Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, July 31, 2008

DAILY INCIDENTS FOR WEDNESDAY 30th JULY 08:

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/08 PÀ®A. 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 30-07-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÁgÀlVAiÀÄ°è ¸ÀAvÉ §eÁgÀ EzÀÝjAzÀ ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÄÝ, PÁ¬Ä¥À¯Éå PÉƼÀÄîªÁUÀ PÁ¬Ä¥À¯Éå CAUÀrAiÀĪÀ£ÁzÀ DgÉÆæ PÀȵÀÚ¥Àà EªÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉ¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ªÀÄUÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀ d£ÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, PÀȵÀÚ¥Àà£À ªÀÄUÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 16/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ PÉÆlæ¥Àà, ªÀ:30ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:£ÉÃPÁjPÉ ¸Á:¤«ÄµÁA§ zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀwÛgÀ, ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ ªÉÄÃn, ªÀ: 28ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á:¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è dÄUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30-7-08 gÀAzÀÄ 10-00 JJA¢AzÀ 12-30 ¦JA CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ°è ªÀÄzÀåzÉÆA¢UÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ ªÀĺÉñÀéj mÁQeï ºÀwÛgÀ ©¢ÝzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ 1-00 ¦JAPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸Éë¹zÀ Qæ«Ä£Á±ÀzÀ OµÀ¢ü ¨ÁzsɬÄAzÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, July 30, 2008

DAILY INCIDENTS FOR TUESDAY 29th JULY 08:

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥Àæ«Ãt PÀĪÀiÁgÀ vÀA¢ UËvÀªÀÄZÀAzÀ eÁAUÀqÁ ªÀAiÀiÁ: 28 G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÉÆÃmÉ gÀ¸ÉÛ PÉÆ¥Àà¼À ¢ 28-07-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä PÀA¥ËAqÀ M¼ÀUÀqÉ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàÃAqÀgï ¥Àès¸ï £ÀA PÉ.J-37/PÉ-3784 CA.QA 28.000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ºÁåAqÀ® ¯ÁPï ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¢ 29-07-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàÃAqÀgï ¥Àè¸ï £ÀA PÉ.J-37/PÉ-3784 £ÉÃzÀÄÝ EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/08 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 28-7-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁr vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è UÀAqÀ ºÉAqÀw ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, E£ÉÆßAzÀÄ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è vÀ£Àß E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀǪÀðzÀ ¨ÁV®Ä ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QqÀQAiÀÄ PÀ©âtzÀ VæÃ¯ï ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £ÁªÀÅ ªÀÄ®V PÉÆArzÀÝ PÉÆÃuÉUÉ PÉÆAr ºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥Áå¸ÉÃdzÀ°è EnÖzÀÝ D®ªÀiÁgÀ zÀ°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ, ¨É½îAiÀÄ PÁ®ÄZÉÊ£ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 25000=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 2,57,000=00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀÄ ªÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ : 29-3-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 03-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

DAILY INCIDENTS FOR MONDAY 28th JULY 08:

DPÀæªÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/08 PÀ®A. 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 28/07/2008 gÀAzÀÄ 8-50 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ gÁdªÉƺÀäzÀ @ CdÄÓ vÀAzÉ ®wÃ¥sÀ¸Á§ vÀgÀPÁj ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ ¸ÀA¥ÀAV ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ §eÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ DmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉ.J.17/5148 £ÉÃzÀÝgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 720-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß 30 °ÃlgÀ£À 2 qÀ©âUÀ¼À°è ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß PÀA¦è PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀé°è ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ, f.PÉÆüÀgÀ, ¦.L. £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/08 PÀ®A. 504, 323, 355 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÉÄÃn ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: VtUÉÃgÀ, ''£À£ÀUÉ FUÉÎ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ VtUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÉÄÃn EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÉÄÃn FvÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.    ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 3 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ ¸ÀtÚ-¥ÀÅlÖ «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ C£ÁªÀ±ÀåPÀªÁV £À£ÀUÉ vÀ¥ÁàV w½zÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è ©gÀÄPÀÄ GAmÁV PÀ¼ÉzÀ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀgÀÆgÁzÀ UÉÆAqÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄà EgÀÄvÉÛãÉ. FUÉÎ ¸Àé®à ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ §Ä¢ÞªÁzÀ ºÉý UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ªÁ¥À¸ï PÀ½¹zÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄ»jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £À£ÀUÉ MAzÀÄ JPÀgÉ ¤ÃgÁªÀj d«ÄãÀÄ ¤ÃqÀ®Ä M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆArzÉݪÀÅ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.07.2008 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà, aPÀÌ¥Àà UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ CAzÀ¥Àà AiÀÄvÀßnÖ PÀÆr M¥ÀàAzÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ MAzÀÄ JPÀgÉ d«ÄãÀÄ PÉüÀ¯ÉAzÀÄ VtUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ `¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà M¼ÁîªÀÄ½î ¤ªÀÄäzÉãÀÄ QjQj`` CAvÁ §AzÀªÀ£Éà £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ C®è°è ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £À£Àß eÉÆvÉ §A¢zÀÝ £À£Àß vÀAzÉ, aPÀÌ¥Àà£ÀªÀjUÉ vÀ£Àß PÁ®°èAiÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ xÀ½¹ PÀ½¹gÀÄvÁÛ£É. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀiÁ¸ÀªÀé vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ CPÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ PÀgÀÄ«UÉ ªÉÄêÀÅ vÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ZÀAzÀ¥Àà gÀªÀgÀ ºÉÆ® EzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀAzÀ¥Àà ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁPÉ §A¢ zÀ©âzÀÄÝ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr dUÀ¼ÁqÀĪÁUÉÎ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ E¤ßvÀgÀgÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ d«ÄãÀÄ ªÁådåzÀ ¸ÀA§AzÀ vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ d«ÄãÀzÀ §UÉÎ PÉøÀÄ ªÀiÁrj ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ, PÉÊUÀ½AzÀ ¦AiÀiÁ¢ðUÉ ºÁUÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÉ ºÉÆr §r ªÀiÁr zÀÄBSÁ¥ÁvÀ UÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ, ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀÄ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 18/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ£À CtÚ wgÀPÀ¥Àà EªÀgÀ E§âgÀ ºÉ¸Àj£À°è ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ eÉÃAl SÁvÉ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ wªÀiÁä¥ÀÄgÀÄzÀ «.J¸ï.J¸ï ¨ÁåAPÀ£À°è 22,700-00 gÀÆ, ¹æà ±ÀQÛ ¸ÀAWÀzÀ°è 6000-00 gÀÆ, JvÀÛAiÀÄ Rjâ¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV 26000-00 gÀÆ ºÉÆ®PÉÌ ºÁQ¹zÀ G¸ÀÄPÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ºÀt 42000-00 gÀÆ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß MwÛºÁQzÀ ºÀt gÀÆ 15000-00 »ÃUÉ MlÄÖ 1,11,700-00 gÀÆ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸Á®zÀ ¨ÁzÉ vÁ¼ÀzÉà ªÀÄÈvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-7-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 4-00 UÀAmɬÄAzÀ ¨É¼ÀV£À 7-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀÄgɺÀAa£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §¤ßVqÀPÉÌ ¥Áè¹ÖPÀ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

DAILY INCIDENTS FOR SUNDAY 27th JULY 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÁ±À¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CgÀÄt vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉÆ°, ªÀ:21ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄgÁp, G:CmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á:¸ÉÖõÀ£ï KjAiÀiÁ PÉÆ¥Àà¼À EAzÀÄ 9-00 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ n.«.J¸ï.JPïìJ¯ï £ÀA:PÉJ;37 PÉ;2679 gÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÁ±À¥Àà£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÁ ºÉÆÃl¯ï PÀqÉUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV ¸ÁéUÀvÀ ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ ¥Àæ¸À£Àß vÀAzÉ E. ®PÀëöät ¸Á:¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß EArPÁ ºÉƸÀ PÁgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgï¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðzÀÝ vÀ«Ää§âjUÀÆ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 27-07-08 gÀ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀĺÀªÀÄäzï gÀ¦ ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA: PÉ.J-34/J¯ï-4551 vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ/¸ÉÊ PÁgÀlVAiÀÄ J¦JA¹ AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠤îªÀÄä vÀAzÉ «gÉñÀ¥Àà ¸ÁuÁ¥ÀÇgÀ ªÀ: 18 eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; ¹zÁæA¥ÀÇgÀ EPÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ªÉÆÃ/¸ÉÊ UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢, CªÀ¼À vÀAzÉ ºÁUÀÆ CªÀ¼À vÀªÀÄä¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/08 PÀ®A. 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 27-07-08 gÀ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀA¢ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà, ºÀqÀ¥ÀzÀ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁ: ºÀqÀ¥ÀzÀ, G: UËAr PÉ®¸À, ¸Á: PÀ£ÀPÀVj vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ PÁgÀlV¬ÄAzÀ ZÀ£Àß½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä, PÁgÀlVAiÀÄ ºÀ¼É §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀĽUÉAiÀÄ ¸ÉÆqÁ CAUÀrAiÉÆAzÀgÀ ±ÉrØ£À PɼÀUÉ ¤AwzÁÝUÀ, ¸ÀzÀgÀ ¸ÉÆÃqÁ CAUÀrAiÀÄ vÉÃdt¸Á EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ±Éqï UÀnÖ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀzÉà EzÁÝUÀÆå PÀÆqÁ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ±Àqï PÀĹzÀÄ CzÀgÀ ªÉÄðzÀÝ PÀ®Äè ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ F WÀl£ÉAiÀÄÄ DgÉÆæAiÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 27.07.08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt gÀªÀjUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.07.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ, oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ ²æà ºÀ«ÄäUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃm dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀÝgÀ §UÉÎ ¥ÉÇãÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉ ºÉÆÃUÀ®Ä C°è CAzÀgï-¨ÁºÀgï CAvÁ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝgÀÄ. ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀjUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹ CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ 1] zÁåªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÞ¥Àà, 2] ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 3] ªÉįÁgÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄUÀÎ¥Àà 4] ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 5] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà 6] ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄ¥Àà 7] FgÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ©¸ÀgÀ½î J®ègÀÆ ¸Á:ºÀ®UÉÃj CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ PÀtzÀ°è MlÆÖ gÀÆ. : 5,000=00 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃm J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A. 363 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 19-7-08 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁz 1] ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ®A¨Át ªÀ:18 ¸Á: ElV 2) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ®A¨Át ªÀ:23 ¸Á: ElV ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀPÀ̪ÀÄä ªÀ: 13 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉƸÉAiÀiÁzÀ AiÀÄ®èªÀÄä ªÀ:14 EªÀgÀ£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ®A¨Át ªÀÄvÀÄÛ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà ®A¨Át EªÀgÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà «.J¸ï. »gÉêÀioÀ ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 207/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀ¸ÀAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ¸Á: fÃgÁ® PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ: 23-07-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸ÉàöÊAqÀgï ¥Àè¸ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå-640 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è£À MAzÀÄ ºÉÆmÉ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ElÄÖ ºÉÆmɯï M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £Á£ÀÄ ¤°è¹zÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ EgÀ°®è. £Á£ÀÄ C®è°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ CzÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. QgÀtPÀĪÀiÁgï J¸ï. ¤Ã®UÁgï ¦.J¸ï.L. UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/08 PÀ®A. 174[¹] ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 27/07/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ zÉêÀ£ÀUËqÀ vÀA¢ ¥ÀªÀðvÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀªÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄPÀ̽î vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð f: PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆgÉ£ÉAzÀgÉà ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ F ¢£À ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÀgÀ«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ 25 jAzÀ 30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼É AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV ºÀwÛºÀtÂÚ£À ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

DAILY INCIDENTS FOR SATURDAY 26th JULY 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ FgÀtÚ UÀt¥À FvÀ£ÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ FgÀtÚ UÀt¥À, ªÀ:31ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀÄ«£À±ÉnÖ, G:£ÉÃPÁjPÉ ¸Á:PÉ.ºÉZï.r.¹. PÁ¯ÉÆä, ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ, EAzÀÄ 6-30 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£À vÀAzÉ FgÀtÚ FvÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀPÉÌ §¤ßVqÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ, ªÀ: 35ªÀµÀð, eÁ: £ÀzÁ¥sÀ, ¸Á:«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, PÉÆ¥Àà¼À vÀ£Àß mÁAUÁªÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃV, »A¢¤AzÀ FgÀtÚ EªÀjUÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀäßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. AiÀÄƸÀÆ¥sÀ¸Á§ J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁT°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzsÀ a£ÀßgÉrØ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄgÉrØ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁån, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 26.07.08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ gÁªÀÄZÀAzÀæUËqÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÁån-ªÀÄÄzÁݧ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.26 ºÉZï 5019 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Á; ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ vɯÉUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-07-2008 zÀAzÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀA: ±ÁªÀÄPÁAvÀ §gÀUÀÄAn EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ°ÃPÀgÉÆA¢UÉ ¨ÁUÀ®PÉÆl ©lÄÖ PÀĵÀÖVAiÀÄ ¸À«Ä¥À MAzÀÄ qÁ¨ÁzÀ°è Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1130 ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¼ÁîjUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV zÁn 8 QÃ.«Ä. ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA. JZï Dgï-38/1118 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛÛ®è vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÀl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A. 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ:

UÁtzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è CA§tÚ vÀA/ ¥sÀQgÀ¥Àà ºÀAZÁmÉ 67 ªÀµÀð ¸Á/ UÁtzÁ¼À EªÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉƦ PÀqɬÄAzÀ 5 ¨ÁPÀìUÀ¼À°è 234 ¨Ál° 180 JªÀiï J¯ï £À Mjf£À¯ï rîPÀë «¹Ì C.Q. 10,530=00 gÉÆà ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 300 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 21-07-08 gÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 22-07-08 gÀ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀÄAqÀÆgÀÄ PÁåA¦£À ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀĪÀ ±ÉõÀVjgÁªÀ ºÉÆ®zÀ¯Éè ¥ÀA¥À¸ÉnÖUÉ eÉÆÃr¹zÀÝ K¼ÀÄ PÀA§UÀ¼À ªÀÄzÀåzÀ CAzÁd 1.68 Q.«Äà GzÀÝzÀ £Á®ÄÌ ¯Éʤ£À C®Æå«Ä¤AiÀÄA ªÉÊgï £ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgï PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÊgï CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 25,632-00 DUÀĪÀzÀÄ. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 25/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ ©¯ïZÉqÀ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁ: ©®èªÀ, G: §ÈAzÁªÀ£À ¯ÁqÀÓ£À°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á: §ÈAzÁªÀ£À ¯ÁqÀÓ UÀAUÁªÀw, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 25/07/2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÀȵÀÚ gÉêÀtPÀgï ¸Á: UÁdUÁgÀ ¥ÉÃmÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀ JA§ÄªÀªÀgÀÄ §AzÀÄ gÀÆA. 24 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀAVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/07/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è gÀÆ«Ä£À°ègÀĪÀ ¹Ã°AUï ¥sÁå¤UÉ ®ÄAV¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, July 26, 2008

DAILY INCIDENTS FOR FRIDAY 25th JULY 08:

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

²æà ±ÁåªÀÄgÁeï ¸ÀdÓ£ï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀjUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 25-07-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ PÉÆÃlAiÀÄåPÁåA¥ïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. £ÀA: 98, ¦.¹. 65, 50, 320, 253, 339 ªÀÄvÀÄÛ JºÉZï¹. 52 EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. ªÀÄlPÁ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÆUÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©zÀÝgÀÄ. «ZÁj¸À®Ä ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) ¸ÀvÀå¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀåA, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä ¸Á: PÉÆÃlAiÀÄåPÁåA¥ï CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 660-00 UÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉvÀªÀÅ. PÀÆUÀÄwÛzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä (2) FgÀtÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà, ºÀjd£À ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÉÆÃlAiÀÄåPÁåA¥ï CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt EgÀ°¯Áè. ¸ÀzÀj ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ (3) C§Ä ¸Á: PÀA¦è ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ (4) UÉÆÃ¥Á® ¸Á: PÀA¦è EªÀjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/08 PÀ®A. 145 ¹.Dgï.¦.¹:.


1 £Éà ¥ÁnðAiÀÄ gÁªÀĪÉÆúÀ£ÀgÁdÄ EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 89 ºÁUÀÆ 91 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß 2 £Éà ¥ÁnðAiÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀÄ 2005 gÀ°è MvÉÛ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ MvÉÛAiÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß gÁªÀĪÉÆúÀ£ÀgÁdÄ EªÀgÀÄ ªÁ¥Á¸ï PÉÆlÄÖ vÀªÀÄä ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ©lÄÖPÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÀzÀgÀ ºÉÆ®ªÀÅ £À£Àß ºÉ¸ÀgÀ°è EzÀÄÝ, £Á£Éà ªÀiÁ®PÀ¤gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ C£ÀÄßwÛzÀÄÝ, gÁªÀĪÉÆúÀ£ÀgÁdÄ EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀ¨ÁÓzÁgÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ EgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CA¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¸ÀzÀgÀ E§âgÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 18-07-08 gÀAzÀÄ PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹. AiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, EAzÀÄ ¥ÀÅ£À: ¸ÀzÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ¸ÀzÀgÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä »A¨Á®PÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨sÀvÀÛzÀ ¸À¹AiÀÄ£ÀÄß £Án ªÀiÁqÀ®Ä ¹zÀÝvÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ, EzÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgÀ JgÀqÀÆ ºÉÆ®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, July 25, 2008

DAILY INCIDENTS FOR THURSDAY 24th JULY 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. ºÉë qÀÆån ªÉÆÃ¥Éqï £ÀA: KA-37/L-9064 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà ZÀ®ªÁ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï gÉÆÃqï£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß AiÀĪÀĺÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: KA-37/Q-656
£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ §ÄdzÀ ºÀwÛgÀ, JqÀ ªÉÆÃtPÁ®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀUÁ®zÀ »A§qÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ, vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¯ÁgÉ£ïì¨Á§Ä vÀA¢ ZÉ£ÀߥÀà G: PÉ.E.©. qÉæöʪÀgï, ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. £ÀA:
KA-37/Q- 656
£ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 23-07-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà, PÉêÀÄgÉrØ, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV. EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ UÀÄAqÀ¥Àà, PÉêÀÄgÉrØ, ªÀAiÀÄ: 68 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÃn¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ, DUÀ DgÉÆæ EAzÀÆzÀgÀAiÀÄå vÀA¢ ªÀÄ°èPÁdÄð£À. ¥ÀUÀqÀ¢¤ß, ªÉÆÃ/ ¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.-37/PÀÆå-91 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÁgÀlV. vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ±ÀgÀt¥Àà EªÀjUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ PÉqÀ« ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ±ÀgÀt¥Àà EªÀjUÉ JqÀUÀqÉ ZÀ¥ÉàUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ªÀiÁ®Ä d¦Û ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/08 PÀ®A. 41(1)(r) ¸À»vÀ 102 ¹.Dgï.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 379 ºÁUÀÆ 411 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/07/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. ²æà r.ªÉAPÉÆç, EªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹.29, ¹¦¹ 228, 355, 332, 56 EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀlÄ dįÉÊ£ÀUÀgÀzÀ PÀA¦è PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°è MAzÀÄ DmÉÆà jPÁëzÀ°è 3 d£ÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ¹¯ÉAqÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À¯ÁV PÉÆ£ÉUÉ vÀªÀÄä ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÉAzÀÄ 1) ªÉƺÀäzÀ gÀ¦ü vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀU˸À 30 ªÀµÀð ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ºÀAa£Á¼À 33 ªÀµÀð ¸Á: ZÀAzÀæºÁ¸À mÁQÃeï ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw. 3) ²æäªÁ¸À @ ²Ã£ÀÄ vÀAzÉ ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä PÁ® ªÀAiÀÄ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ DmÉÆà jPÁëzÀ°èzÀÝ UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgÀUÀ¼À §UÉÎ PÀÆ®APÀĵÀªÁV ºÉaÑ£À «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÁªÀÅ 3 d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄvÉÆÛç⠸ÀAUÀrUÀ f¯Á£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ°èAzÀ ¹¯ÉAqÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ mÉÃ¥ÀjPÁqÀðgï, DmÉÆà ¨Áålj ªÀÄvÀÄÛ mÉ° ¥sÉÆãÀ ªÀAiÀÄgï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ, mÉ°¥sÉÆãÀ ªÀAiÀÄgÀ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ CzÀgÀ°èzÀÝ vÁªÀÄæzÀ vÀAwAiÀÄ£ÀÄß ZÁAzÀ¥ÁµÀ EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, mÉÃ¥ÀjPÁqÀðgï ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆà ¨ÁåljAiÀÄ£ÀÄß f¯Á¤ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgÀUÀ¼ÀÄ SÁ° EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV DmÉÆà jPÁëzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀgÀÄ. §eÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ DmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉ.J.25/7824 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁUÀÆ 5 ¹¯ÉAqÀgÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 4,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A. 341, 354, 506 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 24-7-08gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 12-45 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ¨Á¼ÀªÀé UÀAqÀ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà PÀÄjAiÀÄgÀ ªÀ:23 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ZÀAqÀÆgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà CgÀPÉÃj ¸Á: ZÀAqÀÆgÀÄ ºÉÆÃV PÉÊ ªÉÄÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr, ªÀiÁ£À ªÀÄgÁåzÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÁUÉ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀ¨ÉÃqÁ ºÉýzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ fêÀzÀ §AiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «.J¸ï. »gÉêÀÄoÀ ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/08 PÀ®A. 324, 506, 427 L.¦.¹:.

¢: 23-07-08 gÀAzÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À ».¥Áæ.±Á¯ÉUÉ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ PÀĪÀiÁgï ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ¸À. ». ¥Áæ. ±Á¯É ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À ±Á¯ÉAiÀÄ°è UÉÊgÀÄ ºÁdjzÀÄÝ, C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÉÊgÀÄ ºÁdgÀ CAvÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ ±Á¯Á ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÀåjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À£ÀUËqÀ ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ¸À. ». ¥Áæ. ±Á¯É ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À gÀªÀjUÉ £À£Àß UÉÊgÀÄ ºÁdjvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃªÉ ºÉý §gɬĹzÀÄØ CAvÀ CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr gÀƯï PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄR ¥ÁvÀ UÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ±Á¯ÉAiÀÄ ¥sÉʧgï PÀĹðUÀ¼À£ÀÄß MUÉzÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ºÀÄqÀÄV PÁuÉ

6] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/08 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ; 37 eÁw: PÀëwæAiÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §Æ¢ºÁ¼À ¥ÉÆ: PÉÆtÚgÀÄ vÁ; £ÀgÀUÀÄAzÀ f: UÀzÀUÀ, £ÀªÀÄä CtÚ ªÀiÁgÀÄw CªÀgÀ 3 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²¯Áà EªÀ¼ÀÄ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀzÀ°è ¦.AiÀÄÄ.¹. ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À vÁ®ÆQ£À PÀÄtPÉÃj UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ r.J.qÀ PÁ¯ÉÃfUÉ ¹Ãl ¹QÌzÀÝjAzÀ ¥Àæ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀµÀð NzÀÄ®Ä PÀÄtPÉÃjAiÀÄ MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©nÖzÉݪÀÅ. CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¹¯Áà¼ÀAvÉ EvÀgÉà E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ ¸ÀºÀ «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀ®Ä ªÁ¸ÀªÁVzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ 19-07-08 gÀAzÀÄ ±À¤ªÁgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¹AzÉà ¸Á: §¼Áîj EªÀjUÉ ¹¯Áà¼ÉÆÃA¢UÉ EzÀÝ ¢®µÁ¨Á£ÀÄ EªÀ¼ÀÄ ¥sÉÇãÀ ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¢®µÁ¨Á£ÀÄ §zÁ«ÄUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ªÀÄvÀÄÛ ¹¯Áà½UÉ DgÁªÀÄ«gÀzÀÝjAzÀ PÀÄtPÉÃjAiÀÄ°è EgÀÄvÁÛ¼É. £ÀAvÀgÀ CªÀ¼ÀÆ ¸ÀºÀ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ½UÉ DgÁªÀÄ«gÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀPÉÌ ºÉÆVgÀÄvÁÛ¼É ºÉÃUÉ CAvÁ C°èUÉ AiÀÄ®è¥ÀàgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-07-08 gÀAzÀÄ ¥sÉÇãÀ ªÀiÁrzÀÄÝ DzÀgÉ ¹¯Áà C°èUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½zÀÄ £ÀAvÀgÀ §Æ¢ºÁ¼ÀPÉÌ £À£ÀUÉ ¹¯Áà §A¢gÀĪÀ¼ÉÆà ºÉÃUÉ CAvÁ «ZÁj¸À¯ÁV E°èUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 21-07-08 gÀAzÀÄ PÀÄtPÉÃj UÁæªÀÄzÀ PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæZÁAiÀiÁðgÁzÀ VÃvÁ £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄ AiÀÄ®è¥ÀàgÀªÀjUÉ ¥sÉÇãÀ ªÀiÁr ¤ªÀÄä ²¯Áà ZÀªÁít EªÀgÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀØjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®è¥ÀàgÀªÀgÀÄ PÀÆr PÀÄtPÉÃjUÉ §AzÀÄ C°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ¹¯Áà¼À UɼÀw FgÀªÀÄä½UÉ «ZÁj¸À®Ä ¢£ÁAPÀ 20-07-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV w½¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ EgÀĪÀ ¸ÀܼÀUÀ¼ÁzÀ §¼Áîj, ¹gÀUÀÄ¥Àà, UÀzÀUÀ, PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 29/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw CAdªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà £ÀgÉÃUÀ®è, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ AiÀÄAPÀ¥Àà £ÀgÉÃUÀ¯ï, 33 ªÀµÀð ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, C®èzÉà DvÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-23-07-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉUÉ DvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°èzÁÝUÀ «¥ÀjÃvÀ ºÉÆmÉÖ¨ÉÃ£É §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, UÀAUÁªÀw D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ:- 24-07-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.45 UÀAmÉUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ±ÁåªÀÄgÁeï ¸ÀdÓ£À ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, July 24, 2008

DAILY INCIDENTS FOR WEDNESDAY 23rd JULY 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/08 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 23-07-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ªÀAiÀÄ: 45 EvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß §¸ï £ÀA. JA-37/F-133 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ£À ¨É¤ß£À §® ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ C®èzÉà §® vÉÆqÉAiÀÄ »AzÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß E¯Áeï PÀÄjvÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 23-07-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀ¼ÁzÀ zÀÄgÀUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà ºÉƸÀºÀ½î ªÀAiÀÄ: 47 EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï gÉÆÃqï£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. KA-37/L-8287 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ CªÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV ©zÁÝUÀ CªÀ¼À JqÀUÀqÉ §Äd ºÁUÀÆ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ, C®èzÉ ªÀÄÆVUÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁVzÀÄÝ CzÉ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ,f.PÉÆüÀÆgÀ, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/07/2008 gÀAzÀÄ 5-05 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ¨ÁµÁ¸Á§ @ qÉæöʪÀgÀ ¨ÁµÁ vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãÀ ¸Á: UÀAUÁªÀw. (2) ©.§ÄqÀ£À¸Á§ vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ ¨Á¼ÉÃPÁ¬Ä ¸Á: UÀAUÁªÀw. (3) ªÀiÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀj¥ÀAiÀÄå ¸Á: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ
UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ZÀAzÀæºÁ¸À mÁQÃeï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉUÉ U˹AiÀiÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£Àå ¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,170/-, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîªÀ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/08 PÀ®A. 32 ªÀÄvÀÄÛ 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :.

¢£ÁAPÀ 23-07-2008 gÀAzÀÄ 1015 UÀmÉUÉ ºÉÊzÀgÀ £ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà §rUÉÃgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ 1] PÉÆlæ¥Àà vÀA/ ºÀ£ÀÄ¥Àà aPÀÌtÚªÀgï eÁ-PÀÄgÀħgÀ ¸Á/- ºÀ®ªÁUÀ° 2] ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA/ zÉêÀ¥Àà §rUÉÃgÀ eÁ-®ªÀiÁt ¸Á- ºÉÊzÀgÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ J°èAzÀ¯ÉÆà §nÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦.J¸ï.L C¼ÀªÀAr ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr 2 PÁå£ï £À°è CAzÁdÄ 10 °Ãlgï §nÖ ¸ÁgÁ¬Ä d¥ÀÄÛ ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/08 PÀ®A. 498(J), 323, 504, 506 ºÁUÀÆ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23/07/2008 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JA.PÉÌ ²æêÀÄw gÉÃSÁ ¨Á¥sÁß UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ ¨Á¥sÁß ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁ:ªÀiÁgÀªÁr (eÉÊ£À) G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: §A§Ä §eÁgÀ ºÀ¼É PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï, UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ: 06/03/2003 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA. 1 ¸ÀÄgÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À §¸ÀªÀ£À UÀÄr KjAiÀiÁzÀ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁVgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ¸ÀÄgÉñÀPÀĪÀiÁgÀ ¨Á¥sÁß vÀAzÉ »ÃgÁ ¯Á¯ï ¨Á¥sÁß. (2) »ÃgÁ¯Á¯ï ¨Á¥sÁß vÀAzÉ ¢:¸ÀÆgÀdªÀÄ¯ï ¨Á¥sÁß. (3) «ªÀÄ® zÉë UÀAqÀ »ÃgÁ¯Á¯ï ¨Á¥sÁß. (4) dqÁ ¨Á¬Ä. (5) ªÀĪÀÄvÁ vÀAzÉ »ÃgÁ¯Á¯ï. (6) ¸ÀªÀÄvÁ vÀAzÉ »ÃgÁ¯Á¯ï (7) ¢£ÉñÀ ¨Á¥sÁß vÀAzÉ »ÃgÁ¯Á¯ï ¨Á¥sÁß. (8) rA¥À¯ï UÀAqÀ ¢£ÉñÀ ¨Á¥sÁß. (9) ªÀĺÁ«ÃgÀ ZÀAzï ¨Á¥sÁß J®ègÀÆ ¸Á: ²æà C¥ÁlðªÉÄAmïì, ªÀÄ£É £ÀA. 6/3, PÀȵÀÚ gÉÆÃqÀ PÁæ¸ï §¸ÀªÀ£À UÀÄr, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ£ÀÄß C£ÉÆåãÀåvɬÄAzÀ £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ «£Á:PÁgÀtªÁV ¤Ã£ÀÄ ZÉ£ÁßVgÀĪÀÅ¢®è, ¤£ÀVAvÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ »gÉÆà EzÁÝ ºÁUÉ EgÀÄvÁÛ£É, ¤Ã£ÀÄ qÉʪÀ¸Àð PÉÆqÀÄ DvÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ MvÁ۬Ĺ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr, §r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÉÆnÖgÀĪÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ©aÑ CgÉ ¨ÉvÀÛ¯É ªÀiÁr ºÉÆr §r ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ¢AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §A§Ä §eÁgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ
DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¢£ÁAPÀ 20/07/08 QÌAvÀ ¥ÀƪÀðzÀ°è ºÁUÀÆ ¢:20/7/08 gÀAzÀÄ 1-00 ¦.JA.PÉÌ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ºÉÆr, §r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÀgÉà ªÉÄÃ¯É Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆÃPÀzÀݪÉÄ zÁR®ÄªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦. J¸ï. L ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 20/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 23-07-2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®V UÁæªÀÄzÀ°è C«ÄãÁ UÀA/ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á§ 35 ªÀµÀð ¸Á/ºÀÄ®V FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä M¯ÉAiÀÄ°è aªÀÄuÉ JuÉÚ ºÁPÀĪÁUÀ eÁ¹Û ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ©¢ÝzÀÄÝ M¯É ºÀZÀÑ®Ä PÀrØ PÉgÉzÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉAQ ºÉZÁÑV ºÀ¼ÉAiÀÄ eÉÆÃ¥Àr EzÀÄÝzÀjAzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ C®èzÉ C«Ä£Á FPÉUÀÆ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Wednesday, July 23, 2008

DAILY INCIDENTS FOR TUESDAY 22nd JULY 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/08 PÀ®A. 279, 304 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 22-7-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ gÀWÀÄgÁªÀ eÉÆö ¹ªÀiÁè PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ VtÂUÉÃgÁ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ Q¯ÉÆð¸ÀÌgÀ ¥sÁìPÀÖj ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA PÉJ.25/©.6689 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 204/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà, §¼Áîj, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr EAzÀÄ, ¢£ÁAPÀ:- 22-07-2008 gÀAzÀÄ £É®Äè ¸À¹ ºÀZÀÄѪÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï HjUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ®PÀëöäªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄZÀѪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÉݪÀÅ. ¸ÀAeÉ 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ n.«.J¸ï. ZÁA¥ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ E-5190 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¨ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: UÁA¢üãÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, £À£Àß §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. ±ÁåªÀÄgÁeï ¸ÀdÓ£À ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ¥ÀÆeÁj J£ï.ºÉZÀ.63 gÀ¸ÉÛ gÉÆÃr£À°è ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉ.J.37/JA-2379 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £Àqɹ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ §®PÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:.


EAzÀÄ ¢ : 22-7-07 gÀAzÀÄ 3 ¦.JA PÉÌ §ÄqÀPÀÄAn UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¨sÉÃnPÉÆmÁÖUÀ d«Ää£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ WÀµÀðuÉ «zÀÝ PÁgÀt ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀPÉÌ ºÁ¤ GAmÁUÀ ¨ÁgÀzÀAvÉ DgÉÆævÀgÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è£À UËqÀ ªÀiÁ°¥Ánî ºÁUÀÆ EvÀgÀgÉ ªÉÄÃ¯É Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆÃPÀzÀݪÉÄ zÁR®ÄªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ ¦. J¸ï. L ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:.


EAzÀÄ ¢ : 22-7-07 gÀAzÀÄ 3 ¦.JA PÉÌ §ÄqÀPÀÄAn UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¨sÉÃnPÉÆmÁÖUÀ d«Ää£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ WÀµÀðuÉ «zÀÝ PÁgÀt ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀPÉÌ ºÁ¤ GAmÁUÀ ¨ÁgÀzÀAvÉ DgÉÆævÀgÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÁ¢ ¸Á: »ÃgÉCgÀ½ºÀ½î ºÁUÀÆ EvÀgÀgÉà ªÉÄÃ¯É Qæ«Ä£À¯ï ªÉÆÃPÀzÀݪÉÄ zÁR®ÄªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦. J¸ï. L ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 24/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄÄgÁPÀgÁªÀÄ EvÀ¤UÉ ¦ümïì gÉÆÃUÀ«zÀÄÝ eÉÆvÉUÉ ªÀįÉjAiÀiÁ gÉÆÃUÀ §A¢zÀÄÝ J°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ EzÀÝ PÁgÀt fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 28/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà C¸ÁèA ¸Á§ vÀAzÉ µÁ¸Á§, ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÉÃPï ªÀÄÄQÛAiÀiÁgï, ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ªÉÄPÁå¤Pï PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ±ÉÃPï ªÀÄÄQÛAiÀiÁgï£À zÉúÀªÀÅ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀWÁmï ºÀwÛgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ £À¢ ¤Ãj¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß d£ÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ºÉÆgÀUÉ vÉUɹ zÉúÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÑ®Ä CªÀ£À°èzÀÝ qÉÊjAiÀÄ°è£À ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ¥ÉÆðøÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹zÀÄÝ ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀÅ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÀªÁUÁgÀzÀ°ègÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. £ÁªÀÅ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ£ÁVzÀÄÝ, CªÀ£ÉÆA¢VzÀÝ CªÀ£À ¸ÉßûvÀ CªÀ£À°èzÀÝ L.r. PÁrð£À£ÀéAiÀÄ 'gÁWÀªÉÃAzÀæ' CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀj§âgÀÆ zÉêÀWÁmï ºÀwÛgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ £À¢AiÀÄ°è Fd®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. ±ÁåªÀÄgÁeï ¸ÀdÓ£À ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Tuesday, July 22, 2008

DAILY INCIDENTS FOR MONDAY 21st JULY 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 21-07-2008 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd §¼ÀÆlV FvÀ£À ¸ÀA¨sÀA¢, §¹ì£À°è ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Àà vÀA. PÀ¼ÀPÀ¥Àà PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ qÉæöʪÀgï §¸ï £ÀA. PÉ.J.-37 J¥ï-151 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆÃqÀÄ §AzÀÄ M«ÄäUÉ ©æPï ºÁQzÀÝjAzÀ §¹ì£À°èzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÀA§A¢AiÀÄÄ ¹Ãl E®èzÀ PÁgÀt ¸ÉÖ¥Àà ªÉÄÃ¯É ¤ÃAwzÀÝjAzÀ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. J.J¸ï.L (f) PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 19-07-2008 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ CtÚ UÀAUÁzÀgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ ¸À®UÀj, 28 ªÀµÀð FvÀ£À vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃrAUÀ C£À߯ÉÆÃrAUÀ §UÉÎ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.-28 © -7757 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆÃqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁzÀgÀ EªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ J.J¸ï.L (f) PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢ 21 -07-08 gÀAzÀÄ DgÉÆæ CtÚ¥Àà ¸Á:ºÉƸÀ§Ar vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀé¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÀPÀæPÀ°è ¹PÀÄÌ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ ºÉÆmÉÖUÉ, PÉÊ PÀ¼ÀUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¢Ã¥Á ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CtÚ£ÁzÀ ²æà PÀ®èAiÀÄå vÀA¢ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå EAzÀgÀVªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ: 26 ¸Á: ºÀ¼É PÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ EAzÀÄ 11-30 JJAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAV ¢Ã¥Á FPÉAiÀÄÄ PÉÆ¥Àà¼À §¸ï¤¯ÁÝtzÀ°è PÁ¯ÉÃeï ¢AzÀ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÉÎ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ §¸ï£ÀÄß ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ »ªÀÄÄäRªÁV ZÀ°¹ ¢Ã¥ÁUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀ¼À JqÀUÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ §¸ï ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà §¸ï £ÀA PÉ.J-37/3935 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »AzÉ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀtgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/08 PÀ®A. 143, 147, 504, 506, 436 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹. J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ:

¦AiÀiÁð¢üzÀgÀgÁzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÁ¬Ä ºÀÄ®UÀªÀÄä ¸Á. £ÀAzÁ¥ÀÅgÀ, ¢£ÁAPÀ. 21-07-08 gÀAzÀÄ 2-30 J.JAzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ : zÉëÃAzÀæUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÇ.¥ÁnÃ¯ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á. £ÀAzÁ¥ÀÅgÀ, £ÀAzÁ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¸ÀtÚ zsÀ餬AzÀ F ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ J£ÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ §UÀΪÀ®ègÀÄ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ZÀ¥ÀàgÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑ©qÀÆt MAzÀÄ ªÉÃ¼É JzÀÄÝ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀgÉ EªÀgÀ£ÀÄß PÀvÀÄÛ ºÀĸÀÄQ ªÀÄÄV¹©qÀÆt JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ZÀ¥ÀàgÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀaÑ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

DAILY INCIDENTS FOR SUNDAY 20th JULY 08:

CvÀä ºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A. 302, 309 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 19-07-2008 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ «£ÁPÁgÀt ¨ÉÊzÀÄ §rAiÀÄ®Ä ºÀwÛzÁUÀ CvÉÛAiÀiÁzÀ ®PÀëöäªÀé FPÉAiÀÄÄ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ K£ÀÄ vÀ¥ÀÅöà ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, CªÀjUÉ ¨ÉÊzÀÄ KPÉ §rAiÀÄÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ §Ä¢Ý ªÀiÁwUÉ ¨ÉÊ¢zÀÝPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-07-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ¼ÀÄ PÀÄqÀUÀÄAn UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1] PÀ«vÁ, ªÀAiÀÄ 07 ªÀµÀð, 2] PÁªÀå, ªÀAiÀÄ 06 ªÀµÀð EªÀj§âjUÉ AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV PÀÄr¹ £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÆ PÀÆqÁ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß AiÀÄ®§ÄUÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ PÀ«vÁ ºÁUÀÆ PÁªÀå EªÀj§âgÀÆ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 427 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ PÉ.¦.n.¹.J¯ï. UÀÄwÛUÉ PÉ®¸ÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ ªÀiÁgÀÄw C¥ÀàtÚªÀgÀ J£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ ¸ÉPÀÖgï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀwÛgÀ°®è ªÀÄvÀÄÛ 5 ¢£ÀUÀ½AzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢gÀ°®è EAzÀÄ 10-30 UÀAmÉUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢ÝzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ F §UÉÎ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ C°èAzÀ ºÉÆÃV E¤ßvÀgÀ 6 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄA¥ÀÅ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ E£ÉÆߧâjUÉ PÉÊ UÀ½AzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr, PÉ.¦.n.¹.J¯ï.£À ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß dRAUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/08 PÀ®A. 41(r) ¸À»vÀ 102 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå, J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 20-07-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉUÉ ¦.¹. 222 £ÁUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ, PÉÆgÀæªÀÄäPÁåA¥ï ªÀiÁUÀðªÁV PÀqÉèÁV®Ä PÀqÉ §AzÁUÀ PÀqÉèÁV®Ä UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆr vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîªÀ£ÀÄß PɼÀUÉ ºÁQ Mr ºÉÆÃUÀvÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ £ÁªÀÅ ¨É£ÀßwÛ CªÀ£À£ÀÄß »r¢zÀÄÝ, «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀjÃ¥sï vÀAzÉ ªÀÄ°èPÀ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA ¸Á: ªÉÄÃtzÁ¼À ºÁ°ªÀ¹Û: ¸ÀÄtÚzÀUÀÄr CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ aîªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CzÀgÀ°è (1) zÉêÀgÀ UÀÄrUÉ PÀlÄÖ MAzÀÄ ¸ÀtÚ JgÀPÀzÀ UÀAmÉ (2) MAzÀÄ »vÁÛ¼ÉAiÀÄ ¸ÀtÚ ¢Ã¥À (3) MAzÀÄ ¸ÀtÚ »vÁÛ¼É UÀAmÉ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 100-00 ¨É¯É G¼ÀîªÀÅUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ vÀA¢zÀÄÝ CAvÁ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ°¯Áè. CªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß J°èAiÀiÁzÀgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Sunday, July 20, 2008

DAILY INCIDENTS FOR SATURDAY 19th JULY 08:

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/08 PÀ®A. 302, 307 L.¦.¹:

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀA: zÉÆqÀØAiÀÄ®è¥Àà ªÁ°PÁgÀ, ¸Á: ªÀiÁ¸ÀPÀnÖ, ªÀÄÈvÀ zÉÆqÀØAiÀÄ®è¥Àà ªÁ°PÁgÀ FvÀ£ÀÄ HgÀ°è »gÉvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ D¥Á¢vÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀ¤zÀÄÝ, D¥Á¢vÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ «£Á:" PÁgÀt ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÁUÀ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ D¥Á¢vÀ¤UÉ "¨ÉÊzÀÄ §Ä¢Ý ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀPÉÌ D¥Á¢vÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ FUÉÎ 4 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ UÁæªÀÄzÀ°è PÀÄj ªÉÄÃAiÀÄÝ «µÀAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ£ÀÄ dUÀ¼À §UɺÀj¹zÀÄÝ, CzÀPÉÌ D¥Á¢vÀ£À CtÚ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ ¥Àæw ¢£À ªÀÄÈvÀ¤UÉ "¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiËTPÀªÁV w½¹zÀÄÝ, CzÀPÉÌ ªÀÄÈvÀ zÉÆqÀØAiÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉÄïÉAiÀÄÆ oÁuÉAiÀÄ°è ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÁÝ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ zÉéñÀ "¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ EzÀÄÝ, EAzÀÄ "¨É½UÉÎ 0700 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §»zÉð±ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ D¥Á¢vÀ£ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ£À PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹zÀÄÝ CzÉ. ²æà ºÉZï.Dgï £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §¸Á¥ÀÆgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 19.07.08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ §¸Á¥ÀÆgÀzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ PÁgï £ÀA. PÉ.J. 37 JA. 2119. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ zÉêÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄUÀ £ÁUÀgÁd ªÀAiÀÄ: 8 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. lPÀÌgÀ PÉÆlÖ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²ªÁ£ÀAzÀ vÉÆl¥Àà£ÀªÀgï ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzsÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¤mÁÖ° ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zÉêÀ¯Á¥ÀÆgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 19.07.08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®¢AzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ §¸À¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ £À£Àß vÀªÀÄä wªÀÄätÚ£ÀÄ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®À£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ.§¸ÀªÀgÁeï JJ¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/08 PÀ®A. 279, 337, 504, 506 L.¦.¹:

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà £Á©ügÁd vÀA¢ §Äd§®¥Àà zÀ¸ÉÛ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ:28 ZÀAzÀ£À n.«. ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À, ¢ 19-07-08 gÀAzÀÄ 4.30 ¦.JA.PÉÌ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É J£ï. ºÉZï. 63 AiÀÄ°è nPÉÆÃnPÀgï §APï ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À zÀ¥ÉÃzÁgÀ CmÉÆà £ÀA PÀJ.J-37/74 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß D±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°è §AzÀÄ ¤®ðPÀëöå£ÀvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ §®UÀqÉ ºÁåAqÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉÃ, »ÃUÉÃPÉ ªÀiÁrzÉ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ K£ÀÄ ªÀiÁqÉÆÌÃwÛAiÉÆà ªÀiÁrPÉÆà ªÀÄUÀ£É K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁvÁrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

5] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

«gÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀ ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð G.PÀÆ° ¸Á.PÀ£ÀPÀVj ¢- 19/07/2008 gÀAzÀÄ 8.00 J.JA UÉ «oÀ¯Á¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÀÄĸÀ¯Á¥ÀÆgÀ-UÀAUÁªÀw gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ w¥ÉàAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ C¯Áè¸Á§ JA§ÄªÀªÀgÀÄ UÉƧâgÀ ºÉÃgÀĪÀ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ mÁæPÀÖgï £ÀA. PÉ.J.37/nJ-1977/nJ-1978 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ¸ÀPÀÄæ¸Á§ ¸Á.PÀ£ÀPÀVj FvÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ C¯Áè¸Á§ FvÀ¤UÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà PÀ£ÀPÀ¥Àà ºÉZÀ.¹.46 PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/08 PÀ®A. 143, 147, 341, 504, 323, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ wªÀÄätÚ PÀÄj«£À±ÉÃlÖgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: Q£Áß¼À, Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ PË®¥ÉÃmÉAiÀÄ°è vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¥Áèmï EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥Áèn£À°è ªÀÄ£É PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ 3 ¦üÃmï eÁUÉAiÀÄ°è PÀA¥ËAqï UÉÆÃqÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£É ¥ÀPÀÌzÀªÀgÁqÀ PÉÆlæªÀÄä ªÀÄ½î ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ±ÀAPÀgï ªÀĽî, ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀĽî, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄ½î ºÁUÀÆ C½AiÀÄ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ZÉƼÀZÀUÀÄqÀØ EªÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr EzÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÉ E°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÀA¥ËAqÀ£ÀÄß PÀlÖ"¨ÉÃrj CAvÁ CrØAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ £Á£ÀÄ ¥ÉÇ°¸ï oÁuÉUÉ ºÉÆÃV w½¹zÁUÀ ¸ÁºÉçgÀÄ CªÀjUÉ ¸ÀªÉð ªÀiÁr¹PÉƼÀî®Ä 15 ¢£ÀUÀ¼À CªÀ¢ü ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ 15 ¢£ÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÉð ªÀiÁr¹PÉƼÀîzÉà ¸ÀĪÀÄä£Éà EzÀÄÝ 15 ¢£ÀUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃ¯É EAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ¸À¢æ eÁUÉAiÀÄ°è ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£À eÉÆÃr¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀ 5 d£À DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÅ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£ÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀªÀgÉà ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉUÀnÖ, CªÁZÀå ±À§Þ¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ-PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/08 PÀ®A. 365 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ºÀ¸ÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ C«ÄãÀ¸Á§ eÁ:ªÀÄĹèA ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð, G:zÀ£ÀzÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr, vÁ: UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 18/07/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä EªÀiÁªÀĸÁ§ FvÀ£ÀÄ ¨ÁåAQ£À PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀåªÁV UÀAUÁªÀw §A¢gÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ°èAzÀ AiÀiÁgÉÆà 4/5 d£ÀgÀÄ CA¨Á¸ÀqÀgÀ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J.37/3839 £ÉÃzÀÝgÀ°è C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ¥ÀæºÁèzÁZÁgï ºÉZï.¹. 83 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

8] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/08 PÀ®A. 323, 504, 498[J], 506[2] ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ:-09-07-08 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA UÀAmɸÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ UÀAqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ FUÉÎ ªÀÄzÀĪÉÃAiÀiÁV 6 ªÀµÀðªÁzÀgÀÄ E£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt PÉÆnÖgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr§rªÀiÁr ªÀgÀzÀµÀðuÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÀgÀ¢zÀÝgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÄ¼É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ°è ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦ügÁå¢ ¸ÀA 21/08 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánî ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

9] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 07/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà QlUÀtÚªÀgÀ FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ zÉÆqÀØAiÀÄ®è¥Àà FvÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¥ÉǰøÀgÀÄ zÉÆqÀØAiÀÄ®è¥Àà£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢: 19-07-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1300 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°ègÀĪÀ "¨Éë£À VqÀPÉÌ vÀ£Àß lªÀ®¤AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æà ºÉZï.Dgï £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, July 19, 2008

DAILY INCIDENTS FOR FRIDAY 18th JULY 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 18-07-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ °AUÀ¥Àà @ °AUÀgÁd PÀ¨ÉâÃgÀ, ªÀAiÀÄ.30, ¸Á.d§â®UÀÄqÀØ, vÁ.f.PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÉÆA¢UÉ PÀÆr £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ï¸ÁÖ¥ï PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß, ¯Áj £ÀA. KA-22/9751 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ °AUÀ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ EªÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À JqÀUÁ°AiÀÄÄ CªÀ£À JqÀ ªÉÆtPÁ®zÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÁzÀzÀªÀgÉUÉ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ZÀªÀÄð QwÛ ªÀiÁA¸ÀRAqÀUÀ¼ÀÄ PÁt¸ÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà. ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt¼ÀÄ:

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢ :- 18/7/08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖVAiÀÄ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1]¸ÉÊAiÀÄzï C«Ä£ÀÄ®è vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï ¸Á§ 2] ¸ÉÊAiÀÄzï ¨ÁµÁ vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á§ 3] PÀAvÀqÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà 4] ªÀĺÁvÉñÀ vÀAzÉ DzÉ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÀĵÀÖV EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt 4040/- gÀÆ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MzÀÄ ¢£À ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉƦvÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

¸ÁzÁ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt¼ÀÄ:

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A. 447, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 17-07-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¥Á¢vÀgÀÄ 1] ¥ÀæPÁ±À vÀA: ªÀÄ®è¥Àà ºÁ¢ªÀĤ, eÁw: G¥ÁàgÀ, 2] ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀA: ªÀÄ®è¥Àà ºÁ¢ªÀĤ, eÁ: G¥ÁàgÀ, E§âgÀÆ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄtÚ vÀA: QæµÀÚ¥Àà ªÀiÁ®VwÛ, ªÀAiÀÄ: 65, eÁ: G¥ÁàgÀ, EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ªÉÄìĸÀÄwÛzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ F jÃw £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ªÉÄìĸÀ¨ÉÃrj CA¢zÀÝPÉÌ D¥Á¢vÀj§âgÀÆ £ÁªÀÅ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ªÉÄìĸÀÄvÉÛÃªÉ ¤Ã£É£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj JAzÀgÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÉ EzÁÝUÀ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀÄjAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ, D¥Á¢vÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß vÀVΣÀ°è eÉÆÃgÁV £ÀÄV¹zÀÝjAzÀ §® vÉÆqÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/08 PÀ®A. 341, 323, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:-18-07-08 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢ ¸ÉÆøÉUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀ «µÀAiÀĪÁV oÁuÉUÉ Cfð ¤ÃrzÀÝPÉÌ 1] ¸ÉÆêÀÄ¥Àà UÀqÁzÀ ¸Á: ªÀÄÄgÀr.2] ªÀiÁgÀÄw vÀA¢ CdÓ¥Àà vÉVκÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄgÀr EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ ºÉAqÀwUÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆøÉUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁUÀÆ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆr§r ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£À UÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánî ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ªÀiÁgÀÄw vÀA¢ CdÓ¥Àà vÉVκÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄgÀr FvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ PÀ½¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt¼ÀÄ:

5] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸À.¹. J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 18-07-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¥Á¢vÀ ¨ÉƪÀÄä¥Àà vÀA: ©üêÀÄ¥Àà zÁåªÀÄtÚªÀgÀ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ: PÀÄgÀħgÀ ¸Á: PÉÆqÀÛUÉÃj UÁæªÀÄ. ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ CdÓ£ÀªÀgÁzÀ CdÄð£ÀUËqÀgÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ªÉʵÀªÀÄå EzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CdÓ£ÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ n.¹. ¬ÄAzÀ DgÉÆæ ¨ÉƪÀÄä¥Àà gÀªÀgÀ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ïUÉ PÀgÉAmï ¸ÀgÀ§gÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÉ.E.©. C¢üPÁjUÀ½UÉ PÉÆÃjzÀÄÝ, CzÀPÉÌ £ÀªÀÄä CdÓ£ÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÀÆ CªÀjUÀÆ ºÉÆAzÁtÂPÉ E®è PÉÆqÀ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¹nÖUÉzÀÄÝ UÀÄA¥ÀÅ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ²æà ºÉZï.Dgï £À¸ÀUÀrØ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 307, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ²æà ©üêÀÄ¥Àà vÀA: zÁåªÀÄ¥Àà zÁåªÀÄtÚªÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 78, eÁ: PÀÄgÀħgÀ,G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆqÀÛUÉÃj. EªÀgÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À «µÀAiÀĪÁV DgÉÆævÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÀÆ ªÉʱÀªÀÄå EzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÁV DUÁUÀ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ïUÉ D¥Á¢vÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ n.¹. ¬ÄAzÀ «zÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPÀð ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä PÉ.E.©. E¯ÁSÉAiÀĪÀjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ Cfð ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 18-07-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉ.E.©. C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¨ÉÆÃgïªÉ¯ïUÉ «zÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÆr¸ÀĪÀ «µÀAiÀĪÁV ZÀað¸ÀÄwÛzÁÝUÀ, ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ D¥Á¢vÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÅ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ E¤ßvÀgÀjUÀÆ PÀÆqÀ D¥Á¢vÀgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 18-07-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ oÁuÁ fÃ¥ï £ÀA§gï PÉ.J-37 f-168 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ §Ar PÁæ¸ÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ¥Ánïï EªÀ£ÀÄ ¥Éǰøï fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄgÉUÉ NrºÉÆÃUÀ®Ä ºÀwÛzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »r¢zÀÄÝ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ EªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄ ©lÖgÉ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVgï ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Friday, July 18, 2008

DAILY INCIDENTS FOR THURSDAY 17th JULY 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà C§Äݯï UÀt vÀAzÉ ªÉÄʧħ¸Á¨ï UÀ§âgÀ ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð G: §¸Àì £ÀA. PÉ.J. 29 J¥sï. 906 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¨ÁUÀ®PÉÆÃn EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 17.07.08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmɬÄAzÀ ªÉÄʸÀÆjUÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀ×V zÁn ªÉÄÃvÀUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA. ºÉZï.Dgï. 47 J. 5222 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä §¹ìUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä §¸Àì dRAUÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæAiÀiÁtPÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 16-07-2008 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ¹AUï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉæöÊ®gï ªÁºÀ£À £ÀA.f.eÉ. 19/ r.2845 EzÀgÀ°è ©eÁ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ J£ï. ºÉZï.-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ CgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆÃqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/08 PÀ®A. 379, 511 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 17-07-2008 QÌAvÀ ªÉÆzÀ®Ä gÁA¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ¢AzÀ ¸ÉÆäAiÀiÁ £ÀUÀgÀ PÁæ¸ï UÉ wgÀÄUÀĪÀ wgÀÄ«£À°è LwºÁ¹PÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ zÁégÀ ¨ÁV®Ä PÉzÀj zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¤¢üUÁV UÀÄA¦ vÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ ¥ÁæaãÀ ¸ÁägÀPÀªÁVzÀÄÝ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥Á«vÀæöåvÉUÉ £ÉÆÃlPÉÌ ºÁUÀÆ ¸ÁägÀPÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ïL. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/08 PÀ®A. 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:- 17-07-2008 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA.PÉÌ ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ °AUÀ¥Àà J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ²qÀè¨sÁ« UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆzÁUÀ PÀAmÉ¥Àà vÀA¢ gÁd¥Àà DrÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁ: ªÁ°äÃQ ¸Á: ²qÀè¨sÁ«. FvÀ£ÀÄ ²æà zÀÄUÁðzÉë UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §gÀĪÀ ºÉÆUÀĪÀ d£ÀjUÉ ±ÁAvÀvÁ §AUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/08 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹:.

ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÁeÁ¸Á§ vÀA. ºÀĸÉãÀ¸Á§ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 13 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà UÀ¢Ý ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀ £ÀqÀÄªÉ gÁdQÃAiÀÄ PÁgÀt¢AzÀ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¢. 16-07-2008 gÀAzÀÄ dUÀ¼ÀªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ PÉÃ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw PÉøï zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjgÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ.

6] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/08 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹:.

PÉÆ¥Àà¼À vÁ®ÆQ£À ºÁån UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ §¸À¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 159 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁj ¸ÀA§AzsÀªÁV ¥Ánð £ÀA. 01 £ÉÃzÀݪÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ¸Á: ªÀÄÄzÁݧ½î ºÁUÀÆ EvÀgÉà 8 d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥Ánð £ÀA. 2 £ÉÃzÀݪÀgÁzÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà §ºÀzÀÆÝgÀ §Ar ºÁUÀÆ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ AiÀiÁªÀ PÀëtzÀ¯ÁèzÀgÀÆ UÀÄA¥ÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÁl, §qÉzÁl, UÀÄA¥ÀÅ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆêÀÄÄUÀ®¨sÉsÉ GAmÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁUÀÆ D¹Û-¥Á¹ÛUÉ C¥ÁgÀ ºÁ¤AiÀiÁV ºÉaÑ£À jÃwAiÀÄ°è gÀPÀÛ¥ÁvÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉƯÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨ssÀ«¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀ J¯Áè DA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ EªÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ C£ÁºÀÄvÀ DUÀzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV 2 ¥ÁnðUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ²æà J£ï.JA ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 26/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÁAiÀÄtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À eÁw: ºÀjd£À ¸Á: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ. EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ £ÁUÀgÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 6 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzsÀå UÀ©üðt EzÀݼÀÄ. ¨ÁtvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ¸ÀÆ°¥ÀÄgÀA (J.¦) ¢AzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, DzÀgÉ CªÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝzÀjAzÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼ÀzÉà ¢:- 12-07-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ «ªÀÄì §¼ÁîjAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ¢:- 17-07-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 24/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà qÉÆA§gï, ªÀAiÀÄ- 40 ªÀµÀð, eÁw: qÉÆA§gï G- ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁåA¥ï ªÀqÀØgÀºÀnÖ EªÀgÀ vÀªÀÄä AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà qÉÆA§gï FvÀ¤UÉ DUÁUÉÎ ¦mïì gÉÆÃUÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ, C®è°è SÁ¸ÀV ªÉÊzÀågÀ §½ C£ÉÃPÀ PÀqÉ vÉÆÃj¹zÁÝUÀÆå PÀrªÉÄ DUÀzÉà EzÀÄÝ, EzÀgÀ §UÉÎ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 16/7/2008 gÀAzÀÄ 11-30 ¦.JA PÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æà §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ºÀ½î ºÉZï.¹. 66 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

9] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 17-07-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ªÀ¤vÁ vÀA. dAiÀÄtÚ ±ÉlÖgï EªÀ¼ÀÄ ®PÉëöäñÀégÀ PÁ¯ÉÃf£À°è NzÀÄwÛzÀÄÝ ¥ÀjÃPÉë ¸ÀjAiÀiÁV §gÉ¢®è CAvÀ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, July 16, 2008

DAILY INCIDENTS FOR tuesday 15TH JULY 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 15-07-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ JA.J. gÀ»ÃªÀiï vÀAzÉ zÁªÀÇzï ¸Á¨ï AiÀiÁzÀVj, ªÉÆ./¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J. 37/J¯ï.2224 gÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ C£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀİάÄAzÀ CUÀ¼ÀPÉÃgÁ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæ÷åPÀÖgÀUÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽwzÀݪÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ zÉêÀ¥Àà vÀAzsÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄ®¥À£ÀUÀÄr, PÀÄgÀħgÀ, 30 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CUÀ¼ÀPÉgÁ EªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÉÆÃw¯Á¯ï. Cgï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt¼ÀÄ:

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A. 342, 295, 394 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 15-07-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ DgÉÆævÀgÀÄ CxÀªÁ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ©Ã¼ÀV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ²æà ZÀAzÁ°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°èAiÀÄ ¥ÀÇeÁjPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 3 d£ÀjUÉ PÁgÀzÀ ¥ÀÅrAiÀÄ£ÀÄß GVÎ CªÀgÀ£ÀÄß CqÀÄUÉ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è PÀÆr ºÁQ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀĪÀ 5 °AUÀÄUÀ¼À£ÀÄß, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÇeÁjAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 600=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀAzÁ°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÉÆÃ¥ÀÅgÀzÀ PÀ¼À¸À EqÀĪÀ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß dRAUÉƽ¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ²æà ºÉZï.Dgï £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 25/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ PÉñÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 56 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ - UÀAUÁªÀw. ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw ¹ÃªÀiÁzÀ FZÀ® ªÀiÁUÁtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¢:- 15-07-2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 05.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÀ£ÀUÀ½UÁV ±ÉÃAUÁ ºÉÆlÖ£ÀÄß §tªɬÄAzÀ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀPÁj ºÁªÀÅ DvÀ£À JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ PÀaÑ, UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: f. ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ¨É½UÉÎ 08.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ±ÁåªÀÄgÁeï ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L. UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008