Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, April 30, 2014C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2014 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:  
ದಿನಾಂಕ 28-04-2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 9-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ ಬಳ್ಳಾರಿ ರವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಟಾ.ಟಾ. ಇಂಡಿಕಾ ವಿಸ್ತಾ ಕಾರ ನಂ.ಕೆಎ-37/ಎಂ-6894 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಮಾತಾನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಕನಕಗಿರಿ-ಮುಸಲಾಪುರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ತಾವರಗೇರಾ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವು. ಸದರ ಕಾರ ನ್ನು ತಾವರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ರವಿಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಕಳಕಪ್ಪ ನಿಡಶೇಸಿ ಈತನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು. ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 29-04-2014 ರಂದು ಮದ್ಯರಾತ್ರಿ 2-30 ಎ.ಎಂ.ದ ಸುಮಾರಿಗೆ ರವಿಚಂದ್ರ ಈತನು ಇಂಡಿಕಾ ವಿಸ್ತಾ ಕಾರ ನಂ.ಕೆಎ-37/ಎಂ-6894 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ವರ್ಣಖೇಡಾ ಕ್ರಾಸ್ ದಲ್ಲಿರುವ ಎಡಗಡೆ ಪೂಲಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ತನಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕನನಿಗೆ ಸಾದಾ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ತಮ್ಮನ್ನು 108 ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕನಕಗಿರಿ ದಾಖಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಗಂಗಾವತಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರತ್ತೇವೆ ಈ ಘಟನೆ ಇಂಡಿಕಾ ವಿಸ್ತಾ ಕಾರ ನಂ.ಕೆಎ-37/ಎಂ-6894 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ರವಿಚಂದ್ರ ಸಾ: ತಾವರಗೇರಾ ಈತನ  ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.62/2014 ಕಲಂ 279 337 338 ಐಪಿಸಿ ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2014 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:  
¢£ÁAPÀ: 28-04-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀiï ¨Á§Ä vÀAzÉ qÉÊ°£ÁqÀÄ ¯ÁªÉâ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: ¹.f-04/PÉ-2942 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: ªÀÄÄzÀUÀ®è ¥ÉÃn ²æÃPÁPÀÄ®A (J.¦.) ºÁ/ªÀ: UÀzÀUÀ. EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA ¹.f-04/PÉ-2942 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀeÉÃAzÀæUÀqÁ-gÉÆÃt gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ PÁvÁæ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÀÄgÉÃUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸À¢æ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß UÀeÉÃAzÀæUÀqÁ PÀqɬÄAzÀ gÉÆÃt PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæ £ÀA: 02 2] ªÀÄÄPÀÄÛA ¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀi¸Á§ ZÉÆÃ¥ÀzÁgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ-36/ªÉÊ-4528 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: eÁ°ºÁ¼À.  FvÀ£ÀÄ PÀÆqÁ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-36/ªÉÊ-4528 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÁvÁæ¼À PÀqɬÄAzÀ UÀeÉÃAzÀæUÀqÁ PÀqÉUÉ CwÃeÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 2 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ½UÉ ¸ÉÊqÀ PÉÆqÀzÉ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ ºÉÆr¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ 2 DgÉÆævÀgÀ ºÀuÉUÉ, PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ PÀqÉUÀ¼À°è ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
3] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2014 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:
¢£ÁAPÀ: 28.04.2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmï-PÀĵÀÖV J£ïºÉZï 50 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁl®¢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ 407 ¦PïC¥ï ªÁºÀ£À ¸ÀA: PÉJ 26 J 1581 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉƸÀ¥ÉÃl PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ªÀiÁ£ÀªÀfêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ dVÎ gÀ¸ÉÛAiÀÄ rªÉÊqÀgïUÉ lPÀÌgÀ DVzÀÝjAzÀ »A¢£À §®UÀqÉAiÀÄ UÁ°AiÀÄÄ §¸ÀÖ DV ªÁºÀ£ÀªÀÅ rªÉÊqÀgï ¥ÀPÀÌ §®ªÀÄUÀίÁV ¥À°ÖAiÀiÁV C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝjAzÀ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ LzÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ²æà ¹zÁæªÀÄAiÀÄå ¦J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2014 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:
¢£ÁAPÀ:28-04-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ UÀ¹Û PÀgÀÛªÀå PÀÄjvÀÄ ©Ãmï £ÀA:2 gÀ°è ¦gÁå¢zÁgÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà C©âUÉÃj, ªÀAiÀiÁ:25ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ G:ºÉÆÃAUÁqÀð §PÀ¯ï £ÀA:63, PÉÆ¥Àà¼À WÀlPÀ ¸Á:ºÀ®UÉÃj EªÀgÀÄ §¸ÀAiÀÄå ¦¹-09 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:29-04-2014 gÀAzÀÄ 3-20JJAPÉÌ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥Á¬ÄAmï §ÄPï §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©Ãmï £ÀA:1gÀ°è gÁwæ UÀ¹Û PÀgÀÛªÀå ¤gÀé¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¦¹-143gÀªÀgÀÄ ªÁQ mÁQAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸À®Ä PÉÊ ªÀiÁrzÀgÀÆ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà Nr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝ£É ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ §UÉÎ C£ÀĪÀiÁ£À«zÉ CzÀ£ÀÄß ¤°è¹, ZÀPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¹¦¹-09gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-37 Dgï-5144 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ gÀ¸ÉÛUÉ §gÀ®Ä CzÉêÉüÉUÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ «Ä¤¦Pï C¥ï UÀÆqïì ªÁºÀ£ÀPÉÌ PÉÊ ªÀiÁr, ¤°è¸À®Ä ¸ÀAeÉÕ ªÀiÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà Nr¹PÉÆAqÀÄ vÁªÀÅ PÀĽvÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQ̺ÉÆqɹ, ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ vÀ£ÀUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹-09gÀªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ gÁwæ UÀ¹Û ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ J£ï.Cgï.¹. PÀgÀÛªÀåzÀ°èzÀÝ J.J¸ï.L. ¸ÀÄgÉñÀgÀªÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄUÉ G¥ÀZÀj¹, aQvÉìUÁV D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.  ²æÃ. «gÀÄ¥ÀAiÀÄå ¹.ºÉZï.¹-67 PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:
5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2014 PÀ®A. 324, 504, 506, L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(x) S.C/S.T. P.A. Act 1989: 
¢£ÁAPÀ:-29-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:15 UÀAmÉUÉ ²æà UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà ªÀAiÀĸÀÄì: 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, G: ºÀªÀiÁ°PÉ®¸À ¸Á: ¨sÁ¦gÀrØPÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw ªÉÆ: 8150825447 gÀªÀgÀÄ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £Á£ÀÄ ¨sÁ¦gÀrØPÁåA¦£À PÁ®ÄªÉAiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ°ègÀĪÀ £À£Àß zÀ£À PÀlÄÖªÀ UÀÄr¸À°£À ºÀwÛgÀ £À£Àß PÉ®¸À ¤«ÄvÀå EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-04-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀj PÁ®ÄªÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¨sÁ¦gÀrØ PÁåA¦£À ¥ÉÆnÖ ªÉAPÀlgÁªï EªÀgÀ ¨sÀƫĬÄzÀÄÝ ¸ÀzÀj §Æ«ÄAiÀÄ°èAzÀ ¥ÉÆnÖ ªÉAPÀlgÁªï EªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è£À ºÀƼÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ®è£ÀÄß vÀUÉAiÀÄ®Ä ºÉýzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ £À£Àß PÉ®¸À«zÉ £ÀAvÀgÀzÀ°è vÀUÉAiÀÄÄªÉ JAzÀÄ ºÉýzÉ£ÀÄ. ¥ÉÆnÖ ªÉAPÀlgÁªï EªÀgÀÄ KPÁKQ £À£Àß ªÉÄÃ¯É JgÀV ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè £Àqɹ £À£ÀߣÀÄß ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ £Á£ÀÄ ºÉýzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¯ÉèÉÃPÀ¯Éà E®è¢zÀÝ°è ¤£ÀߣÀÄß E°èAiÉÄà PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ªÀÄÄV¹ ©qÀÄªÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ C°èAiÉÄà £À£Àß zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ §®ªÁzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. £Á£ÀÄ §®ªÁzÀ ¥ÉnÖ¤AzÀ eÉÆÃgÁV PÀÆVPÉÆAqÁUÀ £À£Àß PÉÆnÖUÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÉÄà PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ¨sÁ¦gÀrØ PÁåA¦£À £À®è¥Àà vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà 45 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀPÀët §AzÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £À£ÀߣÀÄß vÀPÀëtªÉà UÀAUÁªÀw G¥À «¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉÝãÉ. PÁgÀt FUÀ ¸Àé®à ZÉÃvÀjPÉ §A¢zÀÄÝ F zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. ¨sÁ¦gÀrØPÁåA¦£À ¥ÉÆnÖ ªÉAPÀlgÁªï vÀAzÉ ªÀÄĸÀ®AiÀÄå ªÀAiÀĸÀÄì: 50 ªÀµÀð eÁw: FrUÀ, EªÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß §»gÀAUÀªÁV ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà JAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀ®èzÉà £À£Àß fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀAvÉ ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ¸Á§AiÀÄå ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, April 29, 2014C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:
1] PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2014 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:  
ದಿನಾಂಕ 28-04-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು ಕೂಡಲೇ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಚಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಾಳೇಶ ಇವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 28-04-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರ ಊರಿನ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬೇಟಗೇರಿ ಇವರ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಹೊಳಿಗೆ ಊಟಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಪಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಊರಿನ ಜಾಫರ್ ಸಾಬ ನಧಾಪ ಇವರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂ. KA-37 TA 5767 ಮತ್ತು  ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂ.  KA-37 TA 5768 ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಇತನು ತಮ್ಮ ಸಂಭಂದಿಕರು ಮತ್ತು ನಿಟ್ಟಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಾರು 35 ರಿಂದ 45 ಜನರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ ನಿಟ್ಟಾಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗುವಾಗ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಗದಗ-ಹೊಸಪೇಟೆ ಎನ್.ಹೆಚ್-63 ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಮೆಂಟ ವರ್ಕ್ಸ ಸಮೀಪ ಚಾಲಕನು ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಸದರ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ²æà ¥ÀÄ®èAiÀÄå gÁoÉÆÃqÀ ¦.J¸ï.L-2, ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀj ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2014 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ: 

ದಿನಾಂಕ:28-04-2014 ರಂದು 9-45 ಪಿಎಂಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೆಚ್. ಪಿ.ಎಸ್.. ಕುಕನೂರ ಠಾಣೆರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಗಣಕೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ವರದಿಗೆ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ನಂ:ಕೆಎ-37ಜಿ-183 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಗೊರ್ಲೆಕೊಪ್ಪ ರೋಡಿಗೆ 8-20 ಪಿಎಮಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಜೀಪ್ ನ್ನು ಮರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಕೋಳಿಪೇಟೆ ದೀನಸಾಬ ಇವರ ಚಹಾದ ಹೋಟಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಪಿತನ ಪಾನ್ ಬೀಡಾ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಬೀದಿ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ 8-30 ಪಿಎಂಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಹಿಡಿದು ಅವನ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಿಅವನಿಂದ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ 600 ರೂ., 1 ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು, ಒಂದು ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿ ಜಪ್ತ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ:56/14 ಕಲಂ:78(3) ಕೆ.ಪಿ. ಅಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2014 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ: 
¢£ÁAPÀ :28-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 14-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV ¥ÉưøÀ  oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÁgÀlV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀiÁ£À¥Àà vÀA¢ ¤dUÀÄuÉ¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁw: «±ÀéPÀªÀÄð G: ¥Á£ï ±Á¥ï PÉ®¸À ¸Á. EA¢gÀ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁUÉÎ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ PÁgÀlVgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁmï ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ-462=00 UÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2014 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ: 

¢£ÁAPÀ:28-04-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀAUÁzsÀgÀ vÀA¢ ²ªÀAiÀÄå ¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ¼À dAUÀªÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁUÉÎ ²æÃ. GzÀAiÀÄ gÀ« ¦.J¸ï.L PÁgÀlVgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁmï ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ-588=00 UÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 


 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008