Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, March 31, 2009

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/09 PÀ®A. 302 L.¦.¹

ªÀÄÈvÀ ªÀÄjAiÀĪÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¨ÉÃgÉ UÀAqÀ¸ÀgÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß CªÀ½UÉ ©qÀĪÀAvÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÁgÉ ºÉüÀÄvÁÛ §AzÀgÀÄ PÀÆqÁ CªÀ¼ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§zsÀªÀ£ÀÄß ©nÖgÀ°¯Áè. CzÉà ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30-03-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¸ÉÊd PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀ¼À §® ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É dfÓ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/09 PÀ®A. 279, 338, L.¦.¹ :

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ ¦.¹ 353 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.03.09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ C¨sÀAiÀĸÁ®ªÉAl ºÀwÛgÀ ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ gÁeÁ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ SÁeÁ ªÉÄ£ÀÆ¢ÝãÀ PÀÄ®«Ä ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G : UÁæªÀÄ¥ÀAZÁ¬Äw ©¯è PÀ¯ÉPÀÖgÀ ¸Á: CUÀ¼ÀPÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ªÉÆ¥Éqï. £ÀA. PÉ.J. 37/eÉ-3225 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ vÀ£Àß §®UÁ®UÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñï.«. ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ¥ÀæPÀgÀt:.

3] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 273, 284, 308 L.¦.¹: 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ-ªÀÄ£ÉßÃgÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÁ¢ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤PÀgÀªÁzÀ «µÀ ¥ÀzÁxÀð, PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ¸ÀzÀj PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ºÁUÀÆ ºÀvÉåAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÉ JAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀºÀ CPÀæªÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ
©.©. ¥Án¯ï ¦.L. C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ zÀ¼À PÉÆ¥Àà¼À, ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 15 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä, 1 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï, 1 ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉlÖ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

Monday, March 30, 2009

E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ:

²æà f.J¸ï. GqÀV ¥ÉưøÀ E£Àì¥ÉPÀÖgï £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ: 28/03/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ D±ÀéªÉÄÃzÀ ºÉÆÃmÉ¯ï »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÁV RavÀªÁzÀ ¨Áwä zÉÆgÉwzÀÄÝ, zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ ºÉZï.¹.153. ¹¦¹ 223, 324, 327, 23, 84. J.¦.¹. 68 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ PÀ£ÀPÀVj D±ÀéªÉÄÃzÀ ºÉÆÃmÉ¯ï »AzÉ ºÉÆÃUÀ¯ÁV C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ºÁ¹UÉ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï K¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ (1)SÁzÁgÀ¨sÁµÁ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§, ªÀAiÀÄ-33 ªÀµÀð, eÁw-ªÀÄĹèA, G-CQÌ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: E¯Á» PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw (2) NAPÁgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ªÀAiÀÄ- 48 ªÀµÀð,eÁw- °AUÁAiÀÄvÀ, G- UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: zÉêÁAUÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw. (3) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå, ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð, eÁw-dAUÀªÀÄgÀÄ, G-UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á:¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw.(4) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀAzÉ C«ÄãÀ¸Á§, ªÀAiÀÄ- 38 ªÀµÀð, eÁw- ªÀÄĹèA, G- ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀiÁ°PÀ ¸Á; °AUÀgÁd PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw.(5)C£ÀégÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ ºÉÊzÀgï¸Á¨ï, ªÀAiÀÄ- 32 ªÀµÀð, eÁw- ªÀÄĹèA, G- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ UÀAUÁªÀw.(6) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëëöäAiÀÄå ±ÉnÖ, ªÀAiÀÄ- 45 ªÀµÀð, eÁw- ªÉʱÀågÀÄ, G- QgÁt CAUÀr ¸Á: «ÃQèªÀiÁPÉðl PÀA¦è vÁ; ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ. (7)§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®¥Àà, LªÀ½î, ªÀAiÀÄ- 32 ªÀµÀð, eÁw- °AUÁAiÀÄvÀ G- mÁæ£Àì¥ÉÆÃlðzÀ°è UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 90.000-00, 5 ªÉÆèÉʯï, 52 E¸ÉàÃmï K¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ºÁ¹UÉAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2009 PÀ®A 109 ¹.Cgï.¦.¹.:

²æÃ. ºÉZï.©. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 57/2009 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ¦.¹. 228, 332, 20, 56 EªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ: 29-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0430 UÀAmÉUÉ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æÃgÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr vÀªÀÄä EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁaPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÄ£ÀB. ¥ÀÄ£ÀB. «ZÁj¸À¯ÁV PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ªÀiÁ§Ä¸Á§ @ ªÀiÁ§Ä vÀAzÉ SÁ¹A¸Á§, ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð, eÁw- ªÀÄĹèA, G-UËAr PÉ®¸À ¸Á: 3 £Éà ªÁqÀð ZÀ¥ÀàgÀzÀºÀ½î PÀA¦è vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ f: §¼Áîj 2) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀÄ-21 ªÀµÀð, eÁw- £ÁAiÀÄPÀ, G- ¯ÁjZÁ®PÀ, ¸Á: ªÀqÀQ vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ EgÀÄ«PÉ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀðgÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è EgÀĪÀÅzÀgÀ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, March 29, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 74/09 PÀ®A. 279, 336 L.¦.¹ :

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ. «. ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.03.09 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå L.f.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀÄ®§ÄUÁð gÀªÀgÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæt PÀÄjvÀÄ VtÂUÉÃgÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 9:00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ PÀæµÀgÀzÀ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J 26 / 4180 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J£ï.ºÉZï.- 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ §UÀ£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Nr¸ÀÄvÁÛ CzÀgÀ°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÀjAiÀiÁV M¼ÀUÉ PÀÆr¸ÀzÉ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ eÉÆÃvÁqÀĪÀAvÉ CªÀgÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ §UÉÎ UÀªÀĤ¸ÀzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CzÀ£ÀÄß ¤°è¹ «ZÁj¸À®Ä ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ £ÀÆgÀ¢Ýãï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ªÉÄÊ£ÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀæµÀg ZÁ®PÀ ¸Á: C«ÄãÀ ¥ÀÇgÀ §¤ßPÀnÖ KjAiÀiÁ PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ UÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 75/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ :

¢£ÁAPÀ: 28.03.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:20 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ PÀ¯ÉèñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà E½UÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: E½UÉÃgÀ G: ¸ÀÄ¥Àgï ªÉÊdgï. ¸Á: PÀ®ÆègÀ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.03.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr ¸ÀÄ£ÉêÀÄ¸ï ©ÃdzÀ PÀA¥À¤AiÀÄ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA. PÉ.J. 35 J¯ï. 6135 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀAPÀ®PÀÄAnUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÁªÀįÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 25 ©. 2877 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ »AzÀPÉÌ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ. DUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è £ÉqɸÀÄwÛzÀÝ zÀÄgÀUÉñÀ¤UÉ ºÁUÀÆ £À£ÀUÉ C®è°è ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨Á¼À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¸Á: ºÉƤßUÀ£ÀÆgÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2009 PÀ®A 392 L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ 28-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2040 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw «dAiÀÄPÀĪÀiÁj UÀAqÀ gÀ«ÃAzÀæ ºÀªÀ¯ÁÝgï ¸Á: «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 28-03-2009 gÀAzÀÄ 1950 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ªÉÆèÉʯï£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ AiÀiÁgÀÆ CAzÁdÄ 35 jAzÀ 40 ªÀAiÀĹì£À C¥ÀgÀavÀ ªÀåQÛ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À PÉÆgÀ¼À°zÀÝ ªÀiÁAUÀ®åzÀ ZÉʤUÉ PÉÊ ºÁQ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß PÉÆgÀ¼À°zÀÝ ªÀiÁAUÀ®åªÀ£ÀÄß MAzÀÄ PÉʬÄAzÀ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ªÀiÁAUÀ®åzÀ MAzÀÄ PÀqÉAiÀÄ ZÉÊ£ï 10 UÁæA. vÀÆPÀªÀżÀî CA.Q. 8000=00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£É PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2009 PÀ®A 380 L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ 28-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ VjñÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Àà ªÀÄÆUÀ§¸ÀÛ ¸Á: n.J.¦.¹.JA.J¸ï. PÁåAnãï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 28-03-2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÄlA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀiÁPÉÃðmïUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÀjavÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Àà, PÀÄgÀ§£Á¼À, ªÀAiÀÄ-18 ªÀµÀð ¸Á: UÀAUÁªÀw EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è n.«. £ÉÆÃqÀÄvÁÛ E°è EgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ, ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥À¸ï 1730 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 21 EAa£À ¸ÉÆäPÀA¥À¤ n.«. CA.Q. 9,500=00 gÀÆ. n.«. PÁt¸À°®è. PÁgÀt ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£Éà n.«.AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, March 28, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÉÆý, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÁ°äÃQ [£ÁAiÀÄPÀ} G:J¸ï.n.¹.ªÉÄÊ£ïì PÀA¥À¤ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á:ºÉÃgÀÆgÀ, vÁ: UÀAUÁªÀw, ªÉÆ£Éß ¢£ÁAPÀ: 26-03-2009 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ©üêÀÄ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹ÖçÃmï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ eÉ-6859 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉgÀÆjUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è HlªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀA¦è¬ÄAzÀ ElÖAV §nÖUÉ §Æ¢AiÀÄ£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄ°è vÀgÀĪÀÅ¢zÉ CAvÁ ºÉý gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ CzÉà ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £ÁUÉãÀºÀ½î ºÀwÛgÀ PÀA¦è UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹ÖçÃmï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: £ÀA: PÉ.J-37/ eÉ-6859 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀA¦è PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀA: PÉ.J-34/ JA-3817 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀªÀ£Éà £ÉÃgÀªÁV lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹ÖçÃmï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀªÀÄä CtÚ ©üêÀÄtÚ£ÀzÀÄ DzÀÝjAzÀ CzÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ ©üêÀÄtÚ CAvÁ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà £À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ ©ÃªÀÄtÚ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃmï ZÀÆgÀÄ ZÀÆgÁV ©¢ÝzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß eÉÆÃr¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ PÉ.J-34/ JA-3817 CAvÁ EvÀÄÛ. £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ ©üêÀÄ¥Àà£ÀÄ PÀA¦èAiÀÄ°è PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÉÆÃlAiÀÄåPÁåA¥ÉÎ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹ÖçÃmï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ eÉ-6859 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀA¦è UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÁUÉãÀºÀ½î zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ CAiÉÆÃzsÀå PÁæ¸ï PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÉ.J-34/ JA-3817 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉƪÀÄqÀÄ §AzÀªÀ£É gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä CtÚ ©üêÀÄ¥Àà£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ°èUÉ £ÉÃgÀªÁV lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. Dgï. Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2009 PÀ®A 279 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð, eÁw: §°fUÀ G: LµÀgï PÁåAlgï £ÀA: PÉ.J-22/ 2694 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï ¸Á: PÉÆìÄgÁ (aPÀÌ §¼Áî¥ÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ) vÁ: zÉêÀ£ÀºÀ½î f¯Éè: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀÄÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, " £Á£ÀÄ LµÀgï PÁåAlgï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-22/ 2694 £ÉÃzÀÝgÀ°è QèãÀgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄĤgÁd ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ZÁ®PÀ£ÁV £ÀqɬĸÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj PÁåAlgï ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀiÁå£Àë£ï ºË¸ï ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß aPÀÌ §¼Áî¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§ÄUÁðPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆ£Éß ¢: 25-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ aPÀÌ §¼Áî¥ÀÆgÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆgÀnzÉݪÀÅ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 26-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 05:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉêÀÄUÀÄqÀØ ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÀÄĤgÁd FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ »A¢£À ºËfAUï PÀmï DV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ¨ÁAqïUÀ®ÄèUÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è vÉVΣÀ°è E½zÀÄ ¤AwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÁUÀ°Ã ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ¤UÁUÀ°Ã AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DUÀ°¯Áè. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÉ£ÀÄ. CªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢:- 27-03-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀAvÉ w½¹zÀÝjAzÀ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÀÄĤgÁd FvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥Ánî ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, March 27, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 26-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0100 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¦,qÀ§Æèöå,r. PÀbÉÃj JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦.J¸ï.¢AzÁ 01 Q.«ÄÃ. zÀÆgÀ zÀQëÃtPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ [ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ] ZÀAzÀæ¥Àà ºÉZï.¹.- 29 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J.- 37 J¯ï - 4347 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ «¨sÁdPÀ ¯ÉÊmï PÀA§PÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÝjAzÁ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ(.) E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ(.) CAvÁ ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ªÉƺÀäzï ±ÀjÃ¥ï ºÉZÀ.¹.-236, UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¦üÃgÁå¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ¦.J¸ï.L.- 01 ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À gÀªÀgÀÄ zÁR°¹PÉÆAqÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉÃ(.)

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ¸ÁUÁl ¥ÀæPÀgÀt:.

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 12/09, PÀ®A. 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 26-03-09 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ qÁ|| J¸ï.Dgï.¸Áé«Ä CzsÀåPÀëgÀÄ, GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀ gÉÊvÀ ¸ÀAWÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ vÁªÀÅ C¼ÀªÀArAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß mÁA.mÁA. £ÀA.PÉ.J-37/6153 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°èzÀÝ 25 ¨ÁPÀì ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ, ªÀÄÄaUÉÃgï, qÉæöʪÀgï ªÀÄ»AzÁæ ZÁA¦AiÀÄ£ï mÁA.mÁA. £ÀA.PÉ.J-37/6153 ¸Á|| ©¸ÀgÀºÀ½î EªÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. C§ÄÝ® gÀeÁPï J.J¸ï.L C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 1) QAUÀ ¦üõÀgï ¸ÁÖçAUï ©AiÀÄgÀ 2 ¨ÁPÀì (48 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ) 2) N®Ø CqÀ«ÄgÀ¯ï gÀªÀÄ 2 ¨ÁPÀì (96 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ) 3) «AqÀ¸Ágï «¹Ì 15 ¨ÁPÀì (720 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ) 4) Njf£À® ZÁAiÀÄì «¹Ì 4 ¨ÁPÀì (192 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ) 5) ¨ÁåUï ¥ÉÊ¥Àgï gÀªÀiï 1 ¨ÁPÀì (48 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ) 6) qÁ°à£ï «¹Ì 1 ¨ÁPÀì (48 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ) J¯Áè MlÄÖ ªÉÆvÀÛ gÀÆ. 23,000/- ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À 1,00,00/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß eÉ.¹.UÉ. PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/09 PÀ®A. 143, 147, 448, 324, 323, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉUÉ ºÀ¼Éà PÀĪÀÄl UÁæªÀÄzÀ ¦üÃgÁå¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÉƪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà UÀzÀV£À ªÀAiÀÄ-57 ªÀµÀð, ªÁ°äÃQ, G-MPÀÄÌ®ÄvÀ£À, ¸Á- ºÀ¼ÉÃPÀĪÀÄl UÁæªÀÄ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà Dr£ÀgÀ eÁ-ªÁ°äÃQ, ¸Á: ºÀ¼ÉÃPÀĪÀÄl ºÁUÀÆ EvÀgÉà 07 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á-ºÀ¼ÉÃPÀĪÀÄl UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ, J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV gÀªÉÄñÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¤ÃªÉ Hj£À d£ÀjUÉ ºÉý¢Ýj JAzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr C®èzÉà DªÁåZÉÊ ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÁUÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉà (.) ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, March 26, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/09 PÀ®A. 279, 337, 338, 304[J] ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà 29 ªÀµÀð ªÁ°äÃQ ¯Áj ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/PÉ.7553 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ [CzÀgÀ°è 3 d£ÀgÀ] ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ¸À£Á¼À ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀÅ Cwà ªÉÃUÀ, ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqÀ¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ²ªÀ¥Àà£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ E£ÀÄß E§âjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥À, ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] D¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/09 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀAiÀÄå E£ÁªÀÄzÁgÀ 26 ªÀµÀð ¸Á// UÉÆAqÀ¨Á¼À FPÉAiÀÄÆ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ±ÀgÀtAiÀÄå E£ÁªÀÄzÁgÀ 38 ªÀµÀð ¸Á// UÉÆAqÀ¨Á¼À E§âgÀÆ ¸ÉÃj n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï. PÉ.J.37/PÉ.4342 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÉÆAqÀ¨Á¼À¢AzÀ qÀA§æ½î ªÀiÁUÀðªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÄÝ. PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄUÀÄ«UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.73/09 PÀ®A. 279, 337, 338 ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« CPÀÖ.

¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÉrØ vÀAzÉ °AUÁgÉrØ PÀgÀªÀÄÄr 38 ªÀµÀð ¸Á// VÃtÂUÉÃgÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ DgÉÆæ [¯Áj £ÀA. J.¦-21/©-3679 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¢®è.] EvÀ£ÀÄ §UÀ£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÉJ-25/¹-1888 ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. PÁgÀt PÉJ-25/¹-1888 ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ Qè£ÀgïUÀÆ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÁºÀ£ÀzÀ Qè£ÀgïUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆæ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt:.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/09 PÀ®A. 78 [3] PÉ.¦.CPïÖ.

¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆæ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ §UÀªÀAvÀ¥Àà E½UÉÃgÀ 50 ªÀµÀð ¸Á// §ÄzÀUÀÄA¥Àà EªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1470 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÉ.

Tuesday, March 24, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/09 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 23-03-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ£À vÀªÀÄä ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁµÁ E§âgÀÆ PÀÆr, PÁgÀlV dªÀ½ «Ä¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JqÀ§¢UÉ ºÀ¼É §¸ï ¸ÁÖAqï ¢AzÀ £ÀªÀ° PÁæ¸ï PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-28/J-857 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁµÁ EªÀ¤UÉ §®UÀqɬÄAzÀ ¸ÀªÀjPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, CªÀ¤UÉ §®vÉÆqÉUÉ, §®ZÀ¥ÉàUÉ ¸ÁzÁ M¼À¥ÉlÄÖ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀ£À£ÀÄß PÁgÀlV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄØ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà zÀªÁSÁ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/09 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-03-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÉÄʯÁ¥ÀÇgï UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀiÁzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ºÉZï.¹. 125, ¦.¹. 65, 211, 201, 210, 400 EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹¦L ¸ÁºÉç UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ, MAzÀÄ SÁ¸ÀV fæ£À°è ªÉÄʯÁ¥ÀÇgï UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä, ¸ÀzÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, PÀÆqÀ¯Éà zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ »r¢zÀÄÝ, DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀA¢ gÀAUÀ¥Àà G¥ÀàgÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÀ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÉÄʯÁ¥ÀÇgï EªÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 2690-00 UÀ¼À£ÀÄß, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ dªÀÄSÁ£À d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀÆPÀÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©ÃqÀ¯ÁVzÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/09 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-03-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAlUÉ ²æÃ. UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÁd ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CUÀ¼ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀÄÄQÛ ¸Á: CUÀ¼ÀPÉÃgÁ EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr EªÀ¤AzÀ gÀÆ. 4620/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/09 PÀ®A. 273, 284, 308 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 23-03-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-40 UÀAmÉUÉ CqÀ«¨Á« ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÀ¼Àî¨sÀnÖà ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ²æÃ. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀjUÉ §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ 2) ºÉêÀĪÀé UÀAqÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ 3) ¸ÉÆêÀįɪÀé UÀAqÀ vÀļÀ¸À¥Àà ZÀªÁít ¸Á: ªÉÄÃt¸ÀUÉÃj vÁAqÀ EªÀgÀ°è DgÉÆæ 1) EªÀ£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CgÉÆævÀ¤AzÀ 30 ¥ÁPÉÃl ¸ÀgÁ¬Ä MAzÀÄ ¥ÁPÉÃmï 400 JA.J®. ºÁUÀÆ 12 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 1200/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÀÄdÄQ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q. 4000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

Monday, March 23, 2009

1] ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ. 14/2009 PÀ®A 323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 21-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ ¸Áé«Ä zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¥Àæ¸ÀÛzÀ°è Hl ªÀiÁqÀĪÀ J¯ÉAiÀÄ ¸ÀA§AzÀ ªÉÄïÁÌt¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ PÀ°è¤AzÀ UÀÄ¢Ý ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉ §rUɬÄAzÀ §rzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄR:¥ÁvÀ UÉƽ¹zÀÄÝ CAvÁ gÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ. 15/2009 PÀ®A 279,338,304[J] L.¦.¹. ºÁUÀÆ 134 ¸À»vÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ:- 22-03-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAm ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ ¸ÀĤî FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖV PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÉêÀÇgÀ PÁæ¸ï ¢AzÀ ªÀÄÄAzÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ©ÃªÀÄtÚ£À ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J-37 n-8873 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À°è ºÉÆgÀl ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¸ÀĤî£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁªÀÄPÀ: 22-03-09 gÀAzÀÄ 11-00 J.JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ. 16/2009 PÀ®A 341,323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 21-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-55 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ ¸Áé«Ä zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¥Àæ¸ÀÛzÀ°è Hl ªÀiÁqÀĪÀ J¯ÉAiÀÄ ¸ÀA§AzÀ ªÉÄïÁÌt¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°UÉ ¨Á¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝgÀ CzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

04] UÀAUÀªÀw (£À) UÀÄ£Éß £ÀA.51/09 PÀ®A.457,380 L.¦.¹.

¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃn vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉaiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV C®ägÁªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÉÃ¥sï ¯ÁPÀgÀ£ÀÄß gÁr¤AzÀ «ÄÃn vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ D§gÀtUÀ¼À MlÄÖ C.Q.46,000=00 ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁ𢠸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15,000=00 ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀݪÀÄä EPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt gÀÆ 6,800=00 UÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

05] PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.41/09 PÀ®A.279,338,L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ.

¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ CPÀÌ ¨Éé E§âgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÁzÀ« PÀ¯Áå£À ªÀÄAl¥ÀzÀ°è ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄUÉ ªÉÆ/¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É ©lÄÖ §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ªÉÆzÀ®Ä ¨Éé C«Ä£Á¼À£ÀÄß ªÀÄ0/¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ »AzÉ PÀĽwzÀÝ C«Ä£Á¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ DgÉƦAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ Nr ºÉÆVzÀÄÝ CzÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

06] PÉÆ¥Àà¼À (UÁæ) oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. :- 70/09 PÀ®A.498 (J)504,307,308 L.¦.¹.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À CPÀ̼ÁzÀ ®Qëöä EPÉUÉ £ÀgÉUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀA. FgÀ¥Àà JA¨ÁvÀ¤UÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ MAzÀÄ ªÀµÀð ªÀiÁvÀæ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßV EzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀnÖ DPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, FUÀ FPÉUÉ EwÛÃZÉUÉ ºÉjUÉAiÀiÁzÀ 3 wAUÀ¼À PÀƸÀÄ £À£Àß ºÉÆðPÉ EgÀĪÀÅ¢®è AiÀiÁjUÉ ºÀÄnÖ¢AiÉÆà UÉÆwÛ®è. AiÀiÁjUÉ ºÀqÀ¢¢ÝAiÀįÉà ¸ÀƼÉà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ ¢£À PÀƸÀ£ÀÄß ¸Á¬Ä¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý, ¢: 21-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0200 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ UÀÄAqÀÄ PÀ®Äè J¸É¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ UÀÄAqÀÄ PÀ®Äè ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ §®UÀ£ÉßUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Sunday, March 22, 2009

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/09 PÀ®A,143, 147, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¥ÉÇ.¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 25 eÁ: UÁtÂUÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ltPÀ£ÀPÀ® EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.03.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ²ªÀ§¸À¥Àà EªÀgÀ PÀÄj, zsÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ ¨É¼É w£ÀÄßwÛzÁÝUÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ®¢AzÀ Nr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.03.2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:00 UÀAmÉUÉ ltPÀ£ÀPÀ¯è UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆ®zÉƼÀUÉ ºÉÆÃUÀ¯ÉÃAzÀÄ ¤AwzÁÝUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ²ªÀ¥Àà, ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, ªÀĺÁAvÉñÀ, FgÀªÀÄä E®ègÀÆ ¸Á: ltPÀ£ÀPÀ¯ï EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ `¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Éà ¤AzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉÃ, AiÀiÁªÀUÀ®Æ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §gÀÄwÛà CAzÀªÀgÉ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ PÀ®è¥Àà¤UÀÆ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉzÀj¹zÀ£ÀÄ. J.J¸ï.L £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2009 PÀ®A 323, 504, 506, 355 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÁ¬Ä zÀÄgÀUÀªÀÄä ZÀ®ÄªÁ¢ ªÀAiÀÄ - 36    ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ-PÀÆ°PÉ®¸À, eÁw- ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á: 28 £ÉêÁqÀð »gÉÃdAvÀPÀ¯ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀiÁ£Àå ¦æ¤ì¥À¯ï eÉ.JA.J¥sï.¹. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA M.£ÀA. 163/09 ¢£ÁAPÀ; 20/03/2009 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 16-02-2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¹.JA.¹. CªÀgÀtzÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ZÉ£Àß½î ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 28 £ÉêÁqÀð »gÉdAvÀPÀ¯ï UÀAUÁªÀw 2) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ZÉ£Àß½î ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð, ¸Á: 28 £ÉêÁqÀð »gÉdAvÀPÀ¯ï UÀAUÁªÀw EªÀjUÉ mÉAqÀgï «µÀAiÀĪÁV ¥sÀQÃgÀ¥Àà JA§ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß KPÉ ºÉÆqÉ¢¢ÝÃj? JAzÀÄ «ZÁj¹®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀj§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀjUÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà mÉAqÀgï£À°è £ÀqÉzÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ PÉüÀ®Ä ¤Ã AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, ¦gÁå¢zÁgÀgÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå J.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, March 21, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà AiÉÄøÀÄzÁ¸À vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 39 ªÀµÀð eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï G: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ AiÀĺÉÆêÁ »gÉà ZÀZÀð ¥sÁzÀgï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ-2£Éà ªÁqÀð vÁ: UÀAUÁªÀw, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 19-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉUÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ¢AzÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ D±ÀgÁd E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÉݪÀÅ. qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¨É½UÉÎ 10.45 UÀAmÉUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÉmÉÆæïï SÁ° DVzÀÝjAzÀ £À£ÀߣÀÄß C°èAiÉÄà E½¹ DvÀ£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr¬ÄAzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ïzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è £Á£ÀÄ ¤AwzÉÝ£ÀÄ. £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ C°è ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ï£À°è ZÀZÀð ¥sÁzÀgï PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¤ªÁ¹ ©.eÉ. eÉÆÃAiÀįï vÀAzÉ ©.Dgï. eÁ£ï, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÀA¦è UÁæªÀÄzÀ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ UÀAUÁªÀwUÉ §gÀ®Ä ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¨É½UÉÎ 10.45 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝà MªÉÄä¯Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝ PÀA¦èAiÀÄ ªÀåQÛUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ ©.eÉ. eÉÆÃAiÀįï EªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ©.eÉ. eÉÆÃAiÀįï EªÀjUÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ºÁUÀÆ JzÉUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖzÀªÀÅ. PÀA¦èAiÀĪÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ£À JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀݪÀÅ. «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð ¸Á: PÀA¦è CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. C¥ÀWÁvÀ GAlÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ n.«.J¸ï. ¸ÁÖgï ¹n PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-37/ PÀÆå-1484 CAvÁ EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð ¸Á: DZÁgÀ £ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. gÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2009 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ :

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-03-2009 gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ UÉÆÃ¥Á®¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÖ¥Àà ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ °AUÀgÁd PÁåA¥À£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É J.J¸ï.L. ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå EªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ (1) ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÀ ¥ÀnÖ. (2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 500-00. (3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2009 PÀ®A 143, 147, 448, 504, 323, 353 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÁå¦, ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀ F.PÀ.gÀ ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜ UÀAUÁªÀw WÀlPÀ, ¢£ÁAPÀ 20-03-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥Á¢üvÀgÁzÀ 1) gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ n.µÀtÄäR¥Àà ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ 2) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ PÀÄqÉè¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G: ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ 3) ºÀĸɣÀ¥Àà vÀA¢ UÁ¼É¥Àà ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð G: ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ 4) ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀA¢ ªÀäjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ;30 ªÀµÀð G: PÀÆ° eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ 5) gÁªÀÄtÚ vÀA¢ ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð G: PÀÆ° eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ 6) §¸ÀtÚ vÀAzÉ zsÀªÀÄð¥Àà ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð G: PÀÆ°, eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ 7) PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ zsÀªÀÄð¥Àà ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð G:PÀÆ°. eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ 8) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀA¢ ¸ÀtÚ FgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð G: PÀÆ° eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ 9) UÁ¼ÉñÀ vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð G: PÀÆ° eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ 10) wªÀÄätÚ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð G: ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ J®ègÀÆ ¸Á: 20 £Éà ªÁqÀð UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ KPÁKQAiÀiÁV LzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÉÆA¢UÉ UÀAUÁªÀw §¸ïr¥ÉÆà M¼ÀUÀqÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, FUÉÎ 4 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ §¼Áîj 2 £Éà r¥ÉÆÃzÀ PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹ §¸ï zÀgÉÆÃf ºÀwÛgÀ C¥ÀWÁvÀ dgÀÄVzÀÄÝ, CzÀgÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ d£ÀgÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀĪÀjzÀÄÝ, CªÀgÀÄ §¼Áîj ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉ ºÉÆA¢ UÀAUÁªÀwAiÀÄ NA ¸Á¬Ä D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¤Ã£ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä KPÉ §A¢¯Áè ? CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ PÉüÀ®Ä, £Á£ÀÄ 2 ¸À® D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛÃ£É DUÀ AiÀiÁgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀ°®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ, ¸ÀzÀj DgÉÆægÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §¸ïr¥ÉÆà M¼ÀUÀqÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ zÀ¨Áâr, WÀlPÀzÀ ¹§âA¢ªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éèà ªÀiÁr, ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀPÉÌ CqÀZÀuÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÉZï.©. £ÀUÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«.) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 14/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. 

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw:¨sÉÆë (ªÀqÀØgÀÄ) G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. vÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀÄ ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ DgÉÆÃUÀåªÀÅ ¸Àj E®èzÀ PÁgÀt CzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ¸ÀjAiÀiÁV HlªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÉà EzÀÄÝ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:- 19-03-09 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä CtÚ UÀ«¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ CwÃAiÀiÁV ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 20-03-09gÀAzÀÄ gÁwæ 02-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆêÀiÁj vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà, ¨ÉÆÃd¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ E¯ÁdÄ PÉÆr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ C°è ªÉÊzÀågÀÄ CªÀ¤UÉ ªÁAw ªÀiÁr¹zÁUÀ «µÀ ¸ÉêÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ªÁ¸À£ÉAiÀÄÄ §A¢zÀÄÝ. ¸ÀzÀj £ÀªÀÄätÚ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, March 20, 2009

01] PÉÆ¥Àà¼À (£À) oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.88/09 PÀ®A.78(3) PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ.

¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è N.¹. £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀgÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ªÀiÁr CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 818=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 8 ¸ÀtÚ N.¹ aÃnUÀ¼À£ÀÄß ,MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀߣÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ. UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

02] PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.20/09 PÀ®A.279,337 L.¦.,¹

£ÀªÀÄÆzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛ ªÀÄUÀÄΰ£À°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸Éß»vÀ ªÁå¸ÀgÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

03] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA.80/09 PÀ®A.279,338 L.¦.¹.gÉ/«.187 L.JA.« AiÀiÁPïØ.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆ/¸ÉÊ £ÀA.PÉJ-30/7460 £ÀÈzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀÄ®VUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉۣɪÀÄzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄÆzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ PÁgÀ£À ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

04] PÀĵÀÖV UÀÄ£Éß £ÀA.53/09 PÀ®A.323,324,504,gÉ/« 34 L.¦.¹.

¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ ºÀ£Áð¼ÀV ªÀÄÆ®PÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß §Azï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CzÉ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

05] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/09 PÀ®A 504,506

DgÉÆævÀ£ÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥À UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAQ£À°è ¹éÃ¥Àgï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, PÀ¼ÉzÀ r¸ÉA§j¤AzÀ CªÀ£ÀÄ ¨ÁåAQ£À PÉ®¸ÀPÉÌ UÉÊgÀ ºÁdgÁUÀĪÀzÀÄ, ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÀAvÉ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀĪÀzÀÄ, ¨ÁåAQ£À°è ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉ F §UÉÎ CªÀ¤UÉ w½¹ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, £Á£ÀÄ w½zÁUÀ §gÀÄvÉÛãÉ, w½zÁUÀ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉ, gÀeÁ aÃn PÉÆqÀĪÀ¢®è, K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj ªÀiÁrPÉƽîj, CAvÀ C£ÀÄßvÀÛ ¥ÀÅ£À: ¥ÀÅ£À: UÉÊgÀ ºÁdgÁUÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ CªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-03-09gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ¨ÁåAQUÉ §AzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉ ¨ÁåAQ£À PÉ®¸ÀPÉÌ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ EzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢ CªÀ¤UÉ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà UÉÊgÀ ºÁdgÁUÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ CA¢zÀÄÝ, CzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤Ã£ÉãÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃ, AiÀiÁjUÉ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀÄwÛÃ, CªÀgÉ£ÀÄ QvÀÄÛPÉƼÀÄîvÁÛgÉ, ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ºÁåUÉ qÀÆån ªÀiÁqÀÄwÛ £À£ÀߣÀÄß PÉ®¸ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

06]ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. .21/09 PÀ®A 273, 284, 308 ¸À»vÀ 32, 34 L¦¹.

DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÁ§®PÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤PÀgÀªÁzÀ «µÀ ¥ÀzÁxÀð, PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ¸ÀzÀj PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ºÁUÀÆ ºÀvÉåAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÉ JAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀºÀ CPÀæªÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ®.®. ¾ðuÁ« ¿.N. E²æSðo eóðo °ûh¢ûhÝ Áðqo QëÉ÷ü¦xû ¦ûÅû S÷ƾûâÅ, ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¸ÁºÉçgÀÄ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 37 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

07]¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA06/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ½UÉ aPÀÌ¢£À¯Éèà vÁ¬Ä vÉÆÃjPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ½UÉ ¦qÀì gÉÆÃUÀ«zÀÄÝ 22 ªÀµÀð ªÁzÀgÀÄ ¦qÀì gÉÆÃUÀ EgÀĪÀzÀPÉÌ ªÀÄzÀĪÉà AiÀiÁUÀ®Ä AiÀiÁgÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀzÀÝPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä wÃjºÉÆzÀ aAvÉ ªÀĤìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ ºÉ¤£À ¥ÀÄr ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 19-03-09 gÀAzÀÄ 02-00 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖVAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁr ²æà §¸À¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.


 


 


 


 

Wednesday, March 18, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà CAiÉÆÃzsÀå ªÀAiÀĸÀÄì 34 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀ¼Éà »gÉèÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw, ¤£Éß ¢: 17-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ HgÉƼÀUÉ EgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C¥ÀWÁvÀªÁVzÉ CAvÁ d£ÀgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß PÉý¹PÉÆAqÀÄ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®QëöäÃUÉ MAzÀÄ «Ä¤qÉÆÃgï ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ¼À §®UÀqÉAiÀÄ ªÀÄ®Q£À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÉa, M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ ¸ÀºÀ M¼À¥ÉmÁÖVvÀÄÛ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ 3980 EvÀÄÛ. C°èzÀÝ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀAvÀºÀ (1) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ¤ÃgÀ®Æn 26 ªÀµÀð (2) °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 30 ªÀµÀð, EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, «dAiÀÄ®Qëöäà EªÀ¼ÀÄ vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §»zÉð±ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ¼À »AzÀÄUÀqÉ HgÉƼÀV¤AzÀ «Ä¤qÉÆÃgï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ 3980 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯Éà «dAiÀÄ®QëöäÃUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV UÀgÀÄqÁ¢æ vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ gÁwæ 11.40 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ¼ÀÄ. D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÊzÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹zÀgÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2009 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà CA§gÉñÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ElÖAV ¨sÀnÖAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: 4 £Éà ªÁqÀð-§¸Á¥ÀlÖt, ¢: 17-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÉÆqÉØò E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ eÉ-7909 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉÆrØUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. zÉÆqÉØòAiÀÄÄ §¸Á¥ÀlÖt ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ºÉÆÃV zÉÆrØUÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÁÖöåAqï ºÁQ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ªÀÄÄRªÁV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆArzÉÝ£ÀÄ. DUÀ »AzÀÄUÀqÉ §¸Á¥ÀlÖt PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §eÁeï D¥É ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ £À£ÀUÉ §®¨sÀÄdPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £À£ÀUÉ §® ¨sÀÄdPÉÌ §® ¥ÀPÉÌUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä zÉÆqÉØòAiÀÄÄ £À£ÀUÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: a¤ªÁ® D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV CzÀÄ §eÁeï PÀA¥À¤AiÀÄ D¥É ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ 4215 CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà PÉ. gÁªÀÄÄqÀÄ vÀAzÉ ¸ÀÆgÀå£ÁgÁAiÀÄt, PÉÆìįÁ, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: PÁ¥ÀÄ G: mÁAUÁ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á: ¨Á¦gÉrØPÁåA¥ï, EªÀgÀÄ¥Àæw ¢£À vÀ£Àß mÁAUÁzÀ°è ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß «zÁå£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÆÌ°UÉ ºÉÆÃV ©lÄÖ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÁÛ£É. JA¢£ÀAvÉ EAzÀÄ ¢:- 17-03-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ¸ÀÆÌ¯ï ©lÖ £ÀAvÀgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ¢AzÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß £À£Àß mÁAUÁzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀiÁUÀðªÁV ¨Á¦gÉrØ PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï£À°è UÁ¼ÉªÀÄä UÀÄr zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAUÁªÀw-PÀ£ÀPÀVj ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÃgÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß mÁAUÁzÀ §®UÀqÉAiÀÄ UÁ°UÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, £À£Àß JqÀUÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄjzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. £ÀAvÀgÀ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ, CµÀÖgÀ°è £À£Àß C½AiÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆgÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ §A¢zÀÄÝ, £À£ÀߣÀÄß CA§Äå¯É£ïì£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, «ZÁj¸À¯ÁV C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À mÁAmÁA ªÀÄ»AzÁæ £ÀA: PÉ.J-37/ 6079 CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄÄvÀÄðeÁ vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á§, ¸Á: 5 £Éà ªÁqÀð-UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2009 PÀ®A 498(J), 504, 506, 494 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 17-03-2009 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ±Á»Ã£À UÀAqÀ G¸Áä£À ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 05 ªÀµÀðUÀ¼À ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±Á»Ã£ï EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ °AUÀgÁd PÁåA¦£À ¤ªÁ¹ DgÉÆæ £ÀA. 01) G¸Áä£À vÀAzÉ ºÁfªÀĸÁÛ£À. ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 02) eÉÊvÀÄ£ï©Ã UÀAqÀ ºÁfªÀĸÁÛ£À. 03)ºÁfªÀĸÁÛ£À. ¸Á:-°AUÀgÁd PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw £ÉÃzÀݪÀgÁzÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 08 wAUÀ¼À »AzÉ ¨ÉÃgÉ M§â ºÉAUÀ¸ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVgÀÄvÁÛ£É. ²æêÀÄw ¥sÀQÃgÀªÀÄä ªÀÄ.J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2009 PÀ®A 454, 380 L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ 17-03-2009 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀĺÀäzÀ ªÀÄÄfçgÀ gÀ»ªÀiÁ£À, J¸ï.r.J. ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17-03-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀi˯ÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ C¯Áè¨sÀPÀë ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ. FvÀ£ÀÄ ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£É M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃV C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 12,500-00 ºÁUÀÆ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ²æà ºÉZï.©. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«.) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/09 PÀ®A. 379 L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà AiÀiÁ¹Ã£À¸Á§ vÀAzÉ UÀ¤Ã¸Á§ ¨ÉÃ¥Áj ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: aPÀ¨ï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: dĪÀiÁä ªÀĹâ ºÀwÛgÀ VtUÉÃgÀ, ¢£ÁAPÀ: 15.11.2007 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ²æÃgÁA ¹n AiÀÄƤAiÀÄ£À ¥sÉ£Á£ïì °. ±ÁSÉAiÀÄ°è ¯ÉÆãÀ ªÀiÁr MAzÀÄ »ÃgÉƺÉÆAqÁ ªÉÆÃ.¸É. £ÀA. PÉ.J 37 J®-7559 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ JA¢£ÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 12.03.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ £À£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ElÄÖ J®ègÀÆ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 13.03.2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:00 UÀAmÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ PÁt°®è. UÁ§jAiÀiÁV vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß C½AiÀÄ ªÀÄPÀÄÛA¸Á§ E§âgÀÆ PÀÆr HgÀ°è J¯Áè wgÀÄUÁr ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä PÀAqÀÄ §gÀ°®è. C®èzÉà PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉ ºÉÆÃV C°è ºÀ¼É ªÁºÀ£À ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ°è ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁqÀzÀÄÝ ¸ÀzÀj £À£Àß ªÉÄîÌAqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ £ÀA. PÉ.J 37 J®-7559 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 14.03.2009 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj UÁrAiÀÄ FV£À CA.Q gÀÆ. 24,000=00 DUÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°è£À «ªÀgÀ F PɼÀPÀAqÀAwgÀÄvÀÛzÉ. 1] ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ PÀA¥À¤ ºÁUÀÆ ªÀiÁzÀj : »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀ ¥Àè¸ï 2] ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ gÀf¸ÀÖgï £ÀA.: PÉ.J 37 J®-7559 3] EAf£À £ÀA. : 07 PÉ 15 E-68208 4] ZÀ¹ì £ÀA. 07 PÉ 16 J¥sÀ 47105 5] §tÚ PÀ¥ÀÅöà §tÚ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÉÆÃw¯Á® ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2009. PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÁeÉñÀéj UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð, eÁw: (¨sÉÆë) ªÀqÀØgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: aPÀÌ gÁA¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀÄ G: PÀ®Äè MqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á: aPÀÌgÁA¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 15-03-2009 gÀAzÀÄ 5.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §Ar ºÀ¯Áð¥ÀÆgÀzÀ vÀÄAUÀ-¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ ¤Ãj£ÉÆA¢UÉ vÉðPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ±ÀªÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ:- 17-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÀ ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ PÉgÉAiÀÄ°è vÉîÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ, £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, March 17, 2009

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 08/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 16.03.2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CrªÉ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ¸ÉîÄr ªÀAiÀÄ: 28ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ZÀ£ÀߥÀà ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð EªÀ½UÉ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ PɪÀÄÄä ºÁUÀÆ zÀªÀÄÄä EzÀÄÝ J°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°®è. F PÁgÀt¢AzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 15.03.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.03.2009 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ²ªÀ¥Àà ºÉZÀ.¹. 111 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2009. PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw zÁåªÀªÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀªÀiÁ° PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÀÅ F ¥ÀæPÁgÀªÁVzÉ. vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ºÉƸÀªÀiÁ° PÁåA¥ï [¹¢ÝPÉÃj ºÀwÛgÀ] FvÀ¤UÉ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ zÀªÀÄÄä PɪÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ JzÉ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛvÀÄÛ. DUÁUÉÎ SÁ¸ÀVà ªÉÊzÀågÀ ºÀwÛgÀ aQvÉì ªÀiÁr¸À®Ä CzÀÄ UÀÄtªÁVgÀ°¯Áè. £ÁªÀÅ §qÀªÀgÁVzÀÝjAzÀ zÉÆqÀØ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¸À®Ä DUÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ PÁ¬Ä¯ÉAiÀÄ ¨ÁzsÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼ÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. Dgï.Dgï.¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, March 16, 2009


 

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/09 PÀ®A. 279, 337, 304[J] L¦¹:.

²æÃ. ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸À¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, £Á£ÀÄ aPĄ̀ÉtPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ, ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. ¹¢ÝPÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è EAzÀÄ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ «ªÁºÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, EzÀgÀ°è £À£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: ªÉÄøÀ£ï ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï FvÀ£À vÀAVAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj «ªÁºÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-35/ ºÉZï-8395 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀzÀj gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢: 15-03-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPĄ̀ÉtPÀ¯ï UÁæªÀĪÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¹¢ÝPÉÃjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄ zÁn ªÀÄÆPÀ ªÀÄ°AiÀĪÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ gÁªÀÄ¥Àà£ÀÄ eÉÆð §AzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £ÀªÀÄä »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï/mÁæ° ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀîzÉà MªÉÄä¯Éà §AzÀÄ eÉÆð ºÉÆÃV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝ gÁªÀÄ¥Àà£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ gÁªÀÄ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, JqÀ Q«UÉ, ªÀÄÆVUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV ªÀÄÆUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, JqÀ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £À£ÀUÉ JqÀ ¥ÀPÉÌUÉ, JqÀ ZÀ¥ÉàUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gï PÉ.J-37/ n.J-1504, mÁæ° £ÀA: PÉ.J-37/ n-7012 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¯ÁV CA§Äå¯É£ïì §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è £À«Ää§âgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ gÁªÀÄ¥Àà¤UÉ GAmÁzÀ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ DvÀ£ÀÄ UÀÄtªÁUÀzÉà ªÀÄzsÁåºÀß 1:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. & 187 L.JªÀiï.«.CPÀÖ:.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ºÀqÀ¥ÀzÀ 30 ªÀµÀð ¸Á// PÉÆgÀqÀPÉÃgÀ EªÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ gÀÄzÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ »Ãgɧ¤ßUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì vÀªÀÄä HjUÉ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »gÉç¤ßUÉÆüÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄ UÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JqÀUÁ®Ä ªÉÆÃtPÁ®Ä J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. [¸ÀzÀj ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 29/J-1176 ºÉ¸Àj «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢®è] ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 51/09 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà §rUÁgÀ 27 ªÀµÀð ¸Á// ©.©.£ÀUÀgÀ PÀĵÀÖV EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/PÉ.5085 gÀ°è vÀ¼ÀªÀUÉÃgÀ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ DAiÀiÁ vÀ¦à vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÉqÀ«zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/09 PÀ®A. 279, 337, 338, L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ D±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ zÁåªÀÄ¥Àà F½UÉÃgÀ 25 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// AiÀÄgÀUÉÃgÀ EªÀgÀÆ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÀ½î ¸Á// ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¯Áj £ÀA.JªÀÄ.ªÉÊ.AiÀÄÄ-5995 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£À ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉUÉAzÀÄ AiÀÄjUÉÃgÀ¢AzÀ GqÀªÀÄPÀ¯ï UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃqÀ lgÀß EzÀÝ eÁUÀzÀ°è gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ vÀVΣÀ°è ºÁ¬Ä¹ ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 30 d£ÀgÀ°è 20 d£ÀgÀÄ ¥ÀÄngÀÄ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aPÉvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

5] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 03/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 15-03-09 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JAPÉÌ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà UÀÄjPÁgÀ ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæPÀgÀÄ PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35-40 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ±ËZÁ®AiÀÄzÀ PÀnÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆÃwÛgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, March 15, 2009

1) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2009 PÀ®A 379 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 14-03-2009 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀÆgÀ¥À£Éä w®PÀ vÀAzÉ J¸ï.J¯ï.«. ¥Àæ¸ÁzÀgÁªï ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀÄtÆÚgÀ-¸ÀÆUÀÆgÀ PÁåA¥ï, vÁ:¹gÀÄUÀÄ¥Àà, f: §¼Áîj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 14-03-2009 gÀAzÀÄ 13-50 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ zÁzÁ¦ÃgÀ EªÀgÀ d£ÀgÉÃlgï j¥ÉÃj ªÀiÁqÀĪÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤°è¹zÀÝ »gÉÆúÉÆAqÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï£À ºÁåAqÀ¯ïUÉ ºÁQzÀÝ gÀÆ.4,50,000-00 UÀ½zÀÝ aîªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA13/2009 PÀ®A 279,337,427 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 14-03-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÀÄ£Áß¼À qÁ§zÀ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ §ArAiÀÄ°è vÀªÀÄä vÀªÀÄä£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ n.J£ï-31 ºÉZï-4903 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀl JwÛ£À §ArUÉ ªÀÄvÀÄÛ §PÀ®UÀqÉ JwÛUÉ ºÁ¬Ä¹ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JwÛUÉ ZÉ¥ÉàUÉ ºÁ¬Ä¹ ªÉʪÀ¸ÁAiÀÄPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÁUÀzÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ ¦ügÁå¢ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Saturday, March 14, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 13-03-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ ºÉZï.¹. 76 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ FgÀtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁw: ºÀÆUÁgÀ G: ºÀÆ«£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £Á£ÀÄ ºÀÆ«£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 12-03-2009 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ §¸ÀtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÀÆ«£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¹ÖçÃmï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉ.J-29/ ºÉZï-3271 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄzsÁåºÀß 2.00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ºÀƪÀÅ ªÀiÁgÀ®Ä AiÀÄgÀqÉÆÃtÂUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è gÁwæ 8.45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄvÀÛtÚ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¨ÁAqïUÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ »AzÉ PÀĽwzÀÝ £À£ÀUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÀÄÄvÀÛtÚ¤UÉ §®UÀqÉ ¥ÀPÉÌUÉ wêÀæ ¥ÉmÁÖV, vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, §®UÉÊUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ®Ä CA§Äå¯É£ïì §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ «ªÀiïì §¼ÁîjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 12-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À-£ÀªÀ° gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀjd£À PÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, PÁgÀ £ÀA: PÉ.J.-37/2343 gÀ ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀgÀ PÁgÀ£ÀÄß £ÀªÀ° PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀÄ®UÀ¥Àà¤UÉ §®UÀqɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, ªÁºÀ£À ¤°è¹zÉ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgï D¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà¤UÉ §®UÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/09 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦.CåPïÖ:.

¢£ÁAPÀ 13-03-09 gÀAzÀÄ ²æÃ. ºÉZï. UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÁd ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ »gÉ ¤AUÀ¥Àà PÀĵÀÖV 32 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ ¸Á// zÀ£ÀPÀ£ÀzÉÆrØ EªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2030=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ¨Á® ¥É£Àß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹.UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 11/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ªÀÄAdªÀÄä UÀAqÀ ºÀįÉèñÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: ZɮĪÁ¢, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: 27£Éà ªÁqÀð- »gÉÃdAvÀPÀ¯ï-UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÀÅ F ¥ÀæPÁgÀªÁVzÉ. vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀįÉèñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 31 ªÀµÀð, ZɮĪÁ¢ G: UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ ¥ËgÀ PÁ«ÄðPÀ ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï-UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ¤£Éß ¢: 12-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉUÉ qÀÆånUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ªÀģɬÄAzÀ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥À¸ï gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢:-13-03-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ PÉ®¸ÀUÁgÀ UÀÄUÀÎj gÁªÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉUÉ ¸ÉÃjzÀ eÁåPï ªÉ¯ï ºÀwÛgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄ°è ¤£Àß UÀAqÀ£À ±ÀªÀªÀÅ vÉîÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà vÁ£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃr ±ÀªÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÉ£ÀÄ. vÀ£Àß UÀAqÀ ºÀįÉèòAiÀÄÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉUÉ ¸ÉÃjzÀ eÁåPïªÉ¯ï ºÀwÛgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħgÀÄwÛzÉ. ²æÃ. ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, March 13, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 13-03-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 00-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¹zÀÝAiÀÄå vÀA¢ zÉÆqÀØAiÀÄå, ªÉÄÃn, ªÀAiÀÄ: 60 EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.-37/PÀÆå-4366 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ¢AzÀ PÁgÀlVUÉ §gÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ FzÀUÁ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄØ, ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¹zÀÝAiÀÄå EªÀjUÉ PɼÀvÀÄnAiÀÄ PɼÀUÉ ºÀjzÀ UÁAiÀÄ, §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ £ÀqÀÄ«£À ¨ÉgÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ, JqÀUÉÊAiÀÄ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ºÁUÀÄ zÉúÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÀæPÀgÀt:.

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/09 PÀ®A. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-03-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ¥ÀªÀiÁägÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð ¸Á: UÉzÀUÉÃj vÁAqÀzÀ°è PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ²æÃ. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ zsÀªÀÄðnÖ AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆævÀ£ÀÄ 20 °ÃlgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2009 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-03-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 UÀAmÉUÉ ²æà ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 56 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀÄ»£À ±ÉnÖ G: PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÉÆmÉæñÀégÀ PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw, £À£Àß ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀÄUÀ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. ªÀgÉUÉ «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DvÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆà ¸ÀÄÖrAiÉÆÃzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢: 12-03-2009 gÀAzÀÄ ºÉÆý ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §tÚ DqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV DvÀ£À ¸ÉßûvÀgÁzÀ CgÀÄt vÀAzÉ gÁWÀªÉÃAzÀægÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð, ¸Á: UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ ªÀÄzÀ£ï vÀAzÉ D£ÀAzÀgÉrØ ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð, ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmɬÄAzÀ §tÚªÀ£ÀÄß DrzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ºÉƼÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÁߣÀ ªÀiÁr §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄƪÀgÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ªÀÄzÀ£ï, CgÀÄt ºÁUÀÆ «±Àé£ÁxÀ PÀÆr ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀÌdAvÀPÀ¯ï£À vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¸Á§Æ£ÀÄ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¤Ãj£À°è E½zÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV «±Àé£ÁxÀ£ÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄzÀ£ï ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀ CAvÁ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÁä ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ w½¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆÃV £À¢AiÀÄ°è ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ®Æ wgÀÄUÁr ºÀÄqÀÄPÁr §AzÀgÀÄ. DzÀgÉ £À£Àß ªÀÄUÀ «±Àé£ÁxÀ£ÀÄ J°èAiÀÄÆ PÀAqÀħgÀ°¯Áè CAvÁ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. £À¢AiÀÄ zÀAqÀAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ vÉÆnÖzÀÝ MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAmï, §ÆzÀÄ §tÚzÀ nõÀlð ºÁUÀÆ MAzÀÄ eÉÆvÉ ºÀªÁ¬Ä ZÀ¥Àà°èUÀ¼ÀÄ zÉÆgÀQzÀÄÝ. ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ CAqÀgï ªÉÃgï EzÀÄÝ, CzÀÄ AiÀiÁªÀ PÀ®gï CAvÁ UÉÆwÛ¯Áè. £À£Àß ªÀÄUÀ£À ZÀºÀgÉ UÀÄgÀÄvÀÄ F jÃw EgÀÄvÀÛzÉ. JvÀÛgÀ 5 Cr 6 EAZÀÄ JvÀÛgÀ, PÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, PÀ¥ÀÄà vÀ¯ÉUÀÆzÀ®Ä, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, §®UÉÊAiÀÄ°è zÉêÀgÀ PÉA¥ÀÄ ºÁUÀÆ PÀ¥ÀÄà zÁgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ, »A¢ ¨sÁµÉUÀ¼À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, March 12, 2009

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/09 PÀ®A, 454, 457, 380 L¦¹ :

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.03.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ¨Á®gÉrØ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÁåAiÀÄgÀÄ ¸ÀPÁðj     ¥ËæqsÀ±Á¯É VtUÉÃgÀ ¸Á: avÀÛgÀV vÁ: ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ ºÁ:ªÀ: ±Á¹Û PÁ¯ÉÆä ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸À°è¹zÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 10.03.2009 gÀ ªÀÄzÁåºÀß 3:00 £ÀAvÀgÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.03.2009 gÀ ¨É½UÉÎ 8:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è VtUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ PÀA¥ÀÇålgÀ gÀÆ«ÄUÉ ºÁQzÀ 2 Qð ¥ÀvÀÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À¥ÀæªÉò¹ gÀÆ«Ä£ÉƼÀUÉ EzÀÝ MlÄÖ 15 PÀA¥ÀÇålgÀ UÀ¼À ¥ÉÊQ 3 PÀA¥ÀÇålvÀ ªÀiÁ¤lgÀ 3 ¹¦AiÀÄÄ, 3 Qà ¨ÉÆÃqÀð ºÁUÀÆ 3 ªÀi˸ÀUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ CA.Q gÀÆ. 65,000=00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÉÆÃw¯Á® ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/09 PÀ®A, 107 ¹.Dgï.¦.¹ :

¢£ÁAPÀ: 11.03.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:15 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉð ²æà ªÉÆÃw¯Á¯ï Dgï, ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, £ÀgÉUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¤Ã®ªÀÄä vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À ºÁ;ªÀ: £ÀgÉUÀ¯ï ºÁUÀÆ PÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉlzÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: £ÀgÉUÀ¯ï EªÀj§âgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 13-02-09 gÀAzÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ Nr ºÉÆÃV ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ F «µÀAiÀÄ E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »jAiÀÄjUÉ UÉÆvÁÛV CªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼ÉzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀëtzÀ°è UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÁl ªÀiÁr ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀÄjvÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EzÉ.

DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À :

1] PÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉlzÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 eÁ: ZÀPÀæ¸Á° G: mÁæ÷åPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: £ÀgÉUÀ¯ï.

2] ²ªÀ¥ÀÅvÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀgÉUÀ¯ï.

3] gÉÃtªÀé UÀAqÀ ²ªÀ¥ÀÅvÀæ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: vÁ.¥ÀA ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á: £ÀgÉUÀ¯ï.

4] FgÀtÚ vÀAzÉ ¨ÉlzÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: ¦AiÀÄĹ «zÁåyð ¸Á: £ÀgÉUÀ¯ï.

5] UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 27 eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: PÁgï ZÁ®PÀ ¸Á: £ÀgÉUÀ¯ï.

6] ¨ÉlzÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 65 eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀgÉUÀ¯ï.

7] ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉlzÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 36 eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀgÉUÀ¯ï.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/09 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹ :

¢£ÁAPÀ: 11.03.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:30 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉð ²æà ªÉÆÃw¯Á¯ï Dgï, ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 19-02-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ £ÀgÉUÀ® UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è «zÀÄåvÀ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÁQëzÁgÀgÀ ªÀÄ£É ºÉÆPÀÄÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁQë £ÀA. 6 ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÉƸÉUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr gÀvÀߪÀÄä¼À PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ gÀÆ. 8 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ a£ÀßzÀ vÁ½ QwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ gÀÆ. 32 ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß QwÛPÉÆAqÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄQ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÄÝ eÉ.JA.J¥s ¹ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ SÁ¸À© ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA. 18/09 £ÉÃzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 16-02-09 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¹¦L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/09 PÀ®A: 142, 143, 147, 323, 307, 395 341, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

    PÁgÀt ªÉÄïÁÌt¹zÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì "¨É¼ÉzÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ F «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¥ÀæwªÁ¢ªÁ¢UÀ¼À £ÀqÀÄªÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀëtzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ UÀÄA¥ÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÁl, §qÉzÁl ªÀiÁr ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁUÀÆ D¹Û-¥Á¹ÛUÉ C¥ÁgÀ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ.

DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À :

1] ¤Ã®ªÀÄä vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð eÁ: UÀAUÁªÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À ºÁ:ªÀ: £ÀgÉUÀ¯ï.

2] ºÀÄ°UɪÀé UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà £ÁUÀ¯Á¥ÀÅgÀ ªÀAiÀÄ: 49 eÁ: UÀAUÁªÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀgÉUÀ¯ï.

3] eÁ£ÀPÀªÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ¥Àà ªÀAiÀÄ: 47 eÁ: UÀAUÁªÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw.

4] zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ dA§tÚ ªÀAiÀÄ: 50 eÁ: UÀAUÁªÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÉ¨Áâ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw.

Wednesday, March 11, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/09 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 134, 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 10-03-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06-00 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉêÀÇgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¨ÉêÀÇgÀ ªÀiÁåzÀ£ÉÃj ºÉÆUÀĪÀ qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J-26/6310 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è PÀĽvÀ EªÀiÁªÀĸÁ§ FvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ CªÀ£À ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå°AiÀÄ UÁ° ºÁ¬ÄzÀÄ ¨Á¬Ä, ªÀÄÆUÀÄ, Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §AzÀÄ ºÁUÀÆ JzÉUÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd UÀĪÀÄUÉÃj ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 45/2009 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw zÀÄgÀUÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw, "¤£Éß ¢:- 09-03-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÁªÀĪÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, UÉÆ®ègÀÄ ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ªÀįÁè¥ÀÆgÀ¢AzÀ gÁA¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÀAqÁ¸ïUÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ gÁA¥ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÉÊmï ºÁQPÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ JzÀÄÝ ¤AvÀÄ PÉÆArzÀÄÝ, £ÁªÀÅ gÁA¥ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÉݪÀÅ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqɬÄAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¤AwzÀÝ £À£ÀUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £À£Àß §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¥ÉmÁÖV JqÀUÁ® ¨ÉgÀ½UÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ZÀ£Àß«ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀAiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, dAUÀªÀÄgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï UÉÆvÁÛUÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÁªÀĪÀÄä¼ÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ NA ¸Á¬Ä D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¨É½UÉÎ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-1610 CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀAqÀ f. ¥ÀA¥Á¥Àw, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw, EAzÀÄ ¢:- 10-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 05.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁªÀÅ ªÁQAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è dÆdÆgÀÄ CPÀ̪ÀÄä£À UÀzÉÝAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqÉ ²æÃgÁªÀÄUÀ£ÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ £À£ÀUÉ »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß JqÀ ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀ UÁAiÀÄ, JqÀ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÉ, JqÀ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ, §® ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÁ£ÀAzÀ¸Áé«Ä, ªÀAiÀĸÀÄì 29 ªÀµÀð, eÁw: dAUÀªÀÄgÀÄ G: zÀ¯Áè½ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: PÁgÀlV CAvÁ w½¹zÀÄÝ, DvÀ¤UÉ §®UÉÊUÉ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è »AzÉ PÀĽwzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd dAvÀPÀ¯ï vÀAzÉ ¥ÀA¥Á¥Àw, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: zÀ¯Áè½ CAUÀr UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. DvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ, §® ¨sÀÄdPÉÌ, §®UÀtÂÚ£À ¥ÀPÀÌ, JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï «ZÁj¸À®Ä CzÀÄ ºÉÆÃAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/ J¸ï-3798 CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-03-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ ºÁ® ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄAPÀ®ªÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÀ£ÀßAiÀÄå vÀA¢ zÉÆqÀØAiÀÄå, PÀÄ®PÀtÂð, ªÀAiÀÄ; 30 ªÀµÀð, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥À 2) PÀ®è¥Àà vÀA¢ ZÀ£ÀߥÀà, ²Ã®ªÀAvÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÅgÀ 3) ¥ÀA¥Á¥Àw vÀA¢ ¸ÀUÀgÀ¥Àà, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ 4) °AUÀ¥Àà vÀA¢ ²ªÀ§¸À¥Àà, ªÀÄgÀ½, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁ® ¸ÀªÀÄÄzÀæ. 5) ¸ÀÄgÉñÀ vÀA¢ ªÀÄ®ètÚ, UÀÄAqÀÆgÀÄ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÅgÀ 6) ¥ÀA¥Á¥Àw vÀA¢ ¥ÀgÀ¸À¥Àà, PÀ®ÆègÀÄ, ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÅgÀ 7) PÀAqÉÃUËqÀ vÀA¢ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ, PÀA¦è, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁ® ¸ÀªÀÄÄzÀæ 8) ±Á«ÄÃzÀ ¸Á§ vÀA¢ ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ ¸Á§, CUÀ¹ ªÀĤ, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥À 9) UÁå£À¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà, PÀÄgÀħgÀ, ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥À EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 7,800-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.


 

Tuesday, March 10, 2009

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 05/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è ±ÉAUÁ ¨ÉüÉUÉ QæëģÁµÀPÀ OµÀ¢ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÉ PÉÊ vÉƼÉAiÀÄzÉ ºÉÆ®zÀ°è Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C¸ÀÛ ªÉʸÀÛªÁV E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ AiÀiÁV G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 09-03-09 gÀAzÀÄ 04-305 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖVAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 19/2009 PÀ®A 323, 324, 342, 506, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 08-03-2009 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmɬÄAzÀ 0500 CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©¼ÉÃPÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ PÀÄwÛUÉUÉ ºÀUÀÎ ºÁQ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¤Ã£ÀÄ ºÀ£ÀªÀÄUËqÀ ºÀįÁå¼À£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ zÀªÀÄðªÀé¼ÉÆA¢UÉ E¢Ý CAvÁ ºÉý PÀ°è¤AzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ, PÉÊUÀ½UÉ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆr-§r ªÀiÁr, ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ®ÄUÀ½AzÀ MzÀÄÝ, DgÉÆæ w¥ÀàtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ EzÀÝ PÀA§PÉÌ PÀnÖ ºÁQ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀnÖ PÀÆr ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 44/2009 PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹.

¢:- 08-03-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ ±ÀAPÀæ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ JA¨ÁvÀ£ÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è JvÀÄÛUÀ½UÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀÄr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà zÁj¬ÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ CAf¤UËqÀ JA¨ÁvÀ£ÀÄ DvÀ£À£ÀÄß wgÀÄV £ÉÆÃrzÀ JA§ PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÁÌV E§âgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ EzÉà «µÀAiÀĪÁV JgÀqÀÆ ¥ÁnAiÀÄðªÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ wêÀæ jÃwAiÀÄ zÉéõÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀÄvÁÛ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 6.00 jAzÀ 6.30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ PÉÆrè, PÀ®Äè, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ wêÀæ jÃwAiÀÄ°è UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ MAzÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ CAf¤UËqÀ FvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2009 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹. Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ ¥ÀæwAiÀiÁV ªÉAPÀmÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/2009 PÀ®A 323, 324, 504 gÉqï«vï 34 L.¦.¹. Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢:- 09-03-2009 gÀAzÀÄ vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ¸ÁܤPÀªÁV «ZÁgÀuɪÀiÁqÀ¯ÁV UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæPÀëÄ§Þ ªÁvÁªÀgÀt K¥ÀðnÖzÀÄÝ, JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¨ÉA§°UÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀĪÀ ¸À£ÁߺÀzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ°è wêÀæ jÃwAiÀÄ zÉéõÀ K¥ÀðnÖzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÀzÀUÉr¸ÀĪÀ, ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ªÀÄ®ètÚ JJ¸ï.L. gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 22/09 PÀ®A 110 (E ªÀÄvÀÄÛ ¹) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 09-03-2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁzÁå£Àí 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n. §¸À¸ÁÖ÷åAqÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §¸À¸ÁÖ÷åAqÀzÀ°è ºÉÆUÀÄ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ «£ÁBPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¨sÀAiÀÄ©vÀgÁVzÀÄÝ EªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÉåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀV¹zÀÄÝ EzÉ. ²æà ¥Àæ¨sÁPÀgÀ zsÀªÀÄðnÖ ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ. . gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

5] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.17/2009 PÀ®A 323, 354, 504, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 08/03/2009 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¸ÀAqÁ¹UÉ CAvÀ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DgÉƦvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¹gÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀ£ÀÄß »rzÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ ªÀÄ®UÀĨÁ CAvÁ C£Àß®Ä ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÉÃqÀ CAvÁ CAzÁUÀ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¤£Àß ªÀiÁ£À¨sÀÀAUÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ £À£Àß ¹gÉ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ, £Á£ÀÄ aÃgÁqÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ §AzÀÄ ¯É ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ¹gÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ zÉAiÀÄð ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ vÉQÌ ªÀÄÄQÌ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÀtÚ¥ÀÅlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÆR¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

6] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/09 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹.

¸ÀzÀj ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ vÀºÀ¹Ã¯ï PÀbÉÃj ªÀÄÄAzÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¥Éưøï fÃ¥ï £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ »A¨Á°¹ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß EgÀÄ«PÉ §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ EªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©nÖ°è ¸ÀéwÛ£À C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁqÀ§ºÀäzÉAzÀÄ ¨sÁ«¹ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

7] PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß 35/09 PÀ®A. 87 PÉ,¦CPÀÖ.

¸ÀzÀj DgÉÆæ zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà 40 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 14 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á// PÁgÀlV EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ «µÀAiÀÄ PÉý ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.5.490/- UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÄÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¨ÉÃ¯ï ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

8] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 44/09 PÀ®A 78[3] PÉ.¦.CPÀÖ

¸ÀzÀj DgÉÆæ gÁd¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 26 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 2 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á// UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ 3 ªÀÄlPÀ aÃn, 3 ¨Á¯ï, ¥É£ï, 2 ªÉÆèÉʯï.CA.Q.400=00 ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt,1615/- gÀÆ. d¥ÀÄÛ ªÀiÁr ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹.eÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

9] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.10/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÁA¨Éè 36 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ Cgï.J¸ï. ZÀZÀð JjAiÀiÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¢Ã¥Á UÀAqÀ ¯ÉÆÃPɱï 20 ªÀµÀð ¸Á// ºÉZï.Dgï.f.PÁ¯ÉÆä ºÉƸÀ¤AUÁ¥ÀÄgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ :- 01-03-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4 UÀAmÉUÉ ¸ËÖªï ºÀZÀÑ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ËÖªï ¨Áè¸ÀÖ CV ¹ÃªÉÄ JuÉÚ, ¹rzÀÄ ªÉÄÊ PÉÊ J¯Áè ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À aPÉvÉìUÉAzÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aPÉvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ :- 09/3/2009 gÀAzÀÄ 9-30 J.JªÀiï.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

10] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.18/2009 PÀ®A 279, 337, 337 L¦¹

EAzÀÄ ¢: 09-03-2009 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà UÉÆÃr, ªÀ: 335, G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À. ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï qÉæöʪÀgï ¸Á: ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ, EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CAUÀrAiÀÄ°è ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄzÁå£Àí ªÀÄ£ÉV ºÉÆV HlªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀÄdÄQ ªÀiÁåPïì-100 PÉ.J-37, ºÉZï-9342 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ Hl ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ CAUÀrUÉ §gÀzÉ vÀ£Àß ªÉAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀPÉÌ CAvÁ ºÀ£ÀªÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à UÉÆgÁ§¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¤ÃgÀ®ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀg ¦AiÀiÁð¢AiÀi ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
 

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008