Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, September 27, 2011

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA PÀ®A 67/2011 PÀ®A 279,337 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 26-09-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀAzÁæ¼À-ªÉÄÊ£À½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É fÃ¥À £ÀA- PÉ.J-37/ f -51 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß fæ£À°è PÀĽ¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ CzÀgÀ°èzÀݪÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt ZÁ®PÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 218/2011 PÀ®A.279.337,338 L¦¹ gÉ/« 187 LJA« AiÀiÁåPïÖ

¢£ÁAPÀ 26-09-2011 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀ 25 jAzÀ 30 d£ÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄÆägÀ ¨ÁµÀĸÁ§ §qÉUÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉõÁä FPÉAiÀÄ ªÀ°ÃªÀiÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ E®PÀ¯ï¢AzÀ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À ªÀqÀæºÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ MAzÀÄ ªÀÄ»ÃAzÀæ mÉA¥ÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-22/3259 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆÃqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄðeÁ¸Á§ £ÀqÀĪÀ®ªÀĤ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV ªÀiÁUÀðªÁV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉƸÀ¥ÉÃn PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÁåºÀß 02-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁVð¯ï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £Á®ÄÌ UÁ°UÀ¼ÀÄ ªÉÄïÁV ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄäªÀgÀ°è PÉ®ªÀjUÉ ¨Áj ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/2011 PÀ®A: 143, 147, 448, 341, 323,354,379, 384, 504, 506, gÉ/« 149

¢£ÁAPÀ 26-09-2011 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JA PÉÌ PÉÆÃl𠦹-12 ±ÀAPÀæAiÀÄå gÀªÀgÀÄ PÉÆÃlð PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ,.JA.J¥sï.¹ PÉÆÃlð AiÀÄ®§ÄUÁð gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ £ÀA 821/2011 Dt: 24-08-2011 £ÉÃzÀÝPÉÌ ®UÀvï EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÀASÉå 27/2011 ¦gÁå¢üzÁgÀ ¸ÉåAiÀÄåzÀSÁeÁºÀĸɣÀ vÀAzÉ ¸ÉåAiÀÄåzÀ£ÀÆgÀCºÀªÀÄäz¸Á§ ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀ zÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀUÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦gÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 14-08-2011 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JAUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉåAiÀÄåzÀgÁdªÀĺÀªÀÄäzÀ vÀA¢ ªÀ°¸Á§ eÁVgÀzÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 09 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢üzÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV CªÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr MzÀgÁrzÀÄÝ C®èzÉ 1£Éà DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¸ÀºÉÆzÀjAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ 4 vÉÆ¯É §AUÀgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d§gÀzÀ¹Û¤AzÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ DgÉƦ £ÀA8&9 £ÉÃzÀݪÀgÀ PÉåAiÀÄå°è JgÀqÀÄ vÀÄAqÀÄ ªÀiÁr PÉÆlÖzÀÄÝ, DgÉƦ £ÀA.2 jAzÀ 7£ÉÃzÀݪÀgÀÄ PÉå¬ÄAzÀ §rAiÀÄĪÀzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉåzÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. d§gÀzÀ¹Û¤AzÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ£ÀÄ PÉÆqÀĪÀzÀÄ ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É E£ÀÄß ¸ÀļÀÄî PɸÀÄ ºÁQ ¤ªÀÄä ªÀA±À ¤ªÀðA±À ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ¨ÉåzÁqÀÄvÁÛ & fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

Tuesday, September 20, 2011

ªÀiÁ£Àå ªÀĺÀäzï ªÀfÃgï CºÀäzï, L¦J¸ï, ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, F±Á£Àå ªÀ®AiÀÄ, UÀÄ®âUÁð gÀªÀgÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèUÉ DUÀ«Ä¹zÁUÀ £É£À¦£À PÀëtUÀ¼ÀÄ

Monday, September 19, 2011

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/2011 PÀ®A-323,324,504,506 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 18-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ «gÉñÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄrªÁ¼Àgï G: PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸Á:Q£Áß¼À FvÀÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀ ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CzÀ£ÉߣÀ ¸ÉAmÁ ºÉÃ½Û ¯Éà ¨ÉÆøÀÆr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉÊ ¬ÄAzÀ §rzÀÄ ¨Á¬Ä ¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÉÆý¹ ¤£ÀߣÀÄ fêÀ¸À »vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ¸ÀzÀj «gÉñÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2011 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 18-09-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ D¥Á¢vÀ zÀƼÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà C¼ÀªÀAr ¸Á: PÉÆüÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«í.J¸ï. JPïìJ¯ï £ÀA- PÉ.J-37/ J¸ï-0531 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄAUÀ¼Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¸Á¢¹zÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ zÀƼÀ¥Àà£À£ÀÄß aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ CA§Æå¯É£ïì£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ£À ºÉAqÀw zÉêÀªÀÄä½UÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ zÉêÀªÀÄä¼ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉÊzÁå¢PÁjUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÀħâ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ zÀƼÀ¥Àà£À£ÀÄß ºÀħâ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è CtÂÚUÉÃj ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6:30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ªÁ¥À¸ï PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/2011 PÀ®A 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 17-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉUÉ ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ ²æà ªÀiÁgÀÄvÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÀ¨sÀðUÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖgÀĪÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20,000=00 gÀÆ. ¬ÄAzÀ 22,000=00 gÀÆ. EgÀĪÀ MAzÀÄ PÀ§âtzÀ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/2011 PÀ®A 78 (J) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ. 18-09-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀÄ®V UÁæªÀÄzÀ gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ PÁæ¸ïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀA/ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà £ÉÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð, eÁ. £ÉÃPÁgÀ G. ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á. ºÀÄ®V 2) CªÀÄgÀ¥Àà vÀA/ §¸À¥Àà PÀÄzÀj ªÉÆÃw ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð, eÁ. UÁtÂUÉÃgÀ G. ºÉÆmÉïï PÉ®¸À ¸Á. ºÀÄ®V EªÀjAzÀ 2 ¨Á® ¥É£ÀÄß, 2 ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1210=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2011 PÀ®A 171 (F) gÉ/« 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 18-09-2011 gÀAzÀÄ 09-30 ¦.JAPÉÌ ºÀÄ®V UÁæªÀÄzÀ°è PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ¨ÉA§°UÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄgÁd ¥Ánî JA§ÄªÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DªÀgÀtzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd »mÁß¼À EªÀjUÉ ªÀÄvÀ ¤ÃqÀĪÀAvÉ £ÀÆgÁgÀÄ d£ÀjUÉ D«ÄñÀ MrØ Hl ºÁQ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆj£À C£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 251/2011 PÀ®A 376 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 18/09/2011 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ±Áå«ÄÃzï ©Ã UÀAqÀ ¢: gÁeÁ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ £ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "
¢£ÁAPÀ:- 18-09-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ §¤ßªÀiÁ ªÀAiÀĸÀÄì 12 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ°è £ÉÆêÁUÀÄwÛzÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ¼À UÀÄ¥ÁÛAUÀ PÉA¥ÁV ©½ zÀæªÀ §gÀÄwÛvÀÄÛ. EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è EgÀĪÀ C£ÀAvÀ®QëöäÃ, ²PÀëQ EªÀgÀÄ PÀAqÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár¹zÀÄÝ, £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, " ¤£Éß ¢ªÀ¸À ¸ÀAeÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà, PÀ¨ÉâÃgÀ EªÀ£ÀÄ §®vÁÌgÀ ªÀiÁr PÉr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼Éà ¤£Éß £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ w½¹zÀ¼ÀÄ, ¤£ÀUÉ F «µÀAiÀÄ w½¸À®Ä ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §A¢zÉÝ£ÀÄ DzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ EgÀ°¯Áè. CªÀ¼À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÁ, ¤ªÀÄä zsÀt gÁªÀÄÄ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¸ÀÄ" CAvÁ ºÉýzÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ F §UÉÎ PÉüÀ¯ÁV CªÀ¼ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, " ¤£Éß ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä UÀÄr¸À°£À°è §gÉAiÀÄÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ «ÃgÉñÀ£ÀÄ ºÀÄ®Äè vÀgÀ®Ä UÀÄr¸À® ºÀwÛgÀ §A¢zÀÄÝ, £Á£ÀÄ UÀÄr¸À°£À°è M§â¼Éà EzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr MªÉÄä¯Éà M¼ÀUÉ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §mÉÖ vÀÄgÀÄQ £À£Àß ZÀrØAiÀÄ£ÀÄß ©aÑ vÉUÉzÀÄ, vÀ£Àß ¥ÁåAmï ªÀÄvÀÄÛ ZÀrØAiÀÄ£ÀÄß ©aÑ £À£ÀߣÀÄß PɼÀUÉ ºÁQ £À£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀ£ÀÄ, £Á£ÀÄ MzÁÝrzÀgÀÆ ªÀÄvÀÄÛ PÀÆUÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ ©qÀzÉà §¯ÁvÁÌgÀ ªÀiÁr PÉr¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ C°èAzÀ JzÀÄÝ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ C£ÀAvÀ®Qëöäà nÃZÀgï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «µÀAiÀÄ ºÉüÀ®Ä, CªÀgÀÄ ¤ªÀÄä vÁ¬ÄUÉ w½¸ÀÄ CAvÁ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÀÄ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ºÉzÀj F «µÀAiÀÄ w½¸À°¯Áè " CAvÁ ºÉýzÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CAiÉÆÃzsÀåPÉÌ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä zsÀt gÁªÀÄÄ EªÀjUÉ F «µÀAiÀÄ w½¸À®Ä CªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ PÉÆqÉÆÃt CAvÁ ºÉý £ÀªÀÄä£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 17-09-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ §¤ßªÀiÁ EªÀ½UÉ §¯ÁvÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á: PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ £ÀUÀgÀ EªÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


 


 

Wednesday, September 14, 2011

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.60/11 PÀ®A 107 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 12-08-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À £ÀqÀÄªÉ »gÉùAzÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ°è d«Ää£À «µÀAiÀĪÁV M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÁV UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁQëÃzÁgÀ ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À°è ªÉʵÀªÀÄå ¢£À¢AzÀ ¢£ÀPÉÌ ºÉZÁÑUÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/11 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.61/11 PÀ®A 107 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 12-08-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À £ÀqÀÄªÉ »gÉùAzÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ°è d«Ää£À «µÀAiÀĪÁV M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÁV UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁQëÃzÁgÀ ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À°è ªÉʵÀªÀÄå ¢£À¢AzÀ ¢£ÀPÉÌ ºÉZÁÑUÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.66/11 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 13-09-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï £ÀA PÉ.J.37Dgï 5735 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ¤AzÀ E¸ÁèA¥ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀzÉà ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉ.J 37Dgï 8599 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¨sÁUÀzÀ°è ªÉÆâ£ï mÁQÃd ºÀwÛgÀzÀ ¥Áæ¦mï ±ÀÆ PÀA¥À¤ JzÀÄgÀÄUÀqÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ JqÀPÁ® »A§qÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ,JqÀPÁ® ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.184/11 PÀ®A 110 (E) (f) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ. 13-09-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¼É §Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è DgÉÆæ D£ÀAzÀ vÀA/ PÀjAiÀÄ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ 25, eÁ. ºÀjd£À G. ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸Á. ºÀ¼É§Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß CAV ©aÑ CgɨÉvÀÛ¯ÉAiÀiÁV FUÀ ¸ÀzÀå JA.J¯ï.J ZÀÄ£ÁªÀuÉ §A¢zÀÄÝ, C¨sÀåyðUÀ½AzÀ PÀÄrzÀÄ ªÀÄeÁ ªÀiÁrj CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀzÀå PÉÆ¥Àà¼À «zsÁ£À ¸À¨sÁ G¥À ZÀÄ£ÁªÀuÉ EgÀĪÀÅ¢gÀAzÀ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.185/11 PÀ®A 110 (E) (f) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ. 13-09-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ¼É §Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è DgÉÆæ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀA/ £ÁUÀ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð, eÁ. ºÀjd£À G. UÀ¢Ý PÉ®¸À ¸Á. ºÀ¼É §Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ.

FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß CAV ©aÑ CgɨÉvÀÛ¯ÉAiÀiÁV FUÀ ¸ÀzÀå JA.J¯ï.J ZÀÄ£ÁªÀuÉ §A¢zÀÄÝ, C¨sÀåyðUÀ½AzÀ PÀÄrzÀÄ ªÀÄeÁ ªÀiÁrj CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀzÀå PÉÆ¥Àà¼À «zsÁ£À ¸À¨sÁ G¥À ZÀÄ£ÁªÀuÉ EgÀĪÀÅ¢gÀAzÀ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

        


 


 


 


 


 


 

Tuesday, September 13, 2011

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢: 12-09-2011 gÀAzÀÄ gÁåªÀtÂQ UÁæªÀÄzÀ FgÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀjAiÀĪÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÛ£ÀzÀ ¥ÀPÀÌPÉÌ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ, E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ²æà ¸ÉÆêÀıÉÃRgï f. dÄlÖ¯ï, ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV, 4-00 ¦JAPÉÌ zÁ½ ªÀiÁr, zÁ½PÁ®PÉÌ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀÄ 47 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: UÁtUÉÃgÀ 2) ªÀĺÉñÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¹¥Á¬Ä ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: ªÉÄPÁå¤Pï 3) «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà §¼ÀÆlV ªÀAiÀÄ 54 ªÀµÀð eÁ: UÁ£ÀUÉÃgÀ G: ªÁå¥ÁgÀ 4) §¸À¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà ºÁ¼ÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁ: UÁtUÉÃgÀ G: ZÁ®PÀ 5) ²ªÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÉñÀégÀ¥Àà ¨É®èzÀ ªÀAiÀÄ 49 ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G: QgÁt ªÁå¥ÁgÀ 6) ºÉêÀÄtÚ vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀÄj, ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: PÀÆ°, 7) UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¸ÀAUÀ¥Àà ºÀwÛ, ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 8) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà lÀ¥Á°, ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 9) «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ§zÀæ¥Àà GªÀÄZÀV, ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 10) ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà zÉêÀgÀ, ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð,

eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ZÁ®PÀ 11) «ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà CAUÀr ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 12) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÉÆÃuÉ¥Àà PÉgɺÀ½î, ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À J®ègÀÆ ¸Á: gÁåªÀtÂQ EªÀjAzÀ gÀÆ 2300/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-09-2011 gÀAzÀÄ 19-15 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ ZÁAzÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀ°¸Á§ ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, zÉÆqÀØ ¯ÉÃOmï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ zÉÆrØ ¯ÉÃOmï£À 01 ¯ÉÊ£ïzÀ°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ²æÃ. J¸ï.JA. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, D¥Á¢vÀ ZÁAzÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀ°¸Á§ EvÀ¤AzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 240-00, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ jhÄAPï ¯ÉÊmï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï zÉÆgÉwzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-09-2011 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀgÁzÀ (01) ¨Á¨ÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ

±Á«ÄÃzÀ¸Á§ ºÁUÀÆ (02) vÁdÄ¢Ýãï vÀAzÉ ±Á§Ä¢ÝÃ£ï ¸Á: UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÉAPÀlgÀªÀÄt zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æÃ. J¸ï.JA. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆæ £ÀA. 02 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹PÀÄÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¸ÀtÚ ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ, ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,460-00, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥ÉèöÊ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï zÉÆgÉwzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁææ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 245/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 12-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ ¹¦L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ©. CªÀÄgÉñÀ, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 91 ¦.¹. 37, 38, 40, 61, 117, 190, 378 ºÁUÀÆ J.¦.¹. 77 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ªÀÄvÀÄðeÁ vÀAzÉ SÁ¢æ ¦Ãgï ªÀĺÀäzÀ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 54 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉAqÀgÀªÁr UÀAUÁªÀw [2] ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 30 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï£À ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À PɼÀUÉ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 8:45 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ G½zÀ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) SÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 750-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï zÉÆgɬÄvÀÄ.


 

Wednesday, September 7, 2011

PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 208/2011 PÀ®A. 498 (J) gÉ/« 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ. 06-09-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà ZÀÄPÁÌr ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð eÁ:ªÁ°äÃQ G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ©dPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÉÆâUÉ DgÉÆæ §¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÉÆAzÀUÉ §¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ «£ÁBPÁgÀt ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉ CgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÀgÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀiÁvÀÄ PÉý DPÉUÉ «£ÀBPÁIÄt ¨ÉÊAiÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »AzÉ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¢ :04/09/2011 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÁUÀ®Æ PÀÆqÀ ¦ügÁå¢UÉ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr UÀÄgÀÄ»jAiÀÄjUÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj E§âgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÄÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 173/2011 PÀ®A: 295 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 05-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 06-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ ºÉÊzÀgÀ° ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ºÀdgÀvï UÉʧĵÁªÀ° ºÁUÀÆ ºÀdgÀvï ªÀÄzÁð£À¸Á§ µÁªÀ° EªÀgÀ WÉÆÃjUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ PÉqÀ« zsÀéA¸ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2011 PÀ®A: 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ:24-8-2011 gÀAzÀÄ 7-00 ¦JAPÉÌ PÀÄPÀ£ÀÆj£À «£ÉÆç£ÀUÀgÀzÀ°èAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©lÖ vÀªÀÄä »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ;37 PÀÆå-818 CA.Q. 20,000-00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ, M¼ÀUÉ ºÉÆÃV 7-30 ¦JAPÉÌ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß EzÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt, vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

¨ÉêÀÇgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2011 PÀ®A34 PÉE. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 006-09 -2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀj§âgÀÆ UÀÄ£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ºÉÆAzÀzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ 180 JJAJ¯ïzÀ 63 «AqÀìgï r®Pïì «¹Ìà ¨Ál° CAzÁf QªÀÄävÀÄÛ 2581.11 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ DUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 330 JAJ¯ïzÀ 28 £ÁPï Omï ©ÃAiÀÄgï ¨Ál°UÀ¼ÀÄÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1204=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ DUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl¢AzÀ §AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 800=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CzÉ

Tuesday, September 6, 2011

1. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2011 PÀ®A: 279, 338, L¦¹

ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ-26 PÀÆå-3790 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÆqÀĸÁ§ §rUÉÃgÀ ¸Á:UÁéUÉÃj J£ÀÄߪÁvÀ¤UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ SÁeÁ¸Á§ UÉÆÃqÉPÁgï FvÀ£ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆj£À J¸ï.J¥ï.J¸ï. ±Á¯É zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è J¸ï.J¥sï.J¸ï. ±Á¯É zÁnzÀ ºÉÆgÀmÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JªÉÄä CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¹ÌÃqÁØV ©zÀÄÝ, ªÉÆÃ.¸ÉÊ. zÀ°èzÀÝ E§âgÀÆ ¨sÁjÃUÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

2. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 156/11, PÀ®A. 457-380 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 05-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzsÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥À£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÀwÛgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁAvÀUÉÆAqÀ (¨ÁAqÉ) EªÀgÀÄ ²æñÉÊ®PÉÌÉ ºÉÆÃzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀÝ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ vÉgÉzÀÄ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁj vÉUÉzÀÄ CzÀgÉƼÀUÉ EnÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.15,000-00 ªÀÄvÀÄÛ CA. 15 UÁæA vÀÆPÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ dĪÀÄÄQUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ CAzÁdÄ ªÀiË®å 24,900-00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

3. PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 145/2011 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ : 28-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ9¢zÁgÀ vÁ¬Ä ºÀA¥ÀªÀÄä EªÀgÀÄ ªÀįÁð£ÀºÀ½îAiÀÄ°è QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀįÁð£ÀºÀ½îAiÀÄ PÀȵÀÚ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁg ¸ÉPÀ¯ £ÀA§g : PÉ.J- 37/Dgï-9368 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁªÀÄ¥Àà zÀÄAqÀÆgÀ, ¸Á: ªÀiÁjPÁåA¥ï ºÁ: ªÀ: ªÀįÁð£ÀºÀ½î, EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀg ªÉÆÃmÁg ¸ÉPÀ®è£ÀÄß PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀA¥ÀªÀÄä EªÀjUÉ lPÀÌg PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ JqÀUÁ°UÉ ¨Áj ¥ÉmÁÖV ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ £ÀAvÀgÀ ºÀA¥ÀªÀÄä EªÀgÀ aQvÉìUÁV DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ ²æÃzsÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¸ÀIJ® D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV aQvÉìAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁr¹ FUÀ vÀqÀªÁV ¦AiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉgÉ EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ9¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀg ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV §¼ÁîjUÉ ºÉÆzÁUÉÎ ºÀA¥ÀªÀÄä EPÉAiÀÄÄ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ : 5-9-2011 gÀAzÀÄ 5-40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «ªÀÄì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ J¸.ºÉZ.N. PÀAmÉÆãÉäAm ¦.J¸. §¼Áîj¬ÄAzÀ qÉv EAnªÉÄñÀ£ J£., Dg- 252 f.Dg- 50 ¢£ÁAPÀ : 5-9-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀg ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304 (C) L.¦.¹. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ «£ÀAw¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ. UÀÄ£Éß ¸ÀA. 163/2011 PÀ®A-454,457,380 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 30-08-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:02-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è »gÉøÀƽPÉÃj vÁAqÀzÀ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄÃPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ CqÀÄUÉ PÉÆÃuÉAiÀÄ ©UÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ CPÀëgÀ zÁ¸ÉÆúÀzÀ MAzÀÄ ¨ÁgÀvï UÁå¸ï ¹°AqÀgï CA:Q: 2,500.gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ PÀ¼ÀĪÁzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄRå²PÀëPÀjUÉ w½¹ C®è° ºÀÄqÀÄPÁr EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, September 5, 2011

1. PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 147/2011 PÀ®A 87 PÁ. ¥ÉÆ. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ : 05-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄgÀqÉÆÃuÁ UÁæªÀÄzÀ ²æà ¸ÀÄAPÀèªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ EnÖgÀĪÀ UÀeÁ£À£À zÉêÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÉÎ ²æ JA. £ÁUÀgÉrØ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà £ÀA¢ºÀ½î, ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃuÁ EªÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÀ±À¢0zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4,350=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 162/2011 PÀ®A-279,338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 04-09-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà §AqÀæPÀ¯ï ¸Á:ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA-PÉ.J-37/ PÀÆå-3702 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Q£Áß¼À §¸ï¸ÁÖAqÀ PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁªÀ£Á ªÀAiÀiÁ:05 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¨sÁªÀ£À½UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

3. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2011 PÀ®A: 279, 337, L¦¹

¢£ÁAPÀ 04-09-2011 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA PÉÌ gÁdÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉƼÉ-D®ÆgÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA PÉ.J-42 J¥sï-559 £ÉÃzÀÄÝ §¸ï §A¢zÀÄÝ §¹ì¤AzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV gÁdÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É zÉÊ»PÀ ²PÀëPÀ AiÀÄ®è¥Àà EªÀgÀÄ §¹ì¤AzÀ E½AiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ §¹ì£À ZÁ®PÀ gÀAUÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ §¸Àì£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É ªÀÄÄAzÀPÉÌ Nr¹zÀÝjAzÀ §¸ï E½AiÀÄÄwÛgÀĪÀ ²PÀëPÀ AiÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ eÉÆð ºÉÆÃV §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CªÀ£À §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4. PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 146/2011 ºÀÄqÀV PÁuÉ

¢£ÁAPÀ : 18-08-2011 gÀAzÀÄ UÀÄgÀĪÁgÀ ¢ªÀ¸À ¨É¼ÀUÉÎ 9=00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ C¤vÁ EPÉAiÉÆA¢UÉ PÁgÀlVAiÀÄ PÉãÁ®zÀ°è §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉý ºÉÆVzÀÄÝ. ¸Àé®à ºÉÆvÁÛzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß 2£Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¤vÁ EPÉAiÀÄÄ M§â¼É §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ. DUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¤vÁ EPÉUÉ «ZÁj¸À®Ä DPÉAiÀÄÄ ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ, CPÀÌ ¸ÀĤvÁ EPÉAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr §gÀÄvÉÛãÉ. ¤Ã£ÀÄ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ vÁ£ÉƧâ¼É ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛ¼É E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀĤvÁ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï §A¢gÀĪÀ¢®è F §UÉÎ vÁ£ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ HgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÉ wgÀÄUÁr ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

Thursday, September 1, 2011

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt :

1) AiÀÄ®§ÄUÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31-08-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÀlÖtzÀ°ègÀĪÀ ¨ÉêÀÇgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀÄ£É £ÀA. 69 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. ºÉZï.J¸ï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁ𠹧âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ªÀ: 26 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 2] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà CA§° ªÀ: 36: ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 3] ªÀÄ®Äè vÀAzÉ §¸À¥Àà ¨sÁ¸ÀÌgÀ ªÀ: 28 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 4] PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ºÀ½îPÉÃj ªÀ: 22 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 5] ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀÄzÁð£À¸Á§ UÉÆgÉèÁ¼À ªÀ: 27 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 6] ªÀÄzÁð£À C° vÀAzÉ ZÀAzÀĸÁ§ PÀªÀ®ÆgÀ ªÀ: 29 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 7] ¨Á¨Á vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ ªÀÄPÁAzÁgÀ ªÀ: 26 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 8] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀ: 26 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 9] gÀ« vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ GqÀĦ ªÀ: 35 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 10] ¶gÁd vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ PÀ¯ÉÃUÁgÀ ªÀ: 31 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 11] GªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ¨É¯ÉÃj ªÀ: 34 ¸Á; AiÀÄ®§ÄUÁð 12] C¯ÁÛ¥sïºÀĸÉãÀ vÀAzÉ U˸ïªÉÆâ£ï PÀ¯ÉÃUÁgÀ ªÀ: 29 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 13] EªÀiÁªÀĺÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀÄzÁð£À¸Á§ UÉÆgÉèÁ¼À ªÀ: 32 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 14] ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä ¨sÀdAwæ ªÀ: 20 ¸Á; dªÀÄRAr J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 14 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è 6900-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ¨ÉÃqï ²Ãmï ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀt

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 17/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

ªÀÄÈvÀ ¤AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Àà ªÀiÁ°¥Ánî ªÀAiÀÄ:55 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:eÁ°ºÁ¼À EvÀ£ÀÄ EUÉÎ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ¼À »A¢¤AzÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄrAiÀĨÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ©qÀzÉ ºÁUÉAiÉÄà PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ EzÀÄÝ EwÛZÉUÉ DvÀ£À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ZÀl ©qÀzÉà EzÀÄÝ F ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ ªÀģɬÄAzÀ 6 UÀAmÉUÉ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ £ÉÆÃrzÁUÀ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°èK ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ vÁ£ÀÄ GnÖzÀÝ zÉÆÃvÀæ¢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV zɪÉÃAzÀæUËqÀ vÀAzÉ ¤AUÀ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ¸ÀvÀå¥Àà J.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀPÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt

3) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2011 PÀ®A. 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃ. ºÉZï.J¸ï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÀlÖtzÀ°è §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀë¥Àà ¥ÀªÀiÁägÀ ªÀ: 48 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁåZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®è£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ MzÀgÁqÀÄvÀÛ EªÀvÀÄÛ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¹PÀÌgÉ CªÀgÀ£Àß PÀ¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ C£ÀÄßwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆÃgÀÄ zÀé¤AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÉÃPÉà ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÁvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ WÉÆÃgÀªÁzÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀÄjvÀÄ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt :

1) AiÀÄ®§ÄUÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31-08-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÀlÖtzÀ°ègÀĪÀ ¨ÉêÀÇgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀÄ£É £ÀA. 69 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀªÁzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. ºÉZï.J¸ï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁ𠹧âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ªÀ: 26 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 2] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà CA§° ªÀ: 36: ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 3] ªÀÄ®Äè vÀAzÉ §¸À¥Àà ¨sÁ¸ÀÌgÀ ªÀ: 28 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 4] PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ºÀ½îPÉÃj ªÀ: 22 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 5] ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀÄzÁð£À¸Á§ UÉÆgÉèÁ¼À ªÀ: 27 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 6] ªÀÄzÁð£À C° vÀAzÉ ZÀAzÀĸÁ§ PÀªÀ®ÆgÀ ªÀ: 29 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 7] ¨Á¨Á vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ ªÀÄPÁAzÁgÀ ªÀ: 26 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 8] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀ: 26 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 9] gÀ« vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ GqÀĦ ªÀ: 35 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 10] ¶gÁd vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ PÀ¯ÉÃUÁgÀ ªÀ: 31 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 11] GªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ¨É¯ÉÃj ªÀ: 34 ¸Á; AiÀÄ®§ÄUÁð 12] C¯ÁÛ¥sïºÀĸÉãÀ vÀAzÉ U˸ïªÉÆâ£ï PÀ¯ÉÃUÁgÀ ªÀ: 29 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 13] EªÀiÁªÀĺÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀÄzÁð£À¸Á§ UÉÆgÉèÁ¼À ªÀ: 32 ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 14] ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä ¨sÀdAwæ ªÀ: 20 ¸Á; dªÀÄRAr J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 14 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è 6900-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ¨ÉÃqï ²Ãmï ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀt

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 17/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

ªÀÄÈvÀ ¤AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Àà ªÀiÁ°¥Ánî ªÀAiÀÄ:55 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:eÁ°ºÁ¼À EvÀ£ÀÄ EUÉÎ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ¼À »A¢¤AzÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄrAiÀĨÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ©qÀzÉ ºÁUÉAiÉÄà PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ EzÀÄÝ EwÛZÉUÉ DvÀ£À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ZÀl ©qÀzÉà EzÀÄÝ F ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ ªÀģɬÄAzÀ 6 UÀAmÉUÉ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ £ÉÆÃrzÁUÀ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°èK ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ vÁ£ÀÄ GnÖzÀÝ zÉÆÃvÀæ¢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV zɪÉÃAzÀæUËqÀ vÀAzÉ ¤AUÀ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ¸ÀvÀå¥Àà J.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀPÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀt

3) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2011 PÀ®A. 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃ. ºÉZï.J¸ï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÀlÖtzÀ°è §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀë¥Àà ¥ÀªÀiÁägÀ ªÀ: 48 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁåZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®è£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ MzÀgÁqÀÄvÀÛ EªÀvÀÄÛ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¹PÀÌgÉ CªÀgÀ£Àß PÀ¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ C£ÀÄßwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆÃgÀÄ zÀé¤AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÉÃPÉà ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÁvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ WÉÆÃgÀªÁzÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀÄjvÀÄ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008