Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, June 18, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2012 PÀ®A. 279, 304(J), 201 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 17-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-15 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠱ÉÃPÁëªÀ° vÀAzÉ C§Äݯï gÀ²zï¸Á§ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀ, ªÀAiÀiÁ : 40 ªÀµÀð, eÁ : ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á : ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ, vÁ : UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ºÀ¼ÉªÀĤ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ¨ÁdÄ CAzÁdÄ 35-40 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ CAUÁvÀªÁV ©¢ÝvÀÄÛ. DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £À£ÀUÉ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. DvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV vɯÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ°è gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ, JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉįÁâUÀzÀ°è, §®UÀqÉ G©â£À ªÉÄÃ¯É §®UÀqÉ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ, JgÀqÀÆ ªÀÄÄAUÉÊUÀ¼À ªÉÄïÉ, JgÀqÀÄ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄïÉ, §®UÀqÉ EªÀÄärAiÀÄ ªÉÄïÉ, §® ªÉÆtPÁ°UÉ, vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV PÀAzÀÄUÀnÖzÀÄÝ, DvÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ vÀÄA§ÄvÉÆý£À CAV, MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ CAqÀgÀªÉÃgï, MAzÀÄ ¤Ã° ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ «Ä²ævÀ ±Á¯ï, §zÁ«Ä §tÚzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ mɪɯï EzÀݪÀÅ. ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ E°èAiÀĪÀgÉUÉ «ZÁj¹zÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¹UÀ°¯Áè. ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ£À zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è GAmÁzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀAvÉ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 17-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉVAvÀ ªÀÄÄAZÉ J®èAiÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr wêÀæ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ vÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DvÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä UÁæªÀÄ ºÀwÛgÀ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ºÀ¼ÉªÀĤ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÁQ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2012 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:17-06-2012 gÀAzÀÄ 7-45 J.JAPÉÌ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ-¨Á£Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÉ M§â£ÀÄ ¹jAiÀĸï EzÁÝ£É CAvÁ oÁuÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÝjAzÀ ²æÃ. UÀÄgÀÄgÁd J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ºÉZï¹-142gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÆqÀ¯Éà WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ µÀtÄäR¥Àà CPÀ̸Á°UÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ E£ÉÆߧâ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À(¦AiÀiÁð¢zÁgÀ) ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ w¥ÀàtÚ E§âgÀÆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀ ºÉZï.¦ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ PÀ®Äè MqÉAiÀÄ®Ä PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£À CmÉÆà jPÁë ¥Áå¸ÉAdgï ªÁºÀ£À £ÀA:PÉ.J.-26/8779 £ÉÃzÀÄÝ ¨Á£Á¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CzÀgÀ°è vÁ£ÀÄ ºÀwÛ ¥ÉmÉÆæî §APÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ, w¥ÀàtÚ¤UÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀ®Ä ºÉý ºÉÆgÀmÁUÀ zÁjAiÀÄ°è PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è E½eÁgÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀÄPÀ£ÀÆgÀ zÁn 2 Q«Äà CAvÀgÀzÀ°è UÉÆÃgÀÌ¯ï ªÀÄÄvÁå£À UÀÄr ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ UÀÄr PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ £Á¬ÄAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀPÉÌ CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ DUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉæÃPï ºÁQ ¤°è¸ÀzÉà CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è CmÉÆêÀ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÀmï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj CmÉÆà jPÁë JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°ÖAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ¦üÃmï ªÀgÉUÉ vÀgÀaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀgï C¥ÀWÁvÀzÀ°è vÀ£ÀUÉ ¸ÁzsÁ & wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ µÀtÄäR¥Àà£À vÀ¯É ªÉÄÃ¯É CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À aQvÉìAiÀÄ ªÉÄïï«ZÁgÀuÉ ªÀiÁr CªÀgÀ ¥ÉÊQ ²æà PÀ¯Áåt¸Áé«Ä vÀAzÉ PÁ¸ÀAiÀÄå UÀzÀVªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð G.¤ªÀÈvÀÛ UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj ¸Á.PÀ®PÉÃj vÁ:¹AzÀV EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà E£ÀvÀÄ PÀĵÀÖV-E®PÀ¯ï gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀtUÉÃj ºÀwÛgÀ vÀ£Àß PÉÆæõÀgï ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-28/JA-9621 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÁºÀ£À CªÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ºÉÆÃV GgÀĽ vÀVΣÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ 12 d£ÀgÀ ¥ÉÊQ 9 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ G½zÀ 3 d£ÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ dUÀ¢Ã±À FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-06-2012 gÀAzÀÄ 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀA¢ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ : 50 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ¹AUÀ£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 16-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAr VqÀØ¥Àà ªÁ°äÃQ ¸Á : ¹AUÀ£Á¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ £ÀªÀ°UÉAzÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼ï- £ÀªÀ° gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElV ©ÃªÀiÁA©PÁ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®è ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà EªÀjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÁPÀÆmÉñÀégÀ ¹.ºÉZï.¹- 40 PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Wednesday, June 13, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13/06/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 00:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁeÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀĸÁ§ ªÀAiÀĸÀÄì: 42 ªÀµÀð ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 12-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÀÄÝ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ªÀqÀØgÀºÀnÖ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ «dAiÀÄ UÁå¸ï ¦°èAUï ¸ÉAlgï ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄÄAzÉ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è «ÄvÀæ ¥sÁå«Ä° qÁ¨ÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÉÆgÀnzÀÄÝ DUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄPÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ PÉÊ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£À EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä zÀÆgÀzÀ ¸ÀA¨sÀA¢ ºÀĸÉãÀ¦Ãgï vÀAzÉ E¯ÁªÀĸÁ§ 30 ªÀµÀð ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt EzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ, §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ¥ÁzÀzÀ ªÀÄÄA¨ÁUÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àzÀÝ£ÀÄ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀA§gï PÉ.J-35/J¯ï-9982 n.«.J¸ï. ¸ÁÖgï ¹n CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 9-45 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ ªÁºÀ£À §AzÀ £ÀAvÀgÀ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ºÀĸÉãÀ¦Ãgï£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÉÊzÀågÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ÃªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ®Ä «£ÀAw CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀtÚ§¸À¥Àà, ºÉZï.¹-60 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-06-2012 gÀAzÀÄ 09-00 J.JA.UÉ ¹AzÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è gÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÉÊ¥Ámï ¥ÀÆeÁgÀ ¸ÁºÀÆ£ÀÆgÀÄ vÁ.ºÀÄPÉÌÃj gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 PÉ.¨ÉÆÃzÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è §¸ï dA¦£À°è §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀĪÁV E¯ÁdPÁÌV ¹AzÀ£ÀÆgÀ ¸ÀIJïÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ, CAvÁ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ J.J¸ï.L ²æà PÀ£ÀPÁZÀ® EªÀgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀÄ ¹AzÀ£ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV F ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«¤AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, §¸ï £ÀA PÉJ-34/J¥sï-1089 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ µÀºÀeÁ£ï vÀAzÉ ªÉÆ¢£ï¸Á§ ªÀÄįÁè FvÀ£ÀÄ E®PÀ¯ï-PÀĵÀÖV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 ªÀÄÆ®PÀ E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÉ.¨ÉÆÃzÀÆgÀ vÁAqÁ ¸À«ÄÃ¥À F ¢£À ¨É¼ÀV£À 03-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀ¸ÉÛ vÀqÉAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉQ̹zÉà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÁUÉAiÉÄà §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ §¹ì£À°è §®UÉÊ ºÀaÑ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ §®UÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÁUÉÃAiÉÄ ªÀÄÄAzÉ CzÉà §¹ì£À°è PÀĵÀÖVUÉ §AzÀÄ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ ¹AzÀ£ÀÆjUÉ ºÉÆV ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆj¹PÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀÄ §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ ºÉÆÃUÀzÉà ¹AzÀ£ÀÆj£À ¸ÀIJïÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §®ªÀAvÀ¥Àà ºÉZï.¹-43 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 12-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄgÀqÉÆÃt UÁæªÀÄzÀ ²æà zÁåªÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄzÁåºÀß 12-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà zÁåªÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd §Æ¢ºÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉà 05 d£ÀgÀÄ ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃt, EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4,180=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 12-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlVAiÀÄ PÀÄA¨ÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlVAiÀÄ PÀÄA¨ÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ DgÉÆæ ºÀA¥ÀAiÀÄå¸Áé«Ä ²®ªÀAvÀgÀªÀÄoÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 06 d£ÀgÀÄ ¸Á: PÁgÀlV, EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,250=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉUÉ §APÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ EgÀĪÀ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ §AiÀÄ°£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¤gÀÄ¥Á¢ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á : §APÁ¥ÀÆgÀÄ

2] AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ZÁªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ, ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð eÁw UÉÆ®ègï G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : §APÁ¥ÀÄgÀÄ 3] ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : §APÁ¥ÀÄgÀÄ
4] ªÀÄAd£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄA£ÀUËqÀ UËqÀæ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á : §APÁ¥ÀÆgÀÄ 5] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á : §APÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æÃ. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L., gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ gÀÆ. 570=00 UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ.


 

Friday, June 8, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2012 PÀ®A. 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ZÉ£ÀߣÀUËqÀ vÀAzÉ ZÉ£À߸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀqÉÃPÉÆ¥Àà vÁ.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ F ¢£À ¢£ÁAPÀ 07-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄÆägÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ²æà ¥ÀA¥ÀtÚ£ÀUËqÀ ¥Ánïï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ªÀÄtÚ£ÀÄß eÉ.¹.©.¬ÄAzÀ vÀUÉzÀÄ mÁæöåPÀÖgïzÀ°è vÀÄA© ºÉÆîzÀ §zÀÄ«UÉ MqÀØ£ÀÄß ºÁQ¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉJ-29/n.J-2564 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA PÉJ-29/nJ-2565 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ²æñÉÊ®¥Àà ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ ¸Á.PÀgÀr FvÀ£ÉÆA¢UÉ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ZÉ£À߸ÀAUÀ£ÀUËqÀ, CA§jõÀ, eÉ.¹.© ZÁ®PÀ ¨ÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß zÀÆgÀzÀ ¸ÀA§A¢ü ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀtÚ ªÀÄÄZÀPÀAr ªÀAiÀÄ 12 ªÀµÀð J®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ªÀĺÁAvÉñÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgïzÀ°èzÀÝ ªÀÄtÚ£ÀÄß MrØUÉ ºÁQ ªÁ¥À¸ï eÉ.¹.©. ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀÖvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, qÉæöʪÀígÀ£À »A¢£À ¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ mÁæöå°AiÀÄ »A¢£À §®UÁ°AiÀÄÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ E½¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ ªÀÄÄAzɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 7-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV- ¥À£ÁߥÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²æäªÁ¸À vÀA¢ ±ÁµÀAiÀÄå PÉÆvÀÛ¥À°è ªÀAiÀiÁ : 30 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæPÁåA¥ï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®è ªÉÄÃ¯É PÁgÀlV¬ÄAzÀ ¥À£ÁߥÀÆgÀzÀ PÀqÉUÉ §½UÁgÀ ªÀÄÄPÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ »A¢¤AzÀ gÀÄzÀæAiÀÄå vÀA¢ dA§AiÀÄå dA§vÀß½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ : PÉ.J- 37 / n- 3909 mÉæîgï £ÀA : PÉ.J- 37 / n.J- 5966 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ®è ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ²æäªÁ¸À EvÀ¤UÉ »AzɺÁPÀ®Ä ºÉÆV C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ mÁæöåPÀÖgÀ ¥À°Ö ºÉÆqɹzÀÄÝ EzÀjAzÀ ²æäªÁ¸À EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, JqÀUÉÊUÉ, ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖ, JzÉ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÉ UÀA©üÃgÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ mÁæöåPÀÖgÀ C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. r zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ EvÀ£ÀÄ PÉ.f.¦.J¯ï. gÉʸÀ «Ä®è£À°è vÀ£Àß ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÁgÀlVUÉ ZÉ£Àß½î PÁæ¸À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlVAiÀÄ PÀ£ÀPÁZÀ® gÉʸÀ «Ä¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ZÉ£Àß½î PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-36/Dgï-8947 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà vÀÄ«ðºÁ¼À, ¸Á: ²æÃ¥ÀÄgÀA dAUï±À£ï, zÀqÉøÀÆÎgÀ PÁæ¸ï, vÁ : ¹AzsÀ£ÀÆgÀ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DPÀqÉ FPÀqÉ Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ UÀuÉñÀ EvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ UÀuÉñÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄj¢vÀÄÛ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÀuÉñÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. r zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 07-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥ÀtÚ DzÁ¥ÀÆgÀ, ªÀAiÀiÁ : 21 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G : PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï, 2) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀ¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ, ªÀAiÀiÁ : 25 ªÀµÀð, eÁ : FqÀUÉÃgÀ, ¸Á : £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï, (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É)
£ÁUÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀiÁzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ, ªÀÄmÁÌ ¥ÀnÖ §gɬĸÀĪÀªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÉÎ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï EªÀ£ÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gɬĸÀ®Ä ¸ÁªÀðd£ÀPÀjUÉ PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÉÎ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄmÁÌ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ-750-00 UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008