Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, February 28, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/09 PÀ®A. 279, 304 (J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« CåPïÖ:.

¢£ÁAPÀ 26/2/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ J£ï ºÉZï 63- gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀPÁ¥ÀÄgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸Á¬Ä ¥ÉÊmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄAzÉ CgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥Ààgï ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉ.J. 37/ 6437 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÀÄ CwêÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqÀ¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. Cgï eÉ-19/5802 UÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À ªÉÄÃ¯É n¥Ààgï ©¢zÀÄÝ PÁj£À°èzÀÝ (03 d£ÀgÀÄ) ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ (.) ªÀÄÈvÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¸À°ÃªÀÄ SÁ£ï vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï zsÁgÀªÁqï ¸Á// ºÀħâ½î 2) ªÀĺÀªÀÄäzï C©Ãzï 3) ¸Áé«Ä C°AiÀiÁ¸ï ªÀÄ®èAiÀÄå PÁgï ZÁ®PÀ (.) CgÉÆævÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/09 PÀ®A 279, 283 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« CåPïÖ:.

¢£ÁAPÀ 27/2/09 1230 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀgÀÄ ¯Áj£ÀA. PÉ.J. 25/ r. 4036 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ªÀÄvÀÄÛ PÉ.J. 28 J 4789 ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ®è ¦AiÀiÁ𢠦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ J£ï ºÉZï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ JgÀqÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ºÉZï ¹ 11 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. : 13/2009 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 27-02-09 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JAPÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÀÆ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÀAUÀ£Á¼À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ §¸ÀªÀgÁd vÀA/ AiÀÄ®è¥Àà ºÀÄzÁÝgÀ ªÀAiÀiÁ 35, eÁ. PÀÄgÀħgÀ ¸Á. UÀAUÀ£Á¼À. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 27-02-09 gÀAzÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ «Ä¤ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 36 2839 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ«Ää£Á¼À ºÀwÛgÀ 11-00 J.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj «Ä¤¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Ér¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ «Ä¤¯ÁjAiÀÄ°èzÀݪÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 39/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-02-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀÄr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä ²æà Dgï.Dgï.¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀÄr ºÀwÛgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ CzÀȵÀÖzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1) ¥ÀªÁqÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ¸Á: PÀÄAmÉÆÃf. 2) ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ FgÀ¥Àà, ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ. 3) «gÀÄ¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀÄå, ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ. 4) ²ªÀgÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ. 5) UÁ¢°AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà, 6) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà, ¸Á: ªÀqÀQ. 7) ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ PÉÆgÀ¥Àà, ¸Á: PÀÄAmÉÆÃf. 8) FgÀtÚ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà, ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,690/-UÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ PÀtzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §gÀPÁ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/09 PÀ®A, 143, 147, 323, 324, 504, 506, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà DzÉÆä ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÄlUÀ£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 27.02.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ Hj£À ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ CvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ C½AiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzÀ ¸ÀĪÀÄä£É dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÀ §rªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÉÆÃw¯Á¯ï ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, February 27, 2009

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/09 PÀ®A. 302, 201 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 23-02-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 26-02-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉ CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀÄAUÀ¼ÉñÀ¥Àà FvÀ£À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À «µÀAiÀÄzÀ°è CxÀªÁ E£ÁöåªÀÅzÉà §®ªÁzÀ PÁgÀtPÁÌV PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉÆà UÀnÖAiÀiÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr CªÀ£À PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¨É£Àß »AzÉ ®ÄAVAiÀÄ vÀÄAr¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ PÀ®è£ÀÄß PÀnÖ ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ gÁeÁ¸Á§ £ÀªÀ£ÀQÌ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÀȶ ºÉÆAqÀzÀ°è ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A. 279, 337, 427 L.¦.¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÁ°äÃQ G: zÀ£À PÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á: UÁtzÁ¼À vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð, ¢: 26-02-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 04.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà §¸Á¥ÀlÖtzÀ ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ zÀ£ÀUÀ½UÉ lPÀÌgï ªÀiÁr £À£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¸ÀuÉÚ¥Àà£À MAzÀÄ zÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛzÀÄÝ, E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÁAiÀÄÄ ¹ÜwAiÀÄ°èzÉ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ mÉA¥ÉÆà mÁæöåPïì UÁªÀiÁ £ÀA: PÉ.J-28/ JA-2587 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. «ZÁj¸À¯ÁV ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®UÀÄqÀzÀ¥Àà £ÁnÃPÀgï ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÁ°äÃQ ¸Á: ºÀÆ«£À »¥ÀàgÀV vÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ²æÃ. Dgï. Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 498(J), 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

DgÉƦ ¸ÀĨsÁ¸À §eÉÃAwæ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÁgÀªÀé FPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ FvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt ¥ÁgÀªÀé¼À ²Ã®zÀ §UÉÎ ±ÀAQ¹ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÉÆA¢UÉ AiÀÄ®§ÄUÁðPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÁgÀªÀé EPÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀ®Ä ºÀwÛzÁÝUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ªÀiÁgÀÄw §eÉÃAwæ FvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÁPÀĪÀ ¹Öïï dVΤAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/09 PÀ®A. 420 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 26-02-2009 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð ¸Á: ºÉƸÀ½î gÉÆÃqÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 26-02-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ²ªÉ mÁQÃeï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà 03 d£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ CA. 25 ªÀµÀð¢AzÀ 40 ªÀµÀðzÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ £ÁªÀÅ ¥ÉưøÀjzÉÝêÉ, FUÀ Hj£À°è ©ºÁgÀ¢AzÀ PÀ¼ÀîgÀÄ §A¢zÁÝgÉ, ºÁUÉ®è §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ, ¤£Àß PÉÊAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀ¼À°è §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ©qÀÄ, ¤Ã£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ JAzÀÄ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ 04 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ §¼ÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 50,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ©aѹPÉÆAqÀÄ, MAzÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è ºÁQzÀAvÉ ªÀiÁr §AUÁgÀzÀ §¼ÉUÀ¼À §zÀ¯ÁV 02 qÀĦèPÉÃmï §¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀ®Äè, ªÀÄtÄÚ ºÁQ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è ¸ÀÄwÛPÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L.(C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Thursday, February 26, 2009

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.rCgï £ÀA. 08/09 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹.

¢// 24/2/09 1250 UÀAmÉUÉ WÀl£Á ¸ÀܼÀ £ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃmÉ 20 Q«Äà GvÀÛgÀPÉÌ ¦AiÀiÁð¢ü gÀ« vÀAzÉ zsÀjAiÀÄ¥Àà zsÀgÀÆgÀ eÁ// ºÀjd£À PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// ºÉƸÀ§Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ zsÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 50 ªÀµÀð eÁ// ºÀjd£À ¸Á// ºÀ¼É §Ar ºÀ¯Áð¥ÀÄgÀ ¸ÁgÀA±À :- ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀqÀ«zÀÄÝ PÀÄrzÀÄ ¨É½îUÉÎ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV C°è EzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðèAzÀ AiÀÄÄ.r.CgÀ zÁR¯ÁVzÉ (.) L.N. C¢üPÁj J.J¸ï.L,.(J¸ï)

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/09 PÀ®A.279,337, 338 L.¦¹

¢// 24/2/09 WÀl£Á ¸ÀܼÀ ;- CUÀ¼ÀPÉÃgÁ ²ªÀ¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¥sÀQÃgÀ¥Àà UàqÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ GvÀÛgÀPÉÌ 12 Q«ÄÃ. ¦AiÀiÁð¢ :- ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ 52 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// CUÀ¼ÀPÉÃgÀ CgÉÆævÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 35 Q- 5976 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¢®è. ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ¸ÉÃj vÀªÀÄä XL-SUPER M/S
PÉ.J. 37/ J¯ï 715 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀ§® ºÉÆÃVvÀÛzÁÝUÀ CgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ C®PÀëPÀvÀ£À¢AzÀ £ÉqÀ¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ CVzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðèAzÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÉ

3] PÀĵÀÖV oÁuÉ :- UÀÄ£Éß £ÀA. 38/09 PÀ®A 448,323,504,352,506, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¢//24/2/09 gÁwæ 1800 UÀAmÉUÉ 1/2 ¥sÀ¯ÁðAUÀ ¦AiÀiÁð¢ü PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà §AV 27 ªÀµÀð ¸Á// dÆ®PÀnÖ CgÉÆæ :-¥sÁªÀ±É¥Àà vÀAzÉ Uáå£À¥Àà UÀÄAqÀV 45 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉà E§âgÀÄ ¸ÁgÀA±À :- ªÀiÁ£Àå £ÀåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁ𢠣ÀA. 09/09 £ÉÃzÀÄÝ ¹éÃPÀÈvÀUÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj 03 d£À CgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¨ÉÊzÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÀQzÀÄÝ CzÉ (.) L.N. C¢üPÁj ºÉZï ¹ 102

4] C¼ÀªÀAr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 6/09 PÀ®A 279,337,338& 187 L.JA.«. CåPïÖ

¢// 24/2/09 gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ WÀl£Á ¸ÀܼÀ :- ªÀÄÄAqÀgÀV PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛ »gÉùAzÉÆÃV ºÀwÛgÀ 12 Q«Äà ¥ÀƪÀðPÉÌ ¦AiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±ÀUËqÀ ¥Án¯ï vÀªÀÄzÉ ¤AUÀ£ÀUËqÀ 40 ªÀµÀð PÁAlæPÀÖgï ¸Á// AiÀÄvÀßnÖ ªÉÆÃ.,¸ÉÊ £ÀA. PÉ.J. 37 J¯ï. 3380 CgÉÆæ :- AiÀiÁªÀÅzÉÆà lA.lA. UÁ r ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè ¸ÁgÀA±À :- AiÀiÁªÀÅzÉÆà lA.lA. ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÄÝ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ CwêÉÃUÀ ºÀUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Éqɹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ (.)

(.) L.N. C¢üPÁj J.J¸ï.L. (J)

Wednesday, February 25, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦¹

¦AiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ 52 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ¸ÉÃj vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀåPÀ¯ï n.«.J¸ï. JPÀì.J¯ï £ÀA. PÉ.J. 37/ J¯ï 715 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ JqÀ§® ºÉÆÃVwÛzÁÝUÀ CgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 35 Q- 5976 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ C®PÀëPÀvÀ£À¢AzÀ £ÉqÀ¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ CVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. UÀÄgÀÄgÁd J.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2009 PÀ®A 379 L.¦.¹ :

¢£ÁAPÀ 24-02-2009 gÀAzÀÄ 12-30 UÀAmÉUÉ eÉ.J¯ï.Dgï. ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÁªï ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ:¨ÁæºÀät, G: C¹¸ÉÖAmï ªÀiÁå£ÉÃdgï ºÉ®Ü PÉÃgï ¸À«ð¸ï ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ fë¤ ºÁ¹àÃl¯ï ªÀiÁUÀr gÉÆÃqÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ¸Á: £ÀA. 185/J, ªÀÄÄ£ÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ¸Ëvï ªÉ¸ÀÖ£Àð gÉʯÉé PÁélgïì AiÀıÀªÀAvÀ¥ÀÄgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 23-02-2009 gÀAzÀÄ 16-30 UÀAmɬÄAzÀ 17-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §ÈAzÁªÀ£À ¯ÁqÀÓ£À gÀÆA £ÀA. 33 gÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ EnÖzÀÝ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¨ÁåUÀ «.yæà PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ºÉZï.¦. PÁA¥ÁåPïÖ ¥Àæ¸ÁåjAiÉÆà ¯Áå¥ï mÁå¥ï PÀA¥ÀÆålgï CA.Q.gÀÆ.20,000/- PÁqÀð jÃqÀgï, «¹nAUï PÁqÀð, «¹nAUï PÁqÀð §ÄPï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60 jAzÀ 70 gÀÆ¥Á¬Ä a®ègÉ ºÀt PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L(C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, February 24, 2009

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/2009 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ F ¨ÉÆgïªÉÃ¯ï £ÀªÀÄäzÀÄ EzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ® CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ DgÉƦ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸À°PÉ PÁ«¤AzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄV¹©ÃqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉÆVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ CzÉ (.) ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2009 PÀ®A 457, 380 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ: 22-02-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 23-02-2009 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ M¼ÀV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ zÁåA¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ ²Ã£À¥Àà ºÀÄZÀÑ¥Àà PÀªÀÄvÀgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, February 23, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/09 PÀ®A, 279, 337, 338, L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw VjdªÀÄä UÀAqÀ PÉÆlæUËqÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀ §Ar ºÀ¯Áð¥ÀÆgÀ, ¢£ÁAPÀ: 22.02.09 gÀAzÀÄ 1:30 ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ±ÀgÀt¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 35 Dgï-6764 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É J£ï.ºÉZï.63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¸Á¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ E§âjUÀÆ C®è°è ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà J£ï.JªÀiï.¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2009 PÀ®A: 279, 337 L¦¹ 187 LJA« DPÀÖ :

¢£ÁAPÀ: 22-2-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2-00 UÀAmÉUÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¤ßPÉÆ¥Àà¢AzÁ 2 Q«Ä vÀ¼ÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¯Áj £ÀA; PÉJ-25/©-2957 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ CAvÀgÀzÀ°è Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÀiÁåAUÀ¤¸À ¯ÉÆÃqÀ ¯Áj £ÀA;PÉJ-25/¹-2173 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÁAUÀ¸ÉÊqÀ §®PÉÌ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¯Áj £ÀA; PÉJ-22/J-4604 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ »AzÉ EzÀÝ £ÀªÀÄä ¯ÁjUÀÆ ¸ÀºÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è £ÀªÀÄä ¯Áj ZÁ®PÀ C¨Áâ¸ï SÁ£À ¸Á: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2009 PÀ®A: 498(J), 323, 324, 504, 506 L¦¹ :.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-2-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 ¦JAPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ gÁdÆgÀÄUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ §¸ÀªÀÄä C°AiÀiÁ¸À gÁeÉñÀéj AiÀÄ£ÀÄß HjUÉ ºÉÆÃUÉÆÃuÁ ¨Á CAvÁ PÀgÉzÁUÀ §¸ÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ CªÀĪÁ¸Éå ªÀiÁr HjUÉ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹nÖUÉzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ ºÁUÀÄ fêÀzÀ §AiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/09 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-02-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-15 UÀAmÉUÉ dªÀiÁ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «gÀÄ¥ÀtÚ vÀA¢ ¥ÀgÀ¥Àà, vÀ¼ÀªÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð 2) °AUÀ¥Àà vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, PÀÄgÀħgÀ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, 3) ¹zÀÝ¥Àà vÀA¢ £ÁUÀ¥Àà, UÉÆøÀ£Á¼À, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, 4) ZÀ£ÀߥÀà vÀA¢ ¥ÀA¥ÀtÚ, £ÁUÀgÉrØ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, 5) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀA¢ wªÀÄä¥Àà UÉÆøÀ£Á¼À, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, 6) ªÀÄÄ¢gÉ¥Àà vÀA¢ £ÁUÀ¥Àà, PÀwÛ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, 7) AiÀÄAPÀ¥Àà vÀA¢ FgÀ¥Àà, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: dªÀiÁ¥ÀÄgÀ 8) ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀA¢ ºÀÄZÀÑ¥Àà, CUÀ¸ÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄAmÉÆÃf, 9) £ÁUÀ£ÀUËqÀ vÀA¢ ¤ÃgÀ£ÀUËqÀ, ªÀiÁ°UËqÀæ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: G¼ÉãÀÆgÀÄ 10) ²æäªÁ¸À vÀA¢ PÀȵÀÚªÀÄÆwð, zÀAqÀ¥À°è, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀ±Àð, ¸Á: dªÀiÁä¥ÀÅgÀ 11) ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀA¢ C¥Àà®gÁdÄ, ªÀ¬Äå, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀ±Àð, eÁ: gÁdÄ®Ä, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: dªÀiÁä¥ÀÅgÀ 12) ©üêÀÄ¥Àà vÀA¢ ºÀA¥ÀtÚ, UÉÆøÀ£Á¼À, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀæ÷ê, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; dªÀiÁ¥ÀÅgÀ 13) «gÀÄ¥ÀtÚ vÀA¢ §¸À¥Àà, ºÀqÀ¥ÀzÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀ±Àð, eÁ: ºÀqÀ¥ÀzÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: dªÀiÁ¥ÀÅgÀ 14) «gÉñÀ¥Àà vÀA¢ ªÀÄ®è¥Àà, PÉÆÃj, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀ±Àð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: dªÀiÁ¥ÀÅgÀ 15) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ ¸Á§ vÀA¢ ºÀĸÉãÀ¸Á§, PÀ®ªÀÄAV, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁ: ¦AeÁgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: dªÀiÁ¥ÀÅgÀ 16) gÁªÀÄ¥Àà vÀA¢ gÁd¥Àà, UÉÆøÀ£Á¼À, ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħg, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; dªÀiÁ¥ÀÅgÀ 17) wªÀÄä¥Àà vÀA¢ ºÁªÀtÚ, PÀwÛ, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀ±Àð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: dªÀiÁ¥ÀÅgÀ 18) gÁeÉøÁ§ vÀA¢ ºÀĸÉãÀ¸Á§, ºÀAa, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀ±Àð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: dªÀiÁ¥ÀÅgÀ 19) ºÀÄ®vÀ®¥Àà vÀA¢ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¥Àà, UÉÆøÀ"Á¼À, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀ±Àð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: dªÀiÁ¥ÀÅgÀ 20) zÁåªÀÄtÚ vÀA¢ ºÀA¥ÀtÚ, PÀÄgÀħgÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀ±Àð, d: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: dªÀiÁ¥ÀÅgÀ 21) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA¢ µÀqÀPÀëgÀ¥Àà, CAUÀr, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: dªÀiÁ¥ÀÅgÀ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 12,710-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©ÃqÀ¯ÁVzÉ.

Sunday, February 22, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

01] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/09, PÀ®A: 279, 337,338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 21-02-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÞ¥Àà UÉÆÃr£Á¼À, ªÀAiÀÄ: 40, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: CQÌ ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á|| ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA: PÉ.J-37/eÉ-3442 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¸ï¸ÁÖöåAqï PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ J¸ï.JA.dUÀ¢Ã±À vÀA.ªÀÄÆqÀ®VjAiÀÄ¥Àà , ¸Á||D£ÉUÀÄA¢ gÉÆÃqï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA: PÉ.J-37/J¯ï-1632 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÉÆÃqï rªÉÊqÀgï zÁn gÁAUï¸ÉÊqï£À°è CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À §®UÁ® ªÉÆtPÁ® a¦àUÉ ¨sÁj¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ ºÁUÀÄ §®UÁ® ºÉ¨ÉânÖUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ §® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£À, ¦.J¸ï.L-1, ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÁÝgÉ.

Saturday, February 21, 2009

¸ÀÄPÉÆà ¨ÁåAPÀ zÀgÉÆÃqÉ, CgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/09. PÀ®A. 392, 397 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 25 (©), 3 & 7 DªÀÄìð DåPïÖ 1959 :

²æà £À«Ã£ÀgÁd, ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸ÀÄPÉÆà ¨ÁåAPï ±ÁSÉ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 20-02-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß CA. 2-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 04 d£À zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀÄPÉÆà ¨ÁåAQ£ÉƼÀUÀqÉUÉ  §AzÀÄ ¨ÁåAPï£À ¸Élgïì ºÁQ M¼ÀUÀqÉUÉ EzÀÝ ªÀiÁå£ÉÃdgï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ¦¸ÀÆÛ¯ï ºÁUÀÆ ZÁPÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹ ºÉÆr-§r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ ¨ÁåAPï ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ UÁæºÀPÀ¤AzÀ MlÄÖ 04 ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¨ÁåAPÀ£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 21,79,574-00 UÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/09, PÀ®A. 392, 397 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 25 (©), 3 & 7 DªÀÄìð DåPïÖ 1959 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà r.ªÉAPÉÆç, ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr «ZÁgÀuÉ £ÀqɹzÀÄÝ CzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw 34/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, JtÂÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌA¦ vÁ: UÀAUÁªÀw. ªÉÆ£Éß ¢ªÀ¸À vÁ: 18-02-2009 gÀAzÀÄ £À£Àß vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà£ÀÄ ªÉAPÀlVjAiÀÄ°ègÀĪÀ £À£Àß CPÀÌ £ÁUÀªÀÄä¼À£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 20-02-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄÄPÀÄÌA¦AiÀÄ°è EzÁÝUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ gÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ, £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, "EAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »gÉèÉtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è ªÉAPÀlVjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ UÁ¼ÉªÀÄä PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤£Àß vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà£ÀÄ ªÉAPÀlVj PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÉÆAiÉÆÃmÁ PÁé°Ã¸ï ªÁºÀ£À £ÀA: J.¦-09/ J.PÀÆå-5385 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ EzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §AzÀÄ, §®UÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. CzÀgÀ £ÀA§gï: J.¦-09/ J.PÀÆå-5385 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÊAiÀÄåzï CªÀÄ£ï CºÀäzï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï CºÀäzï ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨Ázï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/09 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:

DgÉÆæ n.²æäªÁ¸À vÀAzÉ ±ÉñÀVj gÁªï 40 ªÀµÀð ¸Á; UÀÄAqÀÆgï PÁåA¥ï ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ PÀĵÀÖVUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J-37/PÀÆå-3192 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¸ÉÊqï PÉÆqÀ°PÉÌ ºÉÆÃV PÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¸Á: PÉÆÃlAiÀÄå PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆæ ¯Áj£ÀA. PÉ.J-01/ r-4171 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ AiÀiÁ¥À®¢¤ß PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¨Á®ªÁqÀV 40 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: «.Dgï.J¯ï ±ÁSÉ ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á: UÀAUÁªÀw gÀªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¨sÁjà UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆèÉʯï PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2009 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÉÊAiÀÄåzï ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï ¨Á§Ä¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ¸À«ÄÃgï ªÉƨÉʯïì ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw, ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ zÀÄUÀðªÀÄä UÀÄr »AzÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀƪÀgÉ ªÀµÀð¢AzÀ £Á£ÀÄ ¸À«ÄÃgï ªÉƨÉʯïì CAvÁ ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ CAUÀr ElÄÖPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß CAUÀrAiÀÄ°è £À£Àß vÀªÀÄä ªÀĺÀäzï gÀ¦üÃPï ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ vÀAzÉ PÉÆAqÀAiÀÄå EªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ ºÉƸÀ ºÉƸÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. ¤£Éß ¢: 19-02-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzɪÀÅ. EAzÀÄ ¢: 20-02-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ CAUÀrAiÀÄ ¯ÁPï vÉUÉ¢zÀÄÝ UÁ§jUÉÆAqÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CAUÀrAiÀÄ°ènÖzÀÝ ºÉƸÀ ºÉƸÀ MlÄÖ 26 ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉmïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CA.Q. gÀÆ. 12,000/- ¨É¯ÉAiÀÄ Kgïmɯï, ©.J¸ï.J£ï.J¯ï., NqÁ¥sÉÆãï, j®AiÀÄ£ïì, mÁmÁ EArPÁA jZÁdð PÀÆ¥À£ïUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 7,000/- F ¥ÀæPÁgÀ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 80,928/- ¨É¯É G¼ÀîªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħA¢vÀÄ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

6] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/09 PÀ®A. 354, 506 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 21.02.2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 00:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁg¼ÁzÀ ²æêÀÄw FgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ CªÀAr ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 21.02.09 gÀAzÀÄ 5:00 ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Á«vÀæªÀé¼ÀÄ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ »gÉúÀ¼ÀîzÀ°è §nÖ vÉƼÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CzÉà Hj£À ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃR¥Àà UÉÆ£ÁgÀ EªÀ£ÀÄ EPÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CµÀ×gÀ°è CzÉà Hj£À ²ªÀªÀÄä CgÀPÉÃj EªÀ¼ÀÄ JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä F PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÝjAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸Á«vÀæªÀé¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£Àß PÀvÀÄÛ »ZÀÄQ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÉÆÃw¯Á¯ï ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, February 20, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/09 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJA« CPïÖ:.

¢£ÁAPÀ: 20-2-09 gÀAzÀÄ 00-45 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 01-00 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà «oÀ® vÀAzÉ ®PÀëöät UÉÆPÀgÁ¼À, ªÀ: 40 ªÀµÀð, PÀëwæAiÀÄ G:CmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á:ºÀħâ½î EªÀgÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀPÉÌ CAvÀåQæAiÉÄ PÀÄjvÀÄ §AzÀÄ ¢:19-2-09 gÀAzÀÄ gÁwæ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ°è §¸ï ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ gÉʯÉéUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸ï¸ÁööåAqï ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃqÀ£ÀÄß 23-30 UÀAmÉUÉ zÁl ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ïPÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÀ£Àß JqÀUÁ°UÉ ¨sÁjÃgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. gÉ.«.187 L.JªÀiï.«.CPÀÖ:.

¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ¹AzÉÆÃV 45 ªÀµÀð ¸Á// EAzÀgÀV f¯Áè PÉÆ¥Àà¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw HjUÉ ºÉÆÃUÀ¯ÉAzÀÄ J£ï.ºÉZï.13 PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AwzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæAiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ºÀvÀÛ®Ä ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¯Áj §A¥Àgï §®UÁ°UÉ §qÉzÀÄ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÁAiÀĪÁV zÀÄRB ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/09 PÀ®A.143, 147, 323, 504, 506 gÉ.«. 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà UÁtzÁ¼À 33 ªÀµÀð ¸Á// »gÉêÀÄ£ÁߥÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 19-2-09 gÀAzÀÄ 6 J.JªÀiï.PÉÌ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd ªÉÄÃzÀgï£Á¼ï ¸Á// »gÉêÀÄ£ÁߥÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï JPÀì¯ÉÃlgï gÉÃ¸ï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁPÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ±À§Ý ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤Aw¢ÝÃAiÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 12 d£ÀgÀÄ DPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹ CªÁZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄä¥Àà£ÀzÁ gÀ¸ÉÛ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ£À vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A. 341, 323, 504, 506 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ CrªÉñÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ±ÀgÀ§zÀ 36 ªÀµÀð ¸Á// PÀĵÀÖV EvÀ£ÀÄ §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:- 18-2-2009 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ CAUÀr¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ ªÉÊd£ÁxÀ¸Áé«Ä 28 ªÀµÀð ¸Á// PÀĵÀÖV EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀßzÀÄ eÁ¹Û DVzÉ £À£Àß §UÉÎ J¯ÁègÀ ºÀwÛgÀ K£ÉãÉÆà ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛAiÀÄAvÀ®è CAvÁ CAVAiÀÄ PÉƼÀ¥ÀnÖ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ PɼÀPÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ ºÉÆnÖUÉ M¢ÝzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/09 PÀ®A: 379 L¦¹ :

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-2-09 gÀAzÀÄ 20-15 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ªÀiÁ§Ä¸Á§ vÀAzÉ PÁ²ÃA¸Á§ PÉÆÃqÉÃPÀ¯ï, ªÀ: 36ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:qÉæöʪÀgï ¸Á:§¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À, EªÀgÀÄ ¢:10-2-09 gÀAzÀÄ 22-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß PÀæµÀgï UÁr §AzÀ §UÉÎ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ: 25/8937 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸Áéw ¨Ágï ªÀÄÄAzÉ ©lÄÖ ªÁ¥À¸ï 22-45 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q. 10,000 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯ÁèªÁzÀÝjAzÀ EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrgÀĪÀÅzÁV EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÄÝzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦J¸ïL, oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:72/09 PÀ®A:379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀªÀÅ oÁuɬÄAzÀ GvÀÛgÀPÉÌ CzsÀð Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£À ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/09 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-02-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §zÀj£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ PÀȵÁÚZÁAiÀÄð dºÀVÃgÀzÁgï, ªÀ: 44 ªÀµÀð, d:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á; PÉÆÃmÉ KjAiÀiÁ, PÉÆ¥Àà¼À ¢£ÁAPÀ: 16-02-09 gÀAzÀÄ ªÀÄAeÁ£É 11-00. UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁ¢ÃPÀ ªÀAiÀÄ, 20 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ PÉÆÃmÉ KjAiÀiÁzÀ°èAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥À¸ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè vÁªÀÅ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¹zÀÄÝ, vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É PÁgÀt, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁð¢ EzÀÄÝzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/09 PÀ®A. ¨Á®PÀ PÁuÉ:

¦üAiÀiÁ𢠥sÉgÉÆÃeïSÁ£ï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀSÁ£ï 36 ªÀµÀð ¸Á// ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ PÀĪÀiÁgÀ ¥sÀd¯ïSÁ£ï vÀAzÉ ¥sÉgÉÆÃeïSÁ£ï 10 ªÀµÀð «zÁåyð ¸Á// ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw ¢£ÁAPÀ: 13-2-2009 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ Dl DqÀ¯ÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

8] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 05/09 PÀ®A, 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 19.02.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà E½UÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: E½UÉÃgÀ ¸Á: aPÀ̸ÀƽPÉÃj EªÀgÀÄ QªÀÄì D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀiÁzÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà E¼ÀUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16.02.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ aPÀ̸ÀƽPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äÃPÀªÁV zsÉÆÃvÀgÀ PÁ°UÉ ¹PÀÄÌ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä£ÀªÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀÄ ºÀħâ½îUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 18.02.09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÉÆÃw¯Á¯ï ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

Thursday, February 19, 2009

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/09 PÀ®A 143. 147. 341. 504. 323. 506. ¸À»vÀ 149 L.¦.¹.

¢ 18-02-09 gÀAzÀÄ 4.30 ¦.JA.PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀjñÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀA¢ ªÀÄzÀ£À¯Á® zsÉÆÃSÁ ªÀAiÀiÁ:31 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢ 17-02-09 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ©.¹.JA. D¦üøÀzÀ°è ºÁ¸ÉÖïïUÉ ¥ÁvÉæ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À mÉAqÀgÀ §AzÀÄ lAqÀgÀ ºÁQzÀÄÝ. ¢ 18-02-09 gÀAzÀÄ ¨ÁPÀì N¥À£À ªÀiÁrzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÁ¥À¸À 2.20 ¦.JA.PÉÌ f¯Áè ¸ÀAQÃðtzÀ ªÉÄnÖ®Ä E½AiÀÄÄwÛzÀAvÉ 1] AiÀÄĤAiÀÄ£ï §ÄPï r¥ÉÆà ªÀiÁ°PÀ ¸ÁUÀgÀ PÀĪÀiÁgÀ ¸ÀAUÀrUÀgÁzÀ 2] gÀ¦üÃPÀ 3] ±ÀQïï 4] eÁQÃgÀ ºÀĸÉãÀ ¸Á: J®ègÀÄ PÉÆ¥Àà¼À 5] ¤¸ÁgÀ Jalgï ¥ÉæöʸÀ¸À ªÀiÁ°PÀgÁzÀ C¸Àzï ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, J¯Éà ¸ÀƼÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£Éà gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ mÉAqÀgï ºÁPÀÄwÃAiÉÄãÀ¯É JAzÀÄ ¸ÁUÀgÀ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ G½zÀ 4 d£À CªÀ£À PÉ®¸ÀUÁgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ. PÁ°¤AzÀ ¨É¤ßUÉ MzÀÄÝ, K¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ vÀAzÀ ±ÁåA¥À¯ï PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÃUÉ MAiÀÄÄwÛÃ, E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀgÉ ¤£Àß fêÀ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÃªÉ CavÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:69/09 PÀ®A:279,337,338 L¦¹

¢;18-2-09gÀAzÀÄ 15-40 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ .§A¢zÀÄÝ, 16-00 UÀAmÉUÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, 16-30 ¦JAzÀªÀgÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀA¢ zÉÆqÀØ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ¸Á; ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢;18-2-09gÀAzÀÄ 15-30 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ vÀ£Àß ºÉaqÀwAiÀÄ HgÁzÀ ºÉÆgÀvÀmÁß¼ÀUÉ J£ï.ºÉZï.63 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¹ªÉÄAmï ¥sÁåPÀÖj zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ PÀæµÀgï ªÀĶ£ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆÃUÀ®Ä gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ »gÉúÀ¼ÀîzÀ PÀqɬÄAzÀ ¤AUÀgÁd ºÉƸÀªÀĤ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA;PÉJ-37 PÀÆå-4334 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQ PɼÀUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.ZÁ®PÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, vÀ£ÀUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÁ®PÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/09 PÀ®A:504,326 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 18-2-09 gÀAzÀÄ 20-35 UÀAmÉUÉ f¯Áè C¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ C§Äݯï gÀ¶Ãzï FvÀ£ÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà C§Äݯï RÄzÀÄݸï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ºÉÊ ¹¢ÝQ, ªÀ:56ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA EªÀgÀÄ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄ, ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 21-30 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ 19-05 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ C§Äݯï gÀ¶zï ¹¢ÝQ FvÀ£ÀÄ mÁAUÁPÀÆl ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÉÎ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¨sÁ«ªÀĤ EªÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É KPÉ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀÄwÛÃ? CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°èzÀÝ ¸ÀwñÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr, CvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Ál°¬ÄAzÀ §®ªÁV ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ CvÀ¤UÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV §ºÀ¼ÀµÀÄÖ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃjgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4] PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A. 86 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 18/2/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 3.15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. EªÀgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ®APÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ¥ÀæeÁgÀ, 32 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, PÀ¨ÉâÃgÀ,¸ÀAUÁ¥ÀÄgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä, ¹§âA¢UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

5] PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/09 PÀ®A. 504, 506 gÉ/« 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 18/2/09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ¸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀ¼ÀªÀUÉÃgÁ, 28 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ©dPÀ¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17/2/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà vÀ¼ÀªÀUÉÃgÁ, ZÀAzÀÄæ vÀAzsÉ ±ÀgÀt¥Àà vÀ¼ÀªÀUÉÃgÁ ¸Á: ©dPÀ¯ï EªÀgÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr 2 JPÀgÉ ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ PÉÆlÄÖ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ ºÁ¼ÁV ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉý fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.,

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ r Dgï ¸ÀA. 8/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.

ºÉƸÀ½î ¹ÃªÀiÁzÀ ²æÃ. ²ªÀ¹zÀÝ°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »AzÉ ºÁzÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ PÉ£Á®zÀ°è PÀ¸ÀPÀrØ vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ PÀÆ°PágÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30-35 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀ¹£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ ¤Ãj£À°è PÀ¸ÀPÀrØUÉ CAnPÉÆAqÀÄ ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀA¥ÀÆtð PÉƼÉwzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ, 56 ªÀµÀð, dAUÀªÀÄ ¸Á: ºÉƸÀ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/2/2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 3.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ.


 

Wednesday, February 18, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/09 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀA PÉJ 26/7076 mÁæöåPÀÖgÀ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CzÉ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀAvÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÀÄAiÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ«zÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆæ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ¥À¯ÉèÃzÀ ¸Á : »gÉ ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ DgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠦.L r ¹ L © PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 7610/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/09 PÀ®A 355, 504 gÉ/« 34 L ¦ ¹:.

DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀªÀ¢ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 2) gÁªÀÄtÚ DgÀw ¸Á: UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw ±Á¸ÀPÀjUÉ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ DªÀgÀtzÀ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ gÀªÀgÀÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊzÁqÀÄ«j JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt:

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/09 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀåPÁuÉ:

¦üAiÀiÁ𢠺ÉƽAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-02-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¸À®Ä vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ £ÀA: PÉ.J.-37/PÀÆå-730 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 17-02-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ »AzÉ ¹QÌzÉ CAvÀ ¸ÀÄ¢Ý PÉý C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è gÀÆ. 100-00 gÀ ªÀÄÆgÀÄ ºÀjzÀ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ, CªÀ£À ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ UÀÄgÀÄw£À PÁqÀð, E¤ßvÀgÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ, ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ zÀ¼À¥ÀwAiÀĪÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 16-02-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 DVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, F jÃwAiÀiÁV PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀgÁ¢üPÀ DPÀæªÀÄt £ÀqÉ¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÀÄÝ, PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀgÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÀ ¥ÀnÖ : JvÀÛgÀ 5 ¦üÃmï 3 EAZÀ, PÀ¥ÀÅöà§tÚ, GzÀÝ ªÀÄÄR, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, GAUÀÄgÀÄ PÀÆzÀ®Ä, §® Q«AiÀÄ°è ªÉÄîÄägÀĪÀÅ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É, CªÀ£ÀÄ ©½ ®ÄAV, ©½ CAV, zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É.

Tuesday, February 17, 2009

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt: 

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 55/09 PÀ®A. 376, 511, 302 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ FgÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà PÀ£ÀPÀVj, 35 ªÀµÀð eÁ// PÀÄgÀħgÀ ¸Á// aPÀÌ ¨ÉtPÀ®è ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉazÀgÉ ¢£ÁAPÀ:- 16/2/2009 gÀAzÀÄ 4 ¦.JªÀiï. ¢AzÀ 6 ¦.JªÀiï. CªÀ¢üAiÀÄ°è [ªÀÄÈvÀ] §ÄqÀتÀÄä£ÀÄ vÀ£Àß zsÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä ªÉƺÀ£ï ¥sÁªÀÄð PÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¬Ä¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÀĽªÀÅ ¸ÁQëAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄÄR UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 47/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ & 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ, ¢£ÁAPÀ: 15.02.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÁªÀÅ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É J£ï.ºÉZï 63 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ §¸Á¥ÀÇgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ¢§âzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 25 ¹-885 gÀ »A¢£À JqÀUÀqÉAiÀÄ UÁ°AiÀÄ PɼÀUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛ ªÀÄ®VzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£À vÀ¯É ªÀÄÄR ºÁUÀÆ C®è°è ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 25 ¹-885 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C°èzÀÝ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ CªÀ£À vÀ¯É ªÀÄÄR ºÁUÀÆ C®è°è ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸À.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/09 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 504, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 16.02.2009 gÀ0zÀÄ ¨É½UÀÎ 9:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà £ÁUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ GªÉÄñÀUËqÀ ªÉÄÃn ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ¸Á: AiÀÄ®ªÀÄUÉÃj EªÀgÀÄ MAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 15.02.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÉà DzÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ, «ÃgÀ£ÀUËqÀ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£Éà ºÉÆ®zÀ°è vÉAV£ÀPÁ¬Ä ºÀj¢¢Ý CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ PÀnÖUÉ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ §r¢gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà ¥Àæ¨sÀÄgÁd ºÉZÀ.¹.-18 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 49/09 PÀ®A, 379 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 16.02.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà dAiÀÄ¥Àà ±ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÀÄ.«.¸À.PÀA¥À¤. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ-AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 15.02.2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉ ªÀÄÄAZÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ºÀ®UÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0.8 Q.«Äà zÀÆgÀzÀ gÉÆÃl ¯ÉÃAxÀ vÀAwAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/09 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 16.02.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÉÄÃn ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÆPÀ£ÀPÁ¥ÀÆgÀ, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 14.02.2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:30 UÀAmÉUÉ VtÂUÉÃgÁzÀ ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄä »gÉÆúÉÆAqÁ ¨ÉÊPï £ÀA. PÉ.J-37 / eÉ-3897 CAzÁdÄ 25 ¸Á«gÀ ¨É¼É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¹ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

Sunday, February 15, 2009

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/09 PÀ®A 379 L.¦.¹.:

¢ 14-02-09 gÀAzÀÄ 1920 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà VjzsÀgÀ ¥Àæ¸ÁzÀ vÀA¢ £ÀgÀ¹AUï ¥Àæ¸ÁzÀ wªÁj ªÀAiÀiÁ:37 eÁ: gÀd¥ÀÆvÀ G: PÁAmÁæPÀÖgÀ ¸Á: ªÀÄj±ÁAvÀ«ÃgÀ £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À, ¢ 11-02-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.20 UÀAmÉUÉ £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÁzÀ gÀ«QgÀt EªÀgÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-37/J¯ï-5659 EzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ¸Éß»vÀgÀ eÉÆÃvÉ ¸Áéw¨ÁgÀUÉ HlPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÁåAqï ¯ÁPï ªÀiÁr HlPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥À¸ï gÁwæ 10.30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢ 11-02-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.20 UÀAmɬÄAzÀ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-37/J¯ï-5659 £ÉÃzÀÄÝ CA.QA 15,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆrj CAvÁ ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L (C.«) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Friday, February 13, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-02-2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀiÁzÉÃUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀiÁ°Ã¥Ánî ¸Á: PÉÆqÀÆègÀÄ, mÁA mÁA ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁA mÁA ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.-37/4758 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ-ªÀÄÄzÀÄlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ©üêÀĹAUï vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ ¤Ã®¥Àà PÁgÀ¨sÁj FvÀ£À ¸ÀÄdQ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.- 27/E-4322 £ÉÃzÀÝPÉÌ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ ¤Ã®¥Àà¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/09 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-02-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-40 UÀAmÉUÉ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ¸Á: ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå ¦L r¹L© WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ vÀªÀÄä ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr EªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1230-00, ªÀÄmÁÌ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/09 PÀ®A. 406, 407, 420 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢:12-2-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ²Ã£À¥Àà ±ÉnÖ, eÁ:±ÉlÖgï, ªÀ:52ªÀµÀð, G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:©.n.¦. £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À, ¢£ÁAPÀ:4-2-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-45 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA:PÉJ-01 JJ-1913 £ÉÃzÀÝgÀ°è J¸ï.f. UÀAeï PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä CAUÀr¬ÄAzÀ 171 aî ¸ÀfÓ¯ÉÆÃqÀ£ÀÄß C.Q. 1,59,030=00 gÀÆ. ¨É¯ÉªÀżÀîUÀ¼À£ÀÄß «. vÀªÀªÀĤ & PÀA. ¸Á: xÉä (vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ) EªÀjUÉ vÀ®Ä¦¸À®Ä ¯ÉÆÃqï£ÀÄß ZÁ®PÀgÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ «f EªÀgÉÆA¢UÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, DzÀgÉ, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹zÀ £ÁªÀÄPÀ¯ï ²æà PÀȵÁÚ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ PÉ. gÁeÉÃAzÀæ£ï ¸Á:ºÉƸÀ¤AUÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÃj, ¯ÉÆÃqÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ vÀ®Ä¦¸ÀzÉà C¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV ¸ÀfÓ¯ÉÆÃqÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. J¸ï.©. PÀnÖêÀĤ, ¦.L. £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, February 10, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/09 PÀ®A. 279, 338, L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ gÁeÉøÀégÁA vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Àà£ï UËAqÀgï. ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: PÀl¥ÀnÖ zsÀªÀÄð¥ÀÄj (n.J£ï.), £ÀªÀÄä ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 01 J.©. - 1069 £ÉÃzÀÝgÀ°è mÉÊ®ì£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄdgÁvïzÀ ªÀÄÄgÀ©Ã¬ÄAzÀ ¸ÉîAUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 09.02.2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ f£ÁߥÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 01 ¹. 2739 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ£ÀÄ. lPÀÌgÀ PÉÆlÖ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä PÁ¹gÁeï vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄÛ¸Áé«Ä ¸Á: ¸ÉÃvÀÄ¥ÀnÖ £ÁUÀ£ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ C®è°è ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 55/09 PÀ®A: 279, 337 L¦¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.« CPïÖ:

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÀäzï gÀ¦üà vÀAzÉ gÀºÉªÀiÁ£ï µÀjÃ¥ï, ªÀ: 26 ªÀµÀð, G:UÀÄvÉÛÃzÁgÀgÀÄ ¸Á:±ÉÃPï ¨Á« ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À, F ¢£À gÁwæ vÁªÀÅ nPÉÆÃnPÀgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ KgÀmɯï CAUÀrAiÀÄ°è vÀªÀÄä PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä J£ï.ºÉZï. gÉÆÃqÀ »rzÀÄ C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉ ¸Á»vÀå ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ M§â ¥Éưøï fÃ¥ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥ï£ÀÄß ªÉÃUÀ ¤®ðPÀëöåvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ CmÉÆà £ÀA:PÉJ-34/4583 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgïPÉÆqÀ®Ä CmÉÆà gÉÆÃqÀ ©lÄÖ ºÉÆgÀ½zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgïPÉÆqÀ®Ä vÁ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ fÃ¥ï ¤°è¹zÀÄÝ, £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀA§gï ªÉÄð£ÀAvÉ EzÀÄÝ, vÀ£Àß JqÀvÉÆÃgÀĨÉgÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁV JqÀZÀ¥ÉàUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, CmÉÆÃZÁ®PÀ¤UÉ C®è°è gÀPÀÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C®èzÉÃ, E£ÉÆߧâ zÁzÁ¦Ãgï JA§ÄªÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. WÀl£É dgÀÄVzÀ £ÀAvÀgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ fÃ¥ï ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. £ÁUÀ¥Àà J.J¸ï.L £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/09 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 09/02/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2;00 UÀAmÉUÉ ªÀÄzÀUÀ¥Àà vÁ¬Ä zÀÄgÀUÀªÀÄä 55ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À ¸Á- zÉêÀ¯Á¥ÀÄgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀæPÁgÀ DgÉƦvÀ£ÁzÀ E.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ DmÉÆ qÉæöʪÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Mr¹ ¥À°ÖªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÀÄ®èªÀÄäUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/09 PÀ®A: 41(1)(r), 109 ¹Cg惡:

EAzÀÄ ¢: 09-02-09 gÀAzÀÄ ²æÃ. gÁªÀÄuÁÚ JJ¸ïL ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ºÉZï.¹-14, ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ §¸ï¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÁUÀ M§â£ÀÄ ¤AvÀ§¸ÀìUÀ¼À°è d£À¸ÀAzÀtÂAiÀÄ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀ°è ¤®ÄèªÀÅzÀÄ, ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÉÛà ªÀÄvÉÛà §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£À ¤AvÀ°è ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÆzÀ®Ä vÀ£ÀߺɸÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉý £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À®Ä ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà UÀAfºÁ¼À, ªÀ:28ªÀµÀð, eÁ: CA©UÉÃgÀ, G:qÉæöʪÀgï, ¸Á:UÀzÀUÀ ¨ÉlUÉÃj, ºÉýzÀÄÝ, EªÀ¤UÉ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè. PÁgÀt, EªÀ¤UÉ ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀévÀÄÛ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ£ÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV DgÉƦvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/09 PÀ®A:41(1)(r), 109 ¹Cg惡 :

EAzÀÄ ¢:09-02-09 gÀAzÀÄ ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¦¹-277, 323 ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄvÁÛ 20-15 UÀAmÉUÉ gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ®Ä C°è E§âgÀÆ d£À¸ÀAzÀtÂAiÉƼÀUÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀ°è ¤®ÄèªÀÅzÀÄ, ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÉÛà ªÀÄvÉÛà §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£À ¤AvÀ°è ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÉÆzÀ®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ s¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉý £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À®Ä 1] §¸ÀªÀgÁd vÀA £ÁUÀ¥Àà CA©UÉÃgÀ ªÀ: 36 ªÀµÀð ¸Á: D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä UÀzÀUÀ 2] gÁªÀÄ¥Àà vÀA ºÀÄ®UÀ¥Àà ¨ÉÆë ªÀAiÀiÁ:40 G: QgÁt ¸Á: ªÀÄļÀUÀÄAzÀ £ÁPÁ UÀzÀUÀ ºÉýzÀÄÝ, EªÀjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè. PÁgÀt, EªÀjUÉ ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀévÀÄÛ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀgÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV DgÉƦvÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

6] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 03/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠱Á§Ä¢Ýãï vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á§ ¸Á: PÀ£ÀPÀVj EªÀgÀ ¸ÀéAvÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ºÀĸÉãÀ© FPÉAiÀÄÄ ¤£Éß ¢. 08/02/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ DPÉAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¥sÁwêÀiÁ FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£É PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄĪÀAvÉ §Ä¢Ý ºÉýzÀÄÝ, EzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¸À¢æAiÀĪÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ¢. 09/02/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß E¯Áeï PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀPÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E¯Áeï ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄgÀvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, February 9, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2009 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ¸À£ï¸Á§ vÀAzÉ zÁzÉøÁ§, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÉÄPÁ¤Pï PÉ®¸À ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw, " £À£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ C§Äݯï¸Á§ vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw FvÀ¤UÉ PÁgÀlV ºÀwÛgÀ AiÀÄgÀqÉÆÃt UÁæªÀÄzÀ°è PÀ£ÉåAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä C§Äݯï¸Á§£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÀgÉ¢zÀÄÝ, CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ §gÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ C§Äݯï¸Á§£ÀÄ EAzÀÄ ¢:- 08-02-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹.r. qÁ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-35/ eÉ-8813 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀA¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è £Á«§âgÀÆ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ AiÀÄgÀqÉÆÃtÂUÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ C§Äݯï¸Á§£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ - UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀUÀÆgÀÄ PÁæ¸ï zÁn ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è gÀÄzÀæ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ºÀwÛgÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß C§Äݯï¸Á§£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ EzÀÝ ¨ÁAqïUÀ°èUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ C§Ý¯ï¸Á§£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, £À£ÀUÉ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ, §® ªÀÄÄAUÉÊ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, 108 CA§Äå¯É£ïìUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, C§Äݯï¸Á§£ÀÄ vÀ¯ÉUÉ DzÀ ¨sÁjà UÁAiÀÄ¢AzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀ DV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄzÁåºÀß 2:15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/09 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-02-09 gÀ0zÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÇÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀªÁV E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ d£ÀgÀÄ §A¢gÀĪÀgÀÄ CAvÁ ªÀiÁ»w w½zÀÄ ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ¸ÀvÀUÉÃgÀ ¸Á: £ÀgÀ¸Á¥ÀÇgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀgÀ¸Á¥ÀÇgÀ¢AzÀ ¸ËzÀwÛUÉ mÁæPÀì £ÀA: PÉ.J-37/6818 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ PÁå¢UÀÄA¥Á PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA: feÉ-7/n.n.-8954 £ÉÃzÀØgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß E®PÀ® PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀĽwzÀÝ mÁæPÀìUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgÀ mÁæPÀìzÀ°èzÀÝ FgÀªÀÄä UÀAqÀ UÀAUÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀì ZÁ®PÀ ºÁf C° vÀAzÉ ±Á§Ä¢ÝãÀ EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 d£ÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÀªÉÄñÀ zsÀªÀÄðnÖ vÀAzÉ zÁªÉÆÃzÀgï, ªÀAiÀĸÀÄì 56 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät G: ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ, ²æà ºÉZï.Dgï.J¸ï.JA. PÁ¯ÉÃdÄ-UÀAUÁªÀw ¸Á: ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃmÉ-UÀAUÁªÀw. "£ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ±ÀgÀvï PÀÄ®PÀtÂð vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ gÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 41 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät G: PÀgÀÆgÀÄ ªÉʱÀå ¨ÁåAPï£À°è PÁèPÀð EªÀgÀ ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 08-02-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀgÀvï PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ºÉAqÀw ¥ÀzÁä ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ £ÀªÀ¤Ãvï 4 ªÀµÀð ºÁUÀÆ VÃvÁ zÉøÁ¬Ä, «zÁå EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ¸ÀéAvÀ PÁgï ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdÄQ 800 £ÀA: PÉ.J-17/ JA-6258 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀ° ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÄgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀgÀvï PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¥ÀzÁä EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, £ÀªÀ° ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV ªÀiÁUÀðªÁV UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä PÁgïUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ PÁgï£À°èzÀݪÀgÉ®ègÀÆ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁVgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. ¥ÀzÁä EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/ n-8608 EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 51/09 PÀ®A: 416, 417, 419 L.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 8-02-09 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JªÀiï. PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §ºÀzÀÆÝgÀ 20 ªÀµÀð ¹PÀÆåjn UÁqÀð ¸Á: UÀ«ªÀÄoÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 8-02-09 gÀAzÀÄ 12- ¦.JªÀiï. ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀ«ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ oÁuɬÄAzÀ 1 Q.«Ä. ¥ÀƪÀðPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¤AUÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ//¥Á// 28 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: «ÃgÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA PÉ.J.34-J¯ï.5664 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ vÁ£ÀÄ ¹Lr ¥Éưøï C¢üPÁj EzÉÝÃ£É ¥Éưøï PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É §A¢zÉÝÃ£É £À£ÀUÉ MAzÀÄ gÀƪÀiï ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ vÁ£ÀÄ ¥Éưøï C¢üPÁj C®è CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ ¸ÀºÀ ¥Éưøï C¢üPÁj vÀgÀºÀ £Àl£É ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«) gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr eÉ.¹.UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/09 PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPïÖ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 8-02-09 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«) PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉUÉ £ÁUÀjÃPÀ ¥Éæ¸ï D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ GvÀÛgÀPÉÌ 1 Q.«ÄÃ. DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀįÉèñÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ PÀA¦è [2] §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï §ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ gÀÆ. 1230/- ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¥ïÛ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«ÄãÀ ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

Sunday, February 8, 2009

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2009 PÀ®A.: 143,147,148,324,506 gÉ/« 149 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ. 07-02-09 gÀAzÀÄ 9-00 J.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà £ÀAzÁ¥ÀÄgÀ ªÀAiÀiÁ 40 eÁ. PÀÄgÀħgÀ ¸Á. dÆ®PÀÆAn oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ. 07-02-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ dÆ®PÀÆAn ¹ÃªÀiÁzÀ°è UÀÄqÀØzÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ¥À£ÁߥÀÄgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á. dÆ®PÀÆAn »A¢£À zÉéõÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV M¼À¥ÀmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¥Ánî ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2009 PÀ®A. 87 PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ

¢£ÁAPÀ. 07-02-09 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JAPÉÌ ¦.J¸À.L gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 07-02-09 gÀAzÀÄ 3-00 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ PÀj«ÃgÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁl (CAzÀgÀ §ºÁgÀ) DqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ zÁ½ ªÀiÁr ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á. vÁªÀgÀUÉÃgÁ MlÄÖ 6 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨ÉqÀ ²Ãl ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6050=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà ¥ÁæuÉñÀgÁªï PÀÄ®PÀtÂð J.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ. oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.08/2009 PÀ®A.279,337 L.¦.¹ 187 L.JA.« AiÀiÁPÀÖ

¢£ÁAPÀ. 07-02-09 gÀAzÀÄ 07-45 ¦.JAPÉÌ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀ¯ÁVzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁUÉÆAqÀªÀgÀ ¥ÉÊQ §¸ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt PÀ¯Á® EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÉ.J¸À. DgÀ.n §¸ï £ÀA. PÉ.J 37 J¥sÀ. 97 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ PÀ£ÀPÀVj zÁn vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀuÉñÀ ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ £É® PÀmï ªÀiÁqÀĪÀ ªÀIJ£À UÁr £ÀA. PÉ.J 37 n.J 1739 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÉÊqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁgÀzÉà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ oÀPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁrAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ jUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV M¼À¥ÉlÄÖ UÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 9-00 ¦.JAPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

4) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ, AiÀÄÄ,r,Dgï,£ÀA; 01/09, PÀ®A, 174,¹,Dgï,¦,¹.

¢£ÁAPÀ 07-02-09gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UËgÀªÀÄä UÀAqÀ CAd¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ, 45 ªÀµÀð eÁw, £ÁAiÀÄPÀ, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á || ¨ÉÃlUÉÃj FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ CAd¥Àà EvÀ£ÀÄ ¦.J¯ï.r. ¨ÁåAPÀ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ¥ÀA¥À¸Émï ¸À®ÄªÁV ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 13-12-08 gÀAzÀÄ ¸Á® PÀlÖ®Ä £ÉÆÃn¸ï §A¢zÀÄÝ , CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ vÀA©UÉ vÉÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¤Ãj®èzÀ ¨sÁ«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 44/09 PÀ®A, 279, 337, 338, L.¦.¹ & 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ :

¢£ÁAPÀ: 07.02.2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÆgÀ¥Àà J«Ää ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÄtÂPÉÃj vÁAqÁ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 07.02.09 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä HgÀÄ PÀÄtÂPÉÃj¬ÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÉå £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ£À ªÀÄUÀ §zÉÝ¥Àà vÀAzÉ gÀÆ¥À¯ÉÃ¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11:00 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA§gï PÉ.J. 36 ¹ 143 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɬĹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ §zÉÝ¥Àà¤UÉ C®è°è ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀ ¯Áj £ÀA§gï PÉ.J. 36 ¹ 143 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æà ªÉÆãÀAiÀÄå ºÉZï.¹. 12 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2009 PÀ®A 41(1)(r) ¹.Cgï.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 98 PÉ.¦. DåPïÖ :-

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-02-2009 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ²æà ZÀAzÀæ¥Àà, ºÉZï.¹.29 £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ d¦Û ¥Àr¹zÀ MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¸Émï£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ £À£Àß PÀqÉUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 07-02-2009 gÀAzÀÄ ºÉZï.¹. 29 ZÀAzÀæ¥Àà ¹¦¹ 228, 56, 355,57, PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ 1300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dƤAiÀÄgï PÁ¯ÉÃd ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AwzÀÄÝ, ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À¯ÁV PÉÆ£ÉUÉ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨ÁµÁ vÀAzÉ gÁd¸Á§ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ªÀAiÀÄ- 32 ªÀµÀð, eÁw-ªÀÄĹèA, G-qÉæöʪÀgï ¸Á; ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ ¹ªÀiï EgÀzÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ZÉÊ£Á ªÉÆèÉÊ¯ï ¸Émï L.JA.E.L. £ÀA. 35873012000028146 EzÀÄÝ, EzÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉÆèÉʯï d¦Û ¥Àr¹PÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÁßV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¸Émï CA.Q.gÀÆ.2000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ F §UÉÎ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ d¦Û ¥Àr¹zÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà ªÀĺÁAvÀ¥Àà ºÉZï.¹. 55 gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ.    J¥sï.J.£ÀA. 01/09    

¢£ÁAPÀ 07-02-2009 gÀAzÀÄ 02-30 UÀAmɬÄAzÀ 03-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ D£ÉÃUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà ¥ÀæºÁèzÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á:«gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀ QgÁt ºÁUÀÆ d£ÀgÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgï CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÀqÉUÉ «zÀÄåvï ±Álð ¸ÀPÀÆåðl DV    CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÖõÀ£Àj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, 02 PÁé¬Ä£À ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ, 02 J¯ÉPÁÖç¤Pï vÀÆPÀzÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ, gÁåPï PËAlgï ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖºÉÆÃV CA.Q.gÀÆ.3,60,000-00 ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ²æà ¥ÀæºÁèzÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á:«gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ J¥sï.J.£ÀA. 01/09 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

8] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2009 PÀ®A 304(J), 287 gÉqï«vï 34 L¦¹.

EAzÀÄ ¢:- 07-02-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, ¸Á: zÉë£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ MAzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "£Á£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ zÉë£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÀ«QgÀt ¥ÀªÀgï ¥ÁæeÉPïÖ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è §APÀgï D¥ÀgÉÃlgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:- 06-02-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 jAzÀ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉV£À ²¥sïÖ£À°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²¥sïÖ EAfäAiÀÄgï ²æà r. ²æÃPÁAvï vÀAzÉ gÀWÀÄgÁªÀÄPÀĪÀiÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁw: AiÀÄ°AzÀgï ¸Á: aAvÀ®PÀÆr, ªÉîÆgÀÄ ªÀÄAqÀ®A, ªÉ¸ïÖ UÉÆÃzÁªÀj f¯Áè (J.¦) ºÁUÀÆ a£Àß ªÀÄĤAiÀÄ - ¨ÉÊ®gï D¥ÀgÉÃlgï, ºÀÄ®ÄUÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®¥Àà mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è£À ¥sÀÆåªÀ¯ï PÀ£Àégï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉݪÀÅ. ¢:- 07-02-2009 gÀAzÀÄ 01.40 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ r. ²æÃPÁAvÀ EªÀgÀÄ ¥sÀÆåªÀ¯ï ¨É¯ïÖ ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥sÀÆåªÀ¯ï ¨É¯ïÖUÉ CªÀgÀ §®UÉÊ ¹QÌPÉÆAqÀÄ ¨sÀÄdzÀªÀgÉUÉ §®UÉÊAiÀÄÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV PÀvÀÛj¹ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà 108 CA§Äå¯É£ïì£ÀÄß PÀgɬĹ CzÀgÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ¨Á®¸ÀħæªÀÄtåA D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ 02.30 J.JA. UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄUÉ K£ÀÆ vÉÆÃZÀzÉà ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ï ¥sÁåPÀÖjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¨É½UÉÎ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ±ÀªÁUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÁQgÀÄvÉÛêÉ. gÀ«QgÀt ¥ÀªÀgï ¥ÁæeÉPïÖ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄÄ «zÀÄåvï GvÁàzÀ£ÉAiÀÄ ¥sÁåPÀÖj EzÀÄÝ, E°è ¨É¯ïÖ PÀ£ÉéÃAiÀÄgï «ÄµÀ£ï ºÀwÛgÀ PÁ«ÄðPÀgÀÄ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀÆPÀÛ gÀPÀëuÉAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀîzÉà wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À ªÀ»¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj WÀl£É dgÀÄV r. ²æÃPÁAvï EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, r. ²æÃPÁAvÀ FvÀ£À ªÀÄgÀt ¸ÀA¨sÀ«¸À®Ä ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ (1) ¸Á¬ÄgÁA - ¥ÁèAmï ªÀiÁå£ÉÃdgï, (2) ªÀA² - ¥ÁèAmï E£ïZÁdð (3) anÖ¨Á§Ä - ºÉZï.Dgï.f.JA. (4) d£ÀgÀ¯ï ªÀiÁå£ÉÃdgï EªÀgÉà PÁgÀuÁVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw" CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.         


 

Friday, February 6, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/09 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 05-02-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀA¢ CAiÀÄåtÚ EªÀgÀ vÁvÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ vÀªÀÄä n.«.J¸ï. UÁr £ÀA: PÉ.J-37/J¯ï-8614 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£Àß »AzÉ ¸ÀtÚ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÁgÀlV¬ÄAzÀ vÀªÀÄä UÁæªÀĪÁzÀ ªÉÄʯÁ¥ÀÅgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ PÁéjAiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄzÀ mÁæPÀÖgï £ÀA: PÉ.J.-37/nJ-1747 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA: PÉ.J-37./n-5934 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁvÀ ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ¸ÀtÚ¥Àà EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ §®UÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/09 279, 337, 338, L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢: 5-2-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉÆqÀØ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ °AUÀ¥Àà ¹zÀÝAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¸Á: G¥Àà¼À vÁ: ¹AzÀ£ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ DªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ E¤ßvÀgÀ 18-20 d£ÀgÀÄ mÁæ÷åPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-36/n-3881 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ÷å° £ÀA: PÉ.J-36/n-5488 gÀ°è ºÀA¦ ºÁUÀÆ ºÀÄ°VUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï vÀªÀÄä HgÁzÀ G¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è §gÀUÀÆgï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ mÁæ÷åPÀÖgï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ mÁæ÷åPÀÖgï gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ PÀ®ÄèUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÉVΣÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ØzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/09 279, 337, 287 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 14-12-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÁzÀ ²æúÀj ªÀAiÀÄ: 11 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ dÆgÀlV¬ÄAzÀ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è dÆgÀlV ¥sÀÇ¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, »A¢¤AzÀ DgÉÆæ gÀÄzÀæAiÀÄå EªÀ£ÀÄ §vÀÛ PÉÆAiÀÄÄåªÀ AiÀÄAvÀæzÀ mÁæPÀÖgï £ÀA: PÉ.J.-37/EA-2717 ºÁUÀÆ PÉ.J-37./JA-2719 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, C°èAiÉÄà UÀzÉÝUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è MªÉÄäÃ¯É wgÀÄV¹PÉÆArzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À mÁæPÀÖgÀzÀ ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉAiÀÄ PÀlÖgï ¨ÉèÃr£À AiÀÄAvÀæzÀ ZÀPÀæPÉÌ CªÀ£À JqÀUÉÊAiÀÄ ¹QÌPÉÆArzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ£À JqÀUÉÊAiÀÄ QgÀĨÉgÀ¼ÀÄ, GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ, ªÀÄzÀåzÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ¹QÌPÉÆAqÀÄ PÀvÀÛj¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÀ£À aQvÉìAiÀÄ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý £ÀAvÀgÀ ¤gÁPÀj¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃV, C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV ªÀÄUÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹, £ÀAvÀgÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 9/09 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-02-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj gÀªÀjUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ¦.¹ 215, 27, 296 gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ aPÀ̪ÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ M.¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV M.¹ aÃn §gɬĹ PÉƼÀÄîwÛzÀÝ d£ÀgÀÄ vÀ¦à¹ PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ M.¹ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwzÀÝ DgÉÆævÀgÀ°è DgÉÆæ FgÀtÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà CAUÀr FvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, G½zÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀ¤AzÀ JgÀqÀÄ 100 ¥ÀÄlUÀ¼À £ÉÆÃmï ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1010/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©ÃqÀ¯ÁVzÉ.

5] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA. 08/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPïÖ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-02-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-20 PÉÌ ElV UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀPÁðj fÃ¥À £ÀA. PÉJ-37/f-183 £ÉÃzÀÝgÀ°è ²æÃ. JA. £ÁUÉÃgÉrØ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæÃ.¦.J¸ï.L. ¸ÀwñÀ £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï-42, ¦¹-356, 435, 90 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ElV UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀĺÉñÀ EvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ï ±Á¥ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃV C°è E¹àÃl dÆeÁlªÁzÀ CAzÀgÀ- ¨ÁºÀgÀ Dl DqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà PÁåzÀUÀÄA¦ 2] ºÀ¸À£À¥Àà @ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ J°UÁgÀ 3] ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà PÁåzÀUÀÄA¦ 4] ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀ½î 5] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¥ÀgÀ¸ÀtÚªÀgï 6] ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà G¥ÁàgÀ 7] ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀÄj ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀÄÆgÀÄ d£À ¸Á: J®ègÀÆ ElV UÁæªÀÄ. MlÄÖ 7 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ°è ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV MlÄÖ 11,822-00 gÀÆ.£ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2 £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉʯïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ FZÀ®UÀjAiÀÄ ZÁ¥É ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/09 PÀ®A: 392 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ:5-2-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 4-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀvÀßA gÁ«ÄtÂ, ªÀ: 35 ªÀµÀð, eÁ:PÀªÀiÁä G:ElÖAV ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á:¸Á¬ÄzÁ¨Ázï PÁ¯ÉÆä, ºÉÊzÁæ¨Ázï ºÁ:ªÀ: VtÂUÉÃgÁ, vÁ£ÀÄ ªÁå¥ÁgÀzÀ ºÀt 2 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀeÉÃAzÀæUÀqÁ¢AzÀ VtÂUÉÃgÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¢:4-2-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà ªÀiÁvÁ ºÉÆÃl¯ïzÀ°è Hl ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸Àé®à ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, DzÀgÉ, DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ®¥ÀmÁ¬Ä¸À®Ä ºÉÆAZÀÄ ºÁQ, DvÀ¤UÉ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉAiÀĪÀgÉUÉ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®Æ ªÀiÁqÀzÀAvÉ vÀqÉzÀzÀÄÝ, C®èzÉÃ, 11-35 ¦JAPÉÌ 1] ¹zÀÝ¥Àà ¸À¥ÁèAiÀÄgï, ªÀiÁvÁ ºÉÆÃl¯ï, PÉÆ¥Àà¼À 2] GzÀAiÀÄ ¸À¥ÁèAiÀÄgï, ªÀiÁvÁ ºÉÆÃl¯ï, PÉÆ¥Àà¼À 3] E£ÉÆߧ⠪ÀÄ£ÀĵÀå ¸ÉÃj ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀt 2 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ²æà ªÀiÁvÁ ºÉÆÃl¯ïzÀ ªÀÄÄA¢£À PÁA¥ËAqïzÀ°è zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ, zÉÆÃazÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£À: £ÉÆÃrzÀ°è £Á£ÀÄ UÀÄwð¸ÀĪÀÅzÁV CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀÄ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L C« PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. £ÀAvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß 2 UÀAmÉAiÉƼÀUÁV ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2009 PÀ®A 420 L.¦.¹. :

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà gÁfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà £ÉUÀ¼ÀÆgÀ, G: PÉ.«,PÉ zÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzÁå¥ÀPÀ ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 27-01-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 02-02-2009 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ J.n.JªÀiï PÁqÀ𠧼À¹ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ J¸ï.©.JA ºÁUÀÆ J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPÀUÀ¼À J.n.JªÀiï UÀ¼À°è ºÀt gÀÆ 1,07,300-00 UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÆøÀªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå J.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

8] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2009 PÀ®A 498(J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 & 6 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 05/02/2009 gÀAzÀÄ 2135 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà PÀÄ£ÀßlV ªÀAiÀĸÀÄì. - 52 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ. MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁw.£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:PÀÄ£ÀßlV vÁ;¹AzÀ£ÀÆgÀÄ, EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä EªÀ½UÉ DgÉÆæ £ÀA. 1 ¥ÀA¥Á¥Àw ZÁPÀ¥ÀÆgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð, eÁw; £ÁAiÀÄPÀ ¸Á; ªÀÄÄgÀºÀj £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀݪÀgÁzÀ ²æêÀÄw zÀÄgÀUÀªÀÄä ZÁPÀ¥ÀÆgÀ UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¸Á; ªÀÄÄgÀºÀj £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ DUÁUÉÎ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è FPÉAiÀÄ eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ 04-02-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄÄgÀºÀj £ÀUÀgÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/09 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 05-02-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀA¢ CAiÀÄåtÚ EªÀgÀ vÁvÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ vÀªÀÄä n.«.J¸ï. UÁr £ÀA: PÉ.J-37/J¯ï-8614 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£Àß »AzÉ ¸ÀtÚ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÁgÀlV¬ÄAzÀ vÀªÀÄä UÁæªÀĪÁzÀ ªÉÄʯÁ¥ÀÅgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÁUÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ PÁéjAiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄzÀ mÁæPÀÖgï £ÀA: PÉ.J.-37/nJ-1747 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA: PÉ.J-37./n-5934 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁvÀ ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ¸ÀtÚ¥Àà EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ §®UÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/09 279, 337, 338, L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢: 5-2-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉÆqÀØ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ °AUÀ¥Àà ¹zÀÝAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¸Á: G¥Àà¼À vÁ: ¹AzÀ£ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ DªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ E¤ßvÀgÀ 18-20 d£ÀgÀÄ mÁæ÷åPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-36/n-3881 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ÷å° £ÀA: PÉ.J-36/n-5488 gÀ°è ºÀA¦ ºÁUÀÆ ºÀÄ°VUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï vÀªÀÄä HgÁzÀ G¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è §gÀUÀÆgï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ mÁæ÷åPÀÖgï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ mÁæ÷åPÀÖgï gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ PÀ®ÄèUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÉVΣÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ØzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/09 279, 337, 287 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 14-12-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÁzÀ ²æúÀj ªÀAiÀÄ: 11 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ dÆgÀlV¬ÄAzÀ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è dÆgÀlV ¥sÀÇ¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, »A¢¤AzÀ DgÉÆæ gÀÄzÀæAiÀÄå EªÀ£ÀÄ §vÀÛ PÉÆAiÀÄÄåªÀ AiÀÄAvÀæzÀ mÁæPÀÖgï £ÀA: PÉ.J.-37/EA-2717 ºÁUÀÆ PÉ.J-37./JA-2719 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, C°èAiÉÄà UÀzÉÝUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è MªÉÄäÃ¯É wgÀÄV¹PÉÆArzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À mÁæPÀÖgÀzÀ ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉAiÀÄ PÀlÖgï ¨ÉèÃr£À AiÀÄAvÀæzÀ ZÀPÀæPÉÌ CªÀ£À JqÀUÉÊAiÀÄ ¹QÌPÉÆArzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ£À JqÀUÉÊAiÀÄ QgÀĨÉgÀ¼ÀÄ, GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ, ªÀÄzÀåzÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ¹QÌPÉÆAqÀÄ PÀvÀÛj¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÀ£À aQvÉìAiÀÄ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý £ÀAvÀgÀ ¤gÁPÀj¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃV, C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV ªÀÄUÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹, £ÀAvÀgÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 9/09 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-02-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj gÀªÀjUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ¦.¹ 215, 27, 296 gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ aPÀ̪ÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ M.¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV M.¹ aÃn §gɬĹ PÉƼÀÄîwÛzÀÝ d£ÀgÀÄ vÀ¦à¹ PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ M.¹ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwzÀÝ DgÉÆævÀgÀ°è DgÉÆæ FgÀtÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà CAUÀr FvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, G½zÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀ¤AzÀ JgÀqÀÄ 100 ¥ÀÄlUÀ¼À £ÉÆÃmï ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1010/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©ÃqÀ¯ÁVzÉ.

5] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA. 08/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPïÖ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05-02-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-20 PÉÌ ElV UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀPÁðj fÃ¥À £ÀA. PÉJ-37/f-183 £ÉÃzÀÝgÀ°è ²æÃ. JA. £ÁUÉÃgÉrØ ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæÃ.¦.J¸ï.L. ¸ÀwñÀ £É®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï-42, ¦¹-356, 435, 90 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ElV UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¨sÀÄUËqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀĺÉñÀ EvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ï ±Á¥ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃV C°è E¹àÃl dÆeÁlªÁzÀ CAzÀgÀ- ¨ÁºÀgÀ Dl DqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà PÁåzÀUÀÄA¦ 2] ºÀ¸À£À¥Àà @ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ J°UÁgÀ 3] ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà PÁåzÀUÀÄA¦ 4] ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀ½î 5] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¥ÀgÀ¸ÀtÚªÀgï 6] ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà G¥ÁàgÀ 7] ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀÄj ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀÄÆgÀÄ d£À ¸Á: J®ègÀÆ ElV UÁæªÀÄ. MlÄÖ 7 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ°è ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV MlÄÖ 11,822-00 gÀÆ.£ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2 £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉʯïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ FZÀ®UÀjAiÀÄ ZÁ¥É ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 48/09 PÀ®A: 392 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ:5-2-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 4-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀvÀßA gÁ«ÄtÂ, ªÀ: 35 ªÀµÀð, eÁ:PÀªÀiÁä G:ElÖAV ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á:¸Á¬ÄzÁ¨Ázï PÁ¯ÉÆä, ºÉÊzÁæ¨Ázï ºÁ:ªÀ: VtÂUÉÃgÁ, vÁ£ÀÄ ªÁå¥ÁgÀzÀ ºÀt 2 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀeÉÃAzÀæUÀqÁ¢AzÀ VtÂUÉÃgÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¢:4-2-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà ªÀiÁvÁ ºÉÆÃl¯ïzÀ°è Hl ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸Àé®à ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, DzÀgÉ, DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ®¥ÀmÁ¬Ä¸À®Ä ºÉÆAZÀÄ ºÁQ, DvÀ¤UÉ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉAiÀĪÀgÉUÉ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®Æ ªÀiÁqÀzÀAvÉ vÀqÉzÀzÀÄÝ, C®èzÉÃ, 11-35 ¦JAPÉÌ 1] ¹zÀÝ¥Àà ¸À¥ÁèAiÀÄgï, ªÀiÁvÁ ºÉÆÃl¯ï, PÉÆ¥Àà¼À 2] GzÀAiÀÄ ¸À¥ÁèAiÀÄgï, ªÀiÁvÁ ºÉÆÃl¯ï, PÉÆ¥Àà¼À 3] E£ÉÆߧ⠪ÀÄ£ÀĵÀå ¸ÉÃj ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀt 2 ®PÀë gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ²æà ªÀiÁvÁ ºÉÆÃl¯ïzÀ ªÀÄÄA¢£À PÁA¥ËAqïzÀ°è zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ, zÉÆÃazÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£À: £ÉÆÃrzÀ°è £Á£ÀÄ UÀÄwð¸ÀĪÀÅzÁV CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀÄ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L C« PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. £ÀAvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß 2 UÀAmÉAiÉƼÀUÁV ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2009 PÀ®A 420 L.¦.¹. :

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà gÁfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà £ÉUÀ¼ÀÆgÀ, G: PÉ.«,PÉ zÀ°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzÁå¥ÀPÀ ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 27-01-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 02-02-2009 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ J.n.JªÀiï PÁqÀ𠧼À¹ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ J¸ï.©.JA ºÁUÀÆ J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPÀUÀ¼À J.n.JªÀiï UÀ¼À°è ºÀt gÀÆ 1,07,300-00 UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÆøÀªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå J.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

8] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2009 PÀ®A 498(J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 & 6 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 05/02/2009 gÀAzÀÄ 2135 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà PÀÄ£ÀßlV ªÀAiÀĸÀÄì. - 52 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ. MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁw.£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:PÀÄ£ÀßlV vÁ;¹AzÀ£ÀÆgÀÄ, EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä EªÀ½UÉ DgÉÆæ £ÀA. 1 ¥ÀA¥Á¥Àw ZÁPÀ¥ÀÆgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð, eÁw; £ÁAiÀÄPÀ ¸Á; ªÀÄÄgÀºÀj £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA. 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £ÉÃzÀݪÀgÁzÀ ²æêÀÄw zÀÄgÀUÀªÀÄä ZÁPÀ¥ÀÆgÀ UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¸Á; ªÀÄÄgÀºÀj £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ DUÁUÉÎ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è FPÉAiÀÄ eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ 04-02-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄÄgÀºÀj £ÀUÀgÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008