Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, March 31, 2010

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁ£É UÀÄ£Éß ¸ÀA. 45/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ gÉ/« 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

   
    

EAzÀÄ ¢: 30-03-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ EvÀgÉ 40-50 d£ÀÀgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà UÀĪÀÄUÉÃgÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀĪÉUÉ ¹J£ïDgï-6173 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖV vÁ®ÆQ£À »gɪÀÄ£ÁߥÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀlV-£ÀªÀ° gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ¸ÀzÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvgÀjUÉ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 30-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà UÀÄ©â, ªÀAiÀĸÀÄì 37 ªÀµÀð, eÁw: UÀAUÁªÀÄvÀ G: ªÀPÀð±Á¥ï ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 30-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 01:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¯Áj £ÀA§gï: J.¦-16/ n.n-5211 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¹.ºÉZï. d£ÁzsÀð£À gÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁw: ZË¢æ ¸Á: ªÁgÀAUÀ¯ï (J.¦) FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÀPÀð±Á¥ï£À°è ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÝ £À£Àß vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 57 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV GgÀĽ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß vÀAzÉUÉ £ÀqÀÄ«UÉ, JzÉUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄ, JgÀqÀÆ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, JqÀUÁ°£À QgÀĨɼÀjUÉ, §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛªÉ. ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÀºÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgï f. £À«Ã£ï vÀAzÉ ªÉAPÀlAiÀÄå, 24 ªÀµÀð ¸Á: ªÁgÀAUÀ¯ï FvÀ¤UÉ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ. CªÀgÀ£ÀÄß qÁ: a¤ªÁ¯ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ¹.ºÉZï. d£ÁzsÀðgÉrØ EvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2010 PÀ®A 110 (E)(f) ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 30-03-2010 gÀAzÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ «£Á: PÁgÀtªÁV d£ÀjUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, MzÀgÁqÀÄvÁÛ, CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ, ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ, gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt vÀAmÉ vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ, UÀÄAqÁVjAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ, d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁåA¥ï£À°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ PÉÆmÁÖ¯ï FgÀtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï. vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV «ÃgÉñÀ£ÀÄ ¥Àæw¤vÀå PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ CªÀiÁAiÀÄPÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ wêÀæ vÉÆAzÀgÉ GAmÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀÄjvÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Tuesday, March 30, 2010


¢£ÁAPÀ 30-03-2010 gÀAzÀÄ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¹éÃPÀÈvÀ PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß GzÁÏn¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

1] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 29-03-10 gÀAzÀÄ 04-00 J.JA UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÆýºÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¯Áj £ÀA n.J£ï-30 Dgï-2799 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉPÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©æÃd ºÀwÛgÀ M«ÄäAzÉƪÀįÉè ¨ÉæPï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ©æÃd PɼÀUÉ PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦ügÁå¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ 29.03.10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-45 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ Që£ÀÆPï CUÀæªÁ¯ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ §¸Á¥ÀÅgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¸ÁÌ÷å£ï E¸Áàvï PÀA¥À¤AiÀÄ°è LgÀ£ Mg UËæAq C¥sÀgÀ£ PÀ£ÉéÃAiÀÄgï ¨É¯ïÖ ºÀwÛgÀ wgÀÄUÁqÀ®Ä ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀܼÁªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÉà ªÉÄÊ£ïì LgÀ£ï ºÉÆvÉÆÛAiÀÄÄåªÀ ¨É¯ïÖ ¸ÀÄvÀÛ®Ä ¸ÀÄgÀPÀëvÉ E®èzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtzÀ ºÀwÛgÀ ¥Áèm ¥sÁªÀÄð ªÀiÁqÀzÉà AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÉÊPÉƼÀîzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¥ÁætPÉÌ ¸ÀA§«¸À§ºÀÄzÁzÀ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁPÁUÀĪÀµÀÄÖ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ §UÉÎ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆÃjzÀÝjAzÀ C°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ dªÀiÁ®Ä¢Ý£ EªÀ£ÀÄ PÀ£ÉéÃAiÀÄgï ¨É¯ïÖ ¹QÌPÉÆAqÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ

¢: 28-03-10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀiÁªÀ §¸ÀªÀgÁd zÁ¸À£Á¼À E§âgÀÄ ¸ÉÃj gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁg£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÉ ªÉÆtPÉUÉ ¨sÀsÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀUÀågÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 11/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ gÀÄzÀæªÀÄä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃV EzÀÄÝ CzÀjAzÀ CªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ PÀÆqÀ DVgÀ°®è CzÉà ªÀiÁ¹PÀvɬÄAzÀ ¢: 27-03-10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV UÀzÉÝUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¥ËqÀg PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ djV¹zÀÄÝ CzÉ.

5] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 24/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 29-03-10 gÀAzÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀi˯Á¸Á§ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ°ègÀĪÀ ±ÉÃAUÁ¨É¼ÉUÉ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢ü ¹A¥Àr¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzÁå£Àí 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ Hl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ HlzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ OµÀ¢üAiÀÄ qÀ©âAiÀÄ°è ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£ÀÄ ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀgÀ¢zÁgÀ£ÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ DvÀ£À£ÀÄß HgÀ PÀqÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÆZÉð ºÉÆÃV C°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è ¸ÀzÀj WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁV £ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/10 PÀ®A 32, 34 PÉE PÁ¬ÄzÉ

DgÉÆæ UÀÄgÀ¥Àà, ¸Á: UÀÄAqÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ UÀÄAqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÀ PÁ®PÉÌ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 180 JA.J¯ï. £À vÀÄA©zÀ 48 gÁAiÀįï UÉÆïïØ PÀ¥ï «¹Ì C.Q 1440/- gÀÆ. ¨ÉÉ¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦ÛÛ ªÀiÁr, ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.  

7) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/10 PÀ®A 78 (3) PÁ¬ÄzÉ

¢:- 29-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¹AUÀ£Á¼ÀÀ UÁæªÀÄzÀ°è PÀjAiÀĪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¨ÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ.E.© PÀA¨sÀzÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À CrAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆUÀÄvÁÛ C°èUÉ §AzÀ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr, «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà §¸Á¥ÀlÖt ªÀAiÀĸÀÄì: 32 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: UÀ¢ÝPÉ®¸À ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²°¸À¯ÁV CªÀ£ÀÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 600-00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgɬÄvÀÄ. CªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛà ? CAvÁ ªÀÄmÁÌ §ÄQÌAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ ¹AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ªÉAPÉÆèÁ vÀAzÉ §AUÁgÉ¥Àà G¥ÁàgÀ JA§ÄªÀªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ PÀjAiÀÄ¥ÀàÀ EªÀ¤AzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 600-00, MAzÀÄ ªÀÄmÁÌ¥ÀnÖ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀéAiÀÄ vÁ¨ÁPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, March 29, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r. £ÀA: 11/2010 PÀ®A 174 (¹) ¹Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: a£ÁߥÀÆgÀÄ. (ªÉÄnæ ºÀwÛgÀ) vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀįÉèñÀ¥Àà£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ 25 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä JA§ PÀÄgÀħgÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ 20 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀA§AzsÀ«lÄÖPÉÆAqÀÄ ªÉÄnæ a£ÁߥÀÆgÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ£ÀÄ. ¢:-26-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀįÉèñÀ¥Àà£ÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÀeÉÓ PÉƬÄå¸À°PÉÌ MAzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢:-28-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ qÁuÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ qÁuÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ïUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆ£ÀÆßgÀ¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀįÉèñÀ¥Àà£À ±ÀªÀªÀÅ CAUÁvÀªÁV ©¢ÝzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ, DzÀgÉ CªÀgÀÄ E°èUÉ §AzÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÀvÀÛgÀÄ JA§ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F §UÉÎ PÀÆ®APÀĵÀªÁV ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 28-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß £À£Àß vÀAzÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£ÀUÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì: 28 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ, ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀqÀØgÀºÀnÖ¬ÄAzÀ §¸Á¥ÀlÖtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ¤£Àß vÀAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ£ÀÄ. «ÄvÀæ ¥sÁå«Ä° qÁ¨Á ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ M§â ¹é¥sïÖ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤£Àß vÀAzÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤£Àß vÀAzÉUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉÀ »A¨ÁUÀzÀ°è gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆtPÁ°UÉ ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À°è Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¤£Àß vÀAzÉAiÀÄÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜãwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ PÁgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¹é¥sïÖ PÁgï £ÀA: PÉÉ.J-37/JA-3977 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ F. vÀAzÉ ªÁ£À§zÀæ¥Àà CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ vÀPÀët £Á£ÀÄ ¤£Àß vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr CzÀgÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ vÀPÀët UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ¤d«gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¹é¥sïÖ PÁgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ F. vÀAzÉ ªÁ£À§zÀæ¥Àà EªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 28-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà «. ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÁªï vÀAzÉ ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆÃlAiÀÄå PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ aQvÉìAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è JA. ®QëöäãÁgÁAiÀÄt EªÀgÀ ªÀÄ£É EzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ ªÀÄ£É PÀnÖ¸ÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß PÉýzÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè, £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©aÑ ºÉƸÀzÁV PÀnÖ¸ÀĪÁUÀ ªÁ¸ÀÄÛ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄ£É PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤£ÀUÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÉÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ElÄÖPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢:- 28-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ 1] JA. ®QëöäãÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, 2]    JA. ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, 3] JA. ±ÉõÀVj vÀAzÉ ®QëöäãÁgÁAiÀÄt, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, 4] PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 58 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁw: PÀªÀiÁä ¸Á: PÉÆÃlAiÀÄåPÁåA¥ï. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, CªÀgÀ°è ®QëöäãÁgÁAiÀÄt£ÀÄ £À£ÀUÉ " K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CªÀjªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉý ¤Ã£ÀÄ ¸Àé®à eÁUÉ PÉÆqÀ°¯Áè" CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ £À£Àß JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® «ÄãÀUÀAqÀzÀ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. G½zÀ 3 d£ÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß £É®PÉÌ PÉqÀ« PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀgÀÄ. DUÀ «. gÁªÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ©. £ÁUÉñÀégÀ gÁªï EªÀgÀÄ ©r¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á®ÆÌ d£ÀgÀÄ £À£ÀUÉ " J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà EzÉÆAzÀÄ ¸Áj ¤£ÀߣÀÄß ©nÖzÉÝêÉ, E£ÉÆߪÉÄä ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛêÉ" CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. PÁgÀt 4 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw.." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 28-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzï ªÀÄÄvÀÄðeÁSÁ£ï @ ªÀÄÄ£Áß FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ L.¹.L.¹. ¨ÁåAPï JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ vÀªÀÄä zÀ¯Áè° CAUÀrAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw N«Ä¤ PÁgï £ÀA. PÉJ-37/3014 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ §® PÀtÂÚ£À gɦàUÉ M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ §® Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ, §® vɯÉUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ C®èzÉà §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ §® ¥ÀPÀÌrUÉ ¸ÀºÀB M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2010 PÀ®A. 279, 337, 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁåPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ ¤AUÀ¥Àà E§âgÀÄ PÀÆr 10.30 J.JA PÉÌ UÀÄAd½îAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ »gÉƺÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 36 / AiÀÄÄ. 746 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ zÁn ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 Q.«Äà ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛ ¸Àé®à wgÀĪÀÅ EzÀÄÝ, gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ ¤AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ 01.30 ¦.JA PÉÌ JzÀÄjUÉ mÁ.mÁ J.¹ UÁr £ÀA. PÉ.J 26 / 6759 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ ¤AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 42/2010 PÀ®A 32, 34 PÀ.C. PÁAiÉÄÝ

¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ UÀÄAqÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÀ PÁ®PÉÌ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 180 JA.J¯ï. £À vÀÄA©zÀ 48 gÁAiÀįï UÉÆïïØ PÀ¥ï «¹Ì C.Q 1440/- gÀÆ. ¨ÉÉ¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦ÛÛ ªÀiÁr, ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

7] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹. gÉ/«
187 LJA« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 28-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwð G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ¸Á|| ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/Dgï-1702 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ gÁuÁ ¥ÀævÁ¥À ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwð EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ £ÀA§gÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwð gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè. F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ JqÀ ºÀuÉUÉ, JgÀqÀÆ ªÉÆÃtPÁ°UÉ, UÀzÀÝPÉÌ, JqÀ gÀmÉÖUÉ, JzÉUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. F §UÉÎ £ÀªÀÄä oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2010, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä DVzÀÄÝ CzÉ.


 


 

Sunday, March 28, 2010
f¯Áè ¥Éưøï PÁAiÀiÁð®AiÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ªÀiÁ£Àå ¥Éưøï D¢üÃPÀëPÀgÀÄ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è £ÉÆAzÀªÀgÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß J¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÁjUÀ¼À ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è £ÀqɸÀ¯Á¬ÄvÀÄ

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.¸ÀA. 02/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 26-03-2010 ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ:18 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ ¹ªÀiÁvÀAgÀzÀ°è eÁ°ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrAiÀÄ®Ä PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ. PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÀZÀgÀgÉÆA¢UÉ HlªÀiÁr C°èAiÉÄà ªÀÄ®V PÉÆArgÀĪÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ «µÀPÁgÀPÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ CzÀÄ CªÀ¤UÉ ¢: 27-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:30 UÀAmÉUÉ w½¢zÀÄÝ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ CªÀ£À£ÀÄß UÀzÀÄV£À dªÀÄð£ï D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¨ÉêÀÇgÀ oÁt AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA-02/2010 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉƼÀî¯ÁzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2010 PÀ®A 279, 338 gÉ/« 187 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 28-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀAiÀĸÀÄì: 27 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw-PÀ£ÀPÀVj ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ £ÀqÀzÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ »A¨ÁUÀ¢AzÀ CAzÀgÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ºÉÆgÀnzÀÝ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ §ÄdPÉÌ ºÁUÀÆ JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ°UÉ UÁAiÀiÁ¼ÁVzÀÄÝ EzÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ; PÉ.J-37/J¯ï-9794 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ §eÁd r¸À̪Àj EzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀÅ EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Saturday, March 27, 2010

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉ.« 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 26-03-2010 gÀAzÀÄ 03.00 ¦.JA PÉÌ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV E¯Áeï ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀA/ ±ÀAPÀæ¥Àà UÉÆÃr ¸Á.ºÉÆ£ÀUÀrØ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ ¨Á®£ÀUËqÀ PÀÆr ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀªÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®£ÀUËqÀ¤UÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÉý ºÉÆ®zÀ°è MqÀÄØ ºÁQ¹¢Ýj CAvÁ CAzÀªÀgÉà DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á®£ÀUËqÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr zÀÄSÁB¥ÀvÀ UÉƽ¹zÀÝ®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ 04.00 ¦.JA PÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2010 PÀ®A 323, 324, 504 gÉ.« 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 26-03-2010 gÀAzÀÄ 05.00 ¦.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ UÀÄgÀıÁAvÀ¥Àà vÀA/ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà UÉÆÃr ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ UÁtÂUÉÃgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ºÉÆ£ÀUÀrØ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ PÀÆr ºÉÆ£ÀUÀrØ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À MrØ£À ¸À®ÄªÁV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.40/2010 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹

¢: 26-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀĨsÀªÀ£À E§âgÀÄ PÀÆr ªÉÆÃ/¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-9931 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀ«£ÀUÀgïzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃ/¸ÉÊ.£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆÀAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ ªÉÆÃ/¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÀ ¥ÀPÀÌPÉÌ ¤AwzÀÝ mÁæ° £ÀA: PÉ.J-37/n-6183 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âgÀÄ ªÉÆ/¸ÉÊ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ E§âgÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ªÉÆÃ/¸ÉÊ Nr¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÄPÀÄgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀUÀågÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:23/10 PÀ®A:279,337,338 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-3-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 03-30 UÀAmÉUÉ J¸ï.ºÉZï.N ºÉZï.¹-130 gÀªÀgÀÄ vÀ¼ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹zÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀzÀUÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ §UÉÎ w½¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¸ÀAZÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄUÀªÀÄUÉƽ¹ ºÁdjzÀÝ ¦gÁå¢üzÁgÀ£À ºÉýPÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß 09-00 J.JA ¢AzÀ 10-00 J.JA ªÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA PÉ.J-27 J-1377 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀªÀÄä ZÁ®PÀ ¸ÉÊ¥sÀįÁèSÁ£À FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ UÀzÀUÀ PÀqÉUÉ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É vÀ¼ÀPÀ¯ï zÁn ªÀÄÄgÁfð ªÀ¸Àw ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨ÁdÆ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ »A¢¤AzÀ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ £ÀA PÉ.J-37/8607 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁr JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA PÉ.J-25 ©-9714 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀÄgÀQëvÀ CAvÀgÀ PÁ¥ÁqÀzÉ vÀ£Àß ¯ÁjUÀÆ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA PÉJ-25 ©-9714 gÀ ZÁ®PÀ SÁ¹A ¸Á§ ºÁUÀÆ QèãÀgÀ ªÀiÁ§Ä¸Á¨sÀ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 64/2010 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ. 26-03-10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Éë£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PàjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ¤AzÀ 2235=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ «ªÀgÀªÁzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðÃAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

Friday, March 26, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2010 PÀ®A 78(3) PÀ.¥ÉÆÃ. PÁAiÉÄÝ

¢:- 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ DgÁí¼À UÁæªÀÄzÀ°è ©üÃgÀ¥Àà£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀįÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀÄzÉæñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 40 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: DgÁí¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²°¸À¯ÁV CªÀ£ÀÀ ºÀwÛgÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500-00 gÀÆ., MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgɬÄvÀÄ. CªÀ¤UÉ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛà ? CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ gÁªÀÄzÁ¸À JA§ÄªÀªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ gÀÄzÉæñÀ EªÀ¤AzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500-00, MAzÀÄ ªÀÄmÁÌ¥ÀnÖ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀéAiÀÄ vÁ¨ÁPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2010 PÀ®A 323,324,504 gÉ/« 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 24-03-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ gÁªÀÄtÚ ®ªÀiÁt PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀjUÉ PÉÆÃgÀ ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ ¦gÁå¢ ¥Á°£À ¨É¼É ¨Á§vï PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀÝgÀ «µÀAiÀĪÁV ZÀZÉð ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ºÉüÀwAiÉÄ£À¯Éà CAvÁ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄ zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß      37/2010 PÀ®A. 323. 324. 326. 504. 506 gÉ/« 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 01-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ »A¢£À ºÀ¼Éà ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ, CzÉ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 24-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ°è£À vÀªÀÄä CvÉÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀÄqÀUÉÆîÄ, PÀnÖUÉ, PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼À DUÉÊw EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ¨ï©tzÀ gÁr¤AzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ªÉÄÊ PÉÊUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/10 PÀ®A. 37/2010 PÀ®A 323, 324, 326, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ²æà w¥ÀàtÚ J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß      38/2010 PÀ®A. 323. 324. 326. 504. 506 gÉ/« 34 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ »A¢£À ºÀ¼Éà ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ, CzÉ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 24-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀnÖUÉ PÀÄqÀUÉÆÃ®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ AiÀiÁPÉ F jÃw ¨ÉÊzÁqÀÄwÛÃj CAvÁ PÉüÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁr, PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vɯÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ QgÀĨÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/10 PÀ®A. PÀ®A 323, 324, 326, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ ºÉZï. vÀ¼ÀªÁgÀ ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 25-03-2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw ¹é¥sïÖ rÃeÉÊgï ºÉƸÀ PÁgï mÉA¥ÉÆÃgÀj gÀf¸ÉÖçõÀ£ï £ÀA: PÉÉ.J-03/n.Dgï-J£ï-1344/2009-10 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Dgï.n.N. PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ PÁgï£ÀÄß vÁ£Éà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. ¨É½UÉÎ 09:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ: PÉ.J-34/ J-3346 gÀ°è ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-15 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV £À£Àß PÁgï£À ªÀÄÄA¢£À JqÀUÀqÉ ¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ (1) ªÀÄÆPÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà, 55 ªÀµÀð, (2) ¥sÀQÃgÀªÀÄä UÀAqÀ ¨ÉlzÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 50- ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ (3) eÉÆåÃw UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, ºÀjd£À ¸Á: F½UÀ£ÀÆgÀÄ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DUÀ°¯Áè. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ F C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ mÁmÁ K¸ï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ C±ÉÆÃPÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2010 PÀ®A 143, 147, 366(J), 506, 109 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ zËr °AUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀqÉèÁV®Ä. vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß AiÀĪÀÄ£ÀÆj vÀAzÉ ZËqÀ¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î EªÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢:- 10-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ PÁ¯ÉÃfUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀzÀ°è CªÀ¼À£ÀÄß (1) AiÀĪÀÄ£ÀÆj ºÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ (2) fêÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ-¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ (3) J.J£ï. PÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ (4) UÉÆëAzÀ ¸Á: UÀÆqÀÆgÀÄ ºÁ°ªÀ¹Û: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw (5) £À«Ã£ï ¸Á: UÀAUÁªÀw (6) ºÀjñÀ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ (7) ¥ÀÄlÖ ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ §®ªÀAvÀªÁV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ïªÀgÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èAzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ£À ¸ÀAUÀqÀ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, C°è AiÀĪÀÄ£ÀÆjAiÀÄ UɼÉAiÀÄgÁzÀ (8) «£ÁAiÀÄPÀ (9) UÀįÁªÀiï ªÀĺÀäzï, (10) §¸ÀªÀgÁd ¹AºÁ¸À£À (11) AiÀiÁªÀÄÆ ®A¨Át (12) ¥ÀÄlÄÖ ZÀªÁít ®A¨Át J®ègÀÆ ¸Á: UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁr zÀÄUÁð¥Àæ¸ÁzÀ ¯ÁqïÓ£À°è EnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. F C¥ÀºÀgÀtPÉÌ AiÀĪÀÄ£ÀÆjAiÀÄ vÀAzÉ (13) ZËqÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ (14) ZÀ£Àߧ¸ÀªÀÄä ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤Ãr £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt AiÀĪÀÄ£ÀÆj ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ EvÀgÉ 13 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

7] AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2010 PÀ®A 504, 506 L¦¹

EAzÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁr¹zÀ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ: 21-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ °AUÀ£À§Ar UÁæªÀÄzÀ°è ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀgÁ¸À ±ÀgÀt¥Àà ¦¯Éå, ±ÀAPÀæ¥Àà G¥ÁàgÀ J®ègÀÆ PÀÆr ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ K£À¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄ£ÀUÉ £À£Àß JgÀqÀÄ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ PÁqÀÄð vÉUÉzÀÄPÉÆAr CzÀPÉÌ §gÀvÀPÀÌAvÀºÀ ºÀt E°èAiÀĪÀgÉUÉ £À£ÀUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÁUÀ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÝ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä 2 PÁqÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤£Àß PÉÊAiÀÄ°è PÉÆnÖzÉÝÃ£É D 2PÁqÀÄðUÀ½UÉ JµÀÄÖ ºÀt §gÀÄvÀÛzÉ CµÀÄÖ ºÀt PÉÆqÀ°®èªÉAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄ zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï ¸ÀA 02/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ w¥ÀàªÀé¼À ªÀÄzÀĪÉÃAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄzÀĪÉÃAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ PÀ®è UÉÆÃuÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¹zÀÝ¥Àà £ÉÆÃA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÀÄÝ UÀAqÀ, ºÉAqÀw, ªÀiÁªÀ, gÀªÀgÀÄ ¸ÀAUÀqÀ C£ÀÆå£Àå ªÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:24-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àå 01-00 UÀ0mÉÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ w¥ÀàªÀé @ ¥ÁªÀðvɪÀé FPÉAiÀÄÄ §ÄwÛ vÉUÉzÀºÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAqÀ£À aUÀªÀé¼ÁzÀ ¤Ã®ªÀé¼ÉÆÃA¢UÉ §AqÀgÀUÀ®è ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆïPÉÌ ºÉÆÃV §ÄwÛ ElÄÖ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä PÉÆqÀvÀºÀUÉzÀºÀÄPÉÆ0qÀÄ ¨ÁdÄ EzÀÝ ¥ÀÆgÀvÀUÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ ºÀ¼É PÁéj AiÀÄ vÉVΣÀ°èzÀÝ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ §ºÀ¼À ºÉÆÃvÁÛzÀgÀÄ §gÀzÉ EzÀÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¤Ãj£À §¢ ZÀ¥Àà° PÀArzÀÄÝ PÉÆÃqÀ ¤Âj£À°è vÉ®ÄwÛzÀÄÝ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ªÀÄĽVzÀAvÉ PÀArzÀÄÝ ±ÀªÀ ºÀÄqÀÄPÀ®Ä EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-03-2010 gÀ0zÀÄ ªÀÄzÁå£Àå 3-30 UÀAmÉUÉ ±ÀªÀ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ CzÉ. ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EzÉ.

9] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉà AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA.05/2010 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄAd¥Àà zÉÆqÀتÀĤ 45 ªÀµÀð eÁ//ªÉÆÃa G// ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ ¸Á// UÀzÀUÀ ¨ÉÃlUÉÃj EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà §¼Áîj 40 ªÀµÀð eÁ// ªÉÆÃa ¸Á// ªÀħƧ£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw FPÉAiÀÄÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖÃªï ºÀZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÆÖêï zÀ°èAzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ªÉÄÃ¯É ¹rzÀÄ §Uï JAzÀÄ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ªÉÄÊUÉÎ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV §¼Áîj «ªÀiïì C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ:-24-03-10 gÀAzÀÄ 12-10 ¦.JªÀiï.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ.

10] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 39/2010 PÀ®A 279 L¦¹

¢: 25-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ vÀ£Àß PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA; PÉ.J-36/J¥sï-611 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ n¥Ààgï £ÀA: PÉ.J-37/7930 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgï n¥Ààgï C°èAiÉÄà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ mÁæ÷åPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-37/n.J-2137 £ÉÃzÀÝgÀ°è ©¢ízÀÄÝ EzÀjAzÀ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è. F WÀl£ÉAiÀÄÆ §¸ï ZÁ®PÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

11] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 27/2010 PÀ®A 353, 504, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 25-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAm ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ UÁæªÀįÉPÁÌ¢üÃPÁj PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DÀgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀÄgÀ½ ¸Á: PÀlVºÀ½î FvÀ£ÀÄ ZÉPÀ̧A¢AiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦ügÁå¢ DvÀ¤UÉ ¸Àé®à PÁ¬Ä CAvÁ CAzÀzÀÝPÉÌ FUÀ¯Éà §gÉzÀÄPÉÆqÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ ¥Àr¹ £Á¼É ¤Ã£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ §AzÀgÉ ¤£Àß ¸ÀÄllÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ °TvÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

12] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÁ J¥sï.J £ÀA. 03/10 PÀ®A. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 25-03-2010 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀA/ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ §¤ßUÉÆüÀ ¸Á.ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ Cfð ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-03-2010 gÀAzÀÄ 11.30 J.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁr£À°è ¢Ã¥À ºÀaÑ EnÖzÀÄÝ ªÀiÁr£À ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀ §mÉÖUÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 80% gÀµÀÄÖ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40,000=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À CQÌ, eÉÆüÀ, ¸ÀeÉÓ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀȺÀ §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ C®èzÉà CfðzÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌ UÉÆqÉUÉ ºÉÆA¢PÉÆArzÀÝ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀA/ ºÀÄZÀÄѸÁ§ §¤ßUÉÆüÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ PÀÆqÁ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30% gÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ CQÌ, eÉÆüÀ, ¸ÀeÉÓ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

13] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2010 PÀ®A 110 (F) & (f) ¹.Dgï.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 25-03-2010 gÀAzÀÄ ¸Á¹éºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß CAV ©aÑ CgÉ ¨ÉvÀÛ¯ÉAiÀiÁV ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ AiÀiÁgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ AiÀiÁªÀ PÉÆlð PÀbÉÃj K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ PÉÆlð PÀbÉÃj §ºÁ¼À £ÉÆÃrgÀÄvÉÛ£É. M¨ÉÆâ§âjUÉ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛ£É CAvÀ MzÀgÁqÀÄvÀÛ PÀÆUÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ JµÉÖà w½¹ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ 09-00 J.JA PÉÌ vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 09.30 J.JA PÉÌ vÀAzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

14] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 62/2010 PÀ®A 279, 337,304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ. 24-03-10 gÀAzÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §ÆzÀUÀÄA¥Á ¸À«ÄÃ¥À mÁåAPÀgï ¯Áj £ÀA. n.J£ï-28 J.¹ 7483 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÁØ¢rØAiÀiÁV ZÁ®£É ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ mÁæöåPÀÖj mÉæîgï £ÀA. PÉ.J 37 n- 8908 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀPÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV mÁåAPÀgÀ ¥À°ÖaiÀiÁV ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ZÁ®PÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, March 25, 2010

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 35/2010 PÀ®A 160 IPC.

¢£ÁAPÀ:-24/03/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ©Ãmï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ FZÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ ¸À.Q.¥Áæ. ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ FZÀ£Á¼À-GzÁå¼À gÉÆÃr£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è JgÀqÀÄ UÀÄA¦£À d£ÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ M§âjUÉƧâgÀÄ zÀ¨ÁâqÀÄvÁÛ ©Ã¢ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DUÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃr «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj MAzÀ£Éà UÀÄA¦£À d£ÀgÀÄ JgÀqÀ£Éà UÀÄA¦£À d£ÀjUÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà F gÉÆÃqÀÄ ¤ªÀÄä¥Àà£ÀzÉ£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Á wAr wj¸ÀÄvÉÛªÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ JgÀqÀ£Éà UÀÄA¦£À d£ÀgÉÆA¢UÉ vÉQÌ ªÀÄÄQÌ ©zÀÝgÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ PÉʬÄAzÀ §rzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV dUÀ¼Á ©r¹PÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj MAzÀ£Éà UÀÄA¦£À d£ÀgÀÄ MAzÀÄ mÁ mÁ J.¹.E ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J-37/7561 £ÉÃzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà UÀÄA¦£À d£ÀgÀÄ MAzÀÄ mÁA mÁA ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J-37/5867 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¼É PÀÆå PÀÄjvÀÄ ©Ã¢ dUÀ¼Á ªÀiÁrzÀÝgÀ §UÉÎ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ. ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀgÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹ G½zÀ d£ÀgÀÄ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ FZÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸À.Q.¥Áæ. ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 36/2010 PÀ®A 279, 337, 338 IPC R/W 187 IMV Act..

¢£ÁAPÀ:-23/11/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ mÁ mÁ J.¹.E £ÀA PÉ.J-37/7885 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå PÀ£ÀPÀVjUÉ ºÉÆgÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß w¥Àà£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ vÉVΣÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À JqÀUÁ°£À ªÀÄƼÉAiÀÄÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, zÀªÀqÉAiÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁjà ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¥ÀmÁÖVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.10/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ ²æà £À£É߸Á§ vÀAzÉ ªÀ°¸Á§ ªÀĹâ, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ±Áå£ÀªÁ¸À¥ÀÄgÀ, vÁ: ¹gÀUÀÄ¥Àà, f: §¼Áîj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 23-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆmÉïïUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ §ºÀ¼À ºÉÆwÛ£ÀªÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï §gÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ C°è E°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zɪÀÅ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-03-2010 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¥ÉưøÀgÁzÀ ²æà UÀAUÀ¥Àà ¦.¹. 186 gÀªÀgÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ «¼Á¸À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ §A¢zÀÄÝ, £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ²æà ªÀ°¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀĹâ, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð EªÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀªÁV ºÁUÀÆ ¨ÁåAPï£À°è ¸Á® ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ aPÀÌdAvÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ ¨Á¼É vÉÆÃlPÉÌ §AzÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. EAzÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÀªÁUÁgÀPÉÌ ºÉÆÃV ±ÀªÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ oÁuÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 38/2010 PÀ®A 279, 304 (A) IPC R/W 187 IMV Act..

¢: 24-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛgÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃ/¸É. £ÀA: PÉ.J-36/Cgï-5151 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁágÀlVAiÀÄ ZÀ£Àß½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ PÀæµÀgï £ÀA PÀ.J. 37, ªÀÄÄA¢£À £ÀA§gÀ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£Éà ¤ÃqÀzÉà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §®PÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆ/¸ÉÊ £À JqÀ¨ÁUÀPÉÌ PÀæµÀgï §®¨sÁU¢AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆ/¸ÉÊ ¸ÀªÁgÀ SÁ¹A¸Á¨ï ªÀ: 25, EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃ/¸ÉÊ ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ PÀæµÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgï PÀæµÀgï. .£ÀA PÉ.J 37, ªÀÄÄA¢£À £ÀA§gï UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è £ÉÃzÀÝgÀÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹. CAvÀ ªÀUÀågÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/10, PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-03-2010 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ UÁA¢ü £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ £ÉÆÃmï §ÄPï, MAzÀÄ ©½ ¥ÉÃ¥ÀgÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ 24-03-2010, ªÀiÁAvÉñÀ CAvÁ §gÉ¢zÀÄÝ, CzÀgÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ ªÉÆzÀ®£É CAQ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è 05-10, §®¨sÁUÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ CAQ 49-15 EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À CAVAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV 1580-00 gÀÆ.zÉÆgÉwzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï L.JA.E.L. ¸ÀA.359543018093175 EzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÉ£ÀÄ. d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

Tuesday, March 23, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/10 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 22-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »gÉêÀiÁ¢£Á¼À-«oÀ¯Á¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À°è «oÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è mÁæPÀÖgï EAf£ï £ÀA. PÉ.J.37/nJ-4481 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA. PÉ.J.37/nJ-4482 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀ£ÀªÉÄñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà PÀQðºÀ½î ¸Á.dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß «oÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ DUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ n«J¸ï JPÀì.J¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/PÀÆå-4433 £ÉÃzÀÝgÀ°è »gÉêÀiÁ¢£Á¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÀÄÈvÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà¤UÉ lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà¤UÉ »AzɯÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀUÁ°UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ, §®UÉÊUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ºÁUÀÆ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ vÀ¼ÀªÁgÀ ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw UÀÄ£Éß £ÀA. 21/10 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 23-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ [DgÉÆævÀ£ÀÄ] «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉJ-34/2168 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï PÀqɬÄAzÀ dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ CªÀÄgÉñÀ¥Àà DPÀ£Á¼À gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à DmÉÆà ¹Ìqï DV ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è DgÉÆævÀ£À PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, UÀzÀÝPÉÌ, vÀÄnUÉ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è, JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JgÀqÀÆ ªÉÆÃtPÁ®ÄUÀ½UÀÆ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ±ÁAvÀ¥Àà ¨ÉîèzÀ ºÉZÀ.¹ 149 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, March 22, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.

¢: 21/03/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:45 ¦.JA PÉÌ PÀĵÀÖV ZÀ¼ÀUÉÃgÁ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EArPÁ PÁgÀ £ÀA:PÉ.J22 JA:5885 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà UËqÀgÀ ¸Á:PÀĵÀÖV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ CwÃeÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀ¼ÀUÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°è JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ lA lA ªÁºÀ£À £ÀA:PÉ.J-37/7140 £ÉÃzÀÝPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ C®èzÉà PÁgÀ ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. UÀÄgÀ¥Àà CAUÀr J.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ CvÀäºÀvÉåUÉ ±ÀgÀtÄ:.

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/10 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà C¼ÀªÀAr EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÁå£ÀªÀÄä ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß FUÉÎ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ »gÉùAzÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀqÀØgÀ EªÀ¤UÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ zÀĵÀÑlPÉÌ ©zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà SÁ° wgÀÄUÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ «£ÁPÁgÀtªÁV CªÀ½UÉ ºÉÆqɧr ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EªÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà UÁå£ÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ: 21-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 00:30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EªÀ¼À ªÀÄgÀtPÉÌ UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£Éà PÁgÀt CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ²æÃ. «ÃgÀtÚ JA. ºÀ½î ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Sunday, March 21, 2010

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/10 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ:
20/03/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:30 ¦.JAUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀA§Ä°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ¤qÀUÀÄA¢ªÀÄoÀ ¸Á:PÀqÉPÉÆ¥Àà EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ F ¢£À 1:30 ¦.JA UÉ PÀqÉPÉÆ¥Àà UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå ¤qÀUÀÄA¢ªÀÄoÀ 2)FgÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ¤qÀUÀÄA¢ªÀÄoÀ 3) ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¤qÀUÀÄA¢ªÀÄoÀ 4) PÀ«vÁ UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ¤qÀUÀÄA¢ªÀÄoÀ 5) dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ¤qÀUÀÄA¢ªÀÄoÀ 6) UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÉñÀ ¤qÀUÀÄA¢ªÀÄoÀ J®ègÀÆ ¸Á:PÀqÉPÉÆ¥Àà vÁ:PÀĵÀÖV EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ. PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ¥ÀÄAqÉÃ¥Àà ºÉZï.¹. 34 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/10 PÀ®A 498(J) ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁ¬ÄzÉ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-03-2010 gÀAzÀÄ 09-30 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢üzÁgÀ¼ÁzÀ
VÃvÁ UÀAqÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà gÁxÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð. eÁ: ®ªÀiÁt ¸Á: UÉƯÉðPÉÆ¥Àà. oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, FUÉÎ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ¥ÀgÀ¸À¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢üzÁgÀ¼À ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ vÀ£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉà ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt PÉÆnÖzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ vÁ£ÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, DPÉAiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀA-2, CvÉÛAiÀiÁzÀ zÉêÀªÀÄä DgÉÆæ £ÀA-3, £Á¢¤AiÀiÁzÀ ®PÀëöäªÀé DgÉÆæ £ÀA-3 £ÉÃAiÀĪÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀÄwÛ®è, CqÀÄUÉ PÀÆqÁ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QjQj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA-1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ dÄlÖ® ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, March 20, 2010

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/10 PÀ®A 379, 409 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 19-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀªÀÄAvÀgÁªÀ vÀA¢ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ, ªÀiÁ°Ã¥Ánî ªÀAiÀÄ 80 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå r.£ÀA/261/10 ¢: 08-03-10 £ÉÃzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ü ¸ÀASÉå 6/10 £ÉÃzÀÄÝ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÀAzÀgÉ ¸À£ï-2008-09£Éà ¸Á°£À°è DgÉÆævÀgÀÄ 1] ªÀ®è¨sÀ vÀA¢ gÁªÀÄgÁªÀ PÀÄ®PtÂð ªÀAiÀÄ 62 ªÀµÀð, 2] zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ vÀAz¢ UÀÄAqÁ¨sÀmï ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, 3] ¸ÀÄgÉñÀ¨Á§Ä vÀA¢ gÁªÀħmï ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð 4] ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀA¢ gÁªÀħmï ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀĺÁªÀiÁ¬Ä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß J®ègÀÆ «Ä¯Á¦AiÀiÁV PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr ¸ÀéAvÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ §¼À¹PÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¨ÁåAQ£À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ SÁvÉ ¤ªÀð»¸ÀzÉ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß C¥ÀgÁ vÀ¥ÀgÁ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 17/03/10 gÀ gÁwæ 10 UÀAmɬÄAzÀ ¢:18/03/10 gÀ ¨É¼ÀV£À 6 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀĵÀÖV eÉøÀÌA CªÀgÀtzÀ°è EnÖzÀÝ MAzÀÄ «zÀÄåvï ¥ÀjªÀvÀðPÀ 63 PÉ.«.J CzÀgÀ «ªÀgÀ eÉ.N.© £ÀA:PÉ.¦.-1314,¥ÉÆ£ÉÆ-356 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjQëùzÀ ¢:14/03/10 ªÀÄvÀÄÛ qÉïɪÀj ¢:15/03/10 CAvÁ ¥ÀjªÀvÀðPÀzÀ ªÉÄÃ¯É §gÉAiÀįÁVzÀÄÝ C.Qà 49,000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 5/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 18-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ
ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà PÀA§½ ªÀ: 40 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: PÀgÉAmï ªÉÊAiÀÄjAUï PÉ®¸À ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ, ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ°è aQvÉì PÉÆr¹ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ UÀzÀUÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è UÀzÀUÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 5/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 13/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-03-2010 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA PÉÌ ZÀAqÀÆj£À vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ £ÀUÀA¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀvÀÛ®Ä EzÀÝ ¸À®ÄªÁV aªÀÄt ¢Ã¥À ºaÑ EnÖzÀÄÝ, fÃr §½AiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ¸À§jUÉ ¢Ã¥ÀPÉÌ §rzÀÄ ¢Ã¥À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ Dj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ ¤AUÀ¥Àà¤UÀÆ ¸Àé®à PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ £ÁUÀ¥Àà£À£ÀÄß QªÀÄì D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 18-03-10 gÀAzÀÄ 11-15 ¦.JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtz°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ

Friday, March 19, 2010

ªÉñÁåªÁnPÉ ¥ÀæPÀgÀt

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/10 PÀ®A ¹ (1) 4 (1) 7, 8, Immorial Traffic (Preventation) 1956 Act.

¢ ;- 18-03-10 gÀAzÀÄ ¦.L PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀiÁvÁ ºÉÆl¯ï »zÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ zÁ½ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1] ¥À«ð£ï 2] ¸Àé¥Áß 3] °ÃªÀiÁ 4] vÁ¤AiÀiÁ 5] ¸Á¤AiÀiÁ 6] ¸ÀĪÀiÁ ªÀÄvÀÄ 3 d£À UÀAqÀ¸ÀgÀÄ EzÀÄÝ D 3 d£ÀgÀÄ PÀA¥ËAqÀ ºÁj Nr ºÉÆVzÀÄÝ E£ÀÄß½zÀ 6 d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄ£É M¼ÀUÉ vÀªÀÄä CAUÁUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÀzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ F ªÀÄ£ÉAiÀÄ MqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀĪÀiÁ (DgÉÆæ £ÀA.6) £ÀªÀÄUÉ PÀgɬĹzÀÄÝ £ÁªÀÅ ªÉñÁåªÁnPɬÄAzÀ §AzÀ ºÀtzÀ°è CzÀð ºÀt DgÉÆæ £ÀA.6 ¸ÀĪÀiÁUÉ PÉÆlÄÖ E£ÀÄß½zÀ CzsÀðzÀ°è £ÀªÀÄä G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ 3 ªÉƨÉʯï, 1800=00 ºÀt ºÁUÀÆ 120 G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀzÀ ¤ÃgÉÆÃzsÀUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/10 PÀ®A 504, 302 L¦¹

¢: 18-03-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 1-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ªÁAiÀÄÄ¥ÀÅvÀæ vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¢: 17-03-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ £ÀªÀ° gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà PÀÄj ªÀ: 50, eÁ; £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ° ¸Á: ¸ÉÆêÀÄ£Á¼ÀUÉ DgÉÆæ PÀȵÀÚ EªÀ£ÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. F WÀl£É ²ªÀ£À¥Àà (ªÀÄÈvÀ) EªÀ£ÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ w½zÀÄ zÉéõÀ ¸Á¢ü¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 5/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 18-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà PÀA§½ ªÀ: 40 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: PÀgÉAmï ªÉÊAiÀÄjAUï PÉ®¸À ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ, ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ°è aQvÉì PÉÆr¹ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ UÀzÀUÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è UÀzÀUÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 9/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¢: 18-09-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ©ÃªÀÄ£ÀUËqÀ gÁåªÀ¼ÀzÀ EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉUÀ¼À£ÀÄß vÉÆüÉzÀÄ PÉƼÀîzÉ Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PÉUÀ½UÉ ºÀwÛzÀ JuÉÚAiÀÄ «µÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃV gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ CªÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÁgÀlV D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 1-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀæªÀÄ djV¹zÀÄÝ CzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 13/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-03-2010 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA PÉÌ ZÀAqÀÆj£À vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ £ÀUÀA¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀvÀÛ®Ä EzÀÝ ¸À®ÄªÁV aªÀÄt ¢Ã¥À ºaÑ EnÖzÀÄÝ, fÃr §½AiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ¸À§jUÉ ¢Ã¥ÀPÉÌ §rzÀÄ ¢Ã¥À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ Dj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ ¤AUÀ¥Àà¤UÀÆ ¸Àé®à PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ £ÁUÀ¥Àà£À£ÀÄß QªÀÄì D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 18-03-10 gÀAzÀÄ 11-15 ¦.JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtz°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 26/10 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 18-03-2010 gÀAzÀÄ 05-15 ¦.JA. ºÀÄZÀÑ®PÀÄAmÁ ¹ÃªÀiÁ J¸ï.ºÉZï gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J-37-n.J-4057 mÁæöå° £ÀA n.J-7019 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-37 PÀÆå-1424 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ E§âjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨Áj ¸ÀégÀÄ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ.CzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 29/10 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 17-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-35 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä D¦üøï PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ¢AzÀ gÉÆt ©.E.N. D¦Ã¹UÉ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA.PÉJ-36/J¯ï-6664 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¢AqÀÆgÀ PÁæ¸ï zÁn CzsÀð Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è PÁvÁæ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ºÁgÀß PÉÆlÄÖ §®§¢¬ÄAzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀ¢AzÀ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É JqÀPÉÌ wgÀÄ«zÀÝjAzÀ CzÀgÀ mÁæ° ¦gÁå¢zÁgÀjUÉ oÀPÀgï PÉÆnÖzÀÄÝ, ¦gÁå¢UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÀªÁgÀ ²ªÀ¥Àà EªÀjUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆæ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄ zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, March 18, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É «zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ ¢AzÀ Dgï.n.J. §UÉÎ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ oÁuÉAiÀÄ ºÉZï.¹. 27 ²æà «oÉÆç gÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ £ÉëĹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 17-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9:00 UÀAmÉUÉ J¸ï.r.JA. D¸ÀàvÉæ zsÁgÀªÁqÀ¢AzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà gÁd±ÉÃRgÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå ªÀÄgÀ½ªÀÄoÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. `` ¢£ÁAPÀ: 14-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CtÚ ªÀÄ°èPÁdÄð£À E§âgÀÆ PÀÆr UÀAUÁªÀwUÉ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-8502 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃVzÉÝêÀÅ. £ÀAvÀgÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ PÁgÀlVUÉ ºÉÆgÀmÉêÀÅ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV gÉÆÃqÀ£À°è ºÉÆgÀnzÁÝUÀ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ MªÀÄä¯Éà ¨ÉæPï ºÁqzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸À® ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®¢AzÀ ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀÄ ©zÉÝãÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉmÁÖV PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°PÉÌ §gÀ°¯Áè. £À£Àß CtÚ¤UÉ CAzÀgÉ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DUÀ°¯Áè. PÀÆqÀ¯Éà AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è £À£ÀߣÀÄß UÀAUÁªÀw a¤ªÁ®gÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ E°èUÉ §A¢zÀÄÝ EzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 16/03/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀįÉèñÀ¥Àà vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¤ÃgÀ®Æn¬ÄAzÀ aPÀÌSÉÃqÀ UÁæªÀÄPÉÌ §eÁeï ¥Áèn£Á ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉ.J-35/PÀÄå-5642 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¹Ìqï ªÀiÁr PÉqÀ«zÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ UÁr ªÉÄðzÀÝ 3 d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, JqÀvÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ§ÄdPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 2 d£ÀjUÉ ªÀÄÄAzɯÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ, ¨Á¬ÄUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀªÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw¹zÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï AiÀÄÄrDgï UÀÄ£Éß £ÀA. 08/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¤AUÀªÀÄä gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà «oÀ¯Á¥ÀÆgÀ, 33 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ §®¨sÁUÀzÀ Qrß ªÉÊ¥sÀ®åªÁVzÀÄÝ CzÀPÁÌV aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ UÀÄtªÀÄÄR£ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ QrßAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ªÉÊ¥sÀ®åªÁUÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÄÝzÀjAzÀ ««zsÀ D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 16-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è Qrß ªÉÊ¥sÀ®åzÀ PÁgÀt¢AzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ §¸Á¥ÀlÖt ¹ÃªÀiÁzÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRåPÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ DvÀ£À ªÀÄÈvÀzÉúÀ vÉîÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, UÀAUÁªÀwAiÀÄ ±ÀªÁUÁgÀPÉÌ ¸ÁV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

107 ¹Dg惡 ¥ÀæPÀgÀt

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/10 PÀ®A 107 ¹Dg惡

C¼ÀªÀAr oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¨ÉÊgÁ¥ÀÇgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²¢èAUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¹AzÉÆÃV ªÀAiÀiÁ 50 eÁw G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉÊgÁ¥ÀÇgÀÄ EªÀgÀ CfðAiÀÄÄ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ CfðAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¨ÉÊgÁ¥ÀÇgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄ0¢£À eÁUÀzÀ°è ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ¹AzÉÆÃV EªÀgÀÄ PÀnÖUÉ ºÁUÀÆ ºÀQÌAiÀÄ UÀÆqÀ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀ0vÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 16-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ¹AzÉÆÃV EvÀ¤UÉ ºÉýzÁUÀ CzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå ElÄÖPÉÆ0qÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, ªÀÄ®è¥Àà, ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÆ ªÉÄÊ PÉʪÀÄÄnÖ £É®PÉÌ ©zÉݪÀÅ, EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÀªÁf EvÀ¤UÉ vÀ¯É ¸Àé®à ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ¸ÀÆPÀÛ ¥Á§0¢ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁV C0vÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ £Á£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-03-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ ¨ÉÊgÁ¥ÀÇgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr, CfðAiÀÄ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÀzÀgÀ JzÀÄgÀÄzÁgÀgÁzÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀ0zÉ zÁåªÀÄ¥Àà ¹0zÉÆÃV, ªÀAiÀiÁ 41 ªÀµÀð, eÁw G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ ºÀ«ÄäUÉñ±À vÀ0zÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ¹0zÉÆÃV, ªÀAiÀiÁ 21 ªÀ±µÀð eÁw G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁQ£À E§âgÀÆ ¨ÉÊgÁ¥ÀÇgÀÄ EªÀgÀÄ «£Á: PÁgÀt ²¢è0UÀ¥Àà ¹0zÉÆÃV EªÀgÀ ¸À0UÀqÀ DUÁUÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ EgÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÁ¢UÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û ¥Á¹Û ºÁUÀÆ ¥Áæt ºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁr, UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÀzÀUÉr¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ RavÀªÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ. PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, March 17, 2010

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/10 PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ UËqÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀæµÀgï ªÁºÀ£À £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¢AzÀ E®PÀ®è gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɸÀÄvÁÛ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀ¢AzÀ CAzÁdÄ 5 Q,«Ä. CAvÀgÀzÀ°è ªÀÄÄzÀÄlV ¹ÃªÀiÁzÀ gÀ¸ÉæAiÀÄ §®UàqÉ wgÀĪÀÅEzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁdÄ ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ªÁVzÀÄÝ CzÉ, ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀ¥ÀàUÉ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ QèãÀgïUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀÛ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ZÀAzÀæ¥Àà, ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, ZÀ£ÀߥÀà gÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÁV ºÁUÀÆ ªÀÄÆPÀ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉ. UÁAiÀÄUÉÆÃAqÀªÀgÀ£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ E®PÀ®è ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üÃAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/10 PÀ®A 307, 109 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:45 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÀĽ̺Á¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ©üêÀÄ¥Àà£ÀÄ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¨sÉÊgÀ¥Àà vÀAzÉ
FgÀ¥Àà PÉÆÃj, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÁÛV F jÃw ªÀiÁqÀzÀAvÉ CªÀjUÉ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁrzÉݪÀÅ. EzÀjAzÀ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É zÉéõÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀPÉÌ CrØAiÀiÁVzÀÝ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸Á¬Ä¸À¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨sÉÊgÀ¥Àà£ÀÄ £ÁªÀÅ Hl ªÀiÁqÀĪÀ CqÀÄUÉAiÀÄ°è «µÀªÀ£ÀÄß ºÁPÀĪÀAvÉ §¸ÀªÀÄä½UÉ «µÀzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, §¸ÀªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 16-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£ÀUÉ ¸ÁgÀÄ ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉüÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è £ÀªÀÄä CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ Hl ªÀiÁqÀĪÀ C£ÀßzÀ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ, Hl ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽvÀ £À£Àß ªÀÄUÀ «ÃgÉñÀ£ÀÄ C£Àß ¨ÁAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁ¸À£É §AzÀÄ, w£ÀßzÉà ©nÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ £ÉÆÃrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ §¸ÀªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉÊaîzÀ°è «µÀzÀ ¨Ál¯ï EzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §¸ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¨sÉÊgÀ¥Àà EªÀj§âgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw
" CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ
¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/10 PÀ®A 302 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄw ºÀ£ÀªÀĪÀé UÀAqÀ CAf£À¥Àà ªÀAiÀĸÀì: 24 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄÓ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ £Á£ÀÄ ºÀ£ÀªÀĪÀé UÀAqÀ DAf£É¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 24 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀªÀ½zÀÄÝ F ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀzÉãÀAzÀgÉ, £À£ÀUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CAf£É¥Àà vAzÉ VqÀØ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 30 ªÀµÀð EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÀ®Äè ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. £ÁªÀÅ MAzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛêÉ. £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ VqÀØ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 24 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ G: mÁæPÀægÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄUÉ MAzÀÄ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ªÀÄAdÆgÀ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ¹ªÉÄAl J¼Éî vÀA¢zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀܼÀ EgÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¹ªÉÄAl EnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß §ÆzÉ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ E½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÀUÀ¼À°è §ÆzÉ¥Àà ¸ÀzÀj ¹ªÉÄAl J¼ÉîUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ ºÉýzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÉêÀÅ. ¢£ÁAPÀ: 15-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwgÀĪÁUÉÎ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §ÆzÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CAf£ÉAiÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¹ªÉÄAl J¼Éî vÉUÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ DUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ DAiÀÄÄÛ ©qÀ¥Á ¹ªÉÄAl J¼Éî vÀUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ PÀÆr £ÀªÀÄä ¥Áèl£À°è ¹ªÉÄAl J¼ÉîUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÁQPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÉÎ ¸ÀzÀj §ÆzÉ¥Àà EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ¹ªÉÄAl J¼ÉîUÀ¼À£ÀÄß JwÛ JwÛ ºÁQ ºÉÆUÉAiÀÄ vÉÆqÀVzÀ£ÀÄ. DUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ¹ªÉÄAl EnÖV J¼ÉîUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁPÉà ºÉÆUÉAiÀÄÄwÛAiÀiÁ £ÁªÀÅ vÉUÀzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ §ÆzÉ¥Àà£ÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà £À£Àß UÀAqÀ£À PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« ¹ªÉÄAl J¼ÉîAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JzÉUÉ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ. DUÀ ©r¹PÉƼÀî®Ä £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À §¸ÀªÀgÁd EªÀ£ÀÄ PÀÆr ©r¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ §ÆzÉ¥Àà£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ºÁUÀÆ £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À §¸ÀªÀgÁd EªÀ£À£ÀÄß vÀ½î ¥ÀÄ£À: £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ §ÆzÉ¥Àà£ÀÄ ¹ªÉÄAl J¼Éî¬ÄAzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉz£ÀÄ. CzÉà zÁjAiÀÄ°è §AzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ºÁUÀÆ ®PÀëÀt gÀªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd J©â¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ£ÀÄß «Ä¸ÀUÀ°¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ°¯Áè. PÉÊAiÀÄ£ÀÄß C®ÄUÁr¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ£ÉAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd J©â¸À®Ä w½¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ C¼ÀÄvÁÛ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁrzÉãÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ºÁUÀÆ ¥ÀgÀªÉÄò EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÊgÀ£ÁAiÀÄPÀ£À ºÀ½î¬ÄAzÀ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £À£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ FUÀ vÀqÀªÁV ¥Éưøï oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ CAf£À¥Àà£ÀÄ §ÆzÉ¥Àà£À eÁUÉAiÀÄ°è ºÁQzÀ ¹ªÉÄAl J¼ÉîAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ°¯Éè JA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ §ÆzÉ¥Àà£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ PɼÀPÉÌ PÉÀqÀ« ¹ªÉÄAl J¼Éî¬ÄAzÀ JzÉUÉ UÀÄ¢Ý PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt
Cr zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¨sÁjà UÁAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/10 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ ²æà ªÀÄjwªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ¨sÀÆvÉ ªÀ: 55 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 15-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ ªÀÄ®è¥Àà EvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ªÀÄ£É ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ©rj CAvÁ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß ºÉAqÀw zÁæPÁë¬Ät ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄAdļÁ EªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Tuesday, March 16, 2010

AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ


 

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/10 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ ²æà ªÀÄjwªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ¨sÀÆvÉ ªÀ: 55 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 15-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ ªÀÄ®è¥Àà EvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ªÀÄ£É ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ©rj CAvÁ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß ºÉAqÀw zÁæPÁë¬Ät ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄAdļÁ EªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.29/10 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 326, 448, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 14-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà J¸ï. zÁzÁ¦ÃgÀ vÀAzÉ C§Äݯï gÀeÁPï, ¸Á: UÀAUÁªÀw UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¦£À°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ±ÉÃPÁëªÀ° ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 jAzÀ 14 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ ±ÉÃPÁëªÀ° EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è UÀÄArAiÀÄ PÀªÀZÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÆ PÀtÄÚUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ, ªÀÄÆVUÉ UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. EvÀ£ÉÆA¢UÉ EzÀݪÀgÉ®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ, ºÁUÀÆ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄR:¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.68/10 PÀ®A 143, 147, 366 (J), 506, 109 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢:- 15-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁdgÀvÀßA vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 49 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À G: Q¶ÌAzÁ gɸÁlð£À°è ªÁZïªÉÄ£ï ¸Á: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄ£ÀAzÁ ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß fêÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÁ¤AiÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢:-10-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ PÁ¯ÉÃfUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀzÀ°è ²æà ¸Á¬Ä¨Á¨Á UÀÄrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §¹ì¤AzÀ E½zÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß (1) fêÀ£À PÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ (2) J.J£ï. PÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ (3) UÉÆëAzÀ ¸Á: UÀÆqÀÆgÀÄ ºÁ°ªÀ¹Û: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw (4) £À«Ã£ï ¸Á: UÀAUÁªÀw (5) ºÀjñÀ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ (6) ¥ÀÄlÖ ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¤£Àß UɼÉw PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝ¼É CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄ ¤¸ÀUÀð UÁqÀð£ï ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ EArPÁ PÁgï ªÀÄvÀÄÛ AiÀĪÀĺÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÀAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ §®ªÀAvÀªÁV PÁgï£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ïªÀgÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èAzÀ fêÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ£À ¸ÀAUÀqÀ §¸ï£À°è UÀeÉÃAzÀæUÀqÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, C°è fêÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ (1) «£ÁAiÀÄPÀ (2) UÀįÁªÀiï ªÀĺÀäzï, (3) §¸ÀªÀgÁd ¹AºÁ¸À£À (4) AiÀiÁªÀÄÆ ®A¨Át (5) ¥ÀÄlÄÖ ZÀªÁít ®A¨Át J®ègÀÆ ¸Á: UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, 4 ¢ªÀ¸À «£ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß EnÖzÀÄ, £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À EwºÁ¸À ¥ÀjÃPÉë EzÀÄÝzÀjAzÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀ ªÉÄÃ¯É £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr ¤®è¹zÀÄÝ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹gÀÄvÁÛ¼É. FUÀ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt fêÀ£ïPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ DvÀ£À EvÀgÉ 10 d£À ¸ÉßûvÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.12/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 14-03-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆj£À SÁ£ï PÉgÉAiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÉgÉAiÀÄ°èAiÀÄ PÉÆgÀZÀ®Ä PÀ°è£À°è PÁ®Ä eÁj FdÄ ¨ÁgÀzÀÝjAzÀ ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ EAzÀÄ zÉÆgÉwzÀÝjAzÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¼ÀPÀªÀé UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà ©ÃªÀÄ£ÀÆgÀ ªÀ:45 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, G: PÀÆ° ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ. ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, March 15, 2010

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/10 PÀ®A 498 (J), 323, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 14-03-2010 gÀAzÀÄ 02.30 ¦.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀgÀtªÀÄä UÀA/ UÀÄgÀ¥Àà £ÁUÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.£ÀªÀ®ºÀ½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ vÀªÀÄÆäj£À UÀÄgÀ¥Àà vÀA/ ¸ÀAUÀ¥Àà £ÁUÀÆgÀ JA¨ÁvÀ¤UÉ ®UÀß ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÉgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÉÆA¢UÉ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÉÆr§r ªÀiÁr ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ ¤£ÀUÉ ¢£Á®Æ HlPÉÌ ºÁPÀĪÀzÀÄ ºÁ¼ÀÄ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½¢zÀÝ vÀAUÀ¼ÀÄ C£Àß ªÀUÉÊgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ vÀ£Àß DgÉÆÃUÀå QëÃt DUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 13-03-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß CPÀÌ ¸Á«wæAiÀÄ ªÀÄUÀ¼À vÉÆnÖ® PÁgÀt PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ gÁwæ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀgÉ ¯É ¨ÉÆøÀÄr PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §gÀĪÀzÀPÉÌ UÉÆvÁÛUÀĪÀ¢®è K£À¯Éà CAvÁ CAzÀªÀgÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ, ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À CPÀÌ gÀvÀߪÀÄä½UÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄSÁ¥ÀvÀ UÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, F «µÀAiÀÄzÀ°è »jAiÀÄgÀ ºÀwÛgÀ «ZÁj¹ EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.28/10 PÀ®A 353, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 14-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄ»§Æ§ÄSÁ£ï ºÉZï.¹.-15 EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è oÁuÁ ¢£ÀZÀj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ºÀA¥ÉñÀ ºÀjUÉÆÃ®Ä EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ " £Á£ÀÄ GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÁæzÉòPÀ gÉÊvÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë¤zÉÝãÉ, zÀ°vÀ ¸ÀAWÀµÀð ¸À«ÄwAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð EzÉÝãÉ, ¤Ã£ÀÄ £À£Àß PÉøÀÄ §gÉzÀÄPÉÆà CAvÁ eÉÆÃgÁV PÀÆUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆr CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ £À£ÀUÉ zÀÆgÀÄ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄ C¤ßwÛAiÀiÁ, AiÀiÁªÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ £ËPÀj PÉÆlÖªÀ£ÀÄ, £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ zÉÆqÀتÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ, £ÁªÀÅ ªÀiÁ¢UÀjzÀÄÝ, ¨ÉÃPÁzÀÄÝ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ ¤Ã£ÀÄ F RÄaðAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉƼÀî®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè " CAvÁ eÉÆÃgÀÄ zsÀé¤AiÀÄ°è PÀÆUÁqÀÄvÁÛ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ C®èzÉà " K SÁ£ï ¤£ÀߣÀÄß ¸ÀĪÀÄä£Éà ©qÀĪÀÅ¢¯Áè, oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀ §AzÀ ªÉÄÃ¯É ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É " CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.28/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 07/03/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 04-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀߥÀÆtð UÀA ±ÀgÀt¥Àà gÀqÉØgÀ, ªÀ:40, eÁ:gÀqÉØgÀ, G: ¸ÀºÀ²PÀëPÀgÀÄ PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ£À eÁvÉæAiÀÄ°è gÀxÉÆÃvÀìªÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÉÃj£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà M§â ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 56 ªÀµÀðzÀ ªÀÈzÀÝ ªÀÄ»¼É PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ½UÉ ªÉÄ®PÉÌ J©â¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁr ¥ÀÄ£ÀB ªÉÄïÉzÀÄÝ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®åzÀ ¸ÀgÀ EgÀ°®è. CzsÀð vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ G½¢zÀÄÝ E£ÀÄß½zÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀªÀÅ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj eÁvÉæAiÀÄ d£À dAUÀĽAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ½ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®å¸ÀgÀ CA.Q 35.000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

110 ¹Dg惡

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.29/10 PÀ®A 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 14-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¦.¹. 01 gÀªÀgÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄ ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ »gÉêÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ »gÉêÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß C¸ÀÛªÀå¸ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¯Éà ¨sÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̼Á ªÀÄÄPÀ¼ÁåUÀ wAr EzÀæ §gÀæ¯Éà M¨ÉÆâ§âgÀ£ÀÄß MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ, AiÀiÁªÀ ¸ÀgÀPÁgÀ K£ÀÄ £À£Àß ¸ÉAmÁ ªÀiÁqÀÄvÀÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ, ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÁªÀÅ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C°èAzÀ ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ w½¹zÁUÀÆå CªÀ£ÀÄ PÉüÀzÉà CzÉà jÃw ªÀwð¸ÀvÉÆqÀVzÀÄÝ DUÀ CªÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ ¨Á®¥Àà PÀ®PÉÃj ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð eÁ. £ÁAiÀÄPÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. »gÉêÀiÁ¢£Á¼À CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è CªÀ¤AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ vÉÆAzÀgÉ CxÀªÁ C¥ÁAiÀÄAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008