Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, August 31, 2008

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 6/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢üzÀgÀ¼ÁzÀ ªÀiÁ£ÀªÀÄä vÀAzÉ £ÁUÀ°AUÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁ. ¥ÀAZÁ¼À ¸Á. ¸ÀƼÉPÀ¯ï ªÀÄÈvÀ zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ°AUÀ¥Àà §rUÉÃgÀ EvÀ£ÀÄ C±ÉÆÃPÀ ±ÉnÖ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ zÀÄrAiÀÄ°PÉÌ EzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄÆPÀ¤zÀÄÝ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¥ÀA¥ï ¸Émï ºÀwÛgÀ ¤ÃgÀÄ ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV PÀgÉAmï ±Ámï ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ ²æÃ. ¥ÁæuÉñÀ PÀÄ®PÀtÂð J.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 24/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀA¢ ªÀÄ®è¥Àà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31-08-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä UÀzÉÝUÉ Qæ«Ä £Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ JuÉÚ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ CªÀ¤UÉ DPÀ¹äPÀ jÃw¬ÄAzÀ «µÀzÀ JuÉÚ CªÀ£À zÉúÀzÀ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¸ÀAPÀl, vÀ¯É ¸ÀÄvÀÄÛªÀzÀÄ DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÁgÀlV ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¨É¼ÀUÉÎ 10-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. gÁªÀÄtÚ ºÉZï.¹. 70 PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

POLICE CET EXAM-2008


¢£ÁAPÀ 31-08-2008 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è, 17 £ÁUÀjÃPÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÀÄ»¼Á ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ £ÉêÀÄPÁw ¸À®ÄªÁV ¹.E.n. ¥ÀjÃPÉë 4 ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæUÀ¼À°è £ÀqÉ¢zÀÄÝ, MlÄÖ 1015 C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ°è 899 C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁVzÀÄÝ, 116 C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/08 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀįÁÛ£ÀSÁ£À vÀAzÉ: ºÀĸÉãÀSÁ£ï PÀgÀÄqÀVj, ¸Á: PÀ§âgÀV, ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 30-08-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄPÀÄâ¯ïSÁ£ï FvÀ£ÀÄ §eÁeï JA-80 ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.- 29/eÉ-5488 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß E®PÀ¯ï¢AzÀ PÁmÁ¥ÀÇgÀ ªÀiÁUÀðªÁV PÀ§âgÀVUÉ §gÀĪÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqÉAiÀÄĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ MAzÀÄ Q.«Ä. CAvÀgÀzÀ°è 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.- 25/J- 8348 £ÉÃzÀÄÝ PÉlÄÖ ¤AwzÀÄÝ, ¸ÀzÀgï ®ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀi EArPÉlgï ¯ÉÊmïUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀzÉ ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀi DdÄ-¨ÁdÄ PÀ®Äè CxÀªÁ VqÀzÀ vÀ¥Àà®Ä AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß EqÀzÉ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀgï ¯ÁjAiÀÄ »A¨ÁUÀ §®UÀqÀUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÁºÀ£À dRAUÉÆArzÀÄÝ, ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA: 239/2008 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ºÀ£ÀäAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà gÁAiÀÄZÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀgÉPÀ¯ï PÁåA¥ï- UÀAUÁªÀw, EAzÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÉƧâgÀÄ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÁV £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÀgÉÃPÀ¯ï PÁåA¥ï E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/ ºÉZï.-778 £ÉÃzÀÝgÀ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß ¸ÀªÁgÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÀªÁgÉ¥Àà£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ°è£À ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÄÝ, EzÀjAzÁV ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁ¬ÄvÀÄ. EzÀjAzÁV ¸ÀzÀj ¸ÀªÁgÉ¥Àà¤UÉ JqÀUÀqÉ vÀÄn, PÀ¥Á¼À, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DzÀgÉ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ, JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ¼À PɼÀUÀqÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, August 30, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 29-8-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀÄAqÀ®UÉÃjgÀ¸ÉÛAiÀÄ §l¥Àà£ÀºÀ½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-37 n-4987 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA PÉ.J-37 n-4988 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ §®PÉÌ §AzÀÄ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ªÀÄAqÀ®UÉÃj PÀqɬÄAzÀ §AzÀ §eÁd CmÉÆà jPÁë £ÀA PÉ.J.37-4909 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ ºÉAqÀw zÁæPÁëAiÀÄt ºÁUÀÆ «gÀÄ¥ÁµÀ¥Àà ¸ÉÆèÁ£ÀzÀ EªÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 215/08 279, 337, 338 L.¦.¹ ::

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà UÉÆÃgÀ¦æÃvï vÀAzÉ ®PÀ©Ãgï ¹AUï C¥ÀªÁ¯ï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: ¯Áj QèãÀgï ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ (SÁ¢AiÀiÁ) vÁ: R¥Á¯ï f: UÀÄgÀÄzÁ¸ï ¥ÀÆgï gÁdå : ¥ÀAeÁ¨ï, EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 26.08.08 gÀAzÀÄ ¨ÁA¨É¬ÄAzÀ-ZÉ£ÉßöÊUÉ PÀ©âtzÀ ¸ÀÄgÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¯Áj £ÀA. f.eÉ. 61 n.n.- 6245 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.08.08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ªÉÄÃvÀUÀ®è ¹ÃªÀiÁzÀ J£À.ºÉZï. 13 gÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ¯Áj qÉʪÀgï C©Ãvï ¹AUï EvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ JzÀÄjUÉ MAzÀÄ ¯Áj §A¢zÀÝjAzÀ lPÀÌgÀ DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÉ JAzÀÄ w½zÀÄ MªÉÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ PÀ©âtzÀ ¸ÀĽUÀ½UÉ PÀnÖzÀ ZÉÊ£ÀÄ ©aÑ ¯Áj ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁ¬ÄvÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¯Áj qÉæöʪÀgÀ¤UÉ §®¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁgÀt UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, August 29, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹. ¸À»vÀ 87 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ±Áå£À¨sÉÆÃUÀ, ªÀ:23ªÀµÀð, eÁ:UÁtÂUÉÃgÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀzÀUÀ£Á¼À vÁ:f:PÉÆ¥Àà¼À, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 8 d£ÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À PÁåAlgï £ÀA:PÉJ: 22 J: 6995 gÀ°è vÀgÀPÁj ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀUÁ«UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢:28-08-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ J£ïºÉZï 63 ªÉÄÃ¯É ±ÀªÀiÁð ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ PÀ«ðAUï£À°è DgÉÆævÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÀÄÄA¢£À ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV, ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀgÀ°èzÀݪÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ dgÀÄVzÀ £ÀAvÀgÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL (C.«) gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2008 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ¥ÀÇeÁgÀ ªÀAiÀiÁ 58 eÁ. ªÁ°äÃQ ¸Á. ZÀAzÀæVj, ¢£ÁAPÀ. 28-08-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀjUÉ mÁA.mÁA. UÁr £ÀA. PÉ.J 37-4850 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÀVj¬ÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃuÉzÁ¼ÀzÀ ¥Àǯ ºÀwÛgÀ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J 37 JA 2037 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Éqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÀPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁA.mÁA UÁrAiÀÄ°èzÀÝ d£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°èzÀݪÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-08-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è CAzÀg ¨ÁºÀgÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ£Àå ¦. L. r.¹.L.©. ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV, UÁæªÀÄzÀ §¤ßªÀĺÁAPÁ½ PÀmÉÖAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, vÀ¼ÀªÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À 2) UÉÆëAzÀ¥Àà vÀA¢ "ÁUÀ¥Àà, G¥ÁàgÀ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À 3) PÉÆlæ¥Àà vÀA¢ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà, ºÀnÖ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀ±Àð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À 4) CAiÀÄå¥Àà vÀA¢ CªÀÄgÀ¥Àà, ºÁ¸ÀUÀ¯ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À. 5) gÁªÀÄtÚ vÀA¢ ²ªÀtÚ, PÉÆqÀzÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸ÉÆãÀªÀÄ£Á¼À EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CªÀjAzÀ E¸ÉàÃm dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 435-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/8/2008 gÀAzÀÄ 7-10 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆæ £ÀA. (1) ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ vÀAzÉ §ÄqÀ£À¸Á§ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G: ¸ÉÊPÀ¯ï ±Á¥À ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw (2) vÁdÄ¢ÝÃ£ï ¸Á: Q¯Áè KjAiÀiÁ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ D£ÉÃUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ vÁAqÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ²æà ±ÁAvÀUËqÀ J.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹PÀÄÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ 1 ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, 1 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1100/- d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/08 PÀ®A:379 L¦¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄt¸Á vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ¸Á gÀAUÀgÉÃf, ¸Á:¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ, ¢:8-8-08 gÀAzÀÄ 6-00 ¦JA¢AzÀ 10-00 ¦JA CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-34 J¯ï-1527 C.Q. 20,000 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ gÉÃtÄPÁ ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. J°è ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÄ CzÀÄ ¹UÀ°¯Áè. ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L. (C.«) £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArvÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/08 PÀ®A 381 L.¦.¹. :-

²æà ¸ÀÄgÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀA¥À¯Á¯ï ¸Á¯ÉÃZÀ, ¥ÀæPÁ±À ªÉÄl¯ï ¸ÉÆÖÃgï, ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð¯ï UÀAUÁªÀw, DgÉÆæ £ÀA. (1) ±ÀAPÀgÀ¯Á¯ï vÀAzÉ «ÃgÀZÀAzï ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥ÀæPÁ±À ªÉÄl¯ï ¸ÉÆÖÃgï CAUÀrAiÀÄ°è UÀĪÀiÁ¸ÀÛ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÁzÀ (2) zsÀ£ÀgÁeï vÀAzÉ ªÀiÁ£ÁgÁªÀiï ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð. (3) ªÉÆÃjzÉë UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁeï 35 ªÀµÀð. (4) VjzÁj¹AUï 25 ªÀµÀð. (5) «dAiÀÄgÁªÀiï vÀAzÉ ªÀiÁ£ÁgÁªÀiï 28 ªÀµÀð. (6) UÉÆÃPÀÄ®gÁªï vÀAzÉ ªÀiÁ£ÁgÁªÀiï 20 ªÀµÀð.     (7) CA¨ÁgÁªÀiï. (8) zÀÄUÁðgÁªÀiï ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð. (9) PÁ£ÁgÁªÀiï ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð. (10)¥ÁªÀðwzÉë UÀAqÀ PÁ£ÁgÁªÀiï ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀðºÁUÀÆ (11) ¸ÀAVÃvÁzÉë UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ¯Á¯ï 30 ªÀµÀð. ¸Á: UÀAUÁªÀw. EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½AzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥ÀæPÁ±À ªÉÄl¯ï ¸ÉÆÖÃgï CAUÀrAiÀÄ°èAzÀ MlÄÖ 10 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ ¥ÁvÉæ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÌçöå¥ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ f. PÉÆüÀÆgÀÄ ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/08 PÀ®A 143, 147, 323, 448, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L,¦.¹.:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æ PÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ UÀĪÀÄUÉÃj ªÀAiÀÄ- 45 ªÀµÀð, G- ºÀªÀiÁ°PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄÄeÁªÀgÀPÁåA¥ï UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ: 27/8/2008 gÀAzÀÄ 9-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ NtÂAiÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄÄeÁªÀgÀ PÁåA¥À£À°ègÀĪÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ G¸ÀÄQ£À°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DUÀ DgÉÆæ (1) ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ±Á«ÄÃzÀ ¸Á§ (2) gÀ¸ÀƯï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ EªÀgÀÄ ªÀÄvÉÆۧ⠪ÀåQÛAiÉÆA¢UÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦gÁå¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆÃzÀgÉ K£ÀÄ CAvÁ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ DgÉÆæ £ÀA. 1 & 2 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦gÁå¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CPÀâgï EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ zÀ¨ÁârzÀÄÝ C®èzÉà ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆæ £ÀA. (3) ªÀi˯Á© UÀAqÀ ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ (4) ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ (5) PÁ¹A vÀAzÉ ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ (6) PÀ®Äè (7) ®PÀëöät vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà EªÀgÀÄ CPÀâgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ CPÀâgÀ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà ¦gÁå¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¤UÉ PÉÊ ªÀÄĶ֪ÀiÁr JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è zÀÄ:R¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà KjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ£À¸ÀªÀÄä JA§ ºÉAUÀ¹UÀÆ ¸ÀºÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¥Àæ¯ÁízÀZÁAiÀÄð ºÉZï.¹. 83 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

ªÀÄÈvÀ ªÀiÁ£ÀªÀÄä UÀAqÀ zÁåªÀÄtÚ §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð eÁ: §qÀUÉÃgÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: »gÉêÀqÀæPÀ¯ï EªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ AiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À UÀAqÀ C¼ÉvÀºÀ£ÀPÉÌAzÀÄ §AzÀÄ E§âgÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ »gÉêÀqÀæPÀ¯ïzÀ°è vÀAzÉ vÁ¬Ä AiÉÆA¢UÉ EzÀÝgÀÄ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀAzÉ wÃjºÉÆVzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸Áj DvÀä ºÀvÉÛUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ½UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀzÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁVzÀݼÀÄ C®è°è D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄt ªÀÄÄR ªÁUÀzÉ EAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ £ÉÆÃr AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀPÁgÀPÀ JtÂÚ PÀÄrzÀÄ C¸ÀÛ ªÉʸÀÛ UÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉ PÀĵÀÖVUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ. ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

9] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 21/2008 PÀ®A 174[3][4] ¹Dgï.¦.¹

¢ :- 28/08/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ PÉÆÃuÉ¥Àà vÀAzÉ »gɹzÀÝ¥Àà vÀ¼ÀPÀ¯ï, 48 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄrAiÀiÁ¥ÀÄgÀ FvÀ£À ¥ÀwßAiÀiÁzÀ C£À¸ÀªÀé FPÉAiÀÄÄ ¨ÉÃgÉ UÀAqÀ¹£ÉÆA¢UÉ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¨ÉøÀgÀªÁV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ £ÁUÀ¥Àà a®PÀªÀÄÄT EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ gÀÆ«Ä£À°è ¥Áè¹ÖPï ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DzÁUÀÆå EªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÉ CAvÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ »gɹzÀÝ¥Àà vÀ¼ÀPÀ¯ï 60 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄrAiÀiÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:196/08 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187L.JA.« PÁAiÉÄÝ:

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ±Áå£À¨sÉÆÃUÀ, ªÀ:23ªÀµÀð, eÁ:UÁtÂUÉÃgÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀzÀUÀ£Á¼À vÁ:f:PÉÆ¥Àà¼À, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 8 d£ÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À PÁåAlgï £ÀA:PÉJ: 22 J: 6995 gÀ°è vÀgÀPÁj ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀUÁ«UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢:28-08-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ J£ïºÉZï 63 ªÉÄÃ¯É ±ÀªÀiÁð ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ PÀ«ðAUï£À°è DgÉÆævÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÀÄÄA¢£À ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV, ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀgÀ°èzÀݪÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ dgÀÄVzÀ £ÀAvÀgÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL (C.«) gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2008 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ¥ÀÇeÁgÀ ªÀAiÀiÁ 58 eÁ. ªÁ°äÃQ ¸Á. ZÀAzÀæVj, ¢£ÁAPÀ. 28-08-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀjUÉ mÁA.mÁA. UÁr £ÀA. PÉ.J 37-4850 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÀVj¬ÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃuÉzÁ¼ÀzÀ ¥Àǯ ºÀwÛgÀ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J 37 JA 2037 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Éqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÀPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁA.mÁA UÁrAiÀÄ°èzÀÝ d£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°èzÀݪÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-08-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è CAzÀg ¨ÁºÀgÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ£Àå ¦. L. r.¹.L.©. ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV, UÁæªÀÄzÀ §¤ßªÀĺÁAPÁ½ PÀmÉÖAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, vÀ¼ÀªÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À 2) UÉÆëAzÀ¥Àà vÀA¢ "ÁUÀ¥Àà, G¥ÁàgÀ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À 3) PÉÆlæ¥Àà vÀA¢ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà, ºÀnÖ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀ±Àð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À 4) CAiÀÄå¥Àà vÀA¢ CªÀÄgÀ¥Àà, ºÁ¸ÀUÀ¯ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À. 5) gÁªÀÄtÚ vÀA¢ ²ªÀtÚ, PÉÆqÀzÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸ÉÆãÀªÀÄ£Á¼À EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CªÀjAzÀ E¸ÉàÃm dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 435-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/8/2008 gÀAzÀÄ 7-10 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆæ £ÀA. (1) ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ vÀAzÉ §ÄqÀ£À¸Á§ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G: ¸ÉÊPÀ¯ï ±Á¥À ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw (2) vÁdÄ¢ÝÃ£ï ¸Á: Q¯Áè KjAiÀiÁ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ D£ÉÃUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ vÁAqÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ²æà ±ÁAvÀUËqÀ J.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹PÀÄÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ 1 ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, 1 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1100/- d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/08 PÀ®A:379 L¦¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄt¸Á vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ¸Á gÀAUÀgÉÃf, ¸Á:¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ, ¢:8-8-08 gÀAzÀÄ 6-00 ¦JA¢AzÀ 10-00 ¦JA CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-34 J¯ï-1527 C.Q. 20,000 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ gÉÃtÄPÁ ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. J°è ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÄ CzÀÄ ¹UÀ°¯Áè. ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L. (C.«) £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArvÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/08 PÀ®A 381 L.¦.¹. :-

²æà ¸ÀÄgÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀA¥À¯Á¯ï ¸Á¯ÉÃZÀ, ¥ÀæPÁ±À ªÉÄl¯ï ¸ÉÆÖÃgï, ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð¯ï UÀAUÁªÀw, DgÉÆæ £ÀA. (1) ±ÀAPÀgÀ¯Á¯ï vÀAzÉ «ÃgÀZÀAzï ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥ÀæPÁ±À ªÉÄl¯ï ¸ÉÆÖÃgï CAUÀrAiÀÄ°è UÀĪÀiÁ¸ÀÛ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÁzÀ (2) zsÀ£ÀgÁeï vÀAzÉ ªÀiÁ£ÁgÁªÀiï ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð. (3) ªÉÆÃjzÉë UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁeï 35 ªÀµÀð. (4) VjzÁj¹AUï 25 ªÀµÀð. (5) «dAiÀÄgÁªÀiï vÀAzÉ ªÀiÁ£ÁgÁªÀiï 28 ªÀµÀð. (6) UÉÆÃPÀÄ®gÁªï vÀAzÉ ªÀiÁ£ÁgÁªÀiï 20 ªÀµÀð.     (7) CA¨ÁgÁªÀiï. (8) zÀÄUÁðgÁªÀiï ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð. (9) PÁ£ÁgÁªÀiï ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð. (10)¥ÁªÀðwzÉë UÀAqÀ PÁ£ÁgÁªÀiï ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀðºÁUÀÆ (11) ¸ÀAVÃvÁzÉë UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ¯Á¯ï 30 ªÀµÀð. ¸Á: UÀAUÁªÀw. EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½AzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥ÀæPÁ±À ªÉÄl¯ï ¸ÉÆÖÃgï CAUÀrAiÀÄ°èAzÀ MlÄÖ 10 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ ¥ÁvÉæ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÌçöå¥ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ f. PÉÆüÀÆgÀÄ ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/08 PÀ®A 143, 147, 323, 448, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L,¦.¹.:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æ PÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ UÀĪÀÄUÉÃj ªÀAiÀÄ- 45 ªÀµÀð, G- ºÀªÀiÁ°PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄÄeÁªÀgÀPÁåA¥ï UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ: 27/8/2008 gÀAzÀÄ 9-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ NtÂAiÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄÄeÁªÀgÀ PÁåA¥À£À°ègÀĪÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ G¸ÀÄQ£À°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DUÀ DgÉÆæ (1) ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ±Á«ÄÃzÀ ¸Á§ (2) gÀ¸ÀƯï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ EªÀgÀÄ ªÀÄvÉÆۧ⠪ÀåQÛAiÉÆA¢UÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦gÁå¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆÃzÀgÉ K£ÀÄ CAvÁ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ DgÉÆæ £ÀA. 1 & 2 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦gÁå¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CPÀâgï EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ zÀ¨ÁârzÀÄÝ C®èzÉà ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆæ £ÀA. (3) ªÀi˯Á© UÀAqÀ ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ (4) ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ (5) PÁ¹A vÀAzÉ ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ (6) PÀ®Äè (7) ®PÀëöät vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà EªÀgÀÄ CPÀâgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ CPÀâgÀ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà ¦gÁå¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¤UÉ PÉÊ ªÀÄĶ֪ÀiÁr JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è zÀÄ:R¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà KjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ£À¸ÀªÀÄä JA§ ºÉAUÀ¹UÀÆ ¸ÀºÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¥Àæ¯ÁízÀZÁAiÀÄð ºÉZï.¹. 83 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

ªÀÄÈvÀ ªÀiÁ£ÀªÀÄä UÀAqÀ zÁåªÀÄtÚ §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð eÁ: §qÀUÉÃgÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: »gÉêÀqÀæPÀ¯ï EªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ AiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À UÀAqÀ C¼ÉvÀºÀ£ÀPÉÌAzÀÄ §AzÀÄ E§âgÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ »gÉêÀqÀæPÀ¯ïzÀ°è vÀAzÉ vÁ¬Ä AiÉÆA¢UÉ EzÀÝgÀÄ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀAzÉ wÃjºÉÆVzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸Áj DvÀä ºÀvÉÛUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ½UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀzÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁVzÀݼÀÄ C®è°è D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄt ªÀÄÄR ªÁUÀzÉ EAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ £ÉÆÃr AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀPÁgÀPÀ JtÂÚ PÀÄrzÀÄ C¸ÀÛ ªÉʸÀÛ UÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉ PÀĵÀÖVUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ. ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

9] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 21/2008 PÀ®A 174[3][4] ¹Dgï.¦.¹

¢ :- 28/08/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ PÉÆÃuÉ¥Àà vÀAzÉ »gɹzÀÝ¥Àà vÀ¼ÀPÀ¯ï, 48 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄrAiÀiÁ¥ÀÄgÀ FvÀ£À ¥ÀwßAiÀiÁzÀ C£À¸ÀªÀé FPÉAiÀÄÄ ¨ÉÃgÉ UÀAqÀ¹£ÉÆA¢UÉ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¨ÉøÀgÀªÁV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ £ÁUÀ¥Àà a®PÀªÀÄÄT EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ gÀÆ«Ä£À°è ¥Áè¹ÖPï ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DzÁUÀÆå EªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÉ CAvÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ »gɹzÀÝ¥Àà vÀ¼ÀPÀ¯ï 60 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄrAiÀiÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, August 28, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

01] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 169/08 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.:

¦üÃgÁå¢ÃzÁgÀgÁzÀ gÁeÉøÁ¨ï vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï ¸Á¨ï PÀÆ°PÁgÀ 35 ªÀµÀð. G:-PÀÆ°PÉ®¸À. ¸Á:- VtÂUÉÃj. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ©Ã©eÁ£ï 55 ªÀµÀð, E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnÖzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉ.J.-35 / PÀÆå 9067 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß DwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃgÁå¢üÃzÁgÀgÀ vÁ¬ÄUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ JqÀUÁ®Ä ºÁUÀÆ §®UÉÊUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ºÀħâ½î QªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ. J.J¸ï.L. UÀÄgÀÄgÁd ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

02] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ 27-08-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÉÆAqÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 26 ¸Á: ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ D£ÀAzÀ ºÁUÀÆ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 60 EªÀgÉÆA¢UÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ eÁ«ÄÃAiÀÄ ªÀĹâAiÀÄ PÀqÉUÉ §¼Áîj §ÄPï r¥ÉÆÃzÀ ºÀwÛgÀzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ §gÀÄvÀÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ PÉïÉÆÃf ªÉAPÀmÉñÀ ¸Á: UÀÄAd½î NtÂ, UÀAUÁªÀw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-37 n.Dgï.-602 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà EªÀjUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÁUÀÄ JzÉUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ. C®èzÉ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

03] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 26-08-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà PÀ°è£ÁxÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÁA¥ÉÇArUÉ ºÀaÑ ¦AiÀÄÁð¢ gÉÃtPÀªÀé UÀAqÀ PÀ®è¥Àà gÁåªÀtQ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] FgÀ¥Àà vÀA¢ ¨Á¼À¥Àà 2] §¸À¥Àà vÀA¢ ¨Á¼À¥Àà gÁåªÀtQ 3] £ÁUÀ¥Àà vÀA¢ ¨Á¼À¥Àà gÁåªÀtQ 4] ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ ¨Á¼À¥Àà gÁåªÀtQ 5] ¤AUÀªÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ZËqÀQ ¸Á: J®ègÀÆ PÀ®ÆègÀ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖªÀ «µÀAiÀĪÁV F ªÉÆzÀ®Ä ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 26-08-2008 gÀAzÀÄ ¦AiÀÄÁð¢üzÁgÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ §rzÀÄ £ÀAvÀgÀ dUÀ¼Á ©r¸À®Ä §AzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉÆèÁ½UÀÆ §rzÀÄ zÀÄ:R¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

04] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 213/08 PÀ®A, ªÀÄ»¼É PÁuÉ :

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀÀ ²æêÀÄw gÁªÀĪÀé UÀAqÀ ²ªÀªÀÄÆvÉÃð¥Àà UÀzsÁj ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð. ¸Á: aPÀ̸ÀƼÉÃPÉÃj, EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀAPÀæªÀé EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15.08.08 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà EvÀ£ÉÆA¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ «µÀAiÀÄPÉÌ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É. J°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢®è. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ: PÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì : 26 ªÀµÀð, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, 5 ¦Ãmï JvÀÛgÀ, ºÀ¼À¢ ¹ÃgÉ.

Wednesday, August 27, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 21/08/08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀ: 50 EvÀ£ÀÄ «Ä¯ï¤AzÀ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ZÀ£Àß½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ M§â ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ CªÀgÀÄ ©¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è E§âjUÀÆ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ §¼Áîj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J.J¸ï.L. C±Àæ¥sÀ ºÀĸÉãÀ J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/8/2008 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ FgÀtÚ UÀÄAd° 35 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: 4£Éà ¯ÉÊ£ï ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. (2) ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ §ÄqÀ£À¸Á§ eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á: 2£Éà ¯ÉÊ£ï ¥À²ÑªÀÄ ¨sÁUÀ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ïzÀ°èAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£Àå ¦.L. r.¹.L.©. WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ J.J¸ï.L. ºÁUÀÆ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹PÀÄÌ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ 1 ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, 1 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 108/- d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¥Àæ¯ÁízÀZÁAiÀÄð ºÉZï.¹. 83 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«ÄãÀ ªÉÄÃ¯É ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.         

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 212/08 PÀ®A, 87 PÉ.¦.DåPÀÖ :

¢£ÁAPÀ: 26.08.08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï gÀªÀgÀÄ VtÂUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ PÉÆr §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÀÜ£ÀzÀ »AzÉ E¸ÉàÃm dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ¥ÀæPÁgÀ VtÂUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 3000=00 gÀÆ ºÁUÀÆ ªÀįÉèñÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

¸ÁzÁUÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A. 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 25-08-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ 1] ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀAzÉ PÀA§tÚ ªÀqÀØgÀ, 68 ªÀµÀð 2] ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ PÀA§tÚ ªÀqÀØgÀ, 60 ªÀµÀð 3] ªÀÄAd¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀqÀØgÀ, 23 ªÀµÀð ¸Á: J®ègÀÆ C¼ÀªÀAr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èªÀé UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ ªÀqÀØgÀ EªÀ½UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀPÉÌ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ FUÀ PÉÆqÀĪÀ¢®è, ªÀÄÄAeÁ£É PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÁ, PÀnÖUɬÄAzÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀAPÀæ¥Àà ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Tuesday, August 26, 2008

£ÀPÀ° ªÀÄvÀÄÛ C²èî ¹.r ªÀiÁgÀl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/02 PÀ®A. 292, L.¦.¹. 51, 52
(J), 63, 68(J), PÁ¦ gÉÊmï PÁAiÉÄÝ:.

²æà §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ £ÀPÀ° ¹.rUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C²èî avÀæUÀ¼À ¹.rUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦. PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ SÁeÁªÀ° vÀAzÉ ªÀ° 23 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ J¸ï.PÉ. PÁå¸Émï ¸ÉAlgï. EªÀ¤AzÀ 45 £ÀPÀ° ¹.r. PÁå¸Émï. C.Q. 1350/- gÀÆ & 11 C²èî avÀæ PÁå¸ÉÃmï (¹.r) C.Q.330/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 80/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉåPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/08 PÀ®A. 323, 326 504, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ü ²æà dAl¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà fÃgÁ¼À 32 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// AiÀÄqÀºÀ½î EªÀgÀ vÀAV ®PÀëöäªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß CªÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAfêÀ¥Àà EvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ CAUÀ«PÀ¯ÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà£ÀÄ ªÀįÁè¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:- 24/08/2008 gÀAzÀÄ 9.30 PÉÌ ¦AiÀiÁð¢UÉ & DvÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄÄ £À£ÀߣÀÄß JAvÀºÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÉÆlÖ¢Ýj JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ºÀÄ®UÀ¥Àà£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÀªÀÄä ¸ÉÃj ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA UÀÄ£Éß £ÀA 79/08 PÀ®A 379 L¦¹:.

¦gÁå¢zÁgÀ PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ©ÃªÀÄ¥Àà vÀªÀÄätÚªÀgÀ ªÀ: 24 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ UÁtÂUÀ ¸Á: ¸ÀAdAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-08-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 8-8-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¦gÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqÀ¯ÁPï ªÀiÁr ©nÖzÀÝ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸ÀàAqÀgÀ ¥Àè¸ï ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀÄ £ÀA PÉ.J-.37 J¯ï-4971 CA.Q. gÀÆ 35000-00 gÀÆ ¨É¯ÉªÀżÀîzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆÃPÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß. £ÀA 211/08 PÀ®A 110 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25.08.2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ ²æà dUÀ¢üñÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà §Ar ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÉÆÃa G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸À ZÁ®PÀ ¨ÁåqÀÓ £ÀA. 5978 PÉÆ¥Àà¼À r¥ÉÇà ¸Á: PÀªÀ®ÆgÀ, vÁ£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 24.08.2008 gÀAzÀÄ §¸À £ÀA. PÉ.J 01 J¥sÀ-1196 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ, Nd£ÀºÀ½î ªÀiÁUÀðªÁV Q£Áß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ Nd£ÀºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀªÀÄä §¹ìUÉ CqÀدÁV ¤AvÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ §¸ÀÄì ªÀÄÄAzÉ ©qÀzÀAvÉ CqÀØUÀnÖ §¹ì£À°ègÀĪÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¥ÀÇeÁg ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁzÀgÀ ¸Á: Nd£ÀºÀ½î CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃn ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÀæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 09/2008 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ®Qëöäà UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ §ArªÀqÀØgÀ EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀPÉÌ C®è°è SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ vÉÆj¹PÉÆAqÀgÀÄ PÀÆqÁ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀ¢®è. EzÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ «µÀzÀ ºÉ¤£À ¥ÀÅrAiÀÄ£ÀÄß EAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄr¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥Àr¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁr G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25/08/08 gÀAzÀÄ 5 ¦.JA PÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Monday, August 25, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 210/08 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JªÀiï.« CåPÀÖ :

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÉÃRªÀÄä UÀAqÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà PÀAzÁj ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 20.08.08 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¨É½UÉÎ 10:30 UÀAmÉUÉ PÉÆýºÁ¼ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £ÀªÀÄUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÝ «ÄÃgÀ C§ÄÝ¯ï ªÁ»ÃzÀ µÀjÃ¥sÀ vÀAzÉ «ÄÃgÀ ªÀĺÀªÀÄzï µÀjÃ¥sÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ eÉÆvÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA. PÉ.J. 37/430 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ltPÀ£ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß C§ÄÝ®£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÉÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ §®UÁ°£À PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 166/08 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ .

¢£ÁAPÀ 24-08-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÀĪÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ZÀªÀÄPÀ£ÀºÀ½î ¸Á-¸Á®¨Á« DgÉƦAiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÉJ-26/5126 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è PÉÆ¥Àà¼À-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀVzÀÄÝ CzÉ (.) ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 166/08 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ .

¢£ÁAPÀ 24-08-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀA/-PÁ±À¥Àà ¨ÉUÀÆgÀÄ ¸Á-C©âUÉj DgÉƦAiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÉJ-37/6129 lA lA ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ zÉÆnºÁ¼ÀÀ-PÀ®PÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥À°Ö DVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀVzÀÄÝ CzÉ (.) ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 167/08 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ .

DgÉƦ «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ªÉÆÃ,¸ÉÊ, £ÀA-PÉJ-37 PÉ-2771 £ÉzÀÝgÀÀ ZÁ®PÀ ¸Á-CUÀ¼ÀPÉÃj ºÁUÀÆ ¥Àæ¨sÀÄzÉêÀ E§âgÀÄ ®UÀß ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀAZÀ®Ä »mÁß¼À ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ªÉÆÃ,¸ÉÊ, £ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AwzÀÝ f¥ï £ÀA-PÉJ-34 JªÀiï-2152 £ÉÃzÀÝPÉÌ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¥Àæ¨sÀÄzɪÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ §® ªÉƼÀPÁ®Ä §® vÉÆqÉ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ UÀAUÁªÀw D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÁzÁ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 165/08 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ .

¢£ÁAPÀ 24-08-08 gÀAzÀÄ 10 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀÄ®UɪÀÄä UÀA/-ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀqÀØgÀ ¸Á:©dPÀ¯ï EPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ E§âgÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄjzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀw¬ÄzÀÄÝ 2£ÉÃAiÀÄ ºÉAqÀw §¸ÀªÀÄä FPÉUÉ DgÉƦvÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÄqÀÄUÉƮĤAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝÝ CzÉ (.) ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, August 24, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/08 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L.¦¹:

¢: 23-8-08 gÀAzÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl¸Áé«Ä 38 ªÀµÀð eÁ/ PÀ¨ÉâgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸Éß»vÀ£ÉÆÃA¢UÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£À°è ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ DªÀÄAvÀæt PÉÆlÄÖ §gÀĪÁUÀ DgÉƦ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 45 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ ¸Á; §¸Áì¥ÀlÖt mÁæPÀÖgï PÉ.J.-37/n-1518 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ lPÀÝgï PÉÆlÖ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À ¸Éß»vÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DgÉÆæ mÁæPÀÖgï£À ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÀÝ ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£ÀÄ mÁæPÀÖgï ¥À°Ö DVzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DzÉ (.) ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/08 PÀ®A 279, 338 L.¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ; 23-08-08 gÀAzÀÄ 2-15 ¦.JAPÉÌ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¸ÀÜwAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ UÀÄ£ÉߥÀà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¸Á. »gÉÃvÀ«Ää£Á¼À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ. 23-08-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀAvÉ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä »gÉÃvÀ«Ää£Á¼À §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è EgÀĪÁUÉÎ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¹zÀÝ¥Àà §AqÀgÁ¼À EvÀ£ÀÄ mÁ.mÁ J.¹ £ÀA. PÉ.J 37-5706 £ÉÃzÀØgÀ UÁr¬ÄAzÀ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉÆÃqÀzÉ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÉ Nr¹zÀÝjAzÀ ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÉÆt PÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉAiÀÄ PɼÀUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/08 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦¹

¢£ÁAPÀ; 23-08-08 gÀAzÀÄ 9-45 J.JAPÉÌ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀgÀ ¥ÉÊQ ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ZÁPÀj ªÀAiÀiÁ 50, eÁ. ªÁ°äÃQ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. vÀ¼ÀUÉÃj EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ. 23-08-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ mÁ.mÁ J.¹ £ÀA. PÉ.J 37- 6877 £ÉÃzÀØgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 8-00 J.JAPÉÌ CwêÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj UÁrAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-12 d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2008, PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 23-08-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 40 FvÀ£ÉÆA¢UÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ J¸ï.©.JZï. ¨ÁåAPï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-05/E.J-3309 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ±ÉnÖ FvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£À §® ªÉÆÃtPÁ®zÀ PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ²æà ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 176/08 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPÀÖ:.

¢£ÁAPÀ ; 23-08-08 gÀAzÀÄ J.J¸ï.L gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀjUÉ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ-¨ÁºÀgï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ gÀÆ. 2015=00 & 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß & 1 §gÀPÁ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ (.)

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/08 PÀ®A 110(E) & (f) ¹.Cgï.¦.¹.:

CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ, f.PÉÆüÀÆgÀ. ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/08/2008 gÀAzÀÄ ¹¦¹ 292 EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAeÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ 8-00 ¦.JA.PÉÌ D£ÉÃUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ qÁ®¦ü£ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ «£ÀAiÀÄ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ, ¸Á: 31£Éà ªÁqÀð «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄ-§gÀĪÀ ºÉAUÀ¸ÀjUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ ¨sÀAiÀÄ-©üÃwAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀj KjAiÀiÁzÀ°èAiÀÄ d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À F PÀÈvÀå¢AzÀ ¨sÀAiÀÄ ©üÃvÀgÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÀÜvÉUÉ zsÀPÉÌAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

Saturday, August 23, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/08 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 22-08-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-10 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀjAzÀ ¥sÉÆÃ£ï §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ vÉgÀ½ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±Á®ÄvÉ vÀA¢ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀÄÄUÀ½ ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA§gï : PÉ.J-37/ J¥sï-134 £ÉÃzÀÝgÀ PÀAqÀPÀÖgÀ PÉÆ¥Àà¼À r¥ÉÇÃ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 22-8-08 ºÉƸÀ¥ÉÃn¬ÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J£ï.ºÉZï.-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ CzÀgÀ §¸ï ZÁ®PÀ ²æäªÁ¸À vÀA¢ dAiÀÄå¥Àà¸Áé«Ä PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÉÎ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Q¯ÉÆð¸ÀÌgÀ ¥ÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ n¥Ààgï £ÀA§gÀ : PÉ.J-35/J-2732 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÁUÀ¥Át EvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ §¹ìUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgÀ §¸ï ZÁ®PÀ ²æäªÁ¸À ºÁUÀÆ «dAiÀÄ ªÉzÀå, ²æñÉÊ® ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ vÀ®UÉ ºÁUÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÉÎ §¸ï ZÁ®PÀ ²æäªÁ¸À EvÀ£ÀÄ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] AiÀÄ®§ÄUÀð ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/08 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 22-08-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J.-24 E.-6629 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà UÁtzÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ ªÉÆÃmÁgÀ »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà UËqÀgÀ EvÀ£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð¢AzÀ dgÀPÀÄAn UÁæªÀÄPÉÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ dgÀPÀÄAn 1 Q¯ÉÆà «ÄÃlgÀ zÀÆgÀ«zÁÝUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ lA.lA. UÁr £ÀA: PÉ.J 37- 5971 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CweÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ JzÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄðzÀÝ E§âjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ lA.lA. UÁrAiÀÄ°è EzÀÝ E§âjUÉ PÀÆqÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¸ÀzÉ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. «dAiÀi. C ªÀÄgÀUÀÄAr ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 22-08-08 gÀAzÀÄ 3.00 J.JA.PÉÌ DgÉÆæ gÁd, ¯Áj £ÀA. PÉ.J.29/J.4262 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: »gÉêÀļÀUÁ« vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ J£ï.ºÉZï.-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ DgÉÆæ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¯Áj QèãÀgï EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÁzÁ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/08 PÀ®A. 341, 323, 324, 504, 354 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:-14-08-08 gÀAzÀÄ 07-00 ¦.JA UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ¤gÀÄ¥ÁzÀ¥Àà vÀA¢ UÁå£À¥Àà ªÀÄļÀÆîgÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: PÀÄgÀ§gÀ ¸Á: G¥À஢¤ß EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀUÀr£À ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè ©¢ÝzÀÄÝ AiÀiÁgÀÄ PÀ®Äè MUÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ 1] ¹zÀÝ¥Àà vÀA¢ ²ªÀ¥Àà PÀgÀr. 2] zÉÆqÀØ¥Àà vÀA¢ ²ªÀ¥Àà PÀgÀr 3] ¨Á®¥Àà vÀA¢ zÉÆqÀØ¥Àà UÀ¢Ý 4] ±ÀAPÀæ¥Àà vÀA¢ ¹zÀÝ¥Àà PÀgÀr J®ègÀÆ ¸Á: G¥À஢¤ß.¸ÉÃj §A¢zÀÄÝ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̽UÉ §rzÀÄ £ÀÆQzÀÄÝ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ zÀÄR: ¥ÁvÀ UÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/08 PÀ®A. 341, 323, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:-14-08-08 gÀAzÀÄ 07-15 ¦.JA UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ¥Àà vÀA¢ ²ªÀ¥Àà PÀgÀr ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: PÀÄgÀ§gÀ ¸Á: G¥À஢¤ß. DgÉÆævÀjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀUÀr£À ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè AiÀiÁgÀÄ MUÉ¢gÀÄvÁÛgÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄw CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ 1] ¤gÀÄ¥ÁzÀ¥Àà vÀA¢ UÁå£À¥Àà ªÀÄļÀÆîgÀ 2] ¸ÀAfêÀ¥Àà vÀA¢ UÁå£À¥Àà ªÀÄļÀÆîgÀ 3] UÁå£À¥Àà vÀA¢ UÁå£À¥Àà ªÀÄļÀÆîgÀ 4] PÀ®è¥Àà PÀ®ÆègÀ J®ègÀÆ ¸Á: G¥À஢¤ß ¸ÉÃj vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ zÀÄR: ¥ÁvÀ UÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. J.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/08 PÀ®A. 323, 504, 354 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 21-08-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAzsÀªÀÄä ºÁUÀÆ CPÉAiÀÄ CtÚ zÉÆqÀØPÁgÀtÚ ºÁUÀÆ CªÀgÀ CwÛUÉ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CAiÀÄå¥Àà, UÀAUÀªÀÄä, ºÉÆ£ÀÆßgÀªÀÄä J®ègÀÄ ¸Á: PÀÄAmÉÆÃf ºÉÆ®zÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ `` ¯Éà ¸Àƽ E°è AiÀiÁPÉ ¤£Àß HjUÉ ¨ÁgÀzÀ ¨ÉÆøÀÄr" CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ dUÀ¼À ©qÀ¸À®Ä §AzÁUÀ CzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÉÊzÁr ªÉÄÊ.PÉÊ ªÀÄÄnÖ dUÁÎr ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, August 22, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 232/2008 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨É£ÀÆßgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ:- 21-08-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð ¸Á: ¨É£ÀÆßgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀÄgÀħgÀ gÁªÀÄtÚ JA§ÄªÀªÀgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/ n-9025 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA: PÉ.J-37/ n-9026 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉƸÀPÉÃgÁ PÁåA¥ï¤AzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀªÀjUÉ UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä §A¢zÉݪÀÅ. mÁæ°AiÀÄ°è UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ¨É£ÀæßjUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. £Á£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï£À°è PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. mÁæ°AiÀÄ°è UÉƧâgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. mÁæöåPÀÖgï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ¯Áè. £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝà MªÉÄä¯Éà £ÁªÀÅ ºÉÆgÀnzÀÝ mÁæöåPÀÖgï/mÁæ°UÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ mÁæ°AiÀÄ°èzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ªÉÄð¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ DvÀ¤UÉ lPÀÌgï D¬ÄvÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà ªÁºÀ£À ¤°è¹ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ, JgÀqÀÆ PÉÊUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-37/ 8888 CAvÁ EzÀÄÝ, ¯Áj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄÄ£ÁªÀgï ¨ÁµÁ vÀAzÉ PÀjêÀiï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð ¸Á: ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ¦.J¸ï.L. QgÀtPÀĪÀiÁgÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆAqÀgÀÄ.

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 21-08-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ PÀgÉÃUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ªÀiÁ°Ã¥Án® ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-37. PÉ-4853 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ AiÀÄ®¥ÀàPÁV EvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ PÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀ®ÆègÀ PÁæ¸ï zÁn ¸ÀAUÀ£Á¼À ºÀwÛgÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ¸ÀAUÀ£Á¼À PÀqɬÄAzÀ PÀȵÀgÀ UÁr £ÀA: PÉ.J-33 JA-746 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CweÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®è¥Àà PÁV EªÀj§âjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w wý¸ÀzÉ ¸ÀzÀgÀ PÀȵÀgÀ UÁr ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. «dAiÀÄ ªÀÄgÀUÀAr AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] ¨ÉªÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:-17-08-08 gÀAzÀÄ 09-30 J.JA UÀAmɸÀÄ ªÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ C¤®PÀĪÀiÁgÀ vÀA¢ ²æà gÁªÀħr ¥ÀæeÁ¥Àw ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð eÁ: ¥ÀæeÁ¥Àw G: ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï-04/r.r-735 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï ¸Á: ªÉÄÊ¬Ä vÁ:f: eÉÆãÀ¥ÀÄgÀ GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 gÀ°è ªÀiÁl®¢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆæ «ÄoÁ¬Ä¯Á® vÀA¢ ©æd£ÁxÀ AiÀiÁzÀªÀ ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð eÁ: AiÀiÁzÀªÀ G: ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï-04/r.r-735 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: gÁªÀiÁ¥ÀÆgÀ vÁ:f: eÉÆãÀ¥ÀÆgÀ gÁdå GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ, CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆV ªÀÄÄAzÉ §gÀĪÀ ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánî ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A. 323, 324, 504, L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ 21-08-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ®PÀëöätUËqÀ ªÀiÁ|| ¥Ánî EvÀ£À gÁ² «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ®PÀëöätUËqÀ vÀAzÉ ¨Á¼À£ÀUËqÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr vÀ£ÉÆßÃA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ gÁ² AiÀiÁAUÉ vÀÄA§ÄwÃAiÀįÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr, PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÁélgï ¨Ál°AiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ CzÀgÀ ZÀÆ¥ÁzÀ ªÉÆ£Àa¤AzÀ eÉÆÃgÁV vÀ£Àß JqÀUÉÊ gÀnÖUÉ w«zÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÉ. gÁeÁ ºÀĸÉãï J.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, August 21, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. UÀÄ£Éß £ÀA 76/08 PÀ®A 279, 337, 338 427 L¦¹:.

¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd §dAwæ ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀ¼ÀPÀ®è¢AzÀ ¨Á£Á¥ÀÄgÀÄ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀ먀 £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ PÉJ¸ï.CgÀ n ¹ §¸Àì £ÀA PÉ.J.36 J¥ï 587 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀݪÀjUÉ CqÀØ ¢rØ ªÀiÁrzÁUÀ §¸Àì£À »A¢ ¨Ár ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀé½UÉ §r¢zÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ ªÉÃUÀzÀ°èzÀÝ §¸ÀÄì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÉ.E © PÀA§PÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÀA§ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊgÀ ®ÄPÁì£À CVzÀÄÝ ®PÀëöäªÀé EªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ºÀuÉUÉgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÁUÀÄ ¦gÁå¢UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖV
¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «.J¸ï. »gÉêÀioÀ ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/08 PÀ®A 3(1) (10) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989 ªÀÄvÀÄÛ 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹.:

UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ¸ÀtÚ D±ÀtÚ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ: ºÀqÀ¥ÀzÀ, G: PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸Á: §¤ßVqÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 20/08/2008 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JA. UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¦ÃgÀ. 2) ¨Á¨Á @ ¨ÁªÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¦ÃgÀ. 3) ¸À°A vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¦ÃgÀ. 4) ZÁAzÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ §Ar. 5) ªÀÄºÉ§Æ§Ä vÀAzÉ ¨Á§tÚ §Ar. 6) ZÁAzÀ vÀAzÉ ¨Á§tÚ §Ar ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ. J®ègÀÆ ¸Á: §¤ßVqÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¤ßVqÀ PÁåA¥ï KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ «.Dgï.J¯ï. D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà »gÉPÉÆqÀUÀ° eÁ:£ÁAiÀÄPÀ FvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Tuesday, August 19, 2008


PÉÆ¯É DgÉÆæUÀ¼À zÀ¸ÀÛVj:.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 448, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 302 L.¦.¹: ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÀÄj FvÀ£ÀÄ §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ. 18-08-08 gÀAzÀÄ 7-10 ¦.JAPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ (JqÀ¢AzÀ) 1) AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà UÉÆr£Á¼À ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. UÀAUÀ£Á¼À 2) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà UÉÆr£Á¼À ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. UÀAUÀ£Á¼À 3) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà UÉÆr£Á¼À ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. UÀAUÀ£Á¼À 4) ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà UÉÆr£Á¼À ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. UÀAUÀ£Á¼À gÀªÀgÀ£ÀÄß ²æÃ. ZÀAzÀæ¥Àà ¹.¦.L. PÀĵÀÖV ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

01] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/08 PÀ®A. 279, 338, 304 [J] L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 19-08-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11:45 UÀAmÉUÉ §ÆzÀÄUÀÄA¥Á ¹ÃªÀiÁzÀ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ E§âgÀÆ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-35/J¯ï-5125 ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà UÀÄwÛ, ªÀAiÀÄ:32, G: L.Dgï.©.AiÀÄ°è ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ, ¸Á: PÀA¦è, f: §¼Áîj Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ £ÉqÀÄ ºÁQzÀ PÀ°èUÉ rQÌ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ®Ä ºÁUÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ ¨Áj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 229/2008 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÀ»ÃªÀiï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 19 ªÀµÀð, G: ªÀĺÉÃAzÁæ ªÀiÁåPïì ¦Pï C¥ï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-36/ 8292 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï ¸Á: ªÀiÁ£À« f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:- 19-08-2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ ªÀĺÉÃAzÁæ ªÀiÁåPïì ¦Pï C¥ï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-36/ 8292 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆýUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆlÆÖj¤AzÀ ªÀiÁ£À«UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉݪÀÅ. ªÁºÀ£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ, ZÁ®PÀ£À®èzÉà ¨ÁµÁ vÀAzÉ PÀjêÀiï¸Á§ ¸Á: ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ EzÀÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ¨É½UÉÎ 06.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ zÁn ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÀĸÁÛ£ï FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà ªÁºÀ£ÀªÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝvÀÄ. EzÀjAzÀ ¨ÁµÁ¸Á§¤UÉ °ªÀgï ºÀwÛgÀ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ wêÀæ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. CzÀgÀ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 PÉÆýUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ. J.J¸ï.L. ªÀÄ®ètÚ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.    

3] UÀAUÁªÀw [UÁæ] ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 230/2008 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, ªÀiÁåzÁgÀ G: PÀÄ® PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á: UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ, EªÀgÀ ºÉAqÀw ºÀÄ®ÄUÀªÀÄä¼À vÀªÀgÀĪÀÄ£É d§â®UÀÄqÀØ EzÉ. CªÀ¼ÀÄ d§â®UÀÄqÀØPÉÌ §A¢zÀÝjAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä £Á£ÀÄ §A¢zÉÝ£ÀÄ. ºÉêÀÄUÀÄqÀØPÉÌ zÀÄUÀðªÀÄä zÉëUÉ PÁ¬Ä, PÀ¥ÀÆðgÀ PÉÆqÀ®Ä £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw PÀÆr d§â®UÀÄqÀØ¢AzÀ ºÉêÀÄUÀÄqÀØPÉÌ PÀÆæöå¸Àgï ªÁºÀ£ÀzÀ°è §gÀÄwÛzÉݪÀÅ. ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄPÀÄÌA¦ §¸ï ¸ÁÖöåAqïzÀ°è PÀÆæöå¸Àgï ¤AwzÀÄÝ, £ÁªÀÅ qÉÆÃgï ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÀÝjAzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ E½AiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¤AwzÉݪÀÅ. DUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §¸ï£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÆæöå¸Àgï ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ £ÀªÀÄUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ §® ¨sÀÄdPÉÌ, §® ¥ÀPÉÌUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ, £À£Àß ºÉAqÀw ºÀÄ®ÄUÀªÀÄä½UÉ §® ªÉÆtPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. CzÉà ªÉüÉUÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ï£À »A¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. £ÉÆÃqÀ¯ÁV §¸ï J.¦.J¸ï.Dgï.n.¹. £ÀA; J.¦-11/ gÀhÄqï-3360 EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ©. £ÁUÉÃAzÀæ gÁªï vÀAzÉ UÉÆÃ¥ÀAiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, ºÀjd£À, ¨ÁåqÀÓ £ÀA; 26340 CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ¯Áj £ÀA: PÉ.J-32/ J-5372 CAvÀ EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¥Ánïï, ªÀAiÀĸÀÄì 29 ªÀµÀð, ªÀÄgÁoÀ ¸Á: SÁvÀgÁ¨ÁzÀ, vÁ: D¼ÀAzÀ f: UÀÄ®âUÁð CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. J.J¸ï.L. ±ÀgÀtAiÀÄå UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆAqÀgÀÄ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

04] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 191/08 PÀ®A: 143, 147, 323, 324, 504, 506, 354 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà UË¸ï ºÀĸÉä ¸Á: ºÀlUÁgÀ ¥ÉÃmÉ PÉÆ¥Àà¼À ¢:11-4-08 gÀAzÀÄ 10-00 JJAPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÉAiÀÄåzÀ ªÀÄPÀÆìzÀ ºÀĸÉä, 2) ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ¸À«ÄãÀÄ¢ÝãÀ ºÀĸÉä, 3) ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ªÀÄ£À£ÀÆìgÀ ºÀĸÉä, 4) ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ºÀdw, 5) AiÀÄƸÀÄ¥sÀ SÁ£ï 6) gÁeÁ ºÀĸÉä J£ï. ªÀÄAqÀ®¨sÀnÖ 7) E¸Áä¬Ä® 8) ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ±Á¨Ád ¸Á: J®ègÀÆ PÉÆ¥Àà¼À gÉ®ègÀÆ ¸É¦ÖmÁåAPï PÀlÄÖwÛgÀĪÀ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀĪÀÄPÀ̼ÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀlUÁgÀ ¥ÉÃmÉAiÀÄ°èAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr, ªÀÄ£É ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, zËdð£Àå J¸ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

05] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2008 PÀ®A. 78 [3] PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢: 19/08/208 gÀAzÀÄ 5.50 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÁgÀlV oÁuÁ ºÀ¢Ý ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1] «gÉñÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ 2] aPÀÌ£ÀUËqÀæ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ [¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É] EªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1050/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 1 FvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

06] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/2008 PÀ®A. 78 [3] PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

EAzÀÄ ¢: 19/08/208 gÀAzÀÄ 6.10 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÁgÀlV oÁuÁ ºÀ¢Ý ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1] £À©Ã¸Á§ vÀAzsÉ C«ÄãÀ¸Á§ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ 2] aPÀÌ£ÀUËqÀæ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ [¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É] EªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 290/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 1 FvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

07] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2008 PÀ®A. 78 [3] PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

EAzÀÄ ¢: 19/08/208 gÀAzÀÄ 7.10 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÁgÀlV oÁuÁ ºÀ¢Ý ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1] J¯ï Dgï. ªÀÄt vÀAzÉ Cfð£ÀgÁªï ¸Á: ¸Á°AaªÀÄgÀ 2] AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á: ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ EªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 555/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

Tuesday, August 19, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 204/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹:

¢£ÁAPÀ: 18.08.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀÀ ²æà ¸ÀwñÀ vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀ G: ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀ¼ÀPÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ CzÀÀgÀ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 18.08.08 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ C¨sÀAiÀÄ ¸Á®ªÉAmïzÀ°è CQÌ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 30/ 5571 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀgÀwUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸Á¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA, PÉ.J. 17 PÀÆå 2781 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà GdÓ£ÀÆgÀ ¸Á: ºÉƸÀPÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ »AzÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°£À ªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄArUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÁV ¸ÉÃj¹zÉ£ÀÄ. F C¥ÀWÁvPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ £ÁUÀgÁd «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ïÀ.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÀA©PÉzÉÆæúÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2)PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.171/08 PÀ®A 406, 407 L¦¹ :

¢£ÁAPÀ: 04-08-08 gÀAzÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ ²æà ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ mÉæÃrAUï PÀA¥À¤AiÀÄ°è CQÌAiÀÄ ¯ÉÆÃqÀ£ÀÄß ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ªÀÄÄA§¬Ä ªÁ² HjUÉ ¯Áj £ÀA: PÉJ-23/5160 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ½¹zÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÉÊAiÀÄzï AiÀÄĸÀÆ¥sï ¸Á: ©üÃqï EªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ°è J¸ï.©. UÉÆïïØ ºÉ¸Àj£À 50 PÉ.f. AiÀÄ 117 ¥ÁQÃmï ¸ÉÆãÁ ¹ÖÃA gÉʸï CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 1,33,205-00 ºÁUÀÆ 25 PÉ.f AiÀÄ 406 ¸ÉÆãÁ ¹ÖÃA ¨ÉÆæÃPÀ£ï (£ÀÄZÀÑQÌ) CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 1,26,063-00 »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ. 2,59,268-00 ¨É¯ÉAiÀÄ CQÌ ¯ÉÆÃqÀ£ÀÄß CA©PÁ gÉʸï mÉæÃqÀ¸ïð. J¯ï-12, J.¦.JA.¹. ªÀiÁPÉðmï-2, ªÁ², ªÀÄÄA§¬Ä EªÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 14-08-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀgÀ AiÀÄAPÁgÉrØ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁr £ÁªÀÅ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ CQÌAiÀÄ ¯ÉÆÃqï ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ ªÁ²AiÀÄ CA©PÁ gÉʸï mÉæÃqÀ¸ïð EªÀjUÉ E£ÀÆߪÀgÉUÉ ªÀÄÄnÖgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ZÁ®PÀ ¸ÉÊAiÀÄzï AiÀÄĸÀÆ¥sï ºÁUÀÆ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÀiÁ®PÀ ¸ÉÊAiÀÄzï P˸Àgï ¸Á: ©üÃqï (ªÀĺÁgÁµÀÖç) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°è gÀÆ. 2,59,268-00 ¨É¯ÉAiÀÄ CQÌAiÀÄ ¯ÉÆÃqï ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ ¨ÁrUÉ ºÀtzÀ°è ªÀÄÄAUÀqÀªÁV gÀÆ. 10,000-00 »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ. 2,69,268-00 UÀ¼ÀµÀÄÖ £ÀªÀÄUÉ «±Áé¸ÀWÁvÀÄPÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨Á«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÀĵÀÖV ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA. 28/08 PÀ®A. 174 ¹.Cgï.¦.¹.

ªÀÄÈvÀ£À ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ ¥sÁ®PÀëAiÀÄå ºÉÆmÉÖ ¨É£É EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ (.) J.J¸.ïL UÀÄgÀ¥Àà CAUÀr PÀĵÀÖV oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.205/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, 307 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ d«Ä£ÀÄ PÀÄjvÀÄ dUÀ¼À«zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÄÊPÉ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ºÉÆr§rªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄzÀ®èzÉ PÉÆqÀ° §qÀV¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆ®ÄèvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ïÀ.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, August 18, 2008

fêÀzÀ ¨ÉÃzÉjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A 498 (J) 323, 324, 504, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 11-08-2008 gÀAzÀÄ 9-30 ¦.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÀPÀÌ UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà, ¸Á|| ¨ÉÆÃZÀ£ÀºÀ½î £ÉïÉÆÃV¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀ§gÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ (¦üAiÀiÁð¢) CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, CªÀ¼À §®Q«AiÀÄ£ÀÄß ¨Á¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ PɼÀV£À ºÁ°AiÀÄ£ÀÄß PÀvÀÛj¹zÀÄÝ C®èzÉà JqÀUÀ®è §®UÀ®èPÉÌ PÀrzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉUÉ ¨Á¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ CªÀ¼À ¨É¤ßUÉ ¹UÀgÉÃn¤AzÀ ¸ÀÄlÄÖ zÀÄ:R¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸À¢æ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ FUÉÎ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀlÄÖ CªÀ½UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄߪÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÆ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß G¥ÀzÀæªÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ PÁgÀt PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L C¼ÀªÀAr oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2]
UÀAUÁªÀw [UÁæ] ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 228/2008 PÀ®A 448, 323, 504, 506 gÉ/« 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ;- 17-08-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÁzÀ ²æêÀÄw J£ï. ¸ÀgÉÆÃf¤ UÀAqÀ J£ï. PÀȵÀÚªÀÄÆwð ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £À£Àß UÀAqÀ J£ï. PÀȵÀÚªÀÄÆwð EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10- 12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀzÀ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt PÉgÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ ºÀj¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EªÀgÀ£ÀÄß 1] zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÀjd£À, 2] gÁdtÚ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß PPÉgÉAiÀÄ PÉ®¸À¢AzÀ QwÛ ºÁQ¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £Àqɹ ªÀÄvÀÄÛ PÉgÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁUÀĪÀ½UÉ vÀªÀÄä PÀ¨ÁÓPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ PÉgÉAiÀÄ ¸À«ÄwAiÀĪÀgÀÄ CzÀPÉÌ «gÉÆÃzsÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. EzÉà zÉéõÀ¢AzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-08-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV ªÀģɬÄAzÀ J¼ÉzÀÄ vÀAzÀÄ " ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É PÉgÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨sÀÆ«Ä £À£ÀUÉ ¸ÉÃgÀvÀPÀÌzÀÄÝ, CzÀgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ?" JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ PÉgÉAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀgÉ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JtÂÚ PÀzÀÝ JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî PÉøÀÄ zÁR°¸ÀĪÀÅzÀÄ C®èzÉà E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀzÀ°è fêÀAvÀªÁV EgÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr- §r ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


DPÀæªÀÄ ¹ÃªÉÄ JtÂÚ ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/08 PÀ®A. 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 17-08-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀÄgÁd £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà, r.J¸ï.J¸ï. ¸ÀAZÁ®PÀ ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 wAUÀ½¤AzÀ PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Éʸɣïì£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉà CPÀæªÀĪÁV ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæwà °ÃlgïUÉ gÀÆ. 30=00 UÀ½UÀÆ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ CPÀæªÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. EzÉà jÃw EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 17-08-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀȵÀÚªÀÄÆwð FvÀ£ÀÄ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¸ÁÖöåAqï ªÀĽUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CPÀæªÀĪÁV ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä 3 PÁå£ÀÄUÀ¼À°è vÀA¢zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 °Ãlgï£ÀAvÉ 2 PÁå£ÀÄUÀ¼À°è MlÄÖ CAzÁdÄ 80 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÀÄA©¹zÀÄÝ, E£ÉÆßAzÀÄ PÁå£ÀÄ SÁ° EzÀÄÝ, MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 800-00 UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ (1) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà (2) ºÀįÉèò vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, (3) ªÀÄAUÀ¼À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà, (4) §¸ÀgÁd vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀȵÀÚªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ PÁå£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀȵÀÚªÀÄÆwðAiÀÄ MAzÀÄ n.«.J¸ï. ZÁA¥ï ªÉÆ¥ÉÊqï £ÀA: PÉ.J-37/ E-4486 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ FUÀ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà QgÀtPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨Á«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA. 30/08 PÀ®A. 174 ¹.Cgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 17-08-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-15 UÀAmÉUÉ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, ¸Á: PÉøÀgÀºÀnÖ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ, vÀªÀÄä ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà, ¸Á: PÉøÀgÀºÀnÖ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£ÀÄ ¥ÀæªÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀt PÉÆqÀ°®èªÉA§ PÁgÀtPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ wêÀæ ¨ÉøÀgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ 11.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: f. ZÀAzÀæ¥Àà EªÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ªÀÄzsÁåºÀß 3.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ.

5] PÁgÀlV oÁuÉ :- AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA. 23/08 PÀ®A.174 ¹.Cgï.¦¹

¢£ÁAPÀ 17/8/08 gÀAzÀÄ 1.30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj 40 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ ¸Á// PÉƼÀ¨Á¼À vÁ// ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ CwAiÀiÁzÀ PÀÄrvÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 16/8/08gÀAzÀÄ gÁwæ PÀÄrzÀzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄ°èAzÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¤gÀgÀÆ¥Á¢ü vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ 35 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á// PÉƼÀ¨Á¼ÀÀ. J.J¸ï.L. (J) PÁgÀlV oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] PÀĵÀÖVoÁuÉ :- AiÀÄÄ..r.Cgï.£ÀA. 27/08 PÀ®A. 174 ¹.CÀgï.¦.¹.

ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ CAzÁ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ 15 ªÀµÀð ¸Á// PÀĵÀÖV ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/7/2008AzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV PÁ¯ÉÃd£À ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ¨sÀ¯Éèà J¸ÉvÀzÀ ¥ÁæQÖ¸ï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ±Àt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà£ÀÄ ¨sÀ¯ÉèÃAiÀÄ£ÀÄ J¸ÉzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À PÀÄwÛVUÉ vÀUÀÄ°zÀÄÝ CvÀ£ÀÄß E¯ÁfUÉ C¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥À°¸ÀzÉà ªÀÄævÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ CPÀ̪ÀĺÁzÉë vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀªÁr 34ªÀµÀð ¸Á//PÀĵÀÖV EªÀgÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðèAzÀ AiÀÄÄ.rCgï zÁSÁ¯ÁVzÉ ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß .£ÀA. 164/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹

¦AiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà §rUÁgÀ ¸Á// PÀÄgÀħ£Á¼À ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 17ºÉZï 9557 »ÃgÉÆúÀÄAqÁ ¢£ÁAPÀ 28/6/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ CAUÀrªÀÄÄAzÉ ElÄÖ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÀÆ PÀ¼ÀîgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¹UÁzÀÝPÁgÀt ¢£ÁAPÀ 17/8/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

8] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/08, PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

¦AiÀiÁð¢ü ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ¢£ÁAPÀ 17/8/08 gÀAzÀÄ 615 ¦.JA.PÉÌÉ CgÉÆævÀgÀÄ PÁ²AC° vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÀ ¯Áj Qè£Àgï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ZÀZÀð KjAiÀiÁ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀgÀÄ PÁ®ÄªÉà ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï CqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÁgÉÆA¢UÉ ¦.J¸À.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 875/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr CgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀÄAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ CzÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, August 17, 2008

Saturday August 16-08-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-08-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀ 4 d£ÀgÀÄ ºÀtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥Á¸ï ¸ÁAiÀÄAPÁ® ZÀ£Àß½î PÁæ¸ïUÉ §AzÁUÀ CªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£À ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁgÀlVUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÀ£Àß½î PÁæ¸ï zÁn ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ, DUÀ lA lA UÁr £ÀA: PÉ.J.-37/4618 £ÉÃzÀÄÝ §A¢zÀÄÝ, CªÀgÀÄ CzÀPÉÌ PÉÊ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀgÀ lA lA UÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤AwzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr CzÀ£ÀÄß ºÀvÀÛ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, DUÀ »A¢¤AzÀ fÃ¥ï £ÀA: J.¦.-04/f-2332 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¸ÀzÀgï ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ CªÀgÀ£ÀÄß PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÝ ¸ÀzÀgÀ lA lA UÁrUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ, £ÀAvÀgÀ fÃ¥ï ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ïÀ.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 128(1) gÉ« 177 LJA« PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-8-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ ºÀÄ®UÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸ÀàAqÀgÀ ¥Àè¸ï £ÀA PÉ.J.37 J¯ï 8172 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ JqÀUÀqÉ ¨ÁUÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄ UÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ²gÀÆgÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄgÀ¸ÉìAiÀÄ°è UÁA¢ PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ PÀÄPÀ£ÀÄgÀÄ PÀqÀ¬ÄAzÀ r¸À̪Àj ¸ÉÊ ªÉÆà £ÀA PÉ.J.23-J¸ï-7040 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ NrPÉÆAqÀÄ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ §®PÉÌ §AzÀÄ ¦gÁå¢ ¸ÉÊ ªÉÆÃUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢UÉ ºÁUÀÆ ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CgÉÆæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ wgÀÄPÀ¥Àà , ±ÀgÀt¥Àà ºÁUÀÆ CgÉÆævÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ wgÀÄPÀ¥Àà ,±ÀgÀt¥Àà EªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ G½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆgÀ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦gÀå¢ ªÉÄðAzÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/08 PÀ®A. 279, 337, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 16-08-108 gÀAzÀÄ 0845 ¦ JªÀiï PÉÌ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï J¯ï ¹ §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¹gÀUÀÄ¥Àà UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀȵÀÚ¥Àà vÀA¢ ©üªÀÄ¥Àà CqÀ« ¨sÁ« 23 ªÀµÀð ¸Á: PÀqÉPÉÆ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ºÁUÀÆ C±ÉÆÃPÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj PÉÆAqÀÄ ¸ÉÊdÄUÀ®Äè vÀgÀ°PÉÌ DgÉÆæAiÀiÁzÀ PÉ J 37/ r 9564 mÁæöåPÀÖgï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV PÀ®Äè vÉUÉzÀÄ PÉÆAzÀqÀ ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÉÆ §gÀĪÁUÀ CzÀgÀ ºÀÄPïÌ PÀmÁÖV mÁæöåPÀÖgï ¥À°ÖAiÀiÁV ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ E§âjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸ïÀ.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

CPÀæªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/08 PÀ®A. 273, 284, 308 L.¦.¹. ¸À»vÀ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ:

D¥Á¢vÀgÀÄ oÁuÁ ªÁå¦Û PÀÄA§¼ÁªÀw UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢PÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁlå ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ¼ÀªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä M§â D¥Á¢vÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ E£ÉÆߧâ D¥Á¢vÀ NrºÉÆÃUzÀÄÝ ¹QÌ©zÀÝ D¥Á¢vÀ¤0zÀ 345=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 23 PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁQÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 120=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ïÀ.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

5] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ; 17-08-08 gÀAzÀÄ 02-30 UÁAiÀÄUÉÆAqÀ gÁªÀÄ¥Àà vÀA/ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÀÄj ªÀAiÀiÁ 25, eÁ. PÀÄgÀħgÀÄ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. UÀAUÀ£Á¼À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ gÁªÀÄ¥Àà£ÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà£À ºÉAqÀw ºÀ£ÀªÀĪÀÄä¼ÉÆA¢UÉ EgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¢£ÁAPÀ; 16-08-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è HlPÉÌ PÀĽvÁUÀ DgÉÆægÀvÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀÄqÀUÉÆÃ®Ä ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ §rzÀÄ, PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ M¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÉjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2008 PÀ®A 323, 324, 506 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 16-08-108 gÀAzÀÄ 0845 ¦ JªÀiï PÉÌ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï J¯ï ¹ §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀÄaÑgÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÉêÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆmÁÖUÀ zÉêÀ¥Àà£ÀÄ PɼÀUÉ ©Ã¼À®Ä DgÉÆæAiÀÄÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä ElÄÖ vÀĽzÀÄ AiÀiÁªÀ jÃw ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛ JAzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ïÀ.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 203/08 447, 504, 323, 506 gÉ« 34 L.¦.¹ ::

¢£ÁAPÀ: 16.08.2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ zÁåªÀĪÀé UÀAqÀ ¨Á®¥Àà PÀÄj ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀnÖ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀzÀAgÉ, ¢£ÁAPÀ: 16.08.2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £À£Àß QjAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄAd¥Àà @ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ CAUÀ¼ÀzÀ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄßPÀlÄÖwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ CªÀ£ÀÄ aÃgÁqÀĪÀ ±À§Þ PÉý§A¢zÀÄÝ, M¼ÀUÉ EzÀÝ £Á£ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ZÀ¤ßºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÁ£ÀUÀ¯ ºÁUÀÆ EgÀPÀ®UÀqÀ UÁæªÀÄzÀ PÀÄAl ¸ÀuÉÚ¥Àà EªÀgÀÄ E§âgÀÄ UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉÃPÀAvÀ £ÀªÀÄä UÁrUÉ CqÀØ §gÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É ¸ÉÆPÉÌãÀÄ FUÁUÀ¯Éà ¤£Àß CtÚ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÀÄÄV¹gÀÄvÉÛÃªÉ ¤£ÀߣÀÆß ¸ÀºÀ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ E§âgÀÆ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É CAUÀ¼ÀzÀ°è §AzÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£À CAV »rzÀÄ dUÁÎr PɼÀUÉ £ÀÆQ¹zÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ºÉÆgÀ§A¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr £À£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄ0UÀ ¸ÀƼÉà CAvÁ ¨ÉÊzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ¨ÉzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ïÀ.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C¸Àé¨Á«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

8] PÉÆ¥Àà¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA. 18/08 PÀ®A. 174 ¹.Cgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:16-08-08 gÀAzÀÄ 4-00 ¦JA¢AzÀ 6-00 ¦JA CªÀ¢üAiÀÄ°è C£ÁxÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À UÉÆwÛgÀzÀ ¸ÀÄ:60-65 ªÀµÀðzÀ ©üPÀëÄPÀ vÀ£ÀVzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀzÀ ¨sÁzsɬÄAzÀ ¸Á»vÀå¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÉÆgÀ¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄ®VzÀÝ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÁAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ gÁªÀÄuÁÚ J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

9] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: AiÀÄÄ r Dgï £ÀA.23/08 PÀ®A. 174 ¹.Cgï.¦.¹.    

ªÀÄÈvÀ ¥Á¯ï xÁªÀĸï 27 ªÀµÀð ¸Á: »jAiÀÄÆgÀÄ PÀ¯Áåt ¥ÁåPÀØjAiÀÄ°è ¹«¯ï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ D¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÉAnæAUïUÉ ºÁQgÀĪÀ PÀ©âtzÀ ¥ÉèÃmï DPÀ¹äPÀªÁV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁgÀj ¥ÉmÁÖV ¯ÉÊ¥sï ¯ÉÊ£ï 24*7 D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½î AiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ïÀ.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008