Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, October 30, 2010

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 45/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ zÁ¤AiÉÄïï vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð ¸Á: UÁ¼ÉªÀÄä UÀÄr PÁåA¥ï FvÀ¤UÉ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É §gÀÄwÛzÀÄÝ, aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÁVgÀ°¯Áè. EAzÀÄ ¢:- 29-10-2010 gÀAzÀÄ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É eÁ¹ÛAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ºÉÆmÉ ¨ÉÃ£É vÁ¼ÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À CtÚ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/10 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ.

¢£ÁAPÀ 29-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀªÀÄä ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ, ªÀAiÀÄ:15 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-09-10 gÀAzÀÄ 1-00 ¦JAPÉÌ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ vÁ£ÀÆ NzÀÄwÛzÀÝ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À ±Á¯É¬ÄAzÀ ¥Án aî vÀgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ, ¸ÀºÉÆÃzÀjUÉ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, EzÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt, ¥ÀvÉÛ ºÀaÑPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦gÁå¢ EzÀÄÝzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 224/10 PÀ®A 96 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 29-10-2010 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:30 UÀAmÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ §¸ï r¥ÉÆÃzÀ »AzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ 7:45 ¦.JAUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁªÀ£ÉÆà M§â ªÀåQÛ fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹zÀÄÝ £ÁªÀÅ CªÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝ ¥ÀÄ£Àð «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀĵÀÖV ¥ÀlÖtzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. C®èzÉ F ªÉüÉUÉ §AzÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀPÀðªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ° MAzÀÄ PÀ©âtzÀzÀ gÁqï ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ EzÀgÀ §UÉÎAiÀÄÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀPÉÆqÀzÉà EzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀéwÛ£À UÀÄ£Éß ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ w½zÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÁgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ¸ÀzÀj ªÉĺÀ§Æ§£À §½AiÀÄ°èzÀÝ 1 ¦üÃmï GzÀÝzÀ PÀ©âtzÀ gÁqÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÁ£ÁªÉÄÃAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ 9 ¦.JA §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 283/10 PÀ®A 96 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 29-10-20010 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ D£ÉÃUÀÄA¢ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØ PÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀlÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀA¥Á¸ÀgÉÆêÀgÀPÉÌ ²æà dAiÀÄ®Qëöäà zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ 3 d£ÀgÀÄ PÀvÀÛ®°è vÀªÀÄä EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁaPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹zÁUÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥Éưøï fÃ¥ï£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀÀ£ÀÄß ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÉÆzÀ®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀÄà vÀ¥ÁàV ºÉýzÀÄÝ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ²ß¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁw: Q½î PÁåvÀgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØ. 2] ¥ÀA¥Á vÀAzÉ ºÀ¼Àî¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: ZɮĪÁ¢ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØ 3] ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð, eÁw: ZɮĪÁ¢ G: ¨ÉïÁÝgï PÉ®¸À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØ. CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. CªÀjUÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è EzÀÝ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ°¯Áè. CªgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß J¸ÀUÀ®Ä §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À£ÀÄß J¸ÀUÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj ªÀÄƪÀgÀ°è ¥ÀA¥Á EªÀ£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà EªÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ JA.N.©. DVzÀÄÝ, ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 284/10 PÀ®A 96 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ:- 29-10-2010 gÀAzÀÄ ²æà ªÀÄ®ètÚ, J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUï ¤ªÀð»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ºÉÆgÀlÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀvÀÛ®°è vÀªÀÄä EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁaPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÁªÀÅ CªÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀ£ÀÄß ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÉÆzÀ®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß vÀ¥ÀÄà vÀ¥ÁàV ºÉýzÀÄÝ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ²ß¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1] ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ZɮĪÁ¢ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØ 2] ªÉAPÉÆç vÀAzÉ ºÀ¼Àî¥Àà, ªÀAiÀĸÀ¸ÀÄ 20 ªÀµÀð, eÁw: ZɮĪÁ¢ G: ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. CªÀjUÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è EzÀÝ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ°¯Áè. CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß J¸ÀUÀ®Ä §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À£ÀÄß J¸ÀUÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Thursday, October 28, 2010

¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢UÀ½UÉ ªÀÄÄA§rÛ

¢£ÁAPÀ: 27-10-10 gÀAzÀÄ ²æà «ÃgÀtÚ ±ÉnÖ, J¦¹-66 gÀªÀjUÉ J.JZï.¹.-01 CAvÁ ªÀÄÄA§rÛ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. CzÀgÀAvÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-10-2010 gÀAzÀÄ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ¹¦¹-158 gÀªÀjUÉ ¹ºÉZï¹-113, ²æà ªÀįÉèñÀ¥Àà ¹¦¹-160 gÀªÀjUÉ ¹ºÉZï¹-26, ²æà C§Äݯï UÀ¥sÀÆgï ¥ÁµÁ, ¹¦¹-159 gÀªÀjUÉ ¹ºÉZï¹-79 CAvÁ vÉgÀªÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ½UÉ ¨sÀwð ªÀiÁr ªÀÄÄA§rÛAiÀÄ DzÉñÀ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.
PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. CåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 27-10-10 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ EzÁÎ ªÉÄÊzÁ£ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÉÎ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 9450=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÅöÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 222/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 27-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-45 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢zÁgÀgÁzÀ PÉ.wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ PÀgÀ¥À£ÀߣÀ ¸Á:ªÀÄuÉ¥Á¼ÉAiÀÄA gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢£À ¨É¼ÀV£À eÁªÀ §mÉÖ ¥Á¸Àð¯ï ¯ÉÆÃqÀ£ÀÄß ¸ÀÆgÀvï¢AzÀ wgÀÄa PÀqÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ F ¢£À ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2:30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ 5 PÉ.«Äà zÀÆgÀzÀ°è PÀÄgÀħ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¤AwzÀÝ ¯Áj £ÀA;PÉ.J-20 ¹-22214 £ÉÃzÀÝPÉÌ oÀPÀÌgÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 37/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

27-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 08-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÁµÀÖ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ PÀĵÀÖVUÉ ºÉÆgÀl ªÀÄÈvÀ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà CgÀ½PÀnÖ ¸Á:»gÉãÀA¢ºÁ¼À FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄÆäj£À PÉgÉAiÀÄ°è ªÀÄÄR vÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVAiÉÆà CxÀÀªÁ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DUÀ ¨É¼ÀV£À 9 UÀAlUÉ F WÀl£É DVgÀ§ºÀÄzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 27-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀé §¤ß ¸Á: ªÀÄÄgÀr ºÁ: ªÀ: PÁmÁ¥ÀÇgÀ gÀªÀgÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 26-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è C®¸ÀA¢ §ÄrØ ºÁQzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½0zÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄ0zÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄ0¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆ0rzÀÄÝ CzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2010 PÀ®A 323, 324, 448, 504, 354, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 27-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¤Ã®ªÀé ªÁ°PÁgÀ ¸Á: PÁmÁ¥ÀÇgÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 21-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-30 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽwzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉÃRªÀé gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½0zÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀV£À ªÉÄÃ¯É PÁ°lÄÖ ªÀiÁ£À¨sÀ0UÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É C0zÀÄ PÉʬÄ0zÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr ºÁQzÀÄÝ C0vÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄ0¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆ0rzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2010 PÀ®A 279. 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 27-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ CºÀäzï vÀAzÉ eÁQÃgÀºÀĸÉãÀ ¸Á|| UÀAUÁªÀw FvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-25/«-4109 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¹ÖÃPÀgï CAUÀrUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ J.¦.JªÀiï.¹.AiÀÄ 3 £Éà UÉÃmï ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉJ-177160 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M«ÄäAzÀ MªÉÄä¯É gÁAUÀ ¸ÉÊqï£À°è §AzÀÄ §®PÉÌ PÀmï ªÀiÁr ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆÃtPÁ®zÀ PɼÀUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ CºÀäzï FvÀ¤UÉ vɯÉUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁVzÀÄÝ C®èzÉà §® ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀUÁ®zÀ »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2010 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 27-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-15 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ AiÀÄĪÀgÁd vÀAzÉ DªÀé¥Àà DzÀªÁ¤ ¸Á: ¨ÁUÀå£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À CgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦ügÁå¢ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉ£ÉÃAzÀgÉ. ªÀÄzÀåAvÀgÀ CªÀ¢AiÀÄ gÀeÉ EzÀÄzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:06-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-15 UÀAmÉUÉ ¸À.».¥Áæ. ±Á¯É DAd£ÉAiÀÄ §qÁªÀuÉ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ zÀ J£À.¦.E.f.E.J¯ï PÉÆoÀrAiÀÄ ¨ÁV®zÀ ©ÃUÀ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-10-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-30 UÀAmÉUÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ §AzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀj gÀÆA£ÀÄß vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ® CzÀgÀ°è EnÖzÀÝ 1] MAzÀÄ ¹°AUï ¥sÁå£À CzÀgÀ CA:Q: 300=00 gÀÆ/- 2] MAzÀÄ ºÉÆ°UÉ AiÀÄAvÀæ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥ÉqÀ¯ï CzÀgÀ MlÄÖ CA:Q: 1450=00 gÀÆ/- 3] 2 ¤ÃgÉvÀÄÛªÀ 1/2 ºÉZï.¦ ªÉÆÃmÁgÀUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CA:Q: 3000/- gÀÆ/- J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ CA:Q: 4750=00 gÀÆ/- UÀ¼À¸ÀÄÖ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÀÆA£À »A¢£À ¨ÁV® ªÉÄð£À a®PÁ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 27/10/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-25 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ vÉVΣÀPÉjAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 3 d£À DgÉÆævÀ£ÀÄß »rzÀÄ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ºÁUÀÄ 4259/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, October 27, 2010

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2010 PÀ®A 307, 504, 506 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ©üêÀĪÀé½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ZÀ¼ÀUÉÃj UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀ¥Àà eÁ°VqÀzÀgÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÉêÀ¥Àà£ÉÆâUÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj LzÁgÀÆ wAUÀ¼À UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÀ£ÁßVzÀÄÝ CªÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ «£Á:PÁgÀt CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ DPÉUÉ CªÁZÀå ±À¨sÀÝUÁ½0zÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ ¨ÉÊzÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¹lÖ ¹lÖ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ PÀÆr ©üªÀĪÀé½UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ C¯Éè ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ aPÀÌUÉÆuÁÚUÀgÀzÀ¯ÉèAiÉÄ EgÀÄvÁÛ¼É. DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀƪÀÄgÀÄ 6 wAUÀ½zÀ aPÀÌUÉÆuÁÚUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄ EgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ: 26-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ©üêÀĪÀé ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAdļÁ gÀªÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ DUÀ gÀªÉÄñÀ eÉÆò gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ¨ÁdÄ aPÀÌUÉÆ£ÁßUÀgÀ-PÀĵÀÖV gÉÆqÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ DUÀ MªÉÄä¯Éè ¦üAiÀiÁð¢ C½AiÀÄ£ÁzÀ gÉêÀ¥Àà£ÀÄ §AzÀÄ ©üêÀĽîUÉ `` ¯Éà ¸Àƽ ©üÃ«Ä £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀgÉ §gÀĪÀ¢®è CAwAiÀiÁ ¸ÀÆ¼É CAvÀ ºÉý DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ©üêÀĪÀé½UÉ ``¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£ÀUÉ G½¸ÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ºÉý PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ©üêÀĪÀé¼À §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛ aªÀÄÄäwÛzÀÄÝ CzÉ. DUÀ gÉêÀ¥Àà£ÀÄ ©üêÀĪÀé½UÉ ¯Éà ©Ã«Ä ¤Ã£ÀÄ G½zÀgÉ E£ÉÆßêÉÄä ¤£ÀUÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr, vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.280/2010 PÀ®A 379 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 26-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà eÁ¹Û ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¸Á: CAiÉÆÃzÀå vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ: 26-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV UÀ¢ÝAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁr JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è PÀnÖ ºÁQzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ UÀ¢ÝAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ AiÀiÁªÀÅ£ÉÆà M§â ªÀåQÛ £ÀªÀÄä UÀ¢ÝAiÀÄ°è PÀnÖ ºÁQzÀ £À£Éß JªÉÄääAiÀÄ£ÀÄß ©aÑ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¤®Äè CAvÁ PÀÆUÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÉÄà EzÀÝ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ eÁ¹Û ²æäªÁ¸À ¨É£ÀÄß ºÀwÛ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà £ÁUÀ£ÀºÀ½î ªÀAiÀĸÀÄì: 35 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, ¸Á: qÀuÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ £À£Àß UÀ¢ÝAiÀÄ°è PÀnÖ ºÁqzÀ JªÉÄä CAzÁdÄ 15,000-00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.177/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:26-10-2010 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¸ÁööåAqÀ ªÀÄÄAzÉ ¦AiÀiÁ𢠥ÀÄgÀĵÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÁ®ßrUÉAiÀÄ°è ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ §eÁd ¥Áèn£Á ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA:PÉ.J-37/PÉÆå-3825 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ºÉÆgÀr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj ¸ÀégÀÄ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.80/2010 PÀ®A 147, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 1499 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 26-10-2010 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¦.¹ 42 ²æà «ÃgÉñÀgÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀªÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÀdð£Á¼À vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ UÀdð£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA. 133 £ÉÃzÀÝgÀ ºÉÆ®zÀ°è vÀªÀÄä DqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ªÉÄìĸÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DPÉëÃ¥ÀuÉ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ, ªÉÊAiÀÄQÛPÀ zÉéõÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ PÉÆrè PÁ«¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J®ègÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.23/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¨sÉÆë, ªÀAiÀiÁ-18 ªÀµÀð, ¸Á.§¸ÀjºÁ¼À EªÀ½UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄÄnÖ£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §AzÁUÀ §ºÀ¼À vÁæ¸À ¥ÀlÄÖPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉÆmÉÖ£ÉÆëUÉ C®è°è vÉÆÃj¹zÁUÀÆå CzÀÄ UÀÄtªÁUÀzÉà EzÀÄÝ, EzÀjAzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀjºÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, E¯Ád PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀPÀVj,UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÀÛgɬÄAzÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 25-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ E¯Ád ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.181/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 25-10-2010 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ dįÉÊ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ®Qëöäà ªÉƨÉÊ®ì CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 gÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄvÉÛ CAUÀr ¨ÁV®£ÀÄß vÉgÉAiÀįÉAzÀÄ £ÉÆrzÁUÀ ©ÃUÀ EgÀ°®è £ÀAvÀgÀ ±Àlgï JwÛ M¼ÀUÉ ºÉÆV £ÉÆqÀ¯ÁV ªÀiÁgÁlPÁÌV EzÀÝ ºÉƸÀ ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ j¥ÉÃjUÉAzÀÄ UÁæºÀPÀgÀÄ PÉÆlÖ ««zsÀ PÀA¥À¤UÀ¼À CA.Q.24,500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ MlÄÖ 35 ªÉƨÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, October 26, 2010

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-10-2010 gÀAzÀÄ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ AiÀÄƤ¸É¥sï ªÀÄPÀ̼À gÀPÀëuÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CrAiÀÄ°è °AUÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã®vÉ ªÀÄvÀÄÛ d£À¸Éßû ¥Éưøï PÁAiÀÄðUÁgÀªÀ£ÀÄß ²æà F±ÀégÀZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ, L¦J¸ï, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, GzÁÏn¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ²æà UÀÄgÀÄgÁd, PÀÄ. gÀÄ©£Á gÀªÀgÀÄ, ²æà ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ, ºÁUÀÆ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ °¦PÀ ªÀUÀ𠹧âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.278/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 25-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ ¸ÀgÉÆêÀgÀ PÀÆr ¸ÀzÀj ¯Áj £ÀA: J.¦.02/AiÀÄÄ-1696 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆý DºÁgÀªÀ£ÀÄß ¯ÉÊ¥ï mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð¢AzÀ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀë£ÀvÀ ¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄÄ gÀ¸ÀÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¥À°ÖAiÀiÁV VqÀPÉÌ UÀÄ¢Ý ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.279/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 25-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-7785 £ÉÃzÀÝgÀ°è UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ±ÀÄPÀæ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: CAUÀr ¸ÀAUÀtÚ PÁåA¥À E§âgÀÆ PÀÆr UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ PÉøÀgÀºÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ±ÀÄPÀæ¸Á§ FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆgÀnzÀÄÝ PÀ£ÀPÀVj gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ M§â «Ä¤ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ©zÀÄÝ, £ÉÆÃqÀ¯ÁV ±ÀÄPÀæ¸Á§ FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥sÀWÁvÀªÀÅ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ°è £ÀqÉ¢zÀÄÝ EzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.25/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 25-10-2010 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ DPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ¢¥ÁªÀ½ ºÀ§â ªÀiÁr ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ. ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.86/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 17-10-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-22/ªÁAiÀiï-837 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀÄt²ºÁ¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ UÉzÀUÉÃj ªÀiÁUÀðªÁV aPÉÆÌ¥Àà vÁAqÁPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀÄ¢æPÉÆlV zÁn ¸ÉAmï eÁ£ï ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É wgÀÄ«£À°è Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß wgÀÄ«PÉÆAqÁUÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¹Ìqï DV ©zÁÝUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀ ºÁUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥ÁµÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.85/10 PÀ®A 353, 504, 506 (2) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-10-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ §¸À£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¦gÁå¢ nPÉÃl vÉUÉzÀÄPÉƽî CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¦gÁå¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ nPÉÃl ªÀĹ£À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ ©¸ÁQ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÉ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦gÁå¢AiÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÀvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥ÁµÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Monday, October 25, 2010

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.196/10 PÀ®A 107 ¹Dg惡

FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½¤AzÀ »gÉçUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è PÉÆÃPÉÆÃPÉÆïÁ ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ »gÉçUÀ£Á½£À PÁ«ÄðPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¨ÉÃgÉPÀqɬÄAzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀĪÀ PÁ«ÄðPÀgÀÄ vÀAmÉ vÀPÁgÀgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dUÀ¼ÀªÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ F «µÀAiÀĪÁV ¢£ÁAPÀ 23-10-2010 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀ ªÀÄvÀÄÛ PËAlgÀ PÉøÀÄ zÁSÁ¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀĪÁV UÁæªÀÄzÀ°è EªÀjAzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉqÀĪÀ ¸ÀA§ªÀ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦ÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥sÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.197/10 PÀ®A 107 ¹Dg惡

FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½¤AzÀ »gÉçUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è PÉÆÃPÉÆÃPÉÆïÁ ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ »gÉçUÀ£Á½£À PÁ«ÄðPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¨ÉÃgÉPÀqɬÄAzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀĪÀ PÁ«ÄðPÀgÀÄ vÀAmÉ vÀPÁgÀgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dUÀ¼ÀªÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ F «µÀAiÀĪÁV ¢£ÁAPÀ 23-10-2010 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀ ªÀÄvÀÄÛ PËAlgÀ PÉøÀÄ zÁSÁ¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀĪÁV UÁæªÀÄzÀ°è EªÀjAzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉqÀĪÀ ¸ÀA§ªÀ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦ÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥sÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.198/10 PÀ®A 323,324,504 gÉ.« 34 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÀÆ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖAvÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 24-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¼ÉPÀĪÀÄmÁzÀ PÀȶ D¦üøï£À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÀÆ dUÀ¼ÀªÁV PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦ÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥sÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.199/10 PÀ®A 323,324,504 gÉ.« 34 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÀÆ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖAvÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 24-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¼ÉPÀĪÀÄmÁzÀ PÀȶ D¦üøï£À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÀÆ dUÀ¼ÀªÁV PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦ÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥sÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦ÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥sÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.200/10 PÀ®A 107 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ. 24-10-2010 gÀAzÀÄ ºÀ¼ÉPÀĪÀÄmÁ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤ÃrzÁUÀ UÁæªÀĸÀÜgÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV «ZÁj¸À®Ä ªÁ¢ ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢ d£ÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨sÁj ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ºÉÆA¢zÀÄÝ, F ¸ÀA¨sÀAzÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ºÉÆqÉzÁl §rzÁl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ D¹Û¥Á¹ÛUÉ zÀPÉÌ GAlĪÀiÁqÀ°zÁÝgÉAzÀÄ RavÀªÁV w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt EAzÀÄ ¥ÀæwªÁzÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄ£ÉßÃZÀÑjPÉ PÀæªÀĪÁV UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÁUÀzÀAvÉ ¥sÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.201/10 PÀ®A 107 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ. 24-10-2010 gÀAzÀÄ ºÀ¼ÉPÀĪÀÄmÁ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤ÃrzÁUÀ UÁæªÀĸÀÜgÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV «ZÁj¸À®Ä ªÁ¢ ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢ d£ÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨sÁj ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ºÉÆA¢zÀÄÝ, F ¸ÀA¨sÀAzÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ºÉÆqÉzÁl §rzÁl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ D¹Û¥Á¹ÛUÉ zÀPÉÌ GAlĪÀiÁqÀ°zÁÝgÉAzÀÄ RavÀªÁV w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt EAzÀÄ ¥ÀæwªÁzÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄ£ÉßÃZÀÑjPÉ PÀæªÀĪÁV UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÁUÀzÀAvÉ ¥sÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ..

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.276/10 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¦. ¨sÁ¸ÀÌgÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚªÀÄÆwð, ªÀAiÀĸÀÄì 33 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢: 21 ªÀÄvÀÄÛ 22-10-2010 gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ vÉUÉzÀÄ M¼À¨sÁUÀzÀ ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ MqÉzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹, ¨ÉqïgÀƪÀiï£À°è EnÖzÀÝ C®ªÀiÁgÀzÀ°è EzÀÝ 1] CAzÁdÄ CzsÀð vÉÆ¯É vÀÆPÀzÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆÃ¯É CA.Q. gÀÆ.7,500-00 UÀ¼ÀÄ 2] CAzÁdÄ 16 vÉÆ¯É vÀÆPÀzÀ 2 ¨É½î ¯ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ.3,200-00 UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.8,000-00 UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £À£Àß ºÉAqÀwUÉ w½¹zÁUÀ CªÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨Ázï¤AzÀ §AzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃrzÀÄÝ, PÁgÀt FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.26/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 24/10/10 gÀAzÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °Tw zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀÀ£Àß ºÉAqÀw ®Qëöäà FPÉAiÀÄÆ FUÉÎ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À vÀªÀÄä£ÀÄ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ DPÉÃAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §Ä¢Ý ºÉý PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ DzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÉÛà UÀAqÀ£À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ 8 wAUÀ¼ÀÄ DzÀgÀÆ ¨ÁgÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀ£ÀUÉ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ¼À¯Áè CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀÄZÀÑgÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ CzÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: ¢:22-10-2010 gÀAzÀÄ 6-00 JJA ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24-10-2010 gÀAzÀÄ 11-30 J.JªÀiïzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è ¸ÀAqÁ¹UÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ zÁåA¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è C±ÉÆÃPÀ ¹zÉßÃPÉÆ¥Àà EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.178/10 PÀ®A 109 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ¸ÀAvɨÉʯï KjAiÀiÁzÀ°è §gÀ®Ä E°è M§â ªÀåQÛ C£ÀĪÀÄ£Á¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ¤UÉ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ PÉÆ£ÉUÉ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀÆj vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ºÉƸÀPÉÃj ªÀAiÀÄ : 20 ªÀµÀð. eÁ: ºÀjd£À G: ºÉÆl¯ïzÀ°è PÉ®¸À ¸Á: ¥ÀÄvÀÆÛgÀ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw. CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁVzÀÄÝ ¸ÀÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.179/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 20-10-2010 gÀAzÀÄ 22-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 21-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-00 UÀAm7ÉUÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ »gÉÃdAvÀPÀ¯ïzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ §eÁd ¨ÁPÀìgÀ ¤Ã° §tÚzÀÄÝ £ÉÆAzÀt ¸ÀA. PÉ.J.37/PÉ.2141 ZÁ¹ £ÀA. rJ¥sïE©PɺÉZï1423 EAf£ï £ÀA.rJªÀiïJªÀiï©PɺÉZï26470 CA.Q. gÀÆ. 20,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, October 23, 2010

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 274/2010 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 22-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ JA. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÉrØ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀgÉrØ, ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ G: r¥ÉÆèêÀiÁ «zÁå¨sÁå¸À ¸Á: 1£Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¢:- 21-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 jAzÀ ¢:- 22-10-2010 gÀ ¨É¼ÀV£À 06:00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £À£Àß PÁ¯ÉÃeï ¨ÁåUï£ÀÄß ºÀjzÀÄ CzÀPÉÌ ºÁQzÀ ¸ÀtÚ ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°è EnÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 10,000-00 UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 275/2010 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 22-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¦£ÀUÀÄwð gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 34 ªÀµÀð, eÁw: CUÀ¸ÀgÀÄ G: PÀÄ® PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á: 1 £Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ
vÁ: UÀAUÁªÀw oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è £À£ÀßzÀÄ d£ÀvÁ ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆ£Éß ¢ªÀ¸À £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ®QëöäÃPÁåA¥ïUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ £ÁªÀÄPÀgÀt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ.

¢:- 21-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 jAzÀ ¢:-22-10-2010 gÀ ¨É¼ÀV£À 03:30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß MqÉzÀÄ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÀÆmïPÉÃ¸ï ªÀÄvÀÄÛ læAPï£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀÆmïPÉøï£ÀÄß MqÉzÀÄ vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°è ¸ÀtÚ ¨ÁPïì£À°ènÖzÀÝ CAzÁdÄ 2 UÁæA. vÀÆPÀzÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ ºÀgÀ½£À ¸ÀtÚ ¨ÉAqÉÆÃ¯É CA.Q. gÀÆ. 3,000-00 ¨É¯É G¼ÀîªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.    

    

Thursday, October 21, 2010

¥ÉÆ°Ã¸ï ºÀÄvÁvÀägÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ

EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÀÄvÁvÀägÀ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV UËgÀªÁ¤évÀ ²æà ¹.J¸ï. ªÀiÁ¼ÀV, f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ, PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀÄ DUÀ«Ä¹, ¸ÁägÀPÀPÉÌ ¥ÀĵÀàUÀÄZÀÒ C¦ð¹zÀgÀÄ. CzÉà jÃwAiÀiÁV ²æà F±ÀégÀZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ, L¦J¸ï, ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ¥Éưøï C¢üPÁj/¹§âA¢UÀ¼ÀÄ, £ÀUÀgÀzÀ »jAiÀÄ UÀtåªÀåQÛUÀ¼ÀÄ, ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ, ¸ÁägÀPÀPÉÌ ¥ÀĵÀàUÀÄZÀÒ C¦ð¹zÀgÀÄ. ²æà ªÉÊ.PÉ. PÁ±À¥Àà£ÀªÀgï, Dgï¦L rJDgï gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ºÀÄvÁvÀäjUÉ ¤ÃqÀĪÀ UËgÀªÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉAiÀÄ PÀªÁAiÀÄvÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ.
¥ÉÆ°Ã¸ï ºÀÄvÁvÀägÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ

EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÀÄvÁvÀägÀ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV UËgÀªÁ¤évÀ ²æà ¹.J¸ï. ªÀiÁ¼ÀV, f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ, PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀÄ DUÀ«Ä¹, ¸ÁägÀPÀPÉÌ ¥ÀĵÀàUÀÄZÀÒ C¦ð¹zÀgÀÄ. CzÉà jÃwAiÀiÁV ²æà F±ÀégÀZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ, L¦J¸ï, ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ¥Éưøï C¢üPÁj/¹§âA¢UÀ¼ÀÄ, £ÀUÀgÀzÀ »jAiÀÄ UÀtåªÀåQÛUÀ¼ÀÄ, ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ, ¸ÁägÀPÀPÉÌ ¥ÀĵÀàUÀÄZÀÒ C¦ð¹zÀgÀÄ. ²æà ªÉÊ.PÉ. PÁ±À¥Àà£ÀªÀgï, Dgï¦L rJDgï gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ºÀÄvÁvÀäjUÉ ¤ÃqÀĪÀ UËgÀªÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉAiÀÄ PÀªÁAiÀÄvÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ.

Tuesday, October 19, 2010

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.69/10 PÀ®A 323, 325, 504, 506 L.¦.¹

¦gÁå¢zÁgÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ CªÀgÀ ¸ÀA§¢ü DgÉÆæ ZÀAzÀæ¥Àà vÀA ®ZÀªÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢UÉ PÉÊUÀqÀ ºÀt PÉýzÀÄÝ ºÀt E¯Áè CAvÁ ºÉ½zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 16-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄÄzÀÄlV UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢UÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £Á£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀgÉ PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè C£ÀäßwÛAiÀiÁ ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À §A¢zÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬ÄAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀrzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÉÛ FUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä d£ÀgÀÄ §A¢zÁÝgÉ E£ÉÆߪÉÄä ¹UÀÄ ¤£ÀUÉ fªÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.55/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ¤UÉ FUÉÎ 2ªÀµÀðzÀ »AzÉ ²UÁΪï£À°è gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁV ªÀÄÈvÀ¤UÉ JgÀqÀÄ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, CzÀjAzÀ «¥ÀjÃvÀ £ÉÆêÀÅ DVzÀÄÝ, CzÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉÃ, CzÀgÀ £ÉÆë£À ¨ÁzÉà vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÁ¸ÀzÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.57/10 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 18-10-10 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ «Ä¤ §¸ï £ÀA: PÉ.J-29/1688 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À-aPÀÌ ¹AzÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, aPÀÌ ¹AzÉÆÃV E£ÀÆß 2 Q.«Äà zÀÆgÀ EzÉ J£ÀÄߪÁUÀ, vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ «Ä¤ §¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß vÀ¦à, §¸Àì£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ªÀÄUÀίÁV PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ §¹ì£À°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-25 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ, M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.192/10 PÀ®A 341,323,324,427 gÉ.« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 18-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ¯Áj £ÀA. JAºÉZï-04EJ¯ï-5245 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ, DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. f.eÉ-05 Jn-3409 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ E§âjUÀÆ NªÀgï mÉÃPÀ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è »AzÉ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, AiÀÄÄ.¦ ©ºÁgÀ qÁ¨ÁzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ J£ï.ºÉZï 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄvÉÛ ¸ÉÊqï vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ PÀ°è¤AzÀ UÁè¸ïUÉ MUÉzÀÄ UÁè¸ï MqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤®è¸À®Ä, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤®è¹ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁr£À £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀtÂÚ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.168/10 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 18-10-10 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀtÚ PÁåA¦£À gÁªÀÄPÀȵÀÚ EªÀgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ±Á¥ï ¥ÀPÀÌ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgï¨ÁºÀgï JA§ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, DgÉÆæ JªÀiï.§¸ÀªÀtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, CªÀjAzÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.4,050/- UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, October 18, 2010

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.54/10 PÀ®A 143, 147, 504, 323, 498 (J)¸À»vÀ 34 L¦¹

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄjAiÀĪÀé EªÀ¼À£ÀÄß FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ ªÀÄ®è¥Àà EªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄjAiÀĪÀé¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÀ£ÁßVzÀÄÝ, FUÉÎ 6-8 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ DgÉÆæ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÁrzÀ°è CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ AiÀiÁPÉ ªÀiÁvÁr¢, CªÀgÉÆA¢UÉ ¤£ÀUÉ ¸ÀA§AzÀ EzÉ CAvÀ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÀÛ, ¢£Á®Æ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, C®èzÉ CgÉÆævÀgÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉýzÀÄÝ, ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ®UÀß ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ½AzÀ ¸À» ªÀiÁr¹ PÉÆqÀÄ CAvÀ ºÉüÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, EzÉà «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15-10-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÁgɪÀé, ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄjAiÀĪÀé EªÀgÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ®UÀß ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ, ¤Ã£ÀÄ ¸À» ªÀiÁr¹ PÉÆqÀÄ CAvÀ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀÄwÛ®è ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ ¨Á¼À DVzÉ CAvÁ CAzÀªÀgÉà ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ¸ÁgɪÀé½UÉ DgÉÆæ ¤Ã®ªÀé EªÀ¼ÀÄ £ÀÆQzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ¼À ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAqÀgÀV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.54/10 PÀ®A 353,504,506(2) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ §¸À£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¦gÁå¢ nPÉÃl vÉUÉzÀÄPÉƽî CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¦gÁå¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ nPÉÃl ªÀĹ£À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ ©¸ÁQ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÉ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦gÁå¢AiÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÀvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥ÁµÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.54/10 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 16-10-2010 gÀAzÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¸ÉÊAiÀÄzïºÁf vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzïG¸Áä£À¸Á§ ªÀÄįÁè G.ªÁAiÀÄjAUï PÉ®¸À ¸Á.ªÀÄįÁègÀ Nt PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ gÀ¦ü PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀPÀð¯ï ¢AzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA. PÉ.J.37/PÀÆå-9431 ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ §Ä¯ÉgÉÆà ªÁºÀ £ÀA. PÉ.J.36/JA-7140 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀjAzÀ £À£ÀUÉ PÁ°UÉ ªÉÄÊ PÉÊUÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀĺÀäzÀgÀ¦ü FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ §®UÁ°UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ºÁUÀÆ EvÀgÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj §Ä¯ÉgÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ JvÀÛ¯ÉÆà Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.164/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 16-10-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉ ªÀÄzÀÄݸÁ§ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä MvÀÛ §ArAiÀÄ°è aPÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ gÉʸÀ ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §ArAiÀÄ£ÀÄß vÀ½îPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÁgÀlVAiÀÄ dªÀ½ gÉÊ¸ï «ÄÃ¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀ° PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ mÁåAPÀgï ¯Áj £ÀA: PÉ.J-32/©-2363 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁåAPÀgï ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄzÀÄݸÁ§ EvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¨É¤ßUÉ ¥ÀPÀÌrUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ §Ar ¸À»vÀ dRA ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ mÁåAPÀgï ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.    

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.164/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ:- 17-10-2010 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ ¸Á: £ÀfÃgï PÁ¯ÉÆä, PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "¢£ÁAPÀ:- 17-10-2010 gÀAzÀÄ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ, PÁgÀlV FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ zÀ¸ÀgÁ ºÀ§â EzÀÝ PÁgÀt vÁ£ÀÄ qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ mÁæöåPïì vÀÆ¥sÁ£ï UÁrUÉ ªÀÄgÀ½ ¹ÃªÀiÁzÀ°è EgÀĪÀ ²æà vÁAiÀĪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÉÆÃuÁ CAvÁ PÀgÉ¢zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀA¥Á¥Àw PÀÆr mÁæöåPïì vÀÆ¥sÁ£ï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ JA-3387 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ 06:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀ½AiÀÄ vÁAiÀĪÀÄä£À UÀÄrUÉ §AzɪÀÅ. E°è UÁrUÉ ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÁgÀlVUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. ªÁºÀ£ÀzÀ°è £Á«§âgÉà EzÉݪÀÅ. ¥ÀA¥Á¥ÀwAiÀÄÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅ ¨É½UÉÎ 07:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄ zÁn ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ FgÀtÚ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqɬÄAzÀ M§â ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß JqÀUÀqɬÄAzÀ §®UÀqÉ zÁn ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀA¥Á¥Àw FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà MªÉÄä¯Éà JqÀUÀqÉ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ vÉVΣÀ°è ºÉÆÃV ªÁºÀ£À ¤AvÀÄPÉÆArvÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è, §®UÉÊUÉ vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. ªÁºÀ£À¢AzÀ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÀWÁvÀQÌÃqÁzÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV, §®UÉÊ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ «ZÁj¸À®Ä CªÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ PÁªÀiÁPÀëªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÁZÁAiÀÄð, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, eÁw: §rUÉÃgÀ ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁæöåPïì£À°è §A¢zÀÄÝ, PÁªÀiÁPÀëªÀÄä¼À£ÀÄß qÁ: a¤ªÁ¯ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr FUÀ £Á£ÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ F ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹gÀÄvÉÛãÉ.    PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ F C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ ¥ÀA¥Á¥ÀwAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

Friday, October 15, 2010

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.213/10 PÀ®A 323, 498(J), 504, 506 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 14-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÁzÀ «ÄãÁQë @ ºÀ£ÀªÀĪÀé UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥Àà §¤ßUÉÆüÀ ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.CqÀÄUÉ ¸ÀºÁAiÀÄQ ¸Á.©.©.£ÀUÀgÀ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15-16 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ±ÁAvÀ¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ EwÛÃZÀUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀvÉÆqÀVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 14-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2010     PÀ®A 323, 324 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 14-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀA§A¢ §¸ÀAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ PÉ£Á®zÀ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV E§âgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2010     PÀ®A 323, 324 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 14-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §¸ÀAvÀ PÉ£Á®zÀ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV E§âgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAqÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 219/2010 PÀ®A 107 ¹Dg惡

ltPÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆ® ¸À.£ÀA-29 d«Ää£À §zÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 wAUÀ½AzÀ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁQëzÁgÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ £ÀA-1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÁgÀgÀ ªÀÄzÀå ªÁådå ¬ÄzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ £ÀA-3,4,5 £ÉÃzÀݪÀgÀ PÀĪÀÄäPÀÄÌ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¸ÁQëzÀgÀgÀ ºÉÆ® ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ C.£ÀA-1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀݪÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ §zÀÄ«£À §UÉÎ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¢£ÉÃ-¢£Éà ¢éUÀÄtUÉƼÀÄîvÁÛ ºÉÆÃV. UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀÅAmÁUÀÄwÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 05-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁQëzÀgÀgÀÄ ¥ÀæwªÁ¢ £ÀA-01 EvÀ£ÀÄ ltPÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBR¥ÁvÀ UÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. F ¨UÉÎ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-216/2010 PÀ®A-143, 147, 341, 324, 355, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï¹/J¸ïn PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ CzÉ. PÁgÀt ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À°è ¢£ÉÃ-¢£Éà ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ºÉZÁÑV ªÀÄÄAzÉ EzÉ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖAvÉ AiÀiÁªÀzÉà PÀëtzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAlÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÁl-§rzÁl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ, ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û-¥Á¹ÛUÉ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 12-10-10 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁQëzÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À£ÁßV ªÀiÁr UÀÄ£Éß £ÀA-218/2010 PÀ®A-107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£ÉßzÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀºÀ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÄîÌAqÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀPÁðgÀzÀ vÀ¥sÉð ¬ÄAzÀ PÀ®A-107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹zÀÄÝ D ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ. PÁgÀt ¥ÀæwªÁ¢UÀ½UÉ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀzÉà jÃw vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀzÀAvÉ ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ªÀiÁqÀzÀAvÉ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ zÀȶ׬ÄAzÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À «gÀÄzÀÝ ªÀiÁ£Àå gÀªÀgÀÄ vÀPÀët £ÉÆÃn¸ï eÁjªÀiÁr PÀ®A- 107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆPÀÛ ªÀÄÄZÀѽPÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ vÁ®ÆPÀ zÀAqÁ¢ÃPÁjUÀ¼À°è ¤ªÉâ¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï AiÀÄÄrDgï £ÀA. 20/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà¤UÉ FUÉÎ LzÁgÀÄ wAUÀ½¤AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ §AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÆ E®è¢zÁÝUÀ ºÉAqÀw §mÉÖvÉƼÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¨É¯ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ 11-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CªÀÄvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁ±À EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï UÀÄ£Éß £ÀA. 269/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 14-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt¹AUï vÀAzÉ ªÉAPÀl¹AUï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ±ÁåªÀĹAUï vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀĹAUï FvÀ£À eÉÆvÉUÉÀ ¥ÉøÉAmï ¸ÀAUÀqÀ UÀAUÁªÀwUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J-37/PÀÆå-4011 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁgÁAiÀÄt¹AUï¤UÉ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ «µÀAiÀÄ PÉý £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀPÀët §AzÉ£ÀÄ. «ZÁj¸À®Ä £ÁgÁAiÀÄt¹AUï FvÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ªÁ¥À¸ï vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, UÁ¼ÉªÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ ºÉÆgÀmÁUÀ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DvÀ£À ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ §® PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÀuÉUÉ ZÀ¥ÉàUÉ C®è°è vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ DvÀ¤UÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ a¤ªÁ® D¸ÀàvÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV E¯ÁfUÁV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr FUÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, October 12, 2010

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.267/10 PÀ®A 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 11-10-2010 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄ°AUÀgÉrØ vÀAzÉ zÀÄUÁÎ gÁªÀÄgÉrØ, ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØ, vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "£Á£ÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ, £À£ÀߪÀÅ 5 JªÉÄäUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÀrØAiÀÄ°è £Á£ÀÄ MAzÀÄ ºÉƸÀ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¹ PÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è ªÉÊjAUï ªÀiÁqÀ®Ä §gÀÄwÛzÀÝ J¯ÉQÖç¶AiÀÄ£ï ²ªÀ°AUÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UÀqÉÃzÉÆÃgÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 31 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ºÁån ªÀÄÄAqÀgÀV, vÁ: PÉÆ¥Àà¼À ºÁ°ªÀ¹Û: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÊjAUï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÉÝ£ÀÄ. D ¥ÀæPÁgÀ ¢£ÁAPÀ:-02-10-2010 gÀAzÀÄ ²ªÀ°AUÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÊjAUï PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀ£ÀÄ. DvÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ©lÄÖ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÆ ¸ÀºÀ UÀAUÁªÀwUÉ ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ CªÀÄgÀ°AUÉñÀégÀ gÉrØ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀæ EzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ £Á£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ²ªÀ°AUÀ£ÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß CzsÀðPÉÌ ©lÄÖ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ £À£Àß ªÀÄUÀ w½¹zÀ£ÀÄ. EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¢: 11-10-2010 gÀAzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ¥ÀzÁäªÀwAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀÆmïPÉøï£À°è EnÖzÀÝ vÀ£Àß §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ ºÁåAVAUï ¨ÉAqÉÆÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁnîÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆmïPÉøï£ÀÄß vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ CzÀgÀ°è F §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ UÁ§jPÉÆAqÀÄ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzɪÀÅ. DzÀgÉ J°èAiÀÄÆ ¹UÀ°¯Áè. £À£Àß ªÀÄUÀ CªÀÄgÀ°AUÉñÀégÀ gÉrØUÉ PÉüÀ®Ä DvÀ£ÀÄ PÀgÉAmï PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÝ ²ªÀ°AUÀ£ÀÄ 2-3 ¨Áj UÀÄlPÁ vÀgÀ®Ä CAUÀrUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝ£ÀÄ. DUÀ DvÀ£ÀÄ M§â£Éà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ²ªÀ°AUÀ£ÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. EzÀjAzÀ ²ªÀ°AUÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÁªÀÅ AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ©ÃUÀ ºÁPÀzÉà EgÀĪÀ ¸ÀÆmïPÉøï£À°è EnÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁnîÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 10 UÁæA. vÀÆPÀ EzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 15,000-00 UÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.34/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 11-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁ±ÀªÀÄä @ ®Qëöä EªÀ¼À£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ZÁªÀįÁ¥ÀÆgÀzÀ vÀÄUÀ¯ÉÃ¥Àà AiÀiÁzÀªï JA§ÄªÀjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀå CªÀ¼ÀÄ UÀ©ðt EzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:11-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉVAvÀ ªÀÄÄAZÉ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ PÀÄr¢gÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ EgÀPÀ¯ïUÀqÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹gÀÄvÉÛªÉ CAvÁ C½AiÀÄ ¥ÉÆãïªÀiÁr w½¸À®Ä ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨É¼ÀUÉÎ 11:30 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ CªÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà vÀ£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ¸ÀªÀĸÀåUÉ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ PÀÄr¢zÀÄÝ CªÀ½UÉ CªÀ¼À CvÉÛ UÀAqÀ¤AzÀ AiÀiÁªÀzÉ QgÀÄPÀ¼À ªÀUÉÊgÀ EgÀĪÀ¢¯Áè ºÁUÀÆ CªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.167/10 PÀ®A 283 L¦¹

¢:11-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ²æà §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦.J¸ï.L [C«] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢:11-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-45 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ J£À.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è MAzÀÄ PÀæµÀgï £ÀA: PÉJ-37/3897 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÀæµÀgï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¤°è¹ EvÀgÉ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ PÀÆqÀ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr §ºÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀªÀgÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAiÀÄåzÀ ªÀÄPÀÄâ¯ïSÁ¢æ vÀAzÉ ¸ÀAiÀÄåzÀ gÀ»ªÀiÁ£ïSÁ¢æ ªÀAiÀÄ: 36, eÁ; ªÀÄĹèA G: qÉæöʪÀgÀ ¸Á: ºÀlUÁgÀ ¥ÉÃmÉ PÉÆ¥Àà¼À.
CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß PÀæµÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj D¥Á¢vÀ£À «gÀÄzÀÝ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 167/2010 PÀ®A: 283 L¦¹ jvÀå ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArüzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.168/10 PÀ®A 283 L¦¹

¢:11-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-25 UÀÀAmÉUÉ ¸ÀÄgÉÃSÁ ¦.J¸ï.L [PÁ&¸ÀÄ] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢:11-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è MAzÀÄ mÁæöåPÀë £ÀA: PÉJ-29/8151 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀë£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¤°è¹ EvÀgÉ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ PÀÆqÀ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr §ºÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀªÀgÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vɼÀUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀAiÀÄ: 22, eÁ; G¥ÁàgÀ G: qÉæöʪÀgÀ ¸Á:ZÀ¼ÀUÉÃj vÁ: PÀĵÀÖV CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß mÁæöåPÀë ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj D¥Á¢vÀ£À «gÀÄzÀÝ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 168/2010 PÀ®A: 283 L¦¹ jvÀå ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArüzÀÄÝ CzÉ.

Sunday, October 10, 2010

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.208/10 PÀ®A 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ 08-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ©.ªÀÄÄgÀ½ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ EArPÁ PÁgï £ÀA. PÉ.J.34/JA-8351 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀÖV E£ÀÆß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 QÃ.«ÄÃ. EgÀĪÁUÉÎ DgÉÆæ «.Dgï.J¯ï. ¨Á¸ï £ÀA. PÉ.J.-25/¹-986 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À PÁjUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgï »A§¢ ¨sÁUÀ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.209/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹ 187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢:09-10-10 gÀAzÀÄ E®PÀ¯ïzÀ ªÀĺÁAvÉñï CQÌ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 12:30 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°èUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ ©æd¯Á® gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢ªÀ¸À ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ E®PÀ® PÀqÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÁå¢UÀÄA¥Á ¹ÃªÀiÁzÀ°è E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J-29 J-0946 gÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀÄ ªÀiÁr C¥sÀWÁvÀªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠯Áj £ÀA JZï.Dgï-47 J.0586 £ÉÃzÀÄÝ dRAUÉÆArzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢ UÁrAiÀÄ°èzÀÝ QèãÀgï¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.210/10 PÀ®A 323,326,504 L¦¹

¢:09-10-10 gÀAzÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 1:45 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°èUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ ¯Á®ªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà ®ªÀiÁuÉ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¤£Éß ¢ªÀ¸À gÁwæ 12 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ G¢æ ZÀÄlÖ PÀrØAiÀÄ£ÀÄß PÉýzÀÝPÉÌ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¹nÖUÉ §AzÀÄ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÁgÀ¸ÁìV £ÀÆQzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ §®UÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.15/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÀAiÀÄÄvÁÛ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 08-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß E®PÀ¯ïUÉ ºÉÆÃV Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ ¥ÀA¥ï vÀgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÁ¥À¸ï ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¤ªÀÄUÉ ¤ÃªÀÅ ¨ÉøÁAiÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀĪÀ¢®è CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ CAzÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ HlPÉÌ CAvÁ J©â¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÁAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀzÀ ªÁ¸À£É EzÀÝ £ÉÆgÉ §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà E®PÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À0±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè C0vÁ ªÀÄÄ0vÁV ¦üAiÀiÁð¢ EzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.184/10 PÀ®A 107 ¹Dg惡

§¸Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¢ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ºÀjd£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ, ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢ ªÀįÉèñÀ ªÀqÀØgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä°è ¥Ánð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áèn£À «µÀAiÀÄzÀ°è ºÉÆqÉzÁl ºÁUÀÆ §qÉzÁl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀ vÀAzÀÄ D¹Û ¥Á¹Û ºÁUÀÆ fêÀ ºÁ¤ ªÀiÁr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀĪÁV ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.185/10 PÀ®A 107 ¹Dg惡

§¸Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¢ ªÀįÉèñÀ ªÀqÀØgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ, ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ºÀjd£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä°è ¥Ánð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áèn£À «µÀAiÀÄzÀ°è ºÉÆqÉzÁl ºÁUÀÆ §qÉzÁl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀ vÀAzÀÄ D¹Û ¥Á¹Û ºÁUÀÆ fêÀ ºÁ¤ ªÀiÁr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀĪÁV ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Saturday, October 9, 2010

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.65/10 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ

¢£ÁAPÀ 08-10-2010 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà ¥ÀlÖt±ÉÃnÖ ªÀ:22 eÁ: ¥ÀAZÀªÀĸÁ° G: UËAr PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±À K£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ 3 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ. £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÀVzÀÄÝ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:29-9-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà ¥ÀlÖt±ÉÃnÖ ªÀ:60 eÁ: ¥ÀAZÀªÀĸÁ° ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀ¢®è F §UÉÎ C®è°è £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è. °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÉ¸ÀgÀÄ :- ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà ¥ÀlÖt±ÉÃnÖ ªÀ:60 ªÀµÀð. ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ

JvÀÛgÀ :- 5' 8'' EAZÀ

ZÀºÀgÉ :- ¸ÁzÁ PÀ¥ÀÄà §tÚ .¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ. zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR CzÀð ¨ÉÆüÀÄ vÀ¯É.

PÀ¥ÀÄà ©½ «Ä²ævÀ PÀÄzÀ®Ä

§mÉÖUÀ¼ÀÄ :- 1)MAzÀÄ §zÁ«Ä §tÚzÀ vÀÄA§Ä vÉÆý£À CAV. 2) ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ZÀPÀì ®ÄAV.

3) MAzÀÄ ¯ÁAUÀ ZÀrØ. ªÉÄÃ¯É ºÀ¹gÀÄ mÁªÉÃ¯ï ºÁQgÀÄvÁÛ£É.

¨sÁµÉ :- PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É. EªÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁzÀ°è ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ PÀAmÉÆæïï gÉÆêÀiï PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ F PÉüÀPÀAqÀ «¼Á¸ÀzÀ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA§jUÉ w½¸À®Ä «£ÀAw.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.165/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 08-10-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-25 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¸ÀĤïï vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ ZÉ£ÀßzÁ¸Àgï ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð G: «zÁåyð ¸Á: ºÀÄqÉÆÌà PÁ¯ÉÆä ªÀÄ£É £ÀA E.qÀ§Æè.J¸ï-14 PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢ ¢£ÁAPÀ:06-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä n.«.J¸ï ªÀiÁåPïì. Dgï-100 PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 eÉ-8562 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁåAqï ¯ÁPÀ ªÀiÁr ¤°è¹ HlªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:07-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄÝ ºÉÆgÀ§AzÀÄ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqï ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè DUÀ UÁ§jAiÀiÁV £Á£ÀÄ C®è°è £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀ°¯Áè £ÀAvÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄgÀ°è «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹UÀ°¯Áè PÁgÀt ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆÃPÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°è ºÀÄqÀÄPÁr £ÀAvÀgÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ CzÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ vÉÆÃj¹zÀ°è £Á£ÀÄ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ «ªÀgÀ 1). ªÀiÁqÀ¯ï :2003 PÉA¥ÀÄ §tÚ 2) n.«.J¸ï ªÀiÁåPïì. Dgï-100 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 eÉ-8562 3) ZÉ¹ì £ÀA 1303F498692 4) EAf£ï £ÀA N6303M554631 CA:Q:20,000=00 gÀÆ/- CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.164/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 08-10-10 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢ ¢£ÁAPÀ: 06-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Àà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 eÉ-1347 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁåAqï ¯ÁPÀ ªÀiÁr ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:07-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä vÁªÀÅ ¤°è¹zÀ eÁUÉAiÀÄ°è vÀÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè DUÀ UÁ§jUÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C®è E°è ºÀÄqÀÄPÁr FUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ EzÀÄÝ PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ «ªÀgÀ 1) ªÀiÁqÀ¯ï :2000 ¹®égï 2) »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 eÉ-1437 3) ZÉ¹ì £ÀA 00K20F05089 4) EAf£ï £ÀA 00K18E04175 C.Q 30,000=00 ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀÄ: 164/2010 PÀ®A: 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÁ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À £ÀA.03/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 07-10-2010 gÀAzÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÀgÀªÀÄÄr ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ CAzÀ¥Àà vÀÄgÀÄ©£À FvÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ¼É §AzÁUÀ UÀ¼ÉªÀÅ ¤°è¹ ¤AvÁUÀ, UÀÄqÀÄUÀÄ ªÀÄ¼É ºÉZÁÑV ¹r®Ä §rzÀÄ, MAzÀÄ JvÀÄÛ ¸ÀwÛvÀÄÛ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, October 8, 2010

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.52/10 PÀ®A 504, 324, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-10-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀA¢ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀiÁUÀ¼ÀzÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß §UÉ ºÀj¸À®Ä CªÀgÀ ªÀÄ£AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÁUÀÆ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ DgÉÆægÁzÀ zÉêÀ¥Àà vÀA¢ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀiÁUÀ¼ÀzÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.53/10 PÀ®A 341, 504, 323, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-10-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä CdÓ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀiÁUÀ¼ÀzÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CªÀgÀ CdÓ£À ¸ÀAUÀqÀ DgÉÆægÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀA¢ «gÀÄ¥ÀtÚ ºÀt© ºÁUÀÆ EvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀÄ PÉýzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CdÓ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß ªÀQÃgÀ® ¸ÀAUÀqÀ «ZÁj¸ÀÄwÛzÉÝÃ£É CAvÀ CA¢zÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÁªÉà §UÉ ºÀj¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ, CªÀjªÀgÀÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CA¢zÀÄÝ, CzÀPÉ CgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ MªÉÄäÃ¯É dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.162/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-10-10 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢ ¢£ÁAPÀ: 06-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ ªÀgÀUÉ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁwæ 11-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä AiÀĪÀĺÁ Dgï.JPÀë - 135 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 PÉ-6083 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁåAqï ¯ÁPÀ ªÀiÁr ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:07-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄÝ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè £Á£ÀÄ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄgÀ°è «ZÁj¹ FUÀ §AzÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ vÉÆÃj¹zÀ°è £Á£ÀÄ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ «ªÀgÀ 1). ªÀiÁqÀ¯ï :2005 «ÄgÀÄ£À gÉqï 2) AiÀĪÀĺÁ Dgï.JPÀì - 135 £ÀA:PÉJ-37 PÉ-6083 3) ZÉ¹ì £ÀA 05A4TL608830 4) EAf£ï £ÀA 4TL608830 C.Q 30,000=00 ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.163/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-10-10 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢ ¢£ÁAPÀ: 06-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Àà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 eÉ-4376 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁåAqï ¯ÁPÀ ªÀiÁr ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:07-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄÝ ºÉÆgÀ§AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqï ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè £Á£ÀÄ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ UɼÉAiÀÄgÀ°è «ZÁj¹ FUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ vÉÆÃj¹zÀ°è £Á£ÀÄ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ UÁrAiÀÄ «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EzÉ. 1) ªÀiÁqÀ¯ï :2000 ¹®égï 2) »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 eÉ-4376 3) ZÉ¹ì £ÀA 00J20F28534 4) EAf£ï £ÀA 00J18E27249 C.Q 28,000=00 ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.75/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 07-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37/ J¯ï-7638 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀÖV-vÁªÀgÀUÉÃgÁ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÁªÀgÀUÉÃgÁ E£ÀÆß 3-4 Q.«ÄÃ. zÀÆgÀ EzÁÝUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À vÀUÀÄÎUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £Àqɹ MªÉÄäÃ¯É JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀ½¹zÀÝjAzÀ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀVÎUÉ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ UÁ° E½zÁUÀ MªÉÄäïÉà ¨ÉæÃPï ºÁQ ¤°è¹zÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄÄ ¥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, ¥ÀjuÁªÀĪÁV £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PɼÀUÉ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®¨sÀÄd ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.266/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 07-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ mÁmÁ EArPÁ PÁgï £ÀA: PÉ.J-37/ JA-4166 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄ zÁn ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPïì PÀÆæöå¸Àgï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ PÁgï£À §®UÀqÉ ¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.85/10 PÀ®A 317, 304 L¦¹

¢£ÁAPÀ:7-10-2010 ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 06-10-10 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà MAzÀÄ £ÀªÀeÁvÀ ºÉtÄÚ ²±ÀÄ«£À vÁ¬Ä vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ«£À ¸ÀÆPÀÛ gÀPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ©qÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CzÀ£ÀÄß ElV ¹ÃªÀiÁzÀ ªÀÄ£ÁߥÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà PÀªÀ¢ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ºÀwÛgÀ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ £ÉÆÃr, ElV D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀeÁvÀ ²±ÀĪÀ£ÀÄß CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉðAiÀÄgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ªÉÄðéZÁgÀPÀgÉÆA¢UÉ CzsÀåPÀëgÀÄ, ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt ¸À«Äw, PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀ°è M¦à¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ²±ÀĪÀ£ÀÄß DzsÀåPÀëgÀÄ, ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt ¸À«Äw, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ QªÀiïì D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ MAiÀiÁÝUÀ QªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èà ²±ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ vÀªÀÄUÉ w½¢zÀÄÝ, £ÀªÀeÁvÀ ²±ÀÄ«£À ¥ÁætPÉÌ C¥ÁAiÀÄ«zÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ²±ÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ, PÁgÀt, £ÀªÀeÁvÀ ºÉtÄÚ²±ÀĪÀ£ÀÄß C¥ÁAiÀÄPÉÌ MrØ vÉÆgÉzÀÄ, CzÀgÀ ¸Á«UÉ PÁgÀtgÁzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

Saturday, October 2, 2010

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/10 PÀ®A: 341, 353 L¦¹

¢£ÁAPÀ 01-10-2010 gÀAzÀÄ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà CªÀÄgÁªÀw PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¨É£ÀPÀ£Á¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁªÀÅ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖVAiÀÄ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ZÀ¼ÀUÉÃgÁ-vÀ¼ÀĪÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄrPÉÃj UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà UÀÄjPÁgÀ (ªÁ°PÁgÀ) JA§ÄªÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀPÉÌ CqÀØUÀnÖ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß FUÀ¯Éà PÉÆqÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹzÀÄÝ CzÀPÉÌ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°è §AzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ w½¹zÁUÀÆå ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¤ÃqÀĪÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤A¢¹ PÉʬÄAzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/10 PÀ®A: 86 PÉ.C. DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 01-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-00 UÀAmÉUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀÄ ¤AvÀ UÀAzsÀzÀ VqÀUÀ¼À ¥ÉÊQ §°vÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ PÀrzÀÄ vÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV RavÀªÁzÀ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdjzÀÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-108, ¦.¹ 422, ¦.¹. 428, ¦.¹ 421, ¦.¹ 27, ¦.¹ 02 ºÁUÀÆ fÃ¥ï ZÁ®PÀ J.¦.¹ 74 gÀªÀjUÉ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ (1) wªÀÄätÚ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà §tÚzÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ (2) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà §AV, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ «µÀAiÀÄ w½¹ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ PÀÆr £ÀªÀ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï §½ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ ¤AvÀÄ PÁzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 5 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ £ÀªÀÄä PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ, D ¥ÉÊQ ªÀÄƪÀgÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆArzÀÄÝ, M§â£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è UÀgÀUÀ¸À, E£ÉÆߧâ£ÀÄ MAzÀÄ PÉÆrèAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆArzÀÝ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÄîÌAqÀ 5 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ CAzÁdÄ 40 PÉ.f, vÀÆPÀ«zÀÝ 16 UÀAzsÀzÀ PÀnÖUÉ vÀÄAqÀÄUÀ½zÀÝ 3 ¥Áè¹ÖPï aîUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ UÀgÀUÀ¸À, MAzÀÄ PÉÆrè £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 177/10 PÀ®A: 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 01-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉ.J.37/J¥sï.335 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ 1 £Éà ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ eÁªÀiï DVzÀÝjAzÀ §¸Àì£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃV §AzÀÄ §¸Àì£ÀÄß ºÀvÀÄÛªÁUÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß ºÀvÀÄÛªÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É £ÀqɹzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÁ®Ä eÁj PɼÀUÉ ©zÀÄÝ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ §®UÁ® vÉÆqÉ ºÀwÛgÀ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjvÀªÁV ¨ÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Friday, October 1, 2010

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/10 PÀ®A: 188 L¦¹ & 32,34 PÉF PÁAiÉÄÝ

¢:30-9-2010 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ PÉÃA¢æÃAiÀÄ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ M¼ÀUÀqÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉÆqÀVzÀÝ E§âgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA§gÀÄ 2 £ÉzÀݪÀ£ÀÄ MrºÉÆVzÀÄÝ DgÉÆæ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà EvÀ¤AzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 510=00 gÀÆ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨ÁPÀìzÀ°è Njf£À¯ï ZÁAiÀÄì 180 JA.J¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ MlÄÖ 42 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ 1614,48 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ ¨ÁPÀì «AqÀìgï rîPÀì «¹Ì 48 PÁélgï ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ [180 JA.J¯ï] UÀ½zÀÄÝ CzÀgÀ QªÀÄävÀÄÛ 1845,12 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀÆgÉʹzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj D¥Á¢vÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå: PÀAzÁAiÀÄ/JA.J.f/¹.Dgï/13/2010-11 ¢£ÁAPÀ: 29-9-2010 gÀ DzÉñÀzÀAvÉ ªÀÄzsÀå¥Á£À ¤µÉÃzÁeÉÕ EzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA: 53/10 PÀ®A: 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ 8 £Éà vÀgÀUÀw ¥Éî ±DVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ±Á¯É ©nÖzÀÄÝ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »AzÉ §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä FUÀ zÉÆqÁØQ DV¢ £ÀªÀÄä »AzÉ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ §gÀ¨ÉÃqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ EgÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉä£À ¥ÀÄr vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ aQÃvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQÃvÉìUÁV §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è aQÃvÉì ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ. ªÀÄÈvÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 176/10 PÀ®A: 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 30-09-2010 gÀAzÀÄ ¥ÁåmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ £Á£ÀÄ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¦.J¸ï ºÀÄ°V, ²ªÀ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¥ÁåmÉÆæðAUï ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÀÄzÁå£Àí 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÄ°V ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ¤AUÁ¥ÀÄgÀ PÉqɬÄAzÀ MAzÀÄ n¥Ààgï £ÀA. PÉ.J 35 J-1771 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥Ààgï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀÄ°V ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀÄA¨Á Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ. ªÀqÀØgÀ G. n¥Ààgï £ÀA. PÉ.J 35 J-1771 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á. PÀ®èºÀ½î vÁ. ºÉƸÀ¥ÉÃn CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj n¥Ààgï £ÀA. PÉ.J 35 J-1771 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÁØ¢rØAiÀiÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ §A¢ÝzÀÄÝ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj n¥Ààgï ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæöªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/10 PÀ®A: 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 30-09-2010 gÀAzÀÄ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÀqÀØgÀ NtÂAiÀÄ KjAiÀiÁzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ£ÁzÀ CºÀäzï ¥Á±Á EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C¯ÁägÀzÀ°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.24,500/-UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/10 PÀ®A: 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 30-09-2010 gÀAzÀÄ 07-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ G¥ÁàgÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C¯ÁägÀzÀ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 15,500-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 165/10 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ

¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄeÁªÀgÀ PÁåA¦£À°ègÀĪÀ «±Àé¨sÁgÀw ±Á¯ÉUÉ CzsÀð ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ±Á¯ÉAiÀÄ°è nÃZÀgïUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EgÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄ£À: ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É.

PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À.: PÀÄ: ©.JA. eÉÆåÃw²æà vÀAzÉ ©.JA. PÉÆmÉæñÀ 15 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ, ¸Á: ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ¸Áé«Ä SÁ£ÁªÀ½ PÉ.J¯ï.E. PÁ¯ÉÃeï JzÀÄgÀÄUÀqÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛ, UÀAUÁªÀw.PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀlÖ. :- JvÀÛgÀ 4" 5'', ¸ÁzÁ UÉÆâü §tÚ, GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR, GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆUÀÄ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄ UÉÆïïØ PÀ®gï ¸ÀÌlð, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ®AUÁ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É, 10 £Éà vÀgÀUÀw «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁݼÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 198/10 PÀ®A: 188 L¦¹ & 32,34 PÉF PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 30-09-2010 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ F¼ÀUÉÃgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£À ºÀwÛgÀ MlÄÖ 4 gÀnÖ£À ¨ÁPïìUÀ¼À°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÀnÖ£À ¨ÁPïì£À°è 48 ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀAvÉ MlÄÖ 192 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj J¯Áè ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 180 JA.J¯ï. ¸ÁªÀÄxÀðzÀªÀÅ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É «Aqï¸Àgï r®Pïì «¹Ì JAzÀÄ ¯Éç¯ï EzÀÄÝ ¸ÀzÀj J¯Áè ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À CA.Q. 7,380=48 gÀÆ. UÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀzÉà ¯Éʸɣïì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-09-2010 gÀAzÀÄ C®ºÀ¨Ázï ºÉÊPÉÆÃlð wæð£À »£É߯ÉAiÀÄ°è f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¤µÉÃzsÀ EzÁÝUÀÆå CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉà ¯Éʸɣïì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉà ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 208/10 PÀ®A: 454,457,380 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 30-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °ÃTvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ: 25-09-2010 gÀAzÀÄ 01:00 ¦.JA.¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:27-09-2010 gÀ 09:00 J.JA. ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è QqÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄÃPÀ ±Á¼ÉAiÀÄ°è ±Á® ªÀÄPÀ̽UÉ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ ©¹AiÀÄÆlzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ 2 ¹®égï ¨ÉÆÃUÀÄtÂUÀ¼ÀÄ, 2 ªÀÄÄZÀѼÀ, 1 UÀÄAr, 1 §ÄnÖ, 2 ¤Ãj£À dUÀÄÎ ºÁUÀÆ ZÀªÀÄZÀ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 8,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆÃPÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/10 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 30-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁj ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ dÆ®PÀnÖ PÁæ¸ï£À°è wgÀÄV AiÀÄ®§ÄUÁðPÉÌ §gÀĪÀ PÁ®PÉÌ AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄAzÀ §Ar PÀqÉUÉ lAlA UÁr £ÀA. PÉJ-37/6131 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2010 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥ÁµÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008