Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, May 30, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2009 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 28-05-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÁgÀlVAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §® ªÀÄ®QUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÀtÂÚUÉ ¥ÉlÄÖ , §®UÀqÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý CªÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤zÉÝà §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 29-05-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À dªÀ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è E½¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ EAzÀÄ ªÁ¥Á¸ï HjUÉ §AzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2009 PÀ®A 279 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀ§tÚ vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà ¥Àæ¨sÁ±ÉlÖg ¸Á: UÀAUÁªÀw ºÁ:ªÀ: ±ÁSÁ¢üPÁj eɸÁÌA »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ ±ÁSÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 28.05.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ-PÀĵÀÖV J£ï.ºÉZ 13 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É gÁdÄ qÁ¨Á zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 01 J© - 6695 £ÉÃzÀÄÝ «zÀÄåvï PÀA§PÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ «zÀÄåvï PÀA§ ªÀÄÄjzÀÄ 3 vÀÄAqÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀA§PÉÌ C¼ÀªÀr¹zÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÁzÀ rNJ®N PÀmËlì UÉ ¸Él ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ dRA DV PÀA¥À¤UÉ MlÄÖ gÀÆ. 10,000=00 zÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ±ÁAvÀªÀÄÆwð vÀAzÉ ZÀ£ÀßPÉñÀªÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: UËqÀgÀ G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: PÀȵÀÚVj (vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ) CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¤ÃrzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2009 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢:- 29-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ¸ÀĤïïPÀĪÀiÁgÀ. ºÉZï. ¥ÉÆæ.¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 33, 190, J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ (1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ (2) «ÃgÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄgÀ½ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ¸ÀgÀ¸Àéw ¯ÁqÀÓ »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ£ÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 58 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw
CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 950/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt:

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/09, PÀ®A. 392 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 29-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 22-30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¨sÁUÀåªÀÄä UÀAqÀ zÉêÉAzÀæ¥Àà ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: ®AiÀÄ£ïì ºÉÊAiÀÄgï ¥ÉæöʪÀÄj ¸ÀÆ̯ï UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è ¸ÀºÀ ²PÀëQ ¸Á:ºÉZï.r.¥ÀÄgÀ, vÁ:ºÉƼÀ¯ÉÌÃgÉ, f:avÀæzÀÄUÀð ºÁ:ªÀ:- ºÉZï.Dgï.J¸ï. PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29-05-2009 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ CAzÀ ªÀÄPÀ̼À ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÉZï.Dgï.J¸ï. PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CA. 40 ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À PÉÆgÀ¼À°zÀÝ CA. 28 UÁæA vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L. (C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, May 27, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 145/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 26-05-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ U˸À© UÀAqÀ ªÀÄ»§Æ§ ºÀĸÉãÀ 50 ªÀµÀð ¸Á: »gÉà PÉÆmÉßPÀ¯ï vÁ: ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±À¨Á£À¨ÉÃUÀA ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð PÀÆrPÉÆAqÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸À£À°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀįÉAzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ M§â §¸ï £ÀA PÉ.J-01/¹-3597 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ±À¨Á£À ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà ºÉZÀ.¹. 84 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 118/09 PÀ®A. 341, 504, 324, 506, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ §qÀºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄĸÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÀgÉÃUÀ®è EªÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 26.05.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®zÀ°è eÉÆüÀzÀ vÉ£ÉUÀ¼À£ÀÄß QwÛzÀ §UÉÎ £ÀgÉÃUÀ®è UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ PÀÆUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ 1] £ÀgÉÃUÀ®è¥Àà vÀAzÉ §qÀºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà 2] ºÀÄ°UɪÀé UÀAqÀ £ÀgÉÃUÀ®è¥Àà EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÄqÀÄUÉÆ°¤AzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2009 PÀ®A. 420 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 26/05/2009 gÀAzÀÄ 11-30 UÀAmÉUÉ. ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÉêÀÄtÚ ªÀ¸ÀÛçzÀ, ªÀAiÀÄ- 30 ªÀµÀð, eÁ: zÉêÁAUÀ, G: ²PÀëPÀ, ¸Á; J¸À.©.ºÉZï. ¨ÁåAPï »AzÀÄUÀqÉ, UÀAUÁªÀw. ¢£ÁAPÀ 26-05-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 01) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀj PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: PÀ®A£Á, vÁ:f: £ÁUÀÄàgÀ, ªÀĺÁgÁµÀÖç. 02) ¥ÀAPÀeï C£ÁxÀ «zÁåyð, vÀAzÉ £ÁxÀÄ®¯ï ¸ÉÆîAQ, ¸Á: PÀ®A£Á, vÁ:f: £ÁUÀÄàgÀ (£Á¹Pï), ªÀĺÁgÁµÀÖç. §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ D¥Àð£ÉÃeï ZÁjÃn ¨ÉÆÃrðAUÀ £Á¹Pï £ÀUÀgÀ CAvÁ EAVèõï£À°è §gÉzÀ gÀ¹ÃwAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹ C£ÁxÁ±ÀæªÀÄ bÀvÀæPÉÌ zÉÃtÂUÉ PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ gÀÆ. 15 PÉÆlÄÖ gÀ¹ÃwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ MAzÀÄ ¨É½î £ÁtåªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀAvÉ PÁtĪÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À ¸ÀgÀ vÉÆÃj¹ CzÀ£ÀÄß Rjâ¸À®Ä MvÁ۬ĹzÀgÀÄ §AUÁgÀzÀAvÉ PÁtĪÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À ¸ÀgÀzÀ §UÉÎ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÝ ¨ÉÆÃgÀtÚ ¥ÉưøïjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½¹ ¥ÉưøïgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À ¸ÀgÀ CAvÁ ºÉý ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ºÉZï.©. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«.) gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¸À¯ÁVzÉ.

Monday, May 25, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 101/2009 PÀ®A 279, 337, 337 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà zÉêÀtÚ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 31 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: §¼Áîj gÉÆÃqï, ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 24-05-2009 gÀAzÀÄ £À£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ PÉ. PÀȵÀÚ vÀAzÉ FgÀtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ G: CmÉAqÀgï PÉ®¸À ¸ÀAqÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸Á: ¸ÀAqÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ FgÀªÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð ¸Á: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ºÁUÀÆ ªÀÄAdÄ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà 22 ªÀµÀð £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è PÁgÀlV ºÀwÛgÀzÀ F½UÀ£ÀÆgÀÄ ²æà DAd£ÉÃAiÀÄ ¸Áé«Ä zɪÀjUÉ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¨É½UÉÎ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ¥ÀÄ£À: ªÁ¥À¸ï ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ F½UÀ£ÀÆj¤AzÀ ªÁ¥À¸ï ºÉÆgÀmɪÀÅ. PÉ. PÀȵÀÚ ªÀÄvÀÄÛ FgÀªÀÄä EªÀj§âgÀÆ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-35/ J¯ï-5237 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀnzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÉݪÀÅ. UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä »AzÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï §A¢zÀÄÝ, CªÀgÀÄ CqÁØ ¢rØAiÀiÁV wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀ£ÀÄß £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ£Àßr¬ÄAzÀ £ÉÆÃr £À£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀÄß ¸ÉÊqïUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆgÀnzÀÝ PÉ. PÀȵÀÚ EªÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ PÀȵÀÚ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÄÝ, lPÀÌgï PÉÆlÖ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ©¢ÝzÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¤°è¹ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀȵÀÚ¤UÉ §® ªÉÆtPÁ® ªÉÄïÉ, vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ, UÀ®èPÉÌ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, FgÀªÀÄä½UÉ §®¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁjà ªÀÄÄjzÀ UÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ, JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, lPÀÌgï PÉÆlÄÖ PɼÀUÉ ©zÀݪÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ drAiÀÄ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgï, »AzÉ PÀĽwzÀݪÀ£ÀÄ SÁzÀgï¸Á§ qÉæöʪÀgï E§âgÀÆ ¸Á: PÀA¦è ºÀwÛgÀ AiÀÄ«ÄäUÀ£ÀÆgÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ §eÁeï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå-2785 CAvÁ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀªÀÅ §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÁgÀgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ²æÃ. ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 141/2009 PÀ®A 279, 337, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 24-05-2009 gÀAzÀÄ 4-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ zÁzÁ¦üÃgÀ vÀAzÉ ªÀÄĤÃgï 25 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèÃA, J¦¹-28, r.J.Dgï. §¼Áîj f¯Áè, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ - PÉ. J -35 / Dgï - 8975 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ Dgï, PÀĪÀiÁgÀ zÉêÀ£ï ¯Áj £ÀA§gÀ - n, J£ï, -28 / ¦. - 5369 , £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «dAiÀÄ DQëd£ï ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃl ¢AzÁ vÀ¼ÀPÀ®èUÉà ºÉÆÃUÀĪÁUÀ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÁ ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢zÁgÀjUÉ ¨sÁjà ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2009 PÀ®A 498(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 25-05-2009 gÀAzÀÄ 01-00 UÀAmÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-05-2009 gÀAzÀÄ 22-40 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ UÀAUÁzsÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀÄ»£À ±ÉnÖ, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: eÉÆUÉÃgÀ NtÂ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ JA.J¯ï.¹ ¹éPÀÈvÀªÁVzÀÝjAzÀ F PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnPÉÆlÄÖ ¸ÀzÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ UÀAUÁzsÀgÀ vÀA¢ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ zÀÄrAiÀÄzÉà SÁ°AiÀiÁV wgÀÄUÁr ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÝPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ F jÃw ªÀiÁrzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À UÀw K£ÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÉüÀÄwÛgÀ°®è. CzÀPÁÌV EªÀ¼Éà SÁ° PÀĽvÀÄPÉƼÀî¯ÁgÀzÉà gÉÆnÖ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24-05-09 gÀAzÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆvÁÛV §A¢zÀÝjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ QjQj ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV vÉÆAzÀgÉ ¤ÃrzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ gÁwæ 10-15 UÀAmÉUÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JtÂÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà f.J¸ï.GqÀV ¦.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

Sunday, May 24, 2009

§®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2009 PÀ®A 376 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ PÉÆlæAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ, 35 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, eÁw-dAUÀªÀÄ, ¸Á|| ºÀ£ÀPÀÄAn EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉ ªÉüÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ, £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ §¸À¥Àà ®PÀÄÌAr, eÁw £ÁAiÀÄPÀ EvÀ£ÀÄ MªÀÄä¯Éà £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀV£À PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁåPÉ §A¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ CAvÁ PÉüÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ MªÉÄä¯Éà £À£ÀUÉ vÉQÌ ©zÀÄÝ, £À£ÀߣÀÄß PɼÀUÉ PÉqÀ« ºÁQ §®vÁÌgÀ ªÀiÁqÀºÀwÛzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ JµÀÄÖ PÉƸÀgÁrzÀgÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MzÁÝrzÀgÀÆ CªÀ£ÀÄ ©qÀ°®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £À£Àß §®UÀ®èPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ §ÄdPÉÌ ºÀ°è¤AzÀ PÀrAiÀÄÄvÁÛ £À£ÀUÉ £À£Àß ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß JwÛ §®vÁÌgÀ¢AzÀ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £À£Àß ±ÀjÃgÀPÉÌ PÉʬÄlÄÖ wgÀÄ«zÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ £À£Àß ±ÀjÃgÀPÉÌ UÁAiÀĪÁV ¨ÉãÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ²æÃ. «ÃgÀtÚ JA. ºÀ½î ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA: 19/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 23-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ, CzÉà ªÉüÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ±Á¹Ûç, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «ÃgÉñÀ ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-05-2009 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ²æà «£ÁAiÀÄPÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎrAiÀÄ°è gÁwæ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Hl ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¤ÃgÉvÀÄÛªÀ ¸ÀtÚ ªÉÆÃmÁgï EzÀÝ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV, ªÉÆÃmÁgï ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, UÀAUÁªÀwUÉ PÀgÉvÀA¢zÀÄÝ qÁPÀÖgïgÀÄ ¥ÀjÃQë¹ CªÀ£ÀÄ «zÀÄåvï ±ÁPï¤AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV «zÀÄåvï ±ÁPï GAmÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Saturday, May 23, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ±ÀgÀuÉà UËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀiÁ°Ã ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 37, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ªÀQî ¸Á|| DgÁ¼À, vÁ|| UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd EªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA.PÉJ-37/PÀÆå-3199 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃqï PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¹.©.¸ÀPÀð¯ï PÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉJ-37/J¯ï-1436 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽwÛzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr vÁ£ÀÆ ¸ÀºÁ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ£À JqÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §® PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄïÉ, JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ºÁUÀÄ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà JqÀ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ, ¦.J¸ï.L-2 ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, ªÀAiÀÄ: 40, ªÉÆÃ.¸ÉÊ.¸ÀªÁgÀ, ¸Á|| «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ vÁAqÁ, UÀAUÁªÀw EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ºÉÆAzÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÁAiÀÄð ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 158/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:22-5-09 gÀAzÀÄ 1-25 ¦JAPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¹.ºÉZï.¹-142, J¸ï.ºÉZï.M. £ÀUÀgÀ oÁuÉ, PÉÆ¥Àà¼À PÀÆqÀ¯Éà f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÁªÀÄ¥Àà UÀAqÀÄr, ¸Á:ºÀnÖ, ªÀ:65ªÀµÀð, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß 2-00 ¦JAzÀªÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-50 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÁ£ÀÄ ©Ãd vÀgÀ®Ä dªÁºÀgÀ gÉÆÃr£À ±ÁAw ¹ÃqïìzÀ°è Rjâ¹, HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀzÀgÀ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÉÎ CmÉÆà £ÀA:PÉJ;22/2390 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆÃó ¸Á:PÉÆ¥Àà¼À J£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉƪÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ CeÁzï ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ §®UÁ® ªÀÄÄAUÁ°UÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.L.PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀºÀgÀt & §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2009 PÀ®A 376, 366(J), 109 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ AiÀiÁ¹äÃ£ï ©Ã vÀAzÉ gÀeÁPï C°, ªÀAiÀĸÀÄì 14 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: «zÁå¨sÁå¸À ¸Á: «£ÉÆèsÀ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀ¼ÀÄ ¸ÉÊAiÀÄåzï C° ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £Á£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ 9 £Éà vÀgÀUÀw GwÛÃtð£ÁVgÀÄvÉÛãÉ. FUÉÎ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀÄ FvÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß »A¨Á°¸ÀĪÀÅzÀÄ, £Á£ÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀqÉ §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DzÀgÉ £ÀªÀÄä PÀÄ®UÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¥ÀÄàªÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÉüÀÄwÛgÀ°¯Áè. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ:-17-05-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ HgÀ°èzÁÝUÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgï EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ "¤£Àß ºÀwÛgÀ ¸Àé®à ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ EzÉ HgÁZÉUÉ ¨Á" CAvÁ ºÉý ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ HgÁZÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ (1) ¸ÉÆêÀıÉÃRgï£À ¸ÀAUÀqÀ DvÀ£À vÀAzÉ (2) ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁlÆgÉ¥Àà, vÁ¬Ä (3) ZÀAzÀæªÀÄä ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ (4) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄrªÁ¼Àgï, (5) ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÉñÀ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, (6) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ J®ègÀÆ ¸Á: «£ÉÆèsÀ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ (7) ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á: £ÁUÀ£ÀºÀ½î, (8) £ÁUÀgÁd (§Æ±Áå) ¸Á: aPÀÌdAvÀPÀ¯ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ EzÀÄÝ, ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹, MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ EzÀݪÀgÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ¤UÉ £À£ÀߣÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß C°èAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DmÉÆÃjPÁëzÀ°è PÀA¦èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ¹gÀUÀÄ¥ÀàPÉÌ §¹ì£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ZÀ¥ÀàgÀzÀ°è EzÉݪÀÅ. C°è ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß §¯ÁvÁÌgÀªÁV ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀzÉà ªÁ¥À¸ï gÁwæ UÀAUÁªÀwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è £À£ÀߣÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï §gÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ UÁ¨sÀjAiÀiÁV £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÁzÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ C° EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀjUÉ £ÀqÉzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ²Ã®ªÀAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀwUÉ PÀgɬĹ CªÀgÉÆA¢UÉ «ZÁgÀ ªÀiÁr, £À£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV F zÀÆgÀ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹, £ÀAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Friday, May 22, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 21-05-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ. «ÃgÀgÁdÄ vÀA¢ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÀAn¥ÀÄr ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃt vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¹.r. qÁ£ï ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. (£ÀA: EgÀĪÀÅ¢®è) ªÉÄÃ¯É PÁgÀlV¬ÄAqÀ vÀªÀÄä PÁåA¦UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, dÆgÀlV UÁæªÀÄzÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¥sÀǯï zÁn ªÀÄÄzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ §¸ÀÄì ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀ »A¢¤AzÀ mÁæPïì ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPïì C£ÀÄß §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸Àì£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. UÉ §®UÀqɬÄAzÀ ¸ÀªÀjPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, D¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉqÀ«zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄRzÀ §® ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ£À £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ mÁæPïì ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀì£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 17/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 21-05-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉÃUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: GqÀªÀÄPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 11 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¤£Éß ¢; 20-05-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀ°¯Áè. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ¼É §A¢zÀÄÝ, gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ¼É ¤AvÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¹UÀ°¯Áè. CªÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢: 21-05-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ GqÀĪÀÄPÀ¯ï£À ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è aPÀÌ PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è CªÀ¼À ±ÀªÀªÀÅ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä¼ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¤£Éß ¸ÁAiÀÄAPÁ® DPÀ¹äPÀªÁV §AzÀ ªÀļÉUÉ AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä¼ÀÄ ¹QÌ ºÉÆ®¢AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄqÀØzÀ ¤Ãj£À ¸É¼ÀÄ«UÉ ¹QÌ vÉðPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħgÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Thursday, May 21, 2009

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/09 PÀ®A.87 PÉ.¦.CPïÖ

¦üAiÀiÁ𢠦.J¸ï.L.ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ºÁUÀÆ r.J¸ï.¦.¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.L. UÁæ«ÄÃt PÉÆ¥Àà¼À J¯ÁègÀÆ ºÀÄ®VAiÀÄ°è EzÁÝUÀ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²ªÀ¥ÀÄgÀ ªÀiÁPÉÃðAqÉñÀégÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ 1. £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ElVà ¸Á// VÃtÂUÉÃgÀ 2. ªÀįÉèñÀ¥Àà vÀAzÉ PÀAmÉ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ¸Á// PÀ£ÀPÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÀ 3. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CA§tÚ §AVà ¸Á/VÃtÂUÉÃgÀ 4. PàjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥ÀàPÀÄj ¸Á// UÀ§Æâgï 5. ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á// VÃtÂUÉÃgÀ

6. «ÃgÉñÀ vÀAzÉ dA§tÚ CAUÀr ¸Á// ºÁ®½î 7. zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §gÀªÀÄ¥Àà ¨ÉtÂÚ ¸Á// ºÁ®½î EªÀgÉ®è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl    zÀ°è vÉÆÃqÀVzÁÝUÀÄ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr gÀÆ. 78,500/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áæ¹ÖPï §PÀð d¥ÀÄÛ ªÀiÁr ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ ¨ÉÃ¯ï ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 15/09 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ £ÀzÁ¥sï 48 ªÀµÀð G:- PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// PÁå¢UÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ gÉõÁä UÀAqÀ gÁeÁ¸Á§£ÀzÁ¥sï 19 ªÀµÀð eÁ// ªÀÄĹèÃA ¸Á// ¹gÀUÀÄA¢ FPÉUÉ ¦üqïì gÉÆÃUÀ EzÀÄÝ FPÉAiÀÄÄ PÁå¢UÀÄ¥Àà UÁæªÀÄzÀ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖVAiÀÄ°è aQvÉìUÉ PÀgÉvÀgÀ¯ÁV aPÉvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 116/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.05.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà EAzÀæªÀÄt vÀAzÉ ¨sÁwð vÀAzÉ ªÀÄzsÀÄ ¨sÁwð ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: qÁA§gï ¥ÁèAmï D¥ÀgÉÃlgï ¸Á: ¨Árð vÁ: gÀÄzÀæ¥ÀÅgÀ f: zËjAiÀiÁ (GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ). 9986848672. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀazÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.05.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä qÁA§gï ¥ÁèAm ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÉݪÀÅ. CzÉà ªÉüÉUÉ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj §A¢zÀÄÝ C°èAzÀ AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ eÉÆÃgÁV QgÀÄazÀ ±À§ÞªÁ¬ÄvÀÄ. EzÀ£ÀÄß PÉý £ÁªÀÅ wgÀÄV ¸À«ÄÃ¥ÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄgÀÄUÀqÉ CAzÀgÉ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁg ¸ÉPÀ¯ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ M§â ªÀåQÛUÉ gÀ¨sÀsÀ¸À¢AzÀ lPÀÌg PÉÆlÄÖ DvÀ£À£ÀÄß ªÉÆÃmÁg ¸ÉPÉÊ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ºÉeÉÓ CAvÀgÀzÀ°è ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ©Ã¸Ár C°èAzÀ 14 ºÉeÉÓ CAvÀgÀzÀ°è ªÉÆÃmÁg ¸ÉPÉÊÀ®£ÀÄß PÉqÀ« ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà PÀĵÀÖV PÀqÉ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ªÉÃUÀªÁV ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. C°è PÀvÀÛ°zÀÄÝzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ D ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §gÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ºÉÆÃzÀ ¯Áj £ÀA§g ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£À §UÉÎ w½zÀÄ §gÀ°®è. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£À ¨Á¬ÄUÉ, ªÀÄÆVUÉ, UÀzÀÝPÉÌ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. DvÀ£ÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ ªÉÆÃmÁg ¸ÉPÀ¯ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀ¥ÀÅöà §tÚzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ PÀA¥À¤AiÀÄ¢zÀÄÝ £ÀA. PÉ.J. 37 eÉ-7743 CAvÁ EvÀÄÛ. £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁg PÀÆqÁ ¥ÀÇwð dRAUÉÆArvÀÄÛ. CµÀÖgÀ°è ¸ÀÄ¢Ý UÉÆvÁÛV ¥ÉǰøÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ, ¥ÉǰøÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¥Éǰø E¯ÁSÉAiÀÄ°è ªÀÄÄRå¥ÉÃzÉ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §¸À£ÀUËqÀ J.ºÉZ.¹ 19 r.J.Dgï WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¥Éǰøï DåA§Ä®£Àì£À°è D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹ FUÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ F ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj §¸À£ÀUËqÀ EªÀjUÉ lPÀÌg PÉÆlÄÖ ¸Á«UÉ PÁgÀt£ÁzÀ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ CªÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñï .«. ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA UÀÄ£Éß £ÀA:157/09 PÀ®A:279,337 L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJA« CPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:20-5-09 gÀAzÀÄ 2-20 ¦JAPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 2-30 ¦JAPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÁªÀðvɪÀÄä E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ¸Á«vÀæªÀÄä vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå °AUÀzÀ½îªÀÄoÀ, ªÀ:26ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀQ ¸Á;VtÂUÉÃgÁ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß 3-00 ¦JAzÀªÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CPÀ̼ÁzÀ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÀÆr ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï PÀqɬÄAzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï PÀqÉUÉ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ªÀÄÄAzÉ ¥ÀƪÀð¨sÁUÀzÀ UÉÃmï ºÀwÛgÀ 12-30 ¦JAPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ-37/8860 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß CPÀ̽UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¹ £ÉÆÃr ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ vÀ£Àß CPÀ̼À §®ZÀ¥ÉàUÉ M¼À¥ÉmÁÖV §®ªÀÄAqÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ £ÁUÀ¥Àà J.J¸ï.L. oÁ£ÉUÉ 3-10 ¦JAPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:157/09 PÀ®A:279,337 L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJA« CPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ. UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀ oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ CzsÀð Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°èzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢¯Áè.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2009 PÀ®A 110 (E)(f) ¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 20-05-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀĤïïPÀĪÀiÁgÀ. ºÉZï. ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 20-05-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÉƸÀPÉÃgÁ qÀVÎ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ¦.¹. 117 ²æÃzsÀgÀ EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ ºÉƸÀPÉÃgÁ qÀVÎ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M§â ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ «£Á: PÁgÀtªÁV d£ÀjUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, MzÀgÁqÀÄvÁÛ, CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ, ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt vÀAmÉ vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ, UÀÄAqÁVjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ, d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀħA¢vÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ qÀVÎ vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAvÀvÉAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ wêÀæ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ" CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


 


 

Monday, May 18, 2009

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2009 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ gÉ/« 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà SÁeÁ CºÀäzï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 29 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: CQÌ ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: 8£Éà ªÁqÀð, E¯Á» PÁ¯ÉÆä-UÀAUÁªÀw,
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-05-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CQÌ ªÁå¥ÁgÀzÀ zÀÄrØ£À ªÀ¸ÀÆ° PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄä §eÁeï JPïì.¹.r. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï: PÉ.J-37/ PÀÆå-70 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £À£Àß CtÚ¤UÉ C¥ÀWÁvÀªÁV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÁV £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ PÀjêÀiï vÀAzÉ CfÃeï¸Á§ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ-UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß CtÚ£ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ DvÀ¤UÉ ªÀÄÄRzÀ §®PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ vÀÄnUÀ½UÉ ºÁUÀÆ UÀzÀÝPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀjêÀiï EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV
"£Á£ÀÄ ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛzÁÝUÀ D£ÉÃUÀÄA¢-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀt廃 ²æà DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤ªÀÄä CtÚ£ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝvÀÄÛ. C°èzÀݪÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ D£ÉÃUÀÄA¢ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀSÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 16-05-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ gÁeÁºÀĸÉãï , ªÀAiÀÄ:14, ¸Á|| ªÀqÀØgÀºÀnÖ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉJ-38/252 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ gÁeÁºÀĸÉãï FvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀwñÀ PÀĪÀiÁgÀ, ¦.J¸ï.L-2 ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 12/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/5/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉUÉ »aÑÃgÀ¥Àà ZÀ£ÀߥÀà£ÀºÀ½î EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀgÉAmï ªÉÊAiÀÄgï PÀmÁÖVzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ZÀ£ÀߥÀà£ÀºÀ½î FvÀ¤UÉ PÀgÉAmï ±Álð ¸ÀPÀÆåðmï DV PÀgÉAmï ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ £ÁUÀgÁd FvÀ£ÀÄ PÁ¥ÁqÀ®Ä §AzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà£À PÉÊ »rzÀÄ & ªÉÊAiÀÄgï »rzÁUÀ DvÀ¤UÉ PÀgÉAmï ±Álð ¸ÀPÀÆåðmï DV ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà £ÁUÉÆf, 44 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgï, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CjPÉÃj EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 15/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 16/5/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉUÉ a®PÀªÀÄÄT ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ, 30 ªÀµÀð, ¸Á: a®PÀªÀÄÄT FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÀÄjºÀnÖ ºÁQzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 16/5/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁj ªÀļÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ 8 DqÀÄ ªÀÄjUÀ½UÉ ¹r®Ä §r¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 16/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/5/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAlUÉ ªÀÄÈvÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÉÄÃn, 27 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄqÀzÀ½î ºÁ.ªÀ: ºÀÆ«£ÀºÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÀÆ«£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ UÀAqÀ ºÀAqÀwAiÀÄ ªÀÄzsÀå AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄPÉÌ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥ÀªÁV ¨É½UÉÎ ºÀÆ«£ÀºÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ®zÀ°è «µÀªÀ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ DvÀ£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ gÁªÀĪÀé UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà ªÉÄÃn, 25 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄqÀzÀ½î, ºÁªÀ: ºÀÆ«£ÀºÁ¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 09/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/5/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzsÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, 50 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, PÀÄgÀħgÀ ¸Á: PÀ®PÉÃj EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöäà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà, 18 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÀ®PÉÃj EªÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝ, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß EnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ £Àdgï ZÀÆPï ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ OµÀ¢üAiÉÄAzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ ¸Éë¹zÀjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ, CªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀAeÉ 5.10 PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, May 16, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/09 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ G: PËëjPÀ ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw, EªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀÄAdªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À vÁ®ÆQ£À PÁªÀÄ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ F±À¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀ§¥Àà, ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. F±À¥Àà¤UÉ £À£Àß vÀAVAiÀÄÄ JgÀqÀ£Éà ºÉAqÀw EgÀÄvÁÛ¼É. ªÉÆzÀ®£Éà ºÉAqÀw wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 15-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ HgÀ°è EgÀĪÁUÀ °AUÀzÀºÀ½î ¹ÃªÀiÁzÀ°è gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ E£ÉÆߧ⠺ÀÄqÀÄUÀ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ °AUÀ¥Àà ªÀÄoÀzÀ vÀªÀÄzÉ «ÃgÀ¥Àà E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ªÀåQÛAiÀÄÄ £À£Àß vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ F±À¥Àà EzÀÄÝ, DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛªÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ CA§Äå¯É£ïì£À°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¬ÄvÀÄ. F±À¥Àà£ÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ n.«.J¸ï. ¸ÀÆ¥Àgï JPÉì¯ï ªÉÆ¥ÉÊqï £ÀA§gï: PÉ.J-37/ J¯ï-6798 CAvÁ EzÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©¢ÝvÀÄÛ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj ¸ÀºÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¤AwzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ®Ä J.¦-24/ «-5479 CAvÁ EvÀÄÛ. ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ «ZÁj¸À®Ä F±À¥Àà£À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ ºÉêÀÄtÚ ªÀAiÀĸÀÄì 15 ªÀµÀð FvÀ£À£ÀÄß CA§Äå¯É£ïì£À°è aQvÉìUÁV D¸ÀàvÉæUÉ gÁwæ 9:45 UÀAmÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀµÀÖgÀ°è zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. DvÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV EvÀgÀ PÀqÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀݪÀÅ. C¥ÀWÁvÀªÁzÁUÀ gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. £À£Àß vÀAV UÀAqÀ F±À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ gÀ« ¸Á: »gÉçUÀ£Á¼À E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ n.«.J¸ï. ªÉÆ¥ÉÊqï£À°è PÁªÀÄ£ÀÆj¤AzÀ aPĄ̀ÉtPÀ¯ïUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è °AUÀzÀºÀ½î ¹ÃªÀiÁzÀ°è UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA: J.¦-24/ «-5479 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ n.«.J¸ï. UÁrUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ E§âgÀÆ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2009 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ:.

¢£ÁAPÀ 15-05-2009 gÀAzÀÄ 17-30 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ AiÀÄAPÀtÚ @ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ L° ¸Á: ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ²æà f.J¸ï.GqÀV, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï ¸ÁºÉçgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAUÀgÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ¤AzÀ 01 aÃn zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è 15-5-2009 JAzÀÄ ªÉÆzÀ®£É CPÀëgÀ 11-10 EzÀÄÝ, PÉÆ£ÉAiÀÄ CPÀëgÀ 15-15 CAvÁ §gÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 490-00 ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, May 15, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/09 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 14-5-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ »gÉêÀAPÀ®PÀÄAlPÉÌ mÁåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J. 37/n2449 £ÉÃzÀÝgÀ°è »gÉøÀƽÃPÉÃj vÁAqÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ J£ï ºÉZï EzÉ mÁåPÀÖgÀzÀ°è PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼ÀÄ EªÉ dA¥À DUÀÄvÀÛªÉ. ¤zÁ£ÀªÁV mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß Nr¸ÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ gÀ¸ÉÛ E½eÁj£À°è ªÉÃUÀªÁV Nr¹zÀÝjAzÀ mÁåPÀÖgÀ Nr¹zÀ ªÉÃUÀPÉÌ CzÀgÀ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼À ¨sÁgÀzÀ ¤AiÀÄAvÀætªÁUÀzÉà ºÀvÉÆÃn vÀ¦à÷ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀ먀 EgÀĪÀ MAzÀÄ vÉVΣÀ°è ºÉÆVzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ. mÁåPÀægÀ mÁæ÷å° ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥À°ÖAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. F C¥sÀWÁvÀ¢AzÀ zÉÆqÀØ¥Àà C°AiÀiÁ¸À zÉÆqÀا¸À¥Àà£ÀÄ PɼÀV ©zÁÝUÀ CªÀ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ EvÀgÉà PÀqÉUÉ mÁåPÀÖgÀzÀ UÁ° §r¢zÀÝjAzÀ ¨sÁjà WÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ £À£ÀUÉ §® ªÉÆtPÁ®PÉÌ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁV M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. F C¥sÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀ C°AiÀiÁ¸À §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ NrºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ UÀÆqÀì DmÉÆÃzÀ°è ªÀÄÈvÀ zÉÆqÀØ¥Àà C°AiÀiÁ¸À zÉÆqÀØ §¸À¥Àà£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ vÀªÀÄä°èUÉ §A¢zÀÄÝ mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Nr¹zÀÝjAzÀ mÁåPÀÖçzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀΰUÉ ºÉÆÃV ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ F C¥sÀWÁvÀ ¸ÀA§«¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L ¸ÀAUÀªÉÄñÀ «. ²ªÀAiÉÆÃV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/09 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 15.05.09 gÀAzÀÄ 00.45 UÀAmÉUÉ ²æà ¨Á®¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀÄA§zï 38 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄgÀr vÁ: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 14.05.09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmɬÄAzÀ 2130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ±ÀgÀt¥Àà vÀÄA§zï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J.26/E-2999 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÈvÀ CªÀÄgÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß lA lA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ( AiÀiÁªÀÅzÉÆà lA lA ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ & ªÁºÀ£À £ÀA: w½zÀħA¢®è ) ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£À ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ PÉƯÁè¥ÀÄgÀ¥Àà PÉƪÀÄ®ÆgÀÄ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄgÀr vÁ: ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ±ÀgÀt¥Àà vÀÄA§zÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ : 14.05.09 gÀAzÀÄ 2.00 ¦.JªÀiï ²æà PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥ÀàfUÉÃj PÀÄgÀħgÀÄ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 14.05.09 gÀAzÀÄ 12.00 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄÄzÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ oÁuɬÄAzÀ ¥À±ÀѪÀÄPÉÌ 6 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è n.«.J¸ï. ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.37/eÉ-9037 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢®è FvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ Cwà ªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ JqÀPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉ. ºÉZï.¹.54 UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÉ. ¥ÀgÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀÄä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀÄ PÁåA¥ï, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 14-05-2009 gÀAzÀÄ ºÀtªÁ¼À PÁåA¥ï£À°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä PÁåA¥ï£À n. gÁdÄ vÀAzÉ n. ±ÉõÀVj gÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 43 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀÄä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀÄPÁåA¥ï E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ n. gÁdÄ FvÀ£À »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï+ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå-3211 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄAqÀÆgÀÄ PÁåA¥ï¤AzÀ ºÀtªÁ¼À PÁåA¥ïUÉ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ C°èUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä E§âgÀÆ PÀÆr CzÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ºÉÆgÀmɪÀÅ. n. gÁdÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀtªÁ¼À PÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ PÉÆÃlAiÀÄåPÁåA¥ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀtªÁ¼À PÁåA¥ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÉÆÃlAiÀÄåPÁåA¥ï PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà MªÉÄä¯Éà £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. n. gÁdÄ FvÀ¤UÉ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀªÁzÀ PÀÆqÀ¯Éà C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ £Á£ÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï + EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-36/ J¸ï-4713 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/09 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ:.

¢£ÁAPÀ: 14-05-09 ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀAzÉ wªÀÄätÚ ¨sÀdAwæ 29 ªÀµÀð ¸Á: UÉÆÃvÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 09-05-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ¨sÀdAwæ 28 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¨É樀 PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄØ ªÁ¥À¸ÀÄì §A¢gÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ªÀÄ®èªÀiä¼ÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ºÁUÀÆ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½¢zÀÄØ DzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ C½AiÀÄ gÀªÉÄñÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:10-05-09 gÀ0zÀÄ J¯Áè PÀqÉ wgÀÄUÁr «ZÁj¹zÀÄØ, ªÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ PÁt°¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¹UÀ°¯Áè. ºÁUÀÄ DPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÀÆ ¸ÀºÀ §A¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À CvÉÛ UÀAUÀªÀÄä w½¹zÀÄØ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀw UÉÆÃvÀV UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ïì §A¢¯Áè. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ZÀºÀgÀ ¥ÀnÖ JvÀÛgÀ: 5. ¦ül 6 EAZÀÄ, ¸ÁzÁ UÉA¥ÀÅ §tÚ zÀÄAqÀ£É ªÀÄÄR CUÀ®zÀ ºÀuÉ, ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É PÉA¥ÀÅ §tÚzÀ ¹ÃgÉ vÉÆnÖzÀÄÝ, w½ UÉA¥ÀÅ §tÚzÀ dA¥Àgï vÉÆnÖzÀÝ, ºÁUÀÆ PÀÄwÛUÉ PɼÀUÉ ªÀÄaÑAiÀÄ PÉ¯É EzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/09 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ:.

¢£ÁAPÀ 14-05-2009 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉUÉ ²æà ©.²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀA¢ ©.ªÀÄ°èPÁdÄð£À 65 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G: ¤ªÀÈvÀÛ PÉ.¦.n.¹.J¯ï. £ËPÀgÀ ¸Á: ¸ÀgÉÆÃd £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 13-02-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-00 ¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ©.CªÀÄgÉñÀ vÀA¢ ©. ²ªÀ°AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð.eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ (£ÁUÀ°PÀgÀ) G: ¥sÁå¤ì ¸ÉÆÖÃgï ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ¸ÀgÉÆd £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ »gÉà dAvÀPÀ®èzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀA¥Á¥Àw «gÀÄ¥ÁPÉëñÀégÀ zÉêÀgÀ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£À: ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.05.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¹.ºÉZï. ªÉAPÀlgÀªÀÄt vÀAzÉ ¸ÁºÉç ZÀ°è, ªÀAiÀÄ: 39, eÁw: J¸ï.¹ (D¢ DAzsÀæ), G: ¹«¯ï PÁAmÁæPÀÖgï, ¸Á: ¯ÉÊ£ÀÄ¥ÉÃl, PÁnæÃPÉÆãÁ ªÀÄAqÀ®A, vÁ: ªÀÄĪÀÄärªÀgÀA, f: ¥ÀƪÀðUÉÆÃzsÁªÀj ºÁ.ªÀ/»gÉçUÀ£Á¼À EªÀgÀÄ MAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß C½AiÀÄ GªÀiÁªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ f. gÁªÀÄgÁªÀÅ ¸Á¦ªÁj ¥ÉÃl JA¨ÁvÀ¤UÉ £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ¸ÀIJïÁ J£ÀÄߪÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ £À£Àß C½AiÀÄ£ÀÄ ¸ÁÌ£À E¸Áàvï PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀÄÝ £À£Àß C½AiÀĤUÉ ¤ªÉÆäAiÀÄ gÉÆÃUÀ EzÀÄÝ ¨É£Àß°è ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ vÉÆÃgÀ¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄ DVgÀ°®è EzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.05.09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8.00 jAzÀ ªÀÄzÁå£Àí 1.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æà §¸ÀªÀgÁd, J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 11/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C®à ¸Àé®à «Ä±À£Àj j¥ÉÃj PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-4-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀÆgÀ¨Á£À §¸À°AUÀ¥Àà EªÀgÀ ±ÉÃAUÁ MqÉAiÀÄĪÀ J°ªÉÃlgÀ «ÄµÀ£ÀߣÀ ¨ÉÆÃ®Ö £Àmï wgÀĪÀÅwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ªÉÄð¤AzÀ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ JqÀQ«AiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ §®UÁ® »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀªÉÆÃtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¨É¤ßUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj UÁAiÀÄUÀ½AzÀ gÁwæ 7-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FWÀl£É CPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÀªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, May 14, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 185 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀ¼ÁzÀ PÁªÀiÁQë UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà £ÀqÀÄ®PÉÃj eÁ.ªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð G.PÀ£ÀPÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÁÖ¥ï £À¸Àð ¸Á.gÁAiÀÄZÀÆgÀ ºÁ.ªÀ. PÀ£ÀPÀVj EªÀgÀ JgÀqÀ£Éà UÀAqÀ£ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ E¸ÉàÃl dÆeÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-05-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¹ÌqÀ ªÀiÁr PÉqÀ«PÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÆ ©zÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ vÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 13-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 02-00 J.JA.PÉÌ J£ïºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ¯Áj £ÀA.PÉJ-25-¹-6345 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¯Áj £ÀA.PÉJ-25/©-8446 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¯Áj £ÀA.PÉJ-25/¹-656 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀë£ÀvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA.PÉJ-25/¹-656 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ¯ÁjUÉ ¸ÀºÀ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è 2 DgÉÆævÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀjUÉ ºÁUÀÆ QèãÀgÀUÀ½UÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2009 PÀ®A. 78 PÉ.¦. DåPïÖ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-05-2009 gÀAzÀÄ 22-15 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆæèɵÀ£Àj ¦.J¸ï.L. ²æà £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¸ÀwñÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ M§â ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ £À£Àß PÀqÉUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-05-2009 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð.eÁ: PÀÄgÀ§gÀ, G: DmÉÆà qÉæöʪÀgï ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ °AUÀgÁd PÁåA¥À£À°gÀĪÀ ªÀiÁ§Ä¸ÀĨÁ¤ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÉÆæèɵÀ£Àj ¦.J¸ï.L. ²æà £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¸ÀwñÀ EªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ (01) ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÀ ¥ÀnÖ. (02) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 730-00. (03) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 20-30 UÀAmɬÄAzÀ 21-30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Tuesday, May 12, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹:.

DgÉÆævÀ£ÁzÀ £Á¹ÃgÀ SÁ£ï ¯Áj £ÀA PÉ.J-05/J.©-1292 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è VæÃ£ï ªÀiËAmÉãï zÁ¨Á ºÀwÛgÀ oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ 02 Q.«Ä zÀÆgÀzÀ°è ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwzÀÝ ªÀÄÈvÀ f.¹. ¢ªÁPÀgÀ vÀAzÉ f. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¸Á: »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð EvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁj¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁV ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2009 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ, 32 ªÀµÀð, ºÀÆUÁgÀ, §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¨É¼ÀUÉÆÃqÀ vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¸Á: ¨É¼ÀUÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ PÉ.J.35/PÀÆå 2124 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀAUÁªÀw ¬ÄAzÀ PÀA¦èUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÁgÀ £ÀA PÉ.J 03/¦ 2470 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ FvÀ£ÀÄ PÀA¦è PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ ºÀwÛgÀ §®UÀqÉ ZÀ¥ÉàAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

03] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2009 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

²æà Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢: 11-05-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¹AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ¸ÀĤïïPÀĪÀiÁgÀ. ºÉZï. ¥ÉÆæ.¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 33, 100, 117, J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ (1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ (2) ªÀÄÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ªÀÄ®è¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ£ÀÄ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉAPÉÆç @ ªÉAPÀ¥Àà vÀAzÉ §AUÁgÀ¥Àà, ªÉÄî¸ÀPÀÌj, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À. vÁ: UÀAUÁªÀw. CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 230/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï ¹QÌzÀÄÝ CzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

04] vÁªÀgÀUÉgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2009 PÀ®A 143, 147, 148, 447, 354, 326, 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 11-05-09 gÀAzÀÄ 09-00 ¦.JAPÉÌ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁ¼À ±ÀAPÀæªÀÄä UÀA/ zÉêÀ£ÀUËqÀ ¨É½îUÀ£ÀÆgÀ ¸Á. PÀ£À¸Á« vÁ. °AUÀ¸ÀÆÎgÀ EªÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ºÉtÚªÀÄä¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ eÁVÃgÀ gÁA¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è 3 JPÀgÉ 14 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-05-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è ºÀgÀUÀ®Ä ºÉÆÃzÁgÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ, PÀ°è¤AzÀ, §rUɬÄAzÀ ¨Á¬ÄUÉ ªÉÄÊPÉÊUÉ §rzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÁAiÀĪÁV ¨Á¬ÄAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, May 11, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀj±ÁAvÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 35 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÀAUÀ£Á¼À, ¢£ÁAPÀ: 10-05-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «gÀÄ¥ÁPÀÍ¥Àà CA¨sÁr EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉ.J. 26/PÉ-5688 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°ègÀĪÀ zÀ¯Á® CAUÀrUÉ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸Àì CzÉà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÀAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ vÁAiÀĪÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöå£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ¹ÌÃqï ªÀiÁr PɼÀUÉ ©Ã½¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄjgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt
²æÃ.§¸ÀªÀgÁd, J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/09 PÀ®A 279 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ²ªÀ¹AUï ªÀAiÀÄ: 35 G: ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á: ©eÁ¥ÀÆgÀ, ¢£ÁAPÀ: 10-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À-PÀĵÀÖV J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ¯Áj JPÀì¯ï PÀmÁÖVzÀÄÝ, ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¥ÀPÀÌPÉÌ ¤°è¹, PÁå©£ï£À°è ªÀÄ®VPÉƼÀî®Ä ºÀwÛzÀÄÝ, CzÉà ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À lPÀÌgÀ PÉÆlÖAvÉ ±À§ÞªÁVzÀÄÝ, £Á£ÀÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä, AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöå£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¤AwzÀÝ £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ dRAUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸À¢æ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-28/J-5224 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸À°ÃA ¥ÀmÉïï vÀAzÉ SÁeÁ ¥ÀmÉïï, ¸Á: gÀAdtV, vÁ: fêÀgÀV. ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ.«.²ªÀAiÉÆÃV, ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:152/09 PÀ®A: 279,337 L¦¹:

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ n¥ÀĸÁ§ vÀAzÉ ¸ÀĨÁ£À¸Á§ mÉÊ®gï, ªÀ: 48ªÀµð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á;UÉÆAqÀ¨Á¼À, EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-45 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÁ£ÀÄ ¨ÁrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÁ¥À¸ï PÉÆqÀ®Ä §¸ï¤¯ÁÞt¢AzÀ C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ zÉëzÀ²ð¤ ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï gÉÆÃqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄAd¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ, mÁæöåPÀÖgï £ÀA:PÉJ:35 n-5046 mÁæöå° £ÀA:PÉJ:37 n:7948/49 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ mÁæöåPÀÖgï §A¥Àgï vÀ£Àß JqÀZÀ¥ÉàUÉ §r¢zÀÝjAzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgï ªÀÄÄA¢£À UÁ° vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤AwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æêÀÄw. ªÀÄ®èªÀÄä Z˨É, ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ), PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£À£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr, eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

Sunday, May 10, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 09-05-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA: PÉ.J.-01/J-2771 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀ - PÁgÀlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ J.¦.JA.¹. ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ.ªÀÄw ¥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ zÉêÀgÁd UËqÀ ªÀÄÄgÀt gÀªÀgÀ UÀAqÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ/¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J-37/J¯ï-5834 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÀvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. C±Àæ¥sÀ ºÀĸÉãï J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2009 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 09-05-2009 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉUÉ ²æà ©.£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà §Ä°ð ªÀAiÀÄ 44 ªÀµÀð eÁ:J¸ï.¹. G: «dAiÀÄ ¨ÁåAPï PÉÆ¥Àà¼À ±ÁSÉAiÀÄ°è J¸ï.r.¹. ¸Á: G¦à£ÀªÀiÁ½ PÁåA¥ï, ªÀiÁgÀÄvÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 08-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 09-05-2009 gÀAzÀÄ 04-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ G¦à£ÀªÀiÁ½ PÁåA¥ÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁgÀÄvÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÉÃ¥sï ¯ÁPÀgÀ£ÀÄß dfÓ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ (01) MAzÀÄ ZÉÊ£ï ¸ÀgÀ CA. MAzÀÄ vÉƯÉ. (02) MAzÀƪÀgÉ vÉƯÉAiÀÄ UÀnÖ §AUÁgÀ. (03) 02 eÉÆvÉ dĪÀÄQ-¨ÉAqÉÆÃ¯É JgÀqÀÄ eÉÆvÉ ¸ÉÃj CA. 01 vÉƯÉ. ªÀÄvÀÄÛ læAPÀzÀ°ènÖzÀÝ (04) 03 ±Á®ÄUÀ¼ÀÄ. ºÁUÀÆ (05) 02 ªÁZÀÄUÀ¼ÀÄ (01) mÉÊmÁ£À PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄ. (02) jPÉÆà ªÁZï MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 24,800-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ±ÁAvÀUËqÀ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, May 8, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ C§Äݯï d°Ã¯ï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: qÉæöʪÀgï ¸Á: PÉÆgÀæªÀÄäPÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw, EªÀgÀ QjAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¢¯ï¸ÁzÀ ªÀAiÀĸÀÄì 6 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ MAzÀ£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁݼÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-05-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £Á£ÀÄ £À£Àß qÉæöʪÀgï PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ¨Á§Ä¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢¯ï¸ÁzÀ EªÀ½UÉ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà lPÀÌgï PÉÆlÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¢¯ï¸Ázï EªÀ½UÉ JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÉÆmÉÖUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. C°èzÀÝ C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ £À£Àß CtÚ ¨Á§Ä¸Á§¤UÉ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, " ¢¯ï¸Ázï EªÀ¼ÀÄ CgÀ©âà PÀ°AiÀÄ®Ä lÆåµÀ£ïUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆgÀæªÀÄäPÁåA¥ï£À°è ¸ÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-D£ÉÃUÀÄA¢ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è D£ÉÃUÀÄA¢ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¢¯ï¸ÁzÀ EªÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-37/ JA-1652 EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÉÄñÀgÁªï, ªÀÄgÁoÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, ¸Á: PÁgÀlV CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ²æÃ. ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀįÉèñÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀUÀgÀ¥Àà ¸ÀdÓ£À, ªÀAiÀĸÀÄì 54 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: §¸ï £ÀA. PÉ.J.37/J¥sï-346 £ÉÃzÀÝgÀ PÀAqÀPÀÖgï, ¸Á: PÁå¢UÀÄ¥Áà, vÁ: PÀĵÀÖV, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 07-05-2009 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀÆn£À §¹ìUÉ PÀvÀðªÀå«zÀÄÝ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ©lÄÖ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. §¸Àì£ÀÄß ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà (£ÀA. 667) FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. PÁgÀlVAiÀÄ£ÀÄß ©mÁÖUÀ §¹ì£À°è 14 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ PÁgÀlV zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §gÀUÀÆgÀ PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ §¸ï ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ UÀzÉÝUÉ £ÀÄVιzÀÝjAzÀ §¸ï JqÀªÀÄUÀίÁV §¹ì£À JqÀ¨sÁUÀ £É®PÉÌ ºÀwÛ ©¢ÝvÀÄ. EzÀjAzÀ §¸ï£À°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ ¥ÉÊQ M§â ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ, JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÊQ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ JqÀUÀqÉ gÀmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ, ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ vÀÄn PɼÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ±ÀºÀgÀhiÁ¢ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ PÀ°Ã®¸Á§, 60 ªÀµÀð. gÀ¦üÃPï, 11 ªÀµÀð. C¸Áä 10 ªÀµÀð ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀgÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 20/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 7-05-09 gÀAzÀÄ 9 J.JªÀiï.PÉÌ ²æêÀÄw vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ PÀA§tÚ ¥ÀæeÁgÀ 38 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ ¸Á: zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 5/5/09 gÀAzÀÄ 7 ¦.JªÀiï.PÉÌ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ PÀA§tÚ vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ 45 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ ¸Á: zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØ EvÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ PÀÄqÀÄAiÀÄÄwÛzÀÄÝ DvÀ¤UÉ 5 d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, vÀ£Àß ºÉAqÀw PÀÄrAiÀÄ®Ä zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀzÉà EzÀÝ PÁgÀt fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìºÉÆA¢ ¸ÀA¸ÁgÀ ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 7-05-09 gÀAzÀÄ 3 J.JªÀiï.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.05.09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ gÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁ£ÀAzÀ¥Àà ¥ÀgÀÄvÀªÀÄ®èAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 50 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: C©âÃUÉÃj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ NzÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.05.09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄ 9:15 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï 12/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.05.09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà zÀħâ½î ªÀAiÀÄ: 60 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: °AUÀzÀ½î EªÀgÀÄ MAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á: °AUÀzÀ°è EvÀ£ÀÄ ºÁ®ªÀwð ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.05.09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.05.09 gÀAzÀÄ 7:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÉÆãÀAiÀÄå ºÉZï.¹ - 12 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Thursday, May 7, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹.

¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ UÀÄvÀÆÛgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà »gÉêÀĤ ªÀAiÀÄ,25 ªÀµïð eÁ: ¥Àj²µÀÖ eÁw G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥À, ¢: 6-5-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉUÉ §ÆzÀUÀÄA¥Á - §¼ÀUÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ ªÉÄÃn EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J 37 n 8408 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA§gÀ PÉ.J.37 n 8409 £ÉÃzÀÝgÀ EAd£ÀzÀ §l£À mÉÊgÀ ¥ÀAZÀgÀ CVzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÉÊgÀ£ÀÄß »rzÀÄ JvÀÄÛwÛzÀÝ «gÉñÀ C°AiÀiÁ¸À FgÀ¥Àà »gÉêÀĤ JA¨ÁvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÀqɬÄAzÀ §AzÀ »gÉƺÉÆAqÁ ¹r 100 £ÀA PÉ.J.26 JZï 1854 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸À°ÃªÀÄ ªÀÄÄ£Áß EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ FgÀ¥Àà¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ FgÀ¥Àà£À §®UÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjvÀªÁV ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ZÁ®PÀ¤UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/09 PÀ®A 279, 427 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 05-05-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÁgÀlVAiÀÄ £ÁqÀPÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ eÉ.¦. £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ºÁQzÀ ZÀgÀArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄaÑzÀÝ ¹ªÉÄAmï ºÁ¸ÀÄUÀ®ÄèUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÁ¸ÀUÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 jAzÀ 25 ¸Á«gÀ gÀÆ. UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ï ªÀiÁr vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ dRA UÉƽ¹ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀzÀgï ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀgï ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ:06-5-09 gÀAzÀÄ 7-10 ¦JAPÉÌ UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 7-20 ¦JAPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn¤Ãr, 7-50 ¦JAzÀªÀgÉUÉ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ UÁ¼É¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ, ªÀ:18 ªÀµÀð,G:«zÁåyð ¸Á:¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ FvÀ£À ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 ¦JAPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CmÉÆà £ÀA:PÉJ;17/6743 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£Àß JqÀZÀ¥ÉàUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, lPÀÌgï PÉÆlÖ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. £ÁUÀ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/09 PÀ®A 304(J), 429 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 06-05-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ fÃgÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÀj±ÀÑAzÀæ ¥Àæ¸ÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ¤ÃgÀ£À ªÀPÁæt ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ºÀj±ÀÑAzÀæ ¥Àæ¸ÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À n.¹. ¬ÄAzÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀAzÉ ºÀA¥À£ÀUËqÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ¥ÀA¥ï¸ÉmïUÉ EzÀÝ «zÀÄåvï ¯ÉÊ£ï£À ªÁAiÀÄgï ºÀjzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, DUÀ ªÀÄÈvÀ£À MAzÀÄ PÀÄj ¸ÀzÀj «zÀÄåvï ªÁAiÀÄgÀ£ÀÄß ¸Àà²ð¹zÀÝjAzÀ PÀÄj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛzÀÄÝ, DUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀÄjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃV ºÀj±ÀÑAzÀæ ¥Àæ¸ÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ªÀPÁætÂUÉ EzÀÝ ªÀÄļÀÄî vÀAwAiÀÄ ¨ÉðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄnÖzÀÄÝ DUÀ ¸ÀzÀj ºÀjzÀÄ ©¢ÝzÀÝ «zÀÄåvï ¯ÉÊ£ï¤AzÀ CzÀgÀ°èAiÀÄÄ PÀgÉAmï ¥ÀæªÁºÀ EzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Tuesday, May 5, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹.

¢£ÁAPÀ 4-5-09 gÀAzÀÄ 4-00 ¦JAPÉÌ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð¢AzÀ vÉÆArºÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ mÁæPÀì £ÀA PÉ.J.27- 5033 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ mÁæPÀì£À §®¨sÁUÀzÀ qÉÆÃgÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÀÄ«£À ²Ãl£À°è PÀĽwzÀÄÝ qÉÆÃgÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ºÁPÀzÉà EzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæPÀì ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀì£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁUÀzÀ°ègÀĪÀ dA¥ï vÀ¦à¸À®Ä ºÉÆÃV JqÀPÀÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ MªÉÄä¯É §®PÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÛ JqÀPÉÌ PÀmï ªÀiÁrzÁUÀ qÉÆÃgÀ N¥À£ï DVzÀÄÝ qÉÆÃgÀ ºÀwÛgÀ PÀĽwzÀÝ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà EvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ Qè£ÀgÀ agÁr ¤°è¹zÀÄÝ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà£À ¨Á¬ÄAzÀ, ªÀÄÆV¤AzÀ §®Q«¬ÄAzÀ, gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ CzÉà mÁæPÀìzÀ°è E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 4-40 ¦JAPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/09 PÀ®A. 279, 337, 338, L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dAiÀÄåtÚ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð G: PÁgï ZÁ®PÀ ¸Á: ¤d°AUÀ¥Àà §qÁªÀuÉ qÁªÀtUÉÃj, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04.05.09 gÀAzÀÄ 12:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ PÁgï £ÀA. PÉ.J. 17 J. 6196 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄÃvÀå UÀzÀUÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ J£ï.ºÉZï 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¸Á¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 37 PÉ. 9587 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ªÉÆèÉʯï£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä PÁgï£À JqÀ¨sÁUÀzÀ ºÉÃqï¯ÉÊmï ºÀwÛgÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ C®è°è ¸ÁzÁ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¸ÀªÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀÄÄzÁݧ½î ¸Á: »mÁß¼À CAvÁ w½¢zÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è DgÉÆæAiÀÄÄ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrgÀĪÀ¢®è.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/09 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ C§ÄݯÁè vÀAzÉ SÁfE¸ÁPï ªÉÆëģï, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 32/J-4336 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ªÀÄPÁÌ PÁ¯ÉÆä, jAUï gÉÆÃqï, ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ, UÀÄ®§UÁð, EªÀgÀÄ ¨sÀvÀÛzÀ ¯ÉÆÃqï EzÀÝ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 32/J-4336 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-05-3009 gÀAzÀÄ gÁwæ PÉA¨sÁ«¬ÄAzÀ ©lÄÖ UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è qsÁuÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¹£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À JgÀqÀÄ mÉÊgïUÀ¼ÀÄ §gïì÷Ö DzÀªÀÅ. PÁgÀt ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¤°è¹ EArPÉÃlgï ºÁQPÉÆAqÀÄ mÉÊgïUÀ¼À£ÀÄß ©aÑ j¥ÉÃj ªÀiÁqÀ®Ä £ÀªÀÄä ¯Áj QèãÀgï£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-05-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄvÁÛ JqÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÁÝUÀ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ »AzÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ eÁPï Kj¹zÀÝ £ÀªÀÄä ¯Áj £É®PÉÌ eÁjzÀÄÝ, »A¨sÁUÀ dRAUÉÆArvÀÄ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¯Áj ªÀÄÄAzÉ dRAUÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ PÉ.J. 36/ 2256 CAvÁ EvÀÄÛ. CzÀgÀ QèãÀgï¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ ºÁUÀÆ JqÀUÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ F±ÀégÀAiÀÄå vÀAzÉ °AUÀAiÀÄå ªÀÄÄzÁÝ¥ÀÆgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 43 ªÀµÀð, ¸Á: CgÀ½ºÀ½î vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ QèãÀgï£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ F±ÀégÀAiÀÄå ªÀÄÄzÁÝ¥ÀÄgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, ¸Á: CgÀ½ºÀ½î vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ £ÀAvÀgÀ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. J.J¸ï.L. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ : 04-05-09 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁlæAV 35 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: G¥À஢¤ß, G¥À஢¤ß PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ 04-05-09 gÀAzÀÄ 4-45 ¦.JªÀiï.PÉÌ DgÉÆæ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀħA¢®è ¯Áj £ÀA: PÉ.J.28/J.1565 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉÄÃWÀgÁd 8 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. J.J¸ï.L. ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 04-05-09 gÀAzÀÄ 0430 J.JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¥ÀÆeÁj 23 ªÀµÀð QèãÀgï PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄr¸ÀÄAPÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À K£ÉAzÀgÉ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ : 03-05-09 gÀAzÀÄ 11-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: PÉ.J.29/9646 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á»¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁªÀÄÄ®Ä ¸Á: AiÀÄgÀUÀqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: J.¦.-09/ªÉÊ-0711 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄTAiÀiÁV ¦üAiÀiÁ𢠯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÆ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀjUÉ ¨sÁjà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2009 PÀ®A. 143, 147, 448, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-05-2009 gÀAzÀÄ 08-00 UÀAmÉUÉ ²æà PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ¸Á: ºÀjd£ÀªÁqÁ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TvÀ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 03-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¸ÀAfêÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 d£ÀgÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÀjd£ÀªÁqÁ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ºÁUÀÆ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. J¸ï.ºÉZï.N. ºÉZï.¹. 153 §¸ÀªÀgÁdgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2009 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ 

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.15 UÀAmÉUÉ ²æà «oÀ®gÁªï vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªï £ÁªÀqÉ, ªÀAiÀĸÀÄì 62 ªÀµÀð, eÁ: ¨sÁªÀ¸ÁgÀ PÀëwæAiÀÄ, G: §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: 6 £Éà ªÁqÀð, ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, £À£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ PÉñÀ¥Àà @ PÉñÀªÀgÁªï £ÁªÀqÉ, ªÀAiÀĸÀÄì 82 ªÀµÀð, eÁ: ¨sÁªÀ¸ÁgÀ PÀàëwæAiÀÄ, ¸Á: 6£Éà ªÁqÀð, ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-05-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ £À£Àß vÀªÀÄä PÀȵÀÚªÀÄÆwð £ÁªÀqÉ FvÀ£ÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ £Á£ÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É ¤Ã£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, C®è°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¹UÀzÉà EzÀÄÝ, EªÀvÀÄÛ ¸ÀºÀ £À£Àß vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¸ÀĨsÁµÀ £ÁªÀqÉ ºÁUÀÆ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ gÀªÉÄñÀ £ÁªÀqÉ EªÀgÀ°è «ZÁj¸À®Ä C°èAiÀÄÆ ºÉÆÃVgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ: JvÀÛgÀ 5 ¦üÃmï 2 EAZÀÄ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, PÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ, §®PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀtÚ PÀ¯É EzÉ. PÀ£ÀßqÀ, ªÀÄgÁp ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ SÁ¢ §mÉÖAiÀÄ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ¹ÃgÉ, ©½ PÀÄ¥Àà¸À ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. PÉÊAiÀÄ°è 2 §AUÁgÀzÀ 50 UÁæA vÀÆPÀzÀ §¼ÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

8] ªÀÄĤgÁ¨Ázï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 19/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 04-05-09 gÀAzÀÄ 0815 J.JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ºÀjd£À 50 ªÀµÀð ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: CA¨ÉÃqïPÀgï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀAA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 01-05-09 gÀAzÀÄ 10-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ªÀgÀ®Qëöäà UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà ºÀjd£À 35 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨Ázï EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ ¸ËÖ ºÀZÀÑ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÉƸÀ UÁå¸ï ¸ÀjAiÀiÁV §Azï ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ DPÀ¹äPÀªÁV §Uï CAvÁ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ EzÀjAzÁV ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ E§âgÀ£ÀÆß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ : 04-05-09 gÀAzÀÄ 1.:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É J.J¸ï.L. ¸ÀÄgÉñÀ ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

9] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 10/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 04-05-09 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 25 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ 04-05-09 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ vÀgÀèPÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ ¸ÀtÚ CªÀÄgÉÃUËqÀ @ ¸ÀtÚ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥ÀàUËqÀ ªÀiÁ:¥Á: 38 ªÀµÀð ¸Á: ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÆUÀ½zÀÄÝ PÁgÀt JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¨ÉzÀjzÁUÀ §ArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽwÛzÀÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §Ar PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, May 4, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/09 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-05-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj £ÀA PÉ.J-25/©-4848 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉƸÀ ¤AUÁ¥ÀÇgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ mÁæ£ïì¥ÉÇlð ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgÀ ªÀÄAdÄ JA§ÄªÀªÀ¤UÉ ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£ï ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ vÁqÀ¥À¯ï ºÁUÀÆ ºÀUÀÎ PɼÀUÉ E½¸ÀĪÀAvÉ ºÉý CªÀ£À£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£ï ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ¹ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr MªÉÆäAzÉƪÉÄäÃ¯É C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ DUÀ PÁå©£ï ªÉÄîÎqÉ ºÀwÛzÀÝ ªÀÄAdÄ EªÀ¤UÉ C°èAiÉÄà ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀĪÀ «zÀÄåvï vÀAw CªÀ£À PÀÄwÛUÉUÉ §rzÀÄ «zÀÄåvï ¸ÀéµÀðªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ZÁ®PÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. EzÉà «zÀÄåvï vÀAwUÀ¼À eÉÆÃqÀuÉUÀ¼À PÀA§UÀ¼ÀÄ ºÀÄ®V PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AUÁ¥ÀÇgÀzÀ ªÀgÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ «zÀÄåvï vÀAwUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ¸ÀéµÀðªÁVzÀÝjAzÀ ¤AUÁ¥ÀÇgÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥ÁvÉæ vÉƼÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¥ÀQÃgÀªÀé JA§ ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ «zÀÄåvï PÀA§ MAzÀgÀ°è CzÀgÀ UÉÊ ªÁAiÀÄgï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «zÀÄåvï UËæArUï DV DPÉAiÀÄ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, May 2, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/09 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 01-05-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ vÉÆArºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ PÀgÀªÀÄÄr UÁæªÀÄPÉÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ vÉÆArºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸ÉÊPÀ¯ ªÉÆÃmÁjUÉ PÉÊ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÁÝUÀ PÀgÀªÀÄÄr PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ £Á®ÄÌ UÁ°AiÀÄ mÁA mÁA ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À »A¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ ªÉÆÃmÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÁgÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà mÁA mÁA ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2009 PÀ®A. 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-05-2009 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ N.qÀ§Æèöå. 202/09, ¢£ÁAPÀ 20-04-2009, SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA. 40/09 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ²æà ±Á«ÄÃzÀ ªÀĤAiÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ§Ä¸Á§ ªÀĤAiÀiÁgÀ 37 ªÀµÀð, UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀgÀÄ ¸Á: G¥ÁàgÀ NtÂ, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ±À©âÃgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ. ¦üAiÀiÁ𢠱Á«ÄÃzÀ ªÀĤAiÀiÁgÀ EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ G¥ÁzsÀåPÀëgÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 28-03-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÁågÉÃeï ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±À©âÃgÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, G: PÁ¥ÉðAlgï ¸Á: ®Qëöä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. 2) CmÉð ¨ÁµÁ vÀAzÉ RÄzÁÝgÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄgÀºÀj PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. 3) ¨ÁµÁ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 38, G: ¦ülÖgï ¸Á: ªÀÄÄgÀºÀj PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. 4) ¸Á¢üÃPï vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ 32 ªÀµÀð, G:PÁ¥ÉðAlgï ¸Á:ªÀÄÄgÀºÀjPÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. 5) ªÀÄ£ÀÆìgÀ vÀAzÉ ¸ÀªÀðgï ºÀĸÉãÀ 35 ªÀµÀð G: ¥sÉÊ£Á£ïì ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. ªÀÄvÀÄÛ 6) SÁzÀgÀ¸ÁºÉç vÀAzÉ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ SÁ¢æ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð ¸Á: dįÉʪÁqÁ, UÀAUÁªÀw EªÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå, J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/09 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ªÀÄAd¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð ¸Á: PÁªÀÄ£ÀÆgÀ, ¢£ÁAPÀ: 30.04.09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ¢üzÁgÀ£ÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À PÁPÁ£ÉÆA¢UÉ DgÉÆæ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸Á: PÁªÀÄ£ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É ¥ÉÆÃ£ï «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀÄqÀÄUÉÆî¢AzÀ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 111/09 PÀ®A. 34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 01.05.09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:45 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À ¥ÉưøÀ G¥À«¨sÁUÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ r.J¯ï. ºÀtV EªÀgÀÄ ¨Áwäà ¥ÀæPÁgÀ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ PÉAZÀ£ÀzÉÆÃt vÁAqÁPÉÌ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ zÁ½AiÀÄ°è M§â ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 36 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1638=00 gÀÆUÀ¼ÀµÀÄ× zÉÆgÉwzÀÄÝ F §UÉÎ DgÉÆæ zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃR¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀÄ: 23 eÁ: ®ªÀiÁt ¸Á: PÉAZÀ£ÀzÉÆÃt vÁAqÁ EªÀ¼À «gÀÄzÀÝ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉð ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ §¸ÀªÀgÁd JJ¸ï.L. gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀæªÀÄ ¥ÀrÃvÀgÀ aÃn CQÌ ¸ÁUÁl ¥ÀæPÀgÀt

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/09 PÀ®A. 3 ªÀÄvÀÄÛ 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-05-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà AiÀÄ®è¥Àà ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¥Àæ¨sÁj DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÄ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ®UÀvÀÄÛ ªÀiÁr ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ PÀĵÀÖV gÀPÀëuÁ ªÉâPÉ CzÀåPÀëgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ£ÀéAiÀÄ PÀĵÀÖV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÁdgÁV MAzÀÄ mÁmÁ J.¹. ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/4784 £ÉÃzÀÝgÀ°è ZÁ®PÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà vÀÄ¥ÀàzÀ ¸Á: »gÉç¤ßUÉÆüÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÀrvÀgÀ DºÁgÀ zÁ£ÀåzÀ 37 aî CQÌ ¥ÁPÉÃlUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw E®èzÉà C£À¢PÀÈvÀªÁV PÀĵÀÖVAiÀÄ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd a¤ªÁ® gÀªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ CAvÁ ¨Áwä C£ÀéAiÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ºÁUÀÆ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀªÀÄä EªÀgÉÆA¢UÉ PÀĵÀÖV oÁuÉAiÀÄ°è M¦à¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008