Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, January 30, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/10 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 30-01-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UËqÀ¥Àà EªÀgÀ PÀPÀÌ£ÀªÀÄUÀ UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ wæêÀÄÆwð ºÁUÀÆ ¸ÀAvÉÆñï£ÉÆA¢UÉ PÁgÀlVAiÀÄ eÉ.¦. £ÀUÀgÀzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄvÀÛ ¤AvÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ¸À¥sÁj PÁgï £ÀA: PÉ.J-37/JA-3007, £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ wæêÀÄÆwð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆñï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-9108 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgï PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ ¸À¢æAiÀĪÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ UÀÄr¸À°UÉ £ÀÄVùzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ EzÀjAzÀ UÀÄgÀÄ¥Àæ¸Ázï EªÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄvÀÄÛ wæêÀÄÆwð EªÀgÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆArzÀÄØ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgï C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. £ÁUÀgÉÃrØ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/10 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æÃ. §ÄzÀÄÝ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ r. UÀ£ÁߣÁAiÀÄÌ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉJ-40/1603 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀA¦è PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀA¦è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ MAzÀÄ gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA JªÀiï.E.PÉ-4575 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ gÁAUÀ¸ÉÊqï£À°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1). ²ªÀgÁeï, 2) PÉÆmÉæñÀ, ºÁUÀÆ 3) ºÀ£ÀªÀÄAvÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À & DgÉÆævÀ£À ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÆ ªÀÄÄA¨sÁUÀªÀÅ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ C®èzÉà DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ µÀtÄäRAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ ¸Á: PÀ£ÀPÀVj EªÀgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ PÀÄ®PÀtÂð, ¢£ÁAPÀ: 29-01-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ¸Á: PÀ£ÀPÀVj PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ºÉƸÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆgÀmÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀ£ÀPÀVj gÉÆÃr£À°è qÁPÀÖgï PÁåA¥ï PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà §®PÉÌ PÀmï ªÀiÁr £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÉÝêÀÅ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è £À£Àß §®UÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV J®§Ä ªÀÄÄj¢zÉ. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß »AzÉ PÀĽvÀ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ºÁUÀÆ §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-01-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 7,30 UÀAmÉUÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀĺÁAvÉñÀ ªÀÄPÀÄA§ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

4] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/10 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

Q¯ÁègÀºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è N.¹ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä M§â DgÉÆæ gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà zÁ¸À£ÀÆgÀ ¸Á: Q¯ÁègÀºÀnÖ EªÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀ¤AzÀ MAzÀÄ N.¹ £ÀA§gï §gÉzÀ MAzÀÄ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3840=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉƨÉʯï d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

Wednesday, January 27, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 26-01-10 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ §Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ-²ªÀ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÉÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄQÛAiÀiÁgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ §¹Ãgï ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÀÄÄfç CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀUÉ ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ DgÉÆæ ZÁ®PÀ ªÀÄÄf§ CºÀäzÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J 37 PÀÆå- 1285 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV £Àqɹ CqÀØ §AzÀ ºÀA¢UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢ E§âgÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. «oÀ® ¸ÉÆãÁgÀ ºÉZï.¹. 112 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/10 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 4.00 UÀAmÉUÉ Q£Áß¼ÀzÀ ¹»¤Ãj£À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ dÆeÁlzÀ°è÷vÉÆqÀVgÀĪÀ §UÉÎ ¨sÁwäà §A¢zÀÝjAzÀ gÀ«ÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA§gÀ PÉ.J. 37 f. 205 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄzÁå£Àí 2.45 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ 4-30 UÀAmÉUÉ vÀ®Ä¦ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ ¹»¤Ãj£À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ CAzÀgï-¨ÁºÀgï CAvÁ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝgÀÄ. EzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÀoÁvï zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀjUÉ EzÀÝ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀAvÉ JZÀÑjPÉ ¤Ãr CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß PÉýzÀÄÝ C®èzÉà CªÀjAzÀ gÀÆ 3200=00 ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. 6 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, 1. ¯ÉÃ¥ÀtÚ ¨sÀAqÁj 2. zÉêÀ¥Àà 3. ±ÀAPÀæ¥Àà £ÉÃPÁgÀ 4. ¹zÀÝ¥Àà vÀÄUÀzÀ½î 5. «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà §½ÃUÁgÀ 6. UÁ¼É¥Àà £ÀgÉÃUÀ¯ï J®ègÀÆ ¸Á: Q£Áß¼À.

Tuesday, January 26, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 24-01-10 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ªÉÄÊ®¥Àà vÀAzÉ UÁ¼ÉÃ¥Àà ¥ÀÆeÁj vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n.«.J¸À JPÀì¯ï £ÀA. PÉ.J 37-6743 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà vÀAzsÉà UÁ¼ÉÃ¥Àà ¥ÀÆeÁj lAiÀÄgï£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ »gɧUÀ£Á¼À ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÉÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß »AzÉ M§â£ÀÄ mÉÊAiÀÄgï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĽwzÁÝ£É JA§ÄzÀgÀ CjªÀÅ EgÀzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À £Àqɹ E§âgÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. «oÀ¯ï ¸ÉÆãÁgï ºÉZï.¹. 112 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£Àß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

DgÉÆæ mÁA. mÁA. ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà zÉøÁ¬Ä vÁ: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ EªÀ£À ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉ.J.-29/9467 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ mÁA mÁA. ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɬĹ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ-¨Á¢ªÀÄ£Á¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á¢ªÀÄ£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ¨ÁdÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ, mÁA. mÁA. ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà eÁ°ºÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5-6 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ±ÉÃRªÀĺÉçƧ J.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/10 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ¸Á vÀAzÉ §Ä¢ÝªÀAvÀ¸Á ¨ÁPÀ¼É EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80=00 gÀÆ, PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀÆV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ²æÃ. £ÁUÀgÁd PÀªÀiÁägÀ ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¸ÁºÉçgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀÄgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ¸Á FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ, 758=00, MAzÀÄ ¨Á¯ ¥É£ï zÉÆgÉwzÀÄÝ EzÉ.

Sunday, January 24, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/10 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ E¨Áæ»A ªÀÄįÁè ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ºÁUÀÆ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ¨ÁµÀ E§âgÀÄ ¸ÉÃj J¯ï.JA.J¯ï. Cræ£ÉÆ ªÉÆÃ/¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ-28/PÉ-3622, £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀ¤AzÀ PÁgÀlV ªÀÄÆ®PÀ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄAqÀÆgÀ PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃ/¸ÉÊ,£ÀÄß ¨ÁµÀ vÀAzÉ C¨Áâ¸ï C° EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃ/¸ÉÊ. £ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ VqÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀzÀgï ªÉÆÃ/¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÉÆ/¸ÉÊ Nr¸ÀÄwÛzÀÝ ¨ÁµÀ vÀAzÉ C¨Áâ¸Á° ªÀ: 38 EªÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄØ »AzÉ PÀĽvÀªÀ¤UÉ ¸ÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ©¢zÀÝjAzÀ UÀAUÁªÀw ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¨ÁµÀ EªÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄØ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. £ÁUÀgÉÃrØ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 23/01/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ «oÀ® vÀAzÉ PÀĨÉÃgÀ¥Àà UÉÆAzÀ½ EªÀgÀÄ £ÉgɨÉAa PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r. r®Pïì £ÀA:PÉ.J.29 PÀÆå:4288 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄAdÄ£ÁzsÀ »AzÀÄUÀqÉ £ÁUÀgÁd EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ EªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À lPÀÌgÀÄ ªÀiÁr C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðzÀÝ E§âjUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/10 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ºÉƸÀ r.¹.D¦üÃ¸ï ªÀÄÄAzÉ PÉ£Á® ºÀwÛgÀ J£ï.ºÉZï.-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è zÀQëÃtzÀ DAa £À°è qÁA§jÃPÀj¹zÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß eÉ.E. gÀªÀgÉÆÃA¢UÉ ZÉPï ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-26 PÉ. 9231 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ C¨sÀAiÀÄ ¸Á¯ÉéAmï PÀqɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁAiÀÄ ZÀ¥ÉàAiÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨Ájà M¼À¥ÉlÄÖ , vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. £ÁUÀ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, January 23, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/10 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 22-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ©. CªÀÄgÉñÀ ªÀAiÀÄ: 42 ºÁUÀÆ gÁd±ÉÃRgï ºÉZï ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ jïÁAiÀÄ£ïì ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ D¦üøï£À°è PÀĽvÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ©. CªÀÄgÉñÀ ªÀAiÀÄ: 42 FvÀ£ÀÄ ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ JzÀÄÝ gÀ¸ÉÛ zÁn DZÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/Dgï-621 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÁ£ïð ºÁPÀzÉà §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ£ÁzÀ ©. CªÀÄgÉñÀ FvÀ£À vɯÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ±ÀAPÀgÀUËqÀ ºÉZÀ.¹. 92 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 22-01-2010 gÀAzÀÄ 01-00 J.JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄgÀr UÁæªÀÄzÀ ºÀÄt¹ºÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ /ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-34 ºÉZï-9644 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÀ¯Áåt¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀUÀqÉ wgÀÄ« MAzÀÄ VqÀPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ. C¥ÀWÁvÀzÀ°è M§â¤UÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ E§âjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æÃ. zÀÄgÀUÀ¥Àà r. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, January 19, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/10 PÀ®A. 279, 337, L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà UÀÄgÀÄ£ÁxÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀĺÁ§¼ÉñÀégÀAiÀÄå ±Á¹ÛçªÀÄoÀ ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ±ÀAPÀæAiÀÄå ±Á¹ÛçªÀÄoÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 18 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ qÉPÉÆÃgÉlgï ±Á«ÄAiÀiÁ£ï PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢:- 18-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±Á«ÄAiÀiÁ£ï ºÁPÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £ÁUÀ£ÀºÀ½îUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. gÁwæ 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀAPÀæAiÀÄå EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ PÉ.E.©. D¦Ã¸ï ºÀwÛgÀ C¥sÀWÁvÀªÁV ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀiÁ»w w½zÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ±ÀAPÀæAiÀÄå EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÄÝ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è DvÀ¤UÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ. DvÀ£À ºÀuÉUÉ vÀÄnUÉ, §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ C®è°è UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä ±ÀAPÀæAiÀÄå EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-25/JPïì-206 ¸ÁÖgï ¹n EzÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¹ÌqÁV ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. ¤Ã®¥Àà ºÉZÀ.¹. 91 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/10 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà eÁ°VqÀzÀ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉêÀÇgÀ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð. EvÀ¤UÉ DgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà @ §rUÉÃ¥Àà »gÉêÀĤ 2] ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà @ §rUÉÃ¥Àà »gÉêÀĤ 3] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà @ §rUÉÃ¥Àà »gÉêÀĤ 4] ²ªÀ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà »gÉêÀĤ. 5] ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà »gÉêÀĤ. 6] AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà »gÉêÀĤ J®ègÀÆ eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¨ÉêÀÇgÀ »AzÉ PÁgÀt PÀlÖ¯ÉÃUÀ¼À°è ªÉʱÀªÀÄå ¨ÉüɢzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-01-2010 ªÀÄzÁåºÀß 01-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J®ègÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄAzÉ ºÉÆV ¦ügÁå¢UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ DvÀ£À PÁPÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr PÀnÖUÀ §rUɬÄAzÀ ¦ügÁå¢UÉ §qÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ½AzÀ MzÀÄÝ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, January 18, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/10 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 17-01-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 5-00 UÀAmÉUÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ zsÁgÀªÁqÀPÉÌ ºÉÆÃV PÀ£ÁðlPÀ gÁdå f¯Áè PÉÃAzÀæ ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÁåAPïUÀ¼À ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ £ËPÀgÀgÀ AiÀÄĤAiÀÄ£ï (j) gÀªÀgÀ 5 £Éà ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀªÁqÀzÀ°è ªÀÄÄV¹, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ gÀªÉÄñÀ JA.ºÉZï vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ©.r.¹¹. ¨ÁåAPÀ ²gÀÄUÀÄ¥Áà ±ÁSÉ ¸Á: vÀ£ÉÆßÃ½î ¸Á: ¹AzsÀV f. ©eÁ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ªÁ¥Á¸ï ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ PÉ.J-35/JA-5856 ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è J£ï.ºÉZï-63 gÀ°è ZÁ®PÀ£À CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ªÀÄgÀPÉÌ §rzÀÄ, zÁj ºÉÆÃPÀ¼ÁzÀ ¥ÁgÀªÀé ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀÝ°èzÀÝ 1) ©.ºÉZï gÀªÉÄñÀ 2) ¥ÀzÀä£Á¨sÀ 3) ªÀĺÁAvÉñÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, EvÀgÉ ªÀÄƪÀjUÉ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ¸Á§ PÁvÀgÀQ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. gÀ«ÃAzÀæ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 17-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ SÁzÀgÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ ¸Á§ ¸Á: §æºÀäzÉêÀ£ÀªÀÄqÀÄ vÁ: ²AzÀV f: ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ mÉÊgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÉÊgÀªÁqÀV vÁ: °AUÀ¸ÀÆgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¥Àæ¨sÀÄgÁd ºÉZï.¹-18 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 16-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¥sÀAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¦ÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ¸Á: ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA. PÉ.J-28 J-7770 £ÉÃzÀÝgÀ°è fAzÁ®¢AzÀ ¸ÁàAeï LgÁ£ï ¯ÉÆÃqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁºÁgÁµÀÖçzÀ eÁ®£ÀPÉÌ UÀAUÁªÀw PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EAzÁæ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ UÁ½ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤°è¹zÁÝUÉ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæAiÀÄå ¸Á: ºÀħâ½î »A¢¤AzÀ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA§gï PÉ.J-25/ ©-4775 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ d£ÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¨Á§ÄgÁªï ºÉZï.¹. 105 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Sunday, January 17, 2010

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/10 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹:.

C¼ÀªÀAr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 737 £ÉÃzÀÝgÀ 7 JPÀgÉ 18 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è SÁ¢ UÁæªÉÆÃzÉÆåÃUÀ, ¥Éǰøï oÁuÉ, §¸ï ¸ÁÖAqï ¸À®ÄªÁV zÁ£ÀªÁV PÉÆlÄÖ, G½zÀ d«ÄãÀÄ 3 JPÀgÉ 38 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è, ªÁ¢AiÀiÁzÀ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà vÀA¢ ¥ÀgÀ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è 1 JPÀgÉ 39 UÀÄAmÉ, ºÁUÀÆ FgÀªÀé UÀAqÀ ºÉêÀÄtÚ ElV, ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è 1 JPÀgÉ 39 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà ¥ÉÇÃwAiÀiÁVzÀÄÝ, FUÀ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä G¸ÀÄÛªÁj £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtð ªÀiÁ®PÀgÀÄ EªÀgÉà EgÀÄvÁÛgÉ.

    ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ gÀAUÁgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÁgÉrØ ºÁån ºÁUÀÆ EvÀgÀ 43 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä ºÁUÀÆ FgÀªÀé EªÀjUÉ ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è £ÀªÀÄäzÀÆ ¥Á®Ä EzÉ CAvÀ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢Ã±ÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ°è ¹«¯ï zÁªÉ £ÀqÉzÀÄ ªÁ¢UÀ¼À ¥ÀgÀªÁV DzÉñÀªÁVzÀÄÝ, C®èzÉà ªÁ¢UÀ¼ÀÄ F §UÉÎ ªÉÄîä£À« ¸ÀºÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ªÁ¢UÀ¼À ¥ÀgÀªÁV DzÉñÀªÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ F §UÉÎ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è SÁAiÀÄA vÁQâ PÉÆÃj zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ, F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ SÁAiÀÄA vÁQâ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÆ, ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÁ¢UÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀzÀgÀ d«Ää£À°è £ÁªÀÅ §t«, »vÀÛ® ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, ¸ÀzÀj ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÁ¢UÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û ¥Á¹Û, ¥Áæt ºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁr, UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÀzÀUÉr¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ RavÀªÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ. PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀÄjvÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À AiÀiÁ¢:.


 

1.    gÀAUÁgÉrØ vÀA¢ AiÀÄAPÁgÉrØ, ºÁån, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

2.    ºÉêÀÄgÉrØ vÀA¢ wªÀiÁägÉqÀØ¥Àà, vÀªÀ¢, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

3.    ±ÉõÀ¥Àà vÀA¢ VjAiÀÄ¥Àà, vÀªÀ¢, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

4.    ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀA¢ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ, ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

5.    ¥ÀzÀݪÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀ gÉrØ, vÀªÀ¢, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

6.    §¸ÀªÀgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÀgÉrØ, vÀªÀ¢, ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

7.    §¸ÀtÚ vÀA¢ «ÃgÀ¥Àà, ©¸À£À½î, ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

8.    «gÀÄ¥ÀtÚ vÀA¢ UÀÄqÀzÀ¥Àà, ºÀAa£Á¼À, ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.è    

9.    wªÀiÁägÉrØ vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄgÉrØ, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

10.    ªÉAPÀgÉrØ vÀA¢ ¹zÀÝ¥Àà, PÀ®ÄÎr, ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

11.    ¹zÀÝtÚ vÀA¢ ©üêÀÄgÉrØ, PÁvÀgÀQ, ªÀAiÀÄ: 68 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

12.    ºÀ£ÀªÀÄgÉrØ vÀA¢ AiÀÄ®è¥Àà, PÁvÀgÀQ, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

13.    ºÉêÀÄgÉrØ vÀA¢ ©üêÀÄgÉrØ, PÁvÀgÀQ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

14.    ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀA¢ ªÀÄj §¸À¥Àà, PÀQðºÀ½î, ªÀAiÀÄ: ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

15.    ¸ÀtÚ PÉñÀ¥Àà vÀA¢ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á§, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 76 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

16.    C°¸Á§ vÀA¢ ¦ÃgÀ¸Á§, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

17.    ªÀÄ®è¥Àà vÀA¢ gÁªÀÄ¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

18.    ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA¢ °AUÀ¥Àà, ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

19.    zÉÆqÀتÀÄ®è¥Àà vÀA¢ ¸ÀtÚ AiÀÄ®è¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

20.    ¨ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀgÉrØ, ¤AUÁgÉrØ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

21.    ²ªÀgÉrØ vÀA¢ £ÁUÀ¥Àà, PÁvÀgÀQ, ªÀAiÀÄ: 41 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

22.    UÉÆÃuÉ¥Àà vÀA¢ ªÀÄÄ¥ÀàtÚ, ºÀAzÁæ¼À, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

23.    AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀA¢ PÁ±À¥Àà, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

24.    UÀÄqÀzÀ¥Àà vÀA¢ UËgÀ¥Àà, PÉƦà, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

25.    ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà, ªÀÄrªÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 49 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

26.    ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀA¢ ¤AUÀ¥Àà, vÀ¼ÀPÀ¯ï, ªÀAiÀÄ: 56 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

27.    UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà, PÉƦà, ªÀAiÀÄ: 64 ªÀ±Àð, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

28.    ²ªÀ¥Àà vÀA¢ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà, ªÀÄrªÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

29.    ¦ÃgÀ¸Á§ vÀA¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

30.    §¸À¥Àà vÀA¢ ©üêÀÄ¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

31.    ªÀÄjvÉAUÀªÀé UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà, PÀQðºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀ±Àð, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

32.    C®è¥Àà vÀA¢ ºÀÄ¸É£ï ¸Á§, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

33.    £ÁUÀ¥Àà vÀA¢ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ªÀÄrªÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

34.    zÉêÉÃAzÀæ¥Àà vÀA¢ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà, PÀªÀiÁägÀ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

35.    ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀA¢ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

36.    £ÁUÀ¥Àà vÀA¢ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

37.    ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀA¢ ¦ÃgÀ¸Á§, £ÀzÁ¥sÀ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

38.    SÁeÁ¸Á§ vÀA¢ ¥sÀQÃgÀ¸Á§, £ÀzÁ¥sÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

39.    zÉÆqÀØ PÁ±À¥Àà vÀA¢ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á§, ¦AeÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

40.    £ÁgÁAiÀÄt vÀA¢ ¸ÀAUÀtÚ, EªÀÄär, ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

41.    ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA¢ ¸ÀAUÀ¥Àà, ¸ÀÄtUÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr,    

42.    ¸ÀÄgÉñÀUËqÀ vÀA¢ CAzÁ£ÀUËqÀ, ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    

43.    ºÀ£ÀªÀÄgÉrØ vÀA¢ gÁªÀÄgÉrØ, ºÀ½îPÉÃj, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀ±Àð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr    

44.    VjgÁd vÀA¢ §¸ÀªÀgÉrØ, ºÀ½îPÉÃj, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr,    


 

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/10 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹:.

C¼ÀªÀAr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 737 £ÉÃzÀÝgÀ 7 JPÀgÉ 18 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è SÁ¢ UÁæªÉÆÃzÉÆåÃUÀ, ¥Éǰøï oÁuÉ, §¸ï ¸ÁÖAqï ¸À®ÄªÁV zÁ£ÀªÁV PÉÆlÄÖ, G½zÀ d«ÄãÀÄ 3 JPÀgÉ 38 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è, ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà vÀA¢ ¥ÀgÀ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è 1 JPÀgÉ 39 UÀÄAmÉ, ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢AiÀiÁzÀ FgÀªÀé UÀAqÀ ºÉêÀÄtÚ ElV, ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è 1 JPÀgÉ 39 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ°è ¥ÀºÀt EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà ¥ÉÇÃwAiÀiÁVzÀÄÝ, FUÀ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¥ÀæwªÁ¢AiÀiÁzÀ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä G¸ÀÄÛªÁj £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ¸ÀA¥ÀÇtð ªÀiÁ®PÀgÀÄ EªÀgÉà EgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÁ¢UÀ¼ÁzÀ gÀAUÁgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÁgÉrØ ºÁån ºÁUÀÆ EvÀgÀ 43 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä ºÁUÀÆ FgÀªÀé EªÀjUÉ ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è £ÀªÀÄäzÀÆ ¥Á®Ä EzÉ CAvÀ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢Ã±ÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ°è M.J¸ï. £ÀA: 55/05 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁªÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÁªÉ ¢£ÁAPÀ: 04-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀeÁ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀeÁ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÁ¢UÀ¼ÀÄ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ°è Dgï. J. £ÀA: 15/08 ¥ÀæPÁgÀ ªÉÄîä£À« ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÉÄîä£À«AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 02-09-09 gÀAzÀÄ ªÀeÁ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ¢Ã±ÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ°è SÁAiÀÄA vÁQâ PÉÆÃj M.J¸ï. £ÀA: 01/08 gÀ ¥ÀæPÁgÀ zÁªÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ zÁªÉAiÀÄÄ «ZÁgÀuÉ £ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-07-2009 gÀAzÀÄ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À ¥ÀgÀªÁV SÁAiÀÄA vÁQâ DzÉñÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå PÀÆqÁ ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀĪÀÄä ºÁUÀÆ FgÀªÀé EªÀgÀÄ ªÁ¢UÀ¼ÁzÀ gÀAUÁgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÁgÉrØ ºÁån EªÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 737 gÀ d«Ää£À §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, £Á£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-01-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ C¼ÀªÀAr UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV, ¸ÀÆPÀëöäªÁV UÀªÀĤ¸ÀÄvÀÛ, ¨ÁwäÃzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹zÀÄÝ, C®èzÉ £Á£ÀÆ ¸ÀºÀ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¹zÀÄÝ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, ¸ÀzÀgÀ ªÁ¢UÀ¼ÁzÀ gÀAUÁgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÁgÉrØ ºÁån ºÁUÀÆ EvÀgÀ 39 d£ÀgÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÁzÀ ¸ÀzÀgÀ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÀzÀgÀ d«Ää£À ¸ÀA§AzÀ zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÁ¢UÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û ¥Á¹Û, ¥Áæt ºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁr, UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÀzÀUÉr¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ RavÀªÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ. PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 06/10 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À AiÀiÁ¢.

1. UÉÆëAzÀgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 2. ²æêÀÄw ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 3.    FgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÉêÀÄtÚ, ElV, ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 4.    ±ÁAvÀVjAiÀÄ¥Àà vÀA¢ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 5.ºÀ£ÀªÀÄgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 6.    ¥ÀgÀ¥ÀàvÀA¢ ªÉAPÀlVj AiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.     7.    ªÉAPÀgÉrØ vÀA¢ ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà, £ÁUÀgÀºÀ½î, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 8.    UÀƼÀ¥Àà vÀA¢ µÀtÄäR¥Àà, PË¢, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr. 9.    ªÉAPÀgÉrØ vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄgÉrØ, UÀ¢ÝPÉÃj, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.     10.    ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà, qÀA§æ½î, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    11.    C±ÉÆÃPÀ vÀA¢ ºÉêÀÄtÚ, PÀªÀ®ÆgÀÄ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C¼ÀªÀAr.    


 


 

Saturday, January 16, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/10 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 15-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ EªÀ£À PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå §ÆzÀUÀÄA¥ÁPÉÌ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ 37/ PÀÆå 968 £ÉÃzÀgÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸ÀºÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥À¸À gÁwæ 07:20 PÉÌ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §¸Á¥ÀÅgÀ-QqÀzÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 EgÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ©½¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L gÀ«ÃAzÀæ J£ï. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/10 PÀ®A. 279 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢:- 15-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 6:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®gÁªï ªÀAiÀĸÀÄì; 50 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw £À£ÀßzÀÄ EArPÁ ¦¸ÁÛ PÁgÀ £ÀA: PÉ.J-37/JA-6066 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ©.±ÀAPÀgÀ§mï vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀħmï EvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ±ÀAPÀgÀ§mï EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä C½AiÀÄ ªÀÄzsÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªï EvÀ£À£ÀÄß £ÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀ®Ä w½¹zÉÝ CªÀgÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 14-01-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉÀAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ¦gÀrØPÁåA¥À£ÀÄß ©lÄÖ ¹AzÀ£ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ UÀAUÁªÀw ¹AzÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àä±Á£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj PÁgÀÄ ZÁ®PÀ ©. ±ÀAPÀgÀ§mï EªÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£Éà ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁUÀzÀ vÉVΣÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀqÀ« C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀ¢¯Áè. DzÀgÉ ¸ÀzÀj PÁgÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð dRA UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/10 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 15-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 16-05-2009 gÀ ¨É½UÉÎ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¹.©.J¸ï. §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà EªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.37/ºÉZï. 7205 ZÀ¹ì £ÀA 99©.19J¥sï.08175. EAf£ï £ÀA 99©.17E.08197 C.Q 25,000-00 gÀÆ ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÁ¸À£ÀUËqÀ ºÉZÀ.¹-23 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        


 

Friday, January 15, 2010

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/10 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

ªÀÄÈvÀ ¥ÀgÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀAzÀUÀ¯ï ¸Á: gÁdÆgÀ EvÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, CªÀjªÀgÀ ºÉÆ® PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ ¢: 13-01-10gÀ 11-00 ¦JA ¢AzÀ ¢: 14-01-10 gÀ 9-00 JJA CªÀ¢üAiÀÄ°è «¥ÀjÃvÀ PÀÄr¢zÀÝjAzÀ DgÉÆÃUÀåzÀ°è ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄAiÀiÁV ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üÃAiÀiÁ𢠹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀAzÀUÀ¯ï ¸Á: gÁdÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ f. dÄlÖ¯ï ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, January 14, 2010ªÀiÁ£Àå qÁ. JA. C²éä r.J¸ï.¦. PÉÆ¥Àà¼À G¥À«¨sÁUÀgÀªÀjUÉ ¨É¼ÀUÁA UÁæ«ÄÃt G¥À«¨sÁUÀPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. F±ÀégÀZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ L.¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ DwäÃAiÀÄ ©¼ÉÆÌqÀÄUÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¹ ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ. EzÉ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÀÆvÀ£ÀªÁV PÉÆ¥Àà¼À G¥À«¨sÁUÀPÉÌ ªÀUÀðªÁV §AzÀAvÀºÀ ²æà «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ qÀA§¼À EªÀjUÉ DwäÃAiÀĪÁV ¸ÁéUÀw¸À¯Á¬ÄvÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ.


 

PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀjAzÀ J®èjUÀÆ
ªÀÄPÀgÀ ¸ÀAPÁæAwAiÀÄ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/10 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13-01-2010 gÀAzÀÄ 4-35 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ£À§Ar UÁæªÀÄzÀ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÁzÀUÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀ: 45 eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: PÀÆ° ¸Á: °AUÀ£À§Ar 2] F±À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀÄÆ°ªÀĤ ªÀ:45 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀÆgÀ 3] ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀĽAiÀÄ¥Àà dA§½ ªÀ: 32 eÁ: ªÁ°äÃQ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: °AUÀ£À§Ar 4] ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ©dPÀ¯ï ªÀ: 45 eÁ: ªÁ°äÃQ G: MPÀÄÌvÀ£À ¸Á: °AUÀ£À§Ar 5] ªÀĽAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ºÀÄqÉÃzÀ ªÀ: 50 eÁ:PÀÄgÀ§gÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: °AUÀ£À§Ar J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ²æÃ. §ÆzÉÃ¥Àà J.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 5 d£À DgÉÆævÀgÀ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è MlÄÖ 1800-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ UÉÆÃt aî ¹QÌzÀÄÝ, ºÁUÀÆ zÁ½ PÁ®PÉÌ 4 d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/10 PÀ®A. 454, 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 19-12-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ
gÀWÀÄ£ÀAzÀ£À vÀAzÉ PÀÄ¥ÉàgÁªï ªÀÄÄSÉÛzÁgÀ ¸Á. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ£À°è vÁªÀÅ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀÄlÄA§ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ wgÀÄ¥Àw, PÀAa, ªÀÄÄAvÁzÀ AiÀiÁvÁæ ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ºÉÆÃV ¥ÀæªÁ¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ. 12-01-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÀÆ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ ©ÃUÁ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ, ªÁZï, CA.Q 40,000=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7000=00 gÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ MlÄÖ 47,000=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

 
 


 

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008