Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, September 27, 2011

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA PÀ®A 67/2011 PÀ®A 279,337 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 26-09-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀAzÁæ¼À-ªÉÄÊ£À½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É fÃ¥À £ÀA- PÉ.J-37/ f -51 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß fæ£À°è PÀĽ¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ CzÀgÀ°èzÀݪÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt ZÁ®PÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 218/2011 PÀ®A.279.337,338 L¦¹ gÉ/« 187 LJA« AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ 26-09-2011 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀ 25 jAzÀ 30 d£ÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄÆägÀ ¨ÁµÀĸÁ§ §qÉUÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉõÁä FPÉAiÀÄ ªÀ°ÃªÀiÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ E®PÀ¯ï¢AzÀ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À ªÀqÀæºÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ MAzÀÄ ªÀÄ»ÃAzÀæ mÉA¥ÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-22/3259 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆÃqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄðeÁ¸Á§ £ÀqÀĪÀ®ªÀĤ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV ªÀiÁUÀðªÁV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉƸÀ¥ÉÃn PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÁåºÀß 02-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁVð¯ï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £Á®ÄÌ UÁ°UÀ¼ÀÄ ªÉÄïÁV ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄäªÀgÀ°è PÉ®ªÀjUÉ ¨Áj ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2011 PÀ®A: 143, 147, 448, 341, 323,354,379, 384, 504, 506, gÉ/« 149

¢£ÁAPÀ 26-09-2011 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JA PÉÌ PÉÆÃl𠦹-12 ±ÀAPÀæAiÀÄå gÀªÀgÀÄ PÉÆÃlð PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ,.JA.J¥sï.¹ PÉÆÃlð AiÀÄ®§ÄUÁð gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ £ÀA 821/2011 Dt: 24-08-2011 £ÉÃzÀÝPÉÌ ®UÀvï EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÀASÉå 27/2011 ¦gÁå¢üzÁgÀ ¸ÉåAiÀÄåzÀSÁeÁºÀĸɣÀ vÀAzÉ ¸ÉåAiÀÄåzÀ£ÀÆgÀCºÀªÀÄäz¸Á§ ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀ zÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀUÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦gÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 14-08-2011 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JAUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉåAiÀÄåzÀgÁdªÀĺÀªÀÄäzÀ vÀA¢ ªÀ°¸Á§ eÁVgÀzÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 09 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢üzÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV CªÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr MzÀgÁrzÀÄÝ C®èzÉ 1£Éà DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¸ÀºÉÆzÀjAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ 4 vÉÆ¯É §AUÀgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d§gÀzÀ¹Û¤AzÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ DgÉƦ £ÀA8&9 £ÉÃzÀݪÀgÀ PÉåAiÀÄå°è JgÀqÀÄ vÀÄAqÀÄ ªÀiÁr PÉÆlÖzÀÄÝ, DgÉƦ £ÀA.2 jAzÀ 7£ÉÃzÀݪÀgÀÄ PÉå¬ÄAzÀ §rAiÀÄĪÀzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉåzÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. d§gÀzÀ¹Û¤AzÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ£ÀÄ PÉÆqÀĪÀzÀÄ ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É E£ÀÄß ¸ÀļÀÄî PɸÀÄ ºÁQ ¤ªÀÄä ªÀA±À ¤ªÀðA±À ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ¨ÉåzÁqÀÄvÁÛ & fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

Tuesday, September 20, 2011

ªÀiÁ£Àå ªÀĺÀäzï ªÀfÃgï CºÀäzï, L¦J¸ï, ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, F±Á£Àå ªÀ®AiÀÄ, UÀÄ®âUÁð gÀªÀgÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèUÉ DUÀ«Ä¹zÁUÀ £É£À¦£À PÀëtUÀ¼ÀÄ

Monday, September 19, 2011

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/2011 PÀ®A-323,324,504,506 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 18-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ «gÉñÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄrªÁ¼Àgï G: PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸Á:Q£Áß¼À FvÀÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀ ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CzÀ£ÉߣÀ ¸ÉAmÁ ºÉÃ½Û ¯Éà ¨ÉÆøÀÆr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉÊ ¬ÄAzÀ §rzÀÄ ¨Á¬Ä ¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÉÆý¹ ¤£ÀߣÀÄ fêÀ¸À »vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ¸ÀzÀj «gÉñÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2011 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 18-09-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ D¥Á¢vÀ zÀƼÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà C¼ÀªÀAr ¸Á: PÉÆüÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«í.J¸ï. JPïìJ¯ï £ÀA- PÉ.J-37/ J¸ï-0531 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄAUÀ¼Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¸Á¢¹zÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ zÀƼÀ¥Àà£À£ÀÄß aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ CA§Æå¯É£ïì£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ£À ºÉAqÀw zÉêÀªÀÄä½UÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ zÉêÀªÀÄä¼ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉÊzÁå¢PÁjUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÀħâ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ zÀƼÀ¥Àà£À£ÀÄß ºÀħâ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è CtÂÚUÉÃj ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6:30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ªÁ¥À¸ï PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2011 PÀ®A 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 17-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉUÉ ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ ²æà ªÀiÁgÀÄvÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÀ¨sÀðUÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖgÀĪÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20,000=00 gÀÆ. ¬ÄAzÀ 22,000=00 gÀÆ. EgÀĪÀ MAzÀÄ PÀ§âtzÀ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/2011 PÀ®A 78 (J) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ. 18-09-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀÄ®V UÁæªÀÄzÀ gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ PÁæ¸ïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀA/ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà £ÉÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð, eÁ. £ÉÃPÁgÀ G. ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á. ºÀÄ®V 2) CªÀÄgÀ¥Àà vÀA/ §¸À¥Àà PÀÄzÀj ªÉÆÃw ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð, eÁ. UÁtÂUÉÃgÀ G. ºÉÆmÉïï PÉ®¸À ¸Á. ºÀÄ®V EªÀjAzÀ 2 ¨Á® ¥É£ÀÄß, 2 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1210=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2011 PÀ®A 171 (F) gÉ/« 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 18-09-2011 gÀAzÀÄ 09-30 ¦.JAPÉÌ ºÀÄ®V UÁæªÀÄzÀ°è PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ¨ÉA§°UÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄgÁd ¥Ánî JA§ÄªÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DªÀgÀtzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd »mÁß¼À EªÀjUÉ ªÀÄvÀ ¤ÃqÀĪÀAvÉ £ÀÆgÁgÀÄ d£ÀjUÉ D«ÄñÀ MrØ Hl ºÁQ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆj£À C£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 251/2011 PÀ®A 376 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 18/09/2011 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ±Áå«ÄÃzï ©Ã UÀAqÀ ¢: gÁeÁ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ £ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "
¢£ÁAPÀ:- 18-09-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ §¤ßªÀiÁ ªÀAiÀĸÀÄì 12 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ°è £ÉÆêÁUÀÄwÛzÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ¼À UÀÄ¥ÁÛAUÀ PÉA¥ÁV ©½ zÀæªÀ §gÀÄwÛvÀÄÛ. EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è EgÀĪÀ C£ÀAvÀ®QëöäÃ, ²PÀëQ EªÀgÀÄ PÀAqÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár¹zÀÄÝ, £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, " ¤£Éß ¢ªÀ¸À ¸ÀAeÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà, PÀ¨ÉâÃgÀ EªÀ£ÀÄ §®vÁÌgÀ ªÀiÁr PÉr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼Éà ¤£Éß £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ w½¹zÀ¼ÀÄ, ¤£ÀUÉ F «µÀAiÀÄ w½¸À®Ä ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §A¢zÉÝ£ÀÄ DzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ EgÀ°¯Áè. CªÀ¼À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÁ, ¤ªÀÄä zsÀt gÁªÀÄÄ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¸ÀÄ" CAvÁ ºÉýzÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ F §UÉÎ PÉüÀ¯ÁV CªÀ¼ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, " ¤£Éß ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä UÀÄr¸À°£À°è §gÉAiÀÄÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ «ÃgÉñÀ£ÀÄ ºÀÄ®Äè vÀgÀ®Ä UÀÄr¸À® ºÀwÛgÀ §A¢zÀÄÝ, £Á£ÀÄ UÀÄr¸À°£À°è M§â¼Éà EzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr MªÉÄä¯Éà M¼ÀUÉ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §mÉÖ vÀÄgÀÄQ £À£Àß ZÀrØAiÀÄ£ÀÄß ©aÑ vÉUÉzÀÄ, vÀ£Àß ¥ÁåAmï ªÀÄvÀÄÛ ZÀrØAiÀÄ£ÀÄß ©aÑ £À£ÀߣÀÄß PɼÀUÉ ºÁQ £À£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀ£ÀÄ, £Á£ÀÄ MzÁÝrzÀgÀÆ ªÀÄvÀÄÛ PÀÆUÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ ©qÀzÉà §¯ÁvÁÌgÀ ªÀiÁr PÉr¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ C°èAzÀ JzÀÄÝ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ C£ÀAvÀ®Qëöäà nÃZÀgï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «µÀAiÀÄ ºÉüÀ®Ä, CªÀgÀÄ ¤ªÀÄä vÁ¬ÄUÉ w½¸ÀÄ CAvÁ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ºÉzÀj F «µÀAiÀÄ w½¸À°¯Áè " CAvÁ ºÉýzÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAiÉÆÃzsÀåPÉÌ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä zsÀt gÁªÀÄÄ EªÀjUÉ F «µÀAiÀÄ w½¸À®Ä CªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ PÉÆqÉÆÃt CAvÁ ºÉý £ÀªÀÄä£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 17-09-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ §¤ßªÀiÁ EªÀ½UÉ §¯ÁvÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á: PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ £ÀUÀgÀ EªÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


 


 

Wednesday, September 14, 2011

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.60/11 PÀ®A 107 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 12-08-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À £ÀqÀÄªÉ »gÉùAzÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ°è d«Ää£À «µÀAiÀĪÁV M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÁV UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁQëÃzÁgÀ ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À°è ªÉʵÀªÀÄå ¢£À¢AzÀ ¢£ÀPÉÌ ºÉZÁÑUÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/11 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.61/11 PÀ®A 107 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 12-08-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À £ÀqÀÄªÉ »gÉùAzÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ°è d«Ää£À «µÀAiÀĪÁV M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÁV UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁQëÃzÁgÀ ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À°è ªÉʵÀªÀÄå ¢£À¢AzÀ ¢£ÀPÉÌ ºÉZÁÑUÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.66/11 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 13-09-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï £ÀA PÉ.J.37Dgï 5735 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ¤AzÀ E¸ÁèA¥ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀzÉà ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉ.J 37Dgï 8599 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¨sÁUÀzÀ°è ªÉÆâ£ï mÁQÃd ºÀwÛgÀzÀ ¥Áæ¦mï ±ÀÆ PÀA¥À¤ JzÀÄgÀÄUÀqÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ JqÀPÁ® »A§qÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ,JqÀPÁ® ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.184/11 PÀ®A 110 (E) (f) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ. 13-09-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¼É §Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è DgÉÆæ D£ÀAzÀ vÀA/ PÀjAiÀÄ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ 25, eÁ. ºÀjd£À G. ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸Á. ºÀ¼É§Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß CAV ©aÑ CgɨÉvÀÛ¯ÉAiÀiÁV FUÀ ¸ÀzÀå JA.J¯ï.J ZÀÄ£ÁªÀuÉ §A¢zÀÄÝ, C¨sÀåyðUÀ½AzÀ PÀÄrzÀÄ ªÀÄeÁ ªÀiÁrj CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀzÀå PÉÆ¥Àà¼À «zsÁ£À ¸À¨sÁ G¥À ZÀÄ£ÁªÀuÉ EgÀĪÀÅ¢gÀAzÀ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.185/11 PÀ®A 110 (E) (f) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ. 13-09-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¼É §Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è DgÉÆæ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀA/ £ÁUÀ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð, eÁ. ºÀjd£À G. UÀ¢Ý PÉ®¸À ¸Á. ºÀ¼É §Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ.

FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß CAV ©aÑ CgɨÉvÀÛ¯ÉAiÀiÁV FUÀ ¸ÀzÀå JA.J¯ï.J ZÀÄ£ÁªÀuÉ §A¢zÀÄÝ, C¨sÀåyðUÀ½AzÀ PÀÄrzÀÄ ªÀÄeÁ ªÀiÁrj CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀzÀå PÉÆ¥Àà¼À «zsÁ£À ¸À¨sÁ G¥À ZÀÄ£ÁªÀuÉ EgÀĪÀÅ¢gÀAzÀ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

        


 


 


 


 


 


 

Tuesday, September 13, 2011

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢: 12-09-2011 gÀAzÀÄ gÁåªÀtÂQ UÁæªÀÄzÀ FgÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀjAiÀĪÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ ¥ÀPÀÌPÉÌ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ, E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ²æà ¸ÉÆêÀıÉÃRgï f. dÄlÖ¯ï, ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV, 4-00 ¦JAPÉÌ zÁ½ ªÀiÁr, zÁ½PÁ®PÉÌ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀÄ 47 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: UÁtUÉÃgÀ 2) ªÀĺÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¹¥Á¬Ä ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: ªÉÄPÁå¤Pï 3) «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà §¼ÀÆlV ªÀAiÀÄ 54 ªÀµÀð eÁ: UÁ£ÀUÉÃgÀ G: ªÁå¥ÁgÀ 4) §¸À¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà ºÁ¼ÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁ: UÁtUÉÃgÀ G: ZÁ®PÀ 5) ²ªÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÉñÀégÀ¥Àà ¨É®èzÀ ªÀAiÀÄ 49 ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G: QgÁt ªÁå¥ÁgÀ 6) ºÉêÀÄtÚ vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀÄj, ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: PÀÆ°, 7) UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀwÛ, ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 8) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà lÀ¥Á°, ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 9) «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ§zÀæ¥Àà GªÀÄZÀV, ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 10) ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà zÉêÀgÀ, ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð,

eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ZÁ®PÀ 11) «ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà CAUÀr ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 12) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÉÆÃuÉ¥Àà PÉgɺÀ½î, ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À J®ègÀÆ ¸Á: gÁåªÀtÂQ EªÀjAzÀ gÀÆ 2300/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-09-2011 gÀAzÀÄ 19-15 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ ZÁAzÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀ°¸Á§ ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, zÉÆqÀØ ¯ÉÃOmï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ zÉÆrØ ¯ÉÃOmï£À 01 ¯ÉÊ£ïzÀ°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ²æÃ. J¸ï.JA. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, D¥Á¢vÀ ZÁAzÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀ°¸Á§ EvÀ¤AzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 240-00, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ jhÄAPï ¯ÉÊmï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï zÉÆgÉwzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-09-2011 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀgÁzÀ (01) ¨Á¨ÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ

±Á«ÄÃzÀ¸Á§ ºÁUÀÆ (02) vÁdÄ¢Ýãï vÀAzÉ ±Á§Ä¢ÝÃ£ï ¸Á: UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÉAPÀlgÀªÀÄt zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æÃ. J¸ï.JA. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆæ £ÀA. 02 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹PÀÄÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¸ÀtÚ ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ, ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,460-00, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥ÉèöÊ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï zÉÆgÉwzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁææ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 245/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 12-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ ¹¦L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ©. CªÀÄgÉñÀ, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 91 ¦.¹. 37, 38, 40, 61, 117, 190, 378 ºÁUÀÆ J.¦.¹. 77 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ªÀÄvÀÄðeÁ vÀAzÉ SÁ¢æ ¦Ãgï ªÀĺÀäzÀ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 54 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉAqÀgÀªÁr UÀAUÁªÀw [2] ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 30 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï£À ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À PɼÀUÉ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 8:45 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ G½zÀ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) SÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 750-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï zÉÆgɬÄvÀÄ.


 

Wednesday, September 7, 2011

PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 208/2011 PÀ®A. 498 (J) gÉ/« 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ. 06-09-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà ZÀÄPÁÌr ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð eÁ:ªÁ°äÃQ G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ©dPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÉÆâUÉ DgÉÆæ §¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÉÆAzÀUÉ §¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ «£ÁBPÁgÀt ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉ CgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÀgÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀiÁvÀÄ PÉý DPÉUÉ «£ÀBPÁIÄt ¨ÉÊAiÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »AzÉ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¢ :04/09/2011 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÁUÀ®Æ PÀÆqÀ ¦ügÁå¢UÉ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr UÀÄgÀÄ»jAiÀÄjUÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj E§âgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÄÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 173/2011 PÀ®A: 295 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 05-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 06-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ ºÉÊzÀgÀ° ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ºÀdgÀvï UÉʧĵÁªÀ° ºÁUÀÆ ºÀdgÀvï ªÀÄzÁð£À¸Á§ µÁªÀ° EªÀgÀ WÉÆÃjUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ PÉqÀ« zsÀéA¸ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2011 PÀ®A: 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ:24-8-2011 gÀAzÀÄ 7-00 ¦JAPÉÌ PÀÄPÀ£ÀÆj£À «£ÉÆç£ÀUÀgÀzÀ°èAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©lÖ vÀªÀÄä »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ;37 PÀÆå-818 CA.Q. 20,000-00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ, M¼ÀUÉ ºÉÆÃV 7-30 ¦JAPÉÌ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß EzÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt, vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

¨ÉêÀÇgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2011 PÀ®A34 PÉE. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 006-09 -2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀj§âgÀÆ UÀÄ£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ºÉÆAzÀzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ 180 JJAJ¯ïzÀ 63 «AqÀìgï r®Pïì «¹Ìà ¨Ál° CAzÁf QªÀÄävÀÄÛ 2581.11 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ DUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 330 JAJ¯ïzÀ 28 £ÁPï Omï ©ÃAiÀÄgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1204=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ DUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl¢AzÀ §AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 800=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CzÉ

Tuesday, September 6, 2011

1. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2011 PÀ®A: 279, 338, L¦¹

ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ-26 PÀÆå-3790 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÆqÀĸÁ§ §rUÉÃgÀ ¸Á:UÁéUÉÃj J£ÀÄߪÁvÀ¤UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ SÁeÁ¸Á§ UÉÆÃqÉPÁgï FvÀ£ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆj£À J¸ï.J¥ï.J¸ï. ±Á¯É zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è J¸ï.J¥sï.J¸ï. ±Á¯É zÁnzÀ ºÉÆgÀmÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JªÉÄä CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¹ÌÃqÁØV ©zÀÄÝ, ªÉÆÃ.¸ÉÊ. zÀ°èzÀÝ E§âgÀÆ ¨sÁjÃUÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

2. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 156/11, PÀ®A. 457-380 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 05-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzsÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥À£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÀwÛgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁAvÀUÉÆAqÀ (¨ÁAqÉ) EªÀgÀÄ ²æñÉÊ®PÉÌÉ ºÉÆÃzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀÝ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ vÉgÉzÀÄ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁj vÉUÉzÀÄ CzÀgÉƼÀUÉ EnÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.15,000-00 ªÀÄvÀÄÛ CA. 15 UÁæA vÀÆPÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ dĪÀÄÄQUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ CAzÁdÄ ªÀiË®å 24,900-00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

3. PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 145/2011 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ : 28-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ9¢zÁgÀ vÁ¬Ä ºÀA¥ÀªÀÄä EªÀgÀÄ ªÀįÁð£ÀºÀ½îAiÀÄ°è QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀįÁð£ÀºÀ½îAiÀÄ PÀȵÀÚ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁg ¸ÉPÀ¯ £ÀA§g : PÉ.J- 37/Dgï-9368 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁªÀÄ¥Àà zÀÄAqÀÆgÀ, ¸Á: ªÀiÁjPÁåA¥ï ºÁ: ªÀ: ªÀįÁð£ÀºÀ½î, EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀg ªÉÆÃmÁg ¸ÉPÀ®è£ÀÄß PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀA¥ÀªÀÄä EªÀjUÉ lPÀÌg PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ JqÀUÁ°UÉ ¨Áj ¥ÉmÁÖV ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ £ÀAvÀgÀ ºÀA¥ÀªÀÄä EªÀgÀ aQvÉìUÁV DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ ²æÃzsÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¸ÀIJ® D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV aQvÉìAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁr¹ FUÀ vÀqÀªÁV ¦AiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉgÉ EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ9¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀg ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV §¼ÁîjUÉ ºÉÆzÁUÉÎ ºÀA¥ÀªÀÄä EPÉAiÀÄÄ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ : 5-9-2011 gÀAzÀÄ 5-40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «ªÀÄì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ J¸.ºÉZ.N. PÀAmÉÆãÉäAm ¦.J¸. §¼Áîj¬ÄAzÀ qÉv EAnªÉÄñÀ£ J£., Dg- 252 f.Dg- 50 ¢£ÁAPÀ : 5-9-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀg ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304 (C) L.¦.¹. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ «£ÀAw¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ. UÀÄ£Éß ¸ÀA. 163/2011 PÀ®A-454,457,380 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 30-08-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:02-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è »gÉøÀƽPÉÃj vÁAqÀzÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄÃPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ CqÀÄUÉ PÉÆÃuÉAiÀÄ ©UÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ CPÀëgÀ zÁ¸ÉÆúÀzÀ MAzÀÄ ¨ÁgÀvï UÁå¸ï ¹°AqÀgï CA:Q: 2,500.gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ PÀ¼ÀĪÁzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄRå²PÀëPÀjUÉ w½¹ C®è° ºÀÄqÀÄPÁr EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, September 5, 2011

1. PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 147/2011 PÀ®A 87 PÁ. ¥ÉÆ. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ : 05-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄgÀqÉÆÃuÁ UÁæªÀÄzÀ ²æà ¸ÀÄAPÀèªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EnÖgÀĪÀ UÀeÁ£À£À zÉêÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÉÎ ²æ JA. £ÁUÀgÉrØ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà £ÀA¢ºÀ½î, ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃuÁ EªÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÀ±À¢0zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4,350=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 162/2011 PÀ®A-279,338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 04-09-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà §AqÀæPÀ¯ï ¸Á:ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA-PÉ.J-37/ PÀÆå-3702 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Q£Áß¼À §¸ï¸ÁÖAqÀ PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁªÀ£Á ªÀAiÀiÁ:05 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¨sÁªÀ£À½UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

3. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2011 PÀ®A: 279, 337, L¦¹

¢£ÁAPÀ 04-09-2011 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA PÉÌ gÁdÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉƼÉ-D®ÆgÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA PÉ.J-42 J¥sï-559 £ÉÃzÀÄÝ §¸ï §A¢zÀÄÝ §¹ì¤AzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV gÁdÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É zÉÊ»PÀ ²PÀëPÀ AiÀÄ®è¥Àà EªÀgÀÄ §¹ì¤AzÀ E½AiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ §¹ì£À ZÁ®PÀ gÀAUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ §¸Àì£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É ªÀÄÄAzÀPÉÌ Nr¹zÀÝjAzÀ §¸ï E½AiÀÄÄwÛgÀĪÀ ²PÀëPÀ AiÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ eÉÆð ºÉÆÃV §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CªÀ£À §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4. PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 146/2011 ºÀÄqÀV PÁuÉ

¢£ÁAPÀ : 18-08-2011 gÀAzÀÄ UÀÄgÀĪÁgÀ ¢ªÀ¸À ¨É¼ÀUÉÎ 9=00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ C¤vÁ EPÉAiÉÆA¢UÉ PÁgÀlVAiÀÄ PÉãÁ®zÀ°è §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉý ºÉÆVzÀÄÝ. ¸Àé®à ºÉÆvÁÛzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß 2£Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¤vÁ EPÉAiÀÄÄ M§â¼É §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ. DUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¤vÁ EPÉUÉ «ZÁj¸À®Ä DPÉAiÀÄÄ ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ, CPÀÌ ¸ÀĤvÁ EPÉAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr §gÀÄvÉÛãÉ. ¤Ã£ÀÄ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ vÁ£ÉƧâ¼É ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛ¼É E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĤvÁ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï §A¢gÀĪÀ¢®è F §UÉÎ vÁ£ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ HgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÉ wgÀÄUÁr ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

Thursday, September 1, 2011

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt :

1) AiÀÄ®§ÄUÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31-08-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÀlÖtzÀ°ègÀĪÀ ¨ÉêÀÇgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀÄ£É £ÀA. 69 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. ºÉZï.J¸ï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁ𠹧âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ªÀ: 26 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 2] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà CA§° ªÀ: 36: ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 3] ªÀÄ®Äè vÀAzÉ §¸À¥Àà ¨sÁ¸ÀÌgÀ ªÀ: 28 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 4] PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ºÀ½îPÉÃj ªÀ: 22 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 5] ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀÄzÁð£À¸Á§ UÉÆgÉèÁ¼À ªÀ: 27 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 6] ªÀÄzÁð£À C° vÀAzÉ ZÀAzÀĸÁ§ PÀªÀ®ÆgÀ ªÀ: 29 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 7] ¨Á¨Á vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ ªÀÄPÁAzÁgÀ ªÀ: 26 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 8] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀ: 26 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 9] gÀ« vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ GqÀĦ ªÀ: 35 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 10] ¶gÁd vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ PÀ¯ÉÃUÁgÀ ªÀ: 31 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 11] GªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ¨É¯ÉÃj ªÀ: 34 ¸Á; AiÀÄ®§ÄUÁð 12] C¯ÁÛ¥sïºÀĸÉãÀ vÀAzÉ U˸ïªÉÆâ£ï PÀ¯ÉÃUÁgÀ ªÀ: 29 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 13] EªÀiÁªÀĺÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀÄzÁð£À¸Á§ UÉÆgÉèÁ¼À ªÀ: 32 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 14] ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä ¨sÀdAwæ ªÀ: 20 ¸Á; dªÀÄRAr J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 14 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è 6900-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ¨ÉÃqï ²Ãmï ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀt

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 17/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

ªÀÄÈvÀ ¤AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Àà ªÀiÁ°¥Ánî ªÀAiÀÄ:55 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:eÁ°ºÁ¼À EvÀ£ÀÄ EUÉÎ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ¼À »A¢¤AzÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄrAiÀĨÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ©qÀzÉ ºÁUÉAiÉÄà PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ EzÀÄÝ EwÛZÉUÉ DvÀ£À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ZÀl ©qÀzÉà EzÀÄÝ F ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ ªÀģɬÄAzÀ 6 UÀAmÉUÉ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ £ÉÆÃrzÁUÀ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°èK ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ vÁ£ÀÄ GnÖzÀÝ zÉÆÃvÀæ¢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV zɪÉÃAzÀæUËqÀ vÀAzÉ ¤AUÀ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ¸ÀvÀå¥Àà J.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀPÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt

3) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2011 PÀ®A. 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃ. ºÉZï.J¸ï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÀlÖtzÀ°è §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀë¥Àà ¥ÀªÀiÁägÀ ªÀ: 48 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁåZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®è£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ MzÀgÁqÀÄvÀÛ EªÀvÀÄÛ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¹PÀÌgÉ CªÀgÀ£Àß PÀ¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ C£ÀÄßwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆÃgÀÄ zÀé¤AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÉÃPÉà ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÁvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ WÉÆÃgÀªÁzÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀÄjvÀÄ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt :

1) AiÀÄ®§ÄUÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31-08-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÀlÖtzÀ°ègÀĪÀ ¨ÉêÀÇgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀÄ£É £ÀA. 69 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. ºÉZï.J¸ï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁ𠹧âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ªÀ: 26 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 2] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà CA§° ªÀ: 36: ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 3] ªÀÄ®Äè vÀAzÉ §¸À¥Àà ¨sÁ¸ÀÌgÀ ªÀ: 28 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 4] PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ºÀ½îPÉÃj ªÀ: 22 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 5] ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀÄzÁð£À¸Á§ UÉÆgÉèÁ¼À ªÀ: 27 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 6] ªÀÄzÁð£À C° vÀAzÉ ZÀAzÀĸÁ§ PÀªÀ®ÆgÀ ªÀ: 29 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 7] ¨Á¨Á vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ ªÀÄPÁAzÁgÀ ªÀ: 26 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 8] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀ: 26 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 9] gÀ« vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ GqÀĦ ªÀ: 35 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 10] ¶gÁd vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ PÀ¯ÉÃUÁgÀ ªÀ: 31 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 11] GªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ¨É¯ÉÃj ªÀ: 34 ¸Á; AiÀÄ®§ÄUÁð 12] C¯ÁÛ¥sïºÀĸÉãÀ vÀAzÉ U˸ïªÉÆâ£ï PÀ¯ÉÃUÁgÀ ªÀ: 29 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 13] EªÀiÁªÀĺÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀÄzÁð£À¸Á§ UÉÆgÉèÁ¼À ªÀ: 32 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 14] ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä ¨sÀdAwæ ªÀ: 20 ¸Á; dªÀÄRAr J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 14 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è 6900-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ¨ÉÃqï ²Ãmï ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀt

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 17/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

ªÀÄÈvÀ ¤AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Àà ªÀiÁ°¥Ánî ªÀAiÀÄ:55 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:eÁ°ºÁ¼À EvÀ£ÀÄ EUÉÎ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ¼À »A¢¤AzÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄrAiÀĨÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ©qÀzÉ ºÁUÉAiÉÄà PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ EzÀÄÝ EwÛZÉUÉ DvÀ£À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ZÀl ©qÀzÉà EzÀÄÝ F ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ ªÀģɬÄAzÀ 6 UÀAmÉUÉ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ £ÉÆÃrzÁUÀ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°èK ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ vÁ£ÀÄ GnÖzÀÝ zÉÆÃvÀæ¢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV zɪÉÃAzÀæUËqÀ vÀAzÉ ¤AUÀ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ¸ÀvÀå¥Àà J.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀPÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt

3) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2011 PÀ®A. 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃ. ºÉZï.J¸ï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÀlÖtzÀ°è §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀë¥Àà ¥ÀªÀiÁägÀ ªÀ: 48 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁåZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®è£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ MzÀgÁqÀÄvÀÛ EªÀvÀÄÛ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¹PÀÌgÉ CªÀgÀ£Àß PÀ¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ C£ÀÄßwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆÃgÀÄ zÀé¤AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÉÃPÉà ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÁvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ WÉÆÃgÀªÁzÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀÄjvÀÄ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008