Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, December 25, 2010

¢£ÁAPÀ 24-12-2010 gÀAzÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀĪÁzÀ ¸ÀéwÛ£À ªÀiÁ®£ÀÄß »A¢gÀÄV¸ÀĪÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. ²æà F±ÀégÀZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ, L¦J¸ï, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ²æà «dAiÀÄ f. qÀA§¼À, rJ¸ï¦ PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ f¯ÉèAiÀÄ ¦.L., ¹¦L, ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ºÁdjzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥sÉÆÃmÉÆUÀ¼ÀÄ PɼÀV£ÀAwªÉ.

Monday, December 20, 2010

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.85/10 PÀ®A 279, 33 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 19-12-2010 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ gÀ«, ¸Á:PÉgÉUÀÄrºÀ½î, f|| zÁªÀtUÉÃj ºÁUÀÆ EvÀgÉ CAzÁdÄ 20 jAzÀ 25 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-32/J¥sï-1669 £ÉÃzÀÝgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ-zÁªÀtUÉÃj §¸ï£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §¸ï HgÀÄ M¼ÀUÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉJ-01/J.©-2223 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃqï PÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ï£À JqÀ¨ÁUÀzÀ »A§¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj §¸ï §®ªÀÄUÀίÁV ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §¸ï£À°èzÀÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ 01]. UÀįÁªÀiï gÀ¸ÀÆ¯ï ¸Á|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ, 02]. PÀĪÀiÁj PÀ«vÁ ¹.©. ¸Á|| AiÀÄ®§ÄUÁð, 03]. «. gÁWÀªÉÃAzÁæ ¸Á|| ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉ, 04]. ©. gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¸Á|| ºÉÆøÀ¥ÉmÉ, 05]. PÁ¹Ã£ÁxÀ ¸Á|| gÀ§â£ÀÆgÀ [©ÃzÀgï f¯Éè] ºÁUÀÆ EvÀgÉà ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.250/10 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢:19-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á:PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ CAiÀÄå¥Àà ¸Áé«Ä ªÀiÁ¯É ºÁQzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÀgÀr ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:ªÀAPÀ®PÀÄAmÁ EªÀjUÉ J£ï.ºÉZÀ.13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀºÀzÉêÀ¥Àà PÀnÖUÉ CqÉØAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À Cw eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ lPÀÌgÀÄ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÁºÀ£À ZÁ¼ÀPÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.39/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡 PÁAiÉÄÝ

ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀj«ÃgÀ¥Àà ºÀAa£Á¼À ªÀAiÀÄ:48 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:AiÀÄ®§Äwð F ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ 10 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀßzÀªÀgÉUÉ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ºÉÆîPÉÌ ±ÉÃAUÁ ¨É¼ÉUÉ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¹A¥Àr¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÊ vÉƼÉAiÀÄzÉ ºÁUÉAiÉÄà Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ ªÁAw §AzÀAvÁVzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÊAiÀÄ£ÀÄß vÉƼÉAiÀÄzÉà Hl ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ UÁ½AiÀÄ°è QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¹A¥Àr¹zÀÝjAzÀ zÉúÀzÀ°è QÃl £Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ±ÉÃRgÀuÉAiÀiÁV ªÁAw ºÁUÀÆ ªÀÄÆbÉð §AzÀAvÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.78/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 19-12-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ (QèãÀgÀ) £À ¯Áj £ÀA feÉ 10 JPïì 8182 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ºÉƸÀ¥ÉÃn PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA £ÀA.JªÀiï.JZï.-04/¹AiÀÄÄ/5699 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZËzÀj qÁ¨Á ºÀwÛgÀ ºÉZï.«. PÀÄAmÁ ¹ÃêÀiÁzÀ°è C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.206/10 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢:19-12-10 gÀAzÀÄ 10.30 J.JA.PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ZÀAzÀÄæ vÀA¢ zÁåªÀÄ¥Àà ºÀ½îUÀÄr ªÀAiÀiÁ: 40 eÁ: PÀÄgÀħgÀÀ G: SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀħgÀ NtÂÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢: 18-12-10 gÀAzÀÄ 10.00 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄ£É ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ PÁ½zÁ¸À £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥À¸ï ¢: 19-12-10 gÀAzÀÄ 9.00 .J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, DUÀ UÁ§jAiÀiÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C¯ÁägÀzÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 1) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï 10 UÁæA, 2) MAzÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼À ZÉÊ£ï 10 UÁæA, 3) MAzÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ZÀ¥ÀègÀ ¸ÀgÀ 10 UÁæA, 4) JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ ¥ÀzÀPÀ 10 UÁæA, 5) JgÀqÀÄ ºÀgÀ½£À GAUÀÄgÀ 10 UÁæA, 6) JgÀqÀÄ eÉÆvÉ dĪÀÄÄQ-¨ÉAqÉÆÃ¯É 8 UÁæA, 7) JgÀqÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ Q« ¥sÉÆãï 4 UÁæA, 8) MAzÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ GAUÀÄgÀ 5 UÁæA, 9) JgÀqÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀ 10 UÁæA, 10) MAzÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ 8 UÁæA ºÁUÀÆ 11) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 8,1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, CzÀgÀ°è 3,1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß 1997 £Éà E¹éAiÀÄ°è Rjâ¹zÀÄÝ DV£À EªÀÅUÀ¼À CA.Q 15,000/- gÀÆ, ºÁUÀÆ 2000 £Éà E¹éAiÀÄ°è £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ GqÀÄUÉÆgÉ ¤ÃrzÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 5 vÉƯÉ, CªÀÅUÀ¼À DV£À CA.Q 25,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 45,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀt ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ, PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ, CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.96/10 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 19-12-2010 DgÉÆæ ªÀÄÈvÀ ZÀ£Àߧ¸À£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ »gÉÆúÉÆAqÀ ¥sÁå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ Dgï-8921 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÁmÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÄÝ ªÀĺɧƧ¸Á§ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ UÉÆÃqÉUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ, ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄ0vÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.94/10 PÀ®A 143,147,323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0800 UÀAmÉÀAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà PÀ£ÀPÁå JµÀÄØ ¸ÁgÉ ºÉüÀ¨ÉÃPÀ¯Éà ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ EzÀÝ SÁ° eÁUÉ £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¦üAiÀiÁð¢ü UÀAqÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÉÊUÀ½AqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ C0vÁ ªÀÄÄ0vÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, December 17, 2010

f¯Áè ¥Éưøï PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ C§Äݯï PÀ¯ÁA ±Á¯ÉAiÀÄ DqÀ½vÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ ªÉüÉAiÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆ.

Thursday, December 16, 2010

¢£ÁAPÀ 16-12-2010 gÀAzÀÄ C¥ÀgÁzsÀ vÀqÉ ªÀiÁ¸ÁZÀgÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV K¥Àðr¹zÀ ¥ÀwæPÁUÉÆö×AiÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆUÀ¼ÀÄ

¢£ÁAPÀ 14/15-11-2010 gÀAzÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉAiÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è 3 ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è 51/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, gÀÆ.36,000=00 £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï PÀ¼ÀîvÀ£À CzÉà jÃw ¢£ÁAPÀ 04/05-10-2010 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À vÁ®ÆPÀÄ ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è 3 ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ PÀ£Áß ºÁQ, 41/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 320 UÁæA ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ gÀÆ.99,000=99 £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ 6 PÉÆýUÀ¼À PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt, CzÉà jÃwAiÀiÁV PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ°è 16 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÉ jÃwAiÀiÁV ¢£ÁAPÀ 12-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 13-11-2010 gÀAzÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 25-01-2010 & 14-05-2010 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ°è MlÄÖ 4 PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 120 UÁæA. §AUÁgÀ 2332 UÁæA ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ MlÄÖ gÀÆ.3,33,280=00 UÀ¼À PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 10-11-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ EAqÉÆøï L.r. Kgïmɯï lªÀj£À PÉÆoÀrAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ MlÄÖ 29 ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ.87,000=00 ¥ÉÊQ 25 ¨Áålj gÀÆ.75000=00 UÀ¼À QªÀÄwÛ£À ºÁUÀÆ MAzÀÄ DmÉÆà d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 10-11-2010 gÀAzÀÄ Q¯ÉÆÃð¸ÀÌgï ¥sÁåPÀÖj JzÀÄjUÉ ¤°è¹zÀ PÉÆÃPï vÀÄA©zÀ ¯Áj ¸ÀA.PÉ.J.25/©-4083 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÉÃj gÀÆ.8 ®PÀë QªÀÄäwÛ£À læPï ºÁUÀÆ 17 l£ï PÉÆÃPï PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÝ£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÉAiÉÄà ¢£ÁAPÀ 12-12-2010 gÀAzÀÄ ¯ÉçUÉÃjAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ CzsÀð vÉƯÉAiÀÄzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 10-05-2010 gÀAzÀÄ £ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qð ªÀÄÄjzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ JgÀqÀƪÀgÉ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ gÀÆ.50,000=00 QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAzÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, December 14, 2010

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.157/2010 PÀ®A 323 324 504 gÉqï«vï 34 L¦¹

¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á§Ä vÀAzÉ zÀÄAd¥Àà gÁoÉÆÃqï ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÉƣɥÀà gÁoÉÆÃqÀ, eÁw ®ªÀiÁt 2 £Éà CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÁUÀ¨ÉÃPÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä ºÁUÀÄ DgÉƦvÀjUÉ ºÉÆ®-ªÀÄ£É ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ DUÁUÀ dUÀ¼ÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝ, C®èzÉà DgÉÆæ gÁªÀÄ¥Àà EvÀ¤UÉ CqÀZÀuÉAiÀiÁV gÀÆ.250=00 UÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß PÉýzÁUÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ PÉÆn֢ݮè. ¢£ÁAPÀ 13-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ gÁªÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ £ÁUÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä EvÀ£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà PÉÆlÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj gÁªÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Éà CAvÁ CAzÀªÀ£Éà JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAV »rzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ DUÀ £ÁUÀgÁdÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÝ PÀnÖUÉ MtPɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä EvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. G½zÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄAdÄ ºÁUÀÆ PÀȵÀÖ EªÀgÀÄ §AzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ EzÀÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.246/2010 PÀ®A 89 CgÀtå PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 323,504,506 L¦¹ ¢£ÁAPÀ 13-12-2010 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ¦.¹.300 gÀªÀjAzÀ ªÀiÁ£Àå eÉ.JA.J¥sï.¹. PÀĵÀÖV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¦.¹.£ÀA.51/10 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ G¯ÉèÃTvÀªÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ zÁgÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¸Á.§¼ÀÆlV FvÀ£ÀÄ §¼ÀÆlV ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA. 23/3 d«Ää£À ªÀiÁ°ÃPÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀj d«Ää£À ¥ÀƪÀðzÀ §zÀÄ«£À°è §¤ß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ VqÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 01-06-2006 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ¥Àà vÀAzÉ §ÄzÉߥÀà ªÉÄÃn ¸Á.§¼ÀÆlV FvÀ£ÀÄ PÉ®ªÀÅ d£À D¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr VqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀr¢zÀÄÝ F §UÉÎ CgÀtå E¯ÁSÉAiÀĪÀjUÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀÆ AiÀiÁªÀzÉà PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArgÀĪÀ¢®è, C®èzÉà ¢£ÁAPÀ 10-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr VqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄÝ C®èzÉà PÀrzÀ VqÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.223/2010 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 10-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmɬÄAzÀ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ Q¯ÉÆð¸ÀÌgÀ ¥ÁåPÀÖj ªÀÄÄA¢£À ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ° ¤°è¹zÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 25/©.4083 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÀÝ 17 l£ï PÉÆÃPï ¸ÀªÉÄÃvÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.105/10 PÀ®A279,337,338 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJA« DPïÖ

¢£ÁAPÀ: 13-12-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ UÀUÀÎgÉUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉ.J-05 JJ-9240 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ K¼ÀÄ d£À gÉÊvÀgÀ G¼ÁîUÀrØAiÀÄ aîUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀ¼À¨Á¼À¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ¨Á£Á¥ÀÄgÀ ¥ÀæªÁ¹ ªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄAzÉ J£ï.ºÉZï.-63 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, PÀ«ðAUïzÀ°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀAmÉÆæïïUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ©Ã½¹zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ EvÀgÀ K¼ÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.329/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ

¢:- 13-12-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ L.©. ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 190, 91, 61 ºÁUÀÆ J.¦.¹. 77 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] J¸ï.JA. SÁ¢æ vÀAzÉ ¦Ãgï ªÀĺÀäzï, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÃAqÀgÀªÁr-UÀAUÁªÀw [2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀ eÉÆvÉ L.©.AiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À PÀA§zÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr, DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÉÄÃtzÁ¼À vÁ: PÀĵÀÖV FvÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 860/- gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, MAzÀÄ G.Five ªÉƨÉʯï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.211/2010 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 08-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 14-15 UÀAmɬÄAzÀ 15-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAmÉñÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà vÀ¨Á°, ¸Á: DgÁß¼À UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀªÀÄxÀð gɸÉÆÖÃgÉAlUÉ HlPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, gɸÉÆÖÃgÉAl ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉUÉ ¤°è¹zÀÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ »gÉÆ ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.37/Dgï- 3530 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ, ZÁ¹ì £ÀA. JªÀiï.©.J¯ï. ºÉZï.J 10 EEJºÉZïJ 04303 EAf£ï £ÀA ºÉZï.J 10 EJJºÉZï.J 82650 CA.Q. 20,000-00 gÀÆ. ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.104/2010 PÀ®A 143, 147, 448, 323, 363, 366, 376, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 13-12-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀgÀªÀÄÄr eÁ: ªÀqÀØgÀ, ¸Á:UÁA¢ü£ÀUÀgÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄoÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, FUÉÎ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉõÁä ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Àà UÉƯÉðPÉÆ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5-6 d£À C£ÀÄAiÀiÁ¬Ä UÀ¼ÉÆA¢UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀ°¯Áè, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 12-12-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢PÀgÉÆA¢UÉ PÉÆ¥Àà¼À vÁ®ÆPÀ UÀļÀzÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀ£À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀzÁV ªÀiÁ»w UÉÆvÁÛV C°èUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀzÁV ºÉý vÀªÀÄUÉ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà£À£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, £ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ »jAiÀÄgÀ°è «ZÁj¹ »jAiÀÄgÀ ºÉýPÉ ¥ÀæPÁgÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄzsÁå£Àí PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ gÉõÁä ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÉÊPï ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C®èzÉà F »AzÉ DPÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ §¯ÁvÁÌgÀ ªÀiÁr PÉr¹zÀÄÝ C®èzÉà E£ÀÄß½zÀªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÉÄä®èjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ü EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, December 13, 2010

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2010 PÀ® 324, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 12-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÁªÀÄtÚ gÁoÉÆÃqÀ EvÀ£ÉÆ0¢UÉ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀ®Ä ºÀwÛzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ «£Á PÁgÀt KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛj C0xÁ C0¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¹nÖUÉzÀÄÝ DvÀ¤UÉ PÉʬÄ0zÀ ,§rUɬÄ0zÀ §qÉzÀÄ zÀÄ;R¥ÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß 407 «Ä¤ ¯Áj £À0- PÉ.J-37/8924 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄ0zÀ ªÀdæ§0rAiÀÄ PÀqÉ dgÀPÀÄ0n gÀ¸ÉÛAiÀĪÉÄÃ¯É Cw eÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢0zÀ £Éqɹ PÉÆ0qÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ dgÀPÀÄ0n zÁn Dgï.n.N gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¤AiÀÄ0vÀæt vÀ¦à ºÉÆÃV JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁåçPÀÖgÀ £À0§gÀ PÉ.J- 37 n.9054 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝj0zÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á§ EvÀ¤UÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥À UÀAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢.¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 87/2010 PÀ®A: 341, 323, 504, 506 gÉ.« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 12-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀqÀØgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 31 ªÀµÀð, eÁ: ªÀqÀØgÀÄ, G: UËArPÉ®¸À, ¸Á: ºÁUÀ¯ÁݼÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ°è ²æêÀÄw ¥ÁªÀðvÀªÀÄä EªÀgÀÄ wÃjPÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀPÁÌV £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ «gÀÄ¥ÀtÚ, §¸ÀtÚ ºÁUÀÆ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸ÉÃj £ÀªÀÄÆägÀ ¸Àä±Á£ÀzÀ°è PÀÄtÂAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ©lÄÖ §A¢zÉݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ PÀÄt vÉUÉzÀÄ ¸Àä±Á£ÀzÀ°èAiÉÄà ElÖ ¸À®PÉ ºÁUÀÆ UÀÄzÀÝ°UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï §gÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ºÁUÀÆ PÀ£ÀPÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ EªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Éà £Á«gÀĪÁUÀ ¤ÃªÉ®è PÀÄtÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ vÉUÉ¢j CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÀĸÉãÀ¥Àà£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, PÀ£ÀPÀ¥Àà£ÀÄ ¯Éà ¨ÉƸÀÄrªÀÄUÀ£Éà HgÀ°è PÀÄt vÉUÉAiÀÄ®Ä ¤ÃªÉà E¢ÝgÉãÀÄ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £À£ÀߣÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« £À£Àß §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ eÉÆÃgÁV MzÀÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁUÀÆ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ «gÀÄ¥ÀtÚ, §¸ÀtÚ, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, FgÀtÚ PÀÄj ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨Áå°ºÁ¼À J®ègÀÆ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà ºÁUÀÆ PÀ£ÀPÀ¥Àà E§âgÀÆ "¯Éà ®AUÁ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£À EªÀgÉ®ègÀÆ §A¢zÀÝPÉÌ G½zÀÄPÉÆAr, ¤Ã£ÉãÀgÀ PÀA¥ÉèÃAmï VA¥ÉèÃAmï CAvÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÉÖõÀ£ïUÉ ºÉÆÃzÀgÀ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è" CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 210/10 PÀ®A :323, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁf. JªÀiï.J¯ï.J. D£ÉUÀÄA¢ gÉÆÃqÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉPÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ KjAiÀiÁzÀ PÀÄA¨ÁgÀ ºÉÆÃmÉî ºÀwgÀ E½¹ DmÉÆà ¨ÁrUÉ gÀÆ 25 UÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr PÉÊ ªÀÄĵÀ× ªÀiÁr ¨Á»UÉ UÀÄ¢Ý gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.327/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 12-12-2010 gÀAzÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ²æà ¸ÀħæªÀätåA zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ²æà «ÃgÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÀ°è ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÀUÀ CªÀgÀ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÀħæªÀätåA vÀAzÉ CAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀAeÉ 5:45 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ²æäªÁ¸À vÀAzÉ PÀȵÀÚªÀÄÆwð EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ »AzÀÄUÀqÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ f. ¨sÁ¸ÀÌgÀ vÀAzÉ eÉÆøɥsï, ªÀAiÀĸÀÄì 54 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ Dgï-4266 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß »AzÀPÉÌ ºÁQ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁr JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ §® ¨sÁUÀPÉÌ lZï ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV f. ¨sÁ¸ÀÌgï FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ¸ÁæªÀ DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ®Ä: PÉ.J-37/ 8385 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 222/2010 PÀ®A 109 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ. 12-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-00 UÀAmÉUÉ UÀ¸ÀÄÛ ZÀQÌAUï PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÁ¥À¸À ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ EAzÁæ ¸ÀPÀð¯ï ¸À«ÄÃ¥À ²æÃzsÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¢AiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀ£ÀÄ PÀvÀÛ®°è ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ fÃ¥À ¤°è¹ »rzÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀvÀÛ®°è EzÀÝ §UÉÎ «ZÁj¹zÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀPÀðªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀévÀÄÛ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 28/2010 PÀ® 174, ¹.Dgï.¦.¹

.¢£ÁAPÀ .11-12-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ±ÁAvÀªÀé UÀAqÀ PÀ®è¥Àà ªÉÄÃn ªÀ.40 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§gÀ ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á. PÀ®ÄègÀ FPÉAiÀÄÄ PÀ®ÄègÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À vÀUÉAiÀÄÄwzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ FPÉAiÀÄ §®UÁ® QgÀĨÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀÄÝ EzÀjAzÀ FPÉUÉ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ .12-12-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉV£À eÁªÀ 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£É ¸ÀA. 196/2010 PÀ®A 110(E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 12-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-15 UÀAmÉUÉ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âzÀ ºÁUÀÆ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ¦.¹. 76, 55, gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J.-37/f-346 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÉrØ PÁåA¥ï, ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ, ºÉZï. §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ F HgÀ°è £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ £À£ÀUÉãÀÄ ªÀiÁqÀvÁ£À, AiÀiÁªÀ£ÁgÀ £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ CAvÀ ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼À£Àß £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÉÆâ®è CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¨ÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr ¥ÀæPÁgÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw. UÀÄ£Éß £ÀA 84/2010, PÀ®A: 279, 337 ,338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 12-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀÄ »gÉƺÉÆAqÁ ¥Áå¹AiÀÄ£ï ¥Àè¸À £ÀA PÉ.J. 22-qÀ§Æè 1459 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ©ÃªÀÄ¥Àà CAPÀ®V ¥ÉÊgÀªÀiÁå£À [J¥sï.r 2982 ] EvÀ£À£ÀÄß ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀÄ »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ°è n¦£ï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀnzÀÄÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ Dgï.J¸ï. ªÉéæqÀÓ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀÄ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj£ÀA§gÀ
¹.J£ï.n 9181 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÁAUï ¸ÉÊqï §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ vÀÄnAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è vÉgÉazÀÄÝ ,vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®§ÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, 2ªÉÆÃtPÁ°UÉ vÉgÉazÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ vÉgÉazÀÄÝ, ²ªÁ£ÀAzÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®UÁ® »A§qÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀUÉÊ ªÉÆÃtPÉÊUÉ vÀgÉazÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Thursday, December 9, 2010

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.242/2010 PÀ®A 109 ¹Dg惡

¢:08-12-2010 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¥ÀlÖtzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ¸ÀA¢AiÀÄ°è §AzÁUÀ M§â ªÀåQÛ ¦J¸ÀlgÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà vÀ¥ÀÄà vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÝ ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ ºÉƽAiÀÄ¥Àà gÉÆ½î ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð ¸Á:PÁå¢UÀÄA¥Á CAvÁ w½¹zÀÄÝ vÁ£ÀÄ C°è §AzÀ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝ ºÁUÀÆ C°è vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢AiÀÄgÀÄ AiÀiÁgÀÆ E®èzÉà EzÀÝ DvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¸ÀéwÛ£À UÀÄ£Éß ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.320/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 07-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "¢:- 07-12-2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ CA§tÚ£À ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, UÀAUÁªÀw ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À°è £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ zÀ¼À¥Àw FvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ¨ÁdÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £À£Àß vÀªÀÄä §¸À£ÀUËqÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ PÁgï£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £À£Àß vÀªÀÄä §¸À£ÀUËqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ©zÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß vÀªÀÄä£À vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.    £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:- 08-12-2010 gÀAzÀÄ J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀjAzÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ ¸ÀAzÉñÀ J£ï.Dgï. 12, ¢:- 07-12-2010 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è " ¢:- 07-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ ºÀħâ½î D¸ÀàvÉæUÉ gÉ¥sÀgï DV ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ zÀ¼À¥Àw ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr EªÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃQë¹ §¸À£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.321/2010 PÀ®A 107 ¹Dg惡

ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ:- 10-11-2010 gÀAzÀÄ £ÉgÉ ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ ºÁUÀÆ ¤gÁ²ævÀjUÉ, ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ E®èzÀªÀjUÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉ¢zÀÄÝ, F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ ªÉÆÃj zÀÄgÀUÀ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À 11 d£À ¨ÉA§°UÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À 23 d£À ¨ÉA§°UÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄ£É ºÀAaPÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÁzÀ «ªÁzÀUÀ¼ÁV M§âjUÉƧâgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ¢UÀ d£ÁAUÀzÀªÀjUÉ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁr zÀÄ:R¥ÀvÀUÉƽ¹zÀÄÝ, F WÀl£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ M§âgÀ ªÉÄÃ¯É E£ÉÆߧâgÀÄ zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 296/10 ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ£Éß £ÀA.297/10 gÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÆ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÉÆÃlð¤AzÀ eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï UÁæªÀÄPÉÌ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ M§âgÀ ªÉÄÃ¯É E£ÉÆߧâgÀÄ wêÀæ jÃwAiÀÄ zÉéõÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ wAUÀ¼À°è vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, F »£É߯ÉAiÀÄ°è JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è dUÀ¼ÀªÁV M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉà UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Monday, December 6, 2010

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.108/2010 PÀ®A 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 05-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤îªÀé UÀAqÀ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà PÉÆ½î ªÀAiÀiÁ-58ªÀµÀð-eÁåw-°AUÁAiÀivÀ. ¸Á-aPÉÆÌ¥Àà gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 29-11-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ §¸À°AUÀ¥Àà vÀA¢ zsÀªÀÄð¥Àà GtZÀUÉÃj EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á-aPÉÆÌ¥Àà mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÁj »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ £ÀªÀÄä qÉÆÃtÂUÉ vÁV ®ÄPÁë£À CUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ K£À¯Éà ¨ÉÆøÀÄr CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦gÁå¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄR:¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.47/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦ügÁå¢ vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà PÀAzÀPÀÆgÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 42 ªÀµÀð G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw zÁgÀ¼À JgÀqÀ£Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ «gÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà 22 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: DZÁgÀ£ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¢:03-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ HgÁzÀ GqÀĪÀÄPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃV ¢: 05-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉøÀgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¥ÀA¥À¸Émï PÉÆÃuÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ zÁ¸ï [ Dash ] JA§ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀzÀ ¨Ál°AiÀÄ°èzÀÝ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.86/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 05-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà Z˺Át, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁ: ®A¨ÁtÂ, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: CªÀÄgÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÁ ºÁ:ªÀ: vÉÆ£À¹ºÁ¼À vÁAqÁ EªÀgÀÄ ºÁdgÁV £ÀÄr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®ZÀAzÀæ¥Àà Z˺Át E§âgÀÆ CªÀĪÁ¸Éå ¤«ÄvÀå vÉÆ£À¹ºÁ¼À vÁAqÁ¢AzÀ bÀvÀÛgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀzÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï £ÀªÀÄÆägÁzÀ CªÀÄgÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃzɪÀÅ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉÉ ªÁ¥À¸ï vÉÆ£À¹ºÁ¼À vÁAqÁPÉÌ ºÉÆgÀmɪÀÅ. £ÁªÀÅ vÁªÀgÀUÉÃgÁ-ªÀÄÄzÉãÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EzÁè¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄzÉãÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ eÉÆÃgÁV §AzÀÄ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÄÝ ¥ÀjuÁªÀĪÁV £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÉÆA¢UÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, £À£ÀUÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà¤UÉ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.218/2010 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 23-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzÀ£ï vÀA/ ¨sÀÄdAUÀgÁªï PÀ¯Á® ªÀAiÀiÁ 34, eÁ. PÀ¯Á® G. ©Ãr CAUÀr ¸Á. ºÀ¼É ºÀħâ½î gÀªÀgÀÄ ºÀÄ®V UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ°UɪÀiÁä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀÄ°UɪÀiÁä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »AzÉ EgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ ºÉƼÉAiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV vÀªÀÄä ¥ÁåAn£À eÉé£À°è vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 20 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèøï CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ 30,000=00 gÀÆ., vÀ£Àß MAzÀÄ mÉÊmÁ£ï ªÁZï CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ 1,100=00 gÀÆ, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1440=00 gÀÆ. ºÁUÀÆ vÀ£Àß MAzÀÄ ZÉÊ£Á ¸Àmï ªÉÆèÉʯï CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ 2300=00 gÀÆ. EzÀPÉÌ qÀ§¯ï ¹ªÀiï ºÁQ¹zÀÄÝ EªÉ®èªÀÅ UÀ¼À£ÀÄß ¥ÁåAn£À°è ElÄÖ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÁߣÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À §AzÁUÀ ¥ÁåAlÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÄÝ, §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ, ªÁZï, £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÉÆèÉÊ¯ï ¸Émï »ÃUÉ MlÄÖ 34840=00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.189/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 04-12-2010 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ EvÀgÉ 8 d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ JwÛ£À §ArAiÀÄ°è ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀȵÁÚ¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è «gÉñÀ aPÀÌ£ÀUËqÀ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀ £ÀA. J¦-02 n-2222 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¦üAiÀiÁðzÁgÀgÀ JwÛ£À §ArUÉ »AzÀÄUÀqÉUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JwÛ£À §ArAiÀÄ°è PÀĽvÀgÀÄ §Ar¬ÄAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ 4 d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, JwÛ£À §Ar dRA DV JvÀÄÛUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, December 4, 2010

¢£ÁAPÀ 04-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, F±Á£Àå ªÀ®AiÀÄ, UÀÄ®âUÁðgÀªÀgÀÄ ¥ÉgÉÃqï ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¥Àj«ÃPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÁzsÀ vÀqÉ ªÀiÁ¸ÁZÀgÀuÉAiÀÄ GzÁÏl£Á ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼ÀÄ
 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008