Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, April 29, 2010

1] AiÀÄ®§ÄUÀð ¥Éǰøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dg £ÀA: 11/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 23-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-0 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀªÀ¯É, ¸ÉzÉ ºÁj¹ MAzÀÄ PÀqÉ ¸ÉÃj¹ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄqÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÁ½¬ÄAzÀ ¨ÉAQ ºÀÄlÖ §mÉÖUÉ ºÀwÛ ªÉÄÊ-PÉÊ ¸ÀÄlÄÖ E¯Ád PÀÄjvÀÄ QªÀÄì D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îUÉ zÁR¯ÁV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-0 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] AiÀÄ®§ÄUÀð ¥Éǰøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dg £ÀA: 12/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 23-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 01-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CfÓ £ÁUÀªÀÄä EªÀ¼À ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj gÀÄzÀæ¨sÀÆ«ÄUÉ d£ÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV CªÀ¼À ±ÀªÀzÀ avÉUÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ GVÎzÁUÀ ¹ÃªÉÄà JuÉÚAiÉÆA¢UÉ ¨ÉAQ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À GlÖ §mÉÖUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ-PÉÊ UÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV E¯ÁfUÁV ºÀħâ½î QªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁV G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

Tuesday, April 27, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2010 PÀ®A 323, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 26-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¹qÀè¨Á«, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀÄ G: «zÁå¨sÁå¸À ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " ¹AUÀ£Á¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è £ÀªÀÄä d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 31/§ «¹ÛÃt 1 JPÀgÉ EzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀÆr ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄvÁÛ R¨ÁÓ ºÉÆA¢gÀÄvÉÛêÉ. DzÀgÉ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ vÀ£Àß ¨sÁUÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £À£Àß zÉÆqÀØ¥Àà »gÉà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. C®èzÉà FV£À £É°è£À ¨É¼É PÉÆAiÀÄå®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢:- 26-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09:00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀÆr £ÀªÀÄä UÀ¢ÝAiÀÄ°è EgÀĪÀ £É®Äè ¨É¼É PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ 1] »gÉà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà 2] ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ »gÉà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 30 ªÀµÀð 3] AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ »gÉà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà J®ègÀÆ eÁw: ¨ÉÆë ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr §AzÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ K£À¯Éà ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ £À£ÀßzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåwÛ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀgÀÄ. C®èzÉà K£À¯Éà E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj ¤Ã£ÀÄ F ºÉÆ®zÉƼÀUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß vÀAzÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw" CAvÁ EzÀÝ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2010 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà, 45 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ FUÉÎ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÉÆtPÁ®Ä ªÀÄAqÉ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, CzÀPÁÌV qÁ: §¶Ãgï CºÀäzï Dgï.JA.¦. ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ°è vÉÆÃj¹zÀÄÝ, OµÀ¢ü vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÆ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ°®è. PÁgÀt ¨ÉãÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ½PÉƼÀî®Ä DUÀzÀÝjAzÀ ¸ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 25-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄAqÉ £ÉÆëzÀÝ PÁgÀt ¸ÉgÉ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄAqÉ £ÉÆêÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà «µÀ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, UÀAUÁªÀwUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 26-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2010 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà C©âUÉÃj 55 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ºÉZï.Dgï.f. £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀA¨sÀA¢ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ gÁwæ ¨sÀd£É ªÀÄvÀÄÛ ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 25-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà£ÀÄ PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è PÉgÉAiÀÄ PɼÀ¨ÁUÀzÀ°è E½eÁgÀÄ«£À°è ¤Ãj£À°è MAzÀÄ PÀ°èUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ©zÀÄÝ JqÀªÀÄ®Q£À ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2010 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀgÁd ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð EªÀ½UÉ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ MAzÀÄ ªÀÄUÀĪÁV wÃjPÉÆArzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ªÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃVAiÀiÁVzÀÄÝ, C®èzÉà DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀݼÀÄ. EzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ¤£Éß ¢:- 25-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃV Hj£À ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛ¼É. CªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CªÀ¼À ±ÀªÀªÀÅ vÉðzÀÄÝ, PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA78/2010 PÀ®A 279, 338,304 (J) L.¦.¹.

¢: 26-04-10 gÀAzÀÄ s¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ DmÉÆà £ÀA: PÉ.J35/9496 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸À PÀÄPÀ£ÀÆgÀ¢AzÀ ºÀ®UÉÃgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ J£ï ºÉZï 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆà £ÀA: PÉ.J.35/9496 £ÉÃzÀÝPÉÌ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA: JA ºÉZï 11/JA-4422 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ¤¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÁzÀ¤ F C¥sÀWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±À.

6] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

DgÉÆæ £ÀA.1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß §eÁeï JA-80 UÁr £ÀA. PÉ.J-37, E-4984 ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ¥Áèn£À PÉ®¸ÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀĪÀé EªÀ¼À£ÀÄß PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÀįÉÃUÀÄqÀØ UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀ£Àß »AzÀÄUÀqÉ UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÀr PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, UÁr ¹è¥ï DV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ §®UÀqÉ ¨sÁUÀ ¥ÀÇtð ¥ÉmÁÖV, UÁAiÀÄUÀ¼ÁV vÀ¯ÉUÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖ DUÀĪÀAvÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

7] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2010 PÀ®A 279, 337, L.¦.¹.

DgÉÆæ £ÀA.1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß §eÁe JA-80 UÁr £ÀA. PÉ.J-37, E-4984 ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ¥Áèn£À PÉ®¸ÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀĪÀé EªÀ¼À£ÀÄß PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÀįÉÃUÀÄqÀØ UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀ£Àß »AzÀÄUÀqÉ UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÀr PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, UÁr ¹è¥ DV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ §®UÀqÉ "sÁUÀ ¥ÀÇtð ¥ÉmÁÖV, UÁAiÀÄUÀ¼ÁV vÀ¯ÉUÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ "sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖ DUÀĪÀAvÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

8] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/10 PÀ®A:279,304(J) L¦¹ ¸À»vÀ 134 & 187 LJA« CPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwÛ 7-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á£Á¥ÀÆgÀ zÁn PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀqÉUÉ CzÀð Q«Äà zÀÆgÀzÀ°è M§â ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀQÌÃqÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ £ÁPÁ§A¢ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ºÉZï.¹-19 gÀªÀgÀÄ 7-30 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆ£À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà J.J¸ï.L(f) gÀªÀgÀÄ ¦¹-226, 58 gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤ÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, C°è ºÁdjzÀÝ ªÀÄÈvÀ£À vÀªÀÄä ªÀĺÀªÀÄzÀ gÀ¦üÃvï G¯Áè EªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ26-04-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢üzÁgÀgÀ CtÚ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÀªÀÄzï £ÉêÀÄvï G¯Áè vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄzï gÀ¦üvï G¯Áè ZËzsÀj ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-35 J¯ï-9894 £ÉÃzÀÝgÀ°è J£ï.ºÉZï.-63 ªÉÄÃ¯É ¨Á£Á¥ÀÆgÀ zÁn PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ CzÀð Q«Äà zÀÆgÀzÀ°èzÁÝUÀ AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ eÉÆÃgÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ£ ÀªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÀÆ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉà ºÁUÉAiÉÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ, PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄß gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ¦¹-58 gÀªÀgÀÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Monday, April 26, 2010

1] C¼ÀªÀAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2010 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ 25-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀÄZÀÑ¥Àà, ¸Á : ©¸ÀgÀºÀ½îAiÀÄ q®î®±âw¯u® vÀªÀÄä£ÁzÀ UÀÄzÉߥÀà s¸À¹ EªÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »0zÉ vÀ£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß §rØUÉ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁQzÀÄÝ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ UÀÄzÉߥÀà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ©lÄÖ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠣À£Àß ºÀt ªÁ¥À¸ï PÉÆlÄÖ ¤ªÀÄä ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ©r¹PÉƽîjà CAvÁ CA¢zÀÄÝ, EzÉà «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV DgÉÆæ ¤0UÀ¥Àà£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-04-2010 gÀ0zÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CªÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ JwÛ £É®PÉÌ MUÉzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝgÀĪÀ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® vÉÆqÉUÉ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:R¥ÀvÀÛUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 25-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ EAzÀæ¥Àà PÉÆ½î ¸Á. EAzÀgÀV PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ¨ÁåAQ£À°è PÀÄjUÀ¼À ¸À®ÄªÁV ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ zÀÄrzÀ ºÀt ¸ÀA¸ÁgÀ £ÀqɸÀ®Ä DUÀÄwÛ®è ¸Á® PÀlÖ®Ä ºÀtzÀ §UÉÎ aAvÀAiÀiÁV CzÀ£Éß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉììUÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðÃAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2010 PÀ®A 318 L¦¹

AiÀiÁªÀÇzÉÆà ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ 1- 2 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrzÀÄÝ , CzÀgÀ d£À£À ªÀÄÄaÑqÀĪÀ GzsÉÝñÀ¢AzÀ , CzÀÄ ªÀÄgÀt¹zÀ £ÀAvÀgÀ vÀAzÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ nÃZÀgïì PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èAiÀÄ SÁ° ¥sÁèmï zÀ°è ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉÃ. CAvÁ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉÃ.

4] PÉÆ¥Àà¼À (UÁæ) oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.77/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504, ¸À»vÀ 149 L¦¹. L¦¹

¢£ÁAPÀ 25-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«ZÀAzÀæ vÀAzÉ §gÀªÀÄ¥Àà PË¢, G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-ElV, vÁ-AiÀÄ®§ÄUÁð¤UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÁåZÀå ±À§ÞUÀ½AzÁ ¨ÉÊzÀÄ C®èzÉà ºÉÆqɧr ªÀiÁrzÀÄÝ ¨Éë£À ªÀÄgÀUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ £ÀqÉzÀ WÀl£É CAvÁ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.76/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 25-04-2010 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ DvÀ£À ªÀiÁªÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ E§âgÀÆ »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èÃAqï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ - PÉ.J.- 37 / J¯ï-8589 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆ¥Àà¼À UÀAeï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ aPÀ£ï CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÉÆ¥Àà¼À Q£Áß¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß DwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÁ ¸ÀzÀj ¦üÃgÁå¢UÉ ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ EvÀ¤UÉ vÉgÉa¸À UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉà CAvÁ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉÃ.

Sunday, April 25, 2010

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/10 PÀ®A 379 L¦¹:.

¢ 24-04-10 gÀAzÀÄ 11.30 J.JA.PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ zÉêÉAzÀæ ªÀAiÀÄ- 17ªÀµÀð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:24-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ 50,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï EArAiÀiÁ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è 25,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ £ÀAvÀgÀ PÁ¥ÉÆðgÉñÀ£ï ¨ÁåAQ£À°è 25,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ¨Á CAvÁ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï EArAiÀiÁPÉÌ §AzÀÄ 25,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä dªÀiÁ ªÀiÁr G½zÀ 25,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß £À£Àß ¨ÁåV£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß PÀÄwÛUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à wAr DUÀ ºÀwÛvÀÄ £Á£ÀÄ vÀÄgÀĹPÉƼÀÄîvÁÛ £ÀlgÁd ªÉÄrPÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ M§â ªÀåQÌ ¤ªÀÄä ºÀt PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÉ CAvÁ CAzÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÀt PɼÀUÀqÉ ©¢Ý®è ¤£ÀßzÉà EgÀ¨ÉÃPÀÄ £ÉÆÃqÀÄ CAvÁ ºÉý £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ PÁ¥ÉÆðgÉñÀ£ï ¨ÁåAQ£À CPËAmï £ÀA§gï PÉüÀ¯ÉAzÀÄ £ÀlgÁd ªÀÄrPÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÁé¬Ä£ï §Ævï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ £À£Àß PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ §ºÀ¼À wAr DvzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß PɼÀUÀqÉ ElÄÖ vÀÄj¹PÉƼÀîwÛzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ: 24-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩. ±ÀgÀuÉÃUËqÀ zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/J¯ï-2153 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ PÀA¦è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀA¦è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï £ÀA. PÉJ-34/J¥sï-977 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §® ªÉÆÃtPÉÊUÉ, §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §®UÁ® ªÉÆÃtPÁ°UÉ, §® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 24-04-2010 gÀAzÀÄ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, G: ¯ÁjAiÀÄ°è ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌA¦ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ºÀªÀiÁ®gÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¯Áj £ÀA: AiÀÄÄ.¦-78/ n-1472 £ÉÃzÀÝgÀ°è £É®Äè ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀ½ ¹ÃªÀiÁzÀ vÁAiÀĪÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA: PÉ.J-36/ J¥sï-737 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 9 d£À ºÀªÀiÁ®jUÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ.

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.

¦AiÀiÁ𢠧gÀªÀÄ¥Àà ªÉÆ/¸ÉÊ £ÀA.PÉJ-37/PÀÆå-1671 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀnzÁÝUÀ J£ïJZï-63 gÀ¸ÉÛ ¨Á£Á¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÆ/¸ÉÊ UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ PÁgÀt ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ §gÀªÀÄ¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ

5] PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.

¢:24/04/10 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð ¸Á:PÀqÉPÉÆ¥Àà EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄÆäj£À ¤Ã®¥Àà E§âgÀÄ PÀÆr mÁ.mÁ.J.¹ £ÀA:PÉ.J.-48/878 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹ªÉÄÃAmï ElÖAV ºÁUÀÆ ¥ÁnÃPÀ® ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä zÉÆÃnºÁ¼À¢AzÀ PÀ®PÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ mÁ.mÁ.J¹ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÁºÀ£À ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üÃAiÀiÁð¢UÀÆ ºÁUÀÆ EvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/10 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹:.

¢£ÁAPÀ: 24-04-10 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ gÀªÉÄñÀ ªÀÄrØÃPÀgï ¦¹ 339 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ªÉÆ.¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÀ®UÉÃgÀ UÁæªÀÄPÉÌ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ £ÁªÀÄ ¥ÀvÀæ ¸À°è¸ÀĪÀ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÀ®UÉÃgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è J£ï ºÉZï 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ C£ÀߥÀÆtð qÁ¨sÁ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ PÁj£À ZÁ®PÀ £À£Àß »A¢¤AzÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ £À£ÀߣÀÄß »AzÉ ºÁQ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÀªÀ£Éà JzÀÄjUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÉÆAzÀPÉÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¸ÀzÉÃ, §®UÀqÉ ºÉÆÃV ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÁ§jAiÀiÁzÀ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä oÁuÉUÉ w½¹ C¥sÀWÁvÀzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä PÁgïÀ ¸ÀA¥ÀÆtð dfÓzÀAvÁV CzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ¥ÀæÀAiÀiÁt ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ MlÄÖ 6 d£ÀgÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁV PÀĽvÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħAzÀgÀÄ. F C¥sÀWÁvÀªÁzÁUÀ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§A⢠¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀgÀÄ. PÁgÀ£À°è 3 d£À UÀAqÀ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÆ 3 d£À ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 6 d£ÀjzÀÄÝ J®ègÀÆ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝgÀÄ.

Saturday, April 24, 2010

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß .£ÀA. 52/10 143, 147, 148, 323, 324, 356, 504, 506 gÉ.«. 149 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 22-04-2010 gÀAzÀÄ 11-00 ¦.JA.UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ£Àß CtÚ vÀªÀÄäA¢gÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ, ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀ̪ÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÁªÀ£Éß £ÉªÁ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrè, gÁqÀÄ, PÀwÛ, PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÀ¤UÉ PÉÆrè¬ÄAzÀ JqÀvÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀwÛAiÀÄ vÀÄA©¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß .£ÀA. 53/10 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 gÉ.«. 34 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 22-04-2010 gÀAzÀÄ 11-15 ¦.JA.UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ, ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀ̪ÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÁªÀ£Éß £ÉªÁ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ºÉ§ânÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉà dUÀ¼Á ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ¤UÉ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2010 PÀ®A. 279,337,338 L.¦.¹

¢:23/04/10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00:30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnPÉÆlÄÖ ªÀĺÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ºÁ¢ªÀĤ ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð ¸Á:»gÉêÀÄ£ÁߥÀÄgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ®PÀëöät ¥ÀvÉÛ¸Á§ ºÁUÀÆ DgÉÆæ zÁªÀ®¸Á§ EªÀgÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr aPÀ£ï ¸ÉÃAlgÀzÀ PÉÆý ¥ÀÄZÀѪÀ£ÀÄß ZÉ®è®Ä ªÀÄ£ÁߥÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£À £ÀA PÀ.J-35/8776 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DgÉÆæAiÀÄÄ CwÃeÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ®PÀëöät¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 55/10 PÀ®A 380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 17-04-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉUÉ ¥ÀAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ½gÀĪÀ ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß ¯ÁPÀgÀzÀ°è ¯ÉPÀ̪ÀiÁr ElÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 18-04-2010 vÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ J¯Áè ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÆÃPÉñï zÀ°è eÉÆÃrù ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, CA¢£À ¢ªÀ¸À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr gÁwÀæ ¸ÀªÀÄAiÀÄ §ºÀ¼À DVzÀÝjAzÀ ¯ÉPÀÌ ºÁPÀzÉà ¯ÁPÀgÀ zÀ°è ¨ÁAUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ½gÀĪÀ ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ : 19-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ½gÀĪÀ ¨sÁPÀëUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀÄwÛzÀÄgÀªÁUÀ JgÀqÀÄ ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ PÀqÀĪÉÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CAUÀrAiÀÄ ¯ÁPÀgï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ PÀAqÀÄ §gÀ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CAUÀrAiÀÄ UÀĪÀiÁ¸ÀÛgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV D¨sÀgÀtUÀ½gÀĪÀ ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §gÀ¢zÀÝjAzÀ £À£Àß CAUÀrAiÀÄ°è£À D¨sÀgÀtUÀ½gÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À «gÀÄvÀÛzÉ

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.78/2010 PÀ®A 279, 338, L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« AiÀiÁPÀÖ

¢£ÁAPÀ. 23-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-15 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ lAlA £ÀA. PÉ.J-37/4728 gÀ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¹°AqÀgÀ vÀgÀ®Ä ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ E¸ÁàvÀ PÀA¥À¤UÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ J£À.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÉÄ PÁ¸À£ÀPÀAr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ 407 ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J-14/4236 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ lAlA£ÀÄß MªÉgÀmÉÃPÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ lAlA ¥À°ÖAiÀiÁV CzÀgÀ°èzÀÝ 3 d£ÀjUÉ ¨Áj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÉÄÃ¯É UÁ¼ÉêÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¨sÁgÀvï UÁå¸À CrUÉ C¤®zÀ ¹¯ÉAqÀgï EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðÃAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2010 PÀ®A 309 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ

¢£ÁAPÀ: 23-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ UÁæªÀÄ ¥À0ZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÁªÀÄ¥ÀvÀæ¸À°èPÉ ¥ÁægÀ0¨sÀªÁVzÀÄÝ ¥ÉmÉÆæð0UÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀ0¢ ¸À0UÀ¥Àà G¥Àà£Á¼À ªÀAiÀÄ: 49ªÀµÀð eÁ: UÁtUÉÃgÀ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á; aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj 2] ¹zÀÝ¥Àà vÀ0zÉ ¤0UÀ¥Àà PÀÄPÀ£À¥À½î ªÀAiÀÄ; 45 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀ§gÀ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj EªÀgÀÄ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄ ¥À0ZÁAiÀÄvÀ ªÀÄÄ0zÀÄUÀqÉ ºÉÆUÀĪÀ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è «£ÁPÁgÀt CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ EªÀgÀ ªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¨sÀAiÀÄ©ÃvÀgÁVzÀÄÝ EªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖgÉà ªÀÄÄ0zÉ §gÀĪÀ UÁæªÀÄ ¥À0ZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è EªÀj0zÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±Á0vÀvÁ ¨sÀ0UÀ G0mÁUÀĪÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ PÀ0qÀÄ §0¢zÀÝj0zÀ ªÀÄÄ0eÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

7] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2010 PÀ®A 309 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ²æà §ÆzÉ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ UÀzÀUÀ dªÀÄð£ï D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, gÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, ¦gÁå¢AiÀÄÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ DgÉƦ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ ¤£Àß ºÀwÛgÀ JµÀÄÖ ºÀt EzÉ PÉÆqÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÉýzÀÝ£ÀÄ. CzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ EAzÀÄ £Á¼É C£ÀÄßvÁÛ §A¢zÀÄÝ, vÁ£ÀÄ zÀÄrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ wAzÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 22-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ EªÀiÁªÀÄ UÁågÉÃd AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, April 22, 2010

1] UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2010 PÀ®A 78(3) PÀ.¥ÉÆÃ. PÁAiÉÄÝ

¢:- 21-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ï£À°è UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/f-307 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃV fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ fæ¤AzÀ E½zÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÉ.E.©. ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À PÀA§zÀ PɼÀUÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ DUÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV C°èzÀÝ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ï CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ£ÀÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,905-00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥sÉèöÊ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï zÉÆgɬÄvÀÄ. CªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛà ? CAvÁ ªÀÄmÁÌ §ÄQÌAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ gÉqÀØ¥Àà ¸Á: §gÀUÀÆgÀÄ JA§ÄªÀªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, F §UÉÎ gÁwæ 7:00 UÀAmɬÄAzÀ 8:00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀ𻹠£ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥À¸ï §A¢zÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï     32/2010 PÀ®A 279, 337, 338 gÉ/« 187 LJA« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 21-04-2010 gÀAzÀÄ ¥sÁåð¢zÁgÀÄ ¸ÁAiÀÄ0PÁ® 1700 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠺À£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©Ã¼ÉV ¹ÃªÀiÁzÀ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ DUÀ PÀ§âgÀV PÀqɬÄ0zÀ CgÉÆævÀ£À lA lA ªÁºÀ£À £À0§gÀ: PÉ.J.-37/8212£ÉzÀÄÝ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è ºÀwÛ PÀĽvÀÄ PÉÆ0qÀÄ vÁ£ÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÀÌ §AzÁUÀ ¸ÁAiÀÄ0PÁ® 1730 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DUÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ UÀÄgÀÄ UÁæ£ÉÃl ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀÄ PÀĽvÀ lA lA ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢0zÀ £ÉqɹPÉÆ0qÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UàqÉ §0zÀÄ ªÀÄÄ0zÉ §gÀÄwÛzÀÝ M§â ºÀÄqÀÄUÀ ¥ÁzÀZÁjUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ºÁUÉ ªÀÄÄ0zÉ VqÀPÉÌ lPÀÌgÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¥À®Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢0zÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ mÉA lA zÀ°èzÀÝ 8 d£ÀjUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C°è §®ªÁV ¥ÉlÄÖ©¢ÝzÀÄÝ EzÉ, £À0vÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj AiÀĪÀ£À ºÉøÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀ0zÉ gÁªÀÄ¥Àà ¸Á:PÁmÁ¥ÀÆgÀ C0vÁ UÉÆvÁÛVzÉ C0vÁ ªÀÄÄ0vÁV ¦üAiÀiÁð¢ EzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 55/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢: 19-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ vÀ£Àß PÉ.J¸ï.Dgï.n.§¸ï £ÀA; PÉ.J-37/J¥sï-247, £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À ¢AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÀ«£ÀUÀgÀ L.J¯ï.¹. gɸÀ«Ä¯ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ JqÀUÀqÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀÀ £À£ÀUÉÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ £À£ÀUÉ vɯÉUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ, M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ §®UÉÊUÉ ªÉÆtPÉÊUÉ, §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀݪÀÅ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 56/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢: 20-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï£ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁgÀlVUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁgÀlVAiÀÄ ªÁ¸À«£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ lAlA ªÁºÀ£À ZÉ¹ì £ÀA J¥ï.©.J¯ï.J 988653 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆÀAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¨É½UÉÎ 11-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀUÀågÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 50/2010 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ gÉ.«. 187 LJA« AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ 21-04-2010 gÀAzÀÄ 4-15 ¦.JA.UÉ £ÀªÀ° UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. JPÀì.J¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É £ÀªÀ°AiÀÄ vÀªÀÄä D¦üù¤AzÀ FZÀ£Á¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À §® vÉÆqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ »ªÀÄäqÀPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 51/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉ.«. 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 21-04-2010 gÀAzÀÄ 9-00 ¦.JA.UÉ PÀ£ÀPÀVj UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà FvÀ£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà JA¨ÁvÀ£ÀÄ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÝgÀ zÉéõÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÀ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 71/2010 PÀ®A 338, 304 (J) gÉ/« 187 LJA« PÁAiÉÄÝ

¢£Á0PÀ 20.04.10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 24.04.10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¯Áj £ÀA PÉ.J-25/¹-2051 £ÉÃzÀÝgÀ ¯ÁjAiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉAiÀÄ UÁ°AiÀÄ PɼÀUÀqÉ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ®VzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ Nr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ PÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀi UÀÄ£Éß £ÀA 71/2010 PÀ®A 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀi¥Àà PÀjAiÀÄtÚªÀgÀ 22 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¯Áj £ÀA PÉ.J-25/©-9485 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgÀ ¸Á: ©£Áß¼À vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21.04.10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ «zÁå£ÀUÀgÀ ¥ÉǰøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î¬ÄAzÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304 (J) L¦¹ AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀvÀæ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤ªÉâ¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¥Àæ.ªÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ £ÀPÀ®Ä ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß EzÀPÉÌ ®UÀwÛ¹ ¤ªÉâ¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

8] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 73/2010 PÀ®A 279, 337 338, L¦¹

¢£ÁAPÀ: 21-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆøÉÊ £ÀA: MC 37/J 9362 £ÉÃzÀÝgÀ°è AiÀÄgÉúÀAa£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ J£ïºÉZï 63 gÀ¸ÉÛ ©©JA PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆøÉÊ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß NªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆæ E§âjUÀÆ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 

Wednesday, April 21, 2010

1] PÀ£ÀPÀVj oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/10 PÀ®A. 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹

ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¦.¹. £ÀA. 40/2010 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀvÀæ ¸ÀA. 166/10 ¢£ÁAPÀ 19-04-2010 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 23-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÀPÀVj-UÀAUÁªÀw gÉÆÃr£À°è PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ PÉ.E.©. ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ §¸ïUÁV PÁAiÀÄÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÁÝUÀ DUÀ C°èUÉ n.«.J¸ï. «PÀÖgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀqÀØgÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ ºÀ£ÀªÀÄ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ C°èUÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÁÝUÀ PÀ£ÀPÀVj PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀë£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£ÉÆA¢UÉ EzÀÝ £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ ºÀ£ÀªÀÄ£ÀUËqÀ¤UÉ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ CzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ ºÀ£ÀªÀÄ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ wêÀæ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ FUÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrgÀĪÀÅzÁV CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀĵÀÖV oÁuÉ:- UÀÄ£Éß £ÀA. 99/10 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 20/4/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-40 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀrUÀ£ÁzÀ ºÀdªÀÄÄ¢Ý£ï ¸ÀÆr EªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ- 29 PÀ-4791 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÉÆPÀįï qÁ¨ÁUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ AiÀiÁVzÉ. ºÁUÀÆ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÁgÀlV :_ UÀÄ£Éß £ÀA.56/10 PÀ®A 279 304 (J ) L¦¹

¢£ÁAPÀ 20/4/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®è vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ PÁgÀlVUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è 1130 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ:- UÀÄ£Éß £ÀA. 71 /10 PÀ®A. 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 20/4/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PɼÀUÉ ªÀÄÄA¢£À mÁAiÀÄgï ºÀwÛgÀ ªÀÄ®VzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®Æ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÀPÉÌ Nr¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©nÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¯Áj £ÀA. PÉJ-25 ¹-2051 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ :_ UÀÄ£Éß £ÀA.73/10 PÀ®A 110 E ªÀÄvÀÄÛ f. ¹Dg惡

¸ÀzÀj DgÉÆævÀ ªÉAPÀmÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ AiÀiÁªÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ £À£ÀߣÀÄß K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ §gÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀæªÀÄPÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/10 PÀ®A 279,337,338 L¦¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EªÀ£ÀÄ ºÉƸÀ n.«.J¸ï. ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £À°è PÀÄPÀ£ÀÆgÀ¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ »A¢¤AzÀ §AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯Éà §®PÉÌ wgÀÄV¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄzÀ°è E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ AiÀiÁVzÁÞgÉ.

7] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 17/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ-vÁ¬Ä wÃjPÉÆAqÁV¤AzÀ PÀÄrzÀÄ ºÁ¼ÁUÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸Á® ªÀiÁr vÀ£Àß ¸Á«UÉ vÁ£Éà PÁgÀt CAvÁ aÃn §gÉ¢lÄÖ PÀÄPÀ£ÀÆj£À J¦JªÀiï¹ AiÀÄ°è VqÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è.

Monday, April 19, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 101/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ:- 18-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà f. gÁdÄ vÀAzÉ vÁvÁ®Ä, ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 1 £Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:- 17-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÀ «ÄµÀ£ï qÉæöʪÀgÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀħæªÀÄtåA ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä ¸Á: PÀȵÁÚ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï vÁ: f: §¼Áîj E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÉÆÃAqÁ AiÀÄƤPÁ£Àð ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå- 7458 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ£ÀÄ £À£Àß »AzÉ PÀĽwzÀÝ£ÀÄ. gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁªÀÅ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀUÀÆgÀÄ PÁåA¥ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §eÁeï ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï: n.J£ï-63/ n-2059 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝà MªÉÄä¯Éà £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JqÀªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ©lÄÖ C°èAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 18-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀtÚ ªÀÄÆPÀ¥Àà ¨ÉÆÃzÀÆgÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £Á£ÀÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎrAiÀÄ ²æà gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ gÉʸï«Ä¯ï£À°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. EAzÀÄ ¢:- 18-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ºÀÄ®ÄUÀªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 11 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄfÓUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ JA. ²æäªÁ¸ÀgÁªï, JA¨ÁvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA: PÉ.J-37/ JA-3134 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ PÁgï£À UÁè¸ï£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ DPÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ¸ÀºÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt PÁgï ZÁ®PÀ JA. ²æäªÁ¸À FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ ªÀÄzsÁåºÀß 1:45 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 31/10 PÀ®A: 498(J), 504, 506, L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1-00 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ºÉAqÀw E§âgÀÆ DgÉÆævÀ£À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀAdAiÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀw ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦gÁå¢üzÁgÀ¼À ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À¥ÀlÄÖ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆr§r ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁVzÀÄÝ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ ªÀÄUÀÄ«UÀÆ ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà ¦gÁå¢üzÁgÀ¼À vÁ¬ÄUÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÄÝzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:31/10 PÀ®A:498(J), 504. 506. L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

4] PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA 95/2010  PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ

¢:18/04/10 gÀAzÀÄ 7 ¦.JAPÉÌ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖVgÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄà MAzÀÄ AiÀiÁ¢AiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¹ zÁ½ªÀiÁrzÀ PÁ®PÉÌ 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀjAzÀ 1600 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ Nr ºÉÆÃzÀ 6 d£À DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹ AiÀiÁ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ §UÉÎ zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÁ£ÀªÉÄà ªÀiÁrzÀÄÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ DzÉò¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA 31/2010, PÀ®A:279, 337 L¦¹. & 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 18-04-2010 gÀAzÀÄ 12-30 J.JªÀiï. PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ mÁQÃeïAiÉÆAzÀgÀ°è ¹¤ªÀiÁ £ÉÆrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀªÀ£À ¨Ágï ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ EªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. F C¥ÀWÁvÀzÀ°è gÁªÀÄtÚ¤UÉ §®UÀqÉAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, UÀzÀÝPÉÌ ºÁUÀÆ JgÀqÀÆ ªÉÆÃtPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.F §UÉÎ £ÀªÀÄä oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2010, PÀ®A. 279, 337 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä DVzÀÄÝ CzÉ.


 


 


 

Sunday, April 18, 2010

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 30/2010, PÀ®A:279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 17-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ SÁeÁ¸Á§ mÉîgï EªÀgÉÆA¢UÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï ¸ÁÖöåAqï£À zÀQët ¨sÁUÀzÀ UÉÃmï ¥ÀPÀÌzÀ°è vÀªÀÄä DåQÖªï ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-35/PÉ-6014 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÁÝUÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ M¼ÀV¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï £ÀA. PÉJ-37/J¥sï-340 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ¤°è¹zÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ SÁeÁ¸Á§ mÉîgï EªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ SÁeÁ¸Á§ mÉîgï EªÀj§âjUÀÆ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉ. ºÁUÀÆ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï dRAUÉÆArzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 31/2010, PÀ®A:279, 337 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 18-04-2010 gÀAzÀÄ 12-30 J.JªÀiï. PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ mÁQÃeïAiÉÆAzÀgÀ°è ¹¤ªÀiÁ £ÉÆrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀªÀ£À ¨Ágï ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ EªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. F C¥ÀWÁvÀzÀ°è gÁªÀÄtÚ¤UÉ §®UÀqÉAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, UÀzÀÝPÉÌ ºÁUÀÆ JgÀqÀÆ ªÉÆÃtPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.F §UÉÎ £ÀªÀÄä oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2010, PÀ®A. 279, 337 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä DVzÀÄÝ CzÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.75/2010 PÀ®A 302 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 15-04-2010 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 17-04-10 gÀ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ UÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð EvÀ£À£ÀÄß CZÀ¯Á¥ÀÄgÀ vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ãj®èzÀ PÀȶ ºÉÆAqÀzÀ°è DvÀ£À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÉ PÀ®Äè JwÛ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðÃAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2010, PÀ®A. 34 PÉ.E. DåPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-04-2010 gÀAzÀÄ 19-15 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ FgÀtÚ F½UÉÃgÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ »gÉÃdAvÀPÀ¯ïzÀ°ègÀĪÀ ¥ÉzÀݪÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É J.J¸ï.L. ±ÁAvÀUËqÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 180 JA.J¯ï.£À ªÀÄzsÀå vÀÄA©gÀĪÀ (01) 16 Njf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ. MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 615-04. (02) 55 gÁAiÀįï UÉÆïïØ PÀ¥ï ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 2114-20, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 300-00 UÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ CA.Q. gÀÆ.3,029-24 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À°è vÀdÕgÀ ¥ÀjÃPÉëUÁV vÀ¯Á MAzÉÆAzÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉ¢j¹ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É J¸ï.Dgï.ºÉZï. CAvÁ EAVèõï CPÀëgÀ¢AzÀ ¹Ã¯ï ªÀiÁr vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 19-15 UÀAmɬÄAzÀ 20-15 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

5] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/10 PÀ®A. 341, 323, 504, 506 gÉ.« 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 17-04-2010 gÀAzÀÄ 11.00 J.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA/ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀÄ£ÁߥÀÄgÀ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ºÁUÀ¯ÁݼÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ ¥Áèn£À ¸À®ÄªÁV ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Áèn£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ zÁjAiÀÄ°è JzÀÄjUÉ §AzÀÄ KPÁKQ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÉÆgÀ¼À¥ÀnÖ »rzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¤£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÉmÉÆæ¯ï ºÀaÑ ¸ÀÄqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¯ÁqÀ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀPÀ¥Àà EªÀjUÉ ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ JAzÀÄ zËdð£Àå ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, April 17, 2010

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.69/10 PÀ®A.279,337,338 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 16-4-10 gÀAzÀÄ 11 J.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 38 ªÀµÀð UÁtÂUÉÃgÀ ¸Á//UËj CAUÀ¼À PÉÆ¥Àà¼À ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¤£Éß gÁwæ 7-30 UÀAmÉ PÉÆ¥Àà¼À ¢AzÀ zÀzÉÃUÀ®UÉ ¸ÉÊPÀ®£À ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁdÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀ®Ä zÀzÉUÀ® PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37-PÀÆå 3304 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// UÁA¢ü£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Mr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ, ¨Á¬ÄUÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀiÁªÁVzÀÄÝ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽwÛzÀÝ DvÀ£À ºÉaqÀwUÉ ¸ÀºÀ §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ CVzÀÄÝ CzÉ

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.70/10 PÀ®A.279,337, L.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¹¦¹-116 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ EªÀgÀÄ C¨sÀAiÀĸÁ¯ÉéAmï ºÀwÛgÀ mÁæ¦üÃPï PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ªÀiÁvÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37-PÀÆå 7645 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ vÀ£Àß UárAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀÝ PÁå¥ï PÉ®UÉ ©¢zÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä vÀ£Àß UárAiÀÄ EarPÉlgï ºÁQ l£Àð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁvÀ CzÉà ªÉüÉUÉ DgÉÆæ EArPÁPÁgï £ÀA. PÉJ-35-J-4205 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀ©ÃzÀ ¸Á// vÉÆÃgÀtUÀ® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ.

3] ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.04 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ zÀÄUÀð¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ// ºÀjd£À G-PÀÆ° ¸Á// ªÀÄgÀPÀl EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÁ¬Ä ¤Ã®ªÀÄä ºÀjd£À 28 ªÀµÀð eÁ// ºÀjd£À G-PÀÆ° ¸Á// ªÀÄgÀPÀl EvÀ¤UÉ FUÉÎ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ & E¤ßvÀgÉ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÁUÀÆå UÀÄtªÁUÀz PÁgÀt PÀÄrAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß PÀ°vÀÄ ¤£Éß ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®è¢zÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«ÄãÁ±ÀPÀ ¸Éë¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

4] ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.05 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ü ¥ÁgÀªÀé UÀAqÀ PÀ¯Áèt¥Àà ¨É®èzÀ 26 ªÀµÀð eÁ// UÁtÂUÉÃgÀ G-ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á// ªÀtUÉÃj EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ PÀ¯Áèt¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¨É®èzÀ 35 ªÀµÀð eÁ/; UÁtÂÃUÉÃgÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// ªÀtUÉÃgÀ EvÀ£ÀÄ Hl ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨É¼ÀQArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÑ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¹r®Ä ºÉÆqÉzÀÄ DvÀ£À JqÀQ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä & JzÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä ¸ÀÄlÄÖ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

5] ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ J¥sï.J. £ÀA.05 PÀ®A 174 CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ

¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ dA§tÚ ¨ÁgÀ¯ÉUÉ 28 ªÀµÀð eÁ// ªÉõÀUÁgÀ G-vÀ§® ¨Áj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸Á// PÀÄzÀÄgɪÀÄÄw ºÁ°ªÀ¹Û ¨ÉêÀÇgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄĵÀÆ×gÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ £ÁlPÀ vÀ§® ¨Áj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ10 UÀAmÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ©zÀÄÝ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ J¯Áè ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ [ ¥ÉÆÃmÉÆà ¥sÉæªÀiï ºÁPÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ. ºÁgÉÆääAiÀÄA vÀ§®, qÀUÀÎ & eÁAeï ªÉÄüÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q.35,00/- ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5,000/- gÀÆ MlÄÖ 40,000/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506, gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-16-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÀæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÉrØ «ÃgÀgÁdÄ vÀAzÉ £ÁUÀtÚ ªÀAiÀĸÀÄì: 68 ªÀµÀð eÁw: FrUÀgÀÄ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: 7 £Éà ªÁqÀð ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ºÉýzÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ``£Á£ÀÄ ªÉÄïÁÌt¹zÀ «¼Á¸ÀzÀªÀ¤zÀÄÝ MPÀÌ®vÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. £ÀªÀÄäzÀÄ ºÉ¨Áâ¼À UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA: 47 gÀ°è 5 JPÀgÉ 38 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðÀUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ªÉAPÀlgÀªÀÄt UÀAqÀ £ÁUÉñÀégÀgÁªï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄUÀÆ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ ªÁådå «zÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ¸ÀA¨sÀAzÀªÁV DUÁUÉÎ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ GªÀiÁªÀĺÉñÀégÀ E§âgÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä PÀnÖUÉ CqÉØAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AwgÀĪÁUÉÎ C°èUÉ 1] ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: ¨ÁzÁ«Ä ºÁ:ªÀ: UÀAUÁªÀw 2] J¸ï.«. C¥ÀàgÁªï vÀAzÉ VjgÁd ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, 3] ¸ÉîA PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÁªÀÄæ¥À°è PÁåA¥ï ºÁUÀÆ 4] ¸ÀÄgÉñÀ ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ªÉAPÀlgÀªÀÄt ªÀÄzÀå«gÀĪÀ ºÉ¨Áâ¼À UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA: 47 gÀ°è §gÀĪÀ d«Ää£À ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß §UɺÀj¹PÉƼÀÄîwÛgÉÆà CxÀªÁ E®èªÉÇà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà §UɺÀj¹PÉƼÀî¢zÀÝ°è ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉå«zÉ £ÀªÀÄä d«Ää£À §UÉÎ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÉüÀĪÀzÀPÉÌ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ EvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀªÀ£Éà £À£Àß ¨É¤ßUÉ, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆtPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è £Á£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÁUÀ CªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ J¸ï.«.C¥ÀàgÁªï, ¸ÉîA PÀȵÀÚªÀÄÆwð ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀ£ÉßãÀÄ PÉüÀÄwÛgÀ¯Éà CAvÁ vÀªÀÄä PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà ¥ÀPÀÌzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ PÉÆî CAf£ÉÃAiÀÄ®Ä vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ºÁUÀÆ §¸À¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ©r¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ EzÉÆAzÀÄ ¸Áj G½zÀÄPÉÆAr ªÀÄUÀ£Éà E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ J®ègÀÆ PÀÆr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ®ÄUÀ½AzÀ M¢ÝzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ªÉÆtPÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀħâPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

Friday, April 16, 2010

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2010, PÀ®A:279, 337 L¦¹.& 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 15-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ °AUÀgÁd PÁåA¥ï£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ vÀ¼ÀÄîªÀ §ArAiÀÄ£ÀÄß MwÛPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 «ÄÃlgï CAvÀgÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J.¹. £ÀA. PÉJ-37/5869 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ JqÀ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2010 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 12-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¨ÉlzÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ UÀAUÁªÀw ªÀAiÀĸÀÄì 58 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: DgÁå¼À vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¤AUÀªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ ¸ÀuÉÚ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄj ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, CªÀjUÉ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CªÀ½-dªÀ½ ªÀÄPÀ̼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ wÃjPÉÆAqÀªÀÅ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀ°¯Áè. FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £À£Àß C½AiÀÄ ¸ÀuÉÚ¥Àà£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÀݼÀÄ. £Á£ÀÄ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¤£Éß ¢:-11-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß C½AiÀÄ£À CtÚ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁt¸ÀÄwÛ¯Áè, ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉãÁzÀgÀÆ §A¢zÁݼÉAiÉÄà ? CAvÁ «ZÁj¹zÀ£ÀÄ. ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢®èªÉAzÀÄ w½¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr aPĄ̀ÉtPÀ¯ï, ªÉAPÀlVj, ªÀqÀØgÀºÀnÖ, ºÉÃgÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÁå¼À §¸Á¥ÀlÖt PÀqÉUÀ¼À°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è HgÀ°è wgÀÄUÁr ºÀÄqÀÄPÁr «ZÁj¸À®Ä £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ J°èAiÀÄÆ PÀAqÀħgÀ°¯Áè. CªÀ¼ÀÄ J°ègÀÄvÁÛ¼ÉA§ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ zÉÆgÉAiÀÄ°¯Áè. PÁgÀt FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ ¤£É߬ÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2010 PÀ®A 279, 337, 304(J) L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 15-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CA§tÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀÄ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 15-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ CA§tÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ vÀªÀÄätÚ vÀAzÉ ¸ÀtÚ FgÀ¥Àà, ªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÀÄAqÀÆj PÁåA¥ï EªÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÝ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ HlªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä §eÁd ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/ eÉ-5044 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¯Áj £ÀA§gï: PÉ.J-34/ 5556 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà EArPÉÃlgï ºÁPÀzÉÃ, ªÁºÀ£À ¤AwgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ¤°è¹ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À ªÀ»¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà £À£Àß vÀAzÉ CA§tÚ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝà MªÉÄä¯Éà ¯ÁjAiÀÄ §®UÀqÉ »A¨sÁUÀzÀ°è mÉÊgï ºÀwÛgÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ, JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, JqÀUÉÊ, JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV, ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è »AzÉ PÀĽwzÀÝ vÀªÀÄätÚ¤UÉ JqÀªÉÆtPÁ®Ä, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉAiÀÄ §½ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¯Áj ZÁ®PÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ©.ºÉZï. ªÉAPÀl¥ÀwgÁdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁdÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄätÚ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄgÀvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß CzÉà zÁjAiÀÄ°è §AzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ®ªÀiÁt ¸Á: qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀ DmÉÆÃjPÁë £ÀA: PÉ.J-37/ 8096 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ    ±ÀªÁUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ºÁQ FUÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀPÉÌ ¯Áj ZÁ®PÀ ©.ºÉZï. ªÉAPÀl¥ÀwgÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ CA§tÚ EªÀj§âgÀÆ PÁgÀtgÁVzÀÄÝ, PÁgÀt EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2010 PÀ®A 279, 337 , 338, gÉ/« 34 L¦¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉÆúÀ£À£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-10-2009 jAzÀ PÉ.J¸.Dg.n.¹ rÃ¥ÉÇà AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ°è C¥ÉæAn¸ vÀgÀ"ÉÃvÀÄzÁgÀ£ÁV ¸ÉêɸÀ°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ£ÀÄ. ªÉÆúÀ£À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-02-2010 gÀAzÀÄ PÉ.J¸.Dg.n.¹ rÃ¥ÉÇà AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ°è §¸.£ÀA PÉ.J-37, J¥s-165 £ÉÃzÀÝgÀ UÁrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁ踣ÀÄß ªÁ¶AU ªÀIJ£¤AzÀ vÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ZÀ®ªÁ¢ FvÀ£ÀÄ PÉ.J-37, J¥s-336 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß "ÉÃdªÀ"ÁÝjvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆúÀ£À¤UÉ eÉÆÃgÁV ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/10, PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-04-2010 gÀAzÀÄ 18-25 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ FgÀtÚ ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ J.Dgï.J¸ï. ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ zÉÆgÉvÀ MAzÀÄ ¸ÀtÚ ©½ ¥ÉÃ¥ÀgÀzÀ°è ªÉÄïÁâUÀzÀ°è ªÉÆzÀ®£É CAQ 72-50 CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ£ÉAiÀÄ CAQ 10-20 EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAVAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV 1,150-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt zÉÆgÉwzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï L.JA.E.L. ¸ÀA.355541/01/328024/7 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. gÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ FgÀtÚ ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ °Ã¯É ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄĪÀ Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß .£ÀA 47/10 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ 15-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-10 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.,¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw (UÁæ) gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ 1) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ 2) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß 3)MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 4) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1020=00 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2010, PÀ®A. 3 & 7 E.¹. DåPÀÖ

¢£ÁAPÀ 15-04-2010 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æà ®Qëöä ²æäªÁ¸À EAqÀ¹ÖçÃeïUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj gÉÊ¸ï «Ä°è£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÀÝw CrAiÀÄ°è PÁqÀÄðzÁgÀjUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ L.Dgï. 64 ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀæeÁwAiÀÄ 168 aî ¦.r.J¸ï. CQÌAiÀÄ£ÀÄß 50 PÉ.f. AiÀÄAvÉ ¥Àæw aîzÀ°è vÀÄA© ¯Áj £ÀA. f.eÉ. 8 qÀ§Æèöå. 167 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj gÉÊ¸ï «Ä¯ï£À UÉÆÃzÁ«Ä£À°è gÁ¹ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¦.r.J¸ï. CQÌAiÀÄ£ÀÄß zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÀÝw CrAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À (¦.r.J¸ï) ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀ 1992 ªÀÄvÀÄÛ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ 1955 gÀ CrAiÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀ ªÉ¸ÀVgÀÄvÁÛgÉ

8] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 66/10 PÀ®A 279, 304 (J) L.¦.¹

¢£Á0PÀ: 15-04-2010 gÀ0zÀÄ gÁwæ 1-30 UÀ0mÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj £À0: PÉ.J-25/¹-626 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀÄätÚ¸Á§£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄ0zÀ ªÉÄÊ£ïì ¯ÉÆÃqï vÀÄ0©PÉÆ0qÀÄ, PÁgÀªÁgÀPÉÌ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁ0vÀgÀ zÀzÉÃUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ »gÉúÀ½î ©æqïÓ ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢0zÀ £ÀqɬĹPÉÆ0qÀÄ ºÉÆÃV »gÉúÀ¼Àî ©qïÓ PɼÀUÉ ¥À°Ö ªÀiÁr¹zÀÝj0zÀ ¸À¢æ ZÁ®PÀ EªÀÄätÚ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PɼÀUÉ ¹QÌ ºÁQPÉÆ0qÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ,ªÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ²ÃWÀæ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¹ ¤ªÉâ¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

9] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2010 PÀ®A 279, 337, 304(J) L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 15-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CA§tÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀÄ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 15-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ CA§tÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ vÀªÀÄätÚ vÀAzÉ ¸ÀtÚ FgÀ¥Àà, ªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÀÄAqÀÆj PÁåA¥ï EªÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÝ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ HlªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä §eÁd ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/ eÉ-5044 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¯Áj £ÀA§gï: PÉ.J-34/ 5556 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà EArPÉÃlgï ºÁPÀzÉÃ, ªÁºÀ£À ¤AwgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ¤°è¹ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À ªÀ»¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà £À£Àß vÀAzÉ CA§tÚ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝà MªÉÄä¯Éà ¯ÁjAiÀÄ §®UÀqÉ »A¨sÁUÀzÀ°è mÉÊgï ºÀwÛgÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ, JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, JqÀUÉÊ, JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV, ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è »AzÉ PÀĽwzÀÝ vÀªÀÄätÚ¤UÉ JqÀªÉÆtPÁ®Ä, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉAiÀÄ §½ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¯Áj ZÁ®PÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ©.ºÉZï. ªÉAPÀl¥ÀwgÁdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁdÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄätÚ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄgÀvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß CzÉà zÁjAiÀÄ°è §AzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ®ªÀiÁt ¸Á: qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀ DmÉÆÃjPÁë £ÀA: PÉ.J-37/ 8096 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ    ±ÀªÁUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ºÁQ FUÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀPÉÌ ¯Áj ZÁ®PÀ ©.ºÉZï. ªÉAPÀl¥ÀwgÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ CA§tÚ EªÀj§âgÀÆ PÁgÀtgÁVzÀÄÝ, PÁgÀt EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ Cr zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.    

Thursday, April 15, 2010

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA 28/2010, PÀ®A:279,337,338 L¦¹.& 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 14-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ @ ¥ÀgÀ¸À¥Àà FvÀ£À »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¥Áå±À£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ
¤AUÀªÀÄä
EªÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄPÀÄÌA¦ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ªÀÄÄAzÉAiÀiÁV ºÉÆgÀnzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ »AzÉ vÁ£ÀÆ ¸ÀºÀB ªÀÄÄPÀÄÌA¦ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀzÀ «dAiÀÄ JAlgÀ¥ÉæöʸÀ¸ï J¯ï.¦.f. UÁå¸ï §APï ºÀwÛgÀ
gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ §¸Á¥ÀlÖt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. J¦-28/qÀ§Æèöå-3684 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ MAzÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß NªÀgïmÉPï ªÀiÁr gÁAUï ¸ÉÊqï£À°è §AzÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ FvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀĤUÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¤AUÀªÀÄä EªÀ½UÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀgÀÄgÁªÀÄ FvÀ£ÀÄ ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÁWÁvÀzÀ°è dRAUÉÆArzÀÝjAzÀ £ÀA§gï ¥ÉèÃmïUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzsÀå £ÀA§gï UÉÆÃwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè.

2] PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA.7/10 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀÄgÀ§gÀ 40 ªÀµÀð eÁ// PÀÄgÀħgÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// ªÀÄwÛ£ÀºÁ¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ-65 ªÀµÀð eÁ// PÀÄgÀħgÀ ¸Á// ªÀÄwÛ£ÀºÁ¼À EvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ¸ÁzsÀĪÁV HgÀÄ HgÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:- 12-3-2010 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JªÀiï.¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¨ÉÊ®PÀÌA¥ÀÄgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÉÜAiÀÄ UÀÄAV£À°è vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚ ¸Éë¹ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À aQvÉì UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀûvÉæAiÀÄ°è ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/10 PÀ®A 237 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢ FgÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà PÀ£ÀPÀVj 35 ªÀµÀð eÁ// PÀÄgÀħgÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// DZÁgÀ£ÀgÀ¸Á¥ÀÄgÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À zÀÄgÀÄUÀ¥Àà J£ÀÄߪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁVzÀÄÝ EvÀ£ÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÀÄj¸ÀAvÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¥À¸ï vÀ£Àß HgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀgÀ §¸ï £ÀÄß ºÀwÛzÀÝ CªÀ£ÀÄ PÀÄr¢gÀĪÀ£ÉAzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß PɼÀUÉ E½¹ ºÉÆgÀmÁUÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ »A¢¤AzÀ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß HgÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ E½AiÀÄ®Ä ºÉÆÃV eÁj ©zÀÄÝ UÁAiÀĪÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ [¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï.£ÀA.PÉ.J.37/J¥sï.107 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ §¸ï PÀAqÀPÀÖgÀ ¨É®ÆgÀ¥Àà EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/10 PÀ®A 323,324,504,506, gÉ.«.34 L.¦.¹

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ eÁ// PÀÄgÀ§gÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// DUÉÆð EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ CPÀ̼À ªÉƪÀÄäUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉ vÀ£Àß vÀªÀääA¢gÁzÀ DgÉÆævÀjUÉ ¸Àj §gÀ°®èªÉAzÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃmɯï UÉ ºÉÆÃVzÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ 45 ªÀµÀð [2] §ÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ eÁ//PÀÄgÀħgÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// DUÉÆð EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÉÆqÀ°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÁªÀÅ ¨ÉÃqÀ JazÀgÀÄ CPÀÌ£À ªÉƪÀÄäUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¥Áæt ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/10 PÀ®A 279,338,gÉ.«.187 L.JªÀiï.«.CPÀÖ

¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà 45 ªÀµÀð eÁ// °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á// §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ vÁ// ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.37-ªÀ-5584 »gÉÆúÉÆÃAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸À¥sÁj J.¦.21-JªÀiï.2277 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï ¤ÃrzÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ §®UÁ® ªÉÆÃuÁPÁ® PɼÀUÉ ¥sÁæPÀÑgï DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, April 8, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ¨ÉlÖ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà zÀAr£À ¸Á: PÀ£ÀPÁ¥ÀÄgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀPÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, CzÉ ªÉüÉUÉ ªÀÄzÁå£Àí 12 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÀPÀVj PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ gÀÄzÀæUËqÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°UËqÀgÀ ¸Á: PÀ£ÀPÀVj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ï CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ JgÀqÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® vÉƽ£À ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉÃmÁÖVzÀÄÝ, C®èzÉà fæ£À°èzÀÝ E£ÀÄß JgÀqÀÄ d£ÀjUÉ M¼À¥ÉÃlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. n.Dgï. gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ: 07-04-10 gÀAzÀÄ 03-00 J.JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Áß¼À ºÀwÛgÀ ¯Áj EAd£À £ÀA PÉ.J-34/7700 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA PÉ.J-34/7701 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉPÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀĪÀ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï- 31 ¹.©-1341 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦ügÁå¢ ¸ÀºÀzÉêÀ¹AUï ¯ÁjAiÀÄ JgÀqÀ£Éà ZÁ®PÀ¤UÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ºÁUÀÆ G½zÀAiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ¦ügÁå¢ CzÉ. ²æÃ. zÀÄgÀUÀ¥Àà r. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, April 7, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:07-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ JA.J¯ï.¹. §A¢zÀÄÝ, D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ¦. ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ, G: £ÁåAiÀiÁ®zÀ°è ¥ÀÆå£ï, ¸Á: avÀªÁrÎ-ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "¢£ÁAPÀ 06-04-2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¦. gÀÀWÀÄ¥Àw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.: PÉ.J-35/PÀÆå-8334 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀtªÁ¼ÀzÀ ²æà zÀÄUÁðzÉë eÁvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÁvÉæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ºÀtªÁ¼À¢AzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. gÀWÀÄ¥ÀwAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, ºÀtªÁ¼À¢AzÀ CzsÀð Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ PÀ«ðAUï£À°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¹Ìqï DV £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ gÀWÀÄ¥Àw E§âgÀÆ gÀ¸ÉÛ¨ÁdÄ ©zÉݪÀÅ. EzÀjAzÀ gÀWÀÄ¥ÀwUÉ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÉmÁÖV®è. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 11-45 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. £Á£ÀÄ CzÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É gÀWÀÄ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, UÀAUÁªÀwUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ. PÁgÀt ¦. gÀÀWÀÄ¥Àw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ EªÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw" CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2010, PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦.DåPÀÖ

¢£ÁAPÀ 06-04-2010 gÀAzÀÄ 18-50 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ SÁeÁ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 46 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA. G: PÁ¥ÉðAlgï PÉ®¸À/ªÀÄlPÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸Á: ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ dįÉÊ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ©¯Á¯ï ªÀĹâ JqÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ JgÀqÀÄ ¸ÀtÚ ©½ ¥ÉÃ¥ÀgÀzÀ°è MAzÀgÀ°è ªÉÄïÁâUÀzÀ°è 66-20CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è 73-30JAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »AzÀÄUÀqÉ © JAzÀÄ EAVèõÀ CPÀëgÀzÀ°è §gÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÉÆÛAzÀgÀ°è ªÉÆzÀ®£É CAQ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è 12-15, PÉÆ£ÉAiÀÄ CAQ 83-10 EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAVAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV 990-00 gÀÆ.zÉÆgÉwzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß EzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÉ£ÀÄ. d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ SÁeÁ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 46 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA. G: PÁ¥ÉðAlgï PÉ®¸À/ªÀÄlPÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸Á: ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ °Ã¯É ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄĪÀ Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 12/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ «¥ÀjvÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ EzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ¸À® ¥Á±Àð PÀÆqÀ ºÉÆÃqÉ¢zÀÄÝ, ºÁUÀÆ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ wjPÉÆArzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢: 06-04-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÁgÀlVAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà EAzÀÄ "ɼÀUÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ djV¹zÀÄÝ CzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 90/2010 PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 05-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁlPÀ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GqÀĪÀÄPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è F PÁ®A £ÀA: 7 gÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ MAzÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀjUÀÆ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄV¢zÀÝPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖAvÉ ªÀiÁwUÉ ªÀiÁvÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, D ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀܼÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀjUÀÆ ¸ÀªÀÄzÁ£À ¥Àr¹ £ÁlPÀ ¸ÀĸÀÄvÀæªÁV £ÀqÉAiÀÄ®Ä C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EGvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06-04-2010 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À¯ÁV JgÀqÀÄ UÀÄA¦£ÀªÀgÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀA¨sAzÀ ¥ÀlÖAvÉ ¥ÀÄ£À: ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ dUÀ¼Ár UÀ®¨sÉAiÀÄ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁr UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAvÀvÁ §AUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ M§âgÀ ªÉÄïÉƧâgÀÄ ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ zÉéõÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ, AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯ÁèzÀgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉà M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉà eÁw UÀ®¨sÉUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, PÁgÀt JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ AiÉÆÃUÀå ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ Cwà CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÁܤPÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EAzÀÄ ¢:- 06-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Tuesday, April 6, 2010

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw UÀÄ£Éß £ÀA. 25/10 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 05-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ±ÉõÁ¢æ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà ªÉÄÃzsÁgÀ
ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-23/Dgï-1213 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥ÀÆeÁj FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£À°è ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï D¥sï DzÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ¤°è¹ QPï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-37/J¥sï-298 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À »AzÉ PÀĽwzÀÝ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥ÀÆeÁj ªÁºÀ£À¢AzÀ ¥ÀÄnzÀÄ ©zÀÄÝ, EzÀjAzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥ÀÆeÁj FvÀ£À ¨É¤ßUÉ, vɯÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ C±ÉÆÃPÀ£À£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ E¯Áeï PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ E¯Áeï ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ, CªÀ¤UÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è GAmÁzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-55 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ºÁUÀÆ C®èzÉà ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ §®UÁ® «ÄãÀUÀAqÀzÀ ºÀwÛgÀ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ C®èzÉà JqÀUÁ® ºÉ§ânÖUÀÆ ¸ÀºÀB vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw UÀÄ£Éß £ÀA. 26/10 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 05-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ gÁªÀÄtÚ vÁ¬Ä eÉÆÃUÀªÀÄä DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¥ÁPïð ªÀiÁr ZÀºÀB PÀÄrAiÀÄ®Ä E¸ÁèA¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁªÉÃj ºÉÆÃl¯ï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÀUÉ £ÉqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-04/©.Dgï-5599 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À §®UÀqÉAiÀÄ ZÀ¥ÉàAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ CzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/10 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 05-04-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫gÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà «ÃgÁ¥ÀÆgÀ ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¥sÁåPÀÖjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ J£ï.ºÉZï 13 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀÜVvÀUÉÆArzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J 37 JA. 3623 £ÉÃzÀÝö£ÀÄß ¸ÉÊr£À°è ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ¤AwzÁÝUÉÎ, »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 01 ¹- 9752 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁr »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£À ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 01 J-4241 £ÉÃzÀÝgÀ »A¨ÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. gÁeÁºÀĸÉãÀ J.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, April 2, 2010
¢£ÁAPÀ: 02-04-2010 gÀAzÀÄ ¥Éưøï zsÀéeÁ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß DZÀj¹zÀ ¨sÁªÀavÀæUÀ¼ÀÄ. ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV ²æà f.PÉ. §¸ÀªÀgÁd¥Àà (¤ªÀÈvÀÛ rJ¸ï¦), f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀgÀzÀ UÀtåªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ.

Thursday, April 1, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 01-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01:15 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw NA ¸Á¬Ä D¸ÀàvÉæ ¬ÄAzÀ Dgï.n.J. §UÉÎ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà fgÁ¼À ªÀAiÀĸÀÄì: 58 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: 3 £Éà ªÁqÀð ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02:00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 31-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁågÉd JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ©ÃªÀiÁ qÁ¨ÁzÀ ¥Á£ï ±Á¥ÀzÀ°è ¥Á£ï ©ÃqÁ Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì £ÀªÀÄä UÁågÉdUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤zsÁ£ÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÉÎ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀjAzÀ £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ £À£Àß §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä ZÉ¥ÀàUÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÉÄÃ¯É K¼À®Ä DUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ vÀPÀët £ÀªÀÄä UÁågÉd£°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ gÁdÄ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà G¥ÁàgÀ EªÀ£ÀÄ Nr §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ UÁågÉd£À°è vÀAzÀÄ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ °AUÀgÁd ªÀAiÀĸÀÄì: 28 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀ WÀl£É §UÉÎ ºÉý ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉÆÃj¹zÉãÀÄ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-34/PÀÆå-5710 »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r. rîPÀì ¤Ã°§tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ drAiÀÄ¥Àà 28 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄwÛUÀ£ÀÆgÀ vÁ:f:§¼Áîj CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £À£ÀߣÀÄß £À£Àß ªÀÄUÀ °AUÀgÁd EªÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà SÁ¸ÀV ªÉÊzÀågÀ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹ CªÀgÀ ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ HgÀ°è ºÀtzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C°è vÀqÀªÁV F D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw.`` CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/2010, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.

ªÀÄÈvÀ «gÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 05-06 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦mïì gÉÆÃUÀ EzÀÄÝ EzÀgÀ ¸À®ÄªÁV OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆr¸ÀÄwÛzÀÄÝ 08-10 ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦mïì gÉÆÃUÀ ºÉZÁÑVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-03-2010 gÀAzÀÄ 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ¹AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÀÄÝ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ zÀ°ègÀĪÀ §¸À°AUÀ¥Àà EªÀgÀ «Ä°è£À°è vÀ£ÀUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦mïì gÉÆÃUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ w½zÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ 18-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008