Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, September 30, 2012

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 29.09.12 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉUÉ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQÌAUÀ ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.N PÀÄjvÀÄ ²æà ºÉZï. UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÁd ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀªÉÆäA¢UÉ ¦.¹ 353, 272 ºÁUÀÆ ºÉÆÃA UÁqÀð eÁQÃgÀ ºÀĸÉãÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA§gÀ PÉ.J. 37/f-183 £ÉÃzÀÝgÀ°è oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è UÀ¸ÀÄÛ ZÉQÌAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀ𻹠£ÀAvÀgÀ gÁdÆgÀ, zÁåA¥ÀÆgÀ, ªÀĸÀ§ºÀAa£Á¼À UÁÛªÀÄUÀ¼À°è UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹ ªÀÄAqÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è UÀuÉñÀ «¸Àðd£É §AzÉÆç¸ÀÛUÉ ªÀÄzÀå gÁwæ 01.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄAqÀ®UÉÃjUÉ §AzÀÄ F ªÉÆzÀ¯Éà ¸ÀzÀgÀ ©.© PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ²æà AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¦¹ 280 EªÀgÉÆA¢UÉ ©.© PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ EAzÀÄ 30.09.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 01.30 UÀAmÉUÉ ElV UÁæªÀÄzÀ°è ªÀĺÉñÀégÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃl dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà vÁªÀÅ ºÁUÀÆ vÀªÉÆäA¢UÉ EzÀÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ J.J¸ï.L AiÀÄ®è¥Àà ¦¹ 353, 272, 280 ºÁUÀÆ ºÉÆÃA UÁqÀð eÁQÃgÀ ºÀĸÉãÀ EªÀgÉÆA¢UÉ fÃ¥À£À°è ElV UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw »AzÀÄUÀqÉ fÃ¥ï ¤°è¹ ElV UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀjUÉ ¦.¹ 353 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ElV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ M¼ÀUÀqÉ PÀA¥ËAqÀ ªÀÄgÉUÉ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ PɼÀUÉ 5 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-§ºÀgÀ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ vÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁl £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2380==00 gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯É ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ UÉƧâgÀ ºÁ¼Éà aî EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2012 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw gÀÄvÀÛªÀÄä UÀAqÀ C¨ÁæºÀA ªÀAiÀÄ : 50 ªÀµÀð     G : PÀÆ° PÉ®¸À eÁ : Qæ²ÑAiÀÄ£ï ¸Á: UÉÆÃrºÁ¼À vÁ: f: gÁAiÀÄZÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄ. ¦æÃw ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀjAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ JªÀiï.J£ï.JªÀiï ¨Á®QÃAiÀÄgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 09 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zÁå¨Áå¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ¼É. EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ JªÀÄ.J£ï.JªÀiï ¨Á®QAiÀÄgÀ ±Á¯ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ±Á¯É©lÖ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ±Á¯É ©lÖ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. ²æÃ. gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà, ºÉZï.¹. 84 UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2012 PÀ®A. ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ:.

¢£ÁAPÀ: 29/09/12 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÉAPÉÆç J.¦.¹. 129 ¸Á: ¥ÉưøÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢: 06-9-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ¥Àà G¥ÁàgÀ, ªÀAiÀÄ 13 ªÀµÀð, G: 8 ªÉÄà vÀgÀUÀw «zÁåyð EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ DlªÁqÀ®Ä ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸À §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁzÀ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£À£ÀÄß E°èAiÀĪÀgÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀħâ½î PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄUÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd ¸ÀdÓ£À ºÉZï.¹.- 154 £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/2012 498(J), 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw. EAzÀæªÀÄä UÀA/ CAf£ÉÃAiÀÄ ªÀAiÀiÁ 28, eÁ. ªÀiÁ¢UÀ G. PÀÆ° ¸Á. ºÀ¼É §ArºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ºÀ¼É §Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ EªÀjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ FUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ DzÁV¤AzÀ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ UÀAqÀ, CvÉÛ ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrvÁÛ §A¢zÀÄÝ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.

5) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/2012 498(J), ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 29-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ¨Á®¥Àà £ÁqÀUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ : 24 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á : vÉÆArºÁ¼À vÁ : UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹zÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ¨Á®¥Àà EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¸À£ï- 2004 £Éà ¸Á°£À°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ¨Á®¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ FUÉÎ 3 wAUÀ½AzÀ ¸ÀjAiÀiÁV Hl, §mÉÖ, PÉÆqÀzÉ DPÉUÉ §mÉÖ ©aÑ ¢UÀA§gÀ ªÀiÁr ªÀÄUÀ°¸ÀĪÀzÀÄ, ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ ºÁQ ªÀÄ®UÀĪÀzÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV avÀæ»A¸É ªÀÄvÀÄÛ QgÀÄPÀ¼À PÉÆqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æêÀÄw ¥sÀQÃgÀªÀÄä ªÀÄ.J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, September 29, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 259/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ:- 28-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ©.JA. E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ©. ¹¯Ágï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ¸ÉÊPÀ¯ï ±Á¥ï ¸Á: 3£Éà ªÁqÀð-D£ÉÃUÀÄA¢. vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 28-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¥É DmÉÆà £ÀA§gï PÉ.J-37/ J-1938 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ D£ÉÃUÀÄA¢ PÀqɬÄAzÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß Dwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ DmÉÆêÀÅ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ¥À°ÖAiÀiÁV GgÀĽ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ 6 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃzÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀtÚ§¸À¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ºÉZï.¹. 60 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 260/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 28-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ|| ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÁ¼ÀV vÀAzÉ §¸À¥Àà PÁ¼ÀV, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: zÉêÁAUÀ G: PÁgï ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄgÀ½ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ:- 28-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:15 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Áé«Ä, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: dAUÀªÀÄgÀÄ ¸Á: ªÀÄgÀ½ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¥Áå¸É£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J-37/ AiÀÄÄ-4304 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀPÉÌ ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀ½ ¹ÃªÀiÁzÀ°è wgÀÄ«£À°è ±ÀgÀt§¸ÀªÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà MªÉÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ »A¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ £À£Àß JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ ²æà ¸ÀtÚ§¸À¥Àà ºÀÆUÁgÀ, ºÉZï.¹. 60 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀļÀzÀ½î- VtÂUÉÃgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¯ÁÖçmÉPï ¹ªÉÄAmï ¥sÁåPÀÖj ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ Kgï ¹ÖçÃ¥ï ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA: PÉ.J-01/J¥sï-9197 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀÄgÀµÉÆÃvÀÛªÀÄ ¸Á:G¯Áè¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆ.¸ÉÊ £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-6466 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÆ UÀ«¹zÀÝ¥Àà JA§ÄªÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt §¸ï ZÁ®PÀ ¥ÀÄgÀµÉÆÃvÀÛªÀÄ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà gÁeÁ¸Á§ J«Ää ºÉZï,¹-90 UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt

4) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/2012 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ:.

¢: 28/09/12 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ vÁºÉÃgÁ UÀAqÀ gÀ»ÃA ZË¢æ ¸Á: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ ºÁ:ªÀ: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¤£Éß ¢: 27-9-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀÄPÁì£Á ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UɼÀwAiÀÄgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀÄPÁì£Á EªÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. PÀ£ÀPÀ¥Àà. J.J¸ï.L £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, September 28, 2012

¨ÉêÀÇgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/12 PÀ®A 279,337,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 27-09-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄÄgÀÄr ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®¢AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĵÀ×V-¨ÉêÀÇgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¨ÉêÀÇgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ªÀÄÄgÀÄr PÀqɬÄAzÀ ¨ÉêÀÇgÀ PÀqÉUÉ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37, eÉ-2051 £ÉÃzÀÝgÀ°è E¤ßçâgÁzÀ ZÀ¼Áîj UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀ¼ÀªÁgÀ ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÉîeÉÃj JA§ÄªÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß CwÃ-ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PàëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥sÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ºÁUÀÆ ªÉÆÃ/¸ÉÊ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÀÝ E§âjUÉ ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ & 187 L.JA.«. DåPÀÖ

¢£ÁAPÀ : 27-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ «gÉñÀ vÀAzÉ ªÀĽAiÀÄ¥Àà UÉÆgɨÁ¼À, ªÀAiÀiÁ : 33 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á : ZÀ£ÀߺÀ½î, vÁ : ¹AzsÀ£ÀÆgÀ. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ UÀqÉØÃ¥Àà E§âgÀÆ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 27-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlVAiÀÄ PÉ.E.©. ºÀwÛgÀ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÉÎ ¸ÀzÀgÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ PÁgÀlV-¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ§¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï, ªÀAiÀiÁ : 35 ªÀµÀð, eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß AiÀÄĤPÁ£Àð ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA : PÉ.J-36/«-864 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÉÎ CzÉà ªÉüÉUÉ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ »A¢¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «ÃgÀ§¸À£ÀUËqÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ »A¢¤AzÀ rQ̺ÉÆqÉzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ «ÃgÀ§¸À£ÀUËqÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÄRPÉÌ, JzÉUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ, ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA§gÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÁt°¯Áè, ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄwð¸ÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ºÉÆzÀ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «Aw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ

PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2012 PÀ®A 341, 323, 504, 506, L.¦.¹

¢£ÁAPÀ : 27-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀA¢ ¹zÀÝAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ : 21 ªÀµÀð eÁ : dAUÀªÀÄ G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ÃAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 27-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 08-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÉÎ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀqÀQ ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ 500=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÁvÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr fêÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2012 PÀ®A:341,323,504,506 L¦¹

¢: 27-9-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ CAUÀrAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ £ÀªÀÄä CtÚ CdÓ¥Àà FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ "£À£ÀUÉ gÀƪÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ©lÄÖPÉÆqÀ°®è. CzÀPÉÌ ¤Ã£ÀÄ D¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ¥ÀÆtÂðªÀiÁ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉ¢gÀÄwÛ CAvÁ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É PÀA¥ÉèÃAmï ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ. gÀƪÀÄ£ÀÄß £À£ÀUÉ ©lÄÖPÉÆlÖgÉ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É ¤ÃrgÀĪÀ PÉÃ¸ï ªÁ¥Á¸À vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. E®èªÁzÀgÉ MA¢®è MAzÀÄ ¢£À £Á£ÀÄ D gÀÆ«Ä£À UÉÆÃqÉUÀ¼À£ÀÄß £Á£Éà PÉqÀ«¹, £Á£ÀÄ D gÀÆ«Ä£À°èzÉÝà ¤Ã£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ©r¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ UÉÆÃqÉ PÉqÀ«¹ ºÁQgÀÄwÛ, £À£Àß ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄwÛà CAvÁ E£ÉÆßAzÀÄ PÉÃ¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ºÉzÀjPÉ ºÁQzÀ. CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄÄAzÉ E®èzÀ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀ¨ÉÃqÀ £Á£ÀÄ gÀƪÀÄÄ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è. K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÉ. DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß CtÚ ¹nÖUÉzÀÄÝ £À£ÀUÉ ¯Éà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀiÁÝr £À£Àß PÀ¥Á½UÉ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ PÉ®¸ÀUÁgÀgÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ ºÀ«ÄÃzÀ¸Á§ SÁ¢æ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. DUÀ CdÓ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ G½zÀÄPÉÆAr ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ¢£À ¤£Àß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¥Áæt ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. PÁgÀt CdÓ¥Àà CUÀr FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ. ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2012, PÀ®A: 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 27-09-2012 gÀAzÀÄ 10-30 UÀAmÉUÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ mÉæÃqÀgïì ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆj£À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁ.mÁ. J.¹. ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.-26/J-1670 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CªÀÄgÀAiÀÄå ºÉƸÀªÀÄoÀ FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl d£ÀgÀ ¯ÉQ̸ÀzÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ DPÉAiÀÄ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À vÉÆqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É mÁ.mÁ. J.¹. ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À JqÀQ£À UÁ° ºÀwÛ E½¢zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À JgÀqÀÄ vÉÆqÉUÀ½UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ JqÀ ¥ÀPÀÌrUÀÆ ¸ÀºÀ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

Wednesday, September 26, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 23-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà eÁr, ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ. vÁ : UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄUÀ dUÀ¢Ã±À ªÀAiÀiÁ 12 ªÀµÀð ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà UÀ¢Ý EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß «¸Àdð£É ªÀiÁr ªÁ¥À¸ï ¯ÁAiÀÄzÀÄt¹-ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É HjUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ UÁæªÀÄzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà UÀ¢Ý FvÀ£À mÁ.mÁ.J¹AiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ dUÀ¢Ã±À£À JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃV ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹zÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀå ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÁ.mÁ. J¹EAiÀÄ £ÀA§gÀ UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÀUÁÎ ºÉZï¹-46 PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 24-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªï ªÀAiÀÄ:27 ªÀµÀð eÁw:PÉÆ¥Àà® ªÉ®é G:gÁ.ºÉ-50 gÀ mÉÆïïUÉÃmï£À°è ¸ÉPÀÆåjn ¸ÀÆ¥ÀgïªÉʸÀgï ¸Á:¨ÁUÉêÀÄ¥ÉÃmï vÁ:gÁdA f:²æà PÁPÀÄ®A gÁdå: DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ ºÁ.ªÀ¹Û:ªÀiÁgÀÄw qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢:24-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÉßûvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV-vÁªÀgÀUÉÃgÁ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÁQAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ M§â ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ lPÀÌgÀÄ ªÀiÁr PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ PÀÆqÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÉÆA¢UÉ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ §®UÉÊ ªÉÆtUÉÊPÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÁ® «ÄãÀRAqÀzÀ PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ ZÉ¹ì £ÀA: MBLHA10ACA9M02742
CAvÁ EzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 25-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wªÀiÁä¥ÀÆgÀUÁæªÀÄzÀ ²æà PÁ¼ÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èE¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV gÁwæ 8-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀA¢ §¸ÀtÚ PÀqɪÀĤ ªÀAiÀiÁ : 60 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á : wªÀiÁä¥ÀÆgÀ 2) £ÁUÀgÁd vÀA¢ ªÀÄÈqÀ§¸À¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ : 19 ªÀµÀð eÁ: §rUÉÃgÀ ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀ 3) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ zÉÆqÀا¸À¥Àà RAræ ªÀAiÀiÁ : 57 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ 4) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ zÉÆqÀا¸À¥Àà ºÀwß ªÀAiÀiÁ : 30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á : wªÀiÁä¥ÀÆgÀ 5) ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ ªÀiÁºÁzÉêÀ¥Àà UÀÄAqÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ : 20 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á 6) ©üêÀÄtÚ vÀA¢ ¨Á®¥Àà zÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ : 40 ªÀµÀð eÁ: zÁ¸ÀgÀ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á 7) ©üêÀÄtÚ vÀA¢ »gÉêÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀ§gÀ ªÀAiÀiÁ : 23 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ ¸Á: ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ 8) UÀÄAqÀ¥Àà vÀA¢ ±ÉÃRgÀ¥Àà ²Ã®ªÀAvÀgÀ ªÀAiÀiÁ : 30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ 9) «ÃgÀÄ¥ÁQë vÀA¢ §¸ÀªÀgÁd eÁ®ªÁqÀV ªÀAiÀiÁ : 23 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: wªÀiÁä¥sÀÄgÀ 10) ¸ÀÄgÉñÀ vÀA¢ §¸À¥Àà §gÀUÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ : 25 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ ¸Á: ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ vÁ:UÀAUÁªÀw ²ªÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀA¢ §¸ÀtÚ PÀqɪÀĤºÁUÀÆ EvÀgÉà 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀ, ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ, §ÆzÁUÀÄA¥Á EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3050=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 3 ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãï UÀ¼À CA.Q 1200=00 gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt

4) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2012 PÀ®A. 363, 109 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 25-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀÚ 12:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà ªÉÄt¸ÀV ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁw: ªÉÆÃa G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:Q£Áß¼À vÁ: f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzsÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä ªÀAiÀiÁ: 17 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Q£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ°è UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ £ÁUÀgÁd gÁAiÀÄZÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÁzÀ gÀ¦ü vÀÄ¥ÀàzÀ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¹AUÀzÀ, ¨sÀgÀvï ZÉAqÀgï EªÀgÀ PÀĪÀÄäQ̤AzÀ UÀAUÀªÀÄä¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁgÀt CªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ²æà w¥ÉàøÁé«Ä J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt

5) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2012 PÀ®A. 498(J), 306 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 25-09-2012 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzsÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÉÄÃnÖ£À ¸Á. ºÉƸÀ½î(ºÀÄ®V) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀi®èªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß «ÃgÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¥É§ÄæªÀj 2012 gÀ°è dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀV¤AzÀ vÀ£Àß vÀAV ªÀÄ®èªÀÄä FPÉAiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 2-3 wAUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßVAiÉÄà EzÀݼÀÄ 3-4 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAVAiÀÄ ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®PÀëöäªÀé EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAVUÉ «£ÁPÁgÀt ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀzÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀ¹zÀÝjAzÀ F §UÉÎ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ DUÀ £ÁªÀÅ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÁgÉà §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÄ PÀÆqÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁrgÀ°®è «ÃgÁ¥ÀÆgÀzÀÝ°è ªÁ¸À«zÀÄÝ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀiÁªÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀé½UÉ §Ä¢Ý ºÉýzÀgÀÄ PÀÆqÁ PÉüÀzÉ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀzÀ£ÀÄß eÁ¹Û ªÀiÁrzÀgÀÄ. C®èzÉà ªÀÄvÉÛà vÀ£Àß vÀAVUÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀé EªÀgÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÁÝgÉà CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°AiÉÄà ºÉÆÃV EgÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀA§AzÀ EgÀĪÀ¢®è ¨ÉÃPÁzÀgÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ DzÀgÀÆ ºÉÆÃUÀÄ CxÀªÁ K°èAiÀiÁzÀgÀÄ ºÉÆÃV ¸Á¬Ä CAvÁ »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀé¼À PÁlPÉÌ ¨ÉøÀvÀÄÛ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉøÀgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄj PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀiÁªÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀé¼À »A¸É ªÀÄvÀÄÛ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ 24.09.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÀwÛ£À vÉƯÉUÉ GqÀĪÀ ¥ÀvÀÛ®£ÀÄß PÀnÖ £ÀAvÀgÀ ¥ÀvÀÛ®¢AzÀ vÀ£Àß PÉÆgÀ½UÉ GgÀļÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É PÁgÀt ¸ÀzÀj E§âgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÄ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. DzÉ¥Àà ºÉZï.¹.- 75 PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, September 25, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 255/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:- 24-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ ²æà «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸ÀƼÉPÀ¯ï ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄgÀ½ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "¢£ÁAPÀ: 24-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ qÀuÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀªÁVzÉ CAvÁ ¸ÀÄ¢Ý PÉý ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÁæ¸À£À°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä E§âgÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ DUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä "EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉ¨Áâ¼À¢AzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä E§âgÀÆ PÀÆr ºÉ¨Áâ¼À¢AzÀ qÀuÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ÀUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ vÁ£ÀÄ »A¨ÁUÀ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁl®Ä vÁ£ÀÄ §®UÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¤zsÁ£ÀªÁV §gÀĪÀAvÉ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß PÁæ¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀ£Àß §®UÀqÉUÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §®¨ÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÁV £ÁªÀÅ E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV £À£ÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV, §®UÁ® »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ wêÀæ UÁAiÀĪÁV, JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÉÊUÀ½UÉ, ¥ÁzÀUÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Áé«Ä FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ, §®UÁ®Ä »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ wêÀæ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀĪÁV C®è°è ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6:30 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ." £ÀAvÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §¸ï £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-36/J¥sï-971 CAvÁ EzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÀvÀå¥Àà £ÁAiÀÄPÀgÀ, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ r¥ÉÆà CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ²æÃ. ¸ÉÊAiÀÄåzÀ «ÄÃgï ºÉZï.¹ 88 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

Saturday, September 22, 2012

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2012 PÀ®A
279,337,338,304(A) IPC ªÀÄvÀÄÛ 187 IMV ACT

¢£ÁAPÀ: 21-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À CAUÀr ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ªÉÆVÎ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ PÀ£ÀßqÀ QæÃAiÀiÁ ¸À«ÄÃw ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ZÀgÀArUÉ ºÉÆ¢¹gÀĪÀ ¹ªÉÄÃAmï PÀAPÉæÃmï ªÉÄÃ¯É ²ªÀ¨ÁAiÀĪÀé ºÉƸÀªÀĤ, ºÀA¥ÀªÀÄä ºÉƸÀªÀĤ ºÁUÀÆ VjdªÀé ºÉƸÀªÀĤ F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-37/J-722 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA. PÉJ-37/J-723 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÉÆVΧ¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ rQÌ ºÉÆÃqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ²ªÀ¨ÁAiÀĪÀé ºÉƸÀªÀĤ FPÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, E£ÀÆß½zÀ E§âjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 21-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ a£ÀߥÀà PÁgÀlV, ªÀAiÀiÁ : 35 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÉƸÀdÆgÀlV, vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛ£ÁzÀ dªÀºÁgÀ¯Á¯ï vÀAzÉ ¸ÀÆgÀAiÀÄå ªÀÄƪÁ, ¸Á : aPÀ®¥À«ð ºÁ:ªÀ: ºÉƸÀdÆgÀlV, EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ°è JªÉÄä ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV-¸Á®ÄAaªÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ dÆgÀlVAiÀÄ «Ä°Öç gÁWÀtÚ zÉøÁ¬Ä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 21-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 06-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ n«J¸ï JPÀìJ¯ï ºÉ«qÀÆån ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA : PÉ.J-37/Dgï-5211 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ZÉÃvÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃt,
EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dªÀºÁgÀ¯Á¯ï EvÀ¤UÉ »AzÀÄUÀqÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ dªÀºÁgÀ¯Á¯ï ªÉÄÃ¯É PÉqÀ«zÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ vɯÉUÉ, ªÀÄ®QUÉ, JgÀqÀÆ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ UÀA©ÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ZÉÃvÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ E§âgÀ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 CA§Æå¯É£Àì£À°è PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2012 PÀ®A; 340,342,343,348, L.¦.¹.

¢:21-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ÃªÀð»¸ÀĪÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹«í¯ï dqïÓ ªÀÄvÀÄÛ eÉ.JªÀiï.J¥sï.¹ WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¸ÀA/£ÀA/785/2012. ¢: 21-09-2012. £ÉÃzÀÝgÀ ¦¹ £ÀA: 165/2012 PÀ®A; 340,342,343,348, L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉà ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¥ÀÄlÖ¥Àà ºÉZï.Cgï. EªÀgÀÄ qÁªÀtUÉÃgÉAiÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ QÃgÀªÁr ¯Éà Omï£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CgÉÆævÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-00 UÀAmÉUÉ qÁªÀtUÉÃgÉUÉ ºÉÆÃV ¥ÀÄlÖ¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÁr CªÀgÀ£ÀÄß MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÁj£À°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ gÀÆ«Ä£À°è 3,4 ¢£ÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ PÀÆr ºÁQ »A¸ÉPÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉà ¥ÀÄlÖ¥Àà EªÀjAzÀ ºÉaÑ£À ºÀtPÉÌ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Friday, September 21, 2012

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 20-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà anÖ, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ MlÄÖ 41 ±ÉÃAUÁ aîUÀ¼À£ÀÄß vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ J.¦.JA.¹. AiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ LAiÀÄå¥Àà anÖ EªÀgÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ mÉæÃqÀgïì CAUÀrAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ MnÖ §A¢zÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd anÖ EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr "£ÀªÀÄä CAUÀr PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà ±ÉÃAUÁ aîUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ" CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà J.¦.JA.¹. AiÀÄ°è£À £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À CAUÀrUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ ±ÀlgïìUÀ½UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼À¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ £À£Àß 41 ±ÉÃAUÁ aîUÀ¼À ¥ÉÊQ 22 aîUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ, £À£Àß vÀªÀÄä ²ªÀgÁd anÖ EªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä "¤£Éß ¢£ÁAPÀ 19-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ CAUÀrAiÀÄ ±Àlgïì J¼ÉzÀÄ CzÀPÉÌ ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ¨sÀzÀæ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ §AzÀÄ CAUÀr vÉgÉAiÀįÉAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ©ÃUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ ¤£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÉ" CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 19-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ J.¦.JA.¹. AiÀÄ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ mÉæÃqÀgïì CAUÀrAiÀÄ ±Àlgïì ©ÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 22 aîUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 24,200-00 ¨É¯É G¼ÀîªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 208/2012 PÀ®0 323, 324, 504, 506 gÉ/«. 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n. ¦.J. AiÀiÁåPÀÖ 1989

¢£ÁAPÀ. 19-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è zÀ£À ªÉĬĸÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è MAzÀÄ JvÀÄÛ ªÉÄÃAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ ¤AUÀdÓ, AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà, ªÀÄ®èªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀªÀÄä EªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ ¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ PÉÆrè, PÀÄqÀUÉÆÃ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ ©¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 209/2012 PÀ®0 143, 147, 354, 323, 504, 506, 109 gÉ/« 149 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 19-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®. 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤AUÀªÀÄä¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è M§â¼É EgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Hj£À°è »jAiÀÄjUÉ PÀÆr¹zÁUÀ »jAiÀÄgÀ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀAPÀgÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 167/2012 PÀ®A 279,337,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 20-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-00 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà UÉÆÃUÉÃj ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.¨Áå°ºÁ¼À vÁ.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ-PÀĵÀÖV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »gÉç¤ßUÉÆüÀ PÁæ¸ï¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ¥À¯ÁðAUï zÀÆgÀzÀ°è vÀªÀÄÆäj£À PÀqÉUÉ JqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr PɼÀUÉ ©½¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÝ C¥ÀWÁvÀÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ §®UÁ® «Ä£ÀUÀAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀAvÉ DV ¨ÁºÀÄ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ CzÉà PÁ°£À ºÉ§âgÀ½UÉ ¸Àé®Ä vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Thursday, September 20, 2012

1.UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/12 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ


ªÀÄĩãÁ vÁeï EªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¤ªÁ¹ ±À©âÃgÀ ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 02-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, E±ÀgÀvï ¨ÉÃUÀA @ ªÀÄĩãÁ vÁeï EªÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è ¥ÀwAiÉÆA¢UÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 17-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E±ÀgÀvï ¨ÉÃUÀA @ ªÀÄĩãÁvÁeï EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀwAiÉÆA¢UÉ E¸ÁèA¥ÀÄgÀ eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è PÀgÉAmï ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ E±ÀgÀvï ¨ÉÃUÀA @ ªÀÄĩãÁvÁeï EªÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É.

2. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.75/2012 PÀ®A- 279, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 19-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ §¸Á¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°èAiÀÄ vÀªÀÄä d«ÄãÀzÀ°è£À ºÀwÛ ©r¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ §¸ÀªÀÄä¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ FgÀªÀÄä¼À£ÀÄß vÀ£Àß lA lA UÁr £ÀA. PÉJ-37/9278 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §Ar PÀqɬÄAzÀ AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÀ£ÀUËqÀ ªÀÄÆ°ªÀĤ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è E½¹, ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwzÀÝ ¯Áj £ÀA. PÉJ-29/J-1377 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É vÀ£Àß §®UÀqÉ PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ §¸ÀªÀÄä EªÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gï :185/2012 PÀ®A: 279,337,338,304(J) L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«í PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 19-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ¥Àà ªÁ°äÃQ ¸Á: vÀ¼ÀPÀ¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ (gÁªÀÄ¥Àà) ºÁUÀÆ vÀªÀÄÆägÀ ¨Á¼ÀªÀÄä,w¥ÉàøÁé«Ä J®ègÀÆ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ ¸ÁAiÀiÁAPÁ®zÀªÀgÀUÉ PÉ®¸ÀªÀiÁr ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6:30 ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §¸ÀÄì, mÁæöåPïì, DmÉÆÃPÁÌV PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌÀ vÀªÀÄÆägÀ eÁ¥sÀgï EvÀ£À DmÉÆà £ÀA: PÉ.J-37/8814 £ÉÃzÀÄÝ §A¢zÀÄÝ. CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¨Á¼ÀªÀÄä, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, w¥ÉàøÁé«Ä zÁ¸ÀgÀ J®ègÀÆ vÀ¼ÀPÀ¯ïUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ºÀwÛ PÀĽwzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ DmÉÆÃzÀ°è E£ÀÆß £Á®ÄÌ d£À ºÀwÛ PÀĽwzÀÄÝ. ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ eÁ¥sÀgï EvÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À - UÀzÀUÀ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀ¼ÀPÀ¯ï ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀzÉÃUÀ¯ï ºÀwÛgÀ E§âgÀ£ÀÄß E½¹ £ÀAvÀgÀ ºÀ®UÉÃj PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ºÀ®UÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DmÉÆÃzÀ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¸Á¢ü¸ÀzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ M«ÄäAzÀ MªÉÄäÃ¯É vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÛ JqÀUÀqÉ DmÉÆêÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ DmÉÆÃzÀ JqÀUÀqÉ ZÁ®PÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ EvÀ£ÀÄ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ E£ÀÆß½zÀªÀgÀÄ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ¨Á¼ÀªÀÄä FPÉUÉ §®UÁ® ºÉ§âlÄÖ PÀmÁÖV JqÀUÀqÉ ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, w¥ÉàøÁé«Ä EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DmÉÆÃzÀ »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽwzÀÝ gÁªÀÄtÚ ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ¸Á: ¨sÁ£Á¥ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ, JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ AiÀÄ®è¥Àà ¸ÀA¥Àà£ÀßgÀ ¸Á: ºÀ½îPÉÃj EvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄtÂPÀnÖ£À ºÀwÛgÀ ¨Áj M¼À¥ÉmÁÖV JqÀUÀqÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉÆtPÁ°UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt DmÉÆà £ÀA: PÉ.J-37/8814 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ eÁ¥sÀgï ¸Á:vÀ¼ÀPÀ¯ï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DmÉÆÃzÀ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¸Á¢ü¸ÀzÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¸ÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Tuesday, September 18, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 17-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ gÁdÄgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÀAmÉãÀgï ¯Áj £ÀA: Dgï.eÉ-18/fJ-4821 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À-ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ J£ï.JZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ dAiÀIJæà ªÉÆÃmÁ¸Àð ºÀwÛgÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DUÀ »A¢¤AzÀ ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄtÚ vÀA¢ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÁ¼ÀPÉÃj ¸Á: EgÀPÀ¯ï UÀqÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.-37/Dgï-9415 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, vÁ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÁ£Àð ºÁQzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀAmÉãÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤UÉ ¸ÉÊqï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr gÁªÀÄtÚ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£À M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß §®PÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ gÁªÀÄtÚ£À ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ JqÀUÀqÉ §rzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ gÁªÀÄtÚ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ, JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, ¨Á¬Ä, ªÀÄÆUÀÄ, Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «±Àé£ÁxÀ PÉ. »gÉÃUËqÀæ, ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 17-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ ²æà PÀAoÉ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà £ÀªÀ° ªÀ:23 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ , G:«Ä®è£À°è C¥ÀgÉÃlgÀ PÉ®¸À ¸Á: CªÀÄgÀ¨sÀUÀvÀ ¹AUÀ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw vÀ£Àß »gÉÆà ¥Áå¹AiÀÄ£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉ.J.37-AiÀÄÄ 7672 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÀĺÁPÁ¼ÉªÀÄä ªÀAiÀiÁ 50 ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀAiÀĸÀÄì 06 ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉAPÀlVjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀªÀÄxÀðPÁgï PÉÃgÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ DgÉƦvÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¥Éà CmÉÆà £ÀA PÉ.J.37-7920 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAUï ¸ÉÊqï §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÉÆÃ/¸ÉÊPÀ®èUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ §®vÉÆqÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®ªÉÆÃtPÁ°UÉ, §®PÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ, §®PÁ® ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¦gÁå¢ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÀĺÁPÁ¼ÉªÀÄä EªÀ½UÉ §®PÀtÂÚ£À G©âUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄÆVUÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÉgÉazÀÄÝ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVÀ §®Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ , §®UÁ® ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà J¸ï. JA SÁ£ï J.J¸ï.L-1 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 252/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 17-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ²æà ±ÀgÀuÉÃUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ EªÀgÀ vÁ¬Ä ²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÉÄêÀ£ÀÄß PÉÆAiÀÄå®Ä ºÉÆÃV, ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÃgÀÆj£À zÀ£ÀzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ AiÀÄÄ-1080 gÀ ZÁ®PÀ CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ eÉÃQ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ §¸ïUÉ ¸ÉÊqï PÉÆqÀ®Ä ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß vÁ¬Ä ©zÀÄÝ, CªÀ¼À PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, JgÀqÀÆ PÉÊUÀ½UÉ zÉúÀzÀ EvÀgÉ ¨sÁUÀUÀ½UÉ M¼À¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. DUÀ £ÀªÀÄÆäj£À ªÀĺÁAvÉñÀ ªÀAzÀ°, ±ÀgÀt¥Àà ZÀPÉÆÃn EªÀgÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß DmÉÆÃzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ±À²ÃzsÀgÀ, ºÉZï.¹. 114 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

4) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2012 PÀ®A. 498(J) ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¦gÁå¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ¨Á¼ÀªÀÄä FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ gÁåªÀtÂQ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ§zÀæ¥Àà AiÀÄqÉÆØÃt FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ JAlÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ dgÀÄVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 5-6 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßVAiÉÄ EzÉݪÀÅ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 5-6 ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀgÀÆ £À£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ±ÁAvÀªÀÄä EªÀgÀÄ EwÛÃaUÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀ¢®è, ¤Ã£ÀÄ §AeÉ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÉÎ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ EzÉà jÃw ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ¸À»¹PÉƼÀî®Ä DUÀzÉà £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É £É®eÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà 2-3 ¢ªÀ¸À EzÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß CtÚ£ÀÄ UÀÄgÀÄ»jAiÀÄgÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ ¥ÀÄ£ÀB UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ £À£Àß CvÉÛ & UÀAqÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀÝgÀÄ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr, £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ, ¤Ã£ÀÄ §AeÉ CAvÁ »AiÀiÁ½¹ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀt £À£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀÝPÉÌ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁV®è, ¤Ã£ÀÄ §AeÉ, £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤Ãr F £À£Àß ¹ÜwUÉ PÁgÀtÂÃPÀvÀðgÁzÀ £À£Àß CvÉÛ & UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, September 17, 2012

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 203/2012 143, 147, 186, 504, 506, 427 gÉ/« 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 15-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÉgɺÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ eɸÁÌAzÀ 33/11 PÉ.« «zsÀåvï «vÀgÀuÁ WÀlPÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 jAzÀ 9 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ «zsÀÄåvï «vÀgÀuÁ WÀlPÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤A¢¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÆèÉÊ®£ÀÄß ®ÄPÁë£ÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ ¸ÀgÀPÁj PÉî¸ÀPÀÌ CrØ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ
ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 204/2012 PÀ®0 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 16-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ mÉæîgï ªÁºÀ£À £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-12/J¥sï.gÀhÄqï-4958 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖV ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ gÉïÉé UÉÃmï ¥ÉèöÊ NªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgÀ vÉæîgï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦ÃAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ mÉæîgï ªÁºÀ£À £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-12/ J¥sï.¹-7999 £ÉÃzÀÝPÉÌ »AzÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ £ÀªÀ£ÁxÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯É JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛ JqÀPÉÊ JqÀ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ
ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ. ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2012 PÀ®A- ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ

¢£ÁAPÀ: 16-09-2012 gÀAzÀÄ 8-45 ¦.JA PÉÌ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉÀAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ªÉÄÃ-2011 gÀ°è PÉÆvÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄ®è£ÀUËqÀæ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, £ÀªÀÄUÉ E£ÀÄß ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. vÀÀ£Àß ºÉAqÀw vÀ£ÉÆßA¢UÉ ºÁUÀÆ CvÉÛ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÉÆA¢UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉ£ÁßVAiÉÄà EzÀݼÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀºÀ ZÉ£ÁßV EzÀݼÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 11-09-2012 gÀAzÀÄ ElV UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á FPÉAiÀÄÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÀnÖUÉ vÀgÀĪÀÅzÁV ¨ÁdÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀzÀ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ï ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉ UÁæªÀÄzÀ°è ºÁUÀÆ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ºÁUÀÆ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀgÀÄ J®ègÀÆ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀÄUÀ¼À°è ºÁUÀÆ UÀzÀUÀ, ºÀħâ½î PÉÆ¥Àà¼À EvÀgÉ PÀqÉUÉ EªÀwÛ£ÀªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, vÀ£Àß ºÉAqÀw ¹UÀzÀ PÁgÀt EAzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä°è §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛêÉ. PÁgÀt PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á FPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ «µÀAiÀÄ«zÀÝ °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.74/2012 PÀ®A- 323,506,420,495,498(A) gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 05-05-2003 gÀAzÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ²zÀÝ°AUÉñÀ @ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà UÀļÉÃUËqÀgÀ £ÉÃzÀªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 06 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆr§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ CqÀZÀuÉ EzÉ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ ºÁPÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀݼÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¢: 20-08-2007 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà J°èUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 01-07-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï HjUÉ §A¢zÀÄÝ, DUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢: 14-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ §r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑlÄÖ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÁªÀå @ PÁ¼ÀªÀÄä vÉ®V JA§ÄªÀªÀ½UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr, JgÀqÀ£Éà ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Sunday, September 16, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2012 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 15-09-2012 gÀAzÀÄ 11-40 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ zÉêÀ¥Àà vÀA: ¨Á®¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 35, eÁ: ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, G: ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á: ¨sÁ£Á¥ÀÆgÀ, vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð. PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¨sÁ£Á¥ÀÆgÀUÉ §gÀĪÁUÀ ¨sÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸À«ÄÃ¥À J£ï.ºÉZï.-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¼É ZÉPï ¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ vÀ£Àß »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ EArPÁ PÁgï £ÀA. PÉ.J.-31/¦.-3355 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ£ÀÄß NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV CzÉà ªÉüÉUÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄÄA¢£À ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÉQ̸ÀzÉ PÁj£À ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉ ºÁUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ªÀÄÄA¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÁj£À UÁè¹UÉ ©zÀÄÝ C°èAzÀ ¥ÀÄnzÀÄ 20 ¦ün£À ªÀgÉUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV «¥ÀjÃvÀ gÀPÀÛ ±ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁj£À°èzÀÝ E£ÉÆߧâ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/2012 PÀ®A. 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ PÀ¯Áåt ¹ÖÃ¯ï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ¦.¹.L AiÀÄƤmï£À°è ¦üAiÀiÁð¢ CT¯ÉñÀ, gÁªÀĪÀÄÆwð (ªÀÄÈvÀ) ºÁUÀÆ gÁeÉñÀPÀĪÀiÁgÀ PÉæãï D¥ÀgÉÃlgÀ EªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ PÉæÃ£ï £ÀA: JA.ºÉZï-06/J.©-0978 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÆ®PÀ D¥ÀgÉÃlgÀ gÁeÉñÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ PɼÀUÉ EzÀÝ ¨ÁgÀªÁzÀ PÀ©âtzÀ AiÀiÁåAUÀÄ®gï£ÀÄß PÉæÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÉÄîPÉÌ JwÛ ¦.¹.L AiÀÄƤmïUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¨Áå¯ÉãÀì ªÀiÁqÀzÀ PÁgÀt eÁj MªÉÄäÃ¯É PɼÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ gÁªÀĪÀÄÆwðAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ gÁªÀĪÀÄÆwðUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 1] gÁeÉñÀPÀĪÀiÁgÀ PÉæãï D¥ÀgÉÃlgÀ 2] PÉÆmÉæñÀ PÀrè J.f.JA. ¦.¹.L AiÀÄƤmï ¸ÉÊmï E£ïZÁdð 3] gÀ«ÃAzÀæ »gÉêÀĤ ¯Éçgï PÁAmÁæöåPÀÖgï f.r.¹ PÀA¥À¤ 4] J¸ï.¦.¹AUï ¯Éçgï PÁAmÁæöåPÀÖgï f.r.¹ PÀA¥À¤ 5] Dgï.¦.AiÀiÁzÀªï gɹqÉAmï EAd¤ÃAiÀÄgï 6] JA. Pɲæà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥Àæ¸ÁzÀ ¸ÉÊmï ¸ÀÆ¥sÀgï ªÉêdgï 7] zÀÄUÀÎ¥Àà d£ÀgÀ¯ï ªÀiÁå£ÉÃdgï PÀ¯Áåt ¹ÖÃ¯ï ¥sÁåPÀÖj 8] ¸ÀA¥ÀvïPÀĪÀiÁgÀ JA.r PÀ¯Áåt ¹ÖÃ¯ï ¥sÁåPÀÖj ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀ¯Áåt ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ¦.¹.L AiÀÄƤmï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ gÁªÀĪÀÄÆwðUÉ ºÉ¯ÉäÃmï, ºÁåAqï UËè¸ï, §Æmï ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀzÉ PÉ®¸À ªÀiÁr¹ CªÀ£À fêÀzÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ vÀUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÁªÀĪÀÄÆwð ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£À ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 14-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 06-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀA/ ¥sÀQÃgÀ¥Àà UÀÄAf ªÀAiÀiÁ: 36 eÁ: ªÀqÀØgÀ G: w櫸ÁÛzÀ° ¸ÀÆ¥ÀgÀªÉʸÀgÀ ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌA¦ ºÁ,ªÀ: §ÆzÀUÀÄA¥Á vÀªÀÄä n.«.J¸ï JPÀì¯ï £ÀA. PÉ.J-37/PÀÆå-4512 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ vÀªÀÄä CvÉÛAiÀiÁzÀ ®PÀëöäªÀé FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÁ¥Á¸À PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. J.¦-21/J.¹-4847 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀjUÉ ºÀtUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÁ® vÉÆÃqÉ ºÀwÛ M¼À¥ÉlÄÖ ©¢Ý ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ®PÀëöäªÀé FPÉUÉ JqÀ ZÀ¥Éà ºÀwÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉ M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ZÁ®PÀ ºÀĸÉãÀ¦ÃgÁ FvÀ¤UÉ C®è°è M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ £À°è »AzÉ PÀĽvÀ ¦ügÀ¸Á§ FvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨Áj UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «oÀ×¯ï ¸ÉÆãÁgÀ ºÉZï.¹-112 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, September 15, 2012

ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ 498 [J] 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 ¸À»vÀ ªÀÄvÀÄÛ 3,4, r¦ DåPïÖ

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw dAiÀIJæà UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀlÖt±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: vÉPÀÌ®PÉÆÃl vÁ: ¹gÀUÀÄA¦ ºÁ;ªÀ;ºÀÆ®UÉÃj vÁ: PÀĵÀ×V gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-02-2009 gÀAzÀÄ vÉPÀÌ®PÉÆÃmÉAiÀÄ°è DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Àà£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÀzÀPÀëuÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ, CvÉÛ, ¥ÁªÀðvɪÀé £Á¢ß «±Á¯ÁQë ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢ NAPÁgÉ¥Àà gÀªÀgÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 2 vÉÆð §AUÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀA¸ÁgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ MAzÀÄ ªÀµÀð ZÀ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ ¥ÀÆwð PÉÆnÖ¯Áè MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥ÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §AUÁgÀ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹzÀÄÝ ªÀÄvÉÛà ¦üAiÀiÁð¢UÉ `` ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ ZÉ£ÁßV¯Áè ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÀt §AUÁgÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÉÝ CAvÁ «£ÁPÁgÀt vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqɪÀiÁr zÉÊ»PÀªÁV ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV QÃgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ FUÉÎ ºÀvÀÄÛ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÀÆ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¨ÁQ EgÀĪÀ §AUÁgÀ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 12-09-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÆ ºÀÆ®UÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ºÀt §AUÁgÀ vÀgÀzÉ E®è PÀĽw ¸ÀÆ¼É ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À §A¢zÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁr, ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ``¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ JgÀqÀ£É ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀgÉ PÉÊvÀÄA¨Á ºÀt §AUÁgÀ §gÀÄvÀÛzÉ. ¤£Àß fêÀ £À£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÉ ''CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 283 L¦¹

¢£ÁAPÀ 13-09-2012 gÀAzÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ AiÀÄZÀÑgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð eÁ.«±ÀéPÀªÀÄð G.§rUÀvÀ£À ¸Á.©dPÀ¯ï vÁ.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 13-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ 4 ªÉÆøÉÊ.UÀ¼À°è VtÂUÉÃgÁPÉÌ CAwªÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀݪÀgÀÄ CAwªÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmï-PÀĵÀÖV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ°è PÀĵÀÖVAiÀÄ ºÀ¼Éà ¤Ãj£À mÁåAPï ºÀwÛgÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ ¸Á.PÀĵÀÖV FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆøÉÊ. £ÀA. PÉ.J.37/eÉ-1838 £ÉÃzÀÝgÀ°è »A§¢ ¸ÀªÁgÀ£ÁV ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà §rUÉÃgÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ.L. £ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ EArPÉÃlgï ªÀUÉÊgÉ ºÀZÀÑzÉà AiÀiÁªÀzÉà ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîzÉà ºÉzÁÝjAiÀÄ°è ¤°è¹zÀÝ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.22/¹-758 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀjAzÀ ªÀĺÉñÀ FvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ, JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, JqÀUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ±ÀAPÀæ¥Àà FvÀ¤UÉ UÀzÀÝPÉÌ, §®¨sÀÄdPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ JgÀqÀÆ Q«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÀĺÉñÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉzÁÝjAiÀÄ°è AiÀiÁªÀzÉà ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîzÉà ¤°è¹zÀÝ ¯Áj ZÁ®PÀ C°¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á.D®ªÀÄnÖ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA.200/2012 PÀ®A 41 (1) gÉ/« 109 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ. 13-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ »gÉÃPÁ¸À£ÀPÀAr UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ ¥ÉmÉÆæðAUï£À°èzÁÝUÀ PÁ¸À£ÀPÀAr UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄgÁªï EªÀgÀ PÉÆý ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ¤AwzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ C°è PÀvÀÛ®°è ¤AwzÀÄÝ CAvÁ PÉüÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr NrºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÀÆ®APÀĵÀªÁV «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ¸ÉÆêÀÄ¥Àà 2) wªÀÄätÚ 3) ©üêÀÄ¥Àà CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀzÀjUÉ PÀvÀÛ®°è PÉÆý¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ PÉÆý ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸ÀéAvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 247/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 354, 504, 506 gÉqï« 149 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 13-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ CUÀ®ÆgÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÀÄj, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢ 13-08-2012 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ, £À£Àß vÁ¬Ä ¸ÉÆêÀĪÀé-55 ªÀµÀð, ºÉAqÀw £ÁUÀªÀÄä-30 ªÀµÀð PÀÆr £À£Àß ºÀtªÁ¼À d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 240/¦1 £ÉÃzÀÝgÀ°è d«Ää£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß ªÉÆzÀ®£Éà ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ (1) UÀAUÀªÀÄä @ ¥sÀQÃgÀªÀÄä-30 ªÀµÀð ºÁUÀÆ CªÀ¼À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ (2) ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ FgÀ¥Àà-40 ªÀµÀð (3) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà-45 ªÀµÀð (4) UÁå£À¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà-35 ªÀµÀð (5) AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà-40 ªÀµÀð (6) ªÀÄjvÀAUɪÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà-35 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ºÀtªÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©Ã¼ÀÄ ©¢ÝzÀÝ ¸ÀªÉð £ÀA: 240/¦2 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÁªÀÅ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¤ÃgÀÄ ºÀj¸À®Ä §AzÀgÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ CªÀjUÉ " ¤ÃªÀÅ F d«Ää£À°è ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ¨ÉÃr, PÉÆÃlð£À°è ¥ÀjºÁgÀPÁÌV PÉøÀÄ ªÀiÁr¢ÝÃgÁ, PÉÆÃlð£À wêÀiÁð£ÀzÀAvÉ £ÀqÉzÀÄPÉƽîj " CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ, CªÀgÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄUÉ " ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CzÀ£É߯Áè ¤ÃªÉãÀÄ ºÉüÀÄwÛÃj, F ¨Áj £ÁªÀÅ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrAiÉÄà wÃgÀÄvÉÛêÉ, ¤ÃªÉãÁzÀgÀÆ CrØ ªÀiÁrzÀgÉ EzÉà ºÉÆ®zÀ°è ºÀÆvÀÄ, ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ " CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸À°PÉAiÀÄ PÁ«¤ªÀÄzÀ, ¸ÀtÚ PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ ¸ÀºÀ ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr ºÉÆr-§r ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt 6 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2012 PÀ®A 279, 337, L¦¹

¢£ÁAPÀ 13-09-2012 gÀAzÀÄ ªÉÊzÁå¢üüPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á.PÀÄgÀħ£Á¼À vÁ.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà CAzÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆÃ.¥Á. E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÉÆAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄÆäj¤AzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-50 gÀ ªÉÄÃ¯É JqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-37/PÀÆå-8750 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÁAqï gÉÆÃr£À°è §AzÀÄ JqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ CAzÀ£ÀUËqÀÀ¤UÉ oÀPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ¤UÉ §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §®PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ JqÀPÀ¥Á¼À ¨ÁwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 162/2012 PÀ®A 279,337 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJA« DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 13-09-2012 gÀAzÀÄ ªÉêzÁå¢üüPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀtÚbÀvÀæ¥Àà ªÉÄÃn ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁ.ªÁ°äÃQ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ºÀqÀUÀ° vÁ.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ dgÉ¥Àà GZÀÑ®PÀÄAn ¸Á.aPÀÌvÀ«Ää£Á¼À gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.37/J¸ï-8949 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖV ¬ÄAzÀ ºÀqÀUÀ°UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¤ÃgÀ®Ær-ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À°è ¤ÃgÀ®Æn zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À £ÀA.PÉ.J.24/5071 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ vÉÆgÀrUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, »A§¢ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà FvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆtPÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ J°èAiÉÆà Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 

Friday, September 14, 2012

ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2012 PÀ®A: 498[A], 323, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 15-02-2009 gÀAzÀÄ vÉPÀÌ®PÉÆÃmÉAiÀÄ°è DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Àà £ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÀzÀPÀëuÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ, CvÉÛ, ¥ÁªÀðvɪÀé £Á¢ß «±Á¯ÁQë ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢ NAPÁgÉ¥Àà gÀªÀgÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 2 vÉÆð §AUÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀA¸ÁgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ MAzÀÄ ªÀµÀð ZÀ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ ¥ÀÆwð PÉÆnÖ¯Áè MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥ÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §AUÁgÀ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹzÀÄÝ ªÀÄvÉÛà ¦üAiÀiÁð¢UÉ `` ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ ZÉ£ÁßV¯Áè ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÀt §AUÁgÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÉÝ CAvÁ «£ÁPÁgÀt vÀAmÉ vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqɪÀiÁr zÉÊ»PÀªÁV ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV QÃgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ FUÉÎ ºÀvÀÄÛ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÀÆ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ¨ÁQ EgÀĪÀ §AUÁgÀ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 12-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁuÉ 10-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆævÀgÀÆ ºÀÆ®UÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ºÀt §AUÁgÀ vÀgÀzÉ E®è PÀĽw ¸ÀÆ¼É ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À §A¢zÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁr, ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆævÀgÀÄ `` ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ JgÀqÀ£É ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀgÉ PÉÊvÀÄA¨Á ºÀt §AUÁgÀ §gÀÄvÀÛzÉ. ¤£Àß fêÀ £À£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÉ '' CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2012 PÀ®A 279,337,338,283 L¦¹         

¢£ÁAPÀ 13-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ AiÀÄZÀÑgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð eÁ.«±ÀéPÀªÀÄð G.§rUÀvÀ£À ¸Á.©dPÀ¯ï vÁ.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ 4 ªÉÆøÉÊ.UÀ¼À°è VtÂUÉÃgÁPÉÌ CAwªÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀݪÀgÀÄ CAwªÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmï-PÀĵÀÖV gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ°è PÀĵÀÖVAiÀÄ ºÀ¼Éà ¤Ãj£À mÁåAPï ºÀwÛgÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ ¸Á.PÀĵÀÖV FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆøÉÊ. £ÀA. PÉ.J.37/eÉ-1838 £ÉÃzÀÝgÀ°è »A§¢ ¸ÀªÁgÀ£ÁV ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà §rUÉÃgÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ.L. £ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ EArPÉÃlgï ªÀUÉÊgÉ ºÀZÀÑzÉà AiÀiÁªÀzÉà ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîzÉà ºÉzÁÝjAiÀÄ°è ¤°è¹zÀÝ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.22/¹-758 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀjAzÀ ªÀĺÉñÀ FvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ, JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, JqÀUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ±ÀAPÀæ¥Àà FvÀ¤UÉ UÀzÀÝPÉÌ, §®¨sÀÄdPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ JgÀqÀÆ Q«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ªÀĺÉñÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉzÁÝjAiÀÄ°è AiÀiÁªÀzÉà ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîzÉà ¤°è¹zÀÝ ¯Áj ZÁ®PÀ C°¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á.D®ªÀÄnÖ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 200/2012 PÀ®A 41 (1) ¸À»vÀ 109 ¹.Cgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ. 13-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ »gÉÃPÁ¸À£ÀPÀAr UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ ¥ÉmÉÆæðAUï£À°èzÁÝUÀ PÁ¸À£ÀPÀAr UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄgÁªï EªÀgÀ PÉÆý ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ¤AwzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ C°è PÀvÀÛ®°è ¤AwzÀÄÝ CAvÁ PÉüÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr NrºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÀÆ®APÀĵÀªÁV «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ¸ÉÆêÀÄ¥Àà 2) wªÀÄätÚ 3) ©üêÀÄ¥Àà CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀzÀjUÉ PÀvÀÛ®°è PÉÆý¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ PÉÆý ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß EAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 09-00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀéAvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.


 

Monday, September 10, 2012

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2012 PÀ®A: 279, 337, 338, L¦¹. & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 09-09-2012 gÀAzÀÄ 8-15 ¦.JA.PÉÌ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ¢AzÀ ªÉåzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è E§âgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÁV §A¢zÀÄÝ ¤ÃªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ºÉZï.¹.- 142 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ®PÀëöäªÀé vÀ¼ÀPÀ¯ï ¸Á: ºÀ®UÉÃj FPÉAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß 8-40 ¦.JA. ¢AzÀ 9-40 ¦.JA.zÀ ªÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÁzÀ ElVUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ªÀgÉUÉ §¹ìUÉ §AzÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆj¤AzÀ 7-30 ¦.JA. PÉÌ ªÀiÁ¼ÉPÉÆ¥ÀàPÉÌ ElV ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÀ MAzÀÄ D¥É CmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉ.J.-26/6244 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ElV PÀqÉUÉ PÀÄPÀ£ÀÆj¤AzÀ UÉƯÉðPÉÆ¥Àà ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀzÀj CmÉÆà ZÁ®PÀ ¥ÀæPÁ±À ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á: ªÀiÁ¼ÉPÉÆ¥Àà EªÀ£ÀÄ CmÉÆà jPÁëªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢¬ÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¥À¯ÉèzÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ 7-45 ¦.JA. PÉÌ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ JzÀÄjUÉ §gÀĪÀ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀÀªÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É mÁæPÀÖgïzÀ »A¢£À mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ PÀĽvÀ CmÉÆà jPÁëzÀ §® ¨ÁUÀPÉÌ qÁå±ï ºÉÆqɹ mÁæPÀÖgï£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀgï CmÉÆà jPÁëzÀ°è §® ¨sÁUÀPÉÌ PÀĽvÀ ªÀiÁ¼ÉÃPÉÆ¥Àà UÁæªÀÄzÀ UÀ¢UÉ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀ£À §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ vÀUÀÄ° J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DVzÀÄÝ, CªÀ£À ªÀÄÄAzɯÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CªÀ£À »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽvÀ £À£Àß §®UÉÊUÉ mÁæ° vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ vÉgÉazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄäAvÉ ¸ÀzÀgï CmÉÆÃzÀ°è E£ÀÆß 2-3 d£À EzÀÄÝ CªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è. PÀvÀÛ®zÀ°è mÁæPÀÖgï £ÀA§gï £ÉÆÃrgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ mÁæPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ¤UÉ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/12 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wUÀj-¨ÉlUÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà CqÀªÀ½î ¸Á: wUÀj EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß Ape ªÀÄÆgÀÄ UÁ°£À ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ¨ÉlUÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¨ÉtÂÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ CzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà CqÀªÀ½î EªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÀħâ½î QªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä QªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÝ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà¤UÉ aQvÉìAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 09-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-05 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå :111/12 PÀ®A:110 (E)(f) ¹.Dgï.¦.¹ ¢£ÁAPÀ: 09-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 80 gÀªÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÁæ¸ïzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁ±ÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß F PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C°è CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ J¯ï. DAf£À¥Àà vÀAzÉ J¯ï. £ÁUÀgÁd ®Q̪ÀägÀzÀ, ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À, G: ©.JA.JA. ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À, ¸Á: J.PÉ. PÁ¯ÉÆä ºÀjd£À ªÁqÁ ªÀÄjAiÀĪÀÄä£ÀºÀ½î vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ, f: §¼Áîj. CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C¥sÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 11-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÉøï zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 197/2012 ªÀÄ»¼É PÁuÉ

ªÀÄzÁå£Àß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ HlPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQzÀÄÝ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ¢ªÀå¼À ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA 8722741264 ªÀÄvÀÄÛ 09032669223 JgÀqÀÄ £ÀA§gÀUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÉÆãï j¹ªï ªÀiÁr £Á£ÀÄ J°èzÀÝgÉãÀÄ ¤ªÀÄUÉ £À£ÀUÀÆ ¤ªÀÄUÀÆ ¸ÀA§AzÀ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¥ÉÆÃ£ï ¸ÀÜVvÀ UÉƽ¹zÀÄÝ ¥ÀÄ£À: JgÀqÀÄ £ÀA§gÀUÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÀgÉ ¹éZï D¥sï §A¢zÀÄÝ £À£Àß ºÉAqÀw vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°ègÀĪÀ CªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚA¢jUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä C°èUÀÆ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¹UÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ EAzÀÄ vÀªÀÄä°è §AzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ¢ªÀå EªÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ vÁªÀÅ PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ¹ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀªÀÄä°è «£ÀAw. PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß ºÉAqÀw ºÉ¸ÀgÀÄ ¢ªÀå ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð ZÀºÀgÉ zÀÄAqÀĪÀÄÄR UÉÆâ§tÚ«zÀÄÝ JvÀÛgÀ 5 Cr EgÀÄvÀÛzÉ vÉ®UÀÄ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ »A¢, EAVèõÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É CAvÁ.¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 


 


 


 

Saturday, September 8, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 07-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀĸÉãï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï SÁ¹A¸Á§ D¯ïªÁ¯É, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁw. ªÀÄĹèA vÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAUÀªÀÄ UÁågÉÃdUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ eÁQÃgï¥ÁµÁ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J 37 / JPÀì 8200 £ÉzÀÝ£ÀÄß §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ£À »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA§gÀ n.J£ï 18 / ¹ 0012 £ÉzÀÝ£ÀÄß zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ oÀPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ eÁQÃgï ¥ÁµÁ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ, ¨Á¬ÄAzÀ, Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛvÀÄÛ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÉÆÃtPÉÊ ºÀwÛgÀ, JqÀUÀqÉ ZÀ¥ÉàAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® QîzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ eÁQÃgÀ ¥ÁµÁ EvÀ¤UÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ²¥sÁgÀ¹ì£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½îAiÀÄ QªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ ®PÀÄÌAr UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà J.J¸ï.L, ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 07.09.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀȵÀÚ vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà ªÀiÁ½ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 15 d£ÀgÀÄ ºÀÄt¹ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹AiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃlÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ²æÃ. £ÁUÀgÁd PÀªÀiÁägÀ ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10255=00 gÀÆ ºÁUÀÆ E¸ÉàÃlÄ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

3) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2012 PÀ®A. 143, 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 07-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà G¸Áä£ï vÀAzÉ ªÀĺɧƧĸÁ§ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G:. PÉç¯ï PÉ®¸À eÁw. ªÀÄĹèA . ¸Á : ²jUÉÃj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ E¸ÁèA¥ÀÄgÀ, UÀAUÁªÀ EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉç¯ï PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 01]dĨÉÃgÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï¸Á§. [02] ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ SÁ¹A¸Á§. [03] gÀ¦üÃPï. 04]    gÉÆõÀ£ï ºÀtÂÚ£À ªÁå¥Áj. [05] U˸ï CmÉÆà qÉæöʪÀgï ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ. J®ègÀÆ ¸Á: UÀAUÁªÀw. CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.36/JA.4368 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ PÉç¯ï eÉÆÃr¸ÀĪÀ «µÀAiÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É ¤AzÀÄ JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.

²æà w¥ÀàtÚ gÁoÉÆÃqÀ, J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 20/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 07-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÁªÉÄñÀégÀgÁªï EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢: 7-9-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ²æà ¸Á¬Ä ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¥ï JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 22-25 ªÀµÀðzÀ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ ªÀAiÀĸÀÌ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀÄzsÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀAvÉ ©zÀÄÝ ºÉÆgÀ¼Ár ªÀÄ®VzÀ°èAiÉÄà ªÀÄ®V ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. r.J¸ï. DAd£ÉÃAiÀÄ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAwzÉ.:-

JvÀÛgÀ: ¸ÀĪÀiÁgÀÄ: 5 ¦üÃl 5 EAZÀÄ, ªÀÄzsÀåªÀĪÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, UÉÆâ ªÉÄʧtÚ, PÀ¥ÀÄà vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä EªÉ. vÀ¯ÉAiÀÄ°è DZÁgÀ dÄlÄÖ EzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 22-25 ªÀµÀð ªÀAiÉÆêÀiÁ£ÀzÀªÀ£ÀÄ. PÀÄwÛUÉAiÀÄ°è PÀj ªÀÄvÀÄÛ ©½ ªÀÄtÂAiÀÄ ¸ÀgÀ«zÉ.

ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼ÀÄ:

1] QæêÀiï PÀ®gï nñÀlð. 2] w½UÀįÁ© §tÚzÀ VÃgï VÃgï£À CzsÀðvÉÆý£À MAzÀÄ CAV EzÀgÀ PÉÆgÀ¼ÀÄ¥ÀnÖUÉ
" KRAZYKAT Block and white cool cotton" J£ÀÄߪÀ mÉîgï ¯Éç¯ï EzÉ. 3] ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ VÃgï VÃgï£À E£ÉÆßAzÀÄ CAV EzÀgÀ PÉÆgÀ¼ÀÄ¥ÀnÖUÉ
" INSTYLE GDG Gadag" J£ÀÄߪÀ mÉîgï ¯Éç¯ï EzÉ.

4] MAzÀÄ SÁQ ±Àlð ºÁUÀÆ 5] MAzÀÄ SÁQ ¥ÁåAmï. zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É.
F ªÉÄîÌAqÀ ZÀºÀgÉAiÀÄļÀî ªÀÄÈvÀ UÀAqÀ¹£À §UÉÎ vÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ªÀiÁ»w EzÀÝ°è £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ PÀAmÉÆæïï gÀÆA PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ°è w½¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À PÀAmÉÆæïï gÀÆA: £ÀA 08539 230100. ªÀÄvÀÄÛ 230222

¦.L £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À ªÉÆ ¸ÀA: 94808 03745..

£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À zÀÆgÀªÁt £ÀA: 08539 220333

5) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 33/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ gÁd¥Àà vÀAzÉ GªÀÄä¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉ¼É UÉÆAqÀ¨Á¼À PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ºÀ¼ÉUÉÆAqÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 07-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ UÉÆAqÀ¨Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄPÉÌ eÉÆüÀzÀ ºÉÆ®PÉÌ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊ vÉƼÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ºÁUÉ Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ºÉÆmÉÖAiÉÆüÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ¤UÉ KgÀÄ - ¥ÉÃgÀÄ DVzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®ÄªÀiÁrzÀÄÝ E°è aQvÉì PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:40 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, September 7, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 06-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀA¢ ±ÀgÀt¥Àà, ZËqÀQ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPï, G: PÀÆ°, ¸Á: a®ªÁqÀV, vÁ: PÉÆ¥Àà¼À oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ : 06-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄAqÀjV¬ÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉ.J-26/Dgï-7545 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¥sÀæ¨sÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ E§âgÀÆ §gÀĪÁUÀ ¥Àæ¨sÀåAiÀÄå£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄvÁÛ C¼ÀªÀAr ¸À«ÄÃ¥À §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ ¯Áj £ÀA-PÉ.J-24/3190 £ÉÃzÀÝgï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¥Àæ¨sÀAiÀÄå £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ ¥Àæ¨sÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVzÀÝ®èzÉà ¥Àæ¨sÀAiÀÄå¤UÉ vÀ¯ÉUÉ JzÉUÉ ¨sÁjM¼À¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-00 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. C°èAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ªÀģɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ¨É½UÉÎ 7-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 06-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02-45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄuÉÚÃj ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G.¸ÉãÉAiÀÄ°è ºÀªÁ¯ÁÝgÀ ¸Á.«ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀ vÁ.PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÉgÉ ¦üAiÀiÁð¢ C½AiÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà PÀ©âtzÀ ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð ¸Á.«ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ F ¢£À vÀ£Àß n.«.J¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-29/PÀÆå-0403 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖVUÉ §AzÀÄ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ-E®PÀ¯ïUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÀĵÀÖVAiÀÄ dÆå¤AiÀÄgï PÁ¯ÉÃeï M¼ÀgÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-50 gÀ ªÀÄÆ®PÀ mÉAUÀÄAn PÁæ¸ïzÀ°è §AzÀÄ E®PÀ¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ »A¢¤AzÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-01/JJ-6767 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ oÀPÀÌgï ªÀiÁr ©½¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¯Áj ºÁ¬ÄÝzÀÝjAzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà£À vÀ¯É ¥ÀÆwðAiÀiÁV dfÓ ºÉÆÃV ªÉÄzÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §ÄgÀÄqÉ ºÉÆgÀ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀ:zÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÀºÀ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 ¦üÃmï zÀÆgÀzÀ°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 06-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð-PÀÄ¢æPÉÆlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ QvÀÆÛgÀ ZÉ£ÀߪÀÄä PÁ¯ÉÃd ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ lAlA £ÀA. PÉJ-37/6274 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀå ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ lA.lA. ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå: PÉJ-37/6274 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄAzÀ PÀÄ¢æPÉÆÃlV Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀ, vÁvÁìgÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆæ £ÀA: 2 FvÀ£ÀÄ PÀÆqÁ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-37/nJ-884 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA. PÉJ-37/nJ-885 £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀÆqÁ PÀÄ¢æPÉÆÃlV PÀqɬÄAzÀ AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀ, vÁvÁìgÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä, vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀåqÀ PÉÆqÀzÉà ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ lA.lA. ªÁºÀ£À ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ CzÀgÀ°èzÀÝ MlÄÖ 8 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR® ªÀiÁrzÁUÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀݪÀgÀ ¥ÉåQ ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ªÀÄgÀUÀ¥Àà£ÀªÀgÀ ¸Á: zÀªÀÄÆägÀ EªÀ½UÉ aQvÉì ¥sÀ°Ã¸ÀzÉ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸À¢æ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß aQvÉìUÁV D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR® ªÀiÁqÀzÉà ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀĪÀzÀjAzÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ºÉZï.J¸ï. £ÀqÀUÀrØ ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 06-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀäzÀåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À - ºÀÆ«£Á¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É eÁ®UÁgÀ UÀAiÀÄå¥Àà£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-35/Dgï-7790 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ £ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »AzÀÄUÀqÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÁ°äÃQ EvÀ£À£ÀÄß PÀļÀîj¹PÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ mÁ.mÁ.J.¹ £ÀA: PÉ.J-37/7219 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÁUÀÆ PÀ£ÀPÀ¥Àà EªÀjUÉ ¸ÁzsÀ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L (UÁ)æ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:

5) ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/2012 PÀ®A. 498(J), 504, 506 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ:.

FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ E°èAiÀĪÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀÄ«ÄvÁæ UÀA/ ¥ÀA¥Á¥Àw £ÁAiÀÄÌ EªÀjUÉ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw £ÁAiÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ªÉÄÃWÁ£ÁAiÀÄÌ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ºÁUÀÆ ²Ã®zÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ºÉÆr §r ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 04-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ J¼ÉzÁr ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ §AiÀÄ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, September 6, 2012

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/12. PÀ®A: 295, 295(J), 298, 109 L¦¹ & 3(1) (10) J¸ï./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 05-09-2012 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JA. PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀæPÁ±ÀÀà vÀA: ºÀ£ÀĪÀÄ¥ÀàÀà GdÓªÀÄä£ÀªÀgÀ ¸Á: gÁdÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 05-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉUÉ F±ÀAiÀÄå vÀA: azÁ£ÀAzÀAiÀÄå ²gÀÆgÀĪÀÄoÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ gÁdÆgÀÄ ¸Á: zÁåA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ gÁdÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÀbÉÃjAiÀÄ°èzÀÝ gÁµÀÖç £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA«zsÁ£À ²°àUÀ¼ÁzÀ qÁ: ¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÀªÀgÀ ¨sÁªÀ avÀæªÀ£ÀÄß QwÛ ªÉÄðAzÀ PɼÀPÉÌ vÁ£É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ°£À°ègÀĪÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¨sÁªÀ avÀæªÀ£ÀÄß vÀĽzÀÄ ©¸Ár ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀAUÀrUÀjUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁr ªÀÄvÀÄÛ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̼É, ªÀiÁ¢UÀgÉ JµÀÄÖ d£À J°è¢Ýj §gÉæ¯É CAvÁ vÀªÉÄä®ègÀ£ÀÄß CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÀ F±ÀAiÀÄå£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁdWÁvÀÄPÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸ÀåvÀéªÀ£ÀÄß gÀzÀÄÝ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀr¥ÁgÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄUÀæ vÀ¤SÉ ªÀiÁr PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ «µÀAiÀÄ«zÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2012, PÀ®A: 295, 295(J) 298, 109 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2012 PÀ®A. 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 05-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ UÁå£À¥Àà ºÀ½îPÉÃj ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, C¼ÀªÀAr ¹ÃªÀiÁzÀ «.n. UÀ¢ÝPÉÃj EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¤ªÀiÁðtzÀ ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà gÀ«±ÀAPÀgï UÀÄgÀÄfà D±ÀæªÀÄzÀ ¸ÉÃrØUÉ ºÉÆA¢¹zÀ vÁqÀ¥À®èUÀ¼ÀÄ, ±ËZÁ®AiÀÄ ¸ÁªÀÄVæ, ¸ÉÆïÁgï ¯ÉÊlÄUÀ¼ÀÄ, PÉç¯ï ªÉÊAiÀÄgï, ¸ÁÖlðgïUÀ¼ÀÄ, ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥ÉÊ¥ïUÀ¼ÀÄ, ¥Áè¹ÖPï ¥ÉÊ¥ï, ¨ÉqïUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q. 20,000=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ FUÉÎ 1 wAUÀ¼ÀÄ »A¢¤AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04-09-2012 gÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA- 80/12 PÀ®A- 379 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 21/12 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀÄð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw £ÀA¢¤ @ PÀȵÀÚ ¨Á¬Ä UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ PÀ¯Á® ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð, eÁ; PàëwæÃAiÀÄ ¸Á: ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ¹nÖ£À ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ¼ÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄPÉÌ vÀªÀiÁµÉ ªÀiÁrzÀgÉ CzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ aPÀ̪À½zÁÝV¤AzÀ®Æ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. CzÀgÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¸ÀAUÀqÀ DUÁUÀ ¸ÀtÚ¥ÀälÖ «µÀAiÀÄPÉÌ vÀªÀiÁµÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. CzÀgÀAvÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 04-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ §°èùUÉ PÀnÖ CzÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉà EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.


 

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008