Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, April 29, 2012

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 28-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlVAiÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÀÄzÀæ¥Àà EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀÄzÀæ¥ÀàgÀªÀgÀ CAUÀr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀ¢Ý ªÀAiÀÄ-60, eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ,¸Á: PÁgÀlV 2)ªÉAPÀlgÁªï vÀAzÉ gÁªÀĪÀÄÆwðzÉƪÀÄän ªÀAiÀÄ-50 eÁw-PÀªÀiÁä ¸Á: PÁgÀlV 3)±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ DAiÀÄå¥Àà ¨Á½ºÁ¼À, ªÀAiÀÄ-52,eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: PÉƪÀįÁ¥ÀÄgÀ vÁ; °AUÀ¸ÀÆÎgÀ 4]AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ UÀmÉÖ¥Àà ªÀĸÁ° ªÀAiÀÄ-30, eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀĽ̺Á¼À 5] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ PÀj§¸À¥Àà UÀ¢Ý ªÀAiÀÄ-47, eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: PÁgÀlV 6]¥Àæ§tÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà ²ªÀ£ÀUÀÄwÛ ªÀAiÀÄ-55, eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ¸Á: ºÀĽ̺Á¼À 7]
¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ ªÀAiÀÄ-55, eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀĽ̺Á¼À 8] £ÁUÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀªÀÄt ªÀAiÀÄ- 50, eÁw- PÀªÀiÁä ¸Á: PÁgÀlV ªÀÄ®è¥Àà UÀ¢Ý ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6500=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2012 PÀ®A. 279, 337, 427 L.¦.¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ vÉÆÃl¥Àà CAUÀrAiÀĪÀgÀ, ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ºÁ£ÀUÀ¯ï rÃ¥ÉÆ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. PÀAqÀPÀÖgÀ, ¸Á: ¤qÀ¸Éù, vÁ: PÀĵÀ×V, EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 27-04-12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁ£ÀUÀ¯ï rÃ¥ÉÆà PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA: PÉ.J-42/J¥ï-667 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁ£ÀUÀ¯ï ¢AzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁUÀðPÉÌ vÁ£ÀÄ PÀAqÀPÀÖgÀ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀ ZÁ®PÀ CAvÁ E§âgÀÆ ºÁ£ÀUÀ®è£ÀÄß ©lÄÖ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ §gÀUÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §¸ï ZÁ®PÀ «dAiÀÄ ªÀiºÁAvÉñÀ EvÀ£ÀÄ §¸ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ AiÀÄzÁé vÀzÁé Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ EzÀÝ ¸ÉÃ¦Ö PÀ®èUÀ½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ PÉ.E.©. PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÀA§ªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ £ÀµÀÖ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ vÀ£ÀUÉ JqÀªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ PÁ°UÉ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, §¸ï£À°èzÀÝ EvÀgÉ 11 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ°è PÉîªÀÅ d£ÀjUÉ ¸Àé®à UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, G½zÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁVgÀ°¯Áè, ªÀÄvÀÄÛ §¸À ZÁ®PÀ «dAiÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀ¤UÀÆ JqÀUÉÊUÉ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ZÀ¦àUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-04-2012 gÀAzÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ ²æà PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt PÀgÉ §A¢zÀÄÝ, C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CAzÀªÀé UÀAqÀ ªÀÄÄgÀUÀ¥Àà £ÁUÀÆgÀ ¸Á: PÀ®PÀ§Ar EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-04-2012 gÀAzÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è zÀÄR:¥ÁvÀUÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ¼À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉZï.¹-77 ²æà gÁªÀÄPÀȵÀÚ EªÀjUÉ £ÉëĹ PÀ½¹zÀÄÝ, ¸À¢æ ºÉZï.¹-77 gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ: 27-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®PÀ§Ar UÁæªÀÄzÀ°è PÀ®§Ar-ªÀiÁlgÀAV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄAd¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà vÉÆÃlzÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-23/eÉ-292 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀ®PÀ§Ar. DgÉÆæ ªÀÄAd¥Àà vÉÆÃlzÀ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-23/eÉ-292 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢ CAzÀªÀé FPÉUÉ rQÌ ºÉÆr¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ CªÀ¼À JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ¨É¤ßUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA, 44/2012 PÀ®A 279,338 IPC £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÉZï.J¸ï.£ÀqÀUÀrØ ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢:-28-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ £ÁUÀ°AUÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß zÉÆqÀتÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀgÁd, 15 ªÀµÀð ¸Á: UÀļÉêÀÅ vÁ: DzÉÆä ºÁ°ªÀ¹Û: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÉÆÃAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: J.¦-21/ J¸ï-1926 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÁlæ½î UÁæªÀÄPÉÌ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÁgÀ¤ÃgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĸÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁwæ 7:00 UÀAmÉUÉ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À JqÀªÀÄUÀÄίÁV ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝvÀÄ. £ÁªÀÅ ¸ÀºÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÉݪÀÅ. EzÀjAzÀ £À£Àß §®UÁ®Ä ªÀÄÄA¨sÁUÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. §¸ÀªÀgÁd¤UÉ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÉÆqÉUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-37/ J-67 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀPÁëªÀ° vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, G: mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ J-67 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï-UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ £ÀªÀÄä »AzÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è §gÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: a¤ªÁ® D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀgÀÄ. ²æÃ. n.f. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/04/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà «ÃgÉñÀ vÀAzÉ NAPÁgÉ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj, ªÀAiÀĸÀÄì 41 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄgÀ½ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £Á£ÀÄ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ, ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ £À£Àß PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è r¥ÉÆèêÀiÁ PÁ¯ÉÃeï£À ºÀwÛgÀ £À£Àß ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ M§â ªÀåQÛUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ©zÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÀWÁvÀQÌÃqÁzÀ ªÀåQÛUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÉÊUÉ ¥ÉmÁÖVvÀÄÛ. DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. DvÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ JA§ §UÉÎ UÉÆvÁÛUÀ°¯Áè. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߣÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. DvÀ¤UÉ ¨Á¬ÄUÉ ¥ÀmÁÖV ºÀ®Äè ªÀÄÄgÀÄ¢zÀݪÀÅ. ºÁUÀÆ ªÉÄÊ PÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï EzÀÄÝ, £ÀA§gï: PÉ.J-37/ J¸ï-5556 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, April 20, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà gÀqÉØÃgÀ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁ.gÀrØ °AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.dÆ®UÀÄqÀØ vÁ.°AUÀ¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä zÉêÀgÀqÀØ¥Àà ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ vÀA¢zÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-26/PÀÆå-9197 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĵÀÖV-E®PÀ¯ï gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 gÀ ªÉÄÃ¯É E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀqÉÃPÉÆ¥Àà PÁæ¸ï E£ÀÆß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ QÃ.«Äà zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ ¨É¼ÀV£À 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À zÉêÀgÀqÉØ¥Àà¤UÉ oÀPÀÌgï DV DvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À ºÁAiÀÄÄÝ DvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ EvÀgÀ PÀqÉUÀ½UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV vÀ¯É¬ÄAzÀ «ÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlnzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢: 19-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¤£Éß gÁwæ zÁR¯ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀfÓ ¸Á: »gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¤£Éß ¢: 18-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ £ÀUÀj ºÁqÀðªÉÃgï ºÀwÛgÀ £À£Àß ¸ÉßûvÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ FvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ gÀƪÀiï PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄä ¨ÁdÄ PÁgï £ÀA: PÉJ-37/4131 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà MªÀÄä¯É £ÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ ºÁ¬Ä¹zÀÄÝ C®èzÉ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è £À£ÀUÉ §®PÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨ÁªÀÅ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. DAd£ÉÃAiÀÄ ¦J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, April 17, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16/04/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà ¨ÉtÂÚ, ªÀAiÀĸÀÄì: 32 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: PÀÄj PÁAiÀÄĪÀzÀÄ. ¸Á: UÀļÀzÀ½î vÁ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "
£ÀªÀÄäªÀÅ MlÄÖ 195 PÀÄjUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¸ÁPÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥À fêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. £ÀªÉÆäA¢UÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀ©âtzÀ 30 ªÀµÀð eÁw: UÁtÂUÉÃgÀ, ¸Á: UÀļÀzÀ½î, ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, 27 ªÀµÀð eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ²qÀØ£À½î vÁ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄ°PÉÌ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀå ¨ÉùUÉ EzÀÝ ¤«ÄvÀå PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁUÁt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤£Éß ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀAvÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀļÀzÀ½î¬ÄAzÀ £ÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ ºÉêÀÄUÀÄqÁØ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ºÉZï.Cgï.f. £ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¨sÁUÀ¢AzÀ M§â PÀæµÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§âjUÀÆ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ PÀÄjUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à JqÀªÀÄUÀÄίÁV ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ fVzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÁUÀÆ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀÄ wêÀæªÁV UÁAiÀĪÁUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MlÄÖ 33 PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀiÁA¸À RAqÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 22 PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5:30 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝ PÀæµÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-06/J-2363 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä UÀƼÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «µÀAiÀÄ w½¹ E§âgÀÆ ªÀÄÈvÀ zÉúÀUÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÀªÁUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÁQ FUÀ vÀqÀªÁV F zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ PÀæµÀgï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ UÀƼÀ¥Àà ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï FvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²Ã. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 15-04-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ §¸À¥Àà vÀA/ ±ÀgÀt¥Àà EAUÀ¼ÀV ªÀAiÀiÁ 38, eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. PÉƼÀÆgÀ vÁ. ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À. ¯Áj £ÀA. PÉ.J.22/J.1001 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉƼÀÆgÀ¢AzÀ qÁªÀtUÉÃjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À PÉƼÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ J£ï. ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ. 16-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï zÁn ¥ÁªÀðw ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ «.Dgï.J¯ï §¸ï £ÀA. PÉ.J.25/¹.6195 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ EªÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ ¨ÁrUÉ §®¨sÁUÀzÀ ªÀÄzÀå ¨sÁUÀzÀ°è oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ »AzÉ EzÀÝ PÉÆlæ¥Àà PÀwÛ EªÀjUÉ «.Dgï.J¯ï.£À PÀ£Àßr §rzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ, UÀzÀÝPÉÌ ºÁUÀÆ §®UÀqÉ Q«AiÀÄ PɼÀUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. zÁåªÀÄtÚ ºÉZï.¹. 69 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ «gÉñÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ, ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀiÁzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝV ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÁ½ ªÀiÁr ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ DgÉÆæ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ¹zÀÝ¥Àà ¸Á: F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, EªÀ£ÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gɬĸÀ®Ä d£ÀjUÉ PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ, zÁ½ PÁ®PÉÌ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆæ¬ÄAzÀ ªÀÄmÁÌ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ-410 d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Sunday, April 15, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2012 PÀ®A. 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÁ®PÀ FgÀtÚ£ÀÄ vÀ£Àß mÁPÀÖjAiÀÄ £ÀA.PÉJ-37/n-9010 ºÁUÀÆ mÁæ° £ÀA.PÉJ-37/n-9011 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà eÁ°ºÁ¼À, ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁw ZÀ®ÄªÁ¢ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ZÀ®ÄªÁ¢ Nt PÀ£ÀPÀVj. ºÁUÀÆ DvÀ£À vÀªÀÄä ¤AUÀ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ ºÁUÀÆ EvÀgÉà PÀÆ°PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ ®Qëöä PÉgÉAiÀÄ°è ºÁ¼ÀÄ ªÀÄtÚ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖjAiÀÄ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »AzÉ-ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ mÁæPÀÖjAiÀÄ mÁæ°AiÀÄ PÉÆAr PÀ¼Àa »AzÉ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀjAzÀ mÁæ°AiÀÄ »AzÉ ¤AvÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ EvÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁ¼ÀÄ ªÀÄtÄÚ ©zÀÄÝ G¸ÀÄgÀÄUÀnÖ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀngÀÄvÁÛ£É. ºÉZï. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠣Á¤ @ QñÉÆÃgÀ vÀAzÉ £ÁUÉñÀégÀgÀªï UÉÆÃV£Éä, ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð, eÁ : PÀªÀiÁä, G: ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ¥ÀmÉïï PÁåA¥À, vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ £ÁUÀ£ÀPÀ®è UÁæªÀÄzÀ°è ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÁåA¥ÀUÉ ¢£ÁAPÀ: 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ¥ÀmÉîPÁåA¥À-£ÁUÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸Á¸À®ªÀÄjPÁåA¦£À £ÁUÉñÀégÀgÁªïgÀªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛ ªÉAPÀlgÀªÀÄt vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt UÀÄvÀÛ¯ï ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, eÁ: FrÃUÀ, ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼ÀPÁåA¥À EvÀ£ÀÄ £ÁUÀ£ÀPÀ® UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼ÀPÁåA¦UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J17/Dgï-8794 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀÄzÁévÀzÁé Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vɯÉAiÀÄ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV £Á°UÉ PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. r. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 185 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ²æà CAzÀ¥Àà ¹¦¹-342 £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢: 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è ¸ÀgÀPÁj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA; PÉJ-37/f-344 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ qÁ: GqÀĦ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀ¸À£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è oÁuÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £À£Àß JzÀÄj¤AzÀ mÁmÁ J¹ £ÀA; PÉJ-37/9082 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £À£Àß JqÀPÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj mÁmÁ J¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ±ÉõÀVjgÁªï ºÉZï.¹-143. J¸ï.ºÉZï.N £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2012 PÀ®A. 279 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3:30 UÀAmÉUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛ CgÀµÀtPÉÃj vÁAqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ C§Äݯï PÀjªÀiï vÀAzÉ gÁVøï zÉÆÃrAiÀÄA ªÀAiÀiÁ:22 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: mÁ.mÁ. 207 ¯Áj £ÀA: J.¦-04/n.n-4223 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: £ÉºÀgÀÄ £ÀUÀgÀ, dªÀÄ䮪ÀÄqÀUÀÄ vÁ:f:PÀqÀ¥Á gÁdå: DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ EªÀgÀ mÁ.mÁ.207 ¯Áj £ÀA: J.¦.04/n.n-4223 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-04 / J¥sï.eÉ-6322 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀĵÀ×V PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£ï ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Thursday, April 12, 2012

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 11-04-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÀ «ÄµÀ£ï §UÉÎ «ZÁj¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀªÀ£ï ¨ÁgÀ »AzÉ EgÀĪÀ ZÀAzÀæºÁ¸ï mÁQÃd PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉ£Á¯ï ¥ÉÆ¯ï ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¥ÀªÀ£ï ¨ÁgÀ PÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ »A¢¤AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉJ.37J¸ï 4799 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CweÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀë£ÀvÀ¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À §®PÁ°£À QÃ®Ä ªÀÄvÀÄÛ »A§qÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½¸ÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ aQvÉì ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà §Ar ¦.J¸ï.L ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ ¢:11-04-2012 gÀAzÀÄ 08:30 ¦.JA. UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁ.ºÀjd£À ¸Á.PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢: 11-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĵÀÖV- ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ gÉÆÃr£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzï ¨ÁµÁ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ §½UÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð vÁ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.37/J¯ï-1526 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà PÀnÖªÀĤ ¸Á.PÀĵÀÖV JA¨ÁvÀ¤UÉ lPÀÌgÀÄ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DvÀ¤UÉ JqÀ §ÄdPÉÌ, JqÀ ªÀÄ®QUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÀ¼À°è UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ EzÉ. ²æà ªÉÊd£ÁxÀ ºÉZï.¹.45 J¸ï.ºÉZï.M. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 11-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉÃUËqÀ, ºÉƸÀªÀĤ, ªÀAiÀĸÀÄì 52 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀnÖ EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " PÀA¦èAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄä C½AiÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà a®ªÁqÀV, ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄgÀħgÀ NtÂ-PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J-37/ J¯ï-1315 £ÉÃzÀÝgÀ°è EAzÀÄ ¢:- 11-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ PÀA¦èUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «ÄvÀæ ¥sÁå«Ä° UÁqÀð£ï ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ«£À°è EzÀÝ MAzÀÄ ªÉÄÃPÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, £À£ÀUÉ PÉÊUÉ, ºÀuÉUÉ, PÁ°UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. §¸ÀªÀgÁd¤UÉ §® ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ PÉ£ÉßUÉ UÀzÀÝPÉÌ, JqÀ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. C¥ÀWÁvÀUÉÆAqÀ ªÉÄÃPÉAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. n.f. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Wednesday, April 11, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2012 PÀ®A. 279, 304(J), L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAqÀgÀV - PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯Áj £ÀA: J.¦-21/n.n-117 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀA©UÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ (§»ðzÀ¸ÉUÉ) ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀgÀPÀ£ÀUËqÀæ ¸Á:ªÀzÀUÀ£Á¼À EvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¢zÀÝjAzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ PÀÄvÀÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁ°AiÀÄÆ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 ¦ümï zÀÆgÀzÀ°è ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ PÁgÀt ¯Áj £ÀA: J.¦-21/n.n-117 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£À ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À (UÁ)æ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 10-04-2012 gÀAzÀÄ 14-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlVAiÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ZÀAzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä PÁgÀlV EªÀgÀÄ ºÉƸÀzÁV PÀlÄÖwÛgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. r. zÀÄgÀUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV 14-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) ªÀÄ»§Æ§¥ÁµÁ vÀA¢ SÁeÁ«ÄAiÀiÁ¥ÁµÁ ªÀAiÀiÁ : 42 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèªÀÄ G: ªÉÄPÁå¤Pï ¸Á : L.©. ºÀwÛgÀ ªÀiÁ£À« ºÁ.ªÀ. C¤Ã¥ï UÁågÉÃeï PÁgÀlV 2) ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA¢ ¥ÀgÀ¸¥Àà DªÀÄ¢ºÁ¼À ªÀAiÀiÁ : 33 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: §¼ÀÆlV ºÁ.ªÀ. gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 3) CªÀÄgÉñ vÀA¢ CªÀÄgÀ¥Àà ºÉÆ£Àß½î ªÀAiÀiÁ : 46 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á : gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV 4) ZÀAzÀæAiÀÄå vÀA¢ «ÃgÀAiÀÄå PÀA§½ªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ : 60 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PágÀlV 5) gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀA¢ ¨Á¥ÀtÚ ªÉÄÊ¥ÀwÃgÀ ªÀAiÀiÁ : 27 ªÀµÀð eÁ: DgÉÃgï G: J¯ÉQÖçñÀ£ï PÉ®¸À ¸Á : gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV 6) ºÉÆ£ÀߥÀ vÀA¢ FgÀ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ ªÀAiÀiÁ : 40 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV 7) ªÉAPÀmÉñÀ vÀA¢ CªÀÄgÀ¥Àà ElÖAV ªÀAiÀiÁ : 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á : gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV 8) £ÁUÀ¥Àà vÀA¢ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸ÀÄ¢Ý ªÀAiÀiÁ :55 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV 9) ªÀĺÀäzÀ° vÀA¢ UÀįÁªÀĺÀĸÉãÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ : 51 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèªÀÄ G: mÉîgï PÉ®¸À ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ 10) ºÀ¸À£À¸Á§ vÀA¢ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ªÀAiÀiÁ : 51 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèªÀÄ H; ¦lÖgï PÉ®¸À ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁgÀlV 11) ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀA¢ ±ÀAPÀæ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀ ªÀAiÀiÁ : 50 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ G: ªÉÄùÛçPÉ®¸À ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2600=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, April 7, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2012 PÀ®A. 279, 337, 338, L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢: 06-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄĪÀÄvÁeï vÀAzÉ J¸ï. ¨ÁµÀįÁ¯ï, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: mÁæöåPÀÖgï ªÉÄPÁ¤PÀ ¸Á: 3£Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £Á£ÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¤ªÁ¹ EzÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgï ªÉÄPÁ¤Pï PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 06-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ £Á£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ¢AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è §gÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. £À£Àß ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ F±ÀégÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀªÀÄt G: mÁæöåPÀÖgï ªÉÄPÁ¤Pï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è UÀAUÁªÀwAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀAeÉ 5:40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ºÀÄ°è£À ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqɬÄAzÀ JqÀUÀqÉ zÀ©âPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. E£ÉÆߧâ£ÀÄ »A¢¤AzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß zÀ§ÄâwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £À£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl F±ÀégÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà ºÀÄ°è£À ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß MAiÀÄÄåwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀzÀ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÀ½îPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÝgÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÀWÁvÀQÌÃqÁzÀ ªÀåQÛ £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜ£ÁzÀ PÉÆAqÀAiÀÄå vÀAzÉ UÉÆëAzÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, eÁw: F½UÉÃgÀ ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÁUÀ ºÁUÀÆ »AzÀÄUÀqÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß zÀ§ÄâwÛzÀÝ ªÀåQÛUÉ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸Á§tÚ vÀAzÉ ¨ÁµÀtÚ, 50 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, DvÀ¤UÉ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV C®è°è vÉgÉazÀݪÀÅ. CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ®Ä n.«.J¸ï. JPÉì¯ï ¸ÀÆ¥Àgï £ÀA: PÉ.J-52/ E-4611 CAvÁ EvÀÄÛ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ F±ÀégÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¥Áå±À£ï £ÀA§gï: PÉ.J-37/ Dgï-7622 CAvÁ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¯ÁV CA§Äå¯É£ïì §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è E§âgÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÉ£ÀÄ. PÉÆAqÀAiÀÄå¤UÉ ªÉÊzÀågÀÄ §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÄÝ, DvÀ¤UÉ §¼ÁîjUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008