Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, October 30, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 271/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 183 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 29-10-2009 gÀAzÀÄ 10-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ ¤AUÀ¥Àà mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J 37 n.J 3646 mÉæîgï £ÀA. PÉ.J 37- n.J 3647 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÀÆPÀ£À¥À½î PÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ J£À,ºÉZÀ. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CªÀÄgÉñÀégÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÁAUï ¸ÉÊr£À°è Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37 J¯ï-3999 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ PÀÄAmÉ¥Àà ªÀqÀØgÀ ¸Á. ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EvÀ£À£ÀÄß aQvÉìUÉAzÀÄ PÀÆPÀ£À¥À½î D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÉÎ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 37/2009 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 29-10-2009 ªÀÄÄAeÁ£É 7-00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß ºÉAqÀw UÀAUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀªÀé E§âgÀÆ ªÀÄzÁå£À 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ £À£Àß 6 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀgÀªÀÄä½UÉ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° D¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä w½¹, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ §A¢zÀݼÀÄ. «dAiÀÄ®Qëöä ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 28-10-09 gÀAzÀÄ ¨ÉêÀÇjUÉ vÀ£Àß CPÀ̼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀgÉUÉ §A¢gÀ°¯Áè. EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®Qëöä EªÀ¼ÀÄ ¨ÉêÀÇgÀĤAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀįÁgÀzÀÝjAzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV°UÉ aîPÀ ºÁPÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¥ÀgÀªÀÄä¼ÀÄ MAzÀÄ ¥Á°¸ÀÖgÀ ¹ÃgɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÁUÀÄA¢ ºÀ®UÉUÉ ¹ÃgÉ PÀnÖ CzÀjAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢ÝzÀÝjAzÀ, NtÂAiÀÄ d£ÀgÀÄ CªÀ¼ÀÄ PÀÆUÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý «ZÁj¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃr £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ£À ªÉƨÉʯïUÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà PÉƽî EªÀ£ÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ, £ÁªÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¥ÀgÀªÀÄä¼ÀÄ £ÁUÀÄA¢ ºÀ®UÉ PɼÀUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ £ÉÃvÁqÀÄwÛzÀÄÝ, C°èAiÉÄà EgÀĪÀ dUÀ° PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ªÉƨÉʯï PÀArzÀÄÝ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄäzÀÄ AiÀiÁgÀzÀÄ ªÉƨÉʯï EgÀĪÀÅ¢®è. £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÀÄä¼ÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ©lÖ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ½UÉ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛà ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌ ¨Á CAvÁ DUÁUÉÎ ºÉýzÉÝêÀÅ, CªÀ¼À £ÀqÀvÉAiÀÄ §UÉÎ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÉÌ, AiÀiÁªÀ GzÉÝñÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ UÉÆwÛ¯Áè. CªÀ¼À ªÉÆtPÁ®Ä £É®PÉÌ ºÀwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀzÉÆà ªÉƨÉʯï EgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÀÄÝ, F WÀl£ÉAiÀÄÄ ªÀÄzÁå£À 12-00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

        

Monday, October 26, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 271/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 183 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 25-10-2009 gÀAzÀÄ 8-30 J.JAzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà ªÀÄÄvÀÛV EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA. PÉ.J 28 J-4222 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À¢AzÀ qÁªÀtUÉÃjUÉ J£À.ºÉZÀ. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÉÎ PÀÆPÀ£À¥À½î ºÀwÛgÀ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆè ªÀiÁrzÀÝjAzÀ »A¢¤AzÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 32 J- 7207 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀ¸ÉãÀ C° vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Æ® ±ÉÃR EªÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀîzÉ Nr¹ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ PÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2009 PÀ®A 286, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 5 JPÀì¥ÉÆèùªÀ PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-10-09 gÀAzÀÄ 5-30 ¦JAPÉÌ oÁuÉAiÀÄ°è ¦¹-435 gÀªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤AzÀ ¥ÀqÉzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ gÁªÀÄ¥Àà EªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÁ¬Ä FgÀªÀé ZÀ®ªÁ¢, ªÀ:45ªÀµÀð eÁ:ZÀ®ªÁ¢, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ, PÀÄPÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¥Àæw¢£À zÀAvÉ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É §»zÉð¸ÉUÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÁéj PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ PÁéj ¨Áè¸ÀÖ¤AzÀ DvÀ¤UÉ ¥ÉlÄÖ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ WÀl£ÉAiÀÄÄ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ dgÀÄVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÁéjAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, October 25, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-10-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À-VtÂUÉÃgÁ gÉÆÃqÀ £À¸ÀgÀ¥ÀàUËqÀ UËqÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À §¸Á¥ÀÇgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ UÀƼɥÀà ªÀiÁåUÀ¼ÀªÀĤ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÁPÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J¸ï.«.PÉ §¸ï £ÀA PÉ.J-37/6435 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ¥ÀQÃgÀ¥Àà EvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÉÄzÀļÀÄ, ªÀiÁA¸À ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ §¸Àì£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2009 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 21-10-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¥ÀgÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÀÄÈvÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÁ¥À¸ï aPÀ̪ÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ DgÉÆæ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà£À §eÁeï ¨ÁPÀìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.27/eÉ-4376 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀ°-PÀ£ÀPÀVj gÉÆÃr£À°è DgÉÆæ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¹Ìqï ªÀiÁr PÉqÀ«zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¥ÀgÀ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°AzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¥ÀgÀ£ÀUËqÀ FvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è£À DgÉÆæ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà FvÀ£À£ÀÄß E¯Áeï PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-10-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1-30 UÀAmÉUÉ E¯Áeï ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                        

Saturday, October 24, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 251/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 23-10-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:45 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ NA ¸Á¬Ä DxÉÆðÃ¥ÉrPï D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ J®è¥Àà zÀÄgÀUÀªÀÄä£ÀªÀgï, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: ¹AzsÀƽ G: PÀÄ® PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ vÁAqÀ-UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " EAzÀÄ ¢:- 23-10-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ J®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ PÀȵÀÚ ªÀAiÀĸÀÄì 11 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°UɪÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 5 ªÀµÀð PÀÆrPÉÆAqÀÄ D£ÉÃUÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ°è zÀÄgÀUÀªÀÄÄgÀV Dl DqÀ®Ä ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. C°èUÉ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ºÉƼɬÄAzÀ «ÄãÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ, £À£Àß E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ HgÀ ºÉÆgÀVgÀĪÀ HgÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ JqÀUÀqÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀUÀqÉ vÉÆqÉUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ DPÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ vÉÆqÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ £ÁUÉñÀégÀ gÁªï, eÁw: PÀªÀÄä ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ PÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå-8119 EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Friday, October 23, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 267/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢ CAzÀUÁ®¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀAvÀ¥Àà ¹AzÉÆÃV ªÀAiÀÄ-41 ¸Á// CUÀ¼ÀPÉÃgÁ ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CA¢UÁ®¥Àà ¹AzÉÆÃV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/PÀÆå 5405 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// CUÀ¼ÀPÉÃgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÊPï £ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁðUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÊPï £ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊPï ¸ÉÊqï UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÉ ©½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÀMArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥À£ÀUËqÀ ¥Éưøï UËqÀ eÁ// °AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀAiÀÄ-52 ¸Á// aPÀ̪ÀiÁ¢£Á¼À ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ DgÉÆæ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¨ÁPÀ¯Éà ¸Á// aPÀ̪ÀiÁ¢£Á¼À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA §eÁeï ¨ÁPÀìgï PÉ.J.27/eÉ.4376 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ »AzÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÀĽwÛzÀÝ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊPÀ£ÀÄß ¹ÌÃqï ªÀiÁr PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ DgÉÆæUÉ & ¦üAiÀiÁð¢zÁjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Thursday, October 22, 2009

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 249/2009 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 21-10-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:00 UÀAmÉUÉ ²æà JA. µÀtÄäR¥Àà, ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ, ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ ±Á¯É, aPÀÌdAvÀPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ MAzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " ¢£ÁAPÀ: 20-10-2009 gÀAzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹ PÁAiÀÄ𠤪À𻹠£ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉUÉ J¯Áè PÉÆÃuÉUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀzÀæ¥Àr¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ¢:-21-10-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07:00 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ J¸ï.r.JA.¹. CzsÀåPÀëgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd PÀgÀqÉPÀ¯ï EªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ PÀA¥ÀÆålgï PÉÆoÀrAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ w½¹zÀgÀÄ. vÀPÀët £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÆgÀÄ ©ÃUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ºÁUÀÆ PÀ©âtzÀ UÉÃn£À ¯ÁPÀgï ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ©ÃUÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ ©¢ÝgÀĪÀÅzÀ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ. ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ §UÉÎ ºÉÆgÀUÀqɬÄAzÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 11 ªÀiÁ¤lgïUÀ¼ÀÄ, 1 QèÉÆÃqÀð, 1 ¹.¦.AiÀÄÄ., 1 ªÀi˸ï MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 93,634-00 ¨É¯É G¼ÀîªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2009 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 19-10-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄAPÀgÉrØ vÀA¢ ±ÀAPÀgÀUËqÀ, DqÀÆgÀÄ, ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ gÉrØ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÀÄqÀUÉÃj oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 19-10-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÁ£ÀÄ, vÀ£Àß vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÁ¬Ä ®°vÀªÀÄä ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr Hl ªÀiÁr, vÁ£ÀÄ ªÀÄ®UÀ®Ä vÀªÀÄä Hj£À ±ÀgÀt §¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §APÀzÀ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 20-10-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÀAzÉ UÀÄrUÉ §AzÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß J©â¹, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÉ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À UÉÆÃqÉUÉ PÀ£Àß ºÁQzÀÄÝ, CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è qÀ©âAiÀÄ°è EnÖzÀÝ MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï CA.Q. gÀÆ. 14,000-00, ªÀÄÆgÀÄ DuÉ vÀÆPÀzÀ ©½AiÀÄ ºÀgÀ½£À §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆÃ¯É CA.Q. gÀÆ. 2,000-00, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3,500-00 »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ. 19,500-00 ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀªÀżÀÄ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 280/2009 PÀ®A 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 21-10-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ G¸Áä£À¸Á§ vÀA¢ ªÀÄzÁð£À° ¸ÀgÀzÁgï ªÀAiÀiÁ: 47 ¸Á: zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉÆä PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÉAzÀgÉ ¢ 18-10-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-10-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàÃAqÀgÀ ¥Àè¸ï £ÀA PÀJ.J-37/PÀÆå-3332 CA.QA 20.000=00. ZÉ. £ÀA 07J16J¥sï24782 EAf£ï £ÀA 07J15E26390 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆÃPÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. C.«. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, October 21, 2009


EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÀÄvÁvÀä ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è UËgÀªÁ¤évÀ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè¢PÁjAiÀiÁzÀ ²æÃ. PÉ.J¸ï. ¸ÀvÀåªÀÄÆwð L.J.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄRåCwyUÀ¼ÁV DUÀ«Ä¹ ¸ÁägÀPÀPÉÌ ¥ÀĵÀàUÀÄZÀѪÀ£ÀÄß ElÄÖ ±ÀæzÁÝAd°AiÀÄ£ÀÄß C¦ð¹zÀgÀÄ F ¸À¨sÉAiÀÄ°è PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¥Éưøï D¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. F±ÀégÀZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ºÁdjzÀÝgÀÄ.


 

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 20-10-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄÄgÀĽ PÀȵÀÚ vÀAzÉ CZÀÑAiÀÄå UÁªÁgÀ ¸Á: gÀ«£ÀUÀgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ/ ¸ÉÊ £ÀA: PÉ.J-37/eÉ-4415 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æäªÁ¸ï gÉʸï«Ä¯ïUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ«£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA: PÉ.J-37/PÉ-7194 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À ªÉÆÃ/¸ÉÊ »AzÉ PÀĽvÀ CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̽UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. C±Àæ¥sÀ ºÀĸÉãï J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 245/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢: 20-10-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è gÀªÉÄñÀ SÁ£ÁªÀ½ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä ²æà Dgï.Dgï.¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ J.J¸ï.L. ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå, ºÉZï.¹. 76, ¦.¹. 40, 37, 115, 61 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ªÀÄÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï ¸Á: UÀAUÁªÀw (2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÀªÉÄñÀ JA§ÄªÀªÀgÀ SÁ£ÁªÀ½ ªÀÄÄAzÉ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 4 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1]¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ªÉÄÃn, ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt. 2] ¸À°ÃA vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ mÉÊ®gï, ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt. 3] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà, ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ 4] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ºÀÄqÉÃzÀeÁ°, ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt. EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 4,240-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ lªÀ¯ï ¹QÌzÀÄÝ EzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 246/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢: 20-10-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÉAPÀlVj UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉÆÃvÀ¥Àà£À PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä ²æà Dgï.Dgï.¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 100, 190, 117, 37, 40, 61, 186 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ªÀÄÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï ¸Á: UÀAUÁªÀw (2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¥ÉÆÃvÀ¥Àà£À PÀmÉÖAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÉAPÀlVj EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 514-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ lªÀ¯ï ¹QÌzÀÄÝ CzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 247/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-10-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À r.¹.Dgï.©. WÀlPÀzÀ ¦.L. ²æà ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç RªÁ¸À gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " EAzÀÄ ¢:-20-10-2009 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÉêÀÄUÀÄqÁØ UÁæªÀÄzÀ°è CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ¨Áwä C£ÀéAiÀÄ £Á£ÀÆ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.J¸ï.L. [J¸ï] ºÉZï.¹. 73, 28, 107 J.¦.¹. 192 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj E¯ÁSÉAiÀÄ fÃ¥À £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 1] gÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀAiÀÄ£ÀªÀÄ¥Àà 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgï G: ²PÀëPÀ ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌA¦ 2] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀgÉUÀ¯ï 31 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀ, G:mÉAV£À PÁ¬ÄªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÉêÀÄUÀÄqÁØ 3] ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸ÀªÀ¼Ágï 40 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÉêÀÄUÀÄqÀØ 4] ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¥Ánî 37 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G: ¥ÉÆÃmÉÆà UÁæ¥sÀgï ¸Á; ºÉêÀÄUÀÄqÁØ 5] ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà PÉ. 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ²PÀëPÀ ¸Á: ºÉêÀÄUÀÄqÀØ gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, ±ÉÆÃzÀ£Á ªÀiÁr CªÀjAzÀ E¹àÃl dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ §gÀPÁ ºÁUÀÆ E¹àÃl dÆeÁlzÀ ºÀt 12,860-00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 220/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 20-10-2009 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 01] «dAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ, UÀAUÁªÀw. 02]    gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà UÀrØ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ, UÀAUÁªÀw. 03] zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UËqÀæ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀ G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á:ªÀqÀØgÀºÀnÖ, UÀAUÁªÀw. 04] gÀ« vÀAzÉ «gÉñÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw. 05] «gÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw. 06]    ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ±ÉÃR¥Àà ªÀAiÀÄ 37 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀ G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ, UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©.J¸ï. UÀAdzÀ°ègÀĪÀ ²ªÁ¤ JAlgï ¥ÉæöʸÀ¸ï CAUÀr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ dªÀÄSÁ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉàÃmï K¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà f.J¸ï.GqÀV, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑzÀ ºÀt J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ gÀÆ. 4,900-00 UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ dªÀÄSÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 20-10-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉUÉ UÀdð£Á¼À UÁæªÀÄzÀ zÁåªÀĪÀé£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQgÀĪÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁåªÀĪÀé£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀÄgÀÄzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á. UÀdð£Á¼À 2) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á. UÀdð£Á¼À 3) CA§tÚ vÀAzÉ «ÃgÀtÚ EAzÁªÀgÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á. UÀdð£Á¼À 4) PÉAZÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ CAvÀgÀUÀAUÉ ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð eÁ. ªÁ°äQ G. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á. UÀdð£Á¼À ªÉÄîÌAqÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 800=00 gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 20-10-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉUÉ UÀdð£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÄÃtzÀ §wÛ£À §¼ÀQ£À°è PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÉÄuÉÃzÁ¼À ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. £Áj£Á¼À 2) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà ¥ÀÄgÁ ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.£Áj£Á¼À 3) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀUÀgÀ¥Àà gÀUÀmÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. £Áj£Á¼À 4) ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà UËqÀgÀ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. £Áj£Á¼À 5) ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ UËqÀ¥Àà ¥ÀÄgÀzÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. £Áj£Á¼À ªÉÄîÌAqÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3520=00 gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, October 20, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 266/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ. 19-10-2009 gÀAzÀÄ »mÁß¼À- CUÀ¼ÀPÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ«£À vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀi˯ÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á§ «ÄoÁ¬Ä ¸Á: CUÀ¼ÀPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ 7-00 ¦JAzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß n.«.J¸ï. «PÀÖgï JA.¹ £ÀA. PÉ.J 37 J®- 824 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁt

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 265/09 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 19-10-2009 gÀAzÀÄ ºÀÄ°VAiÀÄ°è ²æà ºÀĸÉãÀªÀÄä CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ «. ¥Ánî ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr 6 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 3025=00 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ UÉÆÃt aîªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 277/09 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆÃ.ªÀw¬ÄAzÀ ²æà ªÉÊ.¦.²ªÀ°AugÁzsÀå ¦.L.PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-10-2009 gÀAzÀÄ ¢ªÀlgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨sÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr 10 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 6940/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯É ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aî d¥ÀÄÛªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ.

 
 

Saturday, October 17, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 274/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 16-10-09 gÀAzÀÄ 1.00 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ïÀ.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÀÄ ¥sÀQÃgÀ¥Àà CªÁj ¸Á: ®PÀªÀiÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢ 16-10-09 gÀAzÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ gÀeÉ ºÁQ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ RaðUÁV 2000=00 gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀħgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ©.J¸ï.J£À.J®. ¸ÉƸÉênAiÀÄ°è ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV ªÁ¥À¸À ±ÀAPÀæ¥Àà EªÀgÀÄ Dgï.r.¹.¹ ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃUÉÆt CAvÁ CAzÀgÀÄ £Á£ÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀªÀgÀÄ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ gÀ¨sÀ¸ÀªÁV CAzÀgÉ ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è £À£Àß ¸ÉÊPÀ® n¥ÀàgÀ »A¢£À UÁ°UÉ ¹QÌPÉÆArvÀÄÛ. £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀĪÁUÀ £À£ÀUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä £À£Àß §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆ¼É PÀAqÀÄ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ªÉÄÊ,PÉÊUÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ n¥ÀàgÀ £ÀA-©.CgÀ-16/f-0154 ZÁ®PÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. AiÀÄƸÀÄ¥ï ¸Á§ J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ : 16-10-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉ¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: JªÀÄ.¹. 26 8294 £ÉzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ltPÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ E.«n- 9845 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ ºÁUÀÆ ªÉÄïÁâUÀPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ C¯Éè ºÉÆgÀnzÀÝ d£ÀgÀ ¥ÉÊQ AiÀiÁgÉÆ 108 CA§Äå¯É£Àì ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁr vÀj¹, E¯Áeï PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀt E.«.n- 9845 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà §¼Áîj ¸Á: a®ªÁqÀV EªÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt:

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/09 PÀ®A. 309 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥Àæ¨sÀÄgÁd vÀAzÉ PÀȵÀÚgÁªï PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ¨ÁæºÀät G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ±ÁqÀèUÉÃj, ¦üAiÀÄð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄÆägÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ºÀ£ÀªÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä SÁ° eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ZÀvï ¯ÉêÀ¯ï ¸ÀÄvÀÛ®Ä PÀ°è£À UÉÆÃqÉ PÀnÖzÀÄÝ EzÀÄÝ ºÁUÀÆ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà£ÀÄ ¨ÁrUÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄØ EzÀÄÝ FUÉÎ 8-10 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¸ÀvÀvÀªÁV ªÀÄ¼É §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄ¼É §A¢zÀÝjAzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà£ÀÄ PÀnÖzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ ¸ÀA¥ÀÅtð PÀĹzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀgÀ ºÁUÉ UÁæªÀÄzÀ°è EvÀgÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝzÀÄÝ EzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj FUÉÎ PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£É ©zÀÝ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½ÃUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀjºÁgÀ PÉÆqÀ®Ä ªÀÄ£É PÀĹzÀÄ ©zÀÝ AiÀiÁ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁåj¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉ ©zÀÝ §UÉÎ ºÉøÀgÀÄ AiÀiÁ¢AiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀÝPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ aAvÉ ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ: 15-10-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J£ÉÆà vÉÆÃZÀzÉ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«ÄãÁµÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸É«¹zÀÄÝ vÁæ¸À¢AzÀ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà¤UÉ ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ zÁR¯ï ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, October 15, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 240/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: FrUÀgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zÁ¸À£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EªÀgÀ CPÀ̼ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, G: ºÉÆ® ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: zÁ¸À£Á¼À EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢: 14-10-2009 gÀAzÀÄ zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ vÀgÀ®Ä zÁ¸À£Á¼À ©æqïÓ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀªÀÄä UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. UÀzÉÝAiÀÄ°è ºÀÄ®Äè PÉÆAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è zÁ¸À£Á¼À ©æqïÓ ºÀwÛgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ §½ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁn zÁ¸À£Á¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ AiÀiÁgÉÆà «µÀAiÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ zÁ¸À£Á¼À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §½ EzÀÝ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ, AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä½UÉ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §® vÉÆqÉUÉ ªÀÄÄjzÀ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §® Q« ªÀÄvÀÄÛ §® PÀtÂÚ£À ¥ÀPÀÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. £À£Àß CPÀ̽UÉ aQvÉì £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁæöåPÀÖgï ªÀĺÉÃAzÀæ PÀA¥À¤ £ÀA: PÉ.J-35/ n-2761 CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉUÉ C¥ÀWÁvÀzÀ°è wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ vÀ£Àß CPÀÌ AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß CtÚ ºÀĸÉãÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ CA§Äå¯É£ïì£À°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ §¼Áîj «ªÀiïìUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä¼ÀÄ zÁjAiÀÄ°è PÀÄrw¤ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, October 13, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/09 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ¸Á§ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ eÁ-ªÀÄĹèÃA, G-¯Áj QèãÀgï, ¸Á- ®Qëöäà ¥ÉÆÃmÉÆøÀÄÖrAiÉÆà ºÀwÛgÀ UÀ« ªÀÄoÀ gÀ¸ÉÛ PÉÆ¥Àà¼À. EªÀgÀÄ ¦üÃgÁå¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À - DgÉÆævÀ£ÁzÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉlÖ¥Àà PÀ®èªÀrØ G-JA,ºÉZï-12/ 7166 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-AiÀÄ®§ÄUÁð, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆV G¥À஢¤ßà ºÀwÛgÀ ¥À°ÖªÀiÁrzÀÄÝ AiÀiÁjUÀÆ C¥ÀWÁvÀªÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè ¦ÃgÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 256/09 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 12-10-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¯ÉÃPï ªÀÇåªï ¸À«ÄÃ¥À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ²æäªÁ¸À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£À DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É qÁ. C²éä r.J¸ï.¦ PÉÆ¥Àà¼À, ²æÃ. CgÀÄt ©. PÉÆüÀÆgÀ ¹.¦.L PÉÆ¥Àà¼À gÀÆgÀ¯ï ªÀÈvÀÛ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀAvÉ MlÄÖ 68,808=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Monday, October 12, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢: 11-10-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀPÀæUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀªÀÄä DzÀ£ÀUËqÀ E§âgÀÄ PÁgÀlV-§ÆzÀUÀÄA¥Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁªÀÄUÁj PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä gÀ¸ÉÛ PÁªÀÄUÁj PÉ®¸À ªÀÄqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà gÀ¸ÉÛ PÁªÀÄUÁj PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÝ mÁæPÀÖgÀ £ÀA: PÉ.J.-37/nJ-679 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄtÚ£ÀÄß ¯ÉªÀ¯ï ªÀiÁqÀ°PÉÌ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄtÚ£ÀÄß ¯ÉêÀ¯ï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁæPÀÖgï »AzÉ ºÁQzÀ ¨ÉèÃqï¤AzÀ »A¢¤AzÀ gÀ¸ÉÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/09 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 11-10-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà PÀÄj ¸Á: ElV EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß ElV¬ÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÀAa£Á¼À ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆgÀmÁUÀ ¨Á£Á¥ÀÄgÀ E£ÀÄß MAzÀÄ Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°ègÀĪÁUÉÎ vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À JqÀUÁ° §gïì÷Ö DV ªÀÄgÀPÉÌ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£Àß CtÚ¤UÉ ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ. 11-10-2009 gÀAzÀÄ 10.30 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀé, ²æÃzÉë ºÁUÀÆ wgÀÄ¥Àw gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀdð£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ - ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀÆeÁjgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ §AzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA. PÉ.J 36 / J. 123 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ wgÀÄ¥Àw ªÀAiÀiÁ 7 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ wgÀÄ¥Àw FvÀ¤UÉ JqÀUÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À PɼÀUÉ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, October 9, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 236/2009 PÀ®A 279, 337, 304(J) L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-10-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ UÁAiÀļÀÆ ²æà eÉ. ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÉ.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀĸÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÁ¥ÀÆ®Ä G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: §gÀUÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, " £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß aPÀÌ¥Àà JA. PÉÆAqÀ®gÁªï vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð ªÀAiÀĸÀÄ: 48 ªÀµÀð eÁ: PÁ¥ÀÆ®Ä G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: CªÀįÁ¥ÀægÀA; ªÉ¸ÀÖ UÉÆÃzÁªÀj f¯Áè CAzÀæ¥ÀæzÉñÀ EªÀgÀÄ PÀÆr EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-10-09 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® UÁèªÀÄgÀ £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-887 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀUÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ «gÀÄ¥ÁgÀ UÀrØUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ §gÀUÀÆjUÉ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £À£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ JA. PÉÆAqÀ®gÁªï EªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ £Á£ÀÄ »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ «gÀÄ¥ÁgÀÄ UÀrØ zÁn «gÀÄ¥ÁgÀÄ UÀrØ PÁæ¸À£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqÀ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ PÀ°èUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® PÉqÀ«PÉÆAqÀÄ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊUÉ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà JA.PÉÆAqÀ®gÁªï gÀªÀjUÉ vÀ¯É ªÉÄïÁâUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà CzÉà zÁjAiÀÄ°è §AzÀ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ vÀA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁrzÀ ªÉêzÀågÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ vÀ¯ÉUÁzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ¢AzÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. Dgï. Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 167/2009 PÀ®A 279, 337L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 08-10-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ¸Á: PÀĵÀÖV EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà UÉÆãÁ¼À EªÀ£À »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è£À°è »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj¤AzÀ PÀĵÀÖVUÉ §gÀĪÁUÀ »gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÀĵÀÖV-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÄÝ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ£À JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ, JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀ ªÀÄÄAUÁ°UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀUÁ® QîzÀ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨ÁªÀÅ §A¢ÝzÀÄÝ UÀzÀÝPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. §®ªÀAvÀ¥Àà ºÉZÀ.¹. 43 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, October 8, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 07-10-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀ »gÉÆà ¥ÀÄPï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-25/PÀÆå-4022 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ ¢|| ZÀAzÀæ¥Àà PÀÄgÀħgï EªÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ J.¦.JªÀiï.¹. gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ CAzÀgÉ §¤ßÃVqÀzÀ PÁåA¥ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ ¦. PÀ£Àߣï vÀAzÉ ¥ÁAr vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. n.J£ï-47/J¸ï-1967 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ ²æêÀÄw ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ ¢|| ZÀAzÀæ¥Àà PÀÄgÀħgï EªÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CªÀ¼À ªÀÄÄR ªÀÄvÀÄÛ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À JqÀ UÁ°AiÀÄÄ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CªÀ¼À vÀ¯É ¸ÀA¥ÀÆtð MqÉzÀÄ dfÓzÀAvÁV ªÀiÁA¸À RAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ, ¨sÁj gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008