Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, May 30, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2009 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 28-05-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÁgÀlVAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §® ªÀÄ®QUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÀtÂÚUÉ ¥ÉlÄÖ , §®UÀqÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý CªÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤zÉÝà §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 29-05-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À dªÀ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è E½¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ EAzÀÄ ªÁ¥Á¸ï HjUÉ §AzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2009 PÀ®A 279 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀ§tÚ vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà ¥Àæ¨sÁ±ÉlÖg ¸Á: UÀAUÁªÀw ºÁ:ªÀ: ±ÁSÁ¢üPÁj eɸÁÌA »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ ±ÁSÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 28.05.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ-PÀĵÀÖV J£ï.ºÉZ 13 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É gÁdÄ qÁ¨Á zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 01 J© - 6695 £ÉÃzÀÄÝ «zÀÄåvï PÀA§PÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ «zÀÄåvï PÀA§ ªÀÄÄjzÀÄ 3 vÀÄAqÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀA§PÉÌ C¼ÀªÀr¹zÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÁzÀ rNJ®N PÀmËlì UÉ ¸Él ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ dRA DV PÀA¥À¤UÉ MlÄÖ gÀÆ. 10,000=00 zÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ±ÁAvÀªÀÄÆwð vÀAzÉ ZÀ£ÀßPÉñÀªÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: UËqÀgÀ G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: PÀȵÀÚVj (vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ) CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¤ÃrzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2009 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢:- 29-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ¸ÀĤïïPÀĪÀiÁgÀ. ºÉZï. ¥ÉÆæ.¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 33, 190, J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ (1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ (2) «ÃgÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄgÀ½ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ¸ÀgÀ¸Àéw ¯ÁqÀÓ »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ£ÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 58 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw
CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 950/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt:

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/09, PÀ®A. 392 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 29-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 22-30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¨sÁUÀåªÀÄä UÀAqÀ zÉêÉAzÀæ¥Àà ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: ®AiÀÄ£ïì ºÉÊAiÀÄgï ¥ÉæöʪÀÄj ¸ÀÆ̯ï UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è ¸ÀºÀ ²PÀëQ ¸Á:ºÉZï.r.¥ÀÄgÀ, vÁ:ºÉƼÀ¯ÉÌÃgÉ, f:avÀæzÀÄUÀð ºÁ:ªÀ:- ºÉZï.Dgï.J¸ï. PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29-05-2009 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ CAzÀ ªÀÄPÀ̼À ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÉZï.Dgï.J¸ï. PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CA. 40 ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À PÉÆgÀ¼À°zÀÝ CA. 28 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L. (C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, May 27, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 145/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 26-05-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ U˸À© UÀAqÀ ªÀÄ»§Æ§ ºÀĸÉãÀ 50 ªÀµÀð ¸Á: »gÉà PÉÆmÉßPÀ¯ï vÁ: ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±À¨Á£À¨ÉÃUÀA ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð PÀÆrPÉÆAqÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸À£À°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀįÉAzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ M§â §¸ï £ÀA PÉ.J-01/¹-3597 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ±À¨Á£À ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà ºÉZÀ.¹. 84 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 118/09 PÀ®A. 341, 504, 324, 506, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ §qÀºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄĸÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÀgÉÃUÀ®è EªÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 26.05.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®zÀ°è eÉÆüÀzÀ vÉ£ÉUÀ¼À£ÀÄß QwÛzÀ §UÉÎ £ÀgÉÃUÀ®è UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ PÀÆUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ 1] £ÀgÉÃUÀ®è¥Àà vÀAzÉ §qÀºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 2] ºÀÄ°UɪÀé UÀAqÀ £ÀgÉÃUÀ®è¥Àà EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÄqÀÄUÉÆ°¤AzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2009 PÀ®A. 420 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 26/05/2009 gÀAzÀÄ 11-30 UÀAmÉUÉ. ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÉêÀÄtÚ ªÀ¸ÀÛçzÀ, ªÀAiÀÄ- 30 ªÀµÀð, eÁ: zÉêÁAUÀ, G: ²PÀëPÀ, ¸Á; J¸À.©.ºÉZï. ¨ÁåAPï »AzÀÄUÀqÉ, UÀAUÁªÀw. ¢£ÁAPÀ 26-05-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 01) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀj PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: PÀ®A£Á, vÁ:f: £ÁUÀÄàgÀ, ªÀĺÁgÁµÀÖç. 02) ¥ÀAPÀeï C£ÁxÀ «zÁåyð, vÀAzÉ £ÁxÀÄ®¯ï ¸ÉÆîAQ, ¸Á: PÀ®A£Á, vÁ:f: £ÁUÀÄàgÀ (£Á¹Pï), ªÀĺÁgÁµÀÖç. §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ D¥Àð£ÉÃeï ZÁjÃn ¨ÉÆÃrðAUÀ £Á¹Pï £ÀUÀgÀ CAvÁ EAVèõï£À°è §gÉzÀ gÀ¹ÃwAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹ C£ÁxÁ±ÀæªÀÄ bÀvÀæPÉÌ zÉÃtÂUÉ PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ gÀÆ. 15 PÉÆlÄÖ gÀ¹ÃwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ MAzÀÄ ¨É½î £ÁtåªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀAvÉ PÁtĪÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À ¸ÀgÀ vÉÆÃj¹ CzÀ£ÀÄß Rjâ¸À®Ä MvÁ۬ĹzÀgÀÄ §AUÁgÀzÀAvÉ PÁtĪÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À ¸ÀgÀzÀ §UÉÎ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÝ ¨ÉÆÃgÀtÚ ¥ÉưøïjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½¹ ¥ÉưøïgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À ¸ÀgÀ CAvÁ ºÉý ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ºÉZï.©. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«.) gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¸À¯ÁVzÉ.

Monday, May 25, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 101/2009 PÀ®A 279, 337, 337 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà zÉêÀtÚ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 31 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: §¼Áîj gÉÆÃqï, ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 24-05-2009 gÀAzÀÄ £À£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ PÉ. PÀȵÀÚ vÀAzÉ FgÀtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ G: CmÉAqÀgï PÉ®¸À ¸ÀAqÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸Á: ¸ÀAqÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ FgÀªÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð ¸Á: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ºÁUÀÆ ªÀÄAdÄ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà 22 ªÀµÀð £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è PÁgÀlV ºÀwÛgÀzÀ F½UÀ£ÀÆgÀÄ ²æà DAd£ÉÃAiÀÄ ¸Áé«Ä zɪÀjUÉ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨É½UÉÎ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ¥ÀÄ£À: ªÁ¥À¸ï ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ F½UÀ£ÀÆj¤AzÀ ªÁ¥À¸ï ºÉÆgÀmɪÀÅ. PÉ. PÀȵÀÚ ªÀÄvÀÄÛ FgÀªÀÄä EªÀj§âgÀÆ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-35/ J¯ï-5237 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀnzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÉݪÀÅ. UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä »AzÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï §A¢zÀÄÝ, CªÀgÀÄ CqÁØ ¢rØAiÀiÁV wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀ£ÀÄß £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ£Àßr¬ÄAzÀ £ÉÆÃr £À£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀÄß ¸ÉÊqïUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆgÀnzÀÝ PÉ. PÀȵÀÚ EªÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ PÀȵÀÚ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÄÝ, lPÀÌgï PÉÆlÖ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ©¢ÝzÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¤°è¹ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀȵÀÚ¤UÉ §® ªÉÆtPÁ® ªÉÄïÉ, vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ, UÀ®èPÉÌ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, FgÀªÀÄä½UÉ §®¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁjà ªÀÄÄjzÀ UÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ, JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, lPÀÌgï PÉÆlÄÖ PɼÀUÉ ©zÀݪÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ drAiÀÄ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgï, »AzÉ PÀĽwzÀݪÀ£ÀÄ SÁzÀgï¸Á§ qÉæöʪÀgï E§âgÀÆ ¸Á: PÀA¦è ºÀwÛgÀ AiÀÄ«ÄäUÀ£ÀÆgÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ §eÁeï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå-2785 CAvÁ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀªÀÅ §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÁgÀgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ²æÃ. ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 141/2009 PÀ®A 279, 337, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 24-05-2009 gÀAzÀÄ 4-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ zÁzÁ¦üÃgÀ vÀAzÉ ªÀÄĤÃgï 25 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèÃA, J¦¹-28, r.J.Dgï. §¼Áîj f¯Áè, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ - PÉ. J -35 / Dgï - 8975 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ Dgï, PÀĪÀiÁgÀ zÉêÀ£ï ¯Áj £ÀA§gÀ - n, J£ï, -28 / ¦. - 5369 , £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «dAiÀÄ DQëd£ï ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃl ¢AzÁ vÀ¼ÀPÀ®èUÉà ºÉÆÃUÀĪÁUÀ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÁ ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ ¨sÁjà ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2009 PÀ®A 498(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 25-05-2009 gÀAzÀÄ 01-00 UÀAmÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-05-2009 gÀAzÀÄ 22-40 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ UÀAUÁzsÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀÄ»£À ±ÉnÖ, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: eÉÆUÉÃgÀ NtÂ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ JA.J¯ï.¹ ¹éPÀÈvÀªÁVzÀÝjAzÀ F PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnPÉÆlÄÖ ¸ÀzÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ UÀAUÁzsÀgÀ vÀA¢ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ zÀÄrAiÀÄzÉà SÁ°AiÀiÁV wgÀÄUÁr ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÝPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ F jÃw ªÀiÁrzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À UÀw K£ÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÉüÀÄwÛgÀ°®è. CzÀPÁÌV EªÀ¼Éà SÁ° PÀĽvÀÄPÉƼÀî¯ÁgÀzÉà gÉÆnÖ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24-05-09 gÀAzÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆvÁÛV §A¢zÀÝjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ QjQj ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV vÉÆAzÀgÉ ¤ÃrzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ gÁwæ 10-15 UÀAmÉUÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JtÂÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà f.J¸ï.GqÀV ¦.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

Sunday, May 24, 2009

§®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2009 PÀ®A 376 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ PÉÆlæAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ, 35 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, eÁw-dAUÀªÀÄ, ¸Á|| ºÀ£ÀPÀÄAn EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉ ªÉüÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ, £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ §¸À¥Àà ®PÀÄÌAr, eÁw £ÁAiÀÄPÀ EvÀ£ÀÄ MªÀÄä¯Éà £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀV£À PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁåPÉ §A¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ CAvÁ PÉüÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ MªÉÄä¯Éà £À£ÀUÉ vÉQÌ ©zÀÄÝ, £À£ÀߣÀÄß PɼÀUÉ PÉqÀ« ºÁQ §®vÁÌgÀ ªÀiÁqÀºÀwÛzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ JµÀÄÖ PÉƸÀgÁrzÀgÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MzÁÝrzÀgÀÆ CªÀ£ÀÄ ©qÀ°®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £À£Àß §®UÀ®èPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ §ÄdPÉÌ ºÀ°è¤AzÀ PÀrAiÀÄÄvÁÛ £À£ÀUÉ £À£Àß ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß JwÛ §®vÁÌgÀ¢AzÀ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £À£Àß ±ÀjÃgÀPÉÌ PÉʬÄlÄÖ wgÀÄ«zÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ £À£Àß ±ÀjÃgÀPÉÌ UÁAiÀĪÁV ¨ÉãÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ²æÃ. «ÃgÀtÚ JA. ºÀ½î ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA: 19/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 23-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ, CzÉà ªÉüÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ±Á¹Ûç, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «ÃgÉñÀ ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-05-2009 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ²æà «£ÁAiÀÄPÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎrAiÀÄ°è gÁwæ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Hl ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¤ÃgÉvÀÄÛªÀ ¸ÀtÚ ªÉÆÃmÁgï EzÀÝ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV, ªÉÆÃmÁgï ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, UÀAUÁªÀwUÉ PÀgÉvÀA¢zÀÄÝ qÁPÀÖgïgÀÄ ¥ÀjÃQë¹ CªÀ£ÀÄ «zÀÄåvï ±ÁPï¤AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV «zÀÄåvï ±ÁPï GAmÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Saturday, May 23, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ±ÀgÀuÉà UËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀiÁ°Ã ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 37, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÀQî ¸Á|| DgÁ¼À, vÁ|| UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd EªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA.PÉJ-37/PÀÆå-3199 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃqï PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¹.©.¸ÀPÀð¯ï PÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉJ-37/J¯ï-1436 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽwÛzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÁ£ÀÆ ¸ÀºÁ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ£À JqÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §® PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄïÉ, JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ºÁUÀÄ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà JqÀ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ, ¦.J¸ï.L-2 ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, ªÀAiÀÄ: 40, ªÉÆÃ.¸ÉÊ.¸ÀªÁgÀ, ¸Á|| «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ vÁAqÁ, UÀAUÁªÀw EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ºÉÆAzÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÁAiÀÄð ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 158/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:22-5-09 gÀAzÀÄ 1-25 ¦JAPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¹.ºÉZï.¹-142, J¸ï.ºÉZï.M. £ÀUÀgÀ oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À PÀÆqÀ¯Éà f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÁªÀÄ¥Àà UÀAqÀÄr, ¸Á:ºÀnÖ, ªÀ:65ªÀµÀð, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß 2-00 ¦JAzÀªÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-50 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÁ£ÀÄ ©Ãd vÀgÀ®Ä dªÁºÀgÀ gÉÆÃr£À ±ÁAw ¹ÃqïìzÀ°è Rjâ¹, HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀzÀgÀ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÉÎ CmÉÆà £ÀA:PÉJ;22/2390 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆÃó ¸Á:PÉÆ¥Àà¼À J£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉƪÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ CeÁzï ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ §®UÁ® ªÀÄÄAUÁ°UÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.L.PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀºÀgÀt & §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2009 PÀ®A 376, 366(J), 109 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ AiÀiÁ¹äÃ£ï ©Ã vÀAzÉ gÀeÁPï C°, ªÀAiÀĸÀÄì 14 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: «zÁå¨sÁå¸À ¸Á: «£ÉÆèsÀ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀ¼ÀÄ ¸ÉÊAiÀÄåzï C° ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £Á£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ 9 £Éà vÀgÀUÀw GwÛÃtð£ÁVgÀÄvÉÛãÉ. FUÉÎ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀÄ FvÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß »A¨Á°¸ÀĪÀÅzÀÄ, £Á£ÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀqÉ §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä PÀÄ®UÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¥ÀÄàªÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÉüÀÄwÛgÀ°¯Áè. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ:-17-05-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ HgÀ°èzÁÝUÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgï EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ "¤£Àß ºÀwÛgÀ ¸Àé®à ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ EzÉ HgÁZÉUÉ ¨Á" CAvÁ ºÉý ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ HgÁZÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ (1) ¸ÉÆêÀıÉÃRgï£À ¸ÀAUÀqÀ DvÀ£À vÀAzÉ (2) ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁlÆgÉ¥Àà, vÁ¬Ä (3) ZÀAzÀæªÀÄä ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ (4) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄrªÁ¼Àgï, (5) ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÉñÀ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, (6) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ J®ègÀÆ ¸Á: «£ÉÆèsÀ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ (7) ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á: £ÁUÀ£ÀºÀ½î, (8) £ÁUÀgÁd (§Æ±Áå) ¸Á: aPÀÌdAvÀPÀ¯ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ EzÀÄÝ, ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹, MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ EzÀݪÀgÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ¤UÉ £À£ÀߣÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß C°èAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DmÉÆÃjPÁëzÀ°è PÀA¦èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ¹gÀUÀÄ¥ÀàPÉÌ §¹ì£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ZÀ¥ÀàgÀzÀ°è EzÉݪÀÅ. C°è ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß §¯ÁvÁÌgÀªÁV ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀzÉà ªÁ¥À¸ï gÁwæ UÀAUÁªÀwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è £À£ÀߣÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï §gÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ UÁ¨sÀjAiÀiÁV £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÁzÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ C° EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀjUÉ £ÀqÉzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ²Ã®ªÀAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀwUÉ PÀgɬĹ CªÀgÉÆA¢UÉ «ZÁgÀ ªÀiÁr, £À£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV F zÀÆgÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹, £ÀAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Friday, May 22, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 21-05-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ. «ÃgÀgÁdÄ vÀA¢ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÀAn¥ÀÄr ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃt vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¹.r. qÁ£ï ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. (£ÀA: EgÀĪÀÅ¢®è) ªÉÄÃ¯É PÁgÀlV¬ÄAqÀ vÀªÀÄä PÁåA¦UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, dÆgÀlV UÁæªÀÄzÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¥sÀǯï zÁn ªÀÄÄzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ §¸ÀÄì ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀ »A¢¤AzÀ mÁæPïì ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPïì C£ÀÄß §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸Àì£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. UÉ §®UÀqɬÄAzÀ ¸ÀªÀjPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, D¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉqÀ«zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄRzÀ §® ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ£À £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ mÁæPïì ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀì£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 17/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 21-05-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉÃUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: GqÀªÀÄPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 11 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¤£Éß ¢; 20-05-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀ°¯Áè. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ¼É §A¢zÀÄÝ, gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ¼É ¤AvÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¹UÀ°¯Áè. CªÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢: 21-05-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ GqÀĪÀÄPÀ¯ï£À ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è aPÀÌ PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è CªÀ¼À ±ÀªÀªÀÅ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä¼ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¤£Éß ¸ÁAiÀÄAPÁ® DPÀ¹äPÀªÁV §AzÀ ªÀļÉUÉ AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä¼ÀÄ ¹QÌ ºÉÆ®¢AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄqÀØzÀ ¤Ãj£À ¸É¼ÀÄ«UÉ ¹QÌ vÉðPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħgÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Thursday, May 21, 2009

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/09 PÀ®A.87 PÉ.¦.CPïÖ

¦üAiÀiÁ𢠦.J¸ï.L.ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ºÁUÀÆ r.J¸ï.¦.¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.L. UÁæ«ÄÃt PÉÆ¥Àà¼À J¯ÁègÀÆ ºÀÄ®VAiÀÄ°è EzÁÝUÀ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²ªÀ¥ÀÄgÀ ªÀiÁPÉÃðAqÉñÀégÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ 1. £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ElVà ¸Á// VÃtÂUÉÃgÀ 2. ªÀįÉèñÀ¥Àà vÀAzÉ PÀAmÉ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ¸Á// PÀ£ÀPÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÀ 3. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CA§tÚ §AVà ¸Á/VÃtÂUÉÃgÀ 4. PàjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥ÀàPÀÄj ¸Á// UÀ§Æâgï 5. ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á// VÃtÂUÉÃgÀ

6. «ÃgÉñÀ vÀAzÉ dA§tÚ CAUÀr ¸Á// ºÁ®½î 7. zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §gÀªÀÄ¥Àà ¨ÉtÂÚ ¸Á// ºÁ®½î EªÀgÉ®è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl    zÀ°è vÉÆÃqÀVzÁÝUÀÄ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr gÀÆ. 78,500/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áæ¹ÖPï §PÀð d¥ÀÄÛ ªÀiÁr ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ ¨ÉÃ¯ï ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 15/09 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ £ÀzÁ¥sï 48 ªÀµÀð G:- PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// PÁå¢UÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ gÉõÁä UÀAqÀ gÁeÁ¸Á§£ÀzÁ¥sï 19 ªÀµÀð eÁ// ªÀÄĹèÃA ¸Á// ¹gÀUÀÄA¢ FPÉUÉ ¦üqïì gÉÆÃUÀ EzÀÄÝ FPÉAiÀÄÄ PÁå¢UÀÄ¥Àà UÁæªÀÄzÀ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖVAiÀÄ°è aQvÉìUÉ PÀgÉvÀgÀ¯ÁV aPÉvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 116/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.05.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà EAzÀæªÀÄt vÀAzÉ ¨sÁwð vÀAzÉ ªÀÄzsÀÄ ¨sÁwð ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: qÁA§gï ¥ÁèAmï D¥ÀgÉÃlgï ¸Á: ¨Árð vÁ: gÀÄzÀæ¥ÀÅgÀ f: zËjAiÀiÁ (GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ). 9986848672. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀazÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.05.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä qÁA§gï ¥ÁèAm ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÉݪÀÅ. CzÉà ªÉüÉUÉ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj §A¢zÀÄÝ C°èAzÀ AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ eÉÆÃgÁV QgÀÄazÀ ±À§ÞªÁ¬ÄvÀÄ. EzÀ£ÀÄß PÉý £ÁªÀÅ wgÀÄV ¸À«ÄÃ¥ÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄgÀÄUÀqÉ CAzÀgÉ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁg ¸ÉPÀ¯ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ M§â ªÀåQÛUÉ gÀ¨sÀsÀ¸À¢AzÀ lPÀÌg PÉÆlÄÖ DvÀ£À£ÀÄß ªÉÆÃmÁg ¸ÉPÉÊ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ºÉeÉÓ CAvÀgÀzÀ°è ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ©Ã¸Ár C°èAzÀ 14 ºÉeÉÓ CAvÀgÀzÀ°è ªÉÆÃmÁg ¸ÉPÉÊÀ®£ÀÄß PÉqÀ« ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà PÀĵÀÖV PÀqÉ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ªÉÃUÀªÁV ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. C°è PÀvÀÛ°zÀÄÝzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ D ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §gÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ºÉÆÃzÀ ¯Áj £ÀA§g ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£À §UÉÎ w½zÀÄ §gÀ°®è. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£À ¨Á¬ÄUÉ, ªÀÄÆVUÉ, UÀzÀÝPÉÌ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. DvÀ£ÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ ªÉÆÃmÁg ¸ÉPÀ¯ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀ¥ÀÅöà §tÚzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ PÀA¥À¤AiÀÄ¢zÀÄÝ £ÀA. PÉ.J. 37 eÉ-7743 CAvÁ EvÀÄÛ. £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁg PÀÆqÁ ¥ÀÇwð dRAUÉÆArvÀÄÛ. CµÀÖgÀ°è ¸ÀÄ¢Ý UÉÆvÁÛV ¥ÉǰøÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ, ¥ÉǰøÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¥Éǰø E¯ÁSÉAiÀÄ°è ªÀÄÄRå¥ÉÃzÉ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §¸À£ÀUËqÀ J.ºÉZ.¹ 19 r.J.Dgï WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¥Éǰøï DåA§Ä®£Àì£À°è D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹ FUÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ F ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj §¸À£ÀUËqÀ EªÀjUÉ lPÀÌg PÉÆlÄÖ ¸Á«UÉ PÁgÀt£ÁzÀ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñï .«. ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA UÀÄ£Éß £ÀA:157/09 PÀ®A:279,337 L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJA« CPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:20-5-09 gÀAzÀÄ 2-20 ¦JAPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 2-30 ¦JAPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÁªÀðvɪÀÄä E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ¸Á«vÀæªÀÄä vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå °AUÀzÀ½îªÀÄoÀ, ªÀ:26ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀQ ¸Á;VtÂUÉÃgÁ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß 3-00 ¦JAzÀªÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CPÀ̼ÁzÀ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÀÆr ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï PÀqɬÄAzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï PÀqÉUÉ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ªÀÄÄAzÉ ¥ÀƪÀð¨sÁUÀzÀ UÉÃmï ºÀwÛgÀ 12-30 ¦JAPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ-37/8860 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß CPÀ̽UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¹ £ÉÆÃr ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ vÀ£Àß CPÀ̼À §®ZÀ¥ÉàUÉ M¼À¥ÉmÁÖV §®ªÀÄAqÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ £ÁUÀ¥Àà J.J¸ï.L. oÁ£ÉUÉ 3-10 ¦JAPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:157/09 PÀ®A:279,337 L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJA« CPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ. UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀ oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ CzsÀð Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°èzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢¯Áè.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2009 PÀ®A 110 (E)(f) ¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 20-05-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀĤïïPÀĪÀiÁgÀ. ºÉZï. ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 20-05-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÉƸÀPÉÃgÁ qÀVÎ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ¦.¹. 117 ²æÃzsÀgÀ EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ ºÉƸÀPÉÃgÁ qÀVÎ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M§â ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ «£Á: PÁgÀtªÁV d£ÀjUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, MzÀgÁqÀÄvÁÛ, CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ, ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt vÀAmÉ vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ, UÀÄAqÁVjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ, d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀħA¢vÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ qÀVÎ vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAvÀvÉAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ wêÀæ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ" CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


 


 

Monday, May 18, 2009

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2009 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ gÉ/« 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà SÁeÁ CºÀäzï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 29 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: CQÌ ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: 8£Éà ªÁqÀð, E¯Á» PÁ¯ÉÆä-UÀAUÁªÀw,
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-05-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CQÌ ªÁå¥ÁgÀzÀ zÀÄrØ£À ªÀ¸ÀÆ° PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄä §eÁeï JPïì.¹.r. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï: PÉ.J-37/ PÀÆå-70 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß CtÚ¤UÉ C¥ÀWÁvÀªÁV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÁV £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ PÀjêÀiï vÀAzÉ CfÃeï¸Á§ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ-UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß CtÚ£ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ DvÀ¤UÉ ªÀÄÄRzÀ §®PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ vÀÄnUÀ½UÉ ºÁUÀÆ UÀzÀÝPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀjêÀiï EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV
"£Á£ÀÄ ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛzÁÝUÀ D£ÉÃUÀÄA¢-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀt廃 ²æà DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤ªÀÄä CtÚ£ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝvÀÄÛ. C°èzÀݪÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ D£ÉÃUÀÄA¢ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀSÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 16-05-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ gÁeÁºÀĸÉãï , ªÀAiÀÄ:14, ¸Á|| ªÀqÀØgÀºÀnÖ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉJ-38/252 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ gÁeÁºÀĸÉãï FvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ, ¦.J¸ï.L-2 ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 12/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/5/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉUÉ »aÑÃgÀ¥Àà ZÀ£ÀߥÀà£ÀºÀ½î EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀgÉAmï ªÉÊAiÀÄgï PÀmÁÖVzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ZÀ£ÀߥÀà£ÀºÀ½î FvÀ¤UÉ PÀgÉAmï ±Álð ¸ÀPÀÆåðmï DV PÀgÉAmï ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ £ÁUÀgÁd FvÀ£ÀÄ PÁ¥ÁqÀ®Ä §AzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà£À PÉÊ »rzÀÄ & ªÉÊAiÀÄgï »rzÁUÀ DvÀ¤UÉ PÀgÉAmï ±Álð ¸ÀPÀÆåðmï DV ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà £ÁUÉÆf, 44 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgï, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CjPÉÃj EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 15/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 16/5/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉUÉ a®PÀªÀÄÄT ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ, 30 ªÀµÀð, ¸Á: a®PÀªÀÄÄT FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÀÄjºÀnÖ ºÁQzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 16/5/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁj ªÀļÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ 8 DqÀÄ ªÀÄjUÀ½UÉ ¹r®Ä §r¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 16/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/5/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAlUÉ ªÀÄÈvÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÉÄÃn, 27 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄqÀzÀ½î ºÁ.ªÀ: ºÀÆ«£ÀºÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÀÆ«£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ UÀAqÀ ºÀAqÀwAiÀÄ ªÀÄzsÀå AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄPÉÌ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥ÀªÁV ¨É½UÉÎ ºÀÆ«£ÀºÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ®zÀ°è «µÀªÀ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ DvÀ£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ gÁªÀĪÀé UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà ªÉÄÃn, 25 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄqÀzÀ½î, ºÁªÀ: ºÀÆ«£ÀºÁ¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 09/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/5/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzsÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, 50 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, PÀÄgÀħgÀ ¸Á: PÀ®PÉÃj EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöäà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà, 18 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÀ®PÉÃj EªÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝ, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß EnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ £Àdgï ZÀÆPï ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ OµÀ¢üAiÉÄAzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ ¸Éë¹zÀjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ, CªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀAeÉ 5.10 PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, May 16, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/09 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ G: PËëjPÀ ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw, EªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀÄAdªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À vÁ®ÆQ£À PÁªÀÄ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ F±À¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀ§¥Àà, ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. F±À¥Àà¤UÉ £À£Àß vÀAVAiÀÄÄ JgÀqÀ£Éà ºÉAqÀw EgÀÄvÁÛ¼É. ªÉÆzÀ®£Éà ºÉAqÀw wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 15-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ HgÀ°è EgÀĪÁUÀ °AUÀzÀºÀ½î ¹ÃªÀiÁzÀ°è gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ E£ÉÆߧ⠺ÀÄqÀÄUÀ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ °AUÀ¥Àà ªÀÄoÀzÀ vÀªÀÄzÉ «ÃgÀ¥Àà E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ªÀåQÛAiÀÄÄ £À£Àß vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ F±À¥Àà EzÀÄÝ, DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛªÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ CA§Äå¯É£ïì£À°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¬ÄvÀÄ. F±À¥Àà£ÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ n.«.J¸ï. ¸ÀÆ¥Àgï JPÉì¯ï ªÉÆ¥ÉÊqï £ÀA§gï: PÉ.J-37/ J¯ï-6798 CAvÁ EzÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©¢ÝvÀÄÛ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj ¸ÀºÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¤AwzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ®Ä J.¦-24/ «-5479 CAvÁ EvÀÄÛ. ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ «ZÁj¸À®Ä F±À¥Àà£À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ ºÉêÀÄtÚ ªÀAiÀĸÀÄì 15 ªÀµÀð FvÀ£À£ÀÄß CA§Äå¯É£ïì£À°è aQvÉìUÁV D¸ÀàvÉæUÉ gÁwæ 9:45 UÀAmÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. DvÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV EvÀgÀ PÀqÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀݪÀÅ. C¥ÀWÁvÀªÁzÁUÀ gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. £À£Àß vÀAV UÀAqÀ F±À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ gÀ« ¸Á: »gÉçUÀ£Á¼À E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ n.«.J¸ï. ªÉÆ¥ÉÊqï£À°è PÁªÀÄ£ÀÆj¤AzÀ aPĄ̀ÉtPÀ¯ïUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è °AUÀzÀºÀ½î ¹ÃªÀiÁzÀ°è UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA: J.¦-24/ «-5479 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ n.«.J¸ï. UÁrUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ E§âgÀÆ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2009 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ:.

¢£ÁAPÀ 15-05-2009 gÀAzÀÄ 17-30 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ AiÀÄAPÀtÚ @ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ L° ¸Á: ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ²æà f.J¸ï.GqÀV, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï ¸ÁºÉçgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀgÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ¤AzÀ 01 aÃn zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è 15-5-2009 JAzÀÄ ªÉÆzÀ®£É CPÀëgÀ 11-10 EzÀÄÝ, PÉÆ£ÉAiÀÄ CPÀëgÀ 15-15 CAvÁ §gÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 490-00 ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, May 15, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/09 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 14-5-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ »gÉêÀAPÀ®PÀÄAlPÉÌ mÁåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J. 37/n2449 £ÉÃzÀÝgÀ°è »gÉøÀƽÃPÉÃj vÁAqÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ J£ï ºÉZï EzÉ mÁåPÀÖgÀzÀ°è PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼ÀÄ EªÉ dA¥À DUÀÄvÀÛªÉ. ¤zÁ£ÀªÁV mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß Nr¸ÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ gÀ¸ÉÛ E½eÁj£À°è ªÉÃUÀªÁV Nr¹zÀÝjAzÀ mÁåPÀÖgÀ Nr¹zÀ ªÉÃUÀPÉÌ CzÀgÀ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼À ¨sÁgÀzÀ ¤AiÀÄAvÀætªÁUÀzÉà ºÀvÉÆÃn vÀ¦à÷ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀ먀 EgÀĪÀ MAzÀÄ vÉVΣÀ°è ºÉÆVzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ. mÁåPÀægÀ mÁæ÷å° ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥À°ÖAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. F C¥sÀWÁvÀ¢AzÀ zÉÆqÀØ¥Àà C°AiÀiÁ¸À zÉÆqÀا¸À¥Àà£ÀÄ PɼÀV ©zÁÝUÀ CªÀ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ EvÀgÉà PÀqÉUÉ mÁåPÀÖgÀzÀ UÁ° §r¢zÀÝjAzÀ ¨sÁjà WÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ £À£ÀUÉ §® ªÉÆtPÁ®PÉÌ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁV M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. F C¥sÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀ C°AiÀiÁ¸À §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ NrºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ UÀÆqÀì DmÉÆÃzÀ°è ªÀÄÈvÀ zÉÆqÀØ¥Àà C°AiÀiÁ¸À zÉÆqÀØ §¸À¥Àà£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ vÀªÀÄä°èUÉ §A¢zÀÄÝ mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Nr¹zÀÝjAzÀ mÁåPÀÖçzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀΰUÉ ºÉÆÃV ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ F C¥sÀWÁvÀ ¸ÀA§«¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L ¸ÀAUÀªÉÄñÀ «. ²ªÀAiÉÆÃV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/09 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 15.05.09 gÀAzÀÄ 00.45 UÀAmÉUÉ ²æà ¨Á®¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀÄA§zï 38 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄgÀr vÁ: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 14.05.09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmɬÄAzÀ 2130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ±ÀgÀt¥Àà vÀÄA§zï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J.26/E-2999 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÈvÀ CªÀÄgÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß lA lA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ( AiÀiÁªÀÅzÉÆà lA lA ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ & ªÁºÀ£À £ÀA: w½zÀħA¢®è ) ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£À ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ PÉƯÁè¥ÀÄgÀ¥Àà PÉƪÀÄ®ÆgÀÄ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄgÀr vÁ: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ±ÀgÀt¥Àà vÀÄA§zÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 14.05.09 gÀAzÀÄ 2.00 ¦.JªÀiï ²æà PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥ÀàfUÉÃj PÀÄgÀħgÀÄ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 14.05.09 gÀAzÀÄ 12.00 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄÄzÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ oÁuɬÄAzÀ ¥À±ÀѪÀÄPÉÌ 6 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è n.«.J¸ï. ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.37/eÉ-9037 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢®è FvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ Cwà ªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ JqÀPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉ. ºÉZï.¹.54 UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÉ. ¥ÀgÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀÄä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀÄ PÁåA¥ï, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 14-05-2009 gÀAzÀÄ ºÀtªÁ¼À PÁåA¥ï£À°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä PÁåA¥ï£À n. gÁdÄ vÀAzÉ n. ±ÉõÀVj gÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 43 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀÄä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀÄPÁåA¥ï E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ n. gÁdÄ FvÀ£À »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï+ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå-3211 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄAqÀÆgÀÄ PÁåA¥ï¤AzÀ ºÀtªÁ¼À PÁåA¥ïUÉ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ C°èUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä E§âgÀÆ PÀÆr CzÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ºÉÆgÀmɪÀÅ. n. gÁdÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀtªÁ¼À PÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃlAiÀÄåPÁåA¥ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀtªÁ¼À PÁåA¥ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÉÆÃlAiÀÄåPÁåA¥ï PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà MªÉÄä¯Éà £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. n. gÁdÄ FvÀ¤UÉ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀªÁzÀ PÀÆqÀ¯Éà C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ £Á£ÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï + EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-36/ J¸ï-4713 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/09 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ:.

¢£ÁAPÀ: 14-05-09 ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀAzÉ wªÀÄätÚ ¨sÀdAwæ 29 ªÀµÀð ¸Á: UÉÆÃvÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 09-05-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ¨sÀdAwæ 28 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¨É樀 PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄØ ªÁ¥À¸ÀÄì §A¢gÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ªÀÄ®èªÀiä¼ÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ºÁUÀÆ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½¢zÀÄØ DzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ C½AiÀÄ gÀªÉÄñÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:10-05-09 gÀ0zÀÄ J¯Áè PÀqÉ wgÀÄUÁr «ZÁj¹zÀÄØ, ªÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ PÁt°¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¹UÀ°¯Áè. ºÁUÀÄ DPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÀÆ ¸ÀºÀ §A¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À CvÉÛ UÀAUÀªÀÄä w½¹zÀÄØ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀw UÉÆÃvÀV UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ïì §A¢¯Áè. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ZÀºÀgÀ ¥ÀnÖ JvÀÛgÀ: 5. ¦ül 6 EAZÀÄ, ¸ÁzÁ UÉA¥ÀÅ §tÚ zÀÄAqÀ£É ªÀÄÄR CUÀ®zÀ ºÀuÉ, ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É PÉA¥ÀÅ §tÚzÀ ¹ÃgÉ vÉÆnÖzÀÄÝ, w½ UÉA¥ÀÅ §tÚzÀ dA¥Àgï vÉÆnÖzÀÝ, ºÁUÀÆ PÀÄwÛUÉ PɼÀUÉ ªÀÄaÑAiÀÄ PÉ¯É EzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/09 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ:.

¢£ÁAPÀ 14-05-2009 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉUÉ ²æà ©.²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀA¢ ©.ªÀÄ°èPÁdÄð£À 65 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G: ¤ªÀÈvÀÛ PÉ.¦.n.¹.J¯ï. £ËPÀgÀ ¸Á: ¸ÀgÉÆÃd £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 13-02-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-00 ¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ©.CªÀÄgÉñÀ vÀA¢ ©. ²ªÀ°AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð.eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ (£ÁUÀ°PÀgÀ) G: ¥sÁå¤ì ¸ÉÆÖÃgï ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ¸ÀgÉÆd £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ »gÉà dAvÀPÀ®èzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀA¥Á¥Àw «gÀÄ¥ÁPÉëñÀégÀ zÉêÀgÀ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£À: ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.05.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¹.ºÉZï. ªÉAPÀlgÀªÀÄt vÀAzÉ ¸ÁºÉç ZÀ°è, ªÀAiÀÄ: 39, eÁw: J¸ï.¹ (D¢ DAzsÀæ), G: ¹«¯ï PÁAmÁæPÀÖgï, ¸Á: ¯ÉÊ£ÀÄ¥ÉÃl, PÁnæÃPÉÆãÁ ªÀÄAqÀ®A, vÁ: ªÀÄĪÀÄärªÀgÀA, f: ¥ÀƪÀðUÉÆÃzsÁªÀj ºÁ.ªÀ/»gÉçUÀ£Á¼À EªÀgÀÄ MAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß C½AiÀÄ GªÀiÁªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ f. gÁªÀÄgÁªÀÅ ¸Á¦ªÁj ¥ÉÃl JA¨ÁvÀ¤UÉ £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ¸ÀIJïÁ J£ÀÄߪÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ £À£Àß C½AiÀÄ£ÀÄ ¸ÁÌ£À E¸Áàvï PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀÄÝ £À£Àß C½AiÀĤUÉ ¤ªÉÆäAiÀÄ gÉÆÃUÀ EzÀÄÝ ¨É£Àß°è ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ vÉÆÃgÀ¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄ DVgÀ°®è EzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.05.09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8.00 jAzÀ ªÀÄzÁå£Àí 1.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æà §¸ÀªÀgÁd, J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 11/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C®à ¸Àé®à «Ä±À£Àj j¥ÉÃj PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-4-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀÆgÀ¨Á£À §¸À°AUÀ¥Àà EªÀgÀ ±ÉÃAUÁ MqÉAiÀÄĪÀ J°ªÉÃlgÀ «ÄµÀ£ÀߣÀ ¨ÉÆÃ®Ö £Àmï wgÀĪÀÅwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ªÉÄð¤AzÀ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ JqÀQ«AiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ §®UÁ® »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀªÉÆÃtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨É¤ßUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAiÀÄUÀ½AzÀ gÁwæ 7-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FWÀl£É CPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÀªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, May 14, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 185 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀ¼ÁzÀ PÁªÀiÁQë UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà £ÀqÀÄ®PÉÃj eÁ.ªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð G.PÀ£ÀPÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÁÖ¥ï £À¸Àð ¸Á.gÁAiÀÄZÀÆgÀ ºÁ.ªÀ. PÀ£ÀPÀVj EªÀgÀ JgÀqÀ£Éà UÀAqÀ£ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ E¸ÉàÃl dÆeÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-05-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¹ÌqÀ ªÀiÁr PÉqÀ«PÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÆ ©zÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ vÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 13-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 02-00 J.JA.PÉÌ J£ïºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ¯Áj £ÀA.PÉJ-25-¹-6345 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¯Áj £ÀA.PÉJ-25/©-8446 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¯Áj £ÀA.PÉJ-25/¹-656 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀë£ÀvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA.PÉJ-25/¹-656 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ¯ÁjUÉ ¸ÀºÀ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è 2 DgÉÆævÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀjUÉ ºÁUÀÆ QèãÀgÀUÀ½UÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2009 PÀ®A. 78 PÉ.¦. DåPïÖ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-05-2009 gÀAzÀÄ 22-15 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆæèɵÀ£Àj ¦.J¸ï.L. ²æà £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¸ÀwñÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ M§â ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ £À£Àß PÀqÉUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-05-2009 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð.eÁ: PÀÄgÀ§gÀ, G: DmÉÆà qÉæöʪÀgï ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ °AUÀgÁd PÁåA¥À£À°gÀĪÀ ªÀiÁ§Ä¸ÀĨÁ¤ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÉÆæèɵÀ£Àj ¦.J¸ï.L. ²æà £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¸ÀwñÀ EªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ (01) ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÀ ¥ÀnÖ. (02) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 730-00. (03) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 20-30 UÀAmɬÄAzÀ 21-30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Tuesday, May 12, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹:.

DgÉÆævÀ£ÁzÀ £Á¹ÃgÀ SÁ£ï ¯Áj £ÀA PÉ.J-05/J.©-1292 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è VæÃ£ï ªÀiËAmÉãï zÁ¨Á ºÀwÛgÀ oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ 02 Q.«Ä zÀÆgÀzÀ°è ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwzÀÝ ªÀÄÈvÀ f.¹. ¢ªÁPÀgÀ vÀAzÉ f. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¸Á: »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð EvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁj¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁV ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2009 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ, 32 ªÀµÀð, ºÀÆUÁgÀ, §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¨É¼ÀUÉÆÃqÀ vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¸Á: ¨É¼ÀUÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ PÉ.J.35/PÀÆå 2124 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀAUÁªÀw ¬ÄAzÀ PÀA¦èUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÁgÀ £ÀA PÉ.J 03/¦ 2470 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ FvÀ£ÀÄ PÀA¦è PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ ºÀwÛgÀ §®UÀqÉ ZÀ¥ÉàAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

03] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2009 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

²æà Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢: 11-05-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¹AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ¸ÀĤïïPÀĪÀiÁgÀ. ºÉZï. ¥ÉÆæ.¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 33, 100, 117, J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ (1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ (2) ªÀÄÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ªÀÄ®è¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ£ÀÄ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉAPÉÆç @ ªÉAPÀ¥Àà vÀAzÉ §AUÁgÀ¥Àà, ªÉÄî¸ÀPÀÌj, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À. vÁ: UÀAUÁªÀw. CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 230/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï ¹QÌzÀÄÝ CzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

04] vÁªÀgÀUÉgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2009 PÀ®A 143, 147, 148, 447, 354, 326, 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 11-05-09 gÀAzÀÄ 09-00 ¦.JAPÉÌ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁ¼À ±ÀAPÀæªÀÄä UÀA/ zÉêÀ£ÀUËqÀ ¨É½îUÀ£ÀÆgÀ ¸Á. PÀ£À¸Á« vÁ. °AUÀ¸ÀÆÎgÀ EªÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ºÉtÚªÀÄä¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ eÁVÃgÀ gÁA¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è 3 JPÀgÉ 14 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-05-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è ºÀgÀUÀ®Ä ºÉÆÃzÁgÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ, PÀ°è¤AzÀ, §rUɬÄAzÀ ¨Á¬ÄUÉ ªÉÄÊPÉÊUÉ §rzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÁAiÀĪÁV ¨Á¬ÄAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, May 11, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀj±ÁAvÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 35 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÀAUÀ£Á¼À, ¢£ÁAPÀ: 10-05-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «gÀÄ¥ÁPÀÍ¥Àà CA¨sÁr EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉ.J. 26/PÉ-5688 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°ègÀĪÀ zÀ¯Á® CAUÀrUÉ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸Àì CzÉà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÀAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ vÁAiÀĪÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöå£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ¹ÌÃqï ªÀiÁr PɼÀUÉ ©Ã½¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄjgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt
²æÃ.§¸ÀªÀgÁd, J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/09 PÀ®A 279 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ²ªÀ¹AUï ªÀAiÀÄ: 35 G: ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ, ¢£ÁAPÀ: 10-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À-PÀĵÀÖV J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ¯Áj JPÀì¯ï PÀmÁÖVzÀÄÝ, ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¥ÀPÀÌPÉÌ ¤°è¹, PÁå©£ï£À°è ªÀÄ®VPÉƼÀî®Ä ºÀwÛzÀÄÝ, CzÉà ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À lPÀÌgÀ PÉÆlÖAvÉ ±À§ÞªÁVzÀÄÝ, £Á£ÀÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä, AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöå£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¤AwzÀÝ £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ dRAUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸À¢æ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-28/J-5224 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸À°ÃA ¥ÀmÉïï vÀAzÉ SÁeÁ ¥ÀmÉïï, ¸Á: gÀAdtV, vÁ: fêÀgÀV. ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ.«.²ªÀAiÉÆÃV, ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:152/09 PÀ®A: 279,337 L¦¹:

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ n¥ÀĸÁ§ vÀAzÉ ¸ÀĨÁ£À¸Á§ mÉÊ®gï, ªÀ: 48ªÀµð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á;UÉÆAqÀ¨Á¼À, EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-45 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÁ£ÀÄ ¨ÁrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÁ¥À¸ï PÉÆqÀ®Ä §¸ï¤¯ÁÞt¢AzÀ C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ zÉëzÀ²ð¤ ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï gÉÆÃqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄAd¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ, mÁæöåPÀÖgï £ÀA:PÉJ:35 n-5046 mÁæöå° £ÀA:PÉJ:37 n:7948/49 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ mÁæöåPÀÖgï §A¥Àgï vÀ£Àß JqÀZÀ¥ÉàUÉ §r¢zÀÝjAzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgï ªÀÄÄA¢£À UÁ° vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤AwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æêÀÄw. ªÀÄ®èªÀÄä Z˨É, ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ), PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£À£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr, eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

Sunday, May 10, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 09-05-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA: PÉ.J.-01/J-2771 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀ - PÁgÀlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ J.¦.JA.¹. ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ.ªÀÄw ¥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ zÉêÀgÁd UËqÀ ªÀÄÄgÀt gÀªÀgÀ UÀAqÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ/¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J-37/J¯ï-5834 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÀvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. C±Àæ¥sÀ ºÀĸÉãï J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2009 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 09-05-2009 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ ²æà ©.£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà §Ä°ð ªÀAiÀÄ 44 ªÀµÀð eÁ:J¸ï.¹. G: «dAiÀÄ ¨ÁåAPï PÉÆ¥Àà¼À ±ÁSÉAiÀÄ°è J¸ï.r.¹. ¸Á: G¦à£ÀªÀiÁ½ PÁåA¥ï, ªÀiÁgÀÄvÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 08-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 09-05-2009 gÀAzÀÄ 04-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ G¦à£ÀªÀiÁ½ PÁåA¥ÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁgÀÄvÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÉÃ¥sï ¯ÁPÀgÀ£ÀÄß dfÓ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ (01) MAzÀÄ ZÉÊ£ï ¸ÀgÀ CA. MAzÀÄ vÉƯÉ. (02) MAzÀƪÀgÉ vÉƯÉAiÀÄ UÀnÖ §AUÁgÀ. (03) 02 eÉÆvÉ dĪÀÄQ-¨ÉAqÉÆÃ¯É JgÀqÀÄ eÉÆvÉ ¸ÉÃj CA. 01 vÉƯÉ. ªÀÄvÀÄÛ læAPÀzÀ°ènÖzÀÝ (04) 03 ±Á®ÄUÀ¼ÀÄ. ºÁUÀÆ (05) 02 ªÁZÀÄUÀ¼ÀÄ (01) mÉÊmÁ£À PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄ. (02) jPÉÆà ªÁZï MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 24,800-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ±ÁAvÀUËqÀ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, May 8, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ C§Äݯï d°Ã¯ï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: qÉæöʪÀgï ¸Á: PÉÆgÀæªÀÄäPÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw, EªÀgÀ QjAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¢¯ï¸ÁzÀ ªÀAiÀĸÀÄì 6 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ MAzÀ£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁݼÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-05-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £Á£ÀÄ £À£Àß qÉæöʪÀgï PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ¨Á§Ä¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢¯ï¸ÁzÀ EªÀ½UÉ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà lPÀÌgï PÉÆlÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¢¯ï¸Ázï EªÀ½UÉ JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÉÆmÉÖUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. C°èzÀÝ C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ £À£Àß CtÚ ¨Á§Ä¸Á§¤UÉ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, " ¢¯ï¸Ázï EªÀ¼ÀÄ CgÀ©âà PÀ°AiÀÄ®Ä lÆåµÀ£ïUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆgÀæªÀÄäPÁåA¥ï£À°è ¸ÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-D£ÉÃUÀÄA¢ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è D£ÉÃUÀÄA¢ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¢¯ï¸ÁzÀ EªÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-37/ JA-1652 EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÉÄñÀgÁªï, ªÀÄgÁoÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, ¸Á: PÁgÀlV CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ²æÃ. ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀįÉèñÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀUÀgÀ¥Àà ¸ÀdÓ£À, ªÀAiÀĸÀÄì 54 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: §¸ï £ÀA. PÉ.J.37/J¥sï-346 £ÉÃzÀÝgÀ PÀAqÀPÀÖgï, ¸Á: PÁå¢UÀÄ¥Áà, vÁ: PÀĵÀÖV, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 07-05-2009 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀÆn£À §¹ìUÉ PÀvÀðªÀå«zÀÄÝ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ©lÄÖ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. §¸Àì£ÀÄß ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà (£ÀA. 667) FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. PÁgÀlVAiÀÄ£ÀÄß ©mÁÖUÀ §¹ì£À°è 14 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ PÁgÀlV zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §gÀUÀÆgÀ PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ §¸ï ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ UÀzÉÝUÉ £ÀÄVιzÀÝjAzÀ §¸ï JqÀªÀÄUÀίÁV §¹ì£À JqÀ¨sÁUÀ £É®PÉÌ ºÀwÛ ©¢ÝvÀÄ. EzÀjAzÀ §¸ï£À°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ ¥ÉÊQ M§â ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ, JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÊQ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ JqÀUÀqÉ gÀmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ, ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ vÀÄn PɼÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ±ÀºÀgÀhiÁ¢ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ PÀ°Ã®¸Á§, 60 ªÀµÀð. gÀ¦üÃPï, 11 ªÀµÀð. C¸Áä 10 ªÀµÀð ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀgÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 20/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 7-05-09 gÀAzÀÄ 9 J.JªÀiï.PÉÌ ²æêÀÄw vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ PÀA§tÚ ¥ÀæeÁgÀ 38 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ ¸Á: zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 5/5/09 gÀAzÀÄ 7 ¦.JªÀiï.PÉÌ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ PÀA§tÚ vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ 45 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ ¸Á: zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØ EvÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ PÀÄqÀÄAiÀÄÄwÛzÀÄÝ DvÀ¤UÉ 5 d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, vÀ£Àß ºÉAqÀw PÀÄrAiÀÄ®Ä zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀzÉà EzÀÝ PÁgÀt fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìºÉÆA¢ ¸ÀA¸ÁgÀ ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 7-05-09 gÀAzÀÄ 3 J.JªÀiï.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.05.09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ gÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁ£ÀAzÀ¥Àà ¥ÀgÀÄvÀªÀÄ®èAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 50 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: C©âÃUÉÃj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ NzÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.05.09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄ 9:15 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï 12/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.05.09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà zÀħâ½î ªÀAiÀÄ: 60 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: °AUÀzÀ½î EªÀgÀÄ MAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á: °AUÀzÀ°è EvÀ£ÀÄ ºÁ®ªÀwð ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.05.09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.05.09 gÀAzÀÄ 7:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÉÆãÀAiÀÄå ºÉZï.¹ - 12 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Thursday, May 7, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹.

¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ UÀÄvÀÆÛgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà »gÉêÀĤ ªÀAiÀÄ,25 ªÀµïð eÁ: ¥Àj²µÀÖ eÁw G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥À, ¢: 6-5-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉUÉ §ÆzÀUÀÄA¥Á - §¼ÀUÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ ªÉÄÃn EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J 37 n 8408 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA§gÀ PÉ.J.37 n 8409 £ÉÃzÀÝgÀ EAd£ÀzÀ §l£À mÉÊgÀ ¥ÀAZÀgÀ CVzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÉÊgÀ£ÀÄß »rzÀÄ JvÀÄÛwÛzÀÝ «gÉñÀ C°AiÀiÁ¸À FgÀ¥Àà »gÉêÀĤ JA¨ÁvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÀqɬÄAzÀ §AzÀ »gÉƺÉÆAqÁ ¹r 100 £ÀA PÉ.J.26 JZï 1854 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸À°ÃªÀÄ ªÀÄÄ£Áß EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ FgÀ¥Àà¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ FgÀ¥Àà£À §®UÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjvÀªÁV ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ZÁ®PÀ¤UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/09 PÀ®A 279, 427 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 05-05-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÁgÀlVAiÀÄ £ÁqÀPÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ eÉ.¦. £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ºÁQzÀ ZÀgÀArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄaÑzÀÝ ¹ªÉÄAmï ºÁ¸ÀÄUÀ®ÄèUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÁ¸ÀUÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 jAzÀ 25 ¸Á«gÀ gÀÆ. UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ï ªÀiÁr vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ dRA UÉƽ¹ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀzÀgï ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀgï ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ:06-5-09 gÀAzÀÄ 7-10 ¦JAPÉÌ UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 7-20 ¦JAPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn¤Ãr, 7-50 ¦JAzÀªÀgÉUÉ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ UÁ¼É¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ, ªÀ:18 ªÀµÀð,G:«zÁåyð ¸Á:¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ FvÀ£À ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 ¦JAPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CmÉÆà £ÀA:PÉJ;17/6743 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£Àß JqÀZÀ¥ÉàUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, lPÀÌgï PÉÆlÖ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. £ÁUÀ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/09 PÀ®A 304(J), 429 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 06-05-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ fÃgÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÀj±ÀÑAzÀæ ¥Àæ¸ÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ¤ÃgÀ£À ªÀPÁæt ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ºÀj±ÀÑAzÀæ ¥Àæ¸ÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À n.¹. ¬ÄAzÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ ºÀA¥À£ÀUËqÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ¥ÀA¥ï¸ÉmïUÉ EzÀÝ «zÀÄåvï ¯ÉÊ£ï£À ªÁAiÀÄgï ºÀjzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, DUÀ ªÀÄÈvÀ£À MAzÀÄ PÀÄj ¸ÀzÀj «zÀÄåvï ªÁAiÀÄgÀ£ÀÄß ¸Àà²ð¹zÀÝjAzÀ PÀÄj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛzÀÄÝ, DUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀÄjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃV ºÀj±ÀÑAzÀæ ¥Àæ¸ÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ªÀPÁætÂUÉ EzÀÝ ªÀÄļÀÄî vÀAwAiÀÄ ¨ÉðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÀÄÝ DUÀ ¸ÀzÀj ºÀjzÀÄ ©¢ÝzÀÝ «zÀÄåvï ¯ÉÊ£ï¤AzÀ CzÀgÀ°èAiÀÄÄ PÀgÉAmï ¥ÀæªÁºÀ EzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Tuesday, May 5, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹.

¢£ÁAPÀ 4-5-09 gÀAzÀÄ 4-00 ¦JAPÉÌ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð¢AzÀ vÉÆArºÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ mÁæPÀì £ÀA PÉ.J.27- 5033 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ mÁæPÀì£À §®¨sÁUÀzÀ qÉÆÃgÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÀÄ«£À ²Ãl£À°è PÀĽwzÀÄÝ qÉÆÃgÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ºÁPÀzÉà EzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæPÀì ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀì£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁUÀzÀ°ègÀĪÀ dA¥ï vÀ¦à¸À®Ä ºÉÆÃV JqÀPÀÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ MªÉÄä¯É §®PÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÛ JqÀPÉÌ PÀmï ªÀiÁrzÁUÀ qÉÆÃgÀ N¥À£ï DVzÀÄÝ qÉÆÃgÀ ºÀwÛgÀ PÀĽwzÀÝ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà EvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ Qè£ÀgÀ agÁr ¤°è¹zÀÄÝ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà£À ¨Á¬ÄAzÀ, ªÀÄÆV¤AzÀ §®Q«¬ÄAzÀ, gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ CzÉà mÁæPÀìzÀ°è E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 4-40 ¦JAPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/09 PÀ®A. 279, 337, 338, L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dAiÀÄåtÚ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð G: PÁgï ZÁ®PÀ ¸Á: ¤d°AUÀ¥Àà §qÁªÀuÉ qÁªÀtUÉÃj, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04.05.09 gÀAzÀÄ 12:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ PÁgï £ÀA. PÉ.J. 17 J. 6196 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄÃvÀå UÀzÀUÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ J£ï.ºÉZï 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¸Á¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37 PÉ. 9587 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ªÉÆèÉʯï£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä PÁgï£À JqÀ¨sÁUÀzÀ ºÉÃqï¯ÉÊmï ºÀwÛgÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ C®è°è ¸ÁzÁ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¸ÀªÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄÄzÁݧ½î ¸Á: »mÁß¼À CAvÁ w½¢zÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è DgÉÆæAiÀÄÄ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrgÀĪÀ¢®è.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/09 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ C§ÄݯÁè vÀAzÉ SÁfE¸ÁPï ªÉÆëģï, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 32/J-4336 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ªÀÄPÁÌ PÁ¯ÉÆä, jAUï gÉÆÃqï, ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ, UÀÄ®§UÁð, EªÀgÀÄ ¨sÀvÀÛzÀ ¯ÉÆÃqï EzÀÝ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 32/J-4336 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-05-3009 gÀAzÀÄ gÁwæ PÉA¨sÁ«¬ÄAzÀ ©lÄÖ UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è qsÁuÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¹£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À JgÀqÀÄ mÉÊgïUÀ¼ÀÄ §gïì÷Ö DzÀªÀÅ. PÁgÀt ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¤°è¹ EArPÉÃlgï ºÁQPÉÆAqÀÄ mÉÊgïUÀ¼À£ÀÄß ©aÑ j¥ÉÃj ªÀiÁqÀ®Ä £ÀªÀÄä ¯Áj QèãÀgï£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-05-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄvÁÛ JqÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÁÝUÀ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ »AzÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ eÁPï Kj¹zÀÝ £ÀªÀÄä ¯Áj £É®PÉÌ eÁjzÀÄÝ, »A¨sÁUÀ dRAUÉÆArvÀÄ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¯Áj ªÀÄÄAzÉ dRAUÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ PÉ.J. 36/ 2256 CAvÁ EvÀÄÛ. CzÀgÀ QèãÀgï¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ ºÁUÀÆ JqÀUÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ F±ÀégÀAiÀÄå vÀAzÉ °AUÀAiÀÄå ªÀÄÄzÁÝ¥ÀÆgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 43 ªÀµÀð, ¸Á: CgÀ½ºÀ½î vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ QèãÀgï£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ F±ÀégÀAiÀÄå ªÀÄÄzÁÝ¥ÀÄgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, ¸Á: CgÀ½ºÀ½î vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ £ÀAvÀgÀ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. J.J¸ï.L. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ : 04-05-09 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁlæAV 35 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: G¥À஢¤ß, G¥À஢¤ß PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ 04-05-09 gÀAzÀÄ 4-45 ¦.JªÀiï.PÉÌ DgÉÆæ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢®è ¯Áj £ÀA: PÉ.J.28/J.1565 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉÄÃWÀgÁd 8 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. J.J¸ï.L. ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 04-05-09 gÀAzÀÄ 0430 J.JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¥ÀÆeÁj 23 ªÀµÀð QèãÀgï PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄr¸ÀÄAPÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À K£ÉAzÀgÉ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ : 03-05-09 gÀAzÀÄ 11-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: PÉ.J.29/9646 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á»¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁªÀÄÄ®Ä ¸Á: AiÀÄgÀUÀqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: J.¦.-09/ªÉÊ-0711 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄTAiÀiÁV ¦üAiÀiÁ𢠯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÆ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀjUÉ ¨sÁjà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2009 PÀ®A. 143, 147, 448, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-05-2009 gÀAzÀÄ 08-00 UÀAmÉUÉ ²æà PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ¸Á: ºÀjd£ÀªÁqÁ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TvÀ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 03-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¸ÀAfêÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 d£ÀgÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÀjd£ÀªÁqÁ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ºÁUÀÆ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. J¸ï.ºÉZï.N. ºÉZï.¹. 153 §¸ÀªÀgÁdgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2009 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ 

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.15 UÀAmÉUÉ ²æà «oÀ®gÁªï vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªï £ÁªÀqÉ, ªÀAiÀĸÀÄì 62 ªÀµÀð, eÁ: ¨sÁªÀ¸ÁgÀ PÀëwæAiÀÄ, G: §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: 6 £Éà ªÁqÀð, ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, £À£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ PÉñÀ¥Àà @ PÉñÀªÀgÁªï £ÁªÀqÉ, ªÀAiÀĸÀÄì 82 ªÀµÀð, eÁ: ¨sÁªÀ¸ÁgÀ PÀàëwæAiÀÄ, ¸Á: 6£Éà ªÁqÀð, ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-05-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ £À£Àß vÀªÀÄä PÀȵÀÚªÀÄÆwð £ÁªÀqÉ FvÀ£ÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ £Á£ÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É ¤Ã£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, C®è°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¹UÀzÉà EzÀÄÝ, EªÀvÀÄÛ ¸ÀºÀ £À£Àß vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¸ÀĨsÁµÀ £ÁªÀqÉ ºÁUÀÆ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ gÀªÉÄñÀ £ÁªÀqÉ EªÀgÀ°è «ZÁj¸À®Ä C°èAiÀÄÆ ºÉÆÃVgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ: JvÀÛgÀ 5 ¦üÃmï 2 EAZÀÄ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, PÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ, §®PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀtÚ PÀ¯É EzÉ. PÀ£ÀßqÀ, ªÀÄgÁp ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ SÁ¢ §mÉÖAiÀÄ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ¹ÃgÉ, ©½ PÀÄ¥Àà¸À ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. PÉÊAiÀÄ°è 2 §AUÁgÀzÀ 50 UÁæA vÀÆPÀzÀ §¼ÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

8] ªÀÄĤgÁ¨Ázï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 19/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 04-05-09 gÀAzÀÄ 0815 J.JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ºÀjd£À 50 ªÀµÀð ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: CA¨ÉÃqïPÀgï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀAA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 01-05-09 gÀAzÀÄ 10-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ªÀgÀ®Qëöäà UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà ºÀjd£À 35 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨Ázï EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ ¸ËÖ ºÀZÀÑ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÉƸÀ UÁå¸ï ¸ÀjAiÀiÁV §Azï ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ DPÀ¹äPÀªÁV §Uï CAvÁ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ EzÀjAzÁV ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ E§âgÀ£ÀÆß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ : 04-05-09 gÀAzÀÄ 1.:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É J.J¸ï.L. ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

9] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 10/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 04-05-09 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 25 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ 04-05-09 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ vÀgÀèPÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ ¸ÀtÚ CªÀÄgÉÃUËqÀ @ ¸ÀtÚ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ:¥Á: 38 ªÀµÀð ¸Á: ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÆUÀ½zÀÄÝ PÁgÀt JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¨ÉzÀjzÁUÀ §ArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽwÛzÀÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §Ar PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, May 4, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/09 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-05-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj £ÀA PÉ.J-25/©-4848 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉƸÀ ¤AUÁ¥ÀÇgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ mÁæ£ïì¥ÉÇlð ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgÀ ªÀÄAdÄ JA§ÄªÀªÀ¤UÉ ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£ï ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ vÁqÀ¥À¯ï ºÁUÀÆ ºÀUÀÎ PɼÀUÉ E½¸ÀĪÀAvÉ ºÉý CªÀ£À£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£ï ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ¹ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr MªÉÆäAzÉƪÉÄäÃ¯É C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ DUÀ PÁå©£ï ªÉÄîÎqÉ ºÀwÛzÀÝ ªÀÄAdÄ EªÀ¤UÉ C°èAiÉÄà ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀĪÀ «zÀÄåvï vÀAw CªÀ£À PÀÄwÛUÉUÉ §rzÀÄ «zÀÄåvï ¸ÀéµÀðªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ZÁ®PÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. EzÉà «zÀÄåvï vÀAwUÀ¼À eÉÆÃqÀuÉUÀ¼À PÀA§UÀ¼ÀÄ ºÀÄ®V PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AUÁ¥ÀÇgÀzÀ ªÀgÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ «zÀÄåvï vÀAwUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¸ÀéµÀðªÁVzÀÝjAzÀ ¤AUÁ¥ÀÇgÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥ÁvÉæ vÉƼÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¥ÀQÃgÀªÀé JA§ ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ «zÀÄåvï PÀA§ MAzÀgÀ°è CzÀgÀ UÉÊ ªÁAiÀÄgï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «zÀÄåvï UËæArUï DV DPÉAiÀÄ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, May 2, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/09 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 01-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ vÉÆArºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ PÀgÀªÀÄÄr UÁæªÀÄPÉÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ vÉÆArºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸ÉÊPÀ¯ ªÉÆÃmÁjUÉ PÉÊ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÁÝUÀ PÀgÀªÀÄÄr PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ £Á®ÄÌ UÁ°AiÀÄ mÁA mÁA ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À »A¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ ªÉÆÃmÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÁgÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà mÁA mÁA ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2009 PÀ®A. 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-05-2009 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ N.qÀ§Æèöå. 202/09, ¢£ÁAPÀ 20-04-2009, SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA. 40/09 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ²æà ±Á«ÄÃzÀ ªÀĤAiÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ§Ä¸Á§ ªÀĤAiÀiÁgÀ 37 ªÀµÀð, UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀgÀÄ ¸Á: G¥ÁàgÀ NtÂ, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ±À©âÃgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ. ¦üAiÀiÁ𢠱Á«ÄÃzÀ ªÀĤAiÀiÁgÀ EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 28-03-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÁågÉÃeï ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±À©âÃgÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, G: PÁ¥ÉðAlgï ¸Á: ®Qëöä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. 2) CmÉð ¨ÁµÁ vÀAzÉ RÄzÁÝgÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄgÀºÀj PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. 3) ¨ÁµÁ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 38, G: ¦ülÖgï ¸Á: ªÀÄÄgÀºÀj PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. 4) ¸Á¢üÃPï vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ 32 ªÀµÀð, G:PÁ¥ÉðAlgï ¸Á:ªÀÄÄgÀºÀjPÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. 5) ªÀÄ£ÀÆìgÀ vÀAzÉ ¸ÀªÀðgï ºÀĸÉãÀ 35 ªÀµÀð G: ¥sÉÊ£Á£ïì ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. ªÀÄvÀÄÛ 6) SÁzÀgÀ¸ÁºÉç vÀAzÉ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ SÁ¢æ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð ¸Á: dįÉʪÁqÁ, UÀAUÁªÀw EªÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå, J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/09 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ªÀÄAd¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð ¸Á: PÁªÀÄ£ÀÆgÀ, ¢£ÁAPÀ: 30.04.09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ¢üzÁgÀ£ÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À PÁPÁ£ÉÆA¢UÉ DgÉÆæ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸Á: PÁªÀÄ£ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É ¥ÉÆÃ£ï «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀÄqÀÄUÉÆî¢AzÀ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 111/09 PÀ®A. 34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 01.05.09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:45 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À ¥ÉưøÀ G¥À«¨sÁUÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ r.J¯ï. ºÀtV EªÀgÀÄ ¨Áwäà ¥ÀæPÁgÀ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ PÉAZÀ£ÀzÉÆÃt vÁAqÁPÉÌ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ zÁ½AiÀÄ°è M§â ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 36 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1638=00 gÀÆUÀ¼ÀµÀÄ× zÉÆgÉwzÀÄÝ F §UÉÎ DgÉÆæ zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃR¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀÄ: 23 eÁ: ®ªÀiÁt ¸Á: PÉAZÀ£ÀzÉÆÃt vÁAqÁ EªÀ¼À «gÀÄzÀÝ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉð ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ §¸ÀªÀgÁd JJ¸ï.L. gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀÄ ¥ÀrÃvÀgÀ aÃn CQÌ ¸ÁUÁl ¥ÀæPÀgÀt

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/09 PÀ®A. 3 ªÀÄvÀÄÛ 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-05-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà AiÀÄ®è¥Àà ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¥Àæ¨sÁj DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ®UÀvÀÄÛ ªÀiÁr ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ PÀĵÀÖV gÀPÀëuÁ ªÉâPÉ CzÀåPÀëgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ£ÀéAiÀÄ PÀĵÀÖV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÁdgÁV MAzÀÄ mÁmÁ J.¹. ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/4784 £ÉÃzÀÝgÀ°è ZÁ®PÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà vÀÄ¥ÀàzÀ ¸Á: »gÉç¤ßUÉÆüÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÀrvÀgÀ DºÁgÀ zÁ£ÀåzÀ 37 aî CQÌ ¥ÁPÉÃlUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw E®èzÉà C£À¢PÀÈvÀªÁV PÀĵÀÖVAiÀÄ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd a¤ªÁ® gÀªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ CAvÁ ¨Áwä C£ÀéAiÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ºÁUÀÆ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀªÀÄä EªÀgÉÆA¢UÉ PÀĵÀÖV oÁuÉAiÀÄ°è M¦à¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008