Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, July 30, 2010

1] PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2010 PÀ®A 353, 323, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 29-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ vÀªÀ£À¥Àà ªÀAzÀPÀÄzÀj ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð eÁ.eÉÊ£ï G.¸ÁÖ¥sï £À¸Àð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 28-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ zÉêÀgÁd PÉÆmÁj ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ 3 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ aPÀ̪ÀÄä¼Á GªÀiÁ gÀªÀgÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤Ã£Éà PÁgÀt£ÁVgÀÄwÛ CAvÁ CªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÀ¯Éè ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä CrØ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 207/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 28-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw-zÉøÁ¬Ä PÁåA¥ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «zÁå£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ PÁgÀ£ÀÄß £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AvÀ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÉmÁÖV UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2010 PÀ®A 78 (J) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 29-07-2010 gÀAzÀÄ D¥Á¢vÀ PÁ¹A¨Á§Ä vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ªÀAiÀÄ : 52 ªÀµÀð. ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥À UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ UÀuÉñÀÀ ªÀÈvÀÛzÀ°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DmÉÆà £ÀA PÉ.J. 25/9865 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, D¥Á¢vÀ¤AzÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉ.J. 25/9865, ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1220-00, 2 N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, 4] MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUï mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï. zÉÆgÉwzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2010 PÀ®A 498(J), 323, 304 (©) gÉ/« 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3, 4 r.¦ AiÀiÁåPÀÖ

¢£ÁAPÀ. 29-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀA/ ¤AUÀ£ÁAiÀÄÌ ºÉƸÀ½î ¸Á. »gÉà ¹AzÉÆÃV EªÀgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®PÀëöäªÀÄä JA¨ÁPÉAiÀÄ£ÀÄß F 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §¸Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥Á®UÀÄt PÉÆqÉPÀ¯ï EªÀjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ CªÀjUÉ ¸ÀzÀå E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®PÀëöäªÀÄä½UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ PÉÆqÀÄ CAvÀ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ 25000=00 gÀÆ. ªÀgÀzÀQëuÉ ªÀÄvÀÄÛ 2. 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁAqÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÉÛÃªÉ EµÉÖïÁè PÉÆlÖgÀÄ PÀÆqÁ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¥Á®UÀÄt PÉÆqÉPÀ¯ï CªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ dAiÀÄgÁªÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ wªÀÄäPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á®UÀÄt EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ gÀAUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ gÁªÀiÁAeÉ£ÀªÀÄä EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¢£Á®Ä QgÀÄPÀļÀ ªÀÄvÀÄÛ avÀæ »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ DPÉ ¢£ÁAPÀ. 29-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. EªÀgɯÁè PÀÆr £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ¸Á«UÉ PÁgÀtgÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.38/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ºÀµÀðzÀ E¸Áàvï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ §Æ¢AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ FUÀ 2-3 ¢£ÀUÀ½AzÀ zÀƼÀ¤AzÀ G¹gÁlPÉÌ «¥ÀjÃvÀ vÉÆAzÀgÉiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 29-07-2010 gÀAzÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ G¹gÁlzÀ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁV ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÁV vÉÆAzÀgÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ PÀvÀðªÀå CzsÀðPÉÌ ©lÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ UÉÃmï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ PÀĹzÀÄ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.124/2010 PÀ®A 41 (1) (r) ªÀÄvÀÄÛ 102 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 29-07-2010 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀzÀ ¦.J¸ï.L §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj AiÀiÁzÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉÃmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¯Á®§ºÁÀzÀÆgÀ ±Á¹Ûçà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä C°è E§âgÀÆ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ gÉʯÉéà ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀA§gÀ ¥Éèmï E®èzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ¤°è¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ CªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉ EzÀÝzÀÝjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ FUÉÎ 7 wAUÀ¼À »AzÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ PÀA¦èAiÀÄ°è gÁAiÀįï gÉøÉÆÖÃgÉAl ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÝ 1 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 4 wAUÀ¼À »AzÉ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ §¸ÁÖAqÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ 1 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ SÁ¹A C° @ SÁ¹A vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ ElV ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ElÖAV §nÖ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀqÀØæ ºÀnÖ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. ºÁ:ªÀ: PÀÄzÀjªÉÆÃw vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð ªÉÄúɧƧ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÉÄÃPÁå¤Pï ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀqÀØæ ºÀnÖ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À «ªÀgÀ

1] »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¥ÀÄà §tÚ¢ÝzÀÄÝ

ZÉ¹ì £ÀA -ºÉZïJ10EJ89J¥sï31269, EAd£À £ÀA -ºÉZïJ10EE89J¥sï17170

2] ªÉÄúɧƧ ºÀwÛgÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¥ÀÄà §tÚ¢ÝzÀÄÝ

ZÉ¹ì £ÀA - JA©J¯ïºÉZïJ10E99J¥sï06837, EAd£À £ÀA - ºÉZïJ10EJ99J¥sï08110.

Saturday, July 24, 2010

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è zÀ°vÀgÀ PÀÄAzÀÄ PÉÆgÀvÉUÀ¼À §UÉÎ ¸À¨sÉ £ÀqɬÄvÀÄ. ¸À¨sÉUÉ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ f¯ÉèAiÀÄ zÀ°vÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ.

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2010 PÀ®A 420 L¦¹

DgÉÆæ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ E¸ÁèA¥ÀÄgÀzÀ°è CgÀÄt UÁågÉÃeï ºÉÆA¢ CzÀgÀ°è mÁæöåPÀÖgï mÁå°UÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è 1,50,000-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ ¸À£ï 2009£Éà ¸Á°£À £ÀªÀA§gÀ wAUÀ½£À°è mÁæöå° £ÉÆAzÀt ¸ÀA.PÉ.J.36/n.©. 1119 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀgÉUÉ UáågÀAn ¤Ãr K£Éà zÀÄgÀ¹Ü §AzÀ°è j¥ÉÃj ªÀiÁr¹PÉÆqÀĪÀÅzÁV CxÀªÁ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÄÝ, mÁæöå° Rjâ¹ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 02-03 wAUÀ¼À°è zÀÄgÀ¹ÜUÉ §A¢zÀÝjAzÀ ºÉÊqÉÆæðPï ºÁUÀÆ ZÁ¹ ¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¢: 24-04-2010 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ ¸ÀzÀj mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß zÀÄgÀ¹ÜUÁV ©nÖgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ zÀÄgÀ¹Ü ªÀiÁr PÉÆqÀzÉ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉÆÃAzÀÄ mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀzÉ ¸ÀzÀj mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀéAvÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UÁågÉÃeï §Azï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2010 PÀ®A 110 (J) (f) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 22-07-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀĵÀÖVAiÀÄ §¸ÀªÉñÀðªÀgÀ ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄƪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß C¸ÀÛªÀå¸ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁrzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PàæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 22-07-2010 gÀAzÀÄ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀÄjUÉ PÀĵÀÖV- zÉÆÃnºÁ¼À gÉÆÃr£À°è lPÀ̼ÀQ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀtUËqÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. PÉ.J.37/PÉ.-1399 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¹Ìqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀUÉƽ¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ & 187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉA¥ì PÁéjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ªÁ¥À¸ ¢£ÁAPÀ: 21-07-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä gÉÆëģÀ£À°èzÁÝUÀ DvÀ CzÉ PÁéjÃAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄgÁzÀ UÀÄqÀzÀ¥Àà, ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ£ÀÄß aPÀ£ï vÀgÀ®Ä vÀªÀÄä PÁéjAiÀÄ PÉA¥ì mÁæPÀÖgï £ÀA. EgÀ¯ÁgÀzÀÄÝ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀÄ®UÉÃj PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀnzÀÄØ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀgÀ mÁæPÀÖgï EAd£zÀ ZÁ®PÀ£À ¨ÁdÄ ªÀÄlUÁqÀ ªÉÄ¯É PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¨ÁdÄ UÀÄqÀzÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ §®UÀqÉ ªÀÄlUÁqÁ ªÉÄ¯É PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀg mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄØ EzÉ. ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à MªÉÄä¯Éè mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À §®¨sÁUÀPÉÌ PÀlÖªÀiÁr vÉVΣÀ°è ºÉÆV ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ mÁæPÀÖgï ªÀÄlUÁqÁ ªÉÄ¯É PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ JqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¥ÉàAiÀÄ ºÀwÛgÀ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ UÀÄqÀzÀ¥Àà¤UÉ C®è°è ¸Àé®Äà ªÀÄÆPÀ¥ÉmÁÖVzÀÄØ EzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄØ CzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2010 PÀ®A 110 (E) (f) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ:- 22-07-2010 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ «£Á: PÁgÀtªÁV d£ÀjUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, MzÀgÁqÀÄvÁÛ, CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ, ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt vÀAmÉ vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ, UÀÄAqÁVjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ, d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀgÀÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ¥ÀqÀĪÀ¥Àà CqÀØUÀ®Äè ªÀAiÀĸÀÄì: 29 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÀÀÀÀÀ£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Thursday, July 15, 2010

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 14-07-2010 gÀAzÀÄ D¥Á¢vÀ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ¸ÁéªÀÄ¥Àà vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸Á: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄlPÀ dÆeÁl £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 350-00 d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 13-07-2010 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀĪÉÆúÀ£ÀgÁªï ¸Á|| §¸Á¥ÀlÖt EvÀ£ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ mÁæöåPÀÖgÀ£À ¥ÀlègÀ §Ä±ï vÀgÀ®Ä UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀªÀ£À ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ §¸À¥ÀlÖt PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA§gÀ J¦ 02-n-8689 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C«ÄÃzÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸Á§ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ gÁªÀĪÉÆúÀ£ÀgÁªï FvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgïÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀgÀ gÀ§¸ÀPÉÌ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ gÁªÀĪÉÆúÀ£ÀgÁªï FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÆPÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà ¤°è¹zÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ.

3] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2010 PÀ®A 279, 337, L¦¹

¢£ÁAPÀ:14-07-2010 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß n«J¸ï JPïì.J¯ï.¸ÀÄ¥Àgï ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-37/Dgï-2689 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á EªÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÀuÉñÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ M.J¸ï.©. gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀtÂÚ£À D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ªÁV ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-35/PÉ-7632 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦ügÁå¢üzÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á EªÀ½UÉ §® ªÉÆÃtPÁ®zÀ PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï AiÀÄÄrDgï £ÀA. 30/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 13-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw zÉÆqÀا¸ÀªÀÄä¸À UÀAqÀ FgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ° ¸Á: DgÁå¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ,  "¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë vÀAzÉ FgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð, ¦.AiÀÄÄ.¹. «zÁå¨sÁå¸À ¸Á: DgÁå¼À EªÀ½UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÁVgÀ°¯Áè. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 13-07-2010 gÀAzÀÄ CªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ ºÉÆmÉÖ ¨ÉãÉAiÀÄ ¨ÁzsÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼ÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw"  CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ   ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2010 PÀ®A 110 (E) (f) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 14-07-2010 gÀAzÀÄ PÁgÀlV UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ JA§ ªÀåQÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ F HgÁUÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ £À£Àß vÀAmÉUÉ §gÀvÁ£À, CAvÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Àß £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÉÆâ®è CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¨ÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è CªÀ¤AzÀ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ GAmÁV PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ : 14-07-2010 gÀAzÀÄ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§j£À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ vÀļÀeÁgÁªÀÄ vÀA¢ CA§tÚ gÀAUÁj ªÀAiÀiÁ: 28 eÁ: gÀAUÁj G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : ºÀĽ̺Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 560=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ï ºÁUÀÆ ªÀÄmÁÌ £ÀA§j£À ¥ÀnÖ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

Tuesday, July 13, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/2010 PÀ®A 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 12-07-2010 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉÄʯÁj vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀªÀiÁ®gÀ PÁ¯ÉÆä-UÀAUÁªÀw FvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £ÁUÉãÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è FgÀtÚ vÀAzÉ FgÀtÚ ¹gÀUÀÄA¥Á, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð ¸Á: £ÁUÉãÀºÀ½î vÁ: UÀAUÁªÀw. JA§ÄªÀªÀgÀÄ ºÉƸÀzÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 wAUÀ½¤AzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁµÁ vÀAzÉ ZÁAzÀ¥ÁµÁ ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï-UÀAUÁªÀw PÀÆr PÀlÖqÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝêÉ. ªÀÄ£É PÉ®¸À ¥ÀÆwðAiÀiÁVzÀÄÝ ªÉÄÃ¯É §AqÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢:- 12-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:15 UÀAmÉUÉ ºÀ®UÉUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ PÁAPÉæÃmï¤AzÀ ZÀvÀÄÛ ºÁPÀ®Ä £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁµÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ ºÀ®UÉUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ®UÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀĪÀ PÉ.E.©. «zÀÄåvï ªÉÄÃ£ï ¯ÉÊ£ïUÉ vÁV PÀgÉAmï ±Ámï ¸ÀPÀÆðåmï DVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ¤AvÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà PÉÊ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¤±ÀåPÀÛ DzÀAvÉ DVzÀÄÝ, ¨ÁµÁ EªÀ¤UÉ PÀgÉAmï ±Ámï ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ, PÉÊ PÀ®ÄUÀ½UÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C®è°è vÉgÉazÀ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ EªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ. FgÀtÚ FvÀ£ÀÄ ºÉƸÀzÁV ªÀÄ£É PÀnÖ¸ÀÄwÛzÀÄÝ, F ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÀ PÉ.E.©. ªÉÄÃ£ï ¯ÉÊ£ïUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÉ C¼ÀªÀr¸ÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ PÉ.E.©. UÉ ªÉÄÃ£ï ¯ÉÊ£ï ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÁPÀ®Ä w½¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ¨sÁjà ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀÄ£É PÀnÖ¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ZÀvÀÄÛ ºÁPÀĪÀ PÁ®PÉÌ ºÀ®UÉ §rzÀÄ PÀgÉAmï ±Ámï DV UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPɬÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 12-07-2010 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃr£À°è ²æÃPÁAvÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¨ÁdÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-3024 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ M§â£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ D¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɸÀÄvÁÛ MªÀÄä¯Éà §®PÉÌ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AvÀ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄPÉÆlÄÖ CªÀ£ÀÆ ¸ÀºÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »AzÉ M§â ªÀåQÛ PÀĽwzÀÄÝ EvÀÄÛ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® vÉVΣÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¹.r. r®PÀì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r. r®PÀì ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹®égÀ PÀ®gï EzÀÄÝ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Áè. CzÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀªÀgÀÄ J°è ºÉÆÃzÀgÀÄ JA§ÄzÀÄ UÉÆwÛ¯Áè CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPɬÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 12-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-6984 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw-PÀA¦è ªÀÄÄRå gÀ¸ÀÛAiÀÄ°è gÀ«QgÀt ¥ÁªÀgï ¥ÁèAl ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÀA¦è gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄAvÀºÀ jÃwAiÀÄ°è PÁgÀ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ «ÄãÀUÀAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPɬÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.152/2010 PÀ®A 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¢:11/07/10 gÀAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¨sÉÆë ¸Á:²gÀUÀÄA¦gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢:11/07/10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÁVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉUÉ §¼À¹zÀ §AqÉ PÀ®ÄèUÀ¼À §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ £ÁUÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV PÀ®ÄèUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ £ÁUÀ¥Àà DvÀ£À ºÉAqÀw ®PÀëöäªÀé ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀÄ°UɪÀÄägÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÀÄRB¥ÁvÀUÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.153/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¢:11/07/10 gÀAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¨sÉÆë ¸Á:²gÀUÀÄA¦gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢:11/07/10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÉÎ DgÉÆævÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §¼À¹zÀ §AqÉ PÀ®ÄèUÀ¼À §UÉÎ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ®PÀëöäªÀé ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀÄ°UɪÀégÀªÀjUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÀÄRB¥ÁvÀUÉÆý¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.154/2010 PÀ®A 504, 506 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 12-07-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð eÁ.ªÁ°äÃQ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.±ÁSÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß CtÚ£ÁzÀ CA§tÚ FvÀ£ÀÄ «£ÁB PÁgÀt £À£Àß vÁ¬ÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ¤UÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ §Ä¢Ý ºÉýzÀ°è CªÀjUÀÆ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ, F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 12-07-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw ºÀ£ÀªÀĪÀé PÀÆr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ¸ÀzÀj CA§tÚ FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ ¯Éà ¨sÉÆøÀÄr zÀÄrAiÀįÁgÀzÉà E¯Éèà PÀÄAw¢ CAvÁ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ, DUÀ £Á£ÀÄ vÁ¬ÄUÉ F vÀgÀºÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÁ CAvÁ PÉýzÁUÀ MªÀÄä¯Éà ¹nÖUÉ §AzÀªÀ£Éà ¨sÉÆøÀÄrPÁå ¤Ã£ÉãÀÄ ¸ÉAmÁ PÉüÁPÀ §A¢ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄPÁî ¤ªÀÄÄÝ E£ÀÆß fêÁ vÉVÃwä CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.155/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 354, 504 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢:12/07/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀé vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ©AdªÁqÀV ªÀAiÀÄ:18 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ªÉÄÃt¸ÀUÉÃjgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À PÀªÀÄ®ªÀé JA¨ÁPÉAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÉøÀÄUÀ¼ÁV DvÀ£À£ÀÄß ¥ÉưøÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj PÀªÀÄ®ªÀé¼À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F ¢ªÀ¸À ¢:12/07/2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄÆäjUÉ §AzÀÄ C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹ ªÁ¥Á¸À ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj PÀªÀÄ®ªÀé¼À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÁr £ÀªÀÄätÚ ¥ÀgÀ¸À¥Àà¤UÉ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÉÊUÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £À£ÀUÉ zÁªÀuÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ £À£Àß ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ CªÀªÀiÁ£ÀUÉÆý¹ £À£Àß vÁ¬ÄUÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

8] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.156/2010 PÀ®A 143,147, 323, 354, 504 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 12/07/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÀ¥Àà ªÉÄÃn ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð eÁw:UÁtUÉÃgÀ G:ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:ªÉÄÃt¸ÀUÉÃj oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄÆzÁzÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ ¥ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ F »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÀÎ PÉøÀÄUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁV eÉÊ°UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÉÆ£Éß ¢:07/07/10 gÀAzÀÄ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV §A¢zÀÄÝ CzÉà MAzÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ F ¢ªÀ¸À ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀªÀÄä£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¹ÃgÉ »rzÀÄ dUÁÎr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß¹zÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

9] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.155/2010 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 11-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß: 01:00 UÀ0mÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §zÀÄ«£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÆ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤£Éß £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §gÀĪÁUÀ £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §gÀ¨ÁåqÀ CAvÁ ºÉý¢Ý. EªÀvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁåPÀ §A¢¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÀZÁåªÁV "¨ÉÊzÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ ¸À®PɬÄAzÀ ºÉÆr¢gÀÄvÀÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À.

Monday, July 12, 2010¢£ÁAPÀ 12-07-2010 jAzÀ 15-07-2010 gÀªÀgÉUÉ ¥Éưøï C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ½UÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ GzÁÏn¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¦.L. r¹Dgï©, Dgï¦L rJDgï PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ C¢üPÁj/¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ.

Saturday, July 10, 2010

1] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 14/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà qÁV ªÀAiÀiÁ:7 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gï. G: «zÁåyð ¸Á: w¥Àà£Á¼À EvÀ£ÀÄ ¢ 04-07-10 gÀAzÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀPÁgÀPÀ ºÁªÀÅ JqÀUÉÊUÉ PÀaÑzÀÄÝ F PÀÄjvÀÄ SÁ¸ÀV OµÀzÀ PÉÆnÖzÀÄÝ. UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÀ PÁgÀt EAzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖVAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢ 09-07-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2010 PÀ®A 279, 337 & 187 LJªÀiï« PDåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 09-07-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ±ÀQïÁ©Ã EªÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀqÀØgÀºÀnÖAiÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ ªÀĹ¢üAiÀÄ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/PÀÆå-252 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ JqÀUÀqÉAiÀÄ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¨É£ÀÄß»AzÉ ªÀÄÆR ¥ÀmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2010 PÀ®A 354, 506 L¦¹.

¢£ÁAPÀ : 09-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¤AUÀ¥Àà EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ®Qëöäà FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆUÀ¯ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÉÎ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ°®è. DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà vÁ¬Ä UÀAUÀªÀÄä ºÀjd£À EvÀ£ÀÄ EzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ M¼ÀUÉ ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀÄ DPÉUÉ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É §AzÀªÀ£Éà PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ DUÀ ©qÀÄ ©qÀÄ CAvÁ aÃgÁqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ CµÀÖPÉÌ ©qÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ "¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt F jÃw ªÀÄ»¼ÉUÉ ªÀiÁ£ÀPÉÌ PÀÄAzÀÄAmÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¹zÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ:- 09-07-2010 gÀAzÀÄ »gÉèÉtPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 70/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ºÉüÀÄvÁÛ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gï aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¥ÉÃ¥ÀgïzÀ°è §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ EzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ®Æ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä J¯Áè d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀåQÛ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ
AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ºÀPÀ̯ï, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: »gÉèÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 310-00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgɬÄvÀÄ. F §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Thursday, July 8, 2010

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 07-07-2010 gÀAzÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²æà ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »A¨sÁUÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä 7 DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7,885=00 gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 34/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ. 07-07-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ EAzÀgÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÀ 06-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðÃAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 35/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ. 07-07-10 gÀAzÀÄ ¨É°UÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 06-30 jAzÀ 07-00 J.JA CªÀ¢AiÀÄ°è HgÀ ºÉÆgÀUÉ EgÀĪÀ ºÀ¼É PÉgÉAiÀÄ°è zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊ vÉÆüÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ PÁ®Ä eÁj PÉgÉAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¤UÉ FdÄ §gÀzÀ PÁgÀt ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðÃAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2010 PÀ®A 307, 504 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÝ ªÉÆzÀ®£Éà ºÉAqÀw dAiÀĪÀÄä ¸Á. ªÀįÁè¥ÀÄgÀ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ PÀ¼ÉzÀ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀƽPÉÃj vÁAqÁzÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä JA¨ÁPÉAiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀ£Éà ºÉAqÀwAiÀÄ£ÁßV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸Á¥ÀlÖtzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆzÀ®£Éà ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ ©üêÀiÁ£ÁAiÀÄÌ ¥ÀªÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ. 06-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è ¨ÉnÖAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¤£ÀUÉ fAzÁ®£À°è PÉ®¸À PÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ §¹ì£À°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ VtÂUÉÃjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ CªÀj§âgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÁ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ §æqÀÓ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄäPÀÌ£À ¨Á¼Éé ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrgÀÄ« CAvÀ ¨ÉÊzÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß eÉé£À°èAiÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ CªÀ£À ºÀuÉUÉ ªÀÄ®QUÉ w«zÀÄ UÁAiÀÄ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ JqÀUÁ® ¥ÁzÀ »rzÀÄ PÁ®Ä wgÀÄ« ªÀÄÄjzÀÄ ©æqÀÓ PɼÀUÀqÉ ºÀ¼ÀîPÉÌ vÀ©â CªÀ£ÀÄ ¸ÀwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 07-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀºÉÆzÀgÀ£ÁzÀ ¥Àæ«Ãt FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J-37/Dgï-3854 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ°èUÉ qÁ¨Á¢AzÀ PÁgÀlV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ PÁgï £ÀA§gï PÉ.J-37/JA-2853 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ PÁg ¥À°Ö ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä ¥Àæ«Ãt ºÁUÀÆ D PÁj£À°èzÀÝ ®APÉñÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ZÁ®PÀ vÁAiÀÄ¥Àà JA§ÄªÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 24/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 03-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀnÖzÀ JªÉÄäAiÀÄÄ ©aÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆVzÀÝ£ÀÄß wgÀ«PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆzÁUÉÎ MqÀÄØzÁl®Ä ºÉÆVzÁÝUÉÎ DPÉAiÀÄ PÉÊUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, July 7, 2010

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 06-07-2010 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ¸ÀPÀð¯ï ªÀÄÆ®PÀ »gÉÃdAvÀPÀ¯ï£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-34/eÉ-1062 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼É-vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï D¦üøï PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÉÆÃtPÉÊ ºÀwÛgÀ, §®UÀqÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌrAiÀÄ ºÀwÛgÀ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÉÆÃtPÉÊ ºÀwÛgÀ, §®UÁ®zÀ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹.

¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Àà ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà dUÀwÛ 40 ªÀµÀð ¸Á// AiÀÄ®ªÀÄUÉÃj EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀÄ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸Á// PÁªÀÄ£ÀÆgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J.37/Cgï. 5946 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:- 06-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ©. ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀA¢ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁw: ±ÉnÖ§tfUÀ ¸Á: »gÉÃdAvÀUÀ¯ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥Àæ¸ÁzÀ ¹.¦.¹ 321 PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J.-37/Dgï-4601 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ PÁgÀlV PÀqÉUÉ gÁwæ 7-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ D ªÁºÀ£ÀzÀ ºÉaÑ£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀPÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤AiÀÄAvÀætUÉƼÀîzÉ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀ먀 EzÀÝ ¨ÁAqÀ PÀ°èUÉ §r¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£À §®ªÀÄArUÉ, JqÀUÁ®Ä ªÉÆÃtPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ PÀÆqÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 06-07-10 gÀAzÀÄ w¥ÀàgÀ¸À£Á¼À ²gÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è w¥ÀàgÀ¸À£Á¼À ¸À«ÄÃ¥À ¥ÀæPÁ±À zÉøÁ¬Ä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï S.R. No:RCWL00435 Trally Chessi No:E 305-10
£ÉÃzÀÝgÀ°è mÁæ°AiÀÄ ¥À¼ÀPÀ ©aÑ CUÀ® PÀnÖPÉÆAqÀÄ £É®Äè ºÀÄ®Äè ºÉÃjPÉÆAqÀÄ ²gÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ JzÀÄjUÉ §AzÀªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÉÊqï PÉÆqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ ºÉqï¯ÉÊmï r¥ï rªÀiï ªÀiÁqÀzÉà eÉÆÃgÁV Nr¹ ²gÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà ¨Éë£ÀVqÀzÀ FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ-37 PÀÆå-4099 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÉÄʯÁgÀ¥Àà£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀªÀ¤UÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr, C¥ÀWÁvÀ dgÀÄV¹zÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄzÀPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2010 PÀ®A 380 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 06-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmɬÄAzÀ 17-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉV£À ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¤ßVqÀ PÁåA¦£À°ègÀĪÀ §¤ßªÀĺÁAPÁ½ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ M¼ÀVgÀĪÀ §¤ßªÀÄgÀzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ M¼ÀUÀqÉUÉ E½zÀÄ zÉêÀgÀ ªÀÄÆwðUÉ ºÁQzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å, ªÀÄÄvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ¨ÉAqÉÆïÉ, §AUÁgÀzÀ £ÀvÀÄÛ, vÁ½AiÀÄ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.vÀÆPÀ 01 vÉÆ¯É ºÁUÀÆ ¨É½îAiÀÄ UÀÄAqÀUÀrUÉ CA. 02 vÉÆ¯É J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 15,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, July 5, 2010

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2010 PÀ®A : 174 ¹.Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ ¸ÀUÀgÀ¥Àà 15 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ MAzÀÄ PÀ£Éå £ÉÆÃrzÀÄÝ, D PÀ£ÉåAiÀÄÄ DvÀ£À ªÀÄ£À¹ìUÉ M¦àUÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁvÀÄ PÀvÉ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÀÄqÀVAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀUÀgÀ¥Àà¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä EµÀÖ«®èzÀ PÁgÀt ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀ£Éå PÉÆqÀĪÀ¢®è CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ F ¢ªÀ¸À ªÀÄzÁåºÀß 02.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DvÀ£À zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ £ÉÆÃr DvÀ£À£ÀÄß vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ E¯Áeï ¥Àr¹zÀÄÝ, ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 3-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄ°ºÉÊzÀgï zÁn ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 177/2010 PÀ®A 379 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 04-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¹.ºÉZï. ¨Á§ÄgÁªï vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 5£Éà ªÁqÀð-§¸Á¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw f¯Éè: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ:- 01-07-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ §¸Á¥ÀlÖt ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÀj¸À®Ä £À£Àß n.«.J¸ï. JPÉì¯ï ºÉ« qÀÆån ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï: PÉ.J-37/ PÀÆå-4628 (ZÁ¹ì £ÀA: MD 621 BD 1592 A 39846 EAf£ï £ÀA: OD 1 A 91749734) £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÀj¹ ¸ÀAeÉ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁ¥À¸ï §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀzÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 20,000/- UÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÀAvÀgÀ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ°è wgÀÄUÁr ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, DzÀgÉ J°èAiÀÄÆ PÀAqÀħgÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ £ÀAvÀgÀ HgÀ°è §AzÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌ ºÉÆ®zÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ d£ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ, DzÀgÉ ªÁºÀ£À ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè.     PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ PÀ¼ÀĪÁzÀ £À£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 176/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 04-07-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀÄzsÁ EªÀ¼À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ²æÃzÉë UÀAqÀ FgÀ¥Àà C¼Àî½î, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 04-07-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£É ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ (1) ²ªÀUÀAUÁ ªÀAiÀĸÀÄì 9 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ (2) ¸ÀÄzsÁ ªÀAiÀĸÀÄì 6 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ ªÀiÁåPïì ¦Pï C¥ï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-14/ J-1312 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ FgÀtÚ, ¸Á: vÉÃgÀĩâ, ¥ÉÆøïÖ: PÀĪÀĹ vÁ: f: ²ªÀªÉÆUÀÎ. FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ, vÁvÁìgÀ¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀƪÀð ¨sÁUÀzÀ°è ¤AwzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄzsÁ EªÀ½UÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ¸ÀÄzsÁ¼À JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É CAzÀgÉ ªÉÆtPÁ® PɼÀ ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ D¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀÄ¢Ý PÉý WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ £À£Àß UÀAqÀ FgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌ¥Àà FgÀ¥Àà EªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀgÀÄ. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. " CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ ¸ÀAeÉ 7:15 UÀAmÉUÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 150/2010 PÀ®A 109 ¹.Cgï.¦.¹

¢:04/07/10 gÀAzÀÄ 7:15 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹-381 «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAuï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ï ¤¯ÁýtzÀ »AzÀÄUÀqÉ ©/© £ÀUÀgÀzÀ°è §AzÁUÀ C°è M§â£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹zÁUÀ £ÁªÀÅ CªÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «Záj¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà vÀ¥Àäà ªÀiÁ»w PÉÆnÖzÀÄÝ ¥ÀÄ£ÀB CªÀ£À£ÀÄß «Záj¹ zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÀ vÀAzÉ Cad£É¥Àà CAvÁ ºÉýzÀÄÝ EµÀÄÖ ºÉÆÃwÛ£À°è vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ E®èzÉà ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀzÀ Hj£ÀªÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀ§ºÀäzÀÄ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀaiÀÄzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ 8:15 ¦.JA UÀJ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:150/10 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è PàæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ Cz

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 106/10 PÀ®A 109 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ 03-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ £ÀUÀgÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 201, 335 EªÀgÉÆA¢UÉ UÀ¹Û PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 04-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 04-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°è FrUÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀjUÉ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ CªÀgÀÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 01] ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¥Áån. ªÀAiÀÄ : 28 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀÄt¹PÀnÖ UÁæªÀÄ vÁ: ºÁ£ÀUÀ¯ï f: ºÁªÉÃj. 02] ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ªÀAiÀÄ : 20 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄgÉà ªÀiÁ¢£Á¼À. vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀðgÁVzÀÄÝ ¸ÀÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 05-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 125/2010 PÀ®A. 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 03-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉ.J 22 J-7678 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß J£ï.ºÉZï 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀ£À§¼Áîj PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ PÉ.J 25 ©-3929 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ DUÀ CzÀgÀ »AzÉ ºÉZï.Dgï 55 r-6185 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ£ÀÄ ºÉqï ¯ÉÊmï ºÁQ ¹UÀß¯ï ªÀiÁrzÀgÀÄ PÉüÀzÉ ªÀÄÄAzÉ §AzÀ£ÀÄ CzÀgÀ »AzɬÄzÀÝ ¸ÀzÀj PÉ.J 25 ©- 3929 £ÉÃzÀÄÝ »AzÉ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉZï.Dgï UÁrAiÀĪÀ£ÀÄ NªÀgï mÉÃPÀ ªÀiÁqÀ® ºÉÆÃV «¥sÀ®£ÁV Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀ DV »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£À lPÀÌgÀ DV ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ qÁåªÉÄÃd DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 47/10 PÀ®A 279.338 L.¦.¹.¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ

¢ 04-07-10 gÀAzÀÄ 2.00 J.JA.PÉÌ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°èAiÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ E¯ÁfUÁV PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ. PÀĵÀÖV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÀAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁdÄ vÀA¢ gÀAUÀUËAqÀgÀ ªÀAiÀiÁ:46 eÁ: UËAqÀgÀ G: ¯Áj £ÀA n.J£À.-30/J.ªÁAiÀiï-1459 £ÉÃzÀÝgÀ 1 £Éà ZÁ®PÀ ¸Á: a£ÀßPÀªÀÄäªÀÄ vÁ: ªÉÄlgï qÁåA f: ¸É®A gÁdå vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢ 04-07-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 1.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°è ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ £ÀªÀÄä ¯Áj ªÀÄÄAzÉ ºÉÆjnzÀÝ n¥ÀàgÀ £ÀA PÉ.J-29/8261 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ ¸ÉÊqÀ PÉÆqÀĪÀAvÉ ªÀiÁr JqÀUÀqÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ M«ÄäzÉÆAªÉÄ¯É §®¨ÁUÀPÉÌ §AzÀÄ ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ n¥Ààgï ¨ÁrAiÀÄÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀPÉÌ §rzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÀiÁrzÀÄÝ. £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ §AzÀ ¯Áj f.eÉ-03/J.n-550 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀzÉà »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è £À£ÀUÉ §®UÁ® ZÀ¥ÀàUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ ºÁUÀÆ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï 5.00 J.JA.PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 47/10 PÀ®A 279.338. L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. WÀl£Á ¸ÀܼÀªÀÅ oÁuɬÄAzÀ 11 Q.«Ä ¥ÀƪÀPÉÌ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 

Thursday, July 1, 2010

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 30-06-2010 gÀAzÀÄ £ÀªÀ° UÁæªÀÄzÀ ²æà ªÀÄ®èAiÀÄå vÁvÀ£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆlÄÖ £À¹Ã§zÀ £ÀA§gÀ ºÀaÑ D £ÀA§gÀ ºÀwÛzÀ°è 70 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV PÀÆUÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁPÁ £ÀA§gï aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ, CªÀ£À CAUÀ d¦ÛªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV 1] MAzÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gÉzÀ ¥ÀnÖ, 2] MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 3] ªÀÄlPÁ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ 1230=00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2010 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 30/06/2010 gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀVj oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀiÁ vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀÄ°ºÉÊzÀgï UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À PÀ£ÀPÀVj PÀqɬÄAzÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÀqÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ «£ÉÆÃzÀ, £ÁUÀgÁd ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ §eÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ ¥ÁènãÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-34/Dgï-2739 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA PÉ.J-38/J¥sï-451 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÁ£Àð PÉÆqÀzÉà C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÁV zÁR¯ÁVzÀÄÝ aQvÉì PÁ®PÉÌ £ÁUÀgÁd FvÀ£ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà gÁwæ 20-20 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:- 30-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 59 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ G: ªÀÄgÀ½¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ FvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " EAzÀÄ ¢:- 30-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ £Á£ÀÄ qÀÆån ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤AwzÉÝ£ÀÄ. gÁwæ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-9347 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ UÁå£ÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà fÃgÁ¼À, eÁw: ¨ÉÆë, ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §®UÀqÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ©zÀÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ºÀuÉAiÀÄ §®UÀqÉ §®¨sÀÄdPÉÌ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ, JqÀUÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. DUÀ C°èUÉ §AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è £À«Ää§âjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ UÁå£ÉñÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. " CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ. 30-06-2010 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JAPÉÌ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆæ ºÀÄ®UÀ¥Àà£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ dÆeÁlzÀ ºÀt 860=00 gÀÆ. ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ. 30-06-2010 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JAPÉÌ §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ ±À²zsÀgÀ ºÁUÀÆ gÀÄzÀæ¸Áé«Ä ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ dÆeÁlzÀ ºÀt 1545=00 gÀÆ. ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 30-06-2010 gÀAzÀÄ ¨Éë£Á¼À PÁæ¸ï PÁgÀlVAiÀÄ L.©. ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀzÀgÀ ªÀåQÛ ªÀ°¸Á§ ¸Á: ¨Éë£Á¼À, EªÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ §Á¯ï ¥É£ï, ºÁUÀÆ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 895-00 UÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀÄ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2010 PÀ®A 41 (1) (r) ¸À»vÀ 102 ¹Dg惡 & 98 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 30-06-2010 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü ªÀÈvÀÛzÀ°ègÀĪÀ ¦æ£ïì ¥sÀÄmï ªÉÃgï CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÀPÁðj ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ½UÉ «vÀgÀuÉAiÀiÁUÀ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ¸ÀÆÌ¯ï ¨ÁåUïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ¨ÁwäÃzÀ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, zÁ½ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ §¼Áîj f¯ÉèAiÀÄ wªÀįÁ¥ÀÄgÀ, ºÉƸÀ½î, ªÉÆÃPÁ ªÀÄvÀÄÛ ºÀUÀj ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ½UÉ «vÀgÀuÉ DUÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ MlÄÖ 59 ¸ÀÆ̯ï¨ÁåUïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 7,325-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À §UÉÎ CAUÀrAiÀÄ G¸ÀÄÛªÁj £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝ DgÉÆæ ±Á«ÄÃzÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ eÁ¤«ÄAiÀiÁ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð G: ¦æ£ïì ¥sÀÄmï ªÉÃgï CAUÀrAiÀÄ G¸ÀÄÛªÁj PÉ®¸À ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ ¸À.».¥Áæ.±Á¯É ºÀwÛgÀ, UÀAUÁªÀw EvÀ¤UÉ ¨ÁåUïUÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ vÀA¢gÀÄªÉ CAvÁ ºÁUÀÆ ¨ÁåUïUÀ¼À£ÀÄß CAUÀrAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ zÁR¯ÁwUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ MlÄÖ 59 ¸ÀÆÌ¯ï ¨ÁåUïUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008