Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, November 27, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 306/2011 PÀ®A. 304(J) L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 27-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CA§gÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ¸Ë¢æ, ªÀAiÀĸÀÄì 33 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀzÀÄUÀð (PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ï) vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ gÀ« vÀAzÉ CAiÀÄå¸Áé«Ä, ¨ÉÆë FvÀ£ÀÄ £À£Àß UɼÉAiÀĤgÀÄvÁÛ£É. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 wAUÀ½¤AzÀ DvÀ£ÀÄ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀzÀ°è vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-37/ nJ-3813 EgÀÄvÀÛzÉ. mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÁV §¼Áîj UÉÆëAzÀ ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¢:- 25-11-2011 gÀAzÀÄ CªÀiÁªÁ¸ÉåAiÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀzÀ°è gÀ«AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ mÁæöåPÀÖgïUÉ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀ®Ä mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀgÉAmï EgÀzÉà EzÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ UÉÆëAzÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï ªÀÄÄAzÉ Dl DqÀÄwÛzÀÝ gÀ«AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ d£À¤ ªÀAiÀĸÀÄì 6 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¸ÁÖmïð ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgï MªÉÄä¯Éà ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃV d£À¤AiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁV ºÉÆmÉÖUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¨sÁVÃgÀy D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁªÀtUÉÃgÉAiÀÄ ¨Á¥ÀÆf D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢:- 27-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 00:35 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

¤£Éß ¢£ÁAPÀ 26/11/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜ£ÁzÀ ±ÀgÀtAiÀÄå UÉƯÉðPÉÆ¥Àà ¸Á:C¼ÀªÀAr CªÀgÉÆA¢UÉ CªÀgÀ PÀæ±Àgï UÁr £ÀA. PÉ.J.37 JªÀiï.2335 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹ÃªÀÄAvÀ PÁgÀtPÉÌ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¼ÀªÀAr-PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀæ±Àgï UÁrAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæ¥Àà ªÁ°PÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÉÆr£À ¸ÀÜw UÀwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ MªÀÄä¯É CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÄÊ£À½î PÁæ¸ï E£ÀÄß ¸Àé®à zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ MªÀÄä¯É §®UÀqÉ wgÀÄ« UÁrAiÀÄ°è »AzÉ PÀĽwzÀÝ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À£ÀÄß PɼÀUÉ PÉqÀ« JqÀUÀqÉAiÀÄ PÁ°UÉ, JqÀUÀqÉAiÀÄ gÀmÉÖUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÀÆ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ »gɹAzÉÆÃV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½îAiÀÄ QêÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ PÀæ±Àgï UÁr £ÀA. PÉ,J,37 JªÀiï.2335 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ZÀAzÀæ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ¸Á:ºÀnÖ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. gÀeÁPï J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, November 26, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 301/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÁ±À¥Àà vÀAzÉ zÁªÀÅf, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁt G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: QA¢PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw
EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ.
" EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:15 UÀAmÉUÉ £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ®PÀëöät, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð eÁw: ®ªÀiÁt ¸Á: CgÀÄuÉÆÃzÀAiÀÄ PÁåA¥ï. FvÀ£ÀÄ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-31/ 1011 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎrAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹zÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà MªÉÄäïÉà §®PÉÌ PÀmï ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ, UÀzÀÝzÀ ºÀwÛgÀ, ºÁUÀÆ JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀ¨ÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀPÉÌ gÁdÄ FvÀ£Éà PÁgÀt£ÁVzÀÄÝ, DvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 302/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ®PÀëöät vÀAzÉ n. £ÁUÉñÀégÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð, eÁw: PÁ¥ÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 6£Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 25-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß CPÀÌ gÁªÀÄ®Qëöäà ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ E®èzÀÝjAzÀ CªÀ½UÉ qÁPÀÖgï ºÀwÛgÀ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £À£Àß ªÀiÁªÀ ªÉÊ. ¸ÀħæªÀÄtåA vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, ¸Á: 6£Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ gÁªÀÄ®QëöäÃAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï: PÉ.J-37/Dgï-1056 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è qÁPÀÖgï ºÀwÛgÀ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï CzÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÀħæªÀÄtåA FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ, JzÀÄgÀÄUÀqÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À §A¢zÀÝjAzÀ, MªÉÄä¯Éà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¹Ìqï DV E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Thursday, November 24, 2011

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 247/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ. 23-11-2011 gÀAzÀÄ CUÀ¼ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁPÀðAqÀ¥Àà EªÀgÀ PÁA¥ÉèPÀì ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉ CAvÀ w½¹zÀÄÝ ²æÃ. «.PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ®ßrUÉAiÀÄ°è UÁæªÀÄzÀ M¼ÀUÉ ªÀiÁPÀðAqÀ¥Àà EªÀgÀ PÁA¥ÉèPÀì »AzÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PÁA¥ÉèPÀì ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CAUÀ drÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 440=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 299/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 23-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:15 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw qÁ: a¤ªÁ¯ï D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà «. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ £ÁUÉñÀégÀgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÀD: PÉÆÃlAiÀÄå PÁåA¥ï. vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-11-2011 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ «. ºÀjPÀȵÀÚ ªÀAiÀĸÀÄì 29 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è UÀÄwÛUÉ ªÀiÁqÀĪÀ UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ JwÛ£À §ArAiÀÄ°è ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸Àä±Á£ÀzÀ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä »AzÀÄUÀqÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁåAlgï ªÁºÀ£À £ÀA§gï: PÉ.J-35/ J-9015 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JwÛ£À §ArUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ, £À£Àß vÀªÀÄä PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, £À£ÀUÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ, §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ ZÉ¥ÀàAiÀÄ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ZÀ¥ÉàAiÀÄ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ, JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ E§âgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: a¤ªÁ®gï D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÉÛêÉ. ²æÃ. ²ªÀ§¸À¥Àà ºÉZï.¹. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

ªÀÄÈvÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀÛAiÀÄå ªÀAiÀiÁ 29 G. PÉ.E.© £ËPÀgÀ ¸Á. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ PÉ.E.© AiÀÄ°è £ËPÀgÀ¤zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 23-11-2011 gÀAzÀÄ 10-00 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉƸÀ§ArºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ¦ü±À ¥sÁgÀäzÀ°è PÀgÉAmï PÀA§zÀ°è rªÀ¯ï ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ DPÀ¹äÃPÀªÁV PÀgÉAmï ±ÁPï DV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ wgÀĪÀįÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀÛAiÀÄå ªÀAiÀiÁ 32 G. L.Dgï.© AiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆêÀgï PÉ®¸À ¸Á. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ²æà gÁeÁºÀĸÉãÀ J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, November 23, 2011

ªÉñÁåªÁnPÉ ¥ÀæPÀgÀt.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 220/2011 PÀ®A. 8(A)(B) ITP ACT 1956
.

¢£ÁAPÀ : 22.11.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.00 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ltPÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉñÁåªÁnPÉ £ÉqÉ¢zÉ JAzÀÄ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ PÀÄjvÀÄ ¦.¹ 06. gÀªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) £ÀÆgÀĨÁµÀ vÀAzÉ ªÀÄzÁð£À¸Á§ ªÁrPÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð G: ¨ÉïÁÝgÀ PÉ®¸À ¸Á: PÀ¥Á° Mt PÉÆ¥Àà¼À 2) gÀ»ÃªÀiÁ£À¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄzÁð£À¸Á§ ªÀÄtÆßgÀÄ ªÀAiÀiÁ: 41 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: PÀ¥Á° Mt PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀjUÉ ªÀiÁ»w ¤Ãr zÁ½ PÀÄjvÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ w¥ÉàøÁé«Ä.J.J¸ï.L ¦.¹ 41 ZËqÀ¥Àà, 351 CtÚ¥Àà ºÁUÀÆ ªÀÄ»¼Á ¦.¹ gÀªÀgÁzÀ 11 ²æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöä, 28 ²æêÀÄw dAiÀIJæà gÀªÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÉǰøÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J-37/f-205 £ÉÃzÀÝgÀ°è oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ltPÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃV fÃ¥À ¤°è¹ fæ¤AzÀ J®ègÀÆ E½zÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ltPÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è E§âgÀÄ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ ±ÀÈAUÀj¹PÉÆAqÀÄ ¤AvÀÄ vÀªÀÄä CAUÁUÀUÀ¼À£ÀÄß C²èîªÁV ¥ÀæzÀ²ð¹ ªÉñÁåªÁnPÉUÁV CºÁ餸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 3 d£À ¥ÀÅgÀĵÀgÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ zÀÄqÀÄØPÉÆlÄÖ ªÀÄeÁªÀiÁqÀ°PÉÌ §¤ß CAvÁ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀ£ÀÄß zÀÆgÀ°è ¤AvÀÄ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ªÉñÁåªÁnPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀV£ÀAvÉ ºÉýzÀgÀÄ.1) ¸ÀĪÀiÁ UÀAqÀ gÀ«ÃAzÀæ »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ: 37 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: PÀĵÀÖV gÉÆÃqï PÉÆ¥Àà¼À.2) gÁt UÀAqÀ ªÀĸÀ®vï¢£ï ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¸ÉƯÁè¥ÀÇgÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç.3) FgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: a®ªÁqÀV vÁ: PÉÆ¥Àà¼À.4) ¸ÀzÀÄÝ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ¨ï ºÀĸÉãï PÀ¥Á° ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀħgÀ Mt PÉÆ¥Àà¼À.5) ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÁ°ÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: PÀÄ° PÉ®¸À ¸Á: ®PÀªÀiÁ¥ÀÇgÀ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð. CAvÁ ºÉý ¸ÀzÀj ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ vÁªÀÅ ªÉñÁåªÁnPÉ ªÀiÁr G¥Àfë¸ÀĪÀÅzÁV D UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÉñÁåªÁnPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ VgÁQUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁr G¥Àfë¸ÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆAqÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉñÁåªÁnPÉUÉ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤AwzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀÅUÀ¼À «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛªÉ. 1) §eÁd røÀ̪Àgï ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ.J-37/J¸ï-7398.C.Q 10 ¸Á«gÀ gÀÆ 2) n.«.J¸ï JPÀë¯ï ¸ÀÆ¥Àgï £ÀA PÉ.J-37/PÉ-9091 C.Q 04 ¸Á«gÀ gÀÆ 3) »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Àà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃ.¸ÉÊ ZÀ¹ì £ÀA MBLHA10EZBHL 26496 C.Q 15 ¸Á«gÀ gÀÆ 4) n.«.J¸ï ¸ÁÖgï ¹n ZÀ¹ì £ÀA MD625NF19B1L 63798 C.Q 15 ¸Á«gÀ gÀÆ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀĪÀiÁ, gÁtÂ, FgÀ¥Àà, ¸ÀzÀÄÝ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà F 5 d£À ltPÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉñÁåªÁnPÉUÉ CºÁ餸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉñÁåªÁnPÉUÀ½UÉ §¼À¹zÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, November 22, 2011

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÁ J¥sï.J.£ÀA 08/2011

¢£ÁAPÀ. 20-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀA/ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ. ¥Ánî ªÀAiÀiÁ 35, eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. »gÉà PÁ¸À£ÀPÀAr. ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ eÉÆÃgÁV UÁ½ ©¹ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀzÀ PÀgÉAn ªÉÊgÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌÃAzÀÄ vÁV CzÀjAzÀ ¨ÉAQ Qr §AzÀÄ PÀ©â£À UÀzÀÝUÉ ©zÀÄÝ, DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 JPÀgÉ PÀ§Äâ ¸ÀÄlÄÖ CAzÁd 75000=00 gÀÆ. ®ÄPÁì£ÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.109/11 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. AiÀiÁPÀÖ

¢£ÁAPÀ 21-11-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀļÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj, ¸Á : CgÀ¼ÀºÀ½î EvÀ£ÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀÆV PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ N.¹. £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.,1390=00, ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ jÃvÁå ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 22/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹

ºÀÄaÑÃgÀ¥Àà @ «gÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀiÁ®VwÛ ªÀAiÀÄ :25 ªÀµÀð eÁw :G¥ÁàgÀ ¸Á :»gÉãÀA¢ºÁ¼À FvÀ£ÀÄ EwÛZÉUÉ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÆAzÀUÉ dUÀ¼ÀªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà ºÀtªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F§UÉÎ DvÀ¤UÉ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÀAzsÉ AiÀiÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ §Ä¢Ý ºÉýzÁUÀ CªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¤£Éß ¢ :20-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀAzÉ, vÁ¬ÄAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¨É½UÉÎ F ¢ªÀ¸À ¢ :21-11-2011 gÀAzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB dUÀ¼ÀªÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 09 :00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É aUÀÄ¥Éì ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è£À ¨Éë£À VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/11, PÀ®A. 341, 354, 384, 392, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 31-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¥Àw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ ¹Ã¤AiÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ ¦æ¤ì¥À¯ï ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DªÀgÀtzÀ°è EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ CqÀØUÀnÖ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ EzÀÝ j¯ÁAiÀÄ£ïì PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆArzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ¨ÉÆøÀÆr ¸ÀƼÉà ¤£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀÄUÀ¤AzÀ ¸Á®zÀ ºÀt J®èªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ï PÉÆqÀ¸À¢zÀÝgÉ ¤£Àß ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ, E£ÀÄß MAzÀÄ ªÁgÀzÉƼÀUÉ ºÀt ªÁ¥À¸ï PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ

Sunday, November 20, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 293/2011 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 19-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÉ.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¨Á®gÀrØ ªÀAiÀĸÀÄì: 37 ªÀµÀð eÁw; gÀrØ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ¨sÁ¦gÀrØPÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß UÀtQÃgÀt ªÀiÁr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 18-11-2011 gÀAzÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁ£É £Á£ÀÄ ºÀtªÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä UÀ¢ÝAiÀÄ°è PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁ£É 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì £ÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀPÀÄA© UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ CqÀØ §A¢zÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ £À£Àß ªÀÄÄA¨ÁUÀ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÁzÀ ºÀtªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀPÀÌ @ ºÀ£ÀªÀĪÀé UÀAqÀ ¥Á¥ÀtÚ 35 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀ¢Ý PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¨sÁ¦gÀrØPÁåA¥ï PÀqɬÄAzÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨÁâgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀgÀrØ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß »AzÉ ºÁPÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄÄA¨ÁUÀ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ºÀ£ÀªÀÄAvÀPÀÌ@ ºÀ£ÀªÀĪÀé EªÀ½UÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÁUÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀPÀÌ EªÀ¼ÀÄ CAUÁvÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤°è¹ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀ wêÀæ UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV Q«AiÀÄ°è ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¸ÀĨÁâgÀrØ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-27/Dgï-7078 n.«.J¸ï. ¸ÁÖgï ¸ÉÆàÃl CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀPÀ̼À£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¸ÀĨÁâgÀrØ E§âgÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà ¨ÁdÄ ¤°è¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: a¤ªÁ®gÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ zÁ£ÀªÀÄä D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀ£ÀéAiÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ CªÀgÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ §¼ÁîjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄjUÉ w½¹ F ¢ªÀ¸À vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, November 17, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt.

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/2011 PÀ®A. 279, 3338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 16-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµïð, eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: ¨ÉlUÉÃj oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢: 16-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä Hj£À «dAiÉÄÃAzÀæ FvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉJ-37/J¸ï-8637 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ ¸Á¯ÁgÀdAUï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ D¥Á¢vÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÉVΣÀ°è ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®PÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨ÁªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÁVzÉ. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. AiÀÄƸÀÄ¥sÀ¸Á§ J.J¸ï.L £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ¨ÉãÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà PÁ¸À£ÀPÀAr ªÀAiÀĸÀÄì: 25 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²æà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 60 ªÀµÀð EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä d«Ää£À°è ¨sÀvÀÛPÉÌ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¹A¥Àr¸À®Ä ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÊAiÀÄ£ÀÄß vÉƼÉAiÀÄzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. n.f.£ÁUÀgÁd, J.J¸ï.L, UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, November 15, 2011

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2011 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 14-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzÀ vÀA¢ C§ÄÝ®gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ªÀAiÀiÁ : 37 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ¸ÉÊPÀ¯ï ±Á¥ï ¸Á: PÉÆÃmÉà KjAiÀiÁ PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 14-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ- UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀi ªÉÄÃ¯É ¥ÀǪÀ𠧢UÉ aZÉѸÁ§ vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á§ DªÀÄ¢ºÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: §¸ï ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: gÁfêÀUÁA¢üà £ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÉÎ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ mÁæ÷åPÀÖgÀ ZÁ®PÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, ¸Á: ZÀ£Àß½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæ÷åPÀÖgï £ÀA: £ÀA§gï : PÉ.J- 37/ nJ-3469 ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgï £ÀA§gï : PÉ.J-37/n-482 £ÉÃzÀÝgÀ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aZÉѸÁ§ EvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÀvÀ¥Àr¹ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ UÀA©üÃgÀ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÁgÀt F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ mÁæ÷åPÀÖgï ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ªÀÄw ¥sÀQÃgÀªÀÄä ªÀÄ.J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:14-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ VtÂUÉÃgÀ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É °AUÀzÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ L±Àgï ¯Áj £ÀA- PÉ.J-37/ J-1035 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠫gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Àà ¸ÉÆA¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ :45 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: Nd£ÀºÀ½î ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ §gÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA- n.J£ï.-52/1755 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀiÁzÉñÀégÀ£ï vÀAzÉ CxÀð£Áj ¸Á:£ÁªÀÄVj¥ÉÃl EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ «ÄgÀgÀ ºÁUÀÆ ¨ÁrUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 5 d£ÀjUÉ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀiÁzÉñÀégÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ®PÀÌ¥Àà ¹.ºÉZï.¹-71 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 290/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢:- 14-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁgɪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ªÀÄvÀÄÛ ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ©. CªÀÄgÉñÀ, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 117, 190, 38, 61 ºÁUÀÆ J.¦.¹. 77 gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ¸ÉÊAiÀÄåzï ªÀÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦Ãgï ªÀĺÀäzÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉAqÀgÀªÁr UÀAUÁªÀw [2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 33 ªÀµÀð eÁw: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/f-307 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀzÀ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ºÀwÛgÀ fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MAzÀÄ ¥Á£À ±Á¥ï ¸À«ÄÃ¥À ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ªÀiÁgɪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À PɼÀUÉ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛêÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 6:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gɸÀÄwÛzÀÝ G½zÀ d£ÀgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¹QÌ©zÀÝ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) ªÀiÁtÂPÀåA vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªï ªÀAiÀĸÀÄì: 41 ªÀµÀð eÁw: FrUÀgÀÄ. G: ¨ÁgÀ£À°è PÉ®¸À ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 300-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgɬÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ AiÀiÁjUÉ ¥ÀnÖ PÉÆqÀÄwÛà CAvÁ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ (2) F±ÀégÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀtÚ 36 ªÀµÀð ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ.

Saturday, November 12, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 284/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: »gÉèÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢:- 11-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AUïgÁªï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁªï, 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: PÀ£ÀPÀVj E§âgÀÆ PÀÆr £ÀgÀ¹AUÀgÁªï EªÀgÀ ¥Á£ï±Á¥ï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ZÀºÀ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÉݪÀÅ. DUÀ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà MªÉÄä¯Éà £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £ÀgÀ¹AUïgÁªï¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ©zÀÝgÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV C®è°è M¼À¥ÉmÁÖzÀªÀÅ. £ÀgÀ¹AUïgÁªï¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ «ÄãÀUÀAqÀzÀ ºÀwÛgÀ wêÀæ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è »AzÉ PÀĽwzÀÝ ªÀåQÛUÉ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, ªÀÄ®Q£À ºÀwÛgÀ, JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ZÀ¥ÉàUÉ M¼À¥ÉmÁÖVvÀÄÛ. «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: 3£Éà ªÁqÀð-§¸Á¥ÀlÖt CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ºÁUÀÆ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. DvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀ°¯Áè. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀĪÀĺÀ PÀA¥À¤ EzÀÄÝ, £ÀA§gï: PÉ.J-37/ J¸ï-0748 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. CªÀÄgÉñÀ ©. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 285/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢: 11-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ï£À°è D±ÀgïSÁ£Á ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÀªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ¹¦L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ©. CªÀÄgÉñÀ, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J.J¸ï.L. ²æà n.f. £ÁUÀgÁd, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 117, 190, 54, 40, 277 ºÁUÀÆ J.¦.¹. 77 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV D±ÀgïSÁ£Á¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è D±ÀgïSÁ£ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ G½zÀ d£ÀgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) £ÁUÀgÁd @ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ï CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 320-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï zÉÆgɬÄvÀÄ. CªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛÃAiÀiÁ ? CAvÁ «ZÁj¸À®Ä (2) ºÀĸÉä ¸Á: UÀAUÁªÀw JA§ÄªÀªÀ¤UÉ DvÀ£À ªÉÆ. £ÀA: 7411013954 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛ£É.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 240/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 11-11-2011 gÀAzÀÄ 7-15 ¦.JAPÉÌ ²æÃ. ºÉÆ£ÀߥÀà J.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀjUÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ¥ÀæPÁgÀ »mÁß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀªÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆæ. 1) ºÀĸÉãï¸Á§ vÀAzÀ ¦üÃgÁ¸Á§ Nd£ÀºÀ½î ªÀAiÀiÁ 50, eÁ. ªÀÄĹèA G. ºÉÆmÉïï PÉ®¸À ¸Á. »mÁß¼À FvÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀ¤AzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 520=0 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, November 11, 2011

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 238/2011 PÀ®A. 304(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¸À«ÄÃgÀ ªÀÄÄAqÁ @ ¯Á® vÀA/ ²æÃgÁªÀÄ ªÀÄÄAqÁ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð, eÁ. ¨sÉÆëÄeï G. ºÉ®àgÀ PÉ®¸À ¸Á. PÀÄgÁæ ¥ÀƸÀÖ. PÀƸÉÆÃ°Ø ¨ÁUÀªÀÄÄAr ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÉÖõÀ£ï vÁ. ZÀgÀAUÀr f. ¥ÀÄ°ðAiÀiÁ (ªÉ¸ÀÖ ¨ÉAUÁ® gÁdå) ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ aPÀÌ¥Àà dAUÀ¯ï ªÀÄÄAqÁ FvÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ°è w櫸ÁÖ ¹Ö¯ï DAqÀ ¥ÀªÀgÀ ¥ÁæªÉÃmï °«ÄmÉqïzÀ ªÀgÀÄtPÀĪÀÄgÀ r.f.JA., ºÁUÀÆ ªÀiÁ®vÉñÀ PÉÆÃn ºÉZï.Dgï.JA, ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸ÀgÉrØ ¥ÉÆæÃ¸É¸ï ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ºÁUÀÆ ¥À«vÁæ ¯ÉçgÀ PÁAmÁæPÀÖgÀ(Nj¸Áì) ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ PÀA¥À¤UÉ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÉÄðéZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ JvÀÛgÀzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ aPÀÌ¥Àà¤UÉ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÁV ªÀiÁ¸ÀÌ, ¸ÉÃ¦Ö ¨É®Ö, ºÉ¯ÉäÃl, §ÆlÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÆß ¤ÃqÀzÉ, gÁwæªÉÃ¼É ¸ÁPÀµÀÄÖ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ®èzÉ, ºÁUÀÆ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉìAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ E®èzÉ, ºÁUÀÆ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀzÉ F jÃw PÉ®¸À ªÀiÁr¹zÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÆ, ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ aPÀÌ¥Àà dAUÀ¯ïªÀÄÄAqÁ FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-9 «ÄÃlgÀ JvÀÛgÀzÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ. 09-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ wªÀæ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ºÉÆ£ÀߥÀà J.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 239/2011 PÀ®A. 304(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA/ UÀÄqÀzÀ¥Àà C¼ÀªÀAr ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð, eÁ. PÀÄgÀħgÀÄ G. ºÉ®àgÀ PÉ®¸À ¸Á. CUÀ¼ÀPÉÃgÁ vÁ. f. PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ£À FgÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀµÀðzÀ E¸Áàvï ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ CdÎgÀSÁ£ï JA.r, C¯Áè¸Á§ ºÉZï.Dgï.JA, ºÁUÀÆ F±ÀégÀgÁªï ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï E£ïZÁdð ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉçgÀ PÁAmÁæPÀÖgÀ ªÀiÁgÀÄw ©¸À£À½î ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀ ¥ÁåPÀÖjUÉ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÉÄðéZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÁV ªÀiÁ¸ÀÌ, ¸ÉÃ¦Ö ¨É®Ö, ºÉ¯ÉäÃl, §ÆlÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÆß ¤ÃqÀzÉ, gÁwæªÉÃ¼É ¸ÁPÀµÀÄÖ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ®èzÉ, ºÁUÀÆ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉìAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ E®èzÉ, ºÁUÀÆ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀzÉ F jÃw PÉ®¸À ªÀiÁr¹zÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÆ, ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ FgÀtÚ CAUÀr FvÀ£ÀÄ ¨É®ÖzÀ°è ¹Q̺ÁQPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ. 10-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ wªÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «oÀ×® ¸ÉÆãÁgÀ ºÉZï.¹. 112 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 282/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢:10-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ¹¦L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ©. CªÀÄgÉñÀ, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J.J¸ï.L. ²æà n.f. £ÁUÀgÁd, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 27, ¦.¹. 323, 117, 190, 289, 186, 320, 277 J¦¹. 77 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ªÀÄvÀÄðeÁ vÀAzÉ ¦ÃgÀªÀĺÀäzï ªÀAiÀĸÀÄì: 52 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw [2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ vÀ®Ä¦ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÁæªÀÄzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) FgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¨Á«PÀnÖ, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ ¹PÀ̪ÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 620-00, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ mÁªÀ¯ï£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

4] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²æà ªÉÊd£ÁxÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ (1) zsÀªÀÄð¹AUï vÀAzÉ ªÉAPÀl¹AUï §¼Áîj, 32 ªÀµÀð, eÁw: gÀd¥ÀÆvÀ, G: ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ (2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀqÀØgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀqÀØgÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: »gÉêÀÄ£ÁߥÀÄgÀ (3) DzÀ¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà dPÁÌ¥ÀÄgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ (4) ¸ÀªÀÄzï vÀAzÉ PÀjÃA¸Á§ SÁf, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ (5) ±Áå«ÄÃzï¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: SÁ¸ÀV ZÁ®PÀ, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ (6) ±Áå«ÄÃzï vÀAzÉ ±ÀªÀĵÉÃgïSÁ£ï ¥ÀoÁt, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ (7) gÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ªÀĢݣÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ (8) £Á¹gï vÀAzÉ E¸ÁPïSÁ£ï ¥ÀoÁt, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ºÉÆÃmɯï, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ (9) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà §ÄqÀPÀÄAn, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ 'CAzÀgï ¨ÁºÀgï' JA§ E¹àÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ²æà ²ªÀ¥Àà D®ªÉÄî J.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ ºÁUÀÆ PÀtzÀ°èzÀÝ dÆeÁlzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 4,435-00 ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

²æà ²ªÁ£ÀAzÀ ¥ÀªÁqÀ ±ÉlÖgÀ ¦.L. r.¹.L.©. PÉÆ¥Àà¼À ¦AiÀiÁð¢ Cfð ¤ÃqÀĪÀzÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 10-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 2 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è £À£Àß PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°ègÀĪÁUÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¨É£ÀPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ CAzÀgÀ - ¨ÁºÀgÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ, F §UÉÎ £Á£ÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¦ J¸ï. L ²æà £ÁUÀgÁd JA PÀªÀiÁägÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÉÆãÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¦.J¸ï.LgÀªÀgÀÄ ¸ÁQë PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ §A¢gÀĪÀ §UÉÎ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÄ £À£Àß PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¹§âA¢gÁzÀ ºÉZï.¹. 96, 107, 80 ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀgÁzÀ J.¦.¹. 12 £ÀªÀÄä fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉ.J. 37-f-302 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀnzÀÄÝ ºÁUÀÄ ¦.J¸ï.LgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä fÃ¥À £ÀA PÉ.J. 37-f-186 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆ¥Àà¼À¢AzÁ 15-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉUÉ ¹§âA¢gÀ£ÀÄß ¨É£ÀPÀ£Á¼ÀzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ §gÀ®Ä ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w w½¸À®Ä 16-45 UÀAmÉUÉ ¨É£ÀPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ J.J¸ï.L gÁzÀ ±ÉÃR ªÀĺÉçƧ ºÁUÀÄ ²ªÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÉZï.¹. 83 ºÁUÀÄ ¦.¹. 18 gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ §A¢zÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1] ZÀAzÀ¥Àà PÉAZÀ¥Àà PÀÄzÀj ªÀAiÀÄ: 37 eÁw: ¥À.eÁw. G; MPÀÌ®vÀ£À ¸Á; ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ 2] ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀPÀæ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ; 50 eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: ªÁå¥Áj ¸Á; ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ §A¢zÀÄÝ, ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀjUÉ CAzÀgÀ - ¨ÁºÀgÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl ¨Áwä §A¢zÀÄÝ ªÀiÁ»w w½¹ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ w½¹ J®ègÀÆ PÀÆr ¸ÀܼÀ¢AzÁ ºÉÆgÀlÄ ¨ÁwäC£ÀéAiÀÄ ¨É£ÀPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÉƼÀV¤AzÁ AiÀÄ®§Äta UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ §Ar gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¸Àé®à zÀÆgÀ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ ¦.J¸ï.LgÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ J.J¸ï.LgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¨ÁwäC£ÀéAiÀÄ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÁ ¥ÀƪÀðPÉÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 «ÄÃlgÀ CAvÀgÀ ªÀÄļÀÄî PÀApAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁ®Ä zÁj »rzÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸Àé®à RįÁè eÁUÉ EzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽwzÀÄÝ CAzÀgÀ - ¨ÁºÀgÀ CAvÁ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ PÀArzÀÄÝ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä 6 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ 3 d£À ¸ÀܼÀzÀ°è ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1] ªÀiÁºÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀPÀæ¥Àà ¸Á: ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ 2] CªÀÄgÀAiÀÄå vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå ¸Á: ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ 3] CAeÉãÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀAiÀÄå ¸Á: UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ gÀªÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀ §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV 4] ²ªÀPÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁºÁAvÀ¥Àà ¸Á: ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ 5] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀĸÁ ¸Á: ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ 6] ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÁ¬Ä zÀÄgÀUÀªÀé ¸Á:: ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ CAvÁ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÉ. ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£À Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ - ¨ÁºÀgÀ CAvÁ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ CgÉÆævÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÄ Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ dÆeÁl ºÀt Kt¸À¯ÁV MlÄÖ 19,010=00 gÀÆ. ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÄeÁlªÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¥Áè¹ÌÃPï §gÀPÁ ºÁUÀÄ CAzÀgÀ - ¨ÁºÀgÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlªÁqÀ®Ä ¸ÀܼÀPÉÌ vÀA¢zÀÝ 5 ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÁzÀ 1] PÉ.J. 29.J¯ï 7576 §eÁd ¹.n. 100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï 2] PÉ.J. 34 .J¯ï 7506 »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàÃA®ØgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï 3] PÉ.J. 29. n 3802 n«J¸ï. ®Æ£Á 4] PÉ.J. 37 Cgï 1347 §eÁd r¸À̪ÀgÀ 5] n.«.J¸ï ªÀiÁåPÀì 100 CzÀgÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Áè. ZÉ¹ì £ÀA £ÉÆÃqÀ¯ÁV 5811 J¥sï 194329 EgÀÄvÀÛzÉ.

CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ ºÁUÀÄ eÁeÁlzÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ 5 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ.

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 10/11/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-25 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L UÀĪÀÄUÉÃj gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ, ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ »A¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ £ÁgÁAiÀÄt¸Á vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀ¸Á CAmÁ¼ÀªÀÄgÀzÀ ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð eÁ: ¸ÁªÀf ¸Á: ªÀÄÄaUÉÃgÀNt ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt¸Á CAmÁ¼ÀªÀÄgÀzÀ EªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ºÁUÀÄ 250/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] PÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 10-11-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-45 UÀAmÉUÉ £ÁUÀ£ÀPÀ®è UÁæªÀÄzÀ ºÁ°£À qÉÊj ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ 1) ¸ÀÄgÉñÀ vÀA¢ ªÉAPÀmÉñÀ¥Àà FrUÉÃgï ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀ9 eÁ: FrUÉÃgï ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÀ®è vÁ: UÀAUÁªÀw. ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÉÎ ²æÃ. £ÁUÀgÉÃrØ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-40 ¦¹ 293, 103, 393, 396 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄmÁÌ £ÀA§j£À ¥ÀnÖ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ Nr ºÉÆVzÀÄÝ ¹QÌ©zÀݪÀ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ£À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ ºÀt 470=00 gÀÆ¥Á¬Ä, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß, ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gÉzÀ ¥ÀnÖ zÉÆgÉwzÀÄÝ,EgÀÄvÀÛzÉ Nr ºÉÆzÀªÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä £Á¤ @ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÀvÀå¥Àà ¸Á: §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¹QÌ©zÀÝ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, November 10, 2011

§®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt.

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2011 PÀ®A. 376, 506 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 08-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ¼ÀPÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁd±ÉÃRgÀ vÀA¢ §¸À¥Àà ºÀÆUÁgÀ ªÀ:36 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÁ¼ÀPÉÃj EªÀ£ÀÄ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ªÀÄAwæ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀĪÀé vÀA¢ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ §¼Áîj ªÀ:26 eÁ:UÁtÂUÀ G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á:ªÀÄPÀðmï EªÀ½UÉ §®ªÀAvÀªÁV JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦ÃPï eÁ° ªÀÄgÉUÉ £É®PÉÌ PÉqÀ« ºÁQ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ DPÉUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.
²æà °AUÀ¥Àà J.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 237/2011 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 09-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 12-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ PÉ.n. vÀA/ vÀAUÀgÁd PÉ.Dgï. ªÀAiÀiÁ 27, eÁ. ªÀqÀØgÀ G. PÀÆ° ¸Á. ºÉƸÀ§ArºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ. 08-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ gÀAUÀ£ÁxÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è ²ªÀ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ºÉƸÀ §ArºÀ¯Áð¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ. ¸ÀĨÁâgÉrØ EªÀgÀ UÀ¢Ý ºÀwÛgÀ «dAiÀÄPÀĪÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 35/Dgï.5524 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ NªÀgÀmÉÃPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÀtÚ PÀ°èUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï oÀPÀÌgÀ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹Ìqï ªÀiÁr ©zÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£À£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 256/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05:00 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀªÀzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ aQvÉì £ÀqÉ¢zÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ²æà ¸ÀĨsÁ¸ï vÀAzÉ «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ¤qÀ¸À£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀÄ PÀªÀ®¨ÉÆÃzÀÆgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÁªÀÅ EAzÀÄ ¢:09-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 04:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ £À£ÀUÉ zÀÆgÀªÁt PÀgɪÀiÁr PÀĵÀÖV-zÉÆÃnºÁ¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄuïPÀ®PÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀjUÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÁÛªÉ CAvÁ ªÀiÁ»w w½¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ZÀ£À߸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánî ªÀAiÀÄ:59 G:PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæzsÀ«ÄPÀ ¨Á®PÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ±ÁjÃjPÀ ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á:PÀĵÀÖV gÀªÀjzÀÄÝ CªÀjUÉ JqÀºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ JgÀqÀÄ PÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀgÀÄ ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀ°®è. «ZÁj¸À®Ä ªÀÄzÁåºÀß 04:25 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj §¸À£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝUÀ ¹Ìqï DV DAiÀÄ vÀ¦à ©zÀÝ §UÉÎ w½¬ÄvÀÄ. ²æà ¥ÀÄAqÀ¥Àà ºÉZï.¹-32 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, November 9, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢: 08-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-35 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀÄ aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ JªÀÄ.J¯ï.¹ AiÀiÁ¢ §A¢zÀÄÝ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÁgÀªÀÄä UÀAqÀ PÁ±ÀAiÀÄå ±À¹ªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ C¸Àé¸ÀܼÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀævÀåPÀë ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ PÁ±ÀAiÀÄå ±À¹ªÀÄoÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢: 08-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw E§âgÀÆ ©.n. ¥ÁnÃ¯ï £ÀUÀgÀzÀ ²æà zÁ£ÀgÉrØ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ PÉ®¸À ªÀiÁr ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÁ®ßrUɬÄAzÀ ºÀ¼É eÉqï.¦ PÀZÉÃjAiÀÄ ºÁUÀÆ F±ÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §eÁeï ¹n 100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-37/J¯ï-387 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¥ÁgÀªÀÄä½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¥ÁgÀªÀÄä½UÉ ºÀuÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÀºÀ C®è°è ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛªÉ. PÀÄ. ¸ÀÄgÉÃSÁ ªÀÄ.¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 08-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ:¥Á: ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:aZÀð£ÀUÀÄqÀØ ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀªÀÄä ZÁ®PÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀÄ PÀÆr ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgÀ £ÀA.PÉJ-36/ JA-2834 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀªÀ° UÁæªÀÄPÉÌ £ÀªÀ°-aZÀð£ÀUÀÄqÀØ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ §AgÉñÀ¥Àà §¥Ààgï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀĪÀ£À°è Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ EvÀ¤UÉ ªÉÆtPÁ°UÉ, §®§Äd ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ PÀqÉ M¼À ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ dRA DVgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÀäzÀ ±ÀjÃ¥ï, J.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 281/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢: 08-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÉÆÃlAiÀÄåPÁåA¥ï£À vÁAiÀĪÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹¦L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ©. CªÀÄgÉñÀ, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J.J¸ï.L. ²æà n.f. £ÁUÀgÁd, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 38, 190, 115, 117, 186, 277, 378 J¦¹. 77 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ªÀÄvÀÄðeÁ vÀAzÉ ¦ÃgÀªÀĺÀäzï ªÀAiÀĸÀÄì: 52 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw [2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ PÉÆÃlAiÀÄåPÁåA¥ï vÀ®Ä¦ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÁæªÀÄzÀ ²æà vÁAiÀĪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ ®PÀëöäAiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÉÆÃlAiÀÄå PÁåA¥ï. ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸Á: PÉÆÃlAiÀÄåPÁåA¥ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3,500-00, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ mÁªÀ¯ï£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.


 

Tuesday, November 8, 2011

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-20 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-37-J¥sï-329 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PÀA¦è ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »AzÀÆ ¸ÀªÀiÁdzÀ gÀÄzÀæ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J¹E £ÀA. PÉJ-35-1740/ nDgï/11-12 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ §¸ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ mÁmÁ J¹E PÁå©Ã£À°èzÀÝ £ÀA. 1)DgÉÆæ mÁmÁ J¹E ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw @ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ FvÀ¤UÉ §® ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ ºÁUÀÆ §® ZÀ¥ÉàUÉ M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. £ÀA. 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà EªÀ¤UÉ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ £ÀA. 3) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ JA§ ¨Á®PÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. gÁªÀÄZÀAzÀæ §Ar ¦.J¸ï.L-2 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/2011 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢: 07-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-20 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀÄ aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ JªÀÄ.J¯ï.¹ AiÀiÁ¢ §A¢zÀÄÝ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd §¤ßªÀÄnÖ ¸Á: ªÀÄÄAqÀgÀV ºÁ:ªÀ: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢: 07-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ gÀ« E§âgÀÄ PÀÆr C¨sÀAiÀĸÁ¯ÉéAmï¢AzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è PÁVð¯ï ¥ÉmÉÆæî§APï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ n¥ÀàgÀ ¯Áj £ÀA; PÉJ-25/n-83 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ C®è°è vÀgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀzÀÝPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÆ §®PÁ® ªÉÆtPÁ® ºÁUÀÆ vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨ÁªÀÅ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ±ÉõÀVj gÁªï ¹.ºÉZï.¹. 143 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/2011 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 07-11-2011 gÀAzÀÄ 03-30 ¦.JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ f®£À¸Á§ vÀAzÉ SÁ¹A¸Á§ ¨Á¼ÉPÁ¬Ä ¸Á:ºÀ¼É ¤AUÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ºÀÄ®V¬ÄAzÀ ¤AUÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ºÀÄ®V gÀ¸ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ CªÀgÀ JzÀÄjUÉ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ ªÀĺÀäzï U˸ï EvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÀÄ®V PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DvÀ£À »AzÉ M§â mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ¸ÉÊPÀ®UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ ªÀĺÀäzÀ U˸ï EvÀ¤UÉ mÁæPÀÖgÀ UÁ°AiÀÄÄ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀjzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. mÁæPÀÖgÀUÉ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. «oÀ¯ï ¸ÉÆãÁgï ºÉZï.¹. 112 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] PÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ : 7-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ zÀ¯Á° §eÁgÀzÀ ²æà ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀ PÁå£Àé¹AUÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1. ªÉAPÀmÉñÀ vÀA¢ ¸ÀAfêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÁgÀlV 2. UÀÄgÀÄ vÀA¢ ±ÀAPÀæ¥Àà ±ÉlÖgÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: ¸ÉlÖgÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV    3. C§ÄÝ®æ²Ãzï vÀA¢ C§ÄݯïgË¥sï ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: zÀ¯Á° §eÁgÀ PÁgÀnV 4. ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA¢ gÀAUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: PÁgÀlV. 5. ºÀ£ÀªÉÄñÀ vÀA¢ CªÀÄgÀ¥Àà ºÉÆÃmÉÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: eÉ.¦.£ÀUÀgÀ PÁgÀlV 6. zÉêÀtÚ vÀA¢ gÁªÀÄtÚ £ÀgÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: f.n. PÁåA¥ï PÁgÀlV     7. ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀA¢ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ªÉÄʯÁ¥ÀÇgÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÉÄʯÁ¥ÀÇgÀ 8. ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: 2£Éà ªÁqÀð PÁgÀlV, 9.AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀA¢ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: PÁgÀlV, 10. AiÀÄ®è¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ PÉÆgÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÉÆgÀªÀgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: d£ÀgÀ PÁ¯ÉÆä PÁgÀlV    11. ºÀ£ÀªÉÄñÀ vÀA¢ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà FrUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð eÁ: FrUÉÃgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÉÄʯÁ¥ÀÇgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw, 12. ªÀĺÁAvÉñÀ vÀA¢ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀiÁ£À¨Á« ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: PÁgÀlV, 13. ¥ÀA¥Á¥Àw vÀA¢ ¥sÀQÃgÀ¥Àà CA©UÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð eÁ: CA©UÉÃgÀ G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: §Æ¢ Nt PÁgÀlV, 14. §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà §Ä¢Ý ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð eÁ: zÉêÁAUÀ G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: UÀAUÁªÀw, 15. aÃgÀAf« vÀA¢ £ÁUÉñÀégÀgÁªï. ¹.ºÉZï. ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀ9 eÁ: PÀëwæAiÀÄ ¸Á: UÀuÉñÀ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw, 16. azÁ£ÀAzÀUËqÀ vÀA¢ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀiÁ°Ã¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀPÀÌgÀUÉÆüÀ ºÁ.ªÀ PÁgÀlV, 17. ²ªÀgÁd vÀA¢ PÀ®è¥Àà ¨Éë£ÀPÀnÖ ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV    , 18. °AUÀ¥Àà vÀA¢ UÀÄAqÀ¥Àà PÀļÀV ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀ±À9 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV 19. ²ªÀtÚ vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¥À£ÁߥÀÇgÀ ªÀAiÀiÁ: 41 ªÀµÀ9 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥À£ÁߥÀÇgÀ, 20. UÀAUÁzsÀgÀ vÀA¢ ªÀÄÆvÉð¥Àà »gÉêÀÄoÀ UÀuÁZÁj ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀ9 eÁ: dAUÀªÀÄ ¸Á: CgÀ½ Nt PÁgÀlV, 21. gÁªÀÄÄ vÀA¢ UÀzÉÝÃ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀ±À9 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÉÊgÀªÁqÀV ºÁ.ªÀ. PÁgÀlV    , 22. ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA¢ ©üÃgÀ¥Àà PÀÄgÀ§gÀ ªÀAiÀiÁ: 31 ªÀµÀ9 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV EªÀgÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÉÎ ²æÃ. £ÁUÀgÉrØ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 17,320=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] ¨ÉêÀÇgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 07-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà eÁ°ºÁ¼À ªÀ: 45 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, 2) PÀjAiÀÄ¥Àà vÀA¢ CrªÉ¥Àà PÀÄgÀħgÀ ªÀ:40 eÁ:PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, 3) ªÉÄÊ£ÀĢݣï vÀA¢ ºÀmÉïï¸Á¨ï ªÀ:32 eÁ:ªÀÄĹèA G:mÉîgï PÉ®¸À, 4) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀA¢ NAPÁgÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀ:35 eÁ:ªÁ°äÃQ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, 5) £ÁUÀ¥Àà vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¯ÉçUÉj ªÀ:40 eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, 6) ¤Ã®¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UÀ¢ÝUÉÃj ªÀ:28 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À

7) §¸À¥Àà vÀA¢ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ªÀÄƯÉƪÀĤ ªÀ:48 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À J®ègÀÆ ¸Á: ºÀÄt¹ºÁ¼À ºÀÄt¹ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀĹâ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉàÃlÄ J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã§zÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁUÀ ²æÃ. ±ÀAPÀgÀ£ÁAiÀÄÌ J.J¸ï.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4000-00 gÀÆ ºÁUÀÆ E¸ÉàÃlÄ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Monday, November 7, 2011

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 232/2011 PÀ®0 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 06-11-2011 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JAPÉÌ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ ºÀÄ®V¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀAiÀÄå EªÀgÀ£ÀÄß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.37/f.363 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀÄ°VUÉ vÀªÀÄä ¸ÉÊr£À°è ºÉÆÃVwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ºÀÄ®V gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AUÁ¥ÀÄgÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ zÉêÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.37/Dgï. 4373 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ rªÉÊqÀgÀ zÁn gÁAUï ¸ÉÊr£À°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ZÁ®PÀ zÉêÀ¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2011, PÀ®A. 279, 338 L¦¹. ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 06-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 3-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¥ÀÄgÀıÉÆÃvÀÛªÀiï «±ÀéPÀªÀÄð ªÀAiÀÄ: 30, ¸Á|| ¥Àæ±ÁAvÀ£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw E§âgÀÆ ¸ÉÃj UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ QgÁt vÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ SÁeÁ nÃ-±Áå¥ï ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-37-J¥sï-176 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ¤UÉ §® mÉÆAPÀ ºÁUÀÆ §® ZÀ¥ÉàAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹ £ÀAvÀgÀ ºÁUÉAiÉÄà vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÀqÉUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, November 6, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/2011 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 05-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 07-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁPÀðAqÉ¥Àà EªÀ£ÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï¤AzÀ §ÆzÀUÀÄA¥ÁPÉÌ vÀ£Àß ºÉÆÃmɯïUÉ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄtÚ ¸ÀAUÀn ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉ ºÉÆUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è ºÉÆgÀnzÁÝUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ PÁgï £ÀA. qÀ.¦-09/©.ªÁAiÀiï-3015 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ° ºÉÆgÀlÖzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ªÀiÁPÀðAqÉ¥Àà vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛVUÉ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ N¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/2011 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ:.

PÁwðPÀ ¸ÉPÀÆåjn PÀqɬÄAzÀ f,JA.Dgï PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¸ÉPÀÆåjn PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¨Á§Ä¯Á® vÀAzÉ UÀuÉñÀ¯Á® EªÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 05-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-30 ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀÆPÀ£À¥À½î ¹ÃªÀiÁzÀ ¥ÀæPÁ±À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ J£ï.ºÉZï 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÁV ¨Á§Ä¯Á® EªÀgÀ vɯÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÆUÀÄ ºÁUÀÆ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÀÆgÀwÛzÀÄÝ EªÀgÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ §¼ÁîjUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ¨Á§ÄgÁªÀ ºÉZï.¹. 105 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

3] PÀĵÀÖV ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 20/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-11-2011 gÀAzÀÄ 08.30 ¦.JA.UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄvÀÛtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀÄvÀðUÉÃj ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ ¸Á.ºÀUÉzÁ® gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, vÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà ¯ÉAPÀ¥Àà vÀªÀÄzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀvÁæ¼À ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð eÁPÀÄgÀħgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.aPÀÌ£ÀA¢ºÁ¼À vÁ,PÀĵÀÖV EªÀjUÉ EUÉÎ 4 ªÀµÀðzÀ »AzÉ §ArAiÀÄ°èAzÀ ©zÀÄÝ §®UÁ°UÉ ¥ÉlÄÖªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ D ¥ÉlÄÖ ªÀiÁ¢zÀÝgÀÄ DUÁUÀ £ÉÆêÀÅ PÁt¸ÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ £ÉÆêÀÅ §AzÁUÀ vÀÄA¨sÁ ¸ÀAPÀl¥ÀqÀÄwÛzÀÄÝ, F £ÉÆêÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 03-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ aPÀÌ£ÀA¢ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà QÃl £Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ E¯ÁdPÁÌV PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¨sÁUÀ®PÉÆÃmï PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ D¸ÀàvÉUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ F ¢ªÀ¸À 04-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. ¸ÀvÀå¥Àà J.¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Thursday, November 3, 2011

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 120/2011 PÀ®A: 420,362,511
L.¦.¹

¢: 1-11-11 gÀAzÀÄ 6-00 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ MAzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¹éÃPÀÈvÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼À »AzÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ZÀAzÀÄæ JA§ÄªÀªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£À ¥ÀjZÀAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ DV, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß HgÀÄ PÁvÀgÀQ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA:156 5 JPÀgÉ 16 UÀÄAmÉ d«ÄãÀzÀ°è ¤¢ü EzÉ CzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆeÉ ¥ÀÄ£À¸ÁÌgÀ, ºÉÆêÀÄUÀ½UÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ºÀt RZÁðUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉý ¢:13-6-11 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÀZÀgÀgÉÆA¢UÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À d«ÄäUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÆgÀÄ ¦Ãmï D¼ÀªÁV ¸ÀºÀZÀgÀjAzÀ vÉÆÃr¹zÀÄÝ, DªÁUÀ MAzÀÄ vÁªÀÄæzÀ ©A¢UÉAiÀÄ°è §AUÁgÀzÀAvÀºÀ vÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÉÆÃj¹, ªÀÄvÉÛ ©A¢UÉAiÀÄ£ÀÄß ¹Ã¯ï ªÀiÁr, EzÀ£ÀÄß zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ElÄÖ ¥ÀÆf¸À¨ÉÃPÀÄ ¥ÀÆeÉ ¥ÀÄ£À¸ÁÌgÀ,ºÉÆêÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¢:13-6-2011 jAzÀ ¢:15-10-11 gÀªÀgÉUÉ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ MAzÀÄ ºÉÆÃl¯ïzÀ°è G½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤AzÀ ¢£Á®Æ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ gÁwæ ªÉÃ¼É ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3,4 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸Àä±Á£ÀzÀ°è ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr §A¢gÀĪÀÅzÁV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ £ÀA©¹, »ÃUÉ ºÉÆgÀUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆêÀÄ, ºÀªÁ£À ªÀiÁr, CªÀ¤AzÀ 6,50,000-00 gÀÆ. ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉÃ, ¦AiÀiÁ𢠺ÉAqÀw gÉÃtÄPÁ½UÉ ¨Á£Á¥ÀÄgÀ PÁæ¸ïUÉ ¨Á ¤ÃªÀÅ RZÀÄð ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ £ÀA©¹zÀÄÝ, F ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ UÉÆvÁÛV EAzÀÄ ¢:1-11-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÉýzÀ ªÉÃ¼É ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ¨Á£Á¥ÀÄgÀ PÁæ¸ïzÀ°è ºÉÆÃV, DgÉÆævÀ¤UÉ ºÉÆAZÀÄ ºÁQ PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA:PÉJ;02 eÉqï-3939 gÀ°è §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw eÉÆvÉUÉ ªÀiÁvÁr £ÀAvÀgÀ, CªÀ½UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁqÀ®Ä §®ªÀAvÀªÁV J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁj£À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉßûvÀgÀÄ £ÉÆÃr ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, C°èAzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆ®zÀ°èAzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, D ªÉÃ¼É ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¨É£ÀßlÖ®Ä ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀ°èUÉ JqÀ« PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ, CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, CªÀgÀ vÁ¨ÁPÉÌ M¦à¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ, ¥ÉưøÀgÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀªÀÄä°è «ZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ FUÀ vÀªÀÄä°è §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ªÀUÉÊgÉ «µÀAiÀÄ«zÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 188/11 PÀ®A 379 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 30-10-2011 gÀAzÀÄ 19-30 UÀAmɬÄAzÀ 30-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ D£ÉÃUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ®°Ãvï ªÀĺÀ¯ï ºÉÆÃl¯ï DªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹zÀ »gÉÆúÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/PÀÆå. 8838. ZÁ¹ £ÀA. MBLHA 10 EJ 99G 01031 EAd£ï £ÀA. HA 10 EA 99G 03201, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ CA.Q.gÀÆ. 30,000-00
£ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 275/2011 PÀ®A 498(J), 504, 506, 323, 324, 457 ªÀÄvÀÄÛ 363 gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ £ÁUÀgÁd ¸Á: ªÀÄ®èzÀÄUÀqÀØ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, CªÀjUÉ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 20,000-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß, 2 vÉÆ® §AUÁgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, DzÀgÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀ 5 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ E£ÀÄß ºÉZÀÄѪÀjAiÀiÁV gÀÆ. 10,000/- MAzÀÄ vÉÆ® §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ dįÉÊ 2011 gÀ°è ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛ¼É. £ÀAvÀgÀ ¢:- 10-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ £ÁUÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉUÁV ¦Ãr¹ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ PÀÄ. VjeÁ 4 ªÀµÀð, ¹AzsÀÄ-2 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw."
CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 276/2011 PÀ®A 420 gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA: 1-©. ¨Á®gÁd EªÀjAzÀ D£ÉÃUÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ ªÁqÀð £ÀA: 3 gÀ°ègÀĪÀ SÁ° ¤ªÉñÀ£À ¸ÀA: 949 «¹ÛÃtð 37' x 43' CrAiÀÄ°è ¤«ÄðvÀªÁzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¢:- 28-01-2011 gÀAzÀÄ Rjâ¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw zÁR¯ÁwUÀ¼À°è SÁvÁ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA: 2- £ÀgÀ¹AºÀ EªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄvÀÄÛ ©. ¨Á®gÁd EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ zÁªÉ ªÀiÁr ¸ÀzÀj D¹ÜUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ £ÁªÀÅ MAzÀÄ Rjâ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸Àȶ׹PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É zÁªÉ ¸À°è¹zÀÄÝ, ¢:- 25-08-2011 gÀAzÀÄ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¸ÀzÀj D¹ÜAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀgÀ¨sÁgÉ ªÀiÁqÀzÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁr DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ©. ¨Á®gÁd ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ «gÀÄzÀÞ zÁªÉ ºÀÆqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ D¹ÜAiÀÄ£ÀÄß JwÛ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸Àȶ׹zÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ SÉÆnÖ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸Àȶ׹ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw."
CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄð
¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Wednesday, November 2, 2011

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/2011 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-11-2011 gÀAzÀÄ ¥ÀæºÁèzÁZÁgï PÀ®ä¤ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 75, 201, gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzsÁåºÀß £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ¥ÀvÉÛà ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ©.© PÀÄjvÀÄ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ 15-00 UÀAmÉUÉ UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹.E. ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ C°è §¢AiÀÄ°è ¤°è¹zÀÝ ¨ÉÊPïUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ CAUÀrUÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV-§gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀvÀð£ÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ £ÉÆÃr «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ PÉÆ£ÉUÉ CªÀgÀÄ vÀ£Àß ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ @ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ªÉÄÃtzÁ¼À ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: UÁågÉÃeï ªÀÄvÀÄÛ ªÉ°ØAUï PÉ®¸À ¸Á: ©ÃgÀ¥Àà£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. f¯Áè : PÉÆ¥Àà¼À. CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ C°è ¨ÉÊPï ªÀÄvÀÄÛ CAUÀrUÀ¼À ºÀwÛgÀ wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀðgÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] C¼ÀªÀAr ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 18/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ zÉêÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-11-2011 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä Hj£À ©ÃgÀ¥Àà PÀÄAnUÉÃj EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è ªÉÄÃPÉÌ eÉÆüÀzÀ vÉ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀPÁgÀPÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è £ÉÆgÉ §AzÀÄ £É®PÉÌ ©¼À®Ä, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉlUÉÃjUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ, aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ºÉZï. UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÁd ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 20/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄðUËqÀ eÁw ªÀAiÀiÁ: 21, eÁ: °AUÁAiÀÄÛ gÉrØ G: ¦Vä PÀ¯ÉPÀÖgï. ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ ºÁ:ªÀ: ¥À¯ÉèÃzÀ Nt PÉÆ¥Àà¼À EvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ½¤AzÀ PÉÆ¥Àà¼À ¥À¯ÉèÃzÀ NtÂAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ wªÀiÁägÉrØ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁV PÉÆ¥Àà¼À £ÀªÀvÀÄAUÀ¨sÀzÁæ ¸ËºÁzsÀð ¤AiÀÄ«ÄvÀzÀ°è ¦Vä PÀ¯ÉPÀÖgÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ vÁ£ÀÆ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀzÀ°è ¦Vä ºÀtªÀ£ÀÄß C£ÁªÀ±ÀåPÀ RZÀÄð ªÀiÁr ºÀÄ°V C®è°è wgÀÄUÁr §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 01-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 05-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀ©âtzÀ ¸ÉÖÃgÀ PÉøïUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà ¦Vä ºÀtªÀ£ÀÄß C£ÁªÀ±ÀåPÀ RZÀÄð ªÀiÁr vÁ£Éà ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉøÀgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ F jÃw DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 21/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà UÀÄdÓ®gÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: ±Á«ÄAiÀÄ£ï PÉ®¸À ¸Á: gÁfêÀ£ÀUÀgÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ. EvÀ£ÀÄ F ¢£À ¸Áéw qÉÃPÉÆÃgÉlgÀì ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ ºÀÄ°PÀgÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ §mÉÖ vÉƼÉzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä PÉgÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ vÀ£ÀVzÀÝ ¦lì SÁ¬Ä¯É §AzÀÄ PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¤ÃgÀÄ PÀÄr¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ £ÉÆÃrzÁUÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ ¦lì SÁ¬Ä¯É §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ²æÃ. wªÀÄätÚ vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà UÀÄdÓ®gÀ ¸Á: ºÉƸÀ¥ÉmÉ EªÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ²æÃ. ªÉÊ.¦. ²ªÀ°AUÁgÁzsÀå ¦.L. PÉÆ¥Àà® £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008