Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, October 31, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 234/08 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 30-10-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-50 ¦JAPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 11-00 ¦JAPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, C°è ªÀÄÈvÀ ¹ÃvÁgÁªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ. CªÀÄÈvÁ vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄ d£Á¢æ, ªÀ: 23 ªÀµÀð, G: «zÁåyð¤, eÁ: ªÉʱÀå, ¸Á: UÀ«²æãÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¢: 30-10-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-45 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV CmÉÆà £ÀA: PÉJ: 25/1411 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ UÀ«ªÀÄoÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ UÀ«²æà £ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ CmÉÆà l£Àð ªÀiÁrzÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ: 28 PÀÆå: 4634 gÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CmÉÆÃPÉÌ lPÀÌgÀÄ PÉÆqÀ®Ä CzÀgÀ°èzÀÝ vÀªÀÄä vÀAzÉUÉ ¨sÁjà ¥ÉlÄÖ vÀ¯ÉUÉ DV, CªÀgÀ£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/08 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-10-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J. 37 n 5203 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ mÁåAPÀgÀzÀ°è ¤ÃgÀ£ÀÄß ¥ÀrUÉÃj ºÀ¼ÀîzÀ°èzÀÝ ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ ZÁ®PÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀiÁåUÀ¼ÀªÀĤ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð
EvÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ Nr¹zÁUÀ ºÀ¼ÀîzÀ ¥ÀgÀ¹ PÀĹzÀÄ mÁæPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁåAPÀgÀ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢zÁgÀ «gÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà zÁ¸ÁÛ¤ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 232/08 PÀ®A: 15(J), 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30-10-08 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà J¸ï.©.PÀnÖêÀĤ, ¦L, £ÀUÀgÀ oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ±ÀºÀgÀzÀ ¥ÀmÉÆæðAUïzÀ°èzÁÝUÉÎ UÀzÀUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ Væãï UÁqÀð£ï ºÉÆÃl¯ïzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ 3-30 ¦JAPÉÌ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆævÀ£ÁzÀ vÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ ZÀÆj, ªÀ: 30ªÀµÀð, G: ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á:PÉÆgÀªÀgÀ vÁ:¹AzÀV, ºÁªÀ: Væãï UÁqÀð£ï ºÉÆÃl¯ï, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆÃl¯ïzÀ°è 99 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál° C.Q. 6,615/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¯Á¨sÀPÁÌV ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÉÎ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/08 PÀ®A: 420 L¦¹ ¸À»vÀ 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30-10-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀĨsÁ£À¸ÁºÉç PÀªÁ¸ï ¦.L. r.¹.L.©. WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀjUÉ ºÉƸÀ r.¹. D¦üøï JzÀÄj£À £ÀÆå ¤¸ÀUÀð ºÉÆÃl¯ïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ºÉaÑ£À ¯Á¨sÀzÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ UÉÆêÁ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß zÀĨÁj ªÀÄzÀåzÀ SÁ° ¨Ál°UÉ ºÁQ C£À¢üPÀÈvÀªÁV d£ÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀªÀÄä ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀ, ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÁzÀ 1) eÁ¥sÀgï 2) £ÀdªÀÄÄ¢Ýãï 3) ¨Á§Ä J®ègÀ vÀAzÉ ¥sÀPÀÈ¢ÝÃ£ï ¸ÀAqÀÆgÀ ¸Á:PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆÃl¯ïzÀ°è 260 ¨Ál® ªÉÊ£ï C.Q. gÀÆ. 39,188-00
AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À ¯Á¨sÀPÁÌV ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ gÉÃqï ªÀiÁr, ¸ÀzÀgÀ ºÉÆÃl¯ïzÀ°èzÀÝ 260 ¨Ál® ªÉÊ£ï C.Q. gÀÆ. 39,188-00/- ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 950/- gÀÆ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÉ.

Thursday, October 30, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 251/08 PÀ®A, 279, 304 (J) L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÉÄÃn ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ. G: ºÉÆmÉ® PÉ®¸À ¸Á: PÀ¯Áåt ¥ÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ VtÂUÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠣ÀÄr¢zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.10.2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ JzÀÄÝ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ PÉ®¸ÀzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ MAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA PÉ.J 37/ JA. 2071 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁgÀ£ÀÄß PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ JqÀUÀqÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è EzÀÝ MAzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ §®ªÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä PÁj£À §®UÀqÉAiÀÄ°è ZÁ®£ÉAiÀÄ ªÉÄ¯É PÀĽwzÀÝ ªÀåQÛUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ £Á£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ vÉUÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÁUÀ CªÀ¤UÁzÀ ¨sÁjà UÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. F C¥sÀWÁvÀªÁzÁUÀ ¨É½UÉÎ 5-00 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. PÁj£À°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀÆ EgÀ°®è. £ÀAvÀgÀ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ. J£ï.JA. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß.£ÀA 252/08 PÀ®A. 279, L.¦.¹ 187 L.JªÀiï.«. DPÀÖ:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà JA.UÀÄt±ÉÃRgÀ£ï vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà UËAqÀgï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: UËAqÀgï G: ¯Áj £ÀA. n.J£ï. 45 J.¹.-1189 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: 16 ¥ÉjZÀUËAqÀgï ¥Á¼ÀåA ¥ÉÆ: agÀÄ£À°èPÉÆë¯ï vÁ: ªÉ®ÆgÀÄ f: £ÁªÀÄPÀ¯ï (n.J£ï.). ¢£ÁAPÀ 24.10.08 gÀAzÀÄ gÁd¥Á¼ÀåA (n.J£ï) £À°è £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°è vÉAV£ÀPÁ¬Ä ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀå¥ÀæzÉñÀzÀ EAzÉÆgÀUÉ E½¹ §gÀ®Ä ºÉÆgÉnzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 29.10.08 gÀAzÀÄ f£ÁߥÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj qÉæöʪÀgÀ ¯Áj £ÀA. ºÉZï.Dgï. 38 J¸ï. 9377 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄÄ dRA UÉÆArvÀÄÛ. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃn ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2008 PÀ®A 498 (J), 504, 506, 324 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ 29/10/2008 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ªÀiÁgɪÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà ªÀiÁåUÀ¼ÀªÀĤ 30 ªÀµÀð eÁ:J¸ï.¹., G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀPÉÃj qÀVÎ, vÁ: UÀAUÁªÀw. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ©üêÀÄ¥Àà ªÀiÁåUÀ¼ÀªÀĤ ¸Á: ºÉƸÀPÉÃj qÀVÎ, vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁr §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¨ÉÊzÁqÀĪÀÅzÀÄ, ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀqÀØgÀºÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 28/10/2008 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀqÀØgÀºÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ K£À¯É CUÀÎzÀ gÀAqÉ, ¨ÉÆøÀÄr E¯ÁåPÀ ºÀqÀ¸ÁPÀ §A¢ CAvÁ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀqÀPÁ ºÁQìAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ E®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀtÚ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ dfÓgÀÄvÁÛ£É. ²æà f.J¸ï. GqÀV ¦.L £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 253/08 PÀ®A. 341, 504, 323, 506, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ C£ÀAvÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ¥ÉÆæÃqÀPÀì ªÀiÁå£ÉÃdgï ²æà gÁA. mÁæ£Àì ¥ÉÆÃlð ¥sÉÊ£Á£Àì PÀA.°. PÉÆ¥Àà¼À ¸Á: CªÀÄgÁªÀw £ÀUÀgÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ. ¢£ÁAPÀ 29.10.08 gÀAzÀÄ ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæUËqÀ ¥Ánïï EªÀjUÉ 3,20,000=00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß mÁæPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ mÁæ°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ 1,80,000=00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ªÀÄÄA¢£À PÀAvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖgÀĪÀ¢®è. EAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÀ®UÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV PÉüÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉà E§âgÀÆ £ÀªÀÄUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ ºÉÆqɧr ªÀiÁr ºÁUÀÄ ¸Á® PÉüÀ®Ä §AzÀgÉà fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃn ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 170/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

²æà f.J¸ï.GqÀV, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀjUÉ E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ (1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà,PÉ. 32 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. (2) SÁeÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ zÁzÉøÁ§ 30 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. (3) ¸Áé«Ä vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀ®ä¤ 24 ªÀµÀð ¸Á: ºÀjd£À ªÁqÀð UÀAUÁªÀw. (4) CºÀäzÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÁ§ ªÀÄAqÀ ªÀAiÀÄ 30 ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ, UÀAUÁªÀw. (5) «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ¥ÁªÀÄ¥Àà ºÀjd£À ¸Á: fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr, vÁ: UÀAUÁªÀw. (6) ¨ÁµÁ vÀAzÉ ±ÉÃR¥Àà ¦AeÁgÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð ¸Á: UÁ¼ÉªÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ, »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw. (7) w¥ÉàñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà zÁªÀtUÉgÉ 30 ªÀµÀð ¸Á: ®Qëöä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. (8) ±ÉPÁëªÀ° vÀAzÉ gÀ»ªÀÄ£À¸Á§ »gÉêÀĤ 34 ªÀµÀð ¸Á: CUÀr ¸ÀAUÀtÚ PÁåA¥ï FgÀtÚ UÀÄr »AzÉ, UÀAUÁªÀw. (9) «gÉñÀ vÀAzÉ ¸ÁgÀ¥Àà ¸ÀätUÁgÀ 25 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀÄtUÁgÀ §nÖ ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §PÁðzÀ ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¸ÉàÃmï K¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 9,060-00, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §PÁð d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ:.

²æà f.J¸ï.GqÀV, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀjUÉ E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C°¨Á¨Á vÀAzÉ C§Äݯï ZÁªÀÅ¸ï ¸Á: CtÆÚgÀ UËgÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. 2) PÀ©ÃgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°ÃPÀ¸Á§ ¸Á: CtÆÚgÀ UËgÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. 3)    ¨Á§Ä vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï¸Á§ ¸Á: CtÆÚgÀ UËgÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. 4) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ §æºÀäAiÀÄå £ÁAiÀÄÄØ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ, UÀAUÁªÀw. 5)     ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ PÀÄgÀĪÀÄ¥Àà ¸Á: CtÆÚgÀ UËgÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. 6) UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄzÉßAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ UÀAUÁªÀw. 7) gÀ»ªÀiÁ£À vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á§ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ UÀAUÁªÀw. 8) ºÀ¸À£À ZÁªÀŸï vÀAzÉ C§Äݯï ZÁªÀÅ¸ï ¸Á: CtÆÚgÀ UËgÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ CtÆÚgÀ UËgÀªÀÄä PÁåA¥ÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §PÁðzÀ ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¸ÉàÃmï K¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3,160-00, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §PÁð d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, October 29, 2008

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/08 PÀ®A. 302, 201 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 27-10-08 gÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 28-10-08 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 7-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĸÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ£À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÉÌ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉAiÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §®ªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ, PÉʬÄUÉ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ±ÀªÀzÀ PÁ°UÉ PÀ®Äè ºÁQzÀ aî PÀnÖ ºÀUÀ΢AzÀ ©VzÀÄ AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀ ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ ºÁUÀÆ ¸ÁQë ¥ÀÅgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉƸÀ½î ¹ÃªÀiÁzÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉAiÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÉÆÃw¯Á¯ï Dgï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ:.

¢: 28-10-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ§âgÀV UÁæªÀÄzÀ°è PÀ¥Án£À ªÀÄÄAzÉ E¸Éàmï dÆeÁl (CAzÀgï-¨ÁºÀgÀ) DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ gÀªÀgÀÄ zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ vÀA: ºÀĸÉãÀSÁ£ï PÀgÀÄqÀVj ¸Á: PÀ§âgÀV 2] gÁd£ÀUËqÀ vÀA: PÀ£ÀPÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÇ.¥ÁnÃ¯ï ¸Á: PÀ§âgÀV 3] Cd«ÄÃgÀSÁ£ï vÀA: ¸ÀįÁÛ£ïSÁ£ï PÀgÀÄqÀVj 4] ªÀiÁ¸À¥Àà vÀA: ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀdÓ® ¸Á: PÀ§âgÀV 5] ªÉÄÊ£ÀĢݣï vÀA: ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ PÀgÀÄqÀVj ¸Á: PÀ§âgÀV 6] ¨sÀzÀæ¥Àà vÀA: ªÀiÁ¸À¥Àà UÁAf, ¸Á: PÀ§âgÀV 7] gÀªÉÄñÀ vÀA: ¦ügÀ¥Àà Z˺Át, ¸Á: PÁmÁ¥ÀÇgÀ 8] §¸ÀªÀgÁd vÀA: CdÓ¥Àà D«£À 9] ªÀĺÁAvÉñÀ vÀA: zÁåªÀÄtÚ QgÀ¸ÀÆgÀÄ ¸Á: PÁmÁ¥ÀÅgÀ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ 52 E¸Éàmï J¯É, ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ 3960=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃuÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 36/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÁdªÀÄä UÀAqÀ gÁeÁºÀĸÉãÀ 48 ªÀµÀð ¸Á// £ÁUÉñÀ£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ gÁdºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ 52 ªÀµÀð ¸Á// £ÁUÉñÀ£ÀºÀ½î FvÀ¤UÉ 4-6 wAUÀ½¤AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà QæëģÁ±ÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ aQvÉìUÁV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¸À¯ÁV aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, October 28, 2008


 

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß. £ÀA 250/08 PÀ®A. 279, 337, 338, L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ zÁ£À¥Àà ªÉÄÃn ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¯ÉçUÉÃj, ¢£ÁAPÀ: 27.10.2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J. 37 J® 6086 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ ¯ÉçUÉÃj PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©üêÀiÁA©üPÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÉÝãÀÄ. DUÀ £À£Àß ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆägÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà UÉÆ®ègÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ£ÀÄ. CzÉà ªÉüÉUÉ ¸ÀzÀj ¥sÀQÃgÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀªÀÄÆägÀ PÁæ¸À¤AzÀ EgÀPÀ®UÀqÁ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀ½¹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ EgÀPÀ®UÀqÁ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ¥sÀQÃgÀ¥Àà£À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà ºÁUÉà £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §®ªÁV lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÝgÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ ºÀwÛgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà£À §®UÀtÄÚ ºÁUÀÆ §®PÀ¥Á¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ §®ªÁzÀ M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢vÀÄÛ. CzÉà jÃw C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ ¸ÀªÁgÀ¤UÀÆ PÀÆqÁ JqÀvɯÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzɯÉUÉ, ¨Áj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä C©üõÉPÀ gÀrØ vÀAzÉ wæ£ÁxÀgÀrØ ¸Á: ZÁªÀįÁ¥ÀÇgÀ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ.J. 37 J® 4949 CAvÁ EvÀÄÛ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃn ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DPïÖ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-10-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-45 UÀAmÉUÉ PÀÄPÀ£ÀÆj UÀÄzÉߥÀàPÁæ¸À¢AzÀ ¦gÁå¢ü mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-37-6602 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄzÉߥÀà£ÀªÀÄoÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ PÀÄPÀ£ÀÄgÀ UÀÄzÉߥÀà£ÀªÀÄoÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉÆý ¥ÁªÀÄð ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ SÁ¸ÀV «Ä¤ §¸ï £ÀA. PÉJ-19-9903 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢ü mÁæ°UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. mÁæöåPÀÖgÀzÀ°èzÀÝ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 2 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «Ä¤ §¸Àì£À°èzÀÝ 3-4 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 27-10-08 gÀAzÀÄ 5-40 ¦.JA PÉÌ £ÀªÀ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è zÀÄgÀÄUÀªÀÄä£À UÀÄr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ²æà ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¨sÀdAwæ ¦.J¸À.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 8 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ §gÀPÁ, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1555=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 5 ªÉÆèÉÊ® (2 £ÉÆQAiÀiÁ ¸Émï, 1 ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPÀì ¸Émï, 1 J¯ï.f ¸Émï) UÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 33/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-10-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁUÀå vÀA¢ gÁªÀÄAiÀÄå, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀ±Àð, eÁ: FrUÀ, G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. PÀAqÀPÀÖgï, ±ÀºÁ¥ÀÅgÀ r¥ÉÇÃ, EAzÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÅgÀ r¥ÉÇâAzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA: PÉ.J.-32/J¥sï-918 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£ÀßzÀÄ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ ¸ÀįÉêÀiÁ£ï EªÀgÀzÀÄ PÀvÀðªÀå EzÀÄÝ, E§âgÀÄ ¸ÀzÀgÀ §¸ï £À°è PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ, ±ÀºÁ¥ÀÅgÀ¢AzÀ ¸ÀzÀgÀ §¹ì£À°è M§â ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ±ÀºÁ¥ÀÅgÀ¢AzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ nPÉÃmï vÉUɹzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ ZÁ®PÀ£À PÀqÉAiÀÄ ªÀÄÆgÀ£É ¸Á°£À ¹Ãn£À°è PÀĽwzÀÄÝ, £ÁªÀÅ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ zÁn PÁgÀlVUÉ ªÀÄzÁåºÀß 12-10 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ, PÁgÀlVAiÀÄ°è §ºÀ¼À d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ºÀwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÀåQÛ ¹Ãn£À°è ªÀÄ®VzÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ J©â¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ K¼À°®è. £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀgï ªÀåQÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ gÉÆÃUÀ¢AzÀ PÀĽvÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀUÉÊgÉ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä GzÀÝ ªÀÄÄR, PÉA¥ÀŧtÚ, vɼÀĪÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, zÀ¥Àà ªÀÄÆUÀÄ, CUÀ® Q«, JvÀÛgÀ 5 ¦üÃmï 6 EAZï, vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÅöà ©½ «Ä²ævÀ PÀÆzÀ®ÄUÀ½zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ MAzÀÄ ©½AiÀÄ CAV, ©½AiÀÄ §¤AiÀÄ£ï, §Æ¢ §tÚzÀ ¥ÁåAmï ºÁUÀÆ UÁqsÀ ¤Ã° §tÚzÀ CAqÀgï ªÉÃgÀ zsÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀ£À ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁd 35 jAzÀ 40 EgÀĪÀzÀÄ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 29/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÉÃtPÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ²ªÀ£ÀUËqÀgï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÁ°äÃQ ¸Á: aPĄ̀ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ²ªÀ£ÀUËqÀgï EªÀgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÉlPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀ°®è. »ÃUÁV CªÀjUÉ £Á£ÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀÄ ¸Àj ¥Àr¹PÉÆArgÀ°®è. £Á£ÀÄ 20 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.10.08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É 2:00 jAzÀ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÀìUÉÆAqÀÄ aPĄ̀ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢®è. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 40/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ EAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ²gÀÆgÀÄ 39 ªÀµÀð ¸Á EAzÀgÀV 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÉAV£À ªÀÄgÀ¢AzÀ ©¢ÝzÀÄÝ PÁgÀt ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ §® PÁ°UÉ ¨sÁj¥ÉmÁÖVvÀÄÛ, §®UÁ°UÉ ±ÀQÛ E®èzÀ PÁgÀt F 1-2 wAUÀ¼À¢AzÀ §®UÁ°UÉ ºÀÄtÄÚ DVzÀÄÝ QªÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ aQvÉìUÉAzÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆzÁUÀ PÁ®Ä PÀmï ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, October 27, 2008

PÀ¼ÀÄ«£À ªÀiÁ®Ä d¦Û ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 249/08 PÀ®A, 41, (1), (r) ¸À»vÀ 102 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 26.10.2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ²æà J£ï.JªÀiï.¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦J¸ïL PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ C¨sÀAiÀÄ ¸Á®ªÀAmï, QqÀzÁ¼À, §¸Á¥ÀÇgï VtUÉÃgÀ UÁæªÀÄUÀ¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÁwæ 8:00 UÀ0mÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §¸Á¥ÀÇgï §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°è ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ aîzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆ ¨sÁgÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄlUÀ£ÀºÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr MªÉÄä¯Éà vÁªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀ£ÀÄß ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÉÆzÀ°¸ÀÄvÁÛ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉý PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV F PɼÀV£ÀAvÉ w½¹zÀgÀÄ. 1] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ºÉƸÀ¥ÉÃn ¸Á: ¨sÁUÁå£ÀUÀgÀ ºÁ.ªÀ. VtÂUÉÃgÁ 2] D£ÀAzÀ vÀAzÉ gÁUÉÆÃf U˽ ¸Á: UÀļÉÃzÀUÀÄqÀØ ºÁ.ªÀ VtÂUÉÃgÁ 3] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà CtÂÚUÉÃj ¸Á: PÀÄlUÀ£ÀºÀ½î CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä CzÀÄ CAzÁdÄ 10 ¨sÁgÀªÀżÀî vÁªÀÄæzÀ ¸ÀÄgÀ½ EvÀÄÛ CzÀgÀ C.Q. gÀÆ 3000=00 DUÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ vÁªÀÄæzÀ ¸ÀÄgÀ½AiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§®ºÀð ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ «ªÀgÀuÉ ¤ÃqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀiÁ®£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁr CxÀªÁ ªÉÆøÀ ªÀiÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£É PÀ¼ÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/08 PÀ®A: 454. 457. 380 L.¦.¹.

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀA¢ ²ªÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 42 G: G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ¸Á: UÀ«²æà £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À, ¢ 25-10-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ElV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ. EAzÀÄ ¢ 26-10-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀßgÀ ¯ÁPï ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ C¯ÁägÀ ªÀÄÄjzÀÄ C¯ÁägÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 30.000=00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L (C.«) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/08 PÀ®A. 120, 420, 464, 468, 471 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¤qÀUÀÄA¢ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ.£ÁAiÀÄPÀ G.PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á.§¸ÀjºÁ¼À FPÉUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀÄ°ºÉÊzÀgï gÀªÀgÀÄ 2002-2003 £Éà ¸Á°£À°è §¸ÀjºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁj UÁAªÀoÁuÁ eÁUÀ ¥Áèmï £ÀA. 164 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ UÉÆêÁ PÀqÉUÉ zÀÄrzÀÄ w£Àß®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À SÉÆnÖ ¸À» ªÀiÁr vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÁð¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÉÆúÀvÀå ¤ªÁgÀuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/08 PÀ®A. 4, 5, 11 PÀ£ÁðlPÀ UÉÆúÀvÉå ¤µÉÃzsÀ ºÁUÀÄ ¥À±ÀÄ ¸ÀAgÀPÀët PÁAiÉÄÝ 1964:.

EAzÀÄ ¢: 26-10-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ªÀzsÉ ªÀiÁr ªÀiÁA¸À ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ DUÀ ªÀiÁ»w w½zÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw (UÁæ) EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ §A¢zÀÄÝ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ fÃ¥À£À°è ºÉÆÃV £À©Ã¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÄ E½zÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄ£É PÀA¥ËAqï M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä C°è EzÀÝ 4 d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä AiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß »r¢zÀÄÝ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ªÀzsÉ ªÀiÁr ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß vÀÄAqÀÄ vÀÄAqÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ 3 ¥ÁætÂUÀ¼À vÀ¯É §ÄgÀÄqÉUÀ¼ÀÄ, PÀvÀÛj¹zÀ 4 PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ 3 ¥ÁætÂAiÀÄ ZÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ DgÉÆævÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ ªÀiÁA¸À ªÀiÁgÀÄwÛzÀÄÝzÁV w½¹zÀÄÝ ªÀiÁA¸À ªÀiÁgÀ®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ E®è CAvÀ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀgÀ ªÀiÁA¸À vÀ¯É §ÄgÀÄqÉ ZÀªÀÄð EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥À±ÀÄ ªÉÊzÀåjAzÀ ¥ÀjÃQë¹ EªÀÅ AiÀiÁªÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ w½AiÀÄ®Ä ¥À±ÀÄ ªÉÊzÀåjAzÀ ¥ÀjÃQë¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÁ§PÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, October 26, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JªÀiï« CåPÀÖ:.

¢:25/10/08 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠨ÉÃgÀÄgÁªÀiï vÀAzÉ ¨ÁUÀgÁªÀiï 24 ªÀµÀð UÁæ£ÉÃmï ªÀPÀðgÀ ¸Á: EgÀªÀw UÁæªÀÄ vÁ: ¯ÁqÀ£ÀÆgÀ f¯Áè £ÁUÀÆgÀÄ gÁd¸ÁÜ£À gÁdå ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ J. 37- J¯ï 7610 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ CgÉÆæ «Ää ¯Áj £ÀA PÉ.J. 37/5943 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¢®è CgÉÆæ vÀ£Àß «Ää ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ C®PÀëPÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ
OVER TAKE ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¨ÉÊPÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁj ¥ÀmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÉßûvÀ¤UÉ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ (.) ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹:.

¢. 25/10/08 gÀAzÀÄ 6-15 ¦.JªÀiï PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÁgÀlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlV gÉʸÀ «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁð¢ gÁd¸Á¨ï ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï CAUÀr 28 ªÀµÀð ¸ÀzsÁ¥sÀ ¸Á: ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÀAUÁªÀw, CgÉÆæ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªï ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA. PÉ.J. 37 JªÀiï- 2357 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á// §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï CgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ C®PÀëPÀvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ mÁA. mÁA. UÁr £ÀA. PÉ.J 16 J. 4062 PÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E£ÉÆßçâ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹:.

¢: 25/10/08 9-45 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢ü ¸Á¢PÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ ºÀAa£Á¼À 34 ªÀµÀð ªÀÄĹèA ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ CgÉÆæ ±ÀgÀtÄ ¸Á ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37 PÉÆå 1936 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á// PÁgÀlV. CgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37 PÉÆå 1936 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ C®PÀëPÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAzÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ zÁgÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ CVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, October 25, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 229/08 PÀ®A:279, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJA« CPïÖ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-10-08 gÀAzÀÄ 5-45 ¦JAPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ZÀ£Àß«ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ¤mÁÖ° ¸Á:vÀ¼ÀPÀ¯ï EªÀ¤UÉ «ZÁj¹ CzÀgÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ f. ¨Á®¥Àà, gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀäjUÉ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¦AiÀiÁ𢠪ÀiÁ®vÉñÀ SÁ£ÁªÀ½ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É ¤AwzÁÝUÉÎ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ-37 J¯ï-1474 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉÃ, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ZÀ£Àß«ÃgÀAiÀÄå FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ §®UÁ°UÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÀ£ÀäßAlÄ ªÀiÁr, ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. £ÁUÀ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¥ÉưøÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2008 PÀ®A 323, 324, 504, 506, 353 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:-23-10-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀiÁl®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¦.¹-06 ¥ÀÄvÀgÀ¥Àà ¦.¹-248 ±ÉÃRgÀAiÀÄå gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀA¢ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¨ÉêÀÇgÀ 2] CAiÀÄå¥Àà vÀA¢ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¨ÉêÀÇgÀ E§âgÀÆ ¸Á: ªÀiÁl®¢¤ß ºÀ¯Éè ªÀiÁr ¸ÀªÀÄ ªÀ¸ÀæzÀ°è ¹§âA¢AiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÀnÖUÉ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr PÀvÀðªÀå PÉÌ CrØ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ²æà J¸ï.«í ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.198/08 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦.DPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-10-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ PÁgÀlVAiÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀV fæ£À°è ºÉÆÃV, ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÀÝ 1] ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA¢ ¹zÀÝ¥Àà, »gÉà £ÀA¢ºÁ¼À, ¸Á: PÁgÀlV, 2] ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, ºÉÆÃmÉïï, ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr EªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 290-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆÃqÀÄwÛÃj CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ ªÀiÁgÀÄw F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á: PÁgÀlV (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É) EªÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2008 PÀ®A 143, 147, 341, 323, 324, 504, 506, 354 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:24-10-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¨sÀgÀªÀÄtÚ vÀA¢ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà EAUÀ¼ÀzÁ¼À. 2] UÀAUÀªÀé UÀAqÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà EAUÀ¼ÀzÁ¼À. 3] ªÀiÁgÀÄw vÀA¢ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà EAUÀ¼ÀzÁ¼À. 4] »gÉñÀgÀ¨sÀUËqÀ vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀgɪÀÄäUËqÀÄæ. 5] zÉêÀªÀé UÀAqÀ »gÉà ±ÀgÀ¨sÀUËqÀ PÀgɪÀÄäUËqÀÄæ. J®ègÀÆ eÁ: UÁtUÉÃgÀ ¸Á: PÉÆýºÁ¼À. EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §rzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ²æà J¸ï.«í ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, October 23, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 266/08 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 22-10-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ §¸ÀtÚ vÁ¼ÀÆgÀÄ, ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸À¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 22-10-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.00 ªÀÄgÀ½ §¸ï ¸ÁööåAqï ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è MAzÀÄ PÁgï lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆtPÁ® PɼÀUÀqÉ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. DvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÁ£ÀÄ DZÁgÀ£ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁl®Ä gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ EzÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 8.30 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ PÁgï ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¤AwzÀÄÝ, £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ ºÀÄåAqÉÊ CPÉìAmï PÀA¥À¤ EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA: J.¦-09/ J.J¸ï-9960 EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgï ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ PÉ. £ÁAiÀÄÄØ vÀAzÉ PÁªÀÄgÉrØ ¸À£Áå¹ £ÁAiÀÄÄØ, vÁ: ¸ÀgÀ¹¥ÀlÖtA, f: «±ÁR¥ÀlÖt (J.¦) CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr J.J¸ï.L ªÀÄ®ètÚ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 268/08 PÀ®A 279,337, 338 L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ

¸ÀzÀj ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£À ¸ÉÃj ¯Áj ¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀ®Ä ( £É®Äè¯ÉÆÃqï) ºÉÆÃV ªÁ¥À¸À CgÉÆævÀ£À ¯ÁjAiÀÄ°è §gÀÄvÀÛzÁÝUÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr ¥ÀgÁj CVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ®PÀëöät ºÀUÀÆ EvÀgÀ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

3] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 12/08 PÀ®A, 174 ¹.Dgï.¦.¹ :

ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦üqì gÉÆÃUÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üqì gÉÆÃUÀ §AzÀÄ DUÁUÀ ©Ã¼ÀÄwÛzÀÄÝ, ºÀ®ªÁgÀÄ PÀqÉ SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄt-ªÀÄÄRªÁUÀzÉ EzÀÄÝ, EzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è "ɼÉUÉ ºÉÆrAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ E®PÀ¯zÀ eÉ.©. D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ 0935 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æà ºÉZïDgï £ÀqÀUÀrØ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 39/08 PÀ®A, 174 ¹.Dgï.¦.¹ :

¢// 22/10/08 gÀAzÀÄ 8 ¦.JªÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §»zÉð±ÉUÉ ºÉÆÃV PÉ£Á®Ý°è PÉÊvÉƼÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV PÀ®ÄeÁj PÉ£Á¯ÉÎ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝgÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr J..J¸ï.L. ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/08 PÀ®A. 406, 420, 468 L.¦.¹

CgÉÆævÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉʤPÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ°è vÀªÀÄUÉ ¸ÉʤPÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¤Ãr vÀªÀÄUÉ ¸ÉʤPÀ PÉ®¸À PÉÆr¸ÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ vÀªÀÄäAvÉ 20 ºÀÄqÀÄUÀgÀ eÉÆvÉ vÀ¯Á 8200/-00gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÉʤPÀ ¨sÀwð EzÉ CAvÁ vÀªÉÄä®ègÀ£ÀÄß ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ £Á²PÀ ¥ÀlÖuÉtPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤ÃªÀÅ ¸ÉÊ£ÀåzÀ°è ¸É¯ÉÌõÀ£ï CVgÀÄwÛÃj CAvÁSÉÆÃmÁ CzÉñÀªÀ£ÀÄß ¸Àȶֹ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É «Ä°Öç C¢üPÁjUÀ¼À ¥sÉÆÃdðj ¸À», ¹Ã®Ä ªÀiÁr vÀ«ÄäAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ «Ä°ÖçAiÀÄ°è ¸ÉʤPÀ PÉ®¸À PÉÆr¸ÀzÉ £ÀA©¹ zÉÆæúÀ ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 267/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 22-10-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉUÉ ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 22-10-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ CzÀȵÀÖzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ (1) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PàjAiÀÄ¥Àà, (2) zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, (3) UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ §¸À¥Àà¥À (4) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ, (5) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà, (6) vÁdÄ¢ÝãÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï (7) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 4,570/-, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ZÁ¥É EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁr PÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr :-±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Wednesday, October 22, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/08 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 21/10/2008 gÀAzÀÄ 07.30 ¦.JA.UÉ vÁªÀgÀUÉÃgÁ-UÀAUÁªÀw gÉÆÃr£À°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CA§tÚ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð ¸Á.PÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/ PÀÆå-1824 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ£ÀPÀVj¬ÄAzÀ PÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀÄĸÁÛ¥sï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ªÁ»zï ªÀAiÀiÁ 31 ªÀµÀð ¸Á.vÁªÀgÀUÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÀégÁd ªÀÄdqÁ PÁåAlgï «Ä¤ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 37/4224 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ CPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸À¢æ CA§tÚ FvÀ¤UÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀjAzÀ DvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ JqÀUÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.104/08 PÀ®A. 498(J) 304(©) L.¦.¹.

¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉAqÀw gÀvÀß J£ÀÄߪÀªÀ½UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¨ÉgÉƧâgÀ eÉÆÃvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÀt vÀgÀ®Ä ¦r¸ÀÄvÀÛzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¨É¸ÀvÀÄÛ ¢. 20-10-2008 gÀAzÀÄ 6.30 UÀAmÉUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-10-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀzÀUÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/08 PÀ®A 448, 353, 323, 341, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.:

²æà f. «oÀ¯ï, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ, ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï gÀªÀgÀÄ ²æà ²æäªÁ¸À, QjAiÀÄ EAf¤ÃAiÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀ zËdð£Àå ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 20/10/2008 gÀAzÀÄ 13-20 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²æäªÁ¸À EªÀgÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀªÀgÀ PÀbÉÃj, £ÀA.1 PÁ®ÄªÉ G¥À«¨sÁUÀ ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ïzÀ°è PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ²æäªÁ¸À £ÁAiÀiïÌ @ ¹Ã£ÀÄ. (2) ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ PÀbÉÃjAiÉƼÀUÀqÉUÉ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 247/08 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 21.10.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ zÀzÉÃUÀ¯ PÉÆüÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä F JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ºÀ®UÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è EgÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 168, d«Ää£À 4 JPÀgÉ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ §UÉÎ ªÉµÀªÀÄå EzÀÄÝ, ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzÀªÁV F ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À J¥ÀðnÖgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁQëÃzÁgÀgÀÄ ²æêÀÄw C£ÀߥÀÇtð EªÀ¼À UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà EvÀ£ÀÄ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt EªÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ¦vÁæfðvÀ D¹ÛAiÀÄ°è ¥Á®Ä PÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«Ää£À°è £ÀªÀÄUÉ §ºÀ¼À d«ÄãÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ CªÀgÀ°è ªÉʵÀªÀÄå ¨ÉüɢzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAzÉ JgÀqÀÆ ¥Ánð d£ÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ C£ÁºÀÄvÀ GAmÁUÀzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ªÀiÁ®Ä d¦Û ¥ÀæPÀgÀt:

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 246/08 PÀ®A. 41(1)(r) ¸À»vÀ 102 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 20.10.2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉUÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¦.¹. 310 PÀj§¸ÀAiÀÄå EªÀgÉÆA¢UÉ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQÌAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ: 21.10.2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ VtUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ §UÀ£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä C°è JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É 4 d£À ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç°èzÀÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr MªÉÄä¯Éà vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ vÀªÀÄä°èzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ¸ÀzÀj 4 d£ÀgÀ£ÀÄß ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÉÆzÀ°¸ÀÄvÁÛ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉý PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV 1] ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà PÀ£ÀPÁ¥ÀÇgÀ 2] ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀ£ÀPÁ¥ÀÇgÀ ªÀAiÀÄ: 19 ¸Á: VtUÉÃgÀ 3] zÉêÀgÁd vÀAzÉ ªÉÄ®¥Àà PÁ¸À£ÀPÀAr ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð ¸Á: VtUÉÃgÀ 4] ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà AiÀįÁè¥ÀÇgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ¸Á: Q£Áß¼À. CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä CªÀÅ CAzÁdÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ 60 PÉ.f ¨ÁgÀªÀżÀî 2 PÀ©âtzÀ DåAUÀÄ®gï ¥ÉèÃlÄUÀ¼ÀÄ CA.Q ¥Àæw PÉ.f UÉ 60 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄAvÉ MlÄÖ gÀÆ. 3,000=00 DUÀ§ºÀÄzÀÄ. CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ §eÁd ¹.n-100 PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J 37 PÉ-7002 EgÀÄvÀÛzÉ. E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¥ÀÅöà §tÚzÀ ¸ÀÄdÄQ PÀA¥À¤AiÀÄ¢zÀÄÝ £ÀA§gÀ r.J¸À. 09 ©-6417 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ CåAUÀÄ®gÀ ¥ÉèÃlÄUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§®ºÀð ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ «ªÀgÀuÉ ¤ÃqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀiÁ®£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁr CxÀªÁ ªÉÆøÀ ªÀiÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, October 21, 2008

¥ÉÆ°Ã¸ï ºÀÄvÁvÀägÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ

¢£ÁAPÀ 21-10-2008 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÀÄvÁvÀägÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ CAUÀªÁV £ÀqÉzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ²æÃ. PÀȵÀÚªÀÄÆwð, f¯Áè ¸ÀvÀæ£Áå¢üñÀgÀÄ, ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV DUÀ«Ä¹ ¸ÁägÀPÀPÉÌ ¥ÀĵÀàUÀÄZÀÑ C¦ð¹zÀgÀÄ, F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ²æÃ. PÉ. gÁªÀÄtÚ £ÁAiÀÄÌ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÉà £ÀUÀgÀzÀ UÀtåªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ, ²æÃ. F±ÀégÀZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè gÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß J¥Àðr¹zÀÝgÀÄ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 28/08 PÀ®A, 174 ¹.Dgï.¦.¹ :

¢£ÁAPÀ: 20.10.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ CA§tÚ vÀAzÉ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 44 eÁ: PÀÄgÀħgï ¸Á:ºÁ®ªÀwð UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ CA§tÚ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ºÁUÀÆ ¦mïì¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ J°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ DgÁªÀÄ DVgÀ°®è. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.10.08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8:00 jAzÀ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¢zÁÝUÀ DvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ DvÀ£À£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀzÀUÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢®è. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, October 20, 2008

UÉÆúÀvÀå ¤ªÁgÀuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/08 PÀ®A 11 PÀ£ÁðlPÀ UÉÆúÀvÀå ¤ªÁgÀuÉ & ¥À±ÀÄ ¸ÀAgÀPÀët PÁAiÉÄÝ 1964 PÁAiÉÄÝ.:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/10/2008 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉUÉ ²æà f.J¸ï.GqÀV, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¥Áæt ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¥À±ÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 19/10/2008 gÀAzÀÄ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÉÆõÀ£À vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G: ªÀiÁA¸ÀzÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ PÀ¸Á¬ÄSÁ£ÉAiÀÄ°è ¥Áæt ªÀzsÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥À±ÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀĪÀjAzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV zÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀzsÉ ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà r.ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L.(C.«.) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 227/08 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÉñÀ¥Àà vÀA¢ ©ÃªÀÄ¥Àà §ÆvÁ ªÀAiÀiÁ: 58 eÁ: zÉêÁAUÀ G: £ÉÃPÁjPÉ ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ, ¢£ÁAPÀ 04-09-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9.30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±À²zsÀgÀ ªÀAiÀiÁ:19 EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£À CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁÝV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ EzÀĪÀgÉUÀÆ §A¢gÀĪÀÅ¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁUÀÄ£Éß £ÀA:227/08 PÀ®A:ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ C£ÀéAiÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀªÀÅ oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ 2 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, October 19, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/08 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 14-10-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-45 UÀAmÉUÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ J¸ï.J¥sï.J¸ï.±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ DgÉÆæ ZÁ®PÀ FgÀtÚ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊ/ªÉÆà £ÀA. PÉJ-37/eÉ-5489 »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV C®PÀåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAvÀætUÉƼÀîzÉà £Á¬ÄUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ºÁQPÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è DgÉÆæ FgÀtÚ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV §®UÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥À UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¥Àr¹ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ QªÀiïì D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îUÉ gÉ¥sÀgï ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ C°è ºÉÆÃUÀzÉà ±ÀıÀÄævÀ ªÀÄ°Ö ¸ÉàñÁ°n D¸ÀàvÉæ «zÁå£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î F SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ FgÀ¥Àà ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-10-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-10 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 244/08 279, 337, 338, L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ£ÀĪÀÄ¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: ªÁ°äÃQ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18.10.08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:00 UÀAmÉUÉ n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï PÉ.J.35 PÉ.4578 £ÀA. £ÉÃzÀÝgÀ°è £Á£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ltPÀ£ÀPÀ®è ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ JzÀÄgÀÄjUÉ MAzÀÄ n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï £ÀA. PÉ.J.-04 E.J¯ï-1734 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Éqɹ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃgÀnzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ §®UÉÊUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÀjUÉ C®è°è ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ºÀAzÁæ¼À ¸Á: ltPÀ£ÀPÀ®è CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ²æà ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ºÉZï.¹ 140 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 245/08 279, 337, 338, L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà PÀQðºÀ½î ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀQðºÀ½î, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18.10.08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉAqÀwAiÀÄ HgÁzÀ ºÀÄt¹ºÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¯ÉÃAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-25 qÀ§Æè. 9725 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£ÀªÀgÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ PÀÆr ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ PÉÆ¥Àà¼À zÁn vÁAiÀĪÀÄä UÀÄr ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ MAzÀÄ §¸Àì £ÀA. PÉ.J. 37 J¥sï. 208 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Éqɹ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃgÀnzÀÝ £ÀªÀÄUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀªÀÄä PÁPÀ£ÀªÀjUÉ C®è°è ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÁAqÀ¥Àà ªÀÄÄvÀV PÉJ¸ïDgïn¹ qÉæöʪÀgï CAvÁ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À r¥ÉÆà CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆævÀ£ÀÄ «ÃgÀtÚ gÉÃrØ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ./¸ÉÊ £ÀA: PÉ.J.-37/J¯ï-7962 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀªÀ°-PÁgÀlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ L© ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ¸ÀAUÀ¥ÀàªÁgÀzÀ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/08 PÀ®A. 279, 337, 338, 428 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 18/10/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-45 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ZÁ®PÀ §¸Àì£ÀÄß PÁgÀlV¬ÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹JAeÉ gÉʸï«Ä¯ï ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, ¦üAiÀiÁð¢ eÉÊ£À§ UÀAqÀ ¨Á§Ä¸Á§ ¸Á: PÁgÀlV EªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ JªÉÄäUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ JªÉÄäAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁV ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:.

6] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-10-08 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ©üêÀĪÀÄä UÀAqÀ ¨Á¼À¥Àà UÀzÁj ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀ§gÀ ¸Á: ¨ÉÆÃzÀÆgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ gÁwæ 09:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ ªÉįÁÌt¹zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀĪÁV DªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ºÉÆr §r ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, October 18, 2008

QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/08 PÀ®A. 498(J), 306 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀA¢ ¥sÀQÃgÀ¥Àà PÀA¦è ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á: d§â®UÀÄqÀØ, £À£ÀUÉ 4 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ EªÀgÀ ¥ÉÊQ £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CªÀÄgÀªÀÄä EPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆäj£À ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀA¢ CªÀiÁvÉÃ¥Àà C©âUÉÃj JA§ ªÁ°äÃQ d£ÁAUÀzÀ ºÀÄqÀÄUÀ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀªÀÄäw E®èzÉ ¢£ÁAPÀ:14-8-2002 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è gÀf¸ÀÖgï ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀÄgÀªÀÄä EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV d§â®UÀÄqÀØzÀ°è MAzÀÄ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝgÀÄ CªÀjUÉ 3 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ F ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀzÀÄ ºÉÆUÀĪÀzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåªÀºÁgÀ E¢Ý®è. ªÉÆ£Éß gÁwæ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀÄgÀªÀÄä vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ dgÀÄV¸À®Ä £ÀªÀÄÆäjUÉ §A¢zÀÝ vÀºÀ¹¯ÁÝgï PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ : 16-10-2008 gÀAzÀÄ £À£Àß ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw ºÀÄ°UɪÀÄä PÀÆr ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ D PÁ®PÉÌ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA¢ CªÀiÁvÉ¥Àà C©âUÉÃj EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀÄgÀªÀÄä¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹gÀ§ºÀÄzÀÄ, CxÀªÁ £ÉÃtÄ ºÁQ ¸Á¬Ä¹gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ ¥Àr¹zÉÝêÀÅ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ PÀÄ®APÀĵÀªÁV ¥ÀÅ£À: «ZÁj¸À®Ä w½¢zÉÝãÉAzÀgÉ, ºÀ£ÀªÀÄAvÀ£ÀÄ EwÛÃaUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw CAzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀÄgÀªÀÄä EPÉAiÀÄ £ÀqÀvÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÁÛ §AzÀÄ DPÉUÉ DUÁUÉÎ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr DPÉUÉ zÉÊ»PÀªÁV ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀvÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ : 15-10-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ : 16-10-2008 gÀ 01-30 J.JA CªÀ¢AiÀÄ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦.CPÀÖ:.

²æÃ. §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ ¹.¦.L. AiÀÄ®§ÄUÁð gÀªÀjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ 2580/- gÀÆ 02 £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï 01 PÉÊ UÀrAiÀiÁgÀ d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ [1] ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ºÀħâ½î [2] CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ PÀ®¥Àà ¸ÀdÓ£À [3] ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà §¤ßPÉÆ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀ°è 1 & 2 £Éà CgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¨É¯ï ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ. 3 £Éà CgÉÆæ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2008 PÀ®A. 379 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁ𢠥ÀæºÁèzï eÉÆö vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁZÁAiÀÄð 45 ªÀµÀð eÁ// ¨ÁæºÀät G: ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄ ¸Á// UÀAUÁªÀw EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. ªÀiÁ¸À vÀgÀUÀwAiÀÄ C¨sÁå¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ PɼÀUÉ Qð ºÁQnÖzÀÝ ºÁå«Ä®Ö£À ªÀiÁzÀjAiÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ C.Q. 2800/- EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°Ã¸É oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2008 PÀ®A. 448, 341, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¦AiÀiÁ𢠪ÀiÁ®²æà vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ 18 ªÀµÀð G. ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á// C£ÀߥÀÆuÉÃð±Àéj SÁ£ÁªÀ½ UÀuÉñÀ ¸ÀPÀð¯ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, DgÉÆæ ¸ÀA¢Ã¥ï vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà 20 ªÀµÀð ¸Á// ºÉ.Zï.Dgï.J¸ï.PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ ¸Á// UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ SÁ£ÁªÀ½UÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ & CªÀgÀ vÁ¬ÄUÉ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ªÀiÁrzÀ PÉøï£ÀÄß ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉƼÀîªÀ¸À®ÄªÁV ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/08 PÀ®A. 323, 504, 506 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ SÁzÀgÀ¸Á¨ï vÀAzÉ PÁ¹ÃA¸Á§ fÃgÁ¼À 53 ªÀµÀð G:- UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á// Q¯Áè KjAiÀiÁ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, DgÉÆæ f.gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ±À²¨sÀƵÀt mÉæqÀgÀì ¹.©.J¸ï. UÀAeï UÀAUÁªÀw ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ 13-10-08 gÀAzÀÄ ±ÉÃAUÁ ©ÃdzÀ ¯ÉÆÃqï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄuÉUÉ §gÀĪÁUÀ 6 ®PÀë 4 ¸Á«gÀ gÀÆ. PɼÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EzÉ. «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉý ºÉÆqɧr ªÀiÁrzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 32/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ CgÀ«Azï £ÁAiÀÄgï vÀAzÉ ZÀAzÀæ£ÁAiÀÄPï ZÀªÁít 34 ªÀµÀð eÁ// ®ªÀiÁt ¸Á// CqÀ« ªÀÄ®ètPÉÃj vÁAqÀ vÁ// ºÀÆ«£ÀºÀqÀUÀ° f¯Éè §¼Áîj EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ªÉÄãÀPÁ¨Á¬Ä vÀAzÉ ²ªÀgÉrØ gÁoÉÆÃqï 29 ªÀµÀð eÁ// ®ªÀiÁt G// ªÉÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á// §®PÀÄA¢ ºÁ.ªÀ.§ÆzÀÆgÀÄvÁAqÀ EªÀ¼À UÀAqÀ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âPÉÌ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ JA¢zÀÝPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

7] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. 30/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà UÀAUÁªÀw 32 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á// ¥À£ÁߥÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà UÀAUÁªÀw 2 ªÀµÀð eÁ// °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á// ¥À£ÁߥÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ DlªÁqÀ®Ä ¥À£ÁߥÀÄgÀzÀ J.¦.JªÀiï.¹.AiÀÄ UÀÆqÁ£ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À UÀÄArAiÀÄ°è eÁj ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.AiÀÄ. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

8] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 17/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ªÀĪÀÄvÀeï EªÀ¼À vÀAzÉ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä FUÉÎ 10 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÀÄÝ CªÀ¼À vÁ¬Ä PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁr vÀ£ÀߣÀÄ ºÁUÀÆ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁPÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16/10/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉ¤£À¥ÀÅr ¸Éë¹ C¸À۪ɸÀÛ ªÁV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀ×VAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV E¯Ád ¥ÀqÉzÀÄ E¯Ád ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 16/10/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

9] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 27/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀAzÉ D¢§¸À¥Àà CAUÀr ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð ¸Á: §ÄqÀ±ÉÃmÁß¼À UÁæªÀÄ, EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ FgÀªÀÄä EPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 1/2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÉÄÃvÀUÀ®è UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ FgÀªÀÄä ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ J°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°®è. PÁgÀt £ÉÆë£À ¨sÁzÉà vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 16.10.08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Friday, October 17, 2008

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2008 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¹zÀÝ«ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀÄå ¸Á: ®PÁä¥ÀÆgÀ, DgÉÆæ PÉÆlæ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà CAUÀr EvÀ£ÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ £À£ÉÆßA¢UÉ ªÉʱÀåªÀÄå ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ CA¢¤AzÀ ªÀiÁvÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 15-10-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆäj£À ªÀÄ®èAiÀÄå ¸ÉÃj §eÁgÀ¢AzÀ HgÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ PÀÄvÀħĢݣÀ, ¥sÀQÃgÀ¸Á§, PÉÆlæ¥Àà ¸ÉÃj M§âjUÉƧâgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ CªÀgÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ PÉý ¥sÀQÃgÀ¸Á§ EvÀ¤UÉ §Ä¢ÝºÉý PÀ½¹zÉ£ÀÄ. CµÀÖPÉÌ CªÀgÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁVzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 8-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå ªÀiÁUÀAqÀªÀÄoÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃgÀngÀĪÁUÀ C°èUÉ PÉÆlæ¥Àà EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ CAzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀĤ°è¹ £À£Àß JzÉ ªÉÄð£À CAV»rzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ C¯Éè ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ »rUÁvÀæzÀ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ agÁrzÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ªÀÄ®èAiÀÄå C©âÃUÉÃj, ªÀÄÈvÀåAdAiÀÄ PÀ®ÄèUÀÄr EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ PÉÆlæ¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ ªÀÄÄAzÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2008 PÀ®A 341, 323, 324, 504 gÉ/« 34 L¦¹:

¦gÁå¢üzÁgÀ£ÁzÀ EªÀiÁªÀĸÁ§ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ ªÀÄAqÀ®UÉÃj ¸Á: ¨ÉzÀªÀnÖ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-10-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 J.JA PÉÌ ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À°è EgÀĪÁUÀ 1] FgÀtÚ a®PÀªÀÄÄT 2] ²ªÀtÚ a®PÀªÀÄÄT ªÀÄvÀÄÛ 3] zÉêÀ¥Àà a®PÀªÀÄÄT EªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯Éà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ºÉÆ®zÀ°èAzÀ ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ©qÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀĪÀÅ¢®è K£À¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ EzÀgÀ°è FgÀtÚ EvÀ£ÀÄ £À£Àß JzÉ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ §rzÀ£ÀÄ. ²ªÀtÚ EvÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß vÉPÉÌ §rzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ«zÁUÀ zÉêÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 UÉÃtÄ GzÀÝzÀ ºÀgÀUÀĪÀ £ÀUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀvÉۣɥÁà CAvÁ CAzÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ²ªÀ§¸À¥Àà ªÀiÁåUÉÃj ºÁUÀÆ gÁeÁ¸Á§ CtÚ ¸ÉÃj dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, October 16, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 221/08 PÀ®A: 279,338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÁ®ªÀé EªÀgÀÄ E¯ÁdÄ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ GªÉÄñÀ vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: aPĄ̀ÉƪÀÄä£Á¼À EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, vÀ£Àß CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ vÁ£ÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄvÉÆÛçâ CPÀÌPÀÆr E¯ÁfUÁV vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ ªÀAPÀ®PÀÄAl ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 12/10/08. gÀAzÀÄ PÀgÉvÀgÀĪÁUÀ »gÉ ¹AzÉÆÃV CA§Æ¯ÉãÀì £ÀA§gÀÄ PÉJ-37-f-79 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÉÆ¥Àà¼À PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÉʯÉé UÉÃn£À ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ gÉÆÃqÀ ºÀA¥ÀìUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ ºÁ®ªÀé EªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ¯Éè ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV PɼÀUÉ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌrUÀ½UÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁå¸ï ¹°AqÀgÀ d¦Û ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2008, PÀ®A 41(1) (r) ¸À»vÀ 102 ¹.Dgï.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 98 PÉ.¦. DåPïÖ:-

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/10/2008 gÀAzÀÄ 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà UÉÆ®ègÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁ:UÉÆ®ègÀÄ (PÀÄgÀħgÀÄ), G: ºÉÆÃl®zÀ°è ¸À¥ÉèÃAiÀÄgï PÉ®¸À ¸Á: Q¯Áè KjAiÀiÁ UÀAUÁªÀw ºÁ:ªÀ:- gÁAiÀįï gɸÉÆÖÃgÉAmï PÀA¦è FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ EA¢gÁ UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ PÀA¦è gÀ¸ÉÛ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°è 2 ¹°AqÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 14/10/08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥À£À°èAiÀÄ UÁå¸ï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀA¦èUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ£ÀÄ. DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ UÁå¸ï ¹°AqÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ²æà r.ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L. (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162 PÀ®A 110(E)(f) ¹.Cgï.¦.¹. :

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/10/2008 gÀAzÀÄ ±ÁAvÀUËqÀ, J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹¦¹ 223 EªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ¢AzÀ ¹.©.¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛ ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÀÄ a¤ªÁ® D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À F PÀÈvÀå¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¨sÀAiÀÄ ©üÃvÀgÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÀÜvÉUÉ zsÀPÉÌAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ, ªÀĺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥sï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§Ä¸Á§ eÁ:ªÀÄĹèA ªÀAiÀÄ 32 µÀð G: ¦æAnAUÀzÀ°è PÉ®¸À ¸Á: ªÀQîUÉÃmï, UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ.

Wednesday, October 15, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/08 PÀ®A. 279, 338. L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ PÁ½AUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Àà ¥ÀvÀ®£ÀߪÀgÀ eÁ// PÀÄgÀħgÀ ¸Á// gÁdÆgÀÄ, DgÉÆæ FgÀtÚ vÀAzÉ ªÉÄå¯ÁgÀ¥Àà ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ// PÀÄgÀħgÀ G:Dgï.r.¹.¹. ¨ÁåAPï ªÀiÁå£ÉÃdgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.37/eÉ.5489 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// gÁdÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÀåPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¹ÌÃqï CV ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/2008, PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀºÀeÁ£ï ºÁUÀÆ CªÀ¼À 12 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀªÀÄzï E±Áð£ï EªÀgÉÆA¢UÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ D£ÉÃUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ UËgÀªÀÄä PÁåA¥ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37 PÉ-445
£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÀªÀÄzï E±Áð£ï¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj ºÀjvÀªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ ºÁUÀÆ JqÀ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ C®èzÉà §®UÉÊ ªÉÆÃtPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 243/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ¥sÀÄgÀPÁ£ï CºÀäzï vÀAzÉ R°Ã¯ï CºÀäzï zÁUÀzÁgï ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¢rØPÉÃj PÉÆ¥Àà¼À, EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:00 UÀAmÉUÉ VtÂUÉÃgÁzÀ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä ¹ÌçäAUï AiÀiÁqÀð¢AzÀ ªÁZÀªÀÄ£ïgÁzÀ zÉêÀ¥Àà ºÁUÀÆ G¸Áä£À¸Á§ EªÀgÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ, ¤£Éßà ¢£ÁAPÀ: 13.10.08 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ¹ÌçäAUÀ AiÀiÁqÀðzÀ°è EnÖzÀÝ ¦ÃUï LgÀ£ï, ¹°PÁ£ï ºÁUÀÆ JªÀiï.©.J¥sÀ. ¸ÀÌ¯ï £Àmï¨ÉÆîÖUÀ¼À ¨ÁåUÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä 280 PÉ.f AiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,600=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¦ÃUï LgÀ£ï, ¹°PÁ£ï ºÁUÀÆ JªÀiï.©.J¥sÀ. ¸ÀÌ¯ï £Àmï¨ÉÆîÖUÀ¼À ¨ÁåUÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 220/2008 PÀ®A. 379 L.¦.¹.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ¹.ªÀ°¸Á§ vÀAzÉ ¹. C§Äݯï PÀjÃA¸Á§ §¼Áîj, ªÀ:53ªÀµÀð, G:PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ, E¯Á» PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ PÀnÖUÉ Rjâ¸À®Ä PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ºÀħâ½îUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¹ìUÉ ºÀvÀÄÛªÁUÀ 7-15 ¦JAPÉÌ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß eÉé£À°èzÀÝ 45,000 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¨Éèr¤AzÀ PÀmï ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦J¸ïL (C.«) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/08 PÀ®A. 273, 284, 308 L.¦.¹. 32,34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÆúÀ£À ¥Àæ¸ÁzÀ ¦.L. C§PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀzÀ¼À gÀªÀjUÉ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ/¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ dÆ®PÀlÖUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä/ºÀåªÉ ªÉÊ£Àì ªÀÄzÀå ªÀÄgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ CUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 16 °Ãlgï 400 JAJ¯ï £ÀPÀÌ §nÖ C.Q.1640=00 ºÁUÀÆ 180 JªÀiï.J¯ï.£À ºÉåªÉ «¹Ì 20 ¨Ál® C.Q.780=00 d¦Û ªÀiÁr zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.192/08 PÀ®A. 273,284,308 L.¦.¹. 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÆúÀ£À ¥Àæ¸ÁzÀ ¦.L. C§PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀzÀ¼À gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ/¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr CªÀjAzÀ 8 °Ãlgï PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 800=00 ºÁUÀÆ ºÀåªÉ «¹Ì C.Q. 423=00 ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ.

Tuesday, October 14, 2008

Test msg

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2008 PÀ®A 279, 304 [J] L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 13/10/2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ mÁæPÀÖgï £ÀA. PÉ.J.- 37/n.-4329, mÁæ° £ÀA. PÉ.J.- 29/n-83 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÁzÀ (qÉæöªÀgÀ) ²ªÀ¥Àà ªÀdÓ® FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ UÁå£ÀªÀÄä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ UÀgÀ¸ÀÄ ºÉgÀ°PÉÌ JAzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, mÁæPÀÖgï ¸ÀAUÀqÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ 0830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀgÀ¸ÀÄ ºÉÃjPÉÆAqÀÄ ¥ÀÅvÀðUÉÃj UÁæªÀÄzÀ §¸À¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ §zÀÄ«£À ¢§âzÀ ªÉÄÃ¯É mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgÀß ªÀÄÄA¢£À UÁ°AiÀÄÄ ¸Àé®à ªÉÄîPÉÌ J¢ÝzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À ¨ÁdÄ PÀĽwzÀÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ mÁæPÀÖj¬ÄAzÀ fV¢zÀÄÝ, mÁæPÀÖgÀ£À §® ¨ÁdÄ«£À zÉÆqÀØUÁ°UÉ ©zÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ, Q«UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. D£ÀAzÀ ºÉZï.¹. 131 ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2008 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L,JA.« PÁAiÉÄÝ.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀtªÀé UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ©®è PÀAp, 38 ªÀµÀð, UÉÆ®ègÀ ¸Á: aPÀ̪ÀiÁ¢£Á¼À, ¢ : 09/10/2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «ÄãÁQë FPÉAiÀÄÄ DgÉÆævÀ£À mÁæPÀÖgïzÀ°è [ mÁæPÀÖgï £ÀA§gï ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢®è ] aPÀ̧¤ßUÉÆüÀ-ºÀUÉzÁ¼À gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆæ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ CqÉvÀqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É Nr¹zÀÝjAzÀ «ÄãÁQë FPÉAiÀÄÄ ¥ÀÄnzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. §ÆzÉ¥Àà J.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 98/08 PÀ®A 279 L¦¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-10-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À-UÀzÀUÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨sÁ£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ L.© ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀiÁgÀÄw PÁgï £ÀA: PÉ.J-37/JªÀiï-1255 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ «ÃgÉñÀ E®ÆègÀ ¸Á: D£ÉUÀÄA¢ FvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ Nr¹PÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀ먀 vÀVΣÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁV §ÄqÀªÉÄïÁV ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁVgÀÄ¢®è. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/08 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æÃ. zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÉ¥Àà ¨ÉzÀªÀnÖ, 26 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀzÀUÀ£Á¼À, EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ ¢ 13/10/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ¨ÉÊ¥Á¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ §¸À ZÁ®PÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ §¸ï £ÀA. PÉ.J.14/7813 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ mÁæ÷åPÀÖgÀUÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. UÀÄgÀÄgÁd J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 242/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ :

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀiÁºÁAvÉñï vÀAzÉ ¨Á®£ÀUËqÀ §¸ÀtÚ£ÀªÀgï. ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: gÀrØ G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì ZÁ®PÀ ¸Á: ¸ÀļɨsÁ« vÁ: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ ºÁ:ªÀ: PÀĵÀ×V r¥ÉÆÃ, ¢£ÁAPÀ 13.10.08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÁðºÀPÀ SÁ¹A¸Á¨ï EvÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §¸Àì £ÀA. PÉ.J.37 J¥sï. 267 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀ×V¬ÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄgÀ½ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀĵÀ×VUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 11:35 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀnÖ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä JzÀÄjUÉ MAzÀÄ DmÉÆÃjPÁë §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀ »AzÉ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ DmÁjPÁëªÀ£ÀÄß NªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä §¹ìUÉ ªÀÄÄA¢£À §A¥ÀgïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ¤UÉ vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. F C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ FvÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: VtÂUÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ºÁUÀÆ ªÁºÀ£À £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ.J. 29/ eÉ-9238 CAvÁ EvÀÄÛ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è CªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

6] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA UÀÄ£Éß £ÀA 97/08 PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 12-10-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ²æÃ. JA £ÁUÀgÉrØ, ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà ¨ÁwäzÁgÀgÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¥ÉÆãÀUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr ElV UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà UÉÆAqÀ¨Á¼À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¨ÁwäAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀPÁðj fÃ¥À £ÀA PÉ.J.37-f-183 £ÉÃzÀÝgÀ°è fÃ¥À ZÁ®PÀ CªÀÄÈvÀ ºÁUÀÆ JZÀ ¹ 37 PÉ.J¸ï.¨É®èzÀ, J.J¸ï.L ºÉÆ£ÀߥÀà gÀªÀgÉÆA¢UÉ EnV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ±ÀgÀt¥Àà UÉÆAqÀ¨Á¼À EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ zÀÆgÀzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV 3 d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 3 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ¥Áè¹ÖPÀ aîªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è MlÄÖ 35 ºÉÊ ªÉà ¥ÉÊ£ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¨Ál°UÀ¼À ªÉÄÃ¯É MAzÀPÉÌ 32 gÀÆ 97 ¥ÉÊ¸É ¨É¯É EgÀÄvÀÛzÉ EªÀÅUÀ¼ÀÄ 180 JA J¯ï EgÀÄvÀÛªÉ MlÄÖ 35 ¨Ál°UÀ¼À ¨É¯É gÀÆ 1154=00 ¨É¯É DUÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV M§â£À ºÉ¸ÀgÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà PË¢ ¸Á: ElV CAvÁ w½¬ÄvÀÄ E£ÀÄß 2 d£ÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

7] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/08 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ:

DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀA¥ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á// PÁgÀlV 2) ±ÉÃRgÀAiÀÄå ¸Á//¨Éë£ÀºÁ¼À CgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl CqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 315/ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®¥À£Éß ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«ÄãÀ ªÉÄÃ¯É ©nÖzÁÝgÉ (.)

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

8] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 13/10/2008 gÀAzÀÄ 8.00 J.JA UÉ UÉÆÃr£Á¼À ¹gÀªÁgÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆæ wgÀÄ¥ÀvÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà UÉÆ®ègÀ ¸Á: UÉÆÃr£Á¼À EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà @ ºÀÄ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: UÉÆÃr£Á¼À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §UÉV£À zÉéõÀ¢AzÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ PÀ©âtzÀ ¥ÀPÀÌqÀ¢AzÀ §® ¨sÀÄdzÀ ªÉÄïÉ, JqÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄïÉ, §® ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÄÊ PÉÊ UÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁB¥ÀvÀ UÉƽ¹zÀÝ®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. w¥ÀàtÚ J.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

9] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/08 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 13/10/2008 gÀAzÀÄ 8.30 J.JA UÉ UÉÆÃr£Á¼À ¹gÀªÁgÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà UÉÆ®ègÀ ¸Á. UÉÆÃr£Á¼À ºÉÆ®zÀ §UÉV£À zÉéõÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ wgÀÄ¥ÀvÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà UÉÆ®ègÀ EªÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ PÉÆrè PÁ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À JqÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ CzÉà PÀnÖUɬÄAzÀ §® ¥ÀPÉÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁB¥ÀvÀ UÉƽ¹zÀÝ®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà PÀ£ÀPÀ¥Àà ºÉZï.¹ 46 J¸ï.ºÉZï.M PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

10] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 16/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ©üÃgÀªÀé PÀªÀ®ÆgÀÄ EªÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀܼÁVzÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ MAzÀÄ vÀgÀºÀ EgÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¢£ÁAPÀ 12-10-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ WÀmÉÖgÉrغÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ PÉgÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

11] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 35/08 PÀ®A 174 ¹ Dgï..¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 13-10-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ, 36 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀÄ®V EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ ¢ : 11/10/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ zÉÆqÀØ PÉ£Á®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 38 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ PÉ£Á®zÀ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀ ªÁV PÁ®Ä eÁj PÉ£Á®zÀ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. gÁªÀÄ¥Àà ºÉZï.¹. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

12] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ r Dgï £ÀA. 36/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ 13-10-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ C§Äݯï gÀeÁPï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sï, 28 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨Ázï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ ¢ :- 11/10/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ zÉÆqÀØ PÉ£Á®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÀäzÀ E°AiÀiÁ¸À 17 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ PÉ£Á®zÀ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀ ªÁV PÁ®Ä eÁj PÉ£Á®zÀ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. gÁªÀÄ¥Àà ºÉZï.¹. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, October 13, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2008 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¸ÀÄgÉñÀ vÀA. ¸ÀÆUÀ¥Àà ¸ÁªÀAvÀVj, DgÉÆæAiÀiÁzÀ ±ÀAPÀgÀ¸Á ¸Á||ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï EªÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. PÉ.J-36 / PÀÆå- 1384 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ D£ÉUÀÄA¢ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ gÁªÀÄÄ®Ä PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §®ªÀAvï ªÉÊzÀå EªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ ºÁUÀÄ DgÉÆæAiÀÄ JqÀªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ UÀzÀÝzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà ¥ÁzÀZÁjAiÀiÁzÀ §®ªÀAvï ªÉÊzÀå FvÀ£À §® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EzÉ. ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/08 PÀ®A. 498(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ²æäªÁ¸À ¥ÉǰøÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð eÁw: ªÁ°äÃQ ¸Á: UÁtzÁ¼À, ªÀÄjAiÀĪÀÄä EªÀgÀÄ F »AzÉ CzÉ Gj£ÀªÀgÁzÀ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀªÀÄUËqÀ ¥ÉǰøÀ ¥Ánî EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À EvÀ£ÉÆA¢UÉ 2006 £Éà ¸À¥ÉÖA§gï wAUÀ¼À°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ £ÀA¢ ¨ÉÃlÖzÀ zɪÀ¸ÁÛ£ÀzÀ°è UÀÄgÀÄ-»jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ªÁgÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸À UÁtzÁ¼ÀPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ EvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¨Á¼ÉéªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV avÀæ»A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÉ½zÀgÀÄ PɼÀzÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà J.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008