Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, February 24, 2012

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.    

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 11-15 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ UÀ«²zÀÝ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ FvÀ£ÀÄ PÀĵÀÖV ¥ÀlÖtzÀ PÉ.E.© ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ-dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉƪÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁdÆeÁlzÀ ºÀt 210=00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¤£Éß ¢£ÁAPÀ 22-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉãÀÆgÀÄ eÁvÉæ EzÀÄÝzÀjAzÀ £À£Àß SÁ¸À CPÀ̼ÁzÀ ²æêÀÄw §¸À°AUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: PÀÆqÀÆègÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ EzÉÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-02-2012 gÀAzÀÄ UÀÄgÀĪÁgÀ ¢ªÀ¸À ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ, £ÀªÀÄä CPÀÌ §¸À°AUÀªÀÄä, CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ »gÉêÀÄoÀ ºÁUÀÆ PÀÆqÀÆèj£À ²æêÀÄw °A§PÀÌ UÀAqÀ ±ÀtÄäR¥Àà PÀgÀqÀPÀ¯ï J®ègÀÆ ¸ÉÃj ªÀÄÄzÉãÀÆgÀÄ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀPÁÌV PÀÆqÀÆèj¤AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmɪÀÅ. £ÁªÀÅ PÀĵÀÖV-ªÀÄÄzÉãÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀÆqÀÆègÀ ¹ÃªÀiÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß ªÀÄÄzÉãÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ £À£ÀUÉ JzÀÄj¤AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÄÝ, CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è ºÉÆÃV £À£Àß »AzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ °A§PÀÌ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÁ lPÀÌgïPÉÆlÖ£ÀÄ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV £À£ÀUÉ §®UÀqÉ vÉÆqɬÄAzÀ ¥ÁzÀzÀªÀgÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EzÉ. £ÉÆÃqÀ¯ÁV °A§PÀÌ EªÀjUÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄUÉ lPÀÌgïPÉÆlÖ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ §eÁeï r¸À̪Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gï PÉ.J. 35/AiÀÄÄ-6063 CAvÁ EvÀÄÛ. CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà PÀoÁj ¸Á: PÀÆqÀÆègÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÁ ªÀÄÄRPÉÌ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÉÄä®ègÀ£ÀÄß £ÀªÀÄäPÀÌ §¸À°AUÀªÀÄä ºÁUÀÆ C½AiÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ E§âgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, PÀĵÀÖVAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà zÁåªÀ¥Àà ºÉZï.¹. 86 vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ J¯ï.ºÉZï. ¥ÀA¥Á¥Àw £ÁAiÀÄPÀ vÀA/ »gÉà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 28, eÁ. ®ªÀiÁt G. ¦ü±Àj¸ï£À°è ¦ü®Ø ªÀiÁå£ï PÉ®¸À ¸Á. ºÉƸÀ §ArºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ. ºÉƸÀ§Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀzÀ°è QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÆPÁ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ²ªÀ¥ÀÄgÀ UÀAUÁªÀj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ a£ÀßgÁdÄ ºÉƸÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¸Á. ºÉƸÀ §Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ. vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §® ªÉÆtPÁ®Ä J®ªÀÅ ªÀÄÄjzÀAvÁV UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æà «oÀ×® ¸ÉÆãÁgÀ ºÉZï.¹ 112 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, February 23, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, eÁ: ¥Àj²µÀÖ eÁw, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: £ÀªÀ®ºÀ½î, vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-02-2012 gÀAzÀÄ §ÄzsÀªÁgÀ ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄÆägÀ°è ²æà zÀÄUÁðzÉë eÁvÉæ EzÀÄÝzÀjAzÀ £Á£ÀÄ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆ®PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÉݪÀÅ. £Á£ÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ £ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 29 ªÀµÀð E§âgÀÆ ªÀÄzsÁåºÀß ²æà zÀÄUÁðzÉëAiÀÄ zÀ±Àð£À PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀ £ÀAvÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀªÀiÁ¤£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ PÀĵÀÖV-vÁªÀgÀUÉÃgÁ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁl¯ÉAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀVAvÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ £ÁUÀ¥Àà¤UÉ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ZÁ®£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄA¢£À UÁ° £À£Àß ªÀÄUÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ£À vÀ¯É MqÉzÀÄ, ¸ÉÆAlPÉÌ ºÁUÀÆ vÉÆqÉUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gï PÉ.J. 25/¹-2056 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ºÀdgÀvï ¥ÉÊUÀA§gï vÀAzÉ PÀjêÀĸÁ§ PÉÆ¥Àà¼À ¸Á: vÀ¼ÀPÀ¯ï CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ²æà zÁåªÀ¥Àà ¹.ºÉZï.¹ 86 vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 22-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀĵÀÖV - ºÉÆøÀ¥ÉmÉ J£ï,JZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀÄlÄUÀªÀÄj ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀåPÀ¯ï EAf£ï £ÀA-AF5F61462165ZÁ¹ì £ÀA-MD625KF5X62F30753 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃgÀnzÀÝ ªÁºÀ£ÀPÉÌ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀzÉà ¯Áj £ÀA: PÉ.J-01/¹-2642 £ÉÃzÀÝgÀ »A¢£À ¸ÉÃ¦Ö §A¥ÀgÀUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ DgÉÆæ µÀtÄäPÀ¥Àà ªÉåzÁå¢PÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÁtzÁ¼À ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï»AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÀÝ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄAwæ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀ: 48 ªÀµÀð EªÀjUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÀĤïï PÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, February 20, 2012

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:.

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2012 PÀ®A. 302 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 19-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸À¥Àà vÀAzÉ DzÀ¥Àà PÀÄj, ªÀAiÀĸÀÄì 65 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉ. ¨ÉAZÀªÀÄnÖ, PÀĵÀÖV vÁ®ÆèPÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£ÀUÉ MlÄÖ 9 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, D ¥ÉÊQ LªÀgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ £Á®égÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÊQ 3 £ÉÃAiÀĪÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ FUÉÎ 20 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £À£Àß CPÀ̼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨Á®ªÀÄä @ gÉÃtªÀé EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÉݪÀÅ. ¸ÀzÀj ¨Á®ªÀÄä @ gÉÃtªÀé EªÀ¼ÀÄ zÉÆqÀتÀ¼ÁzÀ £ÀAvÀgÀ FUÉÎ 5 ªÀµÀðzÀ »AzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¨Á¼Éé ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÄÝ, £À£Àß ªÀÄUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ CªÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨Á¬Ä dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ FUÉÎ 3 ªÀµÀðzÀ »AzÉ £À£Àß CPÀÌ ºÀ£ÀĪÀĪÀé¼ÀÄ §AzÀÄ gÉÃtªÀé¼À£ÀÄß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ. gÉÃtªÀé¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°®è. CA¢¤AzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà ªÉAPÉÆçgÁªï PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°è PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀƪÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ PÀÄ®PÀtÂðgÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°è PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ C°è E°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ PÉÆlæ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà £ÀªÀÄÆägÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà G¥ÁàgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 18-02-2012 gÀ gÁwæªÉüɬÄAzÀ 19-02-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀzÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ£À PÀÄwÛUÉUÉ ¨Ál° MqÉzÀÄ ¨Ál° ZÀÆj¤AzÀ §®ªÁV w«zÀÄ ¸Á¬Ä¹zÀÄÝ CzÉ. ²æà gÉêÀ¥Àà ºÉZï PÀnÖªÀĤ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢:19-02-2012 gÀAzÀÄ 1-30 ¦JAPÉÌ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀªÀjAzÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ aQvÉìUÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀzÀ PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzsÀågÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ WÀl£É £ÉÆÃrzÀ ¥ÀævÀåPÀë ¸ÁQëzÁgÀ£ÁzÀ ¥sÀPÀgÀĸÁ§ EªÀjUÉ «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À vÀAVAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÀÄjvÀÄ gÉÆÃt¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ «gÉñÀ PÀ¼À¸ÀtÚªÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÄÝ £ÀgÉÃUÀ¯ï ¸À«ÄÃ¥À DgÉÆævÀ£ÀÄ EªÀjUÉ ¨ÉÃnAiÀiÁV vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÉÝÃ£É CAvÁ ºÉý vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA:PÉ.J.-37 J¸ï-6575 £ÉÃzÀÝgÀ°è CwêÉÃUÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀzÀ°è ¸ÀºÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¸ÉêÀ£É ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃnAiÀiÁV PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÉÝ£É CAvÁ ºÉý ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀÄPÀ£ÀÆj£À ºÉZï.¦. ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹Ìqï CV ©¢ÝzÀÄÝ, DUÀ vÁªÀÅ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr vÀªÀÄä UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, UÀzÀÝzÀ §®¨sÁUÀPÉÌ, vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¦gÁå¢üzÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 19-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 02-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ºÀ£ÀªÀĪÀé UÀA/ gÁªÀÄtÚ ±ÁSÁ¥ÀÄgÀ ªÀAiÀiÁ 40, eÁ. ªÀiÁ¢UÀ G. PÀÆ° ¸Á. ¸ÀAUÁ¥ÀÄgÀ vÁ. UÀAUÁªÀw. PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉ.J.34/J¥sï.995 £ÉÃzÀÝgÀ°è §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ïUÉ §gÀĪÁUÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆPÀ£À¥À½î zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ JzÀÄjUÉ MAzÀÄ ªÁºÀ£À §A¢zÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ mÁåAPÀgÀ £ÀA. PÉ.J.37/J483 £ÉÃzÀÝPÉÌ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ §¹ì£À°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «oÀ×® ¸ÉÆãÁgÀ ºÉZï.¹ 112 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 19-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ ©.eÉ. vÀA/ dAiÀÄgÁªÉÄUËqÀ ªÀAiÀiÁ 23 eÁ. UËqÀgÀ G. ZÁ®PÀ ¸Á. ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î vÁ. PÉ.Dgï. ¥ÉÃl f. ªÀÄAqÀå E£ÉÆêÁ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J.04/JA.E.8058 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉZï.f «gÀ¥ÁPÀë ªÀÄvÀÄÛ PÉ.¹ UÀÄgÀĪÀÄÆwð EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ PÁ¸À£ÀPÀAr ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÉZï.f.Dgï. ¥ÁåPÀÖjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï ¸ÀªÀðdÕ ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà PÁåA¥ÀgÀ £ÀA. PÉ.J.34/6155 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉƸÀzÁV ¤ªÀiÁðt CUÀÄwÛgÀĪÀ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ gÁAUï ¸ÉÊr¤AzÀ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E£ÉÆêÁ PÁjUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ UÀÄgÀĪÀÄÆwð EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, February 18, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 17-02-2012 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JA PÉÌ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄÄvÀÛtÚ PÀªÀ®ÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¨Á£Á¥ÀÆgÀ-PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¨Á£Á¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀæµÀgï ªÁºÀ£À MAzÀPÉÆÌAzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀUÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ°èAiÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¹PÉÆqÀÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¨Á£Á¥ÀÆgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨ÉÃnÖPÉÆnÖzÀÄÝ, C°è C¥ÀWÁvÀzÀ°èAiÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¹PÉÆnÖgÀĪÀzÁV w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°èAzÀ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃnAiÀiÁV ¥Àj²Ã°¹zÉ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀªÁqÉ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ EªÀjUÉ «ZÁj¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 17-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢üzÁgÀ£ÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ DgÉÆævÀ£À PÀæµÀgï mÁæPïì £ÀAPÉ.J-37 JA-2335 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀzÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀ£ÀßAvÉ E£ÀÆß £Á®ÄÌ d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀgï PÀæµÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ «gÉñÀ EªÀ£ÀÄ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CwêÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²ªÀ¥Àà ªÀÄÄvÁÛ¼À: EªÀgÀ «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà E§âgÀÆ ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÊrUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ºÁUÉÃAiÉÄ Nr¹zÀÝjAzÀ mÁæQì£À §®¨sÁUÀ mÁæPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ mÁæQì£À §®¨sÁUÀzÀ ¨Ár ¥ÀÆwð QvÀÄÛ qÁåªÉÄÃd DV gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è vÀVΣÀ°è ¤AwzÀÄÝ mÁæQì£À°èzÀÝ ZÁ®PÀ & £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÀUÉ ¸ÁzÁ & wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ WÀl£É £ÉÆÃrzÀ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ G¥ÀZÀj¹ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¹PÉÆnÖzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ wêÀÈ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà CgÀPÉÃj ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 9-30 ¦.JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F WÀl£ÉUÉ mÁæPïì ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ E§âgÀÆ vÀ¦àvÀ¸ÀÜjzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ºÉýPÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-45 UÀAmÉUÉ ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ PÁå¢UÀÄ¥Àà ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ ¢.²ªÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð eÁ.ºÀqÀ¥ÀzÀ G.ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á.PÁå¢UÀÄ¥Àà gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 17-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CAd£Á ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ E®PÀ¯ï-PÀĵÀÖV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 gÀ°è PÁå¢UÀÄ¥Àà PÁæ¸ï£À°è PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¯Áj mÉæîgï £ÀA. PÉ.J.28/J-4165 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ «¨sÀdPÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ CAd£Á FPÉUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÀzÀj CAd£Á FPÉUÉ ºÉÆmÉÖ, vÀ¯ÉUÉ, ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀiÁA¸ÀRAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, February 17, 2012

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 26/2012 PÀ®A 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 16-02-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀiÁ°PÀgÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÁgÀlV PÀqÉ §gÀĪÁUÀ UÀÄAqÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA. J.¦.-24-n.J.-6849 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ PÁgÀ£ÀÄß »AzÉ ºÁPÀĪÀ PÀÄjvÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ PÁjUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, PÁj£À »A¢£À rQÌ ¥ÀÆtð dRA DVzÀÄÝ, C®èzÉà J.¹.¥Áå£ï ªÀÄvÀÄÛ §A¥Àgï dRA DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄÆ® ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß EzÀgÉÆA¢UÉ ®UÀwÛ¹ ¤ªÉâ¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 26/2012 PÀ®A 279 L¦¹

¦üAiÀiÁ𢠫gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ¸ÀħâtÚ PÉÆÃtzÀ, ¸Á: ºÀtªÁ¼À gÀªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¨sÀzÀæªÀÄä UÀAqÀ «gÀÄ¥ÀtÚ 40 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ EgÀzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è M¯ÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä®¸ÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV M¯ÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÉÄÊPÉÊUÉ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢:- 16-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉÉ. DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 34/2012 PÀ®A 395, 397 L¦¹

¦üAiÀiÁ𢠱Á»gÀ¨Á£ÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ¤«ÄÃvÀå FUÉÎ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ ¥Àæ«Ãt dĪÉîgïì CAUÀrAiÀÄ°è 55 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ºÁQzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ¤«ÄvÀå §AzÀÄ §¼ÀUÀzÀªÀgÀÄ §gÀĪÀ PÁgÀt ºÀÄ®V UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É £ÉÆÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:15-02-12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ¼À UÀAqÀ CºÀäzÀ±ÀjÃ¥À UÀAqÀ£À CtÚ ªÀĺÀäzÀ±ÀjÃ¥sÀ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA: PÉ.J-37/JA-5563 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀÄ°VUÉ ºÉÆÃV ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁ®Ä GQ̹ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ CªÀ¼À UÀAqÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀA¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÆ DUÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrgÀĪÀ¢¯Áè £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ¼À UÀAqÀ E§âgÀÆ vÀªÀÄä PÁj£À°è PÀÄlUÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß C®ªÀiÁgÀzÀ°èlÄÖ E§âgÀÆ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 16-02-12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 00:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ K£ÉÆà ¸À¥Àà¼ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ CºÀäzÀ±ÀjÃ¥sÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÁV®Ä vÀUÉzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁV®Ä ºÀwÛgÀ 5 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CºÀäzÀ±ÀjÃ¥À EvÀ£À£ÀÄß §rAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÉzÀj¹ ªÉÄÊ ªÉÄð£À J¯Áè §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©aѹPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ C®ªÀiÁgÀzÀ°ènÖzÀÝ 55 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 3 ®PÀë gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀgÉÆÃqÉ PÉÆgÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ §gÀĪÀzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ ºÉÆgÀUÉ ¤°è¹zÀ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ï ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt 5 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.29/2012 PÀ®A 498 (J) 504, 506 ¸À»vÀ 34 .L¦¹

¢£ÁAPÀ: 18-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw dAiÀÄ®Qëöäà @ ¨sÁUÀå UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ,

ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: ºÀªÀiÁ®gÀ PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw ºÁ:ªÀ:- »ÃgÁ vÁ: ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¢|| wªÀÄäAiÀÄå. ¸Á: UÀAUÁªÀw £ÉÃzÀݪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ DVzÀÄÝ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå. ±ÉõÀªÀÄä J®ègÆ ¸Á: ºÀªÀiÁ®gÀ PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw. £ÀA: 1, 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ ¢: 14-09-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀ½UÉ ¹¤ªÀiÁ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 12/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÆ° D¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/J¸ï-7976 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸Á¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §¼ÀÆlVUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨sÀgÀªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÁæ¸À£À°è MªÉÄäÃ¯É PÀmï ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ UÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 JqÀ ªÀÄUÀίÁV ©¢zÀÄÝ, »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ £É®PÉÌ ©¢zÀÝjAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 32/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ

¢:- 16-02-2012 gÀAzÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ §¸Á¥ÀlÖt ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¹¢ÝPÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÀÄqÀØzÀ PɼÀ¨sÁUÀzÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ PÉÆÃmÉñÀégÀgÁªï, (2) gÁeÉÃAzÀæ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ °AUÉñÀégÀgÁªï CqÀ¸ÀĪÀÄ°è, (3) ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªï aAvÀ¥À°è, (4) £ÁUÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ, J®ègÀÆ ¸Á: 5£Éà ªÁqÀð-§¸Á¥ÀlÖt. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 8,000-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï DqÀ®Ä PɼÀUÉ ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ mÁªÀ¯ï£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.


 


 


 

Thursday, February 16, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ vÁªÀgÀUÉÃgÁ¢AzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÉÆ£ÀÆßgÀ¥Àà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqï, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, eÁ: ®A¨ÁtÂ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÉÆqÀQ vÁAqÁ, °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-02-2012 gÀAzÀÄ §ÄzsÀªÁgÀ ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄÆäj£À°è gÀhÄgÁPïì CAUÀrUÀ¼ÀÄ E®èzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ ªÁ®¥Àà vÀAzÉ §UÉÎ¥Ààà ZÀªÁít E§âgÀÆ ¸ÉÃj ZÀÄ£ÁªÀuÁ UÀÄgÀÄw£À ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß gÀhÄgÁPïì ªÀiÁr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §A¢zÉݪÀÅ. £ÁªÀÅ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ ªÉÄÃ£ï §eÁgïzÀ°ègÀĪÀ J¸ï.©.ºÉZï. (¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÀgÁ¨Ázï) ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ºÁ£ïð ¨Áj¸ÀzÉà ªÉÃUÀªÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £À£ÀUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV lPÀÌgïPÉÆlÖ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £À£ÀUÉ §®UÉÊ ªÀÄÄjzÀAvÁV §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß C½AiÀÄ £À£ÀߣÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÁ£ïð ¨Áj¸ÀzÉà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà FgÀtÚ ªÀiÁ¼ÀªÁqÀ J.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-10 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ ²æà ªÀÄzsÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²SÁªÀÄt ªÀAiÀiÁ 25 ¸Á|| ®QëöäÃPÁåA¥ï UÀAUÁªÀw, EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²SÁªÀÄt EªÀgÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. ZÁA¥ï ªÉÆÃ¥ÉÊqï £ÀA PÉ.J.37-E-8455 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PÀA¦è ¸ÀPÀð¯ï£À°è ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÀA¦è ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C«ÄãÀ¸Á§ ¯Áj£ÀA§gÀ PÉ.J35 ¹-2799 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉ.J. 35-¹ 2799 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAUï ¸ÉÊqï §AzÀÄ ¦gÁå¢ vÀAzÀAiÀÄÄ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ n.«.J¸ï. ZÁ¥ï ªÉÆ¥ÉÊqÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ²SÁªÀÄt EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, §®ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §®PÁ® ªÉÆÃtPÁ°£À PɼÀUÉ vÀgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ §Ar ¦.J¸ï.L 2 ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2012 PÀ®A. 498(J), 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ £ÀÄaÑ£À ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁw: G¥ÁàgÀ G: ºÉÆîªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ªÀiÁ¸ÀÛPÀnÖ vÁ: PÀĵÀÖV. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ EªÀgÀÄ ¦æÃw¹ ¢£ÁAPÀ: 11-10-2010 gÀAzÀÄ PÀĵÀÖV £ÉÆAzÀt C¢üPÁjUÀ¼À PÀZÉÃjAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ C£ÀÆå£Àå ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀƪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ «£ÁPÁgÀt »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ CzÉ. ¢£ÁAPÀ: 10-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àå 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß UÀAqÀ£À E£ÉÆßÃAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÀiÁ®VwÛ UÁæªÀÄzÀ°èzÁÝUÀ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ, ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà, ¨Á¼À¥Àà ºÉÆ£ÀߥÀà, ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀÄ®è¥Àà, ºÁUÀÆ CvÉÛ ªÀĺÁzÉë gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ®èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ `` ¯Éà ¨ÉÆøÀÆr ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è ¤Ã£ÀÄ «£ÁPÁgÀt £ÀªÀÄUÉ ºÉüÀzÉ PɼÀzÉ C®è°è wgÀÄUÁqÀÄwÛ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J®ègÀÆ PÀÆr ¨É¤ßUÉ ªÉÄÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C¯Éè EzÀÝ PÀ®è£ÀÄß ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ£ÀÄ F ¨ÉÆøÀÆr ¸ÀƽzÀÄ §ºÀ¼À DUÉÊw EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ CAzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ CªÀ¼À ¨É¤ßUÉ PÀ°èAzÀ MUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,. ªÀÄvÉÛà DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛÃªÉ ¨ÉÆøÀÆr CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J®ègÀÆ ¸ÉÃj J¼ÉzÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «µÀAiÀÄ w½¹ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀ£ÀÄß PÀgɬĹ®Ä CªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ ¸ÀàAzÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁgÀzÀÝPÉÌ EAzÀÄ vÀqÀªÁV vÀªÀÄä°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2012 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¦üÃgÁå¢zÁgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà PÀ¯Á¯ï 36 ªÀµÀð, ¸Á-ºÉƸÀ½î EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ºÀÄ®V UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ²æà ºÀÄ°UɪÀiÁäzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÀåPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J- 37/PÀÆå-8542 , £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀ¼Éà PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀàzÀ ªÀÄÄAzÉà ¤°è¹ zÉëUÉ PÁ¬Ä PÀ¥ÀÄðgÀÄ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÀåPÀ¯ï£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ- 30,000=00 EgÀvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ «¼ÀA§ªÁV ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «oÀ¯ï ¹ºÉZï¹-112 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, February 15, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 14-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-45 UÀAmÉAiÀÄ WÁªÀiÁ mÁæPïì ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-23/JA-3524 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CªÀÄgÉñÀ PÉÆrè EvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 jAzÀ 20 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÀVj-PÁgÀlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ ¥ÀAZÀvÁgÁ ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà JqÀUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ MAzÀÄ ¨sÁAqï PÀ°èUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀÄgÀÄUÉñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà ªÀÄÄPÀÌtÚ£ÀªÀgï, ºÁUÀÆ AiÀÄ®è¥Àà CgÀmÉãÀÆgÀÄ, «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà PÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀÄ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, ®PÀëöät £ÁAiÀÄPÀ gÀªÀjUÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, February 14, 2012

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ avÀæªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÉÄʧƧ¸Á§ CgÀ¨ï, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁ.ªÀÄĹèA, G.MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á.ªÉÄuÉÃzÁ¼À (2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÉÄÃUÀ¼ÀªÀĤ, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ, G.ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á.ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ, vÁªÀgÀUÉÃgÁ (3) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ @ ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà £Áj£Á¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁ.¥Àj²µÀÖ eÁw, G.MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á.vÁªÀgÀUÉÃgÁ (4) zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁåUÀ¼ÀªÀĤ ¸Á.vÁªÀgÀUÉÃgÁ (5) ZÀ£ÀßAiÀÄå vÀAzÉ CAzÁ£ÀAiÀÄå ¥ÀwæªÀÄoÀ ¸Á.vÁªÀgÀUÉÃgÁ (6) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀÄj ¸Á.vÁªÀgÀUÉÃgÁ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ 'CAzÀgï ¨ÁºÀgï' JA§ E¹àÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ²æà FgÀtÚ ªÀiÁ¼ÀªÁqÀ J.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ ºÁUÀÆ PÀtzÀ°èzÀÝ dÆeÁlzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 6,385-00 ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 13-02-2012 gÀAzÀÄ s¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÄzÁè¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²æäªÁ¸À vÀA/ ²æÃgÁªÀÄZÀAzÀægÁªï ªÀ; 40 eÁ: PÀªÀiÁä G: n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄzÁè¥ÀÆgÀ 2) ¥ÉzÀÝgÁdÄ vÀA/ £ÁgÁAiÀÄt ªÀ: 30 eÁ; ºÀjd£À G: ZÁ®PÀ ¸À¸Á: ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ 3) ªÀÄ»§Æ§ vÀA. ªÀĺÀäzÀ gÀ¸ÀÆ¯ï ªÀ: 25 eÁ: ªÀÄĹèA G: ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨sÁzÀ 4) f/PÀĪÀiÁgÀ vÀA/ UÉÆÃ¥Á® PÀȵÀÚ ªÀ: 30 eÁ £ÁAiÀÄPÀ G: PÀ¯ÁåtÂAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ 5) CAd¤ vÀA/ ¸ÀħâtÚ ªÀ: 31 eÁ: £ÉÃPÁgÀ G: gÁqï ¨ÉArUÀ PÉ®¸À ¸Á; ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ. 6) ªÀÄÄgÀ½ vÀA. PÀȵÀÚAiÀÄå ªÀ: 35 eÁ: ¨É¸ÀÛgÀ G: Q¯ÉÆøÀÌgïzÀ°è PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ. 7) ¥Àæ¸ÁzÀ vÀA. ¸ÀÆAiÀÄðgÁªï ªÀ: 33 eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄzÁè¥ÀÆgÀ. 8) U˸À vÀA/ ºÀ¸À£À¸Á¨ï ªÀ: 45 eÁ; ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄzÁè¥ÀÆgÀ. 9) ¨ÁµÁ vÀA/ ªÀiÁ§Ä¸Á¨ï ªÀ: 22 eÁ: ªÀÄĹèA G: mÉÊ®ì ¦nÖAUÀ PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄ®V. 10) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA/ «ÃgÀtÚ ¸ÁªÀf ªÀ: 22 eÁ: ªÀÄgÁoÀ G: PÀ¯ÁåtÂAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ºÀ¼É¤AUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MAzÀÄ UÉÆÃt aî, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 9340=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 10 ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 4 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2012 PÀ®A. 366, 109 ¸À»vÀ 109 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀħâgÁªï ±À«Ä¤ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÁAiÀÄwæ ²æäªÁ¸À EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ : 10-2-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JA¢£ÀAvÉ §»zÉð¸ÉUÉAzÀÄ ºÉÆVzÁÝUÉÎ gÁwæ 8-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀzÀ £ÁUÀgÁd vÀA¢ CAiÀÄå£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ gÀWÀÄ vÀA¢ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt UÉÆÃqÀªÀwð ¸Á: PÀȵÁÚ¥ÀÆgÀ PÁåA¥ï 3) ZÁAzï vÀA¢ ªÀi˯Á¸Á§ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁj£À°è §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÁUÀgÁd EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ¯ÉAzÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀĺÉÆVzÀÄÝ, ZÁAzï ªÀÄvÀÄÛ gÀWÀÄ EªÀgÀÄ UÁAiÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, February 12, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 12:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EgÀPÀ¯ïUÀqÁ-ZÁªÀįÁ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¸ÀÄgÉñÀ PÉÆý ¥sÁªÀÄð ºÀwÛgÀ, ZÁªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J-37/n.J-4702 mÁæ° £ÀA: PÉ.J-37/n-3344 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ°èè 25 d£ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÄgÉñÀ PÉÆý ¥sÁªÀÄð¤AzÀ PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ ZÁªÀįÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ §®UÀqÉ vÀVΣÀ°è JqÀ ªÀÄUÀίÁV ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ mÁæöåPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ°èzÀÝ ±ÉÊ®ªÀÄä ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ, ¦üAiÀiÁð¢ CA§ªÀÄä UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: f£ÁߥÀÆgÀ vÁ: f: PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ G½zÀ 23 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 11-02-12 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 4:00 UÀAmÉUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É f£ÁߥÀÆgÀ vÁAqÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ dAiÀÄPÀªÀÄ vÀAzÉ ¸ÀªÀzÁ£À ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð ¸Á: »AUÉÆÃl vÁ:rÃUÀ f:¨sÀgÀvÀ¥ÀÄgÀ gÁdå:gÁd¸ÁÜ£À. vÀªÀÄä PÁåAn£Àgï ¯Áj £ÀA§gï ºÉZï.Dgï-55/ J£ï-5109 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀ×V PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÁåAn£Àgï ¯Áj £ÀA: f.eÉ-01/©.ªÁAiÀiï-6294 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CdUÀgï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀĵÀ×V PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ CdUÀgï ºÁUÀÆ DvÀ£À ¯Áj QèãÀgï EµÁðzÀ C° EªÀjUÉ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀiÁªÁVzÀÄÝ PÁgÀt PÁåAn£Àgï ¯Áj ZÁ®PÀ CdUÀgï EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 11-02-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆøÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄAd¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁzÀgÀ G: ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á vÁ: f: PÉÆ¥Àà¼À, ¹zÀݪÀÄä EªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À mÁ.l.J.¹ £ÀA§gï PÉ.J-29/6820 £ÉÃzÀÝgÀ°è §ÆzÀUÀÄA¥Á¢AzÀ ºÉƸÀÆgÀ PÁæ¸ïUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁ.l.J.¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¯Áj £ÀA: n.J£ï. 28/J.©-2939 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÀÆPÀÛ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉƼÀîzÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¹zÀݪÀÄä E§âjUÀÆ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀiÁªÁVzÀÄÝ PÁgÀt mÁ.l.J.¹ ZÁ®PÀ D¹Ã¥sï EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2012 PÀ®A. 279 L.¦.¹ 185 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 3-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ ²æà ²æäªÁ¸ÀgÁªï vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁZÁj ªÀ:28 eÁ: «±ÀéPÀªÀÄð G: zÀ¯Áè° CAUÀr ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw vÀ£Àß
ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgï £ÀA PÉ.J. 02-¦ 4874 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀªÀÄä PÁgï ZÁ®PÀ CªÀÄgÉñÀ ºÁUÀÆ vÀ£Àß 7 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C©¯Áµï ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è UÁrAiÀÄ D¬Ä¯ï vÀgÀ®Ä §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ïUÉ vÀªÀÄä ªÀiÁgÀÄw PÁgï£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ s¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉUÉ ªÀqÀØgÀºÀnÖAiÀÄ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J.37-nJ-3185 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA PÉ.J.37-n-9719, PÉ.J.37 n- 9720
£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦gÁå¢zÁgÀ£À PÁgïUÉ »A¨ÁUÀzÀ°è lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À PÁgï UÀmÁgÀzÀ°è ºÉÆÃV ¤AwzÀÄÝ PÁgï qÁåªÉÄÃeï DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ ªÉAPÀlVj ªÀÄzÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr mÁæPÀÖgÀ, mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ZÁ®£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà J¸ï.JA SÁ£ï J.J¸ï.L 1 ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2012 PÀ®A. 279, 338, 283 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 01-45 UÀAmÉUÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ E®PÀ¯ïªÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr ¦AiÀiÁð¢ SÁ¹A ¥ÁmÉïï vÀAzÉ ¯Á® ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ:26 ªÀµÀð eÁw:ªÀÄĹèA G:¯Áj mÉæîgï £ÀA:PÉ.J-29/J-2333-34gÀ QèãÀgï ¸Á:»lß½î vÁ:¹AzsÀV f:©eÁ¥ÀÄgÀ FvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢PÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀªÀÄä ¯Áj mÉæîgÀzÀ°è ¸ÁèöåPï ¥ËqÀgï ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV-E®PÀ¯ï gÁ.ºÉ-13 gÀ°è PÁå¢UÀÄ¥Áà zÁn MAzÀƪÀj Q.«Äà zÀÆgÀzÀ°è ¯Áj ZÁ®PÀ UÀÄgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¯ÁjUÉ K£ÉÆà vÉÆAzÀgÉAiÀiÁVzÉ CAvÁ ºÁUÉÃAiÉÄà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¹ CzÀPÉÌ EArPÉÃlgï, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÁßUÀ° EqÀzÉà AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀæªÀÄ C£ÀĸÀj¸ÀzÉ ¤°è¹zÀÝjAzÀ F ¢£À ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01:00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ gÀÄ¥À¯É¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:§®PÀÄA¢ vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA:PÉ.J-29/PÀÆå-5811 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĵÀÖVPÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀæªÀÄ C£ÀĸÀj¸ÀzÉ ºÁUÉà ¤°è¹zÀ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ §®UÀqÉ »AzÉ lPÀÌgï ªÀiÁr ©zÀÄÝ gÁdÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉUÉ vÀªÀÄä ¯Áj ZÁ®PÀ UÀÄgÀ¥Àà ºÁUÀÆ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ gÁdÄ EªÀj§âgÀÆ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ F WÀl£É dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 12:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EgÀPÀ¯ïUÀqÁ-ZÁªÀįÁ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¸ÀÄgÉñÀ PÉÆý ¥sÁªÀÄð ºÀwÛgÀ, ZÁªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J-37/n.J-4702 mÁæ° £ÀA: PÉ.J-37/n-3344 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ°èè 25 d£ÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÄgÉñÀ PÉÆý ¥sÁªÀÄð¤AzÀ PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ ZÁªÀįÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ §®UÀqÉ vÀVΣÀ°è JqÀ ªÀÄUÀίÁV ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ mÁæöåPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ°èzÀÝ ±ÉÊ®ªÀÄä ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ, ¦üAiÀiÁð¢ CA§ªÀÄä UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 55 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: f£ÁߥÀÆgÀ vÁ: f: PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ G½zÀ 23 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 11-02-12 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 4:00 UÀAmÉUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É f£ÁߥÀÆgÀ vÁAqÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ dAiÀÄPÀªÀÄ vÀAzÉ ¸ÀªÀzÁ£À ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð ¸Á: »AUÉÆÃl vÁ:rÃUÀ f:¨sÀgÀvÀ¥ÀÄgÀ gÁdå:gÁd¸ÁÜ£À. vÀªÀÄä PÁåAn£Àgï ¯Áj £ÀA§gï ºÉZï.Dgï-55/ J£ï-5109 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀ×V PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÁåAn£Àgï ¯Áj £ÀA: f.eÉ-01/©.ªÁAiÀiï-6294 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CdUÀgï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀĵÀ×V PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ CdUÀgï ºÁUÀÆ DvÀ£À ¯Áj QèãÀgï EµÁðzÀ C° EªÀjUÉ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀiÁªÁVzÀÄÝ PÁgÀt PÁåAn£Àgï ¯Áj ZÁ®PÀ CdUÀgï EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 11-02-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆøÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄAd¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁzÀgÀ G: ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á vÁ: f: PÉÆ¥Àà¼À, ¹zÀݪÀÄä EªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À mÁ.l.J.¹ £ÀA§gï PÉ.J-29/6820 £ÉÃzÀÝgÀ°è §ÆzÀUÀÄA¥Á¢AzÀ ºÉƸÀÆgÀ PÁæ¸ïUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁ.l.J.¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¯Áj £ÀA: n.J£ï. 28/J.©-2939 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÀÆPÀÛ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉƼÀîzÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¹zÀݪÀÄä E§âjUÀÆ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀiÁªÁVzÀÄÝ PÁgÀt mÁ.l.J.¹ ZÁ®PÀ D¹Ã¥sï EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2012 PÀ®A. 279 L.¦.¹ 185 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 3-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ ²æà ²æäªÁ¸ÀgÁªï vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁZÁj ªÀ:28 eÁ: «±ÀéPÀªÀÄð G: zÀ¯Áè° CAUÀr ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw vÀ£Àß
ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgï £ÀA PÉ.J. 02-¦ 4874 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀªÀÄä PÁgï ZÁ®PÀ CªÀÄgÉñÀ ºÁUÀÆ vÀ£Àß 7 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C©¯Áµï ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è UÁrAiÀÄ D¬Ä¯ï vÀgÀ®Ä §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ïUÉ vÀªÀÄä ªÀiÁgÀÄw PÁgï£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ s¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉUÉ ªÀqÀØgÀºÀnÖAiÀÄ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J.37-nJ-3185 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA PÉ.J.37-n-9719, PÉ.J.37 n- 9720
£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦gÁå¢zÁgÀ£À PÁgïUÉ »A¨ÁUÀzÀ°è lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À PÁgï UÀmÁgÀzÀ°è ºÉÆÃV ¤AwzÀÄÝ PÁgï qÁåªÉÄÃeï DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ ªÉAPÀlVj
ªÀÄzÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr mÁæPÀÖgÀ, mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ZÁ®£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà J¸ï.JA SÁ£ï J.J¸ï.L
1 ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2012 PÀ®A. 279, 338, 283 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 01-45 UÀAmÉUÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ E®PÀ¯ïªÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr ¦AiÀiÁð¢ SÁ¹A ¥ÁmÉïï vÀAzÉ ¯Á® ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ:26 ªÀµÀð eÁw:ªÀÄĹèA G:¯Áj mÉæîgï £ÀA:PÉ.J-29/J-2333-34gÀ QèãÀgï ¸Á:»lß½î vÁ:¹AzsÀV f:©eÁ¥ÀÄgÀ FvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢PÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀªÀÄä ¯Áj mÉæîgÀzÀ°è ¸ÁèöåPï ¥ËqÀgï ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV-E®PÀ¯ï gÁ.ºÉ-13 gÀ°è PÁå¢UÀÄ¥Áà zÁn MAzÀƪÀj Q.«Äà zÀÆgÀzÀ°è ¯Áj ZÁ®PÀ UÀÄgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¯ÁjUÉ K£ÉÆà vÉÆAzÀgÉAiÀiÁVzÉ CAvÁ ºÁUÉÃAiÉÄà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¹ CzÀPÉÌ EArPÉÃlgï, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÁßUÀ° EqÀzÉà AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀæªÀÄ C£ÀĸÀj¸ÀzÉ ¤°è¹zÀÝjAzÀ F ¢£À ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01:00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ gÀÄ¥À¯É¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ¸Á:§®PÀÄA¢ vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA:PÉ.J-29/PÀÆå-5811 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĵÀÖVPÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀæªÀÄ C£ÀĸÀj¸ÀzÉ ºÁUÉà ¤°è¹zÀ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ §®UÀqÉ »AzÉ lPÀÌgï ªÀiÁr ©zÀÄÝ gÁdÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉUÉ vÀªÀÄä ¯Áj ZÁ®PÀ UÀÄgÀ¥Àà ºÁUÀÆ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ gÁdÄ EªÀj§âgÀÆ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ F WÀl£É dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, February 10, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 03-15 UÀAmÉUÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖVgÀªÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÁªÀAzÀ C±ÀÄäPï vÀAzÉ CdÄð£ï¨ÁAiÀiï ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁ.eÉʩêÀi G.¯Áj £ÀA feÉ-03/Jn-1827 £ÉÃzÀÝgÀ°è QèãÀgï PÉ®¸À ¸Á.ªÉÄÊPÁ UÀÄdgÁvÀ gÁdå EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 08-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 07-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ CªÀÄgÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA feÉ-03/Jn-1827 £ÉÃzÀÝgÀ°è §¼ÁîjAiÀÄ°è PÀr ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ OgÀAUÀ¨ÁzïUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV-ºÉƸÀ¥ÉÃn gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ F ¢ªÀ¸À ¨É¼ÀV£À 01-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖV E£ÀÆß 03 Q.«ÄÃ.zÀÆgÀzÀ°è DgÉÆæ CªÀÄgÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA feÉ-03/Jn-1827 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ §AzÀ ¯Áj £ÀA DgïeÉ-19/f©-5748 £ÉÃzÀÝPÉÌ §®UÀqÉUÉ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥ÀrzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁUÀzÉà EzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤UÉ §®UÁ® «Ä£ÀUÀAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÉÊd£ÁxÀ ºÉZï.¹-45 J¸ï.ºÉZï.N PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÁwæ PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2012 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-02-2012 gÀAzÀÄ 3-00 J.JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀiÁ£À¥ÀàÚ vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà àPÀð¸Á° ªÀAiÀÄ:50 ªÀµÀð, eÁ:«±ÀéPÀªÀÄð G: UÉƮعävï. ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 09-02-2012 gÀAzÀÄ 9-00 ¦.JªÀiïPÉÌ PÀÄPÀ£ÀÆgÀzÀ°è ªÉÄãÀ §eÁgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä §AUÁgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß §Azï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ HlPÉÌ ºÉÆV ªÁ¥Á¸À 11-00 ¦.KªÀiï,PÉÌ CAUÀrUÉ §AzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ 9-00 ¦.JªÀiï,¢AzÀ 11-00 ¦.JªÀiï zÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀªÀÄä §AUÁgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ ªÉAn°lgÀ£ÀÄß QwÛ CAUÀrAiÉÆüÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ CAUÀrAiÀÄ°è£À ±ÉÆà PÉøÀ PÀ¥Ál vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ mÉæUÀ¼À°èAiÀÄ MlÄÖ 550. UÁæA, ¢AzÀ 600.UÁæA zÀªÀgÉUÉ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. 18,00,000=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ.¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ºÉZï.UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÁd ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ gÁeÉñÀ vÀA/ ²æäªÁ¸À ªÀAiÀiÁ 28, eÁ. R°d G. ªÉÆèÉÊ¯ï ±Á¥sï ¸Á. ºÀÄ®V. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀ £ÀAvÀgÀ K£ÉÆà ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ aAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ K£ÀÄ CAvÁ «ZÁj¹zÀgÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀÄwÛgÀ°¯Áè, vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ aAvÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀªÉà ¨ÉÃqÁ CAvÁ ¤zÀðj¹ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀÄ®è¥Àà ºÉZï.¹ 47 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ºÀÄZÀÄѸÁ§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì: 60 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: GªÀÄ®Æn vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±Áå«ÄzÀ©Ã UÀAqÀ gÁeÁ¸Á§ 40 ªÀµÀð ¸Á: ºÉƸÀ½î EªÀ¼ÀÄ ¢: 05-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä M¯ÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉ ElÄÖ CzÀPÉÌ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß M¯É ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ªÀÄtÂAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EqÀĪÁUÀ qÀ©âAiÀÄ ªÀÄÄZÀÄѼÀ ©aÑ CzÀgÀ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÀÄÄR, ªÉÄʪÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ M¯ÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ MªÀÄä¯Éà M¯ÉAiÀ°èzÀÝ ¨ÉAQ zÀUÀΣÉà ºÀwÛ ªÀÄÄR, JzÉ,ºÉÆmÉÖ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉvÀAzÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ÃªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÄÝ D ¥ÀæPÁgÀ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ EAzÀÄ ¢ 09-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀÄ®ètÚ, J.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Thursday, February 9, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2012 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-08/02/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà «ÃgÀUÀAn, G: mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: ªÁ°äQ ¸ÀPÀð¯ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, £ÀªÀÄä mÁæPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/n-7744 mÁæ° £ÀA§gï PÉ.J-37/n-7745 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DUÁUÉÎ £Á£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä UÀzÉÝUÀ¼À PÉ®¸ÀUÀ½UÁV PÀÆ° d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄ°V¬ÄAzÀ UÀAUÁªÀwUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ D£ÉUÉÆA¢-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀt« DAf£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä mÁæPÀÖgÀzÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä mÁæ°AiÀÄ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ¤zsÁ£ÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â C¥É CmÉÆà ¥Áå¸ÉAdgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ £À£Àß mÁæPÀÖgï §®¨ÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ £À£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ«£À°è ¤°è¹ PɼÀUÀqÉ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ C¥É CmÉÆêÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gï PÉ.J-37/7346 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸À ¸ÀA¥sÀÆtðªÁV MqÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÁUÀÆ §®¨ÁUÀzÀ ¨Ár ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV dRAUÉÆArzÀÄÝ CzÀÄ ªÀÄ»AzÁæ C¯Áà PÀA¥À¤AiÀÄ wæZÀPÀæ ªÁºÀ£À«zÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À »A¨ÁUÀzÀ ²Ãn£À°è E§âgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjzÀÄÝ CªÀgÀ°è M§â£À JqÀUÀqÉ PÀÄwÛUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ E£ÉÆߧâ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ£À JqÀUÀqÉ PÀÄArAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¸ÀzÀj C¥É CmÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ gÁªÀiÁAf£ÉÃAiÀÄ ¸Á: D£ÉUÉÆA¢ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ DUÀ d£ÀgÀÄ C°è ¸ÉÃjzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀݪÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ºÀjñÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ ºÉý ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÆêÀÄÄ @ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà £ÀA¢ºÁ¼À ¸Á: D£ÉUÉÆA¢ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ C°èAiÉÄà UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖªÀ£À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÉêÀÅ. PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ C¥É C¯Áá ¥Áå¸ÉAdgï CmÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA§gï PÉ.J-37/7746 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ wªÀÄä¥Àà FvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2012 PÀ®A. 504, 506, 509, 353 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-08/02/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ qÁ: ¸ÀÄeÁvÁ J¸ï. ¥ÁnÃ¯ï ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ DAiÀÄÄðªÉÃzsÀ D¸ÀàvÉæ ªÀįÁè¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä UÀtÂQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 07-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀįÁè¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DAiÀÄÄðªÉÃzsÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è gÉÆÃVUÀ¼À vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ°è PÀvÀðªÀåzÀ°è ¤gÀvÀ¼ÁVzÁÝUÀ DAiÀÄĵÀ E¯ÁSÉAiÀÄ PÁj£À°è qÁ: §¸À¥Àà ªÁ¯ÉÃPÁgÀ ºÁUÀÆ DAiÀÄĵï E¯ÁSÉAiÀÄ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ²æà gÀÄzÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ gÁdtÚ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ G¥ÁzÀåPÀëgÀÄ ªÀįÁè¥ÀÆgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ PÀĽvÀÄPÉƼÀî®Ä w½¹zÉãÀÄ. D ªÉÄÃ¯É qÁ: §¸À¥Àà ªÁ°PÁgÀ EªÀgÀÄ £À£Àß PÀÄjvÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-01-2012 gÀAzÀÄ £À£ÀUÉ ¹.J¯ï. gÀeÉ Cfð PÉÆqÀzÉà J°èUÉ ºÉÆÃV¢Ýà ? JAzÀÄ KPÀ ªÀZÀ£ÀzÀ°è KgÀÄ zÀé¤AiÀÄ°è ¥Àæ²ß¹zÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ¹.J¯ï. PÉÆlÖ §UÉÎ ¥ÀÆgÀPÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¹zÉ£ÀÄ. DUÀ CªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà CzÀ£ÉßãÀÄ vÉÆÃj¸ÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ¤A¢ü¹ ¤£Àß ¸ÀA¨sÀ¼ÀªÀ£ÀÄß PÀrvÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É ¤Ã£ÀÄ £À£Àß «gÀÄzÀÝ ¸ÁQë ºÉý¢Ýà £À£Àß K£ÀÄ CAzÀÄPÉÆAr¢Ý £Á£ÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀgÉ K£ÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ EgÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀ D¸É EzÀÝgÉ £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ºÁUÉà PÉüÀÄ JAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. vÀPÀët £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ gÉÆÃVUÀ¼ÀÄ EzÁÝgÉ CªÀgÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀ£Ár CAvÁ «£ÀAw¹zÉ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀAUÀqÀ §A¢zÀÝ gÁdtÚ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ CqÀØ §AzÀÄ K ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÁºÉçjUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¤A¢ü¹ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr ¤£ÀߣÀÄß K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀzÀÄ £ÀªÀÄUÉ UÉÆwÛzÉ CAvÁ PÉlÖzÁV ¤A¢ü¹ F PÀët¢AzÀ¯Éà ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV zÀ¨Á¬Ä¹zÀgÀÄ. »ÃUÉà PÀÄUÁæªÀÄzÀ°è ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀiÁV ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ £À£Àß ªÉÄÃ¯É «£ÁPÁgÀtªÁV qÁ: §¸À¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À¯Á ®AZÀªÀ£ÀÄß PÉý PÉý «¥sÀ®gÁVgÀĪÀzÀjAzÀ £À£Àß «gÀÄzÀÝ ¸ÉÃqÀ£ÀÄß wj¹PÉƼÀÄîªÀzÀPÁÌV C°è E°è ¨Á CAvÁ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr C²èîªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ £À£ÀUÉ «£ÁPÁgÀtªÁV KgÀÄ zÀé¤AiÀÄ°è CªÁZÀåªÁV ¤A¢ü¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ C²èîªÁV ªÀwð¹zÀ qÁ: §¸À¥Àà ªÁ¯ÉÃPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ¤A¢ü¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ G¥ÁzÀåPÀë gÁdtÚ vÀAzÉ zÉÆqÀØ PÉÆlæ¥Àà ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CavÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà n. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2012 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ:

PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼É ±Àj¥sÁ¨ÉÃUÀA @ ¸À«Äæ£À¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀĪÀgÉ wAUÀ¼À »AzÉ ºÉjUÉUÁV »mÁß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ ªÀÄÆgÀ£Éà ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrzÀݼÀÄ. ¢£ÁAPÀ. 07-02-2012 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 5-00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß 25 ¢ªÀ¸À ªÀÄUÀÄ«UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃl, PÁjUÀ£ÀÆgÀ. §ÆzÀUÀÄA¥Á, °AUÀzÀ½î, ¨Éë£ÀºÀ½î, ªÀÄvÀÄÛ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ C®èzÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ EgÀĪÀ PÀqÉUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr «ZÁj¹zÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè. ¤£Éß ¨É½UÉάÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀAV vÀ£Àß 25 ¢ªÀ¸ÀzÀ ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, February 8, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 06-02-2012 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ GdgÀwÛ ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: CA§UÉÃgÀ G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: AiÀÄÄ.PÉ.¦. PÉA¨Á« vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ f: AiÀiÁzÀVÃgÀ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉ.J-28 ©-0685 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀÄlUÀªÀÄj ¹ÃªÀiÁzÀ J£ï.ºÉZï. gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¨ÉæPÀ ¥sɯÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¤°è¹zÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§ vÀAzÉ ±ÉÃR¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: ªÀÄĹèA ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-35 eÉ- 3225 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: gÁªÀiÁmÁQÃd ºÀwÛgÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmï vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉ.J-35 eÉ-3225 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉƸÀ¥ÉÃl PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CqÁØ¢rØAiÀiÁV §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¤AwzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¨ÁrUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤ÃUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 07-02-12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 01:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ®UÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà DzÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÁgÀlV ªÀAiÀiÁ:31 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: J.¦.¹-104 r.J.Dgï PÉÆ¥Àà¼À vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA.PÉ.J-25/J£ï-7961 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀ®UÉÃj PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï
£ÀA.PÉ.J-26/PÉ-8507 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¸Á:¸ÉÆA¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Nr¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ PÁjUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀªÀiÁrzÀÝjAzÀ CgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï
£ÀA.PÉ.J-26/PÉ-8507 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ C±ÉÆÃPÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-02-2012 gÀAzÀÄ 10-45. J.JªÀiï.PÉÌ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ, Dgï.n.J zÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦gÁå¢üzÁgÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-0-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É PÀÄPÀ£ÀÆgÀzÀ°è PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ £ÁUÀAiÀÄå ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J.-19/ AiÀÄÄ-3162,gÀ ¸ÀªÁgÀ, ¸Á: PÀA¦è. §¤ßPÉÆ¥Àà¢AzÀ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ïUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ DgÉÆævÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J.-19/ AiÀÄÄ-3162,£ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ CzÀgÀ°è »AzÉ PÀĽvÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J.-19/ AiÀÄÄ-3162,£ÉÃzÀÝ£ÀÄß C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ CwªÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ªÀĸÀ§ºÀAa£Á¼À ºÀ¼ÀîzÀ ¸À«ÄÃ¥À §gÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÀUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðzÀ ¨sÁUÀ¢AzÀ ºÉÆgÀnzÀÝ DqÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÊPïUÉ CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨ÉÊPï£À ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉ ¨ÉÊPï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀƪÀð ¨sÁUÀPÉÌ PÀmï ªÀiÁr MªÀÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¨ÉÊPï ¸ÀªÉÄÃvÀ £Á«Ã§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ CAzÁdÄ 25 ¦n£ÀªÀgÀUÉ vÉgÀÄZÀÄvÁÛ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ §®UÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À §®UÁ°UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DUÀ WÀl£É £ÉÆÃrzÀ ¨Á£Á¥ÀÆgÀzÀ zÉêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd ¸Á:§¤ßPÉÆ¥Àà EªÀgÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ lA,lA,UÁrAiÀÄ°è ºÁQ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. PÀjêÀĸÁ§ ºÉZï.¹-30 PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 05/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 06-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAPÁ® 04 WÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ®PÀ̪Àé @ ±ÁgÀzÀªÀÄä UÀA/ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ. 18 ¸Á. »mÁß¼À vÁ.f. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ UÀAqÀ CrUÉ AiÀiÁPÉ ªÀiÁqÀ°®è CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ E§âjUÀÆ ªÀiÁvÀĪÀiÁvÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CrUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, February 7, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 05-02-2012 gÀAzÀÄ §qÁªÀuÉ ¥Éưøï oÁuÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ gÀªÀjAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ²æÃ¥Àw D¸ÀàvÉægÀªÀgÀ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ¥Àw D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ EªÀiÁªÀiï¸Á¨ï vÀAzÉ eÁ¥sÀgï¸Á¨ï UÉÆ®Ìgï ªÀAiÀÄ : 40 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ºÀ£ÀÄPÀÄAn UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 05-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄAqÀgÀV¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.-37/8406 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀ£ÀÄPÀÄAn UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ wUÀj UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà PÀÄAlªÀÄä£ÀªÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹ÜwUÀwUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à vÀVΣÀ°è ºÁAiÀÄÄÝ ªÀÄgÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ UÁrAiÀÄ DAUÀ®gï ¥ÀnÖ ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ §rzÀÄ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ UÁrAiÀÄ°è PÀĽwzÀÝ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà EvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ UÁrAiÀÄ DAUÀ®gï ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ ªÉÆtPÁ® a¦àUÉ §rzÀÄ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è.

Monday, February 6, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 05-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JA.J¸ï.¦.J¯ï. ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ¥ÁQðAUÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J-24/ 5068 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ©üêÀÄgÁªï ¸Á:WÀtºÁgÀ vÁ:¹AzsÀV f:©eÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥Ààj£À ªÀÄÄA¢£À JqÀUÁ°AiÀÄ ºÀwÛÃgÀ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÝ QèãÀgÀ gÁªÀÄÄ EvÀ£À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ n¥Ààj£À ªÀÄÄA¢£À JqÀUÁ°AiÀÄÄ gÁªÀÄÄ EvÀ£À JzÉ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀwÛzÀÝjAzÀ DvÀ£À JqÀUÉÊ vÉÆý£À ºÀwÛÃgÀ ªÀÄÄjzÀÄ, JzÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ ©üêÀÄgÁªï EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06/02/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00:05 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ®QëöäzÉë UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀ vÁ: UÀzÀUÀ ºÁ:ªÀ: PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ «ÃgÀ§zÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¸ÉƪÀiÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ PÁgÀlVAiÀÄ°è J¥sï.r.J. CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ¤£Éß ¢:-05-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä PÁgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ «ÃgÀ§zÀæ¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr CvÉÛAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä wªÀiÁä¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁgÀ£ÀÄß £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ «ÃgÀ§zÀæ¥Àà gÀªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ wªÀiÁä¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆ¥Àà¼À, UÀAUÁªÀw ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÁgÀlVUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉZï.Dgï.f. £ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è £Á£ÀÄ PÀĽvÀ PÁgÀ£ÀÄß £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ «ÃgÀ§zÀæ¥Àà EªÀgÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ DVzÀÝjAzÀ CzÀPÉÌ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ EArPÉÃlgï, PÀ®Äè ªÀUÉÊgÉ EqÀzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ¤°è¹zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ PÁj£À°èzÀÝ £À£ÀUÉ ºÀuÉUÉ, vÀÄnUÉ, ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ, ºÁUÀÆ JqÀPÀ¥Á¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PɼÀV£À JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ. £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀ¢¯Áè. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ PÁj¤AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gï JA.ºÉZï.-10/J-9534 CAvÁ EzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä §AzÀV¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¸Á: PÀPÉÌÃj CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £À£ÀߣÀÄß £À£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ §AzÀÄ zÁR¯ÁzÉãÀÄ. ²æÃ. ªÀÄ»§Æ§SÁ£ï, ºÉZï.¹. 15 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, February 3, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 02-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ²æà PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ ºÁåZÀjÃ¸ï £À°è PÀÆ° PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À HjUÉ ºÉÆUÀ®Ä ºÁåZÀjÃ¸ï ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀzÁ²ªÀgÁªï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ²ªÀiÁè PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ ²æà PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ ºÁåZÀjÃ¸ï £À°è ªÁZÀªÉÄãï PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ PÁgï £ÀA ¹.J.Dgï-51 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀzÁ²ªÀgÁªï EvÀ£À ¸ÉÊPÀ°UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ 20 ¦üÃmï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÈvÀ£À£ÀÄß ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ zÀ©âPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ «zsÀÄåvï PÀA§PÉÌ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥ÀqɹzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ PÁ°UÉ, vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ºÁUÀÆ ªÀÄÄRPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À£ÀÄß aQÃvÉì PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À aQÃvÉìUÁV ºÀħâ½î QêÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀå ºÀ½îPÉÃj UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ºÉÆ£ÀߥÀà J.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2011 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 27-12-2011 gÀAzÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ²æà ±ÉÃR C° ¹¦¹-223 ºÁUÀÆ ²æà PÀ¯ÉèñÀUËqÀ ¹¦¹-238 gÀªÀgÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀzÀ°ègÀĪÀ DgÉÆævÀgÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÉæ vÀgÀ®Ä PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-28/J¯ï-2793 £ÉÃzÀÝgÀ°è §¼ÁîjUÉ ºÉÆÃV C°è DgÉÆævÀgÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄzÉæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï AiÀÄ®§ÄUÁðPÉÌ ªÁ¥À¸ï ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ±ÉÃR C° ¹¦¹-223 gÀªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ±ÉÃR C° ¹¦¹-223 EvÀ£ÀÄ vÁªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-28/J¯ï-2793 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦¹-238 PÀ¯ÉèñÀUËqÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄĸÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ-AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ 10-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄĸÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ 1 QÃ.«Äà zÁn ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ£À »A¢£À lAiÀÄgï M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É §¸ïÖ DV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ZÁ®PÀ ±ÉÃR C° ¹¦¹-223 gÀªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ M¼À ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ PÀ¯ÉèñÀUËqÀ ¹¦¹-238 gÀªÀjUÉ ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁV 108 CA§Ä¯É£ïì ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¨ÉêÀÇgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁzÀ §UÉÎ ¥ÀÀPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÁ®PÀ ±ÉÃR C° ¹.¦.¹ gÀªÀgÀÄ J¸ï.r.JªÀiï D¸ÀàvÉæ zsÁgÀªÁqÀzÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/02/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ. ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÝjAzÀ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrPÉÆüÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 02-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀÚ 12:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀnÖ PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ªÀĹâ ºÀwÛÃgÀ mÁæöåPÀì £ÀA§gï. PÉ.J-34/ J-3771 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁWÀªÉAzÀæ vÀAzÉ FgÀtÚ ¸Á:PÀÄqÀzÀgÀºÁ¼À vÁ; ¹gÀUÀÄ¥Àà f:§¼Áîj. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀì£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ gÁªÀÄ¥Àà¤UÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ GAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 448, 323, 324, 504, 506, 354 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-02-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÉÄÃnæ ªÀAiÀĸÀÄì: 36 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ºÉƸÀ½î vÁ: UÀAUÁªÀw, EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆAr zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, 42 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ 25 d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÆ PÀÆr ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ ¤£Éß ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ PÉøÀÄ ªÀiÁr¸À®Ä ºÉÆÃVzÁÝ£É J°è D ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁ覰èAiÀiÁV ªÀiÁr £À£ÀUÉ ¸ÉÆAr zÀÄgÀÄUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è vÀA¢zÀÝ PÀ°è¤AzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EvÀgÀgÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ®°vÀªÀÄä 30 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ dUÀ¼ÀªÁqÀ ¨ÉÃrj CAvÁ §Ä¢Ý ºÉý PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÁÝgÉ AiÀiÁPÉà F jÃw ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÉÆAr zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CzÀ£ÉßãÀÄ ºÉüÀÄwÛÃAiÀiÁ ¸ÀÆ¼É CAvÁ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà ¸Á: UÉÆãÁ¼À EªÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ C£ÀߥÀÆtð, zÀÄgÀÄUÀªÀÄä, ±ÁgÀzÀªÀÄä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà PÀ«vÁ, gÉÃtÄPÁ, ºÀÄ°UɪÀÄä ºÁUÀÆ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr J¼ÉzÁrzÀÄÝ EzÉ.     £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ PÀÆr ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ £À£Àß ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÉÆÃgÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ CvÉÛAiÀiÁzÀ ±ÀAPÀæªÀÄä, CPÀ̼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä, ºÁUÀÆ ¸ÀįÉÆÃZÀ£ÀªÀÄä EªÀjUÉ J®ègÀÆ PÀÆr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr J¼ÉzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ UÀÄAqÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀÄå¸Áé«Ä 30 ªÀµÀð, ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 38 ªÀµÀð, ¯ÉAQ ºÀ£ÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ, 40 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr CªÀjUÉ §Ä¢Ý ªÁzÀ ºÉýzÁUÀÆå ¸ÀºÀ ªÉÄð£À J®è d£ÀgÀÄ EzÉÆAzÀÄ ¸Áj G½zÀÄPÉÆArjà ªÀÄPÀ̼Éà E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè C£ÀÄßvÁÛ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

5] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2012 PÀ®A. 409 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-02-2012 gÀAzÀÄ 9-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. J¯ï. vÉÃd£ÁAiÀÄPÀ, WÀlPÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ F.PÀ.gÁ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ AiÀÄ®§ÄUÁð gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-02-2012 gÀAzÀÄ 9-30 J.JªÀiï.PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð WÀlPÀ¢AzÀ §¸ï £ÀA:PÉ.J.-37/J¥sï-186 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀiÁå£ÉÃdgï DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ PÉÆ¥Àà¼À «¨sÁVAiÀÄ PÁAiÀiÁðUÁgÀPÉÌ vÀ®Ä¦¸À®Ä ¸ÀzÀgï §¹ì£À reÉïï mÁåAPï ¨sÀwð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¨Á£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ïzÀ°è 10-15. J.JªÀiï.PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj §¸ï£ÀÄß ¤°è¹ §¹ì£À reÉïï mÁåAQ¤AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 160-162, °Ãlgï EAzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀUÉzÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À «ÃgÁ¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀA¸ÉÜUÉ C¥ÀgÁzsÀ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Thursday, February 2, 2012

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:.

1] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 447, 504, 324, 323, 506 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-02-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ C¼ÀªÀAr ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢üAiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ü ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà UÀÄzÀV, ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £É¯ÉÆÃV¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ
ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä, vÀªÀÄä ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-02-2012 ¸ÀAeÉ 06-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ PÀ§â£ÀÄß PÀÆr ºÁPÀĪÀ PÉ®¸ÀzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ 1] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà UÀÄzÀV 2] gÁªÀÄ¥Àà UÀÄzÀV 3] dUÀ¢Ã±À UÀÄzÀV 4] ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 5] dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Àà UÀÄzÀV. J®ègÀÆ ¸ÉÃj UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁªÀÄ¥Àà£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ°, dUÀ¢Ã±À£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¦AiÀiÁð¢UÉ DªÁªÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ° ºÁUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ©r¸À®Ä §AzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÉÆqÀ° ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:R¥ÁvÀUÉÆüɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008