Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, January 30, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/10 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 30-01-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UËqÀ¥Àà EªÀgÀ PÀPÀÌ£ÀªÀÄUÀ UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ wæêÀÄÆwð ºÁUÀÆ ¸ÀAvÉÆñï£ÉÆA¢UÉ PÁgÀlVAiÀÄ eÉ.¦. £ÀUÀgÀzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄvÀÛ ¤AvÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ¸À¥sÁj PÁgï £ÀA: PÉ.J-37/JA-3007, £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ wæêÀÄÆwð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆñï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-9108 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgï PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ ¸À¢æAiÀĪÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ UÀÄr¸À°UÉ £ÀÄVùzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ EzÀjAzÀ UÀÄgÀÄ¥Àæ¸Ázï EªÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄvÀÄÛ wæêÀÄÆwð EªÀgÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆArzÀÄØ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgï C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. £ÁUÀgÉÃrØ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/10 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æÃ. §ÄzÀÄÝ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ r. UÀ£ÁߣÁAiÀÄÌ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉJ-40/1603 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀA¦è PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀA¦è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ MAzÀÄ gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA JªÀiï.E.PÉ-4575 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ gÁAUÀ¸ÉÊqï£À°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1). ²ªÀgÁeï, 2) PÉÆmÉæñÀ, ºÁUÀÆ 3) ºÀ£ÀªÀÄAvÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À & DgÉÆævÀ£À ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÆ ªÀÄÄA¨sÁUÀªÀÅ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ C®èzÉà DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ µÀtÄäRAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ ¸Á: PÀ£ÀPÀVj EªÀgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ PÀÄ®PÀtÂð, ¢£ÁAPÀ: 29-01-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ¸Á: PÀ£ÀPÀVj PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ºÉƸÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆgÀmÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀ£ÀPÀVj gÉÆÃr£À°è qÁPÀÖgï PÁåA¥ï PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà §®PÉÌ PÀmï ªÀiÁr £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÉÝêÀÅ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è £À£Àß §®UÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV J®§Ä ªÀÄÄj¢zÉ. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß »AzÉ PÀĽvÀ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ºÁUÀÆ §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-01-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 7,30 UÀAmÉUÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀĺÁAvÉñÀ ªÀÄPÀÄA§ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

4] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/10 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

Q¯ÁègÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è N.¹ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä M§â DgÉÆæ gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà zÁ¸À£ÀÆgÀ ¸Á: Q¯ÁègÀºÀnÖ EªÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀ¤AzÀ MAzÀÄ N.¹ £ÀA§gï §gÉzÀ MAzÀÄ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3840=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉƨÉʯï d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

Wednesday, January 27, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 26-01-10 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ §Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ-²ªÀ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÉÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄQÛAiÀiÁgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ §¹Ãgï ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÀÄÄfç CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀUÉ ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ DgÉÆæ ZÁ®PÀ ªÀÄÄf§ CºÀäzÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J 37 PÀÆå- 1285 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV £Àqɹ CqÀØ §AzÀ ºÀA¢UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ E§âgÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. «oÀ® ¸ÉÆãÁgÀ ºÉZï.¹. 112 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/10 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 4.00 UÀAmÉUÉ Q£Áß¼ÀzÀ ¹»¤Ãj£À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ dÆeÁlzÀ°è÷vÉÆqÀVgÀĪÀ §UÉÎ ¨sÁwäà §A¢zÀÝjAzÀ gÀ«ÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA§gÀ PÉ.J. 37 f. 205 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄzÁå£Àí 2.45 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ 4-30 UÀAmÉUÉ vÀ®Ä¦ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ ¹»¤Ãj£À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgï-¨ÁºÀgï CAvÁ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝgÀÄ. EzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÀoÁvï zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀjUÉ EzÀÝ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀAvÉ JZÀÑjPÉ ¤Ãr CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß PÉýzÀÄÝ C®èzÉà CªÀjAzÀ gÀÆ 3200=00 ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. 6 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, 1. ¯ÉÃ¥ÀtÚ ¨sÀAqÁj 2. zÉêÀ¥Àà 3. ±ÀAPÀæ¥Àà £ÉÃPÁgÀ 4. ¹zÀÝ¥Àà vÀÄUÀzÀ½î 5. «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà §½ÃUÁgÀ 6. UÁ¼É¥Àà £ÀgÉÃUÀ¯ï J®ègÀÆ ¸Á: Q£Áß¼À.

Tuesday, January 26, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 24-01-10 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ªÉÄÊ®¥Àà vÀAzÉ UÁ¼ÉÃ¥Àà ¥ÀÆeÁj vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n.«.J¸À JPÀì¯ï £ÀA. PÉ.J 37-6743 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà vÀAzsÉà UÁ¼ÉÃ¥Àà ¥ÀÆeÁj lAiÀÄgï£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ »gɧUÀ£Á¼À ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÉÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß »AzÉ M§â£ÀÄ mÉÊAiÀÄgï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĽwzÁÝ£É JA§ÄzÀgÀ CjªÀÅ EgÀzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À £Àqɹ E§âgÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. «oÀ¯ï ¸ÉÆãÁgï ºÉZï.¹. 112 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£Àß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

DgÉÆæ mÁA. mÁA. ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà zÉøÁ¬Ä vÁ: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ EªÀ£À ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉ.J.-29/9467 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ mÁA mÁA. ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɬĹ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ-¨Á¢ªÀÄ£Á¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á¢ªÀÄ£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ¨ÁdÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ, mÁA. mÁA. ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà eÁ°ºÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5-6 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ±ÉÃRªÀĺÉçƧ J.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/10 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ¸Á vÀAzÉ §Ä¢ÝªÀAvÀ¸Á ¨ÁPÀ¼É EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80=00 gÀÆ, PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀÆV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ²æÃ. £ÁUÀgÁd PÀªÀiÁägÀ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¸ÁºÉçgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀÄgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ¸Á FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ, 758=00, MAzÀÄ ¨Á¯ ¥É£ï zÉÆgÉwzÀÄÝ EzÉ.

Sunday, January 24, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/10 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ E¨Áæ»A ªÀÄįÁè ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ºÁUÀÆ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ¨ÁµÀ E§âgÀÄ ¸ÉÃj J¯ï.JA.J¯ï. Cræ£ÉÆ ªÉÆÃ/¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ-28/PÉ-3622, £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀ¤AzÀ PÁgÀlV ªÀÄÆ®PÀ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄAqÀÆgÀ PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃ/¸ÉÊ,£ÀÄß ¨ÁµÀ vÀAzÉ C¨Áâ¸ï C° EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃ/¸ÉÊ. £ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ VqÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀzÀgï ªÉÆÃ/¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÉÆ/¸ÉÊ Nr¸ÀÄwÛzÀÝ ¨ÁµÀ vÀAzÉ C¨Áâ¸Á° ªÀ: 38 EªÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄØ »AzÉ PÀĽvÀªÀ¤UÉ ¸ÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ©¢zÀÝjAzÀ UÀAUÁªÀw ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¨ÁµÀ EªÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄØ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. £ÁUÀgÉÃrØ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 23/01/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ «oÀ® vÀAzÉ PÀĨÉÃgÀ¥Àà UÉÆAzÀ½ EªÀgÀÄ £ÉgɨÉAa PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r. r®Pïì £ÀA:PÉ.J.29 PÀÆå:4288 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄAdÄ£ÁzsÀ »AzÀÄUÀqÉ £ÁUÀgÁd EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ EªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À lPÀÌgÀÄ ªÀiÁr C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðzÀÝ E§âjUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/10 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ºÉƸÀ r.¹.D¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÉ PÉ£Á® ºÀwÛgÀ J£ï.ºÉZï.-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è zÀQëÃtzÀ DAa £À°è qÁA§jÃPÀj¹zÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß eÉ.E. gÀªÀgÉÆÃA¢UÉ ZÉPï ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-26 PÉ. 9231 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ C¨sÀAiÀÄ ¸Á¯ÉéAmï PÀqɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁAiÀÄ ZÀ¥ÉàAiÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨Ájà M¼À¥ÉlÄÖ , vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. £ÁUÀ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, January 23, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/10 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 22-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ©. CªÀÄgÉñÀ ªÀAiÀÄ: 42 ºÁUÀÆ gÁd±ÉÃRgï ºÉZï ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ jïÁAiÀÄ£ïì ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ D¦üøï£À°è PÀĽvÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ©. CªÀÄgÉñÀ ªÀAiÀÄ: 42 FvÀ£ÀÄ ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ JzÀÄÝ gÀ¸ÉÛ zÁn DZÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/Dgï-621 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÁ£ïð ºÁPÀzÉà §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ£ÁzÀ ©. CªÀÄgÉñÀ FvÀ£À vɯÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ±ÀAPÀgÀUËqÀ ºÉZÀ.¹. 92 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 22-01-2010 gÀAzÀÄ 01-00 J.JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄgÀr UÁæªÀÄzÀ ºÀÄt¹ºÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ /ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-34 ºÉZï-9644 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÀ¯Áåt¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀUÀqÉ wgÀÄ« MAzÀÄ VqÀPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è M§â¤UÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ E§âjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æÃ. zÀÄgÀUÀ¥Àà r. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, January 19, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/10 PÀ®A. 279, 337, L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà UÀÄgÀÄ£ÁxÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀĺÁ§¼ÉñÀégÀAiÀÄå ±Á¹ÛçªÀÄoÀ ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ±ÀAPÀæAiÀÄå ±Á¹ÛçªÀÄoÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 18 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ qÉPÉÆÃgÉlgï ±Á«ÄAiÀiÁ£ï PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢:- 18-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Á«ÄAiÀiÁ£ï ºÁPÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £ÁUÀ£ÀºÀ½îUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. gÁwæ 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀAPÀæAiÀÄå EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ PÉ.E.©. D¦Ã¸ï ºÀwÛgÀ C¥sÀWÁvÀªÁV ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀiÁ»w w½zÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ±ÀAPÀæAiÀÄå EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÄÝ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è DvÀ¤UÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ. DvÀ£À ºÀuÉUÉ vÀÄnUÉ, §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ C®è°è UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä ±ÀAPÀæAiÀÄå EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-25/JPïì-206 ¸ÁÖgï ¹n EzÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¹ÌqÁV ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. ¤Ã®¥Àà ºÉZÀ.¹. 91 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/10 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà eÁ°VqÀzÀ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉêÀÇgÀ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð. EvÀ¤UÉ DgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà @ §rUÉÃ¥Àà »gÉêÀĤ 2] ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà @ §rUÉÃ¥Àà »gÉêÀĤ 3] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà @ §rUÉÃ¥Àà »gÉêÀĤ 4] ²ªÀ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà »gÉêÀĤ. 5] ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà »gÉêÀĤ. 6] AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà »gÉêÀĤ J®ègÀÆ eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¨ÉêÀÇgÀ »AzÉ PÁgÀt PÀlÖ¯ÉÃUÀ¼À°è ªÉʱÀªÀÄå ¨ÉüɢzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-01-2010 ªÀÄzÁåºÀß 01-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J®ègÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄAzÉ ºÉÆV ¦ügÁå¢UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ DvÀ£À PÁPÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr PÀnÖUÀ §rUɬÄAzÀ ¦ügÁå¢UÉ §qÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ½AzÀ MzÀÄÝ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, January 18, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/10 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 17-01-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 5-00 UÀAmÉUÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ zsÁgÀªÁqÀPÉÌ ºÉÆÃV PÀ£ÁðlPÀ gÁdå f¯Áè PÉÃAzÀæ ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÁåAPïUÀ¼À ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ £ËPÀgÀgÀ AiÀÄĤAiÀÄ£ï (j) gÀªÀgÀ 5 £Éà ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀªÁqÀzÀ°è ªÀÄÄV¹, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ gÀªÉÄñÀ JA.ºÉZï vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ©.r.¹¹. ¨ÁåAPÀ ²gÀÄUÀÄ¥Áà ±ÁSÉ ¸Á: vÀ£ÉÆßÃ½î ¸Á: ¹AzsÀV f. ©eÁ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ªÁ¥Á¸ï ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ PÉ.J-35/JA-5856 ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è J£ï.ºÉZï-63 gÀ°è ZÁ®PÀ£À CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ªÀÄgÀPÉÌ §rzÀÄ, zÁj ºÉÆÃPÀ¼ÁzÀ ¥ÁgÀªÀé ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀÝ°èzÀÝ 1) ©.ºÉZï gÀªÉÄñÀ 2) ¥ÀzÀä£Á¨sÀ 3) ªÀĺÁAvÉñÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, EvÀgÉ ªÀÄƪÀjUÉ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ¸Á§ PÁvÀgÀQ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. gÀ«ÃAzÀæ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 17-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ SÁzÀgÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ ¸Á§ ¸Á: §æºÀäzÉêÀ£ÀªÀÄqÀÄ vÁ: ²AzÀV f: ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ mÉÊgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÉÊgÀªÁqÀV vÁ: °AUÀ¸ÀÆgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¥Àæ¨sÀÄgÁd ºÉZï.¹-18 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 16-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¥sÀAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¦ÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ¸Á: ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA. PÉ.J-28 J-7770 £ÉÃzÀÝgÀ°è fAzÁ®¢AzÀ ¸ÁàAeï LgÁ£ï ¯ÉÆÃqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁºÁgÁµÀÖçzÀ eÁ®£ÀPÉÌ UÀAUÁªÀw PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EAzÁæ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ UÁ½ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤°è¹zÁÝUÉ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæAiÀÄå ¸Á: ºÀħâ½î »A¢¤AzÀ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA§gï PÉ.J-25/ ©-4775 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ d£ÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¨Á§ÄgÁªï ºÉZï.¹. 105 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Sunday, January 17, 2010

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/10 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹:.

C¼ÀªÀAr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 737 £ÉÃzÀÝgÀ 7 JPÀgÉ 18 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è SÁ¢ UÁæªÉÆÃzÉÆåÃUÀ, ¥Éǰøï oÁuÉ, §¸ï ¸ÁÖAqï ¸À®ÄªÁV zÁ£ÀªÁV PÉÆlÄÖ, G½zÀ d«ÄãÀÄ 3 JPÀgÉ 38 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è, ªÁ¢AiÀiÁzÀ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà vÀA¢ ¥ÀgÀ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è 1 JPÀgÉ 39 UÀÄAmÉ, ºÁUÀÆ FgÀªÀé UÀAqÀ ºÉêÀÄtÚ ElV, ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è 1 JPÀgÉ 39 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà ¥ÉÇÃwAiÀiÁVzÀÄÝ, FUÀ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä G¸ÀÄÛªÁj £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtð ªÀiÁ®PÀgÀÄ EªÀgÉà EgÀÄvÁÛgÉ.

    ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ gÀAUÁgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÁgÉrØ ºÁån ºÁUÀÆ EvÀgÀ 43 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä ºÁUÀÆ FgÀªÀé EªÀjUÉ ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è £ÀªÀÄäzÀÆ ¥Á®Ä EzÉ CAvÀ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢Ã±ÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ°è ¹«¯ï zÁªÉ £ÀqÉzÀÄ ªÁ¢UÀ¼À ¥ÀgÀªÁV DzÉñÀªÁVzÀÄÝ, C®èzÉà ªÁ¢UÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ªÉÄîä£À« ¸ÀºÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ªÁ¢UÀ¼À ¥ÀgÀªÁV DzÉñÀªÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ F §UÉÎ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è SÁAiÀÄA vÁQâ PÉÆÃj zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ SÁAiÀÄA vÁQâ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÆ, ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÁ¢UÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀzÀgÀ d«Ää£À°è £ÁªÀÅ §t«, »vÀÛ® ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, ¸ÀzÀj ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÁ¢UÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û ¥Á¹Û, ¥Áæt ºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁr, UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÀzÀUÉr¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ RavÀªÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ. PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀÄjvÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À AiÀiÁ¢:.


 

1.    gÀAUÁgÉrØ vÀA¢ AiÀÄAPÁgÉrØ, ºÁån, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

2.    ºÉêÀÄgÉrØ vÀA¢ wªÀiÁägÉqÀØ¥Àà, vÀªÀ¢, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

3.    ±ÉõÀ¥Àà vÀA¢ VjAiÀÄ¥Àà, vÀªÀ¢, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

4.    ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀA¢ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ, ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

5.    ¥ÀzÀݪÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀ gÉrØ, vÀªÀ¢, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

6.    §¸ÀªÀgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÀgÉrØ, vÀªÀ¢, ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

7.    §¸ÀtÚ vÀA¢ «ÃgÀ¥Àà, ©¸À£À½î, ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

8.    «gÀÄ¥ÀtÚ vÀA¢ UÀÄqÀzÀ¥Àà, ºÀAa£Á¼À, ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.è    

9.    wªÀiÁägÉrØ vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄgÉrØ, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

10.    ªÉAPÀgÉrØ vÀA¢ ¹zÀÝ¥Àà, PÀ®ÄÎr, ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

11.    ¹zÀÝtÚ vÀA¢ ©üêÀÄgÉrØ, PÁvÀgÀQ, ªÀAiÀÄ: 68 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

12.    ºÀ£ÀªÀÄgÉrØ vÀA¢ AiÀÄ®è¥Àà, PÁvÀgÀQ, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

13.    ºÉêÀÄgÉrØ vÀA¢ ©üêÀÄgÉrØ, PÁvÀgÀQ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

14.    ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀA¢ ªÀÄj §¸À¥Àà, PÀQðºÀ½î, ªÀAiÀÄ: ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

15.    ¸ÀtÚ PÉñÀ¥Àà vÀA¢ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á§, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 76 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

16.    C°¸Á§ vÀA¢ ¦ÃgÀ¸Á§, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

17.    ªÀÄ®è¥Àà vÀA¢ gÁªÀÄ¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

18.    ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA¢ °AUÀ¥Àà, ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

19.    zÉÆqÀتÀÄ®è¥Àà vÀA¢ ¸ÀtÚ AiÀÄ®è¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

20.    ¨ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀgÉrØ, ¤AUÁgÉrØ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

21.    ²ªÀgÉrØ vÀA¢ £ÁUÀ¥Àà, PÁvÀgÀQ, ªÀAiÀÄ: 41 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

22.    UÉÆÃuÉ¥Àà vÀA¢ ªÀÄÄ¥ÀàtÚ, ºÀAzÁæ¼À, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

23.    AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀA¢ PÁ±À¥Àà, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

24.    UÀÄqÀzÀ¥Àà vÀA¢ UËgÀ¥Àà, PÉƦà, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

25.    ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà, ªÀÄrªÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 49 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

26.    ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀA¢ ¤AUÀ¥Àà, vÀ¼ÀPÀ¯ï, ªÀAiÀÄ: 56 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

27.    UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà, PÉƦà, ªÀAiÀÄ: 64 ªÀ±Àð, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

28.    ²ªÀ¥Àà vÀA¢ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà, ªÀÄrªÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

29.    ¦ÃgÀ¸Á§ vÀA¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

30.    §¸À¥Àà vÀA¢ ©üêÀÄ¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

31.    ªÀÄjvÉAUÀªÀé UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà, PÀQðºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀ±Àð, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

32.    C®è¥Àà vÀA¢ ºÀÄ¸É£ï ¸Á§, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

33.    £ÁUÀ¥Àà vÀA¢ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ªÀÄrªÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

34.    zÉêÉÃAzÀæ¥Àà vÀA¢ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà, PÀªÀiÁägÀ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

35.    ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀA¢ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

36.    £ÁUÀ¥Àà vÀA¢ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

37.    ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀA¢ ¦ÃgÀ¸Á§, £ÀzÁ¥sÀ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

38.    SÁeÁ¸Á§ vÀA¢ ¥sÀQÃgÀ¸Á§, £ÀzÁ¥sÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

39.    zÉÆqÀØ PÁ±À¥Àà vÀA¢ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á§, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

40.    £ÁgÁAiÀÄt vÀA¢ ¸ÀAUÀtÚ, EªÀÄär, ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

41.    ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA¢ ¸ÀAUÀ¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr,    

42.    ¸ÀÄgÉñÀUËqÀ vÀA¢ CAzÁ£ÀUËqÀ, ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

43.    ºÀ£ÀªÀÄgÉrØ vÀA¢ gÁªÀÄgÉrØ, ºÀ½îPÉÃj, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr    

44.    VjgÁd vÀA¢ §¸ÀªÀgÉrØ, ºÀ½îPÉÃj, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr,    


 

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/10 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹:.

C¼ÀªÀAr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 737 £ÉÃzÀÝgÀ 7 JPÀgÉ 18 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è SÁ¢ UÁæªÉÆÃzÉÆåÃUÀ, ¥Éǰøï oÁuÉ, §¸ï ¸ÁÖAqï ¸À®ÄªÁV zÁ£ÀªÁV PÉÆlÄÖ, G½zÀ d«ÄãÀÄ 3 JPÀgÉ 38 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è, ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà vÀA¢ ¥ÀgÀ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è 1 JPÀgÉ 39 UÀÄAmÉ, ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢AiÀiÁzÀ FgÀªÀé UÀAqÀ ºÉêÀÄtÚ ElV, ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è 1 JPÀgÉ 39 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è ¥ÀºÀt EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà ¥ÉÇÃwAiÀiÁVzÀÄÝ, FUÀ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¥ÀæwªÁ¢AiÀiÁzÀ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä G¸ÀÄÛªÁj £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtð ªÀiÁ®PÀgÀÄ EªÀgÉà EgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÁ¢UÀ¼ÁzÀ gÀAUÁgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÁgÉrØ ºÁån ºÁUÀÆ EvÀgÀ 43 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä ºÁUÀÆ FgÀªÀé EªÀjUÉ ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è £ÀªÀÄäzÀÆ ¥Á®Ä EzÉ CAvÀ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢Ã±ÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ°è M.J¸ï. £ÀA: 55/05 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁªÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÁªÉ ¢£ÁAPÀ: 04-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀeÁ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀeÁ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÁ¢UÀ¼ÀÄ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ°è Dgï. J. £ÀA: 15/08 ¥ÀæPÁgÀ ªÉÄîä£À« ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÉÄîä£À«AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 02-09-09 gÀAzÀÄ ªÀeÁ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢Ã±ÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ°è SÁAiÀÄA vÁQâ PÉÆÃj M.J¸ï. £ÀA: 01/08 gÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁªÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ zÁªÉAiÀÄÄ «ZÁgÀuÉ £ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-07-2009 gÀAzÀÄ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À ¥ÀgÀªÁV SÁAiÀÄA vÁQâ DzÉñÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå PÀÆqÁ ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀĪÀÄä ºÁUÀÆ FgÀªÀé EªÀgÀÄ ªÁ¢UÀ¼ÁzÀ gÀAUÁgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÁgÉrØ ºÁån EªÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 737 gÀ d«Ää£À §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, £Á£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-01-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ C¼ÀªÀAr UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV, ¸ÀÆPÀëöäªÁV UÀªÀĤ¸ÀÄvÀÛ, ¨ÁwäÃzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹zÀÄÝ, C®èzÉ £Á£ÀÆ ¸ÀºÀ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¹zÀÄÝ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, ¸ÀzÀgÀ ªÁ¢UÀ¼ÁzÀ gÀAUÁgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÁgÉrØ ºÁån ºÁUÀÆ EvÀgÀ 39 d£ÀgÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ ¸ÀzÀgÀ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÀzÀgÀ d«Ää£À ¸ÀA§AzÀ zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÁ¢UÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û ¥Á¹Û, ¥Áæt ºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁr, UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÀzÀUÉr¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ RavÀªÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ. PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/10 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À AiÀiÁ¢.

1. UÉÆëAzÀgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 2. ²æêÀÄw ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 3.    FgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÉêÀÄtÚ, ElV, ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 4.    ±ÁAvÀVjAiÀÄ¥Àà vÀA¢ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 5.ºÀ£ÀªÀÄgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 6.    ¥ÀgÀ¥ÀàvÀA¢ ªÉAPÀlVj AiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.     7.    ªÉAPÀgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 8.    UÀƼÀ¥Àà vÀA¢ µÀtÄäR¥Àà, PË¢, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 9.    ªÉAPÀgÉrØ vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄgÉrØ, UÀ¢ÝPÉÃj, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.     10.    ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà, qÀA§æ½î, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    11.    C±ÉÆÃPÀ vÀA¢ ºÉêÀÄtÚ, PÀªÀ®ÆgÀÄ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    


 


 

Saturday, January 16, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/10 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 15-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ EªÀ£À PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå §ÆzÀUÀÄA¥ÁPÉÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ 37/ PÀÆå 968 £ÉÃzÀgÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸ÀºÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥À¸À gÁwæ 07:20 PÉÌ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §¸Á¥ÀÅgÀ-QqÀzÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 EgÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ©½¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L gÀ«ÃAzÀæ J£ï. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/10 PÀ®A. 279 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢:- 15-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 6:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®gÁªï ªÀAiÀĸÀÄì; 50 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw £À£ÀßzÀÄ EArPÁ ¦¸ÁÛ PÁgÀ £ÀA: PÉ.J-37/JA-6066 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ©.±ÀAPÀgÀ§mï vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀħmï EvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ±ÀAPÀgÀ§mï EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä C½AiÀÄ ªÀÄzsÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªï EvÀ£À£ÀÄß £ÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀ®Ä w½¹zÉÝ CªÀgÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 14-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉÀAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ¦gÀrØPÁåA¥À£ÀÄß ©lÄÖ ¹AzÀ£ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ UÀAUÁªÀw ¹AzÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àä±Á£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj PÁgÀÄ ZÁ®PÀ ©. ±ÀAPÀgÀ§mï EªÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£Éà ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁUÀzÀ vÉVΣÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀqÀ« C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀ¢¯Áè. DzÀgÉ ¸ÀzÀj PÁgÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð dRA UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/10 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 15-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 16-05-2009 gÀ ¨É½UÉÎ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¹.©.J¸ï. §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà EªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.37/ºÉZï. 7205 ZÀ¹ì £ÀA 99©.19J¥sï.08175. EAf£ï £ÀA 99©.17E.08197 C.Q 25,000-00 gÀÆ ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÁ¸À£ÀUËqÀ ºÉZÀ.¹-23 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        


 

Friday, January 15, 2010

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/10 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

ªÀÄÈvÀ ¥ÀgÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀAzÀUÀ¯ï ¸Á: gÁdÆgÀ EvÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, CªÀjªÀgÀ ºÉÆ® PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ ¢: 13-01-10gÀ 11-00 ¦JA ¢AzÀ ¢: 14-01-10 gÀ 9-00 JJA CªÀ¢üAiÀÄ°è «¥ÀjÃvÀ PÀÄr¢zÀÝjAzÀ DgÉÆÃUÀåzÀ°è ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄAiÀiÁV ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üÃAiÀiÁ𢠹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀAzÀUÀ¯ï ¸Á: gÁdÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ f. dÄlÖ¯ï ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, January 14, 2010ªÀiÁ£Àå qÁ. JA. C²éä r.J¸ï.¦. PÉÆ¥Àà¼À G¥À«¨sÁUÀgÀªÀjUÉ ¨É¼ÀUÁA UÁæ«ÄÃt G¥À«¨sÁUÀPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. F±ÀégÀZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ L.¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ DwäÃAiÀÄ ©¼ÉÆÌqÀÄUÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¹ ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ. EzÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÀÆvÀ£ÀªÁV PÉÆ¥Àà¼À G¥À«¨sÁUÀPÉÌ ªÀUÀðªÁV §AzÀAvÀºÀ ²æà «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ qÀA§¼À EªÀjUÉ DwäÃAiÀĪÁV ¸ÁéUÀw¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ.


 

PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀjAzÀ J®èjUÀÆ
ªÀÄPÀgÀ ¸ÀAPÁæAwAiÀÄ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/10 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13-01-2010 gÀAzÀÄ 4-35 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ£À§Ar UÁæªÀÄzÀ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÁzÀUÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀ: 45 eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: PÀÆ° ¸Á: °AUÀ£À§Ar 2] F±À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀÄÆ°ªÀĤ ªÀ:45 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀÆgÀ 3] ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀĽAiÀÄ¥Àà dA§½ ªÀ: 32 eÁ: ªÁ°äÃQ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: °AUÀ£À§Ar 4] ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ©dPÀ¯ï ªÀ: 45 eÁ: ªÁ°äÃQ G: MPÀÄÌvÀ£À ¸Á: °AUÀ£À§Ar 5] ªÀĽAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ºÀÄqÉÃzÀ ªÀ: 50 eÁ:PÀÄgÀ§gÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: °AUÀ£À§Ar J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ²æÃ. §ÆzÉÃ¥Àà J.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 5 d£À DgÉÆævÀgÀ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è MlÄÖ 1800-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ UÉÆÃt aî ¹QÌzÀÄÝ, ºÁUÀÆ zÁ½ PÁ®PÉÌ 4 d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/10 PÀ®A. 454, 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 19-12-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ
gÀWÀÄ£ÀAzÀ£À vÀAzÉ PÀÄ¥ÉàgÁªï ªÀÄÄSÉÛzÁgÀ ¸Á. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ£À°è vÁªÀÅ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀÄlÄA§ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ wgÀÄ¥Àw, PÀAa, ªÀÄÄAvÁzÀ AiÀiÁvÁæ ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ºÉÆÃV ¥ÀæªÁ¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ. 12-01-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÀÆ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ ©ÃUÁ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ, ªÁZï, CA.Q 40,000=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7000=00 gÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ MlÄÖ 47,000=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

 
 


 

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008