Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, July 30, 2010

1] PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2010 PÀ®A 353, 323, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 29-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ vÀªÀ£À¥Àà ªÀAzÀPÀÄzÀj ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð eÁ.eÉÊ£ï G.¸ÁÖ¥sï £À¸Àð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 28-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ zÉêÀgÁd PÉÆmÁj ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ 3 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ aPÀ̪ÀÄä¼Á GªÀiÁ gÀªÀgÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀPÉÌ ¤Ã£Éà PÁgÀt£ÁVgÀÄwÛ CAvÁ CªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÀ¯Éè ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä CrØ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 207/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 28-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw-zÉøÁ¬Ä PÁåA¥ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «zÁå£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ PÁgÀ£ÀÄß £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AvÀ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÉmÁÖV UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2010 PÀ®A 78 (J) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 29-07-2010 gÀAzÀÄ D¥Á¢vÀ PÁ¹A¨Á§Ä vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ªÀAiÀÄ : 52 ªÀµÀð. ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥À UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ UÀuÉñÀÀ ªÀÈvÀÛzÀ°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DmÉÆà £ÀA PÉ.J. 25/9865 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, D¥Á¢vÀ¤AzÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉ.J. 25/9865, ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1220-00, 2 N.¹. £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, 4] MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUï mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï. zÉÆgÉwzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2010 PÀ®A 498(J), 323, 304 (©) gÉ/« 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3, 4 r.¦ AiÀiÁåPÀÖ

¢£ÁAPÀ. 29-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀA/ ¤AUÀ£ÁAiÀÄÌ ºÉƸÀ½î ¸Á. »gÉà ¹AzÉÆÃV EªÀgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®PÀëöäªÀÄä JA¨ÁPÉAiÀÄ£ÀÄß F 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §¸Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥Á®UÀÄt PÉÆqÉPÀ¯ï EªÀjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ CªÀjUÉ ¸ÀzÀå E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®PÀëöäªÀÄä½UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ PÉÆqÀÄ CAvÀ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ 25000=00 gÀÆ. ªÀgÀzÀQëuÉ ªÀÄvÀÄÛ 2. 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁAqÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÉÛÃªÉ EµÉÖïÁè PÉÆlÖgÀÄ PÀÆqÁ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¥Á®UÀÄt PÉÆqÉPÀ¯ï CªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ dAiÀÄgÁªÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ wªÀÄäPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á®UÀÄt EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ gÀAUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ gÁªÀiÁAeÉ£ÀªÀÄä EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¢£Á®Ä QgÀÄPÀļÀ ªÀÄvÀÄÛ avÀæ »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ DPÉ ¢£ÁAPÀ. 29-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. EªÀgɯÁè PÀÆr £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ¸Á«UÉ PÁgÀtgÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.38/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ºÀµÀðzÀ E¸Áàvï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ §Æ¢AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ FUÀ 2-3 ¢£ÀUÀ½AzÀ zÀƼÀ¤AzÀ G¹gÁlPÉÌ «¥ÀjÃvÀ vÉÆAzÀgÉiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 29-07-2010 gÀAzÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ G¹gÁlzÀ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁV ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÁV vÉÆAzÀgÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ PÀvÀðªÀå CzsÀðPÉÌ ©lÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ UÉÃmï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ PÀĹzÀÄ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.124/2010 PÀ®A 41 (1) (r) ªÀÄvÀÄÛ 102 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 29-07-2010 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀzÀ ¦.J¸ï.L §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj AiÀiÁzÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉÃmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¯Á®§ºÁÀzÀÆgÀ ±Á¹Ûçà PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä C°è E§âgÀÆ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ gÉʯÉéà ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀA§gÀ ¥Éèmï E®èzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ¤°è¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ CªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉ EzÀÝzÀÝjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ FUÉÎ 7 wAUÀ¼À »AzÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ PÀA¦èAiÀÄ°è gÁAiÀįï gÉøÉÆÖÃgÉAl ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÝ 1 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 4 wAUÀ¼À »AzÉ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ §¸ÁÖAqÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ 1 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ SÁ¹A C° @ SÁ¹A vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ ElV ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ElÖAV §nÖ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀqÀØæ ºÀnÖ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. ºÁ:ªÀ: PÀÄzÀjªÉÆÃw vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð ªÉÄúɧƧ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÉÄÃPÁå¤Pï ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀqÀØæ ºÀnÖ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw. CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À «ªÀgÀ

1] »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¥ÀÄà §tÚ¢ÝzÀÄÝ

ZÉ¹ì £ÀA -ºÉZïJ10EJ89J¥sï31269, EAd£À £ÀA -ºÉZïJ10EE89J¥sï17170

2] ªÉÄúɧƧ ºÀwÛgÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¥ÀÄà §tÚ¢ÝzÀÄÝ

ZÉ¹ì £ÀA - JA©J¯ïºÉZïJ10E99J¥sï06837, EAd£À £ÀA - ºÉZïJ10EJ99J¥sï08110.

Saturday, July 24, 2010

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è zÀ°vÀgÀ PÀÄAzÀÄ PÉÆgÀvÉUÀ¼À §UÉÎ ¸À¨sÉ £ÀqɬÄvÀÄ. ¸À¨sÉUÉ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ f¯ÉèAiÀÄ zÀ°vÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ.

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2010 PÀ®A 420 L¦¹

DgÉÆæ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ E¸ÁèA¥ÀÄgÀzÀ°è CgÀÄt UÁågÉÃeï ºÉÆA¢ CzÀgÀ°è mÁæöåPÀÖgï mÁå°UÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è 1,50,000-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ ¸À£ï 2009£Éà ¸Á°£À £ÀªÀA§gÀ wAUÀ½£À°è mÁæöå° £ÉÆAzÀt ¸ÀA.PÉ.J.36/n.©. 1119 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀgÉUÉ UáågÀAn ¤Ãr K£Éà zÀÄgÀ¹Ü §AzÀ°è j¥ÉÃj ªÀiÁr¹PÉÆqÀĪÀÅzÁV CxÀªÁ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÄÝ, mÁæöå° Rjâ¹ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 02-03 wAUÀ¼À°è zÀÄgÀ¹ÜUÉ §A¢zÀÝjAzÀ ºÉÊqÉÆæðPï ºÁUÀÆ ZÁ¹ ¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¢: 24-04-2010 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ ¸ÀzÀj mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß zÀÄgÀ¹ÜUÁV ©nÖgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ zÀÄgÀ¹Ü ªÀiÁr PÉÆqÀzÉ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉÆÃAzÀÄ mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀzÉ ¸ÀzÀj mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀéAvÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UÁågÉÃeï §Azï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2010 PÀ®A 110 (J) (f) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 22-07-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀĵÀÖVAiÀÄ §¸ÀªÉñÀðªÀgÀ ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄƪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß C¸ÀÛªÀå¸ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁrzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PàæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 22-07-2010 gÀAzÀÄ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀÄjUÉ PÀĵÀÖV- zÉÆÃnºÁ¼À gÉÆÃr£À°è lPÀ̼ÀQ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀtUËqÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. PÉ.J.37/PÉ.-1399 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¹Ìqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀUÉƽ¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ & 187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉA¥ì PÁéjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ªÁ¥À¸ ¢£ÁAPÀ: 21-07-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä gÉÆëģÀ£À°èzÁÝUÀ DvÀ CzÉ PÁéjÃAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄgÁzÀ UÀÄqÀzÀ¥Àà, ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ£ÀÄß aPÀ£ï vÀgÀ®Ä vÀªÀÄä PÁéjAiÀÄ PÉA¥ì mÁæPÀÖgï £ÀA. EgÀ¯ÁgÀzÀÄÝ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀÄ®UÉÃj PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀnzÀÄØ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀgÀ mÁæPÀÖgï EAd£zÀ ZÁ®PÀ£À ¨ÁdÄ ªÀÄlUÁqÀ ªÉÄ¯É PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¨ÁdÄ UÀÄqÀzÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ §®UÀqÉ ªÀÄlUÁqÁ ªÉÄ¯É PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀg mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄØ EzÉ. ¥ÀgÀıÀgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à MªÉÄä¯Éè mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À §®¨sÁUÀPÉÌ PÀlÖªÀiÁr vÉVΣÀ°è ºÉÆV ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ mÁæPÀÖgï ªÀÄlUÁqÁ ªÉÄ¯É PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ JqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¥ÉàAiÀÄ ºÀwÛgÀ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ UÀÄqÀzÀ¥Àà¤UÉ C®è°è ¸Àé®Äà ªÀÄÆPÀ¥ÉmÁÖVzÀÄØ EzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄØ CzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2010 PÀ®A 110 (E) (f) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ:- 22-07-2010 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ «£Á: PÁgÀtªÁV d£ÀjUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, MzÀgÁqÀÄvÁÛ, CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ, ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt vÀAmÉ vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ, UÀÄAqÁVjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ, d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀgÀÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ¥ÀqÀĪÀ¥Àà CqÀØUÀ®Äè ªÀAiÀĸÀÄì: 29 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÀÀÀÀÀ£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Thursday, July 15, 2010

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 14-07-2010 gÀAzÀÄ D¥Á¢vÀ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ¸ÁéªÀÄ¥Àà vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸Á: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄlPÀ dÆeÁl £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 350-00 d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 13-07-2010 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀĪÉÆúÀ£ÀgÁªï ¸Á|| §¸Á¥ÀlÖt EvÀ£ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ mÁæöåPÀÖgÀ£À ¥ÀlègÀ §Ä±ï vÀgÀ®Ä UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀªÀ£À ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ §¸À¥ÀlÖt PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA§gÀ J¦ 02-n-8689 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C«ÄÃzÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸Á§ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ gÁªÀĪÉÆúÀ£ÀgÁªï FvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgïÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀgÀ gÀ§¸ÀPÉÌ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ gÁªÀĪÉÆúÀ£ÀgÁªï FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÆPÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà ¤°è¹zÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ.

3] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2010 PÀ®A 279, 337, L¦¹

¢£ÁAPÀ:14-07-2010 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß n«J¸ï JPïì.J¯ï.¸ÀÄ¥Àgï ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-37/Dgï-2689 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á EªÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÀuÉñÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ M.J¸ï.©. gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀtÂÚ£À D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ªÁV ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-35/PÉ-7632 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦ügÁå¢üzÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á EªÀ½UÉ §® ªÉÆÃtPÁ®zÀ PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï AiÀÄÄrDgï £ÀA. 30/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 13-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw zÉÆqÀا¸ÀªÀÄä¸À UÀAqÀ FgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ° ¸Á: DgÁå¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ,  "¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë vÀAzÉ FgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð, ¦.AiÀÄÄ.¹. «zÁå¨sÁå¸À ¸Á: DgÁå¼À EªÀ½UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÁVgÀ°¯Áè. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 13-07-2010 gÀAzÀÄ CªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ ºÉÆmÉÖ ¨ÉãÉAiÀÄ ¨ÁzsÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼ÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw"  CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ   ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2010 PÀ®A 110 (E) (f) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 14-07-2010 gÀAzÀÄ PÁgÀlV UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ JA§ ªÀåQÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ F HgÁUÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ £À£Àß vÀAmÉUÉ §gÀvÁ£À, CAvÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Àß £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÉÆâ®è CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¨ÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è CªÀ¤AzÀ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ GAmÁV PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ : 14-07-2010 gÀAzÀÄ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§j£À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ vÀļÀeÁgÁªÀÄ vÀA¢ CA§tÚ gÀAUÁj ªÀAiÀiÁ: 28 eÁ: gÀAUÁj G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : ºÀĽ̺Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 560=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ï ºÁUÀÆ ªÀÄmÁÌ £ÀA§j£À ¥ÀnÖ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

Tuesday, July 13, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/2010 PÀ®A 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 12-07-2010 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉÄʯÁj vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀªÀiÁ®gÀ PÁ¯ÉÆä-UÀAUÁªÀw FvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £ÁUÉãÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è FgÀtÚ vÀAzÉ FgÀtÚ ¹gÀUÀÄA¥Á, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð ¸Á: £ÁUÉãÀºÀ½î vÁ: UÀAUÁªÀw. JA§ÄªÀªÀgÀÄ ºÉƸÀzÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 wAUÀ½¤AzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁµÁ vÀAzÉ ZÁAzÀ¥ÁµÁ ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï-UÀAUÁªÀw PÀÆr PÀlÖqÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝêÉ. ªÀÄ£É PÉ®¸À ¥ÀÆwðAiÀiÁVzÀÄÝ ªÉÄÃ¯É §AqÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢:- 12-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:15 UÀAmÉUÉ ºÀ®UÉUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ PÁAPÉæÃmï¤AzÀ ZÀvÀÄÛ ºÁPÀ®Ä £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁµÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ ºÀ®UÉUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ®UÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀĪÀ PÉ.E.©. «zÀÄåvï ªÉÄÃ£ï ¯ÉÊ£ïUÉ vÁV PÀgÉAmï ±Ámï ¸ÀPÀÆðåmï DVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ¤AvÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà PÉÊ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¤±ÀåPÀÛ DzÀAvÉ DVzÀÄÝ, ¨ÁµÁ EªÀ¤UÉ PÀgÉAmï ±Ámï ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ, PÉÊ PÀ®ÄUÀ½UÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C®è°è vÉgÉazÀ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ EªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ. FgÀtÚ FvÀ£ÀÄ ºÉƸÀzÁV ªÀÄ£É PÀnÖ¸ÀÄwÛzÀÄÝ, F ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÀ PÉ.E.©. ªÉÄÃ£ï ¯ÉÊ£ïUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÉ C¼ÀªÀr¸ÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ PÉ.E.©. UÉ ªÉÄÃ£ï ¯ÉÊ£ï ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÁPÀ®Ä w½¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ¨sÁjà ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀÄ£É PÀnÖ¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ZÀvÀÄÛ ºÁPÀĪÀ PÁ®PÉÌ ºÀ®UÉ §rzÀÄ PÀgÉAmï ±Ámï DV UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPɬÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 12-07-2010 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃr£À°è ²æÃPÁAvÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¨ÁdÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-3024 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ M§â£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ D¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɸÀÄvÁÛ MªÀÄä¯Éà §®PÉÌ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AvÀ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄPÉÆlÄÖ CªÀ£ÀÆ ¸ÀºÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »AzÉ M§â ªÀåQÛ PÀĽwzÀÄÝ EvÀÄÛ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® vÉVΣÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¹.r. r®PÀì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r. r®PÀì ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹®égÀ PÀ®gï EzÀÄÝ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Áè. CzÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀªÀgÀÄ J°è ºÉÆÃzÀgÀÄ JA§ÄzÀÄ UÉÆwÛ¯Áè CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPɬÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 12-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-6984 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw-PÀA¦è ªÀÄÄRå gÀ¸ÀÛAiÀÄ°è gÀ«QgÀt ¥ÁªÀgï ¥ÁèAl ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÀA¦è gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄAvÀºÀ jÃwAiÀÄ°è PÁgÀ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ «ÄãÀUÀAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPɬÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.152/2010 PÀ®A 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¢:11/07/10 gÀAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¨sÉÆë ¸Á:²gÀUÀÄA¦gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢:11/07/10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÁVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉUÉ §¼À¹zÀ §AqÉ PÀ®ÄèUÀ¼À §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ £ÁUÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV PÀ®ÄèUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ £ÁUÀ¥Àà DvÀ£À ºÉAqÀw ®PÀëöäªÀé ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀÄ°UɪÀÄägÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÀÄRB¥ÁvÀUÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.153/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¢:11/07/10 gÀAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¨sÉÆë ¸Á:²gÀUÀÄA¦gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢:11/07/10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÉÎ DgÉÆævÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §¼À¹zÀ §AqÉ PÀ®ÄèUÀ¼À §UÉÎ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ®PÀëöäªÀé ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀÄ°UɪÀégÀªÀjUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÀÄRB¥ÁvÀUÉÆý¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.154/2010 PÀ®A 504, 506 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 12-07-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð eÁ.ªÁ°äÃQ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.±ÁSÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß CtÚ£ÁzÀ CA§tÚ FvÀ£ÀÄ «£ÁB PÁgÀt £À£Àß vÁ¬ÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ¤UÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ §Ä¢Ý ºÉýzÀ°è CªÀjUÀÆ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ, F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 12-07-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw ºÀ£ÀªÀĪÀé PÀÆr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ¸ÀzÀj CA§tÚ FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ ¯Éà ¨sÉÆøÀÄr zÀÄrAiÀįÁgÀzÉà E¯Éèà PÀÄAw¢ CAvÁ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ, DUÀ £Á£ÀÄ vÁ¬ÄUÉ F vÀgÀºÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÁ CAvÁ PÉýzÁUÀ MªÀÄä¯Éà ¹nÖUÉ §AzÀªÀ£Éà ¨sÉÆøÀÄrPÁå ¤Ã£ÉãÀÄ ¸ÉAmÁ PÉüÁPÀ §A¢ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄPÁî ¤ªÀÄÄÝ E£ÀÆß fêÁ vÉVÃwä CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.155/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 354, 504 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢:12/07/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀé vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ©AdªÁqÀV ªÀAiÀÄ:18 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ªÉÄÃt¸ÀUÉÃjgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À PÀªÀÄ®ªÀé JA¨ÁPÉAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÉøÀÄUÀ¼ÁV DvÀ£À£ÀÄß ¥ÉưøÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj PÀªÀÄ®ªÀé¼À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F ¢ªÀ¸À ¢:12/07/2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄÆäjUÉ §AzÀÄ C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹ ªÁ¥Á¸À ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj PÀªÀÄ®ªÀé¼À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÁr £ÀªÀÄätÚ ¥ÀgÀ¸À¥Àà¤UÉ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÉÊUÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £À£ÀUÉ zÁªÀuÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ £À£Àß ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ CªÀªÀiÁ£ÀUÉÆý¹ £À£Àß vÁ¬ÄUÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

8] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.156/2010 PÀ®A 143,147, 323, 354, 504 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 12/07/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÀ¥Àà ªÉÄÃn ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð eÁw:UÁtUÉÃgÀ G:ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:ªÉÄÃt¸ÀUÉÃj oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄÆzÁzÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ ¥ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ F »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÀÎ PÉøÀÄUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁV eÉÊ°UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÉÆ£Éß ¢:07/07/10 gÀAzÀÄ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV §A¢zÀÄÝ CzÉà MAzÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ F ¢ªÀ¸À ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀªÀÄä£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¹ÃgÉ »rzÀÄ dUÁÎr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß¹zÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

9] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.155/2010 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 11-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß: 01:00 UÀ0mÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §zÀÄ«£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÆ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤£Éß £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §gÀĪÁUÀ £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §gÀ¨ÁåqÀ CAvÁ ºÉý¢Ý. EªÀvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁåPÀ §A¢¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÀZÁåªÁV "¨ÉÊzÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ ¸À®PɬÄAzÀ ºÉÆr¢gÀÄvÀÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À.

Monday, July 12, 2010¢£ÁAPÀ 12-07-2010 jAzÀ 15-07-2010 gÀªÀgÉUÉ ¥Éưøï C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ½UÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ GzÁÏn¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¦.L. r¹Dgï©, Dgï¦L rJDgï PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ C¢üPÁj/¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ.

Saturday, July 10, 2010

1] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 14/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà qÁV ªÀAiÀiÁ:7 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gï. G: «zÁåyð ¸Á: w¥Àà£Á¼À EvÀ£ÀÄ ¢ 04-07-10 gÀAzÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀPÁgÀPÀ ºÁªÀÅ JqÀUÉÊUÉ PÀaÑzÀÄÝ F PÀÄjvÀÄ SÁ¸ÀV OµÀzÀ PÉÆnÖzÀÄÝ. UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÀ PÁgÀt EAzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖVAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢ 09-07-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2010 PÀ®A 279, 337 & 187 LJªÀiï« PDåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 09-07-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ±ÀQïÁ©Ã EªÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀqÀØgÀºÀnÖAiÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ ªÀĹ¢üAiÀÄ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/PÀÆå-252 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ JqÀUÀqÉAiÀÄ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¨É£ÀÄß»AzÉ ªÀÄÆR ¥ÀmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2010 PÀ®A 354, 506 L¦¹.

¢£ÁAPÀ : 09-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¤AUÀ¥Àà EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ®Qëöäà FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆUÀ¯ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÉÎ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ°®è. DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà vÁ¬Ä UÀAUÀªÀÄä ºÀjd£À EvÀ£ÀÄ EzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ M¼ÀUÉ ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀÄ DPÉUÉ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É §AzÀªÀ£Éà PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ DUÀ ©qÀÄ ©qÀÄ CAvÁ aÃgÁqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ CµÀÖPÉÌ ©qÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ "¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt F jÃw ªÀÄ»¼ÉUÉ ªÀiÁ£ÀPÉÌ PÀÄAzÀÄAmÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¹zÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ:- 09-07-2010 gÀAzÀÄ »gÉèÉtPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 70/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ºÉüÀÄvÁÛ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gï aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¥ÉÃ¥ÀgïzÀ°è §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ EzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ®Æ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä J¯Áè d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀåQÛ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ
AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ºÀPÀ̯ï, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: »gÉèÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 310-00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgɬÄvÀÄ. F §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Thursday, July 8, 2010

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 07-07-2010 gÀAzÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²æà ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »A¨sÁUÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä 7 DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7,885=00 gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 34/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ. 07-07-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ EAzÀgÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÀ 06-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðÃAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 35/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ. 07-07-10 gÀAzÀÄ ¨É°UÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 06-30 jAzÀ 07-00 J.JA CªÀ¢AiÀÄ°è HgÀ ºÉÆgÀUÉ EgÀĪÀ ºÀ¼É PÉgÉAiÀÄ°è zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊ vÉÆüÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ PÁ®Ä eÁj PÉgÉAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¤UÉ FdÄ §gÀzÀ PÁgÀt ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðÃAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2010 PÀ®A 307, 504 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÝ ªÉÆzÀ®£Éà ºÉAqÀw dAiÀĪÀÄä ¸Á. ªÀįÁè¥ÀÄgÀ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ PÀ¼ÉzÀ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀƽPÉÃj vÁAqÁzÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä JA¨ÁPÉAiÀÄ£ÀÄß JgÀqÀ£Éà ºÉAqÀwAiÀÄ£ÁßV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸Á¥ÀlÖtzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆzÀ®£Éà ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ ©üêÀiÁ£ÁAiÀÄÌ ¥ÀªÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ. 06-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è ¨ÉnÖAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¤£ÀUÉ fAzÁ®£À°è PÉ®¸À PÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ §¹ì£À°è UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ VtÂUÉÃjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ CªÀj§âgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÁ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ §æqÀÓ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄäPÀÌ£À ¨Á¼Éé ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrgÀÄ« CAvÀ ¨ÉÊzÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß eÉé£À°èAiÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ CªÀ£À ºÀuÉUÉ ªÀÄ®QUÉ w«zÀÄ UÁAiÀÄ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ JqÀUÁ® ¥ÁzÀ »rzÀÄ PÁ®Ä wgÀÄ« ªÀÄÄjzÀÄ ©æqÀÓ PɼÀUÀqÉ ºÀ¼ÀîPÉÌ vÀ©â CªÀ£ÀÄ ¸ÀwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 07-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀºÉÆzÀgÀ£ÁzÀ ¥Àæ«Ãt FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J-37/Dgï-3854 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ°èUÉ qÁ¨Á¢AzÀ PÁgÀlV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ PÁgï £ÀA§gï PÉ.J-37/JA-2853 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ PÁg ¥À°Ö ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä ¥Àæ«Ãt ºÁUÀÆ D PÁj£À°èzÀÝ ®APÉñÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ZÁ®PÀ vÁAiÀÄ¥Àà JA§ÄªÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 24/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 03-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀnÖzÀ JªÉÄäAiÀÄÄ ©aÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆVzÀÝ£ÀÄß wgÀ«PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆzÁUÉÎ MqÀÄØzÁl®Ä ºÉÆVzÁÝUÉÎ DPÉAiÀÄ PÉÊUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, July 7, 2010

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 06-07-2010 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ¸ÀPÀð¯ï ªÀÄÆ®PÀ »gÉÃdAvÀPÀ¯ï£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-34/eÉ-1062 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼É-vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï D¦üøï PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÉÆÃtPÉÊ ºÀwÛgÀ, §®UÀqÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌrAiÀÄ ºÀwÛgÀ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÉÆÃtPÉÊ ºÀwÛgÀ, §®UÁ®zÀ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹.

¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Àà ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà dUÀwÛ 40 ªÀµÀð ¸Á// AiÀÄ®ªÀÄUÉÃj EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀÄ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸Á// PÁªÀÄ£ÀÆgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J.37/Cgï. 5946 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:- 06-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ©. ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀA¢ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁw: ±ÉnÖ§tfUÀ ¸Á: »gÉÃdAvÀUÀ¯ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥Àæ¸ÁzÀ ¹.¦.¹ 321 PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J.-37/Dgï-4601 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ PÁgÀlV PÀqÉUÉ gÁwæ 7-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ D ªÁºÀ£ÀzÀ ºÉaÑ£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀPÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤AiÀÄAvÀætUÉƼÀîzÉ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀ먀 EzÀÝ ¨ÁAqÀ PÀ°èUÉ §r¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£À §®ªÀÄArUÉ, JqÀUÁ®Ä ªÉÆÃtPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ PÀÆqÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 06-07-10 gÀAzÀÄ w¥ÀàgÀ¸À£Á¼À ²gÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è w¥ÀàgÀ¸À£Á¼À ¸À«ÄÃ¥À ¥ÀæPÁ±À zÉøÁ¬Ä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï S.R. No:RCWL00435 Trally Chessi No:E 305-10
£ÉÃzÀÝgÀ°è mÁæ°AiÀÄ ¥À¼ÀPÀ ©aÑ CUÀ® PÀnÖPÉÆAqÀÄ £É®Äè ºÀÄ®Äè ºÉÃjPÉÆAqÀÄ ²gÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ JzÀÄjUÉ §AzÀªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÉÊqï PÉÆqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ ºÉqï¯ÉÊmï r¥ï rªÀiï ªÀiÁqÀzÉà eÉÆÃgÁV Nr¹ ²gÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà ¨Éë£ÀVqÀzÀ FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ-37 PÀÆå-4099 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÉÄʯÁgÀ¥Àà£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀªÀ¤UÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr, C¥ÀWÁvÀ dgÀÄV¹zÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄzÀPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2010 PÀ®A 380 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 06-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmɬÄAzÀ 17-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉV£À ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¤ßVqÀ PÁåA¦£À°ègÀĪÀ §¤ßªÀĺÁAPÁ½ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ M¼ÀVgÀĪÀ §¤ßªÀÄgÀzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ M¼ÀUÀqÉUÉ E½zÀÄ zÉêÀgÀ ªÀÄÆwðUÉ ºÁQzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å, ªÀÄÄvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ¨ÉAqÉÆïÉ, §AUÁgÀzÀ £ÀvÀÄÛ, vÁ½AiÀÄ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.vÀÆPÀ 01 vÉÆ¯É ºÁUÀÆ ¨É½îAiÀÄ UÀÄAqÀUÀrUÉ CA. 02 vÉÆ¯É J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 15,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, July 5, 2010

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2010 PÀ®A : 174 ¹.Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ ¸ÀUÀgÀ¥Àà 15 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ MAzÀÄ PÀ£Éå £ÉÆÃrzÀÄÝ, D PÀ£ÉåAiÀÄÄ DvÀ£À ªÀÄ£À¹ìUÉ M¦àUÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁvÀÄ PÀvÉ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÀÄqÀVAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀUÀgÀ¥Àà¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä EµÀÖ«®èzÀ PÁgÀt ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀ£Éå PÉÆqÀĪÀ¢®è CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ F ¢ªÀ¸À ªÀÄzÁåºÀß 02.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DvÀ£À zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ £ÉÆÃr DvÀ£À£ÀÄß vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ E¯Áeï ¥Àr¹zÀÄÝ, ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 3-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄ°ºÉÊzÀgï zÁn ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 177/2010 PÀ®A 379 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 04-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¹.ºÉZï. ¨Á§ÄgÁªï vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 5£Éà ªÁqÀð-§¸Á¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw f¯Éè: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ:- 01-07-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ §¸Á¥ÀlÖt ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÀj¸À®Ä £À£Àß n.«.J¸ï. JPÉì¯ï ºÉ« qÀÆån ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï: PÉ.J-37/ PÀÆå-4628 (ZÁ¹ì £ÀA: MD 621 BD 1592 A 39846 EAf£ï £ÀA: OD 1 A 91749734) £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÀj¹ ¸ÀAeÉ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁ¥À¸ï §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀzÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 20,000/- UÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÀAvÀgÀ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ°è wgÀÄUÁr ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, DzÀgÉ J°èAiÀÄÆ PÀAqÀħgÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ £ÀAvÀgÀ HgÀ°è §AzÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌ ºÉÆ®zÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ d£ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ, DzÀgÉ ªÁºÀ£À ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè.     PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ PÀ¼ÀĪÁzÀ £À£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 176/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 04-07-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀÄzsÁ EªÀ¼À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ²æÃzÉë UÀAqÀ FgÀ¥Àà C¼Àî½î, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 04-07-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£É ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ (1) ²ªÀUÀAUÁ ªÀAiÀĸÀÄì 9 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ (2) ¸ÀÄzsÁ ªÀAiÀĸÀÄì 6 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ ªÀiÁåPïì ¦Pï C¥ï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-14/ J-1312 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ FgÀtÚ, ¸Á: vÉÃgÀĩâ, ¥ÉÆøïÖ: PÀĪÀĹ vÁ: f: ²ªÀªÉÆUÀÎ. FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ, vÁvÁìgÀ¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀƪÀð ¨sÁUÀzÀ°è ¤AwzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄzsÁ EªÀ½UÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ¸ÀÄzsÁ¼À JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É CAzÀgÉ ªÉÆtPÁ® PɼÀ ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ D¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀÄ¢Ý PÉý WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ £À£Àß UÀAqÀ FgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌ¥Àà FgÀ¥Àà EªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀgÀÄ. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. " CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ ¸ÀAeÉ 7:15 UÀAmÉUÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 150/2010 PÀ®A 109 ¹.Cgï.¦.¹

¢:04/07/10 gÀAzÀÄ 7:15 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹-381 «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAuï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ï ¤¯ÁýtzÀ »AzÀÄUÀqÉ ©/© £ÀUÀgÀzÀ°è §AzÁUÀ C°è M§â£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß §zÀ¯Á¬Ä¹zÁUÀ £ÁªÀÅ CªÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «Záj¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà vÀ¥Àäà ªÀiÁ»w PÉÆnÖzÀÄÝ ¥ÀÄ£ÀB CªÀ£À£ÀÄß «Záj¹ zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÀ vÀAzÉ Cad£É¥Àà CAvÁ ºÉýzÀÄÝ EµÀÄÖ ºÉÆÃwÛ£À°è vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ E®èzÉà ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀzÀ Hj£ÀªÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀ§ºÀäzÀÄ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀaiÀÄzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ 8:15 ¦.JA UÀJ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:150/10 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è PàæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ Cz

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 106/10 PÀ®A 109 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ 03-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ £ÀUÀgÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 201, 335 EªÀgÉÆA¢UÉ UÀ¹Û PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 04-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 04-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°è FrUÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀjUÉ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ CªÀgÀÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 01] ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¥Áån. ªÀAiÀÄ : 28 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀÄt¹PÀnÖ UÁæªÀÄ vÁ: ºÁ£ÀUÀ¯ï f: ºÁªÉÃj. 02] ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ªÀAiÀÄ : 20 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄgÉà ªÀiÁ¢£Á¼À. vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀðgÁVzÀÄÝ ¸ÀÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 05-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 125/2010 PÀ®A. 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 03-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉ.J 22 J-7678 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß J£ï.ºÉZï 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀ£À§¼Áîj PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ PÉ.J 25 ©-3929 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ DUÀ CzÀgÀ »AzÉ ºÉZï.Dgï 55 r-6185 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ£ÀÄ ºÉqï ¯ÉÊmï ºÁQ ¹UÀß¯ï ªÀiÁrzÀgÀÄ PÉüÀzÉ ªÀÄÄAzÉ §AzÀ£ÀÄ CzÀgÀ »AzɬÄzÀÝ ¸ÀzÀj PÉ.J 25 ©- 3929 £ÉÃzÀÄÝ »AzÉ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉZï.Dgï UÁrAiÀĪÀ£ÀÄ NªÀgï mÉÃPÀ ªÀiÁqÀ® ºÉÆÃV «¥sÀ®£ÁV Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀ DV »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£À lPÀÌgÀ DV ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ qÁåªÉÄÃd DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 47/10 PÀ®A 279.338 L.¦.¹.¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ

¢ 04-07-10 gÀAzÀÄ 2.00 J.JA.PÉÌ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°èAiÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ E¯ÁfUÁV PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ. PÀĵÀÖV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÀAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁdÄ vÀA¢ gÀAUÀUËAqÀgÀ ªÀAiÀiÁ:46 eÁ: UËAqÀgÀ G: ¯Áj £ÀA n.J£À.-30/J.ªÁAiÀiï-1459 £ÉÃzÀÝgÀ 1 £Éà ZÁ®PÀ ¸Á: a£ÀßPÀªÀÄäªÀÄ vÁ: ªÉÄlgï qÁåA f: ¸É®A gÁdå vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢ 04-07-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 1.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°è ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ £ÀªÀÄä ¯Áj ªÀÄÄAzÉ ºÉÆjnzÀÝ n¥ÀàgÀ £ÀA PÉ.J-29/8261 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ ¸ÉÊqÀ PÉÆqÀĪÀAvÉ ªÀiÁr JqÀUÀqÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ M«ÄäzÉÆAªÉÄ¯É §®¨ÁUÀPÉÌ §AzÀÄ ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ n¥Ààgï ¨ÁrAiÀÄÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀPÉÌ §rzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÀiÁrzÀÄÝ. £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ §AzÀ ¯Áj f.eÉ-03/J.n-550 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀzÉà »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è £À£ÀUÉ §®UÁ® ZÀ¥ÀàUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ ºÁUÀÆ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï 5.00 J.JA.PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 47/10 PÀ®A 279.338. L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. WÀl£Á ¸ÀܼÀªÀÅ oÁuɬÄAzÀ 11 Q.«Ä ¥ÀƪÀPÉÌ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 

Thursday, July 1, 2010

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 30-06-2010 gÀAzÀÄ £ÀªÀ° UÁæªÀÄzÀ ²æà ªÀÄ®èAiÀÄå vÁvÀ£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆlÄÖ £À¹Ã§zÀ £ÀA§gÀ ºÀaÑ D £ÀA§gÀ ºÀwÛzÀ°è 70 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV PÀÆUÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁPÁ £ÀA§gï aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ, CªÀ£À CAUÀ d¦ÛªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV 1] MAzÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gÉzÀ ¥ÀnÖ, 2] MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 3] ªÀÄlPÁ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ 1230=00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2010 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 30/06/2010 gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀVj oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀiÁ vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀÄ°ºÉÊzÀgï UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À PÀ£ÀPÀVj PÀqɬÄAzÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÀqÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ «£ÉÆÃzÀ, £ÁUÀgÁd ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ §eÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ ¥ÁènãÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-34/Dgï-2739 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA PÉ.J-38/J¥sï-451 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÁ£Àð PÉÆqÀzÉà C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÁV zÁR¯ÁVzÀÄÝ aQvÉì PÁ®PÉÌ £ÁUÀgÁd FvÀ£ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà gÁwæ 20-20 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:- 30-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 59 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ G: ªÀÄgÀ½¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ FvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " EAzÀÄ ¢:- 30-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ £Á£ÀÄ qÀÆån ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤AwzÉÝ£ÀÄ. gÁwæ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-9347 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ UÁå£ÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà fÃgÁ¼À, eÁw: ¨ÉÆë, ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §®UÀqÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ©zÀÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ºÀuÉAiÀÄ §®UÀqÉ §®¨sÀÄdPÉÌ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ, JqÀUÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. DUÀ C°èUÉ §AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀÄ 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è £À«Ää§âjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ UÁå£ÉñÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. " CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ. 30-06-2010 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JAPÉÌ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆæ ºÀÄ®UÀ¥Àà£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ dÆeÁlzÀ ºÀt 860=00 gÀÆ. ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ. 30-06-2010 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JAPÉÌ §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ ±À²zsÀgÀ ºÁUÀÆ gÀÄzÀæ¸Áé«Ä ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ dÆeÁlzÀ ºÀt 1545=00 gÀÆ. ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 30-06-2010 gÀAzÀÄ ¨Éë£Á¼À PÁæ¸ï PÁgÀlVAiÀÄ L.©. ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀzÀgÀ ªÀåQÛ ªÀ°¸Á§ ¸Á: ¨Éë£Á¼À, EªÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ §Á¯ï ¥É£ï, ºÁUÀÆ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 895-00 UÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀÄ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2010 PÀ®A 41 (1) (r) ¸À»vÀ 102 ¹Dg惡 & 98 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 30-06-2010 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü ªÀÈvÀÛzÀ°ègÀĪÀ ¦æ£ïì ¥sÀÄmï ªÉÃgï CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÀPÁðj ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ½UÉ «vÀgÀuÉAiÀiÁUÀ ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ¸ÀÆÌ¯ï ¨ÁåUïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ¨ÁwäÃzÀ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, zÁ½ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ §¼Áîj f¯ÉèAiÀÄ wªÀįÁ¥ÀÄgÀ, ºÉƸÀ½î, ªÉÆÃPÁ ªÀÄvÀÄÛ ºÀUÀj ¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ½UÉ «vÀgÀuÉ DUÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ MlÄÖ 59 ¸ÀÆ̯ï¨ÁåUïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 7,325-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À §UÉÎ CAUÀrAiÀÄ G¸ÀÄÛªÁj £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝ DgÉÆæ ±Á«ÄÃzÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ eÁ¤«ÄAiÀiÁ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð G: ¦æ£ïì ¥sÀÄmï ªÉÃgï CAUÀrAiÀÄ G¸ÀÄÛªÁj PÉ®¸À ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ ¸À.».¥Áæ.±Á¯É ºÀwÛgÀ, UÀAUÁªÀw EvÀ¤UÉ ¨ÁåUïUÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ vÀA¢gÀÄªÉ CAvÁ ºÁUÀÆ ¨ÁåUïUÀ¼À£ÀÄß CAUÀrAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ zÁR¯ÁwUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ MlÄÖ 59 ¸ÀÆÌ¯ï ¨ÁåUïUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008