Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, June 30, 2014PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/2014 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:
¢£ÁAPÀ 30-06-2014 gÀAzÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà Dr£À, ªÀAiÀÄ.24 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, G.MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á.¨Áå°ºÁ¼À, EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ DgÉÆæ ©ÃªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ºÀ½îUÀÄr, ªÀAiÀÄ.50 ªÀµÀð, ¸Á.vÀĪÀÄgÀUÀÄ¢Ý, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-02/JZï.n.-5700 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ UËqÀ vÀAzÉ ¥sÀsQÃgÀ UËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ.35ªÀµÀð, ªÁ°äQ, ¸Á.aPÀÌ£ÀA¢ºÁ¼À EvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV-UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÉÆgÀqÀPÉÃgÁ PÁæ¸ï zÁn ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¹Ìqï ªÀiÁr PÉqÀ«zÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆæ ©üêÀÄ¥Àà EvÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÁ® ªÉÆtPÁ®UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ UËqÀ ¤UÉ JqÀ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ UÀĪÀÄn ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀVzÀÄÝ ¸ÀzÀj E§âgÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ  108 CA§Äå¯É£ïì zÀ°è E¯ÁdPÁÌÌV E°èUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2014 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:
¢£ÁAPÀ 29-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ UÀqÁzÀ ¸Á : PÀ£ÀPÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ,  CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ PÀ£ÀPÀ¥Àà £ÉÆA¢UÉ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÁ¸ÀUÀ¯ï-ªÀÄĸÀ¯Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ZÁ®PÀ ®¸ÀVjAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/qÀ§Æè-5680 gÀ°è »AzÉ gÀ«ÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À£ÀÄß »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄĸÀ¯Á¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉƼÉUËqÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èAzÀ M«ÄäAMzÀªÉÄä¯É £Á¬Ä CqÀاA¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ZÁ®PÀ ®¸ÀVjAiÀÄ¥Àà vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà £É®PÉÌ PÉqÀ«zÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ »AzÉ PÀĽvÀ gÀ«ÃAzÀæ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁªÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C°èAzÀ §¼Áîj SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr F ¢ªÀ¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ »gÉÆà ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/qÀ§Æè-5680 gÀ ZÁ®PÀ ®¸ÀVjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¯Á®¹AUÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ¸Á : CqÀ«¨sÁ« zÉÆqÀØ vÁAqÁ  FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2014 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:
ದಿನಾಂಕ 29-06-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರು ಹಾಗೂ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೊಪ್ಪಳ ದಿಂದ ಬಸಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕೊಪ್ಪಳ-ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ. ಸಿ ಬಸ್ ನಂ. ಕೆಎ-37/ಎಫ್‌-453 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರು ಬಸ್‌ನ ಬಲಗಡೆ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಈತನು ಗುಡದಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್‌ನ ಬಲಗಡೆಯ ಹಿಂದಿನ ಒಳಗಡೆ ಗಾಲಿಯು ಏಕಾಏಕಿ  ಬರ್ಸ್ಟ ಆಗಿದ್ದು, ಆಗ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಗಾಲಿಯ ರಕ್ಷಾ ಕವಚದಂತಿರುವ  ಕಬ್ಬಿಣದ ತಗಡು ಕಿತ್ತಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗಾಲ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಂತಾಗಿದ್ದು, ಎಡಗಾಲ ಹತ್ತಿರ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ.
4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2014 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:
¢£ÀAPÀ:29-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ §¤ßPÉÆ¥Àà¢AzÀ oÁuÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr, ºÉZï.¦. ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁV CzÀgÀ°è M§â ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¨Áwäà w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr, C°è WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¹, ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ºÉýPÉ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß EAzÀÄ 12-30 ¦JA¢AzÀ 1-15 ¦JAzÀªÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-45 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉjUÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ »gÉÆà EUÉßÃlgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-37 qÀ§Æèöå-1947 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄAUÀ¼Á¥ÀÄgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À UÀzÀUÀ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¤ßPÉÆ¥Àà zÁn ºÉZï.¦. ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ¸À«ÄÃ¥À 2£Éà ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢¬ÄAzÀ ºÉÆgÀmÁUÀ 11-45 JJA ¸ÀĪÀiÁjUÉ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA:PÉJ;35 J;8076 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊQ£À §®§¢UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀ¢AzÀ qÁåµï ºÉÆqɹzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà Nr¹, ªÀÄÈvÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ JqÀQ£À ¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ »A¢£À UÁ°UÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛ E½¹zÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¥ÀàmÉAiÀiÁV ªÉÄzÀļÀÄ, ªÀiÁA¸ÀRAqÀ, vÀ¯É§ÄgÀÄqÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  PÁgÀt, DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ºÉýPÉ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.
5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2014 PÀ®A. 41(1), 109 ¹.Dgï.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ: 29-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉUÉ ²æÃ. CªÀÄgÉñÀ  ¦¹ 109 PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-15 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÉAzÀæ¥Àà ¦¹ 120 E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ J¸ï.ºÉZï.N gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄgÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÁåmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃgÀlÄ £ÀUÀgÀzÀ «ÄnÖPÉÃj, ¤«Äðw PÉÃAzÀæ, PÀĪÉA¥ÀÄ £ÀUÀgÀ, UÀ«ªÀÄoÀ KjAiÀiÁ PÀqÉUÀ¼À°è wgÀÄUÁr £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ £ÀA¢ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÁåmÉÆæ°AUï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ 09-45 UÀAmÉUÉ £ÀA¢ £ÀUÀgÀzÀ ©¸ÀgÀ½î EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ M§â£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà £ÁªÀÅ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CªÀ£À£ÀÄß  »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ°UÉ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ vÀ¥ÀÄà vÀ¥ÁàV ºÉýzÀÄÝ, ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É £Á£Á «zsÀªÁV «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ  gÁeÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ zÁªÀ¯Á¸Á§ PÁAiÀÄUÀrØ ªÀAiÀiÁ:28 ªÀµÀð G: ¨ÉïÁÝgÀ PÉ®¸À ¸Á: ºÀªÀÄ®gÀ PÁ¯ÉÆä PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è EzÀÝ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥À|ðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß  ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è £ÀA¢ £ÀUÀgÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÄÝ, ºÁUÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.
6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2014 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ 29-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀiÁ£ÀÄlV ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ G.ªÁå¥ÁgÀ ¸Á.PÁmÁ¥ÀÆgÀ vÁ.PÀĵÀÖV ºÁ.ªÀ. ©.© £ÀUÀgÀ PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üüAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üLDð¢zÁgÀgÀÄ vÁªÀÅ ¨ÁrUÉ ªÁ¹¸ÀĪÀ ©.© £ÀUÀgÀzÀ bÀvÀæ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¢£ÁAPÀ 24-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ »gÉÆà ¸Àè÷àAqÀgï ¥Àè¸ï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆÃ. ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉJ-37/qÀ§Æè-4011 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 25-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-00 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ  £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è. AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ºÉƬÄÝgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ «ZÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ºÀÄqÀÄPÁl ªÀiÁrzÀgÀÆ EªÀgÉUÀÆ ¹UÀzÉà EzÀÄÝ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ¸ÀzÀgï ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA§gï MBLHA10AMDHJ65158 ºÁUÀÆ EAf£ï £ÀA§gï HA10EJDHJ01267 EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 40,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, June 28, 2014PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2014 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.
ದಿನಾಂಕ. 27-06-2014 ರಂದು 1-45 ಎ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀA/ ªÉAPÀlgÁªï ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð, eÁ. PÀªÀiÁä G. f.PÉ.¹.zÀ°è ªÉÄPÁ¤Pï EAd¤AiÀÄgÀ ¸Á. ¥ÀgÀ¸À¥ÀÄr ¥ÉÆ. UÉÆtÚ£À¥ÀÄr f. PÀȵÀÚ (J.¦) ºÁ.ªÀ. UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬುಲೆರೋ ಕ್ಯಾಂಪರ ವಾಹನ ನಂ. ಎಂ.ಪಿ.10/ಜಿ.0688 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ವೈ. ರಾಮು ಈತನು ವಾಹನವನ್ನು ಕ್ಯಾಂಪದಿಂದ ಹೇಳದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬೂದಗುಂಪಾ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೊಪ್ಪಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಚತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಠಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ಬುಲೆರೋ ಕ್ಯಾಂಪರ ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ಎಡಗಡೆ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಬುಲೆರೋ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಚಾಲಕ ವೈ ರಾಮು ಈತನಿಗೆ ಬಡಿದು ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಪಾಸಣೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2014 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ:-27-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ JªÀiï.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnPÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ C¨Áâ¸ï vÀA¢ gÁeÁ¸Á§ ¨ÉÃ¥Áj ªÀAiÀiÁ :21ªÀµÀðeÁ: ªÀÄĹèA G: «zÁåyð ¸Á: PÀ®UÀÄr EªÀ¤UÉ «ZÁj¹ °TvÀ ¦üAiÀÄ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ :27-06-2014 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ AiÀÄĤPÁ£Àð ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ¹ì¸Àì £ÀA : ME4KC09CBE8669403 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÁgÀlV¬ÄAzÀ PÀ®UÀÄr PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹¢Ý «£ÁAiÀÄPÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÉÎ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà mÁmÁªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À £ÀA :PÉ.J- 37 /9243 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÁAUï ¸ÉÊr£À°è §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ, §® vÉÆqÉUÉ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjvÀ ºÁUÀÆ UÀA©üÃgÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ºÀuÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ mÁmÁªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ £ÁUÀ¥Àà EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄdgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2014 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.
EAzÀÄ ¢: 27-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ PÀgÀÄ¥ÀàAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÉÊ®ªÀiï§£ï ªÀAiÀiÁ: 47 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ¯Áj £ÀA n.J£ï-54/©-3655 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: £ÉʪÉð vÉãÀ¥ÀnÖ, ¥ÉÆ: £ÉʪÉð ªÀqÀ¥ÀnÖ vÉÆÃAUÀ£ï vÁ: ªÀzÀð£ÁqÀÄ f:  vÁAfªÀgÀA vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ, vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA n.J£ï-54/©-3655 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĵÀÖV-ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ J£ï.ºÉZï-50 gÀ¸ÉÛ ºÉƸÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ.J-37/qÀ§Æèöå -3688 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzsÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2014 PÀ®A. 392 L.¦.¹:.
PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ, J£ï.ºÉZï.63 PÉÆ¥Àà¼À-ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, §¸Á¥ÀÆgÀ ¢§âzÀ ºÀwÛgÀ ¢:27-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 1:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ»§Æ§µÁSÁ£ï vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J-37/J-4401 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤°è¹ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸À §AzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è C°èUÉ £ÀA§gÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÁtzÉà EgÀĪÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É 3 d£À ¸ÀÄ°UÉPÉÆÃgÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉzÀj¹ d§gÀzÀ¹Û¤AzÀ 1) ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ  3000=00 gÀÆ. 2 ªÉƨÉʯï UÀ¼À£ÀÄß  ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ PÉlÄÖ ¤AwzÀÝ ¯Áj £ÀA PÉ.J-25/¹-9899 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉzÀj¹ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2700=00 gÀÆ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀÄ°UÉPÉÆÃgÀgÀÄ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ¹ÃzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2014 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ: 27-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ CuÁÚ¼À¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ¸Á: £ÀªÀ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ, ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀÈvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ £ÀªÀ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¥ÀƪÀðPÉÌ ªÀÄÄR ªÀiÁr ¦ügÁå¢zÁgÀgÀzÀÄ ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ F ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ºÉAqÀw, ªÀÄUÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ ªÁ°äÃQ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÀºÀ MAzÀÄ ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£É EzÀÄÝ, F ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦ügÁå¢ vÀAzÉ-vÁ¬Ä PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ.  FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 03 wAUÀ¼À »AzÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. DªÁV¤AzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw, ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V, ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É½UÉÎ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  CzÀgÀAvÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 26-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£É ©ÃUÀ ºÁdQPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw, ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV gÁwæ ªÁ¸ÀÛªÀå ªÀiÁr ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 27-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀqÉUÉ M§â£Éà ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄ£É ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£É ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢gÀÄvÁÛgÉ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ [1] MAzÀÄ eÉÆÃvÉ Q« ¥sÉÆãÀ CAzÁdÄ vÀÆPÀ 02 UÁæA CA.Q.gÀÆ: 5,000=00 [2] MAzÀÄ eÉÆÃvÉ ¨É½î PÁ¯ï ZÉÊ£À CAzÁdÄ vÀÆPÀ 80 UÁæA CA.Q.gÀÆ: 3,000=00 [3] ºÁ¯ï£À ¸É®á£À°ènÖzÀÝ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ J£ï-114 ªÉƨÉÊ¯ï ¹ªÀiï £ÀA: 8867376595 IMEI No: 357284051794963 / 357284051794971 CA.Q.gÀÆ: 1,500=00 ºÁUÀÆ ¹ÃgÉAiÀÄ°èzÀÝ [4] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 3,000=00, »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ: 12,500=00 EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ¨ÉüÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ªÀÄÄjzÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ CA.Q.gÀÆ: 600=00 ¨É¯ÉÉ ¨Á¼ÀĪÀ 03 ¹ÃgÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦ügÀå¢UÉ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ: 26-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ¨ÉüÀÆgÀ EªÀgÀzÀÄ ¸ÉÃj JgÀqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV°£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt,ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ 13,100=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛà ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EgÀĪÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2014 PÀ®A: 457,380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
6] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2014 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ:27-06-2014 gÀAzÀÄ 10-30 JJAPÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÉý §gɬĹzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:27-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 4-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß C½AiÀÄ zÀÄgÀUÀ¥Àà E§âgÀÆ ¨Éʯ PÀqÉUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀgÀÌ¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ UÀzÀUÀ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ£ÀUÀgÀzÀ°èAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÀA¢UÀ¼À PÀÆUÁl PÉý vÁ«§âgÀÆ C°èUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ zÁjAiÀÄ°è vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÝ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀ¥Àà §A¢zÀÄÝ, J¯Áè £Á®ÄÌ d£À ¸ÉÃj ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ C°è ©Ã¢AiÀÄ ªÀÄgÀÆÌöåj ¯ÉÊmï ¨É¼ÀQ£À°è MAzÀÄ ¨ÉƯÉgÉÆà mÁæ° EzÀÝ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ªÉÄÃ¯É ¤Ã° §tÚzÀ vÁqÀ¥Á® PÀnÖ CzÀgÀ°è ºÀA¢UÀ½UÉ §°ºÁQ ºÀA¢UÀ¼À£ÀÄß £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ºÉÆvÀÄÛ ºÁPÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  DUÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ £ÉÆÃrzÀªÀgÉ CªÀ¸ÀgÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÁ®Æ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¤ßPÉÆ¥Àà PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ.  F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ £Á®ÄÌ d£À ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥Éưøï fæ£À°è ¸ÀܼÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, DUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁdjzÀÝ EvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹, §¤ßPÉÆ¥Àà PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ºÉýzÁUÀ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀgÀªÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÁºÀ£À »rAiÀÄ®Ä §¤ßPÉÆ¥Àà PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §¤ßPÉÆ¥Àà zÁn PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ DgÉÆævÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ UÀÄjÛ¹ ºÉýzÀÄÝ, DUÀ ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÁºÀ£À »rAiÀÄ®Ä ¨É£ÀßnÖzÀÄÝ C®èzÉÃ, D ªÁºÀ£À »rAiÀÄ®Ä PÉÆ¥Àà¼À ¥ÉưøÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ, DzÀgÉ, DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ¥ÉưøÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁgÀéd¤PÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ VtÂUÉÃjªÀgÉUÉ ¨É£ÀßnÖ »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè.  C°èAzÀ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ vÀ£Àß ºÀA¢UÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃrzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À°è 12 ºÀA¢UÀ¼ÀÄ CA.Q. 12,000-00 gÀÆ. ¨É¯É G¼ÀîªÀÅUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀjUÉ ¥ÀvÉÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt
7] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/2014 PÀ®A. 420 L.¦.¹ ¸À»vÀ 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:
¢£ÁAPÀ :27-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  1)ZÀAzÀæAiÀÄå vÀA¢ ºÀA¥ÀAiÀÄå CAUÀr ªÀAiÀiÁ :42ªÀµÀðeÁ: dAUÀªÀÄ  G: QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw 2) F±À¥Àà vÀA¢ gÁªÀÄ¥Àà DgÉÃgÀ  eÁ:ªÀÄgÁoÀ ¸Á:¹zÁÝ¥ÀÆgÀ  EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁUÉÎ ²æÃ. GzÀAiÀÄ gÀ« ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ PÁgÀlVgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ¸ÁªÀðd¤PàjUÉ PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ  F±À¥Àà EvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆVzÀÄÝ  ¸ÁªÀðd¤PàjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀälPÁ £ÀA§j£À ¥ÀnÖ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁmï ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ-1440=00 UÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, June 27, 2014PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2014 PÀ®A:379 IPC
¢£ÁAPÀ: 09-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀ£ÀPÁZÀ¯ï mÁQÃeï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥Á£À©ÃqÁ CAUÀr ºÀwÛgÀ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹ ºÁåAqÀ¯ÁPï ªÀiÁr PÀ£ÀPÁZÀ¯ï mÁQÃeïUÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃV, vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁV ¸Àé®à ¹£ÉªÀiÁ £ÉÆÃr £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸À gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸À vÀÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PÁt°¯Áè, PÀÆqÀ¯Éà ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ UÀAUÁzsÀgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÁZÀ¯ï mÁQÃeï ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ ºÁUÀÆ gÉʯÉéà ¸ÉÖõÀ£ï, §¸ï ¤¯ÁÝt ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä J°èAiÀÄÆ PÀAqÀħgÀ°¯Áè, ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷ÃAqÀgï ¥Àè¸ï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: KA 37/W 1492 CA.Q. gÀÆ: 40,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ,
PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2014 PÀ®A. 332, 283, 504 L¦¹
ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ಎಚ್.ಸಿ-162 ಲತೀಫ್ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ದಿ: 26-06-14 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 05-15 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಗದಗ - ಹೊಸಪೇಟೆ ಎನ್.ಎಚ್.-63 ರಸ್ತೆಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಂ: ಕೆಎ-37/ಎಫ್-365 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಬಸ್ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಯಾಗುವಂತೆ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಹ ಬಸ್ ತೆಗೆಯಲು ಹೇಳಲು ಹೋದಾಗ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಬಸ್ ದಿಂದಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ಒಮ್ಮಲೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಕೈ ಯಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಚೂರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೆ.
ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2014 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹.
ದಿನಾಂಕ 26-06-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರ ಮಗನಾದ ಆಕೀಲ್ ಅಫ್ಜಲ್ ಈತನು ಹಳೆ ಬಂಡಿಹರ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮ ಮಾವನ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಂಗಮ್ಮ ಚನ್ನದಾಸರ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಂಡಿ UÀzÉÝ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ ಹನುಮೇಶ ಈತನು ಸ್ವರಾಜ ಕಂಪನಿಯ ನಂಬರ ಇರಲಾರದ ಹೊಸ ಇಂಜಿನ್ ಇದ್ದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೇಲರ್ ನಂ. ಕೆಎ-37/ಟಿ-8921, ಟಿ-8922 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್ ಕಡೆಗೆ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಕೀಲ್ ಅಫ್ಜಲ್ ಈತನಿಗೆ ಠಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಗಾಲಿ ಆಕೀಲ್ಲ ಈತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ
UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 179/2014 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ    
EAzÀÄ ¢:- 26-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÀtªÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ £Á®zÀ°è MAzÀÄ VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUɸÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV   ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,100-00, ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï DqÀ®Ä PɼÀUÉ ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §gÀPÁ d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F §UÉÎ ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 jAzÀ 4:00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀ𻹠£ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥À¸ï §A¢zÀÄÝ, ಇರುತ್ತದೆ
UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 180/2014 PÀ®A :420, 464, 468, 471 L¦¹. ªÀÄvÀÄÛ 103  Trade Marks Act. 1999
UÀAUÁªÀwAiÀÄ ªÀĺÉÃAzÀæ gÉʸï PÁ¥ÉÆðÃgÉõÀ£ï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ £À£Àß ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ ²æà ZÀ£ÉßñÀégï gÉʸï EAqÀ¹Öçøï£À ²æÃUÀAzÀ gÉÊ¸ï ¨ÁæöåAqÀ£ÀÄß vÀzÀÆæ¥À £ÀPÀ®Ä ªÀiÁr CzÀgÀ°è vÀªÀÄä PÀrªÉÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß vÀÄA© gÁdåzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÀ¼À°è ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢:- 25-06-2014 gÀAzÀÄ  dªÀÄRArAiÀÄ°è EªÀgÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀAvÀºÀ CQÌ ¯ÉÆÃqï£ÀÄß £ÁªÀÅ »rzÀÄ dªÀÄRAr oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ zÁR°¹zÁUÀ F «µÀAiÀÄ ªÀĺÉÃAzÀæ gÉʸï PÁ¥ÉÆðÃgÉõÀ£ï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ UÉÆvÁÛV UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¸Àé¹ÛPï gÉʸï«Ä¯ï¤AzÀ ¯Áj £ÀA§gï: PÉ.J-36/ 9641 £ÉÃzÀÝgÀ°è ZÀqÀZÀtPÉÌ ¸ÁV¸À®Ä vÀAiÀiÁj £ÀqɬĹzÀÝ 25 PÉ.f. vÀÆPÀzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 605 CQÌ ¥ÁQÃmïUÀ¼À ¯ÉÆÃqï£ÀÄß ZÀqÀZÀtPÉÌ ¸ÁV¸ÀzÉà zÁ¸À£Á¼ÀzÀ UÀÄgÀĸÁé«Ä »gÉêÀÄoÀ UÉÆÃzÁ«Ä£À°è ¢:-25-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉUÉ  C£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁr¹ §aÑnÖgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt F ªÉÆøÀzÀ PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß J¸ÀVzÀAvÀºÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ªÀĺÉÃAzÀæ gÉʸï PÁ¥ÉÆðÃgÉõÀ£ï ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£Àaw
UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA:181/2014 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹       
¢£ÁAPÀ:- 26-06-2014 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ PÁgï£À°è ¨ÁrUÉzÁgÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. ¨ÁrUÉzÁgÀgÀ£ÀÄß E½¹ ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀ½ ºÀwÛgÀ PÁgï PÉnÖzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÉÄPÁ¤PïgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä UÀAUÁªÀwUÉ §gÀĪÀ  ¸À®ÄªÁV ªÀÄgÀ½ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §¸ïUÁV PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwzÉÝ£ÀÄ. gÁwæ 7:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀ½ HgÉƼÀV¤AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß »A¨sÁUÀzÀ°è E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¤AwzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ PɼÀUÉ ©zÉÝ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß JqÀUÀqÉ ZÀ¥ÉàUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. ಇರುತ್ತದೆ
PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ.  UÀÄ£ÉߣÀA:87/2014 PÀ® 78 (3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ
¢£ÁAPÀ 26-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥Áæ¥Àgï PÀ£ÀPÀVj UÁæªÀÄzÀ azÁ£ÀAzÀªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ®A £ÀA.7 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÉÛà §¤ß CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ CªÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ £À¹Ã§zÀ N.¹. £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ ¨sÁwäÃAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ CzÀ£ÀÄß SÁwæ ¥ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV, DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ CAUÀdrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV, MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 210/- ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ F §UÉÎ «ªÀgÀªÁzÀ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß gÁwæ 8-15 jAzÀ 9-15 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀÆgÉʹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008