ï£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ ¨ÁAqïUÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¥À°ÖAiÀiÁV GgÀĽ ©zÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝ vÀ£ÀUÉ ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀÄ §®gÁªÀÄ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ §®gÁªÀÄ£À CtÚ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 22-12-2008 gÀ0zÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 03-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ²ªÀ¥ÀÅvÀæ¥Àà vÀA¢ ±ÀAPÀæ¥Àà PÀgÉUËqÀgÀ, ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¦. 2] ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀA¢ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¦. 3] ²ªÀ§¸ÀAiÀÄå vÀA¢ UÀÄgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ, ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁ: dAUÀªÀÄ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¦. 4] UÀÄgÀ¥Àà vÁ¬Ä ¤Ã®ªÀé £ÀqÀÄ®ªÀĤ, ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¦. 5] zÉêÀ¥Àà vÀA¢ £ÁUÀ¥Àà »gÉêÀĤ, ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¦. EªÀgÀÄ §ÆzÀUÀÄA¦ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 520-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÀæPÀgÀt

4] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/08 PÀ®A. 273, 284, 308 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:.

¢: 22-12-2008 gÀAzÀÄ ²æÃ. ºÉZï. Dgï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ gÀªÀjUÉ ¨Áwä ¨Áwä §A¢zÀÄÝ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸Éé£ÀPÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁQÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 50 PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁQÃlÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 500=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt

5] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/08 PÀ®A. 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 22-12-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 3-40 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà ¥ÉÆãÀ ªÀiÁ»w w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ., §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà §AqÁj eÁ; ªÀiÁzÀgÀ ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ £ÉÆÃr PÉÃPÉ ºÁPÀÄvÁÛ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ d£ÀgÀÄ EªÀ¤UÉ £ÉÆÃr ¨sÀAiÀÄ©ÃvÀgÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÀÄ £À£ÀUÉ J£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÀÆUÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w PÉÆnÖzÀÄÝ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀÆqÀ¯Éà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ §¸À줯ÁÞtzÀ ºÀwÛgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ 3-50 ¦JAPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤d EzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ d£ÀjUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ §AUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EzÀÄÝ EªÀ£À£ÀÄß »UÉAiÉÄà ©ÃqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¸ÀÄgÀQëvÀªÀ®è ºÁUÀÆ PÀAoÀPÀ ¥ÁæAiÀÄ CAvÁ EªÀ¤AzÀ Hj£À°è UÀ®¨sÉUÀ¼ÀÄ DUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EzÀÄÝ EªÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è EªÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ J£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉý EzÀ£Éß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ zÀ¹ÛVgÀ ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

6] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 22/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 22-12-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀªÀĪÀé vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà J°UÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 16 eÁw: PÀÄgÀ§gÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: §ÆzÀgï vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀ vÁ¬Ä ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà J°UÁgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °ÃTvÀ ¦ÃAiÀiÁ𢠤rzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀªÀĪÀé EPÉUÉ ªÀÄÆzÀ°¤AzÀ ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ wAUÀ¼ÀÄ-wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄÄmÁÖUÀzÀ PÁgÀt «¥ÀjÃvÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆAqÀÄ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀÆ PÀĵÀ×V ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÁ£ÉÆçâ¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtĺÁQ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, December 22, 2008

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 294/08 PÀ®A, 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« CåPÀÖ :

¢£ÁAPÀ: 21.12.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® gÁwæ 8:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ AiÀÄgÁ¹ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: gÀrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀªÀ®ÆgÀ vÁ: PÉÆ¥Àà¼À, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.12.2008 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37. J¯ï- 1722 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ zÁåA¥ÀÆgÀ PÀÆr ªÀÄzÀĪÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® HjUÉ J£ï.ºÉZÀ. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ®UÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝAvÉ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J. 35 JªÀiï- 4727 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɹPÉÆAzÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ vɯÉUÉ ¸ÁzÁUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £À£Àß »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¥Àæ¨sÀÄ zÁåA¥ÀÆgÀ EvÀ£À §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ ¹zÀÝgÁªÉÄñÀ UÀÄUÀÎj EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Saturday, December 20, 2008

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 291/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 19.12.08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢üðzÁgÀgÁzÀ UÀ«¹zÀÞ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸À°è¸ÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ, VtUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ PÉÆÃr §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ UÀÄr ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ±ËZÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV ªÉÆ£Éß ¢£ÁAPÀ: 16.12.2008 gÀAzÀÄ MAzÀÄ zÉÆqÀØ vÉUÀΣÀÄß vÉUɬĹzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀ®Ä ºÁUÀÆ CqÁØqÀ®Ä vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉAiÉÄAzÀÄ ªÉÆ£É߬ÄAzÀ £ÁªÉ®ègÀÆ PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ JgÀqÀ£Éà UÉÃm ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀªÀÄä ElÖAV ¨sÀsÀnÖAiÀÄ°è MAzÀÄ vÁqÀ¥Á¯ ±ÉqÀØ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ gÁwæ J®ègÀÆ C¯Éèà ªÀÄ®UÀÄvÉÛêÉ. ¢£ÁAPÀ: 19.12.2008 gÀAzÀÄ ¨ÉɽUÉÎ 5:30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ²æäªÁ¸ï EAzÀgÀV EªÀgÀÄ £À£Àß ªÉƨÉÊ°UÉ ¥ÉÇÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, AiÀiÁgÉÆà ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄãï qÉÆÃjUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄj¢gÀÄvÁÛgÉ ¨ÉÃUÀ §AzÀÄ £ÉÆÃrj CAvÁ w½¹zÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÄãï qÉÆÃjUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢gÀĪÀÅzÀÄ ¤d«vÀÄÛ. UÁ§jAiÀiÁV M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¥Àj²Ã°¸À®Ä CqÀÄUÉ PÉÆÃuÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ C®ªÀiÁgÁ PɼÀUÉ ©¢ÝvÀÄÛ. £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ ºÉÆgÀUÀqÉAiÀÄ Qð ¸ÀºÀ ªÀÄÄj¢vÀÄÛ. ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ ¥Àj²Ã°¸À®Ä £Á£ÀÄ CzÀgÉƼÀVnÖzÀÝ F PɼÀPÀAqÀ §AUÁgÀ ºÁUÀÆ ¨ÉɽîAiÀÄ D¨sÀsÀgÀtUÀ¼ÀÄ E®èzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ.

1] ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀð vÉÆ¯É vÀÆPÀzÀ 03 eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÉAqÉÆïÉUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ. 6,000=00

2] ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Czsð vÉÆ¯É vÀÆPÀzÀ 02 eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ §ÄUÀr PÀrØUÀ¼ÀÄ CA.Q gÀÆ. 6,000=00

3] 20 vÉÆ¯É vÀÆPÀzÀ ¨ÉɽîAiÀÄ PÁ¯ZÉ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CA.Q gÀÆ. 2,000=00

F jÃw MlÄÖ QªÀÄävï gÀÆ. 14,000=00 ¨ÉɯɨÁ¼ÀĪÀ ªÉÄ®ÌAqÀ D¨sÀsÀgÀtUÀ¼ÀÄ E®èzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §AvÀÄ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦gÁå¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà J£ï.JªÀiï.¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÄîÌAqÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2]PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 292/08 PÀ®A, 279, 337, 338 L.¦.¹ :

¢£ÁAPÀ: 19.12.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÁ° ¸Á: PÉƼÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ CzÀÀgÀ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 19.12.08 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä PÉƼÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉgɺÀ¼Àî JA§ ©æÃqÀÓ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37. ºÉZï 9545 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÁ®£Á ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ vɯÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ CdgÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ £ÀfÃgÀ«ÄAiÀiÁ ¸Á: »gÉêÀAPÀ®PÀÄAn CAvÁ ºÉý ªÀÄÆZÉÒð ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. EzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÉ£ÀÄ. F C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ CdgÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ £ÀfÃgÀ«ÄAiÀiÁ EvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä F £À£Àß ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛã.É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 293/08 PÀ®A, 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« CåPÀÖ :

¢£ÁAPÀ: 19.12.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà UÀ«¹zÀÞ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ FgÀ¥Àà vÀ¼ÀPÀ¯ï ¸Á: ªÀiÁ¢£ÀÆgï EªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ CzÀÀgÀ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.12.2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8:00 UÀAmÉUÉ UËj¥ÀÇgÀzÀ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ¥ÉQAiÉƧâgÀÄ wÃjPÉÆAqÀ §UÉÎ ¸ÀÄ¢Ý §A¢zÀÄÝ ªÀÄtÂÚUÉ ºÉÆÃUÀ¯ÉAzÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄÆägÀ FgÀ¥Àà ¨sÀÈAV EªÀgÀ MAzÀÄ mÁæ÷åPÀÖgï £ÀA. PÉ.J 37 n-6214/6215 £ÉÃzÀÝgÀ°è CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¨sÀsÀÈAV FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¨ÉɽUÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆägÀÄ ©lÄÖ ºÁ¸ÀUÀ¯ PÀqÉ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ. £ÀªÀÄä mÁæ÷åPÀÖg ºÉƸÀÆg PÁæ¹£À J£.ºÉZï 13 gÀ¸ÉÛ zÁn ºÁ¸ÀUÀ¯ UÁæªÀÄ E£ÀÆß CzsÀð Q.«Äà £ÀµÀÄÖ EgÀĪÁUÀ CAzÀgÉ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä mÁæ÷åPÀÖgÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà ¨sÀsÀÈAV FvÀ£ÀÄ mÁæ÷åPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ MªÉÄä gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ MªÉÄä gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà £ÀqɬĸÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀªÀ£Éà MªÉÄä¯Éà mÁæ÷åPÀÖgÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀ먀 ¥À°Ö ªÀiÁr¹zÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ mÁæ÷åPÀÖgÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ ªÉÄð£À d£ÀjUɯÁè C®è°è ¨sÀÁjà ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁUÀ°®è. C¥ÀWÁvÀªÁzÀ PÀÆqÀ¯Éà mÁæ÷åPÀÖg ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ mÁæ÷åPÀÖgÀ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÉ®ègÀÆ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÀwÛ PÀĽvÀÄ aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÉÛêÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

04] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 223/2008 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ :-.

 EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/12/2008 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀAiÀÄ 26
4] ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: qÀVÎ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ºÉƸÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ J¯ï.L.¹. D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ²æà ±ÁAvÀUËqÀ, J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀgÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ¤AzÀ MAzÀÄ ©½AiÀÄ ºÁ¼É zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è «.«. ²æÃUÀÄgÀÄ CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ªÉÆzÀ®£É CPÀëgÀ 71-10 EzÀÄÝ, PÉÆ£ÉAiÀÄ CPÀëgÀ 88-15 JAzÀÄ §gÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.395-00, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 18-00 UÀAmɬÄAzÀ 18-45 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

05] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA:282/08 PÀ®A:279,337 L¦¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:19-12-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 ¦JAPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÀnÖêÀĤ, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ gÁwæ 7-50 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ DgÉÆævÀ wgÀÄ¥ÀvÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÀnÖªÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ;35 ºÉZï;1433 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ UàrAiÀiÁgÀ PÀA§zÀ PÀqÉ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀ«ªÀÄoÀ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄÃjUÉ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

06] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß
£ÀA: 315/2008, PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPÀÖ

¢£ÁAPÀ 19-12-2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 03.30 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç RªÁ¸À, ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï, r.¹.L.©. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ., ¢£ÁAPÀ:-18-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ £À£ÀUÉ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ©.J¸ï. ZÀªÁít, ¦.J¸ï.L. ¦æAUÀgï ¦æAmï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀð Q.«ÄÃ. zÀÆgÀzÀ°è UÀÄAqÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §AzÀÄ r.gÁªÀÄPÀȵÀÚ EªÀgÀ ©°ØAUï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¢:- 18-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.10 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ ¥ÉmÉÆæêÀiÁåPïì ¢Ã¥ÀzÀ ¨É½£À°è ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåvï ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è PÀrØ ZÁ¥É ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ "CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ £À²Ã§zÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, £ÁªÉ®ègÀÆ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ (1) r. gÁªÀÄPÀȵÀÚ (2) £ÁUÉñÀ (3) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ (4) ©. PÀȵÀÚAiÀÄå (5) zÀÄUÁðgÁªï (6) £ÁgÁAiÀÄt (7) ²æäªÁ¸À (8) J. ¸ÀÄgÉñÀ (9) ²æäªÁ¸À (10) UÀt¥Àw JA§ÄªÀªÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀgÉ®èjAzÀ gÀÆ. 41,980/- UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ PÀtzÀ°è gÀÆ. 6,270/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj 48,250/- UÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 3 PÀrØ ZÁ¥É, MAzÀÄ ¥ÉmÉÆæêÀiÁåPïì EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

07] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.243/08 PÀ®A.87 PÉ.¦.CPÀÖ

¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀÄ𢠦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ r.J¸ï.¦. gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ºÀÄ®V UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà dAvÀPÀ® ¸Á// ºÀÄ®V ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á// ºÀÄ®V EªÀgÀÄ E¹àmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀÄÝ CªÀjAzÀ gÀÆ.2290/- UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ UÉÆÃt aî d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Thursday, December 18, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA 289/08 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà WÉÆÃ¥ÀðqÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: ¯Áj Qè£Àgï ¸Á: «ÃgÁ¥ÀÆgÀ vÁ: gÉÆÃt, EAzÀÄ ¢: 17.12.08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÁªÀÅ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA. PÉ.J 25 ¹-571 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è ªÉÄÊ£Àì ¥ËqÀgÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÁgÀªÁgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ZÁ®PÀ ªÀĺÁAvÉñÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ-PÉÆ¥Àà¼À J£ï.ºÉZï 63 gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À vÁ®ÆQ£À §¸Á¥ÀÇgï ¹ÃªÀiÁzÀ°è §AzÀÄ C°è ¸Á¯ÁV ¥Á¼ÉUÉ ¤AwzÀÝ ªÉÄÊ£Àì ¯ÁjUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ, DUÀ ZÁ®PÀ ªÀĺÁAvÉñÀ£ÀÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¯Áj UÁ°UÀ¼À ºÀªÁ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À §®UÀqÉAiÀÄ UÁ°AiÀÄ ºÀªÁ ZÉPï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 25 ©-9371 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄäAvÉ ¸Á°UÉ ¤°è¸À®Ä »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉ QèãÀgÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà »AzÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ EgÀĪÀ §UÉÎ UÀªÀĤ¸ÀzÉà C®PÀëvÀ£À ªÀ»¹ ªÉÃUÀªÁV ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ZÁ®PÀ ªÀĺÁAvÉñÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À JqÀUÀqÉAiÀÄ UÁ°AiÀÄÄ ªÀĺÁAvÉñÀ£À ºÉÆmÉÖ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV ªÀiÁA¸À, PÀgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 290/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉÄÊ®¥Àà UÉÆAqÀ¨Á¼À ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á: Nd£ÀºÀ½îà vÁ: PÉÆ¥Àà¼À EAzÀÄ ¢: 17.12.08 gÀAzÀÄ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ.J 25 « 9075 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18:00 jAzÀ 20:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ®UÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Éqɹ PÉƼÀÄgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ°è ¨ÉÊPï£ÉÆA¢UÉ ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

eÁw¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:

3] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 142/2008 PÀ®A 420, 506 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï.¹. J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ. 1989

¢£ÁAPÀ:- 17-12-08 QAvÀ ªÉÆzÀ®Ä 5 wAUÀ¼À »AzÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀĪÀé vÀA¢ UÁ¼É¥Àà ªÀiÁzÀgÀ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÉÄÃn FvÀ£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ¨É½¹ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÃ£É §AUÁgÀ ¨É½î J¯Áè vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ E®èzÀ D«ÄõÀ vÉÆÃj¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß 5 wAUÀ¼À UÀ©ðt ªÀiÁr UÀ¨sÀð ¥ÁvÀ ªÀiÁr¸À®Ä zÀªÀSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ w½zÀÄ ¦ügÁå¢ £ÀAvÀgÀ HgÀ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ EzÀÝ «µÀAiÀÄ ºÉüÀ®Ä UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÁzÀ 1] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà zÀ¼À¥Àw. 2] ¨Á®¥Àà vÀA¢ PÀ®è¥Àà ªÉÄÃn 3] ¥ÀæPÁ±À vÀA¢ ¨Á®¥Àà ªÉÄÃn 4] AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà PÀlVºÀ½î EªÀgÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ¢UÀ eÁwAiÀĪÀ¼ÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÀÄqÀUÀ¤UÉ ªÀÄzÀĪÉà ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè 2 JPÀÌgÉ ºÉÆ® PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼À eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀĪÉà ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè ¤ÃªÀÅ EzÀPÉÌ M¥Àà¢zÀÝgÉ ¤ÃªÀÅ HgÀ°è EzÀÄÝ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁrj £ÉÆqÉÆÃt CAvÁ ºÉzÀjPÉ ºÁQ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ²æà ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ¥Àà J.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 220/2008 PÀ®A 379 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ªÉAPÀlgÀªÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄgÁdÄ ªÀqÁ¯É ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð eÁ:PÀëwæÃAiÀÄ, G: ¥Áè¹ÖPï ªÁå¥ÁgÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¸Á: ªÁ°äÃQ ¸ÀPÀð¯ï dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÉÆÃqÀ UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 17-12-2008 gÀAzÀÄ 12-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ gÀÆ.1,44,000-00 UÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¨ÁåUÀ£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¨ÁåUÀ£ÀÄß vÀªÀÄä n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï. £ÀA. PÉ.J.37/7800 £ÉÃzÀÝgÀ ¨ÁPÀì£À°èlÄÖ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¸À®Ä E¸ÁèA¥ÀÄgÀ KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄÄ¶× ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APïUÉ §AzÀÄ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¹PÉÆArzÀÄÝ DUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ¨ÁPÀì£À°èzÀÝ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà r.ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L.(C.«). £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/2008 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹. :

²æà SÁeÁ ªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄzï E¸ÁPï ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: PÉ.E.©.AiÀÄ°è ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£ï ¸Á: Q¯Áè KjAiÀiÁ, «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »AzÀÄUÀqÉUÉ UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 13-12-2008 gÀAzÀÄ 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ vÀAzÉ gÀtfÃvÀ ©±Áé¸À 29 ªÀµÀð ¸Á:gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, vÁ:f:- ªÀgÀzÀ (ªÀĺÁgÁµÀÖç) FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ Q¯Áè KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®£ÀÄß zÀ©âzÀÝjAzÀ ¨ÁV°£À M¼ÀUÀqÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ºÁQzÀÝ ¨ÉÆïïÖ ¸Àr®ªÁV ©aÑzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ gÀÆ«Ä£À M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ £ÉÆÃQAiÀiÁ 1600 ªÉƨÉʯï CA.Q.gÀÆ. 1,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ²æà ZÀAzÀæ¥Àà ºÉZï.¹. 29 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀåPÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 222/2008 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ PÁAiÉÄÝ :

¢£ÁAPÀ 17/12/2008 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉUÉ ²æà J.J¸ï.ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð G: SÁ¸ÀV UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ, UÀAUÁªÀw, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ @ CdAiÀÄ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-12-2008 gÀAzÀÄ 14-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ E¸ÁèA¥ÀÄgÀzÀ gÀhÄAqÁPÀmÉÖ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£À: ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. ²æñÁAvÀUËqÀ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ:-

ºÉ¸ÀgÀÄ:- CdAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ @ CdAiÀÄ vÀAzÉ J.J¸ï.ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀÄ:- 25 ªÀµÀð eÁ: UÀAUÁªÀÄvÀ, JvÀÛgÀ:- CA. 6 ¦üÃmï, §tÚ:-UÉÆâ §tÚ, CA. 60 PÉ.f. vÀÆPÀ, «zÁåºÀðvÉ:- 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉ:- PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 41/2008 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹.

¦ügÁå¢ ²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ºÉÆÃl¯ï, ¸Á: UÉÆãÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw, UÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CAzÁdÄ 50 jAzÀ 55 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì¼ÀîªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 15-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É §AzÀÄ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ wêÀæ ¤±ÀåPÀÛ¤zÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, UÁæªÀĸÀÜgÀÄ Hl ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆlÖgÉ Hl ªÀiÁqÀzÉà EzÀÄÝ, PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀ°èAiÉÄà ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-17-12-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ©½AiÀÄ CAV zsÀj¹zÀÄÝ, CzÀgÀ PÁ®gï ªÉÄÃ¯É " zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ mÉÊ®gï ªÀĹÌ" CAvÁ ¯Éç¯ï EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ ZÁPÀ¯ÉÃmï §tÚzÀ §¤AiÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £Á² §tÚzÀ CAqÀgïªÉÃgï zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. DvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħgÀÄwÛzÀÄÝ, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ :

ªÀAiÀĸÀÄì : CAzÁdÄ 50 jAzÀ 55 ªÀµÀð

JvÀÛgÀ 5'5", PÉÆÃ®Ä ªÀÄÄR, ¸ÁzÁ PÀ¥ÀÄà §tÚ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ ©½ «Ä²ævÀ PÀÆzÀ®Ä ºÁUÀÆ PÀ¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ ©½ «Ä²ævÀ «ÄÃ¸É ºÁUÀÆ UÀqÀØ, §®UÉÊAiÀÄ°è §tÚ§tÚzÀ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄtÂUÀ¼À ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß PÀlÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ£É.

Wednesday, December 17, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 239/08 PÀ®A. 279, 337, 338, LM¹, ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :

DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯ÁjZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃgÁå¢zÁgÀ ¥sÀPÀÄæ¢üÞãï vÀAzÉ ªÀiÁ§Æ¸Á¨ï £ÀzsÁ¥sï 26 ªÀµÀð, ¸Á: qÉÊj ¥sÁgÀA 6 £Éà ªÁqÀð ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÀåPÀ¯ï £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¦üÃgÁå¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄÄA¢£À vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ §®UÉÊ UÉ , ªÉÆtUÉÊ, PÁ°UÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉÃ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 275/08 PÀ®A; 279, 338 L¦¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ PÉ.J£ï. gÀ«ÃAzÀæ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ, ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï §ÆzÀUÀÄA¥Á ¸Á:§¤ßPÀnÖ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ; 27-11-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-15 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÉêÀ¥Àà JPÀìmÉ£Àë£ï PËAlgï ªÀiÁå£ÉÃdgï, r.¹. D¦üøï PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ-37 PÉ-5185 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ ©. ¥ÀæºÁèzÀgÁªï J£ÀÄߪÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ r.¹. D¦üøï PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PÁVð¯ï ¥ÉÃmÉÆæî ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌ¢AzÀ £Á¬Ä §A¢zÀÝjAzÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽvÀ ¥ÀæºÁèzÀgÁªï EªÀjUÉ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà f¯Áè D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ gÉÃ¥Àgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ «ªÀiïì §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀgÀÄ EAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠤ÃqÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ EAzÀÄ vÀqÀªÁV ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 314/2008 PÀ®A 498(J) L.¦.¹.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw ±Áå«ÄÃzï ©Ã UÀAqÀ zÁªÀ¯ï¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw, £Á£ÀÄ ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. £À£ÀUÉ 3 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. J®ègÀÆ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ zÁªÀ¯ï¸Á§ FvÀ£ÀÄ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà ¢£Á®Æ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÄ zÀÄrzÀ ºÀtzÀ°èAiÉÄà £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÉݪÀÅ. PÉÆqÀzÉà EzÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¤£Éß ¢: 15-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è §AzÀÄ £Á£ÀÄ PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÀt PÉÆqÀzÀ PÁgÀt £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr £À£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄwÛÃgÉÆà CxÀªÁ E¯ÉÆèà CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ PÀÆUÁqÀ®Ä ºÀwÛzÁUÀ £À£ÀUÉ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃrUÉ §AzÀÄ ¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß ºÀaÑPÉÆAqÀÄ PÀÆUÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¥ÁªÀðw EªÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¤ÃgÀÄ ¸ÀÄjzÀÄ ¨ÉAQ Dj¹ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÁºÀ£À §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ £À£Àß zÉúÀzÀ »A¨sÁUÀ, ªÀÄÄA¨sÁUÀ, PÉÊPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÖ ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀÆzÀ®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ PÀgÀPÀ¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼ÀzÉà ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt

04] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A. 341, 323, 504, 506 gÉ.« 34 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 15-12-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀiÁ°UËqÀgÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð G. ºÉÆ®ªÀĤPÉ®¸À eÁ. PÀÄgÀħgÀ ¸Á. £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÀ¸À ZÉ®è®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) AiÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ 2) UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è£ÀUËqÀ 3) PÀªÀÄ®gÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è£ÀUËqÀ 4) ¸ÀÄgÉÃAzÀæUËqÀ vÀAzÉ PÀA¦èUËqÀ eÁ. J®ègÀÆ PÀÄgÀħgÀ ¸Á. J®ègÀÆ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀÆr D¹Û «µÀAiÀÄzÀ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ¸À¢æ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û ¥ÀæPÀgÀt

05] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/08 PÀ®A. 273, 284, 308 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ. 16-12-08 gÀAzÀÄ 07-00 ¦.JAPÉÌ ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁåUÀ¼ÀqÉÆQÌ ¹ÃªÀiÁzÀ°è §nÖ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ §AzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV 800=00 gÀÆ.QªÀÄäwÛ£À ºÀÄZÀÑ¥Àà£À ºÀwÛgÀ 5 °ÃlgÀ PÁ夣À°è §nÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà FvÀ£À vÁ¨ÁzÀ°è 24 ¥ÁQl CAzÁd 140 UÁæA ¢AzÀ 150 UÁæA. §nÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁQlÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt

6] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A. 98 PÉ.¦ AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ 16-12-2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4.00 J.JA UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà n.Dgï.gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà gÀªÀgÀ ºÉÆÃmɯï£À ºÀwÛgÀ PÀvÀÛ®°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ C«vÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĽwzÀÄÝ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÀÛ¯Éà Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CµÀÖgÀ°è ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸À¢æAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¸ÀzÉà C¥ÀgÁ vÀ¥ÀgÁ ºÉýzÀÄÝ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¹zÀÄÝ ¸À¢æAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ CAUÀrUÀ¼À°è G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ UÀ¯Áè ¥ÉnÖUÉ EzÀÄÝ CzÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÀÝjAzÀ ¸À¢æAiÀĪÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CxÀªÁ PÀ¥ÀlvÀ£À¢AzÀ ¸ÀA¥Á¢¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Tuesday, December 16, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 287/08 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Á¸ÀÆgÀÄ ¸Á: ºÀÄ°¨ÉaÑ ºÁªÀ : zsÀ£À®Qëöä PÉƽ ¥ÁgÀA PÀÄzÀÄjªÉÆÃw vÁ : AiÀÄ®§ÄUÁð ºÁUÀÆ C°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ 17 d£À zÉÆqÀتÀgÀÄ ºÁUÀÆ 07 d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀzÀj PÉÆý ¥sÁgÀð zÀ 207 UÀÆqÀì PÁåjAiÀÄgï £ÀA§gï : PÉ J 37/6508 £ÉÃzÀÝgÀ°è EgÀPÀ®èUÀqÀ ¸ÀAvÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¥À¸ï ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ZÁ®PÀ ¸ÀÄ£ÀAzÀ gÉrØAiÀÄÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢zÀAzÀ £Éqɹ EgÀPÀ®èUÀqÀ- PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛ PÉÆqÀzÁ¼À PÁæ¸ï £À°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr 02 d£ÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ 22 d£À UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 235/08 PÀ®A 279, 304 (J) L ¦ ¹:.

±ÀgÀt¥Àà ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀÄ ªÁQAUï ºÉÆgÀmÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆævÀ£À ¯Áj £ÀA PÉ J 28 / J- 7454 £ÉzÀÝjAzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¨Áj UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 288/08 PÀ®A 279, 337, 338 L ¦ ¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀA¢ §¸ÀªÀgÁd ºÀÆUÁgÀ 25 ªÀµÀð ¸Á: «ÄnÖPÉÃj PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ CtÚ ªÀĺÉñÀ£ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ eÁvÉæ AiÀÄ°è ºÀÆ«£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ ºÀwgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DAiÀiÁvÀ¦à ©¢ÝzÀjAzÀ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

4] ªÀÄĤgÁ¨Ázï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 238/08 PÀ®A 87 PÉ ¦ PÁAiÉÄÝ:

»mÁß¼À UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 05 d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àlÄ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L r.¹.L.© PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 52 E¹àlÄ J¯É ªÀÄvÀÄÛ 16,320 gÀÆ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀåPÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 236/08 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zɪÀ¥Àà vÀA¢ gÁZÀ¥Àà 45 ªÀµÀð ¸Á : PÁgÀlV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ CªÀgÀ ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ zÉêÀ¥Àà 22 ªÀµÀð G: Dgï JªÀiï ¦ qÁPÀÖgï ¸Á: PÁgÀlV ºÁ.ªÀ ¨Éë£ÀºÁ¼À EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-11-08 gÀAzÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀĪÀgÉUÀÆ ¥ÀvÉÛ AiÀiÁVgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

6] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/08 PÀ®A 457, 380 L ¦ ¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀtAiÀÄå vÀA¢ UÀÄgÀÄ«ÃgÀAiÀÄå 52 ªÀµÀð dAUÀªÀÄ ¸Á: ¥ÀlÖ®aAw, ¢£ÁAPÀ : 14-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ²æà §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 15 jAzÀ 20 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 313/08 PÀ®A 110 (E) & (f) ¹ Dgï ¦ ¹:.

DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀA¢ ²ªÀ£À¥Àà 31 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÝ DzÀÝjAzÀ ¦ J¸ï L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ CªÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¹gÀÄvÁÛgÉ.

8] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 219/2008 PÀ®A 109 ¹Dg惡. L.¦.¹.:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/12/2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ¦.J¸ï.L. (C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨sÀAqÁgÀPÀgï lÆj¸ïÖ ºÉÆÃAzÀ gÀÆA £ÀA. 102 gÀ°è C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ ªÀåQÛAiÉƧ⠪À¹Û ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÀAqÁgÀPÀgï lÆj¸ïÖ ºÉÆÃA £À gÀÆA £ÀA. 102 gÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛ EzÀÄÝ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÉ.gÀ»ªÀiÁ£À vÀAzÉ PÁ¹ªÀĸÁ§ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÀıÁ®£ÀUÀgÀ (zÀArãÀ ¥ÉÃmÉ) 2£Éà PÁæ¸ï vÁ:¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¥ÉÃmÉ, f: ªÀÄrPÉÃj CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ gÀÆA£À°è ªÀ¹Û ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀvÀð£ÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°èzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, December 15, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 237/08 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 14-12-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ºÉƼɺÁ®ÆjUÉ J£ïºÉZï-13 gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ ¸ÉÃvÀÄªÉ ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA.PÉJ-25/©-8285 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ, §¹ì£À°èzÀÝ 17-18 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ¥ÉÊQ CªÀÄgÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ªÀÄvÀÄÛ ®Qëöäà EªÀgÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ QªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, CªÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà EAzÀÄ ¨É½UÉÎ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/08 PÀ®A. 337 338 L.¦.¹.

¦AiÀiÁð¢ü ZÀ£ÀߥÀà C°AiÀiÁ¸ï ZÀ£ÀߥÀà UÀAqÀ ¸ÀvÀå¥À¥Àà UÀqÉØgÉrØAiÀiÁ¼À 30 ªÀµÀð G- ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á//LvÁ¥ÀÄgÀ vÁ// ªÀÄÄAqÀgÀV, CgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄgÉqÉØ¥Àà ªÀÄÄvÁÛ¼À ¸Á// CqÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ C®ëPÀvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÉVÎUÉ PÉqÀ«zÀÝjAzÀ §Ar ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ §ArAiÀÄ°èzÀÝ ZÀ£ÀߪÀé½UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ (.) ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA/ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà UÀVð ªÀAiÀiÁ 35, eÁ. ºÀjd£À G. PÀÆ° ªÀÄvÀÄÛ ºÀUÀÎ ªÀiÁgÀĪÀzÀÄ ¸Á. £ÀAzÁ¥ÀÄgÀ, EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÀUÀÎ ªÀiÁgÀ®Ä £ÀªÀ®ºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÀUÀÎ ªÀiÁjPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À £ÀAzÁ¥ÀÄgÀPÉÌ §gÀ®Ä £ÀªÀ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ §¹ì£À ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀªÁV §¸ï£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÀPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ §®UÁ® »A§qÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-12-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÁgÀlV oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ G¼É£ÀÆgÀ PÁåA¥ï£À ¸ÀvÀågÁdÄ EªÀgÀ UÀÄr¸À®Ä ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1} ¦. °AUÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀĪÀÄÆwð 2} UÁ¢°AUÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà ªÀÄrªÁ¼À 3} zÉêÀtÚ vÀAzÉ »gÉÃzÉêÀ¥Àà UÉƧâgÀPÀ¯ï 4} °AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà DgÁ¼À 5} zÉêÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UÀAqÉƽî, J¯ÁègÀÄ ¸Á: G¼É£ÀÆgÀ, 6} «gÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà dAvÀPÀ¯ï 7} §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà RAræ 8} ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀ®ÆègÀ 9} ªÀįÉèñÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà 10} PÀAqÉUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ PÀA¦è J®ègÀÄ ¸Á; ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ EªÀgÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr, CªÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 10,355-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ªÀiÁ®Ä d¦Û ¥ÀæPÀgÀt

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 217/2008 PÀ®A 457,380 L.¦.¹.:

²æêÀÄw ¸ÀIJîªÀÄä UÀAqÀ ¢:ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¸Áé«Ä PÀ®ÆègÀ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð eÁ:dAUÀªÀÄ, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: 4£Éà ªÁqÀð ªÉAPÀlgÀªÀÄt zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »A¨sÁUÀ PÀlUÀgÀ NtÂ, UÀAUÁªÀw. ¢£ÁAPÀ 13-12-2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ DgÉÆæ ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ vÀAzÉ gÀtfÃvÀ ©±Áé¸À 29 ªÀµÀð ¸Á:gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀlUÀgÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ «ÄÃn vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV JgÀqÀÄ C¯ÁägÀUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃn vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ (01) PÁè¹Pï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï CA.Q.gÀÆ. 500-00 gÉÆïïØ UÉÆïïØ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ (01) MAzÀÄ UÀÄAr£À ¸ÀgÀ. (02) ºÀ¹gÀÄ PÉA¥ÀÄ ©½ ºÀgÀ½£À 2 J¼É ¸ÀgÀ. (03) MAzÀÄ GAUÀÄgÀ. (04) MAzÀÄ eÉÆvÉ Q« N¯É EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 217/08, PÀ®A. 457-380 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 13-12-2008 gÀAzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 215/08, PÀ®A 380, 382, 511 L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß £ÀA. 217/08 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ¼ÀĪÁVgÀĪÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008