Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, September 30, 2008

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 33/2008 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 29-09-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ²æà zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆ®ègÀÄ G: PÀÄj PÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw, vÀ£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ §ºÀ¼À ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, aQvÉì ªÀiÁr¸À®Ä UÀÄtªÁVgÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzsÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢: 28-9-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, September 29, 2008

PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® d¥ÀÄÛ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/08 PÀ®A 41 (1) (r) ¸À»vÀ 102 ¹Dg惡 & 379 L.¦.¹.:

¤£Éß ¢£ÁAPÀ 27/09/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ £ÀUÀgÀzÀ°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÀQAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹.29, ¹¦¹ 228, 332, 355 EªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ºÉÆgÀlÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/09/2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è UÁ¨sÀjUÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¤°è¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ZÀAzÀæºÁ¸À mÁQÃeï PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¨É£ÀßnÖ ZÀAzÀæºÁ¸À mÁQÃeï ºÀwÛgÀ CqÀØUÀnÖ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À¯ÁV PÉÆ£ÉUÉ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ»§Æ§Ä vÀAzÉ EPÁ⮸Á§ ¸ÉÊAiÀÄåzï 18 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G:ªÁlgï ¥ÉÊ¥ï PÉ®¸À ¸Á:qÉð ªÀiÁPÉÃðmï UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 27/09/2008 gÀAzÀÄ 15-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉƸÀ¥ÉmÉAiÀÄ°è J¸ï.«.PÉ. §¸ï ¸ÁööåAqï ºÀwÛgÀ ¤°è¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ£ÀÄ. DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ »gÉÆúÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ¹ £ÀA. 06 ¹. 16 ¹. 42086, EAd£ï £ÀA. 06 ¹. 15 JA. 66237 CA.Q.gÀÆ. 35,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L. (C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A. 341, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¦AiÀiÁð¢ü ¨Á¼À¥Àà vÀªÀÄzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ®¢Ý 48 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ UÁtÂUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// aPÀÌ ªÀÄ£ÀߥÀÆgÀ CgÉÆæ UÀÄqÀzÀ¥Àà ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ®¢Ý 52 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ UÁtÂUÀ 2) zÉÆqÀØ §¸À¥Àà zÀÄqÀzÀ¥ïà ®¢Ý 26 ªÀµÀð ¸Á// aPÀ̪ÀÄ£ÁߥÀÆgÀ vÁ// AiÀÄ®§ÄUÁð ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆzÀ CgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁPÉà ªÉÄìĸÀÄwÛ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀÄnUÉ MqÉ¢zÀÝjAzÀ vÀÄn ºÀjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 13/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ¸ÀÆPÀëöä ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ¤zÀÄÝ ¸À¢æAiÀĪÀ£ÀÄ EwÛÃZÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÀA¸ÁjPÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ CAzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÉÆç gÀªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄjUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄUÀÆ ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀiÁUÀzÀ PÁgÀt CªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸À¢æAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁvÀÄ PÉüÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-09-2008 gÀAzÀÄ 8.00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÀ¥ÀàgÀzÀ°è Qæ«Ä£ÁµÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß E¯Áeï PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀPÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉ vÀAzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-09-2008 gÀAzÀÄ 8.30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸À¢æAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, September 28, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ¨Á§Ä«ÄÃAiÀiÁ vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ ZËzÀj ¸Á: ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ EªÀgÀ aPÀ̪ÀÄä¼ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ-ªÀÄ£ÉßÃgÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà fUÉÃj ¸Á: ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 29/ PÀÆå- 6783 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À aPÀ̪ÀÄä¤UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À aPÀ̪ÀÄä¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄØ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] AiÀÄ®§ÄUÀð ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/08 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 27-09-2008 gÀ0zÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉAiÉÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÉÆævÀ «gÉñÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: aPÀ̧¤ßUÉÆüÀvÁAqÀ vÀ£Àß lA.lA. UÁr £ÀA: PÉ.J 37- 6171 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §Ar - AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CweÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÀwÛzÁUÀ lA.lA. UÁr ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢zÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ PÀ®èAiÀÄå vÀA¢ «ÃgÀAiÀÄå PÉÆ£Á¥ÀÇgÀ ¸Á: aPÀ̧¤ßUÉÆüÀ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, September 27, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 55/2008, PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ «. UÉÆæ vÀAzÉ ªÀrªÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 25, eÁ: £ÁqÀgÀ, G: PÁªÀå jUï ¸À«Ãð¸ï£À°è (¨ÉÆÃgïªÉ¯ï) PÉ®¸ÀUÁgÀ. ¸Á: ªÉtAzÀÆgÀ, f: £ÁªÀÄPÀ¯ï (n.J£ï.) ºÁ/ªÀ: ªÀįÉèñÀégÀ PÁA¥ÉèPïì, PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃqï, UÀAUÁªÀw EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J-37 ºÉZÀ-4128 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ J.¦.JªÀiï.¹. AiÀiÁqïð PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-37/9407 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV ©zÁÝUÀ, CªÀ£À JqÀ ªÉÆÃtPÁ®zÀ PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ C®èzÉà §® ªÉÆÃtPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 234/08 PÀ®A. 110 ¹.Dgï.¦.¹:.

DgÉÆæ ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁw// ®ªÀiÁt G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ ¸Á// f£ÁߥÀÄgÀ EªÀgÀÄ f£ÁߥÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄåvÁÛ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀjUÉ £ÁªÀÅ ºÉüÀ¯ÁV ¤ÃªÉ£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃj ¥ÉưøÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß K£ÀÄ ªÀiÁqÉÆÃPÉ CUÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVjªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 09/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ±ÁåªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà UÀ¢Ý ªÀAiÀiÁ 55 eÁ. UÉÆ®ègÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. UÀzÉÝÃgÀºÀnÖ vÁªÀgÀUÉÃgÁ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 26-09-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀeÉÓ ºÉÆ®zÀ°è PÀ¼É vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆAqÀgÀÄ.

Friday, September 26, 2008

CvÀäºÀvÉåUÉAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/08 PÀ®A 309 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ: 25-09-2008 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JA PÉÌ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄð¯Á @ ®Qëöäà UÀAqÀ FgÀ¥Àà zÁ¸ÀgÀ ªÀ: 30 eÁ: G¥ÁàgÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á; ²gÀÆgÀ vÀ£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀ°®è JAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ºÀwÛUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ±ÀQÛ ªÀzsÀðPÀ mÁ¤PÀ (JuÉÚ) ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr DvÀä ºÀvÉåUÉ AiÀÄwß¹zÀ EzÉ. ²ªÀ¥Àà J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/08 PÀ®A 324, 504, 498(J) L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢ zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ PÀ¼ÀPÀ¥Àà 45 ªÀµÀð ¸Á// vÉÆ¥À®PÀnÖ vÁ// PÀĵÀÖV, CgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà PÀ¼ÀPÀ§Ar 45 ªÀµÀð ¸Á// vÉÆ¥À®PÀnÖ vÁ// PÀĵÀÖV ¦AiÀiÁð¢UÉ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ CgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà ¤AzÀ QgÀÄPÀļÀ EvÀÄÛ CzÉà jÃw ¢£ÁAPÀ 24/9/08 gÀ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ ¢£Á®Ä PÀÄrAiÀÄĪÀAvÉ ¢// 24/9/08 gÀAzÀÄ ¸ÀºÀ gÁwæ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀÄÝ CUÀ ¦AiÀiÁð¢ F jÃw RZÀÄð ªÀiÁrzÀgÉ ªÀÄPÀ̼À ¨sÀ«µÀå ºÉÃUÉ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CgÉÆæ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ CzÀ£ÀÄß ºÉüÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆr§r ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É PÉÆnÖzÀÝjAzÀ »A¸É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¨É¼ÀV£À 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ºÁjzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ aÃgÁrzÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ UÁæªÀĸÀÜgÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀAzÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/08 PÀ®A 379 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 25-09-2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 3-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 25-09-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 7-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¦gÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqÀ¯ÁPï ªÀiÁr ©nÖzÀÝ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸ÀàAqÀgÀ ¥Àè¸ï ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀÄ £ÀA PÉ.J.31 eÉ- 5648 CA.Q. gÀÆ 22,000-00 gÀÆ ¨É¯ÉªÀżÀîzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆÃPÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/08 PÀ®A 379 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 23-09-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÄÊ£À½î ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ PÀA§PÉÌ eÉÆÃr¹zÀ ¦.¹.Dgï PÉç¯ï ªÉÊgï 500 «ÄÃlgï CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 3000/- UÀ¼À ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà PÉÆlæ¥Àà vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà eÁUÀlUÉÃj, 45 ªÀµÀð, zÀÆgÀªÁt PÉÃAzÀæzÀ°è ¯ÉÊ£ïªÀÄ£ï PÉ®¸À, ¸Á// ªÉÄÊ£À½î ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

5] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A 323, 324, 341, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¨ÉÃgÀÆgÀÄ ¸Á// ¨ÉÆÃZÀ£ÀºÀ½î EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ¨ÉÃgÀÆgÀÄ, 25 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á// ¨ÉÆÃZÀ£ÀºÀ½î, ¢£ÁAPÀ 25-09-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ¨ÉÃgÀÆgÀÄ 2) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ¨ÉÃgÀÆgÀÄ 3) UËgÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà ¨ÉÃgÀÆgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á// ¨ÉÆÃZÀ£ÀºÀ½î dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀÄ, NqÀÄwÛzÁÝUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÀR° ªÀiÁ®Ä vÀAiÀiÁgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/08 PÀ®A 63 PÁ¦ gÉÊmï CåPÀÖ 1957:.

¦AiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt ¸Áé«Ä vÀAzÉ ¸ÀħâgÁAiÀÄ¥Àà 65 ªÀµÀð ¹-3 1 PÀ£ÀÆì¯ÉAmï PÀA¥À¤ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á// ¹APÀzÀgÁ¨ÁzÀ CgÉÆæ 1) §¸ÀªÉñÀégÀ CmÉÆà ªÉÆèÉʯïì ªÀiÁ°PÀgÀÄ £ÁgÁAiÀÄt 2) ¥ÁªÀðw CmÉÆêÉÆèÉʯïì ªÀiÁ°PÀgÀÄ f. .JªÀiï. CAUÀr E§âgÀÄ ¸Á// PÀĵÀÖV ¸ÀzÀj CgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ AiÀĪÀgÀ PÀA¥À¤ vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁ°£ÀAvÉAiÉÄà £ÀPÀ° ªÀiÁ®Ä vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ PÁgÀt VgÁQUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢üAiÀĪÀgÀ PÀA¥À¤UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«ÄÃ£ï ªÉÄÃ¯É ©ÃqÀ¯ÁVzÉ.

7] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2008 PÀ®A 417 L¦¹ ºÁUÀÆ 63 PÁ¦gÉÊmïì DåPïÖ 1957:.

¢£ÁAPÀ: 25-09-2008 gÀAzÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆj£À°è DgÉÆæ gÉÃtÄPÁ JAlgÀ ¥ÉæöʸÀ¸ï CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: ¨Á£Á¥ÀÄgÀÄ ºÁªÀ: PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ
M/s Bosch L.T.D
PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÄÊPÉÆà r¸É¯ï ¦®ÖgÀ E£À¸ÀgÀmï 0.5 °ÃlgÀ PÁèvï £ÀPÀ° GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÀªÀÄä PÀA¥À¤UÉ £ÀµÀÖ GAmÁUÀĪÀÅzÀ®èzÉ ªÉÄîÌAqÀ CAUÀrAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EAvÀºÀ ªÉÄîÌAqÀ C¥ÁAiÀÄPÁj reÉÊ¯ï ¦®ÖgÀ PÁèvï£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ ¯ÉÊmï ¥ÉÆÃgÀ «íîgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÀÆ ºÁUÀÆ ªÁvÁªÀgÀtPÀÆÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ C®èzÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À EAd£À ¹Ãd DV C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ EzÉ CAvÀ ²æäªÁ¸À£ï vÀAzÉ ¢: zÉÆgɸÁé«Ä ¥ÉjAiÀÄ¥Àà ªÀ: 48 eÁ: UËAqÀgÀ G: ¹.3L PÀ£Àì¸À®ÖAmï EArAiÀiÁ ¥ÉæöÊ.°.zÀ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ D¥ÀgÉñÀ£ï 9£Éà ¨ÁèPï dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸Á: ¥À®ªÀÄ£ÉÃgÀÄ f: avÀÆÛgÀ (J.¦) ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ²ªÀ¥Àà J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, September 25, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 250/2008 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà f. £ÁUÀgÁd vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà, ¸Á: ªÉAPÀlVj, EªÀgÀÄ ¢: 24-09-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «Ä¯ï£À°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÉAPÀlVjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀÆæöå¸Àgï ªÁºÀ£À £À£Àß JzÀÄjUÉ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ £À£Àß ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §® ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¥ÁzÀzÀ QgÀĨÉgÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CzÀgÀ £ÀA: PÉ.J-37/ 4154 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÀgÁd vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ±ÀgÀtAiÀÄå, J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆAqÀgÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 251/2008 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÀAqÁæ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw, ¢:24-09-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÀAqÁæ¼À¢AzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ¸À£Á¼À-¨sÀAqÁæ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¨sÀAqÁæ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è zÁ¸À£Á¼À PÀqɬÄAzÀ §eÁd ¹.n. 100 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: J.¦-16/ J.J£ï-1981 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ©ÃgÀ¥Àà£À JwÛUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀ£À®è. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ CAvÁ UÉÆvÁÛUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C°èzÀÝ ¨Á®¥Àà E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzɪÀÅ. J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆAqÀgÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 253/2008 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, §¼ÀÆlV ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw, £À£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃt FvÀ£ÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-9201 £ÉÃzÀÝgÀ°è AiÀÄgÀqÉÆÃt¬ÄAzÀ D£ÉÃUÀÄA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. D£ÉÃUÀÄA¢AiÀÄ°è vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï AiÀÄgÀqÉÆÃtÂUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAUÁ¥ÀÄgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¸Á¬Ä¨Á§ PÀæµÀgï «ÄµÀ£ï ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EzÉ. J.J¸ï.L. ±ÀgÀtAiÀÄå UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 184/08 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 24/09/2008 gÀAzÀÄ 1.30 ¦.JªÀiï.PÉÌ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¨sÀdAwæ 22 ªÀµÀð G : ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ : 24.09.2008 gÀAzÀÄ 10 J.JªÀiï,PÉÌ PÀĵÀÖVAiÀÄ vÀºÀ²Ã® PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ C½AiÀÄ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÊPï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ¤UÉ ¨sÀÄdPÉÌ, PÉÊ-PÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

5] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/08 PÀ®A. 279, 338 ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAdļÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 3 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆr £ÀªÀ° ¹ÃªÀiÁzÀ CqÀ«UÉ ºÉÆÃV PÀnÖUÉ vÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÁV PÁAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ PÀ£ÀPÀVj PÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J 37 / n. 3744 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA. PÉ.J 34 / n. 855 £ÉÃzÀÄÝ §A¢zÀÄÝ, ¸À¢æ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï mÁæöå°AiÀÄ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀ° PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¸À¢æ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ®èzÉà KPÁKQ mÁæöåPÀÖj£À mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß °¥sïÖ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ªÉÄîPÉÌ JwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ mÁæöå°AiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ JqÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

6] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 341, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:

¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀtªÀé UÀAqÀ ±ÉÃR¥Àà UÁtÂUÉÃgÀ ¸Á: §¼ÉÆlV EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ wgÀÄUÁqÀÄzÀAvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ AiÀÄ®§ÄUÁðgÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ ¥Àjòð¹ £ÀPÁ±É ¥ÀæPÁgÀ zÁjAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀ®Ä DzÉñÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 24-09-2008 gÀ0zÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀ0mÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ vÉÆÃj¹zÀ zÁjAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀwÛzÁUÀ DgÉÆævÀ §¸À¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ½UÉ vÀqÉzÀÄ zÁj »rzÀÄ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 252/2008 PÀ®A 354, 506, 509 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw, EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 16 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ºÉÆÃl¯ï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É. £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä¼À£ÀÄß £ÉÆÃr ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ °AUÀ¥Àà¤UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀÄAvÉ, F jÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è CAvÁ w½¹zÉÝ£ÀÄ. DzÀgÉ EAzÀÄ ¢:- 24-09-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä¼ÀÄ ºÉÆÃl¯ï£À°è EzÁÝUÀ °AUÀ¥Àà ºÉÆÃl¯ïUÉ §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¤£Àß vÁ¬Ä ºÀwÛgÀ K£ÀÄ ºÉýzÉ CAvÁ ¨ÉÊzÁr, £À£Àß ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉà £Á£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀ §UÉÎ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. J.J¸ï.L. ±ÀgÀtAiÀÄå UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

8] ªÀÄĤgÁ¨Ázï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 184/08 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ PÀÄj 55 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw: G¥ÁàgÀ, EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà PÀÄj ªÀAiÀĸÀÄì: 30 eÁw: G¥ÁàgÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¤¯ÉÆÃUÀ®è UÁæªÀÄ vÁ: PÀĵÀÖV JvÀÛgÀ-5 ¥ÀÆmï, ¸ÁzÀUÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è UÁA¢üà mÉƦàUÉ ºÁQPÉÆüÀÄîwÛzÀÝ, vɼÀî£ÉAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ, zÉÆÃvÀgÀ, ±Àlð zsÀj¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ ; 24-09-2008 QÌAvÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀgÉ wAUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä »mÁß¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÁÝ£É ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt ¸ÀzÀj PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃw¯Á¯ï Dgï.®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

9] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 232/08 PÀ®A 110 ¹.Dgï.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ZÀZïð ªÉÄÃ¯É QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ zÀĵÀåPÀÈvÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrwÛgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¨sÀzÀævÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ `` ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà AiÀiÁgÀÄ £À£ÀߣÀÄß K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀîPÁ DUÀĪÀ¢®è. £Á£ÀÄ r.J¸ï.J¸ï. ¸ÀAWÀzÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛä, ¥ÉǰøÀgÀÄ ¸ÀºÀ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄÄmÁÖPÀ DUÀĪÀ¢®è. F HjUÉ £Á£Éà ¨Á¸ï £Á£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ J¯Áè ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÉüÀ ¨ÉÃPÀÄ" CAvÁ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆg ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀÄ«£À±ÉÃlÖgÀ G: r.J¸ï.J¸ï PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: Q£Áß¼À UÁæªÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAwAiÀÄÄvÀªÁV d£ÀgÀÄ fêÀ£À £ÀqɸÀĪÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV CªÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVgÀ ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Wednesday, September 24, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/08 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ§Ä¸Á§ vÀAzÉ zÁªÀ®¸Á§ 60 ªÀµÀð ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: UÀAUÁªÀw ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiË®¸Á§ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉåPÀ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ CºÀªÀÄäzï CPÀâgï vÀAzÉ ±ÉÃR zÁzÉëÄÃAiÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.-37/2620 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: UÀAUÁªÀw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj¬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ ¨Á§Ä¸Á§ EvÀ¤UÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ DvÀ¤UÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2008 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸À¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ²½Ã£À ¸Á: ªÀÄÄzÉÆüÀ, DgÉÆæ DAiÀÄå¥Àà UÁuÉÃUÉÃgÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-03/eÉ.2305 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// AiÀÄ®§ÄUÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2008 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ¹AUï vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ ¹AUï ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð gÀd¥ÀÆvÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á// ªÀÄÄqÁ¹ÃAiÀiÁ, DgÉÆæ CdAiÀiï AiÀiÁzÀªï ªÀĺÉÃAzÀæ AiÀiÁzÀªï M¥À£ï mÉæöÊ®gï £ÀA. JªÀÄ.ºÉZï.-06/JPÀÆå-2675 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// ZÀPÀæ¯ÉÆÃzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ Qè£ÀgÀUÉ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨Áj¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÀĵÀÖV oÁuÉ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/08 PÀ®A. 279, 338, L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄzÀAiÀiÁ¼À vÀAzÉ §®©ÃgÀ G// qÉæöʪÀgï ¸Á// UÀAiÀÄgÀ¨Ázï vÁ// mÁgÀ¸ï f¯Éè//CªÀÄÈvÀ gÁdå//¥ÀAeÁ¨ï, DgÉÆæ ªÀĤ vÀAzÉ «ÄnÖAiÀÄ¥Àà UËAqÀgï 39 ªÀµÀð ¸Á// ¦¯ÁègÀ vÁ//¥ÉªÀÄänÖ f¯Éè ªÉîÆgÀÄ gÁdå vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À £ÀA.PÉ.J.-01/¹.5432 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¨sÁjà UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÀlÄÖ CVzÀÝjAzÀ CvÀ¤UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¨É¼ÀUÁAªïUÉ PÀ½¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 249/08 PÀ®A.379. L.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï zÁzÉøÁ§ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄð¸Á§ 56 ªÀµÀð ±ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¥Á®£É WÀlPÀ-3 UÀÄ.«.¸À.PÀA. UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À PÉÆ°è£ÁUÉñÀégÀgÁªï. PÁ¯ÉÃf£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀgÉAmï PÀA§zÀ°ègÀĪÀ J¯ï.n. C®Äå«Ä¤AiÀÄA vÀAwAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ NlÄÖ GzÀÝ. 720 «ÄÃlgï ªÀÄvÀÄÛ C.Q. 5180=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

6] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ :- AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA.23/2008 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà PÀ£ÀPÀ¥ÀÆgÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ// ªÁ°äÃQ G:- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// aPÀÌ©qÀ£Á¼À, ªÀÄÈvÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà PÀ£ÀPÀ¥ÀÆgÀÄ 19 ªÀµÀð eÁ/ªÁ°äÃQ ¸Á// aPÀÌ©qÀ£Á¼À EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄAl¥Àà E§âgÀÄ ºÀÄ®Äè vÀgÀ®Ä JwÛ£À §ArAiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ eÉÆÃgÁV CqÀØ¢rØAiÀiÁV Nr §ArAiÀÄ£ÀÄß ¥À°ÖAiÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §ArAiÀÄ°è PÀĽwÛzÀÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ¨É¤ßÃUÉ ¨sÁjà M¼À ¥ÉmÁ×V PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Tuesday, September 23, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 247/2008 PÀ®A 279, 337, 304(J) L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀįÉAiÀÄ¥Àà, ¸Á: GqÀĪÀÄPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw, EAzÀÄ ¢:- 21-09-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀįÉAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ UÀrØ UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 25 ªÀµÀð ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ mÁæöåPÀÖgï/mÁæ°AiÀÄ°è PÀ®Äè ºÉÃgÀĪÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. mÁæöåPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ GqÀĪÀÄPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è EgÀĪÀ ±ÀgÀt¥Àà£À PÀ®Äè «ÄµÀ£ï£À ªÉÄïÁãUÀPÉÌ ºÉÆÃV C£ï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁr ªÁ¥À¸ï PɼÀUÀqÉ E½AiÀÄĪÁUÀ £Á£ÀÄ, ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà mÉæöÊ®gï£À°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÉݪÀÅ. £À£Àß vÀªÀÄä ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï£À°è qÉæöʪÀgï ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï/mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£ÉÃ, E½eÁj£À°è MªÉÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgï/ mÁæ° ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥À°ÖAiÀiÁV GgÀĽ ©¢ÝzÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà E§âgÀÆ mÁæ°¬ÄAzÀ ºÉÆgÀPÉÌ JUÀjPÉÆAqɪÀÅ. mÁæöåPÀÖgï£À°èzÀÝ £À£Àß vÀªÀÄä EAf£ï ªÉÄïÁ¹ PɼÀUÀqÉ ©zÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ PɼÀUÀqÉ JUÀjPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. £ÀªÀÄUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ £À£Àß vÀªÀÄä ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ §® Q«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉUÉ ¨sÁjà ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀÄ §AzÀÄ E¯ÁdÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÉUÉ ©zÀÝ ¨sÁjà ¥ÉnÖ¤AzÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/08 PÀ®A. 279 337 338 L.¦.¹:

¦AiÀiÁð¢ü ªÀįÉèñÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà zËvÀtÚ£ÀªÀgÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 25- ¹.- 712 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// ºÉ¨Áâ¼À vÁ// ºÀħâ½î, CgÉÆæ UÀÄqÀzÀ¥Àà vÀAzÉ CdÓ¥Àà PÀÄlUÀ£ÀºÀ½î 23 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ G: ¯Áj qÀæøªÀgÀ ¸Á// ºÀ®UÉÃj CgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ ºÀħâ½î¬ÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛ ªÀÄzÉå ¦AiÀiÁð¢ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è ºÀwÛ PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ, C®PÀëPÀvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛ JqÀUÀqÉ wgÀÄ«zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄÄ ªÀÄÄA¢£À UÁdÄ ºÉÆqÉzÀÄ CzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢ü UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ CzÉ (.) ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹.

¦AiÀiÁð¢ü CT¯ÉñÀ vÀªÀÄzÉ gÁªÉÄñÀégÀ AiÀiÁzÀªï 21 ªÀµÀð ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 51/ 5296 £ÉÃzÀÝgÀ Qè£Àgï ¸Á// PÀAZÀPÀ vÁ// PÁPÀÆ f// d£À¨ÁzÀ ©ºÁgÀ gÁdå CgÉÆæ zÀvÀÛ ¥ÁmÉïï vÀAzÉ «oÀ® ¥ÁmÉïï 26 ªÀµÀð ¯Áj £ÀA. JA.qÀ§Æè.¹- 5149 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀÅ J£ï.ºÉZï. gÉÆÃr£À°è ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ¸ÀzÀj CgÉÆæAiÀÄÄ »A¢¤AzÀ ªÁºÀ£À£ÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ CAvÀgÀ EgÀzÉ Cwà ªÉÃUÀ, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ®ÄUÉ ¨Áj M¼À¥ÉlÄÖ CVzÀÄÝ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢ü §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸ÀeÉÓÃj 39 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// PÉøÀÆgÀÄ, CgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà 28 ªÀµÀð PÉ.J¸ï.CgÀ.n.¹. §¸ïì £ÀA. PÉ.J. 37 J¥sï- 62 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// PÀĵÀÖV rÃ¥ÉÆ, ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £À°è PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ eÉÆüÀzÀ ©Ãd Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉÆÃnºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ CgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ CVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/08 PÀ®A. 498 (J) 323 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 3 & 4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ:.

¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ wgÀÄ¥Àw 16 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á// PÉÆmÉæñÀ PÁåA¥À UÀAUÁªÀw, CgÉÆæ ªÀÄÄvÀÛtÚ 2) UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄÄvÀÛtÚ 3) wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛtÚ 4) ¸ÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛtÚ J®ègÀÄ ¸Á// PÉÆÃmÉæñÀ PÁåA¥À, ¢£ÁAPÀ 30/04/08 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CgÉÆæ wgÀÄ¥Àw EvÀ£À PÀÆqÀ ªÀÄÄzÀÄªÉ CVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ CzÁV¤AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀgÀzÀQëuÉ zÀÄqÀØ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹PÉÆnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 21/9/08 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ HjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ (.) ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ CgÉÆæ 1,3,4, gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CgÉÆæ 2£Éà gÀªÀgÀÄ vÀ¯ÉªÀÄgÀ¹PÉÆArzÁÝ£É.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 248/08 PÀ®A. 420 L.¦.¹:

¦AiÀiÁð¢ EPÁâ¯ï gÁeÉøÁ¨ï ²gÀºÀnÖ PÉ.J.J¸ï. vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ UÀAUÁªÀw CgÉÆæ §ÄqÀØ¥Àà ªÀÄgÁoÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ «.J¸ï.J¸ï.J£ï. ªÀįÁè¥ÀÄgÀ ¸Á// ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ ¢£ÁAPÀ 17/9/08 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆæAiÀÄÄ CAvÉÆÃzÀAiÀÄ C£Àß AiÉÆÃd£É PÁqÀð ºÉÆ®Øgï CzÀ ªÀÄ»ªÀiÁ©Ã ZÁAzï ©Ã PÁ¼É¥Àà, ¥ÀzÁäªÀw, zÀÄgÀĪÀÄä EªÀjUÉ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ 25 PÉ.f. CQÌ ªÀÄvÀÄÛ 5 PÉ.f. UÉÆâ PÉÆlÄÖ 90 gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ J.PÉ. ¨ÁUÀ° CºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ CUÀ¸ÀÖ wAUÀ¼ÀÄzÀÝ£ÀÄß ZÉPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 29 PÉ.f. CQÌ ªÀÄvÀÄÛ 6 PÉ.f. UÉÆâAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ ©¯ï ºÁQzÀÄÝ ªÉÆøÀ J¸ÉVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ..r.Cgï. £ÀA. 29/08 PÀ®A. 174 ¹.Cgï.¦.¹.

¦AiÀiÁð¢ E¨Áæ»A ¸Á¨ï vÀAzÉ ±ÀªÀiÁð¸Á¨ï 23 ªÀµÀð ¸Á// ªÀÄgÀºÀj£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw, ªÀÄÈvÀ SÁeÁ ¸Á¨ï 55 ªÀµÀð SÁ° aîºÉÆ°AiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á// UÀAUÁªÀw, EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ C¨Áå¸À«zÀÄÝ SÁ° aî ºÉÆ°zÀÄ fêÀ£À £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ fêÀ£ï zÀ°è ¨ÉøÀgÀ ºÉÆÃV ¹PÁÌ ¥ÀmÉÖ ¨ÁæAr PÀÄrzÀÄ UÀmÁgÀzÀ°è ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Monday, September 22, 2008

Sunday, September 21, 2008

eÁw¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 209/08 PÀ®A: 341, 394, 504, 323 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹.J¸ï.n.PÁAiÉÄÝ.:

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà §¤ßPÉÆ¥Àà, eÁw; ªÁ°äQ, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: a®ªÁqÀV, EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ Q£Áß¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è L.©. ªÀÄÄAzÉ mÁæPÀÖj£À°è ºÉÆgÀmÁUÉÎ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÀ«ÄzÀ vÀAzÉ ±À©âÃgÀ ¸Á§ 2) ºÀ©¨ï vÀAzÉ ±À©âÃgÀ ¸Á§ 3) d«ÄÃgÀ vÀAzÉ ±À©âÃgÀ ¸Á§ J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À. vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ mÁæPÀÖjAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ »ÃgÉ ºÀ¼ÀîzÀ°èAiÀÄ G¸ÀÄPÀÄ ºÉgÀĪÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆAqÀPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA§AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ eÁw ¤AzÀ£ÉªÀiÁr ºÉÆr §rªÀiÁr CªÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000-00. gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ. £ÁUÀ¥Àà J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 210/08 PÀ®A: 143, 147, 341, 504, 506, 323, 395 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄåzï ºÀ©Ã¨ï ºÀĸÉä ¸Á:PÉÆ¥Àà¼À, EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ Q£Áß¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è L.©. ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA:PÉJ:37 n:2755 gÀ°è §AzÀ DgÉƦvÀgÁzÀ 1) ªÉÄʯÁgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, 2)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ±Áå£À¨sÉÆÃUï, 3)UÀAUÀªÀÄä 4) ªÀÄAd¥Àà 5) ªÉAPÀmÉñÀ. 6)PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ±Áå£À¨sÉÆÃUï 7)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà Q£Áß¼À 8) F±À£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉà 4-5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: a®ªÁqÀV vÁ:PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, ºÉÆr§r ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,000-00 gÀÆ., ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ næ¥ï ¶ÃlÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA: PÉJ: 37PÀÆå: 939 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀ±ÀzÀ°èlÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 211/08 PÀ®A:87 PÉ.¦.CPïÖ

DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀA¢ ¥ÀgÀ¸À¥Àà qÉÆý£À. 2) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA¢ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà 3) ¸ÀÄgÉñÀ vÀA¢ ¸ÀÄUÀ¥Àà UÉÆAqÀ¨Á¼À 4) ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA¢ ¤Ã®¥Àà ¤Ã®Vj 5) U˸ï vÀA¢ PÁ¹A¸Á¨sÀ dªÀÄRAr J®ègÀÄ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ UÀ«¹zÉÝñÀégÀ UÀAf£À §¤ßPÀnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ 4.20 ¦.JA.PÉÌ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ²æà ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¹§âA¢AiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁr, dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1970=00. 2 ªÉƨÉÊ® ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/08 PÀ®A. 96 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 20-9-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ PÁgÀlV ¥ÀlÖtzÀ°è ¦.¹. 10 EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQÌAUï PÀvÀðªÀåzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÁÝUÀ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-09-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 4-15 UÀAmÉUÉ PÁgÀlVAiÀÄ EA¢gÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ²ªÀ¥Àà dPÀÄÌAr ¸Á: PÁgÀlV EªÀ£ÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁrwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä AiÀÄwß¹zÁUÀ, CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ vÀ¥ÀÅöà vÀ¥ÁàV ºÉüÀÄvÀÛ £ÀAvÀgÀ ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉýzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ F C¥ÀgÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è C°è CªÀ£À EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉ EzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è CªÀ¤AzÀ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ dgÀÄUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ §®ªÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, September 21, 2008

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 229/08 PÀ®A, 354 L.¦.¹ :

¢£ÁAPÀ: 20.09.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ ®PÀëöä¥Àà §qÀ½î ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄzÁݧ½î UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁ±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 19.09.08 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ M§â ªÀåQÛ PÀvÀÛ®°è PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß dA¥ÀjUÉ PÉʺÁQ §®vÁÌgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwÛ¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV PÀÆUÁqÀ®Ä £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ JZÀÑgÀªÁV CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼À ªÀÄUÀ gÁªÀÄtÚ DVzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß PÉƸÀjPÉÆAqÀÄ eÉÆüÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è NrºÉÆÃzÀ£ÀÄ. PÁgÀt £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ gÁªÀÄtÚ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ PÀ®A 63/08 PÀ®A 120 (J), 419, 420, 467, 471, gÉ.« 33 L¦¹ & 82 gÀf¸ÉÖçõÀ£ï PÁAiÉÄÝ

¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ §UÉÎ DgÉÆævÀgÀÄ SÉÆÃnÖ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸Àȶֹ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß G¥À £ÉÆAzÀt C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð gÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è DgÆæ §¸À¥Àà vÀA¢ CAzÁ£À¥Àà §®PÀÄA¢, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 07 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÀgÀªÀÄÄr. £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §ÆzÉ¥Àà J.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 189/08 PÀ®A 110 E & ¹ ¹Dg惡

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-09-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁgÀlVAiÀÄ £ÀªÀ°PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ºÉÃzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÖzÀÝjAzÀ ¸À¢æAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è CªÀ¤AzÀ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ Cÿ»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÀ®Ä dgÀÄV ¸ÁªÀðd¤PÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUËAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ zÀ¸ÀÛjj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ gÁdå ¥ÉǰøÀ ªÀw¬ÄAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ. ²æà ªÀĺÉñÀ ,¦.PÀ£ÀPÀVj PÁgÀlV oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 230/08 PÀ®A 3 & 7 E.¹. DåPÀÖ

¢£ÁAPÀ: 20.09.2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà DºÁgÀ ²gÉøÉÛÛzÁzÀgÀÄ vÀºÀ²Ã D¦üøï PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ CzÀÀgÀ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 10.09.08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÁªÀÅ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ a®ªÁqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃnPÉÆlÄÖ gÉõÀ£ï «vÀgÀPÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà ºÀAqÀV EvÀ£À CAUÀrUÉ C¤jÃQëvÀªÁV ¨ÉÃnPÉÆlÄÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ©®è §ÄPÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ, ªÀiÁgÁl ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄÄAvÁzÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀzÉà UÁæºÀPÀjUÉ DºÁgÀ zÁå£ÀåUÀ¼À£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁr PÀ£ÁðlPÀ CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 3&7 1955 gÀ PÁAiÉÄÝ C£ÀéAiÀÄ C¥ÀgÁzÀ ªÉ¸ÀVzÀ §UÉÎ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CªÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä F £À£Àß ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æÉ J£ï.JªÀiï.¨ÁUÀ®PÉÆÃn ¦.J¸ïÀ.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2008 PÀ®A 379 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 20-09-08 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JA UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¨sÀgÀvï vÀA¢ CªÀÄ®ÆgÁªÀÄf §±À£ÉÆ¬Ä ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: §±À£ÉÆ¬Ä G: ªÀĺÁzÉêÀ gÉÆÃqÀ¯ÉÊ£ÀìzÀ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ PÉ®¸À ¸Á:°AiÀiÁzÀgÀ vÁ: ¸Á£ÀeÉÆÃgÀf:eÁ¯ÉÆÃgÀ gÁdå gÁd¸ÁÜ£À ºÁ: ªÀ: ªÀĺÁzÉêÀ gÉÆÃzÀ¯ÉÊ£Àì L.ªÀiÁvÀ ºÉÆmÉî PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃqÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÉÝ £ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:-03-09-08 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ ¯ÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ 1] ªÉÆâ PÀA¥À¤AiÀÄ 8 JA.JA zÀ¥ÀàzÀ 8*4 ¸ÉÊf£À 9 PÀ£Àßr[UÁè¸ï]UÀ¼ÀÄ CA:Q:7200/- 2] ªÉÆâ PÀA¥À¤AiÀÄ 8 JA.JA zÀ¥ÀàzÀ MAzÀÄ PÀ£Àßr[UÁè¸ï]zÀ vÀÄAqÀÄ CA:Q:250/- 3] ªÉÆâ PÀA¥À¤AiÀÄ 12 JA.JA zÀ¥ÀàzÀ 14 PÀ£Àßr[UÁè¸ï]zÀ vÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ CA:Q:3600/- 4] «PÁæAvÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ MAzÀÄ mÉÊAiÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ r¸ÀÌ EzÀÝzÀÄÝ C:Q:8000/- 5] C¥ÉƯÉÆà PÀA¥À¤AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ MAzÀÄ mÉÊAiÀÄgï r¸ÀÌ EgÀzÉ EzÀÝzÀÄÝ C:Q: 2000/- 6] ¯ÁjAiÀÄ ZÁgÀfAUÀ ¨Áålj CA¨Áæ£ï PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄ C:Q: 5000/- MlÄÖ 26,090=00 gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ CAvÁ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 180/08 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹

¸ÀzÀj ¦üÃgÁå¢zÁgÀgÁzÀ ºÀj¹AUï vÀAzÉ GzÀAiÀĹAUï ZËzsÀj 50 ªÀµÀð, G-¯Áj £ÀA-ºÉZï.Dgï- 55/ J¥sï- 0397 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:- ZËvÁUÀ vÁ-£ÀV£Á ºÀjAiÀiÁt gÁdå, vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ¥Á¸Éð¯ï vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV E®PÀ¯ï J£ï ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁå¢UÀÄ¥Àà ZÉPÀ¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ ¦.J¸ï ¢AzÁ 15 Q,«ÄÃ. zÀÆgÀ GvÀÛgÀPÉÌ. JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÁzÀ CfÃeï vÀAzÉ UÀįÁ¨ï ±ÉÃPï ¯Áj £ÀA-JªÀiï ºÉZï 04 / ©f 3818 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:- ºÁf£Á¼À ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå , vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß DwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT AiÀiÁV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÁ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ Qè£Àgï ªÀÄĨÁgÀPÀ vÀAzÉ ±Á§Ä¢ÝÃ£ï ±ÉÃPï ¸Á:- ªÀiÁvÀȪÁr ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå. EvÀ¤UÉ Q«UÉ ªÀÄÆVUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV AiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà D¸ÀàvÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉÃ(.)

Crimes Update of Koppal District

1. PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/08 PÀ®A. 78 [3] PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-9-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-15 UÀAmÉUÉ £ÀªÀ° PÁæ¸ PÁgÀlV ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀV fæ£À°è ºÉÆÃV, ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÀÝ ªÉAPÀl¹AU vÀAzÉ CdÄð£À ¹AU gÀd¥ÀÇvÀ ªÀ; 60 ¸Á; PÁgÀlV, 2} ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà §Ar ªÀ: 31 ¸Á; PÁgÀlU EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr ªÀÄmÁÌ aÃn AiÀiÁjUÉ PÉÆÃqÀÄwÛÃj CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ PÁAvÉÃUËqÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ºÉÆÃl¯ ªÀ: 33¸Á: ¸Á¸À®ªÀÄj vÁ; ¹AzsÀ£ÀÆgÀ (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É) ¹PÀÌ DgÉÆævÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 420-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇgɹPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÁ¥Á¸ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹¸ÀzÀÄÝ CzÉ. ºÉZï.¹. 70 PÁgÀlV oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2. PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/08 PÀ®A. 323,504,506 [2] L.¦.¹.

DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà gÁdÆgÀÄ, 27 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, ¸Á: ¨Áå°ºÁ¼À EªÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ , ¢ :- 19/09/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà «ÃgÁ¥ÀÄgÀ , ¸Á:PÉÆgÀqÀPÉÃgÀ EªÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀ£ÀPÀªÀÈvÀÛzÀ ºÉÆÃmɯï£À°è PÀĽwzÁÝUÀ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀAµÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤£Àß vÀAV ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ PÀÆqÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ºÁUÉãÁzÀgÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀgÉ ¤ªÀÄä£É¯Áè PÉÆrè¬ÄAzÀ PÉÆaÑ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:208/08 PÀ®A::279,304(J) L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJA« CPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ19-9-08 gÀAzÀÄ 10-50 JJAPÉÌ f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuɬÄAzÀ 10-55 JJAPÉÌ ºÉÆgÀlÄ, 11-05 JJAPÉÌ D¸ÀàvÉæ vÀ®Ä¦zÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ C¨Áâ¸ÀC°¸Á§ §lUÉÃj FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, 11-30 JJAPÉÌ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ C«ÄÃgï CªÀÄÓzï C° vÀAzÉ C¨Áâ¸ÀC°¸Á§, PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß vÀAzÉ C¨Áâ¸ÀC°¸Á§ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉ;36 ºÉZï;6879 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ §¸ï¸ÁööåAqï PÀqÉUÉ D²ÃªÁðzÀ ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ »A¢¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ. lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, C¨Áâ¸ÀC° FvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À JqÀUÁ° ºÁ¬ÄÝzÀÄÝ, £ÉÆÃrzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉVzÀݪÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß vÀAzÉUÉ §®UÁ°UÉ, vÉÆqÉUÉ PÉÊUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¯Áj £ÀA:PÉJ;05 JJ;5288 CAvÁ EzÀÄÝ, ¯Áj ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÁ®PÉÌ 10-35 JJAPÉÌ vÀ£Àß vÀAzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, PÁgÀt, ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ²æà ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L.(C«) oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 228/08 PÀ®A. 447,323,504,427 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢ :- 19/09/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤î¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚzÁåªÀÄ¥Àà UÉÆgÀªÀgÀ, 25 ªÀµÀð, ¸Á: PÁªÀÄ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÁªÀÄ£ÀÄgÀÄ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄfÓV 2] ¤AUÀ¥Àà 3] UÀÄqÀzÀ¥Àà 4] UÀAUÀªÀé J®ègÀÆ ¸Á: PÀÄlUÀ£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®PÉÌ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¥ÀA¥ï ¸Émï £ÀÄß £Á±À ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ CzÉ. J.J¸ï.L §¸ÀªÀgÁd PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 25/08 PÀ®A, 174 ¹.Dgï.¦.¹ :

¢£ÁAPÀ: 19.09.08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æëÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÉArAUï PÉ®¸À ¸Á: ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, £À£Àß vÀªÀÄä£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.09.08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ J£ï.ºÉZï. gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ «gÀĪÀ CAUÀrUÉ ªÀÄ®UÀ®Ä §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¸Àé®à vÀAUÀÄ E¢ÝzÀÝjAzÀ JqÀ« ©zÀÄÝ PÀÄwÛUÉ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½î ªÀÄAdÄ£ÁxÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉ vÀA¢zÉݪÀÅ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.09.08 gÀAzÀÄ 11:30 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, September 19, 2008

1] £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À.UÀÄ£Éß £ÀA:207/08 PÀ®A: 41(2) (r) 109 ¹Cg惡

¢£ÁAPÀ:18-9-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 ¦JAPÉÌ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤AvÀ §¸ïUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ ºÀvÀÄÛªÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ E½AiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ ¸ÀévÀÄÛ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀªÀ£À£À£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä vÉÆzÀ®ÄvÁÛ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ¸ÀjAiÀiÁV ºÉüÀzÉà vÀ¥ÀÄà vÀ¥ÁàV w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «µÀÄÚ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ ¨ÁgÀPÉÃgÀ, ªÀ:24ªÀµÀð, eÁ:¸ÀÄtUÁgÀ G:¥ÉAlgï ¸Á:UÀzÀUÀ ¨ÉÃlUÉÃj, CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß §¸ï ºÀvÀÄÛªÀ ºÁUÀÆ E½AiÀÄĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖ°è ¦Pï ¥ÁPÉÃmï ªÀiÁqÀ§ºÀäzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÄAeÁUÀgÀÆPÀvÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/08 PÀ®A 379 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 18/09/2008 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉUÉ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀuÉÚ¥Àà ¸Á: ±ÀgÀt¥Àà N° ©°ØAUï, ¹.©.J¸ï. £ÀUÀgÀ ¹AUÀ£Á¼À PÁA¥ÉèPïì JzÀÄgÀÄUÀqÉUÉ ²ªÉ mÁQÃeï gÉÆÃqÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 08/09/2008 gÀAzÀÄ 00-30 UÀAmɬÄAzÀ 02-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©.J¸ï. £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉUÉ ¤°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ »gÉÆúÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ £ÀA. PÉ.J.25/J¯ï.6768 ZÁ¹ £ÀA. 99 E. 19 ¹. 00691, EAd£ï £ÀA. 99 E 17 JA. 00271 CA.Q.gÀÆ.12,000-00¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà r.ªÉAPÉÆç, ¦.J¸ï.L. (C.«) gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/08 PÀ®A 309 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 17-09-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀA. ¨Á¼ÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgɱÀ 30 ªÀµÀð eÁ; ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á;; vÀ¼ÀPÀ¯ï EªÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÝPÁgÀt FPÉAiÀÄÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸Éë¹ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/08 PÀ®A. 279, 338, L.¦.¹ & 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ; 17-09-08 gÀAzÀÄ 5.30 ¦JA. PÉÌ DgÉƦ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦AiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀA. AiÀÄ®è¥Àà zÀAr£Àß ªÀ. -26 ªÀµÀð oÀPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §®§ÄdPÉÌ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ UÀAUÁªÀw D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁfUÉ zÁR®Ä ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄr w½¹zÀÄÝ DzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹

¢; 16-09-08 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj Dgï.ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA. PÉ.J- 34 J¯ï- 1349 £ÉzÀÝ£ÀÄß ºÀÄ°UɪÀÄä zɪÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ¤®è¹ ¥ÀÆeÉUÉAzÀÄ ºÉÆV §gÀĪÀ¸ÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/08 PÀ®A.279, 337, 338, L.¦.¹

¢£ÁAPÀ; 18-09-08 gÀAzÀÄ 9.30 ¦JA. PÉÌ DgÉƦ «gÉñÀ vÀA. §¸ÀìtÚ PÀÄA¨ÁgÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 06 ¹.-5151 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÁ¸À£ÀPÀAr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ gÀ¦Pï¸Á§ ªÀ. -48 ªÀµÀ𸠸Á; G¦à£ÀºÀ½î PÁåA¥ï EvÀ¤UÉ vÀ¯É »AzÀÄUÀqÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄ DgÉƦUÉ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Thursday, September 18, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA- 87/08 PÀ®A 279,337 L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ

PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J.25-©-9754 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ªÉÄÊ£Àì ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÉà jÃw¯Áj £ÀA PÉ.J.25-¹-839 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆÃPÀ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-9-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄTAiÀiÁV lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀgÀ°è M§â Qè£ÀgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 225/08 PÀ®A 279, 337, L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ µÀtÄäPÀ¥Àà dÆZÀ¤ ¸Á: §½UÁ£ÀÆgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ CzÀÀgÀ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 17.09.08 gÀAzÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÀħâ½îUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ mÁæöåPÀì £ÀA. PÉ.J.25-¹. 1595 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À ¹ÃªÀiÁzÀ C¨sÀAiÀĸÁ®ªÉAmï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 4:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ mÁæöåPÀì ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è mÁæöåPÀì£ÀÄß ¥À°ÖªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ZÁ®PÀ¤UÉ C®è°è ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀ¢®è. F C¥ÀWÁvPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ £ÀªÀÄä ZÁ®PÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ EvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽîj CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ïÀ.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 226/08 PÀ®A 279, L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀÀ ²æà ¦. ¨Á®¸ÀħæªÀÄt vÀAzÉ ¥À®¤ ªÉÃ®Ä ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 12/52 PÀ¯Áåt ªÀ®¸ÀÄ ªÀiÁ®ÆgÀ. ¸ÉîA. vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ. EªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ CzÀÀgÀ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 17.09.08 gÀAzÀÄ ¯Áj £ÀA. ºÉZï.Dgï. 63/J. 3335 £ÉÃzÀÝgÀ°è mÁªÀgï JAUÀÄ®gï UÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¨É½UÉÎ 2:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J£À.ºÉZÀ-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÉƸÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZÀ.-43-E. 8696 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ £À£Àß ¯ÁjUÉ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ dRA UÉÆAqÀªÀÅ. AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀ¢®è. F C¥ÀWÁvPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁ¹ªÀ ¸Á: ¸ÀgÀqÉêÁr EvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä F £À£Àß ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃn ¦.J¸ïÀ.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 177/08 PÀ®A 279, L¦¹

¸ÀzÀj ¦üÃgÁå¢gÀgÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ ¸Á:-PÀĵÀÖV eÁw §rÃUÉÃgï ªÀAiÀiÁ-31 ªÀµÀð, ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ , ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ZËzsÀj ¸Á:- PÀĵÀÖV ªÀAiÀiÁ-19 ªÀµÀð, EA¢gÁ PÁ¯ÉÆä, PÀĵÀÖV, G-PÁgÀ ZÁ®PÀ. vÀ£Àß £ÀªÀÄÆzï PÁgÀ£ÀÄß [ PÁgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J.-29 / J.- 6633 ] Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA§gÀ ºÉZï.Dgï-55 E- 3038 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÁ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉÃ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 178/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ.

¸ÀzÀj ¦üÃgÁå¢zÀgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ZÀ®ªÁ¢ 35. ªÀµÀð, ¸Á:- PÀĵÀÖV G-¯Éçgï [ PÀÆ°PÉ®¸À ]. ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ mÉAUÀÄAn PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁA. mÁA ªÁºÀ£À [ PÉ.J.-37/-4057 ] ªÀ£ÀÄß DwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨Áj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉà J.J¸ï.L. UÀÄgÀ¥Àà PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA§gÀ- 30/08 PÀ®A ¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ :- 17-09-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ vÀvÀÛj AiÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ vÀvÀÛj gÁdAiÀÄå ªÀAiÀiÁ-58 ªÀµÀð, eÁw-¨ÉvÀÛgÀ G- SÁ¸ÀV PÉ®¸À ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¦üÃgÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ²æà ªÀÄw ªÀĺÉñÀéj UÀAqÀ r.¨sÁ¸ÀÌgÀ. ªÀAiÀÄ-22 ªÀµÀð, eÁw-¨ÉvÀÛgÀ. ¸Á- ªÀÄĤgÁªÀ¨ÁzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå PÁåA¥ï EªÀ¼À CPÀÌ gÁeÉñÀéj DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¤d«gÀÄvÀÛzÉ . CAvÁ ¦gÁå¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÁ ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.,Dgï. £ÀA. 29/2008 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢ :- 16/09/2008 gÀAzÀÄ 6 ¦.JA. PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ , J.E. L.r. r¥ÁlðªÉÄAmï CUÀ¼ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ , CAzÁdÄ 30 jAzÀ 35 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀ¸ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÀ ºÉýPÉ ¤ÃqÀÄzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

8] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 245/2008 PÀ®A. 107 ¹,.Dgï.¦.¹.

²ÃªÀÄw ªÀiÁgɪÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¢ :- 13/9/2008 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 244/08 PÀ®A. 324,354 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁqÀVÎ EªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ F ¸ÀA§AzsÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ zÉéõÀzÀ ªÁvÁªÀgÀt«zÀÄÝ UÀ¯ÁmÉ DUÀĪÀ ¸ÀA§AªÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÄ£ÉßÃZÀjPÉ PÀæªÀĪÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀzÀAvÉ §gɹPÉÆArzÀÄÝ CzÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

9] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/08 PÀ®A. 143,147,365,504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀtÚ vÀAzsÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ,36 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆæ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ EªÀgÀÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ ¢ :- 15/09/2008 gÀAzÀÄ 10 ¦.JA. PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀPÀ̸ÀÄ ªÀiÁrzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ºÉZï.¹. 36 gÁd¸Á§ ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¹ÃªÉÄ JuÉÚ CªÀåªÀºÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt 

10] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 227/08 PÀ®A 3 & 7 E¹. DåPÀÖ

¢£ÁAPÀ: 17.09.2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà DºÁgÀ ²gÉøÉÜzÁgÀgÀÄ. vÁ®ÆPÁ PÀbÉÃj PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ CzÀÀgÀ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17.09.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄUÉ zÉÆgÉvÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀAvï ¹AUï DºÁgÀ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, ²æà w¥ÉàñÀ¥Àà DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ VtUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV zÉÆgÉvÀ ªÀiÁ»wAiÀÄAvÉ C°è ºÉÆgÀnzÀÝ MAzÀÄ «Ä¤qÉÆÃgï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J 37-5204 £ÉÃzÀÝ£ÀÄߤ°è¹ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CzÀgÀ°è 2 ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÀÄA©zÀ ¨ÁågɯïUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ D£ÀAzï ¨ÉlUÉÃj FvÀ¤UÉ ¸ÀzÀj ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß J°èAzÀ vÀAzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ zÉêÀgÁeï CgÀ¸À PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ZÀ£ÀߥÀà ¢ªÀlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ «vÀgÀPÀ¤AzÀ vÀA¢gÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁr ²æà J£ï.JªÀiï.¨ÁUÀ®PÉÆÃn ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

11] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éßà £ÀA§gÀ-177/08 PÀ®A 323, 504, 506, gÉ/«, 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-09-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ¤Ã®¥Àà vÀAzÀ AiÀÄ®¥Àà PÀÄtÂPÉÃj, ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð, G-MPÀÄÌ®ÄvÀ£À . ¸Á:- »gÉÃPÁ¸À£ÀPÀAr. vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆægÁzÀ µÀtÄäPÀ¥Àà ºÁUÀÆ UÁå£À¥Àà ºÀÄAQ ¸Á-¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ. EªÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃgÁå¢zÁgÀ¤UÉ ºÉÆqɧr ªÀiÁr , fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉÃ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, September 17, 2008

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

1]PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.186/08 PÀ®A 87 PÀ.¥ÉÆ PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-09-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ, PÁgÀlVAiÀÄ ¸ÀAvÉ §eÁgÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀiÁzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV fæ£À°è ºÉÆÃV CAzÀg ¨Á»gÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr, PÀÆqÀ¯Éà zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ «gÀÄ¥ÁQë vÀA¢ gÁªÀÄtÚ ºÀÄ®ÆègÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ£ÀÄß »r¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1475-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà §®ªÀAvÀ¥Àà ºÉZ.¹-43 PÁgÀlV oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƪÀÄrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:-

2]PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.187/08 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 3-09-08 gÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 4/9/08 gÀ ¨É¼ÀUÉÎ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÉÆArºÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¹AUÀ£Á¼À PÁåA¦£À ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è. ¥ÀA¥À¸ÉnÖUÉ eÉÆÃr¹zÀÝ 5 PÀA§UÀ¼À ªÀÄzÀåzÀ CAzÁd 1.2 Q.«Äà GzÀÝzÀ 3 ¯Éʤ£À C®Æå«Ä¤AiÀÄA ªÉÊgï CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 23,793=00 AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀlV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà ªÀĺÉñÀ.¦. PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:-

3]UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/08 PÀ®A 110 (E) (f) ¹.Cgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 16/09/2008 ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 228 EªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ 13:00 UÀAmÉUÉ D£ÉÃUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ CtÆÚgÀUËgÀªÀÄä PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄ-§gÀĪÀ ºÉAUÀ¸ÀjUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ ¨sÀAiÀÄ-©üÃwAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ. ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ, F±À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀħâtÚ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ vÁAqÀ UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ¥ÀæPÀgÀt:-

4] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ J¥sï.J. £ÀA. 8/08 PÀ®A. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-09-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ »gÉúÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¸Á.»gÉêÀiÁ¢£Á¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-09-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »gÉêÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è£À vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ EgÀĪÀ ¨sÁUÀå eÉÆåÃw AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ «zÀÄåvï ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ «zÀÄåvï ¯ÉÊ£ï DPÀ¹äPÀªÁV UÁ½UÉ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ vÁV ±Álð ¸ÀQðmï DV ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À 1) CzsÀð aî vÉÆUÀj ¨Áå½ CA.Q. 5,000=00 gÀÆ. 2) CzsÀð aî CQÌ CA.Q. 1000=00 gÀÆ. 3) CzsÀð QéAmÁ¯ï UÉÆâü CA.Q. 600=00 gÀÆ. 4) CzsÀð QéAmÁ¯ï ºÉ¸ÀgÀÄ ¨ÉÃ¼É CA.Q. 2000=00 gÀÆ. 5) CzsÀð aï PÁ¼ÀÄPÀr CA.Q. 2000=00 gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 15,600=00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ£ÀPÀVj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¹ÃªÉÄ JuÉÚ CªÀåªÀºÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt:. 

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 224/08 PÀ®A 3 & 7 E ¹. DåPÀÖ

¢£ÁAPÀ: 16.09.2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ §¸ÀªÀAvÀ ¹AUï DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ CzÀÀgÀ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 10.09.08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÁªÀÅ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼À ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §ºÀzÀÆÝgÀ §ArUÉ ¨ÉÃnPÉÆlÄÖ ¹ÃªÉÄJuÉÚ «vÀgÀPÀ£ÁzÀ £ÀfÃgï CºÀäzÀ EvÀ£À CAUÀrUÉ C¤jÃQëvÀªÁV ¨ÉÃnPÉÆlÄÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ©®è §ÄPÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ, ªÀiÁgÁl ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄÄAvÁzÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀzÉà UÁæºÀPÀjUÉ ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß «vÀgÀuÉ ªÀiÁr PÀ£ÁðlPÀ CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 3&7 1955 gÀ PÁAiÉÄÝ C£ÀéAiÀÄ C¥ÀgÁzÀ ªÉ¸ÀVzÀ §UÉÎ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CªÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä F £À£Àß ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà J£ï.JªÀiï.¨ÁUÀ®PÉÆÃn ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

6] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2008, PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 16-09-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: KA-37/L- 9621 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ¤°è¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: KA-37 /Q - 507 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §¸ï ¸ÁÖöåAqï PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÁAUï ¸ÉÊqï£À°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ£À §® ªÉÆÃtPÁ®zÀ ªÉÄïÉ, §® »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ §® ZÀ¥ÉàAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, September 16, 2008

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/08 PÀ®A 377 L.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/09/2008 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ±ÁºÉÃzÀ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ §ÄqÀ£À¸Á§ ¸Á: ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï, §½UÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 15/09/2008 gÀAzÀÄ 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀÄ:U˸À¥ÁµÀ ªÀAiÀÄ 8 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁd vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà eÁqÀgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á: ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw
Fvˣˀ
UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §½UÁgÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ jAiÀiÁeï JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄîÎqÉUÉ DlªÁqÀ®Ä PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UË¸ï ¥ÁµÀ FvÀ£À ZÀrØAiÀÄ£ÀÄß ©aѹ ¤¸ÀUÀð ¤AiÀĪÀÄPÉÌ «gÀÄzÀݪÁV ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà r.ªÉAPÉÆç, ¦.J¸ï.L. (C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 240/2008 PÀ®A 379 L¦¹.

¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ¨ÉÆ¥Àà£À dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ©. ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÁªï, ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ PÁåA¥ï (2) ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà, ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß EAzÀÄ ¢ 15-09-2008 gÀAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzsÀå UÀAUÁªÀw G¥À PÁgÁUÀȺÀzÀ°è £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀzÀ°è EgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt vÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¨ÉÃPÁVzÀÝ°è ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

Monday, September 15, 2008

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1]PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/08 PÀ®A 341,323,504,506 gÉ« 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-09-08 ¦gÁå¢ü ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà §¼ÀUÉÃj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ RÄzÁÝV ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 13-09-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢üzÁgÀ£ÀÄ vÀªÀÄä PÀQ̺À½î vÁAqÁzÀ°è PÀ½î¸Á°£À £À¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ £ÁgÁtAiÀÄ¥Àà ElV 2] ºÉÆ£ÀߪÀé UÀAqÀ ²Ã£À¥Àà §¼ÀUÉÃj 3] £ÁgÁAiÀÄt¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ J¯Éà ªÀÄUÀ£Éà vÀr CAvÁ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊ ªÉÄÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ºÉýzÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 221/2008 PÀ®A, 279, 337, 338 L.¦.¹ ::

¢£ÁAPÀ: 14.09.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.45 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀiÁåUÀ¼ÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ; 50 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÀgÉÃUÀ® ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉ¢zÀÄÝ CzÀÀgÀ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 14.09.08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ a®ªÁqÀV-£ÀgÉUÀ® ºÀ¼ÀîzÀ gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀgÉUÀ®UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁæPÀÖgï £ÀA J.¦.27/ AiÀÄÄ- 7051 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉAPÀmÉñÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ºÉÆgÀnzÀÝ £À£ÀUÉ »AzɤAzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £À£ÀUÉÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£ÀߣÀÄß PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÁV ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ. F C¥ÀWÁvPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä F £À£Àß ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ïÀ.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3} ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 82/08 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 2/9/08 2200 UÀAmÉUÉ ¢: 3/9/08 gÀ 0600 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è C¼ÀªÀr¹zÀ 25 PÉ.«.J. «zÀÄåvï ¥ÀjªÀvÀðPÀ(n.¹.) C.Q. 40,000=00 gÀÆ, ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà ºÉZï.Dgï £ÀqÀUÀrØ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/08 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.

¢£ÁAPÀ 14/09/2008 ²æà ²æäªÁ¸À vÀAzÉ gÀAUÀgÁªï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ: C£ÀĵÀ FPÉAiÀÄÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÉÃAmï ¥Á¯ïì ±Á¯ÉAiÀÄ°è 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 13/09/2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ PÀÄ: C£ÀĵÀ FPÉAiÀÄÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¸ÉàõÀ¯ï PÁè¸À EgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ. ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà r.ªÉAPÉÆç, ¦.J¸ï.L. (C.«) vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, September 14, 2008

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 244/2008 PÀ®A 324, 354 gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ªÀiÁgɪÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà, vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢:- 10-09-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ©üêÀÄ¥Àà£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä d£ÁAUÀzÀ ¨Á®¥Àà£À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ (1) §¸À¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà (2) °AUÀ¥Àà (3) £ÀgÉÃUËqÀ (4) £ÁUÉñÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©üêÀÄ¥Àà£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉ¢zÀÄÝ, DUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀ°PÉÌ §A¢¢ÝÃj. CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ £À£Àß ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉüÀzÉà £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛzÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ºÉÆqÉAiÀĨÉãrgÉAzÀÄ CqÀØ §A¢zÀÄÝ, DUÀ §¸À¥Àà, @ §¸ÀªÀgÁd PÀÄgÀħ FvÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ MzÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ £À£Àß ºÉÆmÉÖUÉ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ M¢ÝzÀÄÝ, C®èzÉà §®UÁ® UÉeÉÓUÉ ¥ÉlÄÖ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A 110 (F) (f) ¹.DgÀ.¦.¹

DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÁ¼ÀÆgÀ¥Àà £Áj£Á¼À FvÀ£ÀÄ ¨É½UÉÎ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀzÀÄ CªÀ±Àå PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀzÀjAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ :-²æà ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánî ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw. UÀÄ£Éß £ÀA.& PÀ®A 52/2008, PÀ®A: 279, 304 (J) L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 13-09-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-£ÀUÀgÀzÀ D£ÉUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CAzÀgÉ ¸ÀĨsÁ¸ï PÁmÁæPÀÖgïgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉ. «ÃgÀ±ÉÃRgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨sÀgÀvïªÀA² PÀȵÁÚ ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉÃvÀ¯ï ±Á¯ÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ »gÉà dAvÀPÀ¯ï PÁæ¸ï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ D£ÉUÀÄA¢ PÀqɬÄAzÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß mÁæ° ¸ÀªÉÄÃvÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ¨sÀgÀvïªÀA² PÀȵÁÚ EªÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ. ¨Á®PÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.
²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/08 PÀ®A 379 L.¦.¹.:-

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/09/2008 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ ²æà gÀWÀÄ, PÉ.J£ï. ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ («) PÁAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¥Á®£À WÀlPÀ-2, UÀÄ.«.¸À.PÀA. UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ.¢£ÁAPÀ 12/09/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ J¦JA¹ UÉÃmï ºÀwÛgÀzÀ°ègÀĪÀ 250 PÉ.«.J. ¥ÀjªÀvÀðPÀzÀ°èAzÀ 320 °Ãlgï vÉÊ® MlÄÖ CA.Q.gÀÆ.29,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà r.ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L.(.C.«.) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. UÀÄ£Éß ¸ÀA.184/2008 PÀ®A 498 (J) 504, 506, 323, 326, 324, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ FUÉÎ 3 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦æÃw¹ ®UÀߪÁVzÀÄÝ EzÀPÉÌ CªÀ¼À UÀAqÀ£À PÀqÉAiÀĪÀgÁzÀ CªÀ£À vÀAzÉ-vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä EªÀgÀÄ «gÉÆâü¹zÀÄÝ ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ DUÁUÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÀÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ ¢: 24-08-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV F «µÀAiÀÄ ¸ÀA¨sÀAzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁqï¢AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ²æà ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj, ¦..J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. UÀÄ£Éß ¸ÀA.185/2008 PÀ®A 363, 109 ¸À»vÀ 149 L¦¹

EAzÀÄ ¢: 13-09-08 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ §AUÁªÀw EªÀjAzÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉǰøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ.£ÀA: 172 PÀ®A 363, 109 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ PÀqÀvÀªÀÅ ºÀ¢Ý ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁV §A¢zÀÄØ ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆæ £ÁUÀgÁd EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÁUÀªÀÄä ªÀ; 17 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß ¢: 24-08-08 gÀAzÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ CªÀ¼À CPÀÌ ¨Á¼ÀªÀÄä EªÀ¼À ªÀģɬÄAzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀPÉÌ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ zÀĵÉàçÃgÀuÉ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è C¥ÀºÀgÀtUÉÆAqÀ £ÁUÀªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß £ÁåAiÀÄ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÀ ªÀiÁr j¹¥Àë£ï ¸ÉAlgï gÁAiÀÄZÀÆgÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ¹zÀÝ¥Àà ºÉZï.¹ 120 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA 206/08 PÀ®A PÀ®A: 420,392 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÁ¬Ä¥À¯Éè vÀgÀ¯ÉAzÀÄ ªÀiÁPÉðnUÉ §AzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉAUÀ¸ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ §mÉÖAiÀÄ°è PÀnÖzÀÝ zÉêÀgÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ ¤£ÀUÉ M§â vÀAVAiÀÄÄ EzÁÝ¼É DPÉ FUÀ UÀ©ðt AiÀiÁVzÁݽ DPÉUÉ ªÀgÀ §A¢zÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀgÉ DPÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄÝ C°è 2 d£À UÀAqÀ¸ÀjzÀÝgÀÄ CªÀgÀÄ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ 1/2 vÉÆ¯É ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ Q«AiÀÄ°èzÀÝÀÝ 3 UÁæA jAUÀ CA.QA. 9000 gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¦.J¸ï.L.
PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ
vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, September 13, 2008

E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2008 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ :

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-9-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ PÁgÀlVAiÀÄ ¸ÀAvÉ §eÁgÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥ï£À°è ºÉÆÃV, E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ ªÀĺÁ§¼ÉñÀ vÀA¢ ªÀÄÆvÀðAiÀÄå, UÀuÁZÁj ºÁUÀÆ EvÀgÀ 8 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CªÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 950-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇgÉʹPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ J.J¸ï.L PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

¹ÃªÉÄ JuÉÚ CªÀåªÀºÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:. 

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/08 PÀ®A : 3 & 7 CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ 1955.

¢£ÁAPÀ 12/09/2008 gÀAzÀÄ 12-55 UÀAmÉUÉ ²æà E¸Áä¬Ä¯ï¸Á§ vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ ²gÀºÀnÖ, PÉ.J.J¸ï. vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ²æäªÁ¸À Keɤìeï ¸ÀUÀlÄ ¹ÃªÉÄ KuÉÚ «vÀgÀPÀgÀÄ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. (2) UÀÄgÀÄgÁd mÉæÃqÀgïì ¹ÃªÉÄ KuÉÚ ¸ÀUÀlÄ «vÀgÀPÀgÀÄ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. (3) ªÀzsÀðªÀiÁ£À KeɤìÃeï ¹ÃªÉÄ KuÉÚ ¸ÀUÀlÄ «vÀgÀPÀgÀÄ
EªÀgÀÄ ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ ¸ÀUÀlÄ «vÀgÀPÀgÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10/09/2008 §ÄzÀĪÁgÀzÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå DºÁgÀ £ÁUÀjPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ºÁUÀÆ UÁæºÀPÀgÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À E¯ÁSÉ DAiÀÄÄPÀÛgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀiÁ£Àå PÉÃAzÀæ¸ÁܤPÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁzÀ ²æà w¥ÉàøÁé«Ä, PÉ.J.J¸ï. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀ ¹ÃªÉÄKuÉÚ ¸ÀUÀlÄ ªÀĽUÉUÉ ¨sÉÃnPÉÆlÄÖ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA.1 ²æäªÁ¸À Keɤì EªÀgÀ ºÀwÛgÀ 12169 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ KuÉÚ ¨sËwPÀ zÁ¸ÁÛ¤£À°è PÀrªÉÄ ªÀåvÁå¸À EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA. 2 £ÉÃzÀݪÀgÀ°è 12070 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ KuÉÚ ¨sËwPÀ zÁ¸ÁÛ¤£À°è PÀrªÉÄ ªÀåvÁå¸À EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA. 3 £ÉÃzÀݪÀgÀ ºÀwÛgÀ 12056 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ KuÉÚ ¨sËwPÀ zÁ¸ÁÛ¤£À°è PÀrªÉÄ ªÀåvÁå¸À EgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/08 PÀ®A 3 & 7 CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ 1955 gÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/08 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà £ÀfÃgÀSÁ£ï vÀAzÉ ¸ÀªÀÄzÀ¸Á§ ¸Á: ¦ÃgÀeÁzÀ NtÂ, UÀAUÁªÀw vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ÃgÀeÁzÀ NtÂAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉßûvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ©qÀ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ CªÀjUÉ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ©qÀĪÀAvÉ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ªÀÄ»§Æ§Ä SÁ¢æ. (2) ¸ÀåAiÀÄåzï Dj¥sï SÁ¢æ vÀAzÉ ªÀÄºÉ§Ä§Ä SÁ¢æ. (3) ¸ÉÊAiÀÄåzï E°AiÀiÁeï SÁ¢æ vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ§Ä SÁ¢æ. (4) ¸ÉÊAiÀÄzï §ÄqÁØ ¸ÁºÉç SÁ¢æ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï AiÀÄƸÀÄ¥sÀ SÁ¢æ. (5) ¸ÉÊAiÀÄåzï §zÀÄæ¢Ýãï SÁ¢æ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï AiÀÄƸÀÄ¥sÀSÁ¢æ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄgÀºÀj £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw.ºÁUÀÆ EvÀgÉ 40-50 d£ÀgÀÄ.
CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É ¤AzÀÄ ¨Á¼À D¬ÄvÀÄ ¤£ÀߣÀÄß F HgÀÄ ©r¸ÀÄwÛë, ¤Ã£ÀÄ ºÉaÑUÉ ªÀiÁvÁrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ®ÄèwÛë JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆqÀ®Ä ¥Éưøï oÁuÉ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ E°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉßûvÀgÁzÀ ªÀĺÀäzÀ D¹Ã¥sï C°, ¸ÉÊAiÀÄåzï ZÁAzÀ¥ÁµÀ, ªÀÄºÉ§Æ§Ä EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß J¼ÉzÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ gÁwæ 20-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀrUÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ZÁAzÀ ¥ÁµÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄºÉ§Æ§Ä EªÀgÀÄ ¦ÃgÀeÁzÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ £ÀA. 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ªÀÄZÀÄÑ MUÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄºÉ§Æ§Ä EªÀgÀ ¨É¤ßUÉ §qÉ¢gÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ªÀUÀågÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà AiÀÄ®è¥Àà ºÉZï.¹. 78 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/08 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

²æà J¸ï.J.SÁ¢æ vÀAzÉ J¸ï.JA.SÁ¢æ ¸Á: ¦ÃgÀeÁzÀ NtÂ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 11/09/2008 gÀAzÀÄ 17-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀAzÉAiÀÄÄ ¦ÃgÀeÁzÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ EzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÀfÃgÀSÁ£À. £ÉÃzÀݪÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ £É¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ¸ÉßûvÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ºÉýzÁUÀ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 2) ZÁAzÀ¥ÁµÀ. (3) D¹Ã¥sï. (4) ªÉĺÀ§Æ§Ä. (5) ¸Á¢üÃPÀ C° ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀªÀÄä¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà ±ÉõÀVjgÁªï ºÉZï.¹. 143 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/08 PÀ®A 454, 511 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀA/- £ÀgÀ¹AºÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀ-55 G-J¥sïrJ ¸Á-§Ä.§.£ÀUÀgÀ PÀĵÀÖV ¨É½UÉÎ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Q°ºÁQ ºÉÆVzÀÄÝ ªÀÄzsÁåºÀß JzÀÄj£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¥ÉÆ£ï ªÀiÁr ¤ªÀÄä ªÀÄ£É ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÉ AiÀiÁgÉÆà M¼ÀUÉ ºÉÆgÀnzÀÝgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ EnÖzÉÝªÉ PÁgÀt ¤ÃªÀÅ §¤ß CAvÁ w½¹zÀÄÝ CzÉ DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÉÆqÀ®Ä ªÀÄ£É ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁè ¦°èAiÀiÁVzÀÄÝ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄgÀĪÀÅzÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄ°AzÀ DgÉƦ : §¸ÀªÀgÁd @ ¹AVè §¸Áìöå@ §l̼À CPÀâgÀ vÀA/- ¤AUÀ¥Àà ¨É¼ÀUÀdÓj ªÀ-42 vÁ-²gÀºÀnÖ f-UÀzÀUÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008