Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, March 31, 2010

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁ£É UÀÄ£Éß ¸ÀA. 45/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ gÉ/« 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

   
    

EAzÀÄ ¢: 30-03-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ EvÀgÉ 40-50 d£ÀÀgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà UÀĪÀÄUÉÃgÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀĪÉUÉ ¹J£ïDgï-6173 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖV vÁ®ÆQ£À »gɪÀÄ£ÁߥÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀlV-£ÀªÀ° gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ¸ÀzÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvgÀjUÉ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 30-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà UÀÄ©â, ªÀAiÀĸÀÄì 37 ªÀµÀð, eÁw: UÀAUÁªÀÄvÀ G: ªÀPÀð±Á¥ï ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 30-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 01:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¯Áj £ÀA§gï: J.¦-16/ n.n-5211 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¹.ºÉZï. d£ÁzsÀð£À gÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁw: ZË¢æ ¸Á: ªÁgÀAUÀ¯ï (J.¦) FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀPÀð±Á¥ï£À°è ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÝ £À£Àß vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 57 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV GgÀĽ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß vÀAzÉUÉ £ÀqÀÄ«UÉ, JzÉUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄ, JgÀqÀÆ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, JqÀUÁ°£À QgÀĨɼÀjUÉ, §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛªÉ. ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÀºÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgï f. £À«Ã£ï vÀAzÉ ªÉAPÀlAiÀÄå, 24 ªÀµÀð ¸Á: ªÁgÀAUÀ¯ï FvÀ¤UÉ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ. CªÀgÀ£ÀÄß qÁ: a¤ªÁ¯ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ¹.ºÉZï. d£ÁzsÀðgÉrØ EvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2010 PÀ®A 110 (E)(f) ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 30-03-2010 gÀAzÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ «£Á: PÁgÀtªÁV d£ÀjUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, MzÀgÁqÀÄvÁÛ, CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ, ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt vÀAmÉ vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ, UÀÄAqÁVjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ, d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁåA¥ï£À°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ PÉÆmÁÖ¯ï FgÀtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï. vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV «ÃgÉñÀ£ÀÄ ¥Àæw¤vÀå PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÀiÁAiÀÄPÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ wêÀæ vÉÆAzÀgÉ GAmÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Tuesday, March 30, 2010


¢£ÁAPÀ 30-03-2010 gÀAzÀÄ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¹éÃPÀÈvÀ PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß GzÁÏn¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

1] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 29-03-10 gÀAzÀÄ 04-00 J.JA UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÆýºÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¯Áj £ÀA n.J£ï-30 Dgï-2799 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉPÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©æÃd ºÀwÛgÀ M«ÄäAzÉƪÀįÉè ¨ÉæPï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ©æÃd PɼÀUÉ PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦ügÁå¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 29.03.10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-45 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ Që£ÀÆPï CUÀæªÁ¯ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ §¸Á¥ÀÅgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¸ÁÌ÷å£ï E¸Áàvï PÀA¥À¤AiÀÄ°è LgÀ£ Mg UËæAq C¥sÀgÀ£ PÀ£ÉéÃAiÀÄgï ¨É¯ïÖ ºÀwÛgÀ wgÀÄUÁqÀ®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀܼÁªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÉà ªÉÄÊ£ïì LgÀ£ï ºÉÆvÉÆÛAiÀÄÄåªÀ ¨É¯ïÖ ¸ÀÄvÀÛ®Ä ¸ÀÄgÀPÀëvÉ E®èzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtzÀ ºÀwÛgÀ ¥Áèm ¥sÁªÀÄð ªÀiÁqÀzÉà AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÉÊPÉƼÀîzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¥ÁætPÉÌ ¸ÀA§«¸À§ºÀÄzÁzÀ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁPÁUÀĪÀµÀÄÖ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ §UÉÎ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆÃjzÀÝjAzÀ C°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ dªÀiÁ®Ä¢Ý£ EªÀ£ÀÄ PÀ£ÉéÃAiÀÄgï ¨É¯ïÖ ¹QÌPÉÆAqÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ

¢: 28-03-10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀiÁªÀ §¸ÀªÀgÁd zÁ¸À£Á¼À E§âgÀÄ ¸ÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁg£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÉ ªÉÆtPÉUÉ ¨sÀsÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀUÀågÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 11/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ gÀÄzÀæªÀÄä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃV EzÀÄÝ CzÀjAzÀ CªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ PÀÆqÀ DVgÀ°®è CzÉà ªÀiÁ¹PÀvɬÄAzÀ ¢: 27-03-10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV UÀzÉÝUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¥ËqÀg PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ djV¹zÀÄÝ CzÉ.

5] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 24/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 29-03-10 gÀAzÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀi˯Á¸Á§ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ°ègÀĪÀ ±ÉÃAUÁ¨É¼ÉUÉ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢ü ¹A¥Àr¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzÁå£Àí 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ Hl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ HlzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ OµÀ¢üAiÀÄ qÀ©âAiÀÄ°è ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£ÀÄ ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀgÀ¢zÁgÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ DvÀ£À£ÀÄß HgÀ PÀqÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÆZÉð ºÉÆÃV C°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è ¸ÀzÀj WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁV £ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/10 PÀ®A 32, 34 PÉE PÁ¬ÄzÉ

DgÉÆæ UÀÄgÀ¥Àà, ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ UÀÄAqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÀ PÁ®PÉÌ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 180 JA.J¯ï. £À vÀÄA©zÀ 48 gÁAiÀįï UÉÆïïØ PÀ¥ï «¹Ì C.Q 1440/- gÀÆ. ¨ÉÉ¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦ÛÛ ªÀiÁr, ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.  

7) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/10 PÀ®A 78 (3) PÁ¬ÄzÉ

¢:- 29-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¹AUÀ£Á¼ÀÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÀjAiÀĪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¨ÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ.E.© PÀA¨sÀzÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À CrAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆUÀÄvÁÛ C°èUÉ §AzÀ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr, «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà §¸Á¥ÀlÖt ªÀAiÀĸÀÄì: 32 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: UÀ¢ÝPÉ®¸À ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²°¸À¯ÁV CªÀ£ÀÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 600-00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgɬÄvÀÄ. CªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛà ? CAvÁ ªÀÄmÁÌ §ÄQÌAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ ¹AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ªÉAPÉÆèÁ vÀAzÉ §AUÁgÉ¥Àà G¥ÁàgÀ JA§ÄªÀªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ PÀjAiÀÄ¥ÀàÀ EªÀ¤AzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 600-00, MAzÀÄ ªÀÄmÁÌ¥ÀnÖ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀéAiÀÄ vÁ¨ÁPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, March 29, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r. £ÀA: 11/2010 PÀ®A 174 (¹) ¹Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: a£ÁߥÀÆgÀÄ. (ªÉÄnæ ºÀwÛgÀ) vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀįÉèñÀ¥Àà£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ 25 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä JA§ PÀÄgÀħgÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ 20 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀA§AzsÀ«lÄÖPÉÆAqÀÄ ªÉÄnæ a£ÁߥÀÆgÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ£ÀÄ. ¢:-26-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀįÉèñÀ¥Àà£ÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÀeÉÓ PÉƬÄå¸À°PÉÌ MAzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢:-28-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ qÁuÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ qÁuÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ïUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆ£ÀÆßgÀ¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀįÉèñÀ¥Àà£À ±ÀªÀªÀÅ CAUÁvÀªÁV ©¢ÝzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, DzÀgÉ CªÀgÀÄ E°èUÉ §AzÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÀvÀÛgÀÄ JA§ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F §UÉÎ PÀÆ®APÀĵÀªÁV ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 28-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß £À£Àß vÀAzÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£ÀUÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì: 28 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ, ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀqÀØgÀºÀnÖ¬ÄAzÀ §¸Á¥ÀlÖtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¤£Àß vÀAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ£ÀÄ. «ÄvÀæ ¥sÁå«Ä° qÁ¨Á ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ M§â ¹é¥sïÖ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤£Àß vÀAzÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤£Àß vÀAzÉUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉÀ »A¨ÁUÀzÀ°è gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆtPÁ°UÉ ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À°è Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¤£Àß vÀAzÉAiÀÄÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜãwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ PÁgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¹é¥sïÖ PÁgï £ÀA: PÉÉ.J-37/JA-3977 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ F. vÀAzÉ ªÁ£À§zÀæ¥Àà CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ vÀPÀët £Á£ÀÄ ¤£Àß vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr CzÀgÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ vÀPÀët UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ¤d«gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¹é¥sïÖ PÁgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ F. vÀAzÉ ªÁ£À§zÀæ¥Àà EªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 28-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà «. ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÁªï vÀAzÉ ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆÃlAiÀÄå PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è JA. ®QëöäãÁgÁAiÀÄt EªÀgÀ ªÀÄ£É EzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ ªÀÄ£É PÀnÖ¸ÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß PÉýzÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè, £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©aÑ ºÉƸÀzÁV PÀnÖ¸ÀĪÁUÀ ªÁ¸ÀÄÛ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄ£É PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤£ÀUÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÉÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ElÄÖPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢:- 28-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ 1] JA. ®QëöäãÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, 2]    JA. ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, 3] JA. ±ÉõÀVj vÀAzÉ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, 4] PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 58 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw: PÀªÀiÁä ¸Á: PÉÆÃlAiÀÄåPÁåA¥ï. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, CªÀgÀ°è ®QëöäãÁgÁAiÀÄt£ÀÄ £À£ÀUÉ " K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CªÀjªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉý ¤Ã£ÀÄ ¸Àé®à eÁUÉ PÉÆqÀ°¯Áè" CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ £À£Àß JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® «ÄãÀUÀAqÀzÀ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. G½zÀ 3 d£ÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß £É®PÉÌ PÉqÀ« PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀgÀÄ. DUÀ «. gÁªÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ©. £ÁUÉñÀégÀ gÁªï EªÀgÀÄ ©r¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á®ÆÌ d£ÀgÀÄ £À£ÀUÉ " J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà EzÉÆAzÀÄ ¸Áj ¤£ÀߣÀÄß ©nÖzÉÝêÉ, E£ÉÆߪÉÄä ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛêÉ" CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. PÁgÀt 4 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw.." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 28-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzï ªÀÄÄvÀÄðeÁSÁ£ï @ ªÀÄÄ£Áß FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ L.¹.L.¹. ¨ÁåAPï JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ vÀªÀÄä zÀ¯Áè° CAUÀrAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw N«Ä¤ PÁgï £ÀA. PÉJ-37/3014 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ §® PÀtÂÚ£À gɦàUÉ M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ §® Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ, §® vɯÉUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ C®èzÉà §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ §® ¥ÀPÀÌrUÉ ¸ÀºÀB M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2010 PÀ®A. 279, 337, 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁåPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ ¤AUÀ¥Àà E§âgÀÄ PÀÆr 10.30 J.JA PÉÌ UÀÄAd½îAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ »gÉƺÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 36 / AiÀÄÄ. 746 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ zÁn ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 Q.«Äà ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛ ¸Àé®à wgÀĪÀÅ EzÀÄÝ, gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ ¤AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ 01.30 ¦.JA PÉÌ JzÀÄjUÉ mÁ.mÁ J.¹ UÁr £ÀA. PÉ.J 26 / 6759 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ ¤AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 42/2010 PÀ®A 32, 34 PÀ.C. PÁAiÉÄÝ

¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ UÀÄAqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÀ PÁ®PÉÌ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 180 JA.J¯ï. £À vÀÄA©zÀ 48 gÁAiÀįï UÉÆïïØ PÀ¥ï «¹Ì C.Q 1440/- gÀÆ. ¨ÉÉ¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦ÛÛ ªÀiÁr, ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

7] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹. gÉ/«
187 LJA« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 28-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwð G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ¸Á|| ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/Dgï-1702 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁuÁ ¥ÀævÁ¥À ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwð EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ £ÀA§gÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwð gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè. F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ JqÀ ºÀuÉUÉ, JgÀqÀÆ ªÉÆÃtPÁ°UÉ, UÀzÀÝPÉÌ, JqÀ gÀmÉÖUÉ, JzÉUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. F §UÉÎ £ÀªÀÄä oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2010, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä DVzÀÄÝ CzÉ.


 


 

Sunday, March 28, 2010
f¯Áè ¥Éưøï PÁAiÀiÁð®AiÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï D¢üÃPÀëPÀgÀÄ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è £ÉÆAzÀªÀgÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß J¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÁjUÀ¼À ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.¸ÀA. 02/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 26-03-2010 ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ:18 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ ¹ªÀiÁvÀAgÀzÀ°è eÁ°ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrAiÀÄ®Ä PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ. PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÀZÀgÀgÉÆA¢UÉ HlªÀiÁr C°èAiÉÄà ªÀÄ®V PÉÆArgÀĪÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ «µÀPÁgÀPÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ CzÀÄ CªÀ¤UÉ ¢: 27-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:30 UÀAmÉUÉ w½¢zÀÄÝ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ CªÀ£À£ÀÄß UÀzÀÄV£À dªÀÄð£ï D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¨ÉêÀÇgÀ oÁt AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA-02/2010 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉƼÀî¯ÁzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2010 PÀ®A 279, 338 gÉ/« 187 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 28-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀAiÀĸÀÄì: 27 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw-PÀ£ÀPÀVj ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ £ÀqÀzÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ »A¨ÁUÀ¢AzÀ CAzÀgÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ºÉÆgÀnzÀÝ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ §ÄdPÉÌ ºÁUÀÆ JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ°UÉ UÁAiÀiÁ¼ÁVzÀÄÝ EzÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ; PÉ.J-37/J¯ï-9794 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ §eÁd r¸À̪Àj EzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀÅ EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Saturday, March 27, 2010

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉ.« 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 26-03-2010 gÀAzÀÄ 03.00 ¦.JA PÉÌ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV E¯Áeï ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀA/ ±ÀAPÀæ¥Àà UÉÆÃr ¸Á.ºÉÆ£ÀUÀrØ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ ¨Á®£ÀUËqÀ PÀÆr ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀªÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®£ÀUËqÀ¤UÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÉý ºÉÆ®zÀ°è MqÀÄØ ºÁQ¹¢Ýj CAvÁ CAzÀªÀgÉà DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®£ÀUËqÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr zÀÄSÁB¥ÀvÀ UÉƽ¹zÀÝ®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ 04.00 ¦.JA PÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2010 PÀ®A 323, 324, 504 gÉ.« 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 26-03-2010 gÀAzÀÄ 05.00 ¦.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ UÀÄgÀıÁAvÀ¥Àà vÀA/ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà UÉÆÃr ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ UÁtÂUÉÃgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ºÉÆ£ÀUÀrØ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ PÀÆr ºÉÆ£ÀUÀrØ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À MrØ£À ¸À®ÄªÁV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.40/2010 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹

¢: 26-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀĨsÀªÀ£À E§âgÀÄ PÀÆr ªÉÆÃ/¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-9931 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀ«£ÀUÀgïzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃ/¸ÉÊ.£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆÀAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ ªÉÆÃ/¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÀ ¥ÀPÀÌPÉÌ ¤AwzÀÝ mÁæ° £ÀA: PÉ.J-37/n-6183 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âgÀÄ ªÉÆ/¸ÉÊ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ E§âgÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ªÉÆÃ/¸ÉÊ Nr¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÄPÀÄgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀUÀågÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:23/10 PÀ®A:279,337,338 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-3-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 03-30 UÀAmÉUÉ J¸ï.ºÉZï.N ºÉZï.¹-130 gÀªÀgÀÄ vÀ¼ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹zÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀzÀUÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ §UÉÎ w½¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄUÀªÀÄUÉƽ¹ ºÁdjzÀÝ ¦gÁå¢üzÁgÀ£À ºÉýPÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß 09-00 J.JA ¢AzÀ 10-00 J.JA ªÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA PÉ.J-27 J-1377 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀªÀÄä ZÁ®PÀ ¸ÉÊ¥sÀįÁèSÁ£À FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ UÀzÀUÀ PÀqÉUÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É vÀ¼ÀPÀ¯ï zÁn ªÀÄÄgÁfð ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨ÁdÆ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ »A¢¤AzÀ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ £ÀA PÉ.J-37/8607 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁr JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA PÉ.J-25 ©-9714 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀÄgÀQëvÀ CAvÀgÀ PÁ¥ÁqÀzÉ vÀ£Àß ¯ÁjUÀÆ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA PÉJ-25 ©-9714 gÀ ZÁ®PÀ SÁ¹A ¸Á§ ºÁUÀÆ QèãÀgÀ ªÀiÁ§Ä¸Á¨sÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 64/2010 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ. 26-03-10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Éë£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PàjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ¤AzÀ 2235=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ «ªÀgÀªÁzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðÃAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

Friday, March 26, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2010 PÀ®A 78(3) PÀ.¥ÉÆÃ. PÁAiÉÄÝ

¢:- 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ DgÁí¼À UÁæªÀÄzÀ°è ©üÃgÀ¥Àà£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀÄzÉæñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 40 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: DgÁí¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²°¸À¯ÁV CªÀ£ÀÀ ºÀwÛgÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500-00 gÀÆ., MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgɬÄvÀÄ. CªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛà ? CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ gÁªÀÄzÁ¸À JA§ÄªÀªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ gÀÄzÉæñÀ EªÀ¤AzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500-00, MAzÀÄ ªÀÄmÁÌ¥ÀnÖ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀéAiÀÄ vÁ¨ÁPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2010 PÀ®A 323,324,504 gÉ/« 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 24-03-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ gÁªÀÄtÚ ®ªÀiÁt PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀjUÉ PÉÆÃgÀ ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ ¦gÁå¢ ¥Á°£À ¨É¼É ¨Á§vï PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀÝgÀ «µÀAiÀĪÁV ZÀZÉð ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ºÉüÀwAiÉÄ£À¯Éà CAvÁ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄ zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß      37/2010 PÀ®A. 323. 324. 326. 504. 506 gÉ/« 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 01-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ »A¢£À ºÀ¼Éà ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ, CzÉ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 24-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ°è£À vÀªÀÄä CvÉÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀÄqÀUÉÆîÄ, PÀnÖUÉ, PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼À DUÉÊw EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ¨ï©tzÀ gÁr¤AzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ªÉÄÊ PÉÊUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/10 PÀ®A. 37/2010 PÀ®A 323, 324, 326, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ²æà w¥ÀàtÚ J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß      38/2010 PÀ®A. 323. 324. 326. 504. 506 gÉ/« 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ »A¢£À ºÀ¼Éà ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ, CzÉ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 24-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀnÖUÉ PÀÄqÀUÉÆÃ®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ AiÀiÁPÉ F jÃw ¨ÉÊzÁqÀÄwÛÃj CAvÁ PÉüÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁr, PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vɯÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ QgÀĨÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/10 PÀ®A. PÀ®A 323, 324, 326, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ ºÉZï. vÀ¼ÀªÁgÀ ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 25-03-2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw ¹é¥sïÖ rÃeÉÊgï ºÉƸÀ PÁgï mÉA¥ÉÆÃgÀj gÀf¸ÉÖçõÀ£ï £ÀA: PÉÉ.J-03/n.Dgï-J£ï-1344/2009-10 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Dgï.n.N. PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ PÁgï£ÀÄß vÁ£Éà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. ¨É½UÉÎ 09:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ: PÉ.J-34/ J-3346 gÀ°è ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-15 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV £À£Àß PÁgï£À ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉ ¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ (1) ªÀÄÆPÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà, 55 ªÀµÀð, (2) ¥sÀQÃgÀªÀÄä UÀAqÀ ¨ÉlzÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 50- ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ (3) eÉÆåÃw UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, ºÀjd£À ¸Á: F½UÀ£ÀÆgÀÄ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DUÀ°¯Áè. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ F C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ C±ÉÆÃPÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2010 PÀ®A 143, 147, 366(J), 506, 109 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ zËr °AUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀqÉèÁV®Ä. vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß AiÀĪÀÄ£ÀÆj vÀAzÉ ZËqÀ¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î EªÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢:- 10-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ PÁ¯ÉÃfUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀzÀ°è CªÀ¼À£ÀÄß (1) AiÀĪÀÄ£ÀÆj ºÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ (2) fêÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ-¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ (3) J.J£ï. PÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ (4) UÉÆëAzÀ ¸Á: UÀÆqÀÆgÀÄ ºÁ°ªÀ¹Û: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw (5) £À«Ã£ï ¸Á: UÀAUÁªÀw (6) ºÀjñÀ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ (7) ¥ÀÄlÖ ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ §®ªÀAvÀªÁV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ïªÀgÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èAzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ£À ¸ÀAUÀqÀ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, C°è AiÀĪÀÄ£ÀÆjAiÀÄ UɼÉAiÀÄgÁzÀ (8) «£ÁAiÀÄPÀ (9) UÀįÁªÀiï ªÀĺÀäzï, (10) §¸ÀªÀgÁd ¹AºÁ¸À£À (11) AiÀiÁªÀÄÆ ®A¨Át (12) ¥ÀÄlÄÖ ZÀªÁít ®A¨Át J®ègÀÆ ¸Á: UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁr zÀÄUÁð¥Àæ¸ÁzÀ ¯ÁqïÓ£À°è EnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. F C¥ÀºÀgÀtPÉÌ AiÀĪÀÄ£ÀÆjAiÀÄ vÀAzÉ (13) ZËqÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ (14) ZÀ£Àߧ¸ÀªÀÄä ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤Ãr £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt AiÀĪÀÄ£ÀÆj ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ EvÀgÉ 13 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

7] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2010 PÀ®A 504, 506 L¦¹

EAzÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁr¹zÀ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ: 21-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ °AUÀ£À§Ar UÁæªÀÄzÀ°è ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀgÁ¸À ±ÀgÀt¥Àà ¦¯Éå, ±ÀAPÀæ¥Àà G¥ÁàgÀ J®ègÀÆ PÀÆr ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ K£À¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄ£ÀUÉ £À£Àß JgÀqÀÄ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ PÁqÀÄð vÉUÉzÀÄPÉÆAr CzÀPÉÌ §gÀvÀPÀÌAvÀºÀ ºÀt E°èAiÀĪÀgÉUÉ £À£ÀUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÁUÀ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä 2 PÁqÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÉÆnÖzÉÝÃ£É D 2PÁqÀÄðUÀ½UÉ JµÀÄÖ ºÀt §gÀÄvÀÛzÉ CµÀÄÖ ºÀt PÉÆqÀ°®èªÉAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄ zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï ¸ÀA 02/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ w¥ÀàªÀé¼À ªÀÄzÀĪÉÃAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄzÀĪÉÃAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ PÀ®è UÉÆÃuÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¹zÀÝ¥Àà £ÉÆÃA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÀÄÝ UÀAqÀ, ºÉAqÀw, ªÀiÁªÀ, gÀªÀgÀÄ ¸ÀAUÀqÀ C£ÀÆå£Àå ªÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:24-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àå 01-00 UÀ0mÉÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ w¥ÀàªÀé @ ¥ÁªÀðvɪÀé FPÉAiÀÄÄ §ÄwÛ vÉUÉzÀºÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAqÀ£À aUÀªÀé¼ÁzÀ ¤Ã®ªÀé¼ÉÆÃA¢UÉ §AqÀgÀUÀ®è ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆïPÉÌ ºÉÆÃV §ÄwÛ ElÄÖ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä PÉÆqÀvÀºÀUÉzÀºÀÄPÉÆ0qÀÄ ¨ÁdÄ EzÀÝ ¥ÀÆgÀvÀUÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀ¼É PÁéj AiÀÄ vÉVΣÀ°èzÀÝ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ §ºÀ¼À ºÉÆÃvÁÛzÀgÀÄ §gÀzÉ EzÀÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¤Ãj£À §¢ ZÀ¥Àà° PÀArzÀÄÝ PÉÆÃqÀ ¤Âj£À°è vÉ®ÄwÛzÀÄÝ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ªÀÄĽVzÀAvÉ PÀArzÀÄÝ ±ÀªÀ ºÀÄqÀÄPÀ®Ä EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-03-2010 gÀ0zÀÄ ªÀÄzÁå£Àå 3-30 UÀAmÉUÉ ±ÀªÀ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ CzÉ. ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EzÉ.

9] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉà AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA.05/2010 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄAd¥Àà zÉÆqÀتÀĤ 45 ªÀµÀð eÁ//ªÉÆÃa G// ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ ¸Á// UÀzÀUÀ ¨ÉÃlUÉÃj EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà §¼Áîj 40 ªÀµÀð eÁ// ªÉÆÃa ¸Á// ªÀħƧ£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw FPÉAiÀÄÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖÃªï ºÀZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÆÖêï zÀ°èAzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ªÉÄÃ¯É ¹rzÀÄ §Uï JAzÀÄ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÉÄÊUÉÎ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV §¼Áîj «ªÀiïì C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ:-24-03-10 gÀAzÀÄ 12-10 ¦.JªÀiï.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

10] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 39/2010 PÀ®A 279 L¦¹

¢: 25-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ vÀ£Àß PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA; PÉ.J-36/J¥sï-611 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ n¥Ààgï £ÀA: PÉ.J-37/7930 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgï n¥Ààgï C°èAiÉÄà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ mÁæ÷åPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/n.J-2137 £ÉÃzÀÝgÀ°è ©¢ízÀÄÝ EzÀjAzÀ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è. F WÀl£ÉAiÀÄÆ §¸ï ZÁ®PÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

11] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 27/2010 PÀ®A 353, 504, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 25-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAm ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ UÁæªÀįÉPÁÌ¢üÃPÁj PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DÀgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀÄgÀ½ ¸Á: PÀlVºÀ½î FvÀ£ÀÄ ZÉPÀ̧A¢AiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦ügÁå¢ DvÀ¤UÉ ¸Àé®à PÁ¬Ä CAvÁ CAzÀzÀÝPÉÌ FUÀ¯Éà §gÉzÀÄPÉÆqÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ ¥Àr¹ £Á¼É ¤Ã£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ §AzÀgÉ ¤£Àß ¸ÀÄllÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ °TvÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

12] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÁ J¥sï.J £ÀA. 03/10 PÀ®A. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 25-03-2010 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀA/ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ §¤ßUÉÆüÀ ¸Á.ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ Cfð ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-03-2010 gÀAzÀÄ 11.30 J.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁr£À°è ¢Ã¥À ºÀaÑ EnÖzÀÄÝ ªÀiÁr£À ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀ §mÉÖUÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 80% gÀµÀÄÖ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40,000=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À CQÌ, eÉÆüÀ, ¸ÀeÉÓ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÀ §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ C®èzÉà CfðzÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌ UÉÆqÉUÉ ºÉÆA¢PÉÆArzÀÝ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀA/ ºÀÄZÀÄѸÁ§ §¤ßUÉÆüÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ PÀÆqÁ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30% gÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ CQÌ, eÉÆüÀ, ¸ÀeÉÓ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

13] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2010 PÀ®A 110 (F) & (f) ¹.Dgï.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¸Á¹éºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß CAV ©aÑ CgÉ ¨ÉvÀÛ¯ÉAiÀiÁV ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ AiÀiÁgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ AiÀiÁªÀ PÉÆlð PÀbÉÃj K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ PÉÆlð PÀbÉÃj §ºÁ¼À £ÉÆÃrgÀÄvÉÛ£É. M¨ÉÆâ§âjUÉ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛ£É CAvÀ MzÀgÁqÀÄvÀÛ PÀÆUÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ JµÉÖà w½¹ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ 09-00 J.JA PÉÌ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 09.30 J.JA PÉÌ vÀAzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

14] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 62/2010 PÀ®A 279, 337,304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ. 24-03-10 gÀAzÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §ÆzÀUÀÄA¥Á ¸À«ÄÃ¥À mÁåAPÀgï ¯Áj £ÀA. n.J£ï-28 J.¹ 7483 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÁØ¢rØAiÀiÁV ZÁ®£É ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ mÁæöåPÀÖj mÉæîgï £ÀA. PÉ.J 37 n- 8908 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀPÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV mÁåAPÀgÀ ¥À°ÖaiÀiÁV ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ZÁ®PÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, March 25, 2010

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 35/2010 PÀ®A 160 IPC.

¢£ÁAPÀ:-24/03/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ©Ãmï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ FZÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ ¸À.Q.¥Áæ. ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ FZÀ£Á¼À-GzÁå¼À gÉÆÃr£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è JgÀqÀÄ UÀÄA¦£À d£ÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ M§âjUÉƧâgÀÄ zÀ¨ÁâqÀÄvÁÛ ©Ã¢ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DUÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃr «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj MAzÀ£Éà UÀÄA¦£À d£ÀgÀÄ JgÀqÀ£Éà UÀÄA¦£À d£ÀjUÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà F gÉÆÃqÀÄ ¤ªÀÄä¥Àà£ÀzÉ£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Á wAr wj¸ÀÄvÉÛªÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ JgÀqÀ£Éà UÀÄA¦£À d£ÀgÉÆA¢UÉ vÉQÌ ªÀÄÄQÌ ©zÀÝgÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ PÉʬÄAzÀ §rzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV dUÀ¼Á ©r¹PÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj MAzÀ£Éà UÀÄA¦£À d£ÀgÀÄ MAzÀÄ mÁ mÁ J.¹.E ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J-37/7561 £ÉÃzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà UÀÄA¦£À d£ÀgÀÄ MAzÀÄ mÁA mÁA ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J-37/5867 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¼É PÀÆå PÀÄjvÀÄ ©Ã¢ dUÀ¼Á ªÀiÁrzÀÝgÀ §UÉÎ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ. ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀgÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹ G½zÀ d£ÀgÀÄ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ FZÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸À.Q.¥Áæ. ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 36/2010 PÀ®A 279, 337, 338 IPC R/W 187 IMV Act..

¢£ÁAPÀ:-23/11/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ mÁ mÁ J.¹.E £ÀA PÉ.J-37/7885 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå PÀ£ÀPÀVjUÉ ºÉÆgÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß w¥Àà£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ vÉVΣÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À JqÀUÁ°£À ªÀÄƼÉAiÀÄÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, zÀªÀqÉAiÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁjà ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¥ÀmÁÖVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.10/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ ²æà £À£É߸Á§ vÀAzÉ ªÀ°¸Á§ ªÀĹâ, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ±Áå£ÀªÁ¸À¥ÀÄgÀ, vÁ: ¹gÀUÀÄ¥Àà, f: §¼Áîj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 23-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆmÉïïUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ §ºÀ¼À ºÉÆwÛ£ÀªÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï §gÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ C°è E°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zɪÀÅ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-03-2010 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¥ÉưøÀgÁzÀ ²æà UÀAUÀ¥Àà ¦.¹. 186 gÀªÀgÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ «¼Á¸À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ §A¢zÀÄÝ, £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ²æà ªÀ°¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀĹâ, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð EªÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV ºÁUÀÆ ¨ÁåAPï£À°è ¸Á® ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ aPÀÌdAvÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ ¨Á¼É vÉÆÃlPÉÌ §AzÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. EAzÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÀªÁUÁgÀPÉÌ ºÉÆÃV ±ÀªÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ oÁuÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 38/2010 PÀ®A 279, 304 (A) IPC R/W 187 IMV Act..

¢: 24-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛgÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃ/¸É. £ÀA: PÉ.J-36/Cgï-5151 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁágÀlVAiÀÄ ZÀ£Àß½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ PÀæµÀgï £ÀA PÀ.J. 37, ªÀÄÄA¢£À £ÀA§gÀ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£Éà ¤ÃqÀzÉà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §®PÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆ/¸ÉÊ £À JqÀ¨ÁUÀPÉÌ PÀæµÀgï §®¨sÁU¢AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆ/¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ SÁ¹A¸Á¨ï ªÀ: 25, EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃ/¸ÉÊ ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ PÀæµÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgï PÀæµÀgï. .£ÀA PÉ.J 37, ªÀÄÄA¢£À £ÀA§gï UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è £ÉÃzÀÝgÀÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹. CAvÀ ªÀUÀågÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/10, PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-03-2010 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ UÁA¢ü £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ £ÉÆÃmï §ÄPï, MAzÀÄ ©½ ¥ÉÃ¥ÀgÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 24-03-2010, ªÀiÁAvÉñÀ CAvÁ §gÉ¢zÀÄÝ, CzÀgÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ ªÉÆzÀ®£É CAQ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è 05-10, §®¨sÁUÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ CAQ 49-15 EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAVAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV 1580-00 gÀÆ.zÉÆgÉwzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï L.JA.E.L. ¸ÀA.359543018093175 EzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÉ£ÀÄ. d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

Tuesday, March 23, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/10 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 22-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »gÉêÀiÁ¢£Á¼À-«oÀ¯Á¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À°è «oÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è mÁæPÀÖgï EAf£ï £ÀA. PÉ.J.37/nJ-4481 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA. PÉ.J.37/nJ-4482 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀ£ÀªÉÄñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà PÀQðºÀ½î ¸Á.dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß «oÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ DUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ n«J¸ï JPÀì.J¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/PÀÆå-4433 £ÉÃzÀÝgÀ°è »gÉêÀiÁ¢£Á¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÀÄÈvÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà¤UÉ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà¤UÉ »AzɯÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀUÁ°UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ, §®UÉÊUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ºÁUÀÆ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ vÀ¼ÀªÁgÀ ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw UÀÄ£Éß £ÀA. 21/10 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 23-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ [DgÉÆævÀ£ÀÄ] «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉJ-34/2168 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï PÀqɬÄAzÀ dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ CªÀÄgÉñÀ¥Àà DPÀ£Á¼À gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à DmÉÆà ¹Ìqï DV ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è DgÉÆævÀ£À PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, UÀzÀÝPÉÌ, vÀÄnUÉ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è, JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JgÀqÀÆ ªÉÆÃtPÁ®ÄUÀ½UÀÆ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ±ÁAvÀ¥Àà ¨ÉîèzÀ ºÉZÀ.¹ 149 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, March 22, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.

¢: 21/03/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:45 ¦.JA PÉÌ PÀĵÀÖV ZÀ¼ÀUÉÃgÁ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EArPÁ PÁgÀ £ÀA:PÉ.J22 JA:5885 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà UËqÀgÀ ¸Á:PÀĵÀÖV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ CwÃeÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀ¼ÀUÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°è JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ lA lA ªÁºÀ£À £ÀA:PÉ.J-37/7140 £ÉÃzÀÝPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ C®èzÉà PÁgÀ ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. UÀÄgÀ¥Àà CAUÀr J.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ CvÀäºÀvÉåUÉ ±ÀgÀtÄ:.

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/10 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà C¼ÀªÀAr EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÁå£ÀªÀÄä ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß FUÉÎ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ »gÉùAzÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀqÀØgÀ EªÀ¤UÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ zÀĵÀÑlPÉÌ ©zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà SÁ° wgÀÄUÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ «£ÁPÁgÀtªÁV CªÀ½UÉ ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EªÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà UÁå£ÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ: 21-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 00:30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EªÀ¼À ªÀÄgÀtPÉÌ UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£Éà PÁgÀt CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æÃ. «ÃgÀtÚ JA. ºÀ½î ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Sunday, March 21, 2010

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/10 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ:
20/03/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:30 ¦.JAUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀA§Ä°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ¤qÀUÀÄA¢ªÀÄoÀ ¸Á:PÀqÉPÉÆ¥Àà EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ F ¢£À 1:30 ¦.JA UÉ PÀqÉPÉÆ¥Àà UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå ¤qÀUÀÄA¢ªÀÄoÀ 2)FgÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ¤qÀUÀÄA¢ªÀÄoÀ 3) ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¤qÀUÀÄA¢ªÀÄoÀ 4) PÀ«vÁ UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ¤qÀUÀÄA¢ªÀÄoÀ 5) dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¤qÀUÀÄA¢ªÀÄoÀ 6) UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÉñÀ ¤qÀUÀÄA¢ªÀÄoÀ J®ègÀÆ ¸Á:PÀqÉPÉÆ¥Àà vÁ:PÀĵÀÖV EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ. PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ¥ÀÄAqÉÃ¥Àà ºÉZï.¹. 34 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/10 PÀ®A 498(J) ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁ¬ÄzÉ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-03-2010 gÀAzÀÄ 09-30 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢üzÁgÀ¼ÁzÀ
VÃvÁ UÀAqÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà gÁxÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð. eÁ: ®ªÀiÁt ¸Á: UÉƯÉðPÉÆ¥Àà. oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, FUÉÎ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ¥ÀgÀ¸À¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢üzÁgÀ¼À ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ vÀ£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉà ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt PÉÆnÖzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ vÁ£ÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, DPÉAiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀA-2, CvÉÛAiÀiÁzÀ zÉêÀªÀÄä DgÉÆæ £ÀA-3, £Á¢¤AiÀiÁzÀ ®PÀëöäªÀé DgÉÆæ £ÀA-3 £ÉÃAiÀĪÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀÄwÛ®è, CqÀÄUÉ PÀÆqÁ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QjQj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA-1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ dÄlÖ® ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, March 20, 2010

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/10 PÀ®A 379, 409 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 19-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀªÀÄAvÀgÁªÀ vÀA¢ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ, ªÀiÁ°Ã¥Ánî ªÀAiÀÄ 80 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå r.£ÀA/261/10 ¢: 08-03-10 £ÉÃzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ü ¸ÀASÉå 6/10 £ÉÃzÀÄÝ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÀAzÀgÉ ¸À£ï-2008-09£Éà ¸Á°£À°è DgÉÆævÀgÀÄ 1] ªÀ®è¨sÀ vÀA¢ gÁªÀÄgÁªÀ PÀÄ®PtÂð ªÀAiÀÄ 62 ªÀµÀð, 2] zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ vÀAz¢ UÀÄAqÁ¨sÀmï ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, 3] ¸ÀÄgÉñÀ¨Á§Ä vÀA¢ gÁªÀħmï ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð 4] ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀA¢ gÁªÀħmï ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀĺÁªÀiÁ¬Ä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß J®ègÀÆ «Ä¯Á¦AiÀiÁV PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr ¸ÀéAvÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ §¼À¹PÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¨ÁåAQ£À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ SÁvÉ ¤ªÀð»¸ÀzÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß C¥ÀgÁ vÀ¥ÀgÁ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 17/03/10 gÀ gÁwæ 10 UÀAmɬÄAzÀ ¢:18/03/10 gÀ ¨É¼ÀV£À 6 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀĵÀÖV eÉøÀÌA CªÀgÀtzÀ°è EnÖzÀÝ MAzÀÄ «zÀÄåvï ¥ÀjªÀvÀðPÀ 63 PÉ.«.J CzÀgÀ «ªÀgÀ eÉ.N.© £ÀA:PÉ.¦.-1314,¥ÉÆ£ÉÆ-356 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjQëùzÀ ¢:14/03/10 ªÀÄvÀÄÛ qÉïɪÀj ¢:15/03/10 CAvÁ ¥ÀjªÀvÀðPÀzÀ ªÉÄÃ¯É §gÉAiÀįÁVzÀÄÝ C.Qà 49,000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 5/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 18-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ
ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà PÀA§½ ªÀ: 40 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: PÀgÉAmï ªÉÊAiÀÄjAUï PÉ®¸À ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ, ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ°è aQvÉì PÉÆr¹ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ UÀzÀUÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è UÀzÀUÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 5/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 13/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-03-2010 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA PÉÌ ZÀAqÀÆj£À vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ £ÀUÀA¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀvÀÛ®Ä EzÀÝ ¸À®ÄªÁV aªÀÄt ¢Ã¥À ºaÑ EnÖzÀÄÝ, fÃr §½AiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ¸À§jUÉ ¢Ã¥ÀPÉÌ §rzÀÄ ¢Ã¥À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ Dj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ ¤AUÀ¥Àà¤UÀÆ ¸Àé®à PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ £ÁUÀ¥Àà£À£ÀÄß QªÀÄì D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 18-03-10 gÀAzÀÄ 11-15 ¦.JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtz°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ

Friday, March 19, 2010

ªÉñÁåªÁnPÉ ¥ÀæPÀgÀt

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/10 PÀ®A ¹ (1) 4 (1) 7, 8, Immorial Traffic (Preventation) 1956 Act.

¢ ;- 18-03-10 gÀAzÀÄ ¦.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁvÁ ºÉÆl¯ï »zÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ zÁ½ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1] ¥À«ð£ï 2] ¸Àé¥Áß 3] °ÃªÀiÁ 4] vÁ¤AiÀiÁ 5] ¸Á¤AiÀiÁ 6] ¸ÀĪÀiÁ ªÀÄvÀÄ 3 d£À UÀAqÀ¸ÀgÀÄ EzÀÄÝ D 3 d£ÀgÀÄ PÀA¥ËAqÀ ºÁj Nr ºÉÆVzÀÄÝ E£ÀÄß½zÀ 6 d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ£É M¼ÀUÉ vÀªÀÄä CAUÁUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÀzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ F ªÀÄ£ÉAiÀÄ MqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀĪÀiÁ (DgÉÆæ £ÀA.6) £ÀªÀÄUÉ PÀgɬĹzÀÄÝ £ÁªÀÅ ªÉñÁåªÁnPɬÄAzÀ §AzÀ ºÀtzÀ°è CzÀð ºÀt DgÉÆæ £ÀA.6 ¸ÀĪÀiÁUÉ PÉÆlÄÖ E£ÀÄß½zÀ CzsÀðzÀ°è £ÀªÀÄä G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 3 ªÉƨÉʯï, 1800=00 ºÀt ºÁUÀÆ 120 G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀzÀ ¤ÃgÉÆÃzsÀUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/10 PÀ®A 504, 302 L¦¹

¢: 18-03-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 1-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ªÁAiÀÄÄ¥ÀÅvÀæ vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¢: 17-03-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ £ÀªÀ° gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà PÀÄj ªÀ: 50, eÁ; £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ° ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼ÀUÉ DgÉÆæ PÀȵÀÚ EªÀ£ÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. F WÀl£É ²ªÀ£À¥Àà (ªÀÄÈvÀ) EªÀ£ÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ w½zÀÄ zÉéõÀ ¸Á¢ü¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 5/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 18-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà PÀA§½ ªÀ: 40 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: PÀgÉAmï ªÉÊAiÀÄjAUï PÉ®¸À ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ, ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ°è aQvÉì PÉÆr¹ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ UÀzÀUÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è UÀzÀUÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 9/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¢: 18-09-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ©ÃªÀÄ£ÀUËqÀ gÁåªÀ¼ÀzÀ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉUÀ¼À£ÀÄß vÉÆüÉzÀÄ PÉƼÀîzÉ Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PÉUÀ½UÉ ºÀwÛzÀ JuÉÚAiÀÄ «µÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃV gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ CªÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÁgÀlV D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 1-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀæªÀÄ djV¹zÀÄÝ CzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 13/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-03-2010 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA PÉÌ ZÀAqÀÆj£À vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ £ÀUÀA¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀvÀÛ®Ä EzÀÝ ¸À®ÄªÁV aªÀÄt ¢Ã¥À ºaÑ EnÖzÀÄÝ, fÃr §½AiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ¸À§jUÉ ¢Ã¥ÀPÉÌ §rzÀÄ ¢Ã¥À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ Dj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ ¤AUÀ¥Àà¤UÀÆ ¸Àé®à PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ £ÁUÀ¥Àà£À£ÀÄß QªÀÄì D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 18-03-10 gÀAzÀÄ 11-15 ¦.JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtz°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 26/10 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 18-03-2010 gÀAzÀÄ 05-15 ¦.JA. ºÀÄZÀÑ®PÀÄAmÁ ¹ÃªÀiÁ J¸ï.ºÉZï gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J-37-n.J-4057 mÁæöå° £ÀA n.J-7019 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-37 PÀÆå-1424 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ E§âjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨Áj ¸ÀégÀÄ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ.CzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 29/10 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 17-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-35 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä D¦üøï PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ¢AzÀ gÉÆt ©.E.N. D¦Ã¹UÉ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA.PÉJ-36/J¯ï-6664 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¢AqÀÆgÀ PÁæ¸ï zÁn CzsÀð Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è PÁvÁæ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ºÁgÀß PÉÆlÄÖ §®§¢¬ÄAzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀ¢AzÀ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É JqÀPÉÌ wgÀÄ«zÀÝjAzÀ CzÀgÀ mÁæ° ¦gÁå¢zÁgÀjUÉ oÀPÀgï PÉÆnÖzÀÄÝ, ¦gÁå¢UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÀªÁgÀ ²ªÀ¥Àà EªÀjUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆæ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄ zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, March 18, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É «zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ ¢AzÀ Dgï.n.J. §UÉÎ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ oÁuÉAiÀÄ ºÉZï.¹. 27 ²æà «oÉÆç gÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ £ÉëĹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 17-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9:00 UÀAmÉUÉ J¸ï.r.JA. D¸ÀàvÉæ zsÁgÀªÁqÀ¢AzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà gÁd±ÉÃRgÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå ªÀÄgÀ½ªÀÄoÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. `` ¢£ÁAPÀ: 14-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CtÚ ªÀÄ°èPÁdÄð£À E§âgÀÆ PÀÆr UÀAUÁªÀwUÉ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-8502 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃVzÉÝêÀÅ. £ÀAvÀgÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ PÁgÀlVUÉ ºÉÆgÀmÉêÀÅ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV gÉÆÃqÀ£À°è ºÉÆgÀnzÁÝUÀ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ MªÀÄä¯Éà ¨ÉæPï ºÁqzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸À® ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®¢AzÀ ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀÄ ©zÉÝãÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉmÁÖV PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°PÉÌ §gÀ°¯Áè. £À£Àß CtÚ¤UÉ CAzÀgÉ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DUÀ°¯Áè. PÀÆqÀ¯Éà AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è £À£ÀߣÀÄß UÀAUÁªÀw a¤ªÁ®gÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ E°èUÉ §A¢zÀÄÝ EzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 16/03/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀįÉèñÀ¥Àà vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¤ÃgÀ®Æn¬ÄAzÀ aPÀÌSÉÃqÀ UÁæªÀÄPÉÌ §eÁeï ¥Áèn£Á ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉ.J-35/PÀÄå-5642 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¹Ìqï ªÀiÁr PÉqÀ«zÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ UÁr ªÉÄðzÀÝ 3 d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, JqÀvÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ§ÄdPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 2 d£ÀjUÉ ªÀÄÄAzɯÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ, ¨Á¬ÄUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀªÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw¹zÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï AiÀÄÄrDgï UÀÄ£Éß £ÀA. 08/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¤AUÀªÀÄä gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà «oÀ¯Á¥ÀÆgÀ, 33 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ §®¨sÁUÀzÀ Qrß ªÉÊ¥sÀ®åªÁVzÀÄÝ CzÀPÁÌV aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ UÀÄtªÀÄÄR£ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ QrßAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ªÉÊ¥sÀ®åªÁUÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÄÝzÀjAzÀ ««zsÀ D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 16-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è Qrß ªÉÊ¥sÀ®åzÀ PÁgÀt¢AzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ §¸Á¥ÀlÖt ¹ÃªÀiÁzÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRåPÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ DvÀ£À ªÀÄÈvÀzÉúÀ vÉîÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, UÀAUÁªÀwAiÀÄ ±ÀªÁUÁgÀPÉÌ ¸ÁV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

107 ¹Dg惡 ¥ÀæPÀgÀt

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/10 PÀ®A 107 ¹Dg惡

C¼ÀªÀAr oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¨ÉÊgÁ¥ÀÇgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²¢èAUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¹AzÉÆÃV ªÀAiÀiÁ 50 eÁw G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉÊgÁ¥ÀÇgÀÄ EªÀgÀ CfðAiÀÄÄ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ CfðAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¨ÉÊgÁ¥ÀÇgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄ0¢£À eÁUÀzÀ°è ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ¹AzÉÆÃV EªÀgÀÄ PÀnÖUÉ ºÁUÀÆ ºÀQÌAiÀÄ UÀÆqÀ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀ0vÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 16-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ¹AzÉÆÃV EvÀ¤UÉ ºÉýzÁUÀ CzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå ElÄÖPÉÆ0qÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, ªÀÄ®è¥Àà, ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÆ ªÉÄÊ PÉʪÀÄÄnÖ £É®PÉÌ ©zÉݪÀÅ, EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÀªÁf EvÀ¤UÉ vÀ¯É ¸Àé®à ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ¸ÀÆPÀÛ ¥Á§0¢ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁV C0vÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ £Á£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-03-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ ¨ÉÊgÁ¥ÀÇgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr, CfðAiÀÄ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÀzÀgÀ JzÀÄgÀÄzÁgÀgÁzÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀ0zÉ zÁåªÀÄ¥Àà ¹0zÉÆÃV, ªÀAiÀiÁ 41 ªÀµÀð, eÁw G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ ºÀ«ÄäUÉñ±À vÀ0zÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ¹0zÉÆÃV, ªÀAiÀiÁ 21 ªÀ±µÀð eÁw G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁQ£À E§âgÀÆ ¨ÉÊgÁ¥ÀÇgÀÄ EªÀgÀÄ «£Á: PÁgÀt ²¢è0UÀ¥Àà ¹0zÉÆÃV EªÀgÀ ¸À0UÀqÀ DUÁUÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ EgÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÁ¢UÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û ¥Á¹Û ºÁUÀÆ ¥Áæt ºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁr, UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÀzÀUÉr¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ RavÀªÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ. PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, March 17, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/10 PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ UËqÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀæµÀgï ªÁºÀ£À £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¢AzÀ E®PÀ®è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɸÀÄvÁÛ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀ¢AzÀ CAzÁdÄ 5 Q,«Ä. CAvÀgÀzÀ°è ªÀÄÄzÀÄlV ¹ÃªÀiÁzÀ gÀ¸ÉæAiÀÄ §®UàqÉ wgÀĪÀÅEzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁdÄ ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ªÁVzÀÄÝ CzÉ, ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀ¥ÀàUÉ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ QèãÀgïUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀÛ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ZÀAzÀæ¥Àà, ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, ZÀ£ÀߥÀà gÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÁV ºÁUÀÆ ªÀÄÆPÀ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉ. UÁAiÀÄUÉÆÃAqÀªÀgÀ£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ E®PÀ®è ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üÃAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/10 PÀ®A 307, 109 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:45 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÀĽ̺Á¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ©üêÀÄ¥Àà£ÀÄ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¨sÉÊgÀ¥Àà vÀAzÉ
FgÀ¥Àà PÉÆÃj, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÁÛV F jÃw ªÀiÁqÀzÀAvÉ CªÀjUÉ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁrzÉݪÀÅ. EzÀjAzÀ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É zÉéõÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀPÉÌ CrØAiÀiÁVzÀÝ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸Á¬Ä¸À¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨sÉÊgÀ¥Àà£ÀÄ £ÁªÀÅ Hl ªÀiÁqÀĪÀ CqÀÄUÉAiÀÄ°è «µÀªÀ£ÀÄß ºÁPÀĪÀAvÉ §¸ÀªÀÄä½UÉ «µÀzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, §¸ÀªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 16-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£ÀUÉ ¸ÁgÀÄ ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉüÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è £ÀªÀÄä CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ Hl ªÀiÁqÀĪÀ C£ÀßzÀ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ, Hl ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽvÀ £À£Àß ªÀÄUÀ «ÃgÉñÀ£ÀÄ C£Àß ¨ÁAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁ¸À£É §AzÀÄ, w£ÀßzÉà ©nÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ £ÉÆÃrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ §¸ÀªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉÊaîzÀ°è «µÀzÀ ¨Ál¯ï EzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §¸ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¨sÉÊgÀ¥Àà EªÀj§âgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw
" CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ
¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/10 PÀ®A 302 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄw ºÀ£ÀªÀĪÀé UÀAqÀ CAf£À¥Àà ªÀAiÀĸÀì: 24 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄÓ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ £Á£ÀÄ ºÀ£ÀªÀĪÀé UÀAqÀ DAf£É¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 24 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀªÀ½zÀÄÝ F ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀzÉãÀAzÀgÉ, £À£ÀUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CAf£É¥Àà vAzÉ VqÀØ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 30 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÀ®Äè ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. £ÁªÀÅ MAzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛêÉ. £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ VqÀØ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 24 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ G: mÁæPÀægÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄUÉ MAzÀÄ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ªÀÄAdÆgÀ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ¹ªÉÄAl J¼Éî vÀA¢zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀܼÀ EgÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¹ªÉÄAl EnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß §ÆzÉ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ E½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÀUÀ¼À°è §ÆzÉ¥Àà ¸ÀzÀj ¹ªÉÄAl J¼ÉîUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ ºÉýzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÉêÀÅ. ¢£ÁAPÀ: 15-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwgÀĪÁUÉÎ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §ÆzÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CAf£ÉAiÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¹ªÉÄAl J¼Éî vÉUÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ DUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ DAiÀÄÄÛ ©qÀ¥Á ¹ªÉÄAl J¼Éî vÀUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ PÀÆr £ÀªÀÄä ¥Áèl£À°è ¹ªÉÄAl J¼ÉîUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÁQPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÉÎ ¸ÀzÀj §ÆzÉ¥Àà EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ¹ªÉÄAl J¼ÉîUÀ¼À£ÀÄß JwÛ JwÛ ºÁQ ºÉÆUÉAiÀÄ vÉÆqÀVzÀ£ÀÄ. DUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ¹ªÉÄAl EnÖV J¼ÉîUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁPÉà ºÉÆUÉAiÀÄÄwÛAiÀiÁ £ÁªÀÅ vÉUÀzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ §ÆzÉ¥Àà£ÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà £À£Àß UÀAqÀ£À PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« ¹ªÉÄAl J¼ÉîAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JzÉUÉ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ. DUÀ ©r¹PÉƼÀî®Ä £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À §¸ÀªÀgÁd EªÀ£ÀÄ PÀÆr ©r¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ §ÆzÉ¥Àà£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ºÁUÀÆ £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À §¸ÀªÀgÁd EªÀ£À£ÀÄß vÀ½î ¥ÀÄ£À: £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ §ÆzÉ¥Àà£ÀÄ ¹ªÉÄAl J¼Éî¬ÄAzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉz£ÀÄ. CzÉà zÁjAiÀÄ°è §AzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ºÁUÀÆ ®PÀëÀt gÀªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd J©â¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ£ÀÄß «Ä¸ÀUÀ°¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ°¯Áè. PÉÊAiÀÄ£ÀÄß C®ÄUÁr¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ£ÉAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd J©â¸À®Ä w½¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ C¼ÀÄvÁÛ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁrzÉãÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ºÁUÀÆ ¥ÀgÀªÉÄò EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÊgÀ£ÁAiÀÄPÀ£À ºÀ½î¬ÄAzÀ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £À£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ FUÀ vÀqÀªÁV ¥Éưøï oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ CAf£À¥Àà£ÀÄ §ÆzÉ¥Àà£À eÁUÉAiÀÄ°è ºÁQzÀ ¹ªÉÄAl J¼ÉîAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ°¯Éè JA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ §ÆzÉ¥Àà£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ PɼÀPÉÌ PÉÀqÀ« ¹ªÉÄAl J¼Éî¬ÄAzÀ JzÉUÉ UÀÄ¢Ý PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt
Cr zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¨sÁjà UÁAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/10 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ ²æà ªÀÄjwªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ¨sÀÆvÉ ªÀ: 55 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 15-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ ªÀÄ®è¥Àà EvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ªÀÄ£É ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ©rj CAvÁ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß ºÉAqÀw zÁæPÁë¬Ät ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄAdļÁ EªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, March 16, 2010

AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ


 

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/10 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ ²æà ªÀÄjwªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ¨sÀÆvÉ ªÀ: 55 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 15-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ ªÀÄ®è¥Àà EvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ªÀÄ£É ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ©rj CAvÁ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß ºÉAqÀw zÁæPÁë¬Ät ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄAdļÁ EªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.29/10 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 326, 448, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 14-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà J¸ï. zÁzÁ¦ÃgÀ vÀAzÉ C§Äݯï gÀeÁPï, ¸Á: UÀAUÁªÀw UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¦£À°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ±ÉÃPÁëªÀ° ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 jAzÀ 14 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ ±ÉÃPÁëªÀ° EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è UÀÄArAiÀÄ PÀªÀZÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÆ PÀtÄÚUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ, ªÀÄÆVUÉ UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. EvÀ£ÉÆA¢UÉ EzÀݪÀgÉ®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ, ºÁUÀÆ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄR:¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.68/10 PÀ®A 143, 147, 366 (J), 506, 109 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢:- 15-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁdgÀvÀßA vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 49 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À G: Q¶ÌAzÁ gɸÁlð£À°è ªÁZïªÉÄ£ï ¸Á: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄ£ÀAzÁ ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß fêÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÁ¤AiÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢:-10-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ PÁ¯ÉÃfUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀzÀ°è ²æà ¸Á¬Ä¨Á¨Á UÀÄrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §¹ì¤AzÀ E½zÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß (1) fêÀ£À PÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ (2) J.J£ï. PÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ (3) UÉÆëAzÀ ¸Á: UÀÆqÀÆgÀÄ ºÁ°ªÀ¹Û: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw (4) £À«Ã£ï ¸Á: UÀAUÁªÀw (5) ºÀjñÀ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ (6) ¥ÀÄlÖ ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤£Àß UɼÉw PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝ¼É CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄ ¤¸ÀUÀð UÁqÀð£ï ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ EArPÁ PÁgï ªÀÄvÀÄÛ AiÀĪÀĺÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÀAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ §®ªÀAvÀªÁV PÁgï£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ïªÀgÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èAzÀ fêÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ£À ¸ÀAUÀqÀ §¸ï£À°è UÀeÉÃAzÀæUÀqÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, C°è fêÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ (1) «£ÁAiÀÄPÀ (2) UÀįÁªÀiï ªÀĺÀäzï, (3) §¸ÀªÀgÁd ¹AºÁ¸À£À (4) AiÀiÁªÀÄÆ ®A¨Át (5) ¥ÀÄlÄÖ ZÀªÁít ®A¨Át J®ègÀÆ ¸Á: UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, 4 ¢ªÀ¸À «£ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß EnÖzÀÄ, £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À EwºÁ¸À ¥ÀjÃPÉë EzÀÄÝzÀjAzÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀ ªÉÄÃ¯É £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr ¤®è¹zÀÄÝ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹gÀÄvÁÛ¼É. FUÀ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt fêÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ DvÀ£À EvÀgÉ 10 d£À ¸ÉßûvÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.12/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 14-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆj£À SÁ£ï PÉgÉAiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÉgÉAiÀÄ°èAiÀÄ PÉÆgÀZÀ®Ä PÀ°è£À°è PÁ®Ä eÁj FdÄ ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ EAzÀÄ zÉÆgÉwzÀÝjAzÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¼ÀPÀªÀé UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà ©ÃªÀÄ£ÀÆgÀ ªÀ:45 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, G: PÀÆ° ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ. ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, March 15, 2010

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/10 PÀ®A 498 (J), 323, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 14-03-2010 gÀAzÀÄ 02.30 ¦.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀtªÀÄä UÀA/ UÀÄgÀ¥Àà £ÁUÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.£ÀªÀ®ºÀ½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ vÀªÀÄÆäj£À UÀÄgÀ¥Àà vÀA/ ¸ÀAUÀ¥Àà £ÁUÀÆgÀ JA¨ÁvÀ¤UÉ ®UÀß ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÉgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÉÆA¢UÉ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ ¤£ÀUÉ ¢£Á®Æ HlPÉÌ ºÁPÀĪÀzÀÄ ºÁ¼ÀÄ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½¢zÀÝ vÀAUÀ¼ÀÄ C£Àß ªÀUÉÊgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ vÀ£Àß DgÉÆÃUÀå QëÃt DUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 13-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß CPÀÌ ¸Á«wæAiÀÄ ªÀÄUÀ¼À vÉÆnÖ® PÁgÀt PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ gÁwæ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀgÉ ¯É ¨ÉÆøÀÄr PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §gÀĪÀzÀPÉÌ UÉÆvÁÛUÀĪÀ¢®è K£À¯Éà CAvÁ CAzÀªÀgÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ, ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À CPÀÌ gÀvÀߪÀÄä½UÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄSÁ¥ÀvÀ UÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, F «µÀAiÀÄzÀ°è »jAiÀÄgÀ ºÀwÛgÀ «ZÁj¹ EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.28/10 PÀ®A 353, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 14-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄ»§Æ§ÄSÁ£ï ºÉZï.¹.-15 EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è oÁuÁ ¢£ÀZÀj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ºÀA¥ÉñÀ ºÀjUÉÆÃ®Ä EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ " £Á£ÀÄ GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÁæzÉòPÀ gÉÊvÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë¤zÉÝãÉ, zÀ°vÀ ¸ÀAWÀµÀð ¸À«ÄwAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð EzÉÝãÉ, ¤Ã£ÀÄ £À£Àß PÉøÀÄ §gÉzÀÄPÉÆà CAvÁ eÉÆÃgÁV PÀÆUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆr CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ £À£ÀUÉ zÀÆgÀÄ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄ C¤ßwÛAiÀiÁ, AiÀiÁªÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ £ËPÀj PÉÆlÖªÀ£ÀÄ, £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ zÉÆqÀتÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ, £ÁªÀÅ ªÀiÁ¢UÀjzÀÄÝ, ¨ÉÃPÁzÀÄÝ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ ¤Ã£ÀÄ F RÄaðAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉƼÀî®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè " CAvÁ eÉÆÃgÀÄ zsÀé¤AiÀÄ°è PÀÆUÁqÀÄvÁÛ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ C®èzÉà " K SÁ£ï ¤£ÀߣÀÄß ¸ÀĪÀÄä£Éà ©qÀĪÀÅ¢¯Áè, oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀ §AzÀ ªÉÄÃ¯É ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É " CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.28/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 07/03/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 04-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀߥÀÆtð UÀA ±ÀgÀt¥Àà gÀqÉØgÀ, ªÀ:40, eÁ:gÀqÉØgÀ, G: ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ£À eÁvÉæAiÀÄ°è gÀxÉÆÃvÀìªÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÉÃj£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà M§â ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 56 ªÀµÀðzÀ ªÀÈzÀÝ ªÀÄ»¼É PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ½UÉ ªÉÄ®PÉÌ J©â¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁr ¥ÀÄ£ÀB ªÉÄïÉzÀÄÝ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®åzÀ ¸ÀgÀ EgÀ°®è. CzsÀð vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ G½¢zÀÄÝ E£ÀÄß½zÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀªÀÅ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj eÁvÉæAiÀÄ d£À dAUÀĽAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ½ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å¸ÀgÀ CA.Q 35.000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

110 ¹Dg惡

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.29/10 PÀ®A 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 14-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¦.¹. 01 gÀªÀgÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄ ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ »gÉêÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ »gÉêÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß C¸ÀÛªÀå¸ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¯Éà ¨sÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̼Á ªÀÄÄPÀ¼ÁåUÀ wAr EzÀæ §gÀæ¯Éà M¨ÉÆâ§âgÀ£ÀÄß MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ, AiÀiÁªÀ ¸ÀgÀPÁgÀ K£ÀÄ £À£Àß ¸ÉAmÁ ªÀiÁqÀÄvÀÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ, ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÁªÀÅ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C°èAzÀ ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ w½¹zÁUÀÆå CªÀ£ÀÄ PÉüÀzÉà CzÉà jÃw ªÀwð¸ÀvÉÆqÀVzÀÄÝ DUÀ CªÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ ¨Á®¥Àà PÀ®PÉÃj ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð eÁ. £ÁAiÀÄPÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. »gÉêÀiÁ¢£Á¼À CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è CªÀ¤AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ vÉÆAzÀgÉ CxÀªÁ C¥ÁAiÀÄAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008