Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, June 18, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2012 PÀ®A. 279, 304(J), 201 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 17-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-15 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠱ÉÃPÁëªÀ° vÀAzÉ C§Äݯï gÀ²zï¸Á§ ¸ÉƯÁè¥ÀÄgÀ, ªÀAiÀiÁ : 40 ªÀµÀð, eÁ : ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á : ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ, vÁ : UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ºÀ¼ÉªÀĤ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ¨ÁdÄ CAzÁdÄ 35-40 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ CAUÁvÀªÁV ©¢ÝvÀÄÛ. DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £À£ÀUÉ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. DvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV vɯÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ°è gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ, JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉįÁâUÀzÀ°è, §®UÀqÉ G©â£À ªÉÄÃ¯É §®UÀqÉ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ, JgÀqÀÆ ªÀÄÄAUÉÊUÀ¼À ªÉÄïÉ, JgÀqÀÄ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄïÉ, §®UÀqÉ EªÀÄärAiÀÄ ªÉÄïÉ, §® ªÉÆtPÁ°UÉ, vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV PÀAzÀÄUÀnÖzÀÄÝ, DvÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ vÀÄA§ÄvÉÆý£À CAV, MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ CAqÀgÀªÉÃgï, MAzÀÄ ¤Ã° ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ «Ä²ævÀ ±Á¯ï, §zÁ«Ä §tÚzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ mɪɯï EzÀݪÀÅ. ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ E°èAiÀĪÀgÉUÉ «ZÁj¹zÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¹UÀ°¯Áè. ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ£À zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è GAmÁzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀAvÉ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 17-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉVAvÀ ªÀÄÄAZÉ J®èAiÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr wêÀæ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ vÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DvÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä UÁæªÀÄ ºÀwÛgÀ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ºÀ¼ÉªÀĤ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÁQ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2012 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:17-06-2012 gÀAzÀÄ 7-45 J.JAPÉÌ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ-¨Á£Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÉ M§â£ÀÄ ¹jAiÀĸï EzÁÝ£É CAvÁ oÁuÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÝjAzÀ ²æÃ. UÀÄgÀÄgÁd J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ºÉZï¹-142gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÆqÀ¯Éà WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ µÀtÄäR¥Àà CPÀ̸Á°UÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ E£ÉÆߧâ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À(¦AiÀiÁð¢zÁgÀ) ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ w¥ÀàtÚ E§âgÀÆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀ ºÉZï.¦ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ PÀ®Äè MqÉAiÀÄ®Ä PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£À CmÉÆà jPÁë ¥Áå¸ÉAdgï ªÁºÀ£À £ÀA:PÉ.J.-26/8779 £ÉÃzÀÄÝ ¨Á£Á¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CzÀgÀ°è vÁ£ÀÄ ºÀwÛ ¥ÉmÉÆæî §APÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ, w¥ÀàtÚ¤UÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀ®Ä ºÉý ºÉÆgÀmÁUÀ zÁjAiÀÄ°è PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è E½eÁgÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀÄPÀ£ÀÆgÀ zÁn 2 Q«Äà CAvÀgÀzÀ°è UÉÆÃgÀÌ¯ï ªÀÄÄvÁå£À UÀÄr ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ UÀÄr PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ £Á¬ÄAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀPÉÌ CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ DUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉæÃPï ºÁQ ¤°è¸ÀzÉà CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è CmÉÆêÀ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÀmï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj CmÉÆà jPÁë JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°ÖAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ¦üÃmï ªÀgÉUÉ vÀgÀaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀgï C¥ÀWÁvÀzÀ°è vÀ£ÀUÉ ¸ÁzsÁ & wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ µÀtÄäR¥Àà£À vÀ¯É ªÉÄÃ¯É CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À aQvÉìAiÀÄ ªÉÄïï«ZÁgÀuÉ ªÀiÁr CªÀgÀ ¥ÉÊQ ²æà PÀ¯Áåt¸Áé«Ä vÀAzÉ PÁ¸ÀAiÀÄå UÀzÀVªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð G.¤ªÀÈvÀÛ UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj ¸Á.PÀ®PÉÃj vÁ:¹AzÀV EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà E£ÀvÀÄ PÀĵÀÖV-E®PÀ¯ï gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀtUÉÃj ºÀwÛgÀ vÀ£Àß PÉÆæõÀgï ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-28/JA-9621 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÁºÀ£À CªÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ºÉÆÃV GgÀĽ vÀVΣÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ 12 d£ÀgÀ ¥ÉÊQ 9 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ G½zÀ 3 d£ÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ dUÀ¢Ã±À FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-06-2012 gÀAzÀÄ 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀA¢ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ : 50 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ¹AUÀ£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 16-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAr VqÀØ¥Àà ªÁ°äÃQ ¸Á : ¹AUÀ£Á¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ £ÀªÀ°UÉAzÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼ï- £ÀªÀ° gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElV ©ÃªÀiÁA©PÁ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®è ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà EªÀjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÁPÀÆmÉñÀégÀ ¹.ºÉZï.¹- 40 PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Wednesday, June 13, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13/06/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 00:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁeÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀĸÁ§ ªÀAiÀĸÀÄì: 42 ªÀµÀð ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 12-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÀÄÝ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ªÀqÀØgÀºÀnÖ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ «dAiÀÄ UÁå¸ï ¦°èAUï ¸ÉAlgï ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄÄAzÉ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è «ÄvÀæ ¥sÁå«Ä° qÁ¨ÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÉÆgÀnzÀÄÝ DUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄPÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ PÉÊ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£À EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä zÀÆgÀzÀ ¸ÀA¨sÀA¢ ºÀĸÉãÀ¦Ãgï vÀAzÉ E¯ÁªÀĸÁ§ 30 ªÀµÀð ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt EzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ, §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ¥ÁzÀzÀ ªÀÄÄA¨ÁUÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àzÀÝ£ÀÄ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀA§gï PÉ.J-35/J¯ï-9982 n.«.J¸ï. ¸ÁÖgï ¹n CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 9-45 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ ªÁºÀ£À §AzÀ £ÀAvÀgÀ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ºÀĸÉãÀ¦Ãgï£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÉÊzÀågÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ÃªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ®Ä «£ÀAw CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀtÚ§¸À¥Àà, ºÉZï.¹-60 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-06-2012 gÀAzÀÄ 09-00 J.JA.UÉ ¹AzÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è gÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÉÊ¥Ámï ¥ÀÆeÁgÀ ¸ÁºÀÆ£ÀÆgÀÄ vÁ.ºÀÄPÉÌÃj gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 PÉ.¨ÉÆÃzÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è §¸ï dA¦£À°è §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀĪÁV E¯ÁdPÁÌV ¹AzÀ£ÀÆgÀ ¸ÀIJïÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ, CAvÁ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ J.J¸ï.L ²æà PÀ£ÀPÁZÀ® EªÀgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀÄ ¹AzÀ£ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV F ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«¤AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, §¸ï £ÀA PÉJ-34/J¥sï-1089 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ µÀºÀeÁ£ï vÀAzÉ ªÉÆ¢£ï¸Á§ ªÀÄįÁè FvÀ£ÀÄ E®PÀ¯ï-PÀĵÀÖV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 ªÀÄÆ®PÀ E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÉ.¨ÉÆÃzÀÆgÀ vÁAqÁ ¸À«ÄÃ¥À F ¢£À ¨É¼ÀV£À 03-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀ¸ÉÛ vÀqÉAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉQ̹zÉà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÁUÉAiÉÄà §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ §¹ì£À°è §®UÉÊ ºÀaÑ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ §®UÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÁUÉÃAiÉÄ ªÀÄÄAzÉ CzÉà §¹ì£À°è PÀĵÀÖVUÉ §AzÀÄ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ ¹AzÀ£ÀÆjUÉ ºÉÆV ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆj¹PÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀÄ §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ ºÉÆÃUÀzÉà ¹AzÀ£ÀÆj£À ¸ÀIJïÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §®ªÀAvÀ¥Àà ºÉZï.¹-43 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 12-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄgÀqÉÆÃt UÁæªÀÄzÀ ²æà zÁåªÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄzÁåºÀß 12-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà zÁåªÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd §Æ¢ºÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉà 05 d£ÀgÀÄ ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃt, EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4,180=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 12-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlVAiÀÄ PÀÄA¨ÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlVAiÀÄ PÀÄA¨ÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ DgÉÆæ ºÀA¥ÀAiÀÄå¸Áé«Ä ²®ªÀAvÀgÀªÀÄoÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 06 d£ÀgÀÄ ¸Á: PÁgÀlV, EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,250=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉUÉ §APÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ EgÀĪÀ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ §AiÀÄ°£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¤gÀÄ¥Á¢ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á : §APÁ¥ÀÆgÀÄ

2] AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ZÁªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ, ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð eÁw UÉÆ®ègï G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : §APÁ¥ÀÄgÀÄ 3] ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : §APÁ¥ÀÄgÀÄ
4] ªÀÄAd£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄA£ÀUËqÀ UËqÀæ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á : §APÁ¥ÀÆgÀÄ 5] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á : §APÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æÃ. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L., gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ gÀÆ. 570=00 UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀvÀÛzÉ.


 

Friday, June 8, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2012 PÀ®A. 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ZÉ£ÀߣÀUËqÀ vÀAzÉ ZÉ£À߸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀqÉÃPÉÆ¥Àà vÁ.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ F ¢£À ¢£ÁAPÀ 07-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄÆägÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ²æà ¥ÀA¥ÀtÚ£ÀUËqÀ ¥Ánïï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ªÀÄtÚ£ÀÄß eÉ.¹.©.¬ÄAzÀ vÀUÉzÀÄ mÁæöåPÀÖgïzÀ°è vÀÄA© ºÉÆîzÀ §zÀÄ«UÉ MqÀØ£ÀÄß ºÁQ¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉJ-29/n.J-2564 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA PÉJ-29/nJ-2565 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ²æñÉÊ®¥Àà ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ ¸Á.PÀgÀr FvÀ£ÉÆA¢UÉ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ZÉ£À߸ÀAUÀ£ÀUËqÀ, CA§jõÀ, eÉ.¹.© ZÁ®PÀ ¨ÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß zÀÆgÀzÀ ¸ÀA§A¢ü ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀtÚ ªÀÄÄZÀPÀAr ªÀAiÀÄ 12 ªÀµÀð J®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ªÀĺÁAvÉñÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgïzÀ°èzÀÝ ªÀÄtÚ£ÀÄß MrØUÉ ºÁQ ªÁ¥À¸ï eÉ.¹.©. ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀÖvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, qÉæöʪÀígÀ£À »A¢£À ¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ mÁæöå°AiÀÄ »A¢£À §®UÁ°AiÀÄÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ E½¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ ªÀÄÄAzɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 7-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV- ¥À£ÁߥÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²æäªÁ¸À vÀA¢ ±ÁµÀAiÀÄå PÉÆvÀÛ¥À°è ªÀAiÀiÁ : 30 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæPÁåA¥ï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®è ªÉÄÃ¯É PÁgÀlV¬ÄAzÀ ¥À£ÁߥÀÆgÀzÀ PÀqÉUÉ §½UÁgÀ ªÀÄÄPÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ »A¢¤AzÀ gÀÄzÀæAiÀÄå vÀA¢ dA§AiÀÄå dA§vÀß½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ : PÉ.J- 37 / n- 3909 mÉæîgï £ÀA : PÉ.J- 37 / n.J- 5966 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ®è ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ²æäªÁ¸À EvÀ¤UÉ »AzɺÁPÀ®Ä ºÉÆV C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ mÁæöåPÀÖgÀ ¥À°Ö ºÉÆqɹzÀÄÝ EzÀjAzÀ ²æäªÁ¸À EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, JqÀUÉÊUÉ, ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖ, JzÉ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÉ UÀA©üÃgÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ mÁæöåPÀÖgÀ C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. r zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ EvÀ£ÀÄ PÉ.f.¦.J¯ï. gÉʸÀ «Ä®è£À°è vÀ£Àß ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÁgÀlVUÉ ZÉ£Àß½î PÁæ¸À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlVAiÀÄ PÀ£ÀPÁZÀ® gÉʸÀ «Ä¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ZÉ£Àß½î PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-36/Dgï-8947 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà vÀÄ«ðºÁ¼À, ¸Á: ²æÃ¥ÀÄgÀA dAUï±À£ï, zÀqÉøÀÆÎgÀ PÁæ¸ï, vÁ : ¹AzsÀ£ÀÆgÀ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DPÀqÉ FPÀqÉ Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ UÀuÉñÀ EvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ UÀuÉñÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄj¢vÀÄÛ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÀuÉñÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. r zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 07-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥ÀtÚ DzÁ¥ÀÆgÀ, ªÀAiÀiÁ : 21 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G : PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï, 2) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀ¥Àà F¼ÀUÉÃgÀ, ªÀAiÀiÁ : 25 ªÀµÀð, eÁ : FqÀUÉÃgÀ, ¸Á : £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï, (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É)
£ÁUÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀiÁzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ, ªÀÄmÁÌ ¥ÀnÖ §gɬĸÀĪÀªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÉÎ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï EªÀ£ÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gɬĸÀ®Ä ¸ÁªÀðd£ÀPÀjUÉ PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÉÎ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄmÁÌ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ-750-00 UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008