Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, August 31, 2008

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 6/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢üzÀgÀ¼ÁzÀ ªÀiÁ£ÀªÀÄä vÀAzÉ £ÁUÀ°AUÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁ. ¥ÀAZÁ¼À ¸Á. ¸ÀƼÉPÀ¯ï ªÀÄÈvÀ zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ°AUÀ¥Àà §rUÉÃgÀ EvÀ£ÀÄ C±ÉÆÃPÀ ±ÉnÖ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ zÀÄrAiÀÄ°PÉÌ EzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄÆPÀ¤zÀÄÝ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¥ÀA¥ï ¸Émï ºÀwÛgÀ ¤ÃgÀÄ ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV PÀgÉAmï ±Ámï ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ ²æÃ. ¥ÁæuÉñÀ PÀÄ®PÀtÂð J.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 24/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀA¢ ªÀÄ®è¥Àà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31-08-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä UÀzÉÝUÉ Qæ«Ä £Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ JuÉÚ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ CªÀ¤UÉ DPÀ¹äPÀ jÃw¬ÄAzÀ «µÀzÀ JuÉÚ CªÀ£À zÉúÀzÀ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¸ÀAPÀl, vÀ¯É ¸ÀÄvÀÄÛªÀzÀÄ DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÁgÀlV ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¨É¼ÀUÉÎ 10-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. gÁªÀÄtÚ ºÉZï.¹. 70 PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

POLICE CET EXAM-2008


¢£ÁAPÀ 31-08-2008 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è, 17 £ÁUÀjÃPÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÀÄ»¼Á ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ £ÉêÀÄPÁw ¸À®ÄªÁV ¹.E.n. ¥ÀjÃPÉë 4 ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæUÀ¼À°è £ÀqÉ¢zÀÄÝ, MlÄÖ 1015 C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ°è 899 C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁVzÀÄÝ, 116 C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁVgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/08 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀįÁÛ£ÀSÁ£À vÀAzÉ: ºÀĸÉãÀSÁ£ï PÀgÀÄqÀVj, ¸Á: PÀ§âgÀV, ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 30-08-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄPÀÄâ¯ïSÁ£ï FvÀ£ÀÄ §eÁeï JA-80 ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.- 29/eÉ-5488 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß E®PÀ¯ï¢AzÀ PÁmÁ¥ÀÇgÀ ªÀiÁUÀðªÁV PÀ§âgÀVUÉ §gÀĪÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqÉAiÀÄĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ MAzÀÄ Q.«Ä. CAvÀgÀzÀ°è 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.- 25/J- 8348 £ÉÃzÀÄÝ PÉlÄÖ ¤AwzÀÄÝ, ¸ÀzÀgï ®ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀi EArPÉlgï ¯ÉÊmïUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀzÉ ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀi DdÄ-¨ÁdÄ PÀ®Äè CxÀªÁ VqÀzÀ vÀ¥Àà®Ä AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß EqÀzÉ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀgï ¯ÁjAiÀÄ »A¨ÁUÀ §®UÀqÀUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÁºÀ£À dRAUÉÆArzÀÄÝ, ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA: 239/2008 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ºÀ£ÀäAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà gÁAiÀÄZÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀgÉPÀ¯ï PÁåA¥ï- UÀAUÁªÀw, EAzÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÉƧâgÀÄ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÁV £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÀgÉÃPÀ¯ï PÁåA¥ï E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/ ºÉZï.-778 £ÉÃzÀÝgÀ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß ¸ÀªÁgÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÀªÁgÉ¥Àà£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ°è£À ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÄÝ, EzÀjAzÁV ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁ¬ÄvÀÄ. EzÀjAzÁV ¸ÀzÀj ¸ÀªÁgÉ¥Àà¤UÉ JqÀUÀqÉ vÀÄn, PÀ¥Á¼À, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DzÀgÉ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ, JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ¼À PɼÀUÀqÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, August 30, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 29-8-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀÄAqÀ®UÉÃjgÀ¸ÉÛAiÀÄ §l¥Àà£ÀºÀ½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-37 n-4987 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA PÉ.J-37 n-4988 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ §®PÉÌ §AzÀÄ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ªÀÄAqÀ®UÉÃj PÀqɬÄAzÀ §AzÀ §eÁd CmÉÆà jPÁë £ÀA PÉ.J.37-4909 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ ºÉAqÀw zÁæPÁëAiÀÄt ºÁUÀÆ «gÀÄ¥ÁµÀ¥Àà ¸ÉÆèÁ£ÀzÀ EªÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 215/08 279, 337, 338 L.¦.¹ ::

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà UÉÆÃgÀ¦æÃvï vÀAzÉ ®PÀ©Ãgï ¹AUï C¥ÀªÁ¯ï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: ¯Áj QèãÀgï ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ (SÁ¢AiÀiÁ) vÁ: R¥Á¯ï f: UÀÄgÀÄzÁ¸ï ¥ÀÆgï gÁdå : ¥ÀAeÁ¨ï, EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 26.08.08 gÀAzÀÄ ¨ÁA¨É¬ÄAzÀ-ZÉ£ÉßöÊUÉ PÀ©âtzÀ ¸ÀÄgÀ½UÀ¼À£ÀÄß ¯Áj £ÀA. f.eÉ. 61 n.n.- 6245 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.08.08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ªÉÄÃvÀUÀ®è ¹ÃªÀiÁzÀ J£À.ºÉZï. 13 gÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ¯Áj qÉʪÀgï C©Ãvï ¹AUï EvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ JzÀÄjUÉ MAzÀÄ ¯Áj §A¢zÀÝjAzÀ lPÀÌgÀ DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ«zÉ JAzÀÄ w½zÀÄ MªÉÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ PÀ©âtzÀ ¸ÀĽUÀ½UÉ PÀnÖzÀ ZÉÊ£ÀÄ ©aÑ ¯Áj ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀªÁ¬ÄvÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¯Áj qÉæöʪÀgÀ¤UÉ §®¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁgÀt UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, August 29, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹. ¸À»vÀ 87 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ±Áå£À¨sÉÆÃUÀ, ªÀ:23ªÀµÀð, eÁ:UÁtÂUÉÃgÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀzÀUÀ£Á¼À vÁ:f:PÉÆ¥Àà¼À, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 8 d£ÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À PÁåAlgï £ÀA:PÉJ: 22 J: 6995 gÀ°è vÀgÀPÁj ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀUÁ«UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢:28-08-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ J£ïºÉZï 63 ªÉÄÃ¯É ±ÀªÀiÁð ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ PÀ«ðAUï£À°è DgÉÆævÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÀÄÄA¢£À ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV, ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀgÀ°èzÀݪÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ dgÀÄVzÀ £ÀAvÀgÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL (C.«) gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2008 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ¥ÀÇeÁgÀ ªÀAiÀiÁ 58 eÁ. ªÁ°äÃQ ¸Á. ZÀAzÀæVj, ¢£ÁAPÀ. 28-08-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀjUÉ mÁA.mÁA. UÁr £ÀA. PÉ.J 37-4850 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÀVj¬ÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃuÉzÁ¼ÀzÀ ¥Àǯ ºÀwÛgÀ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J 37 JA 2037 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Éqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÀPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁA.mÁA UÁrAiÀÄ°èzÀÝ d£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°èzÀݪÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-08-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è CAzÀg ¨ÁºÀgÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ£Àå ¦. L. r.¹.L.©. ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV, UÁæªÀÄzÀ §¤ßªÀĺÁAPÁ½ PÀmÉÖAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, vÀ¼ÀªÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À 2) UÉÆëAzÀ¥Àà vÀA¢ "ÁUÀ¥Àà, G¥ÁàgÀ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À 3) PÉÆlæ¥Àà vÀA¢ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà, ºÀnÖ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀ±Àð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À 4) CAiÀÄå¥Àà vÀA¢ CªÀÄgÀ¥Àà, ºÁ¸ÀUÀ¯ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À. 5) gÁªÀÄtÚ vÀA¢ ²ªÀtÚ, PÉÆqÀzÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸ÉÆãÀªÀÄ£Á¼À EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CªÀjAzÀ E¸ÉàÃm dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 435-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/8/2008 gÀAzÀÄ 7-10 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆæ £ÀA. (1) ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ vÀAzÉ §ÄqÀ£À¸Á§ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G: ¸ÉÊPÀ¯ï ±Á¥À ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw (2) vÁdÄ¢ÝÃ£ï ¸Á: Q¯Áè KjAiÀiÁ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ D£ÉÃUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ vÁAqÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ²æà ±ÁAvÀUËqÀ J.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹PÀÄÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ 1 ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, 1 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1100/- d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/08 PÀ®A:379 L¦¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄt¸Á vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ¸Á gÀAUÀgÉÃf, ¸Á:¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ, ¢:8-8-08 gÀAzÀÄ 6-00 ¦JA¢AzÀ 10-00 ¦JA CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-34 J¯ï-1527 C.Q. 20,000 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ gÉÃtÄPÁ ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. J°è ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÄ CzÀÄ ¹UÀ°¯Áè. ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L. (C.«) £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArvÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/08 PÀ®A 381 L.¦.¹. :-

²æà ¸ÀÄgÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀA¥À¯Á¯ï ¸Á¯ÉÃZÀ, ¥ÀæPÁ±À ªÉÄl¯ï ¸ÉÆÖÃgï, ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð¯ï UÀAUÁªÀw, DgÉÆæ £ÀA. (1) ±ÀAPÀgÀ¯Á¯ï vÀAzÉ «ÃgÀZÀAzï ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥ÀæPÁ±À ªÉÄl¯ï ¸ÉÆÖÃgï CAUÀrAiÀÄ°è UÀĪÀiÁ¸ÀÛ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÁzÀ (2) zsÀ£ÀgÁeï vÀAzÉ ªÀiÁ£ÁgÁªÀiï ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð. (3) ªÉÆÃjzÉë UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁeï 35 ªÀµÀð. (4) VjzÁj¹AUï 25 ªÀµÀð. (5) «dAiÀÄgÁªÀiï vÀAzÉ ªÀiÁ£ÁgÁªÀiï 28 ªÀµÀð. (6) UÉÆÃPÀÄ®gÁªï vÀAzÉ ªÀiÁ£ÁgÁªÀiï 20 ªÀµÀð.     (7) CA¨ÁgÁªÀiï. (8) zÀÄUÁðgÁªÀiï ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð. (9) PÁ£ÁgÁªÀiï ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð. (10)¥ÁªÀðwzÉë UÀAqÀ PÁ£ÁgÁªÀiï ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀðºÁUÀÆ (11) ¸ÀAVÃvÁzÉë UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ¯Á¯ï 30 ªÀµÀð. ¸Á: UÀAUÁªÀw. EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½AzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥ÀæPÁ±À ªÉÄl¯ï ¸ÉÆÖÃgï CAUÀrAiÀÄ°èAzÀ MlÄÖ 10 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ ¥ÁvÉæ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÌçöå¥ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ f. PÉÆüÀÆgÀÄ ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/08 PÀ®A 143, 147, 323, 448, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L,¦.¹.:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æ PÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ UÀĪÀÄUÉÃj ªÀAiÀÄ- 45 ªÀµÀð, G- ºÀªÀiÁ°PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄÄeÁªÀgÀPÁåA¥ï UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ: 27/8/2008 gÀAzÀÄ 9-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ NtÂAiÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄÄeÁªÀgÀ PÁåA¥À£À°ègÀĪÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ G¸ÀÄQ£À°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DUÀ DgÉÆæ (1) ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ±Á«ÄÃzÀ ¸Á§ (2) gÀ¸ÀƯï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ EªÀgÀÄ ªÀÄvÉÆۧ⠪ÀåQÛAiÉÆA¢UÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦gÁå¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆÃzÀgÉ K£ÀÄ CAvÁ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ DgÉÆæ £ÀA. 1 & 2 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦gÁå¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CPÀâgï EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ zÀ¨ÁârzÀÄÝ C®èzÉà ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆæ £ÀA. (3) ªÀi˯Á© UÀAqÀ ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ (4) ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ (5) PÁ¹A vÀAzÉ ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ (6) PÀ®Äè (7) ®PÀëöät vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà EªÀgÀÄ CPÀâgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ CPÀâgÀ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà ¦gÁå¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¤UÉ PÉÊ ªÀÄĶ֪ÀiÁr JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è zÀÄ:R¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà KjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ£À¸ÀªÀÄä JA§ ºÉAUÀ¹UÀÆ ¸ÀºÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¥Àæ¯ÁízÀZÁAiÀÄð ºÉZï.¹. 83 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

ªÀÄÈvÀ ªÀiÁ£ÀªÀÄä UÀAqÀ zÁåªÀÄtÚ §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð eÁ: §qÀUÉÃgÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: »gÉêÀqÀæPÀ¯ï EªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ AiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À UÀAqÀ C¼ÉvÀºÀ£ÀPÉÌAzÀÄ §AzÀÄ E§âgÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ »gÉêÀqÀæPÀ¯ïzÀ°è vÀAzÉ vÁ¬Ä AiÉÆA¢UÉ EzÀÝgÀÄ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀAzÉ wÃjºÉÆVzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸Áj DvÀä ºÀvÉÛUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ½UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀzÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁVzÀݼÀÄ C®è°è D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄt ªÀÄÄR ªÁUÀzÉ EAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ £ÉÆÃr AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀPÁgÀPÀ JtÂÚ PÀÄrzÀÄ C¸ÀÛ ªÉʸÀÛ UÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉ PÀĵÀÖVUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ. ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

9] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 21/2008 PÀ®A 174[3][4] ¹Dgï.¦.¹

¢ :- 28/08/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ PÉÆÃuÉ¥Àà vÀAzÉ »gɹzÀÝ¥Àà vÀ¼ÀPÀ¯ï, 48 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄrAiÀiÁ¥ÀÄgÀ FvÀ£À ¥ÀwßAiÀiÁzÀ C£À¸ÀªÀé FPÉAiÀÄÄ ¨ÉÃgÉ UÀAqÀ¹£ÉÆA¢UÉ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¨ÉøÀgÀªÁV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ £ÁUÀ¥Àà a®PÀªÀÄÄT EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ gÀÆ«Ä£À°è ¥Áè¹ÖPï ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DzÁUÀÆå EªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÉ CAvÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ »gɹzÀÝ¥Àà vÀ¼ÀPÀ¯ï 60 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄrAiÀiÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:196/08 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187L.JA.« PÁAiÉÄÝ:

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ±Áå£À¨sÉÆÃUÀ, ªÀ:23ªÀµÀð, eÁ:UÁtÂUÉÃgÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀzÀUÀ£Á¼À vÁ:f:PÉÆ¥Àà¼À, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 8 d£ÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À PÁåAlgï £ÀA:PÉJ: 22 J: 6995 gÀ°è vÀgÀPÁj ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀUÁ«UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢:28-08-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ J£ïºÉZï 63 ªÉÄÃ¯É ±ÀªÀiÁð ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ PÀ«ðAUï£À°è DgÉÆævÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÀÄÄA¢£À ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV, ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀgÀ°èzÀݪÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ dgÀÄVzÀ £ÀAvÀgÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL (C.«) gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2008 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ¥ÀÇeÁgÀ ªÀAiÀiÁ 58 eÁ. ªÁ°äÃQ ¸Á. ZÀAzÀæVj, ¢£ÁAPÀ. 28-08-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀjUÉ mÁA.mÁA. UÁr £ÀA. PÉ.J 37-4850 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÀVj¬ÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃuÉzÁ¼ÀzÀ ¥Àǯ ºÀwÛgÀ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J 37 JA 2037 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Éqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÀPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁA.mÁA UÁrAiÀÄ°èzÀÝ d£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°èzÀݪÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-08-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è CAzÀg ¨ÁºÀgÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ£Àå ¦. L. r.¹.L.©. ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV, UÁæªÀÄzÀ §¤ßªÀĺÁAPÁ½ PÀmÉÖAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, vÀ¼ÀªÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À 2) UÉÆëAzÀ¥Àà vÀA¢ "ÁUÀ¥Àà, G¥ÁàgÀ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À 3) PÉÆlæ¥Àà vÀA¢ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà, ºÀnÖ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀ±Àð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À 4) CAiÀÄå¥Àà vÀA¢ CªÀÄgÀ¥Àà, ºÁ¸ÀUÀ¯ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À. 5) gÁªÀÄtÚ vÀA¢ ²ªÀtÚ, PÉÆqÀzÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸ÉÆãÀªÀÄ£Á¼À EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CªÀjAzÀ E¸ÉàÃm dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 435-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/8/2008 gÀAzÀÄ 7-10 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆæ £ÀA. (1) ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ vÀAzÉ §ÄqÀ£À¸Á§ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G: ¸ÉÊPÀ¯ï ±Á¥À ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw (2) vÁdÄ¢ÝÃ£ï ¸Á: Q¯Áè KjAiÀiÁ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ D£ÉÃUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ vÁAqÁzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ²æà ±ÁAvÀUËqÀ J.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹PÀÄÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ 1 ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, 1 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1100/- d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/08 PÀ®A:379 L¦¹:.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄt¸Á vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ¸Á gÀAUÀgÉÃf, ¸Á:¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ, ¢:8-8-08 gÀAzÀÄ 6-00 ¦JA¢AzÀ 10-00 ¦JA CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-34 J¯ï-1527 C.Q. 20,000 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ gÉÃtÄPÁ ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. J°è ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÄ CzÀÄ ¹UÀ°¯Áè. ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L. (C.«) £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArvÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/08 PÀ®A 381 L.¦.¹. :-

²æà ¸ÀÄgÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀA¥À¯Á¯ï ¸Á¯ÉÃZÀ, ¥ÀæPÁ±À ªÉÄl¯ï ¸ÉÆÖÃgï, ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð¯ï UÀAUÁªÀw, DgÉÆæ £ÀA. (1) ±ÀAPÀgÀ¯Á¯ï vÀAzÉ «ÃgÀZÀAzï ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥ÀæPÁ±À ªÉÄl¯ï ¸ÉÆÖÃgï CAUÀrAiÀÄ°è UÀĪÀiÁ¸ÀÛ£ÁV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÁzÀ (2) zsÀ£ÀgÁeï vÀAzÉ ªÀiÁ£ÁgÁªÀiï ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð. (3) ªÉÆÃjzÉë UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁeï 35 ªÀµÀð. (4) VjzÁj¹AUï 25 ªÀµÀð. (5) «dAiÀÄgÁªÀiï vÀAzÉ ªÀiÁ£ÁgÁªÀiï 28 ªÀµÀð. (6) UÉÆÃPÀÄ®gÁªï vÀAzÉ ªÀiÁ£ÁgÁªÀiï 20 ªÀµÀð.     (7) CA¨ÁgÁªÀiï. (8) zÀÄUÁðgÁªÀiï ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð. (9) PÁ£ÁgÁªÀiï ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð. (10)¥ÁªÀðwzÉë UÀAqÀ PÁ£ÁgÁªÀiï ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀðºÁUÀÆ (11) ¸ÀAVÃvÁzÉë UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ¯Á¯ï 30 ªÀµÀð. ¸Á: UÀAUÁªÀw. EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½AzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥ÀæPÁ±À ªÉÄl¯ï ¸ÉÆÖÃgï CAUÀrAiÀÄ°èAzÀ MlÄÖ 10 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀ ¥ÁvÉæ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÌçöå¥ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ f. PÉÆüÀÆgÀÄ ¦.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/08 PÀ®A 143, 147, 323, 448, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L,¦.¹.:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æ PÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ UÀĪÀÄUÉÃj ªÀAiÀÄ- 45 ªÀµÀð, G- ºÀªÀiÁ°PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄÄeÁªÀgÀPÁåA¥ï UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ: 27/8/2008 gÀAzÀÄ 9-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ NtÂAiÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄÄeÁªÀgÀ PÁåA¥À£À°ègÀĪÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ G¸ÀÄQ£À°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DUÀ DgÉÆæ (1) ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ±Á«ÄÃzÀ ¸Á§ (2) gÀ¸ÀƯï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ EªÀgÀÄ ªÀÄvÉÆۧ⠪ÀåQÛAiÉÆA¢UÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦gÁå¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆÃzÀgÉ K£ÀÄ CAvÁ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ DgÉÆæ £ÀA. 1 & 2 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦gÁå¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CPÀâgï EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ zÀ¨ÁârzÀÄÝ C®èzÉà ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆæ £ÀA. (3) ªÀi˯Á© UÀAqÀ ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ (4) ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ (5) PÁ¹A vÀAzÉ ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ (6) PÀ®Äè (7) ®PÀëöät vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà EªÀgÀÄ CPÀâgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ CPÀâgÀ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà ¦gÁå¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¤UÉ PÉÊ ªÀÄĶ֪ÀiÁr JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è zÀÄ:R¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà KjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ£À¸ÀªÀÄä JA§ ºÉAUÀ¹UÀÆ ¸ÀºÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¥Àæ¯ÁízÀZÁAiÀÄð ºÉZï.¹. 83 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

ªÀÄÈvÀ ªÀiÁ£ÀªÀÄä UÀAqÀ zÁåªÀÄtÚ §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð eÁ: §qÀUÉÃgÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: »gÉêÀqÀæPÀ¯ï EªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ AiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À UÀAqÀ C¼ÉvÀºÀ£ÀPÉÌAzÀÄ §AzÀÄ E§âgÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ »gÉêÀqÀæPÀ¯ïzÀ°è vÀAzÉ vÁ¬Ä AiÉÆA¢UÉ EzÀÝgÀÄ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀAzÉ wÃjºÉÆVzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸Áj DvÀä ºÀvÉÛUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ½UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÄ PÉüÀzÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁVzÀݼÀÄ C®è°è D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄt ªÀÄÄR ªÁUÀzÉ EAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ £ÉÆÃr AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀPÁgÀPÀ JtÂÚ PÀÄrzÀÄ C¸ÀÛ ªÉʸÀÛ UÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉ PÀĵÀÖVUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ. ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

9] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 21/2008 PÀ®A 174[3][4] ¹Dgï.¦.¹

¢ :- 28/08/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ PÉÆÃuÉ¥Àà vÀAzÉ »gɹzÀÝ¥Àà vÀ¼ÀPÀ¯ï, 48 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄrAiÀiÁ¥ÀÄgÀ FvÀ£À ¥ÀwßAiÀiÁzÀ C£À¸ÀªÀé FPÉAiÀÄÄ ¨ÉÃgÉ UÀAqÀ¹£ÉÆA¢UÉ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¨ÉøÀgÀªÁV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ £ÁUÀ¥Àà a®PÀªÀÄÄT EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ gÀÆ«Ä£À°è ¥Áè¹ÖPï ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DzÁUÀÆå EªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÉ CAvÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ »gɹzÀÝ¥Àà vÀ¼ÀPÀ¯ï 60 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄrAiÀiÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, August 28, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

01] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 169/08 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.:

¦üÃgÁå¢ÃzÁgÀgÁzÀ gÁeÉøÁ¨ï vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï ¸Á¨ï PÀÆ°PÁgÀ 35 ªÀµÀð. G:-PÀÆ°PÉ®¸À. ¸Á:- VtÂUÉÃj. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ©Ã©eÁ£ï 55 ªÀµÀð, E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnÖzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉ.J.-35 / PÀÆå 9067 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß DwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃgÁå¢üÃzÁgÀgÀ vÁ¬ÄUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ JqÀUÁ®Ä ºÁUÀÆ §®UÉÊUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ºÀħâ½î QªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ. J.J¸ï.L. UÀÄgÀÄgÁd ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

02] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ 27-08-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÉÆAqÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 26 ¸Á: ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ D£ÀAzÀ ºÁUÀÆ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 60 EªÀgÉÆA¢UÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ eÁ«ÄÃAiÀÄ ªÀĹâAiÀÄ PÀqÉUÉ §¼Áîj §ÄPï r¥ÉÆÃzÀ ºÀwÛgÀzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ §gÀÄvÀÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ PÉïÉÆÃf ªÉAPÀmÉñÀ ¸Á: UÀÄAd½î NtÂ, UÀAUÁªÀw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-37 n.Dgï.-602 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà EªÀjUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÁUÀÄ JzÉUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ. C®èzÉ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

03] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 26-08-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà PÀ°è£ÁxÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÁA¥ÉÇArUÉ ºÀaÑ ¦AiÀÄÁð¢ gÉÃtPÀªÀé UÀAqÀ PÀ®è¥Àà gÁåªÀtQ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] FgÀ¥Àà vÀA¢ ¨Á¼À¥Àà 2] §¸À¥Àà vÀA¢ ¨Á¼À¥Àà gÁåªÀtQ 3] £ÁUÀ¥Àà vÀA¢ ¨Á¼À¥Àà gÁåªÀtQ 4] ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ ¨Á¼À¥Àà gÁåªÀtQ 5] ¤AUÀªÀé UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ZËqÀQ ¸Á: J®ègÀÆ PÀ®ÆègÀ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖªÀ «µÀAiÀĪÁV F ªÉÆzÀ®Ä ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 26-08-2008 gÀAzÀÄ ¦AiÀÄÁð¢üzÁgÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ §rzÀÄ £ÀAvÀgÀ dUÀ¼Á ©r¸À®Ä §AzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉÆèÁ½UÀÆ §rzÀÄ zÀÄ:R¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

04] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 213/08 PÀ®A, ªÀÄ»¼É PÁuÉ :

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀÀ ²æêÀÄw gÁªÀĪÀé UÀAqÀ ²ªÀªÀÄÆvÉÃð¥Àà UÀzsÁj ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð. ¸Á: aPÀ̸ÀƼÉÃPÉÃj, EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀAPÀæªÀé EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15.08.08 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà EvÀ£ÉÆA¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ «µÀAiÀÄPÉÌ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É. J°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢®è. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ: PÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì : 26 ªÀµÀð, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, 5 ¦Ãmï JvÀÛgÀ, ºÀ¼À¢ ¹ÃgÉ.

Wednesday, August 27, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 21/08/08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀ: 50 EvÀ£ÀÄ «Ä¯ï¤AzÀ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ZÀ£Àß½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ M§â ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ CªÀgÀÄ ©¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è E§âjUÀÆ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ §¼Áîj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J.J¸ï.L. C±Àæ¥sÀ ºÀĸÉãÀ J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/8/2008 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ FgÀtÚ UÀÄAd° 35 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: 4£Éà ¯ÉÊ£ï ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. (2) ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ §ÄqÀ£À¸Á§ eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á: 2£Éà ¯ÉÊ£ï ¥À²ÑªÀÄ ¨sÁUÀ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ïzÀ°èAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£Àå ¦.L. r.¹.L.©. WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ J.J¸ï.L. ºÁUÀÆ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹PÀÄÌ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ 1 ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, 1 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 108/- d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¥Àæ¯ÁízÀZÁAiÀÄð ºÉZï.¹. 83 J¸ï.ºÉZï.N. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«ÄãÀ ªÉÄÃ¯É ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.         

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 212/08 PÀ®A, 87 PÉ.¦.DåPÀÖ :

¢£ÁAPÀ: 26.08.08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmï gÀªÀgÀÄ VtÂUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ PÉÆr §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÀÜ£ÀzÀ »AzÉ E¸ÉàÃm dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ¥ÀæPÁgÀ VtÂUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 3000=00 gÀÆ ºÁUÀÆ ªÀįÉèñÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

¸ÁzÁUÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A. 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 25-08-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ 1] ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀAzÉ PÀA§tÚ ªÀqÀØgÀ, 68 ªÀµÀð 2] ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ PÀA§tÚ ªÀqÀØgÀ, 60 ªÀµÀð 3] ªÀÄAd¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀqÀØgÀ, 23 ªÀµÀð ¸Á: J®ègÀÆ C¼ÀªÀAr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èªÀé UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ ªÀqÀØgÀ EªÀ½UÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀPÉÌ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ FUÀ PÉÆqÀĪÀ¢®è, ªÀÄÄAeÁ£É PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÁ, PÀnÖUɬÄAzÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀAPÀæ¥Àà ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Tuesday, August 26, 2008

£ÀPÀ° ªÀÄvÀÄÛ C²èî ¹.r ªÀiÁgÀl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/02 PÀ®A. 292, L.¦.¹. 51, 52
(J), 63, 68(J), PÁ¦ gÉÊmï PÁAiÉÄÝ:.

²æà §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ £ÀPÀ° ¹.rUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C²èî avÀæUÀ¼À ¹.rUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦. PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆæ SÁeÁªÀ° vÀAzÉ ªÀ° 23 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ J¸ï.PÉ. PÁå¸Émï ¸ÉAlgï. EªÀ¤AzÀ 45 £ÀPÀ° ¹.r. PÁå¸Émï. C.Q. 1350/- gÀÆ & 11 C²èî avÀæ PÁå¸ÉÃmï (¹.r) C.Q.330/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 80/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉåPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/08 PÀ®A. 323, 326 504, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ü ²æà dAl¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà fÃgÁ¼À 32 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// AiÀÄqÀºÀ½î EªÀgÀ vÀAV ®PÀëöäªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß CªÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAfêÀ¥Àà EvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ CAUÀ«PÀ¯ÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà£ÀÄ ªÀįÁè¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:- 24/08/2008 gÀAzÀÄ 9.30 PÉÌ ¦AiÀiÁð¢UÉ & DvÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄÄ £À£ÀߣÀÄß JAvÀºÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÉÆlÖ¢Ýj JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ºÀÄ®UÀ¥Àà£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÀªÀÄä ¸ÉÃj ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA UÀÄ£Éß £ÀA 79/08 PÀ®A 379 L¦¹:.

¦gÁå¢zÁgÀ PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ©ÃªÀÄ¥Àà vÀªÀÄätÚªÀgÀ ªÀ: 24 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ UÁtÂUÀ ¸Á: ¸ÀAdAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-08-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 8-8-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¦gÁå¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqÀ¯ÁPï ªÀiÁr ©nÖzÀÝ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸ÀàAqÀgÀ ¥Àè¸ï ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀÄ £ÀA PÉ.J-.37 J¯ï-4971 CA.Q. gÀÆ 35000-00 gÀÆ ¨É¯ÉªÀżÀîzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆÃPÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß. £ÀA 211/08 PÀ®A 110 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25.08.2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ ²æà dUÀ¢üñÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà §Ar ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÉÆÃa G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸À ZÁ®PÀ ¨ÁåqÀÓ £ÀA. 5978 PÉÆ¥Àà¼À r¥ÉÇà ¸Á: PÀªÀ®ÆgÀ, vÁ£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 24.08.2008 gÀAzÀÄ §¸À £ÀA. PÉ.J 01 J¥sÀ-1196 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ, Nd£ÀºÀ½î ªÀiÁUÀðªÁV Q£Áß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ Nd£ÀºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀªÀÄä §¹ìUÉ CqÀدÁV ¤AvÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ §¸ÀÄì ªÀÄÄAzÉ ©qÀzÀAvÉ CqÀØUÀnÖ §¹ì£À°ègÀĪÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¥ÀÇeÁg ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁzÀgÀ ¸Á: Nd£ÀºÀ½î CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃn ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÀæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 09/2008 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ®Qëöäà UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ §ArªÀqÀØgÀ EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀPÉÌ C®è°è SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ vÉÆj¹PÉÆAqÀgÀÄ PÀÆqÁ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀ¢®è. EzÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ «µÀzÀ ºÉ¤£À ¥ÀÅrAiÀÄ£ÀÄß EAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄr¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥Àr¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁr G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25/08/08 gÀAzÀÄ 5 ¦.JA PÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Monday, August 25, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 210/08 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JªÀiï.« CåPÀÖ :

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÉÃRªÀÄä UÀAqÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà PÀAzÁj ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 20.08.08 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¨É½UÉÎ 10:30 UÀAmÉUÉ PÉÆýºÁ¼ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £ÀªÀÄUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÀÝ «ÄÃgÀ C§ÄÝ¯ï ªÁ»ÃzÀ µÀjÃ¥sÀ vÀAzÉ «ÄÃgÀ ªÀĺÀªÀÄzï µÀjÃ¥sÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ eÉÆvÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA. PÉ.J. 37/430 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ltPÀ£ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß C§ÄÝ®£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÉÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ §®UÁ°£À PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 166/08 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ .

¢£ÁAPÀ 24-08-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÀĪÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ZÀªÀÄPÀ£ÀºÀ½î ¸Á-¸Á®¨Á« DgÉƦAiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÉJ-26/5126 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è PÉÆ¥Àà¼À-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀVzÀÄÝ CzÉ (.) ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 166/08 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ .

¢£ÁAPÀ 24-08-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀA/-PÁ±À¥Àà ¨ÉUÀÆgÀÄ ¸Á-C©âUÉj DgÉƦAiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÉJ-37/6129 lA lA ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ zÉÆnºÁ¼ÀÀ-PÀ®PÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥À°Ö DVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀVzÀÄÝ CzÉ (.) ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 167/08 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ .

DgÉƦ «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ªÉÆÃ,¸ÉÊ, £ÀA-PÉJ-37 PÉ-2771 £ÉzÀÝgÀÀ ZÁ®PÀ ¸Á-CUÀ¼ÀPÉÃj ºÁUÀÆ ¥Àæ¨sÀÄzÉêÀ E§âgÀÄ ®UÀß ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀAZÀ®Ä »mÁß¼À ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ªÉÆÃ,¸ÉÊ, £ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AwzÀÝ f¥ï £ÀA-PÉJ-34 JªÀiï-2152 £ÉÃzÀÝPÉÌ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¥Àæ¨sÀÄzɪÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ §® ªÉƼÀPÁ®Ä §® vÉÆqÉ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ UÀAUÁªÀw D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÁzÁ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA 165/08 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ .

¢£ÁAPÀ 24-08-08 gÀAzÀÄ 10 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀÄ®UɪÀÄä UÀA/-ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀqÀØgÀ ¸Á:©dPÀ¯ï EPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ E§âgÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄjzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀw¬ÄzÀÄÝ 2£ÉÃAiÀÄ ºÉAqÀw §¸ÀªÀÄä FPÉUÉ DgÉƦvÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÄqÀÄUÉƮĤAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝÝ CzÉ (.) ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, August 24, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/08 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L.¦¹:

¢: 23-8-08 gÀAzÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl¸Áé«Ä 38 ªÀµÀð eÁ/ PÀ¨ÉâgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸Éß»vÀ£ÉÆÃA¢UÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£À°è ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ DªÀÄAvÀæt PÉÆlÄÖ §gÀĪÁUÀ DgÉƦ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 45 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ ¸Á; §¸Áì¥ÀlÖt mÁæPÀÖgï PÉ.J.-37/n-1518 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ lPÀÝgï PÉÆlÖ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À ¸Éß»vÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DgÉÆæ mÁæPÀÖgï£À ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÀÝ ªÀÄÈvÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£ÀÄ mÁæPÀÖgï ¥À°Ö DVzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DzÉ (.) ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/08 PÀ®A 279, 338 L.¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ; 23-08-08 gÀAzÀÄ 2-15 ¦.JAPÉÌ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¸ÀÜwAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ UÀÄ£ÉߥÀà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¸Á. »gÉÃvÀ«Ää£Á¼À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ. 23-08-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀAvÉ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä »gÉÃvÀ«Ää£Á¼À §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è EgÀĪÁUÉÎ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¹zÀÝ¥Àà §AqÀgÁ¼À EvÀ£ÀÄ mÁ.mÁ J.¹ £ÀA. PÉ.J 37-5706 £ÉÃzÀØgÀ UÁr¬ÄAzÀ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉÆÃqÀzÉ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÉ Nr¹zÀÝjAzÀ ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÉÆt PÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉAiÀÄ PɼÀUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/08 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦¹

¢£ÁAPÀ; 23-08-08 gÀAzÀÄ 9-45 J.JAPÉÌ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀgÀ ¥ÉÊQ ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ZÁPÀj ªÀAiÀiÁ 50, eÁ. ªÁ°äÃQ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. vÀ¼ÀUÉÃj EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ. 23-08-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ mÁ.mÁ J.¹ £ÀA. PÉ.J 37- 6877 £ÉÃzÀØgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 8-00 J.JAPÉÌ CwêÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj UÁrAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-12 d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2008, PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 23-08-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 40 FvÀ£ÉÆA¢UÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ J¸ï.©.JZï. ¨ÁåAPï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-05/E.J-3309 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ±ÉnÖ FvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DvÀ£À §® ªÉÆÃtPÁ®zÀ PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ²æà ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 176/08 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPÀÖ:.

¢£ÁAPÀ ; 23-08-08 gÀAzÀÄ J.J¸ï.L gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀjUÉ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ-¨ÁºÀgï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ gÀÆ. 2015=00 & 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß & 1 §gÀPÁ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ (.)

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/08 PÀ®A 110(E) & (f) ¹.Cgï.¦.¹.:

CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ, f.PÉÆüÀÆgÀ. ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/08/2008 gÀAzÀÄ ¹¦¹ 292 EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAeÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ 8-00 ¦.JA.PÉÌ D£ÉÃUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ qÁ®¦ü£ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV E°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ «£ÀAiÀÄ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ, ¸Á: 31£Éà ªÁqÀð «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄ-§gÀĪÀ ºÉAUÀ¸ÀjUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÉ ¨sÀAiÀÄ-©üÃwAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀj KjAiÀiÁzÀ°èAiÀÄ d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À F PÀÈvÀå¢AzÀ ¨sÀAiÀÄ ©üÃvÀgÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÀÜvÉUÉ zsÀPÉÌAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

Saturday, August 23, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/08 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 22-08-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-10 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀjAzÀ ¥sÉÆÃ£ï §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ vÉgÀ½ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±Á®ÄvÉ vÀA¢ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀÄÄUÀ½ ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA§gï : PÉ.J-37/ J¥sï-134 £ÉÃzÀÝgÀ PÀAqÀPÀÖgÀ PÉÆ¥Àà¼À r¥ÉÇÃ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 22-8-08 ºÉƸÀ¥ÉÃn¬ÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ J£ï.ºÉZï.-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ CzÀgÀ §¸ï ZÁ®PÀ ²æäªÁ¸À vÀA¢ dAiÀÄå¥Àà¸Áé«Ä PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÉÎ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Q¯ÉÆð¸ÀÌgÀ ¥ÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ n¥Ààgï £ÀA§gÀ : PÉ.J-35/J-2732 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÁUÀ¥Át EvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ §¹ìUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgÀ §¸ï ZÁ®PÀ ²æäªÁ¸À ºÁUÀÆ «dAiÀÄ ªÉzÀå, ²æñÉÊ® ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ vÀ®UÉ ºÁUÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÉÎ §¸ï ZÁ®PÀ ²æäªÁ¸À EvÀ£ÀÄ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] AiÀÄ®§ÄUÀð ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/08 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 22-08-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J.-24 E.-6629 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà UÁtzÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ ªÉÆÃmÁgÀ »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà UËqÀgÀ EvÀ£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð¢AzÀ dgÀPÀÄAn UÁæªÀÄPÉÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ dgÀPÀÄAn 1 Q¯ÉÆà «ÄÃlgÀ zÀÆgÀ«zÁÝUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ lA.lA. UÁr £ÀA: PÉ.J 37- 5971 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CweÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ JzÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄðzÀÝ E§âjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ lA.lA. UÁrAiÀÄ°è EzÀÝ E§âjUÉ PÀÆqÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¸ÀzÉ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. «dAiÀi. C ªÀÄgÀUÀÄAr ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 22-08-08 gÀAzÀÄ 3.00 J.JA.PÉÌ DgÉÆæ gÁd, ¯Áj £ÀA. PÉ.J.29/J.4262 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: »gÉêÀļÀUÁ« vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ J£ï.ºÉZï.-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ DgÉÆæ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¯Áj QèãÀgï EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÁzÁ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/08 PÀ®A. 341, 323, 324, 504, 354 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:-14-08-08 gÀAzÀÄ 07-00 ¦.JA UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ¤gÀÄ¥ÁzÀ¥Àà vÀA¢ UÁå£À¥Àà ªÀÄļÀÆîgÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: PÀÄgÀ§gÀ ¸Á: G¥À஢¤ß EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀUÀr£À ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè ©¢ÝzÀÄÝ AiÀiÁgÀÄ PÀ®Äè MUÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ 1] ¹zÀÝ¥Àà vÀA¢ ²ªÀ¥Àà PÀgÀr. 2] zÉÆqÀØ¥Àà vÀA¢ ²ªÀ¥Àà PÀgÀr 3] ¨Á®¥Àà vÀA¢ zÉÆqÀØ¥Àà UÀ¢Ý 4] ±ÀAPÀæ¥Àà vÀA¢ ¹zÀÝ¥Àà PÀgÀr J®ègÀÆ ¸Á: G¥À஢¤ß.¸ÉÃj §A¢zÀÄÝ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̽UÉ §rzÀÄ £ÀÆQzÀÄÝ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ zÀÄR: ¥ÁvÀ UÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/08 PÀ®A. 341, 323, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:-14-08-08 gÀAzÀÄ 07-15 ¦.JA UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ¥Àà vÀA¢ ²ªÀ¥Àà PÀgÀr ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: PÀÄgÀ§gÀ ¸Á: G¥À஢¤ß. DgÉÆævÀjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀUÀr£À ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè AiÀiÁgÀÄ MUÉ¢gÀÄvÁÛgÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄw CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ 1] ¤gÀÄ¥ÁzÀ¥Àà vÀA¢ UÁå£À¥Àà ªÀÄļÀÆîgÀ 2] ¸ÀAfêÀ¥Àà vÀA¢ UÁå£À¥Àà ªÀÄļÀÆîgÀ 3] UÁå£À¥Àà vÀA¢ UÁå£À¥Àà ªÀÄļÀÆîgÀ 4] PÀ®è¥Àà PÀ®ÆègÀ J®ègÀÆ ¸Á: G¥À஢¤ß ¸ÉÃj vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ zÀÄR: ¥ÁvÀ UÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. J.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/08 PÀ®A. 323, 504, 354 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 21-08-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAzsÀªÀÄä ºÁUÀÆ CPÉAiÀÄ CtÚ zÉÆqÀØPÁgÀtÚ ºÁUÀÆ CªÀgÀ CwÛUÉ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CAiÀÄå¥Àà, UÀAUÀªÀÄä, ºÉÆ£ÀÆßgÀªÀÄä J®ègÀÄ ¸Á: PÀÄAmÉÆÃf ºÉÆ®zÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ `` ¯Éà ¸Àƽ E°è AiÀiÁPÉ ¤£Àß HjUÉ ¨ÁgÀzÀ ¨ÉÆøÀÄr" CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ dUÀ¼À ©qÀ¸À®Ä §AzÁUÀ CzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÉÊzÁr ªÉÄÊ.PÉÊ ªÀÄÄnÖ dUÁÎr ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, August 22, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 232/2008 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨É£ÀÆßgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ:- 21-08-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð ¸Á: ¨É£ÀÆßgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀÄgÀħgÀ gÁªÀÄtÚ JA§ÄªÀªÀgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/ n-9025 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA: PÉ.J-37/ n-9026 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉƸÀPÉÃgÁ PÁåA¥ï¤AzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀªÀjUÉ UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä §A¢zÉݪÀÅ. mÁæ°AiÀÄ°è UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ¨É£ÀæßjUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. £Á£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï£À°è PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. mÁæ°AiÀÄ°è UÉƧâgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. mÁæöåPÀÖgï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ¯Áè. £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝà MªÉÄä¯Éà £ÁªÀÅ ºÉÆgÀnzÀÝ mÁæöåPÀÖgï/mÁæ°UÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ mÁæ°AiÀÄ°èzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ªÉÄð¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ DvÀ¤UÉ lPÀÌgï D¬ÄvÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà ªÁºÀ£À ¤°è¹ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ, JgÀqÀÆ PÉÊUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-37/ 8888 CAvÁ EzÀÄÝ, ¯Áj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄÄ£ÁªÀgï ¨ÁµÁ vÀAzÉ PÀjêÀiï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð ¸Á: ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ¦.J¸ï.L. QgÀtPÀĪÀiÁgÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆAqÀgÀÄ.

2] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 21-08-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ PÀgÉÃUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ªÀiÁ°Ã¥Án® ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-37. PÉ-4853 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ AiÀÄ®¥ÀàPÁV EvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ PÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀ®ÆègÀ PÁæ¸ï zÁn ¸ÀAUÀ£Á¼À ºÀwÛgÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ¸ÀAUÀ£Á¼À PÀqɬÄAzÀ PÀȵÀgÀ UÁr £ÀA: PÉ.J-33 JA-746 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CweÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄ®è¥Àà PÁV EªÀj§âjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w wý¸ÀzÉ ¸ÀzÀgÀ PÀȵÀgÀ UÁr ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. «dAiÀÄ ªÀÄgÀUÀAr AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] ¨ÉªÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:-17-08-08 gÀAzÀÄ 09-30 J.JA UÀAmɸÀÄ ªÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ C¤®PÀĪÀiÁgÀ vÀA¢ ²æà gÁªÀħr ¥ÀæeÁ¥Àw ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð eÁ: ¥ÀæeÁ¥Àw G: ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï-04/r.r-735 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï ¸Á: ªÉÄÊ¬Ä vÁ:f: eÉÆãÀ¥ÀÄgÀ GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 gÀ°è ªÀiÁl®¢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆæ «ÄoÁ¬Ä¯Á® vÀA¢ ©æd£ÁxÀ AiÀiÁzÀªÀ ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð eÁ: AiÀiÁzÀªÀ G: ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï-04/r.r-735 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: gÁªÀiÁ¥ÀÆgÀ vÁ:f: eÉÆãÀ¥ÀÆgÀ gÁdå GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ, CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆV ªÀÄÄAzÉ §gÀĪÀ ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánî ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A. 323, 324, 504, L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ 21-08-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ®PÀëöätUËqÀ ªÀiÁ|| ¥Ánî EvÀ£À gÁ² «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ®PÀëöätUËqÀ vÀAzÉ ¨Á¼À£ÀUËqÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr vÀ£ÉÆßÃA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ gÁ² AiÀiÁAUÉ vÀÄA§ÄwÃAiÀįÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr, PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÁélgï ¨Ál°AiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ CzÀgÀ ZÀÆ¥ÁzÀ ªÉÆ£Àa¤AzÀ eÉÆÃgÁV vÀ£Àß JqÀUÉÊ gÀnÖUÉ w«zÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÉ. gÁeÁ ºÀĸÉãï J.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, August 21, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. UÀÄ£Éß £ÀA 76/08 PÀ®A 279, 337, 338 427 L¦¹:.

¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd §dAwæ ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀ¼ÀPÀ®è¢AzÀ ¨Á£Á¥ÀÄgÀÄ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀ먀 £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ PÉJ¸ï.CgÀ n ¹ §¸Àì £ÀA PÉ.J.36 J¥ï 587 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀݪÀjUÉ CqÀØ ¢rØ ªÀiÁrzÁUÀ §¸Àì£À »A¢ ¨Ár ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀé½UÉ §r¢zÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ ªÉÃUÀzÀ°èzÀÝ §¸ÀÄì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÉ.E © PÀA§PÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÀA§ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊgÀ ®ÄPÁì£À CVzÀÄÝ ®PÀëöäªÀé EªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ºÀuÉUÉgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÁUÀÄ ¦gÁå¢UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖV
¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «.J¸ï. »gÉêÀioÀ ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/08 PÀ®A 3(1) (10) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989 ªÀÄvÀÄÛ 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹.:

UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ¸ÀtÚ D±ÀtÚ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ: ºÀqÀ¥ÀzÀ, G: PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸Á: §¤ßVqÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 20/08/2008 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JA. UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¦ÃgÀ. 2) ¨Á¨Á @ ¨ÁªÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¦ÃgÀ. 3) ¸À°A vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¦ÃgÀ. 4) ZÁAzÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ §Ar. 5) ªÀÄºÉ§Æ§Ä vÀAzÉ ¨Á§tÚ §Ar. 6) ZÁAzÀ vÀAzÉ ¨Á§tÚ §Ar ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ. J®ègÀÆ ¸Á: §¤ßVqÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¤ßVqÀ PÁåA¥ï KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ «.Dgï.J¯ï. D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà »gÉPÉÆqÀUÀ° eÁ:£ÁAiÀÄPÀ FvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ £ÁAiÀÄPÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Tuesday, August 19, 2008


PÉÆ¯É DgÉÆæUÀ¼À zÀ¸ÀÛVj:.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 448, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 302 L.¦.¹: ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÀÄj FvÀ£ÀÄ §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ. 18-08-08 gÀAzÀÄ 7-10 ¦.JAPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ (JqÀ¢AzÀ) 1) AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà UÉÆr£Á¼À ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. UÀAUÀ£Á¼À 2) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà UÉÆr£Á¼À ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. UÀAUÀ£Á¼À 3) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà UÉÆr£Á¼À ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. UÀAUÀ£Á¼À 4) ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà UÉÆr£Á¼À ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. UÀAUÀ£Á¼À gÀªÀgÀ£ÀÄß ²æÃ. ZÀAzÀæ¥Àà ¹.¦.L. PÀĵÀÖV ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

01] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/08 PÀ®A. 279, 338, 304 [J] L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 19-08-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11:45 UÀAmÉUÉ §ÆzÀÄUÀÄA¥Á ¹ÃªÀiÁzÀ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ E§âgÀÆ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-35/J¯ï-5125 ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà UÀÄwÛ, ªÀAiÀÄ:32, G: L.Dgï.©.AiÀÄ°è ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ, ¸Á: PÀA¦è, f: §¼Áîj Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ £ÉqÀÄ ºÁQzÀ PÀ°èUÉ rQÌ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ®Ä ºÁUÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ ¨Áj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 229/2008 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÀ»ÃªÀiï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 19 ªÀµÀð, G: ªÀĺÉÃAzÁæ ªÀiÁåPïì ¦Pï C¥ï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-36/ 8292 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï ¸Á: ªÀiÁ£À« f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:- 19-08-2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ ªÀĺÉÃAzÁæ ªÀiÁåPïì ¦Pï C¥ï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-36/ 8292 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆýUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆlÆÖj¤AzÀ ªÀiÁ£À«UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉݪÀÅ. ªÁºÀ£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ, ZÁ®PÀ£À®èzÉà ¨ÁµÁ vÀAzÉ PÀjêÀiï¸Á§ ¸Á: ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ EzÀÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ¨É½UÉÎ 06.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ zÁn ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÀĸÁÛ£ï FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà ªÁºÀ£ÀªÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝvÀÄ. EzÀjAzÀ ¨ÁµÁ¸Á§¤UÉ °ªÀgï ºÀwÛgÀ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ wêÀæ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. CzÀgÀ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 PÉÆýUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ. J.J¸ï.L. ªÀÄ®ètÚ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.    

3] UÀAUÁªÀw [UÁæ] ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 230/2008 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, ªÀiÁåzÁgÀ G: PÀÄ® PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á: UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ, EªÀgÀ ºÉAqÀw ºÀÄ®ÄUÀªÀÄä¼À vÀªÀgÀĪÀÄ£É d§â®UÀÄqÀØ EzÉ. CªÀ¼ÀÄ d§â®UÀÄqÀØPÉÌ §A¢zÀÝjAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä £Á£ÀÄ §A¢zÉÝ£ÀÄ. ºÉêÀÄUÀÄqÀØPÉÌ zÀÄUÀðªÀÄä zÉëUÉ PÁ¬Ä, PÀ¥ÀÆðgÀ PÉÆqÀ®Ä £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw PÀÆr d§â®UÀÄqÀØ¢AzÀ ºÉêÀÄUÀÄqÀØPÉÌ PÀÆæöå¸Àgï ªÁºÀ£ÀzÀ°è §gÀÄwÛzÉݪÀÅ. ªÀÄzsÁåºÀß 2.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄPÀÄÌA¦ §¸ï ¸ÁÖöåAqïzÀ°è PÀÆæöå¸Àgï ¤AwzÀÄÝ, £ÁªÀÅ qÉÆÃgï ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÀÝjAzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ E½AiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¤AwzÉݪÀÅ. DUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §¸ï£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÆæöå¸Àgï ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ £ÀªÀÄUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ §® ¨sÀÄdPÉÌ, §® ¥ÀPÉÌUÉ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ, £À£Àß ºÉAqÀw ºÀÄ®ÄUÀªÀÄä½UÉ §® ªÉÆtPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. CzÉà ªÉüÉUÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ï£À »A¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. £ÉÆÃqÀ¯ÁV §¸ï J.¦.J¸ï.Dgï.n.¹. £ÀA; J.¦-11/ gÀhÄqï-3360 EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ©. £ÁUÉÃAzÀæ gÁªï vÀAzÉ UÉÆÃ¥ÀAiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, ºÀjd£À, ¨ÁåqÀÓ £ÀA; 26340 CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ¯Áj £ÀA: PÉ.J-32/ J-5372 CAvÀ EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¥Ánïï, ªÀAiÀĸÀÄì 29 ªÀµÀð, ªÀÄgÁoÀ ¸Á: SÁvÀgÁ¨ÁzÀ, vÁ: D¼ÀAzÀ f: UÀÄ®âUÁð CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. J.J¸ï.L. ±ÀgÀtAiÀÄå UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆAqÀgÀÄ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

04] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 191/08 PÀ®A: 143, 147, 323, 324, 504, 506, 354 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà UË¸ï ºÀĸÉä ¸Á: ºÀlUÁgÀ ¥ÉÃmÉ PÉÆ¥Àà¼À ¢:11-4-08 gÀAzÀÄ 10-00 JJAPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÉAiÀÄåzÀ ªÀÄPÀÆìzÀ ºÀĸÉä, 2) ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ¸À«ÄãÀÄ¢ÝãÀ ºÀĸÉä, 3) ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ªÀÄ£À£ÀÆìgÀ ºÀĸÉä, 4) ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ºÀdw, 5) AiÀÄƸÀÄ¥sÀ SÁ£ï 6) gÁeÁ ºÀĸÉä J£ï. ªÀÄAqÀ®¨sÀnÖ 7) E¸Áä¬Ä® 8) ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ±Á¨Ád ¸Á: J®ègÀÆ PÉÆ¥Àà¼À gÉ®ègÀÆ ¸É¦ÖmÁåAPï PÀlÄÖwÛgÀĪÀ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀĪÀÄPÀ̼ÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀlUÁgÀ ¥ÉÃmÉAiÀÄ°èAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr, ªÀÄ£É ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, zËdð£Àå J¸ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

05] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2008 PÀ®A. 78 [3] PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢: 19/08/208 gÀAzÀÄ 5.50 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÁgÀlV oÁuÁ ºÀ¢Ý ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1] «gÉñÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ 2] aPÀÌ£ÀUËqÀæ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ [¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É] EªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1050/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 1 FvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

06] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/2008 PÀ®A. 78 [3] PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

EAzÀÄ ¢: 19/08/208 gÀAzÀÄ 6.10 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÁgÀlV oÁuÁ ºÀ¢Ý ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1] £À©Ã¸Á§ vÀAzsÉ C«ÄãÀ¸Á§ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ 2] aPÀÌ£ÀUËqÀæ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ [¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É] EªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 290/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA 1 FvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

07] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2008 PÀ®A. 78 [3] PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

EAzÀÄ ¢: 19/08/208 gÀAzÀÄ 7.10 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÁgÀlV oÁuÁ ºÀ¢Ý ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1] J¯ï Dgï. ªÀÄt vÀAzÉ Cfð£ÀgÁªï ¸Á: ¸Á°AaªÀÄgÀ 2] AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á: ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ EªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 555/- gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

Tuesday, August 19, 2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 204/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹:

¢£ÁAPÀ: 18.08.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀÀ ²æà ¸ÀwñÀ vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀ G: ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀ¼ÀPÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ CzÀÀgÀ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 18.08.08 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ C¨sÀAiÀÄ ¸Á®ªÉAmïzÀ°è CQÌ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 30/ 5571 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀgÀwUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸Á¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA, PÉ.J. 17 PÀÆå 2781 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà GdÓ£ÀÆgÀ ¸Á: ºÉƸÀPÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ »AzÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°£À ªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄArUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÁV ¸ÉÃj¹zÉ£ÀÄ. F C¥ÀWÁvPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ £ÁUÀgÁd «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ïÀ.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÀA©PÉzÉÆæúÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2)PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.171/08 PÀ®A 406, 407 L¦¹ :

¢£ÁAPÀ: 04-08-08 gÀAzÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ ²æà ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ mÉæÃrAUï PÀA¥À¤AiÀÄ°è CQÌAiÀÄ ¯ÉÆÃqÀ£ÀÄß ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ªÀÄÄA§¬Ä ªÁ² HjUÉ ¯Áj £ÀA: PÉJ-23/5160 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ½¹zÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÉÊAiÀÄzï AiÀÄĸÀÆ¥sï ¸Á: ©üÃqï EªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ°è J¸ï.©. UÉÆïïØ ºÉ¸Àj£À 50 PÉ.f. AiÀÄ 117 ¥ÁQÃmï ¸ÉÆãÁ ¹ÖÃA gÉʸï CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 1,33,205-00 ºÁUÀÆ 25 PÉ.f AiÀÄ 406 ¸ÉÆãÁ ¹ÖÃA ¨ÉÆæÃPÀ£ï (£ÀÄZÀÑQÌ) CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 1,26,063-00 »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ. 2,59,268-00 ¨É¯ÉAiÀÄ CQÌ ¯ÉÆÃqÀ£ÀÄß CA©PÁ gÉʸï mÉæÃqÀ¸ïð. J¯ï-12, J.¦.JA.¹. ªÀiÁPÉðmï-2, ªÁ², ªÀÄÄA§¬Ä EªÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 14-08-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀgÀ AiÀÄAPÁgÉrØ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÇÃ£ï ªÀiÁr £ÁªÀÅ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ CQÌAiÀÄ ¯ÉÆÃqï ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ ªÁ²AiÀÄ CA©PÁ gÉʸï mÉæÃqÀ¸ïð EªÀjUÉ E£ÀÆߪÀgÉUÉ ªÀÄÄnÖgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ZÁ®PÀ ¸ÉÊAiÀÄzï AiÀÄĸÀÆ¥sï ºÁUÀÆ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÀiÁ®PÀ ¸ÉÊAiÀÄzï P˸Àgï ¸Á: ©üÃqï (ªÀĺÁgÁµÀÖç) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°è gÀÆ. 2,59,268-00 ¨É¯ÉAiÀÄ CQÌAiÀÄ ¯ÉÆÃqï ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ ¨ÁrUÉ ºÀtzÀ°è ªÀÄÄAUÀqÀªÁV gÀÆ. 10,000-00 »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ. 2,69,268-00 UÀ¼ÀµÀÄÖ £ÀªÀÄUÉ «±Áé¸ÀWÁvÀÄPÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨Á«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÀĵÀÖV ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA. 28/08 PÀ®A. 174 ¹.Cgï.¦.¹.

ªÀÄÈvÀ£À ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ ¥sÁ®PÀëAiÀÄå ºÉÆmÉÖ ¨É£É EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ (.) J.J¸.ïL UÀÄgÀ¥Àà CAUÀr PÀĵÀÖV oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.205/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, 307 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ d«Ä£ÀÄ PÀÄjvÀÄ dUÀ¼À«zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÄÊPÉ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ºÉÆr§rªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄzÀ®èzÉ PÉÆqÀ° §qÀV¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆ®ÄèvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ïÀ.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, August 18, 2008

fêÀzÀ ¨ÉÃzÉjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A 498 (J) 323, 324, 504, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 11-08-2008 gÀAzÀÄ 9-30 ¦.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÀPÀÌ UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà, ¸Á|| ¨ÉÆÃZÀ£ÀºÀ½î £ÉïÉÆÃV¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀ§gÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ (¦üAiÀiÁð¢) CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, CªÀ¼À §®Q«AiÀÄ£ÀÄß ¨Á¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ PɼÀV£À ºÁ°AiÀÄ£ÀÄß PÀvÀÛj¹zÀÄÝ C®èzÉà JqÀUÀ®è §®UÀ®èPÉÌ PÀrzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉUÉ ¨Á¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ CªÀ¼À ¨É¤ßUÉ ¹UÀgÉÃn¤AzÀ ¸ÀÄlÄÖ zÀÄ:R¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸À¢æ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ FUÉÎ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¢£Á®Æ PÀÄrzÀÄ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀlÄÖ CªÀ½UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄߪÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÆ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß G¥ÀzÀæªÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ PÁgÀt PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L C¼ÀªÀAr oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2]
UÀAUÁªÀw [UÁæ] ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 228/2008 PÀ®A 448, 323, 504, 506 gÉ/« 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ;- 17-08-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÁzÀ ²æêÀÄw J£ï. ¸ÀgÉÆÃf¤ UÀAqÀ J£ï. PÀȵÀÚªÀÄÆwð ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £À£Àß UÀAqÀ J£ï. PÀȵÀÚªÀÄÆwð EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10- 12 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀzÀ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt PÉgÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ ºÀj¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EªÀgÀ£ÀÄß 1] zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÀjd£À, 2] gÁdtÚ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß PPÉgÉAiÀÄ PÉ®¸À¢AzÀ QwÛ ºÁQ¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £Àqɹ ªÀÄvÀÄÛ PÉgÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁUÀĪÀ½UÉ vÀªÀÄä PÀ¨ÁÓPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ PÉgÉAiÀÄ ¸À«ÄwAiÀĪÀgÀÄ CzÀPÉÌ «gÉÆÃzsÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. EzÉà zÉéõÀ¢AzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-08-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV ªÀģɬÄAzÀ J¼ÉzÀÄ vÀAzÀÄ " ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É PÉgÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨sÀÆ«Ä £À£ÀUÉ ¸ÉÃgÀvÀPÀÌzÀÄÝ, CzÀgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ?" JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ PÉgÉAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀgÉ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JtÂÚ PÀzÀÝ JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî PÉøÀÄ zÁR°¸ÀĪÀÅzÀÄ C®èzÉà E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀzÀ°è fêÀAvÀªÁV EgÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr- §r ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


DPÀæªÀÄ ¹ÃªÉÄ JtÂÚ ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/08 PÀ®A. 3 & 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 17-08-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀÄgÁd £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà, r.J¸ï.J¸ï. ¸ÀAZÁ®PÀ ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 wAUÀ½¤AzÀ PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Éʸɣïì£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉà CPÀæªÀĪÁV ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¥Àæwà °ÃlgïUÉ gÀÆ. 30=00 UÀ½UÀÆ ºÉaÑ£À ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ CPÀæªÀÄ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. EzÉà jÃw EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 17-08-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀȵÀÚªÀÄÆwð FvÀ£ÀÄ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¸ÁÖöåAqï ªÀĽUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CPÀæªÀĪÁV ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä 3 PÁå£ÀÄUÀ¼À°è vÀA¢zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 °Ãlgï£ÀAvÉ 2 PÁå£ÀÄUÀ¼À°è MlÄÖ CAzÁdÄ 80 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÀÄA©¹zÀÄÝ, E£ÉÆßAzÀÄ PÁå£ÀÄ SÁ° EzÀÄÝ, MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 800-00 UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ (1) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà (2) ºÀįÉèò vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, (3) ªÀÄAUÀ¼À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà, (4) §¸ÀgÁd vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀȵÀÚªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ PÁå£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀȵÀÚªÀÄÆwðAiÀÄ MAzÀÄ n.«.J¸ï. ZÁA¥ï ªÉÆ¥ÉÊqï £ÀA: PÉ.J-37/ E-4486 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ FUÀ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà QgÀtPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨Á«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA. 30/08 PÀ®A. 174 ¹.Cgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 17-08-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-15 UÀAmÉUÉ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, ¸Á: PÉøÀgÀºÀnÖ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ, vÀªÀÄä ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà, ¸Á: PÉøÀgÀºÀnÖ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£ÀÄ ¥ÀæªÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀt PÉÆqÀ°®èªÉA§ PÁgÀtPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ wêÀæ ¨ÉøÀgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ 11.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: f. ZÀAzÀæ¥Àà EªÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ªÀÄzsÁåºÀß 3.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ.

5] PÁgÀlV oÁuÉ :- AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA. 23/08 PÀ®A.174 ¹.Cgï.¦¹

¢£ÁAPÀ 17/8/08 gÀAzÀÄ 1.30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj 40 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ ¸Á// PÉƼÀ¨Á¼À vÁ// ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ CwAiÀiÁzÀ PÀÄrvÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 16/8/08gÀAzÀÄ gÁwæ PÀÄrzÀzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄ°èAzÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¤gÀgÀÆ¥Á¢ü vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ 35 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á// PÉƼÀ¨Á¼ÀÀ. J.J¸ï.L. (J) PÁgÀlV oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] PÀĵÀÖVoÁuÉ :- AiÀÄÄ..r.Cgï.£ÀA. 27/08 PÀ®A. 174 ¹.CÀgï.¦.¹.

ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ CAzÁ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ 15 ªÀµÀð ¸Á// PÀĵÀÖV ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/7/2008AzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV PÁ¯ÉÃd£À ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ¨sÀ¯Éèà J¸ÉvÀzÀ ¥ÁæQÖ¸ï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ±Àt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà£ÀÄ ¨sÀ¯ÉèÃAiÀÄ£ÀÄ J¸ÉzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À PÀÄwÛVUÉ vÀUÀÄ°zÀÄÝ CvÀ£ÀÄß E¯ÁfUÉ C¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥À°¸ÀzÉà ªÀÄævÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦AiÀiÁð¢ CPÀ̪ÀĺÁzÉë vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀªÁr 34ªÀµÀð ¸Á//PÀĵÀÖV EªÀgÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðèAzÀ AiÀÄÄ.rCgï zÁSÁ¯ÁVzÉ ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß .£ÀA. 164/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹

¦AiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà §rUÁgÀ ¸Á// PÀÄgÀħ£Á¼À ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 17ºÉZï 9557 »ÃgÉÆúÀÄAqÁ ¢£ÁAPÀ 28/6/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ CAUÀrªÀÄÄAzÉ ElÄÖ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÀÆ PÀ¼ÀîgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¹UÁzÀÝPÁgÀt ¢£ÁAPÀ 17/8/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

8] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/08, PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

¦AiÀiÁð¢ü ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ¢£ÁAPÀ 17/8/08 gÀAzÀÄ 615 ¦.JA.PÉÌÉ CgÉÆævÀgÀÄ PÁ²AC° vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÀ ¯Áj Qè£Àgï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ZÀZÀð KjAiÀiÁ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀgÀÄ PÁ®ÄªÉà ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï CqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÁgÉÆA¢UÉ ¦.J¸À.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 875/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr CgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀÄAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ CzÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, August 17, 2008

Saturday August 16-08-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-08-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀ 4 d£ÀgÀÄ ºÀtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥Á¸ï ¸ÁAiÀÄAPÁ® ZÀ£Àß½î PÁæ¸ïUÉ §AzÁUÀ CªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£À ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁgÀlVUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÀ£Àß½î PÁæ¸ï zÁn ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ, DUÀ lA lA UÁr £ÀA: PÉ.J.-37/4618 £ÉÃzÀÄÝ §A¢zÀÄÝ, CªÀgÀÄ CzÀPÉÌ PÉÊ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀgÀ lA lA UÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤AwzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr CzÀ£ÀÄß ºÀvÀÛ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, DUÀ »A¢¤AzÀ fÃ¥ï £ÀA: J.¦.-04/f-2332 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¸ÀzÀgï ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ CªÀgÀ£ÀÄß PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÀÝ ¸ÀzÀgÀ lA lA UÁrUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ, £ÀAvÀgÀ fÃ¥ï ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ïÀ.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 128(1) gÉ« 177 LJA« PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-8-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ ºÀÄ®UÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸ÀàAqÀgÀ ¥Àè¸ï £ÀA PÉ.J.37 J¯ï 8172 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ JqÀUÀqÉ ¨ÁUÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄ UÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ²gÀÆgÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄgÀ¸ÉìAiÀÄ°è UÁA¢ PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ PÀÄPÀ£ÀÄgÀÄ PÀqÀ¬ÄAzÀ r¸À̪Àj ¸ÉÊ ªÉÆà £ÀA PÉ.J.23-J¸ï-7040 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ NrPÉÆAqÀÄ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀ §®PÉÌ §AzÀÄ ¦gÁå¢ ¸ÉÊ ªÉÆÃUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢UÉ ºÁUÀÆ ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CgÉÆæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ wgÀÄPÀ¥Àà , ±ÀgÀt¥Àà ºÁUÀÆ CgÉÆævÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ wgÀÄPÀ¥Àà ,±ÀgÀt¥Àà EªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ G½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆgÀ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦gÀå¢ ªÉÄðAzÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/08 PÀ®A. 279, 337, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 16-08-108 gÀAzÀÄ 0845 ¦ JªÀiï PÉÌ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï J¯ï ¹ §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¹gÀUÀÄ¥Àà UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀȵÀÚ¥Àà vÀA¢ ©üªÀÄ¥Àà CqÀ« ¨sÁ« 23 ªÀµÀð ¸Á: PÀqÉPÉÆ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ºÁUÀÆ C±ÉÆÃPÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj PÉÆAqÀÄ ¸ÉÊdÄUÀ®Äè vÀgÀ°PÉÌ DgÉÆæAiÀiÁzÀ PÉ J 37/ r 9564 mÁæöåPÀÖgï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV PÀ®Äè vÉUÉzÀÄ PÉÆAzÀqÀ ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÉÆ §gÀĪÁUÀ CzÀgÀ ºÀÄPïÌ PÀmÁÖV mÁæöåPÀÖgï ¥À°ÖAiÀiÁV ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ E§âjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸ïÀ.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

CPÀæªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/08 PÀ®A. 273, 284, 308 L.¦.¹. ¸À»vÀ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ:

D¥Á¢vÀgÀÄ oÁuÁ ªÁå¦Û PÀÄA§¼ÁªÀw UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢PÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁlå ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ¼ÀªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä M§â D¥Á¢vÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ E£ÉÆߧâ D¥Á¢vÀ NrºÉÆÃUzÀÄÝ ¹QÌ©zÀÝ D¥Á¢vÀ¤0zÀ 345=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 23 PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁQÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 120=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ïÀ.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

5] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ; 17-08-08 gÀAzÀÄ 02-30 UÁAiÀÄUÉÆAqÀ gÁªÀÄ¥Àà vÀA/ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÀÄj ªÀAiÀiÁ 25, eÁ. PÀÄgÀħgÀÄ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. UÀAUÀ£Á¼À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ gÁªÀÄ¥Àà£ÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà£À ºÉAqÀw ºÀ£ÀªÀĪÀÄä¼ÉÆA¢UÉ EgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¢£ÁAPÀ; 16-08-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è HlPÉÌ PÀĽvÁUÀ DgÉÆægÀvÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀÄqÀUÉÆÃ®Ä ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ §rzÀÄ, PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ M¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÉjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2008 PÀ®A 323, 324, 506 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 16-08-108 gÀAzÀÄ 0845 ¦ JªÀiï PÉÌ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï J¯ï ¹ §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀÄaÑgÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÉêÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆmÁÖUÀ zÉêÀ¥Àà£ÀÄ PɼÀUÉ ©Ã¼À®Ä DgÉÆæAiÀÄÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä ElÄÖ vÀĽzÀÄ AiÀiÁªÀ jÃw ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛ JAzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ïÀ.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ.£ÀA 203/08 447, 504, 323, 506 gÉ« 34 L.¦.¹ ::

¢£ÁAPÀ: 16.08.2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ zÁåªÀĪÀé UÀAqÀ ¨Á®¥Àà PÀÄj ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀnÖ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀzÀAgÉ, ¢£ÁAPÀ: 16.08.2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £À£Àß QjAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄAd¥Àà @ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ CAUÀ¼ÀzÀ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄßPÀlÄÖwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ CªÀ£ÀÄ aÃgÁqÀĪÀ ±À§Þ PÉý§A¢zÀÄÝ, M¼ÀUÉ EzÀÝ £Á£ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ZÀ¤ßºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÁ£ÀUÀ¯ ºÁUÀÆ EgÀPÀ®UÀqÀ UÁæªÀÄzÀ PÀÄAl ¸ÀuÉÚ¥Àà EªÀgÀÄ E§âgÀÄ UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉÃPÀAvÀ £ÀªÀÄä UÁrUÉ CqÀØ §gÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É ¸ÉÆPÉÌãÀÄ FUÁUÀ¯Éà ¤£Àß CtÚ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÀÄÄV¹gÀÄvÉÛÃªÉ ¤£ÀߣÀÆß ¸ÀºÀ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ E§âgÀÆ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É CAUÀ¼ÀzÀ°è §AzÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£À CAV »rzÀÄ dUÁÎr PɼÀUÉ £ÀÆQ¹zÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ºÉÆgÀ§A¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr £À£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄ0UÀ ¸ÀƼÉà CAvÁ ¨ÉÊzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ ¨ÉzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ïÀ.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C¸Àé¨Á«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

8] PÉÆ¥Àà¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA. 18/08 PÀ®A. 174 ¹.Cgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:16-08-08 gÀAzÀÄ 4-00 ¦JA¢AzÀ 6-00 ¦JA CªÀ¢üAiÀÄ°è C£ÁxÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À UÉÆwÛgÀzÀ ¸ÀÄ:60-65 ªÀµÀðzÀ ©üPÀëÄPÀ vÀ£ÀVzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀzÀ ¨sÁzsɬÄAzÀ ¸Á»vÀå¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÉÆgÀ¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄ®VzÀÝ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÁAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ gÁªÀÄuÁÚ J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

9] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: AiÀÄÄ r Dgï £ÀA.23/08 PÀ®A. 174 ¹.Cgï.¦.¹.    

ªÀÄÈvÀ ¥Á¯ï xÁªÀĸï 27 ªÀµÀð ¸Á: »jAiÀÄÆgÀÄ PÀ¯Áåt ¥ÁåPÀØjAiÀÄ°è ¹«¯ï PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ D¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÉAnæAUïUÉ ºÁQgÀĪÀ PÀ©âtzÀ ¥ÉèÃmï DPÀ¹äPÀªÁV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁgÀj ¥ÉmÁÖV ¯ÉÊ¥sï ¯ÉÊ£ï 24*7 D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½î AiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ïÀ.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008