Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, October 30, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 271/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 183 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 29-10-2009 gÀAzÀÄ 10-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ ¤AUÀ¥Àà mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J 37 n.J 3646 mÉæîgï £ÀA. PÉ.J 37- n.J 3647 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÀÆPÀ£À¥À½î PÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ J£À,ºÉZÀ. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CªÀÄgÉñÀégÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÁAUï ¸ÉÊr£À°è Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37 J¯ï-3999 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ PÀÄAmÉ¥Àà ªÀqÀØgÀ ¸Á. ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EvÀ£À£ÀÄß aQvÉìUÉAzÀÄ PÀÆPÀ£À¥À½î D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÉÎ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 37/2009 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 29-10-2009 ªÀÄÄAeÁ£É 7-00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß ºÉAqÀw UÀAUÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀªÀé E§âgÀÆ ªÀÄzÁå£À 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ £À£Àß 6 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀgÀªÀÄä½UÉ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ° D¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä w½¹, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ §A¢zÀݼÀÄ. «dAiÀÄ®Qëöä ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 28-10-09 gÀAzÀÄ ¨ÉêÀÇjUÉ vÀ£Àß CPÀ̼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀgÉUÉ §A¢gÀ°¯Áè. EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®Qëöä EªÀ¼ÀÄ ¨ÉêÀÇgÀĤAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀįÁgÀzÀÝjAzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV°UÉ aîPÀ ºÁPÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¥ÀgÀªÀÄä¼ÀÄ MAzÀÄ ¥Á°¸ÀÖgÀ ¹ÃgɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÁUÀÄA¢ ºÀ®UÉUÉ ¹ÃgÉ PÀnÖ CzÀjAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢ÝzÀÝjAzÀ, NtÂAiÀÄ d£ÀgÀÄ CªÀ¼ÀÄ PÀÆUÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý «ZÁj¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃr £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ£À ªÉƨÉʯïUÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà PÉƽî EªÀ£ÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ, £ÁªÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¥ÀgÀªÀÄä¼ÀÄ £ÁUÀÄA¢ ºÀ®UÉ PɼÀUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ £ÉÃvÁqÀÄwÛzÀÄÝ, C°èAiÉÄà EgÀĪÀ dUÀ° PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ªÉƨÉʯï PÀArzÀÄÝ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄäzÀÄ AiÀiÁgÀzÀÄ ªÉƨÉʯï EgÀĪÀÅ¢®è. £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÀÄä¼ÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ©lÖ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ½UÉ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛà ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌ ¨Á CAvÁ DUÁUÉÎ ºÉýzÉÝêÀÅ, CªÀ¼À £ÀqÀvÉAiÀÄ §UÉÎ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÉÌ, AiÀiÁªÀ GzÉÝñÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ UÉÆwÛ¯Áè. CªÀ¼À ªÉÆtPÁ®Ä £É®PÉÌ ºÀwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀzÉÆà ªÉƨÉʯï EgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÀÄÝ, F WÀl£ÉAiÀÄÄ ªÀÄzÁå£À 12-00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

        

Monday, October 26, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 271/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 183 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 25-10-2009 gÀAzÀÄ 8-30 J.JAzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà ªÀÄÄvÀÛV EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA. PÉ.J 28 J-4222 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À¢AzÀ qÁªÀtUÉÃjUÉ J£À.ºÉZÀ. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÉÎ PÀÆPÀ£À¥À½î ºÀwÛgÀ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆè ªÀiÁrzÀÝjAzÀ »A¢¤AzÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 32 J- 7207 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀ¸ÉãÀ C° vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Æ® ±ÉÃR EªÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀîzÉ Nr¹ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ PÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2009 PÀ®A 286, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 5 JPÀì¥ÉÆèùªÀ PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-10-09 gÀAzÀÄ 5-30 ¦JAPÉÌ oÁuÉAiÀÄ°è ¦¹-435 gÀªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤AzÀ ¥ÀqÉzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ gÁªÀÄ¥Àà EªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÁ¬Ä FgÀªÀé ZÀ®ªÁ¢, ªÀ:45ªÀµÀð eÁ:ZÀ®ªÁ¢, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ, PÀÄPÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¥Àæw¢£À zÀAvÉ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É §»zÉð¸ÉUÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÁéj PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ PÁéj ¨Áè¸ÀÖ¤AzÀ DvÀ¤UÉ ¥ÉlÄÖ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ WÀl£ÉAiÀÄÄ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ dgÀÄVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÁéjAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, October 25, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-10-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À-VtÂUÉÃgÁ gÉÆÃqÀ £À¸ÀgÀ¥ÀàUËqÀ UËqÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À §¸Á¥ÀÇgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ UÀƼɥÀà ªÀiÁåUÀ¼ÀªÀĤ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÁPÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J¸ï.«.PÉ §¸ï £ÀA PÉ.J-37/6435 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ¥ÀQÃgÀ¥Àà EvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÉÄzÀļÀÄ, ªÀiÁA¸À ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ §¸Àì£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2009 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 21-10-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¥ÀgÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÀÄÈvÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÁ¥À¸ï aPÀ̪ÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ DgÉÆæ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà£À §eÁeï ¨ÁPÀìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.27/eÉ-4376 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀ°-PÀ£ÀPÀVj gÉÆÃr£À°è DgÉÆæ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¹Ìqï ªÀiÁr PÉqÀ«zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¥ÀgÀ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°AzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¥ÀgÀ£ÀUËqÀ FvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è£À DgÉÆæ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà FvÀ£À£ÀÄß E¯Áeï PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-10-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1-30 UÀAmÉUÉ E¯Áeï ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                        

Saturday, October 24, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 251/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 23-10-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:45 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ NA ¸Á¬Ä DxÉÆðÃ¥ÉrPï D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ J®è¥Àà zÀÄgÀUÀªÀÄä£ÀªÀgï, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: ¹AzsÀƽ G: PÀÄ® PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ vÁAqÀ-UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " EAzÀÄ ¢:- 23-10-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ J®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ PÀȵÀÚ ªÀAiÀĸÀÄì 11 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°UɪÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 5 ªÀµÀð PÀÆrPÉÆAqÀÄ D£ÉÃUÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ°è zÀÄgÀUÀªÀÄÄgÀV Dl DqÀ®Ä ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. C°èUÉ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ºÉƼɬÄAzÀ «ÄãÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ, £À£Àß E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ HgÀ ºÉÆgÀVgÀĪÀ HgÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ JqÀUÀqÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀUÀqÉ vÉÆqÉUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ DPÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ vÉÆqÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ £ÁUÉñÀégÀ gÁªï, eÁw: PÀªÀÄä ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ PÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå-8119 EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Friday, October 23, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 267/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢ CAzÀUÁ®¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀAvÀ¥Àà ¹AzÉÆÃV ªÀAiÀÄ-41 ¸Á// CUÀ¼ÀPÉÃgÁ ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CA¢UÁ®¥Àà ¹AzÉÆÃV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/PÀÆå 5405 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// CUÀ¼ÀPÉÃgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÊPï £ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁðUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÊPï £ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊPï ¸ÉÊqï UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÉ ©½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÀMArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥À£ÀUËqÀ ¥Éưøï UËqÀ eÁ// °AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀAiÀÄ-52 ¸Á// aPÀ̪ÀiÁ¢£Á¼À ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ DgÉÆæ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¨ÁPÀ¯Éà ¸Á// aPÀ̪ÀiÁ¢£Á¼À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA §eÁeï ¨ÁPÀìgï PÉ.J.27/eÉ.4376 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ »AzÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÀĽwÛzÀÝ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊPÀ£ÀÄß ¹ÌÃqï ªÀiÁr PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ DgÉÆæUÉ & ¦üAiÀiÁð¢zÁjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Thursday, October 22, 2009

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 249/2009 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 21-10-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:00 UÀAmÉUÉ ²æà JA. µÀtÄäR¥Àà, ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ, ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ ±Á¯É, aPÀÌdAvÀPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ MAzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " ¢£ÁAPÀ: 20-10-2009 gÀAzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹ PÁAiÀÄ𠤪À𻹠£ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉUÉ J¯Áè PÉÆÃuÉUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀzÀæ¥Àr¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ¢:-21-10-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07:00 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ J¸ï.r.JA.¹. CzsÀåPÀëgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd PÀgÀqÉPÀ¯ï EªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ PÀA¥ÀÆålgï PÉÆoÀrAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ w½¹zÀgÀÄ. vÀPÀët £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÆgÀÄ ©ÃUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ºÁUÀÆ PÀ©âtzÀ UÉÃn£À ¯ÁPÀgï ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ©ÃUÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ ©¢ÝgÀĪÀÅzÀ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ. ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÀ¼ÀîvÀ£ÀzÀ §UÉÎ ºÉÆgÀUÀqɬÄAzÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 11 ªÀiÁ¤lgïUÀ¼ÀÄ, 1 QèÉÆÃqÀð, 1 ¹.¦.AiÀÄÄ., 1 ªÀi˸ï MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 93,634-00 ¨É¯É G¼ÀîªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2009 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 19-10-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄAPÀgÉrØ vÀA¢ ±ÀAPÀgÀUËqÀ, DqÀÆgÀÄ, ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ gÉrØ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÀÄqÀUÉÃj oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 19-10-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÁ£ÀÄ, vÀ£Àß vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÁ¬Ä ®°vÀªÀÄä ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr Hl ªÀiÁr, vÁ£ÀÄ ªÀÄ®UÀ®Ä vÀªÀÄä Hj£À ±ÀgÀt §¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §APÀzÀ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 20-10-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÀAzÉ UÀÄrUÉ §AzÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß J©â¹, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÉ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À UÉÆÃqÉUÉ PÀ£Àß ºÁQzÀÄÝ, CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è qÀ©âAiÀÄ°è EnÖzÀÝ MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï CA.Q. gÀÆ. 14,000-00, ªÀÄÆgÀÄ DuÉ vÀÆPÀzÀ ©½AiÀÄ ºÀgÀ½£À §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆÃ¯É CA.Q. gÀÆ. 2,000-00, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3,500-00 »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ. 19,500-00 ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀªÀżÀÄ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 280/2009 PÀ®A 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 21-10-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ G¸Áä£À¸Á§ vÀA¢ ªÀÄzÁð£À° ¸ÀgÀzÁgï ªÀAiÀiÁ: 47 ¸Á: zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉÆä PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÉAzÀgÉ ¢ 18-10-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-10-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàÃAqÀgÀ ¥Àè¸ï £ÀA PÀJ.J-37/PÀÆå-3332 CA.QA 20.000=00. ZÉ. £ÀA 07J16J¥sï24782 EAf£ï £ÀA 07J15E26390 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆÃPÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. C.«. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, October 21, 2009


EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÀÄvÁvÀä ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è UËgÀªÁ¤évÀ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè¢PÁjAiÀiÁzÀ ²æÃ. PÉ.J¸ï. ¸ÀvÀåªÀÄÆwð L.J.J¸ï. gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄRåCwyUÀ¼ÁV DUÀ«Ä¹ ¸ÁägÀPÀPÉÌ ¥ÀĵÀàUÀÄZÀѪÀ£ÀÄß ElÄÖ ±ÀæzÁÝAd°AiÀÄ£ÀÄß C¦ð¹zÀgÀÄ F ¸À¨sÉAiÀÄ°è PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¥Éưøï D¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. F±ÀégÀZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ºÁdjzÀÝgÀÄ.


 

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 20-10-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄÄgÀĽ PÀȵÀÚ vÀAzÉ CZÀÑAiÀÄå UÁªÁgÀ ¸Á: gÀ«£ÀUÀgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ/ ¸ÉÊ £ÀA: PÉ.J-37/eÉ-4415 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æäªÁ¸ï gÉʸï«Ä¯ïUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ«£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA: PÉ.J-37/PÉ-7194 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À ªÉÆÃ/¸ÉÊ »AzÉ PÀĽvÀ CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̽UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. C±Àæ¥sÀ ºÀĸÉãï J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 245/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢: 20-10-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è gÀªÉÄñÀ SÁ£ÁªÀ½ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä ²æà Dgï.Dgï.¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ J.J¸ï.L. ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå, ºÉZï.¹. 76, ¦.¹. 40, 37, 115, 61 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ªÀÄÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï ¸Á: UÀAUÁªÀw (2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÀªÉÄñÀ JA§ÄªÀªÀgÀ SÁ£ÁªÀ½ ªÀÄÄAzÉ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 4 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1]¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ªÉÄÃn, ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt. 2] ¸À°ÃA vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ mÉÊ®gï, ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt. 3] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà, ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ 4] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ºÀÄqÉÃzÀeÁ°, ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt. EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 4,240-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ lªÀ¯ï ¹QÌzÀÄÝ EzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 246/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢: 20-10-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÉAPÀlVj UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉÆÃvÀ¥Àà£À PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä ²æà Dgï.Dgï.¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 100, 190, 117, 37, 40, 61, 186 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ªÀÄÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï ¸Á: UÀAUÁªÀw (2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¥ÉÆÃvÀ¥Àà£À PÀmÉÖAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÉAPÀlVj EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 514-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ lªÀ¯ï ¹QÌzÀÄÝ CzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 247/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-10-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À r.¹.Dgï.©. WÀlPÀzÀ ¦.L. ²æà ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç RªÁ¸À gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " EAzÀÄ ¢:-20-10-2009 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÉêÀÄUÀÄqÁØ UÁæªÀÄzÀ°è CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ¨Áwä C£ÀéAiÀÄ £Á£ÀÆ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.J¸ï.L. [J¸ï] ºÉZï.¹. 73, 28, 107 J.¦.¹. 192 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj E¯ÁSÉAiÀÄ fÃ¥À £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 1] gÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀAiÀÄ£ÀªÀÄ¥Àà 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgï G: ²PÀëPÀ ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌA¦ 2] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀgÉUÀ¯ï 31 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀ, G:mÉAV£À PÁ¬ÄªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÉêÀÄUÀÄqÁØ 3] ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸ÀªÀ¼Ágï 40 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÉêÀÄUÀÄqÀØ 4] ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¥Ánî 37 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G: ¥ÉÆÃmÉÆà UÁæ¥sÀgï ¸Á; ºÉêÀÄUÀÄqÁØ 5] ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà PÉ. 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ²PÀëPÀ ¸Á: ºÉêÀÄUÀÄqÀØ gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, ±ÉÆÃzÀ£Á ªÀiÁr CªÀjAzÀ E¹àÃl dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ §gÀPÁ ºÁUÀÆ E¹àÃl dÆeÁlzÀ ºÀt 12,860-00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 220/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 20-10-2009 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 01] «dAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ, UÀAUÁªÀw. 02]    gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà UÀrØ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ, UÀAUÁªÀw. 03] zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UËqÀæ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀ G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á:ªÀqÀØgÀºÀnÖ, UÀAUÁªÀw. 04] gÀ« vÀAzÉ «gÉñÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw. 05] «gÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw. 06]    ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ±ÉÃR¥Àà ªÀAiÀÄ 37 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀħgÀ G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ, UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©.J¸ï. UÀAdzÀ°ègÀĪÀ ²ªÁ¤ JAlgï ¥ÉæöʸÀ¸ï CAUÀr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ dªÀÄSÁ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉàÃmï K¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà f.J¸ï.GqÀV, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑzÀ ºÀt J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ gÀÆ. 4,900-00 UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ dªÀÄSÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 20-10-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉUÉ UÀdð£Á¼À UÁæªÀÄzÀ zÁåªÀĪÀé£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁQgÀĪÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁåªÀĪÀé£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀÄgÀÄzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á. UÀdð£Á¼À 2) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ UÁå£À¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á. UÀdð£Á¼À 3) CA§tÚ vÀAzÉ «ÃgÀtÚ EAzÁªÀgÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á. UÀdð£Á¼À 4) PÉAZÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ CAvÀgÀUÀAUÉ ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð eÁ. ªÁ°äQ G. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á. UÀdð£Á¼À ªÉÄîÌAqÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 800=00 gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 20-10-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉUÉ UÀdð£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÄÃtzÀ §wÛ£À §¼ÀQ£À°è PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÉÄuÉÃzÁ¼À ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. £Áj£Á¼À 2) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ bÀvÀæ¥Àà ¥ÀÄgÁ ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.£Áj£Á¼À 3) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀUÀgÀ¥Àà gÀUÀmÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. £Áj£Á¼À 4) ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà UËqÀgÀ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. £Áj£Á¼À 5) ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ UËqÀ¥Àà ¥ÀÄgÀzÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. £Áj£Á¼À ªÉÄîÌAqÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3520=00 gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, October 20, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 266/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ. 19-10-2009 gÀAzÀÄ »mÁß¼À- CUÀ¼ÀPÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ«£À vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀi˯ÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á§ «ÄoÁ¬Ä ¸Á: CUÀ¼ÀPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ 7-00 ¦JAzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß n.«.J¸ï. «PÀÖgï JA.¹ £ÀA. PÉ.J 37 J®- 824 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁt

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 265/09 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 19-10-2009 gÀAzÀÄ ºÀÄ°VAiÀÄ°è ²æà ºÀĸÉãÀªÀÄä CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ «. ¥Ánî ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr 6 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 3025=00 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ UÉÆÃt aîªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 277/09 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆÃ.ªÀw¬ÄAzÀ ²æà ªÉÊ.¦.²ªÀ°AugÁzsÀå ¦.L.PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-10-2009 gÀAzÀÄ ¢ªÀlgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨sÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr 10 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 6940/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯É ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aî d¥ÀÄÛªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ.

 
 

Saturday, October 17, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 274/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 16-10-09 gÀAzÀÄ 1.00 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ïÀ.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÀÄ ¥sÀQÃgÀ¥Àà CªÁj ¸Á: ®PÀªÀiÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢ 16-10-09 gÀAzÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ gÀeÉ ºÁQ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âzÀ RaðUÁV 2000=00 gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀħgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ©.J¸ï.J£À.J®. ¸ÉƸÉênAiÀÄ°è ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV ªÁ¥À¸À ±ÀAPÀæ¥Àà EªÀgÀÄ Dgï.r.¹.¹ ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃUÉÆt CAvÁ CAzÀgÀÄ £Á£ÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀªÀgÀÄ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ gÀ¨sÀ¸ÀªÁV CAzÀgÉ ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è £À£Àß ¸ÉÊPÀ® n¥ÀàgÀ »A¢£À UÁ°UÉ ¹QÌPÉÆArvÀÄÛ. £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀĪÁUÀ £À£ÀUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä £À£Àß §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆ¼É PÀAqÀÄ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ªÉÄÊ,PÉÊUÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ n¥ÀàgÀ £ÀA-©.CgÀ-16/f-0154 ZÁ®PÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. AiÀÄƸÀÄ¥ï ¸Á§ J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ : 16-10-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉ¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: JªÀÄ.¹. 26 8294 £ÉzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ltPÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ E.«n- 9845 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ ºÁUÀÆ ªÉÄïÁâUÀPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ C¯Éè ºÉÆgÀnzÀÝ d£ÀgÀ ¥ÉÊQ AiÀiÁgÉÆ 108 CA§Äå¯É£Àì ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁr vÀj¹, E¯Áeï PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀt E.«.n- 9845 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà §¼Áîj ¸Á: a®ªÁqÀV EªÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L UÁæ«ÄÃt oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt:

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/09 PÀ®A. 309 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥Àæ¨sÀÄgÁd vÀAzÉ PÀȵÀÚgÁªï PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ¨ÁæºÀät G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ±ÁqÀèUÉÃj, ¦üAiÀÄð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄÆägÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ºÀ£ÀªÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä SÁ° eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ZÀvï ¯ÉêÀ¯ï ¸ÀÄvÀÛ®Ä PÀ°è£À UÉÆÃqÉ PÀnÖzÀÄÝ EzÀÄÝ ºÁUÀÆ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà£ÀÄ ¨ÁrUÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄØ EzÀÄÝ FUÉÎ 8-10 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¸ÀvÀvÀªÁV ªÀÄ¼É §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄ¼É §A¢zÀÝjAzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà£ÀÄ PÀnÖzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ ¸ÀA¥ÀÅtð PÀĹzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀgÀ ºÁUÉ UÁæªÀÄzÀ°è EvÀgÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝzÀÄÝ EzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj FUÉÎ PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£É ©zÀÝ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½ÃUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀjºÁgÀ PÉÆqÀ®Ä ªÀÄ£É PÀĹzÀÄ ©zÀÝ AiÀiÁ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁåj¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉ ©zÀÝ §UÉÎ ºÉøÀgÀÄ AiÀiÁ¢AiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀÝPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ aAvÉ ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ: 15-10-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J£ÉÆà vÉÆÃZÀzÉ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«ÄãÁµÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸É«¹zÀÄÝ vÁæ¸À¢AzÀ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà¤UÉ ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ zÁR¯ï ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, October 15, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 240/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: FrUÀgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zÁ¸À£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EªÀgÀ CPÀ̼ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, G: ºÉÆ® ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: zÁ¸À£Á¼À EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢: 14-10-2009 gÀAzÀÄ zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ vÀgÀ®Ä zÁ¸À£Á¼À ©æqïÓ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀªÀÄä UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. UÀzÉÝAiÀÄ°è ºÀÄ®Äè PÉÆAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è zÁ¸À£Á¼À ©æqïÓ ºÀwÛgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ §½ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁn zÁ¸À£Á¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ AiÀiÁgÉÆà «µÀAiÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ zÁ¸À£Á¼À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §½ EzÀÝ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ, AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä½UÉ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §® vÉÆqÉUÉ ªÀÄÄjzÀ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §® Q« ªÀÄvÀÄÛ §® PÀtÂÚ£À ¥ÀPÀÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. £À£Àß CPÀ̽UÉ aQvÉì £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁæöåPÀÖgï ªÀĺÉÃAzÀæ PÀA¥À¤ £ÀA: PÉ.J-35/ n-2761 CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉUÉ C¥ÀWÁvÀzÀ°è wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ vÀ£Àß CPÀÌ AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß CtÚ ºÀĸÉãÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ CA§Äå¯É£ïì£À°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ §¼Áîj «ªÀiïìUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä¼ÀÄ zÁjAiÀÄ°è PÀÄrw¤ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, October 13, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/09 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ¸Á§ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ eÁ-ªÀÄĹèÃA, G-¯Áj QèãÀgï, ¸Á- ®Qëöäà ¥ÉÆÃmÉÆøÀÄÖrAiÉÆà ºÀwÛgÀ UÀ« ªÀÄoÀ gÀ¸ÉÛ PÉÆ¥Àà¼À. EªÀgÀÄ ¦üÃgÁå¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±À - DgÉÆævÀ£ÁzÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉlÖ¥Àà PÀ®èªÀrØ G-JA,ºÉZï-12/ 7166 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-AiÀÄ®§ÄUÁð, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆV G¥À஢¤ßà ºÀwÛgÀ ¥À°ÖªÀiÁrzÀÄÝ AiÀiÁjUÀÆ C¥ÀWÁvÀªÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè ¦ÃgÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 256/09 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 12-10-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¯ÉÃPï ªÀÇåªï ¸À«ÄÃ¥À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ²æäªÁ¸À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£À DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É qÁ. C²éä r.J¸ï.¦ PÉÆ¥Àà¼À, ²æÃ. CgÀÄt ©. PÉÆüÀÆgÀ ¹.¦.L PÉÆ¥Àà¼À gÀÆgÀ¯ï ªÀÈvÀÛ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀAvÉ MlÄÖ 68,808=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ EvÀgÉà dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Monday, October 12, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢: 11-10-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀPÀæUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀªÀÄä DzÀ£ÀUËqÀ E§âgÀÄ PÁgÀlV-§ÆzÀUÀÄA¥Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁªÀÄUÁj PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä gÀ¸ÉÛ PÁªÀÄUÁj PÉ®¸À ªÀÄqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà gÀ¸ÉÛ PÁªÀÄUÁj PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÝ mÁæPÀÖgÀ £ÀA: PÉ.J.-37/nJ-679 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄtÚ£ÀÄß ¯ÉªÀ¯ï ªÀiÁqÀ°PÉÌ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄtÚ£ÀÄß ¯ÉêÀ¯ï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁæPÀÖgï »AzÉ ºÁQzÀ ¨ÉèÃqï¤AzÀ »A¢¤AzÀ gÀ¸ÉÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/09 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 11-10-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà PÀÄj ¸Á: ElV EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß ElV¬ÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÀAa£Á¼À ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆgÀmÁUÀ ¨Á£Á¥ÀÄgÀ E£ÀÄß MAzÀÄ Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°ègÀĪÁUÉÎ vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À JqÀUÁ° §gïì÷Ö DV ªÀÄgÀPÉÌ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£Àß CtÚ¤UÉ ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ. 11-10-2009 gÀAzÀÄ 10.30 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀé, ²æÃzÉë ºÁUÀÆ wgÀÄ¥Àw gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀdð£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ - ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀÆeÁjgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ §AzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA. PÉ.J 36 / J. 123 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ wgÀÄ¥Àw ªÀAiÀiÁ 7 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ wgÀÄ¥Àw FvÀ¤UÉ JqÀUÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À PɼÀUÉ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, October 9, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 236/2009 PÀ®A 279, 337, 304(J) L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-10-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ UÁAiÀļÀÆ ²æà eÉ. ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÉ.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀĸÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÁ¥ÀÆ®Ä G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: §gÀUÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, " £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß aPÀÌ¥Àà JA. PÉÆAqÀ®gÁªï vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð ªÀAiÀĸÀÄ: 48 ªÀµÀð eÁ: PÁ¥ÀÆ®Ä G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: CªÀįÁ¥ÀægÀA; ªÉ¸ÀÖ UÉÆÃzÁªÀj f¯Áè CAzÀæ¥ÀæzÉñÀ EªÀgÀÄ PÀÆr EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-10-09 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® UÁèªÀÄgÀ £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-887 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀUÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ «gÀÄ¥ÁgÀ UÀrØUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ §gÀUÀÆjUÉ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £À£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ JA. PÉÆAqÀ®gÁªï EªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ £Á£ÀÄ »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ «gÀÄ¥ÁgÀÄ UÀrØ zÁn «gÀÄ¥ÁgÀÄ UÀrØ PÁæ¸À£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqÀ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ PÀ°èUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® PÉqÀ«PÉÆAqÀÄ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊUÉ §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà JA.PÉÆAqÀ®gÁªï gÀªÀjUÉ vÀ¯É ªÉÄïÁâUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà CzÉà zÁjAiÀÄ°è §AzÀ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ vÀA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ£ÀÄß ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁrzÀ ªÉêzÀågÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ vÀ¯ÉUÁzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ¢AzÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. Dgï. Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 167/2009 PÀ®A 279, 337L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 08-10-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ¸Á: PÀĵÀÖV EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà UÉÆãÁ¼À EªÀ£À »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è£À°è »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj¤AzÀ PÀĵÀÖVUÉ §gÀĪÁUÀ »gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ PÀĵÀÖV-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÄÝ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ£À JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ, JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀ ªÀÄÄAUÁ°UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀUÁ® QîzÀ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨ÁªÀÅ §A¢ÝzÀÄÝ UÀzÀÝPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. §®ªÀAvÀ¥Àà ºÉZÀ.¹. 43 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, October 8, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 07-10-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀ »gÉÆà ¥ÀÄPï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-25/PÀÆå-4022 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ ¢|| ZÀAzÀæ¥Àà PÀÄgÀħgï EªÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ J.¦.JªÀiï.¹. gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ CAzÀgÉ §¤ßÃVqÀzÀ PÁåA¥ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ ¦. PÀ£Àߣï vÀAzÉ ¥ÁAr vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. n.J£ï-47/J¸ï-1967 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ ²æêÀÄw ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ ¢|| ZÀAzÀæ¥Àà PÀÄgÀħgï EªÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CªÀ¼À ªÀÄÄR ªÀÄvÀÄÛ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À JqÀ UÁ°AiÀÄÄ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CªÀ¼À vÀ¯É ¸ÀA¥ÀÆtð MqÉzÀÄ dfÓzÀAvÁV ªÀiÁA¸À RAqÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ, ¨sÁj gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008