Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, January 25, 2011

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2011 PÀ®A. 341, 323, 504, ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀªÀÄä, ¸Á:©¸ÀgÀ½î gÀªÀgÀ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ JgÀqÀÄ PÁqÀðUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸Éå ¹zÀݪÀÄä EªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÄÝ C£ÉÃPÀ ¨Áj PÉýzÀÝgÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ¢®è. ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ: 24-01-11 gÀAzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è «ÄnAUï EzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV PÁqÀðUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉý¸ÀzÀÄÝ DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ]]¹zÀݪÀÄä 2]ªÉAPÀgÀrØ 3]UÉÆ«AzÀgÀrØ 4] GªÉÄñÀgÀrØ J®ègÀÆ ¸Á:©¸ÀgÀ½î UÁæªÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁr ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2011 PÀ®A. 341, 323, 325, 504, ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ gÉrØ, ¸Á: ©¸ÀgÀ½î gÀªÀgÀ vÁ¬Ä ¹zÀݪÀÄä EªÀgÀÄ ¸ÀzÀå UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è ¸ÀzÀ¸Àå½zÀÄÝ. ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV DgÉÆævÀgÀÄ ªÉʵÀªÀÄå ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ F «µÀAiÀĪÁV ¢£ÁAPÀ: 24-01-11 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¦ügÁå¢ü ºÁUÀÆ vÁ¬ÄUÉ ºÁUÀÆ CtÚ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁr JqÀUÉÊUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjvÀªÁVzÉ CAvÁ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄî «£ÀAw CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2011 PÀ®A. 279, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 24-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¢Ã¥Á EªÀ¼ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¢AzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï PÉ.J-37/J¥sï-310 £ÉÃzÀÝgÀ°è J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ F±ÀtÚ UÀļÀUÀtÚ£ÀªÀgï PÁ¯ÉÃeï £À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä PÁåAn£ÀUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¸ÀzÀj §¸ï zÀzÉÃUÀ¯ï zÁn F±ÀtÚ £ÀªÀgÀ PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AwzÀÄ ¢Ã¥Á EªÀ¼ÀÄ E½AiÀÄÆwÛgÀĪÁUÀ §¸ï PÀAqÀPÀÖgï CPÀâgï EvÀ£ÀÄ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ E½AiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ §¸ï ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ §¸ï ZÁ®PÀ gÁdªÀĺÀäzÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ E½¬ÄªÀzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ªÉÃUÀªÁV ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¢Ã¥Á EªÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉÆArzÀÝjAzÀ CªÀ¼À vÀAzÉ §¸ï ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ §¸ï ¤ªÁðºÀPÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 03/2011 PÀ®A. 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà ±Áå« ¸Á. ¨ÉlUÉÃj FvÀ£ÀÄ ±À§j ªÀįÉÊ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 18-01-11 gÀAzÀÄ ¥ÀÆeÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ £À¢AiÀÄ°è ©qÀ®Ä §AzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ FdÄ ¨ÁgÀzÉà £À¢AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ±ÀªÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ. 24-01-11 gÀAzÀÄ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É vÉðzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É DPÀ¹äÃPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2011 PÀ®A. 498 (J) ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 24-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁgÀzÀ UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ CPÀ̸Á°UÀ, ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, eÁ: CPÀ̸Á°UÀ, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: gÁfê UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁgÀlV, vÁ: UÀAUÁªÀw. oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ vÀ£ÀߣÀÄß PÁgÀlVAiÀÄ gÁfê UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÃAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÁd¥Àà CPÀ̸Á°UÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 26-08-2007 gÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ºÁªÉÃj vÁ®ÆQ£À ºÀA¢UÀ£ÀÆj£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÀÄgÀÄ»jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ E§âgÀÆ UÀAqÀ ºÉAqÀw UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉ£ÁßVzÀÄÝ CªÀjUÉ MAzÀÄ ¥À®è« CAvÁ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ PÀÆqÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è DPÉAiÀÄ CvÉÛ gÀvÀߪÀÄä ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ vÀAV ¸ÀgÉÆÃeÁ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ £À£ÀUÉ ¢£Á®Ä zÉ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ vÀ£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÆqÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ PɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄä »jAiÀÄgÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ¨Á¼Éé ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃÃPÀÄ CAvÁ vÀ£Àß CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝgÀÄ CµÀÖPÉÌ ¸ÀĪÀÄä£ÁUÀzÉ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄvÉÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¹ PÀ«vÁ JA¨ÁPÉAiÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt F WÀl£ÉUÉ PÁgÀtgÁzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ, CvÉÛ gÀvÀߪÀÄä, DPÉAiÀÄ vÀAV ¸ÀgÉÆÃeÁ, ªÀÄvÀÄÛ PÀ«vÁ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 


 


 

Saturday, January 22, 2011

Sri. Gavisiddeshwara Jatra B/B photos


Thursday, January 20, 2011

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2011    PÀ®A    279,337,L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁåPïÖ

¢:19-01-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 ¦.JAUÉ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ªÀÄPÁ¹ ªÀAiÀÄ:29 ªÀµÀð eÁw:G¥ÁàgÀ G:mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:¤qÀ±Éù EvÀ£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA:PÉ.J-37 n-1248 mÁæ° £ÀA: E®è £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀtUÉÃj ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÀƯïUÉ G¸ÀÄUÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä J£ï.ºÉZï.13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ ¯Áj £ÀA:PÉ.J-17 J-3341 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄ PÉÆAr PÀ¼Àa gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ vÀVΣÀ°è ¨ÉÆÃgÁ¯ÁV ©¢ÝzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀ£À EAf£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JqÀªÀÄUÀίÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2011    PÀ®A    379 L.¦.¹.        

19-01-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà PÉ.gÁeÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀħâgÁªï PÁAqÉæÃPÀÄ®, ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð eÁw gÉrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ PÀ£ÀPÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 15-01-2011 jAzÀ 19-01-2011 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è £À£Àß ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ElÖ 9 mÁ.mÁ. PÀA¥À¤AiÀÄ PÀ©âtzÀ ¨sÉÆÃgÀªÉ¯ï ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ.18,000=00 UÀ¼À ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÁgÀt ¸ÀzÀgÀ PÀ¼ÀĪÁzÀ £À£Àß 9 mÁ.mÁ. PÀA¥À¤AiÀÄ PÀ©âtzÀ ¨sÉÆÃgÀªÉ¯ï ¥ÉÊ¥ÀÄ UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2011    PÀ®A    174 ¹.Dgï.¦.¹

EAzÀÄ ¢:19-01-2011 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JA. UÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà PÀĵÀÖV ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð eÁw:ªÁ°äÃQ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.UÀÄUÀήªÀÄj vÁ.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¸ÀéAvÀ CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà FvÀ¤UÉ FUÉÎ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀl EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©qÀĪÀAvÉ »jAiÀÄgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¨Áj §Ä¢Ý ºÉýzÁUÀÆå DvÀ¤AzÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀl ©qÀĪÀÅzÀÄ DUÀzÉà EzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©qÀĪÀÅzÀÄ DUÀÄwÛ®èªÀ®è CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É fUÀÄ¥À¸É ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ 19-01-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨Éë£ÀVqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ ºÀUÀÎ PÀnÖ vÀ£Àß PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Wednesday, January 19, 2011

¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.3/2011 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-01-2011 gÀAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J 37-nJ-.5710. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ °AUÀgÁd §UÀ£Á¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢ü ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ºÀqÀUÀ° EªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ¢AzÀ ºÉƸÀ½îAiÀÄ°è G¼ÁîUÀrØ CV vÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ °AUÀgÁd£ÀÄ vÀ£Àß mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÉêÀÇgÀ-AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉA¥À½î ¹ÃªÀiÁzÀ°è£À gÀ¸ÉÛ §® §¢AiÀÄ°è£À zÉÆqÀØ vÀVΣÀ°è mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀÝ mÁåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ °AUÀgÁd CªÀ£À eÉÆvÉUÉ EzÀÝ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ E§âgÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EvÁå¢ zÀÆgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.4/2011 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-01-2011 gÀAzÀÄ 8-45 ¦.JA PÉÌ PÉÆÃl𠦹-12 ±ÀAPÀæAiÀÄå gÀªÀgÀÄ PÉÆÃlð PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ,.JA.J¥sï.¹ PÉÆÃlð AiÀÄ®§ÄUÁð gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ £ÀA OW.D.No-91/2011 Dt: 17-01-2011 £ÉÃzÀÝPÉÌ ®UÀvï EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÀASÉå 4/2011 ¦gÁå¢üzÁgÀ óµÀtÄääR¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á:PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ zÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀUÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹¬ÄzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29-010-2010 gÀ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA PÉ.J-37 n.J-3315 ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgï ¸ÀASÉå PÉ.J-37 n.J-3316 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß j¥ÉÃjUÉAzÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆj£À ²ªÀ±ÀQÛ UÁågÉÃd »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸Áé«Ä mÁæPÀÖgï UÁågÉÃf£À°è mÁæPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgÀ£ÀÄß ©nÖzÀÄÝ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 30-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁæPÀÖgï mÉæîgï ¸ÀASÉå PÉ.J-37 n.J-3316 £ÉÃzÀÄÝ E¢ÝgÀ°¯Áè, ¢£ÁAPÀ 29-10-2010 gÀ 5-00 ¦.JA ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 30-10-2010 gÀ ¨É¼ÀV£À 6-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj mÁæ°AiÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1,25,000-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.2/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 18-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/Dgï-7243 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ »gÉÃCgÀ½ºÀ½î ºÀwÛgÀ ©ÃgÀ®¢¤ß PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÀȵÀgÀ UÁr ºÉÆgÀnzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÀȵÀgÀ UÁr ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÉÊqÀ PÉÆmÁÖUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢¬ÄAzÀ PÀȵÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-37/J¥sï-376 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¹ì£À ªÀÄÄAzÉ §gÀvÀPÀÌ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ vÀ£Àß §¹ì£À ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ eÉÆÃgÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆr¢zÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À §® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §® ºÀuÉUÉ, §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §®UÀqÉ ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2011 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 17-01-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀtÚAiÀÄå vÀA/ gÁªÀĸÁé«Ä ¦¼ÉÊ ªÀAiÀiÁ 40, eÁ. ¦¼ÉÊ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. §¸Á¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÄʧƧ¸Á§ vÀA/ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¨ÉÊvÁ° ¸Á. §¸Á¥ÀÄgÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.17/2011 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÀPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀAzÀPÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA. PÉ.J.35/J¯ï-6360 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĵÀÖV §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ¤°è¹ G¥ÀºÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ. EgÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.8/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 323, 504, 506, 324 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ:18-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀªÀÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ CgÉÆævÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ C¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À«zÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:17-01-2011 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÉÆævÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÉÆÃ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼ÀªÁVzÉà £ÀªÀÄUÉ ¸ÁPÀÄ ¸ÁPÀĪÀiÁr¢Ýà CAvÁ CAzÀªÀgÉà C° SÁ¢æ ªÀÄvÀÄÛ CdÄÓ SÁ¢æ EªÀgÀÄ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ E£ÀÆß½zÀªÀgÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ £À¬ÄªÀiï SÁ¢æ EvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÄÝ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÝPÉÌ £À£Àß KqÀUÉÊUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ Qj¨ÉgÀ¼ÀÄ ¨ÁªÀŧA¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ eÉÆÃgÁV agÁqÀ ºÀvÀÛ®Ä ¸ÉÆÃ¼É ªÀÄUÀ£É EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ ©qÀÄvÉÛÃªÉ ¤£ÀÄ £ÀªÀÄä C¹ÛAiÀÄ£ÀÄß PÀ§À½¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀÄ«AiÀiÁ E°èAzÀ SÁ°ªÀiÁr ºÉÆÃUÀÄ E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ C£ÀÆßvÁÛ £À£Àß ¥sÁåQÖçUÉ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ ªÉÆÃmÁgÀ ªÀĶãï, J¯ÉQÖçPÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÉà CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 15 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄvÉÛªÉAzÀÄ ºÉý mÁæPÀÖjAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¤£Éß £Á£ÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è w½¸ÀzÉ ¤£Éß ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ £À£ÀUÁVgÀĪÀ UÁAiÀÄzÀ §UÉÎ E¯Ád£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ¤qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹ EAzÀÄ F zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.9/2011 PÀ®A 341, 324, 504, 506 L¦¹

¢:18-01-2011 gÀAzÀÄ ²æà ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀ£ÀºÀ½î ¸Á: ¸ÀzÁ²ªÀ£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢:18-01-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß 2 £Éà ªÀÄUÀ ¥ÀªÀðvÀUËqÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ §¤ßPÀnÖ KjAiÀiÁzÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £À£Àß E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ£ÁzÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà @ VjñÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ D¹ÛAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁV ¥Á®Ä PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢®è £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ §gÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ºÀAaPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄ E®èªÁzÀgÉà ¤£ÀUÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ eÉÆÃgÁzÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁr £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ J¯Áè 3 d£À ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß MnÖUÉ ¸ÉÃj¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÁV ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£ÀÄ PÉüÀzÉ ¹nÖUÉzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÀªÀgÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀĸÉå §UɺÀjAiÀÄĪÀ¢®è CAvÁ CAzÀªÀ£Éà vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀvÉÛãÀ¥ÉÆàà CAvÁ PɼÀUÉ PÀĽvÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ¥ÀªÀðvÀUËqÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ aÃgÁqÀĪÀ zsÀé¤ PÉý vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ §AzÀÄ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ gÁqÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ CzÉà gÁr¤AzÀ ¥ÀªÀðvÀUËqÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉ CªÀ¤UÉ ¸À¥ÉÆÃlð ªÀiÁqÀ®Ä §A¢AiÉÄãÀ¯Éà PÀAqÀPÀÖgï ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CzÉà gÁr¤AzÀ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä ¸ÉÆ¸É gÉÃSÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ ¹nÖ¤AzÀ EªÀvÀÄÛ G½¢gÀ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼Éà ¤ÃªÀÅ ªÀÄ£ÉUÀ¼À «µÀAiÀĪÁV £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉà ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è¯Éà CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁPÀÄvÁÛ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ £Á«§âgÀÆ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà ªÀ£ÀºÀ½î ªÀAiÀiÁ: 30, G: J¯ÉQëç¶AiÀÄ£ï ¸Á: §¤ßPÀnÖ KjAiÀiÁ PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 17-01-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÉZï. ¨ÁUÀåªÀAvÀ £ÁAiÀÄPÀ, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÀAUÁªÀw vÀ£Àß vÀªÀÄäA¢gÀgÁzÀ ºÉZï.¯ÉÆÃPÉñÀ, ªÀÄvÀÄÛ ºÉZï.UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ CªÀÄgÀ ¯ÁqÀÓ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ PÀȵÁÚ ¹éÃlì ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÁÝUÀ KPÁKQAiÀiÁV DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆj, £ÁUÀgÁd E£ÀÆß 5-6 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄaѤAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, January 18, 2011

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2011 PÀ®A 34 PÉ.E. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 17-01-2011 gÀAzÀÄ oÁt ªÁå¦ÛAiÀÄ CjµÀtPÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀ¹lÄÖ ªÀiÁgÀlªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ.CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½PÀÄjvÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢UÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ zÀÄUÀðªÀÄä£À UÀÄrºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 3 d£ÀgÀÄ 2 gÀnÖ£À qÀ¨ÉâAiÀÄ°è ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt¥ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1]wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà PÉÆAPÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ:55 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:CjµÀtPÉÃj 2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀæ ªÀAiÀiÁ:32 ªÀµÀð eÁw:ªÁ°äÃQ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:CjµÀtPÉÃj CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÀtÄÚPÁt¸ÀĪÀ¢¯Áè 3] zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà N¯ÉÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ:35 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:CjµÀtPÉÃj CAvÁ w½¹zÀgÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ gÀnÖ£À qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß ¥Àjò°¸À®Ä CªÀÅUÀ¼À°è 180 JªÀiïJ¯ï C¼ÀvÉAiÀÄļÀî «AqÀ¸Àgï «¹Ì JA§ ¯Éç¯ïªÀżÀî MlÄÖ-70 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CA:Q: 2600=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwÛzÀÄÝ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2011 PÀ®A 279, 338 ¸À»vÀ 187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ:- 17-01-2011 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà VjAiÀÄ¥Àà ¸Á: ªÉÄnæ vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃl gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ FgÀtÚ ºÉƸÀ §¸À¤¯ÁÝtzÀ ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EzÁÝUÀ MAzÀÄ §Ä¯ÉgÉÆà PÉA¥ÀÄ ªÁºÀ£À CzÀgÀ »AzÀÄUÀqÉ £ÀA§gÀ E¢Ý¯Áè CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ FgÀtÚ EªÀjUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ FgÀtÚ¤UÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ DvÀ£À vÀ®UÉ §®ªÁzÀ ¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¯Áè. EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.1/2011 PÀ®A 465. 468, 420, 471 L.¦.¹

DgÉÆæ ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ EvÀ£ÀÄ ¢£Á0PÀ: 30-06-2007 j0zÀ 20-11-2009 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°èE¯ÁSÉAiÀÄ f¯Áè ¥À0ZÁAiÀÄvï PÉÆ¥Àà¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß SÁAiÀÄAUÉƽ¹PÉƼÀî®Ä ¸ÀļÀÄî zÁ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ, zÁ¸ÁÛªÉÃdÄ ¤dªÉAzÀÄ ¸Àȶֹ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß C¥ÀæªÀiÁtÂPÀªÁV ¤ªÀð»¹, ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÉÆøÀ ªÀiÁr £ËPÀj ¸ÀPÀæªÀÄUÉƽ¹PÉÆAqÀÄ E¯ÁSÁ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ £ÀµÀÖ ªÀiÁr C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ PÀÈvÀåzÀ §UÉÎ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÁ E¯ÁSÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀgÀªÀgÀÄ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ f.¥ÀA PÉÆ¥Àà¼À EªÀjUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ J¥ï.L.Dgï ¥Àæw ¸À°è¸À®Ä w½¹zÀAvÉ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ f.¥ÀA PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀÄ gÉõÉä G¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀjUÉ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ ¥ÉÆð¸ï oÁuÁzÀ°è zÀÆgÀÄ zÁR°¹ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À®Ä w½¹zÀAvÉ gÉõÉä G¥À ¤zsÉÃð±ÀPÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä DzÉñÀ ¤ÃrgÀĪÀzÀjAzÀ ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀVzÀ §UÉÎ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àjòð¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ EAzÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦AiÀiÁðzÉ Cfð ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß EzÀPÉÌ ®UÀwÛ¹zÀÄÝ CzÉ. CzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ..


 

Sunday, January 16, 2011

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.6/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 05.01.2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÀAUÀ£ÁxÀ ¸Á̦ðAiÉÆà £ÀA PÉ.J-01/JA.eÉ-123 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸É UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ E£ÉÆߧâ¤UÀÆ ¸ÀºÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀzÀ°è 3 d£ÀjUÀÆ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢:-15-01-2011 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÉUÀqÉ ¨ÁdÄ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¤zsÁ£ÀªÁV mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄvÁÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ PÁgÀlV gÉÆÃr£À PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ mÁæPÀÖgÀUÉ NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢ mÁæPÀÖgïUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ mÁæPÀÖgï EAf£ï »AzÉ ºÀ®UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀªÀgɯÁè gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, mÁæPÀÖgï mÁæ° ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÀ®UÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ©zÀÝ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÁ¬Ä ºÀÄZÀÑ ¥ÀQÃgÀªÀÄä ¸Á: «£ÉÆç£ÀUÀgÀ EªÀ¤UÉ §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÀįÉèñÀ vÁ¬Ä zÉêÀªÀÄä EªÀ£À §®UÉÊ §ÄdzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EzÉ. ¦üAiÀiÁð¢
¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.6/2011 PÀ®A 109 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 15-01-2011 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀzÀ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¦¹-288,¦¹-355 gÀªÀgÀ eÉÆvÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ dªÁºÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÀhiÁzsï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ±ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ wgÀÄUÁqÀÄwzÀÄÝ PÀAqÀÄ §AzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ºÉ¼À®Ä ¤gÁPÀj¹zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß C¥ÀgÁzsÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV CªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, «ZÁj¹zÁUÀ ªÀÄĤ¸Áé«Ä vÀAzÉ £ÁUÀ¥À£ï ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄÄzÀ°AiÀiÁgÀ G:¸ÉAnæAUï PÉ®¸À ¸Á:«Ä¯ï PÁ¯ÉÆä f:wgÀÄZÀ£Á¥À½î gÁdå:vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.1/2011 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¸ÀĪÀiÁgÀÄ 28-30 ªÀµÀðzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìAiÀiÁV vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ »¤ßÃj£À°è ©zÀÄÝ, ±ÀªÀªÀÅ vÉðzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Saturday, January 15, 2011

WISH YOU HAPPY SANKRATI TO EVERY ONE

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.15/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 427 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 14-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¥ÀÄgÀPÀgÁA vÀAzÉ vÁeÁgÁA ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð G:²æà gÁªÀÄzÉêÀ qÁ¨Á ¸Á: PÀĵÀÖV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ £ÀªÀÄÆ¢zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ qÁ¨ÁPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀ®Ä UÁè¸ÀÄ PÉýzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÉÆqÀzÉà EzÁÝUÀ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ UÁè¸ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà qÁ¨ÁzÀ ªÁzïªÀÄ£ï gÁªÀvïgÁªÀiï EvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÆVUÉ, JzÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¸ÀzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÝ C®èzÉà qÁ¨ÁzÀ°è 20 UÁf£À UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ºÉÆÃgÀV¤AvÀ N«Ä¤ PÁgï ¹.PÉ.J¯ï-2004 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ï ºÉÆqÉzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.03/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 14-01-2011 gÀAzÀÄ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/Dgï-1452 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ UÉÆrظÁ§ vÀAzÉ SÁzÀgÀ¨ÁµÁ ¦AeÁgÀ, ¸Á: PÁgÀlV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÀÄĸÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÀ£ÀPÀVj PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²ªÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ UÀAUÁªÀÄvÀ EªÀjUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ AiÀÄAPÀªÀÄä EªÀ½UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ UÀrظÁ§ EvÀ¤UÉ §®UÀqÉ £ÉwÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ PÀqÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ªÉAPÀmÉñÀ EªÀ¤UÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.06/2011 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ fvÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁuÁ vÀAzÉ eÁ¤ gÁuÁ ªÀAiÀĸÀÄì: 21 ªÀµÀð ¸Á: zÀÄ£ÉÊ PÀgÀqÀÄ eÁSÁðAqÀ gÁdå FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ DUÀ ªÁAw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAqÁ¸ÀÄ DUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ: 13-01-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 3 ¸ÁgÉ ªÁAwAiÀiÁVzÀÄÝ EvÀÄÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-01-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¥ÀÄ£À: ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É §AzÀÄ ªÁAw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAqÁ¸À DVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÉÊzÀågÀÄ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀÄ¢¯Áè PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.10/2011 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ. 14-01-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄPÀgÀ ¸ÀAPÀæªÀÄtzÀ ¤«ÄvÀå ªÀÄÈvÀ AiÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ UɼÉAiÀÄgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀA¦UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 30/ºÉZï. 5669 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹ªÀiÁè PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À ¹ªÀiÁè PÁæ¸ï zÁn J£ï. ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ¥ÉÃl PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀAPÀÑgÀ DVzÀÝjAzÀ E§âgÀÄ PɼÀV½zÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® E½zÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ ¥ÀAPÀÑgÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÀ½îPÉÆAqÀÄ J£ï. ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J 35/J. 632 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ n¥ÀàgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ ¢rØ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ n¥ÀàgÀ UÁ° ªÀÄÈvÀ ±ÀjÃgÀzÀ ªÉÄ¯É JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

Friday, January 14, 2011

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.08/2011 PÀ®A 143, 147, 447, 354, 504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 13-01-2011 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw CPÀ̪ÀĺÁzÉë UÀAqÀ VjeÁPÁAvÀ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð G ªÀÄ£ÉUÉ®¸À. gÁAiÀÄgÀ Nt UÀAUÁªÀw. vÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀvÀézÀ ¹.©.J¸ï £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉÃð ¸ÀA. 74/1/J/1 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ®Äè PÀA§UÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1320 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ®Äè PÀA§UÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛ ºÁPÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.05/2011 PÀ®A 143, 147, 448, 323, 504, 498(J), 506 gÉ/« 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 13-01-2011 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ²æà «ÃgÉñÀ ¹.¦.¹. 42 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉÃAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà £ÁrUÀgÀ, 30 ªÀµÀð, G: PÀÆ° ªÀÄvÀÄÛ MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: DzÁ¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw ºÁ: ªÀ: »gÉÃvÉ«Ää£Á¼À vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀ£ÀÄß DzÁ¥ÀÄgÀzÀ DgÉÆæ £ÀA. 01 gÀªÀjUÉ FUÉÎ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ DgÉÆæ £ÀA. 01 ºÁUÀÆ EvÀgÉà 09 d£À DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ gÀÆ. 50,000/- ªÀÄvÀÄÛ £Á®ÄÌ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼ÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ »gÉÃvÉ«Ää£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ EzÉ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 01-12-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2011 PÀ®A 279 L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢:13-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgtÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G. ¯Áj £ÀA.PÉJ-31/5635 gÀ Qè£Àgï ¸Á.ºÀ£ÀĪÀÄ£Á¼À oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12-01-201 gÀAzÀÄ PÀĵÀÖV-ºÉÆøÀ¥ÉmÉ J£ïºÉZï-13 gÀ PÀÄgÀħ£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄT oÀPÀÌgï¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.14/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 13-01-2011 gÀAzÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¸À¯ÁV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ J¸ï.¸Àwñï vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ gÁdÄ ¹ÀAUÀgÁeï ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁ.PÀëwæÃAiÀÄ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ªÀiÁl®¢¤ß vÁ.AiÀÄ®§ÄUÁð gÀªÀgÀÄ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA PÉJ-37J¯ï-4527 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²æëzÁå¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖVUÉ vÀªÀÄä Hj¤AzÀ J£ïºÉZï-13 gÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀĵÀÖV E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ Q.«ÄÃ.zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À §¸Àì £ÀA,PÉJ-42 J¥sï-342 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.6/2011 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ±Áå«ÄÃzÀC° ¸ÀPÀð¯ï£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä M§â DgÉÆævÀ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gɸÀĪÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 4,525=00, JgÀqÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

        


 

Friday, January 7, 2011

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2011 PÀ®A 211, 384 gÉ/« 120(©) & 500 L.¦.¹.

¢:- 06-01-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀA: 149/2010 £ÉÃzÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj zÀÆgÀ£ÀÄß ²æêÀÄw L£ÀA¥ÀÄr ¤ÃgÀeÁ UÀAqÀ J. ZÀAngÁdÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ£À ºÉAqÀw EzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA: 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ¼À vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃzÀgÀ¤gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ «. ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£À EªÀjUÀÆ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ dUÀ¼À GAmÁV ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£À ªÀÄvÀÄÛ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀļÀÄî zÀÆgÀ£ÀÄß «±ÁR¥ÀlÖtzÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁr¹, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è EªÀgÀ ªÀÄAiÀiÁðzÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼É¢zÀÄÝ, C®èzÉà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 22,00,000-00 gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄ D¹ÜAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ zÉÆÃZÀĪÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw" CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 04/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢:- 06-01-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä UÀzÉÝAiÀÄ°è E°UÀ½UÉ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß EqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ «µÀzÀ CA±À ªÀÄÆV¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ DvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÊAiÀÄ£ÀÄß vÉƼÉAiÀÄzÉà ºÁUÉAiÉÄà ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ, Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ «µÀzÀ CA±À ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ EzÉà PÁgÀt¢AzÀ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ DvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MzÁÝqÀÄvÁÛ, ¨Á¬ÄAiÀÄ°è §ÄgÀÄUÀÄ §A¢zÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà gÁwæ 9:55 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ¸À°è¹zÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Thursday, January 6, 2011

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.04/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 06.01.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À- UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ C¯ÁÖçmÉÃPï ¹ªÉÄAmï ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ 10-45 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ºÀjd£À ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á vÁ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ VtÂUÉÃgÁ D¸ÀàvÉUÉ vÉÆj¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ §ÆzÀUÀÄA¥Á §¸ ¸ÁÖ÷åAqÀ ºÀwÛgÀ §¹ì£À ¸À®ÄªÁV PÁ¬ÄAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæ÷åPì £À°è d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á §¸ ¸ÁÖ÷åAq ºÀwÛgÀ d£ÀgÀ£ÀÄß E½¸ÀÄwÛzÁUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ CzÀgÀ°è VtÂUÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ CzÀgÀ°è ºÀwÛzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÀļÀzÀ°è UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄÄ ¸ÀºÀ £À£ÀßAvÉ d£ÀgÀÄ mÁæ÷åPïì£À°è ºÀwÛ PÀĽvÀgÀÄ. ¸ÀzÀgÀ mÁæ÷åPïì £À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 jAzÀ 25 d£ÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÀļÀzÀ°è UÁæªÀÄ¢AzÀ VtÂUÉÃgÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ Nr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ ¤zÁ£ÀªÁV ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀAvÉ w½ ºÉýzÉ£ÀÄ. DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉüÀzÉ ºÁUÉà eÉÆÃgÁV Nr¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ VtÂUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ PÉÆ¥Àà¼À- UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ C¯ÁÖçmÉÃPï ¹ªÉÄAm ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄzÉÃ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀÄA¨Á DPÀqÉ FPÀqÉ ºÉÆgÀ¼Ár¸ÀÄvÁÛ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £Éqɹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¹Q̺ÁQPÉÆArzÀÝgÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÝgÀÄ. EzÀgÀ°è £À£ÀUÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ, M¼À¥ÉlÄÖ, §® Q«UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, ¨É¤ßUÉ M¼À¥ÉmÁÖVvÀÄÛ. F jÃw C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁæ÷åPïì £ÀA PÉ.J-37/8496 CAvÁ EzÀÄÝ . ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß PÉüÀ¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÁåªÀÄgÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà UÀÄjPÁgÀ ¸Á: PÉgÉúÀ½î CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ.DvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £À£ÀßAvÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14-15 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 3 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è DzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ 108 CA§Æå¯É£ïì ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀßAvÉ EvÀgÀgÀ£ÀÄß E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. PÁgÀt F jÃw mÁæPïì £ÀA PÉ.J-37/8496 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, January 4, 2011

C¥ÀgÁzsÀ vÀqÉ ªÀiÁ¸ÁZÀgÀuÉ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ºÁUÀÆ gÀ¸ÉÛ ¸À¥ÁÛºÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ ¥sÉÆÃmÉÆUÀ¼ÀÄ 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008