Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, January 25, 2011

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2011 PÀ®A. 341, 323, 504, ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀªÀÄä, ¸Á:©¸ÀgÀ½î gÀªÀgÀ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ JgÀqÀÄ PÁqÀðUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸Éå ¹zÀݪÀÄä EªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÄÝ C£ÉÃPÀ ¨Áj PÉýzÀÝgÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ¢®è. ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ: 24-01-11 gÀAzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è «ÄnAUï EzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV PÁqÀðUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉý¸ÀzÀÄÝ DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ]]¹zÀݪÀÄä 2]ªÉAPÀgÀrØ 3]UÉÆ«AzÀgÀrØ 4] GªÉÄñÀgÀrØ J®ègÀÆ ¸Á:©¸ÀgÀ½î UÁæªÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁr ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2011 PÀ®A. 341, 323, 325, 504, ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ gÉrØ, ¸Á: ©¸ÀgÀ½î gÀªÀgÀ vÁ¬Ä ¹zÀݪÀÄä EªÀgÀÄ ¸ÀzÀå UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è ¸ÀzÀ¸Àå½zÀÄÝ. ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV DgÉÆævÀgÀÄ ªÉʵÀªÀÄå ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ F «µÀAiÀĪÁV ¢£ÁAPÀ: 24-01-11 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¦ügÁå¢ü ºÁUÀÆ vÁ¬ÄUÉ ºÁUÀÆ CtÚ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁr JqÀUÉÊUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjvÀªÁVzÉ CAvÁ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄî «£ÀAw CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2011 PÀ®A. 279, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 24-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¢Ã¥Á EªÀ¼ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¢AzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï PÉ.J-37/J¥sï-310 £ÉÃzÀÝgÀ°è J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ F±ÀtÚ UÀļÀUÀtÚ£ÀªÀgï PÁ¯ÉÃeï £À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä PÁåAn£ÀUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¸ÀzÀj §¸ï zÀzÉÃUÀ¯ï zÁn F±ÀtÚ £ÀªÀgÀ PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AwzÀÄ ¢Ã¥Á EªÀ¼ÀÄ E½AiÀÄÆwÛgÀĪÁUÀ §¸ï PÀAqÀPÀÖgï CPÀâgï EvÀ£ÀÄ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ E½AiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ §¸ï ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ §¸ï ZÁ®PÀ gÁdªÀĺÀäzÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ E½¬ÄªÀzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ªÉÃUÀªÁV ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¢Ã¥Á EªÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉÆArzÀÝjAzÀ CªÀ¼À vÀAzÉ §¸ï ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ §¸ï ¤ªÁðºÀPÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 03/2011 PÀ®A. 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁ°AUÀ¥Àà ±Áå« ¸Á. ¨ÉlUÉÃj FvÀ£ÀÄ ±À§j ªÀįÉÊ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 18-01-11 gÀAzÀÄ ¥ÀÆeÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ £À¢AiÀÄ°è ©qÀ®Ä §AzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ FdÄ ¨ÁgÀzÉà £À¢AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ±ÀªÀªÀÅ ¢£ÁAPÀ. 24-01-11 gÀAzÀÄ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É vÉðzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É DPÀ¹äÃPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2011 PÀ®A. 498 (J) ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 24-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁgÀzÀ UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ CPÀ̸Á°UÀ, ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, eÁ: CPÀ̸Á°UÀ, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: gÁfê UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁgÀlV, vÁ: UÀAUÁªÀw. oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ vÀ£ÀߣÀÄß PÁgÀlVAiÀÄ gÁfê UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÃAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÁd¥Àà CPÀ̸Á°UÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 26-08-2007 gÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ºÁªÉÃj vÁ®ÆQ£À ºÀA¢UÀ£ÀÆj£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÀÄgÀÄ»jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ E§âgÀÆ UÀAqÀ ºÉAqÀw UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉ£ÁßVzÀÄÝ CªÀjUÉ MAzÀÄ ¥À®è« CAvÁ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ PÀÆqÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è DPÉAiÀÄ CvÉÛ gÀvÀߪÀÄä ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ vÀAV ¸ÀgÉÆÃeÁ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ £À£ÀUÉ ¢£Á®Ä zÉ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ vÀ£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÆqÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ PɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄä »jAiÀÄgÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ¨Á¼Éé ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃÃPÀÄ CAvÁ vÀ£Àß CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝgÀÄ CµÀÖPÉÌ ¸ÀĪÀÄä£ÁUÀzÉ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄvÉÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¹ PÀ«vÁ JA¨ÁPÉAiÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt F WÀl£ÉUÉ PÁgÀtgÁzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ, CvÉÛ gÀvÀߪÀÄä, DPÉAiÀÄ vÀAV ¸ÀgÉÆÃeÁ, ªÀÄvÀÄÛ PÀ«vÁ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 


 


 

Thursday, January 20, 2011

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2011    PÀ®A    279,337,L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁåPïÖ

¢:19-01-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 ¦.JAUÉ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ªÀÄPÁ¹ ªÀAiÀÄ:29 ªÀµÀð eÁw:G¥ÁàgÀ G:mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:¤qÀ±Éù EvÀ£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA:PÉ.J-37 n-1248 mÁæ° £ÀA: E®è £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀtUÉÃj ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÀƯïUÉ G¸ÀÄUÀÄ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä J£ï.ºÉZï.13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ ¯Áj £ÀA:PÉ.J-17 J-3341 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄ PÉÆAr PÀ¼Àa gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ vÀVΣÀ°è ¨ÉÆÃgÁ¯ÁV ©¢ÝzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀ£À EAf£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JqÀªÀÄUÀίÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2011    PÀ®A    379 L.¦.¹.        

19-01-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà PÉ.gÁeÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀħâgÁªï PÁAqÉæÃPÀÄ®, ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð eÁw gÉrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ PÀ£ÀPÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 15-01-2011 jAzÀ 19-01-2011 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è £À£Àß ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ElÖ 9 mÁ.mÁ. PÀA¥À¤AiÀÄ PÀ©âtzÀ ¨sÉÆÃgÀªÉ¯ï ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÁd QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ.18,000=00 UÀ¼À ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÁgÀt ¸ÀzÀgÀ PÀ¼ÀĪÁzÀ £À£Àß 9 mÁ.mÁ. PÀA¥À¤AiÀÄ PÀ©âtzÀ ¨sÉÆÃgÀªÉ¯ï ¥ÉÊ¥ÀÄ UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2011    PÀ®A    174 ¹.Dgï.¦.¹

EAzÀÄ ¢:19-01-2011 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JA. UÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà PÀĵÀÖV ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð eÁw:ªÁ°äÃQ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.UÀÄUÀήªÀÄj vÁ.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¸ÀéAvÀ CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà FvÀ¤UÉ FUÉÎ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀl EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©qÀĪÀAvÉ »jAiÀÄgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¨Áj §Ä¢Ý ºÉýzÁUÀÆå DvÀ¤AzÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀl ©qÀĪÀÅzÀÄ DUÀzÉà EzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©qÀĪÀÅzÀÄ DUÀÄwÛ®èªÀ®è CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É fUÀÄ¥À¸É ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ 19-01-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨Éë£ÀVqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ ºÀUÀÎ PÀnÖ vÀ£Àß PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Wednesday, January 19, 2011

¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.3/2011 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-01-2011 gÀAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J 37-nJ-.5710. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ °AUÀgÁd §UÀ£Á¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢ü ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ºÀqÀUÀ° EªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ¢AzÀ ºÉƸÀ½îAiÀÄ°è G¼ÁîUÀrØ CV vÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ °AUÀgÁd£ÀÄ vÀ£Àß mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÉêÀÇgÀ-AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉA¥À½î ¹ÃªÀiÁzÀ°è£À gÀ¸ÉÛ §® §¢AiÀÄ°è£À zÉÆqÀØ vÀVΣÀ°è mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀÝ mÁåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ °AUÀgÁd CªÀ£À eÉÆvÉUÉ EzÀÝ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ E§âgÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EvÁå¢ zÀÆgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.4/2011 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-01-2011 gÀAzÀÄ 8-45 ¦.JA PÉÌ PÉÆÃl𠦹-12 ±ÀAPÀæAiÀÄå gÀªÀgÀÄ PÉÆÃlð PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ,.JA.J¥sï.¹ PÉÆÃlð AiÀÄ®§ÄUÁð gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ £ÀA OW.D.No-91/2011 Dt: 17-01-2011 £ÉÃzÀÝPÉÌ ®UÀvï EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÀASÉå 4/2011 ¦gÁå¢üzÁgÀ óµÀtÄääR¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á:PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ zÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀUÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹¬ÄzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29-010-2010 gÀ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA PÉ.J-37 n.J-3315 ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgï ¸ÀASÉå PÉ.J-37 n.J-3316 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß j¥ÉÃjUÉAzÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆj£À ²ªÀ±ÀQÛ UÁågÉÃd »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸Áé«Ä mÁæPÀÖgï UÁågÉÃf£À°è mÁæPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgÀ£ÀÄß ©nÖzÀÄÝ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 30-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁæPÀÖgï mÉæîgï ¸ÀASÉå PÉ.J-37 n.J-3316 £ÉÃzÀÄÝ E¢ÝgÀ°¯Áè, ¢£ÁAPÀ 29-10-2010 gÀ 5-00 ¦.JA ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 30-10-2010 gÀ ¨É¼ÀV£À 6-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj mÁæ°AiÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1,25,000-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.2/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 18-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/Dgï-7243 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ »gÉÃCgÀ½ºÀ½î ºÀwÛgÀ ©ÃgÀ®¢¤ß PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÀȵÀgÀ UÁr ºÉÆgÀnzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÀȵÀgÀ UÁr ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÉÊqÀ PÉÆmÁÖUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢¬ÄAzÀ PÀȵÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-37/J¥sï-376 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¹ì£À ªÀÄÄAzÉ §gÀvÀPÀÌ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ vÀ£Àß §¹ì£À ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ eÉÆÃgÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆr¢zÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À §® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §® ºÀuÉUÉ, §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §®UÀqÉ ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2011 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 17-01-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀtÚAiÀÄå vÀA/ gÁªÀĸÁé«Ä ¦¼ÉÊ ªÀAiÀiÁ 40, eÁ. ¦¼ÉÊ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. §¸Á¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÄʧƧ¸Á§ vÀA/ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¨ÉÊvÁ° ¸Á. §¸Á¥ÀÄgÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.17/2011 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÀPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀAzÀPÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA. PÉ.J.35/J¯ï-6360 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĵÀÖV §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ¤°è¹ G¥ÀºÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ. EgÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.8/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 323, 504, 506, 324 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ:18-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀªÀÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ CgÉÆævÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ C¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À«zÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:17-01-2011 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÉÆævÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÉÆÃ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼ÀªÁVzÉà £ÀªÀÄUÉ ¸ÁPÀÄ ¸ÁPÀĪÀiÁr¢Ýà CAvÁ CAzÀªÀgÉà C° SÁ¢æ ªÀÄvÀÄÛ CdÄÓ SÁ¢æ EªÀgÀÄ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ E£ÀÆß½zÀªÀgÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ £À¬ÄªÀiï SÁ¢æ EvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÄÝ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÝPÉÌ £À£Àß KqÀUÉÊUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ Qj¨ÉgÀ¼ÀÄ ¨ÁªÀŧA¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ eÉÆÃgÁV agÁqÀ ºÀvÀÛ®Ä ¸ÉÆÃ¼É ªÀÄUÀ£É EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ ©qÀÄvÉÛÃªÉ ¤£ÀÄ £ÀªÀÄä C¹ÛAiÀÄ£ÀÄß PÀ§À½¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀÄ«AiÀiÁ E°èAzÀ SÁ°ªÀiÁr ºÉÆÃUÀÄ E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ C£ÀÆßvÁÛ £À£Àß ¥sÁåQÖçUÉ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ ªÉÆÃmÁgÀ ªÀĶãï, J¯ÉQÖçPÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÉà CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 15 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄvÉÛªÉAzÀÄ ºÉý mÁæPÀÖjAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¤£Éß £Á£ÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è w½¸ÀzÉ ¤£Éß ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ £À£ÀUÁVgÀĪÀ UÁAiÀÄzÀ §UÉÎ E¯Ád£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ¤qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹ EAzÀÄ F zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.9/2011 PÀ®A 341, 324, 504, 506 L¦¹

¢:18-01-2011 gÀAzÀÄ ²æà ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀ£ÀºÀ½î ¸Á: ¸ÀzÁ²ªÀ£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢:18-01-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß 2 £Éà ªÀÄUÀ ¥ÀªÀðvÀUËqÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ §¤ßPÀnÖ KjAiÀiÁzÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £À£Àß E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ£ÁzÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà @ VjñÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ D¹ÛAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁV ¥Á®Ä PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢®è £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ §gÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ºÀAaPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄ E®èªÁzÀgÉà ¤£ÀUÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ eÉÆÃgÁzÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁr £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ J¯Áè 3 d£À ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß MnÖUÉ ¸ÉÃj¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÁV ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£ÀÄ PÉüÀzÉ ¹nÖUÉzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÀªÀgÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀĸÉå §UɺÀjAiÀÄĪÀ¢®è CAvÁ CAzÀªÀ£Éà vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀvÉÛãÀ¥ÉÆàà CAvÁ PɼÀUÉ PÀĽvÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ¥ÀªÀðvÀUËqÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ aÃgÁqÀĪÀ zsÀé¤ PÉý vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ §AzÀÄ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ gÁqÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ CzÉà gÁr¤AzÀ ¥ÀªÀðvÀUËqÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉ CªÀ¤UÉ ¸À¥ÉÆÃlð ªÀiÁqÀ®Ä §A¢AiÉÄãÀ¯Éà PÀAqÀPÀÖgï ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CzÉà gÁr¤AzÀ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä ¸ÉÆ¸É gÉÃSÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ ¹nÖ¤AzÀ EªÀvÀÄÛ G½¢gÀ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼Éà ¤ÃªÀÅ ªÀÄ£ÉUÀ¼À «µÀAiÀĪÁV £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉà ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è¯Éà CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁPÀÄvÁÛ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ £Á«§âgÀÆ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà ªÀ£ÀºÀ½î ªÀAiÀiÁ: 30, G: J¯ÉQëç¶AiÀÄ£ï ¸Á: §¤ßPÀnÖ KjAiÀiÁ PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 17-01-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÉZï. ¨ÁUÀåªÀAvÀ £ÁAiÀÄPÀ, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÀAUÁªÀw vÀ£Àß vÀªÀÄäA¢gÀgÁzÀ ºÉZï.¯ÉÆÃPÉñÀ, ªÀÄvÀÄÛ ºÉZï.UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ CªÀÄgÀ ¯ÁqÀÓ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ PÀȵÁÚ ¹éÃlì ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÁÝUÀ KPÁKQAiÀiÁV DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆj, £ÁUÀgÁd E£ÀÆß 5-6 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄaѤAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, January 18, 2011

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2011 PÀ®A 34 PÉ.E. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 17-01-2011 gÀAzÀÄ oÁt ªÁå¦ÛAiÀÄ CjµÀtPÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀ¹lÄÖ ªÀiÁgÀlªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ.CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½PÀÄjvÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢UÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ zÀÄUÀðªÀÄä£À UÀÄrºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 3 d£ÀgÀÄ 2 gÀnÖ£À qÀ¨ÉâAiÀÄ°è ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt¥ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1]wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà PÉÆAPÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ:55 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:CjµÀtPÉÃj 2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀæ ªÀAiÀiÁ:32 ªÀµÀð eÁw:ªÁ°äÃQ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:CjµÀtPÉÃj CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÀtÄÚPÁt¸ÀĪÀ¢¯Áè 3] zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà N¯ÉÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ:35 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:CjµÀtPÉÃj CAvÁ w½¹zÀgÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ gÀnÖ£À qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß ¥Àjò°¸À®Ä CªÀÅUÀ¼À°è 180 JªÀiïJ¯ï C¼ÀvÉAiÀÄļÀî «AqÀ¸Àgï «¹Ì JA§ ¯Éç¯ïªÀżÀî MlÄÖ-70 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CA:Q: 2600=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwÛzÀÄÝ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2011 PÀ®A 279, 338 ¸À»vÀ 187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ:- 17-01-2011 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà VjAiÀÄ¥Àà ¸Á: ªÉÄnæ vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃl gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ FgÀtÚ ºÉƸÀ §¸À¤¯ÁÝtzÀ ¸À«ÄÃ¥À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EzÁÝUÀ MAzÀÄ §Ä¯ÉgÉÆà PÉA¥ÀÄ ªÁºÀ£À CzÀgÀ »AzÀÄUÀqÉ £ÀA§gÀ E¢Ý¯Áè CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ FgÀtÚ EªÀjUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ FgÀtÚ¤UÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ DvÀ£À vÀ®UÉ §®ªÁzÀ ¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¯Áè. EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.1/2011 PÀ®A 465. 468, 420, 471 L.¦.¹

DgÉÆæ ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ EvÀ£ÀÄ ¢£Á0PÀ: 30-06-2007 j0zÀ 20-11-2009 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°èE¯ÁSÉAiÀÄ f¯Áè ¥À0ZÁAiÀÄvï PÉÆ¥Àà¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß SÁAiÀÄAUÉƽ¹PÉƼÀî®Ä ¸ÀļÀÄî zÁ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ, zÁ¸ÁÛªÉÃdÄ ¤dªÉAzÀÄ ¸Àȶֹ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß C¥ÀæªÀiÁtÂPÀªÁV ¤ªÀð»¹, ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÉÆøÀ ªÀiÁr £ËPÀj ¸ÀPÀæªÀÄUÉƽ¹PÉÆAqÀÄ E¯ÁSÁ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ £ÀµÀÖ ªÀiÁr C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ PÀÈvÀåzÀ §UÉÎ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÁ E¯ÁSÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀgÀªÀgÀÄ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ f.¥ÀA PÉÆ¥Àà¼À EªÀjUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ J¥ï.L.Dgï ¥Àæw ¸À°è¸À®Ä w½¹zÀAvÉ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ f.¥ÀA PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀÄ gÉõÉä G¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀjUÉ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ ¥ÉÆð¸ï oÁuÁzÀ°è zÀÆgÀÄ zÁR°¹ ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À®Ä w½¹zÀAvÉ gÉõÉä G¥À ¤zsÉÃð±ÀPÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä DzÉñÀ ¤ÃrgÀĪÀzÀjAzÀ ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀVzÀ §UÉÎ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àjòð¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ EAzÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦AiÀiÁðzÉ Cfð ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß EzÀPÉÌ ®UÀwÛ¹zÀÄÝ CzÉ. CzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ..


 

Sunday, January 16, 2011

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.6/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 05.01.2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÀAUÀ£ÁxÀ ¸Á̦ðAiÉÆà £ÀA PÉ.J-01/JA.eÉ-123 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸É UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ E£ÉÆߧâ¤UÀÆ ¸ÀºÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀzÀ°è 3 d£ÀjUÀÆ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢:-15-01-2011 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÉUÀqÉ ¨ÁdÄ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¤zsÁ£ÀªÁV mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄvÁÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ PÁgÀlV gÉÆÃr£À PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ mÁæPÀÖgÀUÉ NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢ mÁæPÀÖgïUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ mÁæPÀÖgï EAf£ï »AzÉ ºÀ®UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀªÀgɯÁè gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, mÁæPÀÖgï mÁæ° ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÀ®UÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ©zÀÝ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÁ¬Ä ºÀÄZÀÑ ¥ÀQÃgÀªÀÄä ¸Á: «£ÉÆç£ÀUÀgÀ EªÀ¤UÉ §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÀįÉèñÀ vÁ¬Ä zÉêÀªÀÄä EªÀ£À §®UÉÊ §ÄdzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EzÉ. ¦üAiÀiÁð¢
¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.6/2011 PÀ®A 109 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 15-01-2011 gÀAzÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀzÀ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¦¹-288,¦¹-355 gÀªÀgÀ eÉÆvÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ dªÁºÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÀhiÁzsï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ±ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ wgÀÄUÁqÀÄwzÀÄÝ PÀAqÀÄ §AzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ºÉ¼À®Ä ¤gÁPÀj¹zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß C¥ÀgÁzsÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV CªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, «ZÁj¹zÁUÀ ªÀÄĤ¸Áé«Ä vÀAzÉ £ÁUÀ¥À£ï ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄÄzÀ°AiÀiÁgÀ G:¸ÉAnæAUï PÉ®¸À ¸Á:«Ä¯ï PÁ¯ÉÆä f:wgÀÄZÀ£Á¥À½î gÁdå:vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.1/2011 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¸ÀĪÀiÁgÀÄ 28-30 ªÀµÀðzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìAiÀiÁV vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ »¤ßÃj£À°è ©zÀÄÝ, ±ÀªÀªÀÅ vÉðzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Saturday, January 15, 2011

WISH YOU HAPPY SANKRATI TO EVERY ONE

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.15/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 427 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 14-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¥ÀÄgÀPÀgÁA vÀAzÉ vÁeÁgÁA ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð G:²æà gÁªÀÄzÉêÀ qÁ¨Á ¸Á: PÀĵÀÖV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ £ÀªÀÄÆ¢zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ qÁ¨ÁPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀ®Ä UÁè¸ÀÄ PÉýzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÉÆqÀzÉà EzÁÝUÀ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ UÁè¸ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà qÁ¨ÁzÀ ªÁzïªÀÄ£ï gÁªÀvïgÁªÀiï EvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÆVUÉ, JzÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¸ÀzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÝ C®èzÉà qÁ¨ÁzÀ°è 20 UÁf£À UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ºÉÆÃgÀV¤AvÀ N«Ä¤ PÁgï ¹.PÉ.J¯ï-2004 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ï ºÉÆqÉzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.03/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 14-01-2011 gÀAzÀÄ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/Dgï-1452 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ UÉÆrظÁ§ vÀAzÉ SÁzÀgÀ¨ÁµÁ ¦AeÁgÀ, ¸Á: PÁgÀlV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÀÄĸÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÀ£ÀPÀVj PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²ªÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ UÀAUÁªÀÄvÀ EªÀjUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ AiÀÄAPÀªÀÄä EªÀ½UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ UÀrظÁ§ EvÀ¤UÉ §®UÀqÉ £ÉwÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ PÀqÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ªÉAPÀmÉñÀ EªÀ¤UÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.06/2011 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ fvÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁuÁ vÀAzÉ eÁ¤ gÁuÁ ªÀAiÀĸÀÄì: 21 ªÀµÀð ¸Á: zÀÄ£ÉÊ PÀgÀqÀÄ eÁSÁðAqÀ gÁdå FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ DUÀ ªÁAw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAqÁ¸ÀÄ DUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ: 13-01-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 3 ¸ÁgÉ ªÁAwAiÀiÁVzÀÄÝ EvÀÄÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-01-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¥ÀÄ£À: ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É §AzÀÄ ªÁAw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAqÁ¸À DVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÉÊzÀågÀÄ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀÄ¢¯Áè PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.10/2011 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ. 14-01-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄPÀgÀ ¸ÀAPÀæªÀÄtzÀ ¤«ÄvÀå ªÀÄÈvÀ AiÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ UɼÉAiÀÄgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀA¦UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 30/ºÉZï. 5669 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹ªÀiÁè PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À ¹ªÀiÁè PÁæ¸ï zÁn J£ï. ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ¥ÉÃl PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀAPÀÑgÀ DVzÀÝjAzÀ E§âgÀÄ PɼÀV½zÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® E½zÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ ¥ÀAPÀÑgÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÀ½îPÉÆAqÀÄ J£ï. ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J 35/J. 632 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ n¥ÀàgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ ¢rØ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ n¥ÀàgÀ UÁ° ªÀÄÈvÀ ±ÀjÃgÀzÀ ªÉÄ¯É JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

Friday, January 14, 2011

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.08/2011 PÀ®A 143, 147, 447, 354, 504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 13-01-2011 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw CPÀ̪ÀĺÁzÉë UÀAqÀ VjeÁPÁAvÀ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð G ªÀÄ£ÉUÉ®¸À. gÁAiÀÄgÀ Nt UÀAUÁªÀw. vÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀvÀézÀ ¹.©.J¸ï £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉÃð ¸ÀA. 74/1/J/1 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ®Äè PÀA§UÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1320 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ®Äè PÀA§UÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛ ºÁPÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.05/2011 PÀ®A 143, 147, 448, 323, 504, 498(J), 506 gÉ/« 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 13-01-2011 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ²æà «ÃgÉñÀ ¹.¦.¹. 42 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉÃAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà £ÁrUÀgÀ, 30 ªÀµÀð, G: PÀÆ° ªÀÄvÀÄÛ MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: DzÁ¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw ºÁ: ªÀ: »gÉÃvÉ«Ää£Á¼À vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀ£ÀÄß DzÁ¥ÀÄgÀzÀ DgÉÆæ £ÀA. 01 gÀªÀjUÉ FUÉÎ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ DgÉÆæ £ÀA. 01 ºÁUÀÆ EvÀgÉà 09 d£À DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ gÀÆ. 50,000/- ªÀÄvÀÄÛ £Á®ÄÌ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼ÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ »gÉÃvÉ«Ää£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ EzÉ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 01-12-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2011 PÀ®A 279 L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢:13-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgtÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G. ¯Áj £ÀA.PÉJ-31/5635 gÀ Qè£Àgï ¸Á.ºÀ£ÀĪÀÄ£Á¼À oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12-01-201 gÀAzÀÄ PÀĵÀÖV-ºÉÆøÀ¥ÉmÉ J£ïºÉZï-13 gÀ PÀÄgÀħ£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄT oÀPÀÌgï¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.14/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 13-01-2011 gÀAzÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¸À¯ÁV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ J¸ï.¸Àwñï vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ gÁdÄ ¹ÀAUÀgÁeï ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁ.PÀëwæÃAiÀÄ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ªÀiÁl®¢¤ß vÁ.AiÀÄ®§ÄUÁð gÀªÀgÀÄ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA PÉJ-37J¯ï-4527 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²æëzÁå¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖVUÉ vÀªÀÄä Hj¤AzÀ J£ïºÉZï-13 gÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀĵÀÖV E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ Q.«ÄÃ.zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À §¸Àì £ÀA,PÉJ-42 J¥sï-342 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.6/2011 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ±Áå«ÄÃzÀC° ¸ÀPÀð¯ï£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä M§â DgÉÆævÀ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gɸÀĪÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 4,525=00, JgÀqÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

        


 

Friday, January 7, 2011

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2011 PÀ®A 211, 384 gÉ/« 120(©) & 500 L.¦.¹.

¢:- 06-01-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀA: 149/2010 £ÉÃzÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj zÀÆgÀ£ÀÄß ²æêÀÄw L£ÀA¥ÀÄr ¤ÃgÀeÁ UÀAqÀ J. ZÀAngÁdÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ£À ºÉAqÀw EzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA: 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ¼À vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃzÀgÀ¤gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ «. ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£À EªÀjUÀÆ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ dUÀ¼À GAmÁV ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£À ªÀÄvÀÄÛ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀļÀÄî zÀÆgÀ£ÀÄß «±ÁR¥ÀlÖtzÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁr¹, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è EªÀgÀ ªÀÄAiÀiÁðzÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼É¢zÀÄÝ, C®èzÉà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 22,00,000-00 gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄ D¹ÜAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ zÉÆÃZÀĪÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw" CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 04/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢:- 06-01-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä UÀzÉÝAiÀÄ°è E°UÀ½UÉ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß EqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ «µÀzÀ CA±À ªÀÄÆV¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ DvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÊAiÀÄ£ÀÄß vÉƼÉAiÀÄzÉà ºÁUÉAiÉÄà ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ, Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ «µÀzÀ CA±À ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ EzÉà PÁgÀt¢AzÀ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ DvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MzÁÝqÀÄvÁÛ, ¨Á¬ÄAiÀÄ°è §ÄgÀÄUÀÄ §A¢zÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà gÁwæ 9:55 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ¸À°è¹zÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Thursday, January 6, 2011

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.04/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 06.01.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À- UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ C¯ÁÖçmÉÃPï ¹ªÉÄAmï ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ 10-45 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ºÀjd£À ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á vÁ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ VtÂUÉÃgÁ D¸ÀàvÉUÉ vÉÆj¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ §ÆzÀUÀÄA¥Á §¸ ¸ÁÖ÷åAqÀ ºÀwÛgÀ §¹ì£À ¸À®ÄªÁV PÁ¬ÄAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæ÷åPì £À°è d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á §¸ ¸ÁÖ÷åAq ºÀwÛgÀ d£ÀgÀ£ÀÄß E½¸ÀÄwÛzÁUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ CzÀgÀ°è VtÂUÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ CzÀgÀ°è ºÀwÛzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÀļÀzÀ°è UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄÄ ¸ÀºÀ £À£ÀßAvÉ d£ÀgÀÄ mÁæ÷åPïì£À°è ºÀwÛ PÀĽvÀgÀÄ. ¸ÀzÀgÀ mÁæ÷åPïì £À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 jAzÀ 25 d£ÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÀļÀzÀ°è UÁæªÀÄ¢AzÀ VtÂUÉÃgÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ Nr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ ¤zÁ£ÀªÁV ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀAvÉ w½ ºÉýzÉ£ÀÄ. DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉüÀzÉ ºÁUÉà eÉÆÃgÁV Nr¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ VtÂUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ PÉÆ¥Àà¼À- UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ C¯ÁÖçmÉÃPï ¹ªÉÄAm ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¹ÜwUÀwAiÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄzÉÃ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀÄA¨Á DPÀqÉ FPÀqÉ ºÉÆgÀ¼Ár¸ÀÄvÁÛ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £Éqɹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¹Q̺ÁQPÉÆArzÀÝgÀÄ. PÉ®ªÀgÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÝgÀÄ. EzÀgÀ°è £À£ÀUÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ, M¼À¥ÉlÄÖ, §® Q«UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ, ¨É¤ßUÉ M¼À¥ÉmÁÖVvÀÄÛ. F jÃw C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁæ÷åPïì £ÀA PÉ.J-37/8496 CAvÁ EzÀÄÝ . ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß PÉüÀ¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÁåªÀÄgÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà UÀÄjPÁgÀ ¸Á: PÉgÉúÀ½î CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ.DvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £À£ÀßAvÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14-15 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 3 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è DzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ 108 CA§Æå¯É£ïì ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀßAvÉ EvÀgÀgÀ£ÀÄß E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. PÁgÀt F jÃw mÁæPïì £ÀA PÉ.J-37/8496 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, January 4, 2011

C¥ÀgÁzsÀ vÀqÉ ªÀiÁ¸ÁZÀgÀuÉ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ºÁUÀÆ gÀ¸ÉÛ ¸À¥ÁÛºÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ ¥sÉÆÃmÉÆUÀ¼ÀÄ 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008