Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, June 15, 2011

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2011 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ gÉ.«. 187 LJA« AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ 15-06-2011 gÀAzÀÄ 00-30 ¦.JA.UÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üPÀ vÀAzÉ ZÀAzÁ¸Á§ zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA G.qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ¸Á.D®ÆgÀ vÁ.ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ. 14-06-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ PÀ¼À¸Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ±ÁAvÀ¥Àà ¨sÉÆë FvÀ£À ªÉƪÀÄäUÀ£À dªÀ¼ÀzÀ PÁAiÀÄð PÀÄjvÀÄ ºÀÄ®V ºÀÄ®ÄUÀªÀÄä£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ 8-10 d£ÀgÀÄ PÀÆr C¥É læPï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.28/J-9250 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ dªÀ¼ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ªÁ¥À¸ï £ÀªÀÄÆäjUÉ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖV-ºÉƸÀ¥ÉÃl gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ°è PÀÄgÀħ£Á¼À PÁæ¸ï zÁn PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÁºÀ£À ¤°è¹ J®ègÀÆ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÁV E½¢zÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÁÝUÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmï PÀqɬÄAzÀ §AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £À£ÀUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr PÉqÀ« vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ JqÀ vɯÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ, JqÀ vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ 108 CA§Ä¯É£ïì£À°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÉÛÃ£É PÁgÀt ¸ÀzÀj AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2011 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ gÉ.«. 187 LJA« AiÀiÁåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/2011 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-06-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà °AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ eÁ°ºÁ¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 14-06-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:30 UÀAmÉUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀAiÀĸÀÄì 19 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ D£ÀAzÀ, ¤AUÀ¥Àà, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/ n-6679 ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgï £ÀA: PÉ.J-37/ n-6680 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄtÄÚ ºÁPÀĪÀ PÉ®¸À EzÀÄÝzÀjAzÀ aPĄ̀ÉtPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ PÉgɬÄAzÀ CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ªÀÄtÄÚ ºÉÃgÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ PÉgɬÄAzÀ ªÀÄtÚ£ÀÄß mÁæ°AiÀÄ°è ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgï mÁæ° ¯ÉÆÃqï ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV PɼÀUÉ ¤AwzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥À°ÖAiÀiÁV GgÀĽ ©¢ÝzÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¨Á¬Ä, zÀªÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ PɼÀ ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ eÉÆvÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝ EvÀgÀ d£ÀgÀÄ aÃgÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÝjAzÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌ ºÉÆ®zÀ d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà PÀlUÉ J£ÀÄߪÀªÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ªÀÄtÄÚ vÉUÉzÀÄ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ¸Àé®à JwÛ »rzÀÄ ¹QÌ ºÁQPÉÆAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀ vÉUÉzÀÄ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ UÀAUÁªÀwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£ÀUÉ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è CªÀgÀ eÉÆvÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrzÉ£ÀÄ. C°è ªÉÊzÀågÀÄ aQvÉì ¤ÃqÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt FvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw. UÀÄ£Éß £ÀA.& PÀ®A 35/2011, PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 13-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ nf© ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀzÀ ¥Á£ï±Áå¥ï£À°è ¥Á£ï ºÁQPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §¸ï ¸ÁÖöåAqï PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-34-J¯ï-9557 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÁåAPï D¥sï §gÉÆÃqÁ JzÀÄgÀÄUÀqÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®UÉÊ ºÉ§âgÀĽUÉ, §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ, JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, vɯÉAiÀÄ »AzÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 117/11 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåÌmï.

£ÀUÀgÀzÀ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¦£À°ègÀĪÀ DAd£ÉÃAiÀÄ & ®Qëöäà zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è D¥Á¢vÀgÁzÀ (01) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÉÄÃUÀ¼ÀªÀĤ. ªÀÄvÀÄÛ 02) gÁdÄ vÀAzÉ «oÀ¯ï gÀAUÀgÉÃeï gÀªÀgÀÄ 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆæ gÁdÄ EvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÉÊ, PÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA. CªÀÄgÉñÀ EªÀ¤UÉ »r¢zÀÄÝ, DgÉÆæ CªÀÄgÉñÀ EªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,020-00, MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA. 02 £ÉÃzÀݪÀ¤AzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 670-00 ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ºÁUÀÆ PÉ£ÁnPï ºÉÆAqÀ £ÀA. PÉ.J.35/237 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

Monday, June 6, 2011

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.47/11 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 05-06-2011 gÀAzÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÀlÖtzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀAVÃvÀ ¯ÁqÀÓ£À §®UÀqÉ zÀQët ¨ÁUÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà JA. §ArºÁ¼À ªÀ: 60 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 2] ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà gÁA¥ÀÆgÀ ªÀ: 62 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 3] ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ¥Ánî ªÀ: 65 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð. 4] §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÀAqÀQ ªÀ: 68 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð. 5] gÉêÀt¥Àà vÀAzÉ CAzÁ£À¥Àà £ÀªÀ®UÀÄAzÀ ªÀ: 65 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð. 6] C±ÉÆÃPÀ J°UÁgÀ ªÀ: 48 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð. 7] ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¹¢èAUÀ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ ªÀ: 48 ¸Á: »gÉêÀiÁåUÉÃj J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 7 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è 8450-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.112/11 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹

¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ºÀvÀÄÛ ¢£ÀzÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÁzÀ «.ªÀA²PÀȵÀÚ gÀªÀgÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ HjUÉ vÉgÀ½zÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 04-06-2011 gÀAzÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄj¢gÀĪÀÅzÁV w½¢zÀÄÝ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉýzÀ ¥ÀæPÁgÀ EAzÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀÝ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°è EnÖzÀÝ CA.Q.gÀÆ. 5,34,000-00. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ««zsÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CA.Q.gÀÆ. 1,08,500-00. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ««zsÀ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ. MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 6,42,500-00. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.113/11 PÀ®A 143,147,323, 498 (J)504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ; 05-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮QëöäÃzÉë UÀzÀÝqÀQAiÀÄ ¥Àw UÀzÀÝqÀQ zÉêÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ ¥Àæw¤vÀå CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀAvÉ D¥Á¢vÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÆqɧr ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ avÀæ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CzÀgÀAvÉ EAzÀÄ D¥Á¢vÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÁwAiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¨sÉÆë FvÀ£ÀÄ L.n.L ¦ülÖgï CAvÁ «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÁÌV CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀj zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®è C£ÀÄߪÀÅzÀ£Éßà ªÀiÁ£À¹PÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-06-11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀPÁgÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁÝUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ : 05-05-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00-10 UÀAlUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉà EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.     


 


 


 


 


 


 


 

Saturday, June 4, 2011

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/11 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 02-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©ÃUÀ ºÁQ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgɯÁè qÁªÀtUÉÃgÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄîä£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉVzÀÝ °AUÀgÁd gÀªÀjUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¢: 02-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀiÁVzÀÄÝ, ¢: 03-06-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀgÁdgÀÄ ªÉÄð£À ªÀģɬÄAzÀ PɼÀV½zÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä £ÉÆÃqÀ®Ä, ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßvïgÀªÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ «µÀAiÀÄ w½¹, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢ qÁªÀtUÉÃgɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä «µÀAiÀÄ ¤d«zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ C¯ÁäjAiÀÄ°è EnÖzÀÝ §AUÁgÀ D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA:Q: 84,000=00 gÀÆ/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.46/11 PÀ®A 309 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 03-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚA¢gÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ¤£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆà ¤£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ZÉ£ÁßV ¨Á¼Éé ªÀiÁrPÉÆà CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¹nÖ¤AzÀ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.30/11 PÀ®A 78 (3) Pɦ DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 03-06-2011 gÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆævÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¸Á gÀAUÉæÃd ªÀÄvÀÄÛ £ÁgÁAiÀÄt¸Á EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.235/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, ¨Á¯ï¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, June 2, 2011

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.108/11 PÀ®A 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 31-05-11 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨ÁzÁ«Ä¬ÄAzÀ ªÀ¥Á¸À aUÀmÉÃjUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ½î ¸À«ÄÃ¥À DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß EArPÁ PÁgï.£ÀA.PÉ.J-17/JA.6411 £ÉzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ PÁgÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ°è EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀÄ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.33/11 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 01-06-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ vÁAqÁ¢AzÀ D£ÉUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÉÆ°è£ÁUÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃeï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37-PÀÆå-3199 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ §®UÁ® «ÄãÀUÀAqÀzÀ ºÀwÛgÀ, vɯÉAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ, JqÀPÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀPÀtÂÚ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.134/11 PÀ®A 307 L¦¹

¢£ÁAPÀ 01-06-2011 gÀAzÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð eÁ.ªÀiÁzÀgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.¹gÀUÀÄA¦ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä JgÀqÀ£Éà CtÚvÀªÀÄäA¢gÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÁ¬Ä ºÀÄ°UɪÀé ªÀiÁzÀgÀ gÀªÀjUÀÆ FUÉÎ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ ªÀÄ£À¸Á ªÀÄ£À¸ÀÄ ¸Àj EgÀ°®è, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ CzÉà ºÀ¼Éà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 01-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁ¹UÉ ºÁ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀÄ®è¥Àà vÁ¬Ä ºÀÄ°UɪÀé FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ K£À¯Éà ¨sÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Á JµÀÖ¯Éà ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ CAvÁ £À£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ DvÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ¸ÀĪÀÄä£É dUÀ¼Á vÉVw¢ CAvÁ PÉüÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¯Éà ¨sÉÆøÀÄrPÉ ¸ÀĪÀÄä£Á dUÀ¼Á vÉVAiÀiÁPÀ §A¢®è¯Éà ¤£Àß EªÀvÀÛ ªÀÄÄV¸ÁPÀ §A¢¤ CAvÁ CAzÀªÀ£Éà vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆrè¬ÄAzÀ £À£Àß §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ CzÀjAzÀ £À£Àß §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ ¨sÀj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® JzÉUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ DUÀ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ¥Àà ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ, ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ, CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.133/11 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ:- 01-06-2011 gÀAzÀÄ PÀ®è¥Àà£À PÁåA¥ï£À°è ±ÀgÀtªÀÄä JA§ÄªÀªÀ¼À UÀÄr¸À® ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj E§âgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ G½zÀ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. «ZÁj¸À¯ÁV PÀÆUÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) ®ZÀªÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ ¯Á®¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁt ¸Á: PÀgÉÃPÀ¯ï PÁåA¥ï CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt ¥ÀnÖ ¹UÀ°¯Áè. ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀݼÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (2) ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁt G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀ®è¥Àà£À PÁåA¥ï CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ªÀÄ»¼Á ¦.¹. 17 EªÀjAzÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ¼À ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 200-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgɬÄvÀÄ. CªÀjUÉ ªÀÄlPÁ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛÃgÁ ? CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ (3) ²æêÀÄw §ÄqÀتÀÄä UÀAqÀ FgÀtÚ, 30 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÀ®è¥Àà£À PÁåA¥ï EªÀ¼ÀÄ ºÉýzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. F §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008