Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, October 31, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 234/08 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 30-10-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-50 ¦JAPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 11-00 ¦JAPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, C°è ªÀÄÈvÀ ¹ÃvÁgÁªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ. CªÀÄÈvÁ vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄ d£Á¢æ, ªÀ: 23 ªÀµÀð, G: «zÁåyð¤, eÁ: ªÉʱÀå, ¸Á: UÀ«²æãÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¢: 30-10-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-45 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV CmÉÆà £ÀA: PÉJ: 25/1411 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ UÀ«ªÀÄoÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ UÀ«²æà £ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ CmÉÆà l£Àð ªÀiÁrzÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ: 28 PÀÆå: 4634 gÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CmÉÆÃPÉÌ lPÀÌgÀÄ PÉÆqÀ®Ä CzÀgÀ°èzÀÝ vÀªÀÄä vÀAzÉUÉ ¨sÁjà ¥ÉlÄÖ vÀ¯ÉUÉ DV, CªÀgÀ£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/08 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-10-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J. 37 n 5203 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ mÁåAPÀgÀzÀ°è ¤ÃgÀ£ÀÄß ¥ÀrUÉÃj ºÀ¼ÀîzÀ°èzÀÝ ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ ZÁ®PÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀiÁåUÀ¼ÀªÀĤ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð
EvÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ Nr¹zÁUÀ ºÀ¼ÀîzÀ ¥ÀgÀ¹ PÀĹzÀÄ mÁæPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁåAPÀgÀ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢zÁgÀ «gÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà zÁ¸ÁÛ¤ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 232/08 PÀ®A: 15(J), 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30-10-08 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà J¸ï.©.PÀnÖêÀĤ, ¦L, £ÀUÀgÀ oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ±ÀºÀgÀzÀ ¥ÀmÉÆæðAUïzÀ°èzÁÝUÉÎ UÀzÀUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ Væãï UÁqÀð£ï ºÉÆÃl¯ïzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ 3-30 ¦JAPÉÌ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆævÀ£ÁzÀ vÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ ZÀÆj, ªÀ: 30ªÀµÀð, G: ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á:PÉÆgÀªÀgÀ vÁ:¹AzÀV, ºÁªÀ: Væãï UÁqÀð£ï ºÉÆÃl¯ï, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆÃl¯ïzÀ°è 99 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál° C.Q. 6,615/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¯Á¨sÀPÁÌV ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÉÎ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/08 PÀ®A: 420 L¦¹ ¸À»vÀ 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30-10-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀĨsÁ£À¸ÁºÉç PÀªÁ¸ï ¦.L. r.¹.L.©. WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀjUÉ ºÉƸÀ r.¹. D¦üøï JzÀÄj£À £ÀÆå ¤¸ÀUÀð ºÉÆÃl¯ïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ºÉaÑ£À ¯Á¨sÀzÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ UÉÆêÁ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß zÀĨÁj ªÀÄzÀåzÀ SÁ° ¨Ál°UÉ ºÁQ C£À¢üPÀÈvÀªÁV d£ÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀªÀÄä ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀ, ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÁzÀ 1) eÁ¥sÀgï 2) £ÀdªÀÄÄ¢Ýãï 3) ¨Á§Ä J®ègÀ vÀAzÉ ¥sÀPÀÈ¢ÝÃ£ï ¸ÀAqÀÆgÀ ¸Á:PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆÃl¯ïzÀ°è 260 ¨Ál® ªÉÊ£ï C.Q. gÀÆ. 39,188-00
AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À ¯Á¨sÀPÁÌV ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ gÉÃqï ªÀiÁr, ¸ÀzÀgÀ ºÉÆÃl¯ïzÀ°èzÀÝ 260 ¨Ál® ªÉÊ£ï C.Q. gÀÆ. 39,188-00/- ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 950/- gÀÆ. d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÉ.

Thursday, October 30, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 251/08 PÀ®A, 279, 304 (J) L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÉÄÃn ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ. G: ºÉÆmÉ® PÉ®¸À ¸Á: PÀ¯Áåt ¥ÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ VtÂUÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠣ÀÄr¢zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.10.2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ JzÀÄÝ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ PÉ®¸ÀzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ MAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA PÉ.J 37/ JA. 2071 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁgÀ£ÀÄß PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ JqÀUÀqÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è EzÀÝ MAzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ §®ªÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä PÁj£À §®UÀqÉAiÀÄ°è ZÁ®£ÉAiÀÄ ªÉÄ¯É PÀĽwzÀÝ ªÀåQÛUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ £Á£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ vÉUÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÁUÀ CªÀ¤UÁzÀ ¨sÁjà UÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. F C¥sÀWÁvÀªÁzÁUÀ ¨É½UÉÎ 5-00 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. PÁj£À°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀÆ EgÀ°®è. £ÀAvÀgÀ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ. J£ï.JA. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß.£ÀA 252/08 PÀ®A. 279, L.¦.¹ 187 L.JªÀiï.«. DPÀÖ:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà JA.UÀÄt±ÉÃRgÀ£ï vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà UËAqÀgï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: UËAqÀgï G: ¯Áj £ÀA. n.J£ï. 45 J.¹.-1189 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: 16 ¥ÉjZÀUËAqÀgï ¥Á¼ÀåA ¥ÉÆ: agÀÄ£À°èPÉÆë¯ï vÁ: ªÉ®ÆgÀÄ f: £ÁªÀÄPÀ¯ï (n.J£ï.). ¢£ÁAPÀ 24.10.08 gÀAzÀÄ gÁd¥Á¼ÀåA (n.J£ï) £À°è £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°è vÉAV£ÀPÁ¬Ä ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀå¥ÀæzÉñÀzÀ EAzÉÆgÀUÉ E½¹ §gÀ®Ä ºÉÆgÉnzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 29.10.08 gÀAzÀÄ f£ÁߥÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj qÉæöʪÀgÀ ¯Áj £ÀA. ºÉZï.Dgï. 38 J¸ï. 9377 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄÄ dRA UÉÆArvÀÄÛ. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃn ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2008 PÀ®A 498 (J), 504, 506, 324 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ 29/10/2008 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ªÀiÁgɪÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà ªÀiÁåUÀ¼ÀªÀĤ 30 ªÀµÀð eÁ:J¸ï.¹., G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀPÉÃj qÀVÎ, vÁ: UÀAUÁªÀw. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ©üêÀÄ¥Àà ªÀiÁåUÀ¼ÀªÀĤ ¸Á: ºÉƸÀPÉÃj qÀVÎ, vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁr §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¨ÉÊzÁqÀĪÀÅzÀÄ, ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀqÀØgÀºÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 28/10/2008 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀqÀØgÀºÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ K£À¯É CUÀÎzÀ gÀAqÉ, ¨ÉÆøÀÄr E¯ÁåPÀ ºÀqÀ¸ÁPÀ §A¢ CAvÁ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀqÀPÁ ºÁQìAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ E®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀtÚ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ dfÓgÀÄvÁÛ£É. ²æà f.J¸ï. GqÀV ¦.L £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 253/08 PÀ®A. 341, 504, 323, 506, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ C£ÀAvÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ¥ÉÆæÃqÀPÀì ªÀiÁå£ÉÃdgï ²æà gÁA. mÁæ£Àì ¥ÉÆÃlð ¥sÉÊ£Á£Àì PÀA.°. PÉÆ¥Àà¼À ¸Á: CªÀÄgÁªÀw £ÀUÀgÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ. ¢£ÁAPÀ 29.10.08 gÀAzÀÄ ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæUËqÀ ¥Ánïï EªÀjUÉ 3,20,000=00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß mÁæPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ mÁæ°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ 1,80,000=00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ªÀÄÄA¢£À PÀAvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖgÀĪÀ¢®è. EAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÀ®UÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV PÉüÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉà E§âgÀÆ £ÀªÀÄUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ ºÉÆqɧr ªÀiÁr ºÁUÀÄ ¸Á® PÉüÀ®Ä §AzÀgÉà fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃn ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 170/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

²æà f.J¸ï.GqÀV, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀjUÉ E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ (1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà,PÉ. 32 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. (2) SÁeÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ zÁzÉøÁ§ 30 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. (3) ¸Áé«Ä vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀ®ä¤ 24 ªÀµÀð ¸Á: ºÀjd£À ªÁqÀð UÀAUÁªÀw. (4) CºÀäzÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÁ§ ªÀÄAqÀ ªÀAiÀÄ 30 ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ, UÀAUÁªÀw. (5) «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ¥ÁªÀÄ¥Àà ºÀjd£À ¸Á: fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr, vÁ: UÀAUÁªÀw. (6) ¨ÁµÁ vÀAzÉ ±ÉÃR¥Àà ¦AeÁgÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð ¸Á: UÁ¼ÉªÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ, »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw. (7) w¥ÉàñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà zÁªÀtUÉgÉ 30 ªÀµÀð ¸Á: ®Qëöä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. (8) ±ÉPÁëªÀ° vÀAzÉ gÀ»ªÀÄ£À¸Á§ »gÉêÀĤ 34 ªÀµÀð ¸Á: CUÀr ¸ÀAUÀtÚ PÁåA¥ï FgÀtÚ UÀÄr »AzÉ, UÀAUÁªÀw. (9) «gÉñÀ vÀAzÉ ¸ÁgÀ¥Àà ¸ÀätUÁgÀ 25 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀÄtUÁgÀ §nÖ ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §PÁðzÀ ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¸ÉàÃmï K¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 9,060-00, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §PÁð d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ:.

²æà f.J¸ï.GqÀV, ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀjUÉ E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C°¨Á¨Á vÀAzÉ C§Äݯï ZÁªÀÅ¸ï ¸Á: CtÆÚgÀ UËgÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. 2) PÀ©ÃgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°ÃPÀ¸Á§ ¸Á: CtÆÚgÀ UËgÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. 3)    ¨Á§Ä vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï¸Á§ ¸Á: CtÆÚgÀ UËgÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. 4) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ §æºÀäAiÀÄå £ÁAiÀÄÄØ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ, UÀAUÁªÀw. 5)     ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ PÀÄgÀĪÀÄ¥Àà ¸Á: CtÆÚgÀ UËgÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. 6) UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄzÉßAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ UÀAUÁªÀw. 7) gÀ»ªÀiÁ£À vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á§ ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ UÀAUÁªÀw. 8) ºÀ¸À£À ZÁªÀŸï vÀAzÉ C§Äݯï ZÁªÀÅ¸ï ¸Á: CtÆÚgÀ UËgÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ CtÆÚgÀ UËgÀªÀÄä PÁåA¥ÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §PÁðzÀ ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¸ÉàÃmï K¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3,160-00, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §PÁð d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, October 29, 2008

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/08 PÀ®A. 302, 201 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 27-10-08 gÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 28-10-08 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 7-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĸÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ£À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÉÌ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉAiÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §®ªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ, PÉʬÄUÉ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ±ÀªÀzÀ PÁ°UÉ PÀ®Äè ºÁQzÀ aî PÀnÖ ºÀUÀ΢AzÀ ©VzÀÄ AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀ ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ ºÁUÀÆ ¸ÁQë ¥ÀÅgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉƸÀ½î ¹ÃªÀiÁzÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉAiÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÉÆÃw¯Á¯ï Dgï. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ:.

¢: 28-10-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ§âgÀV UÁæªÀÄzÀ°è PÀ¥Án£À ªÀÄÄAzÉ E¸Éàmï dÆeÁl (CAzÀgï-¨ÁºÀgÀ) DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ gÀªÀgÀÄ zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ vÀA: ºÀĸÉãÀSÁ£ï PÀgÀÄqÀVj ¸Á: PÀ§âgÀV 2] gÁd£ÀUËqÀ vÀA: PÀ£ÀPÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÇ.¥ÁnÃ¯ï ¸Á: PÀ§âgÀV 3] Cd«ÄÃgÀSÁ£ï vÀA: ¸ÀįÁÛ£ïSÁ£ï PÀgÀÄqÀVj 4] ªÀiÁ¸À¥Àà vÀA: ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀdÓ® ¸Á: PÀ§âgÀV 5] ªÉÄÊ£ÀĢݣï vÀA: ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ PÀgÀÄqÀVj ¸Á: PÀ§âgÀV 6] ¨sÀzÀæ¥Àà vÀA: ªÀiÁ¸À¥Àà UÁAf, ¸Á: PÀ§âgÀV 7] gÀªÉÄñÀ vÀA: ¦ügÀ¥Àà Z˺Át, ¸Á: PÁmÁ¥ÀÇgÀ 8] §¸ÀªÀgÁd vÀA: CdÓ¥Àà D«£À 9] ªÀĺÁAvÉñÀ vÀA: zÁåªÀÄtÚ QgÀ¸ÀÆgÀÄ ¸Á: PÁmÁ¥ÀÅgÀ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ 52 E¸Éàmï J¯É, ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ 3960=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃuÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 36/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÁdªÀÄä UÀAqÀ gÁeÁºÀĸÉãÀ 48 ªÀµÀð ¸Á// £ÁUÉñÀ£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ gÁdºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ 52 ªÀµÀð ¸Á// £ÁUÉñÀ£ÀºÀ½î FvÀ¤UÉ 4-6 wAUÀ½¤AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà QæëģÁ±ÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ aQvÉìUÁV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¸À¯ÁV aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, October 28, 2008


 

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß. £ÀA 250/08 PÀ®A. 279, 337, 338, L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ zÁ£À¥Àà ªÉÄÃn ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¯ÉçUÉÃj, ¢£ÁAPÀ: 27.10.2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8:45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J. 37 J® 6086 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ ¯ÉçUÉÃj PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©üêÀiÁA©üPÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÉÝãÀÄ. DUÀ £À£Àß ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆägÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà UÉÆ®ègÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ£ÀÄ. CzÉà ªÉüÉUÉ ¸ÀzÀj ¥sÀQÃgÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀªÀÄÆägÀ PÁæ¸À¤AzÀ EgÀPÀ®UÀqÁ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀ½¹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ EgÀPÀ®UÀqÁ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ¥sÀQÃgÀ¥Àà£À£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà ºÁUÉà £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §®ªÁV lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÝgÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ ºÀwÛgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà£À §®UÀtÄÚ ºÁUÀÆ §®PÀ¥Á¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ §®ªÁzÀ M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢vÀÄÛ. CzÉà jÃw C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ ¸ÀªÁgÀ¤UÀÆ PÀÆqÁ JqÀvɯÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzɯÉUÉ, ¨Áj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä C©üõÉPÀ gÀrØ vÀAzÉ wæ£ÁxÀgÀrØ ¸Á: ZÁªÀįÁ¥ÀÇgÀ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ.J. 37 J® 4949 CAvÁ EvÀÄÛ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃn ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DPïÖ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-10-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-45 UÀAmÉUÉ PÀÄPÀ£ÀÆj UÀÄzÉߥÀàPÁæ¸À¢AzÀ ¦gÁå¢ü mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-37-6602 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄzÉߥÀà£ÀªÀÄoÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ PÀÄPÀ£ÀÄgÀ UÀÄzÉߥÀà£ÀªÀÄoÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉÆý ¥ÁªÀÄð ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ SÁ¸ÀV «Ä¤ §¸ï £ÀA. PÉJ-19-9903 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢ü mÁæ°UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. mÁæöåPÀÖgÀzÀ°èzÀÝ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 2 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ «Ä¤ §¸Àì£À°èzÀÝ 3-4 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 27-10-08 gÀAzÀÄ 5-40 ¦.JA PÉÌ £ÀªÀ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è zÀÄgÀÄUÀªÀÄä£À UÀÄr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ²æà ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¨sÀdAwæ ¦.J¸À.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 8 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ §gÀPÁ, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1555=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 5 ªÉÆèÉÊ® (2 £ÉÆQAiÀiÁ ¸Émï, 1 ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPÀì ¸Émï, 1 J¯ï.f ¸Émï) UÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 33/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-10-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁUÀå vÀA¢ gÁªÀÄAiÀÄå, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀ±Àð, eÁ: FrUÀ, G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. PÀAqÀPÀÖgï, ±ÀºÁ¥ÀÅgÀ r¥ÉÇÃ, EAzÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÅgÀ r¥ÉÇâAzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA: PÉ.J.-32/J¥sï-918 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£ÀßzÀÄ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ ¸ÀįÉêÀiÁ£ï EªÀgÀzÀÄ PÀvÀðªÀå EzÀÄÝ, E§âgÀÄ ¸ÀzÀgÀ §¸ï £À°è PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ, ±ÀºÁ¥ÀÅgÀ¢AzÀ ¸ÀzÀgÀ §¹ì£À°è M§â ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ±ÀºÁ¥ÀÅgÀ¢AzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ nPÉÃmï vÉUɹzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ ZÁ®PÀ£À PÀqÉAiÀÄ ªÀÄÆgÀ£É ¸Á°£À ¹Ãn£À°è PÀĽwzÀÄÝ, £ÁªÀÅ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ zÁn PÁgÀlVUÉ ªÀÄzÁåºÀß 12-10 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ, PÁgÀlVAiÀÄ°è §ºÀ¼À d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ºÀwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÀåQÛ ¹Ãn£À°è ªÀÄ®VzÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ J©â¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ K¼À°®è. £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀgï ªÀåQÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ gÉÆÃUÀ¢AzÀ PÀĽvÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀUÉÊgÉ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä GzÀÝ ªÀÄÄR, PÉA¥ÀŧtÚ, vɼÀĪÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, zÀ¥Àà ªÀÄÆUÀÄ, CUÀ® Q«, JvÀÛgÀ 5 ¦üÃmï 6 EAZï, vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÅöà ©½ «Ä²ævÀ PÀÆzÀ®ÄUÀ½zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ MAzÀÄ ©½AiÀÄ CAV, ©½AiÀÄ §¤AiÀÄ£ï, §Æ¢ §tÚzÀ ¥ÁåAmï ºÁUÀÆ UÁqsÀ ¤Ã° §tÚzÀ CAqÀgï ªÉÃgÀ zsÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀ£À ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁd 35 jAzÀ 40 EgÀĪÀzÀÄ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 29/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÉÃtPÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ²ªÀ£ÀUËqÀgï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÁ°äÃQ ¸Á: aPĄ̀ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ²ªÀ£ÀUËqÀgï EªÀgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÉlPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀ°®è. »ÃUÁV CªÀjUÉ £Á£ÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀÄ ¸Àj ¥Àr¹PÉÆArgÀ°®è. £Á£ÀÄ 20 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.10.08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É 2:00 jAzÀ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÀìUÉÆAqÀÄ aPĄ̀ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢®è. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 40/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ EAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ²gÀÆgÀÄ 39 ªÀµÀð ¸Á EAzÀgÀV 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÉAV£À ªÀÄgÀ¢AzÀ ©¢ÝzÀÄÝ PÁgÀt ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ §® PÁ°UÉ ¨sÁj¥ÉmÁÖVvÀÄÛ, §®UÁ°UÉ ±ÀQÛ E®èzÀ PÁgÀt F 1-2 wAUÀ¼À¢AzÀ §®UÁ°UÉ ºÀÄtÄÚ DVzÀÄÝ QªÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ aQvÉìUÉAzÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆzÁUÀ PÁ®Ä PÀmï ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, October 27, 2008

PÀ¼ÀÄ«£À ªÀiÁ®Ä d¦Û ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 249/08 PÀ®A, 41, (1), (r) ¸À»vÀ 102 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 26.10.2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ²æà J£ï.JªÀiï.¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦J¸ïL PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ C¨sÀAiÀÄ ¸Á®ªÀAmï, QqÀzÁ¼À, §¸Á¥ÀÇgï VtUÉÃgÀ UÁæªÀÄUÀ¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÁwæ 8:00 UÀ0mÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §¸Á¥ÀÇgï §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°è ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ aîzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆ ¨sÁgÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄlUÀ£ÀºÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr MªÉÄä¯Éà vÁªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀ£ÀÄß ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÉÆzÀ°¸ÀÄvÁÛ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉý PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV F PɼÀV£ÀAvÉ w½¹zÀgÀÄ. 1] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ºÉƸÀ¥ÉÃn ¸Á: ¨sÁUÁå£ÀUÀgÀ ºÁ.ªÀ. VtÂUÉÃgÁ 2] D£ÀAzÀ vÀAzÉ gÁUÉÆÃf U˽ ¸Á: UÀļÉÃzÀUÀÄqÀØ ºÁ.ªÀ VtÂUÉÃgÁ 3] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà CtÂÚUÉÃj ¸Á: PÀÄlUÀ£ÀºÀ½î CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä CzÀÄ CAzÁdÄ 10 ¨sÁgÀªÀżÀî vÁªÀÄæzÀ ¸ÀÄgÀ½ EvÀÄÛ CzÀgÀ C.Q. gÀÆ 3000=00 DUÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ vÁªÀÄæzÀ ¸ÀÄgÀ½AiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§®ºÀð ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ «ªÀgÀuÉ ¤ÃqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀiÁ®£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁr CxÀªÁ ªÉÆøÀ ªÀiÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£É PÀ¼ÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/08 PÀ®A: 454. 457. 380 L.¦.¹.

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀA¢ ²ªÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 42 G: G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ¸Á: UÀ«²æà £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À, ¢ 25-10-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ElV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ. EAzÀÄ ¢ 26-10-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀßgÀ ¯ÁPï ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ C¯ÁägÀ ªÀÄÄjzÀÄ C¯ÁägÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 30.000=00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L (C.«) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/08 PÀ®A. 120, 420, 464, 468, 471 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¤qÀUÀÄA¢ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ.£ÁAiÀÄPÀ G.PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á.§¸ÀjºÁ¼À FPÉUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀÄ°ºÉÊzÀgï gÀªÀgÀÄ 2002-2003 £Éà ¸Á°£À°è §¸ÀjºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁj UÁAªÀoÁuÁ eÁUÀ ¥Áèmï £ÀA. 164 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ UÉÆêÁ PÀqÉUÉ zÀÄrzÀÄ w£Àß®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À SÉÆnÖ ¸À» ªÀiÁr vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÁð¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÉÆúÀvÀå ¤ªÁgÀuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/08 PÀ®A. 4, 5, 11 PÀ£ÁðlPÀ UÉÆúÀvÉå ¤µÉÃzsÀ ºÁUÀÄ ¥À±ÀÄ ¸ÀAgÀPÀët PÁAiÉÄÝ 1964:.

EAzÀÄ ¢: 26-10-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ªÀzsÉ ªÀiÁr ªÀiÁA¸À ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ DUÀ ªÀiÁ»w w½zÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw (UÁæ) EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ §A¢zÀÄÝ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ fÃ¥À£À°è ºÉÆÃV £À©Ã¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÄ E½zÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄ£É PÀA¥ËAqï M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä C°è EzÀÝ 4 d£ÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä AiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß »r¢zÀÄÝ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ªÀzsÉ ªÀiÁr ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß vÀÄAqÀÄ vÀÄAqÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ 3 ¥ÁætÂUÀ¼À vÀ¯É §ÄgÀÄqÉUÀ¼ÀÄ, PÀvÀÛj¹zÀ 4 PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ 3 ¥ÁætÂAiÀÄ ZÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ DgÉÆævÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄ ªÀiÁA¸À ªÀiÁgÀÄwÛzÀÄÝzÁV w½¹zÀÄÝ ªÀiÁA¸À ªÀiÁgÀ®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ E®è CAvÀ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀgÀ ªÀiÁA¸À vÀ¯É §ÄgÀÄqÉ ZÀªÀÄð EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥À±ÀÄ ªÉÊzÀåjAzÀ ¥ÀjÃQë¹ EªÀÅ AiÀiÁªÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ w½AiÀÄ®Ä ¥À±ÀÄ ªÉÊzÀåjAzÀ ¥ÀjÃQë¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÁ§PÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, October 26, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JªÀiï« CåPÀÖ:.

¢:25/10/08 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠨ÉÃgÀÄgÁªÀiï vÀAzÉ ¨ÁUÀgÁªÀiï 24 ªÀµÀð UÁæ£ÉÃmï ªÀPÀðgÀ ¸Á: EgÀªÀw UÁæªÀÄ vÁ: ¯ÁqÀ£ÀÆgÀ f¯Áè £ÁUÀÆgÀÄ gÁd¸ÁÜ£À gÁdå ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ J. 37- J¯ï 7610 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ CgÉÆæ «Ää ¯Áj £ÀA PÉ.J. 37/5943 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¢®è CgÉÆæ vÀ£Àß «Ää ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ C®PÀëPÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ
OVER TAKE ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¨ÉÊPÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁj ¥ÀmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÉßûvÀ¤UÉ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ (.) ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹:.

¢. 25/10/08 gÀAzÀÄ 6-15 ¦.JªÀiï PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÁgÀlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlV gÉʸÀ «Ä¯ï ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁð¢ gÁd¸Á¨ï ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï CAUÀr 28 ªÀµÀð ¸ÀzsÁ¥sÀ ¸Á: ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÀAUÁªÀw, CgÉÆæ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªï ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA. PÉ.J. 37 JªÀiï- 2357 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á// §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï CgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ C®PÀëPÀvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ mÁA. mÁA. UÁr £ÀA. PÉ.J 16 J. 4062 PÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E£ÉÆßçâ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹:.

¢: 25/10/08 9-45 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢ü ¸Á¢PÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ ºÀAa£Á¼À 34 ªÀµÀð ªÀÄĹèA ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ CgÉÆæ ±ÀgÀtÄ ¸Á ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37 PÉÆå 1936 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á// PÁgÀlV. CgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37 PÉÆå 1936 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ C®PÀëPÀvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAzÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ zÁgÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ CVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, October 25, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 229/08 PÀ®A:279, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJA« CPïÖ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-10-08 gÀAzÀÄ 5-45 ¦JAPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ZÀ£Àß«ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ¤mÁÖ° ¸Á:vÀ¼ÀPÀ¯ï EªÀ¤UÉ «ZÁj¹ CzÀgÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ f. ¨Á®¥Àà, gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀäjUÉ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¦AiÀiÁ𢠪ÀiÁ®vÉñÀ SÁ£ÁªÀ½ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É ¤AwzÁÝUÉÎ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ-37 J¯ï-1474 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉÃ, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ZÀ£Àß«ÃgÀAiÀÄå FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ §®UÁ°UÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÀ£ÀäßAlÄ ªÀiÁr, ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. £ÁUÀ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¥ÉưøÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2008 PÀ®A 323, 324, 504, 506, 353 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:-23-10-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀiÁl®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¦.¹-06 ¥ÀÄvÀgÀ¥Àà ¦.¹-248 ±ÉÃRgÀAiÀÄå gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀA¢ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¨ÉêÀÇgÀ 2] CAiÀÄå¥Àà vÀA¢ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¨ÉêÀÇgÀ E§âgÀÆ ¸Á: ªÀiÁl®¢¤ß ºÀ¯Éè ªÀiÁr ¸ÀªÀÄ ªÀ¸ÀæzÀ°è ¹§âA¢AiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÀnÖUÉ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr PÀvÀðªÀå PÉÌ CrØ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ²æà J¸ï.«í ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.198/08 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦.DPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-10-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ PÁgÀlVAiÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀV fæ£À°è ºÉÆÃV, ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÀÝ 1] ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA¢ ¹zÀÝ¥Àà, »gÉà £ÀA¢ºÁ¼À, ¸Á: PÁgÀlV, 2] ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, ºÉÆÃmÉïï, ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr EªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 290-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆÃqÀÄwÛÃj CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ ªÀiÁgÀÄw F¼ÀUÉÃgÀ ¸Á: PÁgÀlV (¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É) EªÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2008 PÀ®A 143, 147, 341, 323, 324, 504, 506, 354 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:24-10-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¨sÀgÀªÀÄtÚ vÀA¢ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà EAUÀ¼ÀzÁ¼À. 2] UÀAUÀªÀé UÀAqÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà EAUÀ¼ÀzÁ¼À. 3] ªÀiÁgÀÄw vÀA¢ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà EAUÀ¼ÀzÁ¼À. 4] »gÉñÀgÀ¨sÀUËqÀ vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀgɪÀÄäUËqÀÄæ. 5] zÉêÀªÀé UÀAqÀ »gÉà ±ÀgÀ¨sÀUËqÀ PÀgɪÀÄäUËqÀÄæ. J®ègÀÆ eÁ: UÁtUÉÃgÀ ¸Á: PÉÆýºÁ¼À. EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §rzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ²æà J¸ï.«í ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, October 23, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 266/08 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 22-10-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ §¸ÀtÚ vÁ¼ÀÆgÀÄ, ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸À¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 22-10-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.00 ªÀÄgÀ½ §¸ï ¸ÁööåAqï ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è MAzÀÄ PÁgï lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆtPÁ® PɼÀUÀqÉ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. DvÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÁ£ÀÄ DZÁgÀ£ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁl®Ä gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ EzÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 8.30 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ PÁgï ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¤AwzÀÄÝ, £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ ºÀÄåAqÉÊ CPÉìAmï PÀA¥À¤ EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA: J.¦-09/ J.J¸ï-9960 EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgï ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ PÉ. £ÁAiÀÄÄØ vÀAzÉ PÁªÀÄgÉrØ ¸À£Áå¹ £ÁAiÀÄÄØ, vÁ: ¸ÀgÀ¹¥ÀlÖtA, f: «±ÁR¥ÀlÖt (J.¦) CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr J.J¸ï.L ªÀÄ®ètÚ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 268/08 PÀ®A 279,337, 338 L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ

¸ÀzÀj ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£À ¸ÉÃj ¯Áj ¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀ®Ä ( £É®Äè¯ÉÆÃqï) ºÉÆÃV ªÁ¥À¸À CgÉÆævÀ£À ¯ÁjAiÀÄ°è §gÀÄvÀÛzÁÝUÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr ¥ÀgÁj CVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ®PÀëöät ºÀUÀÆ EvÀgÀ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

3] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 12/08 PÀ®A, 174 ¹.Dgï.¦.¹ :

ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦üqì gÉÆÃUÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üqì gÉÆÃUÀ §AzÀÄ DUÁUÀ ©Ã¼ÀÄwÛzÀÄÝ, ºÀ®ªÁgÀÄ PÀqÉ SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄt-ªÀÄÄRªÁUÀzÉ EzÀÄÝ, EzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è "ɼÉUÉ ºÉÆrAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ E®PÀ¯zÀ eÉ.©. D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ 0935 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æà ºÉZïDgï £ÀqÀUÀrØ ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 39/08 PÀ®A, 174 ¹.Dgï.¦.¹ :

¢// 22/10/08 gÀAzÀÄ 8 ¦.JªÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §»zÉð±ÉUÉ ºÉÆÃV PÉ£Á®Ý°è PÉÊvÉƼÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV PÀ®ÄeÁj PÉ£Á¯ÉÎ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝgÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr J..J¸ï.L. ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/08 PÀ®A. 406, 420, 468 L.¦.¹

CgÉÆævÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉʤPÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ°è vÀªÀÄUÉ ¸ÉʤPÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¤Ãr vÀªÀÄUÉ ¸ÉʤPÀ PÉ®¸À PÉÆr¸ÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ vÀªÀÄäAvÉ 20 ºÀÄqÀÄUÀgÀ eÉÆvÉ vÀ¯Á 8200/-00gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÉʤPÀ ¨sÀwð EzÉ CAvÁ vÀªÉÄä®ègÀ£ÀÄß ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ £Á²PÀ ¥ÀlÖuÉtPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤ÃªÀÅ ¸ÉÊ£ÀåzÀ°è ¸É¯ÉÌõÀ£ï CVgÀÄwÛÃj CAvÁSÉÆÃmÁ CzÉñÀªÀ£ÀÄß ¸Àȶֹ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É «Ä°Öç C¢üPÁjUÀ¼À ¥sÉÆÃdðj ¸À», ¹Ã®Ä ªÀiÁr vÀ«ÄäAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ «Ä°ÖçAiÀÄ°è ¸ÉʤPÀ PÉ®¸À PÉÆr¸ÀzÉ £ÀA©¹ zÉÆæúÀ ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 267/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 22-10-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉUÉ ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 22-10-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ CzÀȵÀÖzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ (1) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PàjAiÀÄ¥Àà, (2) zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, (3) UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ §¸À¥Àà¥À (4) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ, (5) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà, (6) vÁdÄ¢ÝãÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï (7) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 4,570/-, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ZÁ¥É EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁr PÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr :-±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Wednesday, October 22, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/08 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 21/10/2008 gÀAzÀÄ 07.30 ¦.JA.UÉ vÁªÀgÀUÉÃgÁ-UÀAUÁªÀw gÉÆÃr£À°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CA§tÚ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð ¸Á.PÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/ PÀÆå-1824 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ£ÀPÀVj¬ÄAzÀ PÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀÄĸÁÛ¥sï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ªÁ»zï ªÀAiÀiÁ 31 ªÀµÀð ¸Á.vÁªÀgÀUÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÀégÁd ªÀÄdqÁ PÁåAlgï «Ä¤ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 37/4224 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ CPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸À¢æ CA§tÚ FvÀ¤UÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀjAzÀ DvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ JqÀUÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.104/08 PÀ®A. 498(J) 304(©) L.¦.¹.

¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉAqÀw gÀvÀß J£ÀÄߪÀªÀ½UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¨ÉgÉƧâgÀ eÉÆÃvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÀt vÀgÀ®Ä ¦r¸ÀÄvÀÛzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¨É¸ÀvÀÄÛ ¢. 20-10-2008 gÀAzÀÄ 6.30 UÀAmÉUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-10-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀzÀUÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/08 PÀ®A 448, 353, 323, 341, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.:

²æà f. «oÀ¯ï, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ, ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï gÀªÀgÀÄ ²æà ²æäªÁ¸À, QjAiÀÄ EAf¤ÃAiÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀ zËdð£Àå ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 20/10/2008 gÀAzÀÄ 13-20 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²æäªÁ¸À EªÀgÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀªÀgÀ PÀbÉÃj, £ÀA.1 PÁ®ÄªÉ G¥À«¨sÁUÀ ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ïzÀ°è PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ²æäªÁ¸À £ÁAiÀiïÌ @ ¹Ã£ÀÄ. (2) ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ PÀbÉÃjAiÉƼÀUÀqÉUÉ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 247/08 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 21.10.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ zÀzÉÃUÀ¯ PÉÆüÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä F JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ºÀ®UÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è EgÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 168, d«Ää£À 4 JPÀgÉ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ §UÉÎ ªÉµÀªÀÄå EzÀÄÝ, ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzÀªÁV F ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À J¥ÀðnÖgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁQëÃzÁgÀgÀÄ ²æêÀÄw C£ÀߥÀÇtð EªÀ¼À UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà EvÀ£ÀÄ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt EªÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ¦vÁæfðvÀ D¹ÛAiÀÄ°è ¥Á®Ä PÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«Ää£À°è £ÀªÀÄUÉ §ºÀ¼À d«ÄãÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ CªÀgÀ°è ªÉʵÀªÀÄå ¨ÉüɢzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAzÉ JgÀqÀÆ ¥Ánð d£ÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ C£ÁºÀÄvÀ GAmÁUÀzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ªÀiÁ®Ä d¦Û ¥ÀæPÀgÀt:

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 246/08 PÀ®A. 41(1)(r) ¸À»vÀ 102 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 20.10.2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉUÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¦.¹. 310 PÀj§¸ÀAiÀÄå EªÀgÉÆA¢UÉ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQÌAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ: 21.10.2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ VtUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ §UÀ£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä C°è JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É 4 d£À ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç°èzÀÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr MªÉÄä¯Éà vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ vÀªÀÄä°èzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ. EzÀjAzÀ £ÀªÀÄUÉ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ¸ÀzÀj 4 d£ÀgÀ£ÀÄß ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÉÆzÀ°¸ÀÄvÁÛ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉý PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV 1] ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà PÀ£ÀPÁ¥ÀÇgÀ 2] ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀ£ÀPÁ¥ÀÇgÀ ªÀAiÀÄ: 19 ¸Á: VtUÉÃgÀ 3] zÉêÀgÁd vÀAzÉ ªÉÄ®¥Àà PÁ¸À£ÀPÀAr ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð ¸Á: VtUÉÃgÀ 4] ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà AiÀįÁè¥ÀÇgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ¸Á: Q£Áß¼À. CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä CªÀÅ CAzÁdÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ 60 PÉ.f ¨ÁgÀªÀżÀî 2 PÀ©âtzÀ DåAUÀÄ®gï ¥ÉèÃlÄUÀ¼ÀÄ CA.Q ¥Àæw PÉ.f UÉ 60 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄAvÉ MlÄÖ gÀÆ. 3,000=00 DUÀ§ºÀÄzÀÄ. CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ §eÁd ¹.n-100 PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J 37 PÉ-7002 EgÀÄvÀÛzÉ. E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¥ÀÅöà §tÚzÀ ¸ÀÄdÄQ PÀA¥À¤AiÀÄ¢zÀÄÝ £ÀA§gÀ r.J¸À. 09 ©-6417 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ CåAUÀÄ®gÀ ¥ÉèÃlÄUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§®ºÀð ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ «ªÀgÀuÉ ¤ÃqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀiÁ®£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁr CxÀªÁ ªÉÆøÀ ªÀiÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, October 21, 2008

¥ÉÆ°Ã¸ï ºÀÄvÁvÀägÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ

¢£ÁAPÀ 21-10-2008 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÀÄvÁvÀägÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ CAUÀªÁV £ÀqÉzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ²æÃ. PÀȵÀÚªÀÄÆwð, f¯Áè ¸ÀvÀæ£Áå¢üñÀgÀÄ, ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV DUÀ«Ä¹ ¸ÁägÀPÀPÉÌ ¥ÀĵÀàUÀÄZÀÑ C¦ð¹zÀgÀÄ, F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ²æÃ. PÉ. gÁªÀÄtÚ £ÁAiÀÄÌ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÉà £ÀUÀgÀzÀ UÀtåªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ, ²æÃ. F±ÀégÀZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè gÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß J¥Àðr¹zÀÝgÀÄ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 28/08 PÀ®A, 174 ¹.Dgï.¦.¹ :

¢£ÁAPÀ: 20.10.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ CA§tÚ vÀAzÉ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 44 eÁ: PÀÄgÀħgï ¸Á:ºÁ®ªÀwð UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ CA§tÚ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ºÁUÀÆ ¦mïì¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ J°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ DgÁªÀÄ DVgÀ°®è. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.10.08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8:00 jAzÀ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¢zÁÝUÀ DvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ DvÀ£À£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀzÀUÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢®è. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, October 20, 2008

UÉÆúÀvÀå ¤ªÁgÀuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/08 PÀ®A 11 PÀ£ÁðlPÀ UÉÆúÀvÀå ¤ªÁgÀuÉ & ¥À±ÀÄ ¸ÀAgÀPÀët PÁAiÉÄÝ 1964 PÁAiÉÄÝ.:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/10/2008 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉUÉ ²æà f.J¸ï.GqÀV, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¥Áæt ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¥À±ÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 19/10/2008 gÀAzÀÄ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÉÆõÀ£À vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G: ªÀiÁA¸ÀzÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ PÀ¸Á¬ÄSÁ£ÉAiÀÄ°è ¥Áæt ªÀzsÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥À±ÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀĪÀjAzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV zÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀzsÉ ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà r.ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L.(C.«.) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 227/08 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÉñÀ¥Àà vÀA¢ ©ÃªÀÄ¥Àà §ÆvÁ ªÀAiÀiÁ: 58 eÁ: zÉêÁAUÀ G: £ÉÃPÁjPÉ ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ, ¢£ÁAPÀ 04-09-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9.30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±À²zsÀgÀ ªÀAiÀiÁ:19 EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£À CAUÀrUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁÝV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ EzÀĪÀgÉUÀÆ §A¢gÀĪÀÅ¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁUÀÄ£Éß £ÀA:227/08 PÀ®A:ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ C£ÀéAiÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀªÀÅ oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ 2 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, October 19, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/08 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 14-10-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-45 UÀAmÉUÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ J¸ï.J¥sï.J¸ï.±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ DgÉÆæ ZÁ®PÀ FgÀtÚ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊ/ªÉÆà £ÀA. PÉJ-37/eÉ-5489 »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV C®PÀåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAvÀætUÉƼÀîzÉà £Á¬ÄUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ºÁQPÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è DgÉÆæ FgÀtÚ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV §®UÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥À UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¥Àr¹ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ QªÀiïì D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îUÉ gÉ¥sÀgï ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ C°è ºÉÆÃUÀzÉà ±ÀıÀÄævÀ ªÀÄ°Ö ¸ÉàñÁ°n D¸ÀàvÉæ «zÁå£ÀUÀgÀ ºÀħâ½î F SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ FgÀ¥Àà ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-10-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-10 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 244/08 279, 337, 338, L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ£ÀĪÀÄ¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: ªÁ°äÃQ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18.10.08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:00 UÀAmÉUÉ n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï PÉ.J.35 PÉ.4578 £ÀA. £ÉÃzÀÝgÀ°è £Á£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ltPÀ£ÀPÀ®è ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ JzÀÄgÀÄjUÉ MAzÀÄ n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï £ÀA. PÉ.J.-04 E.J¯ï-1734 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Éqɹ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃgÀnzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ §®UÉÊUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÀjUÉ C®è°è ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ºÀAzÁæ¼À ¸Á: ltPÀ£ÀPÀ®è CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ²æà ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ºÉZï.¹ 140 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 245/08 279, 337, 338, L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà PÀQðºÀ½î ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀQðºÀ½î, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18.10.08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉAqÀwAiÀÄ HgÁzÀ ºÀÄt¹ºÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¯ÉÃAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-25 qÀ§Æè. 9725 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£ÀªÀgÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ PÀÆr ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ PÉÆ¥Àà¼À zÁn vÁAiÀĪÀÄä UÀÄr ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ MAzÀÄ §¸Àì £ÀA. PÉ.J. 37 J¥sï. 208 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Éqɹ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃgÀnzÀÝ £ÀªÀÄUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀªÀÄä PÁPÀ£ÀªÀjUÉ C®è°è ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÁAqÀ¥Àà ªÀÄÄvÀV PÉJ¸ïDgïn¹ qÉæöʪÀgï CAvÁ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À r¥ÉÆà CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆævÀ£ÀÄ «ÃgÀtÚ gÉÃrØ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ./¸ÉÊ £ÀA: PÉ.J.-37/J¯ï-7962 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀªÀ°-PÁgÀlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ L© ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ¸ÀAUÀ¥ÀàªÁgÀzÀ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/08 PÀ®A. 279, 337, 338, 428 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 18/10/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-45 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ZÁ®PÀ §¸Àì£ÀÄß PÁgÀlV¬ÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹JAeÉ gÉʸï«Ä¯ï ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, ¦üAiÀiÁð¢ eÉÊ£À§ UÀAqÀ ¨Á§Ä¸Á§ ¸Á: PÁgÀlV EªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ JªÉÄäUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ JªÉÄäAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁV ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:.

6] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-10-08 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ©üêÀĪÀÄä UÀAqÀ ¨Á¼À¥Àà UÀzÁj ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀ§gÀ ¸Á: ¨ÉÆÃzÀÆgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ gÁwæ 09:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ ªÉįÁÌt¹zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀĪÁV DªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ºÉÆr §r ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, October 18, 2008

QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/08 PÀ®A. 498(J), 306 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀA¢ ¥sÀQÃgÀ¥Àà PÀA¦è ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð ¸Á: d§â®UÀÄqÀØ, £À£ÀUÉ 4 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ EªÀgÀ ¥ÉÊQ £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CªÀÄgÀªÀÄä EPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄÆäj£À ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀA¢ CªÀiÁvÉÃ¥Àà C©âUÉÃj JA§ ªÁ°äÃQ d£ÁAUÀzÀ ºÀÄqÀÄUÀ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀªÀÄäw E®èzÉ ¢£ÁAPÀ:14-8-2002 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è gÀf¸ÀÖgï ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀÄgÀªÀÄä EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV d§â®UÀÄqÀØzÀ°è MAzÀÄ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝgÀÄ CªÀjUÉ 3 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ F ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀzÀÄ ºÉÆUÀĪÀzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåªÀºÁgÀ E¢Ý®è. ªÉÆ£Éß gÁwæ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀÄgÀªÀÄä vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ dgÀÄV¸À®Ä £ÀªÀÄÆäjUÉ §A¢zÀÝ vÀºÀ¹¯ÁÝgï PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ : 16-10-2008 gÀAzÀÄ £À£Àß ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw ºÀÄ°UɪÀÄä PÀÆr ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ D PÁ®PÉÌ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA¢ CªÀiÁvÉ¥Àà C©âUÉÃj EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀÄgÀªÀÄä¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹gÀ§ºÀÄzÀÄ, CxÀªÁ £ÉÃtÄ ºÁQ ¸Á¬Ä¹gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ ¥Àr¹zÉÝêÀÅ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ PÀÄ®APÀĵÀªÁV ¥ÀÅ£À: «ZÁj¸À®Ä w½¢zÉÝãÉAzÀgÉ, ºÀ£ÀªÀÄAvÀ£ÀÄ EwÛÃaUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw CAzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀÄgÀªÀÄä EPÉAiÀÄ £ÀqÀvÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÁÛ §AzÀÄ DPÉUÉ DUÁUÉÎ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr DPÉUÉ zÉÊ»PÀªÁV ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀvÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ : 15-10-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ : 16-10-2008 gÀ 01-30 J.JA CªÀ¢AiÀÄ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦.CPÀÖ:.

²æÃ. §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ ¹.¦.L. AiÀÄ®§ÄUÁð gÀªÀjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ 2580/- gÀÆ 02 £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï 01 PÉÊ UÀrAiÀiÁgÀ d¥ÀÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ [1] ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ºÀħâ½î [2] CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ PÀ®¥Àà ¸ÀdÓ£À [3] ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà §¤ßPÉÆ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀ°è 1 & 2 £Éà CgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¨É¯ï ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ. 3 £Éà CgÉÆæ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2008 PÀ®A. 379 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁ𢠥ÀæºÁèzï eÉÆö vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁZÁAiÀÄð 45 ªÀµÀð eÁ// ¨ÁæºÀät G: ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄ ¸Á// UÀAUÁªÀw EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. ªÀiÁ¸À vÀgÀUÀwAiÀÄ C¨sÁå¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ PɼÀUÉ Qð ºÁQnÖzÀÝ ºÁå«Ä®Ö£À ªÀiÁzÀjAiÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ C.Q. 2800/- EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°Ã¸É oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2008 PÀ®A. 448, 341, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¦AiÀiÁ𢠪ÀiÁ®²æà vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ 18 ªÀµÀð G. ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á// C£ÀߥÀÆuÉÃð±Àéj SÁ£ÁªÀ½ UÀuÉñÀ ¸ÀPÀð¯ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, DgÉÆæ ¸ÀA¢Ã¥ï vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà 20 ªÀµÀð ¸Á// ºÉ.Zï.Dgï.J¸ï.PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ ¸Á// UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ SÁ£ÁªÀ½UÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ & CªÀgÀ vÁ¬ÄUÉ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ªÀiÁrzÀ PÉøï£ÀÄß ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉƼÀîªÀ¸À®ÄªÁV ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/08 PÀ®A. 323, 504, 506 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ SÁzÀgÀ¸Á¨ï vÀAzÉ PÁ¹ÃA¸Á§ fÃgÁ¼À 53 ªÀµÀð G:- UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á// Q¯Áè KjAiÀiÁ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, DgÉÆæ f.gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ±À²¨sÀƵÀt mÉæqÀgÀì ¹.©.J¸ï. UÀAeï UÀAUÁªÀw ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ 13-10-08 gÀAzÀÄ ±ÉÃAUÁ ©ÃdzÀ ¯ÉÆÃqï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄuÉUÉ §gÀĪÁUÀ 6 ®PÀë 4 ¸Á«gÀ gÀÆ. PɼÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EzÉ. «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉý ºÉÆqɧr ªÀiÁrzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 32/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ CgÀ«Azï £ÁAiÀÄgï vÀAzÉ ZÀAzÀæ£ÁAiÀÄPï ZÀªÁít 34 ªÀµÀð eÁ// ®ªÀiÁt ¸Á// CqÀ« ªÀÄ®ètPÉÃj vÁAqÀ vÁ// ºÀÆ«£ÀºÀqÀUÀ° f¯Éè §¼Áîj EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ªÉÄãÀPÁ¨Á¬Ä vÀAzÉ ²ªÀgÉrØ gÁoÉÆÃqï 29 ªÀµÀð eÁ// ®ªÀiÁt G// ªÉÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á// §®PÀÄA¢ ºÁ.ªÀ.§ÆzÀÆgÀÄvÁAqÀ EªÀ¼À UÀAqÀ ¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§âPÉÌ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ JA¢zÀÝPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

7] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. 30/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà UÀAUÁªÀw 32 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á// ¥À£ÁߥÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà UÀAUÁªÀw 2 ªÀµÀð eÁ// °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á// ¥À£ÁߥÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ DlªÁqÀ®Ä ¥À£ÁߥÀÄgÀzÀ J.¦.JªÀiï.¹.AiÀÄ UÀÆqÁ£ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À UÀÄArAiÀÄ°è eÁj ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.AiÀÄ. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

8] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 17/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ªÀĪÀÄvÀeï EªÀ¼À vÀAzÉ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä FUÉÎ 10 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÀÄÝ CªÀ¼À vÁ¬Ä PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁr vÀ£ÀߣÀÄ ºÁUÀÆ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁPÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16/10/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉ¤£À¥ÀÅr ¸Éë¹ C¸À۪ɸÀÛ ªÁV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀ×VAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV E¯Ád ¥ÀqÉzÀÄ E¯Ád ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 16/10/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

9] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 27/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀAzÉ D¢§¸À¥Àà CAUÀr ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð ¸Á: §ÄqÀ±ÉÃmÁß¼À UÁæªÀÄ, EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ FgÀªÀÄä EPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 1/2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÉÄÃvÀUÀ®è UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ FgÀªÀÄä ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ J°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°®è. PÁgÀt £ÉÆë£À ¨sÁzÉà vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 16.10.08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Friday, October 17, 2008

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2008 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¹zÀÝ«ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀÄå ¸Á: ®PÁä¥ÀÆgÀ, DgÉÆæ PÉÆlæ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà CAUÀr EvÀ£ÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ £À£ÉÆßA¢UÉ ªÉʱÀåªÀÄå ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ CA¢¤AzÀ ªÀiÁvÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 15-10-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆäj£À ªÀÄ®èAiÀÄå ¸ÉÃj §eÁgÀ¢AzÀ HgÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ PÀÄvÀħĢݣÀ, ¥sÀQÃgÀ¸Á§, PÉÆlæ¥Àà ¸ÉÃj M§âjUÉƧâgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ CªÀgÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ PÉý ¥sÀQÃgÀ¸Á§ EvÀ¤UÉ §Ä¢ÝºÉý PÀ½¹zÉ£ÀÄ. CµÀÖPÉÌ CªÀgÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁVzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 8-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå ªÀiÁUÀAqÀªÀÄoÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃgÀngÀĪÁUÀ C°èUÉ PÉÆlæ¥Àà EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ CAzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀĤ°è¹ £À£Àß JzÉ ªÉÄð£À CAV»rzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ C¯Éè ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ »rUÁvÀæzÀ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ agÁrzÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ªÀÄ®èAiÀÄå C©âÃUÉÃj, ªÀÄÈvÀåAdAiÀÄ PÀ®ÄèUÀÄr EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ PÉÆlæ¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ ªÀÄÄAzÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2008 PÀ®A 341, 323, 324, 504 gÉ/« 34 L¦¹:

¦gÁå¢üzÁgÀ£ÁzÀ EªÀiÁªÀĸÁ§ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ ªÀÄAqÀ®UÉÃj ¸Á: ¨ÉzÀªÀnÖ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-10-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 J.JA PÉÌ ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À°è EgÀĪÁUÀ 1] FgÀtÚ a®PÀªÀÄÄT 2] ²ªÀtÚ a®PÀªÀÄÄT ªÀÄvÀÄÛ 3] zÉêÀ¥Àà a®PÀªÀÄÄT EªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯Éà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ºÉÆ®zÀ°èAzÀ ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ©qÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀĪÀÅ¢®è K£À¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ EzÀgÀ°è FgÀtÚ EvÀ£ÀÄ £À£Àß JzÉ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ §rzÀ£ÀÄ. ²ªÀtÚ EvÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß vÉPÉÌ §rzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ«zÁUÀ zÉêÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 UÉÃtÄ GzÀÝzÀ ºÀgÀUÀĪÀ £ÀUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀvÉۣɥÁà CAvÁ CAzÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ²ªÀ§¸À¥Àà ªÀiÁåUÉÃj ºÁUÀÆ gÁeÁ¸Á§ CtÚ ¸ÉÃj dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, October 16, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 221/08 PÀ®A: 279,338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÁ®ªÀé EªÀgÀÄ E¯ÁdÄ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ GªÉÄñÀ vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: aPĄ̀ÉƪÀÄä£Á¼À EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, vÀ£Àß CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ vÁ£ÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄvÉÆÛçâ CPÀÌPÀÆr E¯ÁfUÁV vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ ªÀAPÀ®PÀÄAl ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 12/10/08. gÀAzÀÄ PÀgÉvÀgÀĪÁUÀ »gÉ ¹AzÉÆÃV CA§Æ¯ÉãÀì £ÀA§gÀÄ PÉJ-37-f-79 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÉÆ¥Àà¼À PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÉʯÉé UÉÃn£À ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ gÉÆÃqÀ ºÀA¥ÀìUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ ºÁ®ªÀé EªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ¯Éè ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV PɼÀUÉ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌrUÀ½UÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁå¸ï ¹°AqÀgÀ d¦Û ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2008, PÀ®A 41(1) (r) ¸À»vÀ 102 ¹.Dgï.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 98 PÉ.¦. DåPïÖ:-

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/10/2008 gÀAzÀÄ 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà UÉÆ®ègÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁ:UÉÆ®ègÀÄ (PÀÄgÀħgÀÄ), G: ºÉÆÃl®zÀ°è ¸À¥ÉèÃAiÀÄgï PÉ®¸À ¸Á: Q¯Áè KjAiÀiÁ UÀAUÁªÀw ºÁ:ªÀ:- gÁAiÀįï gɸÉÆÖÃgÉAmï PÀA¦è FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ EA¢gÁ UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ PÀA¦è gÀ¸ÉÛ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°è 2 ¹°AqÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 14/10/08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥À£À°èAiÀÄ UÁå¸ï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀA¦èUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ£ÀÄ. DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ UÁå¸ï ¹°AqÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ²æà r.ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L. (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162 PÀ®A 110(E)(f) ¹.Cgï.¦.¹. :

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/10/2008 gÀAzÀÄ ±ÁAvÀUËqÀ, J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹¦¹ 223 EªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ¢AzÀ ¹.©.¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛ ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÀÄ a¤ªÁ® D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À F PÀÈvÀå¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¨sÀAiÀÄ ©üÃvÀgÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÀÜvÉUÉ zsÀPÉÌAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ, ªÀĺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥sï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§Ä¸Á§ eÁ:ªÀÄĹèA ªÀAiÀÄ 32 µÀð G: ¦æAnAUÀzÀ°è PÉ®¸À ¸Á: ªÀQîUÉÃmï, UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ.

Wednesday, October 15, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/08 PÀ®A. 279, 338. L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ PÁ½AUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Àà ¥ÀvÀ®£ÀߪÀgÀ eÁ// PÀÄgÀħgÀ ¸Á// gÁdÆgÀÄ, DgÉÆæ FgÀtÚ vÀAzÉ ªÉÄå¯ÁgÀ¥Àà ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ// PÀÄgÀħgÀ G:Dgï.r.¹.¹. ¨ÁåAPï ªÀiÁå£ÉÃdgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.37/eÉ.5489 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// gÁdÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÀåPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¹ÌÃqï CV ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/2008, PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀºÀeÁ£ï ºÁUÀÆ CªÀ¼À 12 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀªÀÄzï E±Áð£ï EªÀgÉÆA¢UÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ D£ÉÃUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ UËgÀªÀÄä PÁåA¥ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37 PÉ-445
£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÀªÀÄzï E±Áð£ï¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj ºÀjvÀªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ ºÁUÀÆ JqÀ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ C®èzÉà §®UÉÊ ªÉÆÃtPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 243/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ¥sÀÄgÀPÁ£ï CºÀäzï vÀAzÉ R°Ã¯ï CºÀäzï zÁUÀzÁgï ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¢rØPÉÃj PÉÆ¥Àà¼À, EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:00 UÀAmÉUÉ VtÂUÉÃgÁzÀ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä ¹ÌçäAUï AiÀiÁqÀð¢AzÀ ªÁZÀªÀÄ£ïgÁzÀ zÉêÀ¥Àà ºÁUÀÆ G¸Áä£À¸Á§ EªÀgÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ, ¤£Éßà ¢£ÁAPÀ: 13.10.08 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ¹ÌçäAUÀ AiÀiÁqÀðzÀ°è EnÖzÀÝ ¦ÃUï LgÀ£ï, ¹°PÁ£ï ºÁUÀÆ JªÀiï.©.J¥sÀ. ¸ÀÌ¯ï £Àmï¨ÉÆîÖUÀ¼À ¨ÁåUÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä 280 PÉ.f AiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,600=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¦ÃUï LgÀ£ï, ¹°PÁ£ï ºÁUÀÆ JªÀiï.©.J¥sÀ. ¸ÀÌ¯ï £Àmï¨ÉÆîÖUÀ¼À ¨ÁåUÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 220/2008 PÀ®A. 379 L.¦.¹.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ¹.ªÀ°¸Á§ vÀAzÉ ¹. C§Äݯï PÀjÃA¸Á§ §¼Áîj, ªÀ:53ªÀµÀð, G:PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ, E¯Á» PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ PÀnÖUÉ Rjâ¸À®Ä PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ºÀħâ½îUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¹ìUÉ ºÀvÀÄÛªÁUÀ 7-15 ¦JAPÉÌ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß eÉé£À°èzÀÝ 45,000 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¨Éèr¤AzÀ PÀmï ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦J¸ïL (C.«) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/08 PÀ®A. 273, 284, 308 L.¦.¹. 32,34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ.

¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÆúÀ£À ¥Àæ¸ÁzÀ ¦.L. C§PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀzÀ¼À gÀªÀjUÉ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ/¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ dÆ®PÀlÖUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä/ºÀåªÉ ªÉÊ£Àì ªÀÄzÀå ªÀÄgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ CUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 16 °Ãlgï 400 JAJ¯ï £ÀPÀÌ §nÖ C.Q.1640=00 ºÁUÀÆ 180 JªÀiï.J¯ï.£À ºÉåªÉ «¹Ì 20 ¨Ál® C.Q.780=00 d¦Û ªÀiÁr zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.192/08 PÀ®A. 273,284,308 L.¦.¹. 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÆúÀ£À ¥Àæ¸ÁzÀ ¦.L. C§PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀzÀ¼À gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ/¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr CªÀjAzÀ 8 °Ãlgï PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 800=00 ºÁUÀÆ ºÀåªÉ «¹Ì C.Q. 423=00 ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ.

Tuesday, October 14, 2008

Test msg

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2008 PÀ®A 279, 304 [J] L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 13/10/2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ mÁæPÀÖgï £ÀA. PÉ.J.- 37/n.-4329, mÁæ° £ÀA. PÉ.J.- 29/n-83 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÁzÀ (qÉæöªÀgÀ) ²ªÀ¥Àà ªÀdÓ® FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ UÁå£ÀªÀÄä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ UÀgÀ¸ÀÄ ºÉgÀ°PÉÌ JAzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, mÁæPÀÖgï ¸ÀAUÀqÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ 0830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀgÀ¸ÀÄ ºÉÃjPÉÆAqÀÄ ¥ÀÅvÀðUÉÃj UÁæªÀÄzÀ §¸À¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ §zÀÄ«£À ¢§âzÀ ªÉÄÃ¯É mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ mÁæPÀÖgÀß ªÀÄÄA¢£À UÁ°AiÀÄÄ ¸Àé®à ªÉÄîPÉÌ J¢ÝzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À ¨ÁdÄ PÀĽwzÀÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ mÁæPÀÖj¬ÄAzÀ fV¢zÀÄÝ, mÁæPÀÖgÀ£À §® ¨ÁdÄ«£À zÉÆqÀØUÁ°UÉ ©zÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ, Q«UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. D£ÀAzÀ ºÉZï.¹. 131 ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2008 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L,JA.« PÁAiÉÄÝ.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀtªÀé UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ©®è PÀAp, 38 ªÀµÀð, UÉÆ®ègÀ ¸Á: aPÀ̪ÀiÁ¢£Á¼À, ¢ : 09/10/2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.40 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «ÄãÁQë FPÉAiÀÄÄ DgÉÆævÀ£À mÁæPÀÖgïzÀ°è [ mÁæPÀÖgï £ÀA§gï ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢®è ] aPÀ̧¤ßUÉÆüÀ-ºÀUÉzÁ¼À gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆæ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ CqÉvÀqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É Nr¹zÀÝjAzÀ «ÄãÁQë FPÉAiÀÄÄ ¥ÀÄnzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. §ÆzÉ¥Àà J.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 98/08 PÀ®A 279 L¦¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-10-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À-UÀzÀUÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨sÁ£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ L.© ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀiÁgÀÄw PÁgï £ÀA: PÉ.J-37/JªÀiï-1255 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ «ÃgÉñÀ E®ÆègÀ ¸Á: D£ÉUÀÄA¢ FvÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ Nr¹PÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀ먀 vÀVΣÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁV §ÄqÀªÉÄïÁV ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁVgÀÄ¢®è. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/08 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æÃ. zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÉ¥Àà ¨ÉzÀªÀnÖ, 26 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀzÀUÀ£Á¼À, EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ ¢ 13/10/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ¨ÉÊ¥Á¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ §¸À ZÁ®PÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ §¸ï £ÀA. PÉ.J.14/7813 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ mÁæ÷åPÀÖgÀUÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. UÀÄgÀÄgÁd J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 242/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ :

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀiÁºÁAvÉñï vÀAzÉ ¨Á®£ÀUËqÀ §¸ÀtÚ£ÀªÀgï. ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: gÀrØ G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì ZÁ®PÀ ¸Á: ¸ÀļɨsÁ« vÁ: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ ºÁ:ªÀ: PÀĵÀ×V r¥ÉÆÃ, ¢£ÁAPÀ 13.10.08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÁðºÀPÀ SÁ¹A¸Á¨ï EvÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §¸Àì £ÀA. PÉ.J.37 J¥sï. 267 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀ×V¬ÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄgÀ½ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀĵÀ×VUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 11:35 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀnÖ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä JzÀÄjUÉ MAzÀÄ DmÉÆÃjPÁë §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀ »AzÉ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ DmÁjPÁëªÀ£ÀÄß NªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä §¹ìUÉ ªÀÄÄA¢£À §A¥ÀgïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ¤UÉ vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. F C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ FvÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: VtÂUÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ºÁUÀÆ ªÁºÀ£À £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ.J. 29/ eÉ-9238 CAvÁ EvÀÄÛ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è CªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

6] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA UÀÄ£Éß £ÀA 97/08 PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 12-10-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ²æÃ. JA £ÁUÀgÉrØ, ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà ¨ÁwäzÁgÀgÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¥ÉÆãÀUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr ElV UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà UÉÆAqÀ¨Á¼À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¨ÁwäAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀPÁðj fÃ¥À £ÀA PÉ.J.37-f-183 £ÉÃzÀÝgÀ°è fÃ¥À ZÁ®PÀ CªÀÄÈvÀ ºÁUÀÆ JZÀ ¹ 37 PÉ.J¸ï.¨É®èzÀ, J.J¸ï.L ºÉÆ£ÀߥÀà gÀªÀgÉÆA¢UÉ EnV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ±ÀgÀt¥Àà UÉÆAqÀ¨Á¼À EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ zÀÆgÀzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV 3 d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 3 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ¥Áè¹ÖPÀ aîªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è MlÄÖ 35 ºÉÊ ªÉà ¥ÉÊ£ï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¨Ál°UÀ¼À ªÉÄÃ¯É MAzÀPÉÌ 32 gÀÆ 97 ¥ÉÊ¸É ¨É¯É EgÀÄvÀÛzÉ EªÀÅUÀ¼ÀÄ 180 JA J¯ï EgÀÄvÀÛªÉ MlÄÖ 35 ¨Ál°UÀ¼À ¨É¯É gÀÆ 1154=00 ¨É¯É DUÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV M§â£À ºÉ¸ÀgÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà PË¢ ¸Á: ElV CAvÁ w½¬ÄvÀÄ E£ÀÄß 2 d£ÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

7] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/08 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ:

DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀA¥ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå¸Áé«Ä ¸Á// PÁgÀlV 2) ±ÉÃRgÀAiÀÄå ¸Á//¨Éë£ÀºÁ¼À CgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl CqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 315/ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®¥À£Éß ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«ÄãÀ ªÉÄÃ¯É ©nÖzÁÝgÉ (.)

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

8] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 13/10/2008 gÀAzÀÄ 8.00 J.JA UÉ UÉÆÃr£Á¼À ¹gÀªÁgÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆæ wgÀÄ¥ÀvÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà UÉÆ®ègÀ ¸Á: UÉÆÃr£Á¼À EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà @ ºÀÄ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: UÉÆÃr£Á¼À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §UÉV£À zÉéõÀ¢AzÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ PÀ©âtzÀ ¥ÀPÀÌqÀ¢AzÀ §® ¨sÀÄdzÀ ªÉÄïÉ, JqÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄïÉ, §® ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÄÊ PÉÊ UÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁB¥ÀvÀ UÉƽ¹zÀÝ®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. w¥ÀàtÚ J.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

9] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/08 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 13/10/2008 gÀAzÀÄ 8.30 J.JA UÉ UÉÆÃr£Á¼À ¹gÀªÁgÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà UÉÆ®ègÀ ¸Á. UÉÆÃr£Á¼À ºÉÆ®zÀ §UÉV£À zÉéõÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ wgÀÄ¥ÀvÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà UÉÆ®ègÀ EªÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ PÉÆrè PÁ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À JqÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ CzÉà PÀnÖUɬÄAzÀ §® ¥ÀPÉÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁB¥ÀvÀ UÉƽ¹zÀÝ®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà PÀ£ÀPÀ¥Àà ºÉZï.¹ 46 J¸ï.ºÉZï.M PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

10] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 16/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ©üÃgÀªÀé PÀªÀ®ÆgÀÄ EªÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀܼÁVzÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ MAzÀÄ vÀgÀºÀ EgÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¢£ÁAPÀ 12-10-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ WÀmÉÖgÉrغÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ PÉgÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

11] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 35/08 PÀ®A 174 ¹ Dgï..¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 13-10-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ, 36 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀÄ®V EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ ¢ : 11/10/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ zÉÆqÀØ PÉ£Á®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 38 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ PÉ£Á®zÀ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀ ªÁV PÁ®Ä eÁj PÉ£Á®zÀ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. gÁªÀÄ¥Àà ºÉZï.¹. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

12] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ r Dgï £ÀA. 36/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ 13-10-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ C§Äݯï gÀeÁPï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sï, 28 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨Ázï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ ¢ :- 11/10/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ zÉÆqÀØ PÉ£Á®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÀäzÀ E°AiÀiÁ¸À 17 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ PÉ£Á®zÀ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀ ªÁV PÁ®Ä eÁj PÉ£Á®zÀ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. gÁªÀÄ¥Àà ºÉZï.¹. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, October 13, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2008 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¸ÀÄgÉñÀ vÀA. ¸ÀÆUÀ¥Àà ¸ÁªÀAvÀVj, DgÉÆæAiÀiÁzÀ ±ÀAPÀgÀ¸Á ¸Á||ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï EªÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. PÉ.J-36 / PÀÆå- 1384 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ D£ÉUÀÄA¢ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ gÁªÀÄÄ®Ä PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §®ªÀAvï ªÉÊzÀå EªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ ºÁUÀÄ DgÉÆæAiÀÄ JqÀªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ UÀzÀÝzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà ¥ÁzÀZÁjAiÀiÁzÀ §®ªÀAvï ªÉÊzÀå FvÀ£À §® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EzÉ. ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/08 PÀ®A. 498(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ²æäªÁ¸À ¥ÉǰøÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð eÁw: ªÁ°äÃQ ¸Á: UÁtzÁ¼À, ªÀÄjAiÀĪÀÄä EªÀgÀÄ F »AzÉ CzÉ Gj£ÀªÀgÁzÀ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀªÀÄUËqÀ ¥ÉǰøÀ ¥Ánî EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À EvÀ£ÉÆA¢UÉ 2006 £Éà ¸À¥ÉÖA§gï wAUÀ¼À°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ £ÀA¢ ¨ÉÃlÖzÀ zɪÀ¸ÁÛ£ÀzÀ°è UÀÄgÀÄ-»jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ªÁgÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸À UÁtzÁ¼ÀPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ EvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¨Á¼ÉéªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV avÀæ»A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÉ½zÀgÀÄ PɼÀzÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà J.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008