Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, July 31, 2008

DAILY INCIDENTS FOR WEDNESDAY 30th JULY 08:

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/08 PÀ®A. 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 30-07-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÁgÀlVAiÀÄ°è ¸ÀAvÉ §eÁgÀ EzÀÝjAzÀ ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÄÝ, PÁ¬Ä¥À¯Éå PÉƼÀÄîªÁUÀ PÁ¬Ä¥À¯Éå CAUÀrAiÀĪÀ£ÁzÀ DgÉÆæ PÀȵÀÚ¥Àà EªÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉ¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ªÀÄUÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀ d£ÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, PÀȵÀÚ¥Àà£À ªÀÄUÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 16/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ PÉÆlæ¥Àà, ªÀ:30ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:£ÉÃPÁjPÉ ¸Á:¤«ÄµÁA§ zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀwÛgÀ, ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ ªÉÄÃn, ªÀ: 28ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á:¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è dÄUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30-7-08 gÀAzÀÄ 10-00 JJA¢AzÀ 12-30 ¦JA CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ°è ªÀÄzÀåzÉÆA¢UÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ ªÀĺÉñÀéj mÁQeï ºÀwÛgÀ ©¢ÝzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ 1-00 ¦JAPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸Éë¹zÀ Qæ«Ä£Á±ÀzÀ OµÀ¢ü ¨ÁzsɬÄAzÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, July 30, 2008

DAILY INCIDENTS FOR TUESDAY 29th JULY 08:

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥Àæ«Ãt PÀĪÀiÁgÀ vÀA¢ UËvÀªÀÄZÀAzÀ eÁAUÀqÁ ªÀAiÀiÁ: 28 G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÉÆÃmÉ gÀ¸ÉÛ PÉÆ¥Àà¼À ¢ 28-07-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä PÀA¥ËAqÀ M¼ÀUÀqÉ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàÃAqÀgï ¥Àès¸ï £ÀA PÉ.J-37/PÉ-3784 CA.QA 28.000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ºÁåAqÀ® ¯ÁPï ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¢ 29-07-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàÃAqÀgï ¥Àè¸ï £ÀA PÉ.J-37/PÉ-3784 £ÉÃzÀÄÝ EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/08 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 28-7-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁr vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è UÀAqÀ ºÉAqÀw ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, E£ÉÆßAzÀÄ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è vÀ£Àß E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀǪÀðzÀ ¨ÁV®Ä ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QqÀQAiÀÄ PÀ©âtzÀ VæÃ¯ï ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £ÁªÀÅ ªÀÄ®V PÉÆArzÀÝ PÉÆÃuÉUÉ PÉÆAr ºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥Áå¸ÉÃdzÀ°è EnÖzÀÝ D®ªÀiÁgÀ zÀ°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ, ¨É½îAiÀÄ PÁ®ÄZÉÊ£ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 25000=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 2,57,000=00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀÄ ªÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ : 29-3-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 03-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

DAILY INCIDENTS FOR MONDAY 28th JULY 08:

DPÀæªÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/08 PÀ®A. 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 28/07/2008 gÀAzÀÄ 8-50 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ gÁdªÉƺÀäzÀ @ CdÄÓ vÀAzÉ ®wÃ¥sÀ¸Á§ vÀgÀPÁj ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ ¸ÀA¥ÀAV ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ §eÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ DmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉ.J.17/5148 £ÉÃzÀÝgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 720-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß 30 °ÃlgÀ£À 2 qÀ©âUÀ¼À°è ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß PÀA¦è PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀé°è ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ, f.PÉÆüÀgÀ, ¦.L. £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/08 PÀ®A. 504, 323, 355 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÉÄÃn ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: VtUÉÃgÀ, ''£À£ÀUÉ FUÉÎ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ VtUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÉÄÃn EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÉÄÃn FvÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.    ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 3 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ ¸ÀtÚ-¥ÀÅlÖ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ C£ÁªÀ±ÀåPÀªÁV £À£ÀUÉ vÀ¥ÁàV w½zÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è ©gÀÄPÀÄ GAmÁV PÀ¼ÉzÀ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀgÀÆgÁzÀ UÉÆAqÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄà EgÀÄvÉÛãÉ. FUÉÎ ¸Àé®à ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ §Ä¢ÞªÁzÀ ºÉý UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ªÁ¥À¸ï PÀ½¹zÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄ»jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £À£ÀUÉ MAzÀÄ JPÀgÉ ¤ÃgÁªÀj d«ÄãÀÄ ¤ÃqÀ®Ä M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆArzÉݪÀÅ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2008 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà, aPÀÌ¥Àà UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ CAzÀ¥Àà AiÀÄvÀßnÖ PÀÆr M¥ÀàAzÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ MAzÀÄ JPÀgÉ d«ÄãÀÄ PÉüÀ¯ÉAzÀÄ VtUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ `¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà M¼ÁîªÀÄ½î ¤ªÀÄäzÉãÀÄ QjQj`` CAvÁ §AzÀªÀ£Éà £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ C®è°è ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £À£Àß eÉÆvÉ §A¢zÀÝ £À£Àß vÀAzÉ, aPÀÌ¥Àà£ÀªÀjUÉ vÀ£Àß PÁ®°èAiÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ xÀ½¹ PÀ½¹gÀÄvÁÛ£É. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀiÁ¸ÀªÀé vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ CPÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ PÀgÀÄ«UÉ ªÉÄêÀÅ vÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ZÀAzÀ¥Àà gÀªÀgÀ ºÉÆ® EzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀAzÀ¥Àà ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁPÉ §A¢ zÀ©âzÀÄÝ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr dUÀ¼ÁqÀĪÁUÉÎ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ E¤ßvÀgÀgÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ d«ÄãÀÄ ªÁådåzÀ ¸ÀA§AzÀ vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ d«ÄãÀzÀ §UÉÎ PÉøÀÄ ªÀiÁrj ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ, PÉÊUÀ½AzÀ ¦AiÀiÁ¢ðUÉ ºÁUÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÉ ºÉÆr §r ªÀiÁr zÀÄBSÁ¥ÁvÀ UÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ, ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀÄ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 18/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ£À CtÚ wgÀPÀ¥Àà EªÀgÀ E§âgÀ ºÉ¸Àj£À°è ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ eÉÃAl SÁvÉ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ wªÀiÁä¥ÀÄgÀÄzÀ «.J¸ï.J¸ï ¨ÁåAPÀ£À°è 22,700-00 gÀÆ, ¹æà ±ÀQÛ ¸ÀAWÀzÀ°è 6000-00 gÀÆ, JvÀÛAiÀÄ Rjâ¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV 26000-00 gÀÆ ºÉÆ®PÉÌ ºÁQ¹zÀ G¸ÀÄPÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ºÀt 42000-00 gÀÆ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß MwÛºÁQzÀ ºÀt gÀÆ 15000-00 »ÃUÉ MlÄÖ 1,11,700-00 gÀÆ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸Á®zÀ ¨ÁzÉ vÁ¼ÀzÉà ªÀÄÈvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-7-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 4-00 UÀAmɬÄAzÀ ¨É¼ÀV£À 7-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀÄgɺÀAa£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §¤ßVqÀPÉÌ ¥Áè¹ÖPÀ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

DAILY INCIDENTS FOR SUNDAY 27th JULY 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÁ±À¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CgÀÄt vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉÆ°, ªÀ:21ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄgÁp, G:CmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á:¸ÉÖõÀ£ï KjAiÀiÁ PÉÆ¥Àà¼À EAzÀÄ 9-00 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ n.«.J¸ï.JPïìJ¯ï £ÀA:PÉJ;37 PÉ;2679 gÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÁ±À¥Àà£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÁ ºÉÆÃl¯ï PÀqÉUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV ¸ÁéUÀvÀ ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ ¥Àæ¸À£Àß vÀAzÉ E. ®PÀëöät ¸Á:¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß EArPÁ ºÉƸÀ PÁgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgï¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðzÀÝ vÀ«Ää§âjUÀÆ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 27-07-08 gÀ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀĺÀªÀÄäzï gÀ¦ ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA: PÉ.J-34/J¯ï-4551 vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ/¸ÉÊ PÁgÀlVAiÀÄ J¦JA¹ AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠤îªÀÄä vÀAzÉ «gÉñÀ¥Àà ¸ÁuÁ¥ÀÇgÀ ªÀ: 18 eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; ¹zÁæA¥ÀÇgÀ EPÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ªÉÆÃ/¸ÉÊ UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢, CªÀ¼À vÀAzÉ ºÁUÀÆ CªÀ¼À vÀªÀÄä¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/08 PÀ®A. 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 27-07-08 gÀ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀA¢ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà, ºÀqÀ¥ÀzÀ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁ: ºÀqÀ¥ÀzÀ, G: UËAr PÉ®¸À, ¸Á: PÀ£ÀPÀVj vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ PÁgÀlV¬ÄAzÀ ZÀ£Àß½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä, PÁgÀlVAiÀÄ ºÀ¼É §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀĽUÉAiÀÄ ¸ÉÆqÁ CAUÀrAiÉÆAzÀgÀ ±ÉrØ£À PɼÀUÉ ¤AwzÁÝUÀ, ¸ÀzÀgÀ ¸ÉÆÃqÁ CAUÀrAiÀÄ vÉÃdt¸Á EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ±Éqï UÀnÖ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀzÉà EzÁÝUÀÆå PÀÆqÁ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ±Àqï PÀĹzÀÄ CzÀgÀ ªÉÄðzÀÝ PÀ®Äè ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ F WÀl£ÉAiÀÄÄ DgÉÆæAiÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 27.07.08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt gÀªÀjUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ, oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ ²æà ºÀ«ÄäUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃm dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀÝgÀ §UÉÎ ¥ÉÇãÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉ ºÉÆÃUÀ®Ä C°è CAzÀgï-¨ÁºÀgï CAvÁ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝgÀÄ. ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀjUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹ CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ 1] zÁåªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÞ¥Àà, 2] ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 3] ªÉįÁgÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄUÀÎ¥Àà 4] ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 5] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà 6] ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄ¥Àà 7] FgÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ©¸ÀgÀ½î J®ègÀÆ ¸Á:ºÀ®UÉÃj CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ PÀtzÀ°è MlÆÖ gÀÆ. : 5,000=00 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃm J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A. 363 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 19-7-08 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁz 1] ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ®A¨Át ªÀ:18 ¸Á: ElV 2) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ®A¨Át ªÀ:23 ¸Á: ElV ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀPÀ̪ÀÄä ªÀ: 13 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ AiÀÄ®èªÀÄä ªÀ:14 EªÀgÀ£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ®A¨Át ªÀÄvÀÄÛ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà ®A¨Át EªÀgÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà «.J¸ï. »gÉêÀioÀ ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 207/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀ¸ÀAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ¸Á: fÃgÁ® PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ: 23-07-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸ÉàöÊAqÀgï ¥Àè¸ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå-640 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è£À MAzÀÄ ºÉÆmÉ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ElÄÖ ºÉÆmɯï M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £Á£ÀÄ ¤°è¹zÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ EgÀ°®è. £Á£ÀÄ C®è°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ CzÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. QgÀtPÀĪÀiÁgï J¸ï. ¤Ã®UÁgï ¦.J¸ï.L. UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/08 PÀ®A. 174[¹] ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 27/07/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ zÉêÀ£ÀUËqÀ vÀA¢ ¥ÀªÀðvÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀªÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄPÀ̽î vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð f: PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆgÉ£ÉAzÀgÉà ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ F ¢£À ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÀgÀ«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ 25 jAzÀ 30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼É AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV ºÀwÛºÀtÂÚ£À ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

DAILY INCIDENTS FOR SATURDAY 26th JULY 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ FgÀtÚ UÀt¥À FvÀ£ÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ FgÀtÚ UÀt¥À, ªÀ:31ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀÄ«£À±ÉnÖ, G:£ÉÃPÁjPÉ ¸Á:PÉ.ºÉZï.r.¹. PÁ¯ÉÆä, ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ, EAzÀÄ 6-30 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£À vÀAzÉ FgÀtÚ FvÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀPÉÌ §¤ßVqÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ, ªÀ: 35ªÀµÀð, eÁ: £ÀzÁ¥sÀ, ¸Á:«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, PÉÆ¥Àà¼À vÀ£Àß mÁAUÁªÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃV, »A¢¤AzÀ FgÀtÚ EªÀjUÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀäßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. AiÀÄƸÀÆ¥sÀ¸Á§ J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁT°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzsÀ a£ÀßgÉrØ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄgÉrØ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁån, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 26.07.08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ gÁªÀÄZÀAzÀæUËqÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÁån-ªÀÄÄzÁݧ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.26 ºÉZï 5019 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Á; ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ vɯÉUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-07-2008 zÀAzÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀA: ±ÁªÀÄPÁAvÀ §gÀUÀÄAn EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀgÉÆA¢UÉ ¨ÁUÀ®PÉÆl ©lÄÖ PÀĵÀÖVAiÀÄ ¸À«Ä¥À MAzÀÄ qÁ¨ÁzÀ°è Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1130 ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¼ÁîjUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV zÁn 8 QÃ.«Ä. ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA. JZï Dgï-38/1118 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛÛ®è vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÀl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ:

UÁtzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è CA§tÚ vÀA/ ¥sÀQgÀ¥Àà ºÀAZÁmÉ 67 ªÀµÀð ¸Á/ UÁtzÁ¼À EªÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉƦ PÀqɬÄAzÀ 5 ¨ÁPÀìUÀ¼À°è 234 ¨Ál° 180 JªÀiï J¯ï £À Mjf£À¯ï rîPÀë «¹Ì C.Q. 10,530=00 gÉÆà ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 300 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 21-07-08 gÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 22-07-08 gÀ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀÄAqÀÆgÀÄ PÁåA¦£À ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀĪÀ ±ÉõÀVjgÁªÀ ºÉÆ®zÀ¯Éè ¥ÀA¥À¸ÉnÖUÉ eÉÆÃr¹zÀÝ K¼ÀÄ PÀA§UÀ¼À ªÀÄzÀåzÀ CAzÁd 1.68 Q.«Äà GzÀÝzÀ £Á®ÄÌ ¯Éʤ£À C®Æå«Ä¤AiÀÄA ªÉÊgï £ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgï PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÊgï CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 25,632-00 DUÀĪÀzÀÄ. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 25/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ ©¯ïZÉqÀ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁ: ©®èªÀ, G: §ÈAzÁªÀ£À ¯ÁqÀÓ£À°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á: §ÈAzÁªÀ£À ¯ÁqÀÓ UÀAUÁªÀw, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 25/07/2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÀȵÀÚ gÉêÀtPÀgï ¸Á: UÁdUÁgÀ ¥ÉÃmÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀ JA§ÄªÀªÀgÀÄ §AzÀÄ gÀÆA. 24 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀAVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/07/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è gÀÆ«Ä£À°ègÀĪÀ ¹Ã°AUï ¥sÁå¤UÉ ®ÄAV¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, July 26, 2008

DAILY INCIDENTS FOR FRIDAY 25th JULY 08:

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

²æà ±ÁåªÀÄgÁeï ¸ÀdÓ£ï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀjUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 25-07-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ PÉÆÃlAiÀÄåPÁåA¥ïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. £ÀA: 98, ¦.¹. 65, 50, 320, 253, 339 ªÀÄvÀÄÛ JºÉZï¹. 52 EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. ªÀÄlPÁ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÆUÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©zÀÝgÀÄ. «ZÁj¸À®Ä ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) ¸ÀvÀå¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀåA, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä ¸Á: PÉÆÃlAiÀÄåPÁåA¥ï CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 660-00 UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉvÀªÀÅ. PÀÆUÀÄwÛzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä (2) FgÀtÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà, ºÀjd£À ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÉÆÃlAiÀÄåPÁåA¥ï CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt EgÀ°¯Áè. ¸ÀzÀj ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ (3) C§Ä ¸Á: PÀA¦è ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ (4) UÉÆÃ¥Á® ¸Á: PÀA¦è EªÀjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/08 PÀ®A. 145 ¹.Dgï.¦.¹:.


1 £Éà ¥ÁnðAiÀÄ gÁªÀĪÉÆúÀ£ÀgÁdÄ EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 89 ºÁUÀÆ 91 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß 2 £Éà ¥ÁnðAiÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀÄ 2005 gÀ°è MvÉÛ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ MvÉÛAiÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß gÁªÀĪÉÆúÀ£ÀgÁdÄ EªÀgÀÄ ªÁ¥Á¸ï PÉÆlÄÖ vÀªÀÄä ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ©lÄÖPÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÀzÀgÀ ºÉÆ®ªÀÅ £À£Àß ºÉ¸ÀgÀ°è EzÀÄÝ, £Á£Éà ªÀiÁ®PÀ¤gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ C£ÀÄßwÛzÀÄÝ, gÁªÀĪÉÆúÀ£ÀgÁdÄ EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀ¨ÁÓzÁgÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ EgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CA¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¸ÀzÀgÀ E§âgÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 18-07-08 gÀAzÀÄ PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹. AiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, EAzÀÄ ¥ÀÅ£À: ¸ÀzÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ¸ÀzÀgÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä »A¨Á®PÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨sÀvÀÛzÀ ¸À¹AiÀÄ£ÀÄß £Án ªÀiÁqÀ®Ä ¹zÀÝvÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ, EzÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgÀ JgÀqÀÆ ºÉÆ®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, July 25, 2008

DAILY INCIDENTS FOR THURSDAY 24th JULY 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. ºÉë qÀÆån ªÉÆÃ¥Éqï £ÀA: KA-37/L-9064 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà ZÀ®ªÁ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï gÉÆÃqï£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß AiÀĪÀĺÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: KA-37/Q-656
£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ §ÄdzÀ ºÀwÛgÀ, JqÀ ªÉÆÃtPÁ®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀUÁ®zÀ »A§qÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ, vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¯ÁgÉ£ïì¨Á§Ä vÀA¢ ZÉ£ÀߥÀà G: PÉ.E.©. qÉæöʪÀgï, ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. £ÀA:
KA-37/Q- 656
£ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 23-07-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà, PÉêÀÄgÉrØ, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV. EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ UÀÄAqÀ¥Àà, PÉêÀÄgÉrØ, ªÀAiÀÄ: 68 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÃn¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ, DUÀ DgÉÆæ EAzÀÆzÀgÀAiÀÄå vÀA¢ ªÀÄ°èPÁdÄð£À. ¥ÀUÀqÀ¢¤ß, ªÉÆÃ/ ¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.-37/PÀÆå-91 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÁgÀlV. vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ±ÀgÀt¥Àà EªÀjUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ PÉqÀ« ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ±ÀgÀt¥Àà EªÀjUÉ JqÀUÀqÉ ZÀ¥ÉàUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ªÀiÁ®Ä d¦Û ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/08 PÀ®A. 41(1)(r) ¸À»vÀ 102 ¹.Dgï.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 379 ºÁUÀÆ 411 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/07/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. ²æà r.ªÉAPÉÆç, EªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹.29, ¹¦¹ 228, 355, 332, 56 EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀlÄ dįÉÊ£ÀUÀgÀzÀ PÀA¦è PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°è MAzÀÄ DmÉÆà jPÁëzÀ°è 3 d£ÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ¹¯ÉAqÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À¯ÁV PÉÆ£ÉUÉ vÀªÀÄä ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÉAzÀÄ 1) ªÉƺÀäzÀ gÀ¦ü vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀU˸À 30 ªÀµÀð ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ºÀAa£Á¼À 33 ªÀµÀð ¸Á: ZÀAzÀæºÁ¸À mÁQÃeï ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw. 3) ²æäªÁ¸À @ ²Ã£ÀÄ vÀAzÉ ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä PÁ® ªÀAiÀÄ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ DmÉÆà jPÁëzÀ°èzÀÝ UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgÀUÀ¼À §UÉÎ PÀÆ®APÀĵÀªÁV ºÉaÑ£À «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÁªÀÅ 3 d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄvÉÆÛç⠸ÀAUÀrUÀ f¯Á£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ°èAzÀ ¹¯ÉAqÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ mÉÃ¥ÀjPÁqÀðgï, DmÉÆà ¨Áålj ªÀÄvÀÄÛ mÉ° ¥sÉÆãÀ ªÀAiÀÄgï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ, mÉ°¥sÉÆãÀ ªÀAiÀÄgÀ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ CzÀgÀ°èzÀÝ vÁªÀÄæzÀ vÀAwAiÀÄ£ÀÄß ZÁAzÀ¥ÁµÀ EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, mÉÃ¥ÀjPÁqÀðgï ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆà ¨ÁåljAiÀÄ£ÀÄß f¯Á¤ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgÀUÀ¼ÀÄ SÁ° EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV DmÉÆà jPÁëzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀgÀÄ. §eÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ DmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉ.J.25/7824 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁUÀÆ 5 ¹¯ÉAqÀgÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 4,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A. 341, 354, 506 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 24-7-08gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 12-45 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ¨Á¼ÀªÀé UÀAqÀ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà PÀÄjAiÀÄgÀ ªÀ:23 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ZÀAqÀÆgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà CgÀPÉÃj ¸Á: ZÀAqÀÆgÀÄ ºÉÆÃV PÉÊ ªÉÄÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr, ªÀiÁ£À ªÀÄgÁåzÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÁUÉ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀ¨ÉÃqÁ ºÉýzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ fêÀzÀ §AiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «.J¸ï. »gÉêÀÄoÀ ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/08 PÀ®A. 324, 506, 427 L.¦.¹:.

¢: 23-07-08 gÀAzÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À ».¥Áæ.±Á¯ÉUÉ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ PÀĪÀiÁgï ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ¸À. ». ¥Áæ. ±Á¯É ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è UÉÊgÀÄ ºÁdjzÀÄÝ, C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÉÊgÀÄ ºÁdgÀ CAvÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ ±Á¯Á ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÀåjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À£ÀUËqÀ ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ¸À. ». ¥Áæ. ±Á¯É ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À gÀªÀjUÉ £À£Àß UÉÊgÀÄ ºÁdjvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃªÉ ºÉý §gɬĹzÀÄØ CAvÀ CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr gÀƯï PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄR ¥ÁvÀ UÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ±Á¯ÉAiÀÄ ¥sÉʧgï PÀĹðUÀ¼À£ÀÄß MUÉzÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ºÀÄqÀÄV PÁuÉ

6] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/08 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ; 37 eÁw: PÀëwæAiÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §Æ¢ºÁ¼À ¥ÉÆ: PÉÆtÚgÀÄ vÁ; £ÀgÀUÀÄAzÀ f: UÀzÀUÀ, £ÀªÀÄä CtÚ ªÀiÁgÀÄw CªÀgÀ 3 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²¯Áà EªÀ¼ÀÄ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀzÀ°è ¦.AiÀÄÄ.¹. ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À vÁ®ÆQ£À PÀÄtPÉÃj UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ r.J.qÀ PÁ¯ÉÃfUÉ ¹Ãl ¹QÌzÀÝjAzÀ ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀµÀð NzÀÄ®Ä PÀÄtPÉÃjAiÀÄ MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©nÖzÉݪÀÅ. CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¹¯Áà¼ÀAvÉ EvÀgÉà E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ ¸ÀºÀ «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀ®Ä ªÁ¸ÀªÁVzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ 19-07-08 gÀAzÀÄ ±À¤ªÁgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¹AzÉà ¸Á: §¼Áîj EªÀjUÉ ¹¯Áà¼ÉÆÃA¢UÉ EzÀÝ ¢®µÁ¨Á£ÀÄ EªÀ¼ÀÄ ¥sÉÇãÀ ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¢®µÁ¨Á£ÀÄ §zÁ«ÄUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ªÀÄvÀÄÛ ¹¯Áà½UÉ DgÁªÀÄ«gÀzÀÝjAzÀ PÀÄtPÉÃjAiÀÄ°è EgÀÄvÁÛ¼É. £ÀAvÀgÀ CªÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ½UÉ DgÁªÀÄ«gÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀPÉÌ ºÉÆVgÀÄvÁÛ¼É ºÉÃUÉ CAvÁ C°èUÉ AiÀÄ®è¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-07-08 gÀAzÀÄ ¥sÉÇãÀ ªÀiÁrzÀÄÝ DzÀgÉ ¹¯Áà C°èUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½zÀÄ £ÀAvÀgÀ §Æ¢ºÁ¼ÀPÉÌ £À£ÀUÉ ¹¯Áà §A¢gÀĪÀ¼ÉÆà ºÉÃUÉ CAvÁ «ZÁj¸À¯ÁV E°èUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 21-07-08 gÀAzÀÄ PÀÄtPÉÃj UÁæªÀÄzÀ PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæZÁAiÀiÁðgÁzÀ VÃvÁ £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄ AiÀÄ®è¥ÀàgÀªÀjUÉ ¥sÉÇãÀ ªÀiÁr ¤ªÀÄä ²¯Áà ZÀªÁít EªÀgÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀØjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®è¥ÀàgÀªÀgÀÄ PÀÆr PÀÄtPÉÃjUÉ §AzÀÄ C°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ¹¯Áà¼À UɼÀw FgÀªÀÄä½UÉ «ZÁj¸À®Ä ¢£ÁAPÀ 20-07-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV w½¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ EgÀĪÀ ¸ÀܼÀUÀ¼ÁzÀ §¼Áîj, ¹gÀUÀÄ¥Àà, UÀzÀUÀ, PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 29/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw CAdªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà £ÀgÉÃUÀ®è, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ AiÀÄAPÀ¥Àà £ÀgÉÃUÀ¯ï, 33 ªÀµÀð ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, C®èzÉà DvÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-23-07-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉUÉ DvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°èzÁÝUÀ «¥ÀjÃvÀ ºÉÆmÉÖ¨ÉÃ£É §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, UÀAUÁªÀw D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ:- 24-07-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.45 UÀAmÉUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ±ÁåªÀÄgÁeï ¸ÀdÓ£À ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, July 24, 2008

DAILY INCIDENTS FOR WEDNESDAY 23rd JULY 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/08 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 23-07-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ªÀAiÀÄ: 45 EvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß §¸ï £ÀA. JA-37/F-133 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ£À ¨É¤ß£À §® ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ C®èzÉà §® vÉÆqÉAiÀÄ »AzÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß E¯Áeï PÀÄjvÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 23-07-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀ¼ÁzÀ zÀÄgÀUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà ºÉƸÀºÀ½î ªÀAiÀÄ: 47 EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï gÉÆÃqï£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. KA-37/L-8287 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ CªÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV ©zÁÝUÀ CªÀ¼À JqÀUÀqÉ §Äd ºÁUÀÆ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ, C®èzÉ ªÀÄÆVUÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁVzÀÄÝ CzÉ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ,f.PÉÆüÀÆgÀ, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/07/2008 gÀAzÀÄ 5-05 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ¨ÁµÁ¸Á§ @ qÉæöʪÀgÀ ¨ÁµÁ vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãÀ ¸Á: UÀAUÁªÀw. (2) ©.§ÄqÀ£À¸Á§ vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ ¨Á¼ÉÃPÁ¬Ä ¸Á: UÀAUÁªÀw. (3) ªÀiÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀj¥ÀAiÀÄå ¸Á: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ
UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ZÀAzÀæºÁ¸À mÁQÃeï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉUÉ U˹AiÀiÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£Àå ¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,170/-, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîªÀ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/08 PÀ®A. 32 ªÀÄvÀÄÛ 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :.

¢£ÁAPÀ 23-07-2008 gÀAzÀÄ 1015 UÀmÉUÉ ºÉÊzÀgÀ £ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà §rUÉÃgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ 1] PÉÆlæ¥Àà vÀA/ ºÀ£ÀÄ¥Àà aPÀÌtÚªÀgï eÁ-PÀÄgÀħgÀ ¸Á/- ºÀ®ªÁUÀ° 2] ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA/ zÉêÀ¥Àà §rUÉÃgÀ eÁ-®ªÀiÁt ¸Á- ºÉÊzÀgÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ J°èAzÀ¯ÉÆà §nÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦.J¸ï.L C¼ÀªÀAr ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr 2 PÁå£ï £À°è CAzÁdÄ 10 °Ãlgï §nÖ ¸ÁgÁ¬Ä d¥ÀÄÛ ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/08 PÀ®A. 498(J), 323, 504, 506 ºÁUÀÆ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23/07/2008 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JA.PÉÌ ²æêÀÄw gÉÃSÁ ¨Á¥sÁß UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ ¨Á¥sÁß ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁ:ªÀiÁgÀªÁr (eÉÊ£À) G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: §A§Ä §eÁgÀ ºÀ¼É PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï, UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ: 06/03/2003 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA. 1 ¸ÀÄgÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À §¸ÀªÀ£À UÀÄr KjAiÀiÁzÀ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁVgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ¸ÀÄgÉñÀPÀĪÀiÁgÀ ¨Á¥sÁß vÀAzÉ »ÃgÁ ¯Á¯ï ¨Á¥sÁß. (2) »ÃgÁ¯Á¯ï ¨Á¥sÁß vÀAzÉ ¢:¸ÀÆgÀdªÀÄ¯ï ¨Á¥sÁß. (3) «ªÀÄ® zÉë UÀAqÀ »ÃgÁ¯Á¯ï ¨Á¥sÁß. (4) dqÁ ¨Á¬Ä. (5) ªÀĪÀÄvÁ vÀAzÉ »ÃgÁ¯Á¯ï. (6) ¸ÀªÀÄvÁ vÀAzÉ »ÃgÁ¯Á¯ï (7) ¢£ÉñÀ ¨Á¥sÁß vÀAzÉ »ÃgÁ¯Á¯ï ¨Á¥sÁß. (8) rA¥À¯ï UÀAqÀ ¢£ÉñÀ ¨Á¥sÁß. (9) ªÀĺÁ«ÃgÀ ZÀAzï ¨Á¥sÁß J®ègÀÆ ¸Á: ²æà C¥ÁlðªÉÄAmïì, ªÀÄ£É £ÀA. 6/3, PÀȵÀÚ gÉÆÃqÀ PÁæ¸ï §¸ÀªÀ£À UÀÄr, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ£ÀÄß C£ÉÆåãÀåvɬÄAzÀ £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ «£Á:PÁgÀtªÁV ¤Ã£ÀÄ ZÉ£ÁßVgÀĪÀÅ¢®è, ¤£ÀVAvÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ »gÉÆà EzÁÝ ºÁUÉ EgÀÄvÁÛ£É, ¤Ã£ÀÄ qÉʪÀ¸Àð PÉÆqÀÄ DvÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ MvÁ۬Ĺ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr, §r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÉÆnÖgÀĪÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ©aÑ CgÉ ¨ÉvÀÛ¯É ªÀiÁr ºÉÆr §r ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ¢AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §A§Ä §eÁgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ
DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¢£ÁAPÀ 20/07/08 QÌAvÀ ¥ÀƪÀðzÀ°è ºÁUÀÆ ¢:20/7/08 gÀAzÀÄ 1-00 ¦.JA.PÉÌ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ºÉÆr, §r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÀgÉà ªÉÄÃ¯É Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆÃPÀzÀݪÉÄ zÁR®ÄªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦. J¸ï. L ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 20/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 23-07-2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®V UÁæªÀÄzÀ°è C«ÄãÁ UÀA/ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á§ 35 ªÀµÀð ¸Á/ºÀÄ®V FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä M¯ÉAiÀÄ°è aªÀÄuÉ JuÉÚ ºÁPÀĪÁUÀ eÁ¹Û ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ©¢ÝzÀÄÝ M¯É ºÀZÀÑ®Ä PÀrØ PÉgÉzÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉAQ ºÉZÁÑV ºÀ¼ÉAiÀÄ eÉÆÃ¥Àr EzÀÄÝzÀjAzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ C®èzÉ C«Ä£Á FPÉUÀÆ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Wednesday, July 23, 2008

DAILY INCIDENTS FOR TUESDAY 22nd JULY 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/08 PÀ®A. 279, 304 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 22-7-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ gÀWÀÄgÁªÀ eÉÆö ¹ªÀiÁè PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ VtÂUÉÃgÁ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ Q¯ÉÆð¸ÀÌgÀ ¥sÁìPÀÖj ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA PÉJ.25/©.6689 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 204/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà, §¼Áîj, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr EAzÀÄ, ¢£ÁAPÀ:- 22-07-2008 gÀAzÀÄ £É®Äè ¸À¹ ºÀZÀÄѪÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï HjUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ®PÀëöäªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄZÀѪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÉݪÀÅ. ¸ÀAeÉ 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ n.«.J¸ï. ZÁA¥ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ E-5190 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¨ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: UÁA¢üãÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, £À£Àß §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. ±ÁåªÀÄgÁeï ¸ÀdÓ£À ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ¥ÀÆeÁj J£ï.ºÉZÀ.63 gÀ¸ÉÛ gÉÆÃr£À°è ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉ.J.37/JA-2379 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £Àqɹ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ §®PÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:.


EAzÀÄ ¢ : 22-7-07 gÀAzÀÄ 3 ¦.JA PÉÌ §ÄqÀPÀÄAn UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¨sÉÃnPÉÆmÁÖUÀ d«Ää£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ WÀµÀðuÉ «zÀÝ PÁgÀt ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀPÉÌ ºÁ¤ GAmÁUÀ ¨ÁgÀzÀAvÉ DgÉÆævÀgÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è£À UËqÀ ªÀiÁ°¥Ánî ºÁUÀÆ EvÀgÀgÉ ªÉÄÃ¯É Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆÃPÀzÀݪÉÄ zÁR®ÄªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ ¦. J¸ï. L ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:.


EAzÀÄ ¢ : 22-7-07 gÀAzÀÄ 3 ¦.JA PÉÌ §ÄqÀPÀÄAn UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¨sÉÃnPÉÆmÁÖUÀ d«Ää£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ WÀµÀðuÉ «zÀÝ PÁgÀt ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀPÉÌ ºÁ¤ GAmÁUÀ ¨ÁgÀzÀAvÉ DgÉÆævÀgÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÁ¢ ¸Á: »ÃgÉCgÀ½ºÀ½î ºÁUÀÆ EvÀgÀgÉà ªÉÄÃ¯É Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆÃPÀzÀݪÉÄ zÁR®ÄªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦. J¸ï. L ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 24/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄÄgÁPÀgÁªÀÄ EvÀ¤UÉ ¦ümïì gÉÆÃUÀ«zÀÄÝ eÉÆvÉUÉ ªÀįÉjAiÀiÁ gÉÆÃUÀ §A¢zÀÄÝ J°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ EzÀÝ PÁgÀt fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 28/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà C¸ÁèA ¸Á§ vÀAzÉ µÁ¸Á§, ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÉÃPï ªÀÄÄQÛAiÀiÁgï, ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ªÉÄPÁå¤Pï PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ±ÉÃPï ªÀÄÄQÛAiÀiÁgï£À zÉúÀªÀÅ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀWÁmï ºÀwÛgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ £À¢ ¤Ãj¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß d£ÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ºÉÆgÀUÉ vÉUɹ zÉúÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÑ®Ä CªÀ£À°èzÀÝ qÉÊjAiÀÄ°è£À ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ¥ÉÆðøÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹zÀÄÝ ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀÅ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÀªÁUÁgÀzÀ°ègÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. £ÁªÀÅ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ£ÁVzÀÄÝ, CªÀ£ÉÆA¢VzÀÝ CªÀ£À ¸ÉßûvÀ CªÀ£À°èzÀÝ L.r. PÁrð£À£ÀéAiÀÄ 'gÁWÀªÉÃAzÀæ' CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀj§âgÀÆ zÉêÀWÁmï ºÀwÛgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ £À¢AiÀÄ°è Fd®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. ±ÁåªÀÄgÁeï ¸ÀdÓ£À ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Tuesday, July 22, 2008

DAILY INCIDENTS FOR MONDAY 21st JULY 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 21-07-2008 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd §¼ÀÆlV FvÀ£À ¸ÀA¨sÀA¢, §¹ì£À°è ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Àà vÀA. PÀ¼ÀPÀ¥Àà PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ qÉæöʪÀgï §¸ï £ÀA. PÉ.J.-37 J¥ï-151 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆÃqÀÄ §AzÀÄ M«ÄäUÉ ©æPï ºÁQzÀÝjAzÀ §¹ì£À°èzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÀA§A¢AiÀÄÄ ¹Ãl E®èzÀ PÁgÀt ¸ÉÖ¥Àà ªÉÄÃ¯É ¤ÃAwzÀÝjAzÀ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. J.J¸ï.L (f) PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 19-07-2008 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ CtÚ UÀAUÁzÀgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ ¸À®UÀj, 28 ªÀµÀð FvÀ£À vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃrAUÀ C£À߯ÉÆÃrAUÀ §UÉÎ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.-28 © -7757 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆÃqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁzÀgÀ EªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ J.J¸ï.L (f) PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢ 21 -07-08 gÀAzÀÄ DgÉÆæ CtÚ¥Àà ¸Á:ºÉƸÀ§Ar vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀé¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÀPÀæPÀ°è ¹PÀÄÌ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ ºÉÆmÉÖUÉ, PÉÊ PÀ¼ÀUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¢Ã¥Á ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CtÚ£ÁzÀ ²æà PÀ®èAiÀÄå vÀA¢ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå EAzÀgÀVªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ: 26 ¸Á: ºÀ¼É PÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ EAzÀÄ 11-30 JJAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAV ¢Ã¥Á FPÉAiÀÄÄ PÉÆ¥Àà¼À §¸ï¤¯ÁÝtzÀ°è PÁ¯ÉÃeï ¢AzÀ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÉÎ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ §¸ï£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ »ªÀÄÄäRªÁV ZÀ°¹ ¢Ã¥ÁUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀ¼À JqÀUÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ §¸ï ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà §¸ï £ÀA PÉ.J-37/3935 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »AzÉ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀtgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/08 PÀ®A. 143, 147, 504, 506, 436 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹. J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ:

¦AiÀiÁð¢üzÀgÀgÁzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÁ¬Ä ºÀÄ®UÀªÀÄä ¸Á. £ÀAzÁ¥ÀÅgÀ, ¢£ÁAPÀ. 21-07-08 gÀAzÀÄ 2-30 J.JAzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ : zÉëÃAzÀæUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÇ.¥ÁnÃ¯ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á. £ÀAzÁ¥ÀÅgÀ, £ÀAzÁ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¸ÀtÚ zsÀ餬AzÀ F ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ J£ÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ §UÀΪÀ®ègÀÄ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ZÀ¥ÀàgÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑ©qÀÆt MAzÀÄ ªÉÃ¼É JzÀÄÝ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀgÉ EªÀgÀ£ÀÄß PÀvÀÄÛ ºÀĸÀÄQ ªÀÄÄV¹©qÀÆt JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ZÀ¥ÀàgÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

DAILY INCIDENTS FOR SUNDAY 20th JULY 08:

CvÀä ºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A. 302, 309 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 19-07-2008 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ «£ÁPÁgÀt ¨ÉÊzÀÄ §rAiÀÄ®Ä ºÀwÛzÁUÀ CvÉÛAiÀiÁzÀ ®PÀëöäªÀé FPÉAiÀÄÄ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ K£ÀÄ vÀ¥ÀÅöà ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, CªÀjUÉ ¨ÉÊzÀÄ KPÉ §rAiÀÄÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ §Ä¢Ý ªÀiÁwUÉ ¨ÉÊ¢zÀÝPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-07-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ¼ÀÄ PÀÄqÀUÀÄAn UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1] PÀ«vÁ, ªÀAiÀÄ 07 ªÀµÀð, 2] PÁªÀå, ªÀAiÀÄ 06 ªÀµÀð EªÀj§âjUÉ AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV PÀÄr¹ £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÆ PÀÆqÁ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß AiÀÄ®§ÄUÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ PÀ«vÁ ºÁUÀÆ PÁªÀå EªÀj§âgÀÆ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 427 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ PÉ.¦.n.¹.J¯ï. UÀÄwÛUÉ PÉ®¸ÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ ªÀiÁgÀÄw C¥ÀàtÚªÀgÀ J£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ ¸ÉPÀÖgï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀwÛgÀ°®è ªÀÄvÀÄÛ 5 ¢£ÀUÀ½AzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢gÀ°®è EAzÀÄ 10-30 UÀAmÉUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢ÝzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ F §UÉÎ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ C°èAzÀ ºÉÆÃV E¤ßvÀgÀ 6 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄA¥ÀÅ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ E£ÉÆߧâjUÉ PÉÊ UÀ½AzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr, PÉ.¦.n.¹.J¯ï.£À ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß dRAUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/08 PÀ®A. 41(r) ¸À»vÀ 102 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå, J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 20-07-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉUÉ ¦.¹. 222 £ÁUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ, PÉÆgÀæªÀÄäPÁåA¥ï ªÀiÁUÀðªÁV PÀqÉèÁV®Ä PÀqÉ §AzÁUÀ PÀqÉèÁV®Ä UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆr vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîªÀ£ÀÄß PɼÀUÉ ºÁQ Mr ºÉÆÃUÀvÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ £ÁªÀÅ ¨É£ÀßwÛ CªÀ£À£ÀÄß »r¢zÀÄÝ, «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀjÃ¥sï vÀAzÉ ªÀÄ°èPÀ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA ¸Á: ªÉÄÃtzÁ¼À ºÁ°ªÀ¹Û: ¸ÀÄtÚzÀUÀÄr CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ aîªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CzÀgÀ°è (1) zÉêÀgÀ UÀÄrUÉ PÀlÄÖ MAzÀÄ ¸ÀtÚ JgÀPÀzÀ UÀAmÉ (2) MAzÀÄ »vÁÛ¼ÉAiÀÄ ¸ÀtÚ ¢Ã¥À (3) MAzÀÄ ¸ÀtÚ »vÁÛ¼É UÀAmÉ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 100-00 ¨É¯É G¼ÀîªÀÅUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ vÀA¢zÀÄÝ CAvÁ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ°¯Áè. CªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß J°èAiÀiÁzÀgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Sunday, July 20, 2008

DAILY INCIDENTS FOR SATURDAY 19th JULY 08:

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/08 PÀ®A. 302, 307 L.¦.¹:

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀA: zÉÆqÀØAiÀÄ®è¥Àà ªÁ°PÁgÀ, ¸Á: ªÀiÁ¸ÀPÀnÖ, ªÀÄÈvÀ zÉÆqÀØAiÀÄ®è¥Àà ªÁ°PÁgÀ FvÀ£ÀÄ HgÀ°è »gÉvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ D¥Á¢vÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀ¤zÀÄÝ, D¥Á¢vÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ «£Á:" PÁgÀt ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÁUÀ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ D¥Á¢vÀ¤UÉ "¨ÉÊzÀÄ §Ä¢Ý ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀPÉÌ D¥Á¢vÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ FUÉÎ 4 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ UÁæªÀÄzÀ°è PÀÄj ªÉÄÃAiÀÄÝ «µÀAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ£ÀÄ dUÀ¼À §UɺÀj¹zÀÄÝ, CzÀPÉÌ D¥Á¢vÀ£À CtÚ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ ¥Àæw ¢£À ªÀÄÈvÀ¤UÉ "¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiËTPÀªÁV w½¹zÀÄÝ, CzÀPÉÌ ªÀÄÈvÀ zÉÆqÀØAiÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉÄïÉAiÀÄÆ oÁuÉAiÀÄ°è ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÁÝ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ zÉéñÀ "¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ EzÀÄÝ, EAzÀÄ "¨É½UÉÎ 0700 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §»zÉð±ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ D¥Á¢vÀ£ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ£À PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹zÀÄÝ CzÉ. ²æà ºÉZï.Dgï £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §¸Á¥ÀÆgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 19.07.08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ §¸Á¥ÀÆgÀzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ PÁgï £ÀA. PÉ.J. 37 JA. 2119. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ zÉêÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄUÀ £ÁUÀgÁd ªÀAiÀÄ: 8 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. lPÀÌgÀ PÉÆlÖ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²ªÁ£ÀAzÀ vÉÆl¥Àà£ÀªÀgï ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzsÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¤mÁÖ° ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zÉêÀ¯Á¥ÀÆgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 19.07.08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®¢AzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ §¸À¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ £À£Àß vÀªÀÄä wªÀÄätÚ£ÀÄ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®À£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ.§¸ÀªÀgÁeï JJ¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/08 PÀ®A. 279, 337, 504, 506 L.¦.¹:

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà £Á©ügÁd vÀA¢ §Äd§®¥Àà zÀ¸ÉÛ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ:28 ZÀAzÀ£À n.«. ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À, ¢ 19-07-08 gÀAzÀÄ 4.30 ¦.JA.PÉÌ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É J£ï. ºÉZï. 63 AiÀÄ°è nPÉÆÃnPÀgï §APï ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À zÀ¥ÉÃzÁgÀ CmÉÆà £ÀA PÀJ.J-37/74 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß D±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°è §AzÀÄ ¤®ðPÀëöå£ÀvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ §®UÀqÉ ºÁåAqÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉÃ, »ÃUÉÃPÉ ªÀiÁrzÉ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ K£ÀÄ ªÀiÁqÉÆÌÃwÛAiÉÆà ªÀiÁrPÉÆà ªÀÄUÀ£É K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁvÁrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

5] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

«gÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀ ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð G.PÀÆ° ¸Á.PÀ£ÀPÀVj ¢- 19/07/2008 gÀAzÀÄ 8.00 J.JA UÉ «oÀ¯Á¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÀÄĸÀ¯Á¥ÀÆgÀ-UÀAUÁªÀw gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ w¥ÉàAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ C¯Áè¸Á§ JA§ÄªÀªÀgÀÄ UÉƧâgÀ ºÉÃgÀĪÀ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ mÁæPÀÖgï £ÀA. PÉ.J.37/nJ-1977/nJ-1978 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ¸ÀPÀÄæ¸Á§ ¸Á.PÀ£ÀPÀVj FvÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ C¯Áè¸Á§ FvÀ¤UÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà PÀ£ÀPÀ¥Àà ºÉZÀ.¹.46 PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/08 PÀ®A. 143, 147, 341, 504, 323, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ wªÀÄätÚ PÀÄj«£À±ÉÃlÖgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: Q£Áß¼À, Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ PË®¥ÉÃmÉAiÀÄ°è vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¥Áèmï EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥Áèn£À°è ªÀÄ£É PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ 3 ¦üÃmï eÁUÉAiÀÄ°è PÀA¥ËAqï UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£É ¥ÀPÀÌzÀªÀgÁqÀ PÉÆlæªÀÄä ªÀÄ½î ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ±ÀAPÀgï ªÀĽî, ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀĽî, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄ½î ºÁUÀÆ C½AiÀÄ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ZÉƼÀZÀUÀÄqÀØ EªÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr EzÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÉ E°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÀA¥ËAqÀ£ÀÄß PÀlÖ"¨ÉÃrj CAvÁ CrØAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ £Á£ÀÄ ¥ÉÇ°¸ï oÁuÉUÉ ºÉÆÃV w½¹zÁUÀ ¸ÁºÉçgÀÄ CªÀjUÉ ¸ÀªÉð ªÀiÁr¹PÉƼÀî®Ä 15 ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢ü ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ 15 ¢£ÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÉð ªÀiÁr¹PÉƼÀîzÉà ¸ÀĪÀÄä£Éà EzÀÄÝ 15 ¢£ÀUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃ¯É EAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ¸À¢æ eÁUÉAiÀÄ°è ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£À eÉÆÃr¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀ 5 d£À DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÅ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£ÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀªÀgÉà ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉUÀnÖ, CªÁZÀå ±À§Þ¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ-PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/08 PÀ®A. 365 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ºÀ¸ÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ C«ÄãÀ¸Á§ eÁ:ªÀÄĹèA ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð, G:zÀ£ÀzÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr, vÁ: UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 18/07/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä EªÀiÁªÀĸÁ§ FvÀ£ÀÄ ¨ÁåAQ£À PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀåªÁV UÀAUÁªÀw §A¢gÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ°èAzÀ AiÀiÁgÉÆà 4/5 d£ÀgÀÄ CA¨Á¸ÀqÀgÀ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J.37/3839 £ÉÃzÀÝgÀ°è C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ¥ÀæºÁèzÁZÁgï ºÉZï.¹. 83 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

8] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/08 PÀ®A. 323, 504, 498[J], 506[2] ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ:-09-07-08 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA UÀAmɸÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÀAqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ FUÉÎ ªÀÄzÀĪÉÃAiÀiÁV 6 ªÀµÀðªÁzÀgÀÄ E£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt PÉÆnÖgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr§rªÀiÁr ªÀgÀzÀµÀðuÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÀgÀ¢zÀÝgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÄ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ°è ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦ügÁå¢ ¸ÀA 21/08 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánî ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

9] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 07/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà QlUÀtÚªÀgÀ FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ zÉÆqÀØAiÀÄ®è¥Àà FvÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¥ÉǰøÀgÀÄ zÉÆqÀØAiÀÄ®è¥Àà£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢: 19-07-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1300 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°ègÀĪÀ "¨Éë£À VqÀPÉÌ vÀ£Àß lªÀ®¤AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æà ºÉZï.Dgï £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, July 19, 2008

DAILY INCIDENTS FOR FRIDAY 18th JULY 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 18-07-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ °AUÀ¥Àà @ °AUÀgÁd PÀ¨ÉâÃgÀ, ªÀAiÀÄ.30, ¸Á.d§â®UÀÄqÀØ, vÁ.f.PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÉÆA¢UÉ PÀÆr £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ï¸ÁÖ¥ï PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß, ¯Áj £ÀA. KA-22/9751 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ °AUÀ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ EªÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À JqÀUÁ°AiÀÄÄ CªÀ£À JqÀ ªÉÆtPÁ®zÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÁzÀzÀªÀgÉUÉ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ZÀªÀÄð QwÛ ªÀiÁA¸ÀRAqÀUÀ¼ÀÄ PÁt¸ÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà. ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt¼ÀÄ:

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢ :- 18/7/08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖVAiÀÄ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1]¸ÉÊAiÀÄzï C«Ä£ÀÄ®è vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï ¸Á§ 2] ¸ÉÊAiÀÄzï ¨ÁµÁ vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á§ 3] PÀAvÀqÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà 4] ªÀĺÁvÉñÀ vÀAzÉ DzÉ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÀĵÀÖV EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt 4040/- gÀÆ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MzÀÄ ¢£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉƦvÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

¸ÁzÁ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt¼ÀÄ:

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A. 447, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 17-07-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¥Á¢vÀgÀÄ 1] ¥ÀæPÁ±À vÀA: ªÀÄ®è¥Àà ºÁ¢ªÀĤ, eÁw: G¥ÁàgÀ, 2] ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀA: ªÀÄ®è¥Àà ºÁ¢ªÀĤ, eÁ: G¥ÁàgÀ, E§âgÀÆ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄtÚ vÀA: QæµÀÚ¥Àà ªÀiÁ®VwÛ, ªÀAiÀÄ: 65, eÁ: G¥ÁàgÀ, EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ªÉÄìĸÀÄwÛzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ F jÃw £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ªÉÄìĸÀ¨ÉÃrj CA¢zÀÝPÉÌ D¥Á¢vÀj§âgÀÆ £ÁªÀÅ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ªÉÄìĸÀÄvÉÛÃªÉ ¤Ã£É£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj JAzÀgÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÉ EzÁÝUÀ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀÄjAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ, D¥Á¢vÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß vÀVΣÀ°è eÉÆÃgÁV £ÀÄV¹zÀÝjAzÀ §® vÉÆqÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/08 PÀ®A. 341, 323, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:-18-07-08 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢ ¸ÉÆøÉUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀ «µÀAiÀĪÁV oÁuÉUÉ Cfð ¤ÃrzÀÝPÉÌ 1] ¸ÉÆêÀÄ¥Àà UÀqÁzÀ ¸Á: ªÀÄÄgÀr.2] ªÀiÁgÀÄw vÀA¢ CdÓ¥Àà vÉVκÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄgÀr EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ ºÉAqÀwUÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆøÉUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁUÀÆ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆr§r ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£À UÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánî ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ªÀiÁgÀÄw vÀA¢ CdÓ¥Àà vÉVκÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄgÀr FvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ PÀ½¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt¼ÀÄ:

5] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸À.¹. J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 18-07-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¥Á¢vÀ ¨ÉƪÀÄä¥Àà vÀA: ©üêÀÄ¥Àà zÁåªÀÄtÚªÀgÀ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ: PÀÄgÀħgÀ ¸Á: PÉÆqÀÛUÉÃj UÁæªÀÄ. ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CdÓ£ÀªÀgÁzÀ CdÄð£ÀUËqÀgÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ªÉʵÀªÀÄå EzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CdÓ£ÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ n.¹. ¬ÄAzÀ DgÉÆæ ¨ÉƪÀÄä¥Àà gÀªÀgÀ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ïUÉ PÀgÉAmï ¸ÀgÀ§gÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÉ.E.©. C¢üPÁjUÀ½UÉ PÉÆÃjzÀÄÝ, CzÀPÉÌ £ÀªÀÄä CdÓ£ÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÀÆ CªÀjUÀÆ ºÉÆAzÁtÂPÉ E®è PÉÆqÀ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¹nÖUÉzÀÄÝ UÀÄA¥ÀÅ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ²æà ºÉZï.Dgï £À¸ÀUÀrØ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 307, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ²æà ©üêÀÄ¥Àà vÀA: zÁåªÀÄ¥Àà zÁåªÀÄtÚªÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 78, eÁ: PÀÄgÀħgÀ,G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆqÀÛUÉÃj. EªÀgÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À «µÀAiÀĪÁV DgÉÆævÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÀÆ ªÉʱÀªÀÄå EzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÁV DUÁUÀ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ïUÉ D¥Á¢vÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ n.¹. ¬ÄAzÀ «zÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPÀð ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä PÉ.E.©. E¯ÁSÉAiÀĪÀjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ Cfð ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 18-07-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉ.E.©. C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ïUÉ «zÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÆr¸ÀĪÀ «µÀAiÀĪÁV ZÀað¸ÀÄwÛzÁÝUÀ, ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ D¥Á¢vÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÅ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ E¤ßvÀgÀjUÀÆ PÀÆqÀ D¥Á¢vÀgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 18-07-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ oÁuÁ fÃ¥ï £ÀA§gï PÉ.J-37 f-168 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ §Ar PÁæ¸ÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ¥Ánïï EªÀ£ÀÄ ¥Éǰøï fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄgÉUÉ NrºÉÆÃUÀ®Ä ºÀwÛzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »r¢zÀÄÝ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ EªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄ ©lÖgÉ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVgï ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Friday, July 18, 2008

DAILY INCIDENTS FOR THURSDAY 17th JULY 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà C§Äݯï UÀt vÀAzÉ ªÉÄʧħ¸Á¨ï UÀ§âgÀ ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð G: §¸Àì £ÀA. PÉ.J. 29 J¥sï. 906 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¨ÁUÀ®PÉÆÃn EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 17.07.08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmɬÄAzÀ ªÉÄʸÀÆjUÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀ×V zÁn ªÉÄÃvÀUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA. ºÉZï.Dgï. 47 J. 5222 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä §¹ìUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä §¸Àì dRAUÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæAiÀiÁtPÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 16-07-2008 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ¹AUï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉæöÊ®gï ªÁºÀ£À £ÀA.f.eÉ. 19/ r.2845 EzÀgÀ°è ©eÁ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ J£ï. ºÉZï.-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ CgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆÃqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/08 PÀ®A. 379, 511 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 17-07-2008 QÌAvÀ ªÉÆzÀ®Ä gÁA¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ¢AzÀ ¸ÉÆäAiÀiÁ £ÀUÀgÀ PÁæ¸ï UÉ wgÀÄUÀĪÀ wgÀÄ«£À°è LwºÁ¹PÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ zÁégÀ ¨ÁV®Ä PÉzÀj zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¤¢üUÁV UÀÄA¦ vÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ ¥ÁæaãÀ ¸ÁägÀPÀªÁVzÀÄÝ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥Á«vÀæöåvÉUÉ £ÉÆÃlPÉÌ ºÁUÀÆ ¸ÁägÀPÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ïL. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/08 PÀ®A. 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:- 17-07-2008 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA.PÉÌ ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ °AUÀ¥Àà J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ²qÀè¨sÁ« UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆzÁUÀ PÀAmÉ¥Àà vÀA¢ gÁd¥Àà DrÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁ: ªÁ°äÃQ ¸Á: ²qÀè¨sÁ«. FvÀ£ÀÄ ²æà zÀÄUÁðzÉë UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §gÀĪÀ ºÉÆUÀĪÀ d£ÀjUÉ ±ÁAvÀvÁ §AUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/08 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹:.

ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÁeÁ¸Á§ vÀA. ºÀĸÉãÀ¸Á§ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 13 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà UÀ¢Ý ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀ £ÀqÀÄªÉ gÁdQÃAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¢. 16-07-2008 gÀAzÀÄ dUÀ¼ÀªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ PÉÃ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw PÉøï zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjgÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ.

6] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/08 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹:.

PÉÆ¥Àà¼À vÁ®ÆQ£À ºÁån UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ §¸À¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 159 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁj ¸ÀA§AzsÀªÁV ¥Ánð £ÀA. 01 £ÉÃzÀݪÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ¸Á: ªÀÄÄzÁݧ½î ºÁUÀÆ EvÀgÉà 8 d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥Ánð £ÀA. 2 £ÉÃzÀݪÀgÁzÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà §ºÀzÀÆÝgÀ §Ar ºÁUÀÆ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ AiÀiÁªÀ PÀëtzÀ¯ÁèzÀgÀÆ UÀÄA¥ÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÁl, §qÉzÁl, UÀÄA¥ÀÅ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆêÀÄÄUÀ®¨sÉsÉ GAmÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁUÀÆ D¹Û-¥Á¹ÛUÉ C¥ÁgÀ ºÁ¤AiÀiÁV ºÉaÑ£À jÃwAiÀÄ°è gÀPÀÛ¥ÁvÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉƯÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨ssÀ«¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀ J¯Áè DA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ EªÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ C£ÁºÀÄvÀ DUÀzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV 2 ¥ÁnðUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ²æà J£ï.JA ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 26/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÁAiÀÄtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À eÁw: ºÀjd£À ¸Á: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ. EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ £ÁUÀgÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 6 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzsÀå UÀ©üðt EzÀݼÀÄ. ¨ÁtvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ¸ÀÆ°¥ÀÄgÀA (J.¦) ¢AzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, DzÀgÉ CªÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝzÀjAzÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼ÀzÉà ¢:- 12-07-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ «ªÀÄì §¼ÁîjAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ¢:- 17-07-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 24/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà qÉÆA§gï, ªÀAiÀÄ- 40 ªÀµÀð, eÁw: qÉÆA§gï G- ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁåA¥ï ªÀqÀØgÀºÀnÖ EªÀgÀ vÀªÀÄä AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà qÉÆA§gï FvÀ¤UÉ DUÁUÉÎ ¦mïì gÉÆÃUÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ, C®è°è SÁ¸ÀV ªÉÊzÀågÀ §½ C£ÉÃPÀ PÀqÉ vÉÆÃj¹zÁÝUÀÆå PÀrªÉÄ DUÀzÉà EzÀÄÝ, EzÀgÀ §UÉÎ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 16/7/2008 gÀAzÀÄ 11-30 ¦.JA PÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æà §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ºÀ½î ºÉZï.¹. 66 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

9] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 17-07-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ªÀ¤vÁ vÀA. dAiÀÄtÚ ±ÉlÖgï EªÀ¼ÀÄ ®PÉëöäñÀégÀ PÁ¯ÉÃf£À°è NzÀÄwÛzÀÄÝ ¥ÀjÃPÉë ¸ÀjAiÀiÁV §gÉ¢®è CAvÀ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, July 16, 2008

DAILY INCIDENTS FOR tuesday 15TH JULY 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 15-07-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ JA.J. gÀ»ÃªÀiï vÀAzÉ zÁªÀÇzï ¸Á¨ï AiÀiÁzÀVj, ªÉÆ./¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J. 37/J¯ï.2224 gÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ C£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀİάÄAzÀ CUÀ¼ÀPÉÃgÁ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæ÷åPÀÖgÀUÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽwzÀݪÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ zÉêÀ¥Àà vÀAzsÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄ®¥À£ÀUÀÄr, PÀÄgÀħgÀ, 30 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CUÀ¼ÀPÉgÁ EªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÉÆÃw¯Á¯ï. Cgï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt¼ÀÄ:

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A. 342, 295, 394 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 15-07-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ DgÉÆævÀgÀÄ CxÀªÁ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ©Ã¼ÀV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ²æà ZÀAzÁ°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°èAiÀÄ ¥ÀÇeÁjPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 3 d£ÀjUÉ PÁgÀzÀ ¥ÀÅrAiÀÄ£ÀÄß GVÎ CªÀgÀ£ÀÄß CqÀÄUÉ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è PÀÆr ºÁQ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀĪÀ 5 °AUÀÄUÀ¼À£ÀÄß, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÇeÁjAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 600=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀAzÁ°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÉÆÃ¥ÀÅgÀzÀ PÀ¼À¸À EqÀĪÀ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß dRAUÉƽ¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ²æà ºÉZï.Dgï £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 25/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ PÉñÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 56 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ - UÀAUÁªÀw. ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw ¹ÃªÀiÁzÀ FZÀ® ªÀiÁUÁtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¢:- 15-07-2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 05.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÀ£ÀUÀ½UÁV ±ÉÃAUÁ ºÉÆlÖ£ÀÄß §tªɬÄAzÀ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀPÁj ºÁªÀÅ DvÀ£À JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ PÀaÑ, UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: f. ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ¨É½UÉÎ 08.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ±ÁåªÀÄgÁeï ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L. UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008