Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, April 29, 2010

1] AiÀÄ®§ÄUÀð ¥Éǰøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dg £ÀA: 11/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 23-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-0 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀªÀ¯É, ¸ÉzÉ ºÁj¹ MAzÀÄ PÀqÉ ¸ÉÃj¹ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄqÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÁ½¬ÄAzÀ ¨ÉAQ ºÀÄlÖ §mÉÖUÉ ºÀwÛ ªÉÄÊ-PÉÊ ¸ÀÄlÄÖ E¯Ád PÀÄjvÀÄ QªÀÄì D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îUÉ zÁR¯ÁV ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-0 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] AiÀÄ®§ÄUÀð ¥Éǰøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dg £ÀA: 12/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 23-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 01-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CfÓ £ÁUÀªÀÄä EªÀ¼À ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj gÀÄzÀæ¨sÀÆ«ÄUÉ d£ÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV CªÀ¼À ±ÀªÀzÀ avÉUÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ GVÎzÁUÀ ¹ÃªÉÄà JuÉÚAiÉÆA¢UÉ ¨ÉAQ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À GlÖ §mÉÖUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ-PÉÊ UÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV E¯ÁfUÁV ºÀħâ½î QªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁV G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

Tuesday, April 27, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2010 PÀ®A 323, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 26-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¹qÀè¨Á«, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀÄ G: «zÁå¨sÁå¸À ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " ¹AUÀ£Á¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è £ÀªÀÄä d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 31/§ «¹ÛÃt 1 JPÀgÉ EzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀÆr ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄvÁÛ R¨ÁÓ ºÉÆA¢gÀÄvÉÛêÉ. DzÀgÉ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ vÀ£Àß ¨sÁUÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £À£Àß zÉÆqÀØ¥Àà »gÉà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. C®èzÉà FV£À £É°è£À ¨É¼É PÉÆAiÀÄå®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢:- 26-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09:00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀÆr £ÀªÀÄä UÀ¢ÝAiÀÄ°è EgÀĪÀ £É®Äè ¨É¼É PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ 1] »gÉà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà 2] ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ »gÉà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 30 ªÀµÀð 3] AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ »gÉà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà J®ègÀÆ eÁw: ¨ÉÆë ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr §AzÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ K£À¯Éà ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ £À£ÀßzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåwÛ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀgÀÄ. C®èzÉà K£À¯Éà E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj ¤Ã£ÀÄ F ºÉÆ®zÉƼÀUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß vÀAzÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw" CAvÁ EzÀÝ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2010 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà, 45 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ FUÉÎ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÉÆtPÁ®Ä ªÀÄAqÉ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, CzÀPÁÌV qÁ: §¶Ãgï CºÀäzï Dgï.JA.¦. ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ°è vÉÆÃj¹zÀÄÝ, OµÀ¢ü vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÆ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ°®è. PÁgÀt ¨ÉãÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ½PÉƼÀî®Ä DUÀzÀÝjAzÀ ¸ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 25-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄAqÉ £ÉÆëzÀÝ PÁgÀt ¸ÉgÉ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄAqÉ £ÉÆêÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà «µÀ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, UÀAUÁªÀwUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 26-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2010 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà C©âUÉÃj 55 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ºÉZï.Dgï.f. £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀA¨sÀA¢ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ gÁwæ ¨sÀd£É ªÀÄvÀÄÛ ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 25-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà£ÀÄ PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è PÉgÉAiÀÄ PɼÀ¨ÁUÀzÀ°è E½eÁgÀÄ«£À°è ¤Ãj£À°è MAzÀÄ PÀ°èUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ©zÀÄÝ JqÀªÀÄ®Q£À ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2010 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀgÁd ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð EªÀ½UÉ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ MAzÀÄ ªÀÄUÀĪÁV wÃjPÉÆArzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ªÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃVAiÀiÁVzÀÄÝ, C®èzÉà DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀݼÀÄ. EzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ¤£Éß ¢:- 25-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃV Hj£À ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛ¼É. CªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CªÀ¼À ±ÀªÀªÀÅ vÉðzÀÄÝ, PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA78/2010 PÀ®A 279, 338,304 (J) L.¦.¹.

¢: 26-04-10 gÀAzÀÄ s¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ DmÉÆà £ÀA: PÉ.J35/9496 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸À PÀÄPÀ£ÀÆgÀ¢AzÀ ºÀ®UÉÃgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ J£ï ºÉZï 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆà £ÀA: PÉ.J.35/9496 £ÉÃzÀÝPÉÌ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA: JA ºÉZï 11/JA-4422 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ¤¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÁzÀ¤ F C¥sÀWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±À.

6] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

DgÉÆæ £ÀA.1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß §eÁeï JA-80 UÁr £ÀA. PÉ.J-37, E-4984 ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ¥Áèn£À PÉ®¸ÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀĪÀé EªÀ¼À£ÀÄß PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÀįÉÃUÀÄqÀØ UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀ£Àß »AzÀÄUÀqÉ UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÀr PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, UÁr ¹è¥ï DV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ §®UÀqÉ ¨sÁUÀ ¥ÀÇtð ¥ÉmÁÖV, UÁAiÀÄUÀ¼ÁV vÀ¯ÉUÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖ DUÀĪÀAvÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

7] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2010 PÀ®A 279, 337, L.¦.¹.

DgÉÆæ £ÀA.1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß §eÁe JA-80 UÁr £ÀA. PÉ.J-37, E-4984 ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ¥Áèn£À PÉ®¸ÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀĪÀé EªÀ¼À£ÀÄß PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÀįÉÃUÀÄqÀØ UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀ£Àß »AzÀÄUÀqÉ UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÀr PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, UÁr ¹è¥ DV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ §®UÀqÉ "sÁUÀ ¥ÀÇtð ¥ÉmÁÖV, UÁAiÀÄUÀ¼ÁV vÀ¯ÉUÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ "sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖ DUÀĪÀAvÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

8] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/10 PÀ®A:279,304(J) L¦¹ ¸À»vÀ 134 & 187 LJA« CPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwÛ 7-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á£Á¥ÀÆgÀ zÁn PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀqÉUÉ CzÀð Q«Äà zÀÆgÀzÀ°è M§â ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀQÌÃqÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ £ÁPÁ§A¢ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ºÉZï.¹-19 gÀªÀgÀÄ 7-30 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆ£À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà J.J¸ï.L(f) gÀªÀgÀÄ ¦¹-226, 58 gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤ÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, C°è ºÁdjzÀÝ ªÀÄÈvÀ£À vÀªÀÄä ªÀĺÀªÀÄzÀ gÀ¦üÃvï G¯Áè EªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ26-04-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢üzÁgÀgÀ CtÚ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÀªÀÄzï £ÉêÀÄvï G¯Áè vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄzï gÀ¦üvï G¯Áè ZËzsÀj ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-35 J¯ï-9894 £ÉÃzÀÝgÀ°è J£ï.ºÉZï.-63 ªÉÄÃ¯É ¨Á£Á¥ÀÆgÀ zÁn PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ CzÀð Q«Äà zÀÆgÀzÀ°èzÁÝUÀ AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ eÉÆÃgÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ£ ÀªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÀÆ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉà ºÁUÉAiÉÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ, PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄß gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ¦¹-58 gÀªÀgÀÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Monday, April 26, 2010

1] C¼ÀªÀAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2010 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ 25-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀÄZÀÑ¥Àà, ¸Á : ©¸ÀgÀºÀ½îAiÀÄ q®î®±âw¯u® vÀªÀÄä£ÁzÀ UÀÄzÉߥÀà s¸À¹ EªÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »0zÉ vÀ£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß §rØUÉ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁQzÀÄÝ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ UÀÄzÉߥÀà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ©lÄÖ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠣À£Àß ºÀt ªÁ¥À¸ï PÉÆlÄÖ ¤ªÀÄä ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ©r¹PÉƽîjà CAvÁ CA¢zÀÄÝ, EzÉà «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV DgÉÆæ ¤0UÀ¥Àà£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-04-2010 gÀ0zÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CªÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ JwÛ £É®PÉÌ MUÉzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝgÀĪÀ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® vÉÆqÉUÉ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:R¥ÀvÀÛUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 25-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ EAzÀæ¥Àà PÉÆ½î ¸Á. EAzÀgÀV PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ¨ÁåAQ£À°è PÀÄjUÀ¼À ¸À®ÄªÁV ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ zÀÄrzÀ ºÀt ¸ÀA¸ÁgÀ £ÀqɸÀ®Ä DUÀÄwÛ®è ¸Á® PÀlÖ®Ä ºÀtzÀ §UÉÎ aAvÀAiÀiÁV CzÀ£Éß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉììUÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðÃAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2010 PÀ®A 318 L¦¹

AiÀiÁªÀÇzÉÆà ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ 1- 2 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrzÀÄÝ , CzÀgÀ d£À£À ªÀÄÄaÑqÀĪÀ GzsÉÝñÀ¢AzÀ , CzÀÄ ªÀÄgÀt¹zÀ £ÀAvÀgÀ vÀAzÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ nÃZÀgïì PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èAiÀÄ SÁ° ¥sÁèmï zÀ°è ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉÃ. CAvÁ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉÃ.

4] PÉÆ¥Àà¼À (UÁæ) oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.77/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504, ¸À»vÀ 149 L¦¹. L¦¹

¢£ÁAPÀ 25-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«ZÀAzÀæ vÀAzÉ §gÀªÀÄ¥Àà PË¢, G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-ElV, vÁ-AiÀÄ®§ÄUÁð¤UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÁåZÀå ±À§ÞUÀ½AzÁ ¨ÉÊzÀÄ C®èzÉà ºÉÆqɧr ªÀiÁrzÀÄÝ ¨Éë£À ªÀÄgÀUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ £ÀqÉzÀ WÀl£É CAvÁ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.76/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 25-04-2010 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ DvÀ£À ªÀiÁªÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ E§âgÀÆ »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èÃAqï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ - PÉ.J.- 37 / J¯ï-8589 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆ¥Àà¼À UÀAeï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ aPÀ£ï CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÉÆ¥Àà¼À Q£Áß¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß DwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÁ ¸ÀzÀj ¦üÃgÁå¢UÉ ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ EvÀ¤UÉ vÉgÉa¸À UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉà CAvÁ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉÃ.

Sunday, April 25, 2010

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/10 PÀ®A 379 L¦¹:.

¢ 24-04-10 gÀAzÀÄ 11.30 J.JA.PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ zÉêÉAzÀæ ªÀAiÀÄ- 17ªÀµÀð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:24-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ 50,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï EArAiÀiÁ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è 25,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ £ÀAvÀgÀ PÁ¥ÉÆðgÉñÀ£ï ¨ÁåAQ£À°è 25,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ¨Á CAvÁ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï EArAiÀiÁPÉÌ §AzÀÄ 25,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä dªÀiÁ ªÀiÁr G½zÀ 25,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß £À£Àß ¨ÁåV£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß PÀÄwÛUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à wAr DUÀ ºÀwÛvÀÄ £Á£ÀÄ vÀÄgÀĹPÉƼÀÄîvÁÛ £ÀlgÁd ªÉÄrPÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ M§â ªÀåQÌ ¤ªÀÄä ºÀt PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÉ CAvÁ CAzÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÀt PɼÀUÀqÉ ©¢Ý®è ¤£ÀßzÉà EgÀ¨ÉÃPÀÄ £ÉÆÃqÀÄ CAvÁ ºÉý £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ PÁ¥ÉÆðgÉñÀ£ï ¨ÁåAQ£À CPËAmï £ÀA§gï PÉüÀ¯ÉAzÀÄ £ÀlgÁd ªÀÄrPÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÁé¬Ä£ï §Ævï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ £À£Àß PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ §ºÀ¼À wAr DvzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß PɼÀUÀqÉ ElÄÖ vÀÄj¹PÉƼÀîwÛzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ: 24-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩. ±ÀgÀuÉÃUËqÀ zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/J¯ï-2153 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ PÀA¦è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀA¦è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï £ÀA. PÉJ-34/J¥sï-977 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §® ªÉÆÃtPÉÊUÉ, §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §®UÁ® ªÉÆÃtPÁ°UÉ, §® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 24-04-2010 gÀAzÀÄ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, G: ¯ÁjAiÀÄ°è ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌA¦ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ºÀªÀiÁ®gÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¯Áj £ÀA: AiÀÄÄ.¦-78/ n-1472 £ÉÃzÀÝgÀ°è £É®Äè ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀ½ ¹ÃªÀiÁzÀ vÁAiÀĪÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA: PÉ.J-36/ J¥sï-737 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 9 d£À ºÀªÀiÁ®jUÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ.

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.

¦AiÀiÁ𢠧gÀªÀÄ¥Àà ªÉÆ/¸ÉÊ £ÀA.PÉJ-37/PÀÆå-1671 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀnzÁÝUÀ J£ïJZï-63 gÀ¸ÉÛ ¨Á£Á¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÆ/¸ÉÊ UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ PÁgÀt ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ §gÀªÀÄ¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ

5] PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.

¢:24/04/10 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð ¸Á:PÀqÉPÉÆ¥Àà EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄÆäj£À ¤Ã®¥Àà E§âgÀÄ PÀÆr mÁ.mÁ.J.¹ £ÀA:PÉ.J.-48/878 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹ªÉÄÃAmï ElÖAV ºÁUÀÆ ¥ÁnÃPÀ® ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä zÉÆÃnºÁ¼À¢AzÀ PÀ®PÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ mÁ.mÁ.J¹ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÁºÀ£À ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üÃAiÀiÁð¢UÀÆ ºÁUÀÆ EvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/10 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹:.

¢£ÁAPÀ: 24-04-10 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ gÀªÉÄñÀ ªÀÄrØÃPÀgï ¦¹ 339 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ªÉÆ.¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÀ®UÉÃgÀ UÁæªÀÄPÉÌ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ £ÁªÀÄ ¥ÀvÀæ ¸À°è¸ÀĪÀ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÀ®UÉÃgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è J£ï ºÉZï 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ C£ÀߥÀÆtð qÁ¨sÁ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ PÁj£À ZÁ®PÀ £À£Àß »A¢¤AzÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ £À£ÀߣÀÄß »AzÉ ºÁQ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÀªÀ£Éà JzÀÄjUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÉÆAzÀPÉÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¸ÀzÉÃ, §®UÀqÉ ºÉÆÃV ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÁ§jAiÀiÁzÀ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä oÁuÉUÉ w½¹ C¥sÀWÁvÀzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä PÁgïÀ ¸ÀA¥ÀÆtð dfÓzÀAvÁV CzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ¥ÀæÀAiÀiÁt ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ MlÄÖ 6 d£ÀgÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁV PÀĽvÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħAzÀgÀÄ. F C¥sÀWÁvÀªÁzÁUÀ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§A⢠¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀgÀÄ. PÁgÀ£À°è 3 d£À UÀAqÀ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÆ 3 d£À ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 6 d£ÀjzÀÄÝ J®ègÀÆ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝgÀÄ.

Saturday, April 24, 2010

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß .£ÀA. 52/10 143, 147, 148, 323, 324, 356, 504, 506 gÉ.«. 149 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 22-04-2010 gÀAzÀÄ 11-00 ¦.JA.UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ£Àß CtÚ vÀªÀÄäA¢gÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ, ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀ̪ÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÁªÀ£Éß £ÉªÁ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrè, gÁqÀÄ, PÀwÛ, PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÀ¤UÉ PÉÆrè¬ÄAzÀ JqÀvÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀwÛAiÀÄ vÀÄA©¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß .£ÀA. 53/10 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 gÉ.«. 34 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 22-04-2010 gÀAzÀÄ 11-15 ¦.JA.UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ, ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀ̪ÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÁªÀ£Éß £ÉªÁ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ºÉ§ânÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉà dUÀ¼Á ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ¤UÉ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2010 PÀ®A. 279,337,338 L.¦.¹

¢:23/04/10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00:30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnPÉÆlÄÖ ªÀĺÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ºÁ¢ªÀĤ ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð ¸Á:»gÉêÀÄ£ÁߥÀÄgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ®PÀëöät ¥ÀvÉÛ¸Á§ ºÁUÀÆ DgÉÆæ zÁªÀ®¸Á§ EªÀgÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr aPÀ£ï ¸ÉÃAlgÀzÀ PÉÆý ¥ÀÄZÀѪÀ£ÀÄß ZÉ®è®Ä ªÀÄ£ÁߥÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£À £ÀA PÀ.J-35/8776 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DgÉÆæAiÀÄÄ CwÃeÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ®PÀëöät¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 55/10 PÀ®A 380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 17-04-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉUÉ ¥ÀAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ½gÀĪÀ ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß ¯ÁPÀgÀzÀ°è ¯ÉPÀ̪ÀiÁr ElÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 18-04-2010 vÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ J¯Áè ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÆÃPÉñï zÀ°è eÉÆÃrù ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, CA¢£À ¢ªÀ¸À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr gÁwÀæ ¸ÀªÀÄAiÀÄ §ºÀ¼À DVzÀÝjAzÀ ¯ÉPÀÌ ºÁPÀzÉà ¯ÁPÀgÀ zÀ°è ¨ÁAUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ½gÀĪÀ ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ : 19-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ½gÀĪÀ ¨sÁPÀëUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀÄwÛzÀÄgÀªÁUÀ JgÀqÀÄ ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ PÀqÀĪÉÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CAUÀrAiÀÄ ¯ÁPÀgï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ PÀAqÀÄ §gÀ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CAUÀrAiÀÄ UÀĪÀiÁ¸ÀÛgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV D¨sÀgÀtUÀ½gÀĪÀ ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §gÀ¢zÀÝjAzÀ £À£Àß CAUÀrAiÀÄ°è£À D¨sÀgÀtUÀ½gÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À «gÀÄvÀÛzÉ

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.78/2010 PÀ®A 279, 338, L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« AiÀiÁPÀÖ

¢£ÁAPÀ. 23-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-15 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ lAlA £ÀA. PÉ.J-37/4728 gÀ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¹°AqÀgÀ vÀgÀ®Ä ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ E¸ÁàvÀ PÀA¥À¤UÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ J£À.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÉÄ PÁ¸À£ÀPÀAr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ 407 ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J-14/4236 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ lAlA£ÀÄß MªÉgÀmÉÃPÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ lAlA ¥À°ÖAiÀiÁV CzÀgÀ°èzÀÝ 3 d£ÀjUÉ ¨Áj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÉÄÃ¯É UÁ¼ÉêÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¨sÁgÀvï UÁå¸À CrUÉ C¤®zÀ ¹¯ÉAqÀgï EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðÃAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2010 PÀ®A 309 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ

¢£ÁAPÀ: 23-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ UÁæªÀÄ ¥À0ZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÁªÀÄ¥ÀvÀæ¸À°èPÉ ¥ÁægÀ0¨sÀªÁVzÀÄÝ ¥ÉmÉÆæð0UÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀ0¢ ¸À0UÀ¥Àà G¥Àà£Á¼À ªÀAiÀÄ: 49ªÀµÀð eÁ: UÁtUÉÃgÀ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á; aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj 2] ¹zÀÝ¥Àà vÀ0zÉ ¤0UÀ¥Àà PÀÄPÀ£À¥À½î ªÀAiÀÄ; 45 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀ§gÀ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj EªÀgÀÄ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄ ¥À0ZÁAiÀÄvÀ ªÀÄÄ0zÀÄUÀqÉ ºÉÆUÀĪÀ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è «£ÁPÁgÀt CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ EªÀgÀ ªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¨sÀAiÀÄ©ÃvÀgÁVzÀÄÝ EªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖgÉà ªÀÄÄ0zÉ §gÀĪÀ UÁæªÀÄ ¥À0ZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è EªÀj0zÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±Á0vÀvÁ ¨sÀ0UÀ G0mÁUÀĪÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ PÀ0qÀÄ §0¢zÀÝj0zÀ ªÀÄÄ0eÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

7] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2010 PÀ®A 309 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ²æà §ÆzÉ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ UÀzÀUÀ dªÀÄð£ï D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, gÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, ¦gÁå¢AiÀÄÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ DgÉƦ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ ¤£Àß ºÀwÛgÀ JµÀÄÖ ºÀt EzÉ PÉÆqÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÉýzÀÝ£ÀÄ. CzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ EAzÀÄ £Á¼É C£ÀÄßvÁÛ §A¢zÀÄÝ, vÁ£ÀÄ zÀÄrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ wAzÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 22-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ EªÀiÁªÀÄ UÁågÉÃd AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, April 22, 2010

1] UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2010 PÀ®A 78(3) PÀ.¥ÉÆÃ. PÁAiÉÄÝ

¢:- 21-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ï£À°è UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/f-307 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃV fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ fæ¤AzÀ E½zÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÉ.E.©. ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À PÀA§zÀ PɼÀUÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ DUÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV C°èzÀÝ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ï CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ£ÀÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,905-00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥sÉèöÊ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï zÉÆgɬÄvÀÄ. CªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛà ? CAvÁ ªÀÄmÁÌ §ÄQÌAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ gÉqÀØ¥Àà ¸Á: §gÀUÀÆgÀÄ JA§ÄªÀªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, F §UÉÎ gÁwæ 7:00 UÀAmɬÄAzÀ 8:00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀ𻹠£ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥À¸ï §A¢zÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gï     32/2010 PÀ®A 279, 337, 338 gÉ/« 187 LJA« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 21-04-2010 gÀAzÀÄ ¥sÁåð¢zÁgÀÄ ¸ÁAiÀÄ0PÁ® 1700 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠺À£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©Ã¼ÉV ¹ÃªÀiÁzÀ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ DUÀ PÀ§âgÀV PÀqɬÄ0zÀ CgÉÆævÀ£À lA lA ªÁºÀ£À £À0§gÀ: PÉ.J.-37/8212£ÉzÀÄÝ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è ºÀwÛ PÀĽvÀÄ PÉÆ0qÀÄ vÁ£ÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÀÌ §AzÁUÀ ¸ÁAiÀÄ0PÁ® 1730 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DUÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ UÀÄgÀÄ UÁæ£ÉÃl ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀÄ PÀĽvÀ lA lA ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢0zÀ £ÉqɹPÉÆ0qÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UàqÉ §0zÀÄ ªÀÄÄ0zÉ §gÀÄwÛzÀÝ M§â ºÀÄqÀÄUÀ ¥ÁzÀZÁjUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ºÁUÉ ªÀÄÄ0zÉ VqÀPÉÌ lPÀÌgÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¥À®Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢0zÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ mÉA lA zÀ°èzÀÝ 8 d£ÀjUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C°è §®ªÁV ¥ÉlÄÖ©¢ÝzÀÄÝ EzÉ, £À0vÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj AiÀĪÀ£À ºÉøÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀ0zÉ gÁªÀÄ¥Àà ¸Á:PÁmÁ¥ÀÆgÀ C0vÁ UÉÆvÁÛVzÉ C0vÁ ªÀÄÄ0vÁV ¦üAiÀiÁð¢ EzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 55/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢: 19-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ vÀ£Àß PÉ.J¸ï.Dgï.n.§¸ï £ÀA; PÉ.J-37/J¥sï-247, £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À ¢AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÀ«£ÀUÀgÀ L.J¯ï.¹. gɸÀ«Ä¯ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ JqÀUÀqÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀÀ £À£ÀUÉÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ £À£ÀUÉ vɯÉUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ, M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ §®UÉÊUÉ ªÉÆtPÉÊUÉ, §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀݪÀÅ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 56/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢: 20-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï£ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁgÀlVUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁgÀlVAiÀÄ ªÁ¸À«£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ lAlA ªÁºÀ£À ZÉ¹ì £ÀA J¥ï.©.J¯ï.J 988653 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆÀAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¨É½UÉÎ 11-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀUÀågÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 50/2010 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ gÉ.«. 187 LJA« AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ 21-04-2010 gÀAzÀÄ 4-15 ¦.JA.UÉ £ÀªÀ° UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. JPÀì.J¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É £ÀªÀ°AiÀÄ vÀªÀÄä D¦üù¤AzÀ FZÀ£Á¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À §® vÉÆqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ »ªÀÄäqÀPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 51/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉ.«. 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 21-04-2010 gÀAzÀÄ 9-00 ¦.JA.UÉ PÀ£ÀPÀVj UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà FvÀ£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà JA¨ÁvÀ£ÀÄ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÝgÀ zÉéõÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÀ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 71/2010 PÀ®A 338, 304 (J) gÉ/« 187 LJA« PÁAiÉÄÝ

¢£Á0PÀ 20.04.10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 24.04.10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¯Áj £ÀA PÉ.J-25/¹-2051 £ÉÃzÀÝgÀ ¯ÁjAiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉAiÀÄ UÁ°AiÀÄ PɼÀUÀqÉ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ®VzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ Nr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ PÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀi UÀÄ£Éß £ÀA 71/2010 PÀ®A 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀi¥Àà PÀjAiÀÄtÚªÀgÀ 22 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¯Áj £ÀA PÉ.J-25/©-9485 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgÀ ¸Á: ©£Áß¼À vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21.04.10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ «zÁå£ÀUÀgÀ ¥ÉǰøÀ oÁuÉ ºÀħâ½î¬ÄAzÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304 (J) L¦¹ AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀvÀæ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤ªÉâ¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¥Àæ.ªÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ £ÀPÀ®Ä ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß EzÀPÉÌ ®UÀwÛ¹ ¤ªÉâ¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

8] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 73/2010 PÀ®A 279, 337 338, L¦¹

¢£ÁAPÀ: 21-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆøÉÊ £ÀA: MC 37/J 9362 £ÉÃzÀÝgÀ°è AiÀÄgÉúÀAa£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ J£ïºÉZï 63 gÀ¸ÉÛ ©©JA PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆøÉÊ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß NªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆæ E§âjUÀÆ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 

Wednesday, April 21, 2010

1] PÀ£ÀPÀVj oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/10 PÀ®A. 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹

ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¦.¹. £ÀA. 40/2010 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀvÀæ ¸ÀA. 166/10 ¢£ÁAPÀ 19-04-2010 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 23-02-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÀPÀVj-UÀAUÁªÀw gÉÆÃr£À°è PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ PÉ.E.©. ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ §¸ïUÁV PÁAiÀÄÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÁÝUÀ DUÀ C°èUÉ n.«.J¸ï. «PÀÖgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀqÀØgÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ ºÀ£ÀªÀÄ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ C°èUÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÁÝUÀ PÀ£ÀPÀVj PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀë£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£ÉÆA¢UÉ EzÀÝ £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ ºÀ£ÀªÀÄ£ÀUËqÀ¤UÉ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ CzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ ºÀ£ÀªÀÄ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ wêÀæ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ FUÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrgÀĪÀÅzÁV CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀĵÀÖV oÁuÉ:- UÀÄ£Éß £ÀA. 99/10 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 20/4/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-40 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀrUÀ£ÁzÀ ºÀdªÀÄÄ¢Ý£ï ¸ÀÆr EªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ- 29 PÀ-4791 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÉÆPÀįï qÁ¨ÁUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ AiÀiÁVzÉ. ºÁUÀÆ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÁgÀlV :_ UÀÄ£Éß £ÀA.56/10 PÀ®A 279 304 (J ) L¦¹

¢£ÁAPÀ 20/4/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®è vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ PÁgÀlVUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è 1130 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ:- UÀÄ£Éß £ÀA. 71 /10 PÀ®A. 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 20/4/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PɼÀUÉ ªÀÄÄA¢£À mÁAiÀÄgï ºÀwÛgÀ ªÀÄ®VzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®Æ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÀPÉÌ Nr¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©nÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¯Áj £ÀA. PÉJ-25 ¹-2051 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ.

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ :_ UÀÄ£Éß £ÀA.73/10 PÀ®A 110 E ªÀÄvÀÄÛ f. ¹Dg惡

¸ÀzÀj DgÉÆævÀ ªÉAPÀmÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ AiÀiÁªÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ £À£ÀߣÀÄß K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ §gÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀæªÀÄPÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/10 PÀ®A 279,337,338 L¦¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EªÀ£ÀÄ ºÉƸÀ n.«.J¸ï. ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £À°è PÀÄPÀ£ÀÆgÀ¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ »A¢¤AzÀ §AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯Éà §®PÉÌ wgÀÄV¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄzÀ°è E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ AiÀiÁVzÁÞgÉ.

7] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 17/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ-vÁ¬Ä wÃjPÉÆAqÁV¤AzÀ PÀÄrzÀÄ ºÁ¼ÁUÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸Á® ªÀiÁr vÀ£Àß ¸Á«UÉ vÁ£Éà PÁgÀt CAvÁ aÃn §gÉ¢lÄÖ PÀÄPÀ£ÀÆj£À J¦JªÀiï¹ AiÀÄ°è VqÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è.

Monday, April 19, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 101/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ:- 18-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà f. gÁdÄ vÀAzÉ vÁvÁ®Ä, ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 1 £Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:- 17-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÀ «ÄµÀ£ï qÉæöʪÀgÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀħæªÀÄtåA ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä ¸Á: PÀȵÁÚ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï vÁ: f: §¼Áîj E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÉÆÃAqÁ AiÀÄƤPÁ£Àð ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå- 7458 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ£ÀÄ £À£Àß »AzÉ PÀĽwzÀÝ£ÀÄ. gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁªÀÅ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀUÀÆgÀÄ PÁåA¥ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §eÁeï ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï: n.J£ï-63/ n-2059 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝà MªÉÄä¯Éà £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JqÀªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ©lÄÖ C°èAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 102/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 18-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀtÚ ªÀÄÆPÀ¥Àà ¨ÉÆÃzÀÆgÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £Á£ÀÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎrAiÀÄ ²æà gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ gÉʸï«Ä¯ï£À°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. EAzÀÄ ¢:- 18-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ºÀÄ®ÄUÀªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 11 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄfÓUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ JA. ²æäªÁ¸ÀgÁªï, JA¨ÁvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA: PÉ.J-37/ JA-3134 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ PÁgï£À UÁè¸ï£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ DPÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ¸ÀºÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt PÁgï ZÁ®PÀ JA. ²æäªÁ¸À FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ ªÀÄzsÁåºÀß 1:45 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 31/10 PÀ®A: 498(J), 504, 506, L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1-00 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ºÉAqÀw E§âgÀÆ DgÉÆævÀ£À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀAdAiÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀw ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦gÁå¢üzÁgÀ¼À ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À¥ÀlÄÖ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆr§r ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁVzÀÄÝ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ ªÀÄUÀÄ«UÀÆ ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà ¦gÁå¢üzÁgÀ¼À vÁ¬ÄUÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÄÝzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:31/10 PÀ®A:498(J), 504. 506. L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

4] PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA 95/2010  PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ

¢:18/04/10 gÀAzÀÄ 7 ¦.JAPÉÌ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖVgÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄà MAzÀÄ AiÀiÁ¢AiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¹ zÁ½ªÀiÁrzÀ PÁ®PÉÌ 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀjAzÀ 1600 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ Nr ºÉÆÃzÀ 6 d£À DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹ AiÀiÁ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ §UÉÎ zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÁ£ÀªÉÄà ªÀiÁrzÀÄÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ DzÉò¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA 31/2010, PÀ®A:279, 337 L¦¹. & 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 18-04-2010 gÀAzÀÄ 12-30 J.JªÀiï. PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ mÁQÃeïAiÉÆAzÀgÀ°è ¹¤ªÀiÁ £ÉÆrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀªÀ£À ¨Ágï ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ EªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. F C¥ÀWÁvÀzÀ°è gÁªÀÄtÚ¤UÉ §®UÀqÉAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, UÀzÀÝPÉÌ ºÁUÀÆ JgÀqÀÆ ªÉÆÃtPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.F §UÉÎ £ÀªÀÄä oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2010, PÀ®A. 279, 337 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä DVzÀÄÝ CzÉ.


 


 


 

Sunday, April 18, 2010

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 30/2010, PÀ®A:279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 17-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ SÁeÁ¸Á§ mÉîgï EªÀgÉÆA¢UÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï ¸ÁÖöåAqï£À zÀQët ¨sÁUÀzÀ UÉÃmï ¥ÀPÀÌzÀ°è vÀªÀÄä DåQÖªï ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-35/PÉ-6014 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹PÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÁÝUÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ M¼ÀV¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï £ÀA. PÉJ-37/J¥sï-340 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ¤°è¹zÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ºÁUÀÆ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ SÁeÁ¸Á§ mÉîgï EªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ SÁeÁ¸Á§ mÉîgï EªÀj§âjUÀÆ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉ. ºÁUÀÆ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï dRAUÉÆArzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 31/2010, PÀ®A:279, 337 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 18-04-2010 gÀAzÀÄ 12-30 J.JªÀiï. PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ mÁQÃeïAiÉÆAzÀgÀ°è ¹¤ªÀiÁ £ÉÆrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀªÀ£À ¨Ágï ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ EªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. F C¥ÀWÁvÀzÀ°è gÁªÀÄtÚ¤UÉ §®UÀqÉAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, UÀzÀÝPÉÌ ºÁUÀÆ JgÀqÀÆ ªÉÆÃtPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.F §UÉÎ £ÀªÀÄä oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2010, PÀ®A. 279, 337 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ£ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä DVzÀÄÝ CzÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.75/2010 PÀ®A 302 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 15-04-2010 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 17-04-10 gÀ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ UÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð EvÀ£À£ÀÄß CZÀ¯Á¥ÀÄgÀ vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ãj®èzÀ PÀȶ ºÉÆAqÀzÀ°è DvÀ£À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÉ PÀ®Äè JwÛ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðÃAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2010, PÀ®A. 34 PÉ.E. DåPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-04-2010 gÀAzÀÄ 19-15 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ FgÀtÚ F½UÉÃgÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ »gÉÃdAvÀPÀ¯ïzÀ°ègÀĪÀ ¥ÉzÀݪÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É J.J¸ï.L. ±ÁAvÀUËqÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 180 JA.J¯ï.£À ªÀÄzsÀå vÀÄA©gÀĪÀ (01) 16 Njf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ. MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 615-04. (02) 55 gÁAiÀįï UÉÆïïØ PÀ¥ï ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 2114-20, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 300-00 UÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ CA.Q. gÀÆ.3,029-24 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À°è vÀdÕgÀ ¥ÀjÃPÉëUÁV vÀ¯Á MAzÉÆAzÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉ¢j¹ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É J¸ï.Dgï.ºÉZï. CAvÁ EAVèõï CPÀëgÀ¢AzÀ ¹Ã¯ï ªÀiÁr vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 19-15 UÀAmɬÄAzÀ 20-15 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

5] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/10 PÀ®A. 341, 323, 504, 506 gÉ.« 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 17-04-2010 gÀAzÀÄ 11.00 J.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA/ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀÄ£ÁߥÀÄgÀ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ºÁUÀ¯ÁݼÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ ¥Áèn£À ¸À®ÄªÁV ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Áèn£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ zÁjAiÀÄ°è JzÀÄjUÉ §AzÀÄ KPÁKQ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÉÆgÀ¼À¥ÀnÖ »rzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¤£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÉmÉÆæ¯ï ºÀaÑ ¸ÀÄqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¯ÁqÀ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀPÀ¥Àà EªÀjUÉ ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ JAzÀÄ zËdð£Àå ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, April 17, 2010

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.69/10 PÀ®A.279,337,338 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 16-4-10 gÀAzÀÄ 11 J.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 38 ªÀµÀð UÁtÂUÉÃgÀ ¸Á//UËj CAUÀ¼À PÉÆ¥Àà¼À ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¤£Éß gÁwæ 7-30 UÀAmÉ PÉÆ¥Àà¼À ¢AzÀ zÀzÉÃUÀ®UÉ ¸ÉÊPÀ®£À ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁdÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀ®Ä zÀzÉUÀ® PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37-PÀÆå 3304 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// UÁA¢ü£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Mr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ, ¨Á¬ÄUÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀiÁªÁVzÀÄÝ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽwÛzÀÝ DvÀ£À ºÉaqÀwUÉ ¸ÀºÀ §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ CVzÀÄÝ CzÉ

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.70/10 PÀ®A.279,337, L.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¹¦¹-116 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ EªÀgÀÄ C¨sÀAiÀĸÁ¯ÉéAmï ºÀwÛgÀ mÁæ¦üÃPï PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ªÀiÁvÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37-PÀÆå 7645 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ vÀ£Àß UárAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀÝ PÁå¥ï PÉ®UÉ ©¢zÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä vÀ£Àß UárAiÀÄ EarPÉlgï ºÁQ l£Àð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁvÀ CzÉà ªÉüÉUÉ DgÉÆæ EArPÁPÁgï £ÀA. PÉJ-35-J-4205 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀ©ÃzÀ ¸Á// vÉÆÃgÀtUÀ® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ.

3] ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.04 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ zÀÄUÀð¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ// ºÀjd£À G-PÀÆ° ¸Á// ªÀÄgÀPÀl EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÁ¬Ä ¤Ã®ªÀÄä ºÀjd£À 28 ªÀµÀð eÁ// ºÀjd£À G-PÀÆ° ¸Á// ªÀÄgÀPÀl EvÀ¤UÉ FUÉÎ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ & E¤ßvÀgÉ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÁUÀÆå UÀÄtªÁUÀz PÁgÀt PÀÄrAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß PÀ°vÀÄ ¤£Éß ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®è¢zÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«ÄãÁ±ÀPÀ ¸Éë¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

4] ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.05 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ü ¥ÁgÀªÀé UÀAqÀ PÀ¯Áèt¥Àà ¨É®èzÀ 26 ªÀµÀð eÁ// UÁtÂUÉÃgÀ G-ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á// ªÀtUÉÃj EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ PÀ¯Áèt¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¨É®èzÀ 35 ªÀµÀð eÁ/; UÁtÂÃUÉÃgÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// ªÀtUÉÃgÀ EvÀ£ÀÄ Hl ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨É¼ÀQArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÑ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¹r®Ä ºÉÆqÉzÀÄ DvÀ£À JqÀQ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä & JzÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä ¸ÀÄlÄÖ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

5] ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ J¥sï.J. £ÀA.05 PÀ®A 174 CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ

¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ dA§tÚ ¨ÁgÀ¯ÉUÉ 28 ªÀµÀð eÁ// ªÉõÀUÁgÀ G-vÀ§® ¨Áj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸Á// PÀÄzÀÄgɪÀÄÄw ºÁ°ªÀ¹Û ¨ÉêÀÇgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄĵÀÆ×gÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ £ÁlPÀ vÀ§® ¨Áj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ10 UÀAmÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ©zÀÄÝ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ J¯Áè ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ [ ¥ÉÆÃmÉÆà ¥sÉæªÀiï ºÁPÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ. ºÁgÉÆääAiÀÄA vÀ§®, qÀUÀÎ & eÁAeï ªÉÄüÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q.35,00/- ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5,000/- gÀÆ MlÄÖ 40,000/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506, gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-16-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÀæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÉrØ «ÃgÀgÁdÄ vÀAzÉ £ÁUÀtÚ ªÀAiÀĸÀÄì: 68 ªÀµÀð eÁw: FrUÀgÀÄ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: 7 £Éà ªÁqÀð ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ºÉýzÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ``£Á£ÀÄ ªÉÄïÁÌt¹zÀ «¼Á¸ÀzÀªÀ¤zÀÄÝ MPÀÌ®vÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. £ÀªÀÄäzÀÄ ºÉ¨Áâ¼À UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA: 47 gÀ°è 5 JPÀgÉ 38 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðÀUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ªÉAPÀlgÀªÀÄt UÀAqÀ £ÁUÉñÀégÀgÁªï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄUÀÆ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ ªÁådå «zÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ¸ÀA¨sÀAzÀªÁV DUÁUÉÎ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ GªÀiÁªÀĺÉñÀégÀ E§âgÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä PÀnÖUÉ CqÉØAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AwgÀĪÁUÉÎ C°èUÉ 1] ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: ¨ÁzÁ«Ä ºÁ:ªÀ: UÀAUÁªÀw 2] J¸ï.«. C¥ÀàgÁªï vÀAzÉ VjgÁd ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, 3] ¸ÉîA PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÁªÀÄæ¥À°è PÁåA¥ï ºÁUÀÆ 4] ¸ÀÄgÉñÀ ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ªÉAPÀlgÀªÀÄt ªÀÄzÀå«gÀĪÀ ºÉ¨Áâ¼À UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA: 47 gÀ°è §gÀĪÀ d«Ää£À ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß §UɺÀj¹PÉƼÀÄîwÛgÉÆà CxÀªÁ E®èªÉÇà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà §UɺÀj¹PÉƼÀî¢zÀÝ°è ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉå«zÉ £ÀªÀÄä d«Ää£À §UÉÎ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÉüÀĪÀzÀPÉÌ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ EvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀªÀ£Éà £À£Àß ¨É¤ßUÉ, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆtPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è £Á£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÁUÀ CªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ J¸ï.«.C¥ÀàgÁªï, ¸ÉîA PÀȵÀÚªÀÄÆwð ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀ£ÉßãÀÄ PÉüÀÄwÛgÀ¯Éà CAvÁ vÀªÀÄä PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà ¥ÀPÀÌzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ PÉÆî CAf£ÉÃAiÀÄ®Ä vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ºÁUÀÆ §¸À¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ©r¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ EzÉÆAzÀÄ ¸Áj G½zÀÄPÉÆAr ªÀÄUÀ£Éà E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ J®ègÀÆ PÀÆr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ®ÄUÀ½AzÀ M¢ÝzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ªÉÆtPÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀħâPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

Friday, April 16, 2010

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2010, PÀ®A:279, 337 L¦¹.& 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 15-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ °AUÀgÁd PÁåA¥ï£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ vÀ¼ÀÄîªÀ §ArAiÀÄ£ÀÄß MwÛPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 «ÄÃlgï CAvÀgÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J.¹. £ÀA. PÉJ-37/5869 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ JqÀ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2010 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 12-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¨ÉlzÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ UÀAUÁªÀw ªÀAiÀĸÀÄì 58 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: DgÁå¼À vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¤AUÀªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ ¸ÀuÉÚ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄj ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, CªÀjUÉ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CªÀ½-dªÀ½ ªÀÄPÀ̼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ wÃjPÉÆAqÀªÀÅ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀ°¯Áè. FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £À£Àß C½AiÀÄ ¸ÀuÉÚ¥Àà£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÀݼÀÄ. £Á£ÀÄ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¤£Éß ¢:-11-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß C½AiÀÄ£À CtÚ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁt¸ÀÄwÛ¯Áè, ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉãÁzÀgÀÆ §A¢zÁݼÉAiÉÄà ? CAvÁ «ZÁj¹zÀ£ÀÄ. ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢®èªÉAzÀÄ w½¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr aPĄ̀ÉtPÀ¯ï, ªÉAPÀlVj, ªÀqÀØgÀºÀnÖ, ºÉÃgÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÁå¼À §¸Á¥ÀlÖt PÀqÉUÀ¼À°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è HgÀ°è wgÀÄUÁr ºÀÄqÀÄPÁr «ZÁj¸À®Ä £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ J°èAiÀÄÆ PÀAqÀħgÀ°¯Áè. CªÀ¼ÀÄ J°ègÀÄvÁÛ¼ÉA§ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ zÉÆgÉAiÀÄ°¯Áè. PÁgÀt FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ ¤£É߬ÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2010 PÀ®A 279, 337, 304(J) L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 15-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CA§tÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀÄ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 15-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ CA§tÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ vÀªÀÄätÚ vÀAzÉ ¸ÀtÚ FgÀ¥Àà, ªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÀÄAqÀÆj PÁåA¥ï EªÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÝ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ HlªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä §eÁd ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/ eÉ-5044 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¯Áj £ÀA§gï: PÉ.J-34/ 5556 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà EArPÉÃlgï ºÁPÀzÉÃ, ªÁºÀ£À ¤AwgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ¤°è¹ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À ªÀ»¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà £À£Àß vÀAzÉ CA§tÚ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝà MªÉÄä¯Éà ¯ÁjAiÀÄ §®UÀqÉ »A¨sÁUÀzÀ°è mÉÊgï ºÀwÛgÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ, JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, JqÀUÉÊ, JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV, ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è »AzÉ PÀĽwzÀÝ vÀªÀÄätÚ¤UÉ JqÀªÉÆtPÁ®Ä, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉAiÀÄ §½ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¯Áj ZÁ®PÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ©.ºÉZï. ªÉAPÀl¥ÀwgÁdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁdÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄätÚ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄgÀvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß CzÉà zÁjAiÀÄ°è §AzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ®ªÀiÁt ¸Á: qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀ DmÉÆÃjPÁë £ÀA: PÉ.J-37/ 8096 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ    ±ÀªÁUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ºÁQ FUÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀPÉÌ ¯Áj ZÁ®PÀ ©.ºÉZï. ªÉAPÀl¥ÀwgÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ CA§tÚ EªÀj§âgÀÆ PÁgÀtgÁVzÀÄÝ, PÁgÀt EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2010 PÀ®A 279, 337 , 338, gÉ/« 34 L¦¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉÆúÀ£À£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-10-2009 jAzÀ PÉ.J¸.Dg.n.¹ rÃ¥ÉÇà AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ°è C¥ÉæAn¸ vÀgÀ"ÉÃvÀÄzÁgÀ£ÁV ¸ÉêɸÀ°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ£ÀÄ. ªÉÆúÀ£À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-02-2010 gÀAzÀÄ PÉ.J¸.Dg.n.¹ rÃ¥ÉÇà AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ°è §¸.£ÀA PÉ.J-37, J¥s-165 £ÉÃzÀÝgÀ UÁrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁ踣ÀÄß ªÁ¶AU ªÀIJ£¤AzÀ vÉƼÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ZÀ®ªÁ¢ FvÀ£ÀÄ PÉ.J-37, J¥s-336 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß "ÉÃdªÀ"ÁÝjvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆúÀ£À¤UÉ eÉÆÃgÁV ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/10, PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-04-2010 gÀAzÀÄ 18-25 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ FgÀtÚ ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ J.Dgï.J¸ï. ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ zÉÆgÉvÀ MAzÀÄ ¸ÀtÚ ©½ ¥ÉÃ¥ÀgÀzÀ°è ªÉÄïÁâUÀzÀ°è ªÉÆzÀ®£É CAQ 72-50 CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ£ÉAiÀÄ CAQ 10-20 EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAVAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV 1,150-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt zÉÆgÉwzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï L.JA.E.L. ¸ÀA.355541/01/328024/7 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. gÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ FgÀtÚ ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ °Ã¯É ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄĪÀ Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß .£ÀA 47/10 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ 15-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-10 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.,¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw (UÁæ) gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ 1) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ 2) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß 3)MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 4) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1020=00 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2010, PÀ®A. 3 & 7 E.¹. DåPÀÖ

¢£ÁAPÀ 15-04-2010 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æà ®Qëöä ²æäªÁ¸À EAqÀ¹ÖçÃeïUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj gÉÊ¸ï «Ä°è£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÀÝw CrAiÀÄ°è PÁqÀÄðzÁgÀjUÉ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ L.Dgï. 64 ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀæeÁwAiÀÄ 168 aî ¦.r.J¸ï. CQÌAiÀÄ£ÀÄß 50 PÉ.f. AiÀÄAvÉ ¥Àæw aîzÀ°è vÀÄA© ¯Áj £ÀA. f.eÉ. 8 qÀ§Æèöå. 167 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj gÉÊ¸ï «Ä¯ï£À UÉÆÃzÁ«Ä£À°è gÁ¹ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¦.r.J¸ï. CQÌAiÀÄ£ÀÄß zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÀÝw CrAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁzÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À (¦.r.J¸ï) ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀ 1992 ªÀÄvÀÄÛ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ 1955 gÀ CrAiÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀ ªÉ¸ÀVgÀÄvÁÛgÉ

8] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 66/10 PÀ®A 279, 304 (J) L.¦.¹

¢£Á0PÀ: 15-04-2010 gÀ0zÀÄ gÁwæ 1-30 UÀ0mÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj £À0: PÉ.J-25/¹-626 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀÄätÚ¸Á§£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄ0zÀ ªÉÄÊ£ïì ¯ÉÆÃqï vÀÄ0©PÉÆ0qÀÄ, PÁgÀªÁgÀPÉÌ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁ0vÀgÀ zÀzÉÃUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ »gÉúÀ½î ©æqïÓ ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢0zÀ £ÀqɬĹPÉÆ0qÀÄ ºÉÆÃV »gÉúÀ¼Àî ©qïÓ PɼÀUÉ ¥À°Ö ªÀiÁr¹zÀÝj0zÀ ¸À¢æ ZÁ®PÀ EªÀÄätÚ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PɼÀUÉ ¹QÌ ºÁQPÉÆ0qÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ,ªÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ²ÃWÀæ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¹ ¤ªÉâ¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

9] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2010 PÀ®A 279, 337, 304(J) L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 15-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CA§tÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀÄ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 15-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ CA§tÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ vÀªÀÄätÚ vÀAzÉ ¸ÀtÚ FgÀ¥Àà, ªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÀÄAqÀÆj PÁåA¥ï EªÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÝ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ HlªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä §eÁd ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/ eÉ-5044 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¯Áj £ÀA§gï: PÉ.J-34/ 5556 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà EArPÉÃlgï ºÁPÀzÉÃ, ªÁºÀ£À ¤AwgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ¤°è¹ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À ªÀ»¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà £À£Àß vÀAzÉ CA§tÚ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝà MªÉÄä¯Éà ¯ÁjAiÀÄ §®UÀqÉ »A¨sÁUÀzÀ°è mÉÊgï ºÀwÛgÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ, JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, JqÀUÉÊ, JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV, ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è »AzÉ PÀĽwzÀÝ vÀªÀÄätÚ¤UÉ JqÀªÉÆtPÁ®Ä, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉAiÀÄ §½ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¯Áj ZÁ®PÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ©.ºÉZï. ªÉAPÀl¥ÀwgÁdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁdÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄätÚ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄgÀvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß CzÉà zÁjAiÀÄ°è §AzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ®ªÀiÁt ¸Á: qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀ DmÉÆÃjPÁë £ÀA: PÉ.J-37/ 8096 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ    ±ÀªÁUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ºÁQ FUÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀPÉÌ ¯Áj ZÁ®PÀ ©.ºÉZï. ªÉAPÀl¥ÀwgÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ CA§tÚ EªÀj§âgÀÆ PÁgÀtgÁVzÀÄÝ, PÁgÀt EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ Cr zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.    

Thursday, April 15, 2010

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA 28/2010, PÀ®A:279,337,338 L¦¹.& 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 14-04-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ @ ¥ÀgÀ¸À¥Àà FvÀ£À »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¥Áå±À£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ
¤AUÀªÀÄä
EªÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄPÀÄÌA¦ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ªÀÄÄAzÉAiÀiÁV ºÉÆgÀnzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ »AzÉ vÁ£ÀÆ ¸ÀºÀB ªÀÄÄPÀÄÌA¦ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀzÀ «dAiÀÄ JAlgÀ¥ÉæöʸÀ¸ï J¯ï.¦.f. UÁå¸ï §APï ºÀwÛgÀ
gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ §¸Á¥ÀlÖt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. J¦-28/qÀ§Æèöå-3684 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ MAzÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß NªÀgïmÉPï ªÀiÁr gÁAUï ¸ÉÊqï£À°è §AzÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ FvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀĤUÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¤AUÀªÀÄä EªÀ½UÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀgÀÄgÁªÀÄ FvÀ£ÀÄ ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÁWÁvÀzÀ°è dRAUÉÆArzÀÝjAzÀ £ÀA§gï ¥ÉèÃmïUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzsÀå £ÀA§gï UÉÆÃwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè.

2] PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA.7/10 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀÄgÀ§gÀ 40 ªÀµÀð eÁ// PÀÄgÀħgÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// ªÀÄwÛ£ÀºÁ¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ-65 ªÀµÀð eÁ// PÀÄgÀħgÀ ¸Á// ªÀÄwÛ£ÀºÁ¼À EvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ¸ÁzsÀĪÁV HgÀÄ HgÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:- 12-3-2010 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JªÀiï.¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¨ÉÊ®PÀÌA¥ÀÄgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÉÜAiÀÄ UÀÄAV£À°è vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚ ¸Éë¹ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À aQvÉì UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀûvÉæAiÀÄ°è ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/10 PÀ®A 237 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢ FgÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà PÀ£ÀPÀVj 35 ªÀµÀð eÁ// PÀÄgÀħgÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// DZÁgÀ£ÀgÀ¸Á¥ÀÄgÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À zÀÄgÀÄUÀ¥Àà J£ÀÄߪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁVzÀÄÝ EvÀ£ÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÀÄj¸ÀAvÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¥À¸ï vÀ£Àß HgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀgÀ §¸ï £ÀÄß ºÀwÛzÀÝ CªÀ£ÀÄ PÀÄr¢gÀĪÀ£ÉAzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß PɼÀUÉ E½¹ ºÉÆgÀmÁUÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ »A¢¤AzÀ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß HgÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ E½AiÀÄ®Ä ºÉÆÃV eÁj ©zÀÄÝ UÁAiÀĪÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ [¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï.£ÀA.PÉ.J.37/J¥sï.107 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ §¸ï PÀAqÀPÀÖgÀ ¨É®ÆgÀ¥Àà EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/10 PÀ®A 323,324,504,506, gÉ.«.34 L.¦.¹

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ eÁ// PÀÄgÀ§gÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// DUÉÆð EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ CPÀ̼À ªÉƪÀÄäUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉ vÀ£Àß vÀªÀääA¢gÁzÀ DgÉÆævÀjUÉ ¸Àj §gÀ°®èªÉAzÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃmɯï UÉ ºÉÆÃVzÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ 45 ªÀµÀð [2] §ÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ eÁ//PÀÄgÀħgÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// DUÉÆð EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÉÆqÀ°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÁªÀÅ ¨ÉÃqÀ JazÀgÀÄ CPÀÌ£À ªÉƪÀÄäUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¥Áæt ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/10 PÀ®A 279,338,gÉ.«.187 L.JªÀiï.«.CPÀÖ

¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà 45 ªÀµÀð eÁ// °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á// §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ vÁ// ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.37-ªÀ-5584 »gÉÆúÉÆÃAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸À¥sÁj J.¦.21-JªÀiï.2277 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï ¤ÃrzÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ §®UÁ® ªÉÆÃuÁPÁ® PɼÀUÉ ¥sÁæPÀÑgï DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, April 8, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ¨ÉlÖ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà zÀAr£À ¸Á: PÀ£ÀPÁ¥ÀÄgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀPÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, CzÉ ªÉüÉUÉ ªÀÄzÁå£Àí 12 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÀPÀVj PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ gÀÄzÀæUËqÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°UËqÀgÀ ¸Á: PÀ£ÀPÀVj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ï CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ JgÀqÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® vÉƽ£À ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉÃmÁÖVzÀÄÝ, C®èzÉà fæ£À°èzÀÝ E£ÀÄß JgÀqÀÄ d£ÀjUÉ M¼À¥ÉÃlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. n.Dgï. gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ: 07-04-10 gÀAzÀÄ 03-00 J.JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Áß¼À ºÀwÛgÀ ¯Áj EAd£À £ÀA PÉ.J-34/7700 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA PÉ.J-34/7701 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉPÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀĪÀ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï- 31 ¹.©-1341 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦ügÁå¢ ¸ÀºÀzÉêÀ¹AUï ¯ÁjAiÀÄ JgÀqÀ£Éà ZÁ®PÀ¤UÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ºÁUÀÆ G½zÀAiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ¦ügÁå¢ CzÉ. ²æÃ. zÀÄgÀUÀ¥Àà r. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, April 7, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:07-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ JA.J¯ï.¹. §A¢zÀÄÝ, D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ¦. ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð, eÁ: £ÉÃPÁgÀ, G: £ÁåAiÀiÁ®zÀ°è ¥ÀÆå£ï, ¸Á: avÀªÁrÎ-ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "¢£ÁAPÀ 06-04-2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¦. gÀÀWÀÄ¥Àw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.: PÉ.J-35/PÀÆå-8334 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀtªÁ¼ÀzÀ ²æà zÀÄUÁðzÉë eÁvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÁvÉæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ºÀtªÁ¼À¢AzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. gÀWÀÄ¥ÀwAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, ºÀtªÁ¼À¢AzÀ CzsÀð Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ PÀ«ðAUï£À°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¹Ìqï DV £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ gÀWÀÄ¥Àw E§âgÀÆ gÀ¸ÉÛ¨ÁdÄ ©zÉݪÀÅ. EzÀjAzÀ gÀWÀÄ¥ÀwUÉ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÉmÁÖV®è. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 11-45 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. £Á£ÀÄ CzÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É gÀWÀÄ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, UÀAUÁªÀwUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ. PÁgÀt ¦. gÀÀWÀÄ¥Àw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ EªÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw" CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2010, PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦.DåPÀÖ

¢£ÁAPÀ 06-04-2010 gÀAzÀÄ 18-50 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ SÁeÁ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 46 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA. G: PÁ¥ÉðAlgï PÉ®¸À/ªÀÄlPÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸Á: ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ dįÉÊ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ©¯Á¯ï ªÀĹâ JqÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ JgÀqÀÄ ¸ÀtÚ ©½ ¥ÉÃ¥ÀgÀzÀ°è MAzÀgÀ°è ªÉÄïÁâUÀzÀ°è 66-20CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è 73-30JAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »AzÀÄUÀqÉ © JAzÀÄ EAVèõÀ CPÀëgÀzÀ°è §gÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÉÆÛAzÀgÀ°è ªÉÆzÀ®£É CAQ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è 12-15, PÉÆ£ÉAiÀÄ CAQ 83-10 EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAVAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV 990-00 gÀÆ.zÉÆgÉwzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß EzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÉ£ÀÄ. d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ SÁeÁ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 46 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA. G: PÁ¥ÉðAlgï PÉ®¸À/ªÀÄlPÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸Á: ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ °Ã¯É ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄĪÀ Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 12/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ «¥ÀjvÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ EzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ¸À® ¥Á±Àð PÀÆqÀ ºÉÆÃqÉ¢zÀÄÝ, ºÁUÀÆ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ wjPÉÆArzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢: 06-04-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÁgÀlVAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà EAzÀÄ "ɼÀUÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ djV¹zÀÄÝ CzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 90/2010 PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 05-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁlPÀ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è GqÀĪÀÄPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è F PÁ®A £ÀA: 7 gÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ MAzÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀjUÀÆ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw CªÀ¢üAiÀÄÄ ªÀÄÄV¢zÀÝPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖAvÉ ªÀiÁwUÉ ªÀiÁvÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, D ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀܼÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀjUÀÆ ¸ÀªÀÄzÁ£À ¥Àr¹ £ÁlPÀ ¸ÀĸÀÄvÀæªÁV £ÀqÉAiÀÄ®Ä C£ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EGvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06-04-2010 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À¯ÁV JgÀqÀÄ UÀÄA¦£ÀªÀgÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀA¨sAzÀ ¥ÀlÖAvÉ ¥ÀÄ£À: ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ dUÀ¼Ár UÀ®¨sÉAiÀÄ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁr UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAvÀvÁ §AUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ M§âgÀ ªÉÄïÉƧâgÀÄ ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ zÉéõÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ, AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯ÁèzÀgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉà M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉà eÁw UÀ®¨sÉUÀ¼ÀÄ GAmÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, PÁgÀt JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ AiÉÆÃUÀå ªÀÄÄZÀѽPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ Cwà CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÁܤPÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EAzÀÄ ¢:- 06-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Tuesday, April 6, 2010

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw UÀÄ£Éß £ÀA. 25/10 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 05-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ±ÉõÁ¢æ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà ªÉÄÃzsÁgÀ
ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-23/Dgï-1213 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥ÀÆeÁj FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£À°è ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï D¥sï DzÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ¤°è¹ QPï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-37/J¥sï-298 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À »AzÉ PÀĽwzÀÝ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥ÀÆeÁj ªÁºÀ£À¢AzÀ ¥ÀÄnzÀÄ ©zÀÄÝ, EzÀjAzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥ÀÆeÁj FvÀ£À ¨É¤ßUÉ, vɯÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ C±ÉÆÃPÀ£À£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ E¯Áeï PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ E¯Áeï ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ, CªÀ¤UÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è GAmÁzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-55 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ºÁUÀÆ C®èzÉà ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ §®UÁ® «ÄãÀUÀAqÀzÀ ºÀwÛgÀ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ C®èzÉà JqÀUÁ® ºÉ§ânÖUÀÆ ¸ÀºÀB vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw UÀÄ£Éß £ÀA. 26/10 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 05-04-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ gÁªÀÄtÚ vÁ¬Ä eÉÆÃUÀªÀÄä DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¥ÁPïð ªÀiÁr ZÀºÀB PÀÄrAiÀÄ®Ä E¸ÁèA¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁªÉÃj ºÉÆÃl¯ï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÀUÉ £ÉqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-04/©.Dgï-5599 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À §®UÀqÉAiÀÄ ZÀ¥ÉàAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ CzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/10 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 05-04-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫gÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà «ÃgÁ¥ÀÆgÀ ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¥sÁåPÀÖjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ J£ï.ºÉZï 13 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀÜVvÀUÉÆArzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J 37 JA. 3623 £ÉÃzÀÝö£ÀÄß ¸ÉÊr£À°è ¤°è¹PÉÆAqÀÄ ¤AwzÁÝUÉÎ, »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 01 ¹- 9752 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁr »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£À ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 01 J-4241 £ÉÃzÀÝgÀ »A¨ÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. gÁeÁºÀĸÉãÀ J.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, April 2, 2010
¢£ÁAPÀ: 02-04-2010 gÀAzÀÄ ¥Éưøï zsÀéeÁ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß DZÀj¹zÀ ¨sÁªÀavÀæUÀ¼ÀÄ. ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV ²æà f.PÉ. §¸ÀªÀgÁd¥Àà (¤ªÀÈvÀÛ rJ¸ï¦), f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀgÀzÀ UÀtåªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ.

Thursday, April 1, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 01-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01:15 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw NA ¸Á¬Ä D¸ÀàvÉæ ¬ÄAzÀ Dgï.n.J. §UÉÎ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà fgÁ¼À ªÀAiÀĸÀÄì: 58 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: 3 £Éà ªÁqÀð ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02:00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 31-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁågÉd JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ©ÃªÀiÁ qÁ¨ÁzÀ ¥Á£ï ±Á¥ÀzÀ°è ¥Á£ï ©ÃqÁ Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì £ÀªÀÄä UÁågÉdUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤zsÁ£ÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÉÎ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀjAzÀ £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ £À£Àß §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä ZÉ¥ÀàUÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÉÄÃ¯É K¼À®Ä DUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ vÀPÀët £ÀªÀÄä UÁågÉd£°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ gÁdÄ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà G¥ÁàgÀ EªÀ£ÀÄ Nr §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ UÁågÉd£À°è vÀAzÀÄ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ °AUÀgÁd ªÀAiÀĸÀÄì: 28 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀ WÀl£É §UÉÎ ºÉý ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉÆÃj¹zÉãÀÄ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-34/PÀÆå-5710 »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r. rîPÀì ¤Ã°§tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ drAiÀÄ¥Àà 28 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄwÛUÀ£ÀÆgÀ vÁ:f:§¼Áîj CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £À£ÀߣÀÄß £À£Àß ªÀÄUÀ °AUÀgÁd EªÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà SÁ¸ÀV ªÉÊzÀågÀ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹ CªÀgÀ ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ HgÀ°è ºÀtzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C°è vÀqÀªÁV F D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw.`` CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/2010, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.

ªÀÄÈvÀ «gÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 05-06 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦mïì gÉÆÃUÀ EzÀÄÝ EzÀgÀ ¸À®ÄªÁV OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆr¸ÀÄwÛzÀÄÝ 08-10 ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦mïì gÉÆÃUÀ ºÉZÁÑVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-03-2010 gÀAzÀÄ 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ¹AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÀÄÝ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ zÀ°ègÀĪÀ §¸À°AUÀ¥Àà EªÀgÀ «Ä°è£À°è vÀ£ÀUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦mïì gÉÆÃUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ w½zÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ 18-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008