Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, March 31, 2009

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/09 PÀ®A. 302 L.¦.¹

ªÀÄÈvÀ ªÀÄjAiÀĪÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¨ÉÃgÉ UÀAqÀ¸ÀgÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß CªÀ½UÉ ©qÀĪÀAvÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÁgÉ ºÉüÀÄvÁÛ §AzÀgÀÄ PÀÆqÁ CªÀ¼ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§zsÀªÀ£ÀÄß ©nÖgÀ°¯Áè. CzÉà ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30-03-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¸ÉÊd PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀ¼À §® ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É dfÓ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/09 PÀ®A. 279, 338, L.¦.¹ :

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ ¦.¹ 353 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.03.09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ C¨sÀAiÀĸÁ®ªÉAl ºÀwÛgÀ ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ gÁeÁ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ SÁeÁ ªÉÄ£ÀÆ¢ÝãÀ PÀÄ®«Ä ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G : UÁæªÀÄ¥ÀAZÁ¬Äw ©¯è PÀ¯ÉPÀÖgÀ ¸Á: CUÀ¼ÀPÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ªÉÆ¥Éqï. £ÀA. PÉ.J. 37/eÉ-3225 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ vÀ£Àß §®UÁ®UÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñï.«. ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ¥ÀæPÀgÀt:.

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 273, 284, 308 L.¦.¹: 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ-ªÀÄ£ÉßÃgÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÁ¢ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤PÀgÀªÁzÀ «µÀ ¥ÀzÁxÀð, PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ¸ÀzÀj PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ºÁUÀÆ ºÀvÉåAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÉ JAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀºÀ CPÀæªÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ
©.©. ¥Án¯ï ¦.L. C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ zÀ¼À PÉÆ¥Àà¼À, ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 15 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä, 1 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï, 1 ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉlÖ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

Monday, March 30, 2009

E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ:

²æà f.J¸ï. GqÀV ¥ÉưøÀ E£Àì¥ÉPÀÖgï £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ: 28/03/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ D±ÀéªÉÄÃzÀ ºÉÆÃmÉ¯ï »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÁV RavÀªÁzÀ ¨Áwä zÉÆgÉwzÀÄÝ, zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ ºÉZï.¹.153. ¹¦¹ 223, 324, 327, 23, 84. J.¦.¹. 68 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ PÀ£ÀPÀVj D±ÀéªÉÄÃzÀ ºÉÆÃmÉ¯ï »AzÉ ºÉÆÃUÀ¯ÁV C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ºÁ¹UÉ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï K¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ (1)SÁzÁgÀ¨sÁµÁ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§, ªÀAiÀÄ-33 ªÀµÀð, eÁw-ªÀÄĹèA, G-CQÌ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: E¯Á» PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw (2) NAPÁgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀAiÀÄ- 48 ªÀµÀð,eÁw- °AUÁAiÀÄvÀ, G- UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: zÉêÁAUÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw. (3) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå, ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð, eÁw-dAUÀªÀÄgÀÄ, G-UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á:¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw.(4) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀAzÉ C«ÄãÀ¸Á§, ªÀAiÀÄ- 38 ªÀµÀð, eÁw- ªÀÄĹèA, G- ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀiÁ°PÀ ¸Á; °AUÀgÁd PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw.(5)C£ÀégÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ ºÉÊzÀgï¸Á¨ï, ªÀAiÀÄ- 32 ªÀµÀð, eÁw- ªÀÄĹèA, G- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ UÀAUÁªÀw.(6) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëëöäAiÀÄå ±ÉnÖ, ªÀAiÀÄ- 45 ªÀµÀð, eÁw- ªÉʱÀågÀÄ, G- QgÁt CAUÀr ¸Á: «ÃQèªÀiÁPÉðl PÀA¦è vÁ; ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ. (7)§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®¥Àà, LªÀ½î, ªÀAiÀÄ- 32 ªÀµÀð, eÁw- °AUÁAiÀÄvÀ G- mÁæ£Àì¥ÉÆÃlðzÀ°è UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 90.000-00, 5 ªÉÆèÉʯï, 52 E¸ÉàÃmï K¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ºÁ¹UÉAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2009 PÀ®A 109 ¹.Cgï.¦.¹.:

²æÃ. ºÉZï.©. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 57/2009 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ¦.¹. 228, 332, 20, 56 EªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ: 29-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0430 UÀAmÉUÉ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æÃgÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr vÀªÀÄä EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁaPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÄ£ÀB. ¥ÀÄ£ÀB. «ZÁj¸À¯ÁV PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ªÀiÁ§Ä¸Á§ @ ªÀiÁ§Ä vÀAzÉ SÁ¹A¸Á§, ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð, eÁw- ªÀÄĹèA, G-UËAr PÉ®¸À ¸Á: 3 £Éà ªÁqÀð ZÀ¥ÀàgÀzÀºÀ½î PÀA¦è vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ f: §¼Áîj 2) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀÄ-21 ªÀµÀð, eÁw- £ÁAiÀÄPÀ, G- ¯ÁjZÁ®PÀ, ¸Á: ªÀqÀQ vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ EgÀÄ«PÉ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀðgÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è EgÀĪÀÅzÀgÀ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, March 29, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 74/09 PÀ®A. 279, 336 L.¦.¹ :

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ. «. ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.03.09 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå L.f.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀÄ®§ÄUÁð gÀªÀgÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæt PÀÄjvÀÄ VtÂUÉÃgÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 9:00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ PÀæµÀgÀzÀ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J 26 / 4180 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J£ï.ºÉZï.- 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ §UÀ£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Nr¸ÀÄvÁÛ CzÀgÀ°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÀjAiÀiÁV M¼ÀUÉ PÀÆr¸ÀzÉ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ eÉÆÃvÁqÀĪÀAvÉ CªÀgÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ §UÉÎ UÀªÀĤ¸ÀzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CzÀ£ÀÄß ¤°è¹ «ZÁj¸À®Ä ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ £ÀÆgÀ¢Ýãï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ªÉÄÊ£ÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀæµÀg ZÁ®PÀ ¸Á: C«ÄãÀ ¥ÀÇgÀ §¤ßPÀnÖ KjAiÀiÁ PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ UÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 75/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ :

¢£ÁAPÀ: 28.03.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:20 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ PÀ¯ÉèñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà E½UÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: E½UÉÃgÀ G: ¸ÀÄ¥Àgï ªÉÊdgï. ¸Á: PÀ®ÆègÀ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.03.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr ¸ÀÄ£ÉêÀÄ¸ï ©ÃdzÀ PÀA¥À¤AiÀÄ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA. PÉ.J. 35 J¯ï. 6135 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀAPÀ®PÀÄAnUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÁªÀįÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 25 ©. 2877 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ »AzÀPÉÌ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ. DUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è £ÉqɸÀÄwÛzÀÝ zÀÄgÀUÉñÀ¤UÉ ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ C®è°è ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨Á¼À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¸Á: ºÉƤßUÀ£ÀÆgÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2009 PÀ®A 392 L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ 28-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2040 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw «dAiÀÄPÀĪÀiÁj UÀAqÀ gÀ«ÃAzÀæ ºÀªÀ¯ÁÝgï ¸Á: «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 28-03-2009 gÀAzÀÄ 1950 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ªÉÆèÉʯï£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ AiÀiÁgÀÆ CAzÁdÄ 35 jAzÀ 40 ªÀAiÀĹì£À C¥ÀgÀavÀ ªÀåQÛ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À PÉÆgÀ¼À°zÀÝ ªÀiÁAUÀ®åzÀ ZÉʤUÉ PÉÊ ºÁQ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß PÉÆgÀ¼À°zÀÝ ªÀiÁAUÀ®åªÀ£ÀÄß MAzÀÄ PÉʬÄAzÀ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ªÀiÁAUÀ®åzÀ MAzÀÄ PÀqÉAiÀÄ ZÉÊ£ï 10 UÁæA. vÀÆPÀªÀżÀî CA.Q. 8000=00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£É PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2009 PÀ®A 380 L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ 28-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ VjñÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Àà ªÀÄÆUÀ§¸ÀÛ ¸Á: n.J.¦.¹.JA.J¸ï. PÁåAnãï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 28-03-2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÄlA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀiÁPÉÃðmïUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÀjavÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Àà, PÀÄgÀ§£Á¼À, ªÀAiÀÄ-18 ªÀµÀð ¸Á: UÀAUÁªÀw EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è n.«. £ÉÆÃqÀÄvÁÛ E°è EgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ, ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥À¸ï 1730 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 21 EAa£À ¸ÉÆäPÀA¥À¤ n.«. CA.Q. 9,500=00 gÀÆ. n.«. PÁt¸À°®è. PÁgÀt ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£Éà n.«.AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, March 28, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÉÆý, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÁ°äÃQ [£ÁAiÀÄPÀ} G:J¸ï.n.¹.ªÉÄÊ£ïì PÀA¥À¤ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á:ºÉÃgÀÆgÀ, vÁ: UÀAUÁªÀw, ªÉÆ£Éß ¢£ÁAPÀ: 26-03-2009 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ©üêÀÄ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹ÖçÃmï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ eÉ-6859 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉgÀÆjUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è HlªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀA¦è¬ÄAzÀ ElÖAV §nÖUÉ §Æ¢AiÀÄ£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄ°è vÀgÀĪÀÅ¢zÉ CAvÁ ºÉý gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ CzÉà ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £ÁUÉãÀºÀ½î ºÀwÛgÀ PÀA¦è UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹ÖçÃmï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: £ÀA: PÉ.J-37/ eÉ-6859 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀA¦è PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀA: PÉ.J-34/ JA-3817 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀªÀ£Éà £ÉÃgÀªÁV lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹ÖçÃmï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀªÀÄä CtÚ ©üêÀÄtÚ£ÀzÀÄ DzÀÝjAzÀ CzÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ ©üêÀÄtÚ CAvÁ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà £À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ ©ÃªÀÄtÚ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃmï ZÀÆgÀÄ ZÀÆgÁV ©¢ÝzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß eÉÆÃr¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ PÉ.J-34/ JA-3817 CAvÁ EvÀÄÛ. £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ©üêÀÄ¥Àà£ÀÄ PÀA¦èAiÀÄ°è PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÉÆÃlAiÀÄåPÁåA¥ÉÎ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹ÖçÃmï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ eÉ-6859 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀA¦è UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÁUÉãÀºÀ½î zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ CAiÉÆÃzsÀå PÁæ¸ï PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÉ.J-34/ JA-3817 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉƪÀÄqÀÄ §AzÀªÀ£É gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä CtÚ ©üêÀÄ¥Àà£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ°èUÉ £ÉÃgÀªÁV lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. Dgï. Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2009 PÀ®A 279 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð, eÁw: §°fUÀ G: LµÀgï PÁåAlgï £ÀA: PÉ.J-22/ 2694 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï ¸Á: PÉÆìÄgÁ (aPÀÌ §¼Áî¥ÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ) vÁ: zÉêÀ£ÀºÀ½î f¯Éè: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀÄÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, " £Á£ÀÄ LµÀgï PÁåAlgï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-22/ 2694 £ÉÃzÀÝgÀ°è QèãÀgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄĤgÁd ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ZÁ®PÀ£ÁV £ÀqɬĸÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj PÁåAlgï ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀiÁå£Àë£ï ºË¸ï ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß aPÀÌ §¼Áî¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§ÄUÁðPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆ£Éß ¢: 25-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ aPÀÌ §¼Áî¥ÀÆgÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 26-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 05:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉêÀÄUÀÄqÀØ ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÀÄĤgÁd FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ »A¢£À ºËfAUï PÀmï DV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ¨ÁAqïUÀ®ÄèUÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è vÉVΣÀ°è E½zÀÄ ¤AwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÁUÀ°Ã ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ¤UÁUÀ°Ã AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DUÀ°¯Áè. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÉ£ÀÄ. CªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢:- 27-03-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀAvÉ w½¹zÀÝjAzÀ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÀÄĤgÁd FvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥Ánî ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, March 27, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 26-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0100 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¦,qÀ§Æèöå,r. PÀbÉÃj JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦.J¸ï.¢AzÁ 01 Q.«ÄÃ. zÀÆgÀ zÀQëÃtPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ [ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ] ZÀAzÀæ¥Àà ºÉZï.¹.- 29 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J.- 37 J¯ï - 4347 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ «¨sÁdPÀ ¯ÉÊmï PÀA§PÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÝjAzÁ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ(.) E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ(.) CAvÁ ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ªÉƺÀäzï ±ÀjÃ¥ï ºÉZÀ.¹.-236, UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¦üÃgÁå¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¦.J¸ï.L.- 01 ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À gÀªÀgÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉÃ(.)

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ¸ÁUÁl ¥ÀæPÀgÀt:.

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 12/09, PÀ®A. 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 26-03-09 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ qÁ|| J¸ï.Dgï.¸Áé«Ä CzsÀåPÀëgÀÄ, GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀ gÉÊvÀ ¸ÀAWÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ vÁªÀÅ C¼ÀªÀArAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß mÁA.mÁA. £ÀA.PÉ.J-37/6153 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°èzÀÝ 25 ¨ÁPÀì ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ, ªÀÄÄaUÉÃgï, qÉæöʪÀgï ªÀÄ»AzÁæ ZÁA¦AiÀÄ£ï mÁA.mÁA. £ÀA.PÉ.J-37/6153 ¸Á|| ©¸ÀgÀºÀ½î EªÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. C§ÄÝ® gÀeÁPï J.J¸ï.L C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 1) QAUÀ ¦üõÀgï ¸ÁÖçAUï ©AiÀÄgÀ 2 ¨ÁPÀì (48 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ) 2) N®Ø CqÀ«ÄgÀ¯ï gÀªÀÄ 2 ¨ÁPÀì (96 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ) 3) «AqÀ¸Ágï «¹Ì 15 ¨ÁPÀì (720 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ) 4) Njf£À® ZÁAiÀÄì «¹Ì 4 ¨ÁPÀì (192 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ) 5) ¨ÁåUï ¥ÉÊ¥Àgï gÀªÀiï 1 ¨ÁPÀì (48 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ) 6) qÁ°à£ï «¹Ì 1 ¨ÁPÀì (48 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ) J¯Áè MlÄÖ ªÉÆvÀÛ gÀÆ. 23,000/- ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À 1,00,00/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß eÉ.¹.UÉ. PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/09 PÀ®A. 143, 147, 448, 324, 323, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉUÉ ºÀ¼Éà PÀĪÀÄl UÁæªÀÄzÀ ¦üÃgÁå¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÉƪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà UÀzÀV£À ªÀAiÀÄ-57 ªÀµÀð, ªÁ°äÃQ, G-MPÀÄÌ®ÄvÀ£À, ¸Á- ºÀ¼ÉÃPÀĪÀÄl UÁæªÀÄ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà Dr£ÀgÀ eÁ-ªÁ°äÃQ, ¸Á: ºÀ¼ÉÃPÀĪÀÄl ºÁUÀÆ EvÀgÉà 07 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á-ºÀ¼ÉÃPÀĪÀÄl UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ, J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV gÀªÉÄñÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¤ÃªÉ Hj£À d£ÀjUÉ ºÉý¢Ýj JAzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr C®èzÉà DªÁåZÉÊ ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÁUÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉà (.) ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, March 26, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/09 PÀ®A. 279, 337, 338, 304[J] ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà 29 ªÀµÀð ªÁ°äÃQ ¯Áj ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/PÉ.7553 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ [CzÀgÀ°è 3 d£ÀgÀ] ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ¸À£Á¼À ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀÅ Cwà ªÉÃUÀ, ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqÀ¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ²ªÀ¥Àà£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ E£ÀÄß E§âjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥À, ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] D¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/09 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀAiÀÄå E£ÁªÀÄzÁgÀ 26 ªÀµÀð ¸Á// UÉÆAqÀ¨Á¼À FPÉAiÀÄÆ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ±ÀgÀtAiÀÄå E£ÁªÀÄzÁgÀ 38 ªÀµÀð ¸Á// UÉÆAqÀ¨Á¼À E§âgÀÆ ¸ÉÃj n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï. PÉ.J.37/PÉ.4342 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÉÆAqÀ¨Á¼À¢AzÀ qÀA§æ½î ªÀiÁUÀðªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÄÝ. PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄUÀÄ«UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.73/09 PÀ®A. 279, 337, 338 ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« CPÀÖ.

¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÉrØ vÀAzÉ °AUÁgÉrØ PÀgÀªÀÄÄr 38 ªÀµÀð ¸Á// VÃtÂUÉÃgÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ DgÉÆæ [¯Áj £ÀA. J.¦-21/©-3679 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¢®è.] EvÀ£ÀÄ §UÀ£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÉJ-25/¹-1888 ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. PÁgÀt PÉJ-25/¹-1888 ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ Qè£ÀgïUÀÆ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÁºÀ£ÀzÀ Qè£ÀgïUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆæ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt:.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/09 PÀ®A. 78 [3] PÉ.¦.CPïÖ.

¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆæ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ §UÀªÀAvÀ¥Àà E½UÉÃgÀ 50 ªÀµÀð ¸Á// §ÄzÀUÀÄA¥Àà EªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1470 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÉ.

Tuesday, March 24, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/09 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 23-03-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À vÀªÀÄä ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁµÁ E§âgÀÆ PÀÆr, PÁgÀlV dªÀ½ «Ä¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JqÀ§¢UÉ ºÀ¼É §¸ï ¸ÁÖAqï ¢AzÀ £ÀªÀ° PÁæ¸ï PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-28/J-857 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁµÁ EªÀ¤UÉ §®UÀqɬÄAzÀ ¸ÀªÀjPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, CªÀ¤UÉ §®vÉÆqÉUÉ, §®ZÀ¥ÉàUÉ ¸ÁzÁ M¼À¥ÉlÄÖ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀ£À£ÀÄß PÁgÀlV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄØ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà zÀªÁSÁ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/09 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-03-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÉÄʯÁ¥ÀÇgï UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀiÁzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ºÉZï.¹. 125, ¦.¹. 65, 211, 201, 210, 400 EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ¸ÁºÉç UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ, MAzÀÄ SÁ¸ÀV fæ£À°è ªÉÄʯÁ¥ÀÇgï UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä, ¸ÀzÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, PÀÆqÀ¯Éà zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ »r¢zÀÄÝ, DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀA¢ gÀAUÀ¥Àà G¥ÀàgÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÀ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÉÄʯÁ¥ÀÇgï EªÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 2690-00 UÀ¼À£ÀÄß, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ dªÀÄSÁ£À d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀÆPÀÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©ÃqÀ¯ÁVzÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/09 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-03-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAlUÉ ²æÃ. UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÁd ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CUÀ¼ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀÄÄQÛ ¸Á: CUÀ¼ÀPÉÃgÁ EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr EªÀ¤AzÀ gÀÆ. 4620/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/09 PÀ®A. 273, 284, 308 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 23-03-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-40 UÀAmÉUÉ CqÀ«¨Á« ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÀ¼Àî¨sÀnÖà ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ²æÃ. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀjUÉ §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ 2) ºÉêÀĪÀé UÀAqÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ 3) ¸ÉÆêÀįɪÀé UÀAqÀ vÀļÀ¸À¥Àà ZÀªÁít ¸Á: ªÉÄÃt¸ÀUÉÃj vÁAqÀ EªÀgÀ°è DgÉÆæ 1) EªÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CgÉÆævÀ¤AzÀ 30 ¥ÁPÉÃl ¸ÀgÁ¬Ä MAzÀÄ ¥ÁPÉÃmï 400 JA.J®. ºÁUÀÆ 12 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 1200/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÀÄdÄQ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q. 4000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

Monday, March 23, 2009

1] ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ. 14/2009 PÀ®A 323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 21-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ ¸Áé«Ä zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¥Àæ¸ÀÛzÀ°è Hl ªÀiÁqÀĪÀ J¯ÉAiÀÄ ¸ÀA§AzÀ ªÉÄïÁÌt¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ PÀ°è¤AzÀ UÀÄ¢Ý ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉ §rUɬÄAzÀ §rzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄR:¥ÁvÀ UÉƽ¹zÀÄÝ CAvÁ gÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ. 15/2009 PÀ®A 279,338,304[J] L.¦.¹. ºÁUÀÆ 134 ¸À»vÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ:- 22-03-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAm ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ ¸ÀĤî FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖV PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÉêÀÇgÀ PÁæ¸ï ¢AzÀ ªÀÄÄAzÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ©ÃªÀÄtÚ£À ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J-37 n-8873 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À°è ºÉÆgÀl ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¸ÀĤî£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁªÀÄPÀ: 22-03-09 gÀAzÀÄ 11-00 J.JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ. 16/2009 PÀ®A 341,323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 21-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-55 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ ¸Áé«Ä zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¥Àæ¸ÀÛzÀ°è Hl ªÀiÁqÀĪÀ J¯ÉAiÀÄ ¸ÀA§AzÀ ªÉÄïÁÌt¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°UÉ ¨Á¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝgÀ CzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

04] UÀAUÀªÀw (£À) UÀÄ£Éß £ÀA.51/09 PÀ®A.457,380 L.¦.¹.

¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃn vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉaiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV C®ägÁªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÉÃ¥sï ¯ÁPÀgÀ£ÀÄß gÁr¤AzÀ «ÄÃn vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ D§gÀtUÀ¼À MlÄÖ C.Q.46,000=00 ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁ𢠸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15,000=00 ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀݪÀÄä EPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt gÀÆ 6,800=00 UÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

05] PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.41/09 PÀ®A.279,338,L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ.

¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ CPÀÌ ¨Éé E§âgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÁzÀ« PÀ¯Áå£À ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄUÉ ªÉÆ/¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É ©lÄÖ §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ªÉÆzÀ®Ä ¨Éé C«Ä£Á¼À£ÀÄß ªÀÄ0/¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ »AzÉ PÀĽwzÀÝ C«Ä£Á¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ DgÉƦAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ Nr ºÉÆVzÀÄÝ CzÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

06] PÉÆ¥Àà¼À (UÁæ) oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. :- 70/09 PÀ®A.498 (J)504,307,308 L.¦.¹.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À CPÀ̼ÁzÀ ®Qëöä EPÉUÉ £ÀgÉUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀA. FgÀ¥Àà JA¨ÁvÀ¤UÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ MAzÀÄ ªÀµÀð ªÀiÁvÀæ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßV EzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀnÖ DPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, FUÀ FPÉUÉ EwÛÃZÉUÉ ºÉjUÉAiÀiÁzÀ 3 wAUÀ¼À PÀƸÀÄ £À£Àß ºÉÆðPÉ EgÀĪÀÅ¢®è AiÀiÁjUÉ ºÀÄnÖ¢AiÉÆà UÉÆwÛ®è. AiÀiÁjUÉ ºÀqÀ¢¢ÝAiÀįÉà ¸ÀƼÉà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ ¢£À PÀƸÀ£ÀÄß ¸Á¬Ä¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý, ¢: 21-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0200 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ UÀÄAqÀÄ PÀ®Äè J¸É¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ UÀÄAqÀÄ PÀ®Äè ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ §®UÀ£ÉßUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Sunday, March 22, 2009

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/09 PÀ®A,143, 147, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¥ÉÇ.¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 25 eÁ: UÁtÂUÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ltPÀ£ÀPÀ® EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.03.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ²ªÀ§¸À¥Àà EªÀgÀ PÀÄj, zsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ ¨É¼É w£ÀÄßwÛzÁÝUÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ®¢AzÀ Nr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.03.2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:00 UÀAmÉUÉ ltPÀ£ÀPÀ¯è UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆ®zÉƼÀUÉ ºÉÆÃUÀ¯ÉÃAzÀÄ ¤AwzÁÝUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ²ªÀ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, ªÀĺÁAvÉñÀ, FgÀªÀÄä E®ègÀÆ ¸Á: ltPÀ£ÀPÀ¯ï EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ `¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Éà ¤AzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉÃ, AiÀiÁªÀUÀ®Æ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §gÀÄwÛà CAzÀªÀgÉ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ PÀ®è¥Àà¤UÀÆ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉzÀj¹zÀ£ÀÄ. J.J¸ï.L £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2009 PÀ®A 323, 504, 506, 355 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÁ¬Ä zÀÄgÀUÀªÀÄä ZÀ®ÄªÁ¢ ªÀAiÀÄ - 36    ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ-PÀÆ°PÉ®¸À, eÁw- ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á: 28 £ÉêÁqÀð »gÉÃdAvÀPÀ¯ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀiÁ£Àå ¦æ¤ì¥À¯ï eÉ.JA.J¥sï.¹. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA M.£ÀA. 163/09 ¢£ÁAPÀ; 20/03/2009 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 16-02-2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¹.JA.¹. CªÀgÀtzÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ZÉ£Àß½î ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 28 £ÉêÁqÀð »gÉdAvÀPÀ¯ï UÀAUÁªÀw 2) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ZÉ£Àß½î ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð, ¸Á: 28 £ÉêÁqÀð »gÉdAvÀPÀ¯ï UÀAUÁªÀw EªÀjUÉ mÉAqÀgï «µÀAiÀĪÁV ¥sÀQÃgÀ¥Àà JA§ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß KPÉ ºÉÆqÉ¢¢ÝÃj? JAzÀÄ «ZÁj¹®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀj§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀjUÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà mÉAqÀgï£À°è £ÀqÉzÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ PÉüÀ®Ä ¤Ã AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, ¦gÁå¢zÁgÀgÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå J.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, March 21, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà AiÉÄøÀÄzÁ¸À vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 39 ªÀµÀð eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï G: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ AiÀĺÉÆêÁ »gÉà ZÀZÀð ¥sÁzÀgï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ-2£Éà ªÁqÀð vÁ: UÀAUÁªÀw, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 19-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉUÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ¢AzÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ D±ÀgÁd E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÉݪÀÅ. qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¨É½UÉÎ 10.45 UÀAmÉUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÉmÉÆæïï SÁ° DVzÀÝjAzÀ £À£ÀߣÀÄß C°èAiÉÄà E½¹ DvÀ£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr¬ÄAzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ïzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è £Á£ÀÄ ¤AwzÉÝ£ÀÄ. £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ C°è ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ï£À°è ZÀZÀð ¥sÁzÀgï PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¤ªÁ¹ ©.eÉ. eÉÆÃAiÀįï vÀAzÉ ©.Dgï. eÁ£ï, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÀA¦è UÁæªÀÄzÀ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ UÀAUÁªÀwUÉ §gÀ®Ä ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¨É½UÉÎ 10.45 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝà MªÉÄä¯Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝ PÀA¦èAiÀÄ ªÀåQÛUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ ©.eÉ. eÉÆÃAiÀįï EªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ©.eÉ. eÉÆÃAiÀįï EªÀjUÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ºÁUÀÆ JzÉUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖzÀªÀÅ. PÀA¦èAiÀĪÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ£À JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀݪÀÅ. «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð ¸Á: PÀA¦è CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. C¥ÀWÁvÀ GAlÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ n.«.J¸ï. ¸ÁÖgï ¹n PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-37/ PÀÆå-1484 CAvÁ EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. gÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2009 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ :

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-03-2009 gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ UÉÆÃ¥Á®¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÖ¥Àà ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ °AUÀgÁd PÁåA¥À£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É J.J¸ï.L. ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå EªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ (1) ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÀ ¥ÀnÖ. (2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 500-00. (3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2009 PÀ®A 143, 147, 448, 504, 323, 353 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÁå¦, ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀ F.PÀ.gÀ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ UÀAUÁªÀw WÀlPÀ, ¢£ÁAPÀ 20-03-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥Á¢üvÀgÁzÀ 1) gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ n.µÀtÄäR¥Àà ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ 2) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ PÀÄqÉè¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G: ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ 3) ºÀĸɣÀ¥Àà vÀA¢ UÁ¼É¥Àà ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð G: ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ 4) ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀA¢ ªÀäjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ;30 ªÀµÀð G: PÀÆ° eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ 5) gÁªÀÄtÚ vÀA¢ ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð G: PÀÆ° eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ 6) §¸ÀtÚ vÀAzÉ zsÀªÀÄð¥Àà ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð G: PÀÆ°, eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ 7) PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ zsÀªÀÄð¥Àà ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð G:PÀÆ°. eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ 8) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀA¢ ¸ÀtÚ FgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð G: PÀÆ° eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ 9) UÁ¼ÉñÀ vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð G: PÀÆ° eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ 10) wªÀÄätÚ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð G: ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ J®ègÀÆ ¸Á: 20 £Éà ªÁqÀð UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ KPÁKQAiÀiÁV LzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÉÆA¢UÉ UÀAUÁªÀw §¸ïr¥ÉÆà M¼ÀUÀqÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, FUÉÎ 4 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ §¼Áîj 2 £Éà r¥ÉÆÃzÀ PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹ §¸ï zÀgÉÆÃf ºÀwÛgÀ C¥ÀWÁvÀ dgÀÄVzÀÄÝ, CzÀgÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ d£ÀgÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀĪÀjzÀÄÝ, CªÀgÀÄ §¼Áîj ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢ UÀAUÁªÀwAiÀÄ NA ¸Á¬Ä D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¤Ã£ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä KPÉ §A¢¯Áè ? CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ PÉüÀ®Ä, £Á£ÀÄ 2 ¸À® D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛÃ£É DUÀ AiÀiÁgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀ°®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ, ¸ÀzÀj DgÉÆægÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §¸ïr¥ÉÆà M¼ÀUÀqÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ zÀ¨Áâr, WÀlPÀzÀ ¹§âA¢ªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éèà ªÀiÁr, ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀPÉÌ CqÀZÀuÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÉZï.©. £ÀUÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«.) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 14/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. 

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw:¨sÉÆë (ªÀqÀØgÀÄ) G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. vÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀÄ ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ DgÉÆÃUÀåªÀÅ ¸Àj E®èzÀ PÁgÀt CzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ¸ÀjAiÀiÁV HlªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÉà EzÀÄÝ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:- 19-03-09 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä CtÚ UÀ«¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ CwÃAiÀiÁV ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 20-03-09gÀAzÀÄ gÁwæ 02-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆêÀiÁj vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà, ¨ÉÆÃd¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ E¯ÁdÄ PÉÆr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ C°è ªÉÊzÀågÀÄ CªÀ¤UÉ ªÁAw ªÀiÁr¹zÁUÀ «µÀ ¸ÉêÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ªÁ¸À£ÉAiÀÄÄ §A¢zÀÄÝ. ¸ÀzÀj £ÀªÀÄätÚ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, March 20, 2009

01] PÉÆ¥Àà¼À (£À) oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.88/09 PÀ®A.78(3) PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ.

¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è N.¹. £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀgÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ªÀiÁr CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 818=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 8 ¸ÀtÚ N.¹ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ,MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀߣÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

02] PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.20/09 PÀ®A.279,337 L.¦.,¹

£ÀªÀÄÆzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛ ªÀÄUÀÄΰ£À°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸Éß»vÀ ªÁå¸ÀgÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

03] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA.80/09 PÀ®A.279,338 L.¦.¹.gÉ/«.187 L.JA.« AiÀiÁPïØ.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆ/¸ÉÊ £ÀA.PÉJ-30/7460 £ÀÈzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀÄ®VUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉۣɪÀÄzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄÆzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ PÁgÀ£À ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

04] PÀĵÀÖV UÀÄ£Éß £ÀA.53/09 PÀ®A.323,324,504,gÉ/« 34 L.¦.¹.

¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ ºÀ£Áð¼ÀV ªÀÄÆ®PÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß §Azï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CzÉ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

05] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/09 PÀ®A 504,506

DgÉÆævÀ£ÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥À UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAQ£À°è ¹éÃ¥Àgï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, PÀ¼ÉzÀ r¸ÉA§j¤AzÀ CªÀ£ÀÄ ¨ÁåAQ£À PÉ®¸ÀPÉÌ UÉÊgÀ ºÁdgÁUÀĪÀzÀÄ, ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÀAvÉ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀĪÀzÀÄ, ¨ÁåAQ£À°è ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉ F §UÉÎ CªÀ¤UÉ w½¹ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, £Á£ÀÄ w½zÁUÀ §gÀÄvÉÛãÉ, w½zÁUÀ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉ, gÀeÁ aÃn PÉÆqÀĪÀ¢®è, K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj ªÀiÁrPÉƽîj, CAvÀ C£ÀÄßvÀÛ ¥ÀÅ£À: ¥ÀÅ£À: UÉÊgÀ ºÁdgÁUÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ CªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-03-09gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ¨ÁåAQUÉ §AzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉ ¨ÁåAQ£À PÉ®¸ÀPÉÌ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ EzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢ CªÀ¤UÉ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà UÉÊgÀ ºÁdgÁUÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ CA¢zÀÄÝ, CzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤Ã£ÉãÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃ, AiÀiÁjUÉ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀÄwÛÃ, CªÀgÉ£ÀÄ QvÀÄÛPÉƼÀÄîvÁÛgÉ, ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ºÁåUÉ qÀÆån ªÀiÁqÀÄwÛ £À£ÀߣÀÄß PÉ®¸ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

06]ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. .21/09 PÀ®A 273, 284, 308 ¸À»vÀ 32, 34 L¦¹.

DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÁ§®PÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤PÀgÀªÁzÀ «µÀ ¥ÀzÁxÀð, PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ¸ÀzÀj PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ºÁUÀÆ ºÀvÉåAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÉ JAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀºÀ CPÀæªÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ®.®. ¾ðuÁ« ¿.N. E²æSðo eóðo °ûh¢ûhÝ Áðqo QëÉ÷ü¦xû ¦ûÅû S÷ƾûâÅ, ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¸ÁºÉçgÀÄ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 37 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

07]¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA06/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ½UÉ aPÀÌ¢£À¯Éèà vÁ¬Ä vÉÆÃjPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ½UÉ ¦qÀì gÉÆÃUÀ«zÀÄÝ 22 ªÀµÀð ªÁzÀgÀÄ ¦qÀì gÉÆÃUÀ EgÀĪÀzÀPÉÌ ªÀÄzÀĪÉà AiÀiÁUÀ®Ä AiÀiÁgÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀzÀÝPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä wÃjºÉÆzÀ aAvÉ ªÀĤìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ ºÉ¤£À ¥ÀÄr ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 19-03-09 gÀAzÀÄ 02-00 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖVAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁr ²æà §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.


 


 


 


 

Wednesday, March 18, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà CAiÉÆÃzsÀå ªÀAiÀĸÀÄì 34 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀ¼Éà »gÉèÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw, ¤£Éß ¢: 17-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ HgÉƼÀUÉ EgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C¥ÀWÁvÀªÁVzÉ CAvÁ d£ÀgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß PÉý¹PÉÆAqÀÄ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®QëöäÃUÉ MAzÀÄ «Ä¤qÉÆÃgï ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ¼À §®UÀqÉAiÀÄ ªÀÄ®Q£À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÉa, M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ ¸ÀºÀ M¼À¥ÉmÁÖVvÀÄÛ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ 3980 EvÀÄÛ. C°èzÀÝ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀAvÀºÀ (1) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ¤ÃgÀ®Æn 26 ªÀµÀð (2) °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 30 ªÀµÀð, EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, «dAiÀÄ®Qëöäà EªÀ¼ÀÄ vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §»zÉð±ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ¼À »AzÀÄUÀqÉ HgÉƼÀV¤AzÀ «Ä¤qÉÆÃgï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ 3980 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯Éà «dAiÀÄ®QëöäÃUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV UÀgÀÄqÁ¢æ vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ gÁwæ 11.40 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ¼ÀÄ. D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÊzÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹zÀgÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2009 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà CA§gÉñÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ElÖAV ¨sÀnÖAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: 4 £Éà ªÁqÀð-§¸Á¥ÀlÖt, ¢: 17-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÉÆqÉØò E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ eÉ-7909 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉÆrØUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. zÉÆqÉØòAiÀÄÄ §¸Á¥ÀlÖt ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ºÉÆÃV zÉÆrØUÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÁÖöåAqï ºÁQ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ªÀÄÄRªÁV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆArzÉÝ£ÀÄ. DUÀ »AzÀÄUÀqÉ §¸Á¥ÀlÖt PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §eÁeï D¥É ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ £À£ÀUÉ §®¨sÀÄdPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £À£ÀUÉ §® ¨sÀÄdPÉÌ §® ¥ÀPÉÌUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä zÉÆqÉØòAiÀÄÄ £À£ÀUÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: a¤ªÁ® D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV CzÀÄ §eÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ D¥É ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ 4215 CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà PÉ. gÁªÀÄÄqÀÄ vÀAzÉ ¸ÀÆgÀå£ÁgÁAiÀÄt, PÉÆìįÁ, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: PÁ¥ÀÄ G: mÁAUÁ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á: ¨Á¦gÉrØPÁåA¥ï, EªÀgÀÄ¥Àæw ¢£À vÀ£Àß mÁAUÁzÀ°è ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß «zÁå£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÆÌ°UÉ ºÉÆÃV ©lÄÖ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÁÛ£É. JA¢£ÀAvÉ EAzÀÄ ¢:- 17-03-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ¸ÀÆÌ¯ï ©lÖ £ÀAvÀgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ¢AzÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß £À£Àß mÁAUÁzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀiÁUÀðªÁV ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï£À°è UÁ¼ÉªÀÄä UÀÄr zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀw-PÀ£ÀPÀVj ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÃgÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß mÁAUÁzÀ §®UÀqÉAiÀÄ UÁ°UÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, £À£Àß JqÀUÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄjzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. £ÀAvÀgÀ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ, CµÀÖgÀ°è £À£Àß C½AiÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆgÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ §A¢zÀÄÝ, £À£ÀߣÀÄß CA§Äå¯É£ïì£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, «ZÁj¸À¯ÁV C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À mÁAmÁA ªÀÄ»AzÁæ £ÀA: PÉ.J-37/ 6079 CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄÄvÀÄðeÁ vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á§, ¸Á: 5 £Éà ªÁqÀð-UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2009 PÀ®A 498(J), 504, 506, 494 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 17-03-2009 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ±Á»Ã£À UÀAqÀ G¸Áä£À ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 05 ªÀµÀðUÀ¼À ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±Á»Ã£ï EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ °AUÀgÁd PÁåA¦£À ¤ªÁ¹ DgÉÆæ £ÀA. 01) G¸Áä£À vÀAzÉ ºÁfªÀĸÁÛ£À. ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 02) eÉÊvÀÄ£ï©Ã UÀAqÀ ºÁfªÀĸÁÛ£À. 03)ºÁfªÀĸÁÛ£À. ¸Á:-°AUÀgÁd PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw £ÉÃzÀݪÀgÁzÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 08 wAUÀ¼À »AzÉ ¨ÉÃgÉ M§â ºÉAUÀ¸ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVgÀÄvÁÛ£É. ²æêÀÄw ¥sÀQÃgÀªÀÄä ªÀÄ.J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2009 PÀ®A 454, 380 L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ 17-03-2009 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀĺÀäzÀ ªÀÄÄfçgÀ gÀ»ªÀiÁ£À, J¸ï.r.J. ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17-03-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀi˯ÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ C¯Áè¨sÀPÀë ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ. FvÀ£ÀÄ ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£É M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃV C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 12,500-00 ºÁUÀÆ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ²æà ºÉZï.©. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«.) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/09 PÀ®A. 379 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà AiÀiÁ¹Ã£À¸Á§ vÀAzÉ UÀ¤Ã¸Á§ ¨ÉÃ¥Áj ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: aPÀ¨ï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: dĪÀiÁä ªÀĹâ ºÀwÛgÀ VtUÉÃgÀ, ¢£ÁAPÀ: 15.11.2007 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ²æÃgÁA ¹n AiÀÄƤAiÀÄ£À ¥sÉ£Á£ïì °. ±ÁSÉAiÀÄ°è ¯ÉÆãÀ ªÀiÁr MAzÀÄ »ÃgÉƺÉÆAqÁ ªÉÆÃ.¸É. £ÀA. PÉ.J 37 J®-7559 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ JA¢£ÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 12.03.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ £À£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ElÄÖ J®ègÀÆ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 13.03.2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:00 UÀAmÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ PÁt°®è. UÁ§jAiÀiÁV vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß C½AiÀÄ ªÀÄPÀÄÛA¸Á§ E§âgÀÆ PÀÆr HgÀ°è J¯Áè wgÀÄUÁr ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä PÀAqÀÄ §gÀ°®è. C®èzÉà PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉ ºÉÆÃV C°è ºÀ¼É ªÁºÀ£À ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ°è ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁqÀzÀÄÝ ¸ÀzÀj £À£Àß ªÉÄîÌAqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ £ÀA. PÉ.J 37 J®-7559 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 14.03.2009 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj UÁrAiÀÄ FV£À CA.Q gÀÆ. 24,000=00 DUÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°è£À «ªÀgÀ F PɼÀPÀAqÀAwgÀÄvÀÛzÉ. 1] ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ PÀA¥À¤ ºÁUÀÆ ªÀiÁzÀj : »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀ ¥Àè¸ï 2] ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ gÀf¸ÀÖgï £ÀA.: PÉ.J 37 J®-7559 3] EAf£À £ÀA. : 07 PÉ 15 E-68208 4] ZÀ¹ì £ÀA. 07 PÉ 16 J¥sÀ 47105 5] §tÚ PÀ¥ÀÅöà §tÚ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÉÆÃw¯Á® ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2009. PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÁeÉñÀéj UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð, eÁw: (¨sÉÆë) ªÀqÀØgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: aPÀÌ gÁA¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀÄ G: PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á: aPÀÌgÁA¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 15-03-2009 gÀAzÀÄ 5.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §Ar ºÀ¯Áð¥ÀÆgÀzÀ vÀÄAUÀ-¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ ¤Ãj£ÉÆA¢UÉ vÉðPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ±ÀªÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ:- 17-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÀ ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ PÉgÉAiÀÄ°è vÉîÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ, £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, March 17, 2009

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 08/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 16.03.2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CrªÉ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ¸ÉîÄr ªÀAiÀÄ: 28ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ZÀ£ÀߥÀà ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð EªÀ½UÉ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ PɪÀÄÄä ºÁUÀÆ zÀªÀÄÄä EzÀÄÝ J°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°®è. F PÁgÀt¢AzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 15.03.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.03.2009 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ²ªÀ¥Àà ºÉZÀ.¹. 111 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2009. PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw zÁåªÀªÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀªÀiÁ° PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÀÅ F ¥ÀæPÁgÀªÁVzÉ. vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ºÉƸÀªÀiÁ° PÁåA¥ï [¹¢ÝPÉÃj ºÀwÛgÀ] FvÀ¤UÉ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ zÀªÀÄÄä PɪÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ JzÉ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛvÀÄÛ. DUÁUÉÎ SÁ¸ÀVà ªÉÊzÀågÀ ºÀwÛgÀ aQvÉì ªÀiÁr¸À®Ä CzÀÄ UÀÄtªÁVgÀ°¯Áè. £ÁªÀÅ §qÀªÀgÁVzÀÝjAzÀ zÉÆqÀØ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¸À®Ä DUÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ PÁ¬Ä¯ÉAiÀÄ ¨ÁzsÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼ÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. Dgï.Dgï.¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, March 16, 2009


 

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/09 PÀ®A. 279, 337, 304[J] L¦¹:.

²æÃ. ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸À¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, £Á£ÀÄ aPĄ̀ÉtPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ, ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. ¹¢ÝPÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è EAzÀÄ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ «ªÁºÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, EzÀgÀ°è £À£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: ªÉÄøÀ£ï ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï FvÀ£À vÀAVAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj «ªÁºÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-35/ ºÉZï-8395 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀzÀj gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢: 15-03-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPĄ̀ÉtPÀ¯ï UÁæªÀĪÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¹¢ÝPÉÃjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄ zÁn ªÀÄÆPÀ ªÀÄ°AiÀĪÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ gÁªÀÄ¥Àà£ÀÄ eÉÆð §AzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £ÀªÀÄä »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï/mÁæ° ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀîzÉà MªÉÄä¯Éà §AzÀÄ eÉÆð ºÉÆÃV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝ gÁªÀÄ¥Àà£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ gÁªÀÄ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, JqÀ Q«UÉ, ªÀÄÆVUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV ªÀÄÆUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, JqÀ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £À£ÀUÉ JqÀ ¥ÀPÉÌUÉ, JqÀ ZÀ¥ÉàUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gï PÉ.J-37/ n.J-1504, mÁæ° £ÀA: PÉ.J-37/ n-7012 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¯ÁV CA§Äå¯É£ïì §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è £À«Ää§âgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ gÁªÀÄ¥Àà¤UÉ GAmÁzÀ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ DvÀ£ÀÄ UÀÄtªÁUÀzÉà ªÀÄzsÁåºÀß 1:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. & 187 L.JªÀiï.«.CPÀÖ:.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ºÀqÀ¥ÀzÀ 30 ªÀµÀð ¸Á// PÉÆgÀqÀPÉÃgÀ EªÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ gÀÄzÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ »Ãgɧ¤ßUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì vÀªÀÄä HjUÉ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »gÉç¤ßUÉÆüÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄ UÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JqÀUÁ®Ä ªÉÆÃtPÁ®Ä J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. [¸ÀzÀj ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 29/J-1176 ºÉ¸Àj «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢®è] ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 51/09 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà §rUÁgÀ 27 ªÀµÀð ¸Á// ©.©.£ÀUÀgÀ PÀĵÀÖV EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/PÉ.5085 gÀ°è vÀ¼ÀªÀUÉÃgÀ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ DAiÀiÁ vÀ¦à vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÉqÀ«zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A. 279, 337, 338, L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ D±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ zÁåªÀÄ¥Àà F½UÉÃgÀ 25 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// AiÀÄgÀUÉÃgÀ EªÀgÀÆ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÀ½î ¸Á// ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¯Áj £ÀA.JªÀÄ.ªÉÊ.AiÀÄÄ-5995 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£À ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉUÉAzÀÄ AiÀÄjUÉÃgÀ¢AzÀ GqÀªÀÄPÀ¯ï UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃqÀ lgÀß EzÀÝ eÁUÀzÀ°è gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ vÀVΣÀ°è ºÁ¬Ä¹ ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 30 d£ÀgÀ°è 20 d£ÀgÀÄ ¥ÀÄngÀÄ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aPÉvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

5] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 03/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 15-03-09 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JAPÉÌ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà UÀÄjPÁgÀ ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæPÀgÀÄ PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35-40 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ±ËZÁ®AiÀÄzÀ PÀnÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆÃwÛgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, March 15, 2009

1) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2009 PÀ®A 379 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 14-03-2009 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀÆgÀ¥À£Éä w®PÀ vÀAzÉ J¸ï.J¯ï.«. ¥Àæ¸ÁzÀgÁªï ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀÄtÆÚgÀ-¸ÀÆUÀÆgÀ PÁåA¥ï, vÁ:¹gÀÄUÀÄ¥Àà, f: §¼Áîj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 14-03-2009 gÀAzÀÄ 13-50 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ zÁzÁ¦ÃgÀ EªÀgÀ d£ÀgÉÃlgï j¥ÉÃj ªÀiÁqÀĪÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤°è¹zÀÝ »gÉÆúÉÆAqÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï£À ºÁåAqÀ¯ïUÉ ºÁQzÀÝ gÀÆ.4,50,000-00 UÀ½zÀÝ aîªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA13/2009 PÀ®A 279,337,427 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 14-03-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÀÄ£Áß¼À qÁ§zÀ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ §ArAiÀÄ°è vÀªÀÄä vÀªÀÄä£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ n.J£ï-31 ºÉZï-4903 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀl JwÛ£À §ArUÉ ªÀÄvÀÄÛ §PÀ®UÀqÉ JwÛUÉ ºÁ¬Ä¹ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JwÛUÉ ZÉ¥ÉàUÉ ºÁ¬Ä¹ ªÉʪÀ¸ÁAiÀÄPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÁUÀzÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ ¦ügÁå¢ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Saturday, March 14, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 13-03-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ ºÉZï.¹. 76 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ FgÀtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁw: ºÀÆUÁgÀ G: ºÀÆ«£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £Á£ÀÄ ºÀÆ«£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 12-03-2009 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ §¸ÀtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÀÆ«£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¹ÖçÃmï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉ.J-29/ ºÉZï-3271 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄzsÁåºÀß 2.00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ºÀƪÀÅ ªÀiÁgÀ®Ä AiÀÄgÀqÉÆÃtÂUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è gÁwæ 8.45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄvÀÛtÚ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¨ÁAqïUÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ »AzÉ PÀĽwzÀÝ £À£ÀUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÀÄÄvÀÛtÚ¤UÉ §®UÀqÉ ¥ÀPÉÌUÉ wêÀæ ¥ÉmÁÖV, vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, §®UÉÊUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ®Ä CA§Äå¯É£ïì §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ «ªÀiïì §¼ÁîjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 12-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À-£ÀªÀ° gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀjd£À PÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, PÁgÀ £ÀA: PÉ.J.-37/2343 gÀ ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀgÀ PÁgÀ£ÀÄß £ÀªÀ° PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀÄ®UÀ¥Àà¤UÉ §®UÀqɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, ªÁºÀ£À ¤°è¹zÉ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgï D¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà¤UÉ §®UÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/09 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦.CåPïÖ:.

¢£ÁAPÀ 13-03-09 gÀAzÀÄ ²æÃ. ºÉZï. UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÁd ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ »gÉ ¤AUÀ¥Àà PÀĵÀÖV 32 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ ¸Á// zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØ EªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2030=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ¨Á® ¥É£Àß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹.UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 11/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ªÀÄAdªÀÄä UÀAqÀ ºÀįÉèñÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: ZɮĪÁ¢, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: 27£Éà ªÁqÀð- »gÉÃdAvÀPÀ¯ï-UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÀÅ F ¥ÀæPÁgÀªÁVzÉ. vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀįÉèñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 31 ªÀµÀð, ZɮĪÁ¢ G: UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ ¥ËgÀ PÁ«ÄðPÀ ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï-UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ¤£Éß ¢: 12-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉUÉ qÀÆånUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ªÀģɬÄAzÀ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥À¸ï gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢:-13-03-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ PÉ®¸ÀUÁgÀ UÀÄUÀÎj gÁªÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉUÉ ¸ÉÃjzÀ eÁåPï ªÉ¯ï ºÀwÛgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄ°è ¤£Àß UÀAqÀ£À ±ÀªÀªÀÅ vÉîÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà vÁ£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃr ±ÀªÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÉ£ÀÄ. vÀ£Àß UÀAqÀ ºÀįÉèòAiÀÄÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉUÉ ¸ÉÃjzÀ eÁåPïªÉ¯ï ºÀwÛgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħgÀÄwÛzÉ. ²æÃ. ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, March 13, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 13-03-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 00-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¹zÀÝAiÀÄå vÀA¢ zÉÆqÀØAiÀÄå, ªÉÄÃn, ªÀAiÀÄ: 60 EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.-37/PÀÆå-4366 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ¢AzÀ PÁgÀlVUÉ §gÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ FzÀUÁ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄØ, ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¹zÀÝAiÀÄå EªÀjUÉ PɼÀvÀÄnAiÀÄ PɼÀUÉ ºÀjzÀ UÁAiÀÄ, §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ £ÀqÀÄ«£À ¨ÉgÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ, JqÀUÉÊAiÀÄ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ºÁUÀÄ zÉúÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÀæPÀgÀt:.

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/09 PÀ®A. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-03-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ¥ÀªÀiÁägÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð ¸Á: UÉzÀUÉÃj vÁAqÀzÀ°è PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ²æÃ. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ zsÀªÀÄðnÖ AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆævÀ£ÀÄ 20 °ÃlgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2009 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-03-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 UÀAmÉUÉ ²æà ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 56 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀÄ»£À ±ÉnÖ G: PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÉÆmÉæñÀégÀ PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw, £À£Àß ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀÄUÀ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. ªÀgÉUÉ «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DvÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆà ¸ÀÄÖrAiÉÆÃzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢: 12-03-2009 gÀAzÀÄ ºÉÆý ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §tÚ DqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV DvÀ£À ¸ÉßûvÀgÁzÀ CgÀÄt vÀAzÉ gÁWÀªÉÃAzÀægÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð, ¸Á: UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ ªÀÄzÀ£ï vÀAzÉ D£ÀAzÀgÉrØ ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð, ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmɬÄAzÀ §tÚªÀ£ÀÄß DrzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ºÉƼÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÁߣÀ ªÀiÁr §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄƪÀgÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ªÀÄzÀ£ï, CgÀÄt ºÁUÀÆ «±Àé£ÁxÀ PÀÆr ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀÌdAvÀPÀ¯ï£À vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¸Á§Æ£ÀÄ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¤Ãj£À°è E½zÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV «±Àé£ÁxÀ£ÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄzÀ£ï ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀ CAvÁ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÁä ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ w½¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆÃV £À¢AiÀÄ°è ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ®Æ wgÀÄUÁr ºÀÄqÀÄPÁr §AzÀgÀÄ. DzÀgÉ £À£Àß ªÀÄUÀ «±Àé£ÁxÀ£ÀÄ J°èAiÀÄÆ PÀAqÀħgÀ°¯Áè CAvÁ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. £À¢AiÀÄ zÀAqÀAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ vÉÆnÖzÀÝ MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAmï, §ÆzÀÄ §tÚzÀ nõÀlð ºÁUÀÆ MAzÀÄ eÉÆvÉ ºÀªÁ¬Ä ZÀ¥Àà°èUÀ¼ÀÄ zÉÆgÀQzÀÄÝ. ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ CAqÀgï ªÉÃgï EzÀÄÝ, CzÀÄ AiÀiÁªÀ PÀ®gï CAvÁ UÉÆwÛ¯Áè. £À£Àß ªÀÄUÀ£À ZÀºÀgÉ UÀÄgÀÄvÀÄ F jÃw EgÀÄvÀÛzÉ. JvÀÛgÀ 5 Cr 6 EAZÀÄ JvÀÛgÀ, PÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, PÀ¥ÀÄà vÀ¯ÉUÀÆzÀ®Ä, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, §®UÉÊAiÀÄ°è zÉêÀgÀ PÉA¥ÀÄ ºÁUÀÆ PÀ¥ÀÄà zÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ, »A¢ ¨sÁµÉUÀ¼À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, March 12, 2009

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/09 PÀ®A, 454, 457, 380 L¦¹ :

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.03.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ¨Á®gÉrØ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÁåAiÀÄgÀÄ ¸ÀPÁðj     ¥ËæqsÀ±Á¯É VtUÉÃgÀ ¸Á: avÀÛgÀV vÁ: ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ ºÁ:ªÀ: ±Á¹Û PÁ¯ÉÆä ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸À°è¹zÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 10.03.2009 gÀ ªÀÄzÁåºÀß 3:00 £ÀAvÀgÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.03.2009 gÀ ¨É½UÉÎ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è VtUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ PÀA¥ÀÇålgÀ gÀÆ«ÄUÉ ºÁQzÀ 2 Qð ¥ÀvÀÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À¥ÀæªÉò¹ gÀÆ«Ä£ÉƼÀUÉ EzÀÝ MlÄÖ 15 PÀA¥ÀÇålgÀ UÀ¼À ¥ÉÊQ 3 PÀA¥ÀÇålvÀ ªÀiÁ¤lgÀ 3 ¹¦AiÀÄÄ, 3 Qà ¨ÉÆÃqÀð ºÁUÀÆ 3 ªÀi˸ÀUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ CA.Q gÀÆ. 65,000=00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÉÆÃw¯Á® ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/09 PÀ®A, 107 ¹.Dgï.¦.¹ :

¢£ÁAPÀ: 11.03.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:15 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉð ²æà ªÉÆÃw¯Á¯ï Dgï, ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, £ÀgÉUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¤Ã®ªÀÄä vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À ºÁ;ªÀ: £ÀgÉUÀ¯ï ºÁUÀÆ PÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉlzÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: £ÀgÉUÀ¯ï EªÀj§âgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 13-02-09 gÀAzÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ Nr ºÉÆÃV ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ F «µÀAiÀÄ E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »jAiÀÄjUÉ UÉÆvÁÛV CªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼ÉzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀëtzÀ°è UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÁl ªÀiÁr ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀÄjvÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EzÉ.

DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À :

1] PÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉlzÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 eÁ: ZÀPÀæ¸Á° G: mÁæ÷åPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: £ÀgÉUÀ¯ï.

2] ²ªÀ¥ÀÅvÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀgÉUÀ¯ï.

3] gÉÃtªÀé UÀAqÀ ²ªÀ¥ÀÅvÀæ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: vÁ.¥ÀA ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á: £ÀgÉUÀ¯ï.

4] FgÀtÚ vÀAzÉ ¨ÉlzÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: ¦AiÀÄĹ «zÁåyð ¸Á: £ÀgÉUÀ¯ï.

5] UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 27 eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: PÁgï ZÁ®PÀ ¸Á: £ÀgÉUÀ¯ï.

6] ¨ÉlzÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 65 eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀgÉUÀ¯ï.

7] ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉlzÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 36 eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀgÉUÀ¯ï.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/09 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹ :

¢£ÁAPÀ: 11.03.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:30 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉð ²æà ªÉÆÃw¯Á¯ï Dgï, ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 19-02-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ £ÀgÉUÀ® UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è «zÀÄåvÀ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÁQëzÁgÀgÀ ªÀÄ£É ºÉÆPÀÄÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁQë £ÀA. 6 ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÉƸÉUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr gÀvÀߪÀÄä¼À PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ gÀÆ. 8 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ a£ÀßzÀ vÁ½ QwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ gÀÆ. 32 ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß QwÛPÉÆAqÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄQ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÄÝ eÉ.JA.J¥s ¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ SÁ¸À© ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA. 18/09 £ÉÃzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 16-02-09 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¹¦L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/09 PÀ®A: 142, 143, 147, 323, 307, 395 341, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

    PÁgÀt ªÉÄïÁÌt¹zÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì "¨É¼ÉzÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ F «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¥ÀæwªÁ¢ªÁ¢UÀ¼À £ÀqÀÄªÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀëtzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ UÀÄA¥ÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÁl, §qÉzÁl ªÀiÁr ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁUÀÆ D¹Û-¥Á¹ÛUÉ C¥ÁgÀ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.

DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À :

1] ¤Ã®ªÀÄä vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð eÁ: UÀAUÁªÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À ºÁ:ªÀ: £ÀgÉUÀ¯ï.

2] ºÀÄ°UɪÀé UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà £ÁUÀ¯Á¥ÀÅgÀ ªÀAiÀÄ: 49 eÁ: UÀAUÁªÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀgÉUÀ¯ï.

3] eÁ£ÀPÀªÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ¥Àà ªÀAiÀÄ: 47 eÁ: UÀAUÁªÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw.

4] zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ dA§tÚ ªÀAiÀÄ: 50 eÁ: UÀAUÁªÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw.

Wednesday, March 11, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/09 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 134, 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 10-03-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06-00 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉêÀÇgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¨ÉêÀÇgÀ ªÀiÁåzÀ£ÉÃj ºÉÆUÀĪÀ qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J-26/6310 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è PÀĽvÀ EªÀiÁªÀĸÁ§ FvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ CªÀ£À ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå°AiÀÄ UÁ° ºÁ¬ÄzÀÄ ¨Á¬Ä, ªÀÄÆUÀÄ, Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §AzÀÄ ºÁUÀÆ JzÉUÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd UÀĪÀÄUÉÃj ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 45/2009 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw zÀÄgÀUÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw, "¤£Éß ¢:- 09-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÁªÀĪÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, UÉÆ®ègÀÄ ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ªÀįÁè¥ÀÆgÀ¢AzÀ gÁA¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÀAqÁ¸ïUÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ gÁA¥ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÉÊmï ºÁQPÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ JzÀÄÝ ¤AvÀÄ PÉÆArzÀÄÝ, £ÁªÀÅ gÁA¥ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÉݪÀÅ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqɬÄAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¤AwzÀÝ £À£ÀUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £À£Àß §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¥ÉmÁÖV JqÀUÁ® ¨ÉgÀ½UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ZÀ£Àß«ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀAiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, dAUÀªÀÄgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï UÉÆvÁÛUÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÁªÀĪÀÄä¼ÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ NA ¸Á¬Ä D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¨É½UÉÎ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-1610 CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀAqÀ f. ¥ÀA¥Á¥Àw, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw, EAzÀÄ ¢:- 10-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 05.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁªÀÅ ªÁQAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è dÆdÆgÀÄ CPÀ̪ÀÄä£À UÀzÉÝAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqÉ ²æÃgÁªÀÄUÀ£ÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ £À£ÀUÉ »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß JqÀ ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀ UÁAiÀÄ, JqÀ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÉ, JqÀ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ, §® ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ¸Áé«Ä, ªÀAiÀĸÀÄì 29 ªÀµÀð, eÁw: dAUÀªÀÄgÀÄ G: zÀ¯Áè½ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: PÁgÀlV CAvÁ w½¹zÀÄÝ, DvÀ¤UÉ §®UÉÊUÉ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è »AzÉ PÀĽwzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd dAvÀPÀ¯ï vÀAzÉ ¥ÀA¥Á¥Àw, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: zÀ¯Áè½ CAUÀr UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. DvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ, §® ¨sÀÄdPÉÌ, §®UÀtÂÚ£À ¥ÀPÀÌ, JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï «ZÁj¸À®Ä CzÀÄ ºÉÆÃAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/ J¸ï-3798 CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-03-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ ºÁ® ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄAPÀ®ªÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÀ£ÀßAiÀÄå vÀA¢ zÉÆqÀØAiÀÄå, PÀÄ®PÀtÂð, ªÀAiÀÄ; 30 ªÀµÀð, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥À 2) PÀ®è¥Àà vÀA¢ ZÀ£ÀߥÀà, ²Ã®ªÀAvÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÅgÀ 3) ¥ÀA¥Á¥Àw vÀA¢ ¸ÀUÀgÀ¥Àà, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ 4) °AUÀ¥Àà vÀA¢ ²ªÀ§¸À¥Àà, ªÀÄgÀ½, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁ® ¸ÀªÀÄÄzÀæ. 5) ¸ÀÄgÉñÀ vÀA¢ ªÀÄ®ètÚ, UÀÄAqÀÆgÀÄ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÅgÀ 6) ¥ÀA¥Á¥Àw vÀA¢ ¥ÀgÀ¸À¥Àà, PÀ®ÆègÀÄ, ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÅgÀ 7) PÀAqÉÃUËqÀ vÀA¢ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ, PÀA¦è, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁ® ¸ÀªÀÄÄzÀæ 8) ±Á«ÄÃzÀ ¸Á§ vÀA¢ ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ ¸Á§, CUÀ¹ ªÀĤ, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥À 9) UÁå£À¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà, PÀÄgÀħgÀ, ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥À EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 7,800-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.


 

Tuesday, March 10, 2009

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 05/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è ±ÉAUÁ ¨ÉüÉUÉ QæëģÁµÀPÀ OµÀ¢ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÉ PÉÊ vÉƼÉAiÀÄzÉ ºÉÆ®zÀ°è Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C¸ÀÛ ªÉʸÀÛªÁV E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ AiÀiÁV G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 09-03-09 gÀAzÀÄ 04-305 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖVAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 19/2009 PÀ®A 323, 324, 342, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 08-03-2009 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmɬÄAzÀ 0500 CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©¼ÉÃPÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ PÀÄwÛUÉUÉ ºÀUÀÎ ºÁQ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¤Ã£ÀÄ ºÀ£ÀªÀÄUËqÀ ºÀįÁå¼À£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ zÀªÀÄðªÀé¼ÉÆA¢UÉ E¢Ý CAvÁ ºÉý PÀ°è¤AzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ, PÉÊUÀ½UÉ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆr-§r ªÀiÁr, ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ®ÄUÀ½AzÀ MzÀÄÝ, DgÉÆæ w¥ÀàtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ EzÀÝ PÀA§PÉÌ PÀnÖ ºÁQ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀnÖ PÀÆr ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 44/2009 PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹.

¢:- 08-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ ±ÀAPÀæ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ JA¨ÁvÀ£ÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è JvÀÄÛUÀ½UÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀÄr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà zÁj¬ÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ CAf¤UËqÀ JA¨ÁvÀ£ÀÄ DvÀ£À£ÀÄß wgÀÄV £ÉÆÃrzÀ JA§ PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÁÌV E§âgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ EzÉà «µÀAiÀĪÁV JgÀqÀÆ ¥ÁnAiÀÄðªÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ wêÀæ jÃwAiÀÄ zÉéõÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄvÁÛ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 6.00 jAzÀ 6.30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ PÉÆrè, PÀ®Äè, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ wêÀæ jÃwAiÀÄ°è UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ MAzÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ CAf¤UËqÀ FvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2009 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹. Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ ¥ÀæwAiÀiÁV ªÉAPÀmÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/2009 PÀ®A 323, 324, 504 gÉqï«vï 34 L.¦.¹. Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢:- 09-03-2009 gÀAzÀÄ vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ¸ÁܤPÀªÁV «ZÁgÀuɪÀiÁqÀ¯ÁV UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæPÀëÄ§Þ ªÁvÁªÀgÀt K¥ÀðnÖzÀÄÝ, JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¨ÉA§°UÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀĪÀ ¸À£ÁߺÀzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ°è wêÀæ jÃwAiÀÄ zÉéõÀ K¥ÀðnÖzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÀzÀUÉr¸ÀĪÀ, ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ªÀÄ®ètÚ JJ¸ï.L. gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 22/09 PÀ®A 110 (E ªÀÄvÀÄÛ ¹) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 09-03-2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁzÁå£Àí 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n. §¸À¸ÁÖ÷åAqÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §¸À¸ÁÖ÷åAqÀzÀ°è ºÉÆUÀÄ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ «£ÁBPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¨sÀAiÀÄ©vÀgÁVzÀÄÝ EªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÉåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀV¹zÀÄÝ EzÉ. ²æà ¥Àæ¨sÁPÀgÀ zsÀªÀÄðnÖ ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ. . gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

5] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.17/2009 PÀ®A 323, 354, 504, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 08/03/2009 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¸ÀAqÁ¹UÉ CAvÀ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DgÉƦvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¹gÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀ£ÀÄß »rzÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ ªÀÄ®UÀĨÁ CAvÁ C£Àß®Ä ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÉÃqÀ CAvÁ CAzÁUÀ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¤£Àß ªÀiÁ£À¨sÀÀAUÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ £À£Àß ¹gÉ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ, £Á£ÀÄ aÃgÁqÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ §AzÀÄ ¯É ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ¹gÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ zÉAiÀÄð ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ vÉQÌ ªÀÄÄQÌ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÀtÚ¥ÀÅlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÆR¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

6] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/09 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹.

¸ÀzÀj ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ vÀºÀ¹Ã¯ï PÀbÉÃj ªÀÄÄAzÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¥Éưøï fÃ¥ï £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ »A¨Á°¹ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß EgÀÄ«PÉ §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ EªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©nÖ°è ¸ÀéwÛ£À C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁqÀ§ºÀäzÉAzÀÄ ¨sÁ«¹ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

7] PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß 35/09 PÀ®A. 87 PÉ,¦CPÀÖ.

¸ÀzÀj DgÉÆæ zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà 40 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 14 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á// PÁgÀlV EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ «µÀAiÀÄ PÉý ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.5.490/- UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÄÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¨ÉÃ¯ï ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

8] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 44/09 PÀ®A 78[3] PÉ.¦.CPÀÖ

¸ÀzÀj DgÉÆæ gÁd¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 26 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 2 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á// UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ 3 ªÀÄlPÀ aÃn, 3 ¨Á¯ï, ¥É£ï, 2 ªÉÆèÉʯï.CA.Q.400=00 ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt,1615/- gÀÆ. d¥ÀÄÛ ªÀiÁr ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹.eÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

9] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.10/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÁA¨Éè 36 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ Cgï.J¸ï. ZÀZÀð JjAiÀiÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¢Ã¥Á UÀAqÀ ¯ÉÆÃPɱï 20 ªÀµÀð ¸Á// ºÉZï.Dgï.f.PÁ¯ÉÆä ºÉƸÀ¤AUÁ¥ÀÄgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ :- 01-03-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4 UÀAmÉUÉ ¸ËÖªï ºÀZÀÑ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ËÖªï ¨Áè¸ÀÖ CV ¹ÃªÉÄ JuÉÚ, ¹rzÀÄ ªÉÄÊ PÉÊ J¯Áè ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À aPÉvÉìUÉAzÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aPÉvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ :- 09/3/2009 gÀAzÀÄ 9-30 J.JªÀiï.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

10] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.18/2009 PÀ®A 279, 337, 337 L¦¹

EAzÀÄ ¢: 09-03-2009 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà UÉÆÃr, ªÀ: 335, G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À. ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï qÉæöʪÀgï ¸Á: ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ, EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CAUÀrAiÀÄ°è ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄzÁå£Àí ªÀÄ£ÉV ºÉÆV HlªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀÄdÄQ ªÀiÁåPïì-100 PÉ.J-37, ºÉZï-9342 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ Hl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ CAUÀrUÉ §gÀzÉ vÀ£Àß ªÉAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀPÉÌ CAvÁ ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à UÉÆgÁ§¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¤ÃgÀ®ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀg ¦AiÀiÁð¢AiÀi ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
 

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008