Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, December 25, 2010

¢£ÁAPÀ 24-12-2010 gÀAzÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀĪÁzÀ ¸ÀéwÛ£À ªÀiÁ®£ÀÄß »A¢gÀÄV¸ÀĪÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. ²æà F±ÀégÀZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ, L¦J¸ï, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ²æà «dAiÀÄ f. qÀA§¼À, rJ¸ï¦ PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ f¯ÉèAiÀÄ ¦.L., ¹¦L, ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ºÁdjzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥sÉÆÃmÉÆUÀ¼ÀÄ PɼÀV£ÀAwªÉ.

Monday, December 20, 2010

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.85/10 PÀ®A 279, 33 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 19-12-2010 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ gÀ«, ¸Á:PÉgÉUÀÄrºÀ½î, f|| zÁªÀtUÉÃj ºÁUÀÆ EvÀgÉ CAzÁdÄ 20 jAzÀ 25 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-32/J¥sï-1669 £ÉÃzÀÝgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ-zÁªÀtUÉÃj §¸ï£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §¸ï HgÀÄ M¼ÀUÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉJ-01/J.©-2223 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃqï PÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ï£À JqÀ¨ÁUÀzÀ »A§¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj §¸ï §®ªÀÄUÀίÁV ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §¸ï£À°èzÀÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ 01]. UÀįÁªÀiï gÀ¸ÀÆ¯ï ¸Á|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ, 02]. PÀĪÀiÁj PÀ«vÁ ¹.©. ¸Á|| AiÀÄ®§ÄUÁð, 03]. «. gÁWÀªÉÃAzÁæ ¸Á|| ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉ, 04]. ©. gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¸Á|| ºÉÆøÀ¥ÉmÉ, 05]. PÁ¹Ã£ÁxÀ ¸Á|| gÀ§â£ÀÆgÀ [©ÃzÀgï f¯Éè] ºÁUÀÆ EvÀgÉà ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.250/10 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢:19-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á:PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ CAiÀÄå¥Àà ¸Áé«Ä ªÀiÁ¯É ºÁQzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÀgÀr ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:ªÀAPÀ®PÀÄAmÁ EªÀjUÉ J£ï.ºÉZÀ.13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀºÀzÉêÀ¥Àà PÀnÖUÉ CqÉØAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À Cw eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ lPÀÌgÀÄ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÁºÀ£À ZÁ¼ÀPÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.39/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡 PÁAiÉÄÝ

ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀj«ÃgÀ¥Àà ºÀAa£Á¼À ªÀAiÀÄ:48 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:AiÀÄ®§Äwð F ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ 10 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀßzÀªÀgÉUÉ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ºÉÆîPÉÌ ±ÉÃAUÁ ¨É¼ÉUÉ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¹A¥Àr¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÊ vÉƼÉAiÀÄzÉ ºÁUÉAiÉÄà Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ ªÁAw §AzÀAvÁVzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÊAiÀÄ£ÀÄß vÉƼÉAiÀÄzÉà Hl ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ UÁ½AiÀÄ°è QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¹A¥Àr¹zÀÝjAzÀ zÉúÀzÀ°è QÃl £Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ±ÉÃRgÀuÉAiÀiÁV ªÁAw ºÁUÀÆ ªÀÄÆbÉð §AzÀAvÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.78/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 19-12-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ (QèãÀgÀ) £À ¯Áj £ÀA feÉ 10 JPïì 8182 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ºÉƸÀ¥ÉÃn PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA £ÀA.JªÀiï.JZï.-04/¹AiÀÄÄ/5699 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZËzÀj qÁ¨Á ºÀwÛgÀ ºÉZï.«. PÀÄAmÁ ¹ÃêÀiÁzÀ°è C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.206/10 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢:19-12-10 gÀAzÀÄ 10.30 J.JA.PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ZÀAzÀÄæ vÀA¢ zÁåªÀÄ¥Àà ºÀ½îUÀÄr ªÀAiÀiÁ: 40 eÁ: PÀÄgÀħgÀÀ G: SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀħgÀ NtÂÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢: 18-12-10 gÀAzÀÄ 10.00 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄ£É ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ PÁ½zÁ¸À £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥À¸ï ¢: 19-12-10 gÀAzÀÄ 9.00 .J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, DUÀ UÁ§jAiÀiÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C¯ÁägÀzÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 1) MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï 10 UÁæA, 2) MAzÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼À ZÉÊ£ï 10 UÁæA, 3) MAzÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ZÀ¥ÀègÀ ¸ÀgÀ 10 UÁæA, 4) JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ ¥ÀzÀPÀ 10 UÁæA, 5) JgÀqÀÄ ºÀgÀ½£À GAUÀÄgÀ 10 UÁæA, 6) JgÀqÀÄ eÉÆvÉ dĪÀÄÄQ-¨ÉAqÉÆÃ¯É 8 UÁæA, 7) JgÀqÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ Q« ¥sÉÆãï 4 UÁæA, 8) MAzÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ GAUÀÄgÀ 5 UÁæA, 9) JgÀqÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀ 10 UÁæA, 10) MAzÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ 8 UÁæA ºÁUÀÆ 11) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 8,1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, CzÀgÀ°è 3,1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß 1997 £Éà E¹éAiÀÄ°è Rjâ¹zÀÄÝ DV£À EªÀÅUÀ¼À CA.Q 15,000/- gÀÆ, ºÁUÀÆ 2000 £Éà E¹éAiÀÄ°è £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ GqÀÄUÉÆgÉ ¤ÃrzÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ 5 vÉƯÉ, CªÀÅUÀ¼À DV£À CA.Q 25,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 45,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀt ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ, PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ, CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.96/10 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 19-12-2010 DgÉÆæ ªÀÄÈvÀ ZÀ£Àߧ¸À£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ »gÉÆúÉÆAqÀ ¥sÁå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ Dgï-8921 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÁmÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÄÝ ªÀĺɧƧ¸Á§ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ UÉÆÃqÉUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ, ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄ0vÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.94/10 PÀ®A 143,147,323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0800 UÀAmÉÀAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà PÀ£ÀPÁå JµÀÄØ ¸ÁgÉ ºÉüÀ¨ÉÃPÀ¯Éà ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ EzÀÝ SÁ° eÁUÉ £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¦üAiÀiÁð¢ü UÀAqÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÉÊUÀ½AqÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ C0vÁ ªÀÄÄ0vÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, December 17, 2010

f¯Áè ¥Éưøï PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ C§Äݯï PÀ¯ÁA ±Á¯ÉAiÀÄ DqÀ½vÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ ªÉüÉAiÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆ.

Thursday, December 16, 2010

¢£ÁAPÀ 16-12-2010 gÀAzÀÄ C¥ÀgÁzsÀ vÀqÉ ªÀiÁ¸ÁZÀgÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV K¥Àðr¹zÀ ¥ÀwæPÁUÉÆö×AiÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆUÀ¼ÀÄ

¢£ÁAPÀ 14/15-11-2010 gÀAzÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉAiÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è 3 ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è 51/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, gÀÆ.36,000=00 £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï PÀ¼ÀîvÀ£À CzÉà jÃw ¢£ÁAPÀ 04/05-10-2010 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À vÁ®ÆPÀÄ ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è 3 ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ PÀ£Áß ºÁQ, 41/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 320 UÁæA ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ gÀÆ.99,000=99 £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ 6 PÉÆýUÀ¼À PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt, CzÉà jÃwAiÀiÁV PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ°è 16 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÉ jÃwAiÀiÁV ¢£ÁAPÀ 12-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 13-11-2010 gÀAzÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 25-01-2010 & 14-05-2010 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ°è MlÄÖ 4 PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 120 UÁæA. §AUÁgÀ 2332 UÁæA ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ MlÄÖ gÀÆ.3,33,280=00 UÀ¼À PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 10-11-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ EAqÉÆøï L.r. Kgïmɯï lªÀj£À PÉÆoÀrAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ MlÄÖ 29 ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ.87,000=00 ¥ÉÊQ 25 ¨Áålj gÀÆ.75000=00 UÀ¼À QªÀÄwÛ£À ºÁUÀÆ MAzÀÄ DmÉÆà d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 10-11-2010 gÀAzÀÄ Q¯ÉÆÃð¸ÀÌgï ¥sÁåPÀÖj JzÀÄjUÉ ¤°è¹zÀ PÉÆÃPï vÀÄA©zÀ ¯Áj ¸ÀA.PÉ.J.25/©-4083 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÉÃj gÀÆ.8 ®PÀë QªÀÄäwÛ£À læPï ºÁUÀÆ 17 l£ï PÉÆÃPï PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÝ£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÉAiÉÄà ¢£ÁAPÀ 12-12-2010 gÀAzÀÄ ¯ÉçUÉÃjAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ CzsÀð vÉƯÉAiÀÄzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 10-05-2010 gÀAzÀÄ £ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qð ªÀÄÄjzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ JgÀqÀƪÀgÉ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ gÀÆ.50,000=00 QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAzÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, December 14, 2010

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.157/2010 PÀ®A 323 324 504 gÉqï«vï 34 L¦¹

¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á§Ä vÀAzÉ zÀÄAd¥Àà gÁoÉÆÃqï ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÉƣɥÀà gÁoÉÆÃqÀ, eÁw ®ªÀiÁt 2 £Éà CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÁUÀ¨ÉÃPÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä ºÁUÀÄ DgÉƦvÀjUÉ ºÉÆ®-ªÀÄ£É ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ DUÁUÀ dUÀ¼ÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝ, C®èzÉà DgÉÆæ gÁªÀÄ¥Àà EvÀ¤UÉ CqÀZÀuÉAiÀiÁV gÀÆ.250=00 UÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß PÉýzÁUÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ PÉÆn֢ݮè. ¢£ÁAPÀ 13-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ gÁªÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ £ÁUÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä EvÀ£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà PÉÆlÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj gÁªÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Éà CAvÁ CAzÀªÀ£Éà JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAV »rzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ DUÀ £ÁUÀgÁdÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÝ PÀnÖUÉ MtPɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä EvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. G½zÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄAdÄ ºÁUÀÆ PÀȵÀÖ EªÀgÀÄ §AzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ EzÀÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.246/2010 PÀ®A 89 CgÀtå PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 323,504,506 L¦¹ ¢£ÁAPÀ 13-12-2010 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ¦.¹.300 gÀªÀjAzÀ ªÀiÁ£Àå eÉ.JA.J¥sï.¹. PÀĵÀÖV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¦.¹.£ÀA.51/10 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ G¯ÉèÃTvÀªÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ zÁgÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¸Á.§¼ÀÆlV FvÀ£ÀÄ §¼ÀÆlV ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA. 23/3 d«Ää£À ªÀiÁ°ÃPÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀj d«Ää£À ¥ÀƪÀðzÀ §zÀÄ«£À°è §¤ß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ VqÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 01-06-2006 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ¥Àà vÀAzÉ §ÄzÉߥÀà ªÉÄÃn ¸Á.§¼ÀÆlV FvÀ£ÀÄ PÉ®ªÀÅ d£À D¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr VqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀr¢zÀÄÝ F §UÉÎ CgÀtå E¯ÁSÉAiÀĪÀjUÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀÆ AiÀiÁªÀzÉà PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArgÀĪÀ¢®è, C®èzÉà ¢£ÁAPÀ 10-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr VqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄÝ C®èzÉà PÀrzÀ VqÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.223/2010 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 10-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmɬÄAzÀ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ Q¯ÉÆð¸ÀÌgÀ ¥ÁåPÀÖj ªÀÄÄA¢£À ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ° ¤°è¹zÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 25/©.4083 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÀÝ 17 l£ï PÉÆÃPï ¸ÀªÉÄÃvÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.105/10 PÀ®A279,337,338 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJA« DPïÖ

¢£ÁAPÀ: 13-12-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ UÀUÀÎgÉUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉ.J-05 JJ-9240 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ K¼ÀÄ d£À gÉÊvÀgÀ G¼ÁîUÀrØAiÀÄ aîUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀ¼À¨Á¼À¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ¨Á£Á¥ÀÄgÀ ¥ÀæªÁ¹ ªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄAzÉ J£ï.ºÉZï.-63 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, PÀ«ðAUïzÀ°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀAmÉÆæïïUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ©Ã½¹zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ EvÀgÀ K¼ÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.329/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ

¢:- 13-12-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ L.©. ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 190, 91, 61 ºÁUÀÆ J.¦.¹. 77 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] J¸ï.JA. SÁ¢æ vÀAzÉ ¦Ãgï ªÀĺÀäzï, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÃAqÀgÀªÁr-UÀAUÁªÀw [2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀ eÉÆvÉ L.©.AiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À PÀA§zÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr, DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÉÄÃtzÁ¼À vÁ: PÀĵÀÖV FvÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 860/- gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, MAzÀÄ G.Five ªÉƨÉʯï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.211/2010 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 08-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 14-15 UÀAmɬÄAzÀ 15-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAmÉñÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà vÀ¨Á°, ¸Á: DgÁß¼À UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀªÀÄxÀð gɸÉÆÖÃgÉAlUÉ HlPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, gɸÉÆÖÃgÉAl ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉUÉ ¤°è¹zÀÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ »gÉÆ ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.37/Dgï- 3530 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ, ZÁ¹ì £ÀA. JªÀiï.©.J¯ï. ºÉZï.J 10 EEJºÉZïJ 04303 EAf£ï £ÀA ºÉZï.J 10 EJJºÉZï.J 82650 CA.Q. 20,000-00 gÀÆ. ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.104/2010 PÀ®A 143, 147, 448, 323, 363, 366, 376, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 13-12-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀgÀªÀÄÄr eÁ: ªÀqÀØgÀ, ¸Á:UÁA¢ü£ÀUÀgÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄoÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, FUÉÎ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉõÁä ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Àà UÉƯÉðPÉÆ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5-6 d£À C£ÀÄAiÀiÁ¬Ä UÀ¼ÉÆA¢UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀ°¯Áè, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 12-12-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢PÀgÉÆA¢UÉ PÉÆ¥Àà¼À vÁ®ÆPÀ UÀļÀzÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀ£À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀzÁV ªÀiÁ»w UÉÆvÁÛV C°èUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀzÁV ºÉý vÀªÀÄUÉ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà£À£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, £ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ »jAiÀÄgÀ°è «ZÁj¹ »jAiÀÄgÀ ºÉýPÉ ¥ÀæPÁgÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄzsÁå£Àí PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ gÉõÁä ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÉÊPï ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C®èzÉà F »AzÉ DPÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ §¯ÁvÁÌgÀ ªÀiÁr PÉr¹zÀÄÝ C®èzÉà E£ÀÄß½zÀªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÉÄä®èjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ü EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, December 13, 2010

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2010 PÀ® 324, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 12-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÁªÀÄtÚ gÁoÉÆÃqÀ EvÀ£ÉÆ0¢UÉ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀ®Ä ºÀwÛzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ «£Á PÁgÀt KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛj C0xÁ C0¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¹nÖUÉzÀÄÝ DvÀ¤UÉ PÉʬÄ0zÀ ,§rUɬÄ0zÀ §qÉzÀÄ zÀÄ;R¥ÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß 407 «Ä¤ ¯Áj £À0- PÉ.J-37/8924 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄ0zÀ ªÀdæ§0rAiÀÄ PÀqÉ dgÀPÀÄ0n gÀ¸ÉÛAiÀĪÉÄÃ¯É Cw eÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢0zÀ £Éqɹ PÉÆ0qÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ dgÀPÀÄ0n zÁn Dgï.n.N gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¤AiÀÄ0vÀæt vÀ¦à ºÉÆÃV JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁåçPÀÖgÀ £À0§gÀ PÉ.J- 37 n.9054 £ÉÃzÀÝPÉÌ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝj0zÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á§ EvÀ¤UÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥À UÀAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢.¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 87/2010 PÀ®A: 341, 323, 504, 506 gÉ.« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 12-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀqÀØgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 31 ªÀµÀð, eÁ: ªÀqÀØgÀÄ, G: UËArPÉ®¸À, ¸Á: ºÁUÀ¯ÁݼÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ°è ²æêÀÄw ¥ÁªÀðvÀªÀÄä EªÀgÀÄ wÃjPÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀPÁÌV £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ «gÀÄ¥ÀtÚ, §¸ÀtÚ ºÁUÀÆ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸ÉÃj £ÀªÀÄÆägÀ ¸Àä±Á£ÀzÀ°è PÀÄtÂAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ©lÄÖ §A¢zÉݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ PÀÄt vÉUÉzÀÄ ¸Àä±Á£ÀzÀ°èAiÉÄà ElÖ ¸À®PÉ ºÁUÀÆ UÀÄzÀÝ°UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï §gÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÝ £ÀªÀÄÆägÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ºÁUÀÆ PÀ£ÀPÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ EªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Éà £Á«gÀĪÁUÀ ¤ÃªÉ®è PÀÄtÂAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ vÉUÉ¢j CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÀĸÉãÀ¥Àà£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, PÀ£ÀPÀ¥Àà£ÀÄ ¯Éà ¨ÉƸÀÄrªÀÄUÀ£Éà HgÀ°è PÀÄt vÉUÉAiÀÄ®Ä ¤ÃªÉà E¢ÝgÉãÀÄ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £À£ÀߣÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« £À£Àß §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ eÉÆÃgÁV MzÀÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁUÀÆ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ «gÀÄ¥ÀtÚ, §¸ÀtÚ, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, FgÀtÚ PÀÄj ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨Áå°ºÁ¼À J®ègÀÆ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà ºÁUÀÆ PÀ£ÀPÀ¥Àà E§âgÀÆ "¯Éà ®AUÁ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£À EªÀgÉ®ègÀÆ §A¢zÀÝPÉÌ G½zÀÄPÉÆAr, ¤Ã£ÉãÀgÀ PÀA¥ÉèÃAmï VA¥ÉèÃAmï CAvÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÉÖõÀ£ïUÉ ºÉÆÃzÀgÀ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è" CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 210/10 PÀ®A :323, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁf. JªÀiï.J¯ï.J. D£ÉUÀÄA¢ gÉÆÃqÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉPÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ KjAiÀiÁzÀ PÀÄA¨ÁgÀ ºÉÆÃmÉî ºÀwgÀ E½¹ DmÉÆà ¨ÁrUÉ gÀÆ 25 UÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr PÉÊ ªÀÄĵÀ× ªÀiÁr ¨Á»UÉ UÀÄ¢Ý gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.327/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 12-12-2010 gÀAzÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ²æà ¸ÀħæªÀätåA zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ²æà «ÃgÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÀ°è ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÀUÀ CªÀgÀ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÀħæªÀätåA vÀAzÉ CAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀAeÉ 5:45 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ²æäªÁ¸À vÀAzÉ PÀȵÀÚªÀÄÆwð EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ »AzÀÄUÀqÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ f. ¨sÁ¸ÀÌgÀ vÀAzÉ eÉÆøɥsï, ªÀAiÀĸÀÄì 54 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ Dgï-4266 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß »AzÀPÉÌ ºÁQ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁr JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ §® ¨sÁUÀPÉÌ lZï ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV f. ¨sÁ¸ÀÌgï FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ¸ÁæªÀ DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ®Ä: PÉ.J-37/ 8385 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 222/2010 PÀ®A 109 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ. 12-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-00 UÀAmÉUÉ UÀ¸ÀÄÛ ZÀQÌAUï PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÁ¥À¸À ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ EAzÁæ ¸ÀPÀð¯ï ¸À«ÄÃ¥À ²æÃzsÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¢AiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀ£ÀÄ PÀvÀÛ®°è ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ fÃ¥À ¤°è¹ »rzÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀvÀÛ®°è EzÀÝ §UÉÎ «ZÁj¹zÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀPÀðªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀévÀÄÛ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 28/2010 PÀ® 174, ¹.Dgï.¦.¹

.¢£ÁAPÀ .11-12-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ±ÁAvÀªÀé UÀAqÀ PÀ®è¥Àà ªÉÄÃn ªÀ.40 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀ§gÀ ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á. PÀ®ÄègÀ FPÉAiÀÄÄ PÀ®ÄègÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À vÀUÉAiÀÄÄwzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ FPÉAiÀÄ §®UÁ® QgÀĨÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀÄÝ EzÀjAzÀ FPÉUÉ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ .12-12-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉV£À eÁªÀ 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£É ¸ÀA. 196/2010 PÀ®A 110(E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 12-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-15 UÀAmÉUÉ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âzÀ ºÁUÀÆ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ¦.¹. 76, 55, gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J.-37/f-346 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÉrØ PÁåA¥ï, ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ, ºÉZï. §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ F HgÀ°è £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ £À£ÀUÉãÀÄ ªÀiÁqÀvÁ£À, AiÀiÁªÀ£ÁgÀ £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ CAvÀ ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼À£Àß £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÉÆâ®è CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¨ÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr ¥ÀæPÁgÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw. UÀÄ£Éß £ÀA 84/2010, PÀ®A: 279, 337 ,338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 12-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀÄ »gÉƺÉÆAqÁ ¥Áå¹AiÀÄ£ï ¥Àè¸À £ÀA PÉ.J. 22-qÀ§Æè 1459 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ©ÃªÀÄ¥Àà CAPÀ®V ¥ÉÊgÀªÀiÁå£À [J¥sï.r 2982 ] EvÀ£À£ÀÄß ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀÄ »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ°è n¦£ï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆgÀnzÀÄÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ Dgï.J¸ï. ªÉéæqÀÓ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀÄ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj£ÀA§gÀ
¹.J£ï.n 9181 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÁAUï ¸ÉÊqï §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ vÀÄnAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è vÉgÉazÀÄÝ ,vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®§ÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, 2ªÉÆÃtPÁ°UÉ vÉgÉazÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ vÉgÉazÀÄÝ, ²ªÁ£ÀAzÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®UÁ® »A§qÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀUÉÊ ªÉÆÃtPÉÊUÉ vÀgÉazÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Thursday, December 9, 2010

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.242/2010 PÀ®A 109 ¹Dg惡

¢:08-12-2010 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¥ÀlÖtzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ¸ÀA¢AiÀÄ°è §AzÁUÀ M§â ªÀåQÛ ¦J¸ÀlgÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà vÀ¥ÀÄà vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÝ ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ ºÉƽAiÀÄ¥Àà gÉÆ½î ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð ¸Á:PÁå¢UÀÄA¥Á CAvÁ w½¹zÀÄÝ vÁ£ÀÄ C°è §AzÀ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝ ºÁUÀÆ C°è vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢AiÀÄgÀÄ AiÀiÁgÀÆ E®èzÉà EzÀÝ DvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¸ÀéwÛ£À UÀÄ£Éß ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.320/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 07-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "¢:- 07-12-2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ CA§tÚ£À ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, UÀAUÁªÀw ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À°è £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ zÀ¼À¥Àw FvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ¨ÁdÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £À£Àß vÀªÀÄä §¸À£ÀUËqÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ PÁgï£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £À£Àß vÀªÀÄä §¸À£ÀUËqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ©zÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß vÀªÀÄä£À vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.    £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ:- 08-12-2010 gÀAzÀÄ J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀjAzÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ ¸ÀAzÉñÀ J£ï.Dgï. 12, ¢:- 07-12-2010 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è " ¢:- 07-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ ºÀħâ½î D¸ÀàvÉæUÉ gÉ¥sÀgï DV ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ zÀ¼À¥Àw ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr EªÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃQë¹ §¸À£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.321/2010 PÀ®A 107 ¹Dg惡

ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ:- 10-11-2010 gÀAzÀÄ £ÉgÉ ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ ºÁUÀÆ ¤gÁ²ævÀjUÉ, ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ E®èzÀªÀjUÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉ¢zÀÄÝ, F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ ªÉÆÃj zÀÄgÀUÀ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À 11 d£À ¨ÉA§°UÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À 23 d£À ¨ÉA§°UÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄ£É ºÀAaPÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÁzÀ «ªÁzÀUÀ¼ÁV M§âjUÉƧâgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ¢UÀ d£ÁAUÀzÀªÀjUÉ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁr zÀÄ:R¥ÀvÀUÉƽ¹zÀÄÝ, F WÀl£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ M§âgÀ ªÉÄÃ¯É E£ÉÆߧâgÀÄ zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 296/10 ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ£Éß £ÀA.297/10 gÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÆ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÉÆÃlð¤AzÀ eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï UÁæªÀÄPÉÌ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ M§âgÀ ªÉÄÃ¯É E£ÉÆߧâgÀÄ wêÀæ jÃwAiÀÄ zÉéõÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ wAUÀ¼À°è vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, F »£É߯ÉAiÀÄ°è JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è dUÀ¼ÀªÁV M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉà UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Monday, December 6, 2010

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.108/2010 PÀ®A 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 05-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤îªÀé UÀAqÀ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà PÉÆ½î ªÀAiÀiÁ-58ªÀµÀð-eÁåw-°AUÁAiÀivÀ. ¸Á-aPÉÆÌ¥Àà gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 29-11-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ §¸À°AUÀ¥Àà vÀA¢ zsÀªÀÄð¥Àà GtZÀUÉÃj EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á-aPÉÆÌ¥Àà mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÁj »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ £ÀªÀÄä qÉÆÃtÂUÉ vÁV ®ÄPÁë£À CUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ K£À¯Éà ¨ÉÆøÀÄr CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦gÁå¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄR:¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.47/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦ügÁå¢ vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà PÀAzÀPÀÆgÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 42 ªÀµÀð G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw zÁgÀ¼À JgÀqÀ£Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ «gÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà 22 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: DZÁgÀ£ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¢:03-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ HgÁzÀ GqÀĪÀÄPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃV ¢: 05-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉøÀgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¥ÀA¥À¸Émï PÉÆÃuÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ zÁ¸ï [ Dash ] JA§ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀzÀ ¨Ál°AiÀÄ°èzÀÝ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.86/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 05-12-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà Z˺Át, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁ: ®A¨ÁtÂ, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: CªÀÄgÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÁ ºÁ:ªÀ: vÉÆ£À¹ºÁ¼À vÁAqÁ EªÀgÀÄ ºÁdgÁV £ÀÄr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®ZÀAzÀæ¥Àà Z˺Át E§âgÀÆ CªÀĪÁ¸Éå ¤«ÄvÀå vÉÆ£À¹ºÁ¼À vÁAqÁ¢AzÀ bÀvÀÛgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀzÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï £ÀªÀÄÆägÁzÀ CªÀÄgÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃzɪÀÅ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉÉ ªÁ¥À¸ï vÉÆ£À¹ºÁ¼À vÁAqÁPÉÌ ºÉÆgÀmɪÀÅ. £ÁªÀÅ vÁªÀgÀUÉÃgÁ-ªÀÄÄzÉãÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EzÁè¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄzÉãÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ eÉÆÃgÁV §AzÀÄ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÄÝ ¥ÀjuÁªÀĪÁV £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÉÆA¢UÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, £À£ÀUÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà¤UÉ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.218/2010 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 23-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzÀ£ï vÀA/ ¨sÀÄdAUÀgÁªï PÀ¯Á® ªÀAiÀiÁ 34, eÁ. PÀ¯Á® G. ©Ãr CAUÀr ¸Á. ºÀ¼É ºÀħâ½î gÀªÀgÀÄ ºÀÄ®V UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ°UɪÀiÁä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀÄ°UɪÀiÁä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »AzÉ EgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ ºÉƼÉAiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV vÀªÀÄä ¥ÁåAn£À eÉé£À°è vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 20 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèøï CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ 30,000=00 gÀÆ., vÀ£Àß MAzÀÄ mÉÊmÁ£ï ªÁZï CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ 1,100=00 gÀÆ, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1440=00 gÀÆ. ºÁUÀÆ vÀ£Àß MAzÀÄ ZÉÊ£Á ¸Àmï ªÉÆèÉʯï CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ 2300=00 gÀÆ. EzÀPÉÌ qÀ§¯ï ¹ªÀiï ºÁQ¹zÀÄÝ EªÉ®èªÀÅ UÀ¼À£ÀÄß ¥ÁåAn£À°è ElÄÖ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÁߣÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À §AzÁUÀ ¥ÁåAlÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÄÝ, §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ, ªÁZï, £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÉÆèÉÊ¯ï ¸Émï »ÃUÉ MlÄÖ 34840=00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.189/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 04-12-2010 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ EvÀgÉ 8 d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ JwÛ£À §ArAiÀÄ°è ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀȵÁÚ¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è «gÉñÀ aPÀÌ£ÀUËqÀ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀ £ÀA. J¦-02 n-2222 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¦üAiÀiÁðzÁgÀgÀ JwÛ£À §ArUÉ »AzÀÄUÀqÉUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JwÛ£À §ArAiÀÄ°è PÀĽvÀgÀÄ §Ar¬ÄAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ 4 d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, JwÛ£À §Ar dRA DV JvÀÄÛUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, December 4, 2010

¢£ÁAPÀ 04-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, F±Á£Àå ªÀ®AiÀÄ, UÀÄ®âUÁðgÀªÀgÀÄ ¥ÉgÉÃqï ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¥Àj«ÃPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀgÁzsÀ vÀqÉ ªÀiÁ¸ÁZÀgÀuÉAiÀÄ GzÁÏl£Á ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼ÀÄ
 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008